MECLÝS'TE MÝKROFON KRÝZÝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MECLÝS'TE MÝKROFON KRÝZÝ"

Transkript

1 Efeler Kent Konseyi'nden demiryolu için imza kampanyasý Efeler Kent Konseyi Üyeleri, Efeler ilçesinden geçen 9 kilometrelik demiryolu hattýnýn yerin altýna alýnmasý için imza kampanyasý baþlattý. Aydýn Atatürk Kent Meydaný'nda stant açan Efeler Kent Konseyi üyeleri, kent merkezinden geçen demiryolu hattýnýn yer altýna alýnmasý için vatandaþlardan imza topladý. Ýmza kampanyasý kapsamýnda kent meydanýna Utanç duvarý istemiyoruz, Yaþam yer üstünde raylar yer altýnda olsun yazýlý pankartlar asýldý. Ayrýntýlar sayfa 2'de Günlük Baðýmsýz Siyasi Gazete Fiyatý: 50 Krþ Aydýnlý doktorlardan tarihi baþarý Aydýn Devlet Hastanesi Kardiyoloji Kliniði, kalp krizi geçiren ve ölümcül ritim bozukluðu bulunan 59 yaþýndaki Ömer Tarhan'a ayný anda kalp damarýna stend takýp ablasyon tedavisi uygulayarak önemli bir baþarýya imza attý. Kentte ilk olma özelliði taþýyan bu operasyonla Tarhan, saðlýðýna kavuþtu. Kalp rahatsýzlýðý bulunan en yaþlý hastaya ablasyon (yakma) tedavisi gerçekleþtirerek dünya týp tarihinde bir ilki gerçekleþtiren Aydýn Devlet Hastanesi Kardiyoloji Kliniði, yeni bir baþarýya imza attý. sayfa 3'te TORBALI TÝCARET ODASI'NDAN AYDIN TÝCARET BORSASI'NA ZÝYARET Torbalý Ticaret Odasý Meclis üyeleri, Aydýn Ticaret Borsasý'ný ziyaret etti. Torbalý Ticaret Odasý heyetini Aydýn Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný A. Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Baþkaný Adnan Bosnalý, Meclis Baþkan Yardýmcýlarý Kazým Günaydýn ve Cihan Can Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Fevzi Çondur, Yönetim Kurulu Üyelerinden Cengiz Ülgen, Meclis Üyelerinden Mustafa Akdam, Rýza Uyar, Ahmet Þenel ve Genel Sekreter Çimen Mutlu karþýladý. sayfa 5 MEMURLAR BORDRO YAKTI Aydýn'da Kamu-Sen ve KESK Ýl Temsilciliði üyeleri, memurlara verilen 3+3 zammý bordrolarýný yakarak protesto etti. Efeler ilçesi Sevgiyolu'nda yarým saat arayla bir araya gelen KESK ve Kamu-Sen Aydýn Ýl Temsilciliði üyeleri, sloganlar atarak memura verilen zamma tepki gösterdi. KESK Aydýn Þubeler Platformu Dönem Sözcüsü Þük- ran Teberci, 2014 yýlý için yüzde 3+3 gibi bir zammýn altýna imza atýldý. Oysa Aralýk ayýnda 2014 itibariyle yýllýk enflasyon oraný 8.85'tir. Þimdi de bizden 2015 yýlýnda enflasyonun gerileyeceðine inanmamýzý istiyorlar. Oysa 2014 için öngörülen enflasyon oraný yüzde 6'lar dolayýnda iken yüzde 8.85 oldu" dedi. Ayrýntýlar sayfa 4'te MECLÝS'TE MÝKROFON KRÝZÝ Esnaf destek paketinden umutlu Aydýn Büyükþehir Meclis Toplantýsý'nda meclis üyelerinin konuþmasý için konulan mikrofonlarýn çalýþmamasý kriz yarattý. Mikrofonlarýn muhalefet meclis üyelerinin sesini kýsmak amacýyla çalýþmadýðýný belirten MHP'li Germencik Belediye Baþkaný Ümmet Akýn, Mikrofonlarý çalýþmayan Büyükþehir Belediyesi, vatandaþa nasýl hizmet götürecek di- yerek adeta isyan etti. Aydýn Büyükþehir Meclisi'nin Ocak ayý ikinci toplantýsý Özlem Çerçioðlu baþkanlýðýnda yapýldý. Gündemde yer alan 52 maddenin meclis üyelerinin tarafýndan oy çokluðu ile kabul edildiði toplantýda mik-rofonlarýn çalýþmamasý tansiyonu yükseltti. Ayrýntýlar sayfa 11'de FÝYATLARLA SEVÝNEN ZEYTÝNCÝ, ÜCRETSÝZ ULAÞIM ÝSTÝYORLAR KAR VE DON ÝLE ÜZÜLDÜ Aydýn'da yaþlýlar, hükümetin 30 Mart yerel seçimler öncesinde baþlattýðý 65 yaþ üzeri vatandaþlara þehir içerisindeki toplu taþým araçlarýndan ücretsiz yararlanma imkanýndan faydalanmak istiyor. Tüm Türkiye'de olduðu gibi Aydýn'da da uygulanmaya baþlayan 65 yaþ üzeri vatandaþlara þehir içerisindeki toplu taþým araçlarýndan ücretsiz ulaþým uygulamasý Aydýn'da þehiriçi minibüs þoförleri ile vatandaþlarý karþý karþýya getirdi.þoförlerin halen kendilerinden ücret istediklerini belirten yaþlýlar, minibüslerde kendilerine kötü davranýldýðýný iddia etti. 4'te Son yýllarýn en sert kýþýnýn yaþandýðý Aydýn'da zeytin ve zeytinyaðý fiyatlarý ile yüzü gülen zeytinci, yaþanan don olayý ile üzüldü. Özellikle dað köylerinde henüz hasta edilmeyen yüzlerce ton ürüne soðuk vurduðunu belirten Köþk Ziraat Odasý Baþkaný Veli Tuna, Kar yaðýþý ve ardýndan gerçekleþen don olayý ile tonlarca zeytine soðuk vurdu. Tek tesellimiz don vursa da zeytinin yaðlýk olarak kullanýlabilmesi. Bu saten sonra zeytinin salamura olarak deðerlendirilmesi zor dedi. sayfa 5 FACÝANIN EÞÝÐÝNDEN DÖNÜLDÜ Söke'de meydana gelen kazada kereste yüklü TIR yoldan çýktý, karþý þeride geçti. Facianýn eþiðinden dönülen kazada, keresteler yola saçýldý. kadar gelen TIR'ýn dorsesi yolda kaldý. sayfa 4'te Baþbakan Ahmet Davutoðlu'nun açýkladýðý 4 maddelik esnafa destek paketi esnafý mutlu etti. Aydýn Esnaf Odalarý Birliði Baþkaný SelahittinÇetindoðan, pakette yer alan teþviklerin esnafa can katacaðýný söyledi. Esnafa destek paketinin uzun yýllardýr beklendiðini ancak bugüne kadar hayata geçirilmediðini dile getiren Çetindoðan, Esnaf ekonominin can damarýdýr. Baþbakanýmýz tarafýndan esnafý ayaða kaldýracak çok güzel bir paket açýklandý. Özellikle unutulmaya yüz tutmuþ mesleklerin desteklenmesi çok önemli. Ýlk kez dükkan açacak esnafa teþvik verilmesi bizim yýllardýr dile getirdiðimiz bir konuydu. Alýþveriþ merkezlerindeki düzenlemeyi de çok olumlu buluyoruz. Esnafýmýza kredi kefalet desteði almayý bekleyen çok esnafýmýz vardý. Bu anlamda da esnaf nefes alacak. Baþlangýç olarak açýklanan paket esnafýmýzýn yüzünü güldürdü. Devamý mutlaka gelmeli dedi. Ayrýntýlar sayfa 11'de

