MECLÝS'TE MÝKROFON KRÝZÝ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MECLÝS'TE MÝKROFON KRÝZÝ"

Transkript

1 Efeler Kent Konseyi'nden demiryolu için imza kampanyasý Efeler Kent Konseyi Üyeleri, Efeler ilçesinden geçen 9 kilometrelik demiryolu hattýnýn yerin altýna alýnmasý için imza kampanyasý baþlattý. Aydýn Atatürk Kent Meydaný'nda stant açan Efeler Kent Konseyi üyeleri, kent merkezinden geçen demiryolu hattýnýn yer altýna alýnmasý için vatandaþlardan imza topladý. Ýmza kampanyasý kapsamýnda kent meydanýna Utanç duvarý istemiyoruz, Yaþam yer üstünde raylar yer altýnda olsun yazýlý pankartlar asýldý. Ayrýntýlar sayfa 2'de Günlük Baðýmsýz Siyasi Gazete Fiyatý: 50 Krþ Aydýnlý doktorlardan tarihi baþarý Aydýn Devlet Hastanesi Kardiyoloji Kliniði, kalp krizi geçiren ve ölümcül ritim bozukluðu bulunan 59 yaþýndaki Ömer Tarhan'a ayný anda kalp damarýna stend takýp ablasyon tedavisi uygulayarak önemli bir baþarýya imza attý. Kentte ilk olma özelliði taþýyan bu operasyonla Tarhan, saðlýðýna kavuþtu. Kalp rahatsýzlýðý bulunan en yaþlý hastaya ablasyon (yakma) tedavisi gerçekleþtirerek dünya týp tarihinde bir ilki gerçekleþtiren Aydýn Devlet Hastanesi Kardiyoloji Kliniði, yeni bir baþarýya imza attý. sayfa 3'te TORBALI TÝCARET ODASI'NDAN AYDIN TÝCARET BORSASI'NA ZÝYARET Torbalý Ticaret Odasý Meclis üyeleri, Aydýn Ticaret Borsasý'ný ziyaret etti. Torbalý Ticaret Odasý heyetini Aydýn Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný A. Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Baþkaný Adnan Bosnalý, Meclis Baþkan Yardýmcýlarý Kazým Günaydýn ve Cihan Can Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Fevzi Çondur, Yönetim Kurulu Üyelerinden Cengiz Ülgen, Meclis Üyelerinden Mustafa Akdam, Rýza Uyar, Ahmet Þenel ve Genel Sekreter Çimen Mutlu karþýladý. sayfa 5 MEMURLAR BORDRO YAKTI Aydýn'da Kamu-Sen ve KESK Ýl Temsilciliði üyeleri, memurlara verilen 3+3 zammý bordrolarýný yakarak protesto etti. Efeler ilçesi Sevgiyolu'nda yarým saat arayla bir araya gelen KESK ve Kamu-Sen Aydýn Ýl Temsilciliði üyeleri, sloganlar atarak memura verilen zamma tepki gösterdi. KESK Aydýn Þubeler Platformu Dönem Sözcüsü Þük- ran Teberci, 2014 yýlý için yüzde 3+3 gibi bir zammýn altýna imza atýldý. Oysa Aralýk ayýnda 2014 itibariyle yýllýk enflasyon oraný 8.85'tir. Þimdi de bizden 2015 yýlýnda enflasyonun gerileyeceðine inanmamýzý istiyorlar. Oysa 2014 için öngörülen enflasyon oraný yüzde 6'lar dolayýnda iken yüzde 8.85 oldu" dedi. Ayrýntýlar sayfa 4'te MECLÝS'TE MÝKROFON KRÝZÝ Esnaf destek paketinden umutlu Aydýn Büyükþehir Meclis Toplantýsý'nda meclis üyelerinin konuþmasý için konulan mikrofonlarýn çalýþmamasý kriz yarattý. Mikrofonlarýn muhalefet meclis üyelerinin sesini kýsmak amacýyla çalýþmadýðýný belirten MHP'li Germencik Belediye Baþkaný Ümmet Akýn, Mikrofonlarý çalýþmayan Büyükþehir Belediyesi, vatandaþa nasýl hizmet götürecek di- yerek adeta isyan etti. Aydýn Büyükþehir Meclisi'nin Ocak ayý ikinci toplantýsý Özlem Çerçioðlu baþkanlýðýnda yapýldý. Gündemde yer alan 52 maddenin meclis üyelerinin tarafýndan oy çokluðu ile kabul edildiði toplantýda mik-rofonlarýn çalýþmamasý tansiyonu yükseltti. Ayrýntýlar sayfa 11'de FÝYATLARLA SEVÝNEN ZEYTÝNCÝ, ÜCRETSÝZ ULAÞIM ÝSTÝYORLAR KAR VE DON ÝLE ÜZÜLDÜ Aydýn'da yaþlýlar, hükümetin 30 Mart yerel seçimler öncesinde baþlattýðý 65 yaþ üzeri vatandaþlara þehir içerisindeki toplu taþým araçlarýndan ücretsiz yararlanma imkanýndan faydalanmak istiyor. Tüm Türkiye'de olduðu gibi Aydýn'da da uygulanmaya baþlayan 65 yaþ üzeri vatandaþlara þehir içerisindeki toplu taþým araçlarýndan ücretsiz ulaþým uygulamasý Aydýn'da þehiriçi minibüs þoförleri ile vatandaþlarý karþý karþýya getirdi.þoförlerin halen kendilerinden ücret istediklerini belirten yaþlýlar, minibüslerde kendilerine kötü davranýldýðýný iddia etti. 4'te Son yýllarýn en sert kýþýnýn yaþandýðý Aydýn'da zeytin ve zeytinyaðý fiyatlarý ile yüzü gülen zeytinci, yaþanan don olayý ile üzüldü. Özellikle dað köylerinde henüz hasta edilmeyen yüzlerce ton ürüne soðuk vurduðunu belirten Köþk Ziraat Odasý Baþkaný Veli Tuna, Kar yaðýþý ve ardýndan gerçekleþen don olayý ile tonlarca zeytine soðuk vurdu. Tek tesellimiz don vursa da zeytinin yaðlýk olarak kullanýlabilmesi. Bu saten sonra zeytinin salamura olarak deðerlendirilmesi zor dedi. sayfa 5 FACÝANIN EÞÝÐÝNDEN DÖNÜLDÜ Söke'de meydana gelen kazada kereste yüklü TIR yoldan çýktý, karþý þeride geçti. Facianýn eþiðinden dönülen kazada, keresteler yola saçýldý. kadar gelen TIR'ýn dorsesi yolda kaldý. sayfa 4'te Baþbakan Ahmet Davutoðlu'nun açýkladýðý 4 maddelik esnafa destek paketi esnafý mutlu etti. Aydýn Esnaf Odalarý Birliði Baþkaný SelahittinÇetindoðan, pakette yer alan teþviklerin esnafa can katacaðýný söyledi. Esnafa destek paketinin uzun yýllardýr beklendiðini ancak bugüne kadar hayata geçirilmediðini dile getiren Çetindoðan, Esnaf ekonominin can damarýdýr. Baþbakanýmýz tarafýndan esnafý ayaða kaldýracak çok güzel bir paket açýklandý. Özellikle unutulmaya yüz tutmuþ mesleklerin desteklenmesi çok önemli. Ýlk kez dükkan açacak esnafa teþvik verilmesi bizim yýllardýr dile getirdiðimiz bir konuydu. Alýþveriþ merkezlerindeki düzenlemeyi de çok olumlu buluyoruz. Esnafýmýza kredi kefalet desteði almayý bekleyen çok esnafýmýz vardý. Bu anlamda da esnaf nefes alacak. Baþlangýç olarak açýklanan paket esnafýmýzýn yüzünü güldürdü. Devamý mutlaka gelmeli dedi. Ayrýntýlar sayfa 11'de

2 Sayfa 2 Efeler Kent Konseyi'nden demiryolu için imza kampanyasý Efeler Kent Konseyi Üyeleri, Efeler ilçesinden geçen 9 kilometrelik demiryolu hattýnýn yerin altýna alýnmasý için imza kampanyasý baþlattý. Aydýn Atatürk Kent Meydaný'nda stant açan Efeler Kent Konseyi üyeleri, kent merkezinden geçen demiryolu hattýnýn yer altýna alýnmasý için vatandaþlardan imza topladý. Ýmza kampanyasý kapsamýnda kent meydanýna Utanç duvarý istemiyoruz, Yaþam yer üstünde raylar yer altýnda olsun yazýlý pankartlar asýldý. Efeler Kent Konseyi Baþkaný Tuncay Erdemir, demiryolunun yerin altýna alýnmasýný istediklerini belirterek, Bugünlerde tekrar gündeme gelen çift hatlý hýzlý tren için, bugün 265 bin kiþinin yaþadýðý Efeler ilçesinin içinden ikinci bir hat geçirilmesi ve hýzlý tren uygulamasý ilçenin bölünmüþlüðünü, trafik kesintisini, arttýracaðý gibi, buna baðlý olarak hiç istemediðimiz can ve mal kaybýna da neden olacaðý açýktýr. Hizmete açýldýðýnda ve 1970'li yýllara dek Aydýn'da 40 bin nüfus ve araç yoðunluðunun günümüzdeki yoðunlukta olmamasý nedeniyle, hemzemin geçitlerde araç ve yaya kazalarý ender sayýda ise de, bugün altý kat artan ilçe nüfusu ve artan araç sayýsý ve buna baðlý olarak arttýrýlan tren sefer sayýlarý nedeniyle doðal olarak kentin içinden geçen demir yolunun hemzemin geçitlerinde araç ve yaya kazalarýnýn da artmasýna neden olmuþtur. Efeler ilçesi idari ve meskun sýnýrlarý içinden geçen demiryolunun uzunluðu takriben 9 kilometredir. Kent içinde fiilen 180 dönüm arazi demiryolu alaný içinde kalmaktadýr. Takriben sekiz adet hemzemin geçidi ve iki adet üstten geçiþ bulunmaktadýr. Her yýl ortalama 15 tren kazasý ile onlarca vatandaþýmýz can kaybýna uðramaktadýr dedi. Erdemir, Bu nedenle Efeler ilçesi içinden geçecek demiryolunun ikinci hat yapýmý aþamasýnda, Boðazýn altýndan geçen Marmaray benzeri, diðer büyük kentlerdeki yer altý metro benzeri projeyle, DSÝ Bölge Müdürlüðü karþýsýndan baþlayarak, Astim Organize Sanayi Sitesi alanýna dek yeraltýna alýnmasý zorunlu ve gereklidir. Böylelikle kent içi geçiþinde ilçenin bölünmüþlüðüne son verileceði gibi, hemzemin geçitlerinde can ve mal kaybý ile sonuçlanan kazalar önlenmiþ olacaktýr. Yapýlan teknik deðerlendirme sonucunda, takriben 9 kilometre uzunluðunda yapýlacak kazý ve betonarme içine alýnacak hattýn, DSÝ Bölge Müdürlüðü karþýsýndan baþlayarak, ilçe içindeki mevcut gar bahçesinde yapýlacak yer altý geçiþi ile metro duraklarý benzeri yer altý indirme ve bindirme peronlarý inþa edilerek, Soðukkuyu geçiþi ise ayný þekilde yer altýndan geçilerek, Yýlmazköy ASTÝM OSB önünde eðimle yeryüzüne çýkarak güzergaha devam edecektir. Proje ek maliyeti 600 milyon TL olarak tahmin edilmektedir. Kent içi geçiþinde yer altýna alýnmasý gereken arazi TCDD ait olduðundan, kamulaþtýrma sorunlarý da ortaya çýkmayacaktýr. Bir kez yapýlacak bu harcamayla kent içi nihai bir çözüme kavuþacak, çaðdaþ ve yaþanabilir bir kentin temelleri atýlabilecektir diyerek ilk günde yaklaþýk bin vatandaþýn kampanyaya destek verdiðini söyledi. DÝSK GENEL BAÞKANI BEKO'DAN SÖKE'YE ZÝYARET Devrimci Ýþçi Sendikalarý Konfederasyonu (DÝSK) Genel Baþkaný Kani Beko, Söke'de ziyaretlerde bulundu. Söke'de sendikasýnýn temsilcileriyle bir araya gelen Kani Beko, Söke Belediye Baþkaný Süleyman Toyran'ý da ziyaret etti. Ziyarette Söke DÝSK Baþkaný Cemal Poyraz, DÝSK'e baðlý Emekli-Sen Baþkaný Celal Gümüþ de hazýr bulundu. Adalet ve demokrasiden yana bir sendika olduklarýný belirterek, Türkiye'de arkasýnda tek gücün iþçi gücünün olduðu bir sendika olarak faaliyet gösterdiklerini vurgulayan DÝSK Genel Baþkaný Kani Beko; Türkiye genelinde örgütlenmeleri hakkýnda bilgiler verdi. Söke'de de güçlü bir sendikal faaliyetlerinin olduðunu söyleyen Kani Beko, Söke Belediyesi'nde de olmak istediklerini söyledi. DÝSK Genel Baþkaný Kani Beko, Söke Belediye Baþkaný Süleyman Toyran'a çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Baþkan Süleyman Toyran da, DÝSK Genel Baþkaný Kani Beko'nun ziyaretinden duyduðu memnuniyeti dile getirdi.(ýha)

3 ÞÝDDET ÝDDÝALARI GERÇEÐÝ YANSITMIYOR Nazilli Devlet Hastanesi Müdür Yardýmcýsý Fatih Kocatürk, hastanede görev yapan teknikeri darp ettiði yönündeki iddialarýn gerçeði yansýtmadýðýný belirtti. Tekniker Abdullah Akar ile aralarýnda bir tartýþma yaþandýðýný kaydeden Fatih Kocatürk, Söz konusu olay adli ve idari makamlara tarafýmca da intikal ettirilmiþ olup gerekli incelemeler baþlatýlmýþtýr. Konuyla ilgili daha fazla konuþmayacaðým. Yetkili merciler karar verdiðinde gereði neyse yerine getirilecektir. O ana kadar görevimin baþýnda olacaðým ve her zamanki hassasiyetimle vazifemi yapacaðým. Olayla ilgili olarak beni suçlayýcý iddialarý üzülerek takip ettim. Bu iddialar psikolojik sýkýntýya düþmeme neden olmakta ve de mensubu olduðum kamu kurumunun imajýný lekelemektedir. Bu iddialarýn gerçeklik payý yoktur dedi. Sayfa 3 BUGÜN YARIN BUGÜN YARIN ERTESÝ GÜN Gündüz: 13 Gündüz:14 Gece: 3 Gece: 2 Gündüz:15 Gece: 4 SIHHAT RAMAZANPAÞA MAH. UMUT VE SEVGÝ CD. NO:33/A CANVER HASANEFENDÝ MAH. KIZILAY CAD. NO:16/A MÝMAR SÝNAN MÝMAR SÝNAN MAH. ÜNAL ÖZGÖDEK BULV.NO:26 Aydýnlý doktorlardan tarihi baþarý takýp ablasyon tedavisi uyguladý. Kentte ilk olma özelliði taþýyan bu operasyonla Tarhan, saðlýðýna kavuþtu. Operasyon hakkýnda bilgi veren Uzman Dr. Ýbrahim Kocaoðlu, Kalp krizi geçiren ve ölümcül ritim bozukluðu bulu- nan hastamýzý tedavi altýna aldýk. Yaptýðýmýz kontroller neticesinde kalp krizini önlemek için kalp damarýna stend taktýk. Ardýndan ölümcül ritim bozukluðunu önle- mek için de yakma diye adlandýr- dýðýmýz ablasyon tedavisini uy- guladýk. Bu iki operasyonu ayný anda yaparak hastamýzý saðlýðýna kavuþturduk. Aydýn Devlet Hastanesi Kardiyoloji Bölümü olarak ayný anda bu iki operasyonu ger- çekleþtirerek Aydýn'da bir ilke imza attýk dedi. Aydýn Devlet Hastanesi Kardiyoloji Kliniði, kalp krizi geçiren ve ölümcül ritim bozukluðu bulunan 59 yaþýndaki Ömer Tarhan'a ayný anda kalp damarýna stend takýp ablasyon tedavisi uygulayarak önemli bir baþarýya imza attý. Kentte ilk olma özelliði taþýyan bu operasyonla Tarhan, saðlýðýna kavuþtu. Kalp rahatsýzlýðý bulunan en yaþlý hastaya ablasyon (yakma) tedavisi gerçekleþtirerek dünya týp tarihinde bir ilki gerçekleþtiren Aydýn Devlet Hastanesi Kardiyoloji Kliniði, yeni bir baþarýya imza attý. Devlet Hastanesi Kardiyoloji Kliniði, kalp krizi geçiren ve ölümcül ritim bozukluðu nedeniyle hastanede tedavi altýna alýnan 59 yaþýndaki Ömer Tarhan'a ayný anda kalp damarýna stend AYDIN DÝVA-SEN'DEN ÝSLAMÝYET'ÝN TERÖRLE ANILMASINA TEPKÝ Diyanet ve Vakýf Çalýþan- do saldýrýsýnýn dünya ka- rýlarý kesinlikle yasakladýðý Müslüman iki masum polis larý Sendikasý (DÝVA-SEN) muoyunu derinden sarstý- görmezden gelinemez. Ma- memurunun da hayatýna Aydýn Ýl Baþkaný Necmet- ðýný belirten Necmettin Tu- alesef, sýnýrsýzlýðýn ve þýma- mal oldu. Kim bilir kaç gütin Tufan, Terörizmi Ýs- fan, Bu bir eþkýyalýktýr. rýklýðýn kaçýnýlmaz bedeli nahsýzýn daha cezalandýrýllam'la yan yana getiren ki- Tasvip edilemez. Derginin müsebbiplerini vurduðu masýna sebep olacak. Þunu þileri, en az terörü kýnadýðý- sýnýr tanýmaz küstahlýðý da gibi, ilgisiz kiþileri de mað- asla göz ardý etmemek lamýz kadar kýnýyoruz dedi. bu saldýrýyý masum kýla- dur ediyor. Dergi çalýþan- zým; yaþanan tecrübeler de Fransa'nýn Paris þehrinde maz. Ayrýca Yüce Ýslam Di- larýnýn sorumsuz çizgileri onu gösteriyor, 'ikiyüzlü vukuu bulan Charlie Heb- ninin bu tür terörist saldý- kendileriyle beraber, birisi batý' özeleþtiri yapamayan batý, geçmiþiyle yüzleþemeyen batý asla geleceðini ASKÝ, 110 ÝÇME SUYU DEPOSUNDA BAKIM VE YENÝLEME ÇALIÞMASI YAPTI güvende hissetmeyecektir. Aydýn Büyükþehir Belediyesi Su ve Ka- manda yenilenmesi planlanýyor. Onun için Ýslamofobi, haddizatýnda, sömürgeci batý- nalizasyon Ýdaresi Genel Müdürlüðü ASKÝ ekipleri, içme suyu deposu yenile- (ASKÝ) ekipleri, il genelinde içme suyu me ve bakým çalýþmalarýný mahalle sakindepolarýnýn yenileme ve bakým çalýþma- lerini maðdur etmemek adýna, gün içinde malýnda, olanla-olmasý ge- lan misali hiç beklemediðin batýnýn elindeki kaný görenýn deðerler paradoksu sar- maz olamaz terörizmin. Yý- rak reva görmeyen zalim larýna aralýksýz devam ediyor. tamamlýyor. ASKÝ ekipleri son olarak rekeni ilkesel temellere anda döner senide, sevdik- bilen kendi içinden insanoturtamayacak, dolayýsýyla lerini de sokar terörizm. lar da çýkmýyor deðil. Terö- Ekim 2014'den buyana sürdürülen çalýþ- Köþk'ün Akçaköy Mahallesi'nde bulunan malarda toplam 110 adet içme suyu depo- içme suyu deposunun yenileme ve bakým inandýrýcýlýðýný asla saðla- Batý kamuoyu da böyle ol- rün her türlüsünü lanetliyamayacaktýr. Neticede duðunu bilmekle beraber yoruz. Terörizmi Ýslam'la sunun yenilenmesi tamamlandý. Geriye çalýþmalarýný tamamladý. kalan içme suyu depolarýnýn da kýsa za- (ÝHA) buda bumerang misali her içine düþtüðü paradokstan yan yana getiren, ister yerli defasýnda kendisini vura- kendisini çekip alamaz. olsun ister yabancý, özel ve caktýr dedi. Batýnýn kadim tarihinde tüzel kiþileri, en az terörü Terörizmin safý, ahlaký, ikiyüzlülük sürekli olagel- kýnadýðýmýz kadar kýnýyodini, dili, ýrký, mezhebi ve miþtir. Kutsala saygýsý ol- ruz. Halkýmýzý uyanýk olvicdaný olmaz diyen Tu- mayan, þirretlikte sýnýr taný- maya davet ediyoruz. Dünfan, Terörizmin acýma mayan, Ýnsan Haklarý Ev- yayý fesada verenleri de hissi olmaz. Kýsacasý; insani rensel Beyannamesinde va- Allah'ýn adaletine havale hasletlerden soyutlanmýþ az olunan hususlarýn çok ediyoruz þeklinde koserseri bir oluþumdur terö- azýný dahi, halký Müslüman nuþtu. rizm. Safý, tarafý, ittifaký ol- olan toplumlara 'hak' ola- (ÝHA)

4 Sayfa 4 AYDIN'DA MEMURLAR BORDRO YAKTI Aydýn'da Kamu-Sen ve KESK Ýl Temsilciliði üyeleri, memurlara verilen 3+3 zammý bordrolarýný yakarak protesto etti. Efeler ilçesi Sevgiyolu'nda yarým saat arayla bir araya gelen KESK ve Kamu-Sen Aydýn Ýl Temsilciliði üyeleri, sloganlar atarak memura verilen zamma tepki gösterdi. KESK Aydýn Þubeler Platformu Dönem Sözcüsü Þükran Teberci, 2014 yýlý için yüzde 3+3 gibi bir zammýn altýna imza atýldý. Oysa Aralýk ayýnda 2014 itibariyle yýllýk enflasyon oraný 8.85'tir. Þimdi de bizden 2015 yýlýnda enflasyonun gerileyeceðine inanmamýzý istiyorlar. Oysa 2014 için öngörülen enflasyon oraný yüzde 6'lar dolayýnda iken yüzde 8.85 oldu" dedi. Kamu-Sen Ýl Temsilcisi Rýdvan Naci Devli de, memurlarýn haklarýnýn masa baþýnda gasp edildiðini, sorunlarýn yok sayýldýðýný iddia ederek, "Toplu sözleþme masasý, memurlar adýna pazarlýk yapýlan yerdir. Fakat bir bayram arifesinde kapalý kapýlar ardýnda herkesten saklanarak neyin pazarlýðýnýn yapýldýðý ise hala muammadýr. Sonuç itibariyle basiretsiz, hesap bilmez, hak gözetmez, mücadele etmekten aciz þahýslar memuru ve emekliyi satýþa getirerek tam 730 gününü çalmýþtýr yýlýnda maaþlara yapýlan 123 liralýk zamma göre ortalama memur maaþýnda ki artýk yüzde 5,2 olmuþtur. Ama yýllýk enflasyon yüzde 8,17 olarak açýklandý. Bu inanýlmasý mümkün olmayan enflasyon açýklamasýna raðmen kamu çalýþanlarýnýn kayýplarý bir hayli yüksek olmuþ- tur. Buna göre 2014 yýlýnda kamu çalýþanlarýnýn bir yýllýk yaklaþýk kaybý en düþük bin 500 TL ile 2 bin 500 TL arasýndadýr. Bu zarar maalesef emekli oluncaya kadar her yýl artarak devam edecektir. Ay sonunu getiremeyen, borç bataðýnda çýrpýnan, bu soðuklarda ýsýnmaya para ayýramadýðý için battaniyelere sarýlarak yaþamaya çalýþan milyonlarca memurun, bordrosunda yükselen ateþ hem bu dünyada hem de öteki dünyada sorumlularý saracaktýr" ÜCRETSÝZ ULAÞIM ÝSTÝYORLAR Aydýn'da yaþlýlar, hükümetin 30 Mart yerel seçimler öncesinde baþlattýðý 65 yaþ üzeri vatandaþlara þehir içerisindeki toplu taþým araçlarýndan ücretsiz yararlanma imkanýndan faydalanmak istiyor. Tüm Türkiye'de olduðu gibi Aydýn'da da uygulanmaya baþlayan 65 yaþ üzeri vatandaþlara þehir içerisindeki toplu taþým araçlarýndan ücretsiz ulaþým uygulamasý Aydýn'da þehiriçi mi- nibüs þoförleri ile vatandaþlarý karþý karþýya getirdi. Aydýn'daki þoförlerin halen kendilerinden ücret istediklerini belirten yaþlýlar, minibüslerde kendilerine kötü davranýldýðýný iddia etti. Þoförlerin kendilerinden para almak istediklerini ifade eden yaþlý vatandaþlar, yaþadýklarý maðduriyetin bir an önce giderilmesini istedi. "ÞOFÖRLERLE SIK SIK TARTIÞMALAR YAÞANIYOR" 70 yaþýndaki Aydýnlý vatandaþ Rahim GÜlmez, "Þehiriçi ulaþýmýnda bu belirsizlikten dolayý sorunlar yaþýyoruz. Yasa gereði ücret ödemediðimizde þoförler bizle münakaþa ediyorlar. Araçlarýndaki ücret tarifesini bize gösterip, bizden para talep ediyorlar. Aydýn Belediyesi zamanýnda 65 yaþ ve üstü vatandaþlara indirim saðlamýþ ve þehiriçi ücretlerimizi 1 TL yapmýþtý. Ancak artýk 65 yaþ üzeri vatandaþlar için yasa çýktý. Hem bizler, hem de baþka vatandaþlar bu konuda çok sorun yaþýyorlar. Bazý vatandaþlar þoförlerle herkesin içerisinde tartýþmayý gururuna yediremeyip ücreti ödüyor. Bazýlarý ise plakalarýný alýp gereken yerlere þikayet ediyorlar" dedi. Vatandaþlardan ulaþým konusunda sýk sýk þikayetler aldýklarýný kaydeden Adnan Menderes Mahallesi Muhtarý Sedat Uygun da, "Mahallemizdeki bir çok yaþlý vatandaþ muhtarlýða gelerek böyle bir kanun varken, bu uygulamanýn neden devam ettiðini bana çok sordular. Ben de Þehiriçi Motorlu Taþýtlar Kooperatifi Baþkaný Zafer Gezer'i aradým. Kendisi böyle bir yasanýn olduðunu elbette ufak tefek sorunlarýný yaþandýðýný söyledi. 65 yaþ üstü vatandaþlarýn kendilerinden ücret isteyen þoförlerin kullandýklarý araçlarýn plakalarýný alarak araçlarýn içerisinde dilek ve þikayet için vatandaþlarýn aradýklarý ve kendisine ait olan numarayý aramalarýný istedi. Bende mahalleliye bunu bildirdim" ifadelerini kullandý. þeklinde konuþtu. Memura verilen zamma tepki gösteren KESK ve Kamu-Sen üyesi kamu çalýþanlarý, yanlarýnda getirdikleri bordrolarýný yakarak eylemlerini sonlandýrdý. (ÝHA) FACÝANIN EÞÝÐÝNDEN DÖNÜLDÜ Söke'de meydana gelen kazada kereste yüklü TIR yoldan çýktý, karþý þeride geçti. Facianýn eþiðinden dönülen kazada, keresteler yola saçýldý. Kaza, öðle saatlerinde Söke-Aydýn karayolu üzerinde Argavlý Mahallesi yakýnlarýnda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ýstanbul'dan Bodrum'a kereste nakliyesi yaptýðý öðrenilen 09 LZ 582 plakalý Hüseyin Þen (44) yönetimindeki TIR, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi nedeniyle karþý þeride girdi. Ön tarafý yol kenarýndaki tren yolu raylarýna kadar gelen TIR'ýn dorsesi yolda kaldý. Yol kenarýndaki þarampolde asýlý kalan TIR'da yüklü olan keresteler yola saçýldý. Bir süre trafiðe kapalý kalan karayolu, ekiplerce temizlendi. Kazayý sürücü Hüseyin Þen hafif yaralarla atlattý. TIR'ýn karþý yönden gelen herhangi bir baþka araca çarpmamasý ve yola saçýlan kerestelerin baþka araçlara zarar vermemesi teselli oldu. Kaza ile ilgili soruþturma baþlatýldý. (ÝHA)

5 5 TORBALI TÝCARET ODASI'NDAN AYDIN TÝCARET BORSASI'NA ZÝYARET GÜNLÜK OLUÞAN FÝYATLAR Torbalý Ticaret Odasý Meclis üyeleri, Aydýn Ticaret Borsasý'ný ziyaret etti. Torbalý Ticaret Odasý heyetini Aydýn Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný A. Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Baþkaný Adnan Bosnalý, Meclis Baþkan Yardýmcýlarý Kazým Günaydýn ve Cihan Can Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Fevzi Çondur, Yönetim Kurulu Üyelerinden Cengiz Ülgen, Meclis Üyelerinden Mustafa Akdam, Rýza Uyar, Ahmet Þenel ve Genel Sekreter Çimen Mutlu karþýladý. Torbalý Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Abdulvahap Olgun, yaptýðý açýklamada; Torbalý son yýllarda yakalamýþ olduðu ivme ile Türkiye'ye model olabilecek bir merkez haline geldi. Sanayi, Tarým, Hizmet Sektörü, Ýnþaat, Mobilya, Mermercilik, Tütün gibi sektörlerde öncü firmalarýmýzla 2014 yýlýnda 26 farklý sektörde 100 ülkeye ihracatýmýz gerçekleþmiþtir. Özellikle geçtiðimiz yýlda Torbalý pýrasa ihracatýnda 4. Sýrada yer aldý. Torbalý'dan 2014 yýlýnda 863 mil- yon dolar ihracat gerçekleþtirdik, 2015 yýlý hedefimiz bir milyar dolar ihracatý gerçekleþtirmektir. Geçmiþ tarihimizde Aydýnoðullarý beyliðine baðlý bir nahiye iken günümüzde Türkiye'de konuþulan, örnek alýnan yaptýðý üretimle ekonomisiyle, ticaretiyle ihracatýyla isminden söz ettiren bir ilçe haline geldik. Büyümek çeþitli sýkýntýlarý da beraberinde getirmektedir. Torbalý Ticaret Odasý olarak lokomatif olmak istiyoruz. Sorunlarýn çözümü noktasýnda, ilçenin tanýtýmý noktasýnda geliþime, üretime istihdama,ticarete katký koyabilmek adýna çok güzel çalýþmalar yapýyoruz, bu çalýþmalarýmýzýn bir parçasý olarak Aydýn Ticaret Borsamýza ziyarette bulunduk. Buradan Sanayi Odamýza, Ticaret Odamýza ve Organize Sanayi Bölgemize gideceðiz. Aydýnda model almamýz gereken güzel çalýþmalar var. Aydýn komþu ilimiz ve Türkiye'de önemli bir geçmiþi olan tarihi olan efeleriyle anýlan ilimizdir. 35 kiþilik heyetimizle Borsamýzýn misafiri olduk heyetimiz adýna bizleri aðýrladýðýnýz için çok teþekkür ediyorum dedi. Aydýn Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu Baþkaný Adnan Bosnalý da, ziyaretleri için Torbalý heyetine teþekkür ederek, Borsamýz 1956 yýlýndan bu yana üyelerinin çýkarlarý doðrultusunda çalýþmalarýna yön vermiþtir. Borsamýz tarafýndan 2002 yýlýnda kurularak, Türkiye genelinde Borsalar içerisinde ilk akredite olan Laboratuarlar arasýnda olan Aydýn Ticaret Borsasý Özel Gýda Laboratuarlarýmýz, GDO ve Toprak analizi haricinde her analiz yapýlmaktadýr. Verimli topraklarýmýzda Çam Fýstýðý (künar), Kestane, Ýncir, Zeytin, Zertinyaðý Pamuk baþta olmak üzere birçok ürün yetiþmektedir. Verimli topraklarda yer almamýza raðmen son dönemlerde bir gerilememiz söz konusudur. Tarým, Sanayi ve Turizm alanýnda birçok deðerimiz olmasýna raðmen havaalanýmýzýn olmamasý nedeniyle deðerlerimizi tanýtamamaktayýz. Havaalanýmýzýn açýlmasý için 2010 yýlýndan bu yana Aydýn olarak hep birlikte, sayýn vekillerimizin de destekleriyle çaba gösteriyoruz. Önümüzdeki hafta sayýn milletvekillerimizle birlikte Aydýn Sanayi Odamýz ve Ticaret Odamýzýn da katýlýmýyla DHMÝ Genel Müdürlüðümüze ziyaretimiz olacak, havaalaný koþunda ýsrarcýyýz çünkü havaalanýmýz açýldýðýnda Aydýn'ýn hýzlý bir þekilde yükselmeye baþlayacaðýnýn inancýndayýz. Sanayi alanýnda göstermiþ olduðu ilerleme ile Torbalýyý tebrik etmek gerekiyor. Birçok alanda faaliyet gösteren firmalarýmýzla ortak ticaret yapabilir, birlik ve beraberlik içerisinde çalýþmalarýmýzý sürdürebiliriz. Borsa olarak her konuda desteðe hazýrýz, ziyaretiniz için Borsamýz adýna teþekkürlerimi sunuyorum diye konuþtu. Ziyaret sonrasýnda Torbalý Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Abdulvahap Olgun ve Meclis Baþkaný Aksoy adýna, Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Adnan Öztaþ'a plaket takdimi yapýldý.(ýha) TARSÝM KAPSAMINA ALINMALI Son yýllarýn en sert kýþýnýn yaþandýðý Aydýn'da zeytin ve zeytinyaðý fiyatlarý ile yüzü gülen zeytinci, yaþanan don olayý ile üzüldü. Özellikle dað köylerinde henüz hasta edilmeyen yüzlerce ton ürüne soðuk vurduðunu belirten Köþk Ziraat Odasý Baþkaný Veli Tuna, Kar yaðýþý ve ardýndan gerçekleþen don olayý ile tonlarca zeytine soðuk vurdu. Tek tesellimiz don vursa da zeytinin yaðlýk olarak kullanýlabilmesi. Bu saten sonra zeytinin salamura olarak deðerlendirilmesi zor dedi. TARSÝM KAPSAMINA ALINMALI Aydýn ve Köþk ilçesinin zeytin v yað üretiminde önemli bir yere sahip olduðunu, gerek il gerekse ülke ekonomisi bakýmýndan zeytin üretiminin çok önemli olduðunu vurgulayan Köþk Ziraat Odasý Baþkaný Veli Tuna, ürünlerin don olayýna karþý da TARSÝM kapsamýna alýnmasýný istedi. TARSÝM'in don olaylarýný kapsamadýðý için bu gibi durumlarda üreticilerin ciddi sýkýntý yaþadýðýný kaydeden Köþk Ziraat Odasý Baþkaný Tuna, bu yönde siyasilerden çalýþma beklediklerini söyledi. Bu arada kar yaðýþýnýn yoðun ve soðuklarýn etkili olduðu bölgelerde hasat edilmemiþ zeytinlere don vurduðunu aðaçlarýn da karýn aðýrlýðýný kaldýramayarak kýrýldýðý belirtildi. (ÝHA) Aydýn Ticaret Borsasý'nda natürel ham zeytinyaðýnýn kilogramý 6,04-9,50 TL aralýðýnda iþlem gördü. Aydýn Ticaret Borsasý'nda günlük iþlem gören ürünler ve fiyatlar þu þekilde oluþtu: Naturel Ham Zeytinyaðý, Hazýr Tacir Satýþý olarak en az 6,04 TL en çok 9,50 TL; Kuru Ýncir, Hazýr Tacir Satýþý olarak en az5,70 TL en çok 8,50 TL; Siyah Salamura Zeytin, Hazýr Tacir Satýþý olarak en az 4,15 TL en çok 6,33 TL ve Sýra Mýsýr, Hazýr Tacir Satýþý olarak en az 0,73 TL en çok 0,73 TL. Tam 22 yýldýr Birlikteyiz Teþekkürler AYDIN Aç radyonu Bak keyfine 16 Ocak 2015 YIL:13 SAYI: 3737 FLAÞ GAZETECÝLÝK MATBAACILIK YAYINCILIK VE REKLAMCILIK ÝMTÝYAZ SAHÝBÝ...SÜLEYMAN KASIM ÞENER YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ...SEMRA ÞENER EDÝTÖR...GÜLCAN BÝLÝR ÝNTERNET SAYFASI SAYFA EDÝTÖRÜ...SEMRA ÞENER YAYIN TÜRÜ... YEREL SÜRELÝ YAYIN BASKI...FLAÞ OFSET MATBAACILIK TESÝSLERÝ RAMAZANPAÞA MAH.BEDESTEN ÝÞ MERKEZÝ ALT ZEMÝN KAT NO:128 AYDIN ÝNTERNET ADRESÝ...www.gazeteflas.com

6 Sayfa 6 Aydýn Hayvan Dostlarý Derneði'nden yolsuzluk iddiasý Aydýn Hayvan Dostlarý Derneði, hayvanlar için izinsiz düzenlediði gece ve kermeslerle usulsüz para topladýklarý iddiasýyla Aydýn Hayvanlarý Koruma Derneði'ni hakkýnda þikayette bulundu. Aydýn'da sokak ve barýnak hayvanlarý için mücadele eden derneklerden Aydýn Hayvan Dostlarý Derneði ile Aydýn Hayvanlarý Koruma Derneði arasýnda yolsuzluk tartýþmasý yaþanýyor. Hayvanlarý Koruma Derneði'nin hayvanlarýn yararýna düzenlediði gece ve kermeslerden elde ettiði gelirin usulsüz olduðunu iddia eden Hayvan Dostlarý Derneði, konunun araþtýrýlmasý hususunda Aydýn Ýl Dernekler Müdürlüðü, Valilik ve Ýçiþleri Bakanlýðý Dernekler Daire Baþkanlýðý'na baþvuruda bulundu. Derneðin topladýðý paralarýnýn izinsiz olarak toplandýðýný iddia eden Hayvan Dostlarý Derneði Baþkaný Fýrat Sert, Ýl Dernekler Denetim raporuna baktýðýmýzda Aydýn Hayvanlarý Koruma Derneði kurulduðu günden bu yana bir kez kermes yaptýðýný tespit ettik. Ancak dernek üyeleri, sosyal medyada yaptýklarý paylaþýmda 4 kez hayvanlara yardým adý altýnda kermes ile gece düzenlediklerini söylemiþler. Ýl Dernek Müdürlüðü'nün bilgisi olmadan izinsiz düzenlen kermes ve geceden elde edilen gelir nerede kul- lanýldý? Toplanan paralar neden kayýtlara geçirilmedi? Bu dernek, sokak hayvanlarý için izinsiz para toplayarak insanlarý kandýrdý. Bu toplanan paralarýn araþtýrýlmasý için gerekli kurumlara baþvurarak þikayet ettik. Sokak ve barýnak hayvanlarýnýn hakkýný yiyen bu derneðin çalýþmalarýnýn incelenmesi tüm savcýlarý göreve davet ediyorum dedi. HAYVANLARIN KULLANILMASINA ÝZÝN VERMEYECEÐÝZ Ýçiþleri Bakanlýðý, durumun karýþýklýðýný anladýðý için Aydýn Ýl Dernekler Müdürlüðü'nden yazý istemek yerine konuyu Valiliðe aktardý. Aydýn Valisi Erol Ayyýldýz'a konuyla ilgili yazý göndermiþtim. Aydýn Vali Yardýmcýlarý tarafýndan da geçtiðimiz günlerde maðdur adý altýnda ifademiz alýndý ve tüm belge ve kanýtlar, Vali Yardýmcýlarýna aktarýldý. Konunun bir an önce açýklýða kavuþup, gerekenin yapýlmasý için bekliyoruz. Aðzý dili olmayan, Allah'ýn onlar benim sessiz kullarýmdýr dediði hayvanlarý kullanmalarýna göz yummayacaðýz. Gerek Valiliðe gerek Ýçiþleri Bakanlýðý'na yaptýðým açýklama ve þikayetlerim iddia deðil, deþifredir. Baþvurularým ispat ve belge- lere dayalýdýr diye konuþtu. BAÞKAN ÖZAKCAN, ÇALIÞMALARI YERÝNDE ÝNCELEDÝ Efeler Belediye Baþkaný Mesut Özakcan; Mimar Sinan Mahallesi, Zeybek Mahallesi, Tepecik mahallelerindeki bazý sokaklarda Fen Ýþleri Müdürlüðünce baþlatýlan yol yapýmý ve taþ döþeme çalýþmalarýný yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldý. Efeler Belediyesi Fen Ýþleri Müdürlüðüne baðlý ekipler açýlacak yeni yollar, taþ döþeme ve altyapý çalýþmalarý için birkaç koldan çalýþmalarýný sürdürürken, çalýþmalarý yerinde inceleyen T.C. Efeler Belediye Baþkaný M. Mesut Özakcan, Baþkan Yardýmcýsý ve Fen Ýþleri Müdürü Cengiz Sune'den bilgi aldý. Mimar Sinan Mahallesi 2373., 2375., Sokaklarda tamamlanan açýlan yollarýn parke taþý döþeme çalýþmasýný, Zeybek Mahallesinde yeni yol döþeme çalýþmasýný, Tepecik Mahallesi Numune Evlerinin doðusunu ve Mimar Sinan Mahallesinde açýlacak olan yollarý yerinde inceleyen Baþkan Özakcan, Belediyemizin Fen Ýþleri Müdürlüðünce bir kaç koldan parke taþý yol çalýþma iþlemleri devam ediyor. Mimar Sinan Mahallesi 2373., 2375., Sokaklarda açýlan yollarýn parke taþý döþemesi alt yapýsý tamamlandý. Ekiplerimiz Tepecik Mahallesi Numune Evlerinin doðusunda da çalýþmalar aralýksýz sürdürüyor. Vatandaþlarýmýz þunu bilsinler ki onlarýn taleplerini en üst düzeyde deðerlendirecekleri bir birim vardýr, bir belediye vardýr. Bu anlamda da onlardan gelecek her türlü haklý talepleri hýzlý bir þekilde yerine getir- meye devam edeceðiz'' þeklinde konuþtu. Ýncelemeler esnasýnda mahalle ve sokak sakinleri ile de görüþen Baþkan Özakcan'a mahalle ve sokak sakinleri çalýþmalardan dolayý teþekkür etti. Daha sonra yol yapým çalýþmasýnýn bir an önce bitmesi dileðinde bulunan Belediye Baþkaný Mesut Özakcan inceleme mevkiinden ayrýldý.(ýha)

7 Sayfa 7 NAZÝLLÝ TÝCARET ODASI'NDAN ÝHRACATI ARTIRMA PROJESÝ Nazilli Ticaret Odasý ve Güney ASKÝ Nazilli Ordu Ege Kalkýnma Ajansý (GEKA) arasýnda imzalanan projeyle bölgede ihracata yönelik detaylý bir Caddesi'ndeki altyapý araþtýrma yapacak. Geçtiðimiz Eylül ayýnda gerçekleþtirdiði GEKA ziyaretinde, ge- sorunlarýný çözmek leceðe yönelik büyük iþbirliði yapacaklarýný belirten Nazilli Tica- için çalýþma baþlattý ret Odasý ile GEKA görüþmesi ilk meyvelerini vermeye baþladý. Nazilli Ticaret Odasý ile GEKA arasýnda imzalanan bir protokol ile gerçekleþtirilecek olan envanter çalýþmasýnda Nazilli Ticaret Odasý'nýn sorumluluk sahasýndaki ilçelerde (Nazilli, Yenipazar, Aydýn Büyükþehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Ýdaresi (ASKÝ) Genel Müdürlüðü, ilimizin altyapý konusunda birikmiþ en çok soruna sahip ilçelerinden Nazilli'nin sýkýntýlarýný bitirmek için önemli bir proje çerçevesinde çalýþmalarýna baþladý. ASKÝ ekipleri, Nazilli'de su ve Kuyucak, Karacasu, Buharkent, Sultanhisar ve Bozdoðan) tarýma ve imalat sanayiine yönelik ürünlerin ihracat potansiyeli tespit edilerek firmalarýn neden ihracat yapamadýklarý detaylýca araþtýrýlacak. Yapýlacak araþtýrma sonucunda elde edilecek sonuçlar deðerlendirilerek firmalarýn eksikkýnda liklerine yönelik eðitim ve bilgicaret açýklama yapan Nazilli Ti- iþbirliði ile bölgedeki ihracata yö- yaymak için yola çýkacaðýz. Bu kanalizasyon ile ilgili en çokarýza lendirme toplantýlarý düzenlene- Odasý Baþkaný Nuri Arslan nelik sorunlarý tespit etmek için sayede iþletmelerimizin ve kamu þikayetinin geldiði Ordu cek. Ajans desteði saðlayamayan Nazilli Ticaret Odasý olarak çalýþmalara baþladýk. Baþlattýðý- kurum ve kuruluþlarýmýzýn hibe Caddesi'ne ilk kazmayý vurdu. firmalar için sektörel kataloglar geçtiðimiz günlerde ziyaretinde mýz çalýþma, sürdürülebilir ve de- desteklerinden daha çok fayda- Þehit Bülent Taþkýran Bulvarý ve videolar hazýrlanarak her sekkýnma bulunduðumuz Güney Ege Kal- vamlýlýðý olan bir çalýþmadýr. lanmasýný arzu ediyoruz. Bu ko- ile Ordu Caddesi'nin kesiþtiði törün bölgesel tanýtýmýnýn yapýlgeleceðe Ajansý Genel Sekreteri ile Yani tespit ettiðimiz sorunlarýn nuda bizlerden desteklerini esir- noktadan çalýþmalarýna baþlayan masýna olanak sunulacak. yönelik faaliyet planlarý çözümüne yönelik yine kurum- gemeyen Güney Ege Kalkýnma ASKÝ ekipleri çalýþmanýn HÝBE DESTEKLERÝNDEN tertiplemiþtik. Bu faaliyet planlarý larýmýzla iþbirliði halinde eylem Ajansý çalýþanlarýna ve Genel Sekmasýna FAYDALANMALARI kapsamýnda Aydýn Bilim Tek- planlarý hazýrlayacaðýz. Bunun reter Sn. Süleyman Alata'ya, Ay- SAÐLANACAK noloji ve Sanayi Ýl Müdürlüðü ile dýþýnda gelecek günlerde GEKA dýn Bilim Teknoloji ve Sanayi Ýl Hazýrlanacak bir internet sitesi ile ortaklaþa bir proje hazýrladýk. ile kurumlarýmýza bir proje ha- Müdürü Sn. Mustafa Görgülü'ye Nazilli Ticaret Odasý üyelerinin Hazýrladýðýmýz projemiz GEKA zýrlama eðitimi vermek istiyoruz. yönetim kurulumuz ve meclisiiletiþim bilgileri ayrý ayrý katego- tarafýndan desteklenmeye uygun Bölgemizde özel ve kamu kesi- miz adýna sonsuz teþekkürlerimi rilerde yayýnlanacak. Konu hak- bulundu. Bu sayede güçlü bir mine proje hazýrlama kültürünü sunarým ifadelerine yer verdi. en kýsa zamanda tamamlanmasý için caddenin Hürriyet Caddesi ile buluþtuðu Nazilli Belediyesi önündeki noktadan da çalýþmalarýna 16 Ocak sabahý baþlayacak. ASKÝ Genel Müdür Vekili Cemalettin Küçükerol, Nazilli'de Ordu Caddesi'nde incelemelerde bulundu. Küçükerol, Aydýn Büyükþehir Baþkanýmýz Özlem Çerçioðlu, Nazilli'nin saðlýklý içmesuyu kullanmasý için çalýþmalara baþlanmasý talimatý verdi. Ordu Caddesi altyapý konusunda sorunlu bir bölge ve ASKÝ olarak sýk sýk arýza þikayeti alýyorduk. Bu nedenle çalýþmalarýmýz öncelikle burada yoðunlaþacak. Saðlýklý kullanýma uygun olmayan asbestli içmesuyu hattý yenilenecek. Çalýþmamýz bu bölgede hem içmesuyuhem de kanalizasyon hattýný kapsýyor dedi. GF/NÝHAT ÇELÝK ÝMZA KAMPANYASI SONA ERDÝ Aydýn Ülkü Ocaklarý tarafýndan Tayland'da tutulan Uygun Türklerinin Türkiye'ye getirilmesi için baþlatýlan imza kampanyasý sona erdi. Aydýn Ülkü Ocaklarý Ýl Baþkaný Mustafa Karaca, yaptýðý açýklamada; Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý olarak 5 Aralýk 2014 tarihinde yapmýþ olduðumuz basýn açýklamasýyla, Çin'in zulmünden kaçarak ülkemize gelmek isteyen ve Tayland'da maðdur durumda bulunan soydaþlarýmýz için baþlatmýþ olduðumuz imza kampanyasý bugün itibariyle sonlandýrýlmýþtýr. Öncelikle kampanyaya katýlýmlarýyla bizleri onurlandýran, gücümüze güç katan yegâne ümit kaynaðýmýz büyük Türk Milleti'nin birbirinden kýymetli aziz ev- gözyaþlarý dinmeyen ve zýn eseridir dedi. Ülkü Ocaklarý Kýrým'dan altýnda haykýran cennet latlarýna teþekkürlerimi 21. yüzyýlda göz göre göre Müslüman Uygur Türkle- Türkmeneli'ne, Kýbrýs'tan mekan Baþbuðumuz Alsunuyorum. Sevgili Pey- soykýrýma tabi tutulan rinin var olma savaþý ver- Kafkaslara, Balkanlar'dan parslan Türkeþ Bey, aziz gamberimizin övgüsüne soydaþlarýmýzýn asla yal- diðine iþaret eden Karaca, Doðu Türkistan'a kadar dava þehitlerimiz ve hafta nail olan kutlu bir ceddin nýz olmadýklarýný göster- Bugün, buradan Türk tüm Türk Dünyasý'nda ya- içinde Çin polisi tarafýntorunlarý, mazlum Doðu miþlerdir. Tayland'daki Milleti'nin susmayan ve þanan geliþmeleri yakýn- dan vurularak þehit edilen Türkistan'da ki Müslüman soydaþlarýmýzýn ülkemize susturulamayan, ilelebet dan takipçisi olmaya ve Uygur Türkleri olmak Uygur Türklerinin duru- getirilmesi için yapýlan susmayacak olan vicdaný soydaþlarýmýzýn haklý mü- üzere tüm þehitlerimizi muna sessiz kalmayarak imza kampanyamýz gene- olarak bu zulmün baþ ak- cadelelerini her platform- rahmet ve minnetle anýyodilsiz þeytanlara inat ka- linde 35 milyon Uygur törü Çin'e ve tepki göster- da dile getirmeye devam rum. And olsun yolumuzrarlýlýklarýný ortaya koy- Türk'ünün tamamýna olan mekten aciz kalanlara ses- edecektir. Baþta Türk dan dönmeyeceðiz ve zulmuþlardýr. Ata toprakla- desteðimizin ifadesi, Türk leniyorum. Doðu Türkis- Dünyasý'nýn büyük bir aile mün karþýsýna her daim rýnda çileleri bitmeyen, Dünyasý'na olan sevdamý- tan bizim sevdamýzdýr. olduðunu en zor þartlar dikileceðiz diye konuþtu.

25 MÝLYON LÝRALIK DESTEK

25 MÝLYON LÝRALIK DESTEK ADAYLIK ÝÇÝN KAMUDA ÝSTÝFALARIN SON GÜNÜ 7 Haziran'da yapýlacak genel seçimler öncesi milletvekili aday adaserpil Þahbudak Vural Þahbenderoðlu yý olmak isteyen kamu görevlileri ardý ardýna istifalarýný

Detaylı

Ankara'ya hemþehri ziyareti * HABERÝ 3 DE

Ankara'ya hemþehri ziyareti * HABERÝ 3 DE Spor Toto'dan tesis istedi Hitit Üniversitesi Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Spor Toto Teþkilatý Baþkaný Mehmet Muharrem Kasapoðlu'na hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. * HABERÝ 3 DE Hitit Üniversitesi Prof.

Detaylı

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak.

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak. Ceritoðlu Çorum a taþýnýyor AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, TBMM ye üçüncü kez vekil olarak kaydýný yaptýrdý. Çorum, 17. baþarýlý il AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, 7 Haziran seçim sonuçlarýna

Detaylı

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not Emniyetten bayram tedbirleri Ýl Emniyet Müdürlüðü vatandaþlarýn Kurban Bayramýný daha huzurlu bir ortamda geçirmesi için tedbirlerini artýrdý. Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, yaptýðý açýklamada

Detaylı

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti den gövde gösterisi AK Parti Milletvekili Aday Adaylarý, gövde gösterisine dönüþen toplantýda teþkilat mensuplarýyla tanýþtý. Temayül öncesi

Detaylı

CHP liler Tufan Köse dedi

CHP liler Tufan Köse dedi Baþörtüsü, Müslüman kadýnýn kimliðidir' Zehra Türkmen, 'Baþörtümü Seviyorum' baþlýklý seminerin sunumunu yaptý. Özgür Der de düzenlenen seminerde konuþan Zehra Türkmen, baþörtüsünün Müslüman kadýnýn bir

Detaylı

Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre

Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre "Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre" projesi devam ediyor. ÇORUM 15 AÐUSTOS 2015 CUMARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ 68 STK nýn bir araya geldiði

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

Erol Olçok'la AK Parti ve seçimler üzerine 45 dakika. Av. Mehmet Karadað

Erol Olçok'la AK Parti ve seçimler üzerine 45 dakika. Av. Mehmet Karadað AK Parti de yeni seçim stratejisi AK Parti seçim stratejisinde deðiþikliðe gidiyor. Üç ayaklý yeni plan þöyle: Yapýlanlar yerine yeni projeler geliþtirilip anlatýlacak; emeklilere ve sosyal kesimlere yeni

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

"Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu"

Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu Mekke'nin Fethi programýna ilgi yüksek oldu Anadolu Gençlik Derneði "Mekke'nin Fethi"ni düzenlediði bir programla kutladý. Afra Kültür Merkezinde önceki akþam düzenlenen programý Belediye Baþkan Yardýmcýsý

Detaylı

Protokolüne Tepki. Otomobil Sulama Kanalýna Uçtu...

Protokolüne Tepki. Otomobil Sulama Kanalýna Uçtu... Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi SES ten DENÝZ FENERÝ Protokolüne Tepki FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3455 Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý (SES), Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý

Detaylı

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý CHP de bayramlaþma Bayramda bile huzura hasretiz Cengiz Atlas CHP Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen bayramlaþma programý dün parti binasýnda gerçekleþti. Siyasi mesajlarýn verildiði bayramlaþmada konuþan

Detaylı

Gýda yardýmýnda devrim

Gýda yardýmýnda devrim Çorum, sýnav merkezi oluyor Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi (ÝÝBF) Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gökben Bayramoðlu Aile þirketlerine önemli uyarýlar Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

Ýstihdam Fuarý kapýlarýný açtý

Ýstihdam Fuarý kapýlarýný açtý Yýlda 1.5 Hitit Gýda, Velipaþa milyon ton su tasarrufu Haný na veda ediyor Zelveci: 5 yeni þube açýyoruz Çorum Belediyesi Su Ýþleri Müdürlüðü ekipleri, içme suyu þebekesinde oluþan kaçaklara aman vermiyor.

Detaylı

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir'

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir' Selim Özkabakçý ÝHH "Dünya Yetimler Günü"nü kutlayacak Çorum ÝHH Dünya Yetimler Gününü bir dizi etkinlikle kutlayacak. ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, ilk olarak 11

Detaylı

Ýsrafa doðal çözüm: Tam buðday ekmeði

Ýsrafa doðal çözüm: Tam buðday ekmeði (Ç.HAK:516) Çorum a 12 yýlda 6 katrilyon AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, iktidarlarý döneminde Çorum a 5.8 milyar lira yatýrým yapýldýðýný açýkladý. * HABERÝ 3 DE Hastane temelini Bakan atacak 5

Detaylı

KUSADASl - AMERÝKAN ASKERÝ GEMÝSÝ KUÞADASI'NDA

KUSADASl - AMERÝKAN ASKERÝ GEMÝSÝ KUÞADASI'NDA www.bayiskender.com Yýl: 3 Sayý:971 Fiyatý: 10 KR (KDV Dahil) CUMHURBAÞKANI GÜL, 14 MAYIS'TA AYDIN'DA - ADÜ Týp Fakültesi hastanesi, Cumhurbaþkaný Abdullah Gül tarafýndan açýlacak. Cumhurbaþkaný Abdullah

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

CHP nin gündemi otopark * HABERÝ 3 DE

CHP nin gündemi otopark * HABERÝ 3 DE Dodurga maden iþçilerine iþsizlik sigortasý TKDK Ýl Koordinatörü Hakan Körpýnar, Milletvekili Salim Uslu yu ziyaret etti. Çorum leblebisi TBMM de AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu

Detaylı

Çorum a tercüman oldu

Çorum a tercüman oldu Ceritoðlu seçilebilir kadýn adaylar arasýnda Hürriyet, AK Parti milletvekili aday listesine konulan kadýn adaylardan 55 inin seçilebilecek sýralamada yer aldýðýný belirtti. 55 kadýn aday arasýnda AK Parti

Detaylı

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan "Baþkan Külcü'yü yok sayýyoruz" Emniyetten Çorum halkýna teþekkür SAYFA 5 TE CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas gittikleri heryerde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlanýp yargýlanmadýðý

Detaylı

Antibiyotik'te 58. sýradayýz

Antibiyotik'te 58. sýradayýz Madenlerde sorunu ATEX sertifikasý çözer Çelikler Alpagut-Dodurga Kömür Ýþletmesi Genel Müdürü Hüseyin Gürler Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret etti. Gürler, Dodurga

Detaylı

Turpcu, termik santralleri sordu

Turpcu, termik santralleri sordu Zaman: 'Belediye bu iþlerin altýndan nasýl kalkacak?' CHP Grup Baþkanvekili Fikret Zaman, 2019 yýlýnda Özel Ýdarelerin kapatýlacaðý yönünde iddialar olduðunu belirterek, "Bunlar belediyeye devir olduðu

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Mart 2010 Yýl:13 Sayý:3 KUTSO ANAOKULU YAPILIYOR BURSA LI YATIRIMCILAR KÜTAHYA HEYETÝNCE ZÝYARET EDÝLDÝ KAGÝK ÝN BAÞARILI MODELLERLE ELELE

Detaylı

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa meydana gelen zaferler devamlý olamaz, az zamanda söner. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet

Detaylı

Adayýmýz kim olursa, onun

Adayýmýz kim olursa, onun Saðlýk artýk avucumuzun içinde Ýþte doðalgaz tarifemiz Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumu'nun, 8 yýlýný dolduran þehiriçi daðýtým þirketleri için belirlediði, yeni birim hizmet amortisman bedelleri, sonrasýnda

Detaylı