LOJİSTİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LOJİSTİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ"

Transkript

1 LOJİSTİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I Bu derste Türkiye Cumhuriyeti nin kuruluşunu sağlayan gelişmelerin ele alınmaktadır. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi nin Önemi ve İnkılap Kavramı. Osmanlı Devleti nin Yıkılışını ve Türk İnkılabını Hazırlayan İç ve Dış Sebepler. Osmanlı Devleti ni Kurtarmaya Yönelik Siyasal Düşünce Akımları. Birinci Dünya Savaşı ve Savaşta Osmanlı Cepheleri Osmanlı Topraklarının Paylaşılması, Mondros Mütarekesi ve İşgaller Kurtuluş Yolları Arayışları, İşgallere Karşı Tepkiler ve Örgütlenmeler Mustafa Kemal in Anadolu ya gönderilmesi ve Sine-yi Millete Dönüş Kongreler: Doğu Anadolu, Batı Anadolu ve Trakya Kongreleri; Kuva-yı Milliye ve Misak-ı Milli TBMM nin Açılması ve Meclis in Niteliği İç Ayaklanmalar ve Bunlara Karşı Alınan Önlemler. Kurtuluş Savaşı nda Cepheler: Güney ve Güneydoğu Cephesi, Doğu Cephesi ve Düzenli Ordunun Kurulması, Çerkez Ethem Olayı Sevr ve Gümrü Antlaşmaları Sakarya Zaferi ne Kadar Milli Mücalede: İç ve Dış Siyasal Olaylar, Askeri Gelişmeler ve Bazı Önemli Olaylar (Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, İstiklal Marşı ve ARMHC nin Kurulması) Genel Ekonomi İktisat Nedir, Toplumun Üretim Olanakları, İktisadın ilgilendiği Temel Sorular, Ekonomik Sistemler, Piyasa Ekonomisinin Gelişimi, Ekonomide Karar Vericiler, Ekonomik Faaliyetlerin Döngüsel Akım Şeması, Mikro ve Makroekonomi Ayrımı, Talep, Arz ve Piyasa Denge Fiyatının Oluşumu, Piyasa Denge Fiyatı ve Miktarında Değişmeler, Talep ve Arz Esnekliği, Taban ve Tavan Fiyat Uygulmaları, Tüketici Davranışları Teorisi, Üretim ve Maliyetler, Tam ve Eksik Rekabet Piyasaları, Milli Gelir, Temel Makroekonomik Sorunlar, Kamu Bütçesi ve Maliye Politikası, Para ve Bankacılık Genel Hukuk Bilgisi Hukuk kurallarının özellikleri ve diğer sosyal düzen kurallardan ayırımı; çağdaş hukuk sistemleri; hukukta derleme hareketi ve Türk Hukukunun derlenmesi; yaptırım ve çeşitleri; kamu hukuku, özel hukuk, karma hukuk dalları ve alt ayrımları; Türk pozitif hukuku ve sorunları; hukukun çeşitli açılardan uygulanması; hak; hak sahipliği ve ehliyet kavramları; sorumluluk ve sorumluluğun işletilmesi gibi belli başlı konulardan oluşmaktadır. İngilizce I Greeting, the English alphabet, numbers, pronouns, prepositions Verb to be(am, is,are) there is, there are, countries and nationalities, numbers Past to be (was, were), Have got/has got, quantifiers adjectives Days, months, seasons, simple present tense, frequency adverbs Question