7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz"

Transkript

1 Sulucakarahöyük/ANKARA 5 yýl önce katledilen Agos Gazetesi Yazarý, Ermeni aydýn HRANT DÝNK için dün Ankara da anmalar gerçekleþtirildi. Uzun süredir devam eden katliam davasýnýn örgütten soyutlanarak bireysel bir çerçevede kabul edilmesi, birkaç gün önce gerçekleþen son duruþmanýn perde arkasýndakileri gizleyerek sona ermesi anmada tepkilerin daha da yükselmesine neden oldu. HRANT DÝNK in dostlarý TBMM önünde HRANT DÝNK in katledildiði saat olan 15:00 de TBMM Dikmen kapýsý önünde, Asla unutmayacaðýz, asla affetmeyeceðiz katillerden hesap soracaðýz pankartý etrafýnda toplanan Ankara Demokrasi Güçleri, Hepimiz Hrant ýz hepimiz ermeniyiz Katil devlet hesap verecek Yaþasýn halklarýn kardeþliði Faþizme inat kardeþimsin Hrant - Bijî biratîya gelan - getse joðovurtnerun yeðpayrutyun sloganlarýný haykýrdýlar. Katliamda sorumluluðu olan kamu görevlileri terfi etti BDP Milletvekillerinin de katýldýðý eylemde Türkçe ve Kürtçe açýklamalar yapýldý. KESK Genel Sekreteri Ýsmail Hakký TOMBUL, HRANT DÝNK katliamýnda sorumluluðu olan kamu görevlilerinin yargý önüne çýkarýlmasý þöyle dursun, terfi ederek ödüllendirildiðine dikkat çekti. katillerin yakýn zamanda serbest býrakýlmasý sürpriz olmaz Yargýlama süreci ve sonucu hakkýnda yorum yapan TOMBUL, Yasin HAYAL ve Ogün SAMAST ýn da serbest býrakýlmasýnýn uzak olmadýðýný belirterek sonuca tepki gösterdi. TOMBUL, dosyanýn egemenler tarafýndan son duruþmayla birlikte kapatýlmýþ göründüðünü, ancak herkes bilmelidir ki onlarýn kapatmaya çalýþtýðý dosya bizim için açýktýr, yeni baþlamaktadýr diye konuþtu. Irkçý, faþist zihniyet hiç deðiþmedi TOMBUL, Ýç politikada malzeme olarak kullanmak için yarým aðýzla Dersim Ýçin soykýrým derken diaspora benzetmeleri karþýsýnda; Ermeni adýný bir küfür, bir hakaret gibi algýlayan zihniyeti çok iyi tanýyoruz diyen TOMBUL konuþmasýný þu sözlerle sürdürdü: Yaptýklarý kayýkçý dövüþüyle gerçekleri örtemezler Bugün bir yandan Ýsrail le çatýþýyormuþ gibi kayýkçý dövüþü yaparken bir yandan da Ýsrail i koruyacak Füze Kalkaný ný Kürecik e kuranlarýn, Suriye, Ýran, Rusya ile savaþ durumuna gelen, son YAÞ toplantýsýnda Ordu nun savaþ durumunu görüþen 2012 nin Savunma bütçesini 2011 e göre %7.4 arttýran, Uludere de (Qýlaban da) ABD den aldýðý Ýnsansýz Hava Araçlarý ile F-16 savaþ uçaklarýnýn uyumunu denemek için kendi vatandaþý 34 Kürt köylüsünü savaþ uçaklarýyla bombalamaktan çekinmeyen, ayný zamanda hem Kürt Halký na hem bölge devletlerine gözdaðý vermeyi amaçlayan, yeni soykýrýmlar için hazýrlanan bir Devletten, Siyasal Ýktidar dan soykýrým la yüzleþmesini de, HRANT ýn gerçek katillerini açýða çýkarmasýný da beklemiyoruz. (20-Ocak-2012) Hakkkari'deki patlama ile ilgili konuþan BDP Hakkari Milletvekili Adil Kurt: Olayýn failleri koruma altýnda deðilse kim yaptý bu olayý? Görüntüler elinizde neyi bekliyorsunuz? Hakkari de bulunan BDP Hakkari Milletvekili Adil Kurt ile BDP Hakkari il Baþkaný Mehmet Sýdýk Yýldýrým ve Belediye Baþkaný Fadýl Bedirhanoðlu ile birlikte patlama bölgesinde incelemelerde bulundu. YARALARINI SARMAYA ÇALIÞAN ESNAF DERT YANDI Yuksekovahaber.com'un haberine göre, burada Ýl Baþkaný Yýldýrým ve vatandaþlardan bilgi alan Kurt, daha sonra yaralarýný kendi imkanlarýyla sarmaya çalýþan Ertunç iþ hanýndaki esnaflarý tek tek ziyaret edip geçmiþ olsun dileklerinde bulundu. Kurt a dert yanan bazý esnaflar, olay sýrasýnda bazý polislerin silahla rastgele ateþ açtýðýný belirtip, iþ yerleri ve reklam tabelalarýndaki kurþun izlerini gösterdi. Buradaki incelemenin ardýndan Kurt DÝSK e baðlý Tüm Emekliler Sendikasý (Emekli Sen), 15 Ocak 2012 tarihinde, sendika merkezinde yaptýðý Baþkanlar Kurulu nda baþta emekliler olmak üzere ülkede yaþanan sorunlar ve güncel geliþmelere iliþkin bir tartýþma yürüttüler. Emekli Sen, yapýlan toplantý ve sonucuyla ilgili bir bildirge yayýnladý. Sabah baþlayan Baþkanlar Kurulu toplantýsý akþama kadar sürdü ve akþam kurum temsilcileriyle birlikte TMMOB / Ýnþaat Mühendisleri Odasý (ÝMO) lokalinde dayanýþma yemeðinde buluþuldu. Bu ülkenin yükünü taþýyan emeklilerin yemeye, içmeye ve gülmeye de ihtiyaçlarý var Yemekte sohbetler edildi, þarkýlar söylendi, oyunlar oynandý ve birlikte halaylar çekildi. 7 DE ve 8 DE ve beraberindekiler daha sonra Devlet Hastanesinde tedavi gören yaralýlarý ziyaret etti. YARALILARI ZÝYARET ETTÝ Ýlk olarak Yoðun Bakým ünitesinde tedavi gören yaralýlarý ziyaret eden Kurt ve beraberindekiler daha sonra Üroloji servisinde tedavi gören Mehmet Güldal isimli Dershane öðrencisini ziyaret etti. Olayýn nasýl gerçekleþtiði konusunda bilgi alan Kurt, hastane çýkýþýnda basýn mensuplarýna açýklamalarda bulundu. Devamý 2 DE Nevþehir Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði Baþkanlýðýnýn ev sahipliðince hazýrlanarak uygulamaya konulan; 5996 Sayýlý Veteriner Hizmetleri, Bitki Saðlýðý Gýda ve Yem Kanunu, Gýda iþletmelerinin taþýmasý gereken asgari teknik ve hijyenik þartlar, Gýda iþletmecisinin sorumluluklarý, Ekmek ve ekmek çeþitleri tebliði hakkýnda sektör temsilcileriyle birlikte tarihinde geniþ katýlýmlý bir toplantý yapýldý. Toplantýya; Nevþehir Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Ahmet ÞAHÝN, Ýl Müdür Yardýmcýsý Kenan ÞAHÝN Nevþehir Esnaf ve Sanatkârlar Odalarý Birlik Baþkaný Ýsmail ÖRDÜ, Fýrýncýlar Odasý Baþkaný Ahmet ERDOÐAN, Esnaf ve Sanatkârlar Odasý Baþkaný Nafiz ÇALIÞKANER, Birlik Baþkan Vekili Elektrikçiler Odasý Baþkaný Mustafa GÖK, Nevþehir Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü teknik personelleri, gýda, tarým ve unlu mamuller üzerine üretimi... Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz ellenmemiþ bir þekilde durduðunu gösterdi. Þirket, tahliye kararýnýn ardýndan ruhsata baþvuracak. Emek Sinemasý ise, sapasaðlam durduðu halde iki yýldýr bile bile seyirciden uzak tutuluyor. Emek Sinemasýna bir daha girip girmeyeceðimizi düþünürken, makine dairesinin daracýk merdivenlerinden girmek de varmýþ demek ki. Serkildoryan ý yenileme projesine baþlamak için yasal süreci tamamlamak üzere olan...

