KAMU İHALE KURUMU KAMU İHALE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI (Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Soruları) 10 ARALIK 2006

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAMU İHALE KURUMU KAMU İHALE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI (Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Soruları) 10 ARALIK 2006"

Transkript

1 KAMU İHALE KURUMU KAMU İHALE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI (Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Soruları) 10 ARALIK 2006 A ALAN BİLGİSİ TESTİ KAMU HUKUKU KİK Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının, bir kez daha görüşülmek üzere TBMM ye geri gönderebileceği kanunlardan biri değildir? A) Bütçe kanunları B) Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi veren yetki kanunları C) Af kanunları D) Anayasa değişikliğine ilişkin kanunlar E) Milletlerarası antlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına ilişkin kanunlar Anayasası na göre aşağıdakilerden hangisi milletvekili seçilmeye engel olan durumlardan biri değildir? A) Değişik iki suçtan ötürü; birinden 7 ay, diğerinden 6 ay olmak üzere kesinleşmiş hapis cezalarına mahkûm olmak B) Affa uğramış olsa bile zimmet, irtikâp veya rüşvet suçlarından birinden ötürü mahkûm olmak C) Kaçakçılığa teşvik suçundan ötürü mahkûm olmak D) Affa uğramış olsa bile devlet sırlarını açığa vurmaktan ötürü mahkûm olmak E) Taksirli bir suçtan ötürü mahkûm olmak Anayasası na göre milletvekilliğinin düşmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Anayasa da 1995 yılında yapılan değişiklikten sonra, bir milletvekilinin istifası kendiliğinden sonuç doğurmaktadır; istifayı TBMM nin kabul etmesine gerek yoktur. B) 1995 değişikliği uyarınca milletvekilliğiyle bağdaşmayan bir görev veya hizmeti kabul eden bir milletvekilinin milletvekilliği, TBMM üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararıyla düşürülebilir. C) Meclis çalışmalarına özürsüz ve izinsiz 1 ay içinde toplam 5 birleşim katılmayan bir milletvekilinin milletvekilliği, TBMM Genel Kurulunca üye tam sayısının salt çoğunluğunun oyuyla düşürülebilir. D) Yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giyen milletvekilinin milletvekilliği mahkûmiyet kararının TBMM Başkanlığına bildirildiği tarihte, diğer mahkûmiyet hallerinde ise TBMM Genel Kurul Kararıyla sona erer. E) 1995 değişikliği uyarınca Anayasa Mahkemesince temelli kapatılan bir siyasal partinin kapatma davasının açıldığı tarihte üyesi olan milletvekillerinin milletvekilliği, kapatma kararının TBMM

2 Başkanlığına bildirildiği tarihte kendiliğinden sona erer. 4. Aşağıdakilerden hangisi, seçimlere ilişkin bir düzenleme olarak doğrudan 1982 Anayasası nda öngörülmüştür? A) Milletvekili seçimlerinde % 10 ülke barajının uygulanması B) Seçimlerde iki turlu çoğunluk sisteminin benimsenmesi C) Milletvekili seçimlerinde her ilin 18 milletvekiline kadar tek bir seçim çevresi olarak belirlenmesi D) Milletvekili seçimlerinde verilen oylara göre milletvekillerinin belirlenmesinde d Hont Sisteminin uygulanması E) Seçim kanunlarının, temsilde adalet ve yönetimde istikrar ilkelerini bağdaştıracak biçimde düzenlenmesinin gerekmesi 5. Aşağıdakilerden hangisi yasama organının kanun yapma yetkisinin konu bakımından sınırlandırılmamış olmasını ifade eder? A) Yasama yetkisinin genelliği ilkesi B) Düzenleyici işlemlerin genelliği ilkesi C) Genel oy ilkesi D) Yasama yetkisinin asliliği ilkesi E) Yasama yetkisinin devredilmezliği ilkesi 6. Aşağıdakilerden hangisi TBMM nin bilgi edinme ve denetim yollarından biri değildir? A) Gensoru B) Genel soruşturma C) Meclis araştırması D) Genel görüşme E) Soru 7. Aşağıdakilerden hangisi TBMM nin Anayasa da sayılan görev ve yetkilerinden biri değildir? A) Para basılmasına ve savaş ilanına karar vermek B) Bakanlar Kuruluna güvensizlik oyu vererek görevden düşürmek C) Ölüm cezalarının yerine getirilmesine karar vermek D) Kanun hükmünde kararnameleri öncelikle ve ivedilikle görüşmek E) Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesine karar vermek 8. Anayasa değişiklikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Anayasa nın değiştirilmesi TBMM üye tam sayısının en az üçte biri tarafından yazılı olarak teklif edilebilir. B) Anayasa değişikliği tekliflerinin kabulü TBMM üye tam sayısının en az üçte ikisinin gizli oyuyla olur. C) Bakanlar Kurulunun TBMM ye bir Anayasa değişikliği tasarısı sunması mümkün değildir. D) Cumhurbaşkanı Anayasa değişikliklerini bir kez daha görüşmek üzere TBMM ye geri gönderebilir. E) Anayasa değişikliklerine ilişkin teklifler TBMM Genel Kurulunda 2 defa görüşülür Anayasası na göre, Cumhurbaşkanı aşağıdaki işlemlerden hangisini karşı-imzaya gerek duymadan tek başına yapabilir? A) Bir bakanın görevine son vermek B) Genelkurmay Başkanını atamak C) İstifa eden bir bakanın yerine yenisini atamak D) Tüzükleri yayımlamak E) Kanun, kanun hükmünde kararname veya TBMM İçtüzüğü ne karşı Anayasa Mahkemesinde

