Risk danıflmanlı ve afet sonras ifl süreklili i. Bize ulafl n: ERGO SV ÇRE S GORTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Risk danıflmanlı ve afet sonras ifl süreklili i. Bize ulafl n: ERGO SV ÇRE S GORTA 444 04 66 www.ergoisvicre.com.tr"

Transkript

1 Bize ulafl n: ERGO SV ÇRE S GORTA Risk danıflmanlı ve afet sonras ifl süreklili i ERNST & YOUNG ERGOiSViÇRE STANBUL A member of the Insurance Group. A member of the Insurance Group.

2 30 Eylül 2009 De erli yöneticilerimiz, Türkiye nin gelmifl geçmifl en büyük sel felaketlerinden birini yafladık. Telafisi mümkün olmayan can kayıplar yanında ciddi maddi hasarlar da hepimiz için büyük üzüntü kayna oldu. Ancak eminiz ki bu felaketten de hep birlikte el ele, yürek yüre e ç kmas n bilece iz. Her do al afet, tekrarı halinde haz rl kl olman n önemini vurgulayan önemli bir mesajd r. Konularında dünya lideri iki güçlü kurulufl ERGO SV ÇRE Sigorta ve Ernst & Young Türkiye olarak bizler, bu mesajı aldık ve tafl d m z sosyal sorumluluk bilinciyle ortak bir çal flmaya imza attık. Elinizdeki bu kitapç k, özellikle siz de erli yöneticilerimizi, do al afetler ve beklenmedik olaylar karfl s nda izlenmesi gereken yollarla ilgili bilgilendiriyor. Hukuki süreçlerden vergisel düzenlemelere, poliçe içeriklerinden fiyatlandırmalara, risk yönetiminden sigorta bedellerinin do ru tespitine ve ifl süreklili i yönetiminde sigortan n rolü ve önemine kadar birçok önemli konuyu bir arada sunuyor. Risklerinizi yönetmeniz ve ifl süreklili ini sa laman z için yol gösterici olaca n düflündü ümüz bu kitapç n, beklenmedik durumlarda iflinizi ayakta tutman za büyük fayda sa layaca na inan yor; sa l k, baflar ve güven dolu bir yaflam diliyoruz. Thomas Baron Genel Müdür ERGO SV ÇRE Sigorta Osman Dinçbafl Genel Müdür Ernst & Young Türkiye

3 çindekiler fl süreklili i yönetimi A. fl etki analizi B. Risk belirleme ve de erlendirme C. Strateji gelifltirme D. Planlama ve uygulama E. Sürekli aktiviteler fl süreklili i yönetiminde sigortan n rolü ve önemi I. Sigortanın rolü ve önemi II. Sigorta konusunda iflletmelerin dikkat etmeleri gereken noktalar A. Risk analiz ve iyilefltirme B. Sigorta bedellerinin do ru tespit edilmesi C. Do ru teminatlara sahip poliçe seçimi D. Fiyat odaklı de il kapsam ve hizmet kalitesi odaklı seçim yapmak Do al afetlerde zarar gören kurumların, ifl iyilefltirme süreçlerine yönelik önemli hatırlatmalar I. Hukuksal süreçlere dair hatırlatmalar A. Türk Ticaret Hukuku B. Sigorta Hukuku C. dare Hukuku II. Vergisel süreçlere dair hatırlatmalar A. Yasal defter ve belgelerin yok olması B. Beyanname verme ve ödeme sürelerinin uzaması C. Zayi olan mallara iliflkin takdir komisyonuna baflvuru D. Fevkalade amortisman uygulaması E. Vergi borçları ile cezaların terkini III. Operasyonel ifl süreçleri ve bilgi sistemlerine dair hatırlatmalar

4 fl süreklili i yönetimi

5 I. fl süreklili i yönetimi fl süreklili i, özet bir tanımla yaflanabilecek iflletmenin risk yönetimi çalıflması olarak Bu aflamada ayrıca yaflanabilecek herhangi bir halde tozlu raflarda yerini alan ve gerçekten ihtiyaç herhangi bir felaket sonrasında kurumların tanımlamak gerekir. Ço u kez farklı adlandırılsa felaket sonrasında kritik ifl süreçlerinin devam duyuldu unda hiçbir ifle yaramayan bir klasör (iflletmelerin) hayati fonksiyonlarını devam ettirmeye da temel olarak 4 alt aflamadan oluflur: etmesine yönelik tüm hazırlıklar yazılı hale getirilir. olmanın ötesine geçmeyecektir. fl süreklilik yönelik hazırlıkların yapılması ve uygulanmasıdır. Görevlerin belirlenmesi, e itimlerin verilmesi, ifl yönetimi yaflanabilecek bir felaket sonrasında Amacı, her durum ve flartta iflletmelerin itibarını, 1) Risk Analizi: flletmenin karflılaflabilece i tüm süreklili ini sa lamaya yönelik para, yedek kritik süreçlerin devam etmesine yönelik olarak güvenilirli ini, rekabet gücünü, kârlılı ını ve en risklerin belirlenmesi ekipman, donanım, belge ve di er kaynakların hazırlanır. Ancak faydaları bununla sınırlı de ildir. önemlisi varlı ını devam ettirmektir. Genel olarak 2) Risk De erlendirme: Her bir riskin olasıl k ve nasıl temin edilece i detaylandırılarak teorik hazırlık Bu hazırlık ve çalıflmaların yapılması aynı zamanda 5 ana adımdan oluflur. Geliflen ve de iflen flartlara etkilerinin de erlendirilmesi tamamlanır. Ancak bu hazırlıklar test ve tatbik normal çalıflma düzenindeki aksaklıkları tespit göre bu adımlar sürekli yenilenerek güncel ve 3) Risk yilefltirme: Risklerin olasılık ve etkilerini edilmeden gerçekten uygulanabilir olup olmadıkları etmekte, hizmet ve süreçlerin iyilefltirilmesinde etkili kalmaları sa lanır. azaltma ve mümkünse ortadan kaldırma anlaflılamaz. Bu nedenle bu aflamanın en önemli pek çok ikincil fayda sa layacaktır. fl süreklilik yöntemlerinin belirlenmesi içeriklerinden biri de test ve tatbikatların yapılması yönetimi kavramını bünyelerinde oturtmufl fl etki analizi ( EA) Risk belirleme ve de erlendirme (RBD) 4) Risk Transferi: Ortadan kaldırılamayan ya da olasılık ve etkileri kabul edilebilir düzeye gelmeyen ve sonuçlarına göre eksikliklerinin tamamlanmasıdır. Test senaryolar n n, ifl süreklili i planlar n n etkinli i iflletmelerin felaket sonrası dönemlerden normal faaliyet koflullarına geri dönüflü de bu konuda Strateji gelifltirme (SG) Planlama ve uygulama (PU) Sürekli aktivitiler (SA) risklerin transfer yöntemlerinin belirlenmesi. C. Strateji gelifltirme: lk iki adımda edinilen bilgiler yardımıyla bu adımda ve çal flabilirli ini de erlendirebilecek flekilde oluflturulmas son derece önemlidir. Tam/dar kapsaml, masa bafl test, simülasyon testi gibi farkl test metodlar bulunmaktad r. Unutulmamal d r ki, gerçekçi hazırlıksız firmalara oranla kıyaslanmayacak kadar hızlı olmaktadır. fl Süreklilik Planlar nda belirlenen kritik sistemler ve süreçler do rultusunda Felaket Kurtarma Planlar gelifltirilmelidir. Bu planlar n fl Süreklili i A. fl etki analizi: flletmelerin tüm operasyon, faaliyet ve ifllemleri gözden geçirilerek her birinin iflletme açısından önemi, durmasına tahammül süreleri, etkiledi i di er ifl süreçleri gibi konular analiz edilir ve kritik ifl flirketin ifl süreklilik stratejileri belirlenir. Bunun için kritik süreçlerin durması halinde ortaya çıkacak maddi ve manevi zararlarla, risklerin olasılık ve etkilerini azaltmaya yönelik yapılacak çalıflmaların, risk transfer yöntemlerinin fayda - maliyet analizleri yapılır. Bu analizler sonucunda ifl süreklilik yönetimi olmayan ve felaket halindeki durum göz önüne al narak haz rlanmayan test, amaca hizmet etmeyecektir. Örnek olarak, kritik personel listesindeki kiflilerin felaket an nda yerinde olmamas durumunda di er personelin ilgili aktiviteleri gerçeklefltirebilmesi de erlendirilmelidir. Planlar ndan temel fark, Bilgi Sistemleri ne odaklanm fl olmas d r. Bilgi Sistemlerinin eriflebilirli i felaket sonras nda flirketin ifllemlerine devam edebilmesi aç s ndan önem tafl maktad r. Bu amaçla verilerin yedeklenmesi gerekmektedir. Yedeklerin ayn risk alan nda saklanmamas na (Ayn binada / semtte) süreçleri tespit edilir. Bu süreçler bir iflletmenin itibar, güvenilirlik, kârlılık gibi temel de erleri açısından kesintiye u ramasına en az tahammül edilebilecek süreçlerdir. Ayn zamanda hukuki ve ana stratejilerine karar verilir. D. Planlama ve uygulama: Bir önceki adımda belirlenen genel stratejiye uygun E. Sürekli aktiviteler: Her gün de iflen altyapı, ifl yapma flekilleri, teknoloji ve en önemlisi de sürekli farklılaflan riskler dikkat edilmelidir. fl Süreklilik Planlar nda tespit edilen gereksinimler do rultusunda belirlenen donan mlar n da yedeklerinin ayr bir çal flma alan nda bulundurulmas felaket sonras kurtarma operasyonel riskler de önem tafl maktad r. olarak planlama ve uygulama esasları belirlenip nedeniyle ilk 4 aflamada gerçeklefltirilen tüm ifllemlerine olanak sa layacakt r. Burada dikkat B. Risk belirleme ve de erlendirme: Günümüzde sıradan bir iflletmenin bile 400'den fazla uygulamaya geçilir. lk ve en önemli adım karar verilen stratejiye uygun risk iyilefltirme ve risk transferi yöntemlerinin uygulanmasıdır. Bu sayede çalıflmalar bir süre sonra güncelli ini ve etkinli ini kaybedecektir. Bu nedenle bir iflletmenin ifl süreklilik yönetiminin en önemli özelli i döngüsel edilmesi gereken husus tüm sistemlerin de il kritik sistemlerin yedeklenmesi ve öncelikler do rultusunda sistemlerin aya a kald r lmas n n riskle karflı karflıya oldu u bilinmektedir. Bu öncelikle kritik süreçlerin kesintiye u rama bir yapıda geliflen ve de iflen flartlara uygun olarak hedeflenmesidir. Bu, iflletmelere maliyet ve zaman nedenle risk belirleme ve de erlendirme aflamasını olasılıkları azaltılmıfl olur. sürekli revize edilmesi, canlı tutulmasıdır. Aksi avantaj sa layacakt r. 6 7

6 fl süreklili i yönetiminde sigortan n rolü ve önemi

7 I. Sigortanın rolü ve önemi Sigorta flirketleri, ifl süreklili inin en önemli adımlarından biri olan risk belirleme ve de erlendirme konusunda müflterilerinin en önemli partnerleridir. Özellikle bünyelerinde profesyonel risk mühendisi bulunduran sigorta flirketlerinin, müflterilerinin risklerinin belirlenmesinde ve bu risklerin olasılık ve etkilerini azaltacak yöntemlerin tespit edilip uygulanmasında çok önemli katkılar sa layaca ı mutlaka bilinmesi ve faydalanılması gereken bir iflbirli i imkanıdır. fl süreklili i açısından sigortanın asıl önemli fonksiyonu ise kesinlikle vazgeçilmez ve alternatifsiz bir risk transfer yöntemi olmasıdır. Etkin bir ifl süreklilik yönetimi için sigortalanmıfl olmak de il do ru sigortalanmıfl olmak gereklidir. Bu nedenle, iflletmenin sigorta konusundan sorumlu her yöneticisinin mevcut sigorta ihtiyacını ve mevcut poliçelerini afla ıdaki konular üzerinden kontrol etmesi ve ihtiyaç varsa gerekli revizyonları yaptırması çok önemlidir. flletmelerin faaliyetlerini kesintiye u ratabilecek bir felaket sonrasında hem kritik ifl süreçlerini devam ettirmek hem de normal çalıflma flartlarına geri dönmek için gereken en önemli ihtiyaçlardan biri maddi güç ve nakit paradır. Sigorta bu ihtiyacı en hızlı ve etkili flekilde sa layacak yöntemdir. Yaflanacak felaketin hemen sonrasında iflletmeler gerek yasal yükümlülüklerini yerine getirmek gerekse itibar, güvenilirlik ve varlıklarını devam ettirmeye yönelik adımlarını bu kaynak yardımıyla çok daha kolay atabileceklerdir. Böyle bir aflamada sigorta deste i olmayan firmaların sadece ifl sürekliliklerini de il varlıklarını da tehlikeye atacakları son derece yüksek bir ihtimaldir. II. Sigorta konusunda iflletmelerin dikkat etmeleri gereken noktalar A. Risk analiz ve iyilefltirme Risk yönetimi kurumların üzerinde tutmak istemedi i riskleri transfer etmelerinin bir yöntemi oldu u gerçe inden hareketle her kurumun do ru poliçeleri satın almasının ilk adımı risk analiz ve iyilefltirme çalıflmaları olmalıdır. Kurumlar bu çalıflmalar için profesyonel danıflmanlardan yararlanabilecekleri gibi bizzat Bünyelerinde profesyonel risk mühendisi bulunduran sigorta flirketleri müflterilerine bu hizmeti bedelsiz olarak vermektedir. Ancak kim tarafından yapılırsa yapılsın sigortalının içerisinde yer almadı ı bir risk analiz çalıflması sa lıklı sonuç vermeyecektir. Bu çalıflmanın en önemli amacı kurumların karflılaflabilme olasılıkları en yüksek riskleri ve kendileri için etkileri en yıkıcı olan riskleri tespit etmeleridir. Bu sayede karflılaflma olasılıkları ve muhtemel sonuçları önemli olmayan risklere karflı bofluna teminat alarak gereksiz prim ödemenin önüne geçecekleri gibi gözden kaçabilecek çok önemli riskleri tespit etmeleri ve ihtiyaçları olan do ru poliçeyi almaları da mümkün olabilecektir. Örne in bir binanın 5. katında faaliyet gösteren bir firmayla girifl katında yer alan bir firmanın aynı sel riskine maruz kalmas ya da yaflanabilecek bir selden aynı zararı görmesi çok düflük bir ihtimaldir. Risk analizinin bir baflka faydası da iflletmelerin olasılık ve etkileri yüksek risklere karflı önlem almalarını sa lamaktır. Deprem gibi bazı risklerin olasılı ını azaltmak mümkün olmasa da alınacak önlemlerle (binaların depreme karflı güçlendirilmesi vb.) etkilerini yani iflletmeye verebilece i zararları azaltmak mümkündür. Oysa yangın gibi sigortanın ana branfllarından biri olan çok tehlikeli bir riskin hem olasılı ını hem de muhtemel zararlarını azaltmak mümkündür. Peki iflletmeler risklerini azaltacak önlemlere para harcayacaksa sigortaya neden gerek var? Pek çok iflletme sahibi ve yetkilisinin aklına gelen bir soru sigorta konusunda yapılan en büyük hataların baflında gelmektedir. Sigorta bir hasar sonrasında sadece maddi kayıpları karflılayan bir risk transfer yöntemidir. Oysa yaflanan her hasar sonucunda iflletmeler maddi kayıpların dıflında zararlarla da karflılaflmaktadır. tibar, rekabet gücü, moral kayıpları gibi örnekler verilebilecek bu kayıpların iflletmelerde yol açaca ı zararları azaltmak için tek yöntem risk azaltıcı önlemler almaktır. Bu durum aynı zamanda iflletmenin sigortalanma cazibesini ve dolayısıyla sigorta primlerini de azaltacaktır. Üstelik her hasarın sonucunda ifl durması ve dolayısıyla kâr kaybı meydana gelmektedir. Henüz Türkiye de çok az iflletmenin satın aldı ı ifl durması, kâr kaybı poliçeleri olmayan bir iflletme faaliyetine devam edemedi i hergün için elde edece i kâr n kaybedecektir. B. Sigorta bedellerinin do ru tespit edilmesi Sigorta poliçesi tanzim edilmesi aflamasında yaflanan en büyük sorunlardan birisi sigorta bedelinin do ru tespit edilmesidir. Kimi zaman sigortalının, aracı kurumun ve sigorta flirketinin belirledikleri bedeller uyuflmazlık gösterebilmekte ve bu durum müflterinin ma dur olmasına sebep olabilmektedir. sigorta flirketlerinden de destek isteyebilirler

8 Bilinmesi gereken en önemli konu sigortanın hasar olması durumunda sadece gerçek de eri ödedi idir. Bu nedenle sigorta bedelinin gerçek de erden yüksek gösterilmesi (aflkın sigorta) sadece prim kaybına neden olur. Az prim ödemek için sigorta bedelinin düflük gösterilmesi (eksik sigorta) ise hasarın yasalar gere i eksik ödenmesine yol açaca ından müflteri açısından çok daha tehlikeli bir durumdur. Sigorta bedeli konusunda yanlıfl bilinen kavramlardan birisi de bina bedel hesabıdır. Ço u sigortalı için bina bedeli ifadesi, emlak bedeli yani o binanın bugün satılsa edece i bedeldir ki bu yaklaflımla farklı semtlerde bulunan aynı yapı özelliklerine sahip binaların de erleri çok farklı olabilir. Oysa ki, sigortacılık açısından bina bedeli, binanın yeniden infla edilmesi için gerekecek maliyettir. Emlak de eri açısından önemli olan semt, konum, muhit, manzara gibi kavramlar bu açıdan bir fley ifade etmemektedir. C.Do ru teminatlara sahip poliçe seçimi Özellikle küçük ve orta ölçekli iflletmeler, sigorta poliçesi satın alırken, standart ve iste e ba lı olarak poliçeye dahil edilebilen teminatlar hakk nda bilgi sahibi olmal ve ihtiyacı olan teminatları mutlaka almalıdır. Her sigorta flirketi iflletmelerin ihtiyaçlarına yönelik bir çok farklı riske karflı teminat içeren paket poliçeler oluflturmufllardır ancak bir flirketin ne ölçüde ve hangi teminatlara karflı sigortalanması gerekti i konusunda en do ru kararı sigortalının kendisi verecektir. Sigortalı kendisini bu kararın dıflarısında bırakmamalı, ne satın aldı ını bilmeli ve ona göre hareket etmelidir. Örne in, sigortalı sadece maddi zararını karflılayan bir poliçe satın aldı ında, maddi zararı neticesinde oluflacak finansal kaybını teminata dahil etmediyse, zararını tam olarak karflılayamayacak ve ma dur duruma düflecektir. Bir di er örnek olarak 1999 depreminde, pahalı bir iste e ba lı olarak satın alınabilen teminat olması nedeniyle, deprem teminatını yangın poliçelerine dahil etmeyip, deprem sonrası ma dur olan sigortalılar gösterilebilir. Günümüzde sigortalanabilir kavramlar sadece elle tutulup, gözle görülebilen olmaktan çıkmıfl olup, sorumluluk sigortaları da çok önemli bir hal almıfltır. Sigortalı, aracıyla yapaca ı ve hatalı oldu u bir kazada karflı tarafa zarar vermesi neticesinde, çok ciddi tazminatlar ödeme durumunda kalabilmektedir. Dolayısıyla sigortalı, sigorta yaptırırken, öngörülerini do ru yapmalı ve neyi satın alıp, neyi almasına gerek olmadı ına çok büyük bir dikkatle karar vermelidir. D.Fiyat odaklı de il, kapsam ve hizmet kalitesi odaklı seçim yapmak Modern tüketim alıflkanlıkları, satın alınan ürün veya hizmetlerin öncelikli olarak fiyatlar n n karflılafltırması ile de erlendirilmesi e ilimindedir. Bazılarında bu e ilimin do rulu u kabul edilebilir olmakla beraber, salt fiyata dayalı alım yapmak ço u zaman olumsuz sonuçları da beraberinde getirmektedir. Bu durum sigortacılıkta da böyle olup, flirketlerin prim bazlı rekabet anlayıflları sigortalılara da benzer flekilde etkilemektedir. Oysa ki bir sigorta poliçesi satın alırken, fiyat dıflında bakılması gereken pek çok unsur bulunmaktadır. Özellikle flirketlerin benzer sektör ya da faaliyet kolları için hazırladıkları paket poliçeler birbirine benzer göründükleri ya da bilindikleri halde içeri inde birbirinden çok farklı özellikler içerebilmektedir. Örne in: Özel flartlar Teminat kapsamı & geniflli i Sigorta bedelleri Verilen / verilmeyen teminatlar Muafiyetler Koasürans oranları Sigorta süresi Sigortalı, farklı flirketlerden aldı ı teklifleri karflılafltırırken, fiyat haricinde muhakkak bu hususları da incelemeli ve kararını buna göre vermelidir

9 Do al afetlerde zarar gören kurumların, ifl iyilefltirme süreçlerine yönelik önemli hatırlatmalar

10 I. Hukuksal süreçlere dair hatırlatmalar A. Türk Ticaret Hukuku Ticari defterlerin ziya : Türk Ticaret Kanunu'nun 68/IV. maddesi uyarınca, tacir, saklamakla yükümlü oldu u ticari defterlerin bir afet sırasında zayi olması halinde, ziyaı ö rendi i tarihten itibaren on befl (15) gün içinde, iflletmesinin bulundu u yerin ticaret mahkemesinden defterlerinin zayi oldu una dair tespit belgesi istemelidir. Aksi halde tacir, ticari defterlerini ibrazdan kaçınmıfl sayılabilir. Belirtilen süre hak düflürücü süre niteli inde olup, bu süre içerisinde tespit belgesi almayan tacir, zayiatı baflka surette ispatlayamayacaktır. B. Sigorta Hukuku Mal sigortası: Türk Ticaret Kanunu'nun maddesi ile sigorta ettirene bir ihbar külfeti yüklenmifltir. Buna göre, sigorta ettiren, sigortanın taalluk etti i rizikonun gerçekleflti ini haber aldı ı tarihten itibaren befl (5) gün içinde sigortacıya haber vermeye mecburdur. Kifli bu madde gere ince ihbar külfetini kasten yerine getirmemifl ve ihbarda bulunmamıfl ise sigorta haklarını kaybeder. Sigorta bedeli tespiti: Tazmini lazım gelen sigorta bedeli tespiti, Türk Ticaret Kanunu maddesi uyarınca, sigorta olunan menfaatin rizikonun gerçekleflti i zamandaki de erine göre tespit olunur. Sigorta olunan menfaatin kısmen telefi halindeyse tazminat miktarı, aksine bir mukavele mevcut de ilse, sigorta bedelinin tamamına olan nispetine göre tayin olunur. Afet sonucu u ranılmıfl olan zararın tespitinde, mahkemeye baflvurularak tespitin bilirkifli aracılı ıyla yaptırılması tavsiye olunur. Sigorta edilen malın de eri: Sigorta edilen malın de erini ispat külfeti, Türk Ticaret Kanunu'nun maddesi ile sigorta ettirene yüklenmifltir. Buna göre, sigorta bedeli sigorta poliçesinde gösterilmemifl ise sigorta ettiren kimse, bu malın rizikonun gerçekleflti i andaki de erini ispata mecburdur. Buna ek olarak, sigorta edilen malın de erinin poliçede gösterilenden az oldu unu iddia eden sigortacı, bunu ispata mecburdur. De er hakkında taraflar her türlü delili gösterebilirler. C. dare Hukuku Afet bölgelerinde yapılacak teknik ifller: sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun'un 13. maddesi uyarınca, mar ve skân Bakanlı ı'nca kurulacak fen kurulları, afetin meydana geldi i arazinin durumu ile bütün yapılar ve kamu tesisleri incelenerek, hasar tespit raporu düzenlenir. Arazinin tehlikeli durumu ve binaların hasar bakımından derhal yıktırılması ve boflaltılması gerekenler, o il ve ilçenin en büyük mülkiye amirine ayrı bir raporla belirtilir. Bu makamlarca bu tipteki binalar derhal boflalttırıl r. dari hasar tespit raporuna itiraz prosedürü ve süreler: sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun'un 13/3. maddesi uyarınca, mar ve skân Bakanlı ı'nca kurulacak fen kurulları tarafından yıkılması gerekti ine karar verilen gayrimenkuller için en çok üç (3) gün süre verilerek tehlikenin giderilmesi talebi, sahiplerine bildirilir. Mahallinde sahibi bulunmadı ı takdirde durum, mahalli vasıtalarla ilan edilmek suretiyle, bildiri yapılmıfl sayılır. Mal sahibi veya vekili, bu bildiriye karflı üç (3) gün içinde yetkili idare kurullarına itiraz edebilir. dare kurulları bu itirazı en geç üç (3) gün içinde inceler ve karara ba lar. Süresinde itiraz olunmayan yahut itiraz olunup da idare kurullarınca yıkılması onaylanan binaları mal sahibi yıkmadı ı takdirde bu binalara el konularak yıkma parası yıkıntıdan elde edilecek malzeme bedelinden ödenmek üzere, mahallin en büyük mülki amirinin emri ile yıktırılır. Yapılacak asıl ifllemlere esas olmak üzere, fen kurulları ( mar ve skân Bakanlı ı) tarafından düzenlenen teknik mahiyetteki hasar tespit raporlarına mahalli ilan tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde itiraz edilebilir ve hasar tespit raporları ancak asıl ifllemlerle birlikte dava konusu edilebilir. Gayrimenkulleri kesin bir flekilde hasarsız olarak tespit edilenlerin veya hasar tespiti hiç yapılmayanların, yargı yoluna gitmeden önce, mahalli ilan tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde ilgili idareye baflvurmaları zorunludur. Hasar görmüfl fakat ıslahı mümkün olan binaların fen kurullarının gösterece i flartlara göre tamiri yapılıncaya kadar içine girilmesine ve oturulmasına izin verilmez. Bu binalar bir (1) yıl içinde tamir ettirilmedi i ve itiraz da olmadı ı takdirde yıktırılır. tiraz halinde, bu itiraz söz konusu mahalli idare kurullarınca befl (5) gün içinde incelenir ve karara ba lanır. tiraz sebepleri yerinde görüldü ü takdirde süre altı (6) ay daha uzatılır. dari kıymet takdiri raporu ve itiraz: sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun, 17. maddesinde idari kıymet takdiri raporu ve rapora itiraz prosedürünü düzenlenmektedir. Buna göre, afet gören yerlerde hasara u rayan kısımlar içinde bulunan taflınmaz mallar ile yine aynı yerde, üzerine bina yaptırılmak üzere mar ve skan Bakanlı ı'nca tespit edilen taflınmaz malların kıymetleri takdir olunur. (Yeniden yerleflme yapılamayacak afet yerlerindeki taflınmaz mallar için kıymet belgesi düzenlenemez.) Bu kıymetlere göre taflınmaz mallar için birer kıymet belgesi tanzimine ve bu belgelerin sahiplerine verilmesi karflılı ında sözü geçen taflınmaz malları Hazine adına tescil ettirmeye mar ve skân Bakanlı ı yetkilidir. Takdir edilen kıymete karflı ilan süresinin bitiminden itibaren yedi (7) gün içinde taflınmaz malın bulundu u yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açılabilir

11 II. Vergisel süreçlere dair hatırlatmalar Vergi mevzuatında deprem ve sel gibi do al afetler ile yangın nedeniyle ortaya çıkan kayıplarla ilgili olarak bazı vergisel kolaylıklar B. Beyanname verme ve ödeme sürelerinin uzaması kullanılamaz hale gelmifl veya kaybolmufl olan mükelleflerin, bu iktisadi kıymetlerin u radı ı de er kaybını gider olarak kayıtlar na D. Fevkalade amortisman uygulaması yer almaktadır. Afla ıda, bu gibi felaketlere maruz kalan mükellefler tarafından bu vergisel kolaylıklardan yararlanabilmeleri için yapılması gereken ifllemler ile vergi idaresine yapılacak bildirimler hakkında kısa açıklamalar yer almaktad r. Bu ifllemler hakk nda önceden bilgi sahibi omak, gerekli mercilere çok yo un baflvuru yap lan bu ola anüstü dönemlerde, ifllemlerinizin h zl sonuçlanmas n sa layacakt r. Bu nedenle bu bilgileri her zaman sizin ve iflletmenizde yetkili kiflilerin kolay ulaflabilece i yerde bulundurman z önemlidir. A. Yasal defter ve belgelerin yok olması Sayfa 16 da Türk Ticaret Kanunu uyarınca, tacirin, saklamakla yükümlü oldu u ticari defterlerin bir afet sırasında zayi olması halinde, ziyaı ö rendi i tarihten itibaren on befl (15) gün içinde, iflletmesinin bulundu u yer ticaret mahkemesinden defterlerinin zayi oldu una dair tespit belgesi istemesi gerekti i belirtilmifltir. Mahkemenin zayi olan defter ve belgelere iliflkin olarak vermifl oldu u tespit kararının mükellef tarafından dilekçe ekinde ba lı oldu u vergi dairesine teslim edilmesi gerekmektedir. Deprem ve sel gibi do al afetler ile yang n nedeniyle kay plar oluflan mükelleflerin, beyanname verme ve bu beyannamelerde beyan edecekleri vergileri ödeme süreleri, Maliye Bakanlı ı nca uygun görülmesi halinde, belirlenecek süre kadar uzatılabilmektedir.bu uygulamadan yararlanmak isteyen mükelleflerin, ba lı oldukları vergi dairesine bir dilekçe ile baflvurmaları ve baflvuru sırasında maruz kald klar afetlerden zarar gördüklerini ispat eden belgeleri (itfaiye raporu ve polis tutana gibi) ibraz etmeleri gerekmektedir. C. Zayi olan mallara iliflkin takdir komisyonuna baflvuru 1. Gider kaydı Yang n, deprem ve su basmas gibi afetler nedeniyle iktisadi kıymetlerinde önemli bir azalıfl meydana gelen mükellefler bu iktisadi kıymetlerini Vergi Usul Kanunu'nun 267 ve 278. maddelerinde yer alan hükümler kapsamında de erlemeye tabi tutabilmektedirler. Buna göre maruz kal nan afetlerde iflletmelerindeki mallar ile makine, demirbafl veya taflıt gibi amortismana tabi iktisadi kıymetleri almaları mümkün bulunmaktadır. Bunun için mükelleflerin hasar görme yada kaybolma nedeniyle kısmen veya tamamen de erini yitiren mal ve amortismana tabi iktisadi kıymetlerin de erini Takdir Komisyonu aracılı ıyla tespit ettirmeleri gerekmektedir. Takdir Komisyonu kararı için mükellefler ba lı bulundukları vergi dairelerine yazılı olarak baflvuracaklardır. Bu baflvuru dilekçesine ayrıca afete maruz kalındı ını tevsik eden belgelerin (itfaiye raporu, polis tutana ı gibi) eklenmesi gerekmektedir. Vergi dairelerince bu talep ilgili Takdir Komisyonu Baflkanlıklarına gönderilerek hasar gören varlıkların de erlemesinin yapılması sa lanacaktır. 2. KDV düzeltmesi Katma De er Vergisi Kanunu nun 30. maddesi uyarınca zayi olan malların alıflında ödenen KDV'lerin düzeltilmesi gerekmektedir. Ancak aynı maddede deprem veya sel dolayısıyla zayi olan malların alıflında ödenen KDV'lerin indirilebilece i hükmü yer almaktadır. Bu hüküm uyarınca yaflanan afetlerde zayi olan mallarla ilgili olarak Takdir Komisyonu kararı alınması durumunda, bu malların alımında indirilmifl olan KDV'lerle ilgili herhangi bir düzeltme ifllemi yapılmayacaktır. Vergi Usul Kanunu'nun 317. maddesinde yang n, deprem ve su basmas gibi afetler neticesinde de erini kısmen veya tamamen kaybeden makine, demirbafl gibi amortismana tabi iktisadi kıymetler için fevkalade amortisman uygulanabilece i hükmü yer almaktadır. Bu hüküm uyarınca, yaflanan afetler nedeniyle sahip oldukları amortismana tabi iktisadi kıymetleri zarara u rayan mükellefler isterlerse bu sabit kıymetleriyle ilgili olarak Maliye Bakanlı ı na baflvurarak fevkalade amortisman talebinde bulunabileceklerdir. Talebin Bakanlık tarafından uygun görülmesi halinde, bu kıymetler için belirlenen oranda (ilgili sabit kıymetin durumuna göre % 100'e kadar) fevkalade amortisman ayrılması mümkündür. Fevkalade amortisman imkanından yararlanmak isteyen mükelleflerin ba lı bulundukları vergi dairelerine dilekçe ile baflvurmaları ve bu dilekçeye fevkalade amortisman uygulamak istedikleri iktisadi kıymetlerin listesi ile yang n, deprem ve su basmas gibi afetlere maruz kalındı ını tevsik eden belgeleri (itfaiye raporu, polis tutana ı gibi) eklemeleri gerekmektedir

12 III. Operasyonel ifl süreçleri ve bilgi sistemlerine dair hatırlatmalar E. Vergi borçları ile cezaların terkini Vergi Usul Kanunu'nun 115. maddesinde, yang n, yer sars nt s, yer kaymas, su basmas, kurakl k, don, muzir hayvan ve haflarat istilas ve buna benzer afetler nedeniyle varlıklarının belli bir oranını kaybetmifl olan mükelleflerin vergi borç ve cezalarının silinmesine imkan veren hüküm bulunmaktadır.bu hüküm uyarınca yaflanan afetlerden dolayı varlıklarının en az üçte birini kaybeden mükelleflerin, bu afetin zarar verdi i gelir kaynakları ile ilgili bulunan vergi borçları ve cezaları, zararla uyumlu olmak üzere Maliye Bakanlı ı'nca kısmen veya tamamen silinebilir. Zarar derecesi ve ilgili bulundu u gelir kayna ı Mahalli idare heyetleri tarafından tespit edilecektir. Bunun için de mükelleflerin ba lı bulundukları vergi dairesine dilekçe ile baflvurmaları ve bu dilekçeye afete maruz kalındı ını tevsik eden belgeleri (itfaiye raporu, polis tutana ı gibi) eklemeleri gerekmektedir. Felaket sonrasında kısmen hasar gören, kaybolan veya eriflilemez duruma gelen fiziksel ve/ veya bilgi varlıklarının tespitinde, yerine konulmasında (geri dönüfltürülmesinde) flu unsurlar dikkate alınmalıdır. Bilgi sistemleri veya hazır basılı formlar üzerinden takip edilen süreçlerin felaketten etkilendi i durumlarda, ilgili sistemler tekrar aya a kaldırılana kadar geçen sürenin olabildi ince kontrollü takip edilmesi, kayıtlarının ve hesaplarının do rulu u ve tamlı ı açısından önem teflkil etmektedir. Bu amaçla, bilgisayar sistemlerinin olmadı ı durumlarda gerçekleflen ifllemler kayıt altına alınmalı, daha önceden sistemler tarafından yapılan otomatik kontroller (yazım kontrolü, hesaplama / onay ifllemleri vb.) elle gerçekleflece inden, oluflabilecek operasyonel/insani hatalara karflı yeni ek kontroller gelifltirilmelidir. kinci onay mekanizmasının eklenmesi, gün sonu dip toplam kontrolleri, yapılan ifllemlerde örneklem yolu ile seçilen kayıtların kontrol edilmesi, depo sayımı bu yöntemlerden bazılarıdır. Geri dönüflüm sürecinde, ka ıt veya dijital ortamda tasarlanmıfl, ihtiyacı karflılayan formlar/taslak dokümanlar kullanılması, geriye dönük olarak ifllemlerin sistemlere aktarılabilmesine olanak sa layacaktır. Geçici olarak tasarlanmıfl ka ıt veya dijital dokümanların güvenli bir ortamda tutulması, izinsiz ve kontrolsüz de iflikliklere karflı korunması, her de ifliklik sonrası versiyonlanması ve en son güncellemelerin kayıt altına alınması gerekmektedir. Örne in, ortak kullanılan bir dosyanın en son kimin tarafından güncellendi i veya o an kimde oldu u, güncellenip güncellenmedi i gibi maddi ve operasyonel kayıplara yol açabilecek karıflık durumlarla karflılaflılabilir. Sistemlerin aya a kaldırılması sürecinde, verilerin sistemlere aktarılması sırasında bütünlük ve do ruluk kontrolleri yapmak olası hataları engelleyecektir. fiirket bilgileri, personel bilgisi gibi bilgi varlıklarının (e er varsa) yedek sistemlerden geri dönüfltürülmesinde en son yedek alınan süre ile güncel durum arasındaki farklılaflmaların tespit edilmesi gerekmektedir. Sistemlerin yedekleri (e er sürekli bir yedekleme sistemi yok ise), felaket olufltu u andaki durumu de il, 1-2 hafta önceki durumu yansıtıyor olabilecektir. (Örne in: 1 hafta önde yapılan sevkiyat veya ödeme bilgisi, 2 hafta önceki yedeklenen veriler geri dönüfltürüldü ünde, sistemde gözükmeyecektir.) Bu tür farklılıkların tespit edilmesi ve kontrollü bir flekilde de iflikliklerin kayıtlar üzerine yansıtılması ve güncel duruma getirilmesi gerekmektedir. Bilgi sistemlerinin yeniden kurulması ve aya a kaldırılması sırasında, daha önceden sistemler üzerine tanımlanmıfl olan (konfigüre edilmifl) flifre kontrolleri ve çeflitli güvenlik kontrolleri (herkesin her yere eriflememesi vb.) tekrar hayata geçirilmelidir. Aksi taktirde, personel maafl bilgileri, sözleflme bilgileri ve müflteri bilgileri gibi hassas ve kritik bilgiler sistemle geri dönüfltürüldü ünde tehdit altında olacaktır

SORU - YANIT YANIT SORU VE

SORU - YANIT YANIT SORU VE SORU - YANIT YANIT SORU VE??? 316 MAL ÇÖZÜM Say : 96-2009 Soru - Yanıt SORU 1 Sabit k ymetlerimizin icradan zarar na sat lmas durumunda sat fl zararlar n gider yazabilirmiyiz? YANIT 1 5520 Say l Kurumlar

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1:

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1: Soru ve Cevap SORU 1: Hisse devir sözleflmesinin noterde onaylanmas aflamas nda al nacak noter harc n n flirket sermayesinin tamam üzerinden mi yoksa sat n al - nan toplam hisse bedeli üzerinden mi tahsil

Detaylı

D önemsellik kavramı, iflletmelerin sınırsız kabul edilen yaflam sürelerinin

D önemsellik kavramı, iflletmelerin sınırsız kabul edilen yaflam sürelerinin mali ÇÖZÜM 149 VERG USUL KANUNU UYARINCA REESKONT UYGULAMASI Altar Ömer ARPACI* I G R fi D önemsellik kavramı, iflletmelerin sınırsız kabul edilen yaflam sürelerinin belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

YARGITAY 20. HUKUK DA RES

YARGITAY 20. HUKUK DA RES YARGITAY 20. HUKUK DA RES 2386 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 20. HUKUK DA RES E: 2006/7421 K: 2006/10706 T: 17.07.2006 TÜKET C HUKUKU TÜKET C HAKLARINA L fik N DAVALAR HER K

Detaylı

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi JOKEYLERE VE JOKEY YAMAKLARI LE ANTRENÖRLERE ÖDENEN ÜCRETLER ÜZER NDEN YAPILAN GEL R VERG S TEVK FATININ BEYAN VE ÖDEME SÜRES NE L fik N SORUN Dr. Ahmet Kavak Yeminli Mali Müflavir I - KONU G elir Vergisi

Detaylı

S igortan n tan m Türk Ticaret Kanununda yap lm flt r. Türk Ticaret Kanununda

S igortan n tan m Türk Ticaret Kanununda yap lm flt r. Türk Ticaret Kanununda mali ÇÖZÜM 189 S GORTA ACENTELER VE KATMA DE ER VERG S KARfiISINDAK DURUMLARI Memifl KÜRK* I-G R fi: S igortan n tan m Türk Ticaret Kanununda yap lm flt r. Türk Ticaret Kanununda Sigorta " Bir akittir

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

2 13 say l Vergi Usul Kanununun 215. maddesinde; bu kanuna göre tutulan

2 13 say l Vergi Usul Kanununun 215. maddesinde; bu kanuna göre tutulan mali ÇÖZÜM 205 HRACAT filemler N N VERG KANUNLARI VE KAMB YO MEVZUATI YÖNÜNDEN DE ERLEMES : Zübeyir BAKMAZ * A- G R fi: 2 13 say l Vergi Usul Kanununun 215. maddesinde; bu kanuna göre tutulan defter ve

Detaylı

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU 213 SAYILI VERG USUL KANUNU 93 VERGİ USUL KANUNU KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 1 lan n fiekli Madde 104: lan afla da yaz l flekilde yap l r: lan n fiekli (5035 Say l Kanun ile de iflen madde.

Detaylı

1319 SAYILI EMLAK VERG S KANUNU

1319 SAYILI EMLAK VERG S KANUNU 1319 EMLAK VERG S U 173 MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 43/4 Geçici Muafl klar Geçici Muafl klar Madde 5- (1610 say l Kanunun 2'nci maddesiyle de iflen Madde 5- (1610 say l Kanunun 2'nci

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 432 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2007/2009 K: 2007/5577 T: 31.05.2007 HUKUK YARAR KOfiULU SIRA CETVEL SIRA CETVEL NE T RAZ TEDB

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010 2010 Y l nda Güvence Hesab na Yap lan lar Rekor Düzeyde Artt A. Kadir KÜÇÜK Güvence Hesab Müdürü üvence Hesab nda 2010 y l nda yap - G lan baflvurularda yüzde 111 gibi rekor bir art fl yaflan rken, toplam

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K KURUMU ALACAKLARINA L fik N HT YAT HAC Z VE HT YAT TAHAKKUK UYGULAMALARI

SOSYAL GÜVENL K KURUMU ALACAKLARINA L fik N HT YAT HAC Z VE HT YAT TAHAKKUK UYGULAMALARI SOSYAL GÜVENL K KURUMU ALACAKLARINA L fik N HT YAT HAC Z VE HT YAT TAHAKKUK UYGULAMALARI Mehmet BULUT* A. G R fi Sosyal güvenlik sistemine iliflkin reform niteli i tafl yan 5510 say l Kanunun 88. maddesinin

Detaylı

KURUMLAR VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER KURUMLAR VERGİSİ

KURUMLAR VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER KURUMLAR VERGİSİ KURUMLAR VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER KURUMLAR VERGİSİ 165 166 ndirilecek Giderler: Madde 14 - Ticari kazanç gibi hesaplanan kurum kazanc n n tespitinde, mükellefler afla daki giderleri de ayr

Detaylı

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r.

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) 1/11/85 YAT Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. 1. TEHL KELER Bu sigorta, her zaman burada gönderme yap lan istisnalara ba l olarak,

Detaylı

Başa Dön OFİSİM SİGORTASI

Başa Dön OFİSİM SİGORTASI Başa Dön OFİSİM SİGORTASI Ofisim sigortası Elektronik cihaz hasarım oldu ama o cihaz poliçe de yazılmamış diye hasarımı alamadım. Evet eskiden böyle şeyler oluyordu. Ama şimdi Ofisler için ideal bir sigorta

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

Başa Dön TİCARİ PAKET SİGORTASI

Başa Dön TİCARİ PAKET SİGORTASI Başa Dön TİCARİ PAKET SİGORTASI İÇERIK Yangın Sigortalarında Bedel Esası & Sigorta Bedelinin Belirlenmesi Poliçe Türleri Yangın & Oto dışı Sigorta Poliçelerinde Brüt Prim Detayı Ana Teminatlar İsteğe Bağlı

Detaylı

BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P. TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P. TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU 63 9810.0211 - Rev.02-17/06/2008 ELEKTR KL AN SU ISITICI GARANT

Detaylı

Sigortacılık & Aktüerya. Ilge YAZGAN Aktüerler Derneği İstanbul, 11 Nisan 2011 Yıldız Teknik Üniversitesi

Sigortacılık & Aktüerya. Ilge YAZGAN Aktüerler Derneği İstanbul, 11 Nisan 2011 Yıldız Teknik Üniversitesi Sigortacılık & Aktüerya Ilge YAZGAN Aktüerler Derneği İstanbul, 11 Nisan 2011 Yıldız Teknik Üniversitesi ERGO slide master 2010 Gündem Sigorta Aktüerya Sigorta Ne Demek? Sigorta: Sigorta, aynı türden tehlikeyle

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : SORU 1

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : SORU 1 Soru ve Cevap SORU 1 flyeri Kira sözleflmesini iki örnek olarak düzenledik, birini kirac di erini kiralayan ald.kirac olarak kira kontrat n n damga vergisini tahakkuk ettirmek için vergi dairesine gitti

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

Yeni Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminde. İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol

Yeni Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminde. İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Yeni Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminde İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol İç Kontrol Tanımı İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik

Detaylı

ÜRÜN SORUMLULUK POLİÇESİ:

ÜRÜN SORUMLULUK POLİÇESİ: ÜRÜN SORUMLULUK POLİÇESİ: Sigortalının ürettiği malların/ürünlerin kullanılması esnasında 3.şahısların uğrayacağı zararlar neticesinde yasal olarak ödemekle sorumlu olduğu bedeni ve/veya maddi zararları

Detaylı

TEMEL SİGORTACILIK. Gerçekleşen hasar oranı, sigorta tarifesinde öngörülen hasar oranından daha düşük olursa aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?

TEMEL SİGORTACILIK. Gerçekleşen hasar oranı, sigorta tarifesinde öngörülen hasar oranından daha düşük olursa aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? TEMEL SİGORTACILIK SORU 1: Gerçekleşen hasar oranı, sigorta tarifesinde öngörülen hasar oranından daha düşük olursa aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? A) Toplam Risk Primi, Toplam Ödenen Tazminat

Detaylı

Avukat sorumluluk sigortası nedir?

Avukat sorumluluk sigortası nedir? Avukat sorumluluk sigortası nedir? Sigortalı nın Mesleki Hizmetleri nelerdir? Avukatlık Kanunu uyarınca yasal merciler önünde yürütülen bilirkişilik ve benzeri görevler... Görev Aksatma Hata Yanlış, Hatalı,

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES

YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/6631 K: 2007/710 T: 08.02.2007 MARA AYKIRI NfiAAT ECR M S L UYGULAMASI Ö z e t : mara ayk r olarak yap lan ve y k lmas gereken tafl nmaz n ekonomik

Detaylı

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları (Bu Genel Şartlar 21.07.2010 tarihli ve 27648 sayılı Resmi Gazete de yer alan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES

RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES EK I RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES 1.AMAÇ VE DAYANAK Ray Sigorta A. nin ( irket ),Denetimden Sorumlu Komite Yönergesi ( Yönerge ), Sermaye Piyasas Kurulu nun Seri: X, No: 22 Sermaye

Detaylı

HDI Sigorta, Alman sigorta grubu HDI Gerling International AG nin Türkiye deki temsilcisidir.

HDI Sigorta, Alman sigorta grubu HDI Gerling International AG nin Türkiye deki temsilcisidir. HDI SİGORTA A.Ş. HDI Sigorta, Alman sigorta grubu HDI Gerling International AG nin Türkiye deki temsilcisidir. 110 YILLIK SİGORTA TECRÜBESİ ALMAN SİGORTA DEVİNİN MALİ GÜCÜ HDI International AG (Talanx):

Detaylı

YARGITAY 18. HUKUK DA RES

YARGITAY 18. HUKUK DA RES YARGITAY 18. HUKUK DA RES 2792 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 18. HUKUK DA RES E: 2007/6261 K: 2007/6898 T: 12.07.2007 KAT MÜLK YET HUKUKU ORTAK YERLER KAT MAL KLER N N VE YÖNET

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 253 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 5035 SAYILI KANUNDAK MADDES KANUN MADDES N N ESK fiekl KANUN MADDES N N YEN fiekl 49/7 Destek ve muafiyetler

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

TEHL KEL MADDELER VE TEHL KEL ATIK ZORUNLU MAL SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari

TEHL KEL MADDELER VE TEHL KEL ATIK ZORUNLU MAL SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari TEHL KEL MADDELER VE TEHL KEL ATIK ZORUNLU MAL SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari A. S GORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Sigortanın konusu, 11/3/2010 tarih ve 2010/190 sayılı Tehlikeli Maddeler

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta sözleşmesi ile 1219 sayılı Kanunun Ek 12 nci maddesi çerçevesinde,

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l SERBEST BÖLGELERDE KATMA DE ER VERG S Erkan GÜRBO A Gelirler Baflkontrolörü I- GENEL B LG : 3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l Kanun un 8 nci maddesi ile yap lan de ifliklik

Detaylı

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi ÇÖZÜM Say : 90-2008 KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLAR 01.10.2010 TAR H NE KADAR YEfi L KART ALAB LECEKLER Mustafa BAfiTAfi*

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 86 ) 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 86 seri No.lu Gider Vergileri

Detaylı

Uygulama Önerisi 2120.A1-3: Üç Ayl k Finansal Raporlama, Özel Durum Aç klamalar ve Yönetim Onaylar Konusunda ç Denetçinin Rolü

Uygulama Önerisi 2120.A1-3: Üç Ayl k Finansal Raporlama, Özel Durum Aç klamalar ve Yönetim Onaylar Konusunda ç Denetçinin Rolü Uygulama Önerileri 229 Uygulama Önerisi 2120.A1-3: Üç Ayl k Finansal Raporlama, Özel Durum Aç klamalar ve Yönetim Onaylar Konusunda ç Denetçinin Rolü Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar

Detaylı

2978 SAYILI VERG ADES HAKKINDA KANUN VERGİ İADESİ

2978 SAYILI VERG ADES HAKKINDA KANUN VERGİ İADESİ 2978 SAYILI VERG ADES HAKKINDA KANUN VERGİ İADESİ 221 19 Hesap ve oranlar: Madde 3- (4842 say l Kanunun 30'uncu maddesiyle Hesap ve oranlar: Madde 3- (4842 say l Kanunun 30'uncu maddesiyle de iflen madde

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

5510 SAYILI KANUNDA fiverenler N fiyer B LD RGES VERME YÜKÜMLÜLÜ Ü LE LG L DÜZENLEMELER

5510 SAYILI KANUNDA fiverenler N fiyer B LD RGES VERME YÜKÜMLÜLÜ Ü LE LG L DÜZENLEMELER 5510 SAYILI KANUNDA fiverenler N fiyer B LD RGES VERME YÜKÜMLÜLÜ Ü LE LG L DÜZENLEMELER Yunus YELMEN* I-Girifl 01.10.2008 tarihinde yürürlü e giren Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanununun

Detaylı

I- İŞLETMEDE MEVCUT OLDUĞU HALDE, KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLARIN KAYDA ALINMASI Kimler yararlanabilir?

I- İŞLETMEDE MEVCUT OLDUĞU HALDE, KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLARIN KAYDA ALINMASI Kimler yararlanabilir? Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 sayılı Kanunla; I- İşletmede mevcut olduğu halde, kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların, II- Kayıtlarda yer aldığı halde,

Detaylı

Asansör Kazalarında Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası

Asansör Kazalarında Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası Asansör Kazalarında Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası Zararın tespitine yönelik belge (Eksper raporu, mahkeme bilirkişi raporu vs.), Asansörün bakım anlaşması kopyası İşletme ve Ürün Sorumluluk

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

S GORTA ARACILARININ BANKA VE S GORTA MUAMELELER VERG S KARfiISINDAK DURUMU

S GORTA ARACILARININ BANKA VE S GORTA MUAMELELER VERG S KARfiISINDAK DURUMU HAKEMS Z YAZILAR MAL S GORTA ARACILARININ BANKA VE S GORTA MUAMELELER VERG S KARfiISINDAK DURUMU Zübeyir BAKMAZ * G R fi Ülkemizdeki sigorta sözleflmelerini yapmaya yetkili sigorta flirketlerinin, Hazine

Detaylı

PTAL ED LEN HALE KARARINDA DAMGA VERG S KES NT S

PTAL ED LEN HALE KARARINDA DAMGA VERG S KES NT S PTAL ED LEN HALE KARARINDA DAMGA VERG S KES NT S Neslihan ÇTEN NCE* I-G R fi Vergiyi do uran olay kavram, 213 say l Vergi Usul Kanunu nun Vergiyi Do uran Olay bafll kl 19. maddesinde tan mlanm flt r. Buna

Detaylı

R eklamasyon; sat lan bir mal n istenilen kalitede olmamas nedeniyle ortaya

R eklamasyon; sat lan bir mal n istenilen kalitede olmamas nedeniyle ortaya REKLAMASYON NED R? REKLAMASYON VE KOM SYON G DERLER N N VERG MEVZUATI YÖNÜNDEN DE ERLEND R LMES Talha APAK Yeminli Mali Müflavir I. G R fi R eklamasyon; sat lan bir mal n istenilen kalitede olmamas nedeniyle

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

G elir Vergisi Kanununun 40, 63 ve 89 maddelerinde yer alan hükümler,

G elir Vergisi Kanununun 40, 63 ve 89 maddelerinde yer alan hükümler, B REYSEL EMEKL L K S STEM LE fiahis S GORTALARINA YAPILAN PR M ÖDEMELER N N GEL R VERG S MATRAHININ TESP T NDE G DER VEYA ND R M OLARAK DE ERLEND R LMES fienol ÇET N Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I-

Detaylı

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (4864 sayılı, numaralı, nolu yasası)

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (4864 sayılı, numaralı, nolu yasası) Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu, Yasası 4864 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Kanun No. 4864 Kabul Tarihi : 29.5.2003 MADDE 1.

Detaylı

ÜRÜN SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari

ÜRÜN SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari ÜRÜN SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari A. S GORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta sözleflmesi ile sigortacı, sigortalıya karflı, sözleflmede tanımlanan ürünlerin kusurundan kaynaklanan

Detaylı

QT-U601 Kullan m K lavuzu

QT-U601 Kullan m K lavuzu QT-U601 Kullan m K lavuzu Instruction Manual 01 De erli Müflterimiz, Bluelight ı tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Ürünlerimiz tamamen siz de erli müflterilerimizin hayatını kolaylafltırmak için

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı (Jeliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 1 Eylül 1999 ÇARŞAMBA. Kanun Hükmünde Kararname

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı (Jeliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 1 Eylül 1999 ÇARŞAMBA. Kanun Hükmünde Kararname T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı (Jeliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 1 Eylül 1999 ÇARŞAMBA Sayı: 23X03 Mükerrer YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

TIBB KÖTÜ UYGULAMAYA L fik N ZORUNLU MAL SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari

TIBB KÖTÜ UYGULAMAYA L fik N ZORUNLU MAL SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari TIBB KÖTÜ UYGULAMAYA L fik N ZORUNLU MAL SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari A. S GORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta sözleflmesi, 1219 sayılı Kanunun Ek 12 nci maddesi çerçevesinde, serbest

Detaylı

OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl

OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl Altan ÇET NKAL MESS fl Sa l ve Güvenli i Uzman Geliflen yeni yönetim anlay fllar, hiyerarflik yap - lanmadan

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 ÖZET: 22 Kasım 2008 Tarih ve 27062 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun yayımlanmıştır.

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

1 93 say l Gelir Vergisi Kanunu nun 75 inci maddesi ile hüküm alt na al nd

1 93 say l Gelir Vergisi Kanunu nun 75 inci maddesi ile hüküm alt na al nd mali ÇÖZÜM 227 B REYSEL EMEKL L K PLANLARI VE B R K ML S GORTA POL ÇELER NDE, S GORTALININ VEFATI ÜZER NE YAPILACAK ÖDEMELER N VERG KANUNLARIMIZ KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: 1 93 say l

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 11.09.2015/153-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 8) YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 11.09.2015/153-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 8) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 11.09.2015/153-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 8) YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğde, Artvin İline bağlı Arhavi, Borçka ve Hopa İlçelerinde 24/8/2015 tarihinde meydana gelen doğal

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 11. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2003/13571 K: 2004/8341 T: 16.09.2004 KAMU ALACA ININ TAHS L NDE ZLENECEK YÖNTEM (6183 SK m. 1, 54) Özet: Kamu alaca n n tahsili konusunda özel takip olana bulunuyor ise, genel

Detaylı

YENİ VARLIK BARIŞI KANUNU ÖZET BİLGİLER

YENİ VARLIK BARIŞI KANUNU ÖZET BİLGİLER YENİ VARLIK BARIŞI KANUNU ÖZET BİLGİLER Varlık Barışına ilişkin düzenlemeleri de içeren 21.05.2013 tarih ve 6486 sayılı Kanun 29.05.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun un

Detaylı

SEKTÖR UYGULAMASI STAJ DEFTERİ

SEKTÖR UYGULAMASI STAJ DEFTERİ T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ARTVİN MESLEK YÜKSEKOKULU SEKTÖR UYGULAMASI STAJ DEFTERİ STAJYER ÖĞRENCİNİN; Bölümü Programı : Tasarım Bölümü : İç Mekan Tasarım Programı Adı Soyadı : Sınıf - Yarıyıl : Yüksekokul

Detaylı

6728 SAYILI KANUN İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMAYA KONULMUŞTUR.

6728 SAYILI KANUN İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMAYA KONULMUŞTUR. Sirküler Rapor Mevzuat 09.08.2016/96-1 6728 SAYILI KANUN İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMAYA KONULMUŞTUR. 6728 sayılı Kanun ile Sosyal Güvenlik Kurumu na verilmesi gereken aylık prim ve

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say :

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : Soru ve Cevap SORU 1 Unvan de iflen flirketimize ait tasdik ettirilen resmi defterlere yeni ünvanla devam edilip edilmeyece i, ara tasdikin yapt r lmas n n gerekip gerekmedi i, flirket vergi numaras n

Detaylı

Millî Reasürans Türk Anonim fiirketi Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL)

Millî Reasürans Türk Anonim fiirketi Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL) Varl klar Dip Not 31.12.2005 I- Cari Varl klar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varl klar 267.895.204,47 1- Kasa 36.245,45 2- Al nan Çekler 56.455,00 3- Bankalar 1 267.898.543,74 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR Sirküler Rapor 30.06.2011/ 88-1 2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR ÖZET : 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına

Detaylı

Yat r m Ortam n n yilefltirilmesi Amac yla Baz Kanunlarda De ifliklik Yap lmas na Dair Kanun'un Getirdi i De ifliklik ve Yenilikler Hakk nda

Yat r m Ortam n n yilefltirilmesi Amac yla Baz Kanunlarda De ifliklik Yap lmas na Dair Kanun'un Getirdi i De ifliklik ve Yenilikler Hakk nda Yat r m Ortam n n yilefltirilmesi Amac yla Baz Kanunlarda De ifliklik Yap lmas na Dair Kanun'un Getirdi i De ifliklik ve Yenilikler Hakk nda BFS - 2016/07 stanbul, 10.08.2016 Yat r m Ortam n n yilefltirilmesi

Detaylı

Serbest muhasebeci mali müşavir sigortası

Serbest muhasebeci mali müşavir sigortası Serbest muhasebeci mali müşavir sigortası Serbest muhasebeci mali müşavir sorumluluk sigortası Bu sigorta ile Sigortacı, Sigortalının vermekte olduğu mesleki hizmetleri kusurlu olarak yerine getirmesinden

Detaylı

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U 173 174 Hususi Ödeme fiekilleri: Madde 41- Maliye vekaletinin tayin edece i yerlerde, nev'ileri mezkur

Detaylı

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi Afet Yö netimi İnsan toplulukları için risk oluşturan afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afetlere karşı hazırlıklı olunması, afet anında hızlı ve etkili bir kurtarma, ilk yardım, geçici barındırma

Detaylı

H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK?

H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK? H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK? Cevdet CEYLAN* I-G R fi tibari hizmet süresi; a r, riskli ve sa l a zararl ifllerde fiilen çal flan ve bu ifllerin risklerine maruz kalan sigortal

Detaylı