2 Hrant Dink davasý bir kez daha çok açýk, çok çarpýcý biçimde gösterdi ki Türkiye de adalet sistemi ile toplumun vicdaný arasýnda büyük bir uçurum mevcuttur. Özellikle insanýn ve doðanýn özüne uyumsuz olan kapitalist sistemden kaynaklanan sorunlara karþý gösterilen tepkiler karþýsýnda adalet sistemi taþtan bir duvar haline dönüþüp; insana ve doðaya karþý kapitalizmi ve ona egemen olan güçleri koruma altýna almaktadýr. Kapitalizm varlýðýný sürdürmesinin en önemli formülü kendi düzenine karþý insanlarýn bir araya gelmesini engellemek yani bölmektir. Türkiye gibi çok farklý etnik kimlikten halkýn bir arada yaþadýðý ülkelerde bölmenin en kolay yolu halklarý birbirine düþman etmektir. Hrant ýn yaþamý Türkiye halklarýnýn kardeþliðini savunmakla geçmiþtir ve Türkiye halklarýnýn kardeþliðini istemeyenler tarafýndan da yaþamý sonlandýrýlmýþtýr. Türk adalet sistemi de halklarýn kardeþliðini istemeyen, bu nedenle Hrant ý öldürenleri temize çýkartmaya çalýþmýþtýr. Ayný adalet sistemi Hrant gibi Türkiye halklarýnýn kardeþliðini savunan Ragýp Zarakolu, Büþra Ersanlý ve yüzlerce insaný demir parmaklýklar ardýnda tutsak etmektedir. Adalet sistemi, kapitalist düzende egemen yapýnýn kendisini yeniden üretmek için baþvurduðu insanlýk karþýtý yollarý ortaya çýkartmaya çalýþan gazetecilerin de karþýsýnda taþtan duvara dönüþmektedir. Ahmet Þýk, Nedim Þener ve onlarca gazeteci sadece egemen yapýnýn çirkin yüzünü topluma gösteremesinler diye yüce adalet sistemi tarafýndan tutsak edilmiþlerdir. Davutpaþa da, Ostim de, Tuzla da, Elbistan da; Zonguldak, Balýkesir, Bursa madenlerinde ve Türkiye nin dört bir yanýnda ekmek parasý için iþ cinayetlerine kurban edilenler; sigortasýz, asgari ücretin bile çok altýnda günde saat çalýþtýrýlan, hiçbir gerekçe gösterilmeden iþten atýlan ve sendikalaþmasý engellenen emekçilerin karþýsýnda da adalet sistemi yine duvarýný örmekte ve tüm bunlarýn sorumlusu olan sermayeyi korumasý altýna almaktadýr. Ayný duvar parasýz eðitim, saðlýk, sosyal güvenlik, barýnma, ulaþým hakký isteyenler için de en heybetli biçimde örülmekte ve bu talepleri dile getirmek de yýllarca tutsak edilmenin gerekçesi haline gelmektedir. Adalet sisteminin egemenlerin çýkarýný korumak için ördüðü duvar deresine, ormanýna, topraðýna yani yaþamýna sahip çýkanlarýn karþýsýna da dikilmektedir. Altýn madencileri, HES ciler adalet sisteminin kendilerine açtýðý yoldan yürümekte ve hýzla Anadolu nun taþýný, topraðýný zehirlemekte, suyunu kurutmaktadýr. Buna karþý koymaya çalýþanlarý da suçlu olarak itham edip demir parmaklýklar ardýna gönderebilmektedir. Adalet sistemi insanýn, toplumun, doðanýn karþýsýnda olanlarýn koruyucusu haline gelince sokaklarla birlikte mahkeme salonlarý, mahkeme binalarýnýn önü de toplumsal mücadelenin alanlarý haline dönüþmektedir. Çünkü artýk insanlar adalet sisteminin adaletine inanmamaktadýr. Adalet sistemine iþi düþenlerin gözü arkadadýr, bu yüzden de yargýlamayý gözleriyle görmek; adaletsiz kararlar karþýsýnda tepkilerini doðrudan göstermek istemektedir. Artýk takvim sayfalarýný mahkeme tarihleri doldurmaktadýr. Bir gün gazetecilerin, ertesi gün derelerini savunanlarýn, daha sonraki gün parasýz eðitim isteyen öðrencilerin, bir baþka gün Davutpaþa da ölen iþçilerin, daha sonra halklarýn kardeþliði savunucularýnýn diyerek liste uzayýp gitmektedir *** Adalet sisteminin ördüðü duvarý aþma çabalarýndan biri de 26 Ocak Perþembe günü Kocaeli Adliyesinde gerçekleþecektir. Hatýrlanacaðý üzere Kocaeli Üniversitesi Halk Saðlýðý Ana Bilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Onur Hamzaoðlu, Dilovasý da yürüttüðü bir çalýþmada yoðun endüstrileþmenin olduðu bu bölgede annelerin ilk sütü ve bebeklerin ilk kakalarýnda bazý aðýr metaller ve eser elementlerin bulunduðunu saptamýþtýr. Yani bu bölgede yaþayan insanlarýn kanser baþta olmak üzere ölümcül olabilecek birçok hastalýða yakalanma riskinin yüksek olduðunu ortaya koymuþtur. Kocaeli Belediye Baþkaný bu konuda þu tepkiyi göstermiþtir: Birileri çýkýp anne sütünde ve bebeklerin dýþkýlarýnda aðýr metallere rastlandý diyor, ancak hiçbir dayanaðý yok, hiçbir belgesi yok Sadece adý profesör Þarlatanlýk yapýyor, þov yapýyor, bilim adamý þarlatanlýk, þov yapmaz, ideolojik davranmaz. Kocaeli Belediye Baþkaný halkýn saðlýðýna duyarsýz kaldýðý gibi bu bölgedeki sanayi iþletmelerini koruma güdüsüyle bir bilim adamýna halk saðlýðýna iliþkin çok ciddi bir tehdidi ortaya koyduðu için hakaret etmiþtir. Ýþte 26 Ocakta Kocaeli Adliyesinde görülecek dava Onur Hamzaoðlu nun Belediye Baþkanýna karþý açmýþ olduðu hakaret davasýnýn dördüncü duruþmasýdýr. Ýlk üç duruþmada Hamzaoðlu nun gerçekleþtirmiþ olduðu araþtýrmanýn bilimsel olduðu ve gerçeði yansýttýðý ortadayken ve Belediye Baþkanýnýn da hakareti sabitken mahkeme karar verememiþtir. Muhtemelen 26 Ocakta nihai karar verilecektir. Bu davada verilecek karar, Türkiye de toplumun yararý gözetilerek yapýlan bilimsel çalýþmalarýn tümü için son derece önemlidir. Adalet sistemi burada ya toplum için yapýlan bilimsel çalýþmalara þarlatanlýk denmesine karþý çýkacak ve bunu söyleyeni cezalandýracaktýr ya da toplumun çýkarlarý doðrultusunda yapýlan bilimsel çalýþmalara yönelik þarlatanlýk nitelenmesini onaylayacaktýr. Bu davaya sahip çýkmak iki yönden son derece önemlidir: Birincisi; bilimin þarlatanlýk olarak niteleyenlerin cezalandýrýlmadýðý bir ülkede bilimsel özgürlükten söz etmek mümkün deðildir. Bu nedenle bu dava Türkiye de üniversitenin ve bilimin onur mücadelesinin çok önemli bir parçasý haline gelmiþtir. Ýkincisi; Bilimin onurunu koruyamadýðý yani bilimsel özgürlüðün olmadýðý bir ülkede sadece egemenlerin bilimi yapýlabilir. Egemenlerin bilimi ise insanýn, emeðin ve doðanýn daha çok sömürülmesine hizmet eder. Ýþte tüm bu nedenlerle 26 Ocakta görülecek dava sadece onurunu savunan bilimcilerin deðil; adalet sisteminin önüne duvar ördüðü tüm toplum kesimlerinin davasýdýr. Bu nedenle emekten ve doðadan yana demokrasi ve insan haklarýný savunan tüm örgütlerin (temsilen deðil kitlesel olarak) 26 Ocak saat de Kocaeli Adliyesinde olmasý gerekir! Evrensel Kurt, patlamanýn insanlarýn yoðun olduðu, sivil insanlarýn geçtiði, iþyeri ve dükkanlarýn bulunduðu ve belediye binasýna yakýn caddede gerçekleþtirildiðini söyledi. "PATLAMANIN YAÞANDIÐI BÖLGE DÝKKAT ÇEKÝCÝ" Kurt patlamanýn belediye binasý ve dershane öðrencilerinin çýkýþ saatine denk getirildiðene iþaret ederek," Tabi bir kýþ günü Hakkari nin en iþlek caddesine dershanelerin çýkýþ saatine denk gelecek þekilde böyle bir olayýn yapýlmýþ olmasý son derece düþündürücüdür. Biz olayýn oluþ anýndan þu ana kadar net bilgilere, somut verilere ulaþmaksýzýn herhangi bir deðerlendirme içerisinde olmak istemedik. Bu olayý öncelikle kimden gelirse gelsin, amacý ne olursa olsun nefretle kýnadýðýmýzý, bu olayý hiçbir þekilde Hakkari halkýnca tasvip görmediði ve tasvip görmeyeceði bilinmelidir."þeklinde konuþtu. "HAKKARÝ'DE BENZER OLAYLAR DAHA ÖNCE DE YAÞANDI" Bu olaya benzer olaylarýn daha önce de yaþandýðýna iþaret eden Kurt, "Eðer birileri Hakkari halkýna sözüm ona gözdaðý vermek istemiþse bu çabasýnýn da beyhude bir çaba olduðunu ifade etmek isterim. Bugün hastane ziyaretini gerçekleþtirmeden önce durumlarý ilk güne göre daha iyi olan yaralýlarýnýzý ziyaret ettik. Yoðun Bakýmda yatan 4 aðýr yaralýmýz var. Bu yaralýlarýmýzdan bir tanesi bugün Diyarbakýr a sevk edildi. Diðer yaralýlarýmýzýn durumlarý daha iyiye gidiyor. Bu olayýn oluþ biçimi geçmiþte Hakkari de olan benzer olaylarý da yan yana getirdiðimizde derin þüpheler uyandýrdýðýný belirtmek istiyorum. Hastaneyi ziyaret etmeden önce kentin Valisiyle görüþtüm. Valiye de sorduðumuz þudur. Kendi ellerinde somut veri, belge, doküman, kamera görüntüleri gibi ne varsa yargýya intikal ettirilmesini ve bu olayýn faillerinin açýða çýkarýlmasýný istedik. Bu arzumuz ve isteðimizi valiye bildirdik. Biz peþin sorumlu beyan etmek yerine bu halk olayýn oluþ biçimi, bu olayý yapanlarýn vermek istediði mesajý ve mesaj üzerinde durmanýn daha doðru olacaðýný düþünüyoruz açýkçasý dedi. "BU OLAY KENTÝMÝZÝN BÝRLÝÐÝNE YÖNELÝK BÝR KATLÝAM PROVASIDIR" Bu olayýn bu kentte, bu kýþ gününde kimin, hangi amaca hizmet için tezgahladýðýný ortaya çýkmasýný arzuladýklarýný belirten Kurt, "Bu kentin yüzde yüze yakýný partimize destek vermiþ, son genel seçimlerinde tercihini açýkça ortaya atmýþ bir kenttir. Hükümet yetkililerinin 12 Haziran seçimlerinden bugüne kadar üst üste yaptýklarý açýklamalar kentimizi hedef göstermeleri ister istemez bu olayda bizleri derin izler aramaya teþvik etti. Birileri bu kenti hedef gösterdi. Bu birilerinin içinde maalesef bu devletin, bu ülkenin Baþbakaný da var. Bu bu kentin birliðine, bütünlüðüne, siyasal duruþuna doðrudan kastedilmiþ bir katliam giriþimidir. Açýk söylüyorum bu olayýn oluþ biçimi bir katliamý hedeflemiþtir. Bir Roboski tekrarý yapýlmak istenmiþtir. Dün Roboski de olup bugün üstü örtülmeye çalýþýlan, hala failleri yargýya teslim edilmemiþ katliamýn bir benzerinin Hakkari de tezgahlanmaya çalýþýldýðý izlenimi, kanaati bizde aðýr basýyor. Devlet yetkilileri, baþta bu kentin Valisi böylesi bir töhmetin, böylesi bir aðýr sorumluluðun yükünü sýrtýnda taþýmak istemiyorsa cesaretlice bu olayýn üzerine gidip faillerini derhal açýða çýkarýlmasý gerekiyor. Yargýya teslim etmesi gerekiyor. Sokakta slogan atan 10 yaþýndaki çocuðu 2 saat içinde yakalamayý beceren bir devlet, devletin güvenlik birimleri bu katliam giriþiminin faillerini açýða çýkarabilecek güçtedir."dedi. "GÖRÜNTÜER ELÝNÝZDE NEDEN FAÝLLERÝ AÇIKLAMIYORSUNUZ?" Olayýn faillerinin bulunmasýný isteyen Kurt, "Bu olayýn faillerinin bugün bu kentte yaþadýðýna ve yeni katliamlar tezgahlama peþinde olduðuna inanýyoruz.bu kentin valisine, emniyet müdürüne görev düþüyor. Bu olayýn failini veya faillerini açýða çýkarýp derhal yargýya teslim etmeleri gerekiyor.olayýn olduðu alanda iki mobesse kamerasýnýn görüþ alanýdýr.bu kayýtlar þu an bu ilin valisinin elinin altýndadýr. Ayrýca belediye binamýzýn dýþ cephesindeki güvenlik kamerasýnýn görüntüleri de kendilerine teslim edilmiþtir. Olaydan hemen sonra buraya biriken insanlar, yaralýlarýný hastaneye kaldýranlar hedef gösterilerek taranmýþlardýr.kurþun izleri dükkanlarýn duvarlarý ve reklam tabelalarýnda birilerinin havaya ateþ açmadýklarý çok açýk biçimde ortaya çýkarmaktadýr. Bu acýyý yaþayan bu kentin insanlarýna bu kentteki güvenlik görevlileri ateþle cevap vermiþlerse, tazyikli suyla, gaz bombalarýyla cevap vermiþlerse biz bu olayda derin izler aramak durumundayýz. Neyi gizlemeye çalýþmýþlardýr. Kimi kurtarmaya çalýþmýþlardýr. Bu karambolde neyi yapmak istemiþlerdir bunun açýða çýkarýlmasý gerekir." "FAÝLLERÝ BULUN, TÝMSAH GÖZYAÞLARINI ÝSTEMÝYORUZ" Kimseyi peþinen suçlamak istemediklerini kaydeden Kurt, "Biz kimseyi peþinen sorumlu tayin etmedik.ýzler bizi bir yerlere götürüyor. Ýzler birilerinin parmak izlerini gösteriyor.siz buna devletin iyi çocuklarýmý dersiniz,baþkasý mý dersiniz, adýný ne koyarsanýz koyun bu kent bu izlere yabancý deðildir. Geçmiþte oldu, bugün de bunun tekrarý yeniden bu kentte daha vahim biçimde yaþatýlmak istenmiþtir. Devletin yetkililerine düþen þudur. Kurtla yiyip çobanla yassýný tutmak yerine faillerini bulmasýný istiyoruz. Kimse bizim için timsah gözyaþý dökmesin. Kimsenin timsah gözyaþýna bu kentin ihtiyacý yoktur diye konuþtu. "EVLERÝNÝZE HAPSOLMAYIN ÝÞÝNÝZE DÖNÜN" Hakkari halkýna seslenen Kurt, Bunlar yurtsever Hakkari halkýnýn evlerine hapsetmeye çalýþýyorlar. Buradaki halkýn direniþini sindirmeye çalýþýyorlar. Dün nasýl sokak ta idiyseniz bugün de ayný þekilde bu direniþinizi sürdürün. Ýþinizin baþýnda olun. Biz sokaklarý kendini bilmez 5 çapulcu ve iyi çocuklara yaptýðý bu olaydan dolayý terk etmeyiz Kurt ve beraberindekiler hastanenin ardýndan olayda yaþamýný yitiren Zeki Yeþil in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. (yüksekovahaber)

