ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor"

Transkript

1 GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor HABER 18 DE 26 HAZ RAN 2013 ÇARfiAMBA F YATI: 25 Kr Otokar Genel Müdür Yard mc s Hüseyin Odabafl, Türk Silahl Kuvvetlerinin (TSK) dünyan n lider ordular ndan biri haline geldi ini belirterek, "Türk ordusunun kulland bir tank n büyük bir ihracat flans olaca n düflünüyoruz" dedi. Üniversiteli böcekler sebzeleri koruyacak HABER 16 DA Evlenmeler yavafllad boflanmalar h zland Türk toplumunda evlilik say s giderek azal rken, boflanma say s ise art yor. Bu durum, Türklerin evlili e bak fl n n de iflti ini ortaya koyuyor. HABER 18 DE HABER 16 DA YEN MAHALLE DE BAYAT EKMEK KONTEYNER ATA I... HABER 15 DE GENÇLERE ÇANKAYA DESTE HABER 17 DE THK ÜN VERS TES DÜNYAYI KUCAKLAYACAK HABER 19 DA

2 2 YARIN SineMagazin 26 Haziran 2013 Muhammed Assaf, F L ST NL LER N ortak sevinci oldu GAZZE - Filistinli sanatç Muhammed Assaf n, Lübnan n baflkenti Beyrut ta düzenlenen Arab dol flark yar flmas nda birinci olmas, Gazze ve Bat fieria da havai fifleklerle kutland. Gazze ve Bat fieria daki Filistinliler, Suudi Arabistan n MBC televizyon kanal nda yay nlanan Arab dol flark yar flmas n Assaf n kazanmas n n ard ndan sokaklara döküldü. Filistin bayraklar ile Assaf n posterlerinin tafl nd kutlamalarda, uzun araç konvoylar oluflturuldu. Yar flman n son elemelerinde Suriyeli Ferah Yusuf ve M s rl Ahmed Cemal ile yar flan Muhammed Assaf, birincili inin aç klanmas ndan sonra kendisine oy veren herkese teflekkür etti. Assaf, Bu baflar y, tüm Filistinli flehitlere, esirlere ve gazilere ayr ca tüm Arap dünyas ile özgür olan her insana ithaf ediyorum dedi. Öte yandan Filistin Devlet Baflkan Mahmud Abbas, Assaf n baflar s n kutlayarak, kendisini Filistin iyi niyet elçisi ilan etti ini belirtti. Abbas, Muhammed Assaf a diplomatik pasaport verilece ini kaydederek, ülkeye dönüflünde Assaf Filistin bayra na dolayaca n ifade etti. Gazze nin güneyindeki Han Yunus mülteci kamp nda yaflayan Muhammed Assaf, iletiflim fakültesinde ö renim görüyor. (AA) Depardieu nun ehliyetine 6 ay el konuldu PAR S - Ünlü sinema oyuncusu Gerard Depardieu, alkollü araç kullanmaktan 4 bin avro para cezas na çarpt r l rken, ehliyetine 6 ay el konuldu. Kas m ay nda motosikleti ile bir otomobile çarpan Depardieu nun, yap lan kontrollerde alkollü oldu u belirlenmiflti. Depardieu nün geçen y l daha az vergi ödemek için ikametgah n Belçika ya tafl mas, bütçe aç klar yla bafl dertte olan Sosyalist hükümetin sert tepkisine yol açm flt. Depardieu nün son olarak Rus vatandafll na geçmesi ve Rus lider Valadimir Putin i her f rsatta övmesi yine Frans z kamuoyunda genifl yank uyand rm flt. (AA) sinema rehberi Ankara Cinemaximum Atlantis (Bat kent) (312) Muhbir, Trans, Man Of Steel, ntikam Kurflunu, Arkadafl m Max, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Do al Kahramanlar, H zl ve Öfkeli 6 Ankara Cinemaximum ANKAmall (Akköprü) (312) Man Of Steel, Muhbir, Arkadafl m Max, Karanl ktan Gelen, Hangover 3: Gelekten Bir Gece, Do al Kahramanlar, H zl ve Öfkeli 6 Ankara Büyülü Fener Bahçelievler (Bahçelievler) (312) Trans, Havada Aflk Var, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Arkadafl m Max, Sihirbazlar Çetesi, H zl ve Öfkeli 6, Büyük Umutlar Ankara Optimum Avflar (Eryaman) (312) Trans, Man Of Steel, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Arkadafl m Max, Karanl ktan Gelen, Do al Kahramanlar, Hangover 3: Felekten Bir Gece, Sihirbazlar Çetesi, H zl ve Öfkeli 6 Ankara Cinemaximum Antares (Etlik) (312) Man Of Steel, Muhbir, Arkadafl m Max, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Hangover 3: Felekten Bir Gece, Ankara Metropol Avflar (K z lay) (312) Man Of Steel, Muhbir, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Arkadafl m Max, Hangover 3: Felekten Bir Gece, Sihirbazlar Çetesi, H zl ve Öfkeli 6 Ankara Moviecity (Keçiören) (312) Man Of Steel, Arkadafl m Max, Do al Kahramanlar, H zl ve Öfkeli 6, Ankara Forum Cinema Pink (Etlik) (312) Havada Aflk Var, Beflinci Emir: Ölüm, Man Of Steel, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Arkadafl m Max, Do al Kahramanlar, Hangover 3: Felekten Bir Gece, H zl ve Öfkeli 6 Ankara Göksu Sinemax (Eryaman) Man Of Steel, H zl ve Öfkeli 6, Vazgeçmem Senden, Ko ufl Akademisi, Iron Man 3 Ankara Cinemaximum (Armada) Man Of Steel, Star Trek: Bilinmeze Do ru, ntikam Kurflunu, Arkadafl m Max, Do al Kahramanlar, Hangover 3: Felekten Bir Gece, Sihirbazlar Çetesi, H zl ve Öfkeli 6

3 26 Haziran 2013 TRABZON - TU BA YARDIMCI MISIR - Trabzon un önemli turizm merkezlerinden Uzungöl ü ziyaret eden Suudi ifl adam zzet Muhammed Cündi, m s r sat n ald Mustafa Karagöz ün kendisine armut ikram nda bulunmas ndan duydu u mutlulu u, Karagöz ve efline Umre ziyareti hediye ederek gösterdi. Çaykara ilçesine ba l Uzungöl beldesini efli ve o lu ile geçen y l temmuz ay nda ziyaret eden Cündi, beldede gezdi i s rada Uzungöl ün k y s nda efli ile birlikte geçimini m s r satarak sa layan Mustafa Karagöz den m s r sat n almak istedi. Karagöz, m s rlar n henüz piflmedi ini belirterek, bir süre beklemesini istedi i Cündi ye tezgah nda satt armutlardan ikram etti. Daha sonra piflen m s rlardan sat n alan Cündi hem m s r n hem de armudun paras n ödemek istedi. Karagöz, Arapça bilmedi i için güçlükle anlaflt Cündi ye, armudu kendisini bekletti i için ikram etti ini ve bundan dolay da para kabul etmeyece ini söyledi. Cündi, bir süre sohbet etmeye çal flt ve hac görevini yerine getirmedi ini ö rendi i Karagöz e, efli ile birlikte Umre ye gitmek isteyip istemedi ini sordu. Karagöz ün, Umre ye gitmek istedi ini ancak ekonomik nedenlerle böyle bir imkan bulunmad n belirtmesi üzerine, cep telefonu H CR RUM msak : kindi : Yaflam 17 fiaban 13 Haziran Günefl : Akflam : Ö le : Yats : YARIN numaras n alarak Umre organizasyonu yapan bir flirkete ulaflt rd. Bir süre sonra flirket görevlileri Karagöz ile iletiflime geçerek, Cündi nin davetlisi olarak efli ile birlikte 22 gün Umre ziyareti yapabileceklerini bildirdi. Ald habere önce inanmayan Karagöz, daha sonra haz rl klar n tamamlanmas yla ocak ay nda Umre ye giden ilk kafile ile birlikte yola ç kt. Karagöz ve efli, Cündi nin davetlisi olarak 22 gün kutsal mekanlar ziyaret etme ve ibadet yapma imkan buldu. Kendi imkanlar m zla Umre ziyareti yapmam z zor olacakt - Memur emeklisi iki çocuk babas Mustafa Karagöz, AA muhabirine yapt aç klamada, Cündi nin Umre davetini hayretle karfl lad n söyledi. Uça a binene kadar yaflananlara inanmad n anlatan Karagöz, Allah u teala bize oray görmeyi nasip Küçük ikrama, büyük hediye etti. Beytullah ziyaret etme imkan bulduk. Bize nasip olmas na arac olan Hac zzet efendiye çok teflekkür ediyorum. Sonsuz sayg ve sevgilerimi sunuyorum dedi. Karagöz, Cündi ve ailesiyle Umre de görüflme imkan bulduklar n da ifade ederek, Umre arkadafllar m z yaflad m z bu olaya önce inanmad lar. zzet efendi, bizi orada ziyaret edince ancak inand lar. Bize çeflitli hediyeler verdi. Oradaki ihtiyaçlar m z gidermek için de 2 bin riyal verdi diye konufltu. Cündi yi ve ailesini Uzungöl e davet etti ini vurgulayan Karagöz, Biz de Hac zzet efendiyi ve ailesini misafir etmek istiyoruz. Kendi imkanlar m zla Umre ziyareti yapmam z zor olacakt. Para s k nt m z oldu u için belki de Umre gerçeklefltiremeyecektik. Allah nasip etti, kendisi de vesile oldu. Gerçekten inan lmaz bir fley. kram edece im bir armudun karfl l nda Umre ye gidece im hiç akl ma gelmezdi dedi. Mustafa Karagöz ün efli Hatice Karagöz ise eflinin ikram sayesinde Umre f rsat bulduklar n belirterek, Allah ibadetimizi kabul eder inflallah. Allah, herkesi de oralara nasip etsin. Gitmeden o kutsal yerlerin güzelli i, de eri anlafl lmaz onun için gitmek gerekir. Bize bu imkan sa layan Hac zzet efendiye çok teflekkür ediyoruz, Allah ondan raz olsun diye konufltu. (AA) Devlet, 3 davadan 2 sini kazan yor ANKARA - brahim Y lmaz - Hazinenin taraf oldu u her 3 davadan 2 sinin devlet lehine sonuçland. Son 5 y ll k dönemde 426 bin 612 dava karara ba lan rken Hazine, bunlar n 262 bin 341 inden istedi i sonucu ald. AA muhabirinin Maliye Bakanl Faaliyet Raporundan derledi i verilere göre, kamu kurulufllar n n davalar n takip eden Maliye Bakanl Baflhukuk Müflavirli i ve Muhakemat Genel Müdürlü ü, 2012 y l nda genel bütçe kapsam ndaki idareler ad na 499 bin 697 davaya müdahil oldu. Bu davalar takip eden Hazine avukatlar, geçen y l ayr ca 47 bin 641 de icra takibi yapt. Bu flekilde Hazine avukatlar n n geçen y l kamu ad na takip etti i dava ve icra say s 547 bin 338 i buldu. Muhakemat Genel Müdürlü ü, bugüne kadar uluslararas tahkimde de 34 davan n bir k sm n bizzat takip etti, bir k sm nda da savunmalar n oluflturulmas na katk sa lad. Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili bakanl k ve idareler aleyhine aç lan 25 dava, 2012 y l içinde sonuçland. Bu davalardan 17 sinde Türkiye Cumhuriyeti lehine, 7 sinde ise aleyhine karar verildi, 1 dava ise sulh yoluyla neticelendi. Türkiye Cumhuriyeti ya da ilgili bakanl k ve idareler aleyhine aç lan 9 davada ise yarg lama sürüyor. - Davalar devlet kazan yor Öte yandan, 2012 y l nda Hazine avukatlar n n taraf oldu u davalardan 65 bin 605 i sonuçland. Bu davalar n 41 bin 257 si Hazine, 24 bin 348 i de karfl taraf lehine karara ba land. Son 5 y ll k dönemde sonuçlanan dava say s da 426 bin 612 oldu. Bu davalar n 262 bin 341 i Hazine lehine, 164 bin 271 ini ise aleyhine sonuçland. Böylece döneminde devletin taraf oldu u yaklafl k her 3 davan n 2 sinde mahkemeler Hazine lehine, 1 inde ise aleyhine karar verdi. - Dava say s düflmüyor Bu arada Baflhukuk Müflavirli i ve Muhakemat Genel Müdürlü üne göre, gerek dava say lar ndaki art fl, gerekse Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu ile genel bütçe kapsam na al nan idarelerden devredilen dosyalar nedeniyle Hazine avukatlar n n y lda takip edilen dava say s 550 bini buluyor. (AA)

4 4 YARIN Sivas turizmine 'otel' takviyesi S VAS - Sivas yeni bir otele kavufluyor. 90 yatak kapasitesine sahip otel Turizm ve Otelcilik Meslek Lisesinin bahçesine infla ediliyor. Otelin bitmesiyle otellerde staj gören ö renciler art k burada görev yaparak mesleklerini ö renecek. TOK taraf ndan yapt r lan uygulama oteli vatandafllara da hizmet verecek. Milli E itim Müdürü Turan Akp nar, Turizm ve Otelcilik Meslek Lisesi ö rencilerinin mesle i ö renmeleri için uygulama otelinin çok önemli oldu unu belirtti. Ö rencilerin flu an di er otellerde staj yapt n, hatta il d fl na göndermek durumunda kald klar na iflaret eden Akp nar, uygulama otelini 2014 te bitirmeyi hedeflediklerini söyledi. Akp nar, devam eden yat r mlar n yan nda Turizm ve Otelcilik Meslek Lisesi'nin yan na uygulama oteli yap ld n kaydederek, fiu anda otelin kaba inflaat tamamlanm fl durumda. Bu proje 90 yatakl bir uygulama oteli projesi. nflallah gelecek bir y l içinde tamamlama hedefimiz var. Oras da Ö retmenevi nden sonra lisemizin daha nitelikli olmas için de son derece önemli bir yer. fleklinde konufltu. VATANDAfiLARA H ZMET VERECEK Uygulama otelinin vatandafllara da hizmet verece ini ifade eden Milli E itim Müdürü Akp nar, flöyle devam etti: Otel ö rencilerin yetifltirilmesine yönelik oldu u için fiyatlar gayet uygun olur. fiu an ö rencilerin e itimini mevcut otellerden al yoruz. Haftan n belli günlerinde otellerde stajlar n yap yorlar. Hatta il d fl ndaki 5 y ld zl otellere de ö renci gönderdik staj için. Tabi ö rencilerin meslekte en iyi flekilde yetiflmeleri gerekiyor. Bunun için de uygulama oteli flartt. Bu yat r m n gelmesinde eme i geçenlere teflekkürlerimi sunuyorum. (CHA) Turizm ANTALYA - Antalya n n Lara kumsal n süsleyen kum heykelleri 20 günde 50 bin kifli ziyaret etti. Dünyan n en büyük kum heykel etkinlikleri aras nda yer alan Uluslararas Antalya Kum Heykel Festivali ziyaretçi ak n na u ruyor. Bu y l temas Empires ( mparatorluklar) olarak belirlenen sergide; Akhenaton, Nefertiti, 1.Petro, Napolyon, Kanuni Sulta Süleyman, Sultan Alparslan, Ulubatl Hasan, Kleopatra, Barbarossa gibi dünya tarihine iz b rakm fl onlarca karakterin yan s ra Taç Mahal, Cennet Tap na gibi imparatorluklar temsilen yap lan kum yap lar ilgi çekiyor. Haziran ay n n ilk günü aç lan sergiyi 20 günde 50 bine yak n kiflinin ziyaret etti ini belirten Festival Direktörü Cem Karaca, ilgiden memnun olduklar n belirterek, bu y l 200 bini aflk n ziyaretçi beklediklerini söyledi. Yap m 2 ay süren ve 10 ülkeden 20 yi aflk n heykelt rafl n kat ld festivale özellikle Antalya ya gelen yabanc turistlerin yo un ilgi gösterdi ini söyleyen Cem Karaca, Gündüzüyle gecesiyle sergi alan ndaki heykeller izleyenleri adeta büyülüyor. Tema çerçevesinde yap lan müzik yay n ve ayd nlatma ile ziyaretçiler binlerce y ll k bir yolculu a ç k p, utamayacaklar bir deneyim yafl yorlar. Ayr ca heykellerin yap m ve y k m sahnelerinin yer ald festival belgeselini izleme f rsat bulabiliyorlar. Böylelikle devasa heykellerin 26 Haziran 2013 Kum heykelleri 20 günde 50 bin kifli ziyaret etti nas l yap ld n görüp meraklar n da giderebiliyorlar. diye konufltu. Cem Karaca, Rus heykelt rafl Teymur Abdulganiev taraf ndan 10 günde yap lan Kanuni Sultan Süleyman n Hürrem Sultan ve Mahidevran Sultan ile birlikte canland r ld heykelin ise serginin gözde yap tlar ndan biri haline geldi ini kaydetti. Karaca, Türk ziyaretçiler kadar yabanc sanatseverler de Kanuni temal heykele büyük ilgi gösteriyor. Hemen her ziyaretçi bu heykeli inceleyip defalarca foto raf n çekip, önünde poz vererek bu an ölümsüzlefltiriyor. Hatta zaman zaman heykelin önünde foto raf çektirmek için s ra olufluyor. Aç kças bu ilgi bizi de flafl rtm fl durumda. dedi. Lara Beach Park ta 15 Kas m e kadar aç k kalacak festival düzenlenecek y k m flenli i ile sona erecek. (CHA)

