FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU"

Transkript

1 FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

2 BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na Finansal Tablolara İlişkin Rapor Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm Anonim Şirketi nin ( Şirket ) 31 Aralık 2014 tarihli finansal durum tablosu ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait; kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, özkaynak değişim tablosu ve nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarını özetleyen dipnotlar ve diğer açıklayıcı notlardan oluşan ilişikteki finansal tablolarını denetlemiş bulunuyoruz. Yönetimin Finansal Tablolara İlişkin Sorumluluğu Şirket yönetimi; finansal tabloların Türkiye Muhasebe Standartları'na ("TMS") uygun olarak hazırlanmasından, gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan ve hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içermeyen finansal tabloların hazırlanmasını sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur. Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak, bu finansal tablolar hakkında görüş vermektir. Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanmasını ve bağımsız denetimin, finansal tabloların önemli yanlışlık içerip içermediğine dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. Bağımsız denetim, finansal tablolardaki tutar ve açıklamalar hakkında denetim kanıtı elde etmek amacıyla denetim prosedürlerinin uygulanmasını içerir. Bu prosedürlerin seçimi, finansal tablolardaki hata veya hile kaynaklı "önemli yanlışlık" risklerinin değerlendirilmesi de dâhil, bağımsız denetçinin mesleki muhakemesine dayanır. Bağımsız denetçi risk değerlendirmelerini yaparken, şartlara uygun denetim prosedürlerini tasarlamak amacıyla, işletmenin finansal tablolarının hazırlanması ve gerçeğe uygun sunumuyla ilgili iç kontrolü değerlendirir, ancak bu değerlendirme, işletmenin iç kontrolünün etkinliğine ilişkin bir görüş verme amacı taşımaz. Bağımsız denetim, bir bütün olarak finansal tabloların sunumunun değerlendirilmesinin yanı sıra, işletme yönetimi tarafından kullanılan muhasebe politikalarının uygunluğunun ve yapılan muhasebe tahminlerinin makul olup olmadığının değerlendirilmesini de içerir. Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, şartlı görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3 Şartlı Görüşün Dayanağı Şirket, ekli finansal tablolarında yer alan TL tutarındaki yatırım amaçlı gayrimenkullerinin ölçülmesinde gerçeğe uygun değer yöntemini kullanmaktadır. Türkiye Muhasebe Standartları, gerçeğe uygun değer yöntemi ile ölçülen yatırım amaçlı gayrimenkullerin her raporlama dönemi sonunda gerçeğe uygun değerlerinin tespit edilmesini ve bir önceki raporlama dönemi ile arasında olusan gerçeğe uygun değer değişimlerinin kapsamlı gelir tablosuna dahil edilmesini gerektirir. Ancak, 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değer tespitleri uzman bir kuruluş tarafından yapılmamış olup, ilişikteki finansal tablolarda yatırım amaçlı gayrimenkuller 15 Mart 2012 tarihinde belirlenen değerler ile gösterilmiştir. Sözkonusu değerlerin gerçeğe uygun değerlerden önemli derecede farklılık gösterip göstermediğine dair kanaat oluşturulamamıştır. Dipnot 28 da açıklandığı üzere, Şirket, %16,25 oranında hissesine sahip olduğu ve ilişkili şirketi olan Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. ( Beyaz Filo ) ye Sermaye artırım işlemi nedeniyle vermiş olduğu sermaye avansı için, sermaye arttırım işleminin iptal edilmesine bağlı olarak, avansın verildiği 29 Eylül 2012 tarihinden ilgili avans alacağının kapandığı 7 Mart 2014 tarihine kadar geçen süre için toplam TL tutarında faiz hesaplamıştır. Bu tutarın TL tutarındaki kısmı 31 Aralık 2012, TL tutarındaki kısmı 31 Aralık 2013 ve TL tutarındaki kısmı 31 Aralık 2014 tarihinde sona eren dönemlere ait olmakla birlikte ekli finansal tablolarda bu tutarın tamamı 31 Aralık 2014 tarihinde sona eren cari dönem kapsamlı gelir tablosuna yansıtılmıştır. Hesaplanan faiz tutarları ilgili dönemlerinde finansal tablolarına alınmış olsaydı ekli 31 Aralık 2013 tarihli finansal tablolarda yer alan uzun vadeli ilişkili taraflardan diğer alacaklar, geçmis yıllar karları ve net dönem karının sırasıyla, TL, TL ve TL tutarında artırılması, ertelenmiş vergi varlığının ise TL tutarında azaltılması gerekecekti. Aynı şekilde ekli 31 Aralık 2014 tarihli finansal tablolarda yer alan geçmis yıllar zararlarının TL tutarında azaltılması ve dönem net karının ise aynı tutarda azaltılması gerekecekti. Şartlı Görüş Görüşümüze göre, ilişikteki finansal tablolar, Şartlı Görüşün Dayanağı paragraflarında belirtilen hususların etkileri hariç olmak üzere, Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm Anonim Şirketi nin 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait finansal performansını ve nakit akışlarını, Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde sunmaktadır.