3 Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Hasan KANKAL Hacýbektaþ'ta 25 yataklý entegre hastane yapýmý için 07 Þubat 2012 tarihinde ihale yapýlýyor. Gazetemizde 16 Ocak 2011 tarihinde T.C. Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý-TOKÝ tarafýndan ihale ilaný yapýlan Nevþehir Ýli Hacýbektaþ Ýlçesi 25 Yataklý Entegre Hastanesi Ýle Altyapý ve Çevre Düzenlemesi Ýnþaatý Ýþi ilgili olarak Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Cuma Onur ÞAHÝN Nevþehir'de çaldýklarý otomobili Avanos'ta Kýzýlýrmak'a atan 2'si kadýn 4 kiþi yakalandý. Esentepe Mahallesi'nde oturan B.T. sabah kalktýðýnda otomobilini park ettiði evinin önünde bulamayýnca durumu Ýl Emniyet Müdürlüðü Asayiþ Þube Müdürlüðü'ne bildirdi. Olayýn ardýndan harekete geçen polis ekipleri, yaptýklarý araþtýrmanýn ardýndan otomobili çaldýklarý iddiasýyla 2'si kadýn 4 kiþiyi gözaltýna aldý. Gözaltýna alýnan H.C. (15), kýz kardeþi H.C. (19), Y.C. (20) ve kýz arkadaþý Z.A. (21), emniyette alýnan ifadelerinde, otomobili çaldýktan sonra Avanos - Gülþehir arasýnda eski bir kum ocak 2012 tarihleri arasýnda Gülþehir spor salonunda yapýlan Nevþehir il geneli yýldýz erkekler badminton müsabakalarýnda Hacýbektaþ Lisesi yýldýz erkekler eve dereceyle dönmüþtür. Badminton da kýsa sürede baþarý sergilemiþtir. Yýl boyu kurs açýlamadýðýndan dolayý yeterli ve verimli antrenman yapýlmamasýna karþýn derece alýnmasý ve Hacýbektaþ a kupa getirmesi güzel bir sonuçtur. Baþarýda antrenörün ve büyük ölçüde takým oyuncularýnýn hiçbir þekilde yardým almamasý ve kurs açýlma sýkýntýlarý çekmesine raðmen sonuçlar dikkat çekicidir. Bir kaç zamandýr Hacýbektaþ ta baþarý sergileyen dereceler alan, iþini baþarýyla yapan öðretmenler ve antrenörlere destek istenildiði gibi olmamýþtýr. Kurs engellemeleri, sürgünler utanç vericidir. Sorunlarýn en kýsa zamanda giderilmesi sporseverler ve Hacýbektaþ ýn baþarýlarýný isteyenlerin beklentisidir. Yöneticileri duyarlýlýða davet ediyoruz. Nevþehir Milletvekilleri Ahmet Erdal Feralan, Ebubekir Gizligider ve Murat Göktürk tarafýndan yapýlan ortak yazýlý açýklamada, Hacýbektaþ Devlet Hastanesi bünyesinde yapýlacak olan yeni 25 yataklý entegre hastanenin ihalesinin 7 Þubat'ta gerçekleþtirileceði bildirildi. Açýklamada ayrýca Gülþehir'de yapýlacak olan 300 konut, cami, ticaret merkezi ve alt yapý ile çevre düzenlemeleri çalýþmalarýnýn ihalesinin de 28 Þubat'ta yapýlacaðý kaydedildi. ocaðý yakýnlarýnda Kýzýlýrmak nehrine attýklarýný itiraf etti. Esentepe Mahallesi'nde oturan B.T. sabah kalktýðýnda otomobilini park ettiði evinin önünde bulamayýnca durumu Ýl Emniyet Müdürlüðü Asayiþ Þube Müdürlüðü'ne bildirdi. Þüphelilerin, otomobilin sahibi ile aralarýnda husumet bulunduðu, bu yüzden çalýp nehre attýklarý öðrenildi. Emniyetteki ifadelerinin ardýndan adliyeye sevk edilen þüpheliler, tutuksuz yargýlanmak üzere serbest býrakýldý. Nehirdeki otomobil ise Emniyet Genel Müdürlüðü'nden gelen dalgýç polisler tarafýndan çýkarýldý. Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Hüseyin KAÝM Ýstanbul, Diyarbakýr ve Avrupa dan gelen Alevi Bektaþi Federasyonu ile Pir Sultan Abdal Eðitim Araþtýrma Derneði yöneticileri, 28 Aralýk 2011 tarihinde 34 yurttaþýn savaþ uçaklarý ile bombalanarak katledildiði Uludere yi ziyaret etti. Ziyarete baþta Alevi Bektaþi Federasyonu Genel Baþkaný Selahattin Özel, Avrupa Alevi Bektaþi Federasyonu Genel Baþkaný Turgut Eker, Hacý Bektaþ Veli Anadolu Kültür Vakfý Baþkaný Ercan Geçmez, Pirsultan Abdal Eðitim Araþtýrma Derneði Yöneticisi Emel Sungur ve dernek ile federasyon üyelerinin de aralarýnda bulunduðu çok sayýda kiþi katýldý. Heyete BDP Þýrnak Ýl Baþkaný Baki Sondak da eþlik etti. Heyet, yakýnlarýný yitiren aileleri tek tek ziyaret etti. Heyet sonrasýnda taziyelerin kabul edildiði köy evine geçti. Burada konuþan Alevi Bektaþi Federasyonu Genel Baþkaný Selahattin Özel, katliamla bir insanlýk suçunun iþlendiðini belirterek, Aleviler olarak Roboski halkýnýn acýsýný yüreklerinde derinden hissederek paylaþtýklarýný söyledi. Bu bir devlet katliamýdýr Ardýndan konuþan Avrupa Alevi Bektaþi Federasyonu Genel Baþkaný Turgut Eker ise, Kürtler ile Alevilerin tarihlerinin katliamlar tarihi olduðunu söyledi. Alevilerin Çorum, Sivas, Maraþ ta hunharca katledildiðini belirten Eker, Kürtlerin de ELÇÝN YILDIRAL Ýstanbul Ümraniye Cezaevi nde 7 tutuklunun yaþamýný yitirmesine neden olan 19 Aralýk operasyonu kapsamýnda 267 askerin yargýlandýðý davada mahkeme heyetinin ciddiyetsiz tutumu sürüyor. Dün görülen duruþmada üye hakim Mehmet Ali Önen müdahil avukatlarýn taleplerini söylediði sýrada uyudu. Bunun üzerine Mahkeme Baþkaný M. Osman Çavuþoðlu, üye hakim Önen in rahatsýz olduðunu dile getirdi. Bu sýrada uyanan üye hakim Önen, müdahil avukatlara sizi dinliyorum dedi. Mahkeme Baþkaný nýn Çanakkale ve Ankara da 19 Aralýk kapsamýnda yargýlanan askerler hakkýnda verilen beraat kararlarýný istemesi ise 267 sanýk asker hakkýnda da beraat kararý vereceði yorumuna neden oldu. TALEPLER GÖRMEZDEN GELÝNÝYOR Avukatlarýn taleplerini söylemesinin ardýndan Mahkeme Baþkaný Çavuþoðlu, Çanakkale ve Ankara da karara baðlanan 19 Aralýk davalarýnýn dosyalarýný istedi. Mahkemenin, sanýk askerlerin yargýlandýðý ve beraat kararý verildiði dosyalarý istemesi üzerine müdahil avukatlar, bu dosyalarýn istenmesi 267 sanýk asker hakkýnda da beraat kararý verileceðine iþaret ediyor dedi. NUMUNELÝK TALEPLERÝMÝZ REDDEDÝLÝYOR Avukat Güçlü Sevimli, duruþmanýn ilerlemediðine dikkat çekerek, Mahkeme hiçbir talebimizi kabul etmiyor. Hatta daha önceki mahkeme heyetinin aldýðý ara kararlarý bile takip etmiyor. Örneðin bir önceki heyet Hasdal a dilekçe yazýlmasý kararýný almýþtý. Dilekçeye yanýt henüz gelmedi. Neden Aleviler gibi tarihte birçok katliama uðradýðýný belirtti. Alevi ve Kürtlerin, devletin cellatça saldýrýlarýna maruz kaldýklarýný belirten Eker, ancak el ele verilerek katliamlardan kurtulabilineceðini söyledi. Katliamý lanetleyen Eker, Bu bir devlet katliamýdýr dedi. Unutmayacaðýz Heyete eþlik eden BDP Þýrnak Ýl Baþkaný Baki Sondak da, Kürt halkýnýn bu katliamý asla unutmayacaðýna vurguda bulunarak, Kürt halký olarak büyük bir katliam yaþadýk. Erdoðan bu köye gelip bu annelerin elini öpüp onlardan özür dilemeyene kadar bu iþin peþini býrakmayacaðýz diye konuþtu. Kaymakama tepki gösterenler hakkýnda hemen soruþturmalar açýlarak küfür edenlere bile dava açýldýðýný hatýrlatan Sondak, katliam hakkýnda þimdiye kadar hiçbir geliþmenin yaþanmadýðýný aktardý. Yapýlan konuþmalardan sonra heyet köyden ayrýldý. Heyet yaptýklarý incelemeleri Diyarbakýr da yapacaklarý basýn toplantýsýyla kamuoyuyla paylaþacaklarý bildirildi. gelmedi þeklinde yeniden dilekçe yazýlmasýný talep ettiðimiz de bu talebimiz reddediliyor. Numunelik taleplerimiz bile kabul görmüyor diye konuþtu. MAHKEME REZÝL BÝR DURUMDA Mahkemenin taraflý davrandýðýný söyleyen Sevimli, bu kadar kötü bir mahkeme heyeti ile daha önce karþýlaþmadýklarýný dile getirdi. Bakýrköy Adliye sindeki davaya atýfta bulunan Sevimli, Ayný dosya Bakýrköy de de görülüyor. Burada en azýndan bir ilerleme söz konusu. Ancak Üsküdar daki heyet çok rezil bir durumda. Yargýlama kalitesi çok düþük dedi. NEDEN ÖNEMLÝ? Aralýk 2000 tarihlerinde 20 ayrý cezaevine yönelik ölüm oruçlarýný engellemek amacýyla gerçekleþtirilen 19 Aralýk operasyonu ile 28 tutuklu ve hükümlü ile iki asker öldü. Operasyon yapýlan cezaevlerinden biri de Ümraniye Cezaevi'ydi. Ümraniye Cezaevi nde operasyona katýlan 267 asker akýnda açýlan davaya Üsküdar 2. Aðýr Ceza Mahkemesi nde devam edildi. 8 yýldýr devam eden ve sanýk askerlerden yalnýzca 94 ünün dinlendiði dava ilerlemiyor. BirGün

