SMMM-YMM Kanunu'nda Yapýlan Deðiþiklik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SMMM-YMM Kanunu'nda Yapýlan Deðiþiklik"

Transkript

1 SMMM-YMM Kanunu'nda Yapýlan Deðiþiklik Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /72 Sirküler SM, SMM ve Yeminli Mali Müþavirlik Kanunu Hatýrlanacaðý üzere 3568 sayýlý Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müþavirlik ve Yeminli Mali Müþavirlik Kanunu'nda köklü deðiþiklikler yapan Kanun TBMM Genel Kurulu'nda tarihinde kabul edilmiþti. Söz konusu Kanun'un, odalarýn genel kurullarý ile Birlik genel kurulunun toplanma dönemi, organlara seçilme yeterliliði, organlarýn üye sayýl ve seçilenlerin görev süreleri gibi konularda deðiþiklik yapan hükümleri dolayýsýyla Kanun, Cumhurbaþkaný tarafýndan tarihinde, bir kez daha görüþülmesi için TBMM'ye geri gönderilmiþti. Cumhurbaþkaný'nýn iade gerekçeleri dikkate alýnarak hazýrlanan yeni metin, TBMM Genel Kurulu'nda tarihinde kabul edilmiþ, Cumhurbaþkaný'nýn onayýndan sonra tarihli Resmi Gazete'de yayýmlanmýþtýr sayýlý "Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müþavirlik ve Yeminli Mali Müþavirlik Kanununda Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Kanun"da sadece oda ve Birliklere iliþkin hükümler yer almamakta, bu Kanun meslek mensuplarý veya adaylarý açýsýndan da önemli deðiþiklikler içermektedir.

2 Bu sirkülerimizde, sözü geçen Kanun'un oda ve Birliklerin kurulmasý, teþkilat, faaliyet ve denetimi ile organlarýn seçimine iliþkin esaslarda yapýlan deðiþikliklere deðinilmeyecek, sadece meslek mensuplarý açýsýndan getirilen deðiþiklikler hakkýnda açýklam yapýlacaktýr. Söz konusu deðiþiklikler, Kanun'un Resmi Gazete'de yayýmlandýðý tarih olan tarihinde yürürlüðe girme 1. Serbest Muhasebecilik Kaldýrýlýyor: Kanun ile yapýlan en önemli deðiþikliklerden biri, tarihinden itibaren serbest muhasebeciliðin kaldýrýlmasýdýr. Bu çerçevede 5786 sayýlý Kanun'un 1. maddesi ile 3568 sayýlý Kanun'un adý da deðiþtirilmektedir. Buna göre, 3568 sayýlý Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müþavirlik ve Yeminli Mali Müþavirlik Kanunu'nun adý "Serbest Muhasebeci Mali Müþavirlik ve Yeminli Mali Müþavirlik Kanunu" olmaktadýr sayýlý Kanun'un 5. maddesinin (B) fýkrasýnda serbest muhasebeci olmanýn þartlarý sayýlýyordu. Kanun'da yapýlan deðiþi serbest muhasebeci mesleði kaldýrýldýðý için bu hüküm de Kanun metninden çýkarýlmýþtýr. a. SMMM'liðe Geçiþ: Serbest muhasebecilik kaldýrýlmakla beraber, tarihinden önce serbest muhasebeci ünvanýný almýþ olanlar ile serbe muhasebecilik stajýna devam edenlerin haklarýnýn korunmasý amacýyla, 5786 sayýlý Kanun'un 20. maddesi ile 3568 sayýlý Kanun'a geçici 11. madde eklenmiþtir. Bu madde ile tarihinden önce serbest muhasebeci ünvanýný almýþ olanlar ile serbest muhasebecilik stajýna devam edenlerden baþarýlý olanlara aþaðýdaki þartlarla serbest muhasebeci mali müþavirliðe geç verilmektedir. Bu geçiþin yapýlabilmesi için, altý ayý geçmemek üzere TÜRMOB tarafýndan verilen mesleki uyum eðitimine iþtirak edilerek bu e tamamlanmasý ve özel serbest muhasebeci mali müþavirlik sýnavlarýnda da baþarýlý olunmasý gerekmektedir. Bu kiþiler eðitim tamamlama tarihinden itibaren beþ yýl içinde yapýlacak sýnavlara beþ defa girebilirler. Bu sýnavlarda baþarýlý olanlar, serbest muhasebeci mali müþavir unvanýný almaya hak kazanacaklardýr. Kanunda ayrýca, bu þekilde serbest muhasebeci mali müþavir unvanýný almaya hak kazananlarýn; - Yeminli mali müþavirlik sýnavýna katýlabilmeleri için yeminli mali müþavir olabilmenin özel þartlarýnýn sayýldýðý 9. maddede þartlara, - Ýlgili kanunlarý uyarýnca baðýmsýz denetçi unvanýyla denetim yapabilmeleri için söz konusu mevzuatta belirtilen þartlara, Ýlave olarak 5. maddenin (A) fýkrasýnýn (a) bendinde serbest muhasebeci mali müþavir olabilmenin özel þartlarýndan olan, eðiti þartýný taþýmalarý gerektiði hüküm altýna alýnmýþtýr.

3 Bu þart da söz konusu bentte; "hukuk, iktisat, maliye, iþletme, muhasebe, bankacýlýk, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarýnda eðitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliði Yükseköðretim Kurumunca tasdik edilmiþ yabancý yükseköðre kurumlarýndan en az lisans seviyesinde mezun olmak veya diðer öðretim kurumlarýndan lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fýkrada belirtilen bilim dallarýndan lisansüstü seviyesinde diploma almýþ olmak." olarak yer almaktadýr. 2. Sýnavý Geçemeyenler, Sýnava Girmeyenler: Geçici 11. madde uyarýnca söz konusu sýnavlarda baþarýlý olamayanlar veya sýnava katýlmayanlar ise sadece serbest muhasebeci unvaný ile çalýþabilecek "serbest muhasebeci mali müþavir" unvanýný kullanamayacaklardýr. Maddede ayrýca bun 3568 sayýlý Kanun'un 2. maddenin (A) fýkrasýnýn (b) ve (c) bentlerinde belirtilen iþleri yapamayacaklarý, 45. maddede belirtilen yasaklara uymak zorunda olduklarý ve meslek mensuplarýna iliþkin düzenlemelere tabi tutulacaklarý belirtilmektedir sayýlý Kanun'un 2. maddenin (A) fýkrasýnýn (b) ve (c) bentlerinde belirtilen ve bu kiþilerce yapýlamayacak olan iþlerin nele olduðuna aþaðýda yer verilmektedir. "b. Muhasebe sistemlerini kurmak, geliþtirmek, iþletmecilik, muhasebe, finans, malî mevzuat ve bunlarýn uygulamalarý ile ilgili iþlerini düzenlemek veya bu konularda müþavirlik yapmak. c) Yukarýdaki bentte yazýlý konularda, belgelerine dayanýlarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, malî tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazýlý görüþ vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkiþilik ve benzeri iþleri yapmak." 3. Meslek Mensubu Olmanýn Genel Þartlarý: 3568 sayýlý Kanun'un 4. maddesinde meslek mensubu olabilmenin genel þartlarý hüküm altýna alýnmýþtýr. Bu maddenin 1. fýkr (d) bendinde yer alan; "Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa uðramýþ olsalar dahi aðýr hapis veya 5 yýldan fazla hapis yahut zimmet, ihtilas, irtikap, rü hýrsýzlýk, dolandýrýcýlýk, sahtecilik, inancý kötüye kullanma, dolanlý iflas gibi yüz kýzartýcý suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçýl kaçakçýlýk suçlarý, resmî ihale ve alým satýmlara fesat karýþtýrma veya Devlet sýrlarýný açýða vurma, vergi kaçakçýlýðý veya v teþebbüs suçlarýndan dolayý hüküm giymiþ bulunmamak." hükmü, 5786 sayýlý Kanun'un 2. maddesi ile,