4 Dikkat Çekilen Hususlar 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle TL uzun vadeli finansal yatırımlar, TL kısa vadeli finansal yatırımlar, TL kısa vadeli diğer alacaklar olmak üzere Şirket net aktiflerinin toplam TL tutarındaki kısmı ilişkili kuruluş olan Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş.'ye dayalı varlıklardan oluşmakta olup bu tutar aktif toplamının %64'ünü oluşturmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu nun ( Kurul ) 2009/40 sayılı haftalık bülteninde yayımlanan 9 Eylül 2009 tarih ve 28/780 sayılı İlke Kararı na istinaden yatırım ortaklıkları ve finansal kuruluşlar dışında kalan borsa şirketlerinin, karar tarihinden başlayarak, 3. Kişiler lehine (grup şirketi, ana ortak veya herhangi bir gerçek veya tüzel kişi) teminat, rehin ve ipotek ( TRİ ) veremeyecekleri, karar tarihinden önce vermiş oldukları bu nitelikteki TRİ'lerin ise, mevcut büyüklükleri ve yaşanan küresel finansal krizin olumsuz etkileri dikkate alınarak, 2014 yılı sonuna kadar kademeli olarak azaltılarak sıfır düzeyine indirilmesi hususunda düzenleme yapılmıştır. 13. Dipnot ta detayları açıklandığı üzere, 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle Şirket tarafından ilişkili kuruluşu olan Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. lehine verilen TL tutarında TRİ ler bulunmakta olup, Şirket, rapor tarihi itibariyle ilgili Kurul ilke kararına uyum sağlayamamıştır. Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülüklere İlişkin Rapor sayılı Türk Ticaret Kanunu nun ( TTK ) 398 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca düzenlenen Riskin Erken Saptanması Sistemi ve Komitesi Hakkında Denetçi Raporu 2 Mart 2015 tarihinde Şirket in Yönetim Kurulu na sunulmuştur. - TTK nın 402 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Şirketin 1 Ocak 31 Aralık 2014 hesap döneminde defter tutma düzeninin, finansal tabloların, kanun ile Şirket esas sözleşmesinin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olmadığına dair önemli bir hususa rastlanmamıştır. - TTK nın 402 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Yönetim kurulu tarafımıza denetim kapsamında istenen açıklamaları yapmış ve talep edilen belgeleri vermiştir. DENGE BAĞIMSIZ DENETİM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. MAZARS Üyesi Onat Erdoğan, SMMM Sorumlu Denetçi 2 Mart 2015 İstanbul, Türkiye

5 İÇİNDEKİLER Sayfa FİNANSAL DURUM TABLOSU 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU 4 NAKİT AKIŞ TABLOSU 5 FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR NOT 1 Şirketin Organizasyonu ve Faaliyet Konusu 6 NOT 2 Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar 7-24 NOT 3 Bölümlere Göre Raporlama 24 NOT 4 Nakit ve Nakit Benzerleri 25 NOT 5 Finansal Yatırımlar NOT 6 Kısa ve Uzun Vadeli Borçlanmalar NOT 7 Ticari Alacak ve Borçlar 29 NOT 8 Diğer Alacak ve Borçlar 30 NOT 9 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 31 NOT 10 Maddi Duran Varlıklar NOT 11 Maddi Olmayan Duran Varlıklar NOT 12 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 35 NOT 13 Karşılıklar, Koşullu Varlık ve Borçlar Teminat Rehin ve İpotekler 36 NOT 14 Diğer Varlık ve Yükümlülükler 37 NOT 15 Peşin Ödenmiş Giderler ve Ertelenmiş Gelirler NOT 16 Uzun Vadeli Karşılıklar NOT 17 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 39 NOT 18 Sermaye, Yedekler ve Diğer Öz Kaynak Kalemleri NOT 19 Hasılat ve Satışların Maliyeti NOT 20 Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri, Genel Yönetim Giderleri NOT 21 Niteliklerine Göre Giderler 45 NOT 22 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler/Giderler 46 NOT 23 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler/Giderler NOT 24 Finansman Gelirleri 47 NOT 25 Finansman Giderleri 47 NOT 26 Gelir Vergileri (Ertelenmiş Vergi Varlık ve Yükümlülükleri Dahil) NOT 27 Pay Başına Kazanç 50 NOT 28 İlişkili Taraf Açıklamaları NOT 29 Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteliği ve Düzeyi NOT 30 Finansal Araçlar NOT 31 Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar 68 NOT 32 Finansal Tabloları Önemli Ölçüde Etkileyen Yada Finansal Tabloların Açık Anlaşılabilir Olması Açısından Açıklanması Gereken Diğer Hususlar 69

6 BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2014 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOSU (Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (TL) ve tam olarak gösterilmiştir.) Cari Dönem Geçmiş Dönem Dipnot Referansları VARLIKLAR Dönen Varlıklar Nakit ve Nakit Benzerleri Finansal Yatırımlar Ticari Alacaklar İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 7, İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 8, İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar Peşin Ödenmiş Giderler Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar Diğer Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Finansal Yatırımlar Diğer Alacaklar İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 8, İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Faaliyet Kira Sözleşmesi Konu Araçlar Maddi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıklar Peşin Ödenmiş Giderler Ertelenmiş Vergi Varlığı TOPLAM VARLIKLAR Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 1

7 BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2014 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOSU (Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (TL) ve tam olarak gösterilmiştir.) Cari Dönem Geçmiş Dönem Dipnot Referansları KAYNAKLAR Kısa Vadeli Yükümlülükler Kısa Vadeli Borçlanmalar Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları Ticari Borçlar İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 7, İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar Diğer Borçlar İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 8, İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar Ertelenmiş Gelirler Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü Kısa Vadeli Karşılıklar Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Borçlanmalar Ertelenmiş Gelirler Uzun Vadeli Karşılıklar Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Ödenmiş Sermaye Paylara İlişkin Primler/İskontolar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler ( ) ( ) Aktüeryal Kayıp / Kazanç 18 ( ) ( ) Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler ( ) ( ) Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 18 ( ) ( ) Kardan Ayrılmış Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 18 ( ) Net Dönem Karı/Zararı TOPLAM KAYNAKLAR Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 2

8 BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 1 OCAK- 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU (Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (TL) ve tam olarak gösterilmiştir.) Cari Dönem Geçmiş Dönem 1 Ocak- 1 Ocak- Dipnot Referansları Hasılat Satışların Maliyeti (-) 19 ( ) ( ) BRÜT KAR Genel Yönetim Giderleri (-) 20 ( ) ( ) Pazarlama Giderleri (-) 20 ( ) ( ) Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 22 (28.981) (20.585) ESAS FAALİYET ZARARI ( ) ( ) Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 23 (302) (78.858) FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI Finansman Gelirleri (-) Finansman Giderleri (-) 25 ( ) ( ) SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri ( ) Dönem Vergi Gideri 26 ( ) (8.886) Ertelenmiş Vergi Geliri DÖNEM KARI DİĞER KAPSAMLI GELİRLER: Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar (48.374) Tanımlanmış Fayda Planlarından Aktüeryal kazanç/(kayıp) 16, (60.468) Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 16, 18 (2.436) Ertelenmiş Vergi (Gideri)/Geliri Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar (55.955) ( ) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/(Kayıpları) 5, 18 (58.900) ( ) Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 5, Ertelenmiş Vergi (Gideri)/Geliri DİĞER KAPSAMLI GELİR / (GİDER) (46.213) ( ) TOPLAM KAPSAMLI GELİR ( ) Pay başına kazanç 27 0,0919 0,0326 Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 3

9 BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 1 OCAK- 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU (Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (TL) ve tam olarak gösterilmiştir.) Not Ödenmiş Sermaye Paylara İlişkin Primler/İskontol Kardan Ayrılan kısıtlanmış Yedekler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmaya cak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Tanımlanmış Fayda Planlarından Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Birikmiş Karlar Geçmiş Yıllar Net Dönem Karı Kar / Zararları / Zararı Toplam 1 Ocak 2013 itibarıyla bakiye (önceden raporlanan) ( ) Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler (92.537) (92.537) 1 Ocak 2013 itibarıyla bakiye (yeniden düzenlenmiş haliyle) (92.537) ( ) Geçmiş dönem karının transferi ( ) - Toplam Kapsamlı Gelir/(Gider) (48.374) ( ) ( ) 31 Aralık 2013 itibarıyla bakiye ( ) ( ) Ocak 2014 itibarıyla bakiye ( ) ( ) Özel fonlar ( ) - - Geçmiş dönem karının transferi ( ) - Toplam Kapsamlı Gelir/(Gider) (55.955) Aralık 2014 itibarıyla bakiye ( ) ( ) ( ) Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 4

10 BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 1 OCAK- 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOSU (Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (TL) ve tam olarak gösterilmiştir.) Cari Dönem Geçmiş Dönem 1 O cak- 1 O cak- A. İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Dipnot Nakit Akışları Referansları Dönem Karı/Zararı Dönem Karı/Zararı Mutabakatı ile ilgili Düzeltmeler - Amortisman ve İtfa Gideri ile İlgili Düzeltmeler 10, Kullanılmamış İzin Karşılıkları ile İlgili Düzeltmeler (16.947) Kıdem Tazminatı Karşılıkları ile İlgili Düzeltmeler Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 24, 25 ( ) ( ) - Reeskont Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 24, Şüpheli Alacak Karşılıkları ile İlgili Düzeltmeler Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları 5, 23 ( ) Vergi Gideri/Geliri ile İlgili Düzeltmeler (74.092) - Aktüeryal Kazanç / Kayıp ile İlgili Düzeltmeler Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kazançlar - ( ) İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler ( ) - Satılmaya Hazır Finansal Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 5 ( ) ( ) - Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7 ( ) ( ) - Diğer Alacaklardaki Artış /Azalışla İlgili Düzeltmeler ( ) - Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Artış /Azalışla İlgili Düzeltmeler 15 ( ) ( ) - Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklarda Artış /Azalışla İlgili Düzeltmeler ( ) - Diğer Dönen Varlıklarda Artış /Azalışla İlgili Düzeltmeler 14 (1.637) (583) - Ticari Borçlardaki Artış /Azalışla İlgili Düzeltmeler Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamındaki Borçlarda Artış /Azalışla İlgili Düzeltmeler 12 ( ) Diğer Borç ve Yükümlülüklerdeki Artış /Azalışla İlgili Düzeltmeler 8, 14 ( ) Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış /Azalışla İlgili Düzeltmeler Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları ( ) Ödenen Kıdem Tazminatları 16 - (56.399) Alınan Faiz Vergi (Ödemeleri)/ İadeleri 26 ( ) ( ) ( ) B. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları 5 ( ) - Maddi Duran Varlıkları Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklardan Elde Edilen Nakit Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkları Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 10, 11 ( ) ( ) Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satışlarından Elde Edilen Nakit ( ) C. Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit (Çıkışları)/Girişleri 6 ( ) ( ) NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/ AZALIŞ (A+B+C) ( ) D. DÖ NEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ DÖ NEM SO NU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D) Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 5