4 Ýnsan yaþamýnda önemli olaylar olur. Birileri yaþamýn içine girer. Sonra bakarsýnýz yok olur. Zaman içinde anarsýnýz, ama zaman içinde güncelliðini kaybeder. Bizim yaþamýmýza bir Zeytin girdi. Oðlum Umut Haydar bir Ekim 1999 ayýnda bir enik ile eve geldi. Ýçinde köpek sevgisi, kedi sevgisi vardý. Bahçeli bir evimiz olunca, içindeki sevgiyle bir dosttan almýþ getirmiþti. Dostumuz Dr. H.Deniz Kayam ona bir ev vermek istedi. Ama sabah almaya gittiðimizde bir baþkasý almýþtý. Soðukta üþümesin diye bir kutunun içine alýp, içeride tuvaletin içine koyduk. Çocuklar adýný Ýnci koydular. Ama Ýnci alýndý. adýmý anmýþsýnýz, ama ille köpeðe mi vermeniz lazým deyince, peki ne olsun?. O da adýný evin önünde bulunan kara zeytinleri görüp; adýný Zeytin koydu. Ýþte o günden sonra Zeytin, geldi, Zeytin gitti. Yaþantýmýza girdi. O hep dinledi. Sevilince kuyruk salladý, mayýþtý. Yerde yuvarlanýp sevgi gösterisinde bulundu. Her sabah erkenden kalkýp yürüyüþe gittik. Hem stresini attý, hem de gereksinimlerini bu yürüyüþte çözdü. Evden 250 metre uzaklaþýnca, tali yollara saptý, oralara þeylerini býraktý. Zorunlu olarak evde kaldýðýnda, çatýya çýkýp kapý önüne býraktý. Bize gelip üzgün, üzgün haber verdi. Kapýnýn zili çaldýðýnda sanki kapýyý o açacakmýþ gibi koþtu. Gelenlerin önünde sevgi gösterisi yaptý. Bir iki güzel söz onu mutlu etti.bir köþeye çekilip, söyleþileri dinledi. Çocuklar dur, çüþ ten anlamazken o anladý. Ne kadar bilmem ama Türkçeyi iyi biliyordu. Yürüyüþte öne ona tasma taktýk. Sonra ona gerek kalmadý. Yolun kenarýndan ardýmýz sýra yürüdü. Yo geçileceðinde komut bekledi. Yüzümüze bakýp haydi geç sözcüðü ile kendini garantiye alýp hýzla yolu terk etti. O kedileri hiç, ama hiç sevmedi. Kýþ günlerinde balkona sýðýnan kediler geldikçe, o içerde huysuzlandý. dýþarý çýkýp onlarý kovalayýnca rahatladý. Yolda giderken bir tavuk, kedi gördüðünde, onlarý kovaladý. Kedi aðaca çýkýnca onun inmesi için mýrýldandý. Kediler dolaþtýkça onlara kýzdý. 13 yýllýk yaþamý boyunca çocuklarý çok sevdi, onlarda Zeytini sevdi. Sartavul günlerinde çocuklar camiye kursa giderken onu seviyorlardý. Ýmam duymuþ. Zeytini severseniz abdestiniz bozulur. Çocuklar gelip, geçerken onu seviyorlardý. zaten camiye gidince abdest alýyoruz. Alýnmayan abdest bozulur mu deyip sevmeye devam ettiler. Bizim yemek menüsünü beðenmeyince komþuya gidiyordu. Bir gün komþum Musa Eroðlu nu yanýna gider. Ondan bir þeyler ister. O da kalkar, ona tike et piþirip verir. Biz aramayalým diye telefon etti. Kýþ aylarýnda ondan uzak olduðu dönemde Televizyonda onu gördüðünde, havlamaya baþladý. Kendini sevenleri daha sonra gördüðünde, sýçrayýp,hoplayýp sevgi gösterilerinde bulundu. Eve geldiðimde ilk iþim onu okþamak oldu. Eðer dalarsam küstü. Önce okþanacak, yere yatýp yuvarlanacak, kuyruk sallayacak. Tüyleri uzayýnca eþim ile birlikte onu týraþ ederdik.huysuzlanýnca; içerde yaþamanýn bebeli bu deyince uslu, uslu bekledi. Hep önüne konulaný yedi. Onun yemeðini hazýrlamak bize mutluluk verdi. Tavuklu pilav, biraz da kemikli olursa deme gitsin. Yere uzanýp, kütürdeterek yemek. Pilavýn üstüne nane, kekik. Doyunca artan yemeðin üstü örtülecek, kediler yemesin. Ama onlarda arsýzdý hani, üzerine konulan aðýrlýðý itip yiyorlardý. Yaz aylarýnda Sartavul da Zeytini tanýmayan yoktu. Bizi pek bilmezlerdi ama Zeytinin babasýný, anasýný tanýyorlardý. Her sabah onun sayecince kalkýp yürüyüþ yaptýk. Karda kýþta. Ama son zamanlarda yorulmuþtu. Yaþlanmýþtý. Ýhtiyaçlarýný giderince geriye bakýp, dönelim diyordu. Yürüyüþ güzergahý azaldý. Ýþte 16 ocak günü gitmek istemedi. Ýzmir e gittiðim toplantý dönüþünde beni artýk karþýlamadý. Koltuðun üstünde yatýyordu. kýzým dedim ses yok. Okþadým. Ama boþtu. Gözüne baktým. Düzdü. Belki üþümüþ diye klimayý çalýþtýrýp yukarý çýktým. Eþim Süleyman komþuyu çaðýrdý. Baktýlar. Ölmüþtü. Evin bahçesine emin bir tere kendi elimle kazdýðým çukura onu koyduk. Bir de hece taþý koyduk. Duasýný ettik. Onu uðurladýk. Ýþte on üç yýllýk dostluðun ardýndan, insan sevgisi hayvan sevgisi. Doðayý sevmek. Güzellikleri yaþamak. Bir film þeridi gibi geldi, geçti. Sabah yürüyüþlerinde soranlara ne diyeceðim bilmiyorum. Ama sizlerle bu duygularýmý paylaþtým. Ýnsanlar bir birlerini sevsinler. Hayvanlarý da sevsinler. Bunu biz tattýk. Tüm insanlar bunu yapabilseler. O zaman birilerini katlederek cennete gideceklerine inanan baðnazlara yer kalmaz. Zeytini seven tüm dostlarýn baþý sað olsun. O da bu dünyadan geldi geçti. Ama o masum,masum bakýþý gözümüzün önünden hiç gitmeyecek galiba.

5 Çaðdaþ Günerbüyük Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz ellenmemiþ bir þekilde durduðunu gösterdi. Þirket, tahliye kararýnýn ardýndan ruhsata baþvuracak. Emek Sinemasý ise, sapasaðlam durduðu halde iki yýldýr bile bile seyirciden uzak tutuluyor. Emek Sinemasýna bir daha girip girmeyeceðimizi düþünürken, makine dairesinin daracýk merdivenlerinden girmek de varmýþ demek ki. Serkildoryan ý yenileme projesine baþlamak için yasal süreci tamamlamak üzere olan Kamer Ýnþaat, neler yapmayý düþündüklerini bir de yerinde anlatmak isteyince, Serkildoryan ýn (Cercle d Orient) ve Emek in tozunu yutmak üzere yola çýkýldý. KÜÇÜK OLSUN, BÝZÝM OLSUN Rüya Sinemasýnýn yanýndaki pasajýn kepenginin altýndan eðilerek girmemizle yolculuk baþladý. Rehberimiz, projenin mimarý, 2010 baharýndan beri benzer kelimelerle Emek in yýkýlmayacaðýný ve proje bittiðinde ne kadar baþarýlý bir restorasyon çalýþmasý göreceðimizi anlatan Fatih Kesgün. Gezinin önemli bir kýsmý, Beyoðlu nun tarihi binalarýndan Serkildoryan ýn daha önce hiç görmediðimiz katlarýný ve odalarýný görmeye ayrýlmýþtý. Kulüp olarak, otel olarak kullanýlmýþ, yangýn geçirmiþ, yenilenmemiþ, hem dimdik ayakta kalmýþ, hem pek korunmamýþ, yanýna yöresine saçma duvarlar örülerek canýna okunmuþ bir güzel bina. Yüksek tavanlý geniþ odalardaki yüz yýllýk bezemelerin, özgün yer döþemelerinin, eski usul asma katlarýn, hem ne kadar güzel bir tarihi barýndýrdýðý, hem de yýllar içinde hiç korunmadýðýný uzun uzun dinledik. Ancak Emek Sinemasý tartýþmalarýnda yýllardýr ayrýntýlara boðulmaktan sýkýlmýþ olan herkes gibi, geziye çaðrýlan gazetecilerin niyeti de ýsrarla Emek Sinemasýný görmek ve oraya neler yapýldýðýný anlamaktý. Þirket yetkililerinden biri, bu ýsrarýmýzý görünce, Emek bu yapýnýn küçük bir parçasý deyiverdi, bir kez daha. Kibar bir cevap vermek adýna, Küçük olsun, bizim olsun diyebildik. Melek Apartmaný nýn içinden geçerek sýra Emek Sinemasýný gezmeye geldi. Makine dairesinin daracýk merdivenlerinden inmemiz de belki de Emek in bu haliyle korunamayacaðýna inanmamýz için istenmiþti. Salona ulaþtýðýmýzda ise, en fazla biraz temizliðe ihtiyacý olduðunu gördük. Çünkü her þey yerli yerindeydi, salon, koltuklar, perde, iþlemeler, hatta fuayede afiþler... Manzara hem duygusaldý hem de en kötüsüne hazýrlanmýþ gazetecilerde bir miktar þaþkýnlýk yarattý. Sevinmek için henüz erken olduðunun farkýndaydýk ama sinemayý sapasaðlam ayakta görünce umutlar daha bir yenilendi sanki. ASLINDA YERÝNDE KORUNABÝLÝRMÝÞ Aslýnda bir süredir içeride çalýþmalar yapýldýðý biliniyordu, bu nedenle Emek için her þeyin çoktan bittiðini düþünmeye baþlayanlar çoðalmýþtý. Hatta Emek Sinemasýnýn sökümüne baþlandýðý açýklanmýþtý. Oysa, Fatih Kesgün ün söylediðine göre, þu ana kadar yapýlan çalýþma, sadece Her bir metre karesinin tespiti olmuþ. Mimar Kesgün, hâlâ Bunun bir yýkým projesi olduðunu düþünen var mý? gibi sorular sorup bizi inatla, Emek in taþýnacaðý dördüncü katta ayný duvara dokunacaðýmýzý söyleyerek ikna etmeye çalýþtý. Bu duvara dokunma nereden çýktý anlamadýk ama bir kez daha gördük ki, Emek Sinemasýnýn korunmasý derken ayný dili konuþmuyoruz. Hele sinemanýn yerinde de korunabileceðini ama bunu onlarýn tercih etmediðini söyleyince, tartýþma baþladý. Aslýnda bu ifade, bütün inkarlarýna ve itirazlarýna raðmen, yýllardýr Emek yýkýlmasýn diyenlerin haklý olduðunu kabul etmekten baþka anlama gelmiyordu. Korunabilirdi yani, hatta hiçbir þey yenilenme çalýþmasý yapýlmadýðý halde Emek te bugün film göstermek istesek, gösterilir. RANT DEÐÝL SÜRDÜRÜLEBÝLÝR Rant kelimesine þiddetle itiraz edildi, sonra da onun biraz süslü hali olan sürdürülebilir lafý onlarca kez kullanýldý. Þirket temsilcilerine anlatmak pek mümkün olmasa da, küçük bir parça olarak Emek i bile olduðu gibi korumamaya sürdürülebilir olmadýðý için karar vermek, zaten Emek in teslim olmasý demek. Ýçeride öðrendiðimiz bir geliþme de, þimdi tahliye kararýnýn çýkmasýnýn beklendiði, þirketin ondan sonraki planýnýn ruhsata baþvurmak ve inþaata baþlamak olacaðý. Emek in sapasaðlam yerinde duruyor olmasý ise, bir sinema salonu olarak hâlâ gayet sürdürülebilir bir görüntüsü olduðunu hatýrlattý bir kez daha. Bu da, hiçbir þey bitmiþ deðil demek. (Ýstanbul/EVRENSEL) Hüseyin AYKOL Bu yýl dokuzuncusu düzenlenen Abdullah Baþtürk Ýþçi Edebiyatý Ödülleri ni kazananlardan biri de Muzaffer Oruçoðlu nun Grizu - Ýkinci Mükellefiyet adlý eseri oldu. Ülkemizin önemli siyasi simalarýndan biri olan Muzaffer Oruçoðlu nun yazarlýk öyküsü, onun Rize Öðretmen Okulu yýllarýnda baþladý. O zamanlar, Türkiye Ýþçi Partisi sempatizanýydý. Yön, Akþam ve Ulus gazetelerini okuyor, köþe yazarlarýndan etkileniyor, defterine siyasi makaleler yazýyordu. Okulun duvar gazetesine bunlarý koyamadýðý için, arada bir þiir yazýyordu bu gazete için. Ýstanbul a 1966 yýlýnda geldiðinde, Varlýk, Yeni Ufuklar, Soyut, Türk Dili gibi edebiyat dergilerini okumaya baþladý arasýnda, Çapa Yüksek Öðretmen Okulu nda, bir roman ve kýsa öyküler yazdý ama yayýnlatamadý. Öykülerini okumasý için kiþiler, daktilo ile yazýlmadýðý için bakmadýlar bile. I973 de tutuklandý. 13 yýllýk cezaevi hayatýnda, iki roman ve aramalarda þiiri gizlemek daha kolay olduðu için bol bol þiir yazdý. Tahliye olduktan bir müddet sonra, þiiri býraktý ve romanda yoðunlaþtý. Yeraltýna ve madencilere ilgiliydi Abdullah Baþtürk Ýþçi Edebiyatý Ödülü nü kazanan kitabýný, yani madencileri yazma isteði, ciddi olarak, Bartýn Cezaevi ndeyken oluþtu. Elbette bundan önce de yeraltýna ve madencilere bir ilgisi vardý. Çobanlýk yýllarýnda olduðu gibi, kaçak yýllarýnda da kaya kovuklarýna, maðaralara ilgi duyuyordu. Dersim de, bir yýl, tek baþýna daðlarda dolaþtý, kaya kovuklarýnda, maðaralarda yaþadý. Madencilerin yaþamýyla yakýndan ilgilendiði dönem, Maltepe ve Niðde Cezaevi nde, Türkiye Ýþçi Sýnýfý nýn yaþam ve mücadele tarihini yazdýðý, arasýydý. Ýþçilerin ölümü romaný yazdýrdý Zonguldak madencilerinin yaþamýný ve mücadelesini, bir inceleme eseri olarak yazarken, madene dair þiirler de yazdý. 500 sayfalýk bu inceleme eseri, 12 Eylül þartlarýnda, arkadaþý Aslan Kýlýç ýn köyündeki kuyuda çürüdü, kayboldu. Bartýn Cezaevi ndeyken, madene olan ilgisi daha da derinleþti. Cezaevi þartlarýnýn düzelmesi için girdikleri 11 günlük açlýk grevini bitirdikleri gün, 109 iþçinin grizu patlamasýnda öldüðü haberi geldi. Grizunun ve ölülerin yarattýðý matem cezaevini sardý. Oruçoðlu, yaralý iþçiler için kan verirken bayýldý. Madencilerin yaþamýný roman olarak yazma isteði o zaman oluþtu. Aramalardan ve kaynak sorunundan dolayý cezaevinde yazamadý. Tahliyeden hemen sonra askere alýndý ve firar edip yurt dýþýna çýktý. Avustralya daki altýn madenlerini, Almanya daki kömür madenlerini, maden müzelerini, yeraltýna girerek inceledi. Zonguldak kömür madenlerinden getirilip Duisburg kömür madenlerinde çalýþtýrýlan Zonguldaklý iþçilerle konuþtu ve hazýrlýk dönemini tamamlayýp, yazmaya baþladý romaný. Ýþçi edebiyatý zayýf Oruçoðlu na edebiyat üzerine düþüncelerini ve þu anda neler yazmakta olduðunu sorunca, þunlarý söylüyor: Bugünkü edebiyatýmýz, kendi kaynaklarýna yöneliyor, biçimde ve özde yenilenme yeteneðini gösteriyor; geçmiþe nazaran daha güçlü bir edebiyat diyebilirim. Ancak bu edebiyat, geçmiþte olduðu gibi bugün de, iþçi sýnýfýnýn dünyasýna girmiyor, girme eðilimini de göstermiyor. Bu bakýmdan iþçi edebiyatý zayýf. Ama bu durum, her yerde söz konusu. Bugünlerde, romanlarýnýn, yeni baskýlarýný hazýrlýyorum. Romaný yazar, okuyucuya sunarým. Bu bir nevi, roman müsveddesidir. Roman hakkýnda, okuyucudan gelen yazýlý ve sözlü eleþtirileri, önerileri, övgüleri aldýktan sonra, romaný gözden geçirir, son þeklini veririm. Bu benim, Yazardan okura, okurdan yazara yöntemimdir. Nitekim politikada da buna, kitlelerden kitlelere denilir. Özgür Gündem

6 Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Cuma Onur ÞAHÝN Nevþehir Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði Baþkanlýðýnýn ev sahipliðince hazýrlanarak uygulamaya konulan; 5996 Sayýlý Veteriner Hizmetleri, Bitki Saðlýðý Gýda ve Yem Kanunu, Gýda iþletmelerinin taþýmasý gereken asgari teknik ve hijyenik þartlar, Gýda iþletmecisinin sorumluluklarý, Ekmek ve ekmek çeþitleri tebliði hakkýnda sektör temsilcileriyle birlikte tarihinde geniþ katýlýmlý bir toplantý yapýldý. Toplantýya; Nevþehir Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Ahmet ÞAHÝN, Ýl Müdür Yardýmcýsý Kenan ÞAHÝN Nevþehir Esnaf ve Sanatkârlar Odalarý Birlik Baþkaný Ýsmail ÖRDÜ, Fýrýncýlar Odasý Baþkaný Ahmet ERDOÐAN, Esnaf ve Sanatkârlar Odasý Baþkaný Nafiz ÇALIÞKANER, Birlik Baþkan Vekili Elektrikçiler Odasý Baþkaný Mustafa GÖK, Nevþehir Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü teknik personelleri, gýda, tarým ve unlu mamuller üzerine üretimi yapan firma yetkilileri katýldý. Toplantýda Nevþehir Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Ahmet ÞAHÝN yaptýðý konuþmada: Ülkemizde insanlarýmýzýn en önemli besin kaynaðýnýn ekmek olduðuna deðinirken, ekmeðin saðlýklý koþullarda üretilmesi, saðlýklý koþullarda tüketiciye sunulmasý için Bakanlýðýn sunduðu teblið doðrultusunda ilimizde de yeni uygulamalarýn önümüzdeki günlerde devreye konulacaðýný söyledi. Ýl Müdürü ÞAHÝN, konuþmasýnýn devamýnda ; Bu toplantýya katýlan herkesin insanýmýz açýsýndan ve Ýl Müdürlüðümüzün yetki alanýnda olmasý nedeniyle bizim açýmýzdan öneminizi iyi biliyoruz. Zira Türkiye de insanýmýzýn öncelikli besin kaynaðý ekmek. Ekmeðin saðlýklý koþullarda üretilmesi ve ayný koþullarda tüketime sunulmasý çok önemli. Yeni teblið ile birlikte ekmeðin açýk olarak satýþa sunulduðu bakkal ve marketlere yönelik kesin uygulanmasý istenen hükümler var. 280 derece gayet saðlýklý bir ortamda piþen ekmeðin ayný koþullarda tüketicinin sofrasýna konulmasý hem bizim hem de Bakanlýðýmýzýn en büyük isteði. Ekmeðin halka arzý esnasýnda ekmeðimize herhangi bir mikrobun bulaþmamasýný istiyoruz. Gördüðüm kadarýyla fýrýnlarýmýzýn ekmeði bakkal ve marketlere ulaþtýrýlmasýnda kullanýlan araçlarýnýzda herhangi bir sorun yok. Ancak bakkal, market ve büfelerde ekmek ne yazýk ki her türlü riske açýk. Yeni teblið ile birlikte fýrýncýlarýmýzýn ben saðlýklý ortamda ekmek ürettim, bakkala, markete ve büfeye ulaþtýrdým demekle de iþ bitmiyor. Ekmek satýþý yapýlan yerlerde mutlaka ekmekle muhatap olan kiþiye eldiven kullandýracaðýz. Ekmeði koruyacaðýz. Elle kirlenmesini önleyeceðiz. Bakkal, market ve büfelere de bu anlamda ciddi yaptýrýmlarýmýz olacak. ÇIPLAK ELLE EKMEK SATTIRMAYACAÐIZ Dedi. Toplantý da Nevþehir Esnaf ve Sanatkârlar Odalarý Birlik Baþkaný Ýsmail ÖRDÜ de bir konuþma yaptý. ÖRDÜ, konuþmasýnda: Geçtiðimiz ay ilk olarak bölge turizmcilerinin sorunlarýnýn dinlenmesi ve sorunlarýn çözümüne yönelik çalýþmalarda bulunulmasý amacýyla baþlatýlan sektörel toplantýlarýnýn ikincisinde bu kez ilimizde unlu mamül üretimi yapan fýrýncýlar, pastacýlar ve tatlýcýlarýn sorunlarýnýn ele alýnacaðý toplantýya katýmýn kýþ þartlarýna raðmen yüksek oluþundan dolayý memnun odluðunu söyledi Birlik Baþkaný ÖRDÜ, Toplantýmýza kýþ þartlarýna nazaran katýlýmýn yüksek oluþu bizleri mutlu etti. Hatta toplantýya katýlmak isteyip kýþ þartlarýndan dolayý katýlamayacaðýný beyan eden çok sayýda esnafýmýza raðmen toplantýnýn ilgi görmesi memnuniyet verici. Bu toplantýmýzda fýrýncýlarýmýzýn, pastacýlarýmýzýn ve tatlýcý esnaflarýmýzýn karþý karþýya kaldýklarý sorunlarý konuþalým ve yeni gýda kodeksi ile ilgili esnaf ve sanatkârýmýzýn karþý karþýya kalabilecekleri sorunlarý da ele alalým istedik Dedi. Konuþmalardan sonra, Nevþehir Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðünde görevli Gýda ve Yem Þube Müdürü Devrim ÖDEN, Gýda Kontrol Görevlileri Erkan DÝLLÝ ve Serkan TEKÝN tarafýndan yeni gýda kodeksinde öngörülen uygulamalar ve tebliðler hakkýnda katýlýmcýlara powerpoint eþliðinde sunum gösterilerek, katýlýmcýlarýn konuyla ilgili sorularý cevaplandýrýldý. Ayrýca, ekmeðin yeni gýda tebliði doðrultusunda hangi tür ambalajla satýþa sunulmasý konusunun yaný sýra, fýrýncýlarýn yeni teblið ile birlikte mutlaka üretmesi gereken tam buðday ekmeði, tam buðday unlu ekmek ve kepekli ekmek çeþitlerinin üretim þartlarý konusunda da görüþ alýþveriþinde bulunuldu. Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hasan KANKAL Nevþehir'de, 'Evde Bakým Hizmeti Projesi' kapsamýnda, 2 bin 615 kiþiye 16.5 milyon TL ödeme yapýldý. Nevþehir Sosyal Hizmetler Ýl Müdürü Hüseyin Þener, bakýma muhtaç özürlü bireyleri bulunan ailelere, her ay bir asgari ücret tutarý olan 630 TL maddi destekte bulunduklarýný söyledi. Yardýmdan 2011 yýlýnda 2 bin 615 kiþinin faydalandýðýný açýklayan Þener, evde bakým ödemesinden faydalanmak isteyen ailelerin, yüzde 50 özür raporu ile birlikte Sosyal Hizmetler Ýl Müdürlüðü'ne baþvuruda bulunmalarý gerektiðini kaydetti. Yapýlan baþvurunun ardýndan Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hüseyin KAÝM Nevþehir in Yeni Kayseri Caddesi nin baþlangýç noktasýnda uzun yýllar trafo binasý olarak kullanýlan yapý,nevþehir Belediyesi ekipleri tarafýndan yýkýldý. Nevþehir de uzun süre Dr. Ý.Þevki Atasagun Kadýn Hastalýklarý ve Çocuk Hastanesi nin hemen yaný baþýnda bulunan ancak Nevþehir Belediyesi nin TOKÝ ile iþbirliði halinde yeni Devlet Hastanesi nin kurumlarýndan 3 kiþilik bir heyetin özürlü bireyin durumunu incelediðini ifade eden Þener, "Yaptýðýmýz incelemede ilk olarak özürlü bireyin raporu deðerlendiriliyor. Kiþi için yüzde 50 özürlü raporu verilmiþ olabilir; ancak biz bireyin kendi baþýna ihtiyaçlarýný giderip, gideremediðini ve bir baþkasýnýn yardýmýna ihtiyaç durup duymadýðýný inceliyoruz. Buradan sonra ekonomik kriterler söz konusu. Kiþi özürlü ve bakýma muhtaç olmasýnýn yanýnda ailenin toplam gelirinin aile fertlerine bölündüðünde bir kiþiye düþen gelir miktarý asgari ücretin 3'te 2'sinden az olmasý gerekir. Bu kriteri de taþýdýðý takdirde özürlü bireye bakan ailesine veya akrabalarýna aylýk maddi yardým yapmaya baþlýyoruz." dedi. yapýlmasý ile Belediye nin mülkü haline gelen merkezdeki bulunan Trafo binasý,geçtiðimiz günlerde MEDAÞ yetkilileri tarafýndan boþaltýlmýþtý. Nevþehir Emniyet Müdürlüðü ne baðlý trafik ekipleri ile Nevþehir Belediyesi Zabýta Müdürlüðü ekipleri,yýkýmýn yapýlacaðý alanda gerekli güvenlik önlemini almasý ile birlikte baþlatýlan eski trafo binasýnýn yýkýmý yaklaþýk 20 dakika sürdü.vatandaþlarda yýkýmý yol boyundaki kaldýrýmlardan izledi.

7 Statükonun çocuklarý; AKP, Diyanet ve Sünni ulema bütünleþerek, Alevilere karþý duvar ördüler. Aralarýndaki uzlaþýya göre; Alevilerin talepleri kulak ardý edilecek, ibadet etme, inançlarýný yaþama-yaþatma haklarýna dair talepleri karþýlanmayacak; askeri ve yargý organlarý baþta olmak üzere bürokrasiden tasfiye edilecek, soru ve sorunlarý görmezden gelinecektir. Alevi deðerleri coðrafyamýzdan tümüyle kazýnýncaya deðin, Osmanlýdan intikal eden asimilasyon politikalarý, ne pahasýna olursa olsun arttýrýlarak sürdürülecektir. Haksýzlýk etmeyeyim; esas olarak bu duvar, salt Alevilere deðil, Cumhuriyet, laiklik, demokrasi, eþitlik deðerlerine karþý örülen bir duvardýr. Bu duvara dair siyaset, eskiden sað liberal parti mahfillerinde tespit edilir, uygulanýrdý. Þimdi o görevi statükonun en geri kanadýný teþkil eden Diyanet devraldý. Orada kotarýlýyor ve sürekli tahkim ediliyor. Biz, bu haramla iþtigal eden, beytü-l maal i yaðmalayan; yiyen içen, har vurup harman savuran, ülkeye-millete külli zararýndan gayrý hiçbir hayrý olmayan teþkilatýn, siyasi mirasýný ve Alevilere dair tutumunu ele alacaðýz. Bu ilkel miras kimden kaldý? Bu siyaset tarzý, önce Emevi Ýslam anlayýþýnýn, daha sonra Osmanlýnýn; dünyaya, inanca, devlete, insana, özgürlüðe dair tasarýmlarý ve kalýplarýdýr. Emevi hanedaný, Hz. Peygamberin inanç anlayýþýný tanýmadý. O nun evlatlarýna bir yudum suyu bile çok gördü: ya Ýslam örtüsü altýnda cahiliye döneminin þartlarýný kabul edip bana biat edeceksiniz, ya da öleceksiniz dedi. Ehl-i Beyt evlatlarý, Peygamberin yolunda direnince, hepsi öldürüldü!.. Bugün AKP Diyanetinin Alevilere uyguladýðý siyaset bundan farklý deðil; Sünni ibadet anlayýþýný kabul etmezseniz, vatandaþlýk haklarýndan yararlanamazsýnýz; buna izin vermeyeceðim diyor Ýzmir ve Mersin Ýl Genel Meclisleri cemevi ibadethanedir diyor, AKP nin valileri hayýr diyor. Alevi bir mahkum idareden dede talep ediyor, cezaevi idaresi hayýr, hoca gönderelim diyor. GATA da ölen erin ailesi cenazeyi cemevine götürmek üzere cenaze aracý istiyor, komutanlýk hayýr, ancak camiye giderseniz veririz diyor. Bunlar, Osmanlýnýn Alevileri cezalandýran yaklaþýmýný, günümüzde hem de birebir AKP nin temsil ettiðini gösteren acý gerçekler. Ýslam tarihini incelediðimizde, bu siyasi yapýnýn AKP ya da Osmanlý tarafýndan deðil, Ýslam ýn dört halife dönemini takiben Muaviyenin halifeliði döneminde, Peygamber ailesine karþý sistematize edildiðini bütün açýklýðýyla görmekteyiz. Emevi döneminin siyaset anlayýþýna göre, bedeli ne olursa olsun saltanat sürdürülecektir. Emevi saltanatýna; deðil Hz. Ali veya Hz. Hüseyn, Peygamber de karþý çýksa, bir kulp takýp öldürülecek, bertaraf edilecektir. Muaviye, iktidar uðruna her þey mubahtýr diyen; gerçekten de soysuzluðu Hz. Muhammed in soyunun kurutulmasýna kast etmeye kadar götürebilen; din, iman, insanlýktan nasiplenmeyen aþaðýlýk bir figürdür. Ýslam Peygamberinin incimercaným dediði sevgili torunlarýndan Hasan ý zehirleterek öldürten, Ehl-i Beyt e zulmeden, ölmeden önce de iktidarýný, kendinden beþ beter daha aþaðýlýk biri olan oðlu Yezid e býrakan adamdýr. Yezid, evrenimizi kirletmek konusunda babasýna rahmet okutmuþtur. Otuz bin askerine ilaveten dönek Küfelileri de yanýna alarak; eþi, çocuklarý ve akrabalarýyla birlikte sadece yetmiþiki kiþi olan Hz. Hüseyn nin efradýna savaþ ilan edecek kadar alçalmýþtýr. Medine ve Mekke de Mervan ýn baskýlarýna dayanamayýp oradan Kerbela ya gelen Hz. Muhammed in torunu Hz. Hüseyn i ve evlatlarýný önce susuzluða mahkum ettirmiþ, sonra da þehit edilmeleri için emir vermiþtir. Bu yüzden evrenimizde en çok lanet okunanlar, baþta Yezid olmak üzere; Ebu Süfyan, Hind, Muaviye, Mervan, Þimir dir. Hepsine lanet olsun! Hükümet, adalet, demokrasi, eþitlik ilkelerine deðil, yukarda isimleri sayýlan Emevi siyaseti güdüyor. Belli ki, Diyanet, Fetullah, ABD ve de ulema böyle fetva veriyor. Hz. Muhammed, Arabýn sefil yaþamýna son veren büyük bir liderdir. Arap âlemini cendereye alan Cahiliye dönemini, putlarýný, tabularýný ve insanlýk dýþý alýþkanlýklarýný tasfiye etmiþ, kadýn ve kýzlarýn dramýna son vermiþtir. Bu dönemde adeta baltalarýný gömmek zorunda olan Ümeyye kalýntýlarý, dört halife dönemi sonrasýnda iktidarý gasp etmiþ, baltalarýný çýkarmýþ, Hz. Muhammed in din ve ahlakýný sürdüren Ehli Beyt ini ortadan kaldýrarak, Ýslam öncesi müesses nizama geri dönmüþtür. Atatürk sonrasý hortlayan dinci gericilik gibi Bu yüzden, bugün Ýslam la ambalajlanan ve dayatýlan din, Peygamberin dini deðil, Ýslam öncesi Cahiliye döneminin din anlayýþýdýr. Bu din anlayýþýnda, kýlýfýna uydurursanýz minareyi çalabilir, deveyi hamuduyla yutabilir, hýrsýzlýk yapabilir, ananýzý boyayýp babanýza satabilirsiniz. Hele de mubahtýr diyen bir ulema bulursanýz, haram yiyebilir, rüþvet alabilir, dini, imaný kullanabilir, Allah la aldatabilirsiniz. Ýslam ülkeleri arasýnda tek farklý olan ülke Türkiye (idi). Atatürk dönemi Türkiye sinin, dinci-çýkarcý ulemayý tasfiyesi ve muasýr medeniyet hedefine yönelmesiyle birlikte Türkiye ataða kalkmýþ, çok partili hayata geçilmiþ, din, vicdanlara havale edilmiþ, demokrasi ve laiklik filizlenmeye baþlamýþtý. Emevi ardýllarý, modern Türkiye yi ve demokrasiyi hazmedemediler; toplumun din duygularýný kullanarak yeniden iktidar oldular ve tekrar cumhuriyet deðerleriyle savaþmaya baþladýlar. Çocuklara Umre Müjdat Gezen; ailesi bot alamadýðý için okula terlikle giden öðrencilerin ülkesinde Umre turu düzenleyenlerin ruh saðlýðýndan þüphe ederim diyor. Diyanet baronlarý gezmek istemiþ Haramla yaþamýn keyfini çocuklara da aþýlayacaklar. Masraflarý aileler karþýlayacakmýþ; hiç önemli deðil, her yýl bu fukara, aç ve sefil milletin üçmilyardolarýný gasp ediyorsunuz; gerisi laf-ý güzaf Çocuklara ne anlatacaksýnýz; Yezid soylularýn, iktidar ve menfaat uðruna Peygamber neslini nasýl tükettiðini mi? Necef i, Kerbela yý, Medine yi, Hz. Peygamberin inþa ettirdiði Secde Evini mi? Uhud harbinde Hz. Hamza yý katledip ciðerlerini çið çið yiyen Yezid in büyükannesi Hind in hikayesini mi? Alevilerin vergisiyle Emevicilik oynadýðýnýzý mý; kul hakký yiyenlerin cehennemin dibine gideceðini mi? Bütün Ýslam dünyasýnda mezhep savaþlarý sürerken, ülkemizde de hortlatmaya çalýþtýðýnýzý mý? Yoksa Yoksa komþu Ýslam ülkelerinde; Irak ve Suriye de mezhep savaþlarý baþlatýp, Türkiye yi ateþ çemberinin içine atmak üzere olduðunuzu mu? Allah ýslah etsin! Sulucakarahöyük/ANKARA DÝSK e baðlý Tüm Emekliler Sendikasý (Emekli Sen), 15 Ocak 2012 tarihinde, sendika merkezinde yaptýðý Baþkanlar Kurulu nda baþta emekliler olmak üzere ülkede yaþanan sorunlar ve güncel geliþmelere iliþkin bir tartýþma yürüttüler. Emekli Sen, yapýlan toplantý ve sonucuyla ilgili bir bildirge yayýnladý. Sabah baþlayan Baþkanlar Kurulu toplantýsý akþama kadar sürdü ve akþam kurum temsilcileriyle birlikte TMMOB / Ýnþaat Mühendisleri Odasý (ÝMO) lokalinde dayanýþma yemeðinde buluþuldu. Bu ülkenin yükünü taþýyan emeklilerin yemeye, içmeye ve gülmeye de ihtiyaçlarý var Yemekte sohbetler edildi, þarkýlar söylendi, oyunlar oynandý ve birlikte halaylar çekildi. Çekiliþler yapýldý, þanslý olanlar kitaplar kazandý. Günü güzel bir þekilde geçiren Emekli Sen Baþkanlar Kurulu üyeleri 16 Ocak Pazartesi günü, saat: 11:30 da, VEKÝLLER ASILLARI UNUTMA pankartý açarak TBMM Dikmen kapýsý önüne yürüdüler ve SERMAYEYE KIYAK EMEKLÝYE SEFALET SAÐLIKTA KATKI PAYINA HAYIR SENDÝKA HAKKIMIZ SÖKE SÖKE ALIRIZ EMEKLÝYE ÝNSANCA YAÞAYACAÐI ÜCRET SEFALETE TESLÝM OLMAYACAÐIZ - VERÝLEN SÖZLER TUTULSUN ÝNTÝBAK YASASI ÇIKARTILSIN dövizleri taþýdýlar. Emekli Sen Baþkanlar Kurulu, SAVAÞA DEÐÝL EMEKLÝYE BÜTÇE FAÞÝZME KARÞI OMUZ OMUZA ZAFER DÝRENEN EMEKLÝNÝN OLACAK AKP HALKA HESAP VERECEK ZAM ZULÜM ÝÞKENCE ÝÞTE AKP YAÞASIN ÖRGÜTLÜ MÜCADELEMÝZ EMEKLÝYE DEÐÝL ÇETELERE BARÝKAT BASKILAR BÝZÝ YILDIRAMAZ KURTULUÞ YOK TEK BAÞINA YA HEP BERABER YA HÝÇ BÝRÝMÝZ HAK VERÝLMEZ ALINIR ZAFER SOKAKTA KAZANILIR sloganlarýný haykýrarak Emekli Sen Genel Merkezi önünden, Güvenpark dolmuþlarýna kadar yürüdüler. Devletin silahlý güçlerinin engel olmasý nedeniyle buradan sonraki yürüyüþlerine pankartlarýný kapatarak devam ettiler. Emeklilikte Yaþa Takýlanlar Ankara Grubu temsilcilerinin de pankartlarýyla katýldýðý yürüyüþ TBMM Dikmen Kapýsý önünde basýn açýklamasýyla sürdü. Seçim malzemesi yapýlan emeklilerin sorunlarý sürüyor Ýntibak Yasasý tartýþmalarýnýn gündemde olduðu bir süreçte yapýlan yürüyüþ sonrasýnda konuþan Emekli Sen Genel Baþkaný Veli BEYSÜLEN, egemenlerin kendilerini yýllardýr maðdur ettiðini ve son yýllarda ise AKP ile muhalefetin emeklileri seçim malzemesi yaptýklarýný söyledi. Emeklilerin aylýklarýnýn hesaplanmasý yazboz tahtasýna döndü Sosyal Sigortalar Kurumu nda (SSK) 13 kez emekli aylýklarýnýn hesaplanmasýna dönük ölçülerin deðiþtirildiðini belirten BEYSÜLEN, yazboz tahtasý haline gelen bu yöntemler sonucu emeklilerin kendilerine baðlanan aylýk ücretleri arasýnda farklýlýklarýn olduðunu kaydetti. Emekli aylýklarýndaki farklýlýklar kurumsal birleþme gerçekleþtiði halde giderilmedi Bu farklýlýklarýn giderilmesi konusundaki taleplerinin yýllardýr gerçekleþtirilmediðini söyleyen BEYSÜLEN, hükümetin 3 sosyal güvenlik kurumunu birleþtirdikten sonra bir standarda oturtacaðýný söylemesine raðmen, bununda günümüze kadar gerçekleþtiðine tanýk olunmadýðýný belirtti. Gündeme gelen Ýntibak Yasasý emekli aylýklarýndaki adaletsizliði gideremez BEYSÜLEN, þu anda hükümetin yaptýðýnýn Ýntibak Yasasý ndan öte SSK emeklileri arasýndaki 2000 yýlý öncesi ve sonrasýnda emekli olanlar arasýndaki aylýk ücret farkýný düzenlemeye dönük sýnýrlý bir çalýþma olduðunu bildirdi. Nereden emekli olunduðundan çok günün koþullarýna göre bir ücret belirlenmesi önemli Esas olarak Ýntibak yasasýndan anlaþýlmasý gerekenin geçmiþte hangi sosyal güvenlik kurumundan emekli olursa olsun, emekli aylýk ücretlerinin yaþam koþullarýna uygun hale getirilmesi olduðunu belirten BEYSÜLEN, oysa bugün bakýldýðýnda ölçü olarak ne açlýk sýnýrý, ne yoksulluk sýnýrý, ne de asgari geçim endeksi gibi rakamlarla karþýlaþtýrmanýn mümkün olmadýðýný söyledi. HABERÝN DEVAMI 8 DE

8 Emeklilerin taleplerini içeren imzalar siyasi parti gruplarýna BEYSÜLEN, basýn açýklamasýndan sonra oluþturulan 4 kiþilik heyetle birlikte intibak yasasýnýn biran önce çýkarýlmasý, saðlýk ödemelerine son verilmesi ve emeklilerin promosyon talepleriyle ilgili toplanan imzalarý TBMM de grubu bulunan siyasi partilere teslim etmek için gruptan ayrýlarak meclis kapýsýna yöneldi. Heyetin ayrýlmasýndan sonra Emeklilikte Yaþa Takýlanlar Ankara Grubu da bir açýklama yaptý. Emekli Sen Baþkanlar Kurulu toplantýsý, Sonuç Bildirgesi: 1. Geride býraktýðýmýz 2011 yýlý dünyamýzdan kan ve gözyaþýnýn eksik olmadýðý, finans sermayesinin yol açtýðý ekonomik kriz dolayýsýyla, emeðiyle yaþayan milyonlarca insanýn yoksulluk, açlýk ve sefaletle baþ baþa kaldýðý bir yýl olarak tarihe yazýlacaktýr. Bunun yegâne sebebi kapitalizmin doymak bilmeyen kar hýrsýdýr yýlýnda ülkemizde bütün bu acýlardan payýna düþeni almaya devam etti. Yýllardýr çözülmeyen, çözülmesi için gerekli adýmlar atýlmayan, Kürt sorununda 1990 yýllarýn çatýþmalý ortamýna geri dönüldü. Bu çözümsüzlük ve çatýþma ortamý yüz yýllardýr Anadolu topraklarý üzerinde, birlikte yaþayan Türkiye halklarýný günden güne yol ayrýmýna itmektedir. 9 yýldýr iktidarda bulunan ve sözde demokrat görüntüsü ile toplumu beklentiye sokmuþ olan AKP oy alma kaygýsýyla, 12 Haziran Milletvekili seçimlerinde eski söylemlerini terk etti ve milliyetçi söylemlere yönelerek, gerginliðin týrmanmasýna sebep oldu. Seçimlerden önce baþlayan operasyon furyasý ile seçilmiþ birçok yerel yöneticinin, siyasetçinin, bilim insanýnýn, gazetecinin, yazarýn, hukukçunun, sendika yöneticisinin, öðrencinin ve muhalif kimlikli insanlarýn tutuklanmasý, seçimlerden sonra da ayný hýzýyla devam ettiði gibi, muhalefet partilerine mensup seçilmiþ milletvekillerinin tutukluluklarýnýn devam ettirilmesi, uzun süren yargýlamalar, Kürt açýlýmýnýn sekteye uðramasý bir yana, soruna operasyonel yöntemlerle yaklaþýlmasý, iktidarýn en önemli bakanlýklarýndan Ýçiþleri Bakaný nýn tüm sivil toplum kuruluþlarýný, sendikalarý ve muhalif kuruluþlarý hedef alarak, düþünceyi, þiiri, karikatürü terör silahý saydýðý tehditkâr açýklamalar yapmasý toplumdaki gerilimin daha da artmasýna yol açmaktadýr. Bu gerginliklerin sebep olduðu çatýþmalý ortamýn yükselttiði tansiyonu düþürmesi gereken hükümet ise, þahin söylemlerine devam ediyor. Devlet yeni güvenlik konseptine yöneldi ve bölgede hareket eden her þey imha edilmeye baþlandý. Bunun en son örneði ise, yoksulluklarýna bu güne çare bulunmamýþ olan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaþý 35 Kürt köylüsünün savaþ uçaklarýndan atýlan bombalara hedef olmalarý ve hayatlarýný kaybetmeleridir. Bu çok vahim bir olaydýr ve basit bir operasyon kazasý veya istihbarat zaafý ile geçiþtirilemez. Daha da vahim olaný ise olayý tüm yönleriyle aydýnlatmasý için olayýn üzerine gitmesi gereken hükümetin, olayýn üzerine gidenlere karþý düþmanca tavýrlar takýnmasý ve herkesi tehdit etmesidir. Düne kadar ordu demokratikleþmeyi engelliyor diyerek, feveran eden ve en son örneði eski Genelkurmay Baþkaný Ýlker Baþbuð olan, birçok emekli ve muvazzaf Generalin tutuklanmasý için davalar açtýrmýþ olan iktidarýn, bu olaydan sonra Genelkurmay Baþkanýna teþekkür etmesi düþündürücüdür. Hükümeti olayýn örtbas edilmesine meydan vermemeye ve sorumlularýn cezalandýrýlmasý için gerekenleri yapmaya çaðýrýyoruz. 2. Türkiye de hep sorun olan, hukuksuz gözaltýlar, uzun tutukluluk uygulamalarý, yýllarca süren yargýlamalar, iki davayla gündeme oturmuþ bulunuyor. Bu davalar birbirinden ayrý gibi gözükse de, yapýlanlar iktidara muhalefet eden herkesi sindirmeye yönelik olduðu þüphesine neden olmaktadýr. Ergenekon ve KCK davalarýnda yýllardýr içeride yatan birçok insan henüz neyle suçlandýðýný bile bilmemektedir. Bunun yaný sýra kanýksanmýþ bir þekilde, sabahýn erken saatlerinde, baþlayan operasyonlarla binlerce insan deðiþik davalarda gözaltýna alýnmýþ ve tutuklanmýþ bulunmaktadýr. Ne yazýk ki operasyonlar, iktidarýn uyguladýðý uluslararasý sermaye programý ile emekçileri köleleþtirme politikalarýna karþý çýkan, teslim olmadan mücadeleyi seçen emek örgütlerine kadar uzanmýþ bulunuyor. Bunun en son örneði ise son KCK operasyonunda fahri üyesi bulunduðumuz Kamu Emekçileri Sendikalarý Konfederasyonu (KESK) Genel Merkezine yapýlan operasyondur. 21 Aralýk iþ býrakma eylemi ile Kamu Çalýþanlarý arasýnda itibarý yükselen ve önümüzdeki günlerde TBMM de tartýþýlacak olan sözde sendika yasasýna karþý yeni eylemler yapmaya hazýrlanan Kamu Çalýþanlarý örgütlenmesinin onurlu öncüsü KESK e yapýlan bu saldýrýyý þiddetle kýnýyoruz. Kimlere kadar uzanacaðý ve nerede duracaðý belli olmayan bu operasyonlar herkesi tedirgin etmekte ve toplumu karamsarlýða itmektedir. Özel yetkili Savcýlar, görevi muhalefet etmek ve ülke de yaþanan olumsuzluklarý gündeme taþýmak olan Ana muhalefet Partisi Genel Baþkanýnýn dokunulmazlýðýnýn kaldýrýlmasý için fezleke hazýrlaya bilmektedirler. Üzerinde asýl düþünülmesi gereken ise geçmiþte, Hukukçulardan þikayet eden ve maðduru oynayan Baþbakanýn, iþ kendi muhaliflerine gelince, olmasý gereken yapýlmýþtýr diyerek fezlekeye destek vermesidir. 3. Ýktidarýný gerginlik ve kamplaþmalara borçlu olan AKP uyguladýðý bütün bu saldýrý ve þiddet politikalarý yetmemiþ gibi, þimdide toplumu kamplaþtýran ve gerginliði yükselten yeni kararlar alýp, uygulamaya koyuyor. Atatürk ün kurtuluþ savaþýna öncülük etmek üzere, Anadolu ya ayak bastýðý ve ulusal kurtuluþ mücadelesinin simge tarihi olan 19 Mayýs Atatürk ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramý kutlamalarýnýn Milli Eðitim Bakanlýðý kararýyla, stadlar yerine okullara hapsedilmesi, bunun en son örneðidir. Hükümeti yeni kaplaþma ve gerginliklere sebep olacak bu tür uygulamalardan uzak durmaya ve toplumun deðerlerine saygý göstermeye çaðýrýyoruz. 4. Defalarca yapýlan deðiþikliklere raðmen yasakçý zihniyeti devam eden 12 Eylül anayasasýnýn yerine yeni bir anayasaya yapýlmasý için, çalýþmalara baþlanmasý ve TBMM içinde hazýrlýk komisyonu kurulmasý ve çalýþmalara baþlanmýþ olmasýný önemli buluyoruz. Anayasa en geniþ þekilde, toplumun tamamýnýn katýldýðý, görüþ ve öneriler sunduðu, genel kabule ve toplumsal mutabakata dayanmalýdýr. Bu nedenle, komisyonun daha katýlýmcý ve demokratik bir anayasa yapmak üzere, parlamento içi ve dýþý partiler ile Demokratik kitle örgütlerini, sendikalarý, meslek odalarýný ziyaret etmesi önemlidir. Ancak bundan önce birçok yasal düzenleme de yaþadýklarýmýz bize göstermiþtir ki, görüþ alýnmasýna raðmen, iktidar parlamento çoðunluðuna güvenerek bildiðini okumaktadýr. Umarýz, devam etmekte olan anayasa hazýrlýk çalýþmalarý da ayný akýbete uðramaz ve temel insan haklarý ile özgürlükleri teminat altýna alan, örgütlenme, düþünce, ifade ve düþünceyi yayma özgürlüklerinin yasaksýz kullanýlabildiði, ülke de yaþayan tüm farklýlýklarýn farklýlýklarýný özgürce yaþayabildikleri, kimsenin etnik kimliðinden, dini inanýþýndan veya kültürel ve mezhepsel farklýlýðýndan dolayý ötekileþtirilmediði, toplumun sahiplendiði gerçek bir anayasa yapýlýr. 5. Tüm komþularla sýfýr sorun diyerek, iktidar olan AKP iktidara gelmekte ve iktidarýný sürdürmekte dayandýðý emperyalist ABD nin bölgemiz ülkeleri üzerinde hegemonya kurma politikalarýna endekslediði dýþ politikasý sonucu ülkemiz, sýnýr komþumuz Suriye ile çatýþmanýn eþiðine getirilmiþ bulunmaktadýr. Yine ayný þekilde Ýran a karþý Füze Kalkanýnýn ülkemiz topraklarýna konuþlandýrýlmasý emperyalist batý ile Ýran arasýnda yaþanmasý muhtemel olan bir çatýþmada ülkemiz topraklarý hedef haline getirilmektedir. Hükümeti, ülkemiz topraklarýný, emperyalizmin saldýrý üssü haline getiren bu politikalarý terk etmeye ve baþta tüm komþularýmýz, tüm bölge ülkeleri ile barýþ içinde yaþayabileceðimiz barýþçýl politika izlemeye çaðýrýyoruz Haziran 2011 tarihinde yapýlan milletvekili seçimlerinde 3. kez tek baþýna iktidar olan AKP nin kurduðu 61. hükümet programý emekçi halkýn kazanýmlarýný yok etmeye devam edileceðini ortaya koymaktadýr. Amacý Türkiye yi uluslararasý sermayenin istediði ucuz emek cenneti haline getirmek olan iktidar, kýdem tazminatýný kaldýrmak, uzaktan çalýþma, özel istihdam bürolarý ve çaðrý üzerine çalýþma gibi yeni düzenlemeleri hayata geçirmenin hazýrlýklarýný yapmaktadýr. Bu politika ile çalýþanlar güvencesiz ve esnek çalýþmaya mahkûm edilecektir. 19. yüzyýl kölelik düzenin geri getirecek olan bu düzenlemelerin kabul edilmesi mümkün deðildir. Hükümet bir yandan çalýþanlarý güvensizleþtirme hazýrlýklarý yaparken, diðer yandan da, temel tüketim mallarý ile hizmetlerin fiyatlarýna zam yaparak, hayatýmýzý çekilmez kýlýyor.bu nedenle tüm emek örgütlerini iþçi konfederasyonlarý ile baðlý sendikalarý hükümetin, emekçi düþmaný politikalarýna seyirci kalmamaya ve iþçi sýnýfýnýn bedeller karþýlýðý elde ettiði haklarý korumak ve yeni kazanýmlar elde etmek üzere hep birlikte mücadele etmeye çaðýrýyoruz. 7. Hükümet programýnda, yýllardýr sürümce de býrakýlan intibak yasasýnýn kademeli olarak çýkarýlacaðý ifade edilmektedir. Kademeli olarak çýkarmanýn ne anlama geldiði açýk olmamakla deðildir. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanýnýn 2,5 milyon emekliyi ilgilendiriyor açýklamasý da yapýlmak istenenin, ayný þartlarý yerine getirerek emekli olan 2000 yýlý öncesi ve 2000 yýlý sonrasý SSK emeklileri arasýnda ki cüzi farklarý gidermeye yönelik basit bir iç düzenleme olduðunu göstermektedir. Hükümeti böylesi cüzi farklarý gidermek için iç düzenleme yapmak yerine, tüm emekli maaþlarýný deðerlendirmeye ve Türkiye nin asgari yaþam koþullarýný göz önüne alarak, büyük bir kýsmý açlýk sýnýrý altýnda kalan emekli maaþlarýný günün koþullarýna uygun hale getirmeye çaðýrýyoruz. 8. Yýllarýný bu ülkeye vermiþ olan emekliler, hayatýn her alanýnda büyük maðduriyetler yaþamaktadýrlar. Sendika olarak, 17 yýldýr bu maðduriyete karþý mücadele ediyor ve emeklilerin sesini ülkeyi yönetenlere duyurmaya çalýþýyoruz. Bu gün Türkiye de emeklilerin sorunlarýnýn bu kadar tartýþýlýyor olmasýnda önemli bir yere sahip olan bu mücadelemiz önümüzdeki süreçte yükselerek, devam edecektir. Sendika statü yasamýzýn biran önce çýkarýlmasý ve sendikamýzýn taraf alýnmasý hedefiyle önümüzdeki aylarda Türkiye nin deðiþik bölgelerinde bölgesel eylemler yapýldýktan sonra, ilkbahar aylarýnda Ankara da merkezi bir eylemle sonuçlandýrýlmasý için hazýrlýklara baþlanmasýný uygun bulmuþtur. 9. Bundan öncede, Sendikamýza yönelik baskýlarda simge olmuþ, Gaziantep þubemiz organ üyelerinin yaptýklarý Þube Genel Kurulundan dolayý, Ýl Emniyet Müdürlüðünün talebiyle Cumhuriyet Savcýlýðý tarafýndan, kabahatler kanuna göre para cezasýyla cezalandýrýlmalarýný protesto eden Baþkanlar Kurulumuz, Gaziantep þubemizle dayanýþmak amacýyla, önümüzdeki Baþkanlar Kurulunun Gaziantep de yapýlmasýnýn uygun olacaðý yönünde tavsiye kararý almýþtýr.

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

OKUL TATÝLÝNDE KAMPANYALI UMRE 10 Günlük Program (3 Gece Medine / 6 Gece Mekke) Gidiþ Tarihi: 29 Ocak 2015 Ýstanbul - Yanbu Dönüþ Tarihi: 7 Þubat 2015 Cidde - Ýstanbul 990 960 930 i: i: Bustan Al Masi

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

KASIM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

KASIM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili KASIM 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Akdeniz Karaduvar Mahallesinde muhtarları

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

BODRUM, RES LERE KARŞI BİRLİK

BODRUM, RES LERE KARŞI BİRLİK BODRUM, RES LERE KARŞI BİRLİK OLDU KOCADON: HALKIN İSTEMEDİĞİ PROJE, BODRUM DA OLMAZ BODRUM BELEDİYE BAŞKANI KOCADON, RES KONUSUNDAKİ TAVRINI KOYDU: MÜCADELEYE DEVAM KOCADON, ŞİRKETİN BELEDİYE BİZİ BAĞLAMAZ

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

MAYIS 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MAYIS 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MAYIS 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Aydıncık CHP İlçe Yönetim Kurulu ve Belediye

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR?

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? 3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? DAVET MEKTUBU Deðerli Katýlýmcýlar, Kentlerimizi daha saðlýklý bir geleceðe taþýmanýn yollarýný aradýðýmýz Kent ve Saðlýk Sempozyumlarýnýn ilkinde

Detaylı