3 iptal davası açmak Anayasası na göre aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesinin görev ve yetkilerinden biri değildir? A) TBMM İçtüzüğü nün Anayasa ya şekil yönünden uygunluğunu denetlemek B) Usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan uluslararası antlaşmaların Anayasa ya uygunluğunu denetlemek C) Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanını seçmek D) Siyasi partilerin mali denetimini yapmak E) Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin TBMM kararlarının iptali istemlerini karara bağlamak 11. Aşağıdakilerden hangisi kamu hizmetinin özelliklerinden biri değildir? A) Süreklilik B) Değişmezlik C) Tarafsızlık D) Eşitlik E) Uyarlanabilirlik 12. Aşağıdaki kamu kurumlarından hangisine 1982 Anayasası nda açıkça yer verilmemiştir? A) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu B) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu C) Vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim kurumları D) T.C. Merkez Bankası E) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları 13. Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetimlerin özelliklerinden biri değildir? A) Seçilmiş organlarının organlık sıfatını kaybetmelerine ilişkin nihai kararın İçişleri Bakanı tarafından verilmesi B) Somut görev ve yetkilerinin Anayasa yla değil kanunla belirlenmiş olması C) Yalnızca üç tür olması ve bunların Anayasa değişikliği dışında artırılamaması veya azaltılamaması D) Merkezi idarenin taşra örgütü olan ilin, aynı zamanda bir yerel yönetim birimi olması E) Kendi aralarında birlik kurmalarına ilişkin iznin Bakanlar Kurulu tarafından verilmesi 14. I. İl özel idarelerine, devlet tüzel kişiliği dışında ayrı bir tüzel kişilik tanınmıştır. II. İl genel meclisi, il özel idaresinin en yüksek karar organı olmuştur. III. İl genel meclisinin başkanı, üyeleri arasından seçilecektir. IV. İl genel meclisinin kararlarının kesinleşmesi için valinin onayı gerekli değildir. V. İl encümeninin başkanlığını vali yapacaktır. Yukarıdakilerden hangileri 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu yla getirilen yenilikler arasında yer alır? A) I ve II B) I ve III C) II ve V D) III ve IV E) IV ve V 15. Aşağıdakilerin hangisinde yer alan iki birimden biri, diğerinin organı değildir? A) Belediye - belediye encümeni B) İl özel idaresi - il idare kurulu C) Köy - ihtiyar meclisi D) Büyükşehir belediyesi - büyükşehir belediye başkanı E) Belediye - belediye meclisi 16. Aşağıdakilerden hangisi bağımsız idari otoritelerden

4 biridir? A) Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü B) Diyanet İşleri Başkanlığı C) Türk Standartları Enstitüsü D) Telekomünikasyon Kurumu E) Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 17. Aşağıdakilerden hangisi kamu ihale yöntemlerinden biri değildir? A) Açık artırma B) Açık eksiltme C) Pazarlık D) Yarışma E) Serbest rekabet 18. Aşağıdakilerden hangisi Türk Hukukunda kural olarak idari işlemlerin zorunlu şekil kurallarından biri değildir? A) Tüzüklerin Resmi Gazete de yayımlanması B) Yönetmeliklerin yazılı olması C) Şekilde paralellik D) Disiplin soruşturmasında ilgilinin savunmasının alınması E) Birel işlemlerde gerekçenin belirtilmesi 19. Adalet Bakanlığı, adli mahkemelerde uygulanacak nitelikte bir yönetmelik düzenlemiş ve yayımlamıştır. Bu işleme karşı ilgililerin açacağı iptal davasında görevli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir? A) Danıştay dava dairesi B) Ankara idare mahkemesi C) Danıştay idari dairesi D) Ankara Bölge İdare Mahkemesi E) Bu konuda idari yargı görevli değildir ve dava Yargıtayda açılır. 20. I. Ergin ve sezgin olmak II. Dava konusu ile meşru bir menfaat ilişkisi bulunmak III. T.C. vatandaşı olmak Yukarıdakilerden hangileri iptal davası açma ehliyeti yönünden davacıda bulunması zorunlu niteliklerdir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III 21. Aşağıdakilerden hangisi idare hukukunun kaynaklarından biri değildir? A) Örf ve âdet B) Öğreti C) Yönetmelikler D) Uluslararası antlaşmalar E) Anayasa Mahkemesi kararları 22. İdari Yargılama Usulü Kanunu nda aşağıdakilerden hangisi için özel bir yetki kuralı öngörülmemiştir? A) Taşınır mallara ilişkin davalar B) Kamu mallarına ilişkin davalar C) Görevle ilişkinin kesilmesi sonucu doğurmayan disiplin cezalarıyla ilgili davalar D) Kamu görevlilerinin parasal haklarıyla ilgili davalar E) Kamu görevlilerinin emekli edilmeleriyle ilgili davalar 23. Aşağıdaki yargılama kavramlarından hangisi İdari Yargılama Usulü Kanunu nda düzenlenmemiş olmakla birlikte idari yargılama usulünde yer alır? A) İlk inceleme B) Karar düzeltme C) Yargılamanın yenilenmesi D) Duruşma

5 E) Davaya katılma 24. Hastane polisi olarak Ankara Numune Hastanesinde nöbet tutmakta olan polis memuru P, gece sularında Emniyet Müdürlüğünce gönderilen kumanyasını yerken, hastanede yatmakta olan akıl hastası H nin bıçaklı saldırısı üzerine yaşamını yitirmiştir. P nin eşi E nin tazminat istemli başvurusu, İçişleri Bakanlığı tarafından ölüm olayı ile idari faaliyet arasında bir nedensellik bağı bulunmadığı gerekçesiyle reddedilmiştir. Bunun üzerine E, tazminat istemli bir idari dava açmıştır. Buna göre açılan davanın türü ve süresiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur A) İptal davası; olayın gerçekleştiği tarihten itibaren 60 gün içinde açılmalıdır. B) Tam yargı davası; olayın öğrenildiği tarihten itibaren 60 gün içinde açılmalıdır. C) Tam yargı davası; olayın gerçekleştiği tarihten itibaren 15 yıl içinde açılmalıdır. D) İptal ve tam yargı davası; olayın gerçekleştiği tarihten itibaren 1 yıl içinde açılmalıdır. E) Tam yargı davası; başvurunun reddedildiğinin bildirildiği tarihten itibaren 60 gün içinde açılmalıdır. 25. İdari Yargılama Usulü Kanunu na göre, aşağıdakilerin hangisinde idare mahkemesi hâkimi ilk inceleme safhasında dilekçenin reddi kararı verir? A) Davanın yanlış hasım gösterilerek açılması halinde B) Davanın vergi mahkemesinin görevine girmesi halinde C) Ehliyetli şahsın avukat olmayan vekili tarafından davanın açılmış olması halinde D) Davaya konu edilen işlemin kesin nitelikte olmaması halinde E) Davalının hiç gösterilmemiş olması halinde 26. A, hileli yollarla bir bankanın bilişim sistemine girerek B nin hesabındaki parayı kendi hesabına aktarmış daha sonra da bu parayı ATM den çekmiştir. Buna göre A nın cezai sorumluluğuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) A ya zincirleme suç nedeniyle ceza verilir. B) A ya bileşik suç nedeniyle ceza verilir. C) A ya fikri içtima nedeniyle ceza verilir. D) A ya müterakki suç nedeniyle ceza verilir. E) A ya 2 ayrı suç nedeniyle ceza verilir sayılı Türk Ceza Kanunu yla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Şikâyetin sirayetini (genişleme etkisi) kabul etmemiştir. B) Cezanın önleyici etkisini göstermesini engellediği için erteleme kurumunu kaldırmıştır. C) Genel affı failin kabulü şartına bağlamıştır. D) Cürüm - kabahat ayrımını kaldırmıştır. E) Müsadereyi ceza olarak düzenlemiştir. 28. Türk Ceza Kanunu na göre ceza sorumluluğunu kaldıran nedenlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Hukuka aykırı emir hiçbir surette yerine getirilemez. B) Hayvan saldırılarına karşı meşru savunma mümkündür. C) Üçüncü kişiye ait bir hakka yönelik ağır ve muhakkak tehlikeye karşı zorunluluk hali kabul edilmemiştir. D) Ceza sorumluluğunu kaldıran nedenlerde sınırın taksirli şekilde aşılması halinde, fiilin taksirli şekli