11 1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU 24 Ağustos 1993 yılında; ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, toplantı, seminer, sempozyum, şura, eğitim ve tesis açılışı, tüm seyahat acenteliği faaliyetleri ve filo araç kiralama faaliyetlerini yürütmek üzere kurulan Flap Turizm A.Ş., 28 Temmuz 2006 tarihinde kısmi bölünme suretiyle turizm sektöründeki faaliyetlerini Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm A.Ş. ( Şirket ) ünvanı ile yürütmeye başlamıştır. Şirket, IAPCO (International Association of Professional Congress Organizers), U.F.T.A.A. (Universal Federation of Travel Agents Associations) gibi seyahat acenteliğinin uluslararası federasyonu olan kuruluşlara üyeliğinin yanında TÜRSAB (Türkiye Seyahat Acentaları Birliği) A Grubu Seyahat Acentesi İşletme Belgesi ne de sahiptir. I.A.T.A. (International Air Transport Association) birliğine de üye olan Şirket, tüm uluslararası havayollarının uçak biletlerini kendi ofisinde düzenleyerek hava yollarıyla ilgili tüm hizmetleri müşterilerine sağlamaktadır. ISO 9001:2000 kalite belgesine de sahip olan Şirket, turizm sektöründe de faaliyette bulunmaktadır. Şirket hisse senetlerinin %16 sı 29 Haziran 2012 itibarıyla Borsa İstanbul da ( BİST ) işlem görmeye başlamıştır. Bilanço tarihi itibarıyla Şirket in %43,11 i halka açıktır (31 Aralık 2013: %34,62). Merkezi 441. Cadde No:1 Birlik Mahallesi/Çankaya-Ankara olan Şirket in, İstanbul Şişli de faaliyet gösteren bir şubesi bulunmaktadır. Şirket in 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla çalışan sayısı 35 dir (31 Aralık 2013: 34). Şirket in ana ortağı ile esas kontrolü elinde tutan taraflar Metin Ziya Tansu, Osman Turgut Fırat, Ahmet Can Teoman ve Gürkan Gençler dir (Not 18). Bağlı Ortaklık 22 Mayıs 2014 tarihinde fuar ve organizasyon alanında faaliyet göstermek üzere Şirket in, sermayesinde %100 paya sahip olduğu Flap Fuarcılık Anonim Şirketi ( Flap Fuarcılık ) kurulmuştur. Bilanço tarihi itibariyle Flap Fuarcılık her hangi bir ticari faaliyette bulunmamış olup önemli finansal tablo büyüklükleri aşağıdaki gibidir. (TL) Aktif Toplamı Brüt Satışlar - Dönem net karı Ödenmiş sermaye Flap Fuarcılık, rapor tarihi itibariyle faaliyet göstermemiş olması ve finansal verilerinin Şirket finansal tabloları üzerinde önemli etkisi olmamasına bağlı olarak konsolidasyon kapsamına dahil edilmemiş ve elde etme maliyeti ile finansal yatırımlar içerisnde gösterilmiştir (Not 5). 6

12 2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR 2.1. Sunuma İlişkin Temel Esaslar Şirket in finansal tablolarının hazırlanmasında uygulanan belli başlı muhasebe politikaları aşağıdaki gibidir: Finansal Tabloların Hazırlanma İlkeleri ve Belirli Muhasebe Politikaları TMS ye Uygunluk Beyanı Şirket, yasal defterlerini ve kanuni finansal tablolarını Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) ve vergi mevzuatınca belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta ve hazırlamaktadır. İlişikteki finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) 13 Haziran 2013 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Seri II, 14.1 nolu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ( Tebliğ ) hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup Tebliğin 5. Maddesine göre Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ( KGK ) tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları nı / Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları ( TMS/TFRS ) esas alınmıştır. Finansal Tabloların Onaylanması 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle hazırlanan finansal tablolar, Yönetim Kurulu tarafından 2 Mart 2015 tarihinde 2015/01 numaralı Yönetim Kurulu Kararı yla onaylanmıştır. Fonksiyonel ve raporlama para birimi Şirket in finansal tabloları faaliyette bulunduğu temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi (fonksiyonel para birimi) ile sunulmuştur. Şirket in fonksiyonel para birimi Türk Lirası (TL) dır. Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Tabloların Düzeltilmesi SPK nın 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 sayılı kararı uyarınca, Türkiye'de faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe Standartları'na (UMS/UFRS uygulamasını benimseyenler dahil) uygun olarak finansal tablo hazırlayan şirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasına son verilmiştir. Buna istinaden, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren UMSK tarafından yayımlanmış 29 No lu Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standardı ( UMS/TMS 29 ) uygulanmamıştır. Netleştirme/Mahsup Finansal tablolarda yer alan finansal varlıklar ve yükümlülükler, ilgili değerleri netleştirmeye izin veren yasal bir yetkinin olması ve değerlerin net olarak gösterilmesi hususunda bir niyetin olması ya da varlığın gerçekleşmesi ile borcun yerine getirilmesinin aynı anda olması durumunda finansal tablolarda net değerleri üzerinden gösterilmektedirler. 7

