Tablo 1 PERFORMANS HEDEF TABLOSU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tablo 1 PERFORMANS HEDEF TABLOSU"

Transkript

1 Uluslararas düzeyde e itim-ö retim vermek. itim ve ö retimde, alan nda uluslararas yüksek ö retim kurumlar ile k yaslama yaparak iyile tirmeye aç k alanlar n belirlenmesi ve iyile tirme plan haz rlanmas En geç 010 y sonuna kadar Avrupa Üniversiteler Birli ine üye olmak 1 D denetim sonucu düzenlenen rapor ve madde say Adet 0 0 Faaliyetler Kaynak htiyac Bütçe Bütçe D Toplam Plan n birinci y içerisinde Avrupa Üniversiteler Birli inden d denetim almak ve denetim raporlar na göre iyile tirmeleri yapmak Genel Toplam

2 Uluslararas düzeyde e itim-ö retim vermek. itim ve ö retimde, alan nda uluslararas yüksek ö retim kurumlar ile k yaslama yaparak iyile tirmeye aç k alanlar n belirlenmesi ve iyile tirme plan haz rlanmas e itim dönemi ba na kadar tüm fakülte, yüksekokul ve enstitülerde ders programlar yenilemek ve her y l gözden geçirerek güncellemek 1 Programlarda okutulan derslerin, uluslararas e de er programlarda okutulan ders çe itlili i ile uyumlu olma oran Yüzde lda ders programlar Avrupa Yüksekö retim Alan nda akredite olmu üniversitelerin ilgili bölümlerindeki ders programlar yla kar la ran birim/bölüm say Adet ll k olarak gözden geçirilen programlar n tüm programlar içindeki oran Yüzde Yap lan anket ve anket uygulanan d payda say Adet Payda memnuniyet anketindeki, üniversitemiz programlar ndan payda lar n memnuniyet oran Yüzde

3 Uluslararas düzeyde e itim-ö retim vermek. itim ve ö retimde, alan nda uluslararas yüksek ö retim kurumlar ile k yaslama yaparak iyile tirmeye aç k alanlar n belirlenmesi ve iyile tirme plan haz rlanmas e itim-ö retim y güz dönemi sonuna kadar tüm dersler için de erleme kriterlerini olu turmak ve sonraki dönemlerde de erlemeleri yapmak 1 Derslerin not de erlendirmelerinin ba l de erlendirme sistemine göre yap lma oran Yüzde Birimlerde ders ba na dü en ortalama ara s nav say Adet Birimlerde yap lan s navlar n yaz, sözlü ve/veya uygulamalar n yap lma oran Yüzde Her dönem sonunda ö rencilere de erleme anketi yap lan ders say Adet renci memnuniyet anketindeki ders de erleme ile ilgili memnuniyet oran Yüzde

4 Uluslararas düzeyde e itim-ö retim vermek. itim ve ö retimde, alan nda uluslararas yüksek ö retim kurumlar ile k yaslama yaparak iyile tirmeye aç k alanlar n belirlenmesi ve iyile tirme plan haz rlanmas rencilerin uygulamaya ili kin deneyimlerini art rmak 1 Tüm bölümlerdeki uygulamal ders say n oran Yüzde Uygulama için gerekli laboratuvar, atölye, vb. sarf malzeme miktar Staj zorunlulu u olmayan bölüm say Adet Staj zorunlulu u olmayan bölümlerde staj destek komisyonu kurma oran Yüzde lgili sektörlerden ö rencilerin uygulama yapmalar için anla ma yap lan i yeri say ve bölüm say Adet

5 Uluslararas düzeyde e itim-ö retim vermek. itim ve ö retimde, alan nda uluslararas yüksek ö retim kurumlar ile k yaslama yaparak iyile tirmeye aç k alanlar n belirlenmesi ve iyile tirme plan haz rlanmas Lisans ve lisans üstü programlarda disiplinler aras etkile imi art rmak 1 lenen çift anadal ö renci say n tüm ö renci say na oran Yüzde lenen yandal ö renci say n tüm ö renci say na oran Yüzde Çift anadal ve yandal ö renci gerçekle me oran Yüzde Yandal ve çift anadal ö renci gerçekle melerinde üstün ba ar gösteren birim say Adet 4 5 Bir ö rencinin ö renim süresi boyunca (ön lisans/lisans/yüksek lisans ö renimi boyunca) alabilece i alan d seçmeli ders say Adet

6 Uluslararas düzeyde e itim-ö retim vermek. itim ve ö retimde, alan nda uluslararas yüksek ö retim kurumlar ile k yaslama yaparak iyile tirmeye aç k alanlar n belirlenmesi ve iyile tirme plan haz rlanmas Plan n üçüncü y sonuna kadar aç k ders malzemesi veri taban olu turmak 1 Pilot fakültedeki, Yüksekokuldaki, Meslek yüksekokulundaki aç k ders sistemine geçmi ders say Adet Aç k ders malzemesi haz rlanmas konusunda ö retim elemanlar na verilen e itim saati Saat Aç k ders sistemine geçmi akademik birimlerin say Adet Aç k ders sistemi uygulayan birimlerdeki aç k ders say n bütün ders say na oran Yüzde l içinde aç lm tüm dersler içinde aç k ders sistemine geçmi derslerin oran Yüzde 0 0 0

7 Uluslararas düzeyde e itim-ö retim vermek. itim ve ö retimde, alan nda uluslararas yüksek ö retim kurumlar ile k yaslama yaparak iyile tirmeye aç k alanlar n belirlenmesi ve iyile tirme plan haz rlanmas Meslek yüksekokullar itim programlar, toplum ihtiyaçlar na göre her y l yenilemek ve geli tirmek 1 htiyaçlar belirten ve bilgi al veri inde bulunulan sanayi ve ticari kurulu say Adet 1 33 Sanayi ve ticaret kurulu lar n talepleri do rultusunda yeni ihdas edilen ders say Adet Uygulama e itimi yapmak amac yla meslek yüksekokullar ile i birli i anla mas yapm sanayi temsilcileri say Akademik y l içinde sanayi kurulu lar nda uygulama imkan bulmu ö renci say Sanayi ve ticaret kurulu lar na yap lan e itim, seminer, vb. say Adet

8 Uluslararas düzeyde e itim-ö retim vermek. Yüksek ö retim alan ndaki geli melere, bölgesel ihtiyaç ve beklentilere paralel bir büyümenin sa lanmas Plan dönemi sonuna kadar en az enstitü, 1 fakülte, 1 yüksekokul kurmak 1 Öncelik s ras na göre kurulmas na karar verilen birimler ve kurulu y llar l Kurulmas planlanan birimlerden planlanan zamanda kurulanlar n oran Kurulan yeni birimlerin kapal alanlar n tamamlanma oran Kurulan yeni birimlerin aç k alan ve çevre düzenlemelerinin tamamlanma oran Kurulan yeni birimlerin gerekli bilgisayar, donan m, ders malzemesi ve teçhizatlar n tamamlanma oran

9 Uluslararas düzeyde e itim-ö retim vermek. Yüksek ö retim alan ndaki geli melere, bölgesel ihtiyaç ve beklentilere paralel bir büyümenin sa lanmas Plan dönemi sonuna kadar en az 10 yeni bölüm açmak 1 Öncelik s ras na göre aç lmas planlanan bölüm say Kurulan yeni birimler için gerekli kapal fiziki alanlar n tamamlanma oran Kurulan yeni birimler için gerekli bilgisayar, donan m, ders malzemesi ve teçhizatlar n tamamlanma oran Kurulan yeni birimler için gerekli personelin temin edilme oran Plan n ilgili y nda kurulu teklifi yap lan bölüm say 4 6 5

10 Uluslararas düzeyde e itim-ö retim vermek. Yüksek ö retim alan ndaki geli melere, bölgesel ihtiyaç ve beklentilere paralel bir büyümenin sa lanmas Plan dönemi içinde her y l, daha önce aç lm olan ancak ö rencisi bulunmayan bölümlerden en az birini itime açmak 1 Planlanan y l içinde aç lan bölüm say Aç lan yeni bölümlerin kontenjan doluluk oran Aç lmas planlanan yeni bölümlerin kapal fiziki alanlar n tamamlanma oran Aç lmas planlanan yeni bölümlerin aç k alan ve çevre düzenlemelerinin tamamlanma oran Aç lmas planlanan yeni bölümlerin gerekli bilgisayar, donan m, ders malzemesi ve teçhizatlar n tamamlanma oran

11 Uluslararas düzeyde e itim-ö retim vermek. Akademik ve idari kadrolara yönelik stratejik insan kaynaklar planlar n haz rlanmas Plan dönemi içinde kadrolar n en etkin ekilde kullan lmas sa lamak htiyaç duyulan akademik (unvanlar itibar ile) kadro say htiyaç duyulan idari (kadro s flar itibar ile) kadro say Faaliyetler Kaynak htiyac Bütçe Bütçe D Toplam Plan dönemi içinde ihtiyaç olan akademik ve idari kadro tespitini yapmak

12 Uluslararas düzeyde e itim-ö retim vermek. Akademik ve idari kadrolara yönelik stratejik insan kaynaklar planlar n haz rlanmas Plan dönemi içinde çal anlar n kadro ve say lar her l en az yüzde 10 art lmas sa lamak 1 Bir sonraki y lda ihtiyaç duyulacak akademik personel Unvanlar itibar ile say ve toplam akademik personel say içindeki oran Bir sonraki y lda ihtiyaç duyulacak idari personelin s f ve unvanlar itibar ile say l içinde birimler aras atamas planlanan akademik ve idari personel say l içinde birimler aras atamas yap lan akademik ve idari personel say l içinde birimler aras atamas planlanan personel say n atamas yap lan akademik ve idari personel say na oran

13 Uluslararas düzeyde e itim-ö retim vermek. Akademik ve idari kadrolara yönelik stratejik insan kaynaklar planlar n haz rlanmas Plan dönemi içinde çal an niteli inin art lmas sa lamak 1 l içinde e itim almas planlanan; akademik personel say ve e itim süresi Gün l içinde e itim almas planlanan; idari personel say ve itim süresi Gün l içinde yap lacak akademik personel e itimleri için; planlanan e itici say ve bu e iticilerin e itim süresi Gün l içinde yap lacak idari personel e itimleri için; planlanan itici say ve bu e iticilerin e itim süresi Gün l içinde yap lacak e itimlerde planlanan personel say ve planlanan e itim süresi Gün

14 Uluslararas düzeyde e itim-ö retim vermek. Aç k ve kapal alanlara yönelik fiziksel alan ve alt yap n geli tirilmesi Kapal fiziki alan ihtiyaçlar giderilinceye kadar plan dönemi içinde kapal alanlar en az m² artt rmak 1 Kapal fiziki alan olu turmak için öncelikli in aat proje say Adet l içinde tamamlanmas planlanan in at proje say ve toplam alan miktar (m²) Metrekare Y l içinde kamula lmas /Tahsisi planlanan yer miktar Metrekare Y l içinde kamula lan/tahsisi yap lan yer miktar Metrekare Y l içinde yap lacak in aatlar n bütçelerindeki art oran 0 1 1

15 Uluslararas düzeyde e itim-ö retim vermek. Aç k ve kapal alanlara yönelik fiziksel alan ve alt yap n geli tirilmesi Plan dönemi içinde aç k fiziki alan ihtiyaçlar tamamlan ncaya kadar her y l, peyzaj ve altyap düzenlemesi yap lm aç k alanlar en az yüzde 8 art rmak 1 Aç k fiziki alan olu turmak için öncelikli in aat proje say l içinde tamamlanmas planlanan aç k alan in at proje say l içinde altyap ve peyzaj yap lmas planlanan alan miktar (m²) Metrekare l içinde yap lacak altyap ve peyzaj in aatlar n bütçelerindeki art oran Yap lacak altyap, peyzaj çal malar n fizibilitelerinin tamamlanma oran

16 Uluslararas düzeyde e itim-ö retim vermek. Aç k ve kapal alanlara yönelik fiziksel alan ve alt yap n geli tirilmesi Plan dönemi içinde e itim-ö retime ili kin mevcut aç k kapal fiziki alanlardan bak m, onar m ve yenilenmeye ihtiyaç olanlar n her y l bak m onar m ve yenilemelerini yapmak 1 l içinde bak m-onar m ve yenilemesi planlanan öncelikli alan say l içinde bak m-onar m ve yenilenmesi planlanan in aat miktar (m²) Metrekare l içinde yap lacak bak m onar m in aatlar n bütçelerindeki art oran Yap lacak bak m onar m in aat çal malar fizibilitelerinin tamamlanma oran Y l içinde yap lan bak m onar m in aat i leri ihale say 1 1 1

17 Uluslararas düzeyde e itim-ö retim vermek. itim-ö retim ve bilimsel ara rma faaliyetlerini destekleyecek alt yap n olu turulmas ve teknolojik olanaklar n sa lanmas Plan dönemi sonuna kadar e itime ili kin bilgi kaynaklar ihtiyac n tamam gidermek 1 Bilgi teknolojileri ile ilgili öncelikli yap lacak yat m say l içinde tamamlanmas planlanan bilgi teknolojileri proje say Y l içinde al nacak bilgi teknolojileri bütçelerindeki art oran Bütçe d kaynaklardan al nan bilgi teknolojileri say ve maliyeti TL l içinde bilgi teknolojileri al mlar na ili kin düzenlenen ihale say Adet 4 3 4

18 Uluslararas düzeyde e itim-ö retim vermek. Aç k ve kapal alanlara yönelik fiziksel alan ve alt yap n geli tirilmesi Plan dönemi sonuna kadar e itime ili kin makine teçhizat ihtiyac n en az yüzde 70 ini tamamlamak 1 Makine teçhizat ile ilgili öncelikli yap lacak yat m say l içinde tamamlanmas planlanan makine teçhizat proje say Al nmas planlanan makine teçhizat al mlar n gerçekle me oran Y l içinde al nacak makine teçhizat bütçelerindeki art oran Al nacak makine teçhizat fizibilitelerinin tamamlanma oran

