Herkes İçin Hukuk: 7 İFLAS. Avukat Osman OY

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Herkes İçin Hukuk: 7 İFLAS. Avukat Osman OY"

Transkript

1 I Herkes İçin Hukuk: 7 İFLAS Avukat Osman OY

2 II Yay n No : 2058 Hukuk Dizisi : Bas Mart STANBUL ISBN Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m Yay m Da t m A.fi. ye aittir. Her hakk sakl d r. Hiçbir bölümü ve paragraf k smen veya tamamen ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya baflka herhangi bir flekilde ço alt lamaz, da t lamaz. Normal ölçüyü aflan iktibaslar yap lamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi : B e t a B a s m A. fi. Bask - Cilt : Yaz n Bas n Yay n Matbaac l k Trz.Tic.Ltd.fiti. (Sertifika No: 12028) Çiftehavuzlar Cd. Maltepe Mh. Prestij fl Merkezi No: 27/806 K:9 Zeytinburnu/ STANBUL Beta BASIM YAYIM DA ITIM A.fi. Himaye-i Etfal Sokak Talas Han No Ca alo lu - STANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 III SUNUM İcra ve İflas Kanunu muzda; yönetimsel hataları, öz kaynak yetersizliği, sektörel/ülkesel veya global kriz neticesi ekonomik dar boğaza giren firmalar bakımından muhtelif kurumlarla ilgili düzenlemeler yapılmıştır. Satır başları itibariyle ortaya koymak gerekir ise bu kurumları; -İflas -İflasın Ertelenmesi -Konkordato -Aset Satışı Yoluyla Konkordato -ve Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılanma şeklinde sıralamak mümkündür. Bu çalışmamızda; ticaret mahkemesi tarafından iflasına karar verilen bir borçlunun yani müflisin, haczedilebilen bütün mal varlıklarının, cebri icra yoluyla paraya çevrilerek, bundan müflisin bilinen bütün alacaklılarının tatmin edilmesini sağlayan toplu bir cebri icra yolu iflasa yer verilmiştir. Herkes İçin Hukuk serisinde yer alan başka bir kitapçıkta buluşmak üzere. Osman OY

4 V İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İFLAS 1. İFLASIN HUKUKİ MAHİYETİ İFLASIN ORGANİZASYONU İCRA DAİRESİ İFLAS DAİRESİ İCRA TETKİK MERCİİ TİCARET MAHKEMESİ BİRİNCİ ALACAKLILAR TOPLANMASI İFLAS İDARESİ İKİNCİ ALACAKLILAR TOPLANMASI YARGITAY İFLASA TABİ ŞAHISLAR GERÇEK KİŞİ TACİRLER TACİR OLMADIKLARI HALDE TACİR SAYILANLAR TİCARETTEN MENEDİLENLER TİCARETİ TERK EDENLER KONKORDATONUN TASDİK OLUNMAMASI VE /VEYA KONKORDATO MÜHLETİNİN VERİLMESİ REDDOLUNAN MİRASIN TASFİYESİ KOLLEKTİF ŞİRKET ORTAKLARI/ KOMANDİT ŞİRKETLERDE KOMANDİTE ORTAKLAR BANKA HAKİM ORTAK-YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE İMZA YETKİSİ SAHİBİ OLANLARIN ŞAHSİ SORUMLULUKLARI TİCARET ŞİRKETLERİ GAYESİNE VARMAK İÇİN TİCARİ BİR İŞLETME İŞLETEN DERNEKLER VE ÖZEL KURULUŞ KANUNLARI İLE KAMU TÜZEL KİŞİLERİ TARAFINDAN KURULAN ŞİRKETLER DONATMA İŞTİRAKİ...10