13 2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 2.2. Önceki Dönem Mali Tablolarında Yapılan Düzeltme ve Sınıflamalar Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Şirket in cari dönem finansal tabloları önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Cari dönem finansal tabloların sunumu ile uygunluk sağlanması açısından karşılaştırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden sınıflandırılır. 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla, TL tutarındaki Alınan Çekler, Nakit ve Nakit Benzerleri nden Ticari Alacaklar kalemine sınıflandırılmıştır. 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla, TL tutarındaki Kısa Vadeli Borçlanmalar, İlişkili Taraflara Diğer Borçlar kalemine sınıflandırılmıştır. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle sone eren hesap döneminde, TL tutarındaki sat ve geri kiralama işleminden doğan gelirler Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler kalemine sınıflandırılmıştır yılı finansal tablolarında yapılan bu sınıflamaların net dönem kar/zararına etkisi bulunmamaktadır Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari dönemde, gelecek dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemlerde, ileriye yönelik olarak uygulanır. Şirket in cari yıl içerisinde muhasebe tahminlerinde önemli bir değişikliği olmamıştır. Tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenir Yeni ve Revize Edilmiş Türkiye Finansal Raporlama Standartları 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle sona eren yıla ait finansal tabloların hazırlanmasında esas alınan muhasebe politikaları aşağıda özetlenen 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerli yeni ve değiştirilmiş TFRS standartları ve TFRYK yorumları dışında önceki yılda kullanılanlar ile tutarlı olarak uygulanmıştır. Bu standartların ve yorumların Şirket in mali durumu ve performansı üzerindeki etkileri ilgili paragraflarda açıklanmıştır. (a) Şirket in sunum ve dipnot açıklamalarını etkileyen yeni ve revize edilmiş standartlar Bulunmamaktadır. (b) Şirket in finansal performansını ve/veya bilançosunu etkileyen yeni ve revize edilmiş standartlar Standartta yapılan değisiklik kapsamında birçok konuya açıklık getirilmiş veya uygulamada değişiklik yapılmıştır. Yapılan birçok değisiklikten en önemlileri tazminat yükümlülüğü aralığı mekanizması uygulamasının kaldırılması, tanımlanmış fayda planlarında aktüeryal kar/zararının diğer kapsamlı gelir altında yansıtılması ve kısa ve uzun vadeli personel sosyal hakları ayrımının artık personelin hak etmesi prensibine göre değil de yükümlülüğün tahmini ödeme tarihine göre belirlenmesidir. Şirket, aktüeryal kazanç/kayıplarını bu değisiklik sonrası kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda muhasebeleştirmektedir. 8

14 2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 2.4. Yeni ve Revize Edilmiş Türkiye Finansal Raporlama Standartları (devamı) (c) 2014 yılından itibaren geçerli olup, Şirket in finansal tablolarını etkilemeyen standartlar, mevcut standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar Aşağıdaki yeni ve güncellenmiş standartlar ve yorumlar cari yılda Şirket tarafından benimsenerek finansal tablolarında uygulanmıştır. Standartların cari ve önceki yıllar finansal tabloları üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır, fakat gelecekte yapılacak işlemlerin muhasebeleştirilmesini etkileyebilecektir. TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum - Finansal Varlık ve Borçların Netleştirilmesi (Değişiklik) Değişiklik muhasebeleştirilen tutarları netleştirme konusunda mevcut yasal bir hakkının bulunması ifadesinin anlamına açıklık getirmekte ve TMS 32 netleştirme prensibinin eş zamanlı olarak gerçekleşmeyen ve brüt ödeme yapılan hesaplaşma (takas büroları gibi) sistemlerindeki uygulama alanına açıklık getirmektedir. TMS 36 - Varlıklarda değer düşüklüğü (Değişiklik) Bu değişiklikler, değer düşüklüğüne uğramış varlığın eğer gerçeğe uygun değeri ile satış maliyetinin farkı baz alınarak hesaplanmış ise, geri kazanılabilir tutarı ile ilgili bilgilerin açıklanmasına ilişkin ek açıklamalar getirmektedir. TMS 39 - Finansal Araçlar: muhasebeleştirilmesi ve ölçümü (Değişiklik) Söz konusu değişiklik türevlerin devri ve finansal risklerden korunma muhasebesi ile ilgili olup, belirtilen şartlar sağlandığı sürece, kanun ve düzenlemeler sebebiyle türevlerin devredilmesi durumunda finansal risklerden korunma muhasebesine devam edilmesine izin vermektedir. TFRS Yorum 21- Vergi ve Vergi benzeri yükümlükler Bu yorum, vergi ve vergi benzeri yükümlülüklerin işletme tarafından, ödemeyi ortaya çıkaran eylemin ilgili yasalar çerçevesinde gerçekleştiği anda kaydedilmesi gerektiğine açıklık getirmektedir. Aynı zamanda bu yorum, vergi ve vergi benzeri yükümlülüklerin sadece ilgili yasalar çerçevesinde ödemeyi ortaya çıkaran eylemin bir dönem içerisinde aşamalı olarak gerçekleşmesi halinde aşamalı olarak tahakkuk edebileceğine açıklık getirmektedir. Asgari bir eşiğin asılması halinde ortaya çıkan bir vergi ve vergi benzeri yükümlülüğün, asgari esik asılmadan yükümlülük olarak kayıtlara alınamayacaktır. TFRS 10 - Konsolide Finansal Tablolar, TFRS 12 ve TMS 27 Bireysel Finansal Tablolar (Değişiklik) Bu değişiklik ile yatırım şirketi tanımına uyan şirketlerin bağlı ortaklıkları konsolidasyondan hariç tutulacak, bunun yerine, söz konusu bağlı ortaklıklar TFRS 9 (TFRS 9 uygulanmıyorsa UMS 39) Finansal Araçlar hükümleri çerçevesinde gerçeğe uygun değerden muhasebeleştirilecektir. 9

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 31 ARALIK 2014 İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 31 ARALIK 2014 İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 31 ARALIK 2014 İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Sasa Polyester Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kuruluna Finansal Tablolara İlişkin Rapor Sasa Polyester

Detaylı

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı 1 Ocak 31 Aralık 2014 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İçindekiler Sayfa

Detaylı

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA Bağımsız

Detaylı

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.12.2014 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.12.2014 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.12.2014 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa FİNANSAL DURUM TABLOSU 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER

Detaylı

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU SAYFA 1 KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU 3 NAKİT AKIM TABLOSU 4 5-66 DİPNOT 1 ŞİRKET İN

Detaylı

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Metro Menkul Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu na, Giriş 1. Metro Menkul

Detaylı

INVEST- AZ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE

INVEST- AZ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE INVEST- AZ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Invest-AZ Menkul Değerler

Detaylı

31 ARALIK 2014 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOSU (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Bağımsız Denetim'den

31 ARALIK 2014 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOSU (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Bağımsız Denetim'den SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOSU (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Bağımsız Denetim'den Bağımsız Denetim'den Geçmiş Geçmiş Dipnot Cari Dönem Geçmiş Dönem Referansları

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 19 Mart 2015 Bu rapor, 2 sayfa bağımsız denetim raporu ve 37 sayfa finansal

Detaylı

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Sınırlı Denetimden Bağımsız Denetim'den Geçmiş Geçmiş Dipnot Cari

Detaylı

ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER SAYFA NO FİNANSAL DURUM TABLOLARI 1-2 KAPSAMLI GELİR TABLOLARI 3

Detaylı

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ. 30.06.2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR ve BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ. 30.06.2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR ve BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR ve BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 2 3 30.06.2013 TARİHLİ

Detaylı

ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 30 HAZİRAN 2014, 31 ARALIK 2013 ve 2012 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOSU (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Özel Bağımsız Denetim'den Özel Bağımsız Denetim'den Özel

Detaylı

KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN SINIRLI DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu na KONSOLİDE FİNANSAL

Detaylı

AVRASYA PETROL VE TURĠSTĠK TESĠSLER YATIRIMLAR A.ġ. 30 HAZĠRAN 2015 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETĠM RAPORU

AVRASYA PETROL VE TURĠSTĠK TESĠSLER YATIRIMLAR A.ġ. 30 HAZĠRAN 2015 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETĠM RAPORU AVRASYA PETROL VE TURĠSTĠK TESĠSLER YATIRIMLAR A.ġ. 30 HAZĠRAN 2015 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETĠM RAPORU AVRASYA PETROL VE TURĠSTĠK TESĠSLER YATIRIMLAR A.ġ. 1 OCAK

Detaylı

Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler: Sayfa Özet finansal durum tablosu (bilanço) 1-2 Özet nazım hesaplar tablosu 3

Detaylı

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI 1 2 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOLARI 3 KONSOLİDE DİĞER KAPSAMLI

Detaylı

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)... 1 KAR VEYA

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2012 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM

Detaylı

BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU

BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU BOSPHORUS CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İÇİNDEKİLER ARA DÖNEM FİNANSAL DURUM

Detaylı

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 31 Mart 2014 tarihi itibariyle hazırlanan konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar tablolara ilişkin açıklayıcı notlar 1. Grup un

Detaylı

ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE

Detaylı

Global Yatırım Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide

Global Yatırım Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Global Yatırım Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Bilgiler Global Yatırım Holding Anonim Şirketi ve

Detaylı

KE T GIDA MADDELERĐ SA AYĐĐ VE TĐCARET A O ĐM ŞĐRKETĐ 31 ARALIK 2008 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE FĐNANSAL TABLOLAR

KE T GIDA MADDELERĐ SA AYĐĐ VE TĐCARET A O ĐM ŞĐRKETĐ 31 ARALIK 2008 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE FĐNANSAL TABLOLAR KE T GIDA MADDELERĐ SA AYĐĐ VE TĐCARET A O ĐM ŞĐRKETĐ 31 ARALIK TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE FĐNANSAL TABLOLAR 1 OCAK 31 ARALIK HESAP DÖ EMĐ E ĐLĐŞKĐ FĐ A SAL TABLOLARLA ĐLGĐLĐ BAĞIMSIZ DE ETĐM RAPORU Kent Gıda Maddeleri

Detaylı

KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER SAYFA Finansal

Detaylı

Destek Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu

Destek Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu Destek Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

Pergamon-Status Dış Ticaret Anonim Şirketi

Pergamon-Status Dış Ticaret Anonim Şirketi Pergamon-Status Dış Ticaret Anonim Şirketi 2012-2011-2010-2009 Hesap Dönemlerine ait Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar ve Finansal Tablolara Đlişkin Dipnotlar Pergamon-Status Dış Ticaret Anonim

Detaylı

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31MART 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31MART 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI 31MART TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO... 1-2 ÖZET KONSOLİDE GELİR TABLOSU

Detaylı

KAYSERİ ve CİVARI ELEKTRİK TÜRK A.Ş. İLE BAĞLI ORTAKLIĞININ 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

KAYSERİ ve CİVARI ELEKTRİK TÜRK A.Ş. İLE BAĞLI ORTAKLIĞININ 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI KAYSERİ ve CİVARI ELEKTRİK TÜRK A.Ş. İLE BAĞLI ORTAKLIĞININ 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI Not İÇİNDEKİLER Sayfa Bağımsız Denetim Raporu 1 Finansal Durum Tablosu

Detaylı