KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI"

Transkript

1 KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI 15 ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI

2 Yaklaşım Kariyer Yayıncılık ve Dağıtım Ltd.Şti GMK Bulvarı No: 19 Kızılay-ANKARA Tel: (0312) Web: - e-posta:

3 HUKUK / ÇÖZÜMLERİ 1. Temel Hakların Durdurulması [1982 Yeniliği]: Temel haklar ancak olağanüstü dönemlerde durdurulabilir. Anayasanın 15. Maddesine göre, Temel hak ve hürriyetlerin kullanılması kısmen veya tamamen durdurulabilir veya bunlar için Anayasada öngörülen güvencelere aykırı tedbirler alınabilir. kanunla sınırlandırma şartı aranmaz, KHK, ile durdurulabilir. Ancak; I. Milletlerarası hukuka aykırı olamaz. II. Ölçüsüz sınırlanamaz. III. Sert çekirdek haklara dokunamaz. 15. Madde çekirdek hakları şu şekilde sıralamaktadır: Yaşama hakkı, Masumiyet karinesi Maddi manevi bütünlüğüne dokunulamaması Din-vicdan-düşünce kanaat özgürlüğü Suç ve cezalar geçmişe yürütülememesi Not: Konut dokunulmazlığı, çekirdek haklar arasında yer almaz. 3. Olağanüstü KARŞILAŞTIRMA Olağan KHK KHK 1 Yetki Kanunu Gerekli Gereksiz 2 Yetkili Makam Bakanlar Kurulu CB Başkanlığında + BK 3 Konu Unsuru THÖ ve Bütçe Düzenlemez (Sosyal Haklar hariç) Her konuda (15/2 deki sınırlamalar esasında) 4 Sebep Unsuru Belirlenmemiş OHAL Yönetimi 5 RG de Yayım Var Var 6 TBMM nin Onayı 7 TBMM nin Görüşme Süresi 8 AYM nin Denetimi 9 Uygulama Süresi 10 Uygulanacağı Yer Var 1 Yok 2 Var Süresiz Tüm Ülke Var. 30 Gün Yok OHAL Yönetim Süresince OHAL İlan Edilmiş Yerlerde Not: Sosyal hak ve ödevler olağan KHK nin konusu olabilir. 4. Temel Hak ve Hürriyetlerin Korunması (AY. M. 40): 2. Hükümeti denetleme yollarından biri olan sorunun yaptırımı yoktur. Dolayısıyla soruda ilgili bakan ve başbakan için güvenoyuna başvurulamaz. Meclis araştırması, belli bir konuda bilgi edinilmek için yapılan incelemeden ibarettir. Belli bir konunun, TBMM Genel Kurulunda görüşülmesine genel görüşme denir. Soru önergesi, sadece bir milletvekili tarafından imzalanır ve Başkanlığa verilir. Bakanlar Kurulunun veya bir bakanın düşürülebilmesi, üye tamsayısının salt çoğunluğuyla olur; oylamada yalnız güvensizlik oyları sayılır. Anayasa ile tanınmış hak ve hürriyetleri ihlâl edilen herkes, yetkili makama geciktirilmeden başvurma imkânının sağlanmasını isteme hakkına sahiptir. (Ek: 2001 AY. Değişikliği): Devlet, işlemlerinde, ilgili kişilerin hangi kanun yolları ve mercilere başvuracağını ve sürelerini belirtmek zorundadır. (AY. Değişikliği 2010): Yargı yetkisi, idarî eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlı olup, hiçbir surette yerindelik denetimi şeklinde kullanılamaz. İdari işlemlerin gerekçeli olması ilkesi, 1982 Anayasasında öngörülmemiştir. 1

4 HUKUK / ÇÖZÜMLERİ 5. Hizmetin beklenen özen, dikkat ve kalitede yapılmamasına hizmetin kötü işlemesi denir. Kamu görevlilerinin tamamen hizmet dışındaki kusurlu tutum ve davranışları onların kişisel kusurlu davranışları sayılır ve haksız fiil esaslarına göre şahsen sorumlu olmalarına yol açar. Kamu görevlisinin tamamen görevi dışında işlediği kusurlardan görevlinin kendisi sade bir vatandaş olarak sorumlu olacaktır. Memurun bir davranışı suç niteliği taşıyorsa hizmet dışı kişisel kusur gerçekleşmiştir. Suç ile hizmet birbirleri ile bağdaşmayan iki ayrı kavram olup, bir davranış suç niteliği taşıyorsa ise artık onun hizmet ile ilişkisi kesilmiş demektir. Hizmet içi kişisel kusurda, kusur objektif niteliktedir. 6. Örf ve adet, uzun zamandan beri sürekli olarak tekrarlanan ve kendisine uyulması zorunlu sayılan davranış kurallarıdır. Ancak Türk hukuk sisteminde örf ve adet kurallarının hukuk alanında geçerli olabilmesi için, devlet tarafından desteklenmesi yani hukuk düzeni tarafından tanınması gerekir. Özel hukuk alanında örf ve adet geçerlidir. Çünkü Medeni Kanunun 1. Maddesiyle böyle bir tanıma yapılmıştır. Ancak idare hukukunda, Medeni Kanunun 1. Maddesi benzeri yoktur.; yani kamu hukuku alanında bir kanun, o alanda kanunda hüküm yoksa örf ve adet hukukunun uygulanmasını öngörmemektedir. Bu nedenle, örf ve adet hukuku, idare hukukunun bir kaynağı olamaz. 7. İDARE HUKUKUNUN ÖZELLİKLERİ 1 1. İdare hukuku genç bir hukuk dalıdır. İdare hukuku, 1800 lerin sonunda Fransa da ortaya çıkmıştır. Oysa özel hukukun kökeni Roma hukukuna kadar uzanır. 2. Tedvin edilmemiştir. Bu kurallar derlenip, bir kanunda madde madde sayılmamıştır. Oysa medenî hukukun kuralları Medenî Kanunda, ceza hukukunun kuralları Ceza Kanununda, ticaret hukukunun kuralları Ticaret Kanununda toplanmıştır. 3. İçtihatlara dayanır. İdare hukuku kuralları yasakoyucu tarafından konulmamıştır. İdare hukuku bir yargıç yapısı hukuktur. Yani idare hukuku kuralları, idarî yargı organlarının uzun bir zaman boyunca somut olaylarda verdikleri kararlarla oluşmuştur. Bununla birlikte, idare hukuku alanında birçok kanun vardır. Bir alanda kanun varsa, haliyle hâkim, içtihadı değil, kanunu uygulayacaktır. İdare hukuku alanında bazı kanunların olmasına rağmen, bu hukuk dalının temel kavram, ilke ve teorilerini (örneğin idarî işlem, idarî sözleşme, düzenleyici işlem, idarî sorumluluk, kamu hizmeti, kolluk, kamu malı, vs.) belirleyen genel kanun metinleri yoktur. Bunlar mahkeme içtihatlarıyla oluşturulmuştur. Bu konularda idare mahkemeleri, kanunlara dayanarak değil, içtihatlara dayanarak karar verirler. 4. İdare hukuku işlemleri tek-taraflı dır. Özel hukukta, bir hukukî işlemler ancak birbirine uygun karşılıklı irade beyanlarıyla kurulabilir. Özel hukukta, bir kişi, diğer kişinin rızası hilafına onunla bir hukukî işlem yapamaz. Oysa idare hukukunda bir idarî işlemin yapılabilmesi için, o işlemin ilgilisi tarafından kabul edilmesine gerek yoktur. İdare hukuku işlemleri, idarenin tek yanlı irade açıklamasıyla meydana gelir. Özetle, özel hukukta eşitlik ilkesi geçerliyken, idare hukukunda eşitsizlik ilkesi geçerlidir. İdare hukukunda idare üstün yetki ve ayrıcalıklarla donatılmıştır. Bu yetki ve ayrıcalıklara kamu gücü ayrıcalıkları denir. Bu ayrıcalıkların altında yatan şey ise, kamu yararı düşüncesidir. Örneğin, bir yol yapımında yol üzerinde kalan bir tarlanın kamulaştırılması gerekir. Bunda kamu yararı vardır. Eğer idareye böyle bir üstün konum (icraîlik ve re sen icra) tanınmamış olsaydı, idarenin o tarlaya el atabilmesi için mutlaka tarla sahibiyle anlaşması ve onu satın alması gerekirdi. Eğer tarla sahibi, tarlasını satmayı kabul etmez ise, idare bu üstün konuma (kamu gücüne) sahip olmasaydı, tarla sahibini zorlaması mümkün olmazdı. Bundan da kamu zararlı çıkardı. 5. İdare hukukundan doğan uyuşmazlıklara idarî yargı yerlerinde bakılır. Özel hukuk uyuşmazlıklarına normal adliye mahkemeleri bakarken, idarî uyuşmazlıklara idare mahkemeleri bakar. 1. GÖZLER Kemal. Erişim: 2

5 8. Yargılama usulünde yetki bir mahkemenin, yer bakımından bir davaya bakma olanağına sahip olup olmadığını ifade eder. Yargılama hukukunda yetki, yalnız yer yönünden yetki anlamında kullanılır; konu yönünden yetki terimi yerine görev terimi kullanılır. İdari yargıda yetki sorunu idare mahkemeleri arasında ya da vergi mahkemeleri arasında ortaya çıkabilir. İdari yargıda yetki kamu düzeni ile ilgilidir. Taraflar anlaşma yolu ile yetkili mahkemeyi belirleyemezler. Yetkisizlik itirazı taraflarca iler sürülmese bile mahkemece kendiliğinden dikkate alınır. Genel Yetki Kuralı: Yasalarda yetkili idari yargı yerinin özel olarak belirtilmemesi halinde, yetkili idari yargı yeri, dava konusu olan idari işlemi ya da idari sözleşmeyi yapan idari kuruluşun bulunduğu yerdeki idare mahkemesidir. HUKUK / ÇÖZÜMLERİ 11. Sadece gerçekleşen değil, gerçekleşmesi ve tekrarı muhakkak olan saldırılara karşı da meşru savunma mümkündür. Meşru savunmada saldırının suç teşkil etmesi gerekmez, hukuka aykırı olması yeterlidir. Meşru savunmada saldırının isnat edilebilir veya cezalandırılabilir olması da gerekmez. Dolayısıyla akıl hastalarının ve küçüklerin saldırılarına karşı meşru savunma mümkündür. Meşru savunmada saldırının faile yönelik olması şart değildir, üçüncü kişiye yönelik olması mümkündür. Her türlü hakka yönelik haksız saldırıya karşı meşru savunma mümkündür. Dolayısıyla malvarlığı haklarına yönelik olan haksız saldırılara karşı da meşru savunma mümkündür. 9. Birden fazla kişinin taksirle işlediği suçlarda, herkes kendi kusurundan dolayı sorumlu olur. Her failin cezası kusuruna göre ayrı ayrı belirlenir (TCK m.22/5). Yani taksirli suçlara iştirak mümkün değildir. İştirak hükümleri sadece kasıtlı suçlarda uygulanır. Bilinçli taksirde netice öngörülür, fakat istenmez. Bilinçli taksirde taksirli suçun cezası artırılır. Taksir istisnai bir sorumluluk şeklidir. Çünkü taksirle işlenen fiiller, kanunun açıkça belirttiği hallerde cezalandırılır. Örneğin mala zarar verme, hırsızlık, zimmet gibi çok sayıda suç sadece kasten işlenebilir, taksirle işlenemez. Teşebbüs hükümleri sadece kasten işlenen suçlarda uygulanabilir. Taksirli suçlara teşebbüs mümkün değildir. 10. Olayda (B) kasten yaralama suçunu karşı koyamayacağı ve kurtulamayacağı bir tehdidin etkisi altında işlemiştir. Bu tehdit nedeniyle (B) nin kusurluluğu ortadan kalkmıştır ve (B) ye ceza verilmez. Olayda (B), kasten yaralama suçunda araç olarak kullanılmıştır. Suçun işlenmesinde bir başkasını araç olarak kullanan kişi fail olarak sorumlu tutulur (TCK m.37/1). Dolayısıyla (T), işlenen suçun faili sayılır. Bu faillik türü, dolaylı faillik olarak da adlandırılmaktadır. Olayda azmettirmenin bulunmadığına dikkat edilmelidir. Çünkü azmettirmede failin suçu özgür iradesiyle işlemesi gerekir. Oysa olayda (B), özgür iradesiyle suç işlemiş değildir, tehdit nedeniyle suç işlemek zorunda kalmıştır. 12. CMK nın 22/1. maddesine göre; Hâkim; a) Suçtan kendisi zarar görmüşse, b) Sonradan kalksa bile şüpheli, sanık veya mağdur ile aralarında evlilik, vesayet veya kayyımlık ilişkisi bulunmuşsa, c) Şüpheli, sanık veya mağdurun kan veya kayın hısımlığından üstsoy veya altsoyundan biri ise, d) Şüpheli, sanık veya mağdur ile aralarında evlât edinme bağlantısı varsa, e) Şüpheli, sanık veya mağdur ile aralarında üçüncü derece dahil kan hısımlığı varsa, f) Evlilik sona ermiş olsa bile, şüpheli, sanık veya mağdur ile aralarında ikinci derece dahil kayın hısımlığı varsa, g) Aynı davada Cumhuriyet savcılığı, adlî kolluk görevi, şüpheli veya sanık müdafiliği veya mağdur vekilliği yapmışsa, h) Aynı davada tanık veya bilirkişi sıfatıyla dinlenmişse, hâkimlik görevini yapamaz. Kanunun 23. maddesine göre ise; (1) Bir karar veya hükme katılan hâkim, yüksek görevli mahkemece bu hükme ilişkin olarak verilecek karar veya hükme katılamaz. (2) Aynı işte soruşturma evresinde görev yapmış bulunan hâkim, kovuşturma evresinde görev yapamaz. (3) Yargılamanın yenilenmesi halinde, önceki yargılamada görev yapan hâkim, aynı işte görev alamaz. Hakimin tanığın 2. dereceden kan hısımı olması davaya bakamayacağı hallerden biri değildir. 13. Taşınmazlara hak ve alacaklara elkoyma tedbirine sadece ağır ceza mahkemesi oy birliği ile karar verebilir (2014-Mart değişikliğidir). Cumhuriyet savcısı gecikmesinde sakınca bulunsa bile, taşınmazlara, hak ve alacaklara elkoyma kararı veremez. 3

6 HUKUK / ÇÖZÜMLERİ 14. Medeni Kanunun 2. maddesinde düzenlenen dürüstlük kuralı, kanun koyucunun herkesten beklediği bir davranış biçimidir. Söz konusu davranış biçiminin belirlenmesinde dürüst, makul ve orta zekalı bir kişinin aynı şartlar altında sergileyeceği standart bir davranış dikkate alınır. Dürüstlük kuralı hakların kullanılmasında ve borçların ifasında, ayrıca bu iki durum kapsamına giren, kanunların yorumlanmasında ve uygulanmasında, hukuki işlemlerde taraf irade beyanlarının yorumlanmasında, yan yükümlülüklerin belirlenmesinde, sözleşme öncesi görüşmelerde, kanuna karşı hilenin araştırılmasında gibi durumlarda uygulanır. Ancak, hakların kazanılmasında dürüstlük kuralı uygulanmaz. 15. MK m.32 ye göre, Ölüm tehlikesi içinde kaybolan veya kendisinden uzun süredir haber alınamayan bir kimsenin ölümü hakkında kuvvetli olasılık varsa, hakları bu ölüme bağlı olanların başvurusu üzerine mahkeme bu kişinin gaipliğine karar verebilir. Bu düzenleme kapsamında gaiplik kararının verilebilmesi için kişinin ölümüne kesin gözüyle bakılmasına gerek olmayıp, ölümü hakkında kuvvetli olasılık bulunması yeterlidir. 16. Kısıtlanması için yeterli sebep bulunmamakla beraber korunması bakımından fiil ehliyetinin sınırlanması gerekli görülen ergin bir kişiye aşağıdaki işlerde görüşü alınmak üzere bir yasal danışman atanır: 1. Dava açma ve sulh olma, 2. Taşınmazların alımı satımı ve taşınmazlar üzerinde rehin ve başka bir aynî hak kurulması, 3. Kıymetli evrak alım satımı ve rehnedilmesi, 4. Ödünç verme ve alma, 5. Ana parayı alma, 6. Bağışlama 7. Kambiyo taahhüdü altına girme, 8. Kefil olma, 9. Olağan yönetim sınırları dışında kalan yapı işleri. Kendisine yasal danışman atamış bulunan ergin kişinin fiil ehliyeti yukarıda sayılan işlemler bakımından sınırlandırılmıştır; zira o, bu işlemleri yapmadan önce yasal danışmanının görüşünü almak zorundadır; onun olumlu görüşünü almadan yaptığı işlemler tek taraflı bağlamazlık yaptırımına tâbidir; yani bunlarla karşı taraf bağlı ise de, kendisine yasal danışman atanmış bulunan sınırlı ehliyetli kişi bağlı değildir. Buna karşılık kira sözleşmesi yapma kanunda sayılmadığından, sınırlı ehliyetliler tek başına geçerli olarak kira sözleşmesi yapabilirler. 17. Tapu siciline hakim olan ilkeler, her taşınmaz için ayrı sayfa açılması ilkesi, tescil ilkesi, sebebe bağlılık ilkesi, tapuya güven ilkesi ve devletin kusursuz sorumluluğu ilkesi olarak sıralanabilir. Bunun yanı sıra tapuya hakim olan ilkelerden biri de, aleniyet ilkesidir. Zira tapu sicili ilgili olduğunu kanıtlayan herkes tarafından incelenebilir. 18. Önceki zilyedin elinden elinden rızası dışında çıkmış olan veya çıkış şekli ne olursa olsun zilyetliği kötüniyetle kazanılmış olan taşınır malların önceki iyiniyetli zilyede geri verilmesi için açılan davaya taşınır davası denir. Taşınır davasını ayni hak iddia eden zilyetler açabileceği gibi, kişisel hak iddia eden zilyetler de açabilir. Taşınır davasında davacı, mala önceden zilyet olduğunu ispatlamak ve hali hazır zilyedin zilyetlik karinesini çürütmek zorundadır. 19. Sözleşmelerin geçerliliği, kanunda aksi öngörülmedikçe, hiçbir şekle bağlı değildir. Kanunda sözleşmeler için öngörülen şekil, kural olarak geçerlilik şeklidir. Öngörülen şekle uyulmaksızın kurulan sözleşmeler hüküm doğurmaz. - Kanunda yazılı şekilde yapılması öngörülen bir sözleşmenin değiştirilmesinde de yazılı şekle uyulması zorunludur. Ancak, sözleşme metniyle çelişmeyen tamamlayıcı yan hükümler bu kuralın dışındadır. Bu kural, yazılı şekil dışındaki geçerlilik şekilleri hakkında da uygulanır. Yazılı şekilde yapılması öngörülen sözleşmelerde borç altına girenlerin imzalarının bulunması zorunludur. Kanunda aksi öngörülmedikçe, imzalı bir mektup, asılları borç altına girenlerce imzalanmış telgraf, teyit edilmiş olmaları kaydıyla faks veya buna benzer iletişim araçları ya da güvenli elektronik imza ile gönderilip saklanabilen metinler de yazılı şekil yerine geçer. İmzanın, borç altına girenin el yazısıyla atılması zorunludur. Güvenli elektronik imza da, el yazısıyla atılmış imzanın bütün hukuki sonuçlarını doğurur. 4

7 HUKUK / ÇÖZÜMLERİ 20. Borçlu ile iç üstlenme sözleşmesi yapan kişi, borcu bizzat ifa ederek veya alacaklının rızasıyla borcu üstlenerek, borçluyu borcundan kurtarma yükümlülüğü altına girmiş olur. Borçlu, iç üstlenme sözleşmesinden doğan borçlarını ifa etmedikçe, diğer taraftan yükümlülüğünü yerine getirmesini isteyemez Borçlunun yerine yenisinin geçmesi ve borcundan kurtarılması, borcu üstlenen ile alacaklı arasında yapılacak sözleşmeyle olur. İç üstlenme sözleşmesinin, üstlenen veya onun izni ile borçlu tarafından alacaklıya bildirilmesi, dış üstlenme sözleşmesinin yapılmasına ilişkin öneri anlamına gelir. Alacaklının kabulü açık veya örtülü olabilir. Alacaklı, çekince ileri sürmeksizin üstlenenin ifasını kabul eder veya onun borçlu sıfatı ile yaptığı diğer herhangi bir işleme rıza gösterirse, borcun üstlenilmesini kabul etmiş sayılır. 22. Borçlu alacak üzerinde intifa hakkına sahip olduğu sürece zamanaşımı işlemeye başlamaz,başlamışsa durur. Diğer hallerde ise zamanaşımı süresi kesilir. Zamanaşımının durması Aşağıdaki durumlarda zamanaşımı işlemeye başlamaz, başlamışsa durur: 1. Velayet süresince, çocukların ana ve babalarından olan alacakları için. 2. Vesayet süresince, vesayet altında bulunanların vasiden veya vesayet işlemleri sebebiyle Devletten olan alacakları için. 3. Evlilik devam ettiği sürece, eşlerin diğerinden olan alacakları için. 4. Hizmet ilişkisi süresince, ev hizmetlilerinin onları çalıştıranlardan olan alacakları için. 5. Borçlu, alacak üzerinde intifa hakkına sahip olduğu sürece. 6. Alacağı, Türk mahkemelerinde ileri sürme imkânının bulunmadığı sürece. 7. Alacaklı ve borçlu sıfatının aynı kişide birleşmesinde, birleşmenin ileride geçmişe etkili olarak ortadan kalkması durumunda, bu durumun ortaya çıkmasına kadar geçecek sürece. Zamanaşımını durduran sebeplerin ortadan kalktığı günün bitiminde zamanaşımı işlemeye başlar veya durmadan önce başlamış olan işlemesini sürdürür. Zamanaşımının kesilmesi Aşağıdaki durumlarda zamanaşımı kesilir: 1. Borçlu borcu ikrar etmişse, özellikle faiz ödemiş veya kısmen ifada bulunmuşsa ya da rehin vermiş veya kefil göstermişse. 2. Alacaklı, dava veya def i yoluyla mahkemeye veya hakeme başvurmuşsa, icra takibinde bulunmuşsa ya da iflas masasına başvurmuşsa. 21. Yokluk ve butlan hallerinden farklı olarak hakim iptal hallerini resen gözetemez. Yanılma veya aldatma sebebiyle ya da korkutulma sonucunda sözleşme yapan taraf, yanılma veya aldatmayı öğrendiği ya da korkutmanın etkisinin ortadan kalktığı andan başlayarak bir yıl içinde sözleşme ile bağlı olmadığını bildirmez veya verdiği şeyi geri istemezse, sözleşmeyi onamış sayılır. Bu 1 yıllık süre hak düşürücü bir süredir,hakim bu süreyi resen gözetir. İptal hakkı tek taraflı irade beyanıyla kullanılır. Geçmişe etkili sonuç doğurur. Aldatma veya korkutmadan dolayı bağlayıcılığı olmayan bir sözleşmenin onanmış sayılması, tazminat hakkını ortadan kaldırmaz. 5

8 HUKUK / ÇÖZÜMLERİ 23. Her tacir, ticari işletmesine ilişkin işlemleri, ticaret unvanıyla yapmak ve işletmesiyle ilgili senetlerle diğer belgeleri bu unvan altında imzalamak zorundadır. Her tacir, ticari işletmenin açıldığı günden itibaren onbeş gün içinde, ticari işletmesini ve seçtiği ticaret unvanını, işletme merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve ilan ettirir. Her tacir kullanacağı ticaret unvanını ve bunun altına atacağı imzayı notere onaylattırdıktan sonra sicil müdürlüğüne verir Gerçek kişi olan tacirin ticaret unvanı kısaltılmadan yazılacak adı ve soyadından oluşur. Kollektif şirketin ticaret unvanı, ortaklardan en az birinin kıslatılmadan adı ve soyadıyla şirketi ve türünü gösterecek bir ibareyi içerir. Anonim, limited ve kooperatif şirketler, işletme konusu gösterilmek ve 46 ncı madde hükmü saklı kalmak şartıyla, ticaret unvanlarını serbestçe seçebilirler. Ticaret unvanlarında, anonim şirket, limited şirket ve kooperatif kelimelerinin bulunması şarttır. Bu şirketlerin ticaret unvanında, gerçek bir kişinin adı veya soyadı yer aldığı takdirde, şirket türünü gösteren ibareler, baş harflerle veya başka bir şekilde kısaltma yapılarak yazılamaz. 24. Tarafların tacir olup olmadıklarına bakılmaksızın; a) Türk Ticaret Kanununda b) Türk Medenî Kanununun, rehin karşılığında ödünç verme işi ile uğraşanlar hakkındaki 962 ilâ 969 uncu maddelerinde, c) 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun malvarlığının veya işletmenin devralınması ile işletmelerin birleşmesi ve şekil değiştirmesi hakkındaki 202 ve 203, rekabet yasağına ilişkin 444 ve 447, yayın sözleşmesine dair 487 ilâ 501, kredi mektubu ve kredi emrini düzenleyen 515 ilâ 519, komisyon sözleşmesine ilişkin 532 ilâ 545, ticari temsilciler, ticari vekiller ve diğer tacir yardımcıları için öngörülmüş bulunan 547 ilâ 554, havale hakkındaki 555 ilâ 560, saklama sözleşmelerini düzenleyen 561 ilâ 580 inci maddelerinde, d) Fikrî mülkiyet hukukuna dair mevzuatta, e) Borsa, sergi, panayır ve pazarlar ile antrepo ve ticarete özgü diğer yerlere ilişkin özel hükümlerde, f) Bankalara, diğer kredi kuruluşlarına, finansal kurumlara ve ödünç para verme işlerine ilişkin düzenlemelerden doğan davalar mutlak ticari davaya vücut verir. İflas davası, ticari işletme rehninden doğan davalar, finansal kiralama kanununda doğan davalar, kooperatifler kanunundan doğan davalar da mutlak ticari davadır Havale, vedia ve telif sözleşmelerinden doğan davalar taraflardan en az biri tacir ise ve ticari işletmesini ilgilendiriyorsa yarı nisbi ticari davadır. 25. Anonim şirketlerde nakit olarak taahhüt edilen payların itibarî değerlerinin en az %25 i tescilden önce, gerisinin de şirketin tescilini izleyen 24 ay içinde ödenmesi zorunludur. Nakdî ödemelerin, Bankacılık Kanununa bağlı bir bankada, kurulmakta olan şirket adına açılacak özel bir hesaba, sadece şirketin kullanabileceği şekilde yatırılması zorunludur. Anonim şirket, kurucuların imzalarının noter onayı tarihinden itibaren, 3 ay içinde tüzel kişilik kazanamadığı takdirde, bu hususu doğrulayan bir sicil müdürlüğü yazısının sunulması üzerine, bedeller banka tarafından sahiplerine geri verilir. 6

9 HUKUK / ÇÖZÜMLERİ 26. Çek; a) Senet metninde çek kelimesini ve eğer senet Türkçe den başka bir dille yazılmış ise o dilde çek karşılığı olarak kullanılan kelimeyi, b) Kayıtsız ve şartsız belirli bir bedelin ödenmesi için havaleyi, c) Ödeyecek kişinin, muhatabın ticaret unvanını, d) Ödeme yerini, e) Düzenlenme tarihini ve yerini, f) Düzenleyenin imzasını, içerir. Çek hakkında kabul işlemi yapılamaz. Çek üzerine yazılmış bir kabul kaydı, yazılmamış sayılır. TTK ya göre Çek; a) Emre yazılı kaydıyla veya bu kayıt olmadan belirli bir kişiye, b) Emre yazılı değildir kaydıyla veya buna benzer bir kayıtla belirli bir kişiye, c) Veya hamile, ödenmek üzere çekilebilir. Belirli bir kişi lehine veya hamiline kelimelerinin veya buna benzer başka bir ibarenin eklenmesiyle düzenlenen çek, hamiline yazılı çek sayılır. 28. İtirazın kesin kaldırılması yoluna başvurabilmesi için alacaklının elinde İİK m.68 deki belgelerden birisi bulunmalıdır. Bu belgeler; 1)İmzası borçlu tarafından ikrar edilmiş adi senet.(posta veya banka makbuzları veya yalnız alacaklının imzasını taşıyan belge olmaz) 2) Onaylama veya düzenleme biçiminde noter senedi. 3) Resmi dairelerin ve yetkili makamların verdikleri belgeler. (ör: borç ödemeden aciz belgesi, rehin açığı belgesi...) 4) Kredi kurumlarınca düzenlenen belgeler. 29. Konkordatonun kabulü için gerekli çoğunluk En az 1/2 yi aşan alacaklı, 2/3 ü aşan alacak çoğunluğu ikisi de aynı anda bulunmalıdır. Konkordatonun çoğunluğunun hesaplanmasında dikkate alınmayan alacaklar; 1. Rehinli alacaklıları 2. İmtiyazlı alacaklar 3. Borçlunun eşinin, çocuklarının, ana-babasının alacağı 27. Tutanak düzenleme yükümlülüğü İcra müdürünün olumlu yükümlülükleri arasında yer alır ve kanunda 8. maddede düzenleme altına alınmıştır. Tutanaklar alenidir. Tutanakların aksi ispat edilinceye kadar doğruluğu kabul edilir ve tutanakların aksi kural olarak her türlü delille ispat edilebilir. Ancak tutanaklar hukuki işlem mahiyetinde ise aksi ancak kesin bir delille ispat edilebilir. İcra ve iflas müdürleri verdikleri kararların gerekçelerini tutanağa kaydederler. (6352 sy.) 30. İflas idaresi üyeleri alacaklılar toplantısında belirlenecek 6 aday arasından İcra Mahkemesince belirlenecek 3 üyeden oluşmaktadır. İflas idaresinin tüzel kişiliği bulunmaz ve üyeleri TCK anlamında memur sayılırlar. İflas idaresinin her türlü kurum ve kuruluşla muhabere edebilme yetkileri bulunmaktadır. İflas idaresi sadece adi tasfiyede görev alan bir organdır, basit tasfiyede iflas dairesinden başka organ bulunmaz. İflas idaresinin gündemini bir üye veya alacaklı belirlemek suretiyle iflas dairesine başvurur. İflas dairesi toplantı gününden en az 7 gün önce üyeleri toplantıya davet eder ve hiçbiri toplantıya iştirak etmezse iflas müdürü onlar adına karar alır. Üyelerden biri veya ikisi iştirak etmezse toplantıya müdürde katılır ve çoğunluk sağlanamazsa müdürün oyu doğrultusunda karar alınır. 7

10 1. Her arz kendi talebini yaratır biçiminde ifade edilen ve Say Yasası olarak da bilinen Mahreçler Yasası, J.B. Say tarafından geliştirilmiştir. 2. Marjinal, hasılat fonksiyonunu ters talep fonksiyonu yardımıyla elde edebiliriz. İKTİSAT / ÇÖZÜMLERİ 4. Mal piyasalarında tam rekabet koşulları geçerli ise, P = AR = MR eşitliği geçerlidir. Faktör piyasaları tam rekabet ise; W = MΙC = AΙC eşitliği geçerlidir. ücret marjinal faktör maliyeti ortalama faktör maliyeti Mal ve faktör piyasaları tam rekabet ise firma kârını maximize eden işgücü miktarını; ücretin marjinal ürün değerine eşit olduğu noktada belirler. Marjinal ürün değeri; ilave işgücünün hasılatta yarattığı değişimdir. Ters talep fonksiyonu P = a bq ise TR = PαQ TR = (a bq) Q TR = aq bq 2 olur. TR MR = = a 2 bq olur. Q P = a bq ve MR = a 2bQ fonksiyonlarında MR = 0 ise Q = a 2b olur. P = a b a P a a a olur b = = d Q P e = P Q a d 1 e = 2 b a 2b d 1 a 2b e = = 1 b 2 a MR = 0 ise e d = 1 birim esnektir. 5. Q = 20K a L 1/4 fonksiyonunda K (sermaye) nin üssü olan a sayısı ürünün sermaye esnekliğidir ve şu şekilde bulunur. % Q a = K = % 40 % % 80 = 1 2 Dolayısıyla fonksiyon Q = 20K 1/2 L 1/4 şeklindedir. Verilen Cobb Douglas üretim fonksiyonunda K ve L nin üslerinin toplamı ölçeğe göre getiri hakkında fikir verir = < olduğu için ölçeğe göre azalan getiri söz konusudur. Dolayısıyla uzun dönem ortalama maliyeti artandır. 6. Ters talep fonksiyonu yatay ise grafikte görüldüğü gibi tek fiyat söz konusudur ve talebin fiyat esnekliği sonsuzdur. P P 0 e d = 0D P, D 3. Bir malın fiyatı arttığında ikame etkisi ile mala talep azalır. Yani ikame etkisi negatiftir. Bir malın fiyatı arttığında gelir etkisi ile reel gelir azalır. Mal düşük bir mal ise mala talep artar. Yani gelir etkisi pozitiftir. 0 Q P = P 0 şeklinde ters talep fonksiyondan toplam hasılat (TR) fonksiyonunu elde edersek TR = PxQ TR = P 0 Q şeklinde doğrusal bir fonksiyon buluruz. TR TR ( ) ikame etkisi > (+) gelir etkisi ise toplam etki negatiftir. Yani fiyat artışı toplam etki ile mala talebi azaltır. Toplam etkiyi yansıtan alışılmış talep eğrisi negatif eğimlidir. 0 Q 8

11 7. Q = a + bp fonksiyonunda a = 0 ise fonksiyon Q = bp şeklinde olur. s Q P arz esnekliği ise; e = P Q s e = b P = 1 bp s e = 1 birim esnek arz söz konusudur. İKTİSAT / ÇÖZÜMLERİ 11. Soruda vergi oranı (t) 0,20 olarak verilmiştir. MPS + MPC = 1 0,25 + MPC = 1 MPC = 0,75 Vergilerdeki 40 lik artışın denge gelirini ne kadar azaltacağını bulmak için vergi çarpanını bulmalıyız. k t = c 1 c 1 t ( ) = , 75( 1 0, 20) Y = kt T Y = 1875, ( 40) 0, 75 = 1 0, 75 0, 80, ( ) = = 1875, 0, 75 0, Bireysel talep eğrisi, Fiyat Tüketim eğrisi yardımıyla bulunur. Fiyat Tüketim Eğrisi; Farksızlık eğrileri analizinde bir malın fiyatı sürekli değiştirildiğinde elde edilen denge noktalarının geometrik yeridir. Y = 75 azalır. 9. Bireysel talep eğrisi, Fiyat tüketim eğrisi yardımıyla elde edilir ve talep eğrisinin esnekliği FTE nin biçimine bağlıdır. Fiyat tüketim eğrisi pozitif eğimli ise talebin fiyat esnekliği birden küçüktür. 12. Lucas arz denklemi kısa dönem toplam arz eğrisinin pozitif eğimini açıklayan denklemdir ve şu şekildedir. Y = Y N + α (P P e ) Fiili hasıla Potansiyel hasıla gerçekleşen fiyat düzeyi beklenen fiyat düzeyi Denkleme göre P > P e ise Y > Y N olur ve hasıladaki arıtş işsizliğin azalmasına yol açar. 10. Talep ve arz birlikte artarsa, talep artışı fiyatı artırır, arz artışı ise fiyatı düşürür. Denge fiyatının sonuçta artıyor yada azalıyor olması talep ve arzdaki artış miktarına bağlıdır. Eğer; Talepteki artış arzdaki artıştan büyükse denge fiyatı artar. Talepteki artış arzdaki artıştan küçükse denge fiyatı azalır. Talepteki artış arzdaki artışa eşitse denge fiyatı değişmez. Soruda talep ve arzdaki artış miktarı verilmediği için fiyata etki belirsizdir Dışlama etkisi; Artan kamu harcaması sonucu faiz oranının artması ve yatırımın faize duyarlılığına bağlı olarak bir miktar özel kesim yatırımlarının azalmasıdır. Yatırımın faize duyarlılığının yüksek olması faiz artışı sonucu daha fazla yatırımın dışlanmasına yol açar. 14. Merkez Bankası faiz hedefi seçmiş ise amacına ulaşabilmek için faiz oranını sabitleyecektir. Bu durumda para piyasası denge eğrisi olan LM eğrisi veri faiz oranından yatay eksene paralel olacaktır.

12 15. Deflasyonist Açık: Fiili GSYİH nin Potansiyel GSYİH den küçük olması sonucu ortaya çıkan harcama açığıdır. GSYİH Açığı = Potansiyel GSYİH Fiili GSYİH Deflasyonist açık var ise, Fiili GSYİH > Potansiyel GSYİH olur. İKTİSAT / ÇÖZÜMLERİ 19. Parasal taban = Rezerv para + Açık piyasa işlemleri Parasal taban Rezerv para = Açık piyasa işlemleri NOT: Rezerv para ise; emisyon, bankalar mevduatı, fon hesapları ve banka dışı kesim mevduatından oluşmaktadır. Dolayısıyla GSYİH açığı pozitif olur. 16. Dışa açık bir ekonomide mal piyasasında dengeyi açıklayan eşitlik aşağıdaki gibidir. ( S Ι) = (G + T R T) + (X M) özel sek. tas. dengesi bütçe dengesi dış denge Dolayısıyla tasarruf (S) ve yatırım (Ι) arasındaki fark bütçe dengesi ile dış dengenin toplamına eşittir. 20. Zorunlu karşılık oranının düşürülmesi parasal taban çarpanının değerini yükselterek para arzının artmasına neden olur. Para arzının artması ise faiz oranını düşürür. Diğer taraftan zorunlu karşılık oranındaki düşüş banka rezervlerini artırarak, bankaların verebilecekleri kredi miktarını yükseltir. 17. Monetaristlere göre uzun dönem phillips eğrisi dikeydir. Yani enflasyon ile işsizlik arasında ilişki yoktur. enf. π oranı uzun dönem P.E 21. Reeskont oranı, Merkez Bankasının bankacılık sistemine kredi vererek rezerv aktarması sırasında uyguladığı bir oran olup, açık piyasa işlemleri dışında bağımsız bir para politikası aracıdır. 0 U N doğal işsizlik oranı U işsizlik oranı 18. Otonom tasarruf (S O ): Gelire bağlı olmayan tasarruftur. Otonom tüketimin (C O ) negatif işaretlisidir. S O = C O Otonom tasarruftaki bir artış otonom tüketimin azaldığı anlamına gelir ve tüketim fonksiyonu aşağı kayar Solow artığı, Neo Klasik Büyüme Modelinde (Solow- Swan Modeli) teknolojik gelişmenin büyümeye etkisini göstermekte olup, A ile gösterilir ve toplam faktör verimliliğindeki değişmeyi ölçer. A

13 23. Gelir dağılımındaki adaletsizliğin derecesini ölçen Gini katsayısının değeri sıfıra yaklaştıkça adaletsizlik azalır, bire yaklaştıkça adaletsizlik artar. İKTİSAT / ÇÖZÜMLERİ İstikrar kararları arasında devalüasyon, yani Türk Lirasının değerinin düşürülmesi yer almaktadır. 24. Hızlı nüfus artışı yatırım sapması, bağımlı nüfusun artması ve sermaye sığlaşması (kişi başına düşen sermaye miktarının azalması) gibi üç temel soruna yol açarak, ekonomik büyümeyi engeller Nisan 1994 İstikrar Kararları arasında KİT reformu, sosyal güvenlik reformu, kamu sektörünün yeniden yapılandırılması ve tarımsal politikalarla ilgili yapısal dönüşümlerin yanında özelleştirme yer almaktadır. 25. Heckscher-Ohlin teorisi, mutlak üstünlükler teorisi ve karşılaştırmalı üstünlükler teorisi klasik dış ticaret kuramlarıdır. Nitelikli işgücü teorisi, teknoloji açığı teorisi, ürün dönemleri teorisi, tercihlerde benzerlik teorisi, ölçek ekonomileri teorisi ve monopolcü rekabet teorisi 1960 larda ortaya atılan yeni dış ticaret teorileridir yılı Enflasyonu Düşürme Programının temel amaçlarından biri de reel faiz oranlarını makul bir seviyeye indirmektir. 26. Net değişim ticaret haddi ihracat fiyat indeksinin ithalat fiyat indeksine oranıdır. (P x /P m ) 27. En dar kapsamlı iktisadi birleşme türü olan tercihli ticaret anlaşmalarında, ülkeler karşılıklı olarak gümrük tarifelerinde indirime gitmektedirler. 11

14 1. Yapısal yaklaşım devlet faaliyetlerine ilişkin konuların ekonomik açıdan incelenmesidir. Kamu faaliyetlerinin ekonomik analizi yapılır. Yapısal yaklaşım daha çok kamu ekonomisi ile özel ekonomiyi karşılaştırır. Kaynak dağılımında ve kullanımında etkinlik çalışmalarını kapsar. MALİYE / ÇÖZÜMLERİ 7. Odle ın yaklaşımı Marksist Yaklaşım değil, Politik Aşamalar Hipotezi dir. Marksist Yaklaşım J. O connor a aittir. 8. Verginin gelir esnekliği; vergi gelirlerindeki değişmenin milli gelirdeki değişmeye oranıdır. 2. Dışsallıklar sebebiyle piyasa etkinliği sağlanamıyorsa dışsallıkların taraflarını oluşturan karar birimleri karşılıklı alışverişlerle etkinlik koşullarını yeniden tahsis edebilirler. Yt = t / to y / yo 3. Hizmet sunmak amacıyla para harcanması kamu kesiminin olduğu kadar özel kesimin de özelliğidir. Bu ifade bir fark değil bir benzerliktir. 4. Para ekonomisinin yaygınlaşması, bütçe usullerinin değişmesi, nüfusun artması ve ülke sınırlarının büyümesi kamu harcamalarının görünüşte artış nedenleri arasında sayılırken askeri harcamaların yaygınlaşması gerçek artış nedenidir. 9. Kazanılan gelir yöntemi; ayrıcalıkların kaldırılması halinde kazanılacak gelir büyüklüğünün tahminidir. 10. Ekonomide büyük işletme örgütlenmesinin yaygın olması vergi kapasitesini düşürmez. Aksine arttırır. Esnaf ve KOBİ lerin ağırlıkta olması nedeniyle vergi kapasitesi olumsuz etkilenmektedir. 5. Kaynak dağılımına olan etki gerçek harcamalar sayesinde belirlenebilir. Gerçek harcamalar ise toplam kamu harcamalarından transfer harcamalarının çıkartılmasıyla bulunur. 11. Vergi yükümlülüğüne getirilen kısıtlamalara istisna, vergi yükümlüsüne getirilen kısıtlamalara ise muafiyet denir. Vergi istisnası, vergilendirilmesi gereken konunun vergi dışı bırakılmasıdır. Objektif bir kavramdır. Örneğin risturn istisnası, turizm kazançları istisnası Vergi sorumlusu ise vergilendirilmesi gereken kişinin vergi dışı bırakılmasıdır. Subjektif bir kavramdır. Esnaf muafiyeti, diplomat muafiyeti gibi. 6. Üretim faktörlerini kullanarak toplam talebi etkilemeleri ve dolayısıyla milli gelire katkı yapmaları nedeniyle gelir yaratıcı harcamalar olarak nitelendirilen harcamalar cari ve yatırım harcamalarıdır. Emekli maaşları transfer harcaması olması dolayısıyla bu grupta yer almaz Kamu mali yönetimi Maliye Bakanlığı nın değil TBMM nin bütçe hakkına uygun şekilde yürütülür.

15 13. Kamu yatırım projelerinin uygulama sonuçları izleyen mali yılın Mart ayı sonuna kadar Kalkınma Bakanlığı, Sayıştay ve Maliye Bakanlığı na gönderilmektedir. MALİYE / ÇÖZÜMLERİ 19. İhtiyari tahkim ifadesi, devletin borcunun vadesini uzatacağını ancak tasarruf sahibinin yani alacaklının bu durumu kabul edip etmemekte serbest olduğu anlamına gelmektedir. 14. Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde ödenek gönderilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. 20. Yapısal açık; ekonominin normal olarak kabul edilen bir üretim düzeyinde bulunması durumunda gerçekleşecek olan bütçe açığıdır. Aynı zamanda tam istihdam bütçe açığı olarak ifade edilir. 15. Klasik bütçe harcamayı yapan yönetim birimini esas alırken planlama programlama bütçeleme sistemi tüm kamu hizmetlerine uygulanabilen ve faaliyetlerle maliyetler arasında ilişki kurabilen bir bütçe sistemidir. 16. Merkezi yönetim ve sosyal güvenlik kuruluşlarına ait olarak Maliye Bakanlığı tarafından genel faaliyet raporu hazırlanır. Hazırlanan rapor Sayıştay a gönderildikten sonra kamuoyuna açıklanır. 21. Bir ekonomide istikrarsızlığın önlenebilmesi için tüketimin belirli bir düzeyde olması gerekir. Ancak düşük gelirli bireylerin tüketim seviyeleri düşüktür. Diğer taraftan ülkede ekonomik büyüme ve kalkınmanın sağlanabilmesi için yatırıma ve yatırımları finanse edecek tasarrufa ihtiyaç vardır. Maliye politikasını kullanarak tüketimi kısıp tasarrufları artırmaya çalışmak hem ekonomik istikrar amacıyla çatışır hem de düşük gelirli bireylerin yaşam standartlarının daha aşağı çekilmesine neden olur. 22. Olivera- Tanzi etkisi olarak ifade edilen bu görüş; enflasyon döneminde vergi tahsilatının gecikmesi ile uğranılan reel satın alma gücü kaybıdır. 17. Dış borçlanmaya gidilmesi ekonomide talebin kısılmasına değil talebin artmasına sebep olur. Diğer ifadeler doğrudur. 23. Devlet eğer para basmak yoluyla kamu harcamalarını finanse ederse kendisine vergi gibi bir kaynak yaratmış olur. Enflasyon vergisi olarak tanımlanan bu durum, ellerinde para tutanların üzerine konulmuş bir vergi gibidir. Çünkü bu kesimlerin elinde tuttukları paranın satın alma gücü düşerken devletin gelirleri artmış olur. 18. Devlet borçlanmasında kambiyo garantisi söz konusu değildir Transfer harcamalarındaki artış eşit miktarda vergi ile finanase edildiğinde milli gelirde hiçbir artış olmaz. Bu durumda denge gelir düzeyindeki toplam etki sıfıra eşit olmaktadır.

16 MALİYE / ÇÖZÜMLERİ 25. Maastricht kriterlerine göre kamu açığının milli gelire oranı için öngörülen üst sınır (Kamu açığı/ Milli gelir) %3 olarak belirtilmiştir. Borç stokunun milli gelire oranı ise % 60 olarak ifade edilmiştir. 26. Emlak komisyoncusunun kazancı ticari kazançtır. 27. Bilanço usulüne göre vergilendirilen mükellefler azalan bakiyeler yöntemiyle amortisman ayırabilirler. 28. Bir vergi tarh edildikten sonra bu vergiyle ilgili olarak ortaya çıkan ve defter, kayıt ve belgelere veya kanuni ölçülere dayanılarak miktarı tespit olunan bir matrah veya matrah farkı üzerinden vergi tarh olunmasına ikmalen tarhiyat adı verilir. 29. Pişmanlık ve ıslah vergi borcunu değil vergi cezasını ortadan kaldıran durumlar arasında yer almaktadır. 30. Tarhiyat sonrası uzlaşma istenmesi ancak sağlanamaması durumunda mükellefin vergi mahkemesine başvuru hakkı korunmaktadır. Eğer dava açma süresine 15 günden fazla kalmışsa kalan süresi içerisinde dava açabilecektir. Ancak 15 günden az süresi kalmışsa, dava süresi uzlaşma tutanağının tebliğinden itibaren 15 gün olarak uzamaktadır. 14

17 1. DENEME - 15 B KASA Hs. A Kasa hesabınının borç kalanı Sayım sonucu kasa fazlası Yapılacak kayıt MUHASEBE / ÇÖZÜMLERİ 4. Dönem sonunda, tahvillerin alış tarihinden ye kadar geçen sürenin faiz tutarı hesaplanır. Fakat tahvillerden elde edilen faiz gelirleri tahvilin ihraç tarihinden 1 yıl sonra tahsil edildiğinden dönemsonu itibariyle tahsil edilemez. Dönemsellik kavramı gereğince, tahsil edilinceye kadar Gelir Tahakkukları hesabı na borç kaydedilir = 2 ay x 24 x 2 Faiz = 1200 = Yapılacak kayıt 100 KASA SAYIM VE TESELLÜM FAZ- LALIKLARI GELİR TAHAKKUKLARI FAİZ GELİRLERİ Soruda verilen kayıt alacak senetlerinin iskonto ettirilmesine ilişkin kayıttır. Senet iskontosu: Senedin vade tarihinden önce bankaya kırdırılması işlemidir. Banka vade tarihine kadar geçen sürenin faizini hesaplayarak bu tutarı senet bedelinden düşer ve kalan tutarı işletmenin hesabına yatırır. Alış Değeri = Alışta Ödenen Tutar İşlemiş Faiz ( x 2 ay x 24) = tarihleri arasında geçen 2 aylık sürenin faiz tutarı ( ) = 8800 dir. Satın alınan tahviller nominal değeri ile, Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonoları hesabında, 2 aylık sürenin işleyen faiz tutarı ise Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar hesabında izlenir. Yapılacak kayıt ÖZEL KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI 198 DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VAR LIKLAR 102 BANKALAR x 24 x 2 ay Faiz = = Önceki dönemde şüpheli hale gelen lik alacağın lik kısmı için ilgili dönemde karşılık ayırmıştır. Söz konusu alacağın tahsilinin mümkün olmadığı anlaşılmıştır. Bu durumda lik şüpheli alacağın tamamı gidere dönüşmüştür. Ancak bu alacağın lik gider tutarı Karşılık Giderleri hesabında kalan tutarın tamamı ise geçen yıla ait olduğu için Önceki Dönem Gider ve Zararları hesabında izlenir. Yapılacak Kayıt 129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI 681 ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZA- RARLARI 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAK- LAR

18 tarihinde 1.500$, senet karşılığı mal satıldığında, 1.500$ x 1,7 = ALACAK SENETLERİ YURTİÇİ SATIŞLAR MUHASEBE / ÇÖZÜMLERİ 8. İşletme elinde bulunan tutarındaki senetlerini lik yeni bir alacak senedi ile değiştirmiştir. Bu işlemi senet yenilenmesi işlemidir. İşletme mevcut alacağını ileri bir tarihe ertelemiş ve yeni senedin vadesine göre vade farkı ekleyerek yeni bir senet almıştır. Bu durumda yapılacak kayıt aşağıdaki gibidir: Dönem sonunda 1.500$ x 1,7 = ALACAK SENETLERİ ALACAK SENETLERİ 642 FAİZ GELİRLERİ $ x 1,5 = kur farkından ortaya çıkan zarardır. Yapılacak kayıt KAMBİYO ZARARLARI ALACAK SENETLERİ HESAPLANAN KDV İNDİRİLECEK KDV 190 DEVREDEN KDV STMM = Ticari Mallar hesabının borç kalanı dönem sonu mal mevcudu B TİCARİ MALLAR. A STMM = Reeskont dönemsonu işlemidir. Alacak Senetlerine reeskont uygulandığında senedin nominal değeri ile tasarruf değeri arasındaki fark Reeskont Faiz Giderleri hesabına borç kaydedilir. Ticari alacak senetlerine reeskont uyguladığından Alacak Senetleri Reeskontu hesabı Diğer alacak senetlerine reeskont Diğer Alacak Senetleri Reeskontu hesabı kullanılır. YAPILACAK KAYIT 657 REESKONT FAİZ GİDERLERİ ALACAK SENETLERİ RE- ESKONTU 137 DİĞER ALACAK SENETLE- Rİ REESKONTU = Mal hareketlerini aralıklı veya sürekli envanter yöntemine göre izleyen işletmelerde mal alış kayıtları herhangi bir farklılık göstermez. Her iki yöntemde de mal alış kayıtları aynıdır; kredili mal alımlarından doğan borçlar ise Satıcılar hesabı nda izlenir. Yapılacak kayıt 153 TİCARİ MALLAR 191 İNDİRİLECEK KDV XXX XXX 320 SATICILAR XXX

19 MUHASEBE / ÇÖZÜMLERİ 12. Yapılacak kayıt 16. Duran Varlıklara Amortisman hesaplanırken, Amortisman matrahı (duran varlığın maliyeti) 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 120 ALICILAR 600 YURTİÇİ SATIŞLAR 391 HESAPLANAN KDV Kalıntı ve hurda değeri Tahmini hizmet süresi Amortisman ayırma yöntemleri; dikkate alınır. 17. Amortisman Oranı = 1 hizmet süresi = 1 4 = 0,25 x 2 = 0, Sermaye Yedekleri 520 Hisse Senedi İhraç Primleri 521 Hisse Senetleri İptal Kârları 522 MDV Yeniden Değerleme Artışları 523 İştirakler Yeniden Değerleme Artışları 524 Maliyet Artış Fonu 529 Diğer Sermaye Yedekleri hesaplarından oluşur. 549 Özel Fonlar hesabı ise Kâr Yedekleri arasında yer alır. 14. Yurt içinden ve yurtdışıdan satın alınmak üzere sipariş edilen maddi duran varlıklarla ilgili olarak yapılan avans ödemeleri Verilen Avanslar hesabında izlenir. Yapılacak Kayıt 259 VERİLEN AVANSLAR XXX 100 KASA XXX 15. Diğer Olağan Gelir ve Kârlar hesabında kayıtlı 2000 nin 700 lik kısmının izleyen döneme ait olması durumunda Gelecek Aylara Ait Gelirler hesabına kayıt yapılmalıdır. Dolayısıyla 700 nin Diğer Olağan Gelir ve Kârlar hesabından çıkarılarak izleyen dönemin gelir hesabına aktarılması gerekir. Yapılacak Kayıt; 649 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR 380 GELECEK AYLARA AİT GE- LİRLER Amortisman payı 1. yıl x 0,50 = yıl x 0,50 = ( ) 3. yıl x 0,50 = dir. ( ) 18. Duran Varlık satışından kâr/zarar elde edip etmediğini anlayabilmek için Duran Varlığın, Maliyet Bedeli : Birikmiş Amortisman : Net Aktif Değeri : Net değeri iken ye yapılan satıştan kâr elde edilmiştir. Yapılacak Kayıt 100 KASA 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 255 DEMİRBAŞLAR 391 HESAPLANAN KDV 649 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR Maddi Duran Varlığın hizmet süreleri sırasında yapılan harcamalar iki grupta toplanır. a) Hasılat harcamaları: Duran varlıklarla ilgili yapılan normal harcamalardır. Normal bakım-tamir, temizleme giderleridir. b) Sermaye harcamaları: Duran varlıkları genişletmek veya değerlerini arttırmak amacıyla yapılan giderlerdir. 17

20 20. İşletmenin ilk madde ve malzeme, yarı mamullerüretim, mamuller, ticari mallar gibi belirtilen kalemlerin kapsamına özellikleri itibariyle konulamayan, tutarları nedeniyle ayrı ayrı hesaplarda izlenmesi mümkün olmayan, yoldaki mallar, değeri düşen stoklar, ürün, artık ve hurda gibi kalemler Diğer Stoklar hesabında izlenir. 24. MUHASEBE / ÇÖZÜMLERİ B 690 DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI İşletmenin vergi öncesi kârı: dir. Döneme ilişkin kurumlar vergisi: x 0,20 = 4400 dir. A tarihleri arasındaki 4 aylık faiz tutarının tahakkuk kaydı yapılır x 15 x 4 Faiz tutarı = = Yapılacak Kayıt 780 FİNANSMAN GİDERLERİ GİDER TAHAKKUKLARI Verginin tahakkuk kaydı 691 DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER KARŞILIĞI 370 DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK- LER KARŞILIĞI Üçüncü kişilerin belli bir işi yapmalarını aldıkları bir değeri geri vermelerini sağlamak amacıyla ve belli sözleşmeler nedeniyle gerçekleşerek bir alacağın karşılığı olarak alınan depozito ve teminat niteliğindeki değerler Alınan Depozito ve Teminatlar hesabı nda izlenir. İşletmenin kiraya verdiği depo ile ilgili aldığı 2700 lik depozito tutarı bu hesapta izlenecektir. Yapılacak kayıt 690 DÖNEM KÂR/ZARARI DÖNEM NET KÂR/ZARARI 691 DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK- LER KARŞILIĞI 25. Otofinansman Oranı = Kâr Yedekleri Birikmiş Zarar Ödenmiş Sermaye 100 KASA ALINAN DEPOZİTO VE TE- MİNATLAR 2700 Ödenmiş Sermaye = Sermaye Ödenmemiş Sermaye = = Kâr Yedekleri Yasal Yedekler Olağanüstü Yedekler Özel Fonlar Dönem sonunda tahakkuk eden faizin kaydı 780 FİNANSMAN GİDERLERİ GİDER TAHAKKUKLARI Otofinansman Oranı = = = 0,12 18

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008 1. İşletmede kasa hesabının kalanı 79.600 YTL, kasa sayımında belirlenen tutar ise 76.900 YTL dir. Farkın nedeni belirlenememiştir. A MUHASEBE KPSS-AB-PS 2008 3. VE 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Buna

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE İŞLETME VE MUHASEBE ALANINA AİT SORULARIN CEVAPLARINI CEVAP KÂĞIDINIZDA BU ALANLA İLGİLİ YERE İŞARETLEYİNİZ. 161. İşletme sahibinin ya da ortaklarının işletmenin

Detaylı

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ Dr. MÜJGAN TUNÇ YÜCEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii YAZARIN

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME 1. Aşağıdakilerden hangisi sınırsız kabul edilen işletme ömrünün, belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak ele alınması, gelir, hâsılat ve karların

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

Makro İktisat II Örnek Sorular. 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120

Makro İktisat II Örnek Sorular. 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120 Makro İktisat II Örnek Sorular 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120 Tüketim harcamaları = 85 İhracat = 6 İthalat = 4 Hükümet harcamaları = 14 Dolaylı vergiler = 12

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 I.

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 I. İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 I. ZAMANAŞIMI TEORİSİ...3 A. Kavram... 3 1.Tanımı... 3 2. Vergi Hukukunda Zamanaşımının Diğer Kanunlardaki Zamanaşımı ve Benzeri Müesseseler İle Karşılaştırılması... 5 a. Özel Hukuktaki

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 1.1.ENVANTER İŞLEMLERİ KAVRAMI... 2 1.2.ENVANTER KAVRAMI... 3 1.2.1.Envanter İşlemleri... 4 1.2.1.1.Muhasebe Dışı Envanter... 4 1.2.1.2.Muhasebe

Detaylı

İçindekiler. Önsöz III BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM. Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri

İçindekiler. Önsöz III BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM. Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri İçindekiler Önsöz III BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri A. Sözleşmenin kurulması 1 I. İrade açıklaması 1 II. Öneri

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

4 40 400 401 402 4. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR Kredi kurumlarından, sermaye piyasasından ve işletmenin ilişkide bulunduğu üçüncü kişilerden sağlanan ve bir yıldan fazla vadeli olan işletme borçlarını

Detaylı

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 104 105 106 107 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 109 11 MENKUL KIYMETLER 110 HİSSE

Detaylı

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ

Detaylı

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO EKMEK SANAYİ İŞVERENLER SENDİKASI İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO Tarih:29/01/2014 Dönem: 2013 AKTİF () PASİF() Cari Dönem Cari Dönem ---------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

GÜNLÜK DEFTER (YEVMİYE) KAYITLARI 100 KASA HESABI 15.900,- 101 ALINAN ÇEKLER 33.000,- 102 BANKALAR HESABI 100.500,- 120 ALICILAR 90.700,- 121 ALACAK SENETLERİ HESABI 132.600,- 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUK HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. HUKUK B. TOPLUMSAL KURALLAR VE MÜEYYİDELERİ 1. Toplumsal Kuralların Gerekliliği 2. Toplumsal Kuralların Sınıflandırılması a. Görgü

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2008 A- Brüt satışlar 563.752.599,33 573.579.296,04 654.817.545,31 1- Yurtiçi satışlar 522.960.763,29 533.708.451,93 604.193.703,98 2- Yurtdışı satışlar 40.791.836,04

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 400.623.476 329.752.725 1- Kasa 14 46 2.079 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 376.688.815 316.697.160 4- Verilen

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ YAZARIN ÖNSÖZÜ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR KAYNAKÇA vii xi xv xxv xxix GİRİŞ 1 Birinci Bölüm KREDİ, KREDİ TEMİNATI OLARAK TAŞINMAZ REHNİ VE İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİN TEMELİ

Detaylı

SPKn İDARİ PARA CEZALARI

SPKn İDARİ PARA CEZALARI SPKn İDARİ PARA CEZALARI Av. Ümit İhsan Yayla Sermaye Piyasası Kanununda Halka Açık Şirketlerle İlgili Suç ve Yaptırımlar ile Önemli Nitelikte İşlemler Paneli İstanbul 27.06.2014 Sunum İçeriği Ceza Vermeye

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2012) (31/12/2011) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 133.722.404 86.360.135 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 125.778.170 81.142.222

Detaylı

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO ÇORLU EĞİTİM VE SPOR VAKFI İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO Tarih:22/02/2017 Dönem: 2016 AKTİF () PASİF() Cari Dönem Cari Dönem ---------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2011 A- Brüt satışlar 854.455.559,29 823.017.968,57 875.905.247,46 1- Yurtiçi satışlar 756.018.408,89 718.585.063,60 805.602.932,74 2- Yurtdışı satışlar 98.437.150,40

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) ÇANKAYA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 21.04.2014-14:59:22 Vergi Kimlik Numarası 7750066708 E-Posta Adresi banubingol@hotmail.com Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı

Detaylı

1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER

1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER 7 nolu grup 6 nolulara, 6 nolu grup ise 5 lere devredilir. 1 2 3 4 5 6 7 1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER 620 622 152 151 710 720 730 740 750 760 770 780 Gider hesaplarının devri yapılır

Detaylı

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE KVYK-Mali Borçlar Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi KAYNAK KAVRAMI Kaynaklar, işletme varlıklarının hangi yollarla sağlandığını göstermektedir. Varlıklar,

Detaylı

SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA

SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA Problem 1 (KMS-2001) Kısa dönem toplam arz eğrisinin pozitif eğimli olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) FIRAT VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 30.04.2014-18:35:38 Vergi Kimlik Numarası 6130693067 Ticaret Sicil No 14232 İrtibat Tel No 422 2128322 Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın

Detaylı

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 108 DİĞRE HAZIR DEĞERLER

Detaylı

20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI

20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI 20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'na göre, Oda Genel Kurulu'nun teşekkülünü

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRK HUKUKUNDA FAİZ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRK HUKUKUNDA FAİZ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRK HUKUKUNDA FAİZ A- FAİZ KAVRAMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ...15 [- Faiz Kavramı...15 II- Faizin Hukuki Niteliği...15 1- Faizin Asıl Alacağa Bağlı Olması... 16 2- Faizin Asıl Alacaktan

Detaylı

ADLİ TIBBİ AÇIDAN ADLİ PSİKİYATRİ

ADLİ TIBBİ AÇIDAN ADLİ PSİKİYATRİ ADLİ TIBBİ AÇIDAN ADLİ PSİKİYATRİ Prof. Dr. Faruk AŞICIOĞLU Adli Tıp Uzmanı &Tıbbi Biyoloji Bilim Dr. Adli Tıp Enstitüsü ADLİ PSİKİYATRİ NEDİR? ADLİ PSİKİYATRİST KİMDİR? Hukuki çatışmaların çözümünde psikiyatri

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR (31/12/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 22.641.606 1 Kasa 2.356 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 20.777.618 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer

Detaylı

Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu

Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu Prof. Dr. H. Ercüment Erdem Erdem & Erdem Ortak Avukatlık Bürosu Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi E. Öğretim Üyesi TTK Komisyonu Üyesi 12

Detaylı

Bono Poliçe Çeklerdir.

Bono Poliçe Çeklerdir. KIYMETLİ EVRAK İşletmeler, kredili (veresiye) satışlarını güvence altına almak ve takip etmek amacıyla ticari hayatta bu tür işlemleri belgelendirmek için kullanılan belgelere kıymetli evrak denir. Kıymetli

Detaylı

01 Ocak Alış 60 25.- 1.500.- 60 25.- 1.500.- 12 Ocak Alış 40 20.- 800,- 60 40. 1.500.- 800.- 21 Şubat Satış

01 Ocak Alış 60 25.- 1.500.- 60 25.- 1.500.- 12 Ocak Alış 40 20.- 800,- 60 40. 1.500.- 800.- 21 Şubat Satış 1. E İşletmesi nin 201. yılına ait B Malına ait stok bilgileri aşağıdaki gibidir: Tarih Açıklama GİREN ÇIKAN KALAN Miktar Fiyat Tutar Miktar Fiyat Tutar Miktar Fiyat Tutar 01 Ocak Alış 60 25.- 1.500.-

Detaylı

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 10417 BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5811 Kabul Tarihi : 13/11/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/11//2008 Sayı : 27062 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 SORU: ABC Ticaret işletmesinin 31.12.2009 Tarihli Bilançosu ile 01.01.2010-31.12.2010 hesap döneminde

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 1. İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER... 1

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 1. İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER... 1 İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 1. İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER... 1 1.1. İşletme Kavramı, Amaçları ve Fonksiyonları... 1 1.2. İşletmelerin Sınıflandırılması... 2 1.3.Tacir...

Detaylı

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve VERGİ AFFI TAKVİMİ Konu Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İl Özel İdareleri Ve Belediyelere Olan Kesinleşmiş Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması (Md.2) Bildirim /Beyan Tarih Ödeme Tarihi

Detaylı

Sorumluluğu sınırlı olmayan ortaklara komandite, sorumluluğu sınırlı olanlara komanditer denir.

Sorumluluğu sınırlı olmayan ortaklara komandite, sorumluluğu sınırlı olanlara komanditer denir. KOMANDİT ŞİRKETLER ADİ KOMANDİT ŞİRKET Ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla kurulan, şirket alacaklılarına karşı ortaklardan bir veya birkaçının sorumluluğu sınırlandırılmamış

Detaylı

1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden

1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden 1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden A) Şirket sözleşmesi hükümleri B) Ticari örf ve adet hukuku kuralları C) Tamamlayıcı ve yorumlayıcı hükümler D) Emredici

Detaylı

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı

Detaylı

1 -Gelecek yıllara ait gelirler

1 -Gelecek yıllara ait gelirler MALİ TABLOLARIN DENETİMİNE İLİŞKİN ÖRNEK UYGULAMA AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTİF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASİF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006 I-DÖNEN VARLIKLAR I-KISA VADEKİ YABANCI

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ÜÇÜNCÜ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ Şubat 2008 de

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU Mali Tablolar 15 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) PASİF ( KAYNAKLAR) 31.12.2014 31.12.2014 I -DÖNEN VARLIKLAR 1.282.406,66 III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1.033.073,38

Detaylı

M2 Para Tanımı: M1+Vadeli ticari ve tasarruf mevduatları (resmi mevduatlar hariç)

M2 Para Tanımı: M1+Vadeli ticari ve tasarruf mevduatları (resmi mevduatlar hariç) PARA ARZI Dar tanımlı para arzı dolaşımdaki nakit ile bankacılık sisteminde vadesiz mevduatların toplamından oluşmakta, geniş tanımlı para arzı ise bu toplama bankacılık sistemindeki vadeli mevduatların

Detaylı

01.01.2003 / 31.03.2003 TARİHLİ DİPNOTLARI

01.01.2003 / 31.03.2003 TARİHLİ DİPNOTLARI BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı Pay Tutarı

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1999 31 ARALIK 1998 I.DÖNEN VARLIKLAR 6,152,538 2,433,801 A- HAZIR DEĞERLER 383,998 57,865

Detaylı

1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı Problem 1. Soru)?

1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı Problem 1. Soru)? 1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı 100.01 Problem 1. a) Gelir tahakkukları b) hisse senetleri c) gelecek aylara ait giderler d) özel fonlar

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLANÇOSU. Cari Dönem 2012

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLANÇOSU. Cari Dönem 2012 31.12. BİLANÇOSU AKTİF(ODA MALVARLIĞI) I -DÖNEN VARLIKLAR PASİF ( ODA MALVARLIĞI KAYNAĞI) 3-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler 3.308.696,38 3.158.473,43 A-Kısa Süreli Borçlar 651.546,98 634.987,98

Detaylı

DAŞTAN ISL1002/ 2032 MUHASEBE-II DERSİ BAHAR YARIYILI ÇALIŞMA SORULARI

DAŞTAN ISL1002/ 2032 MUHASEBE-II DERSİ BAHAR YARIYILI ÇALIŞMA SORULARI KTÜ - Ekonometri - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümleri Dersin Sorumlusu: Doç. Dr. Abdulkerim DAŞTAN ISL1002/ 2032 MUHASEBE-II DERSİ 2015-2016 BAHAR YARIYILI ÇALIŞMA SORULARI 2 (Arasınav

Detaylı

OEPSAŞ KURUMSAL KÜNYE

OEPSAŞ KURUMSAL KÜNYE OEPSAŞ KURUMSAL KÜNYE TİCARET ÜNVANI Osmangazi Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi MERKEZ ADRESİ Turan Güneş Bulvarı Galip Erdem Cad. No:30 Çankaya / Anakara BAĞLI OLDUĞU TİCARET SİCİL MEMURLUĞU Ankara

Detaylı

Ödemeler Dengesi Doç. Dr. Dilek Seymen Araş. Gör. Aslı Seda Bilman 1 Plan Ödemeler Dengesi, tanım, kapsamı Ana Hesap Grupları Cari Denge, Sermaye Hesabı Dengesi Farklı Ödemeler Dengesi Tanımları Otonom

Detaylı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den Bağımsız Denetim'den Geçmemiş Geçmemiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 30.09.2003 30.09.2002 I. DÖNEN VARLIKLAR 3.838.237 6.372.218 A. Hazır Değerler 1.628.294 3.373.960 1. Kasa 4.519 4.175 2. Bankalar 1.605.489

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 ANHYT VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 75.248.958 1- Kasa Mad.14 14.634 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar Mad.14 41.720.390 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) Mad.14 (43.473)

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 ÖZET: 22 Kasım 2008 Tarih ve 27062 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun yayımlanmıştır.

Detaylı

... AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTIF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASIF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006

... AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTIF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASIF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006 ... AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTIF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASIF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006 I-DÖNEN VARLIKLAR I-KISA VADEKİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler 5.879,35 A-Mali

Detaylı

6335 SAYILI KANUN ile DEĞİŞİK TTK m. 358 HAKKINDA BAZI DEĞERLENDİRMELER

6335 SAYILI KANUN ile DEĞİŞİK TTK m. 358 HAKKINDA BAZI DEĞERLENDİRMELER 6335 SAYILI KANUN ile DEĞİŞİK TTK m. 358 HAKKINDA BAZI DEĞERLENDİRMELER Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı shizir@atilim.edu.tr 6335 Sayılı Kanundan Önceki Haliyle TTK m.

Detaylı

İlgili-Sorumlu. İlgili; Kendisine yersiz veya fazla ödeme yapılan gerçek ve/veya tüzel kişi ya da kişileri,

İlgili-Sorumlu. İlgili; Kendisine yersiz veya fazla ödeme yapılan gerçek ve/veya tüzel kişi ya da kişileri, KAMU ZARARI İlgili-Sorumlu İlgili; Kendisine yersiz veya fazla ödeme yapılan gerçek ve/veya tüzel kişi ya da kişileri, Sorumlu; Kamu zararının oluşmasına sebep olan kamu görevlisini Kamu Kaynağı Kamuya

Detaylı

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 8275 MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4743 Kabul Tarihi : 30/1/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/1/2002

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ SONUÇ HESAPLARI

BANKA MUHASEBESİ SONUÇ HESAPLARI BANKA MUHASEBESİ SONUÇ HESAPLARI Sonuç Hesapları Gelir ve gider hesapları sonuç hesapları olarak adlandırılır ve özkaynaklara aktarılan kar/zarar kanalıyla özkaynakların değerini değiştirir. Gelir tablosu

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE Sınav Tarihi ve Saati : 3 Mart 2012-14:00 Sınav Süresi : 4 (dört) saat AÇIKLAMALAR : a) Sorular 6 (altı) sayfadır. b) Soru kağıtları,

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

Özet, yaprak test, deneme sınavı ders malzemelerine ANADOLUM ekampüs Sistemin'nden (https://ekampus.anadolu.edu.tr) ulaşabilirsiniz. 19.

Özet, yaprak test, deneme sınavı ders malzemelerine ANADOLUM ekampüs Sistemin'nden (https://ekampus.anadolu.edu.tr) ulaşabilirsiniz. 19. 2016 BAHAR ARA - A TİCARET HUKUKU A 1. 2. 3. 4. Tacirler arasında gerçekleşen aşağıdaki ihbar veya ihtarlardan hangisi Türk Ticaret Kanununun öngördüğü şekil şartına uygun değildir? Noter kanalıyla yapılan

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 T.C. Resmi Gazete Yayın Tarihi 24 Aralık 2009 PERŞEMBE Sayı : 27442 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) AKTİF (VARLIKLAR) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO I.DÖNEN VARLIKLAR 2,433,801 2,919,245 A- HAZIR DEĞERLER 57,865 424,947 1- Kasa 3,507 614 2- Bankalar

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 174 412 586 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

YENİ VARLIK BARIŞI KANUNU ÖZET BİLGİLER

YENİ VARLIK BARIŞI KANUNU ÖZET BİLGİLER YENİ VARLIK BARIŞI KANUNU ÖZET BİLGİLER Varlık Barışına ilişkin düzenlemeleri de içeren 21.05.2013 tarih ve 6486 sayılı Kanun 29.05.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun un

Detaylı

Yasal Çerçeve (Bilgi Edinme Kanunu ve Diğer Gelişmeler) KAY 465 Ders 1(2) 22 Haziran 2007

Yasal Çerçeve (Bilgi Edinme Kanunu ve Diğer Gelişmeler) KAY 465 Ders 1(2) 22 Haziran 2007 Yasal Çerçeve (Bilgi Edinme Kanunu ve Diğer Gelişmeler) KAY 465 Ders 1(2) 22 Haziran 2007 Ders Planı Ders İçeriği: Yasal Çerçeve Bilgi Edinme Kanunu Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Çalışma Usul ve Esasları

Detaylı

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Dipnot 30.09.2007 31.12.2006 I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 686.426 548.065 1- Kasa 1.119 772 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 685.307 547.293 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

USUL İNCELEMELERİ KİTABI (TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERCEVESİNDE) Doç. Dr. Özgür ÇATIKKAŞ 12.10.2015 1

USUL İNCELEMELERİ KİTABI (TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERCEVESİNDE) Doç. Dr. Özgür ÇATIKKAŞ 12.10.2015 1 USUL İNCELEMELERİ KİTABI (TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERCEVESİNDE) Doç. Dr. Özgür ÇATIKKAŞ 12.10.2015 1 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR, UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR VE ÖZKAYNAKLAR 12.10.2015 2 Örnek 1 ABC Ltd

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 504.064.044 447.814.449

Detaylı

Geçmiþ yýllarda çýkan sorular ve açýklamalý cevap Gönderen : guliz - 12/06/2009 18:29

Geçmiþ yýllarda çýkan sorular ve açýklamalý cevap Gönderen : guliz - 12/06/2009 18:29 Geçmiþ yýllarda çýkan sorular ve açýklamalý cevap Gönderen : guliz - 12/06/2009 18:29 ÖRNEK SORULAR Topluca geçmiþ yýllarda çýkan sorular 100. Ticaret iþletmelerinde envanter çýkarýlýrken üzerinde en çok

Detaylı

FİNANSAL HESAPLAMALAR

FİNANSAL HESAPLAMALAR FİNANSAL HESAPLAMALAR Finansal değerlendirmelerin tutarlı ve karşılaştırmalı olabilmesinin yanı sıra kullanılan kaynakların maliyet, yapılan yatırımların alternatif getiri analizlerini yapabilmek amacıyla;

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 114.597.862,85 97.908.467,33 1- Kasa 14 706,26 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 114.578.347,59

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 135.557.693,98 97.908.467,33 1- Kasa 14 1.504,78 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 135.110.587,67

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER Volkan YÜKSEL * Öz Vergi uygulamasında, bir kazancın elde edilmesi sırasında yapılan giderler vergilendirilecek kazancın tespitinde gider olarak

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 447.814.449 394.414.565 1- Kasa 14-142 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 261.688.873 238.263.597

Detaylı

Kamu Zararı ve Alacak Tahsili Melek KIZILKAYA Strateji Geliştirme Başkanlığı Mali Hizmetler Uzmanı

Kamu Zararı ve Alacak Tahsili Melek KIZILKAYA Strateji Geliştirme Başkanlığı Mali Hizmetler Uzmanı Kamu Zararı ve Alacak Tahsili Melek KIZILKAYA Strateji Geliştirme Başkanlığı Mali Hizmetler Uzmanı İÇERİK Amaç, Kapsam ve Tanımlar Kamu Zararının Tespiti ve Bildirilmesi Alacak Takibi ve Tahsil Şekilleri

Detaylı

2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar

2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar 2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar 01.02.2016 da kurulmuş olan, ŞİMAL Ofis Mobilyaları Ticaret Limited Şirketi nin

Detaylı

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU GELİR TABLOSU 01.01.2014 01.01.2013 31.03.2014 31.03.2013 Değişim A- BRÜT SATIŞLAR 5.731.679,10 4.179.741,10 37,13% 600 -Yurtiçi Satışlar 5.731.557,77 4.179.741,10 601 -Yurtdışı Satışlar 0,00 0,00 602

Detaylı

Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com.

Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com. Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com.tr GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNDE TAHAKKUK VE TAHSİLAT ESASININ GEÇERLİ OLDUĞU

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı

A K T i F ( VARLIKLAR ) CARİ DÖNEM

A K T i F ( VARLIKLAR ) CARİ DÖNEM A K T i F ( VARLIKLAR ) B M C SANAYİ VE TİCARET A.Ş.' NİN AYRINTILI BİLANÇOSU TL I-DÖNEN VARLIKLAR A-Hazır Değerler 13.100.393,91 1-Kasa 50.278,18 2-Alınan Çekler - 3-Bankalar 13.050.115,73 4-Verilen Çekler

Detaylı

A K T i F ( VARLIKLAR ) CARİ DÖNEM

A K T i F ( VARLIKLAR ) CARİ DÖNEM A K T i F ( VARLIKLAR ) B M C SANAYİ VE TİCARET A.Ş.' NİN AYRINTILI BİLANÇOSU TL I-DÖNEN VARLIKLAR A-Hazır Değerler 34.146.125,53 1-Kasa 126.114,18 2-Alınan Çekler - 3-Bankalar 33.663.435,36 4-Verilen

Detaylı