6 de cezalandırılıyorsa fail işlenen fiilin taksirli şeklinden cezalandırılır; ancak cezası kanunda belirtilen oranda indirilir. E) İsnat yeteneği olmayanların haksız saldırılarına karşı meşru savunma mümkün değildir. 29. Türk Ceza Kanunu na göre suça teşebbüsle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Türk Ceza Kanunu nun teşebbüse ilişkin hükümleri, cezai sorumluluğu daraltıcı nitelik arz eder. B) Teşebbüs halinde kalan suçun, manevi unsur bakımından tamamlanmış suçtan bir farkı yoktur. C) Eksik ve tam teşebbüs ayrımı bulunmamaktadır. D) Tehdit suçuna teşebbüs mümkündür. E) Teşebbüste gönüllü vazgeçme halinde fail, kastettiği suçtan cezalandırılmaz; fakat tamam olan kısım bir suça vücut veriyorsa o suça ait cezayla cezalandırılır. 30. Vergi dairesinde veznedar olarak görev yapan A, yatırılan vergilerin bir kısmını kayıt harici bırakmak suretiyle kendisine mal ediyor. Buna göre A nın cezai sorumluluğu aşağıdakilerden hangisidir? A) Güveni kötüye kullanma B) Dolandırıcılık C) Resmi evrakta sahtecilik ve güveni kötüye kullanma D) Ağırlaştırılmış zimmet E) İkna suretiyle irtikâp 31. İlçe belediye başkanı olan A, gerçekte yapılmayan tretuarlar yapılmış gibi hayali hak ediş raporları düzenleyerek belediyenin parasını kendisine mal etmiştir. Buna göre A nın cezai sorumluluğuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Basit zimmetten cezalandırılır. B) Ağırlaştırılmış zimmetten cezalandırılır. C) Dolandırıcılıktan cezalandırılır. D) Resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılıktan cezalandırılır. E) Basit zimmet ve resmi belgede sahtecilikten cezalandırılır. 32. Milli Emlak Müdürlüğü satış servisinde şef olarak çalışan A ve memur olarak çalışan B, satışı yapılan taşınmazların ihale sonrası ödenmesi gereken KDV si için başvuran 10 kişiden, gerçeğe aykırı bir kısım hesaplar yaparak ödemeleri gerekenden daha fazla vergi istemişlerdir. Fazladan aldıkları parayı da vergi dairesine yatırmayıp mal edinmişlerdir. Buna göre A ve B nin cezai sorumluluğu aşağıdakilerden hangisidir? A) Rüşvet B) İkna suretiyle irtikâp C) İcbar suretiyle irtikâp D) Zimmet E) Görevi kötüye kullanma 33. A, inşa etmiş olduğu ve gerekli şartları yerine getirdiği binaya iskân ruhsatı veren belediye yetkilisi B ye, bu nedenle bir araba hediye etmiştir. Buna göre B nin cezai sorumluluğu aşağıdakilerden hangisidir? A) Rüşvet almak B) İcbar suretiyle irtikâp C) İkna suretiyle irtikâp D) Görevi kötüye kullanma E) Zimmet 34. İlk derece mahkemesinde yetkisizlik iddiası en

7 geç ne zamana kadar ileri sürülebilir? A) Sanığın sorgusundan önce B) Hükümden önce C) İddianame okunmadan önce D) Savcının esas hakkındaki mütalaasından önce E) En geç üçüncü oturumdan önce 35. Aşağıdakilerden hangisi, Ceza Muhakemesi Kanunu nda hâkimin davaya bakamayacağı hallerden biri olarak belirtilmemiştir? A) Şüpheli, sanık veya mağdur ile aralarında ev sahibikiracı ilişkisi olması B) Şüpheli, sanık veya mağdur ile aralarında evlat edinme bağlantısı olması C) Şüpheli, sanık veya mağdur ile aralarında üçüncü derece dahil kan hısımlığı olması D) Aynı davada tanık veya bilirkişi sıfatıyla dinlenmiş olması E) Suçtan kendisinin zarar görmesi 36. Şikâyet şartıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Soruşturulması veya kovuşturulması şikâyete bağlı suç hakkında yetkili kimse 6 ay içinde şikâyette bulunabilir. B) Resen takip edilen bir suçun şikâyete tabi olduğu kovuşturma sırasında anlaşılırsa durma veya düşme kararı verilmesi gerekir. C) Şikâyet hakkının kullanılabilmesi için fiilin öğrenilmesi yeterlidir. D) Şikâyet süresi fiilin ve failin öğrenilmesinden itibaren 6 aydır. E) İştirak halinde suç işlemiş sanıklardan biri hakkında şikâyette bulunulması diğerlerine sirayet eder. 37. Ceza muhakemesinde yer yönünden yetki kuralıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Teşebbüs aşamasında kalan bir suçta ilk icra hareketinin yapıldığı yer mahkemesi yetkilidir. B) Zincirleme suçlarda ilk suçun işlendiği yer mahkemesi yetkilidir. C) Kesintisiz suçlarda ilk hareketin yapıldığı yer mahkemesi yetkilidir. D) Takibi şikâyete bağlı olan hakaret suçunun ülkede yayımlanan bir basılı eserle işlenmesi halinde, eser mağdurun yerleşim yerinde veya oturduğu yerde dağıtılmışsa, o yer mahkemesi de yetkilidir. E) Suçun işlendiği yer belli değilse Ankara mahkemesi yetkilidir. 38. Cumhuriyet savcısıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Sulh ceza mahkemelerinde Cumhuriyet savcısı bulunmadığı için bu mahkemelerdeki davaları şikâyet eden kişi açmaktadır. B) Cumhuriyet savcılarına Adalet Bakanı dava açmaları konusunda emir veremez. C) Ceza Muhakemesi Kanunu, Cumhuriyet savcısı tarafından kamu davası açılması için her koşulda kamu yararının aranmasını şart koşmaktadır. D) Cumhuriyet savcıları ilk derece mahkemelerinde kamu davasını açtıktan sonra, duruşma aşamasında mahkemede yer almak zorunda değildir. E) Bir kamu davasını hangi Cumhuriyet savcısı açmışsa,

8 duruşmada da yalnızca o savcı bulunmak zorundadır. 39. Ceza muhakemesinde hükümle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Beraat kararı bir hükümdür ve sadece sanığın suçsuz olduğunun kesin olarak ispat edilmesi halinde verilebilir. B) Mahkûmiyet kararı suçluluk konusunda kesin kanaate ulaşılmadan da verilebilir. C) Durma kararının verilebildiği durumlarda her koşulda durma kararı verilmelidir. D) Durma kararı da bir hükümdür. E) Mahkemenin verdiği ceza verilmesine yer olmadığı kararı bir hükümdür. 40. Yakalama koruma tedbiriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Kolluk görevlilerinin yakalama yetkisini kullanabilmeleri için diğer koşulların yanında savcı veya amirlerine başvurma olanaklarının da bulunmaması gerekir. B) Kolluk önleyici tedbirleri aldıktan sonra, yakalanana kanuni haklarını derhal bildirmek zorundadır. C) Suçüstü halinde çocuklara karşı işlenen şikâyete bağlı suçlarda, şüphelinin yakalanması için şikâyetin gerçekleşmesi şarttır. D) Kolluk, kişilerin yakalama yetkisine sahip olduğu durumlarda da yakalama yetkisine sahiptir. E) Herkesin yakalama yapabileceği hallerden biri de kişiye, suçu işlerken rastlanmasıdır. A ALAN BİLGİSİ TESTİ ÖZEL HUKUK 41. Aşağıdakilerden hangisi feri hakların kapsamına dahil değildir? A) Cezai şart B) İpotek C) Faiz D) Dava masrafları E) İsim hakkı 42. Aşağıdakilerin hangisinde butlan yoktur? A) Bir anlaşma kamu düzenine aykırı yapılmışsa B) Bir anlaşma kurucu unsurları taşımıyorsa C) Bir anlaşma emredici şekil kurallarına aykırı yapılmışsa D) Bir anlaşmanın yapıldığı anda içeriğinin yerine getirilmesi imkânsızsa E) Bir anlaşmanın içeriği ahlâk ve adaba aykırıysa 43. Aşağıdakilerden hangisi geçersizlik yaptırımının kapsamına dahil değildir? A) Butlan B) İptal C) Cebri icra D) Kısmi butlan E) Askıda hükümsüzlük 44. Gaiplik karinesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Gaiplik karinesinden yararlanabilmek için mahkeme kararı şarttır. B) Gaiplik karinesinin varlığının mahkeme kararıyla

9 kabulü halinde gaipliğine karar verilen kişi evliyse, evliliği devam eder. C) Hakkında gaiplik kararı alınan kişinin evliliği devam ediyorsa, karardan sonra doğan çocuklar soybağı ile gaip olan babaya bağlıdırlar. D) Gaibin mal varlığı gaiplik kararının verilmesi üzerine mirasçılara geçer. E) Gaip, 10 sene içinde çıkıp gelmezse, mirasçılar aldıklarını iade ile yükümlü değildir. 45. A ya ait olan bir makale onun ismine yer verilmeden ve bedel alınmadan yayınlanmıştır. Buna göre A aşağıdaki davalardan hangisini açamaz? A) Önleme davası B) Durdurma davası C) Maddi tazminat davası D) Manevi tazminat davası E) Sebepsiz zenginleşme davası 46. Kesinleşmiş bir mahkeme kararıyla sabit olmuş borç için yeni zamanaşımı süresi ne kadardır A) 6 ay B) 1 yıl C) 2 yıl D) 5 yıl E) 10 yıl 47. Aşağıdakilerden hangisi bir tahsis işlemiyle kamu malı niteliğini kazanır? A) Ormanlar B) Kıyılar C) Madenler D) Yollar E) Göller 48. Üst hakkıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Üst hakkı en az 30 sene için tesis edilir. B) Aksi öngörülmemişse üst hakkı mirasçıya geçer. C) Aksi öngörülmemişse üst hakkı devredilebilir. D) Üst hakkı hak sahibine inşaat üzerinde mülkiyet hakkı sağlar. E) Üst hakkı sona erdiğinde aksi öngörülmemişse taşınmaz maliki, bir bedel ödeme yükümlülüğü altındadır. A KİK 2006 Diğer sayfaya geçiniz Aşağıdakilerden hangisi eşyadır? A) Ceset B) Kızılaya bağışlanan kan C) Dünya D) Malvarlığı E) Nefes alınan hava 50. Aşağıdakilerden hangisi esaslı sayılan beyan hatalarından biri değildir? A) Akdin mahiyetinde hata B) Temel hatası C) Akdin konusunda hata D) Miktarda hata E) Akdin taraflarında hata 51. Aşağıdakilerden hangisi zamanaşımını kesen sebeplerden biri değildir? A) Alacaklının borçluya ihtar çekip ifa için mehil vermesi B) Alacaklının borçluyu dava etmesi C) Alacaklının borçlu aleyhine icra takibi yapması D) Alacaklının borçlu aleyhine, tahkim söz konusu ise hakemde dava açması E) Borçlunun borcuna mahsuben bir miktar ödemede

