TÜRI< İYE'DE SİGORTA HUI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRI< İYE'DE SİGORTA HUI

Transkript

1 ü TÜRKİYE BAROLAR Bİ RLİĞİ e TEB Sİ GORTA TÜRI< İYE'DE SİGORTA HUI<UKUNUN SORUNLARI VE GELECEĞİ SEMPOZYUM istanbul KASJM 2004

2 İ Ç İNDEK İ LER Özdemir Özok'un Aç ış Konu şması...3 Ak ın Akbaygil'in Aç ış Konuşmas ı...5 B İ R İ NC İ GÜN B İ R İ NC İ OTURUM Kamunun Sigorta Hukukuna Bakışı Hakan Özy ıldız (Kamunun Sigortacılığa Bakışı/ Denetimde Şeffafl ık) Ahmet Genç (Sigortacılık Yoluyla Elde Edilecek F ırsatlar ve Hukuki Alt Yap ı)...16 Dilek Özer (Devlet Denetiminin Hukuki Yap ısı)...22 Buminhan Akm (Yeni Sigorta Alanları, Uygulamada Kar şılaşılan Sorunlar)...2 Tartışma...44 B İ R İ NC İ GÜN İ K İ NC İ OTURUM Devlet Denetimi İbrahim Taşbaşı (Sigorta Şirketleri Üzerinde Devlet Denetimi)...M v

3 İbrahim Arslan (Tasarruf Mevduat ı Sigortasının Hukuki Niteli ği)...88 Tartışma B İ R İ NC İ GÜN ÜÇÜNCÜ OTURUM Özel Sigorta Sözle şmeleri Hukukunda Uygulanacak Hükümler, Sigorta Genel Şartlar ı ve Yargısal Denetimi Kerim Atamer (Sigorta Sözle şmeleri Uyu şmazlıklar ında Uygulanacak Hükümler) Tekin Memi ş (Sigorta Sözle şmelerinde Kullanılan Genel Şartların Yargısal Denetimi Tartışma İşılUla ş İ K İ NC İ GÜN B İ R İ NC İ OTURUM Avrupa Birliği Sigorta Hukukuna Entegrasyon Huriye Kubilay (Türk Özel Sigortac ılığırtm Avrupa Birli ği Sigorta Hukukuna Entegrasyonu) Julyen Basedov (Avrupa Birliği'nde Sigorta Sözle şmeleri HukukununDüzenlemeleri ve Iç Sigorta Pazar ı Martin Schauer (AB'ye Katılım Sonrası Avusturya Sigorta Hukukundaki Geli şmeler ve Türkiye'ye Oneriler Tartışma vi

4 İ K İ NC İ GÜN İ K İ NC İ OTURUM Özel Sigorta Sözleşmeleri Hukukunda Anlamlar ı Değişen Temel Kavramlar İlknur Uluğ (Sigorta Hukukunda Riziko Kavram ı ve Bu Kavramdaki De ği şiklikler İsmet Sayhan (Sigortalanabilir Menfaat Kavramı Günün Ko şullar ına Uygun mudur? De ğiştirilmesi Gereken Hususlar Tartışma İ K İ NC İ GÜN ÜÇÜNCÜ OTURUM Özel Sigorta Sözle şmeleri Hukukunda Ele Aimmas ı ve Çözümü Gereken Konular Kazım Kolcuoğlu Kemal Şenocak (Sigorta Ettirenin Yükümlülüklerinde Değişiklik İhtiyac ı) Tekin Memi ş (Sigorta I şlemlerinde Internetin Uygulamaya Konulmas ıyla Birlikte Ortaya Ç ıkan Yeni Sorumluluklar Rizikolar ve Bunlarla İlgili Sigorta Türlerine Olan Gereksinim) Birgül Sopac ı (Prim Ödemede Temerrüt Hali) Tartışma ÖzdemirÖzok vi'

5 AÇIŞ I<ONUŞMALARI Av. Özdemir ÖZOK Dr. Ak ın AKBAYG İ L

6 Açış Konu şmas ı - Özdemir ÖZOK (TBB Ba şkan ı): Saym konuklar, yaz ıl ı ve görsel bas ınımızın de ğerli temsilcileri TBB ve TEB Sigorta'nm birlikte dzeedikier ı Türkiye'de Sigorta 1-lukukunt ın Sorunlar ı ve Geleceği" konu ba şlıklı sempozyuma hoş geldiniz, sizleri sayg ılarımla selamliyorum. Bireylerin ve kurun- ılarm baz ı ko şullar altında karşılaşacaklar ı zarar verici olayların ekonomik sonuçlarından korunmak için önlem alma ilıtiyac ından, hukuksal ve ekonomik bir müessese olarak sigorta kurumu ortaya ç ıkmıştır. Sigorta korumas ı ancak hukuksal düzenlemeler ile sa ğlanabilir. Bu düzenlemeler de yasa veya sözle şme ile gerçekleştirilebilece ğinden "sigorta" kavramını hukuksal kaliplar dışı nda düşünmek olanaks ızd ır. Bu nedenle sigortac ılığın teknik ve ekonomik yönü ile ilgili hususlar, TBB taraf ından TEB Sigorta'nın katkılar ıyla düzenlenen bu sempozyumun konusu dışı nda bırakılmış ve sadece Türkiye'de sigorta hukukunun çe şitli sorunlar ı ve gelece ği üzerine çalışmalar planlanmıştır. TBB olarak, gerek devlet denetin-ii, gerekse sigorta sözleşmeleri hukuku alanlar ında mevcut mevzuat ın ülkemiz gereksinimlerine uygun olarak ve ivedilikle geli ştirilmesini, yenilenmesini ve ça ğdaş bir hale getirilmesini önemsiyoruz. 3

7 Türkiye'de Sigorta Ilukukunun Sorunlar ı ve Gelece ğ i Ö İ DE!MR ÖZOK'UN Osmanl ı İmparatorlu ğu'ndan Türkiye Cunıhuriye ii' ne KONU ŞMASI kapsaml ı bir sigortac ıl ık mevzuatınm intikal etmediği biiirımektedir. Cumhuriyet'in kurulu şundan sonra, 1926 y ılından başlayarak gerek özel sigorta sözle şmeleri hukukunda, gerekse sigorta denetim hukukunda zaman zaman uygulamaya konulan yasal düzenlemeler de, çe şitli sosyal ve ekononıik nedenlerle sigorta hukukunun gelişmesine yeterli katk ıda bulunamam ıştır tarihinde yürürlüğe giren Sigorta Murakabe Kanunu'nda yap ılan de ği şikliler h ızla gelişen sektörün gerisinde kaldığı gibi, acil çözüm amac ıyla ç ıkarılan kanun hükmündeki kararnamelerin ve sözü edilen kanunun baz ı maddelerinin de Anayasa Mahkemesi taraf ından iptal edilnıiş olmas ı, bugün ça ğdaş bir denetim hukukunun geçerlik kazanmas ını zorunlu hale getirmi ştir. Bu konuda yap ılan çalışmalar ı izliyor ve bir an önce uluslararas ı geli şmelerin de gerektirdi ği yenilikleri içeren, sigorta şirketlerinin halk ımıza daha iyi, güvenilir ve etkin hizmet vermesini sağlayan her yönüyle mükemmel bir denetim hukukunun yürürlüğe konulmasm ı umutla bekliyoruz. Diğer yandan, özel sigorta sözle şmeleri hukuku alanmda da günümüzün sosyal ve ekonomik ko şullarına uygun bir yenileme ihtiyac ının kendini kuvvetle hissettirdi ğini go rü)'oruz. Bilindiği gibi, özel sigorta sözle şmeleri hukuku Türk Ticaret Kanunu'nun 5. Kitab ı'nda düzenlenmi ş ve yürürlü ğe konulmu ştur. Ancak Türk Ticaret Kanunu'nun 5. Kitab ı "Geçici B ı r Kanı n" olarak düzenlenrni ş ve gerekçesinde de bu husus aç ıkça belirtilnıiştir. Bu gerekçede özel sigortalar ın sözleşme hukukuna ilişkin hükümleriyle, sigorta şirketlerinin denetimine ilişkin hükümleri kapsayacak bir "sigorta kodu" yap ılmas ı öngörülmü ştür. Bu nedenle, sigorta mevzuat ındaki dağmıkliğm giderilmesi için, halen Türk Ticaret Kanunu'ndaki ve dolay ısıyla özel sigorta sözle şmeleri hukukundaki de ğışildiklerle

8 Türkiye'de Sigorta llukukunun Sorunlar ı ve Gelece ğ i ilgili olarak yap ılan çal ışmalarda, bu hususun dikkate al ınmas ı 0/DEMIR 0/OKUN ve "Türk Sigorta Kodu"nun hayata geçirilmesi gerektiğine ina- KONU ŞMASI nıyoruz. "Türkiye'de Sigorta Huk ıtkunun Sorunlar ı ve Geleceği" konulu sempozyumumuzun amac ı yukar ıda k ısaca değindi ğim sorunların çözümü için devam etmekte olan çalışmalara katk ı- da bulunmak, bu sorunlar ın tartışılmasmı sağlamak ve çözüm önerileri getirmektir. Sempozyumdaki çal ışmalar esas itibariyle devlet denetimi ve özel sigorta sözle şmeleri hukuku olmak üzere iki ana bölüm halinde sunulacaktır. Bu arada, Türk sigorta hukukunun Avrupa Birli ği sigorta hukukuna entegrasyonu konusuna da özel bir önem verilmi ş ve bu hususta konunun uzman olan yabanc ı bilim adamlarmrn katıl ımı sağlanarak, sempozyuma bir anlamda uluslararas ı nitelik kazandir ılmıştır. K ıs ıtlı bir süreye s ığdırılmas ı zorunlu olan bu sempozyumda, elbette Türk sigorta hukukunun tüm sorunlar ının ele almmas ı, tartışılmas ı ve sonuçland ırılmas ı olanaklı de ğildir. Bununla birlikte, sigorta hukukunun Türkiye' miz için önemini vurgulamanın ve titizlikle seçilen konularda yeni fikirlerin ortaya konulmasm ın da yads ınamayacak bir çok yararlar sa ğ- layaca ğına inanıyorum. Bu dü şüncelerle, emeklerini esirgemeyen tüm kat ılımcı [ara başar ılar diliyor, te şekkür ediyor ve sayg ılar sunuyorum. Sunucu: İkinci aç ıl ış konu şmas ını yapmak üzere TEB Sigorta Yönetim Kurulu Ba şkanı Dr. Ak ın Akbaygil'i davet ediyorum. Dr. Ak ın AKBAYG İL (TEB Sigorta Yönetim Kurulu AKIN AKBAYG İ L İ N Başkan ı): Say ın Ba şkan, de ğerli konuklar; uzun y ıllar dünya- KONU ŞMASI da gelişrni şlik kriteri olarak i şte adam başma çimento, adam ba şma demir-çelik, adam ba şına konut gibi kriterler kullarulmıştır. Ancak geli şmi şlik, sadece ekonomik bir yaka değildir hepimizin bildi ği gibi, bu aynı zamanda çok önemli sosyal bir faktör de içerir. Bu ikisini beraber de ğerlendirdiğimizde şunu