words, describing people, Modals The simple past tense regular irregular verbs Used to, to be used to, adjectives, adverbs Comparisons of adjectives The present perfect tense The future tenses Tag questions, too and enough İşletme Bilgisi İşletmenin Temel Kavramları, Amaçları ve Çevre ile İlişkileri İşletmelerin Sınıflandırılması, İşletmelerin Kuruluş Çalışmaları, Büyüklüğü ve Kapasitesi, İşletme Fonksiyonları İşletmenin Çevresi ve İşletmecilikte Başarı İlkeleri İşletmeciliğin Gelişim Evreleri ve İşletmelerin Amaçları İşletmelerin Büyüklük, Pazar Alanı ve Üretilen Mal/hizmet Türüne Göre Sınıflandırılması İşletmelerin Mülkiyet ve Hukuksal Yapılarına Göre Sınıflandırılması İşletmelerde Büyüme ve Kapasite Kullanımı İşletmelerde Kuruluş Aşamaları Kuruluş Yeri Seçimi Yönetim Kavramı, Yönetim ve Örgütlenme Teorileri Yönetim Fonksiyonları İnsan Kaynakları Yönetimi Lojistiğe Giriş Ders kapsamında Lojistiğin değişim süreci, Lojistikle ilgili kavramların tanımlanması, modern lojistik uygulamaları, lojistik organizasyonlar, lojistiğin prensipleri, unsurları, ters ve yeşil lojistik kavramları, özel lojistik alanları ve Türkiye de lojistik hakkında bilgi verilecektir. Lojistiğin tanımı ve tarihsel gelişimi Lojistiğin kapsamı, unsurları, prensipleri ve Lojistik Maliyetleri. Lojistikle ilintili kavramların tanımı. (Temin tedarik lojistiği, İşletme lojistiği, Ters lojistik, MRP I, MRP II, ERP I, ERP II ve ABC Analizi) Lojistikte stok kontrol kavramı ve stok kontrol yöntemleri, JIT Lojistik işletmesi faaliyet alanları, Temel taşıma türeleri Ulaştırma Yönetimi Konteyner taşımacılığı Lojistik iş çevresi ve Lojistik hizmet sağlayıcılar Lojistikte dış kaynak kullanımı ve tarafların rolü Lojistik işletmesinde örgütsel yapı; bölümler ve sorumluluk alanları Filo Yönetiminde temel tanım ve kavramlar Türkiye de Lojistik uygulamalar. Gelecekte Lojistik işlemleri. Matematik Bu ders, sayılar, bölme ve bölünebilme, çarpanlara ayırma, oran ve orantı, denklemler, eşitsizlikler, fonksiyonlar, logaritma, matrisler, türev ve integral konularını içermektedir. Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı Bilgisayarın Fiziki Yapısı: Anakart; İslemci; Bellek; Disket Sürücüler; Sabit Diskler; Sabit Disk Sürücü Sistemleri; Çıkartılabilir Saklama Üniteleri: Teyp Yedekleme Üniteleri; Compact Diskler; Girdi ve Çıktı Birimleri: Bağlantı Noktaları; Klavye; Fare; Oyun Çubugu; Tarayıcı; Sayısallastırıcı Tablet; Ses Kartı; Grafik Kartı; Genisleme Kartları; Monitör Yazıcı; Çizici; Modem Ağ Kartları; Büyük; Orta ve Küçük Boy Bilgisayar Donanımlarının Tanınması ve Karşılaştırılması,İşlem Tablosu, Formüller ve Fonksiyonlar

2 Türk Dili-I Türk dilinin ses ve şekil bilgisi, Türkçenin tarihî gelişimi, sunum yapma ve etkili konuşma teknikleri, sözlü ve yazılı edebi türler, imlâ-noktalama işaretleri; sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Bu derste Türkiye Cumhuriyeti nin kuruluşu, gerçekleştirilen devrim hareketleri ve Atatürk Dönemi nde Türkiye Cumhuriyeti nin iç ve dış siyaseti ele alınmaktadır. Sakarya Zaferi: İç ve Dış Siyasetteki Sonuçları Milli Mücadele nin Mali Kaynakları ve Büyük Taarruz. Çanakkale Olayı ve Mudanya Mütarekesi. Saltanatın Kaldırılması ve Lozan Barış Antlaşması. Siyasal Alanda İki Büyük İnkılap: Cumhuriyet in İlanı ve Halifeliğin Kaldırılması Anayasası ve Hukuk İnkılabı. Çok Partili Yaşam Deneyimi, Şeyh Sait Ayaklanması ve Cumhuriyete Karşı İlk Tepkiler. Ekonomi, Maliye ve Sosyal Yaşamla ilgili Diğer İnkılaplar. Atatürk Dönemi nde Türkiye Cumhuriyeti nin İç ve Dış Siyaseti. Atatürk İlkeleri: Cumhuriyetçilik ve Milliyetçilik Halkçılık ve Devletçilik Laiklik ve İnkılapçılık Finansal Mevzuat İşletmelerde finans fonksiyonu ve finansal amaçlar, paranın zaman değeri finansal analiz ve kontrol, finansal planlama, çalışma sermayesi yönetimi, sermaye bütçelemesi, yatırım planlaması, kar planlaması ve kontrolü, çalışma sermayesi yönetimi, nakit yönetimi, stok yönetimi, alacak yönetimi, kar dağıtım politikası İngilizce II The past perfect tense, Adverbs of time used in the past perfect tense(before, after, when, by the time, as soon as, until), Reported Speech in affirmative and negative sentences, Reported speech in interrogative sentences, Defining Relative clauses with relative pronoun who, which, where, that, whom, Non defining relative clauses, Active passive voice, Active passive voice, Conditionals type 0, type 1, type 2, Conditionals type 3, mixed type, Causitives have sth done, Causitives, Reading- making a mind map and brain storming İstatistik İstatistik nedir? Önemi, İstatistikte kullanılan temel kavramlar ve ölçek türleri, Veri toplama ve istatistik seri türleri, Serilerin grafik çizimi, Ortalamalar: Aritmetik, tartılı, geometrik ve kuadratik ortalama, Ortalamalar: Medyan ve mod, Değişkenlik Ölçüleri: Variyans, Standart sapma ve Değişim Katsayısı, Momentlere dayalı değişkenlik ölçüleri, Olasılık: Basit ve koşullu olasılık hesabı, Olasılık: Çarpma ve toplama kuralı, Olasılık dağılımları: Binom, Poisson dağılımı ve Normal dağılım Lojistik Bilgi Sistemleri Lojistik sektörü için en önemli konulardan birisi olan yazılım ve donanım destekleri, bilişim sistemleri, lojistik problemlerinin çözümünde bilgisayar kullanımı, elektronik veri değişimi, elektronik sipariş ve tanımlama sistemleri, elektronik iş ve lojistik bilgi sistemleri, elektronik lojistik uygulamaları dersin içeriği kapsamındadır. Malzeme Taşıma Sistemleri ve Depo Yönetimi Depo ve depolama kavramları ile öneminin anlatılması, depo ve depolama çeşitleri, depolama yönetimi, depo iş süreçleri, depo yeri seçiminin önemi, depo yerleşim planının hazırlanması, antrepo ve serbest bölgelerin depolamadaki yeri, depolamada ambalajlama, depolamada karşılaşılan riskler ve elleçleme. Meslek Etiği Etik kavramı, Etik ve Ahlak İlişkisi, Etik Teorileri, Dürüstlük kavramı, Doğruluk kavramı, Sadakat kavramı, Sözünde durma kavramı, Başkalarını yardım etmek, Başkalarına saygı göstermek, Bireysel etik kavramı, İş etiği, Meslek etiği kavramı. Muhasebe Muhasebe ile ilgili temel kavramlar (bilanço, gelir tablosu, hesap kavramı, hesap planı, kayıt yöntemleri vb), Tek ve çift taraflı kayıt usulü ve muhasebede kullanılan belli başlı belgeler, Muhasebede kullanılan defterler Bilançoda yer alan hesapların özellikleri ile bir işletmenin belli dönemlerde bir bilanço çıkarmak zorunda olduğu gerçeği, Gelir tablosunda yer alan hesapların özellikleri ile bir işletmenin belli dönemlerde bir gelir tablosu düzenleme zorunluluğu konularını kavrayabilme. Bilanço ve gelir tablosu hesaplarının işleyişini kavrayarak geçici mizan düzenleyebilme. Ticaret Hukuku Ticari işletme hukuku (ticari işletme, ticarethane, ticari iş, ticari hüküm, tacir, ticaret sicili, tescil, ticaret unvanı ve işletme adı, ticari defterler, cari hesap, haksız rekabet, marka, ticari işletmeye bağlı yardımcılar ve çeşitli aracılık faaliyetleri), Şirketler hukuku (şahıs ve sermaye şirketleri ilişkin genel açıklamalar), Kıymetli Evrak Hukuku (kıymetli evrak tanımı ve belli başlı türleri) Türk Dili-II 2

