DERSLER MUHASEBE 32 ÇALIŞMA HUKUKU 32 SİGORTA VE VERGİ MEVZUATI 16 EKONOMİ 24 İŞ VE İNSAN İLİŞKİLERİ 24 İŞLETME 16 İNSAN SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ 32

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DERSLER MUHASEBE 32 ÇALIŞMA HUKUKU 32 SİGORTA VE VERGİ MEVZUATI 16 EKONOMİ 24 İŞ VE İNSAN İLİŞKİLERİ 24 İŞLETME 16 İNSAN SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ 32"

Transkript

1 DERSLER MUHASEBE 32 ÇALIŞMA HUKUKU 32 SİGORTA VE VERGİ MEVZUATI 16 EKONOMİ 24 İŞ VE İNSAN İLİŞKİLERİ 24 İŞLETME 16 İNSAN SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ 32

2 100.YIL MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ USTALIK KURSLARI MUHASEBE GRUBU DERSLERİ NOTLARI MUHASEBE GENEL MUHASEBE MUHASEBENİN TANIMI VE AMAÇLARI Tacir: Mal ve hizmet, alım ve satımı ile uğraşan kişilere denir. Ticaret: Mal ve hizmet, alım ve satımı amacıyla yapılan her türlü faaliyettir. Ticaret üçe ayrılır: 1-Perakende ticaret 2-Toptan ticaret 3-Dış ticaret a-ihracat b-ithalat c-transit ticaret Muhasebe: İşletmelerin ticari, sınaî ve mali işlemlerini sistemli bir şekilde kaydedilmesi, özetlenmesi, değerlendirilmesi ile sonuçların rapor haline getirilmesini sağlayan bilim ve sanattır. Muhasebenin fonksiyonları: 1-Kaydetme 2-Sınıflandırma 3-Özetleme 4-Değerlendirme 5-Raporlandırma Muhasebenin türleri: 1-Genel muhasebe 2-Maliyet muhasebesi 3-Yönetim muhasebesi Muhasebenin işletmedeki yeri: Kuruluş şekli ve büyüklüğü ne olursa olsun, işletmelerdeki eylemlerin çoğu bir kıymet hareketine neden olur. Mali işlemler olarak nitelendirilecek bu işlemler, işletmenin varlık ve kaynak oluşumunda değişme yaratırlar. İşletmede gerçekleşen mali nitelikli işlemlere ilişkin verilerin toplanıp işlenerek işletme ile ilgili kişilerin yararına sunulması gerekir. Bu görevi yürüten organizasyona muhasebe denir. Muhasebenin amaçları: A-Genel amaçlar 1-Mükellefin vergi sermaye ve hesap durumunu tespit etmek 2-Vergi ile ilgili faaliyet ve hesap neticelerini tespit etmek 3-Vergi ile ilgili işlemleri belirlemek 4-Mükellefin vergi durumunu kontrol etmek 5-Mükelleflerin hesap ve kayıtları yardımıyla üçüncü şahısların vergi karşısındaki durumlarını kontrol etmek ve incelemek 6-Anlaşmazlık halinde muhasebe kayıtlarını mahkemeye delil olarak sunmak 7-İşletmenin gelir ve gider dengelerini araştırmak Muhasebenin faydaları 1.İşletmenin kıymet hareketleri Muhasebe kayıtları işletmenin kıymet hareketlerini takip etmeyi ve kontrol etmeyi kolaylaştırır. 2.İşletmede kar ve zarar Dönem sonunda tüm faaliyetlerden elde edilen kazançlar sonucu gelir giderden fazla olursa kar, gider gelirden fazla olursa zarar söz konusudur.

3 3.İşletmenin borç ve alacaklarının durumu İşletmedeki alacaklar senet, çek, kıymetli kâğıtlar ve senetsiz alacaklardır. Borçlar ise ham madde alımları, personel ücretleri, sigorta primleri ve ödenecek vergiler, ulaşım ve sigorta giderleridir. 4.Muhasebenin diğer faydaları: Bilgi aracıdır, kontrol aracıdır, öngörme aracıdır. MUHASEBEDE KULLANILAN TİCARİ BELGELER: Muhasebenin temel kavramlarından birisi tarafsızlık ve belgelendirme kavramı olup bu kavram, muhasebe kayıtlarının gerçek durumu yansıtan ve usulüne uygun olarak düzenlenmiş objektif belgelere dayandırılması ve muhasebe kayıtlarına esas alınacak yöntemlerin seçilmesinde tarafsız ve ön yargısız davranılmasını gerektirir. Bu kavram çerçevesinde muhasebe belgesi veya kısaca belge; gerçekleşen bir işlemi kişi, yer, zaman, nitelik ve nicelik gibi açılardan saptayan, tanıtlayan ve kanıtlayan yazılı bir nesne olarak tanımlanabilir. Muhasebede yapılan her kayıt yazılı bir belgeye dayanmak zorundadır. Çünkü: belgenin olmadığı yerde muhasebe son bulur. Belge, hesaplara yapılan kayıtlar arasında organik bağlantıyı sağlar. Onun içindir ki, belge muhasebenin temel taşıdır. İşletmedeki mali karakterli olayların iş akışları doğal ve yapay belgelerle sağlanır. Doğal belgeler kanun hükümleriyle, yapay belgeler ise, genellikle isteğe bağlı olarak düzenlenirler. Dışarıdan işletmeye ve işletmeden dışarıya olan iş akışları doğal belgelerle, işletme içinde oluşan olaylar ise, yapay belgeler ile sağlanır. Doğal belgelerde bulunması gereken hususlar ilgili kanunlarda belirtilmiştir. Belirtilen hususlara uyulmaması halinde belgenin doğal niteliği kaybolur. Doğal belgeler karşılıklı ilişkiler dolayısıyla düzenlendiklerinden en az iki suret olarak düzenlenmelidirler. Çünkü: bu belgeler her iki tarafça da kaydedilmektedir. Muhasebe defterlerine yapılan her kaydın mutlaka, işlemin gerçek durumunu yansıtan, usulüne uygun olarak düzenlenmiş ve işletme ile ilgili tüm finansal bilgi kullanıcılarına karşı ispat edici özelliği olan objektif bir belgeye dayandırılması gerekir. Türk Ticaret Kanununa göre tutulan defterler ve bu defterlere yapılan kayıtların dayanağı olan belgelerin, son kayıt tarihinden itibaren on yıl geçinceyse kadar saklanması zorunludur. A-Fatura B-Fatura yerine geçen belgeler C-Ücret bordrosu ve bordro yerine geçen belgeler D-Diğer evrak ve belgeler A- FATURA: Satılan mal veya yapılan işin; cinsini, miktarını, fiyatını ve tutarını gösteren, satıcı veya işi yapan tarafından düzenlenip alıcıya verilen ticari belgeye fatura denir. Fatura çeşitleri: normal fatura, gönderme faturası(siparişlerde), geri ödeme faturası(mal iadelerinde), genel fatura, geçici proforma fatura, ihracat faturası Fatura iki şekilde temin edilir: 1-Kırtasiyeciden 2-Maliye bakanlığıyla anlaşma yapan matbaalardan 3-Esnaf odalarındın Faturada şu bilgilerin bulunması zorunludur: 1-Faturayı düzenleyenin adı, soyadı, varsa ticaret unvanı ve adresi 2-Düzenleme tarihi ve fatura ibaresi 3-Faturanın seri ve sıra numarası 4-Faturayı düzenleyenin bağlı bulunduğu vergi dairesi ve hesap numarası 5-Müşterinin adı soyadı ve varsa ticaret unvanı, vergi dairesi ve hesap numarası 6-Müşterinin adresi 7-Satılan malın sevk irsaliyesi tarihi ve numarası 8-Faturayı düzenleyenin imzası 9-Varsa şube adı 10-Maliye bakanlığı klişesi ve il trafik kodu

4 11-Satılan mal veya hizmetin cinsi, miktarı, fiyatı, tutarı sıra numarası 12-Fatura toplamı, hesaplanan KDV oranı ve tutarı, genel toplam 13-Faturayı basan matbaanın adresi, vergi dairesi, vergi numarası, maliye bakanlığı ile anlaşma tarihi ve sayısı ile basım yılı bilgileri bulunur. Fatura yanlış düzenlendiğinde, fatura üzerine paralel iki çizgi çizilerek arasına iptal ifadesi yazılarak yeniden düzenlenir. İrsaliye düzenlendiğinde, irsaliyeye ilişkin fatura 7 gün içinde düzenlenmesi gerekir. Fatura düzenlenirken mal ve hizmet satışı peşin yapılmışsa faturanın iç kısmına bedeli alınmıştır yazılarak imzalanır. Bu şekilde düzenlenen faturalara kapalı fatura denir. Satış veresiye yapılmışsa faturanın üst kısmı imzalanır, bu şekilde düzenlenen faturalara açık fatura denir.2013 için fatura düzenleme sınırı 800 TL dır. B-FATURA YERİNE GEÇEN BELGELER: 1-İrsaliye a- Sevk irsaliyesi: Satılan veya sevk edilen malın cinsi, miktarı ve gideceği adresin belirtildiği, malı satan veya sevk ettiren tacir tarafından düzenlenip taşıyıcıya verilen belgeye denir. Tacirler şu hallerde sevk irsaliyesi kullanırlar. 1-Mal satışlarında 2-İşletme eklentileri (Şube, depo vb) arasında mal sevkiyatında Sevk irsaliyesi en az 3 nüsha düzenlenir. Sevk irsaliyesinin iki nüshası malı taşıyan taşıtta bulunur. Yetkililerin denetiminde iki nüshanın gösterilmesi gerekir. Bir nüshası da irsaliyeyi düzenleyende kalır. Sevk irsaliyesi düzenlendikten sonra 7 gün içinde fatura düzenlenmesi mecburidir. b- Taşıma irsaliyesi: Satılan veya sevk edilen malın cinsi, miktarı ve gideceği adresin belirtildiği, malı taşıyan nakliyeci veya taşıma işini yapan tarafından düzenlenen belgeye denir. Kullanımı sevk irsaliyesinde olduğu gibidir. c- İrsaliyeli fatura: Mal ve hizmet satışları karşılığında fatura ve irsaliye düzenlemek zorunda olan tacir, iki belge yerine bunların yerine geçen tek bir belge düzenlemek isteyebilir. Bu belgeye irsaliyeli fatura denir 2- Perakende satış fişi: Anlaşmalı matbaalarca bastırılan, yazar kasanın kullanılmadığı durumlarda düzenlenen belgedir. 3- Giriş ve yolcu taşıma biletleri: Biletle girilen yerlerin (sinema, tiyatro vb) günlük hâsılatlarını belgelendirmek için düzenledikleri belgelere denir. 4- Yazar kasa fişleri: Yazar kasa kullanmak zorunda olan tacirin sattığı mal ve hizmetler için ödeme kaydedici cihaz ile düzenlediği belgelerdir. İki nüsha düzenlenir. Bir tanesi müşteriye verilir, ikinci suret kasada kalır. Yazar kasa hafızalıdır, günlük satışları hafızaya kaydeder. Gün sonunda satışları gösteren bir Z raporu alınır. 5- Gider pusulası: Birinci ve ikinci sınıf tacir defter tutmak zorunda olan serbest meslek erbabı ve çiftçilerin, vergiden muaf esnafa yaptırdıkları işler veya onlardan satın aldıkları mallar için düzenleyip işi yapana veya malı satana imzalattıkları belgeye denir. Örneğin temizlik işinin temizlikçi kadınlara yaptırılması 6- Serbest meslek makbuzu: Doktor, avukat, muhasebece gibi serbest meslek sahiplerinin yaptıkları iş karşılığında aldığı ücretleri göstermek için düzenlemek zorunda oldukları belgelerdir. 7- Dekontlar: Bankaların yaptıkları hizmet ve satış işlemleri dolayısıyla lehlerine tahakkuk edecek tutarları göstermek için düzenledikleri belgelerdir. 8- Adisyon Belediyelerden veya turizm bakanlığından alınan belgeler ile sınıfı belirlenen hizmet işletmelerinden veya daha üst sınıfa giren ve alkollü içki servisi yapılan lokanta, gazino ve benzeri işletmeler;

