IRAK HALK DİLİNDE DÖRT TÜRKÇE SON EK -Lİ, -LİK, -SİZ, - Çİ 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "IRAK HALK DİLİNDE DÖRT TÜRKÇE SON EK -Lİ, -LİK, -SİZ, - Çİ 1"

Transkript

1 bilimname IV, 2004/1, IRAK HALK DİLİNDE DÖRT TÜRKÇE SON EK -Lİ, -LİK, -SİZ, - Çİ 1 Sâdûk Masliyeh Çeviren: Halim Öznurhan Okutman Dr., Erciyes Ü. İlahiyat F. İsim, gerek Fasih Arapça da gerekse Halk Arapça sında, türetildiği ismin temel anlamıyla ilgili anlamlar bildiren diğer isim ve sıfatların biçimlendirilmesinde temel olarak kullanılır. İsmu n-nisbe (İlgi İsmi), Irak Arapça sında genellikle, isimlerin ve sıfatların sonuna ekleme (ilhâk) hükümlerinin gerektirdiği değişiklikler uygulandıktan sonra nisbet yâ ı (- ي ) ilâvesiyle şekle sokulur 2. : Lubnân )ل ب ن ان Lübnan) (Basra) ب ص ر ة ait); (senevî: yıllık, yıla س ن و ي yıl) (sene: س ن ة Lübnanlı); : Lubnânî )ل ب ن ان ي (hevâî: havaya ait, hava ile ھ و اي ي - hava) (hevâ: ھ و اء Basralı); (Basrâvî: ب ص ر او ي ilgili); أ ب ی ض (ebyad: beyaz) - ب ی ض او ي (beydâvî: beyaza ait, beyazla ilgili); ب ر ة (berra: dışarı)- ب ر ان ي (berrânî: dışarıya ait, dışarıyla ilgili) vb. Ama Iraklılar, bazı durumlarda günlük kullanımlarında nisbet yâ ı (- ي ) yerine, iki morfolojik işlev gören Türkçe ( li) sonekini 3 kullanırlar. Bu işlevlerden birincisi, tıpkı nisbet yâ ı gibidir; ikincisi ise, Arapça daki sahiplik anlamı içeren (ذو) edatının işlevini görür. Üstat Huseyn Mahfûz nisbet yâ ı (- ي ) içeren sözcüklerin listesi bulunan bir makalesinde bunları zikretmiş ve çoğunluğunun hâlâ kullanıldığında ısrar etmiştir. Kaliforniya Dil Araştırma Enstitüsü Arap Dili Bölümündeki iki arkadaşım da bunu onaylamıştır. Örnek olarak bunların bir kısmını sunuyorum 4 : Kerküklü). (Kerkûklî: ك ر ك وك ل ي Kerkük) (Kerkûk: ك ر ك وك (Mîdânlî, Meydânlî: Bağdat ta Meydân م ید ان ل ي Meydân) (Mîdân, م ید ان semtinden olan) 1 Sadûk Masliyeh in Erbe u levâhik Turkiyye fi l-luğati d-dâriceti l- İrâkiyye (el-kermîl, Ebhâs fi l-luga ve l edeb, 1996, Hayfa., sayı: 17, ss ) adlı makalesinin çevirisidir. 2 Huseyn Mahfûz, el-elfâzu t-turkiyye fi l-lehceti l- İrâkiyye, et-turâsu ş-şa bî, Bağdat, 1964, VI, 35, 36; ayrıca bkz: Wallace Erwin, A Short Reference Grammer of Iraqi Arabic, Washington D. C., 1963, 234; Haim Blanc, Commual Dialect in Baghdad, Cambridge, 1964, 74; Salih Altoma, The Problems of Diglossia in Arabic, Cambridge, 1969, Türkçe (-li) sonekinin kullanılması konusunda daha fazla bilgi için bkz: Robert Downhill, Turkish Grammer, Cambridge M. S., 1976, 390, Mahfûz, 35, 36.

2 134 S. Masliyeh / H. Öznurhan Osmanlı). ( Usmâllî: ع ص م ل ل ي Osman) ( Usmân: ع ث م ان olan). ( İmâratlî: İmare şehrinden ع م ار ت ل ي şehir) (el- İmârah: Irak ta bir الع م ار ة türü). (Haleblî: Halep ten ithal edilen bir ayakkabı ح ل ب ل ي Halep) (Haleb: ح ل ب Erbilli). (İrbillî: إ ر ب ل ل ي şehri) (İrbîl: Irak ın kuzeyinde Erbil إ ر ب یل Bağdatlı). (Bağdedlî: ب غ د د ل ي Bağdat) (Bağdâd: ب غ د اد Bu sıfatlar (- ی ة) eklenerek çoğul yapılırlar. ك ر ك وك ل ي (Kerkûklî: Kerküklü) (Halebliyye: Halep ح ل ب ل ی ة (Haleblî) ح ل ب ل ي Kerküklüler), (Kerkûkliyye: ك ر ك وك ل ی ة Ayakkabıları) vb. (-li) sonekinin kullanımının, Irak ta Osmanlı yönetiminin sona ermesi ve Birinci Dünya Savaşının son bulmasından itibaren giderek zayıfladığı görülmektedir. ( li) sonekinin ikinci anlamda kullanımına örnekler sunuyorum: tatlı). (şekerlî: şekerli, ش ك ر ل ي (şeker) ش ك ر kapaklı). (kapağlî: ق پ غ ل ي kapak) (Kapağ: ق پ غ heybetli). (heybetlî: ھ ی ب ت ل ي (heybet) ھ ی ب ة tahsilli). (mekteblî: okullu, م ك ت ب ل ي okul) (mekteb: mektep, م ك ت ب haklı). (hakkalî: ح ق ل ي hak) (hakk: ح ق kokulu). ( anberlî: amberli, güzel ع ن ب ر ل ي amber) ( anber: ع ن ب ر akıllı). (terelellî: uçuk, yarım ت ر ل ل ي (terel) ت ر ل Burada, ( li) soneki ilâve edildiğinde isimde bazı değişiklikler olduğu, ismin sonundaki hecede uzun harfin kısa harekeye dönüştüğü dikkati çekmektedir. Örneğin: (Bağdedlî). ب غ د د ل ي (Bağdâd) ب غ د اد (İrbillî). إ ر ب ل ل ي (İrbîl) إ ر ب یل olan). ( Abbeslî: Abbâsî, Abbas oğullarından ع ب س ل ي ( Abbâs) ع ب اس Ya da س ام ر اء (Sâmerrâ ) س ام ر ل ي (Sâmerralî: Sâmerrâlı) örneğinde olduğu gibi, ismin sonundaki hemze düşer. Irak Halk Diline giren Türkçe (-siz) soneki, (-li) sonekinden daha çok ve bu araştırmada ileride kendisinden bahsedeceğimiz (-çi) sonekinden daha az yaygındır. (-li) ve (-siz) soneklerinin, Irak Halk Dilinde yüksek oranda kurallı (kıyâsî) olmadığı söylenebilir. İkisi de, Türkçe de olduğundan epeyce az kullanılırlar. (-siz) sözcüğü Arapça da, isme bitişen veya ismi izleyen (بلا) gibi olumsuzluk ve dışta tutma anlamını içerir. Bu ekin, Iraklıların kullanımında davranış, ahlak ve karakterle ilgisi olan bir takım belli isimlerle sınırlı olduğu görülmektedir. (-siz) sonekiyle sona eren sıfat- (- ی ة) lar, hem müzekker hem de müennes için kullanılırlar ve (-siz) sözcüğüne eklenerek çoğul yapılırlar. namussuzlar). (nâmûssiziyye: ن ام و س س ز ی ة - namussuz) (nâmûssizz: ن ام و س س ز

3 Irak Halk Dilinde Dört Türkçe Son Ek 135 vicdansızlar). (vucdânsiziyye: و ج د ان س ز ی ة vicdansız) (vucdânsizz: و ج د ان س ز şerefsizler). (şerefsiziyye: ش ر ف س ز ی ة şerefsiz) (şerefsizz: ش ر ف س ز imansızlar). (îmânsiziyye: إ یم ان س ز ی ة imansız) (îmânsizz: إ یم ان س ز utanmazlar). ( ârsiziyye: arsızlar, ع ار س ز ی ة utanmaz) ( ârsizz 5 : arsız, ع ار س ز edepsizler). (edebsiziyye: أ د ب س ز ی ة edepsiz) (edebsizz: أ د ب س ز akılsızlar). ( akilsiziyye: ع ق ل س ز ی ة akılsız) ( akilsizz: ع ق ل س ز (dimâğsiziyye). د م اغ س ز ی ة beyinsiz) (dimâğsizz: د م اغ س ز aptallar). (muhhsiziyye: م خ س ز ی ة aptal) (muhhsizz: م خ س ز dinsizler). (diznsiziyye: د ن س ز ی ة dinsiz) (dinsizz 6 : د ن س ز Fakat, (-siz) sonekinin Türkçe de olduğu gibi diğer isimlerle kullanılması uygun değildir. Bu nedenle bu ek, Irak Halk Dilinde kurallı (kıyâsî) değildir ve Iraklılar şöyle demezler: evsiz). (beytsizz: ب ی ت سز etsiz). (lahmsizz: ل ح م س ز ateşsiz). (nârsizz: نار س ز suratsız) (vuçsizz: çirkin yüzlü, و چ س ز havasız) (hevâsizz: ھ و اس ز ilaçsız) (çâresizz: çaresiz, çözümsüz, چار ه س ز renksiz) (rengsizz: رنگ سز Ayrıca, Iraklıların konuşmalarında bulunan, (-siz) sonekiyle gelen Farsça kökenli kelimeler vardır. Örnek olarak şunlar zikredilebilir: atıl) (kârsizz: işçisiz, كار س ز cansız) (cânsizz: جان س ز ) 7 (biçimsizz: suratsız, çirkin yüzlü بچم سز Irak Halk Arapça sında, soyut isme şekil verirken (-siz) sonekiyle biten sıfat- - : ل غ / لق / لوغ ( kullanılan lara, Türkçe den Arapça ya geçmiş, soyut isim yapmada أد ب س زلوغی ة Örneğin, eki ilâve edilebilir. (- ی ة) lik/lig) eklerinden sonra direkt olarak - ی ة + (lûğ) لوغ + (sizz) سز + (edeb) أد ب ismi, (edebsizlûğiyye: edepsizlik) soyut eklerinden oluşmuştur. İkinci sonek (لوغ) Arapça ya sonradan girmiş iken, üçüncü sonek (- ی ة) ise Arapça ya sonradan girmiş değildir. Bunların her biri aynı morfolojik işlevi, soyut ismi biçimlendirme işlevini yerine getirir. Bir başka ifadeyle edebsizzlûğiyye iki kere soyut isim olmuştur. Bir kere Türk Halk Dili kurallarına 5 Aynı şekilde daha önceden, Arapça (بلا) anlamındaki Farsça (بي ) önekinin Arapça ( ع ار ) kelimesiyle beraber ب ي ع ار) : arsız, utanmaz) şeklindeki kullanımını bulduk; bu önekin başka bir kelimeyle kullanımına ise rastlamadık. Bkz: D.R. Woodhead and Wayne Beene, A Dictionary of Iraqi Arabic Arabic English, Washington D. C., 1967, 331; Erwin, 240, 257; bkz: Mahfûz, 40. : الد ي ن س ز إيريد له إيمانسز ) (-siz) sonekiyle beraber kullanılan sözcükler içeren Irak atasözlerinden biri 6 Dinsize imansız gerek; dinsizin hakkından imansız gelir) şeklindedir. Bu atasözü, zalimin, kendisinden daha zalim birisi tarafından yola getirileceğini belirtmek için kullanılır. Musul Halk Dilinde ise bu emsâli l-mevsili l- âmmiyye, şeklindedir. Bkz: el-huzelî ed-debbâğ, Mu cemu (الدينسز ينغادلو إيمانسز) Musul, 1956, Abbûd el-kerhî, Dîvânu l-kerhî, Bağdat, 1967, III, 256, 329; ayrıca bkz: Mahfûz, 40.

4 136 S. Masliyeh / H. Öznurhan iki kere soyut isim olmuştur. Bir kere Türk Halk Dili kurallarına göre, bir kere de Arap Dili kurallarına göre. Aşağıda bulunan örneklerde görüldüğü üzere لوغ (lûğ) + her- eklerinin kullanımı belli sayıdaki sözcükle sınırlıdır. Türkçe de olduğu gibi - ی ة hangi bir isme eklenemez. Gündelik kullanımda geçerli lafızlardan 8 bu iki soneki içeren soyut isimlerden bir kısmını sunuyorum: tembellik). (tebbelluğiyye: ت ن ب ل ل وغ ی ة işsizlik). (serserlûğiyye: serserilik, düşkünlük, س ر س ر ل وغ ی ة aptallık). (zumâllûğiyye: boş işlerle uğraşmak, زم ال لوغ ی ة taslamak). (ustâdlûğiyye: üstatlık أس تاد ل وغ ی ة kullanılır). (huvârdelûğiyye: Cömertlik, bazen serserilik için خو ارد ل وغ ی ة aldırmazlık). (duhârlûğiyye: دھ ار ل وغ ی ة Sırf ل غ / ل ق soneklerinin kullanıldığı kelimeleri Iraklıların konuşmalarında çok az buluyoruz: izdiham). (kalebâluğ 9 : kalabalk, ق ل ب ال غ çamurluğu). (çâmurluğ: araba چام ر ل غ kemer). (silâhluğ: altın سلاح ل غ mahfazası). (kavluk: Kur an ve kitap kabı, قول ق (-çi) sonekine mahsus olanlara gelince 10, bu sonek genellikle bir şeye mensubiyeti ifade eder ve iş, sanat, satıcılar, zanaatkarlar ve tacirler için kullanılır. Üzerinde durduğumuz diğer eklerden daha yaygındır. ( çi) ile biten sözcükleri üç gruba ayırdık: A. Birinci Grup 11 : Bu gruba meslek ve zanaat sahipleri ile satıcılar dahil e- dilmiştir. Bunlar, yaptıkları işe göre şöyle ayrılabilirler: 1. Güvenlik işiyle meşgul olanlar: bekçi). (nûbetçî: ن وب ت چي yapan). (Akşamçî: akşamdan gece yarısına kadar bekçilik أك ش م چي yapan). (sabâhçî: sabaha kadar bekçilik صباح چي bekçisi). (musabbahçî: gündüz مصب حچي bekçisi). (pâsvânçî: gece پاس و ان چي bekçisi). (hânçî: han خ ان چي yapan). (çerhaçî: semt sokaklarını dolaşarak bekçilik چرخجي 2. Yiyecek ve içecekle ilgili işleri yapanlar: 8 Mahfûz, Aynı eser, 44, (-çi) sonekinin Türkçe de kullanımı hakkında bilgi için bkz: Downhill, 350, 351.

5 Irak Halk Dilinde Dört Türkçe Son Ek 137 çaycı). (çâyçî: چا چيی paçacı). (pâçaçî: پاچچی satıcısı). ( alavçî: köy pazarı ع ل و چي kebapçı). (kebebçî: ك ب ب چي lavaşçı). (kâheçî: كاھ ھ چي satıcısı). (meyhânçî: meyhaneci, içki م ی خان چي satıcısı). (şekerçî: şekerci, tatlı ش ك ر چي 3. Eşya ve araç işi yapanlar: nalcı). (na lçî: ن ع ل جي ütücü). (ûteçî: أ تچي dümbelekçi). (dunbekçî: د ن ب ك چي satıcısı). (muhaddarçî: yeşillik م خض ر چي mücevherci). (cevherçî: ج و ھر چي eczacı). (ecze çî: أج زأچي satıcısı). (tutunçî: tütün ت ت ن چي mefruşatçı). (dûşemeçî: döşemeci, د وش م چي kalaycı). (mubeyyidçî: tencere, kap beyazlatıcısı, م ب ی ض چي davulcu). (tablçî: طب لچي komisyoncusu). (mutalla çî: gümrük م طل ع چي Bu grup yabancı bazı sözcükler içerir. Örneğin: bisikletçi). (bâysîkilçî: بایسیكلچي sahibi). (mağâzeçî: mağazacı, depo م غ ازه چي 4. Çeşitli hizmetlerde bulunanlar: tellak). (mudellikçî: م د ل ك چي sünnetçi). (mutahhirçî: م طھ ر چي arabacı). ( arbençî: araba sürücüsü, ع ر بن چي pezevenk). (kerhançî: كر خ ن چي kaçakçı). (kaşağçî: ق ش غ چي B. İkinci Grup: Birinci gruptakilerden daha az yaygındır; ama gündelik konuşmalarda kullanılmaktadırlar. Bu grubun sözcükleri davranış, karakter ve hobileri gösterirler. Örneğin: düzenbaz). (sâhteçî: ساخ ت چي hilebaz). (kelekçî: ك ل ك چي (kelleçî: Eski Bağdat ta kırmızı ışıkların bulunduğu lüks bölge olan ك چي ل kellâciye mıntıkasına sıkça gidip gelen). 11 Daha fazla örnek için bkz: Mahfûz, 35, 36; Woodhead ve Beene, 11, 245, 246, 248, 253, 257, 299, 424, 488; ayrıca bkz: el-kerhî, 15, 157, 282, 283, 305, 311, 324, 341, 344, 355, 356, 357, 366, 388, 390.

6 138 S. Masliyeh / H. Öznurhan düşkün). (keyfçî: eğlenceye كیفچي kişi). (mutayyirçî: kuşçu, kuş uçuran م طی ر چي kumarbaz). (kumerçî: ق م ر چي komik). (musannifçî: güldüren, م ص ن ف چي kimse). (nesçî: insanların sevdiği kişi, samimi ن س چي müptelası). (tiryâkçî: tiryak ت ر یاك چي müdavimi). (kehabçî: zampara, randevuevi ك ح ب چي kişi). (bevvâsçî: öpmeyi alışkanlık haline getiren ب و اس چي ayyaş). ( arakçî: rakıcı, ع ر ق چي kavgacı). ( arrâkçî, mu arrakçî: ع ر اك چي / م ع ر ك چي şakacı). (şakaçî, şakâcî, şakâyiçî: ش چي ق / ش ق چيا / ش قای چي dalgın). (dâlğaçî: uykuda düş gören, د الغ چي davacı). (de avçî, de âyeçî: د ع و چي / د ع ای چي Bu grup da İngilizce den geçmiş sözcükler içerir: bahisçisi). (rîsizçî: at yarışı ریسزچي golcü). (gûlçî: گولچي C. Üçüncü Grup: Bu grubun sözcükleri bir derneğe veya kuruma mensup olma, üye olmayı gösterir. Bu gruba ait yalnızca iki sözcük bulduk: üyesi). ( isâbçî: çete عصابچي pehlivan). (zûrhançî: sporcu, ز ورخن چي (-çi) soneki ile sona eren bu kurallı (kıyâsî) sıfatların müzekkerleri de müennesleri de aynı şekilde (- ی ة) eklenerek çoğul yapılırlar: (şakacî) ش چي ق (lağvâçiyye: gevezeler). ل غ وا چی ة geveze) (lağvâçî: ل غ وا چي (şakaçiyye), ش چ ق ی ة (-çi) sonekinin bir sözcüğe eklenmesi, aşağıdaki örneklerde görüldüğü üzere bazen ses değişimine ve/veya sözcükte morfolojik değişime sebep olur: a. İsmin sonundaki (و ى) ve و ) ( seslerinin و) ( sesine dönüşmesi: davacı). (de avçî: د ع و چي dava) (da vâ: د ع و ى kahvehaneci). (kahevçî: kahveci, ق ھ و چي (kahve) ق ھ و ة b. İsmin sonundaki kısa harekenin düşmesi: arabacı). ( arabançî: ع ر ب ن چي araba) ( arabâne: ع ر ب ان ھ meyhaneci). (meyhançî: م ی خ ن چي (meyhâne) م ی خ ان ھ c. Son hecedeki uzatma harfinin düşmesi: bahçeci). (bustençî: bostancı, بس ت چين bahçe) (bustân: bostan, بس ت ان kebapçı). (kebebçî: ك ب ب چي (kebâb) ك باب d. İsmin son hecesindeki uzatma harfinin kısa harekeye dönüşmesi: arabacı). ( arabançî: ع ر ب ن چي araba) ( arabâne: ع ر ب ان ھ eczacı). (ezhançî: أز خ ن چي eczahane) (ezhâne: أز خ ان ھ

7 Irak Halk Dilinde Dört Türkçe Son Ek 139 e. İsmin son hecesindeki kısa harekenin uzun harekeye dönüşmesi: kişi). (lağvâçî: zırvalayan, saçmalayan ل غ وا چي zırvalamak) (lağve: ل غ و ه geveze). (haçvâçî: ح چواچي konuşmak) (haçî: حچي f. Herhangi bir hecenin başka bir heceye veya herhangi bir harekenin başka bir harekeye dönüşmesi: ütücü). (ûteçî: أوت چي ütü) (ûtî: أوت ي dümbelekçi). (dunbekçî: د ن ب ك چي dümbelek) (dunbuk: د ن ب ك Şunlar da, (-çi) sonekinin Irak Arapça sında geniş bir çerçevede kullanıldığını gösterir: a. Kullanımında herhangi bir sınırlama olmaksızın, sadece meslek, zanaat sahipleri veya zanaatlar için kullanılan sıfatların şekillendirilmesine ait lafızlara eklenmesi: ayyaş). (sekrçî: içki müptelası, س ك ر چي (sekr) س ك ر anlatan). (sevâlifçî: hikayeci, hikaye س و ال ف چي (sevâlif) س و ال ف geveze). (haçvâçî: ح چواچي (haçî) حچي komik). (letîfçî: ل ط یف چي (letîf) ل ط یف kimse). (lağveçî, leğavçî, leğvâçî: zırvalayan ل غ و چي / ل غ و چي / ل غ و ا چي (lağve) ل غ و ه b. İsm-i fâile ve ف ع ال veznine 12 eklenmesi: (tayyârçî). ط ی ارچي pilot) (tayyâr: ط ی ار (bevvâsçî). ب و اسچي öpen) (bevvâs: çok ب و اس (me ârikçî). معاركچي kavgacı) ( arrâk: ع ر اك (mucebbirçî). م ج ب ر چي kırık-çıkıkçı) (mucebbir: م ج ب ر (mubertilçî). م ب ر ط ل چي rüşvetçi) (mubertil: م ب ر ط ل (mubeyyidçî). م ب ی ض چي - kalaycı) (mubeyyid: tencere, kap beyazlatıcısı, م ب ی ض (musannifçî). م ص ن ف چي komik) (musannif: şakacı, م ص ن ف Bu sözcüklerin (-çi) sonekini almaya ihtiyaç duymadıklarını belirtmek gerekir; çünkü bunlar ism-i fâil ve ف ع ال (mübâlağa kalıbı) ölçüsündedirler ve her bir sözcük kendi başına istenilen anlamı verir. Daha doğrusu, bu sözcükler iki kere sıfat olmuşlardır. Bir kere Arap Dili kurallarına göre, bir kere de Türkçe kurallarının hükümlerine göre. c. Iraklı halk şâiri Abbûd el-kerhî nin kasidelerinde 13 sıkça gördüğümüz gibi Irak halk şiirlerinde (-çi) ekinin bulunması. düşkünü). (terefçî: eğlenceden hoşlanan, eğlence ت ر ف چي (teref:eğlence) ت ر ف kullanılır). ( atfeçî: çok böbürlenen kişi için kinaye olarak ع ط ف چي ( atfe:) ع ط ف ھ 12 Bazı örnekler için bkz: Woodhead ve Beene, 36, 47, 67, 309, el-kerhî, 279, 282, 305, 324, 335, 357, 358.

8 140 S. Masliyeh / H. Öznurhan olan). (düzensiz, karmaşık halde م ل ت ب ك چي şaşırmış) (multebik: م ل ت ب ك yardımcısı). (kerevçî: köy muhtarının ك ر و چي köy) (kerye: ك ر ی ھ (dümenci). س ك ان چي dümen) (sekkân: س ك ان öfkelenen). (bittihçî: ب ط خ چ ي karpuz) (bittih: بط خ Iraklılar (-çi) sonekinin kullanımının yerine, isimle beraber, aynı anlamı ifade etmek için أبو (ebû 14 ) önekini de kullanırlar: kayıkçı). (ebu l-belem: أبو الب ل م kayık) (belem: ب ل م kebapçı). (ebu l-kebâb: أبو الك باب kebap) (kebâb: ك ب اب çaycı). (ebu l-çây: أبو الچاي çay) (çây: چای kahvehaneci). (ebu l-kahve: kahveci, أبو الق ھو ة (kahve) ق ھ و ة ütücü). (ebu l-ûtî: أبو الا وت ي ütü) (ûtî: أ وت ي kıssacı). (ebu s-sevâlif: hikayeci, أبو الس وال ف hikaye) (sevâlif: س و ال ف أبو الپسوان (ebû) öneki çoğu zaman kurallı (kıyâsî) olmasına rağmen, örneğin أبو (ebu l-pesvân: gece bekçisi) ve أبو الا ك ش م (ebu l-ekşem: akşam bekçisi) denilmesi uygun değildir. d. (-çi) sonekinin Irak atasözlerinde bulunması, onun gündelik kullanımda I- rak Arapça sının ayrılmaz bir parçası olduğunu gösterir. Şunlar bu hususun örnekleridir: (iymençî 15 : yemenici): Aşağılık kimse için kullanılır. Bununla şiddet إیمنچي 1. uygulanarak ve aşağılanarak davranılmaya alışmış, yemen ayakkabısı (yemeni) dışında bir şeyin hizaya getirmediği kimse kastedilir. gibi). (misl meyhâneçî Galata 16 : Galata Meyhanecisi مثل میخانھ چي گلطھ 2. Arkadaşına bir şey verip, sonra verdiğine ortak olan kimse için kullanılır. Galata, İstanbul da bir semttir. (râsu dezgâ mâl îmençîy 17 ). Kafası büyük, zekâsı az راسو دزگا مال إیمنچیي 3. kimse için kullanılır. دزگا (dezgâ: tezgâh) Farsça dır. Yemeni yapan ayakkabıcının deriyi üzerine koyup dövdüğü üç ayaklı, yuvarlak masaya benzeyen bir gereçtir. sahi- (el-mâl li l-mâlçî ve z-zibil li l-hânçî 18 ): Mal, mal المال للمالچي والزبل للخانچي 4. binin, zibil han sahibinindir. Bu, insanların bıraktıklarının, onların ölümünden sonra yasal varislerine dönmesini belirtmek için kullanılır. 2. Beene, önekinin Irak Arapça sında kullanımı hakkında bilgi için bkz: Woodhead ve أبو ed-debbâğ, ed-debbâğ, 406, Musulluların dilindeki atasözleri hakkındaki mülahazalar için: ed-debbâğ, ed-debbâğ, 401.

9 Irak Halk Dilinde Dört Türkçe Son Ek 141 (ebyûmu l-vebâ sirnâ tablçiyye: veba gününde davulcu أبیوم الوبا صرنا طبلچیھ 5. olduk). Bu, kurtuluş ümidi bile olmayacak kadar kötü durumda insanların gündelik işlerine bunun içinde davul çalmak da var yönelmesi için kullanılır. Özetle, diğer üç sonek dışında (-çi) soneki Irak Arapça sında sadece iş, meslek sahipleri, zanaatçılar ve satıcıları göstermekle sınırlı kalmamış, bilakis diğer sözcüklerle de kullanılmıştır.

1. BÖLÜM SAHİH FİİLLER MAZİ FİİL Fiili Mazi iki kısımdır: a) Mazi Malum b) Mazi Meçhul MAZİ MALUM: Mazi malum üç şekil üzere bulunur: gibi. آ ت ب gelir. kalıbında ف ع ل 1) gibi. ع ل م gelir. kalıbında

Detaylı

Durûs Kitabı 1. Cilt Gramer Kuralları. Üç Hareke

Durûs Kitabı 1. Cilt Gramer Kuralları. Üç Hareke ب س م الل ه الر ح ن الر ح ي م Durûs Kitabı 1. Cilt Gramer Kuralları Üç Hareke ا ل ر ك ات الث الث ة Kesra(Esre) - Damme (Ötre) - ف ت ح ة - (Üstün) Fetha ض م ة ك س ر ة (i) (u) (a) Sükûn(Cezm) Şedde - - س

Detaylı

ARAPÇA-III KISA ÖZET KOLAYAOF

ARAPÇA-III KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ARAPÇA-III KISA ÖZET KOLAYAOF 2 Kolayaof.com

Detaylı

باسمه سبحانه وتعالى األسئلة الكالسيكية من كتاب األمثلة EMSİLE SORULARI:

باسمه سبحانه وتعالى األسئلة الكالسيكية من كتاب األمثلة EMSİLE SORULARI: ~ 1 ~ باسمه سبحانه وتعالى İsim : Not :.... األسئلة الكالسيكية من كتاب األمثلة EMSİLE SORULARI: 1) Emsile (أم ث ل ة) nasıl bir kelimedir ve ne demektir? م ف اع لة mufâale kelimesinin cem idir. Misâl kelimesi,

Detaylı

Arapça 4 konu 4. Mukarebe, reca ve şuru fiilleri

Arapça 4 konu 4. Mukarebe, reca ve şuru fiilleri Arapça 4 konu 4 Mukarebe, reca ve şuru fiilleri Öyle demeyelim de başka fiile muhtaç fiiller diyelim isterseniz. Bunlar Türkçede anlam karşılığı olan fakat yapısal karşılığı olmayan fiiller. Bu fiiller

Detaylı

tyayin.com fb.com/tkitap

tyayin.com fb.com/tkitap 2. Dönem konu 7 İşaret isimleri tyayin.com fb.com/tkitap Yakın İçin Kullanılan İşâret İsimleri Cemi(Çoğul) Müsenna(İkil) Müfred(Tekil) ه ذ ا ه ذ ه ه ذ ان - ه ا ت ن - ه ذ ي ن ه ات ي ه ؤال ء هؤ ال ء Bunlar

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR 4O HADIS HER YIL 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Detaylı

Murat eğitim kurumları. Arapça 4 konu 2. İsim ve fiil cümlelerinde olumsuzluk (nefy)

Murat eğitim kurumları. Arapça 4 konu 2. İsim ve fiil cümlelerinde olumsuzluk (nefy) Murat eğitim kurumları Arapça 4 konu 2 İsim ve fiil cümlelerinde olumsuzluk (nefy) İlk önce iyi haber bu konu kolay. Bilmemiz gereken birkaç harfimiz bir de fiilimiz var. Harfler: ال, ل ن, ل م ve.لم ا

Detaylı

AÖF İLAHİYAT ÖNLİSANS PROGRAMI 1. KİTAP ÜNİTE 1. Okuma Parçası. Tercüme

AÖF İLAHİYAT ÖNLİSANS PROGRAMI 1. KİTAP ÜNİTE 1. Okuma Parçası. Tercüme AÖF İLAHİYAT ÖNLİSANS PROGRAMI 1. KİTAP ÜNİTE 1 الجملة CÜMLE Okuma Parçası :.... Tercüme Okul Okul büyüktür. Bahçesi geniştir. Okulun kapıları yüksektir. Sınıfları çoktur. Öğrenciler okula sabah girerler

Detaylı

www.arapcadunyasi.com www.arapcadunyasi.com www.arapcadunyasi.com www.arapcadunyasi.com www.arapcadunyasi.com www.arapcadunyasi.

www.arapcadunyasi.com www.arapcadunyasi.com www.arapcadunyasi.com www.arapcadunyasi.com www.arapcadunyasi.com www.arapcadunyasi. 1.ÜNİTE 2.Aşağıdaki marşı dinle ve tekrar et. HAYDİ ŞARKI SÖYLEYELİM S.11 1.DERS: İsmin ne? 2.DERS: Hayırlı sabahlar (Günaydın) 3.DERS: Nasılsın? HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 1) Arkadaşınla sınıfta tercih edilen

Detaylı

EV SOHBETLERİ DERSLERİ

EV SOHBETLERİ DERSLERİ DERS:17 KONU: TAHARET (MADDÎ-MANEVÎ TEMİZLİK) Bir önceki dersimizde İslâm ın Şartları konusuna başlamıştık. İslâm ın Şartlarını özetledik ve ibadetler konusuna geçeceğimizi ifade etmiştik. İbadetler konusuna

Detaylı

MEKANLAR - toplu halde - www.behcetoloji.com

MEKANLAR - toplu halde - www.behcetoloji.com MEKANLAR - toplu halde - www.behcetoloji.com Bahçe ب ي ت Ev ج ر د ين ة Oda م ن ز ل Ev غ ر ف ة Oda د ار Ev ح ج ر ة Oda م س ك ن Ev ا وض ة Mutfak ع م ار ة Apartman م ط ب خ Lavabo ب ن اء Bina م غ س ل Bodrum

Detaylı

Değişen yeni müfredata göre hazırlamış olduğum 10. sınıf planları ile ilgili uygulama şu şekilde olacaktır :

Değişen yeni müfredata göre hazırlamış olduğum 10. sınıf planları ile ilgili uygulama şu şekilde olacaktır : Değerli Öğretmen arkadaşlarım, Değişen yeni müfredata göre hazırlamış olduğum 10. sınıf planları ile ilgili uygulama şu şekilde olacaktır : Yeni müfredata göre bazı üniteler kaldırılmıştır. Buna göre üniteler

Detaylı

Bayram hutbesi nasıl okunur? - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh - Kişisel Bilgi Sitesi

Bayram hutbesi nasıl okunur? - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh - Kişisel Bilgi Sitesi Allâhu Ekber Allâhu Ekber Allâhu Ekber Allâhu Ekber Lâ ilâhe illallâhü vallâhü Ekber. Allâhu Ekber ve lillâhil'hamd, Allâhu Ekberu kebiiraa velhamdülillahi kesiiraa ve sübhaanallaahi bükratev ve esıila

Detaylı

Değişen yeni müfredata göre hazırlamış olduğum 10. sınıf planları ile ilgili uygulama şu şekilde olacaktır :

Değişen yeni müfredata göre hazırlamış olduğum 10. sınıf planları ile ilgili uygulama şu şekilde olacaktır : Değerli Öğretmen arkadaşlarım, Değişen yeni müfredata göre hazırlamış olduğum 10. sınıf planları ile ilgili uygulama şu şekilde olacaktır : Yeni müfredata göre bazı üniteler kaldırılmıştır. Buna göre üniteler

Detaylı

ع ن أ ن س ر ض ى االله ع ن ھ ع ن الن ب ي ص ل ى االله ع ل ی ھ و س ل م ق ال :» ث لاث م ن ك ن ف یھ و ج د ب ھ ن ح لا و ة الا ی م ان م ن ك ان االله

ع ن أ ن س ر ض ى االله ع ن ھ ع ن الن ب ي ص ل ى االله ع ل ی ھ و س ل م ق ال :» ث لاث م ن ك ن ف یھ و ج د ب ھ ن ح لا و ة الا ی م ان م ن ك ان االله SAKARYA İL MÜFTÜLÜĞÜ 2013 YILI KUTLU DOĞUM HAFTASI KUR AN KURSU ÖĞRETİCİLERİ VE DİN GÖREVLİLERİ ARASI 60 HADİS METİN VE MEALİ EZBERLEME YARIŞMASI HADİSLERİ 4 3 2 1 ع ن أ ن س ر ض ى االله ع ن ھ ع ن الن ب

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR 4O HADIS HER YIL 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Detaylı

لا حرج من قضاء رمضان ا صف ا اk من شعبان

لا حرج من قضاء رمضان ا صف ا اk من شعبان Ramazan ayından kalan kaza orucunu, Şaban ayının ikinci yarısında tutmakta bir sakınca yoktur لا حرج من قضاء رمضان ا صف ا اk من شعبان ] تر [ Türkçe Turkish Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed

Detaylı

HADİS-İ ŞİBLÎ GERÇEK HAC NASIL YAPILIR? Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla

HADİS-İ ŞİBLÎ GERÇEK HAC NASIL YAPILIR? Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HADİS-İ ŞİBLÎ GERÇEK HAC NASIL YAPILIR? Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla Hac nidası, her yıl Müslümanlar arasında coşku ve heyecan oluşturan İbrahim-i Halil in (a.s) davetidir. Ayrıca onları, Lebbeyk

Detaylı

ÜNLÜLER BÜYÜK ÜNLÜ UYUMU. Türkçe bir sözcükte kalın ünlülerden sonra kalın, ince ünlülerden sonra ince ünlülerin gelmesine büyük ünlü uyumu denir.

ÜNLÜLER BÜYÜK ÜNLÜ UYUMU. Türkçe bir sözcükte kalın ünlülerden sonra kalın, ince ünlülerden sonra ince ünlülerin gelmesine büyük ünlü uyumu denir. ÜNLÜLER 1 Türkçe de sekiz ünlü harf vardır: A, E, I, Í, O, Ö, U, Ü DÜZ GENÍŞ Geniş dar geniş dar KALIN A I O U ÍNCE E Í Ö Ü BÜYÜK ÜNLÜ UYUMU Türkçe bir sözcükte kalın ünlülerden sonra kalın, ince ünlülerden

Detaylı

CÜMLE ÇEŞİTLERİ. Buna yükleminin türüne göre de denebilir. Çünkü cümleyi yüklemine göre incelerken yüklemi oluşturan sözcüklerin türüne bakılır.

CÜMLE ÇEŞİTLERİ. Buna yükleminin türüne göre de denebilir. Çünkü cümleyi yüklemine göre incelerken yüklemi oluşturan sözcüklerin türüne bakılır. CÜMLE ÇEŞİTLERİ Cümleler, kendini oluşturan sözcüklerin anlamlarına, cümlede bulundukları yerlere, türlerine göre değişik özellikler gösterir. İşte bu özelliklere göre cümleler değişik gruplar altında

Detaylı

ARAPÇA ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI İLKÖĞRETİM YAZARLAR. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Kılay ARAZ Selahattin DEMİRCİ Murat DEMİR

ARAPÇA ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI İLKÖĞRETİM YAZARLAR. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Kılay ARAZ Selahattin DEMİRCİ Murat DEMİR İLKÖĞRETİM 6 ARAPÇA ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI YAZARLAR Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Kılay ARAZ Selahattin DEMİRCİ Murat DEMİR DEVLET KİTAPLARI BİRİNCİ BASKI.. 2015 GIRIS CK.indd 1 12.02.2015 09:56:38 MİLLÎ EĞİTİM

Detaylı

Bismillahirrahmanirrahiym Elhamdü lillahi Rabbil Alemiyn, Vessalatü vesselamu ala Rasülina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmeiyn.

Bismillahirrahmanirrahiym Elhamdü lillahi Rabbil Alemiyn, Vessalatü vesselamu ala Rasülina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmeiyn. ŞERHUL EMSİLE Bismillahirrahmanirrahiym Elhamdü lillahi Rabbil Alemiyn, Vessalatü vesselamu ala Rasülina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmeiyn. Kaynaklarda, Hz.İmam Aliyyül Mürteza (kv) efendimizin

Detaylı

FAİZ VE ZARARLARI Bünyamin OKUMUŞ I-Konunun Planı II- Konunun Açılışı ve işlenişi

FAİZ VE ZARARLARI Bünyamin OKUMUŞ I-Konunun Planı II- Konunun Açılışı ve işlenişi FAİZ VE ZARARLARI Bünyamin OKUMUŞ I-Konunun Planı A-Faizin Haram kılınması 1-Faizin haram kılınmasının sebepleri 2-Faizin tarifi a-riba ve Tefecilik b-riba ve Ticaret B-Sosyal adalet açısından faiz 1-Ferdi

Detaylı

Dînî yükümlülük bakımından orucun kısımları. Muhammed b. Salih el-useymîn

Dînî yükümlülük bakımından orucun kısımları. Muhammed b. Salih el-useymîn Dînî yükümlülük bakımından orucun kısımları [ ثريك Turkish ] Türkçe Muhammed b. Salih el-useymîn Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2012-1433 أكسام احلكم اتللكييف للصيام «باللغة الرتكية»

Detaylı

TECVİD Lügat manası; Güzel yapmaktır.

TECVİD Lügat manası; Güzel yapmaktır. TECVİD TECVİD Lügat manası; Güzel yapmaktır. Peygamberimiz(sav): Allah Kur an ı indirildiği gibi okuyanı sever. buyurarak bu tarz okuyuşu teşvik etmiştir. Kur an-ı Kerim de Allah; Kuranı açık açık, tane

Detaylı

ADIM ADIM KUR A DĐLĐ DE ÖR EK SAYFALAR

ADIM ADIM KUR A DĐLĐ DE ÖR EK SAYFALAR ADIM ADIM KUR A DĐLĐ DE ÖR EK SAYFALAR ARAPÇA CÜMLE KURULUŞU U OLUŞTURA U SURLAR Arapça da bir kelime ya isim, ya fiil ya da harftir. Đsim, fiil ve harflerin bir mana oluşturacak şekilde bir araya gelmesiyle

Detaylı

.. Özel Eğitim Uygulama Merkezi. Kaba Değerlendirme Formu

.. Özel Eğitim Uygulama Merkezi. Kaba Değerlendirme Formu .. Özel Eğitim Uygulama Merkezi Kaba Değerlendirme Formu Öğrenci Adı-Soyadı: Değerlendirme Tarihi: Sınıfı: Değerlendiren: AMAÇLAR +/- AÇIKLAMA 1. Ellerini yıkar. 2. Ellerini kurular. 3. Yüzünü yıkar. 4.

Detaylı

Damla Yayın Nu: Editör Mehmet DO RU. Dil Uzman lyas DİRİN. Görsel Tasar m Uzman Cem ÇERİ. Program Gelifltirme Uzman Yusuf SARIGÜNEY

Damla Yayın Nu: Editör Mehmet DO RU. Dil Uzman lyas DİRİN. Görsel Tasar m Uzman Cem ÇERİ. Program Gelifltirme Uzman Yusuf SARIGÜNEY ا ب ع ق ظ ل ز ك İMAM HATİP LİSELERİ MESLEKİ ARAPÇA 9 Öğrenci Çalışma Kitabı ج ن 9 ل ث ان و ي ات ال ئ م ة و ال خ ط باء ا لل غ ة ال ع ر ب ي ة ك ت اب الت د ر يب ات Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye

Detaylı

MARDİN MÜFTÜLÜĞÜ 2013 YAZ KUR AN KURSU HADİS YARIŞMASI HADİS VE TERCEMELERİ

MARDİN MÜFTÜLÜĞÜ 2013 YAZ KUR AN KURSU HADİS YARIŞMASI HADİS VE TERCEMELERİ MARDİN MÜFTÜLÜĞÜ 2013 YAZ KUR AN KURSU HADİS YARIŞMASI HADİS VE TERCEMELERİ ق ال ر س ول اهلل ص ل ى اهلل ع ل ي ه و س ل م : Resûlullah (S.A.V) Buyurdular ki: 10»إ ن م ا ا ل ع م ال ب الن ي ات و إ ن م ا ل

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ. : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 : abulut@fsm.edu.tr

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ. : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 : abulut@fsm.edu.tr AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Ali Bulut İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (01) 51 81 00 Mail : abulut@fsm.edu.tr. Doğum - Tarihi : 1.0.1973

Detaylı

Ders Adı : OSMANLI TÜRKÇESİ II Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5. Ders Bilgileri. Genel Bilgiler

Ders Adı : OSMANLI TÜRKÇESİ II Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5. Ders Bilgileri. Genel Bilgiler Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : OSMANLI TÜRKÇESİ II Ders No : 000010 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

OHRİLİ SİNANUDDİN YUSUF ÇELEBİ NİN ARAPÇA VAKFİYESİNİN DİL VE BELAGAT AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 1

OHRİLİ SİNANUDDİN YUSUF ÇELEBİ NİN ARAPÇA VAKFİYESİNİN DİL VE BELAGAT AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 1 International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS) August 2015 : Special Issue 4 ISSN : 2148-1148 Doi : 10.14486/IJSCS381 OHRİLİ SİNANUDDİN YUSUF ÇELEBİ NİN ARAPÇA VAKFİYESİNİN DİL VE BELAGAT

Detaylı

İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali

İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali Aşağıda verilen isimleri örnekteki gibi tamamlayınız. Örnek: Ayakkabı--------uç : Ayakkabının ucu İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali Kalem sap Çanta renk Araba boya Masa kenar Deniz mavi Rüzgar şiddet

Detaylı

ب س م الل ھ الر ح م ان الر ح ی م

ب س م الل ھ الر ح م ان الر ح ی م ARAPÇA DİLBİLGİSİ 1 Yolyordam Anasayfa -ÖNEMLİ: Bu pdf dosyasını Dosyalar ve sunular bölümünden word dosyası olarak da indirebilirsiniz. ب س م الل ھ الر ح م ان الر ح ی م Allah(cc) a Sonsuz Hamd ü Sena

Detaylı

Ne kadar kötü ب ئ س Temel-esas. Alçattı-küçük

Ne kadar kötü ب ئ س Temel-esas. Alçattı-küçük اب ت ل ى İmtihan etti أ ت م Tamamladı ذ ر ي ة Zürriyet-nesil إ م ام ا Önder م ث اب ة Sevap-dönüş yeri ي ن ال Ulaşıyor أ م ن ا Emniyet yeri م ص ل ى Namazgâh ط ه ر Temizle طمائ ف ي Taife Kendini ibadete

Detaylı

Ders :24 Konu: ASABİYYET, IRKÇILIK ve İSLAM DAKİ YERSİZLİĞİ

Ders :24 Konu: ASABİYYET, IRKÇILIK ve İSLAM DAKİ YERSİZLİĞİ Ders :24 Konu: ASABİYYET, IRKÇILIK ve İSLAM DAKİ YERSİZLİĞİ İslam dini insanların aynı kökten geldiğini bildirdikten sonra, birbirinden uzaklaşarak kabileler, kavimler, ırklar oluşturan insanoğlunun, bu

Detaylı

Ders 1-5 Tekrar. Rab, efendi. Alem, dünya ه ذا

Ders 1-5 Tekrar. Rab, efendi. Alem, dünya ه ذا Ders 1-5 Tekrar Kelime: Đsim, fiil, harf. Đsim: Varlıkları gösteren kelimelerdir. Sıfatlar dilbilgisi bakımından isim sayılır. Đsimler şahıslara göre çekilirler. Ben Bu Zeyd Darbe, vuruş Temiz, güzel Rab,

Detaylı

KUR AN-I KERİMİ ÖĞRENMENİN (OKUMANIN) FAZİLETİ HAKKINDA HADİS-İ ŞERİFLER

KUR AN-I KERİMİ ÖĞRENMENİN (OKUMANIN) FAZİLETİ HAKKINDA HADİS-İ ŞERİFLER AD SOYAD: KUR AN-I KERİMİ ÖĞRENMENİN (OKUMANIN) FAZİLETİ HAKKINDA HADİS-İ ŞERİFLER PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.V) BUYURUYORLAR Kİ; 1) Sizin en hayırlılarınız Kur an-ı öğrenen ve öğretenlerinizdir. ( BUHÂRÎ

Detaylı

Fatiha süresi-dil Yönünden İnceleme

Fatiha süresi-dil Yönünden İnceleme م م ب Fatiha süresi-dil Yönünden İnceleme Video olarak bak Önemli not :Bu yazı, şaz kıraatler içerir.bu yüzden kendi bildiğiniz şekilde Kur an ı okumaya devam ediniz. ا رل س م ب ا رل ح بي م ب س بي ه للا

Detaylı

Büyük Ünlü Uyumu (Kalınlık-İncelik Uyumu)

Büyük Ünlü Uyumu (Kalınlık-İncelik Uyumu) Büyük Ünlü Uyumu (Kalınlık-İncelik Uyumu) Türkçede 8 tane ünlü harfin 4 tanesi kalın, 4 tanesi ince ünlüdür. Büyük ünlü uyumu bir kelimedeki ünlü harflerin ince veya kalın olmasıyla ilgilidir. Kalın Ünlüler:

Detaylı

5.SINIF TÜRKÇE (GENEL DEĞERLENDİRME TESTİ) almıştır?

5.SINIF TÜRKÇE (GENEL DEĞERLENDİRME TESTİ) almıştır? 5.SINIF TÜRKÇE (GENEL DEĞERLENDİRME TESTİ) Öğle üstü bir cip gelip obanın çadırları önünde durdu. Çocuklar hemen çevresinde toplaştılar. Cipten önce veteriner, sonrada kaymakam indi. Obanın yaşlıları hemen

Detaylı

yeni kelimeler أ bu yükseklikte ا خ ح karşımızda ا غ بساد manzara, görüntü, görünüş Galata yardım ediyor özgürlük meydanı Haliç ث ؾ onun üstünde

yeni kelimeler أ bu yükseklikte ا خ ح karşımızda ا غ بساد manzara, görüntü, görünüş Galata yardım ediyor özgürlük meydanı Haliç ث ؾ onun üstünde ders Atmışbeşinci ا ذ سط خ غخ عز )65( Kule ثشج Galata غالرب zannetmiyorum ب و ذ ثفى ش edat أ bu yükseklikte ث بدا االسر ف بع yükseklik االسر ف بع minareler ا آر diyorlar ث م minare ئز خ سفظ korusun yardım

Detaylı

ARAPÇA YAZMA ESERLERİN DİZGİSİNDE TAKİP EDİLECEK YAZIM KURALLARI

ARAPÇA YAZMA ESERLERİN DİZGİSİNDE TAKİP EDİLECEK YAZIM KURALLARI ARAPÇA YAZMA ESERLERİN DİZGİSİNDE TAKİP EDİLECEK YAZIM KURALLARI 1. Âyetlerin yazımında Resm-i Osmânî esas alınacaktır. Diğer metinlerde ise güncel Arapça imlâ kurallarına riâyet edilecek, ancak özel imlâsını

Detaylı

OKULUMUZUN SESİ ***DEĞERLERİMİZ*** Zübeyde Hanım Huzurevi nden Misafirlerimiz Geldi

OKULUMUZUN SESİ ***DEĞERLERİMİZ*** Zübeyde Hanım Huzurevi nden Misafirlerimiz Geldi ***DEĞERLERİMİZ*** Zübeyde Hanım Huzurevi nden Misafirlerimiz Geldi Okulumuza gelen Zübeyde Hanım Huzurevi sakinlerini Şehri SEVER öğretmenimizin 3/G sınıfının Al Yazmalım gösterisi ve Mehmet TÜRKER öğretmenimizin

Detaylı

İNGİLİZCE KURSLARI İÇİN KAYIT KABUL FORMU

İNGİLİZCE KURSLARI İÇİN KAYIT KABUL FORMU İNGİLİZCE KURSLARI İÇİN KAYIT KABUL FORMU ARAPÇA KURSLARI İÇİN KAYIT KABUL FORMU ÇİNCE KURSLARI İÇİN KAYIT KABUL FORMU Genel Çince Genel Çince RUSÇA KURSLARI İÇİN KAYIT KABUL FORMU ALMANCA KURSLARI İÇİN

Detaylı

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAP DİLİ VE EDEBİYATI I İLH 103 1 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

ÜNİTE 14 ŞEKİL BİLGİSİ-II YAPIM EKLERİ. TÜRK DİLİ Okt. Aslıhan AYTAÇ İÇİNDEKİLER HEDEFLER. Çekim Ekleri İsim Çekim Ekleri Fiil Çekim Ekleri

ÜNİTE 14 ŞEKİL BİLGİSİ-II YAPIM EKLERİ. TÜRK DİLİ Okt. Aslıhan AYTAÇ İÇİNDEKİLER HEDEFLER. Çekim Ekleri İsim Çekim Ekleri Fiil Çekim Ekleri ŞEKİL BİLGİSİ-II YAPIM EKLERİ İÇİNDEKİLER BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Çekim Ekleri İsim Çekim Ekleri Fiil Çekim Ekleri HEDEFLER TÜRK DİLİ Okt. Aslıhan AYTAÇ Bu üniteyi çalıştıktan sonra;

Detaylı

KADINA ARKADAN YANAŞMANIN HÜKMÜ

KADINA ARKADAN YANAŞMANIN HÜKMÜ 76 KADINA ARKADAN YANAŞMANIN HÜKMÜ Kadına dübüründen yanaşmak haramdır. Dolayısıyla erkeğin kadına dübüründen yanaşması haram olup bazı imamlar bunu zina olarak değerlendirmişlerdir. Her ne kadar livata

Detaylı

Kur an Kelimelerinin %80 i. (Kolay ezberleme için Sınıflandırılmış kelime listesi)

Kur an Kelimelerinin %80 i. (Kolay ezberleme için Sınıflandırılmış kelime listesi) ALLAH (C.C.) ın adıyla Kur an Kelimelerinin %80 i (Kolay ezberleme için Sınıflandırılmış kelime listesi) Derleyen Dr. Abdülaziz Abdulrahim Rahmân ve Rahîm Allah'ın adıyla ÖNSÖZ Övgü yalnızca Allah a aittir,

Detaylı

Kur an-ı Kerim I. Hafta 2 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ. Yrd.Doç.Dr. Alican DAĞDEVİREN

Kur an-ı Kerim I. Hafta 2 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ. Yrd.Doç.Dr. Alican DAĞDEVİREN SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Kur an-ı Kerim I Hafta 2 Yrd.Doç.Dr. Alican DAĞDEVİREN Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak hazırlanan

Detaylı

Dinler Arası DİYALOG BU (TÜRK) MİLLETİNİ HRİSTİYAN EDECEĞİZ! İSLAMI YERYÜZÜNDEN SİLECEĞİZ! diyenlerin BİR MİSYONERLİK ÇALIŞMASI. Dinler Arası DİYALOG

Dinler Arası DİYALOG BU (TÜRK) MİLLETİNİ HRİSTİYAN EDECEĞİZ! İSLAMI YERYÜZÜNDEN SİLECEĞİZ! diyenlerin BİR MİSYONERLİK ÇALIŞMASI. Dinler Arası DİYALOG BU (TÜRK) MİLLETİNİ HRİSTİYAN EDECEĞİZ! İSLAMI YERYÜZÜNDEN SİLECEĞİZ! diyenlerin BİR MİSYONERLİK ÇALIŞMASI Dinler Arası DİYALOG Bu yazımda, bizi yani Din-i Mübin-i İslamı bekleyen çok büyük bir tehlikeden

Detaylı

Kur ân-ı Kerîm den İçinde Hitabı Geçen Ayetler 2/Bakara 104: 2/Bakara 153: 2/Bakara 172 2/Bakara 178 2/Bakara 183

Kur ân-ı Kerîm den İçinde Hitabı Geçen Ayetler 2/Bakara 104: 2/Bakara 153: 2/Bakara 172 2/Bakara 178 2/Bakara 183 Page 1 of 23 Kur ân-ı Kerîm den İçinde ي ا ا ي ه ا ال ذ ين ا م ن وا Hitabı Geçen Ayetler 2/Bakara 104: Ey iman edenler! (Peygamber e) Râ inâ (bizi gözet/güt) demeyin; (bize bak anlamında) Unzurnâ deyin

Detaylı

TESLİMİYET KAHRAMANI ÜMMÜ SÜLEYM BİNT MİLHÂN (Radıyallahu anha)

TESLİMİYET KAHRAMANI ÜMMÜ SÜLEYM BİNT MİLHÂN (Radıyallahu anha) 1 TESLİMİYET KAHRAMANI ÜMMÜ SÜLEYM BİNT MİLHÂN (Radıyallahu anha) Rümeysâ bint Milhân b. Halid el-ensâriyye el-hazreciyye Babası Milhân b. Halid dir. Annesi Müleyke bint Mâlik b. Adî dir. Neccar oğullarındandır.

Detaylı

Kur an Okuma ve Tecvid Bilgisi Test Soruları

Kur an Okuma ve Tecvid Bilgisi Test Soruları 1 Kur an Okuma ve Tecvid Bilgisi Test Soruları 1. Kur an okuyan kimsenin, Kıraatini lahni celi den kurtaracak kadar Kur an-ı Tecvid üzere okumasının hükmü.? a) Vacip b) Sünnet c) Farz-ı Kifaye d) Farz-

Detaylı

MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun MAYIS AYLIK PLAN. 11 Eylül 2013. eğiten kitap

MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun MAYIS AYLIK PLAN. 11 Eylül 2013. eğiten kitap 5 MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun AYLIK PLAN eğiten kitap 11 Eylül 2013 i MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI...OKULU AYLIK EĞİTİM PLANI Tarih :... Yaş Grubu :... Öğretmen Adı :... AYLAR KAZANIM VE GÖSTERGELER

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Sayı : 54 Tarih : 03.01.2013 Toplantıda Bulunanlar : 1. Prof. Dr. Salih Sabri YAVUZ, Müdür 2. Doç. Dr.

Detaylı

KUR AN-I KERIM DE EN SIK GEÇEN 500 KELIME

KUR AN-I KERIM DE EN SIK GEÇEN 500 KELIME KUR AN-I KERIM DE EN SIK GEÇEN 500 KELIME (Dilimizde olmayan 275 kelime) (Kuran Kelimelerininin %80 i) Konularına Göre Kelimeler Temel Dilbilgisi Notları Örnek Ayet Çözümlemeleri www.ilimtalibi.com info@ilimtalibi.com

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

Kur an Kelimelerinin %80 i. (Kolay ezberleme için Sınıflandırılmış kelime listesi)

Kur an Kelimelerinin %80 i. (Kolay ezberleme için Sınıflandırılmış kelime listesi) ALLAH (C.C.) ın adıyla Kur an Kelimelerinin %80 i (Kolay ezberleme için Sınıflandırılmış kelime listesi) Derleyen Dr. Abdülaziz Abdulrahim (Yeni kursları görmek için: Kur an ı Anlamak kolay yolu: www.understandquran.com

Detaylı

ADÂB-I MUÂŞERET VE GÖRGÜ KURALLARI

ADÂB-I MUÂŞERET VE GÖRGÜ KURALLARI ADÂB-I MUÂŞERET VE GÖRGÜ KURALLARI Âdâb-ı muâşeret, insana toplum içerisinde yaşamak için gerekli olan nezaket kurallarını öğreten, insani ilişkilerde uyulacak şekil ve ölçüleri ortaya koyan ve şahsı toplum

Detaylı

Zazaca nın sekizinci ünlüsü é (kapalı e), tarihsel ve sesbilimsel olarak Zaza dilinde önemli bir yere

Zazaca nın sekizinci ünlüsü é (kapalı e), tarihsel ve sesbilimsel olarak Zaza dilinde önemli bir yere É Harfinin Kullanımı Üzerine Açıklayıcı Bilgiler Zazaca nın sekizinci ünlüsü é (kapalı e), tarihsel ve sesbilimsel olarak Zaza dilinde önemli bir yere sahiptir. Onun içinde yazılı metinlerde bu harfi doğru

Detaylı

Türkçe ve Arapçada Sessiz Harfler Karşılaştırma Çalışması

Türkçe ve Arapçada Sessiz Harfler Karşılaştırma Çalışması Abstract Türkçe ve Arapçada Sessiz Harfler Karşılaştırma Çalışması الباحثة : هدى حسن This is an abstract of a thesis entitled A contrastive study of Turkish and Arabic consonants. In fact, languages have

Detaylı

Kur an-ı Kerim I. Hafta 9 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ. Yrd.Doç.Dr. Alican DAĞDEVİREN

Kur an-ı Kerim I. Hafta 9 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ. Yrd.Doç.Dr. Alican DAĞDEVİREN SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Kur an-ı Kerim I Hafta 9 Yrd.Doç.Dr. Alican DAĞDEVİREN Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak hazırlanan

Detaylı

Değerlendirme Sınavı 2-5. Sınıf CEVAP ANAHTARI

Değerlendirme Sınavı 2-5. Sınıf CEVAP ANAHTARI Değerlendirme Sınavı 2-5. Sınıf Türkçe C C B B A D B D A C A B A C D Matematik C D B D A D C A A D D C B A B Fen Bilimleri C D A B B C A D B C C D A D B Sosyal Bilgiler D C A C B A C D B B D D A B B İngilizce

Detaylı

SALÂT I NÛR VE TERCÜMESİ

SALÂT I NÛR VE TERCÜMESİ SALÂT I NÛR VE TERCÜMESİ İbnü l Arabî (1165 1240) Hazırlayan İhramcızâde Hacı İsmail Hakkı ALTUNTAŞ BİR KÜLTÜR HİZMETİDİR PARA İLE SATILMAZ İSBN: ismailhakkialtuntas@gmail.com http://ismailhakkialtuntas.com

Detaylı

MÜRTED HADDİ (İSLÂM'DAN DÖNME)

MÜRTED HADDİ (İSLÂM'DAN DÖNME) 152 MÜRTED HADDİ (İSLÂM'DAN DÖNME) Mürted, İslâm dininden küfre dönen kimse demektir. Erkek olsun kadın olsun İslâm dininden dönen kimse, akıllı ve buluğa ermiş ise İslâm'a dönmesi için üç kere çağrılır

Detaylı

FUAR RAPORU HvacExpo Dünya pazarındaki yenilikleri Irak ın Ticaret Merkezi Erbil de, sektör profesyonelleriyle buluşturdu...

FUAR RAPORU HvacExpo Dünya pazarındaki yenilikleri Irak ın Ticaret Merkezi Erbil de, sektör profesyonelleriyle buluşturdu... FUAR RAPORU HvacExpo Dünya pazarındaki yenilikleri Irak ın Ticaret Merkezi Erbil de, sektör profesyonelleriyle buluşturdu... Fuar açılışına Katılan Yetkililer; Kuzey Irak Planlama Bakanı Sayın Ali Osman

Detaylı

ERBIL-IRAQ ULUSLARARASI SÜS BİTKİLERİ VE PEYZAJ FUARI 30 MAYIS02 HAZİRAN FUAR RAPORU. www.iraqflowerexpo.com info@iraqflowerexpo.

ERBIL-IRAQ ULUSLARARASI SÜS BİTKİLERİ VE PEYZAJ FUARI 30 MAYIS02 HAZİRAN FUAR RAPORU. www.iraqflowerexpo.com info@iraqflowerexpo. ERBIL-IRAQ ULUSLARARASI SÜS BİTKİLERİ VE PEYZAJ FUARI 30 MAYIS02 HAZİRAN 2013 FUAR RAPORU ULUSLARARASI FLOWEREXPO, 30 May-02 Haziran 2013 tarihleri arasında Erbil Uluslararası Fuar Alanı`nda ziyaretçileri

Detaylı

ARAP DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI

ARAP DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI 1. SINIF/ 1. YARIYIL YDI101 YDA101 Temel Yabancı Dil (İngilizce) ( Basic Foreign Language (English) ) Temel Yabancı Dil (Almanca) ( Basic Foreign Language (German) ) 4 0 4 4 1 1 YDF101 Temel Yabancı Dil

Detaylı

Zeynep in Günlüğü. Hikaye Yazarı Sevinç DOĞAN ( Türkçe Öğretmeni ) Fatma BAŞA. Kapak Tasarımı ve Sayfa Tasarımı Ahmet ŞAMLI

Zeynep in Günlüğü. Hikaye Yazarı Sevinç DOĞAN ( Türkçe Öğretmeni ) Fatma BAŞA. Kapak Tasarımı ve Sayfa Tasarımı Ahmet ŞAMLI Hikaye Yazarı Sevinç DOĞAN ( Türkçe Öğretmeni ) İmtiyaz Sahibi Adına Ramazan BALCI Okul Müdürü Fatma BAŞA ( Özel Eğitim Öğretmeni ) Kapak Tasarımı ve Sayfa Tasarımı Ahmet ŞAMLI ( Görsel Sanatlar Öğretmeni

Detaylı

1. Hangisinin zıt anlamlısı yoktur? A) iyi B) savaş C) ağaç D) yoksul

1. Hangisinin zıt anlamlısı yoktur? A) iyi B) savaş C) ağaç D) yoksul 1. Hangisinin zıt anlamlısı yoktur? A) iyi B) savaş C) ağaç D) yoksul 2. Hangi seçenekte deyim yoktur? A) Boyu uzun aklı kısa olmak B) Boy fukarası olma C) Boyu posu yerinde olma D) Boyu uzasın diye süt

Detaylı

ي ش اه د Dayı ل خ ا Hatıra, Anı Bu ikisi. لي س لك ب ي ت Nine

ي ش اه د Dayı ل خ ا Hatıra, Anı Bu ikisi. لي س لك ب ي ت Nine 10. SINIF KELĐMELER SAYFA 27-35 Soy ağacı Aile kütüğü Öğreniyor, Okuyor الش ج ر ة ا لع اي ل ي ة Polis ي د ر س Öğreniyor, Okuyor Bilgisayar ش ر ط ي Polis Meslek ح اس وب Bilgisayar م ه ن ة Meslek Bilgisayar

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI. IRAK İŞ ve İNCELEME GEZİSİ RAPORU 29-30 HAZİRAN 2010. Hazırlayan: Reşat Uğur Karacan Dış Ekonomik İlişkiler Müdürlüğü - Uzman

İZMİR TİCARET ODASI. IRAK İŞ ve İNCELEME GEZİSİ RAPORU 29-30 HAZİRAN 2010. Hazırlayan: Reşat Uğur Karacan Dış Ekonomik İlişkiler Müdürlüğü - Uzman İZMİR TİCARET ODASI IRAK İŞ ve İNCELEME GEZİSİ RAPORU 29-30 HAZİRAN 2010 Hazırlayan: Reşat Uğur Karacan Dış Ekonomik İlişkiler Müdürlüğü - Uzman Dış Ticaretten sorumlu Devlet Bakanı Sayın Zafer Çağlayan

Detaylı

Konuya giriş için Arap Dili nde " ال " nin kullanıldığı yerleri hatırlayalım:

Konuya giriş için Arap Dili nde  ال  nin kullanıldığı yerleri hatırlayalım: Konuya giriş için Arap Dili nde " ال " nin kullanıldığı yerleri hatırlayalım: " ال " الناهية 1- YASAKLAMA LE si Karşımızdaki veya 3. şahıslardan bir şeyi yapmamasını talep etmektir. Müzari fiilin başına

Detaylı

İSLÂM DA CEZA SİSTEMİ HATA İLE ÖLDÜRME

İSLÂM DA CEZA SİSTEMİ HATA İLE ÖLDÜRME 190 HATA İLE ÖLDÜRME Hata ile öldürme iki kısma ayrılır: 1- Öldürülen kimsenin isabet alması istenmemesine rağmen ona isabet etmesi ve onu öldürmesidir. Bir ava atış yapılırken bir insana isabet etmesi

Detaylı

TÜRK DİLİ I DERSİ UZAKTAN EĞİTİM DERS SUNULARI. 6.Hafta

TÜRK DİLİ I DERSİ UZAKTAN EĞİTİM DERS SUNULARI. 6.Hafta TÜRK DİLİ I DERSİ UZAKTAN EĞİTİM DERS SUNULARI 6.Hafta SES BİLGİSİ Bir dilin seslerini, boğumlanma noktalarını, boğumlanma özellikleri inceleyen dil bilimi kolu ses bilgisidir. Harf, sesin yazıdaki işaretidir.

Detaylı

ŞEKİL KAVRAMI TEMA ÇALIŞMALARIMIZ KAVRAMLAR RENK KAVRAMI SAYI KAVRAMI SES KAVRAMI ÖZEL BİLGİ İLKÖĞRETİM OKULU ANASINIFI

ŞEKİL KAVRAMI TEMA ÇALIŞMALARIMIZ KAVRAMLAR RENK KAVRAMI SAYI KAVRAMI SES KAVRAMI ÖZEL BİLGİ İLKÖĞRETİM OKULU ANASINIFI ÖZEL BİLGİ İLKÖĞRETİM OKULU ANASINIFI 1 31 MART TEMA ÇALIŞMALARIMIZ Merakla ve sabırsızlıkla ilkbaharı bekliyoruz..gelir umuduyla.. Bu ay temamız İlkbahar.. Kışı gördük, iliklerimize kadar yaşadık aylardır..

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

1 Bu bölüm Din İleri Yüksek Kurulu Uzmanı Bahattin AKBAŞ tarafından kaleme alınmıştır.

1 Bu bölüm Din İleri Yüksek Kurulu Uzmanı Bahattin AKBAŞ tarafından kaleme alınmıştır. 416 HELAK EDİLEN KAVİMLER VE HELAK SEBEPLERİ 1 Yüce Allah, yaratılmışların en şereflisi olan insana akıl ve irade vermiş ve bunun sonucunda ona bir takım sorumluluklar yüklemiştir. Bu sorumlulukları yerine

Detaylı

Kur an-ı Kerim I. Hafta 10 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ. Yrd.Doç.Dr. Alican DAĞDEVİREN

Kur an-ı Kerim I. Hafta 10 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ. Yrd.Doç.Dr. Alican DAĞDEVİREN SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Kur an-ı Kerim I Hafta 10 Yrd.Doç.Dr. Alican DAĞDEVİREN Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak hazırlanan

Detaylı

5. SINIF TÜRKÇE KELİME TÜRLERİ TESTİ. A) Ben ise yağmur yağmasını bekliyordum. Cümlesindeki isimlerin hepsi tekildir.

5. SINIF TÜRKÇE KELİME TÜRLERİ TESTİ. A) Ben ise yağmur yağmasını bekliyordum. Cümlesindeki isimlerin hepsi tekildir. 1- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışlığı vardır? A) Ben ise yağmur yağmasını bekliyordum. Cümlesindeki isimlerin hepsi tekildir. B) İyi bir aşçıydı. Cümlesinde özel isim kullanılmıştır. C) Tavuklar

Detaylı

T.C ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI Yeni Karaca Eğitim Merkezi Müdürlüğü

T.C ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI Yeni Karaca Eğitim Merkezi Müdürlüğü T.C ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI Yeni Karaca Eğitim Merkezi Müdürlüğü SAYI:2015/ 03.005 T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Size özel Genel İngilizce Programları (Başlangıç Düzeyi, Orta Düzey, Orta Üstü Düzey)

Detaylı

Bu gerçeği bilen Atatürk, Türk Dil Kurumunu kurdu. ( Aşağıdaki ilk üç soruyu parçaya göre cevaplayın.)

Bu gerçeği bilen Atatürk, Türk Dil Kurumunu kurdu. ( Aşağıdaki ilk üç soruyu parçaya göre cevaplayın.) Dil ve kültür birbirini tamamlar. Biri olmadan diğeri olmaz. Dil, ulusal olduğu ölçüde ulusal kültür oluşur. Biraz Fransızca, biraz İngilizce çokça Arapça sözcüklerle dolu bir dil ile ulusal kültür oluşmaz.

Detaylı

Hayat bilgisi değerlendirme soruları

Hayat bilgisi değerlendirme soruları Hayat bilgisi değerlendirme soruları Atatürk, hangi okulunu İstanbul da bitirmiştir? 1. 4. Yukarıdakilerden kaç tanesi, arkadaşlarımızda bulunmasını istediğiniz özelliklerdendir? 5 4 3 5. Aşağıdakilerden

Detaylı

Mutfaktaki Heyecan. Ocak 2014 Fiyat Listesi

Mutfaktaki Heyecan.  Ocak 2014 Fiyat Listesi Mutfaktaki Heyecan www.fmscelik.com Ocak 2014 Fiyat Listesi Mutfaktaki Heyecan Firmamız kurulduğu yıldan bu yana tecrübesini ürün çeşitliliği, tasarım farklılığı ve kalite olarak göstermeyi hedef edinmiştir.

Detaylı

İSLAM DİNİNİN İNSANA VERDİĞİ DEĞER

İSLAM DİNİNİN İNSANA VERDİĞİ DEĞER İSLAM DİNİNİN İNSANA VERDİĞİ DEĞER TİN SURESİ 95/4-5 ل ق د خ ل ق ن ا الا نس ا ن ف ي أ ح س ن ت ق و ی م ث م ر د د ن اه أ س ف ل س اف ل ی ن (1) ع ل ی ھ وس ل م : «الم س ل م أ خ و ال م س ل م لا یخ ون ھ ولا یك

Detaylı

Namaz Duaları ve Kısa Sureler 2

Namaz Duaları ve Kısa Sureler 2 Namaz Duaları ve Kısa Sureler 2 www.neicc.net islamiccenter.org 2.SEVİYE OKUTMANLAR İÇİN GEREKLİ BİLGİLER: 1.Seviye Bilgilerine ilave olarak: Tesbih duaları Tesbihatın doğru şekilde okunabilmesi Tecvid

Detaylı

2. ULUSLARARASI MOBİLYA EV TEKSTİLİ VE HALI FUARI 12-15. Haziran 2013 FUAR RAPORU

2. ULUSLARARASI MOBİLYA EV TEKSTİLİ VE HALI FUARI 12-15. Haziran 2013 FUAR RAPORU 2. ULUSLARARASI MOBİLYA EV TEKSTİLİ VE HALI FUARI 12-15 Haziran 2013 FUAR RAPORU 2. ULUSLARARASI FURNEXPO, 12-15 Haziran 2013 tarihleri arasında Erbil Uluslararası Fuar Alanı`nda ziyaretçileri ile buluştu.

Detaylı

Dosya Yönetimi. Dosya, Klasör ve Sürücüler. Ahmet SOYARSLAN biltek.info

Dosya Yönetimi. Dosya, Klasör ve Sürücüler. Ahmet SOYARSLAN biltek.info Dosya Yönetimi Dosya, Klasör ve Sürücüler Ahmet SOYARSLAN biltek.info Bu Dersimizde Dosya, klasör ve sürücü kavramlarını, Neden klasör kullanmamız gerektiğini, Dosya uzantısının ne olduğunu, Sık kullanılan

Detaylı

BARIŞ BIÇAKÇI Aramızdaki En Kısa Mesafe

BARIŞ BIÇAKÇI Aramızdaki En Kısa Mesafe BARIŞ BIÇAKÇI Aramızdaki En Kısa Mesafe BARIŞ BIÇAKÇI 1966 da Adana da doğdu. Hüseyin Kıyar ve Yavuz Sarıalioğlu ile birlikte Ocak 1994 ve Ekim 1997 de iki şiir kitabı yayımladı. İletişim Yayınları nca

Detaylı

DOSTLAR beni tanıdınız değil mi? Ben HACĐVAT.

DOSTLAR beni tanıdınız değil mi? Ben HACĐVAT. DOSTLAR beni tanıdınız değil mi? Ben HACĐVAT. Seninle bu hafta yani 1 Ağustos 7 Ağustos arasında beraberiz. Sana hangi günler hangi dersleri yapacağını ben söyleyeceğim. Benim söylediğim tarihlerde ödevini

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

Kur an Anahtarı احمد سداد اوستون

Kur an Anahtarı احمد سداد اوستون Kur an Anahtarı مفتاح القرآن احمد سداد اوستون ١٤٣٤-2013 Takdim Maksat: Bu kitabın maksadı Kur an-ı Kerim i asgari seviyede anlayabilmek için gerekli kelime bilgisini ve temel dilbilgisi kurallarını vermektir.

Detaylı

Avusturya Mutlu Aile Destek ve Danışmanlık Projesi

Avusturya Mutlu Aile Destek ve Danışmanlık Projesi İSLAMDA EVLİLİK ve AİLE HUKUKU و م ن اي ات ه ا ن خ ل ق ل ك م م ن ا ن ف س ك م ا ز و اج ا ل ت س ك ن وا ا ل ي ه ا و ج ع ل ب ي ن ك م م و دة و ر ح م ة ا ن فى ذل ك لاي ات ل ق و م ي ت ف كر ون İçinizden kendileri

Detaylı

Didaktik Şiirin Abbasiler Döneminde Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Üzerine Bir İnceleme

Didaktik Şiirin Abbasiler Döneminde Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Üzerine Bir İnceleme T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Cilt: 18, Sayı: 1, 2009 s. 171-207 Didaktik Şiirin Abbasiler Döneminde Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Üzerine Bir İnceleme Kadri Yıldırım Doç. Dr., Dicle

Detaylı

AKILLI TÜRKÇE DEFTERİ

AKILLI TÜRKÇE DEFTERİ TürkçeMino Artık Türkçe yi daha çok seviyorum. AKILLI TÜRKÇE DEFTERİ Artık Türkçe den korkmuyorum. Artık Türkçe dersinde eğleniyorum. 4 Artık az yazarak çok zaman kazanıyorum. Artık kelimeleri doğru yazıyorum.

Detaylı

Abdestte başı mesh etmenin şekli

Abdestte başı mesh etmenin şekli Abdestte başı mesh etmenin şekli ] ريك Turkish [ Türkçe Bir Grup Âlim Terceme: Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2012-1433 يفية مسح الرأس يف الوضوء» اللغة الرت ية «جاعة من العلماء رمجة: مد شاه مراجعة:

Detaylı

VEDA HUTBESİ. Zafer KOÇ

VEDA HUTBESİ. Zafer KOÇ VEDA HUTBESİ Zafer KOÇ I- Konunun Plânı A-Hak-Hukuk Kavramı ve Önemi B- Batıda İnsan Hakları Mücadelesi C- İslam da İnsan Hakları a) Kur an da Hak Kavramı b) Hadislerde Hak Kavramı D- Veda Hutbesi Ve İnsan

Detaylı

DESTANLAR VE MASALLAR. Samed Behrengi KÜÇÜK KARA BALIK. Masal. Çeviren: Haşim Hüsrevşahi resimleyen: Mehmet Sönmez

DESTANLAR VE MASALLAR. Samed Behrengi KÜÇÜK KARA BALIK. Masal. Çeviren: Haşim Hüsrevşahi resimleyen: Mehmet Sönmez Samed Behrengi KÜÇÜK KARA BALIK Çeviren: Haşim Hüsrevşahi resimleyen: Mehmet Sönmez DESTANLAR VE MASALLAR Masal samed Behrengi Küçük Kara Balık Çeviren: Haşim Hüsrevşahi resimleyen: Mehmet Sönmez Yayın

Detaylı