KAMU İHALE KURUMU KAMU İHALE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI (Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Soruları) 10 ARALIK 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAMU İHALE KURUMU KAMU İHALE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI (Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Soruları) 10 ARALIK 2006"

Transkript

1 KAMU İHALE KURUMU KAMU İHALE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI (Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Soruları) 10 ARALIK 2006 A ALAN BİLGİSİ TESTİ KAMU HUKUKU KİK Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının, bir kez daha görüşülmek üzere TBMM ye geri gönderebileceği kanunlardan biri değildir? A) Bütçe kanunları B) Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi veren yetki kanunları C) Af kanunları D) Anayasa değişikliğine ilişkin kanunlar E) Milletlerarası antlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına ilişkin kanunlar Anayasası na göre aşağıdakilerden hangisi milletvekili seçilmeye engel olan durumlardan biri değildir? A) Değişik iki suçtan ötürü; birinden 7 ay, diğerinden 6 ay olmak üzere kesinleşmiş hapis cezalarına mahkûm olmak B) Affa uğramış olsa bile zimmet, irtikâp veya rüşvet suçlarından birinden ötürü mahkûm olmak C) Kaçakçılığa teşvik suçundan ötürü mahkûm olmak D) Affa uğramış olsa bile devlet sırlarını açığa vurmaktan ötürü mahkûm olmak E) Taksirli bir suçtan ötürü mahkûm olmak Anayasası na göre milletvekilliğinin düşmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Anayasa da 1995 yılında yapılan değişiklikten sonra, bir milletvekilinin istifası kendiliğinden sonuç doğurmaktadır; istifayı TBMM nin kabul etmesine gerek yoktur. B) 1995 değişikliği uyarınca milletvekilliğiyle bağdaşmayan bir görev veya hizmeti kabul eden bir milletvekilinin milletvekilliği, TBMM üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararıyla düşürülebilir. C) Meclis çalışmalarına özürsüz ve izinsiz 1 ay içinde toplam 5 birleşim katılmayan bir milletvekilinin milletvekilliği, TBMM Genel Kurulunca üye tam sayısının salt çoğunluğunun oyuyla düşürülebilir. D) Yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giyen milletvekilinin milletvekilliği mahkûmiyet kararının TBMM Başkanlığına bildirildiği tarihte, diğer mahkûmiyet hallerinde ise TBMM Genel Kurul Kararıyla sona erer. E) 1995 değişikliği uyarınca Anayasa Mahkemesince temelli kapatılan bir siyasal partinin kapatma davasının açıldığı tarihte üyesi olan milletvekillerinin milletvekilliği, kapatma kararının TBMM

2 Başkanlığına bildirildiği tarihte kendiliğinden sona erer. 4. Aşağıdakilerden hangisi, seçimlere ilişkin bir düzenleme olarak doğrudan 1982 Anayasası nda öngörülmüştür? A) Milletvekili seçimlerinde % 10 ülke barajının uygulanması B) Seçimlerde iki turlu çoğunluk sisteminin benimsenmesi C) Milletvekili seçimlerinde her ilin 18 milletvekiline kadar tek bir seçim çevresi olarak belirlenmesi D) Milletvekili seçimlerinde verilen oylara göre milletvekillerinin belirlenmesinde d Hont Sisteminin uygulanması E) Seçim kanunlarının, temsilde adalet ve yönetimde istikrar ilkelerini bağdaştıracak biçimde düzenlenmesinin gerekmesi 5. Aşağıdakilerden hangisi yasama organının kanun yapma yetkisinin konu bakımından sınırlandırılmamış olmasını ifade eder? A) Yasama yetkisinin genelliği ilkesi B) Düzenleyici işlemlerin genelliği ilkesi C) Genel oy ilkesi D) Yasama yetkisinin asliliği ilkesi E) Yasama yetkisinin devredilmezliği ilkesi 6. Aşağıdakilerden hangisi TBMM nin bilgi edinme ve denetim yollarından biri değildir? A) Gensoru B) Genel soruşturma C) Meclis araştırması D) Genel görüşme E) Soru 7. Aşağıdakilerden hangisi TBMM nin Anayasa da sayılan görev ve yetkilerinden biri değildir? A) Para basılmasına ve savaş ilanına karar vermek B) Bakanlar Kuruluna güvensizlik oyu vererek görevden düşürmek C) Ölüm cezalarının yerine getirilmesine karar vermek D) Kanun hükmünde kararnameleri öncelikle ve ivedilikle görüşmek E) Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesine karar vermek 8. Anayasa değişiklikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Anayasa nın değiştirilmesi TBMM üye tam sayısının en az üçte biri tarafından yazılı olarak teklif edilebilir. B) Anayasa değişikliği tekliflerinin kabulü TBMM üye tam sayısının en az üçte ikisinin gizli oyuyla olur. C) Bakanlar Kurulunun TBMM ye bir Anayasa değişikliği tasarısı sunması mümkün değildir. D) Cumhurbaşkanı Anayasa değişikliklerini bir kez daha görüşmek üzere TBMM ye geri gönderebilir. E) Anayasa değişikliklerine ilişkin teklifler TBMM Genel Kurulunda 2 defa görüşülür Anayasası na göre, Cumhurbaşkanı aşağıdaki işlemlerden hangisini karşı-imzaya gerek duymadan tek başına yapabilir? A) Bir bakanın görevine son vermek B) Genelkurmay Başkanını atamak C) İstifa eden bir bakanın yerine yenisini atamak D) Tüzükleri yayımlamak E) Kanun, kanun hükmünde kararname veya TBMM İçtüzüğü ne karşı Anayasa Mahkemesinde

3 iptal davası açmak Anayasası na göre aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesinin görev ve yetkilerinden biri değildir? A) TBMM İçtüzüğü nün Anayasa ya şekil yönünden uygunluğunu denetlemek B) Usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan uluslararası antlaşmaların Anayasa ya uygunluğunu denetlemek C) Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanını seçmek D) Siyasi partilerin mali denetimini yapmak E) Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin TBMM kararlarının iptali istemlerini karara bağlamak 11. Aşağıdakilerden hangisi kamu hizmetinin özelliklerinden biri değildir? A) Süreklilik B) Değişmezlik C) Tarafsızlık D) Eşitlik E) Uyarlanabilirlik 12. Aşağıdaki kamu kurumlarından hangisine 1982 Anayasası nda açıkça yer verilmemiştir? A) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu B) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu C) Vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim kurumları D) T.C. Merkez Bankası E) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları 13. Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetimlerin özelliklerinden biri değildir? A) Seçilmiş organlarının organlık sıfatını kaybetmelerine ilişkin nihai kararın İçişleri Bakanı tarafından verilmesi B) Somut görev ve yetkilerinin Anayasa yla değil kanunla belirlenmiş olması C) Yalnızca üç tür olması ve bunların Anayasa değişikliği dışında artırılamaması veya azaltılamaması D) Merkezi idarenin taşra örgütü olan ilin, aynı zamanda bir yerel yönetim birimi olması E) Kendi aralarında birlik kurmalarına ilişkin iznin Bakanlar Kurulu tarafından verilmesi 14. I. İl özel idarelerine, devlet tüzel kişiliği dışında ayrı bir tüzel kişilik tanınmıştır. II. İl genel meclisi, il özel idaresinin en yüksek karar organı olmuştur. III. İl genel meclisinin başkanı, üyeleri arasından seçilecektir. IV. İl genel meclisinin kararlarının kesinleşmesi için valinin onayı gerekli değildir. V. İl encümeninin başkanlığını vali yapacaktır. Yukarıdakilerden hangileri 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu yla getirilen yenilikler arasında yer alır? A) I ve II B) I ve III C) II ve V D) III ve IV E) IV ve V 15. Aşağıdakilerin hangisinde yer alan iki birimden biri, diğerinin organı değildir? A) Belediye - belediye encümeni B) İl özel idaresi - il idare kurulu C) Köy - ihtiyar meclisi D) Büyükşehir belediyesi - büyükşehir belediye başkanı E) Belediye - belediye meclisi 16. Aşağıdakilerden hangisi bağımsız idari otoritelerden

4 biridir? A) Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü B) Diyanet İşleri Başkanlığı C) Türk Standartları Enstitüsü D) Telekomünikasyon Kurumu E) Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 17. Aşağıdakilerden hangisi kamu ihale yöntemlerinden biri değildir? A) Açık artırma B) Açık eksiltme C) Pazarlık D) Yarışma E) Serbest rekabet 18. Aşağıdakilerden hangisi Türk Hukukunda kural olarak idari işlemlerin zorunlu şekil kurallarından biri değildir? A) Tüzüklerin Resmi Gazete de yayımlanması B) Yönetmeliklerin yazılı olması C) Şekilde paralellik D) Disiplin soruşturmasında ilgilinin savunmasının alınması E) Birel işlemlerde gerekçenin belirtilmesi 19. Adalet Bakanlığı, adli mahkemelerde uygulanacak nitelikte bir yönetmelik düzenlemiş ve yayımlamıştır. Bu işleme karşı ilgililerin açacağı iptal davasında görevli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir? A) Danıştay dava dairesi B) Ankara idare mahkemesi C) Danıştay idari dairesi D) Ankara Bölge İdare Mahkemesi E) Bu konuda idari yargı görevli değildir ve dava Yargıtayda açılır. 20. I. Ergin ve sezgin olmak II. Dava konusu ile meşru bir menfaat ilişkisi bulunmak III. T.C. vatandaşı olmak Yukarıdakilerden hangileri iptal davası açma ehliyeti yönünden davacıda bulunması zorunlu niteliklerdir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III 21. Aşağıdakilerden hangisi idare hukukunun kaynaklarından biri değildir? A) Örf ve âdet B) Öğreti C) Yönetmelikler D) Uluslararası antlaşmalar E) Anayasa Mahkemesi kararları 22. İdari Yargılama Usulü Kanunu nda aşağıdakilerden hangisi için özel bir yetki kuralı öngörülmemiştir? A) Taşınır mallara ilişkin davalar B) Kamu mallarına ilişkin davalar C) Görevle ilişkinin kesilmesi sonucu doğurmayan disiplin cezalarıyla ilgili davalar D) Kamu görevlilerinin parasal haklarıyla ilgili davalar E) Kamu görevlilerinin emekli edilmeleriyle ilgili davalar 23. Aşağıdaki yargılama kavramlarından hangisi İdari Yargılama Usulü Kanunu nda düzenlenmemiş olmakla birlikte idari yargılama usulünde yer alır? A) İlk inceleme B) Karar düzeltme C) Yargılamanın yenilenmesi D) Duruşma

5 E) Davaya katılma 24. Hastane polisi olarak Ankara Numune Hastanesinde nöbet tutmakta olan polis memuru P, gece sularında Emniyet Müdürlüğünce gönderilen kumanyasını yerken, hastanede yatmakta olan akıl hastası H nin bıçaklı saldırısı üzerine yaşamını yitirmiştir. P nin eşi E nin tazminat istemli başvurusu, İçişleri Bakanlığı tarafından ölüm olayı ile idari faaliyet arasında bir nedensellik bağı bulunmadığı gerekçesiyle reddedilmiştir. Bunun üzerine E, tazminat istemli bir idari dava açmıştır. Buna göre açılan davanın türü ve süresiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur A) İptal davası; olayın gerçekleştiği tarihten itibaren 60 gün içinde açılmalıdır. B) Tam yargı davası; olayın öğrenildiği tarihten itibaren 60 gün içinde açılmalıdır. C) Tam yargı davası; olayın gerçekleştiği tarihten itibaren 15 yıl içinde açılmalıdır. D) İptal ve tam yargı davası; olayın gerçekleştiği tarihten itibaren 1 yıl içinde açılmalıdır. E) Tam yargı davası; başvurunun reddedildiğinin bildirildiği tarihten itibaren 60 gün içinde açılmalıdır. 25. İdari Yargılama Usulü Kanunu na göre, aşağıdakilerin hangisinde idare mahkemesi hâkimi ilk inceleme safhasında dilekçenin reddi kararı verir? A) Davanın yanlış hasım gösterilerek açılması halinde B) Davanın vergi mahkemesinin görevine girmesi halinde C) Ehliyetli şahsın avukat olmayan vekili tarafından davanın açılmış olması halinde D) Davaya konu edilen işlemin kesin nitelikte olmaması halinde E) Davalının hiç gösterilmemiş olması halinde 26. A, hileli yollarla bir bankanın bilişim sistemine girerek B nin hesabındaki parayı kendi hesabına aktarmış daha sonra da bu parayı ATM den çekmiştir. Buna göre A nın cezai sorumluluğuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) A ya zincirleme suç nedeniyle ceza verilir. B) A ya bileşik suç nedeniyle ceza verilir. C) A ya fikri içtima nedeniyle ceza verilir. D) A ya müterakki suç nedeniyle ceza verilir. E) A ya 2 ayrı suç nedeniyle ceza verilir sayılı Türk Ceza Kanunu yla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Şikâyetin sirayetini (genişleme etkisi) kabul etmemiştir. B) Cezanın önleyici etkisini göstermesini engellediği için erteleme kurumunu kaldırmıştır. C) Genel affı failin kabulü şartına bağlamıştır. D) Cürüm - kabahat ayrımını kaldırmıştır. E) Müsadereyi ceza olarak düzenlemiştir. 28. Türk Ceza Kanunu na göre ceza sorumluluğunu kaldıran nedenlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Hukuka aykırı emir hiçbir surette yerine getirilemez. B) Hayvan saldırılarına karşı meşru savunma mümkündür. C) Üçüncü kişiye ait bir hakka yönelik ağır ve muhakkak tehlikeye karşı zorunluluk hali kabul edilmemiştir. D) Ceza sorumluluğunu kaldıran nedenlerde sınırın taksirli şekilde aşılması halinde, fiilin taksirli şekli

6 de cezalandırılıyorsa fail işlenen fiilin taksirli şeklinden cezalandırılır; ancak cezası kanunda belirtilen oranda indirilir. E) İsnat yeteneği olmayanların haksız saldırılarına karşı meşru savunma mümkün değildir. 29. Türk Ceza Kanunu na göre suça teşebbüsle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Türk Ceza Kanunu nun teşebbüse ilişkin hükümleri, cezai sorumluluğu daraltıcı nitelik arz eder. B) Teşebbüs halinde kalan suçun, manevi unsur bakımından tamamlanmış suçtan bir farkı yoktur. C) Eksik ve tam teşebbüs ayrımı bulunmamaktadır. D) Tehdit suçuna teşebbüs mümkündür. E) Teşebbüste gönüllü vazgeçme halinde fail, kastettiği suçtan cezalandırılmaz; fakat tamam olan kısım bir suça vücut veriyorsa o suça ait cezayla cezalandırılır. 30. Vergi dairesinde veznedar olarak görev yapan A, yatırılan vergilerin bir kısmını kayıt harici bırakmak suretiyle kendisine mal ediyor. Buna göre A nın cezai sorumluluğu aşağıdakilerden hangisidir? A) Güveni kötüye kullanma B) Dolandırıcılık C) Resmi evrakta sahtecilik ve güveni kötüye kullanma D) Ağırlaştırılmış zimmet E) İkna suretiyle irtikâp 31. İlçe belediye başkanı olan A, gerçekte yapılmayan tretuarlar yapılmış gibi hayali hak ediş raporları düzenleyerek belediyenin parasını kendisine mal etmiştir. Buna göre A nın cezai sorumluluğuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Basit zimmetten cezalandırılır. B) Ağırlaştırılmış zimmetten cezalandırılır. C) Dolandırıcılıktan cezalandırılır. D) Resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılıktan cezalandırılır. E) Basit zimmet ve resmi belgede sahtecilikten cezalandırılır. 32. Milli Emlak Müdürlüğü satış servisinde şef olarak çalışan A ve memur olarak çalışan B, satışı yapılan taşınmazların ihale sonrası ödenmesi gereken KDV si için başvuran 10 kişiden, gerçeğe aykırı bir kısım hesaplar yaparak ödemeleri gerekenden daha fazla vergi istemişlerdir. Fazladan aldıkları parayı da vergi dairesine yatırmayıp mal edinmişlerdir. Buna göre A ve B nin cezai sorumluluğu aşağıdakilerden hangisidir? A) Rüşvet B) İkna suretiyle irtikâp C) İcbar suretiyle irtikâp D) Zimmet E) Görevi kötüye kullanma 33. A, inşa etmiş olduğu ve gerekli şartları yerine getirdiği binaya iskân ruhsatı veren belediye yetkilisi B ye, bu nedenle bir araba hediye etmiştir. Buna göre B nin cezai sorumluluğu aşağıdakilerden hangisidir? A) Rüşvet almak B) İcbar suretiyle irtikâp C) İkna suretiyle irtikâp D) Görevi kötüye kullanma E) Zimmet 34. İlk derece mahkemesinde yetkisizlik iddiası en

7 geç ne zamana kadar ileri sürülebilir? A) Sanığın sorgusundan önce B) Hükümden önce C) İddianame okunmadan önce D) Savcının esas hakkındaki mütalaasından önce E) En geç üçüncü oturumdan önce 35. Aşağıdakilerden hangisi, Ceza Muhakemesi Kanunu nda hâkimin davaya bakamayacağı hallerden biri olarak belirtilmemiştir? A) Şüpheli, sanık veya mağdur ile aralarında ev sahibikiracı ilişkisi olması B) Şüpheli, sanık veya mağdur ile aralarında evlat edinme bağlantısı olması C) Şüpheli, sanık veya mağdur ile aralarında üçüncü derece dahil kan hısımlığı olması D) Aynı davada tanık veya bilirkişi sıfatıyla dinlenmiş olması E) Suçtan kendisinin zarar görmesi 36. Şikâyet şartıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Soruşturulması veya kovuşturulması şikâyete bağlı suç hakkında yetkili kimse 6 ay içinde şikâyette bulunabilir. B) Resen takip edilen bir suçun şikâyete tabi olduğu kovuşturma sırasında anlaşılırsa durma veya düşme kararı verilmesi gerekir. C) Şikâyet hakkının kullanılabilmesi için fiilin öğrenilmesi yeterlidir. D) Şikâyet süresi fiilin ve failin öğrenilmesinden itibaren 6 aydır. E) İştirak halinde suç işlemiş sanıklardan biri hakkında şikâyette bulunulması diğerlerine sirayet eder. 37. Ceza muhakemesinde yer yönünden yetki kuralıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Teşebbüs aşamasında kalan bir suçta ilk icra hareketinin yapıldığı yer mahkemesi yetkilidir. B) Zincirleme suçlarda ilk suçun işlendiği yer mahkemesi yetkilidir. C) Kesintisiz suçlarda ilk hareketin yapıldığı yer mahkemesi yetkilidir. D) Takibi şikâyete bağlı olan hakaret suçunun ülkede yayımlanan bir basılı eserle işlenmesi halinde, eser mağdurun yerleşim yerinde veya oturduğu yerde dağıtılmışsa, o yer mahkemesi de yetkilidir. E) Suçun işlendiği yer belli değilse Ankara mahkemesi yetkilidir. 38. Cumhuriyet savcısıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Sulh ceza mahkemelerinde Cumhuriyet savcısı bulunmadığı için bu mahkemelerdeki davaları şikâyet eden kişi açmaktadır. B) Cumhuriyet savcılarına Adalet Bakanı dava açmaları konusunda emir veremez. C) Ceza Muhakemesi Kanunu, Cumhuriyet savcısı tarafından kamu davası açılması için her koşulda kamu yararının aranmasını şart koşmaktadır. D) Cumhuriyet savcıları ilk derece mahkemelerinde kamu davasını açtıktan sonra, duruşma aşamasında mahkemede yer almak zorunda değildir. E) Bir kamu davasını hangi Cumhuriyet savcısı açmışsa,

8 duruşmada da yalnızca o savcı bulunmak zorundadır. 39. Ceza muhakemesinde hükümle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Beraat kararı bir hükümdür ve sadece sanığın suçsuz olduğunun kesin olarak ispat edilmesi halinde verilebilir. B) Mahkûmiyet kararı suçluluk konusunda kesin kanaate ulaşılmadan da verilebilir. C) Durma kararının verilebildiği durumlarda her koşulda durma kararı verilmelidir. D) Durma kararı da bir hükümdür. E) Mahkemenin verdiği ceza verilmesine yer olmadığı kararı bir hükümdür. 40. Yakalama koruma tedbiriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Kolluk görevlilerinin yakalama yetkisini kullanabilmeleri için diğer koşulların yanında savcı veya amirlerine başvurma olanaklarının da bulunmaması gerekir. B) Kolluk önleyici tedbirleri aldıktan sonra, yakalanana kanuni haklarını derhal bildirmek zorundadır. C) Suçüstü halinde çocuklara karşı işlenen şikâyete bağlı suçlarda, şüphelinin yakalanması için şikâyetin gerçekleşmesi şarttır. D) Kolluk, kişilerin yakalama yetkisine sahip olduğu durumlarda da yakalama yetkisine sahiptir. E) Herkesin yakalama yapabileceği hallerden biri de kişiye, suçu işlerken rastlanmasıdır. A ALAN BİLGİSİ TESTİ ÖZEL HUKUK 41. Aşağıdakilerden hangisi feri hakların kapsamına dahil değildir? A) Cezai şart B) İpotek C) Faiz D) Dava masrafları E) İsim hakkı 42. Aşağıdakilerin hangisinde butlan yoktur? A) Bir anlaşma kamu düzenine aykırı yapılmışsa B) Bir anlaşma kurucu unsurları taşımıyorsa C) Bir anlaşma emredici şekil kurallarına aykırı yapılmışsa D) Bir anlaşmanın yapıldığı anda içeriğinin yerine getirilmesi imkânsızsa E) Bir anlaşmanın içeriği ahlâk ve adaba aykırıysa 43. Aşağıdakilerden hangisi geçersizlik yaptırımının kapsamına dahil değildir? A) Butlan B) İptal C) Cebri icra D) Kısmi butlan E) Askıda hükümsüzlük 44. Gaiplik karinesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Gaiplik karinesinden yararlanabilmek için mahkeme kararı şarttır. B) Gaiplik karinesinin varlığının mahkeme kararıyla

9 kabulü halinde gaipliğine karar verilen kişi evliyse, evliliği devam eder. C) Hakkında gaiplik kararı alınan kişinin evliliği devam ediyorsa, karardan sonra doğan çocuklar soybağı ile gaip olan babaya bağlıdırlar. D) Gaibin mal varlığı gaiplik kararının verilmesi üzerine mirasçılara geçer. E) Gaip, 10 sene içinde çıkıp gelmezse, mirasçılar aldıklarını iade ile yükümlü değildir. 45. A ya ait olan bir makale onun ismine yer verilmeden ve bedel alınmadan yayınlanmıştır. Buna göre A aşağıdaki davalardan hangisini açamaz? A) Önleme davası B) Durdurma davası C) Maddi tazminat davası D) Manevi tazminat davası E) Sebepsiz zenginleşme davası 46. Kesinleşmiş bir mahkeme kararıyla sabit olmuş borç için yeni zamanaşımı süresi ne kadardır A) 6 ay B) 1 yıl C) 2 yıl D) 5 yıl E) 10 yıl 47. Aşağıdakilerden hangisi bir tahsis işlemiyle kamu malı niteliğini kazanır? A) Ormanlar B) Kıyılar C) Madenler D) Yollar E) Göller 48. Üst hakkıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Üst hakkı en az 30 sene için tesis edilir. B) Aksi öngörülmemişse üst hakkı mirasçıya geçer. C) Aksi öngörülmemişse üst hakkı devredilebilir. D) Üst hakkı hak sahibine inşaat üzerinde mülkiyet hakkı sağlar. E) Üst hakkı sona erdiğinde aksi öngörülmemişse taşınmaz maliki, bir bedel ödeme yükümlülüğü altındadır. A KİK 2006 Diğer sayfaya geçiniz Aşağıdakilerden hangisi eşyadır? A) Ceset B) Kızılaya bağışlanan kan C) Dünya D) Malvarlığı E) Nefes alınan hava 50. Aşağıdakilerden hangisi esaslı sayılan beyan hatalarından biri değildir? A) Akdin mahiyetinde hata B) Temel hatası C) Akdin konusunda hata D) Miktarda hata E) Akdin taraflarında hata 51. Aşağıdakilerden hangisi zamanaşımını kesen sebeplerden biri değildir? A) Alacaklının borçluya ihtar çekip ifa için mehil vermesi B) Alacaklının borçluyu dava etmesi C) Alacaklının borçlu aleyhine icra takibi yapması D) Alacaklının borçlu aleyhine, tahkim söz konusu ise hakemde dava açması E) Borçlunun borcuna mahsuben bir miktar ödemede

10 bulunması 52. Aşağıdaki kişilerden hangisi araç işleten değildir? A) Aracın maliki B) Aracın uzun süreli kiracısı C) Aracı, sigorta eden sigorta şirketi D) Aracı çalan hırsız E) Aracı, mülkiyeti muhafaza kaydıyla satın alan kişi 53. A nın geçici kullandığı B ye ait otomobil ile C nin kullandığı otomobilin çarpışması sonucu, A nın yanında oturan yolcu D ölmüştür. Kaza sonrasında olayda A nın 7/8 oranında; C nin ise 1/8 oranında kusurlu olduğu anlaşılmıştır. D nin ölümü nedeniyle eşi ve çocukları sorumlular aleyhine tazminat davası açmaya karar vermişlerdir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Doğan zarardan dolayı A, B ve C müteselsilen sorumludurlar. B) Doğan zarardan dolayı A ve B 7/8 oranında, C ise 1/3 oranında sorumludurlar. C) Doğan zarardan dolayı A, B ve C kusur oranları ne olursa olsun 1/3 oranında sorumludurlar. D) Doğan zarardan dolayı A ve B sorumlu olup, bunların zararı tazmin etmemeleri halinde C nin sorumluluğu gündeme gelir. E) Doğan zarardan alacaklılara karşı sadece C, araç işleten sıfatıyla sorumlu olup, zararı tazmin ettikten sonra A ve B ye kusurları oranında rücu hakkına sahiptir. 54. Takas ne demektir? A) Malın mal ile değiştirilmesi sözleşmesi B) Malın para ile değiştirilmesi sözleşmesi C) 2 kişinin farklı cinsten olan borçlarının birbirini karşıladığı oranda borcun son bulması D) 2 kişinin aynı cinsten karşılıklı, beyanda bulunanın ifa, diğer tarafın talep edilebilir borçlarının birbirini karşıladığı oranda borcun son bulması E) 2 kişinin vadeleri farklı borçlarının, vade geldiğinde birbirini karşıladığı oranda borcun son bulması 55. Gabin ne demektir? A) Bir kişinin tehdit altında fahiş bedel karşılığında alım yapması B) Bir kişinin aldatılmak suretiyle fahiş bedel karşılığında yaptığı bir alımı C) Bir kişinin saflığından yararlanılmak suretiyle edimler arasında açık bir dengesizlik olmayan satış sözleşmesi yapılması D) Bir kişinin deneyimsizliğinden veya zor durumda bulunmasından yararlanılmak suretiyle edimler arasında aşırı dengesizliğe yol açan sözleşme yapılması E) Bir kişinin bir başkası lehine aşırı yarar sağlamak üzere karşı tarafın aldatılması 56. İcaba davet ne demektir? A) Sözleşmenin kurulabilmesi için yapılan ilk irade açıklaması B) Sözleşmenin kurulabilmesi için karşı tarafın icaba uygun olarak açıkladığı irade C) Başkalarını icapta bulunmaya yöneltme amacıyla açıklanan, bağlayıcı olmayan irade açıklaması

11 D) İcap ile uyumlu olan irade açıklaması E) Kabul iradesinden önce açıklanan irade 57. Aşağıdakilerden hangisi, bir işletmenin ticari işletme sayılabilmesi için aranan ölçütlerden biri değildir? A) Gelir sağlamayı hedeflemesi B) Faaliyetinin devamlı olması C) Başka bir işletmeden bağımsız olarak faaliyetlerini sürdürmesi D) Faaliyetlerinin esnaf faaliyeti sınırını aşması E) İşletenin gerçek kişi ya da özel hukuk tüzel kişisi olması 58. Tacir sıfatının kazanılmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Kolektif şirketlerde tacir sıfatı şirkete değil ortaklara ait olur. B) Kişinin ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işletmesi, tacir sıfatının kazanılması için yeterlidir. C) Bir işletme kurup açtığını çeşitli ilan vasıtalarıyla halka bildirmiş olan kimse, henüz işletme müşterilerle fiilen temasa geçmiş olmasa dahi tacir sayılır. D) Anonim şirketlerde tacir sıfatı ortaklara değil şirkete ait olur. E) Bir ticari işletmeyi kendi adına işleten kimseye tacir denir. 59. Ticari işletmenin rehniyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Bu rehin türünde, işletmeye dahil taşınır unsurların rehin alana teslimine gerek kalmadığı için ticari işletmenin faaliyeti kesintisiz sürdürülebilir. B) Ticari işletme rehni, Ticari İşletme Rehni Kanunu nda düzenlenmiştir. C) Ticari işletme rehni kurulduktan sonra rehin veren, işletmenin değerini korumak hususunda özen göstermekle yükümlüdür. D) Ticari işletme rehninde, rehin alacaklısı kişiler Kanun da sınırlı olarak sayılmıştır. E) Ticari işletme rehni, taraflar arasında adi yazılı rehin sözleşmesinin akdedilmesiyle doğar; daha sonra sicile tescil ettirilir. 60. Ticaret şirketleri hangi anda tüzel kişilik kazanır? A) Kurucuların iradeleri arasında şirket kurma konusunda mutabakatın doğduğu anda B) Şirket sözleşmesinde yer alması istenen hususlarda tam bir mutabakatın meydana geldiği anda C) Şirket sözleşmesinin imzalandığı anda D) Şirket sözleşmesinin ticaret siciline tescil olunduğu anda E) Şirket sözleşmesindeki imzaların noterce tasdik edildiği anda 61. İntifa senetleri, sahibine aşağıdaki haklardan hangisini sağlamaz? A) Şirkette ortaklık B) Yıllık kâra katılma C) Tasfiye bakiyesine katılma D) Yönetim kurulu üyeliği E) Genel kurul toplantısına katılma 62. Aşağıdaki şirketlerden hangisi ticaret siciline tescil edilemez? A) Kolektif şirket B) Komandit şirket

12 C) Limitet şirket D) Anonim şirket E) Adi şirket 63. Keşide olunduğu yerle aynı yerde ödenecek bir çekte ödenmeme halinde, müracaat hakkının kullanılabilmesi için bu durumun hangi süre içinde tespit ettirilmesi gerekir? A) Ödenmeme tarihini takip eden 2 iş günü B) Ödenmeme tarihini takip eden 10 iş günü C) Ödenmeme tarihini takip eden 10 gün D) Keşide tarihinden itibaren 10 gün E) Keşide tarihinden itibaren 1 yıl 64. Kambiyo senetleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Kanunen emre yazılıdırlar. B) Bono ve poliçe hamile yazılı olarak düzenlenemezler. C) Çekler nama, emre veya hamile yazılı olarak düzenlenebilirler. D) Poliçelerin nama yazılı halde düzenlenebilmeleri için menfi emre kaydı bulunması şarttır. E) Devir şekli belirtilmemiş olan bir bono, senet metninde lehtarın adı belirtildiği için nama yazılı kabul edilir. 65. Anonim ortaklık pay senetleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Hamiline yazılı olabilir. B) Nama yazılı olabilir. C) Alacaklılık hakkı sağlar. D) Hamiline yazılı olabilmesi için ana sözleşmede bu yönde bir hüküm olmalıdır. E) Bedelleri tamamen ödenmemiş olan paylar için hamiline yazılı pay senetleri çıkarılamaz. 66. Aşağıdakilerin hangisi poliçeyi geçersiz kılar? A) Vadenin gösterilmemesi B) Poliçeye menfi emre kaydı konulmuş olması C) Poliçede lehtar isminin bulunmaması D) Keşidecinin, ödenmemeden dolayı sorumsuzluk kaydı koymuş olması E) Keşidecinin, kabul olunmamadan dolayı sorumsuzluk kaydı koymuş olması 67. Aşağıdakilerden hangisi hileli iflas hallerinden biri değildir? A) Alacaklıların zararına gerçeğe aykırı makbuz verme B) Muvazaalı satış yapma C) Konkordato dışında alacaklıya özel menfaat temin etme D) Gerçeğe aykırı borç ikrar etme E) İşlerini terk ederek kaçma 68. Aşağıdakilerden hangisi basit tasfiyeyi adi tasfiyeden ayıran unsurlardan biridir? A) Depo kararı B) İflas kararı C) Alacaklılar toplantısı D) Pay cetveli E) Aciz belgesi 69. Aşağıdakilerden hangisi adi konkordatonun tasdiki şartlarından biri değildir? A) Teklif edilen paranın borçlunun kaynakları ile orantılı olması B) Asgari % 50 ödeme taahhüdünde bulunma C) Kaydedilen alacaklıların yarısı ve alacakların üçte

13 ikisini aşan çoğunlukla kabul edilmiş olma D) Teminat gösterme E) Yargılama gider ve harçlarının depo edilmesi 70. Aşağıdaki mallardan hangisi haczedilebilir? A) Borçlu olan çiftçinin atı B) Terzinin dikiş makinesi C) Bakkalın buzdolabı D) Avukatın kitapları E) Borçlunun haline münasip evi 71. Cebri icrada artırmanın, satıştan en az ne kadar süre önce ilan edilmesi gerekir? A) 7 gün B) 10 gün C) 15 gün D) 1 ay E) 2 ay 72. Geçici haciz aşağıdakilerin hangisinde mümkündür? A) İtirazın geçici kaldırılmasında B) İtirazın kesin kaldırılmasında C) İtirazın iptali davasında D) İhtiyati haciz talebinin kabulünde E) İhtiyati tedbir talebinin kabulünde 73. İcra müdürünün daha önce haczetmiş olduğu malların satış tutarının bütün alacakları ödemeye yetmemesi halinde, kendiliğinden borçlunun başka mallarını haczetmesine ne denir? A) İlave haciz B) Tamamlama haczi C) İhtiyati haciz D) İcrai haciz E) Geçici haciz 74. Tebligatın usule aykırı yapılmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Tebligat yok hükmündedir. B) Tebligatın usulsüzlüğü konusunda tespit davası açılır. C) Eski hale getirme istenir. D) Gecikmiş itiraza başvurulur. E) Muhatap öğrenmişse geçerli sayılır. 75. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu nda öngörülen tahkim süresi ne kadardır? A) 1 ay B) 3 ay C) 6 ay D) 1 yıl E) 2 yıl 76. Davacının dava dilekçesinde ilk önce asıl talebi ve eğer asıl talebi reddedilirse yardımcı talebi hakkında karar verilmesini istediği davaya ne ad verilir? A) Kısmi dava B) Objektif dava birleşmesi C) Sübjektif dava birleşmesi D) Mütelâhik dava E) Terditli dava 77. Aşağıdakilerden hangisi, davaya vekâletin kanuni kapsamı içinde olup özel yetki verilmesini gerektirmez? A) Davadan feragat etme B) Başkasını tevkil etme C) Tahkim sözleşmesi yapma D) Delil tespiti isteme E) Hâkimi reddetme 78. İhtiyati tedbir kararı kendiliğinden ne zaman kalkar? A) Esas hakkında verilen kararın tefhim olunmasını müteakip B) Dosyanın işlemden kaldırılmasıyla

14 C) Lehine karar verilen tarafın mazeretsiz olarak üst üste 3 duruşmaya gelmemesi halinde D) Hâkimin davadan çekilmesi halinde E) Gönderme kararı verilmesi halinde 79. Tahkim süresinin başlama tarihi aşağıdakilerden hangisidir? A) Hakemlerin ilk toplantı tarihi B) Tarafın kendi hakemini seçip karşı tarafın kendi hakemini seçmesi hususunu karşı tarafa bildirdiği tarih C) Hakem seçiminin tamamlandığı tarih D) Tahkim anlaşmasının yapıldığı tarih E) Hakem anlaşmasının yapıldığı tarih 80. Tahkim şartı ne demektir? A) Tahkime gidilmesinin kanunen zorunlu olması B) Taraflar ile hakem arasındaki anlaşma C) Tarafların aralarında mevcut bir sözleşmeye koydukları ve bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların tahkim yoluyla çözümleneceğine ilişkin kayıt D) Tarafların aralarında ortaya çıkacak uyuşmazlık hakkında Türk mahkemelerinde dava açılamaması şartına bağlı olarak hakeme gidecekleri hakkında kayıt E) Tarafların hakem seçiminde anlaşmaları şartına bağlı olan tahkim ALAN BİLGİSİ TESTİ (KAMU HUKUKU, ÖZEL HUKUK, İKTİSAT, MALİYE, İŞLETME VE MUHASEBE) A KİTAPÇIĞI 1. A 2. E 3. C 4. E 5. A 6. B 7. C 8. B 9. E 10. B 11. B 12. D 13. A 14. D 15. B 16. D 17. E 18. E 19. A 20. C 21. A 22. C 23. E 24. E 25. C

15 26. B 27. D 28. D 29. A 30. D 31. B 32. B 33. D 34. A 35. A 36. B 37. D 38. B 39. E 40. C 41. E 42. B 43. C 44. E 45. A 46. E 47. D 48. E 49. B 50. B 51. A 52. C 53. A 54. D 55. D 56. C 57. E 58. A 59. E 60. D 61. A 62. E 63. D 64. E 65. C 66. C 67. E 68. C 69. B 70. C 71. D 72. A 73. B 74. E 75. C 76. E

16 77. D 78. A 79. A 80. C 81. C kaynak:http://www.osym.gov.tr/belgegoster.aspx?f6e1 0F CFF1A9547B61DAFFE2AA26CBFDF5F1B259F

A ALAN BİLGİSİ TESTİ ÖZEL HUKUK

A ALAN BİLGİSİ TESTİ ÖZEL HUKUK ALAN BİLGİSİ TESTİ ÖZEL HUKUK ÖZEL HUKUK ALANINA AİT SORULARIN CEVAPLARINI CEVAP KÂĞIDINIZDA BU ALANLA İLGİLİ YERE İŞARETLEYİNİZ. 41. Aşağıdakilerden hangisi feri hakların kapsamına dahil değildir? A)

Detaylı

TAKİP HUKUKU EL KİTABI

TAKİP HUKUKU EL KİTABI İsmail ERCAN Avukatlar ve Hâkimler için TAKİP HUKUKU EL KİTABI İcra Hukuku İflas Hukuku İyi leştiṙme (Konkordato ve Yeniden Yapılandırma) Hukuku Alacaklıları Koruyucu Diğer Önlemler İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna

Detaylı

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR ANAYASANıN TEMEL ILKELERI 2 1. madde Türkiye devleti bir cumhuriyettir. 2. Madde Cumhuriyetin nitelikleri Cumhuriyetçilik Başlangıç ilkeleri Atatürk

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI Birinci Bölüm: İdare Hukukunun Tanımı I. İdare... 3 II. İdari Fonksiyon... 4 A. Toplumun Genel ve Sürekli İhtiyaçlarının Karşılanmasına Yönelik

Detaylı

TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ

TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ TÜRK HUKUK SİSTEMİ İdari Yargı Adli Yargı Askeri Yargı Sayıştay Anayasa Mahkemesi İDARİ YARGI SİSTEMİ İdarenin eylem ve işlemlerine karşı açılan davaların görüşüldüğü,

Detaylı

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 4483 Resmi Gazete Tarih: 4.12.1999; Sayı: 23896 Amaç MADDE

Detaylı

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi ÖĞRENME HEDEFLERİMİZ - ADLİYE MAHKEMELERİ, YARGITAY - İDARE MAHKEMELERİ, DANIŞTAY - UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ - ANAYASA MAHKEMESİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Ceza Hukuku Genel Hükümler

İÇİNDEKİLER. Ceza Hukuku Genel Hükümler İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Ceza Hukuku Genel Hükümler -1. CEZA HUKUKUNUN TANIMI... 1 I. Ceza Hukukunun Tanımı... 1-2. CEZA HUKUKUNUN KAYNAKLARI VE YORUM... 2 I. Ceza Hukukunun Kaynakları... 2 II. TCK ile

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013 ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0 -..0 0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER 1 31 Sayılı BAHUM İç KONU; 659 sayılı KHK nın Adli uyuşmazlıkların sulh yoluyla halli, uzlaşma ve vazgeçme yetkileri başlıklı

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19 İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar I. Devletin şekli... 1...19 II. Cumhuriyetin nitelikleri... 2...19 III. Devletin bütünlüğü, resmî dili,

Detaylı

Özet, yaprak test, deneme sınavı ders malzemelerine ANADOLUM ekampüs Sistemin'nden (https://ekampus.anadolu.edu.tr) ulaşabilirsiniz. 19.

Özet, yaprak test, deneme sınavı ders malzemelerine ANADOLUM ekampüs Sistemin'nden (https://ekampus.anadolu.edu.tr) ulaşabilirsiniz. 19. 2016 BAHAR ARA - A TİCARET HUKUKU A 1. 2. 3. 4. Tacirler arasında gerçekleşen aşağıdaki ihbar veya ihtarlardan hangisi Türk Ticaret Kanununun öngördüğü şekil şartına uygun değildir? Noter kanalıyla yapılan

Detaylı

1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden

1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden 1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden A) Şirket sözleşmesi hükümleri B) Ticari örf ve adet hukuku kuralları C) Tamamlayıcı ve yorumlayıcı hükümler D) Emredici

Detaylı

Menfi Tespit Davasında Görevli - Yetkili Mahkeme ve Yargılama Usulü. İcra Takibinden Önce ve Sonra Açılan Menfi Tespit Davası

Menfi Tespit Davasında Görevli - Yetkili Mahkeme ve Yargılama Usulü. İcra Takibinden Önce ve Sonra Açılan Menfi Tespit Davası MENFİ TESPİT DAVASI İÇİNDEKİLER davası Menfi Tespit Davasında Görevli - Yetkili Mahkeme ve Yargılama Usulü İcra Takibinden Önce ve Sonra Açılan Menfi Tespit Davası Menfi Tespit Davasının Borçlu Lehine

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

Staja Baþlama Ticaret Hukuku Çýkmýþ Soru ve Cevap Gönderen : guliz - 12/05/2009 12:31

Staja Baþlama Ticaret Hukuku Çýkmýþ Soru ve Cevap Gönderen : guliz - 12/05/2009 12:31 Staja Baþlama Ticaret Hukuku Çýkmýþ Soru ve Cevap Gönderen : guliz - 12/05/2009 12:31 TÝCARET HUKUKU - 1-Aþaðýdakilerden hangisi Ticaret Sicili Tüzüðüne göre, ticari iþletmenin genel unsurlarýndan biri

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna Giriş I. KAVRAM...3 II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR...4 A. Taraf Ehliyeti...4 B. Takip Ehliyeti...5 C. Sıfat (Husumet)...6

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna Giriş I. KAVRAM...3 II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR...4 A. Taraf Ehliyeti...4 B. Takip Ehliyeti...5 C. Sıfat (Husumet)...6

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İÇİNDEKİLER TAKIP HUKUKUNA GIRIŞ I. KAVRAM...3 II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR...4 A. Taraf Ehliyeti...4 B. Takip Ehliyeti...5 C. Sıfat (Husumet)...6

Detaylı

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA Davanın Konusu : Uyuşmazlık, davacının 672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İDARENIN DENETLENMESI I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 5320 Kanun Kabul Tarihi: 23/03/2005 Yayımlandığ Resmi Gazete No: 25772 Mükerrer Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 31/03/2005

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582 T.C D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785 Karar No : 2012/3582 Anahtar Kelimeler : Haciz İşlemi, İhtiyati Haciz, Şirket Ortağı, Teminat, Kişiye Özgü Ev Eşyaları Özeti: Teşebbüsün muvazaalı olduğu

Detaylı

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem ÖZETLE Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem MiLLETiN ONAYIYLA Mevcut Anayasa da Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin başıdır. Sistemin işleyişi, devletin bekası ve vatanın bütünlüğü, Türkiye

Detaylı

İçindekiler. Önsöz III BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM. Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri

İçindekiler. Önsöz III BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM. Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri İçindekiler Önsöz III BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri A. Sözleşmenin kurulması 1 I. İrade açıklaması 1 II. Öneri

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 13 Aralık 2006 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26375 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat ile iş sahipleri

Detaylı

İstihkak prosedürü sonunda, üçüncü kişinin bu hakkı kabul edilir, lehine sonuçlanırsa, o mal üzerindeki haciz kalkar veya mal o hakla birlikte

İstihkak prosedürü sonunda, üçüncü kişinin bu hakkı kabul edilir, lehine sonuçlanırsa, o mal üzerindeki haciz kalkar veya mal o hakla birlikte Borçlunun borcu için, borçluya yakınlığı ne olursa olsun 3. kişinin malvarlığına dahil unsurlar,haczedilemez. Bununla birlikte 3. kişilere ait bazı malların borçlunun olduğu kabul edilerek haczedilmesi

Detaylı

Yayın Tarihi : Doküman No: Revizyon Tarihi : Revizyon No:

Yayın Tarihi : Doküman No: Revizyon Tarihi : Revizyon No: Sayfa 1 / 6 TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ GENEL MERKEZİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 04.04.2014 1 Sayfa 2 / 6 Amaç Madde 1. Bu n amacı, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Hukuk Müşavirliğinin görev,

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUK HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. HUKUK B. TOPLUMSAL KURALLAR VE MÜEYYİDELERİ 1. Toplumsal Kuralların Gerekliliği 2. Toplumsal Kuralların Sınıflandırılması a. Görgü

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 T.C. Resmi Gazete Yayın Tarihi 24 Aralık 2009 PERŞEMBE Sayı : 27442 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat

Detaylı

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 MADDE 1.- 9.6.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 10/a maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki

Detaylı

ÖZEL HUKUKTA ZAMANAŞIMI

ÖZEL HUKUKTA ZAMANAŞIMI Yrd. Doç. Dr. Mehmet ERDEM Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı ÖZEL HUKUKTA ZAMANAŞIMI İçindekiler Önsöz... vii İçindekiler...ix Kısaltmalar...xv Giriş...1 Birinci Bölüm

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi 2. Sınıf Güz Dönemi. HUK233 İdare Hukuku I Lisans Zorunlu Türkçe. Yok. Yok

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi 2. Sınıf Güz Dönemi. HUK233 İdare Hukuku I Lisans Zorunlu Türkçe. Yok. Yok . Sınıf Güz Dönemi Teori HUK İdare Hukuku I 4 İdare hukukuna giriş İdare hukukunun kaynakları Hukuk devleti ve eşitlik 4 Merkezi idare Yerel yönetimler İdari özerklik 7 Büyükşehir belediyeleri Kamu iktisadi

Detaylı

Prof. Dr. TURAN YILDIRIM. Yrd. Doç. Dr. H. EYÜP ÖZDEMİR. Doç. Dr. MELİKŞAH YASİN İDARE HUKUKU II

Prof. Dr. TURAN YILDIRIM. Yrd. Doç. Dr. H. EYÜP ÖZDEMİR. Doç. Dr. MELİKŞAH YASİN İDARE HUKUKU II Prof. Dr. TURAN YILDIRIM Doç. Dr. MELİKŞAH YASİN Yrd. Doç. Dr. H. EYÜP ÖZDEMİR Yrd. Doç. Dr. GÜL ÜSTÜN Dr. ÖZGE OKAY İDARE HUKUKU II İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xvii Birinci

Detaylı

Aşağıdakilerden hangisi parlamenter sistem ile ilgili doğru bir bilgi değildir? A) Yasama organı, güvensizlik oyu ile Bakanlar Kurulunu düşürebilir.