5 26 Haziran 2013 YARIN BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU 5 Soldan sa a: 1. Burçlardan biri. Cüsseli. 2. Tav r, davran fl. Cüzaml. 3. Barbunyaya benzer bir bal k. Gö üs, ba r. 4. Isparta ilinin bir ilçesi. 5. Mektup. Bir yar fl n belirli uzakl kapsayan bölümlerinden her biri. 6. Bir say. Sigarada bulunan zehirli madde. 7. Yolculuk. fiaflma anlatan ünlem. 8. Kesici bir araç. Özel gezinti gemisi. 9. yice yanarak atefl durumuna gelmifl odun ya da kömür parças. Dev gibi, çok büyük. 10. yilik, ihsan, lütuf. Elma, armut gibi meyvelerin kurutulmuflu. 11. Güney Afrika n n plaka iflareti. Bir göz rengi. 12. Sayg nl k, prestij. Lityumun simgesi. 13. Ayaklar n yere basan bölümü. Geçmifl. 14. Yana n alt k sm. So urma, emme. 15. lgi eki. ridyumun simgesi. Meydan, alan. 16. Kar ndanbacakl bir tür yumuflakça. Maksat, gaye, amaç. 17. Yavru, çocuk. Vilayet. Kuzu sesi. 18. Kiraya verilerek gelir getiren mülkler. Lezzet. 19. Hamam böce i. 20. Kas. Mukavele, sözleflme. Yukar dan afla ya: 1. Kaz kl humma. Bir meyve. Japon çiçek düzenleme sanat. 2. Halk dilinde büyük erkek kardefl, a abey. Da lalesi. Uzakl k anlat r. Dogma, nas. 3. Say lar gösteren iflaretlerden her biri. Varsay m. lgi. 4. Piston. Evcil olmayan hayvan, vahfli. Asya da bir göl. 5. Sivas ilinin bir ilçesi. Bir fleyi yap p yapmamaya karar verme gücü. Öküz yemli i. Bafl çoban. 6. Vilayet. Futbolda savunucu. Uzun tüylü ngiliz köpe i. Hindistan da yetiflen bir a aç. 7. Oje ç kart c madde. Taflk n su. Lantan n simgesi. 8. Al flkanl k, huy. Kaçan bir fleyi ele geçirmek. fienlik kemeri. 9. Evcil bir geyik türü. al fl verifl merkezi. Aç klama. Akdeniz bölgesi bitki örtüsü. 10. Difli s r. Hint edebiyat nda bir çeflit epik dram. Hedefi vurma.. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

6 6 YARIN Ekonomi ANKARA - Ankara Kalk nma Ajans ile Türkiye Kalk nma Bankas Afi iflbirli inde haz rlanan Ankara T bbi Cihazlar Sektör Analizi raporu yay mland. Raporda, sektörün kurumsal yap s, mevzuat, mevcut durumu, dünya t bbi cihazlar sektöründeki mevcut pazar durumu ve Ankara n n t bbi cihazlar sektörü bak m ndan ald pay, potansiyelleri ve k r lganl klar gibi konular ele al nd. Rapora göre, Türkiye de son y llarda t bbi cihazlar sektörüne yönelik önemli yasal, kurumsal ve teknolojik geliflmeler yaflan yor. Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) verilerine göre 2009 y l itibariyle, sektörün üretim de eri 903 milyon lira olarak gerçekleflirken, katma de er oran yüzde 33,8 oldu. Türkiye, sektör d fl ticaretinde net ithalatç konumunda bulunuyor y - l nda Türkiye sektör ithalat, sektör ihracat n n 7,6 kat gibi yüksek bir oranda olurken, ihracat y llar itibariyle artsa da sektörün ithalata ba ml l yüksek düzeyde bulunuyor. Ankara, t bbi cihazlar sektörü içerisinde gerek üretim gerekse d fl ticaret aç s ndan önemli bir konumda bulunuyor. TOBB kay tlar na göre sektördeki iflyerlerinin yüzde 27 si Ankara da faaliyet gösteriyor. Sektördeki firmalar a rl kl olarak metal mobilyalar (büro, t bbi, cerrahi, diflçilik veya veterinerlik mobilyalar ), sektöre yönelik kullan lan di er alet ve cihazlar, sektöre yönelik mobilyalar ve bunlar n parçalar, so utucu veya dondurucu ekipmanlar, t bbi, cerrahi veya laboratuvar sterilizasyon aletleri ve protez difller (plastikten olmayanlar) üretim kollar nda yo unlaflm fl bulunuyor. Ankara n n t bbi cihazlar sektörü d fl ticaret hacmi yaklafl k 480 milyon dolar olurken, bunun yüzde 90 l k bölümünü ithalat oluflturuyor y l itibariyle Türkiye sektör ürünleri ihracat n n ve ithalat n n yaklafl k yüzde 24 ü Ankara ya ait. Ankara, ihracat ve ithalat de erleri aç s ndan iller aras s - ralamada ikinci s rada yer al yor. 26 Haziran 2013 T bbi cihazlar sektöründe Ankara n n potansiyeli büyük Ankara Kalk nma Ajans T bbi Cihazlar Sektör Analizi ne göre, t bbi cihazlar sektöründe Ankara n n potansiyeli büyük. Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i (TOBB) kay tlar na göre sektördeki iflyerlerinin yüzde 27 si Ankara da faaliyet gösteriyor. Ankara, t bbi cihazlar teknolojisine yönelik farkl disiplinlerden oluflan e itimli insan gücü aç s ndan önemli bir merkez konumunda bulunuyor. Bu nedenle sektörün ihtiyac olan farkl disiplinlerde e itim görmüfl ve ayn zamanda direkt sektör ile ilgili olan t p ve biyomedikal mühendisli i e itimi Ankara ya önemli bir üstünlük sa l yor. Rapora iliflkin de erlendirmede bulunan Ankara Kalk nma Ajans Genel Sekreteri As m Balc, t bbi cihazlar sektörünün, baflta ABD olmak üzere, rlanda ve Almanya gibi ülke ekonomilerinde önemli katma de ere sahip bir sektör oldu unu belirtti. Balc, sektörün Türkiye de geliflimine geç bafllam fl oldu una dikkati çekerek, Türkiye t bbi cihaz sektörü bak m ndan ithal ba- ml bir ülke olup, d fl ticaret aç nda t bbi cihazlar n pay az msanmayacak kadar büyük bir öneme sahip. Ankara n n, sektördeki ihracat ve ithalat de- erleri aç s ndan iller aras s ralamada ikinci s rada yer almas, t bbi cihaz sektörünün Ankara için önemini ortaya koyuyor ifadelerini kulland. Söz konusu rapora Ankara Kalk nma Ajans n n resmi web sayfas ndan ulafl labiliyor. (AA) kinci el oto pazar ilkbaharda umdu unu bulamad BURSA - Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazar, may s ay nda yüzde 14,97, ocak-may s döneminde ise yüzde 14,13 lük art fl kaydederken, ikinci el sat fllar, k fl mevsiminin ard ndan ilkbaharda da umdu unu bulamad. Bursa Oto Galericileri Sitesi (Oto- Koop) Baflkan Rasim Hazar, AA muhabirine yapt aç klamada, ikinci el oto pazar için k fl mevsiminin ölü sezon oldu unu, bu yüzden bütün umutlar n ilkbahar aylar na ba lad klar n söyledi. Son y llar n en durgun k fl mevsimini yaflad klar n, sat fl olmad için herkesin cepten yedi ini anlatan Hazar, yaz tatiline otomobille gitme iste- inden dolay, ilkbahar aylar nda sat fllar n hemen her y l artt n, ancak bu y l tersi bir durumun oldu unu belirtti. Hazar, ilkbahar aylar n geride b rak p, yaza girerken, sat fllar aç s ndan k fl mevsiminin ölü sezonu ndan pek de bir fark göremediklerini dile getirerek, Sonunda dört gözle bekledi imiz bahar aylar geldi, çatt. Nisan, may s ve haziran aylar, bizim için normalde en yo un sat fllar n oldu u aylard r. Ama deyim yerindeyse, lkbahar da bofl geçtik. Böyle bir durgunluk yok diye konufltu. Yaz aylar n n da genelde durgun geçmesini beklediklerini, belki sonbaharda bir hareketlenme olabilece ini ifade eden Hazar, Oto-Koop a gelen ziyaretçi say s n n da büyük ölçüde azald na dikkati çekti. Hazar, bayilerin ikinci el otomobil pazarlamas n n yan s ra internet üzerinden yap lan sat fllar ve aç k oto pazarlar ndaki kay t d fl sat fllar n, ikinci el oto galericileri ni zor durumda b rakt n bildirdi. Özellikle, kay t d fl sat fllara karfl vatandafllar uyaran Hazar, bu tür durumlarda devlet vergi kayb na u rarken, tüketicilerin de doland r c l k olaylar yla karfl karfl ya kald n vurgulad. Kullan lm fl otomobil almay planlayanlara, sat fl öncesi ve sonras muhatap bulabilecekleri yerleri öneren Hazar, kay t d fl sat fllar s ras nda pert ya da çal nt araç ald n sonradan fark eden tüketicilerin hikayelerini hat rlatt. (AA)

7 26 Haziran 2013 Ekonomi YARIN Kamu al mlar nda KOB pay yükselecek Maliye Bakan Mehmet fiimflek, Küçük ve Orta Ölçekli flletmeleri Gelifltirme ve Destekleme daresi Baflkanl (KOSGEB) ile Devlet Malzeme Ofisi (DMO) aras nda imzalanan iflbirli i protokolü çerçevesinde kamu al mlar nda Küçük ve Orta Büyüklükteki flletmelerin (KOB ) pay n n yükselece ine inand n bildirdi. ANKARA - Rixos Otel de düzenlenen KOSGEB-DMO flbirli i Protokolü mza Töreni ne kat lan fiimflek, burada yapt konuflmada, KOB lerin Türkiye ekonomisi için çok önemli oldu unu söyledi. KOB lerin her alanda ekonomiye çok büyük katk sa layan bir kesim oldu unu belirten fiimflek, Tabii ki bunlara yard mc olmam z, DMO yoluyla, bu protokolle rehberlik yapmam z son derece önemli. Bu protokol çerçevesinde ben inan yorum ki kamu al mlar nda KOB lerin pay yükselecektir. Çünkü onlarla bilgi paylafl m ve do rudan diyalog, bu ifli kolaylaflt racakt r diye konufltu. Bakan fiimflek, bunun da ötesinde KOB lerin ekonomideki durumlar n daha da düzeltmek için yapt klar çok ifl oldu unu vurgulayarak, geçmiflte KOB ler üzerindeki vergi yükünü ciddi flekilde afla çektiklerini ifade etti. Sadece bununla da yetinmediklerini aktaran fiimflek, flu an Meclis te olan Gelir Vergisi Kanun Tasar s ile de KOB lere önemli avantajlar sa land n bildirdi. ZM R - Ramazan ay nda en çok tüketilen ürünlerin bafl nda, pirinç, pilavl k bulgur, k rm z mercimek, kuru fasulye, nohut gibi kuru g dalar n yan s ra, hurma, kahvalt l k malzemeler, et, tatl ve hoflaf çeflitlerinin geldi i belirtildi. stanbul G da Toptanc Tüccarlar Derne i Baflkan Mustafa Karl, AA muhabirine yapt aç klamada, bakliyat ürünleri tüketiminin Ramazan ay nda en üst seviyeye ç kt n söyledi. Ramazan ay nda bakliyat ürünlerine olan taleple birlikte geçti imiz y llarda yaflanan fiyat art fllar n bu y l beklemediklerini kaydeden Karl, Bakliyat ürünlerinde nisan ay sonuna kadar bir fiyat art fl yafland. Hasat dönemine giriyoruz, Ramazan da fiyatlarda bir art fl beklemiyoruz dedi. Bakliyat sektöründe faaliyet gösteren Reis G da Yönetim Kurulu Baflkan Mehmet Reis, Anadolu nun yemek kültüründe bakliyat ürünlerinin önemli bir yeri bulundu unu söyledi. Geleneklerin en çok Ramazan ay nda yaflat ld na dikkati çeken, Reis, Ramazan da çorba sofrada mutlaka olaca için k rm z mercime in tüketimi art yor. Kuru fasulye, pilavl k bulgur, pirinç, nohut, yeflil mercimek, so uk çorba yap m nda kullan lan keflkeklik bu day geleneksel Ramazan mutfaklar n n vazgeçilmezleri aras nda bulunuyor diye konufltu. Bu tasar ya göre, ilk kez iflini kuran 29 yafl na kadar ki gençlerin, ilk 3 y lda asgari ücrete kadar elde edecekleri gelirin vergiden istisna tutuldu unu belirterek, bunun çok önemli bir ad m oldu unu kaydetti. Söz konusu tasar n n, tar m sektörüne iliflkin de önemli avantajlar getirdi ini anlatan fiimflek, Bunun d - fl nda biz geçmifl dönemde vergi yükünü ciddi oranda düflürdük. Kurumlar Vergisi ni, Gelir Vergisi ni düflürdük ve bu sayede bir KOB veya bir flirketimiz, 100 liral k bir kar elde etti inde ve bu kar da tt nda eskiden yüzde 65 vergi veriyordu, biz bunu yüzde 34 e kadar indirdik. Tabi ki istihdam üzerindeki yükleri de indirdik. Bundan 10 y l önce ortalama ücret üzerindeki vergi ve prim yükü yüzde 42,5 tu, flimdi bunu yüzde 37 ye kadar indirdik. Bu yüksek hala ama imkanlar olursa bu daha da düflürülebilir fleklinde konufltu. Geçmiflte hükümetlerinin çok ciddi düzenlemeler yapt na dikkati çeken fiimflek, amaçlar n n, ülkedeki katma de eri yükseltmek ve ülkeyi daha ilerilere götürmek oldu unu ifade etti. fiimflek, h?ükümetleri döneminde özel sektör yat r mlar n n, daha önceki dönemlere göre çok yüksek oranda artt n dile getirerek, özel sektörün önünü açt klar n ve bunun sayesinde ülkede katma de erin, ihracat n artt n ve ekonominin büyüdü- ünü kaydetti y l nda milli gelir 198 milyar dolar y llar n n bafl na geliyorsunuz, hala 200 milyar dolar. Yani 10 y l yerinde saym fl ama 2012 ye bak yorsunuz, bu rakam neredeyse 800 milyar dolara ulaflm fl. fiimdi, Efendim bunda dolar n de- erlenmesinin katk s var. Tabii ki var ama dolar n de erlenmesini mümkün k lan, bunu idare edebilen bir verimlilik alt yap s yoksa, yani ekonomide bir verimlilik art fl yoksa bunu idame etmek mümkün de ildir. Burada önemli olan verimlilik, istihdam art fl d r. Biz son 5 y l içinde ekonomimizde yaklafl k 5 milyon vatandafl m za da ifl bulmufluz. Bu reel bir göstergedir. Bu, ekonominin son 60 y ldaki en büyük küresel krizin yafland dönemde kat etti i mesafeyi 7 göstermesi aç s ndan çok önemlidir. 5 milyon istihdam, hafife al nacak bir konu de ildir. Neden? Çünkü ayn dönemde AB deki 27 ülkenin tamam nda 1 tane dahi ilave istihdam yarat lamam flt r. Bu önemli bir konu. KOB lerin en büyük sorununun kay td fl l k oldu una iflaret eden fiimflek, kay td fl l n hem KOB lere hem de ekonomiye ciddi zarar verdi- ini söyledi. Bakan fiimflek, yükleri mümkün oldu unca afla çektiklerini belirterek, Art k kay td fl nda kalman n, eskiden oldu u gibi bir vergi boyutuyla bahanesi giderek ortadan kalkm flt r. Kay td fl kalmak, bütün defterlerin, belgelerin güvenilirli ini azalt yor dedi. Son dönemde fleffaflaflma ve kay td fl l azaltma için at lan ad mlara KOB lerin de katk vermesi halinde hem kendi ölçeklerinin büyüyece ini hem de Türkiye nin daha verimli, inovatif bir çerçevede büyümesinin önünü açacaklar n belirten fiimflek, kay td fl l k konusunda tabi ki daha at lacak ad mlar oldu unu ifade etti. (AA) Bakliyat ürünleri sat fl Ramazan da zirveye ç k yor Ramazan da bakliyat ürünlerinde fiyat art fl n n beklenmedi ini ifade eden Reis, geçen y l kurakl k sebebiyle bu ürünlerde yaflanan rekolte düflüklü ünün fiyatlar artt n bildirdi. Son bir y lda baz bakliyat ürünleri fiyat n n yüzde 30 a yak n artt n kaydeden Mehmet Reis, flunlar söyledi: Kuru fasulye ve Osmanc k pirince yüzde 30, bulgura yüzde 20, k rm z mercime e yüzde 15, nohuta yüzde 5 zam geldi. Fiyatlar ray na oturman n yan s ra, yeni hasat dönemi geldi. K rm z mercimek ve bu dayda yeni mahsul ç kt. Mercime in yan s ra bulgurda da bir fiyat art fl beklemiyoruz. A ustosun sonu itibariyle pirinç, kuru fasulye ve nohut ç k cak. Rekolte düflüklü ü beklenen kuru fasulye d fl nda bir art fl beklemiyoruz. Bulgur gibi baz ürünlerde fiyat düflüflü bile beklenebilir. (AA)

8 8 YARIN Ekonomi ANKARA - Yaklafl k 1,6 milyon kestane fidan n n toprakla buluflaca bu plan çerçevesinde, devlet ormanlar ndan y lda 40 bin ton kestane toplanmas ve 90 bin kifliye 123 milyon lira gelir sa lanmas hedefleniyor. Gerek kullan m alanlar n n geniflli- i, gerek görselli iyle dikkati çeken kestane a ac, Türkiye de, Kuzey Anadolu, Marmara çevresi ve Bat Anadolu da yaklafl k 262 bin hektar alanda yay l fl gösteriyor. BM G da ve Tar m Örgütü (FAO) verilerine göre, 2011 y l nda dünyada yaklafl k 2 milyon ton kestane meyvesi üretimi yap l rken, 1,7 milyon ton üretim ile Çin ilk s rada, 60 bin ton üretim ile de Türkiye ikinci s rada yer ald. Türkiye de kestane üretiminin yüzde 33 ünü karfl layan Ayd n da ise TÜ K verilerine göre, 2011 y l nda 20 bin ton kestane üretildi. TÜ K verilerine göre, 2002 y l nda yaklafl k olarak 16 bin ton kestane ihracat ve 272 ton ise ithalat yap l rken, 2012 y l nda 5 bin 500 ton ihracat ve 630 ton ithalat gerçekleflti. Türkiye, 2012 y l nda yap lan ihracattan 16 milyon 500 bin dolar gelir elde etti. lk ça lardan beri Anadolu halk n n gerek odununa gerekse meyvesine çok önem verdi i Anadolu kestanesi, düzensiz faydalanmalar n sebep oldu u olumsuzluklar n yan nda, hastal k ve zararl lar dolay s yla tehdit alt na girerken, odun ve meyve verimlili i ise gün geçtikçe azald. Bu nedenle kestane ormanlar n n iyileflmesi, gelifltirilmesi, hastal k ve zararl lar ile mücadele edilmesi, mevcut kestane sahalar ndan azami seviyede faydalan larak k rsal alanda yaflayanlar n refah düzeylerinin yükseltilmesi, köyden kente göçün azalt lmas ve ülke ekonomisine katk sa lanmas için Orman ve Su flleri Bakanl Orman Genel Müdürlü ü taraf ndan, y llar n kapsayan Kestane Eylem Plan haz rland. Plan kapsam nda, yaklafl k 80 bin hektarl k sahada a açland rma, meflcere bak m, gençlefltirme ve rehabilitasyon çal flmas yürütülecek. Bunun yan s ra 3 bin 950 hektarl k sahada da hastal k ve zararl larla mücadele 26 Haziran 2013 Kestaneden 90 bin kifliye y lda 123 milyon lira gelir hedefleniyor Orman ve Su flleri Bakanl Orman Genel Müdürlü ünce haz rlanan ve y llar n kapsayan Kestane Eylem Plan kapsam nda, yaklafl k 80 bin hektarl k sahada a açland rma, meflcere bak m, gençlefltirme ve rehabilitasyon çal flmas yürütülecek. STANBUL - Dünya Bankas K - demli Dan flman Luis Serven, Gezi Park olaylar Türk ekonomisinde büyük bir etki yaratmad. Olaylar uzun süre devam ederse farkl olabilir fakat flimdilik böyle bir durum yok dedi. Türkiye deki ekonomik geliflmeleri AA muhabirine de erlendiren Serven, Brezilya ve Türkiye yi karfl laflt rd. Brezilya ile Türkiye nin birbirlerinden çok farkl ülkeler oldu unu belirten Serven, Ekonomik olarak iki ülkenin son 30 y l na bakt n zda benzerlikler var fakat yine de birbirinden çok farkl lar diye konufltu. Serven, Türkiye de gerçekleflen Gezi Park odakl geliflmeleri takip etti ini dile getirerek, Gezi Park olaylar Türk ekonomisinde büyük bir etki yaratmad. Olaylar uzun süre devam ederse farkl olabilir, fakat flimdilik böyle bir durum yok. Tabii bu durum gelecekte yaflanacaklarla de iflebilir fakat bence bu ekonomiden çok politik bir durum de erlendirmesinde bulundu. Son y llarda geliflmekte olan piyasalar n, geliflmifl piyasalardan ekonomik olarak daha iyi gitti ini belirten ve bunun böyle devam edebilece ini öngörüsünü paylaflan Serven, Türkiye 2001 krizinden bu yana yani son 10 y ld r çok iyi ifl ç kart yor. Bunun sürdürülebilmesi, gerekli de iflim için gösterilecek performansa bakar ki bu da tedbirli gidifle devam etmekten geçer. Daha fazla geliflim için gidiflat daha fazla reform ve bunlar sa lam temellere oturtman z gerekir ifadelerini kulland dan bu yana yaflanan geliflmeler, hareketin Amerika gibi geliflmifl ülkelerden, geliflmekte olan pazarlara kaymas, sermayenin de geliflmekte olan ülkelere yönelmesine sebep oldu diyen Serven, sermayenin bu hareketinin geliflmekte olan pazarlarda döviz kurlar n da etkiledi ini söyledi. Amerika da baz teflviklerin azalt ld - n ve baz lar n n da bitirildi ini aktaran Serven, sermayenin bu hareketinin piyasada dönen paran n azalmas ve eksilmesi anlam na geldi ini dile getirdi. çal flmalar gerçeklefltirilecek. Bu çal flmalar çerçevesinde, yaklafl k 1,6 milyon kestane fidan toprakla buluflacak ve 174 bin kestane a ac afl lanacak. Kestane Eylem Plan ile hastal klara daha dirençli kestane ormanlar kurulmas, kaliteli odun ve meyve üretimi art r lmas, k sa ve orta vadede k rsalda yaflayan vatandafllar n refah düzeylerinin yükseltilmesi ve ülke ekonomisine katk sa lanmas düflünülüyor. Eylem plan ile devlet ormanlar ndan y lda 40 bin ton kestane toplanmas ve 90 bin kifliye 123 milyon lira gelir sa lanmas hedefleniyor. Zonguldak, Artvin, Giresun Orman Bölge Müdürlüklerinde 3 gen koruma orman n n seçilmesi ve uygun görülecek bir bölge müdürlü ünde 1 tohum meflceresi seçilmesi planlan yor. Meydana getirilecek kestane ormanlar, uzun vadede bal ormanlar olarak hizmet görecek. (AA) Gezi Park olaylar Türk ekonomisinde büyük bir etki yaratmad Fed in aç klamalar nda ABD ekonomisinin iyi gitmeye bafllamas n n da etkisi oldu unu belirten Serven, Bir yandan sermaye ihtiyac olan ülkeler için iyi bir fley, bir yandan da istikrars zl k anlam na geliyor dedi. Serven, de erlendirmelerini flöyle tamamlad : Bu söylemlerin iyi bir amac var. Haliyle teflviklerin kötü gidifli de de ifltirilebilir. Bu bir gecede olacak fley de il zamanla oluflacakt r. fiok etkisi de yaratmaz. Amerikan ekonomisinin iyiye gitmesi demek global ekonominin iyileflmesiyle ilgili iyi bir haber demektir. (AA)

9 26 Haziran 2013 Ekonomi YARIN Fed kararlar n n Türkiye ye etkisi marjinal olacak Dünya Bankas Finans ve Özel Sektör Gelifltirme Bölümü Do u Asya ve Pasifik Bölgesi Direktörü Tunç Tahsin Uyan k, Fed kararlar n n etkilerine iliflkin, Bunlar n Türkiye ye etkisi marjinal olacakt r. Sistem flu anda Türkiye de o kadar riskli de il dedi. STANBUL - Uyan k, Fed in ve di er merkez bankalar n n parasal geniflleme konusunda ald kararlar n geliflmekte olan ülkelere etkisi ve Türkiye ekonomisine iliflkin AA muhabirine aç klamalar yapt. Küresel finansal krizden sonra Finansal stikrar Kurulu nun (Financial Stability Board-FSB) ve Basel standartlar yla ba lant l olarak de iflik merkez bankalar na çeflitli yapt r mlarda bulundu unu anlatan Uyan k, bu yapt r mlar n baz yönleriyle olumlu oldu unu ifade etti. Yapt r mlar n amaçlar n n finansal stabiliteyi sa lamak oldu unu dile getiren Uyan k, flunlar kaydetti: Çünkü finansal stabilite sa lanmasayd risk giderek büyüyecekti. Orta ve uzun vadede halk daha fazla zarar görecekti. Geçmiflte Türkiye de oldu- u gibi baz ülkelerin milli gelirinde yüzde düzeyinde de er kay plar oluyor. O nedenle stabiliteye yönelik yap lan yaklafl mlar n fazla olumsuz de erlendirilmemesi laz m. Baz ülkeler için karl ve önemli olan stabilite, geliflmekte olan baz ülkeleri de olumsuz etkileyebiliyor. FSB ve Basel kriterlerinin etkisiyle özellikle global düzeyde önemli ülkeler DEN ZL - Türkiye Sebze ve Meyve Komisyoncular Federasyonu (TÜSEMKOM) Baflkan Vekili Halil Öztürk, sofralar n vazgeçilmezi domatesi tuta hastal n n etkiledi ini belirterek, Bu yüzden rekoltede önemli oranda düflüfl var. Bu düflüflle domatesin kilosu 5 liraya kadar ç kabilecek dedi. Öztürk, gazetecilere yapt aç klamada, önümüzdeki günlerde baz sebze ve meyvelerde fiyat art fl beklediklerini, bu art fllar n Ramazan ay yla ilgisinin olmayaca n söyledi. Vatandafl n sofras n n olmazsa olmaz domatesi bu y l tuta hastal - ve bankalar n, çevre ülkelerden fonlar n ç karmaya bafllad n söyleyen Uyan k, flöyle devam etti: Bunun da baz geliflmekte olan ülkelerde ters etkileri oldu. Nas l ters etkileri oldu? Sermaye Yeterlili i Rasyosundaki (SYR) KOB lere verilen kredilerin risk a rl n art rd lar ve KOB kredilerinden ç kmaya bafllad lar. Aktiflerinde likit varl klar n a rl n art rd - lar. Ayr ca bilanço d fl kalemlerin riskini art rmalar da hem ticaret finansman n hem de KOB leri vurdu. KOB leri vurunca baz ülkelerde bu ç k fllar o sektörleri özellikle etkiledi. Bunun etkisi kimi yerde çok, kimi yerde az oldu. Türkiye de pek etkili olmad. Sebebi ne? Türkiye zaten likitti ve Türkiye deki bankalar n sermaye yap s güçlüydü. O yüzden Türkiye hükümet karar yla da güzel politikalar uydulad. Reel sektörü beslemeye devam etti. Fed in ya da Avrupa Merkez Bankas n n (ECB) ald çeflitli kararlar n piyasalar etkiledi ini söyleyen Uyan k, Bunlar n Türkiye ye etkisi marjinal olacakt r. Sistem flu anda Türkiye de o kadar riskli de il. Birtak m dalgalanmalar tabii ki olacakt r. Bunlar konjoktürel olacakt r. Türkiye nin yapmas gereken, kal c reformlar n n vurdu unu dile getiren Öztürk, Bu yüzden rekoltede önemli oranda düflüfl var. Bu düflüflle domatesin kilosu 5 liraya kadar ç kabilecek. fiu an itibar yla domatesin kilogram 1 lira 50 kurufltan sat l yor. Önümüzdeki aylarda bu fiyat 5 liraya kadar yükselebilir. Biz zaman nda bu konuda uyarm flt k. Ancak önlem al nmad diye konufltu. Halk n temel ihtiyaçlar ndan patates fiyatlar nda da art fl beklediklerini ifade eden Öztürk, flöyle konufltu: Geçen y l patateste bolluk vard. Bu y l üretici patates ekimine fazla ra bet göstermedi. Bugün Ödemifl te patatesin kilosu 1 liran n üzerinde. Patatesin haldeki fiyat 1 lira 30 kurufl civar nda. Patatesin vatandafl n sofras na gelinceye kadar 3 liray geçece ini tahmin ediyoruz. So anda da durum ayn, bugün kilogram 1 lira olan so an fiyatlar önümüzdeki süreçte 3 liraya kadar ç kabilir. Halil Öztürk, ayr ca yeni Hal Kanunu nun bekleneni veremedi ini iddia etti. (AA) 9 yapmakt r dedi. Merkez Bankas n n son dönemde uygulad politikalara da de inen Uyan k, flunlar söyledi: fiu ana kadar düzenli ve anlaml gidiyor. Konjonktüre göre kendilerini organize ediyorlar. Pek elefltirilecek taraf yok. fiu anda hala Türkiye de büyüme varsa, çünkü çevre ülkelere bak l nca özellikle Avrupa da çok düflük, hatta negatif büyüme var. Çin de giderek s k nt lar yaflanmaya bafll yor. Türkiye belli bir ölçüde bunu koruyor. Korumas nda da dengeli politikalar etkili oluyor. Enflasyonu art rmadan büyümeyi sürdürmek çok zordur ve Türkiye bunu baflar yor. Günlük olaylarda bazen sapmalar olabilir. Zaten uzun vadeli bakt n zda Türkiye yi d - flar da en çok prestijini art ran ekonomi yönetimi oldu. Gayet güzel yönetiler ve iyi gidiyor. D fl politikada iyi gidiyoruz. Tunç Tahsin Uyan k, Türkiye de son günlerde yaflanan olaylar n yat - r mc lar etkileyip etkilemedi i yönünde Dünya Bankas olarak herhangi bir çal flma yapmad klar n belirterek, Buna yönelik yapt m z bir çal flma yok. D flar dan gördü ümüz ve gazetelerden okuduklar m z var. Onlara bakarak da konuflmak yanl fl olur. Çünkü bu bir gösterge de il. Bunlar psikolojik hareketler. Temel göstergelere bakmak laz m. Burada tek kayg lanacak fley, ifl uzarsa sars l r m? Güvenin sars lmamas gerekir. Çünkü yat - r mc güvenli yere yat r m yapar diye konufltu. Körfez sermayesinin Türkiye ye gelmesi aç s ndan slami enstrümanlar hakk nda da de erlendirmeler yapan Uyan k, flunlar dile getirdi: Türkiye birçok anlamda potansiyeli olan bir konumda. Hem Körfez ülkelerinin hem de Uzak Do u daki Müslüman ülkelerin Türkiye ye ilgileri var. Türkiye nin ekonomik anlamda stabil durumda olmas ve yat r m imkanlar n n fazla olmas nedeniyle ilgi görüyor. Çünkü Türkiye büyük projeler yapan ve büyük projler düflünen bir ülke. Böyle oldu u zaman da finansman n slami finansmanla sa lanmas da mümkün. Neden? Ulaflt rma, köprü, havaliman gibi yat r m projeleri slami finansman modeline çok uygun. slami finansmanla ilgili bir fonlama yapabilmek için sabit bir varl k olmas laz m. Bu tür ifller Türkiye de çok yeni. Ama bugüne kadar iyi ifller yap ld. (AA) Tuta hastal domates fiyat n yükseltecek