19 Uluslararas düzeyde e itim-ö retim vermek. itim-ö retim ve bilimsel ara rma faaliyetlerini destekleyecek alt yap n olu turulmas ve teknolojik olanaklar n sa lanmas Plan dönemi sonuna kadar e itime ili kin okul ve büro malzemesi, demirba ve tefri at ihtiyac n en az yüzde 90 tamamlamak 1 Okul ve büro malzemeleri ile ilgili öncelikli yap lacak yat m say l içinde tamamlanmas planlanan okul ve büro malzemelerinin say Al nmas planlanan okul ve büro malzemeleri al mlar n gerçekle me oran Al nacak okul ve büro malzemelerinin fizibilitelerinin tamamlanma oran l içinde al nacak okul ve büro malzemelerinin bütçelerindeki art oran 3 8 9

20 Uluslararas düzeyde e itim-ö retim vermek. itim-ö retim ve bilimsel ara rma faaliyetlerini destekleyecek alt yap n olu turulmas ve teknolojik olanaklar n sa lanmas Plan dönemi sonuna kadar e itime ili kin bilgi teknolojiler, makine-teçhizat, okul ve büro malzemesi, demirba ve tefri at bak m onar yapt rmak 1 Bak m onar öncelikli olarak yap lacak menkul mallar n say Menkul mallar n bak m onar ile ilgili düzenlenen ihale say Faaliyetler Kaynak htiyac Bütçe Bütçe D Toplam Her y l, bir sonraki y lda bak m onar m ve yenilenmesi yap lacak menkul mallar tespit etmek ve öncelik s ralamas yapmak

21 Uluslararas düzeyde e itim-ö retim vermek. itim-ö retim ve bilimsel ara rma faaliyetlerini destekleyecek alt yap n olu turulmas ve teknolojik olanaklar n sa lanmas Üniversitenin di er tüm cari mal ve hizmet ihtiyaçlar n kar lanmas 1 Önceliklere göre belirlenen mal ve hizmet ihtiyac say Birimlere göre mal ve hizmet ihtiyaçlar gösteren program say Her i e ait ihale ve sat n alma say Her i e ait ve say n bir önceki y la göre de im oran 7 7 7

22 Uluslararas düzeyde e itim-ö retim vermek. Kampuslarda ya am kalitesini yükseltecek önlemlerin al nmas 010 y sonuna kadar kampus içi, kampus-yurtlar aras ve kampuslar aras ula m sistemi kurmak 1 Ula m hizmeti için al nan araç say Ula m hizmeti için kullan lan araçlar n toplam kapasitesi Adet Ula m hizmetinden yararlanan ö renci ve çal an say Adet Ula mda izlenecek rota say Adet Rota üzerinde gün içinde uygulanacak sefer say Adet

23 Uluslararas düzeyde e itim-ö retim vermek. Kampuslarda ya am kalitesini yükseltecek önlemlerin al nmas Üniversitenin tüm iç ve çevre temizli i, ö renci ve personel yemek hizmetlerini hizmet al suretiyle daha etkin ve verimli ekilde devam ettirmek 1 Temizli i planlanan kapal ve aç k alan miktar Metrekare Temizlik hizmeti yapan çal an ba na dü en kapal ve aç k alan miktar Metrekare Yemek hizmeti verilmesi planlanan birim say Yemek hizmeti verilmesi planlanan ö renci ve çal an say l içinde ihtiyaç duyulacak temizlik ve yemek hizmeti fizibilitelerinin tamamlanma oran

24 Bilimsel ara rma ve yay n yaparak bilgi üretmek. Bilimsel ara rma, proje ve yay nlar n say n ve niteli inin art lmas Her ö retim üyesinin ulusal ve uluslararas hakemli dergide y lda en az birer yay n yapmas 1 Yay nlardan dolay y l içinde ödül alan akademik personel say Bir önceki y la göre ödül alan ki i say de im oran Y l içinde bilimsel ara rma projelerinden ç kan yay n say Yay nlardan dolay y l içinde destek alan akademik personel say Akademik y l içinde doktora tez çal malar ndan ç kan yay n say 1

25 Bilimsel ara rma ve yay n yaparak bilgi üretmek. Bilimsel ara rma, proje ve yay nlar n say n ve niteli inin art lmas Plan dönemi içinde uluslararas indekslerde taranan dergilerdeki yay nlar n say her y l yüzde 10 art rmak 1 Uluslararas indekslerde taranan dergilerde yay n yapan akademik personel say Uluslararas indekslerde taranan dergilerde yay n yapan akademik personel oran Uluslar aras indekslerde taranan dergilerdeki yay nlar n tüm bilimsel ara rma faaliyetleri içindeki oran Bilimsel te vik ödülü alan akademik personel say Uluslararas indekslerde taranan dergilerde yay na dönü türülen ara rma projesi say

26 Bilimsel ara rma ve yay n yaparak bilgi üretmek. Bilimsel ara rma, proje ve yay nlar n say n ve niteli inin art lmas Her ö retim eleman n her y l yurt içi veya yurt d en az bir projede görev almas 1 l içinde Üniversitemiz ö retim elemanlar n dahil oldu u toplam proje say Yürüttükleri projelerden dolay y l içinde ödül alan akademik personel ve proje say Yürütülen projelerden dolay y l içinde verilen ödül tutar TL l içinde Üniversitemiz taraf ndan haz rlanan ve (TUBA, TÜB TAK, DPT, BAP ve AB taraf ndan ayr ayr ) kabul edilen bilimsel ara rma projeleri say ve destek miktar Bilimsel ara rma proje say lar n bir önceki y la göre art oran

27 Bilimsel ara rma ve yay n yaparak bilgi üretmek. Ülke ve bölge sorunlar na çözüm sa layabilecek nitelikte projeler üretilmesi ve bu projelere kamu ve özel kurulu deste inin sa lanmas Toplam proje say n en az yüzde 5 ini kamu kurulu lar, özel kurulu lar ve sivil toplum örgütleriyle birlikte yürütmek 1 Yerel sosyoekonomik ya ama katk sa layabilecek ve d payda larla beraber yürütülebilecek proje konusu say Yerel sosyoekonomik ya ama katk sa layabilecek ve d payda larla beraber yürütülen proje say Tamamlanan proje say Faaliyetler Kaynak htiyac Bütçe Bütçe D Toplam

28 Bilimsel ara rma ve yay n yaparak bilgi üretmek. Sonuçland lm ara rma projelerinin yeniliklere dönü ümünün sa lanmas Patent al te vik etme ve desteklemek, plan dönemi sonuna kadar en az üç patent alm olmak 1 Patent al nabilecek öncelikli alan say Y l içinde al nan patent say Plan döneminde al nan toplam patent say Patent alma sürecinde bilfiil çal an ö retim eleman say Patent alma amac na yönelik proje say 0 5 6

29 Bilimsel ara rma ve yay n yaparak bilgi üretmek. Ara rma ve geli tirme faaliyetleri için kurumsal alt yap n haz rlanmas Uygulama ve ara rma merkezlerini etkinle tirmek 1 Uygulama ara rma merkezi say Aç lmas planlanan uygulama ara rma merkezi say 0 3 Y l içinde aç lan uygulama ara rma merkezi say 0 0 Faaliyetler Kaynak htiyac Bütçe Bütçe D Toplam