Aşağıdakilerden hangisi parlamenter sistem ile ilgili doğru bir bilgi değildir? A) Yasama organı, güvensizlik oyu ile Bakanlar Kurulunu düşürebilir. SORU 1 Aşağıdakilerden hangisi parlamenter sistem ile ilgili doğru bir bilgi değildir? A) Yasama organı, güvensizlik oyu ile Bakanlar Kurulunu düşürebilir. B) Yürütmenin yasama ile yasamanın yürütme ile

Detaylı

KMÜ İİBF KAMU YÖNETİMİ VİZE SORULARI

KMÜ İİBF KAMU YÖNETİMİ VİZE SORULARI KMÜ İİBF KAMU YÖNETİMİ VİZE SORULARI -A Grubu- AÇIKLAMA : Sınav 25 sorudan oluşmakta olup her soru 4 puan üzerinden değerlendirilecektir. Yanlış cevaplar doğruyu götürmemektedir. Sınav süresi 30 dakikadır.

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ 1 GEREKLİ FORM, BELGE, RAPOR ve İZİN İŞLEMLERİ 2 3 BAŞVURU İŞLEMİ EVRAK VE BİNA İNCELEME

Detaylı

KPSS 2007 GK (50) DENEME 3 / 52. SORU 50. Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti ilkesinin gereklerinden biri değildir? A) Yasal idare B) Devlet faaliyetlerinin belirliliği C) İdarenin mali sorumluluğu

Detaylı

DOKUZUNCU BÖLÜM HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI DOKUZUNCU BÖLÜM

DOKUZUNCU BÖLÜM HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI DOKUZUNCU BÖLÜM DOKUZUNCU BÖLÜM HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI DOKUZUNCU BÖLÜM Hukuk İşleri Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları

Detaylı

TİCARET HUKUKU (HUK208U)

TİCARET HUKUKU (HUK208U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. TİCARET HUKUKU (HUK208U) KISA ÖZET -2013

Detaylı

2-) Türkiye de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır? A) 1942 B) 1946 C) 1950 D) 1962 E) 1966

2-) Türkiye de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır? A) 1942 B) 1946 C) 1950 D) 1962 E) 1966 1-) 1921 Anayasası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Milli egemenlik ilkesi benimsenmiştir B) İl ve nahiyelerde yerinden yönetim ilkesi kabul edilmiştir. C) Yasama ve yürütme kuvvetleri

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ÜÇÜNCÜ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ Şubat 2008 de

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TAŞINMAZLAR

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TAŞINMAZLAR İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TAŞINMAZLAR 2942 KAMULAŞTIRMA KANUNU Kanun Numarası : 2942 Kabul Tarihi : 4/11/1983 HÜLYA BOZKIRAN 05.02.2014 AMAÇ ve KAPSAM Kamu yararının gerektirdiği hallerde gerçek

Detaylı

BAŞKENT KARİYER KPSS-A KPSS-B ADLİ-İDARİ HAKİMLİK KAYMAKAMLIK SAYIŞTAY DENETÇİLİĞİ KURUM SINAVLARINA HAZIRLIK ALES-DGS KURS VE YAYINLARI

BAŞKENT KARİYER KPSS-A KPSS-B ADLİ-İDARİ HAKİMLİK KAYMAKAMLIK SAYIŞTAY DENETÇİLİĞİ KURUM SINAVLARINA HAZIRLIK ALES-DGS KURS VE YAYINLARI BAŞKENT KARİYER KPSS-A KPSS-B ADLİ-İDARİ HAKİMLİK KAYMAKAMLIK SAYIŞTAY DENETÇİLİĞİ KURUM SINAVLARINA HAZIRLIK ALES-DGS KURS VE YAYINLARI Üniversite mezunlarının, mezun olduktan sonra KPSS ve Kamu Kurum

Detaylı

ĐDARĐ YARGI FĐNAL SINAVI

ĐDARĐ YARGI FĐNAL SINAVI ĐDARĐ YARGI FĐNAL SINAVI 1. Aşağıdakilerden hangisi bir iptal davasında iptal nedeni değildir? a) Đdari işlemin yetkisiz bir makam tarafından yapılması b) Đdari işlemin dayandığı sebebin hukuka aykırı

Detaylı

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR Avukatlık Ücreti Peşin Ödenir. K.D.V. ayrıca eklenir. A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık Belgesinin Alınması 900,00 TL. 2 Tahliye Davaları 3 Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan

Detaylı

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 4.700,00 TL

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 4.700,00 TL 01.01.201-31.12.201 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin alınması

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 9333 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5320 Kabul Tarihi : 23/3/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/3/2005 Sayı : 25772 (M.) Yayımlandığı Düstur :

Detaylı

İFLAS HUKUKU (HUK206U)

İFLAS HUKUKU (HUK206U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. İCRA İFLAS HUKUKU (HUK206U) KISA ÖZET-2013

Detaylı

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ Dr. MÜJGAN TUNÇ YÜCEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii YAZARIN

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Zeynel T. KANGAL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Öğretim Üyesi KABAHATLER HUKUKU

Yrd. Doç. Dr. Zeynel T. KANGAL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Öğretim Üyesi KABAHATLER HUKUKU Yrd. Doç. Dr. Zeynel T. KANGAL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Öğretim Üyesi KABAHATLER HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xxiii Birinci

Detaylı

Adalet Bakanlığından: CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNA GÖRE TERCÜMAN LİSTELERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Adalet Bakanlığından: CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNA GÖRE TERCÜMAN LİSTELERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 5 Mart 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28578 YÖNETMELİK Adalet Bakanlığından: CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNA GÖRE TERCÜMAN LİSTELERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 15.02.2016 Türk Hukukunun Bilgi Kaynakları - Mevzuat, Yargı

Detaylı

Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi

Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi 02.11.2011 tarihli ve 28103 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0-3..0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..03 gün ve 63/ sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ Ayrıntılı Bilgi ve On-line Satış İçin www.hukukmarket.com İSMAİL KÖKÜSARI Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ

İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ I İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ ve SINIRLANDIRILMASI...1 I- Konunun Takdimi ve Önemi...1 Konunun Sınırlandırılması...2.2) ZİLYETLİĞİN İDARİ YOLDAN KORUNMASININ

Detaylı

A HUKUK KPSS/1-AB-PS/2006

A HUKUK KPSS/1-AB-PS/2006 1. 1982 Anayasası na göre, TBMM aşağıdakilerden hangisini bir parlamento kararıyla gerçekleştirir? A) Genel ve özel af ilanına karar vermek A HUKUK 3. 1982 Anayasası na göre, sıkıyönetim ve olağanüstü

Detaylı

GAZİANTEP BAROSU DÖNEMİ AVUKAT-VEKİL ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

GAZİANTEP BAROSU DÖNEMİ AVUKAT-VEKİL ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ GAZİANTEP BAROSU 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİL ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 3.600,00 2

Detaylı

4.900,00 TL 5.500,00 TL

4.900,00 TL 5.500,00 TL 01.01.2017-31.12.2017 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 4.900,00 2 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti

DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti 01.01.2016-31.12.2016 DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti 4.700,00 Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin 2.500,00 alınması 3

Detaylı

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

Türk Borçlar Hukukunda Müteselsil Kefalet Sözleşmesi

Türk Borçlar Hukukunda Müteselsil Kefalet Sözleşmesi Yrd. Doç. Dr. Özlem ACAR İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Türk Borçlar Hukukunda Müteselsil Kefalet Sözleşmesi İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII

Detaylı

İÇİNDEKİLER KAMU ALACAĞI

İÇİNDEKİLER KAMU ALACAĞI İÇİNDEKİLER G İR İŞ...15 BİRİNCİ BÖLÜM KAMU ALACAĞI I. KAMU ALACAĞI K A V R A M I...17 II. SGK KURUM ALACAĞI KAVRAM I... 19 A. Genel O larak... 19 B. Kurum Gelirleri...20 1. Prim Gelirleri...21 2. Menkul

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2016-31.12.2016 2016 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun 23.12.2015 gün ve 73/26 sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza

Detaylı

3. SUÇ POLİTİKASININ TEMEL İLKELERİ I. HUKUK DEVLETİ İLKESİ II. KUSUR İLKESİ III. HÜMANİZM İLKESİ

3. SUÇ POLİTİKASININ TEMEL İLKELERİ I. HUKUK DEVLETİ İLKESİ II. KUSUR İLKESİ III. HÜMANİZM İLKESİ CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER DERS PLANI BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ, GENEL BİLGİLER, HUKUK DEVLETİ VE CEZA HUKUKU 1. CEZA HUKUKU KAVRAMI VE GÖREVİ I. CEZA HUKUKUNUN ANLAMI VE TANIMI II. MADDİ CEZA HUKUKU VE YAKIN

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ...

Detaylı

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI. DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI. DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI TEMEL AMAÇ: Yargılama öncesinde veya yargılamanın devamı sırasında alınan

Detaylı

BELİRSİZ ALACAK DAVASI

BELİRSİZ ALACAK DAVASI Dr. Cemil SİMİL İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukuku ABD BELİRSİZ ALACAK DAVASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR CETVELİ...XXIII

Detaylı

TDUB - BİLGİ NOTU BİLİRKİŞİLERİN BELİRLENMESİ VE GÖREVLENDİRİLMESİ

TDUB - BİLGİ NOTU BİLİRKİŞİLERİN BELİRLENMESİ VE GÖREVLENDİRİLMESİ TDUB - BİLGİ NOTU BİLİRKİŞİLERİN BELİRLENMESİ VE GÖREVLENDİRİLMESİ Türk Adli Yargı (Hukuk Yargısı ve Ceza Yargısı) ve İdari Yargı sistemlerinde Bilirkişilerin Belirlenmesi ve Görevlendirilmesi hakkında

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

Dr. Cengiz Serhat KONURALP İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi. İcra ve İflas Hukukunda İhtiyati Tedbirler

Dr. Cengiz Serhat KONURALP İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi. İcra ve İflas Hukukunda İhtiyati Tedbirler Dr. Cengiz Serhat KONURALP İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İcra ve İflas Hukukunda İhtiyati Tedbirler İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM İCRA VE

Detaylı

SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 01- Mirasçılık Belgesi Alınması : 780,00. TL 02- Tahliye ve akdin feshi davaları (yıllık kira Bedeli 4.000,00.TL'den fazla ise) ( + dava değerinin %10'u ) 03-

Detaylı

7 Mirasçılık belgesinin iptali

7 Mirasçılık belgesinin iptali 01.07.2008-31.12.2008 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından 3.150,00 YTL Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık

Detaylı

İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA

İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA Dr. Ahmet OZANSOY 1. Giriş İdari para cezaları, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu na 1 göre uygulanmaktadır. Belediyelerde uygulayıcılar arasında genellikle encümen para cezası

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ 1 GENEL OLARAK Bakanlığımız ana hizmet birimlerinin birinci sırasında yer alan Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü, 4353 sayılı Kanun ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Devlet

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0-3..0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun 03..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.07.2006-31.12.2006 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık belgesinin alınması 2 Tahliye 2.500,00 YTL den az olmamak üzere

Detaylı

İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMİ AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede belirlenen ücretler

Detaylı

YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI İSTEYEN (DAVACI):

YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI İSTEYEN (DAVACI): YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI İSTEYEN (DAVACI):. ADINA BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK ÇALIŞANLARI BİRLİK VE DAYANIŞMA SENDİKASI VEKİLİ: AV. BASRİ VURAL Esentepe Mah. Emekli Subay Evleri Cemil Cahit Toydemir Sk. 53.

Detaylı

Haklara Tecavüz Halinde Hukuki Ve Cezai Prosedür

Haklara Tecavüz Halinde Hukuki Ve Cezai Prosedür Haklara Tecavüz Halinde Hukuki Ve Cezai Prosedür Fikir ve Sanat Eserleri Kanunumuz, eser sahibinin manevi ve mali haklarına karşı tecavüzlerde, Hukuk Davaları ve Ceza Davaları olmak üzere temel olarak

Detaylı

1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır?

1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır? 1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır? A) Cumhurbaşkanlığı B) Başbakanlık C) Adalet Bakanlığı D) Halk E) HSYK 3-Aşağıdakilerden hangisi adli yargının

Detaylı

Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir.

Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir. İDARE HUKUKU Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir. Bu düzenlemede yer alan ilkeler şunlardır; - Hukuk

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17402 Karar No. 2011/19618 Tarihi: 30.06.2011 İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 CEZAİ ŞART KARŞILIKLIK İLKESİ BAKİYE ÜCRETİN YANINDA CEZAİ ŞARTINDA İSTENEBİLECEĞİ

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ (01.01.2008-31.12.2008) 2008 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun...12.2007 gün ve 12/... sayılı Kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza

Detaylı

Cumhurbaşkanı. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Cumhurbaşkanı. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Cumhurbaşkanı Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu 2 3 Cumhurbaşkanı bir ülkede yönetim hakkının kalıtımsal, soya dayalı, kişisel olmadığını Kanyanğının dinsel kaynaklardan ilahi tanrısal

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/8665 Karar No : 2013/9005 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol Özeti : İmar planında küçük sanayi

Detaylı

01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRK HUKUKUNDA FAİZ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRK HUKUKUNDA FAİZ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRK HUKUKUNDA FAİZ A- FAİZ KAVRAMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ...15 [- Faiz Kavramı...15 II- Faizin Hukuki Niteliği...15 1- Faizin Asıl Alacağa Bağlı Olması... 16 2- Faizin Asıl Alacaktan

Detaylı

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU ÖZET - Cilt I ADLÎ YARGI SINAVLARI İÇİN ÖZEL BASKI TİCARÎ İŞLETME HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu na göre hazırlanmış,

Detaylı

3.Meclisin faaliyetlerine ara vermemesi şeklinde olan meclisin her zaman açık olması yasamanın hangi ilkesi ile ilgilidir?

3.Meclisin faaliyetlerine ara vermemesi şeklinde olan meclisin her zaman açık olması yasamanın hangi ilkesi ile ilgilidir? 1.Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesinin sadece şekil olarak incelediği bir konudur? A) Anayasa değişiklikleri B) İç Tüzükler C) KHK D) Kanunlar E) Tüzükler 3.Meclisin faaliyetlerine ara vermemesi

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/84-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/829 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı

İçindekiler. I. BÖLÜM GENEL OLARAK İCRA ve İFLÂS SUÇLARI ve YARGILAMA USULÜ

İçindekiler. I. BÖLÜM GENEL OLARAK İCRA ve İFLÂS SUÇLARI ve YARGILAMA USULÜ İçindekiler SUNUŞ BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ.. İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ... ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ I. BÖLÜM GENEL OLARAK İCRA ve İFLÂS SUÇLARI ve YARGILAMA USULÜ 1- TANIM 1 2 2 - TARİHİ GELİŞİMİ 3. KANUNİ DÜZENLEME

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Yargı nedir? Türk hukukunda yargının bölümleri Anayasa Yargısı İdari Yargı Adli Yargı TEMEL HUKUK YARGI Yargı, devletin hukuk

Detaylı

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ MUHAKEMAT İŞLEMLERİ 1- GENEL OLARAK Bakanlığımız ana hizmet birimlerinin birinci sırasında yer alan Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü, 4353 sayılı Kanun ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI Tasarrufun iptali davası, borçlunun üçüncü kişilerle yapmış olduğu tasarrufi işlemlerin dava açan alacaklı bakımından geçersizliğinin sağlanmasına yönelik bir hukuk davasıdır.

Detaylı