KEġAN BELEDĠYESĠ 2011 YILI FAALĠYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KEġAN BELEDĠYESĠ 2011 YILI FAALĠYET RAPORU"

Transkript

1 ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- Ġnsan Kaynakları 5- Sunulan Hizmetler 6- Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi II- AMAÇ ve HEDEFLER A- Ġdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler III- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A- Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama Sonuçları 2- Temel Mali Tablolara ĠliĢkin Açıklamalar 3- Mali Denetim Sonuçları 4- Diğer Hususlar B- Performans Bilgileri 1

2 KEġAN BELEDĠYESĠ 2011 YILI FAALĠYET RAPORU I.GENEL BĠLGĠLER A. Misyon ve Vizyon MĠSYONUMUZ KeĢan ımızın hayat standardını yükseltmek yolunda kentsel politikalar geliģtirmek, kaliteli hizmet sunmak, modern bir kent olmasını sağlamak ve halkımızın yaģam kalitesini sürekli arttırmaktır. VĠZYONUMUZ 21.Yüzyılda belediyecilik anlayıģının sürdürülmesinde önder olmak ve çağdaģ bir KeĢan yaratmaktır. B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar: 1-Yetkileri a) Belde sakinlerinin mahallî müģterek nitelikteki ihtiyaçlarını karģılamak amacıyla her türlü faaliyet ve giriģimde bulunmak. b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Gerçek ve tüzel kiģilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek. d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dıģındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karģılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak. e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaģtırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, iģletmek ve iģlettirmek; kaynak sularını iģletmek veya iģlettirmek. f) Toplu taģıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaģım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taģıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, iģletmek ve iģlettirmek. g) Katı atıkların toplanması, taģınması, ayrıģtırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. h) Mahallî müģterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taģınmaz almak, kamulaģtırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. 2

3 i) Borç almak, bağıģ kabul etmek. j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, iģletmek, iģlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kiģilerce açılmasına izin vermek. k) Vergi, resim ve harçlar dıģında kalan dava konusu uyuģmazlıkların anlaģmayla tasfiyesine karar vermek. l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliģtirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satıģ yapan seyyar satıcıları faaliyetten menetmek, izinsiz satıģ yapan seyyar satıcıların faaliyetten menedilmesi sonucu cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dıģı malları yoksullara vermek. n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. o) Gayrisıhhî iģyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer iģyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak, hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını, sıvılaģtırılmıģ petrol gazı (LPG) depolama sahalarını, inģaat malzemeleri, odun, kömür, hurda depolama alanları ve satıģ yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taģımalarda çevre kirliliği oluģmaması için gereken tedbirleri almak. p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde iģletilen her türlü servis ve toplu taģıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve iģletmek, iģlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün iģleri yürütmek. 2-Görev ve sorumluluklar a) Ġmar, su ve kanalizasyon, ulaģım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ambulans; Ģehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeģil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikah, meslek ve beceri kazandırma; ekonomik ve ticaretin geliģtirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inģaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir. Her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karģılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve iģletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taģıyan mekanların ve iģlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımı yapılabilir, korunması mümkün olmayan aslına uygun olarak yeniden inģa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karģılaģmaları düzenler, yurt içi ve yurt dıģı müsabakalarında üstün baģarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclis kararıyla ödül verilebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. 3

4 Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin mali durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaģlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaģlı, düģkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclis kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. C. Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler: 1. Fiziksel Yapı: 1.1.Ana Hizmet Binası. Bu binada BaĢkanlık, Yazı ĠĢleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Su ĠĢleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Belkoop. Döner Sermaye ĠĢletmesi Müdürlüğü, Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü, UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğü, Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü ve Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü bulunmaktadır. Belediyemiz ana hizmetleri bu binadan sevk ve idare edilmektedir. 1.2.Ġtfaiye ve Atölyeler Binası. Bu hizmet binasında da, Ġtfaiye Amirliği, Atölyeler ve tamirhaneler bulunmaktadır. Belediyemiz elindeki mevcut araçların tamir ve bakımları burada yapılmaktadır. 1.3.Fen ĠĢleri Hizmet Binası. Bu hizmet binasında Fen ĠĢleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Veteriner ĠĢleri Müdürlüğü bulunmakta olup, hizmetlerini burada vermektedirler. Ġspat Cami Mah. Akıncı Sokak ta bulunan Seralarda Ġlçemizin dört mevsim çiçek ihtiyacı karģılanmaktadır. 1.4.Kadıköy Su Arıtma Tesisleri Hizmet Binası. ġehrimizin su ihtiyacının bir kısmını karģılayan Kadıköy barajında kurulu bulunmaktadır. Buradan alınan su, tesislerimizde arıtıldıktan sonra Ģehrimize sağlıklı bir Ģekilde verilmektedir. AĢağı Zaferiye mahallesinde iki adet su terfi istasyonu ile Kumdere köyünde de bir adet su terfi istasyonu ve binaları bulunmaktadır. 2. Örgüt Yapısı: Belediyemiz ĠçiĢleri Bakanlığına bağlı özel bütçeli bir kuruluģtur yılı nüfusumuz ve 1126 hektar KeĢan, 126 hektar Erikli, 117 hektar Yayla-DaniĢment imar alanına hizmet sunmaktadır Sayılı Belediye Kanununa göre yönetilmektedir. Belediyemizin 25 meclis üyesi, 5 encümen üyesi, Belediye BaĢkanı, 4 BaĢkan Yardımcısı ve ana hizmet birimlerinden oluģmaktadır. 4