4 "Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiþ olsa bile; kasten iþlenen bir suçtan dolayý bir yýl veya daha faz süreyle hapis cezasýna ya da affa uðramýþ olsa bile devletin güvenliðine karþý suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin iþleyiþine suçlar, milli savunmaya karþý suçlar, devlet sýrlarýna karþý suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüþvet, hýrsýzlýk, dolandýrýcýlýk güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karýþtýrma, edimin ifasýna fesat karýþtýrma, suçtan kaynaklanan malvarlýðý de aklama veya kaçakçýlýk suçlarýndan mahkûm olmamak." þeklinde deðiþtirilmiþtir. 4. Serbest Muhasebeci Mali Müþavir Olabilmenin Özel Þartlarý: 3568 sayýlý Kanun'un 5. maddesinin (A) fýkrasýnda serbest muhasebeci mali müþavir olabilmenin özel þartlarý sayýlmaktadýr. 5 sayýlý Kanun ile bu þartlarýn bazýlarýnda deðiþiklikler yapýlmýþtýr. a. Staj Süresi Uzatýlýyor: b. Yukarýda belirtilen maddenin (A) fýkrasýnýn (b) bendinde yer alan "Staj amacýyla serbest muhasebeci mali müþavir veya yeminli mali müþavir yanýnda iki yýl çalýþmýþ olmak." ibaresi, 5786 sayýlý Kanun'un 3. maddesi ile "En az 3 yýl staj yapmý þeklinde deðiþtirilmiþtir. Bu deðiþiklik uyarýnca serbest muhasebeci mali müþavir olmanýn þartlarýndan biri olan staj yapma zoru 3 yýla çýkarýlmýþ olmaktadýr. c. Serbest muhasebeci mali müþavirlik sýnavýna girebilmek için staj süresi 3 yýla çýkarýlmýþ olmakla beraber, tarihinden önce oda nezdinde staj dosyasý açtýrmýþ ve staja baþlama sýnavýný kazanmýþ olanlarýn haklarýnýn korunmasý ama sayýlý Kanun'un 20. maddesi ile 3568 sayýlý Kanun'a geçici 14. madde eklenmiþtir. Bu madde hükmüne göre belirtilen kiþiler için amacýyla serbest muhasebeci mali müþavir veya yeminli mali müþavir yanýnda 2 yýl çalýþmýþ olmak þartý uygulanmaya devam edilecektir. d. Sýnavsýz serbest muhasebeci mali müþavirliðin kapsamý daraltýlýyor 5786 sayýlý Kanun ile 3568 sayýlý Kanun'un 5. maddesinin (A) fýkrasýnýn, sýnavý kazanma þartýnýn yer aldýðý (c) bendinin ikin cümlesinde deðiþiklik yapýlmýþtýr. Bu cümlede yer alan "Türkiye genelinde malî denetim yapan kamu bankalarýnýn müfettiþleri i Kanun'larý uyarýnca vergi inceleme yetkisi almýþ olanlardan, bu yetkilerini aldýklarý tarihten itibaren kamu kurum ve kuruluþlarýnda 8 yýllýk hizmet süresini dolduranlar ile (a) bendinde sayýlan konularda en az 8 yýl öðretim üyesi veya görevlisi ola çalýþmýþ bulunanlar için sýnav þartý aranmaz." hükmü 5786 sayýlý Kanun ile deðiþtirilmiþtir. Bu hükmün yerine getirilen yeni hü serbest muhasebeci mali müþavir olabilenlerin kapsamýnýn daraltýldýðý görülmektedir. Buna göre, tarihinden itibare sadece, Kanunlarý uyarýnca vergi inceleme yetkisini almýþ ve mesleki yeterlilik sýnavýnda baþarýlý olduktan sonra yeminli mali müþavirlik sýnavýný vermiþ olanlarda, serbest muhasebeci mali müþavirlik sýnavýný kazanmýþ olma þartý aranmayacaktýr. 578 Kanun ile 3568 sayýlý Kanun'a eklenen geçici 9. maddenin 1. fýkrasýnýn (a) bendinde ise bu maddenin yürürlüðe girdiði tarihte ( );

5 - Türkiye genelinde mali denetim yapan kamu bankalarýnýn müfettiþleri ile Kanun'larý uyarýnca vergi inceleme yetkisi almýþ olanlardan, bu yetkilerini aldýklarý tarihten itibaren kamu kurum ve kuruluþlarýnda sekiz yýllýk hizmet süresini dolduranlar ile - Hukuk, iktisat, maliye, iþletme, muhasebe, bankacýlýk, kamu yönetimi ve siyasal bilimler konularýnda en az sekiz yýl öðretim üyesi veya görevlisi olarak çalýþmýþ olanlar için, Serbest muhasebeci mali müþavirlik sýnav þartý aranmayacaðý hükmüne yer verilerek, bu kiþilerin haklarýnýn korunmasý saðlan 5. Staj Süresinden Sayýlan Hizmetler: 5786 Kanun'un 4. maddesi ile 3568 sayýlý Kanun'un "Staj süresinden sayýlan hizmetler" baþlýklý 6. maddesinde deðiþiklik yapýl Söz konusu maddenin 1. fýkrasý uyarýnca, serbest muhasebeci mali müþavirlik stajý, baðýmsýz çalýþan serbest muhasebeci ma veya yeminli mali müþavir yanýnda veya þirketlerinde yapýlabilecektir. Staja baþlayabilmek için staja giriþ sýnavýný kazanmak ve Birlik tarafýndan kurulan Temel Eðitim ve Staj Merkezinin eðitim programýný tamamlayýp baþarýlý olmak gerekmektedir. Temel Eðitim ve Staj Merkezinin kurs ve seminerlerinde geçen ve altý ayý aþmayan süreler, staj süresinden sayýlmaktadýr. Maddenin 2. fýkrasýnda ise aþaðýda sýralanan hizmet sürelerinin de staj süresinden sayýlacaðý hüküm altýna alýnmýþtýr. Anca (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h) ve (i) bentlerindeki stajdan sayýlan hizmetlerde bulunanlar için yukarýdaki 1. fýkrada yer alan hükümlerin (Staja giriþ sýnavý, eðitim programý vb.) uygulanmayacaðý da madde metninde yer almaktadýr. Ýkinci fýkrada yer alan staj süresinden sayýlan hizmet süreleri, Kanun'da yer aldýðý haliyle, bentler halinde aþaðýda dikkatinize sunulmuþtur. a) Kanunlarý uyarýnca vergi incelemesine yetkili olanlarýn, bu yetkiyi aldýktan sonra kamu hizmetinde geçen süreleri, b) 4059 sayýlý Hazine Müsteþarlýðý ile Dýþ Ticaret Müsteþarlýðý Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda Kanun uyarýnca Hazine Müste Kontrolörleri Kurulunda denetim yetkisine sahip olarak çalýþan denetim elemanlarýnýn bu hizmetlerde geçen süreleri ile 5411 sa Bankacýlýk Kanunu uyarýnca banka denetimine yetkili olanlarýn bu hizmetlerde geçen süreleri, c) 2499 sayýlý Sermaye Piyasasý Kanunu uyarýnca Sermaye Piyasasý Kurulunda denetime yetkili olarak çalýþanlarýn bu hizmetlerde geçen süreleri ile ayný Kanunun ek 1. maddesine göre kurulan Türkiye Muhasebe Standartlarý Kurulu uzmanlarýnýn bu kurulda geçen hizmet süreleri,

6 d) 3056 sayýlý Baþbakanlýk Teþkilatý Hakkýnda Kanun Hükmünde Kararnamenin Deðiþtirilerek Kabulü Hakkýnda Kanun uyarýn Baþbakanlýk Teftiþ Kurulunda görev yapan denetim yetkisine sahip Baþbakanlýk müfettiþlerinin bu hizmetlerde geçen süreleri, e) 178 sayýlý Maliye Bakanlýðýnýn Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda Kanun Hükmünde Kararname uyarýnca görev yapan Bütçe Kontrolörleri, Muhasebat Kontrolörleri ve Milli Emlak Kontrolörlerinin bu hizmetlerde geçen süreleri, f) 3143 sayýlý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýnýn Teþkilat ve Görevleri Hakkýndaki Kanun ile 6762 sayýlý Türk Ticaret Kanunu hük göre ticaret þirketleri nezdinde denetim yetkisine sahip olan Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý müfettiþleri ve kontrolörlerinin denetim hizmetlerinde geçen süreleri, g)vergi yargýsýnda görev yapan hakimlerin bu görevlerde geçen süreleri, h) Türkiye genelinde mali denetim yapan banka müfettiþlerinden yarýþma sýnavý ile mesleðe giren ve yeterlilik sýnavýnda baþar olanlarýn, bu yetkiyi aldýklarý tarihten itibaren bankalarda ve diðer kamu kurum ve kuruluþlarýnda geçen süreleri, ý) Kamu kuruluþlarýnýn veya bilanço esasýnda defter tutan özel kuruluþlarýn muhasebe birimlerinde birinci derece imza yetkisini haiz, muhasebenin fiilen sevk ve idare edilmesinden veya mali denetiminden sorumlu bulunanlarýn bu hizmetlerde geçen süreleri ile bu birimlerde görev yapan serbest muhasebeci mali müþavir veya yeminli mali müþavirlerin gözetim ve denetiminde bunlarýn sayýsýný geçmemek üzere, oda nezdinde staj dosyasý açtýrmýþ ve staja baþlama sýnavýný kazanmýþ olan aday mes mensuplarýnýn staja baþlama sýnavýný kazandýklarý tarihten itibaren, staj koþullarýný yerine getirmeleri halinde bu hizmetlerde geçen süreleri, i) Bu Kanunun 5. maddesinin (A) fýkrasýnýn (a) bendinde sayýlan konularda öðretim üyesi, öðretim görevlisi veya araþtýrma göre olarak çalýþanlarýn bu görevlerde geçen hizmet süreleri. 6. Yeminli Mali Müþavir Olabilmenin Özel Þartlarý: 3568 sayýlý Kanun'un 9. maddesinde yeminli mali müþavir olmanýn özel þartlarý sayýlmaktadýr. Bu þartlarýn birincisi, en az 10 y serbest muhasebeci mali müþavirlik yapmýþ olmaktýr. Maddenin 2. fýkrasýnda ise serbest muhasebeci mali müþavirlikte geçmiþ kabul edilen hizmetler yer almaktadýr. Bu fýkra hükmünde 5786 sayýlý Kanun ile yapýlan deðiþiklikler hakkýndaki açýklamalarým yer almaktadýr. a. Vergi Ýnceleme Yetkisi Almýþ Olanlar:

7 3568 sayýlý Kanun'un 9. maddesinin 2. fýkrasýnýn 5786 sayýlý Kanun ile deðiþmeden önceki þeklinde, Kanun'larý uyarýnca verg inceleme yetkisi almýþ olanlarýn, bu yetkiyi aldýklarý tarihten itibaren kamu kurum ve kuruluþlarýnda geçen hizmet sürelerinin, serbest muhasebeci mali müþavirlikte geçmiþ süre olarak kabul edileceði hükmü yer almaktaydý sayýlý Kanun'la yukarýdaki hükümde herhangi bir deðiþiklik yapýlmamýþ, bu kiþilerin özel kuruluþlarda çalýþtýklarý süreler þartlarla serbest muhasebeci mali müþavirlikte geçen süre olarak kabul edileceði hükmü maddeye eklenmiþtir. Bu deðiþikliðe göre, Kanun'larý uyarýnca vergi inceleme yetkisi almýþ olanlarýn; - Çalýþtýklarý özel kuruluþlarýn bilanço esasýnda defter tutmasý, - Bu kuruluþlarýn muhasebe birimlerinde birinci derece imza yetkisine sahip olmalarý, - Muhasebenin fiilen sevk ve idare edilmesinden veya mali denetiminden sorumlu olarak çalýþmalarý, þartýyla, bu hizmetlerde geçen süreleri de, serbest muhasebeci mali müþavirlikte geçmiþ süre olarak kabul edilecektir. Maddenin devamýnda ayrýca bu kiþilerin yeminli mali müþavirlik ve serbest muhasebeci mali müþavirlik þirketlerinde geçen hizm sürelerinin de ayný kapsamda deðerlendirileceði hükmü yer almaktadýr. Ayrýca Kanun'larý uyarýnca vergi inceleme yetkisi almýþ olan bu kiþilerin, bu maddenin yürürlüðe girdiði tarihinden ö yukarýda belirtilen hizmetlerde geçen süreleri de, 5786 sayýlý Kanun'un 20. maddesi ile 3568 sayýlý Kanun'a eklenen geçici 12. madde uyarýnca, serbest muhasebeci mali müþavirlikte geçmiþ süre olarak kabul edilecektir sayýlý Kanun ile 3568 sayýlý Kanun'un 9. maddesinin 2. fýkrasýnýn sonuna eklenen cümlede ise Kanun'larý uyarýnca verg inceleme yetkisini almýþ olanlardan yeterlilik sýnavýnda baþarýlý olamayanlarýn, sýnav tarihinden sonra vergi inceleme yetkisini haiz olmaksýzýn kamu kurum ve kuruluþlarýnda geçen hizmet sürelerinin dikkate alýnmayacaðýna hükmedilmiþtir. b. Baðýmlý Çalýþanlar: Bilindiði üzere, gerek serbest muhasebeci mali müþavirlik ve yeminli mali müþavirlik þirketlerinde gerekse de diðer iþyerlerinde b olarak çalýþan serbest muhasebeci mali müþavirlerin, bu hizmet sürelerinin serbest muhasebeci mali müþavirlikte geçmiþ süre k edilip edilmemesi konusunda tartýþmalar bulunmaktaydý. Hatta birçok kiþinin, yeminli mali müþavirlik sýnavýný kazanýp ruhsatýn almasýna raðmen, belirtilen süre þartýný yerine getirmedikleri gerekçesiyle ruhsatlarý iptal edilmiþti.

8 Nihayet 5786 sayýlý Kanun'un 5. maddesi ile 3568 sayýlý Kanun'un 9. maddesinin 2. fýkrasýna eklenen hükümle bu sorun tamamen ortadan kaldýrýlmýþtýr. Buna göre, serbest muhasebeci mali müþavirlerden bir iþyerine baðlý olarak çalýþanlarýn, bu i geçen hizmet süreleri de serbest muhasebeci mali müþavirlikte geçmiþ süre olarak kabul edilecektir. Ayrýca bu serbest muhasebeci mali müþavirlerin, maddenin yürürlüðe girdiði tarihi öncesinde bir iþyerine baðlý olara olmalarý halinde, bu sürelerin de, 5786 sayýlý Kanun'un 20. maddesi ile 3568 sayýlý Kanun'a eklenen geçici 12. madde uyarýnca serbest muhasebeci mali müþavirlikte geçmiþ süre olarak kabul edileceði hüküm altýna alýnmýþtýr sayýlý Kanun'a eklenen geçici 12. maddenin 2. fýkrasýnda ise Kanun'da belirtilen süreyi tamamlamadýðý gerekçesiyle ruhs iptal edilmiþ olanlara, Birliðe baþvurmalarý halinde yeniden sýnava girmelerine gerek kalmaksýzýn yeminli mali müþavirlik ruhsat verileceði belirtilmektedir. 7. Yeminli Mali Müþavirlik Sýnav Þartý: 3568 sayýlý Kanun'un, 5786 sayýlý Kanun ile deðiþmeden önceki 9. maddesinin son fýkrasýna göre; - Kanun'larý uyarýnca vergi inceleme yetkisi almýþ ve mesleki yeterlilik sýnavýný vermiþ olanlar ile - Hukuk, iktisat, maliye, iþletme, muhasebe, bankacýlýk, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarýnda profesörlük unvaný almýþ bulunanlar için, Sýnav þartý aranmayacaðý hükmü yer almaktaydý. Bu hüküm 5786 sayýlý Kanun ile deðiþtirilmiþtir. Buna göre, Kanunlarý uyarýnca vergi inceleme yetkisini almýþ ve mesleki yeterlilik sýnavýný vermiþ olanlar, yeterlilik sýnavýný kazandýklarý tarihten itibaren açýlacak yeminli mali müþavirlik sýnavlarýna genel hükümlere göre katýlabileceklerdir. Ancak, bun yeminli mali müþavir ruhsatýný alabilmeleri için birinci fýkranýn (a) bendindeki süreyi tamamlamalarý gerekmektedir. Maddenin yeni halinde, yukarýda sayýlan dallarda profesörlük ünvaný almýþ bulunanlarýn, sýnavsýz yeminli mali müþavirlik olma iliþkin bir hüküm bulunmadýðýndan, profesörlere de sýnav zorunluluðu geldiði anlaþýlmaktadýr. Ancak yukarýda belirtilen konula üyeliði veya görevliliði yapmýþ olanlarýn bu hizmetlerinde geçen sürelerinin serbest muhasebeci mali müþavirlikte geçmiþ süre o kabul edilmesi uygulamasýnda bir deðiþiklik bulunmamaktadýr.

9 5786 sayýlý Kanun ile 3568 sayýlý Kanun'a eklenen geçici 9. maddenin 1. fýkrasýnýn (b) bendinde ise bu maddenin yürürlüðe gi tarihte ( ); - Kanunlarý uyarýnca vergi inceleme yetkisini almýþ ve mesleki yeterlilik sýnavýný vermiþ olanlardan 9. maddenin birinci fýkrasý (a) bendinde belirtilen süreyi tamamlamýþ olanlar ile - Hukuk, iktisat, maliye, iþletme, muhasebe, bankacýlýk, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarýnda profesörlük unvanýný alm olanlar için, Yeminli mali müþavirlik sýnav þartý aranmayacaðý hükmüne yer verilerek, bu kiþilerin haklarýnýn korunmasý saðlanmýþtýr. Saygýlarýmýzla, Elit Yeminli Mali Müþavirlik Anonim Þirketi B.Nahit Kitiþ Zafer Arýhan

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Gelir Vergisi Hadleri

Gelir Vergisi Hadleri 2010-12 Gelir Vergisi Hadleri Ýstanbul, 04 Ocak 2010 Sirküler Numarasý : Elit - 2010/12 Sirküler 2010 Yýlý Gelir Vergisi Hadleri Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'nun mükerrer 123. maddesinin 2'nci fýkrasý uyarýnca,

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 28.07.2008 5786 Sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yayımlandı DUYURU NO:2008/80 10.07.2008

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

MUHASEBE FİNANSMAN ALANI (BÖLÜMÜ)

MUHASEBE FİNANSMAN ALANI (BÖLÜMÜ) MUHASEBE FİNANSMAN ALANI (BÖLÜMÜ) ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Türkiye uzun süredir iş gücünün niteliğini yükseltmek ve ekonominin tüm sektörlerinde istihdam imkânlarını artırabilmek için mesleki eğitim

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

YÖNETMELÝK. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýndan: (Resmi Gazete: 22.04.2006-26147)

YÖNETMELÝK. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýndan: (Resmi Gazete: 22.04.2006-26147) YÖNETMELÝK Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýndan: (Resmi Gazete: 22.04.2006-26147) KAMU KURUM VE KURULUÞLARINDA ÝÞÇÝ OLARAK ÝSTÝHDAM EDÝLECEK ÖZÜRLÜ VE ESKÝ HÜKÜMLÜLERE UYGULANACAK SINAV YÖNETMELÝÐÝ

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý 2011-20 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý Sirküler2011/20 Ýstanbul, 05.01.2011 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý(2011 Yýlý) Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu (MTVK)'nun 10 uncu maddesi uyarýnca, her takvim

Detaylı

GENELGE 2008/6. 3568 sayılı Yasanın 4. maddesinde meslek mensubu olabilmenin genel şartları;

GENELGE 2008/6. 3568 sayılı Yasanın 4. maddesinde meslek mensubu olabilmenin genel şartları; Ankara, 21.08.2008 Sayı :2008/007520 Konu : GENELGE 2008/6 Y.M.M. VE S.M.M.M ODASI BAŞKANLIKLARI NA Bilindiği gibi, Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik

Detaylı

ÖTV. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /58. Sirküler. Baz Yaðlar Ýle Tütün Ve Tütün Mamullerinden Alýnan

ÖTV. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /58. Sirküler. Baz Yaðlar Ýle Tütün Ve Tütün Mamullerinden Alýnan 2008-58 ÖTV Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/58 Sirküler Baz Yaðlar Ýle Tütün Ve Tütün Mamullerinden Alýnan Özel Tüketim Vergisi Bakanlar Kurulu'nun, Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

Meslek hukuku Deneme Sýnavý Gönderen : abana - 02/03/ :05

Meslek hukuku Deneme Sýnavý Gönderen : abana - 02/03/ :05 Meslek hukuku Deneme Sýnavý Gönderen : abana - 02/03/2009 01:05 MESLEK HUKUKU SORULARI 1. Yeminli Mali Müþavirlik mesleði ile ilgili olarak aþaðýdakilerden hangisi doðru deðildir? a) Yeminli Mali Müþavirler

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ

ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ 1. Denetimin tanýmý... 15 2. Denetimin türleri... 17 2.1.Denetimin Amacý Yönünden Denetim Türleri... 17 2.1.1. Finansal Tablo Denetimi... 18 2.1.2. Uygunluk

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

MAL MÜ AV RL K MESLE

MAL MÜ AV RL K MESLE MAL MÜ AV RL K MESLE SMMM Nevzat AKKAYA ASMMMO Oda Sekreteri ANKARA Ocak 2016 2 Mali Müşavirlik Mesleği Ankara SMMMO Ankara SMMMO Mali Müşavirlik Mesleği 3 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR MESLEĞİNE BAKIŞ

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Seri No.lu Katma Deðer Vergisi Genel Tebliði Resmi Gazete'de Yayýmlandý

Seri No.lu Katma Deðer Vergisi Genel Tebliði Resmi Gazete'de Yayýmlandý 2009-43 113 Seri No.lu Katma Deðer Vergisi Genel Tebliði Resmi Gazete'de Yayýmlandý Sirküler Numarasý : Elit - 2009/43 Sirküler 113 Seri No.lu Katma Deðer Vergisi Genel Tebliði Resmi Gazete'de Yayýmlandý

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARINA İLİŞKİN DUYURU

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARINA İLİŞKİN DUYURU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARINA İLİŞKİN DUYURU 5786 sayılı Yasa ile değişik 3568 sayılı Yasa ve 19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Yeminli

Detaylı

- MESLEK HUKUKU- 7.Aşağıdakilerden hangisi Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Genel Kurulunun görevlerinden biri değildir?

- MESLEK HUKUKU- 7.Aşağıdakilerden hangisi Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Genel Kurulunun görevlerinden biri değildir? - MESLEK HUKUKU- 1.Aşağıdakilerden hangisi 3568 sayılı Kanuna göre muhasebecilik ve mali müşavirlik mesleğinin konularından biri (2004/3) A) Muhasebe sistemleri kurmak ve geliştirmek B) Genel kabul görmüş

Detaylı

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden:

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden: Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden: SERBEST MUHASEBECĠLĠK SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU GEREĞĠNCE YAPILACAK

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETÝNÝ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR Salý, 27 Mayýs 2008

TÜRK PARASI KIYMETÝNÝ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR Salý, 27 Mayýs 2008 TÜRK PARASI KIYMETÝNÝ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR Salý, 27 Mayýs 2008 TÜRK PARASI KIYMETÝNÝ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR ÝLE BAÞBAKANLIK HAZÝNE MÜSTEÞARLIÐININ 91-32/5 SAYILI TEBLÝÐÝNE ÝLÝÞKÝN I-M

Detaylı

Ba ve Bs Formlarýna Ýliþkin Uygulamada ve Verilme Sürelerinde Deðiþiklikler Yap

Ba ve Bs Formlarýna Ýliþkin Uygulamada ve Verilme Sürelerinde Deðiþiklikler Yap 2010-21 Ba ve Bs Formlarýna Ýliþkin Uygulamada ve Verilme Sürelerinde Deðiþiklikler Yap Sirküler Sirküler Numarasý : Elit 2010/21 Ba Ve Bs Formlarýna Ýliþkin Uygulamada Ve Verilme Sürelerinde Deðiþiklikler

Detaylı

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 Taþpýnar Muhasebe MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 MALÝ TATÝL NEDENÝ ÝLE BEYAN VE ÖDEME TARÝHLERÝ UZAYAN BEYANNAME VE BÝLDÝRÝMLER BEYANNAME/BÝLDÝRÝM

Detaylı

Gelir Vergisi Kanunu ve Bazý Kanunlarda Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Kanun

Gelir Vergisi Kanunu ve Bazý Kanunlarda Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Kanun 2009-37 Gelir Vergisi Kanunu ve Bazý Kanunlarda Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Kanun Ýstanbul, 05.07.2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/37 Sirküler 5904 sayýlý "Gelir Vergisi Kanunu ve Bazý Kanunlarda

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU (*)

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU (*) Kanun No : 3568 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU (*) Resmi Gazete Sayısı : 20194 Tarihi : 13/06/1989 Amaç Madde 1 Bu Kanunun amacı, işletmelerde faaliyetlerin ve işlemlerin

Detaylı

ÇIRAKLIK ALANINDA YAPILAN SON YASAL DEÐÝÞÝKLÝKLERÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ

ÇIRAKLIK ALANINDA YAPILAN SON YASAL DEÐÝÞÝKLÝKLERÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ makale - 2 1968 yýlýnda Ankara'da doðmuþtur. Ýlk, orta ve lise öðrenimini Ankara'da tamamlamýþtýr. Haziran 1990 yýlýnda Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuþtur. Çýraklýk Sözleþmesi adlý

Detaylı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007 T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007 Taraflar arasýndaki "iþsizlik sigortasý prim iadesi" davasýndan dolayý yapýlan yargýlama sonucunda;

Detaylı

408 SIRA NO'LU VERGÝ USUL KANUNU GENEL TEBLÝÐÝ Salý, 31 Mayýs 2011

408 SIRA NO'LU VERGÝ USUL KANUNU GENEL TEBLÝÐÝ Salý, 31 Mayýs 2011 408 SIRA NO'LU VERGÝ USUL KANUNU GENEL TEBLÝÐÝ Salý, 31 Mayýs 2011 Resmi Gazete No 27946 Resmi Gazete Tarihi 27/05/2011 Kapsam Taþpýnar Muhasebe 1. Giriþ 213 sayýlý Vergi Usul Kanununun (VUK) 5 inci maddesinin

Detaylı

Þimdi biz varýz ANKARA ÇAÐDAÞ DEMOKRAT MUHASEBECÝLER ATANMIÞ ADAYLAR ÝLE DEÐÝL ÖN SEÇÝMDEN ÇIKAN ADAYLARIMIZLA SEÇÝME GÝDÝYORUZ.

Þimdi biz varýz ANKARA ÇAÐDAÞ DEMOKRAT MUHASEBECÝLER ATANMIÞ ADAYLAR ÝLE DEÐÝL ÖN SEÇÝMDEN ÇIKAN ADAYLARIMIZLA SEÇÝME GÝDÝYORUZ. YURTTA SULH, CÝHANDA SULH Þimdi biz varýz ANKARA ÇAÐDAÞ DEMOKRAT MUHASEBECÝLER ATANMIÞ ADAYLAR ÝLE DEÐÝL ÖN SEÇÝMDEN ÇIKAN ADAYLARIMIZLA SEÇÝME GÝDÝYORUZ. Sayýn Meslektaþým, Ýþ yerlerimizde ürettiðimiz

Detaylı

TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden: TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden: SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARINA İLİŞKİN DUYURU 5786 sayılı Yasa ile değişik 3568 sayılı

Detaylı

Katma Deðer Vergisi Uygulamalarý

Katma Deðer Vergisi Uygulamalarý 2008-65 Katma Deðer Vergisi Uygulamalarý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/65 Sirküler Katma Deðer Vergisi Maliye Bakanlýðý, 11 Temmuz 2008 tarihli Resmi gazetede yayýmlanan 110

Detaylı

SMMM ve YMM ÝÇÝN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAÐI YÖNETMELÝÐÝ Cumartesi, 29 Ekim 2011

SMMM ve YMM ÝÇÝN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAÐI YÖNETMELÝÐÝ Cumartesi, 29 Ekim 2011 SMMM ve YMM ÝÇÝN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAÐI YÖNETMELÝÐÝ Cumartesi, 29 Ekim 2011 21 Kasým 2007 ÇARÞAMBA Resmî Gazete Sayý : 26707 YÖNETMELÝK Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler ve Yeminli Mali

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Elit Grup. iii) Uzlaþma toplantýsý yapýlmýþ ancak nihai teklifin kabulü için verilen süresi geçmemiþ,

Elit Grup. iii) Uzlaþma toplantýsý yapýlmýþ ancak nihai teklifin kabulü için verilen süresi geçmemiþ, 2007-48 Özel Uzlaþma Sirküler Numarasý : Elit - 2007/48 Özel Uzlaþma 1) GENEL BÝLGÝ: Hükümetin, Þubat ayý baþýnda TBMM'ye sunduðu özel bir uzlaþmaya iliþkin kanun tasarýsý TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilm

Detaylı

Alkollü Ýçeceklere Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oranlarý Belirlenmiþtir

Alkollü Ýçeceklere Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oranlarý Belirlenmiþtir 29-36 Alkollü Ýçeceklere Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oranlarý Belirlenmiþtir Ýstanbul, 14 Nisan 29 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 29/36 Alkollü Ýçeceklere Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oranlarý

Detaylı

MESLEKİ TECRÜBE SÜRESİNİN HESABI İLE İLGİLİ SORU VE CEVAPLAR:

MESLEKİ TECRÜBE SÜRESİNİN HESABI İLE İLGİLİ SORU VE CEVAPLAR: MESLEKİ TECRÜBE SÜRESİNİN HESABI İLE İLGİLİ SORU VE CEVAPLAR: S.1. Mesleki tecrübe süresinin hesabı nasıl yapılmaktadır? C.1. Mesleki tecrübe süresi, esas olarak bağımsız denetimde fiilen geçirilen süredir.

Detaylı

Akaryakýt, Alkollü Ýçkiler, Tütün Mamulleri Ve Cep Telefonlarýnýn ÖTVleri

Akaryakýt, Alkollü Ýçkiler, Tütün Mamulleri Ve Cep Telefonlarýnýn ÖTVleri 2010-15 Akaryakýt, Alkollü Ýçkiler, Tütün Mamulleri Ve Cep Telefonlarýnýn ÖTVleri Ýstanbul, 06 Ocak 2010 Sirküler Numarasý : Elit - 2010/15 Sirküler Akaryakýt,Alkollü Ýçkiler,Tütün Mamulleri ve Cep Telefonlarýnýn

Detaylı

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar 2007-32 Harcirahlar Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/32 Harcirahlar 06.12.2007 tarih ve 2007-4 sayýlý Sirkülerimizde, 2008 yýlý baþýndan itibaren uygulanacak Gelir Vergisinden istisna yurt içi

Detaylı

Ba ve Bs Formlarý Ýle Ýlgili Kurallar, Yeniden Belirlenmiþtir

Ba ve Bs Formlarý Ýle Ýlgili Kurallar, Yeniden Belirlenmiþtir 2007-40 Ba ve Bs Formlarý Ýle Ýlgili Kurallar, Yeniden Belirlenmiþtir Sirküler Sirküler Numarasý Elit - 2007/4 Ba ve Bs Formlarý Ýle Ýlgili Kurallar, Yeniden Belirlenmiþtir 1) Genel Açýklamalar 1997 yýlýndan

Detaylı

Hukuki Tarihçesiyle Ýstisnai Memuriyet ve TBMM Örneði Habip Kocaman * 1. Giriþ Atama yönünden, diðer memurluklar için gerekli bazý þartlardan baðýþýk tutulmuþ kamu görevlerine istisnai memurluklar denilmektedir.

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 753 SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN NOT: Bu Kanun, Cumlıurbaşkaniığınm 7.5.2008 tariiıli 314 sayılı tezkeresi

Detaylı

TEBLİĞ. b) Güvenli elektronik imza: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 4 üncü maddesinde tanımlanan imzayı,

TEBLİĞ. b) Güvenli elektronik imza: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 4 üncü maddesinde tanımlanan imzayı, 25 Ocak 2013 Tarihli ve 28539 Sayılı Resmî Gazetede Yayımlanmıştır. TEBLİĞ Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: BAĞIMSIZ DENETİM YETKİLENDİRME TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Sosyal Güvenlik prim borçlarý

Sosyal Güvenlik prim borçlarý 2008-19 Sosyal Güvenlik prim borçlarý Ýstanbul, 02 Haziran 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/19 Sosyal Güvenlik Kurumu Prim Borçlarý Yapýlandýrýlýyor 1) Genel Açýklama: Ýþ Kanunu ve Bazý Kanunlarda

Detaylı

Sirküler Rapor /208-1 SÜRE UZATIMINA İLİŞKİN KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU KARARI YAYIMLANDI

Sirküler Rapor /208-1 SÜRE UZATIMINA İLİŞKİN KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU KARARI YAYIMLANDI Sirküler Rapor 01.12.2014/208-1 SÜRE UZATIMINA İLİŞKİN KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU KARARI YAYIMLANDI ÖZET : Geçiş dönemi hükümlerine tabi meslek mensuplarının kamu yararını ilgilendiren

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve 1061 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU Kanun No:3568 Kabul

Detaylı

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140 ..T.C. Davacý Davalý : Trabzon Baro Baþkanlýðý Trabzon Barosu Adliye Sarayý : 1- Maliye Bakanlýðý 2- Baþbakanlýk -TRABZON Davanýn Özeti: Karaparanýn Aklanmasýnýn Önlenmesine Dair 4208 sayýlý Kanunun Uygulanmasýna

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

ASLANAPA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

ASLANAPA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER S. NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI ASLANAPA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Denklik İşleri Yurtdışı Eğitim Denkliği

Detaylı

Mali Müşavir Nasıl Olunur?

Mali Müşavir Nasıl Olunur? On5yirmi5.com Mali Müşavir Nasıl Olunur? Kanun hükümlerine göre muhasebe mesleği icrasını hak kazananlara "Serbest Muhasebeci Malî Müşavir", "Yeminli Mali Müşavir" denir. Yayın Tarihi : 22 Mayıs 2012 Salı

Detaylı

Elit Grup. - ü Denizde veya iç sularda yolcu taþýmacýlýðý yapan yolcu motoru, yolcu gemisi, feribot gibi ulaþým araçlarý,

Elit Grup. - ü Denizde veya iç sularda yolcu taþýmacýlýðý yapan yolcu motoru, yolcu gemisi, feribot gibi ulaþým araçlarý, 2008-73 Belge Düzeni Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/73 Sirküler Belge Düzeni 1 Aðustos 2008 tarihli Resmi Gazete'de yayýmlanan 385 seri numaralý "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliði"

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU MESLEK PERSONELİ GİRİŞ SINAVI

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU MESLEK PERSONELİ GİRİŞ SINAVI BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU MESLEK PERSONELİ GİRİŞ SINAVI Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna, giriş sınavı sonuçlarına göre Kurum ana ve danışma hizmet birimlerinde istihdam edilmek

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

Vergi Ýncelemelerinde

Vergi Ýncelemelerinde 2011-24 Vergi Ýncelemelerinde Sirküler 2011/24 Ýstanbul, 05.01.2011 Vergi Ýncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar 1) Genel Bilgi: 01 Aðustos 2010 tarihli Resmi Gazete'de yayýmlanmýþ olan 6009 sayýlý "Gelir

Detaylı

Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun

Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun Kanun Numarasý : 2972 Kabul Tarihi : 18/1/1984 Resmi Gazete : Tarih: 18/1/1984 Sayı: 18285 1 2 MAHALLÎ ÝDARELER ÝLE

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý 2009-29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý Ýstanbul, 6 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý.. Genel Açýklamalar: 2009/4802

Detaylı

Eðitim Hastaneleri, Hekimler, Atama ve Nakilleri ile Yargý Kararlarý

Eðitim Hastaneleri, Hekimler, Atama ve Nakilleri ile Yargý Kararlarý Eðitim Hastaneleri, Hekimler, Atama ve Nakilleri ile Yargý Kararlarý TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ MERKEZ KONSEYÝ GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil Sok. No:2 Kat:4, 06570 Maltepe / ANKARA Tel: (0 312) 231 31

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına İlişkin Duyuru (Tesmer)

SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına İlişkin Duyuru (Tesmer) SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına İlişkin Duyuru (Tesmer) 24 Mart 2007 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 26472 Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşüvirler Odaları

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Bir Kariyer Meslek Grubu Olarak Uzmanlýk ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Örneði: Yasama Uzmanlýðý Mehmet Ali Aydýn* 1. Giriþ Yeni yüz yýla girerken yaþanan hýzlý deðiþim ve geliþmeler, sosyal kurumlarý

Detaylı

ASIL ÝÞVEREN - ALT ÝÞVEREN ÝLÝÞKÝSÝ TANIM VE KAVRAMLAR Erdoðan ÇUBUKÇU*

ASIL ÝÞVEREN - ALT ÝÞVEREN ÝLÝÞKÝSÝ TANIM VE KAVRAMLAR Erdoðan ÇUBUKÇU* TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt: 21 Sayý: 2-3 ASIL ÝÞVEREN - ALT ÝÞVEREN ÝLÝÞKÝSÝ TANIM VE KAVRAMLAR Erdoðan ÇUBUKÇU* GÝRÝÞ 4857 sayýlý Ýþ Kanunu ile deðiþtirilen bir önceki 1475 sayýlý Ýþ Kanunu'nun

Detaylı

STAJ YÖNETMELÝÐÝ Gönderen : guliz - 17/11/2008 19:18

STAJ YÖNETMELÝÐÝ Gönderen : guliz - 17/11/2008 19:18 STAJ YÖNETMELÝÐÝ Gönderen : guliz - 17/11/2008 19:18 Konu: Staj Yönetmeliði Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 09:41 TÜRKÝYE SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER VE YEMÝNLÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODALARI BÝRLÝÐÝ

Detaylı

CHP takipte! MUTLULUKLAR. Sp r. Esnaf. sahilinde. manzara. akp suç duyurusunda bulundu böcek Patladı. Antalya ya Ölüm Suyu içirecekler..

CHP takipte! MUTLULUKLAR. Sp r. Esnaf. sahilinde. manzara. akp suç duyurusunda bulundu böcek Patladı. Antalya ya Ölüm Suyu içirecekler.. CHP takipte! - Sayfa 6 da akp suç duyurusunda bulundu böcek Patladı - Sayfa 6 da ö el habe MUTLULUKLAR - - - - T - Sayfa 6 Esnaf Sayfa 6 3 Antalya ya Ölüm Suyu içirecekler.. Sp r sahilinde manzara www.akdenizgercek.com

Detaylı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKACILIK UZMAN YARDIMCILIĞI BDDK UZMAN YARDIMCILIĞI. (14-15 Kasım 2015)

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKACILIK UZMAN YARDIMCILIĞI BDDK UZMAN YARDIMCILIĞI. (14-15 Kasım 2015) BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKALAR YEMİNLİ MURAKIP YARDIMCILIĞI BANKACILIK UZMAN YARDIMCILIĞI BDDK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI BROŞÜRÜ (14-15 Kasım 2015) İÇİNDEKİLER 1. KURUM HAKKINDA

Detaylı

(*) (5786 sayılı Kanunun 19'uncu maddesi ile çıkarılmadan önceki şekli)"serbest Muhasebecilik",

(*) (5786 sayılı Kanunun 19'uncu maddesi ile çıkarılmadan önceki şekli)serbest Muhasebecilik, Kanun Adı: SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU Kanun No: 3568 Kabul Tarihi: 1/6/1989 Resmi Gazete Sayısı: 20194 Resmi Gazete Tarihi: 13/6/1989 Amaç Madde 1- Bu Kanunun

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR TANIM Kişi ve şirketlere ait işletmelerin muhasebe sistemlerini kuran, geliştiren; muhasebe, finans ve mali (para ile ilgili) konularda belgelere dayanarak inceleme ve denetim yapan, mali tabloların ve

Detaylı

T.C SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ISPARTA İLİ ŞARKİKARAAĞAÇ İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

T.C SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ISPARTA İLİ ŞARKİKARAAĞAÇ İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI T.C AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ISPARTA İLİ ŞARKİKARAAĞAÇ İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI BELİRSİZ SÜRELİ PERSONEL ALIM İLANI Isparta İli

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

SİRKÜLER 2017/25. Son üç takvim yılı itibarıyla, ilgili her takvim yılında ihracat yapmak şartıyla yıllık ortalama ihracatı;

SİRKÜLER 2017/25. Son üç takvim yılı itibarıyla, ilgili her takvim yılında ihracat yapmak şartıyla yıllık ortalama ihracatı; SİRKÜLERİN SİRKÜLER 2017/25 Tarihi : 24.03.2017 Konusu : 23.03.2017 Tarihinden İtibaren Uygulanmak Üzere Son 3 Takvim Yılı İtibarıyla İlgili Her Takvim Yılında İhracat Yapmak Şartıyla Yıllık Ortalama İhracatı

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

KARA, DENÝZ, HAVA HARP OKULU NA GÝRMEK ÝSTEYEN KIZ VE ERKEK ADAYLARIN DÝKKATÝNE!

KARA, DENÝZ, HAVA HARP OKULU NA GÝRMEK ÝSTEYEN KIZ VE ERKEK ADAYLARIN DÝKKATÝNE! KARA, DENÝZ, HAVA HARP OKULU NA GÝRMEK ÝSTEYEN KIZ VE ERKEK ADAYLARIN DÝKKATÝNE! GENEL BAÞVURU KOÞULLARI a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaþý olmak, b) Yapýlacak arþiv araþtýrmasý ve soruþturma sonucunda þüpheli

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat /167-1 BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat /167-1 BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 23.12.2015/167-1 BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Yönetmelik değişikliği ile 3568 sayılı Kanun uyarınca staj yapan veya hizmetleri

Detaylı

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (E-KPSS)

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (E-KPSS) ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (E-KPSS) E-KPSS Nedir? E-KPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı), Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu engellilerin engel grupları ve eğitim durumlarına göre yapılan

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ARAÇLARIN ÝMAL, TADÝL VE MONTAJI HAKKINDA YÖNETMELÝK Cuma, 28 Kasým 2008

ARAÇLARIN ÝMAL, TADÝL VE MONTAJI HAKKINDA YÖNETMELÝK Cuma, 28 Kasým 2008 ARAÇLARIN ÝMAL, TADÝL VE MONTAJI HAKKINDA YÖNETMELÝK Cuma, 28 Kasým 2008 28 Kasým 2008 CUMA Resmî Gazete Sayý : 27068 YÖNETMELÝK Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýndan: ARAÇLARIN ÝMAL, TADÝL VE MONTAJI HAKKINDA

Detaylı

Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý

Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý Pazar, 21 Eylül 2014 Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý Mehmet

Detaylı

Organ Nakli Merkezi Açılmasına İlişkin Lisans Başvuru Şartları ve Yeterlilik

Organ Nakli Merkezi Açılmasına İlişkin Lisans Başvuru Şartları ve Yeterlilik Sağlık Bakanlığından; Organ Nakli Merkezi Açılmasına İlişkin Lisans Başvuru Şartları ve Yeterlilik Bakanlığımızca yayımlanmış olan 2012/48 sayılı Genelge ile planlama kapsamında duyurulan Böbrek-Karaciğer

Detaylı

Kanun Adı: SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU Kanun No: 3568 Kabul Tarihi: 1/6/1989 Resmi Gazete Sayısı:

Kanun Adı: SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU Kanun No: 3568 Kabul Tarihi: 1/6/1989 Resmi Gazete Sayısı: Kanun Adı: SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU Kanun No: 3568 Kabul Tarihi: 1/6/1989 Resmi Gazete Sayısı: 20194 Resmi Gazete Tarihi: 13/6/1989 Amaç Madde 1 Bu Kanunun amacı,

Detaylı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU AÇIKTAN PERSONEL ALIM İLANI

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU AÇIKTAN PERSONEL ALIM İLANI BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU AÇIKTAN PERSONEL ALIM İLANI Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, "İstatistikçi", " Mimar", "Mühendis", "Teknisyen", "Hemşire", "Arşiv Memuru", "Memur" ve "Sekreter"

Detaylı

4857 SAYILI YENÝ ÝÞ KANUNU AÇISINDAN ÝÞÇÝNÝN YILLIK ÜCRETLÝ ÝZNÝ HAKKINDA DÜÞÜNCELER Erdoðan ÇUBUKCU*

4857 SAYILI YENÝ ÝÞ KANUNU AÇISINDAN ÝÞÇÝNÝN YILLIK ÜCRETLÝ ÝZNÝ HAKKINDA DÜÞÜNCELER Erdoðan ÇUBUKCU* 4857 SAYILI YENÝ ÝÞ KANUNU AÇISINDAN ÝÞÇÝNÝN YILLIK ÜCRETLÝ ÝZNÝ HAKKINDA DÜÞÜNCELER Erdoðan ÇUBUKCU* I. GÝRÝÞ 1475 sayýlý Ýþ Kanununu deðiþtiren 4857 sayýlý Ýþ Kanununun md. 53/2 de yýllýk ücretli izin

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Yýl: 43 Sayý: 4-5-6 Nisan - Mayýs - Haziran 2006. TMMOB ORMAN MÜHENDÝSLERÝ ODASI ADINA SAHÝBÝ Ali KÜÇÜKAYDIN. YAYIN SORUMLUSU Ümit YILIK

ÝÇÝNDEKÝLER. Yýl: 43 Sayý: 4-5-6 Nisan - Mayýs - Haziran 2006. TMMOB ORMAN MÜHENDÝSLERÝ ODASI ADINA SAHÝBÝ Ali KÜÇÜKAYDIN. YAYIN SORUMLUSU Ümit YILIK TMMOB ORMAN MÜHENDÝSLERÝ ODASI ADINA SAHÝBÝ Ali KÜÇÜKAYDIN YAYIN SORUMLUSU Ümit YILIK YAYIN YÖNETMENÝ Okan ÇANÇÝN YAYIN KURULU Dr. Said DAÐDAÞ Hanifi AVCI Osman TURUNÇ Özer ÖZGÜÇ S.Iþýk DERÝLGEN Zeki KAMACI

Detaylı

KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAMIN DENETÝMÝ VE SOSYAL GÜVENLÝK REFORMUYLA YAPILAN DÜZENLEMELER

KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAMIN DENETÝMÝ VE SOSYAL GÜVENLÝK REFORMUYLA YAPILAN DÜZENLEMELER I- GÝRÝÞ KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAMIN DENETÝMÝ VE SOSYAL GÜVENLÝK REFORMUYLA YAPILAN DÜZENLEMELER Yakup SÜNGÜ * Kayýt dýþý istihdam; nedenleri, sonuçlarý, ekonomik, mali ve sosyal etkileri çok farklý þekillerde

Detaylı

Malullük,Yaþlýlýk,Ölüm Sigortalarý Prim Oranlarýnýn Ýþveren Hissesinden 5 Puan

Malullük,Yaþlýlýk,Ölüm Sigortalarý Prim Oranlarýnýn Ýþveren Hissesinden 5 Puan 2008-97 Malullük,Yaþlýlýk,Ölüm Sigortalarý Prim Oranlarýnýn Ýþveren Hissesinden 5 Puan Ýstanbul,20.11.2008 Sirküler Sirküler Numarasý: Elit 2008-97 Malullük, Yaþlýlýk ve Ölüm Sigortalarý Prim Oranlarýnýn

Detaylı