9 Türkiye'de Sigorta Ilukukunun Sorunları ve Geleceğ i AKIN AKBAYGiL'IN görüyoruz ki, sigorta ve adam ba şına sigorta primi, en geni ş KONU ŞMASI anlamda esas geli şmişlik kriteri. Adam başına sigorta primi, perkapita sigorta primi esas alındığında, dünyada birinci ve ikinci ülkeyi de yan yana koydu ğumuzda, yani İsviçre ve ingiltere'yi de yan yana koyduğumuzda, bu iki ülkenin hukuk bakımından ne kadar geli şmiş olduğunu düşündü ğümüzde, hemen şunu kendimize soruyoruz: Acaba hukukla ekonomi arasındaki ilişki nedir? İsviçre ve İngiltere, bildi ğiniz gibi, kendi hukuk sistemleriyle, İsviçre hukuku ve Anglo-sakson hukuku olarak adland ırdığutuz hukuk sistemleriyle tanınmış üllcelerdir. Adam başına sigorta primi tahsilatı bakımından diğer önde gelen ülkelere baktığımızda, gerçek gelişmişlik kriteririin adam başına sigorta primi olduğunu da görüyoruz. Türkiye'ye bakt ığımızda, maalesef birçok bak ımlardan gelişmemi ş durumda veya geli şiyor durumda, ama en az geli şmiş olduğu konulardan birisi sigorta. Adam başına sigorta konusunda, yani mesela kimle mukayese etmeyi düşünüyoruz; kom şularınuza bak ıyoruz mesela, hep kendimizi yakın gördüğümüz, mukayese etti ğimiz kom şularımıza bak ıyoruz, Yunanistan'a bak ıyoruz, Yunanistan adam ba şına primde bizim dört mislimiz. Bazı ülkeler var, baz ı prim konular ında, mesela Hindistan, Pakistan gibi ülkeler bizden daha ilerideler. Bir ülkede hukuk e ğer geli şmemi şse, hem ka ğıt üzerinde, hem de uygulamas ı açısından söylüyorum, -bunu finans sektörünün tamam ında da yakın zamanlarda ya şad ık, bankacılıkta da ya şad ık, hala da ya şamaktay ız- o ülkede gerçek bir ekonomik gelişmeden bahsetmek çok zor. Hele finans sektörü, bankacıhk ve sigortac ıl ık olarak finans sektörü, ekonomik düzenin, ekonomik sistemin üstyap ı kurumlar ı oldukları için, onların geli şmesi hukuka birebir ba ğl ıdır. Hukuku ne kadar geliştirebilirseniz, ne kadar iyi uygulayabilirseniz, finans sistemleriniz o kadar geli şecektir. Hatırlıyorum, fakülte y ıllarında Fransa'da e ğitim görmü ş baz ı hocalarımız, yani 60'larda profesör olan hocalar ımız, Fransa'daki iktisat e ğitiminin, hukuk fakültesinin içindeki bir di-

10 Türkiye'de Sigorta Hukukunun Sorunlar ı ve Gelece ğ i siplin olarak görüldüğünü ve ü şekilde eğitildiğini bize anlatır- AKIN AKBAYG İ U İ N lard ı. Biz o zamanlar bu konunun, bu tartışmanın -bir tartışma KONU ŞMASI vardı o zamanlar, "iktisat fakültesi ayrı olmas ın" diye- ne kadar önemli oldu ğunu anlayamad ık, 2000'li y ıllara gelinceye kadar. Demek ki, Fransa, özellikle 1930'larda ya şamış olduğu büyük finansal krizlerden sonra hukukun ne kadar önemli oldu ğunu ve hukuk temelinin finans ve ekonomiyi ne kadar etkilediğini yaşad ığı için herhalde, hukuk fakültesi içinde iktisat eğitimini yaptır ıyordu. Bu hukuk meselesinin ne kadar önemli oldu ğunu maalesef biz de ya şayarak -hala da ya şamaktayız- öğrendik ve öğreniyoruz. Bu itibarla inanc ımız, Türkiye'deki hukuk sisteminin bir an önce çağdaş normiara kavuşarak iktisadi geli şmeyi ve özellikle de üstyap ı kurumu olarak adland ırdığımız finans sektörünü ve bu arada sigortac ılık sektörümüzü geli ştirecek düzeye ula ştır ılmas ıclir. Bu sempozyumun amaçlarmdan bir tanesi de, temel amac ı da bu olmal ıdır, biz bu dü şüncelerle bu sempozyuma destek verdik. Bu itibarla bize bu f ırsatı verdiği için saym Barolar Birliği'ne teşekkür ediyorum. Konu şmac ılara ve dinleyicilere de iyi seminerler diliyorum. Teşekkür ederim.

11 B İ R İNC İ GÜN B İRİNC İ OTURUM "I<amunun Sigorta Hukukuna Bak ışı" Oturum Baş kan ı Hakan ÖZYILDIZ (Hazine <E) Müste şar Yard ımc ısı - TEB Mali Yat ı r ımlar Dan ışman ı )

12 Sunucu: Sempozyumumuzun "Katnunun Sigorta Hukukuna Bak ışı " konulu ilk oturumunda oturum ba şkanhğını yapmak üzere sayın Hakan Özy ıldız' ı ve konu şmalarmı yapmak üzere sayın Dr. Ahmet Genç, sayın Dr. Dilek Özer ve sayın Bürnirıhan Akın' ı davet ediyorum; buyurun efendim. Oturum Ba ş kan ı Hakan ÖZYILDIZ: Saygıdeğer katılım- HAKAN ÖZYILDI/ İ N cilar, ilk olmanın verdiği avantajla sizlere elimizden geldi ğince KONU ŞMASI canlı bir konuyu takdim etmeye çal ışacağız. Bugün benim için çok güzel bir gün, çok güzel bir an. Bundan bir sene öncesine kadar beraber çahştığım arkadaşlar ımızla elimizden geldi ğince sizleri bilgilendirmek amac ını ta şıyoruz. Ben, onlar ın izniyle çok k ısa bir giriş yapaca ğım. Ondan sonra tabi ki konunun uygulay ıc ılar ı olarak gerek sayın Genel Müdür Vekilimiz Ahmet Genç, gerek Hazine Daire Ba şkam arkada şlar ım kar şılaştıklar ı ve çal ışmalar ını yürüttüklerini bildiğim yasal haz ırl ıklardaki yapilanmalar konusunda bizi bilgilendireceklerdir. İzin verirseniz çok k ısa olarak şöyle ba şlamak istiyorum: Sigorta nedir? Bildiğiniz bir kavramı bir daha sizlere hatırlatmak istiyorum. İleride bir risk olmas ından bahsediyoruz. Sözleşmeyi yaparken sigortaliyla sigorta şirketi arasında veya acente arasındaki bir riskten bahsediyoruz. Risk olu şunca ve şartlar yerine gelirse o şartlar kar şılığında önceden verdi ğimiz 11

13 rürkiye'de Sigorta Hukukunun Sorunlar ı ve Geleceğ i HAKAN OZYIIDIZ' İN bir söz var. Bu sözü edimi, yerine getirip getirmeyece ğimizi KONU ŞMASI tanışıyoruz. Yeni bir prim ödeyen var, bir sigortal ı var, bir de taahhüt eden var. Taahhüt edende kamunun en büyük problemlerinden şu olmas ı durumu var: Sigortalı aç ısmdan taahhüt eden acente mi, sigorta şirketi mi? Birincisi, bu konunun kamu aç ısmdan bir farkl ıhkla ele al ınmas ı gerekiyor. Şöyle ki; örneğin en çok kullarulan şekliyle ben aracımı sigortalatırken acenteye gelcli ğimde benim yükümlülüg-üm sigorta şirketiyle acente arasında bir çeli şki yaraürsa kamu ne yapmalı, kamunun burada bir çözüm önerisi var mı? Bunu bir tartışman-uz gerekiyor. İkincisi, kamu her sözle şmeye müdahil olmalı m ı? Aslına baktığımızda iki gerçek veya ttizelki şi arasında bir sözle şme yap ıyoruz, sigorta poliçesi i ıtızal ıyoruz ve poliçeyi imzalad ıktan sonra ileride şartlar oluşursa bir para ödemekten bahsediyoruz veya ko şulları yerine getirmekten bahsediyoruz. E ğer primi bizden alan ki şi, şartlar yerine geldiğinde risk olu ştuğunda ödeme yapmazsa, bunu kim yerine getirecek? Tamam, oto sigortalar ı, araç sigortalar ı için bir yap ılanma var, bir fon var, fakat bunlarm dışında şirketlerin sorumluluklar ı neler? Burada kamu ne kadar müdahil olmal ı? Bu soruyu bir şekilde cevap aramanıız gerekiyor. Peki, sigortac ı, sigorta yapan hangi durumlarda sözünde duramaz diye bir baktığın-azda, iki husus söz konusu olabilir bana göre. Bir tanesi, risk prinıleri iyi hesaplanmam ış tır; prinıler gerçek anlamda gerektiği gibi tahsil edilmemi ş tir. Yani hesaplamalarda yanl ışliklar yap ıldığı için toplanamarnıştır, İkincisi, primleri toplayanlar yanl ış yerde kullanmış olabilir, nemaland ırmış olabilirler ve kay ıplarla karşı kar şıya kal ırlar, zamanı geldiğinde bu primleri ödeyemez duruma dü şebilirler. Hesap hatalar ının temeli nereden geliyor diye bakt ığınuzda iyi yetişmi ş, uzmanl ığı dünya çapında kabul görmüş bir aktüer ve aktüerlik sisteminin varl ığı risk primjerinin hesaplar ımasmda çok önemlidir. Öncelikle bunun sorgulanmas ı gerekiyor. İyi bir prim hesabı yap ılmış mı? Primler hesapland ıktan sonra topla-