10 bulunması 52. Aşağıdaki kişilerden hangisi araç işleten değildir? A) Aracın maliki B) Aracın uzun süreli kiracısı C) Aracı, sigorta eden sigorta şirketi D) Aracı çalan hırsız E) Aracı, mülkiyeti muhafaza kaydıyla satın alan kişi 53. A nın geçici kullandığı B ye ait otomobil ile C nin kullandığı otomobilin çarpışması sonucu, A nın yanında oturan yolcu D ölmüştür. Kaza sonrasında olayda A nın 7/8 oranında; C nin ise 1/8 oranında kusurlu olduğu anlaşılmıştır. D nin ölümü nedeniyle eşi ve çocukları sorumlular aleyhine tazminat davası açmaya karar vermişlerdir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Doğan zarardan dolayı A, B ve C müteselsilen sorumludurlar. B) Doğan zarardan dolayı A ve B 7/8 oranında, C ise 1/3 oranında sorumludurlar. C) Doğan zarardan dolayı A, B ve C kusur oranları ne olursa olsun 1/3 oranında sorumludurlar. D) Doğan zarardan dolayı A ve B sorumlu olup, bunların zararı tazmin etmemeleri halinde C nin sorumluluğu gündeme gelir. E) Doğan zarardan alacaklılara karşı sadece C, araç işleten sıfatıyla sorumlu olup, zararı tazmin ettikten sonra A ve B ye kusurları oranında rücu hakkına sahiptir. 54. Takas ne demektir? A) Malın mal ile değiştirilmesi sözleşmesi B) Malın para ile değiştirilmesi sözleşmesi C) 2 kişinin farklı cinsten olan borçlarının birbirini karşıladığı oranda borcun son bulması D) 2 kişinin aynı cinsten karşılıklı, beyanda bulunanın ifa, diğer tarafın talep edilebilir borçlarının birbirini karşıladığı oranda borcun son bulması E) 2 kişinin vadeleri farklı borçlarının, vade geldiğinde birbirini karşıladığı oranda borcun son bulması 55. Gabin ne demektir? A) Bir kişinin tehdit altında fahiş bedel karşılığında alım yapması B) Bir kişinin aldatılmak suretiyle fahiş bedel karşılığında yaptığı bir alımı C) Bir kişinin saflığından yararlanılmak suretiyle edimler arasında açık bir dengesizlik olmayan satış sözleşmesi yapılması D) Bir kişinin deneyimsizliğinden veya zor durumda bulunmasından yararlanılmak suretiyle edimler arasında aşırı dengesizliğe yol açan sözleşme yapılması E) Bir kişinin bir başkası lehine aşırı yarar sağlamak üzere karşı tarafın aldatılması 56. İcaba davet ne demektir? A) Sözleşmenin kurulabilmesi için yapılan ilk irade açıklaması B) Sözleşmenin kurulabilmesi için karşı tarafın icaba uygun olarak açıkladığı irade C) Başkalarını icapta bulunmaya yöneltme amacıyla açıklanan, bağlayıcı olmayan irade açıklaması

11 D) İcap ile uyumlu olan irade açıklaması E) Kabul iradesinden önce açıklanan irade 57. Aşağıdakilerden hangisi, bir işletmenin ticari işletme sayılabilmesi için aranan ölçütlerden biri değildir? A) Gelir sağlamayı hedeflemesi B) Faaliyetinin devamlı olması C) Başka bir işletmeden bağımsız olarak faaliyetlerini sürdürmesi D) Faaliyetlerinin esnaf faaliyeti sınırını aşması E) İşletenin gerçek kişi ya da özel hukuk tüzel kişisi olması 58. Tacir sıfatının kazanılmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Kolektif şirketlerde tacir sıfatı şirkete değil ortaklara ait olur. B) Kişinin ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işletmesi, tacir sıfatının kazanılması için yeterlidir. C) Bir işletme kurup açtığını çeşitli ilan vasıtalarıyla halka bildirmiş olan kimse, henüz işletme müşterilerle fiilen temasa geçmiş olmasa dahi tacir sayılır. D) Anonim şirketlerde tacir sıfatı ortaklara değil şirkete ait olur. E) Bir ticari işletmeyi kendi adına işleten kimseye tacir denir. 59. Ticari işletmenin rehniyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Bu rehin türünde, işletmeye dahil taşınır unsurların rehin alana teslimine gerek kalmadığı için ticari işletmenin faaliyeti kesintisiz sürdürülebilir. B) Ticari işletme rehni, Ticari İşletme Rehni Kanunu nda düzenlenmiştir. C) Ticari işletme rehni kurulduktan sonra rehin veren, işletmenin değerini korumak hususunda özen göstermekle yükümlüdür. D) Ticari işletme rehninde, rehin alacaklısı kişiler Kanun da sınırlı olarak sayılmıştır. E) Ticari işletme rehni, taraflar arasında adi yazılı rehin sözleşmesinin akdedilmesiyle doğar; daha sonra sicile tescil ettirilir. 60. Ticaret şirketleri hangi anda tüzel kişilik kazanır? A) Kurucuların iradeleri arasında şirket kurma konusunda mutabakatın doğduğu anda B) Şirket sözleşmesinde yer alması istenen hususlarda tam bir mutabakatın meydana geldiği anda C) Şirket sözleşmesinin imzalandığı anda D) Şirket sözleşmesinin ticaret siciline tescil olunduğu anda E) Şirket sözleşmesindeki imzaların noterce tasdik edildiği anda 61. İntifa senetleri, sahibine aşağıdaki haklardan hangisini sağlamaz? A) Şirkette ortaklık B) Yıllık kâra katılma C) Tasfiye bakiyesine katılma D) Yönetim kurulu üyeliği E) Genel kurul toplantısına katılma 62. Aşağıdaki şirketlerden hangisi ticaret siciline tescil edilemez? A) Kolektif şirket B) Komandit şirket