30 Bilimsel ara rma ve yay n yaparak bilgi üretmek. Ara rma ve geli tirme faaliyetleri için kurumsal alt yap n haz rlanmas Sektörler ile Üniversite i birli inin artmas, bölge ekonomisinin kalk nmas, bölgesel sanayinin geli tirilmesi, ulusal ve uluslararas rekabet edebilecek hale getirilmesi ve Üniversitenin bilimsel ara rmalar ve finansal kaynaklar n geli tirilebilmesi için plan dönemi sonuna kadar Üniversitemizde TEKNO-PARK kurmak 1 TEKNO-PARK akademik personel say TEKNO-PARK idari personel say Faaliyetler Kaynak htiyac Bütçe Bütçe D Toplam 1 TEKNO-PARK projesini haz rlamak 0 0 0

31 Bilimsel ara rma ve yay n yaparak bilgi üretmek. Ara rma ve geli tirme faaliyetleri için kurumsal alt yap n haz rlanmas Plan dönemi içinde her y l en az bir laboratuar uluslararas akreditasyonunu sa lamak 1 Akredite kriterlerini sa layan laboratuar say Akredite ba vurusunda bulunulmu ancak henüz akredite belgesi al nmam laboratuar say Akredite belgesi alm laboratuar say ve toplam laboratuarlar içindeki oran Faaliyetler Kaynak htiyac Bütçe Bütçe D Toplam

32 Bilimsel ara rma ve yay n yaparak bilgi üretmek. Yönetim Bilgi Sisteminin kurulmas 011 y sonuna kadar bilgi üretimi ve payla art racak KOB S bilgi sistemlerini geli tirmek 1 Bilgi sistemleri fizibilitesinin tamamlanma oran Bilgi sitemleri yaz n tamamlanma oran Bilgi sisteminin güncellenme s kl Gün Faaliyetler Kaynak htiyac Bütçe Bütçe D Toplam

33 Payda lara ve topluma katk sa layacak hizmet üretmek. Payda lara sunulan hizmetlerin art lmas ve kalitesinin iyile tirilmesi Plan dönemi sonuna kadar Acil lkyard m ve Travmatoloji Hastane binas yapmak 1 Acil lkyard m ve Travmatoloji Hastanesi fizibilitesinin tamamlanma oran Acil lkyard m ve Travmatoloji Hastanesi toplam proje maliyeti TL Acil lkyard m ve Travmatoloji Hastanesi için ayr lan y ll k ödenek TL Hastane in aat n çevre ve altyap i inin y l içinde fiziki gerçekle tirme oran Hastane in aat n çevre ve altyap i inin plan dönemi içinde fiziki gerçekle tirme oran

34 Payda lara ve topluma katk sa layacak hizmet üretmek. Payda lara sunulan hizmetlerin art lmas ve kalitesinin iyile tirilmesi Hayvan hastanesini ek binas n yap larak daha etkin hale getirilmesi 1 Hayvan Hastanesinin ek binas in aat n fizibilitesinin tamamlanma oran Hayvan Hastanesinin ek binas in aat n toplam proje maliyeti TL Hayvan cinsleri geli tirmesi projesinin y ll k fiziki gerçekle me miktar ve oran Hayvan cinsi geli tirme fizibilitelerinin tamamlanma oran

35 Payda lara ve topluma katk sa layacak hizmet üretmek. Bölgede bulunan lokomotif sektörlerin geli imine öncülük edilmesi Plan dönemi sonuna kadar bölgemiz artlar na uygun hayvan cinsleri (mandac ) geli tirmek ve sektörde örnek olmak 1 Hayvan cinsleri geli tirmede öncelikli faaliyet say 3 3 Hayvan cinsleri geli tirmesi projesinin kaç y lda gerçekle ece i l Hayvan cinsleri geli tirmesi projesinin maliyeti TL Hayvan cinsleri geli tirmesine yönelik y bütçesinin miktar ve önceki y la göre de im oran Hayvan cinsleri geli tirmesi projesinin y ll k fiziki gerçekle me miktar ve oran 1 1 1

36 Payda lara ve topluma katk sa layacak hizmet üretmek. Bölgede bulunan lokomotif sektörlerin geli imine öncülük edilmesi Plan n ikinci y sonuna kadar Avrupa Birli i standartlar nda ve akredite bir g da AR-GE laboratuar kurmak 1 AR-GE laboratuar fizibilitesinin tamamlanma oran AR-GE laboratuar proje maliyeti Bin TL AR-GE laboratuar için ayr lan y ll k bütçe tutar ve bir önceki la göre art oran AR-GE laboratuar çevre, altyap ve uygulama projelerinin tamamlanma oran 0 0 5

37 Payda lara ve topluma katk sa layacak hizmet üretmek. Bölgede bulunan lokomotif sektörlerin geli imine öncülük edilmesi Afyonkarahisar'da üretilen g da ürünleri ile ilgili standartlar olu turmak, kaliteyi iyile tirmek ve yeni ürünler geli tirmek 1 Üniversitemiz taraf ndan üretilebilecek ürün say Belirlenmi olan üretim ko ullar sa lama oran Faaliyetler Kaynak htiyac Bütçe Bütçe D Toplam 1 Üniversitemizde üretilecek g da ürünlerini belirlemek

38 Payda lara ve topluma katk sa layacak hizmet üretmek. Kampusun ders, uygulama ve bilimsel faaliyetlerin d nda da ya anabilecek ekilde geli tirilmesi Plan dönemi sonuna kadar mevcut kampus alanlar n yar renciler ve çal anlar için bir ya am merkezi haline getirmek 1 Sosyal, kültürel, sportif, e itim alanlar için proje ve fizibilitelerinin tamamlanma oran Öncelikli olarak olu turulacak kapal ve aç k alan say Faaliyetler Kaynak htiyac Bütçe Bütçe D Toplam Kampus alanlar n ö renciler ve çal anlar için ya am merkezi haline 1 getirmek için yap lmas gereken sosyal, kültürel, sportif ve e itim alanlar ile çevre ve altyap projelendirilmesini yapmak

39 Payda lara ve topluma katk sa layacak hizmet üretmek. Payda lara yönelik, bilimsel, sanatsal, sosyal ve kültürel etkinliklerin art lmas Plan dönemi boyunca konferans, sergi, konser vb. bilimsel, sosyal ve kültürel faaliyetleri her y l yüzde 10 art rmak 1 Konferans Salonu in aat n fiziki tamamlanma oran Organizasyonuna ba lan lm faaliyet say Planlanan faaliyet say n bir önceki y la göre art say Y l içinde gerçekle en faaliyet say ll k olarak düzenlenen faaliyet say n bir önceki y la göre art say 1 1 1

40 Payda lara ve topluma katk sa layacak hizmet üretmek. Toplumun istek ve beklentilerine odakl bir d payda -üniversite i birli i sisteminin geli tirilmesi Üniversite halk i birli ini sürekli geli tirmek 1 Y l içinde düzenlenen haftal k informel toplant lar n say l içinde düzenlenen haftal k informel toplant lara toplam kat mc say Kent kurultay na kat mc say l içinde payda larla ilgili düzenlenen kongre, kurultay, toplant say 1 1 1

41 Payda lara ve topluma katk sa layacak hizmet üretmek. Toplumun istek ve beklentilerine odakl bir d payda -üniversite i birli i sisteminin geli tirilmesi Üniversite halk i birli inin kapsam nda halk n, sivil toplum kurulu lar ndan ve adamlar ndan Üniversiteye somut olarak destek almak 1 payda larla ortak olarak tespit edilmi proje konusu say payda larla yap lan birebir ve/veya toplant ve görü me say payda larla yap lan toplant ve görü me sonucunda sa lanan destek miktar TL Faaliyetler Kaynak htiyac Bütçe Bütçe D Toplam

42 Payda lara ve topluma katk sa layacak hizmet üretmek. Çal anlar n kurumsal ba klar n artt lmas Çal anlarla ileti imin canl tutmak, kurum kültürü, aidiyet duygusu ve motivasyonu geli tirmek 1 Çal anlara misyon-vizyon-temel de erler hakk nda yap lan bilgilendirme say Çal anlar n performans odakl çal ma kültürünün geli tirilmesi için haz rlanan plan say ve plan haz rlayan birimlerin tüm birimler içindeki oran Üniversitemiz logolu üretilen kalem, rozet, vb. obje say Üniversitemiz logolu sat lan/da lan kalem, rozet, vb. obje say Her y l düzenlenen akademik yükseltme töreni say 1

43 Payda lara ve topluma katk sa layacak hizmet üretmek. Çal anlar n kurumsal ba klar n artt lmas Çal an memnuniyetinin daha da art rmak 1 Ücret e itsizli inin giderilmesi ad na yap lan görü me, talep say Yasa tasar ile ilgili Üniversitemizden gönderilen rapor say Çal anlar n memnuniyet anketinde özlük haklar ndan memnuniyet düzeyi Döner sermayesi bulunan birim say Üniversite d nda olu turulan toplam sosyal tesis say

44 Payda lara ve topluma katk sa layacak hizmet üretmek. Üniversitenin toplumsal imaj güçlendirebilecek faaliyetlere a rl k verilmesi Üniversitemizin e itim-ö retim ara rma geli tirme, bilimsel sosyal ve kültürel faaliyetler ile Üniversitemizi tan konularda ulusal ve yerel medya araçlar nda kan olumlu haberleri her y l yüzde 10 art rmak 1 Üniversite tan m plan n tamamlanma oran l içinde Üniversitemizin web sayfas ndan duyurusu yap lan faaliyet say Faaliyetler Kaynak htiyac Bütçe Bütçe D Toplam 1 Üniversiteyi medya arac ile tan m plan olu turmak 0 0 0

45 Payda lara ve topluma katk sa layacak hizmet üretmek. Üniversite adaylar n seçim ve tercihlerini olumlu yönde etkilenmesi Üniversitemizin tan ve ilk s ralarda tercih edilen bir üniversite olmas için özellikle nitelikli mezun veren ortaö retim kurumlar nda ve dershanelerde tan sosyal kültürel faaliyetlerde bulunmak 1 Akademik birimlerin tan m plan tamamlayanlar n oran Tan m komisyonu üye say l içinde tan m komisyonunun tan m faaliyet say ve bu tan mdaki giderler TL l içinde tan m komisyonunun tan m faaliyet say n bir önceki y la göre de im oran Son 5 y l içinde ÖSS sonuçlar na göre nitelikli mezun veren ve Üniversitemiz taraf ndan tan m yap lmas planlanan ortaö retim kurumu ve dershane say

46 Payda lara ve topluma katk sa layacak hizmet üretmek. Bölge halk n ki isel ve mesleki geli iminin desteklenmesi Ya am Boyu E itim Merkezinde çe itli konularda bölge halk e itecek kurs ve seminerler düzenlemek 1 Ya am Boyu E itim Merkezinin kurulu y l l içinde topluma yönelik düzenlenen ya am boyu e itim seminer ve toplant say 3 3 Y l içinde verilen ya am boyu e itim say 3 Faaliyetler Kaynak htiyac Bütçe Bütçe D Toplam

47 Payda lara ve topluma katk sa layacak hizmet üretmek. rencilerin ekonomik ve sosyal yönden desteklenmesini sa layabilecek araçlar n etkinle tirilmesi ve geli tirilmesi rencilere sa lanacak burs desteklerini etkinle tirmek 1 Burs veri taban olu turulmas ile ilgili çal malar n tamamlanma oran Faaliyetler Kaynak htiyac Bütçe Bütçe D Toplam 1 Burs veri taban n olu turmak Yard m yap lacak ve burs verilecek ö rencilerin belirlenmesine ili kin usul ve esaslar belirlemek Her y l verilecek yard m ve burslar n planlanmas yapmak ve bu planlar uygulamak

48 Payda lara ve topluma katk sa layacak hizmet üretmek. rencilerin ekonomik ve sosyal yönden desteklenmesini sa layabilecek araçlar n etkinle tirilmesi ve geli tirilmesi renci kulüplerini aktif hale getirmek ve geli melerini desteklemek 1 Toplam kulüp say renci kulüplerinin y l içinde yapt klar toplam faaliyet say Ö renci kulüplerinin toplam ve ortalama üye say Aktif ö renci kulüplerinin faaliyetlerini desteklemek amac yla yap lan ayni destek say

49 Payda lara ve topluma katk sa layacak hizmet üretmek. rencilerin ekonomik ve sosyal yönden desteklenmesini sa layabilecek araçlar n etkinle tirilmesi ve geli tirilmesi rencilerin sosyal, sanatsal ve kültürel faaliyetlere yönelmesi için her akademik birim taraf ndan gerekli bilgi dan manl k ve alt yap deste inin sa lanmas 1 Üniversitenin payda lar na yönelik olarak y l içinde düzenlenmesi planlanan faaliyet türü ve say Üniversitenin payda lar na yönelik olarak y l içinde düzenlenen faaliyet say Üniversitenin payda lar na yönelik olarak planlanan faaliyetlerin gerçekle tirme oran Üniversitenin payda lar na yönelik olarak y l içinde düzenlenen faaliyet say ns n bir önceki y la göre de im oran renci faaliyetleri Uygulama Yönergesi tamamlanma oran 0 40

50 Payda lara ve topluma katk sa layacak hizmet üretmek. rencilerin ekonomik ve sosyal yönden desteklenmesini sa layabilecek araçlar n etkinle tirilmesi ve geli tirilmesi rencelere yönelik hizmet ve etkinlikleri art rmak 1 Engelli ö rencilerin daha rahat bir kampus hayat sürdürebilmeleri için yap lmas gereken düzenleme say ve maliyeti Engelli ö rencilerin daha rahat bir kampus hayat sürdürebilmeleri için yap lan düzenlemeler hakk nda yap lan anket memnuniyet oran TL rencilerin düzenledi i sosyal kültürel ve sportif faaliyet say rencilerin düzenledi i sosyal kültürel ve sportif faaliyet say n bir önceki y la göre de im oran renci faaliyetleri için verilen destek say ve destek miktar TL

