7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz"

Transkript

1 Sulucakarahöyük/ANKARA 5 yýl önce katledilen Agos Gazetesi Yazarý, Ermeni aydýn HRANT DÝNK için dün Ankara da anmalar gerçekleþtirildi. Uzun süredir devam eden katliam davasýnýn örgütten soyutlanarak bireysel bir çerçevede kabul edilmesi, birkaç gün önce gerçekleþen son duruþmanýn perde arkasýndakileri gizleyerek sona ermesi anmada tepkilerin daha da yükselmesine neden oldu. HRANT DÝNK in dostlarý TBMM önünde HRANT DÝNK in katledildiði saat olan 15:00 de TBMM Dikmen kapýsý önünde, Asla unutmayacaðýz, asla affetmeyeceðiz katillerden hesap soracaðýz pankartý etrafýnda toplanan Ankara Demokrasi Güçleri, Hepimiz Hrant ýz hepimiz ermeniyiz Katil devlet hesap verecek Yaþasýn halklarýn kardeþliði Faþizme inat kardeþimsin Hrant - Bijî biratîya gelan - getse joðovurtnerun yeðpayrutyun sloganlarýný haykýrdýlar. Katliamda sorumluluðu olan kamu görevlileri terfi etti BDP Milletvekillerinin de katýldýðý eylemde Türkçe ve Kürtçe açýklamalar yapýldý. KESK Genel Sekreteri Ýsmail Hakký TOMBUL, HRANT DÝNK katliamýnda sorumluluðu olan kamu görevlilerinin yargý önüne çýkarýlmasý þöyle dursun, terfi ederek ödüllendirildiðine dikkat çekti. katillerin yakýn zamanda serbest býrakýlmasý sürpriz olmaz Yargýlama süreci ve sonucu hakkýnda yorum yapan TOMBUL, Yasin HAYAL ve Ogün SAMAST ýn da serbest býrakýlmasýnýn uzak olmadýðýný belirterek sonuca tepki gösterdi. TOMBUL, dosyanýn egemenler tarafýndan son duruþmayla birlikte kapatýlmýþ göründüðünü, ancak herkes bilmelidir ki onlarýn kapatmaya çalýþtýðý dosya bizim için açýktýr, yeni baþlamaktadýr diye konuþtu. Irkçý, faþist zihniyet hiç deðiþmedi TOMBUL, Ýç politikada malzeme olarak kullanmak için yarým aðýzla Dersim Ýçin soykýrým derken diaspora benzetmeleri karþýsýnda; Ermeni adýný bir küfür, bir hakaret gibi algýlayan zihniyeti çok iyi tanýyoruz diyen TOMBUL konuþmasýný þu sözlerle sürdürdü: Yaptýklarý kayýkçý dövüþüyle gerçekleri örtemezler Bugün bir yandan Ýsrail le çatýþýyormuþ gibi kayýkçý dövüþü yaparken bir yandan da Ýsrail i koruyacak Füze Kalkaný ný Kürecik e kuranlarýn, Suriye, Ýran, Rusya ile savaþ durumuna gelen, son YAÞ toplantýsýnda Ordu nun savaþ durumunu görüþen 2012 nin Savunma bütçesini 2011 e göre %7.4 arttýran, Uludere de (Qýlaban da) ABD den aldýðý Ýnsansýz Hava Araçlarý ile F-16 savaþ uçaklarýnýn uyumunu denemek için kendi vatandaþý 34 Kürt köylüsünü savaþ uçaklarýyla bombalamaktan çekinmeyen, ayný zamanda hem Kürt Halký na hem bölge devletlerine gözdaðý vermeyi amaçlayan, yeni soykýrýmlar için hazýrlanan bir Devletten, Siyasal Ýktidar dan soykýrým la yüzleþmesini de, HRANT ýn gerçek katillerini açýða çýkarmasýný da beklemiyoruz. (20-Ocak-2012) Hakkkari'deki patlama ile ilgili konuþan BDP Hakkari Milletvekili Adil Kurt: Olayýn failleri koruma altýnda deðilse kim yaptý bu olayý? Görüntüler elinizde neyi bekliyorsunuz? Hakkari de bulunan BDP Hakkari Milletvekili Adil Kurt ile BDP Hakkari il Baþkaný Mehmet Sýdýk Yýldýrým ve Belediye Baþkaný Fadýl Bedirhanoðlu ile birlikte patlama bölgesinde incelemelerde bulundu. YARALARINI SARMAYA ÇALIÞAN ESNAF DERT YANDI Yuksekovahaber.com'un haberine göre, burada Ýl Baþkaný Yýldýrým ve vatandaþlardan bilgi alan Kurt, daha sonra yaralarýný kendi imkanlarýyla sarmaya çalýþan Ertunç iþ hanýndaki esnaflarý tek tek ziyaret edip geçmiþ olsun dileklerinde bulundu. Kurt a dert yanan bazý esnaflar, olay sýrasýnda bazý polislerin silahla rastgele ateþ açtýðýný belirtip, iþ yerleri ve reklam tabelalarýndaki kurþun izlerini gösterdi. Buradaki incelemenin ardýndan Kurt DÝSK e baðlý Tüm Emekliler Sendikasý (Emekli Sen), 15 Ocak 2012 tarihinde, sendika merkezinde yaptýðý Baþkanlar Kurulu nda baþta emekliler olmak üzere ülkede yaþanan sorunlar ve güncel geliþmelere iliþkin bir tartýþma yürüttüler. Emekli Sen, yapýlan toplantý ve sonucuyla ilgili bir bildirge yayýnladý. Sabah baþlayan Baþkanlar Kurulu toplantýsý akþama kadar sürdü ve akþam kurum temsilcileriyle birlikte TMMOB / Ýnþaat Mühendisleri Odasý (ÝMO) lokalinde dayanýþma yemeðinde buluþuldu. Bu ülkenin yükünü taþýyan emeklilerin yemeye, içmeye ve gülmeye de ihtiyaçlarý var Yemekte sohbetler edildi, þarkýlar söylendi, oyunlar oynandý ve birlikte halaylar çekildi. 7 DE ve 8 DE ve beraberindekiler daha sonra Devlet Hastanesinde tedavi gören yaralýlarý ziyaret etti. YARALILARI ZÝYARET ETTÝ Ýlk olarak Yoðun Bakým ünitesinde tedavi gören yaralýlarý ziyaret eden Kurt ve beraberindekiler daha sonra Üroloji servisinde tedavi gören Mehmet Güldal isimli Dershane öðrencisini ziyaret etti. Olayýn nasýl gerçekleþtiði konusunda bilgi alan Kurt, hastane çýkýþýnda basýn mensuplarýna açýklamalarda bulundu. Devamý 2 DE Nevþehir Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði Baþkanlýðýnýn ev sahipliðince hazýrlanarak uygulamaya konulan; 5996 Sayýlý Veteriner Hizmetleri, Bitki Saðlýðý Gýda ve Yem Kanunu, Gýda iþletmelerinin taþýmasý gereken asgari teknik ve hijyenik þartlar, Gýda iþletmecisinin sorumluluklarý, Ekmek ve ekmek çeþitleri tebliði hakkýnda sektör temsilcileriyle birlikte tarihinde geniþ katýlýmlý bir toplantý yapýldý. Toplantýya; Nevþehir Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Ahmet ÞAHÝN, Ýl Müdür Yardýmcýsý Kenan ÞAHÝN Nevþehir Esnaf ve Sanatkârlar Odalarý Birlik Baþkaný Ýsmail ÖRDÜ, Fýrýncýlar Odasý Baþkaný Ahmet ERDOÐAN, Esnaf ve Sanatkârlar Odasý Baþkaný Nafiz ÇALIÞKANER, Birlik Baþkan Vekili Elektrikçiler Odasý Baþkaný Mustafa GÖK, Nevþehir Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü teknik personelleri, gýda, tarým ve unlu mamuller üzerine üretimi... Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz ellenmemiþ bir þekilde durduðunu gösterdi. Þirket, tahliye kararýnýn ardýndan ruhsata baþvuracak. Emek Sinemasý ise, sapasaðlam durduðu halde iki yýldýr bile bile seyirciden uzak tutuluyor. Emek Sinemasýna bir daha girip girmeyeceðimizi düþünürken, makine dairesinin daracýk merdivenlerinden girmek de varmýþ demek ki. Serkildoryan ý yenileme projesine baþlamak için yasal süreci tamamlamak üzere olan...

2 Hrant Dink davasý bir kez daha çok açýk, çok çarpýcý biçimde gösterdi ki Türkiye de adalet sistemi ile toplumun vicdaný arasýnda büyük bir uçurum mevcuttur. Özellikle insanýn ve doðanýn özüne uyumsuz olan kapitalist sistemden kaynaklanan sorunlara karþý gösterilen tepkiler karþýsýnda adalet sistemi taþtan bir duvar haline dönüþüp; insana ve doðaya karþý kapitalizmi ve ona egemen olan güçleri koruma altýna almaktadýr. Kapitalizm varlýðýný sürdürmesinin en önemli formülü kendi düzenine karþý insanlarýn bir araya gelmesini engellemek yani bölmektir. Türkiye gibi çok farklý etnik kimlikten halkýn bir arada yaþadýðý ülkelerde bölmenin en kolay yolu halklarý birbirine düþman etmektir. Hrant ýn yaþamý Türkiye halklarýnýn kardeþliðini savunmakla geçmiþtir ve Türkiye halklarýnýn kardeþliðini istemeyenler tarafýndan da yaþamý sonlandýrýlmýþtýr. Türk adalet sistemi de halklarýn kardeþliðini istemeyen, bu nedenle Hrant ý öldürenleri temize çýkartmaya çalýþmýþtýr. Ayný adalet sistemi Hrant gibi Türkiye halklarýnýn kardeþliðini savunan Ragýp Zarakolu, Büþra Ersanlý ve yüzlerce insaný demir parmaklýklar ardýnda tutsak etmektedir. Adalet sistemi, kapitalist düzende egemen yapýnýn kendisini yeniden üretmek için baþvurduðu insanlýk karþýtý yollarý ortaya çýkartmaya çalýþan gazetecilerin de karþýsýnda taþtan duvara dönüþmektedir. Ahmet Þýk, Nedim Þener ve onlarca gazeteci sadece egemen yapýnýn çirkin yüzünü topluma gösteremesinler diye yüce adalet sistemi tarafýndan tutsak edilmiþlerdir. Davutpaþa da, Ostim de, Tuzla da, Elbistan da; Zonguldak, Balýkesir, Bursa madenlerinde ve Türkiye nin dört bir yanýnda ekmek parasý için iþ cinayetlerine kurban edilenler; sigortasýz, asgari ücretin bile çok altýnda günde saat çalýþtýrýlan, hiçbir gerekçe gösterilmeden iþten atýlan ve sendikalaþmasý engellenen emekçilerin karþýsýnda da adalet sistemi yine duvarýný örmekte ve tüm bunlarýn sorumlusu olan sermayeyi korumasý altýna almaktadýr. Ayný duvar parasýz eðitim, saðlýk, sosyal güvenlik, barýnma, ulaþým hakký isteyenler için de en heybetli biçimde örülmekte ve bu talepleri dile getirmek de yýllarca tutsak edilmenin gerekçesi haline gelmektedir. Adalet sisteminin egemenlerin çýkarýný korumak için ördüðü duvar deresine, ormanýna, topraðýna yani yaþamýna sahip çýkanlarýn karþýsýna da dikilmektedir. Altýn madencileri, HES ciler adalet sisteminin kendilerine açtýðý yoldan yürümekte ve hýzla Anadolu nun taþýný, topraðýný zehirlemekte, suyunu kurutmaktadýr. Buna karþý koymaya çalýþanlarý da suçlu olarak itham edip demir parmaklýklar ardýna gönderebilmektedir. Adalet sistemi insanýn, toplumun, doðanýn karþýsýnda olanlarýn koruyucusu haline gelince sokaklarla birlikte mahkeme salonlarý, mahkeme binalarýnýn önü de toplumsal mücadelenin alanlarý haline dönüþmektedir. Çünkü artýk insanlar adalet sisteminin adaletine inanmamaktadýr. Adalet sistemine iþi düþenlerin gözü arkadadýr, bu yüzden de yargýlamayý gözleriyle görmek; adaletsiz kararlar karþýsýnda tepkilerini doðrudan göstermek istemektedir. Artýk takvim sayfalarýný mahkeme tarihleri doldurmaktadýr. Bir gün gazetecilerin, ertesi gün derelerini savunanlarýn, daha sonraki gün parasýz eðitim isteyen öðrencilerin, bir baþka gün Davutpaþa da ölen iþçilerin, daha sonra halklarýn kardeþliði savunucularýnýn diyerek liste uzayýp gitmektedir *** Adalet sisteminin ördüðü duvarý aþma çabalarýndan biri de 26 Ocak Perþembe günü Kocaeli Adliyesinde gerçekleþecektir. Hatýrlanacaðý üzere Kocaeli Üniversitesi Halk Saðlýðý Ana Bilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Onur Hamzaoðlu, Dilovasý da yürüttüðü bir çalýþmada yoðun endüstrileþmenin olduðu bu bölgede annelerin ilk sütü ve bebeklerin ilk kakalarýnda bazý aðýr metaller ve eser elementlerin bulunduðunu saptamýþtýr. Yani bu bölgede yaþayan insanlarýn kanser baþta olmak üzere ölümcül olabilecek birçok hastalýða yakalanma riskinin yüksek olduðunu ortaya koymuþtur. Kocaeli Belediye Baþkaný bu konuda þu tepkiyi göstermiþtir: Birileri çýkýp anne sütünde ve bebeklerin dýþkýlarýnda aðýr metallere rastlandý diyor, ancak hiçbir dayanaðý yok, hiçbir belgesi yok Sadece adý profesör Þarlatanlýk yapýyor, þov yapýyor, bilim adamý þarlatanlýk, þov yapmaz, ideolojik davranmaz. Kocaeli Belediye Baþkaný halkýn saðlýðýna duyarsýz kaldýðý gibi bu bölgedeki sanayi iþletmelerini koruma güdüsüyle bir bilim adamýna halk saðlýðýna iliþkin çok ciddi bir tehdidi ortaya koyduðu için hakaret etmiþtir. Ýþte 26 Ocakta Kocaeli Adliyesinde görülecek dava Onur Hamzaoðlu nun Belediye Baþkanýna karþý açmýþ olduðu hakaret davasýnýn dördüncü duruþmasýdýr. Ýlk üç duruþmada Hamzaoðlu nun gerçekleþtirmiþ olduðu araþtýrmanýn bilimsel olduðu ve gerçeði yansýttýðý ortadayken ve Belediye Baþkanýnýn da hakareti sabitken mahkeme karar verememiþtir. Muhtemelen 26 Ocakta nihai karar verilecektir. Bu davada verilecek karar, Türkiye de toplumun yararý gözetilerek yapýlan bilimsel çalýþmalarýn tümü için son derece önemlidir. Adalet sistemi burada ya toplum için yapýlan bilimsel çalýþmalara þarlatanlýk denmesine karþý çýkacak ve bunu söyleyeni cezalandýracaktýr ya da toplumun çýkarlarý doðrultusunda yapýlan bilimsel çalýþmalara yönelik þarlatanlýk nitelenmesini onaylayacaktýr. Bu davaya sahip çýkmak iki yönden son derece önemlidir: Birincisi; bilimin þarlatanlýk olarak niteleyenlerin cezalandýrýlmadýðý bir ülkede bilimsel özgürlükten söz etmek mümkün deðildir. Bu nedenle bu dava Türkiye de üniversitenin ve bilimin onur mücadelesinin çok önemli bir parçasý haline gelmiþtir. Ýkincisi; Bilimin onurunu koruyamadýðý yani bilimsel özgürlüðün olmadýðý bir ülkede sadece egemenlerin bilimi yapýlabilir. Egemenlerin bilimi ise insanýn, emeðin ve doðanýn daha çok sömürülmesine hizmet eder. Ýþte tüm bu nedenlerle 26 Ocakta görülecek dava sadece onurunu savunan bilimcilerin deðil; adalet sisteminin önüne duvar ördüðü tüm toplum kesimlerinin davasýdýr. Bu nedenle emekten ve doðadan yana demokrasi ve insan haklarýný savunan tüm örgütlerin (temsilen deðil kitlesel olarak) 26 Ocak saat de Kocaeli Adliyesinde olmasý gerekir! Evrensel Kurt, patlamanýn insanlarýn yoðun olduðu, sivil insanlarýn geçtiði, iþyeri ve dükkanlarýn bulunduðu ve belediye binasýna yakýn caddede gerçekleþtirildiðini söyledi. "PATLAMANIN YAÞANDIÐI BÖLGE DÝKKAT ÇEKÝCÝ" Kurt patlamanýn belediye binasý ve dershane öðrencilerinin çýkýþ saatine denk getirildiðene iþaret ederek," Tabi bir kýþ günü Hakkari nin en iþlek caddesine dershanelerin çýkýþ saatine denk gelecek þekilde böyle bir olayýn yapýlmýþ olmasý son derece düþündürücüdür. Biz olayýn oluþ anýndan þu ana kadar net bilgilere, somut verilere ulaþmaksýzýn herhangi bir deðerlendirme içerisinde olmak istemedik. Bu olayý öncelikle kimden gelirse gelsin, amacý ne olursa olsun nefretle kýnadýðýmýzý, bu olayý hiçbir þekilde Hakkari halkýnca tasvip görmediði ve tasvip görmeyeceði bilinmelidir."þeklinde konuþtu. "HAKKARÝ'DE BENZER OLAYLAR DAHA ÖNCE DE YAÞANDI" Bu olaya benzer olaylarýn daha önce de yaþandýðýna iþaret eden Kurt, "Eðer birileri Hakkari halkýna sözüm ona gözdaðý vermek istemiþse bu çabasýnýn da beyhude bir çaba olduðunu ifade etmek isterim. Bugün hastane ziyaretini gerçekleþtirmeden önce durumlarý ilk güne göre daha iyi olan yaralýlarýnýzý ziyaret ettik. Yoðun Bakýmda yatan 4 aðýr yaralýmýz var. Bu yaralýlarýmýzdan bir tanesi bugün Diyarbakýr a sevk edildi. Diðer yaralýlarýmýzýn durumlarý daha iyiye gidiyor. Bu olayýn oluþ biçimi geçmiþte Hakkari de olan benzer olaylarý da yan yana getirdiðimizde derin þüpheler uyandýrdýðýný belirtmek istiyorum. Hastaneyi ziyaret etmeden önce kentin Valisiyle görüþtüm. Valiye de sorduðumuz þudur. Kendi ellerinde somut veri, belge, doküman, kamera görüntüleri gibi ne varsa yargýya intikal ettirilmesini ve bu olayýn faillerinin açýða çýkarýlmasýný istedik. Bu arzumuz ve isteðimizi valiye bildirdik. Biz peþin sorumlu beyan etmek yerine bu halk olayýn oluþ biçimi, bu olayý yapanlarýn vermek istediði mesajý ve mesaj üzerinde durmanýn daha doðru olacaðýný düþünüyoruz açýkçasý dedi. "BU OLAY KENTÝMÝZÝN BÝRLÝÐÝNE YÖNELÝK BÝR KATLÝAM PROVASIDIR" Bu olayýn bu kentte, bu kýþ gününde kimin, hangi amaca hizmet için tezgahladýðýný ortaya çýkmasýný arzuladýklarýný belirten Kurt, "Bu kentin yüzde yüze yakýný partimize destek vermiþ, son genel seçimlerinde tercihini açýkça ortaya atmýþ bir kenttir. Hükümet yetkililerinin 12 Haziran seçimlerinden bugüne kadar üst üste yaptýklarý açýklamalar kentimizi hedef göstermeleri ister istemez bu olayda bizleri derin izler aramaya teþvik etti. Birileri bu kenti hedef gösterdi. Bu birilerinin içinde maalesef bu devletin, bu ülkenin Baþbakaný da var. Bu bu kentin birliðine, bütünlüðüne, siyasal duruþuna doðrudan kastedilmiþ bir katliam giriþimidir. Açýk söylüyorum bu olayýn oluþ biçimi bir katliamý hedeflemiþtir. Bir Roboski tekrarý yapýlmak istenmiþtir. Dün Roboski de olup bugün üstü örtülmeye çalýþýlan, hala failleri yargýya teslim edilmemiþ katliamýn bir benzerinin Hakkari de tezgahlanmaya çalýþýldýðý izlenimi, kanaati bizde aðýr basýyor. Devlet yetkilileri, baþta bu kentin Valisi böylesi bir töhmetin, böylesi bir aðýr sorumluluðun yükünü sýrtýnda taþýmak istemiyorsa cesaretlice bu olayýn üzerine gidip faillerini derhal açýða çýkarýlmasý gerekiyor. Yargýya teslim etmesi gerekiyor. Sokakta slogan atan 10 yaþýndaki çocuðu 2 saat içinde yakalamayý beceren bir devlet, devletin güvenlik birimleri bu katliam giriþiminin faillerini açýða çýkarabilecek güçtedir."dedi. "GÖRÜNTÜER ELÝNÝZDE NEDEN FAÝLLERÝ AÇIKLAMIYORSUNUZ?" Olayýn faillerinin bulunmasýný isteyen Kurt, "Bu olayýn faillerinin bugün bu kentte yaþadýðýna ve yeni katliamlar tezgahlama peþinde olduðuna inanýyoruz.bu kentin valisine, emniyet müdürüne görev düþüyor. Bu olayýn failini veya faillerini açýða çýkarýp derhal yargýya teslim etmeleri gerekiyor.olayýn olduðu alanda iki mobesse kamerasýnýn görüþ alanýdýr.bu kayýtlar þu an bu ilin valisinin elinin altýndadýr. Ayrýca belediye binamýzýn dýþ cephesindeki güvenlik kamerasýnýn görüntüleri de kendilerine teslim edilmiþtir. Olaydan hemen sonra buraya biriken insanlar, yaralýlarýný hastaneye kaldýranlar hedef gösterilerek taranmýþlardýr.kurþun izleri dükkanlarýn duvarlarý ve reklam tabelalarýnda birilerinin havaya ateþ açmadýklarý çok açýk biçimde ortaya çýkarmaktadýr. Bu acýyý yaþayan bu kentin insanlarýna bu kentteki güvenlik görevlileri ateþle cevap vermiþlerse, tazyikli suyla, gaz bombalarýyla cevap vermiþlerse biz bu olayda derin izler aramak durumundayýz. Neyi gizlemeye çalýþmýþlardýr. Kimi kurtarmaya çalýþmýþlardýr. Bu karambolde neyi yapmak istemiþlerdir bunun açýða çýkarýlmasý gerekir." "FAÝLLERÝ BULUN, TÝMSAH GÖZYAÞLARINI ÝSTEMÝYORUZ" Kimseyi peþinen suçlamak istemediklerini kaydeden Kurt, "Biz kimseyi peþinen sorumlu tayin etmedik.ýzler bizi bir yerlere götürüyor. Ýzler birilerinin parmak izlerini gösteriyor.siz buna devletin iyi çocuklarýmý dersiniz,baþkasý mý dersiniz, adýný ne koyarsanýz koyun bu kent bu izlere yabancý deðildir. Geçmiþte oldu, bugün de bunun tekrarý yeniden bu kentte daha vahim biçimde yaþatýlmak istenmiþtir. Devletin yetkililerine düþen þudur. Kurtla yiyip çobanla yassýný tutmak yerine faillerini bulmasýný istiyoruz. Kimse bizim için timsah gözyaþý dökmesin. Kimsenin timsah gözyaþýna bu kentin ihtiyacý yoktur diye konuþtu. "EVLERÝNÝZE HAPSOLMAYIN ÝÞÝNÝZE DÖNÜN" Hakkari halkýna seslenen Kurt, Bunlar yurtsever Hakkari halkýnýn evlerine hapsetmeye çalýþýyorlar. Buradaki halkýn direniþini sindirmeye çalýþýyorlar. Dün nasýl sokak ta idiyseniz bugün de ayný þekilde bu direniþinizi sürdürün. Ýþinizin baþýnda olun. Biz sokaklarý kendini bilmez 5 çapulcu ve iyi çocuklara yaptýðý bu olaydan dolayý terk etmeyiz Kurt ve beraberindekiler hastanenin ardýndan olayda yaþamýný yitiren Zeki Yeþil in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. (yüksekovahaber)

3 Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Hasan KANKAL Hacýbektaþ'ta 25 yataklý entegre hastane yapýmý için 07 Þubat 2012 tarihinde ihale yapýlýyor. Gazetemizde 16 Ocak 2011 tarihinde T.C. Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý-TOKÝ tarafýndan ihale ilaný yapýlan Nevþehir Ýli Hacýbektaþ Ýlçesi 25 Yataklý Entegre Hastanesi Ýle Altyapý ve Çevre Düzenlemesi Ýnþaatý Ýþi ilgili olarak Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Cuma Onur ÞAHÝN Nevþehir'de çaldýklarý otomobili Avanos'ta Kýzýlýrmak'a atan 2'si kadýn 4 kiþi yakalandý. Esentepe Mahallesi'nde oturan B.T. sabah kalktýðýnda otomobilini park ettiði evinin önünde bulamayýnca durumu Ýl Emniyet Müdürlüðü Asayiþ Þube Müdürlüðü'ne bildirdi. Olayýn ardýndan harekete geçen polis ekipleri, yaptýklarý araþtýrmanýn ardýndan otomobili çaldýklarý iddiasýyla 2'si kadýn 4 kiþiyi gözaltýna aldý. Gözaltýna alýnan H.C. (15), kýz kardeþi H.C. (19), Y.C. (20) ve kýz arkadaþý Z.A. (21), emniyette alýnan ifadelerinde, otomobili çaldýktan sonra Avanos - Gülþehir arasýnda eski bir kum ocak 2012 tarihleri arasýnda Gülþehir spor salonunda yapýlan Nevþehir il geneli yýldýz erkekler badminton müsabakalarýnda Hacýbektaþ Lisesi yýldýz erkekler eve dereceyle dönmüþtür. Badminton da kýsa sürede baþarý sergilemiþtir. Yýl boyu kurs açýlamadýðýndan dolayý yeterli ve verimli antrenman yapýlmamasýna karþýn derece alýnmasý ve Hacýbektaþ a kupa getirmesi güzel bir sonuçtur. Baþarýda antrenörün ve büyük ölçüde takým oyuncularýnýn hiçbir þekilde yardým almamasý ve kurs açýlma sýkýntýlarý çekmesine raðmen sonuçlar dikkat çekicidir. Bir kaç zamandýr Hacýbektaþ ta baþarý sergileyen dereceler alan, iþini baþarýyla yapan öðretmenler ve antrenörlere destek istenildiði gibi olmamýþtýr. Kurs engellemeleri, sürgünler utanç vericidir. Sorunlarýn en kýsa zamanda giderilmesi sporseverler ve Hacýbektaþ ýn baþarýlarýný isteyenlerin beklentisidir. Yöneticileri duyarlýlýða davet ediyoruz. Nevþehir Milletvekilleri Ahmet Erdal Feralan, Ebubekir Gizligider ve Murat Göktürk tarafýndan yapýlan ortak yazýlý açýklamada, Hacýbektaþ Devlet Hastanesi bünyesinde yapýlacak olan yeni 25 yataklý entegre hastanenin ihalesinin 7 Þubat'ta gerçekleþtirileceði bildirildi. Açýklamada ayrýca Gülþehir'de yapýlacak olan 300 konut, cami, ticaret merkezi ve alt yapý ile çevre düzenlemeleri çalýþmalarýnýn ihalesinin de 28 Þubat'ta yapýlacaðý kaydedildi. ocaðý yakýnlarýnda Kýzýlýrmak nehrine attýklarýný itiraf etti. Esentepe Mahallesi'nde oturan B.T. sabah kalktýðýnda otomobilini park ettiði evinin önünde bulamayýnca durumu Ýl Emniyet Müdürlüðü Asayiþ Þube Müdürlüðü'ne bildirdi. Þüphelilerin, otomobilin sahibi ile aralarýnda husumet bulunduðu, bu yüzden çalýp nehre attýklarý öðrenildi. Emniyetteki ifadelerinin ardýndan adliyeye sevk edilen þüpheliler, tutuksuz yargýlanmak üzere serbest býrakýldý. Nehirdeki otomobil ise Emniyet Genel Müdürlüðü'nden gelen dalgýç polisler tarafýndan çýkarýldý. Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Hüseyin KAÝM Ýstanbul, Diyarbakýr ve Avrupa dan gelen Alevi Bektaþi Federasyonu ile Pir Sultan Abdal Eðitim Araþtýrma Derneði yöneticileri, 28 Aralýk 2011 tarihinde 34 yurttaþýn savaþ uçaklarý ile bombalanarak katledildiði Uludere yi ziyaret etti. Ziyarete baþta Alevi Bektaþi Federasyonu Genel Baþkaný Selahattin Özel, Avrupa Alevi Bektaþi Federasyonu Genel Baþkaný Turgut Eker, Hacý Bektaþ Veli Anadolu Kültür Vakfý Baþkaný Ercan Geçmez, Pirsultan Abdal Eðitim Araþtýrma Derneði Yöneticisi Emel Sungur ve dernek ile federasyon üyelerinin de aralarýnda bulunduðu çok sayýda kiþi katýldý. Heyete BDP Þýrnak Ýl Baþkaný Baki Sondak da eþlik etti. Heyet, yakýnlarýný yitiren aileleri tek tek ziyaret etti. Heyet sonrasýnda taziyelerin kabul edildiði köy evine geçti. Burada konuþan Alevi Bektaþi Federasyonu Genel Baþkaný Selahattin Özel, katliamla bir insanlýk suçunun iþlendiðini belirterek, Aleviler olarak Roboski halkýnýn acýsýný yüreklerinde derinden hissederek paylaþtýklarýný söyledi. Bu bir devlet katliamýdýr Ardýndan konuþan Avrupa Alevi Bektaþi Federasyonu Genel Baþkaný Turgut Eker ise, Kürtler ile Alevilerin tarihlerinin katliamlar tarihi olduðunu söyledi. Alevilerin Çorum, Sivas, Maraþ ta hunharca katledildiðini belirten Eker, Kürtlerin de ELÇÝN YILDIRAL Ýstanbul Ümraniye Cezaevi nde 7 tutuklunun yaþamýný yitirmesine neden olan 19 Aralýk operasyonu kapsamýnda 267 askerin yargýlandýðý davada mahkeme heyetinin ciddiyetsiz tutumu sürüyor. Dün görülen duruþmada üye hakim Mehmet Ali Önen müdahil avukatlarýn taleplerini söylediði sýrada uyudu. Bunun üzerine Mahkeme Baþkaný M. Osman Çavuþoðlu, üye hakim Önen in rahatsýz olduðunu dile getirdi. Bu sýrada uyanan üye hakim Önen, müdahil avukatlara sizi dinliyorum dedi. Mahkeme Baþkaný nýn Çanakkale ve Ankara da 19 Aralýk kapsamýnda yargýlanan askerler hakkýnda verilen beraat kararlarýný istemesi ise 267 sanýk asker hakkýnda da beraat kararý vereceði yorumuna neden oldu. TALEPLER GÖRMEZDEN GELÝNÝYOR Avukatlarýn taleplerini söylemesinin ardýndan Mahkeme Baþkaný Çavuþoðlu, Çanakkale ve Ankara da karara baðlanan 19 Aralýk davalarýnýn dosyalarýný istedi. Mahkemenin, sanýk askerlerin yargýlandýðý ve beraat kararý verildiði dosyalarý istemesi üzerine müdahil avukatlar, bu dosyalarýn istenmesi 267 sanýk asker hakkýnda da beraat kararý verileceðine iþaret ediyor dedi. NUMUNELÝK TALEPLERÝMÝZ REDDEDÝLÝYOR Avukat Güçlü Sevimli, duruþmanýn ilerlemediðine dikkat çekerek, Mahkeme hiçbir talebimizi kabul etmiyor. Hatta daha önceki mahkeme heyetinin aldýðý ara kararlarý bile takip etmiyor. Örneðin bir önceki heyet Hasdal a dilekçe yazýlmasý kararýný almýþtý. Dilekçeye yanýt henüz gelmedi. Neden Aleviler gibi tarihte birçok katliama uðradýðýný belirtti. Alevi ve Kürtlerin, devletin cellatça saldýrýlarýna maruz kaldýklarýný belirten Eker, ancak el ele verilerek katliamlardan kurtulabilineceðini söyledi. Katliamý lanetleyen Eker, Bu bir devlet katliamýdýr dedi. Unutmayacaðýz Heyete eþlik eden BDP Þýrnak Ýl Baþkaný Baki Sondak da, Kürt halkýnýn bu katliamý asla unutmayacaðýna vurguda bulunarak, Kürt halký olarak büyük bir katliam yaþadýk. Erdoðan bu köye gelip bu annelerin elini öpüp onlardan özür dilemeyene kadar bu iþin peþini býrakmayacaðýz diye konuþtu. Kaymakama tepki gösterenler hakkýnda hemen soruþturmalar açýlarak küfür edenlere bile dava açýldýðýný hatýrlatan Sondak, katliam hakkýnda þimdiye kadar hiçbir geliþmenin yaþanmadýðýný aktardý. Yapýlan konuþmalardan sonra heyet köyden ayrýldý. Heyet yaptýklarý incelemeleri Diyarbakýr da yapacaklarý basýn toplantýsýyla kamuoyuyla paylaþacaklarý bildirildi. gelmedi þeklinde yeniden dilekçe yazýlmasýný talep ettiðimiz de bu talebimiz reddediliyor. Numunelik taleplerimiz bile kabul görmüyor diye konuþtu. MAHKEME REZÝL BÝR DURUMDA Mahkemenin taraflý davrandýðýný söyleyen Sevimli, bu kadar kötü bir mahkeme heyeti ile daha önce karþýlaþmadýklarýný dile getirdi. Bakýrköy Adliye sindeki davaya atýfta bulunan Sevimli, Ayný dosya Bakýrköy de de görülüyor. Burada en azýndan bir ilerleme söz konusu. Ancak Üsküdar daki heyet çok rezil bir durumda. Yargýlama kalitesi çok düþük dedi. NEDEN ÖNEMLÝ? Aralýk 2000 tarihlerinde 20 ayrý cezaevine yönelik ölüm oruçlarýný engellemek amacýyla gerçekleþtirilen 19 Aralýk operasyonu ile 28 tutuklu ve hükümlü ile iki asker öldü. Operasyon yapýlan cezaevlerinden biri de Ümraniye Cezaevi'ydi. Ümraniye Cezaevi nde operasyona katýlan 267 asker akýnda açýlan davaya Üsküdar 2. Aðýr Ceza Mahkemesi nde devam edildi. 8 yýldýr devam eden ve sanýk askerlerden yalnýzca 94 ünün dinlendiði dava ilerlemiyor. BirGün

4 Ýnsan yaþamýnda önemli olaylar olur. Birileri yaþamýn içine girer. Sonra bakarsýnýz yok olur. Zaman içinde anarsýnýz, ama zaman içinde güncelliðini kaybeder. Bizim yaþamýmýza bir Zeytin girdi. Oðlum Umut Haydar bir Ekim 1999 ayýnda bir enik ile eve geldi. Ýçinde köpek sevgisi, kedi sevgisi vardý. Bahçeli bir evimiz olunca, içindeki sevgiyle bir dosttan almýþ getirmiþti. Dostumuz Dr. H.Deniz Kayam ona bir ev vermek istedi. Ama sabah almaya gittiðimizde bir baþkasý almýþtý. Soðukta üþümesin diye bir kutunun içine alýp, içeride tuvaletin içine koyduk. Çocuklar adýný Ýnci koydular. Ama Ýnci alýndý. adýmý anmýþsýnýz, ama ille köpeðe mi vermeniz lazým deyince, peki ne olsun?. O da adýný evin önünde bulunan kara zeytinleri görüp; adýný Zeytin koydu. Ýþte o günden sonra Zeytin, geldi, Zeytin gitti. Yaþantýmýza girdi. O hep dinledi. Sevilince kuyruk salladý, mayýþtý. Yerde yuvarlanýp sevgi gösterisinde bulundu. Her sabah erkenden kalkýp yürüyüþe gittik. Hem stresini attý, hem de gereksinimlerini bu yürüyüþte çözdü. Evden 250 metre uzaklaþýnca, tali yollara saptý, oralara þeylerini býraktý. Zorunlu olarak evde kaldýðýnda, çatýya çýkýp kapý önüne býraktý. Bize gelip üzgün, üzgün haber verdi. Kapýnýn zili çaldýðýnda sanki kapýyý o açacakmýþ gibi koþtu. Gelenlerin önünde sevgi gösterisi yaptý. Bir iki güzel söz onu mutlu etti.bir köþeye çekilip, söyleþileri dinledi. Çocuklar dur, çüþ ten anlamazken o anladý. Ne kadar bilmem ama Türkçeyi iyi biliyordu. Yürüyüþte öne ona tasma taktýk. Sonra ona gerek kalmadý. Yolun kenarýndan ardýmýz sýra yürüdü. Yo geçileceðinde komut bekledi. Yüzümüze bakýp haydi geç sözcüðü ile kendini garantiye alýp hýzla yolu terk etti. O kedileri hiç, ama hiç sevmedi. Kýþ günlerinde balkona sýðýnan kediler geldikçe, o içerde huysuzlandý. dýþarý çýkýp onlarý kovalayýnca rahatladý. Yolda giderken bir tavuk, kedi gördüðünde, onlarý kovaladý. Kedi aðaca çýkýnca onun inmesi için mýrýldandý. Kediler dolaþtýkça onlara kýzdý. 13 yýllýk yaþamý boyunca çocuklarý çok sevdi, onlarda Zeytini sevdi. Sartavul günlerinde çocuklar camiye kursa giderken onu seviyorlardý. Ýmam duymuþ. Zeytini severseniz abdestiniz bozulur. Çocuklar gelip, geçerken onu seviyorlardý. zaten camiye gidince abdest alýyoruz. Alýnmayan abdest bozulur mu deyip sevmeye devam ettiler. Bizim yemek menüsünü beðenmeyince komþuya gidiyordu. Bir gün komþum Musa Eroðlu nu yanýna gider. Ondan bir þeyler ister. O da kalkar, ona tike et piþirip verir. Biz aramayalým diye telefon etti. Kýþ aylarýnda ondan uzak olduðu dönemde Televizyonda onu gördüðünde, havlamaya baþladý. Kendini sevenleri daha sonra gördüðünde, sýçrayýp,hoplayýp sevgi gösterilerinde bulundu. Eve geldiðimde ilk iþim onu okþamak oldu. Eðer dalarsam küstü. Önce okþanacak, yere yatýp yuvarlanacak, kuyruk sallayacak. Tüyleri uzayýnca eþim ile birlikte onu týraþ ederdik.huysuzlanýnca; içerde yaþamanýn bebeli bu deyince uslu, uslu bekledi. Hep önüne konulaný yedi. Onun yemeðini hazýrlamak bize mutluluk verdi. Tavuklu pilav, biraz da kemikli olursa deme gitsin. Yere uzanýp, kütürdeterek yemek. Pilavýn üstüne nane, kekik. Doyunca artan yemeðin üstü örtülecek, kediler yemesin. Ama onlarda arsýzdý hani, üzerine konulan aðýrlýðý itip yiyorlardý. Yaz aylarýnda Sartavul da Zeytini tanýmayan yoktu. Bizi pek bilmezlerdi ama Zeytinin babasýný, anasýný tanýyorlardý. Her sabah onun sayecince kalkýp yürüyüþ yaptýk. Karda kýþta. Ama son zamanlarda yorulmuþtu. Yaþlanmýþtý. Ýhtiyaçlarýný giderince geriye bakýp, dönelim diyordu. Yürüyüþ güzergahý azaldý. Ýþte 16 ocak günü gitmek istemedi. Ýzmir e gittiðim toplantý dönüþünde beni artýk karþýlamadý. Koltuðun üstünde yatýyordu. kýzým dedim ses yok. Okþadým. Ama boþtu. Gözüne baktým. Düzdü. Belki üþümüþ diye klimayý çalýþtýrýp yukarý çýktým. Eþim Süleyman komþuyu çaðýrdý. Baktýlar. Ölmüþtü. Evin bahçesine emin bir tere kendi elimle kazdýðým çukura onu koyduk. Bir de hece taþý koyduk. Duasýný ettik. Onu uðurladýk. Ýþte on üç yýllýk dostluðun ardýndan, insan sevgisi hayvan sevgisi. Doðayý sevmek. Güzellikleri yaþamak. Bir film þeridi gibi geldi, geçti. Sabah yürüyüþlerinde soranlara ne diyeceðim bilmiyorum. Ama sizlerle bu duygularýmý paylaþtým. Ýnsanlar bir birlerini sevsinler. Hayvanlarý da sevsinler. Bunu biz tattýk. Tüm insanlar bunu yapabilseler. O zaman birilerini katlederek cennete gideceklerine inanan baðnazlara yer kalmaz. Zeytini seven tüm dostlarýn baþý sað olsun. O da bu dünyadan geldi geçti. Ama o masum,masum bakýþý gözümüzün önünden hiç gitmeyecek galiba.

5 Çaðdaþ Günerbüyük Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz ellenmemiþ bir þekilde durduðunu gösterdi. Þirket, tahliye kararýnýn ardýndan ruhsata baþvuracak. Emek Sinemasý ise, sapasaðlam durduðu halde iki yýldýr bile bile seyirciden uzak tutuluyor. Emek Sinemasýna bir daha girip girmeyeceðimizi düþünürken, makine dairesinin daracýk merdivenlerinden girmek de varmýþ demek ki. Serkildoryan ý yenileme projesine baþlamak için yasal süreci tamamlamak üzere olan Kamer Ýnþaat, neler yapmayý düþündüklerini bir de yerinde anlatmak isteyince, Serkildoryan ýn (Cercle d Orient) ve Emek in tozunu yutmak üzere yola çýkýldý. KÜÇÜK OLSUN, BÝZÝM OLSUN Rüya Sinemasýnýn yanýndaki pasajýn kepenginin altýndan eðilerek girmemizle yolculuk baþladý. Rehberimiz, projenin mimarý, 2010 baharýndan beri benzer kelimelerle Emek in yýkýlmayacaðýný ve proje bittiðinde ne kadar baþarýlý bir restorasyon çalýþmasý göreceðimizi anlatan Fatih Kesgün. Gezinin önemli bir kýsmý, Beyoðlu nun tarihi binalarýndan Serkildoryan ýn daha önce hiç görmediðimiz katlarýný ve odalarýný görmeye ayrýlmýþtý. Kulüp olarak, otel olarak kullanýlmýþ, yangýn geçirmiþ, yenilenmemiþ, hem dimdik ayakta kalmýþ, hem pek korunmamýþ, yanýna yöresine saçma duvarlar örülerek canýna okunmuþ bir güzel bina. Yüksek tavanlý geniþ odalardaki yüz yýllýk bezemelerin, özgün yer döþemelerinin, eski usul asma katlarýn, hem ne kadar güzel bir tarihi barýndýrdýðý, hem de yýllar içinde hiç korunmadýðýný uzun uzun dinledik. Ancak Emek Sinemasý tartýþmalarýnda yýllardýr ayrýntýlara boðulmaktan sýkýlmýþ olan herkes gibi, geziye çaðrýlan gazetecilerin niyeti de ýsrarla Emek Sinemasýný görmek ve oraya neler yapýldýðýný anlamaktý. Þirket yetkililerinden biri, bu ýsrarýmýzý görünce, Emek bu yapýnýn küçük bir parçasý deyiverdi, bir kez daha. Kibar bir cevap vermek adýna, Küçük olsun, bizim olsun diyebildik. Melek Apartmaný nýn içinden geçerek sýra Emek Sinemasýný gezmeye geldi. Makine dairesinin daracýk merdivenlerinden inmemiz de belki de Emek in bu haliyle korunamayacaðýna inanmamýz için istenmiþti. Salona ulaþtýðýmýzda ise, en fazla biraz temizliðe ihtiyacý olduðunu gördük. Çünkü her þey yerli yerindeydi, salon, koltuklar, perde, iþlemeler, hatta fuayede afiþler... Manzara hem duygusaldý hem de en kötüsüne hazýrlanmýþ gazetecilerde bir miktar þaþkýnlýk yarattý. Sevinmek için henüz erken olduðunun farkýndaydýk ama sinemayý sapasaðlam ayakta görünce umutlar daha bir yenilendi sanki. ASLINDA YERÝNDE KORUNABÝLÝRMÝÞ Aslýnda bir süredir içeride çalýþmalar yapýldýðý biliniyordu, bu nedenle Emek için her þeyin çoktan bittiðini düþünmeye baþlayanlar çoðalmýþtý. Hatta Emek Sinemasýnýn sökümüne baþlandýðý açýklanmýþtý. Oysa, Fatih Kesgün ün söylediðine göre, þu ana kadar yapýlan çalýþma, sadece Her bir metre karesinin tespiti olmuþ. Mimar Kesgün, hâlâ Bunun bir yýkým projesi olduðunu düþünen var mý? gibi sorular sorup bizi inatla, Emek in taþýnacaðý dördüncü katta ayný duvara dokunacaðýmýzý söyleyerek ikna etmeye çalýþtý. Bu duvara dokunma nereden çýktý anlamadýk ama bir kez daha gördük ki, Emek Sinemasýnýn korunmasý derken ayný dili konuþmuyoruz. Hele sinemanýn yerinde de korunabileceðini ama bunu onlarýn tercih etmediðini söyleyince, tartýþma baþladý. Aslýnda bu ifade, bütün inkarlarýna ve itirazlarýna raðmen, yýllardýr Emek yýkýlmasýn diyenlerin haklý olduðunu kabul etmekten baþka anlama gelmiyordu. Korunabilirdi yani, hatta hiçbir þey yenilenme çalýþmasý yapýlmadýðý halde Emek te bugün film göstermek istesek, gösterilir. RANT DEÐÝL SÜRDÜRÜLEBÝLÝR Rant kelimesine þiddetle itiraz edildi, sonra da onun biraz süslü hali olan sürdürülebilir lafý onlarca kez kullanýldý. Þirket temsilcilerine anlatmak pek mümkün olmasa da, küçük bir parça olarak Emek i bile olduðu gibi korumamaya sürdürülebilir olmadýðý için karar vermek, zaten Emek in teslim olmasý demek. Ýçeride öðrendiðimiz bir geliþme de, þimdi tahliye kararýnýn çýkmasýnýn beklendiði, þirketin ondan sonraki planýnýn ruhsata baþvurmak ve inþaata baþlamak olacaðý. Emek in sapasaðlam yerinde duruyor olmasý ise, bir sinema salonu olarak hâlâ gayet sürdürülebilir bir görüntüsü olduðunu hatýrlattý bir kez daha. Bu da, hiçbir þey bitmiþ deðil demek. (Ýstanbul/EVRENSEL) Hüseyin AYKOL Bu yýl dokuzuncusu düzenlenen Abdullah Baþtürk Ýþçi Edebiyatý Ödülleri ni kazananlardan biri de Muzaffer Oruçoðlu nun Grizu - Ýkinci Mükellefiyet adlý eseri oldu. Ülkemizin önemli siyasi simalarýndan biri olan Muzaffer Oruçoðlu nun yazarlýk öyküsü, onun Rize Öðretmen Okulu yýllarýnda baþladý. O zamanlar, Türkiye Ýþçi Partisi sempatizanýydý. Yön, Akþam ve Ulus gazetelerini okuyor, köþe yazarlarýndan etkileniyor, defterine siyasi makaleler yazýyordu. Okulun duvar gazetesine bunlarý koyamadýðý için, arada bir þiir yazýyordu bu gazete için. Ýstanbul a 1966 yýlýnda geldiðinde, Varlýk, Yeni Ufuklar, Soyut, Türk Dili gibi edebiyat dergilerini okumaya baþladý arasýnda, Çapa Yüksek Öðretmen Okulu nda, bir roman ve kýsa öyküler yazdý ama yayýnlatamadý. Öykülerini okumasý için kiþiler, daktilo ile yazýlmadýðý için bakmadýlar bile. I973 de tutuklandý. 13 yýllýk cezaevi hayatýnda, iki roman ve aramalarda þiiri gizlemek daha kolay olduðu için bol bol þiir yazdý. Tahliye olduktan bir müddet sonra, þiiri býraktý ve romanda yoðunlaþtý. Yeraltýna ve madencilere ilgiliydi Abdullah Baþtürk Ýþçi Edebiyatý Ödülü nü kazanan kitabýný, yani madencileri yazma isteði, ciddi olarak, Bartýn Cezaevi ndeyken oluþtu. Elbette bundan önce de yeraltýna ve madencilere bir ilgisi vardý. Çobanlýk yýllarýnda olduðu gibi, kaçak yýllarýnda da kaya kovuklarýna, maðaralara ilgi duyuyordu. Dersim de, bir yýl, tek baþýna daðlarda dolaþtý, kaya kovuklarýnda, maðaralarda yaþadý. Madencilerin yaþamýyla yakýndan ilgilendiði dönem, Maltepe ve Niðde Cezaevi nde, Türkiye Ýþçi Sýnýfý nýn yaþam ve mücadele tarihini yazdýðý, arasýydý. Ýþçilerin ölümü romaný yazdýrdý Zonguldak madencilerinin yaþamýný ve mücadelesini, bir inceleme eseri olarak yazarken, madene dair þiirler de yazdý. 500 sayfalýk bu inceleme eseri, 12 Eylül þartlarýnda, arkadaþý Aslan Kýlýç ýn köyündeki kuyuda çürüdü, kayboldu. Bartýn Cezaevi ndeyken, madene olan ilgisi daha da derinleþti. Cezaevi þartlarýnýn düzelmesi için girdikleri 11 günlük açlýk grevini bitirdikleri gün, 109 iþçinin grizu patlamasýnda öldüðü haberi geldi. Grizunun ve ölülerin yarattýðý matem cezaevini sardý. Oruçoðlu, yaralý iþçiler için kan verirken bayýldý. Madencilerin yaþamýný roman olarak yazma isteði o zaman oluþtu. Aramalardan ve kaynak sorunundan dolayý cezaevinde yazamadý. Tahliyeden hemen sonra askere alýndý ve firar edip yurt dýþýna çýktý. Avustralya daki altýn madenlerini, Almanya daki kömür madenlerini, maden müzelerini, yeraltýna girerek inceledi. Zonguldak kömür madenlerinden getirilip Duisburg kömür madenlerinde çalýþtýrýlan Zonguldaklý iþçilerle konuþtu ve hazýrlýk dönemini tamamlayýp, yazmaya baþladý romaný. Ýþçi edebiyatý zayýf Oruçoðlu na edebiyat üzerine düþüncelerini ve þu anda neler yazmakta olduðunu sorunca, þunlarý söylüyor: Bugünkü edebiyatýmýz, kendi kaynaklarýna yöneliyor, biçimde ve özde yenilenme yeteneðini gösteriyor; geçmiþe nazaran daha güçlü bir edebiyat diyebilirim. Ancak bu edebiyat, geçmiþte olduðu gibi bugün de, iþçi sýnýfýnýn dünyasýna girmiyor, girme eðilimini de göstermiyor. Bu bakýmdan iþçi edebiyatý zayýf. Ama bu durum, her yerde söz konusu. Bugünlerde, romanlarýnýn, yeni baskýlarýný hazýrlýyorum. Romaný yazar, okuyucuya sunarým. Bu bir nevi, roman müsveddesidir. Roman hakkýnda, okuyucudan gelen yazýlý ve sözlü eleþtirileri, önerileri, övgüleri aldýktan sonra, romaný gözden geçirir, son þeklini veririm. Bu benim, Yazardan okura, okurdan yazara yöntemimdir. Nitekim politikada da buna, kitlelerden kitlelere denilir. Özgür Gündem

6 Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Cuma Onur ÞAHÝN Nevþehir Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði Baþkanlýðýnýn ev sahipliðince hazýrlanarak uygulamaya konulan; 5996 Sayýlý Veteriner Hizmetleri, Bitki Saðlýðý Gýda ve Yem Kanunu, Gýda iþletmelerinin taþýmasý gereken asgari teknik ve hijyenik þartlar, Gýda iþletmecisinin sorumluluklarý, Ekmek ve ekmek çeþitleri tebliði hakkýnda sektör temsilcileriyle birlikte tarihinde geniþ katýlýmlý bir toplantý yapýldý. Toplantýya; Nevþehir Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Ahmet ÞAHÝN, Ýl Müdür Yardýmcýsý Kenan ÞAHÝN Nevþehir Esnaf ve Sanatkârlar Odalarý Birlik Baþkaný Ýsmail ÖRDÜ, Fýrýncýlar Odasý Baþkaný Ahmet ERDOÐAN, Esnaf ve Sanatkârlar Odasý Baþkaný Nafiz ÇALIÞKANER, Birlik Baþkan Vekili Elektrikçiler Odasý Baþkaný Mustafa GÖK, Nevþehir Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü teknik personelleri, gýda, tarým ve unlu mamuller üzerine üretimi yapan firma yetkilileri katýldý. Toplantýda Nevþehir Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Ahmet ÞAHÝN yaptýðý konuþmada: Ülkemizde insanlarýmýzýn en önemli besin kaynaðýnýn ekmek olduðuna deðinirken, ekmeðin saðlýklý koþullarda üretilmesi, saðlýklý koþullarda tüketiciye sunulmasý için Bakanlýðýn sunduðu teblið doðrultusunda ilimizde de yeni uygulamalarýn önümüzdeki günlerde devreye konulacaðýný söyledi. Ýl Müdürü ÞAHÝN, konuþmasýnýn devamýnda ; Bu toplantýya katýlan herkesin insanýmýz açýsýndan ve Ýl Müdürlüðümüzün yetki alanýnda olmasý nedeniyle bizim açýmýzdan öneminizi iyi biliyoruz. Zira Türkiye de insanýmýzýn öncelikli besin kaynaðý ekmek. Ekmeðin saðlýklý koþullarda üretilmesi ve ayný koþullarda tüketime sunulmasý çok önemli. Yeni teblið ile birlikte ekmeðin açýk olarak satýþa sunulduðu bakkal ve marketlere yönelik kesin uygulanmasý istenen hükümler var. 280 derece gayet saðlýklý bir ortamda piþen ekmeðin ayný koþullarda tüketicinin sofrasýna konulmasý hem bizim hem de Bakanlýðýmýzýn en büyük isteði. Ekmeðin halka arzý esnasýnda ekmeðimize herhangi bir mikrobun bulaþmamasýný istiyoruz. Gördüðüm kadarýyla fýrýnlarýmýzýn ekmeði bakkal ve marketlere ulaþtýrýlmasýnda kullanýlan araçlarýnýzda herhangi bir sorun yok. Ancak bakkal, market ve büfelerde ekmek ne yazýk ki her türlü riske açýk. Yeni teblið ile birlikte fýrýncýlarýmýzýn ben saðlýklý ortamda ekmek ürettim, bakkala, markete ve büfeye ulaþtýrdým demekle de iþ bitmiyor. Ekmek satýþý yapýlan yerlerde mutlaka ekmekle muhatap olan kiþiye eldiven kullandýracaðýz. Ekmeði koruyacaðýz. Elle kirlenmesini önleyeceðiz. Bakkal, market ve büfelere de bu anlamda ciddi yaptýrýmlarýmýz olacak. ÇIPLAK ELLE EKMEK SATTIRMAYACAÐIZ Dedi. Toplantý da Nevþehir Esnaf ve Sanatkârlar Odalarý Birlik Baþkaný Ýsmail ÖRDÜ de bir konuþma yaptý. ÖRDÜ, konuþmasýnda: Geçtiðimiz ay ilk olarak bölge turizmcilerinin sorunlarýnýn dinlenmesi ve sorunlarýn çözümüne yönelik çalýþmalarda bulunulmasý amacýyla baþlatýlan sektörel toplantýlarýnýn ikincisinde bu kez ilimizde unlu mamül üretimi yapan fýrýncýlar, pastacýlar ve tatlýcýlarýn sorunlarýnýn ele alýnacaðý toplantýya katýmýn kýþ þartlarýna raðmen yüksek oluþundan dolayý memnun odluðunu söyledi Birlik Baþkaný ÖRDÜ, Toplantýmýza kýþ þartlarýna nazaran katýlýmýn yüksek oluþu bizleri mutlu etti. Hatta toplantýya katýlmak isteyip kýþ þartlarýndan dolayý katýlamayacaðýný beyan eden çok sayýda esnafýmýza raðmen toplantýnýn ilgi görmesi memnuniyet verici. Bu toplantýmýzda fýrýncýlarýmýzýn, pastacýlarýmýzýn ve tatlýcý esnaflarýmýzýn karþý karþýya kaldýklarý sorunlarý konuþalým ve yeni gýda kodeksi ile ilgili esnaf ve sanatkârýmýzýn karþý karþýya kalabilecekleri sorunlarý da ele alalým istedik Dedi. Konuþmalardan sonra, Nevþehir Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðünde görevli Gýda ve Yem Þube Müdürü Devrim ÖDEN, Gýda Kontrol Görevlileri Erkan DÝLLÝ ve Serkan TEKÝN tarafýndan yeni gýda kodeksinde öngörülen uygulamalar ve tebliðler hakkýnda katýlýmcýlara powerpoint eþliðinde sunum gösterilerek, katýlýmcýlarýn konuyla ilgili sorularý cevaplandýrýldý. Ayrýca, ekmeðin yeni gýda tebliði doðrultusunda hangi tür ambalajla satýþa sunulmasý konusunun yaný sýra, fýrýncýlarýn yeni teblið ile birlikte mutlaka üretmesi gereken tam buðday ekmeði, tam buðday unlu ekmek ve kepekli ekmek çeþitlerinin üretim þartlarý konusunda da görüþ alýþveriþinde bulunuldu. Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hasan KANKAL Nevþehir'de, 'Evde Bakým Hizmeti Projesi' kapsamýnda, 2 bin 615 kiþiye 16.5 milyon TL ödeme yapýldý. Nevþehir Sosyal Hizmetler Ýl Müdürü Hüseyin Þener, bakýma muhtaç özürlü bireyleri bulunan ailelere, her ay bir asgari ücret tutarý olan 630 TL maddi destekte bulunduklarýný söyledi. Yardýmdan 2011 yýlýnda 2 bin 615 kiþinin faydalandýðýný açýklayan Þener, evde bakým ödemesinden faydalanmak isteyen ailelerin, yüzde 50 özür raporu ile birlikte Sosyal Hizmetler Ýl Müdürlüðü'ne baþvuruda bulunmalarý gerektiðini kaydetti. Yapýlan baþvurunun ardýndan Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hüseyin KAÝM Nevþehir in Yeni Kayseri Caddesi nin baþlangýç noktasýnda uzun yýllar trafo binasý olarak kullanýlan yapý,nevþehir Belediyesi ekipleri tarafýndan yýkýldý. Nevþehir de uzun süre Dr. Ý.Þevki Atasagun Kadýn Hastalýklarý ve Çocuk Hastanesi nin hemen yaný baþýnda bulunan ancak Nevþehir Belediyesi nin TOKÝ ile iþbirliði halinde yeni Devlet Hastanesi nin kurumlarýndan 3 kiþilik bir heyetin özürlü bireyin durumunu incelediðini ifade eden Þener, "Yaptýðýmýz incelemede ilk olarak özürlü bireyin raporu deðerlendiriliyor. Kiþi için yüzde 50 özürlü raporu verilmiþ olabilir; ancak biz bireyin kendi baþýna ihtiyaçlarýný giderip, gideremediðini ve bir baþkasýnýn yardýmýna ihtiyaç durup duymadýðýný inceliyoruz. Buradan sonra ekonomik kriterler söz konusu. Kiþi özürlü ve bakýma muhtaç olmasýnýn yanýnda ailenin toplam gelirinin aile fertlerine bölündüðünde bir kiþiye düþen gelir miktarý asgari ücretin 3'te 2'sinden az olmasý gerekir. Bu kriteri de taþýdýðý takdirde özürlü bireye bakan ailesine veya akrabalarýna aylýk maddi yardým yapmaya baþlýyoruz." dedi. yapýlmasý ile Belediye nin mülkü haline gelen merkezdeki bulunan Trafo binasý,geçtiðimiz günlerde MEDAÞ yetkilileri tarafýndan boþaltýlmýþtý. Nevþehir Emniyet Müdürlüðü ne baðlý trafik ekipleri ile Nevþehir Belediyesi Zabýta Müdürlüðü ekipleri,yýkýmýn yapýlacaðý alanda gerekli güvenlik önlemini almasý ile birlikte baþlatýlan eski trafo binasýnýn yýkýmý yaklaþýk 20 dakika sürdü.vatandaþlarda yýkýmý yol boyundaki kaldýrýmlardan izledi.

7 Statükonun çocuklarý; AKP, Diyanet ve Sünni ulema bütünleþerek, Alevilere karþý duvar ördüler. Aralarýndaki uzlaþýya göre; Alevilerin talepleri kulak ardý edilecek, ibadet etme, inançlarýný yaþama-yaþatma haklarýna dair talepleri karþýlanmayacak; askeri ve yargý organlarý baþta olmak üzere bürokrasiden tasfiye edilecek, soru ve sorunlarý görmezden gelinecektir. Alevi deðerleri coðrafyamýzdan tümüyle kazýnýncaya deðin, Osmanlýdan intikal eden asimilasyon politikalarý, ne pahasýna olursa olsun arttýrýlarak sürdürülecektir. Haksýzlýk etmeyeyim; esas olarak bu duvar, salt Alevilere deðil, Cumhuriyet, laiklik, demokrasi, eþitlik deðerlerine karþý örülen bir duvardýr. Bu duvara dair siyaset, eskiden sað liberal parti mahfillerinde tespit edilir, uygulanýrdý. Þimdi o görevi statükonun en geri kanadýný teþkil eden Diyanet devraldý. Orada kotarýlýyor ve sürekli tahkim ediliyor. Biz, bu haramla iþtigal eden, beytü-l maal i yaðmalayan; yiyen içen, har vurup harman savuran, ülkeye-millete külli zararýndan gayrý hiçbir hayrý olmayan teþkilatýn, siyasi mirasýný ve Alevilere dair tutumunu ele alacaðýz. Bu ilkel miras kimden kaldý? Bu siyaset tarzý, önce Emevi Ýslam anlayýþýnýn, daha sonra Osmanlýnýn; dünyaya, inanca, devlete, insana, özgürlüðe dair tasarýmlarý ve kalýplarýdýr. Emevi hanedaný, Hz. Peygamberin inanç anlayýþýný tanýmadý. O nun evlatlarýna bir yudum suyu bile çok gördü: ya Ýslam örtüsü altýnda cahiliye döneminin þartlarýný kabul edip bana biat edeceksiniz, ya da öleceksiniz dedi. Ehl-i Beyt evlatlarý, Peygamberin yolunda direnince, hepsi öldürüldü!.. Bugün AKP Diyanetinin Alevilere uyguladýðý siyaset bundan farklý deðil; Sünni ibadet anlayýþýný kabul etmezseniz, vatandaþlýk haklarýndan yararlanamazsýnýz; buna izin vermeyeceðim diyor Ýzmir ve Mersin Ýl Genel Meclisleri cemevi ibadethanedir diyor, AKP nin valileri hayýr diyor. Alevi bir mahkum idareden dede talep ediyor, cezaevi idaresi hayýr, hoca gönderelim diyor. GATA da ölen erin ailesi cenazeyi cemevine götürmek üzere cenaze aracý istiyor, komutanlýk hayýr, ancak camiye giderseniz veririz diyor. Bunlar, Osmanlýnýn Alevileri cezalandýran yaklaþýmýný, günümüzde hem de birebir AKP nin temsil ettiðini gösteren acý gerçekler. Ýslam tarihini incelediðimizde, bu siyasi yapýnýn AKP ya da Osmanlý tarafýndan deðil, Ýslam ýn dört halife dönemini takiben Muaviyenin halifeliði döneminde, Peygamber ailesine karþý sistematize edildiðini bütün açýklýðýyla görmekteyiz. Emevi döneminin siyaset anlayýþýna göre, bedeli ne olursa olsun saltanat sürdürülecektir. Emevi saltanatýna; deðil Hz. Ali veya Hz. Hüseyn, Peygamber de karþý çýksa, bir kulp takýp öldürülecek, bertaraf edilecektir. Muaviye, iktidar uðruna her þey mubahtýr diyen; gerçekten de soysuzluðu Hz. Muhammed in soyunun kurutulmasýna kast etmeye kadar götürebilen; din, iman, insanlýktan nasiplenmeyen aþaðýlýk bir figürdür. Ýslam Peygamberinin incimercaným dediði sevgili torunlarýndan Hasan ý zehirleterek öldürten, Ehl-i Beyt e zulmeden, ölmeden önce de iktidarýný, kendinden beþ beter daha aþaðýlýk biri olan oðlu Yezid e býrakan adamdýr. Yezid, evrenimizi kirletmek konusunda babasýna rahmet okutmuþtur. Otuz bin askerine ilaveten dönek Küfelileri de yanýna alarak; eþi, çocuklarý ve akrabalarýyla birlikte sadece yetmiþiki kiþi olan Hz. Hüseyn nin efradýna savaþ ilan edecek kadar alçalmýþtýr. Medine ve Mekke de Mervan ýn baskýlarýna dayanamayýp oradan Kerbela ya gelen Hz. Muhammed in torunu Hz. Hüseyn i ve evlatlarýný önce susuzluða mahkum ettirmiþ, sonra da þehit edilmeleri için emir vermiþtir. Bu yüzden evrenimizde en çok lanet okunanlar, baþta Yezid olmak üzere; Ebu Süfyan, Hind, Muaviye, Mervan, Þimir dir. Hepsine lanet olsun! Hükümet, adalet, demokrasi, eþitlik ilkelerine deðil, yukarda isimleri sayýlan Emevi siyaseti güdüyor. Belli ki, Diyanet, Fetullah, ABD ve de ulema böyle fetva veriyor. Hz. Muhammed, Arabýn sefil yaþamýna son veren büyük bir liderdir. Arap âlemini cendereye alan Cahiliye dönemini, putlarýný, tabularýný ve insanlýk dýþý alýþkanlýklarýný tasfiye etmiþ, kadýn ve kýzlarýn dramýna son vermiþtir. Bu dönemde adeta baltalarýný gömmek zorunda olan Ümeyye kalýntýlarý, dört halife dönemi sonrasýnda iktidarý gasp etmiþ, baltalarýný çýkarmýþ, Hz. Muhammed in din ve ahlakýný sürdüren Ehli Beyt ini ortadan kaldýrarak, Ýslam öncesi müesses nizama geri dönmüþtür. Atatürk sonrasý hortlayan dinci gericilik gibi Bu yüzden, bugün Ýslam la ambalajlanan ve dayatýlan din, Peygamberin dini deðil, Ýslam öncesi Cahiliye döneminin din anlayýþýdýr. Bu din anlayýþýnda, kýlýfýna uydurursanýz minareyi çalabilir, deveyi hamuduyla yutabilir, hýrsýzlýk yapabilir, ananýzý boyayýp babanýza satabilirsiniz. Hele de mubahtýr diyen bir ulema bulursanýz, haram yiyebilir, rüþvet alabilir, dini, imaný kullanabilir, Allah la aldatabilirsiniz. Ýslam ülkeleri arasýnda tek farklý olan ülke Türkiye (idi). Atatürk dönemi Türkiye sinin, dinci-çýkarcý ulemayý tasfiyesi ve muasýr medeniyet hedefine yönelmesiyle birlikte Türkiye ataða kalkmýþ, çok partili hayata geçilmiþ, din, vicdanlara havale edilmiþ, demokrasi ve laiklik filizlenmeye baþlamýþtý. Emevi ardýllarý, modern Türkiye yi ve demokrasiyi hazmedemediler; toplumun din duygularýný kullanarak yeniden iktidar oldular ve tekrar cumhuriyet deðerleriyle savaþmaya baþladýlar. Çocuklara Umre Müjdat Gezen; ailesi bot alamadýðý için okula terlikle giden öðrencilerin ülkesinde Umre turu düzenleyenlerin ruh saðlýðýndan þüphe ederim diyor. Diyanet baronlarý gezmek istemiþ Haramla yaþamýn keyfini çocuklara da aþýlayacaklar. Masraflarý aileler karþýlayacakmýþ; hiç önemli deðil, her yýl bu fukara, aç ve sefil milletin üçmilyardolarýný gasp ediyorsunuz; gerisi laf-ý güzaf Çocuklara ne anlatacaksýnýz; Yezid soylularýn, iktidar ve menfaat uðruna Peygamber neslini nasýl tükettiðini mi? Necef i, Kerbela yý, Medine yi, Hz. Peygamberin inþa ettirdiði Secde Evini mi? Uhud harbinde Hz. Hamza yý katledip ciðerlerini çið çið yiyen Yezid in büyükannesi Hind in hikayesini mi? Alevilerin vergisiyle Emevicilik oynadýðýnýzý mý; kul hakký yiyenlerin cehennemin dibine gideceðini mi? Bütün Ýslam dünyasýnda mezhep savaþlarý sürerken, ülkemizde de hortlatmaya çalýþtýðýnýzý mý? Yoksa Yoksa komþu Ýslam ülkelerinde; Irak ve Suriye de mezhep savaþlarý baþlatýp, Türkiye yi ateþ çemberinin içine atmak üzere olduðunuzu mu? Allah ýslah etsin! Sulucakarahöyük/ANKARA DÝSK e baðlý Tüm Emekliler Sendikasý (Emekli Sen), 15 Ocak 2012 tarihinde, sendika merkezinde yaptýðý Baþkanlar Kurulu nda baþta emekliler olmak üzere ülkede yaþanan sorunlar ve güncel geliþmelere iliþkin bir tartýþma yürüttüler. Emekli Sen, yapýlan toplantý ve sonucuyla ilgili bir bildirge yayýnladý. Sabah baþlayan Baþkanlar Kurulu toplantýsý akþama kadar sürdü ve akþam kurum temsilcileriyle birlikte TMMOB / Ýnþaat Mühendisleri Odasý (ÝMO) lokalinde dayanýþma yemeðinde buluþuldu. Bu ülkenin yükünü taþýyan emeklilerin yemeye, içmeye ve gülmeye de ihtiyaçlarý var Yemekte sohbetler edildi, þarkýlar söylendi, oyunlar oynandý ve birlikte halaylar çekildi. Çekiliþler yapýldý, þanslý olanlar kitaplar kazandý. Günü güzel bir þekilde geçiren Emekli Sen Baþkanlar Kurulu üyeleri 16 Ocak Pazartesi günü, saat: 11:30 da, VEKÝLLER ASILLARI UNUTMA pankartý açarak TBMM Dikmen kapýsý önüne yürüdüler ve SERMAYEYE KIYAK EMEKLÝYE SEFALET SAÐLIKTA KATKI PAYINA HAYIR SENDÝKA HAKKIMIZ SÖKE SÖKE ALIRIZ EMEKLÝYE ÝNSANCA YAÞAYACAÐI ÜCRET SEFALETE TESLÝM OLMAYACAÐIZ - VERÝLEN SÖZLER TUTULSUN ÝNTÝBAK YASASI ÇIKARTILSIN dövizleri taþýdýlar. Emekli Sen Baþkanlar Kurulu, SAVAÞA DEÐÝL EMEKLÝYE BÜTÇE FAÞÝZME KARÞI OMUZ OMUZA ZAFER DÝRENEN EMEKLÝNÝN OLACAK AKP HALKA HESAP VERECEK ZAM ZULÜM ÝÞKENCE ÝÞTE AKP YAÞASIN ÖRGÜTLÜ MÜCADELEMÝZ EMEKLÝYE DEÐÝL ÇETELERE BARÝKAT BASKILAR BÝZÝ YILDIRAMAZ KURTULUÞ YOK TEK BAÞINA YA HEP BERABER YA HÝÇ BÝRÝMÝZ HAK VERÝLMEZ ALINIR ZAFER SOKAKTA KAZANILIR sloganlarýný haykýrarak Emekli Sen Genel Merkezi önünden, Güvenpark dolmuþlarýna kadar yürüdüler. Devletin silahlý güçlerinin engel olmasý nedeniyle buradan sonraki yürüyüþlerine pankartlarýný kapatarak devam ettiler. Emeklilikte Yaþa Takýlanlar Ankara Grubu temsilcilerinin de pankartlarýyla katýldýðý yürüyüþ TBMM Dikmen Kapýsý önünde basýn açýklamasýyla sürdü. Seçim malzemesi yapýlan emeklilerin sorunlarý sürüyor Ýntibak Yasasý tartýþmalarýnýn gündemde olduðu bir süreçte yapýlan yürüyüþ sonrasýnda konuþan Emekli Sen Genel Baþkaný Veli BEYSÜLEN, egemenlerin kendilerini yýllardýr maðdur ettiðini ve son yýllarda ise AKP ile muhalefetin emeklileri seçim malzemesi yaptýklarýný söyledi. Emeklilerin aylýklarýnýn hesaplanmasý yazboz tahtasýna döndü Sosyal Sigortalar Kurumu nda (SSK) 13 kez emekli aylýklarýnýn hesaplanmasýna dönük ölçülerin deðiþtirildiðini belirten BEYSÜLEN, yazboz tahtasý haline gelen bu yöntemler sonucu emeklilerin kendilerine baðlanan aylýk ücretleri arasýnda farklýlýklarýn olduðunu kaydetti. Emekli aylýklarýndaki farklýlýklar kurumsal birleþme gerçekleþtiði halde giderilmedi Bu farklýlýklarýn giderilmesi konusundaki taleplerinin yýllardýr gerçekleþtirilmediðini söyleyen BEYSÜLEN, hükümetin 3 sosyal güvenlik kurumunu birleþtirdikten sonra bir standarda oturtacaðýný söylemesine raðmen, bununda günümüze kadar gerçekleþtiðine tanýk olunmadýðýný belirtti. Gündeme gelen Ýntibak Yasasý emekli aylýklarýndaki adaletsizliði gideremez BEYSÜLEN, þu anda hükümetin yaptýðýnýn Ýntibak Yasasý ndan öte SSK emeklileri arasýndaki 2000 yýlý öncesi ve sonrasýnda emekli olanlar arasýndaki aylýk ücret farkýný düzenlemeye dönük sýnýrlý bir çalýþma olduðunu bildirdi. Nereden emekli olunduðundan çok günün koþullarýna göre bir ücret belirlenmesi önemli Esas olarak Ýntibak yasasýndan anlaþýlmasý gerekenin geçmiþte hangi sosyal güvenlik kurumundan emekli olursa olsun, emekli aylýk ücretlerinin yaþam koþullarýna uygun hale getirilmesi olduðunu belirten BEYSÜLEN, oysa bugün bakýldýðýnda ölçü olarak ne açlýk sýnýrý, ne yoksulluk sýnýrý, ne de asgari geçim endeksi gibi rakamlarla karþýlaþtýrmanýn mümkün olmadýðýný söyledi. HABERÝN DEVAMI 8 DE

8 Emeklilerin taleplerini içeren imzalar siyasi parti gruplarýna BEYSÜLEN, basýn açýklamasýndan sonra oluþturulan 4 kiþilik heyetle birlikte intibak yasasýnýn biran önce çýkarýlmasý, saðlýk ödemelerine son verilmesi ve emeklilerin promosyon talepleriyle ilgili toplanan imzalarý TBMM de grubu bulunan siyasi partilere teslim etmek için gruptan ayrýlarak meclis kapýsýna yöneldi. Heyetin ayrýlmasýndan sonra Emeklilikte Yaþa Takýlanlar Ankara Grubu da bir açýklama yaptý. Emekli Sen Baþkanlar Kurulu toplantýsý, Sonuç Bildirgesi: 1. Geride býraktýðýmýz 2011 yýlý dünyamýzdan kan ve gözyaþýnýn eksik olmadýðý, finans sermayesinin yol açtýðý ekonomik kriz dolayýsýyla, emeðiyle yaþayan milyonlarca insanýn yoksulluk, açlýk ve sefaletle baþ baþa kaldýðý bir yýl olarak tarihe yazýlacaktýr. Bunun yegâne sebebi kapitalizmin doymak bilmeyen kar hýrsýdýr yýlýnda ülkemizde bütün bu acýlardan payýna düþeni almaya devam etti. Yýllardýr çözülmeyen, çözülmesi için gerekli adýmlar atýlmayan, Kürt sorununda 1990 yýllarýn çatýþmalý ortamýna geri dönüldü. Bu çözümsüzlük ve çatýþma ortamý yüz yýllardýr Anadolu topraklarý üzerinde, birlikte yaþayan Türkiye halklarýný günden güne yol ayrýmýna itmektedir. 9 yýldýr iktidarda bulunan ve sözde demokrat görüntüsü ile toplumu beklentiye sokmuþ olan AKP oy alma kaygýsýyla, 12 Haziran Milletvekili seçimlerinde eski söylemlerini terk etti ve milliyetçi söylemlere yönelerek, gerginliðin týrmanmasýna sebep oldu. Seçimlerden önce baþlayan operasyon furyasý ile seçilmiþ birçok yerel yöneticinin, siyasetçinin, bilim insanýnýn, gazetecinin, yazarýn, hukukçunun, sendika yöneticisinin, öðrencinin ve muhalif kimlikli insanlarýn tutuklanmasý, seçimlerden sonra da ayný hýzýyla devam ettiði gibi, muhalefet partilerine mensup seçilmiþ milletvekillerinin tutukluluklarýnýn devam ettirilmesi, uzun süren yargýlamalar, Kürt açýlýmýnýn sekteye uðramasý bir yana, soruna operasyonel yöntemlerle yaklaþýlmasý, iktidarýn en önemli bakanlýklarýndan Ýçiþleri Bakaný nýn tüm sivil toplum kuruluþlarýný, sendikalarý ve muhalif kuruluþlarý hedef alarak, düþünceyi, þiiri, karikatürü terör silahý saydýðý tehditkâr açýklamalar yapmasý toplumdaki gerilimin daha da artmasýna yol açmaktadýr. Bu gerginliklerin sebep olduðu çatýþmalý ortamýn yükselttiði tansiyonu düþürmesi gereken hükümet ise, þahin söylemlerine devam ediyor. Devlet yeni güvenlik konseptine yöneldi ve bölgede hareket eden her þey imha edilmeye baþlandý. Bunun en son örneði ise, yoksulluklarýna bu güne çare bulunmamýþ olan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaþý 35 Kürt köylüsünün savaþ uçaklarýndan atýlan bombalara hedef olmalarý ve hayatlarýný kaybetmeleridir. Bu çok vahim bir olaydýr ve basit bir operasyon kazasý veya istihbarat zaafý ile geçiþtirilemez. Daha da vahim olaný ise olayý tüm yönleriyle aydýnlatmasý için olayýn üzerine gitmesi gereken hükümetin, olayýn üzerine gidenlere karþý düþmanca tavýrlar takýnmasý ve herkesi tehdit etmesidir. Düne kadar ordu demokratikleþmeyi engelliyor diyerek, feveran eden ve en son örneði eski Genelkurmay Baþkaný Ýlker Baþbuð olan, birçok emekli ve muvazzaf Generalin tutuklanmasý için davalar açtýrmýþ olan iktidarýn, bu olaydan sonra Genelkurmay Baþkanýna teþekkür etmesi düþündürücüdür. Hükümeti olayýn örtbas edilmesine meydan vermemeye ve sorumlularýn cezalandýrýlmasý için gerekenleri yapmaya çaðýrýyoruz. 2. Türkiye de hep sorun olan, hukuksuz gözaltýlar, uzun tutukluluk uygulamalarý, yýllarca süren yargýlamalar, iki davayla gündeme oturmuþ bulunuyor. Bu davalar birbirinden ayrý gibi gözükse de, yapýlanlar iktidara muhalefet eden herkesi sindirmeye yönelik olduðu þüphesine neden olmaktadýr. Ergenekon ve KCK davalarýnda yýllardýr içeride yatan birçok insan henüz neyle suçlandýðýný bile bilmemektedir. Bunun yaný sýra kanýksanmýþ bir þekilde, sabahýn erken saatlerinde, baþlayan operasyonlarla binlerce insan deðiþik davalarda gözaltýna alýnmýþ ve tutuklanmýþ bulunmaktadýr. Ne yazýk ki operasyonlar, iktidarýn uyguladýðý uluslararasý sermaye programý ile emekçileri köleleþtirme politikalarýna karþý çýkan, teslim olmadan mücadeleyi seçen emek örgütlerine kadar uzanmýþ bulunuyor. Bunun en son örneði ise son KCK operasyonunda fahri üyesi bulunduðumuz Kamu Emekçileri Sendikalarý Konfederasyonu (KESK) Genel Merkezine yapýlan operasyondur. 21 Aralýk iþ býrakma eylemi ile Kamu Çalýþanlarý arasýnda itibarý yükselen ve önümüzdeki günlerde TBMM de tartýþýlacak olan sözde sendika yasasýna karþý yeni eylemler yapmaya hazýrlanan Kamu Çalýþanlarý örgütlenmesinin onurlu öncüsü KESK e yapýlan bu saldýrýyý þiddetle kýnýyoruz. Kimlere kadar uzanacaðý ve nerede duracaðý belli olmayan bu operasyonlar herkesi tedirgin etmekte ve toplumu karamsarlýða itmektedir. Özel yetkili Savcýlar, görevi muhalefet etmek ve ülke de yaþanan olumsuzluklarý gündeme taþýmak olan Ana muhalefet Partisi Genel Baþkanýnýn dokunulmazlýðýnýn kaldýrýlmasý için fezleke hazýrlaya bilmektedirler. Üzerinde asýl düþünülmesi gereken ise geçmiþte, Hukukçulardan þikayet eden ve maðduru oynayan Baþbakanýn, iþ kendi muhaliflerine gelince, olmasý gereken yapýlmýþtýr diyerek fezlekeye destek vermesidir. 3. Ýktidarýný gerginlik ve kamplaþmalara borçlu olan AKP uyguladýðý bütün bu saldýrý ve þiddet politikalarý yetmemiþ gibi, þimdide toplumu kamplaþtýran ve gerginliði yükselten yeni kararlar alýp, uygulamaya koyuyor. Atatürk ün kurtuluþ savaþýna öncülük etmek üzere, Anadolu ya ayak bastýðý ve ulusal kurtuluþ mücadelesinin simge tarihi olan 19 Mayýs Atatürk ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramý kutlamalarýnýn Milli Eðitim Bakanlýðý kararýyla, stadlar yerine okullara hapsedilmesi, bunun en son örneðidir. Hükümeti yeni kaplaþma ve gerginliklere sebep olacak bu tür uygulamalardan uzak durmaya ve toplumun deðerlerine saygý göstermeye çaðýrýyoruz. 4. Defalarca yapýlan deðiþikliklere raðmen yasakçý zihniyeti devam eden 12 Eylül anayasasýnýn yerine yeni bir anayasaya yapýlmasý için, çalýþmalara baþlanmasý ve TBMM içinde hazýrlýk komisyonu kurulmasý ve çalýþmalara baþlanmýþ olmasýný önemli buluyoruz. Anayasa en geniþ þekilde, toplumun tamamýnýn katýldýðý, görüþ ve öneriler sunduðu, genel kabule ve toplumsal mutabakata dayanmalýdýr. Bu nedenle, komisyonun daha katýlýmcý ve demokratik bir anayasa yapmak üzere, parlamento içi ve dýþý partiler ile Demokratik kitle örgütlerini, sendikalarý, meslek odalarýný ziyaret etmesi önemlidir. Ancak bundan önce birçok yasal düzenleme de yaþadýklarýmýz bize göstermiþtir ki, görüþ alýnmasýna raðmen, iktidar parlamento çoðunluðuna güvenerek bildiðini okumaktadýr. Umarýz, devam etmekte olan anayasa hazýrlýk çalýþmalarý da ayný akýbete uðramaz ve temel insan haklarý ile özgürlükleri teminat altýna alan, örgütlenme, düþünce, ifade ve düþünceyi yayma özgürlüklerinin yasaksýz kullanýlabildiði, ülke de yaþayan tüm farklýlýklarýn farklýlýklarýný özgürce yaþayabildikleri, kimsenin etnik kimliðinden, dini inanýþýndan veya kültürel ve mezhepsel farklýlýðýndan dolayý ötekileþtirilmediði, toplumun sahiplendiði gerçek bir anayasa yapýlýr. 5. Tüm komþularla sýfýr sorun diyerek, iktidar olan AKP iktidara gelmekte ve iktidarýný sürdürmekte dayandýðý emperyalist ABD nin bölgemiz ülkeleri üzerinde hegemonya kurma politikalarýna endekslediði dýþ politikasý sonucu ülkemiz, sýnýr komþumuz Suriye ile çatýþmanýn eþiðine getirilmiþ bulunmaktadýr. Yine ayný þekilde Ýran a karþý Füze Kalkanýnýn ülkemiz topraklarýna konuþlandýrýlmasý emperyalist batý ile Ýran arasýnda yaþanmasý muhtemel olan bir çatýþmada ülkemiz topraklarý hedef haline getirilmektedir. Hükümeti, ülkemiz topraklarýný, emperyalizmin saldýrý üssü haline getiren bu politikalarý terk etmeye ve baþta tüm komþularýmýz, tüm bölge ülkeleri ile barýþ içinde yaþayabileceðimiz barýþçýl politika izlemeye çaðýrýyoruz Haziran 2011 tarihinde yapýlan milletvekili seçimlerinde 3. kez tek baþýna iktidar olan AKP nin kurduðu 61. hükümet programý emekçi halkýn kazanýmlarýný yok etmeye devam edileceðini ortaya koymaktadýr. Amacý Türkiye yi uluslararasý sermayenin istediði ucuz emek cenneti haline getirmek olan iktidar, kýdem tazminatýný kaldýrmak, uzaktan çalýþma, özel istihdam bürolarý ve çaðrý üzerine çalýþma gibi yeni düzenlemeleri hayata geçirmenin hazýrlýklarýný yapmaktadýr. Bu politika ile çalýþanlar güvencesiz ve esnek çalýþmaya mahkûm edilecektir. 19. yüzyýl kölelik düzenin geri getirecek olan bu düzenlemelerin kabul edilmesi mümkün deðildir. Hükümet bir yandan çalýþanlarý güvensizleþtirme hazýrlýklarý yaparken, diðer yandan da, temel tüketim mallarý ile hizmetlerin fiyatlarýna zam yaparak, hayatýmýzý çekilmez kýlýyor.bu nedenle tüm emek örgütlerini iþçi konfederasyonlarý ile baðlý sendikalarý hükümetin, emekçi düþmaný politikalarýna seyirci kalmamaya ve iþçi sýnýfýnýn bedeller karþýlýðý elde ettiði haklarý korumak ve yeni kazanýmlar elde etmek üzere hep birlikte mücadele etmeye çaðýrýyoruz. 7. Hükümet programýnda, yýllardýr sürümce de býrakýlan intibak yasasýnýn kademeli olarak çýkarýlacaðý ifade edilmektedir. Kademeli olarak çýkarmanýn ne anlama geldiði açýk olmamakla deðildir. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanýnýn 2,5 milyon emekliyi ilgilendiriyor açýklamasý da yapýlmak istenenin, ayný þartlarý yerine getirerek emekli olan 2000 yýlý öncesi ve 2000 yýlý sonrasý SSK emeklileri arasýnda ki cüzi farklarý gidermeye yönelik basit bir iç düzenleme olduðunu göstermektedir. Hükümeti böylesi cüzi farklarý gidermek için iç düzenleme yapmak yerine, tüm emekli maaþlarýný deðerlendirmeye ve Türkiye nin asgari yaþam koþullarýný göz önüne alarak, büyük bir kýsmý açlýk sýnýrý altýnda kalan emekli maaþlarýný günün koþullarýna uygun hale getirmeye çaðýrýyoruz. 8. Yýllarýný bu ülkeye vermiþ olan emekliler, hayatýn her alanýnda büyük maðduriyetler yaþamaktadýrlar. Sendika olarak, 17 yýldýr bu maðduriyete karþý mücadele ediyor ve emeklilerin sesini ülkeyi yönetenlere duyurmaya çalýþýyoruz. Bu gün Türkiye de emeklilerin sorunlarýnýn bu kadar tartýþýlýyor olmasýnda önemli bir yere sahip olan bu mücadelemiz önümüzdeki süreçte yükselerek, devam edecektir. Sendika statü yasamýzýn biran önce çýkarýlmasý ve sendikamýzýn taraf alýnmasý hedefiyle önümüzdeki aylarda Türkiye nin deðiþik bölgelerinde bölgesel eylemler yapýldýktan sonra, ilkbahar aylarýnda Ankara da merkezi bir eylemle sonuçlandýrýlmasý için hazýrlýklara baþlanmasýný uygun bulmuþtur. 9. Bundan öncede, Sendikamýza yönelik baskýlarda simge olmuþ, Gaziantep þubemiz organ üyelerinin yaptýklarý Þube Genel Kurulundan dolayý, Ýl Emniyet Müdürlüðünün talebiyle Cumhuriyet Savcýlýðý tarafýndan, kabahatler kanuna göre para cezasýyla cezalandýrýlmalarýný protesto eden Baþkanlar Kurulumuz, Gaziantep þubemizle dayanýþmak amacýyla, önümüzdeki Baþkanlar Kurulunun Gaziantep de yapýlmasýnýn uygun olacaðý yönünde tavsiye kararý almýþtýr.

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit Baþbakan Erdoðan, Manisa nýn Akhisar, Demirci ve Salihli ilçelerinde partisinin düzenlediði mitinglerde konuþtu. Erdoðan ýn gündeminde 17 Aralýk ta düzenlenen yolsuzluk ve rüþvet operasyonu vardý. Düzenlenen

Detaylı

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler YIL:3 SAYI:758 35 YKR 22 EKÝM 2008 ÇARÞAMBA GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler Zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasý, Diyanet in laðvedilmesi,

Detaylı

Savaþýn Muhatabý Barýþýn da Muhatabýdýr

Savaþýn Muhatabý Barýþýn da Muhatabýdýr YIKIMLARA KARÞI BÝRLEÞELÝM MÜCADELE EDELÝM! Sultanbeyli de Kentsel Dönüþüme Karþý Halk Toplantýsý Kitle Örgütlerinin Dayanýþmasý, Geleneksel Yaz Pikniðine Taþýndý Sultanbeyli Yavuz Selim Mahallesi'nde

Detaylı

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013 8 Newroz Ýstanbul Kazlýçeþme nin yaný sýra Van, Ýzmir, Mersin, Bingöl, Mardin, Dersim, Mardin, Erzincan, Adýyalan-Kahta ve Bulam, Antep, Mardin-Midyat, Urfa-Hilvan, Þýrnak, Ceylanpýnar, Antalya, Muðla,

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

sosyalist isci Kapitalizmin yeni krizi kapýda En büyük pay faizlere ayrýldý

sosyalist isci Kapitalizmin yeni krizi kapýda En büyük pay faizlere ayrýldý sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE SAYI: 338 24 Ekim 2008 1 YTL Kapitalizmin yeni krizi kapýda FATURAYI GENEBÝZMÝ Yeni sol ve devrimci parti Can Irmak Özinanýr

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerle birlikteyiz. Yaz mevsiminin en sýcak günlerinin yaþandýðý Temmuz ayý içerisindeyiz. Tabi ki bu sýcaklar ne devletin baský ve terörünü ne de iþçilerin,

Detaylı

Üniversiteye iki yeni bölüm

Üniversiteye iki yeni bölüm (1954 - Kýrklareli) YIL:3 SAYI:749 35 YKR 9 EKÝM 2008 PERÞEMBE Üniversiteye iki yeni bölüm Bari cenazeye de kalsaydýn Paþa Çiftçinin gelir desteði haciz mi edildi? Nevþehir Üniversitesi (NÜ) Ticaret ve

Detaylı

HALK. Elinizi Cebimizden Çekin! IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr. 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor. Peki Ama Neden?

HALK. Elinizi Cebimizden Çekin! IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr. 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor. Peki Ama Neden? HALK insanca bir yaþam yolunda Birleþen halk yenilmez! 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr Elinizi Cebimizden Çekin! BÜLTENÝ Onlarýn adý KADIN Sf: 6 Tam

Detaylı

Makineciler fuara damga vurdu

Makineciler fuara damga vurdu Çorum fakirleþiyor Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn

Detaylı

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Hollanda'da THY uçaðý yere çakýldý AMSTERDAM - Türk Hava Yollarý'nýn bu sabah Ýstanbul- Amsterdam seferini yapan ve içinde 127 yolcu 7 mürettebat bulunan

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Maliye Bakaný Ersin Tatar'a göre, bu ayki maaþ ödemelerinde bir sýkýntý yokmuþ, ama yine de durum birkaç günde belli olacakmýþ! Nostradamus tam tarih vermedi galiba! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim

Detaylı

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti den gövde gösterisi AK Parti Milletvekili Aday Adaylarý, gövde gösterisine dönüþen toplantýda teþkilat mensuplarýyla tanýþtý. Temayül öncesi

Detaylı

Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre

Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre "Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre" projesi devam ediyor. ÇORUM 15 AÐUSTOS 2015 CUMARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ 68 STK nýn bir araya geldiði

Detaylı

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor.

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor. YIL:8 DÝSK Genel Baþkaný Erol Ekici, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý önünde yapýlan asgari ücret protesto eyleminde yaptýðý konuþmada; Asgari Ücret Tespit Komisyonu adý verilen ortaoyununun son sahnesi

Detaylı

3 Aralýk, Uluslararasý Ýklim Protestosu Günü Yürüyüþ ve mitingleri

3 Aralýk, Uluslararasý Ýklim Protestosu Günü Yürüyüþ ve mitingleri 16 sene sonra 1989 Devrimleri Sosyalizm kötü birþey olamaz 1989 yýlýnda o zamanlar sosyalist blok olarak tanýmlanan Doðu Bloku ülkelerinde ard arda halk ayaklanmalarý oldu. Baskýcý, zorba rejimler birer

Detaylı

Zaman baþka nasýl olabilirdi?

Zaman baþka nasýl olabilirdi? 28 Þubat soruþturmasýna dair BDP de sessizliðini bozdu. Soruþturmayý deðerlendiren BDP Eþbaþkaný Selahattin Demirtaþ, hükümetin darbelerle hesaplaþtýðý söyleminin gerçekçi olmadýðýný belirterek, O dönem

Detaylı

Sulucakarahöyük/ÜRGÜP Güneþ KAÝM

Sulucakarahöyük/ÜRGÜP Güneþ KAÝM 4+4+4 kademeli eðitimle birlikte okullarýn bölünmesine itirazlar dört bir yandan duyulmaya devam ediyor. Ankara da Batýkent te, Dostlar Mahallesi nde verilen mücadelelerin yanýna þimdi de Mamak ýn Þirintepe

Detaylı

CHP nin gündemi otopark * HABERÝ 3 DE

CHP nin gündemi otopark * HABERÝ 3 DE Dodurga maden iþçilerine iþsizlik sigortasý TKDK Ýl Koordinatörü Hakan Körpýnar, Milletvekili Salim Uslu yu ziyaret etti. Çorum leblebisi TBMM de AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu

Detaylı

AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 8 OCAK 2009 Egemen güçlerin, AKP, CHP ve diðer düzen partilerinin karþýsýna emekçilerin ezilenlerin taleplerini savunan, sorunlarýna sahip çýkan adaylarý

Detaylı

2 DE 7 DE Sevda Aydýn

2 DE 7 DE Sevda Aydýn "Saðlýkta Dönüþüm Programý" adý altýnda ülkenin saðlýk alanýnda gelmiþ geçmiþ yapýsal en ciddi dönüþümlere imza atarak saðlýðý paralý hale getiren AKP hükümeti, dün itibariyle çok daha ciddi bir adým daha

Detaylı

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com Tören alanýndaki tutuklama ve polis þiddeti sýrasýnda þeref tribününde oturan Mustafa Akýncý olsa müdahale eder ve töreni de terkederdi mutlaka. Generale yaptýðýný yapardý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4840 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4840 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Duydunuz deðil mi? Meclis heyetimiz Uzak Doðu'da Vietnam'a gitti... Parlamentolar arasý toplantýya... Dua edin, Vietkong'un ve Ho Þi Min'in ruhuyla dönsünler adaya! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart

Detaylı

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE Mevsimlik etkileri de dikkate almak lazým. Yazýn iþsizlik düþer, son bahara doðru artmaya baþlar. Kýþa doðru gittikçe iþsizlik oraný daha artacak. Ocak- Þubatta bu oranlarýn yüzde 9 u bulacaðýný düþünüyorum.

Detaylı

Protokolüne Tepki. Otomobil Sulama Kanalýna Uçtu...

Protokolüne Tepki. Otomobil Sulama Kanalýna Uçtu... Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi SES ten DENÝZ FENERÝ Protokolüne Tepki FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3455 Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý (SES), Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Haziran 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3813 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Haziran 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3813 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Haberiniz var mý? Türkiye'de mahkeme baz istasyonlarýnýn þehir dýþýna taþýnmasýný onayladý... Uzun vadede insan saðlýðýna zarar verdiði kabul edildi... Bizdekileri ne yapalým þimdi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı