Tahakkuk Tahkim Tahakkuk Tahkim

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tahakkuk Tahkim Tahakkuk Tahkim"

Transkript

1 T Taban Fiyat [Alm. Mindestpreis] [Fr. Prix minimum] [ ng. Minimum price] Taban fiyat veya asgari fiyat, üreticiye mal n devletin tespit ve ilan etti i fiyattan, görevli kurulufla satma olanak ve garantisini veren fiyatt r. Üretici, ilan edilen taban fiyat üzerinden devletin destek al mlar yapaca- n bildi inden veya böyle bir garantiye sahip oldu undan, serbest piyasada al c lar karfl s nda pazarl k gücü kazanmaktad r. Dolay s yla üreticiler, piyasada taban fiyat n n üstünde fiyat veren al c lara ürünlerini satma olana n bulmaktad r. Devlet veya görevlendirilen kurulufl taban fiyat belirlerken üreticinin maliyetini, enflasyonu ve ihracat olanaklar n dikkate almaktad r. Bu nedenle taban fiyat piyasa fiyat n n üstünde kalmakta ve üreticilerin gelir düzeyinin düflmesi önlenmektedir. Devletin genellikle, ürünün piyasa fiyat yla taban fiyat aras ndaki fark üstlendi i ve yükü türeticilere yans tmad görülmektedir. Destek al mlar yla görevli kurulufl, taban fiyat n alt nda iç ve d fl piyasaya mal satabilir. Bu yüzden u rad zarar Hazine den veya Merkez Bankas kaynaklar ndan karfl lan r. Türkiye gibi çal flan nüfusun yar ya yak n n n tar m kesiminde bulundu u ülkelerde taban fiyat lar n belirlenmesinde, oy kaybetme kayg s yla siyasal bask lar etkili olmaktad r. Ayr ca bu ülkelerde tar msal istatistikler güvenilir ve düzenli olmad ndan tar m ürünlerinin birim maliyetlerini do ru olarak hesaplamak mümkün olmamaktad r. Bat Avrupa ülkelerinde taban fiyat tespitinde iki farkl yaklafl m vard r. Almanya, sveç ve Norveç te taban fiyat n belirlenmesinde tar m ürünü üreticisinin tüm giderlerden sonra, belli bir gelir düzeyine kavuflmas esas al nmaktad r. Oysa Hollanda, Belçika ve Avusturya da tüm üretim giderleri dikkate al narak ürünün birim maliyeti hesaplanmakta ve piyasa fiyat n n bu maliyetin alt na düflmesi önlenmektedir. Türkiye de meyve ve sebze d fl nda kalan tar m ü- rünlerinin yüzde 90 a yak n bölümü taban fiyat lar kapsam na girmektedir. Son y llarda kademeli olarak baz destekleme al mlar n kald rma yönünde çal flmalar bafllam flt r. Destekleme al m na giren ilgili kamu kurulufllar, kooperatif, üretici, tüccar ve üniversite temsilcilerinin görüflleri al narak Bakanlar Kurulu nca kararlaflt r ld ktan sonra görevli kurulufla ilan edilen taban fiyat üzerinden al mlar yapmas talimat verilmektedir. (Bkz. Asgari Fiyat, Fiyat Desteklemesi) E. Tokgöz/N. Elhüseyni Tacir [Alm. Kaufmann] [Fr. Commercant] [ ng. Merchant, merchantile trader ] Ticaretle u raflan kimselere denir. Tacir ya bir gerçek kifli ya da bir tüzel kiflidir. Gerçek kifli tacir, bir ticari iflletmeyi k smen de olsa kendi ad na iflleten kimsedir. (TK m.14 f.1) Ticari iflletmeyi k smen de olsa kendi adlar na iflletmeyenler tacir say lmazlar. Bir kimse bir ticari iflletmeyi fiilen iflletmeye açmam fl olsa bile, bir ticari iflletmenin aç ld n herhangi bir flekilde halka bildirmifl veya ticari iflletmesini ticaret siciline kaydettirmifl bir tacir say l r. (TK m.14 f.2) Küçük ya da k s tl bir kimseye ait bir ticari iflletmeyi bu kimseler ad na iflleten kanuni temsilci tacir say lmaz; tacir s fat yine küçük ya da k s tl ya aittir. Ancak kanuni temsilci cezai hükümler yönünden tacir gibi sorumlu olur. (TK. m. 15) Baz kimselerin tacir olmalar yasakt r ya da izne tabidir. Ancak söz konusu kifliler gerekli flartlar yerine getirmeden ya da yasak olmas na ra men bir ticari iflletme açacak olurlarsa, üçüncü kiflilere karfl tacir gibi sorumlu olurlar. (TK. m. 16) Ayn flekilde kocas n n iznini almadan bir ticari iflletme açan evli kad n da Ticaret Kanunu hükümlerine göre tacir say l r. Tüzel kifli tacirlere gelince, bir tüzel kifli, flu üç özellikten birini tafl rsa tacir say l r: 1) Bir ticaret ortakl ; 2) amac na ulaflmak için ticari iflletme iflleten bir dernek; 3) kamu tüzel kiflileri taraf ndan özel hukuk kurallar na göre iflletilme ya da ticari bir flekilde iflletilmek üzere kurulmufl bir iflletme. ster gerçek kifli, ister tüzel kifli tacir olsun, bir tacir olman n sonuçlar (TK m. 20 vd.)flunlard r: 1) Ticaret unvan seçip kullanmak. 2) flâsa tabi olmak. 3) Ticari defter tutmak. 4) Ticaret siciline kaydolmak. 5) Ticaret ya da sanayi odalar na kaydolmak. 6) Basiretli bir tacir gibi hareket etmek. 7)Yapt ifllerde ticari ifl karinesinin do mas. 8) Ücret ve cezai flart n indirilmesini isteyememek. 9) Fatura ve teyit mektubu vermek. 10) Ticari örf ve âdete mutlak olarak tabi olmak. 11) Ticari iflletmesiyle ilgili ifllerde ücret istemek. Buna karfl l k afla daki hükümler ancak iki taraf da tacirse uygulan r: 1) htar ve ihbarlar n yaz l flekilde yap lmas. (TK m. 20 f.3) 2) K s m k s m ifa edilecek borçlarda, bir ihtiyazi kayd n ileri sürülmeyerek k smi ifan n kabul edilmesi halinde, borcun geri kalan k sm da ifa e- dilmez ise, fesih hakk n n sadece bu geri kalan k s m i- çin kullan lmas. (TK m. 25 f. 1) 3) Ticari al m sat mlarda ay p ve temerrüt hükümlerine iliflkin TK m. 25 f. 2 ve 3 deki hükümlerin uygulanmas. 4) Ticari defterlerle ispat hükümlerinin uygulanmas. M. Dural 1179

2 Tahakkuk Tahakkuk [Alm. Taxierung] [Fr. Constatation] [ ng. Accrual] Devlete ait alaca n ya da borcun kesinleflmesidir. Kamu giderlerinin tahakkuku; kamu kurulufllar na sat n al nmas taahhüt edilen mal ve hizmetlerin kurulufla teslim edilmesinden sonra devletin borcunun hesaplanmas d r. Giderlerin tahakkuku, masraf tahakkuk memurlar nca yap l r. ta amiri, tahakkuk memurunca saptanan bu devlet borcunu onaylad ktan sonra, kurulufla yap lan ifl dolay s yla devletin borcu kesinleflmifl, devlet dairesine ifl yapan kifli (istihkak sahibi) alacaklanm fl o- lur. Tahakkuk iflleminin yap labilmesi için sat n al nan mal ve hizmetin kamu kurulufluna teslim edilmesi ya da özel bir yasa ile yap lmas gerekli ifllerden olmas (personel ayl klar, devlet borcu ve taksitleri gibi) zorunludur. Vergi tahakkuku ise, tarh ve tebli edilen bir vergi borcunun ödenmesi gereken aflamaya gelmesi olarak tan mlanabilir. Vergi borcunun idare ile mükellef aras nda ihtilafl k sm tahsilini durdurur. Vergi borcu; ihtilaf n yarg organlar nca karara ba lanmas ndan sonra kesinleflmifl say l r. Tahakkuku tahsile ba l vergilerde, verginin tahsili tahakkukunu da içine al r. Ö. F. Bat rel Tahkim Tahkim [Alm. Schiedsverfahren] [Fr. Arbitrage] [ ng. Arbitra - tion] Tahkim usulüne baflvurma hukukun çeflitli bölümlerinde uygulama alan bulmaktad r. Özellikle milletleraras hukukta ve iç hukukta özellikle usul hukukunda tahkim koflulunun tafl d de er önemlidir. Milletleraras hukuk yönünden, somut bir uyuflmazl n taraf n oluflturan devletlerin, sorunun bar flç yollarla halli için bir hakemin verece i karar üzerinde anlaflmalar mümkündür. Bu takdirde devletler aras ndaki uyuflmazl k, çözüm amac yla, hakeme havale edilmifl o- lur. Bunun d fl nda henüz somut bir uyuflmazl k do madan, ç kabilecek olas uyuflmazl klar n çözümlenmesi konusunda, devletler aras nda aktedilecek anlaflmalarda da, taraflar n hakeme baflvurmalar n sa layan ve taraflar bu konuda borç alt na sokan hükümlere çok s k rastlanmaktad r. Anlaflman n bu hükmüne tahkim veya hakem koflulu denmektedir. ç hukuk bak m ndan tahkim kurumunun tafl d ö- nem, kiflilerin aralar ndaki uyuflmazl, dava yoluna baflvurmadan, seçtikleri özel kifliler arac l yla çözmek istediklerinde ortaya ç kmaktad r. Bu amaçla Hukuk U- sulü Muhakemeleri Kanunu nda tahkim bafll alt nda özel hükümler öngörülmüfl bulunmaktad r. Buna göre taraflarca seçilen kifli veya kiflilere hakem ad verilmektedir. Bir uyuflmazl n giderilmesinde, ö- nemli baz olay veya olgular n hukuki yönden tespiti ve de erlendirilmesi faaliyetiyle s n rl olmak üzere seçilen uzmanlara, uygulamada hakem bilirkifli ad verilmektedir. Özellikle ticari uyuflmazl klar n hallinde, örne in sigorta sözleflmeleri çerçevesinde yap lan delil anlaflmalar yla, hasar n tespiti için seçilen bu kimseler, uyuflmazl - n çözümü ile görevlendirilmediklerinden, hakem s fat n tafl mazlar. Ancak bu uzmanlar n düzenledikleri raporlar n, yarg yeri için ba lay c bir özellik tafl mas, bu kimseleri ola an bilirkiflilerden farkl bir duruma sokmaktad r. Tahkim, zorunlu ve ihtiyari (seçimlik) tahkim olmak üzere ikiye ayr lmaktad r. Zorunlu tahkim, özel yasalar gere ince baz kamusal kurulufllar aras ndaki uyuflmazl klar n giderilmesi halinde, Toplu fl Sözleflmesi, Grev ve Lokavt Kanunu nun öngördü ü baz durumlarda, Noterlik Kanunu ve Avukatl k Kanunu çerçevesinde ve di er özel yasalarla düzenlenmifl uyuflmazl klarda uygulama alan bulmaktad r. Bir uyuflmazl n tahkim usulüyle çözülebilmesi i- çin, ön koflul olarak uyuflmazl n taraflar aras nda bir tahkim anlaflmas n n yap lmas gerekir. Taraflar, ancak üzerinde serestçe tasarrufta ve düzenlemelerde bulunabilecekleri konular üzerinde tahkim anlaflmas yapabilirler. (HUMK m. 518) Örne in, boflanma ve ayr l k, nesep (soydanl k), nafaka, iflâs gibi konular ile çekiflmesiz yarg (nizas z kaza) gibi taraflar n üzerinde serbestçe tasarrufta bulunam yacaklar konularda, tahkim anlaflmas yoluyla çözüme gidilmesi olanaks zd r. Tahkim anlaflmas n n konusu yönünden ç kan uyuflmazl n çözüm yeri, o uyuflmazl kla ilgili yetkili ve görevli mahkemedir ve bu konuda basit yarg lama usulü uygulan r. (HUMK m. 519) Tahkim anlaflmas iki türlü gerçeklefltirilebilir. Ayr ba ms z bir sözleflme tarz nda düzenlenebilece i gibi, taraflar aras nda aktolunmufl as l sözleflmeye konulacak bir tahkim koflulu ile de yap labilir. Görüldü ü gibi ister tahkim sözleflmesi, ister tahkim koflulu fleklinde yap ls n, durumda taraflar aras nda, tahkim anlaflmas ndan ayr olarak somut bir iliflkinin, örne in, sigorta, sat m, kira, ba fllama gibi as l sözleflmenin varl zorunludur. Tahkim anlaflmas, yaz l flekle ba l d r. Yaz l flekle uyulmadan yap lan tahkim anlaflmas geçersiz olup, hukuki sonuç do urmaz (HUMK m. 517) Taraflar aras ndaki uyuflmazl n çözümü için, hakemlerin görevlendirilmesi gerekmektedir. Bu husus ise, uyuflmazl k vukuunda, taraflarla hakemler aras nda aktolunacak ayr bir anlaflma ile gerçeklefltirilir. Tahkim anlaflmas ndan ayr olarak, taraflarla hakemler aras nda yap lan bu anlaflmaya hakem sözleflmesi ad verilmektedir. Hakemlerin göreve bafllamalar n sa layan hakem sözleflmesi bir flekil kofluluna ba l k l nmam flt r. Hukuki mahiyeti bir hayli tart flmal olmakla birlikte vekalet veya hizmet sözleflmesi niteli inde oldu u kabul edilmektedir. Hakemlik görevinin görülmesi, buna karfl l k onlara bir ücretin ödenmesini birlikte getirir. Hakem ücreti ya hakem sözleflmesinde veya taraflarla hakemler aras nda gerçeklefltirilen ayr bir ücret sözleflmesinde saptanabilir. Bir sözleflme olmaks z n ücretin hakemlerce tek ta- 1180

3 Tahmin Hatas rafl tespiti caiz de ildir. Ücret sözleflmesinin yap lmam fl olmas halinde; hakemler, görevleri sona erdikten sonra görevli ve yetkili mahkemede dava açarak, ücretlerini talep edebilirler. Hakem olabilmek için, medeni haklar kullanma ehliyetine sahip bulunmak yeterlidir. Bu koflulu gerçeklefltiren her gerçek ya da tüzel kifli hakem olarak tayin olunabilir. Yabanc lar n hakem olarak atanmas na mani bir düzenleme bulunmamaktad r. Hakemlerin taraflar ile onlar n temsilcileri d fl ndan seçilmeleri gerekir. Tahkim anlaflmas nda kimlerin hakem olaca belirtilebilece i gibi, bunun ileride taraflarca belirlenmsi de kararlaflt r labilir. kinci durumda bir uyuflmazl k ç k nca, taraflardan biri uyuflmazl n çözümü amac yla bir hakem tayin ederek, bunu karfl tarafa bildirir ve onun da hakemini tayin etmesini talep eder. Muhatap yaz l bildirimden bafllayarak yedi gün içinde hakemini tayin etmezse, di er taraf n baflvurusu üzerine, karfl taraf n hakemi görevli ve yetkili mahkeme taraf ndan tayin edilir. (HUMK m. 520/c. 2) Tahkim anlaflmas nda hakemlerin tayini ile ilgili bir hüküm yoksa, uyuflmazl k halinde, bir taraf n baflvurusu üzerine, görevli ve yetkili mahkeme, taraflar dinledikten sonra, uyuflmazl çözmek üzere üç hakemi tayin eder. (HUMK m. 520/c. 1) Eski hukukumuzda, has mlar n husumet ve davalar n fasl için âhar kimseyi hâkim ittihaz etmeleri biçiminde tan mlanan tahkim üç ayr biçimde uygulama alan bulmufltur. Bunlar, tahkim-i bil mekân, tahkim-i delât-il hâl ve tahkim-i hâl den ibarettir. Birinci durumda, uyuflmazl k halinde o yöredeki hükmün esas a- l nmas gerekir. Yani hadisenin vuku buldu u mekân n medâr n n hüküm say lmas gerekir. kinci durumda ise hal in hakem ittihaz olunmas yoluna gidilir. Üçüncü durumda ise hâl i haz r hakem addolunmaktad r.. Ulusan Tahmin Hatas (Bkz. Aral k Tahmini, Tahminler, Güven S n rlar, Reg - resyon) Tahmini Maliyet [Alm. Vorkalkulierte Kosten, Geschätzte Kosten] [Fr. Coût estimé] [ ng. Estimated cost] Maliyet muhasebesindeki kay t ve birim maliyetleme sistemi öncelikle üretim tipine ba l olarak belirlenir. Maliyet muhasebesinde kullan lan rakamlar n fiili veya tahmini olmas na göre de farkl l k söz konusudur. Tahmini maliyet kavram, fiili olmayan rakamlara dayanan maliyetleri ifade etmektedir. Fiili maliyetlerin, faaliyetlerin sonucunda elde edilmesi, zaman nda önlem alma olana n engellemektedir. Bu nedenle fiili maliyetler yetersiz kalmaktad r. Geçmifl dönemlerin sonuçlar na ve ilerideki olas geliflmelere göre istatistiksel yöntemlerle önceden saptanan maliyetlere tahmini maliyetler denir. F. Bilgino lu Tahminler [Alm. Schätzungen, Schätzwerte] [Fr. Estimation] [ ng. Estimation, Estimate] Endüktif istatisti in temel u rafl lar ndan birini oluflturan örne e ait özellikler (istatistikler) yard m yla ana kitlenin özellikleri (parametreleri) hakk nda genelleme yapma ifllemleri tahmin teorisi kapsam na girmekte, bu amaçla kullan lan de erlere ise tahmin ad verilmektedir. Ana kitle hakk nda bilginin olmad durumlarda a- na kitlenin ortalamas, oran, varyans veya medyan ile ilgili, isabet dereceleri önceden belirlenebilen tahminler ileri sürülebilmektedir. malat aras ndan tesadüfi flekilde seçilen bir grubun verilerine dayanarak firman n mamullerinin kusurlu oran n n tahmin edilmesi veya tüketici anketleri yard m yla bir mal n piyasas n n belirlenmesi, tahminlerin baflar yla kullan ld alanlara örnektir. Endüktif istatisti in kapsam na giren di er konularla ayn do rultuda, tahmin konusu da bir istatisti in örnekleme bölünmesi kavram na dayanmaktad r. Ana kitle i- çinden seçilebilecek belirli say da birimden oluflan (n birimlik) tüm örneklerin ortalama, oran, varyans ve benzeri özelliklerinden oluflan örnekleme bölünmesine ait her de er ana kitle içinden seçilmifl bir örne e ait olaca ndan, bu de erin ayn zamanda ana kitle parametresine de yak n olmas beklenecektir. Bu prensipten hareketle tahminlerin iyi birer tahmin olabilmeleri için gerekli olan ve afla da k saca aç klanm fl olan baz özellikler ileri sürülmüfltür. 1) Kusursuzluk (Unbiasedness) E er bir istatisti in matematik ümidi (beklenen de- eri) tahmin edilmek istenen ana kitle parametresine e- flitse, söz konusu istatistik ana kitle parametresine eflitse, söz konusu istatistik ana kitle parametresinin kusursuz bir tahmini durumundad r. Bu koflul, bir istatisti in örnekleme bölünmesinin ortalamas n n ayn zamanda ana kitle parametresine eflit oldu u durumda gerçekleflmektedir. Sözgelimi, örnek ortalamas olan X in matematik ümidi ana kitle ortalamas na eflit oldu undan, E (X) = µ örnek ortalamas ana kitle ortalamas n n kusursuz bir tahminidir. Örnek varyans (s 2 ) sadece örnek mevcudu büyük ise ana kitle varyans n n (σ 2 n n) kusursuz bir tahmini olmakta, aksi halde düzeltilmifl varyans (s^ -2 ) kusursuz olabilmektedir: E (s^ -2 ) = σ 2 Öte yandan düzeltilmifl standard sapma (s^) ana kitle standard sapmas n n (σ n n) kusursuz bir tahmini de ildir: E (s^ ) σ Tahminler 2) Tutarl l k (Consistency) Örnek mevcudu yeterince büyük (n 30) ise istatistiklerin (X, s 2, medyan vb.) örnekleme bölünmeleri normal bölünmeye yaklaflmakta, buna ek olarak (n) büyüdükçe örnekleme bölünmesinin de iflkenli ini ölçen standart hata küçülmektedir. Standard hatan n küçülme- 1181

4 Tahminler si ise örnek de erlerinin ana kitle de erine yaklaflmas anlam na gelmektedir. Dolay s yla örnek mevcudu (n) a- na kitle mevcudu (N e) yaklaflt kça (n N), örnek istatisti i de ana kitle parametresine yaklaflacakt r. Söz konusu örnek istatisti i örnek ortalamas ise, X µ (n Ν) olacakt r. Bu özelli e sahip tahminler tutarl tahminler olarak tan mlanmaktad r. 3) Etkinlik (Efficiency) ki ayr istatisti e ait örnekleme bölünmelerinin ortalamalar n n (matematik ümitlerinin) eflit oldu u durumda nispeten küçük varyansa sahip istatistik etkin olarak kabul edilmektedir. Bir baflka anlat mla tahmin edilmesi istenen parametre ana kitle ortalamas (µ) ise, hangi örnek istatisti ine iliflkin de erler µ ya daha yak n biçimde toplanm fl ise, o istatisti in etkinli i fazla olacakt r. Örne in, X ve medyan n örnekleme bölünmelerinin ortalamalar ana kitle ortalamas olan µ ya eflittir. Bu nedenle gerek medyan, gerekse aritmetik ortalama ana kitle ortalamas n n kusursuz birer tahminidir. Ancak aritmetik ortalamalar n varyans medyanlar n varyans ndan daha küçük oldu undan aritmetik ortalama etkin, medyan ise etkin bir tahmin de ildir. 4) Yeterlilik (Sufficiency) Bir tahminin iyi bir tahmin olarak nitelendirilmesi i- çin gerekli olan ve R.A. Fisher taraf ndan gelifltirilmifl bir baflka özellik, tahminin hesaplanmas nda örnekteki bilgilerin tamam n n kullan l p kullan lmad ile ilgilidir. Buna göre örnek ortalamas (X), örnek oran (p) ve örnek varyans (s^ -2 ), ana kitle ortalamas n n (µ nun), o- ran n n (π nin) ve varyans n n (σ 2 ) yeterli birer tahmini olmaktad r, buna karfl l k mod ve medyan örnekteki bütün de erler dikkate al narak hesaplanm fl olmad klar ndan µ nun tahmini olarak yeterli de ildir. Tahminler maksimum muhtemellik metoduna uygun olup olmamalar yönünden de incelenebilirler. Bu yaklafl mda parametrenin alabilece i çeflitli de erlerden hangisinin örnek yard m yla elde edileni vermesi ihtimalinin en yüksek oldu una bak lmakta ve o de er parametrenin tahmini olarak kabul edilmektedir. Bu metotla elde edilen tahminler tutarl l k, etkinlik ve yeterlilik kriterlerine uygun olmakla beraber her zaman kusursuz de- ildir. Ana kitle parametrelerinin tahmininde bafll ca iki tür yaklafl mdan yararlan lmaktad r: 1) Tek de er (nokta) tahminleri ve 2) Aral k tahminleri. Örne e ait bir de er (X, p, s 2 vb.) yukar daki kriterlere uydu u sürece ana kitle parametresinin iyi bir tahminidir. Ancak tek bir de- er tahminleri tahminin isabet derecesini belirtemediklerinden, parametrenin belirli bir aral k içinde bulunmas ihtimalini veren güven aral tahminlerine daha s k baflvurulmaktad r. (Bkz. Aral k Tahmini, Güven S n rla - r, Maksimum Muhtemellik Metodu, statistik, Aritmetik Ortalama, Da lma, Örnekleme Teorisi, Mod, Medyan, Beklenen De er, Örnekleme Hatas, Ana Kitle, Örnek) B. A. Köksal Tahmin Teorisi [Alm. Schätzungtheorie] [Fr. Theorie d estimation] [ ng. Estimation theory] nceleyece imiz birimler toplulu unun (ana kütle) herhangi bir parametresini (aritmetik ortalama, varyans vs.) hesaplamak için tüm birimlerini incelememiz gerekecektir. Bu ifllem özellikle birim say s n n çok olmas nedeni ile masrafl ve zaman al c olmaktad r. Di er taraftan, baz durumlarda ise tüm birimlerin incelenmesi imkâns zd r. Böyle durumlarda ana kütle olarak adland raca m z bu birimlerden az say da (örnek olarak adland - raca m z) birimi seçerek, ana kütle parametrelerini tahmin edebiliriz. Yap lacak bu tahminin gerçek de erlerden sapaca aç kt r. Bu sapman n kontrol edilmesi ve yap lacak tahminin en uygun tahmin olabilmesi flartlar tahmin teorisi ile ortaya konmufltur. Herhangi bir parametrenin tahmin de eri olarak, nokta tahmini ve aral k i- çi tahmin olmak üzere iki farkl tahmin yap labilir. Nokta Tahmini: Ana kütlenin parametresi, örnek yard m ile bir tek de er olarak tahmin edilir. Ana kütle parametresi (aritmetik ortalama, varyans vs) için örnek istatisti i ile (örnek aritmetik ortalamas, örnek varyans vs.) bir de er tahmin edilir. Yap lan nokta tahmininin iyi olabilmesi için belirli ö- zellikleri tafl mas gerekir. Bu dört özellik k saca flöyle a- ç klanabilir. -Sapmas zl k: Ana kütle parametresi (O ) n n örnek yard m ile tahmininin (O ^) oldu unu varsayal m. N birimli ana kütleden (n) birimli çok say da örnek seçilebilir (O ^) n n sapmas z bir tahmin olmas için bu farkl örneklerden elde edilecek tahminlerin matematik ümidinin (O ) ya eflit olmas gerekir. E(O ^) = O Tahsil - Tutarl l k: (n) birimli örnekten tahmin edilen örnek istatisti i O ^, (n) nin büyümesi ile (O ) ya yaklafl yorsa, O tutarl bir tahmin edicidir. - Etkinlik: Ayn ana kütle parametresinin tahmini i- çin iki örnek istatisti i kullan l yorsa, bunlardan varyans küçük olan daha etkindir. - Yeterlilik: Bir tahminin yeterli olmas için tahminin hesaplanmas nda tüm örnek bilgilerinin kullan lmas gereklidir. Aral k çi Tahmin: Yap lan nokta tahminine güvenlik kazand rmak için aral k içi tahmin yap l r. Belirlenen güven olas l ile iki de er belirlenerek, ana kütle parametresinin bu de erler aras nda de iflmesi beklenmektedir. Aral k içi tahminin avantaj, tahminin hangi olas l k de erine göre kesinlik kazanaca n n bilinmesidir. fi. Ba rkan Tahsil [Alm. Einnahmenrechnung] [Fr. Recouvrement de l im - pôt] [ ng. Basis of cellected income, Cash basis] Tahsil, sözlük anlam nda (para) alma, toplama (ve ayr - ca, ö renim) demektir. 1182

5 Tahsil Cirosu Gelir vergisinde belirli gelir unsurlar n n elde edilmifl say lmalar ve böylece matrah hesaplamas na dahil olmalar için para veya para ile ölçülür menfaatler fleklinde tahsil edilmifl bulunmalar flart aran r. Bu ilkeye tahsil esas denir. Buna karfl l k, belirli gelir unsurlar nda, tahsilat olay n n gerçekleflip gerçekleflmedi ine bak lmaks z n, o menfaat için alacakl duruma girmek, menfaatin elde edilmifl olmas n sa lar ve henüz tahsil e- dilmemifl mebla vergi hesaplamas na dahil olur. Tahsil esas n n geçerli oldu u gelir unsurlar ücretler, serbest meslek kazançlar ve gayrimenkul sermaye i- ratlar d r. Tahsil, fiilen veya hesaben gerçekleflebilir. Bilgileri dahilinde bulunmak flart yla, kiflilerin namlar na, kamu müesseselerine, icra dairelerine, bankalara, noterlere veya postaya para yat r lm fl olmas veya do an alaca n bir baflka kimseye temliki tahsil hükmündedir. A. Tezel Tahsil Cirosu Cironun temlik için de il, tahsil ya da tevkil amac yla yap lmas fleklidir. TK m. 600 ile düzenlenmifltir. Bu maddeye göre senet üzerinde Bedeli tahsil içindir, Vekaleten, Kab z içindir ifadeleri ya da sadece vekil edilmeyi ifade eden, mesela Vekilim Gönül H z r a ö- deyiniz gibi bir cironun bulunmas na tahsil cirosu denir. Yap lan cironun tahsil cirosu say labilmesi için bu amaçla yap ld n n ciro fleklinden aç kça anlafl lmas gerekmektedir. Tahsil cirosu ile senedin hamili olan kifli sadece vekil hamil durumundad r. Senetten do an ve senedi takip eden bütün haklar temsilcisi-vekil s fat yla kullanabilir. Senedi ancak tahsil cirosu ile bir baflkas na ciro edebilir. Baflka bir ciroyla ciro etme hak ve yetkisine sahip de ildir. C. Ersoy Tahsis [Alm. Zweckbindung] [Fr. Allocation] [ ng. Earmar - king] Belirli vergi gelirlerinin belirli kamu hizmetlerinin maliyetinin karfl lanmas nda kullan lmas d r. Bu vergilere tahsisi vergiler denir. Tahsis yap lmas n n temel gerekçesi, kamusal kaynaklar n etkin kullan m d r. Vergilemede istifade (faydalanma) yaklafl m n n bir gere i olarak, fertlerin (vergi mükellefleri) rasyonel tercihte bulunmalar n ve topluma götürülecek kamu hizmet ve projelerinin fayda ve maliyetlerini de erlendirmelerini sa lar. Adem-i tahsiste ya da kamusal fonlar n bütün kamu hizmetlerinin karfl l oldu u durumda, fertlerin belirli kamu hizmetlerinden tüketim miktar n ayarlamas ve tüketiminden (kamu ve özel) en çok faydaya ulaflmas mümkün olmamaktad r. Tahsis yap lmas n n bir di er nedeni de, esnek talebi olan kamusal hizmetlerin arz n s n rlamas d r. Kamu gelirlerinde tahsis kural na uyulmay nca, talep bir hiz - met demetine yönelece inden belirli mükelleflerin talep Tahvil etmedi i hizmetlerin miktar olarak fazla arz na ve sonuçta etkisizli e yol açm fl olmaktad r. Tahsis konusundaki en önemli s n rlama, tahsis yap - lacak kamusal hizmetlerin bölünebilir, faydas ölçülebilir ve tüketimde rakip olabilen mallardan olmas ve vergi ile hizmetin iliflkilendirilebilmesidir. Faydas ülke çap nda bölünmez olan pür kamu mallar nda tahsis kural n n ifllemesi olanaks zd r. (Bkz. Büt - çeleme lkeleri, Toplumsal Mal ve Hizmetler, Yar toplumsal Mal ve Hizmetler) Ö. F. Bat rel Tahvil [Alm. Schuldverschreibung, Obligation] [Fr. Titre de rente, Obligation] [ ng. Debenture bonds] Kamu tüzel kiflileri ile anonim ortakl klar n yapacaklar istikrazlar için ç kard klar de erleri eflit, metinleri ayn borç senetleridir. Hazine taraf ndan ç kar lan tahviller e- sas nda k sa vadeli tasarruf bonolar niteli indedir. Bunlar 2794 say l kanunla kurulan Amortisman Sand taraf ndan 4120 ve 4195 say l kanunla de ifltirilmifl 4058 say l kanunun verdi i yetkiye dayanarak ç kar l r ve Hazine kefaleti alt ndad r. Anonim ortakl klarda tahvil ç karma, ortakl n sermaye bulmak için baflvurdu u bir yoldur. Tahvil bir tür emre yaz l bonodur. Tahvil sahipleri ortakl a karfl tahvilde yaz l olan miktar kadar alacakl olduklar için, ortakl n iflâs ya da tasfiyesi halinde alacaklar n, pay sahiplerinden önce elde ederler. Tahvil miktar, esas sermayenin ödenen ve tasdik edilen son bilançoya göre mevcudiyeti anlafl lan miktar geçmez. (TK m. 422) Bir defa tahvil ç kar ld nda, bunlar n bedelleri tamamen a- l nmad kça yeniden tahvil ç kar lamaz. (TK m. 421) Tahvil ç karmak için genel kurul karar flartt r. Genel kurulda toplant nisab bu karar için, pay sahiplerinin en az üçte ikisi, karar nisab, mevcut reylerin ço unlu udur. (TK m f.2 ve f.son) Tahvil halka sunulacaksa, karar izahname ile birlikte duyurulduktan sonra tahvil ç kar l r. (TK m. 424, 425) Tahvili cazip hale getirmek için baz özel tahvil tipleri ç kar labilir. Primli tahviller, yani itibari de erinin alt nda bir bedelle sat lan tahviller, ikramiyeli tahviller, teminatl tahviller, anonim ortakl n kâr na kat lma imkân n veren tahviller, bu özel tür tahvillere örnek olarak gösterilebilir. Tahvil sahiplerine haklar n teflvik eden k ymetli evrak niteli inde senetler verilir. (TTK m. 427) Bu senetlerde izahnamedeki hususlar, borcun ve faizin nas l ödenece i belirtilir ve ortakl k ad na yetkili iki kifli taraf ndan imza edilir. Tahviller nama ve hamiline yaz l olabilir. (TTK m. 425 f.5, 428) Nama yaz l tahviller için bir defter tutulur. (TTK m. 428) Tahvil sahipleri kendi aralar nda bir tahvil sahipleri genel kurulu olufltururlar. Bu genel kurulu, yönetim kurulu ya da denetçiler toplant ya ça r r. Ayr ca tedavüldeki tahvil sahiplerinin en az beflte birinin iste i üzerine de yönetim kurulu tahvil sahipleri genel kurulunu top- 1183

6 Taiyo Kobe Bank Ltd. lant ya ça rmaya mecburdur. TK m. 429 ve 367 ye göre, tahvil sahipleri, bu istekleri yerine getirilmezse, mahkeme karar yla da tahvil sahipleri genel kurulunu toplant ya ça rabilirler. Tahvil sahipleri genel kurulunun yetkileri flunlard r: 1) Tahvil sahiplerine ait özel bir teminat varsa bunun kald r lmas ya da azalt lmas na karar vermek. 2) Faiz vadelerinde de ifliklik yapmak, faiz miktar n indirmek ya da ödeme flartlar n de ifltirmek. 3) tfa müddetlerini uzatmak ve ödeme flartlar n n de ifltirmek. (Bkz. Hazine Kefaletini Haiz Bonolar) M. Dural/N. Elhüseyni Taiyo Kobe Bank, Ltd. (Bkz. Sakura Bank Limited) Takas [Alm. Aufrechnung] [Fr. Compensation] [ ng. Set-off] Takas, birbirine karfl ayn cinsten edimleri borçlanan taraflar, söz konusu karfl l kl borçlar fiilen ödemek yükünden kurtaran bir yöntemdir. (A), (B) ye 5 milyon TL, (B) de (A) ya 6 milyon TL borçlu ise, (B) nin (A) ya 6 milyon TL verip sonra ondan 5 milyon TL almas na gerek kalmadan, (B) nin (A) ya yapaca 1 milyon TL tutar ndaki ödeme borcun ödenmesi için yeterlidir. Borçlar Kanunu nun maddelerinde borcun takas yoluyla sona ermesine iliflkin hükümler yer almaktad r. Takas n gerçekleflebilmesi için gerekli koflullar flunlard r: 1) Alacaklar n karfl l kl olmas (mütekabiliyet): Bundan, iki taraf n karfl l kl olarak birbirlerinden alacakl ve borçlu olmalar anlafl l r. Taraflardan herhangi birinin üçüncü bir kifliden olan alaca takasa konu olamaz. Keza, kefilin kefaletten do an borcu ile as l borçlunun alacakl dan alaca aras nda da karfl l kl l k unsuru bulunmaktad r. (BK m. 119) 2) Alacaklar n ayn nitelikte olmas (mümaselet): Takastan söz edebilmek için alacaklar n ayn nitelikte olmas da aran r. Bu özellik, parça borçlar nda aç kça göze çarpar. Parça borçlar söz konusu oldu unda, ayn türden, fakat farkl nitelikte fleylerin takasa konu oluflturabilmesi mümkün de ildir. Ancak, esas borcun bir giderim borcuna dönüfltü ü durumlarda takas yap labilir. Bu durum, K m. 198 de iflâs halinde ayr ca öngörülmüfltür. 3) Karfl l kl alacaklar n muaccel olmas (muacceli - yet): Takas n uygulanabilmesi için, alacakl taraf ndan i- fas istenebilir bir alaca n varl gereklidir. lke olarak takas, alacaklar n her ikisinin de muaccel olmas halinde mümkündür. Ancak takas ileri süren taraf bak m ndan, alaca muaccel hale gelmifl bulunan taraf n borcu daha sonra muaccel olacaksa, yani borcu müeccel ise, o buna karfl n takas beyan nda bulunabilir. Borçlunun iflâs halinde halinde, alacakl lar henüz muaccel olmayan (müeccel) alacaklar n müflisin kendilerinde olan alaca ile takas edebilirler. Takas fllemleri 4) Alacaklardan her birinin geçerli bulunmas ve da - va hakk ile donat lm fl olmas gerekir. Takas n yap labilmesi için, takas ileri süren taraf n i - rade aç klamas na gerek vard r. Bu aç klamaya takas beyan ad verilmektedir. Bu beyan tek tarafl ve yenilik do urucu bir nitelik tafl r. BK nun 122/II. maddesi hükmüne göre, karfl l kl borçlar takas edilebilecekleri andan itibaren, en az borç nispetinde düfler. Borçlar, takas beyan n n yap ld anda de il, takas koflullar n n do du u anda düflmüfl say l r. Örne in, takas aç klamas 1 Haziran 1995 te yap lmas - na ra men, takas koflullar 1 May s 1995 te gerçekleflmiflse, karfl l kl alacaklar 1 May s 1995 tarihinde sona ermifl say lacakt r.. Ulusan Takas fllemleri [Alm. Liquidation, Abrechnung, Ausgleichsgeschaefte] [Fr. Opérations de compensation ] [ ng. Clearing opera - tions] T. C. Merkez Bankas flubelerindeki takas odalar nda yap lan takas ifllemi flöyledir: Diyelim ki Ziraat Bankas na ait 24 milyon TL lik çek ile Akbank a ait 32 milyon TL lik çek fl Bankas taraf ndan; buna karfl l k fl Bankas na ait 14 milyon TL lik çek de Ziraat Bankas taraf ndan ödenmifltir. a) Ziraat Bankas ve Akbank çekleri kendisine ibraz edilen fl Bankas, çek tutarlar n n müflterilerinin cari hesaplar na yazmak üzere kasa tahsil fifli keserek bu çekleri vezneye gönderir. Yani, kasa hesab na 24 milyon TL borç, müflteri cari hesab na 24 milyon TL alacak, yine kasa hesab na 32 milyon TL borç, müflteri cari hesab na 32 milyon TL alacak yazar. Çeklerin yaz ld takas defterine imzas al nmak suretiyle ve her banka için ayr ayr düzenlenecek bordrolarla birlikte çekler Takas Odas na götürülmek üzere ilgili memura teslim edilir. b) Ayn gün Takas Odas na gönderilmesi mümkün olmayan çekler, para yerine kasada b rak lam yaca ndan akflam kesilecek bir kasa borç fifliyle, senet cüzdan -tahsil olunacak çekler hesab na 56 milyon TL borç, kasaya 56 milyon TL alacak geçirilir, ertesi gün Takas Odas na gönderilir ve kasa hesab na 56 milyon T. borç, senet cüzdan -tahsil olunacak çekler hesab na 56 milyon TL alacak verilerek kapat l r. c) Merkez Bankas n n Takas Odas nda toplanan muhtelif bankalar n birbirlerine ait çekleri, yine Merkez Bankas arac l yla ilgili bankalara teslim edilir. fl Bankas ve Ziraat Bankas taraf ndan ödenmifl o- lan çeklere ait takas ifllemleriyle ilgili Merkez Bankas nca bu bankalar n takas ve cari hesaplar na flu kay tlar yap l r: Ziraat Bankas - takas hesab na 24 milyon TL borç, fl Bankas -takas hesab na 24 milyon TL alacak, Akbank - takas hesab na 32 milyon TL borç, 1184

SYKONSEPT. Ocak - fiubat 2012 Y l: 8 Say : 43 ki ayda bir yay nlan r.

SYKONSEPT. Ocak - fiubat 2012 Y l: 8 Say : 43 ki ayda bir yay nlan r. SYKONSEPT Ocak - fiubat 2012 Y l: 8 Say : 43 ki ayda bir yay nlan r. D fl Ticaretin Ordinaryüsü: Gümrük Müflavirleri Uluslar Aras Teslim fiekilleri Yaflamsal Uzmanl k: Sat fl Ata Karnesi Nedir? K fla Özel

Detaylı

YA DA MORTGAGE POTE E DAYALI KONUT F NANSMANI

YA DA MORTGAGE POTE E DAYALI KONUT F NANSMANI POTE E DAYALI KONUT F NANSMANI YA DA MORTGAGE Av. IfiIL EGEMEN (1) G R fi Son zamanlarda s kça duydu umuz ve baflta inflaat sektörü, sermaye piyasas olmak üzere genel olarak ekonomiye getirece i yararlardan

Detaylı

AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER

AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER Av. Filiz ASKAN zmir Barosu üyesi AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER Bu kanun hukuk

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

YEN ÜRÜN VE TES S YATIRIMLARINDA F Z B L TE

YEN ÜRÜN VE TES S YATIRIMLARINDA F Z B L TE YEN ÜRÜN VE TES S YATIRIMLARINDA F Z B L TE 15 YEN ÜRÜN F Z B L TES YEN TES SLER VEYA GEN fileme YATIRIMLARI F Z B L TES stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni Ürün ve

Detaylı

VARLIK YÖNET M fi RKETLER N N CEBR CRA YETK LER N N BANKACILIK KANUNU ÇERÇEVES NDE DE ERLEND R LMES

VARLIK YÖNET M fi RKETLER N N CEBR CRA YETK LER N N BANKACILIK KANUNU ÇERÇEVES NDE DE ERLEND R LMES VARLIK YÖNET M fi RKETLER N N CEBR CRA YETK LER N N BANKACILIK KANUNU ÇERÇEVES NDE DE ERLEND R LMES Yrd. Doç. Dr. Güray ERDÖNMEZ* I- G R fi Bankac l k sektöründe yaflanan krizlerin en belirgin göstergelerinden

Detaylı

Önsöz. Bu çal flman n haz rlanmas nda eme i geçen Ernst & Young uzmanlar na destekleri için teflekkürlerimizi sunar z. Ernst & Young Türkiye

Önsöz. Bu çal flman n haz rlanmas nda eme i geçen Ernst & Young uzmanlar na destekleri için teflekkürlerimizi sunar z. Ernst & Young Türkiye Önsöz Toplum halinde yaflaman n ortaya ç kard kollektif ihtiyaçlar, ad na kamu hizmeti dedi imiz, Devlet ve yetkili k ld organlar taraf ndan gerçeklefltirilen ve tüm fertlerin faydalanmas na aç k hizmetlerle

Detaylı

Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler

Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Yay n No: 259 Haziran 2008, stanbul Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler- STANBUL Tel : 212-282 09 73 Faks

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I Yazarlar Prof.Dr. Nurettin B L C (Ünite 1, 2, 6-8) Doç.Dr. Adnan GERÇEK (Ünite 3-5) Editör Yrd.Doç.Dr. Do

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2610 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1578 F NANSAL YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2610 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1578 F NANSAL YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2610 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1578 F NANSAL YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Mehmet Baba KARAN (Ünite 1, 4, 7) Prof.Dr. Hatice DO UKANLI (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Güler

Detaylı

KURUMSAL R SK YÖNET M

KURUMSAL R SK YÖNET M TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE KURUMSAL R SK YÖNET M fiubat 2008 (Yay n No. TÜS AD-T/2008-02/452) TÜS AD, Meflrutiyet Caddesi, No.46 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 19 29 Telefax: (0212)

Detaylı

S C L. Aral k 08 Y l 3 Say 12. 4857 Say l fl Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Say sal Esneklik... 5 Prof. Dr. Münir EKONOM

S C L. Aral k 08 Y l 3 Say 12. 4857 Say l fl Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Say sal Esneklik... 5 Prof. Dr. Münir EKONOM MESS Ad na Sahibi Tu rul KUDATGOB L K MESS Yönetim Kurulu Baflkan Yaz flleri Müdürü Av. smet S PAH MESS Genel Sekreteri Yay n Yönetmeni Av. Mesut ULUSOY Yay n Kurulu Av. Ahmet BÖLÜKBAfiI Av. Erten CILGA

Detaylı

ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M

ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M 5 DENET M SÜREC Finansal tablolar n ba ms z denetimden geçirilmesinin amac ; bu tablolar n tüm önemli yönleriyle iflletmenin finansal durumunu, faaliyet sonuçlar n ve nakit ak mlar n finansal raporlama

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2897 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1854 GENEL MUHASEBE-II

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2897 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1854 GENEL MUHASEBE-II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2897 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1854 GENEL MUHASEBE-II Yazarlar Prof.Dr. Ümit Gücenme GENÇO LU (Ünite 1, 2) Prof.Dr. Saime ÖNCE (Ünite 3, 4) Doç.Dr. Vedat EKERG

Detaylı

KAT MÜLK YET NDE YÖNET M DÜZEN VE UYGULAMA (*)

KAT MÜLK YET NDE YÖNET M DÜZEN VE UYGULAMA (*) KAT MÜLK YET NDE YÖNET M DÜZEN VE UYGULAMA (*) GÜNEfi AYYILDIZ (**) Girifl Tüm dünyada sanayileflmenin artmas ve köyden kente göçle beraber artan konut ihtiyac, flehirlerin büyümesine neden olmaktayd.

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I Yazarlar Prof.Dr. Sait Y. KAYGUSUZ (Ünite 1, 2, 3, 4) Yrd.Doç.Dr. Ümmühan ASLAN (Ünite 5, 6) Doç.Dr. Nazl

Detaylı

Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik

Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik Aral k 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/381) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212)

Detaylı

KAYDED LMES NDE SAH PL KLE LG L R SK VE GET R LER N ALICIYA NAKLED LMES

KAYDED LMES NDE SAH PL KLE LG L R SK VE GET R LER N ALICIYA NAKLED LMES UMS - 18 HASILAT STANDARDI VE A.B.D DÜZENLEMELER IfiI INDA MAL SATIfi HASILATININ KAYDED LMES NDE SAH PL KLE LG L R SK VE GET R LER N ALICIYA NAKLED LMES KOfiULUNA L fik N AÇIKLAMA VE ÖRNEKLER Doç. Dr.

Detaylı

ÖZEL EMEKL L K TÜRLER VE B REYSEL EMEKL L K

ÖZEL EMEKL L K TÜRLER VE B REYSEL EMEKL L K Makale - 2 ÖZEL EMEKL L K TÜRLER VE B REYSEL EMEKL L K 14 I. Girifl Çeyrek as rdan beri emeklilik sistemlerinde çok ayakl yap lanma yayg nl k kazanmaktad r. Do um art fl h z n n azalmas n n sonucu olarak

Detaylı

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU 01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU Selçuk Ecza Deposu 2009 Faaliyet Raporu 1 çindekiler Temel Finansal Göstergeler 2-3 Misyon, Vizyon, De erler, Sorumluluklar 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj

Detaylı

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl Faaliyet Raporu 2004

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl Faaliyet Raporu 2004 fl GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yat r m ortakl Deneyim, güç ve sayg nl kla özdefl bir kurumsal kimli e sahip olan fl GYO, 765 milyon YTL net aktif de eri, 633 milyon YTL piyasa de eri ile Türkiye

Detaylı

YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER

YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER Sa l k E itimi ve Yönetimi Derne i Sa l k ve E itim Yay nlar 1 YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER HAZIRLAYANLAR Yard. Doç. Dr. Saime fiah NÖZ Uz. Dr. Turgut fiah NÖZ Dr. Dursun AYDIN Uz. Dr. H. Hüseyin

Detaylı

15.02.2013 GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI TUR ZMDE REKABETÇ L N ARTIRILMASI MAL DESTEK PROGRAMI Baflvuru Rehberi Referans No: TR22/13/TRA01 Son Baflvuru Tarihi: 15 fiubat 2013 Saati: 17:00 Teklif Ça r

Detaylı

Sa l kta Sa l k l Bir Dönüflüm

Sa l kta Sa l k l Bir Dönüflüm Baflkan dan Sa l kta Sa l k l Bir Dönüflüm DR. Ömer BOLAT MÜS AD Genel Baflkan Dünyam z n her alanda yaflad de iflim insanlar n hayatlar n, yaflama biçimlerini ve hayata bak fl aç - lar n etkilemektedir.

Detaylı

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim"

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim" Fatih Akbulut Performans Denetimi Ba lam nda Kamuda ç ve D fl Denetim flbirli i Davut Pehlivanl Kurumsal Risk Yönetimi Temelli ç Denetim Araçlar Yeflil Kalem..........................22

Detaylı

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama:

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: B R NC BÖLÜM Kurum Hakk nda Genel Bilgiler I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: Ticaret Ünvan

Detaylı

KRED S GORTASI GENEL fiartlari

KRED S GORTASI GENEL fiartlari KRED S GORTASI GENEL fiartlari A. Sigortan n Kapsam A.1. A.1.1. A.1.2. A.1.3. A.1.4. A.1.5. A.1.6. A.2. Sigortan n Konusu Bu sigorta sözleflmesi ile kararlaflt r lan kredili sat fl ve kredili hizmet ifllemlerinde

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI SMMMO MEVZUAT SER S 2 MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli leri Enflasyon düzeltmesi hesaplar dahil stanbul,

Detaylı

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor.

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2009 Yılı Faaliyet Raporu BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ödenmifl sermaye: 28,350,000-TL 2009 YILI

Detaylı

G ünümüzde, paradan baflka alternatif bir çok ödeme arac söz konusudur.

G ünümüzde, paradan baflka alternatif bir çok ödeme arac söz konusudur. ALTERNAT F ÖDEME YÖNTEMLER VE MUHASEBE KAYITLARI Yrd.Doç.Dr. A.Vecdi CAN Sakarya Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, flletme Bölümü Muhasebe-Finansman Ana Bilim Dal Ö retim Üyesi 1. G R fi

Detaylı