5 Tarihi mekân veya binalarda faaliyet gösterdiğinden sınıf tespiti yapılmayan lokantalarla turizm bakanlığından özel belge almış yeme-içme tesisleri ve eğlence yerlerinden alkollü içki servisi yapılan işletmeler; Adisyon kullanmak mecburiyetindedirler. Alkollü içki servisi yapılmayan lokanta ve benzeri işletmelerin sınıfı ne olursa olsun adisyon kullanma mecburiyetleri bulunmaktadır. Adisyon, sunulan hizmetin ve emtianın cins ve miktarını göstermek amacıyla düzenlenen bir belgedir. Adisyonlar anlaşmalı matbaalara bastırılarak kullanılacaktır. Adisyonlarda belirli bir ölçü aranmayacak, işletmeler kendi ihtiyaçlarına göre ölçüleri belirleyeceklerdir. Adisyonlar, kopyalı en az iki örnek olarak düzenlenecektir. İlk örneği, fatura ve perakende satış fişi ile birlikte müşteriye verilecek, ikinci örneği ise işletmede kalacaktır. C-Diğer evrak ve belgeler: - Müstahsil makbuzu: Birinci ve ikinci sınıf tacirler ile kazancı basit usulde tespit edilenler ve defter tutmak zorunda olan çiftçilerin, gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden satın aldıkları zirai ürünler için düzenledikleri belgeye denir. Örneğin süt fabrikalarının vergiye tabi olmayan süt üreticilerinden aldıkları sütler için düzenledikleri belgedir - Döviz alım ve satım belgeleri: Yasalarla belirlenmiş şartları yerine getirerek döviz alım ve satım yetkisi almış olanların düzenledikleri belgelerdir. - Sigorta poliçeleri: Sigorta şirketlerinin, sigortalanan taşınır ve taşınmaz mallar için düzenledikleri belgelerdir. - Ambar tesellüm fişi - Yolcu listeleri - Günlük müşteri listeleri - Reçeteler D-ÜCRET BORDROSU VE BORDRO YERİNE GEÇEN BELGELER: Bordro: İşverenlerin yanlarında çalışanlara her ay ödedikleri işçinin brüt ücretini, yapılan kesintileri ve net ücreti gösteren belgelere denir. Bordro türleri; ücret bordrosu, ihbar bordrosu, kıdem tazminatı bordrosu 2013 yılı asgari ücretler a)16 Yaşından Büyükler için 978,60 TL 1.021,50 TL b)16 Yaşından Küçükler için 839,10 TL 877,50 TL BEYANNAMELER: Beyan esası: Gerçek kişiler gelir vergisi, tüzel kişiler kurumlar vergisine tabidirler. Gerçek ve tüzel kişiler belli bir takvim yılı içerisinde elde etmiş oldukları kazançlarını vergi dairesine bildirmesine beyan esası denir. Bu bildirimi matbu form dilekçelerle yaparlar. Bu dilekçelere beyanname denir. Beyanname çeşitleri şunlardır: 1-Yıllık beyanname (Gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri) 2-Aylık beyanname (KDV, muhtasar, geçici vergi beyannameleri) 3-Münferit beyanname (Dar mükellefiyete tabi şahısların verdiği beyannameler) Gelir vergisi beyannamesi: Mükellefin çeşitli kaynaklardan bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların toplanması ve elde edilen toplam gelirin vergi dairesine bildirilmesinde kullanılan beyannamedir. GVK na göre beyanname hazırlanmasında kabul edilen gelirler şunlardır. a-ticari kazançlar b-zirai kazançlar c-ücretler d-serbest meslek kazançları e-menkul sermaye iratları f-gayrimenkul sermaye iratları g-diğer kazanç ve iratlar

6 Gelir vergisi beyannamesinin verilmesi: Gelir sadece taşınmaz mal gelirlerinden ibaret ise izleyen yılın Ocak ayında, basit usule göre tespit edilen kazançlarda izleyen yılın Şubat ayında, diğer gelirlerde izleyen yılın Mart ayının 25 ine kadar beyannamesi verilir. Hesaplanan vergi iki taksitte ödenir Kurumlar vergisi beyannamesi: Tüzel kişilerin bir takvim yılı içinde elde ettikleri kazançlarını vergi dairesine bildirdikleri beyannamedir. KV beyannamesi izleyen yılın nisan ayının 25 ine kadar verilir. Hesaplanan vergi 30 Nisana kadar ödenir. Katma değer vergisi beyannamesi: Mal ve hizmetlerin bedeline, üretiminden tüketiciye ulaşıncaya kadar her el değiştirmesinde eklenen değer üzerinden hesaplanan bir tüketim vergisidir. Hesaplanan KDV izleyen ayın 24. gün akşamına kadar verilir ve 26.günü vergi ödenir. Muhtasar beyanname: Vergi kesintisi yapan vergi sorumlularının yaptıkları vergi kesintilerini vergi dairelerine beyan ettikleri beyannameye denir. Beyannameyi vermek zorunda olanlar verginin mükellefi değil sorumlusudur. Muhtasar beyanname izleyen ayın 23. günü akşamına kadar verilir, vergi 26.günü ödenir. Muhtasar beyanname üçer aylık dönemler halinde de verilebilir. Geçici vergi beyannamesi: Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin hesap yılının üçer aylık dönemlerinde elde ettikleri kazançların üzerinden hesaplanan geçici vergilerini beyan ettikleri beyannamedir. Beyanname vermeyecek olanlar: 1-Gelir vergisinden muaf olan esnaf ve çiftçiler 2-GVK ya göre kazançları basit usulde tespit edilenler ile basit gider usulüne tabi olan çiftçiler. 3-Kurumlar vergisinden muaf olanlar (İktisadi kamu müesseseleri, dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler) 4-Ücretliler DEFTER TUTMA VE MALİYET HESABI DEFTER TUTMA Tacirler kazançları üzerinden hesapladıkları vergiyi vergi dairesine bildirmekle yükümlüdür. Bu kazançlarını defter tutarak tespit ederler. Bu amaçla tacirler birinci ve ikinci sınıf olmalarına göre defter tutarlar. Birinci sınıf tacirler, yevmiye, büyük defter, envanter ve bilanço defteri tutarlar. İkinci sınıf tacirler, işletme hesabı defteri tutar. Tacirler bir takvim yılı içerisinde elde ettikleri kazançlar üzerinden vergilendirilirler. Bu dönem genelde den başlayıp, ye kadar süren dönemdir. Defterlere kayıtlar iki yöntemle yapılır. A-Tek taraflı kayıt (basit metot): Bu yöntemde kayıtlar 2. sınıf tacirlerin tuttuğu işletme defterin de olduğu gibidir. Aşağıda bu metotla yapılan kayıtlar işletme hesabı defterinin tutulması başlığında anlatılmıştır. B- Çift taraflı kayıt (muza af metot): Bu metodu daha çok şirketler ve birinci sınıf tacirler uygular. Defterlerin tasdiki: 1-Öteden beri faaliyetlerine devam edenler defterlerini kullanacakları yıldan önce gelen yılın son ayı içinde (Aralık) 2-Yeni işe başlayanlar, işe başlamadan önce 3-Eski defterini yeni yılda da kullanmak isteyenler Ocak ayı içerisinde 4-Defterleri yıl içinde bitenler, yeni defterleri kullanmaya başlamadan önce 5-Verg muafiyeti kalkanlar,muaflıktan çıkma tarihinden başlayarak on gün içinde Defterler notere tasdik ettirilir. Tasdik ettirilmeden önce sıra numarası verilir. Tasdik işlemini yapan noter, defterin kaç sayfadan ibaret olduğunu, ne zaman tasdik edildiğini ve kime ait olduğunu yazar.

7 Defterlerin kayıt düzeni ve zamanı: Defterler mürekkepli kalem veya bilgisayarla yazılabilir. Yanlış kayıtların düzeltilmesi muhasebe kurallarına göre yapılır. Tutulması zorunlu olan defterlerde kayıtlar zamanında yapılır. Her ne sebeple olursa olsun bu kayıt 10 günü geçemez. Muhasebe fişi ve bordro kullanılıyorsa en geç 45 gün içinde kayıt yapılması gerekir. Defter tutma hadleri: Bilanço esasına göre defter tutacaklar 2013 yılı itibariyle bir takvim yılı içerisinde alışları TL, satışları toplamı TL olanlardır. Bunların dışında hizmet işletmelerinden yıllık hasılatları tl yi aşanlar da birinci sınıf kabul edilir. Bu rakamların dışında kalanlar 2.sınıf tacirlerin tuttuğu defterleri tutacaklardır Defterlerin saklanması ve ibrazı: VUK na göre tutulması zorunlu olan defterler kullanıldıkları yılı takip eden yılbaşından itibaren 5 yıl süreyle saklanır ve yetkililerin istemesi halinde ibrazı zorunludur. Defterler kaybolur ise, öğrenildiği tarihten itibaren 15 gün içinde ilgili mahkemeye müracaat ederek zayi belgesi alınmalıdır. İşletme hesabı defterinin tutulması: Tacir tutmak zorunda olduğu yasal defteri Notere tasdik ettirmek zorundadır. Defter tasdik ettirilmeden önce karşılıklı sayfalara aynı numara verilmek üzere numaralanır. Defterin sol tarafı gider, sağ tarafı gelir sayfasıdır. Ayrıca defterde KDV, masraf, demirbaş sütunları da bulunur. Gelir ve giderler: İşletmenin mal ve hizmet satışlarından veya yaptığı işlerden dolayı elde ettiği değerlere gelir denir. İşletme, satışını yaptığı malların temini ve diğer faaliyetler için bir takım harcamalar yapar, bu harcamaların tümüne gider denir. Dönem sonunda, işletme hesabı defterinin gelir ve gider sayfaları karşılaştırılır. Gelirlerin fazla olması durumunda kar, giderlerin fazla olması durumunda zarar edilmiş demektir. İşletme hesabı özeti: İşletme hesabı defterinin gelir ve gider sayfası toplamlarının bir tablo halinde karşılaştırılmasına denir. Defter tutmayacaklar 1-Gelir vergisinden muaf esnaf 2-Gelir vergisinden muaf olan çiftçiler MALİYET HESABI: Maliyet hesabının önemi: İmalatta veya alım satımda, bir malı satarken o malın satıcıya olan maliyetinin hesaplanması önemlidir. Çünkü: maliyeti hesaplanan bir malın satışında, kişiye veya kuruluşa zarar ettirilebilir. Bu nedenle bir malın satışından önce mutlaka maliyeti hesaplanmalıdır. Aksi durumda malın satışında işletmeye zarar ettirilebilir. Maliyetin hesaplanması: Maliyetin hesaplanmasında aşağıdaki yazılı unsurlar dikkate alınır. 1-Hammadde giderleri 2-Yardımcı madde ve malzeme giderleri 3-Ambalaj malzemesi giderleri 4-İşletme giderleri (işçilik, personel, yakıt, enerji, su ve genel giderler) 5-Satış giderleri (satış harcamaları, reklam, tanıtım, bayi komisyonu v.b.) 6-Kar 7-Varsa ürünün sigorta ve nakliye giderleri Maliyetler iki şekilde hesaplanır: 1-Alış maliyeti hesabı; alınan mallarla ilgili maliyetler toplanır, alınan malın üzerine eklenir. 2-Satış maliyeti hesabı; üretilen ve satışa sunulacak malların üretim ve satış maliyetleri bu malların satış fiyatına eklenir.

8 ÇALIŞMA HUKUKU Çalışma (iş) hukuku: Hizmet sözleşmesine dayanarak ücret karşılığı bir başkası için ve ona bağlı olarak çalışanlar ile bunların arasındaki iş ilişkilerini düzenleyen hukuktur. İş hukuku ikiye ayrılır: 1-Bireysel (ferdi) iş hukuku 2-Toplu (kolektif) iş hukuku İş hukukunun kaynakları: 1-Anayasa 2-Kanunlar 3-Tüzükler 4-Yönetmelikler 5-Bakanlar Kurulu kararları, genelge, resmi tebliğ ve genel emirler 6-Kazai ve ilmi içtihatlar 7-Örf ve adet 8-Milletlerarası kaynaklar 9-Hizmet sözleşmesi ve toplu iş sözleşmesi 10-İşyeri iç yönetmelikleri 11-İşyeri uygulamaları 12-İşverenin talimatları İş hukukunun temel kavramları: İşçi: Bir hizmet sözleşmesine dayanarak herhangi bir işte ücret karşılığı çalışan kişiye denir. İşçinin borçları: 1-İş görme borcu: İşçinin işi bizzat görme ve işi özenle yapma borcudur. 2-Sadakat borcu: İşçinin işverenin ve işletmenin menfaatlerini korumak ve bu menfaatlere zarar verebilecek her türlü davranışlardan kaçınmak borcunu ifada eder. 3-Emir ve talimatlara uyma borcu: İşçi işverenin yönetim hakkına dayanarak verdiği emir ve talimatlara uymak zorundadır. 4-Rekabet etmeme borcu: İşçi kendi adına işverenle rekabet etmemeli veya rakip bir firmayla çalışmamalıdır. İşveren: İşçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye işveren denir. İşverenin borçları: 1-Ücret ödeme borcu: İşçinin işi yapmasına karşılık işverenin de belirlenen ücreti ödeme görevi vardır. 2-İşçiyi koruma borcu: Her işverenin işyerinde çalışan işçinin sağlığını ve iş güvenliğini sağlama borcu vardır. 3-Eşit davranma borcu: İşveren işyerinde çalışan işçilere eşit davranır. 4-İşçiye alet ve malzeme verme borcu 5-İşçiye çalışma belgesi (bonservis) verme borcu 6-İşçiye çalışma ve kimlik karnesi verme borcu İşyeri: İşin yapıldığı yere işyeri denir. İşveren vekili: İşyerinde işveren adına hareket eden ve işyerinin yönetiminde görev alan kimselere işveren vekili denir. Örneğin, işyeri müdürü, teknik müdür, atölye şefi gibi. İş kanunu aşağıda isimleri yazılı kişilere uygulanmaz: 1-Çıraklar 2-Sporcular 3-Rehabilite edilenler (mahkûmlar) 4-Diğer özel kanunların kapsamına girenler (deniz ve hava işçileri gibi) 5-Tarım işlerinde çalışanlar(50'den az işçi çalıştırılan (50 dâhil) tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyerlerinde veya işletmelerinde,)

9 6-Hava taşıma işleri 7-Deniz taşıma işleri 8-El sanat işleri 9-Ev hizmetleri 10-Konutların kapıcılık hizmetleri günden az süreli işler 12-Esnaf iş yerleri 13-Yardım sevenler derneğine ait atölyeler İşyeri açma ve ruhsat alma: 1-Belediyeye bildirme: İşveren işyeri açtığını 30 gün içinde belediyeye bildirerek işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı alır. 2-Bölge çalışma müdürlüğüne bildirme: İşyeri açan ve işçi çalıştırmaya başlayan işveren, işyerini açtıktan bir ay içinde işyerinin unvan ve adresini, adını soyadını, işin başlama ve bitiş gününü bölge çalışma müdürlüğüne bildirmek zorundadır. 3-Vergi dairesine bildirme: İşveren işe başladıktan sonra en geç on gün içinde işe başlayacağına vergi dairesine bir dilekçe ile bildirmek zorundadır. İşe başladığı tarihten itibaren en geç 1ay içinde işyerine vergi levhası asmak zorundadır. 4-Sgk ya bildirme: İşveren işyerinde işçi çalıştırmaya başlamadan önce Sgk ya işyeri bildirgesi verir. İşyerinin tehlike sınıfı belirlenir ve işyerine sicil numarası verilir. 5-Umumi hıfzı sıhha kanunu gereğince bazı işkollarında belediye ve tarım il müdürlüğünden izin alınır. 6-Bazı iş kolları için milli savunma bakanlığı ve içişleri bakanlığı izni gerekir. 7-İşletmenin kullanacağı marka, berat, lisans ve resimlerin sanayi bakanlığına bildirilmesi gerekir. 8-Hangi iş kolunda çalışılacaksa o iş kolunun bağlı bulunduğu odaya kayıt zorunluluğu vardır. HİZMET SÖZLEŞMESİ: Taraflardan birinin belirli veya belirsiz bir süre için bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafında ücret ödemeyi taahhüt ettiği bir sözleşmedir. Hizmet sözleşmesi türleri: 1-Sürekli ve süreksiz hizmet sözleşmeleri: 30 iş gününden az süren işler süreksiz, 30 iş gününden fazla süren işler sürekli işlerdir. 2-Belirli ve belirsiz süreli hizmet sözleşmeleri 3-Tam süreli ve kısmi süreli hizmet sözleşmeleri: Günlük ve haftalık çalışma süresinin tamamının bir işverene bağlı olarak geçirilmesi tam, part time işler kısmi süreli işler için bir örnektir. 4-Deneme süreli hizmet sözleşmeleri: En çok üç ay süreli hizmet sözleşmeleri 5-Takım sözleşmesi Hizmet sözleşmesi yapma serbestîsi: İş kanunu hizmet sözleşmesini bazı hallerde yapılması veya yapılmaması konusunda sınırlamalar getirmiştir. 1-Hizmet sözleşmesi yapma yasakları: a-küçük işçi çalıştırma yasağı: 15 yaşından aşağı çocukların çalıştırılması yasaktır. 18 yaşından küçük çocukların, bar, kabare, dans salonları, kahvehane, hamamlarda çalıştırılmaları yasaktır. Maden ocakları, kablo döşemesi, kanalizasyon ve tünel inşası gibi yeraltı ve su altında çalışacak işçilerde 18 yaşını doldurmamış erkeklerin çalıştırılması yasaktır. Ağır ve tehlikeli işlerde 16 yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması yasaktır. Sanayiye ait işlerde 18 yaşını doldurmamış erkek çocukların çalıştırılması yasaktır.

10 b-kadın işçi çalıştırma yasağı: Maden ocakları, kablo döşemesi, kanalizasyon ve yer altı işlerinde, sanayiye ait işlerde veya kural olarak ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılmaları yasaktır. c-sağlık durumları elverişli olmayan işçileri çalıştırma yasağı: Sağlık raporu çalışacağı işe elverişli olmayanlar çalıştırılamazlar. d-yabancı işçi çalıştırma yasağı: Kural olarak izin almayan yabancıların çalıştırılmaları yasaktır. 2-Hizmet sözleşmesi yapma zorunluluğu: İşveren çalıştıracağı işçileri yazılı veya sözlü hizmet sözleşmesi ile çalıştırmak zorundadır. Takım sözleşmeleri, çıraklık sözleşmeleri ve belirli süresi bir yıl ve daha fazla hizmet sözleşmeleri yazılı yapılmak zorundadır. Askerlik, sakatlık, sendika üyeliği, gibi hallerde işinden ayrılanlar, belli şartlarda işlerine geri dönebilirler. Bu şartlar: mazeretin sona ermiş olması, en az 1 yıl çalışmış olma, halen bu işin boş olması gibi nedenlerdir. İşyerinde 50 ve daha fazla işçi çalıştıran işveren %4 özürlü, %2 eski hükümlü çalıştırmak zorundadır yılı için yukarıda saydığımız şartlara uygun işçi çalıştırmayan işverenler için 4857 sayılı iş kanunu göre 1832 TL. Para cezası uygulanır. İşverenler çalıştırmakla yükümlü oldukları bu işçileri Türkiye iş kurumu aracılığı ile temin ederler. Hizmet sözleşmesinin sona ermesi: 1-Tarafların anlaşması 2-Belirli sürenin bitimi 3-Taraflardan birinin ölümü 4- İşverenin iflası 5- Hizmet sözleşmesinin feshi Hizmet sözleşmesinin fesih ile sona ermesi: Sözleşmenin taraflarından birinin sözleşmeyi sona erdirmeye yönelik irade açıklamasına fesih denir. İkiye ayrılır. 1.Bildirimli fesih: Önceden sözleşmenin sona erdiğinin taraflara yazılı olarak bildirilmesidir. Buna göre: Hizmet sözleşmesi işi altı aydan az sürmüş işçi için bildirimin karşı tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra; işi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş işçi için bildirimin karşı tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra; işi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için bildirimin karşı tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra; İşi üç yıldan fazla sürmüş olan işçi için bildirimin karşı tarafa yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra sona erer. Bu sürelere uyulmadan yapılan fesihler usulsüzdür ve tazminat gerektirir 2.Bildirimsiz fesih: Taraflardan birinin hizmet sözleşmesini haklı sebeplerle derhal sona erdirmesidir. Haklı sebepler hem işçi hem de işveren için söz konusudur. Bu sebepler, Sağlık sebepleri, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, zorlayıcı sebeplerdir.(işyerinin 1 hafta süreyle kapalı olması) Sözleşmenin feshi sonunda işçi bir yılı doldurmuş ise kıdem tazminatına hak kazınır. Kıdem tazminatı: Kanunda belirilen asgari çalışma süresini dolduran işçinin hizmet akdinin kanunda sayılan nedenlerden biriyle son bulması halinde işverence işçiye veya mirasçılarına ödenen bir paradır. Kıdem tazminatına hak kazanabilmek için şu şartların oluşması gerekir. 1-Yaşa veya hizmet süresine göre emekliye ayrılması halinde. 2-İşçinin ölümü halinde 3-Erkek işçinin askerlik dolayısıyla işten ayrılması halinde. 4-Kadın işçinin evlenmesinin ardından 1 yıl içinde işten ayrılması halinde kıdem tazminatı ödenir. Hizmet sözleşmesinin işçi tarafından bildirimli feshinde kural olarak, işçi kıdem tazminatına hak kazanamaz. İşveren bildirimli fesih yaparsa, işçi kıdem tazminatına hak kazanır. İşçi, sağlık sebepleri, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve zorlayıcı nedenlerle

11 sözleşmeyi bildirimsiz fesih yaparsa kıdem tazminatına hak kazanır. İşverenin, işçinin hizmet sözleşmesini sağlık sebepleri ve zorlayıcı sebeplerle feshetmesi halinde, işçi kıdem tazminatı talep edebilir; bunun dışında ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerlerinde işçiye kıdem tazminatı ödenmez. Kıdem tazminatına hak kazanan işçiye, işe başladığı tarihten itibaren hizmet sözleşmesinin devamı süresince her geçen tam yıl için son 30 günlük brüt ücreti tutarınca kıdem tazminatı ödenir. İşverenin sorumlulukları: 1-İşveren işçi çalıştırmaya başladığı tarihten itibaren bir ay içinde bölge çalışma müdürlüğüne işyeri bildirgesi verir. 2-İşçiyle bir yıl ve daha fazla süren işlerde yazılı sözleşme yapılması zorunludur. 3-İşveren işe aldığı her işçiye en geç on beş gün içinde işçi çalıştırma ve kimlik karnesi vermek zorundadır. 4-Her işveren işe giren ve çıkan işçileri (kadın ve erkekler ayrı ayrı) işçi çizelgesi düzenleyerek göstermek zorundadır. 5-İşveren işçiye ödemeleri gösteren bir ücret pusulası vermek zorundadır. 6-İşverenler yayınlanan asgari ücretleri, işlerinde işçilerin kolayca görebilecekleri bir yere asarak ilan ederler. 7-İşin başlangıç ve bitiş saatleri ile dinlenme saatleri işyerinde asılan levhalarda gösterilir. 8-İşveren çalışan işçilerin yıllık ücretli izinlerini gösterir bir defter tutar. 9-İşverenler; işlettikleri işyerlerinde yetkili makamlarca yapılan teftişlerin sonuçlarının yazılması için özel bir defter tutar. 10-İşverenler işe aldığı işçilerden herhangi bir nedenle hizmet sözleşmesi sona eren işçileri, izleyen ayın onbeşine kadar çalışma bölge müdürlüğüne ve çalışma genel müdürlüğüne bildirmek zorundadır. 11-İşveren işyerinden ayrılan işçiye işin çeşidini ve süresine gösteren bir çalışma belgesi (bonservis) vermek zorundadır. 12-İşveren örneği Sgk ca hazırlanan bildirgeyi, işçi çalıştırmaya başladığı tarihten önce kuruma doğrudan haber vermek veya taahhütlü olarak göndermekle yükümlüdür. 13-İşveren işe giren kişileri işe giriş bildirgesi ile Sgk ya bildirmekle yükümlüdür. 14-Sigortalı sayılanlar, çalışmaya başladıklarını, işe başladıkları tarihten itibaren 30 gün içinde kuruma bildirirler. 15-İşveren çalıştırdığı işçilerle ilgili aylık olarak bir ücret bordrosu düzenlemek zorundadır. 16-İşveren işçinin primlerini aylık bildirge düzenleyerek Sgk ya bildirmek zorundadır. 17-Emekli aylığı alanlardan tekrar çalışmaya başlayanların yazılı isteği üzerine sosyal güvenlik destek prim bildirgesi düzenlenmesi istenir. 18-Sgk ya göre işçi kendi eş ve çocukları için istendiğinde işveren tarafından vizite kâğıdı düzenleme mecburiyeti vardır İşveren iş kazası ve meslek hastalığını 3 gün içinde bölge çalışma müdürlüğüne ve Sgk ya bildirmek zorundadır. Bu sürede bildirimde bulunmazsa 2156 tl para cezası verilir. 20-İşyerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirleri alır. 21-İşveren işçiyi tedavi süresince işyerinde çalıştıramaz GREV VE LOKAVT: Grev: İşçilerin topluca çalışmamak suretiyle işyerinde işi durdurmak amacıyla aralarında anlaşarak veya bir kuruluşun aynı amaçla topluca çalışmamaları için verdiği karara uyarak işi bırakmalarına denir. Lokavt: İşyerinde faaliyetin tam olarak durmasına sebep olacak şekilde işveren veya vekili tarafından kendi teşebbüsü ile veya bir kuruluşun verdiği karara uyarak işçilerin topluca işten uzaklaştırılmasına denir.

12 Sendika: Aynı iş kolunda çalışmak kaydıyla en az 7 işçi veya işveren tarafından kurulan tüzel kişiliktir Konfederasyon: Değişik işkollarında en az beş sendikanın bir araya gelmesi ile kurulur. ÜCRET ÇEŞİTLERİ: Ücret, bir kimseye bir iş karılığına işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve nakden ödenen paradır. Ücret türleri şunlardır. 1-Asıl ücret: İş karşılığı yapılan nakit ödemeye denir. 2-Ücret ekleri: Asıl ücret dışında kalan ödemelerdir. a-ikramiye b-prim c-komisyon d-kardan pay alma Ücret tespit usulleri: 1-Zamana göre ücret 2-Parça başına ücret 3-Yüzde usulü ücret 4-Asgari ücret: İşçilere bir çalışma günü karşılığı olarak ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücrettir. ÇALIŞMA VE DİNLENME SÜRELERİ: Çalışma süreleri, işçinin çalıştığı işte geçirdiği süredir. 1-Normal çalışma süresi: Haftalık normal çalışma süresi en çok 45 saattir. Günlük çalışma süresi ise Cumartesi günü çalışılıp çalışılmadığına göre tespit edilir. Cumartesi günü de çalışılıyorsa o zaman günlük iş süresi 7,5 saattir. Cumartesi günü çalışılmıyorsa günlük çalışma süresi 9 saattir. Yeni iş kanuna göre günlük çalışma süresi en çok 11 saattir. 2-Normalden az çalışma süresi: Sağlık durumu elverişli olmayan işçilerin yapmış oldukları çalışmalardır. 3-Normalden fazla çalışma süreleri: Normal çalışma süresinden fazla yapılan çalışmalara fazla çalışma denir. Fazla çalışma günlük en çok 3 saat yapılabilir. Fazla çalışma türleri şunlardır; a) Genel sebeplerle fazla çalışma (Bölge çalışma müdürlüğünden izin alınarak yapılır. Buna göre, günde en fazla üç saatten yılda doksan günden fazla çalışma yapılamaz.), b)zorunlu nedenlerle fazla çalışma(bir arızanın giderilmesi, makine, alet ve edevat için hemen yapılacak işlerin olmasıdır). Bölge çalışma müdürlüğünün iznine gerek yoktur. Kural olarak en az 8 saat dinlenme verilmesi bir günde şarttır, c) Olağanüstü sebeplerle fazla çalışma (Seferberlik, tabii afet, deprem, ekonomik bunalım gibi hallerde bakanlar kurulu kararı ile fazla çalışma yapılabilir).8 saat ara dinlenmesi verilmesi şartıyla günün tamamında fazla çalışma yaptırılabilir. Sağlık bakımından günde en çok 7,5 saat çalışılabilecek işlerde, gece çalışmalarında, maden ocakları, kanalizasyon, kablo döşemesi ve tünel inşaatı, yer ve su altında çalışılan işlerde fazla çalışma yapılamaz. Kural olarak 15 yaşından küçüklere fazla çalışma yaptırılamaz. Her bir fazla çalışma için Verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli artırılması suretiyle ödenir. 4-Gece çalışması: Saat 20: 00 ile 06: 00 arası çalışmalara gece çalışması denir. Gece çalışmalarında fazla mesai yapılamaz. 5-Hazırlama ve temizleme işlerinde çalışma: Bazı işlerin hazırlanmasında, temizlenmesinde veya tamamlama işlerinde en çok 2 saat daha çalışma yapılabilir

13 6-Telafi çalışması: Zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle işyerinde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması veya tamamen tatil edilmesi ya da işçinin talebi ile kendisine izin verilmesi hallerinde işveren, iki ay içinde çalışılmayan süreler için telafi çalışması yaptırabilir. Bu çalışmalar fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma sayılmaz. Telafi çalışmaları, günlük en çok çalışma süresini aşmamak koşulu ile günde üç saatten fazla olamaz. Tatil günlerinde telafi çalışması yaptırılamaz. 7-Yarım ücret zorlayıcı sebepler dolayısıyla çalışamayan veya çalıştırılmayan işçiye bu bekleme süresi içinde bir haftaya kadar her gün için yarım ücret ödenir. Zorlayıcı sebeplerden ötürü çalışılmayan günler için işçilere ödenen yarım ücret hafta tatili günü için de ödenir. Dinlenme süreleri: 1-Ara dinlenmesi: İşçilere günlük çalışma süreleri içinde zorunlu ihtiyaçlarını gidermeleri amacıyla verilen dinlenme süresidir. Buna göre işçilere, 4 saat ve daha kısa süreli işlerde 15 dakika; 4 saatten fazla ve 7,5 saate kadar süreli işlerde 30 dakika; 7,5 saatten fazla süreli işlerde 1 saat ara dinlenmesi verilir. 2-Hafta tatili: Nüfusu den fazla olan şehirlerde bütün işlerde haftada 1 gün tatil günüdür. Hafta tatilinde çalışan işçiye %50 fazla ücret ödenir. Hafta tatili çalışan işçiye 2.5günlük ücret ödenir. 3-Milli bayram ve genel tatillerde çalışma: Milli bayram ve genel tatil günlerinde çalışan işçilere %100 fazla ücret ödenir. 4-Yıllık ücretli izin: İşçinin yıllık ücretli izin hakkı kazanabilmesi için en az 1 yıl kıdeminin olması gerekir. Hizmet süresi 1-5 yıl olan işçilere 14 gün; 5-15 yıl olanlar 20 gün; 15 yıl ve daha fazla olanlar yılda 26 gün ücretli izin verilir. Tarafların rızası ile en az 10 gün olmak üzere 3 parça verilebilir.18 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük işçilerin kıdemlerine bakılmaksızın yıllık ücretli izinleri 20 günden az olamaz. Cumartesi günü izin süresine dâhildir. İzin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz TİCARET HUKUKU TİCARİ İŞLETMENİN ÖZELLİKLERİ Ticari olayları inceleyen hukuk dalına ticaret hukuku denir. Ticaret sicili: Tacirlerle ilgili hukuki işlemlere bakan ve yaptıkları işlemlere resmi nitelik kazandıran Adalet bakanlığına bağlı kuruluştur. Tescil konuları: ticaret unvanı, acentenin sözleşme yapma izni, ticari vekil atanması, ticari tüzel kişilerin kuruluş işlemleri, kuruluş sonrası değişiklikler (ana sözleşme değişikliği, hisse devirleri, şube açılışları, temsilcilerin atanması, adres merkezinin değişikliği, devir, birleşme, nevi değiştirme), tasfiye vb. Ticaret siciline tescil yazılı dilekçe ile başlar. Tescil konusu dilekçede belirtilir. Sicil memuru tescil talebini inceler gerekli şartları taşıyıp taşımadığına bakar. Kanunda belirtilen şartlara uyuyorsa kabul edilir. Uymuyorsa reddedilir. Ticaret unvanı: Ticari işletme sahibini diğer işletme sahiplerinden ayırmaya yarayan addır. Örneğin Abdulkadir Özcan lastikcisi, Mahmut Uysal limitet şirketi, Konya çimento A,Ş. Ticaret unvanı işletme merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Ticaret unvanı işletme ile birlikte devredilir. Ticaret unvanı haksız rekabete ilişkin hükümlere göre korunur. İşletme adı: Sadece işletmeyi tanıtmak ve benzerlerinden ayırt etmek için kullanılan bir addır. Örneğin Titizce konfeksiyon, Akın eczanesi, riksos oteli gibi. Ticari defterler: Gerçek kişi tacirler 1. sınıf ve 2. sınıf olmak üzere ikiye ayrılır. 1. sınıf tacir yevmiye, defteri kebir, envanter, imalat defteri tutarlar. 2. sınıf tacir işletme defteri tutar. Tüzel kişi tacir bu üç defterin dışında karar defteri, anonim şirketlerde pay defteri, Yönetim

14 kurulu karar defteri, Genel kurul toplantı ve müzakere defteri tutarlar. Defterler kullanılmadan önce notere tasdik ettirilir. Muhasebe usullerine göre tutulur. 5 yıl süreyle saklanır. Defterlerin yangın, su baskını, deprem ve doğal afetler nedeniyle ziyana uğrarsa, olayın gerçekleşmesinden başlayarak 15 gün içinde işletmenin ikametinin bulunduğu yerdeki yetkili mahkemeye başvurarak zayi belgesi alınır. Defterlerin tutulmasından işletme sahibi ve şirketlerde yönetim kurulları sorumludur. Defterler sahibinin lehine veya aleyhine mahkemelerde delil olarak kullanılabilir. Cari hesaplar: İki kişinin para, mal, hizmet ve diğer hususlardan dolayı birbirlerindeki alacaklarını ayrı ayrı istemekten karşılıklı olarak vazgeçip, bunları kalem kalem zimmet ve matlup şekline çevirerek hesabın kesilmesinden çıkacak bakiyeyi isteyebileceklerine dair bir sözleşmedir. Bu sözleşmeye göre tespit edilen bakiyeyi gösteren cetveli alan taraf, aldığı tarihten itibaren bir ay içinde noter aracılığıyla veya taahhütlü mektupla veya telgrafla itirazda bulunmazsa bakiyeyi kabul etmiş sayılır. Cari hesap kararlaştırılan sürenin sona ermesi, taraflardan birinin sözleşmenin feshini ihbar etmesi, taraflardan birinin iflas etmesi, taraflardan birinin alacalısının bakiyeyi haczettirmesi, taraflardan birinin ölümü veya hacir altına alınması durumunda yakınlarının haber vermesiyle sona erer. Cari hesaplarda zaman aşımı süresi 5 yıldır. Ticaret şirketleri: 1-Şahıs şirketleri: Şahıs şirketleri, sermayesinin tamamı ile sınırsız sorumlu şirketlerdir. İki ve daha fazla kişiyle kurulur, tüzel kişiliği vardır, bunlar kolektif ve komandit şirketlerdir. Ortaklar alacaklılara karşı tüm mal varlıklarıyla sorumludurlar. 2-Sermaye şirketleri: a-limitet şirket: Ortak sayısı en az bir en fazla elli olabilir. Ortakların sorumluluğu koydukları şirket sermayesi ile sınırlıdır. Tüzel kişiliğe sahiptir. En az TL ile kurulurlar b-anonim şirket: 1 veya daha fazla ortak tarafından kurulan en çok 100 ortaklı olup yüzden fazla okrat durumunda SPK dan izin alınması şartıyla kurulan şirketlerdir. Ortaklar koydukları sermaye oranında borçlardan sorumludur. Tüzel kişiliği vardır. Bu şirketler borsaya açılabilirler. En az TL ile kurulurlar Tek kişi işletmesi: En yaygın olarak kurulan işletme şeklidir. İşletmenin sermayesi kuran kişide toplanmıştır, tüzel kişiliği yoktur, kurulma işlemi vergi dairesine başvuru ile hukukilik kazanır. KIYMETLİ EVRAKLAR 1-Bono: Belli bir tutar paranın belli bir zamanda ödeneceğini bildiren ve borçlu tarafından düzenlenip alacaklıya verilen belgeye denir. Bonoda bulunması zorunlu hususlar: a-bono veya emre yazılı senet ibaresi b-belli bir bedelin kayıtsız ve şartsız ödeneceği vaadi c-ödeme tarihi yani vade ve ödeme yeri d-kime ve kimin emrine ödenecekse onun adı ve soyadı e-senedin düzenlendiği tarih ve yer f-borçlunun adı, soyadı, adresi ve imzası Borçlu vadeyi takip eden iki iş günü içinde bonoyu ödemek zorundadır. Bono elden tahsil edilebileceği gibi banka tarafından da tahsil edilebilir. Bono vadesini takip eden iki iş gününde tahsil edilememesi durumunda notere gönderilip protesto ettirir. Bonolar matbu halde kırtasiyecilerde satılır.

15 Bonoda ödeme yeri gösterilmemişse borçlunun adının yanında belirtilen yer ödeme yeridir. Bono iki şekilde düzenlenir. İsme yazılı, hamiline yazılıdır. Bonoda ciro: Senet üzerindeki hakkın tamamen devredildiğini gösteren yazıya ciro denir. İki tür ciro vardır. a-tam ciro: Bono üzerindeki hakların kime devredildiğinin gösterildiği ciroya tam ciro denir. Örneğin, senette yazılı 1000 lirayı Bay Ali Kırmızı ya ödeyiniz, adres, tarih ve imza atılması suretiyle yapılan ciro tam cirodur. b-beyaz ciro: Bonoya sadece ödeyiniz yazılıp alacaklının adını soyadını yazıp imzalaması da beyaz cirodur. 2-Poliçe: Alacaklı tarafından belli bir paranın kendisine veya başkasına ödenmesi için borçluya hitaben düzenlenen bir senettir. 3-Çek: Çeki düzenleyenin bankaya hitaben belli bir parayı kendisine veya üçüncü bir kişiye ödemesi için yazdığı ödeme emridir. Çekte bulunması gereken zorunlu bilgiler: a-çek kelimesi b-kayıtsız ve şartsız belli bir paranın ödenmesi ibaresi c-ödeyecek banka adı ve şubesi d-ödeme yeri e-çeki düzenleyen kişinin adı soyadı ve imzası Çekte vade yoktur, çek görüldüğünde ödenir. Çekin muhatabı bankadır. Banka talepte bulunan müşterisine çek karnesi verir. Bankada çek bedelini ödeyecek kadar parası olmayan kişinin çek düzenlemesi suçtur. Bir yılda üç defa çeki karşılıksız çıkanlara hiçbir banka çek defteri vermez. Bankada çekin karşılığı yoksa çekin arkasına karşılığı yoktur ibaresi yazılır, bu işleme çekin arkasının yazdırılması denir. Çek düzenlendiği yerde ödenecekse 10 gün, yurt içinde başka bir yerde ödenecekse 1 ay, aynı kıtadaki bir ülkede ödenecekse 1 ay, ayrı kıtadaki bir ülkede ödenecekse 3 ay içerisinde bankadan karşılığının alınması gerekir.çekler hamiline veya isme yazılı olarak düzenlenebilir. Çekler ciro ile el değiştirir. Emtia Senetleri Bir umumi mağazaya veya bir nakliyeciye teslim edilen mallar karşılığında alınan makbuzlardır. Bu makbuzlar verilen malları temsil eder. Ancak emtianın dayanıklı ve paraya kolayca çevrilebilir cinsten olması gerekir. Taşıma Senetleri: Taşıma işleri: Taşımacılık, acentelik, taşıma işleri komisyonculuğu, nakliyat ambarı ve kargo işletmeciliğidir. Taşıma işlerinde taşınacak malları temsil etmek üzere gönderen taşıyıcıya talebi halinde iki nüsha olarak taşıma senedi vermeye mecburdur. Diğer senetler: Hisse senedi, tahvil, kar zarar ortaklığı belgesi İŞ MEKTUPLARI, DİLEKÇELER VE RESMİ YAZILAR: Mektup: Başka bir yerde bulunan kişiye ya da kuruma bir bilgi iletmek amacıyla yazılan yazılara mektup denir. Mektubun diğer yazı türlerinden ayrı bir özelliği vardır. Her şeyden önce; bağımsızdır, ufukları alabildiğine geniştir, dar kalıplar ve kurallar içinde tanımlanamaz. Konuları oldukça bol ve sınırsızdır. Doğallığın ve içtenliğin en çekici belgesidir. Elbette ki herkese aynı içtenlikle mektup yazılmaz. Gönderdiğimiz kişi ya da kurumla olan ilginin derecesine göre, mektubun hitap bölümünden, amaç, hatta sonuç bölümüne kadar değişen üslup özelliği vardır. Mektup kişiliğimizin bir aynasıdır. Saygımız, sevgimiz, karakterimiz, inancımız, görüş ve düşüncelerimiz hatta kültürümüz mektubumuza yansır. Basit bir yazı türü gibi görülmesine rağmen mektubun da kendine özgü bir düzeni, bir disiplini, bir planı vardır. Dilekçe: Bir dilekte ya da şikâyette bulunmak veya bilgi vermek amacıyla resmi makamlara sunulan tarihli, imzalı mektuptur. Kişiyi ve kamuyu ilgilendiren bir hakkın sağlanması, bir

