TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ LİTAİ HOTEL & SPA İKTİSADİ İŞLETMESİNİN MUTFAK DAVLUMBAZ HAVALANDIRMA BACASI YAPILMASI İŞİ SÖZLEŞMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ LİTAİ HOTEL & SPA İKTİSADİ İŞLETMESİNİN MUTFAK DAVLUMBAZ HAVALANDIRMA BACASI YAPILMASI İŞİ SÖZLEŞMESİ"

Transkript

1 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ LİTAİ HOTEL & SPA İKTİSADİ İŞLETMESİNİN MUTFAK DAVLUMBAZ HAVALANDIRMA BACASI YAPILMASI İŞİ SÖZLEŞMESİ Madde 01. Taraflar : Oğuzlar Mahallesi Av. Özdemir ÖZOK Sokak No:8 Balgat/ANKARA adresinde mukim, TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI, , adresinde mukim,. dir. Madde 02. Tanımlamalar : İş bu sözleşme metni içerisinde; Türkiye Barolar Birliği SYDF Litai Hotel & SPA İktisadi İşletmesinin mutfak davlumbaz havalandırma bacası yapımı işi, kısaca (İŞ) TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI (İŞVEREN) kısaca ( YÜKLENİCİ ) İşveren ve Yüklenici beraberce kısaca (TARAFLAR) Yüklenici bir sözleşme ile belli iş kalemlerinin yapımını verdiği aracılar kısaca (3.cü ŞAHISLAR) 1 takvim günü kısaca (1 GÜN) olarak anılacaktır. Madde 03. Sözleşmenin Konusu : Türkiye Barolar Birliği SYDF Litai Hotel & SPA İktisadi İşletmesi ne ait mutfak davlumbaz havalandırma bacası yapım işi olup, Bu sözleşme ile temin edilecek mallar ve yapılacak işler sözleşme ve eklerinde yer alan düzenlemelere uygun olarak teslim edilecektir. Madde 04. Sözleşmenin Bedeli : Sözleşmenin bedeli ; TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ SYDF LİTAİ HOTEL & SPA İKTİSADİ İŞLETMESİ MUTFAK DAVLUMBAZ HAVALANDIRMA BACASI YAPILMASI İŞLERİ; yerine, projesine, sözleşme ve eklerinin koşullarına uygun olarak Teklif Birim Fiyat esası ile yapılması olmak üzere toplam ; TL + KDV ( ) dir. Sözleşme bedeline KDV dahil değildir. 1

2 Malzeme ve işçilik bedellerinde, enflasyondan, kur farkından veya herhangi bir finansal kriz sonucu oluşacak fiyat artışları sözleşme birim fiyatlarını değiştiremez. Hiçbir nam ve suret adı altında zam yapılmayacaktır. Eğer ithal malzeme gereği doğarsa ithal edilecek malzemelerin sözleşme tarihine göre kurlarındaki aşırı oynama(sözleşme imza tarihinde T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru baz alınarak bu kurdaki artı-eksi %20 düşme ve yükselişi ifade etmektedir) nedeniyle fiyatların arttırılması yüklenicinin talebi ve işverenin onayıyla gerçekleşebilir. Yine döviz kurlarındaki düşüş sözleşme tutarının indirilmesini gerektirir. Sonuç olarak birim fiyatlar sözleşme konusu işin ifasına kadar sabittir. Yüklenici uyarlama davası açma haklarından feragat etmiştir İş için bu sözleşme ve eklerinde sözü geçen birim fiyat tarifleri ve bağlı analizler, idari veya teknik, genel ve özel şartnameler, yüklenilen işlerin yapımı için gerekli idari ve fenni şartları belirtmek ve açıklamak maksadı ile konulmuştur. Bu itibarla birim fiyatlı işlerin yapılmasında, bunların metinlerinde malzeme, taşıma, işçilik, amortisman, bakım vs. gibi fiyat unsurlarının, fiyata dahil veya hariç olduğu gibi ifadeler geçerli değildir. Yerinde yapılan imalat durumuna göre ataşmanlar ile hesaplanacak metrajların teklif birim fiyatlar ile çarpımı sonucunda toplam bedel oluşur Birim fiyat esası ile ödeneceği işbu sözleşmede zikredilen İş in birim fiyat tariflerine göre yapılması ve bu işlere ait fiyatların uygulanması esastır. Birim fiyatlarla taahhüdün yapılması için lüzumlu her türlü unsurun gideri, birim fiyat tariflerinde zikredilmemiş dahi olsa birim fiyata dahildir. Esas olan ilgili birimin sözleşme ve proje şartlarına uygun olarak gerçekleştirilmesidir. Birim fiyat tariflerinde yer alabilecek sehven hata vb. unsurları Yüklenici, lehine yorumlayarak kullanamaz. Bu gibi bir durumda karşılaşıldığında geçerli olan idare lehine olandır. Asıl olan işin genel fenni usullere ve idare onaylarına bağlı olarak yapılmasıdır Sözleşme gereği işler için avans ödenmeyecektir Yapılacak imalatlarla ilgili işveren istediği takdirde söz konusu iş kalemi ile ilgili proje ve detaylar, belirlenecek süre içerisinde yüklenici tarafından yaptırılacak, bu proje ve detaylarla ilgili herhangi bir ücret talep etmeyecektir İşin yapımı sırasında kullanılacak olan her türlü malzemenin temini ve montajı yükleniciye aittir. Tüm nakliyeler, malzeme zayiatları, şantiye içi ve dışı yatay ve düşey taşımalar, indirme, boşaltma işleri yüklenici firmaya aittir. 2

3 Yüklenicinin tüm usta ve işçileri sigortalı ( SSK) olacaktır. SSK prim ödeme ve işçilik bordrolarını işverene verecektir. Yüklenici tüm usta ve işçilerinin iaşe, konaklama, ulaşım vb. giderlerini kendisi karşılayacaktır İşyerinde imalat için kullanılacak elektrik ve su işveren tarafından ücretsiz verilecektir. Madde 05. İş ve işyerine Vakıf Olma : Yüklenici gerek ihaleye katılmadan önce ve gerekse sözleşmenin imzalanması sırasında işyeri ile ilgili bina, bina çevresi, trafik, yerleşmeler vb. çevre unsurları, çalışma koşulları, projeler ve detaylar, mahal listesi, malzemeler ve diğer şartları incelemiş, işyerini görmüş ve özelliklerini öğrenmiş ve tam olarak işyerine vakıf olmuş olarak ve işe istekli çıktığından bu sözleşme ve eklerinde tespit edilmemiş şartları ileri sürerek ve/veya başkaca bir nam altında teklif birim fiyatlarda veya toplam bedel üzerinde ilave fiyat farkı isteyemez. Madde 06. Malzeme Değişikliği ve İş Miktarında Artma ve/veya Eksiltme : Sözleşmenin akdedilmesinden sonra işveren, İşveren tarafından görülecek lüzum üzerine projelerde, iş miktarında, detaylarda ve mahal listelerinde değişiklik yapabilir. Bu ya da benzeri sebeplerle işlerin azalıp, çoğalması Madde de yazılı toplam sözleşme bedelini %50 (yüzde elli) oranında artırıp eksiltebilir. İşveren ce görülen lüzum üzerine yapılması ve/veya vazgeçilmesi sözleşmenin imzalanmasından sonra ortaya çıkacak işlerin vuku bulması halinde Yüklenici bu isteğe uyacaktır % 50 ye kadar olan iş miktarındaki artışlarda projelerdeki toplam kapalı inşaat alanında bir değişiklik olmadığı takdirde Yüklenici süre uzatımı talebinde bulunamaz. Keşfe esas miktarlardaki metraj artışları, yeni birim fiyat ihtiyaçları ve/veya kapalı inşaat alanı gerektirmeyen yeni iş siparişleri nedeni ile olabilecek artışlar süre uzatımına gerekçe olmadığından bu nedenleri ileri sürerek Yüklenici süre uzatımı ve/veya ilave bedel ve/veya yeni fiyat yapımı taleplerinde bulunamaz Yüklenici sözleşmede zikredilen toplam ihale bedelinin %50 (yüzde elli) kadar eksilmesinden dolayı zarar veya kardan mahrumiyet veya farklı birim fiyat talep edemeyeceği gibi sözleşmedeki toplam ihale bedeli %50 (yüzde elli) kadar olan işleri 3

4 de tamamen bu sözleşme hükümlerine uygun ve sözleşmenin eki olan teklif birim fiyatlarla yapacağını kabul ve taahhüt eder Sözleşme eki keşiflerde yazılı olmayan imalatın yapılabilmesi İşveren in yazılı onayına bağlıdır. Sözleşme eki keşif özetinde bulunmayan ve/veya İşveren tarafından yazılı olarak onaylanmamış imalatın bedeli ödenmez Yüklenici sözleşme eki keşiflerde yazılı olan imalatın yapılabilmesi için gerekli tüm malzemeyi kendi temin edecektir Sözleşmede yazılı olmayan yeni imalat kaleminin çıkması durumunda bunlar için yeni fiyat analizi yapılacaktır. Bu yeni fiyat analizi yapılırken Malzeme ve/veya işçilik için piyasadan alınan en az üç teklif değerlendirilerek baz fiyat oluşturulur. Bu baz fiyatlar birim malzeme ve firesiyle birlikte ve birim işçilik miktarları ile çarpılarak yeni birim fiyat, birim malzeme ve birim işcilik fiyatları tespit edilir. Birim malzeme ve işçilik fiyatları toplanır. Toplam bedel birim fiyatın maliyet fiyatıdır. Şayet yapılacak imalatın çok nitelikli ve özel imalat olması halinde tek teklifle yetinilebilinir. İşveren en kısa sürede onayları verir veya gerekçeleri ile birlikte reddeder. Bu durumda yukarıdaki işlemler tekrarlanır. İşveren gerekli görürse teklifler üzerindeki pazarlık aşamalarında bulunabilir Yükleniciye, belirlenmiş birim maliyet fiyatına %15 (yüzdeonbeş) oranında genel gider ve kar ilave edilmesi sonucu bulunan tutarın, ilgili birim maliyet fiyatına konu iş miktarı ile çarpılması sonucu hesaplanacak meblağ istihkak sonucu olarak ödenir. Madde 07. İşlerin Yapılmasında Uyulacak Esaslar : Bu sözleşme konusu işlerin yapılmasında Yüklenici, ilişik projeler, detaylar ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü nün her türlü birim fiyat tariflerindeki özel, fenni şartlara Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesine, Özel Şartnamelere, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Genel Teknik Şartnamesi ne, Yapım İşleri Muayene ve Kabul yönetmeliğine, Tesisat İşleri Genel ve Özel Şartnamelerine, ilgili Belediye Yönetmeliklerine, Mahal ve Malzeme Listelerindeki esaslara, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü nün geçerli şartnameleri ile Türkiye Köprü İnşaat Cemiyeti nin Çelik ve Ahşap Şartnameleri, T.S. 500 Betonarme Şartnamesi ve Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar hakkındaki Yönetmeliğe ve Tepe Knauf Alçıpan Sistemleri Kılavuzunda belirtilen şartname ve detaylara uymak zorunludur. 4

5 Kullanılacak Malzeme, Madeni aksam, cihazlar, işçilikler aksi İşverence istenmedikçe ve özel şartnamelerde zikredilmedikçe Türk Standartları na uygun ve piyasanın en iyi (birinci sınıf) ve işverenin beğeneceği cinsten olacak ve İşveren e işbu sözleşmenin ilgili hükümlerinde zikredilen usullere uygun olarak numune verilecektir. Malzeme seçimlerinde asıl olan İşverenin beğenisidir Yüklenici malzemelerin satın alınması/üretilmesi/sevkiyatına başlamadan önce İşveren den onay alacaktır. İşverenin beğenmediği/uygun bulmadığı malzemeleri yeni/uygun malzemeler ile değiştirerek onay alacaktır. Onay alınmadan sevk edilen malzemelere ait sorumluluk Yüklenicidedir. İşveren bunlara ait bedelleri ödemeyebilir veya tüm masrafları Yükleniciye ait olmak üzere değiştirebilir İş bu sözleşmenin konusu olan işlerin yapılması esnasında çalışanlar, üçüncü şahıslar, malzeme ve sözleşme konusu işin yapılacağı yerin, Yüklenici nin işin yapılmasından ötürü zarar görmesi halinde zararın sorumluluğu Yüklenici ye aittir. Yüklenici den kaynaklanan böyle bir durumda işveren e herhangi bir sorumluluk doğması halinde bu zarar Yükleniciye yapılacak ödemeden kesilir. Ödeme yetersiz kalırsa bunun sorumluluğu Yüklenici ye ait olacaktır Yüklenici imalatlara başlamadan önce işyerinde tüm ölçü ve röleveleri almakla mükelleftir. Yapılacak iş rölevelerin ve ölçülerin alınarak onaylanmasından sonra başlamalıdır. Herhangi bir malzemenin üretildikten sonra yerine uymaması dolayısıyla oluşabilecek tüm mesuliyet/zarar/ziyandan proje değişiklikleri sonucu ortaya çıkanlar hariç yüklenici sorumludur Sözleşme konusu tüm işler ile ilgili olarak imalat ve montaj öncesi olmak üzere İşveren onayına numuneler veya marka ve kalite bilgileri sunulacak olup, bunların İşveren tarafından onaylanmasını müteakip imalat ve montaj başlayacaktır Yüklenici, sözleşmenin imzalanmasını müteakip inşaatın genel iş programını hazırlayarak 3(üç) gün içinde İşveren e bildirecek ve işi bu iş programına uygun şekilde ifa edecektir Kullanılan ve montajı yapılan malzemelerin zarara uğramaması için gerekli her türlü önlem yüklenici tarafından alınacaktır. Her türlü malzeme ve zayiatları Yüklenici ye aittir Yüklenici, işçilerinin barınması ve diğer ihtiyaçları için gereken yerleri kendisi temin edecektir. Yüklenici işçilerinin yemek ihtiyaçlarını kendisi karşılayacaktır Yüklenici her türlü inşaat artığını sahadan kendi imkânları ile ve kendi sorumluluğunda tasfiye edecek, işi temiz teslim edecektir Yüklenici kendi iletişim imkanlarını kendisi temin edecektir. 5

6 Yüklenici hem malzemeleri hem de işlerin korunması için gerekli her türlü tedbiri almakla mükelleftir. Kendi işleri veya malzemelerinin ne türlü olursa olsun her hangi bir sebepten ötürü zarar görmesi dolayısı ile sorumluluk işin teslimine kadar kendisine aittir Yüklenici kendi açısından proje için yararlı olacağına inandığı değişiklikleri teklif edebilir; ancak söz konusu teklifin İşveren tarafından değerlendirilebilmesi için gerekli tüm teknik ve idari nitelikteki hususları da teklifi ile birlikte sunmak zorundadır. Ancak bu gibi değişiklikler İşveren in önceden yazılı izni olmadıkça uygulanamaz Sözleşmenin imzasını müteakip Yüklenici bütün işin gerektirdiği malzeme ve işçileri tedarik ve ihzara ait tedbirleri almağa ve taahhüt süresince işin önemiyle mütenasip ve iş programlarına uygun bir faaliyet göstermeye mecburdur. İşin sözleşme müddeti içinde bitmesine kifayet edecek miktarda malzeme ve işçiyi yüklenici her vakit iş başında bulunduracaktır Yüklenici, İşveren tarafından kalite olarak beğenilmeyen işleri bilabedel düzeltmeyi veya yenisi ile değiştirmeyi taahhüt eder İşveren, Yüklenici nin imalatlarında malzeme veya işçilik yönünden sözleşme şartlarına uygunsuzluk tespit etmesi halinde Yüklenici yi yazılı olarak uyaracaktır. Yüklenici bu uyarıyı dikkate almayarak gerekli düzeltmeleri yapmadığı taktirde, İşveren, Yüklenici nam ve hesabına ekip göndermekte veya kusurların giderilerek işin geri kalan kısmını başkalarına vermekte serbest olacaktır Sözleşme konusu işlerin ifası için gerekli her türlü el aleti, makine ve avandanlıklar Yüklenici tarafından temin temin edilecektir. Bunların temini için Yüklenici ye ilave ödeme yapılmayacaktır Yüklenici tarafından getirilen ve işveren tarafından kullandırılabilecek her türlü el aleti ve ekipmanın güvenliğinden ve bunların hırsızlığa karşı korunmasından Yüklenici sorumşudur Yüklenici, işverenin mahallinde çalıştırdığı işçi, usta ve taşeron v.b. kişilerin işveren tarafından uygun bulunmayanlarını kayıtsız ve şartsız olarak ilk ikazda değiştirmek zorundadır. İşverene ait iş mahallinde yüklenicinin yatılı elemanı bulundurulmayacaktır Yüklenici kendi işine ait tüm atıkları toplayıp, işyeri mahallinde torbalara doldurarak döküm yerlerine atacaktır. 6

7 Sökümden çıkarılan ve sabit olmayan daha sonra kullanılabilecek malzemeler itina ile sökülerek ya da tertiplenerek işverenin üstlendiği yere nakledilerek teslim edilecektir İşyerinin mevkii itibari ile hassas konumda olduğundan çevre çalışma şartlarına uyulacak (Mesai dilimi, taşıma v.b.) Madde 08. Yer Teslimi, işe Başlama ve Bitirme Zamanı : Sözleşmenin ve işin bitiş tarihi, ara tamamlama etapları sözleşmenin akdedilmesi gününden olmak kaydı ile 15 takvim günüdür İş yeri, sözleşmenin akdedilmesi gününden başlayarak 3 gün içinde tutanakla Yükleniciye ve/veya yetkili vekiline teslim edilir İş yeri teslim tutanağının tanziminden itibaren 3 gün içinde SSK na işyeri tescili yaptırdıktan sonra işe başlamış sayılır. İnşaat ruhsatının alınması, elektrik ve su temininde işverence bir gecikme olursa geçen süre işin süresine ilave edilir. Gecikme süresi kontrol ve yüklenici tarafından tutanakla belirlenir Yüklenici yer teslimi gününden itibaren 3 gün içinde şantiye hazırlıklarına işbu sözleşme eki Özel İdari Şartnamede bahsedilen hükümlere uygun olarak başlamak ve mücbir sebepler dışında sözleşme konusu bütün işleri de yukarıdaki tarihe göre tamamlamak zorundadır. Bu takvimin dışında ayrıca süre uzatımı verilmez. Bu tarihin tespitinde, mevsim şartları bakımından çalışılmayacak dönemler (kar, yağmur, fırtına vb.), resmi tatil günleri, çevre, trafik ve ulaşım koşulları nazarı itibara alınmış ve bu Yüklenici tarafından Kabul edilmiştir Yüklenici işbu sözleşmenin ilgili maddelerinde zikredilen mücbir sebepler dışında herhangi bir nam altında mücbir sebep ileri sürerek, süre uzatımı talep edemez. Yüklenici iş in ifası için gereken kampını kendisi kuracak ve gereken mobilizasyonunu yapacaktır. Bu ve benzeri nedenlerle mevcut sözleşme fiyatlarının dışında herhangi bir nam altında bir ilave bedel talebinde bulunamaz. Madde 09. Kati Teminat : Yüklenici, ihale bedelinin %6 sı oranında Kati teminat mektubu verecektir Banka teminat mektubu işverenin kabul edebileceği bankalardan alınacaktır Kati teminat geçici kabulün ve geçici kabul eksikliklerinin tamamlanmasını müteakip geçici kabul itibar tarihinden itibaren 90 gün içersinde; o Sözleşmesinin gereklerinden kaynaklanan kesintiler varsa bunlar kesildikten sonra, 7

8 o Sözleşmesinin gereklerinden kaynaklanan kesintiler yoksa tamamı Yükleniciye iade edilir. Madde 10. Teknik Teşkilat : Yüklenici iş için 1 Şantiye Şefini ilgili kadrolarının başında bulunduracaktır. Şantiye Şefi Yüklenicinin asgari 3 yıl deneyimli Makina Mühendisi ve tam yetkili bir elemanından olacaktır. İşveren in Şantiye Şefine yaptığı her türlü sözlü ve yazılı müracaat, tebligat vb. unsurlar Yükleniciye yapılmış sayılacaktır İşveren tarafından takdirinin, hilesi, liyatkatsızlığı veya uygunsuz hareketleri görülüp işbaşında bulunması istenmeyen gerek Yüklenicinin ve gerekse 3.cü Şahısları nın kalfa, usta, işçi ve hizmetlileri ile 3.cü Şahısların kendisini, Yüklenici derhal değiştirmek zorundadır. İdare bahsi geçen nedenlerle Yükleniciden herhangi bir 3.cü Şahsını tamamen uzaklaştırmasını da isteyebilir. Yapılacak eleman, işçi ve 3.cü Şahıs/ların değiştirmelerinden dolayı yüklenici işverenden hiçbir bedel, tazminat ve süre isteyemez İşveren istediği takdirde, verilecek bir süre içerisinde, Yükleniciden teknik elemanlarının değiştirilmesini isteyebilir Yüklenici buna uymak zorundadır. Madde 11. İş Programı : İşin tamamlanma süresi / /2010 dir. Yüklenici bu tarihte işi tamamlayıp İşverene teslim etmekle yükümlüdür. İşe başlama tarihi işbu sözleşmenin yürürlük tarihidir. Yüklenici bu tarihten itibaren mobilizasyon vb. tüm işlere hemen başlayacaktır Yüklenici aşağıda zikredilen iş programını 7 gün içerisinde verecektir İMALAT VE MONTAJ İŞ PROGRAMI: İşlerin miktar, tarih, süre ve sırasını gösterecek şekilde tüm iş kalemlerini içermek kaydı ile imalat başlangıç ve bitiş tarihlerini de içerecek şekilde ve bu hususlarda işveren talimatlarına uygun olarak hazırlayarak İşverene verecek ve onaylatacaktır. Onaylanmaması durumunda 3 gün içerisinde gereken düzeltmeleri yaparak işveren onayına sunacaktır İhtiyaç hasıl olması halinde işveren kendi isteği ile ve/veya Yüklenicinin yazılı müracaatı üzerine ve tetkik ettikten sonra uygun gördüğü takdirde iş programında değişiklikler yapabilir. Madde 12. Yüklenici Nam ve Hesabına İş Yapılması : İş programı ve hakedişler bazında iş ilerlemesi listesi gereğince, işlerin zamanında bitirilmesi için, yazılı ihtara rağmen Yüklenici 3 gün içinde işe başlamaz veya yapım süresi 8

9 içinde işi iş programına göre bitirebilecek tarzda gerekli tedbirleri almaz ve/veya faaliyeti göstermez ise, İşveren, bahis konusu işleri Yüklenicinin nam ve hesabına yaptırabileceğini Yükleniciye tebliğ eder. Bu tebligattan sonra Yüklenici nam ve hesabına yapılan işlere ait İşverene maliyeti ne olursa olsun masraflar % 20 fazlası ile Yüklenici alacaklarından, yoksa teminatından kesilir. Teminatın yetmediği durumlarda Yüklenici bakiye tutarı hiç bir itiraza gerek duymaksızın nakden ve defaten ödemeyi Kabul ve taahhüt eder. Ödemenin gecikmesi halinde gecikilen her gün için aylık % 10 faiz oranı uygulaması ile temerrüt faizi hesaplanır. İşveren bu madde hükmünü uygulayıp uygulamamakta ve teminatı gelir kaydederek sözleşmeyi feshetmekte serbesttir. Madde 13. İşin Kontrolü : Yüklenici kontrol elemanlarının direktiflerine uygun hareket edecektir. Kontrollük işin sözleşme, şartnameler ve projelere göre yapılması ile faaliyetin iş programına göre yürütülmesini denetler İşverenin sözleşme ekleri ve işin gereğine uygun olarak verecekleri talimatlara Yüklenici uymak zorundadır. İşveren onayları geçici kabul için Yükleniciyi sorumluluktan kurtarmaz. Sözleşme eki şartname, metraj, keşif, proje vb. tüm dokümanlardaki yanılgı veya yanlışlıklar Yüklenicinin işbu sözleşme kapsamındaki sorumluluklarını değiştirmez. Asıl olan işin fenni usul ve onay ve talimatlara uygun olarak yapılmasıdır Yüklenici inşaat bünyesine girecek inşaat malzeme ve ekipmanlarının siparişlerini vermeden önce onay başvurusu sırasında, katalog, spesifikasyon ve numunelerini ilgili iş programlarının hükümlerine paralellik sağlayacak şekilde İşveren e iletmek zorundadır. Yüklenici alternatiflerin, tarif edilmiş olan malzeme ile aynı standartları ve performansı taşıyacak şekilde olmaları ve İşveren in beğenmesi şarttır. İş programına göre işe başlanması noktasına gelinmiş olmasına rağmen ilgili malzemenin vaktinde müracaat edilerek onayının alınmamış olması Yükleniciyi sorumluluktan kurtarmayacağı gibi malzeme onayı vecibesini yerine getirmeyeceği anlamına da gelmez Yapı bünyesine girecek tüm malzemeler (sarf malzemeleri hariç) kontrol onayına tabidir Taahhüdün yapılması için gerekli tüm resmi makamlardan alınacak izinler ve yaptırılacak kabuller işverene aittir. İşin yapılması için her türlü ana ve yardımcı malzeme, alet teçhizat, makine, araç, ekipman temini, her türlü işçilik, nakliye, yatay düşey taşıma, yükleme, boşaltma, montaj işleri, her türlü zayiat, test ve deney giderleri, amortisman, 9

10 bakım onarım, işyerine taşıma ve kullanımlarına ait her türlü giderler, mobilizasyon, işgaliye, malzeme depolama giderleri yükleniciye aittir Yüklenici ile işveren arasındaki her türlü işlem ve muhaberat yazı ile olur. Yüklenici işveren tarafından görevlendirilen kontrol personeline her türlü bilgi ve belgeleri tetkike hazır bulundurmakla yükümlüdür Söz konusu iş için gerekli olan elektrik ve su işveren tarafından verilecektir. Madde 14. Kazalar : Yüklenici Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü hükümlerini yerine getirmekle yükümlü olup yapım esnasında çıkabilecek kazalardan ve bu kazaların sebep olacağı zararlardan doğrudan doğruya Yüklenici sorumlu olacaktır. 3. şahıslar tarafından İşveren aleyhine sehven ya da yasal gerekçelerle davalar açılması durumunda da, bunların takibi ve sonuçlarına katlanılması, Yüklenici şirket ve yetkililerine aittir. Yüklenici İşveren in genel emniyet ve iş emniyeti ile her türlü ikaz ve talimatlarını yerine getirmekle yükümlüdür. İnşaatın fenni mesuliyeti Yükleniciye nevi malzeme, tesisat, avandanlık, cihaz ve makinaları sevk ve idare edenler ile, işyerinde çalışan bütün personelinin can emniyetinin korunmasından mesuldur. Yüklenici iş yerinde, şantiye alanlarında ve inşaat sırasında binalarda mer i iş kanunu, yapı işlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğünde belirtilen her türlü güvenlik önlemlerini almalı, uyarı levhalarını görünebilir ve okunabilir şekilde asmalı, inşaat alanlarına ilgisi olmayan 3. kişilerin girişlerine mani olacak tedbirleri alıp, uyarı levhalarını asmalı iş ve işçi güvenliğine ait sair her türlü emniyet tedbirlerini almalıdır. Bunlara ilişkin her türlü hukuki ve cezai sorumluluk ile bunlara bağlı oluşacak kaza, yaralanmalar ile ölümlerden dolayı her türlü sorumluluk Yükleniciye aittir. Yüklenici her halükarda İşveren e bu konuda açılan, kazanılan veya kaybedilen davalarda mahkeme masraflarını ve/veya diğer masrafların tümünü yüklenmeyi ve ödemeyi bu sözleşme de kabul ve taahhüt eder Bu sözleşme konusu işlerden doğabilecek her türlü kazadan ve iş kazasından ve bunlarda doğabilecek cezai ve hukuki sonuçlardan doğrudan doğruya ve yalnızca Yüklenici sorumludur. İş bu sorumluluk Yüklenici tarafından sözleşme konusu iş / işlerle ilgili görevlendirilen 3.cü Şahıs işleri içinde aynen, ilgili Yüklenici ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur Bu sözleşme konusu işlerin en geniş anlamda ifası ile ilgili olarak 3. kişilerin görebileceği mal ve can zararlarının tüm cezai ve hukuki sorumluluğu Yükleniciye ait olup, bu hüküm işçi ve personelin uğrayabileceği ya da verebilecekleri tüm zararları da kapsar. Yüklenici kazalara, iş kazlarına, yangına ve diğer olabilecek tehlikelere karşı tüm korunma 10

11 tedbirlerini alacaktır. İşyerinde, işyeri sahasında oluşacak her türlü kaza, yaralanma, iş kazaları ve ölümle sonuçlanan kazalardan dolayı gerek kazaya uğrayan ve/veya gerekse kanuni mirasçıları yada T.C.K. hükümlerine göre davaların açılması sonucunda bundan doğmuş, doğacak her türlü hukuki, cezai ve mali sorumluluğun Yüklenici ile 3.cü Şahıslara ait olması nedeni ile, işveren tarafından ödenmek zorunda kalınacak her türlü tazminat vb giderlerle Yüklenici ve/veya 3.cü Şahıs işverene hiç bir itirazı olmaksızın tüm yasal faizleri ile birlikte derhal nakden ve defaten ödemek zorundadır. Yüklenici işbu hususları, gayri kabil-i rücu ve bila kaydı şart Kabul ve taahhüt ederek işbu sözleşmeyi imzalamıştır. Madde 15. İşçilerin Hakları ve malzeme Bedelleri : Yüklenici, işçilerin maaşları ve/veya hakedişleri ile inşaatta kullanılacak malzeme bedellerini zamanında ödemekle yükümlüdür. Zamanında ödenmeyen işçi alacakları mağdurun yazılı müracaatı üzerine Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 35. maddesi ile atıf yapılan diğer maddeleri uygulanarak çözülür. Madde 16. Kulanılacak Malzeme : Fenni nitelik ve şartları haiz olmayan ve Türk Standartlarına uymayan malzemelerin kullanılmasından doğacak her türlü sorumluluk doğrudan doğruya Yükleniciye aittir. Onaylı malzeme numuneleri Geçici Kabul onayına kadar İşveren ve/veya kontrol teşkilatınca muhafaza edilecektir İşyerinden uzaklaştırılması idare tarafından istenilen malzemeleri bütün giderleri kendisine ait olmak üzere Yüklenici (2) gün içinde şantiye dışına çıkaracaktır. Madde 17. Vergi, Resim ve Giderler : Bu sözleşmenin düzenlenmesi, uygulaması ve işlerin yürütülmesine ait, Sosyal Sigortalar primleri ile sözleşme ve eklerinde ayrıca açıklanmamış benzer giderler, bu sözleşmeden doğan damga vergisi, stopaj vb. tüm unsurlar Yükleniciye aittir. Ancak ilgili mevzuat uyarınca Yüklenici hakedişlerden doğacak ve hesaplanacak Katma Değer Vergisi İşverence Yükleniciye ödenir. Yüklenici çalıştırdığı tüm personelin SSK primlerini aylık olarak ödeyecektir. Yüklenici sigorta bedellerini İşveren in vereceği yazı ile alacağı sigorta numarasına ödeyecektir. Yüklenici İşveren in yapacağı aylık hakediş ödemelerinden önce o döneme ait SSK ödeme belgelerini ibra etmekle yükümlüdür. 11

12 Madde 18. Fiyat, Ücret ve Vergilerle Resimlerdeki Artışlar : Yüklenici, ihale tarihinden sonraki malzeme fiyatları, resim, Sosyal Sigortalar primleri, taşıma ve işçi ücretleri, gelir vergisi ve kurumlar vergisinin artması ve burada zikredilmemiş dahi olsa benzeri nedenlerle fazla bedel ve süre uzatımı istediğinde bulunamaz. Madde 19. Vaktinden Evvel İşgal ile Geçici İşgal : İhtiyaç görülürse İşveren Geçici Kabul den evvel yapımı henüz tamamlanmamış veya tamamlanmış yapıların bir kısmını teslim alabilir, İşveren ve/veya Yüklenici yetkilisi ile birlikte tutulacak bir tutanakla yapının durumu, kusur ve noksanları tespit olunur. Bu işlem Geçici Kabul anlamında sayılmaz. Fakat erken teslimat veya işletmeden doğabilecek kusur veya arızalardan Yüklenici sorumlu olamaz Ayrıca Geçici kabulde tespit olunacak noksanların tamamlanmasını beklemeksizin de İşveren yapıyı işgal edebilir. Daha sonra bu noksanların tamamlanması için verilecek süre konusunda bu durum göz önünde bulundurulur. Madde 20. Geçici ve Kesin Kabul : Sözleşme kapsamındaki imalatların bitiminden sonra, Yüklenici nin işverene geçici kabul başvuru yazısı ile yapılır. İşin geçici kabule hazır olabilmesi için, yapılan işlerin kusuru ve noksan kısımlarının, işin toplam bedelinin % 5 inden fazla olmaması gerekir. Aynı zamanda bu noksan ve kusurların, yapının işgal ve kullanılmasına engel olmayacak nitelikte olması şarttır. Kontrol tarafından yapılacak muayene sonunda, işlerin sözleşme ve eklerine uygun olarak tamamlandığı ve kabul işlemine engel bir durum olmadığı tespit edildiği takdirde geçici kabul heyeti oluşturulacaktır. Geçici kabul heyetinde işvereni temsilen iki üye (1 başkan, 1 üye), yükleniciden bir üye bulunacaktır. Muayene sonucu kabule engel bir husus olmadığı takdirde geçici kabul yapılmış olacaktır. Aksi halde işin geçici kabule uygun olmadığı bir tutanakla tespit edilecektir. Muayenede kabule engel olmayan noksan ve kusurlar görüldüğü takdirde bunların neler olduğunu gösteren bir liste tutanağa eklenecek ve bunların karşılarına takdiren ve tahminen düzeltme bedellerinin yazılarak tamamlanmaları için uygun bir süre tayin edilecektir. Bu süre gecikme cezasına tabi değildir. Ancak bu süre sonunda noksan ve kusurlar tamamlanmadığı takdirde yapılmayanlar için karşılarında gösterilen bedeller Yüklenici nin alacaklarından veya kesin teminatından kesilerek kabul yapılmış sayılacaktır. Kesintilerin kesin teminatı geçmesi halinde geri kalanı hükmen tahsil edilir. Geçici kabul tarihi olarak esas alınacak tarih, işin geçici kabule elverişli bir halde tamamlandığı tarih olup, bunu geçici kabul heyeti tespit ederek tutanağa geçirecektir. Geçici kabul için yapılan incelemede, teknik olarak işin kabulünde sakınca görülmeyen ve giderilmesi de mümkün görülmeyen veya fazla harcama ve zaman kaybını gerektiren kusur ve 12

13 noksanlıklar görülecek olursa Yüklenici nin hak edişinden veya teminatından uygun bir bedel kesilmek şartıyla işi işveren bu hali ile de kabul edebilir. Bu gibi kusur ve noksanlıkların niteliğinin ve kesilecek bedelin kabul tutanağında gösterilmesi gereklidir. Yüklenici bu işleme razı olmazsa her türlü gideri kendisine ait olmak üzere kusur ve noksanlıkları verilen sürede gidermek ve düzeltmek zorundadır. İşin ilk etabında yapılacak idare Binası ile toplantı salonu İşverenin talebi ile geçici kabulü yapılarak hizmete açılabilir. Yüklenici diğer bölümlerde çalışmasına devam eder. KESİN KABUL geçici kabul tarihinden itibaren 90 gün içinde yapılacaktır. Kesin kabule engel görülmediği takdirde, kesin kabul tutanağı imzalanır. Madde 21. İş Sahasının Temizlenmesi : İnşaat esnasında işveren lüzum görmesi halinde Yüklenici tarafından inşaat mahali ve çevresi ile moloz ve toprak yığınları temizlenerek inşaat mahalli temiz hale getirilecektir Yüklenici geçici Kabul itibar tarihini takip eden 10 gün içinde kendisine ait fazla malzeme ile inşaat kalıntılarını kaldırmak, varsa kurduğu baraka, depo gibi geçici tesisleri sökerek iş sahasını temizlemek zorundadır. Bu süre içinde yapılmadığı veya eksik bırakıldığı takdirde Yüklenici nam ve hesabına olmak kaydı ile ve %50 ceza ile bu işler İşveren tarafından yaptırılır. Bu ceza Yüklenici alacaklarından veya teminatından kesilir. Bunların yetmemesi halinde hükmen tahsili yoluna gidilir Yüklenici iş programına ve ara terminlere göre bitirdiği her katı her bloğu ince inşaata hazır bir şekilde eksiksiz, temiz olarak teslim edecektir. Madde 22. Hakedişler : İlk hakediş sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak ve birer aylık süre esas alınarak hazırlanacaktır. Şayet süre bir aydan az ise iş tamamlandıktan sonra yapılır. Hakedişler, Yüklenici tarafından hazırlanacak olup, hakedişlere esas metraj ve ataşmanlar tamamlanarak İşverene teslim edilemediği takdirde işleme tabi tutulmazlar. Yüklenici ataşmanlarını anında düzenlemek zorundadır. Hakedişe esas metraj, imalat ataşman ve tutanaklar, hak edişe esas olan imalatı kapsar YENİ FİYAT YAPILMASI: Ekli teklif birim fiyat cetvellerinde fiyatı gösterilmemiş bir imalat için yeniden fiyat belirlenir. Ilk keşif özetinde dikkate alınmamış işler için düzenlenecek fiyat Yeni Birim Fiyatı olarak tanımlanacaktır Yeni Birim fiyat yapımı sözkonusu olan iş kalemleri ve/veya malzemelerde altyüklenici yeni birim fiyat onayından önce tüm teknik onaylarını tamamlamakla 13

14 yükümlüdür. Sözkonusu işin teknik onayının İşveren ce verilmesi iş emri anlamına gelir ve yeni birim fiyat hazırlığının yapılmamış olması ve/veya yeni birim fiyat yapımında bir itilaf sözkonusu olması bu iş kaleminin yapımını durdurmaz ve Yüklenici bu iş kaleminin mübayaa ve imalatından imtina edemez. Böyle bir ihtilaf vukuunda Yüklenici yeni birim fiyat ihtilafının çözümünü işi yaparak beklemekle yükümlüdür Hakediş düzenlemesi Yüklenici tarafından yapılır. Düzenlenen hakedişler işbu sözleşme koşullarına göre yapılması gereken kesintiler ve/veya İşveren yapılacak blokajlar var ise bu kesintiler ve/veya blokajlar da yapılarak Yüklenici tarafından imza edildikten ve İşverence onaylandıktan sonra Yükleniciye ödenir. İşveren onayı bulunmayan hakediş kesinleşmiş addedilmez. Hakediş formatı Yüklenici ve İşveren tarafından işbu sözleşme eki formatlara uygun olarak beraberce düzenlenir. Hakedişlere imalat sırasında tutulacak olan günlük metraj ve ataşmanlar konulur İşveren kendisine teslim edilen hakedişi teslim aldığı tarihten itibaren 7 gün içinde aynen ve/veya değiştirerek onaylar. Hakediş yükleniciye hakedişin kesinlik kazandığı işveren onay tarihini takip eden ilk Perşembe günü içinde ödenir. Hakedişlerin yüklenici tarafından imzalanmaması durumunda Yüklenici bu nedeni ileri sürerek işi yavaşlatamaz ve/veya durduramaz. Yüklenici ilgili itirazlarını gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak İşveren e yapar Damga vergisi yükleniciye aittir. Yüklenici damga vergisinin ödendiğini gösteren makbuzu 7 gün içerisinde işverene sunacaktır. Sözleşmenin noterden tasdik ettirilmesini isteyen taraf noter masraflarını karşılamak ile yükümlüdür İş bitiminde geçici kabul eksiklikleri tamamlandıktan sonra ödenmek üzere toplam hak ediş bedelinin %10 u tutulacaktır. Madde 23. Sözleme İçin Devir, Temlik, Vekalet : İşverenin yazılı müsaadesi olmadan taahhüt konusu iş başkalarına devir ve temlik edilemeyeceği gibi vekaletle de yapılamaz. Aksi halde İşveren sözleşmeyi bozmakta serbesttir. Şantiye şefi hariç, Yüklenicinin vekaletini almış olan kimse teknik işlerde muhatap olamaz. Madde 24. Sözleşmenin Feshi : Yüklenici iflasına karar verilmesi veya iflasın ertelenmesi halleri, konkordato istemesi, her ne sebeple ve kim tarafından olursa olsun bu sözleşmeden doğan hak ve alacakları üzerine haiz, ihtiyati haciz, tedbir gibi hukuksal takyitlerin konulması; sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçmesi veya bu 14

15 sözleşme ve eklerinde tayin ve tespit edilen vecibeleri yine sözleşmede yazılı zorlayıcı sebepler olmaksızın kısmen veya tamamen yerine getirmemesi halinde, İşverenin en az 7 gün süreli ve nedenleri açıkça belirten noter kanalı ile yapacağı ihtarına rağmen aynı durumu devam ettiği takdirde, ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın İşveren sözleşmeyi tek taraflı ve haklı nedenle hiçbir şekilde ve surette hiçbir yükümle zorunlu olmaksızın fesih ettiğini Yükleniciye tebliğ edebilir. Sözleşme bu suretle bozulduğu takdirde, kesin teminat İşverence gelir kaydedilir. Bu takdirde Yüklenici müspet-menfi zarar tazminatı, ücret, masraf, fiyat farkı, işçilik vs. her ne ad altında dahi olsa hiç bir talepte bulunamaz. Yüklenici işbu bütün şartları kabul ederek akdi imzalamaktadır. İşin ilgili resmi mercilerce uzun süreli ve/veya tamamen durdurulması hallerinde işverenin işbu sebebi tevsik ederek Yükleniciye yapacağı tebligatı takip eden 7 gün içerisinde işveren sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih eder. Bu durumda Yüklenici o tarihe kadar olan imalat ve ihzarat bedellerinin dışında herhangi bir nam altında hak ve bedel talep edemez. Kar mahrumiyeti ve/veya zarar tazmini gibi taleplerde bulunamaz Sözleşmenin feshinden dolayı işin İşveren tarafından ikmali ve /veya ihmal ettirilmesi sonucu çıkabilecek zararlara karşılık olmak üzere yüklenicinin, sözleşmenin feshi tarihindeki tüm alacakları bloke edilir. İşveren işin ikmali için zaruri gördüğü takdirde Yüklenicinin şantiyede mevcut alet, makine ve diğer tesislerine veya bunların bir kısmına, mukabilinde kira, amortisman tazminatı gibi herhangi bir bedel ödemek mecbutiyetinde kalmaksızın vaziyet edebilir. Yüklenici buna şimdiden muvafakatını beyan eder. Sözleşmenin fesih tarihinden başlayarak 10 gün içinde o vakte kadar yapılmış işlerin Yüklenici ile birlikte (yüklenici veya vekili bulunmazsa bu husus tutanakta belirtilir) alınacak ölçülere dayanarak bir ölçümleme tutanağı yapılır. Ölçümleme tutanağı ile belirlenen iş ve imalatın kesin bedeli sözleşmedeki esaslar üzerinden değerlendirilir. Feshi yapılan işin geri kalan kısmı İşveren ce ölçümleme tutanağının düzenlenme tarihini müteakip en geç 30 gün içinde günün koşullarına göre ve İşverence istenen yöntemlerle (götürü bedel, teklif alma, emanet usulü, birim fiyat usulü vs.) yapılmak üzere karara bağlanır İşin ikmali neticesinde kesin teminat tutarının üzerindeki bir İşveren zararı, Yüklenicinin bloke edilmiş alacaklarından hüküm aranmaksızın kesilir. Yüklenicinin alacağı yoksa veya bloke edilen miktar kafi gelmiyorsa bakiye kısım hükmen tahsil edilir. Tahakkuk eden zarar teminat miktarından az olduğu takdirde teminattan artan miktar iade edilmemekle beraber diğer alacakları ile alet ve diğer tesisleri kendisine iade olunur. 15

16 Gelir kaydedilen teminat hiç bir suretle Yüklenicinin borcuna mahsup edilemez. İşveren dilediği takdirde 15 gün önceden bildirimde bulunmak kaydı ile yapılan işin bedelini ödeyerek sözleşmeyi tek taraflı fesih edebilir. Bu durumda Yüklenici kar mahrumiyeti, masraf, işçilik, müspet-menfi zarar tazminatı vs. talebinde bulunmayacağını Kabul ve taahhüt eder. Madde 25. Genel Gecikme Cezası ve Gecikme Süresi : Kabul edilen zorlayıcı sebepler dışında sözleşmeye esas işin yapılan bu sözleşmedeki ( Madde 08.) de belirtilen tarihte bitirilmemesi halinde her gecikme günü için TL (bin TL) gecikme cezası kesilmesi İşveren in yetkisindedir. Şu kadar ki gecikme (10) günü geçerse İşveren her gün için bu cezayı alarak (10) gün daha beklemek ve bu süre sonunda da iş bitmediği takdirde sözleşmeyi bozup teminatı gelir kaydetmek yetkisine sahiptir. Ayrıca sözleşmede istenilen teknik personelin çalışma alanında bulundurulmaması durumunda, teknik personelin olmadığı her gün için 150,00TL(yüzelliTL) ceza kesilmesi İşverenin yetkisindedir İşbu sözleşmenin ilgili maddelerinde bahsi geçen gecikme cezalarının toplamı sözleşme bedelinin % 10 ( yüzde on) u geçemez. Madde 26. Süre Uzatımı ve Zorlayıcı Sebepler : Madde 8 deki iş süresi ancak aşağıda yazılı zorlayıcı hallerde uzatılabilir. Yüklenici aşağıda yazılı olan nedenlerin dışında bir mücbir sebep ileri süremez İşverenin hakedişleri sözleşme koşullarına uygun olarak ödememesi, Olağanüstü tabiat hadiselerinden doğan hasar neticesinde işte gerileme olması, Sosyal sebepler dolayısyla vaki haler; ( Ankara İli hudutları dahilinde olmak kaydı ile) Kanuni grev vuku bulması, Genel veya kısmi seferberlik ilan edilmesi, Bulaşıcı ve salgın hastalık çıkması ve bu yüzden işçi çalıştırılmaması dolayısıyla işin önemli derecede aksaması Sözleşmede öngörülmeyen durumlar nedeniyle sözleşme bedelinin % 50 sinin üstünde bir iş artışının zorunlu olduğu hallerde İşveren in gerekli onayları öngörülen sürelerde vermemesi Zorlayıcı sebeplere dayanılarak verilecek süre uzatımları, bu sebeplerin iş üzerindeki tesir derecesine, Yüklenicinin bunlara sebebiyet vermemiş ve bunların önlenmesine veya ortadan kaldırılmasına gücü yetmemiş bulunmasına ve bunların 16

17 oluş tarihlerinden başlayıp (3) gün içinde yazı ile İşveren tarafından onaylı belgeleri ile birlikte gönderilmesine ve Yüklenicnin talebine bağlıdır Zorlayıcı sebepler, kış mevsimi dolayısıyla çalışılmayacak dönem kabul edilen süre içine tesadüf ederse bunlar süre ilavesi verilmesine neden sayılamaz. Madde 27. Kesin Hesaplar : Yüklenici, kontrol ile birlikte bütün işin ikmali ile Geçici Kabulu müteakip inşaatın devamı sırasında ve işin seyrine paralel olarak hazırlanmış olan kısmi kesin hesaplar ile noksan kalmış hesapları da göz önüne alarak işin bütün kesin hesabını yapacaktır. Kesin hesaplar, işin Geçici Kabul itibar tarihinden itibaren en geç 1 (Bir) ay içinde bitirilecek İşveren e onay için verilecektir Kesin hesabın yapılmasında Yüklenici yükümlülüğünü yerine getirmez ise, İşveren kesin hesabı Yüklenici nam ve hesabına yapmak veya yaptırmakta serbesttir. Yüklenici bu hususa itiraz hakkı olmayacağı gibi, hesaplar için yapılan masraflar, Yüklenici alacağından veya teminatından kesilerek tahsil edilir. Madde 28. Projeler : Sözleşme konusu iş ile ilgili olarak tatbikat projeleri, detaylar ve mahal listeleri altyükleniciye verilmiş olup, sözleşmenin ayrılmaz birer parçasıdır. Bu projeler bir seferde verilebileceği gibi ekli iş programını aksatmayacak şekilde, partiler halinde de işveren tarafından Yükleniciye verilebilir Uygulama esnasında proje tadilatı gerektiği hallerde tadilat inşaata mani Olmayacak durumda ise Yüklenici işe devam etmek zorundadır Yüklenici kendisine verilen tüm projelerin teknik olarak uygulama sorumluluğunu taşır. İşveren gerek ana planında ve gerekse tüm projelerde dilediği değişiklikleri yapmakta serbesttir. Bu değişikliklerden dolayı işbu sözleşme içerisinde zikredilenlerin dışında Yüklenici ayrıca bir hak talebinde bulunamaz İşveren imalatlarla ve yapılacak işlerle ilgili detay ve uygulama projesi isteyebilir. Yüklenici bunları hazırlamak ve sunmak zorundadır Özel ve diğer malzemeler satın alınmadan önce işverene katalog, test raporları ve numuneler verilecek, seçimi işveren yapacaktır. İşveren tarafından seçilen tüm malzemeler için numune demosu hazırlanacak ve uygulama başlamadan önce işverene teslim edilecektir. 17

18 Yüklenici, işveren tarafından kendisine belirtilmiş markalar dışında ürün kullanamaz. Yüklenici işveren tarafından kullanılması istenen ürünleri muadil alternatifler önerebilir. Ancak önerilen malzemelerin kullanılmasına dair karar yetkisi işverene aittir Tüm proje sorumluluğu ve işin fen kaidelerine uygun olarak yapılması ile her türlü teknik sorumluluk yükleniciye aittir İmalat ve montajı tamamlanan tesisatın korunması için geçici kabule kadar gerekli tedbirlerin alınması yükleniciye aittir Malzeme ve teçhizatın muhafazasının sorumluluğu, bunların yangına, hırsızlığa, yağmura ve rutubete ve her türlü hasara karşı korunması için her türlü tedbirin alınması yükleniciye aittir Yapılan imalat her türlü inşaat artıklarından arındırılmış temiz şekilde ve kullanıma hazır teslim edilecektir Çeşitli sebeplerle tashihi ve değiştirilmesi mümkün olmayan ancak teknik olarak yapılan imalatın işlevine zarar vermeyen kusurlu imalat bedelleri üzerinden nefaset kesilecektir Geçici kabul tetkiki yapılıp, geçici kabul tutanağı düzenlendikten sonra taahhüt konusu işler işveren tarafından teslim alınıncaya kadar, yapıların bakım ve muhafazasıyla, yüklenicinin hatası yüzünden meydana gelecek kusur ve aksaklıkların giderilmesi yükleniciye aittir işin devamı sırasında yüklenici kendisine yapılan tebligatın sözleşme hükümlerine aykırı olduğuna veya işin tekniğine uygun olmadığına kani olursa bu etaptaki itirazlarını tebliğ tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde işverene yazı ile bildirmeye mecburdur. Bu müddet gecikince yüklenicinin itiraz hakkı kaybolur. Madde 29. İhtilafların Halli : Esas olan Yüklenicinin işi işbu sözleşme hükümleri çerçevesinde, iyi niyet kuralları içinde ve mudebbir bir tacir olarak davranarak işi sözleşme tarihinde tamamlamasıdır. Buna rağmen vukubulabilecek ihtilafların hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri nin yetkisi taarflarca Kabul edilmiştir. 18

19 Madde 30. İhbar ve Yazışmalar : Taraflar tebligat adresi olarak işbu Sözleşmenin başlığındaki adresleri Kabul etmişlerdir. Karşı tarafa usulünce yapılacak bir tebligatla adres değişikliği bildirilmedikçe, bu adreslere yapılan tebligat geçerli sayılır. Madde 31. Sözleşmenin ekleri: Keşif özeti, Metraj cetveli ve teknik şartname Genel teknik şartnameler Madde 32. Yürürlük : Toplam 32 maddeden oluşan işbu sözleşme / / 2010 tarihinde taraflarca 1 orijinal olarak imzalanmıştır. İş bu sözleşme Türkiye Barolar Birliği onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer. YÜKLENİCİ İŞVEREN 19

Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye bağlanan hizmet işlerinin yürütülmesinde uygulanacak genel esas ve usulleri belirlemektir.

Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye bağlanan hizmet işlerinin yürütülmesinde uygulanacak genel esas ve usulleri belirlemektir. TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI İÇİN HİZMET İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye

Detaylı

YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler EK : 8 YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1-4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesinin (b) fıkrasının ikinci bendine dayanılarak hazırlanmış olan bu Genel Şartnamenin

Detaylı

SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ : 03.03.2015 Salı - Saat: 16.00 TEKLİFLERİN SON TESLİM TARİHİ : 09.03.2015 Pazartesi - Saat: 16.

SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ : 03.03.2015 Salı - Saat: 16.00 TEKLİFLERİN SON TESLİM TARİHİ : 09.03.2015 Pazartesi - Saat: 16. 23.02.2015 ÜNİTESİ : Satın Alma Müdürlüğü SAYI : 2015/4485 KONU : TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU EK ÖĞRENCİ PANSİYONU ve EMEKLİ FUTBOLCULAR HUZUREVİ KOMPLEKSİ YAPIM İŞİ SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ :

Detaylı

GEOMETRİK TOLERANS ÖLÇÜM İSTASYONU. İdari Şartname

GEOMETRİK TOLERANS ÖLÇÜM İSTASYONU. İdari Şartname GEOMETRİK TOLERANS ÖLÇÜM İSTASYONU İdari Şartname İDARİ ŞARTNAME Madde 1- Genel 1.1. Mevzuat, Lisan ve Süreler Sözleşme K.K.T.C. ve T.C. yasalarına tabidir. Sözleşmenin dili Türkçe dir. Aksi belirilmedikçe

Detaylı

EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN)

EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN) EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN) Sözleşmenin Tarafları 1 Madde 1- Bu Sözleşme, bir tarafta...(bundan sonra idare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta...(bundan

Detaylı

Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %01' Geçen Ancak %1' İ Geçmeyenler) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/10258 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta

Detaylı

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/54026 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

hizmet satın alınması işidir.

hizmet satın alınması işidir. Kurumumuz tarafından Ankara İli hudutları dahilindeki ambarlarda gerçekleştirilen her türlü ambalajlama taşıma vs için Hamaliye Hizmetinin 6 Kişi ile 12 ay süreli hizmet satın alınması işidir HİZMETİ ALIMINA

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ TEKNİK HİZMET FAALİYETLERİ İNŞAAT İŞLERİ İŞÇİLİK HİZMET ALIMI İŞİ İHALE DOSYASI (BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA) 1 İÇİNDEKİLER 1. Belli İstekliler Arasında İhale Şartnamesi,

Detaylı

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ( ASELSAN ) SİPARİŞ EMRİ GENEL HÜKÜM VE ŞARTLARI

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ( ASELSAN ) SİPARİŞ EMRİ GENEL HÜKÜM VE ŞARTLARI ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ( ASELSAN ) SİPARİŞ EMRİ GENEL HÜKÜM VE ŞARTLARI 1. SİPARİŞ: (a) ASELSAN tarafından teklif sahibine ( SATICI ) gönderilmiş olan Sipariş Emrinde ve varsa eklerinde

Detaylı

GAZİANTEP KAMİL OCAK STADYUMU YAPIM VE TADİLAT İŞLERİ ÖZEL İDARİ ŞARTNAMESİ

GAZİANTEP KAMİL OCAK STADYUMU YAPIM VE TADİLAT İŞLERİ ÖZEL İDARİ ŞARTNAMESİ GAZİANTEP KAMİL OCAK STADYUMU YAPIM VE TADİLAT İŞLERİ ÖZEL İDARİ ŞARTNAMESİ İşbu Özel İdari Şartname ile Türkiye Futbol Federasyonu, (bundan böyle TFF olarak anılacaktır.) kullanım hakkı Gaziantep Spor

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu düzenleme, Kalkınma Ajanslarının mal ve hizmet alımı ile yapım

Detaylı

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SU BAĞLAMA ESASLARI

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SU BAĞLAMA ESASLARI 1 TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SU BAĞLAMA ESASLARI (TOSB zaman içinde olabilecek mevzuat, karar ve uygulama değişikliklerine göre değişiklik veya yeniden düzenleme yapma hakkını saklı tutar) 2 A)

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı nın ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeler Teknik Şartnamesine göre kapalı zarfla teklif

Detaylı

YAP İŞLET DEVRET ESASLI KİRA SÖZLEŞMESİ

YAP İŞLET DEVRET ESASLI KİRA SÖZLEŞMESİ YAP İŞLET DEVRET ESASLI KİRA SÖZLEŞMESİ TMMOB Orman Mühendisleri Odası ve Türkiye Ormancılar Derneği ( Sözleşme metninde KİRALAYANLAR olarak anılacak veya OMO ve TOD kısaltmaları ile ifade edilecek) ile

Detaylı

METRAJ CETVELİ. Orman Bölge Müdürlüğü: Projesi : İşletme/Fidanlık Müdürlüğü : Mevki : Ağaç. ve Top. Muh. / İşletme /Fidanlık Şefliği : Bölme No.

METRAJ CETVELİ. Orman Bölge Müdürlüğü: Projesi : İşletme/Fidanlık Müdürlüğü : Mevki : Ağaç. ve Top. Muh. / İşletme /Fidanlık Şefliği : Bölme No. EK 1 METRAJ CETVELİ Orman Bölge Müdürlüğü: Projesi : İşletme/Fidanlık Müdürlüğü : Mevki : Ağaç. ve Top. Muh. / İşletme /Fidanlık Şefliği : Bölme No.ları : Sıra No 1 Poz No İşin Adı ve Tarifi Birimi Miktarı

Detaylı

İDARİ VE MÜTEFERRİK İŞLER... 5

İDARİ VE MÜTEFERRİK İŞLER... 5 İÇİNDEKİLER İDARİ VE MÜTEFERRİK İŞLER... 5 1 AMAÇ... 5 2 KAPSAM... 5 3 TABİRLER VE TARİFLER... 5 4 ŞANTİYE TESİSLERİ VE YOLLAR... 6 4.1 Şantiye Büroları... 7 4.2 Ulaşım ve Servis Yolları... 8 5 SU TEMİNİ...

Detaylı

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULU İLE YAPACAĞI MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME (Bu İdari Şartnamede

Detaylı

FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile

FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile... Arasındaki../. 2015 Tarihli TEMSİLCİLİK SÖZLEŞMESİ 1 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İşbu Temsilcilik Sözleşmesi( Sözleşme ) /./2015 tarihinde; 1.1 Türk hukukuna uygun olarak

Detaylı

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA YAPIM İŞLERİ İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Sayfa 1/18 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR... 3 2. TEKLİF VEREBİLMEK

Detaylı

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI SAP KARŞILIĞI HUBUBAT HASADI İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI SAP KARŞILIĞI HUBUBAT HASADI İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI SAP KARŞILIĞI HUBUBAT HASADI İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ Bu şartnamede Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü TİGEM, Dalaman Tarım

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin

Detaylı

İhaleler kesin zaruret olmadıkça işin mahiyetine göre en uygun fiyatla temini mümkün olan mevsimlerde yapılır. Arsası temin edilmemiş, mülkiyet ve

İhaleler kesin zaruret olmadıkça işin mahiyetine göre en uygun fiyatla temini mümkün olan mevsimlerde yapılır. Arsası temin edilmemiş, mülkiyet ve 5969 DEVLET İHALE KANUNU Kanun Numarası : 2886 Kabul Tarihi : 8/9/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/9/1983 Sayı : 18161 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 573 * * * Bu Kanun ile ilgili

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 11 İdarenin; a) Adı : Başkent Organize

Detaylı

Tata Steel İstanbul Metal San ve Tic. A.Ş Mal ve Hizmetlerin Satın Alma Şartları

Tata Steel İstanbul Metal San ve Tic. A.Ş Mal ve Hizmetlerin Satın Alma Şartları Tata Steel İstanbul Metal San ve Tic. A.Ş Mal ve Hizmetlerin Satın Alma Şartları April 2013 Title: Version: April 2013 Mal ve Hizmetlerin Satın Alma Şartları Mal ve Hizmetlerin Satın Alma Şartları Page

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA YAPIM İŞLERİ İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Sayfa 1/19 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR... 3 2. TEKLİF VEREBİLMEK

Detaylı

EK-1 deki Talep Ve Bilgilendirme Formu nu inceleyip, imzalayarak; komisyon, ücret, kâr ve masraflara ilişkin ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.

EK-1 deki Talep Ve Bilgilendirme Formu nu inceleyip, imzalayarak; komisyon, ücret, kâr ve masraflara ilişkin ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz. 1. TARAFLAR Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. (Banka) ile sözleşmenin sonunda adı/unvanı yazılı (Müşteri) arasında, aşağıdaki maddelerde yazılı şartlar üzerinde mutabık kalınarak işbu Sözleşme imza edilmiştir.

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 11 İdarenin; a) Adı: TOPRAK MAHSULLERİ

Detaylı