51 Payda lara ve topluma katk sa layacak hizmet üretmek. Mezunlar ile ili kilerin geli tirilmesi Mezunlar n aidiyet duygular geli tirmek 1 Y l içinde düzenlenen Mezun Günleri say l içinde Üniversitemiz mezunlar ile i bulma konusunda yap lan bilgilendirme toplant say l içinde Üniversitemiz mezunlar ndan Üniversite arac ile e yerle tirilenlerin say l içinde yap lan Üniversite mezun anketi ve anket uygulanan mezun say Mezunlara yönelik Üniversite memnuniyet anketindeki memnuniyet seviyesi

52 Payda lara ve topluma katk sa layacak hizmet üretmek. Toplumsal ili kilerde sosyal sorumluluk ilkesinin gözetilmesi Sosyal sorumluluk proje ve faaliyetlerini art rmak 1 Desteklenmesine karar verilerek duyurulan sosyal sorumluluk proje say Desteklenmesine karar verilen sosyal sorumluluk projelerinden yürütülen proje say ve proje yürütücü say Faaliyetler Kaynak htiyac Bütçe Bütçe D Toplam Desteklenecek proje konular ve destekleme ekillerinin tespit etmek ve duyurmak

53 Payda lara ve topluma katk sa layacak hizmet üretmek. Üniversitenin gelirlerinin art lmas ve mevcut kaynaklar n etkin ekonomik ve verimli kullan lmas n sa lanmas Üniversiteyi daha güçlü ve özerk bir mali yap ya kavu turmak için hazine yard mlar ndaki Üniversite gelir kaynaklar çe itlendirmek ve finansman yap her y l en az yüzde 15 güçlendirmek 1 Üniversiteye kaynak sa layan uluslararas proje say Üniversiteye kaynak sa layan uluslararas projelerden y l içinde elde edilen kaynak miktar TL Üniversiteye kaynak sa layan uluslararas projelerden elde edilen kaynaklar n bir önceki y la göre art oran Üniversiteye kaynak sa layan ulusal proje say Üniversiteye kaynak sa layan ulusal projelerden y l içinde elde edilen kaynak miktar Bin TL

54 Payda lara ve topluma katk sa layacak hizmet üretmek. Üniversitenin gelirlerinin art lmas ve mevcut kaynaklar n etkin ekonomik ve verimli kullan lmas n sa lanmas Plan dönemi boyunca hazine yard mlar nda her y l en az yüzde 10 art sa lamak 1 Toplam bütçenin bir önceki y la göre art oran Toplam gelir bütçesi içindeki hazine yard n oran Toplam gelir bütçesi içindeki hazine yard n bir önceki la göre art oran Bütçe hedeflerinin gerçekle me oran

55 Payda lara ve topluma katk sa layacak hizmet üretmek. Üniversitenin gelirlerinin art lmas ve mevcut kaynaklar n etkin ekonomik ve verimli kullan lmas n sa lanmas Üniversite kaynaklar elde edilmesinde ve harcanmas nda etkinlik, verimlik, performans esasl, raporlama ve hesap verebilirlik de erlerine uymak 1 Strateji Geli tirme Daire Ba kanl nda alan nda uzman ihtiyaç personel say ve toplam kadro say Strateji Geli tirme Daire Ba kanl nda alan nda uzman personel say n temin edilme oran ve mevcut kadrolar n doluluk oran Y l içinde haz rlanan iç denetçi raporu Adet Haz rlanan iç denetim raporlar na göre iyile tirilen alan /konu say Adet 3 8 9

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Uluslararası düzeyde eğitim-öğretim vermek En geç 2010 yılı sonuna kadar Avrupa Üniversiteler Birliğine üye olmak Performans i Program döneminin birinci yılı içerisinde Avrupa Üniversiteler Birliğinden

Detaylı

Tablo 5. Plan n birinci y içerisinde Avrupa Üniversiteler Birli inden d denetim almak ve denetim raporlar na göre iyile tirmeleri yapmak ÖZEL KALEM

Tablo 5. Plan n birinci y içerisinde Avrupa Üniversiteler Birli inden d denetim almak ve denetim raporlar na göre iyile tirmeleri yapmak ÖZEL KALEM En geç 2010 y sonuna kadar Avrupa Üniversiteler Birli ine üye olmak Plan n birinci y içerisinde Avrupa Üniversiteler Birli inden d denetim almak ve denetim raporlar na göre iyile tirmeleri yapmak 2009-2010

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU İdare Adı Harcama Birimi Adı 38.44 - AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Kurum Geneli Performans Hedefi Program döneminin birinci yılı içerisinde Avrupa Üniversiteler

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 16 Mayıs 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29002 Hacettepe Üniversitesinden: YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı, Proje Yönetimi

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. Enerji Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. Enerji Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Enerji Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Çanakkale Onsekiz Mart

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Şubat 2012 İÇİNDEKİLER 1. Yönetici Özeti... 3 2. Genel Değerlendirme... 3 2.1 Kuruluşun

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Tıp Fakültesi Dönem Temsilcileri Grubu Yönergesi

Tıp Fakültesi Dönem Temsilcileri Grubu Yönergesi KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Dönem Temsilcileri Grubu Yönergesi Amaç MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi ne kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

Girişimcileri destekleyen

Girişimcileri destekleyen Girişimcileri destekleyen kurum ve kuruluşlar KONUYA BAŞLARKEN 1. 2. Girişimci adayları kuracakları işlerle ilgili ne gibi desteklere ihtiyaç duyarlar? Kredi, hibe, teşvik kavramları size ne ifade etmektedir?

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu çalışma usul ve esasları ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu bünyesinde yer alan

Detaylı

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi'nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme ile stratejik

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

YÖNETMELİK. c) Merkez (Hastane): Selçuk Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini (Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesini),

YÖNETMELİK. c) Merkez (Hastane): Selçuk Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini (Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesini), 31 Mart 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28250 Selçuk Üniversitesinden: YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi,

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi, 27 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28246 Bingöl Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK ARAŞTIRMA VE REHBERLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BAĞLI OLDUĞU MEDİKO-SOSYAL ve GENÇLİK DANIŞMA MERKEZİ SAĞLIK KÜLTÜR ve SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI Üniversite öğrencilerimize sağlık danışmanlık hizmeti verilmektedir. Ayrıca Ağız ve Diş Sağlığı Biriminde personel

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI KAMUDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PANELİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI Uzm. Yusuf DUMAN İSG Koordinatörü / İş Güvenliği Uzmanı Mayıs/2016 (1/55) 6331 SAYILI İSG KANUNU İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Detaylı

Bodrum Ticaret Odası

Bodrum Ticaret Odası Bodrum Ticaret Odası 2010-2013 Stratejik Planı Vizyon Türkiye nin ekonomisine ve dünya ya tanıtılmasında önemli katkısı olan Bodrum Yarımadasının doğal, kültürel ve tarihi zenginliklerini koruyarak, katılımcı

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

2012 YILI PERFORMANS PROGRAMINDA KULLANILACAK ÖNCELİKLİ STRATEJİK AMAÇ, HEDEF, PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİMLER

2012 YILI PERFORMANS PROGRAMINDA KULLANILACAK ÖNCELİKLİ STRATEJİK AMAÇ, HEDEF, PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİMLER DDSTRATEJİ K HEDEF KODU 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMINDA KULLANILACAK ÖNCELİKLİ STRATEJİK AMAÇ, HEDEF, PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİMLER STRATEJİK AMAÇLAR A-1. A-2. A-3. Uluslararası düzeyde

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STRATEJİK PLAN EL KİTABI 2007-2010 Aralık 2006 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i GİRİŞ...iii I. GRUPLARIN ORTAK SWOT ANALİZİ ÇALIŞMASI...