10 10 YARIN Ekonomi MALATYA - fiimflek, Yeni Kongre ve Kültür Merkezi nde düzenlenen törende yapt konuflmada dünyan n son 60 y l n en büyük küresel kriziyle karfl karfl ya kald n belirterek Türkiye nin, birçok yönüyle küresel krizden en az etkilenen ülkelerden birisi oldu unu söyledi. Türkiye nin 1990 l ve 2000 li y llarda milli gelirinin 200 milyar dolar civar nda oldu una de inen fiimflek, Son 10 y lda Türkiye nin geliri 787 milyar dolara ç kt. Sabit fiyatlarla reel olarak bakarsak böyle olmad diyenler var. Asl nda bütün dünyada kifli bafl na milli gelir karfl - laflt rmalar basit bir flekilde dolar cinsinden yap l r. Ya sabit fiyatlarla dolar cinsinden milli gelire bak l r ki bu Türkiye de 3 e katlanm flt r. Ya da sat n alma gücü paritesi ile bak - l r. Bunda da Türkiye yine katlam flt r diye konufltu. Türkiye nin 2002 y l nda toplad - her 100 liral k verginin 86 liras n devletin borç faizine ödedi ini kaydeden fiimflek, Geçen sene ise her 100 liral k verginin 84 liras hizmete gitmifltir dedi. Ekonomide baflar l bir hükümetin iflbafl nda bulundu unu dile getiren fiimflek, Milletin içinden ç kan, elitist olmayan, milletle gönül ba olan, milletin de erlerine, demokratikleflmeye, temel hak ve özgürlük alan n geniflletmeye, milletin ekme- ini büyütmeye kararl ama bir o kadar güçlü, bir o kadar istikrarl bir hükümet var de erlendirmesinde bulundu. Geçen may s ay n n faizin cumhuriyet tarihinin en düflük seviyesine indi ine vurgu yapan fiimflek, IMF ye olan borç stokunun da s f rland n ifade ederek, Devletin d fl borcu 2012 sonu itibari ile 110 milyar dolar. Devletin döviz ve alt n rezervi 129 milyar dolar. Asl nda bu devletin net olarak dünyaya borcu yok demek ifadesini kulland. Konuflmas nda Gezi Park odakl geliflmelere de de inen fiimflek, bu eylemlerin organize bir sabote eylemi oldu unu belirterek, Biz dünyada bir ç kar lobisinin oldu unu, bir yar fl oldu unu biliyoruz. Bir çat flman n içten içe oldu unu biliyoruz. Fakat içeride bu fitneye güçlü bir kat l m n olmas n do rusu anlamakta güçlük çekiyoruz aç klamas n yapt. Milletin ço unlu unun oyunu arkalar na ald klar n kaydeden fiimflek, buna karfl l k ço ulcu bir yaklafl m içinde olduklar n söyledi. Kimsenin hayat tarz na müdahale etti imiz yok diyen fiimflek, flöyle konufltu: Tam aksine hayat tarz na müdahale edilenleri özgürlefltirme noktas nda bir irade ortaya koymufluz. Baflörtüsü dahil olmak üzere. Kimseye biz içki içmeyin demiyoruz. Bütün medeni, demokratik, geliflmifl ülkelerde oldu u gibi uyuflturucu, içki, sigara gibi konularda birtak m düzenlemeler yapm fl z. Kimseye zorla flu kadar çocuk yapacaks n demiyoruz. Bu ülkenin nüfusu 2050 li y llarda h zla azalmaya bafllayacak. Çal flma ça ndaki nüfus h zla azalacak. Yani Türkiye henüz zenginleflmeden yafll hale gelecek. Ald m z tedbirler karfl s nda 2050 sonras n düzeltmeye çal flaca z. Buna diyorlar ki, bizim hayat tarz m za kar flmay n. Kar flan yok. Ülkenin bat s nda do- urganl k oran yüzde 1,6 ya düflmüfl. Geliflmifl ülkelerin de afla s nda. Sa olsun Do u ve Güneydo u Anadolu sayesinde Türkiye de ortalama do urganl k oran yüzde 2 civar nda. Son 3 hafta boyunca bütün fler flebekelerinin iflbirli i yapt n belirten fiimflek, Muazzam bir dezenformasyon süreci bafllatm fllar. Yat r mc lar ar yorlar. Türkiye de iç savafl var diyorlar. Nas l olur dediklerinde ise inanmazsan z televizyona bak n diyorlar. BBC ye bak n, CNN e bak n diyorlar. Reuters a bak n diyorlar. Onlar da bizi ar yorlar. Böyle bir fley mümkün mü? diye soruyorlar ifadelerini kulland. Konuflmalar n ard ndan kulvarlar nda y l n en iyisi seçilen ifladamlar ve iflkad nlar na ödülleri verildi. Y l n ifladam seçilen Çal k Holding Yönetim Kurulu Baflkan Ahmet Çal k n ödülünü Maliye Bakan fiimflek verdi. Di er ifladamlar ve iflkad nlar ise ödüllerini Malatya Valisi Vasip fiahin, Belediye Baflkan Ahmet Çak r, AK Parti Malatya Milletvekilleri Öznur Çal k ve Mustafa fiahin den ald. Programda THY Yönetim Kurulu ve cra Komitesi Baflkan Hamdi Topçu ya da Malatya n n tan t m - na katk ödülü verildi. (AA) 26 Haziran 2013 Bakan fiimflek: Vergi gelirlerinin yüzde 84 ü hizmete gidiyor Malatya Aktif fladamlar Derne i nin (MAK AD) Ekonomi Dünyas Ödülleri Maliye Bakan Mehmet fiimflek in de kat ld törenle sahiplerini buldu. Yerli yulaf tohumu yüz güldürüyor TEK RDA - Yerli yulaf tohumu yüksek verimiyle ve kalitesiyle çiftçilerin yüzünü güldürüyor. Trakya Tar m Yönetim Kurulu Baflkan lhami Özcan Aygun, AA muhabirine yapt aç klamada, Türk tohumculu unun dünyada ad ndan söz ettirir duruma geldi ini söyledi. Türkiye nin tohumculuk sektöründeki 100. y l nda dünyada ilk 3 aras nda olmay hedeflediklerini belirten Aygun, 2023 hedefine ulaflmak için biz türk tohumcular olarak haz r z. Tohum slah çal flmalar sonucunda üretim iznini ald m z ve bakanl k taraf ndan tescil edilen Sebat adl yulaf çeflidimizi üreticimizin hizmetine sunduk dedi. Aygun, sözlerine flöyle devam etti: Bisküvi firmalar n n baflta gelen ismi, yapm fl oldu u sözleflmeli çiftçilik modeli ile kendi ham maddesini sa lar duruma geldi. Bu ba lamda geçti imiz y l 56 ton sertifikal kademede Sebat yulaf n kendilerine teslim ettik. Onlarda tohumlar de iflik ilçelerde sözleflmeli olarak 113 çiftçiye ekim yapt rm fllar. Çiftçinin, geçmiflte kullan lan yulaflardan dekarda yaklafl k 118 kilo verim al rken, bizim çeflidimizi kulland nda yaklafl k 560 kilo verim ald. Aygun, Türk slahatç s n n, Türk çiftçisinin yetifltirmifl oldu u ürünleri yine bisküvi sektörünün önde gelen sanayicisinin fabrikalar nda ifllenerek tüketiciye sunulmas n n sektörün gelmifl oldu u noktay ortaya koydu unu ifade etti. Eskiflehir Çifteler Ziraat Odas Baflkan Necat Yat r da, daha önce yulaftan verim alamad klar n ifade ederek, Tohum yurt d fl ndan geliyordu ve verimlili azd, dekarda yaklafl k 200 kilo verim al yorduk. Ama Sebat tohumunu kulland k bu y l ve yaklafl k 500 kilo ürün ald k. Ayn zamanda bu para ülkemizde bize kal yor dedi. (AA)

11 Ekonomi 26 Haziran ANKARA - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl, teknolojik ürünlerin veya prototiplerin, yurt d fl ndaki tan - t m ve pazarlama faaliyetlerine kat l m bedelinin 50 bin, yurt içindeki tan t m ve pazarlama faaliyetlerine kat l m bedelinin ise 25 bin liraya kadar n hibe olarak karfl layacak. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl n n, Teknolojik Ürünlerin Tan t m ve Pazarlanmas na liflkin Destek Yönetmeli i, Resmi Gazete nin bugünkü say s nda yay mland. Yönetmelik, yurt içinde yerleflik kurulufllar n, kamu kurum ve kurulufllar ile kanunla kurulan vak flar veya uluslararas fonlar taraf ndan desteklenen Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya ç kan teknolojik ürünlerin veya prototiplerin yurt içi ve yurt d fl nda tan t m ve pazarlanmas na yönelik faaliyetlerinin desteklenmesine iliflkin hususlar kaps yor. Buna göre, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl, bütçe imkanlar dikkate al narak desteklenmesi uygun görülen baflvurular için talep edilen destek tutar n n, yurt d fl ndaki tan t m ve pazarlama faaliyetlerine kat l m bedelinin 50 bin liraya, yurt içindeki tan t m ve pazarlama faaliyetlerine kat l m bedelinin ise 25 bin liraya kadar n, faaliyet say s na bak lmaks z n hibe olarak karfl layacak. Destek talebinde bulunmak isteyenler, gerekli belgeleri sa layarak yaz l veya elektronik ortamda Bakanl a baflvuru yapacak. Destek süresi, Bakanl k ile kurulufl aras nda yap lan sözleflmenin imza tarihinden bafllayarak en fazla 1 y l olacak. Desteklenen kurulufl, bu yönetmelik kapsam ndaki her bir Ar-Ge ve yenilik projesi sonras ortaya ç kan teknolojik ürün veya prototipin yurt içinde ve yurt d fl nda tan t m ve pazarlanmas için sa lanan destekten bir defaya mahsus faaliyet s n rlamas olmaks z n yararlanabilecek. Ürün veya prototipin tan t m ve pazarlanmas amac yla haz rlatt r lacak broflür, ürün katalo u, etiket bask l ve bandrollü elektronik depolama ayg tlar, fuarlara kat l mda stand kiras, stand yap m, standart stand dekorasyonu, nakliye ve depolama giderleri ile nakliye sigortas, yurt d fl fuarlarda gümrük ifllem giderleri, elektronik ticaret (e-ticaret) sitelerine üyelik giderleri, yaz l medyada teknolojik ürün ya da prototipin tan t m na iliflkin giderler karfl lanacak. Ayr ca, tan t m ve pazarlama faaliyetleri ile ilgili seyahatlerde kuruluflun en fazla iki çal flan n n, kifli bafl na günlük; yurt içinde 150 lira, yurt d fl nda YARIN Teknolojik ürünlere tan t m deste i KARE BULMACANIN ÇÖZÜMÜ ise 150 ABD dolar na kadar yol hariç en fazla 7 gün süreli konaklama giderleri, yurt içinde gidilen flehir veya yurt d fl nda gidilen ülkeye gidifl ve dönüfl maliyetini karfl lamak üzere ulafl mda kullan lan otobüs bileti, ekonomi s n f uçak bileti, tren ve ekonomi s n f gemi bileti ücretleri de karfl - lanacak. Tan t m ve pazarlama deste inden yararlanacak kurulufllara yap lacak ödemeler her y l Bakanl k bütçesine konulacak ödenek imkanlar ölçüsünde gerçeklefltirilecek. Destek ödemesi, sözleflmede belirtilen ödeme plan çerçevesinde Türk Liras cinsinden yap lacak. Ödemeler, yurt içinde faaliyet gösteren bankalardan birinde desteklenen kurulufl ad na aç lm fl bulunan ve hesap bilgileri sözleflmede belirtilen banka hesap numaras na yap lacak. (AA) T E R A Z R 2 E D A A L A T E N 3 T E K R S N E 4 A A T A B E Y K 5 N A M E E T A P 6 O N N K O T N 7 S E F E R N Y A 8 M A K A S Y A T 9 K O R D E V A S A 10 N A Y E T K A K 11 V Z A E L A A 12 T B A R L 13 A Y A K M A Z 14 E N E K M A S 15 K R S A H A 16 E N A E R E K B 17 B A L A L M E 18 A K A R E T T A T 19 N K A K A L A K 20 A D A L E A K T

12 26 Haziran YARIN Ekonomi Her eve kindine özel 3G hizmeti geliyor Ulaflt rma, Denizcilik ve Haberleflme Bakan Binali Y ld r m, 3G nin çekmedi i yer b rakmayacaklar n belirterek, Art k her evin ADSL gibi kendine özel 3G hizmeti olacak. Femtocell ile her eve, kuruma ya da siteye özel 3G ba lanabilecek. Art k vatandafl m z uygun fiyata kifliye özel 3G ye kavuflacak dedi. ANKARA - Bakan Y ld r m, AA muhabirine yapt aç klamada, Bilgi Teknolojileri ve letiflim Kurumu nun (BTK), mobil flebekelerde kullan lan femtocell cihazlar na iliflkin düzenleme yapt n belirterek, söz konusu cihazlar n devreye girmesi ile 3G nin ulaflmad ya da baz istasyonlar ndaki yüklenme nedeniyle 3G hizmetinin sa l kl al nmad ev ve kurumlara h zl ve uygun fiyata 3G hizmeti götürülebilece ini bildirdi. Azami ç k fl gücü 100 miliwatt ve alt nda olan femto cihazlar n n evlerdeki ADSL modemlere benzedi ine iflaret eden Y ld r m, Art k her evin ADSL gibi kendine özel 3G hizmeti olacak. Art k 3G hizmetini sa l kl alamayan evler, siteler, ANKARA - Özellefltirme uygulamalar ve faaliyet alanlar ndaki serbestleflme çal flmalar nedeniyle ekonomi içindeki a rl azalan Kamu ktisadi Teflebbüsleri (K T), bu y l 18,7 milyar lira katma de er üretecek. K T lerin y l sonunda 1,55 milyar lira görev zarar oluflacak. Dokuzuncu Kalk nma Plan döneminde kamu, petro-kimya, tuz ve tütün sektörleri ile araç muayene istasyonlar iflletmecili inden tamamen çekilen K T ler, mevcut durumda madencilik, enerji, ulaflt rma, tar m ve imalat sanayii sektörlerinde faaliyet gösteriyor. AA muhabirinin Onuncu Kalk nma Plan ndaki verileri baz alarak yapt hesaplamalara göre, K T sistemi bu y l 18,7 milyar liral k katma de er üretecek. K T lerin y l sonunda 1,55 milyar lira görev zarar oluflacak y l nda ise K T lerin üretti i katma de er 20,3 milyar liraya, görev zararlar ise 2,53 milyar liraya flirketler femto cihaz ba latarak bu hizmeti daha kaliteli alacaklar diye konufltu. Bakan Y ld r m, söz konusu cihazlar n flebeke cihaz olarak adland r lmas na karfl n telsiz ücretlerinden muaf tutulaca n n alt n çizerek, flunlar kaydetti: yükselecek. Bir baflka ifadeyle K T lerin üretti i katma de erin GSYH içindeki pay n n 2013 te yüzde 1,2, 2018 de de yüzde 0,8 olarak gerçekleflmesi öngörülüyor. K T lere bu y l sonuna kadar 6,2 milyar lira sermaye transferi öngörülürken, Hazine ye 3,11 milyar lira temettü ve has lat pay katk s nda bulunmalar bekleniyor. Onuncu Kalk nma Plan na göre, 2018 y l nda ise K T lere 5 milyar lira sermaye transferi yap lacak. Buna karfl l k 2018 de K T ler Hazine ye 2,53 milyar lira temettü ve has lat pay katk s verecek. Bu y l 10,9 milyar lira yat r m harcamas yapacak K T lerin, 2018 y l nda ise 10,1 milyar yat r m harcamas yapmas öngörülüyor. Özellefltirme kapsam ndaki kurulufllar dahil K T lerin faaliyetleri, ekonomik amaç ve hedeflere dayal olarak yürütülecek. Devlet taraf ndan gerçeklefltirilmesi zorunlu olan sosyal amaçl ve kamu yarar na yönelik faaliyetler için bu kurulufllar n görevlendirilmesinden ziyade evrensel hizmet fonu oluflturulmas gibi yöntemler öncelikli olarak de erlendirilecek. K T lerin görevlendirilme zorunlulu unun ortaya ç kmas durumunda ise oluflacak maliyet zaman nda karfl lanacak. K T ler faaliyetlerini, piyasa mekanizmas n bozucu etkiye neden olmayacak flekilde yürütecek. Söz konusu kurulufllarda verimlili in, hesap verebilirli in, karar süreçlerinde esnekli in art r lmas n sa layacak uluslararas kabul görmüfl kurumsal yönetim ilkeleriyle ve yeni Türk Ticaret Kanunuyla uyumlu bir mevzuat düzenlemesi yap lacak. Stratejik yönetim anlay fl yayg nlaflt r lacak, K T faaliyetlerinin stratejik planlar ve performans programlar na uyumunun art r lmas na yönelik uygulamalar gerçeklefltirilecek. K T lerde etkili iç denetim ve iç kontrol mekanizmas kurulacak ve iç Bu cihazlardan telsiz ücreti de almayaca m z için operatörlerden bu cihazlar alacak olan vatandafllar m z 3G hizmetini daha uygun fiyata alabilecekler. Art k vatandafl m z uygun fiyata kifliye özel 3G ye kavuflacak, bu sayede 3G çekmeyen yer de kalmayacak. Femtocell sistemleri, kablosuz flebekeden ba ms z olmas nedeniyle iflletmecilerin flebeke kar fl kl n azaltacak. flletmecilerin makro flebekelerindeki yo unlu un bir k sm n n sabit flebekelere kayd r lmas suretiyle kule ve konvansiyonel baz istasyonlar n n üzerindeki yük de önemli ölçüde azalacak. Abone tipi femto cihazlar arac - l yla kullan c lar n yüksek kalitede üçüncü nesil mobil haberleflme hizmetini almas ile geniflbant internet kullan m n n artaca na iflaret eden Y ld r m, Bu durum ülkemizin otomasyon hizmetlerini daha fazla kullanmas n da sa layacak. Hatta evde veya ofiste kullan lan cihazlar n cep telefonu ile kumanda edilebilmesi gibi çeflitli hizmetler de femtocell cihazlar yla birlikte yayg nlaflmaya bafllayacak dedi. Küçük iflletme ve konutlar için dizayn edilen küçük ve düflük ölçekli hücresel baz istasyonu teknolojisine Femtocell deniyor. Femtocell, genifl band DSL ve 2,5G Kablosuz standartlar n destekliyor. IP standard n n kullan lmas nedeniyle özellikle pahal GSM antenleri yerine bu teknoloji ile daha küçük alanlara hizmet verilebiliyor. (AA) K T ler bu y l 18.7 milyar liral k katma de er üretecek, 1.55 milyar lira görev zarar verecek denetim birimleri etkin hale getirilecek. D fl denetim süreçleri, hesap verebilirlik anlay fl çerçevesinde etkinlefltirilecek. K T ler istikrarl yüksek büyümeye katk sa lamak amac yla teknolojik altyap lar n ve Ar- Ge faaliyetlerini gelifltirerek katma de eri yüksek ürünlere yo unlaflacak, yerli enerji kaynaklar ndan faydalanacak ve ihracata yönelik yeni f rsatlar de erlendirecek. K T lerde hizmet al m süreçleri etkinlefltirilerek mal ve hizmet üretiminde kalite-maliyet dengesi sa lanacak. Özellefltirme uygulamalar, uzun vadeli sektörel öncelikler çerçevesinde belirlenmifl bir program dahilinde sürdürülecek. Uygulamalarda halka arz yönteminin kullan lmas na a rl k verilecek. Baflta üniversite hastaneleri olmak üzere döner sermayeli iflletmeler, kamu kaynaklar n n etkili, ekonomik ve verimli bir flekilde kullan lmas n sa layacak flekilde yeniden yap land r lacak. (AA)

13 26 Haziran 2013 D fl Haberler YARIN 13 Rusya da eski CIA görevlisiyle ilgili s r bilmecesi çözülemiyor MOSKOVA - Hong Kong'dan gelen uçakla Moskova'n n uluslararas fieremetyovo Havaalan 'na inen eski CIA görevlisi Edward Snowden in uçaktan inip inmedi iyle ilgili s r bilmecesi devam ediyor. Son zamanlarda CIA hakk nda ilginç idd Alar ortaya atan Snowden, 2009'da Londra'da düzenlenen G20 zirvesinde ABD ve ngiliz istihbarat n n konuk ülke üyelerinin telefonunu dinlemeye ve yaz flmalar n ele geçirmeye çal flt n öne sürmüfltü. Snowden, Amerikan istihbarat n n Google, Microsoft, Apple ve baflka IT flirketlerinin kullan c lar n n flahsi bilgilerine ulaflabildi ini belirtmiflti. Rus bas n, Snowden in uça n n yerel satle 17.05'de fieremetyovo Havaalan 'na indi ini belirtti. Uça- n Moskova üzerinden Küba'ya hareket edece i bekleniyor. R A Novosti haber ajans, havaalan nda Ekvador'un Moskova Büyükelçili i'ne ait bir arac n bekledi ini yazd. Kommersant gazetesine göre ise havaalan nda resmi iç istihbarat FSB'ye ait bir araç da bekliyor. R A Novosti'ye konuflan söz konusu uça n bir yolcusu, diplomatik numaral arac n eski CIA görevlisini, uça n merdivenlerinden ald n iddia etti. nterfaks ajans na konuflan Snowden'in çevresine yak n kaynak,"küba'ya gitmeyi düflünüyordu. Fakat nihai karar kendisi verecek. Belki de Rusya'da kalmak ister. Kendisi Moskova'da otelde bir günlü üne kalmay planl yordu. Otele rezervasyon da yapt rm flt. Kendisi böyle diyordu." dedi. Rusya D fliflleri Bakanl da, Snowden'in bindi i uça n Moskova üzerinden tranzit olarak geçece ini aç klad. Kommersant'a göre, Rusya Snowden'in siyasi iltica talebi bulunmas olas l nda baflvuruyu de erlendirecek. Russia in Global Affairs dergisi genel yay n yönetmeni Fyudor Lukyanov, bir radyoya yapt aç klamada, "Moskova kendisi Snowden'i davet etti." iddias nda bulundu. lerleyen dakikalarda nterfaks'a konuflan bir kaynak, eski CIA görevlisinin havaalan nda otelde bir oda kiralad n iddia etti.(cha) Denktafl: Rüflvet iddialar, art k mahkemenin konusu Demokrat Parti Ulusal Güçler (DP-UG) Genel Baflkan Serdar Denktafl, bugün DP-UG den istifa eden milletvekili Ejder Aslanbaba n n rüflvet iddialar n n, bu andan itibaren mahkemenin konusu oldu unu bildirdi. LEFKOfiA - Denktafl, Sibel Siber baflbakanl ndaki Hükümet in güven oylamas ndan sonra gazetecilere yapt - aç klamada, Meclis Baflkan Hasan Bozer den meclis tutanaklar n n derhal ç kar lmas ve kendisinin dokunulmazl n n kald r lmas n istedi ini söyledi. Serdar Denktafl, Ejder Aslanbaba n n kendisine rüflvet verdi i iddias oldu una iflaret ederek, bu iddian n mahkemede kan tlanmas gerekti ini, bu nedenle dokunulmazl n n muhtemelen Perflembe günü kald r laca- n ifade etti. Aslanbaba y kendisinin dava edece ini; iddialar n kan tlamas gerekti ini ifade eden Serdar Denktafl, kendisinin Ejder Aslanbaba y dava etmesinin yan nda Meclis her ikimizi de dava etmelidir dedi. Bizden talep etti ini biliyoruz. Ve ne kadar hakl oldu- umu gördüm. Bir seçim öncesi halk n önüne Aslanbaba y ben koydum. Nas l bir insan oldu unu anlay nca da arkadafllar n tüm srarl istemine karfl n adayl na karfl ç kt m diyen Serdar Denktafl, Bu oyunu tezgahlamak için ne istedi ini, ald - n bilmek isterim ifadesini kulland. Serdar Denktafl, bir gazetecinin milletvekili Ahmet Kaflif in Aslanbaba ya borç verdi ini bilip bilmedi i yönündeki sorusunu, böyle bir bilgiye sahip olmad n söyleyerek cevaplad. Gazetecilerin Ejder Aslanbaba n n kendisinden ne istedi ini sormas üzerine, iste in halen mahkeme aflamas nda olan K br s Türk Elektrik Kurumu (K b-tek) e olan elektrik borcunun ödenmesi oldu unu ifade T.C. ANKARA 5. CRA DA RES TAfiINIRIN AÇIK ARTIRMA LANI eden Denktafl, elektrik borcunun silinmesinin söz konusu olamayaca - n belirtti. DP-UG Genel Baflkan Serdar Denktafl, Ejder Aslanbaba n n kendisine rüflvet verdi i iddias n mahkemede kan tlamas gerekti ini, kan tlayamamas halinde ise ülke d - fl na da ç kamayaca n, ülkede kaçacak yer aramas gerekti ini ifade etti. DP-UG Milletvekili Ahmet Kaflif ise gazetecilerin sorusu üzerine, Aslanbaba ya s k nt s n aflmak amac yla borç verdi ini söyledi. Kaflif, Aslanbaba ya verdi i paray bir baflka arkadafl ndan temin etti- ini, verdi i borcun kendi paras olmad n kaydetti. (CHA) 2013/86 TLMT. Afla da cins, miktar ve de erleri yaz l mallar sat fla ç kar lm fl olup: Birinci art rman n afla da belirtilen gün, saat ve yerde yap laca ve o gün k ymetlerinin %50'sine istekli bulunmad taktirde, yine afla da belirtilen gün, saat ve ayn yerde 2. art rman n yap larak sat laca ; flu kadar ki, art rma bedelinin mal n tahmin edilen de erinin %50'sini bulmas n n ve sat fl isteyenin alaca na rüçhan olan alacaklar n toplam ndan fazla olmas n n ve bundan baflka paraya çevirme ve paylar n paylaflt rma giderlerini geçmesinin flart oldu u; birinci art rmadan on gün önce bafllamak üzere art rma tarihinden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilece i, birinci art rmada istekli bulunmad takdirde elektronik ortamda birinci art rmadan sonraki beflinci günden bafllamak üzere ikinci art rma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilece i, mahcuzun sat fl bedeli üzerinden afla da belirtilen oranda KDV.'nin al c ya ait olaca ve sat fl flartnamesinin icra dosyas ndan görülebilece i; gideri verildi i takdirde flartnamenin bir örne inin isteyene gönderilebilece i; fazla bilgi almak isteyenlerin yukar da yaz l dosya numaras yla dairemize baflvurmalar ilan olunur. 06/06/ hale Tarihi : 01/08/2013 günü, saat 10:55-11:00 aras. 2. hale Tarihi : 16/08/2013 günü, saat 10:55-11:00 aras. hale Yeri : ANKARA ADL YES MEZAT SALONU No Takdir Edilen De eri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) ,00 1 %1 06 KMF 10 Plakal, 2012 Model, FORD Marka, Beyaz renkli, Tourneo Connect LXtipi, arka tampon plastik hafif kavlam fl, arka kap da küçük tafl izleri var, çelik cantl, arka k s m caml, koltuklu, hususi Aç klamal Araç (BASIN-9490)504(www.bik.gov.tr) Resmi lanlar

14 14 YARIN HANO - Ekvador D fliflleri Bakan Ricardo Patino, ABD Ulusal Güvenlik Kurumunun (NSA) dünyada milyonlarca kiflinin telefon ve internet kay tlar n izledi i bilgisini bas na s zd ran Edward Snowden' n s nma talebini incelediklerini söyledi. 26 Haziran 2013 D fl Haberler Amerikal casus Snowden e Rusya s nma hakk verebilir ABD nin cep telefonlar n ve yaz flmalar n takip etmek için dünya çap nda kurdu u a ortaya ç karan eski CIA ajan Edward Snowden in Hong Kong tan ayr larak Moskova ya geldi- i iddia edildi. Küba ve Venezüella ya gitmesi planlanan Snowden e Rusya n n siyasi s nma hakk verebilece i iddia edildi. Rusya Parlamentosu alt kanad Duma Uluslar aras liflkiler Komisyonu Baflkan Aleksey Puflkov, henüz Snowden in siyasi s nma için baflvuraca konusunun net olmad n söyledi. MOSKOVA - Interfaks a aç klamada bulunan Puflkov, Bizim kendisinin nereden siyasi s nma hakk talep edece i konusunda net bilgi sahibi olmam z gerekiyor. dedi. Bas nda yer alan iddialar de erlendiren Puflkov, ABD nin kendisini çok istedi ini, Çin in ise onu teslim etmeye niyetli olmad n belirtti. Snowden e siyasi s - nma vermenin So uk Savafl dönemi yaklafl mlar na neden olabilece i yönündeki iddialar de- erlendiren Puflkov, Peruk giyen ajanlar faal ise siyasi s nma hakk vermek de normal. dedi. ABD nin Moskova Büyükelçili i çal flan Ryan Christopher Fogle 14 May s 2013 te, peruk takarak Rus istihbarat elemanlar na karfl istihbarat yapmalar için para teklif ederken suçüstü yakalanm flt. Puflkov, Amerikan ve ngiliz istihbarat elemanlar n n Londra da yap - lan G20 zirvesi s ras nda Rusya Eski Devlet Baflkan Dmitri Medvedev in cep telefonlar n dinledi i yönündeki iddialar da hat rlatt. Snowden e yak n kaynaklar n Interfaks a verdi i bilgiye göre eski ABD'deki izleme skandal inceleme alt nda CIA ajan Moskova üzerinden Venezüella ya geçecek. Eski Amerikan ajan n n bu flekilde bir güzergah seçmesinin yakalanmadan Venezüella ya ulaflmak iste inden kaynakland belirtiliyor. Eski bir CIA ajan olan Snowden, Amerikan Ulusal Güvenlik Kurumu nun dünya genelinde milyonlarca insan n cep telefonu konuflmalar n, mesajlar n ve yaz flmalar n takip etti ini iffla etmiflti. Güvenli inden endifle eden Snowden, Çin e ba l özerk bir bölge olan Hong Kong a s - nm flt. Amerikal yetkililerin dün resmen iadesini talep etmesi üzerine, Snowden in akflam saatlerinde Moskova ya gidece i belirtilmiflti. Snowden in Rusya n n baflkenti Moskova ya ulaflt, fieremetyova havaliman nda transit geçifl için bekledi i ifade ediliyor. Snowden in Termial E de kapsül otelde kald -, Ekvador Büyükelçisinin de havaliman na geldi i vurgulan yor. Ekvador, WikiLeaks kurucusu Julian Assange ye de siyasi s nma hakk vererek gündeme gelmiflti. (CHA) Resmi bir ziyaret için Vietnam' n baflkenti Hanoi'de bulunan Patino, Ekvador hükümetinin ifade özgürlü ü ve halk n güvenli i gibi konular de erlendirerek taleple ilgili bir karar alaca n belirtti. ABD'nin hakk nda yakalama emri ç kard n ve iadesini istedi i Snowden, dün bir süredir sakland Hong Kong'dan ayr larak Rus havayolu flirketi Aerofloft'a ait bir uçakla Moskova'ya uçmufltu. Rus haber ajans ITAR-Tass, Snowden' n pazartesi günü önce Küba'ya daha sonra da Venezuela'n n baflkenti Caracas'a gidece ini duyurmufltu. Wikileaks ise Snowden' n t pk Julian Assange gibi Ekvador'dan s nma talebinde bulundu unu aç klam flt. Güney Amerika ülkesi Ekvador, geçen y l da Wikileaks'in kurucusu Assange' n s nma talebini kabul etmiflti. (CHA) Suudi Arabistan'da hafta sonu tatili günleri de iflti R YAD - Suudi Arabistan'da perflembe ve cuma günleri olan hafta sonu tatilinin bugün Kraliyet kararnamesi ile cuma ve cumartesiye al nd belirtildi. Suudi Arabistan Haber Ajans (SPA)'da yay nlanan haberde, Suudi Arabistan Kral Abdullah bin Abdülaziz'in ald kraliyet kararnamesi karar ile hafta sonu tatilinin perflembe ve cumadan, cuma ve cumartesi gününe al nd bildirildi. Kraliyet kararnamesinde Suudi Kral Abdullah' n kamu yarar, ekonomik konumun Suudi Arabistan'a getirdi i zorunluluk, bölgesel ve uluslararas yükümlülükler, ç karlar do rultusunda bu konumu daha iyi yat r mlarla de- erlendirmek gibi gerekçeleri göz önünde bulundurarak bu karar n ald - belirtildi. Aç klamada Kral Abdullah' n bu karar n, devlet kurum ve kurulufllar n n bölgesel ve uluslararas düzeyde kendi karfl tlar aras nda haftal k ifl gününde daha fazla düzenin sa lanmas, ekonomik kazançlar n yan s ra olumsuz etkilerin ve ekonomik f rsatlar n kayb na son vermek gibi flartlar n göz önünde bulundurularak al nd ifade edildi. Karar, tüm Bakanl klarda, devlet kurum ve kurulufllar nda, finans kurulufllar, Suudi Arabistan Para Ajans, Sermaye Piyasas Kurumu ve Suudi Menkul K ymetler Borsas nda önümüzdeki Cumartesi gününden itibaren, üniversitelerde, okullarda ve tüm yüksek ö retim ve kamu e itim kurumlar nda ise önümüzdeki e itim-ö retim sezonunda geçerli olacak. Bu karar n al nmas n n ard ndan Suudi Arabistan resmi kurum ve kurulufllar nda çal flanlar n önümüzdeki hafta sonu tatili perflembe, cuma ve cumartesi olmak üzere üç gün olacak. Daha sonra ise hafta sonu tatili iki gün olarak devam edecek. (CHA)

15 YARIN 15 Ankara Yay nc lar ile Talim ve Terbiye Kurulu üyeleri çal fltayda bulufltu 26 Haziran 2013 Yay nc lar Derne i, ders kitaplar n n incelenmesinde yeni uygulamaya geçen panel sistemi ile ilgili ortaya ç kan deneyimleri paylaflmak ve karfl l kl görüfl al flveriflinde bulunmak üzere bir çal fltay düzenledi. NESR N ERENER Talim ve Terbiye Kurulu Baflkan Prof. Dr. Emin Karip, Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi Dr. Hüseyin fiirin ve di er yetkililerin kat l - m yla Yay nc lar Derne i Ankara da, bir çal fltay düzenledi. Yay nc lar Derne i Baflkan Mustafa Çak r yay nc - lar n ders kitaplar n daha güzel hale getirmek istediklerini, kitaplar n daha profesyonelce haz rlanmas konusunda yay nevlerinin çaba sarfetti ini belirtti. Talim ve Terbiye Kurulu nun bu yöndeki çal flmalar n desteklediklerini ifade eden Mustafa Çak r Ders kitaplar n n incelenmesi sürecinde yeni uygulamaya geçen panel sisteminden umutluyuz. Büyük emek ve kaynak harcayarak ortaya ç kartt m z eserlerin objektif flekilde ve hassasiyetle incelenmesi sektörün geliflimi aç s ndan çok önemli. Talim Yenimahalle Belediyesi nden Bayat Ekmek Konteyneri ata Yenimahalle Belediyesi ekmek israf n n önlenmesi için kampanya bafllatt. Bayat ekmeklerin toplanmas amac yla, üzerinde sraf etmeyelim ve Bayat ekmek toplama kutusu yaz l 250 adet konteyner, mahallelere yerlefltiriliyor. Belediye ekipleri, kampanyan n ilk etab nda 250 adet bayat ekmek konteynerini, Eryaman, Urankent, Serhat Mahalleleri ile Bat kent in tüm mahallelerine yerlefltirmeye bafllad. Kampanyan n ilk aya n n tamamlanmas n n ard ndan projenin ilçe genelinde devam edece ini belirten Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, ekmek toplama kampanyas yla binlerce ekme in israf edilmesinin önüne geçmeyi amaçlad klar n söyledi. Toplanan bayat ekmekleri öncelikle belediyenin hayvan bar naklar - na göndereceklerini belirten Yaflar, Allah israf edenleri sevmez Yap - lan araflt rmalara göre Türkiye 'de, y ll k 2 milyon 100 bin ekme in bir flekilde israf edildi i ve bunun parasal de erinin de yaklafl k 1,5 milyar lira oldu u görülüyor. Dünyada insanlar açl kla mücadele ederken, bizim temel g dam z olan ekme i israf etme gibi bir lüksümüz yoktur. nflallah, tüm vatandafllar m z bu kampanyam za destek vererek ekme ine sahip ç kar. Bayatlayan ekme i bir flekilde hayvanlar n tüketebilece i noktalarda buluflturmufl oluruz diye konufltu. ve Terbiye Kurulu Baflkanl - n n bu süreçte yay nc larla diyalog içerisinde olmas da sektörümüzün beklentilerini yükseltiyor. Kurul Baflkan - m z Say n Prof. Dr. Emin Karip in flahs nda tüm Bakanl k yetkililerine olumlu yaklafl mlar ndan dolay teflekkür ederiz dedi. Talim ve Terbiye Kurulu Baflkan Prof. Dr. Emin Karip ders kitaplar n n hem içerik hem de görsel yönden iyilefltirilmesini istediklerini ve yay nc lar n bu yöndeki çabalar n önemsediklerini belirtti. Yay nevleriyle diyalog içerisinde bu sürecin devam edece ini belirten Karip Bakanl k ve özel yay nevleri bu çal fltayda ders kitaplar n n ve inceleme sürecinin gelifltirilmesi için bir araya geldiler. Sektörün bakanl m zla beraber bu yönde çaba sarfetmesi ö rencilerimize daha kaliteli kitaplar n ulaflt r lmas için büyük önem tafl yor. dedi. Mamakl sporcular baflar ya doymuyor Mamak Belediyesi Spor Kulübü Halter Tak m Haziran tarihleri aras nda Karabük te düzenlenen Minikler Ferdi Türkiye fiampiyonas ndan yine eli bofl dönmedi. 80 sporcunun kat ld müsabakaya 4 sporcusuyla kat lan tak m sporcular ndan + 69 kg sikletinde Onur Akkoç Türkiye fiampiyonu oldu. Akkoç un bir sonraki mücadelesi önümüzdeki y l gerçekleflecek olan Y ld zlar Türkiye fiampiyonas olacak. Belediye olarak gençlerin sporla u raflmalar için her türlü deste i verdiklerini belirten Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül, Baflta halter tak m m z n antrenörü sa Alt nyurt olmak üzere y ld z sporcular m z bu baflar lar ndan dolay kutluyorum. Bu çocuklar m z ileride dünya ve olimpiyat flampiyonlar olacak dedi. stikrarl bir baflar grafi i çizen tak m baflar dan baflar ya kofluyor. Tak m n baflar l iki ayr sporcusu da iki ayr Milli Tak m kadrosuna girmeye hak kazand. Tak m sporcular ndan 50 kg da Berkant Yi it 22 Haziran da Karabük te bafllayacak olan U15 Milli Tak m kadrosuna girmeye hak kazan rken yine 77 kg da Hasan Hüseyin Akyol da Karabük te ayn tarihte bafllayacak Y ld zlar Milli Tak m kamp nda milli tak m kadrosuna girdi. Genç sporcular n n baflar s n takdir eden Akgül, milli tak ma sporcu gönderecek olman n mutlulu unu yaflad klar n kaydetti. Antrenör sa Alt nyurt ta befl y l önce milli tak m düzeyinde sporcular yetifltirmeye söz verdiklerini ve befl y l n sonunda verdikleri sözü tuttuklar n belirterek bizden deste ini hiçbir zaman esirgemeyen Mamak Belediye Baflkan m - za tak m m ad na teflekkür ediyorum dedi.

16 26 Haziran YARIN Ankara Mamakta tesis ata sürüyor Mamak Belediyesince yapt r lan Akdere Kapal Pazar Yeri ve Spor Kompleksi törenle aç ld. Mamak ta 8 tane kapal bir tane de aç k olmak üzere toplam 9 kapal pazar yerinin hayata geçirildi- ini belirten Akgül, Göreve geldi imizde bir tane kapal pazar m z yoktu. B rak n kapal pazar, alan bile bulmak zordu. Ama ortaya çok güzel bir pazar ç kt seçim beyannamesiyle sizlerin huzuruna ç kt k. Verdi imiz sözlerin fazlas n yerine getirmenin mutlulu unu yafl yoruz ifadelerini kulland. ANKARA (AA) - Mamak Belediyesinden yap lan yaz l aç klamaya göre, Akdere Mahallesi nde yap m n tamamlanan Akdere Kapal Pazar Yeri ve Spor Kompleksi nin aç l fl töreni, halk oyunlar gösterisiyle bafllad. Daha sonra Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül, AK Parti Mamak lçe Baflkan Muhammed Abdullah Özer taraf ndan aç l fl kurdelesi kesildi. Pazar yerindeki tezgahlarda bulunan 5 bin adet karpuz aç l fla kat lan vatandafllara da t ld. Karpuz yeme yar flmas n kazanan kifliye de ödül olarak 10 adet karpuz hediye edildi. Belediye Baflkan Akgül, törende yapt konuflmada, göreve geldiklerinde bir tane bile kapal pazar yerinin olmad n belirterek, 25 y lda yap lamayan yat r mlar 4 seneye s d rd klar n kaydetti. Kapal pazar yerinin çok genifl çerçevede düflünülmüfl örnek semt pazar oldu unu belirten Akgül, cadde ve sokaklarda kurulan pazarlar n yerini daha modern ve insanlar rahats z etmeyecek flekilde tasarlanan kapal pazarlar n ald n vurgulad. Akgül, haftan n 7 günü vatandafla hizmet verecek alt kapal pazar ve otopark, üstü spor kompleksi fleklinde yap lan tesiste vatandafllar n yaz aylar nda dü ünlerini yapabilece ini bildirdi. On bin metrekarelik alana yap lan Akdere Kapal Pazar Yeri ve Spor Kompleksi nde koflu yolu, fitness grubu, basket sahas, hal saha, çocuk oyun alan, kapal ve aç k otopark bulunuyor. (AA) Üniversiteli böcekler sebzeleri koruyacak Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinde görevli akademisyenler, tar mda milyonlarca lira kayba yol açan yaprak kurdu, domates güvesi ve yeflil kurt gibi böcekleri ilaçlamaya ihtiyaç duymadan, do al ortam nda yok eden bir ar türü yetifltirdi... Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ö retim Üyesi Prof. Dr. Cem Özkan, AA muhabirine yapt aç klamada, zararl böceklerin çiftçilerin korkulu rüyas oldu unu, tar mda milyonlarca lira kayba yol açt n, bunlar yok etmek için kullan lan zirai ilaçlar n, bal ar lar ile faydal böcekleri de etkiledi ini söyledi. Bu zararl lara karfl ilaçlama yöntemiyle mücadele edildi ini ancak sebzeler üzerinde ilaç kal nt s n n önüne geçilemedi ini ifade eden Özkan, uzun süredir zararl lara karfl biyolojik mücadele için çal flma yürüttüklerini anlatt. Özkan, 1998'de Adana'da pamuk tarlalar nda araflt rma yaparken keflfettikleri bir ar türünü incelemeye ald klar n, bitkilerdeki böcekleri do al ortam nda yok eden bu ar sayesinde ilaçlamaya gerek duyulmad n belirlediklerini bildirdi. Özkan, "Tespit etti imiz 'chelonus oculator' adl parazitoid böcek, zararl - n n yumurtas n n içine kendi yumurtas n b rakarak, zararl y yok ediyor" dedi. Biyolojik mücadele tekniklerinin herhangi bir zarar n n olmad na iflaret eden Özkan, "Yurt d fl nda özellikle geliflmifl ülkerde ilaçlar n yerine bu faydal türlerin kullan m çok yayg n. Ülkemiz gerçekten biyoçeflitlilik aç s ndan çok zengin. Örne in bu böcek, sadece bizim ülkemizde var. Böyle türler do ada çok olmas na ra men kullanm yoruz. Bu noktada üniversiteler çok etkin çal - flabilir. Çal flma grubumuzla çok k sa sürede bu parazitoidimizi çiftçilerle buluflturmay hedefliyoruz" diye konufltu. Prof. Dr. Özkan, "Yetkililerin ar n n tan t m na destek vermesini istiyoruz. Ar n n tan t m na destek verildi inde, böcekleri yok etmek amac yla kullan - lan zirai ilaçlar da azalacak" de erlendirmesinde bulundu. Türkiye'de ilaç kullan m n n yayg n oldu unu vurgulayan Özkan, flunlar kaydetti: "Zirai ilaçlar n yüzde 95'inden fazlas yurt d fl ndan geliyor. Yapt - m z araflt rmalarda bu böcek tüm testleri geçti. Laboratuvarda üretim koflullar, üreme potansiyelleri, depolanma ve nakliye koflullar gibi birçok teknik konudaki çal flmalar n ard ndan küçük çapl kitle üretimi yapabildik. Laboratuvarda günlük 20 bin parazitoidi üretmemiz mümkün. Ancak bunu tar mda kullanabilmemiz için daha büyük üretimler gerekiyor. Üretimi sa layabilmek için de bir tesis tasarlad k. Bu tesisi gerçeklefltirmek için çeflitli kurum ve kurulufllardan görüfller al yoruz." Türkiye'de böcek üreticili inin çok k - s tl oldu una dikkati çeken Özkan, bunu art rmay amaçlad klar n dile getirdi. Ziraat mühendislerinin önerileri do rultusunda kullan lsa da zararl lara karfl uygulanan her ilac n yan etkilerinin bulundu unu anlatan Özkan, biyolojik mücadele sayesinde ilaç kullan m - n n düfltü ünü kaydetti. Çiftçilerin ilaçlamay, etkisinin k sa sürede görülmesi, uygulanmas n n kolay ve ekonomik olmas, ürünün verimi ile kalitesini art rmas gibi özellikleri nedeniyle tercih etti ini aktaran Özkan, "Biyolojik mücadele, tar m ilac kullan m n azalt yor. Yak n zamana kadar bir serada y l sonuna kardar 60'a yak n ilaçlama yap l yordu. Ancak bu parazitoidlerin ve benzerlerinin kullan lmas yla say y lda 5'e indi. Biyolojik mücadele, çevre, üretici ve ülke ekonomisi için müthifl avantaj" diye konufltu. (AA)

