DEHA EĞİTİM KURUMLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEHA EĞİTİM KURUMLARI"

Transkript

1 7. GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK TESTİ SORU İ ( 1 20 ) ( Yanıt D ): daha ve henüz aynı anlama geldiği için fazla kullanılmıştır. TÜRKÇE ( 1 7 ) MATEMATİK ( 8 15 ) 1. ( Yanıt E ): Kütüphaneye ders çalışmak için gelmiştim. Durum: Kütüphaneye gelmek Amaç: ders çalışmak 8. ( Yanıt A ) : 5x = 4y eşitliğinin sağlanması için x = -4 ve y =-5 yazılabilir. z = 7x olduğuna göre z = 7.(-4) = -28 bulunur. 2. ( Yanıt D ): İşteş, bir eylemin birden fazla kişi tarafından birlikte yapıldığını ifade eder. -ş eki bu ilgiyi sağlayan ektir. 9. ( Yanıt B ) : Verilen ifadenin birler basamağını bulmak için faktöriyel değerleri açılır ve birler basamağında 0 bulunduğunda Bağrı-ş-ıyorlar (çocuklar) Dövü-ş-üyorlar (boksörler) Anla-ş-abilirim (herkesle) Haberle-ş-iriz (onunla) Geli-ş-ti (-ş eki olmasına rağmen bu eylem işteş değildir. Çünkü birden fazla kişinin karşılıklı yaptığı bir eylem söz konusu değilidir.) 3. geri kalan sayılar açılmaz. bulunur. 1! = 1 2! = 2.1 = 2 3! = = 6 4! = = 24 5! = = 120 ( Yanıt C ): bir ve çok sözcükleri birleşik yazılacaktı: birçok birler basamağında sıfırı bulduktan sonra kalan sayıları açmamıza gerek yoktur. Sonucu etkilemeyecektir Ve bulduğumuz sayılar toplanarak birler basamağı = 153 birler basamağındaki sayımız 3 bulunur. ( Yanıt B ): Bu cümledeki tamlama Davulun sesi dir. Davul-un + ses-i (belirtili İ.T.) Tamlayan (-ın) tamlanan (-ı) Leylek-in ömür-ü (leyleğin ömrü= belirtili İ.T.) 10. ( Yanıt E ) : 3 ( Yanıt A ): Dur-ak (fiil isim) El (isim) Ses (isim) Zarar (isim) Cam (isim) 3 x x = x 1 2 x x 1 2x x = -17 bulunur. 11. ( Yanıt B ) : Verilen denklemde x+y+z toplamını bulmak için denklemleri taraf tarafa toplayalım; ( Yanıt E ): Bu çocukta ne akıl var ne para. (ne ne) Onunla hem arkadaşız hem akraba. (hem hem) Onu aradık; üstelik not bile bıraktık. (üstelik) O kadar yoruldum ki hemen uyuyacağım. (ki) Annem bu gece uçak ile gelecek. (ile edat) 2x + 2y + 2z = -4 2(x + y + z) = -4 x + y + z = -2 bulunur. 1

2 12. ( Yanıt B ) : Üçer yıl arayla doğmuş üç kardeşin yaşları ortalaması 14 olduğuna göre ortanca kardeşin yaşı 14 e eşittir. 1. kardeş 2. kardeş 3. kardeş TARİH ( 16 20) 16. ( Yanıt D): Cumhurbaşkanlığı makamı Cumhuriyetin ilanı ile birlikte ortaya çıkan bir makamdır. Dolayısıyla 1921 anayasasında Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik Buna göre büyük kardeşin yaşı 17 olarak bulunur. bir karar olması beklenemez. 13. ( Yanıt E ) : Ardışık 10 pozitif tek sayının toplamı 1000 olduğuna göre ortanca sayıyı bulmak için sayıların toplamı sayı adedine bölünürse yani 1000/10 = 100 bulunur. 17. ( Yanıt D): Mondros Ateşkes Antlaşması ile Osmanlı ordularının dağıtılması ve silahların teslimi maddesi Osmanlı Devletini tamamen savunmasız bırakmaya yöneliktir ( Yanıt E): 100 Loyd George, Osmanlı Devletinin paylaşılması ve işgali projesinin mimarıdır. Projesi Kuruluş savaşında En büyük sayımız 109 olarak bulunur. amacına ulaşamayınca mudanyadan sonra istifa etmek zorunda kalmıştır. Bu da siyası yenilginin kabul edildiğinin göstergesidir. 14. ( Yanıt E ) : Bireysel emeklilik şirketi sorularında taksit tutarı formülünün tersi kullanılır. 19. ( Yanıt B): Anaparax( yaklaş. deg 1) Taksit faiz 50 x(13,6 1) 50 x12,6 = ,02 0,02 Osmanlı Devleti anayasası olan Kanun-i Esasiye göre devletin imzaladığı bir antlaşma Mebusan Meclisinde onaylanmak zorundadır. Sevr antlaşmasının imzalandığı sırada Mebusan Meclisi kapalı olduğundan onaylanma imkanı bulamamış ve hukuken geçersiz kalmıştır. 15. ( Yanıt D ) : a=15k, b=10k, c=6k değerlerini denklemde yerine yazarsak 15k k + 6k = 2 k = 2 bulunur. a değerini bulmak için 15.2 =30 bulunur. 20. ( Yanıt A): Şer iye (dini) mahkemelerinin kapatılması ve Medeni Kanunun kabulü ile Türkiye hukukta çağdaş ve laik bir hukuk anlayışına geçmiştir. 2

3 Muhasebe Dışı Envanter ALAN BİLGİSİ TESTİ SORU İ ( ) SAYIM ve DEĞERLEME(ölçüm) demektir. Değerleme yapılması Muhasebe Dışı Envanter kapsamına girmektedir. FİNANSAL MUHASEBE ( ) Aşağıda ek bilgi olarak Muhasebe İçi Envanter de açıklanmıştır. 21. ( Yanıt C ) : Muhasebe dışı envanterin yapılmasından sonra,belirlenen durumlara göre muhasebe ÖNEMLİ Hisse senetleri alış değeri ile kayıtlara girer ve yine alış değeri ile kayıtlardan çıkar. Alış Değeri < Satış Değeri = 645 MENKUL KIYMET SATIŞ KARI HS Alış Değeri > Satış Değeri =655 MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARI HS Menkul Kıymet alışı veya satışı sırasında yapılan giderler = 653 KOMİSYON GİDERLERİ HS kaydedilir. kayıtlarında gerekli düzeltmelerin yapılması ve düzeltme kayıtlarından sonra, gelir ve gider hesaplarının kar/zarar hesabı ile karşılaştırılarak ilgili döneme ilişkin faaliyet sonuçlarının saptanması işlemine MUHASEBE İÇİ ENVANTER denir.( Muhasebe içi envanter; YEVMİYE DEFTERİ ve BÜYÜK DEFTERE kaydedilir.) Muhasebe İçi Envanter 22. ( Yanıt C ) : KAYIT demektir. Kişilik Kavramı: İşletmenin, işletme sahiplerinden yöneticilerinden,personelinden ve diğer ilgililerden ayrı bir kişiliğe sahip olduğunu, buna bağlı olarak da işletmeye konan varlıkların işletmenin kişiliğine ait olduğunu kabul eder. Soruda borç senedini tahsil eden işletme sahibi olduğu için kişilik kavramı gereğince yapılması gereken kayıt aşağıdaki gibi olacaktır: / BORÇ SENETLERİ HS ORTAKLARA BORÇLAR HS / 24. ( Yanıt C ) : Az sayıda çeşitli mal satan işletmeler ARALIKSIZ ( Sürekli) envanter yöntemini kullanır. Bu işletmeler satılan malların maliyetini bildiklerinden her satıştan sonra maliyet kaydı yaparlar ve her satıştan sonra ne kadar kar veya zarar olduğunu tespit ederler. Aralıksız envanter yönteminde ticari mallar hesabının borç kalanı mevcut malın maliyetini yani, işletmede kalan, satılamayan malların maliyetini verir. Bu yöntemde mal sayım noksanları veya fazlaları 23. ( Yanıt D ) : İşletmenin varlıkları ve borçlarının fiziki sayımının yapılarak muhasebe kayıtlarında yer alan ekonomik değerler ile işletme kaynaklarının gerçek durumu yansıtıp yansıtılmadığına bakılması ve muhasebe kayıtları ile gerçek durum arasındaki farkların ortaya konması işlemine MUHASEBE DIŞI ENVANTER denir. (Muhasebe dışı envanter; ENVANTER DEFTERİNE kaydedilir..) muhasebeleştirilebilir. Bu yöntemde Fiili Depo = Ticari Mallar Hesabının Borç Kalanı olması gerekir. Fiili Depo> Ticari Mallar Hesabının Borç Kalanı ise aradaki fark = Sayım ve Tesellüm Fazlaları Fiili Depo < Ticari Mallar Hesabının Borç Kalanı ise aradaki fark = Sayım ve Tesellüm Noksanları hesabına alınır. 3

4 27. ( Yanıt E ) : Soruda; Fiili Depo : TL Kredi kurumlarından ya da sermaye piyasası araçları Ticari Mal Hesabının Borç Kalanı : TL ile sağlanan borçlar mali borçlar grubunu oluşturur. Tek olarak verildiğine göre aradaki 400 TL lik fark Düzen Hesap Planında Mali Borçlar grubunda yer alan hesaplar şunlardır: noksanlıktır. Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye 300 Banka Kredileri kaydı aşağıdaki gibi olacaktır: 303 Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve / Faizleri 304 Tahvil Anapara Borç Taksit ve Faizleri SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI 400 TİCARİ MALLAR 305 Çıkarılmış Bono ve Senetler Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler / 308 Menkul Kıymet İhraç Farkı ( - ) 309 Diğer Mali Borçlar 25. ( Yanıt B ) : Bu grupta yer almayan hesap Kamu Kesimi Tahvil Senet ve Bonolarıdır. ( 112 Kamu Kesimi Tahvil İşletmelerin sahip oldukları menkul kıymetlerin borsa veya piyasa değerlerinde sürekli olarak değer azalması saptandığında, meydana gelen gider ve zararların ait olduğu dönemin gider veya zararı olarak muhasebeleştirilmesi DÖNEMSELLİK KAVRAMI gereğidir. Senet ve Bonoları Hesabı MENKUL KIYMETLER arasında yer alan bir hesaptır.) 28. ( Yanıt B ) : 26. ( Yanıt C ) : İşletmenin Sürekliliği Kavramı : Bu kavram,işletmelerin faaliyetlerini bir süreye bağlı olmaksızın sürdüreceğini ifade eder.bu nedenle işletme, sahiplerinin yada hissedarlarının yaşam süreleriyle bağlı değildir.işletmenin sürekliliği kavramı maliyet esasının temelini oluşturur.diğer bir ifadeyle işletmenin sahip olduğu kıymetlerinin tamamının dönem içinde veya sonunda nakde çevrilmeyeceği esasına dayanır.bu kavramdan hareket edildiğinde, herhangi bir tarihte veya dönem sonunda işletme durumunun tespitinde,iktisadi kıymetlerin o günkü değeriyle değerlenmesi uygun olur.bu kavramın işletmeler açısından geçerliliğinin bulunmadığı veya ortadan kalktığı durumlarda ise,bu husus mali tabloların dipnotlarında açıklanır. İşletme peşin olarak mal aldığında aşağıdaki kaydı yapmıştır: / 153 TİCARİ MALLAR 191 İNDİRİLECEK KDV 100 KASA / Peşin olarak satın alınan mallar iade edildiğinde, satıcı işletmeye borç olmadığı için iade edilen malların bedeli kadar işletmenin alacağı ortaya çıkar ve aşağıdaki kayıt yapılır. / DİĞER TİCARİ ALACAKLAR TİCARİ MALLAR HESAPLANAN KDV /

5 Soruda; İşletme, TL si keşide edilen bir bono ve geriye kalanı ile KDV si kredili olmak üzere TL lik ticari mal almıştır. 29. ( Yanıt E ) : Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri hesabı hazır değerler grubunda indirim (-) unsurudur. Bu nedenle varlık hesabı olmasına rağmen düzenleyici hesap olduğu için çek keşide edildiğinde veya ödeme emri verildiğinde hesabın ilk olarak alacak tarafına kayıt yapılır. İşletme tarafından çek keşide edildiğinde veya ödeme emri verildiğinde yapılacak kayıt şöyle olacaktır. / XXXXXXXXXXX VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ / Buna göre yapılacak kayıt aşağıdaki gibidir. / 153 TİCARİ MALLAR İNDİRİLECEK KDV HS SATICILAR ( Kredili kısım) 321 BORÇ SENETLERİ HS ( Bono/senet keşide ederek ödeme) / 31. ( Yanıt B ) : Bir işletmenin belli bir tarihteki varlıklarını ve bu varlıkların sağlandığı kaynakları gösteren mali tabloya BİLANÇO denir. Bilançonun özellikleri şunlardır: Keşide edilen çekin lehdarı tarafından tahsil edildiğine ilişkin bilgi işletmeye ulaştığında ise yapılacak kayıt aşağıdaki gibi olacaktır. / 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ HESABI 102 BANKALAR HESABI / 30. ( Yanıt D ) : Ticari mal alımlarında aşağıdaki hesapların kullanımlarına dikkat edilmelidir. / 153 TİCARİ MALLAR 191 İNDİRİLECEK KDV HS 100 KASA HS ( Peşin Ödeme) 101 ALINAN ÇEKLER HS ( Çek ciro ederek ödeme ) 102 BANKALAR HS ( Mevduat hesabından ödeme) 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ ( Çek keşide ederek ödeme ) 121 ALACAK SENETLERİ HS ( Bono/senet ciro ederek ödeme ) 320 SATICILAR ( Kredili kısım) 321 BORÇ SENETLERİ HS ( Bono/senet keşide ederek ödeme) / Bilançoda aktiflerin gösterilmesinde maliyet değeri esası, borçların gösterilmesinde tahakkuk esası kabul edilir. Bilanço geçmiş dönem faaliyetlerine ilişkin bir belgedir. Bilanço belli muhasebe kavramları ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre düzenlenir. Bilançoda yer alan varlıkların ve kaynakların ifade edilmesinde ulusal para birimi esas alınır. Bilanço işletmenin belli bir tarihteki mali durumunu ifade eder. 32. ( Yanıt E ) : A) B) C) D) E) 5 Ödeme süresi geçmiş ve bu nedenle protesto edilmiş alacaklardır. Teminatlı alacaklar için şüpheli alacak karşılığı kaydı yapılmaz. Yazı ile birden fazla istenmiş ya da dava veya icra safhasındaki alacaklardır. Uzun vadeli alacaklar grubunda şüpheli alacak hesapları yoktur. Şüpheli alacaklar için İHTİYATLILIK KAVRAMI ilkesi gereği karşılık kaydı yapılır.

6 33. ( Yanıt C ) : MALİYET MUHASEBESİ ( ) İşletme, peşin bedelle ticari mal sattığında aşağıdaki kaydı yapar: / KASA YURT İÇİ SATIŞLAR HESAPLANAN KDV / 36. ( Yanıt E ) : Belli bir dönemde işletmenin öz sermayesinde, giderler ve işletmeden çekilen değerler hariç olağandışı faaliyetler veya arızi yapılan işlemler ve olaylar sonucunda meydana gelen azalışlara Bilanço yaklaşımında zarar denir. 37. ( Yanıt E ) : Değişken maliyet isteminin sağladığı yararlar şunlardır; Değişken maliyet yöntemi işletmede kara geçiş noktasının saptanmasında önemli rol oynar İşletmenin satış politikasının saptanmasına yardımcı olur. Stok değerlerinde sabit gider olmadığından stoktaki değişmeler kar ve zararı etkilemez ve dönem karları satışlarla orantılı olarak fiyat, gider ve üretim seviyesinin aynı kalması koçuluyla değişir. Üretim maliyeti ve gelir tabloları hem yöneticilerce kolay anlaşılır hem de karar vermelerine yardımcı olur. Değişken maliyetle birlikte uygulanan esnek bütçeli standart maliyetin kontrol işlevi artar. Değişken maliyet, mamul kombinezonu analizlerinde yardımcı olur. Değişken maliyet, işletmenin üretim seviyesinin saptanmasında yardımcıdır, Değişken maliyet, işletmede fiyatlandırma politikasında bir araçtır. İşletmede yapılacak makine ve teçhizat yenilemesi işi içinde Değişken maliyetten yararlanılır. Bir üretim aracını satın mı alalım, yoksa kiralayalım mı sorusuna yanıt ararken bu yönteme başvurulabilir. İşletmenin bir mamul veya hizmeti kendisinin üretmesi mi yoksa satın alması mı karlıdır? Bunun hesabında yöntem yararlı olmaktadır. Üretilmekte olan bir mamul veya hizmetin üretimine devam edelim mi yoksa üretime son mu verelim sorusuna da yanıt ararken direkt maliyet yönteminden yararlanılmaktadır. Satış tarihinden sonra müşteriye iskonto uygulandığında ise satış hasılatının düşürülmesi amacı ile SATIŞ İSKONTOLARI hesabı borçlandırılır. Bu bilgilere göre yapılacak muhasebe kaydı aşağıdaki gibi olacaktır: / SATIŞ İSKONTOLARI 500 İNDİRİLECEK KDV 90 KASA 590 / 34. ( Yanıt E ) : İşletme, vadesi gelen TL tutarındaki poliçeyi tahsil edilmesi için X Bankası na gönderdiğinde aşağıdaki kayıt yapılır. / 121 ALACAK SENETLERİ HS Tahsildeki Senetler 121 ALACAK SENETLERİ HS Cüzdandaki Senetler / Bankaya tahsile gönderilen senedin tahsil Edilmesi; / 100 KASA veya 102 BANKALAR HS KOMİSYON GİDERLERİ HS ALACAK SENETLERİ HS Tahsildeki Senetler / 35. ( Yanıt B ) : Standart ve gerçek birim maliyetler arasında karşılaştırma yapmak Değişken maliyet için doğru bir ifade değildir. Sapma analizlerinin ve saptanma zamanına göre maliyet sistemlerinden standart maliyet sisteminin konusudur. Üçüncü kişilerden tahsili ya da bunlar hesabına kesin borç kaydı bir yıl veya daha sonraki yıllarda yapılacak olan gelirlerin döneme ait kısımları 181 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI na kaydedilir. 6

7 42. ( Yanıt D ) : Normal maliyet yönteminde toplam maliyetler; Direkt ilk madde ve malzeme giderleri Direkt işçilik giderleri Değişken genel üretim giderleri (Sabit genel üretim giderleri x kapasite kullanım oranı) 4000 x %75 = 3000 Toplam üretim maliyeti ( Yanıt D ) : Fiili maliyet sistemini kullanan bir işletmede Tekdüzen Muhasebe Sistemi 7/A seçeneğine göre gerçekleşen direkt işçilik giderleri, Direkt İşçilik Giderleri Yansıtma hesabının alacağına kaydedilerek üretime yüklenir. Yapılacak yevmiye kaydı aşağıdaki gibidir; / 151 YARI MAMULLER ÜRETİM 721 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ YANSITMA / Normal maliyet yöntemine göre işletmenin birim üretim maliyeti: Toplam maliyet/ üretim miktarı/ üretim miktarı TL / br.= 4 TL/ br. 39. ( Yanıt C ) : Direkt ilk madde ve malzeme giderleri miktar farkı= (Fiili Miktar Standart Miktar) x Standart fiyat =(9 kg 10 kg ) x 300 TL= 300 TL = 300 TL x adet = TL (olumlu) Üretim miktarı= br x %75=7.500 br. ( birim üretim miktarı değil üretim kapasitesidir. Birim maliyetler fiili üretim miktarlarına göre hesaplanır! ) 43. ( Yanıt A ) : Bir işletmede harcamanın gidere dönüşmesi için harcama karşılığında elde edilen yararın, aynı dönemde tüketilmesi gerekir. Harcama karşılığında elde edilen yararın, gelecek dönemde tüketilmesi durumunda maliyet söz konusudur. 40. ( Yanıt D ): İşletmenin TL kar elde edebilmesi için gereken satış miktarı kaç birimdir ifadesinden hedeflenen karın olması durumunda başa baş noktası satış miktarının hesaplanacağı anlaşılmaktadır. 44. ( Yanıt C ) : İlk giren ilk çıkar yöntemine göre Üretime gönderilen toplam miktar = =5.100 br. Başabaş Toplam Sabit Maliyetler+ hed. kar noktası satış miktarı= Br.satış Fiyatı Br. Değişken maliyetler Üretime sevk maliyeti 600 x 7= TL x 7= TL 500 x 8 = TL TL Stok maliyeti 300 x 8 = TL Başabaş TL noktası satış miktarı= = BR 120 TL 80 TL 41. ( Yanıt A ) : Tahmini GÜG Tahmini Yükleme Oranı= Tahmini Faaliyet Hacmi TL Tahmini Yükleme Oranı= DİS Tahmini Yükleme Oranı= 2 TL/ DİS Üretime yüklenen genel üretim giderleri tutarları; DİS x 20 TL/DİS = TL 45. ( Yanıt İPT ) : Safha (evre) maliyet sistemini ağırlıklı ortalama maliyet yönteminde Toplam eşdeğer ürün miktarı şu şekilde hesaplanır; Tamamlanan + (Dönemsonu yarı mamul stoğu x Dönemsonu yarımamul tamamlanma derecesi) Şekillendirme = birim + (2.000 birim x %100) = birim birim = birim Not:Seçeneklerde doğru cevap olmadığından soru iptal edilmiştir. Fiili GÜG : TL -Tahmini GÜG : ( TL) TL (eksik tahmin= eksik yükleme) 7

8 52. ( Yanıt A ) : FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ ( ) A) Dönen varlıklardaki artış, duran varlıklardaki azalış, net işletme sermayesi artar, 46. ( Yanıt A) : dolayısıyla net işletme sermayesi etkilenir, İşletmenin temel ve ek finansal tabloların dışında yönetim gereksinimlerine göre hazırlanmış diğer tablolar ve finansal verilerin de kullanılarak yapılan analiz türü İç analiz dir. B) Kısa vadeli borçlardaki azalış, dönen varlıklardaki azalış, net işletme sermayesi etkilenmez. C) Dönen varlıklardaki artış, kısa vadeli borçlardaki artış, net işletme sermayesi etkilenmez. D) Sermayedeki azalış, duran varlıklardaki artış, 47. ( Yanıt E ) : net işletme sermayesi etkilenmez. E) Eğilim yüzdeleri analiz tekniği en az 5 yıllık (dönem) finansal tablolar ile yapılır. Birden fazla dönemi kapsadığı için eğilim yüzdeleri analiz tekniği dinamik analiz türüne verilebilecek en iyi tekniktir. Duran varlıklardaki artış, uzun vadeli borçlardaki artış, net işletme sermayesi etkilenmez. 48. ( Yanıt E ) : 53. ( Yanıt A ): Bilanço, işletmenin belirli bir tarihteki mali durumunu gösterir. Stok Bağımlılık Oranı; = KVYK (Hazır Değerler + Menkul Değerler) Stoklar 49. ( Yanıt C ) : Maaş ve ücretler, yolluklar, kira giderleri, amortisman giderleri vb. gelir tablosunun faaliyet giderleri bölümü içinde yer alır. = 1500 (500) = Yanıt C) 54. ( Yanıt D ) : A) Yatırım faaliyetlerinden sağlanan nakit, nakit akış tablosunu ilgilendirir. Fon akım tablosu ile ilgisi yoktur. B) Kısa vadeli yabancı kaynak azalışları, fon kullanımıdır. C) Sermaye artırımı, fon kaynağıdır. D) Dönen varlık tutarlarındaki artış, fon kullanımıdır. E) Finansal duran varlık alışları, fon kullanımıdır. Alacakların tahsil edilmesi, nakit kaynağıdır. Demirbaşların peşin satılması, nakit kaynağıdır. Yeniden değerleme yapılması, nakit kaynağıdır. Nakden sermaye artırılması, nakit kaynağıdır. Peşin mal ve hizmet alışı ise, nakit kullanımıdır. 55. ( Yanıt C ) : 51. ( Yanıt D ) : A) B) C) D) E) Ticari borçlardaki artışlar, fon kaynağıdır. Stoklardaki azalışlar, fon kaynağıdır. Dönem zararındaki azalışlar, fon kaynağıdır. Dönem zararındaki artışlar, fon kullanımıdır. Duran varlıklardaki azalışlar, fon kaynağıdır. Belirli bir tarihte, tarihi değerle muhasebeleştirilmiş olan varlıkların muhasebe kayıtlarına hesaplanan değerine defter değeri adı verilir. 8 göre

9 58. ( Yanıt C ) : Tespit riski (bulgu riski), denetçinin üzerinde kontrol sağlayabileceği risk türüdür. Çünkü bulgu riski doğrudan denetçiden kaynaklanan bir risktir. MUHASEBE DENETİMİ ( 56 70) 56. ( Yanıt D ) : Bağımsız denetim kuruluşunun bağımsız denetim görevini üstlenmeyi kabul ettiğini, bağımsız denetimin amacını ve kapsamını, bağımsız denetçinin müşteriye ve müşterinin bağımsız denetçiye karşı sorumluluklarını ve bağımsız denetim sonunda müşteriye verilecek olan bağımsız denetim raporu türlerine ilişkin hükümleri kapsayan yazılı belge bağımsız denetim sözleşmesidir. 59. ( Yanıt B ) : Bağımsız denetimin temel amacı mali tabloların genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygunluğunu belirlemektir. 60. ( Yanıt D ) : Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca bağımsız denetçi unvanları ve niteliklerine ilişkin Başdenetçi unvanının kazanılması için en az fiilen 8 yıl, kıdemli denetçi unvanının kazanılması için en az fiilen 10 yıl ve denetçi unvanının kazanılması için en az fiilen 3 yıl mesleki deneyim şarttır ifadesi yanlıştır. 57. ( Yanıt E ) : Bağımsız denetim raporunun ve inceleme raporunun bir örneği, bağımsız denetim kuruluşunu temsil ve ilzama yetkili kişinin imzasını taşıyan bir yazı ekinde en geç izleyen ilk iş günü mesai saati bitimine kadar müşterinin yönetim kurulu başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir. DENETİM EKİBİNDE YER ALACAK DENETÇİLERİN ÜNVANLARI ŞUNALARDIR; Sorumlu Ortak Başdenetçi: Bağımsız denetim kuruluşunda pay sahibi olup baş denetçi ünvanına haiz ve denetim çalışmasına kuruluş adına kendi kişisel sorumluluğu ile yürüten ve kuruluş adına bağımsız denetim raporlarını imzalamaya yetkili gerçek kişidir. Başdenetçi: Bu ünvanının kazanılması için en az fiilen 10 yıl deneyim Kıdemli denetçi: Bu ünvan için en az fiilen 6 yıl Denetçi: Bu ünvanının kazanılması için en az fiilen 3 yıl deneyim şarttır. Denetçi Yardımcıları: Bağımsız denetim kuruluşu tarafından en az fiilen 2 yıl süre ile staja tabi tutulurlar. Stajer Denetçi: ÖNEMLİ BAĞIMSIZ DENETİM VE RAPORUNUN KESİNLEŞMESİ İNCELEME Bağımsız denetim raporu ve inceleme raporu, sorumlu ortak baş denetçi tarafından imzalandığında kesinleşir. Bağımsız denetim raporunun ve inceleme raporunun bir örneği, bağımsız denetim kuruluşunu temsil ve ilzama yetkili kişinin imzasını taşıyan bir yazı ekinde en geç izleyen ilk iş günü mesai saati bitimine kadar müşterinin yönetim kurulu başkanlığına teslim edilir. Raporların İlanı Müşteri yönetim kurulu başkanlığına teslim edilen bağımsız denetim raporu ve inceleme raporunun birer örneği, teslim tarihini izleyen en geç ilk iş günü mesai bitimine kadar yayımlanmak üzere ilgili borsaya ve Kurul a gönderilir. Bağımsız denetim raporu, TTK hükümleri çerçevesinde, ilgili bulunduğu yıla ilişkin finansal tablo ve raporların görüşüleceği genel kurul toplantısından en az 15 gün önce pay sahiplerinin emrine hazır bulundurulur ve genel kurulda okunur. 61. ( Yanıt B ) : Denetlenen işletmeye ait finansal tabloların finansal raporlama standartları doğrultusunda bir işletmenin finansal durumunu ve faaliyet sonuçlarını tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun ve doğru bir biçimde gösterip göstermediği konusunda bağımsız denetçinin görüş bildirmesini sağlamak Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi"nin amacını en iyi şekilde ifade etmektedir. 9

10 62. ( Yanıt C ) : Finansal tabloların gerçeğe uygunluğu ve doğruluğuna ilişkin nihai sorumluluk işletme yönetim kuruluna aittir. 67. ( Yanıt D ) : Bağımsız denetimin kalitesi denetim standartlarının tümünün uygulanmasıyla ölçülmektedir. 63. ( Yanıt D ) : Teyit bağımsız denetçinin, müşteri şirketin iç kontrol sistemi de dahil risk değerlemesine ilişkin olarak yürüttüğü çalışmada kullandığı yöntemlerden biri değildir. 68. ( Yanıt B ) : Mali tablolardaki tutarların ve açıklamaların doğruluğunu değerlendirmek için kanıt toplama işlemi maddi doğruluk testleridir 69. ( Yanıt D ) : Uygunluk denetimi yapan denetçi genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri kıstasını kullanmaz. NOT: (Çünkü teyit işletme dışındaki bağımsız kaynaklardan bilgi alma yöntemidir.) NOT: (Çünkü GKGMİ tabloların denetimin ölçütüdür.) 64. ( Yanıt C ) : Finansal ve finansal olmayan verilerin kendi içindeki ve aralarındaki rasyonel ilişkilere dayanarak finansal bilgilerin değerlendirilmesini ifade eden ve ilgili bilgiler arasındaki tutarsızlık veya tahmin edilen tutarların önemli ölçüde sapması gibi bilgilerdeki tanımlanmış dalgalanmaların ve ilişkilerin araştırılmasını da kapsayan denetim tekniği analitik inceleme tekniğidir. mali bir 70. ( Yanıt C ) : Toplanan kanıtın zamanlılığı denetim kanıtının sayısını etkileyen unsurlardan biri değildir. Toplanan kanıtın zamanlılığı kanıtın güvenirliğini etkileyen bir unsurdur. KANITIN GÜVENİRLİĞİNİ (KALİTESİNİ) ETKİLEYEN UNSURLAR 1. Geçerlilik (ilgililik) : Kanıt konuyla ilgili olmalıdır. 2. Zamanlılık (Kanıtların İlgili Oldukları Dönem ): Kanıt zamanında elde edilmelidir. 3. Nesnellik (Objektiflik): Bir kanıt birden çok denetçinin görüşüne aynı etkide bulunmalıdır. 4. Kanıtların Kaynağı: Kanıtın nereden elde edildiğidir. 65. ( Yanıt E ) : Müşteri tarafından çalışma alanının önemli ölçüde sınırlandırılması nedeniyle mali tablolara ilişkin bilgi ve belgelerin elde edilememesi durumunda bağımsız denetim kuruluşu yazılı gerekçe göstermek koşuluyla bağımsız denetim sözleşmesini SPK dan görüş alarak sona erdirebilir. 66. ( Yanıt A ) : Denetçinin yeni bir müşteri işletme kabulü konusunda ve hali hazırda çalışmakta oldukları müşteri işletme konusunda uygulaması gereken politika ve prosedürlere kalite kontrol standartlarıyla müşteriyi değerlemedir. KANITIN SAYISINI ETKİLEYEN UNSURLAR İlgili Kalemin Riski: Risk fazla ise, kanıt sayısı artar. Anakütle Büyüklüğü: Anakütleyi oluşturan hesapların işlemsel ve tutarsal büyüklüğü arttıkça kanıt sayısı da artar. İlgili Kalemin Önemi: ilgili kalemin önemi artarsa kanıt sayısı artar Maliyet: Denetçinin uygun zamanda ve uygun maliyetle kanıt toplamasıdır Nitelik: Kanıtın niteliği artarsa kanıtın sayısı da azalır.

11 EKONOMİ ( ) MUHASEBE STANDARTLARI ( ) 71. ( Yanıt D): Belirli bir dönemde stok üretiminde kullanılan bir maddi duran varlık kaleminin sökülmesi ve taşınması ile, ilgili varlığın üzerinde kullanıldığı yerin restorasyonuna ilişkin katlanılan maliyetlere TMS 2 Stoklar Standardı uygulanır. 76. (Yanıt B): Talep eğrisi fiyat ile talep edilen miktar arasındaki ters orantıyı ifade eden ve bu nedenle sol yukarıdan sağ aşağıya doğru inen negatif eğimli bir eğridir. 77. (Yanıt B): 72. ( Yanıt E): Özel amaçlı finansal tablolar: A) Vergileme için hazırlanan hesaplar B) Katma değer tablosu C) Artık kar tablosu D) İzahnameler Piyasada arz ve talebin aynı miktarda arttığı bir durumda hem arz hem de talep eğrisi eşit oranda sağa kayacaktır. Bunun sonucunda denge miktarı artarken denge fiyatında bir değişiklik olmaz. P E) Dönem sonu bilançoları Genel Amaçlı Finansal tablodur. S1 73. ( Yanıt A): İşletme ile ilgili işlemler üzerinde etkisi olabilecek yada işlemlerden etkilenebilecek aile bireylerine Bir bireyin yakın aile üyeleri adı verilir. S2 D2 D1 74. ( Yanıt D): Amaçlanan kullanıma veya satışa hazır duruma getirilebilmesi zorunlu olarak uzun bir süreyi gerektiren varlıklara ÖZELLİKLİ VARLIKLAR adı verilir. Q 78. (Yanıt A): Gelirdeki bir değişimin talep edilen miktarda yarattığı 75. ( Yanıt B): Yatırım amaçlı gayrimenkullere ilişkin örneklere aşağıda yer verilmiştir: Normal iş akışı çerçevesinde kısa vadede satılmaktan ziyade, uzun vadede sermaye kazancı elde etmek amacıyla elde tutulan arsalar. Gelecekte nasıl kullanılacağına karar verilmemiş arsalar (işletme, araziyi sahibi tarafından kullanılan gayrimenkul olarak kullanmaya veya normal iş akışı çerçevesinde kısa vadede satmaya karar vermemiş ise, söz konusu arazinin sermaye kazancı elde etmek amacıyla elde tutulduğu varsayılır.) İşletmenin sahip olduğu (veya finansal kiralama işlemi çerçevesinde işletme tarafından elde tutulan) ve bir veya daha fazla faaliyet kiralamasına konu edilen binalar. Bir veya daha fazla faaliyet kiralaması çerçevesinde kiralanmak üzere elde tutulan boş bir bina. Gelecekte yatırım amaçlı gayrimenkul olarak kullanılmak üzere inşa edilmekte veya geliştirilmekte olan gayrimenkuller. etki talebin gelir esnekliği olarak adlandırılır. 79. (Yanıt C): Belli bir miktar üzerinden alınan vergiler spesifik vergiler olarak adlandırılır. 80. (Yanıt E): Tüketicinin dengeye gelmesinde etkili olan 4 temel faktör vardır. Bunlar: Tüketicinin geliri, tüketicinin zevk ve tercihleri, malın fiyatı. Mal ve hizmet çeşitleri tüketici dengesini etkileyen bir faktör değildir. 81. (Yanıt C): Üretimde bir veya birkaç girdinin değiştirilmesine olanak sağlayan adlandırılır. 11 dönem kısa dönem olarak

12 82. (Yanıt E): MESLEK HUKUKU ( ) Fiyat farklılaştırması monopolcü firmanın kar 91. (Yanıt E ): Disiplin Yönetmeliğine göre oda disiplin kurulu kararlarına karşı ilgililer hangi İlgililer bildirim tarihinden itibaren 30 gün içinde ilgili oda aracılığı ile veya doğrudan TÜRMOB Disiplin Kuruluna itiraz edebilirler. maksimizasyonuna ulaşmak amacıyla kullandığı bir yöntemdir ancak monopolü oluşturan nedenler arasında değerlendirilmez. 83. (Yanıt C): Firmaların birbirlerinin fiyat azalışlarını takip ettikleri ancak fiyat artışlarını takip etmedikleri; diğer bir 92. ( Yanıt B ): Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğe göre, kadrolu olarak çalışmak suretiyle öğretim ve eğitim amacıyla ders vermek meslekle bağdaşan işlerden biri değildir. deyişler artan fiyatlarda fiyat katılığının gözlendiği oligopol teorisi dirsekli talep teorisidir. 84. (Yanıt E): Belirli bir indekse göre belirlenmiş faiz oranı değişken faiz olarak değerlendirilir. 93. (Yanıt C ): 3568 Sayılı Kanuna göre göreve son verme ve görevden uzaklaştırma hükümleri Oda Genel Kurulu hakkında uygulanmaz. 85. (Yanıt A): Gayri safi milli hasıladan amortismanların düşülmesiyle elde edilen değer safi milli hasıla olarak adlandırılır. 94. (Yanıt C ): 3568 Sayılı Kanuna göre Birlik Denetleme Kurulu üyelerinden en az birinin yeminli mali müşavir olması zorunludur. MALİYE ( ) 86. (Yanıt B): Modern maliyeciler devletin ekonomiye müdahale etmesini savunmuşlardır. Devlet gerektiğinde kamu harcamaları veya vergiler yoluyla ekonomiye müdahale etmelidir. Modern maliye yaklaşımı Keynes ile birlikte başlamıştır. 95. ( Yanıt C ): Disiplin Yönetmeliğine göre, müşteri bildirim listelerinin tam ve zamanında odaya verilmemesi uyarma cezası uygulanacak durumlardan biridir. 87. (Yanıt D): Bütçe tasarısı, Bütçe komisyonunda en fazla 55 gün içinde görüşülüp kabul edilmelidir. Bütçe komisyonu tasarıyı kabul ettikten sonra TBMM Genel Kuruluna gönderir. TBMM Genel Kurulunun en fazla 20 gün içinde onaylaması gerekmektedir. NOT: B şıkkında verilen yasal düzenlemelere uygun tabela asılması ibaresi olumlu bir durumu ifade eder. Dolayısıyla herhangi bir disiplin cezası da gerektirmemektedir. 88. (Yanıt E) : Tereke vergisi (miras üzerinden alınan vergi), emlak vergisi ve motorlu taşıtlar vergisi servet vergileri arasında yer alır. 89. (Yanıt A): Vergiyi ödeyen yükümlünün bu vergiyi başkalarına kısmen veya tamamen devretmesine verginin yansıması denir. 90. (Yanıt C): İl özel idarelerinin yürütme organı Vali dir. 12

13 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU ( ) VERGİ HUKUKU ( ) (Yanıt C ): ( Yanıt B ): İş kazası halinde, sigortalıya geçici iş göremezlik ödeneği kazanın meydana geldiği günden itibaren Zamanaşımını Zamanaşımını kesen sebepler durduran sebepler bağlanır. Ödeme Hileli iflas Ödeme 97. (Yanıt E ): Emri dışında TAHSİL Tebliği olma ZAMANAŞIMI Mal Bildirimi Terekesinin Toplu işçi çıkarmaya gidilen bir işyerinde, çıkarma tarihinden itibaren 6 Yurt tasfiyesi ay süre ile geçici iş ilişkisi Haciz kurulamaz. UygulmasıTeminat verlmesi 98. (Yanıt C ): Yönetmelikler yürütme kaynakları TAHAKKUK X Mücbir sebep ZAMANAŞIMI X Takdir arasında yer almaktadır. Komisyonuna İş hukukunun yürütme kaynakları şunlardır; terk Tüzükler Hileli iflas zamanaşımını kesen değil durduran Kararnameler sebeptir. Arama kararı soruda ile ilgisi olmayan Yönetmelikler seçenektir. Genelgeler Tebliğler İş Hukukuna kaynak oluşturur ( Yanıt E ): Vergi kanunlarına göre vergilendirilmesi gereken kişi nin vergilendirilmemesi muafiyettir. Vergi kanunlarına göre vergilendirilmesi gereken 99. (Yanıt E ): İş Kanununda vergi konu sunun vergilendirilmemesi istisnadır. belirtilen bildirim sürelerine Soruda uymadan ve haklı ya da geçerli bir sebep de mükellef kelimesinden kişi yi kastetmektedir dolayısı ile cevap muafiyet tir. göstermeden gerçekleştirilen feshe haksız fesih denir ( Yanıt D ): Defteri kebir bilanço esasında tutulmak zorunlu bir defter olup tasdike tabi defter değildir. 100.(Yanıt C ): sayılı SSGSSK' ya tabi bir sigortalının prime ( Yanıt C ): esas aylık kazancı TL olduğuna göre, bu Gayrimenkul işletme aktifine kayıtlı olduğundan sigortalı asgari ücretin 6.5 katı düzeyinden prim ticari kazançtır. İşletme aktifine kayıtlı olmasa idi ödeyecektir. gayrimenkul sermaye iradı olurdu. 13

14 105. TİCARET HUKUKU ( ) ( Yanıt C ): Kasa defteri tutulması zorunlu olan defterlerden 111. (Yanıt B) : Ticari işletmeler rehin konusu edilebilir. Ticari işletme rehni sıkı bir kapsam rejimine bağlanmıştır. Dolayısıyla kapsamla ilgili kanunda belirlenen hükümlerin dışına çıkılması sözleşmeyi hükümsüz kılar. Ticari İşletme Rehni Kanunu nun 3. maddesinde rehnin kapsamı ile ilgili temel düzenlemeler hüküm altına alınmıştır. Buna göre; Ticaret unvanı ve işletme adı ile taşınır işletme tesisatı rehnin zorunlu unsurlarından olup, bunlardan birinin kapsam dışına çıkarılması rehnin geçersizliğine sebep olmaktadır. Markalar, patentler, modeller, resimler ve lisanslar gibi sınaî haklar rehnin kapsamı bağlamında ihtiyari unsurlardandır. Bunların rehnin kapsamına alınması tarafların iradesine bırakılmıştır. Yukarıdaki bilgiler ışığında I ve III nolu seçeneklerde yer verilen unsurların rehin sözleşmesinde yer almaması rehin sözleşmesini geçersiz kılar. yıllar önce çıkarılmıştır ( Yanıt B ): İhtiyati tahakkuk verginin tarhı olmadan tebliği olmadan ödenecek aşamaya gelmesine denir. Vergi idaresi neden vergiyi ödenecek aşamaya getirir daha sonra ihtiyati haciz yapmak için ( Yanıt A ): Telif hakları ile ilgili hükümler şöyledir. a) Telif hakkı sahibi veya kanuni mirasçısı telif haklarını, ister kiralasın ister satsın kazanç Serbest meslek kazancıdır. b) Telif hakkı sahibi değil üçüncü şahıslar tarafından telif haklarının, satılmasından doğan kazanç Diğer kazanç ve irat tır. c) Telif hakkı sahibi değil üçüncü şahıslar tarafından telif haklarının, kiralanmasından 112. (Yanıt C) : TTK tacirler arasında yapılacak ihbar ve ihtarların belirli bir şekle uygun yapılmasını hükme bağlamıştır. Buna göre tacirler arasında diğer tarafı temerrüde düşürmek veya sözleşmeyi fesih ya da sözleşmeden rücu amacıyla yapılacak ihbar veya ihtarların hukuki sonuç doğurabilmesi için NOTER MARİFETİYLE veya İADELİ TAAHHÜTLÜ MEKTUP yahut TELGRAF yollarından birisiyle yapılması gerekir. doğan kazanç GMSİ dır. Soruda dışında kalan kişiler tarafından ve kiralanmasından denildiğinden GMSİ dır ( Yanıt B ): Vergi Hataları iki kısma ayrılır. a) Hesap Hataları b) Vergilendirme hataları 113. (Yanıt E) : Anonim şirketin bir organı olan genel kurulun karar alması bir hukuki işlemdir. Bu bağlamda genel kurul tarafından alınacak kararlarının hukuka veya genel menfaatlere aykırı olması halinde iptali talep edilebilir. Genel kurul kararlarının iptali için; Yönetim kurulu veya kararların uygulanması halinde kişisel sorumluluğunu doğuracak yönetim kurulu üyeleri, Denetçiler ve Pay sahipleri (ortaklar) dava açabilir. İptal davası açma hakkı belirli menfaatleri veya hakları ihlal edilmişi olan pay sahiplerine tanınmıştır. Buna göre; Toplantıda hazır bulunup da karara muhalif kalarak durumu zapta geçiren pay sahipleri, Hesap hataları üç kısma ayrılır 109. Matrahta hata Verginin miktarında hata Çifte vergi ( Yanıt A ): İmalat defteri sadece üretim yapan işletmeler tutmak zorunda olduğu defterlerden biridir ( Yanıt B ): Mükellefin kendi Beyannamesini beyanına ihtirazi karşı kayıtla ancak vermesi durumunda dava açma hakkı vardır. 14

15 BORÇLAR HUKUKU ( ) Oyunu kullanmasına haksız olarak izin verilmeyen pay sahipleri, Toplantıya davetin usulüne göre yapılmadığını veya gündemin gereği gibi ilan veya tebliğ edilmediğini iddia eden pay sahipleri Genel kurul toplantısına katılmaya yetkili olmayan kişilerin karara katılmış olduklarını iddia eden pay sahipleri, Genel kurul kararlarına karşı iptal davası açma hakkına sahiptir (Yanıt B) : Borç ilişkisi sorumluluğa yol açan bir ilişkidir ve bu kural, borcu doğuran tüm kaynaklar için geçerlidir. Hukukumuzda borçlu, alacaklısı karşısında yalnızca malvarlığı ile sorumlu tutulmaktadır. Borçlu borca aykırı davrandığı zaman kural olarak, alacaklıya karşı haczedilebilen tüm mal varlığı ile sorumlu olur. Özetle, Borçlar Kanunumuz borçluyu borcundan dolayı TÜM MALVARLIĞI SINIRSIZ şekilde (ŞAHSEN) sorumlu tutmuştur (Yanıt B) : Kollektif şirketin tescil tecil ve ilanı zorunlu olup, şirket tescil ve ilan ile birlikte tüzel kişilik kazanır. Şirket aynı zamanda tescil ve ilanla birlikte tacir sıfatına da sahip olur. Sonuç olarak tüm ticaret şirketlerinde olduğu gibi kolektif şirketlerde de ortakların şirketi tacir sıfatı ile temsil etmeleri mümkün değildir. Ortaklar şirketi ancak ortak sıfatı ile temsile yetkilidirler (Yanıt C) : Borçlar Kanunu nun 1. maddesinde sözleşme; İki taraf karşılıklı ve birbirine uygun surette rızalarını beyan ettikleri takdirde akit tamam olur. Şeklinde ifade edilmiştir. Sözleşme bir hukuksal işlem olduğundan karşılıklı iradelerin varlığı yeteli olmayıp, iradelerin açıklanması gerekir. Sözleşmenin meydana gelebilmesi için karşılıklı ve birbirine uygun beyanlardan zaman bakımından önce yapılanına icap, zaman bakımından sonra yapılanına ise KABUL adı verilir (Yanıt C) : Çek TTK da düzenlenmiş olan kambiyo senetlerinin bir türüdür. Çek esas olarak çekte yazılı olan muhatap bankaya ibraz edilir. Bununla birlikte ülkemizde çekler konusunda faaliyette bulunan takas odalarına ibraz edilen çeklerde, normal bir ibrazın sonuçlarını doğurur. Çekin, çekte yazılı keşide tarihinden itibaren hesaplanacak olan belli süreler içinde muhatap bankaya ödenmek amacıyla ibraz edilmesi gerekir. İbraz süreleri niteliği itibariyle hak düşürücü sürelerdir. Çekin; Keşide ve ödeme yeri aynı yerde ise; çekin keşide tarihinden itibaren 10 gün içinde ibraz edilmesi gerekir. Keşide ve Ödeme yeri farklı ise; çekin keşide tarihinden itibaren 1 ay içinde ibraz edilmesi gerekir. Keşide ve Ödeme yeri aynı kıtadaki farklı ülkelerde ise; çekin keşide tarihinden itibaren 1 ay içinde ibraz edilmesi gerekir. Keşide ve Ödeme yeri ayrı kıtalarda ise; çekin keşide tarihinden itibaren 1 ay içinde ibraz edilmesi gerekir. Sonuç olarak Türkiye ile Bulgaristan Çek Kanunu bakımından aynı kıtada yer aldıkları için, Türkiye nin herhangi bir ilinde keşide edilen bir çek Bulgaristan ın herhangi bir ilinde 1 ay içerisinde ibraz edilebilir (Yanıt E) : Sözleşmelerde birbirine uygun iki irade beyanı bulunur. Birbirine uygun irade beyanları ile ancak sözleşme tamamlanır. Sözleşmenin kurulmasında zaman bakımından daha önce yapılan irade beyanına icap adı verilir. Bir beyanın icap olarak nitelendirilebilmesi için sözleşmenin esaslı unsurlarını içermesi gerekir. Karşı tarafa ulaştığında sözleşmeye kurabilecek olgunlukta olmayan beyanlar icaba davet olarak nitelendirilir. Sözleşme tek taraflı, ulaşması gerekli bir irade beyanı olan kabul ile birlikte sözleşme tamamlanmış olur. BİR BEYANIN KABUL OLARAK NİTELENDİRİLEBİLMESİ İÇİN HERŞEYDEN ÖNCE İCABA UYGUN OLMASI GEREKİR. 15

16 119. (Yanıt A): 3226 Sayılı Finansal Kiralama Kanunu nun 4. maddesinde Finansal Kiralama Sözleşmesi tanımlanmıştır. Buna göre finansal kiramla sözleşmesi ; Kiralayanın, kiracının talebi ve seçimi üzerine üçüncü kişiden satın aldığı veya başka suretle temin ettiği bir malın zilyetliğini, her türlü faydayı sağlamak üzere ve belli bir süre feshedilmemek şartı ile kira bedeli karşılığında, kiracıya bırakmasını öngören bir sözleşmedir. Aynı kanunu nun 8. maddesinde ise sözleşmenin şekli ve tescili hükme bağlanmıştır. Buna göre Sözleşme düzenleme şeklinde noterlikçe yapılır. Taşınır mala dair sözleşme, kiracının ikametgâhı noterliğinde özel sicile tescil edilir. Taşınmaz mala dair sözleşme ise taşınmazın bulunduğu tapu kütüğünün beyanlar hanesine, gemilere dair sözleşmeler ise gemi siciline şerh edilir. ALACAKLININ EYLEMLERİNDEN KAYNAKLANAN ZAMANAŞIMI SEBEPLERİNİ ise; Alacaklının dava açması veya hakeme başvurması, Alacaklının borçlu aleyhine icra takibinde bulunması ve Alacaklının iflas masasına başvurması şeklinde sıralamak mümkündür. Dolayısıyla Borçlunun alacak üzerinde intifa hakkına sahip olması ve alacaklının borçluya ihtar çekmesi ve ifa için mehil vermesi hallerinde zamanaşımı kesilmez (Yanıt C) : Alacaklının alacağını belirli bir süre içinde talep etmemesi nedeniyle söz konusu alacağın eksik borca dönüşmesine zamanaşımı adı verilir. Yani zamanaşımı alacak hakkını değil, dava ve takip hakkını ortadan kaldıran bir hukuki müessesedir. Zamanaşımının kesilmesi; işlemeye başlayan zamanaşımı süresinin, ortaya çıkan bir nedenle sıfırlanması ve o andan itibaren yeni bir sürenin işlemeye başlamasıdır. Borçlar Kanunu nun 133. maddesinde zaman aşımını kesen sebepler sınırlı bir şekilde ifade edilmiştir. Zamanaşımını kesen sebeplerden bazıları borçlunun eylemlerinden kaynaklanırken bazıları ise alacaklının eylemlerinden kaynaklanmaktadır. BORÇLUNUN EYLEMLERİNDEN KAYNAKLANAN ZAMANAŞIMI SEBEPLERİNİ; Borçlunun borcu ikrar etmesi, Borçlunun para borçlarında faiz ödemesinde bulunması, Borçlunun para borçlarında borcuna karşılık olarak bir miktar ödemede bulunması, Borçlunun borcu için kefil göstermesi veya borcuna teminat olmak üzere rehin vermesi Şeşlinde ifade etmek mümkündür. 16

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI D) Çağdaş bir çizgi tutturmak isteyen yazarın, tüm gücüyle çalışması gerekir. (öneri yapılmış) E) Öykülerinin çoğunu, çocukluk anılarından esinlenerek yazdığını inkar etmiyor. (bilgi aktarılmış) GENEL

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri Enflasyon düzeltmesi hesapları dahil TÜRMOB YAYINLARI- 234 Dizgi - Düzenleme

Detaylı

ATÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER

ATÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER TÜRKİYE SERBEST MUHSEBECİ MLİ MÜŞVİRLER NKR ÜNĐVERSĐTESĐ VE YEMİNLİ MLİ MÜŞVİRLER SÜREKLĐ EĞĐTĐM MERKEZĐ TEMEL EĞİTİM VE STJ MERKEZİ TÜRMOB-TESMER STJ GİRİŞ SINVI 08 MRT 2014 - ST: 14.00 DI :... SOYDI

Detaylı

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI 1. 1982 Anayasasına göre, Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Ayrıca Anayasasının

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU GİRİŞ İşletmelerin süresiz olarak varsayılan ömrü, faaliyet sonuçlarının tespiti

Detaylı

SUNUŞ. Mustafa DÜNDAR Gelirler Başkontrolörü

SUNUŞ. Mustafa DÜNDAR Gelirler Başkontrolörü SUNUŞ Ülkemizde yasaların çok hızlı değiştiği bir dönemi yaşamaktayız. Aynı zamanda, bu dönemde Maliye Bakanlığı nca yapılan düzenlemeler de dikkate alındığında mevzuatı izlemek, değişiklikleri anlamak,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı S104 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ SERMAYE PİYASASI KURULU

Detaylı

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar KPMG TÜRKİYE 2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar Ocak 2013 kpmg.com.tr kpmgvergi.com 1 Investment in Turkey İçindekiler Birinci Bölüm 8 1. İşletme Varlıklarına (aktif) İlişkin Değerleme

Detaylı

GENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI

GENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI GENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI 1- Sosyal Sorumluluk Kavramı 2- Kişilik Kavramı 3- İşletmenin Sürekliliği Kavramı 4- Dönemsellik Kavramı 5- Parayla Ölçülme Kavramı 6- Maliyet Esası Kavramı

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi MALİYE BAKANLIĞI MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCILIĞI ÖZEL YARIŞMA SINAVI 27 NİSAN 2013 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi Bağımsız Denetim Raporu Yönetim Kurulu na Giriş ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. nin ( Şirket ) 30 Eylül 2014 tarihli ilişikteki finansal durum tablosunun

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4435 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/5/2005 No : 2005/8844 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 8/6/2005 No : 25839

Detaylı

Muhasebenin Görev ve Fonksiyonları

Muhasebenin Görev ve Fonksiyonları Muhasebe toplumun en küçük birimi olan aileden büyük holding ve şirketlere kadar herkesi çok yakından ilgilendiren geniş bir kavramdır. Basit anlamda muhasebe; hesap tutma anlamına gelmektedir. Her ailenin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S103 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI (KD), KURUMSL YÖNETİM DERECELENDİRME

Detaylı

BURSA YMM ODASI DÖNEM SONU İŞLEMLERİ SEMİNERİ. SAKIP ŞEKER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR Bursa, 31 Ocak 2014

BURSA YMM ODASI DÖNEM SONU İŞLEMLERİ SEMİNERİ. SAKIP ŞEKER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR Bursa, 31 Ocak 2014 BURSA YMM ODASI DÖNEM SONU İŞLEMLERİ SEMİNERİ SAKIP ŞEKER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR Bursa, 31 Ocak 2014 Konular-1 1. Dönem Sonu Muhasebe İşlemlerinin Kapsamı 2. Dönem Ayırıcı Hesaplar ve Dönemsellik Kavramı

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK) 28 Haziran 2009 ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE)

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK) 28 Haziran 2009 ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK) 28 Haziran 2009 ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) DİKKAT!

Detaylı

III-VERGI İNCELEMESI SIRASINDA KARŞILAŞILAN HATA VE HILELER...7 V- VERGI İNCELEMELERINDE BILANÇO VE GELIR TABLOLARININ ANALIZI...

III-VERGI İNCELEMESI SIRASINDA KARŞILAŞILAN HATA VE HILELER...7 V- VERGI İNCELEMELERINDE BILANÇO VE GELIR TABLOLARININ ANALIZI... I-GIRIŞ...1 II- VERGI İNCELEMESI, BILANÇO VE GELIR TABLOSU...2 A- Vergi İncelemesi...2 1- Vergi İncelemesinin Amacı...2 2- Vergi İncelemelerinin Kapsamı...4 B)FİNANSAL TABLOLAR...4 1) BİLANÇO... 6 2) GELİR

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU

DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir Ocak 2013 DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU& A. MURAT YILDIZ- YMM 1 ÖNSÖZ: Meslek mensupları olarak oldukça hareketli

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ. Tekdüzen Hes.Planı Vergi Mevzuatı Eski TTK Yeni TTK

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ. Tekdüzen Hes.Planı Vergi Mevzuatı Eski TTK Yeni TTK DÖNEM SONU İŞLEMLERİ Tekdüzen Hes.Planı Vergi Mevzuatı Eski TTK Yeni TTK MESLEKİ VİZYONUMUZ İşletmelerin değer yaratmasına katkı, İşletme organizasyonuna katkı ve işletme verimliliğini artırma, Teknolojiyi

Detaylı

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA Bağımsız

Detaylı

BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU

BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU BOSPHORUS CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İÇİNDEKİLER ARA DÖNEM FİNANSAL DURUM

Detaylı

Ali KAYTAN Gelir İdaresi Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği Başkanı

Ali KAYTAN Gelir İdaresi Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği Başkanı Bir başvuru kitabı olarak hazırlanmış Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi ni hazırlayan değerli üstadımız eski Baş Hesap Uzmanı Sayın Mehmet ALTINDAĞ a, kitabın basımında hiçbir desteği bizlerden

Detaylı

KAYSERİ ve CİVARI ELEKTRİK TÜRK A.Ş. İLE BAĞLI ORTAKLIĞININ 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

KAYSERİ ve CİVARI ELEKTRİK TÜRK A.Ş. İLE BAĞLI ORTAKLIĞININ 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI KAYSERİ ve CİVARI ELEKTRİK TÜRK A.Ş. İLE BAĞLI ORTAKLIĞININ 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI Not İÇİNDEKİLER Sayfa Bağımsız Denetim Raporu 1 Finansal Durum Tablosu

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı ve kurum kodunu optik

Detaylı

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)... 1 KAR VEYA

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 19 Mart 2015 Bu rapor, 2 sayfa bağımsız denetim raporu ve 37 sayfa finansal

Detaylı

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BİLANÇO...

Detaylı

Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1. 200 Soruda İMKB

Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1. 200 Soruda İMKB Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1 200 Soruda İMKB 1- Piyasa Nedir, Kaça Ayrılır? Piyasa, alıcı ve satıcıların karşılaştıkları; mal dolaşımının gerçekleştirildiği yerdir. Piyasalar, iktisadi

Detaylı

SERMAYE PİYASASI (DERS NOTU)

SERMAYE PİYASASI (DERS NOTU) 1 SERMAYE PİYASASI (DERS NOTU) DOÇ. DR. İSMAİL MAZGİT DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 2 FİNANSAL SİSTEM VE SERMAYE PİYASASI 3 Genel olarak bir ekonomik sistem,

Detaylı

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Sınırlı Denetimden Bağımsız Denetim'den Geçmiş Geçmiş Dipnot Cari

Detaylı