. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ". Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. ."

Transkript

1 İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ha yal pe rest lik, mar ji nal lýk ol du ðu nu söy le - mek mo day dý. 20 yýl bo yun ca her se ne tüm bu gü - rül tü i çin de bu zu ký rýp yo lu a çan lar o la rak Tak sim de ol ma ya de vam et tik. Yo lu u nut tur ma mýþ ol mak tan el bet te mem nu nuz. Her sa yý mý zý dün yadan gelen yeni bir a yak lan - ma ha beri i le kar þý la mýþ týk. Þim di de Su ri ye, Bah - reyn ve Ye men a yak lan ma la rý na ta nýk o lu yo ruz. Dev rim ler ça ðýn da es ki den yýl da bir kez kar þý la þa - cak la rý mýz la ne re dey se ay da, hat ta haf ta da bir kez kar þý la þýr ol duk. Za man da ra lý yor. Sal dý rý lar ve bu sal dý rý la ra ve ri len ce vap lar sert le þi yor. Yo ðun bir a yý ge ri de bý rak týk ve da ha yo ðun gün dem le ri iz le mek te bi le güç lük çe ki yo ruz. Ül ke - le ri miz de ve dün ya da tüm e mek çi ler ay ný dal ga lan - ma nýn et ki sin de ben zer ha re ket ler gös te ri yor. Bu sa yý mý zý da ha a ðýr lýk la iþ çi, e mek çi ey lem - le ri ne a yýr dýk. Da ha sa yý ha zýr la nýr ken bi le ye ni ha - ber ler gel me ye de vam e di yor du. Mü ca de le nin ye ni de ne yim le ri ni ye ni den pay - laþ mak ü ze re. Sendikacılara Gaipten Sorular. Sosyal Güvenlik. İzmir in Direnişçi Kadınları. Newroz ve Sivil İtaatsizlik. Sağlık Eylemi Yeni Eylemler Doğurdu. Siz de mi Memurlaştıramadıklarımızdansınız. Dünya Devrimi Yayılıyor. Dünya Emekçi Kadınlar Günü. -DEK in ÇALIŞMA DEFTERİNDEN- Esnek Üretim - Esnek Çalışma-4. -BELLEK- Zafer Savaşan Emekçinin Olacak

2 Emek Haberleri Ba tý gül TUNÇ bir ay dýr CHP il bi na sý nýn ö nün de ge ce li gün düz lü di re - ni þi ni sür dü rü yor. Ba zen Ko nak be le di - ye iþ çi le ri i le bir lik te ey lem ya pý yor ba zen bi rey sel... 2 Ni san Cu mar te si gü - nü ken di ni Ko na ðýn mer ke zin de e lekt - rik di re ði ne ki lit le me ye ça lý þýr ken po lis ta ra fýn dan ki li di ni ta ka ma dan en gel len - di. An cak da ha son ra zin cir le ri i le bir - lik te ye re yat tý ve yak la þýk 20 da ki ka ey le mi ni bu þe kil de sür dür dü. O ra da bu lu nan Ýz mir hal ký nýn þaþ kýn ba kýþ la - rý a ra sýn da CHP il yö ne ti ci le ri nin ken - di si ne söz ver me si ne rað men ken di si ni kan dýr dýk la rý ný, ken di si ne ya lan söy le - ye rek o ya la dýk la rý ný, ço cuk la rý nýn ev de yal nýz ve ken di sin den ek mek bek le dik le - ri ni hay kýr dý. Bu hay ký rýþ la rý bir çok ya - yýn ku ru luþ la rý kay det ti. RÖPORTAJ İZMİR İN DİRENİŞÇİ KADINLARI E KA: Ön ce lik le E mek çi Ka dýn lar ve Dev rim ci E mek çi Ko mi te le ri a dý na ey le mi ni se lam lý yo ruz. Bu ey lem Bu ca di re ni þiy le baþ la dý. Ön ce o sü reç te ba þý ný za ne ler gel di son ra ta bi i kin ci o la rak sen ne - ler ya þa dýn. Bu sü reç te ne tür me saj lar ver mek is ti - yor sun se nin gi bi mü ca de le et mek is te yen le re. Ön ce is ter sen Bu ca sü re cin den bu gü ne ne ler ol du bi ze ký sa ca ö - zet le ye bi lir mi sin? Ba tý gül Tunç: Ben Bu ca di re ni þin den Ba tý gül Tunç. Bu ca di re ni þin den ön ce ben bir ev ha ný mýy dým, bir an ney - dim. Ý ki ço cu ðum la il gi le ni yor dum, ev te miz li ði gi bi bil - di ði niz þey ler. Ça lýþ ma ar ka daþ la rým dan tek lif gel di. Ça lýþ ma ya pa lým di ye. Ben o za man çok dü þün düm. Çün kü ken di mi çok ek sik his se di yor dum. O ku ma ma nýn e zik li ði... Sü rek li ev de, ço cuk luk tan be ri e zi len ka dýn dým. Ba yan gi de mez, ba yan ge le mez, ba yan er kek iþ le - ri ne ka rýþ maz, er kek le rin i çi ne gi re mez... A ma ben ya pa bi le ce ði mi dü þün - düm ve ken di mi ge liþ tir me ye ka rar ver dim. Ar ka daþ lar la gö rüþ tüm. On lar la bir lik te ça lýþ ma la ra baþ la dýk. Bu ca da te miz lik iþ le rin de ça lý þý yor - dum. E KA: Ý þe baþ la dý ðýn da ev ha ya týn da so run lar ol du mu? Ço cuk lar a - çý sýn dan, e þin a çý sýn dan. Ba tý gül Tunç: A i le a çý sýn dan sý kýn tý ya þa ma dým. Da ha ön ce de ça lýþ - tý ðým i çin. A ma ta bi zor ol du. Ço cuk la rýn psi ko lo ji si bo zul du. Ço cuk la - rýn sü rek li ya nýn day ken bir an da ay rýl mýþ ol dum. Ý þe par ti a ra cý lý ðýy la gir dim. CHP nin ön se çim ça lýþ ma la rý ný ben yap tým. Ma hal le so rum lu - suy dum. Ço cuk la rý kom þu la ra bý rak tým, e þim bu ko nu da yar dým cý ol du. Ev, ço cuk lar ve iþ ler a ra sýn da hep bo ca la dým. A ma ya vaþ ya vaþ o bo ca la - ma yý at lat tým. Bir an ne o la rak ken di mi da ha i yi his set tim. Ço cuk la rý ma is te dik le ri ni da ha ra hat a la bi li yor dum. Ço cuk lar da bu nu his set ti. An - nem ça lý þý yor, her is te di ði mi zi a lý yor di ye dü þün dü ler. Ön ce den ye ri ge - li yor du ço cu ðu mu bir par ka gö tü re mi yor dum. E þi min ka zan dý ðý an cak e vi çe vi ri yor du. Par ti nin ça lýþ ma la rý na iþ tey ken de de vam et tim. E ve geç sa at ler de gi - di yor dum ta bi bir ba ya nýn e ve geç va kit git me si top lum a çý sýn dan yan - lýþ. Ba yan geç va kit ler de e ve gi de mez. Ta bi a i le ta ra fýn dan tep ki al dým. Sen ba yan sýn e vi nin ka dý ný sýn, ço cuk la rý nýn ya nýn da dur. Ni ye gi di yor - sun ça lýþ ma la ra di ye... E KA: Üs te lik a i le nin ne re dey se tü müy le CHP li ve CHP nin ak tif ça lý þan la rý ol du ðu hal de? Ba tý gül Tunç: E vet. On lar bir ka dýn o la rak be nim e vim de ço cuk la - rý mýn ba þýn da dur mam ge rek ti ði ni dü þü nü yor lar dý. A ma ben bun la rý aþ - ma yý ba þar dým. E þi min a i le si ne de ken di a i le me de an lat tým du ru mu. Ben de do kuz ay lý ðým, siz de do kuz ay lýk sý nýz, so nuç ta er kek ba þa ra bi - li yor sa ka dýn da ba þa ra bi lir, a ra mýz da ne fark var de dim. Ben par ti ça - lýþ ma la rý ma de vam et tim. O za man CHP nin üç ma hal le si nin so rum lu suy dum. Ýn san lar ba na de ðer ve ri yor du, her þey le ri ne ben koþ - tu ru yor dum. CHP li yö ne ti ci ler bir top lan tý o la ca ðý za man ba na te le fon e der ler ma hal le le ri top la der ler di. Ben top lar dým. Za ten ben CHP ye 2

3 kar þý çýk tý ðým i çin iþ ten çý ka rýl dým. Çün kü fa al bir in san dým, ben den hiç i ta at siz lik bek le mi yor lar dý. Sen di ka ça lýþ ma la rý na baþ la dý ðý mýz da ba na Er can Ta tý sen bu i þi bý ra ka cak sýn, iþ çi ler i çin ça lýþ ma yý bý rak, se ni ben kad ro ya a lý rým de di. Ben bu ko nuþ may la ken di si nin iþ çi ye ba ký þý ný öð - ren dim. Ke sin lik le ha yýr de dim. Ba na ke sin lik le ben iþ çi le ri sen di ka lý yap mam sen di ka lý iþ çi nin ma a þý bin beþ yüz li ra ta þe ro nun iþ çi si ne ver di - ðim ma aþ al tý yüz li ra. Bu be nim za ra rý ma de di. Ben o na sen e mek - ten ya na bir in san de ðil sin, e mek ten ya na ol san böy le dü þün mez din. 360 ki þi yi se çim ler de ar ka na a lýr dýn de dim. A ma on la rýn ba kýþ la rý öy le de ðil. Ba na so nuç ta çe ki le cek sin de di, ben çe kil me ye ce ðim de dim. Be ni kar þý na mý a lý yor sun de di. Ben de e vet, kar þý ma a lý yo rum de dim. iþ - çi le rin ya nýn da o la ca ðým de dim. O ra dan öy le çýk tým. Ýþ çi ar ka daþ lar la ko nuþ tuk. 4 gün i çin de ka ra rý mý zý ver dik. Ýþ çi le rin i çin de ki tek ba yan ben dim. Ta bi bu on la rýn mü ca de le yi da ha faz la ö nem se me le ri ne ne den o lu yor du. ( Ýþ çi Öð ren ci E le le Mü ca de le ye slo gan la rýy la ge len DÖB lü öð ren ci le rin zi ya re ti i le rö por ta ja a ra ve ril di. He men ar ka sýn dan BDP ka dýn kol la rý nýn zi ya re ti ger çek leþ ti.) E KA: Bir iþ çi, bir ka dýn o la rak ey le mi ni bi ze de ðer len di rir mi sin? Ne ler ya þa dýn? Ba tý gül Tunç: Ka dýn o la rak mü ca de le nin i çin de ol mak çok zor. Bu - ca ey le mi mi zin ba þýn da er kek ler Ba tý gül i çin ey le me git ti de di ko du la - rý çý kart tý lar.. Et ra fý mýz da ki ler ça dýr da er kek ler le bir lik te ey lem de ol mam de di ko du la ra yol aç tý. Bü yük ký zý ma an nen de lir di mi, si ze ö nem ver - mi yor gi bi laf lar söy le di ler. An nem le ve ký zým la ko nuþ tum. Bu ra da o - nur lu bir mü ca de le yü rüt tü ðü mü, ek me ðim i çin sa vaþ tý ðý mý on la ra an lat tým. Çok stres ya þa dým. 24 sa at bu ra da ya ta bi li yor sam bun la rý a þa - bi li rim. Mü ca de le me de vam e de ce ðim. Ko nak iþ çi le ri i le her þe yi pay la - þý yo ruz. Ye di ði miz iç ti ði miz bir. Ko nak iþ çi le ri sal dý rý lar dan son ra her gün be nim ya ným da nö bet tut tu lar. Ca hil ol ma dý ðý mý, mü ca de le e de bi - le ce ði mi an la dým. Ko nak iþ çi le ri ne sal dý rý ol du ðu za man sa bah 5.30 da bu ra ya da sal dýr dý lar. Eþ ya la rý ma za rar ver di ler. Ký zý mýn res mi ni yýrt tý lar. Kar þý koy dum. Da ha çok kin len dim. Tan si yo num 18 e çýk tý, has ta ne ye kal dýr mak is te di ler ka bul et me dim. Ko nak iþ çi le ri nin yol ka pat ma ey le - min de saç la rý mý yol du lar, da yak at tý lar, ta ciz et ti ler. Mü ca de le e den ka dýn lar ke sin lik le ge ri a dým at ma sýn lar. On la rýn ya - nýn da yým say gý du yu yo rum. Biz ka dý nýz, ya pa ma yýz, ba þa ra ma yýz de me - yin. Ben de öy le dü þü nü yor dum a ma þim di ka dýn la rýn mü ca de le yi ba þa ra bi le cek le ri ni gör düm, i na ný yo rum. Mü ca de le me de vam e de ce ðim. Ka zan dýk tan son ra da iþ çi ler i çin e lim den ge le ni ya pýp mü ca de le ye de vam e de ce ðim. E KA: Ön ce lik le E mek çi Ka dýn lar ve Dev rim ci E mek çi Ko mi te le ri a - dý na ey le mi ni se lam lý yo ruz. Sen ay ný za man da iþ çi tem sil ci si sin. Bir ey - lem ci, bir ka dýn ve bir tem sil ci o la rak ey lem ve ta bi ki se nin sü re cin na sýl baþ la dý, bi ze an la týr mý sýn? Gül be niz Dön mez: Ön ce lik le hoþ gel di niz. Te þek kür e di yo ruz des - te ði niz i çin. Biz i ki yýl dýr ta þe ron fir ma da ça lý þý yo ruz. Ý ki ay dýr ma aþ a la - mý yor duk. Er te le ni yor du, yok ev rak lar ta mam lan ma dý, yok im za lar fa lan Ko nak böl ge sin de ça lý þan ço cu ðu has ta lan mýþ bir ar ka daþ so ru - yor ma aþ lar yat tý mý di ye. Her se fe rin de ay ný ge rek çe ler le, bu gün ya rýn di ye i ki a yý dol dur du lar. Ar ka da þý mýz ye ter ar týk bu gün ya rýn di ye bi zi o ya lý yor su nuz di yor ve ü ni for ma sý ný çý ka rýp ma sa nýn ü ze ri ne bý ra ký yor. O nun ar ka sýn dan di ðer ar ka daþ la rý mýz ve bu bü tün mýn tý ka la ra ya yý lý - yor. Ko nakbe le di ye si iþ çi le ri geç ti ði - miz haf ta i çe ri sin de il ginç ve ze ki ce bir ey lem yap tý lar. Ön ce ey lem de ol - duk la rý be le di ye yi iþ gal e de cek le ri ni ba sý na ha ber ver di ler. Bü tün em ni - yet yüz ler ce çe vik kuv vet ve ro bo - kop lar la ko nak be le di ye si ni ko ru ma ya ça lý þýr ken, iþ çi ler be le di ye - ye gir mek i çin yük le ni yor. Tam o sý - ra da 4 iþ çi, ön ce den plan la dýk la rý ey le mi ger çek leþ ti ri yor. Mont rö fu ar ka pý sý nýn ö nün de bu lu nan dün ya sem bo lü ne çý ký yor ve ken di le ri ni dün ya i çin den sem bo lün de mir le ri - ne ki lit li yor. Po li si ye ön lem ler le o ra - dan in di ri le me yen iþ çi ler an cak i ki sa a ti aþ kýn bir sü re bo yun ca bü tün ba sý nýn ö nün de slo gan la rý ný ve ta - lep le ri ni hay ký rý yor lar. Da ha son ra it fa i ye a ra cý nýn gel me siy le zin cir ler ke si le rek an cak zor la in di ri le bi li yor - lar. 3

4 Hiç bir ra di kal ey lem den çe kin - me yen Ko nak iþ çi le ri, CHP il bi na sý - ný i ki ta raf lý ku þat tý lar. Sa at ler sü ren bir ar be de ne ti ce sin de be le di ye bi na - sý nýn ha ya tý iþ çi le rin e lin den kur ta rý la - bil di. Bir de da ha ne þe kil de ol du ðu kim se ta ra fýn dan tes pit e di le me yen, Ko nak be le di ye si nin ça tý sý na çý kýp pan kart a çan ve gü ven lik güç le ri ne kök sök tü ren ko nak be le di ye si nin Ýs - ma il Ý sim li iþ çi si po li sin du ya ca ðý þe - kil de ba ðý ra rak þun la rý söy le di. Bi zim ö lü mü zü bu ra dan ka zýr lar. Ko nak be - le di ye si baþ ka ný, yet ki li le ri ve CHP nin Ýz mir il baþ ka ný i le di ðer yet ki li le - ri ne Ýz mir i dar e de ce ðiz dar. Ar ka sý - na po lis le ri a lýp da yý lan ma sýn lar. Kim se den kor ku muz yok, a sýl on lar biz den kork sun lar E KA: Top lam kaç ki þi? Gül be niz Dön mez: Top lam ci va rýn da yýz. Biz i ki ye bö lün dük ma a le sef. Bir de þir ket ler de ça lý þan lar var, on la rýn da bir ço ðu çý ka rýl mýþ. Bu nun ya nýn da pa ray la tu tu lan ye ni e le man lar var. Biz as ga ri üc ret a lý yor - duk On la ra bin li ra ma aþ ve ril miþ, þu an sü pür ge de ça lýþ tý rý lý yor lar. Bi ze ka týl ma yan bir kaç ar ka daþ var bir ço ðu da çý ka rýl mýþ ma a le sef. Biz 23 gün - dür bu ra da di re niþ te yiz. Sen di ka is ti yo ruz, iþ gü ven ce si is ti yo ruz. Ge ce gün düz, ka dýn er kek, a i le le ri miz, ya kýn la rý mýz, siz ler gi bi bi ze ma ne vi des tek ve ren bir çok grup lar var. Yü rek le ri ne sað lýk, si zin de yü re ði ni ze sað lýk. Gö rüþ me le ri miz de vam e di yor. Ke sin bir so nuç yok a çýk ça sý. Hep top lan tý ha lin de ler a ma bi ze net bir þey su nul ma dý he nüz. Ya ni bi ze dö - nü len hiç bir þey yok. 23 gün dür o ka dar çok þey ya þa dýk ki, bel ki da ha da çok þey ya þa ya ca ðýz. Bel ki da ha ye ni baþ lý yo ruz bil mi yo rum. As lýn da dün ya ge ne lin de ka dýn lar hep zo ru ba þa rý yor. Ka dýn ol mak za ten zor. Ýþ çi ol mak çok da ha zor. Tür ki ye stan dart la rýn da çok çok zor ger çek ten. Sað ol sun er kek ar ka daþ la rý mýz ar be de ler de, sal dý rý lar da bi ze kol ka - nat ge ri yor lar. Ger çek ten on la rýn hak la rý ný ö de ye me yiz. Çe vik kuv vet bi - zi ab lu ka ya al dý ðýn da ar ka daþ la rý mý zýn de di ði þey; a man ka dýn la rý döv me sin ler, a man ka dýn lar darp ye me sin ta bi ki biz bu ra yý can la baþ la kur duk. Darp da o lu yor is ter is te mez, ha ka re te de uð ru yor su nuz a ma so nuç ta yýl ma dýk, yýl ma ya ca ðýz. Biz sen di ka yý a la ca ðýz. Ý yi bir ge le cek i - çin, ev li o lan ar ka daþ la rý mý zýn ço cuk la rý i çin, be kar o lan ar ka daþ la rý mý za i yi bir ge le cek i çin. Ne iþ ya par sak ya pa lým ger çek ten hiç ö nem li de ðil. Ö nem li o lan iþ gü ven ce si. Cid di an lam da çok ö nem li. Ýn þal lah biz de ön - cü o lu ruz. Ýz mir de ön cü o lu ruz. Bi zim le bir lik te bir çok ta þe ron fir ma ça - lý þa ný nýn bi zim ce sa re ti miz den e sin le ne rek, öz gü ven ka zan dýk la rý ný dü þü nü yo rum. Bu ca be le di ye sin de ki ar ka da þý mýz Ba tý gül Tunç ha ným tek rar hem de tek ba þý na ey le me baþ la dý. Bu ger çek ten çok zor bir þey. Cid di an lam da zor. A ma biz o nun so nu na ka dar ya nýn da yýz. O nu yal nýz bý rak mý yo ruz e li miz den gel di ðin ce. O da sa ðol sun des te ði ni her za man bi ze gös te ri yor, his set ti ri yor. Her za man bi zim ya ný mýz da. Ya ni a la ca ðýz. Ka za na ca ðýz. Baþ ka yo lu da yok. Ger çek ten yok. Bir kaç gün ön ce ya þa - nan ar be de de 12 sa at bo yun ca gö zal týn da kal dýk. E KA: Ey le mi ni zi ve gözal tý sü re ci ni zi is ter se niz ký sa ca ak ta ra lým. Gül be niz Dön mez: O gün ba sýn a çýk la ma sý i çin o tur ma ey le mi yap - tý ðý mýz a lan dan ay rýl dýk. Ge ri dön dü ðü müz de, ey lem a la ný mý zýn çöp kam yo nu ve bir su tan ke ri i le ka pa týl dý ðý ný gör dük. Be le di ye biz o tur - ma ya lým di ye bun la rý bu ra ya koy muþ. ( Ey lem a la nýn da rö por ta jý mýz sý - ra sýn da da bu a raç lar o ra da dur mak tay dý) gö rüþ me le ri miz ý lým lý geç miþ ti ve bu a lan boþ tu, biz bu ra da o tur ma ya de vam e di yor duk. Ba sýn a çýk la - ma sý na gi der ken de biz bu ko nu yu ko nuþ tuk a çýk ça sý. Bun lar fýr sat tan is ti fa de böy le bir þey ya pa bi lir ler di ye. Yap tý lar. Biz de de dik ki lüt fen çe - kin. Biz çöp de ði liz, bi zi hi çe sa ya maz sý nýz. Bi zi e zip ge çe mez si niz. Bu - nun ü ze ri ne yo lu tra fi ðe ka pa dýk. Gö rüþ me ler ya pýl dý fa kat o a ra da am bu lans geç ti. Biz am bu lan sa yol ve re lim is te dik. Çün kü bu in sa ni bir so rum lu luk. O sý ra da em ni yet mü dür yar dým cý sý bir þe rit a ça lým bir a - raç geç sin de di. Biz de i yi ni yet le aç týk. Çün kü bir sa at ten faz la tra fik kit - len di. Tra fi ði bir a raç lýk yo la aç tý ðý mýz es na da çe vik kuv vet bi zi ab lu ka ya al dý. Bu sý ra da za ten em ni yet a mi ri sa rýn de di. Biz bir bi ri mi ze ki lit len - dik ve ye re yat týk. Bi zi gö tür me sin ler di ye. E KA: Bu sý ra da e lekt rik ve ril di ði ve cid di ya ra la nan la rýn ol du ðu söy - len di iþ çi ler ce. 4

5 Gül be niz Dön mez: E vet, (ku lak ar ka sý ný gös te re rek) þu ra la rý na ve - ril di. Bir kaç ar ka da þý mýz ma a le sef cid di ya ra lan dý. Hem ba yan hem er - kek ar ka daþ la rý mýz dan. Bun lar bi zi yýl dýr mak i çin. Biz yýl mý yo ruz, yýl ma ya ca ðýz, bu gö zal tý lar, bas ký lar bi zi yýl dý ra ma ya cak. Bi zi bir bi ri mi - ze dü þür me ye ça lý þý yor lar. Tam ter si biz da ha da çok ke net le ni yo ruz. Yo - rul ma dýk, hiç yo rul ma dýk. Tam ter si ne da ha da çok güç lü yüz. Mut la ka sen di ka hak ký mý zý a la ca ðýz. Çün kü bi ze ve ril miþ o lan söz ler var. CHP ge nel baþ ka ný nýn ken di sö zü var. CHP be le di ye le rin de ta þe ron kal ma - ya cak. Ar tý Ha kan Tar tan ýn ken di si nin ver di ði söz ler var. Biz bek li yo - ruz bu söz le rin tu tul ma sý ný. Be le di ye baþ ka ný bi zi hi çe sa yý yor. Siz be nim e le man la rým de ðil si niz, be le di yey le a la ka nýz yok di yor. Siz ta þe - ro na bað lý sý nýz di yor. Bu Ha kan Tar tan ýn pro je siy di. Ba sý na bi zim i çin Ko na ðýn çi çek le ri, Ko nak so kak la rý na ka dýn e li deð di, Ko na ðý ka dýn la - ra tes lim et tim di ye rek ga ze te le re rek lam ya pý yor du. Bun la rýn hep si rek - lam dan i ba ret miþ. E KA: Se nin bir ka dýn o la rak mü ca de le sü re cin na sýl ol du? Bun dan son ra mü ca de le et mek is te yen ka dýn la ra ne ler söy le mek is ter sin? Gül be niz Dön mez: De di ðim gi bi biz bu ra da bir a maç i çin, iþ gü - ven ce si ve sen di ka hak ký i çin bir a ra ya gel dik. As lýn da çok bü yük a dým at týk. Ka dýn o la rak so kak ta ça lýþ mak zor. Ýþ gü ven ce niz yok sa, her an her þey ba þý ný za ge le bi lir di ye ça lý þý yor sa nýz ger çek ten zor. Ko nak be le di ye si bi zi i þe a lýr ken söz ver di. Ý ki yýl dýr bu sö - zün ye ri ne gel me si ni bek li yo ruz. CHP Ge nel Baþ ka ný Ke mal Ký lýç da roð - lu ba sýn da ta þe ron iþ çi kal ma ya cak di yor. Ter si ne Ko nak Be le di ye si baþ ka bir ta þe ron þir ket le an laþ tý bi le. Ka dýn o la rak ey le me ge ce gün düz de vam et mek zor. Er kek ar ka daþ - la rý mýz bi ze des tek o lu yor. Sal dý rý lar da bi zi ko ru yor lar. Yo lu tra fi ðe ka pat - tý ðý mýz da ki sal dý rý da er kek ar ka daþ la rý mýz bi zim ü ze ri mi ze ka pan dý. E KA: Siz ay ný za man da ey le min iþ çi ler ta ra fýn dan se çil miþ üç tem sil - ci sin den bi ri si niz. Tem sil ci o la rak ne ler söy le mek is ter si niz. Ko mi te niz na sýl o luþ tu ve na sýl ge liþ ti? Gül be niz Dön mez: Ey lem baþ la dý ðýn da hak ký ný a ra yan, doð ru yu söy le yen ar ka daþ lar or da he men ko mi te yi o luþ tur du. Ýþ çi le rin her bi ri - nin se vi ye si bir bi rin den çok fark lý. Bir a ra da tut mak zor. Tem sil ci ler her - ke sin i çin de tar tý þa rak ka rar a lý yor. KENT AÞ iþ çi si bir að bi miz bi ze hep des tek ol du ve de ne yi le ri ni ak tar dý. Tek a ma cým gö re vi doð ru bir þe kil de üst le nip, doð ru la rý i fa de e dip, ka rar ve rip, ge nel i fa de et me si ni sað la mak. Hiç bir si ya si par ti den des tek al mý yo ruz. Böy le bir ta le bi miz de yok za ten. 23 gün dür a yak ta yýz. Pek - çok si vil top lum ör gü tü ya ný mýz da a ma bi zi yö net mi yor lar. Sa de ce ya ný - mýz da lar ve des tek ve ri yor lar. Biz yö net me le ri ne mü sa de et mi yo ruz. Ko nak be le di ye baþ ka ný Ha kan Tar tan Ye ni A sýr dan gel me ve bu ya yýn o nun söz cü lü ðü nü ya pý yor. Bu ya yýn o lay la rý çar pý tý yor. Ey le min iþ çi ler - le a la ka sý yok. Pro va ka tör ler le a la ka sý var di yor. Dýþ güç ler vb... Tek rar di yo rum, biz 70 ki þi yiz. 23 gün dür kim se den des tek al mý yo - ruz. Hiç bir par ti nin vb. bi zi yö net me si ne i zin ver mi yo ruz. Ev li ler da ha da zor du rum da. Ar ka da þý mýz ey lem dey ken e þi do ðum yap tý. A i lem be - ni des tek li yor a ma ta bi ki ar be de ler on la rý ü zü yor. 23 gün de cid di tec rü be ler ka zan dýk. Sal dý rý lar kar þý sýn da, pa ray la tu - tul muþ o lan so pa lý sal dýr gan lar ve ey le me ka týl ma yýp ça lýþ ma ya de vam e - den ler kar þý sýn da da ha çok bir bi ri mi ze ke net len dik. Bu sal dýr gan la rýn ar ka sýn da ka la ba lýk bir grup ge zi yor. Si vil po lis ler, ö zel gü ven lik vb. ge - ce gün düz, ka dýn er kek far ket mi yor. Du rak ta sal dý rý ya uð ra yan ka dýn ar ta ri hin de sa at 12 de iþ çi ler le bir lik te o to büs ler le To ros ma hal le si nin te pe si ne git tik. O ra da ön ce biz le ri me rak la bek le yen hal ka iþ çi le rin ey lem ko mi te sin den Meh - met ar ka daþ iþ çi le rin hak lý ey le min - den ve Ko nak be le di ye si ta ra fýn dan iþ ten a týl dýk la rý ný bu ne den ler le de ey lem de ol duk la rý ný me ga fon la an - lat tý. Ký sa bir ha lay dan son ra i ki þer - li sý ra lar ha lin de dü zen li ve di sip lin li bir þe kil de yü rü yüþ baþ la dý. Yü rü me - miz ge re ken me sa fe en az 10 ki lo - met re... Ey lem, yol bo yun ca iþ çi ya kýn la - rý ve bi ze ka tý lan e mek çi halk i le yüz - ler ce ki þi lik fi i li bir mi ting þek li ne dö nüþ tü. Ev le rin den, iþ yer le rin den, kah ve ler de o yun o na yan ve bi zi gö - rün ce a vuç la rý ný pat la týr ca sý na al kýþ tu tan e mek çi le rin coþ ku su ger çek ten gö rül me ye de ðer di. Yü rü yüþ es na - sýn da bi zi yu ha la yan CHP li bir ki þi, iþ çi ler ta ra fýn dan linç e dil mek ten zor kur ta rýl dý. 12 Ey lül 1980 yý lýn dan bu ya na Ýz mir de böy le gör kem li ve fi i li o lu - þan ilk ey lem ol du ðu Ýz mir de yýl lar - dýr i ka met e den ar ka daþ la rý mýz söy le di. Üç kez din le ne rek þe hir mer ke zi ne ge lin di. Ka pý lar sem tin - den yü rür ken, bi ra ha ne ler de ça lý þan kon so mat ris e mek çi ka dýn lar da bi zi al kýþ la yan la ra ka týl dý lar. 5

6 YGS deki þif re skan da lý ný pro tes to ey - lem le ri git tik çe bü yü yor. Son ya pý lan YGS sý - na výn da þif re kul la nýl dý ðý id di a sý na kar þý lýk ÖSYM ta ra fýn dan ya pý lan a çýk la ma ne öð - ren ci le ri ne de ve li le ri tat min et me di. He - men her þe hir de li se ve ü ni ver si te öð ren ci le ri ve e ði tim e mek çi le ri ta ra fýn dan pro tes to ey - lem le ri ger çek leþ ti ri li yor. Yük se köð re ti me Ge çiþ Sý na vý (YGS) mað dur la rý, ey lem le ri ni sos yal pay la þým si te - si fa ce bo ok ü ze rin den ör güt le ne rek ger çek - leþ ti ri yor. Ýn ter net ü ze rin den da ha da kit le sel le þe rek sý na výn ip ta li ve ÖSYM baþ - ka ný nýn is ti fa sý i çin ey lem le ri ne de vam e di - yor lar. Ey lem ler den bi ri 6 Ni san gü nü li se li - le rin, Ga la ta sa ray Li se si nden Tak sim Mey - da ný na doð ru pro tes to yü rü yü þüy le ger çek leþ ti ril di. Ay ný gün i çin de KESK E ði - tim-sen þu be le rin de ki e ði tim e mek çi le ri de sý na vý pro tes to i çin Be ya zýt Kam pü sü ö nün - den Ýl Mil li E ði tim Mü dür lü ðü ne yü rü ye - rek ba sýn a çýk la ma sý ger çek leþ tir di ler. Ýs tan bul, Sa rý ga zi de bu lu nan Meh - met çik Li se si öð ren ci le ri de YGS sý na výn da ya þa nan yol suz lu ðu pro tes to et mek ve e ði - tim sis te mi ne tep ki le ri ni di le ge tir mek i çin 08 Ni san gü nü o kul bi ti min de bir yü rü yüþ ve ba sýn a çýk la ma sý ger çek leþ tir di ler. Meh - met çik Li se si öð ren ci le ri da ha ön ce Te kel, UPS vb iþ çi ey lem ve di re niþ le rin de des tek zi ya ret le ri yap týk la rý i çin gö zal tý na a lýn mýþ ar dýn dan o kul dan u zak laþ tý rýl mýþ lar dý. Tak sim de ger çek leþ ti ri len ey lem ler - den bi ri de bu gün, 10 Mart gü nü ger çek leþ - ti. Bu ey lem de fa ce bo ok ü ze rin den ör güt len miþ ve da ha kit le sel ger çek leþ miþ tir. ka daþ la rý mýz var. Ba sýn da sü rek li ey le mi mi ze sal dý rý yor. E KA: Bu gün ey lem le re ka tý lan ya da mü ca de le et mek is te yen iþ çi le - re, ka dýn la ra me sa jý ný zý a la bi lir mi yiz? Gül be niz Dön mez: Ha yat çok zor. Ýþ çi, e mek çi ol mak, ka dýn ol mak da ha da zor. Bi zi bas týr ma ya, sin dir me ye ça lý þý yor lar. U mu du mu zu, ce - sa re ti mi zi yi tir me ye lim. 23, 43 o la bi lir. Biz iþ gü ven ce mi zi, sen di ka mý zý a la ca ðýz. E mek çi ka dýn la ra söy lü yo rum; bir a dým at tý ðý nýz da si vil top lum ör güt le ri cid di des tek ve ri yor. Fark lý yön de ça lý þan lar da ol du, ard ni yet - li o lan lar da ol du. Bi zim bir lik ve be ra ber li ði mi zi yi tir me mi ze ne den de ol du lar. A ma ey le mi mi zi bi ti re me di ler. Biz sen di ka lý ol sak da her ey le me des tek ve re ce ðiz. Gre ve ka týl dý ðý mýz dan be ri þu nu ko nu þu yo ruz, sen di ka - lý la rýn da cid di so run la rý var. Sen di ka lý ol sak da bu gün kü ör güt lü lü ðü - mü zü de vam et ti re ce ðiz. E KA: Si ze ve ey lem de ki ar ka daþ la rý ný za ba þa rý lar di li yo ruz. E mek çi ka dýn lar o la rak her za man ya ný nýz da o la ca ðýz. Gül be niz Dön mez: Te þek kür e de riz. Si ze de ça lýþ ma la rý nýz da ba þa rý - lar di li yo rum. E KA: Mer ha ba. Si zin ey le min ba þýn dan be ri bu ra dan ay rýl ma dý ðý ný - zý an lat tý ar ka daþ lar. Bi ze sü re ci an la týr mý sý nýz? Se vil Kap lan: Ön ce baþ la dý ðý mýz da pa ra la rý mýz yat mý yor du. So nuç - ta biz ki ra cý yýz. Ýþ ve re ne git tik, te le fon aç týk. Der di mi zi an lat týk. Ha bu - gün ha ya rýn bi zi o ya la dý lar. En son bir ar ka da þý mýz gel di að la dý. Ben ço cu ðu mun yü zü ne ba ka mý yo rum de di. Ço cuk la rým ba na ba ba ne den o dun al mý yor sun, biz do nu yo ruz bu ra da di yor lar de di. Böy le o lay lar o - lu yor du ve biz çok ü zü lü yor duk a ma bir þey ya pa mý yor duk. Ya þa mak i - çin, ço luk ço cuk i çin ça lý þý yo ruz. 12 ki þi yo la çýk týk. Du yar lý ar ka daþ lar gel di. 2. gün be le di ye Baþ ka ný gel di. Ar ka daþ lar siz be nim iþ çi de ðil si niz E fe kent þir ke ti alt iþ ve re ni niz de di. Biz de o na ma dem öy le for ma la rý - mýz da ne den Ko nak Be le di ye si ya zý yor de dik. Her kes ge ril di. Ta þe ron o la rak sü pür ge i þi yok muþ, gü ya hay rý na iþ ver mek i çin kad ro aç mýþ. Biz de o na siz bi ze iþ ver diy se niz biz de sa na kol tuk ver dik, ver di ði miz gi - bi al ma sý ný da bi li riz de dik. E KA: Ba zý sal dý rý lar la kar þý laþ mýþ sý nýz. On la rý bi ze ak ta rýr mý sý nýz. Se vil Kap lan: Bir ey lem gü nün de si vil ça lý þan lar la kar þý laþ tým. Be le - di ye de pa ra lý o la rak ça lý þý yor lar. El le rin de so pa lar la, biz le ri döv mek i çin 150 þer li ra ya tu tul muþ lar. Be ni saç la rým dan tu tup hýr pa la dý lar. Þir ke tin mü dü rü kö þe de a ra bay la bek li yor. Ba ðýr dým. Ar ka daþ lar gel di ler. So pa lý - lar a ra ba ya bi nip kaç tý. Yi ne bir gün bö rek al ma ya gi di yo rum. Ta kým el bi se li ki þi be - ni vit rin ca mý nýn ö nü ne sý kýþ týr dý. Al san cak ta, du rak ta, kar þý ma a ra - bay la çýk tý lar. Du rak ta ki ler çek ti kur tul dum. E KA: Bu gün her yer de ka dýn lar di re niþ le re ka tý lý yor lar. On la ra me - sa jý nýz var mý? Se vil Kap lan: Bir bir le ri ni des tek le sin ler. Cop da ye sek, da yak da ye - sek, so kak lar da sü rük le se ler de ek me ði mi zin pe þin de yiz. Ýþ çi ler, ka dýn - lar, ken di le ri ni ez dir me sin ler, bo yun eð me sin ler. Bu gün grev ký rý cý, sa tý lýk o lan her ke si ký ný yo rum. Ya ným da ki tüm er kek ve ka dýn ar ka daþ - la ra, öð ren ci le re, bi ze des tek ve ren dev rim ci le re, Bel di ye-iþ 5 No lu þu - be ye, tüm ar ka daþ la ra te þek kür e de rim. EKA 6

7 EY LEM SÝZ LÝ ÐÝN EY LE MÝ YA DA SEN DÝ KA CI LA RA GA ÝP TEN SO RU LAR Bu gü rül tü nün i çin de, a ðýz lar ne ka dar ka la ba lýk o lur sa ol sun as - lýn da her kes bir bi ri ni an lý yor. Sen di ka lar da ça lýþ ma ya pan i yi ni yet li, i le ri ci, de vim ci in san la rý çi le den çý kar tan bur ju va sen di ka cý lar, if lah ol - maz re for mist ler ve o por ti nist ler ve ta bi ki sen di ka liz min di bi ne vu ran - lar A þa ðý da ki test bir sý nav ya da ki þi lik tes ti de ðil. A ma cý mýz sen di ka la rýn ne den u zun tar týþ ma lar so nu cu bir tür lü i le ri ye git me yen ka rar la ra im za at týk la rý ný, hak a lý cý ey lem le ri ör güt le ye me dik le ri ni bir kez da ha or ta ya dök mek. Tüm ya þa dýk la rý mýz ta ma men po li tik, i de o - lo jik. Bir le þik mü ca de le i çin a lý nan 3 Ni san An ka ra ey le mi ka ra rý yi ne ö lü doð du. Kon fe de ras yon lar i çin den sýy rý lýp ge len 20 mu ha lif sen di - ka bir a ra ya ge le rek An ka ra da bü yük bir mi tin gin ba sýn a çýk la ma sý - ný yap tý lar. Ba zý la rý yol dan dön dü. Ey le min bir gru bun et ki sin de ya pýl dý ðý ge rek çe gös te ril di. Son ra An ka ra ö ze lin de bir ba sýn a çýk la ma - sý i le de so nuç lan dý. Bu ey le min ve di ðer le ri nin per de ar ka sý ný bir kez da ha a ra la mak is te dik. So ru lar ço ðal tý la bi lir. Ö nem li o lan sen di ka ça lýþ ma la rý ný ge ri ci leþ - ti ren le re ve ri le cek ce vap la rý ço ðalt mak di ye dü þü nü yo ruz. 1- Siz ce ne den kit le sel ey lem ler ör güt le nir. a) Kit le le rin e ner ji le ri ni bo þalt mak ve ha yal ký rýk lý ðý ný a þý la mak i - çin. b) Pa sif o lan kit le le rin gün lük so run la rý ný sa hip len me le ri ni sað la - mak. c) Bur ju va ziy le pa zar lýk ta sen di ka yö ne ti ci le ri nin e li ni güç len dir - mek i çin. d) Kit le le rin ni cel ve ni tel gü cü nü ken di le ri ve bur ju va zi a çý sýn dan a çý ða çý kar mak i çin. 2- Ne den tem si li (ka tý lým cý lar a çý sýn dan sý nýr lan mýþ, yö ne ti ci ve/ve ya tem sil ci le rin çað rýl dý ðý) ey lem le ri ter cih e der si niz. a) Da ha ör güt len me a þa ma sýn da bi le ge niþ ke sim le rin ha re ke te ka týl dý ðý ey lem le rin sý nýr lan ma sý zor o la ca ðý i çin. b) Dost lar a lýþ ve riþ te gör sün, bir þey ler ya pýl dý ðý dü þü nül sün di ye. c) Kit le sel ey lem le rin ör güt len me si nin çok ma li yet li ve çok za man a lý cý ol du ðu i çin d) Ey lem le rin tem si li ol ma ma sý, kit le le rin ey le me ka týl ma la rý i çin bil gi len di ril me si ge re kir. Ýþ ten çý ka rý lan ta þe ron PTT iþ çi - le ri, Top ka pý ve Sa rý yer PTT iþ let me - le ri ö nün de baþ lat týk la rý di re niþ le ri ni ka rar lý lýk la sür dü rü yor lar. PTT Ge nel Mü dür lü ðü nün Top ka pý ve Sa rý yer PTT iþ let me le rin - de iþ ten çý kar dý ðý iþ çi ler di re niþ le ri nin 76. gü nün de 22 Mart Sa lý gü nü sa at de PTT nin Ýs tan bul Sir ke - ci de ki Ge nel Mü dür lü ðü nün gi ri - þin de ki de mir ka pý ya zin cir le di ler. Hiç bir ge rek çe gös te ril mek si zin iþ le - rin den a týl dýk la rý ný ve iþ le ri ne ge ri dö - ne bil mek i çin 76 gün dür iþ yer le ri ö nün de di re niþ te ol duk la rý ný be lir ten PTT iþ çi le ri Rý za Soy lu, Ca fer Ka lað, Ce lal Ün lü türk darp e di le rek gö zal tý - na a lýn dý lar. PTT Ýþ let me le rin de per so nel ek - sik li ði ne de niy le a ðýr iþ yü küy le, gü - ven ce siz ve in san lýk dý þý ko þul lar da ça lýþ mak zo run da ka lan pos ta e mek - çi le ri ta lep le ri ni di le ge tir mek i çin 26 Mart Cu mar te si gü nü Tak sim dey di. Ýþ çi ler a dý na a çýk la ma ya pan pos - ta da ðý tý cý sý Fer hat Ap sin, PTT iþ çi le - ri nin da ya na cak gü cü nün kal ma dý ðý ný, iþ ten çý kar ma lar la bir lik - te iþ yük le ri nin art tý ðý ný i fa de et ti. 3- Kit le sel ey lem ka rar la rý nýn son an da ha ber ve ril - me si nin ya da ör güt len me ça lýþ ma sý i çin za man, ma ter - yal ve a raç sað lan ma ma sý nýn siz ce ne de ni ne dir? a) Ey lem ka ra rý a lý nýr ken zo run lu ka lýn dý ðýn dan a - lýn mýþ týr. An cak da ha ka rar a lý nýr ken ey le min teh li ke li so nuç la rý gö rü ne rek ted bir ler de a lýn mýþ týr. b) Kit le le ri da ha son ra pa sif lik le suç la ya bil mek i çin. c) Ey le mi ör güt le me si ge re ken ki þi ler ku lis fa a li yet - le rin den do la yý meþ gul ol duk la rýn dan. Sen di ka büt çe si ey - lem ler de kul lan mak i çin de ðil dir. d) Hep si ey lem siz li ðin ey le mi nin ge rek çe le ri dir. 4- Sen di ka lar da tem sil ci lik sis te mi nin iþ le til me me si - ni ne ye bað lý yor su nuz. 7

8 a) Kit le le re faz la i ni si ya tif ta ný yan, yö ne ti ci le rin ha re - ket ka bi li ye ti ni ký sýt la yan bir sis tem ol du ðu i çin. b) Kü çük ol sun be nim ol sun. c) Biz top la nýp on lar a dý na ka rar ve ri yo ruz ya ne ge rek var. Hem iþ le til me si i çin de çok ça lýþ ma yap mak la zým. d) Tem sil ci lik sis te mi nin sen di ka lar da hâkim du ru ma gel me si i çin ça lýþ ma ya pý yo rum. 5- Ýþ çi le rin ve e mek çi le rin or tak ör güt len me si hak kýn da ne dü þü nü yor su nuz. a) Bir bir le ri ni her yön den ta mam la ya cak la rý ve da ha güç lü ey lem le re sü rük len me teh li ke sin den do la yý teh li ke li bu lu yo rum. (a ma ta bi bu nun ter si ni sa vu nu yo rum) b) Sa vu nu yo rum a ma na sýl ya pý lýr, so nu ne re ye va rýr bir fik rim yok. c) Bu nun so nu cun da kol tu ðu mu kay be der mi yim? He sa - ba gö re sa vu nu rum. d) Ýþ ye ri bir li ði ni ve or tak ör güt len me yi ge liþ tir mek i çin ça lýþ ma ya pý yo rum. Dev ri min ör güt len me si i çin bu nun þart ol du ðu nu dü þü nü yo rum. Da ðý tý ma çý kan pos ta e mek çi le ri - nin pos ta la rýn geç da ðý týl ma sý ne de - niy le ha ka ret le re ve da ya ða ma ruz kal dýk la rý ný be lir ten Ap sin, Per so nel ek sik li ði ni; faz la ça lýþ týr ma, hak gasp - la rý, cu mar te si ve bay ram ça lýþ ma la rý i le çöz me ye ça lý þan PTT yö ne ti mi ni bir kez da ha u ya rý yo ruz de di. PTT Bank a dý al týn da ye ni bir ya pý lan ma - ya gi dil di ði ni ha týr la tan Ap sin, bu ya - pý lan ma nýn tüm gi der le ri nin ke fa let san dý ðýn da ki pa ra lar dan kar þý lan dý - ðý ný di le ge tir di ve ke fa let san dý ðý pa - ra la rý nýn hak sa hip le ri ne ö den me si ge rek ti ði ni söy le di. Top ka pý PTT AV PÝM ve Sa rý yer Da ðý tým Mer ke zi ö nün de di re niþ le - ri ni sür dü ren PTT iþ çi le ri iþ le ri ne ge - ri dö nün ce ye ka dar mü ca de le yi sür dür me ka rar lý lýk la rý ný i fa de et ti. 6- Sen di ka lar da po li ti ka ya pýl ma sýy la il gi li dü þün ce le ri ni zi a çýk lar mý sý nýz? a) Ser ma ye nin po li ti ka la rý e vet, iþ çi sý ný fý nýn po li ti ka la rý na ha yýr. b) Kit le le ri ür küt me ye lim c) Sen di ka, po li ti ka yap ma ye ri de ðil dir. Hak a ra ma ye ri dir. d) Sen di ka lar da iþ çi sý ný fý nýn po li ti ka la rý ný et kin kýl mak i çin ça lý - þý yo rum. 7- Sen di ka la rýn fa a li yet a lan la rý ný sý nýr lan dýr ma la rý ný, mes le ki, e - ko no mik mü ca de le sý nýr la rýn da ýs rar et me le ri ni na sýl a çýk lý yor su nuz. a) Ý yi ya iþ te. Ýs te di ði miz de buy du za ten. b) Sen di ka baþ ka ne ya pa bi lir ki? Ýþ le vi bu. He le þu kay bet ti ði miz hak ký a la lým da c) Böy le si da ha gü ven li. d) Sý nýr lan dý rýl ma la rýn kal dý rýl ma sý ve top lu mun tüm ke sim le riy - le mü ca de le bir li ði ni ör mek i çin ça lýþ ma ya pý yo rum. 8- Bu a yak lan ma lar ça ðýn da ül ke le ri miz de a yak lan ma lar baþ la dý - ðýn da ne ya par sý nýz? a) Kit le mi sü ku ne te ve sað du yu ya ça ðý rý rým. Her tür lü taþ kýn lý ðý en gel le me ye ve bu nu ya ra tan la rý or ta ya çý kar týp ce za lan dý rýl ma la rý ný sað la ma ya gi ri þi rim. (da ha ön ce de ol du ðu gi bi) b) A yak lan ma a nýn da o nun bir a yak lan ma ol du ðu nu na sýl an la ya - ca ðýz? A yak lan ma nýn yü rüt me sin de o la cak mý yýz? c) A yak lan ma sý ra sýn da ey lem le re de vam e der sem, bas tý rý lýr sa son ra ne ka dar ce za a lý rým? Ya ka za ný lýr sa ne le ri kay be de rim? Ý yi ce he sap ya pa rým. d) Ýþ çi ve e mek çi le rin ik ti da rý i le so nuç lan ma sý i çin e mek çi le ri a - yak lan ma ya ça ðý rýr, ka tý lý rým.. An la þýl dý ðý ný bi li yo ruz a ma yi ne de bil me yen ler ve an la ma mak ta ýs rar e den ler i çin han gi mad de le rin kim le ri tem sil et ti ði ni ya za lým. a) Bur ju va sen di ka cý lar, b) Re for mist ve o por tü nist ler, c) Sen di ka list ler, d) Dev rim ci ça lýþ ma yü rü ten ler. 8

9 YOK SA SÝZ DE MÝ BÝ ZÝM ME MUR LAÞ TI RA MA DIK LA RI MIZ DAN SI NIZ? Öð ren ci lik ten me mur lu ða na sýl ge çi lir? di ye so rul say dý bir gün ba na, bü yük ih ti mal le: Na sýl ge çi le cek ca ným, sý na va gir, ka zan, tor pil bul, me mur ol; man - týk bu gi bi bir ce vap ve rir dim. Ta bi haþ met lu dev le ti miz de dev let iþ le rin de say dam lýk ve e þit lik e sas ol du ðu i çin(!) ya kin le ri miz ha mi li mi ze kart yaz mý yor ar týk, her þey e þit re ka bet or ta mýn da a ta ma u su lü. O yüz den ver di ðim ce vap - ta, an la þý la ca ðý ü ze re tor pil bul mak gi bi yan lýþ bir söz ö be ði giz li. O ku yan lar dan ö zür di le rim. A ma iþ te, so rul sa böy le ce vap ve rir dim de di ðim gi bi ol mu yor muþ, me mur ol mak. Ya da biz bu na me mur ol mak de ðil de, me mur laþ tý rýl ma ya zor lan mak di - ye lim. Ý þe ilk baþ la dý ðým gün, her þey o ka dar saç ma gel miþ ti ki, ben ner de yim, ben ne ya pý yo rum so ru su nu sor ma dan e de me dim ço ðu za man. As lýn da ak lý se - lim bir in sa nýn beþ da ki ka da ya pa ca ðý i þin ki mi kol tuk lar ka bar sýn di ye na sýl beþ gün de ya pýl dý ðý ný gör dü ðüm za man, bur ju va dev le ti nin bü rok ra si si ne me nem þey miþ ya hu de yip dur dum. Ýn san la rýn bir kaç sý fat el de et mek, o a sil kýç la rý da - ha ra hat et sin di ye sün ger san dal ye ler den or to pe dik kol tuk la ra sa hip ol mak i çin na sýl de lik yað fý çý la rý gi bi yað a kýt týk la rý ný gö rün ce, pes de dim. E vet ilk gel di ðim - de tüm bun la ra pes de dim, sü rek li o ku duk la rým, din le dik le rim þim þek gi bi ça kýp dur du bey nim de. Ve dev ri min ken di ni ne ka dar da yat tý ðý ný ve gü nün en ge rek li, en a cil çö zü mü ol du ðu nu ya þa ya rak bir kez da ha an la dým. Ýn san la rýn bu ö nü a - lýn maz çü rü müþ lü ðü nü, ta ma men yi tir dik le ri in san ol ma bi linç le ri ni tek rar ka - zan ma sý i çin, bir an ön ce dev ri min ol ma sý ge rek ti ði ni an la dým. Da ha öð ren ciy ken tam o la rak id rak e de me di ðim ko mi te-kon sey ör güt len me - si nin ö ne mi ni de i þe baþ la dý ðým þu ký sa za man da çok ça buk kav ra dým. A ma na - sýl? Çü rü müþ lü ðün had saf ha la rý ný ge çi ren KESK in as lýn da na sýl hiç bir þey yap ma dý ðý ný gö rün ce. Sa de ce bun dan do la yý mý, el bet te ha yýr! A ma ko mi te-kon - sey le rin ö ne mi ni id rak et mem de bir i þa ret fi þe ði ol du bu du rum. KESK in ça lýþ ma a la nýn da sa de ce bir met re ka re bir pa no da fa a li yet yü rü tü yor ol ma sý çok gü lünç gel di. Bu i þin, sen di ka ya bel bað la mak la ol ma ya ca ðý ný bir kez da ha ya þa ya rak an - la dým. Me sai sa at le ri ge li yor ge çi yor, ge li yor ge çi yor, ge li yor ge çi yor du. Ýþ ye ri nin a - çýk ce za e vin den far ký yok ben ce. Ýn san la rýn dü þün me me si, ü ret me me si ve pa si - fi ze ol ma sý i çin ký sa ca þu na me mur laþ ma sý i çin di ye lim- dört bir yan dan ku þat ma nýn ol ma sý, i çim de ki is yan a te þi ni git tik çe kö rük lü yor. Ak lý ma iþ çi ler ge - li yor sü rek li, on la rýn e me ði nin ya nýn da hiç bir þey o lan bir e mek gü cü ne kar þý lýk hak et me di ðim bir meb la a lý yor ol mam ken dim den u tan dýr dý bir sü re. Ka pi ta liz - min tüm ið renç li ði ni, saç ma lý ðý ný bi li yor ol mak, gö rü yor ol mak ve bi lin ce çý kar - mýþ ol ma nýn yet me di ði ni an la dým; ya þar ken bun ca si nir len mem den, þok ol mam dan, þa þýr mam dan. Cu ma na ma zý na git me di ðim i çin a dý mýn ö nü ne a le vi e ki koyarak beni onurland rma ih ti ya cý du yu lu yor ol ma sý çok ko mi ði me git ti, ha la da gi di yor. Tüm in san lar ga rip dav ra ný yor, sýrf bu yüz den. Ne bi le yim, ki mi dev let bü yü ðü mün ça yý ný ka rýþ týr ma dan ge tir di ðim i çin a zar i þi ti yor ol mam a zar de mek az ka çar, bir zur ba laf i þit mem- ne de re ce si ni ri mi boz duy sa, na ma za git me dim di ye a le - vi o lu yor ol mam da o ka dar cahillikle bağdaş r ve ko mikti. Sin dir mek ve na to ka fa na to mer mer bir in san ol mam i çin sis tem dört bir yan dan sal dý rý yor. Bir tek ba na de ðil el bet te, yer yü zü nü aþ kýn yü zü ha li ne ge tir - me ye ça lý þan her in sa na bu sal dý rý var. Çý ka bi lir mi yim e fen dim de ðil de ben çý ký yo rum.. bey de di ðim i çin a yak üs tü ci ðe ri beþ pa ra et mez kim se ler den laf i þi ti yor ol mak, a çýk tan biz se ni me mur laþ tý ra ca ðýz, di ren me u ya rý sý dýr be nim i - çin. A ma is te dik le ri ka dar ça ba la sýn lar, ken di le ri yo ru lur. Bu tip so mut o lay lar say mak la bit mez el bet te, tek tek a ðaç lar la uð ra þýr sak ko - ca bir or ma ný kay be de bi li riz. Siz le rin yýl lar dýr, mil yon lar ca de fa kar þý laþ tý ðý nýz bu sal dý rý lar la ilk kez kar þý la þý yor ol ma nýn hýn cý ný pay laþ mak is te dim siz ler le sa de - ce. Ko mi te ve kon sey ler de ör güt len me nin, e mek çi le rin mü ca de le sin de bir li ði o - luþ tur mak a çý sýn dan ne ka dar ö nem li, ka pi ta liz mi pa ram par ça et mek ve yýk mak i çin ne ka dar a cil ol du ðu nu genç bir DEK li o la rak ben de bi li yo rum. Ve tüm e - mek çi le ri, en iç ten dev rim ci duy gu la rým la ku cak lý yo rum. Za fe re DEK, da i ma! Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi nde saðlýk emekçilerinin 1 Nisan Cuma günü performans sistemine karþý baþlattýðý grev 5 Nisan günü kazanýmla sonuçlandý. Grevin baþlamasýnýn ardýndan geliþen etkiyle asistan hekimler Saðlýk Bakaný Recep Akdað ile görüþtüler. Görüþmede asistan hekimlerin talepleri kabul edildi. Talepler, hastanedeki tüm saðlýk emekçileri için geçerli olacak þekilde kabul edildi. Saðlanan anlaþma gereðince saðlýk emekçilerinin ücretleri, performans sistemi uygulamasýnýn baþlatýlmasýndan önceki dönemde uygulanan sisteme göre ödenecek. Çalýþanlar hakkýnda üniversite yönetimi soruþturma açmayacak. Saðlýk çalýþanlarýnýn da içinde yer aldýðý bir komisyon kurularak, hastanedeki çalýþma þartlarý ve hizmetlerinin iyileþtirilmesi için adýmlar atýlmasýný saðlayacak þekilde çalýþmalar yapýlacak. Asistan hekimler, grevin kazanýmla sonuçlanmasý nedeniyle 5 Nisan gününü Asistan Hekimler Günü ilan ettiler. 9

10 Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri nde çalýþan Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý (SES) üyeleri, performansýn çalýþanlarýn ücretlerinde yarattýðý eþitsizlikleri, 18 Mart ta bir saatlik iþ býrakmanýn ardýndan yürüyüþle protesto etti. Performans uygulamasý ile ayný iþi yapanlar arasýnda yaþanan eþitsizlikler, bazý bölümlerde ise yasalara aykýrý olarak döner sermaye ödenmemesi bir saatlik iþ býrakma, yürüyüþ ve basýn açýklamasý ile protesto edildi. Ýstanbul öðretim üyeleri, Saðlýk Bakanlýðýnýn ve YÖK ün uygulamalarýný protesto etmek için 28 Þubat ta Ýstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Kampüsü önünde bir araya gelmiþlerdi. Ýstanbul Üniversitesi Ýstanbul Týp ve Cerrahpaþa Týp Fakültelerinin öðretim üyeleri, uzmanlarý, asistanlarý ve öðrencileri olarak, bu geliþimlere seyirci kalmayacaklarýný, sözleþmeli çalýþmayla özlük haklarýnýn ellerinden alýnmasýna karþý seslerini yükselteceklerini dile getirmiþlerdi. 13 MART SAÐ LIK EY LE MÝ YE NÝ EY LEM LER DO ÐUR DU Sað lýk ta ö zel leþ tir me ye kar þý 13 Mart Pa zar Gü nü on bin ler ce sað lýk ça - lý þa ný, An ka ra da top la na rak bü yük bir mi ting ger çek leþ tir di. Ey le me Türk Ta bip ler Bir li ði ne bað lý sað lýk ör güt le ri, TMMOB, TEB, Dev rim ci Sað lýk- Ýþ, Ge nel-ýþ, Sos yal-ýþ, Sað lýk E mek çi le ri Sen di ka sý, çe þit li ü ni ver si te ler de ve yük se ko kul lar da sað lýk bö lüm le rin de o ku yan bir çok öð ren ci de ka týl dý. Per for mans sis te mi ne, gü ven ce siz ça lýþ ma ya, sað lýk sek tö rü nün ö zel leþ - ti ril me si ne ve pi ya sa laþ tý rýl ma sý na, ni te lik siz sað lýk hiz me ti ne kar þý Çok Ses Tek Yü rek o lan e mek çi ler el le rin de Dok tor Che nin Yo lun da yýz dö - viz le riy le yü rü dü ler. Pa ra sýz ve ni te lik li sað lýk hiz me ti ver mek is te dik le ri ni söy le yen e mek çi ler, has ta la ra müþ te ri mu a me le si nin ya pýl dý ðý per for mans sis te mi ni ve ta þe ron laþ ma yý red det ti ler. Mi ting bo yun ca Grev di ye hay ký - ran sað lýk e mek çi le ri, bu ey le min bir baþ lan gýç ol du ðu nu di le ge tir di ler. Ta - lep le ri nin kar þý lan ma ma sý ha lin de hiç va kit kay bet me den grev ha zýr lýk la rý na baþ la ya cak la rý ný be lirt ti ler. Sað lýk ça lý þan la rý, Ni san ta rih le rin de sað lýk hiz me ti su na ma ya - cak la rý ný a çýk la dý lar. Mi tin gin ar dýn dan TTB, Sað lýk ve Sos yal Hiz met E mek çi le ri Sen di ka sý, Türk Diþ he kim le ri Bir li ði, Türk Hem þi re ler Der ne ði, Dev rim ci Sað lýk Ýþ Sen di ka sý nýn ka tý lý mýy la, 6 Ni san da ba sýn top lan tý sý dü zen len di. Top lan tý - da ba sýn a çýk la ma sý ný ya pan TTB Mer kez Kon se yi Baþ ka ný Dr. E riþ Bi la loð - lu, ko nuþ ma sý na 9 Ey lül Ü ni ver si te si nde 1 Ni san dan bu ya na sür dür dük le ri gre vi, Sað lýk Ba ka ný Re cep Ak dað i le ya pý lan gö rüþ me den son ra son lan dý - ran a sis tan he kim le rin mü ca de le si ni se lam la ya rak baþ la dý. A sis tan he kim le - rin, sü re cin de va mýn da, Ni san ta rih le rin de ger çek leþ ti ri le cek et kin lik le re ka tý la cak la rý ný bil dir dik le ri ni be lir - ten Bi la loð lu, 5 Ni san A sis tan He kim Bay ra mý ol sun çað rý sý - ný da ak tar dý. Sað lýk ça lý þan la rý nýn u zun bir sü re dir gi de rek ar tan o ran da, ger çek an lam da sað lýk hiz me ti sun mak ye ri ne sa de ce ve sa de ce has ta la rý na bak ma ya zor la nan ko þul lar da ol duk la rý ný be lir ten Bi la loð lu, bu yön de ki ta lep le ri nin de ne ya zýk ki dik ka te a lýn ma - dý ðý ný kay det ti. Bi la loð lu, i çin de bu lun duk la rý ve gi de rek o lum - suz la þan ko þul lar ne de niy le sað lýk ça lý þan la rý nýn ses le ri ni yük sel te ce ði ni ve Ni san ta rih le rin de ça lýþ ma ya cak la rý ný bil dir di. Grev e ka tý la cak sað lýk ör güt le ri i se þun lar: Türk Ta bip le ri Bir li ði (TTB) Türk Diþ He kim le ri Bir li ði (TDB) Sað lýk ve Sos yal Hiz met E mek çi le ri Sen di ka sý (SES) Türk Me di kal Rad yo tek no lo ji Der ne ði (TMRT-DER) Dev rim ci Sað lýk Ýþ Sen di ka sý (DEV SAÐ LIK ÝÞ) Tüm Rad yo lo ji Tek nis yen le ri ve Tek ni ker le ri Der ne ði (TÜM RAD-DER) Sað lýk Hiz met le ri Sý ný fý Ça lý þan la rý Der ne ði Sað lýk ve Sos yal Hiz met Ça lý þan la rý nýn Sö zü (SÖZ-SEN) Sos yal Hiz met Uz man la rý Der ne ði (SHUD), Týb bi La bo ra tu ar Tek nis yen le ri ve Tek ni ker le ri Der ne ði 10

11 ULUSAL SORUN newroz ve sivil itaatsizlik New roz bu yýl da A med, Ýs tan bul, Mer sin ve Ýz mir de baþ ta ol mak ü ze re bir çok il de coþ kuy la kut lan dý. Kürt hal ký i çin baþ kal dý rý nýn ve öz gür lü - ðe yü rü yü þün sem bo lü o lan new ro zu kut la mak i çin yüz bin ler ce Kürt, ren ga renk, ge - le nek sel ký ya fet le ri, zýl gýt lar, slo gan lar ve coþ ku lu al kýþ lar la mi ting a lan la rý na taþ tý. Nev roz a la ný na ge len sa de ce Kürt ler de ðil di. New roz a la ný na si ya - si par ti ler, der nek ler, dev rim ci ör güt ve ku rum lar, pan kart la rý, bay rak la rý ve Kürt hal kýy la da ya nýþ ma, kar deþ - lik ve bir lik slo gan la rýy la yü rü ye rek gir di ler. Kut la ma lar da ko nuþ ma lar Kürt - çe ve Türk çe ya pý lýr ken, slo gan lar, zýl - gýt lar ve al kýþ lar la coþ ku do ruk tay dý. Bin ler ce in sa nýn dev rim yo lun da ö - lüm süz le þen ler i çin say gý du ru þun da bu lun ma sýy la her yer de mi ting ler baþ - la dý. Ýs tan bul da ki New roz kut la ma la - rý na BDP Eþ Ge nel Baþ ka ný Se la hat tin De mir taþ, Ýs tan bul mil let ve kil le ri Se - ba hat Tun cel ve U fuk U ras, ya yýn cý ya zar Ra gýp Du ran, TGDP Söz cü sü Ne ca ti A bay, Sab ri Top çu, sa nat çý Zey nep Tan bay, DÝSK Yö ne tim Ku - ru lu ü ye le ri de ka týl dý. Mi ting, BDP Eþ Ge nel Baþ ka ný Se la hat tin De mir taþ ve Ýs tan bul Mil let ve ki li Se ba hat Tun - cel in New roz a te þi ni yak ma sýy la baþ - la týl dý. New roz coþ ku su nun slo gan lar, marþ lar, dal ga lan dý rý lan bay rak lar, za - fer i þa ret le ri, ha lay lar la pay la þýl dý ðý mi ting de di re niþ te ki iþ çi ler, si ya si par - ti ler den tem sil ci ler de ký sa ko nuþ ma - lar la kit le nin New roz u nu kut lar ken, bü tün il ler de Ým ra lý dan Ab dul lah Ö - ca lan ýn gön der di ði me saj o kun du. Ha lay lar ku rul du, bay rak lar dal ga lan - dý rýl dý, kit le ler slo gan a ta rak ha lay lar çek ti. Mi tin ge ka tý lan lar yi ne slo gan - lar la ve za fer i þa ret le riy le yü rü ye rek a - lan dan ay rýl dý. New roz kut la ma la rý nýn ba rýþ yü - rü yüþ le riy le bi ti ri le ce ði du yu rul du. Yü rü yüþ ler sý ra sýn da ki mi yer ler de iz - di ham lar ya þa nýr ken Di yar ba kýr, Hak - ka ri, Ur fa, Þýr nak, Að rý da ça týþ ma lar ya þan dý. Si vil Ý ta at siz lik Ey lem le ri Kürt U lu sal Ha re ke ti A na dil de e ði tim, Si ya si tu tuk lu la rýn ser best bý ra kýl ma sý, Se çim ba ra jý nýn dü þü - rül me si, As ke ri ve si ya si o pe ras yon - la rýn dur du rul ma sý ta lep le ri i çin 23 Mart gü nün den i ti ba ren De mok ra tik çö züm ça dýr la rý ku ra rak si vil i ta at siz - lik ey lem le ri ne baþ la dý lar. Di yar ba kýr, Mar din, Ur fa, Bat - man, Ýs tan bul, Ýz mir, Mer sin ve da ha bir çok il de bu ey lem ler kit le sel bir þe - kil de ger çek leþ ti ril di. Si ya si par ti ler, der nek ler, dev rim ci ku rum ve ya pý lar, de mok ra tik kit le ör güt le ri, sen di ka cý - lar, ya zar lar, sa nat çý la rýn yo ðun zi ya - ret le riy le des tek bul du. Ey lem ler ço ðu yer de po li sin sal dý rý la rý na ma ruz kal - dý. Pek çok ki þi gö zal tý na a lý nýr ken ki - mi le ri de tu tuk lan dý. Si vil i ta at siz lik ey lem le ri yurt dý þýn da da ki mi mer kez - ler de ger çek leþ ti ril di. Kürt U lu sal Ha re ke ti nin ey lem - le ri tüm sal dý rý la ra kar þýn ge niþ le ye rek de vam e di yor. Kürt hal ký mü ca de le - nin her za man ol du ðu gi bi ör güt lü or - tak ha re ke ti ni ko lay ca ya ka la dý. A na dil de e ði tim ey lem le rin de ol du ðu gi - bi gör kem li ey lem le ri ni her gün baþ ka bir a lan dan yük sel ti yor lar. U lus la rýn Ken di Ka de ri ni Ta yin Hak ký ný ko þul suz þart sýz ak tif bir þe - kil de sa vun ma sý ge re ken tüm dev rim - ci le rin u lu sal mü ca de le nin ey lem le ri ne des tek ver me si ka çý nýl maz gö rev le ri - dir. Kürt hal ký ken di ka de ri ni ta yin e - de bi le cek güç te ve ör güt lü lük te dir. He def le rin bu gün kü ni ce lik ve ni te li - ði ne gö re yük sel til me si de an cak Kürt iþ çi sý ný fý nýn ve yok sul köy lü le ri nin ta - lep le ri nin ö ne çý ka rýl ma sý i le müm kün o la cak týr. Si vil i ta at siz lik ey lem le ri nin ta - lep le ri nin tü mü Kürt ve Türk e mek çi - le ri nin ik ti dar yü rü yü þün de ka za ný la bi le cek yan ü rün ler dir. Bu gün Zin dan lar Yý kýl sýn Tut sak la ra Öz - gür lük slo ga ný Tu nus ve Or ta do ðu ey lem le riy le vü cut bul muþ tur. Ya þa sýn Halk la rýn Mü ca de le Bir li ði Zin dan lar Yý kýl sýn Tut sak la ra Öz gür lük 11

12 Can be be, He len Har per, Can ped mar ka la rý ný ü re ten On tex fab ri ka - sýn da ça lý þan iþ çi ler, 17 Þu bat sa ba - hý var di ya gi ri þin de iþ ten çý kar týl mýþ, 18 Þu bat gü nü fab ri ka - la rý nýn he men kar þý sýn da ça dýr ku ra - rak ey le me baþ la mýþ lar dýr. On tex iþ çi le ri, ilk e tap ta iþ le ri ne ge ri dön - mek bu nun ya ný sý ra kö le ce ça lýþ ma ko þul la rý na ve dü þük üc ret le re kar þý fab ri ka nýn top lu iþ söz - leþ me si sü re cin de sen di ka yö ne ti ci - le ri nin ve tem sil ci le ri nin so rum lu luk la rý ný ye ri ne ge tir me yip iþ çi le rin ta lep le ri ve i ra de le ri hi çe sa yýp söz leþ me im za la ma la rý na kar - þý ey lem le ri ne de vam e di yor lar. On tex iþ çi le ri, iþ le ri ne ge ri dön - mek, tüm sen di ka yö ne ti ci le ri ve tem sil ci le ri nin is ti fa et me si, baþ ta tem sil ci le ri ol mak ü ze re tüm yö ne - ti ci le ri nin de mok ra tik se çim ler le be - lir len me si, iþ çi i ra de si ni yok sa yan söz leþ me nin ip tal e dil me si ve TÝS ta lep le ri nin ka bul e dil me si i çin ey - lem le ri ne fab ri ka ö nün de bek le yiþ - le ri ni sür dür me nin ya ný sý ra her cu mar te si PTT iþ çi le riy le Ga la ta sa - ray Li se si nden Tak sim Mey da ný na yü rü yüþ ger çek leþ ti ri yor lar. AYAKLANMALAR YÜZYILI Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Dün ya dev ri mi La tin A me ri ka da yol aç tý ðý zin cir le me dev rim ler den son ra, þim di de Ku zey Af ri ka ve Or ta do - ðu da zin cir le me dev rim ler le ya yý lý yor. Arap ül ke le ri ve Or ta do ðu da ta ri hin en bü yük o lay la - rýn dan bi ri ger çek le þi yor, halk lar a yak lan ma lar la, dev rim - ler le bur ju va dik ta tör lük le ri yý ký yor. Da ha doð ru su e ko no mik ve po li tik gü cü e lin de tu tan e ge men bur ju va ke si min e ge men li ði ni yý - ký yor. Halk yý ðýn la rý, dev ri mi bir halk e ge men li ðiy le he nüz taç lan - dý ra ma sa da, ken di e ge men li ði ni kur mak i çin son de re ce a van taj lý bir or tam ve ko num el de e di yor. Biz bel li bir nok ta ya ka dar gel miþ o lan Mý sýr ve Tu nus dev rim - le ri nin çe þit li yan la rý ü ze rin de du ra ca ðýz. 1- Mý sýr da dev rim Hüs nü Mü ba rek i de vi re cek ka dar güç lü, fa - kat or du yu, po li si, bü rok ra si yi, dev let ay gýt la rý ný da ðý ta ma ya cak ka - dar güç süz ol du ðu i çin as ke ri yö ne tim ik ti da ra gel di. As ke ri yö ne ti min ilk uy gu la ma sý da dev ri min sem bo lü Tah rir e sal dýr mak ol du. 2- Bur ju va zi, kar þý-dev rim, as ke ri yö ne tim dö ne min de to par lan - ma ya ve dev ri min ka za ným la rý ný yýk ma ya ça lý þa cak týr. 3- Ge ri ci par ti (bur ju va din ci par ti) bir ta raf tan ge çiþ dö ne mi ik - ti da rýy la an laþ ma ya ça lý þýr ken, di ðer ta raf tan dev ri min ya rat tý ðý gü - cü kul lan mak i çin so kak tan da çe kil me ye cek tir. Mey da ný sos ya liz me bý rak mak is te mi yor. 4- Bu de mek tir ki, ça týþ ma bun dan son ra, halk kit le le riy le, dev - rim ci güç ler le dev let ay gý tý ve bur ju va zi a ra sýn da o la cak týr. Bu i se i - kin ci bir dev ri min þart la rý ný ha zýr la ya cak týr. Ý kin ci bir dev rim, bi rin ci si nin i kin ci bir bas ký sý ol ma ya cak týr. Hem is tem ler yö nün den, hem de bi le þi mi yö nün den, bi rin ci sin den fark lý o la cak týr. Ý kin ci dev rim e mek çi le rin kur tu lu þu nu he def le ye - cek tir. 5- Pro le tar ya ve e mek çi kit le ler le bur ju va zi a ra sýn da ki sý nýf sa va - þý bun dan böy le çok da ha hýz la na cak, yo ðun la þa cak ve ya yý la cak týr. Dev ri min ya rat tý ðý ye ni güç ler den ge si ve bu i liþ ki nin be lir le di ði po - li tik or tam e mek çi le rin kur tu lu þu i çin çok uy gun bir du ru ma gel miþ - tir. Kit le ler hem dev rim de ne yi mi ne sa hip ol du, hem de dev rim le ye ni bir i tiþ nok ta sý ka zan dý Ar týk dev rim e ði ti min den geç miþ ve sa vaþ ka pa si te si art mýþ bir ko num da gi ri yor ye ni dö nem de ki sý nýf kav ga sý na. E mek çi kit le ler öz ce si da ha i le ri bir ko num la ha zýr la ný - yor ge le cek sa va þa. 6- Mý sýr ve Tu nus ör nek le ri gös ter miþ tir ki, de mok ra si so ru nu bir dev rim so ru nu dur. De mok ra si so ru nu nu bur ju va ziy le uz laþ ma i çin de çö ze bi le cek le ri ni sa nan re for mist ve o por tü nist grup la rýn bu ko nu da ki gö rüþ le ri ya da ku run tu la rý çök müþ tür. O ra da ki kit le ler sa de ce de mok ra si is te miy le a yak lan ma dý lar, e - ko no mik is tem le ri de var dý, fa kat tam da e ko no mik is tem le ri ni kar - þý la mak i çin, de mok ra si so ru nu nun, po li tik ik ti dar so ru nu nun çö zül me si ge rek ti ði ni an la dý lar ve bu bi linç le tüm ta lep le ri ni ik ti - 12

13 dar so ru nu nun çö zü mü ne bað la dý lar. E ko no mist ler bu nu hiç an la - ya maz. 7- Genç lik ö zel lik le de iþ çi genç lik ve iþ siz genç lik her i ki dev rim - de de ha re ke ti a teþ le yi ci, hýz lan dý rý cý ve ör güt le yi ci bir rol oy na dý; dev ri min vu ru cu gü cü ol du. Bur ju va zi Mý sýr ve Tu nus dev rim le ri nin ka pi ta list dü ze nin ken - di sin den kay nak lan dý ðý, e ko no mik ve po li tik du ru mun de rin lik le - rin den o lu þup ge len a yak lan ma la rýn so nu cu ol du ðu te mel ger çe ði nin üs tü nü ör te rek o la yý sa de ce bir po li tik genç lik ha re ke ti ve Genç lik Dev ri mi o la rak çar pýt ma ya ça lý þý yor. O, bu nu, dev ri min sý nýf sal te me li ni, sý nýf sal çe liþ ki le ri nin ve sý nýf sa va þý mý nýn üs tü nü ört mek i çin ya pý yor. Genç li ðin bu ra da ki de vin di ri ci ro lü þu ra da dýr ki, bur ju va top lu - ma kar þý, o nun e mek çi ler ü ze rin de ki sö mü rü sü ne ve po li tik bas ký - la rý na kar þý, kit le ler de bi rik miþ o lan öf ke, hoþ nut suz luk lar ve ki ni ey lem ler le a çý ða çý kar mýþ ve ce sa ret le dev ri me yö nelt miþ tir. Dev rim le rin genç li ðin dev rim ci po tan si ye li ne i liþ kin or ta ya çý - kar dý ðý ö nem li so nuç: Genç li ðin dev rim ci e ner ji si, dev rim ci gü cü ve et kin dev rim ci ro lü an cak dev rim ci ey lem ler de, so kak lar da, dev rim - ci ça týþ ma lar da a çý ða çý kar. 8 Mu ha lif bur ju va zi bu dev ri me ne den ka týl dý. Bu, her i ki ül - ke nin so mu tun da a ran ma lý dýr. Ýk ti da rý e lin de tu tan bir a vuç bur ju - va güç, ik ti dar o la nak la rý na da ya na rak bü yük bir ser vet bi rik ti rir ken ik ti dar dý þýn da ka lan bur ju va güç ler i se ön le ri ne ko nan en gel ler den do la yý tam bir ge liþ me gös te re me di ler. Ü zer le rin de ki ik ti dar ba sý sý ve en gel ler kalk ma dan ser pi lip ge li þe me ye cek le ri ni bi li yor lar dý. Bu du rum di ðer A rap ül ke le ri i çin de ge çer li dir. Bu ra lar da ser vet sa hi bi ol mak i çin ik ti dar güç le riy le i liþ ki de ol - mak ge re ki yor; bu i liþ ki i se sa de ce dar bir çev re nin gi re bi le ce ði þek - li de dü zen len miþ tir. Ya ni bu de mek tir ki, ik ti dar dý þýn da ka lan lar i çin, ik ti dar o la nak la rýn dan ya rar lan ma im ka ný hiç yok tur. O ne - den le or ta sý nýf lar, çe þit li i sim ler al týn da, çe þit li po li tik top lum sal vb. mo tif ler kul la na rak ik ti da ra ve e ge men bur ju va zi ye kar þý bir a - yak lan may la a maç la rý na u la þa bi le cek le ri ni bil dik le ri i çin bü yük bir is tek le dev ri me ka tý lan kit le le rin ya nýn da yer al dý lar. 9- Dev rim ler ve a yak lan ma lar la bir lik te böl ge de ki ko mü nist le rin de et kin bir güç o la rak ö ne çýk ma ko þul la rý, o la nak la rý ve mal ze me - si o luþ tu. Dev rim ci gi ri þim ve dev rim ler hep si ne bir can lý lýk bir di - na mizm ve i le ri a týl ma ce sa re ti ver di ve on la rý a teþ le di. E ðer de ðer len di re bi lir ler se bu, on lar i çin, sos ya liz min ge le ce ði i çin ye ni bir ta rih sel dö nem dir. Ko mü nist ha re ket böl ge de çok es ki ol mak la bir lik te u zun sü re - dir et kin ve ön de gö rül me di. Ol du ðu ül ke ler de ki e ge men bur ju va güç ler le gir di ði i liþ ki ler bu par ti le ri bü yük öl çü de yýp rat tý, za yýf lat - tý ve çü rüt tü. Ba ðým sýz bir ha re ket o la rak dav ran ma dan, bur ju va zi - ye kar þý, ik ti dar la ra kar þý mü ca de le et me den, on la ra kar þý halk i çin de düþ man lýk duy gu la rý u yan dý rýl ma dan et kin bir güç o lu na - maz. Dev rim ler bu der si on la ra çok a çýk o la rak gös ter miþ tir. 10- Ýþ çi sý ný fý nýn çe þit li bur ju va çev re ler le dev rim de yan ya na gel - me si ar týk so na er miþ tir. Bur ju va güç ler dü ze ni de vam et tir me ve dev rim gü cü ne da ya na rak çe þit li e ko no mik ve po li tik im ti yaz lar el - de et me pe þin de. Pro le tar ya ke sin o la rak ba ðým sýz bir po li ti ka iz le - me li dev ri me ka tý lan bur ju va güç le rin du ru mu nu, po li ti ka sý ný teþ hir et me li ve e mek çi le rin kur tu luþ he de fi ne dev rim ci bir çiz gi iz le ye rek var ma yý he def le me li dir. 12 Mart 1995 te üç kahvehane ve bir iþyeri kurþunlandý. 3 kiþi yaþamýný yitirirken 5 i aðýr 25 ten fazla kiþi yaralandý. Katliamý yapanlar polis korumasýnda ellerini kollarýný sallayarak çekip gittiler. Bu katliamda kullanýlan gasp edilmiþ taksinin sürücüsünü de öldürüp bagaja attýlar ve aracý ateþe verdiler. Bu katliama eylemlerle cevap veren halk, Gazi Karakolu na (bugün Eski Karakol olarak anýlan yer) doðru yürüyüþe geçti. Bu sefer resmi polisin halkýn üzerine ateþ açmasý sonucu bir kiþi öldü ve birçok kiþi yaralandý. Ertesi gün ise Ýstanbul un her yerinde binlerce insan, Ýstanbul u eylem alanýna çevirdi. Gazi Mahallesi ve 1 Mayýs Mahallesi nde yine polis halký taradý. Bu sefer 15 kiþi daha katledildi. Türkiye eylem alanýna döndü. Ankara da eylemcilerin üzerine ateþ açan polis, 36 kiþiyi daha yaraladý. Gazi halký ve devrimciler, ilk andan itibaren kurulan komite ile taleplerini kabul ettirdi ve eylem bitirildi Gazi Ayaklanmasý ve Katliamý Anmasý için de binler Gazi de, sabahýn erken saatlerinde Ýstanbul un dört bir yanýndan gelerek sokaklarý doldurdu. Gazi Mezarlýðý na doðru Gazi Faþizme Mezar Olacak, Yaþasýn Devrimci Dayanýþma, Katil Devlet Hesap Verecek, Devrim Savaþçýlarý Ölümsüzdür, Ýdamlar Bizi Yýldýramaz sloganlarý ile yürüyüþe geçen kitle, mezarlýða ulaþtýðýnda ortak açýklama metni okundu. Platform adýna yapýlan açýklamada Þimdi mahallemizi korumak ve omuz omuza ileriye taþýmak hepimize düþüyor. Bunun için kenetlenelim ve bize zulmedenlerin karþýsýna daha güçlü bir sesle çýkalým! Ve unutmayalým! Ýþçilerin köylülerin ve tüm emekçilerin insanca yaþadýklarý, kendi geleceklerini belirledikleri bir düzen kurma mücadelesi, halk düþmanlarýna verilecek en büyük ceza olacaktýr denildi. Gazi Mahallesi nde ve Ümraniye de ayaklanmada katledilen kiþilerin mezarlýðýna çiçekler býrakýldý. 13

14 Me tal Sa na yi ci le ri Sen di ka sý nýn (MESS) dü þük üc ret, üc ret sis te min de - ki a da let siz lik ve ký dem taz mi na týn da ki be lir siz lik da yat ma sý na kar þý Bir le þik Me tal-ýþ Sen di ka sý, 22 Mart tan i ti ba - ren bir çok iþ ye rin de gre ve çýk ma ka ra - rý ný ha ya ta ge çir me ye baþ la mýþ tý. Gre ve baþ la yan iþ yer le rin de ya gre vin baþ la ma - sýn dan ký sa bir sü re son ra ya da gre vin baþ la ya ca ðý gün de an laþ ma sað la ný yor. Bir le þik Me tal-ýþ Sen di ka sý nýn grev tak vi mi i se þöy ley di: 30 Mart Be ka ert (Ko ca e li Þu be) 1 Ni san Bo sal Mi may san (Geb ze Þu be) 4 Ni san Çim sa taþ (A na do lu Þu be) 6 Ni san ABB E lekt rik (Ýs tan - bul 1 No lu Þu be) 8 Ni san Ar fe san (Geb ze Þu - be) 11 Ni san RSA (Ýs tan bul 2 No lu Þu be) 24 Mart gü nü gre ve baþ la yan Stan - dart De po iþ çi le ri grev le rin al týn cý gü - nün de ka za ný ma u la þýr ken, Geb ze de ki A re va iþ çi le ri de 29 Mart ta gre ve baþ la - ya cak la rý gün sa bah er ken sa at ler de an - laþ ma sað la mýþ lar dý. 31 Mart ta gre ve çý ka cak o lan Be - ka ert iþ ye rin de gre ve çý kýl ma dan an laþ - ma sað lan dý. 11- A yak lan ma la rýn ve dev rim le rin böy le si ne ký sa bir sü re de de - rin bir et ki ya rat ma sý, zin cir le me o la rak ger çek leþ me si nin or tak ne - den le ri var. E ko no mik ne den ler: Bu ül ke ler ka pi ta liz min e ge men li ði ne gir - miþ ül ke ler dir; ka pi ta list ü re tim te mel ü re tim dir. Ka pi ta list ü re ti - min tüm ya sa la rý ve so nuç la rý bu ra lar da ken di ni gös ter miþ tir. Ü re ti min te me li üc ret li e mek sö mü rü sü dür. Ü re ti ci güç ler le i liþ - ki bi çi mi a ra sýn da ki çe liþ ki top lu mun e sas çe liþ ki si dir. Bü tün sý nýf ça týþ ma la rý, bü tün a yak lan ma ve dev rim ler bu te - mel de or ta ya çý kar. Bu ül ke ler de e mek çi le rin e ko no mik ko þul la rý or tak týr, ay ný dýr. E mek-ser ma ye çe liþ ki si bu ra lar da ay ný dýr. Po li tik o la rak... Bu top lum bir bas ký top lu mu dur. Bas ký en ið - renç þek lin de halk kit le le ri ü ze rin de uy gu lan mýþ týr. Tüm bun la ra kar þý sür dü ren sos ya list ve ko mü nist mü ca de le ler çok a ðýr bi çim de bas tý rýl mýþ ve dev rim ci le re yö ne lik þid det li sal dý rý - lar ya pýl mýþ týr. Ýþ çi sý ný fý nýn ör güt len me si ve mü ca de le si ke sin ti siz o la rak bas ký al tý na a lýn mýþ ve en gel len miþ tir. So nuç ta bu ül ke ler de bü yük bir öf ke, hoþ nut suz luk ve dev rim - ci güç bi rik miþ tir. Þim di a yak lan ma ve dev rim de bü yük bir pat la may la or ta ya çý - kan kit le le rin bü yük öf ke si, gü cü, öz lem le ri ve is tem le ri dir. 12- Halk bu ül ke ler de bur ju va dü ze ne kar þý bur ju va öl çüt ler le ya þa ma ya kar þý a yak lan dý. Kit le ler bur ju va dü ze ni ya ka cak ye ter li bir bi linç ve ör güt sel dü ze ye sa hip de ðil di, fa kat bu yol da bü yük bir sýç ra ma yap mýþ týr. 13- Ta rih te ki her bü yük top lum sal o lay da, her dev rim de ol du ðu gi bi ka dýn lar A rap ül ke le rin de ki dev rim ler de de et kin bir rol oy nu - yor lar. Ka dýn lar ka týl ma dan a yak lan ma ve dev rim bu den li tut ku - lu, coþ kun ve et kin ol maz dý. Ka dýn la rýn a yak lan ma lar da ne ka dar tu tar lý ve iç ten dav ran dýk la rý gö rül dü. Dev rim le rin ba þa rý ya u laþ - ma sýn da ka dýn la rý ke sin ro lü var. 14- Ku zey Af ri ka dev rim le ri ve Or ta do ðu a yak lan ma la rý bir ger - çe ði göz ler ö nü ne ser miþ tir. Tu nus ta baþ lan gýç ta bir o lay la baþ la - yan dev rim a te þi ký sa sü re de tüm ül ke ye ya yýl dý ve dev ri me gi den yo lu aç tý. Baþ ka za man lar kü çük bir o lay bü yük bir dev ri me yol aç - maz; a ma e ðer tüm nes nel ko þul lar bir a ra ya top lan mýþ sa, kü çük bir ça týþ ma bü yük bir dev ri me yol a çar. Tu nus ta o lan ko þul lar Mý - sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri me yol aç ma sý i çin, bir o lay hýz lan dý rý cý bir rol oy na ya bi lir. Bu ra da ö nem li o lan pat la ma ya ha zýr bir du ru mun o luþ muþ ol ma sý - dýr. Tu nus ta ki ilk dev rim ci a yak lan ma, Mý sýr da ki dev ri me ve böl - ge de ki di ðer a yak lan ma la ra bir iv me ver di, ça buk laþ týr dý. E ðer bu ül ke ler de dev ri min ko þul la rý or ta ya çýk ma mýþ ol say dý, Tu nus ta ki a - yak lan ma di ðer yer ler de ki a yak lan ma ya ve dev ri me yol aç maz dý. Bu ül ke ler de dev ri min öz ne si dev rim ci genç lik, iþ çi kit le le ri ve e - mek çi ler ol du. Du ru mu çok i yi de ðer len di ren dev rim ci kit le ler son de re ce pra tik dav ra na rak he men a yak lan ma ya gi riþ ti ler ve ký sa sü - re de ey lem ler le bü yük kit le le ri dev ri me yö nelt ti ler. 15- Dev rim çok ký sa sü re i çin de ge niþ kit le le ri bü yük bir dö nü - þü me uð rat tý, ko þul la rý de ðiþ tir di. Ko þul lar ve in san la rýn ya ný an da dö nü þü me uð ra ma sý dev rim le ger çek leþ ti. Mü ca de le Bir li ði Der gi si S:185 14

15 3 NİSAN ANKARA KESK, DÝSK, Türk-Ýþ e bað lý sen di ka lar i le e mek ve mes lek ör güt le - ri nin çað rý sýy la bin ler ce iþ çi ve e mek çi An ka ra da Gü ven ce siz Ça lýþ ma - ya Ha yýr de mek i çin mi ting de bir a ra ya gel di. Es ki þe hir, Ýs tan bul, Kon ya baþ ta ol mak ü ze re bir çok il den e mek ve mes lek ör gü tün den e - mek çi nin ka týl dý ðý ey lem de, ta þe ron iþ çi le rin, iþ ten a tý lan ve mü ca de - le e den iþ çi le rin di le ge tir dik le ri Ta þe ron Ya sak lan sýn ve Mü ca de le yi Yük sel te rek Sür dü re ce ðiz, Bir le þe Bir le þe Ka za na ca ðýz söy lem le ri ö ne çýk tý. An ka ra ve dý þýn dan ge len iþ çi ve e mek çi ler, Di ki me vi nde ki Met ro du ra ðýn da top la na rak Gü ven li Ge le cek, Bir le þik Mü ca de le pan kar tý i - le Ko lej Kav þa ðý na al kýþ lar ve slo gan lar, ýs lýk lar la yü rü ye rek gü ven ce - li iþ ve gü ven li bir ge le cek ta lep le ri ni di le ge tir di. 4/B, 4-C, 50/D Söz leþ me li, Ta þe ro na Ha yýr dö viz le ri nin bir leþ ti ri - le rek en ön de ta þýn dý ðý yü rü yüþ te a ra la rýn da si ya si par ti tem sil ci le ri - nin de bu lun du ðu e mek ve de mok ra si güç le ri des tek ver di. Mi tin ge, TTB, KESK, SES, Ha va-ýþ, De ri-ýþ, Bir le þik Me tal-ýþ, Dev Sað lýk-ýþ, Ha - kev le ri, Mü ca de le Bir li ði Plat for mu, Gü ven ce siz Öð ret men ler, Genç- Sen, Dev rim ci De mok rat Sen di kal Bir lik, E mek li- Sen, ÖDP, ESP, EHP, E - MEP, An ka ra Ta bip O da sý, Si ne-sen sen di ka la rý i le ba zý mes lek o da la rý, si ya si par ti ler ve de mok ra tik kit le ör güt le ri nin ge nel baþ kan la rý ka týl - dý. KESK Ge nel Baþ ka ný Dön dü Ta ka Çý nar, TTB Mer kez Kon se yi Baþ - ka ný E riþ Bi la loð lu, Bir le þik Me tal Ýþ Ge nel Baþ ka ný Ad nan Ser da roð lu, Ha va Ýþ Ge nel Baþ ka ný A ti lay Ay çin ve si ya si par ti ler den tem sil ci ler kit - le nin ö nün de yü rü yü þe ka týl dý. Ey lem de ye ri ni a lan Mü ca de le Bir li ði Plat for mu da ey le me Ka pi ta - liz mi Yý ka lým, Dün ya E me ðin O la cak ya zý lý bir pan kart la ka týl dý. Sa at 12:00 ye doð ru baþ la yan yü rü yüþ bo yun ca, Fab ri ka lar Tar la lar Si ya si Ýk ti dar Her Þey E me ðin O la cak, Ka til ABD Or ta do ðu dan De fol, Dün ya E me ðin O la cak, Ya þa sýn Dev rim ci Ýþ çi Ko mi te le ri, Sa va þan Ýþ çi ler Yal nýz De ðil dir gi bi slo gan lar at tý. A la na ge lin di ðin de i se Ye ni Ev re de Mü ca de le Bir li ði, Ön söz ve Za fe re Ka dar Genç Yol daþ der gi si - nin sa tý þý ve bil di ri da ðý tý mý ya pýl dý. Bin ler ce iþ çi ve e mek çi nin Gü ven ce siz Ça lýþ ma ya Ha yýr, Ýþ gal, Grev, Di re niþ, Ýþ ve re nin Kö le si Ol ma ya ca ðýz, Ýþ çi le rin Bir li ði Ser ma - ye yi Ye ne cek, Gü ven ce li Ýþ Gü ven ce li Ge le cek Ýs ti yo ruz Ya þa sýn Ör - güt lü Mü ca de le miz, Za fer Di re nen E mek çi nin O la cak, Gü ven ce li Ýþ, Ýn san ca Ya þam Ýs ti yo ruz, Ta þe ron Ça lýþ ma En gel len sin, Kad ro lu Ýs tih dam Ýs ti yo ruz, En kaz De ðil, Ge le ce ði mi zi Ýs ti yo ruz vb. slo gan - la rý ný at tý ðý ve bu ta lep le ri di le ge ti ren dö viz le rin ta þýn dý ðý mi ting de 21 yýl son ra grev le re çýk ma ya baþ la yan Bir le þik Me tal-ýþ sen di ka sý ü ye - le ri nin, Dev Sað lýk-ýþ ü ye le ri nin, Ha va-ýþ, Tüm tis Sen di ka la rý nýn ve Tür ki ye De ri-ýþ Sen di ka sý na bað lý Grup Su ni De ri, Kam pa na ve De sa iþ çi le ri nin kit le sel o la rak ka týl dýk la rý göz lem len di. Di re niþ te ki On tex, Can be be ve PTT ta þe ron iþ çi le ri de mü ca de le le ri nin sü re ce ði vur gu su - nu yap tý lar. Sel çuk Ü ni ver si te si ta þe ron iþ çi le ri de pan kart ve dö viz le - riy le ta þe ro nun son bul ma sý i çin ses le ri ni yük selt ti. Ha va Ýþ ü ye le ri, Sa bi ha Gök çen Ha va li ma ný nda ki iþ ten a tý lan iþ çi ler, a tý lan iþ çi sa yý sý - nýn ol du ðu na pan kart la rýn da yer ve rir ken, Ya þam la rý par - ça la nýr ken, ka der le ri bir le þen ler pan kar tý da aç tý, i þe dö nüþ mü ca de le le ri nin gü ven ce li ça lýþ ma hak la rý ný el de e de ne ka dar sü re ce - ði ni be lirt ti. Me tal sek tö rün de grev le riy le gün dem de o lan Bir le þik Me tal-ýþ e bað lý iþ yer le rin den Cas per iþ çi le ri de Ýþ ten A tý lan Ýþ çi ler Ge ri A lýn sýn, Sen di ka Hak la rý Ta nýn sýn pan kart la rý ve dö viz le ri i le a lan day dý. Sel - çuk Ü ni ver si te si ta þe ron iþ çi le ri, Po lat lý Du a te pe Dev let Has ta ne si ta þe - ron sað lýk iþ çi le ri de Ta þe ro na Ha yýr di ye rek ey lem de yer al dý. Sað lýk ve Sos yal Hiz met E mek çi le ri Sen di ka sý (SES), bir çok il den ge - niþ ka tý lým la ey lem de yer a lýr ken, dö viz ve slo gan la rýy la, Sað lýk ta Gü - Geb ze de bu lu nan ve 1 Ni san 2011 gü nü gre ve git me yi ta sar la yan Bo - sal Mi may san da ve Be ka ert te an laþ ma sað lan dý. Stan dart De po da 100 ü ye yi il gi - len di ren söz leþ me kap sa mýn da sen di ka 51 ku ruþ ar týþ is ter ken, 48 ku ruþ ta an - la ma sað lan dý. Stan dart De po da sa at üc re ti or ta la ma TL. ye çýk tý. Sos - yal hak lar da yüz de 15 ar týþ sað lan dý. Be ka ert te 37,7 ku ruþ tek lif e di lir - ken, sen di ka 51 ku ruþ is te miþ ti. Bu ra da da 48 ku ruþ ta an laþ ma sað lan dý. Or ta - la ma sa at üc re ti TL, en yük sek i - se 10 TL. Söz leþ me le rin MESS im za la dýk - tan son ra yü rür lü ðe gi re ce ði a çýk lan dý. Ý ki yýl lýk söz leþ me nin di ðer al tý ay lýk di - lim le rin de de enf las yon o ra ný ve fab ri ka or ta la ma sý na gö re ar týþ ya pý la ca ðý bil gi - si ve ril di. 15

16 Geb ze de bu lu nan Be ri cap Ka pak San. Ltd. Þti ça lý þan ve Pet rol-ýþ Sen di ka sý na ü ye ol duk - la rý i çin iþ ten çý ka rý lan ve 24 A ra - lýk 2010 da fab ri ka ö nün de ey le me ge çen Be ri cap iþ çi le ri ey - lem le ri ni sür dü rü yor. Be ri cap Fab ri ka sý nda ça lý - þan iþ çi ler da ha ön ce fab ri ka la - rýn da ör güt lü o la bil mek i çin mü ca de le et miþ u zun mü ca de le - ler so nun da fab ri ka da ör güt len - dik le ri Pet rol Ýþ Sen di ka sý i le ço ðun lu ðu ka za nýp 2009 da TÝS ( top lu iþ söz leþ me si) yet ki si ni ka zan mýþ lar dý. Ýþ çi ler TÝS yet ki - si ni ka zan dýk tan son ra pat ron yap tý ðý o yun lar la sen di ka nýn yet - ki si ni dü þür mek i çin, 23 A ra - lýk ta sen di ka lý 4 iþ çi yi di sip lin ku ru lu a ra cý lý ðýy la 25. mad de den iþ ten çý kart mýþ tý. TÝS yet ki si ni kay be den sen di ka, 24 A ra lýk ta 1 gün lük iþ bý rak ma ey le mi ya - pa rak iþ ten çý kar tý lan 4 iþ çi ar ka - daþ la rý nýn i þe ge ri a lýn ma sý ný ve pat ro nun sen di ka lý iþ çi le rin ü ze - rin de ki bas ký la rý bý rak ma sý ný is - te miþ ti. 1 gün lük iþ bý rak ma ey le mi ne ka tý lan iþ çi ler den 98 i çe þit li ba ha ne ler le taz mi nat sýz bir þe kil de iþ ten çý ka rýl dý lar. Bu - nun ü ze ri ne 24 A ra lýk ta ey le me ge çen iþ çi ler, i þe ge ri a lýn mak ve in san ca ça lýþ ma ko þul la rý i çin ey - lem le ri ne de vam e di yor lar. Ýþ çi ler i þe ge ri a lýn ma la rý i çin so nu na ka dar mü ca de le e de cek - le ri ni be lir ti yor lar. ven ce siz li ðe, Ta þe ro na Ve Per for mans Uy gu la ma sý na Ha yýr de di. SES ü ye le ri Sað lýk ta Yý ký mý Dur du ra lým, Sað lýk Hak týr Sa tý la maz dö viz - le ri ve slo gan la rýy la ka týl dý lar. Si ne ma e mek çi le ri de Si ne-sen o la rak Ýn san lýk Dý þý Ça lýþ ma Ko - þul la rý na Son, Si ne ma E mek çi si Kö le De ðil dir, Ku ral sýz, Gü ven ce siz Ça lýþ tý rýl ma ya Ha yýr di ye rek ta lep le ri ni di le ge tir di ler. A ta ma sý ya pýl - ma yan ve gü ven ce siz o la rak söz leþ me li ça lý þan öð ret men ler de A ta - ma Yok sa Ýs yan Var, Tüm Öð ret men le re Gü ven ce li Ýþ Ýs ti yo ruz ta lep le ri ni hay kýr dý lar. Çev re ye du yar lý kit le ör güt le ri ve e ner ji e mek - çi le ri i se HES le re Ve Nük le er Sant ral le re Ha yýr di ye rek ta lep le ri ni i - fa de et ti ler. Mi tin gin a çý lýþ ko nuþ ma sý ný SES MYK Ü ye si Kök sal Ay dýn yap tý. Ter tip Ko mi te si a dý na kit le yi se lam la yan Ay dýn, Kö le lik dü ze ni ne, iþ siz li ðe, ta þe ron ve ge le cek siz li ðe kar þý mü ca de le e de ce ði mi zi bir kez da ha i lan e di yo ruz de di. Ay dýn ýn ko nuþ ma sý nýn ar dýn dan kon fe de ras yon, sen di ka, o da ve si ya si par ti le rin ge nel baþ kan la rý iþ çi le ri se lam la dý. Mi ting de Dev Sað lýk-ýþ Ge nel Baþ ka ný Ar zu Çer ke zoð lu, Ek me ði mi zi, e me ði mi zi çal dýk la rý yet mi yor muþ gi bi o nu ru mu zu da al mak is ti yor lar. A ma biz ler bin - ler le o nu ru mu za, e me ði mi ze ve ek me ði mi ze sa hip çýk týk, çý ký yo ruz de di. Ýþ çi le rin AKP ye bo yun eð me ye ce ði ni be lir ten Çer ke zoð lu, Ba kan - lar, baþ ba kan lar 13 ya þýn da ki ço cuk la rý ný si gor ta lý ya par ken, iþ çi le ri gü - ven ce siz ça lýþ ma ya zor lu yor. Biz, hu ku ku Fe tul lah a, dýþ po li ti ka yý A me ri ka ya, de mok ra si yi AB ye ha va le e den le re gü ven mi yo ruz. 12 Ha - zi ran ý ken di le ri ne dö nüm nok ta sý sa yan la ra gü ven mi yo ruz de di. Çer - ke zoð lu, di ye rek, AKP nin e mek çi le ri kö le li ðe mah kum e den po li ti ka la rý na kar þý mü ca de le e de cek le ri ni vur gu la dý. Ar dýn dan Ha va- Ýþ Ge nel Baþ ka ný A ti lay Ay çin, Bu ül ke de ar týk ki min ne yap tý ðý ne ya pa ca ðý ko - nu þul ma ma lý dýr. Biz bu ül ke nin ya rýn la rý nýn ne re ye gö tü rül mek is ten di ði ni bi li yo ruz. Biz, iþ ka za la rý a dý al týn da iþ ci na yet le rin de öl dü rül mek is te mi yo ruz. Yet mez a ma e vet di ye rek AKP nin ha vu zu na su ta þý yan pat ron la rýn iþ yer le rin de öl mek is te mi yo ruz de - di. Biz bu gü ne ka dar ge len ik ti dar la ra da ir ne söy le diy sek çýk tý. Ö zel leþ tir me ler o la cak de dik, ol du. AKP Kürt a çý lý mýy la pu an top la mak is ti yor de dik. Ýþ te a çý lým ve so nuç la rý or ta da. Tür ki ye Cum hu ri ye ti nin, Tür ki ye si git ti, AKP-C ol du di yen Ay çin, A teþ çem be ri sa rý yor, her ge çen gün da ra lý yor. Ya ö lüp yok o la ca ðýz. Ya a dam a kýl lý mü ca de - le e de cek var o la ca ðýz di ye rek ko nuþ ma sý ný ta mam la dý. SES Ge nel Baþ ka ný Bed ri ye Yor gun i se Tür ki ye de yok sul lu ðun a lýþ - kan lýk, iþ siz li ðin sta tü, dik ta tör lü ðün re jim ha li ne gel di ði ni, se çim ler - de e mek çi le rin kar þý sý na iþ siz lik ve yok sul lu ða kar þý bu gü ne ka dar çö züm ol ma yan re çe te le rin su nu la ca ðý ný be lir ten Yor gun, Biz ler de TE - KEL iþ çi le ri gi bi ken di çö zü mü mü zü ya ra ta ca ðýz. 12 Ha zi ran da, bi ze çö züm bul ma - yan lar, san dý ða gö mü le cek de di. Ni san a yý nýn i kin ci haf ta sý sað lýk e mek çi le ri nin gre ve gi de ce ði ni be lir ten Yor gun, a la na yan sý yan da ya - nýþ ma ve ka rar lý ðýn Be yaz Grev e de yan sý ya ca ðý ný i fa de et ti. Mi ting de Kar tal Ko þu yo lu Has ta ne si nde ça lý þan Dev Sað lýk-ýþ ü ye - si ta þe ron iþ çi Zi ya Ýn ce de re bir ko nuþ ma yap tý. Ýn ce de re, AKP hü kü me ti nin gü ven - ce li ha le ge tir di ði tek þe yin gü ven ce siz ça - lýþ týr ma ce hen ne mi ol du ðu na dik kat çek ti. Gü ven ce si ça lýþ týr ma yý ka der ol - mak tan çý kar mak i çin bü yük bir a dým at - týk la rý ný i fa de e den Ýn ce de re, Bi lin ki bü yük bir mü ca de le yo lu nun ba þýn da yýz. Mü ca de le miz ye - ni baþ la ma dý a ma yol ye ni a çý lý yor de di. 1 Ma yýs a de ði nen sað lýk e mek çi si, Ýþ - çi sý ný fý nýn bir lik mü ca de le ve da ya nýþ ma gü nü 1 Ma yýs ta 1 Ma yýs a la nýn da o la ca ðýz. 1 Ma yýs a la - nýn da gü ven ce siz ça lýþ ma ya kar þý mü ca de le mi zin te - mel ta lep le ri yan ký la na cak de di. Mi ting, Ka ra de niz mü zi ði eþ li ðin de ho ro na du ru la ma sý ve çe ki len ha lay lar la son bul du. 16 Mü ca de le Bir li ði Plat for mu - An ka ra

17 SOSYAL GÜVENLİK MALÜLEN EMEKLİLİK VE SAKATLIK NEDENİYLE EMEKLİLİK KOŞULLARI Mer ha ba e mek çi ler, Bu sa yý da ma lu len e mek li lik i le sa kat lýk in di ri min den ya rar la na rak e mek li ol ma nýn ko þul la rý ný pay la þa ca ðýz. 193 sa yý lý Ge lir Ver gi si Ka nu nun 3689 sa yý lý ka nun la de ði þik 31. mad de si nin 3. fýk ra sý na gö re ça lýþ ma gü cü nün en az %40 ý ný kay bet mek su re tiy le sa kat lýk in di ri min den ya rar lan ma ya hak ka - zan mýþ du rum da bu lu nan si gor ta lý lar en az 15 yýl lýk si gor ta lý sü - re si ve 3600 gün ma lul lük, yaþ lý lýk ve ö lüm si gor ta la rý pi ri mi ö de me þart la rý ný ye ri ne ge tir me le ri ha lin de yaþ lý lýk ay lý ðý bað lan - ma sý na hak ka zan mak ta i di ler.(506 SK.M 60/C-b) An cak ta ri hin de yü rür lü ðe gi ren 5510 sa yý lý ya sa bu du ru mu ol duk ça net bir þe kil de iþ çi le rin a ley hi ne de ðiþ tir di. Þöy le ki: ta ri hin den son ra i þe baþ la yan sa kat lar da ka de me li e - mek li lik ko þu lu na ta bi tu tul du. Ya sa dan ön ce kla sik %40 ra por 15 yýl ve 3600 gün o lan ko þul lar þu þe kil de de ðiþ ti: a ra sý, 16 yýl 3760 gün a ra sý 17 yýl 3920 gün a ra sý i þe baþ la yan lar 18 yýl 4080 gün a ra sý 19 yýl 4240 gün a ra sý 20 yýl 4400 gün ça lýþ ma la rý ge re ki yor. Bu ver di ðim tab lo dan da an la þýl dý ðý gi bi, 506 sa yý lý SSK nýn ku ru luþ ya sa sý i le de yü rür lü ðe gi ren ya sa sý a ra sýn da bir ký yas la ma ya pýl dý ðýn da, sa kat ve kýs mi ö zür lü o lan iþ - çi nin 800 gün ve beþ yýl da ha faz la ça lýþ ma sý ge re ki yor ta ri hin de yü rür lü ðe gi ren 5510 sa yý lý ya sa i le ma - lu len e mek li ol ma ko þul la rý, bu ta rih ten ön ce si ne gö re yi ne ça lý þan has ta iþ çi nin a ley hi ne de ðiþ ti. Da ha ön ce; has ta iþ çi nin ma lu len e - mek li o la bil me si i çin en az, 5 yýl en az 1800 gün ve ça lýþ ma gü cü - nün 3/2 si ni ya ni %70 si ni kay bet me si ge re kir ken, þim di en az 5 il ve en az 1800 gün den ma lu len e mek li o la bil me si i çin tam te þek - kül lü has ta ne ta ra fýn dan, ha ya tý ný i da me e de bil me si i çin baþ ka sý - nýn yar dý mý na ih ti yaç var dýr i ba re si nin ol ma sý ge re ki yor. Yok sa en az 10 yýl en az 1800 gün ko þu lu ge ti ril di. Þim di i se ça lýþ ma gü cü - nün en az % 60 ý ný kay bet me si ge re ki yor. Gö rü nür de on pu an dü - þüþ var, oy sa ki tek bir ra hat sýz lýk tan %60 ol ma sý ge re ki yor ya ni; bir gö zü kör ol muþ ve bay pas a me li ya tý ge çir miþ o ki þi ye ma lu li yet yok. Bay pa sýn o ra ný %40 i le 45 a ra sý tek gö zün gör me me si %30 i - le 35 a ra sý top lam da en az % 70 ya par, an cak ma lu len e mek li o la - maz. Se be bi i se, bir gö zü kör ol muþ sa di ðer gö zü nün de kör ol ma sý ge re kir. Bir a ya ðý ke sil miþ se di ðer a ya ðý nýn da ke sil miþ ol ma sý ge - re ki yor. Ya da felç, kan ser, si roz vs. Ya ni halk a ra sýn da de ni lir ya al lah bi le ti ni kes miþ ay nen öy le ol ma sý ge rek. Ya ni þu nu an lat - mak is ti yo rum: Ýþ çi nin ma lu len e mek li o la bil me si i çin ön ce al lah - tan ö bür ta ra fa bi let al ma sý ge rek. Ak si tak dir de ma lu len e mek li ol ma yý ak lýn dan bi le ge çir me sin. Ýþ çi sý ný fý nýn ih bar taz mi na tý, ký dem taz mi na tý ve e mek li lik, þah da ma rý dýr. Bu ko nu iþ çi le ri men di rek de ðil di rek il gi len di rir. E - mek li lik sos yal gü ven ce, ay ný za man da ça lý þan i çin, sað lýk de mek - tir. Ça lý þa nýn sos yal gü ven ce si yok sa sað lý ðý na da pek ta bi ki bak tý ra maz.yaþ la nan iþ çi e mek li o la ma mýþ sa sað lý ðý na bak tý ra maz. Yaþ la nan in san da ha faz la has ta la nýr. Bir kat da ha sos yal gü ven - ce ye ih ti ya cý var dýr. Di ðer sa yý da sos yal gü ven li ðin baþ ka bir baþ lý ðýn da bu luþ mak di le ðiy le. Be ri cap Tür ki ye 1988 yý lýn - da ü re ti me geç ti. Hak et tik le ri üc re ti a la ma yan ve ça lýþ ma ko þul - la rý çok zor o lan iþ çi ler 2009 yý lý - nýn tem muz a yý son la rýn da Pet rol-ýþ Geb ze Þu be si nde ör güt - len me ye baþ la dý. Patron, top lu söz leþ me ma sa - sý na o tu ra na ka dar ge çen 6 ay lýk sü re de 6 ön cü iþ çi yi iþ ten çý kart - tý yý lý O cak a yýn da top lu iþ söz leþ me si im za lan dý, an cak iþ ve - re nin sen di ka lý iþ çi ye o lan ta ham - mül süz lü ðü so na er me di. Patron sen di ka nýn ü ye sa yý sý ný yüz de 50+1 in al tý na dü þür me yi ve söz - leþ me nin so na e re ce ði 31 A ra lýk 2011 de sen di ka dan kur tul ma yý plan lý yor du. Bu nun i çin iþ çi ye tu - zak ha zýr lan dý. Top lu söz leþ me hü küm le ri ne ay ký rý o la rak, sen di ka ya ve iþ çi ye bil gi ver me den var di ya sis te mi de ðiþ ti ril di. Bu ol du bit ti yi ka bul et me yen iþ çi ler es ki var di ya sis te - mi ne gö re ça lýþ ma yý sür dür dü. Ýþ - ve ren bu du ru mu, i zin siz i þe gel me me o la rak de ðer len dir di. Var di ya de ði þik li ði ni ka bul et me - yen 16 iþ çi den 4 ünün iþ ak di taz mi nat sýz o la rak fes he dil di, 12 iþ çi ye i se yev mi ye kes me ce za sý ve ril di. Bu nun ü ze ri ne, iþ çi ler 24 A ra lýk 2010 ta ri hin de fab ri ka ö - nün de di re niþ baþ lat tý. 17

18 (BTS) Bir le þik Ta þý ma cý lýk Ça - lý þan la rý Sen di ka sý nda ör güt lü de - mir yo lu e mek çi le ri TCDD da ya þa nan si ya si kad ro laþ ma la rý, hak sýz ve hu kuk suz ya pý lan a ta - ma la rý di le ge ti re rek, kad ro laþ ma so nu cu yet kin ol ma yan ki þi le rin ge ti ril dik le ri gö rev ler ne de niy le de mir yol la rýn da ya þa nan ka za la ra da ve ti ye çý ka rýl ma sý ný ka mu o yu na bil dir mek a ma cýy la 5 Ni san Sa lý gü nü sa at da Hay dar pa þa Tren Ga rý ö nün de bir ba sýn a çýk la - ma sý ve o tur ma ey le mi yap tý lar. Ka mu yö ne ti mi nin te mel il ke - le rin den o lan ka ri yer ve li ya kat il - ke le ri nin bir ta ra fa bý ra ký la rak ya pý lan a ta ma lar da si ya si yan daþ - lýk ve AKP ye ya kýn o lan sen di ka ü ye li ði göz ö nü ne a lý na rak a ta ma - la rýn ya pýl dý ðý na de ði ne rek TCDD bün ye sin de per so nel a tan - ma sý uy gu la ma la rýn da da ül ke nin gün de min de o lan sý nav lar da ki u - sul süz lük le re dik kat çe kil di. Ey lem sý ra sýn da Bir le þik Ta þý - ma cý lýk Ça lý þan la rý Sen di ka sý Ýs - tan bul 1 No lu Þu be pan kar tý açan demiryolu emekçileri, Bir kez da ha TCDD Ge nel Mü dür lü ðü yö ne ti mi nin hiç bir hak lý ge rek çe si ol - ma yan ta ma men key fi ka yýr ma cý, ça - lýþ ma hu zu ru nu ve ba rý þý ný bo zan, ku rum ça lý þan la rý ný ku ru ma ve i þi ne kar þý ya ban cý laþ týr ma ya yol a çan uy - gu la ma la rý na son ver me si ni is ti yo ruz di ye rek ya rým sa at lik o tur ma ey le - miy le ya þa nan u sul süz lük le ri pro - tes to et ti ler. DEK İN ÇALIŞMA DEFTERİ VI. BÖ LÜM Es nek Ü re tim / Ça lýþ ma ve Ör güt len me So run la rý Y.E. Mü ca de le Bir li ði Sa yý:13/2004 Ka pi ta lizm le bir lik te, ba sit el bir li ðiy le ma ni fak tür ler de ça lý þan za na at kar lar, fab ri ka lar da pro le tar ya or du su nu ya rat ma ya baþ la dý - lar. Ü re tim ban dý nýn ba þýn da ça lý þan her iþ çi, ay ný ma ki ne nin bi - rer par ça sý, ay ný ya þam bi çi mi nin ay ný çý kar la rýn bi rer or tak la rý ol du lar. Ka pi ta list i çin da ha faz la ar tý-de ðer, iþ çi le re da ha faz la ça lýþ ma ve da ha az üc - re ti da ya tý yor du. A ðýr re ka bet ko þul la rýn da ka pi ta list i çin bu zor, ya þam - sal de ðer dey di. Ýþ çi i çin i se in san ca ya þa ya bi le ce ði bir üc ret ve sos yal ge li þi mi i çin ih ti yaç duy du ðu faz la za man, ö lüm ka lým mü ca de le siy di. Bu uz laþ maz çe liþ ki ka pi ta lizm le bir lik te doð du ve bu gün iç sa vaþ lar, ça týþ ma lar la sü rü yor. Ýþ çi sý ný fý nýn i ki yüz yýl lýk sa va þý, sa yý sýz grev ler, ça týþ ma lar, ik ti dar mü ca de le - le ri ve ör güt len me mo del le ri, o na a ðýr be del ler ö det ti, a ma kar þý lý ðýn da a zým - san ma ya cak bir bi ri kim ka zan dýr dý. Bur ju va zi de ay ný þe kil de sal dý rý lar, kat li am lar, sa vaþ, yok et me, yýl dýr ma vb. yön tem ler le ki mi za man ge ri a dým at mak zo run da kal dý, ki mi za man sal dý rý la rý ný yo ðun laþ tý rýp da ha faz la ta viz ko par ma ya ça lýþ tý. Sý nýf lar mü ca de le si, bur ju va zi ye de iþ çi sý ný fý na da pek çok de ne yim ka - zan dýr dý. Ýþ çi sý ný fý, iþ hu ku ku nu ka za nýr ken, bur ju va zi de bu ka za ným la rý na sýl da ðý týp, le hi ne çe vi re bi le ce ði ni öð ren di. Ka pi ta lizm, va rol du ðu sü re ce de her i ki sý nýf a çý sýn dan bu a man sýz sa va þýn din me si bek le ne mez. Bur ju va zi nin tüm bu de ne yim le ri nin so nu cu 70 li yýl lar la bir lik te es nek ü re tim/ça lýþ ma iþ çi sý ný fý na da ya týl dý. Týp ký tek no lo ji gi bi, es nek ü re tim mo - del le ri de ü re ti min ni te lik ge li þi mi nin bir so nu cu ol sa da, ka pi ta liz min e lin - de bi rer sal dý rý a ra cý na dö nüþ tü ler. Bur ju va zi nin es nek ü re tim/ça lýþ ma mo del le riy le sý nýf sal çý kar la rý a çý sýn dan u laþ ma yý ta sar la dý ðý baþ lý ca he def ler þöy le sý ra la na bi lir: Ýþ çi le rin fi zi ki ve mo ral gü cü nü par ça la mak, kit le sel bir a ra da lýk tan do ðan üs tün lük le ri ne son ver mek. Ýþ çi le rin ör güt lü lük le ri ni da ðýt mak, iþ çi yi e ve ya da kü çük bir gru bun i çi ne hap se de rek sý nýf tan ko par mak, ön cü le rin iþ çi ler le bu luþ ma sý ný zor laþ týr - mak. Sý ný fýn i çe ri sin de fark lý çý kar kat man la rý o luþ tu ra rak (çe kir dek iþ çi, ta þe ron iþ çi, söz leþ me li iþ çi vb.) güç le ri böl - mek ve sý nýf i çi ça týþ ma lar ya ra ta rak he de fi þa þýrt mak. Bur ju va zi tüm bu sal dý rý la rý ha ya ta ge çi re bil mek i çin se a þa ðý da ki a raç la rý kul la ný yor: Ýþ i çin de bir bi ri ni de net le yen iþ çi grup la rý o luþ tur mak su re tiy le çý kar ça týþ ma la rý ya ra tý yor. Ör ne ðin per for mans ya da par ça ba þý üc ret len dir me yo luy la iþ çi le ri bir bi ri ne ra kip ha le ge ti ri yor. Ýþ çi, an cak di ðer gru bun ü ye le rin den faz la ça - lý þýr sa ya þa ya bi le ce ði bir üc ret ka za na bi lir ha le ge li yor. Böy - le ce en ya kýn da ki sý nýf yol da þý ný düþ man o la rak gör me ye zor la ný yor. Ka pi ta list zor, bu ve ben ze ri pek çok yön tem le da ha fab ri ka lar da/a töl ye de baþ lý yor. Sa rý sen di ka lar, re for mist ve o por tü nist ha re ket ler yo - 18

19 luy la iþ çi le rin pa sif, uz laþ ma cý, sý nýr la rý be lir len miþ, ya sal ku rum lar i çin de yer al ma la rý ný sað la ya rak ya kýn teh li ke den kur tul ma ya ça lý þý yor. Ýþ çi le rin ör güt le ri ne, ön der le ri ne sal dý rý yor; on la rý sý nýf tan u zak laþ týr - ma nýn her yo lu nu de ni yor. Hap set me, kat let me, mar ji nal leþ ti rip u zak laþ týr - ma Dev le tin kol luk güç le ri ne, si vil fa þist le re yük sek mad di kay nak lar ve ge - niþ yet ki a la ný sað lý yor. Sal dý rý lar ve kat li am lar la her tür lü ha re ket bas tý rýl ma - ya ça lý þý yor. E ði tim ve ba sýn yo luy la çü rü me yi, yoz laþ ma yý ve ya ban cý laþ ma yý de - rin leþ ti re rek, iþ çi le rin ken di kül tür le ri ni ve yük sek in sa ni de ðer le ri ni o luþ tur - ma la rý na en gel o lu yor. Tüm bu sal dý rý lar kar þý sýn da iþ çi sý ný fý da i ki yüz yýl ön ce si ne o ran la da ha bi ri kim li ol du ðu nu ey lem le ri nin ni te lik yük se li þiy le gös te ri yor. Tüm bu sal - dý rý lar kar þý sýn da iþ çi ve e mek çi le rin sa hip ol duk la rý bi ri kim, tüm dün ya da ve ül ke le ri miz de ik ti dar mü ca de le le riy le ik ti dar mü ca de le le ri ni da ha da sert leþ - ti re cek tir. Son o la rak, es nek ça lýþ ma ve es nek ü re tim sal dý rý la rý na kar þý iþ çi le - rin yap ma la rý ge re ken le ri sý ra la ya lým. Ýþ çi ler tüm mü ca de le le ri ni ik ti da ra yön len dir me li ler. Ka pi ta liz min her sal dý rý sý na kar þý va ro lan mev zi le ri sa vun ma man tý ðýy la ha re ket e den le rin ne ka dar ge ri ye düþ tük le ri ne ta nýk ol duk. Ka pi ta list mül ki yet i liþ ki le ri sür dü ðü müd det çe hiç bir ka za ným ka lý cý ol ma ya cak týr. Ýk ti dar Dý þýn da Her Þey Hiç - bir Þey dir!. Sý ný fýn e ner ji si ni sis te mi o nar mak, so run la rý çöz me ye ça lýþ mak ya da uz laþ ma nok ta sý a ra mak i çin har ca mak, da ha bü yük kat li am lar i çin ka - pi ta liz me za man ka zan dýr mak tan baþ ka bir i þe ya ra maz. Ýþ çi le rin, top lu mun tüm ke sim le ri nin mü ca de le le ri ni bir leþ ti re cek bi - ri kim ve ön gö rü le riy le o nu ik ti da ra ta þý ya cak pro le tar ya nýn dev rim ci sý nýf par ti si ni, iþ çi sý ný fý par ti si ni ta ný ma la rý ve et ra fýn da bir leþ me le ri an cak za fe ri o la nak lý ký lar. Ta rih, ör güt süz lü ðü ne de niy le kat li am lar la bas tý rýl mýþ pek çok a yak lan ma ör ne ði i le do lu dur. Ka pi ta liz me kar þý mü ca de le, iþ çi le ri o ya la ma ya, do la yý sýy la sis te mi kur - tar ma ya ki lit len miþ tüm ya sal cý, re for mist, o por tü nist, sen di ka list, e ko no mist an la yýþ la ra kar þý mü ca de ley le bir lik te yü rür. Ýþ çi ler i çin re for miz min teþ hir ve tec ri di ya þam sal dýr. Ýþ çi ler ön der le ri ne sa hip çýk ma dýk ça kur tu luþ yü zü gö re mez ler. Tüm dev rim le rin ilk a dý mý o lan dev rim ci tut sak la rýn öz gür leþ ti ril me si, iþ çi le rin ik - ti da ra gi den yol la rý ný aç ma la rý an la mý na ge lir. Ýþ yer le rin de her tür lü ay rým cý lý ða kar þý mü ca de le ve ril me li, top lu mun tüm di ðer sý nýf ve kat man la rý nýn so run la rý na sa hip çý kýl ma lý dýr. Ýþ çi le rin öz de ne tim, mü ca de le ve ik ti dar or gan la rý ko mi te ler, her ma - hal le de her iþ ye rin de za man kay bet mek si zin ör güt len me li dir. Ü re tim öl çe ði - ni kü çül tüp par ça la ra a yý ra rak ve bir bi rin den u zak laþ tý ra rak ör güt len me nin ö nü ne geç me ye ça lý þan bur ju va zi ye kar þý en et ki li si lah la rý mýz, ya sa lar la sý - nýr lan dý rýl ma mýþ, ya ra tý cý ey lem le ri he men ha re ke te ge çi re bi len, pro le tar ya - nýn dev rim ci sý nýf par ti si ön der li ðin de ki ko mi te ve kon sey le ri miz o la cak týr. Mü ca de le, a yak lan ma ve ik ti dar or gan la rý ko mi te ler, her ko þul da ve her yer - de ör güt len me es nek li ði ne sa hip tir ler. Ko mi te ler iþ çi ve e mek çi le rin va ro lan ör güt len me le ri ni de dev ri min hiz me ti ne so ka cak lar dýr. Tüm dün ya da ve ül ke le ri miz de e mek çi le rin da ha ya ra tý cý, iþ çi sý ný fý nýn ken di ya sa la rýn dan baþ ka ya sa ta ný ma yan, da ha sert ve kit le sel ey lem le ri ne ta - nýk o la ca ðýz. Ýþ çi sý ný fý ve e mek çi ler bur ju va zi nin kor ku la rý ný bo þa çý kart ma - ya cak týr. Ge le cek sa yý: Dün ya dev rim de ne yim le rin de Ko mi te Kon sey de ne yim le rin den not lar. Tuz la Or ga ni ze Sa na yi Böl ge - si nde bu lu nan Kam pa na De ri Fab ri - ka sý nda 21 Mart ta iþ ten a tý lan i ki ka dýn iþ çi Di lek Göl ve Ga ye E ras lan fab ri ka ö nün de ey le me baþ la mýþ ar - dýn dan 14 iþ çi da ha iþ ten a týl mýþ tý. 14 iþ çi nin da ha iþ ten a týl ma sý ü - ze ri ne De ri-ýþ Sen di ka sý ta ra fýn dan fab ri ka ö nün de bir ba sýn a çýk la ma sý ger çek leþ ti ril di. Sen di ka nýn yet ki le ri ta ný nýn ca ya ka dar ve iþ ten a tý lan iþ çi - ler ge ri a lý nýn ca ya ka dar ey lem le ri ni ka rar lý lýk la sür dü re cek le ri ni i fa de e - den De ri-ýþ Sen di ka sý Tuz la Þu be Baþ ka ný Bi na li Tay, Kam pa na De ri pat ro nu nun sen di kal fa a li ye ti en gel - le mek a ma cýy la ta þe ron laþ ma ya git ti - ði ni i fa de et ti Kam pa na De ri de ki iþ çi ler, mü - ca de le le ri ni sür dü re cek le ri ni, Kam - pa na pat ro nu sen di ka yý ka bul e de ne ka dar De ri Ýþ ko lun da baþ la yan gö - rüþ me le ri as ký ya a la cak la rý ný di le ge - tir di ler. Ey lem sü rer ken iþ çi le re des tek bü yü yor. 19

20 DÝSK, KESK, TMMOB ve TTB, 1 Ma - yýs ta 1 Mil yon Ki þiy le Tak sim de o la - cak la rý ný a çýk la dý lar. 30 Mart gü nü DÝSK Ge nel Mer ke - zi nde sa at da dü zen le nen ba sýn top lan tý sýn da ya pý lan or tak a çýk la ma yý DÝSK Ge nel Sek re te ri Tay fun Gör gün o - ku du. A çýk la ma da Ken di ör güt le ri miz de ka rar a la rak, bu sü re cin ö nü mü ze koy - du ðu ta rih sel so rum lu lu ðu, 1 Ma yýs ýn an lam ve ö ne mi ne uy gun bir bi çim de, tüm hal ký mý zýn ka tý la ca ðý bir ge niþ lik te ve kap sam da ger çek leþ tir mek ü ze re ör güt le mek i çin, gö rüþ bir li ðin de yiz. Ýs - tan bul Tak sim Mey da ný (1 Ma yýs Mey - da ný) ol mak ü ze re, Tür ki ye nin dört bir ya nýn da kut la ma lar la bir le þik, kit le sel ve ö zü ne uy gun bir 1 Ma yýs i çin ça lýþ - ma la rý mý zý yü rü te ce ðiz de di. Tay fun Gör gün, son za man lar da ya þa nan Kürt hal ký na kar þý ya pý lan bas - ký lar, ba sýn öz gür lü ðü ne ve gü ven ce siz bir þe kil de ça lý þan iþ çi le re dik kat çek ti. Gör gün; 1 Ma yýs 2011 kut la ma la - rýn da kay bet tik le ri mi zin a ný sý na, Tak - sim Mey da ný ný 1 Ma yýs A la ný o la rak iþ çi sý ný fý na, bir lik, mü ca de le ve da ya nýþ ma gü nü o la rak ye ni den ka zan dýr ma mýz - da, bi zim le bir lik te ka rar lý bir mü ca de - le ve ren, sý nýf dost la rý mýz la, dev rim ci ler le, de mok rat lar la, sos ya list - ler le, yurt se ver ler le ye ni den yan ya na, o muz o mu za o la ca ðýz. Bu ses, iþ siz li ðe, aç lý ða, yok sul lu ða, en güç lü ce vap o la - cak týr, bu ses, bas ký ya di re nen le rin, tes - lim ol ma yan la rýn hay ký rý þý o la cak týr. Bu ses, ül ke miz de ve Or ta do ðu da em per - ya list sal dýr gan lý ða kar þý hay ký rýþ o la - cak týr. Bu ses, ka pi ta list sis te min ya ra tý ðý, e ko lo jik tah ri ba ta, aç lý ða, yok - sul lu ða, iþ siz li ðe kar þý e me ðin hay ký rý þý o la cak týr de di. BELLEK ZA FER SA VA ÞAN E MEK ÇÝ NÝN O LA CAK Mü ca de le Bir li ði 32 A ðus tos Tem muz 1999, dev rim cep he si nin bir li ði nin güç gös te - ri si o la rak ta ri he ge çe cek. 15 ve 17 Tem muz lar da ki il le re ya yý - lan ey lem ler dur mak sý zýn de vam e di yor. 24 Tem muz da yö nü nü An ka ra ya çe vi ren iþ çi ve e mek çi ler, i ki yüz bi ne va ran ni ce lik le - riy le ken di le ri ni gös ter di ler. Bu ey le min her kes ta ra fýn dan çok kap sam lý de ðer len di ril me si ge rek ti ði ka ný sýn da yýz. Bur ju va ba sý nýn bi le du da ðý ný u - çuk la tan bu de va sa or du gö rü nür de ka rar lý bir sus kun luk i çin dey di. Ey - lem ön ce si iþ yer le ri miz de gö rüþ tü ðü müz iþ çi ve e mek çi ler le ey lem den son ra da bir a ra ya ge lip de ðer len dir me yap týk. E mek çi ler si ya si gö rü þü ne o lur sa ol sun, ken di le ri nin ve dev le tin sý ný fý nýn kar þýt sý nýf lar ol du ðu nun far kýn da. Sos yal re form ya sa sýy la bü tün hak la rý mý zýn gasp e di lip biz den ya pý lan ký sýn tý la rýn ser ma ye nin ce bi ne a ký týl dý ðý nýn da far kýn da. E mek çi - le re tep ki siz di yen ve böy le ce dev ri min so rum lu lu ðun dan kur tul ma ya, ken di han tal lýk la rý ný e mek çi le re yük le me ye ça lý þan re for mist ler, kit le ler - le dü rüst bir bað i çi ne gi re cek ol sa lar dý bu tep ki le ri gö re bi lir ler di. Ey lem il ler de ki or ga ni zas yon lar la baþ la dý. Ge le bi len ler sen di ka lar - da yer a ra ma ya ko yu lur ken, ge le me yen ler mad di des tek le ri ni sun mak - ta hiç te red düt et me di ler. An cak ba zý sen di ka yö ne ti ci le ri il ler den kal kan sen di ka a raç la rý na ya ban cý la rý (?) al mak tan sa, boþ kol tuk lar la yo la çýk - ma yý ter cih e di yor lar dý. Sen di ka lar da ki du yar lý iþ çi le rin ça ba la rýy la yan - la rý na 3 er 5 er ki þi a la rak a ra ba lar da ey le mi sa hip len mek ve des tek ver mek is te yen le re yer bu lun du. Sen di ka a ða la rý nýn ya ban cý la rý ya ný - mý za al ma ya ca ðýz, gü ven lik gö rev li le ri miz (po lis) ye ter li ön le mi al mýþ lar - dýr, pro vo kas yon la ra (?) i zin ver me ye ce ðiz vb a çýk la ma la rý, sa rý sen di ka la rý nýn ký zýl la þa ca ðý kor ku la rýn dan baþ ka bir þey de ðil di. Ba zý sen di ka a raç la rý i se dev rim ci-yurt se ver le ri An ka ra ya gö tür mek i çin se fer - ber ol du. Böy le ce ey lem iþ çi si, e mek çi si, öð ren ci si, ma hal le li si, dev rim - ci ba sý ný i le bir bü tü ne u laþ tý. Türk-Ýþ, DÝSK, KESK, Hak-iþ, Ka mu-sen ve Me mur-sen le bir lik te 7 mes lek ör gü tü nün or ga ni zas yo nu bu ey lem, o to büs ler de tür kü ler ve marþ lar la baþ la dý. Mü ca de le Bir li ði Plat for mu; DÝK (Dev rim ci Ýþ çi Ko mi - te le ri), Ar týk Ka pi ta list le re Ser vet, Ken di mi ze Se fa let Bi rik tir me ye ce ðiz! DEK (Dev rim ci E mek çi Ko mi te le ri), Ya þa sýn iþ çi ve E mek çi le rin Mü ca - de le Bir li ði ve Mü ca de le Bir li ði Der gi si ol mak ü ze re 3 pan kart la ey le me ka týl dý. DÝK ve DEK i sa de ce bir si ya si çev re gi bi gö ren on la rý e mek çi ve iþ çi le rin öz ör güt le ri o la rak gör me bi lin cin den yok sun lar, kor te ji mi zi sen - di ka la rýn i çin den çý kart ma ya ça lýþ tý lar. Sen di ka gö rev li le riy le yap tý ðý mýz tar týþ ma so nu cu doð ru ye ri miz de iþ çi ve e mek çi le rin kor tej le ri nin i çin de yü rü me ye baþ la dýk. Bir sa vaþ or du su na ya ký þýr di sip lin, dü zen, ka rar lý lýk ve coþ kuy la iþ çi ve e mek çi le rin des tek le ri ni ka zan dýk. Kâh slo gan la rý mý - za ka tý la rak kâh kor te ji mi ze gi rip bi zim le yü rü ye rek bi zim le mü ca de le bir - li ði ne gir di ler. Biz de dev rim ci le ri, de mok ra tik kit le ör güt le ri ni slo gan la rý mýz la se lam la dýk. Kürt a na la rý ný ke sin ti siz slo gan la rý mýz la des - tek le dik. Ey lem de a tý lan ge nel slo gan lar hü kü me te ve ka pi ta liz min de mok ra - tik leþ me si ne(?) yö ne lik da ral týl mýþ he def le re ki lit len miþ ti. Kah rol sun IMF Ba ðým sýz Tür ki ye, Kurt, Kuþ A rý, IMF ik ti da rý, E mek çi U yu ma Kur da Ku þa Yem Ol ma, Ýþ-Ek mek Yok sa Ba rýþ da Yok, iþ çi Me mur El e le 20

21 Ge nel Gre ve vb. Fa þizm, te kel ci ka pi ta liz min bir ter ci hi de ðil, zo run lu kal dý ðý bir dev - let bi çi mi dir. Do la yý sýy la fa þizm yý kýl ma dan ba rý þýn ko þul la rý yok tur. Bu - na rað men öy le bir dü þü ne cek o lur sak, iþ ve ek mek ver se sö mü rü yü bað rý mý za mý ba sa ca ðýz? Tür ki ye te kel ci ka pi ta liz mi em per ya liz me ba - ðým lý de ðil de biz zat baþ ka ül ke le ri sö mü re rek iþ çi ve e mek çi le ri ne kýs - mý e ko no mik imkânlar su na cak güç te ol say dý bo yun mu e ðe cek tik? O hü kü met bu hü kü met ne fark e der kurt, kuþ, a rý de ðil on la rýn e fen di si ser - ma ye bi zim he de fi miz. Fa þiz min tüm ka le le ri ni yýk mak ta ki dün ya da tek bir sö mü rü len ki þi kal ma yýn ca ya ka dar... Sos yal re form ya sa sý tü müy le ge ri çe kil di ðin de -ki bu re for mist ler ve iþ bir lik çi sen di ka a ða la rý nýn en ge lin de müm kün gö rün mü yor- sö mü - rü yü alt mý et miþ o la ca ðýz? Ge nel grev slo ga ný a tan lar ge nel gre vin, si - lah lan mýþ iþ çi le rin dev ri min son ko zu ol du ðu nu bil mi yor lar mý? Bu nun i çin iþ çi le ri mi zin ör güt le ri ha zýr mý? Biz de vam e de lim. Ey lem beþ kol dan Ký zý lay a yü rü yüþ le de vam et - ti. Türk-Ýþ, Hak-iþ i le DÝSK, KESK i le Me mur-sen, Ka mu-sen bir a ra ya ge ti ril me me ye ö zen gös te ri le rek. Çün kü te pe de uz laþ mýþ bu sen di ka lar ta ban da bu uz laþ ma yý ger çek leþ ti re me dik le ri nin far kýn day dý lar. Bu gü - ne ka dar teþ hir ve tec rit i çin mü ca de le et ti ði miz Hak-Ýþ, Ka mu-sen, Me - mur-sen gi bi kon fe de ras yon lar ESK (E ko no mik Sos yal Kon sey) i le bir lik te sen di ka la rý mý zýn yö ne tim le riy le boy gös ter miþ, böy le ce kit le gö - zün de meþ ru luk ka zan mýþ lar dý. Ey le me Türk bay rak la rýy la ka tý lan bu ge - ri ci dev let sen di ka la rý kit le le ri ne yet me me nin ve on la rý ta ban la rýn da tu ta ma ma nýn sý kýn tý la rý ný ya þý yor lar dý. Bu ey lem le bir lik te söy lem le rin KESK ve DÝSK in söy lem le ri ne yak laþ tý ðý na/yak laþ mak zo run da kal dý ðý - na ta nýk ol duk. Böy le ce kit le sel leþ me le ri nin ö nün de ki tý ka nýk lýk a þýl mýþ ol - du. Týp ký CHP gi bi e mek çi ler den ya na bir mas ke ta ký nýp, e mek çi le rin i çin de ken di le ri ni meþ ru laþ týr ma la rý nýn o yu nuy du bu. Ey lem den ön ce a - çýk la ma la rýy la dev le te ve po li se sýr tý ný da ya dýk la rý ný, hat ta on lar la el e le ol duk la rý ný, do la yý sýy la iþ bir lik çi lik le ri ni her za man ki gi bi a çý ða vur muþ - lar dý. An cak e mek çi ler han gi sý nýf tan ol duk la rý ný ve han gi sý ný fa kar þý sa - vaþ mak zo run da ol duk la rý ný bi li yor lar, se zin li yor lar dý. Kor tej ler da o luþ tu ru lup yo la çý kýl dý. Ký zý lay a de var dýk da bir a çýk la ma kit le nin coþ ku su nu bý çak gi bi kes ti. Ar ka daþ lar ey le mi miz bu ra da bi ti yor lüt fen ses siz ce!!! da ðý ta lým. Da ðýl ma bek len di, kit le da ðýl ma dý. Tek rar kor tej ler o luþ tu gel di ði miz yol dan ay ný di sip lin le slo gan la rý mýz la dön dük. E mek çi ler dü zen li kor tej ler le a ra ba la rý na doð ru yü rü dü ler. Yüz ler sý kýn - Samsun da kurulu bulunan British American Tobacco (BAT) firmasýna ait Samsun-Ballýca Fabrikasý nda çalýþan 120 iþçinin iþten atýlmasýnýn ardýndan baþlayan eylemleri fabrika iþgaliyle devam ediyor. Ýþçilerin, iþten atýlmalarý ve ücretlerinin ödenmemesi üzerine yaptýklarý iþgal eylemlerinde sonuç alýncaya kadar fabrikayý terk etmeyeceklerini söylüyorlar. Dýþarýda kurulan çadýrlarda ise soðuk havaya raðmen gece gündüz nöbetleþerek destek eylemleri sürüyor. Bu arada BAT patronu, Tek Gýda-Ýþ Sendikasý yöneticileri ile görüþerek iþçilerin ücretlerini artýrabileceklerini söyledi. Sendika yöneticileri ise eylemin nedeninin ücretler olmadýðýný söyleyerek, iþten atýlan iþçilerin derhal iþe geri dönmesini istedi. Patronun bu talebi kabul edemeyeceðini bildirmesi üzerine görüþme sonuçsuz kaldý. 21

22 Te pe Kli ma iþ çi le ri 4 ay bo yun - ca üc ret le ri ni a la ma dýk la rý i çin baþ la dýk la rý ey lem le ri nin 37. gü - nün de, 7 Mart ta ri hin de fab ri ka yý iþ gal e de rek ken di le ri ni fab ri ka ya ki lit le yip ka pý ön le ri ne ba ri kat lar kur du lar. Dý þa rý dan a çýl ma sý ný en - gel le mek i çin ka pý la rý kay nak ma - ki na la rýy la ka pat tý lar. Ýþ çi le rin ey lem le ri ni bü yüt me - si ü ze ri ne pat ron, gö rüþ me yi ka - bul et mek zo run da kal dý. Te pe Kli ma pat ro nu, gö rüþ me yi Pen dik Em ni yet Mü dü rü, Lim ter-ýþ Ge nel Baþ ka ný Kan ber Say gý lý ve Ge nel Sek re te ri Hak ký De mi ral i le iþ çi tem sil ci le riy le yap tý. Gö rüþ me so - nun da, iþ çi le ri ne üc ret a la cak la rý - nýn tü mü nün ve di re niþ te ge çen gün le ri nin üc ret le ri nin (46gün) i - çin 16 Mart ta ö den me si ü ze ri ne an laþ ma ya va rý la rak söz leþ me im - za lan dý. tý lý, öf ke li ve dü þün ce liy di. Dö nüþ te o to büs ler de bil di ri le ri miz el ler dey di. E mek çi le rin bil di ri le ri mi zi yol da gi der ken o ku ma la rý ye re at ma ma la rý doð - ru ya yö nel me sez gi le rin den mut lu luk ve u mut duy ma mý za ne den ol du. Bi ze ya sak la nan Tak sim a la ný ný 17 Tem muz da aç tý ðý mýz gi bi ay ný ka rar lý lýk la bu kez de Ký zý lay a la ný ný e mek çi le re aç mýþ týk. Tam bir sý nýf da ya nýþ ma sý ve bü tün lü ðü a la na hâkimdi, an cak i ha net bir kez da ha kar - þý mý za çýk tý. O to büs ler de, dön dü ðü müz de iþ yer le ri miz de e mek çi ler An - laþ mýþ lar dý, bi zi kul la nýp sat tý lar, ge ri dön me ye cek tik, sen di ka yö ne ti ci le ri ken di güç gös te ri le ri ni yap tý lar biz bu ka dar in sa ný so ka ða dö ke riz di ye mec lis ku lis le rin de i ni si ya tif ka zan dý lar. Bu ka dar e mek çi bir a ra ya ge lin - ce ne ler ya pýl maz ki, mec li se bi le yü rü nür þek lin de ko nu þu yor lar dý. Bü - tün bu ko nuþ ma lar da e mek çi le rin tek güç süz lü ðü nün ör güt süz lü ðü ol du ðu na ta nýk ol duk. Böy le si ne bir dev rim ci du rum da Ýç sa vaþ saf la rý bun ca kes kin leþ tir miþ ken ko mi te ve kon sey le ri mi zi yay ma nýn bi rin ci he - de fi miz ha li ne gel me sin de hem fi kir ol duk. Ya kan lý kav ga lý sa vaþ ve dev - rim, ya çü rü me yok ol ma ve ö lüm. Sen di ka la rý mý za ko mi te ve kon sey le ri mi zin de ne tim ve çe ki mi ni ta þý ya maz sak e mek çi ler i ha net ten kur tu la ma ya cak lar. Tam iþ yer le ri miz de bun la rý ko nu þu yor duk. Bay ram Me ral in sa týn a - lýn mýþ söz le ri du yul du: Uz laþ ma ze mi ni doð du 29 Tem muz da a lý nan grev ka ra rýn da Türk-Ýþ grev ký rý cý o la rak ye ri ni al dý. E mek li lik ya þý o la rak ge ri çe kil miþ. Tek he def buy du san ki. Sos yal Gü ven lik ya sa sý nýn di ðer gasp la rý, sö mü rü nün se fa le te u laþ tý ðý iþ çi ler, e mek çi ler, iþ siz ler or - du su, ço cuk iþ çi le rin sö mü rü sü bit ti mi? Ha yýr! Bay ram Me ral ve iþ bir lik - çi le rin ta ken di si dir bi ten. 29 Tem muz Sa raç ha ne Ey le mi: 29 Tem muz da ya rým gün lük iþ bý - rak ma da ve mi ting de Ý ha ne tin He sa bý So ru la cak slo ga ný yük se li yor du. Ýþ çi ler Bu ra da Bay ram Me ral Ne re de. Sos yal gü ven lik ya sa sý na kar þý bir sen di ka yö ne ti ci si nin, E ðer kon fe de ras yon la rý mýz ey lem ka ra rý al - maz sa biz de kon fe de ras yon la rý mý za yü rü rüz tav rý ný tam bu ra da ye ri ne ge tir mek ge re ki yor. E mek çi ler, iþ çi ler sen di ka ve kon fe de ras yon la rý na yü rü me li, iþ bir lik çi le ri ve sa týl mýþ la rý a la þa ðý et me li dir ler. Türk-Ýþ in 24 Tem muz da SES a ra cý na yaz dý ðý Türk-Ýþ La ik Dev le tin ve De mok ra tik Cum hu ri ye tin Ko ru yu cu su dur slo ga ný ken di si ni ye te rin ce ta ný tý yor. La ik al dat ma ca sýn da ki dev let hiç bir za man de mok ra tik ol ma dý. Ku rul du ðun - dan bu ya na Kürt hal ký nýn, dev rim ci ve e mek çi le rin düþ ma ný ve ka ti li ol - du. Bu dev le ti ko ru mak an cak e mek çi le rin kar þý sýn da dur mak de mek, çün kü bu dev let e mek çi nin düþ ma ný Ge li þen ey lem li lik ler bi ti ri le bi le cek miþ gi bi gö rün mü yor. Dev le tin gös - ter me lik ta viz le ri de faz la tat min e di ci de ðil. Ta van da ki pa zar lýk lar e mek - çi le rin tar zý de ðil, e mek çi ler da ha ra di kal ta výr lar bek li yor lar. Dev rim ci iþ çi ve e mek çi ko mi te le ri nin çe kim a la ný o luþ tur ma sý da bun dan kay nak la ný - yor. Os kam ýn us tu ra sý e mek çi nin e lin de. Sa de ce, kang ren leþ miþ do ku - yu sö küp at ma sý i çin ör güt len me si ge re ki yor. Çok sý ký ko run muþ, ka tý lým cý, de mok ra tik, ken di ya sa la rý ný ko ya bi len bu ör güt len me ler e mek - çi ler ta ra fýn dan ta nýn dýk ça dev ri min yo lu a çý la cak, halk dev ri mi nin ik ti da - rý e mek yö ne ti mi e le a la cak týr. Ö nü müz de du ran çok ö nem li bir gö rev var. Dev rim ci ler ör gü tüy le, kit le ör gü tü ko mi te ve kon sey le ri bu luþ tur mak. Bu lun du ðu muz her yer de ko mi te le ri mi zi, kon sey le ri mi zi ör güt le yip ya þa mý ye ni den ya rat ma ya baþ - la ya lým. Sen di ka la rý mýz da, iþ yer le ri miz de, ma hal le miz de, kö yü müz de, o ku lu muz da... Ö nü müz de zor lu bir kav ga var. E ðer ha zýr o la maz sak fa - þiz min ö nün de çü rü mek ve yok ol mak iþ ten bi le de ðil. Dos tu mu zu düþ - ma ný mý zý i yi se çe lim. YA DEV RÝM YA Ö LÜM! ZA FER SA VA ÞAN E MEK ÇÝ NÝN O LA CAK! Dev rim ci E mek çi Ko mi te le ri 22

23 Dünya Emekçi Kadınlar Günü 8 Mart Dün ya E mek çi Ka dýn lar Gü nü, 6 Mart ta Ka dý köy de coþ ku lu bir mi ting le kut lan dý. 5 Mart ta ya pý lan fe mi niz min et - ki sin de ki mi tin gin ter si ne a lan da ka dýn ve er kek e mek çi ler yan ya nay dý lar. 6 Mart Pa zar gü nü, bin ler ce ki þi, Ka dý köy Mey da ný na ha - re ket et mek i çin Te pe Na u ti lus ta sa at i ti ba rýy la top lan - ma ya baþ la dý. E KA o la rak bi zim de ha zýr lýk la rýn da yer al dý ðý mýz yü rü yü - þün baþ la dý ðý sa a te ka dar ve yü rü yüþ bo yun ca slo gan lar, marþ - lar ve a ji tas yon ko nuþ ma la rý ya pýl dý. A lan da a çýk la ma Türk çe ve Kürt çe o kun du. Ta ri hi miz den güç a la rak di yo ruz ki Var dýk, Va rýz, Sý nýf sýz ve Sö mü rü süz Bir Dün ya yý Ya ra ta na Ka dar Var O la ca ðýz! de ni len ko nuþ ma nýn ar dýn dan, Ý nan cýn Sý nan dý ðý Zor Mekânlar: Hüc re ler ad lý ki - ta bý ne de niy le ce za e vin de o lan sos ya list ya zar Ne vin Berk taþ ýn gön der di ði me saj o kun du. Berk taþ, me sa jýn da ha pis ha ne du - var la rý ar dýn da ol mam a ra nýz da ol ma mý en gel le mi yor di yor - du. Geb ze Or ga ni ze Sa na yi Böl ge si nde di re niþ te o lan KDS iþ çi - le ri, Ev Ýþ çi le ri Da ya nýþ ma Sen di ka sý Gi ri þi mi, On tex ten ka dýn iþ çi ler, di re niþ te o lan PTT iþ çi le ri ve di re ni þi ni za fe re u laþ týr mýþ o lan Pa þa bah çe di re niþ çi si Tür ken Al bay rak ar tar da ko nuþ ma - la rý ný yap tý lar. Ýþ çi Kül tü re vi nden Tan ye ri Þi ir Top lu lu ðu, Tan ya yý ye ni - den a la na ta þý dý. Sah ne de ko nuþ ma lar la bir lik te ez gi ler de yer al dý. E me ðe Ez gi nin par ça la rý na tüm kit le bay rak la rý ný sal la - ya rak eþ lik et ti. Sa at ler i ge çer ken, di re niþ te ki tüm iþ çi ler sah ne ye çý - kýp ka dýn ve er kek e mek çi le ri se lam la ya rak 8 Mart mi tin gi so - na er dir di ler. 8 Mart Dün ya E mek çi Ka dýn lar Gü nü kap sa mýn da çe þit li ey lem ve et kin lik ler de bu lu nan E KA lý ka dýn lar o la rak biz de 8 Mart 2011 ak þa mý sa at da Tak sim Tram vay du ra ðýn da Ya þa sýn Dün ya E mek çi Ka dýn la rý nýn Ka pi ta liz me Kar þý Sa vaþ Gü nü E KA pan kar tý a ça rak yü rü yüþ yap týk. Coþ ku lu bir þe kil de slo gan lar la Ga la ta sa ray Li se si ö nü ne gel di ði miz de ba sýn a çýk la ma mý zý o ku duk. Ba sýn a çýk la ma sý, Biz ler bi li yo ruz ki, ta rih sel e zil miþ li ði mi zin ne de ni salt cin sel de ðil, sý nýf sal- u lu sal te me le da yan mak ta dýr. Sö mü rü ve e zil me - nin kay na ðý ö zel mül ki ye te da ya lý ka pi ta list sis te min var lý ðý dýr. Cin sel, u lu sal ve sý nýf sal sö mü rü ye son ver mek an cak ka pi ta - liz mi or ta dan kal dýr mak la müm kün dür. Bu nun i çin tüm dün - ya da ki sý nýf kar deþ le ri miz le, ka dýn er kek e le le mü ca de le yi ör me li yiz söz le riy le bit tik ten son ra En ter nas yo nal Mar þý i le ey - le mi mi zi bi tir dik. En ter nas yo na le et raf ta ki tu rist le rin de ken di dil le rin den ka týl ma sý en ter nas yo na lin an la mý ný bul du ðu nun i - þa re tiy di. Be yoð lu nda Ýs tik lal Cad de si nde top la - nan Ga ze te ci le re Öz gür lük Plat for mu ü ye le ri, Tak sim Mey da ný na yü rü yüþ ger çek leþ tir di. 92 mes lek ör gü tü nün o luþ tur du ðu GÖP yap tý ðý ba sýn a çýk la ma sýn da hiç bir fi kir ay rý lý ðý gö zet - me den tüm ya yýn ku ru luþ la rý ve ga ze te ci ler i - çin top lan dýk la rý ný, ga ze te ci le rin ken di öz lük hak la rý i çin de ðil, hal kýn ha ber al ma hak ký ný kul la na bil me si i çin bu ra da ol duk la rý ný be lirt ti - ler. Ga ze te ci le re Öz gür lük Plat for mu ga ze te - ci le rin tu tuk lan ma sý ný pro tes to et mek i çin 20 Mart ta An ka ra da ba sýn a çýk la ma sý dü zen le - ye cek Mart ta rih le ri a ra sýn da da ga ze - te ci ce mi yet le ri ta ra fýn dan her gün fark lý il ler de ba sýn a çýk la ma la rý yap tý lar. Ya þa sýn E mek çi Ka dýn la rýn Ka pi ta liz me Kar þý Sa vaþ Gü nü E KA 23

24 ÞİMDİ MİLYONLAR HALİNDE TAKSİM E AKMA ZAMANIDIR Dünya Halklarý Devrime Yürüyor... Tunus tan Mýsýr a, Yemen den Bahreyn e, Yunanistan dan Türkiye ve Kürdistan a tüm dünyada sokaklarda eylemcilerin adýmlarý yankýlanýyor, meydanlar dolup taþýyor. Yeryüzü bir kez daha isyancýlarýn ayak sesleriyle sarsýlýyor. Kulaklarýmýzý çýnlatan, doðmakta olanýn özgürlük çýðlýðýdýr. Özgürlüðün kanat çýrpýþlarýný duyuyor musunuz? Emek ordusu yürüyor... Kendinden çalýnanlarý geri almak için, tarihin yargýsýný sömürücülerin suratýna çarpmak için... Ýsyanlar isyanlarý, ayaklanmalar ayaklanmalarý, zaferler zaferleri körüklüyor. Dünya devrim ordusu ilerliyor! Ýþçiler, Emekçiler, Yoksul Kürt Halký, Kadýnlar ve Gençler, Kan ve gözyaþýndan baþka insanlýða verebileceði bir þeyi kalmayan bu sömürü çarkýnýn dönmesine izin verecek miyiz? Yaþamdan kovulan bizleriz. Ýþsiz, aþsýz, güvencesiz, geleceksiz býrakýlan bizleriz, istemediðimiz savaþlara sürüklenen bizleriz... Ellerine ve dillerine kelepçe vurulan, dört duvar ardýna konulan bizleriz... Dünyayý yaratan, yaþamý ilmik ilmik dokuyan da bizleriz. Üreten ve vareden bizim ellerimiz, bizim beynimiz... Dünyayý deðiþtirecek olan da bizim ellerimiz ve beynimizdir. Ellerimizi, yüreklerimizi ve seslerimizi birleþtirelim. Açlýk, yoksulluk, iþsizlik, iþ kazalarý kader deðildir. Baþýmýzýn üzerinde dönüp duran, bizi soluksuz býrakan bu sömürü düzeni deðiþmez deðildir. Biz milyonlarýz, onlar bir avuç asalak... Tunus ta iþsiz bir gencin kendisini yakmasýnýn ayaklanmanýn fitilini nasýl ateþlediðini, birikmiþ öfkeyi nasýl patlattýðýný hep birlikte gördük. Bir kývýlcýmýn bozkýrý nasýl tutuþturduðuna tanýk olduk. Grev grev, çadýr çadýr binbir emekle büyüyor kavga... Dövüþe dövüþe yürüyor emek ordusu... Kürt halkýnýn özgürlük soluðu sarýyor her yaný. Halklar kendi geleceklerini özgürce tayin edebilmek için ayaða kalkýyorlar. Ve þimdi Tahrir artýk Taksim dir. Taksim devrimdir. Þimdi milyonlar halinde Taksim e akma zamanýdýr. Milyonlar halinde dünyayý deðiþtirme zamanýdýr. Dünyayý iþçi sýnýfýnýn yaratýcý ellerine alma zamanýdýr. Kürt halkýnýn özgürlük çýðlýðýnýn zafer çýðlýðýna dönüþme zamanýdýr. Zindanlarý yýkýp tutsaklarý özgürleþtirme zamanýdýr. Zincirlerimizden baþka kaybedecek hiçbir þeyimiz yok. Kazanacaðýmýz koskoca bir dünya var. O halde ellerimizi, yüreklerimizi ve seslerimizi birleþtirelim. Gün artýk bizimdir. Taksim 1 Mayýs Alaný dýr, 1 Mayýs Alaný devrim alanýdýr diyen Leninistler sizleri Mayýs ýnda Taksim in yolunu açanlarýn yanýnda saf tutmaya, Mücadele Birliðini büyütmeye çaðýrýyor. Fabrikalar Tarlalar Siyasi Ýktidar Her Þey Emeðin Olacak De niz le þen le ri miz le Yü rü yo ruz! 6 Ma yýs 1972 de dev ri mi mi zin üç ön cü sü i dam e dil di. De niz Gez miþ, Hü se yin Ý nan ve Yu suf As lan... On lar, üç yi ðit ko mü nist ön der... On lar, zo ra da ya lý dev rim an la yý þý nýn ön cü le ri... On lar, mü ca de le bir li ði bi lin ci ni bu gü ne ta þý yan - lar... Bur ju va zi on la rýn ha yat la rý ný dev rim den ko par ta - rak, iþ çi ve e mek çi le ri ön cü süz bý ra ka ca ðý ný zan ne - di yor du. On lar ya þam la rýy la ol du ðu ka dar ö lü me mey dan o ku yuþ la rýy la da dev ri mi mi ze ön cü lük et - me ye de vam e di yor lar. On lar, ha yat la rý ný Tür ki ye ve Kür dis tan dev ri mi ne a da dý lar. Si yo niz me kar þý di re nen Fi lis tin hal ký ha la on la rýn a dý ný hay ký rý yor. Yok sul köy lü ler on la rýn a dý - ný ve ri yor ço cuk la rý na. OD TÜ nün giz li ge çit le ri on - la rýn a yak ses le riy le yan ký la ný yor. Dün ya halk la rý 6. fi lo yu on la rýn ön cü lü ðün de ko - vu yor top rak la rýn dan. Ezilen Kürt ve Türk emekçi hal klarý on lar la u ya ný yor u mut do lu gü nlere. Bugün İşçiler, emekçiler, gençler Denizlere akıyor, Devrim Denizlerin öncülüğünde büyüyor On la rýn a ný sý nýn 39. yý lýn da dev ri me yü rek ve ren tüm e mek çi le ri, dev rim ci-de mok rat ve ay dýn la rý De - niz le r le buluşmaya ça ðý rý yo ruz. Yeni Evrede Mücadele Birliği Dergisi / Özel Sayı: 530 / Nisan 2011 / Yaygın Süreli Dağıtım /Sahibi: Yeni Dönem Yayıncılık Basın Dağıtım Eğitim Hizmetleri Tanıtım Org.Tic.Ltd. Şti. Adına: Saime KAVAK / Adres: Sofular Mah. Sofular Cad. No: 8/3 Fatih - İSTANBUL / Tel-Fax: 0 (212) / Sor.Yazı İşl.Müdürü: Saime KAVAK / Baskı Yeri: Estet Ajans Matbaa, Merkezefendi Mah. Fazılpaşa Cad. 4. Zer Sanayi Sitesi No:16/26 Topkapı-Zeytinburnu / E-posta Adresi: /

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Ý Ç Ý N D E K Ý L E R SAYMA YÖNTEMLERÝ.......................................................... 5 PERMÜTASYON............................................................. 33 KOMÝNASYON.............................................................

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

ÜNÝVERSÝTELER NÝYE GERÝ KALDI?

ÜNÝVERSÝTELER NÝYE GERÝ KALDI? SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝZMÝRLÝNÝN BEDÝÜZZAMAN HASRETÝ SONA ERDÝ Ha be ri say fa 13 ve 15 te www. be di üz za man hiz met tir.org ÖDEMÝÞ ÝN KALBÝ FETHEDÝLDÝ YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.593

Detaylı

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev -

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev - Yeni Evrede Başyazı ÝÞ ÇÝ LER, GER ÇEK DEV RÝM CÝ SAF LAR DA BÝR LE ÞÝN A ji tas yon a raç la rý nýn kul la ný mýn da, tak tik te, si ya si çiz gi de, dev rim ci mark sizm le kü çük bur ju va sos ya -

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

DAÐLICA YÜREK DAÐLIYOR

DAÐLICA YÜREK DAÐLIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý YIL: 41 SA YI: 14.436 Baþýný tabiat bataklýðýndan çýkar, arkana bak. Zerrattan seyyârâta kadar bütün mevcudat, ayrý ayrý lisanlarla þehadet ettikleri ve parmaklarýyla iþaret ettikleri

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý KADIN VE KIZLAR ÇOÐUNLUKTA 4.8 MÝLYON KÝÞÝNÝN OKUMA YAZMASI YOK Ha be ri say fa 3 te SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANI ÖZAK: STADLARDA SUÇ ÝÞLEYEN ANINDA GÖZETÝME ALINSIN Ha be ri Spor

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y "Þüphesiz ki ben, Allah tarafýndan gönderilmiþ bir sakýndýrýcý ve müjde vericiyim (Hûd Sûresi: 2) 22 Nisan da herkese YIL: 42 SA YI: 14.780 AS YA NIN BAH

Detaylı

Okul kýþla deðil, bu ders kalksýn

Okul kýþla deðil, bu ders kalksýn SiyahMaviKýrmýzýSarý PROF. DR. SÜLEYMAN KURTER: RÝSALE-Ý NUR U ÝSPANYOLCA YA ÇEVÝRECEÐÝZ Haberi Kültür Sanat ta VEFATININ BÝRÝNCÝ YILDÖNÜMÜNDE ÞABAN DÖÐEN Ý RAHMETLE ANIYORUZ Yazýlarý say fa 2 ve 9 da

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 8 MAYIS 2012 SALI/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 8 MAYIS 2012 SALI/ 75 Kr ANKARA DA BÜYÜK COÞKU HABERÝ SAYFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YMÜRÞÝT AÐA BAÐ: Hür Adam la gözümdeki perde kalktý HABERÝ SAYFA u16 DA YIL: 43 SA YI: 15.165 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE

Detaylı

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý EVLÝLÝK PROGRAMLARI KALDIRILSIN HABERÝ SAYFA 5 TE GÜVENLÝ ÝNTERNETTE FORMÜL ARAYIÞI HABERÝ SAYFA 3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.816 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA

Detaylı

MISIRLI ÖÐRETÝM ÜYESÝ: ÞÝDDETÝ ANCAK ÝMAN ÖNLER AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 6 E KÝM 2010 ÇARÞAMBA / 75 Kr

MISIRLI ÖÐRETÝM ÜYESÝ: ÞÝDDETÝ ANCAK ÝMAN ÖNLER AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 6 E KÝM 2010 ÇARÞAMBA / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý www. be di üz za man hiz met tir.org Þ.Urfa, Bediüzzaman la kucaklaþtý Ha be ri say fa 13 te MISIRLI ÖÐRETÝM ÜYESÝ: ÞÝDDETÝ ANCAK ÝMAN ÖNLER YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Mý sýr Tan ta

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

ÝSVÝÇRE PARASINDA RIZIK ALLAH TANDIR YAZIYOR n H ü s e y i n U z u n u n Ý s v i ç r e. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

ÝSVÝÇRE PARASINDA RIZIK ALLAH TANDIR YAZIYOR n H ü s e y i n U z u n u n Ý s v i ç r e. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Ri sa le-i Nur Ens ti tü sü ta ra fýn dan or ga ni ze e di len 3. Ri sa le-i Nur Genç lik Þö le ni, bugün sa at 14.00 te, An ka ra A na do lu Gös te ri ve Kon gre Mer ke zin de ya pý la cak. RÝSALELER

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Zaman cemaat zamanýdýr ZAMAN CEMAAT ZAMANIDIR ÝFADESÝNÝ ESERLERÝNDE DEFAATLE TEKRARLAYAN BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ, ÝNSANLARDAKÝ CEMAATLEÞME ÝHTÝYACININ NEREDEN KAYNAKLANDIÐINI SOSYAL

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR 01:01.qxd 3/11/2011 4:53 PM Page 1 SiyahMaviKýrmýzýSarý I T R A M 23 z i n i y e l k be Cumhuriyete bir de Bediüzzaman ýn penceresinden bakmanýn zamaný þimdi Teodora Doni / eni Þafak yazarý GERÇEKTEN HABER

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. (Hadis-i Þerif) Mühim bir vazifemiz: Kur ân öðretmek YAZISI SAYFA 2 DE Y A K I N D A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

DEMOKRASÝ FARKI. Polis vurmadý, gaz sýktý BAÞÖRTÜSÜ YASAÐI NE DURUMDA? Vergiden de vergi alýnýyor SABÝT ÖTV ÜZERÝNDEN KDV

DEMOKRASÝ FARKI. Polis vurmadý, gaz sýktý BAÞÖRTÜSÜ YASAÐI NE DURUMDA? Vergiden de vergi alýnýyor SABÝT ÖTV ÜZERÝNDEN KDV SiyahMaviKýrmýzýSarý YASAK HER YERDE KALKTI MI? BAÞÖRTÜSÜ YASAÐI NE DURUMDA? E lif Nur Kur toð lu nun çalýþmasý say fa 12 de Termal su yerine gaz çýktý / 6 DA Gençlerimiz üzerinde oyun oynuyorlar / 13

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

Mübarek in oyunu tutmadý

Mübarek in oyunu tutmadý SiyahMaviKýrmýzýSarý Kemalizm AB sürecini engelliyor ÝN GÝ LÝZ AP ÜYESÝ DUFF: KE MA LÝZMLE MÜ ZA RE KE - LE RÝ SÜR DÜ - RE MEZ SÝ NÝZ. KEMALÝZMÝN ETKÝSÝ HÂLÂ DEVAM EDÝYOR n Tür ki ye-ab Kar ma Par la men

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne?

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne? SiyahMaviKýrmýzýSarý 138 YÖRESEL ÜRÜN TESCÝL ALDI BAKLAVA GAZÝANTEP ÝN ÇÝÐ KÖFTE ÞANLIURFA NIN Ha be ri say fa 11 de KAYSERÝ'DE ÖRNEK UYGULAMA HÜR ADAM ÝZLEYÝCÝLERÝNE YENÝ ASYA DAN BÝLGÝLENDÝRME YHa be

Detaylı

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meh met Tan rý se ver yeni film çekecek HÜR ADAM DAN SONRA ÇANAKKALE HABERÝ SAFA 10 DA Kaybolan uydudan bulunacak ÇOCUKLARA ÇÝPLÝ TAKÝP HABERÝ SAFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ ÜSTADIN EVÝ HAZIR, AÇILIÞ EYLÜL DE ube di üz za man Sa id Nur sî nin E mir dað da 1944 ten son ra 16 se ne i ka met et ti ði e vin týp ký sý E mir dað ýn A da çal mev ki i ne yap tý rý lý yor ve bitmek

Detaylı

DARBELERDEN NEMALANDILAR

DARBELERDEN NEMALANDILAR SiyahMaviKýrmýzýSarý PROF. DR. KÂZIM YETÝÞ: FETHÝN ROMANI YOK Ha be ri say fa 6 da MÜJDELÝ FETHÝN 557. YILDÖNÜMÜ Fatih ve Belde-i Tayyibe Ýstanbul un fethinde mehter Sultan Fatih in kiþiliði Fetih kasidesi

Detaylı

AB YE REST KÝME YARAR?

AB YE REST KÝME YARAR? SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... ukuraklik ENDÝÞESÝ ORTADAN KALKTI ÇÝFTÇÝNÝN NÝSAN YAÐMURU SEVÝNCÝ nha be ri sayfa 6 da utarýhîkýmlýðýne KAVUÞACAK SARAYBOSNA TEKRAR ÝLÝM ÞEHRÝ OLACAK nha be

Detaylı