12 C) Limitet şirket D) Anonim şirket E) Adi şirket 63. Keşide olunduğu yerle aynı yerde ödenecek bir çekte ödenmeme halinde, müracaat hakkının kullanılabilmesi için bu durumun hangi süre içinde tespit ettirilmesi gerekir? A) Ödenmeme tarihini takip eden 2 iş günü B) Ödenmeme tarihini takip eden 10 iş günü C) Ödenmeme tarihini takip eden 10 gün D) Keşide tarihinden itibaren 10 gün E) Keşide tarihinden itibaren 1 yıl 64. Kambiyo senetleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Kanunen emre yazılıdırlar. B) Bono ve poliçe hamile yazılı olarak düzenlenemezler. C) Çekler nama, emre veya hamile yazılı olarak düzenlenebilirler. D) Poliçelerin nama yazılı halde düzenlenebilmeleri için menfi emre kaydı bulunması şarttır. E) Devir şekli belirtilmemiş olan bir bono, senet metninde lehtarın adı belirtildiği için nama yazılı kabul edilir. 65. Anonim ortaklık pay senetleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Hamiline yazılı olabilir. B) Nama yazılı olabilir. C) Alacaklılık hakkı sağlar. D) Hamiline yazılı olabilmesi için ana sözleşmede bu yönde bir hüküm olmalıdır. E) Bedelleri tamamen ödenmemiş olan paylar için hamiline yazılı pay senetleri çıkarılamaz. 66. Aşağıdakilerin hangisi poliçeyi geçersiz kılar? A) Vadenin gösterilmemesi B) Poliçeye menfi emre kaydı konulmuş olması C) Poliçede lehtar isminin bulunmaması D) Keşidecinin, ödenmemeden dolayı sorumsuzluk kaydı koymuş olması E) Keşidecinin, kabul olunmamadan dolayı sorumsuzluk kaydı koymuş olması 67. Aşağıdakilerden hangisi hileli iflas hallerinden biri değildir? A) Alacaklıların zararına gerçeğe aykırı makbuz verme B) Muvazaalı satış yapma C) Konkordato dışında alacaklıya özel menfaat temin etme D) Gerçeğe aykırı borç ikrar etme E) İşlerini terk ederek kaçma 68. Aşağıdakilerden hangisi basit tasfiyeyi adi tasfiyeden ayıran unsurlardan biridir? A) Depo kararı B) İflas kararı C) Alacaklılar toplantısı D) Pay cetveli E) Aciz belgesi 69. Aşağıdakilerden hangisi adi konkordatonun tasdiki şartlarından biri değildir? A) Teklif edilen paranın borçlunun kaynakları ile orantılı olması B) Asgari % 50 ödeme taahhüdünde bulunma C) Kaydedilen alacaklıların yarısı ve alacakların üçte

13 ikisini aşan çoğunlukla kabul edilmiş olma D) Teminat gösterme E) Yargılama gider ve harçlarının depo edilmesi 70. Aşağıdaki mallardan hangisi haczedilebilir? A) Borçlu olan çiftçinin atı B) Terzinin dikiş makinesi C) Bakkalın buzdolabı D) Avukatın kitapları E) Borçlunun haline münasip evi 71. Cebri icrada artırmanın, satıştan en az ne kadar süre önce ilan edilmesi gerekir? A) 7 gün B) 10 gün C) 15 gün D) 1 ay E) 2 ay 72. Geçici haciz aşağıdakilerin hangisinde mümkündür? A) İtirazın geçici kaldırılmasında B) İtirazın kesin kaldırılmasında C) İtirazın iptali davasında D) İhtiyati haciz talebinin kabulünde E) İhtiyati tedbir talebinin kabulünde 73. İcra müdürünün daha önce haczetmiş olduğu malların satış tutarının bütün alacakları ödemeye yetmemesi halinde, kendiliğinden borçlunun başka mallarını haczetmesine ne denir? A) İlave haciz B) Tamamlama haczi C) İhtiyati haciz D) İcrai haciz E) Geçici haciz 74. Tebligatın usule aykırı yapılmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Tebligat yok hükmündedir. B) Tebligatın usulsüzlüğü konusunda tespit davası açılır. C) Eski hale getirme istenir. D) Gecikmiş itiraza başvurulur. E) Muhatap öğrenmişse geçerli sayılır. 75. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu nda öngörülen tahkim süresi ne kadardır? A) 1 ay B) 3 ay C) 6 ay D) 1 yıl E) 2 yıl 76. Davacının dava dilekçesinde ilk önce asıl talebi ve eğer asıl talebi reddedilirse yardımcı talebi hakkında karar verilmesini istediği davaya ne ad verilir? A) Kısmi dava B) Objektif dava birleşmesi C) Sübjektif dava birleşmesi D) Mütelâhik dava E) Terditli dava 77. Aşağıdakilerden hangisi, davaya vekâletin kanuni kapsamı içinde olup özel yetki verilmesini gerektirmez? A) Davadan feragat etme B) Başkasını tevkil etme C) Tahkim sözleşmesi yapma D) Delil tespiti isteme E) Hâkimi reddetme 78. İhtiyati tedbir kararı kendiliğinden ne zaman kalkar? A) Esas hakkında verilen kararın tefhim olunmasını müteakip B) Dosyanın işlemden kaldırılmasıyla

14 C) Lehine karar verilen tarafın mazeretsiz olarak üst üste 3 duruşmaya gelmemesi halinde D) Hâkimin davadan çekilmesi halinde E) Gönderme kararı verilmesi halinde 79. Tahkim süresinin başlama tarihi aşağıdakilerden hangisidir? A) Hakemlerin ilk toplantı tarihi B) Tarafın kendi hakemini seçip karşı tarafın kendi hakemini seçmesi hususunu karşı tarafa bildirdiği tarih C) Hakem seçiminin tamamlandığı tarih D) Tahkim anlaşmasının yapıldığı tarih E) Hakem anlaşmasının yapıldığı tarih 80. Tahkim şartı ne demektir? A) Tahkime gidilmesinin kanunen zorunlu olması B) Taraflar ile hakem arasındaki anlaşma C) Tarafların aralarında mevcut bir sözleşmeye koydukları ve bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların tahkim yoluyla çözümleneceğine ilişkin kayıt D) Tarafların aralarında ortaya çıkacak uyuşmazlık hakkında Türk mahkemelerinde dava açılamaması şartına bağlı olarak hakeme gidecekleri hakkında kayıt E) Tarafların hakem seçiminde anlaşmaları şartına bağlı olan tahkim ALAN BİLGİSİ TESTİ (KAMU HUKUKU, ÖZEL HUKUK, İKTİSAT, MALİYE, İŞLETME VE MUHASEBE) A KİTAPÇIĞI 1. A 2. E 3. C 4. E 5. A 6. B 7. C 8. B 9. E 10. B 11. B 12. D 13. A 14. D 15. B 16. D 17. E 18. E 19. A 20. C 21. A 22. C 23. E 24. E 25. C

15 26. B 27. D 28. D 29. A 30. D 31. B 32. B 33. D 34. A 35. A 36. B 37. D 38. B 39. E 40. C 41. E 42. B 43. C 44. E 45. A 46. E 47. D 48. E 49. B 50. B 51. A 52. C 53. A 54. D 55. D 56. C 57. E 58. A 59. E 60. D 61. A 62. E 63. D 64. E 65. C 66. C 67. E 68. C 69. B 70. C 71. D 72. A 73. B 74. E 75. C 76. E

16 77. D 78. A 79. A 80. C 81. C kaynak:http://www.osym.gov.tr/belgegoster.aspx?f6e1 0F CFF1A9547B61DAFFE2AA26CBFDF5F1B259F

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 25 ARALIK 2010

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 25 ARALIK 2010 Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI A GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 25

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI - 2 GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ.

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI - 2 GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ. ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI - 2 GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU GİRİŞ

VERGİ USUL KANUNU GİRİŞ VERGİ USUL KANUNU GİRİŞ Kapsam Madde 1- (1) Bu Kanun hükümleri gümrük idareleri tarafından alınan vergi ve resimler dışında, merkezi yönetim bütçesine giren vergi, resim ve harçlar ile il özel idarelerine

Detaylı

TİCARET HUKUKU DERS NOTLARI Prof.Dr. Veliye YANLI

TİCARET HUKUKU DERS NOTLARI Prof.Dr. Veliye YANLI TİCARİ İŞLETME HUKUKU TİCARİ İŞLETME TİCARET HUKUKU DERS NOTLARI Prof.Dr. Veliye YANLI Ticaret Kanunu Ticari İşletme" esasına dayanmaktadır. Bununla beraber ticari işletme kavramı kanunda tanımlanmış değildir.

Detaylı

SON DEĞİŞİKLİKLER ÇERÇEVESİNDE HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU İLE BORÇLAR KANUNU İLİŞKİSİ

SON DEĞİŞİKLİKLER ÇERÇEVESİNDE HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU İLE BORÇLAR KANUNU İLİŞKİSİ SON DEĞİŞİKLİKLER ÇERÇEVESİNDE HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU İLE BORÇLAR KANUNU İLİŞKİSİ Prof. Dr. Seyithan Deliduman A- GİRİŞ Medeni usul hukuku (hukuk muhakemeleri usulü hukuku; medeni yargılama hukuku),

Detaylı

1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU

1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU 1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU Kanun Numarası: 1136; Kabul Tarihi: 19/3/1969. RG: 7/4/1969-13168; Düstur: Tertip 5, Cilt 8, s. 1694. Bu Kanun un yürürlükte olmayan hükümleri için bkz., Başbakanlık Yürürlükteki

Detaylı

4389 Sayılı BANKALAR KANUNU

4389 Sayılı BANKALAR KANUNU 4389 Sayılı BANKALAR KANUNU 4491, 4672, 4684, 4743, 4842 ve 5020, 5189, 5228, 5354 Sayılı Kanunlar ve Anayasa Mahkemesi nin * 08.12.2007 tarih ve 26724 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 18.10.2007 tarih

Detaylı

AVUKATLIK KANUNU İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER İLE BELGELER ŞUBAT 2010 / 3. BASKI

AVUKATLIK KANUNU İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER İLE BELGELER ŞUBAT 2010 / 3. BASKI AVUKATLIK KANUNU İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER İLE BELGELER ŞUBAT 2010 / 3. BASKI İÇİNDEKİLER 1 KANUNLAR 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu... 3 6207 Sayılı Avukatlar Yardımlaşma Kanunu... 163 YÖNETMELİKLER

Detaylı

AVUKATLIK KANUNU. Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı" Cilt: 2 Sayfa: 1041

AVUKATLIK KANUNU. Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1041 4515 AVUKATLIK KANUNU Kanun Numarası : 1136 Kabul Tarihi : 19/3/1969 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 7/4/1969 Sayı : 13168 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 8 Sayfa : 1694 Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

Türk Ceza Kanunu. Kanun No. 5237, Kabul Tarihi : 26.9.2004 Resmi Gazete: 12 Ekim 2004 SALI, Sayı : 25611. Genel Hükümler

Türk Ceza Kanunu. Kanun No. 5237, Kabul Tarihi : 26.9.2004 Resmi Gazete: 12 Ekim 2004 SALI, Sayı : 25611. Genel Hükümler Türk Ceza Kanunu Kanun No. 5237, Kabul Tarihi : 26.9.2004 Resmi Gazete: 12 Ekim 2004 SALI, Sayı : 25611 BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Temel İlkeler, Tanımlar ve Uygulama Alanı BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU

SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU 11695 SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU Kanun Numarası : 6356 Kabul Tarihi : 18/10/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 7/11/2012 Sayı : 28460 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 53 BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK) 28 Haziran 2009 ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE)

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK) 28 Haziran 2009 ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK) 28 Haziran 2009 ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) DİKKAT!

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU (1)

TÜRK TİCARET KANUNU (1) 10975 TÜRK TİCARET KANUNU (1) Kanun Numarası : 6102 Kabul Tarihi : 13/1/2011 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 14/2/2011 Sayı : 27846 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 50 BAŞLANGIÇ A) Kanunun uygulama

Detaylı

KARAYOLU YÜK TAŞIMA KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ

KARAYOLU YÜK TAŞIMA KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ KARAYOLU YÜK TAŞIMA KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ Bu Anasözleşme, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 88 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER KONU MADDE KONU MADDE BİRİNCİ BÖLÜM Bilançonun Tasdiki

Detaylı

TÜRK MEDENÎ KANUNUNDAKĐ DÜZENLEMELER IŞIĞINDA VESAYET HUKUKUNA GENEL BĐR BAKIŞ *

TÜRK MEDENÎ KANUNUNDAKĐ DÜZENLEMELER IŞIĞINDA VESAYET HUKUKUNA GENEL BĐR BAKIŞ * Vesayet Hukukuna Genel Bir Bakış 99 TÜRK MEDENÎ KANUNUNDAKĐ DÜZENLEMELER IŞIĞINDA VESAYET HUKUKUNA GENEL BĐR BAKIŞ * Prof. Dr. Nevzat KOÇ ** I. GENEL OLARAK Vesayet, velâyet altında bulunmayan küçüklerin

Detaylı

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI 1. 1982 Anayasasına göre, Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Ayrıca Anayasasının

Detaylı

7397 SAYILI SİGORTA MURAKABE KANUNU

7397 SAYILI SİGORTA MURAKABE KANUNU 7397 SAYILI SİGORTA MURAKABE KANUNU 30 Aralık 1959 10394 R.G. Amaç, Kapsam ve Tanımlar (22 Haziran 1994-21968 R.G.-539 KHK ile değiştirilmiştir) Madde 1- Bu Kanunun amacı, ülke sigortacılığının geliştirilmesini,

Detaylı

ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİ KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ

ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİ KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİ KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ Bu Anasözleşme, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 88 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER KONU MADDE KONU

Detaylı

100 Soruda Limited Şirketler

100 Soruda Limited Şirketler 100 Soruda Limited Şirketler 2 İçindekiler Genel Olarak 7 1. Yeni TTK nın limited şirketlere ilişkin olarak getirdiği yenilikler nelerdir? 8 2. Limited şirket kaç ortakla kurulabilir? 8 3. Limited şirket

Detaylı

Ticari İşletmenin Devrinin Tescil ve İlanı:

Ticari İşletmenin Devrinin Tescil ve İlanı: Ticari İşletmenin Devrinin Tescil ve İlanı: Kanunda ticari işletmenin bir bütün halinde devredilebileceği ve aksi kararlaştırılmadıkça devrin duran malvarlığını, işletme değerini, kiracılık hakkını, ticaret

Detaylı

İCRA DAİRESİ ÇALIŞANLARI İÇİN TAKİP HUKUKU UYGULAMA KILAVUZU

İCRA DAİRESİ ÇALIŞANLARI İÇİN TAKİP HUKUKU UYGULAMA KILAVUZU İCRA DAİRELERİNİN ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI EŞLEŞTİRME PROJESİ TR-2009-IB-JH-02 İCRA DAİRESİ ÇALIŞANLARI İÇİN TAKİP HUKUKU UYGULAMA KILAVUZU Yrd. Doç.Dr. Gökçen TOPUZ A.Ü. Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Detaylı

VERGİ YARGISINDA DAVAYA KONU İCRAİ İŞLEM - I

VERGİ YARGISINDA DAVAYA KONU İCRAİ İŞLEM - I makaleler Serkan AĞAR VERGİ YARGISINDA DAVAYA KONU İCRAİ İŞLEM - I Serkan AĞAR * I. Giriş Bilindiği üzere vergi hukukunda, kural olarak, vergi idaresi tarafından tesis edilen idari işlemler, 213 sayılı

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNU (1)

TÜRK CEZA KANUNU (1) 8965 TÜRK CEZA KANUNU (1) Kanun Numarası : 5237 Kabul Tarihi : 26/9/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 12/10/2004 Sayı :25611 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 43 BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

TİCARİ İŞLETME HUKUKU ^1.TİCARET HUKUKUNA GİRİŞ

TİCARİ İŞLETME HUKUKU ^1.TİCARET HUKUKUNA GİRİŞ ^1.TİCARET HUKUKUNA GİRİŞ I.TİCARET HUKUKU KAVRAMI Ticaret hukuku,esas itibariyle kendisine ticari faaliyetleri konu edinen,ticaret hayatına ilişkin sürat,güven ve işlemlerde kolaylık gibi ilkelere sahip

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA DEĞİŞİKLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ

TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA DEĞİŞİKLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ Sirküler Sayı: 2013/4 07.05.2013 1 TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA DEĞİŞİKLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ Sirküler Sayı: 2013/4 07.05.2013 2 KONU: ENİ TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA ANONİM ŞİRKETLERİN ANA SÖZLEŞMELERİNİN

Detaylı

SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU

SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU TÜRKİYE SAĞLIK İŞÇİLERİ SENDİKASI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU 4857 SAYILI İŞ KANUNU Aralık 2012 ANKARA SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU SAĞLIK - İŞ Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası

Detaylı

01.07.2012 Tarihinde Yürürlüğe girecek YENİ TÜRK TİCARET KANUNU nun Anonim ve Limited Şirketlerle ilgili Ön Bilgileri

01.07.2012 Tarihinde Yürürlüğe girecek YENİ TÜRK TİCARET KANUNU nun Anonim ve Limited Şirketlerle ilgili Ön Bilgileri 01.07.2012 Tarihinde Yürürlüğe girecek YENİ TÜRK TİCARET KANUNU nun Anonim ve Limited Şirketlerle ilgili Ön Bilgileri Av. Yuda REYNA - Av. Süzet ANJEL Kanun No : 6102 Kabul Tarihi : 13.01.2011 Resmi Gazetede

Detaylı

HİZMET KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ

HİZMET KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI HİZMET KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ Bu Anasözleşme, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 88 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER KONU MADDE KONU MADDE BİRİNCİ

Detaylı

S.S. ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM VE TÜKETİM KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ

S.S. ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM VE TÜKETİM KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü S.S. ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM VE TÜKETİM KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ Bu Anasözleşme, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 88 inci maddesi uyarınca

Detaylı

BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ

BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ A) GİRİŞ Av.Sedat KARTAL Tüketici nin kullanmış olduğu ve özelinde banka ve finans kuruluşlarınca sağlanmış olan tüm kredilerin

Detaylı