F NANSAL ARAÇLAR. TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebelefltirme ve Ölçme TFRS 7: Finansal Araçlar: Aç klamalar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "F NANSAL ARAÇLAR. TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebelefltirme ve Ölçme TFRS 7: Finansal Araçlar: Aç klamalar"

Transkript

1 8. B Ö L Ü M F NANSAL ARAÇLAR TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebelefltirme ve Ölçme TFRS 7: Finansal Araçlar: Aç klamalar Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi flletme Fakültesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 123

2 8. Bölüm, Finansal Araçlar 8.1 STANDARDIN AMACI TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum stadard n n amac ; iflletmede bulunan finansal araçlar n borç veya özkaynak olarak s n fland r lmas na ve finansal araçlar n (finansal varl k ve finansal borçlar n) netlefltirilmelerine iliflkin ilkeleri belirlemektir. TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebelefltirme ve Ölçme standard n n amac ; finansal varl klar n, finansal borçlar n ve finansal olmayan kalemlerin al m-sat m na iliflkin sözleflmelerin muhasebelefltirme ve ölçülmesine iliflkin ilkeleri belirlemektedir. TFRS 7 Finansal Araçlar: Aç klamalar standard n n amac ; finansal tablo kullan c lar n n, finansal araçlar n iflletmenin finansal durumu ve performans aç s ndan önemi ve iflletmenin dönem içerisinde ve raporlama tarihinde finansal araçlar nedeniyle maruz kald risklerin niteli i ve düzeyi ile iflletmenin riskleri yönetme fleklini de erlendirebilmeleri için gerekli olan bilgilerin kamuoyuna aç klanmas d r. 8.2 STANDARDIN KAPSAMI Finansal araçlara iliflkin TMS 32, TMS 39 ve TFRS 7 (sunum-muhasebelefltirme ve ölçme-aç klamalar) standartlar temel olarak afla daki durumlar d fl ndaki her türlü finansal araca uygulan r: TMS 19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar standard n n uyguland çal flanlara sa lanan fayda planlar ndaki iflveren hak ve yükümlülüklerine bu standart uygulanmaz. Bir iflletmenin baflka bir iflletmedeki menkul k ymetleri üzerinde önemli etkinli i veya kontrol gücü olmas durumunda veya ifl ortakl fleklinde bir yat r m olmas durumunda bu standart uygulanmaz. (TMS 27 Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar veya TMS 31 fl Ortakl klar ndaki Paylar standartlar uygulan r). TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler standard n n kapsam na giren finansal araçlar için bu standart uygulanmaz. TFRS 4 Sigorta Sözleflmeleri standard n n kapsam na giren finansal araçlar için bu standart uygulanmaz. 125

3 Seçilmifl Türkiye Finansal Raporlama Standartlar 8.3 STANDARDIN GET RD KLER Ülkemizde Vergi ve Tekdüzen Hesap Plan uygulamalar dikkate al nd nda finansal araçlara iliflkin kavramlar (finansal varl k ya da finansal borç) standard n kulland finansal araç kavramlar ile de ifliklik göstermektedir. Finansal araçlar standartlar dikkate al nd nda, standartlar n hesap numaralar n veya hesap isimlerini temel alan bir tan mlama yaklafl m bulunmamaktad r. Ancak standartlar n içeri i ve aç klamalar incelendi inde hesap numaral veya hesap isimli olarak ve uygulamadaki bilanço flekline uygun tan mlama yapabilmek de mümkündür. Afla daki flekilde finansal araçlara örnek teflkil edebilecek hesaplar ve bilanço içerisindeki yerleri gösterilmektedir: Aktif TAR HL B LANÇO Pasif F NANSAL VARLIKLAR Kasa Bankalar Al nan Çekler Al c lar Alacak Senetleri Menkul K ymetler Kredi Alacaklar (Bankalar çin) F NANSAL BORÇLAR Mali Borçlar Ticari Borçlar Ç kar lan Menkul K ymetler Mevduatlar (Bankalar çin) TÜREV F NANSAL ARAÇLAR Vadeli fllem Sözleflmeleri (Forward Contracts) Seçimlik Hak Sa layan Sözleflmeler (Options Contracts) Organize Vadeli fllem Sözleflmeleri (Futures Contracts) Vadeli fllem Konu Ticari Mal Sözleflmeleri (Commodity Contracts) Finansal araçlar ile ilgili standartlar n daha iyi anlafl labilmesi için baz tan mlamada yapmak gerekmektedir. TMS 32 de finansal araç flu flekilde tan mlanm flt r: Bir finansal araç, bir iflletmenin finansal varl nda ve di er bir iflletmenin fi- 126

4 8. Bölüm, Finansal Araçlar nansal borcunda ya da özkayna a dayal finansal arac nda art - fla neden olan herhangi bir sözleflmedir. Bu tan mlamaya göre finansal araçlar; finansal varl klar, finansal borçlar ve türev finansal araçlardan oluflmaktad r. Finansal varl klar TMS 32 de afla daki unsurlar ile tan mlanmaktad r Nakit ; Kasa ve Banka hesaplar Baflka flletmeden Finansal Varl k Alma Hakk ; Al c lar Baflka flletme le Olas Olumlu Koflullarda Finansal Araç De iflim Hakk ; Al nan Çekler, Alacak Senetleri Baflka flletmenin Özkaynak Arac na Sahip Olmak; Menkul K ymetler Finansal borçlar TMS 32 de afla daki unsurlar ile tan mlanmaktad r. Borcun Nakit Olarak ya da Bir Finansal Varl k Verilerek Ödenmesi; Mali Borçlar, Ticari Borçlar, Ç kar lan Tahviller Özkayna a Dayal Borçlanma: flletmenin borcunu sahip oldu u özsermaye araçlar ile ödeyecek olmas, özsermayeye dayal borçlanmad r. Türev finansal araçlar flletmeler aras sözleflme ile bir finansal arac n bir veya daha fazla finansal riskini nakletme amac yla flartl ya da flarts z de iflim hakk tan - yan sözleflmelerdir. En çok kullan lan türev finansal araçlar afla da s ralanm flt r: Vadeli fllem Sözleflmeleri (Forward Contracts) Organize Vadeli fllem Sözleflmeleri (Futures Contracts) Vadeli Takas Sözleflmeleri (Swap Contracts) Seçimlik Hak Sa layan Sözleflmeler (Option Contracts) Vadeli flleme Konu Ticari Mal Sözleflmeleri (Commodity Contracts) TFRS finansal araçlar ile ilgili flu aflamalar n yap lmas gereklili ini vurgulamaktad r: 127

5 Seçilmifl Türkiye Finansal Raporlama Standartlar 1- SINIFLANDIR! 2- DE ERLEMEYE TAB TUT! 3- MUHASEBELEfiT R! 4- GEREKEN AÇIKLAMALARI D PNOTLARDA BEL RT F NANSAL ARAÇLARIN DE ERLEME ÖLÇÜLER Maliyet De eri flletmenin edindi i finansal varl klar n ve yükümlülü e girdi i finansal borçlar n tutar d r. fllem maliyetleri (komisyon benzeri ödemeler) dahildir tfa Edilmifl Maliyet De eri flletmenin edindi i finansal varl klar n ya da yükümlülü e girdi i finansal borçlar n ilk muhasebelefltirmede ölçülen tutar na, etkin faiz oran ile ölçülen tutar ile sabit faiz oran ile ölçülen tutar aras ndaki fark n eklenmesi, finansal varl n ya da finansal borcun itfa edilmifl maliyet de erini göstermektedir. tfa edilmifl maliyet de erine baz kaynaklarda iskontolanm fl maliyet de eri de denilmektedir. Etkin faiz yöntemi; finansal varl k veya borcun itfa edilmifl maliyetlerinin hesaplanmas ve ilgili faiz gelir veya giderlerinin iliflkili oldu- u döneme da t lmas yöntemidir. Etkin faiz oran ; finansal arac n beklenen ömrü boyunca veya uygun olmas durumunda daha k sa bir zaman dilimi süresince yap lacak gelecekteki tahmini nakit ödeme ve tahsilatlar n, tam olarak ilgili finansal varl k veya borcun net defter de erine indirgeyen orand r. Bu oran finansal arac n iç verim oran d r. Bu oran flöyle hesaplanabilir: n Nakit Ak fl tfa Edilmifl Maliyet De eri = t t=o (1+Faiz Oran ) VEYA tfa Edilmifl Maliyet De eri Nakit Girifli Nakit Girifli Nakit Girifli Nakit Girifli = 0 + (1+Faiz Oran ) 1 + (1+Faiz Oran ) 2 + (1+Faiz Oran ) t (1+Faiz Oran ) 128

6 8. Bölüm, Finansal Araçlar Gerçe e Uygun De er Karfl l kl pazarl k ortam nda, bilgili ve istekli gruplar aras nda bir varl n el de ifltirmesi ya da bir borcun ödenmesi durumunda ortaya ç kmas gereken tutard r. Gerçe e uygun de erin hesaplanmas nda afla- daki unsurlar gösterge olarak kullan labilir: Aktif Bir Piyasa; borsadan, sat c dan, simsardan, sanayi grubundan, fiyatlama hizmeti yapan veya düzenleyici bir kurulufltan elde edilmesinin mümkün olmas Son dönemlerde gerçeklefltirilen piyasa ifllemleri Büyük ölçüde ayn olan baflka bir finansal araca iliflkin gerçe e uygun de erin referans olarak al nmas skonto edilmifl nakit ak fl analizleri Opsiyon fiyatlama modellerini F NANSAL ARAÇLARIN SINIFLANDIRILMASI-DE ERLEMES VE MUHASEBELEfiT R LMES Finansal Varl klar Finansal varl klar 4 (dört) s n fa ayr labilir ve bu s n fland rmaya göre de erlenir ve muhasebelefltirilir. Gerçe e Uygun De er Fark Kar (Zarar) a Yans t lan Finansal Varl klar: (1) Al m-sat m amaçl elde tutulan finansal varl klar ile (2) ilk muhasebelefltirme s ras nda, iflletme taraf ndan, gerçe e uygun de eri kar veya zarara yans t lan varl klar olarak s n fland r lan varl klard r. Borsada ifllem gören finansal varl klar ve aktif piyasas olan finansal varl klar bunun en temel örne idir. De erleme: Gerçe e uygun de er ile de erlenir. Muhasebelefltirme: Gerçe e uygun de er fark gelir tablosunda raporlan r. Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yat r mlar : flletmenin vadeye kadar elde tutma niyet ve imkan n n bulundu u, sabit veya belirlenebilir nitelikte ödemeler içeren ve sabit bir vadesi bulunan finansal varl klard r. Devlet tahvilleri (özel sektör tahvili de olabilir ancak ülkemizde günümüz koflullar nda s kl kla kullan lmaz) bunun en temel örne idir. De erleme: tfa edilmifl maliyet de eri ile de erlenir. 129

7 Seçilmifl Türkiye Finansal Raporlama Standartlar Muhasebelefltirme: De erleme fark gelir tablosunda raporlan r. Kredi ve Alacaklar : flletmenin sabit ya da belirlenebilir nitelikte ödemelere sahip olan ve aktif bir piyasada ifllem görmeyen alacaklar ndan oluflur. Al c lar, Alacak Senetleri gibi hesaplar bu s n ftaki finansal araçlar n en temel örnekleridir. De erleme: tfa edilmifl maliyet de eri ile de erlenir. Muhasebelefltirme: De erleme fark gelir tablosunda raporlan r. Sat lmaya Haz r Finansal Varl klar : Yukar daki üç s n fland rmaya da girmeyen finansal varl klar ile iflletmenin al m-sat m amaçl elde tutmad finansal varl klar Sat lmaya Haz r Finansal varl klar olarak s n fland rabilir. Sat lmaya haz r finansal varl klar için iki ayr de erleme ve muhasebelefltirme yöntemi vard r. De erleme ve Muhasebelefltirme-1: Gerçe e uygun de eri saptanabilen sat lmaya haz r finansal varl klar gerçe e uygun de er ile de erlenir. Gerçe e uygun de er fark özkaynaklarda raporlan r. De erleme ve Muhasebelefltirme-2: Gerçe e uygun de eri saptanamayan sat lmaya haz r finansal varl klar maliyet de eri ile de erlenir. De erleme fark (de er düflüklü ü durumunda) özkaynaklarda raporlan r. Örnek 1: (Menkul K ymetler ile ilgili S n fland rma-de erleme ve Muhasebelefltirme) USB flletmesinin vergi mevzuat na göre 110 Hisse Senetleri hesab n n detaylar flu flekildedir. flletmenin bu menkul k ymetleri elinde bulundurma amaçlar ile ilgili iflletmeden edinilen bilgiler flu flekildedir: Hisse Senedi Edinme Tarihi Maliyet De eri De erleme Ölçüsü De eri Nisoto A.fi. 18 Eylül TL Al fl Bedeli TL Hamza Tic. A.fi. 14 Aral k TL Al fl Bedeli TL Asya Paz.A.fi. 14 Aral k TL Al fl Bedeli TL TL Nisoto A.fi. halka aç k bir flirkettir ve flletme bu flirketin hisselerini k - sa süreli sermaye kazanc elde etmek amac yla edinmifltir ve bu hisseleri borsan n yükselmesine ba l olarak elinden ç karabilecektir. Nisoto A.fi. hisselerinin raporlama tarihindeki borsa de eri TL dir. 130

8 8. Bölüm, Finansal Araçlar Hamza Ticaret A.fi. nin hisseleri ilmuhaber fleklindedir. Bu flirket kurulurken flirkete sermaye deste i sa lamak amac yla bu hisseler elde edilmifltir. fiirket Asya Paz.A.fi. nin % 5 ini elinde bulundurmaktad r. 15 Aral k 2007 tarihinde bu flirketin % 10 nuna sahip olan Ayd n Ticaret A.fi. bu hisseleri net TL ye elinden ç karm flt r. fiirketin hisselerini elinde bulundurdu u üç flirkette de önemli etkinli i ve kontrol gücü bulunmamaktad r. SINIFLANDIRMA flletme, Nisoto A.fi. nin hisse senetlerini al m-sat m amaçl elde tuttu undan bu hisseleri, Gerçe e Uygun De er Fark Kar (Zarar) a Yans t lan Finansal Varl klar olarak s n fland rmal d r. flletme, Hamza Ticaret A.fi. nin hisselerini al m-sat m amaçl olarak elinde bulundurmamaktad r. Ayr ca bu hisse senetlerinin piyasa de- erinin tespit edilebilmesini sa layacak bir bilgi de bulunmad ndan ve iflletmenin bu hisse senetlerinin k sa vadede elinden ç karabilece ine dair iflletme yönetiminin bir karar bulunmad ndan, bu hisseler Sat lmaya Haz r Finansal Varl klar olarak s n fland r lmal d r. flletme, Asya Paz.A.fi. nin hisse senetleri ile ilgili edindi i bilgiler ve bu hisse senetlerinin baflka bir iflletme taraf ndan karl sat fl n da de- erlendirerek bu hisse senetlerini elinden ç karabilece ini düflünmektedir. Bu nedenlerle iflletme bu hisseleri, Gerçe e Uygun De er Fark Kar (Zarar) a Yans t lan Finansal Varl klar olarak s n fland rmal d r. Bu aç klamalar çerçevesinde TFRS lere göre ilgili menkul k ymetlerin s n fland rmas flu flekildedir: Hisse Senedi Nisoto A.fi. Hamza Tic. A.fi. Asya Paz.A.fi. S n fland rma GUD FARKI KAR (ZARAR) A YANSITILAN F NANSAL VARLIKLAR SATILMAYA HAZIR F NANSAL VARLIKLAR GUD FARKI KAR (ZARAR) A YANSITILAN F NANSAL VARLIKLAR DE ERLEME S n fland r lan finansal varl klar ile ilgili de erleme bilgileri flu flekildedir: 131

9 Seçilmifl Türkiye Finansal Raporlama Standartlar Hisse Senedi Vergi TFRS ye Vergi TFRS ye De erleme Mevzuat na Göre De erleme Mevzuat na Göre Fark Göre De erleme Ölçüsü Göre De erleme De erleme Ölçüsü Ölçüsü Ölçüsü Nisoto A.fi. Al fl Bedeli GUD TL TL TL Hamza Tic. A.fi. Al fl Bedeli Maliyet De eri TL TL 0 Asya Paz.A.fi. Al fl Bedeli GUD TL TL TL Toplam TL TL TL MUHASEBELEfiT RME Yukar daki menkul k ymetlerin muhasebelefltirilmesi esnas nda mevcut Tekdüzen Hesap Plan na baz ilaveler ve de ifliklikler yap lmas n n gerekece i TMSK taraf ndan çeflitli platformalarda dile getirilmifltir. Buna göre bu finansal varl klar n mevcut hesap plan ndaki ve de ifliklikten sonra olmas muhtemel 10 hesap plan ndaki hesaplar ile görünümü flu flekildedir: Hisse Senedi Mevcut THP deki Yeni (Muhtemel) THP deki Hesab Hesab S n fland rmaya Uygun Olmas Beklenmektedir. Nisoto A.fi. 110 Hisse Senetleri GUD Fark Kar (Zarar) a Yans t lan Finansal Varl klar Hamza Tic. A.fi. 110 Hisse Senetleri Sat lmaya Haz r Finansal Varl klar Asya Paz.A.fi. 110 Hisse Senetleri GUD Fark Kar (Zarar) a Yans t lan Finansal Varl klar Nisoto A.fi. ile ilgili; Nisoto A.fi. hisseleri, borsada ifllem gördü ünden bu hisselerin GUD i borsa fiyatlar d r. Bu hisselerin Vergi Mevzuat na göre de erleme ilkesi Al fl Bedeli, TFRS lere göre GUD oldu undan de erleme fark n n muhasebelefltirilmesi gerekir. 10 TFRS ye uyumlu Tekdüzen Hesap Plan çal flmas TMSK ve Maliye Bakanl taraf ndan sürdürülmektedir. Çal flmalar tamamland nda, Maliye Bakanl n n Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli i ile Tekdüzen Hesap Plan nda baz de ifliklikler, ekleme ve ç karmalar yapmas beklenmektedir. Bu çal flma yap l rken henüz yay nlanm fl ya da yay nlanmam fl (taslak) bir tebli bulunmamaktad r. Akdo an, Nalan; Sevilengül, Orhan: Türkiye Muhasebe Standartlar ile Uyumlu Tekdüzen Hesap Sistemi Uygulamas, SMMMO Yay nlar, 13. Bask, stanbul 2007 isimli kitapta önerilen hesaplar mevcuttur. Ayr nt l bilgi için bu kayna a baflvurulmas okuyucular için faydal olabilecektir. 132

10 8. Bölüm, Finansal Araçlar 31/12/07 Borç Alacak 110 Hisse Senetleri GUD Fark KIZ a Yans t lan Finansal Varl klar 645 Menkul K y. Sat. Karlar GUD Karlar Hamza Tic. A.fi. ile ilgili; Hamza Tic. A.fi. hisseleri borsada ifllem görmedi inden ve bu hisselerin gerçe e uygun de erini sa l kl bir flekilde tespit edebilecek bir gösterge bulunmad ndan, Sat lmaya Haz r Finansal Varl klar olarak s - n fland r lan bu hisselerin maliyet de eri ile de erlenmesi gerekmektedir. Bu hisseler ile ilgili Vergi Mevzuat ve TFRS ler aras nda bir de erleme fark bulunmamaktad r. Ancak bu hisselerin Dönen Varl k hesaplar ndan ç kar l p Duran Varl k hesaplar na nakledilmesi gerekmektedir. 31/12/07 Borç Alacak 240 Ba l Menkul K ymetler Sat lmaya Haz r Finansal Varl klar 110 Hisse Senetleri Hisse Senetlerinin Sat lmaya Haz r Finansal Varl k olarak s n fland r lmas Asya Paz. A.fi. ile ilgili; Asya Paz. A.fi. hisseleri de borsada ifllem görmemektedir. Ancak bu hisselerin gerçe e uygun de erinin hesaplanmas na olanak tan yan bir gösterge mevcuttur. Bu gösterge de, bu hisse senetlerinin yak n bir zamanda (yak n bir zamanda kas t ifllemin gerçekleflti i tarih ile de erleme yap lan tarih aras nda enflasyon ve(veya) faiz aç s nda paran n zaman de erini çok fazla etkilemeyecek bir zaman dilimidir) baflka bir iflletme taraf ndan sat lmas dolay s yla ortaya ç kan piyasa de eridir. Bu nedenle de bu hisselerin de erlemesinin yap lmas gerekmektedir. 133

11 Seçilmifl Türkiye Finansal Raporlama Standartlar 31/12/07 Borç Alacak 110 Hisse Senetleri GUD Fark K/Z a Yans t lan Finansal Varl klar 645 Menkul K ymet Sat fl Karlar GUD Karlar Hisse Senetlerinin De erlemesi USB iflletmesinin tarihi itibariyle ilgili hisse senetlerinin bilanço görünümü flu flekildedir: USB flletmesi Tarihi itibariyle TFRS Bilançosu 110 Hisse Senetleri TL GUD Fark K/Z a Yans t lan Finansal Varl klar Nisoto A.fi TL Asya Paz.A.fi TL 240 Ba l Menkul K ymetler TL Sat lmaya Haz r Finansal Varl klar Hamza Tic.A.fi TL Örnek 2: (Alacaklar ile ilgili S n fland rma- De erleme ve Muhasebelefltirme) Flash Ticaret A.fi. nin tarihi itibariyle vergi mevzuat na göre haz rlanm fl genel geçici mizan ndan ticari alacaklar ile ilgili flu bilgiler elde edilmifltir: 12 Ticari Vergi Mevzuat ndaki TFRS lerdeki Vergi Mevzuat ve Alacaklar De erleme Ölçüsü De erleme Ölçüsü TFRS ler aras nda De erleme Fark Var m? Al c lar Mukayyet De er TL tfa Edilmifl Maliyet De eri VAR Vadeli Çekler Nominal De er TL tfa Edilmifl Maliyet De eri VAR Toplam TL 11 Mevcut Tekdüzen Hesap Plan nda 645 Menkul K ymet Sat fl Karlar hesab n n yap lacak de ifliklikler ile 645 Finansal Varl k De erleme Farklar hesab olarak kullan lmas daha uygun olacakt r. Ya da bu hesap yerine mevcut tekdüzen hesap plan nda 649 Di er Ola an gelir ve Karlar hesab n n alt hesab nda da izlenebilir. 134

12 8. Bölüm, Finansal Araçlar Örne imizde alacaklara karfl l k ay rmak baflka bir standard n konusunu oluflturdu u için, flirketin alacaklar ile ilgili bir de er düflüklü ü olmad kabul edilmifltir. fiirketin al c lar ve vadeli çekler (alacak senetleri) hesaplar ndaki tutarlar TMS 39 çerçevesinde itfa edilmifl maliyet de eri ile hesaplanmal d r. Bu nedenle bu hesaplar n tahsil edilmesine (vadeye) ne kadar süre kald n n tespit edilmesi baflka bir deyiflle de alacaklar n yaflland r lmas gerekmektedir. Al c lar hesab n n ortalama vadesinin gün oldu u tespit edilmifltir. Vadeli çekler (bu çekler özün önceli i kavram gere i 101 Al nan Çekler hesab ndan ç kar lm fl ve 121 Alacak Senetleri hesab n n alt nda bir alt hesaba kaydedilmifltir) flu vadeleri ve tutarlar içermektedir: Çekin Vadesi Tutar Vadeye Kalan Gün Say s 31 Ocak 2008 vadeli çek TL 31 gün 25 fiubat 2008 vadeli çek TL 56 gün 31 Mart 2008 vadeli çek TL 90 gün 15 Nisan 2008 vadeli çek TL 105 gün 30 Nisan 2008 vadeli çek TL 120 gün Vadeli çekler ve al c lar hesaplar n n vadeye kadar kalan gün say - s baflka bir deyiflle tahsil edilme tarihi ile raporlama tarihi aras ndaki fark oluflturan gün say s ile bu hesaplar n itfa edilmifl maliyet de erlerini bulmak mümkündür. Bu hesaplamada kullan lan faiz oran iflletmenin vadeli sat fllarda belirledi i ve kulland vade fark oran d r. Böyle bir oran yok ise piyasada oluflan faiz oran dikkate al nabilir. Örne imizde hesaplama yap l rken piyasa faiz oran n n % 10 oldu u kabul edilmifltir. Bu oran ile vade tarihindeki tutarlar bugüne indirgenmifltir. tfa edilmifl maliyet de erinin hesaplanmas nda baz formüller kullan labilir. 12 Ticari alacaklar n ortalama vadesi hesaplan rken Alacak Devir H z Oran ndan yararlan labilir. Alacak Devir H z = Vadeli Sat fllar / Ort.Tic.Alacaklar d r. Bulunan Alacak devir h z, ortalama Ticari Alacak tahsil süresini hesaplamada kullan labilir. Ortalama Ticari Alacak Tahsil Süresi = 365 gün / Alacak Devir H z =...gün 135

13 Seçilmifl Türkiye Finansal Raporlama Standartlar (Tahsil Edilecek Tutar) / (1+Faiz Oran ) n = tfa Edilmifl Maliyet De eri VEYA skonto Tutar = Tahsil Edilecek Tutar (Tahsil Edilecek Tutar x 360) / ( Vadeye Kalan Gün Say s x Faiz Oran ) Bu formüllere göre hesaplanan itfa edilmifl maliyet de erleri flu flekildedir. Vadeli Çekler Nominal De eri Vadeye Kalan Gün skonto Tutar skontolu De eri Toplam Al c lar Mukayyet De eri Vadeye Kalan Gün skonto Tutar skontolu De eri Toplam flletmenin yapaca kay t flu flekildedir. E er iflletme Sat fllar Hesab n n n içerisindeki vade farklar n TMS 18 e göre ayr ca ay rmad ysa bu kay t yap l r. 31/12/07 Borç Alacak 600 Yurtiçi Sat fllar Alacak Reeskontu Al c lar n Reeskontu Vadeli Çeklerin Reeskontu 556 tfa edilmifl Maliyet De eri De erleme flletmenin Sat fllar Hesab n n n içerisindeki vade farklar n TMS 18 e göre ayr ca ay rmas durumunda ise flu kay t yap l r. 13 Mevcut Tekdüzen Hesap Plan nda 122 Alacak Senetleri Reeskontu (-) hesab n n yap lacak de ifliklikler ile 122 Alacaklar n Reeskontu (-) hesab olarak kullan lmas daha uygun olacakt r. 136

14 8. Bölüm, Finansal Araçlar 31/12/07 Borç Alacak 657 Reeskont Faiz Giderleri Alacak Reeskontu Al c lar n Reeskontu Vadeli Çeklerin Reeskontu 556 tfa edilmifl Maliyet De eri De erleme Örnek 3: (Devlet Tahvili ile ilgili S n fland rma-de erleme ve Muhasebelefltirme) ZND flirketi; KLM flirketinin ihraç etti i, nominal de eri TL olan cari faiz oran % 6 ve y ll k kupon faizi ödemesi TL olan (y l sonu faiz ödemeli) 5 y ll k bir tahvili 1 Ocak 2001 tarihinde TL ye (100 TL komisyon dahil) sat n alm flt r. ZND flirketi, sat n ald bu tahvili VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Finansal Araç) olarak s n fland rm flt r. ( TL TL = TL skonto Tutar ) 1 Ocak 2001 tarihindeki kay t flu flekildedir; 01/01/01 Borç Alacak 248 Di er Mali Duran Varl klar Vadeye Kadar Elde Tutulacak Fin.Varl klar 100 Kasa Finansal Varl k Sat n Alma- flletmede etkin fazi oran (iç verim oran ) % 7,64 dür. Bu oran vadeler itibariyle ve anapara ödemesi yap laca tarihlerdeki tutarlar tahvilin bugünkü de eri olan TL ye iskontolayan orand r. 137

15 Seçilmifl Türkiye Finansal Raporlama Standartlar Tahvilin Faiz ve tfa Tablosu Y llar (A) LK (B) YILLIK (C) (D) SKONTO (E) DÖNEM MUHASEBELEfiT RME KUPON FA Z RAPORLANACAK ED LEN SONUNDA DE ER ÖDEMES FA Z GEL R TUTARIN TFA ED LM fi (% 6) (A X % 7.64) TFASI MAL YET (C - B) DE ER (A - D) TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL 0 TL TL TL tarihindeki kay t; 31/12/01 Borç Alacak 100 Kasa Di er Mali Duran Varl klar Vadeye Kadar Elde Tutulacak Fin.Varl klar 642 Faiz Geliri tarihindeki kay t; 31/12/02 Borç Alacak 100 Kasa Di er Mali Duran Varl klar Vadeye Kadar Elde Tutulacak Fin.Varl klar 642 Faiz Geliri tarihindeki kay t; 31/12/03 Borç Alacak 100 Kasa Di er Mali Duran Varl klar Vadeye Kadar Elde Tutulacak Fin.Varl klar 642 Faiz Geliri

16 8. Bölüm, Finansal Araçlar tarihindeki kay t; 31/12/04 Borç Alacak 100 Kasa Di er Mali Duran Varl klar Vadeye Kadar Elde Tutulacak Fin.Varl klar 642 Faiz Geliri tarihindeki (vade sonu) kay t; 31/12/05 Borç Alacak 100 Kasa Di er Mali Duran Varl klar Vadeye Kadar Elde Tutulacak Fin.Varl klar 642 Faiz Geliri Finansal Borçlar Finansal borçlar 2 (iki) s n fa ayr labilir ve s n fland r lmas na göre de erlenir ve muhasebelefltirilir. Gerçe e Uygun De er Fark Kar (Zarar) a Yans t lan Finansal Borçlar: (1) Al m-sat m amaçl elde tutulan finansal borçlar ile (2) ilk muhasebelefltirme s ras nda, iflletme taraf ndan, gerçe e uygun de eri kar veya zarara yans t lan borçlar olarak s n fland r lan borçlard r. De erleme: Gerçe e uygun de er ile de erlenir. Muhasebelefltirme: Gerçe e uygun de er fark gelir tablosunda raporlan r. Di er Finansal Borçlar: Gerçe e uygun de er fark kar (zarar) a yans t lan finansal borçlar d fl ndaki finansal borçlard r. Bu tür finansal borçlar n da genelde aktif bir piyasas yoktur. Bu tür finansal borçlara, itfa edilmifl maliyet de eri ile de erlenen finansal borçlar da denebilir. De erleme: tfa edilmifl maliyet de eri ile de erlenir. Muhasebelefltirme: De erleme fark gelir tablosunda raporlan r. 139

17 Seçilmifl Türkiye Finansal Raporlama Standartlar Örnek 1: (Banka Kredisi ve Sat c lar ile ilgili S n fland rma- De erleme ve Muhasebelefltirme) TMR Ticaret A.fi. nin tarihi itibariyle vergi mevzuat na göre haz rlanm fl genel geçici mizan ndan banka kredileri ve sat c lar hesab ile ilgili flu bilgiler elde edilmifltir. Yükümlülükler Vergi Mevzuat ndaki TFRS lerdeki Vergi Mevzuat ve De erleme Ölçüsü ve De erleme Ölçüsü TFRS ler aras nda De erleme Fark Var m? Banka Kredileri VUK tfa Edilmifl Maliyet VAR (K st Gider) TL De eri Sat c lar Mukayyet tfa Edilmifl Maliyet De er TL De eri VAR Toplam TL tarihinde banka kredilerine ait hesaplar n bilgileri flu flekildedir; 400 Banka Kredileri TL (Anapara) 381 Gider Tahakkuklar TL (Faiz) Finansman Giderleri Tahakkuku fiirketin banka kredileri ve sat c lar hesaplar ndaki tutarlar TMS 39 çerçevesinde itfa edilmifl maliyet de eri ile hesaplanmal d r. Bu nedenle bu hesaplar n ödenmesine (vadeye) ne kadar süre kald n n tespit edilmesi baflka bir deyiflle de bu yükümlülüklerin yaflland r lmas gerekmektedir. Banka kredilerinin itfa edilmifl maliyet de erinin hesaplanmas nda kredi sözleflmeleri ile birlikte imzalanan kredi itfa tablolar kullan labilir. Banka kredileri, vergi mevzuat na göre oluflturulan kay tlarda anapara ve faiz tahakkuklar (di er borç ve gider karfl l klar alt nda) olarak izlenmektedir. TFRS lere göre banka kredilerinin finansal tablolarda ödeme tarihlerinde yap lacak ödemelerin bugünkü de eri ile izlenmesi gerekmektedir. flletme, kredi ile ilgili faiz ve anapara dahil toplam yap lacak ödemelerin bir tablosunu oluflturarak ve kredinin kendi faiz oran ile ge- 14 VUK 285: Borçlar mukayyet de erleriyle de erlenir. Mevduat veya kredi sözleflmelerine müstenit borçlar de erleme gününe kadar hesaplanacak faizleriyle birlikte dikkate al n r.. 140

18 8. Bölüm, Finansal Araçlar lecekte yap lacak ödemelerin bugünkü de erini hesaplayarak afla daki ifllemleri yapmal d r. Banka Kredisi Tutar (TL) Vadeye Kalan tfa Edilmifl Maliyet De eri Ödemeleri (TL) Gün Say s (TL) 15.Oca fiub Mar Nis May Haz Tem A u Eyl Eki Kas Ara TOPLAM Afla daki muhasebe maddesinde, banka kredileri itfa edilmifl maliyet de eri ile düzeltilirken yasal kay tlarda di er borç ve gider karfl l klar içinde yer alan faiz tahakkuklar n n, banka kredileri hesab nda yans t lmak üzere s n fland r lmas da birlikte yap lm flt r. Daha önce tahakkuk ettirilen TL, 381 Gider Tahakkuklar hesab ndan iptal edilmifl ve 780 Finansman Giderleri hesab ndan (6.024 TL TL) da TL iptal edilmifltir. Döneme ait TL finansman gideri 780 Finansman Giderleri Hesab nda kalm fl ve TFRS ye uygun olarak 400 Banka Kredileri hesab nda raporlanm flt r. 31/12/07 Borç Alacak 381 Gider Tahakkuklar Finanman Giderleri Tahakkuku 400 Banka Kredileri Finansman Giderleri

19 Seçilmifl Türkiye Finansal Raporlama Standartlar Sat c lar hesab n n ortalama vadesinin gün oldu u tespit edilmifltir. Ayr ca piyasadaki vade fark oran da 0,10 dur. Sat c lar Mukayyet Vadeye skonto Tutar skontolu De eri De eri (TL) Kalan Gün (TL) (TL) Toplam E er iflletme Sat fllar n Maliyeti hesaplar içerisindeki vade farklar - n TMS 2 ve TMS 23 e göre ayr ca ay rmad ysa bu kay t yap l r. Yani bu kay ttaki varsay m ticari borçlar n Sat fllar n Maliyetine yans t lan al mlarla ilgili oldu udur. 31/12/07 Borç Alacak 322 Borç Senetleri Reeskontu Sat c lar Hesab n n De erlemesi 621 Sat lan Ticari Mal n Maliyeti 473 flletme Sat fllar n Maliyeti hesaplar içerisindeki vade farklar n TMS 2 ve TMS 23 e göre ayr ca ay rd ysa ve(veya) ticari borçlar n Sat fllar n Maliyetine yans t lmayan al mlarla ilgili oldu u durumda da afla daki kay t yap l r. 31/12/07 Borç Alacak 322 Borç Senetleri Reeskontu Sat c lar Hesab n n De erlemesi 647 Reeskont Faiz Gelirleri F NANSAL ARAÇLARIN D PNOT AÇIKLAMALARI flletmelerin finansal araçlar ile ilgili dipnotlar nda finansal durumlar ile ilgili ve iflletmenin riskleri ile ilgili aç klama yapmalar gerekmektedir Finansal Durum ile ilgili Aç klamalar flletme TFRS 7 çerçevesinde dipnotlar nda finansal duruma iliflkin afla daki sorular n cevab niteli inde aç klamalar yapmal d r. 15 Sat c lar hesab n n ortalama vadesi hesaplan rken Borç Devir Devir H z Oran ndan yararlan labilir. Borça Devir H z = Vadeli Al mlar / Ort.Tic.Borçlar d r. Bulunan borç devir h z, ortalama Ticari Borç ödeme süresini hesaplamada kullan labilir. Ortalama Ticari Borç Ödeme Süresi = 365 gün / Borç Devir H z =...gün 142

20 8. Bölüm, Finansal Araçlar Finansal araçlar nas l s n fland r ld? Finansal araçlar nas l de erlendi? S n fland rma ve de erlemeye iliflkin muhasebe politikalar nelerdir? De erlenen finansal araçlar gelir tablosunda m, özkaynakda m raporland? Finansal araçlar gerçe e uygun de erle hangi kriyerlere göre de- erlendi? Finansal riskten korunma ve finansal riskten korunma muhasebesi uyguland m? Risk Aç klamalar flletmelerin TFRS 7 çerçevesinde; kredi riski, likidite riskleri ve piyasa riskleri ile ilgili niteliksel ve say sal aç klamalar ve bu risklere iliflkin duyarl l k analizleri yapmalar gerekmektedir. Örnek: (Kredi Riskine liflkin Niteliksel Aç klama) Finansal araçlar elinde bulundurmak, karfl taraf n anlaflman n gereklerini yerine getirememe riskini de tafl maktad r. Bu risk, derecelendirmeler veya belli bir firmaya kulland r lan fonun s n rland r lmas yla yönetilmektedir. Farkl sektörlerde çal flan çok say da firmaya fon kulland r lmas yla riskin da t lmas na çal fl lmaktad r. Örnek: (Kredi Riskine liflkin Say sal Aç klama) Vadesi geçmifl fakat de er düflüklü üne u ramam fl finansal varl klar Toplam Vadesi Vadesi Geçmifl Fakat De er Düflüklü üne U ramam fl Alacaklar (TL) <30 gün gün gün gün >120 gün ,000 8,500 2, , Örnek: (Likidite Riski Say sal Aç klama) fiirketin olas likidite riskini aç klamaya yönelik 31 Aral k 2006 tarihi itibariyle vade analizleri flu flekildedir. 143

21 Vadesiz Bir Toplam Aydan Ay Ay Ay Y l Y ldan az aras aras aras aras Fazla Banka kredileri Finansal kiralama Yükümlülükleri Di er yükümlülükleri Ticari Borçlar Örnek: (Piyasa Riskine liflkin Niteliksel Aç klama) Bir iflletmenin al fllar yurt d fl ndan EURO- sat fllar TL vadeli ve vadeli sat fllar çek veya senet ile yapmaktad r. AÇIKLAMA: flletme bu kur riskini çek veya senetleri iskonto ettirerek ve EURO alarak yönetmektedir. Örnek: (Duyarl l k Analizi) fiirket, dönem sonunda alacak ve borçlar ABD Dolar cinsinden oldu undan ve flirket nakit ak m riskine karfl korunma amac yla EURO cinsinden türev ürünler bulundurdu undan duyarl l k analizini bu iki para birimi için yapm flt r (% 15 Kur Düflmesi) 2005 (% 15 Kur Düflmesi) ABD Dolar EURO ABD Dolar EURO Vergi Öncesi Dönem Kar TL TL TL TL Özkaynaklar TL TL TL TL 144

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES brahim ERCAN* 1- G R fi Bilindi i üzere, yabanc paralar n de erlemesi, 213 Say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK)

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) m. 2010 2009 2008 Faiz ve benzeri gelirler 28,779 26,953 54,549 Faiz giderleri 13,196 14,494 42,096 Net faiz geliri 15,583 12,459 12,453 Kredi

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Gelir Tablosu Sona Eren Üç Ayl k Dönem Sona Eren Dokuz Ayl k Dönem m. 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 Faiz ve benzeri gelirler 6,700 5,955

Detaylı

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A..

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. KURUL GÖRÜ Ü TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. Kurul Toplant Tarihi : 18/10/2011 li kili Standart(lar) : TFRS 2, TFRS

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

TMS 18 HASILAT. Yrd. Doç. Dr. Kerem SARIO LU stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi Muhasebe Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 18 HASILAT. Yrd. Doç. Dr. Kerem SARIO LU stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi Muhasebe Anabilim Dal Ö retim Üyesi 7. B Ö L Ü M TMS 18 HASILAT Yrd. Doç. Dr. Kerem SARIO LU stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi Muhasebe Anabilim Dal Ö retim Üyesi 111 7. Bölüm, TMS-18 Has lat 7.1 STANDARDIN AMACI Bu standard n amac

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş)

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu(denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 3 aylık dönem Sona eren 6 aylık dönem m. 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 Faiz ve

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU

BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU 0 DÖNEN DEĞERLER Dönen değerler bilançonun aktifinde yer alan, likiditesi en yüksek varlık grubu olup bu hesap grubunda yer alan hesapların ortak özelliği

Detaylı

T ürkiye Muhasebe Standartlar Kurulu (TMSK), 2006 y l nda TMS 32,

T ürkiye Muhasebe Standartlar Kurulu (TMSK), 2006 y l nda TMS 32, mali ÇÖZÜM 65 ACCOUNTING FOR FINANCIAL INSTRUMENTS IN TURKISH ACCOUNTING STANDARDS TÜRK YE MUHASEBE STANDARTLARI NA GÖRE F NANSAL ARAÇLARIN MUHASEBELEfiT R LMES Doç. Dr. smail Ufuk MISIRLIO LU* Öz T ürkiye

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun

Detaylı

MUHASEBE SÜRECİ. Dönem Başındaki İşlemler. Dönem İçinde Yapılan İşlemler. Dönem Sonunda Yapılan İşlemler

MUHASEBE SÜRECİ. Dönem Başındaki İşlemler. Dönem İçinde Yapılan İşlemler. Dönem Sonunda Yapılan İşlemler ENVANTER VE BİLANÇO MUHASEBE SÜRECİ Dönem Başındaki İşlemler Dönem İçinde Yapılan İşlemler Dönem Sonunda Yapılan İşlemler Genel Geçici Mizanın Düzenlenmesi Dönem Sonu Envanterinin Çıkarılması Dönem Sonu

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1:

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1: Soru ve Cevap SORU 1: Hisse devir sözleflmesinin noterde onaylanmas aflamas nda al nacak noter harc n n flirket sermayesinin tamam üzerinden mi yoksa sat n al - nan toplam hisse bedeli üzerinden mi tahsil

Detaylı

F NANSAL K RALAMANIN VERG KARfiISINDAK DURUMU

F NANSAL K RALAMANIN VERG KARfiISINDAK DURUMU F NANSAL K RALAMANIN VERG KARfiISINDAK DURUMU Mehmet ALTINDA Bafl Hesap Uzman I- G R fi flletmelerin finansman yöntemlerinden birisi olan finansal kiralama, 1985 y - l nda 3226 say l Finansal Kiralama

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler Sayfa Özet bilanço 1 Özet kapsamlı gelir tablosu 2 Özkaynak değişim tablosu 3 Nakit akım tablosu

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir)

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir) 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve 14 367.180.985 389.133.254 1- Kasa

Detaylı

Denetimden Geçmiş 31.12.2007

Denetimden Geçmiş 31.12.2007 31 ARALIK 2007 VE 2006 TARİHLERİ İTİBARİYLE BİLANÇOLARI (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Yeni Türk Lirası ("YTL") olarak ifade edilmiştir.) Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2007 Bağımsız Denetimden Geçmiş

Detaylı

VARLIKLAR 01 Ocak 2010 01 Ocak 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010

VARLIKLAR 01 Ocak 2010 01 Ocak 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010 CARDİF SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR 01.01.2010-30.09.2010 DÖNEMİ BİLANÇOSU 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 18.743.519,30 8.951.613,03 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler

Detaylı

D önemsellik kavramı, iflletmelerin sınırsız kabul edilen yaflam sürelerinin

D önemsellik kavramı, iflletmelerin sınırsız kabul edilen yaflam sürelerinin mali ÇÖZÜM 149 VERG USUL KANUNU UYARINCA REESKONT UYGULAMASI Altar Ömer ARPACI* I G R fi D önemsellik kavramı, iflletmelerin sınırsız kabul edilen yaflam sürelerinin belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar Varlıklar geçmiş Dipnot 30 Eylül 2012 31 Aralık 2011

Detaylı

DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş. 31 MART 2009 TARĐHLĐ BĐLANÇOSU (YTL.)

DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş. 31 MART 2009 TARĐHLĐ BĐLANÇOSU (YTL.) DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş. 31 MART 2009 TARĐHLĐ BĐLANÇOSU (YTL.) VARLIKLAR I- Cari ( Dönen ) Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 32,708,356.67 1- Kasa 1,512.29 2- Alınan Çekler

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

TMS 23 BORÇLANMA MAL YETLER. Doç. Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi BF flletme Bölümü Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 23 BORÇLANMA MAL YETLER. Doç. Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi BF flletme Bölümü Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 5. B Ö L Ü M TMS 23 BORÇLANMA MAL YETLER Doç. Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi BF flletme Bölümü Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 81 5. Bölüm, TMS-23 Borçlanma Maliyetleri 5.1 STANDARDIN

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI KARMA ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI KARMA ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI KARMA ALT 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 165.631.605 121.912.642 1- Kasa 2.12, 14 1.086 370 2-

Detaylı

Finansal Araçlar. UMS 39 Jale Akkaş. 12 Ekim, 2011. Grant Thornton Türkiye

Finansal Araçlar. UMS 39 Jale Akkaş. 12 Ekim, 2011. Grant Thornton Türkiye Finansal Araçlar UMS 39 Jale Akkaş 12 Ekim, 2011 Grant Thornton Türkiye 2011 Grant Thornton Türkiye.Tüm Tüm hakları saklıdır. UMS 39 Finansal Araçlar UMS 39 genel olarak finansal araçlar ile finansal nitelikte

Detaylı

U zun y llard r süregelen enflasyon gelir da l m n n bozulmas ve iflssizlik

U zun y llard r süregelen enflasyon gelir da l m n n bozulmas ve iflssizlik ENFLASYON MUHASEBES NDE H SSE SENED KONUSU Dr. Cenap LTER Yeditepe Üniversitesi..B.Fakültesi Ö retim Görevlisi 1. G R fi U zun y llard r süregelen enflasyon gelir da l m n n bozulmas ve iflssizlik gibi

Detaylı

: Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 291) yayımlandı.

: Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 291) yayımlandı. SİRKÜLER TARİH : 28.04.2016 SAYI : 2016-04-5 KONU ÖZETİ : Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 291) yayımlandı. : Tebliğde enflasyondaki değişmelerden etkilenmeyen öngörülebilir net getiri garantisi sağlayan

Detaylı

TMS 38 MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR. Doç. Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi BF flletme Fakültesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 38 MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR. Doç. Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi BF flletme Fakültesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 0. B Ö L Ü M TMS 38 MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR Doç. Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi BF flletme Fakültesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 171 10. Bölüm, TMS-38 Maddi Olmayan Duran

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan PERAKENDE SATIfi YÖNTEM NE GÖRE fiüphel T CAR ALACAKLAR VE B R ÖNER Yrd.Doç.Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi,..B.F., flletme Bölümü, Ö retim Üyesi 1.G R fi F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu

Detaylı

NO: 2012/09 TAR H: 19.01.2012

NO: 2012/09 TAR H: 19.01.2012 VERG S RKÜLER NO: 2012/09 TAR H: 19.01.2012 KONU 5 Seri No lu Kurumlar Vergisi Genel Tebli i Resmi Gazete de Yay nlanm r. 19.01.2012 tarih ve 28178 say Resmi Gazete de yay mlanan 5 Seri No'lu Kurumlar

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço. Bilanço. Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi

MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço. Bilanço. Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço Bilanço Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi V A R L I K L A R DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Benzerleri Finansal Yatırımlar

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI DEĞİŞKEN BAŞAK ALT FONU (2. ALT FON)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI DEĞİŞKEN BAŞAK ALT FONU (2. ALT FON) T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI DEĞİŞKEN 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12. www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret Aġ nin 31.12.2013 tarihli geçici

Detaylı

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE)

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmemiş Geçmemiş Dipnot Referansları 30.09.2009 31.12.2008 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 27,180,536 28,730,807

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 110,848,280 1- Kasa - 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 46,043,483 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri - 5- Diğer

Detaylı

TMS 17 K RALAMA filemler. Doç. Dr. Fatih YILMAZ stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi Muhasebe Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 17 K RALAMA filemler. Doç. Dr. Fatih YILMAZ stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi Muhasebe Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 1. B Ö L Ü M TMS 17 K RALAMA filemler Doç. Dr. Fatih YILMAZ stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi Muhasebe Anabilim Dal Ö retim Üyesi 183 11. Bölüm, TMS-17 Kiralama fllemleri 11.1 STANDARDIN AMACI Bu

Detaylı

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na:

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na: ERNST & YOUNG Güney S.M.M.M. A.fi. Büyükdere Cad. Beytem Plaza No: 22 Kat: 910, 34381 fiiflli stanbul Turkey Tel: (0212) 315 30 00 Faks: (0212) 230 82 91 www.ey.com BA IMSIZ DENET M RAPORU Tofafl Türk

Detaylı

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar 1 Bafll ca Göstergeler 36.9 milyar YTL Toplam aktifler ilk alt ayda %7.3 artarak 36.9 milyar YTL ye ulaflm flt r.

Detaylı

G ünümüzün artan rekabet koflullar alt nda iflletmeler, faaliyetlerine devam

G ünümüzün artan rekabet koflullar alt nda iflletmeler, faaliyetlerine devam fit RAKLER N MUHASEBELEfiT R LMES VE RAPORLANMASINDA ÖRNEKLERLE ÖZ KAYNAK YÖNTEM Arfl. Gör. Asl TÜREL stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi Arfl. Gör. Yi it Bora fieny T stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi

Detaylı

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not Dönem I Cari Varlıklar (30/09/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) 30.09.2008 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) 30.09.2008 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR VARLIKLAR I- Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 427.534.646,00 1- Kasa 30.723,61 2- Alınan Çekler 0,00 3- Bankalar 427.503.922,39 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Diğer Nakit Ve Nakit

Detaylı

TMS 12 GEL R VERG LER (KURUM KAZANCI ÜZER NDEN HESAPLANAN VERG LER)

TMS 12 GEL R VERG LER (KURUM KAZANCI ÜZER NDEN HESAPLANAN VERG LER) 1 4. B Ö L Ü M TMS 12 GEL R VERG LER (KURUM KAZANCI ÜZER NDEN HESAPLANAN VERG LER) Prof. Dr. Cemal B fi Marmara Üniversitesi BF Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 233 14. Bölüm, TMS-12 Gelir

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot Bağımsız (31/03/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 793.766.217 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 617.053.844 623.405.482

Detaylı

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda BFS - 2011/08 stanbul, 25.08.2011 Sermaye Piyasas Kurulunun afla da yer alan 10.08.2011

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 53.666.644 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 2.003 601 2- Alınan Çekler

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 53.666.644 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 2.003 601 2- Alınan Çekler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot Denetimden A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 53.666.644 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 2.003 601 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 35.677.090 22.522.840 4- Verilen

Detaylı

Aktay Turizm Yatırımları ve İşletmeleri Anonim Şirketi

Aktay Turizm Yatırımları ve İşletmeleri Anonim Şirketi Aktay Turizm Yatırımları ve İşletmeleri Anonim Şirketi tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal durum tablosu, gelir tablosu ve seçilmiş notlar tarihli ara dönem finansal durum tablosu Varlıklar Dipnot

Detaylı

fi F NANSAL K RALAMA A.fi. ve BA LI ORTAKLI I 31 ARALIK 2007 TAR H T BAR YLE KONSOL DE B LANÇO

fi F NANSAL K RALAMA A.fi. ve BA LI ORTAKLI I 31 ARALIK 2007 TAR H T BAR YLE KONSOL DE B LANÇO 31 ARALIK 2007 TAR H T BAR YLE KONSOL DE B LANÇO Ba ms z Ba ms z Denetimden Denetimden Geçmifl Geçmifl VARLIKLAR Notlar 31 Aral k 2007 31 Aral k 2006 Cari / Dönen Varl klar 637.155 505.711 Haz r De erler

Detaylı

Uluslararas De erleme Uygulamas 2 Borç Verme Amac na Yönelik De erleme

Uluslararas De erleme Uygulamas 2 Borç Verme Amac na Yönelik De erleme Uluslararas De erleme Uygulamas 2 Borç Verme Amac na Yönelik De erleme Girifl Kapsam Tan mlar Muhasebe Standartlar yla lgisi Uygulama Tart flma Aç klama Yükümlülü ü Standartlardan Ayr lma Hükümleri Yürürlük

Detaylı

2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Mali Tablolardan Bilanço yu tanımlayınız. SORU 2: Mali Tablolardan Gelir Tablosu

Detaylı

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET 31.12.2007 Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL)

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET 31.12.2007 Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL) 66 Millî Reasürans VARLIKLAR Dip Not 31/12/2007 31/12/2006 I- Cari Varl klar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varl klar 311.941.657,75 366.211.357,10 1- Kasa 7.881,84 16.271,94 2- Al nan Çekler 48.197,00 70.002,00

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

S.S. DOĞA SĠGORTA KOOPERATĠFĠ AYRINTILI BĠLANÇO 2014 VARLIKLAR. I. CARĠ VARLIKLAR Cari Dönem Aralık 2014

S.S. DOĞA SĠGORTA KOOPERATĠFĠ AYRINTILI BĠLANÇO 2014 VARLIKLAR. I. CARĠ VARLIKLAR Cari Dönem Aralık 2014 VARLIKLAR I. CARĠ VARLIKLAR A. Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 19.967.499 1 Kasa 5.875 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 4.202.136 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac finansal raporlama için De erleme Raporu nu kullananlar ve haz rlayanlar Uluslararas

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

9 Kasım 2012-31 Aralık 2012 hesap dönemine ait finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar

9 Kasım 2012-31 Aralık 2012 hesap dönemine ait finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar Özel Sektör Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan B Tipi %100 Anapara Garantili 9 Kasım 2012- hesap dönemine ait finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar İçindekiler

Detaylı

Destek Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Mart 2016 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Finansal Tablolar

Destek Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Mart 2016 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Finansal Tablolar Destek Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Finansal Tablolar İçindekiler Finansal durum tablosu (Bilanço) Kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu Özkaynaklar

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.937.658 105.734.096 1- Kasa 2.12, 14 1.631 853 2- Alınan Çekler

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.937.658 105.734.096 1- Kasa 2.12, 14 1.631 853 2- Alınan Çekler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.937.658 105.734.096 1- Kasa 2.12, 14 1.631 853 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 68.638.252 69.923.079 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK ULUSLARARASI PORTFÖY YÖNETİMİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK ULUSLARARASI PORTFÖY YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK ULUSLARARASI PORTFÖY YÖNETİMİ 1.1. Uluslararası Portföy ve Yönetimi Kavramları... 1 1.2.Uluslararası Portföy Çeşitlendirmesi ve Etkileyen Faktörler... 3 1.2.1. Yatırımcının

Detaylı

TÜRK YE MUHASEBE VE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI NDA DE ERLEME ÖLÇÜLER VALUATION MEASURES IN TURKISH ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING STANDARDS

TÜRK YE MUHASEBE VE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI NDA DE ERLEME ÖLÇÜLER VALUATION MEASURES IN TURKISH ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING STANDARDS TÜRK YE MUHASEBE VE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI NDA DE ERLEME ÖLÇÜLER VALUATION MEASURES IN TURKISH ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING STANDARDS Prof. Dr. Semih Hüseyin TOKAY * Yrd. Doç. Dr. Ali DERAN

Detaylı

ISL107 GENEL MUHASEBE I

ISL107 GENEL MUHASEBE I ISL107 GENEL MUHASEBE I Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 8. HAFTA Menkulkıymetleraşağıdaki amaçlardoğrultusunda edinilebilir. Güvenlik Amacı: işletmeler sahip oldukları nakit mevcutlarının

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9. Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9. Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9 Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi 1.0 Girifl 1.1 ndirgenmifl nakit ak fl ( NA)

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2015 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU NAKİT AKIŞ TABLOSU FİNANSAL

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

(ESKİ ŞEKİL) İÇTÜZÜĞÜ

(ESKİ ŞEKİL) İÇTÜZÜĞÜ (ESKİ ŞEKİL) DENİZBANK A.Ş. A TİPİ İMKB ULUSAL 100 ENDEKSİ FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. DENİZBANK A.Ş. tarafından 3794 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun

Detaylı

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman I. Geçici Mizandan Önce Yap lacak lemler a) Faiz Tahakkuklar Dönen ve duran varl klar ana hesap grubu içindeki

Detaylı

REYSAŞ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ 31.12.2011 DÖNEMĐ MALĐ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU

REYSAŞ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ 31.12.2011 DÖNEMĐ MALĐ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU REYSAŞ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ 31.12.2011 DÖNEMĐ MALĐ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU ĐÇĐNDEKĐLER SAYFA BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU BĐLANÇOLAR... 1-2 KAPSAMLI GELĐR TABLOLARI... 3

Detaylı

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:-

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:- e-nflasyon e-nflasyon Türkiye ekonomisinin 1976 y l ndan beri yaflad kronik yüksek enflasyon hepimizin yak ndan bildi i ekonomik ve sosyal etkileri yan nda yöneticiler ve ticari iflletme sahipleri aç s

Detaylı

Sayfa 1 / 5 Ana Sayfa KAP Hakk nda Bildirim Sorgular irketler Yard m lgili Linkler Görü Öneri Tümünü mzal Görüntüle English Format Ba ms z Denetim Görü ü Ba ms z Denetim Kurulu u Denetim Türü Görü Türü

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE'DE İŞTİRAKLERİN GELİŞİM SÜRECİ VE KONUYA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE'DE İŞTİRAKLERİN GELİŞİM SÜRECİ VE KONUYA İLİŞKİN DÜZENLEMELER İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ ŞEKİLLER LİSTESİ KISALTMALAR GİRİŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE'DE İŞTİRAKLERİN GELİŞİM SÜRECİ VE KONUYA İLİŞKİN DÜZENLEMELER I. TÜRKİYE'DE İŞTİRAKLERE İLİŞKİN

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)...

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

fi F NANSAL K RALAMA A.fi. ve BA LI ORTAKLI I 31 ARALIK 2009 TAR H T BARIYLA KONSOL DE B LANÇO

fi F NANSAL K RALAMA A.fi. ve BA LI ORTAKLI I 31 ARALIK 2009 TAR H T BARIYLA KONSOL DE B LANÇO 31 ARALIK 2009 TAR H T BARIYLA KONSOL DE B LANÇO (Tutarlar aksi belirtilmedikçe bintürk Liras ( TL ) olarak ifade edilmifltir.) B N TÜRK L RASI I. B LANÇO AKT F KALEMLER Ba ms z Denetimden Ba ms z Denetimden

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 23.01.2012 Sayı: 2012/25 Ref: 4/25

SĐRKÜLER Đstanbul, 23.01.2012 Sayı: 2012/25 Ref: 4/25 SĐRKÜLER Đstanbul, 23.01.2012 Sayı: 2012/25 Ref: 4/25 Konu: GELĐR VERGĐSĐ KANUNU NUN GEÇĐCĐ 67. MADDESĐ KAPSAMINDA TÜREV ÜRÜNLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLERĐN VERGĐLENDĐRĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMALARIN YER

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD)

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) Bu rapor AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2011-31.12.2011 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. )

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU 300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM LARI TANITIM KILAVUZU AVIVASA EMEKL L K VE HAYAT A.fi. GEL R AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKL L K YATIRIM U Genifl

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2897 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1854 GENEL MUHASEBE-II

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2897 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1854 GENEL MUHASEBE-II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2897 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1854 GENEL MUHASEBE-II Yazarlar Prof.Dr. Ümit Gücenme GENÇO LU (Ünite 1, 2) Prof.Dr. Saime ÖNCE (Ünite 3, 4) Doç.Dr. Vedat EKERG

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2897 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1854 GENEL MUHASEBE-II

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2897 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1854 GENEL MUHASEBE-II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2897 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1854 GENEL MUHASEBE-II Yazarlar Prof.Dr. Ümit Gücenme GENÇO LU (Ünite 1, 2) Prof.Dr. Saime ÖNCE (Ünite 3, 4) Doç.Dr. Vedat EKERG

Detaylı

Büyükdere Caddesi Yapı Kredi Plaza C Blok Kat:9 34330 Levent/Beşiktaş-İstanbul

Büyükdere Caddesi Yapı Kredi Plaza C Blok Kat:9 34330 Levent/Beşiktaş-İstanbul 1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU a) İşletmenin ticaret unvanı: Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ( Şirket) Şirket, 287413 sicil no ile İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunda Öz Finans

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş)

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 3 aylık dönem m. 31-Mar-16 31-Mar-15 Faiz ve benzeri gelirler Faiz giderleri 6,032 6,457-2,108-2,247 Net faiz geliri 3,924 4,210 Kredi zararı karşılıkları

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE DÜZENLENEN FİNANSAL TABLOLARIMIZA İLİŞKİN BEYANIMIZ İlişikte sunulan

Detaylı

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler Finansal Sonuçları Konsolide Olmayan Veriler Ülke Çapında Yaygınlık Halkbank 2008 y lsonundan itibaren açt 28 yeni flube ile flube a n geniflletmeye devam etmektedir. Yurtiçi flube say s 650 ye ulaflm

Detaylı

GELİR TABLOSU A-BRÜT SATIŞLAR

GELİR TABLOSU A-BRÜT SATIŞLAR Gelir tablosu, iģletmenin belli bir dönemde elde ettiği tüm gelirler ile aynı dönemde katlandığı bütün maliyet ve giderleri ve bunların sonucunda iģletmenin elde ettiği dönem net kârı veya zararını gösteren

Detaylı

26 Ağustos 2010 tarih ve 27684 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır

26 Ağustos 2010 tarih ve 27684 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır 26 Ağustos 2010 tarih ve 27684 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ İLK UYGULAMASINA İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 1) HAKKINDA TEBLİĞDE

Detaylı

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR 1 ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Garanti Faktoring, 4 Eylül 1990 tarihinde endüstriyel ve ticari şirketlere faktoring hizmeti sunmak amacıyla,

Detaylı

ki banka ve benzeri finans kurumlar için Türkiye'de i yeri veya daimi temsilci arac yla faaliyette bulunma art aranmaz.

ki banka ve benzeri finans kurumlar için Türkiye'de i yeri veya daimi temsilci arac yla faaliyette bulunma art aranmaz. VERG S RKÜLER NO: 2012/07 TAR H: 19.01.2012 KONU Gelir Vergisi Kanunu nun Geçici 67 nci Maddesi Kapsam nda Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesine Yönelik Aç klamalar n Yer Ald Gelir

Detaylı

Yabancı para çevrim farkları Diğer kazanç ve kayıplar 5,318 5,318

Yabancı para çevrim farkları Diğer kazanç ve kayıplar 5,318 5,318 Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ödenmiş Sermaye Dipnot:27 Sermaye Düzeltmesi Farkları Dipnot:27 Hisse Senedi İhraç Primi Dipnot:27

Detaylı

2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi

2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi 2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi Sözleşmenin tarafları Madde 1) İşbu Sözleşme, İsmet İnönü Bulvarı No:36, 06510 Emek / Ankara adresinde mukim Hazine Müsteşarlığı (bundan sonra kısaca Müsteşarlık

Detaylı

TMS 2 STOKLAR. Doç. Dr. Yakup SELV stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi Muhasebe Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 2 STOKLAR. Doç. Dr. Yakup SELV stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi Muhasebe Anabilim Dal Ö retim Üyesi 6. B Ö L Ü M TMS 2 STOKLAR Doç. Dr. Yakup SELV stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi Muhasebe Anabilim Dal Ö retim Üyesi 89 6. Bölüm, TMS-2 Stoklar 6.1 STANDARDIN AMACI Bu standard n amac ; bilançonun

Detaylı

FĐNANSAL ARAÇLAR: AÇIKLAMALAR. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARĐHLERĐ

FĐNANSAL ARAÇLAR: AÇIKLAMALAR. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARĐHLERĐ TFRS 7 FĐNANSAL ARAÇLAR: AÇIKLAMALAR GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARĐHLERĐ TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar Standardı 31/12/2006 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak

Detaylı