17 26 Haziran 2013 Ankara YARIN Gençlere Çankaya deste i Çankaya Belediyesi, Türkiye nin çeflitli kentlerinden Ankara ya üniversite e itimi için gelen gençlere kol kanat geriyor. HABER MERKEZ Ankara n n merkezinde bulunma özelli iyle s n rlar nda, 11 üniversite bulunan Çankaya Belediyesi, e itimin de merkezi olma konumunda. Yeni Toplumcu Belediyecilik anlay fl ile her yafltan vatandafla sosyal ve kültürel aç dan birçok hizmet sunan Çankaya Belediyesi, özellikle gençlere, e itimleri için geldikleri kentte yaflamlar n kolaylaflt racak nitelikli çal flmalar yap yor. Geçti imiz y l Ankara ya üniversite e itimi için gelen gençlere destek amac yla hayata geçirilen Gençler Çankaya Yurdunuz projesi ile gençleri, üniversite kap lar nda, terminalde, garda ve kent merkezi K z lay da 11 stant kurarak karfl layan Çankaya Belediyesi, üniversitelerine kay tlar ndan geçici konaklamalar na kadar pek çok konuda hizmet vererek destek oldu. Gençlerin gelecekte önemli rol oynayacaklar n ve geliflimlerine katk - da bulunmak için imkanlar zorlayacaklar n ifade eden Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k, Gençlerimizin e itimleri boyunca geçici ikametgahlar durumunda olan Çankaya, gençlerin belediyesi olarak onlara en iyi hizmeti ekonomik olarak sunma çabas içinde olmaya devam ediyor. Ülkemizin farkl bölgelerinden gelen gençlerimize, düflünce ve görüfllerini önemseyen, onlar dikkate alan bir anlay fl n egemen oldu u, seçkin ve sa l kl yaflam alanlar yarat yor, bu alanlar daha fazla gelifltirmeye özen Keçiörenli gençlere gönüllülük e itimi HABER MERKEZ Keçiören Belediyesi Gönüllü Akademisi, Düflünce stasyonu adl atölye çal flmas na kat lan lise ö rencilerine gönüllülük e itimi verdi. Gençlerin gönüllü olarak sosyal sorumluluk çal flmalar na kat lmas n sa layarak kiflisel geliflimlerine katk - da bulunan Keçiören Belediyesi Gönüllü Akademisi, Yunus Emre Kültür Merkezi nde bir atölye çal flmas düzenledi. Gençlerin gönüllülük esas na dayal olarak toplumsal kat l mlar n artt rmak amac yla bafllat lan Düflünce stasyonu adl atölye çal flmas na, Keçiören ilçesinde okuyan 9 ve 10. S n f ö rencileri kat larak düflüncelerini ifade etme imkan buldular. Atölye çal flmas nda Gönüllü Akademisi nin kurulufl amac ve sundu u hizmetler hakk nda da bilgi alan gençler, kurulan 6 farkl düflünce istasyonunda görev alarak gönüllülük hizmeti ile ilgili baz sorulara yan t arad lar. Çal flmalarda Kim bu gönüllü?, Gönüllü hangi alanlarda çal flmal?, Gönüllü çal flmak sana hangi fayday sa lar?, Gönüllü çal flmalarda karfl - lafl lacak zorluklar neler olabilir?, Keçiören de gönüllü sence neler yapabilir?, Türkiye de gönüllü hareket neler de ifltirebilir?, Gönüllülü ün yerel düzeyde sa lad katk lar ve etkileri nelerdir?, Bir gönüllü olarak yerel yönetimden ne bekliyorsunuz? sorular tart fl ld. Keçiören Belediyesi Gönüllü Akademisi, Türkiye nüfusunun yüzde 18'ini, yafllar aras ndaki gençlerin oluflturdu u gerçe inden yola ç - karak; Türkiye nin en büyük ilçesi Keçiören in sahip oldu u büyük potansiyeli de erlendirmeyi, gençli in sesini yükseltmeyi hedefliyor. Bu hedef do rultusunda gerçeklefltirdi i atölye çal flmalar yla gençleri bilgilendirmeyi, onlar n keflfetmelerine olanak sa lamay, bilinçlendirmeyi ve kendilerini 17 gösteriyor ve onlar için en iyisini yapmaya gayret gösteriyoruz fleklinde konufltu. K z ö renciler için 304 kifli kapasiteli Atatürk Gençlik Merkezi ve erkek ö renciler için 100 kifli kapasiteli nönü Gençlik Merkezi olarak faaliyet gösteren merkezler, gençlere, bar nman n yan s ra serbest zamanlar n de erlendirebilecekleri, sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetlerden yararlanmalar na da imkan tan yor. Gençlik merkezlerinde, gençlerin kat - l m gösterebildi i, sayg ve anlay fl çerçevesinde düflüncelerini özgürce söyleyebilecekleri, paylafl mda bulunabilecekleri demokratik platformlar oluflturularak, söylefliler ve e itimler de düzenleniyor. Gençlik merkezleri, kullan ma ba l olarak ihtiyaç olan iç mekanlar nda yap lacak yeniliklerle yeni e itim ö retim y l na da haz r olacak. Çankaya Belediyesi, bu y l da Ankara'ya üniversite e itimi almaya gelen gençlere destek ve rehberlik için kap lar n açacak. en do ru flekilde ifade etmeleri için destek olmay amaçl yor.

18 18 YARIN 26 Haziran 2013 Genel Evlenmeler yavafllad, boflanmalar h zland Türk toplumunda evlilik say s giderek azal rken, boflanma say s ise art yor. Bu durum, Türklerin evlili e bak fl n n de iflti ini ortaya koyuyor. ANTALYA - AA muhabirinin Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) verilerinden yapt derlemeye göre, 2003 y - l nda 565 bin 468 çift evlenirken, bu say 2004 y l nda 615 bin 357 ye, 2005 y l nda ise 641 bin 241 e kadar ç kt y l nda 636 bin 121, 2007 y l nda 638 bin 311, 2008 y - l nda 641 bin 973 çift evlenirken, bu say 2009 y l nda 591 bin 742, 2010 y l nda 582 bin 715, 2011 y l nda 592 bin 775, 2012 y l nda ise 603 bin 751 e düfltü. Evlenen çift say s nda son 5 y lda yüzde 5,95 oran nda azalma meydana geldi y l nda binde 9,03 olan kaba evlenme h z da 2012 y l nda binde 8,03 e geriledi. Türkiye de ortalama evlenme yafl da yükselirken, 2003 y l nda erkeklerde 27,5, kad nlarda 23,5 olan ortalama evlenme yafl, 2012 y l nda erkeklerde 28,8, kad nlarda ise 24,9 a yükseldi. fiehirlerde ortalama ilk evlenme yafl incelendi inde erkeklerde ortalama yafl stanbul da 29,5, zmir de 30,6, Eskiflehir de 29,8, Ankara da 29,7, Antalya da 30,5, Samsun da 28,2, Erzurum da 27,6, A r da 26,5, Hakkari de 27, Siirt te ise 25,9 olarak belirlendi. Kad nlarda ise ortalama ilk evlenme yafl stanbul da 26, zmir de 26,9, Eskiflehir de 26,4, Antalya da 26,3, Ankara da 26,2, Konya da 23,8, Siirt te 22, Van da 21,9, A r da 21,7 oldu. Aylara göre evlenme say lar na bak ld nda, çiftlerin daha çok haziran, temmuz, a ustos ve eylül aylar nda evlenmeyi tercih etti i ortaya ç kt. Boflanmalarda art fl n yafland Türkiye de, son 10 y lda toplam 1 milyon 43 bin 97 çift bofland y l nda 92 bin 627 olan boflanma say s 2004 y l nda 91 bin 22, 2005 y l nda 95 bin 895, 2006 y l nda 93 bin 489, 2007 y l nda 94 bin 219, 2008 y l nda 99 bin 663 oldu. Boflanma say s 2009 y l nda 114 bin 162 ye, 2010 y l nda 118 bin 568 e, 2011 y l nda 120 bin 117 ye, 2012 y l nda ise 123 bin 325 e kadar yükseldi y l nda binde 1,40 olan kaba boflanma h z da 2012 y - l nda binde 1,64 e yükseldi. Boflanma say s, son 5 y lda yüzde 23,7 artt. En fazla boflanma Ege bölgesinde, en az boflanma da Ortado u Anadolu bölgesinde (Malatya, Elaz, Bingöl ve Tunceli) görüldü. statiski veriler, evlilikte en zorlu dönemin ilk 5 y l oldu unu ortaya koyarken, 2012 y l nda gerçekleflen boflanmalar n yaklafl k yüzde 36 s, 2011 y l nda yüzde 37 si, 2010 y l nda ise yüzde 40 ilk 5 y l içinde gerçekleflti. Evliliklerdeki bir di er riskli dönem de 16 y l ve üzeri evliliklerde yafland dikkati çekti. Boflanma nedenlerinin bafl nda geçimsizlik geldi. (AA) ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor BOLU - Otokar Genel Müdür Yard mc s Hüseyin Odabafl, Türk Silahl Kuvvetlerinin (TSK) dünyan n lider ordular ndan biri haline geldi ini belirterek, Türk ordusunun kulland bir tank n büyük bir ihracat flans olaca n düflünüyoruz dedi. Odabafl, AA muhabirine yapt aç klamada, Otokar n Türkiye nin en önemli özel sektör savunma sanayi flirketlerinden oldu unu ve savunma sanayisinin yan s ra ticari araçlar sektöründe de faaliyet gösterdi ini söyledi. Otokar n en önemli projesinin milli tank Altay oldu unu an msatan Odabafl, Altay ile z rhl araç ürün grubunun gelifltirilmesi için çal flmalar n devam etti- ini kaydetti. Z rhl araçlarda yar m tondan tanka kadar uzanan seride 4X4, 6x6 ve 8x8 araçlar ürettiklerini anlatan Odabafl, Otokar, Altay tank ile ilgili projeyi Savunma Sanayii Müsteflarl n n yönetimi alt nda yürütmektedir. 6,5 y ll k bir projedir ve Türkiye bu proje ile ülkemizin milli tank n n gelifltirilme sürecini yaflamaktad r. fiu anda ilk 2 prototipimiz tamamlanm flt r ve bu prototiplerle ilgili çeflitli testler yap lmaktad r. Projenin 2 y ll k sürede bitmesi, Türk ordusunun hizmetine verilmesi ve uluslararas pazarlarda ihracat n n gerçekleflmesi hedeflenmektedir fleklinde konufltu. kinci aflamadaki seri üretimin yeni bir sözleflme gerektirdi ine dikkati çeken Odabafl, flunlar dile getirdi: Savunma Sanayii Müsteflarl ile yap lacak görüflmelerin ard ndan zamanlama ve adet konusunda belirleme yap - lacakt r. Bu konuda flu anda herhangi bir durum söz konusu de il ama ülkenin ihtiyaçlar do rultusunda gerekli çal flmalar yap lacakt r. fiu anda tank m z Uluslararas Savunma Sanayi Fuar nda ( DEF 13) sergilendi. Uluslararas bir talep ve ilgi söz konusu ama ilk hedefimiz projeyi tamamlamak ve seri üretimde Savunma Sanayi Müsteflarl ile görüflüp Türk ordusunun hizmetine sunmakt r. Türk ordusu, art k dünyan n lider ordular ndan birisi oldu u için kulland bir tank n büyük bir ihracat flans olaca- n düflünüyoruz. Altay n dünyada gelifltirilme aflamas devam eden son tanklardan oldu una dikkati çeken Odabafl, en son teknolojileri kullanaca n söyledi. Taktik tekerlekli z rhl araçlarda Otokar n dünyada bilinen bir marka haline geldi ini hat rlatan Odabafl, sözlerini flöyle tamamlad : Otokar, son y llarda ortalama 100 milyon dolar ihracat gerçeklefltiriyor, bunun önemli bir k sm n da savunma sanayi araçlar ndan gerçeklefltiriyor. Ordumuzun uluslararas görev yapm fl oldu u Afganistan, Lübnan, Kosova gibi ülkelerde de Türk ordusu bizim z rhl araçlar m z kullanmasa da ihracat m za büyük bir destek sa l yor. Son dönemlerde ticari araçlarda da çok önemli projelerimiz gündemde. stanbul Büyükflehir Belediyesinin otobüs yenileme projelerinde 900 araca ulaflan bir ihale ald k, teslimat ile u rafl yoruz. (AA)

19 26 Haziran 2013 E itim Kütüphanede kitap arama derdine son ED RNE - Trakya Üniversitesi (TÜ) Merkez Kütüphanesi'nde kullan lan "Radyo frekans ile tan mlama sistemi" sayesinde kaybolan ve yanl fl rafa yerlefltirilen kaynaklar kolayca bulunuyor. TÜ Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Baflkan Recep Zogo, AA muhabirine yapt aç klamada, Türkiye'nin 24 saat hizmet veren ender kütüphanelerinden biri olan TÜ Merkez Kütüphanesi'nin, kullan c lar na daha h zl, güvenilir ve kaliteli hizmet sunabilmek için yenilikçi çözümler üretti ini söyledi. E itim ve ö retimin s n fta bafllay p biten bir olgu olmaktan ç kt n, araflt rmalar n önem kazand n belirten Zogo, 24 saat hizmet veren kütüphanenin ö rencilere üniversite içinde daha fazla vakit geçirecekleri bir ortam oluflturdu unu ifade etti. Hizmet saatleri geniflleyen kütüphanede kullan c lar n ihtiyaç duyduklar kaynaklara daha h zl ulaflmas n sa lamak amac yla yeni teknolojiler kulland klar n belirten Zogo, "Dünyada birçok alanda kullan lan "Radyo frekans ile tan mlama sistemi" son y llarda kütüphanelerde de kullan lmaya baflland. Bu sistem kütüphane koleksiyonun yönetilmesinde önemli kolayl klar sa lamaktad r. Özellikle uzun zaman alan ve çok say da personelin bir arada çal flmas n gerektiren ifllemler çok k sa sürede tamamlanabilmektedir" diye konufltu. Sistemin, rafta bulunamayan ve okuyucu taraf ndan aranan bir materyalin el terminali yard m yla koleksiyon içerisinde taran p bulunmas na imkan verdi ini ifade eden Zogo, flunlar söyledi: "Sistemin kurulmas yla, kaybolan ve yanl fl rafa yerlefltirilmifl kaynaklar daha h zl ve kolay bir flekilde bulunabilmektedir. Sistem, hatas z, h zl ve do ru say m yapabilme imkan sunmaktad r. Kütüphaneye ait kaynaklar n güvenli ini sa layan sistem, otomatik ödünç iade sistemi sayesinde kullan c lar n kaynaklar ödünç al p iade edebilmelerini sa lamaktad r.kütüphane koleksiyon yönetim ve güvenlik sistemi kurma haz rl klar kapsam nda koleksiyonumuzda bulunan 100 binin üzerindeki kayna n içine tan mlay c bilgi yüklemeye yarayan çipli etiket yerlefltirilmifltir." (AA) YARIN THK Üniversitesi dünyay kucaklayacak 19 ANKARA - Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünsal Ban, bu y l 97 ülkeden 160 ö rencinin e itim görece i THK Üniversitesi'nin dünyay kucaklayaca- n bildirdi. Ban, AA muhabirine yapt aç klamada, Türkiye'nin ilk Havac l k ve Uzay Üniversitesi olan THK Üniversitesi'nin 8 Temmuz-15 A ustos tarihleri aras nda THK Üniversitesi Türkkuflu Kampüsü'nde ve THK Genel Merkezi'nde yeni e itim ve ö retim y l için tan t m etkinliklerinin düzenlenece ini söyledi. Tan t m günlerinde üniversite adaylar na fakültelerin, haz rl k okulunun ve kampüsün tan t mlar n yap laca n anlatan Ban, kuruldu u günden bugüne uygulamal e itime büyük önem veren THK Üniversitesi'nin tan t m etkinliklerinde ö renci adaylar na simülasyon merkezinde de gerçek bir uçufl keyfi yaflat laca n ifade etti. Ban, havac l n bir tutku oldu- u düflüncesiyle yap lacak etkinlik çerçevesinde adaylara yetkililer taraf ndan üniversiteye yönelik bilginin aktar laca kaydetti. Türkiye'de ve dünyada, havac l k alan nda yetkin ve kendine güvenen, çok boyutlu ve ba ms z düflünce yetene iyle donat lm fl, toplumsal sorumluluk bilincine sahip ö renciler yetifltirmek için yola ç kt klar - n belirten Ban, üniversitenin ilk mezunlar olacak zmir Havac l k Meslek Yüksekokulu'da e itimini tamamlayan 116 ö rencinin mezuniyetinin heyecan n yaflad klar n söyledi. Ban, THK Üniversitesinin ilk mezunlar n n diplomalar n almalar n n ard ndan Temmuz ay nda iflbafl yapacaklar n vurgulad. Üniversitede, bu y l yaklafl k 2 bin ö rencinin e itim görece ini bildiren Ban, flunlar kaydetti: ''Arkam zda 87 y ll k Türk Hava Kurumu'nun teknik altyap ve donan m n alarak yola ç kt k. Genel Baflkan m z Osman Y ld r m' n büyük deste iyle bugün Türkiye'nin vak f üniversiteleri aras nda ilk 10'a girmeyi baflard k. Bilim ve teknolojik geliflmelere ve üretilen bilgilerin topluma yay lmas na katk da bulunmak üzere Türk Hava Kurumu Üniversitesi ulusal ve uluslararas düzeyde bir referans noktas olmufl ve daha ileri düzeye ulaflmay hedeflemektedir. Geçen y l 7 farkl bölüme ö renci alan üniversitemize, bu y l 5 fakülte ve 12 farkl bölümle ö rencilerimizi bekliyoruz. Ayr ca zmir ve Ankara olmak üzere 2 meslek yüksekokulumuz da bulunmaktad r. Ayr ca bu y l zmir'de Hava Ulaflt rma Fakültesi de aç lacak.'' Havaalan içinde e itim veren THK Üniversitesi'nin bünyesinde son model bir jet ile 80'in üzerinde uça n bulundu u belirtilen Ban, e itim ve ö retim y l nda ilk kez ö retime bafllayan THK Üniversitesi'nin geçen y l yüzde 100 doluluk oran yakalayarak Türkiye'nin ilk 10 üniversitesi aras na girmeyi baflard anlatt. Yüzde 70 olan bursluluk oran n n devam edece ini vurgulayan Ban, amaçlar n n ileride tamamen ücretsiz bir üniversite olmas oldu unu bildirdi. THK Üniversitesi'nin, 3 flehirde toplam 4 yerleflkede hizmet vererek Türkiye'de bu konuda bir ilk konumunda oldu una dikkati çeken Ban, çok kampüslü ortam sayesinde özellikle, karfl l kl e itim uçufllar gibi havac l k uygulamalar n n yap labildi i nadir üniversitelerden biri oldu unu kaydetti. Bünyesinde 4 havaalan (Etimesgut-Ankara yerleflkesi ve Selçuk- zmir yerleflkesi), 6 tam kapasite hangar (Uygulama laboratuvar olarak kullan lmak üzere) ve ILS cihazl 2 operatör kulesi (Etimesgut-Ankara ve Selçuk- zmir) ile Türkiye'de özellikle havac l k alan nda altyap s en genifl ve sa lam üniversite oldu u vurgulayan Ban, dünyan n sayg n ve önde gelen üniversitelerinden biri olan Vaughn College ile yap - lan akademik iflbirli iyle iki üniversite aras nda ö retim eleman ve ö renci de iflim imkan, araflt rma iflbirli i ve kurulacak ortak havuz sayesinde mezunlar n ifle yerlefltirilmesi süreçlerinde ortakl k yap lmas n n öngörüldü ünü anlatt. Bu y l 97 ülkeden 160 ö rencinin e itim görece i THK Üniversitesinin dünyay kucaklayaca n belirten Ban, "Bizim üniversitemiz 97 ülkenin çocuklar n yetifltiriyor. Üniversitemize yeni e itim ö retim döneminde gelecek 160 yabanc ö renciyle, THK Üniversitesi'nde ö renim gören ö rencilerin yüzde 20'isini yabanc uyruklu ö renciler oluflturacak" diye konufltu. Ban, THK Üniversitesinde e itim gören yabanc ö rencilerin en çok ra bet ettikleri bölümlerin pilotaj ve uçak mühendisli i bölümleri oldu una dikkati çekerek, "Yabanc ö renciler pilot olmak için Türkiye'yi seçiyorlar" dedi.

20 20 YARIN 26 Haziran 2013 Kültür Sanat ' slam Tarihinden Alt n Levhalar' Senaryo Yar flmas 'nda ödüller sahibini buldu ANKARA - fiuurlu Ö retmenler Derne i nin (Ö -DER) düzenledi i slam Tarihinden Alt n Levhalar konulu 2. K sa Film Senaryo Yar flmas 'nda finale kalanlara ödülleri verildi. Kültür Bakanl Sinema Genel Müdürlü ü nün destekledi i yar flman n ödül töreni Ankara Baflkent Ö retmenevinde yap ld. Peygamberler Tarihi, Asr Saadet Dönemi, Selçuklu veya Osmanl Tarihinden yaflanm fl olaylar kaleme al nmas istenen yar flmada birincili i Yeflil rumuzuyla Antalya dan Do an Korkmaz Nene Hatun adl eseriyle kazand. kincili i Boran rumuzuyla Antalya dan Muhammet Özgür Gök Robot-T adl eseriyle, üçüncülü ü Atlas stanbul dan kat lan Bayram Özel Hazine Sand adl eseriyle elde etti. Mansiyon ödülünü ise Ç nar rumuzuyla Trabzon dan kat lan Bülent Bölücek Zan adl eseriyle kazand. Milli E itim Bakan Nabi Avc, Saadet Partisi Genel Baflkan Prof.Dr Mustafa Kamalak n telgraf gönderdi i törende, MEB Müsteflar Yard mc s Zübeyir Y lmaz, MEB Grup Baflkan Tunay Alkan, Memur- Sen l Baflkan Mustafa K r, Sinema Genel Müdürlü ünden Daire Baflkan Enver Arslan gibi isimler de haz r bulundu. Birinciye dijital kamera, ikinciye dizüstü bilgisayar, üçüncüye dijital foto raf makinesi, dördüncüye cep telefonu verildi. Dereceye girenlerin hepsine ayr ca sertifikalar n n yan s ra Milli fiuur Dergisi ve Ö -DER hediye paketi takdim edildi. Törende ödülleri sunan MEB Müsteflar Yard mc s Zübeyir Y lmaz ve Sinema Genel Müdürlü ü Daire Baflkan Enver Arslan da ödül alanlar n bir an önce filme al nmas n temenni ettiklerini ve bu konuda her türlü deste i vereceklerini dile getirdi. Ö -DER Tan tma Komisyonu Baflkan Erdal Bilir ise ödül alan senaryolar n filme al naca n ve yar flmada ilk 30 a giren eserlerinde kitaplaflt r laca n belirtti. (CHA) MON TÖR, YAZICI VE B LG SAYAR SATIN ALINACAKTIR GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLI I L MÜDÜRLÜ Ü GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLI I MÜSTEfiARLIK Monitör, yaz c ve Bilgisayar al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla - da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2013/ darenin a) Adresi : Gayret Mahallesi Ç nardibi Sokak YEN MAHALLE/ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr /EKAP/ 2- hale konusu mal n a) Niteli i, türü ve miktar : halenin niteli i, türü ve miktar na iliflkin ayr nt l bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Al mlar Platformu) yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Teslim yeri : ANKARA L GIDA TAPJM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜ Ü Gayret Mahallesi Ç n rdibi Sokak No: 12 Yenimahalle ANKARA c) Teslim tarihi : Sözleflmenin imzlanmas m takip eden gün ifle bafllama tarihidir. 3- halenin a) Yap laca yer : Gayret Mahallesi Çinardibi Sokak No: 12 Yenimahalle ANKARA l G da Tar m ve Hayvanc l k Müdürlü ü Toplant Salonu b) Tarihi ve saati : :00 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odas na ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas na kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu al m n tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz Tüzel kifli taraf ndan ifl deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiflili in yar s ndan fazla hissesine sahip orta na ait olmas halinde, Türkiye Odalar ve Resmi lanlar Borsalar Birli i veya yeminli mali müflavir ya da serbest muhasebeci mali müflavir veya noter taraf ndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendi i tarihten geriye do ru son bir y ld r kesintisiz olarak bu flart n korundu unu gösteren belge, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: fl deneyim belgeleri: Son befl y l içinde bedel içeren bir sözleflme kapsam nda kesin kabul ifllemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oran ndan az olmamak üzere ihale konusu ifl veya benzer ifllere iliflkin ifl deneyimini gösteren belgeler Sat fl sonras servis, bak m ve onar ma iliflkin belgeler: Teklif edilen ürünlerin üretici veya ithalatç s na, ilgili Bakanl k taraf ndan verilmifl olan Garanti belgesi ile Sat fl sonras hizmet yeterlilik belgesi isteklilerce sunulacakt r Tedarik edilecek mallar n numuneleri, kataloglar, foto raflar ile teknik flartnameye cevaplar ve aç klamalar içeren doküman: Teklif edilen mal/malzemelerin markas ve tipini gösteren imzal ve kafleli "Teklif edilen ürünler listesi" isteklilerce sunulacakt r Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller: Her çeflit biliflim ürünleri sat fl konusunda gerçeklefltirilen ifller benzer ifl olarak kabul edilecektir. 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Liras )karfl l - EKAP (E-imza) l G da Tar m ve Hayvanc l k Müdürlü ü dari ve Mali fller fiube Müdürlü ü Sat nalma Birimi adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlann ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar l G da Tar m ve Hayvanc l k Müdürlü ü dari ve Mali fller fiubesi Sat nalma Birimi adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. hale sonucu, üzerine ihale yap lan istekliyle her bir mal kalemi miktar ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altm fl) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. (Bas n -9472) 503 (www.bik.gov.tr)

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında.

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında. 04.06.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/79 KONU: Yurt DıĢında GerçekleĢtirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER/106 KONU: TEKNOLOJİK ÜRÜNLERİN TANITIM VE PAZARLANMASINA İLİŞKİN DESTEKLER

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER/106 KONU: TEKNOLOJİK ÜRÜNLERİN TANITIM VE PAZARLANMASINA İLİŞKİN DESTEKLER 21.06.2013/Cuma ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER/106 KONU: TEKNOLOJİK ÜRÜNLERİN TANITIM VE PAZARLANMASINA İLİŞKİN DESTEKLER Teknolojik Ürünlerin Tanıtım ve Pazarlanmasına

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU Ocak 2016 Kuruyemiş sektörü geçtiğimiz sezon kuraklı ve don gibi olumsuz koşullar nedeniyle rekoltelerde düşüş yaşarken fiyatlarda önemli artışlara sahne olmuştur. Geçtiğimiz yıl

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının değerli yöneticileri, Sermaye piyasalarımızın ve basınımızın

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST-100, Haziran da %11,28 lik düşerek 76.295 den kapandı. Aynı dönemde Bankacılık endeksi %15,41, Sanayi endeksi

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 CHP den yıllardır borç yiğidin kamçısıdır diyen Erdoğan a: Aklın Başına yeni mi geldi? Tarih : 07.12.2013 Vatandaşı kart müptelası yaptı, şimdi de bırak diyor Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran ın, Başbakan

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST 100 endeksi, Nisan ayı içerisinde %0,2 lik artış göstererek 86.046 seviyesinden kapandı. Aynı dönem içerisinde

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEKLERİ Esra ALAGÖZ KAYA Şubat 2015 SUNUM PLANI I. KÜMELENME ANA DESTEK ALANLARI II. KÜMELENME DESTEKLERİNDE TEMEL

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünyada çavdar ve yulafın üretimi, buğday, pirinç, mısır ve arpa gibi diğer tahıl ürünlerine kıyasla son derece sınırlıdır. Yılda ortalama 14-15 milyon ton dolayında olan dünya

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Çevre İş Sağlığı Güvenliği ŞİRKETLER

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014)

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) GİRİŞ ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) 2012-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere gelecek üç yıla ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var 2012 de 3 önemli gündem maddemiz var Aralık 15, 2011-12:45:43 Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 2012 yılında en önemli 3 konunun sırayla Avrupa, cari açık ve enflasyon olacağını belirterek, ''Bunlarda bir

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı. 5. KOBİGEL Kobi Gelişim Destek Programı. 8. Kredi Faiz Desteği

2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı. 5. KOBİGEL Kobi Gelişim Destek Programı. 8. Kredi Faiz Desteği KOSGEB DESTEKLERİ 1. Tematik Proje Destek Programı 2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı 3. AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı 4. Genel Destek Programı 5. KOBİGEL Kobi Gelişim

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu uygulama

Detaylı

SORU: Bölgeye katkı sağlayacak özel bir proje sahibi iktisadi kalkınma programında %50 hibeden fazlasını karşılayamıyorsa bir destek var mı?

SORU: Bölgeye katkı sağlayacak özel bir proje sahibi iktisadi kalkınma programında %50 hibeden fazlasını karşılayamıyorsa bir destek var mı? SORU: Bölgeye katkı sağlayacak özel bir proje sahibi iktisadi kalkınma programında %50 hibeden fazlasını karşılayamıyorsa bir destek var mı? 1. CEVAP: İktisadi kalkınma destek programında hiçbir destek

Detaylı

2) Global piyasada Alman otomobillerine olan talep artarsa, di er bütün faktörler sabit tutuldu unda euro dolara kar.

2) Global piyasada Alman otomobillerine olan talep artarsa, di er bütün faktörler sabit tutuldu unda euro dolara kar. EKON 436 2. Vize A Ad-Soyad renci No 1) Akbank' n u anki toplam mevduat n 100 milyar TL, toplam rezervinin 30 milyar TL ve toplam kredilerinin 70 milyar TL oldu unu kabul edelim. Zorunlu kar k oran ise

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi ÇÖZÜM Say : 90-2008 KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLAR 01.10.2010 TAR H NE KADAR YEfi L KART ALAB LECEKLER Mustafa BAfiTAfi*

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848 Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar Bakanlar Kurulu Kararı -BKK Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı Resmi Gazete Sayısı: 26848 Karar Sayısı: 2008-13489 15 Nisan 2008 SALI Resmi Gazete Sayı : 26848 BAKANLAR

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI Basın Bülteni 1 Mayıs 2014 Güçlü İlk Çeyrek Sonuçları ile 2014 Yılına Sağlam Başladık Türkiye nin öncü iletişim ve yakınsama

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN

TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN Emre KARTALOĞLU Gelirler Kontrolörü TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN GİRİŞ Bilindiği gibi, 4842 sayılı Kanunla 1 vergi kanunlarında köklü değişiklik ve

Detaylı

DÖVİZ. Döviz Kurları / Pariteler DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ VERİ GÜNDEMİ. Ekonomik Notlar Makro Görünüm Teknik Görünüm

DÖVİZ. Döviz Kurları / Pariteler DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ VERİ GÜNDEMİ. Ekonomik Notlar Makro Görünüm Teknik Görünüm DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ Geçtiğimiz hafta ABD de tüketici güven endeksi beklentilerin üzerinde geriledi. ISM imalat endeksinde ise yükseliş trendinin korunduğu görülüyor. Hafta boyunca, doların güçlü seyrinin

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Ahmet KARAYİĞİT Makroekonomik göstergeler açısından başarılı bir yılı geride bıraktık. Büyüme, ihracat, faizler, kurlar, faiz dışı fazla gibi pek çok ekonomik

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı