ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK"

Transkript

1 ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK I-BİRİNCİ BÖLÜM A-) AMAÇ : Madde-1 : Bu yönetmel k; Karabağlar Beled yes B lg İşlem Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetk ve sorumluluk çalışmalarında ve d ğer b r mlerle l şk ler nde zlenecek usul ve esasları düzenleme amacını taşımaktadır. B-) KAPSAM : Madde-2 : Bu yönetmel k İzm r Karabağlar Beled yes B lg İşlem Müdürlüğü nün kuruluş amacı, faal yet alan ve amaçlarını, yönet m statüsü ve şeması, yönet c ve d ğer personel n görev, yetk ve sorumluluklarını kapsamaktadır. C-) HUKUKİ DAYANAK : Madde-3 : İzm r Karabağlar Beled yes B lg İşlem Müdürlüğüne a t bu yönetmel k; sayılı Beled ye Kanunu, sayılı Büyükşeh r Beled yes Kanunu, sayılı Devlet İhale Kanunu, sayılı Kamu İhale Sözleşmeler Kanunu, sayılı Devlet Memurları, - Arş v Yönetmel ğ, sayılı İş Yasaları - İlg l D ğer Yasa ve Yönetmel kler ne tab d r. D-) TANIMLAR : Madde- 4: Bu yönetmel kte sözü geçen, BELEDİYE : İzm r Karabağlar Beled yes n BAŞKANLIK : İzm r Karabağlar Beled ye Başkanlığı nı MÜDÜRLÜK : İzm r Karabağlar Beled yes B lg İşlem Müdürlüğü nü MÜDÜR : İzm r Karabağlar Beled yes B lg İşlem Müdürü nü PERSONEL : İzm r Karabağlar Beled yes B lg İşlem Müdürlüğü çalışanlarını YÖNETMELİK: İzm r Karabağlar Beled yes B lg İşlem Müdürlüğü görev ve çalışma yönetmel ğ n fade eder. II-İKİNCİ BÖLÜM A-) KURULUŞ : Madde-5 : İzm r Karabağlar Beled yes B lg İşlem Müdürlüğü tar h 05/2009 karar no su le Beled ye ve bağlı kuruluşları le Mahall İdare B rl kler Norm Kadro İlke ve Standartlarına İl şk n Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkındak Kararı doğrultusunda kurulmuştur. Kuruluş Amacı : Madde-5.1 :B lg İşlem Müdürlüğü; Müdürlükler arasındak b lg şlem h zmetler le lg l koord nasyonu sağlayarak gerekl b lg sayar, yazılım, donanım, eleman ve destek h zmetler n n ver lmes ;

2 Madde-5.2 : Elektron k posta ve SMS (b lg lend rme amaçlı) h zmetler n n ver lmes,haberleşme altyapısının kurulması ve yönet lmes,güvenl k kameraları s stem n n yönet lmes ; Madde-5.3 : Başkanlık Makamınca ver lecek d ğer görevler n yer ne get r lmes ç n kurulmuştur. B-) TEŞKİLAT VE BAĞLILIK TEŞKİLATI: Madde-6: Teşk lat; Teşk lat ve bağlılık teşk latı 1- B lg İşlem Müdürlüğünün personel yapısı aşağıda bel rt len şek lded r. a- Müdür b- B r m Yetk l ler c- Memur d- Sözleşmel Memur e- İşç f- Tekn k Eleman 2- Müdürlüğün Teşk lat yapısı aşağıdak g b d r. a- Müdür b- İdar İşler B r m c- Donanım B r m d- Yazılım B r m e- Er ş m B r m 3- Bağlılık; B lg İşlem Müdürlüğü Beled ye Başkanına veya görevlend receğ Başkan Yardımcısına bağlıdır. Başkan bu görev b zzat veya görevlend receğ k ş el le yürütür. C-) FAALİYET ALANLARI : Madde-7 : Beled yem ze bağlı tüm müdürlükler n,ver tabanının kuruluşu le b rl kte çalışacak müdürlükler n çalışma lkeler n n bel rlenmes, müdürlüklere yazılan programlara ver g r ş n n düzgün ve düzenl ver g r ş n n denet m, proje ve uygulamalar doğrultusunda müdürlük elemanlarına temel eğ t mler n n ver lmes, müdürlükler arasındak b lg şlem h zmetler le lg l koord nasyonun sağlanması ve b r mler n; b lg sayar, yazılım, donanım, bakım, onarım h zmetler n n karşılanması, Elektron k posta ve SMS (b lg lend rme ve duyuru amaçlı) h zmetler n n ver lmes,haberleşme altyapısının kurulması ve yönet lmes,güvenl k kameralarının s stem n n yönet lmes, FAALİYET AMAÇLARI : Madde-8 : 1-Müdürlükler arasında koord nasyonu sağlamak. 2-Koord nasyon çalışmalarında şlevler taşıyacak uygulamaları saptayıp bunlarla lg l anal z ve tasarım çalışmalarına öncülük etmek. 3- İlg l müdürlükler n katılımını sağlamak. 4. Tüm müdürlükler n; yazılım, donanım ve destek h zmetler n sağlamak. 4.1-Müdürlükler m ze alınacak b lg sayarların ve çevre b r mler n n tekn k özell kler n bel rlemek ve lg l mevzuata göre alım ş n n yapılması 4.2- Karabağlar Beled yes müdürlükler nde günlük ş ve şlemler ç n gereks n m duyulan yen uygulama yazılımı ht yaçlarının karşılanması ç n gerekl çalışmaların yapılması Yen yazılımlar ç n ş akış şemalarının ç z lmes, algor tmalarının hazırlanması ve yazılım kaynak kodlarının sayısal olarak kayıt altına alınması, uygulama yazılımları gel şt r lmes ve uygulama yazılımlarının ş ve h zmet üret m nde kullanımının sağlanması.

3 4.4- Beled yede kullanılacak genel yazılımlar ç n tekn k şartnames n n hazırlanması ve lg l mevzuata göre alım ş n n yapılması 4.5- Yen genel yazılımların laves, d ğerler le uyum sağlanması ve raporlama Ver tabanları yönet m ve organ zasyonu le yen kullanıcılara er ş m haklarının düzenlenmes ve ver lmes B lg S stemler nde ortak ver kullanılab lmes ç n değ ş k projelere ve ver tabanlarına bağlanma, düzenlemeler ve organ zasyonu Ver tabanı şlet m s stemler arası geç ş, ver dönüşümü ve ver göçü şlemler ç n uygulama yazılımları gel şt r lmes Beled yeye a t tüm b lg sayar ve çevre b r mler n n bakım,onarım,tam r ve garant süreler n kontrolünün sağlanması Beled yeye a t b lg sayar ve haberleşme s stemler n n çalışmasında gereken tüm l sansların süreler n n tak p ed lerek eks kler n n lg l mevzuata göre alınarak tamamlanması. 5- Tüm müdürlük elemanlarına temel eğ t m ve yen oluşturulan uygulama yazılımları ç n kullanıcı olarak eğ t mler n ver lmes. 6-İzm r Karabağlar Beled yes n n tüm faal yetler n n İnternet ortamına aktarılmasını sağlanmak, güncellemek elektron k posta le SMS(b lg lend rme ve duyuru amaçlı) h zmetler n n ver lmes. 7- Karabağlar Beled yes çer s ndek uzak ve yerel b lg ağlarını sürekl gözet m altında tutarak, sunucular üzer nden b lg paylaşımı, ve b lg (ver ) güvenl ğ n n sağlanması. 8- B lg teknoloj ler ne dayalı s stemler n, gel şen teknoloj lere göre ncelenmes, araştırma yapılması ve gerekt ğ hallerde mevcut s steme uyumlu lavelerle entegrasyonun sağlanması. 9- Başkanlık Makamınca ver lecek d ğer görevler yapmak, III-ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : YÖNETİM STATÜSÜ : Madde-9 :B lg İşlem Müdürlüğü; 5393 sayılı Beled yeler Kanunu nun 48. Maddes gereğ nce Başkan Yardımcısı kanalı le Beled ye Başkanına bağlı olarak çalışan b r md r. IV-DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN YÖNETİM-ORGANİZASYON ŞEMASI Madde-10 : Kuruluşu : B lg İşlem Müdürlüğü; B lg İşlem Müdürü, B r m Yetk l ler, Memurlar, Sözleşmel Memurlar,İşç ler, Tekn k Elemanlar ve d ğer kamu görevl ler nden oluşur. Madde-11 : Müdürlüktek organ zasyon şemasına göre Ünvan, N tel k ve Görevler : BİLGİ İŞLEM MÜDÜRÜ : A) NİTELİK : 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun lg l maddes ndek lkeler doğrultusunda memurlar arasından Başkan tarafından atanır. B) BAĞLI BULUNDUĞU MAKAM : B r mden Sorumlu Başkan Yardımcısı C) SORUMLULUK ALANI : Müdür; B lg İşlem Müdürlüğünü tems l eder.müdürlüğün h zmetler n n düzenl ve y b r şek lde yürütülmes ne nezaret etmekle ve bu konuda yasalar le bu yönetmel k hükümler gereğ nce gerekl tedb rler almak le Başkanlık Makamının em r ve d rekt fler doğrultusunda ver len görev ve yetk ler n kullanılmasıdır. D) GÖREV VE YETKİLER :

4 1. B lg İşlem Müdürlüğünü Başkanlık Makamına karşı tems l eder. 2. Müdürlüğüne yasa ve yönetmel klerle ver lm ş olan görevler n mevzuata uygun olarak yürütülmes nde b r nc derecede sorumlu olup, gerekl her türlü tedb r alır,düzenler ve denetler. 3. B lg İşlem Müdürlüğünün Tahakkuk Am r, Harcama Yetk l s ve müdürlük personel n n d s pl n am r d r. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre personel özlük hakları le lg l (raporlar, sosyal hakları, z n, terf, d s pl n cezası vb.) yetk s dah l ndek şlemler yürütür. 4. Yasalar le ver len her türlü ek görev yapar. 5. Kend ne bağlı b r mler arasında uyumlu ve koord nel çalışmayı 6. Her türlü görev ve faal yetlerden dolayı bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına karşı sorumludur. 7. Müdürlüğü ne nt kal eden evrakların ve görevler n bağlı b r mler arasında dağılımını ve denet m n 8. Müdürlüğü lg lend ren konularda Beled ye bünyes ndek veya d ğer özel ve tüzel kurumların toplantılarına katılır veya Müdürlük ç nden b r eleman görevlend r r. 9. D ğer Müdürlüklerle ortak yürütülen projelerde gerekl koord nasyon le müdürlükler arası sağlıklı b lg alışver ş n 10. Alt b r mlerce hazırlanan evrakları ve çalışmaları denetler, yönlend r r ve onaylar. 11. Müdürlüğünde çalışanların görev, yetk ve sorumluluklarını bel rler ve yazılı hale get r lmes n 12. Günün gel şen teknoloj s nden de yararlanarak Müdürlükçe yapılan şlerde kal te s stem n gel şt rme çalışmalarında bulunur. 13. Müdürlüğünde kullanılan tal matların hazırlanmasını Bu dokümanlardak değ ş kl kler yapar, lg l lere let r. 14. H zmet ve uygulamaların yapılan çalışmalarla y leşt r lmes n 15. Aksayan h zmet n düzelt lmes, aksamanın neden n d ğer çalışanlar ve lg l b r mlerle beraber araştırır, düzelt c ve önley c faal yetler başlatır. Bu çalışmalarla lg l kayıtların tutulması ve tak b n 16. Varsa Müdürlüğünde yapılan stat st ksel çalışmaları tak p eder. 17. Yönerge ve tam m hazırlayarak lg l lere let lmes n BİRİM YETKİLİLERİ : A-NİTELİK : Yüksekokul, l se veya bunların deng okullar konumunda deney ml memurlar arasından atanır. B) BAĞLI BULUNDUĞU MAKAM : Müdür C) SORUMLULUK ALANI : B r mdek şler n yasalara, başkanlık, müdürün em r ve d rekt fler ne uygun olarak eks ks z ve zamanında yapılmasından, bu amaçla personel n eğ t m nden, aralarında görev bölümü yapmalarından ve personel n devamından sorumludur. D) GÖREV VE YETKİLER : 1. Müdürün verd ğ em r ve d rekt fler zamanında ve eks ks z yer ne get r r. 2. Müdür tarafından kend s ne havale ed len evrakları nceler, zamanında ve eks ks z sonuçlandırır. Ayrıca konu le lg l tüm yazışmaları parafe ederek Müdürlük Makamına sunar. 3. B r m nde görevl personelden sorumlu olup, personel n uyum ç nde ve ver ml çalışmasını 4. Tüm ş kayetler n cevaplandırılması ve ş kayet neden n n tekrar etmes n önley c tedb rler n alınmasını 5. B r m nde bulunan Müdürlük dem rbaşına kayıtlı tüm malzemeler n korunması le bunların kullanma kılavuzlarına uygun kullanılmalarını 6. Personel n eğ t m gereks n mler n tesp t eder ve yen personel n eğ t lmes n

5 7. Beled ye ç ve dışı kurum ve müdürlüklerden gelen talepler değerlend r r, lg l b r me yazılacak yazıyı hazırlar ve parafe ederek Müdürlük Makamına sunar. 8. B r m n n sorumluluk alanı çer s nde bulunan şler çerçeves nde, teknoloj k gel şmeler tak p ederek yen projeler hazırlayarak am rler n onayına sunar. 9. Bağlı bulunduğu am r n kend s ne verm ş olduğu benzer görevler de yer ne get r r. 10. B r m ne havale ed len veya b r m nde görevl personel düzenled ğ bütün evrakı nceler, gerekl düzenleme ve düzeltmeler yapar.inceled ğ bütün evraklardan personel nden sonra k nc dereceden düzeltmelerden se b r nc dereceden sorumludur. Kend s ne bağlı şler n sözleşme ve ekler ne, şartnamelere ve ş programına uygun olarak yürütülüp, şlemler en kısa sürede ve usulü le b t r lmes n sayılı İhale Yasanın gereğ yazışmaların yapılmasını ve hale ed len malzemeler n usulüne ve süreler ne uygun satın alınab lmes ç n gerekl yazışmaları tamamlar, İlg l Am rler n onayına sunar. 12- B r m nde üret len tüm b lg ve belgeler n Müdürlüğün arş v ne aktarılmasını 13- Büronun tem zl k düzen ve çalışma huzurunu sağlar olumsuzlukları müdüre b ld r r. 14- B lg İşlem Müdürünün uygun bularak görevlend rd ğ, Müdürlüğü lg lend ren konularda Beled ye bünyes ndek veya d ğer özel ve tüzel kurumların toplantılarına katılır Müdürlüğe bağlı B r mler n Görev ve Sorumlulukları Madde-12 İDARİ İŞLER BİRİMİ : A) BAĞLI BULUNDUĞU MAKAM : Müdür ve B r m Yetk l s. B) SORUMLULUK ALANI: Müdür ve b r m yetk l s n n em r ve d rekt fler n n, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve lg l d ğer kanun ve yönetmel kler kapsamında yer ne get r lmes d r. C) GÖREVLERİ: 1. Müdür ve B r m Yetk l s n n verd ğ tal matlar doğrultusunda çalışır. 2. Memur, Sözleşmel Memur,İşç ve stajerler n puantajlarını düzenleyerek bordrolarının mza şlemler n n tamamlanmasını 3. B lg İşlem Müdürlüğüne bağlı personele a t aylık puantaj ve mesa ler düzenlen r. 4. Personel n devam durumu, rapor, z n, g b konuları bel rleyen tabloyu düzenler. Bu şlemler Müdürün b lg s dah l nde yapar ve tak p eder. 5. Müdürlüğe gelen evrakları evrak kayıt programına günü gününe kayıt eder, varsa evrak geçm ş n de ekleyerek Müdür yet makamına sunar. 6. Müdürden havaleler yapılan evrakları lg l b r mlere veya k ş lere ver r, defter n lg l bölümüne k me ver ld ğ n not eder. 7. Ac l bares olan evrakları anında Müdüre let r, havales n yaptırır, lg l s ne ver r. 8. Müdürlükte çalışan tüm personel n özlük hakları ( dar ve mal ) le lg l tüm çalışmaları yapar. 9. Müdürlüğün aylık ve yıllık faal yet raporunun ve yıllık Stratej k planının hazırlanmasını 10. B lg İşlem Müdürlüğünün bütçes hazırlanır ve yıl çer s nde bütçe le lg l ödenek tak b yapılır. 11. Alım şlemler le lg l hazırlık ve ödeme dosyalarını düzenler. 12. Müdürlükte görevl personel n yurt ç ve yurtdışı geç c görevlend rmelerde avans evrakını düzenley p lg l k ş n n avans almasını Görev dönüşünden t baren b r aya çer s nde avans kapatma şlem n sonuçlandırır. 13. Müdürlüğün ht yacı olan dem rbaş(masa,sandalye v.b.) ve kırtas ye malzemeler n n Destek H zmetler Müdürlüğü ve Mal H zmetler Müdürlüğünce alınmasının tem n n 14. Müdürlük dem rbaşına kayıtlı tüm malzemeler le lg l gerekl şlemler yaparak dem rbaş defter n n mevzuata uygunluğunu

6 15. Muhtel f yayın abonel ğ le lg l şlemler n yapılmasını ve müteak p dönemlerde şlemler n yen lenmes n 16. Müdürlüğün kullanımında k telefon ve data hat ücretler n günü gününe tahakkuku ve gereğ n n yapılmasını 17. Arş v yönetmel ğ çerçeves nde h zmetler yürütülür. 18. Arş vdek evrakların dosyalama tal matına göre düzenl tutulması sağlanır.g zl evrak yazışmaların güvenl ğ n 19. Müdürlük elemanlarınca arş vden talep ed len dosyalar tem n ve tesl m ed l r. 20. Arş vdek evrakların ve dosyaların daha düzenl tutulması ve korunması ç n gerekl önlemler alınır. 21. Kend faal yet alanı le lg l yazışmalar yapar. 22. Resm yazışmaların lg l mevzuat hükümler ne uygun yapılmasını 23. Bağlı bulunduğu b r m yetk l s n n verm ş olduğu benzer görevler yer ne get r r. 24. Gerçekleşt rme görevl s, Mutemet, Hurda Kom syonu, Taşınır Mal Kayıt Kontrol Yetk l s v.b. atamaların yapılması ç n evrakların hazırlanmasını 25.Yasa ve Yönetmel k değ ş kl kler n tak p ederek B lg İşlem Müdürlüğü le lg l olanları Müdüre sunar. Madde-13 DONANIM BİRİMİ : A) BAĞLI BULUNDUĞU MAKAM : Müdür ve B r m Yetk l s. B) SORUMLULUK ALANI: Müdür ve b r m yetk l s n n em r ve d rekt fler n n, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve lg l d ğer kanun ve yönetmel kler kapsamında yer ne get r lmes d r. C) GÖREVLERİ: 1- Müdür ve B r m Yetk l s n n verd ğ tal matlar doğrultusunda çalışır. 2- B lg İşlem le lg l olarak Kurum çer s nde kullanılan her türlü b lg sayar donanımı ve çevre b r mler n n bakım, onarım ve gel şt r lmes n sağlamak ve lg l personele gerekl eğ t mler ver r. 3- İşlet m s stemler ve hazır paket programlarını s steme yüklenmes n, mevcut programlarla uyumunu 4- S steme dah l ed len her türlü donanım ve yazılımı kayıt altında tutmak, mevcut durumu zler 5- Beled yem z Müdürlükler nde gerekl olan b lg sayar ve çevre b r mler n n tekn k şartnames n hazırlamak Başkanlık Onayı alındıktan sonra lg l mevzuat gereğ nce alımını gerçekleşt r r. 6- Kullanılan b lg sayar çevre b r mler nde oluşan arızaların garant süres kapsamında olup olmadığı bel rlenerek garant kapsamında olanlar yetk l f rmaya göndermek, garant süres dolmuş olan c hazların onarımının müdürlüğümüzde yapılması, onarılamayan c hazların se yetk l f rmalarca onarılmasını 7- Beled yem z Müdürlükler nde kullanılmakta olan özel c hazların garant süreler n n kontrol ed lerek,süres sona erm ş c hazların tüm tam r ve onarımının ücrets z garant ye alınmasını sağlayacak bakım antlaşmalarını yapar. 8- İşlet m s stemler problemler n g dermek, performansı artırıcı önlemler alır. 9- PC ve çevre b r mler satın alınması ç n teknoloj ye ve b r mler m z n stekler ne uygun malzeme alımı ç n tekn k şartnameler hazırlar. 10- Hızla gel şen B lg S stemler teknoloj s n yazılı ve elektron k ortamda tak p eder, gel şmeler uygun çözümler le beled yem ze uyarlar. 11- B lg sayar s stemler le lg l dem rbaş ve sarf malzemeler alımında h zmetler n sürekl l ğ n sağlamak üzere gerekl talep, tak p ve kabul şlemler le kullanıcılara yansıtılması ş ve şlemler n yapar. 12- Beled yem z kaynaklarının ver ml kullanılab lmes, atıl kaynakların önlenmes amacına yönel k, mevcut b lg sayar ve çevre b r mler n ht yaç duyulan müdürlüğümüze aktarır veya yer değ şt rmek ve yönet me raporlar.

7 13- B r mde çalışan personel n z n ve mesa formlarını düzenleme, yazılı ve sözlü ş em rler verme, sonuçlarını steme, tal matlara uymalarını denetleme, müdürlükler arasında b lg sayar ve çevre b r mler n yer değ şt rme yetk ler vardır. 14- Görev tanımları yer alan tüm ş ve şlemler mevcut yasa, yönetmel k, yönerge ve tal matlar hükümler ne göre yapılması esnasında kurum ç nde, özel ve kamu kuruluşlarında B lg İşlem Müdürü nün verd ğ yetk dah l nde tems l ed l r. 15- Kend faal yet alanı le lg l yazışmalar yapar. 16- Bağlı bulunduğu b r m yetk l s n n verm ş olduğu benzer görevler yer ne get r r. Madde-14 YAZILIM BİRİMİ : A) BAĞLI BULUNDUĞU MAKAM : Müdür ve B r m Yetk l s. B) SORUMLULUK ALANI: Müdür ve b r m yetk l s n n em r ve d rekt fler n n, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve lg l d ğer kanun ve yönetmel kler kapsamında yer ne get r lmes d r. C) GÖREVLERİ: 1-Müdür ve B r m Yetk l s n n verd ğ tal matlar doğrultusunda çalışır. 2- Beled yem z b r mler nde yazılım eks kl kler n tesp t etmek, uygulama yazılımlarının ver ml çalışab lmes ç n s stem anal z yapar, yapılan anal z sonucunda rapor hazırlar. 3- B lg S stemler nde ortak ver kullanılab lmes ç n ver yapılarını düzenlenmek, mevcut ver tabanlarının bakım ve yönet m n yapmak, ver ler n mevzuat ve yetk ler çerçeves nde beled ye personel n n kullanımına sunar. 4- Beled yem z b r mler nde kullanılacak yen yazılımların hazırlanması ve hazırlanan kodların sayısal olarak kayıt altına almak, uygulama yazılımlarının ş ve h zmet üret m nde kullanılmasını 5- Genel uygulama yazılımları satın alınacak se, gerekl şartnameler hazırlamak, Başkanlık Onayı alındıktan sonra lg l mevzuat gereğ nce alımını gerçekleşt r r. 6- Beled yem z Mob l Beled yec l k Uygulaması ve İntranet sayfalarını hazırlanmak ve güncellenmes n 7- B lg İşlem le lg l olarak Kurum çer s nde kullanılan, b r m m zce yazılan programların gel şt r lmes n sağlar ve lg l personele gerekl eğ t mler ver r. 9- Hızla gel şen B lg S stemler teknoloj s n yazılı ve elektron k ortamda tak p etmek, gel şmeler uygun çözümler le beled yem ze uyarlar. 10-Beled yem z müdürlükler personel ne gerekl olan program eğ t mler uygun koşullar sağlanarak uygulama ve teor k olarak ver lmes n 11- e-beled yec l k ve e- mza şlemler n n sağlıklı b r b ç mde yürütülmes n sağlamak 12- Kend faal yet alanı le lg l yazışmalar yapar. 13- Bağlı bulunduğu b r m yetk l s n n verm ş olduğu benzer görevler yer ne get r r. 14- B r mde çalışan personel n z n ve mesa formlarını düzenleme, yazılı ve sözlü ş em rler verme, sonuçlarını steme, tal matlara uymalarını denetler. 15- Müdürlüklerden gelen yazılı talepler doğrultusunda, kullanıcıların program yetk ler n düzenler. 16- Genel yazılımların, bakım zamanları ve l sans b t m tar hler ne göre bakım anlaşması ve l sans l steler hazırlar, Başkanlık Onayı alındıktan sonra lg l mevzuat gereğ nce alımını gerçekleşt r r. 17- Yerel B lg Türk ye projeler ne uyum sağlamak ç n müdürlüklerden Beled ye le lg l yerel b lg ler n toplanarak e-devlete g r lmes Madde-15 ERİŞİM BİRİMİ : A) BAĞLI BULUNDUĞU MAKAM : Müdür ve B r m Yetk l s.

8 B) SORUMLULUK ALANI: Müdür ve b r m yetk l s n n em r ve d rekt fler n n, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve lg l d ğer kanun ve yönetmel kler kapsamında yer ne get r lmes d r. C) GÖREVLERİ: 1- Müdür ve B r m Yetk l s n n verd ğ tal matlar doğrultusunda çalışır. 3- Kullanıcılara kurumsal ma l adresler oluşturup ş fre güvenl ğ n sağlar. 4- Haberleşme s stem n n gerekt ğ nde gen şlemes n sağlar, s stem n daha ver ml ve kes nt s z yapılab lmes ç n güncelleme,yedekleme ve raporlamasını 5- Telefon c hazlarının ve santral n sorunsuz let ş m n sağlar ç n,per yod k olarak bakım çalışması yapar ve Başkanlık Onayı alındıktan sonra lg l mevzuat gereğ nce yetk l f rma le bakım antlaşması yaparak ver len h zmet n denetlenmes n 6- Beled yem z etk nl k ve duyurularının lg l k ş ler n cep telefonlarına SMS olarak gönder lmes n 7- Hızla gel şen B lg S stemler teknoloj s n yazılı ve elektron k ortamda tak p etmek, gel şmeler uygun çözümler le beled yem ze uyarlar.bu uyarlama ç n doğacak tüm yazılımsal ve donanımsal ht yaçları Başkanlık Onayı alındıktan sonra lg l mevzuat gereğ nce alımını gerçekleşt r r. 8- Kend faal yet alanı le lg l yazışmalar yapar. 9- S steme yen kullanıcılar eklemek, yetk ler n ayarlamak, kullanıcıların ver ler n depolayacakları paylaşımları açmak, sunucuları düzenl yedekler, günlük oluşan logları tak p etmek, kullanıcıların elektron k b lg alış ver şler n n aksamadan yürütülmes n 10- Beled yem z lokal ethernet ağlarının kurulması, yen uçların tes s, mevcut ağların sorunsuz çalışması ç n gözet m n sağlar ve gerekt ğ nde müdahale eder. 11-Beled yem z s stemler nde kullanılacak gen ş alan ağlarının (WAN) kurulması, mevcut ağların sorunsuz çalışması ç n gözet m n sağlar ve gerekt ğ nde müdahale eder. 12- Sunucuların düzenl olarak bakımlarını yapmak, l sans süreler n n kontrolünü sağlamak varsa eks k l sansların Başkanlık Onayı alındıktan sonra lg l mevzuat gereğ nce alımını gerçekleşt r r. 13- Sunucular üzer nde çalışan beled yec l k yazılımlarında yapılan değ ş kl kler yüklemek ve raporlamak. 14- Kullanıcıların yetk ler düzenlen rken nternet kullanımı ç n Başkanlık Olur u le bel rlenen z n ve yasakları uygulamak; lg l yasaya göre zaman damgası le damgalayarak logları tutar ve arş vler 15- S stem n eks ks z ve ver ml çalışab lmes, gel şen teknoloj lere uyarlanab lmes ve gel şt r leb lmes ç n bakım ve danışmanlık h zmetler n Başkanlık Onayı alındıktan sonra lg l mevzuat gereğ nce alımını gerçekleşt r r. 16- S stem odasının ısı,nem, hava s rkülasyonu g b çalışmasını d rek etk leyen kr terler n kontrolünü ve eş k değer üzer nde uyarı yapması durumunda gerekl önlemler alır. 17-S stem n eks ks z ve ver ml çalışab lmes, gel şen teknoloj lere uyarlanab lmes ve gel şt r leb lmes ç n oluşacak donanımsal eks kl kler n(sunucu,yedekleme ün tes, kartuş v.b.) Başkanlık Onayı alındıktan sonra lg l mevzuat gereğ nce alımını gerçekleşt r r. 18- Mevcut güvenl k kamera s stem yönet m n sağlamak ç n arıza tesp t yapar, ht yaç hal nde keş f çalışması yaparak tekn k şartname oluşturmak ve yazılı talep ed lmes hal nde kamera görüntüler n n ver lmes n Müdürlüklerden gelen yazılı Kes nt s z Güç kaynağı taleb ne st naden Fen İşler Müdürlüğü le b rl kte yapılan anal z çalışması sonrası tekn k şartname hazırlar Başkanlık Onayı alındıktan sonra lg l mevzuat gereğ nce alımını gerçekleşt r r. 19- Kes nt s z güç kaynaklarında oluşan arızaların garant süres kapsamında olup olmadığı bel rlenerek garant kapsamında olanlar yetk l f rmaya gönder r, garant süres dolmuş olan c hazların se yetk l f rmalarca onarılmasını V.BÖLÜM

9 GÖREV VE HİZMET İCRASI Görev n alınması Madde-16 Müdürlüğün d ğer personel ne ver len belgeler, dosyalar ve tüm şler z mmet defter ne kayded lerek lg l s ne ver l r. Görev n planlanması Madde-17 B lg İşlem Müdürlüğündek ş ve şlemler Müdür tarafından düzenlenen plan dah l nde yürütülür. Görev n yürütülmes Madde-18 Müdürlükte görevl tüm personel, kend ler ne ver len görevler yasa ve yönetmel kler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır. VI.BÖLÜM DENETİM, PERSONEL DİSİPLİN HÜKÜMLERİ Madde-19 a) B lg İşlem Müdürü tüm personel n her zaman denetleme yetk s ne sah pt r. b) B lg İşlem Müdürlüğünde 1. D s pl n Am r olarak d s pl n mevzuatı doğrultusunda şlemler yürütür. c) B lg İşlem Müdürlüğünde çalışan tüm personel ç n z n, rapor, derece ve kademe lerlemes, ödüllend rme ve cezalandırma ve d ğer şlemlere l şk n belgeler kapsayan dosya tutulur. d) B r m personel n n mesa saatler ne r ayet etmes ve yasal kılık kıyafetler nden müdür ve bağlı bulunduğu başkan yardımcısı sorumludur. e)kurum personel ne ver lecek d s pl n cezaları le her b r d s pl n cezasını gerekt ren f l ve haller; 657 sayılı devlet memurları kanunun lg l bölümler le bu hususta beled yem zce yayınlanan belge ve yönetmel klerde bel rlend ğ şek lded r. VII-BÖLÜM ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER Madde-20 Bu yönetmel kte hüküm bulunmayan hallerde yürürlüktek lg l mevzuat hükümler ne uyulur. Yürürlük Madde-21 Bu yönetmel k Beled ye Mecl s nce kabul ed lmes ve Mülk İdare Am rl ğ nce onaylanmasından sonra yürürlüğe g rer. Yürütme Madde-22 Bu yönetmel k hükümler n Karabağlar Beled ye Başkanı yürütür.

T.C KARABAĞLAR BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C KARABAĞLAR BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C KARABAĞLAR BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmel ğ n amacı,yapı

Detaylı

KARABAĞLAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KARABAĞLAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KARABAĞLAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu yönetmel ğ n amacı, Karabağlar Beled

Detaylı

TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK B r nc Bölüm Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç: Madde 1- Bu yönetmel k: Karabağlar Beled yes Fen İşler Müdürlüğünün 5393, 3194, 2863, 634, 5216, 5846/4630,4734,4735,657,7269,4857

Detaylı

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmel ğ n amacı Park ve Bahçeler Müdürlüğü nün görev alanını, sorumluluk ve yetk ler n, görevler n yer

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı

GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmel ğ n amacı Karabağlar Beled yes Hukuk İşler Müdürlüğünün Kuruluş, görev

Detaylı

İŞYERİ BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ - İBYS NEDİR?

İŞYERİ BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ - İBYS NEDİR? 22.10.2017 İŞYERİ BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ - İBYS NEDİR? İ.Murat BAYIK 01 Ek m 2017 Pazar 22:29 Malumunuz 13.09.2017 tar h nde genel müdürlüğümüzün sgkat p duyuru s stem üzer den yayınladığı duyuru le İBYS

Detaylı

ÖZELLİKLER. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM ve DENETİM SİSTEMİ. G r ş. 1) Tekn k Özell kler

ÖZELLİKLER. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM ve DENETİM SİSTEMİ. G r ş. 1) Tekn k Özell kler G r ş ÖZELLİKLER İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM ve DENETİM SİSTEMİ 1) Tekn k Özell kler Web tabanlıdır. Tarayıcı bağımsızdır(chrome, F refox, Safar, Yandex, Opera, nternet Explorer, V vald, UC, ron, Andro

Detaylı

GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK I-BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-Bu Yönetmel ğ n amacı, Ulaşım H zmetler Müdürlüğü nün kuruluş, görev, yetk ve sorumlulukları le

Detaylı

ÇALIŞMA USUL ve ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK

ÇALIŞMA USUL ve ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK ÇALIŞMA USUL ve ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu Yönetmel ğ n amacı; Mal H zmetler Müdürlüğü nün çalışma usul ve esaslarını düzenlemekt

Detaylı

13 Ocak 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : TEBLİĞ

13 Ocak 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : TEBLİĞ 13 Ocak 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29947 TEBLİĞ Mal ye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 54) (PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebl ğ n amacı,

Detaylı

ÜNSPED GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI YÖNETMELİĞİ

ÜNSPED GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI YÖNETMELİĞİ ÜNSPED GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI YÖNETMELİĞİ İşbu yönetmel k 6698 sayılı K ş sel Ver ler n Korunması Kanunu na uyum sağlamak, ş rket ç koord

Detaylı

GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK I. BÖLÜM GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu yönetmel ğ n amacı, Basın Yayın ve Halkla İl şk ler Müdürlüğünün kuruluş,görev, yetk ve sorumlulukları

Detaylı

T.C. EFELER BELEDİYESİ Sağlık İşleri Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. EFELER BELEDİYESİ Sağlık İşleri Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. EFELER BELEDİYESİ Sağlık İşleri Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünün çalışma usul

Detaylı

Sınavı Kazanan Adaylar İç 봑 n Staja Başlama Evrak L 봑 stes 봑

Sınavı Kazanan Adaylar İç 봑 n Staja Başlama Evrak L 봑 stes 봑 Sınavı Kazanan Adaylar İç 봑 n Staja Başlama Evrak L 봑 stes 봑 STAJA GİRİŞ SINAVINI KAZANAN ADAYLARIN STAJ BAŞLATMA BAŞVURU İŞLEMLERİ Staja G 봑 r 봑 ş sınavını başarmanız, staja başlamaya hak kazandığınız

Detaylı

T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Bilgi İşlem Müdürlüğünün

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

https://yoks s.yok.gov.tr/ lansayfa/?sess on d= /3

https://yoks s.yok.gov.tr/ lansayfa/?sess on d= /3 Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1021189 İlanın Çıkılacağı yer SİNOP ÜNİVERSİTESİ--->MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK

Detaylı

YÖNETMELİK KİMYASALLARIN ENVANTERİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK KİMYASALLARIN ENVANTERİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 26 Aralık 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27092 (Mükerrer) YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: KİMYASALLARIN ENVANTERİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Antares AVM Kurumsal K ml k Kılavuzu

Antares AVM Kurumsal K ml k Kılavuzu Antares AVM Kurumsal K ml k Kılavuzu Antares AVM Kurumsal K ml k Kılavuzu 01. Antares AVM Kurumsal K ml k Unsurları 01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 Logo Güvenl Alan Logo Vers yonları Logo Kullanım

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Özel Kalem Müdürlüğünün kuruluş,

Detaylı

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra;

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra; T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ :ŞUBAT 2016 BİRLEŞİM :4 OTURUM :1 TOPLANTI TARİHİ :05.02.2016 GÜNDEM MADDE NO :2 KARAR NO :29 ÖZÜ :ANTAKYA BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE

Detaylı

YÖNETMELİK Başbakanlık Mevzuatı Gel şt rme ve Yayın Genel Müdürlüğü. 8 Mart 2017 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30001

YÖNETMELİK Başbakanlık Mevzuatı Gel şt rme ve Yayın Genel Müdürlüğü. 8 Mart 2017 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30001 8 Mart 2017 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30001 YÖNETMELİK Sosyal Güvenl k Kurumu Başkanlığından: SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARININ FATURALARININ İNCELENMESİNE VE BEDELLERİNİN ÖDENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Detaylı

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç Bu Yönetmelik Çubuk Belediyesi Bilgi işlem Müdürlüğünün,

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

2015 YILI ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU BAŞVURU ÜCRETLERİ

2015 YILI ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU BAŞVURU ÜCRETLERİ Duyuru ve Genel B lg ler Kurul Üyeler Yönetmel k Kılavuzlar Formlar Gündemler İlet ş m Sık Sorulan Sorular Ana Sayfa Bilgi Edinme Bilişim Yardım İletişim English Genel B lg ler >Ankara Ün vers tes Tıp

Detaylı

YÖNETMELİK İç şler Bakanlığından: BELEDİYE İTFAİYE YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İç şler Bakanlığından: BELEDİYE İTFAİYE YÖNETMELİĞİ 21 Ek m 2006 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26326 YÖNETMELİK İç şler Bakanlığından: BELEDİYE İTFAİYE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmel ğ n amacı; beled

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı

www.microcent.com.tr info@microcent.com.tr +90 372 316 32 00 05309650334

www.microcent.com.tr info@microcent.com.tr +90 372 316 32 00 05309650334 Plaka Tanıma S stem? Plaka Tanma S stem Ned r? Plaka Tanma S stem (PTS); Yazlm teknoloj s nde kayded len gel meyle beraber, kameralardan alnan görüntüler n üzer nde, b lg sayarda çalmakta olan plaka tanıma

Detaylı

Kurumsal Eğ t m H zmetler İÇ DENETİM ve RİSK YÖNETİM DANIŞMANLIĞI KURUMSAL EĞİTİMLER KAMUYA YÖNELİK EĞİTİMLER Stratejik Yönetim, Stratejik Plan ve Büt

Kurumsal Eğ t m H zmetler İÇ DENETİM ve RİSK YÖNETİM DANIŞMANLIĞI KURUMSAL EĞİTİMLER KAMUYA YÖNELİK EĞİTİMLER Stratejik Yönetim, Stratejik Plan ve Büt Kurumsal Eğ t m H zmetler İÇ DENETİM ve RİSK YÖNETİM DANIŞMANLIĞI Büyükdere C. Emlak Kredi A2 Blok 33/8 Levent-Istanbul Tel: +90 212 318 0160 E-mail:bilgi@teolupus.com www.teolupus.com Kurumsal Değer n

Detaylı

5- Mesleki Denetim ve Teknik Hizmetler

5- Mesleki Denetim ve Teknik Hizmetler 5- Mesleki Denetim ve Teknik Hizmetler 5- Mesleki Denetim ve Teknik Hizmetler 5.1 MESLEKİ DENETİM Mak na Mühend sler Odası, 6235 sayılı TMMOB Kanunu uyarınca kend s ne ver lm ş olan görev ve yetk ler çerçeves

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1 : Bu Yönetmeliğin amacı, Park Bahçeler Müdürlüğü nün

Detaylı

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI KARARIN ÖZETİ : Norm kadro düzenlemeler 윁. R A P O R VE K A R A R: 04/06/2007/2007 tar hl Mecl s toplantısında kom syonumuza havale ed len Yazı İşler Müdürlüğünün 29/05/2007 tar h ve 1027 sayılı tekl f

Detaylı

24 Haz 耂耂 ran 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

24 Haz 耂耂 ran 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 24 Haz 耂耂 ran 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29396 YÖNETMELİK B 耂耂 l 耂耂 m, Sanay 耂耂 ve Teknoloj 耂耂 Bakanlığından: ASANSÖR İŞLETME, BAKIM VE PERİYODİK KONTROL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Yönetmelik Yönergeler

Yönetmelik Yönergeler Kocaeli Kent Konseyi Yönetmelik ve Yönergeler kapak ç Kocael Kent Konsey Yönetmel k ve Yönergeler Kocael Kent Konsey Yayınları Yönetmel k ve Yönergel k Yayına Hazırlayan Gültek n Görüm D zg ve Tasarım

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

Akadem k Kadro İlanları

Akadem k Kadro İlanları Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1019126 İlanın Çıkılacağı yer ORDU ÜNİVERSİTESİ--->BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Üsküdar Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kuruluş İlkeleri Amaç

Detaylı

YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI İLE BAĞLI KURULUŞLARININ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI İLE BAĞLI KURULUŞLARININ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 15 Mayıs 2017 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30067 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI İLE BAĞLI KURULUŞLARININ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

EKSTENT. Model ATS-W KULLANMA KILAVUZU. Dokunmat k Ekranlı Ağrılık Tak p S stem. Hasta Ağırlığı Tak b HBS Uyumlu

EKSTENT. Model ATS-W KULLANMA KILAVUZU. Dokunmat k Ekranlı Ağrılık Tak p S stem. Hasta Ağırlığı Tak b HBS Uyumlu EKSTENT Model ATS-W KULLANMA KILAVUZU Dokunmat k Ekranlı Ağrılık Tak p S stem Hasta Ağırlığı Tak b HBS Uyumlu Ürün Tanımı Öncel kl hedefi yoğun bakım serv sler nde yatmakta olan hastaların ağırlıklarını

Detaylı

T.C. HENDEK BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar

T.C. HENDEK BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar T.C. HENDEK BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik, Hendek Belediye Başkanlığı Bilgi İşlem Müdürlüğü

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 0 T.C. ÇAYIROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 MAYIS AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 MAYIS AYI E-BÜLTENİ 2016 MAYIS AYI E-BÜLTENİ AYLIK PERSONEL TOPLANTIMIZI GERÇEKLEŞTİRDİK orsamızın aylık perso- Bnel toplantısı Yönet m Kurulu Başkanımız Egemen Aslan ın başkanlığında, Personel m z n katılımı le 02.05.2016

Detaylı

YÖNETMELİK. f) Coğraf bölge: Akden z, Doğu Anadolu, Ege, Güney Doğu Anadolu, İç Anadolu, Karaden z ve Marmara

YÖNETMELİK. f) Coğraf bölge: Akden z, Doğu Anadolu, Ege, Güney Doğu Anadolu, İç Anadolu, Karaden z ve Marmara 24 Haz 紀ran 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29396 YÖNETMELİK B l m, Sanay ve Teknoloj Bakanlığından: ASANSÖR İŞLETME, BAKIM VE PERİYODİK KONTROL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

29 Hazퟘ ran 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

29 Hazퟘ ran 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 29 Hazퟘ ran 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29757 YÖNETMELİK B l m, Sanay ve Teknoloj Bakanlığından: ASANSÖR YÖNETMELİĞİ (2014/33/AB) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, İçişleri Bakanlığı nın

Detaylı

YÖNETMELİK. laboratuvar uygulamaları prens pler ne uygunluğunun denetlenmes ve çalışmaların kontrolünü

YÖNETMELİK. laboratuvar uygulamaları prens pler ne uygunluğunun denetlenmes ve çalışmaların kontrolünü 9 Mart 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27516 Çevre ve Orman Bakanlığından: YÖNETMELİK İYİ LABORATUVAR UYGULAMALARI PRENSİPLERİ, TEST BİRİMLERİNİN UYUMLAŞTIRILMASI, İYİ LABORATUVAR UYGULAMALARININ VE ÇALIŞMALARIN

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2017 AĞUSTOS AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2017 AĞUSTOS AYI E-BÜLTENİ UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2017 AĞUSTOS AYI E-BÜLTENİ UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ EGEMEN ASLAN TRAKYA İLLERİ TARIM SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME TOPLANTISINA KATILDI ıda, Tarım ve Hayvancılık

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, Defne Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü nün

Detaylı

Logo Tasarımı Logo tasarımı; b r firmanın yapacağı her şte kullanılacağı ve tüm mecralarda markayı tems l edeceğ ç n, gerekl anal zler doğrultusunda,

Logo Tasarımı Logo tasarımı; b r firmanın yapacağı her şte kullanılacağı ve tüm mecralarda markayı tems l edeceğ ç n, gerekl anal zler doğrultusunda, Grafik Tasarım Türkay Matbaa bünyes ndek kreat f d rektörler, art d rektörler ve grafikerlerden oluşan gen ş grafik tasarım kadrosuyla basılı ve d j tal mecralar ç n yüksek etk leş ml tasarımlara hayat ver

Detaylı

YURTDIŞI PİYASALARDA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

YURTDIŞI PİYASALARDA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ YURTDIŞI PİYASALARDA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ göstergelere, sermaye p yasası araçlarına, mala, kıymetl madenlere, döv ze ve organ ze p yasalarda standart

Detaylı

KULLANICI KILAVUZU T-BOSS

KULLANICI KILAVUZU T-BOSS Erdemir Ar-Ge Elektrik Elektronik Makine Ltd.Şti. KULLANICI KILAVUZU Otomat k Tankerl Sulama S stem TR 0600078 Tip/Type:TBOSS-CNJV Model/Model: Rev:0 Erdem r Ar-Ge TÜm Hakları Saklıdır-06 Tanıtım park

Detaylı

https://yoks s.yok.gov.tr/akademikilan/menu.zul;jsess on d=mhqvwuh0x LTYaARaajweUDSby0oPPzdHlwpLWzbtSWbTzBtuwy_!

https://yoks s.yok.gov.tr/akademikilan/menu.zul;jsess on d=mhqvwuh0x LTYaARaajweUDSby0oPPzdHlwpLWzbtSWbTzBtuwy_! İlan B lg ler Akadem k İlanlar Modülü İlan L steleme Arş v ÖYP Arş v İlan No : 1019864 Yazdır Kapat İLAN LİSTESİ Üniversite İlan çıkılan Yer Seç n z Gönderilme Durumu Gönder ld YÖK Karar Durumu İlanın

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. DEFNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. DEFNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 -(1) Bu yönetmeliğin amacı, İçişleri Bakanlığı nın 2015/8

Detaylı

Zaman Kazandırır. Giderleri Azaltır... Yönetimi Kolaylaştırır. R Elektronik Döküman Yönetim Sistemi. MyDOC.

Zaman Kazandırır. Giderleri Azaltır... Yönetimi Kolaylaştırır. R Elektronik Döküman Yönetim Sistemi. MyDOC. Zaman Kazandırır Yönetimi Kolaylaştırır MyDOC Giderleri zaltır... Elektronik Döküman Yönetim Sistemi B U S İ N E S C O L L B S U P P O P N E U S D M İ N H M O N İ Z E E M DEĞELEİMİZ Blue ime, bilișim sektöründe

Detaylı

B zler; s z müşter ler m z n tem zl k ve h jyen le lg l problemler n n çözümü ç n lke ed nd ğ m z;

B zler; s z müşter ler m z n tem zl k ve h jyen le lg l problemler n n çözümü ç n lke ed nd ğ m z; Havuz Bakım Başlarken; Profesyonel tem zl k sektörü, Avrupa'da 1900 lü yılların başlarında başlamış. B r nc ve İk nc Dünya Savaşı sırasında asker ht yaçlar arasında tem zl k ve h jyen öneml yer tutmuştur.

Detaylı

T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik; Belediye hizmetlerinin

Detaylı

T.C. EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı; Bilgi İşlem Müdürlüğünün teşkilat

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmelik Karabağlar Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nün

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/6 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/6 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/6 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı, Lüleburgaz Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü

Detaylı

BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Teşkilat Yapısı, Bağlılık Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. SİNCAN BELEDİYE MECLİSİ

T.C. SİNCAN BELEDİYE MECLİSİ KARAR NO: 189 02.10.2015 K A R A R Muhtarlık İşleri Müdürlüğü kuruluş, görev, yetki, sorumluluk ve çalışma esaslarına ilişkin hazırlanan yönetmelik ile ilgili Hukuk ve Tarifeler Komisyonu ile Plan ve Bütçe

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 1 T.C. ÇAYIROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/057 Meclis Karar Tarihi : 10/07/2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 15/07/2014

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

B lg Teknoloj ler ve İlet ş m Kurumu. IMEI Kayıt H zmet KULLANIM KILAVUZU

B lg Teknoloj ler ve İlet ş m Kurumu. IMEI Kayıt H zmet KULLANIM KILAVUZU B lg Teknoloj ler ve İlet ş m Kurumu IMEI Kayıt H zmet KULLANIM KILAVUZU 1 Başlamadan Önce... Bu h zmetten faydalanarak, yurt dışından k ş sel kullanım amacı le yanınızda get rd ğ n z cep telefonlarını

Detaylı

TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönetmel k Beled ye Teft ş Kurulunun kuruluş, görev, yetk ve sorumluluklarını, çalışma usul ve esaslarını,

Detaylı

ÇÖP TOPLAMA VE NAKİL HİZMETİ ALINACAKTIR TURGUTLU BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÇÖP TOPLAMA VE NAKİL HİZMETİ ALINACAKTIR TURGUTLU BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 23.0.207 EKAP (Elektron k Kamu Alımları Platformu) ÇÖP TOPLAMA VE NAKİL HİZMETİ ALINACAKTIR TURGUTLU BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Turgutlu Beled yes Çöp Toplama ve Nakl h zmet alımı 4734 sayılı

Detaylı

Akadem k Kadro İlanları

Akadem k Kadro İlanları 31.12.2016 Akadem k Kadro İlanları Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1015554 İlanın Çıkılacağı yer SAĞLIK

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, İşletme ve İştirakler

Detaylı

T.C. İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü HAKKINDA YÖNETMELİK İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı,nün teşkilat

Detaylı

SMM BİLİŞİM ERP R sk Consult ng

SMM BİLİŞİM ERP R sk Consult ng Kamu Sektöründe Arama Konferansı ve Stratejik Plan Hazırlama H zmet Kapsamı Türk ye de 5018 sayılı Kanun kapsamında tüm kamu kurumlarının stratej k amaç ve hedefler n bel rlemes ve buna uygun olarak stratej

Detaylı

T.C. KONAK BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

T.C. KONAK BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK T.C. KONAK BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1)Bu yönetmeliğin amacı, Konak Belediyesi

Detaylı

DEVA ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK & AKADEMİK ANADOLU LİSESİ. Çocuklarımızı yaşadığımız çağa göre değil; yaşayacakları çağa göre yetiştiriyoruz.

DEVA ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK & AKADEMİK ANADOLU LİSESİ. Çocuklarımızı yaşadığımız çağa göre değil; yaşayacakları çağa göre yetiştiriyoruz. DEVA ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK & AKADEMİK ANADOLU LİSESİ Çocuklarımızı yaşadığımız çağa göre değil; yaşayacakları çağa göre yetiştiriyoruz. Deva Ün vers teye Hazırlık ve Akadem k Anadolu L ses, l se eğ t m

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

YÖNETMELİK RÜZGÂR VEYA GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİ KURMAK ÜZERE YAPILAN ÖNLİSANS BAŞVURULARINA İLİŞKİN YARIŞMA YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK RÜZGÂR VEYA GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİ KURMAK ÜZERE YAPILAN ÖNLİSANS BAŞVURULARINA İLİŞKİN YARIŞMA YÖNETMELİĞİ 13 Mayıs 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30065 Enerj P yasası Düzenleme Kurumundan: YÖNETMELİK RÜZGÂR VEYA GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİ KURMAK ÜZERE YAPILAN ÖNLİSANS BAŞVURULARINA İLİŞKİN YARIŞMA

Detaylı

Hayati Risk Taşıyan Virüslerden Korunmanın En Kolay Yolu. 14 ve ÜZERİ YAŞLAR İÇİN TASARLANMIŞ EL DEZENFEKSİYON İSTASYONU

Hayati Risk Taşıyan Virüslerden Korunmanın En Kolay Yolu. 14 ve ÜZERİ YAŞLAR İÇİN TASARLANMIŞ EL DEZENFEKSİYON İSTASYONU BandCleaner OXILITE R EL DEZENFEKTAN İSTASYONLARI Hayati Risk Taşıyan Virüslerden Korunmanın En Kolay Yolu 14 ve ÜZERİ YAŞLAR İÇİN TASARLANMIŞ EL DEZENFEKSİYON İSTASYONU Hava Meydanları, Okullar, Hastaneler,

Detaylı

Akadem k Kadro İlanları

Akadem k Kadro İlanları Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1019692 İlanın Çıkılacağı yer ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ--->ESKİŞEHİR

Detaylı

https://yoks 詃 s.yok.gov.tr/ 詃 lansayfa/?sess 詃 on 詃 d=52019

https://yoks 詃 s.yok.gov.tr/ 詃 lansayfa/?sess 詃 on 詃 d=52019 09.09.2016 https://yoks 詃 s.yok.gov.tr/ 詃 lansayfa/?sess 詃 on 詃 d=52019 Yazdır Anasayfa Yönetmel 丁Ȁ kler Üyel 丁Ȁ k Duyurular İlet 丁Ȁ ş 丁Ȁ m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç 詃 n 詃 z Ara İlan No : 1010469

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar Amaç : BİRİNCİ BÖLÜM Bu yönetmeliğin amacı; Araklı Belediye Başkanlığı Destek

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

ASANSÖR BAKIM, ONARIM VE REVİZYON ÇALIŞMALARI

ASANSÖR BAKIM, ONARIM VE REVİZYON ÇALIŞMALARI 2016-2017 NELER YAPIYORUZ? ASANSÖR BAKIM, ONARIM VE REVİZYON ÇALIŞMALARI ASANSÖR BAKIM ZORUNLULUĞU? AVRUPA'DAKİ ASANSÖR KAZALARININ YÜZDE 75'İ TÜRKİYE'DE GERÇEKLEŞİYOR! "Yan 43 k ş n n ölümünden 32's Türk

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ : Görev ve Çalışma Yönetmeliği. TEKLİF : Etüt Proje Müdürlüğü nün 02.07.2014 tarih, 2014/11669 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; İlgi : 02.05.2014 tarih ve 6439 sayılı Başkanlık Oluru ilgi

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TALAS BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, ilgili mevzuat

Detaylı

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ MiniSolar-2012 SOLAR KUTU Kullanma Kılavuzu **Önemli** Ürünlerimizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Cihazın doğru çalışmasını sağlamak ve etkili kullanmak için lütfen

Detaylı

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ MiniSolar-5A PWM Solar Şarj Kontrol Cihazı Kullanma Kılavuzu **Önemli** Ürünlerimizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Cihazın doğru çalışmasını sağlamak ve etkili

Detaylı

T.C İZMİR KONAK BELEDİYESİ DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER. (Amaç,Kapsam,Dayanak ve Tanımlar)

T.C İZMİR KONAK BELEDİYESİ DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER. (Amaç,Kapsam,Dayanak ve Tanımlar) T.C İZMİR KONAK BELEDİYESİ DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER (Amaç,Kapsam,Dayanak ve Tanımlar) AMAÇ: Madde 1- Bu yönetmelik,belediye kanunu ile tüm yasa,yönetmelik,talimatlar ve

Detaylı

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. TALAS BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik,

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Temizlik İşleri

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Detaylı