14 Türkiye'de Sigorta Ilukukunun Sorunlar ı ve Gelece ğ i nılmas ı ayr ı bir sorundur. Toplan ıp toplanmadığı, zamanında HAKAN ÖZYJLDI İ'İ tahsilat yap ıl ıp yap ılmadığı ayrı bir sorundur; ama iyi bir hesap KONU ŞMASI yap ılmış mi, ğerçek anlamda lıesaplar var mı? Bazen hesaplaman ızı çok iyi yapsanız dahi rekabet ko şulları sizde arzu etti ğiniz kadar prim toplamak konusunda da sorun yaratabilir. Burada kamu nerede devreye girmeli? Aktüer hesaplar ın doğruluğunu yanl ışli ğını kontrol etmeli mi, nas ıl kontrol etmeli? E ğer eksiklik varsa düzeltmeyi nas ıl önermeli? Aksi halde biraz evvel de beli ıttiğim gibi ileri bir a şamada o primlere dayanarak yap ılan tahsilatlar ve sonucunda belli bir yere gelindi ğinde rizikoyu ödeyememe durumuyla kar şı kar şıya kalabiliriz. İkincisi, primlerin nernaland ırılmas ı sorunu. Dünyaya bakıldığmda, ekonomide iki tür yat ırımların finansman modeli vard ır. Bir türü Anglo-sakson modeli olarak adland ır ılan ve daha çok kısa vadeli borsa veya sermaye piyasalar ına dayali finansman modelleri. Ekonomiler genellikle Anglo-sakson ülkelerde bu tür k ısa vadeli fonlarla finanse edilmi ş, yatırımlar böyle sa ğlanmıştır, ama Alman ve Kıta Avrupas ı'yla Japon modellerine baktığımzdaysa daha çok hayat sigortalarma dayal ı uzun vadeli sigorta fonlar ıyla yatırımlar finansa edilmi ş ve bu tartışma uzun süredir devam edegeliyor. Aslında baktığımzda küçük küçük primleri topluyorsunuz, bir araya getiriyorsunuz ve ciddi bir havuz olu şturuyorsunuz, fon oiu şturuyorsunuz. 0 fonu iyi yönekmezseniz, zaman ı geldiğinde sigortal ıya olan taahhütlerinizi, yükümlülüklerinizi yerine getirememek sorunuyla kar şı kar şıya kalabilirsiniz. Bir taraftan bak ıldığında da, bunun üzerinden haks ız zenginlikler de elde edebilirsiniz. Bunun için primlerin nemaland ır ılması konusunda kamu ne yapmal ı? Bunu nas ıl kontrol etmeli? Onun adına k ısaca portföy yönetimi diyelim. Kamu burada bunu denetlemeli mi? Buraya bir bakmak lazım diye düşünüyorum. N 13

15 Türkiye'de Sigorta Rukukunun Sorunlar ı ve Geleceğ i HAKAN ÖTYIW İİ'İ N Kanunun müdahalesi hangi a şamada olmalı diye biraz KONU ŞMASI evvel bahsetmiştim. Bu aşamanın şöyle bir ödemi var: 2003 yılı itibariyle Sigorta Denetleme Kurulu'ndan ald ığım primlerin %60' ı acenteler arac ılıyla toplanıyor. %60' ı gibi büyük bir rakanu acenteler topluyorsa, kamunun müdahalesi nerede başlamali? Sigorta şirketinden mi, yoksa acenteden mi ba şlamalı? Kamu, acente denetimirıi nas ıl yapmali? Çünkü rakamlara baktığıruzda on binlerle ifade edilen say ıda acente var. Kamu bu denetimi acenteler üzerinde nas ıl yapmali? Prim tahsil eden acente zaıiıanmda ödeme yapmıyorsa şirketin mi sorumluluğu olmalı, acentenin mi sorumluluğu olmalı. Ağır rekabet şartları nedeniyle acentelerin bu konuda sorumluluklar ı nas ıl kontrol edilmeli? Bunun sistemin yap ısmda önemli bir sorun oldu ğunu dü şünüyorum ve buna bir cevap vermek laz ım. Kamunun denetimi aşamasmda buna bir cevap vermek lazım. Biraz evvel saym Akbaygil hukuksal altyap ı meselesinden bahsetti. Hukuksal altyap ı hem kamunun denetim aç ısından önemli, hem denetim sonras ındaki aşamalarda da çok önemli. Kamu denetimi anlamında gerekli olan yasal altyap ı Türkiye' de özellikle işlemeyen bir sistem olduğu kanaatindeyim; o da iaa mas hukuku ve ona bağlı sistemler. Türkiye'de icra iflas sistemi işlemediği sürece siz ne kadar denetim yaparsan ız yap ın, bern bir yere kadar getirdi ğiniz yap ı, eğer hala daha uzun bir proses içerisinde edimlerini yerine getirmiyorsa, orada sonuçların alanuyorsunuz, bir şekilde süreç uzuyorsa sorunla karşı kar şıya kalıyorsunuz. Bu bağlamda sadece kamunun denetimi yetmiyor, bir taraftan da özel hukuk hükümlerinin de çok iyi hızlı ve etkin çalışmas ı gerekiyor. Kanunun denetiminde bana göre iki sorun çok önemli. Bunlardan biri şeffaflık. Şeffafhlctan şunu kastediyorum; biliyorsunuz, bizde bir ticari s ır kavramı vard ır. -Son dönemde bankac ılık sırr ı tartışması da yap ılıyor.- Yine bugünlerde sevilen dizilerin birinde bir anekdot, replik var. "Iki kişinin bildiği şey sır değildir" diye başlıyor. Evet, doğru; eğer iki kişiden fazla insanın bildiği bir bilgi varsa kanımca o artık bir sır değildir. Sadece kamuoyu önünde konuşulmayan bir bilgidir; s ır olmaktan çıkıyor. 14

16 Türkiye'de Sigorta Hukukunun Sorunlar ı ve Geleceğ i Bunu nedenle söylüyorum; yine Sigorta Denetleme Kuru- HAKAN Ö İYILOI İ'IN lu'nun y ılı için haz ırlad ığı rapordan küçük bir-iki al ıntı yapmak KONU ŞMASI istiyorum. Raporda diyor ki; "Sektörde akt ıfin karl ılığı %20'lerden yakla şık 2003 y ılı itibariyle yüzde 3. 7'ye dü şmü ş. Özkaynak karl ı l ığı % 60'lardan %1 7'ye dü şmü ş, hasar prim oran ı büyümü ş." Yani topladığmız prime göre ödedi ğiriiz hasar çok fazlala şmış. Teknik kar prim oranı da hemen hemen bütün bran şlarda dü şüyor. Yani sorun var, ama do ğal olarak şu andaki yasal zorunluluklar nedeniyle sadece genel bir yap ıdan bahsediyorum. Ben, bir sigortali olarak arabamı, evimi sigorta ettirdi ğimde karşımdaki şirketin durumunu bilemiyorum. Bu konuda benim bir şekilde bilgilendirilmem laz ım. Eğer ben bu yap ıy ı bilmiyorsam, acente bana üç alternatif sunuyor: A şirketinden sigortalatırsaniz şu kadar prim ödeyeceksiniz, B şirketinden bu kadar prim, C şirketinden bu kadar prim ödeyeceksiniz. Do ğal olarak benim tepkim nedir? Bu hizmeti bana en ucuz kim yaparsa hemen o sigorta şirketine yöneliyorum. Peki, biraz evvel belirtti ğim gibi o eksik hesaplanmış prim mi? Rekabet nedeniyle mecbur kahnmış düşük toplanilmış bir prim mi? Şirketin sorunlar ı var mı, yok mu? Bunu kim biliyor? Belki acente de bilmiyor. Bakm, yanlış anla şılmas ın, acente biliyor demiyorum, belki acente de bilmiyor, ama kamunun bizi, bu konuda iki aşamada bilgilendirmesilaz ım. Birincisi; icra mas sisteminin çok h ızl ı çali şmas ı laz ım ve sistemden sorunlu şirketin bir an evvel ç ıkmas ı gerekir. Bunun için de biraz evvel de belirtti ğim gibi icra mas hukukunun, yani bir taraftan kendi denetim sisteminin h ızli çalışması laz ım. Aksi takdirde taahhüdünü yerine getiremeyen bir şirketin zararmı kim kar şılayacak? Benim zarar ım olu şursa bunu kim kar şılayacaktır? İkincisi, denetimde şeffaflık dedim. Biraz evveilci zarar ı kim karşılayacak sorusunun cevab ı da hesap verilebiirlik olmas ı lazım. Çünkü kamu bunun için örgütlenmi ş, bunun için yap ıları var, bunun için memur tutmu ş. Benim ödedi ğim vergiyle bir memur tutmu ş, bina tutmu ş, çalıştır ıyor, onlara yetkiler veriyor, insanlar o yetkilerini kullanıyorlar, ama bir yere geldiğinde 15

17 Türkiye'de Sigorta Hukukunun Sorunları ve Geleceğ i HAKAN ÖZY İ LD İİ'İN artık bunun hesabm ı da vermesi lazim. Şeffafl ığın arkas ından KONU ŞMASI o hesap verilebilirlik de etkin bir husustur. Bu sorunlar ı ortaya koyarken, bu yorumlar ı yaparken çok rahat olmamın bir nedeni var: Biliyorum ki, çal ışmaları uzun senelerdir devam eden yasal haz ırlıklar ve onun detaylar ı hep bu sorulara cevap ve çözüm arayan yap ılanmalar içerisinde ben sözü kesip saym Genel Müdür Vekili'ne b ırak ıyorum. Teşekkür ederim. AHMET GEN' İ N K0NU Ş 4S İ Dr. Ahmet GENÇ (Hazine Müste şarlığı Sigortacılık Gene! Müdür V.): Say ın Başkan, değerli konuklar, öncelikle bu sempozyumu haz ırlayarak bizlere, sigortac ılık sektörümüzün temel bir sorunu olan hukukla ilgili sorunlar ı tartışmak imkanını veren Türkiye Barolar Birliği'yle TEB Sigorta'ya te şekkür etmek istiyorum. Ayrıca, sempozyumun zamanlamas ı da gerçekten çok isabetli bana göre. Çünkü birazdan belirli baz ı tespitlerimi aktarabileceğim sizlere. Hukukla ilgili tabirlerde hata yaparsam e ğer, buradaki hiıkuk camiasmdan pe şinen özür diliyorum. Oradan da görüleceği üzere, bugünlerde neredeyse sigorta hukukunuri tamamı yenileniyor derken, bütün temel kanunlar, di ğer bağlantılı mevzuatın neredeyse tamamına yakmmın üzerinde çal ışılıyor ve tamamı yenilenme a şamas ında. Dolay ıs ıyla Türk sigorta hukukunun neredeyse tümünün yeni ba ştan yap ılmas ı söz konusu. 0 yüzden zamanlama gerçekten çok önemli ve kritik ve bu tartışma için çok isabetli bir zamand ır. Ben burada; son y ıllarda sigortac ılıkla ilgili neler oldu? Tabi bizim kendi bakış aç ımız itibariyle anlatmak istiyorum. Belirli baz ı gördüklerimi ku şbak ışı aktarmaya çal ışacağmt Maddeler halinde vermek istiyorum. Bu gelişmeleri özellikle y ılından ba şlayarak sigortacılık sektörü de tabi diğer sektörler gibi olumsuz etkilendi. 0 zor günleri saym Müste şar Yard ımc ımızla beraber ya şad ılc, ama bunlardan ald ığım ız dersler sonucunda uygulamaya koyduğumuz baz ı yeni şeyler oldu. Özellikle 2000 y ılından 16

18 Türkiye'de Sigorta Hukukunu ıı Sorunları ve Geleceğ i sonras ına ait baz ı tespitlerimi maddeler halinde aktarmak AHMET GENÇiN istiyorum. K0NU Ş SI Bunlardan biri bir ba şlıkla ifade edilecek olursa, sigortac ılık mevzuatı dağınık bir görünüm arz etmektedir. Nas ıl da ğınık bir görünüm arz ediyor? Bir kere kanunlar, yönetmelikler, tebli ğ, genel şartlar, tarife ve talimatlar var. Genel şartlar, bizim genellikle hukuk kavramlar ının arasmda pek fazla yer almayan hususlard ır. Biliyorsunuz, Ba şbakanlık'ta Kanunlar Kararlar Dairesi Başkanlığı diye bir yer var. Genel şart gönderdiğiniz zaman "Bn nedir? Tebliğ niidir, yönetmelik rnidir, ba şka bir şey n ıidir?" diyorlar. "Hay ır, genel şartt ır" diyoruz ve oralarda bile tartışmalar devam ediyor. Dolay ıs ıyla bir kere kendine özgü bir görünüm arz ediyor; yani genel şart genel şarttır. Belki teorik olarak tebli ğdir, yönetmeliktir diye tartışılabilir. Sigortac ılıkla ilgili düzenlemelerde Türk Ticaret Kanu'nun temel düzenleme olarak bir sigortac ılık kitab ı var. Artı, ikinci bir temel düzenleme olarak Sigorta Murakabe Kanunu var, ama bunlar ın ötesinde de bir çok yerde sigortac ılıkla ilgili düzenlemeler var. Bunlardan en me şhuru biliyorsunuz 2018 say ıl ı Karayolu Trafik Kanunu, Sivil Havac ılık Kanunu ve son olarak Karayolu Ta şıma Kanunu'nda yeni zorunlu sigorta getirildi; hükümler orada yer al ıyor. Dolay ıs ıyla birinci tespit olarak mevzuat da ğımk bir görünüm arz ediyor. Sektörle ilgili ikinci tespit; sigortac ılık sektöründe faaliyet gösteren aktörler de çok çe şitli. D ışar ıdan bakü ğınızda sadece sigorta şirketlerinden ibaret oldu ğunu düşünebilirsiniz, ama bunlara ilave olarak acenteler, brokerler, yerli ve yabanc ı reasürans şirketleri, eksperler ve hiçbir sektörde varolmayan biçimde çok say ıda vakif, dernek, birlik örgütlenmesi bu sektörde mevcuttur. Bir başka tespit; son y ıllarda sigortacil ık sektörüyle ilgili -özellikle 2000'den sonras ını baz alıyorum- çok say ıda yeni oluşum ve uygulama ortaya ç ıkmıştır. Bunlar ın en tipik örneği, Zorunlu Deprem Sigortas ı yapmak üzere olu şturulmu ş bulunan Doğal Afet Sigortalar ı Kurumu'dur. 17

19 Türkiye'de Sigorta Hukukunun Sorunlar ı ve Geleceğ i AHMET GENÇIN Yine bir ba şka tipik örnek, çok yak ın zamanda uygulamaya KONU ŞMASI konulmu ş bulunan TRAMER (Trafik Sigortas ı Bilgi Merkezi) uygulamas ı hakikaten çok önemli bir adımdır. Yine yeni bir uygulama olarak bir ba şka örnek; 4911 say ı- ii Kanun'la getirilen ve devletin sivil havac ılıkta Third Party Liability Insuraııs'ta doğrudan sigortac ı olarak devreye girmesidir. Gerçi şu anda o havuzda hiçbir havayolu şirketi kalmad ı. Devlet o şeyden kurtuldu şu anda, ama belli bir dönem için de olsa, birkaç y ıl için de olsa ilginç bir örnektir, devletin doğrudan birincil sigortac ı gibi davranınas ına yol açan bir uygulamayd ı bu. Bir başka tespit -yine 2000 y ılından sonra olanlar- hakilcaten toplam 34 y ıllık bir süre içerisinde çok hızh ve büyük gelişmeler oldu y ıl ından itibaren sektörde yer alan şirketlerden baz ılarının faaliyetleri mali bünye yetersizli ği nedeniyle durduruldu. Hepinizin bildi ği üzere bu şirketlerin say ıs ı on dörttür. Bunun sonucunda pek çok problem ortaya ç ıktı. Hukuk bazmda en temel problem faaliyetlerini durdurdu ğunuz bir sigorta şirketinin teminatlar ını nasıl harcayacaks ınız, garanti fonu hangi a şamada devreye girecek? Yani aç ıkças ı bir tasfiye ve mas hukukunun olu şturulmas ı zorunlulu ğu vardı. Burada tabi henüz çal ışmalar devam ediyor, ama tamamen müste şarlığm verdiği hukuki mütalaalarla, tebli ğlerle zorunluluğun getirdiği düzenlemelerle götürülmeye çalişild ı. Biliyorsunuz yasal dayana ğı olan 7397 ve 539 say ılı Kanunlar şu anda çok sağlam değil. Buna ba ğlı olarak bir ba şka sorun on dört şirketin kapatılmasmdan sonra yeni şirketlerin ortaya çıkmamas ı, önceden tedbir al ınmas ıd ır. Tabi bu ba ğlamda da pek çok çal ışmalar yapıldı. Son yıllarda gözlediğimiz bir ba şka tespit ise, sigorta talebi artrru ştır. Kişisel bazda olmasa bile özellikle sorumluluk sigortalar ıyla ilgili kurumsal talep, yap ılan düzenlemelerde adeta patlama yapm ıştır. Örne ğin; yap ı denetimiyle ilgili sigortalar, Özel Güvenlik Kanunu, elektronik imza gibi ilk 11:1

20 Türkiye'de Sigorta Ilukukunun Sorunları ve Geleceğ i akl ıma gelenlerdir. İlerleyen zaman içerisinde arkada şlar ım, AHMET GENÇ' İ N özellikle Bunıinhan bey bu sigorta alanlarından ayr ıntılı olarak KONU ŞMASI bahsedecektir. Bir ba şka tespit, yine bu dönemde AB'ye uyum gere ği yeni düzenlemeler yap ılmas ı ihtiyacı ortaya ç ıkmış tır. Kanunun, muhasebe sisteminin ve bunlara ba ğlı bir dizi ikincil mevzuat ın düzenlenmesi gereği ortaya ç ıkmıştır. Yine bu dönemde, özellikle bilgii şlem teknolojisindeki gelişmelerin sigortac ılığa uyarlanmas ında da ilerleme kaydedilmiş ve eskiye oranla uygulama artm ıştır. Bütün bu say ılanları k ısaca ifade edecek olursak, sigortacılık sektörü tam bir değişim sürecindedir. Tabi de ğişim süreci denildiğinde, değişmek hem zordur, hem itirazlar ı getirir, hem de değişimden sonrası için büyük fırsatları getirir. Biliyorsunuz benim konu ba şlığım da "Fırsatlar" idi. Bütün bu tespitler çerçevesinde şu anda neler üzerinde çal ışılıyor? Biraz önce bahsetti ğini gibi sigorta hukuku neredeyse tamamen yeniden yapılıyor. Türk Ticaret Kanunu'nun Sigorta Kitab ı yeniden yaziliyor. Sayın Dilek Özer arkada şım ilgili komisyonda görevlidir. B yorum belki kısa da olsa bize bilgi verecektir bu konuda. Sigortac ılık Düzenleme ve Denetleme Kanunu üzerinde yeniden çalışılıyor. Acentelerle ilgili ayr ı bir kanun yeniden yapılıyor. Eksperlerle ilgili düzenleme için ayr ı bir kanun yeniden yapılıyor. Karayolu Trafik Kanunu değiştiriliyor. Yap ı Denetim Kanunu'nun sigorta bölümü yeniden olu şturuldu ve şu anda Bayınd ırlık Bakanlığı tarafından Meclis'e sevk edilmek a şamasında. Doğal Afet Sigortaları Kanunu Tasar ısı, Tarım Sigortaları Kanunu Tasar ısı Meclis'e sevk edildi. Sigortac ılik Ombudsman Kanunu üzerinde arkada şlar ımız çalışıyorlar. Buna ilave olarak, biraz önce bahsetti ğim Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Çalışma Esaslar ı Yönetmeliği ve buna paralel bir dizi genelge çıkar ıldı. Artık şirketlerin mali bünye yetersizliklerinin önceden tespitine yönelik tedbirler bağlaminda dört adet genelge

