T.C. ULAġTIRMA, DENĠZCĠLĠK ve HABERLEġME BAKANLIĞI Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ULAġTIRMA, DENĠZCĠLĠK ve HABERLEġME BAKANLIĞI Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü"

Transkript

1 T.C. ULAġTIRMA, DENĠZCĠLĠK ve HABERLEġME BAKANLIĞI Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü KARAYOLU TAġIMACILIK FAALĠYETLERĠ MESLEKĠ YETERLĠLĠK SINAVI (30 HAZĠRAN 2012) YURTĠÇĠ EġYA-KARGO TAġIMACILIĞI ÜST DÜZEY YÖNETĠCĠ SINAV SORULARI (ÜDY 4) (A) ADI: SOYADI: Bu kitapçık 50 (elli) soru ve 12 (on iki) sayfadan oluģmaktadır. Sınav süresi 60 dakikadır. Sınav bitiminde cevap kağıdı ile birlikte iade edilecektir.

2 2

3 1. Ticari amaçla yük ve yolcu taģıyan motorlu araç sürücüleri, olağanüstü durumlar hariç 24 saatlik herhangi bir süre içinde toplam olarak en fazla kaç saat çalıģabilirler? A. 8 saat B. 9 saat C. 10 saat D. 12 saat 2. ADR ye göre, 7,5 tondan daha fazla tehlikeli madde taģıyan araçlarda bulundurulması gereken yangın söndürme cihazının miktarı aģağıdakilerden hangisidir? A. 6 kg B. 8 kg C. 12 kg D. 14 kg 3. ADR' ye göre; yanıcı sıvı maddelerin tehlike sınıfı aģağıdakilerden hangisidir? A. Sınıf 3 B. Sınıf 4 C. Sınıf 5 D. Sınıf 6 4. AĢağıdaki kurumlardan hangisi Anayasa ya göre yürütme yetkisine sahip değildir? A. Cumhurbaşkanlığı B. Başbakanlık C. T.B.M.M D. Bakanlar Kurulu 5. ĠĢletmenin nakit giriģ ve çıkıģlarının miktar ve zaman bakımından uyumlaģtırılmasını sağlayan kısa vadeli planı aģağıdakilerden hangisidir? A. Nakit Bütçesi B. Proforma Bilanço C. Proforma Gelir Tablosu D. Proforma Fon Akım Tablosu 6. AĢağıdakilerden hangisi duran varlıkların finansmanında kullanılmaması gereken bir finansman kaynağıdır? A. Tahvil ihracı B. Oto finansman C. Hisse senedi ihracı D. Ticari Kredi 3

4 7. Solunum durması hangi yöntemle tespit edilir? A. Gez - Göz - İzle yöntemi B. İlk - Son - Say yöntemi C. Bak - Dinle - Hisset yöntemi D. Hipokrat Yöntemi 8. Omurga kırığı olan yaralıya aģağıdaki uygulamalardan hangisi kesinlikle yapılmaz? A. Dik oturur pozisyon vermek B. Sert bir zemine sırt üstü yatırmak C. Uzun tahta atellerle vücudu tespit etmek D. Taşıma esnasında baş, boyun, gövde ve ayakları aynı hizada tutmak 9. ĠĢ gücü genel envanterinin tanımı aģağıdakilerden hangisidir? A. Gelecekteki personel arzıdır B. Gelecekteki personel talebidir C. Mevcut personelinin sayı olarak belirlenmesidir D. Tüm personele ait bilgilerin çeşitli ölçütlere göre analizidir 10. Bir iģletmede, pozisyonları önceden tanımlanmıģ ve değerleri belirlenmiģ derecelere yerleģtirilmesini sağlayan iģ değerleme yöntemi aģağıdakilerden hangisidir? A. İş sınıflandırma B. İkili kıyaslama C. İş sıralaması D. Dahili kıyaslama 11. ĠĢ Kanununa göre nitelikleri bakımından en fazla kaç iģ günü süren iģlere süreksiz iģ denir. A. 10 B. 20 C. 30 D ĠĢçi alacaklarında zamanaģımı süresi kaç yıldır? A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 4

5 13. "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, üç veya daha fazla kiģi tarafından birlikte iģlenmesi halinde, verilecek ceza... artırılır." Yukarıdaki boģluğa aģağıdakilerden hangisi gelmelidir? A. Yarı oranında B. Bir kat C. İki kat D. Üç kat 14. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre, aģağıdakilerden hangisi bir kaçakçılık fiili değildir? A. Transit rejimi çerçevesinde taşınan serbest dolaşımda bulunmayan eşyayı, rejim hükümlerine aykırı olarak gümrük bölgesinde bırakmak veya buna teşebbüs etmek. B. Gümrük işlemine tabi tutmaksızın Türkiye'ye ithale teşebbüs edilen herhangi bir eşyayı bilerek taşımak. C. Antrepo veya geçici depolama yerlerindeki eşyayı gümrük idaresinin izni olmadan kısmen veya tamamen çıkarmak veya değiştirmek. D. TIR Karnesi kapsamında taşınan eşyaların özet beyanda belirtilen miktardan eksik çıkması 15. AĢağıdakilerden hangisi depolamadaki "iklim risk" faktörlerinden biri değildir? A. Isı değişiklikleri B. Oksijen C. Soğuk D. Mekanik şok 16. AĢağıdakilerden hangisi temel depo içi operasyon süreçlerinden biri değildir? A. Ürün birleştirme B. İstifleme ve raflama C. Fiziksel depolama D. İmalat faaliyetleri 17. Ġçinde millileģmemiģ ithal eģya ile ihracat amaçlı malların konulabileceği depoya ne ad verilmektedir? A. Lojistik Depo B. İhracat Depo C. Antrepo D. Cep Depo 18. Lojistik sistemde sipariģ, dönüģüm sonunda hangi çıktıya dönüģmektedir? A. Teslim edilmiş ürün B. Kullanılmış kaynak C. Karşılanmış sipariş D. İhtiyaç 5

6 19. AĢağıdakilerden hangisi "Tedarikçiler ile Ģirket arasında gerçekleģen rota seçimi, taģıma, araç- kargo takibi, v.b lojistik faaliyetlerdir" ifadesinin karģılığıdır? A. Tersine lojistik B. Giden lojistik C. Gelen lojistik D. Üçüncü taraf lojistik 20. Herkese karģı değil de, belli Ģahıslara karģı ileri sürülebilen haklara ne denir? A. Mutlak Haklar B. Nispi Haklar C. Mülkiyet Hakkı D. Oturma Hakkı 21. MüĢterileri anlamak onun, ihtiyaçları çevresinde ürün ve hizmetleri özelleģtirebilmek aģağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir? A. Müşterileri elde tutmak B. Yatırımın geri dönüşü C. Müşteri değeri D. Müşteri farklılaştırması 22. AĢağıdakilerden hangisi MüĢteri ĠliĢkileri Yönetiminin amaçlarından biri değildir? A. Rakip maliyet analizi yapmak B. Müşteri tatminini geliştirmek C. Müşteri değeri yaratmak D. Müşteri etkileşimi sağlamak 23. "Karayolu TaĢıma Yönetmeliğine göre, Yurtiçi ve Ġliçi Nakliyat Ambarı ĠĢletmeciliği yapmak üzere N2 yetki belgesi almak için baģvuranların aynı unvanla, Ģube ya da acente Ģeklinde üç coğrafi bölgede... ilde olmak üzere en az... ilde örgütlenmesini tamamlamıģ olmaları Ģarttır." Yukarıdaki boģlukları doldurunuz. A. Birer - üç B. İkişer - altı C. Üçer - dokuz D. Dörder - on iki 24. Karayolu TaĢıma Yönetmeliğine göre, L1 yetki belgesi sahiplerinin taģıt belgelerine kaydettirebilecekleri maksimum sözleģmeli taģıt sayısı aģağıdakilerden hangisidir? A. Sahibi oldukları özmal taşıt sayısının 10 katına kadar B. Sahibi oldukları özmal taşıt sayısının 20 katına kadar C. Sahibi oldukları özmal taşıt sayısının 30 katına kadar D. Sahibi oldukları özmal taşıt sayısının 50 katına kadar 6

7 25. AĢağıdakilerden hangisi hizmet pazarlamasında pazarlama bileģenlerinden değildir? A. Hedef kitle B. Süreç C. Satın alma D. Fiziksel belirti (Kanıt) 26. Bireylere, ailelere, gruplara ve diğer kuruluģlara mal ve hizmetlerin sunulması ve değiģim yoluyla ihtiyaç ve isteklerinin karģılanması olarak bilinen ekonomik ve sosyal sürece ne ad verilir? A. Koordinasyon B. Pazarlama C. Plânlama D. Finansman 27. Bir aracın güvenle taģıyabileceği en çok yük ağırlığına veya yolcu sayısına ne denir? A. Dingil Ağırlığı B. Yüklü Ağırlık C. Taşıma Sınırı D. Gabari 28. AĢağıdakilerden hangisi gerçek kiģi tacirler açısından tutulması zorunlu defterlerden biri değildir? A. Karar defteri B. Büyük defter C. Envanter defteri D. Yevmiye defteri 29. Türk Ticaret Kanununa göre, her tacir, ticari iģletmenin açıldığı günden itibaren kaç gün içinde ticari iģletmesini ve seçtiği ticaret unvanını, iģletme merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve ilan ettirmeye mecburdur? A. 7 gün B. 10 gün C. 15 gün D. 30 gün 30. AĢağıda verilen sınır kapıları ile bu kapıların bulunduğu ile ve çıkıģ yapılan ülke eģleģmesinde hangisi doğrudur? A. İpsala-Edirne-Bulgaristan B. Hamzabeyli-Kırklareli-Bulgaristan C. Sarp-Artvin-Gürcistan D. Habur-Silopi-Irak 7

8 31. Vergi süreci ile ilgili olarak aģağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? A. Tahakkuk-Tarh-Tebliğ-Tahsil B. Tahakkuk-Tebliğ-Tarh-Tahsil C. Tebliğ-Tarh-Tahakkuk-Tahsil D. Tarh-Tebliğ-Tahakkuk-Tahsil 32. Dar mükelleflerin vermek zorunda olduğu beyanname aģağıdakilerden hangisidir? A. Münferit Beyanname B. Muhtasar Beyanname C. Geçici Vergi Beyannamesi D. Gelir Vergisi Beyannamesi 33. AĢağıdakilerden hangisi Toplam Kalite Yönetimi sistemi içerisindeki Ölçme ve Değerlendirme Maliyetleri nden birisidir? A. Kalite planlaması B. Tedarikçi garantisi C. Stok değerlemesi D. Kalite eğitimi 34. Toplam Kalite Yönetimine göre, düzeltilmesi istenen maliyetleri oluģturan hataların sebeplerini ve toplam maliyetler içindeki payını belirlemek için bu hataların probleme olan katkılarının derecesine göre sıralandığı analiz yöntemi aģağıdakilerden hangisidir? A. Oran analizi B. Trend analizi C. Pareto analizi D. Mamül analizi 35. AĢağıdakilerden hangisi trafik kazasında "asli kusur sebebi sayılmaz? A. Arkadan çarpmak, B. Kurallara uygun park etmiş araçlara çarpmak, C. Aracın taşıma sınırının üstünde yük ve yolcu almak, D. Karşı yönden gelen trafiğin kullanıldığı şeride girmek, 36. Karayolu TaĢıma Yönetmeliğine göre, araç tescil belgesine iģlenmemiģ tadilat nedeniyle taģıt belgesinden re sen düģümü yapılan araçların nitelikleri ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirildikten sonra yeniden taģıt belgesine kayıt ettirilmek istenilmesi halinde, taģıt belgesine ne zaman kaydedilebilir? A. Tadilatın araç tescil belgesine işlenmesinden itibaren 15 gün içinde B. Tadilatın araç tescil belgesine işlenmesinden itibaren 30 gün içinde C. Taşıtın re sen düşümü tarihinden itibaren 60 gün içinde D. Taşıtın re sen düşümü tarihinden itibaren 60 gün sonra 8

9 37. Karayolu TaĢıma Yönetmeliği'ne göre, yetki belgesi sahipleri, yetki belgesinin geçerlilik süresi boyunca faaliyetine sürekli olarak kaç aydan fazla ara veremezler? A. 3 B. 6 C. 12 D Karayolu TaĢıma Yönetmeliği'ne göre, taģımacının sorumluluğu kapsamında aģağıdakilerin hangisi yanlıģtır? A. Taşımacı, acentesinin acentelik sıfatı ile bu kanun kapsamındaki faaliyetlerden kısmen sorumludur. B. Taşımacı eşyanın güvenlik içinde taşınmasından sorumludur. C. Taşımacı eşyayı taahhüt ettiği yere kadar götürmekle sorumludur. D. Taşımacı çevre kirliliği ile ilgili mevzuat hükümlerine uymak zorundadır. 39. Karayolu TaĢıma Yönetmeliği'ne göre, P2 yetki belgesi sahipleri, yurtiçi yerleģim merkezleri arasındaki taģıma iģlerinde, hangi yetki belgesi sahiplerinin taģıtlarını da kullanabilirler? A. M1 - M2 B. M2 - M3 C. M1 - M3 D. M2 - L2 40. Karayolu TaĢıma Yönetmeliği'ne göre, yurtiçi eģya taģımacılığı alanında acentelik yapmak üzere yetki belgesi almak için baģvuranların aģağıdakilerden hangisini yerine getirmeleri Ģarttır? A. L1, N1 veya N2 yetki belgesi sahibi gerçek veya tüzel kişilerden en az birisiyle acentelik sözleşmesi bulunması B. K1 yetki belgesi sahibi bir gerçek kişiyle acentelik sözleşmesi bulunması C. M2 ve N2 yetki belgesi sahibi gerçek veya tüzel kişilerle acentelik sözleşmesi bulunması D. K2 veya C2 yetki belgesi sahibi gerçek veya tüzel kişilerden en az birisiyle acentelik sözleşmesi bulunması 41. Karayolu TaĢıma Yönetmeliği hükümlerine aykırılıktan dolayı yapılan re sen düģümler sonucu asgari kapasitenin altına düģülmesi halinde yeterli sayı/kapasitenin sağlanması için verilen süre aģağıdakilerden hangisidir? A. Re sen düşüm nedeniyle kapasite altına düşüldüğü tarihten itibaren 30 gün B. Re sen düşüm nedeniyle kapasite altına düşüldüğü tarihten itibaren 60 gün C. Re sen düşüm nedeniyle kapasite altına düşüldüğü tarihten itibaren 90 gün D. Re sen düşüm nedeniyle kapasite altına düşüldüğü tarihten itibaren 120 gün 9

10 42. Karayolu TaĢıma Yönetmeliğine göre, yetki belgesi sahiplerinin faaliyetleri aģağıda belirtilen durumlardan hangisinde 10 gün süreyle geçici olarak durdurulur? A. Bakanlıkça istenen ve süresi içinde Bakanlığa verilmesi gereken bilgi ve belgelerin ikinci kez istenildiği halde verilmemesi B. Araçların ağırlık ve boyutlarına, ilişkin kurallara uygun faaliyette bulunmamak nedeniyle 1 yıl içinde 3 kez uyarma alınması C. Tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin mesleki saygınlık niteliğini kaybetmiş olmaları D. Asgari kapasitenin altına düşecek şekilde taşıt satışı yapılması 43. Verginin, üzerinden alındığı Ģey, fiil veya olaylara ne ad verilmektedir? A. Verginin konusu B. Verginin tahsili C. Verginin matrahı D. Verginin tahakkuku 44. Vergi Usul Kanunu'na göre aģağıdakilerden hangisi yanlıģtır? A. Defterlere geçirilen bir kaydı çizmek veya silmek suretiyle okunamaz hale getirmek yasaktır. B. Defterlerde kayıtlar arasında yazılmaya mahsus olan satırlar çizilmeksizin boş bırakılabilir. C. Ciltli defterlerde, defter sayfaları ciltten koparılamaz. D. Defterlerde yeri değiştirilebilen ve tasdiklenmiş yapraklarda bu yaprakların sırası bozulamaz. 45. Karayolları Trafik Kanununda düzenlenen Garanti Fonu aģağıdaki zararlardan hangisini karģılamaz? A. Kazanın meydana geldiği tarihte geçerli olan teminat tutarları dâhilinde zorunlu mali sorumluluk sigortasını yaptırmamış olan işletenlerin neden olduğu bedensel zararları B. Zorunlu mali sorumluluk sigortasını yapan sigortacının mali bünye zafiyeti nedeniyle sürekli olarak bütün branşlarda ruhsatlarının iptal edilmesi ya da iflası halinde sigortacının ödemekle yükümlü olduğu maddi ve bedensel zararları C. Çalınan ve ya gasp edilen aracın kazaya karışması ve işletenin kusursuzluğu nedeniyle sorumlu tutulamaması durumunda kişiye gelen zararları D. Çalınan veya gasp edilen aracın bedelini 46. Yerel veya uluslararası bir nakliyecinin eģya taģıma ile ilgili mal sahiplerine ve / veya diğer taģımacılara karģı sigortaladığı menfaati ve poliçenin tipi aģağıdakilerden hangisidir? A. Eşyadaki hasarlar, direkt B. Eşyadaki kayıplar, dolaylı C. Navlun ödemeleri, aktif D. Yasal sorumluluklar, pasif 10

11 47. Ani ve beklenmedik risk faktörlerine karģı, önceden ödenen prim karģılığında olası riskin sigorta Ģirketine transferini kapsayan iki taraflı sözleģmeye ne denir? A. Korunma Sözleşmesi B. Sigorta Sözleşmesi C. Taşıma Sözleşmesi D. Kira Sözleşmesi 48. Karayolu TaĢıma Kanunu'na göre; sigortacılar hak sahibinin kaza veya zarara iliģkin belgeleri sigortacıya ilettiği tarihten itibaren, sorumluluk sigortası sınırları içinde kalan miktarı hak sahibine kaç iģ günü içerisinde ödemek zorundadır? A. 5 iş günü içinde B. 8 iş günü içinde C. 10 iş günü içinde D. 30 iş günü içinde 49. AĢağıdakilerden hangisi, Ticaret Hukuku'nun esasını saptayan sistemlerden biri değildir? A. Sübjektif Sistem B. Objektif Sistem C. Karma Sistem D. Basit Sistem 50. AĢağıdakilerden hangisi iģ hukukunun yardımcı kaynaklarından biridir? A. İlmi içtihatlar B. Örf ve adet hukuku kuralları C. Kanunlar D. Anayasa 11

12 SINAVDA UYULACAK KURALLAR Bu bölüm salon baģkanı tarafından sınav baģlamadan önce cevap kağıtları ve soru kitapçıkları adaylara dağıtıldıktan sonra yüksek sesle okunacaktır. 1. Sınav giriģ belgesi ve özel kimlik belgesi yanında bulunmayan adaylar kesinlikle sınava alınmayacaklardır. 2. Adaylar sınav bitiminde cevap kağıtları ile birlikte soru kitapçıklarını salon başkanına teslim etmek zorundadırlar. 3. Sınava girecek adaylar sınav başladıktan 15 dakika sonra salona alınmazlar. 4. Soru kitapçıklarını kontrol ederek; eksik veya baskı hatası olan kitapçıların değiştirilmesini salon başkanından isteyiniz. Cevap kağıdı üzerine yazacağınız yazı ve yapacağınız işaretlemelerde yumuşak uçlu kurşun kalemden başka kalem kullanmayınız. 5. Size verilen cevap kağıdında yazılı olan T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, sınav türü, bölümlerini kontrol ediniz. Sınav kitapçık türü bölümünü mutlaka doldurunuz. Cevap kağıdınız kullanılmayacak şekilde bozuksa, salon başkanından cevap kağıdınızın değiştirilmesini isteyiniz. 6. Sınava; karalama kağıdı, telsiz, silah, elektronik cihazlar vb. araçlarla girilmez. Bu Ģekilde sınava girenlerin sınavı geçersiz sayılır. Adaylara ait cep telefonları sınav süresince kapalı olarak Salon Başkanı na teslim edilecektir. 7. Cevap kağıdınızdaki imza bölümünü imzalayınız. Cevap kağıdı üzerindeki bilgilerde elle düzeltme yapmayınız. Bir hata varsa salon görevlilerine söyleyerek tutanak tutmalarını sağlayınız. 8. Cevaplarınızı, yuvarlağın dışına taşırmadan cevap kağıdındaki ilgili bölümü bularak işaretleyiniz. Yanlış karalamalarınızı düzeltirken yuvarlağın içini temizce siliniz. 9. Soru sayısı ve sınav süresi, soru kitapçığının üzerinde yazmaktadır. 10. Her sorunun 4 (dört) seçeneği vardır. Bu seçeneklerden sadece bir tanesi doğru cevaptır. Çift işaretlenmiş cevaplar yanlış cevap olarak değerlendirilir. 11. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevaba puan verilir, yanlış cevaplarınız dikkate alınmaz. Her soru eşit puandır. 12. Sınav süresince cevap kağıdınızın başkalarınca görülmesine izin vermeyiniz. Başkasının kağıdına bakmayınız. Sınav başladıktan sonra salon başkanı, gözetmen veya diğer adaylar ile konuşmayınız. Yetkililere soracağınız soruları sınav başlamadan önce sorunuz. Bilgisayar ortamında kopya analizi yapılacağından ikili ve toplu kopya çektiği anlaşılan adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. 13. Sorulara verdiğiniz cevapları herhangi bir Ģekilde almanız yasaktır. Bu kurala uymayanların sınavı geçersiz sayılır. 14. Sınavınız bittiğinde cevap kağıdını ve soru kitapçığını sıranın üzerinde kesinlikle bırakmayınız. Bunları salon görevlilerine teslim ederek salon aday yoklama listesinde adınızın karşısındaki ilgili sütunu imzalayınız. Sınavı biten adaylar sınav süresinin sonunu beklemeden salondan ayrılmak zorundadırlar. 15. Sınav süresi 60 dakika olup, sınavın ilk 15 (on beş) dakikası sınav salonundan çıkmak yasaktır. BAŞARILAR DİLERİZ. 12

T.C. ULAġTIRMA, DENĠZCĠLĠK ve HABERLEġME BAKANLIĞI Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü

T.C. ULAġTIRMA, DENĠZCĠLĠK ve HABERLEġME BAKANLIĞI Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü T.C. ULAġTIRMA, DENĠZCĠLĠK ve HABERLEġME BAKANLIĞI Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü KARAYOLU TAġIMACILIK FAALĠYETLERĠ MESLEKĠ YETERLĠLĠK SINAVI (10 MART 2013) ULUSLARARASI YOLCU TAġIMACILIĞI SÜRÜCÜ SINAV

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü KARAYOLU TAŞIMACILIK FAALİYETLERİ MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI (30 HAZİRAN 2012) YURTİÇİ EŞYA-KARGO TAŞIMACILIĞI SÜRÜCÜ

Detaylı

SRC SINAVI ÖRNEK SORU VE CEVAPLARI (son güncelleme 2008)

SRC SINAVI ÖRNEK SORU VE CEVAPLARI (son güncelleme 2008) SRC SINAVI ÖRNEK SORU VE CEVAPLARI (son güncelleme 2008) TRAFĠK KURALLARI VE CEZALAR 1) Kara Yolları Trafik Kanunu na göre; aģağıdakilerden hangilerinin yapılması yasaktır? A. Kanunda belirtilen hız limitlerinin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S103 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI (KD), KURUMSL YÖNETİM DERECELENDİRME

Detaylı

01 EKİM 2011 - Cumartesi 10.00 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI SINAVI

01 EKİM 2011 - Cumartesi 10.00 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI SINAVI NDOLU ÜNİVERSİTESİ 102 01 EKİM 2011 - Cumartesi 10.00 T.C. GÜMRÜK VE TİCRET BKNLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK MÜŞVİR YRDIMCILIĞI SINVI DYIN SOYDI :... DI :... TC KİMLİK NUMRSI :... SINV SLON NO:...

Detaylı

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar 25.02.2004 tarih ve 25384 sayılı Resmi Gazete (KTY Asıl) 08.09.2004 tarih ve 25577 sayılı Resmi Gazete (1. Değişiklik) 15.12.2004 tarih ve 25671 sayılı Resmi Gazete (2. Değişiklik) 26.02.2005 tarih ve

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı S104 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ SERMAYE PİYASASI KURULU

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S303 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE TÜM EMLAK MÜŞAVİRLERİ FEDERASYONU KONUT FİNANSMANI TANITIM VE PAZARLAMA DANIŞMANLIĞI (MORTGAGE

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ MLİYE BKNLIĞI MUHESEBT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHSEBE UZMNLIĞI ÖZEL SINVI 26 ŞUBT 2011 Saat: 10.00

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi MALİYE BAKANLIĞI MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCILIĞI ÖZEL YARIŞMA SINAVI 27 NİSAN 2013 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU. SATINALMA ve BÜTÇE TALİMATI

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU. SATINALMA ve BÜTÇE TALİMATI TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU SATINALMA ve BÜTÇE TALİMATI TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU SATINALMA ve BÜTÇE TALİMATI 1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu talimatın amacı, Türkiye Tenis Federasyonu nun merkez

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ C D E 120220111100 4. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ C D E 120220111100 4. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ V MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ C D E 120220111100 4. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ C D E 120220111100 4. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ T MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

Detaylı

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ STAJ VE SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ UYGULAMA YÖNERGESİ 1. Temel İlkeler 3568 sayılı Yasa

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 13/12/2014 Saat: 14.00

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 13/12/2014 Saat: 14.00 6. İTAPÇI TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 13/12/2014 Saat: 14.00 Adı ve Soyadı :... T.C. imlik No :...

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ B T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

ATÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER

ATÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER TÜRKİYE SERBEST MUHSEBECİ MLİ MÜŞVİRLER NKR ÜNĐVERSĐTESĐ VE YEMİNLİ MLİ MÜŞVİRLER SÜREKLĐ EĞĐTĐM MERKEZĐ TEMEL EĞİTİM VE STJ MERKEZİ TÜRMOB-TESMER STJ GİRİŞ SINVI 08 MRT 2014 - ST: 14.00 DI :... SOYDI

Detaylı

STAJ ve SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ UYGULAMA YÖNERGESİ (TASLAK) EYLÜL 2013 / ANKARA

STAJ ve SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ UYGULAMA YÖNERGESİ (TASLAK) EYLÜL 2013 / ANKARA STAJ ve SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ UYGULAMA YÖNERGESİ (TASLAK) EYLÜL 2013 / ANKARA İÇİNDEKİLER 1- Amaç ve Kapsam... 1 2- Hedefler... 1 3- TESMER Otomasyon Sistemi ( TEOS )... 2 4- Aday

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN DİĞER KURUM İŞLEMLERİ 344MV0063 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programları nda yer alan yeterlikleri

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HUDUTLARI DAHİLİNDE BULUNAN ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HUDUTLARI DAHİLİNDE BULUNAN ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HUDUTLARI DAHİLİNDE BULUNAN ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar; AMAÇ: MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı: a) Ordu Büyükşehir

Detaylı

AVUK ATLAR İÇİN YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ DÜZENLEME REHBERİ

AVUK ATLAR İÇİN YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ DÜZENLEME REHBERİ ANKARA BAROSU ANKARA BAROSU VERGİ VE İDARE HUKUKU KURULU AVUK ATLAR İÇİN YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ DÜZENLEME REHBERİ 2014 ANKAR A BAROSU AVUKATLAR İÇİN YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ DÜZENLEME

Detaylı

4389 Sayılı BANKALAR KANUNU

4389 Sayılı BANKALAR KANUNU 4389 Sayılı BANKALAR KANUNU 4491, 4672, 4684, 4743, 4842 ve 5020, 5189, 5228, 5354 Sayılı Kanunlar ve Anayasa Mahkemesi nin * 08.12.2007 tarih ve 26724 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 18.10.2007 tarih

Detaylı

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 099 Aralık 2009 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME

Detaylı

MUHASEBE DERSİ ÇALIŞMA NOTLARI

MUHASEBE DERSİ ÇALIŞMA NOTLARI HATAY MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MUHASEBE DERSİ ÇALIŞMA NOTLARI «USTALIK EĞİTİMİ» Erol YİĞİT (Muhasebe-Finansman Öğretmeni) erolyigit@hataymem.k12.tr erolyigit.googlepages.com 2008 İÇİNDEKİLER GENEL MUHASEBE

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE

PAZARLAMA VE PERAKENDE T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI PAZARLAMA VE PERAKENDE BĠREYSEL EMEKLĠLĠK SĠGORTASI 343FBS051 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

YÖNETMELİK TİCARİ HAVA TAŞIMA İŞLETMELERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-6A)

YÖNETMELİK TİCARİ HAVA TAŞIMA İŞLETMELERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-6A) 16 Kasım 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28823 Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: YÖNETMELİK TİCARİ HAVA TAŞIMA İŞLETMELERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-6A) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı