twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Baflkent turizmine ANKAPARK dopingi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Baflkent turizmine ANKAPARK dopingi"

Transkript

1 Yerel seçim 7 ARALIK 2013 Cumartesi YIL:39 SAYI: ISSN Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) YSK, mahalli seçim yasaklar ile ilgili ald karalar kamuoyuyla paylaflt ÇUBUK Çubuklu mucitler Çubuk 2 Baraj nda Çubuk Matematik, Fen ve Teknoloji, Teknoloji ve Tasar m Uygulama Atölyesi ö rencileri minik mucitler Çubuk 2 Baraj nda inceleme yapt lar. Çubuk-2 Baraj nda ö rencilerine inceleme yapt rd klar n söyleyen Atölye Koordinatörü Özgün Devrim, yetkililerden baraj n özellikleri ve önemi hakk nda bilgi ald klar n belirtti. HABER 2. SAYFADA YEN MAHALLE S NCAN Lokman Hekim e 3.kez Acil Ödülü Lokman Hekim Sincan Hastanesi, 3. kez en fazla acil vaka kabul eden özel hastane ödülünün sahibi oldu ve 2011 de Ankara l Sa l k Müdürlü ü nden teflekkür ödülü alan Lokman Hekim Sincan Hastanesi, 2012 de bu anlaml unvan n korudu. HABER 4. SAYFADA Sen Eflittir Ben engelleri ortadan kald r yor Ankara Yenimahalle Mitat Enç Engelliler Okulu ve Samanyolu E itim Kurumlar n n ifl birli i ile Uzman Giriflimciler ve E itimciler Toplulu u taraf ndan A.B. Bakanl, Türk Ulusal Ajans n n destekleriyle yürütülen Sen Eflittir Ben Demektir Projesi kapsam nda Engelliler Günü organizasyonu düzenlendi. HABER 2. SAYFADA Nezaket Okulu ö rencileri sirkte 16 DA 16 DA Kas m ay nda en çok hangi ünlü konufluldu? YASAKLARI Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart 2014 te gerçekleflecek mahalli seçimler için ald kararlar aç klad. Bas n ve internet propagandas 29 Mart saat da son bulacak. H A B E R B A B I A L GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz twitter.com/olaygazetesi06 Baflkent turizmine ANKAPARK dopingi Ankara Büyükflehir Belediyesi, dünyan n en büyük temapark ve hayvanat bahçesi olan ANKAPARK hizmete açmak için çal flmalar n sürdürüyor. stanbul yolu üzerinde 2 milyon 100 bin metrekarelik arazide inflas süren, e lence olanaklar ve yeflil ile iç içe do al hayvanat bahçesiyle büyük ses getirecek ANKAPARK Baflkentliler heyecan içinde bekliyor. Baflkan Melih Gökçek, Baflkent te turizmi patlatacak dev proje ile Ankara n n marka de erine de er kat laca n söyledi. Son teknoloji oyuncaklar ile donat lan, yeflil alanlar heyecanla beklenen, dünyan n en büyük temapark ve hayvanat bahçesi ANKAPARK flehre en k sa sürede kazand rabilmek için büyük binlerce iflçi ve yüzlerce ifl makinesi ile hummal bir çal flma yürütüyor. 13 TE Kursiyerlerden fiahin e teflekkür ziyareti 2014 Yerel Seçimleri ne do ru siz de seçmenlerinize do ru ve en k sa yoldan ulafl n... T w i t t e r GÜNCEL lanlar n z için irtibat: F A C E B O O K GÜNCEL OLAY GAZETES FACEBOOK TA pages/olay-gazetesi/ Yaklafl k iki buçuk y l önce Elmada Belediyesi taraf ndan ücretsiz olarak 15 kifli ile bafllay p 350 kifliyi geçen spor kurslar na Elmada l ev han mlar n n ilgisi her geçen gün daha da art yor. HABER 3. SAYFADA Yüksek Seçim Kurulu (YSK), mahalli idareler seçimlerinin bafllang ç tarihi 01 Ocak 2014 Çarflamba günü, oy verme günü ise 30 Mart 2014 Pazar günü oldu unu aç klad. 'Aç k yerlerde propaganda' 29 Mart tarihine kadar yap labilecek. Ancak Seçim zaman nda, genel yollar üzerinde, mabetlerde, kamu hizmeti görülen bina ve tesisler ile ilçe seçim kurullar nca gösterileceklerden baflka, meydanlarda toplu olarak sözlü propaganda yap lmas yasak olacak. BASIN LET fi M YSK n n ald kararlara göre, bas n iletiflim araçlar ve internette propagandada 1 Ocak-29 Mart 2014 tarihleri aras nda saat 18.00'e kadar yap labilecek ve adaylar veya partiler yaz l bas nda ilân ve reklam yoluyla veya internet sitesi açmak suretiyle sözlü, yaz l ve görüntülü propaganda yapabilecek. Vatandafllar n elektronik posta adreslerine, tafl nabilir ya da sabit telefonlar na görüntülü, sesli veya yaz l mesaj göndermek suretiyle propaganda yapmas yasaklan yor. Ancak, siyasi partilerin kendi üyelerine sesli, görüntülü veya yaz l mesajlar gönderebilecek. (CHA) GÜNCEL Tuzluçay r a yeni ekmek büfeleri Ankara Büyükflehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikas n n, Tuzluçay r da sürekli olarak baz marjinal gruplar n sald r s na u rayan ve kald rmak zorunda kald 3 halk ekmek büfesi yeniden yerlerine konuluyor. HABER 4. SAYFADA Gülflah Güçyetmez Süleyman Göksu Bugün 13 te Bugün 4 te

2 Ankara Yenimahalle Mitat Enç Engelliler Okulu ve Samanyolu E itim Kurumlar n n ifl birli i ile Uzman Giriflimciler ve E itimciler Toplulu u taraf ndan A.B. Bakanl, Türk Ulusal Ajans n n destekleriyle yürütülen Sen Eflittir Ben Demektir Projesi kapsam nda Engelliler Günü organizasyonu düzenlendi. ANKARA BUGÜN /2 Sen Eflittir Ben Projesi engelleri ortadan kald r yor Ankara S cakl k AfiK-I EFSUN adl fliir kitab m ç kt. Aflk- Efsun 16 senede tamamlanm fl ve son yüzy l n en büyük aflk fliirleri serisinin oluflaca ilk kitap'd r. Aflk, sevgi, sevgili, dostluk, bar fl kokan fliirlerimi okumak ve aflk n büyüsüne kap lmak isteyen arkadafllar m n ilgisine sunar m. Tamer KARAHAN LET fi M ADRES : Kordonboyu Mah. Hamam Sk.Erdo mufl fl Merkezi No :55/4 Kat:2 Kartal / stanbul Pk:34860 Msn : Gsm : H CR 4 Safer 1435 RUM 24 Teflrin-i Sani 1429 S amanyolu E itim Kurumlar Kültür ve Kongre Merkezindeki programa Mitat Enç Engelliler Okulu ö rencileri, ö retmenleri ile veliler de kat ld. Dünya Engelliler Günü dolay s yla engelli vatandafllar için haz rlanan proje tan t ld. 5 kiflilik genç gurubun haz rlad Sen Eflittir Ben Demektir projesi ile engelli bireylerin toplumda d fllanma sorunun çözümüne katk amaçlanmaktad r. Proje Koordinatörü Mustafa Atabek Projenin genç engellileri ve ailelerini hedef almakta oldu unu söyleyerek, Yafllar aras nda de iflen bu gençlerin günlük hayatta maruz kald klar, d fllanma, sayg gösterilmeme ve ötekilefltirme gibi ruhsal ve sosyal problemlerin önüne geçilmesini ve yeterli imkan verildi i takdirde bu gençlerin sahip olduklar yetene i sosyal toplum içerisinde lay ile gösterebilecekleri konusunda halk aras nda bir fark ndal k oluflturmay hedeflemektedir Atabek, Projenin bir di er amac ; Engelli bireylerin toplumla bütünleflmesinin önündeki en büyük sorun olan engelli istihdam n, yapaca sosyal, sanatsal ve kültürel faaliyetlerle en aza indirmek ve engelli ailelerinin çocuklar ile gurur duymalar için ailelere birer neden daha vermektedir diye aktard. Dünya Engelliler Günü kapsam nda Mitat Enç Engelliler Okulu ile Samanyolu E itim Kurumlar ö rencilerinin 2 ayd r çal flt klar engelli, engelsiz beraberdir müzikli tiyatro (oratoryo) gösterisi izleyenlerden ve ailelerden büyük alk fl ald. Ard ndan Samanyolu ö rencilerinin engelliler için haz rlad flark lar söylendi. Ankara n n Kazan ilçesinden halk otobüsüyle 6 y l boyunca çocu unu Beflevlerdeki engelliler okuluna getirdi ini söyleyen görme engelli Sudenur un annesi fiadiye Özkütük, duygular n flöyle aç kl yor; Yaflad klar m z bizleri duyguland rsa da onun için her fleyimi verebilirim, ben onun için yaflamaktay m, bu organizasyonla Sudenur un müzik korosunda yer al p, bir fleyler yapmas beni çok duyguland rd. Allahtan duam bir gün onun düzelmesi diye ifade etti. Engelliler Okulu 7.s n f ö rencisi Nurflen leri, Oratoryo gösterisinde yer almam beni ve ailemi çok onure etti. Onlar sevindirmeyi seviyorum, beni görünce onlarda çok mutlu oldular dedi Program sonunda projeyi haz rlayan Uzman Giriflimci ve E itimciler Toplulu u taraf ndan programda yer alan engelli, engelsiz ö rencilere ve ailelerine kat l m ve teflekkür sertifikalar takdim edildi. TÜRK YE DE HAVA DURUMU msak :05 02 Günefl :06 31 Ö le :11 41 YARIN kindi :14 14 Akflam :16 39 Yats :18 01 Göktürk Aile Yaflam Merkezi ne vatandafltan yo un ilgi E timesgut Belediyesi Göktürk Aile Yaflam ve E itim Merkezi, 2 ay gibi k sa sürede bin üyeye ulaflt. 28 Eylül de hizmete giren Etimesgut Belediyesi Göktürk Aile Yaflam ve E itim Merkezi, Ankara n n en fazla ra bet gören sosyal tesisi oldu. Havuz, spor, e itim ve e lenceyi bir arada sunan merkeze, 2 ayda her yafl ve meslek grubundan bin kifli üye oldu. Etimesgut Belediye Baflkan Enver Demirel, merkezi ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Merkezdeki birim ve donat lar tek tek gezen Demirel, vatandafllarla sohbet etti. etisem kursiyeri kad nlar, Demirel e böyle bir tesis kazand rd klar için teflekkür ettiler. Demirel de merkezin, ilçenin ihtiyac olan önemli bir yat r m oldu unu belirterek, Halk m z hizmetlerimize büyük ilgi gösteriyor. Bütün birimler tam kapasite çal fl yor. Bu yo unluk bizleri çok memnun etti. Bu hizmetimiz de amac na ulaflt. Önümüzdeki dönemde hedefimiz; ilçemizi yaflam alanlar yla donatmak olacakt r Merkezin özellikleriyle ilgili de konuflan Demirel flunlar kaydetti: Toplumun tüm kesimlerine hitap eden özelliklere sahip merkezimizde 6 kulvardan oluflan Yar olimpik kapal yüzme havuzu; spor merkezi, bowling, bilardo, duvar topu ve masa tenisinin yer ald oyun alanlar hizmet veriyor. Tesiste güzellik merkezi, hamamlar, dü ün salonu gibi hizmet alanlar m z da bulunuyor. Etimesgut Belediyesi Sürekli E itim ve Uygulama Merkezimizin (etisem) bir flubesini buraya açt k. Rusça, ngilizce, gitar, keman, resim, giyim aksesuarlar gibi birçok mesleki ve kiflisel geliflim kurslar m z düzenliyoruz. Kurslar m z her kesimden büyük ilgi görüyor. Tüm hemflehrilerimizi bu tesisimizden yararlanmaya davet ediyorum. Çubuklu mucitler Çubuk 2 Baraj nda Ç ubuk Matematik, Fen ve Teknoloji, Teknoloji ve Tasar m Uygulama Atölyesi ö rencileri minik mucitler Çubuk 2 Baraj nda inceleme yapt lar. Uygulama Atölyesi ö rencileri ve Ö retmenleri Çubuk ilçesinin su ihtiyac n karfl layan Çubuk 2 Baraj nda inceleme yapt lar. Son günlerde ya fl miktar n n azalmas nedeniyle dikkatleri üzerine çeken Çubuk- 2 Baraj nda ö rencilerine inceleme yapt rd klar n söyleyen Atölye Koordinatörü Özgün Devrim, yetkililerden baraj n özellikleri ve önemi hakk nda bilgi ald klar n belirtti. Devrim, Baraj alan nda gün boyunca sürdürdü ümüz incelemelerde baraj sahas n n jeolojisi ve jeoteknik özellikleri hakk nda bilgi ald k. Baraj gövdesinde, baraj n dolu savak kesiminde, baraj gövdesinin oturtuldu u alan n jeolojik yap s, baraj n sulama kanallar yerinde görüldü. Özellikle son zamanlarda ya fllar n azalmas yla barajda su miktar azald na flahit olduk. Atölyede önümüzdeki dönemde gelifltirece imiz projelerde bu durum ö rencilerimize ilham kayna olacakt r. Bizim ve ö rencilerimiz için çok verimli bir inceleme gezisi olmufltur Çubuk2 Baraj n n Çubuk Çay üzerinde, içme suyu temini amac ile y llar aras nda infla edildi ini anlatan ASK Çubuk2 Baraj Sorumlusu Bayram Aytürk ise, Toprak dolgu tipi olan baraj n gövde hacmi bir milyon 100 bin metreküp, akarsu yata ndan yüksekli i 61 metredir. Normal su kotunda göl hacmi 24,60 hm?, normal su kotunda göl alan 1,20 kilometrekaredir. Y lda 38 hm? içme ve kullanma suyu sa lamaktad r. Mevsim flartlar nda olmas gereken kotun bin 113 oldu u, bugün itibari ile bin 99 kotundad r, günlük su 4 cm azal yor bu flekilde hiç ya fl olmazsa 4 ay yetecek su miktar bulunmaktad r.

3 Pursaklar da ücretsiz sa l k hizmeti Ankara Büyükflehir Belediyesi, yaklaflan k fl mevsimi öncesi karla mücadele araç, ekipman ve personelle gerekli haz rl klar n tamamlayarak tam donan mla k fla haz rland. Büyükflehir karla mücadeleye haz r E lmada Belediye Baflkan Gazi fiahin, iki engelli vatandafl n talebini geri çevirmedi. fiahin iki engelliye akülü araç hediye etti. Kad n Sa l ve Kanser Taramas konusunda Pursaklar Belediyesi taraf ndan han mlara ücretsiz sa l k hizmeti sunuluyor. Pursaklar Belediyesi Han m evlerinde düzenlenen sa l k seminerlerinde han mlara hem teorik bilgi veriliyor hem de hastanelere götürülerek sa l k hizmeti almalar sa lan yor. Sa l k için dikkat edilmesi gerekenler, muayene ve kontrollerin hangi zaman aral klar nda yap lmas gerekti i ve yafllara göre yap lmas gereken tetkikler konusunda han mlar bilgilendiriliyor. Bunun yan s ra Pursaklar Belediyesi nin tahsis etmifl oldu u araçlarla han mlar düzenli olarak hastanelere gidip baflta kanser taramas olmak üzere birçok konuda hizmet al yor. Sa l k Bakanl n n uygulamas ile hiçbir sa l k güvencesi olmayanlar da bu tür hizmetlerden ücretsiz olarak yararlanabiliyor. Han mlar, kendilerine bu imkân sa layan Pursaklar Belediye Baflkan Selçuk Çetin e teflekkür etti. B üyükflehir Belediyesi Fen flleri Daire Baflkan Vedat Üçp nar, karla mücadele için gerekli haz rl klar n tamamland n, Büyükflehir Belediyesi nin Fen flleri Daire Baflkanl bünyesinde bulunan toplam 516 araç ve 2500 personelden oluflan güçlü bir filo ile k fl mevsimine haz r olduklar n söyledi. Vedat Üçp nar, gerekli durumlarda ekip ve personel say s n n art r laca n belirterek, Fen flleri Daire Baflkanl taraf ndan karla mücadele için oluflturulan toplam 516 araç ve 2500 personel ile ihtiyaç halinde Büyükflehir Belediyesi nin di er birimlerinden araç ve personelle takviye edilerek kar ve buzla mücadele çal flmalar yap lacak diye konufltu. Vedat Üçp nar, Karla mücadelede görevli ekip ve ekipmanlar 24 saat süreyle 3 vardiya halinde kar ve buzlanmaya karfl gerekli mücadeleyi yapacaklar Büyükflehir Belediyesi olarak üç adet tuz silosu yap m na devam ettiklerini belirten Vedat Üçp nar, Merkez tuz silomuz haricinde Ankara n n 3 bölgesinde daha tuz silosu yap yoruz. nflaat çal flmalar devam eden yeni silolar en k sa sürede hizmete açaca z. Böylece müdahaleler daha k sa sürede yap labilecek diye konufltu. Karla mücadelede kullan lacak araçlar n Meteorolojiden al nacak bilgiye göre gerekli Baflkan fiahin den engelsiz destek Do ufltan ortopedik engelli olan 18 yafl ndaki genç k z n babas n n maddi durumunun yetersizli inden k z na akülü engelli araba alamamas, 4 yafl ndayken çocuk felci hastal na yakalanarak bacaklar felç olan 46 noktalarda bekleme yapaca n söyleyen Vedat Üçp nar, vatandafllar n da afl nm fl lastikli araçlarla trafi e ç kmamalar, toplu tafl ma araçlar n tercih etmelerini istedi. Vedat Üçp nar karla mücadelede kullan lacak araçlar hakk nda flu bilgileri verdi : 10 adet Ateco marka kar küreme ve tuz atma arac, 92 adet unimog kar küreme ve tuz atma arac, 50 adet kürekli ve tuz atma aparatl kamyon,30 adet özel donan ml kamyon, 135 adet normal kamyon, 25 adet kamyonet pikap, 32 adet 4x4 arazi pikab, 43 adet ekip arac, 22 adet greyder, 22 adet hidromek kepçe, 22 adet loder (lastikli kepçe), 22 adet dozer, 6 adet özel donan ml solüsyon tankeri ve 5 adet rotatif (kald r m üzeri kar temizleme ve püskürtme arac ). Fen flleri Daire Baflkan Vedat Üçp nar, 40 bin ton tuz sto u ve 150 ton kar ve buz çözücü solüsyon oldu unu belirterek, karla mücadele çal flmalar s ras nda ihtiyaca göre yeni tuz al mlar n n yap labilece ini söyledi. yafl ndaki ortopedik engelli vatandafl akülü araca ihtiyaç duyuyordu. Bunun sonucunda, Elmada Belediye Baflkan Gazi fiahin e yazm fl olduklar dilekçeye gecikmeden cevap geldi ve bugün yeni akülü araçlar na kavufltular. Sevinci gözlerinden okunan vatandafllar Baflkan Gazi fiahin e teflekkür ettiler. Allah bizleri fiziki görüntümüze göre de il, kalp güzelli imize göre de erlendirir diye Baflkan Gazi flahin; E er kafalarda ve yüreklerde engeller kald r lm flsa, fiziksel engeller bizim hayat m z sürdürmemize ve yaflamam za engel olamaz. Dünyan n bin bir renkli bin bir çiçe iyiz, Her birimiz farkl y z belki ama emin olun hepimiz ayn de erdeyiz " Engellilerin sorununun toplumun sorunu oldu unu belirterek, toplumdan, engellilere ac malar n de il sosyal yard mlaflmayla hayat paylaflmalar n beklediklerini vurgulad. Baflkan fiahin; Engelli vatandafllar m z n 1 gün de il her gün hat rland, yüreklerimizde onlara karfl olan sevginin hiçbir zaman eksilmedi i bir dünya dile iyle,bütün engelli vatandafllar m z n Dünya Engelliler Günü kutlu olsun, Allah her birine flifalar versin. ANKARA /3 Kursiyerlerden fiahin e teflekkür ziyareti Y aklafl k iki buçuk y l önce Elmada Belediyesi taraf ndan ücretsiz olarak 15 kifli ile bafllay p 350 kifliyi geçen spor kurslar na Elmada l ev han mlar n n ilgisi her geçen gün daha da art yor. Sabah n erken saatlerinde Belediye taraf ndan servis ile belirli noktadan al nan han mlar, Belediye nin Ertu rul Gazi Kapal Spor Salonun da Spor Antrenörleri taraf ndan verilen Step-aerobik, plates ve badminton kurslar na kat l yorlar. Sporcu han mlar Baflkan Gazi fiahin i makam nda ziyaret ederek kendilerine sa lam fl oldu u imkânlar için teflekkür edip, lçeye yapm fl oldu u çal flmalara karfl memnuniyetlerini de dile getirdiler. Baflkan fiahin Yaz k fl demeden spora devam eden han mlara sinema sözü vermifltik sözümüzü bugün yerine getirelim dedi ve Kültür ve Sosyal fller Müdürlü ü nezaretinde han mlara vermifl oldu u sözü yerine getirerek sinemaya gönderdi. Sporun sa l kl yaflam n anahtarlar ndan biri oldu unu aktaran Baflkan Gazi fiahin; tüm Elmada halk na spor yapmalar yönünde ça r da bulundu. Baflkan fiahin spora teflvik etmek maksad yla tüm imkânlar kulland n söyledi. LAHYATÇI/E T MC / YALÇIN ÇYER N KIRK YILLIK, T T Z VE ÖZVER L ÇALIfiMASININ ÜRÜNÜ OLAN ARAPÇA K TABI S Z KUR AN A ULAfiTIRMAYI HEDEFLEMEKTE. ARAPÇA K TAP, YARDIMCI K TABI VE CD YE LEN fi TEM N EDEB LECE N Z ADRESLER Birleflik Da t m tüm sat fl noklatalar ile 2Kaynak Yay nc l k/hac bayram Kitapç lar çarfl s No:39 Ulus/Ankara Tel:

4 Ankara Büyükflehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikas n n, Tuzluçay r da sürekli olarak baz marjinal gruplar n sald r s na u rayan ve kald rmak zorunda kald 3 halk ekmek büfesi yeniden yerlerine konuluyor. Tuzluçay r a yeni T uzluçay rl lar taraf ndan imzalanan 400 dilekçeyi, Halk Ekmek Genel Müdürü Ali lkbahar a sunan Tuzluçay r Mahalle Temsilcisi Yusuf Karacakale, Bölgedeki vatandafllar m z, tahrip edildi i için kald r lan ekmek büfelerinin yeniden yerlerine konulmas n talep ediyorlar. Büfelerimizi tekrar geri istiyoruz Bölgede hizmet veren ve zaman zaman sald r lara maruz kalan, son olarak da geçti imiz ay baz marjinal gruplarca ç kan olaylarda kullan lamaz hale getirilen 3 ayr Halk Ekmek Sat fl büfesi, yerlerinden kald r lmak zorunda kal nm flt. Bölgede yaflayanlar n büyük bölümünün ekmek ihtiyac n karfl layan ekmek büfelerinin yeniden yerlerine konulmas için Tuzluçay rl lar n talepte bulundu unu ve bu nedenle imza toplad klar n kaydeden Mahalle Temsilcisi Karacakale, Kaliteli, sa l kl ve ucuz ekmek sat fl yapan büfelerin yeniden mahallemize getirilmesi için imza toplay p size getirdim. ANKARA L okman Hekim Sincan Hastanesi, 3. kez en fazla acil vaka kabul eden özel hastane ödülünün sahibi oldu ve 2011 de Ankara l Sa l k Müdürlü ü nden teflekkür ödülü alan Lokman Hekim Sincan Hastanesi, 2012 de bu anlaml unvan n korudu. Ankara l Sa l k Müdürlü ü, 2012 y l nda en fazla acil vaka kabul eden özel hastane unvan n elde eden Lokman Hekim Hastaneleri ne teflekkür belgesi takdim etti. Ankara l Sa l k Müdürü Dr. Seraceddin Çom imzas yla Lokman Hekim Sincan Hastanesi Baflhekimli i ne gönderilen teflekkür belgesinde flu ifadelere yer verildi: y l içinde en fazla 112 vakas kabul eden hastane olman z; ayr ca acil sa l k hizmetleri sunumunda göstermifl oldu unuz üstün gayretlerinizden dolay teflekkürlerimizi sunar z. Lokman Hekim Hastaneleri, 2010 ve 2011 y l nda da yine ayn ödülün sahibi olmufltu. Ayr ca Lokman Hekim, Ankara Vergi Dairesi Baflkanl taraf ndan vergi görevini en iyi flekilde yerine getirdi i için geçti imiz y l teflekkür belgesi alm flt. Lokman Hekim Sincan Hastanesi Baflhekimi Doç. Dr. Celil Göçer, 2012 y l nda acil servise baflvurarak tedavisi düzenlenen hasta say s n n , acil servise 112 ile gelen hasta say s n n 2802, yine acil servise gelen adli vaka Elmada Belediyesi nde yerel mevzuat e itimi E lmada Belediyesi mar ve fiehircilik Müdürlü ü personeline Yerel Mevzuatlar konulu e itim semineri verildi. Belediye toplant salonunda gerçekleflen seminere, Belediye Baflkan Gazi fiahin, Teknik Baflkan Yard mc s Sami Özer, Belediye mar ve fiehircilik Müdürü ve Müdürlük bünyesinde çal flan personeller tam kadro kat l m sa lad. Seminerde, Planl alanlar Tip mar Yönetmeli i ile 1985 y l ndan bu yana yürürlükte olan yönetmeli in ana hatlar yla neredeyse bafltan sona yeniden düzenlendi i belirtti. ekmek büfeleri Lokman Hekim e 3. kez Acil Ödülü Ben bu talebi sizlere iletiyorum diyerek, dilekçeleri Halk Ekmek Genel Müdür lkbahar a sundu. Dilekçeleri kabul eden ve büfelerin sigorta ifllemlerinin ard ndan tek tek yerlerine yerlefltirilece ini kaydeden lkbahar, Tuzluçay r dan büfelerimizi kald rmam z n nedeni buradaki vatandafllar de il, oradaki baz marjinal gruplar n büfelerimizi kullan lamaz hale getirmesiydi Tuzluçay r bölgesinin en çok ekmek sat fl yap lan ve Halk Ekmek ürünlerine ihtiyaç duyulan bir bölge oldu unu kaydeden Ali lkbahar, Sigorta ifllemleri tamamlanan bir büfemizi çarflamba günü yerine koyaca z. Di er iki büfemizin de ifllemleri tamamlan nca yerlerine konulacak. Ekmek büfelerine verilen zarar, bölge halk na veriliyor. Halk n ekme ine eylem ve siyaset bulaflt rmas nlar ve herkes ekme e sayg göstersin diye konufltu. fllemleri tamamlanan ve T p Fakültesi Caddesi 586. Sokak ta bulunan büfenin iflleticisi Beyhan Can da yeniden büfeye kavuflman n heyecan n yaflad n kaydederek, Zaman zaman büfemize boyalarla çirkin ve uygunsuz yaz lar yaz l yordu. Son olaylarda büfemiz tamamen kullan lamaz hale geldi. Büfeler kald r ld ktan sonra bölge insanlar büfenin yeniden ne zaman aç laca n soruyorlard. Tekrar büfelerin konulmas karar ndan çok mutluyum ve teflekkür ediyorum say s n n ise 822 oldu unu belirterek, 11 hastan n ise hava ambulans ile hastaneye ulaflt r larak tedavi edildi ini kaydetti. Baflhekim, Doç. Dr. Celil Göçer, Lokman Hekim Hastaneleri nin toplumsal sorumluluklar n n bilincinde hizmete devam etti ini belirterek, flunlar söyledi: Nimetine ortak oldu unuzun, külfetine de ortak olman n gere i ile bölgemizdeki insan m z n en zor gününde hiçbir fark ücret talep etmeden 24 saat kesintisiz acil servis hizmetlerimizi sunman n manevi hazz n yafl yoruz. Bu ba lamda acil vakalar m za en do ru, güvenilir, h zl tan ve tedaviyi uygulayabilmek için anestezi ve reanimasyon, kardiyoloji, kalp damar cerrahisi, genel cerrahi, kad n hastal klar ve do um, iç hastal klar, çocuk sa l ve hastal klar, radyoloji uzmanlar m z 24 saat kesintisiz acil servisimize destek amac yla hastanemiz bünyesinde nöbet tutmaktad r. Ça dafl t bbi teknoloji ile donat lm fl laboratuar, görüntüleme ve ameliyathanemiz de 24 saat kesintisiz hizmet sunmaktad r. Hastanemizin bölgemiz insan n n en çok s k nt yaflad yo un bak m ve acil ihtiyaçlar için duyars z kalmas düflünülemezdi. Baflhekim Doç. Dr. Celil Göçer, 52 yatakl eriflkin ve 15 kuvözlü yeni do an ünitelerinin hiç bir fark ücret talep etmeden bölge insan n n hizmetine sunman n hakl onurunu duyduklar n belirterek, Bize göre, halka hizmet Hak ka hizmettir. Ankara l Sa l k Müdürlü ü ne teflekkür ediyoruz diye konufltu. Planl Alanlar Tip mar Yönetmeli inde en son yap lan de ifliklikler ile birlikte, yönetmeli in Belediyede uygulanan ifl ve ifllemleri hakk nda bilgiler verilirken, uygulamada yaflanan sorunlar n çözümü hakk nda da bilgiler aktar ld. Elmada Belediye Baflkan Gazi fiahin; Sürdürülebilir bir gelece in ve sürdürülebilir kentlerin oluflturulabilmesine katk sa layan mar ve fiehircilik Müdürlü ünün, bir flehrin gelece inin y llar sonras n planlayarak oluflturan, k saca flehrin ana hatlar n oluflturmakla yükümlü bir müdürlük oldu unu belirtti. Genifl Aç Süleyman GÖKSU HATAY DA ADALET N REFORMCU BAKANI SADULLAH ERG N Günlerdir Hatay da en çok konuflulan bir siyasi konu vard. Nereye gitsen Ak Parti nin Hatay Büyükflehir Belediye Baflkan Aday kim olacak diye soruyorlard. nsanlar m z epey fikir jimnasti i yapt lar. Her gün farkl isimlerle uyand lar. Bu arada f s lt gazeteleri de hiç bofl durmad lar, her gün bir senaryo yazd lar. fiu anda her fley geride kald. Geçti imiz gece gelen mesaja göre Adalet Bakan m z Sadullah Ergin ilk defa Büyükflehir olacak olan Hatay a resmen aday oldu. Hatay da seçimi kazanmak, her siyasi partinin en önemli hedefi. Ak Parti Hatay mahalli seçimlerine çok önem veriyor. Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, kabinenin en çal flkan Bakan Say n Ergin i Hatay için görevlendirdi. Bilindi i gibi Sadullah Bey, 3 dönem üst üste milletvekili seçildi. Partinin tüzü ü gere i 2015 Haziran Ay nda yap lacak olan Genel Seçimlerde aday olamayacak. Adalet Bakan Say n Sadullah Ergin, Ankara daki yo un program na ra men hiçbir zaman Hatay da uzak kalmad, her zaman her bölgede görmek mümkündü. Aç l fllarda, dü ünlerde, cenazelerde ve ziyaretlerde sürekli bulunmaya çal fl yordu. Say n Bakan, önemli yat r mlar n limize gelmesini sa lad. Hiçbir zaman ulafl lamayan kifli olmad. Elbette Hatay n yeni büyükflehir yap lanmas nda tecrübesini konuflturacakt r. Say n Sadullah Beyin adayl Sal günü, Ak Parti Meclis Grubunda Say n Baflbakan taraf ndan kamuoyuna 1.a zdan duyurulacakt r. Say n Ergin, hiç zaman kaybetmeden Çarflamba günü saat de Hatay l Baflkanl nda seçim start n verecek. Bu önemli aç klamadan sonra da Ak Parti ilçe belediye baflkan aday adaylar n heyecan sarm flt r. Bakan Bey, in ilçe belediye baflkan adaylar n n belirlenmesinde önemli fonksiyonu olacakt r. Say n Ergin in tüm seçmenler taraf ndan tan nmas en önemli avantaj. Daha öncede yaz lar mda bahsetmifltim, Say n Ergin hiçbir zaman parti ayr m yapmaz, herkesi dinler ve çözüm bulmaya çal fl r. Seçmenle diyaloglar çok iyidir. Say n Bakan m z Hatay önemli projelerle buluflturmaya devam edecektir. Hofl geldiniz, tekrar adayl n z hay rl ve u urlu olsun. E ER DUANIZ OLMAZSA NE fie YARARSINIZ? D YE BUYURUYOR YÜCE MEVLA LAHYATÇI/E T MC /YALÇIN ÇYER N KUR AN DA VAHYED LEN DULARI LE ONLARIN fierhler N N SAM Mi TEM N ED LECEK ADRES: 2KAYNAK YAYINCILIK HACIBAYRAM K TPÇILAR fiarfiisi NO:39

5 Bakan Eker: Tar m sektörü 53 y ld r ilk kez 6 y l üst üste büyüdü ANKARA (CHA) G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakan Mehdi Eker, tar m sektörünün 53 y ld r ilk kez 6 y l üst üste büyüdü ünü kaydetti. Eker, Türkiye son 10 y lda tar m ürünleri ihracat n 16 milyar dolara yükselterek, g da maddelerinde de toplam 41 milyar dolar d fl ticaret fazlas verdi ini duyurdu. KAYSER (CHA) B oydak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Boydak, hedeflerinde sadece Türkiye deki evler de il, dünyan n farkl pazarlar ndaki milyonlarca tüketici oldu unu belirtti. Boydak, Onlar n istek ve ihtiyaçlar na en iyi flekilde cevap verebilecek ürün ve hizmetleri en h zl sürede bulmam z sürekli yat r m yapt m z inovasyon sa layacak. Türkiye de inovasyonun önemine dikkat çekmek ve inovatif giriflimleri art rmak için Türkiye hracatç lar Meclisi (T M) taraf ndan bu y l ikinci kez düzenlenen novasyon Haftas nda, Boydak Holding flirketlerinden Boytafl, Tasar m Gelifltirme Liderli i ödülüne lay k görüldü. Ödülü Boytafl ad na Boydak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Boydak, Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n elinden ald. Boydak Mobilya Grubu markalar n n sektörde aç k ara lider konumda olmalar nda, grubun araflt rma-gelifltirme ve inovasyona yapt yat r m n çok önemli bir katk s oldu unu ifade eden Bekir Boydak, Mobilya sektöründe 60 y ll k geçmifli olan bir kurum olarak hep lider ve öncü olmay baflard k. Boytafl olarak Bellona, stikbal, Mondi markalar için panel mobilya, oturma gruplar, mutfakbanyo mobilyas ve sandalye üretimi gerçeklefltiriyoruz. Yenilikleri takip etmemiz, kadromuzun sahada aktif bir flekilde çal flmas, Ar-Ge ekibimizin günceli takip etmek ve trend belirlemekteki becerisi bizi bu noktalara tafl d. de erlendirmesinde bulundu. Tasar m Gelifltirme Liderli i ödülüne lay k görülmekten büyük mutluluk duyduklar n söyleyen Bekir Boydak, Biz bugüne kadar elde etti imiz baflar - y yenilikçilik gücümüze ba larken, bundan sonraki hedeflerimize do ru ilerlerken de en büyük gücü yine yenilikçilik ve inovasyon yetene imizden alaca z. Bugün hedefimizde sadece Türkiye deki evler de il, dünyan n farkl pazarlar ndaki milyonlarca tüketici var. Onlar n istek ve ihtiyaçlar na en iyi flekilde cevap verebilecek ürün ve hizmetleri en h zl sürede bulmam z sürekli yat r m yapt m z inovasyon sa layacak. Onlara inovasyonla ulaflaca z. STANBUL (CHA) Yaz c, Güney Koridoru nu da devreye alarak Türkiye ve Avrupa n n enerji talebine önemli oranda cevap vereceklerini dile getirdi. Hazar Strateji Enstitüsü (HASEN), dünyan n önde gelen enerji flirketlerini Hazar Forumu nda bir araya getirdi. 4-5 Aral k tarihlerini kapsayan forumun aç l fl na Gümrük ve Ticaret Bakan Yaz c da kat ld. Burada söz alan Yaz c, enerji a n n ve tafl mac l k koridorunun ülkelerin ve flehirlerin bir birine ba land na iflaret etti, ortak akl n ve uygulamalar n ticareti ve refah art raca n belirtti. Do al kaynaklar olan Hazar' n enerji aktörleri için çekim alan oldu- una temas eden Yaz c, Bölgede 1 milyar 900 milyon birey ikamet ediyor. Milli gelir de 20 trilyon dolar afl - yor. Bu rakam dünya milli gelirinin dörtte biri. Yine Hazar Denizi ne k y - s olan ülkeler dünya petrol yataklar - n n yüzde 12 sini, do algaz yataklar - n n 4 ünü elinde bulunduruyor. Temelinde bu bölgenin artan kaynaklar n n Avrupa ya tafl nmas ad na Türkiye nin konumu mühim. ifadelerini kulland. Enerji arz güvenli inin önemine de inen Yaz c, flunlar söyledi; Araflt rmalar dünya enerji ihtiyac n n 2030 da yüzde 60 artaca na iflaret ediyor. Avrupa taraf ndan yap lan araflt rmalar da Avrupa enerji talebinin 20 senede yüzde 45 artaca n ortaya STANBUL (CHA) fl kazalar n önlemek ve haz r beton tesislerini ifl güvenli i aç - s ndan bilgilendirmek amac yla Türkiye Haz r Beton Birli i (THBB) taraf ndan düzenlenen 2. Mavi Baret fl Güvenli i Ödülleri sahiplerine takdim edildi. Birli in Yönetim Kurulu Baflkan Yavuz Ifl k, Türkiye de en fazla iflçi ölümü ve ifl kazalar n n üçte birinin inflaat sektöründe meydana geldi- ini ve ifl kazalar n n yüzde 1,6?s ölümle sonuçlan rken inflaat sektöründeki ifl kazalar n n yüzde 4,7?si ölümle sonuçland na dikkat çekti. Taksim The Marmara Otel de yap - lan ödül törenine haz r beton üreten firmalar n yöneticileri, yar flma komitesi ve çok say da birlik üyesi kat ld. Program n aç l fl konuflmas n yapan THBB Yönetim Kurulu Baflkan Yavuz Ifl k, Türkiye nin hedeflerine ulaflma yolunda ilerlerken Avrupa ve dünyada da önemli geliflmeler kaydetti ini belirtti. Birli in kuruldu u y llarda 30 tesisin y lda 1,5 milyon metreküp haz r beton üretti i bilgisini veren Ifl k, Bugün 980 den fazla tesisin üretimi 93 milyon metreküpü geçmifltir. Yaklafl k 8 milyar lira ciroya sahip olan sektörümüzde 30 binden fazla kifli de istihdam edilmektedir. diye konufltu. Türkiye nin 2009 y l ndan bu yana haz r beton üretimiyle Avrupa da birinci UfiAK (CHA) U flak' n önde gelen sanayi kurulufllar Önal Elyaf, Rampa Rulman ve Fatih Ev Dünyas, devletin BES teflviklerini de dikkate alarak çal flanlar için Asya Emeklilik ile flveren Katk l Grup Emeklilik Sistemi ( GES) anlaflmas sa lad. mza törenlerinde flirket yöneticileri lhan Önal, Ömer Yeflil, Mehmet Kufldemir, Bank Asya Genel Müdür Yard mc s Ali Tu lu, Bank Asya bölge ve flube müdürleri ile yetkilileri de haz r bulundu. Anlaflma ile çal flanlar n n Bireysel Emeklilik Sistemi ne girerek geleceklerine yönelik yat r m yapabileceklerini ifade eden firma yetkilileri, Yap lan bu anlaflma kapsam nda çal flanlar m z kendilerine sunulan bu f rsatlar en iyi flekilde de erlendirecekler ve devletin yüzde 25 lik katk s n n yan nda düflük kat l m pay yla sisteme girebilecekler, anlaflman n kurumlar m za ve de erli çal flanlar m za hay rl olmas n diliyoruz. Bakan Mehdi Eker, konuyla ilgili de erlendirmesinde, Son 10 y l n 9 unda istikrarl büyüme gösteren tar m sektörü, 53 y ld r ilk kez 6 y l üst üste büyüyerek rekor k rd. Bu dönemde tar msal has la 23,7milyar dolardan 62 milyar dolara ç kt. Çiftçilere 2003 y l ndan bu yana toplam 60 milyar lira nakit destek sa land. Verilen desteklerin de etkisiyle son 10 y lda tah l üretimi yüzde 22, meyve üretimi yüzde 36 oran nda artt. Bu y l n Ocak-Ekim döneminde tar msal ihracat n geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 10 artarak 14 milyar 27 milyon dolara ulaflt n söyleyen Eker, ihracat n ithalat karfl lama oran - n n ise yüzde 101 oldu unu dile getirdi. koyuyor. Do algaz alan nda Avrupa Birli i ülkelerinin flu an yüzde 51 olan ithalat ba ml l 2020 da yüzde 70'e ç kacakt r. Bu durum yeni arz kaynaklar na ihtiyac tart flmaya aç yor. Türkiye yi çevreleyen Asya ülkelerinde petrol kaynaklar n n yüzde 73 ü, do- algaz kaynaklar n n yüzde 72 si bulunuyor. Bu bölge ile enerji ithalat na her sene 300 milyar dolar harcayan Avrupa y bir birine ba layan bir ülke Türkiye." Güney Koridoru ve Orta Koridor projelerden söz eden Gümrük ve Ticaret Bakan, flu aç klamalarda bulundu: GES ile iflverenler, çal flanlar ad na yat rd klar katk paylar n y l sonunda kurumlar vergisinden düflebiliyor. Türkiye nin ilk ve tek faizsiz emeklilik flirketi Asya Emeklilik, Bireysel Emeklilik Sistemi nde (BES) kat l mc say s n 110 bine ç kard. Geçen y l sektöre giren Asya Emeklilik, bu rakama 1 y l gibi k sa bir süre içinde ulaflt. Bank Asya Genel Müdür Yard mc s Ali Tu lu 110 bin rakam n n kendileri için sürpriz olmad n belirterek, Türkiye'nin ilk ve tek faizsiz bireysel emeklilik flirketi Asya Emeklilik, ülkemizde faiz hassasiyeti olan insanlar m z n da bireysel emeklilik sisteminin avantajlar ndan faydalanarak tasarruf yapmalar na imkan sa l yor; böylece bu alanda önemli bir bofllu u dolduruyor. fltirakimiz olan Asya Emeklilik in henüz 1 yafl n tamamlarken 100 bini aflk n kifli taraf ndan tercih edilmifl olmas n bu aç dan önemli buluyoruz." diye konufltu. Hazar da üretilen ürünlerin aktar m önemli. Bu anlamda Güney Koridoru bölgenin enerji kaynaklar için ana kanal Trans-Anadolu Do algaz Boru Hatt Projesi (TANAP) hakikaten mühim. Avrupa y Hazar kaynaklar ile buluflturacak bir rota sunmaktad r. Projenin Avrupa ve Türkiye nin büyük enerji taleplerini indirece i tahmin edilmektedir. Tabii flu muhakkak TANAP, Güney Koridoru nun hayata geçirilmesinde mihenk tafl görevi görmektedir. Öte yandan Marmaray, Asya ve Avrupa k talar n stanbul Bo az n n alt ndan bir s rada, dünyada ise 2012 y l nda Çin ve ABD nin ard ndan üçüncü s raya yükseldi ini kaydeden TDBB Baflkan, konuflmas na flöyle devam etti: Dünya Sa l k Örgütü (WHO) ve Dünya Çal flma Örgütü'nün (ILO) yapt araflt rmaya göre Türkiye, ifl kazalar konusunda bafl çekiyor. fl kazalar nda Avrupa'da lider konumundaki Türkiye dünya ölçe inde de üçüncü s - rada yer al yor. Uluslararas çal flma örgütü verilerine göre Türkiye ifl kazalar sonucu ölümlerde sadece El Salvador ve Cezayir i geçemiyor. Türkiye de en fazla iflçi ölümü ve ifl kazalar n n üçte biri inflaat sektöründe meydana geliyor. Tüm ifl kazalar n n yüzde 1,6?s ölümle sonuçlan rken inflaat sektöründeki ifl kazalar n n yüzde 4,7?si ölümle sonuçlanmaktad r. Bu tabloya kay ts z kalmayan Türkiye Haz r Beton Birli i, Türkiye deki bütün haz r beton firmalar n Mavi Baret fl Güvenli i Yar flmas na davet etmifltir. Bu yar flmayla, haz r beton sektöründe ifl kazalar n önlemeyi, tesisleri ifl güvenli i aç s ndan bilgilendirmeyi, teflvik etmeyi ve tesislerin yeterlili ini ölçmeyi amaçl yoruz. nflaat sektörünün a r ifl kazalar - n n fazla oldu u bir sektör oldu unu vurgulayan Yavuz Ifl k, haz r beton EKONOM /5 Yaz c : pek Yolu projesi ile Londra y Pekin e ba layaca z Gümrük ve Ticaret Bakan Hayati Yaz c, Orta Koridor u bina etme ad na ellerinden geleni yapt klar n belirterek, 2014 te tamamlayaca m z proje ile Londra dan kalkacak bir trenin, Marmaray ve Bakü-Tiflis-Kars demiryolu ile Hazar Denizi nde bulunan Aktau Liman ndan kesintisiz olarak Pekin e kadar gitmesini mümkün k lmay hedefliyoruz. Bekir Boydak: Dünyadaki milyonlarca tüketiciye inovasyonla ulaflaca z tünelle ba lamaktad r. Asya ve Avrupa y hem kara, hem demir yoluyla birbirine ba layan bu projeye, malum modern pek Yolu olarak da an lan Orta Koridor u bina etmekteyiz. Bu çerçevede Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hatt n n temelini Azerbaycan ve Gürcistan ile att k te tamamlamay öngördü ümüz projeyi süratle hayata geçirme gayretindeyiz. Bu proje ile Londra dan kalkacak bir trenin, Marmaray ve Bakü-Tiflis- Kars Demiryolu ile Hazar Denizi nde bulunan Aktau Liman ba lant s ndan kesintisiz olarak Pekin e kadar gitmesini mümkün k lmay hedefliyoruz. Esasen Orta Koridor, basit bir ulaflt rma projesi de ildir. As rl k bir rüyay hayata geçirecek bu projenin; Hazar n iki taraf nda yer alan ülkelerin ticaretini art rmas n ve halklar m z n iletiflimini güçlendirmesini hedefliyoruz. Yaz c, pek Yolu ülkelerinin 4,2 trilyon dolar ihracat, 4,4 trilyon ithalat yapt n, dünyada önemli bir yeri oldu unu bildirdi. Türkiye nin bu ülkelere ihracat n yüzde 33 art rd n duyurdu. Yaz c, Hazar Forumu ile ticaretin artaca n, pek Yolu hatt nda bulunan gümrük idarelerinin uyumlu hale gelece ini sözlerine ekledi. Azerbaycan Devlet Petrol Fonu (SOFAZ) yöneticisi Shahmar Movsumov ise üretim ve ticarette fleffafl temel ald klar n vurgulad. Movsumov, enerji alan nda ortak faaliyet alanlar n n bulundu unu anlatt. Türkiye Haz r Beton Birli i, ifl güvenli ini sa layan firmalar ödüllendirdi sektörünün inflaat sektörünün en temel kollar ndan biri oldu unu aktard. Türkiye nin e itim seviyesinin düflük olmas ndan yak nan Ifl k, Bu nedenle birlik olarak e itimlere önem vermekteyiz. Beton sektöründe çal flan transmikser floförlerinin, pompa operatörlerinin ve laborantlar n kalifiye ve e itimli olmas n istiyoruz. 2. Mavi Baret fl Güvenli i Yar flmas nda Çimsa Çimento San. Tic. Afi TECE Haz r Beton Tesisi birinci, Çimsa Çimento San. Tic. Afi Aksaray Haz r Beton Tesisi ikinci, Çimsa Çimento San. Tic. Afi Pamukova Haz r Beton Tesisi ve Çimsa Çimento San. Tic. Afi M S S Haz r Beton Tesisi üçüncü oldu ve uluslararas temsile hak kazand. Akçansa Çimento San. Tic. Afi (Betonsa) Büyükçekmece Haz r Beton Tesisi, Akçansa Çimento San. Tic. Afi (Betonsa) Kemerburgaz Haz r Beton Tesisi, Akçansa Çimento San. Tic. Afi (Betonsa) Samsun Haz r Beton Tesisi, Bat çim Bat Anadolu Çimento San. Tic. Afi (Bat Beton) Urla Haz r Beton Tesisi, K BSAfi Karadeniz nfl. Ve Beton San. Ve Tic. Afi (Kar Beton) Sancaktepe Haz r Beton Tesisi ve Nuh Beton Afi Tüprafl Haz r Beton Tesisi de 2. Mavi Baret fl Güvenli i Yar flmas Ödülü ne lay k görüldü. Program, yar flma komitesine verilen plaket töreninden sonra sona erdi. Uflakl sanayiciler BES için Asya Emeklilik'le anlaflt

6 /6 DIfi HABERLER Muhalifler, ele geçirdikleri stratejik Malule kasabas n n görüntüsünü yay nlad fiam (CHA)- S uriye de muhalifler, 3 gün devam eden çat flmalar sonras ele geçirdikleri fiam n stratejik Malule kasabas n n görüntülerini yay nlad. fiiddetli çat flmalar sonras nda muhaliflerin kontrolüne giren kasaba adeta hayalet flehri and r yor. Esed yönetimine ba l ordu ile muhalif gruplar aras nda yo un çat flmalar n yafland Peretz: Türkiye ile srail aras ndaki sorunlar n çözebilece ine inan yorum KONGRE LANI GÖLBAfiI KURS VE OKUL TALEBELER NE YARDIM DERNE BAfiKANLI INDAN Derne imizin Ola an Genel Turul toplant s Pazar günü saat:11:00 da Bahçelievler Mahallesi 323/1. Sk No: 2 Gölbafl /ANKARA adresindeki Dernek binas nda yap lacakt r. Bu tarihte ekseriyet temin edilemedi i takdirde tarihinde ayn yer ve saatte yap lacakt r. Üyelerimize duyurulur. YÖNET M KURULU GÜNDEM: 1- Aç l fl, Kongre Baflkanl k Divan n n teflkili, 2- Yönetim ve Denetleme Kurulu raporlar n n okunmas ve görüflülmesi, 3- Yönetim Kurulunun ibras, 4- Yönetim Kurulunca haz rlanan tahmini bütçelerin görüflülmesi, 5- Tüzük tadilat n görüflülmesi ve karara ba lanmas, 6- Yeni Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerinin seçimi 7- Derne e lüzumlu olan menkul ve gayrimenkul mallar n sat n al nmas, kiralanmas, ba fl veya vasiyet yoluyla derne e intikal edenlerin dernek üzerine intikal ve tescil muamelelerinin yap lmas, mülkiyetten baflka ayni haklar n tesis edilmesi veya mevcut menkul ve gayrimenkul mallar n sat lmas veya kendisine ait mevcut menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde mülkiyetin d fl ndaki ayni haklar n baflkalar lehine tesis ve tescil edilmesi, resmi özel ve tüzel kiflilere bedelli veya bedelsiz tahsis edilmesi tahsisin kabulü veya kiralanmas menkul veya gayrimenkullerin baflkalar na hibe edilmesi veya baflkalar n n yapaca hibelerin kabul edilmesi, tapuda tevhit ve ifraz yapt rmaya, inflaat yapt rmaya, tapuda takrir vermek takrir almak cins tashihi yapmak tafl nmazlar üzerine üst hakk tesis etmek tapu kütü ünde her türlü ayni hak tesis etmek flerh vermek flerh almak intifa ve irtifak hakk tesis ettirmek derne in gayesine uygun olarak borç alma hususlar nda yönetim kuruluna salahiyet verilmesi, 8- Dilek ve temenniler 9- Kapan fl. (Olay-7) T.C. S NCAN 5. CRA DA RES TAfiINIRIN AÇIK ARTIRMA LANI 2013/1378 TLMT. Afla da cins, miktar ve de erleri yaz l mallar sat fla ç kar lm fl olup: Birinci art rman n afla da belirtilen gün, saat ve yerde yap laca ve o gün k ymetlerinin %50'sine istekli bulunmad taktirde, yine afla da belirtilen gün, saat ve ayn yerde 2. art rman n yap larak sat laca ; flu kadar ki, art rma bedelinin mal n tahmin edilen de erinin %50'sini bulmas n n ve sat fl isteyenin alaca na rüçhan olan alacaklar n toplam ndan fazla olmas n n ve bundan baflka paraya çevirme ve paylar n paylaflt rma giderlerini geçmesinin flart oldu u; birinci art rmadan on gün önce bafllamak üzere art rma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilece i, birinci art rmada istekli bulunmad takdirde elektronik ortamda birinci art rmadan sonraki beflinci günden bafllamak üzere ikinci art rma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilece i, mahcuzun sat fl bedeli üzerinden afla da belirtilen oranda KDV.'nin al c ya ait olaca ve sat fl flartnamesinin icra dosyas ndan görülebilece i; gideri verildi i takdirde flartnamenin bir örne inin isteyene gönderilebilece i; fazla bilgi almak isteyenlerin yukar da yaz l dosya numaras yla dairemize baflvurmalar ilan olunur. 03/12/2013 fiam da önceki gün Malule kasabas muhaliflerin eline geçti. fiam Humus a ba layan güzergah üzerindeki Malule kasabas n n bulundu u konum itibariyle stratejik bir önemi bulunuyor. Muhaliflerin yay nlad görüntülerde Esed ordusu ile muhalifler aras nda kasabada süren çat flmalar tüm fliddetiyle görüntülere yans yor. Çat flmalarda f rlat lan ve havada uçuflan roketlerin isabet etti i evler yerle bir GÖZDE ULUÇAY STANBUL (CHA) - srail Çevre Bakan Amir Peretz, Filistinlilerin kendi devletlerini kurma hakk oldu unu söyledi. Türkiye ile srail aras ndaki sorunlara da de inen Peretz, Yak n bir gelecekte Türkiye ile srail aras ndaki sorunlar n da çözebilece ine inan yorum. Akdeniz'in Kirlenmeye Karfl Korunmas Sözleflmesi çerçevesinde stanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen 18. Taraf Ülkeler Toplant s stanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleflti. Toplant ya, Çevre ve fiehircilik Bakan Erdo an Bayraktar, srail Çevre Bakan Amir Peretz, Birleflmifl Milletler Çevre Program (UNEP) Icra Direktörü Yard mc s brahim Thiaw, Malta Sürdürülebilir Kalk nma, Çevre ve klim De iflikli i Bakan Leo Maria Brincat, H rvatistan Çevre ve Do an n Korunmas Bakan Mihael Zmajlovic ve çok say da ülke temsilcisi kat ld. Taraf Ülkeler Toplant s 'na sürpriz bir flekilde kat lan Peretz, önemli aç klamalarda bulundu. Ülkelerin bugüne kadar uygulad klar bir tak m politikalar sadece kendi ülkeleri için de il herkes için uygulamas gerekti ini aktaran Peretz, Her oluyor. Bombard man ve kurflun seslerinin kar flt kasabada isabet alan bir çok evden dumanlar yükseliyor. Neredeyse sa lam binan n kalmamas ise yaflanan çat flmalar n fliddetini ortaya koyuyor. Bombard mandan kilise ve camilerin de nasibini ald görüntülere yans yor. Yo un çat flmalar sonras nda kasabaya giren muhalifler ile Esed ordusu aras nda yer yer çat flmalar n devam etti i görülüyor. Türkiye ile srail aras ndaki sorunlara de inen Peretz, Yak n bir gelecekte Türkiye ile srail aras ndaki sorunlar n da çözebilece ine inan yorum. hâlükârda kendi aram zdaki iflbirli ini artt rmam z laz m. Aram zdaki duvarlar y kmak için önlemler bulmak laz m. Yenir bir tak m iletiflim yöntemleri bulmam z laz m. Burada herkesin oynamas gereken rol var. Ben srail de bar fl cephesindeyim ve fluna kesinlikle inan yorum ki Filistinlilerin kendi devletlerini kurma hakk var. Burada da iki devlet iki ulus çözümünü benimsiyorum bundan yaklafl k 4 ay kadar önce 4 y ll k bar fl süreci dondurulmufltu. Yeniden çözüldü görüflmeler yeniden bafllad. srail ve Filistin aras nda müzakereler bafllad. Basit bir fley olmayacak ama her fleye ra men iyimseriz. ifadelerini kulland. Önlerinde 5 ayl k süreç oldu unu aktaran Peretz, ran ile bir flekilde uzlaflmam z laz m. Her halukarda ran' n nükleer silahlanmas n istemiyoruz." Türkiye ile srail aras ndaki sorunlara da de inen Peretz, Yak n bir gelecekte Türkiye ile srail aras ndaki sorunlar n da çözebilece ine inan yorum. Ev sahiplerine çok teflekkür ediyoruz. Son derece etkileyici bir toplant düzenlemifller. Umar m ki bu toplant dan ç kacak en önemli sonuç bütün dünyay kapsayacak olan sosyal adalete, çevre adaletine ve bar fla katk sa layacak. fleklinde konufltu. ABD, ran konusunda srail e güvence verdi l. hale Tarihi 2. hale Tarihi hale Yeri : 15/01/2014 günü, saat 10:00-10:05 aras. : 12/02/2014 günü, saat 10:00-10:05 aras. : S NCAN ADL YES MEZAT SALONU Takdir Edilen No De eri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) ,00 1 %1 55 DM 257 Plakal, 2011 Model, FORD Fiesta Marka, Gri renkli manuel orjinal teypli.muhtelif yerlerinde ezik ve çizik mevcut, anahtar ve ruhsat yok. (Bas n )? (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar T.C. ANKARA BÜYÜKfiEH R BELED YES LAN Mülkiyeti/Tasarrufu Belediyemize ait, Anafartalar Caddesi Ulus Merkez Belediye Çarfl s nda bulunan iflyerleri, afla da belirtilen muhammen bedel ve geçici teminatlar üzerinden 2886 say l yasan n 36. Maddesi do rultusunda kapal zarf usulüyle 1 (Bir) y l süre ile ayr ayr kiraya verilmek üzere ihaleye ç kart lacakt r. 1- hale için verilen Teklif Mektuplar ENCÜMEN Baflkanl na ihale günü ( ) saat 12:00 ye kadar verilecektir. Bu saatten sonra verilecek teklif mektuplar de erlendirmeye al nmayacakt r. 2- haleler afla da belirtilen tarihlerde Yenimahalle Hipodrom Caddesi No: 5 Kat: 18 adresindeki Belediye Hizmet Binas Toplant Salonunda toplanan EN- CÜMEN huzurunda saat 14:00 de yap lacakt r. 3- hale edilecek iflyerlerine ait, genifl ve teferruatl bilgiyi içeren flartname ve kira sözleflmesi her gün çal flma saatleri içerisinde Büyükflehir Belediye Baflkanl Destek Hizmetleri Dairesi Baflkanl ndan (Hipodrom Caddesi No: 5 Kat: 13 Yenimahalle/ANKARA) görülebilir veya TL karfl l temin edilebilir. 4- haleye kat lacak olan Tüzel Kifli veya Kurulufllar: Ticaret Odas ndan veya ba l bulunduklar ilgili Dernek Kurulufllar ndan alacaklar Üyelik Belgesini veya Faaliyet Belgesini, Ticaret Sicil Gazetesini, mza Sirkülerini (Noterden), geçici teminat makbuzunu, fiah slar: Nüfus Cüzdan Sureti, kametgah Belgesi, Geçici Teminat Makbuzunu, Ortak haleye girecekler bu belgelerin yan s ra noterden ald klar ortakl k belgesini de d fl zarf n içine koymak zorundad r. D fl zarflar aç ld nda bu belgelerden birine rastlanmaz ise ihale d fl b rak l r. Tamam, oldu u görülür ise iç zarf aç l r ve de erlendirmeye geçilir. 5- hale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içerisinde belirtmek koflulu ile ihaleyi fesh etmeye veya aç k pazarl a çevirmekte serbesttir. ENCÜ- MEN ce görüflülerek karara ba lanan ihaleler ta Amirinin Onay n takiben geçerlilik kazanaca gibi ta Amirinin ihaleyi fesh etmesi halinde ifltirakçi idareye karfl herhangi bir hak iddias nda bulunamaz. S.NO fi YER N N ADRES SÜRE M 2 1 YILLIK MUH. BEDEL GEÇ C TEM NAT %3 HALE TAR H 1 Ulus Merkez Belediye Çarfl s No:1 1 Y l ,00-TL+KDV 594,00-TL Ulus Merkez Belediye Çarfl s No: 2 1 Y l ,00-TL+KDV 648,00-TL Ulus Merkez Belediye Çarfl s No:21 1 Y l ,00-TL+KDV 567,00-TL (Bas n A-17118) 64 (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar KUDÜS (CHA)- A BD D fliflleri Bakan John Kerry, ran la imzalanan nükleer anlaflmaya ra men bu ülkeye uygulanan ana müeyyidelerin devam edece ine dair srail Baflbakan Benjamin Netanyahu ya güvence verdi. Kudüs te düzenledi i bas n toplant s nda Kerry, "Petrol ve bankac l a uygulanan ana müeyyide rejimi kesinlikle devam edecektir. De iflmedi. Hazine Bakanl ve ABD nin gereken birimleri arac l yla çabalar m z art raca z." ifadelerini kulland. srail-filistin bar fl görüflmeleriyle ilgili de baz geliflmeler kaydedildi ini söyleyen ABD D fliflleri Bakan, gelecekteki muhtemel bir uzlaflma halinde, srail in güvenli ini nas l gelifltirebilece ine dair fikirler sundu unu söyledi. Kerry, "Bunun zor ve çetrefilli bir yol oldu unu her zaman biliyorduk nan yorum ki baz geliflmeler kaydediyoruz." fleklinde konufltu.

7 Milyonlarca liral k vurgun yapan flüpheliler 5 y ld zl otelde yakaland SAL H HAMURCU SAKARYA (CHA)- Ç eflitli flehirlerde fabrika ve ifl yerlerinden çald klar çekleri sahte kaflelerle cirolay p piyasaya sürerek milyonlarca liral k haks z kazanç sa lad klar ileri sürülen 5 flüpheli stanbul'da kald klar 5 y ld zl otelde gözalt na al nd. Çal nt çok say da çekle yakalanan flüphelilerden A.Y.R.'nin 2001 y l nda yap lan hayali ihracat ve naylon fatura soruflturmas nda ad n n geçti i ö renildi. Sakarya'n n Erenler ilçesinde bulunan bir mobilya fabrikas n n kasas ndan 2 ay önce yaklafl k 15 milyonluk çekler kimli i belirsiz kifli ya da kiflilerce çal nd. Olayla ilgili Sakarya Cumhuriyet Baflsavc l 'nca yürütülen soruflturma kapsam nda jandarma, çok yönlü çal flma yapt. Çek h rs zl n gerçeklefltirdi i öne sürülen A.Y.R. ve 4 flüpheli stanbul Taksim'de kald klar 5 y ld zl otelde gözalt na al nd. Gözalt na al nan flüphelilerle birlikte milyonlarca liral k çal nt çekler ele geçirildi i iddia edildi.sakarya'ya getirilen flüphelilerin, stanbul, Ankara, zmir, Kocaeli, Adana ve baz flehirlerde çok say da çek h rs zl olay na kar flt klar öne sürülüyor. fiüphelilerin flimdiye kadar 20 milyon liran n üzerinde çal nt çekleri sahte kaflelerle cirolay p piyasaya sürdükleri öne sürülüyor. Soruflturmada gizlilik karar bulunurken flüphelilerin sorgular n n devam etti i belirtildi. fiüphelilerden A.Y.R'nin 2001 y l nda yap lan hayali ihracat ve naylon fatura soruflturmas nda ad n n geçti i ö renildi. Adana'da 9 y l önce tescil ettirilen kebab, en iyi flekilde tatt rmak isteyenler için aç lan ustal k kurslar aral klarla devam ediyor. Acemi kebapç lar tam not ald /7 GÜNCEL YAfiAM Kirlilik yüzünden Gediz havzas ölüyor HASAN Ç L NG R ZM R (CHA)- E ge Bölgesi'nin en önemli tar m üretim alan olan Gediz havzas n besleyen Gediz Nehri'ndeki kirlilik önlenemiyor. Çevre ve fiehircilik Bakanl taraf ndan geçen haziran ay nda Gediz ve yan kollar nda 16 noktada yap lan incelemelerde, nehir suyunun 'çok kirli su' kategorisinde bulundu u belirlendi. zmir Büyükflehir Belediyesi ise kirlili in önlenmesi için üzerine düfleni yerine getirdi ini, di er flehirlerde bulunan kurulufllar n da iflini yapmas halinde kirlili in sona erece ini aç klad. Gediz havzas n n temizli iyle ilgili ilk çal flmalar, 2000 ve 2001 y llar nda Orman ve Su flleri Bakanl taraf ndan 'Gediz Nehir Havzas Su Kaynaklar Yönetimi ve Kirlilik Kontrolü" adl pilot projeyle bafllad. Bakanl k, Gediz'i 2008'de "Havza Koruma Eylem Plan ' kapsam na ald. Bu kapsamda bakanl k koordinasyonunda zmir'de, Gediz Havzas Eylem Plan Ön Çal fltay yap larak kurumlar taraf ndan yürütülen projeler, çal flmalar ve gelece e dönük planlamalarla ilgili olarak kirlili in önlenmesi konusunda çözüm önerilerinin ortaya konulmas amaçland. Havzan n zmir'de kalan bölümünde gerekli ar tmalar n yap ld n savunan Büyükflehir Belediyesi Z YA PEK ADANA (CHA) - KOÇ 21 Mart 20 Nisan K ZLER 21 Mayıs 21 Haziran ASLAN 23 Temmuz 23 Ağustos TERAZ 24 Eylül 23 Ekim YAY 23 Kasım 21 Aralık KOVA 21 Ocak 18 Şubat GÜNLÜK BURÇLAR liflkiler, anlaflmalar ve ortakl klar gündeminizi dolduruyor. Baz planlar n z yeniden düflünmeli, acele karar vermemelisiniz. Zira olumlu yönde ilerleyecek yeni ortakl klar devreye girebilir. Anlaflmalar n getirece i kazançlar ve destekler dikkat çekecek. Ortaklafla para konular ise sizi önlemci olmaya itmeli. Bu konuda sizi ba layan sorumluluklar olacak. Haftan n son günü sizi de iflik ilgi alanlar na yönelirken bulabiliriz. Son zamanlarda oldukça yoruldunuz. Süren tempoya ara vermek ve hayat n güzel yanlar na odaklanmak sizi dinlendirecektir. Belki de yarat c yanlar n zla dikkat çekece iniz u rafllar öncelik kazanacak. Aflk hayat n z bir kenara itmeyece iniz, sevgi iliflkilerinde d fladönük olaca n z söylenebilir. Son derece ak c ve planl olaca n z flartlar bafllad. Art k düflüncelerinizle baflkalar etkilemektesiniz. Fikirlerinizi yenilemek ve zihinsel aç dan sizi oyalan konulara yer vermek kolaylafl yor. E itim hayat n za yeniden yön vermek ad na yeni iliflkiler önem kazanacak. Uzaklarla ilgili konular ve yolculuklar bu dönem kurulacak iliflkiler ön plana ç kabilir. Ay burcunuzda kendinizi göstermeniz aç s ndan size destek olmakta. Art k sizi yenileyen flartlar n üzerinde kararl l kla durabilirsiniz. Özellikle yurt d fl ba lant l konular n ak c ilerlemesi ile harekete geçiyorsunuz. Ancak evde al nmas gereken sorumluluklar a l kl görünüyor. Yer de iflikli i ve getirdi i harcamalar bu dönemde kaynaklar n z zorlayabilir. Arkadafllar n hayat n za katabilece i pozitif geliflmeler var. Sosyal çal flmalarda bir arada hareket ederek yap lacak çok fley bulacaks n z. Pek çok konuda yeniliklere aç k olman z, baflkalar n n önerileri verimli sonuçlara iflaret ediyor. Gelece e dönük yeni planlar ilerlemeye bafll yor. Ancak büyük projeler ve beklentiler flimdilik ask da kalmal. Sizi canl tutan pek çok konu hayat n za giriyor. Yaflamdan ald n z keyifleri büyütmek ve içinizden geldi i gibi davranmak isteyeceksiniz. fl hayat nda ald n z yükler düflünülürse buna ihtiyac n z var. Ayn zamanda sosyal hayat n getirdi i yeni çal flmalar ön planda. Yeni iliflkilerin kurulaca bu dönem daha esnek ve objektif olman z gerekecek. BO A 21 Nisan 21 Mayıs fl ortam nda ak c ve sizi gelifltiren flartlar söz konusu. Planl hareket etmeniz halinde aksayan iflleri toparlama flans n z var. Bir yandan de yarat c yanlar ve beceriler üzerinden de iflik yöntemler denemeye kararl s n z. Düzeninizi de ifltirmek, çal flma hayat n za yeni bir yön vermek uzun vadede kazanç getirecektir. Somut iflle ç karmakta kararl olacaks n z. Daha sakin ve yap c bir gün söz konusu. Evde yaflanan uyumlu zamanlar aile içi iliflkilere olumlu yans makta. Yerleflimle alakal sorunlar n afl lmas ile YENGEÇ olabildi ince esnek ve keyiflisiniz. Evde yap lmas gereken 22 Haziran 22 Temmuz ifller yan nda konfor yaratmak üzere yeniden harekete geçeceksiniz. Yine bu dönem yarat c yanlar n somut çal flmalarla gelifltirilece i olanaklar var. BAfiAK 24 Ağustos 23 Eylül AKREP 24 Ekim 22 Kasım O LAK 22 Aralık 20 Ocak BALIK 19 Şubat 20 Mart Para durumunuzla ilgili yeni aray fllar n z olacak. Zira iflteki becerileriniz size ak c biçimde yeni kazançlar getirecektir. Ancak bu günlerde ödemelerinize öncelik vermeye bak n. Yat r m yapmak konusunda ise riskli bir dönemdesiniz. Sizin d fl n zda geliflecek olaylar beklenmedik sonuçlar getirebilir. Eldeki nakitleri korumal, sa lam bir bütçe planlamal s n z. Sizi s k flt ran flartlar ortakl klar ya da iliflkiler aç s ndan önemli görünüyor. Olaylar fazla kontrol etmeden ak flta kalman zda yarar var. Zira en zor süreç geri planda kalm flken risk almaktan kaç nman z gerek. Hayat yönünüzü yeniden tasarlad n z bu dönem sizin kararl l n zla ilerleyecek. Eldeki kaynaklar n yeniden yap land r lmas yönünde at lacak ad mlar var. Kariyerde önemli bir yap lanma dönemi yaflad n z. fiimdi bu alanda edindi iniz tecrübeleri ifl odakl çal flmalarda ortaya koyacaks n z. Mesleki konularda önemli görevler sizi bulabilir. Bir yandan da ifl iliflkileri ve artan sorumluluklar sizi beklemekte. Yapt klar n z uzun vadede size çok fley katacakt r. Çal flma hayat nda yaflanan yenilenmelerden pay n z almal s n z. Maddi alanda daha gergin etkiler alt ndas n z. Borç alacak konular yan nda yeniden yap lanmas gereken ödemeler sorun yaratabilir. Baflkalar ndan destek görmekte zorluklar olabilece i gibi, ortak harcamalarda beklenmedik art fllar söz konusu. Bir yandan da eflle olan duygusal yak nl n z beklemeyen stresli zamanlara iflaret ediyor. A dana Ticaret Odas (ATO) Adana Kebab Koruma Komisyonu'nun Adana Lokantac lar ve Kebapç lar Odas taraf ndan desteklenen ustal k e itimini tamamlayan 18 kifliye sertifikalar verildi. Kebapç lar Odas Baflkan fiefik Arslan, kursa Adana, Zonguldak, Diyarbak r ve Ad yaman'dan 18 kiflinin kat ld n belirterek etin haz rlanmas ndan flifllenmesine, piflirilmesinden salatalar n yap lmas na kadar e itim verildi ini söyledi. Kursun sonunda düzenlenen sertifika töreni öncesi, acemi Adana kebab ustalar maharetlerini sergiledi. Z rhla et k yan, fliflleyip pifliren ustalar, kebab tadanlardan tam not ald. ATO Baflkan Atilla Menevfle, Adana kebab n n yurt içi ve d fl nda en iyi flekilde sunulmas için çaba gösterdiklerini söyledi. Menevfle, "Ülkemizde ve yurt d fl nda be eniyle tüketilen Adana kebab n n, geçti imiz y llarda yozlaflmaya ve taklide maruz kald bilinmekteydi. Adana d fl ndaki kentlerde, 'Adana kebab ' ad alt nda masam za getirilen yiyece in bizim kebapla uzaktan yak ndan alakas yoktu. Adana'n n her türlü de erinin korunmas mant ndan hareket eden Adana Ticaret Odas, iflte bu nedenle 2004 y l nda Co rafi flaret Tescilini ald. Hedefimiz Adana kebab n n yurt içi ve yurt d fl nda ayn kalite alt nda sunulmas d r." Konuflman n ard ndan e itime kat lan 18 kursiyere sertifikalar verilirken ATO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet fiahbaz da eline bir z rh al p et k yd. fiifllenmifl 1 metrelik kebab tan tt. HASAN KÜÇÜK MERS N (CHA)- M ersin'de düzenlenecek Aç k Adliye Günleri ile adliyelerin çal flma prensipleri vatandafllara gösterilecek. Etkinlik kapsam nda, cumartesi günü aile mahkemesinde boflanma davas, a r ceza mahkemesinde ise uyuflturucu suçuyla ilgili davalar temsili olarak görülerek vatandafllara gösterilecek. ZSU Genel Müdürlü ü yetkilileri, 2010 y l nda yap m tamamlanarak devreye giren Kemalpafla leri Biyolojik At k Su Ar tma Tesisi'nin tam kapasite çal flmad ve bunun kirlilik seviyesini artt raca yönündeki aç klamalar n da gerçe i yans tmad n belirtti. Günde 6 bin metreküp su ar t ld n kaydeden yetkililer, "Deflarj etti imiz at k su, Su Kirlili i Kontrol Yönetmeli i standartlar ndad r. Kemalpafla Organize Sanayi Bölgesi de ar tmas n yapm flt r. Di er kentlerdeki ilgili tüm kurum ve kurulufllar, kendi s n rlar ve yetkileri dahilinde bulunan yerleflimlerde gerekeni yaparsa y llard r süren bu çevre kirlili inin önüne geçilmifl olur." Belediyenin, Gediz ve Küçük Menderes nehirleri kaynakl kirlili in çözümü konusunda üzerine düfleni fazlas yla yerine getirdi ini savunan yetkililer, "Özellikle yapt m z ar tma tesisleriyle nehir havzalar ndaki yerleflimlerin evsel at klar n n, Gediz Nehri arac l yla zmir Körfezi'ne ve Küçük Menderes Nehri arac l yla da Kufladas Pamucak sahillerine tafl nmas n n önüne geçtik. Gediz Nehri'nin memba k sm nda yer alan Menemen ve Kemalpafla'ya, yaklafl k 19 milyon liral k yat r mla ar tma tesislerini kurduk. Böylelikle Gediz Nehri'ne bir günde verilen yaklafl k 10 ton evsel at n kirlilik yükünü ortadan kald rm fl olduk." fleklinde konufltu. Mersin'de vatandafllara adliyenin nas l çal flt gösterilecek Ayr ca kolluk güçleri K-9 köpekleriyle gün boyu gösteri yapacak. Vatandafllara da mahkemelerde kimlerin ne görev yapt ve duruflma salonunun düzenini anlatan broflürler da t lacak. Cumhuriyet Baflsavc s Ayhan Turhan, adliye binas nda düzenledi i bas n toplant s nda, Türkiye'de ilk kez düzenlenecek etkinlikle ortaokul ve lise ça ndaki ö renciler baflta olmak üzere tüm halka adliyeyi tan tacaklar n kaydetti. Temsili mahkemelerde vatandafllara duruflmalar n nas l yap ld n göstereceklerini ifade eden Turhan flöyle devam etti: "Mahkemelerde hakim, cumhuriyet savc s, flahit nerede durur, duruflmay izlemek istiyorsan z nerede duracaks n z. Bunlar bizzat uygulamal olarak vatandafllara göstermek istiyoruz. Bu nedenle halk m z ve özellikle de gençlerimizi cumartesi günü saatleri aras nda adliyemize bekliyoruz." Halk n adliyeleri tan malar noktas nda bir kap aralad klar n vurgulayan Turhan, "Genelde adliyeler so uk yüzleriyle tan n rlar. Biz adliyemizin s cak yüzünü de göstermek istiyoruz. Gelenler hakim ve savc arkadafllar m zdan adliyelerle ilgili genel bilgiler alabilecek." Öte yandan Turhan adliye içinde güvenlik birimlerinin de stantlar açaca n ifade ederek, adli kolluk güçlerinin de gün boyu K-9 köpekleriyle gösteri yapaca n kaydetti.

8 SA LIK Bitlis Devlet Hastanesi Genel Cerrah Uzman Op. Dr. M.Tolga Kafadar, bayanlarda s kl kla görülen mem kanserinde erken teflhisin çok önemli oldu unu ve erken teflhisin hayat kurtard n söyledi. So uklar artt gribe karfl dikkatli olun' MARD N (CHA) M ardin Devlet Hastanesi Baflhekimi Uz.Dr. Yavuz Orak, k fl aylar nda üst solunum yollar hastal klar n n daha çok artt na dikkat çekerek, vatandafllar so uktan ve gripten korunmalar konusunda uyar da bulundu. K fl aylar nda mikroplar n do ada görülme s kl yüzünden çeflitli hastal klar nda artt n belirten Mardin Devlet Hastanesi Baflhekimi Uz.Dr. Yavuz Orak, so u un vücut direncini düflürmesi sonucu hastal klar n da bu aylarda daha çok üredi ini söyledi. Özellikle sigara duman, yetersiz-dengesiz beslenme, kapal ve kalabal k yerlerde uzun süre kal nmas sonucu oluflan yak n temas enfeksiyonun öksürük ve hapfl rma gibi mekanizmalarla bulaflmas n kolaylaflt rd n ifade eden Orak, "K fl mevsiminde so uk havaya uyum sa lamak için vücudun daha fazla enerji harcamaktad r. Bu enerji ihtiyac karfl lanmad nda da vücut direnci düfler, enfeksiyonlara yatk n hale gelir. Bronflit, ast m ve grip gibi sa l k sorunlar daha s k görülür. K fl n ortaya ç kan hava kirlili i de so ukla birleflti inde sorun büyür. Bu nedenle mevsim bafllang c nda tüm solunum yolu enfeksiyonlar için koruyucu önlemler almak önemlidir." /8 TRABZON (AA) K aradeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) T p Fakültesi T bbi Biyokimya Anabilim Dal Baflkan Prof. Dr. As m Örem, f nd n kontrollü ve düzenli tüketimi ile LDL kolesterolünde düflme T p Fakülteleri kadavra s k nt s çekiyor DEN ZL (AA) P amukkale Üniversitesi (PAÜ) Anatomi Anabilim Dal Ö retim Üyesi Doç. Dr. Ilgaz Akdo an, Türkiye de kadavra bulunan merkez say s n n 20 civar nda oldu unu belirterek, Kadavra eksikli i, ülkemizdeki t p fakültelerinin temel t p e itimi bak m ndan en büyük s k nt lar ndan biridir Akdo an, Ulusal Anatomi Haftas B TL S (CHA) H er gün pek çok hastan n memede kitle flüphesi veya meme a r s (mastalji, mastodoni) nedeniyle baflvurdu unu belirten Dr. Kafadar, memedeki her kitlenin kanser olmad n ancak, kanser olan türlerinin ise erken tedavi ve erken teflhis ile en az zararla kurtar labilece ini belirtti. Meme hastal klar flikayetiyle hastaneye baflvuran hastalara, hastane bünyesinde görev yapan genel cerrahi, radyoloji ve patolojiden uzman hekimlerle birlikte yard mc olmaya çal flt klar n ifade eden Kafadar, Gereken hastalara, uygun görüntüleme yöntemleri (ultrasonografi, mamografi, MR) ve patolojik incelemeler kullan larak medikal veya cerrahi tedavi uygulanmaktad r. Hastanemizde flu an, radyoloji ünitemizdeki ultrasonografi, mamografi ve manyetik rezonans görüntüleme yöntemlerine ilaveten patoloji laboratuvar m z da aktif olarak hizmet vermektedir. Ayr ca hastanemiz bünyesindeki KETEM poliklini inde de kanser taramas amac yla hastalara gerekli tetkikler yap larak, teflhis ve tedavi yap lmaya çal fl lmaktad r. Genel cerrahi poliklini e baflvuran hastalara, kendi kendine meme muayenesi konusunda bilgiler verilmekte ve toplumun meme kanseri konusunda bilinçlenmesi amac yla hastanemizin bütün imkanlar kullan lmaktad r. Meme kitlelerinin büyük ço- unlu unun yüzde civar nda iyi huylu oldu unu dile getiren Tolga Kafadar, Ancak memede ele gelen yeni ve farkl bir kitle hissedildi inde mutlaka doktora baflvurulmal ve gerekli kontroller yap lmal d r. Kitleler kistik veya solid olabilirler. En s k rastlanan meme kitleleri fibroadenom, fibrokist ve papillomlard r. Meme kisti (Fibrokistik hastal k) içi s v dolu, iyi huylu bir kesedir. Memede bazen sert, irili ufakl kistler oluflabilir. Kitleler elle hissedilebilir veya memede a r, gerginlik gibi flikayetlere sebep olabilir. Bu a r, adet kanamas yaklaflt kça artar. Kanaman n bafllamas ile azal r ve giderek kaybolur. Meme ucundan beyaza yak n veya aç k, yeflil renkte bir ak nt gelmesine neden olabilir. Fibroadenom, 40 yafl alt ndaki bayanlarda s k görülen, genelde iyi huylu olarak nitelendirilen bir meme tümörüdür. Memede oluflan iyi huylu tümörlerin önemli bir k sm n fibroadenomlar oluflturur. Özellikle yafllarda görülebilece i gibi, ergenlik ça nda da görülebilir. Fibroadenomlar genellikle yuvarlak, birkaç santim çap nda, hareketli kitlelerdir. Kesin tan biyopsi ile konur, bazen total olarak ç kart lmalar gerekebilir. ntraduktal papillom, 1-2 mm den birkaç santimetreye kadar de iflen büyüklükte olabilir. Meme ucu yak n ndaki süt kanallar nda daha s k görülür. Genellikle 40 yafl üzerindeki bayanlarda görülmekle birlikte, meme ucundan kanl ak nt gelmesine neden olabilirler. 20 yafl ndan itibaren her ay düzenli bir flekilde, adet kanamalar ndan sonraki hafta bayanlar n kendi kendine yapaca muayene son derece önemlidir. diye konufltu. "Meme kitlelerinde teflhis ve tedavi ço unlukla birlikte yap l r. Meme kitleleri incelenirken en s k kullan lan yöntemler aras nda fizik muayene, ultrasonografi, meydana geldi ini bildirdi. Örem, yapt yaz l aç klamada, kalp ve damar hastal klar na iyi geldi i bilinen f nd n düzenli flekilde tüketilmesi halinde yarar getirebilece ini belirtti. F nd n, doymam fl ya asitleri kapsam nda bafllat lan Ba fllay n Bedeniniz T p E itiminde Yaflas n kampanyas ile ilgili yapt aç klamada, amaçlar n n vatandafllar n bedenlerini ölüm sonras t p e itiminde kulland rmalar konusunda bilinçlendirmek oldu unu söyledi. Sa l k Bakanl n n, Milli E itim Bakanl n n, Diyanet flleri Baflkanl - n n ve Yüksek Ö retim Kurumu nun mamografi, manyetik rezonans (MR) ve biyopsiler yer al r. nce i ne biyopsisi ile kitle içerisinden hücre örne i al n p, mikroskopi alt nda inceleme yap labilir." diyen Kafadar flöyle konufltu: "Meme kistlerinin tedavisinde genellikle kullan lan yöntem i ne ile kistin içerisindeki s v n n boflalt lmas d r. Ç kan s v patolojiye gönderilebilir. Meme kistleri boflalt ld ktan sonra tekrar oluflabilir. Fibroadenom ve papillomlar ise büyüklüklerine göre genellikle cerrahi yöntemle memeden ç kar l rlar. Kötü kitlelerin s n rlar düzensiz olup, çevresindeki meme dokusuna invaze oldu u için genelde hareketsizdir. Solid kitlelerde muayene ve radyolojik tetkiklerde malignite düflünüldü ünde ameliyat planlamas n n do ru yap labilmesi ve gereksiz yere ikinci müdahaleyi önlemek için öncesinde biyopsi ile patoloji sonucunun elde edilmesi gereklidir. Toplumun genel inanc n n tersine biyopsinin veya kitleye bir müdahalenin meme dokusuna bir zarar yoktur. Memeye b çak vuruldu, hastal k yay ld görüflü yanl fl bir görüfltür. Memede kitleler birden fazla veya her iki memede olabilir. Bunlar daha çok kist veya fibroadenomdur. Elinize gelen kitle d fl yüzeyi düzgün ve meme dokusu içinde kolayca hareket ediyorsa iyi huylu olma ihtimali daha yüksektir. Buna karfl l k sert, düzensiz F nd k kolesterolü düflürüyor kampanyay desteklediklerini ifade eden Akdo an, temel hedeflerinin t p e itiminde kadavra sorunu konusunu toplum ile paylaflmak oldu unu bildirdi. T p fakültesi ve t pta uzmanl k ö rencilerinin e itiminde kadavran n yerine dikkati çeken Akdo an, Yeni ameliyat teknikleri gelifltirilmesi için planlanan kadavra çal flmalar oldukça önem kazand. Meme kanserinde erken teshifl hayat kurtar yor ve hareketsiz kitlelerin kötü huylu olma ihtimali daha yüksektir. A r l kitleler genelde iyi huylu olur. Meme kanseri meme dokusunun herhangi bir yerinden kaynaklanabilir. En s k görülen tipi meme kanallar ndan kaynaklanan duktal kanserlerdir. Süt üreten bezlerden köken alan lobüler kanserler de s k görülür. Meme kanseri kad nlarda en s k görülen kanser çeflididir. Kansere ba l ölüm nedenleri aras nda akci er kanserinden sonra ikinci s rada yer alan meme kanseri için düzenli olarak meme ve koltuk alt muayenelerinin yap lmas gerekmektedir. Günümüzde erken tan olanaklar n n artmas ve bu konuda yap lan birçok araflt rma meme kanserine ba l ölümlerin oran n azaltmaktad r. Meme kanseri için risk faktörleri olarak ; erken yaflta adet görme, geç menapoza girme, hiç do um yapmama, ilk do umunu 35 yafl ndan sonra yapma, ailesinde (anne, k zkardefl, teyze) meme kanseri tan s alm fl olmak say labilir." Meme kanserinde erken tan kondu unda kanserin tamamen tedavi edilebilme flans n n çok yüksek oldu una dikkat çeken Genel Cerrah Uzman Tolga Kafadar, "Erken tan sayesinde çok büyük olas l kla memenin tamam n n al nmas na gerek kalmamaktad r yafl aras her bayan, her ay kendi kendini muayene etmelidir yafl aras her bayan ciddi bir yak nmas olmasa bile meme muayenesi yapt rmal - d r. 40 yafl ve üzeri her bayan y ll k doktor muayenesi ve mamografi yapt rabilir. Meme kanserinde ilk tedavi flekli cerrahi (mastektomi) tedavidir. Erken evre kanserlerde meme koruyucu cerrahi veya s n rl cerrahi müdahale yap labilmektedir. Cerrahi tekniklerde memenin tamam veya kanserli bölgenin tümü al narak, koltuk alt lenf bezleri de temizlenebilmektedir." fleklinde konufltu. bak m ndan zengin oldu una dikkati çeken Örem, flöyle devam etti: Yapt m z araflt rmalarda f nd - n düzenli ve belirli miktarda kontrollü olarak tüketilmesi gerekti ini tespit ettik. Çal flmalar m zda insanlara f nd k yedirdik, daha sonra kanlar ndan LDL yi izole ettik. Buradan insanlar n ald E vitaminine bakt k. F nd n sadece kolestrolü düflürücü etkisi olmad, baflka özellikleri de oldu unu gösterdik. nsanlara baflta kontrol diyet ve daha sonra f nd k verdik. Nermin Y ld r m Mah. Dr. Neslihan Özenli Cad. Ceylan Apt. No:24/B Akyurt Müge Deniz Sakarya Mah. Yenikök Sok. No:6/18 Alt nda Alt nda Denizciler Talatpafla Bulvar No:9/D Samanpazar Alt nda Sedef fiehit Hasan Tahsin Cad. No:79/B Ulubey Alt nda Kay ran Camiatik Mah. Cumhuriyet Meydan No:30/31 Ayafl Ayafl Beypazar Sa l k Zafer Mah. Milli Egemenlik Cad. No:116/2 Beypazar Sefero lu Mutlukent Mah. 10.Cad. No:71 Çayyolu/Ümitköy Çankaya Cinnah Cinnah Cad. Farabi Sok. No:30/A Çankaya Çankaya Nehir Zühtü Ti rel Cad. Ak n 1 Blok No:9/64 Oran Çankaya Evrensel KÜÇÜKESAT MAH.BÜK- LÜM SOK.NO:23/19 Çankaya Simkent K rkkonaklar Mah. 316.Cad. No:8/36 K rkkonaklar Çankaya Fazilet Z YA GÖKALP CAD.NO:22/B Çankaya TAURUS AVM Taurus Balgat AVM Konya Yolu Mevlana Bulvar No:190/15 Balgat Çankaya Arda Erman Yukar Bahçelievler Mah. 82. Sok. No:28/B Çankaya Çankaya Erkök Cumhuriyet Mah. Baflak Sok. No:22/A Çubuk Çubuk Bar fl Kemalpafla Mah. So uk P nar Sok. No:6 Elmada Elmada Y lmaz Menderes Bulvar Sa l k 1. Sok. No:2 Hasano lan Elmada ET MESGUT CANSU 30 A ustos Mah. fiehit Hikmet Özer Cad.No:48/A Etimesgut Ankor Susuz Mah. A r Da Cad Sok. No:6 Susuz/Eryaman Etimesgut N HAL AK ATAKENT MAH.1469.SOK.NO:6/A-B Etimesgut Damlanur Bahçelievler Mah. 161.Sok. No:20/A Gölbafl Gölbafl Güdül Yukar Mah. Gençlik Cad. No:10/A Güdül Güdül Vereseli Y k lmaz Kaya Bafl Mah.Halil Balc Cad. No:4 Haymana Haymana Yeni Ayflem Cuma Mah. stasyon Cad. No:15/7 Kalecik Kalecik Gülenyüz Atatürk Mah. 29 May s Cad. No:78/C Kazan Kazan Yeni Deniz Uludere Sok. No:6/D Etlik Keçiören fianl K zlarp nar Cad. No:149/B Keçiören Keçiören S la Kanuni Mah. Ba lum Cad. No:75/16 Keçiören Keçiören Gelincik Atapark Mah. Afl k Veysel Cad. No: 46/8 Keçiören Keçiören Alp Akçay Mah. Ankara Cad. No:19 K z lcahamam K z lcahamam Yaseminin Gn. Zeki Do an Mah. Nato Yolu Cad. No:46/A Mamak Mamak Nall han Alia a Mah. Bursa Cad. No:36 Nall han Nall han Güven Cumhuriyet Mah. Ankara Cad. No:55/B Polatl Polatl Can m Ailem Yunusemre Mah. Yunusemre Cad. No:95/20 Pursaklar Pursaklar P nar stiklal Mah. Hürriyet Cad. No:34 Temelli-Sincan Sincan Demiro lu Plevne Mah. Bosna Cad.

9 Gençler bir y lda 175 milyon SMS atm fl Gençlerin en fazla kulland klar iletiflim araçlar n n cep telefonlar ve platformun da sosyal medya oldu unu belirten Yrd. Doç. Dr. Ali Emre Bilis, okuma al flkanl edinmemifl, üniversite ça na gelen gençlerin kendilerini ifade etmekte büyük s k nt yaflad na dikkat çekti. Ö r. Gör. Tüba K.Do aro lu ise dil geliflimi ve okuma al flkanl e iliminin, 0-2 yafl döneminde kazan ld - n söyledi TDK GÜZEL TÜRKÇE BULMACASI ZM R (CHA) zmir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü Ö retim Üyesi Bilis, yapt aç klamada günümüz gençlerinin en temel iletiflim problemleri aras nda Türkçeyi kullanmadaki yetersizlik ve topluluk önünde konuflmada özgüven eksikli i oldu unu belirtti. Yrd. Doç. Dr. Bilis, Modern iletiflim ça nda bilgiye kolayl kla ulaflabilen gençlerimiz, bildiklerini ifade etmede oldukça zorlan - yor. Bunun en önemli sebebi ise kitap okuma al flkanl olmayan gençlerimizin kendilerini s n rl say daki kelimeyle ifade etmeye çal flmas, atasözleri ve deyimleri ise neredeyse hiç kullanmamas. Bir di er nedeni ise cep telefonlar yla ortaya ç kan k sa mesaj kültürünün sosyal medya arac l yla devam etmesi. Üniversite ça lar ise kitap okuma al flkanl n n kazan lmas için oldukça geç. Toplumun kültürel al flkanl klar n n da bu durumda etkili oldu una de inen Bilis, Gençlerimizin toplum önünde konuflma konusundaki özgüven eksikli inin en önemli sebeplerinden birisi, daha küçük yafllardan itibaren, 'Sen küçüksün, önüne bak.' veya 'Büyükler konuflur, küçükler susar.' gibi sözlerle düflüncelerini söylemelerinin BULMACA ÇÖZÜMÜ BUGÜN 10. SAYFADA engellenmesi. fleklinde konufltu. Okuma ve okudu unu anlama becerisinin, temelinde dil geliflim becerilerini bar nd rd n belirten zmir Üniversitesi Çocuk Geliflimi Bölümü Ö retim Üyesi Do aro lu ise yenido an döneminden bafllayan dil geliflim becerisinin, annenin ya da bebe in çevresindeki di- er kiflilerin do umdan itibaren bebe in yüzüne bakarak konuflmas, onun gülümseme, a lama gibi sosyal tepkilerine cevap vermesi, bebe in etkileflimli bir ortam içinde yer almas yla geliflece ini söyledi. Do aro lu, flunlar kaydetti: Erken çocukluk döneminde çocuklarla birlikte bak lan resimli kitaplar, bu resimlere bak larak oluflturulan öyküler hem dili hem de okuma becerisini gelifltiriyor. Bununla birlikte çocu un baflka okuyanlarla birarada olmas önemli. Çevresinde kitap okuyan anne ve babas n görmeyen çocu un, okumaya karfl olumlu tutum gelifltirmesini bekleyemeyiz. lkö retim döneminde ise çocu un ilgisine göre al nm fl kitaplar, okumaya ve okuduklar n anlatmaya yönlendirilmesi hem okuma ve okudu unu anlama hem de okuduklar n anlatma, hattâ baflka duygular n da ifade etme becerilerini gelifltirecektir. TEKNOLOJ STANBUL (AA) T oyota'n n yeni iflbirli i sonucunda BMW dizel motoru tafl yan ilk Toyota modeli Verso 1.6 D-4D Türkiye'de üretilecek. Toyota aç klamas na göre, Toyota ve BMW grubunun 2 y l önce imzalad klar dizel motor tedarik anlaflmas uyar nca, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Afi taraf ndan ocak 2014 tarihinden itibaren üretilmeye bafllanacak olan Verso 1.6 D-4D ile birlikte Verso, 4 dizel ve 2 benzinli motor olmak üzere daha genifl bir ürün çeflitlili i ile piyasaya sunulacak. Aç klamada görüfllerine yer verilen Toyota Motor Avrupa (TME) Baflkan ve Üst Yöneticisi (CEO) Didier Leroy, otomotiv sanayinin bir baflka lider kuruluflu BMW grubu ile birlikte yapt klar proje ile ürün tedarik süresini iyilefltirdiklerini ve ürün gelifltirme maliyetlerini azaltt klar n belirtti. Leroy, "Toyota olarak, otomotiv sanayinin karfl karfl ya geldi i çevre sorunlar ile mücadelede birden fazla yaklafl - m n gereklili ine inan yoruz. Hibrid teknolojisi, çevre aç - s ndan sürdürülebilir teknoloji ile araç üretilmesine yönelik stratejimizin ana unsuru olarak artan oranda geliflmektedir. Bunun yan s ra Toyota olarak, Avrupa'da temiz dizel konusunda da önemli bir sorumlulu umuz oldu unu düflünüyoruz" ifadelerini kulland. /9 Toyota'n n BMW dizel motoru tafl yan ilk modeli Verso Türkiye'de üretilecek Verilen bilgilere göre, Verso 1.6 D-4D projesini yürüten TME'nin Belçika'daki teknik merkezi, yapt çal flmalarla, Verso'nun mevcut konforu ve dinamik performans n koruyarak, flanz man ve araç elektroni inin, yeni motor ile kusursuz birleflimini gerçeklefltirdi. Verimlili i ve yak t emisyonunu iyilefltirmek amac yla, motor tafl y c lar, çift a rl kl volan ve debriyaj bask sistemi, yeni vites kutusu ve durufl-kalk fl sistemi gibi parçalar yeniden tasarland ve gelifltirildi. Sakarya'da bulunan Toyota Türkiye, Verso serisini üreten tek tesis olmas n n yan s ra, haziran ay ndan bu yana yeni nesil Corolla'y da üretiyor. BMW grubu ve Toyota, dizel motor projesi d fl nda, yak t hücre sistemi ortak gelifltirme, yeni bir spor araba platformunun ortak gelifltirilmesi için fizibilite çal flmalar, hafif araç gövde teknolojisi üzerine ortak çal flma ve Lityum hava bataryas ortak araflt rma konular nda daha genifl bir iflbirli i içinde olacaklar n aç klad. Soldan sa a 1. Korkutmak veya dikkati kendi üzerine çekmek için söylenen bir söz... Kapasitesi olmayan Girdap... Gizlice Taban yerle bir olan oda... Ö le ile akflam aras ndaki zaman dilimi Nicelik, nitelik, güç, süre, say bak m ndan eksik... Yüksek devlet görevlileri, elçiler vb.nin oturmalar na ayr lan konut... Çocuk dilinde idrar Genifl gövdeli, dar bo azl, emzikli veya emziksiz olabilen, toprak, cam, metal vb. maddelerden yap lan su kab... nanc l k fiehir... Eni genifl bir fleyle vuruldu unda ç kan ses... Yard m (eski) Tak m... Soylu... Doymufl alifatik hidrokarbonlar n genel ad, parafin Lorentiyum elementinin simgesi... Yeniden canland rma, diriltme (eski)... Aceleci... Aktinyum elementinin simgesi Çat, dam (eski)... Çit (halk a z )... Bir fley gösterilirken veya bir fleye iflaret edilirken söylenen bir söz, aha, ahac k fiimdi, flu anda, hâlâ, henüz, daha (eski)... Futa... Silah olarak kullan lan, ucu sivri, iki a z da keskin uzun b çak Bulunma durumu... Kiflisel Veli... Ebeleme ifli... Alüminyum elementinin simgesi Candan, aç k yüreklikle davranan... Döl yata Duyuru yoluyla (eski)... Demir elementinin simgesi... Askl mantarlara özgü üreme organ Asaleten atamak ifli.. Yukar dan afla ya 1. Hayat anlama ve alg lama biçimi, yaflam felsefesi Avc lar n av beklemek için tafl y nlar ndan yapt klar pusu, evsin (halk a z )... En yüksek devlet otoritesini, bütün devlet baflkanl yetkilerini kal t m veya soylularca seçilme yoluyla elinde bulunduran kimse... Galyum elementinin simgesi Do u Anadolu ile Azerbaycan'da çal nan bir çalg türü... Kayak... Bir tür misk faresi Önce güçlü daha sonra hafif bir biçimde (çal nmak)... -den -e kadar (eski) Afyondan ç kar lan ve öksürü ü kesmeye yarayan bir alkaloit... Hafniyum elementinin simgesi... Bilgi ve erdem bak m ndan olgunluk, yetkinlik, erginlik, eksiksizlik linek... Üç yafl na kadar olan at yavrusu... Bakanlar Kurulu, hükûmet thalatta bir mal n bedeli, sigortas ve navlun giderleriyle birlikte olmak üzere maliyeti. Bir formülde geçen ve önceden belirlenmifl bulunan de iflmez nicelik... nsanlarda, hayvanlarda deri ile kemik aras ndaki kas ve ya dan oluflan tabaka Az... Ak ll ca (eski) Hidrojenle oksijenden oluflan, s v durumunda bulunan, renksiz, kokusuz, tats z madde, ab... stanbul iline ba l ilçelerden biri... Fizik, kimya, matematik ve biyolojiye verilen ortak ad Bir fleye zorunluluk sonucu ba l olmayan, onun özünde bulunmayan, rastlant ile olan nitelik, araz... Yok, olmaz anlam nda kullan lan bir söz (halk a z )... Kal n kabuklu, çekirdekli bir tür portakal Belirli bir ücret karfl l yolcu tafl yan, taksimetresi olan otomobil... Alt n elementinin simgesi... Dil ve kültür yönünden büyük bir türdefllik gösteren, birçok boydan oluflan, yap s ndaki aileler aras nda toplum, ekonomi, din, kan veya evlilik ba lar bulunan göçebe veya yerleflik nitelikteki topluluk, oymak Birbiriyle iyi anlaflan iki yafll n n bafl bafla kal fl n anlatan "... ile Büdü, fiakire Dudu" deyiminde geçen bir söz (halk a z )... Uçlar na zil tak lm fl mafla biçiminde bir çalg Saplanmak, batmak (eski)... ran veya Afgan hükümdar... Yenecek kadar olgun olmayan (meyve), olmam fl Herkesçe kabul edilebilecek bir temele ba lanamay p yaln z bir kiflinin kendi kan s na dayanan (eski)... Bir fleyin niteliklerini övme (eski)... Baklavaya benzeyen bir tür hamur tatl s flkenceci olma durumu...

10 YAfiAM /10 Mardin Çevre ve fiehircilik l Müdürü: Çevreyi korumak için tedbir almak flart fieyhmus ED S MARD N (CHA)- Mardin Çevre ve fiehircilik l Müdürü Melih Melik Kara, flehirde çevre kirlili ine neden olan etmenler ve çözüm önerileri konusunda belediyelerle s k s k bu tür toplant lar düzenlendi ini söyledi. Kara, çevreyi korumak izin tedbirler al nmas gerekti ini kaydetti. Çevre ve fiehircilik l Müdürlü ü taraf ndan düzenlenen toplant da çevre kirlili ine neden olan etmenler ve çözüm önerileri konufluldu. Mardin Çevre ve fiehircilik l Müdürlü ü toplant salonunda düzenlenen toplant ya l Müdürü Melih Melik Kara, Çevre Yönetimi fiube Müdürü Ramazan Uçar, Müdürlük personeli ve Belediyelerden gelen temsilciler kat ld. Toplant da kat l mc lara çevre kirlili ine neden olan etmenler ve çözüm önerilerini anlatan Mardin Çevre ve fiehircilik l Müdürü Melih Melik Kara, evsel nitelikli at klar, bitkisel at k ya lar, hafriyat at klar ve t bbi at klar n tekni ine uygun olarak toplan p, depolan p, uzaklaflt r lmas konular nda fikir al flverifli yap ld n ifade etti. Türk kahvesi, kültürel miras temsili listesine girdi SEYFETT N KOÇAK ANKARA (CHA)- Türk kahvesinin ' nsanl n Somut Olmayan Kültürel Miras Temsili Listesi'ne al nmas önerimiz Bakü'deki toplant da kabul edildi. Böylece, temsili listeye Türkiye ad na kaydedilen unsur say s 11 oldu. Ö mer Çelik, resmi Twitter hesab üzerinden yapt aç klamada, UNESCO'nun 8. Somut Olmayan Kültürel Miras n Korunmas Hükümetleraras Komite Toplant s n n, Azerbaycan' n baflkenti Bakü'de yap ld n belirterek, Mart ay nda bakanl m z taraf ndan Türk Kahvesi Kültürü ve Gelene i hakk nda baflvuruda bulunuldu. KEND NE ÖZGÜ B R TAT Kendine özgü piflirme tekni i ve sunumuyla eflsiz bir tada sahip olan Türk kahvesinin, BULMACANIN ÇÖZÜMÜ Kültür ve Turizm Bakan Ömer Çelik, Türk kahvesinin, nsanl n Somut Olmayan Kültürel Miras Temsili Listesi ne al nd n söyledi. ABDULLAH KOYUNCU AKSARAY (CHA)- A ksaray Sosyal Güvenlik l Müdürü Saffet Çal flkan, Türkiye genelinde uygulanmas na bafllan lan Avuç çi Damar Tan ma Sistemi'ni test etti. Tüm Türkiye de 02 Aral k 2013 tarihi itibariyle uygulamaya konulan Avuç çi Damar Tan ma Sistemi, Aksaray da Sosyal Güvenlik l Müdürü Saffet Çal flkan taraf ndan test edildi. Özel Aksaray FAT H YALÇINER SAMSUN (CHA)- geleneksel sohbet toplant lar ve yemek kültürüne olan etkisiyle günlük hayat n vazgeçilmez bir parças oldu unu hat rlatan Çelik, Tarih boyunca, kuflaktan kufla a aktar larak günümüze ulaflan ve somut olmayan kültürel miras m za iliflkin pek çok ö eyi içinde bar nd ran Türk Kahvesi Kültürü ve Gelene i'nin temsili listeye kaydedilmesi son derece önemli ve sevindirici bir geliflmedir. aç klamas n yapt. S amsun Barosu Kad n Haklar Komisyonu, 5 Aral k kad nlara seçme ve seçilme hakk verilmesinin 79. y l dönümü dolay s yla bas n aç klamas yapt. Gerçek demokrasinin temel kriterinin kad n erkek eflitli inin yaflama geçirilmesi oldu unun alt n çizen komisyon üyesi avukatlar, kad n sorunlar n n görmezden gelinmesine ve kad n sorunlar n çözümü için kurulmufl kurumlar n kald r lmas na yönelik giriflimlere son verilmesi gerekti ini kaydetti. Türkiye Barolar Birli i Kad n Hukuku Komisyonu (TÜBAKKOM) 12. dönem sözcüsü ve Samsun Barosu Kad n Haklar Komisyonu Baflkan Av. Birgül Bilgin, siyasi partilere seslenerek, kad n vekil, belediye baflkanlar say s n n art r larak ülke yönetiminde daha çok yer almak istediklerini kaydetti. Samsun Barosu nda toplanan Kad n Haklar Komisyonu üyesi avukatlar, Kad nlara Seçme ve Seçilme Hakk verilmesinin y l dönümü dolay s yla bas n toplant s düzenledi. Komisyon üyesi avukatlar n da haz r bulundu u toplant da aç klama yapan Samsun Barosu Kad n Haklar Komisyonu Baflkan Av. Birgül Bilgin, 5 Aral k 1934 te verilen kad nlara seçme ve seçilme hakk n n kad n-erkek eflitli i bak m ndan büyük önem tafl d n hat rlatt tarihli yasan n kad nlara seçme ve seçilme hakk n n yan nda, ça dafl bir ülke olman n da ilk ad m n n at ld n n alt n çizen Av. Birgül Bilgin, 18 kad n n ilk kez parlamentoya Kara, "Su kirlili i konusunda at k su ar tma tesisinin kurulmas ve iflletmeye geçmesinin akarsu kaynaklar için önemlidir. Hava kirlili i konusunda kullan lmas na izin verilmeyen menflei belli olmayan kömürlerin kullan m n önlemek için yap lan denetimlerde zab ta memurlar na düflen görev ve yetkileri mutlaka yerine getirmeleri gerekir. Ayr ca canl müzik iflletme ruhsat almadan önce kurumumuz taraf ndan istenen evraklar n tam olup olmad konusunda araflt rmalar yap lmas gerekir." Beyin felçli çocuklar aileleriyle tiyatro izledi ANKARA (CHA)- S erebral Palsili (Beyin Felçli) Çocuklar Derne i (SER- ÇEV), engelli çocuklar ile ailelerini tiyatro gösterisinde bir araya getirdi. Devlet Tiyatrosu sanatç lar, Ankara da SERÇEV e özel Horoz Adam ve Korsan adl gösteriyi sergiledi. Mahalle bask s n içeren, otistik bir çocu un, komflular taraf ndan dövülmesinden yola ç k larak haz rlanm fl 'Komflular Bizi Dövmeyin' temal gösteriyi sinevizyonda izleyen çocuklar ve aileleri e lenirken, ayn zamanda duygusal anlar yaflad. Serebral Palsili Çocuklar Derne i Kurucu Baflkan Mehmet Gürkan, yap t konuflmada, E itimlerimize engel olan sadece engelimiz de il, binemedi imiz servis araçlar, ç kamad m z merdivenler, kullanamad m z tuvaletler, engelsiz arkadafllar m zla ayn yerde e itim almak istiyoruz. Yaflad m z flehirde güven içinde ba ms z olarak dolaflabilmeli; kald r mlar, park yerleri, gifleler, ma azalar n raflar n aral, genel tuvaletler, tiyatro salonlar, ifl hanlar engellikle dost olmaktan gurur duyabilmeli. Yeteneklerimiz elverdi i ölçüde ifl imkânlar istiyoruz. Her çocu un ayakkab ya ihtiyac varsa, bizim de yürütece, tekerlekli sandalyeye ihtiyac m z var. Biz art k mucizelerden medet ummuyoruz. Avuç içi damar tan ma sistemi Aksaray da da test edildi Hastanesi nde yap lan ifllemde l Müdürü Saffet Çal flkan avuç içi damar tan ma sistemine kendini tan tarak sisteme dahil oldu. Çal flkan, burada yapt aç klamada, Sosyal Güvenlik Kurumu olarak amac m z vatandafla en iyi hizmeti verirken usulsüzlükler de takip edilerek önüne geçmektir. Bu sistemle art k usulsüzlüklerin önüne geçilecektir." Avuç içi damar tan ma sistemi özel hastanelerde uygulanmaya bafllan lm fl olup, ileriki zamanlarda bütün sa l k kurulufllar sisteme dahil edilecek. Kad n Haklar Komisyonu: Siyasette kad na daha çok yer verilmeli girdi i 1935 seçimlerinde kad n temsil oran yüzde 4,5'ti. Bu öncü rolüne ra men Türkiye nin kad nlar n seçme ve seçilme oran aç s ndan günümüzdeki durumu pek de iç aç c de ildir seçimlerine göre TBMM 24. dönemindeki kad n milletvekili say s bir önceki seçimlere göre 50'den 78' e ç karak 18 kifli artm flt r. Böylece TBMM'de geçen dönem yüzde 9 olan kad nlar n temsil oran da yüzde 14'e ç km flt r. Ancak ülkemiz bugün kad nlar n siyasette ki yeri aç s ndan devrald bu önemli miras olmas gereken seviyeye getirememifl, siyasi partilerin seçim listelerinde, kad n adaylara etkin bir biçimde yer verilmemifltir." Türkiye nüfusunun yüzde 49,8 ini (37 milyon 671 bin) kad nlar n oluflturdu unu an msatan Av. Bilgin, Ülkemizde, kad n n insan haklar sorunlar giderek artmaktad r. Kad na yönelik eflitli e ayk r uygulamalar n temelinde toplumsal cinsiyet eflitsizli i ve ayr mc l yatmaktad r. Devlet politikalar n n belirlenip uygulanmas nda kad n n 'birey' oldu u gerçe i göz ard edilmemelidir. Kad nlara Yönelik Ayr mc l n Ortadan Kald r lmas na yönelik Uluslararas tüm sözleflmelerin de referans al nmas gerekmektedir. Gerçek demokrasinin temel kriteri olan kad n erkek eflitli inin yaflama geçirilmesi gerekirken, kad n sorunlar n n görmezden gelinmesine, kad n sorunlar n çözümü için kurulmufl olan kurumlar n kald r lmas na yönelik giriflimlere son verilmelidir. fleklinde konufltu.

11 Turizmdeki büyüme gelecek y l da bafl döndürecek ANKARA (AA) - fienay ÜNAL - S on y llarda turizmde y ld z daha da parlayan Türkiye ye 2014 te, 36 milyon 200 bin turistin gelece i öngörülüyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu nda görüflmeleri süren 2014 y l bütçe program nda, turizmde sahip olunan kaynaklar n daha fazla ekonomik girdiye çevrilebilmesi amac yla Türkiye Turizm Stratejisi 2023 Eylem Plan haz rlanarak uygulamaya geçilece i belirtildi. Programa göre, turizmde nitelikli iflgücü, tesis ve hizmet kalitesiyle uluslararas bir marka olunmas, daha üst gelir grubuna hitap edecek flekilde turizm ürün ve hizmetlerinin çeflitlendirilmesi ve iyilefltirilmesi, sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde bölgesel kalk nmada öncü bir sektör haline gelinmesi hedefleniyor. Ayr ca 2014 te Kültür ve Turizm Bakanl ndan belgeli yatak say s 755 bin, belediye belgeli yatak say s ise 520 bin olacak. Ülkemize gelen turist say s 36,2 milyona, turizm geliri ise 35 milyar dolara ulaflacak. TUR ZM /11 KARAMAN KALES ndeki kaz larda küçük toplar bulundu KARAMAN (AA) - MEHMET ÇET N - K araman Kalesinde, temmuz ay nda bafllat lan kurtarma kaz lar nda bulunan ve yak n muharebe silah olarak kullan ld san lan küçük top namlular n n, günümüzdeki lav silahlar yla benzerlik tafl d belirtildi. l Kültür ve Turizm Müdürü Cengiz Orta, AA muhabirine yapt aç klamada, devam eden kaz larda heyecan verici bulgulara rastland n söyledi. Kaz lar n ard ndan Karaman Kalesinin hem ülke, hemde de il turizmine çok önemli katk lar sa layaca na inand klar n dile getiren Orta, Kaz bittikten sonra buras bir arkeolojik parka çevrilecek Karaman Müze Müdürü Abdülbari Y ld z ise kent merkezindeki kalenin, üzerinde bulundu u höyü ün milattan önce 3 binli y llara tarihlendi ini bildirdi. Kale içine 1960 l y llarda belediye taraf ndan amfi tiyatro yapt r ld n ifade eden Y ld z, Bu amfi tiyatronun kald r lmas kararlaflt r ld. Kald rma çal flmalar yap l rken antik yap lara rastlan nca, çal flmalar durduruldu. Konu, bakanl a iletildi. Müze Müdürlü ü baflkanl nda kurtarma kaz s yap lmas na karar verildi diye konufltu. Y ld z, 8 Temmuz dan bu yana devam eden kaz larda Karamano ullar dönemine ait idari bir yap kal nt s n n bulundu una iflaret ederek, flöyle devam etti: lk olarak yap n n hamam ve zahire depolar n ortaya ç kard k. Kabul salonunu bulduk. Burçlar n içinde yap lan kaz larda da çok say da slami yaz tlar tespit ettik. Mezarlar var. Seramikler, mutfak Turizmde yatak kapasitesi 1.5 milyonu geçecek ANKARA (AA) - fienay ÜNAL - T uristlerin tercih etti i en önemli turizm destinasyonlar ndan biri haline gelen Türkiye, 2013 turizm hedeflerinin gerçekleflmesiyle yeni yat r mlara da h z verdi. Y l sonuna kadar, yat r m aflamas ndaki 274 bin yatakla birlikte ülkemizdeki toplam yatak kapasitesi de 1,5 milyonu aflacak. Kalk nma Bakanl nca haz rlanan 2014 Y l Program na göre, Türkiye, yaz bafl nda yaflad olumsuz olaylara ra men turizmde beklenen rakamlarla y l bitirecek sonuna kadar Türkiye ye gelecek turist say s n n 34,6 milyon olmas ve 33 milyar dolara yak n gelir b rakmas öngörülüyor. Ayr ca bu y l n sonunda, dünyadaki turist say s yüzde 4,8 lik art flla 1 milyon 85 bin kifliye, turizm harcamalar ise yüzde 4,7 lik art flla 1 milyar 125 milyon dolara ulaflacak. Yine 2013 sonuna kadar Kültür ve Turizm Bakanl ndan belgeli yatak say s 725 bin, belediye belgeli yatak say s ise 515 bin olacak. Yat r m aflamas ndaki 274 bin yatakla birlikte ülkemizdeki toplam yatak kapasitesi de 1,5 milyonu aflacak. Sektördeki eksikliklerin de ele al nd programa göre, artan turist say s na karfl n turist bafl na harcama istenilen düzeyde gerçekleflemiyor. Türkiye de turizm sektöründe rekabet avantaj düflük fiyata dayal olarak sürdürülmeye çal fl l yor. Yatay ve dikey entegrasyonlarla afl r ölçüde büyüyen baz yabanc tur operatörlerinin fiyat ve koflullar tek tarafl belirlemelerine sektörde s kl kla rastlan rken, bu sorun Türkiye nin turizm gelirleri aç s ndan olumsuz sonuçlar do uruyor. Ülkemizde son y llarda yatak kapasitesindeki h zl art fla ve kaydedilen önemli geliflmelere ra men teknik altyap konusunda da baz eksiklikler yaflan yor. Fiziksel çevrenin kirlenmesi ve turizm merkezlerinin kentleflmesi ülkemiz turizmini etkileyen sorunlar aras nda. Yat r ma aç lmas uygun görülen turizm alanlar nda öncelikle fiziksel planlama çal flmalar n n tamamlanmas ve yat r mlar n bu planlara uygun olarak gerçeklefltirilmesi önem arz ediyor. malzemeleri, top namlular yla birlikte top gülleleri de bulundu. Kaz, bu y l sonuna kadar devam edecek. Kazd kça ilginç fleylerle karfl lafl yoruz. ANTALYA (AA) - MUSTAFA KURT - A Alanya da tarihi sarn çlar n yok olmas n n önüne geçilebilmesi için çal flma yürütülüyor. Alanya Belediye Baflkan Hasan Sipahio lu, AA muhabirine yapt aç klamada, Alanya Kalesi nde aktif ve aktif olmayan 500 civar nda sarn ç bulundu unu söyledi. Sarn çlardan baz lar n n yüzlerce y l geçmesine ra men hala sapasa lam durdu unu dile getiren Sipahio lu, Tophane ve Hisariçi mahallelerinde flebeke suyu ile doldurdu umuz baz sarn çlardan istifade edebiliyoruz. Necmettin ile Pazar sarn çlar n n tahsisini Hazine den almak suretiyle restore edip turizme açaca z Özellikle Necmettin sarn c n n bölgedeki en büyük sarn çlardan biri oldu unu ifade eden Sipahio lu, burada sergi aç lmas gibi farkl etkinliklerin yap labilece ine dikkati çekti. Kale içindeki evlerde yaflayan vatandafllar n içlerini su doldurarak baz sarn çlar kendi imkanlar yla ifllevsel hale getirdiklerini belirten Sipahio lu, sarn çlarda sa l k konusunda bir sorun yaflanmad n bildirdi. Sipahio lu, Alanya da Helenistik ve Roma döneminden kalan sarn çlar n, Selçuklular zaman nda yap lanlar n da eklenmesiyle artt n kaydetti. - Kaleiçindeki her evde en az bir sarn ç bulunuyor Alanya Kalesi ndeki tarihi evleri restore eden, ayn zamanda Kaleiçinde evi bulunan - ki tane küçük top bulundu Kaz sorumlusu Arkeolog Ertan Y lmaz da kaz larda ç kan en ilginç buluntular n, silah tarihini yak ndan ilgilendiren küçük top namlular oldu una dikkati çekti. mimar Emine Cimrin Koçak ise sarn çlar n n eski dönemde kalede yaflanan su k tl nedeniyle infla edildi ini anlatt. nsanlar n günlük yaflamda gerekli olan su için ya mur suyundan faydalanmaya karar verdiklerini, bu nedenle sarn ç yaparak ihtiyaçlar n giderdiklerini aktaran Koçak, Kaleiçindeki her evde en az bir, baz evlerde de iki sarn ç bulundu unu söyledi. Sarn çlar n genellikle evin çat s ndan gelen ya mur sular yla dolduruldu una iflaret eden Koçak, flöyle devam etti: Restore edilen yap lar n bir parças olan sarn çlar ifller halde tutmaya çal fl yoruz. Kendi evimde de sarn ç sistemi çal fl yor. Sarn çta biriken ya mur suyunu günlük ifllerimizde kullan yoruz. fiebeke suyu kesildi inde bahçe baflta olmak üzere, su gerektiren ifllerde sarn ç suyunu kullan yoruz. Çal flmalar s ras nda, yak n savunma silah olarak kullan ld n düflündükleri 2 tane 69 santimetre uzunlu unda, 13 santimetre çap nda ve 5 santimetre kal nl olan top namlusu bulduklar n anlatan Y lmaz, Bu top namlular hakk nda tarihçi yazar brahim Hakk Konyal n n 1933 y l ndan aktard bilgiler var. Bu bilgilerde 3 tanesi son derece tahrip olmufl, 2 tanesi sa lam top namlular n n oldu u belirtiliyordu. Yeni bulunan top namlular da ayn ölçülerde ifadelerini kulland. Bulunan top namlular n n Karamano ullar dönemine ait oldu unu sand klar n n alt n çizen Y lmaz, flunlar kaydetti: Son buldu umuz top namlular ile müzemiz envanterine kay tl 5 top namlumuz oldu. Bunlardan 2 tanesinin barut haznesi dolu. Büyük bir ihtimalle sald r an nda kullan lmaya f rsat bulunamadan y k nt n n alt nda kalm fl. Sa lam olarak ele geçirdik. Bir tanesinin içinde at lmaya haz r tafl güllesi de mevcut. Bu top namlular n n kullan m amaçlar na bakt m z zaman; kale surlar n döverek veya y karak yol açmak için kullan lmad n söyleyebiliriz. Top namlular n n, kale içinde yak n muharebe silah olarak, hemen hemen günümüzdeki lav silahlar n n kullan m amac ve yöntemine uygun flekilde kullan ld n düflünüyoruz. Namlularda 2 tane yuvarlak zincir halkas var. Bunlar bir yere sabitleniyor. Ayn zamanda tafl mas kolay. Silah tarihi aç s ndan son derece önemli buluntular. O dönemde oldukça büyük toplar n kullan ld n biliyoruz. Fakat bir topun yak n muharebe silah olarak kullan ld n burada görüyoruz. Tarihi sarn çlar günlük yaflama kazand r l yor - 50 civar nda sarn ç kullan l yor Kaleiçindeki Tophane Mahallesi nde 20 y ld r muhtarl k görevini yürüten Halit Erdo an da eski dönemlerde Alanya Kalesi nde yaflayanlar n su ihtiyac n sarn çlardan sa lad klar n söyledi. Kaledeki evlere flebeke suyunun 1950 li y llarda ba lanmas yla sarn çlar n ikinci plana at ld n vurgulayan Erdo an, flunlar kaydetti: Kalede yaflayan yerleflik nüfus azal nca, sarn çlar sahipsiz kald. Sadece sarn çlar de il, birçok ev de harabeye döndü ve y k ld. Ama son zamanlarda kimi nostalji, kimi de ihtiyaç olabilir düflüncesiyle sarn çlar restore etmeye bafllad. Bugün 50 civar nda sarn ç kullan l yordur. Arzum, Alanya Kalesi ndeki bütün sarn çlar n restore edilerek turizme kazand r lmas.

12 KÜLTÜR/SANAT /12 Türkvizyon, Türk cumhuriyetlerini birbirine yak nlaflt racak ESK fieh R (AA) A lmanya'n n Düsseldorf flehrinde 2011 y l nda düzenlenen Eurovision fiark Yar flmas 'nda Azerbaycan' Nigar Cemal ile birlikte temsil ederek birinci olan Eldar Kas mov, "Türkvizyon fiark Yar flmas, Türk milletlerini bir araya getirecek. Bu yar flma, birbirimizi yeniden anlamam - za yarayacak" Kas mov, AA muhabirine yapt aç klamada, Eskiflehir 2013 Türk Dünyas Kültür Baflkenti Ajans, Uluslararas Türk Kültürü Teflkilat, Türk Müzik Birli i Televizyonu ve Anadolu Üniversitesinin katk lar yla, Türk ANKARA (AA) dünyas ndan 20 ülkenin kat l - m yla 23 Aral k'ta gerçeklefltirilecek "Türkvizyon fiark Yar flmas "n n Türk ülkeleri için önemli oldu unu vurgulad. "Türkvizyon fiark Yar flmas, Türk milletlerini bir araya getirecek" diyen Kas mov, flöyle konufltu: "Bu yar flma, birbirimizi yeniden anlamam - za yarayacak. Türk milletlerini tebrik ediyorum. Böylesi bir yar flma düzenlenecek olmas nedeniyle adeta benim bayram m. Türkvizyon için çok heyecanl y m. Türkvizyon, Eurovision fiark Yar flmas gibi olacak. Yar flman n bu kadar güzel ve önemli olaca n tahmin etmiyordum. "Rain Man", bu kez tiyatroyla dikkatleri otizme çekecek GEREKL TELEFONLAR ALO AC L Acil Servis...: 112 Acil Ambulans...: Alo Doktor...: 113 Alo tfaiye...: 110 Alo Valilik...: 179 Alo Polis...: 155 Alo Jandarma...: 156 Alo Trafik...: 154 Ala Zab ta...: 153 Alo Cenaze...: 188 Alo Tüketici...: 175 Alo Gürültü...: 176 Orman Yang n...: 177 Ruhsal Bunal m...: 182 Alo zci Kan Merkezi...: 173 Belediye Kan Anons...: ALO ARIZA/B LG Data Anza...: 124 Dogalgaz Ar za...: 187 Elektrik Ar za...: 186 Kablo TV Ar za...: 126 Su Anza...: 185 Telefon Anza...: 121 Telefon Dan flma...: 118 Telefon Uyand rma...: 135 Vergi Dan flma...: 189 Tüketiciyi Koruma Derne i...: Kad n ve Sosyal Hizmet...: 183 Çevre Bilgi...: 181 Uyuflturucu Bilgi...: 171 Sa l k Dan flma...: 184 flve flçi Bulma...: 180 Posta Kodu...: 119 BELED YELER Büyükflehir Belediyesi...: Alt nda Belediyesi...: Beypazar Belediyesi...: Çankaya Belediyesi...: Elmada Belediyesi...: Pursaklar Belediyesi...: Etimesgut Belediyesi...: Gölbafl Belediyesi...: Keçiören Belediyesi...: K z lcahamam Belediyesi...: Mamak Belediyesi...: Sincan Belediyesi...: Polatl Belediyesi...: Yenimahalle Belediyesi...: Çubuk Belediyesi...: HASTANELER Acil Yard m Travmatoloji...: Ankara Hastanesi...: Ankara Onkoloji Hastanesi...: Atatürk Gö üs Hastal klar Hastanesi...: AÜ. T p Fakültesi Hast...: Baflkent Üniversitesi Hast...: Bay nd r T p Merkezi...: Belediye Hastanesi...: City Hospitat...: Ça Hastanesi...: Çankaya Hastanesi...: Dr. Sami Ulus Çocuk Hast....: Dr. Z. Tahir Burak D.evi...: GÜ. T p Fakültesi Hast...: GATA...: Güven Hastanesi...: HÜ. T p Fak. Hast....: bn-i Sina Hastanesi...: Keçiören Hastanesi...: Numune Hastanesi...: Olgunlar Hastanesi...: Sevgi Hastanesi...: SSK Do umevi...: SSK D flkap Hastanesi...: SSK Ulus Hastanesi...: Yüksek htisas Hastanesi...: Zübeyde Han m Do umevi...: ULAfiIM AfiT Dan flma...: Demiryolu Gar Müdürlük...: Gar Rezervasyon...: Havaliman...: HAVAfi...: THY...: THY Kavakl dere...: Aeroflot...: Al talia...: Austrian Airlines...: Azerbeycan Havayollar...: British Airways...: Delta...: Lufthansa...: K br s Havayollar...: Sebena...: Swissair...: Vizyona girdi i ilk günden beri milyonlarca insan n otizmi ö renmesine vesile olan Rain Man, vicdanlar harekete geçiren duygusall yla bu kez de tiyatro sahnesinden gönüllere giriyor. B abas n n ölümüyle 3 milyon dolarl k miras n daha önce varl ndan haberdar olmad otizmli abisine b rak lmas na öfkelen Charlie'nin, mirastan pay almak için klinikten kaç rd abisiyle ç kt yolculukta hem aile ba lar n hem de kendini keflfetme sürecini anlatan eser, ilk gösterildi i 25 y l önce oldu u gibi bugün de otizmi yeniden gündeme tafl yor. Tiyatro Keyfi'nin bu sezon yer verdi i oyunun yönetmeni Kemal Baflar ile baflrolleri paylaflan Devrim Evin ve Reha Özcan, AA muhabirine Rain Man'i anlatt. Charlie'yi canland ran Devrim Evin, "Otizm bilinmiyor ülkemizde, bilinse bile çok önemsenmiyor. Sadece otizm de il, hiçbir hastal k tam anlam yla bilinmiyor, bir an bir kampanya düzenleniyor ve p t bitiyor. Bafl - na gelmeden bir insan kansere önem vermiyor" Paraya de er veren, insanlar ve duygular n önemsemeyen hoyrat Charlie'nin asl nda gerçek hayattaki kiflileri yans tt n söyleyen Evin, "Gerçek hayatta insanlar böyle yafl yor art k bu ça da. H zl yaflam, çabuk tüketmek, para ve kazanma h rs n n yan s ra aile kavram ndan uzak 1+1, 1+0 stüdyo dairelerde s k flt r lm fl hayatlar yafl yor insanlar. Bir gün bir olay yafl yor ve onunla beraber bir anda o güne kadar bütün kofluflturman n saçmal n n fark na var yorlar. Charlie'nin durumu da bu. Tabii sinem Dan flman Brad Pitt, Cameron Diaz, Penelope Cruz ve Javier Bardem gibi isimlerin rol ald "Dan flman", gerilim merakl lar n sinema salonlar na çekmeyi hedefliyor. Ridley Scott' n yönetmen koltu una oturdu u, senaryosunu ise Cormac Mccarthy'nin yazd gerilim türündeki filmde, baflar l bir avukat olan Counselor, son zamanlarda yaflad ekonomik s k nt - lardan dolay bir karar verir ve kendisini uyuflturucu ticaretinin ortas nda bulur. A V ZYONA YEN G REN F LMLER Bir Vampir Hikayesi Yönetmenli ini Neil Jordan' n yapt - fantastik gerilim türündeki "Bir Vampir Hikayesi"nin senaryosunu Moira Buffini yazd. Oyuncu kadrosunda, Gemma Arterton, Saoirse Ronan, Jonny Lee Miller, Sam Riley ve Tom Hollander gibi isimler bulunan filmde, 200 y ld r insan kan yla hayatta kalan vampirler olan Clara ve k z Eleanor'un bir ngiliz kasabas na s nd ktan sonra yaflad klar konu al n yor. ki de iflimi kabul etmeyebilirdi fakat çocuktan itibaren yaflad olaylardan, travmalardan bu hale gelmifl, dolay s yla bu tip çok insan var etraf m zda. Önemli olan Charlie'nin dönüflümü" diye konufltu. Kendisinin de özel hayat nda benzer örnekler yaflad na iflaret eden Evin, bir buçuk yafl ndayken ölen annesini hiç tan mad - n söyledi. Evin, oyunun kiflilere ayna tuttu unu da dile getirerek, oyunda "Bu h rstan uzaklafl n, bir an önce kendi naif hayat n za dönün" mesaj verildi ini belirtti. Reca Özcan da Rain Man'in insan iliflkisinin çok etkileyici oldu unu ifade ederek, her oyunda farkl bir yolculu a ç kt klar n, her seyirciyle farkl bir duygu yaflad klar n kaydetti. Bir otizmliyi oynamaktan ziyade, otizmli bir kiflinin kendisini oynamas n arzulad n söyleyen Özcan, bu oyunda rol yapmad n "Biri var, o beni oynatt r yor, ben bir fley yapm yorum" sözleriyle ifade etti. Özcan, oyun sayesinde otizmle yüz yüze geldiklerine de dikkati çekerek, otistik insanlara nas l yaklafl lmas gerekti iyle ilgili flöyle devam etti: "Otistik, zenci, beyaz, uzun, k sa; her türlü ayr ma karfl, hayat n içinde kimseyi ötelememek gerekiyor, herkesle bar fl k yaflamal s n. Hayat n bir sonraki aflamas n kimse bilmiyor, bir fley yafl yoruz. Dolay s yla anlamak, tan mak bir fley kaybettirmez. Önyarg m z olsa da opsiyon b - rakmal, bir yerde hata yap yorum diyebilmeliyiz. Biz Charlie'yi de kötü görüyoruz ama asl nda o çevresi, yaflad olaylar, kapitalist sistem dolay s yla kötülefltiriliyor. Oyun da bunu anlat yor,hayat da böyle bir fley." Oyunun yönetmeni Kemal Baflar da "Ben bu oyunu, insanlar n yaln zl n, birbirini anlayamamas n vurgulamak ve kapitalizmin ne kadar a r sonuçlar getirdi ini anlatmak için yapt m" Oyunda insanlar n kendi içlerine do ru bir yolculu a ç kt klar n belirten Baflar, "Bu bir yol metnidir" diye tan mlad eser için otizm hakk nda çok araflt rma yapt klar na iflaret ederek, özellikle Tohum Otizm Vakf 'n baflar l çal flmalar dolay s yla tebrik etti. nkara Ruhlar Bölgesi Bölüm 2 Kendilerini tehlikeli bir flekilde ruhsal dünyaya ba layan gizemli çocukluk s rlar n aç a ç karma peflindeyken musallat olunan Lambert ailesini anlatan ünlü korku filminin devam niteli- indeki "Ruhlar Bölgesi Bölüm 2"nin hikayesi flöyle: "Lambert ailesi, çocuklar n esir alan fleytan ve ruhlardan kurtulmay baflard ktan sonra, çareyi bulunduklar yeri terk edip o ullar Dalton' büyükannesi Lorraine'in yan na götürmekte bulurlar. Böylece hepsi güvende olacak ve yeni bir sayfa açacaklard r. Yar m Kalan fiark stanbul Film Festivali'nde de gösterilen "Yar m Kalan fiark "'da Terence Stamp, Vanessa Redgrave ve Gemma Arterton izleyici karfl s na ç - kacak. ngiltere ve Almanya ortak yap m olan filmi, Paul Andrew Williams, yaz p yönetti. ngiliz Ba ms z Film Ödülleri'ne üç dalda aday olan filmin konusu flöyle: "Aksi ve huysuz Arthur, kanserle bo uflan çok sevdi- i kar s Marion'un srar yla, yerel bir koroya kat l r.