21 Türkiye'de Sigorta Hukukunun Sorunlar ı ve Geleceğ i AHMET GENÇ' İN ç ıkarild ı. Örneğin; 'ten itibaren iş denetim sistemleri KONU ŞMASI kurmak mecburiyeti getirildi, teknik kar şıhkiarla ilgili standartlar getirildi. Bunlar tabi şeffafla şmaya yönelik tedbirler. Mali bünye yetersizli ğinin kriterleri somutla ştırıld ı. Bu da tabi belli ölçüde şeffafla şmaya ilişkin bir tedbirdiı. 01.O 'ten itibaren yeni muhasebe sistemi yürürlü ğe giriyor. Bu sistem üzerinde Avrupa Birli ği'yle beraber çal ışıldı. Şu anda tek düzen hesap pianı genelgeyle şirketlere duyurulmu ştur, ama muhasebe sistemini bütünleyici yakla şık 20 civarında tebliğ zaman içerisinde yayınlanacak ve art ık Avrupa Birliği'yle muhasebe sistemi açıs ından aramızda bir mesafe kalmayacakt ır. Bunun da tabi ilan edilen bilançolarda daha çok şeffafhğın sa ğlanabilmesi aç ısından büyük bir ad ım olaca ğına inanıyoruz. Teminatların kullan ımiııa ilişkin tebliğ düzenlendi. Tabi yeni kanunumuz ç ıktıktan sonra bütün bunlar yeni kanunundaki usullere göre düzenlenecek. Garanti Hesab ı Yönetmeliği'nde değişiklik yap ıld ı. Bu arada bahsettiğim sigorta talebindeki patlama çerçevesinde di ğer kanunlarla getirilmi ş olan yeni sigortalar için genel şartlar ve tarife talimat çalışmaları bütün hız ıyla devam ediyor. Bu arada iki adet de ihtisas komitesi olu şturuldu. Hazine Müste şarhğı'na bizim mevcut Sigorta Murakabe Kanunu'nda ihtisas komiteleri olu şturulmas ı yetkisi veriliyor. Türkiye için çok önemli oldu ğuna inand ığmıız sorumluluk sigortalar ı için bir ihtisas komitesi olu şturduk bir de tamamlay ıcı sağl ık sigortalan için ihtisas komitesi olu şturduk. Dolay ıs ıyla bir görünmeyen şantiye şeklinde çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmalar ın talıminen 2005 y ılının sonuna kadar tamamlanmas ını bekliyoruz. Tabi Parlamento'nun i şi olan kanunlar meselesi üzerinde bir kontrolümüz yok; Parlamento'nun çalışma hızına ba ğlıd ır. Bütün bu düzenlemelerin sonucunda sigortac ılık sektörünün de önümüzdeki iki-üç y ıl içerisinde -e ğer tabi piyasa da düzenlemelere paralel hareket ederse- prim üretiminde 20

G ü vence Hesab. Uluslararas Motorlu Taş. ş t t Mali Sorumluluk Sigortas. Gökhan KARASU 21.06.2008

G ü vence Hesab. Uluslararas Motorlu Taş. ş t t Mali Sorumluluk Sigortas. Gökhan KARASU 21.06.2008 G ü vence Hesab Uluslararas Motorlu Taş ş t t Mali Sorumluluk Sigortas Gökhan KARASU 21.06.2008 Güvence Hesab Tan m Tarihçe Hesab n n Statüsü ve Yönetimi Y Kapsama Dahil Sigortalar Karş ş lanan Zararlar

Detaylı

Sigortacılık & Aktüerya. Ilge YAZGAN Aktüerler Derneği İstanbul, 11 Nisan 2011 Yıldız Teknik Üniversitesi

Sigortacılık & Aktüerya. Ilge YAZGAN Aktüerler Derneği İstanbul, 11 Nisan 2011 Yıldız Teknik Üniversitesi Sigortacılık & Aktüerya Ilge YAZGAN Aktüerler Derneği İstanbul, 11 Nisan 2011 Yıldız Teknik Üniversitesi ERGO slide master 2010 Gündem Sigorta Aktüerya Sigorta Ne Demek? Sigorta: Sigorta, aynı türden tehlikeyle

Detaylı

2017 YILI AKTÜERLİK SINAVLARI MAYIS 2017 TEMEL SİGORTACILIK SINAV SORULARI WEB. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi aktüerlerin görev alanı girmez?

2017 YILI AKTÜERLİK SINAVLARI MAYIS 2017 TEMEL SİGORTACILIK SINAV SORULARI WEB. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi aktüerlerin görev alanı girmez? TEMEL SİGORTACILIK SINAV SORULARI WEB SORU 1 Aşağıdaki seçeneklerden hangisi aktüerlerin görev alanı girmez? A) Teknik karşılıklar hesaplamaları B) Bilanço aktif-pasif dengesi hesaplamaları C) Finans ve

Detaylı

BİRİNCİ SEVİYE ÖRNEK SORULARI TEMEL SİGORTACILIK. Aşağıdakilerden hangisi sigorta sözleşmesinin asli unsurlarından birisi değildir?

BİRİNCİ SEVİYE ÖRNEK SORULARI TEMEL SİGORTACILIK. Aşağıdakilerden hangisi sigorta sözleşmesinin asli unsurlarından birisi değildir? BİRİNCİ SEVİYE ÖRNEK SORULARI TEMEL SİGORTACILIK SORU 1: Aşağıdakilerden hangisi sigorta sözleşmesinin asli unsurlarından birisi değildir? a) Para ile ölçülebilir menfaatin varlığı b) Sigorta himayesi

Detaylı

TEMEL SİGORTACILIK. Gerçekleşen hasar oranı, sigorta tarifesinde öngörülen hasar oranından daha düşük olursa aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?

TEMEL SİGORTACILIK. Gerçekleşen hasar oranı, sigorta tarifesinde öngörülen hasar oranından daha düşük olursa aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? TEMEL SİGORTACILIK SORU 1: Gerçekleşen hasar oranı, sigorta tarifesinde öngörülen hasar oranından daha düşük olursa aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? A) Toplam Risk Primi, Toplam Ödenen Tazminat

Detaylı

SİGORTA DENETLEME KURULU. Dr. Mehmet Hakan SARAÇ Sigorta Denetleme Uzmanı

SİGORTA DENETLEME KURULU. Dr. Mehmet Hakan SARAÇ Sigorta Denetleme Uzmanı SİGORTA DENETLEME KURULU Dr. Mehmet Hakan SARAÇ Sigorta Denetleme Uzmanı Sigorta Nedir? Sigorta öyle bir akittir ki, bununla sigortacı bir prim karşılığında; diğer bir kimsenin para ile ölçülebilir bir

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU YENİ MEVDUAT SİGORTA SİSTEMİ ÖNERİSİ BANKA BİRLEŞME VE DEVİRLERİ Dr. Mehmet GÜNAL Ankara, Haziran 2001 ÖNSÖZ Türkiye

Detaylı

FASIL 9 MALİ HİZMETLER

FASIL 9 MALİ HİZMETLER FASIL 9 MALİ HİZMETLER Öncelik 9.1 Kredi kurumları ve yatırım şirketleri için yeni sermaye gereksinimleri ve ilgili diğer direktiflere (mevduat garanti programı, toparlama ve yeniden örgütlenme, finansal

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından: 31/07/2015 YILLIK GELİR SİGORTALARI YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNİN UYGULAMA ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE (2015/30)

Hazine Müsteşarlığından: 31/07/2015 YILLIK GELİR SİGORTALARI YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNİN UYGULAMA ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE (2015/30) Hazine Müsteşarlığından: 31/07/2015 YILLIK GELİR SİGORTALARI YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNİN UYGULAMA ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE (2015/30) Bilindiği üzere, Yıllık Gelir Sigortaları Yönetmeliği 01/04/2015

Detaylı

RİSKLİ SİGORTALAR HAVUZU VE DENETİMİ

RİSKLİ SİGORTALAR HAVUZU VE DENETİMİ RİSKLİ SİGORTALAR HAVUZU VE DENETİMİ Arif Hikmet CESUR Sigorta Denetleme Kurulu Başkanı 6 Ekim 2017, İstanbul SÜREÇ VE KURULUŞ AMACI Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Üst Sınırı 12.4.2017 Sigorta

Detaylı

Türkiye Sigorta ve Emeklilik Sektörü

Türkiye Sigorta ve Emeklilik Sektörü Türkiye Sigorta ve Emeklilik Sektörü Can Akın ÇAĞLAR Başkan 4 Ekim 2017 1 I. Sektöre İlişkin Genel Bilgiler II. Gündemdeki Önemli Konular 1. Zorunlu Trafik Sigortası 2. Bireysel Emeklilik ve Otomatik Katılım

Detaylı

23 Ekim 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

23 Ekim 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 23 Ekim 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28800 YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

Finansta Kariyer Günleri 09 İstanbul, 6 Mayıs 2009

Finansta Kariyer Günleri 09 İstanbul, 6 Mayıs 2009 Finansta Kariyer Günleri 09 İstanbul, 6 Mayıs 2009 Taylan Matkap İstatistikçi & Aktüer Anadolu Sigorta (Sorumlu Aktüer) Aktüerler Derneği (Genel Sekreter) Amerika Kaza Aktüerleri Birliği (Derecelendirme

Detaylı

HAYAT DIŞI SİGORTA ŞİRKETLERİNİN DENETİMİ

HAYAT DIŞI SİGORTA ŞİRKETLERİNİN DENETİMİ Dr. İREM ARAL TÜRK HUKUKU VE AVRUPA BİRLİĞİ DİREKTİFLERİ UYARINCA HAYAT DIŞI SİGORTA ŞİRKETLERİNİN DENETİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xvii BİBLİYOGR AFYA...xxi GİRİŞ...1

Detaylı

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketi Hakkında Tesis Edilecek

Detaylı

TEMEL SIGORTA WEB EKİM 2017

TEMEL SIGORTA WEB EKİM 2017 TEMEL SIGORTA WEB EKİM 2017 SORU 1: Grup Hayat Sigortası yapılabilmesi için aynı tüzel kişiliğe bağlı olarak çalışan sigortalı sayısı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir? A) 5 B) 10 C) 15 D)

Detaylı

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SİGORTACILIĞA GİRİŞ HAYAT DIŞI

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SİGORTACILIĞA GİRİŞ HAYAT DIŞI YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SİGORTACILIĞA GİRİŞ HAYAT DIŞI 2017 1 Programa Neden Katılmalı? Şirketinizde işe başlayan yeni mezun veya sigortacılık deneyimi olmayan çalışanlarınız; Şirket içi eğitim ve uygulamalar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SİGORTACILIĞA GİRİŞ Hayat Dışı

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SİGORTACILIĞA GİRİŞ Hayat Dışı YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SİGORTACILIĞA GİRİŞ Hayat Dışı 2016 1 Programa Neden Katılmalı? Şirketinizde işe başlayan yeni mezun veya sigortacılık deneyimi olmayan çalışanlarınız; Şirket içi eğitim ve uygulamalar

Detaylı

Editörler Yrd.Doç.Dr.Murşit Işık / Yeşim Can SİGORTACILIĞA GİRİŞ

Editörler Yrd.Doç.Dr.Murşit Işık / Yeşim Can SİGORTACILIĞA GİRİŞ Editörler Yrd.Doç.Dr.Murşit Işık / Yeşim Can SİGORTACILIĞA GİRİŞ Yazarlar Yrd.Doç.Dr.İsmail Yıldırım Yrd.Doç.Dr.Murşit Işık Emin Çağlak Gökhan Kaya Gülhan Deniz Mazhar Dede Ömer Sinan Pehlivan Selin Coşkun

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU

BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER 7. Baskı için ön söz...vii ÖN SÖZ...IX YAZAR HAKKINDA...XI BİRİNCİ

Detaylı

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SİGORTACILIĞA GİRİŞ HAYAT DIŞI

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SİGORTACILIĞA GİRİŞ HAYAT DIŞI YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SİGORTACILIĞA GİRİŞ HAYAT DIŞI 2016 1 Programa Neden Katılmalı? Şirketinizde işe başlayan yeni mezun veya sigortacılık deneyimi olmayan çalışanlarınız; Şirket içi eğitim ve uygulamalar

Detaylı

UZUN VADELİ HAYAT SİGORTALARI ÜRÜNLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

UZUN VADELİ HAYAT SİGORTALARI ÜRÜNLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ UZUN VADELİ HAYAT SİGORTALARI ÜRÜNLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ 10. Kalkınma Planının 3. Programı olan Yurtiçi Tasarrufların Arttırılması Ve İsrafın Önlenmesi Programı kapsamında 4. bileşen, Tamamlayıcı Sigortacılığın

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU

BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER 8. BASKI IÇIN ÖN SÖZ... VII ÖN SÖZ... IX YAZAR HAKKINDA... XI BİRİNCİ

Detaylı

DENETİM MESLEĞİNDE MEVZUAT PARADOKSU - YETKİ PAYLAŞIMI. Prof. Dr. Ünal TEkİNaLP. İhsan Uğur DELIkaNLI Yücel akdemir Nazmi karyağdi

DENETİM MESLEĞİNDE MEVZUAT PARADOKSU - YETKİ PAYLAŞIMI. Prof. Dr. Ünal TEkİNaLP. İhsan Uğur DELIkaNLI Yücel akdemir Nazmi karyağdi 4/28/11 12:00 PM Page 67 DENETİM MESLEĞİNDE MEVZUAT PARADOKSU - YETKİ PAYLAŞIMI Prof. Dr. Ünal TEkİNaLP kürşad Sait BaBUçcU İhsan Uğur DELIkaNLI Yücel akdemir Nazmi karyağdi GENEL OTURUM II 1 u?nal tekinalp:layout

Detaylı

Gelir Testi Yaptırmayanlar Dikkat!

Gelir Testi Yaptırmayanlar Dikkat! Gelir testi yaptırmadığı için aylık primi 2012 den beri 288 liradan hesaplanan 5 milyonu aşkın sigortalıya biriken borçtan kurtulmak için verilen 6 ay ek süre 31 Mart ta doluyor 2015 yılı, sosyal güvenlik

Detaylı

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Q4 Versiyon 2 Tablo Uyarı Açıklama TAMAM TAMAM 0 31.12.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar

Detaylı

Prof. Dr. TEKİN MEMİŞ İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi SİGORTA SÖZLEŞMESİ ŞARTLARININ YARGISAL DENETİMİ

Prof. Dr. TEKİN MEMİŞ İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi SİGORTA SÖZLEŞMESİ ŞARTLARININ YARGISAL DENETİMİ Prof. Dr. TEKİN MEMİŞ İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi SİGORTA SÖZLEŞMESİ ŞARTLARININ YARGISAL DENETİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX GİRİŞ VE PROBLEMİN ORTAYA KONULMASI...1

Detaylı

FASIL 4 SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI

FASIL 4 SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI FASIL 4 SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI Öncelik 4.1 AB kaynaklı doğrudan yabancı yatırımları etkileyen kısıtlamaların kaldırılmasına devam edilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 4.1.1 1 AT Antlaşmasının 56-60.

Detaylı

GÜVENCE HESABI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GÜVENCE HESABI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GÜVENCE HESABI YÖNETMELĠĞĠ Yayımlandığı Resmi Gazete: 26.07.2007 26594 Yayımlayan Kurum: Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

TSEV-Oryantasyon Eğitim Programı

TSEV-Oryantasyon Eğitim Programı 1 Programa Neden Katılmalı? Şirketinizde işe başlayan yeni mezun veya sigortacılık deneyimi olmayan çalışanlarınız; Şirket içi eğitim ve uygulamalar öncesinde sigortacılığı bir bütün halinde görerek sektöre

Detaylı

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 3.586.496

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 3.586.496 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu 100301 Frekans Q1 Versiyon 1 31.3.2012 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 64.915.153,19 1 Cari

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

SİGORTA HUKUKU. Genel Hükümler Bazı Sigorta Türleri

SİGORTA HUKUKU. Genel Hükümler Bazı Sigorta Türleri SİGORTA HUKUKU Genel Hükümler Bazı Sigorta Türleri BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ I. "Sosyal güvenlik" anlamı, sosyal ve özel sigortalar 1 II. Özel sigorta ve sosyal sigorta ayrımı 2 III. Sosyal sigortacılığın Türkiye'de

Detaylı

TEBLİĞ ve SUNUM OTURUMU

TEBLİĞ ve SUNUM OTURUMU TEBLİĞ ve SUNUM OTURUMU Başkan : Prof Dr. İbrahim Hakkı YILMAZ Iğdır Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sunum : Iğdır ilinde Kentsel Dönüşüm: Mevcut Durum ve Hedefler Banu ASLAN CAN Iğdır Çevre ve Şehircilik

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından : 27/12/2011 SİGORTACILIK HESAP PLANINDA YENİ HESAP KODLARI AÇILMASINA DAİR SEKTÖR DUYURUSU ( 2011/ 14 )

Hazine Müsteşarlığından : 27/12/2011 SİGORTACILIK HESAP PLANINDA YENİ HESAP KODLARI AÇILMASINA DAİR SEKTÖR DUYURUSU ( 2011/ 14 ) Hazine Müsteşarlığından : 27/12/2011 SİGORTACILIK HESAP PLANINDA YENİ HESAP KODLARI AÇILMASINA DAİR SEKTÖR DUYURUSU ( 2011/ 14 ) Muhasebe kayıtlarının daha şeffaf olması ve şirketlerin mali durumunun daha

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

ÜRÜN SORUMLULUK POLİÇESİ:

ÜRÜN SORUMLULUK POLİÇESİ: ÜRÜN SORUMLULUK POLİÇESİ: Sigortalının ürettiği malların/ürünlerin kullanılması esnasında 3.şahısların uğrayacağı zararlar neticesinde yasal olarak ödemekle sorumlu olduğu bedeni ve/veya maddi zararları

Detaylı

Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ

Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Sigorta İşletmelerinin Organizasyonu İç Organizasyon Yapısı Sigorta işletmesinin fonksiyonlarına göre: Hukuk, yatırım, acenteler, reklam, satın alma, tahsilat ve üretim bölümleri

Detaylı

Türkiye Sigorta ve Emeklilik Sektörü

Türkiye Sigorta ve Emeklilik Sektörü Türkiye Sigorta ve Emeklilik Sektörü Can Akın ÇAĞLAR Başkan 3 Ağustos 2017 1 I. Sektöre İlişkin Genel Bilgiler II. Gündemdeki Önemli Konular 1. Zorunlu Trafik Sigortası 2. Bireysel Emeklilik Sistemi ve

Detaylı

OTOMATİK KATILIM REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE OTOMATİK KATILIM UYGULAMASI

OTOMATİK KATILIM REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE OTOMATİK KATILIM UYGULAMASI OTOMATİK KATILIM REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE OTOMATİK KATILIM UYGULAMASI 1- Otomatik katılım nedir? İşyeri bazlı emeklilik planlarına yönelik bir uygulama olan otomatik katılım, çalışanların

Detaylı

T.C. IZMİR BÜYÜKŞEHIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. IZMİR BÜYÜKŞEHIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. IZMİR BÜYÜKŞEHIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

Şirket Unvanı. HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu. 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu. 100301 Frekans. Q3 Versiyon 2

Şirket Unvanı. HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu. 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu. 100301 Frekans. Q3 Versiyon 2 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu 100301 Frekans Q3 Versiyon 2 AÇIKLAMA Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 69.003.163 1 Cari Varlıklar 67.337.334 10 Nakit ve Nakit

Detaylı

Ekonomimizin performansı her geçen gün ilerlemeye devam ediyor.

Ekonomimizin performansı her geçen gün ilerlemeye devam ediyor. 2007 TEMMUZ - SEKTÖREL Sigortacılık Sektörü Büyük Bir Değişimle Karşı Karşıya Erdem ALPTEKİN Ekonomimizin performansı her geçen gün ilerlemeye devam ediyor. Kimine göre 2 ileri 1 geri, kimine göre hızlı

Detaylı

17- EKONOMĐK VE PARASAL POLĐTĐKA

17- EKONOMĐK VE PARASAL POLĐTĐKA ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN) I. 2007-2008 YASAMA DÖNEMĐNDE (01/10/2007-30/09/2008) ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER Çıkarılacak Yasal Adı 17.0007.1.01 Sigortacılık

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI SN. ABDULLATİF ŞENER İN BASEL-II YE GEÇİŞE İLİŞKİN KONUŞMA METNİ. Değerli Basın Mensupları ve Konuklar;

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI SN. ABDULLATİF ŞENER İN BASEL-II YE GEÇİŞE İLİŞKİN KONUŞMA METNİ. Değerli Basın Mensupları ve Konuklar; DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI SN. ABDULLATİF ŞENER İN BASEL-II YE GEÇİŞE İLİŞKİN KONUŞMA METNİ Değerli Basın Mensupları ve Konuklar; Teknolojik gelişmeler ve liberalleşmelerin etkisiyle, mali kurumlar

Detaylı

TÜRK-ARAP SERMAYE PİYASALARI FORUMU 2013 TÜRKİYE

TÜRK-ARAP SERMAYE PİYASALARI FORUMU 2013 TÜRKİYE TÜRK-ARAP SERMAYE PİYASALARI FORUMU 2013 TÜRKİYE 20 Eylül 2013, İstanbul DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ 1 Sayın Maliye Bakanım, Yurt dışından gelen değerli misafirlerimiz,

Detaylı

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU 2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU I- 2008 Mali Yılı Bütçe Sonuçları: Mali Disiplin Sağlandı mı? Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan 2008 mali yılı geçici bütçe uygulama sonuçlarına

Detaylı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2015 YILI

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2015 YILI BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2015 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU ustos 2016 NDEK LER 1. KAMU DARES N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG... 1 2. DENETLENEN KAMU DARES YÖNET N SORUMLULU

Detaylı

KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI EGE BÖLGE SİGORTA MÜDÜRLÜĞÜ

KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI EGE BÖLGE SİGORTA MÜDÜRLÜĞÜ KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI EGE BÖLGE SİGORTA MÜDÜRLÜĞÜ İhracat Kredi Sigortasının Fonksiyonları Teminat Fonksiyonu Ticari ve politik risklere karşı tahsilat güvencesi Hizmet Fonksiyonu Alıcı firmalar

Detaylı

"30.04.2008" Hesap Kodu Hesap Adı YTL

30.04.2008 Hesap Kodu Hesap Adı YTL Tablo Adı BİLANÇO Tablo Kodu 11 Şirket Ünvanı AIG SİGORTA A.Ş. Şirket Kodu 150 Yıl (YYYY) 2008 Tablonun Müsteşarlıkça Sisteme(Portala) Yüklendiği Tarih "30.04.2008" Şirketlerce Tablonun Sisteme(Portala)

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku Öğretim Üyesi TÜRKİYE DE HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Sigorta Müessesesi Sigorta Sözleşmesi 6102 Sayılı Yeni Türk

Detaylı

LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ 26.08.2011 23.09.2011

LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ 26.08.2011 23.09.2011 LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ Tablo Adı KONSOLİDE BİLANÇO Tablo Kodu 91 Şirket Ünvanı LİBERTY SİGORTA A.Ş. Şirket Kodu 2340 Yıl (YYYY) 2011 Tablonun Müsteşarlıkça Sisteme(Portala) Yüklendiği

Detaylı

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 8275 MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4743 Kabul Tarihi : 30/1/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/1/2002

Detaylı

Kredi ve Diğer Finansman Sözleşmelerinde Tüketicinin Korunması

Kredi ve Diğer Finansman Sözleşmelerinde Tüketicinin Korunması Prof. Dr. YEŞİM M. ATAMER İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Kredi ve Diğer Finansman Sözleşmelerinde Tüketicinin Korunması Kredi Sözleşmeleri Konut Kredisi Sözleşmeleri

Detaylı

2014 YENİ ACENTELER YÖNETMELİĞİNİN GETİRDİKLERİ. Dr. Ahmet Genç Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürü

2014 YENİ ACENTELER YÖNETMELİĞİNİN GETİRDİKLERİ. Dr. Ahmet Genç Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürü 2014 YENİ ACENTELER YÖNETMELİĞİNİN GETİRDİKLERİ Dr. Ahmet Genç Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürü Genel Olarak - Amaç ve kapsam genişletilmiş acentelik faaliyetlerinin sektöre olan güveni artırıcı

Detaylı

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasına aşağıdaki tarife ve talimat uygulanır.

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasına aşağıdaki tarife ve talimat uygulanır. Yayımlandığı Resmi Gazete: 18 Haziran 2008-26910 Yayımlayan Kurum: Devlet Bakanlığı 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasına aşağıdaki

Detaylı

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta sözleşmesi ile 1219 sayılı Kanunun Ek 12 nci maddesi çerçevesinde,

Detaylı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2014 YILI

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2014 YILI BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2014 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU ustos 2015 NDEK LER 1. KAMU DARES N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG... 1 2. DENETLENEN KAMU DARES YÖNET N SORUMLULU

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * :

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * : İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 84.811.033

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 84.811.033 31.3.2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 379.896.026 1 Cari Varlıklar 276.410.751 10 Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 55.160.287 100 Kasa 5.188 101 Alınan

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SİGORTA HUKUKUNA GİRİŞ IV. SİGORTA HUKUKU VE BÖLÜMLERİ 12

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SİGORTA HUKUKUNA GİRİŞ IV. SİGORTA HUKUKU VE BÖLÜMLERİ 12 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SİGORTA HUKUKUNA GİRİŞ I. SİGORTA KAVRAMI 1 II. SİGORTANIN İŞLEVLERİ 4 III. TARİHÎ GELİŞİMİ 6 IV. SİGORTA HUKUKU VE BÖLÜMLERİ 12 1. Sosyal Sigorta Hukuku 14 2. Özel Sigorta Hukuku

Detaylı

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER TÜRKİYE DE HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Sigorta Müessesesi Sigorta Sözleşmesi İÇİNDEKİLER ONUNCU BASKIYA ÖNSÖZ... vii BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ...ix İÇİNDEKİLER...xi BİBLİYOGR AFYA...xix

Detaylı

SOLVENCY II ve OPERASYONEL RİSKLER AKTÜERYAL BAKIŞ AÇISI. Orhun Emre ÇELİK 3 Aralık 2012

SOLVENCY II ve OPERASYONEL RİSKLER AKTÜERYAL BAKIŞ AÇISI. Orhun Emre ÇELİK 3 Aralık 2012 SOLVENCY II ve OPERASYONEL RİSKLER AKTÜERYAL BAKIŞ AÇISI Orhun Emre ÇELİK 3 Aralık 2012 Operasyonel Risk ve Sigortacılık 1. Aşırı düzenleme 16. Siyasi sarsıntı ve baskılar 2. Doğal afetler 17. Yeni riskleri

Detaylı

Hesap Kodu Hesap Adı YTL

Hesap Kodu Hesap Adı YTL Hesap Kodu Hesap Adı YTL 1 Cari Varlıklar 46.722.460,48 10 Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 25.925.242,17 100 Kasa 60.746,12 101 Alınan Çekler 0,00 102 Bankalar 25.861.797,80 103 Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, özel sağlık sigortası uygulamalarına

Detaylı

Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK

Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK Prof. Dr. Serdar ÖZKAN İzmir Ekonomi Üniversitesi İzmir Ticaret Odası Meclis

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*): FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ MASRAF

Detaylı

AKTÜERLİK SINAVLAR 1. SEVIYE TEMEL SİGORTACILIK VE EKONOMİ TEMEL SİGORTACILIK

AKTÜERLİK SINAVLAR 1. SEVIYE TEMEL SİGORTACILIK VE EKONOMİ TEMEL SİGORTACILIK AKTÜERLİK SINAVLAR 1. SEVIYE TEMEL SİGORTACILIK VE EKONOMİ TEMEL SİGORTACILIK SORU-1 750 TL değerinde bir mal; aynı zamanda, aynı rizikoya karşı üç sigorta şirketi tarafından aynı süre için sigortalanmıştır.

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sevilay ARMAĞAN Mimar. Şb. Md. Tel:0312 4102355 KAPSAM

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sevilay ARMAĞAN Mimar. Şb. Md. Tel:0312 4102355 KAPSAM BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ PLANLAMA VE YAPILAŞMAYA İLİŞKİN MEVZUAT VE UYGULAMA Sevilay ARMAĞAN Mimar Şb. Md. Tel:0312 4102355

Detaylı

ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] I. Dünya Savaşı nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu

ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] I. Dünya Savaşı nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] I. Dünya Savaşı nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu -KAPANIŞ KONUŞMASI- M. Recai KUTAN 7 Kasım 2014 I. DÜNYA SAVAŞININ 100. YILDÖNÜMÜ ULUSLARARASI

Detaylı

Operasyonel Risk ve Sigortacılık

Operasyonel Risk ve Sigortacılık SOLVENCY II ve OPERASYONEL RİSKLER AKTÜERYAL BAKIŞ AÇISI Orhun Emre ÇELİK 3 Aralık 2012 Operasyonel Risk ve Sigortacılık 1. Aşırı düzenleme 16. Siyasi sarsıntı ve baskılar 2. Doğal afetler 17. Yeni riskleri

Detaylı

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Ve Talimatı

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Ve Talimatı Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Ve Talimatı Yayımlandığı Resmi Gazete: 18 Haziran 2008 26910 Yayımlayan Kurum: Devlet Bakanlığı 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK ve HAYAT A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

GARANTİ EMEKLİLİK ve HAYAT A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI GARANTİ EMEKLİLİK ve HAYAT A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Amaç Bilgilendirme politikası, şirketimizin geçmiş performansının ve gelecek beklentilerinin, genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ile Sigortacılık

Detaylı

DENİZ ÇEVRESİNİN PETROL VE DİĞER ZARARLI MADDELERLE KİRLENMESİNDE ACİL DURUMLARDA MÜDAHALE VE ZARARLARIN TAZMİNİ ESASLARINA DAİR KANUN

DENİZ ÇEVRESİNİN PETROL VE DİĞER ZARARLI MADDELERLE KİRLENMESİNDE ACİL DURUMLARDA MÜDAHALE VE ZARARLARIN TAZMİNİ ESASLARINA DAİR KANUN Kanunda belirtilen sorumlulukların hangileri Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorumlu Mali Sorumluluk Sigortası ile teminat kapsamı altına alınabilmektedir. DENİZ ÇEVRESİNİN PETROL VE DİĞER ZARARLI MADDELERLE

Detaylı

TÜM TEHLİKE SINIFLARI İÇİN KISA VADELİ SİGORTA PRİM ORANI AYNI ORANDA UYGULANACAK

TÜM TEHLİKE SINIFLARI İÇİN KISA VADELİ SİGORTA PRİM ORANI AYNI ORANDA UYGULANACAK TÜM TEHLİKE SINIFLARI İÇİN KISA VADELİ SİGORTA PRİM ORANI AYNI ORANDA UYGULANACAK Süleyman TUNÇAY * 1-Giriş: Bilindiği gibi çalışma biçim ve koşulları bakımından farklı sigortalılık uygulamalarına düzenleyen

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından: 20.09.2010 AKTÜERYAL ZĐNCĐRLEME MERDĐVEN METODUNA ĐLĐŞKĐN GENELGE (2010/12)

Hazine Müsteşarlığından: 20.09.2010 AKTÜERYAL ZĐNCĐRLEME MERDĐVEN METODUNA ĐLĐŞKĐN GENELGE (2010/12) Hazine Müsteşarlığından: 20.09.2010 AKTÜERYAL ZĐNCĐRLEME MERDĐVEN METODUNA ĐLĐŞKĐN GENELGE (2010/12) Bilindiği üzere, şirketler teknik karşılıklar ve Aktüeryal Zincirleme Merdiven Metodu na (AZMM) ilişkin

Detaylı

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER TÜRKİYE DE HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Sigorta Müessesesi Sigorta Sözleşmesi 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu Hükümleri İşlenmiştir İÇİNDEKİLER ON İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ... vii ON

Detaylı

YÖNETMELİK. (2) Ülkemizde meydana gelen trafik kazaları bu yönetmeliğin kapsamındadır.

YÖNETMELİK. (2) Ülkemizde meydana gelen trafik kazaları bu yönetmeliğin kapsamındadır. 27 Ağustos 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28038 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: YÖNETMELİK TRAFİK KAZALARI NEDENİYLE İLGİLİLERE SUNULAN SAĞLIK HİZMET BEDELLERİNİN TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Detaylı

Özel sağlık sigortanızın uzun vadede en önemli hukuki kazanımı ÖMÜR BOYU YENİLEME GARANTİ sidir. Bu sunum ilgili konunun Hukuki yapısıdır.

Özel sağlık sigortanızın uzun vadede en önemli hukuki kazanımı ÖMÜR BOYU YENİLEME GARANTİ sidir. Bu sunum ilgili konunun Hukuki yapısıdır. Özel sağlık sigortanızın uzun vadede en önemli hukuki kazanımı ÖMÜR BOYU YENİLEME GARANTİ sidir. Bu sunum ilgili konunun Hukuki yapısıdır. özel sağlık sigortası sözleşmesinin aynı plan ile ömür boyu yenilenmesi

Detaylı

Faktoring sektörü 76 milyar TL işlem hacmi ve reel sektöre sağladığı 12,4 milyar TL ile Türk ekonomisine destek veriyor

Faktoring sektörü 76 milyar TL işlem hacmi ve reel sektöre sağladığı 12,4 milyar TL ile Türk ekonomisine destek veriyor Reel Sektörün Çarkı Faktoring, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Tevfik Bilgin in katıldığı sempozyumda değerlendirildi. Faktoring sektörü

Detaylı

Liberalleşmenin Türkiye Enerji. 22 Şubat 2012

Liberalleşmenin Türkiye Enerji. 22 Şubat 2012 Liberalleşmenin Türkiye Enerji Piyasasına Etkileri i 22 Şubat 2012 Liberalleşmenin son kullanıcılara yararları somutları çeşitli sektörlerde kanıtlanmıştır Telekom Havayolu Liberalleşme öncesi > Genellikle

Detaylı

6111 SAYILI KANUN İLE GETİRİLEN SİGORTA PRİM TEŞVİKİ UYGULAMA ESASLARI

6111 SAYILI KANUN İLE GETİRİLEN SİGORTA PRİM TEŞVİKİ UYGULAMA ESASLARI 6111 SAYILI KANUN İLE GETİRİLEN SİGORTA PRİM TEŞVİKİ UYGULAMA ESASLARI I. GİRİŞ Umut TOPCU * İstihdamın artırılması, işsizliğin azaltılması ve bölgesel gelişmişlik farklarının giderilmesi amacıyla, hükümet

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

KAMU İHALE KURULU KARARI. Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 : Elektrik ihtiyacının temini.

KAMU İHALE KURULU KARARI. Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 : Elektrik ihtiyacının temini. Toplantı No : 2011/047 Gündem No : 2 Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 Gündem Konusu : Elektrik ihtiyacının temini. Elektrik piyasası ve ilgili mevzuatındaki değişiklikler ve gelişmeler sonrasında, 4734

Detaylı

KOBİ ler Nefes alacak / Ankara. TOBB, Ziraat Bankası, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) ortaklığında hayata

KOBİ ler Nefes alacak / Ankara. TOBB, Ziraat Bankası, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) ortaklığında hayata 02.12.2016 / Ankara TOBB, Ziraat Bankası, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) ortaklığında hayata 1/6 geçirilecek olan KOBİ lere Nefes Kredisi için imzalar, Başbakanlık Çankaya Köşkü nde düzenlenen lansman

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE ZORUNLU KATILIM DÖNEMİ

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE ZORUNLU KATILIM DÖNEMİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE ZORUNLU KATILIM DÖNEMİ E-BÜLTEN Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) bireylerin çalışırken tasarruf etmesini ve emekliliklerin de elde edecekleri gelirin artmasını sağlamasının

Detaylı

Türkiye de Özel Sağlık Sigortası

Türkiye de Özel Sağlık Sigortası Türkiye de Özel Sağlık Sigortası Dünya da ekonomi ve sağlık sektörü açısından gelişmişliğin bir göstergesi olan ve gelişmiş ülkelerde neredeyse nüfusun büyük bölümüne sirayet eden Özel Sağlık Sigortalı

Detaylı

SİGORTA HİZMETLERİ (DÜZENLEME VE DENETİM) YASASI ( 60/2010 SAYILI YASA) Madde 17 Altında Tüzük

SİGORTA HİZMETLERİ (DÜZENLEME VE DENETİM) YASASI ( 60/2010 SAYILI YASA) Madde 17 Altında Tüzük Sayı: 171 331 SİGORTA HİZMETLERİ (DÜZENLEME VE DENETİM) YASASI ( 60/2010 SAYILI YASA) Madde 17 Altında Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Sigorta Hizmetleri (Düzenleme ve Denetim) Yasasının

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan:

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 18 Temmuz 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26586 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: YÖNETMELİK HAYAT SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Bernard Brunhes International

Bernard Brunhes International Bernard Brunhes International Vaka çal malar ç Pazar ve ki ilerin serbest dola Lütfen do ru ifadeyle tamamlay z. Mart 2010 da Almanya n n hala una izni vard : A.EU-8 in vatanda lar için i sizlik yard mlar

Detaylı

Sigortacılık. Derya Türkay Ömer Kara

Sigortacılık. Derya Türkay Ömer Kara Sigortacılık Derya Türkay Ömer Kara Ajanda Sigortanın Tanımı Teorik Yaklaşım Sigortacılığın Tarihi Türkiye de Sigortacılığın Tarihi Finansal Sistemde Sigortacılığın Yeri Dünya Uygulaması Türkiye Uygulaması

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I NA Kültür Varl klar ve Müzeler Genel Müdürlü ü ANKARA

T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I NA Kültür Varl klar ve Müzeler Genel Müdürlü ü ANKARA EK-1 LEKÇE T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I NA Kültür Varl klar ve Müzeler Genel Müdürlü ü ANKARA Bakanl zca Tescilli Kültür Varl klar n Kulland lmas artnamesi TK-009 kapsam nda kamuya duyurulan 5225 Say

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 6 DAĞITIM YERLERİNE İlgi : 26 08 2016 tarih ve 29813sayılı Resmi Gazete. İlgi Resmi Gazete'de yayımlanan 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile

Detaylı