5 3. Bilgi ve Teknoloji Kaynakları. Belediyemiz bünyesinde belediye ana sistemini oluşturan Oracle veri tabanı ile çalışan bir adet Linux sunucu, belediye eski datalarının bulunduğu 1 adet Unix sunucu, 1 adet kullanıcı yönetimini sağlayan Windows 2008 R2 Hiperv sunucu, 8 adet sanal sunucu, 1 adet verilerin kayıt edildiği yedekleme ünitesi, e-belediye uygulaması için 1 adet web sunucu ve t-belediyeciliği uygulaması için yine 1 adet Windows 2003 sunucu bulunmaktadır. Belediyemize ait bilgisayar, yazıcı ve diğer donanım adetleri aģağıdaki gibidir. Birim Bilg.Adet Yazıcı Adet Özel Kalem (BaĢkanlık) 5 5 Mali Hizmetler Müdürlüğü Bilgi ĠĢlem 11 2 Yazı ĠĢleri Müdürlüğü 6 3 Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü 11 8 Fen ĠĢleri Müdürlüğü 7 5 5

6 Ayrıca; Veterinerlik ĠĢleri Müdürlüğü 3 3 Park ve Bahçeler Müdürlüğü 3 2 UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğü 3 2 Zabıta Müdürlüğü 7 2 Su ĠĢleri Müdürlüğü 7 4 Belkoop. Dön. Serm. 5 2 Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü 4 3 Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 2 1 Ġtfaiye Müdürlüğü 1 1 Destek Hizmetleri Müdürlüğü Toplam: Adet güç kaynağı ve ana sistemin ve bilgisayarların elektrik kesilmelerinden etkilenmemesi için hizmet veren güç kaynakları sistemde mevcut olup, düzenli aralıklarla bakımının yapılması sağlanmaktadır. Belediyenin internet üzerinden tanıtımını ve halkla iletiģimini sağlayan, duyuru ve haberlerin yanı sıra,belediyenin yapısı, iģleyiģi, emlak borç sorgulama hakkında bilgi veren adı altında ve Web sitesi bulunmaktadır. Ayrıca internet üzerinden kanunlar, yönetmelikler, tebliğler, tüzükler, genelgeler ile her türlü bilgilerin faydalanıldığı ve her gün güncelleģtirilen Dialog programı aboneliğimiz bulunmaktadır. 4. Ġnsan Kaynakları PERSONEL DURUMU Personel Kadro Durumu 150 Sürekli işçi Memur Vekil Memur 7 0 Geçici İşçi 3 Sözleşmeli 7 6

7 Memur Personelin Öğrenim Durumu?lkokul Ortaokul Lise 41 Yüksekokul 13 Fakülte 27 Yüksek Lisans 1 0 TOPLAM 84 PERSONEL İşçi Personelin Öğrenim Durumu Okuryazar İlkokull Orta Okul Lise 39 Yüksekokul Fakülte 5 0 Yüksek Lisans 2 7

8 Memur Personel Cinsiyet Durumu ERKEK 84 KADIN 13 İşçi Personel Cinsiyet Durumu TOPLAM 154 PERSONEL ERKEK 136 KADIN 10 8

9 5.Sunulan Hizmetler YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Meclis ve Encümen Kararları Belediyemizin karar organları olan Meclis ve Encümen çalıģmaları ile ilgili iģ ve iģlemlerin takibinin yapılması Müdürlüğümüzce sağlanmaktadır sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi gereğince her ay yapılmakta olan olağan ve olağanüstü Belediye Meclis toplantılarının sağlıklı ve düzenli bir biçimde yürütülmesi, Meclis toplantı gündemlerinin bölge halkına ve meclis üyelerine duyurulması sağlanmıģtır. Toplantılarda alınan kararlar ve tutulan zabıtlar yazılarak gereği yapılmak üzere ilgili birimlere dağıtımı yapılmıģ ve arģivlenmesi sağlanmıģtır. KesinleĢen meclis kararları Kaymakamlık Makamına bildirilmiģtir yılında 11 olağan, 2 olağanüstü olmak üzere toplam 13 meclis toplantısı yapılmıģ olup 215 adet meclis kararı alınmıģtır sayılı Belediye Kanununun 35.maddesi gereğince yapılan Belediye Encümen toplantıları Salı ve PerĢembe günleri olmak üzere haftada 2 kez yapılmaktadır. BaĢkanlık Makamınca havale edilen taleplerden Encümen Gündemi oluģturularak toplantıda alınan kararlar mevzuata uygun Ģekilde yazılmıģtır yılında 2839 adet Encümen kararı alınmıģ olup gereğinin yapılması için ilgili birimlere iletilmesi ve arģivlenmesi Müdürlüğümüzce yapılmıģtır. Gelen-Giden Evrak Kayıt ĠĢlemleri Belediye BaĢkanlığına ve tüm birimlere Resmi Kurum ve KuruluĢlardan gelen evrak, dilekçe, genelge, gelen ve giden evrakların kayıt iģlemleri sevk ve muamelesi, dilekçelerin kayıt iģlemleri yapıldıktan sonra ilgili birimlere zimmet karģılığı teslimi yapılmıģtır. BaĢkanlık Makamının kurum içi ve kurum dıģı yazıģmaları yapılarak ilgili kiģi ve kurumlara iletilmesi 9

10 sağlanmıģtır. BaĢkanlık Makamı ve diğer birimlerden gelen evrakların posta iģlemleri yapılarak PTT ye teslimi sağlanmıģtır yılında gelen ve giden evraklar konularına göre tasnifi yapılarak kayıt altına alınmıģtır yılı gelen ve giden evrak sayısı: Giden Evrak Sayısı Gelen Evrak Sayısı Dilekçe 854 Belediyemize ait KöĢk Düğün Salonu kiralama iģlemleri yapılmıģtır. Okullar, resmi kurum ve kuruluģlara, vakıf ve derneklere toplantı, çay, yemek ve kermes amacı ile düğün salonu ücretsiz olarak tahsis edilmiģtir. Ġlçemizde ikamet etmekte olup, 4109 Sayılı Muhtaç Asker Ailesi Kanunu çerçevesinde müracaat eden asker ailelerinin müracaatları değerlendirilerek Asker Ailesi MaaĢı bağlanması için gerekli iģlemler yapılmıģtır. KamulaĢtırma ĠĢlemleri Belediyemizce 2982 sayılı KamulaĢtırma Kanunu çerçevesinde kamu yararının gerektirdiği hallerde gerçek ve özel hukuk tüzel kiģilerinin mülkiyetinde bulunan taģınmaz malların, Devlet ve kamu tüzel kiģilerince kamulaģtırılmasında yapılan iģlemler, kamulaģtırma bedelinin hesaplanması ve taģınmaz malın ve irtifak hakkının idare adına tescili Müdürlüğümüzce yapılmaktadır. KarĢılıklı hak ve yükümlülükler ile bunlara dayalı uyuģmazlıkların giderilmesi için Belediyemiz bünyesinde UzlaĢma Komisyonu ile kamulaģtırılacak taģınmaz malın bedelinin belirlenmesi için Kıymet Takdir Komisyonu oluģturulmuģtur yılında Asri Mezarlık ile Enez Yolu Mezarlık alanlarında KamulaĢtırma iģlemleri baģlatılmıģtır. Nikâh ĠĢlemleri Belediyemize müracaat eden çiftlerin nikâh muamele dosyaları yasalara uygun Ģekilde Müdürlüğümüzce hazırlanarak çiftlerin nikâh akitleri gerçekleģtirilmiģtir yılı içinde 410 çiftin nikâh akitleri gerçekleģtirilmiģtir. Personel ĠĢlemleri Belediye bünyesinde hizmet gören iģçi ve memur personelle ilgili hizmetleri, 4857 sayılı ĠĢ Yasası ve Belediyemiz ile Belediye-ĠĢ Sendikası arasında akdedilen Toplu ĠĢ SözleĢmesi hükümleri ile; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5510 ve 5434 sayılı SGK Kanunlarında belirtilen mevzuata uygun olarak iģçi ve memurlarla ilgili tüm özlük iģlemleri yapılmıģtır. 10

11 Belediyemizde 83 memur, 7 kadro karģılığı vekil memur, 7 sözleģmeli memur, 143 sürekli iģçi, 3 geçici iģçi statüsünde olmak üzere Aralık 2011 tarihi itibariyle toplam 243 personel istihdam edilmiģtir. Müdürlüğümüzce memur ve iģçi personelin özlük hak ve görevlerine iliģkin ilkeleri düzenlenerek, personelin etkin ve verimli olması için gerekli düzenlemeler ile hizmet içi eğitimleri yapılmıģtır. Belediyemize ilgili kanunlarda öngörülen Norm Kadro Ġhdas ve Ġptal iģlemleri, Memurların özlük haklarına iliģkin Açıktan, Naklen ve Terfi suretiyle Atama iģlemleri, Memurların Hizmet BirleĢtirme ve Ġntibak iģlemleri, Kademe ve Derece Terfilerinin yapılarak Sicillere ĠĢlenmesi, Olumlu Sicil uygulaması, Yan Ödeme ve Özel Hizmet Tazminatları cetvellerinin hazırlanarak Valilik Onayına sunulması, Kadrolarda meydana gelen değiģiklikler Dolu-BoĢ Kadro Durumu Cetvellerinde iģlenerek 3 aylık ve 6 aylık dönemler halinde Devlet Personel BaĢkanlığına sunulması, Belediye Kanununun 49.maddesi kapsamında çalıģan SözleĢmeli Personelin Tam Zamanlı ve Kısmi Zamanlı Hizmet SözleĢmeleri hazırlanarak ĠçiĢleri Bakanlığına Sunulması Müdürlüğümüzce sağlanmıģtır. Memur ve ĠĢçi Personelin Emeklilik ve Kıdem Tazminatı iģlemleri, kurallara uymayanların Disiplin ĠĢlemleri, Ücretsiz Ġzin, Yıllık Ġzin, Mazeret Ġzni(Doğum, Ölüm, Evlenme) ve Sağlık Raporları ile ilgili yazıģmalar yürütülmüģtür. Memurların Mal Beyanları ve Aile Durum Beyanları ile tüm personelin Sicil Dosyaları saklanmıģtır. Belediyemizde Staj yapan Lise ve Yükseköğrenim öğrencilerinin Staj iģlemleri ile ilgili kurum dıģı yazıģmaları yapılmıģtır yılı içinde 4 iģçi personel ile 1 memur personel emekliye ayrılmıģ olup, 1 iģçi kendi isteği ile iģten ayrılmıģtır. Kurumuza naklen gelen 1 memur, kurumumuzdan naklen giden 1 memur, açıktan atanan 5 memur, 7 kadro karģılığı vekil memur ve 7 SözleĢmeli memur alınarak gerekli iģlemleri yapılmıģtır YILI ĠÇĠNDE PERSONEL HAREKETLERĠ Emekliye ayrılan iģçi sayısı : 4 Kendi isteği ile ayrılan iģçi sayısı : 1 Emekliye ayrılan memur sayısı : 1 Nakil gelen memur sayısı : 1 Nakil giden memur sayısı : 1 Açıktan Atanan Memur : 5 Kadro KarĢılığı Alınan Vekil Memur : 7 SözleĢmeli Memur : 7 11

12 GELĠR BÜTÇESĠ: MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2011 Yılı gelir bütçesi 5 ana bölümden oluģmaktadır. VERGĠ GELĠRLERĠ: Toplamı ,00.-TL olarak tahmin edilmiģtir. Bu bölüme 2010 yılından ,61.-TL tahakkuk devretmiģtir. Yıl içinde ,52.-TL tahakkuk ederek toplam tahakkuk ,13.-TL olmuģtur. Yıl içinde bu tahakkuktan ,62.- TL si tahsil edilmiģtir. Tahsil edilemeyen ,51.-TL 2012 yılında tahsil edilmek üzere devretmiģtir. TEġEBBÜS MÜLKĠYET GELĠRLERĠ: Toplamı ,00.-TL olarak tahmin edilmiģtir. Bu bölüme 2010 yılından ,47.-TL tahakkuk devretmiģtir. Yıl içinde ,44.-TL tahakkuk ederek toplam tahakkuk ,91.-TL olmuģtur. Yıl içinde bu tahakkuktan ,57.-TL tahsil edilmiģtir. Bu tahakkuktan 7.963,81.-TL tahakkuktan terkin edilmiģtir. Tahsil edilemeyen ,34.-TL 2012 yılında tahsil edilmek üzere devretmiģtir. ALINAN BAĞIġ VE YARDIMLAR ĠLE ÖZEL GELĠRLER: Toplam ,00.- TL olarak tahmin edilmiģtir. Yıl içinde tahakkuk etmemiģtir. DĠĞER GELĠRLER: Toplamı ,00.-TL olarak tahmin edilmiģtir. Bu bölüme 2010 yılından ,85.-TL tahakkuk devretmiģtir. Yıl içinde ,90.-TL tahakkuk ederek toplam tahakkuk ,75.-TL olmuģtur. Yıl içinde bu tahakkuktan ,48.-TL tahsil edilmiģtir. Tahsil edilemeyen ,27.-TL 2012 yılında tahsil edilmek üzere devretmiģtir. SERMAYE GELĠRLERĠ: Toplamı ,00.-TL olarak tahmin edilmiģtir. içinde ,55.-TL tahakkuk etmiģtir ve yıl içinde tamamı tahsil edilmiģtir. Yıl GĠDER BÜTÇESĠ: 2011 Yılı gider bütçesi ,00.-TL olarak tahmin edilmiģtir.2010 yılından ,35.-TL devrederek toplam ödenek miktarı ,35.-TL olmuģtur. Yıl içinde ,27.-TL ödenek harcanmıģ, ,08 imha edilmiģtir. MÜDÜRLÜKLER FONKSĠYONEL VE EKONOMĠK SINIFLANDIRMA DÜZEYĠNDE 2011 YILI GĠDERLERĠ PERSONEL GĠD. SOS.GÜV. KUR.DEV. PRĠMĠ GĠD. MAL VE HĠZ. ALIM GĠD. FAĠZ GĠD. 12 CARĠ TRANSFERL ER SERMAYE GĠD. SER MA YE TR ANS BORÇ VERM E YE DE K ÖD TOPLAM ÖZEL KALEM , , , , ,09 FEN ĠġLERĠ , , , , ,20 MALĠ HĠZ , , , , , ,46 ĠTFAĠYE , , , , ,83 ULAġIM HĠZ , , , ,94 SU ĠġLERĠ , , , , ,91 TEMĠZLĠK Ġġ , , ,54 300, ,62 VETERĠNER Ġġ , , , , ,82 YAZI ĠġLERĠ , , , ,35 ZABITA , , , ,31 BELKOOP , , , , ,59 ĠMAR VE ġehġr , , , ,72 PARK VE BAHÇE , , , , ,15 KÜLTÜR VE SOS , , , ,86 DESTEK HĠZ , , ,31 ÇEVRE KOR.KON , TOPLAM , , , , , , ,27

13 FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ YaklaĢık ,00.-TL harcanarak 2011 yılında Ton sıcak asfalt üretilmiģ bu sıcak asfalt ile KeĢan cadde ve sokakları ile mücavir alanımız Erikli sahilinde asfaltlama çalıģmaları yapılmıģ, ayrıca mücavir alanımız Yayla sahilinde 7,5 km Sathı kaplama çalıģması tamamlanmıģtır. Asfalt Plentinin gerekli bakım ve onarımları ile 2011 yılı itibariyle emisyon ölçümleri yaptırılmıģtır. 13

14 Mücavir Alanlarımız Yayla ve Erikli Sahillerinde yapılan Sathi kaplama ve sıcak asfalt çalıģmalarıyla buraların daha modern bir görünüme sahip olmaları hedeflenmiģtir. ġehrimizin cadde ve sokakların iyileģtirilmesi kapsamında mücavir alanımız Yayla Sahili, AĢağı Zaferiye Mahallesi, Yukarı Zaferiye Mahallesi, Yeni Mahalle, Ġspat Cami Mahallesi, Büyük Cami Mahallesi, Mustafa Kemal PaĢa Mahallesi ve Yeni Mescit Mahallelerinde i Parke TaĢ, m2 Prizma TaĢ ile Tretuar yapılarak Toplamda m2 nin üzerinde yol ve tretuar kaplaması yapılmıģtır. Bu iģ için yaklaģık ,00.-TL harcanmıģtır. 14

15 TL bedelle 2010 yılında ihale edilip tamamlanan Balık Pazarı inģaatı, 8 adet balık satıģ dükkanı 2 adet balık lokantası ve 1 adet lokanta olmak üzere 11 adet iģyerinden oluģmaktadır. Mevcut 24 adet Oto Galericiler Sitesine TL bedelle ihale edilen 8 adet ilave iģyeri yapımına baģlanmıģ ve yılsonu itibarı ile binalar tamamlanmıģtır yılında hizmete açılması planlanmaktadır. 15

16 2010 yılında yapımına baģlanan eski itfaiye alanındaki hizmet binası tamamlanmıģ olup 2011 yılında faaliyete girmiģtir yılında Saros körfezi yapay resif projesinde kullanılmak üzere 400 adet beton blok daha üretilmiģ ve Ġbrice limanına nakledilmiģtir. 16

17 DalıĢ ve yelken sporları baģta olmak üzere halkımızın hizmetine sunulmak üzere Mücavir alanımız Erikli sahilinde 2 adet iskele inģa edilmiģtir. Ayrıca Belediyemize ait Erikli sosyal tesislerimiz ile su sporları merkezinin bakım ve onarımları tamamlanmıģtır. KeĢan Atatürk Stadı nın arkasında bulunan sentetik çim sahanın aydınlatma sistemi yenilenmiģ olup, profesyonel futbol müsabakaları oynanabilmesi için saha standartlara uygun tel örgü ile çevrelenmiģtir. 17

18 KeĢan Atatürk Stadı nın arkasında bulunan sentetik çim sahada bay-bayan ve özürlü wc leri yapılmıģtır. Yanan, yıkılan evlerini kendi imkanları ile onarması mümkün olmayan vatandaģların encümen kararları doğrultusunda evlerinin onarımları yapılmıģtır. 18

19 2011 yılı içerisinde Ģehir içinde 1km den fazla yağmursuyu hattı belediyemiz ekiplerince teģkil edilmiģtir, bu hatlarda genel olarak ve 500 mm çaplarda korige ve beton borular kullanılmıģtır. Bu yıl içinde 285 adet parsel bacası bağlantısı yapılmıģ olup, cumartesi ve pazar günleri dahil toplamda 1000 den fazla Ģebeke arızasına müdahale edilmiģtir. Yine kanalizasyon ekibimiz tarafından yağmursuyu ızgaraları düzenli temizlenerek Ģiddetli yağıģ esnasında Ģebekemizin sağlıklı çalıģması hedeflenmektedir. 19

20 Bölge Trafik arkası yağmur suyu hattımız 500 mm çaplı Korige boru döģenerek tamamlanmıģtır. ĠĢletmeye açılan kanalizasyon Ģebekesinin birimimizce düzenli olarak her yıl kanal temizleme aracıyla temizliği yapılmaktadır. 20

21 KEġAN MERKEZ ATIKSU ARITMA TESĠSĠ Nisan-2010 da Uygulama Projelerinin Ġhalesi Ġller Bankası tarafından yapılan KeĢan Merkez Atıksu Arıtma Tesisinin; Uygulama Projeleri, Ġller Bankası tarafından Belediyemize Kasım-2011 de teslim edilmiģtir. Ergene Havzası Eylem Planı çerçevesinde Belediyelerin Atıksu Arıtma Tesislerinin yapım iģleri D.S.Ġ. tarafından ihalesi ve inģaatı yapılması Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı tarafından kararlaģtırıldığından dolayı; Uygulama Projeleri D.S.Ġ XI.Bölge Müdürlüğüne teslim edilmiģtir. KeĢan Merkez Atıksu Arıtma Tesisi için ihale hazırlıkları D.S.Ġ. XI.Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülmekle birlikte 2012 yılında inģaat yapım ihalesi yapılması planlanmaktadır. Arıtma tesisiyle eģ zamanlı olarak yürütülecek kolektör hatları metraj, keģif özetleri ve ihale dosyası hazırlanarak Ġller Bankası A.ġ den gerekli kredi temin edilmiģ, gerekli geçiģ izinleri için Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü ne gerekli baģvurular yapılmıģtır. YAYLA SAHĠLĠ ATIKSU ARITMA TESĠSĠ Yayla Sahili Atıksu Arıtma Tesisinin alanı belirlenmiģ ve alanı tahsisi için ön izin alınmıģtır. Yayla Sahili Atıksu Arıtma Tesisi Uygulama Projeleri Belediyemiz tarafından hazırlatılarak Ġller Bankasına onaya sunulmuģtur. Yayla Sahili Atıksu Arıtma Tesisi ĠnĢaatı Yapım ĠĢi Ġhalesi 2012 yılında yapılması planlanmaktadır. KATI ATIK BERTARAF VE DÜZENLĠ DEPOLAMA TESĠSĠ Güney Edirne Katı Atık Birliği tarafından gerçekleģtirilecek olan Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi ĠnĢaat Yapım Ġhalesi çalıģmaları birliğin teknik eleman yokluğundan, Fen ĠĢleri Müdürlüğümüz tarafından yürütülerek; 26 Aralık 2011 tarihinde ihalesi gerçekleģmiģtir. 21

22 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ Ġlçemiz sınırları ve mücavir alanlarında açılan Gayri sıhhi, sıhhi müessese ve Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine 292 adet iģyeri açma ve çalıģtırma ruhsatı verilmiģtir. Verilen ruhsatlardan TL. gelir elde edilmiģtir. Kurallara uymayan iģyerlerine ve Ģahıslara 238 adet Zabıt Varakası tanzim edilmiģ ve TL. Para cezası verilmiģtir. Ġlçe Emniyet Müdürlüğünden gelen tutanaklara istinaden TL. Para cezası uygulanmıģtır sayılı kabahatler kanununu istinaden 21 kiģiye TL para ceza kesilmiģtir. Ayrıca 56 adet iģyeri faaliyetten men edilerek mühürlenmiģtir. Ölçü ve Tartı Aletlerine iliģkin 72 adet beyannameler alınarak terazilerinin kontrolü yapılmıģtır. Yapılan denetlemelerde 18 iģyerine beyan vermediği için ceza kesilmiģtir. ġehir içindeki iģyerlerinden 987 adet yere gidilerek etiket ve fiyat kontrolleri yapılmıģtır. Ġlçemizde askere giden gençlerimizin geride kalan ailelerine yardım amacıyla 303 kiģiye asker aile yardımı alması için evrak düzenlenmiģtir. ÇeĢitli kurum ve kuruluģlardan gelen ilanlar yapılarak ilan zabıtları yazılmaktadır. Gelen her türlü Ģikayetler değerlendirilmekte ve çözümü için gerekli çalıģmalar yapılmaktadır. ġehir içinde seyyar satıģ yapanlar engellenmekte, uygun yer gösterilerek orada satıģ yapmaları sağlanmaktadır. Ġlçemizde hafta sonu dükkânlarını açan 153 adet esnafa hafta tatili beyannamesi düzenlenmiģtir. Gıda üreten ve satan iģyerleri, Ġlçe Tarım Müdürlüğü ve Sağlık Grup BaĢkanlığı Çevre Sağlık Teknisyenleri ile müģterek kontrol ve denetimlerde 456 adet iģyeri belli aralıklarla 22

23 denetlenmiģtir. Ayrıca Kaymakamlık Makamı tarafından oluģturulan komisyonlara görevli personel verilerek sigara denetiminde 2433 iģyeri ve kuruma girilerek denetim yapılmıģtır.126 adet internet cafe denetimi yapılmıģtır. Ġlçemizde Cumartesi günü kurulan pazaryerinde personelin tamamı ile görev yapılmaktadır. Dilenciliği meslek edinen kiģiler takip edilmekte ve görüldüğü yerde yakalanarak gerekli yasal iģlemler yapılmaktadır. 23

24 SPOR TESĠSLERĠMĠZDEKĠ HĠZMETLER VE FAALĠYETLER : TESĠSLERĠMĠZDE BELEDĠYEMĠZ TARAFINDAN AÇILAN KURSLAR Basketbol Kursu: Güray ECE yönetiminde haftasonları çeģitli yaģ gruplarına yönelik olarak yapılmaktadır. Voleybol Kursu: Mustafa YARDIMCI yönetiminde haftasonları çeģitli yaģ gruplarına yönelik olarak yapılmaktadır. Tenis Kursu: Yalçın CANBAZ yönetiminde haftaiçi çeģitli yaģ gruplarına yönelik olarak yapılmaktadır. Plates Kursu: Mürvet BURUK yönetiminde haftaiçi bayanlara yönelik olarak yapılmaktadır. Halk Oyunları Kursu: Sadık KORKMAZ Diler GÖRDEBAK yönetiminde haftaiçi ve haftasonu olmak üzere çeģitli yaģ gruplarına yönelik olarak yapılmaktadır yılında sentetik sahada çalışmalara devam edildi, sentetik futbol sahasında resmi karşılaşmaların oynanması için sahanın etrafı tel örgüye alındı, kapalı türbün tarafına saha betonu dökülerek 200 kişilik portatif türbün kuruldu. Yeni türbünlerin kurulması için çalışmalar devam ediyor. Ayrıca sentetik futbol sahasının gece aydınlatılması yapıldı, böylece sentetik saha gecede hizmet vermektedir. Taraftarın kullandığı eski tuvaletler yıkılarak yerine bayan bay ve engellilerinde kullanabileceği tuvaletler yapıldı. Büyük çim sahanın, tenis kortunun, ufak çim sahanının paslanmış olan direk ve tellerin boyaları yapıldı. Sentetik sahayla kapalı türbünün arasındaki kalan toprak alan parke taşı döşendi. Diğer alanların çevre düzenlenmesi devam ediyor. 24

25 Çim Yüzeyli ve Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası Çim yüzeyli ve sentetik yüzeyli futbol sahası; Bölgesel Amatör Ligi, Süper Amatör Ligi, Okullararası YaĢ grupları futbol müsabakaları, Özel turnuvalar ile Belediye veya Spor Kulüpleri tarafından açılan yaz okullarında kullanılmaktadır. Bunun dıģında Atletizm müsabakalarında antrenman ve yarıģma amaçlı, 23 Nisan ve 19 Mayıs Bayramlarında prova ve tören amaçlı,bireysel olarak spor yapmak isteyenler tarafından kullanılmaktadır. Kapalı Spor Salonu Kapalı spor salonu; Aroma 2. Voleybol ligindeki müsabakalarda, her Eğitim Öğretim yılında yapılan voleybol, basketbol, hentbol, masa tenisi müsabakalarında, antrenmanlarda, KeĢan Belediyesi tarafından açılan plates, halk oyunları, basketbol, voleybol, tenis kurslarında, Özel, Kamu Kurum ve KuruluĢlarca organize edilen faaliyetlerde kullanılmaktadır. Bunun dıģında bireysel olarak masa tenisi, basketbol, voleybol, kondüsyon salonundan faydalanmak isteyenler tarafından kullanılmaktadır. 25

26 Minyatür Çim Saha,Tenis Kortu ve Basketbol Sahaları Minyatür çim saha; Amatör spor kulüpleri antrenmanlarında, yaz spor okulları çalıģmalarında kullanılmaktadır. Tenis kortu; Bireysel amaçlı faydalanmak isteyenler ile yaz spor okullarının çalıģmalarında kullanılmaktadır. Basketbol sahaları; Açık alandaki basketbol sahaları bireysel amaçlı spor yapmak isteyenler tarafından kullanılmaktadır YILINDA TESĠLERĠMĠZDE YAPILAN SPOR KARġILAġMALARI Voleybol 2lig ve Bölgesel lig Müsabakaları Futbol Sezonu Amatör Küme Müsabakaları Voleybol Türkiye Kupası Eğitim Öğretim Yılı Futbol Müsabakaları Eğitim Öğretim Yılı Salon YarıĢmaları : 20 Adet : 36 Adet : 6 Adet : 34 Adet : 25 Adet 26

27 Trafik Hizmetleri ULAġIM HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Boya ve Çizgi Faaliyetleri: Birimimizin en önemli faaliyetleri arasında yer alan boya, bordür taģlarının boyanması, yaya geçitlerinin çizilmesi ve yol çizgi boyası faaliyetleri aralıksız olarak önceden planlanan programa göre devam ettirilmiģ olup bu çalıģmalar için 2011 yılı çalıģma sezonu içerisinde yaklaģık kğ. Boya kullanılmıģtır. Ayrıca Belediyemiz Mücavir alanlarından olan Erikli Sahilindeki Yalı Caddesi ile Soğuksu Caddelerinin yeni asfalt yapılması nedeniyle yolların çizgi çalıģması yapılarak Yalı Caddesine 6 noktaya Soğuksu Caddesine de 1 noktaya olmak üzere toplamda 7 adet yayaların güvenliği için reflektörlü hız kesici kasis montajı yapılmıģtır. Ġlçemizdeki okulların bahçelerinde öğrencilerin sportif faaliyetlerini gerçekleģtirebilmeleri için basketbol, hentbol ve voleybol sahalarının çizgi çalıģmaları yapılmıģtır. Yatay ve Dikey Trafik ĠĢaret Levhaları: Ġlçemiz Emniyet Müdürlüğü, Ġsmail Saraç Caddesi, Tekel Meydanı ve Hastane Caddesi üzerinde bulunan ġehiriçi Minibüs duraklarında yolcu indirme ve bindirme iģleminin düzenli ve güvenli bir Ģekilde yapılabilmesi için duraklara diğer araçların park yapmasını engellemek amacıyla (Delinatör) trafik iģareti konularak durak levhaları yenilenmiģtir. Ayrıca zamanla aģınarak özelliğini kaybeden dikey ve yatay trafik iģaretlerinin yenileme çalıģmaları devam etmektedir. Büyükcami Mahallesi Hal Gecidi Sokak, Namazgâh Sokak, Bakırcılar Sokak ve Borsa Gecidi Sokak da bulunan dikey 12 adet trafik iģaret levhası yenilenerek montajı yapılmıģtır. Engelliler parkı ve Borsa Gecidi Sokakta bulunan Engelli VatandaĢlarımız için ayrılan park yerlerinin dikey ve yatay trafik iģaret levhalarının montajı yapılmıģtır. Bakım ve kontrolleri Belediyemize ait olan Efes Bulvarı üzerinde bulunan 4 adet kavģağın sinyalizasyon sisteminin bakımları düzenli olarak yapılmaktadır. Büyük Cami Mahallesinde bulunan tarihi Hersekzade Ahmet PaĢa Caminin tarihi ve turistik levhaları ilçemize ziyaret için gelen konukların rahatlıkla görebilecekleri noktalara koyularak montajları yapılmıģtır. Ġlçemiz KurtuluĢ Caddesinin Tugay Kantini önündeki kavģaktan baģlayarak Jandarma Komutanlığının ön kısmına kadar delinatörlü trafik iģareti butonları ile yol bölme çalıģması yapılarak bu bölgedeki trafik ve yol güvenliği sağlanmıģtır. 27

K E ġ A N B E L E DĠ Y E S Ġ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU

K E ġ A N B E L E DĠ Y E S Ġ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU K E ġ A N B E L E DĠ Y E S Ġ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 1.GENEL BĠLGĠLER A. Misyon ve Vizyon MĠSYONUMUZ KeĢan ımızın hayat standardını yükseltmek yolunda kentsel politikalar geliģtirmek, kaliteli hizmet

Detaylı

Cemal AKIN Belediye BaĢkanı

Cemal AKIN Belediye BaĢkanı ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU Bilindiği üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 56. Maddesi gereğince Belediye BaĢkanlarının 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. Maddesinin dördüncü fıkrasında

Detaylı

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler. Faaliyetlere İlişkin Bilgi Ve Değerlendirmeler

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler. Faaliyetlere İlişkin Bilgi Ve Değerlendirmeler İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu I- Genel Bilgiler A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan

Detaylı

T.C BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2

T.C BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 T.C 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 SunuĢ Beyoğlu, hem Türkiye nin, hem de dünyanın en önemli cazibe merkezlerinden biri. Çok-dinli, çok-dilli, çok-kültürlü, çok-renkli bir

Detaylı

BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2009 BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU SUNUġ Belediye Meclisimizin Saygın Üyeleri, 29 Mart 2009 tarihinde yapılan yerel seçimler sonucunda oluģan yeni meclisimizi en içten duygularımla kutlar, ilçemizin

Detaylı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı SUNUŞ Belediyeler, şehirlerin gelişimi ve şehirde yaşayan bütün paydaşların ortak ihtiyaçlarının karşılanması hususunda stratejik öneme sahip kurumlardır. Doğumdan ölüme kadar hayatın her safhasında belediyenin

Detaylı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN T.C. Başbakanı M. Cahit KIRAÇ İzmir Valisi Aziz KOCAOĞLU İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kaan PEKER Bayraklı Kaymakamı Hasan KARABAĞ Makina Mühendisi

Detaylı

ARİFİYE BELEDİYESİ 2012 Yılı Faaliyet Raporu

ARİFİYE BELEDİYESİ 2012 Yılı Faaliyet Raporu Sayfa1 2012 2012 Yılı Faaliyet Raporu Arifiye Belediyesi Tanıtım Medya 01.01.2012 Sayfa2 Sayfa3 ÖNSÖZ Arifiye Belediyesi 1956 yılında kurulmuş olup, bu tarihten itibaren göreve gelen bütün arkadaşlarımız

Detaylı

2007 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2007 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU DüZCE BELEDiYESi Konuralp 1 2007 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C DÜZCE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Fevzi Çakmak Mahallesi Eski Bolu Caddesi / DÜZCE Tel: 0380 524 58 21. Fax: 0380 524 5825 Web:

Detaylı

Turgut Oğuz Aliağa Belediye Başkanı

Turgut Oğuz Aliağa Belediye Başkanı 2011 yılını Belediyemiz ve Kentimiz için büyük bir heyecan ve çalışma temposu ile tamamladık. 2009 dan beri, Bugünün sorunlarını çözüp, yarınları tasarlayarak hizmet üretiyoruz. Ancak, daha çok işimiz

Detaylı

Kestel Belediye Başkanlığı 2008 Yılı Faaliyet Raporu

Kestel Belediye Başkanlığı 2008 Yılı Faaliyet Raporu Kestel Belediye Başkanlığı 2008 Yılı Faaliyet Raporu BURSA KESTEL BELEDİYESİ Kestel İlçesi Bursa merkezinde Osmangazi,Yıldırım,Nilüfer,Gemlik Gürsu,Mudanya ile birlikte 7 merkez ilçe olarak Bursa Büyükşehir

Detaylı

Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri ve Sevgili Hemşerilerim,

Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri ve Sevgili Hemşerilerim, 2 Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri ve Sevgili Hemşerilerim, Bergama Belediyesi olarak amacımız daima halkımızın huzur ve mutluluğunu gözeterek önceliği insana ve çevreye veren yönetim anlayışımızla,

Detaylı

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C AYDIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi 2013 KASIM 4. BASKI 2014 Performans Programı Sayfa 1 AYDIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ

Detaylı

http://www.kars.bel.tr

http://www.kars.bel.tr KARS BELEDİYESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI http://www.kars.bel.tr SUNUŞ Kars Belediyesi bugüne kadar yönetim felsefesine paralel olarak faaliyetlerini kayıt altına alma, planlama, ölçme-değerlendirme

Detaylı

Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir.

Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir. Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir. M. Kemal ATATÜRK Siyaset ve hizmetin temel noktaları yerelden başlar. Abdullah

Detaylı

Faa liyet R 2a0por11u

Faa liyet R 2a0por11u 2011 Faaliyet Raporu Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak! Mustafa Kemal ATATÜRK 8 FAALİYET RAPORU /2011 FAALİYET RAPORU 2011 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Beşiktaş Kentlileri,

Detaylı

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2014 ...bu ulusa ve ülkeye hizmet bitmeyecektir. EKREM İMAMOĞLU Beylikdüzü Belediye Başkanı Beylikdüzü Belediyesi Faaliyet Raporu 2014 İçindekiler I- Genel Bilgiler

Detaylı

I- Genel Bilgiler 6 III- A- Faaliyetlere Misyon Ve İlişkin Vizyon Bilgi Ve Değerlendirmeler A- B- Mali Yetki, Bilgiler Görev Ve Sorumluluklar 7

I- Genel Bilgiler 6 III- A- Faaliyetlere Misyon Ve İlişkin Vizyon Bilgi Ve Değerlendirmeler A- B- Mali Yetki, Bilgiler Görev Ve Sorumluluklar 7 İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu I- Genel Bilgiler A- Misyon Ve Vizyon B- Yetki, Görev Ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi Ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan

Detaylı

T.C YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU 2 Yenimahalle Belediye Başkanlığı YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2009 MALİ YILI FAALİYET RAPORU Ankara Nisan 2010 3 YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Detaylı

T.C. ÇATALAĞZI BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ÇATALAĞZI BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı olması idealinin belkemiğidir. İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER I.A. MİSYON VE VİZYON... 5 I.B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

FAALİYET ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI RAPORU MALİ YILI

FAALİYET ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI RAPORU MALİ YILI 2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU Hiç durmamak üzere yola çıkanlar asla yorulmazlar. 3 BAŞKANIN SUNUŞU Merhaba, Ataşehir Belediyesi 5.yılını tamamlarken, Ataşehir Belediyesi nin kendisine ait akıllı çağdaş

Detaylı

2012 YILI FAALİYET RAPORU

2012 YILI FAALİYET RAPORU T.C. AYDIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 YILI FAALİYET RAPORU Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi 2013 MART AYDIN BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2012 Sayfa 1 AYDIN BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

2012 Faaliyet RAPORU

2012 Faaliyet RAPORU 2012 Faaliyet RAPORU 2012 T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır: çalışkan olmak! Mustafa Kemal ATATÜRK FAALİYET RAPORU 2012

Detaylı

2015-2016 İç Kontrol Uyum Eylem Planı İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI. Yüreğir Belediye Başkanlığı Sayfa 1

2015-2016 İç Kontrol Uyum Eylem Planı İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI. Yüreğir Belediye Başkanlığı Sayfa 1 YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015-2016 İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI Yüreğir Belediye Başkanlığı Sayfa 1 İÇİNDEKİLER I. KURUMSAL BİLGİLER... 9 I.A.TARİHSEL GELİŞİMİ... 9 I.B.Yetki, Görev Ve Sorumluluklar...

Detaylı

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Esaslar Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Görev ve yetkileri

Detaylı

BELEDİYE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BELEDİYE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar 9469 BELEDİYE KANUNU Kanun Numarası : 5393 Kabul Tarihi : 3/7/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 13/7/2005 Sayı : 25874 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 Sayfa: BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

ESENLER BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

ESENLER BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU ESENLER BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2013 T.C. ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Fevzi Çakmak Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi No :71 PK:34220 Esenler - İSTANBUL Telefon: 0 212 440 11 11 ESTİM : 444 00 73 Web:

Detaylı

ĐZMĐR KONAK BELEDĐYESĐ 2009 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ĐZMĐR KONAK BELEDĐYESĐ 2009 YILI PERFORMANS PROGRAMI ĐZMĐR KONAK BELEDĐYESĐ 2009 YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 Üst Yönetici Sunuşu DEĞERLĐ HEMŞEHRĐLERĐMĐZ! Belediyeler, hazırladıkları 5 yıllık stratejik planlarını yıllık performans programlarına dönüştürmek

Detaylı

T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Saygıdeğer Meclis Üyeleri ve Kıymetli Hemşerilerim, Avrupa Birliği'ne adaylık sürecinde bulunan Türkiye'nin yerel yönetimlerde daha planlı ve performansa dayalı hizmet

Detaylı