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ. ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ. ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, anadal lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci

Detaylı

FAKÜLTE KOMİSYONLARI, KURULLARI ve KOORDİNATÖRLÜKLERİNE (FKKK) AİT UYGULAMA ESASLARI

FAKÜLTE KOMİSYONLARI, KURULLARI ve KOORDİNATÖRLÜKLERİNE (FKKK) AİT UYGULAMA ESASLARI FAKÜLTE KOMİSYONLARI, KURULLARI ve KOORDİNATÖRLÜKLERİNE (FKKK) AİT UYGULAMA ESASLARI F1- GÜADEK FAKÜLTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ (FADEK) Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Koordinatörü, ilgili akademik

Detaylı

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Lüleburgaz

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı 2. Değerlendirme Raporu. e-dtr İcra Kurulu 26. Toplantısı 26 Aralık 2008

Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı 2. Değerlendirme Raporu. e-dtr İcra Kurulu 26. Toplantısı 26 Aralık 2008 Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı 2. Değerlendirme Raporu e-dtr İcra Kurulu 26. Toplantısı 26 Aralık 2008 DEĞERLENDİRME RAPORLARI 1. Değerlendirme Raporu 12 Haziran 2008 tarihli 24. Đcra Kurulu Toplantısında

Detaylı

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ Eylem TAŞRA TEŞKİLATI KK 1.1 İl müdürlüklerinin eğitim ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim Aile ve Sosyal Politikalar Gıda Tarım

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ. Genel Sekreterlik. AR-GE ve Projeler Şube Müdürlüğü. Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ. Genel Sekreterlik. AR-GE ve Projeler Şube Müdürlüğü. Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Genel Sekreterlik AR-GE ve Projeler Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kuruluş Gerekçesi Kulüp, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Yazılım Kulübü ismi ile

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM KOMİSYONLARI KOMİSYONLARIN ÇALIŞMA İLKELERİ 1- Bölüm komisyonları bir komisyon başkanı ve yeterli sayıda öğretim elemanından oluşur. Komisyon üyeleri komisyon

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI I. AMAÇ ve KAPSAM MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI Madde 1. Bu esasların amacı, Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası düzeyde

Detaylı

2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı. 5. KOBİGEL Kobi Gelişim Destek Programı. 8. Kredi Faiz Desteği

2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı. 5. KOBİGEL Kobi Gelişim Destek Programı. 8. Kredi Faiz Desteği KOSGEB DESTEKLERİ 1. Tematik Proje Destek Programı 2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı 3. AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı 4. Genel Destek Programı 5. KOBİGEL Kobi Gelişim

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA ÇİFT ANADAL (ÇAP) ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA ÇİFT ANADAL (ÇAP) ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA ÇİFT ANADAL (ÇAP) ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Sakarya Üniversitesi

Detaylı

GİRİŞ Sivil toplumun küresel gündemde giderek artan rolü ile birlikte gönüllü oluşumlar olan sivil toplum kuruluşlarının (STK) birçok alanda devlet kurumları kadar söz sahibi olduğu görülmektedir. İnsani

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MESLEK KARARI

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MESLEK KARARI MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MESLEK KARARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KAVRAMLAR Madde 1. AMAÇ Madde 2. KAPSAM Madde 3. HUKUKİ

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI R.G. Tarihi : 13 Aralık 2013 R.G. Sayısı : 28850 TÜRMOB Türkiye Serbest

Detaylı

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Oryantasyon Rehberi 2015 Mart 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu kitapçığın amacı, bölümümüz öğrencilerinin eğitimleri süresince ihtiyaç duyabilecekleri

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM.

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Gazi Üniversitesi Bilgi İşlem

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İş Sağlığı

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

GIDA MÜHENDİSİ TANIM A- GÖREVLER

GIDA MÜHENDİSİ TANIM A- GÖREVLER TANIM Gıda mühendisi gıda hammaddelerinin besin değerini kaybetmeden standartlara uygun olarak verimli bir şekilde işlenmesini, korunmasını ve depolanmasını planlayan, uygulamasını yürüten ve yeni sistemleri

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1- Bu yönergenin amacı; Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin eğitim-öğretim döneminde kazanmış oldukları bilgi, beceri

Detaylı

T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ Yapı Ġşleri ve Teknik Daire Başkanlığı GÖREV TANIM FORMU

T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ Yapı Ġşleri ve Teknik Daire Başkanlığı GÖREV TANIM FORMU UZMANLIK ALANI BAĞLI OLDUĞU UNVAN Teknik Hizmetler Mühendis İnşaat Mühendisi Daire Başkanı Mühendis unvanının gerektirdiği yetki ve devredilmiş olan yetkiler çerçevesinde sorumlu olduğu iş ve işlemleri

Detaylı

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 2014 Yayıma Hazırlayan: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu yönerge, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi öğretim üyeleri ve

Detaylı

MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ

MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; MEF Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

LABORATUVAR TEKNİKERİ /TARIMSAL LABORATUVAR TEKNİKERİ

LABORATUVAR TEKNİKERİ /TARIMSAL LABORATUVAR TEKNİKERİ TANIM Tarımsal üretimde toprak, su, bitki, gıda, yem ve gübre analizlerini laboratuar şartlarında yapan, ilgili mühendislerce belirlenen bitki koruma tekniklerini yöntemine uygun olarak yapan kişidir.

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

GRAFİK TASARIMCISI TANIM

GRAFİK TASARIMCISI TANIM TANIM Bir mesajı görsel yolla belirli bir hedef kitleye ulaştırmak amacıyla logo, afiş, büyük boy sokak afişi yani billboard, basın ilanı, ambalaj, kitap, dergi, tanıtım filmleri, çizgi film gibi iletişim

Detaylı

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI)

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde sanat dallarının değişim ile karşı

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEKLERİ Esra ALAGÖZ KAYA Şubat 2015 SUNUM PLANI I. KÜMELENME ANA DESTEK ALANLARI II. KÜMELENME DESTEKLERİNDE TEMEL

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir.

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir. İZMİR ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge; İzmir Üniversitesi nin Fakülteleri, Meslek Yüksekokulu ve bölümlerinde ÖSYM ve Üniversite tarafından

Detaylı

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir.

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir. YGS / LYS SÖZLÜĞÜ OBP (ORTA ÖĞRETİM BAŞARI PUANI): Öğrencinin diploma notunun diğer öğrencilerin diploma notlarına oranıdır. En az 100 en çok 500 puan arasında değişen bu değer, öğrencinin başarısı okulun

Detaylı

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek.

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek. 2010 Mali Yılı Çalışma Programı Faliyet Raporları Personel Çalışanların daha verimli olabilmesi için özellikle halkla ilişkiler konusunda hizmetiçi eğitim çalışması programlanacaktır. Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

29 Ocak 2015 Senato Sayı : 123 YÖNERGE

29 Ocak 2015 Senato Sayı : 123 YÖNERGE 29 Ocak 2015 Senato Sayı : 123 YÖNERGE GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM KOMĠSYONU YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Eğitim Komisyonu nun yetki ve sorumluluklarına

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI PERFORMANS BÜTÇE PROGRAMI TASARISI

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI PERFORMANS BÜTÇE PROGRAMI TASARISI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI PERFORMANS BÜTÇE PROGRAMI TASARISI SUNUŞ Selçuk üniversitesi, 22 Fakülte, 6 Enstitü, 5 Yüksekokul, 22 Meslek Yüksek okulu, 1 Devlet Konservatuarı, 36 Araştırma ve Uygulama

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU Ocak 2016 1 SUNUġ Siirt Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği 14.10.2008 tarih ve 27024 sayılı Resmî Gazetede

Detaylı

İLK$100$GÜN$ Alan(11:(Bologna(Sürecine(Uyum(Çalışmaları(

İLK$100$GÜN$ Alan(11:(Bologna(Sürecine(Uyum(Çalışmaları( İLK$100$GÜN$ Yönetimegeldiğimizilkhaftaiçerisinde,şeffaflıkvehesapverebilirlikilkelerine dayananyönetimanlayışımızınbirürünüolarakbir AcilEylemPlanı yapılmış ve tüm üniversite ile paylaşılmıştır.$ Acil

Detaylı

2016 PERFORMANS PROGRAMI

2016 PERFORMANS PROGRAMI 2016 PERFORMANS PROGRAMI "Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur." 2016 PERFORMANS PROGRAMI T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH

Detaylı

MÜDEK 01 Mayıs 2014-30 Eyl 2016

MÜDEK 01 Mayıs 2014-30 Eyl 2016 MÜDEK Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Lisans Eğitim Programı, 01 Mayıs 2014-30 Eylül 2016 tarihleri arası geçerli olmak üzere MÜDEK tarafından akredite edilmiştir.

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ YÖNERGESİ (24.12.2015 tarih ve 458 sayı ve 14 Numaralı Üniversite Senato Kararı)

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ YÖNERGESİ (24.12.2015 tarih ve 458 sayı ve 14 Numaralı Üniversite Senato Kararı) SAKARYA ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ YÖNERGESİ (24.12.2015 tarih ve 458 sayı ve 14 Numaralı Üniversite Senato Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1) Bu Yönerge,

Detaylı

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU ve DE ERLEND RMES BÜTÇE YILI 2008 YILLAR

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU ve DE ERLEND RMES BÜTÇE YILI 2008 YILLAR 19. SOSYAL YARDIM LER MÜDÜRLÜ Ü Görev Tan m Ça m z n de i en ve geli en ko ullar içinde Belediyecilik anlay ndaki de i meler nda, Belediyemizin sosyal belediyecilik ilkesi ile kurulan Müdürlü ümüz ekonomik

Detaylı

Türk-Alman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi. Ek İsterler

Türk-Alman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi. Ek İsterler Türk-Alman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç 14 üncü maddesi ve 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Detaylı

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR Sektörlere Göre Dağılım 60 %52 50 %39 %46 Tarım 40 Sanayi 30 % 14 %19 %21 İnşaat 20 %8 10 % 1 Hizmetler 0 KADIN ERKEK 2

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ Karar Tarihi : 07/07/2014 Toplantı Sayısı : 392 Karar Sayısı : 3304 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ 3304- Yönetmelik Komisyonu tarafından incelenen, Ankara Üniversitesi Burs Yönergesi taslağının

Detaylı

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği A.Faruk GÖKSU-ÇEKÜL Vakfı www.cekulvakfi.org.tr www.kentselyenileme.org ÇEKÜL Vakfı, kurulduğu günden bugüne kadar, Kendini Koruyan Kentler adı altında,

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) Mayıs 2013

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) Mayıs 2013 GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) Mayıs 2013 Gazi TTO nun Amacı Gazi Üniversitesi bünyesindeki bilimsel ve teknolojik bilginin toplumsal faydaya ve ekonomik değere dönüşümünü ve üniversite-sanayi

Detaylı

Danışma Kurulu Tüzüğü

Danışma Kurulu Tüzüğü Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Otel Yöneticiliği Bölümü Danışma Kurulu Tüzüğü MADDE I Bölüm 1.1. GİRİŞ 1.1.1. AD Danışma Kurulu nun adı, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Otel

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ İZMİR ATATÜRK SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİKTE LİSANS TAMAMLAMA UZAKTAN ÖĞRETİME İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM

EGE ÜNİVERSİTESİ İZMİR ATATÜRK SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİKTE LİSANS TAMAMLAMA UZAKTAN ÖĞRETİME İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç EGE ÜNİVERSİTESİ İZMİR ATATÜRK SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİKTE LİSANS TAMAMLAMA UZAKTAN ÖĞRETİME İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Yetki Tanımları DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Müdürlüğü, yürürlükteki yasal mevzuat çerçevesinde belediye kaynaklarının kamunun yararına ve ortak menfaatlerinin sağlanmasına yönelik

Detaylı

ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ İŞLEYİŞİ Hastanesi

ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ İŞLEYİŞİ Hastanesi KİHG/İŞL-005 19.08.2009 07.08.2012 2 1/8 GÜNCELLEME BİLGİLERİ Güncelleme Tarihi Güncelleme No Açıklama 11.11.2009 1 Belge içeriğinde ve belge numarasında değişiklik yapılması 07.08.2012 2 Komite, başlık,

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞRETMENİ

ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda öğrencilere ya da yetişkinlere çocuk eğitimi ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Çocuk gelişimi ile ilgili hangi

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu yönerge İstanbul Kemerburgaz

Detaylı

İşin Adı: KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI. İşin Kodu: İşi Yapan İşgörenin Bağlı Bulunduğu İlk Yönetici: Genel Sekreter Tarih: 13.07.

İşin Adı: KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI. İşin Kodu: İşi Yapan İşgörenin Bağlı Bulunduğu İlk Yönetici: Genel Sekreter Tarih: 13.07. Daire Başkanı: Ali AYGÜN İşi Yapan İşgörenin Bağlı Bulunduğu İlk Yönetici: Genel Sekreter Tarih: 13.07.2015 1. Kütüphane hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için çalışan elemanlar arasında iş bölümü yapmak

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi bünyesinde yaz okulunda uygulanacak olan

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...i BİRİNCİ BÖLÜM...1 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar...1 Amaç...1 Kapsam...1 Dayanak...1 Tanımlar...1 İKİNCİ BÖLÜM...2

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU ENERJİ TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU ENERJİ TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU ENERJİ TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ 1.TOPLULUĞUN ADI Topluluğun adı ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Enerji Topluluğu dur 2.TOPLULUĞUN AMACI Enerji Topluluğu; mevcut bilinen enerji kaynaklarının

Detaylı