13 Baflkent turizmine ANKAPARK dopingi Ankara Büyükflehir Belediyesi, dünyadaki temapark ve hayvanat bahçeleri aras nda örnek olacak ANKAPARK hizmete açmak için çal flmalar n sürdürüyor. stanbul yolu üzerinde 2 milyon 100 bin metrekarelik arazide inflas süren, efli benzeri olmayan e lence olanaklar ve yeflil ile iç içe do al hayvanat bahçesiyle proje aflamas ndayken bile büyük ses getiren AN- KAPARK Baflkentliler de heyecan içinde bekliyor. Y l: 39 Say : DORUKKAYA Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi ADINA MT YAZ SAH B Mehmet Fatih KARACA GENEL YAYIN YAYIN KURULU MÜDÜRÜ BAfiKANI Mehmet Atilla IRKIÇATAL Nilüfer GÜLEK Yaz iflleri Müdürü: Ali ÖZDEM RO LU ISSN SorumluYaz iflleri Müdürü: Ayflegül BALDEM R stihbarat fiefi: Ali hsan YILMAZ - Kenan ERGEN Sayfa Editörü: Emine ÖZCAN - Hüseyin ÇIVGIN Polis-Adliye : Alp Aslan O UZ nternet Editörü - Selim YÜKSEL Ekonomi : Mulla NAN Spor : Dursun D NÇ Yurt Haberler : Hayrettin VURAL Turizm : U ur OK Sa l k :Yasin DUR ADRES: Macun Mahallesi 3. Cad. No: 2 Yenimahalle/ANKARA Tel: Fax: Günü geçmifl gazetelerin fiyat : 35 KR Yay n Türü: Yerel Süreli Bas ld Yer: Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi. mpress Web stanbul Yolu 6. km Macun Mah. 3. cd. 2/1 Yenimahalle / Ankara Tel: Gazetemizde yay nlanan karikatür ve yaz lar n hukuki sorumlulu u yazarlar na aittir. Sözleflmesiz yazarlara ve karikatüristlere herhangi bir ücret ödenmez RESM LANLARA NTERNET S TEM Z adresinden ulaflabilirsiniz B aflkan Melih Gökçek, Baflkent te turizmi patlatacak dev proje ile Ankara n n marka de erine de er kat laca - n söyledi. Ulus Tarihi Kent Merkezi Yenileme Projesi ile Hac Bayram Cami ve çevresinde inan lmaz bir de iflim ortaya koyan Büyükflehir Belediyesi, ANKAPARK ile de dünya çap nda ses getirecek, dünyadaki örneklerinin çok üstünde bir temapark ve hayvanat bahçesi projesini hayata geçiriyor. Hayallerin ötesinde tasarlanan, son teknoloji oyuncaklar ile donat lan, yeflil alanlar heyecanla beklenen, dünyan n en büyük temapark ve hayvanat bahçesi ANKAPARK flehre en k sa sürede kazand rabilmek için büyük çaba veren Büyükflehir Belediyesi, binlerce iflçi ve yüzlerce ifl makinesi ile hummal bir çal flma yürütüyor. stanbul Yolu na paralel 4.2 kilometre uzunlu unda 2 milyon 100 bin metrekare geniflli indeki bir alana kurulacak ANKA- PARK ile Baflkentliler hem do- al yaflam kucaklayacak hem de Disneyland benzeri e lenceli ve muhteflem bir parka kavuflacak. Proje tamamland nda Ankara, sadece Türkiye nin de il Ortado- u nun da en büyük hayvanat bahçesine sahip olacak. Dünyadaki benzerlerinde en fazla 80 tane oyuncak bulunmas na karfl n ANKAPARK, içinde yer alacak toplamda 1217 tane oyuncak ile de farkl l n ortaya koyacak. ANKAPARK n do ufluna vesile olan süreç, 29 Ekim 1940 y - l nda hizmete aç ld ktan sonra uzun y llar Ankara halk na hizmet veren Ankara Hayvanat Bahçesi nin eski cazibesini kaybetmesiyle bafllad. Y llar içinde hayvan bar naklar n n deforme olmas ve yetersiz kalmas, yaz aylar nda artan kokular n verdi i rahats zl k, bak ms zl k gibi nedenler, hayvanat bahçesiyle ilgili yeni projelerin gelifltirilmesini zorunlu hale getirdi. Bunun üzerine Baflkan Gökçek in giriflimleri ve uzun u rafl lar sonucunda Bakanlar Kurulu karar ile Atatürk Orman Çiftli i (AOÇ) arazisi revize edilmek üzere Ankara Büyükflehir Belediyesi ne devredildi. Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek, Baflkent Ankara ya yak fl r yeni ve modern bir alan oluflturulmas için proje ön haz rl klar kapsam nda bizzat ülke ülke hayvanat bahçelerini gezdi ve notlar ald. Baflkan Gökçek, izlenimleri ve araflt rmalar sonucu arazi üzerinde sadece Do al Yaflam Park de il her yafltan insan e lendirmeyi hedefleyen, dünyada efli benzeri olmayan devasa bir park tasarlanmas n istedi. Büyükflehir Belediyesi Fen flleri Dairesi Baflkanl - da bu talep üzerine Ankara ya y lda 10 milyon ziyaretçi kazand rmas planlanan, dünya çap nda ses getirecek Atatürk Orman Çiftli i Do al Yaflam Park ve Tema Park projesini haz rlayarak, uygulamaya geçirdi. Baflkentlilerin yeflil alan, e lence ve dinlenme ihtiyac n karfl lamak üzere projelendirilen ANKAPARK arazisinin mevcut Hayvanat Bahçesi k sm nda Ankara n n iklim koflullar göz önünde bulundurularak k - fl n da faydalan labilmesi amac yla çelik yap l kapal alanlar da tasarland. Projeye daha sonra Baflkan Gökçek in twitter üzerinden yapt ça r ya verilen öneriler ve paylafl lan twitlerle dünyan n bu en büyük gösteri park na AN- KAPARK ad verilmesi benimsendi. Ankaral lar n heyecanla bekledi i e lence park n, dev projeleri k sa sürede tamamlamas ile ün salan Ankara Büyükflehir Belediyesi Fen flleri Dairesi Baflkanl infla ediyor. Bine yak n iflçi ve yüzlerce ifl makinesinin çal flt ANKA- PARK inflaat hakk nda bilgi veren Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek, ANKA- PARK n sadece Ankara da de- il, Türkiye de ve hatta dünyada benzerine rastlanmayan büyük bir e lence merkezi, dinlenme alan ve do al park niteli i tafl d - n söyledi. Baflkan Gökçek, Ankara Türkiye nin Baflkenti Her fleyin en iyisine lay k Türkiye nin merkezinde olmas nedeniyle de y lda en az 10 milyon kiflinin AN- KAPARK ziyaret etmesini bekliyoruz diye konufltu. Ankara n n merkezinde, ziyaretçilerin kendi ilgi alan na göre e lenebilece i, gezebilece i, aktivitelere kat labilece i bu kadar büyük bir alan n bulunmad n belirten Baflkan Gökçek, rekreatif fonksiyonlar ile birlikte kentsel ihtiyaçlara cevap verebilecek bu park n, kent için bir çekim noktas haline gelece ini ifade ederek, flunlar söyledi: Atatürk Orman Çiftli i ve Hayvanat Bahçesi bölümüyle birlikte 2 milyon 100 bin metrekarelik alanda yer alacak AN- KAPARK sayesinde hem Ankara n n de erine de er kat lacak hem de bu proje ile çok büyük bir eksiklik giderilmifl olacak. Proje iki bölüm olarak tasarland. Bunlar tema park ve do- al yaflam park bölümü Eski Hayvanat Bahçesi nin oldu u yerden Anadolu Bulvar na kadar olan arazide inflaat na bafllanan tema park m z toplamda 1200 dönümlük bir alandan olufluyor. çerisinde 278 dönümlük otopark alan mevcut. kinci bölüm ise yeni açt m z Ankara viyadü üyle ayr lan, eski Bowling salonundan Toptanc hale kadar uzanan 940 dönümlük Do al Yaflam Park... Önceleri 350 dönüm olan hayvanat bahçesi, eski yerinde 26 çeflit hayvan bar nd r yordu. Yeni yapaca m z alana iki y ll k süreç içerisinde yaklafl k 200 tür hayvan getirmeyi planl yoruz. ANKAPARK Baflkan Gökçek, ANKA- PARK taki lunapark benzeri tema park n iki bölümden oluflaca- n vurgulayarak, 100 bin metrekare büyüklükteki Kapal Oyun Bölümünde 10 farkl alan bulunaca n söyledi. Kapal bölümlerde neler oldu- unu ise Baflkan Gökçek, flöyle s ralad : Bu alanlarda 5 bin metrekarelik Lazer-Tag çad r, 10 bin metre karelik atari çad r, 10 bin metrekarelik dinozor orman çad r, 5 bin metrekarelik dinozor müzesi ve 5 bin metrekarelik içinde sinemalar da bar nd ran dinozor restorant çad r m z var. Lazer-Tag çad r m zda, en az 10 ar kifliden oluflan dörtlü gruplar savafl yapabilecek. Özellikle çocuklar çok e lenecek. Çocuklu unu yaflayamam fl büyüklerin de ilgisini çekece ini düflünüyoruz. Yetiflkinler için kapal 10 bin metrekarelik bir alanda da k fl n yararlanabilecekleri bir oyun alan yap yoruz. Ayn s n yine küçükler için de yap yoruz. Küçük ve genç neslin yararlanabilece i oyun çad r m z ise 10 bin metrekare. Kapasitesine göre içinde oyuncak yer alacak. Bu çad r n içerisinde araba yar fllar, motor yar fllar, sanal boks atarileri, uzay savafllar gibi çok çeflitli oyuncaklar yer alacak. Dinozor Çad r nda ise Dinozor Orman yan nda Dinozor Kafeteryas, Dinozor Müzesi olacak. Ankara Sinemas Çad r m zda ise Ankara n n tarihi kültürel varl klar n konu olan bir film oynat lacak. Ayr ca Universal stüdyolar dedi imiz özel sinemalar m z var. Ayr ca 14 tane küçük sinema var. Bunlar n hepsini birlefltirdi inizde 100 bin metrekarelik dev bir kapal alan elde ediyoruz. Dünyan n hiçbir yerinde böylesine kapal oyun alanlar yok. Baflkan Gökçek, teknoloji harikas kapal alanlar n çevrelerinin ANKAPARK a uygun temalarla ifllenerek, görsel bir zenginlik sunulaca n anlatt. Bütün bunlar n yan s ra AN- KAPARK n en çok dikkat çeken özelliklerinden birinin de roller coaster oldu unu, parka 14 tane roller coaster kurulaca n anlatan Baflkan Gökçek, en büyük iki tanesinin 35 metre ve 48 metre yükseklikte olaca n belirtti. Dünyan n en büyü ü olan Disneyland da bile roller coaster say s n n 5 i geçmedi ine dikkat çeken Baflkan Gökçek, flu bilgileri verdi: Roller Coasterlar Anadolu Bulvar kenar nda 10 bin metrekarelik bir alanda kurulacak ve en uzunu 900 metre ray uzunlu una sahip olacak. Dünyada daha uzun coaster var ama 10 burgu yapan Çin deki roller coaster dan sonra ikincisi de bizde oluyor. 35 metre yüksekli e sahip Roller Coaster n parçalar n sviçre den getirdik. Coasterlar n temeli at ld, montaj da çok yak nda bafllayacak. Adrenali yüksek, heyecan dolu bu Roller Coaster içindeki yolculuk ise ortalama üç dakika sürecek. ANKAPARK ta 100 bin metrekarelik gölet ve dev f skiye bulunaca n anlatan Baflkan Gökçek, bu göletin Ankaral lar n suya olan hasretini bir nebze olsun giderece ini dile getirdi. Baflkan Gökçek, bu gölete ek olarak parkta muhteflem bir su, fl k ve lazer gösterisinin de yer alaca n kaydetti. Gösteriyi sunacak f skiye sisteminin 209 metre uzunlu unda oldu u bilgisini veren Baflkan Gökçek, görsel bir flölen izleme imkan verecek gösteride 120 metre yüksekli e su at labilece ini dile getirdi. Baflkan Gökçek, Ayn zamanda, yaklafl k 50 metre yüksekli e ç kan tam göletin ortas ndaki bir adada hareket eden uçan adam z; park farkl aç lardan gözlemleme imkan sunacak Baflkan Gökçek, Jet Ski Coaster n ise 100 bin metrekarelik dev göletin yan nda kurulaca n, bunun da parka ciddi anlamda güzellik kataca n vurgulad. Baflkan Gökçek, su temal e lencelere ek olarak 10 bin metrekare rafting alan, 48 metre yüksekli- inde dünyan n en yüksek su temal e lence ünitesi ile çocuklar için yaz-k fl suda oynayabilecekleri bir alan yapacaklar n belirtti. ANKARA/13 GÜLfiAH GÜÇYETMEZ https://twitter.com/gulsahgucyetmez DAHA NE KADAR MASAL D NLEYECE Z?2 DAHA NE KADAR MASAL D NLEYECE Z? Geçen gün BBC Belgesellerinden birini izliyordum Tabi ki karfl ma her zaman oldu u gibi evrim propogandas ç kt Bunun üzerine daha dikkatli dinlemeye bafllad m. Güya insanlar n evrim geçirdi i anlat l yordu. Üniversite okuyan bu kadar insan nas l olur da bilimsel olmayan böyle hurafelere inan r, bir kere daha akl m almad. flte bu noktada telkinin ne kadar etkili oldu- unu bir kez daha düflündüm. Ben dahil olmak üzere bu yaz y okuyan herkes ilkokul ça m zdan itibaren evrim propogandas yla büyüdük. Cans z maddelerden tesadüfen canl maddelerin olufltu u hikayesi bize anlat ld Daha sonra az geliflmifl canl lar n evrim geçirerek milyonlarca sene içinde geliflmifl canl lara dönüfltü ü yalan n dinledik. S n f n z n arka panosunu hat rlay n, güya insanl k tarihinde tafl devri, cilal tafl devri vs devirler varm fl gibi anlat l yordu Okulda, televizyonda, gazetelerde, çizgi filmlerde bu telkin verildi hep Meflhur çizgi film Fred Çakmaktafl ve Vilma karakterlerinin güya tafl devrinde yaflanm fl maceralar yla bu evrim telkinleri küçük yafllardan itibaren y llarca beynimize ifllendi. Bizden hiçbir fark olmayan ruh sahibi, akl bafl nda, düflünebilen, hisseden zeki insanlar olan atalar m z n maymunumsu yarat klar oldu- u öne sürüldü 35 bin y l öncesinde müzik zevki olan, flüt çalan atalar m z yar maymun yar insan yabaniler olarak tan t ld. 35 B N YILLIK FLÜT 12 bin y l öncesinde beyin ameliyat yapabilecek kadar zeki olan ve hastalar n iyilefltiren atalar m z evrim geçiren az geliflmifl mahluklar olarak anlat ld. 12 B N YIL ÖNCE YAPILAN BEY N AMEL YATI Muhteflem astronomi ve matematik bilgisiyle günümüz bilim insanlar n bile flafl rtan Mayalar n hiçbir evrim senaryosuna uymad ise hiç anlat lmad 365 GÜNLÜK MAYA TAKV M KANDIRILDIK ARKADAfiLAR! nsanl k tarihinde hiç bir zaman tafl devri yaflanmad! Binlerce y l öncesinde de insanlar bilimle ilgileniyor, sanat eserleri yap yor ve müzik aletleri kullanarak e leniyorlard. Ne canl lar evrimle tesadüfen olufltu ne de insan n atas maymunumsu ve zamanla geliflen bir yarat kt. Allah kusursuz ve sonsuz akl yla yoktan evreni yaratt, canl lar yaratt ve insana da Kendi ruhundan üfledi. Fakat bütün bilimsel geliflmeler yarat l fl desteklemesine ra men bu gerçek gizlendi ve evrim gerçekmifl gibi anlat ld Ancak evrenin yoktan yarat ld bilimsel bulgularla da ispatland Amerikal astronom Edwin Hubble dev teleskopla gökyüzünü incelerken evrenin sürekli genifllemekte oldu unu keflfetti. Evren geniflledi- ine göre, zamanda geriye do ru gidildi inde çok daha küçük bir evren, daha da geriye gidildi inde "tek bir nokta" ortaya ç k yordu. S f r hacme sahip bu nokta evrenin yoktan yarat ld - n n bir delili oldu ve BIG BANG (BÜYÜK PATLAMA) gerçe i ortaya ç kt. Kozmik Fon radyasyonunun keflfi, Cobe nin uzaya gönderilmesi (Kozmik Geriplan Ifl ma Kaflifi Uydusu) gibi bilimsel bulgularla da evrenin yoktan yarat ld gerçe i pekifltirildi. Cans z maddelerden canl bir organizman n oluflamayaca ünlü Frans z bilim adam Louis Pasteur'ün yapt deneylerle tamamen çürütüldü

14 E T M /14 Vali Yaz c : E itimde istenilen baflar y hep birlikte çal flarak elde edebiliriz YOZGAT (CHA) Y ozgat Valisi Abdulkadir Yaz c, il e itim baflar seviyesinin istenen noktada olmad n belirterek, bunun elde edilmesi için valilik, milli e itim, belediye, kaymakaml k, sivil toplum kurulufllar n n hep birlikte çal flmas gerekti- ini söyledi. Yozgat e itiminin temel sorunlar n belirlemek ve çözümleyerek e itim kalitesinin art r lmas amac yla haz rlanan E itimde Kaliteyi Art rma Projesi (EKAP) Toplant s, Bozok Üniversitesi Erdo an Akda Kongre Üniversiteli ö renciler Filistin, M s r ve Suriye'deki zulüm için yürüdü BURSA (CHA) U luda Üniversitesi nin çeflitli fakültelerinde ö renim gören bir grup genç Filistin, M s r ve Suriye de yaflan lan insanl k dram na yürüyerek tepki gösterdi. Kendilerini Uluda l Müslümanlar olarak adland ran ve aralar nda HH Ö renci Komisyonu, Özgür-Der Gençli i, Birlik Vakf Gençli i ve As r-der Gençli- i üyesi k z ve erkek ö renciler M s r daki ve Kültür Merkezi'nde yap ld. Toplant ya; Yozgat Valisi Abdulkadir Yaz c, l Jandarma ve Garnizon Komutan Albay Recep Yalç nkaya, Belediye Baflkan Yard mc s Mehmet Tafldemir, PMYO Müdürü Fazl Özcal, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Uçar, l Mili E itim Müdürü Saim Kufl, Proje Koordinatörü Vali Yard mc s Kemal fiahin, kaymakamlar, belediye baflkanlar, daire müdürleri ve ve ö renciler kat ld. Milli E itim Müdürü Saim Kufl, toplant da yapt aç l fl konuflmas nda, e itimde baflar n n sa lanmas için e itimcilere büyük görevler düfltü ünü söyledi. Kufl, "Her alanda oldu u gibi e itimde de tüm bileflenlerin bir araya gelmesi ve çark n sa l kl dönmesine ba l d r. Bizler bu birlikteli i bugün çok daha yak ndan hissediyoruz. Bir tarafta görevi sadece e itim ö retim olan bir ekip. Di- er tarafta, e itime her türlü deste i veren ve vermeye haz r oldu u mesaj n hissettiren de erli kat l mc lar. Bizler bu mesaj al yoruz. Üzerimizdeki yükün a rl n ve sorumlulu- unu biliyoruz. l ve ilçe yöneticilerimizle, e itim kadromuzla beraber arkam za ald m z bu rüzgarla, kald m z yerden çok daha h zl bir flekilde mesai mefhumu gözetmeden yolumuza devam edece iz. Zira r zk m z bu kap dad r, helal ettirmek zorunday z. Bu vesileyle bizlere her türlü deste i veren, baflta say n valimiz olmak üzere tüm protokol üyelerine, üniversitemize, sivil toplum kurulufllar na, bas n m za, belediyelerimize, k saca bize emanet edilen yavrular m z n gelece i için dua eden herkese teflekkürlerimi sunuyorum." darbecilere karfl sembol hale gelen beyaz baflörtüsünü omuzlar na alarak Veteriner Fakültesi önünden yürüyüfle geçti. Sloganlarla yemekhaneye kadar yürüyüfle gençler ad na aç klama yapan lyas Acar, "Bugün Suriye de, M s r da, Filistin de, Arakan da ve Do u Türkistan da zalimlere karfl slami kimlikleriyle onurla mücadele eden Müslüman kardefllerinize, direnifllerinde yaln z olmad klar n ve Müslümanlar ancak kardefltir ayetini ete kemi e büründürdü ümüzü hayk rmak için topland k. Bize düflen; M s r, Suriye ve Filistin halk baflta olmak üzere zulüm gören kardefllerimizin sesine ses katmak, zulme r za göstermemek, zalimi iffla etmektir. Biz biliyoruz ki; zulme r za göstermek zulümdür. Bizler nerede olursa olsun ve kim olursa olsun zulme u rayanlar n sonuna kadar yanlar nda oldu umuzu Uluda Üniversitesi nde okuyan kardeflleri olarak vurguluyoruz." BAfiKENT T CARET REHBER Merkez: Aslanbey Cad. No: 19 skitler/ankara Tel: (312) Fax: (312) Cep: fiube: vedik Org. San. Bölgesi Mrk. San. Sit Sok. No: 41 Yenimahalle/Ankara - Tel: (312) Merkez: Anafartalar Cad. Vak f Çarfl s No. 22/A-1 Ulus/ANKARA fiube: fiehit Te men Kalmaz Cad. (Posta Cad.) No: 42/A Ulus/ANKARA Adres: 8. Cad. No: 64/2 Emek/Çankaya Tel: Güleryüz Sanayi Sitesi 539 Sok. No: 67 vedik Org.San.Böl. Yenimahalle/ANKARA Tel: (0312) Fax: (0312) Cep:

15 Antrenörler atanmak için Bakan K l ç ile görüfltü Azerbaycan' n Premier Ligi tak mlar ndan Hazar Lenkeran' n teknik direktörlü üne getirilen Mustafa Denizli, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un kupadan elenmelerinin her tak m n bafl na gelebilece ini söyledi. BAKÜ (CHA) A zerbaycan bas n ile biraraya gelen Denizli, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un kupadan elenmelerine iliflkin soruya, "Kupa maçlar dünyan n her yerinde sürprizlere aç k oyunlard r." diye cevap verdi. Tecrübeli teknik adam, kendisinin de futbolcu ve teknik adam olarak ayn durumu daha önce yaflad n belirterek, "Rakibin birinci lig ikinci lig veya süper ligden olmas hiç birfley ifade etmez. Kupa maçlar telafisi olmayan maçlard r.'' Tecrübeli teknik adam, dün oynanan ve Fenerbahçe, Trabzonspor ve Gençlerbirli i'nin elenmesiyle ilgili durumun konsantre olamamakla izah edilemeyece ini dile getirerek, "Futbolda konsantre olamamak diye bir fley yoktur; yani yaflan r ama onu önlemek laz md r.'' ifadelerini kulland. Kupadan elenen tak mlara bir hat rlatmada da bulunan Denizli, ''Esas nda lig de böyledir. 'Baflard m, ben amac ma ulafl yorum' diye düflünürseniz, lig flampiyonluklar n da kaybedebilirsiniz.'' fleklinde konufltu. Futbolun her sonuca aç k, her fleyin normal oldu unun kabul edilmesi gereken bir oyun oldu unu belirten Denizli, al nan sonuçlardan sonra kupa maçlar n n daha çok takip edilece ini savundu. Mustafa Denizli, yeni tak m yla ANKARA (CHA) A tama bekleyen antrenörlük e itimi, spor yöneticili i ve rekreasyon bölümleri mezunlar Gençlik ve Spor Bakan Suat K l ç la görüfltü. Bakan Suat K l ç ile makam nda bir araya gelen Beden E itimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) mezunlar görüflme sonras bina önünde aç klama yapt. Grup ad na aç klama yapan Ak n Albahar, sözleflmeli al mlar n yan nda bir y l süre içerisinde sözleflmelilerin kadroya geçiflleri yap larak adaletsiz bir sistem oluflturuldu unu söyledi. Türkiye de hiçbir bakanl kta sözleflmeli personelin kadrolu personelden fazla olmad n dile getiren Albahar, Gençlik ve Spor Bakanl n n atad sözleflmeli antrenör say s kadrolu antrenör say s ndan çok daha fazlad r. Bu atamalar yarardan çok zarara neden olmakta ve her geçen y l katlanarak artan mezun y n na sebep olmaktad r. ilgili sorular da cevaplad. Transfer konusunun sorulmas üzerine tecrübeli teknik adam, ilk tercihlerinin Türkiye olaca n söyledi. Transferinden sonra resmi olarak ilk defa Azerbaycan bas n n karfl s na geçen tecrübeli hoca, tak ma yap lmas muhtemel takviyeler konusunda önceliklerinin Türkiye'de futbol oynayan futbolcular olaca n bildirdi. Mustafa Denizli, ihtayaç durumunda devre aras nda transfer yapabileceklerini belireterek sözlerine flu flekilde devam etti: ''Bugün Türkiye'de uygulanan statüden ötürü bir çok yabanc futbolcu forma giyemiyor. Yani oynama durumunda olup da 6 yapanc statüsünden kaynaklanan sorundan ötürü forma giyemiyor. Birkaç y ld r Türkiye'deki kulüplerde olan ve e er kulüplerinden ayr lacak durumlar varsa bizim de takip etti imiz ve burada herhangi bir adaptasyon sorunu yaflamayacak olan futbolcu profilleri varsa buradan istifade edece iz. E er bir d fl transfer gerekli olursa ilk aramalar m z Türkiye'den olur.'' Mustafa Denizli yeni tak - m yla 1,5 y ll - na 6 milyon Euro karfl l - SPOR nda anlaflt na dair bas nda ç kan haberlere iliflkin soruya ise haberin gerçe i yans tmad n ifade ederek, "'O rakamlar Türkiye'deki kulüpler bile veremez.'' karfl l n verdi. Ç kan haberlere çok flafl rd n belirten Denizli, ''Bu tamamen gerçek d fl daha do ru bir deyimle yalan bir haber.'' Toplant n n sonunda Denizli'ye kulübün baflkan yard mc s Tuygun Nadirov taraf ndan arkas nda ismi yaz lan forma hediye edildi. /15 Mustafa Denizli: Kupa maçlar sürprizlerle doludur Bando tak m yla tribündeki fliddet ve kötü sözün önüne geçecekler KAYSER (CHA) K ayseri Erciyesspor un taraftarlar Türkiye de bir ilke imza att. Avrupa da baz büyük futbol tak m taraftarlar n tribünde oluflturdu u bando tak m n n benzeri Kadir Has Stad nda yer ald. Erciyes Bando ad verilen taraftar n kurdu u grup, müzik sayesinde tribündeki fliddet ve kötü sözünde önüne geçmeyi amaçl yor. Özellikle bando tak m n n tak m destekleme ad na çalaca flark lar n ferdi yap lacak kötü tezahüratlar n bile önüne geçece i düflünülüyor. Grup 38 Taraftarlar Derne i Bas n Sözcüsü Mehmet ncialan, Erciyesspor a tribün deste i sa lamak ve güzel görüntüler oluflturmak amac yla kulüple derne- in ortak çal flmas sonucu Bando Erciyes kuruldu unu belirtti. ncialan, Bando Erciyes in Gençlerbirli i maç nda ilk s - nav n baflar yla verdi ini, özel bir görsel güzellik sa land n dile getirdi. "Bu ilk maçta biz kendimizi sanki Avrupa'daki bir statta maç izliyormufl gibi hissettik" diyen Mehmet ncialan, "Taraftar m z ve bandomuz aras ndaki iliflki bütünlü ü daha ilk maçta süper oldu. fiimdiden öteki maç beklemeye bafllam fl durumday z. Avrupa da özellikle Real Madrid ve Barselona gibi flehirlerde bu tür müzik gruplar tribünde seyirciyi coflturmakta ve taraftarlar n e lenmesini sa lamaktad r. Ülkemizde bunun ilk kurucusu ES-ES bando oldu. Bizim tribünlerimize renk getiren ve ilk maçta fark n ortaya koyan Bando Erciyes, 11 kiflilik bir ekipten olufluyor." ifadelerini kulland. Bando Erciyes te görev alanlar n profesyonel anlamda müzikle u raflt n aktaran ncialan, flu bilgileri verdi: "Hepsi çok iyi e itimli olan grup üyelerimiz ferdi olarak küfre yeltenenlerin de önünü kesmek, sahaya büyük bir coflku vermek suretiyle Türkiye'nin 1 numaras olacaklard r. Bu konuda hiç mütevazi de iliz. Bando Erciyes çok k sa sürede ad ndan s kça söz ettirecek tüm Türkiye bizi örnek alacakt r. Fakat hiçbir bando Erciyes Bando için rakip dahi olamayacakt r. Zaten Erciyesspor maçlar nda çok beyefendi olan seyircimiz bu sene süper ligin en centilmen taraftar olacakt r. Bu olayda bandomuzun büyük eme i olaca na inan yorum." Bando Erciyes in bir baflka özelli i ise ekip içinde Güney Koreli bir kiflinin bulunmas. Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü ö rencisi ve efli Türk olan Wonju Lee, bando tak m nda trompet çal yor. Bando ekibindeki di er isimler ve meslekleri ise flöyle: Fevzi Gavremo lu, Erciyesspor kulübünün yönetim kurulu yedek üyesi. Ayn zamanda emlakç, ekipte bando flefi. Alt n Top rekabeti k z fl yor FIFA Ballon D Or (Alt n Top) Ödülü nü kazanma ihtimali yüksek oyuncular aras nda artan rekabet, futbol otoriteleri aras nda da görüfl farkl l klar na yol aç yor. ANKARA (AA) - A lt n Top Ödülü nün en güçlü adaylar aras nda, daha önce bu ödülü 4 kez üst üste kazanan Barcelonal Lionel Messi, bir kez kazanan Real Madridli Cristiano Ronaldo ve Bayern Münihli Franck Ribery nin ad ön plana ç k yor. Futbol dünyas n n önemli isimleri de özellikle Arjantinli Messi ile Portekizli Ronaldo aras nda yaflanan rekabeti flimdiden gündemine tafl m fl durumda. Futbolun efsane isimlerinden Brezilyal Pele, Alt n Top Ödülü nü üstün tekni i nedeniyle Lionel Messi nin kazanmas gerekti- ini savunurken, Arjantinli oyuncunun Cezayir as ll Frans z eski futbolcu Zinedine Zidane n baflar lar n geçmesi için hala yapmas gerekenler oldu unu vurguluyor. Di er efsane oyuncu Arjantinli Diego Maradona da vatandafl Messi nin Ronaldo dan üstün oldu unu düflünenlerden. Maradona, dünyan n gelmifl geçmifl en iyi oyuncusu olarak kendisini ve daha sonra Pele yi görürken, günümüz futbolunda ayn rekabetin Messi ve Ronaldo aras nda yafland n belirtiyor. Portekizli oyuncunun flut tekni inin Messi den üstün olmas na ra men tak m oyununda Arjantinli oyuncunun rakibine fark att n öne süren Maradona, son y llarda Barcelona n n Real Madrid e karfl bu nedenle üstünlük kurdu unu söylüyor. Brezilyal eski y ld z Ronaldo ise Bence Messi, Alt n Top u bu y l da alacak. Çünkü son befl y ll k kariyerinde birçok maça ç kt ve hala futbolun en büyük y ld z fleklinde görüflünü belirtiyor. Messi ile Ronaldo aras nda yaflanan rekabette Arjantinli oyuncunun taraf nda yer alan bir di er önemli isim ise FIFA Baflkan Sepp Blatter. Ekim ay nda ngiltere de kat ld bir etkinlikte, Messi için çok h zl, oynarken sanki dans ediyor gibi övgüler ya d ran Blatter, Ronaldo içinse kuaföre daha çok para harc yor, sahaya bir komutan gibi ç k yor, neredeyse bir askeri taklit ediyor ifadelerini kullanm flt. Aç klamalar nedeniyle özellikle Ronaldo ve Real Madrid taraftar n n büyük tepkisini çeken Blatter, daha sonra yanl fl anlafl ld n belirterek özür dilemiflti. Bu y l n Alt n Top Ödülü nü Cristiano Ronaldo nun kazanmas gerekti ini savunanlar n say s da her geçen gün art yor. Messi nin bu sezon yaflad ciddi sakatl klar n ard ndan ödülün en önemli aday olarak gösterilen Ronaldo ya, özellikle Real Madrid cephesinden büyük destek geliyor. Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti ve kulüp baflkan Florentino Perez, Ronaldo nun bu sezon hem kulüpsel ve bireysel bazda, hem de uluslararas arenada gösterdi i üstün performans nedeniyle Alt n Top u kesinlikte hak etti ine inan yor. Real Madridli Pele, Gareth Bale gibi kadroda yer alan futbolcular n yan s ra kulübün eski y ld zlar Alfredo Di Stefano ve Jorge Valdano da Ronaldo nun destekçileri aras nda yer al yor. spanya Baflbakan Mariano Rajoy da ödülün kesin favorisi olarak Ronaldo yu gösterenler aras nda. Her zaman Real Madrid taraftar - y m fleklinde konuflan Baflbakan Rajoy, Organizasyonda oy verme hakk m olsayd, Ronaldo yu seçerdim diyor. Hamburg un Hollandal oyuncusu Rafael van der Vaart ise Hamburg da herkes, küçük oyuncular bile Ronaldo gibi olmak istiyor. O, ola anüstü bir oyuncu ve Alt n Top u kazanmay hak ediyor de erlendirmesinde bulunuyor. Bayern Münih ile geçen sezon UEFA fiampiyonlar Ligi, Bundesliga ve Almanya Kupas n kald - ran Franck Ribery, ödülün di er favori ismi olarak ön plana ç k - yor. UEFA Baflkan Michel Platini, ekim ay nda Fransa bas n na yapt - aç klamada, Franck Ribery, Avrupa da y l n en iyi oyuncusu ödülünü kazand ve dünyan n en iyi oyuncular ndan biri. Bu da demektir ki, Alt n Top u almas için iyi bir f rsata sahip diyerek Frans z oyuncuyu destek veriyor. Alt n Top Ödülü nü 1994 te kazanan eski Bulgar futbolcu Hristo Stoichov ise bu y lki ödülün di- er iddial ismi Barcelonal Messi nin sakatl nedeniyle çok maç kaç rd n hat rlatarak, Ribery nin kulüp ve milli tak m baz nda gösterdi i performansla Alt n Top u kazanmas gerekti ini dile getiriyor. Ribery ise, bu sezon Alt n Top u kendisi kadar Ronaldo nun da hak etmesine ra men rekabetten korkmad n ve kendisinin de bu yar fl içinde iddial oldu unu vurguluyor. Paris Saint-Germain in (PSG) sveçli golcüsü Zlatan brahimoviç, Alt n Top Ödülü nün, sadece FIFA n n be endi i baz oyuncular için önemli oldu unu savunarak, En iyi oldu umu anlamak için Alt n Top a ihtiyac m yok fleklinde görüfl belirtiyor. FIFA, her y l en iyi oyuncuya verilen ve futbol dünyas n n en prestijli ödülü olarak bilinen Alt n Top Ödülü nün normalde 15 Kas m da sona ermesi beklenen oylama tarihini 29 Kas m a kadar uzatm flt. Bu y lki ödülün aday olarak gösterilen 23 futbolcu, milli tak m kaptanlar ve uluslararas medya temsilcilerinin kat laca oylama sonucunda 9 Aral k ta üçe indirilecek. Ödül töreni ise sviçre nin Zürih kentinde 13 Ocak 2014 te düzenlenecek kongrede yap lacak.

16 7 ARALIK 2013 Cumartesi YIL:39 SAYI: Dünya Engelliler Günü nde Çankaya Belediyesi Engelli Spor Kulübü sporcular ve Engelli Dershane ö rencileri bir araya geldi. Dershane ö rencileri müzik alan ndaki yeteneklerini de kan tlayarak, davetlilere keyifli bir gece yaflatt lar. D ünya Engelliler Günü dolay s yla Çankaya Belediyesi Vedat Dalokay Kokteyl Salonu'nda gerçeklefltirilen davete CHP Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalio lu, CHP Engelliler Komisyonu üyeleri, Görme Engeliler Spor Federasyonu Baflkan Abdullah Çetin, Çankaya Belediyesi Spor Kulübü Baflkan Yusuf Say dan ve Çankaya Belediye Baflkan Yard mc s Eser Atak kat ld. Çankaya Engelsiz Dershane'nin ücretsiz olarak engelli ö rencileri üniversite ve KPSS s navlar na haz rlad n n vurguland gecede dershane ö rencilerinin yüzde 80 düzeyinde s navlarda baflar l oldu unu ve dershanede e itim gören 110 ö rencinin flu an Türkiye'nin de iflik üniversitelerinde e itim gördü ü vurguland. Çankaya Belediyesi Engelliler Spor Kulübü'nün ise Türkiye ve dünya ölçe inde pek çok baflar n n sahibi oldu- unun ve milli tak ma 29 sporcu verdi ine dikkat çekilen gecede e itim ve spor alan nda çal flmalar n tan t m n n yap ld bir sinevizyon gösterisi de gerçeklefltirildi. Etkinlikte bir konuflma yapan Görme Engelliler ISSN Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) ENGELS Z GECE Spor Federasyonu Baflkan Abdullah Çetin, Çankaya Belediyesi'nin engelliler alan nda örnek çal flmalar yürüttü ünü vurgulayarak, "Çankaya Belediyesi'nin engellilere yönelik hizmetleri e itim ve sporun iç içe yürütüldü ü zaman çok baflar l sonuçlar ortaya ç kaca - n somut olarak kan tl - yor. Çankaya Belediyesi engelli sporuna da en üst düzeyde katk sunan bir belediyedir. Çankaya Belediyesi Engelli Spor Kulübü Milli Tak m m z n da omurgas n oluflturmaktad r. Geçti imiz günlerde Türkiye için bir ilk olan hiç görmeyenler futbol sahas tesisi de Çankaya Belediyemiz taraf ndan yap larak federasyonumuzun kullan m - na sunulmufltur. Bas n mensuplar ndan bu çal flmalar n tan t lmas n rica ediyorum. Zira di er belediyeler de Çankaya Belediyesi'nin çal flmalar n ö renip örnek al rlarsa bu alandaki sorunlar da büyük ölçüde çözüme kavuflmufl olur" diye konufltu. Engelliler Haftas kapsam nda gerçeklefltirilen gecede Çankaya Engelli Dershanesi ö rencileri ve Çankaya Engelli Spor Kulübü sporcular müzik alan ndaki kabiliyetlerini de sergileyerek keyifli bir gece geçirdiler. Nezaketli Okulu ö rencileri sirkte P ursaklar Belediyesi Saray Nezaket Okulu ö rencileri ile veliler Büyük Ankara-Moskova Sirki nde doyas ya e lendi. Ankara Büyükflehir Belediyesi nin geleneksel hale getirdi i Büyük Ankara - Moskova Sirki, Pursaklar n miniklerini doyas ya e lendirdi. ASK kapal spor salonunda binlerce Baflkentlinin izledi i sirke yo un ilgi gösteren Saray Nezaket Okulu ö rencilerine veliler de efllik etti. Akrobat ve ip cambazlar ile nefesleri kesen profesyonel sirk kadrosu, palyaçolar ve ilizyon gösterileriyle de e lenceli dakikalar yaflat yor. Sirki izleyenler Kafkas atlar, sevimli köpekler, heyecan verici flovlar ile keyifli zaman geçiriyor. Kas m ay nda en çok hangi ünlü konufluldu? Medya Takip Merkezi (MTM), magazin ve sanat dünyas n n Kas m ay nda medyada en fazla yer alan ünlülerini aç klad. Gazeteler, dergiler, TV kanallar ve internet siteleri üzerinden haz rlanan rapora göre, Necati fiaflmaz ay n zirvedeki ismi olurken, Ebru Gündefl ve Cem Y lmaz onu takip ettiler. K as m ay nda medyan n magazin ve sanat dünyas ndan en fazla yer verdi i isim, özellikle internet medyas n arkas na alan Necati fiaflmaz oldu. Kurtlar Vadisi Pusu nun Polat Alemdar, dizi ile ilgili haberlerle öne ç karken, 3 bin 116 habere konu edildi. Saçlar ndaki aklar magazin muhabirlerinin dikkatini çekerken; fiaflmaz n, buna neden olarak bebek olunca yaflland k cevab n vermesi sevenlerini gülümsetti. MTM nin ayn raporuna göre, medyada ad ndan s kça söz edilen bir di er isim Ebru Gündefl oldu. Gündefl, dünyaca ünlü modac - lara ait kostümlerinin sat - fl ndan elde edilen gelirle, birçok yard m derne ine ba flta bulunmas ile an - Yaz YORUM M. Kemal Pilavo lu Mehmet Akif Duman Muhammed Aslan l rken, bu sezon jüri üyesi olarak kat ld O Ses Türkiye yar flmas ile de medyada genifl yer buldu. Gündefl, ay boyunca 3 bin 007 haber yaz ile konufluldu. Rapora göre, Kas m ay nda medyada s kl kla ad geçen bir di er ünlü ise Cem Y lmaz oldu. Y lmaz n, yeni çekece i filmin kadrosunu bas na aç klamas, medyada öne ç kan haberleri aras nda yer al rken, kadroda Özkan U ur, Zafer Alagöz ve Ozan Güven in yer alaca ö renildi. Cem Y lmaz, medyada ay boyunca 2 bin 718 haber ve yaz ile gündeme geldi. Medyada çokça konuflulan bir di er isim, Hülya Avflar d. Ekim ay nda oldu u gibi, Kas m da da magazin ve sanat medyas - n n en çok yer verdi i 4. ünlü olan Avflar, toplamda 2 bin 449 haber ve yaz ya konu edildi. 16 Kas m da bafllayan 2. Hülya Cup Adana Özel Seri Senior Tenis Turnuvas, Avflar n medyada öne ç kan haberleri aras nda yer ald. O Ses Türkiye yar flmas nda jüri üyesi olan Hadise, medyada en çok konuflulan ünlülerden bir di eri oldu. Özellikle jüri üyesi oldu u yar flmada, baz kelimeleri do ru telafuz edememesi nedeniyle, sosyal medyada gündeme gelen Hadise nin, ay içerisinde Türkçe dersleri almaya bafllad ö renildi. Hadise, Kas m ay nda 2 bin 435 haber ve yaz ya konu edildi. TÜRK YE N N EN GEN fi KONU VE YAZAR KADROSU LE HERGÜN S ZLERLEY Z Adem Yavuz Irgato lu Ziya Demirel Yalç n çyer Kenan Ergen Abdullah Cengiz Deniz Tan k Kartal Göktan Nazan Bozdemir Fazl K l nç Gülflah Güçyetmez Süleyman Göksu M. Recep Tiryaki

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri Ankara Sanayi Odas 2007 Y l Faaliyet Raporu 44. Y l 18 Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri 18.1 Kay t ve Terkin Üye say m z n artt r lmas na iliflkin yap lan çal flmalar neticesinde, 2007 y l nda 362

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR

İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

4070 SAYILI HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA KANUN SAYILI KANUN

4070 SAYILI HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA KANUN SAYILI KANUN 4070 HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA 4070 307 4070 HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 59/10 Tar m Arazilerini Kullananlar

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 03/11/2014 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 03/11/2014 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ ERENLER N 03/11/2014 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ G Ü N D E M : Bir evvelki Meclis Toplantısına ait Tutanağın okunarak kabulü 1- Revizyon Uygulama İmar Planına Ait Komisyon Raporu

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDA A SUNULAN H ZMET N ADI BA VURUDA STEN LEN BELGELER H ZMET N TAMAMLANMA

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762)

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762) 1. İdarenin; a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü.

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI

BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI MESLEK ETK NL KLER 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 1076 BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMAS De erli Meslek Mensubumuz, stanbul Serbest Muhasebeci

Detaylı

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU İLERİ ARAŞTIRMALAR ŞUBAT 2016 0 Odamız 15 No.lu Eğitim Meslek Komitesi Üyeleri ve sürücü kursu olarak hizmet veren kuruluşların temsilcilerinin katılımlarıyla

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Şirinyalı Mahallesinde bulunan gayrimenkul (Günübirlik Tesis Alanı ) 2886 sayılı Devlet İhale

Detaylı

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ Ray KLINGINSMITH U.R. Başkanı 2010 11 Kemalettin ERBİLGİN U.R. 2430. Bölge Guvernörü 2010 11 Ertuğrul KAYA 14. Grup Guvernör Yardımcısı Tuban GÜÇLÜ (Başkan) Mustafa CİVELEK (Asbaşkan) Melisa KARA (Kulüp

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 EDİTÖRLER Dr.Ünal HÜLÜR Turgut ALTUN Fatma İPEK Sibel ŞANLI İl Sağlık Müdürü Sağlık

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI KAMUDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PANELİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI Uzm. Yusuf DUMAN İSG Koordinatörü / İş Güvenliği Uzmanı Mayıs/2016 (1/55) 6331 SAYILI İSG KANUNU İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR PROJENİN ADI : Temiz Kentim YarıĢması PROJENİN HEDEFİ : Ġçinde bulunduğumuz yüzyıl; hızlı nüfus artıģı,

Detaylı

Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor

Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor Eminönü'nde 4 alt n y l Eminönü'nün çehresi de ifliyor BAKIMLI PARKLAR VE YEfi L ALANLAR stanbul un en önemli turistik merkezi Eminönü nün sürekli yeflil kalmas ve

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 1 Genel Kurul İlanı EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş YÖNETİM

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi özellikle toplu taşıma araçlarında kullanılacak olan Kahraman Kart ın basına tanıtımı yapıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye binası

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Yetki Tanımları DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Müdürlüğü, yürürlükteki yasal mevzuat çerçevesinde belediye kaynaklarının kamunun yararına ve ortak menfaatlerinin sağlanmasına yönelik

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 4.. BÖLME filem ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER U E F S 5 5 0 7 5 5 K M Ü T 99 9 7 8 0 A 84 L 9 7 R 88 Yukar daki ifllemleri yaparak sonuçlar na karfl l k gelen harfleri kutulara yerlefltiriniz. Hiç unutmamam

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması.

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması. İL GENEL MECLİSİNİN 2016 YILI MAYIS AYI TOPLANTISI GENEL GÜNDEMİ (Valilik Toplantı Salonu 02.03.04.05/05/2016 tarihleri arası Eynesil İlçesi 06/05/2016) G Ü N D E M 1. Yoklama. 2. Geçen birleģime ait tutanak

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı