TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ LİTAİ HOTEL & SPA İKTİSADİ İŞLETMESİNİN MUTFAK DAVLUMBAZ HAVALANDIRMA BACASI YAPILMASI İŞİ SÖZLEŞMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ LİTAİ HOTEL & SPA İKTİSADİ İŞLETMESİNİN MUTFAK DAVLUMBAZ HAVALANDIRMA BACASI YAPILMASI İŞİ SÖZLEŞMESİ"

Transkript

1 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ LİTAİ HOTEL & SPA İKTİSADİ İŞLETMESİNİN MUTFAK DAVLUMBAZ HAVALANDIRMA BACASI YAPILMASI İŞİ SÖZLEŞMESİ Madde 01. Taraflar : Oğuzlar Mahallesi Av. Özdemir ÖZOK Sokak No:8 Balgat/ANKARA adresinde mukim, TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI, , adresinde mukim,. dir. Madde 02. Tanımlamalar : İş bu sözleşme metni içerisinde; Türkiye Barolar Birliği SYDF Litai Hotel & SPA İktisadi İşletmesinin mutfak davlumbaz havalandırma bacası yapımı işi, kısaca (İŞ) TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI (İŞVEREN) kısaca ( YÜKLENİCİ ) İşveren ve Yüklenici beraberce kısaca (TARAFLAR) Yüklenici bir sözleşme ile belli iş kalemlerinin yapımını verdiği aracılar kısaca (3.cü ŞAHISLAR) 1 takvim günü kısaca (1 GÜN) olarak anılacaktır. Madde 03. Sözleşmenin Konusu : Türkiye Barolar Birliği SYDF Litai Hotel & SPA İktisadi İşletmesi ne ait mutfak davlumbaz havalandırma bacası yapım işi olup, Bu sözleşme ile temin edilecek mallar ve yapılacak işler sözleşme ve eklerinde yer alan düzenlemelere uygun olarak teslim edilecektir. Madde 04. Sözleşmenin Bedeli : Sözleşmenin bedeli ; TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ SYDF LİTAİ HOTEL & SPA İKTİSADİ İŞLETMESİ MUTFAK DAVLUMBAZ HAVALANDIRMA BACASI YAPILMASI İŞLERİ; yerine, projesine, sözleşme ve eklerinin koşullarına uygun olarak Teklif Birim Fiyat esası ile yapılması olmak üzere toplam ; TL + KDV ( ) dir. Sözleşme bedeline KDV dahil değildir. 1

2 Malzeme ve işçilik bedellerinde, enflasyondan, kur farkından veya herhangi bir finansal kriz sonucu oluşacak fiyat artışları sözleşme birim fiyatlarını değiştiremez. Hiçbir nam ve suret adı altında zam yapılmayacaktır. Eğer ithal malzeme gereği doğarsa ithal edilecek malzemelerin sözleşme tarihine göre kurlarındaki aşırı oynama(sözleşme imza tarihinde T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru baz alınarak bu kurdaki artı-eksi %20 düşme ve yükselişi ifade etmektedir) nedeniyle fiyatların arttırılması yüklenicinin talebi ve işverenin onayıyla gerçekleşebilir. Yine döviz kurlarındaki düşüş sözleşme tutarının indirilmesini gerektirir. Sonuç olarak birim fiyatlar sözleşme konusu işin ifasına kadar sabittir. Yüklenici uyarlama davası açma haklarından feragat etmiştir İş için bu sözleşme ve eklerinde sözü geçen birim fiyat tarifleri ve bağlı analizler, idari veya teknik, genel ve özel şartnameler, yüklenilen işlerin yapımı için gerekli idari ve fenni şartları belirtmek ve açıklamak maksadı ile konulmuştur. Bu itibarla birim fiyatlı işlerin yapılmasında, bunların metinlerinde malzeme, taşıma, işçilik, amortisman, bakım vs. gibi fiyat unsurlarının, fiyata dahil veya hariç olduğu gibi ifadeler geçerli değildir. Yerinde yapılan imalat durumuna göre ataşmanlar ile hesaplanacak metrajların teklif birim fiyatlar ile çarpımı sonucunda toplam bedel oluşur Birim fiyat esası ile ödeneceği işbu sözleşmede zikredilen İş in birim fiyat tariflerine göre yapılması ve bu işlere ait fiyatların uygulanması esastır. Birim fiyatlarla taahhüdün yapılması için lüzumlu her türlü unsurun gideri, birim fiyat tariflerinde zikredilmemiş dahi olsa birim fiyata dahildir. Esas olan ilgili birimin sözleşme ve proje şartlarına uygun olarak gerçekleştirilmesidir. Birim fiyat tariflerinde yer alabilecek sehven hata vb. unsurları Yüklenici, lehine yorumlayarak kullanamaz. Bu gibi bir durumda karşılaşıldığında geçerli olan idare lehine olandır. Asıl olan işin genel fenni usullere ve idare onaylarına bağlı olarak yapılmasıdır Sözleşme gereği işler için avans ödenmeyecektir Yapılacak imalatlarla ilgili işveren istediği takdirde söz konusu iş kalemi ile ilgili proje ve detaylar, belirlenecek süre içerisinde yüklenici tarafından yaptırılacak, bu proje ve detaylarla ilgili herhangi bir ücret talep etmeyecektir İşin yapımı sırasında kullanılacak olan her türlü malzemenin temini ve montajı yükleniciye aittir. Tüm nakliyeler, malzeme zayiatları, şantiye içi ve dışı yatay ve düşey taşımalar, indirme, boşaltma işleri yüklenici firmaya aittir. 2

3 Yüklenicinin tüm usta ve işçileri sigortalı ( SSK) olacaktır. SSK prim ödeme ve işçilik bordrolarını işverene verecektir. Yüklenici tüm usta ve işçilerinin iaşe, konaklama, ulaşım vb. giderlerini kendisi karşılayacaktır İşyerinde imalat için kullanılacak elektrik ve su işveren tarafından ücretsiz verilecektir. Madde 05. İş ve işyerine Vakıf Olma : Yüklenici gerek ihaleye katılmadan önce ve gerekse sözleşmenin imzalanması sırasında işyeri ile ilgili bina, bina çevresi, trafik, yerleşmeler vb. çevre unsurları, çalışma koşulları, projeler ve detaylar, mahal listesi, malzemeler ve diğer şartları incelemiş, işyerini görmüş ve özelliklerini öğrenmiş ve tam olarak işyerine vakıf olmuş olarak ve işe istekli çıktığından bu sözleşme ve eklerinde tespit edilmemiş şartları ileri sürerek ve/veya başkaca bir nam altında teklif birim fiyatlarda veya toplam bedel üzerinde ilave fiyat farkı isteyemez. Madde 06. Malzeme Değişikliği ve İş Miktarında Artma ve/veya Eksiltme : Sözleşmenin akdedilmesinden sonra işveren, İşveren tarafından görülecek lüzum üzerine projelerde, iş miktarında, detaylarda ve mahal listelerinde değişiklik yapabilir. Bu ya da benzeri sebeplerle işlerin azalıp, çoğalması Madde de yazılı toplam sözleşme bedelini %50 (yüzde elli) oranında artırıp eksiltebilir. İşveren ce görülen lüzum üzerine yapılması ve/veya vazgeçilmesi sözleşmenin imzalanmasından sonra ortaya çıkacak işlerin vuku bulması halinde Yüklenici bu isteğe uyacaktır % 50 ye kadar olan iş miktarındaki artışlarda projelerdeki toplam kapalı inşaat alanında bir değişiklik olmadığı takdirde Yüklenici süre uzatımı talebinde bulunamaz. Keşfe esas miktarlardaki metraj artışları, yeni birim fiyat ihtiyaçları ve/veya kapalı inşaat alanı gerektirmeyen yeni iş siparişleri nedeni ile olabilecek artışlar süre uzatımına gerekçe olmadığından bu nedenleri ileri sürerek Yüklenici süre uzatımı ve/veya ilave bedel ve/veya yeni fiyat yapımı taleplerinde bulunamaz Yüklenici sözleşmede zikredilen toplam ihale bedelinin %50 (yüzde elli) kadar eksilmesinden dolayı zarar veya kardan mahrumiyet veya farklı birim fiyat talep edemeyeceği gibi sözleşmedeki toplam ihale bedeli %50 (yüzde elli) kadar olan işleri 3

4 de tamamen bu sözleşme hükümlerine uygun ve sözleşmenin eki olan teklif birim fiyatlarla yapacağını kabul ve taahhüt eder Sözleşme eki keşiflerde yazılı olmayan imalatın yapılabilmesi İşveren in yazılı onayına bağlıdır. Sözleşme eki keşif özetinde bulunmayan ve/veya İşveren tarafından yazılı olarak onaylanmamış imalatın bedeli ödenmez Yüklenici sözleşme eki keşiflerde yazılı olan imalatın yapılabilmesi için gerekli tüm malzemeyi kendi temin edecektir Sözleşmede yazılı olmayan yeni imalat kaleminin çıkması durumunda bunlar için yeni fiyat analizi yapılacaktır. Bu yeni fiyat analizi yapılırken Malzeme ve/veya işçilik için piyasadan alınan en az üç teklif değerlendirilerek baz fiyat oluşturulur. Bu baz fiyatlar birim malzeme ve firesiyle birlikte ve birim işçilik miktarları ile çarpılarak yeni birim fiyat, birim malzeme ve birim işcilik fiyatları tespit edilir. Birim malzeme ve işçilik fiyatları toplanır. Toplam bedel birim fiyatın maliyet fiyatıdır. Şayet yapılacak imalatın çok nitelikli ve özel imalat olması halinde tek teklifle yetinilebilinir. İşveren en kısa sürede onayları verir veya gerekçeleri ile birlikte reddeder. Bu durumda yukarıdaki işlemler tekrarlanır. İşveren gerekli görürse teklifler üzerindeki pazarlık aşamalarında bulunabilir Yükleniciye, belirlenmiş birim maliyet fiyatına %15 (yüzdeonbeş) oranında genel gider ve kar ilave edilmesi sonucu bulunan tutarın, ilgili birim maliyet fiyatına konu iş miktarı ile çarpılması sonucu hesaplanacak meblağ istihkak sonucu olarak ödenir. Madde 07. İşlerin Yapılmasında Uyulacak Esaslar : Bu sözleşme konusu işlerin yapılmasında Yüklenici, ilişik projeler, detaylar ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü nün her türlü birim fiyat tariflerindeki özel, fenni şartlara Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesine, Özel Şartnamelere, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Genel Teknik Şartnamesi ne, Yapım İşleri Muayene ve Kabul yönetmeliğine, Tesisat İşleri Genel ve Özel Şartnamelerine, ilgili Belediye Yönetmeliklerine, Mahal ve Malzeme Listelerindeki esaslara, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü nün geçerli şartnameleri ile Türkiye Köprü İnşaat Cemiyeti nin Çelik ve Ahşap Şartnameleri, T.S. 500 Betonarme Şartnamesi ve Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar hakkındaki Yönetmeliğe ve Tepe Knauf Alçıpan Sistemleri Kılavuzunda belirtilen şartname ve detaylara uymak zorunludur. 4

5 Kullanılacak Malzeme, Madeni aksam, cihazlar, işçilikler aksi İşverence istenmedikçe ve özel şartnamelerde zikredilmedikçe Türk Standartları na uygun ve piyasanın en iyi (birinci sınıf) ve işverenin beğeneceği cinsten olacak ve İşveren e işbu sözleşmenin ilgili hükümlerinde zikredilen usullere uygun olarak numune verilecektir. Malzeme seçimlerinde asıl olan İşverenin beğenisidir Yüklenici malzemelerin satın alınması/üretilmesi/sevkiyatına başlamadan önce İşveren den onay alacaktır. İşverenin beğenmediği/uygun bulmadığı malzemeleri yeni/uygun malzemeler ile değiştirerek onay alacaktır. Onay alınmadan sevk edilen malzemelere ait sorumluluk Yüklenicidedir. İşveren bunlara ait bedelleri ödemeyebilir veya tüm masrafları Yükleniciye ait olmak üzere değiştirebilir İş bu sözleşmenin konusu olan işlerin yapılması esnasında çalışanlar, üçüncü şahıslar, malzeme ve sözleşme konusu işin yapılacağı yerin, Yüklenici nin işin yapılmasından ötürü zarar görmesi halinde zararın sorumluluğu Yüklenici ye aittir. Yüklenici den kaynaklanan böyle bir durumda işveren e herhangi bir sorumluluk doğması halinde bu zarar Yükleniciye yapılacak ödemeden kesilir. Ödeme yetersiz kalırsa bunun sorumluluğu Yüklenici ye ait olacaktır Yüklenici imalatlara başlamadan önce işyerinde tüm ölçü ve röleveleri almakla mükelleftir. Yapılacak iş rölevelerin ve ölçülerin alınarak onaylanmasından sonra başlamalıdır. Herhangi bir malzemenin üretildikten sonra yerine uymaması dolayısıyla oluşabilecek tüm mesuliyet/zarar/ziyandan proje değişiklikleri sonucu ortaya çıkanlar hariç yüklenici sorumludur Sözleşme konusu tüm işler ile ilgili olarak imalat ve montaj öncesi olmak üzere İşveren onayına numuneler veya marka ve kalite bilgileri sunulacak olup, bunların İşveren tarafından onaylanmasını müteakip imalat ve montaj başlayacaktır Yüklenici, sözleşmenin imzalanmasını müteakip inşaatın genel iş programını hazırlayarak 3(üç) gün içinde İşveren e bildirecek ve işi bu iş programına uygun şekilde ifa edecektir Kullanılan ve montajı yapılan malzemelerin zarara uğramaması için gerekli her türlü önlem yüklenici tarafından alınacaktır. Her türlü malzeme ve zayiatları Yüklenici ye aittir Yüklenici, işçilerinin barınması ve diğer ihtiyaçları için gereken yerleri kendisi temin edecektir. Yüklenici işçilerinin yemek ihtiyaçlarını kendisi karşılayacaktır Yüklenici her türlü inşaat artığını sahadan kendi imkânları ile ve kendi sorumluluğunda tasfiye edecek, işi temiz teslim edecektir Yüklenici kendi iletişim imkanlarını kendisi temin edecektir. 5

6 Yüklenici hem malzemeleri hem de işlerin korunması için gerekli her türlü tedbiri almakla mükelleftir. Kendi işleri veya malzemelerinin ne türlü olursa olsun her hangi bir sebepten ötürü zarar görmesi dolayısı ile sorumluluk işin teslimine kadar kendisine aittir Yüklenici kendi açısından proje için yararlı olacağına inandığı değişiklikleri teklif edebilir; ancak söz konusu teklifin İşveren tarafından değerlendirilebilmesi için gerekli tüm teknik ve idari nitelikteki hususları da teklifi ile birlikte sunmak zorundadır. Ancak bu gibi değişiklikler İşveren in önceden yazılı izni olmadıkça uygulanamaz Sözleşmenin imzasını müteakip Yüklenici bütün işin gerektirdiği malzeme ve işçileri tedarik ve ihzara ait tedbirleri almağa ve taahhüt süresince işin önemiyle mütenasip ve iş programlarına uygun bir faaliyet göstermeye mecburdur. İşin sözleşme müddeti içinde bitmesine kifayet edecek miktarda malzeme ve işçiyi yüklenici her vakit iş başında bulunduracaktır Yüklenici, İşveren tarafından kalite olarak beğenilmeyen işleri bilabedel düzeltmeyi veya yenisi ile değiştirmeyi taahhüt eder İşveren, Yüklenici nin imalatlarında malzeme veya işçilik yönünden sözleşme şartlarına uygunsuzluk tespit etmesi halinde Yüklenici yi yazılı olarak uyaracaktır. Yüklenici bu uyarıyı dikkate almayarak gerekli düzeltmeleri yapmadığı taktirde, İşveren, Yüklenici nam ve hesabına ekip göndermekte veya kusurların giderilerek işin geri kalan kısmını başkalarına vermekte serbest olacaktır Sözleşme konusu işlerin ifası için gerekli her türlü el aleti, makine ve avandanlıklar Yüklenici tarafından temin temin edilecektir. Bunların temini için Yüklenici ye ilave ödeme yapılmayacaktır Yüklenici tarafından getirilen ve işveren tarafından kullandırılabilecek her türlü el aleti ve ekipmanın güvenliğinden ve bunların hırsızlığa karşı korunmasından Yüklenici sorumşudur Yüklenici, işverenin mahallinde çalıştırdığı işçi, usta ve taşeron v.b. kişilerin işveren tarafından uygun bulunmayanlarını kayıtsız ve şartsız olarak ilk ikazda değiştirmek zorundadır. İşverene ait iş mahallinde yüklenicinin yatılı elemanı bulundurulmayacaktır Yüklenici kendi işine ait tüm atıkları toplayıp, işyeri mahallinde torbalara doldurarak döküm yerlerine atacaktır. 6

7 Sökümden çıkarılan ve sabit olmayan daha sonra kullanılabilecek malzemeler itina ile sökülerek ya da tertiplenerek işverenin üstlendiği yere nakledilerek teslim edilecektir İşyerinin mevkii itibari ile hassas konumda olduğundan çevre çalışma şartlarına uyulacak (Mesai dilimi, taşıma v.b.) Madde 08. Yer Teslimi, işe Başlama ve Bitirme Zamanı : Sözleşmenin ve işin bitiş tarihi, ara tamamlama etapları sözleşmenin akdedilmesi gününden olmak kaydı ile 15 takvim günüdür İş yeri, sözleşmenin akdedilmesi gününden başlayarak 3 gün içinde tutanakla Yükleniciye ve/veya yetkili vekiline teslim edilir İş yeri teslim tutanağının tanziminden itibaren 3 gün içinde SSK na işyeri tescili yaptırdıktan sonra işe başlamış sayılır. İnşaat ruhsatının alınması, elektrik ve su temininde işverence bir gecikme olursa geçen süre işin süresine ilave edilir. Gecikme süresi kontrol ve yüklenici tarafından tutanakla belirlenir Yüklenici yer teslimi gününden itibaren 3 gün içinde şantiye hazırlıklarına işbu sözleşme eki Özel İdari Şartnamede bahsedilen hükümlere uygun olarak başlamak ve mücbir sebepler dışında sözleşme konusu bütün işleri de yukarıdaki tarihe göre tamamlamak zorundadır. Bu takvimin dışında ayrıca süre uzatımı verilmez. Bu tarihin tespitinde, mevsim şartları bakımından çalışılmayacak dönemler (kar, yağmur, fırtına vb.), resmi tatil günleri, çevre, trafik ve ulaşım koşulları nazarı itibara alınmış ve bu Yüklenici tarafından Kabul edilmiştir Yüklenici işbu sözleşmenin ilgili maddelerinde zikredilen mücbir sebepler dışında herhangi bir nam altında mücbir sebep ileri sürerek, süre uzatımı talep edemez. Yüklenici iş in ifası için gereken kampını kendisi kuracak ve gereken mobilizasyonunu yapacaktır. Bu ve benzeri nedenlerle mevcut sözleşme fiyatlarının dışında herhangi bir nam altında bir ilave bedel talebinde bulunamaz. Madde 09. Kati Teminat : Yüklenici, ihale bedelinin %6 sı oranında Kati teminat mektubu verecektir Banka teminat mektubu işverenin kabul edebileceği bankalardan alınacaktır Kati teminat geçici kabulün ve geçici kabul eksikliklerinin tamamlanmasını müteakip geçici kabul itibar tarihinden itibaren 90 gün içersinde; o Sözleşmesinin gereklerinden kaynaklanan kesintiler varsa bunlar kesildikten sonra, 7

8 o Sözleşmesinin gereklerinden kaynaklanan kesintiler yoksa tamamı Yükleniciye iade edilir. Madde 10. Teknik Teşkilat : Yüklenici iş için 1 Şantiye Şefini ilgili kadrolarının başında bulunduracaktır. Şantiye Şefi Yüklenicinin asgari 3 yıl deneyimli Makina Mühendisi ve tam yetkili bir elemanından olacaktır. İşveren in Şantiye Şefine yaptığı her türlü sözlü ve yazılı müracaat, tebligat vb. unsurlar Yükleniciye yapılmış sayılacaktır İşveren tarafından takdirinin, hilesi, liyatkatsızlığı veya uygunsuz hareketleri görülüp işbaşında bulunması istenmeyen gerek Yüklenicinin ve gerekse 3.cü Şahısları nın kalfa, usta, işçi ve hizmetlileri ile 3.cü Şahısların kendisini, Yüklenici derhal değiştirmek zorundadır. İdare bahsi geçen nedenlerle Yükleniciden herhangi bir 3.cü Şahsını tamamen uzaklaştırmasını da isteyebilir. Yapılacak eleman, işçi ve 3.cü Şahıs/ların değiştirmelerinden dolayı yüklenici işverenden hiçbir bedel, tazminat ve süre isteyemez İşveren istediği takdirde, verilecek bir süre içerisinde, Yükleniciden teknik elemanlarının değiştirilmesini isteyebilir Yüklenici buna uymak zorundadır. Madde 11. İş Programı : İşin tamamlanma süresi / /2010 dir. Yüklenici bu tarihte işi tamamlayıp İşverene teslim etmekle yükümlüdür. İşe başlama tarihi işbu sözleşmenin yürürlük tarihidir. Yüklenici bu tarihten itibaren mobilizasyon vb. tüm işlere hemen başlayacaktır Yüklenici aşağıda zikredilen iş programını 7 gün içerisinde verecektir İMALAT VE MONTAJ İŞ PROGRAMI: İşlerin miktar, tarih, süre ve sırasını gösterecek şekilde tüm iş kalemlerini içermek kaydı ile imalat başlangıç ve bitiş tarihlerini de içerecek şekilde ve bu hususlarda işveren talimatlarına uygun olarak hazırlayarak İşverene verecek ve onaylatacaktır. Onaylanmaması durumunda 3 gün içerisinde gereken düzeltmeleri yaparak işveren onayına sunacaktır İhtiyaç hasıl olması halinde işveren kendi isteği ile ve/veya Yüklenicinin yazılı müracaatı üzerine ve tetkik ettikten sonra uygun gördüğü takdirde iş programında değişiklikler yapabilir. Madde 12. Yüklenici Nam ve Hesabına İş Yapılması : İş programı ve hakedişler bazında iş ilerlemesi listesi gereğince, işlerin zamanında bitirilmesi için, yazılı ihtara rağmen Yüklenici 3 gün içinde işe başlamaz veya yapım süresi 8

9 içinde işi iş programına göre bitirebilecek tarzda gerekli tedbirleri almaz ve/veya faaliyeti göstermez ise, İşveren, bahis konusu işleri Yüklenicinin nam ve hesabına yaptırabileceğini Yükleniciye tebliğ eder. Bu tebligattan sonra Yüklenici nam ve hesabına yapılan işlere ait İşverene maliyeti ne olursa olsun masraflar % 20 fazlası ile Yüklenici alacaklarından, yoksa teminatından kesilir. Teminatın yetmediği durumlarda Yüklenici bakiye tutarı hiç bir itiraza gerek duymaksızın nakden ve defaten ödemeyi Kabul ve taahhüt eder. Ödemenin gecikmesi halinde gecikilen her gün için aylık % 10 faiz oranı uygulaması ile temerrüt faizi hesaplanır. İşveren bu madde hükmünü uygulayıp uygulamamakta ve teminatı gelir kaydederek sözleşmeyi feshetmekte serbesttir. Madde 13. İşin Kontrolü : Yüklenici kontrol elemanlarının direktiflerine uygun hareket edecektir. Kontrollük işin sözleşme, şartnameler ve projelere göre yapılması ile faaliyetin iş programına göre yürütülmesini denetler İşverenin sözleşme ekleri ve işin gereğine uygun olarak verecekleri talimatlara Yüklenici uymak zorundadır. İşveren onayları geçici kabul için Yükleniciyi sorumluluktan kurtarmaz. Sözleşme eki şartname, metraj, keşif, proje vb. tüm dokümanlardaki yanılgı veya yanlışlıklar Yüklenicinin işbu sözleşme kapsamındaki sorumluluklarını değiştirmez. Asıl olan işin fenni usul ve onay ve talimatlara uygun olarak yapılmasıdır Yüklenici inşaat bünyesine girecek inşaat malzeme ve ekipmanlarının siparişlerini vermeden önce onay başvurusu sırasında, katalog, spesifikasyon ve numunelerini ilgili iş programlarının hükümlerine paralellik sağlayacak şekilde İşveren e iletmek zorundadır. Yüklenici alternatiflerin, tarif edilmiş olan malzeme ile aynı standartları ve performansı taşıyacak şekilde olmaları ve İşveren in beğenmesi şarttır. İş programına göre işe başlanması noktasına gelinmiş olmasına rağmen ilgili malzemenin vaktinde müracaat edilerek onayının alınmamış olması Yükleniciyi sorumluluktan kurtarmayacağı gibi malzeme onayı vecibesini yerine getirmeyeceği anlamına da gelmez Yapı bünyesine girecek tüm malzemeler (sarf malzemeleri hariç) kontrol onayına tabidir Taahhüdün yapılması için gerekli tüm resmi makamlardan alınacak izinler ve yaptırılacak kabuller işverene aittir. İşin yapılması için her türlü ana ve yardımcı malzeme, alet teçhizat, makine, araç, ekipman temini, her türlü işçilik, nakliye, yatay düşey taşıma, yükleme, boşaltma, montaj işleri, her türlü zayiat, test ve deney giderleri, amortisman, 9

10 bakım onarım, işyerine taşıma ve kullanımlarına ait her türlü giderler, mobilizasyon, işgaliye, malzeme depolama giderleri yükleniciye aittir Yüklenici ile işveren arasındaki her türlü işlem ve muhaberat yazı ile olur. Yüklenici işveren tarafından görevlendirilen kontrol personeline her türlü bilgi ve belgeleri tetkike hazır bulundurmakla yükümlüdür Söz konusu iş için gerekli olan elektrik ve su işveren tarafından verilecektir. Madde 14. Kazalar : Yüklenici Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü hükümlerini yerine getirmekle yükümlü olup yapım esnasında çıkabilecek kazalardan ve bu kazaların sebep olacağı zararlardan doğrudan doğruya Yüklenici sorumlu olacaktır. 3. şahıslar tarafından İşveren aleyhine sehven ya da yasal gerekçelerle davalar açılması durumunda da, bunların takibi ve sonuçlarına katlanılması, Yüklenici şirket ve yetkililerine aittir. Yüklenici İşveren in genel emniyet ve iş emniyeti ile her türlü ikaz ve talimatlarını yerine getirmekle yükümlüdür. İnşaatın fenni mesuliyeti Yükleniciye nevi malzeme, tesisat, avandanlık, cihaz ve makinaları sevk ve idare edenler ile, işyerinde çalışan bütün personelinin can emniyetinin korunmasından mesuldur. Yüklenici iş yerinde, şantiye alanlarında ve inşaat sırasında binalarda mer i iş kanunu, yapı işlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğünde belirtilen her türlü güvenlik önlemlerini almalı, uyarı levhalarını görünebilir ve okunabilir şekilde asmalı, inşaat alanlarına ilgisi olmayan 3. kişilerin girişlerine mani olacak tedbirleri alıp, uyarı levhalarını asmalı iş ve işçi güvenliğine ait sair her türlü emniyet tedbirlerini almalıdır. Bunlara ilişkin her türlü hukuki ve cezai sorumluluk ile bunlara bağlı oluşacak kaza, yaralanmalar ile ölümlerden dolayı her türlü sorumluluk Yükleniciye aittir. Yüklenici her halükarda İşveren e bu konuda açılan, kazanılan veya kaybedilen davalarda mahkeme masraflarını ve/veya diğer masrafların tümünü yüklenmeyi ve ödemeyi bu sözleşme de kabul ve taahhüt eder Bu sözleşme konusu işlerden doğabilecek her türlü kazadan ve iş kazasından ve bunlarda doğabilecek cezai ve hukuki sonuçlardan doğrudan doğruya ve yalnızca Yüklenici sorumludur. İş bu sorumluluk Yüklenici tarafından sözleşme konusu iş / işlerle ilgili görevlendirilen 3.cü Şahıs işleri içinde aynen, ilgili Yüklenici ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur Bu sözleşme konusu işlerin en geniş anlamda ifası ile ilgili olarak 3. kişilerin görebileceği mal ve can zararlarının tüm cezai ve hukuki sorumluluğu Yükleniciye ait olup, bu hüküm işçi ve personelin uğrayabileceği ya da verebilecekleri tüm zararları da kapsar. Yüklenici kazalara, iş kazlarına, yangına ve diğer olabilecek tehlikelere karşı tüm korunma 10

11 tedbirlerini alacaktır. İşyerinde, işyeri sahasında oluşacak her türlü kaza, yaralanma, iş kazaları ve ölümle sonuçlanan kazalardan dolayı gerek kazaya uğrayan ve/veya gerekse kanuni mirasçıları yada T.C.K. hükümlerine göre davaların açılması sonucunda bundan doğmuş, doğacak her türlü hukuki, cezai ve mali sorumluluğun Yüklenici ile 3.cü Şahıslara ait olması nedeni ile, işveren tarafından ödenmek zorunda kalınacak her türlü tazminat vb giderlerle Yüklenici ve/veya 3.cü Şahıs işverene hiç bir itirazı olmaksızın tüm yasal faizleri ile birlikte derhal nakden ve defaten ödemek zorundadır. Yüklenici işbu hususları, gayri kabil-i rücu ve bila kaydı şart Kabul ve taahhüt ederek işbu sözleşmeyi imzalamıştır. Madde 15. İşçilerin Hakları ve malzeme Bedelleri : Yüklenici, işçilerin maaşları ve/veya hakedişleri ile inşaatta kullanılacak malzeme bedellerini zamanında ödemekle yükümlüdür. Zamanında ödenmeyen işçi alacakları mağdurun yazılı müracaatı üzerine Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 35. maddesi ile atıf yapılan diğer maddeleri uygulanarak çözülür. Madde 16. Kulanılacak Malzeme : Fenni nitelik ve şartları haiz olmayan ve Türk Standartlarına uymayan malzemelerin kullanılmasından doğacak her türlü sorumluluk doğrudan doğruya Yükleniciye aittir. Onaylı malzeme numuneleri Geçici Kabul onayına kadar İşveren ve/veya kontrol teşkilatınca muhafaza edilecektir İşyerinden uzaklaştırılması idare tarafından istenilen malzemeleri bütün giderleri kendisine ait olmak üzere Yüklenici (2) gün içinde şantiye dışına çıkaracaktır. Madde 17. Vergi, Resim ve Giderler : Bu sözleşmenin düzenlenmesi, uygulaması ve işlerin yürütülmesine ait, Sosyal Sigortalar primleri ile sözleşme ve eklerinde ayrıca açıklanmamış benzer giderler, bu sözleşmeden doğan damga vergisi, stopaj vb. tüm unsurlar Yükleniciye aittir. Ancak ilgili mevzuat uyarınca Yüklenici hakedişlerden doğacak ve hesaplanacak Katma Değer Vergisi İşverence Yükleniciye ödenir. Yüklenici çalıştırdığı tüm personelin SSK primlerini aylık olarak ödeyecektir. Yüklenici sigorta bedellerini İşveren in vereceği yazı ile alacağı sigorta numarasına ödeyecektir. Yüklenici İşveren in yapacağı aylık hakediş ödemelerinden önce o döneme ait SSK ödeme belgelerini ibra etmekle yükümlüdür. 11

12 Madde 18. Fiyat, Ücret ve Vergilerle Resimlerdeki Artışlar : Yüklenici, ihale tarihinden sonraki malzeme fiyatları, resim, Sosyal Sigortalar primleri, taşıma ve işçi ücretleri, gelir vergisi ve kurumlar vergisinin artması ve burada zikredilmemiş dahi olsa benzeri nedenlerle fazla bedel ve süre uzatımı istediğinde bulunamaz. Madde 19. Vaktinden Evvel İşgal ile Geçici İşgal : İhtiyaç görülürse İşveren Geçici Kabul den evvel yapımı henüz tamamlanmamış veya tamamlanmış yapıların bir kısmını teslim alabilir, İşveren ve/veya Yüklenici yetkilisi ile birlikte tutulacak bir tutanakla yapının durumu, kusur ve noksanları tespit olunur. Bu işlem Geçici Kabul anlamında sayılmaz. Fakat erken teslimat veya işletmeden doğabilecek kusur veya arızalardan Yüklenici sorumlu olamaz Ayrıca Geçici kabulde tespit olunacak noksanların tamamlanmasını beklemeksizin de İşveren yapıyı işgal edebilir. Daha sonra bu noksanların tamamlanması için verilecek süre konusunda bu durum göz önünde bulundurulur. Madde 20. Geçici ve Kesin Kabul : Sözleşme kapsamındaki imalatların bitiminden sonra, Yüklenici nin işverene geçici kabul başvuru yazısı ile yapılır. İşin geçici kabule hazır olabilmesi için, yapılan işlerin kusuru ve noksan kısımlarının, işin toplam bedelinin % 5 inden fazla olmaması gerekir. Aynı zamanda bu noksan ve kusurların, yapının işgal ve kullanılmasına engel olmayacak nitelikte olması şarttır. Kontrol tarafından yapılacak muayene sonunda, işlerin sözleşme ve eklerine uygun olarak tamamlandığı ve kabul işlemine engel bir durum olmadığı tespit edildiği takdirde geçici kabul heyeti oluşturulacaktır. Geçici kabul heyetinde işvereni temsilen iki üye (1 başkan, 1 üye), yükleniciden bir üye bulunacaktır. Muayene sonucu kabule engel bir husus olmadığı takdirde geçici kabul yapılmış olacaktır. Aksi halde işin geçici kabule uygun olmadığı bir tutanakla tespit edilecektir. Muayenede kabule engel olmayan noksan ve kusurlar görüldüğü takdirde bunların neler olduğunu gösteren bir liste tutanağa eklenecek ve bunların karşılarına takdiren ve tahminen düzeltme bedellerinin yazılarak tamamlanmaları için uygun bir süre tayin edilecektir. Bu süre gecikme cezasına tabi değildir. Ancak bu süre sonunda noksan ve kusurlar tamamlanmadığı takdirde yapılmayanlar için karşılarında gösterilen bedeller Yüklenici nin alacaklarından veya kesin teminatından kesilerek kabul yapılmış sayılacaktır. Kesintilerin kesin teminatı geçmesi halinde geri kalanı hükmen tahsil edilir. Geçici kabul tarihi olarak esas alınacak tarih, işin geçici kabule elverişli bir halde tamamlandığı tarih olup, bunu geçici kabul heyeti tespit ederek tutanağa geçirecektir. Geçici kabul için yapılan incelemede, teknik olarak işin kabulünde sakınca görülmeyen ve giderilmesi de mümkün görülmeyen veya fazla harcama ve zaman kaybını gerektiren kusur ve 12

13 noksanlıklar görülecek olursa Yüklenici nin hak edişinden veya teminatından uygun bir bedel kesilmek şartıyla işi işveren bu hali ile de kabul edebilir. Bu gibi kusur ve noksanlıkların niteliğinin ve kesilecek bedelin kabul tutanağında gösterilmesi gereklidir. Yüklenici bu işleme razı olmazsa her türlü gideri kendisine ait olmak üzere kusur ve noksanlıkları verilen sürede gidermek ve düzeltmek zorundadır. İşin ilk etabında yapılacak idare Binası ile toplantı salonu İşverenin talebi ile geçici kabulü yapılarak hizmete açılabilir. Yüklenici diğer bölümlerde çalışmasına devam eder. KESİN KABUL geçici kabul tarihinden itibaren 90 gün içinde yapılacaktır. Kesin kabule engel görülmediği takdirde, kesin kabul tutanağı imzalanır. Madde 21. İş Sahasının Temizlenmesi : İnşaat esnasında işveren lüzum görmesi halinde Yüklenici tarafından inşaat mahali ve çevresi ile moloz ve toprak yığınları temizlenerek inşaat mahalli temiz hale getirilecektir Yüklenici geçici Kabul itibar tarihini takip eden 10 gün içinde kendisine ait fazla malzeme ile inşaat kalıntılarını kaldırmak, varsa kurduğu baraka, depo gibi geçici tesisleri sökerek iş sahasını temizlemek zorundadır. Bu süre içinde yapılmadığı veya eksik bırakıldığı takdirde Yüklenici nam ve hesabına olmak kaydı ile ve %50 ceza ile bu işler İşveren tarafından yaptırılır. Bu ceza Yüklenici alacaklarından veya teminatından kesilir. Bunların yetmemesi halinde hükmen tahsili yoluna gidilir Yüklenici iş programına ve ara terminlere göre bitirdiği her katı her bloğu ince inşaata hazır bir şekilde eksiksiz, temiz olarak teslim edecektir. Madde 22. Hakedişler : İlk hakediş sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak ve birer aylık süre esas alınarak hazırlanacaktır. Şayet süre bir aydan az ise iş tamamlandıktan sonra yapılır. Hakedişler, Yüklenici tarafından hazırlanacak olup, hakedişlere esas metraj ve ataşmanlar tamamlanarak İşverene teslim edilemediği takdirde işleme tabi tutulmazlar. Yüklenici ataşmanlarını anında düzenlemek zorundadır. Hakedişe esas metraj, imalat ataşman ve tutanaklar, hak edişe esas olan imalatı kapsar YENİ FİYAT YAPILMASI: Ekli teklif birim fiyat cetvellerinde fiyatı gösterilmemiş bir imalat için yeniden fiyat belirlenir. Ilk keşif özetinde dikkate alınmamış işler için düzenlenecek fiyat Yeni Birim Fiyatı olarak tanımlanacaktır Yeni Birim fiyat yapımı sözkonusu olan iş kalemleri ve/veya malzemelerde altyüklenici yeni birim fiyat onayından önce tüm teknik onaylarını tamamlamakla 13

14 yükümlüdür. Sözkonusu işin teknik onayının İşveren ce verilmesi iş emri anlamına gelir ve yeni birim fiyat hazırlığının yapılmamış olması ve/veya yeni birim fiyat yapımında bir itilaf sözkonusu olması bu iş kaleminin yapımını durdurmaz ve Yüklenici bu iş kaleminin mübayaa ve imalatından imtina edemez. Böyle bir ihtilaf vukuunda Yüklenici yeni birim fiyat ihtilafının çözümünü işi yaparak beklemekle yükümlüdür Hakediş düzenlemesi Yüklenici tarafından yapılır. Düzenlenen hakedişler işbu sözleşme koşullarına göre yapılması gereken kesintiler ve/veya İşveren yapılacak blokajlar var ise bu kesintiler ve/veya blokajlar da yapılarak Yüklenici tarafından imza edildikten ve İşverence onaylandıktan sonra Yükleniciye ödenir. İşveren onayı bulunmayan hakediş kesinleşmiş addedilmez. Hakediş formatı Yüklenici ve İşveren tarafından işbu sözleşme eki formatlara uygun olarak beraberce düzenlenir. Hakedişlere imalat sırasında tutulacak olan günlük metraj ve ataşmanlar konulur İşveren kendisine teslim edilen hakedişi teslim aldığı tarihten itibaren 7 gün içinde aynen ve/veya değiştirerek onaylar. Hakediş yükleniciye hakedişin kesinlik kazandığı işveren onay tarihini takip eden ilk Perşembe günü içinde ödenir. Hakedişlerin yüklenici tarafından imzalanmaması durumunda Yüklenici bu nedeni ileri sürerek işi yavaşlatamaz ve/veya durduramaz. Yüklenici ilgili itirazlarını gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak İşveren e yapar Damga vergisi yükleniciye aittir. Yüklenici damga vergisinin ödendiğini gösteren makbuzu 7 gün içerisinde işverene sunacaktır. Sözleşmenin noterden tasdik ettirilmesini isteyen taraf noter masraflarını karşılamak ile yükümlüdür İş bitiminde geçici kabul eksiklikleri tamamlandıktan sonra ödenmek üzere toplam hak ediş bedelinin %10 u tutulacaktır. Madde 23. Sözleme İçin Devir, Temlik, Vekalet : İşverenin yazılı müsaadesi olmadan taahhüt konusu iş başkalarına devir ve temlik edilemeyeceği gibi vekaletle de yapılamaz. Aksi halde İşveren sözleşmeyi bozmakta serbesttir. Şantiye şefi hariç, Yüklenicinin vekaletini almış olan kimse teknik işlerde muhatap olamaz. Madde 24. Sözleşmenin Feshi : Yüklenici iflasına karar verilmesi veya iflasın ertelenmesi halleri, konkordato istemesi, her ne sebeple ve kim tarafından olursa olsun bu sözleşmeden doğan hak ve alacakları üzerine haiz, ihtiyati haciz, tedbir gibi hukuksal takyitlerin konulması; sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçmesi veya bu 14

15 sözleşme ve eklerinde tayin ve tespit edilen vecibeleri yine sözleşmede yazılı zorlayıcı sebepler olmaksızın kısmen veya tamamen yerine getirmemesi halinde, İşverenin en az 7 gün süreli ve nedenleri açıkça belirten noter kanalı ile yapacağı ihtarına rağmen aynı durumu devam ettiği takdirde, ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın İşveren sözleşmeyi tek taraflı ve haklı nedenle hiçbir şekilde ve surette hiçbir yükümle zorunlu olmaksızın fesih ettiğini Yükleniciye tebliğ edebilir. Sözleşme bu suretle bozulduğu takdirde, kesin teminat İşverence gelir kaydedilir. Bu takdirde Yüklenici müspet-menfi zarar tazminatı, ücret, masraf, fiyat farkı, işçilik vs. her ne ad altında dahi olsa hiç bir talepte bulunamaz. Yüklenici işbu bütün şartları kabul ederek akdi imzalamaktadır. İşin ilgili resmi mercilerce uzun süreli ve/veya tamamen durdurulması hallerinde işverenin işbu sebebi tevsik ederek Yükleniciye yapacağı tebligatı takip eden 7 gün içerisinde işveren sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih eder. Bu durumda Yüklenici o tarihe kadar olan imalat ve ihzarat bedellerinin dışında herhangi bir nam altında hak ve bedel talep edemez. Kar mahrumiyeti ve/veya zarar tazmini gibi taleplerde bulunamaz Sözleşmenin feshinden dolayı işin İşveren tarafından ikmali ve /veya ihmal ettirilmesi sonucu çıkabilecek zararlara karşılık olmak üzere yüklenicinin, sözleşmenin feshi tarihindeki tüm alacakları bloke edilir. İşveren işin ikmali için zaruri gördüğü takdirde Yüklenicinin şantiyede mevcut alet, makine ve diğer tesislerine veya bunların bir kısmına, mukabilinde kira, amortisman tazminatı gibi herhangi bir bedel ödemek mecbutiyetinde kalmaksızın vaziyet edebilir. Yüklenici buna şimdiden muvafakatını beyan eder. Sözleşmenin fesih tarihinden başlayarak 10 gün içinde o vakte kadar yapılmış işlerin Yüklenici ile birlikte (yüklenici veya vekili bulunmazsa bu husus tutanakta belirtilir) alınacak ölçülere dayanarak bir ölçümleme tutanağı yapılır. Ölçümleme tutanağı ile belirlenen iş ve imalatın kesin bedeli sözleşmedeki esaslar üzerinden değerlendirilir. Feshi yapılan işin geri kalan kısmı İşveren ce ölçümleme tutanağının düzenlenme tarihini müteakip en geç 30 gün içinde günün koşullarına göre ve İşverence istenen yöntemlerle (götürü bedel, teklif alma, emanet usulü, birim fiyat usulü vs.) yapılmak üzere karara bağlanır İşin ikmali neticesinde kesin teminat tutarının üzerindeki bir İşveren zararı, Yüklenicinin bloke edilmiş alacaklarından hüküm aranmaksızın kesilir. Yüklenicinin alacağı yoksa veya bloke edilen miktar kafi gelmiyorsa bakiye kısım hükmen tahsil edilir. Tahakkuk eden zarar teminat miktarından az olduğu takdirde teminattan artan miktar iade edilmemekle beraber diğer alacakları ile alet ve diğer tesisleri kendisine iade olunur. 15

16 Gelir kaydedilen teminat hiç bir suretle Yüklenicinin borcuna mahsup edilemez. İşveren dilediği takdirde 15 gün önceden bildirimde bulunmak kaydı ile yapılan işin bedelini ödeyerek sözleşmeyi tek taraflı fesih edebilir. Bu durumda Yüklenici kar mahrumiyeti, masraf, işçilik, müspet-menfi zarar tazminatı vs. talebinde bulunmayacağını Kabul ve taahhüt eder. Madde 25. Genel Gecikme Cezası ve Gecikme Süresi : Kabul edilen zorlayıcı sebepler dışında sözleşmeye esas işin yapılan bu sözleşmedeki ( Madde 08.) de belirtilen tarihte bitirilmemesi halinde her gecikme günü için TL (bin TL) gecikme cezası kesilmesi İşveren in yetkisindedir. Şu kadar ki gecikme (10) günü geçerse İşveren her gün için bu cezayı alarak (10) gün daha beklemek ve bu süre sonunda da iş bitmediği takdirde sözleşmeyi bozup teminatı gelir kaydetmek yetkisine sahiptir. Ayrıca sözleşmede istenilen teknik personelin çalışma alanında bulundurulmaması durumunda, teknik personelin olmadığı her gün için 150,00TL(yüzelliTL) ceza kesilmesi İşverenin yetkisindedir İşbu sözleşmenin ilgili maddelerinde bahsi geçen gecikme cezalarının toplamı sözleşme bedelinin % 10 ( yüzde on) u geçemez. Madde 26. Süre Uzatımı ve Zorlayıcı Sebepler : Madde 8 deki iş süresi ancak aşağıda yazılı zorlayıcı hallerde uzatılabilir. Yüklenici aşağıda yazılı olan nedenlerin dışında bir mücbir sebep ileri süremez İşverenin hakedişleri sözleşme koşullarına uygun olarak ödememesi, Olağanüstü tabiat hadiselerinden doğan hasar neticesinde işte gerileme olması, Sosyal sebepler dolayısyla vaki haler; ( Ankara İli hudutları dahilinde olmak kaydı ile) Kanuni grev vuku bulması, Genel veya kısmi seferberlik ilan edilmesi, Bulaşıcı ve salgın hastalık çıkması ve bu yüzden işçi çalıştırılmaması dolayısıyla işin önemli derecede aksaması Sözleşmede öngörülmeyen durumlar nedeniyle sözleşme bedelinin % 50 sinin üstünde bir iş artışının zorunlu olduğu hallerde İşveren in gerekli onayları öngörülen sürelerde vermemesi Zorlayıcı sebeplere dayanılarak verilecek süre uzatımları, bu sebeplerin iş üzerindeki tesir derecesine, Yüklenicinin bunlara sebebiyet vermemiş ve bunların önlenmesine veya ortadan kaldırılmasına gücü yetmemiş bulunmasına ve bunların 16

17 oluş tarihlerinden başlayıp (3) gün içinde yazı ile İşveren tarafından onaylı belgeleri ile birlikte gönderilmesine ve Yüklenicnin talebine bağlıdır Zorlayıcı sebepler, kış mevsimi dolayısıyla çalışılmayacak dönem kabul edilen süre içine tesadüf ederse bunlar süre ilavesi verilmesine neden sayılamaz. Madde 27. Kesin Hesaplar : Yüklenici, kontrol ile birlikte bütün işin ikmali ile Geçici Kabulu müteakip inşaatın devamı sırasında ve işin seyrine paralel olarak hazırlanmış olan kısmi kesin hesaplar ile noksan kalmış hesapları da göz önüne alarak işin bütün kesin hesabını yapacaktır. Kesin hesaplar, işin Geçici Kabul itibar tarihinden itibaren en geç 1 (Bir) ay içinde bitirilecek İşveren e onay için verilecektir Kesin hesabın yapılmasında Yüklenici yükümlülüğünü yerine getirmez ise, İşveren kesin hesabı Yüklenici nam ve hesabına yapmak veya yaptırmakta serbesttir. Yüklenici bu hususa itiraz hakkı olmayacağı gibi, hesaplar için yapılan masraflar, Yüklenici alacağından veya teminatından kesilerek tahsil edilir. Madde 28. Projeler : Sözleşme konusu iş ile ilgili olarak tatbikat projeleri, detaylar ve mahal listeleri altyükleniciye verilmiş olup, sözleşmenin ayrılmaz birer parçasıdır. Bu projeler bir seferde verilebileceği gibi ekli iş programını aksatmayacak şekilde, partiler halinde de işveren tarafından Yükleniciye verilebilir Uygulama esnasında proje tadilatı gerektiği hallerde tadilat inşaata mani Olmayacak durumda ise Yüklenici işe devam etmek zorundadır Yüklenici kendisine verilen tüm projelerin teknik olarak uygulama sorumluluğunu taşır. İşveren gerek ana planında ve gerekse tüm projelerde dilediği değişiklikleri yapmakta serbesttir. Bu değişikliklerden dolayı işbu sözleşme içerisinde zikredilenlerin dışında Yüklenici ayrıca bir hak talebinde bulunamaz İşveren imalatlarla ve yapılacak işlerle ilgili detay ve uygulama projesi isteyebilir. Yüklenici bunları hazırlamak ve sunmak zorundadır Özel ve diğer malzemeler satın alınmadan önce işverene katalog, test raporları ve numuneler verilecek, seçimi işveren yapacaktır. İşveren tarafından seçilen tüm malzemeler için numune demosu hazırlanacak ve uygulama başlamadan önce işverene teslim edilecektir. 17

18 Yüklenici, işveren tarafından kendisine belirtilmiş markalar dışında ürün kullanamaz. Yüklenici işveren tarafından kullanılması istenen ürünleri muadil alternatifler önerebilir. Ancak önerilen malzemelerin kullanılmasına dair karar yetkisi işverene aittir Tüm proje sorumluluğu ve işin fen kaidelerine uygun olarak yapılması ile her türlü teknik sorumluluk yükleniciye aittir İmalat ve montajı tamamlanan tesisatın korunması için geçici kabule kadar gerekli tedbirlerin alınması yükleniciye aittir Malzeme ve teçhizatın muhafazasının sorumluluğu, bunların yangına, hırsızlığa, yağmura ve rutubete ve her türlü hasara karşı korunması için her türlü tedbirin alınması yükleniciye aittir Yapılan imalat her türlü inşaat artıklarından arındırılmış temiz şekilde ve kullanıma hazır teslim edilecektir Çeşitli sebeplerle tashihi ve değiştirilmesi mümkün olmayan ancak teknik olarak yapılan imalatın işlevine zarar vermeyen kusurlu imalat bedelleri üzerinden nefaset kesilecektir Geçici kabul tetkiki yapılıp, geçici kabul tutanağı düzenlendikten sonra taahhüt konusu işler işveren tarafından teslim alınıncaya kadar, yapıların bakım ve muhafazasıyla, yüklenicinin hatası yüzünden meydana gelecek kusur ve aksaklıkların giderilmesi yükleniciye aittir işin devamı sırasında yüklenici kendisine yapılan tebligatın sözleşme hükümlerine aykırı olduğuna veya işin tekniğine uygun olmadığına kani olursa bu etaptaki itirazlarını tebliğ tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde işverene yazı ile bildirmeye mecburdur. Bu müddet gecikince yüklenicinin itiraz hakkı kaybolur. Madde 29. İhtilafların Halli : Esas olan Yüklenicinin işi işbu sözleşme hükümleri çerçevesinde, iyi niyet kuralları içinde ve mudebbir bir tacir olarak davranarak işi sözleşme tarihinde tamamlamasıdır. Buna rağmen vukubulabilecek ihtilafların hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri nin yetkisi taarflarca Kabul edilmiştir. 18

19 Madde 30. İhbar ve Yazışmalar : Taraflar tebligat adresi olarak işbu Sözleşmenin başlığındaki adresleri Kabul etmişlerdir. Karşı tarafa usulünce yapılacak bir tebligatla adres değişikliği bildirilmedikçe, bu adreslere yapılan tebligat geçerli sayılır. Madde 31. Sözleşmenin ekleri: Keşif özeti, Metraj cetveli ve teknik şartname Genel teknik şartnameler Madde 32. Yürürlük : Toplam 32 maddeden oluşan işbu sözleşme / / 2010 tarihinde taraflarca 1 orijinal olarak imzalanmıştır. İş bu sözleşme Türkiye Barolar Birliği onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer. YÜKLENİCİ İŞVEREN 19

TBB SYDF LĠTAĠ HOTEL & SPA. ĠKTĠSADĠ ĠġLETMESĠNĠN BÜNYESĠNDE BULUNAN OTEL BLOĞU TERAS VE D BLOK TERASLARDA KULLANILMAK ÜZERE

TBB SYDF LĠTAĠ HOTEL & SPA. ĠKTĠSADĠ ĠġLETMESĠNĠN BÜNYESĠNDE BULUNAN OTEL BLOĞU TERAS VE D BLOK TERASLARDA KULLANILMAK ÜZERE TBB SYDF LĠTAĠ HOTEL & SPA ĠKTĠSADĠ ĠġLETMESĠNĠN BÜNYESĠNDE BULUNAN OTEL BLOĞU TERAS VE D BLOK TERASLARDA KULLANILMAK ÜZERE MASA, SANDALYE VE SERVANT TEMĠNĠ ĠġĠ Madde 01. Taraflar : 01.01. Oğuzlar Mahallesi

Detaylı

TBB SYDF LİTAİ HOTEL & SPA İKTİSADİ İŞLETMESİNİN BÜNYESİNDE BULUNAN EK PEYZAJ ALANI VE HAVUZ ÇEVRESİ

TBB SYDF LİTAİ HOTEL & SPA İKTİSADİ İŞLETMESİNİN BÜNYESİNDE BULUNAN EK PEYZAJ ALANI VE HAVUZ ÇEVRESİ TBB SYDF LİTAİ HOTEL & SPA İKTİSADİ İŞLETMESİNİN BÜNYESİNDE BULUNAN EK PEYZAJ ALANI VE HAVUZ ÇEVRESİ AHŞAP MALZEMELERİN TEMİNİ VE MONTAJININ YAPILMASI İŞİ Madde 01. Taraflar : 01.01. Oğuzlar Mahallesi

Detaylı

) TERAS ÇATI MEKANİK GRUPLARININ BULUNDUĞU MAHALLERDE ÇATI YALITIMI İŞLERİNİN YAPILMASI İŞİ SÖZLEŞMESİ

) TERAS ÇATI MEKANİK GRUPLARININ BULUNDUĞU MAHALLERDE ÇATI YALITIMI İŞLERİNİN YAPILMASI İŞİ SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ A ve B BLOK (OFİS ve HOTEL ) TERAS ÇATI MEKANİK GRUPLARININ BULUNDUĞU MAHALLERDE ÇATI YALITIMI İŞLERİNİN YAPILMASI İŞİ SÖZLEŞMESİ Madde 01. Taraflar : 01.01. Oğuzlar Mahallesi Av.

Detaylı

MADDE 1- TARAFLAR ve AMAÇ

MADDE 1- TARAFLAR ve AMAÇ MADDE 1- TARAFLAR ve AMAÇ Bu sözleşme, bir taraftan (Bundan böyle İşveren olarak anılacaktır.) ile diğer taraftan (Bundan böyle Taşeron olarak anılacaktır.) arasında, sözleşme konusunu teşkil eden iş ile

Detaylı

MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK)

MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK) TUSAŞ - TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ A.Ş Kazan ANKARA MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK) İDARE :TUSAŞ - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. YÜKLENİCİ : TUSAŞ-Türk Havacılık

Detaylı

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ Madde 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ İşbu sözleşme, bir tarafta GÜRGENLER İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.SAN VE TİC A.Ş (bundan sonra GÜRGENLER olarak yazılacaktır) ile diğer

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ MALTEPE REZİDANS ASANSÖR REVİZYON İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca

Detaylı

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kuruluşu

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.)

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.) DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. Darüşşafaka Mh. Darüşşafaka Cd. No:5/9 34457 Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle

Detaylı

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 19/12/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24968 Kamu İhale Kurumundan : BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, teslim

Detaylı

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KESİMİ VE KARKAS ET ALIM TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KESİMİ VE KARKAS ET ALIM TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır. MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme; DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KESİMİ VE KARKAS ET ALIM TASLAK SÖZLEŞMESİ 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan

Detaylı

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 19/12/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24968 Kamu İhale Kurumundan : BİRİNCİ KISIM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, teslim

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

Yığılca Çok Programlı Lisesine Ek Derslik Yapım İşi İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI

Yığılca Çok Programlı Lisesine Ek Derslik Yapım İşi İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Yığılca Çok Programlı Lisesine Ek Derslik Yapım İşi İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016/1668 İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta Düzce İl Özel İdaresi

Detaylı

YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç ve Kapsam Madde 2- Dayanak İkinci Bölüm Yapım İşlerinde Geçici ve Kesin Kabul İşlemleri İÇİNDEKİLER Madde 3-

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ YAKACIK REZİDANS 5 ADET ASANSÖR FENNİ MUAYENE EKSİKLİKLERİ TAMAMLANMASI İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı *BE84EM49* Sayı : 85027752-934.02- Konu : Fiyat Tespiti Sayın: Firma Yetkilisi 8 Mart 2016 Tarihinde düzenlenecek olan Dünya Kadınlar

Detaylı

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI(UPS) YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI(UPS) YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI(UPS) YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ 1- SÖZLEŞME KONUSU, TARAFLAR VE TANIMLARI: Bu sözleşme Oğuzlar mahallesi 1366 Sk. No:3 Balgat/ANKARA

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEMİZLİK SARF MALZEMELERİ ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEMİZLİK SARF MALZEMELERİ ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır. MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme; DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEMİZLİK SARF MALZEMELERİ ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI VAN ŞUBE BAŞKANLIĞI İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine

Detaylı

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4 İhale Kayıt Numarası 0/89660 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik Numarası BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA..

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme, Yaşar Üniversitesi ile Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü içerisinde yer alan Kuluçka Merkezi içinde yer almaya hak kazanan.

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

T.C. BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BALÇOVA BELEDİYESİ SPOR EĞİTİMİ VE SPOR HİZMETLERİNİN ORGANİZASYONU HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

T.C. BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BALÇOVA BELEDİYESİ SPOR EĞİTİMİ VE SPOR HİZMETLERİNİN ORGANİZASYONU HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME T.C. BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BALÇOVA BELEDİYESİ SPOR EĞİTİMİ VE SPOR HİZMETLERİNİN ORGANİZASYONU HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME İHALENİN KONUSU: MADDE 1 -İzmir Balçova Belediyesi Spor Tesislerinde

Detaylı

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ YANGIN POMPALARI YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ YANGIN POMPALARI YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ YANGIN POMPALARI YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ 1- SÖZLEŞME KONUSU, TARAFLAR VE TANIMLARI: Bu sözleşme Oğuzlar mahallesi 1366 Sk. No:3 Balgat/ANKARA adresinde mukim

Detaylı

İŞİN SÜRESİ: Madde 2- Yapı Ruhsatı alma süresi 120 (yüzyirmi) takvim günü, inşaat yapım süresi 450 (dörtyüzelli) takvim günüdür.

İŞİN SÜRESİ: Madde 2- Yapı Ruhsatı alma süresi 120 (yüzyirmi) takvim günü, inşaat yapım süresi 450 (dörtyüzelli) takvim günüdür. ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İhale Kayıt Numarası 04/3364 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER 1 Proje incelemesi 2 Röleve projeleri 3 Tadilat projeleri

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ. Hizmetin Verileceği Yer Hizmetin Verileceği Adres Güvenlik Görevlisi Sayısı (Toplam)

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ. Hizmetin Verileceği Yer Hizmetin Verileceği Adres Güvenlik Görevlisi Sayısı (Toplam) 1. İŞİN KONUSU: ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanun ve bu kanunun uygulamasına ilişkin yönetmelikler çerçevesinde aşağıdaki tabloda detayları

Detaylı

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DAMPERLİ KAMYON (ŞOFÖRLÜ) VE İŞ MAKİNESİ (OPERATÖRLÜ) KİRALANMASI HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DAMPERLİ KAMYON (ŞOFÖRLÜ) VE İŞ MAKİNESİ (OPERATÖRLÜ) KİRALANMASI HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DAMPERLİ KAMYON (ŞOFÖRLÜ) VE İŞ MAKİNESİ (OPERATÖRLÜ) KİRALANMASI HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 1-Müdürlüğümüz tarafından kiralaması yapılacak olan damperli

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629 BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629 Sıra No Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 1 Eklemli Tip Personel Yükseltici Platformu A 1 B 2 Birimi Miktarı Teklif Edilen Tutarı (Para

Detaylı

İŞİN SÜRESİ: Yapı Ruhsatı alma süresi 30 (otuz) takvim günü, inşaat yapım süresi 180 (yüzseksen) takvim günüdür.

İŞİN SÜRESİ: Yapı Ruhsatı alma süresi 30 (otuz) takvim günü, inşaat yapım süresi 180 (yüzseksen) takvim günüdür. ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 1 1. TANIM 2 2. AMAÇ 2 3. SÖZLEŞME PROTOKOL İLİŞKİSİ 2 4. SORUMLULUKLAR 2

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 1 1. TANIM 2 2. AMAÇ 2 3. SÖZLEŞME PROTOKOL İLİŞKİSİ 2 4. SORUMLULUKLAR 2 İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER 1 1. TANIM 2 2. AMAÇ 2 3. SÖZLEŞME PROTOKOL İLİŞKİSİ 2 4. SORUMLULUKLAR 2 4.1. KONSORSİYUM LİDERİNİN SORUMLULUKLARI 2 4.2.1. KONSORSİYUM ÜYESİNİN SORUMLULUKLARI 3 4.2.2.

Detaylı

MAL ALIM TİP SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ

MAL ALIM TİP SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ MAL ALIM TİP SÖZLEŞMESİ Madde 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ 1.1. ALICI Adı : GÜRGENLER İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.SAN VE TİC A.Ş Adres : OSB Avar Cad.No:4 SİNCAN/ANKARA Telefon : 0 (312)

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ. 2... adresinde mukim (bundan böyle kısaca OSGB olarak anılacaktır.)

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ. 2... adresinde mukim (bundan böyle kısaca OSGB olarak anılacaktır.) DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak - Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ile (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA

Detaylı

T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI ANA HİZMET BİNASI İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ NE AİT SÖZLEŞME TASARISI

T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI ANA HİZMET BİNASI İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ NE AİT SÖZLEŞME TASARISI T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI ANA HİZMET BİNASI İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ NE AİT SÖZLEŞME TASARISI (Anahtar Teslimi Götürü Bedel Sözleşme) Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ. Hizmetin Verileceği Yer Hizmetin Verileceği Adres Güvenlik Görevlisi Sayısı (Toplam)

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ. Hizmetin Verileceği Yer Hizmetin Verileceği Adres Güvenlik Görevlisi Sayısı (Toplam) 1. İŞİN KONUSU: ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanun ve bu kanunun uygulamasına ilişkin yönetmelikler çerçevesinde aşağıdaki tabloda detayları

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.1.. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul 1.2. Ltd. Şti... MADDE 2- TANIMLAMALAR: 2.1. ALICI madde 1.2. adı geçen. yı 2.2. SATICI madde 1.1. de adı geçen. Ltd. Şti. yi 2.3.

Detaylı

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Ödenek Teminine

Detaylı

TİCARET VE SANAYİ ODASI

TİCARET VE SANAYİ ODASI SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI VE SAMSUN TİCARET BORSASI ODA/BORSA YENİ HİZMET BİNASI İNŞAATI KAZI, HAFRİYAT VE ZEMİNİNE BETONARME FORE KAZIK YAPILMASI İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU A4 FOTOKOPİ KAĞIDI ALIMI

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU A4 FOTOKOPİ KAĞIDI ALIMI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU A4 FOTOKOPİ KAĞIDI ALIMI -Sözleşme Taslağı- Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Rektörlüğü (bundan sonra

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU KABLOSUZ AĞ SİSTEMİ GARANTİ, BAKIM VE DESTEK HİZMETİ ALIM İŞİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU KABLOSUZ AĞ SİSTEMİ GARANTİ, BAKIM VE DESTEK HİZMETİ ALIM İŞİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU KABLOSUZ AĞ SİSTEMİ GARANTİ, BAKIM VE DESTEK HİZMETİ ALIM İŞİ -Sözleşme Taslağı- Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta ODTÜ Kuzey Kıbrıs

Detaylı

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ SOĞUTMA GRUBLARI YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ 1- SÖZLEŞME KONUSU, TARAFLAR VE TANIMLARI:

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ SOĞUTMA GRUBLARI YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ 1- SÖZLEŞME KONUSU, TARAFLAR VE TANIMLARI: TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ SOĞUTMA GRUBLARI YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ 1- SÖZLEŞME KONUSU, TARAFLAR VE TANIMLARI: Bu sözleşme Oğuzlar mahallesi 1366 Sk. No:3 Balgat/ANKARA adresinde mukim

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU CİSCO SWİTCH ALIMI İŞİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU CİSCO SWİTCH ALIMI İŞİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU CİSCO SWİTCH ALIMI İŞİ -Sözleşme Taslağı- Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Rektörlüğü (bundan sonra İdare

Detaylı

Ceylanpınar TİM Mehmet Ağa Mevkii Koyun Ağıllarının Bakım-Onarımı ile Çevre Düzenlemesi İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI

Ceylanpınar TİM Mehmet Ağa Mevkii Koyun Ağıllarının Bakım-Onarımı ile Çevre Düzenlemesi İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Ceylanpınar TİM Mehmet Ağa Mevkii Koyun Ağıllarının Bakım-Onarımı ile Çevre Düzenlemesi İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/121842 İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu Sözleşme,

Detaylı

TRANSPORT SAHASI (2 VE 3) BETONLAMASI İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI

TRANSPORT SAHASI (2 VE 3) BETONLAMASI İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016/241648 TRANSPORT SAHASI (2 VE 3) BETONLAMASI İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta TÜVASAS Türkiye Vagon Sanayi/ Satınalma

Detaylı

1 SÖZLEŞME. Birim Fiyatlarına KDV dahil değildir. Bu nedenle KDV deki artış ve azalışlar aynen yansıtılacaktır.

1 SÖZLEŞME. Birim Fiyatlarına KDV dahil değildir. Bu nedenle KDV deki artış ve azalışlar aynen yansıtılacaktır. 1 SÖZLEŞME Bir taraftan Türkiye Diyanet Vakfı adına hareket eden TDV... Şubesi ve Emanet Komisyonu Başkanı... ile diğer taraftan Taşeron... arasında aşağıdaki şartlar dahilinde bu sözleşme imzalanmıştır.

Detaylı

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ BUDERUS MARKA KAZAN ve DİĞER EKİPMANLARIN YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ BUDERUS MARKA KAZAN ve DİĞER EKİPMANLARIN YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ BUDERUS MARKA KAZAN ve DİĞER EKİPMANLARIN YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ 1- SÖZLEŞME KONUSU, TARAFLAR VE TANIMLARI: Bu sözleşme Oğuzlar mahallesi 1366 Sk. No:3

Detaylı

Sayın Yetkili; İhaleye teşriflerinizi bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz. Saygılarımızla,

Sayın Yetkili; İhaleye teşriflerinizi bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz. Saygılarımızla, Sayın Yetkili; Birliğimizce, kapalı zarf veya faks fiyat teklifi alınmak suretiyle, Mürefte Kooperatifimize kurulmak üzere, takas yöntemi ile 1 Adet 50 ton kapasiteli Elektronik çukur tip eski kantar satılacak,

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU NUN 22 NCİ MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLARA AİT BİRİM FİYAT TİP SÖZLEŞMESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU NUN 22 NCİ MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLARA AİT BİRİM FİYAT TİP SÖZLEŞMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU NUN 22 NCİ MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLARA AİT BİRİM FİYAT TİP SÖZLEŞMESİ Sözleşmenin Tarafları Madde 1- Bu sözleşme, bir tarafta...(bundan

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2014/65718 İhalenin adı Katı Yakacak Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası 1

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ EVDE VEYA KURUMDA HASTA BAKIM HİZMETLERİ ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

5500 m2 Diş Hekimliği Fakültesi Bina Tadilat İşi ve 1500 m2 Çevre Düzenlemesi İşi

5500 m2 Diş Hekimliği Fakültesi Bina Tadilat İşi ve 1500 m2 Çevre Düzenlemesi İşi İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/116593 A.K.Ü Diş Hekimliği Fakültesi Bina Tadilatı işi İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ELEKTRİK MÜTEAHHİDİ İLE İŞVEREN ARASINDA SÖZLEŞME. Adı, Soyadı :... Adı, Soyadı :... Firma Adı :... Firma Adı :... MŞ No :... MŞ No :...

ELEKTRİK MÜTEAHHİDİ İLE İŞVEREN ARASINDA SÖZLEŞME. Adı, Soyadı :... Adı, Soyadı :... Firma Adı :... Firma Adı :... MŞ No :... MŞ No :... ELEKTRİK MÜTEAHHİDİ İLE İŞVEREN ARASINDA SÖZLEŞME Madde 1: TARAFLAR 1. Elektrik Müteahhidi 2. İşveren Adı, Soyadı :... Adı, Soyadı :... Firma Adı :... Firma Adı :... MŞ No :... MŞ No :... İş Adresi :...

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞA KOÇAŞ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ Doğumhane Padoksunun üzerine çatı kaplama yapılması İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞA KOÇAŞ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ Doğumhane Padoksunun üzerine çatı kaplama yapılması İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞA KOÇAŞ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ Doğumhane Padoksunun üzerine çatı kaplama yapılması İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/131304 Madde 1 - Sözleşmenin

Detaylı

KABA İNŞAAT (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

KABA İNŞAAT (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ KABA İNŞAAT (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI KARACABEY ŞUBE BAŞKANLIĞI İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine

Detaylı

LAPTA BELEDİYESİ ASFALT KAPLAMA İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ

LAPTA BELEDİYESİ ASFALT KAPLAMA İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ LAPTA BELEDİYESİ ASFALT KAPLAMA İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ MADDE 1 : İHALE İLE İLGİLİ YASAL MEVZUATLAR Yüklenici, ihale kapsamındaki yapım işini, Projelere, Özel Teknik Şartnamelere, Genel Şartnameye ve

Detaylı

AKİB ADANA İRTİBAT BÜROSU BAKIM ONARIM İŞİ SÖZLEŞME ÖRNEĞİ

AKİB ADANA İRTİBAT BÜROSU BAKIM ONARIM İŞİ SÖZLEŞME ÖRNEĞİ AKİB ADANA İRTİBAT BÜROSU BAKIM ONARIM İŞİ SÖZLEŞME ÖRNEĞİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI: Bu sözleşme bir tarafta Akdeniz İhracatçıları Birliği (Bundan sonra AKİB diye anılacaktır) ile diğer tarafta..(bundan

Detaylı

DONDURULMUŞ GÖVDE TAVUK, TAVUK BUT VE TAVUK GÖĞÜS ETİ ALIM- SATIM SÖZLEŞMESİ

DONDURULMUŞ GÖVDE TAVUK, TAVUK BUT VE TAVUK GÖĞÜS ETİ ALIM- SATIM SÖZLEŞMESİ DONDURULMUŞ GÖVDE TAVUK, TAVUK BUT VE TAVUK GÖĞÜS ETİ ALIM- SATIM SÖZLEŞMESİ Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü (bundan sonra İdare. Kombinası

Detaylı

SÖZLEŞME. Sözleşmenin tarafları

SÖZLEŞME. Sözleşmenin tarafları SÖZLEŞME Sözleşmenin tarafları Madde 1. Bu sözleşme, bir tarafta. ANKARA KALKINMA AJANSI (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta.. (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR Madde 1- Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün

Detaylı

KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI

KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/152395 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta ÇORLU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (bundan sonra

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KARKAS ET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA İSTEKLİ TEDARİKÇİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını,

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ SAĞLIK DESTEK HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ SAĞLIK DESTEK HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ SAĞLIK DESTEK HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. TANIMLAR: DARÜŞŞAFAKA : Darüşşafaka Cemiyeti ve Bağlı Kurumlarını İSTEKLİ İDARE ÜYE KANUN PERSONEL YÜKLENİCİ : Sağlık Destek Hizmeti veren

Detaylı

MEKANİK TESİSAT PROJE HAZIRLAMA TİP SÖZLEŞME. Taraflar yasal adreslerini aşağıdaki şekilde bildirmişlerdir: İŞVEREN:... TASARIMCI:

MEKANİK TESİSAT PROJE HAZIRLAMA TİP SÖZLEŞME. Taraflar yasal adreslerini aşağıdaki şekilde bildirmişlerdir: İŞVEREN:... TASARIMCI: MEKANİK TESİSAT PROJE HAZIRLAMA TİP SÖZLEŞME 1-Taraflar Bir taraftan... ile diğer taraftan. aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varmışlardır. Bu sözleşmede...(işveren ) ise (TASARIMCI) olarak anılmıştır. 2-

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ARAÇ/ İŞ MAKİNASI SATIŞI TEKNİK ŞARTNAMESİ İK, DESTEK VE REGÜLASYON BAŞKANLIĞI, TESİS YÖNETİMİ VE LOJİSTİK HİZMETLERİ DİREKTÖRLÜĞÜ KONU: Bu Teknik Şartname; Türk Telekom tarafından

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ UÇAK BİLETİ ALIMI, VİZE İŞLEMLERİ VE OTEL REZERVASYONU HİZMET TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA: DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULU İLE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMI İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME

DOĞRUDAN TEMİN USULU İLE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMI İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME DOĞRUDAN TEMİN USULU İLE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMI İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 11-İş sahibi

Detaylı

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 4734 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLARDA KONTROL, MUAYENE VE KABÜL İŞLEMLERİ

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 4734 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLARDA KONTROL, MUAYENE VE KABÜL İŞLEMLERİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 4734 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLARDA KONTROL, MUAYENE VE KABÜL İŞLEMLERİ TOKAT - 2016 İlgili Mevzuat 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 4734

Detaylı

MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU 1. TANIMLAR KİRAYA VEREN: Ticaret Unvanı: Mobicar Araç Paylaşım Hizmetleri A.Ş. Adresi: Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Yolu

Detaylı

İŞİN SÜRESİ: Madde 2- İşin süresi yer tesliminden itibaren 180 (yüzseksen) takvim günüdür.

İŞİN SÜRESİ: Madde 2- İşin süresi yer tesliminden itibaren 180 (yüzseksen) takvim günüdür. ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

TÜRKĐYE BAROLAR BĐRLĐĞĐ HĐZMET BĐNASI VE SOSYAL TESĐSLERĐ HAFRĐYAT ĐŞLERĐ GENEL TEKNĐK ŞARTNAMESĐ

TÜRKĐYE BAROLAR BĐRLĐĞĐ HĐZMET BĐNASI VE SOSYAL TESĐSLERĐ HAFRĐYAT ĐŞLERĐ GENEL TEKNĐK ŞARTNAMESĐ TÜRKĐYE BAROLAR BĐRLĐĞĐ HĐZMET BĐNASI VE SOSYAL TESĐSLERĐ HAFRĐYAT ĐŞLERĐ GENEL TEKNĐK ŞARTNAMESĐ ĐŞĐN ADI Barlar Birliği Hizmet Binası ve Sysal Tesisleri Çevresi Yapısal ve Bitkisel Peyzaj Uygulaması

Detaylı

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME Madde 1 Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme bir tarafta T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Sinema Genel Müdürlüğü (bundan sonra

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ KAN NAKİL POŞETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY 1

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ KAN NAKİL POŞETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY 1 TÜRK I KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ KAN NAKİL POŞETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR. 3 2. TEDARİK EDİLECEK ÜRÜNÜNÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 3 3. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN EVRAKLAR. 4 4.

Detaylı

AKÜ Hayvan Barınağı (Modern Manda Yetiştiriciliği Sistemleri Binası) İnşaatı İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI

AKÜ Hayvan Barınağı (Modern Manda Yetiştiriciliği Sistemleri Binası) İnşaatı İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI AKÜ Hayvan Barınağı (Modern Manda Yetiştiriciliği Sistemleri Binası) İnşaatı İKN (İhale Kayıt Numarası): 2013/57696 İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta

Detaylı

İsteklinin Türk vatandaşı gerçek kişi olması halinde, 11 rakamdan oluşan T.C. kimlik numarası yazılacaktır. 2

İsteklinin Türk vatandaşı gerçek kişi olması halinde, 11 rakamdan oluşan T.C. kimlik numarası yazılacaktır. 2 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2017/150620 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası 1 (gerçek kişi

Detaylı

TEKLiF ALMA ŞARTNAMESi

TEKLiF ALMA ŞARTNAMESi TEKLiF ALMA ŞARTNAMESi 1. TEKLiF'iN KAPSAMI: British Embassy School Ankara (BESA) (bundan böyle İşveren olarak anılacaktır), Ankara'da Ingiliz Büyükelçiliği arazisi içerisinde bulunan BESA nin kapalı spor

Detaylı

2016 Yılı 40 Kişilik Özel Güvenlik Alımı İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

2016 Yılı 40 Kişilik Özel Güvenlik Alımı İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/91102 2016 Yılı 40 Kişilik Özel Güvenlik Alımı İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta BALÇOVA BELEDİYESİ DESTEK

Detaylı

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Evrak Tarih ve Sayısı: 26/07/2017-2318 T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Sayı : 13474560-934.01.11- Konu : Piyasa Araştırması / Fiyat Teklifi İLGİLİ FİRMALARA

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ TEKLİF MEKTUBU BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ TEKLİF MEKTUBU BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA DOĞRUDAN TEMİN USULÜ TEKLİF MEKTUBU./ /2012 BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Teklif Sahibinin; Adı Soyadı / Unvanı :... Açık Tebligat Adresi :...... Bağlı Olduğu Vergi

Detaylı

YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME

YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME Sözleşmenin Tarafları Madde 1- Bu Sözleşme, bir tarafta Eceabat Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği (bundan sonra idare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta bundan

Detaylı

AR-GE DANIŞMANLIK SÖZLEŞMESİ

AR-GE DANIŞMANLIK SÖZLEŞMESİ AR-GE DANIŞMANLIK SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Çankaya Üniversitesi Balgat Kampüsü, Öğretmenler Cad, No: 14, 06530 ANKARA adresinde bulunan Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi

Detaylı

2013 Yılı Stratejik Plan Dahilinde Bulunan 5 Adet Su Sondaj Kuyusunun Açılması ve Kuyu Binalarının Yapılması

2013 Yılı Stratejik Plan Dahilinde Bulunan 5 Adet Su Sondaj Kuyusunun Açılması ve Kuyu Binalarının Yapılması 203 Yılı Stratejik Plan Dahilinde Bulunan 5 Adet Su Sondaj Kuyusunun Açılması ve Kuyu Binalarının Yapılması İKN (İhale Kayıt Numarası): 203/4686 İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde - Sözleşmenin tarafları..

Detaylı

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME... (isim),...... (adres) (Bundan böyle Müşteri olarak anılacaktır) ve Mecidiyeköy Yolu Sok. No:286 Şişli 80260 İstanbul adresinde faaliyette bulunan

Detaylı

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza :

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza : . Bankamız ile sizin arasındaki veri iletimi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi nin bir örneği ile bu sözleşmenin Bankamız açısından vazgeçilmez nitelikteki

Detaylı

Tarih:... /... /... İŞ SÖZLEŞMESİ. Ad Soyad Kaşe - İmza Ad Soyad Kaşe - İmza

Tarih:... /... /... İŞ SÖZLEŞMESİ. Ad Soyad Kaşe - İmza Ad Soyad Kaşe - İmza Tarih:... /... /... İŞ SÖZLEŞMESİ Ad Soyad Kaşe - İmza Ad Soyad Kaşe - İmza 1 heytalks HİZMET İŞBİRLİĞİ SÖZLEŞMESİ Amaç : Bu sözleşme Müşteri heytalks ilişkisinin temel ilkelerine, ticari ve hukuki açıklık

Detaylı

Genel Müdürlük Hizmet Binasının Cephelerine 80 Adet Açılır Pencere ve Korkuluk Yapılması İşi. Teknik Şartnamesi

Genel Müdürlük Hizmet Binasının Cephelerine 80 Adet Açılır Pencere ve Korkuluk Yapılması İşi. Teknik Şartnamesi Genel Müdürlük Hizmet Binasının Cephelerine 80 Adet Açılır Pencere ve Korkuluk Yapılması İşi Teknik Şartnamesi I- GİRİŞ 1- İŞİN KONUSU: 23 Katlı Genel Müdürlük Hizmet Binasının Cephelerine 80 adet açılır

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

YAPI İŞLERİNDE HAKEDİŞ DÜZENLENMESİ VE ŞANTİYELERDE KULLANILAN DEFTERLER

YAPI İŞLERİNDE HAKEDİŞ DÜZENLENMESİ VE ŞANTİYELERDE KULLANILAN DEFTERLER B.İ.G.Ş. nin 39.ncu maddesine göre, yüklenici tarafından yapılan yapım ve hizmet işlerinin bedelleri, sözleşmeye ek birim fiyat cetvelleri, keşif özeti yada sonradan düzenlenen onaylı yeni fiyatlar üzerinden

Detaylı

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Mal Alım Sözleşmesi -----Taslak----

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Mal Alım Sözleşmesi -----Taslak---- Mal Alım Sözleşmesi -----Taslak---- İş bu sözleşme metni taslak niteliğinde olup İDARE NİN metin üzerinde ki her tür tasarruf (madde ekleme, madde çıkarma, madde değiştirme) hakkı saklıdır. Madde 1- Sözleşmenin

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde 2 de tanımı ve kapsamı

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

2016 YILI YAKIT ve SÜRÜCÜLERİ DAHİL 9 ADET İŞ MAKİNESİ ve ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIM İŞİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

2016 YILI YAKIT ve SÜRÜCÜLERİ DAHİL 9 ADET İŞ MAKİNESİ ve ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIM İŞİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI 2016 YILI YAKIT ve SÜRÜCÜLERİ DAHİL 9 ADET İŞ MAKİNESİ ve ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIM İŞİ İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/100129 HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu

Detaylı

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI Fen İşleri Müdürlüğü

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI Fen İşleri Müdürlüğü T.C. ÇORLU BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI Fen İşleri Müdürlüğü BORDÜR, PARKE TAŞI VE YAĞMUR OLUĞU ALIMI TEKNİK ŞARTNAME 1 1. İŞİN KAPSAMI 1.1 Bordür, Parke Taşı Ve Yağmur Oluğu Alımı İşi 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU KÜTÜPHANE VE KÜLTÜR KONGRE MERKEZİ ASANSÖRLERİ REVİZYONU SÖZLEŞMESİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU KÜTÜPHANE VE KÜLTÜR KONGRE MERKEZİ ASANSÖRLERİ REVİZYONU SÖZLEŞMESİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU KÜTÜPHANE VE KÜLTÜR KONGRE MERKEZİ ASANSÖRLERİ REVİZYONU SÖZLEŞMESİ İş bu sözleşme metni taslak niteliğinde olup İDARE NİN metin üzerinde ki her tür tasarruf

Detaylı