16 haksızlığın düzeltilmesi, kaldırılması için gerçek yahut tüzel kişilerce ilgili makamlara yazılan yazılara dilekçe denildiği gibi, istida, arzuhal de denir. Dilekçe Yazımında Göz Önünde Bulundurulması Gereken Kurallar : Dilekçeler, konularına göre uzun veya kısa olabilir. Konular kısa ve öz olarak belirtilir. Gereksiz ayrıntılara yer verilmez. Dilekçelerde ciddi, ağırbaşlı bir dil kullanılır. Anlatımın yalın ve duru olmasına özen gösterilir. Süslü, yapmacık, laubali bir ifadeden kesinlikle kaçınılmalıdır. Dilekçeler; çizgisiz, beyaz dosya kâğıdına daktiloyla veya dolmakalemle, okunaklı el yazısıyla yazı yazılmalıdır. Dilekçe hangi kuruma veriliyorsa, bu makamın adı başa yazılır. Kurum adının sağ altına kurumun bulunduğu şehir adı yazılır. Konunun kısa bir özeti bu başlığın altına yazılır. Daha sonra konunun belirlendiği metin bölümüne geçilir. Bu bir şikâyet dilekçesiyse, şikâyet sağlam kanıtlara dayandırılmalıdır. Eğer iş isteme dilekçesiyse, öğrenim durumu, yaş, kısa bir özgeçmiş, kurumca aranan seçkin nitelikler açık seçik belirtilmelidir. Dilekçede bir durum belirtiliyorsa, son cümle Durumu bilgilerinize saygılarımla sunarım, bir istek belirtiliyorsa Gereğini izinlerinize saygılarımla sunarım şeklinde olmalıdır. Dilekçe bitiminde sağ alt köşeye ad ve soyadı yazılmalı, imzalanmalıdır. Tarih, isim ve imzanın bir satır üstünde olabileceği gibi dilekçenin sağ üst köşesine de konulabilir. Sol alt köşeye açık adres yazılmalıdır. Resmi Mektuplar: Devlet dairelerinin kendi aralarında veya kişilerle devlet daireleri arasında yazılan mektuplardır. Bu tür mektuplarda, konunun uzunluğuna göre tam veya yarım sayfa boyutunda çizgisiz, beyaz kâğıtlar kullanılır. Anlatım ciddi ve ağırbaşlı olmalıdır. Konu dışında ayrıntılara ve özel isteklere yer verilmez. Konu en açık ve yalın biçimde ele alınır. Üst makam yetkilisi alt makamdakine yazdığı yazıyı rica ederim, alt makamdaki üst makamdakine bilgilerinize saygıyla sunarım veya arz ederim şeklinde bitirmelidir. Resmi Yazışmalarda Dikkat Edilecek Noktalar : Kâğıdın üst yanından iki santim aşağıda ve ortada olmak üzere yazının çıktığı dairenin adresi bulunur. Sağ üst köşeye tarih konur. Yazıya başlamadan, hangi tarih ve sayılı yazıya cevap olarak yazıldığı belirtilir. Yazının ilk paragrafında sorun veya konu ortaya konur. Gelişme paragraflarında, bizim konu hakkındaki görüşümüz belirtilir, bizden istenilen bilgiler verilir. Sonuç bölümünde, yazının gönderildiği makamın durumuna göre ( alt makam, üst makam ) yazı,rica ya da sunu biçimlerinden biriyle bitirilir. Resmi yazıyı tamamlayan evraklar, metnin sol alt kısmına,sıra numarası verilerek belirtilir. Kâğıdın sol en alt köşesine yazıyı daktilo edenle, konuyla ilgili bölüm şefinin ad ve soyadlarının ilk harfleri yazılır. İş Mektupları: Ticaret ve endüstri kurumlarının birbirlerine ve kişilere, kişilerin bu kurumlara gönderdikleri mektuplara iş mektubu denir. İşyerleri bu mektuplarda, firma ismini taşıyan başlıklı ( antetli ) beyaz kâğıtlar kullanırlar. Yazıda daktilo ( veya bilgisayar ) kullanmak yerleşmiş bir kuraldır. İş mektuplarında da konu kısa, öz olarak açık ve yalın bir anlatımla ele alınmalıdır. Resmi mektupların özellik ve yazılışlarını kavramış olmak bu tür mektup yazmada da büyük kolaylık sağlar. İş Mektuplarının Yazılışında Uyulacak Kurallar : Ciddi bir anlatım kullanılmalı, kısa ve özlü bir anlatım yolu seçilmelidir. Her iş için ayrı bir mektup yazılmalıdır.

17 Daktilo veya mavi mürekkepli dolma kalem kullanılmalıdır. Ele alınan konu hakkında amaca uygun açıklamalar yapılmalı, gerekli yerlerde teknik terimler kullanılmalıdır İstekler yapmacıklığa kaçmadan ciddi bir hava içinde belirtilmeli, saygı bildiren kelimeler ölçülü şekilde kullanılmalıdır. Eğer yazılan iş mektubu, bir başka mektuba cevap niteliği taşıyorsa, bu, metnin başında ilgi bölümünde belirtilmelidir. Bunun için o mektubun tarihi ve numarasının yazılması yeterlidir. İş mektubu çeşitleri, teyit mektupları, tasdik mektupları, bilgi edinme mektupları, faturanın ödenmesini talep eden mektuplar, şikâyet mektupları, özür mektupları, takdim, tavsiye ve referans mektupları, sirküler, standart mektuplar, şirket içi mektuplar, cevap formu içeren mektuplar, resmi davetler ve cevapları, rutin mektuplar, notlar yoluyla ulaştırılan mektuplar, MESLEKİ EĞİTİM KANUNU Çıraklık ve mesleki eğitim kanununda geçen kavramlar: İşletmelerde mesleki eğitim50 ve daha fazla işçi çalıştıran işletmeler, çalıştırdıkları işçi sayısının yüzde beşinden az, yüzde onundan fazla olmamak üzere, meslek lisesi öğrencilerine beceri eğitimi yaptırırlar. Uygulamasında Çıraklık ve mesleki eğitim merkezlerine gelen öğrenciler haftada 1 gün okulda teorik eğitim, haftada 4 gün işletmede beceri eğitimi ustaların ve koordinatör öğretmenlerin gözetim ve denetimlerinde yapmaktadırlar. Öğrencilerin devam ve devamsızlıkları ile ders geçme notu, işletmelerdeki usta öğreticiler tarafından verilmektedir. Ücret ve sosyal güvenlik İşletmelerde beceri eğitimi öğrenciler adına okul müdürlüğü, işletme adına da işletme sahibi veya vekili arasında bir sözleşme ile başlamaktadır. Buna sözleşmeye göre öğrenciler; 1-Yaşına uygun asgari ücretin %30 undan az olmamak üzere ücret alırlar. 2-İş kazalarına ve meslek hastalıklarına karşı milli eğitim bakanlığınca sigorta ettirilirler ve sigorta primleri bu bakanlıkça ödenir. 3-Ücretli izin süreleri 20 günden az olamaz. (30 gün ücretli, 30 gün ücretsiz) 4-Staj çalışmalarından muaftırlar. 5-Hastalık halinde SSK Kurumu imkânlarından faydalanırlar. 6-Beceri eğitimi sırasında işletmeyi yakından tanıma fırsatları bulacaklarından, mezuniyet sonrası iş bulmaları ve iş yerine uyum sağlamaları kolaylaşmış olur. 7-Ödenecek ücretler her türlü vergiden muaftır. Meslek alanı ve meslek dalı KONYA ilinde şuan 155 adet meslek dalı kapsama alınmıştır. Bu mesleklerin KONYA ilinde kapsama alınış tarihleri farklıdır. Ayrıca öğrenim süreleri de İlköğretim Okulu ve lise mezunlarına göre değişiktir. Denklik işlemleri: Çıraklık ve meslek eğitiminde belge ve diplomaların değerlendirilmesi tarih ve sayılı Resmi Gazete yayımlanan Çıraklık ve Meslek Eğitiminde Belge ve Diplomaları Değerlendirme Yönetmeliği ile belirlenen esas ve usullere göre yapılır. Çıraklık ve Meslek Eğitiminde Belge ve Diplomaları Değerlendirme Yönetmeliği gereğince yapılacak değerlendirmede denklik ilkesi uygulanır. Değerlendirilecek Belgeler a) Çırak, kalfa ve ustaların eğitimleri sırasında kazandıkları bilgi ve beceriler ilköğretim ve meslek liselerine geçişte değerlendirilir. b) Yabancı ülkelerden alınmış kalfalık, ustalık ve kurs belgeleri ile yurtiçinde çırak okulları,pratik sanat okulları, mesleki ve teknik açık öğretim okulu, halk eğitim merkezleri, yetişkinler teknik eğitim

18 merkezleri, kız teknik öğretim olgunlaşma enstitüleri, özel eğitim okulları ve özürlüler iş okulları ile benzeri kurumlardan alınmış belgeler ve kazanılmış mesleki bilgi ve beceriler çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitimine geçişte değerlendirilir. c) Meslek liseleri ile bu liselere denkliği kabul edilen eğitim kurumlarından mezun olanların ustalık belgesi istekleri değerlendirilir. d) Mesleki Teknik ortaöğretim sonrası görülen en az iki yıl süreli mesleği ile ilgili öğrenimden alınan diplomalar işyeri açma bakımından değerlendirilir. Yönetmeliğe göre; a) Öğrenim belgesi olarak MEB veya MEB ile işbirliği sonucunda verilmiş olan diploma, kurs bitirme belgesi, yetki belgesi, sertifika veya bunların yerine geçen belgeler değerlendirilir. b) Değerlendirilecek her türlü belgede görülen mesleki eğitim veya kurs süresinin saat olarak belgelendirilmesi istenir. c) Bir ana meslek alanı ile ilgili her türlü mesleki eğitim belgeleri birlikte değerlendirilir. Bir meslek alanında alınmış birden fazla belgeden, belge sahibinin lehine olanı dikkate alınır. Çıraklık Eğitimi Sisteminde Kazanılan Bilgi Ve Becerilen Ortaokul Ve Meslek Liselerine Geçişte Değerlendirilmesi Kalfa Ve Ustaların ilköğretim Mezunu Olabilmesi Açık ilköğretim okuluna kayıt olmak isteyen öğretim yılı öncesi ilkokul mezunu kalfa ve ustalar "Açık İlköğretim Okulu Yönetmeliği" hükümlerine göre sınavlara girerler. Ancak bu durumda olanlar ilköğretimin 6.sınıfı derslerinden muaf tutulurlar. Kalfa Ve Ustaların Meslek Lisesi Mezunu Olabilmesi İlköğretim mezunu kalfa ve ustaların mesleki ve teknik açık öğretim liselerine devam etmek istemeleri halinde muaf tutulacakları dersler Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca belirlenmiş ve Valiliklere genelge ile bildirilmiştir. Yurt İçi Ve Yurt Dışında Mesleki Eğitim Görenlerin Belgelerinin Denkliği Çıraklık Okulu Diplomalarının Değerlendirilmesi, tarihinden önce yurt içinde en az 3 yıllık eğitim sonucu verilmiş çıraklık okulu diploması sahiplerine doğrudan kalfalık belgesi verilir. Bunlardan mezuniyetlerinden sonra en az 5 yıl mesleklerinde çalışanlar ustalık imtihanlarına girerler. Mesleki ve teknik yüksek öğretim kurumlarınca verilen diplomaların değerlendirilmesi Genel liselerden mezun olduktan sonra ön lisans seviyesinde mesleki ve teknik öğretim görenler ile meslek lisesi mezunu olup da alanı dışındaki bir meslek dalında ön lisans eğitimi görenlere, mesleğinde en az 1 yıl çalıştıktan sonra; Lisans seviyesinde mesleki ve teknik eğitim görenler ile meslek lisesi mezunu olup mesleği ile ilgili ön lisans eğitimi yapanlara, doğrudan işyeri açma belgesi verilir. Yurtdışından alınan kalfalık, ustalık ve dengi belgeler Yurt dışından kalifiye eleman yetiştirmek amacıyla düzenlenen mesleki eğitim programlarına tamamlayarak, a) Kalfalık ve kalifiye işçilik belgesi alanlara, Kalfalık belgesi: b) Bağımsız işyeri açma yetkisi veren belgeler ile ustalık belgelerini alanlara ustalık belgesi doğrudan verilir. Değerlendirme Esasları 3308 sayılı Kanunun çıraklık eğitimi uygulama kapsamına alınmayan meslek dallarında değerlendirme yapılmaz. a) Hizmet belgelerinde; belge sahibinin çalıştığı meslek alanının belirtilmesi ve değerlendirilecek hizmetlerden meslek dallarının ilde kapsama alındığı tarihten sonraki sürelere sosyal güvenlik kuruluşlarından birine primlerin yatırılmış olduğunun belgelendirilmesi zorunludur. Bu tür hizmet belgelerinde her aylık hizmet için en az 20 iş günlük prim yatırılmış olması ve primlerin ilgilinin meslek dalında yatırılmış olması aranır. İsteğe bağlı primler kabul edilmez. b) öğretim yılı ve daha önceki yıllarda ilkokulu bitirmiş olanların değerlendirme işlemleri ilkokul diploması ile yapılır. Değerlendirmeye alınacak belge sahibinin en az ilköğretim okulu mezunu olması gereklidir. İlköğretim mezunu olmayanların belgeleri ilköğretim okulu diploması almaya hak kazandıktan sonra değerlendirmeye alınır. c) İlgili meslekte çalışma karşılığı olarak verilmeyen belgeler değerlendirilmez. d) Resmi veya özel kurum ve kuruluşların düzenlemiş oldukları kısa süreli hizmet içi eğitim kursu ve seminerleri sonucunda verilmiş olan belgeler ile süresi 255 saat ve daha az olan mesleki ve teknik eğitimler sonucunda verilmiş olan belgelerin denklik değerlendirilmesinde dikkate alınmaz. e) Bir meslekte

19 pratik eğitim karşılığı kabul edilen başarılı hizmet süresi çıraklık eğitimi süresinin iki katı olanlar doğrudan kalfalık imtihanlarına alınır. Kalfalık dönemi için yapılan değerlendirmede artan hizmet süreleri ustalık imtihanlarına girişte değerlendirilir. TESK Tarafından Verilen Belgelerin Değerlendirilmesi, Çıraklık Eğitimi Uygulaması Yapılmayan İl ve Meslek Dallarında Mesleki Belgelerin Verilmesine İlişkin Yönetmelik gereğince, kapsama alınma tarihinden önce verilmiş olan mesleki belgeler 3308 sayılı Mesleki Eğitimi Kanunu gereğince verilmekte olan dengi belgelerle doğrudan değiştirilir. Çıraklığa ait hükümler: Aday çırak, çıraklığa başlama yaşını doldurmamış ve çıraklık döneminden önce kendisine işyeri ortamı tanıtılan, sanat ve mesleğinin ön bilgileri verilen kişidir. Çırak, çıraklık sözleşmesi esaslarına göre bir meslek alanında mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını iş içerisinde geliştirilen kişidir. İlköğretim okulunu bitirmiş olanlar, bir mesleğe hazırlık amacı ile çıraklık dönemine kadar işyerlerinde aday çırak olarak eğitilebilirler. Çıraklık şartları Çırak olabilmek için aşağıdaki şartlar aranır. a) 14 yaşını doldurmuş, 19 yaşından gün almamış olmak. b) En az ilköğretim okulu mezunu olmak ve açık liseye kayıt yaptırmak c) Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak. Ağır, tehlikeli veya özellik arz eden mesleklere alınacak çırakların öğrenim ve yaş durumu ilgili kuruluşların görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir. Aday çırak ve çırakların statüleri Aday çırak ve çırak; öğrenci statüsünde olup, öğrencilik haklarından yararlanır. Bunlar işyerinde çalışan işçi sayısına dâhil edilmezler. Eğitim ve çalışma Aday çırak ve çıraklar, mesleğin özelliğine göre haftada 8 saatten az olmamak üzere 10 saate kadar genel ve mesleki eğitim görürler. Bu eğitime katılmaları için aday çırak ve çıraklara ücretli izin verilir. Aday çırak ve çıraklar pratik eğitimlerini işyerlerinde veya çıraklık eğitimi merkezlerinde; teorik eğitimlerini ise eğitim kurumlarında veya Bakanlıkça uygun görülen eğitime elverişli işyerlerindeki eğitim ünitelerinde yaparlar. Bu iki eğitim birbirlerini tamamlayacak şekilde planlanır ve yürütülür. Pratik eğitim, hazırlanmış eğitim programlarına göre, işyerinin ve mesleğin özelliklerine uygun olarak usta öğreticinin gözetiminde yapılır. Pratik eğitimde 1475 sayılı İş Kanununun 69 uncu maddesi hükmü göz önünde bulundurulur. Çıraklık eğitiminin esas ve usulleri yönetmelikle düzenlenir. Sözleşme yapılması 507 sayılı Kanuna tabi işyerleri, Bakanlıkça tespit edilecek illerde ve meslek dallarında 19 yaşından gün almamış kimseleri çıraklık sözleşmesi yapmadan çalıştıramazlar. İş yeri sahibi, aday çırağı ve çırağı çalıştırmaya başlamadan önce bunların velisi veya vasisi veya reşit ise kendisi ile yazılı çıraklık sözleşmesi yapmak zorundadır. Çıraklık sözleşmesi; çırağın sözleşme süresi içinde reşit olması halinde, çırağın rızasıyla, işyeri sahibinin değişmesi halinde yeni işyeri sahibi aynı mesleği sürdürüyorsa ve rızasıyla devam eder, aynı mesleği sürdürmüyorsa sözleşme feshedilir. Fesih halinde çırağın önceki çalışmaları geçerli olup; yeni yapacağı çıraklık sözleşmesi ile çıraklık statüsünü devam ettirerek çıraklık süresini ve eğitimini tamamlar. Bu Kanunun uygulandığı yer ve meslek dallarında Borçlar Kanununun çıraklık sözleşmesine dair hükümleri ile on sekiz yaşını doldurduktan sonra sözleşmesi devam eden çıraklar hakkında 1475 sayılı İş Kanunu hükümleri uygulanmaz. Çıraklığa başlama ve çıraklık süresi Çıraklığa bir deneme dönemi ile başlanır. Bu dönem mesleğin özelliğine göre bir aydan az, üç aydan fazla olamaz. Bu süre Bakanlıkça tespit edilir. Deneme döneminden sonra taraflar 10 gün içinde ilgili çıraklık eğitimi merkezi müdürlüğüne başvurmadığı takdirde çıraklık sözleşmesi kesinleşir ve bu dönem çıraklık süresinden sayılır. Deneme döneminde ücret ödenir. Aday çıraklıktan çıraklığa geçenler deneme dönemini yapmış sayılırlar. Çıraklık süresi 3-4 yıldır. Bu süre mesleklerin özelliğine göre ilgili

20 kuruluşların görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir. Bu süre kesintisiz olarak devam eder, yıllık izin dışındaki devamsızlıklar çıraklık süresine eklenir. Usta öğretici bulundurma şartı Aday çırak ve çırak almak için işyerinde usta öğretici bulunması şarttır. Kalfalığa ait hükümler: Kalfa, bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını kazanmış ve bu meslekle ilgili iş ve işlemleri ustanın gözetimi altında kabul edilebilir standartlarda yapabilen kişidir. Kalfalık imtihanı Kalfa adayının mesleği ile ilgili bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarına iş hayatınca kabul edilebilir seviyede sahip olup olmadığı kalfalık imtihanı ile tespit edilir. Çıraklar kabul edilebilir mazeretleri dışında çıraklık eğitimi süresi sonunda açılacak ilk kalfalık imtihanına girmek zorundadırlar. İmtihan komisyonunun teşkili ile imtihanın esasları ve usulleri yönetmelikle düzenlenir. Çıraklık sözleşmesi ilk kalfalık imtihanını izleyen ikinci kalfalık imtihanının tamamlanması ile sona erer. Sözleşmenin sona ermesini takip eden aybaşından itibaren Bakanlıkça çıraklar için ödenen her türlü sigorta primlerinin ödenmesine son verilir. Kalfa unvanını kullanma ve işyeri değiştirme Bu Kanuna göre kalfalık hakkını elde edenlere kalfalık belgesi verilir. Kalfalık belgesi bulunmayanlar kalfa unvanı ile çalışamaz ve çalıştırılamazlar. Bu belgeye sahip olanlar, kalfalık unvanı kullanılmayan işyerlerinde dengi işlerde çalıştırılırlar. 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanunu kapsamındaki işyerlerinde çalışarak kalfa olanlar en az bir yıl o işyerinde çalışırlar. Bu sürenin sonunda işyerini değiştirmek isteyen kalfaya üç ay önce başvurmak kaydıyla, o işyeri çıkma izni verir. Çıkma izni olmadan başka işyerleri kalfayı işe alamazlar. Kalfaların işten ayrılmalarını gerektiren hususlar yönetmelikle belirlenir. Ustalığa ait hükümler: Usta, bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını kazanmış ve bunları mal ve hizmet üretiminde iş hayatınca kabul edilebilecek standartlarda uygulayabilen; üretimi planlayabilen; üretim sırasında karşılaşılabilecek problemleri çözümleyebilen; düşüncelerini yazılı, sözlü ve resim ile açıklayabilen; üretimle ilgili pratik hesaplamaları yapabilen kişidir. Ustalık eğitimi Kalfalık yeterliğini kazanmış olanların mesleki yönden gelişmelerini ve bağımsız işyeri açabilmelerini temin için gerekli yeterlikleri kazandırmak gayesiyle Bakanlıkça ustalık eğitimi kursları düzenlenir. Bu kursların kapsam ve süreleri Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kurulunun görüşü alınarak Bakanlıkça tespit edilir. Kurslar çalışma saatleri dışında açılır. Ustalık imtihanı a) Ustalık imtihanı, adayın, kendi mesleğinde usta olarak çalışabilmesi için gerekli bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını mal ve hizmet üretiminde iş hayatınca kabul edilebilir standartlara göre bağımsız olarak uygulayıp uygulayamadığını ölçmek amacı ile düzenlenir. İmtihanın esas ve usulleri yönetmelikle düzenlenir. b) Kalfaların ustalık imtihanlarına girebilmesi için mesleklerinde en az üç yıl çalışmış ve Bakanlıkça açılan ustalık eğitimi kurslarını başarı ile tamamlamış olmaları gerekir. c) Kalfalık yeterliğini kazanmış olup mesleklerinde en az beş yıl çalışmış olanlar ustalık imtihanlarına doğrudan katılabilirler. Bu imtihanları başarı ile tamamlayanlara ustalık belgesi verilir. Ustalık belgesi bulunmayanlar usta unvanı ile çalışamaz ve çalıştırılamazlar. Meslek lisesi mezunları için ustalık Meslek liselerinden mezun olanlar ustalık eğitimi kurslarına katılabilecekleri gibi doğrudan da ustalık imtihanlarına girebilirler. Ancak bu gibilerin mesleklerinde en az bir yıl çalışmış olmaları gerekir. Bu kursların kapsam ve süreleri ile imtihan esas ve usulleri yönetmelikle düzenlenir. İşyeri açma Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilirler. İşyeri açmaya izin veren merciler, işyeri açmak isteyenlerden ustalık belgesi istemek zorundadırlar. İşyeri sahipleri ustalık belgelerini işyerlerine asarlar. Ustalık belgesine sahip olanlar bu haklarını 18 yaşını tamamlayana kadar kullanamazlar. Teknik lise

MUHASEBE DERSİ ÇALIŞMA NOTLARI

MUHASEBE DERSİ ÇALIŞMA NOTLARI HATAY MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MUHASEBE DERSİ ÇALIŞMA NOTLARI «USTALIK EĞİTİMİ» Erol YİĞİT (Muhasebe-Finansman Öğretmeni) erolyigit@hataymem.k12.tr erolyigit.googlepages.com 2008 İÇİNDEKİLER GENEL MUHASEBE

Detaylı

Muhasebenin Görev ve Fonksiyonları

Muhasebenin Görev ve Fonksiyonları Muhasebe toplumun en küçük birimi olan aileden büyük holding ve şirketlere kadar herkesi çok yakından ilgilendiren geniş bir kavramdır. Basit anlamda muhasebe; hesap tutma anlamına gelmektedir. Her ailenin

Detaylı

İŞ KANUNU. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

İŞ KANUNU. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler İŞ KANUNU Kanun No: 4857 Kabul Tarihi : 22.5.2003 Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 10.6.2003-25134 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1. - Bu Kanunun amacı işverenler ile bir iş sözleşmesine

Detaylı

İŞLETME BİLGİSİ VE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

İŞLETME BİLGİSİ VE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİ İÇİN İŞLETME BİLGİSİ VE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ III / V VI. DÖNEM YAZAR Gülçin ÖZKAN DEVLET KİTAPLARI ALTINCI BASKI.., 2012 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI... : 4351 DERS KİTAPLARI

Detaylı

İŞ KANUNU. İşin niteliği ve yürütümü bakımından işyerine bağlı bulunan yerlerle, dinlenme, çocuk

İŞ KANUNU. İşin niteliği ve yürütümü bakımından işyerine bağlı bulunan yerlerle, dinlenme, çocuk İŞ KANUNU Kanun Numarası : 1475 Kabul Tarihi : 25/8/1971 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 1/9/1971 Sayı: 13943 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 10 Sayfa: 3102 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Tarifler:

Detaylı

ĐŞ KANUNU. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler

ĐŞ KANUNU. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler ĐŞ KANUNU Kanun Numarası : 4857 Kabul Tarihi : 22/5/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/6/2003 Sayı : 25134 BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1 - Bu Kanunun amacı işverenler ile bir

Detaylı

Genel Hükümler. İşyeri, işyerine bağlı yerler, eklentiler ve araçlar ile oluşturulan iş organizasyonu kapsamında bir bütündür.

Genel Hükümler. İşyeri, işyerine bağlı yerler, eklentiler ve araçlar ile oluşturulan iş organizasyonu kapsamında bir bütündür. 8423 İŞ KANUNU Kanun Numarası : 4857 Kabul Tarihi : 22/5/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/6/2003 Sayı : 25134 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 Sayfa: BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Sayı: 25348 (Asıl

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Sayı: 25348 (Asıl Sosyal Sigortalar Kurumu Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Resmi Gazete 16.01.2004 Cuma Sayı: 25348 (Asıl Amaç BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İŞ KANUNU Kanun Numarası : 4857 Kabul Tarihi : 22/5/2003

İŞ KANUNU Kanun Numarası : 4857 Kabul Tarihi : 22/5/2003 8423 İŞ KANUNU Kanun Numarası : 4857 Kabul Tarihi : 22/5/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/6/2003 Sayı : 25134 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam

Detaylı

Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği (2.Kısım) * WEB Sayfalarının izlenmesi için bölümlere ayrılmıştır. Orijinalinde buradaki gibi kısımlar yoktur.

Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği (2.Kısım) * WEB Sayfalarının izlenmesi için bölümlere ayrılmıştır. Orijinalinde buradaki gibi kısımlar yoktur. Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği (2.Kısım) * WEB Sayfalarının izlenmesi için bölümlere ayrılmıştır. Orijinalinde buradaki gibi kısımlar yoktur.* Resmi Gazete 03.07.2002 Çarşamba Sayı: 24804 (Asıl)

Detaylı

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 099 Aralık 2009 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME

Detaylı

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü ANLAŞMALI MATBAA EL KİTABI GİRİŞ 213 sayılı Vergi Usul Kanunu nun mükerrer 257. maddesine göre; Maliye Bakanlığı, mükellef ve meslek grupları itibariyle muhasebe usul ve esaslarını tespit etmeye, bu Kanuna

Detaylı

TİCARET HUKUKU DERS NOTLARI Prof.Dr. Veliye YANLI

TİCARET HUKUKU DERS NOTLARI Prof.Dr. Veliye YANLI TİCARİ İŞLETME HUKUKU TİCARİ İŞLETME TİCARET HUKUKU DERS NOTLARI Prof.Dr. Veliye YANLI Ticaret Kanunu Ticari İşletme" esasına dayanmaktadır. Bununla beraber ticari işletme kavramı kanunda tanımlanmış değildir.

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ VİMER 444 0 189 ÜCRETSİZDİR Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezi (VİMER) 444 0 189 telefon hattına başvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr 444 0

Detaylı

MUHTASAR BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

MUHTASAR BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ MUHTASAR BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ İÇİNDEKİLER MUHTASAR BEYANNAMESİ NEDİR MUHTASAR BEYANNAMESİNİ KİM VERECEKTİR MUHTASAR BEYANNAMENİN VERİLECEĞİ VERGİ DAİRESİ MUHTASAR BEYANNAMENİN BEYAN ŞEKLİ VE VERİLME

Detaylı

İŞLETMEYE duman & global 26.05.2014

İŞLETMEYE duman & global 26.05.2014 MUHASEBE KAYITLARINA MESNET TEŞKİL EDEN BELGELER, BU BELGELERİN DÜZENLENMESİ, ASLININ KAYBOLMASI DURUMUNDA NELER YAPILACAĞI, SAKLAMA SÜRELERİ VE İŞLETMEYE GEÇ GELEN BELGELER HK. ÖZET; muhasebe, kayıt altına

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU GİRİŞ

VERGİ USUL KANUNU GİRİŞ VERGİ USUL KANUNU GİRİŞ Kapsam Madde 1- (1) Bu Kanun hükümleri gümrük idareleri tarafından alınan vergi ve resimler dışında, merkezi yönetim bütçesine giren vergi, resim ve harçlar ile il özel idarelerine

Detaylı

ŞİRKET YAPILARI VE KURULUŞ AŞAMALARI

ŞİRKET YAPILARI VE KURULUŞ AŞAMALARI KOSGEB GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ ŞİRKET YAPILARI VE KURULUŞ AŞAMALARI Hazırlayanlar Oya HAN Uzman Serdar ALÂ Uzman Şubat 2006 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde, işletmeler karmaşık idari ve bürokratik bir

Detaylı

www.alomaliye.com Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen; Bakanlık : İçişleri Bakanlığını, Bakan : İçişleri Bakanını,

www.alomaliye.com Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen; Bakanlık : İçişleri Bakanlığını, Bakan : İçişleri Bakanını, DERNEKLER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde l - Bu Yönetmeliğin amacı; dernekler ile kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve bu Yönetmelik kapsamına giren vakıfların tabi

Detaylı

çalışma yaşamında haklar El Kitabı HAZIRLAYAN: YASEMİN YÜCESOY MUSA DEMİR ULUSLARARASI ÇALIŞMA OFİSİ ANKARA

çalışma yaşamında haklar El Kitabı HAZIRLAYAN: YASEMİN YÜCESOY MUSA DEMİR ULUSLARARASI ÇALIŞMA OFİSİ ANKARA çalışma yaşamında haklar El Kitabı HAZIRLAYAN: YASEMİN YÜCESOY MUSA DEMİR ULUSLARARASI ÇALIŞMA OFİSİ ANKARA Copyright Uluslararası Çalışma Ofisi 2011 Birinci Baskı 2011 Uluslararası Çalışma Ofisi yayınları,

Detaylı

GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ

GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ KOSGEB GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ Serdar ALÂ Uzman ANKARA ÖNSÖZ Türkiye de işletmelerin tabi olduğu mevzuat ve yükümlülükler oldukça karmaşık ve işletmelere büyük zaman maliyetine neden olan bir

Detaylı

TİCARİ KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ (BASİT USUL GERÇEK USUL)

TİCARİ KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ (BASİT USUL GERÇEK USUL) Ticari Kazançların Vergilendirilmesi Rehberi (Basit Usul Gerçek Usul) 1 TİCARİ KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ (BASİT USUL GERÇEK USUL) 2 Ticari Kazançların Vergilendirilmesi Rehberi (Basit Usul

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU (1)

TÜRK TİCARET KANUNU (1) 10975 TÜRK TİCARET KANUNU (1) Kanun Numarası : 6102 Kabul Tarihi : 13/1/2011 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 14/2/2011 Sayı : 27846 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 50 BAŞLANGIÇ A) Kanunun uygulama

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ADALET FATURA VE İRSALİYE

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ADALET FATURA VE İRSALİYE T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ADALET FATURA VE İRSALİYE Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2015 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2015 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr

Detaylı

iş Hayatı ve Hukuk Elif SEVÜKTEKİN

iş Hayatı ve Hukuk Elif SEVÜKTEKİN İş Hayatı ve Hukuk iş Hayatı ve Hukuk Elif SEVÜKTEKİN Parayla Satılmaz. Elif SEVÜKTEKİN www aep gov.tr www agoivl.etr Elif Sevüktekin İş Hayatı ve Hukuk Proje T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI Doç. Dr. Aydın DURMUŞ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi 1 Önsöz Geçmişte toplumumuzda, İşçinin alın teri

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ @ www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 numaralı telefon hattına başvurabilirsiniz www.gib.gov.tr

Detaylı

Basit Usule Tabi Mükellefler İçin VERGİ REHBERİ. www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR

Basit Usule Tabi Mükellefler İçin VERGİ REHBERİ. www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR Basit Usule Tabi Mükellefler İçin VERGİ REHBERİ 2015 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR BASİT USULE TABİ MÜKELLEFLER İÇİN VERGİ REHBERİ 2015 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından

Detaylı

AVUK ATLAR İÇİN YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ DÜZENLEME REHBERİ

AVUK ATLAR İÇİN YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ DÜZENLEME REHBERİ ANKARA BAROSU ANKARA BAROSU VERGİ VE İDARE HUKUKU KURULU AVUK ATLAR İÇİN YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ DÜZENLEME REHBERİ 2014 ANKAR A BAROSU AVUKATLAR İÇİN YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ DÜZENLEME

Detaylı