3 3 Türk dilinin ses ve şekil bilgisi, Türkçenin tarihî gelişimi, sunum yapma ve etkili konuşma teknikleri, sözlü ve yazılı edebi türler, imlâ-noktalama işaretleri; sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları. Üretim Planlama Bu ders firmaların üretim planlaması süreçlerinde uyguladıkları sistemlerle ilgilidir. Toplam planlama ve ana üretim programlamasıyla birlikte, malzeme yönetimi, stok kontrolü, malzeme ve kapasite ihtiyaç planlaması konuları ele alınmaktadır. Bunun yanı sıra üretim programlamasında, yükleme ve tahsis, sıralama ve dağıtım konuları üzerinde durulmaktadır. Zaman Yönetimi Zaman Yönetiminin ve Zaman kavramının Örgüt açısından ve Yönetici Açısından Öneminin kavranması, Zaman Türleri hakkında bilgiler Zamanın birey üzerindeki etkileri,(fiziksel Etki, Biyolojik Etki, Felsefi Etki ve Psikolojik Etkileri) hakkındaki konuların kavratılması Zamanın etkin kullanılmasının yararları ve zamanı etkin kullanabilme süreci. Toplantı Yönetimi, Zaman Yönetiminde Teknolojik Araç Kullanımı. Dış Ticaret Yönetimi Bu ders, lojistik hizmetlerinin ve tedarik zinciri faaliyetlerinin planlanması ve yönetimini incelemektedir. Fiziksel dağıtım ve lojistiğe giriş, lojistik sistemleri, lojistik ve tedarik zinciri yönetimi, sipariş yönetimi ve müşteri hizmetleri, envanter yönetimi prensipleri, dağıtım merkezleri ve ambarlama, lojistik maliyet analizleri ve tradeoff, bilgi teknolojileri ve elektronik lojistik üzerinde durulan başlıca konulardır. Endüstride Bilgisayar Uygulamaları Bu ders kapsamında bilgi sistemlerinin türleri tanıtılacak, talep tahminlemesi, proje yönetimi, tesis yeri seçimi, dağıtım ağının belirlenmesi vb. konularda WinQSB programının kullanımı gösterilecektir. Taşıma ve üretim problemlerindeki matematiksel modellerinin çözümü Lingo yazılımı kullanılarak sağlanacaktır. E- Ticaret Elektronik ticarete giriş, temel kavramlar ve tanımlar. Internet ekonomisi ve temel trendler. Elektronik pazar yapısı. İşletmeden Nihai tüketiciye e-ticaret İşletmeler arası e-ticaret. Dijital işletme yapısı. Enformasyon teknolojileri ve pazarlama. E-pazarlama Sanal mağaza stratejisi ve uygulamaları. Web üzerinde ürün geliştirme ve marka yönetimi. İnternette fiyatlandırma stratejileri. E-Satış teknikleri. İnternette reklam ve halkla ilişkiler. Müşteri ilişkileri yönetimi ve internet. Girişimcilik Girişimcilik Kavramı, Girişimcilik Şekilleri Ve Aşamaları, Girişimciliğe Etki Eden Faktörler, Küçük Ve Orta İşletmelerin Kuruluşları Ve Hukuki Düzenlemeleri, Küçük Ve Orta İşletmelerin Çeşitleri, Küçük Ve Orta İşletmelerin Nitel Ve Nicel Özellikleri, Küçük Ve Orta İşletmelerin Temel Sorunları, Kobilerin Güçlü Ve Zayıf Yönleri, Kobilerin Ekonomik Sistem İçindeki Rolleri Ve Sisteme Katkıları, Türkiye de Kobilerin Yeri Ve Önemi Dünyada Kobileri Yeri Ve Önemi, Kobilere Finansman Kolaylığı Sağlayan Kaynaklar, Kobilere Verilen Teşvikler,Destekler Ve Sübvansiyonlar, Kobilerin Üzerine Yapılan Ampirik Çalışmalar Kalite Yönetimi Kalite ve Kalite Yönetiminin Tarihi Gelişimi, Toplam Kalite Yönetiminin Temel Kavramları ve Yaklaşımları, Kalite Yönetiminin Araç ve Teknikleri, Kalite Maliyetleri Karar Verme Teknikleri Bu ders Yöneylem Araştırmasındaki modelleri başlangıç düzeyinde ele alır. Ulaştırma ve atama problemleri, karar ortamları, analitik hiyerarşi prosesi bu dersin kapsamı içerisindedir. Karar verme tanımı ve önemi, karar ağacı, Ulaştırma modelleri (Kuzey-batı köşe yöntemi), Ulaştırma modelleri (En az maliyetli hücreler yöntemi, Sıra ve Sütunun en küçüğü yöntemi), Ulaştırma modelleri (Vogel yaklaşımı), Ulaştırma modellerinde uygun çözümün bulunması, Modi testi, Atama modeli, Macar algoritması, Gezgin satıcı problemi, Risk ortamında karar ölçütleri (En iyi beklenen değer ölçütü), Risk ortamında karar ölçütleri (En büyük olasılık ölçütü, hırs düzeyi ölçütü), Belirsizlik ortamında karar ölçütleri (Eşit olasılıklı durumlar ölçütü, kötümserlik ölçütü), Belirsizlik ortamında karar ölçütleri (İyimserlik ölçütü, Genelleştirilmiş iyimserlik ölçütü), Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) (İkili karşılaştırma matrisi, öncelik hesapları, matris tutarlılığı), Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) (Bütünsel öncelik hesapları) Mesleki Yabancı Dil I Bu ders kapsamında, lojistiğe giriş, lojistik servisleri, stok yönetimi ve tedarik, taşıma türleri konuları işlenecektir. Belirtilen konulara ilişkin dinleme, yazma ve okuma alıştırmaları üzerinde çalışmalar yapılacaktır. Introduction to Logistics Listening Exercise Reading Exercise Logistics Services Reading and Listening Exercises Reading Exercise Inventory Management and Procurement Writing Exercise ( ) Reading Exercise Modes of Transport Listening Exercise Reading Exercise Review

4 Müşteri İlişkileri Yönetimi Müşteri ilişkileri yönetimi süreci, müşteri istek ve ihtiyaçları, müşteri tipi ve davranışları, MİY bileşenleri, müşteri değer yönetimi, müşteri memnuniyeti, tatmin ve sadakat programları, müşteri sikayeti yönetimi, MİY ve bilgi teknolojileri, MİY e eleştirel yaklaşım Risk ve Sigorta Bu ders, öğrencilere sigorta ve risk yönetiminin temel kavramlarını, prensipleri ile temel risk ve sigorta yönetim araçlarını tanıtmaktadır. Derste işlenen konular arasında, sigorta sektörünün yönetim ve hukuki yapısı, risk kavramı ve sigortacılıkta risk yönetiminin nasıl uygulandığı sayılabilir. Taşıma Sistemleri ve Yönetimi Farklı taşımacılık sistemlerinin önemi ve kapsamı, farklı taşıma sistemleri ve modlarının avantaj ve dez avantajları, taşıma maliyeti özellikleri ve taşıma modlarına ait maliyetler, tehlikeli madde taşımacılığı, multi model taşıma, taşıma evrakları, paketleme, işaretleme ve etiketlendirme gibi konular bu ders kapsamında incelenecektir. Uluslararası Lojistik ve Sigortacılık Bu ders kapsamında, uluslararası lojistik yönetiminde freight forwarder, uluslararası kara, deniz, hava, demiryolu ve kombine taşımacılık türleri, yasal çerçeveleri, kullanılan belgeler ve uluslararası örgütler incelenecektir. Dış ticarette teslim şekilleri, gümrükleme, depo ve antrepo yönetimi ve sigorta konularının da üzerinde durulacaktır. Araştırma Yöntem ve Teknikleri -Sözlü ve görsel anlatım, sunum yapma, tartışma, uygulamalar yapma,ödev hazırlama İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunları çerçevesinde Türk hukukunun mevcut sorunlara yaklaşımı, toplu iş ilişkileri, sosyal güvenlik alanındaki düzenlemeler Lojistik Optimizasyon Teknikleri Yöneylem araştırmasının tanımı, model kurma ve doğrusal programlama, grafikle çözüm yöntemi, ulaştırma modelleri, şebeke analizi, envanter modelleri, kuyruk teorisi ve simülasyon konularını içerir. Mesleki Yabancı Dil II Bu ders kapsamında, taşımaların planlanması ve düzenlenmesi, ürünlerin sevkıyatı, depolama faaliyetleri, dokümantasyon ve finans konuları işlenecektir. Belirtilen konulara ilişkin dinleme, yazma ve okuma alıştırmaları üzerinde çalışmalar yapılacaktır. Planning and Arranging Transport, Listening Exercise, Reading Exercise, Shipping Goods, Writing Exercise ( ), Reading Exercise, Warehousing and Storage, Listening Exercise, Reading Exercise, Documentation and Finance, Writing Exercise ( ), Reading Exercise, Review Mesleki Uygulama Bilimsel çalışma kuralları ve etiğine uygun olarak öğrencinin mesleğine yönelik bir konuyu çalışması, araştırması, raporlaması ve sözlü olarak sunması. Stratejik Lojistik Yönetimi Bu ders kapsamında, lojistik yönetimi ve stratejik yönetim kavramları incelenecek, perakende lojistiği, gıda lojistiği, tekstil lojistiği, otomotiv lojistiği, proje ve inşaat lojistiği, tehlikeli madde lojistiği, hastane ve ilaç lojistiği, geri dönüşüm ve atık lojistiği, canlı hayvan lojistiği konuları işlenecektir. Taşımacılık Hukuku Hava, Kara, Deniz ve Demiryolu aşıma sözleşmeleri ile ilgili genel hükümler, taşıma sözleşmesinin unsurları, taşıma sözleşmesinin tarafları, tarafların sorumlulukları, Taşıma Belgeleri, Uluslararası taşımalarla ilgili sözleşmeler ve örgütler Tedarik Zinciri Yönetimi Bu ders, tedarik zinciri boyunca ürün ve hizmetlerin sağlanması için sürdürülen tüm faaliyetlerin yönetilmesi ile ilgilidir. Tedarik zincirinin tüm elemanlarının bütünleşik bir şekilde çalışması üzerinde durmakta ve tedarik zinciri yönetiminin prensiplerini tanıtmaktadır. Bu amaçla, tedarik zincirindeki üretim ve dağıtım süreçleri, stok yönetimi ve risk paylaşımı, tedarikçi seçimi, stratejik anlaşmalar hakkında bilgi verilmekte ve tedarik zinciri yönetiminde kullanılan bilgi sistemleri tanıtılmaktadır. Tehlikeli ve Özel Madde Taşımacılığı Bu ders, tehlikeli madde lojistiğinin sınıflandırılması, tehlikeli maddelerin paketlenmesi, tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanılan araçlar, tehlikeli madde lojistiğindeki yetkililer ve sorumlulukları, tehlikeli madde 4

5 5 taşımacılığında kullanılan belgeler, taşımacılık türlerine ve madde türlerine göre tehlikeli maddelerin taşınması konularını içermektedir. Yönetim ve Organizasyon İşletme ve Yönetim İle İlgili Kavramlar; Yönetim Biliminin Gelişimi; Karşılaştırma ve Değerlendirme; Yönetimin Fonksiyonları; Organizasyon Kavramı ve Yeni Teoriler.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL DERSLERİ (T, U, K, AKTS) (Z) UTL 101 TEMEL İŞLETMECİLİK

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF - 1. YARIYIL Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bilgisayara giriş niteliğindeki bu ders,

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL ENF1 OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİNE GİRİŞ Bilişim sistemlerine genel bakış, kişisel bilgisayar oluşturma, bilgisayar

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERSLERİ AIT181 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I: Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü,

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 I.DÖNEM 5129102-5130102 GENEL MUHASEBE (3+1) Muhasebe ile ilgili temel kavramlar ve belgeler hakkında

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞTİCARET PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014-2015 I.DÖNEM (5114172-5120172) TÜRKDİLİ-I (2+0) Dil

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞTİCARET PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014-2015 I.DÖNEM (5114172-5120172) TÜRKDİLİ-I (2+0) Dil SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞTİCARET PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014-2015 I.DÖNEM (5114172-5120172) TÜRKDİLİ-I (2+0) Dil nedir? Dillerin doğuşu, Dil düşünce bağlantısı, dil kültür

Detaylı

DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU OKUTULAN DERSLERİN İÇERİKLERİ

DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU OKUTULAN DERSLERİN İÇERİKLERİ DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU OKUTULAN DERSLERİN İÇERİKLERİ I.YARIYIL DİY 101 Matematik I (3 0 3) 4 Kümeler, sayılar, özdeşlikler, denklemler ve eşitlikler, fonksiyon kavramı; doğrusal fonksiyonlar,

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları Dersler Kredisi T P K 501

Detaylı

1.YIL. Yabancı Dil I(2+1)

1.YIL. Yabancı Dil I(2+1) I. YARIYIL TD I 1.YIL Türk Dili I(2+0) Dil ve dilin önemi, dillerin doğuşu ve yayılışı, yapı bakımından diller, Türk dili ve gelişimi, diğer diller arasındaki yeri ve yayıldığı alanlar; Türk yazı dili

Detaylı

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli)

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) Genel Bilgi Türkiye nin özellikle de İstanbul un uluslararası ticaret merkezi niteliği kazanmasına paralel olarak yetkin uzman ihtiyacı daha da artmıştır.

Detaylı

ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM

ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ BÖLÜMÜ A.Amaçlar Konusuyla ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş, mesleki bilgi ve deneyim donanımı yüksek, mesleki

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl CODE COURSE CREDIT CODE COURSE

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ. I. Yarıyıl

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ. I. Yarıyıl T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl 2903141 TÜRK DİLİ (4+0) Dil nedir? Dillerin doğuşu. Dil duygu düşünce bağlantısı. Dil kültür

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl KOD DERS KREDI KOD DERS KREDI ECON 101 Ekonomiye

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/5 I. YARIYIL DERSLERİ OGK1001 GÜVENLİK SİSTEMLERİ I (3 0 0) Tarihçe, güvenlik ve hizmet sektörü, ülkemiz hukuki ve yasal durumu, tanımlar ve kavramlar, kişisel ekipmanlar, görev ekipmanları, emniyet

Detaylı

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU GENEL BİLGİLERİ

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU GENEL BİLGİLERİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU GENEL BİLGİLERİ T.C. Afyon Kocatepe Üniversitesi bünyesinde lisans düzeyinde eğitim ve öğretim faaliyetini sürdüren yüksekokullarından birisi olan Turizm İşletmeciliği

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No:1

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No:1 NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No:1 Çerkezköy/Tekirdağ, Ocak 011 ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER... 1 TeĢekkür... 1 1. GiriĢ... 1.1. Dokümanın

Detaylı

Dönemi Kodu 2803101 Teorik Saati 2 Uygulama Saati 0 Dersin AKTS (ECTS) 3. Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze

Dönemi Kodu 2803101 Teorik Saati 2 Uygulama Saati 0 Dersin AKTS (ECTS) 3. Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze Genel Turizm Bilgisi I Kodu 2803101 Teorik Saati 2 Uygulama Saati 0 Dersin AKTS (ECTS) 3 Türkçe Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze Öğr.Gör.Çetin TOPUZ Koordinatörün E-Posta Adresi ctopuz@selcuk.edu.tr Öğr.Gör.Çetin

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS AKTS AKTS T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları

Detaylı

suyun önemi, inorganik maddeler, biyolojik moleküller, hormonlar, Süresi 4 saat / hafta

suyun önemi, inorganik maddeler, biyolojik moleküller, hormonlar, Süresi 4 saat / hafta ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GÜNCELLENMİŞ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL (I) GÜZ YARIYILI (I) Dersin adı: Genel

Detaylı

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Eğitimde Bilişim Teknolojileri I 3 2 4 A Eğitimde Bilişim Teknolojileri II 3

Detaylı

İŞLETMELERİN LOJİSTİK FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: TRAKYA BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER ÜZERİNDE BİR İNCELEME

İŞLETMELERİN LOJİSTİK FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: TRAKYA BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER ÜZERİNDE BİR İNCELEME i T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLETMELERİN LOJİSTİK FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: TRAKYA BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER

Detaylı

KURUMSAL GELİŞİM PROGRAMLARI

KURUMSAL GELİŞİM PROGRAMLARI KURUMSAL GELİŞİM PROGRAMLARI İçindekiler Enerji Verimliliği ve Enerji Yönetimi Uygulamaları. Toplam Kalite Yönetimi. Stratejik Yönetim.. Hizmet Yönetimi Süreç Yönetimi Yalın Üretim 6 Sigma ve Temel Araçlar

Detaylı

Hazırlık Sınıfı Ders Kodu Ders Adı Teorik Pratik Lab/Uyg Akts T.Kredi Saat Türü

Hazırlık Sınıfı Ders Kodu Ders Adı Teorik Pratik Lab/Uyg Akts T.Kredi Saat Türü Hazırlık Sınıfı HAZ-001 Hazırlık Sınıfı 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Zorunlu I. Yarıyıl BIL-101 Algoritma ve Programlama 3,0 1,0 0,0 7,0 3,5 4,0 Zorunlu Algoritma Tasarımı ve Akış Şemaları, C program yapısı.

Detaylı

BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI

BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI I. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER BYT109 Temel Sanat Eğitimi I 3+2 7,0 Sanatın temel öğelerini ve ilkelerini bir sistem içinde inceleyerek uygulamak. Grafik

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ LOJİSTİK YÖNETİMİ 840UH0012

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ LOJİSTİK YÖNETİMİ 840UH0012 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ LOJİSTİK YÖNETİMİ 840UH0012 ANKARA, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Temel Matematik I (2-0-2) Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı sayılar, tam sayılar,

Detaylı

BURSA İLİ LOJİSTİK MERKEZ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU. HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Mehmet TANYAŞ Ferhat ARIKAN

BURSA İLİ LOJİSTİK MERKEZ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU. HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Mehmet TANYAŞ Ferhat ARIKAN BURSA İLİ LOJİSTİK MERKEZ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Mehmet TANYAŞ Ferhat ARIKAN BURSA, 17/01/2013 Bu rapor T.C.Kalkınma Bakanlığı nın genel koordinasyonunda, Bursa Eskişehir Bilecik

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ERP YAZILIMLARININ KOBİ LERE UYARLANABİLİRLİĞİ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ERP YAZILIMLARININ KOBİ LERE UYARLANABİLİRLİĞİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ERP YAZILIMLARININ KOBİ LERE UYARLANABİLİRLİĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Ahmet Coşkun EL Balıkesir, Eylül 2006 ÖZET ERP

Detaylı

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ YDL101 Yabancı Dil-I (2-0-2) 2 AKTS am, is, are (to be), presentcontinuous (am doing, is doingaredoing) presentsimple:

Detaylı