5 VI 4. ANA HATLARI İLE İFLAS TASFİYE SÜRECİ İFLAS MÜDÜRLÜĞÜNCE İFLAS MASASININ TEŞKİLİNE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR İFLAS MÜDÜRLÜĞÜNCE İFLAS MASASININ TEŞKİLİNİ MÜTEAKİP TASFİYE YÖNTEMİNİN BELİRLENMESİ BİRİNCİ ALACAKLILARIN TOPLANMASI İÇİN TOPLANTIYA ÇAĞRI YAPILMASI BİRİNCİ ALACAKLILAR TOPLANTISINA KİMLERİN KATILACAĞININ BELİRLENMESİ BİRİNCİ ALACAKLILAR TOPLANMASI İFLAS İDARE MEMURLARININ BELİRLENMESİ VE İKİNCİ ALACAKLILAR TOPLANMASINA İLİŞKİN HAZIRLIKLARIN YAPILMASI İKİNCİ ALACAKLILAR TOPLANMASI MASA MALVARLIĞININ PARAYA ÇEVRİLMESİ PAYLAŞTIRMA ACİZ BELGELERİNİN DÜZENLENMESİ İFLASIN KAPATILMASI İFLASTA YETKİ İCRA DAİRESİNİN YETKİSİ TİCARET MAHKEMESİNİN YETKİSİ İFLAS DAİRESİNİN YETKİSİ İFLASIN TÜRLERİ...16 İKİNCİ BÖLÜM ADİ İFLAS YOLU 1. ADİ İFLAS YOLU ALACAKLININ TAKİP TALEBİNDE BULUNMASI İCRA DAİRESİNCE BORÇLUYA ÖDEME EMRİ GÖNDERİLMESİ İTİRAZ ŞİKAYET İFLAS DAVASI İFLAS TAKİBİNİN KESİNLEŞMESİ ÜZERİNE İFLAS TALEBİNİN İLANI DEPO KARARI İFLAS AVANSININ YATIRILMASI İFLAS KARARI İFLAS KARARININ TEMYİZİ VE KARAR DÜZELTME...30

6 VII 4.6. İFLAS DAVASININ REDDİ İFLAS İSTEMİNİN REDDİNE İLİŞKİN KARARIN TEMYİZİ VE KARAR DÜZELTME MUHAFAZA TEDBİRLERİ VE DEFTER TUTULMASI...31 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS İFLAS YOLU 1. KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS İFLAS YOLU TAKİP TALEBİ ÖDEME EMRİ ÖDEME EMRİNE İTİRAZ VE/VEYA ŞİKAYET İFLAS DAVASI İFLAS TAKİBİNİN KESİNLEŞMESİ ÜZERİNE İFLAS TALEBİNİN İLANI DEPO KARARI İFLAS KARARI İFLAS KARARININ TEMYİZİ MUHAFAZA TEDBİRLERİ VE DEFTER TUTULMASI...43 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM DOĞRUDAN DOĞRUYA İFLAS 1. DOĞRUDAN DOĞRUYA İFLAS ALACAKLININ TALEBİ İLE DOĞRUDAN İFLAS BORÇLUNUN MÜRACAATİ İLE DOĞRUDAN DOĞRUYA İFLAS BORÇLUNUN İHTİYARİ TALEBİ İLE DOĞRUDAN DOĞRUYA İFLAS (İHTİYARİ İFLAS TALEBİ) BORÇLUNUN ZORUNLU TALEBİ İLE DOĞRUDAN DOĞRUYA İFLAS (MECBURİ İFLAS TALEBİ)...49 BEŞİNCİ BÖLÜM İFLAS KARARININ SONUÇLARI 1. İFLASIN MÜFLİS BAKIMINDAN HUKUKİ SONUÇLARI İFLAS MASASININ TEŞKİLİ MÜFLİSİN TASARRUF YETKİSİNİN KISITLANMASI TAKİPLERİN DURMASI VE DÜŞMESİ HUKUK DAVALARININ DURMASI...56

7 VIII 2. İFLASIN ALACAKLILAR BAKIMINDAN HUKUKİ SONUÇLARI MÜFLİSİN BORÇLARININ MUACCEL HALE GELMESİ MÜFLİSİN ALACAKLARININ İFLAS MASASINA ÖDENMESİ FAİZLERİN KESİLMESİ MÜFLİSİN KEFİL OLDUĞU BORÇLARIN MASAYA KAYDI İFLASIN SÖZLEŞMELERE ETKİSİ İFLASIN AÇILMASIYLA SONA EREN SÖZLEŞMELER BAĞIŞ SÖZLEŞMESİ HASILAT SÖZLEŞMESİ VEKALET SÖZLEŞMESİ FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ KOMİSYON SÖZLEŞMESİ ACENTELİK SÖZLEŞMESİ ADİ ORTAKLIK DONATMA İŞTİRAKİ CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ KAYDI HAYATLA İRAT ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ İFLASIN AÇILMASIYLA SONA ERMEYEN SÖZLEŞMELER SATIM SÖZLEŞMESİ ADİ KİRA SÖZLEŞMESİ İSTİSNA SÖZLEŞMESİ KEFALET SÖZLEŞMESİ...60 ALTINCI BÖLÜM İFLASIN TASFİYESİ 1. DEFTER TANZİMİ MASANIN TEŞKİLİ ADİ TASFİYE ADİ TASFİYEDE İLAN BİRİNCİ ALACAKLILAR TOPLANMASI İFLAS İDARESİNİN TEŞKİLİ İFLAS İDARESİNİN GÖREVLERİ ALACAKLARIN İNCELENMESİ ALACAKLARIN SIRASI SIRA CETVELİ...70

8 IX 3.4. İKİNCİ ALACAKLILAR TOPLANMASI PARAYA ÇEVİRME GAYRIMENKUL MALLARIN SATIŞI MENKUL MALLARIN SATIŞI PAYLAŞTIRMA SIRA CETVELİ PAY CETVELİ VE KESİN HESAP GEÇİCİ PAY CETVELİ İFLASTAN SONRA İŞLEYEN FAİZLERİN ÖDENMESİ AMACIYLA EK PAY CETVELİ DÜZENLENMESİ BASİT TASFİYE USULÜ BORÇ ÖDEMEDEN ACİZ VESİKASI İFLASIN KAPANMASI...81 YEDİNCİ BÖLÜM İPTAL DAVASI 1. İPTAL DAVASININ KONUSU İVAZSIZ TASARRUFLARIN BUTLANI ACİZDEN DOLAYI BUTLAN ZARAR VERME KASTINDAN DOLAYI İPTAL İPTAL DAVASINDA DAVACILAR İPTAL DAVASINDA DAVALI İPTAL DAVALARINDA YARGILAMA USULÜ İPTAL KARARININ HUKUKİ NETİCELERİ HAK DÜŞÜRÜCÜ MÜDDET...88 SEKİZİNCİ BÖLÜM DOĞRUDAN DOĞRUYA İFLAS 1. İSTİHKAK SÜRESİ İSTİHKAK DAVALARI MALIN MASANIN ELİNDE OLMASI HALİNDE İSTİHKAK DAVASI MALIN ÜÇÜNCÜ ŞAHSIN ELİNDE OLMASI HALİNDE İSTİHKAK DAVASI...93

9 X DOKUZUNCU BÖLÜM İFLASTA TAKAS 1. İFLASTA TAKAS TAKASA İTİRAZ...98 ONUNCU BÖLÜM İFLASIN KALDIRILMASI 1. İFLASIN KALDIRILMASI İFLASIN KALDIRILMASININ KOŞULLARI BÜTÜN BORÇLARIN ÖDENMESİ YOLUYLA İFLASIN KALDIRILMASI ALACAKLILARIN TALEPLERİNİ GERİ ALMALARI YOLUYLA İFLASIN KALDIRILMASI KONKORDATONUN KESİNLEŞMESİ YOLUYLA İFLASIN KALDIRILMASI İFLASIN KALDIRILMASININ HUKUKİ SONUÇLARI ONBİRİNCİ BÖLÜM İFLAS SUÇLARI 1. İFLAS SUÇLARI TAKSİRATLI İFLAS HİLELİ İFLAS ONİKİNCİ BÖLÜM TÜRK HUKUK MEVZUATINDA İFLASA İLİŞKİN HÜKÜMLER SAYILI İCRA VE İFLAS KANUNU İCRA VE İFLAS KANUNUNUN TATBİKATINA DAİR NİZAMNAME İCRA VE İFLAS KANUNU YÖNETMELİĞİ SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU TÜRK MEDENİ KANUNU AMME ALACAKLARININ TAHSİLİ USULÜNE DAİR KANUN HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU...227

10 XI SAYILI İŞ KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN BANKACILIK KANUNU BORÇLAR KANUNU TÜRK CEZA KANUNU FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNİN KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM İFLAS İLE İLGİLİ MUHTELİF YARGITAY KARARLARI İFLAS İLE İLGİLİ MUHTELİF YARGITAY KARARLARI ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM SORU VE CEVAPLARLA İFLAS SORU VE CEVAPLARLA İFLAS ONBEŞİNCİ BÖLÜM MUHTELİF EKLER 1. İFLAS YOLU İLE ADİ TAKİPTE ÖDEME EMRİ (ÖRNEK NO: 11) KAMBİYO SENETLERİNE (ÇEK, POLİÇE VE EMRE MUHARRER SENET) ÖZGÜ İFLAS YOLU İLE TAKİPTE ÖDEME EMRİ (ÖRNEK NO: 12) BASİT TASFİYEDE ALACAKLILARI DAVET İLANI (ÖRNEK NO: 34) ADİ TASFİYE VE İFLASIN AÇILMASININ İLANI (ÖRNEK NO: 35) İCRA VE İFLAS KANUNUNUN 206 VE 207 NCİ MADDELERİ GEREĞİNCE DÜZENLENEN SIRA CETVELİ( ÖRNEK NO: 36) SIRA CETVELİNİN VE İKİNCİ ALACAKLILAR TOPLANTISININ İLANI (ÖRNEK NO: 37) İFLASA (İFLASIN KAPANMASINA - İFLASIN KALDIRILMASINA) İLİŞKİN İLAN (ÖRNEK NO: 32) TASFİYENİN TATİLİ İLANI (ÖRNEK NO: 33) BORÇ ÖDEMEDEN ACİZ VESİKASI (ÖRNEK NO: 28) YARARLANILAN KAYNAKLAR...286

Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İpotek ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi

Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İpotek ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İpotek ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi Nazif KAÇAK Avukat Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İPOTEK VE İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ Gözden Geçirilmiş ve

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA REZERV YAPI ALANI - RİSKLİ ALAN VE RİSKLİ YAPILAR

KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA REZERV YAPI ALANI - RİSKLİ ALAN VE RİSKLİ YAPILAR Herkes için Hukuk: 18 KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA REZERV YAPI ALANI - RİSKLİ ALAN VE RİSKLİ YAPILAR Av. Osman OY İnş. Müh. Selahattin NAZİK Yay n No : 3026 Hukuk Dizisi : 1482 1. Baskı - Ocak 2014 İSTANBUL

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Şirketler

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Şirketler Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Şirketler Soner ALTAŞ YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE ANONİM ŞİRKETLER (Karşılaştırmalı, Açıklamalı, Gerekçeli) Anonim Şirketin Kuruluşu ve Kuruluş Belgeleri Genel

Detaylı

İ Ç İ NDEKİ LER G İ R İ Ş

İ Ç İ NDEKİ LER G İ R İ Ş İ Ç İ NDEKİ LER G İ R İ Ş Sayfa I VERGİ USUL KANUNUNUN KAPSAMI... 73 II GÜMRÜK VE TEKEL VERGİLERİ... 74 III VERGİ KANUNLARININ UYGULANMASI VE İSPAT... 74 A) VERGİ KANUNLARININ YORUMU... 74 B) İSPAT SİSTEMİ...

Detaylı

AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN

AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN 2481 AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 6183 Kabul Tarihi : 21/7/1953 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 28/7/1953 Sayı : 8469 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 34 Sayfa

Detaylı

ANKARA SMMM ODASI VERGİ TEKNİĞİ SINAVI SEMİNER NOTLARI. ( 6183 Sayılı AATUHK) A. MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

ANKARA SMMM ODASI VERGİ TEKNİĞİ SINAVI SEMİNER NOTLARI. ( 6183 Sayılı AATUHK) A. MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ANKARA SMMM ODASI VERGİ TEKNİĞİ SINAVI SEMİNER NOTLARI ( 6183 Sayılı AATUHK) A. MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ANKARA Ekim 2012 6183 sayılı AMME ALACAKLARININ TAHSİLİ USULÜ HAKKINDA KANUN 2 6183 Sayılı

Detaylı

HUKUK DAİRELERİ 2011'den Devir 2012'de Gelen İş 2012'de Çıkan İş 2013'e Devir

HUKUK DAİRELERİ 2011'den Devir 2012'de Gelen İş 2012'de Çıkan İş 2013'e Devir Yargıtay Büyük Genel Kurulunun 21.01.2013 tarih ve 1 sayılı Kararı Yargıtay Kanununun 14. maddesi gereğince toplanan Kurulumuzca: 14.02.2011 tarih ve 27846 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII BİRİNCİ KISIM USUL HUKUKUNA GİRİŞ Temel Kavramlar I. TERİM SORUNU...3 II. USUL HUKUKUNUN AMACI...4 III. USUL HUKUKUNUN YERİ...5 IV. USUL HUKUKUNUN

Detaylı

İCRA HUKUKUNDA SÜRELER

İCRA HUKUKUNDA SÜRELER makaleler Talih UYAR İCRA HUKUKUNDA SÜRELER Av. Talih UYAR * İcra ve iflas hukukunda yer alan sürelere ilişkin kurallar, İİK m. 19 da HUMK m. 161 ve 162 ye paralel şekilde düzenlenmiştir. I. Süreler, gün,

Detaylı

ANONİM ŞİRKETTE ZORUNLU ORGAN EKSİKLİĞİNE DAYANAN FESİH DAVASI

ANONİM ŞİRKETTE ZORUNLU ORGAN EKSİKLİĞİNE DAYANAN FESİH DAVASI I İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hukuk Yüksek Lisans Programı (Ekonomi Hukuku) ANONİM ŞİRKETTE ZORUNLU ORGAN EKSİKLİĞİNE DAYANAN FESİH DAVASI Av. Burcu GÜNAYDIN 2012 II Yay n No

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 6183 SAYILI KANUN İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ VE BİRLEŞTİRİLMESİ

Detaylı

KAMU BANKALARININ HARÇ MUAFİYETİ VE SINIRLARI UYGULAMADA SON DURUM ANALİZLERİ

KAMU BANKALARININ HARÇ MUAFİYETİ VE SINIRLARI UYGULAMADA SON DURUM ANALİZLERİ KAMU BANKALARININ HARÇ MUAFİYETİ VE SINIRLARI UYGULAMADA SON DURUM ANALİZLERİ Söke 1. İcra ve İflas Müdür Yardımcısı Atilla DİNGİL Son günlerde İcra İflas Uygulayıcılarının ve uygulamada özellikle kamu

Detaylı

1.2.11. KONUT FĠNANSMANI SĠSTEMĠNE ĠLĠġKĠN ÇEġĠTLĠ KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN (*)

1.2.11. KONUT FĠNANSMANI SĠSTEMĠNE ĠLĠġKĠN ÇEġĠTLĠ KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN (*) 1.2.11. KONUT FĠNANSMANI SĠSTEMĠNE ĠLĠġKĠN ÇEġĠTLĠ KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN (*) (6/3/2007 tarihli ve 26454 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıģtır.) Kanun No. 5582 Kabul tarihi : 21/2/2007

Detaylı

Kooperatif Genel Kurulu ve Genel Kurul Kararlarının İptali

Kooperatif Genel Kurulu ve Genel Kurul Kararlarının İptali Kooperatif Genel Kurulu ve Genel Kurul Kararlarının İptali Seyit Halil YÜZGEÇ KOOPERATİF GENEL KURULU VE GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ Kooperatif Genel Kurulu nun Hukuki Niteliği Genel Kurul un Yetkileri

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK 01/11//2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU HUKUK İŞLERİ DAİRE

Detaylı

Atilla DİNGİL - Sakarya 2.İcra Müdür Yardımcısı 05074637802

Atilla DİNGİL - Sakarya 2.İcra Müdür Yardımcısı 05074637802 ALACAĞA MAHSUBEN SATIŞLARDA KAMU BANKALARI VE ÖZEL BANKA AYRIMINA GİTMEDEN TÜM BANKALARIN TAŞINIR VEYA TAŞINMAZ SATIN ALIRSA TAHSİL HARCI ÖDEME ZORUNLULUĞU İNCELEMESİ Atilla DİNGİL - Sakarya 2.İcra Müdür

Detaylı

1. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI KANUNU VE GEREKÇELERİ 1.1. SERMAYE PİYASASI KANUNU

1. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI KANUNU VE GEREKÇELERİ 1.1. SERMAYE PİYASASI KANUNU 1. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI KANUNU VE GEREKÇELERİ 1.1. SERMAYE PİYASASI KANUNU Kanun değişikliklerine ilişkin liste: 1-13 üncü maddesine bir fıkra ekleyen 28/5/1986 tarih ve 3291 sayılı Kanun, 3/6/1986 tarih

Detaylı

Cengiz KAYA Hâkim. Türk Hukukunda Evlat Ed nme

Cengiz KAYA Hâkim. Türk Hukukunda Evlat Ed nme Cengiz KAYA Hâkim Türk Hukukunda Evlat Ed nme STANBUL-2009 II Yay n No : 2139 Hukuk Dizisi : 1005 1. Bas m - May s 2009 ISBN 978-605 - 377-057 - 2 Copyright Bu kitab n bu bas s için Türkiye deki yay n

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ

Detaylı

İCRA DAİRESİ ÇALIŞANLARI İÇİN TAKİP HUKUKU UYGULAMA KILAVUZU

İCRA DAİRESİ ÇALIŞANLARI İÇİN TAKİP HUKUKU UYGULAMA KILAVUZU İCRA DAİRELERİNİN ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI EŞLEŞTİRME PROJESİ TR-2009-IB-JH-02 İCRA DAİRESİ ÇALIŞANLARI İÇİN TAKİP HUKUKU UYGULAMA KILAVUZU Yrd. Doç.Dr. Gökçen TOPUZ A.Ü. Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Detaylı

Kişilere Karşı İşlenen Suçlar

Kişilere Karşı İşlenen Suçlar I Prof.Dr.Nur CENTEL / Doç.Dr.Hamide ZAFER / Yrd.Doç.Dr. Özlem ÇAKMUT Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Kişilere Karşı İşlenen Suçlar Cilt: I Hayata

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ - HİZMETE ÖZEL - İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN

Detaylı

HUKUK DERGÝSÝ HAKEMLİ DERGİ

HUKUK DERGÝSÝ HAKEMLİ DERGİ HUKUK DERGÝSÝ HAKEMLİ DERGİ YIL: 4 SAYI: 42/ HAZİRAN 2013 Hukuki Makaleler Yüksek Mahkeme Kararları Mevzuat Hukuk Haberleri YAZILIM TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ LEGES HUKUK DERGİSİ HAKEMLİ DERGİ Leges Yazılım

Detaylı

VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİN KURULUŞUNDA ARANACAK BELGELER

VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİN KURULUŞUNDA ARANACAK BELGELER EK - VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİN KURULUŞUNDA ARANACAK BELGELER. Kurucularca imzalanmış ortaklık ana sözleşme taslağı.. Varlık yönetim şirketi kurulmasından beklenen faydayı analiz eden ve yapılması düşünülen

Detaylı

ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ ÖRNEK ANASÖZLEŞMESİ

ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ ÖRNEK ANASÖZLEŞMESİ ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ ÖRNEK ANASÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, TÜZEL KİŞİLİĞİN KAZANILMASI VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ, UNVAN, MERKEZ VE ÇALIŞMA BÖLGESİ, SÜRE, AMAÇ VE FAALİYET

Detaylı

TAKASBANK PARA PİYASASI PROSEDÜRÜ

TAKASBANK PARA PİYASASI PROSEDÜRÜ TAKASBANK PARA PİYASASI PROSEDÜRÜ Sayfa 1/29 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 5 Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar... 5 MADDE 1- Amaç... 5 MADDE 2- Kapsam... 5 MADDE 3- Dayanak... 5 MADDE 4- Tanımlar

Detaylı

Sıra Cetveli İle İlgili Sorunlar

Sıra Cetveli İle İlgili Sorunlar Bankacılar Dergisi, Sayı 67, 2008 Giriş Sıra Cetveli İle İlgili Sorunlar Doç. Dr. Adnan Deynekli * Bir icra takibinde mahcuz mallar satıldıktan sonra satış bedeli hacze iştirak etmiş bulunan alacaklılara

Detaylı

MALÝYE BAKANLIÐININ EYLEM VE ÝÞLEMLERÝNE KARÞI VATANDAÞLARA TANINAN HAKLAR ÝLE BAÞVURUDA BULUNULABÝLECEK MERCÝLER

MALÝYE BAKANLIÐININ EYLEM VE ÝÞLEMLERÝNE KARÞI VATANDAÞLARA TANINAN HAKLAR ÝLE BAÞVURUDA BULUNULABÝLECEK MERCÝLER MALÝYE BAKANLIÐININ EYLEM VE ÝÞLEMLERÝNE KARÞI VATANDAÞLARA TANINAN HAKLAR ÝLE BAÞVURUDA BULUNULABÝLECEK MERCÝLER MALİYE BAKANLIĞININ EYLEM VE İŞLEMLERİNE KARŞI VATANDAŞLARA TANINAN HAKLAR İLE BAŞVURUDA

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI İŞVEREN REHBERİ

SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI İŞVEREN REHBERİ SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI İŞVEREN REHBERİ Cüneyt OLGAÇ Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürü Dr. Mehmet BULUT Sosyal Güvenlik Kurumu İşverenler Prim Daire Başkanı Ankara Aralık 2012 1

Detaylı

Pratik Bilgiler (Ocak - Haziran 2014)

Pratik Bilgiler (Ocak - Haziran 2014) KONU Pratik Bilgiler (Ocak Haziran 2014) Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi No:48 B Blok Kat 9 Akaretler Beşiktaş 34357 İstanbulTurkey

Detaylı