2 Sayfa 2 Efeler Kent Konseyi'nden demiryolu için imza kampanyasý Efeler Kent Konseyi Üyeleri, Efeler ilçesinden geçen 9 kilometrelik demiryolu hattýnýn yerin altýna alýnmasý için imza kampanyasý baþlattý. Aydýn Atatürk Kent Meydaný'nda stant açan Efeler Kent Konseyi üyeleri, kent merkezinden geçen demiryolu hattýnýn yer altýna alýnmasý için vatandaþlardan imza topladý. Ýmza kampanyasý kapsamýnda kent meydanýna Utanç duvarý istemiyoruz, Yaþam yer üstünde raylar yer altýnda olsun yazýlý pankartlar asýldý. Efeler Kent Konseyi Baþkaný Tuncay Erdemir, demiryolunun yerin altýna alýnmasýný istediklerini belirterek, Bugünlerde tekrar gündeme gelen çift hatlý hýzlý tren için, bugün 265 bin kiþinin yaþadýðý Efeler ilçesinin içinden ikinci bir hat geçirilmesi ve hýzlý tren uygulamasý ilçenin bölünmüþlüðünü, trafik kesintisini, arttýracaðý gibi, buna baðlý olarak hiç istemediðimiz can ve mal kaybýna da neden olacaðý açýktýr. Hizmete açýldýðýnda ve 1970'li yýllara dek Aydýn'da 40 bin nüfus ve araç yoðunluðunun günümüzdeki yoðunlukta olmamasý nedeniyle, hemzemin geçitlerde araç ve yaya kazalarý ender sayýda ise de, bugün altý kat artan ilçe nüfusu ve artan araç sayýsý ve buna baðlý olarak arttýrýlan tren sefer sayýlarý nedeniyle doðal olarak kentin içinden geçen demir yolunun hemzemin geçitlerinde araç ve yaya kazalarýnýn da artmasýna neden olmuþtur. Efeler ilçesi idari ve meskun sýnýrlarý içinden geçen demiryolunun uzunluðu takriben 9 kilometredir. Kent içinde fiilen 180 dönüm arazi demiryolu alaný içinde kalmaktadýr. Takriben sekiz adet hemzemin geçidi ve iki adet üstten geçiþ bulunmaktadýr. Her yýl ortalama 15 tren kazasý ile onlarca vatandaþýmýz can kaybýna uðramaktadýr dedi. Erdemir, Bu nedenle Efeler ilçesi içinden geçecek demiryolunun ikinci hat yapýmý aþamasýnda, Boðazýn altýndan geçen Marmaray benzeri, diðer büyük kentlerdeki yer altý metro benzeri projeyle, DSÝ Bölge Müdürlüðü karþýsýndan baþlayarak, Astim Organize Sanayi Sitesi alanýna dek yeraltýna alýnmasý zorunlu ve gereklidir. Böylelikle kent içi geçiþinde ilçenin bölünmüþlüðüne son verileceði gibi, hemzemin geçitlerinde can ve mal kaybý ile sonuçlanan kazalar önlenmiþ olacaktýr. Yapýlan teknik deðerlendirme sonucunda, takriben 9 kilometre uzunluðunda yapýlacak kazý ve betonarme içine alýnacak hattýn, DSÝ Bölge Müdürlüðü karþýsýndan baþlayarak, ilçe içindeki mevcut gar bahçesinde yapýlacak yer altý geçiþi ile metro duraklarý benzeri yer altý indirme ve bindirme peronlarý inþa edilerek, Soðukkuyu geçiþi ise ayný þekilde yer altýndan geçilerek, Yýlmazköy ASTÝM OSB önünde eðimle yeryüzüne çýkarak güzergaha devam edecektir. Proje ek maliyeti 600 milyon TL olarak tahmin edilmektedir. Kent içi geçiþinde yer altýna alýnmasý gereken arazi TCDD ait olduðundan, kamulaþtýrma sorunlarý da ortaya çýkmayacaktýr. Bir kez yapýlacak bu harcamayla kent içi nihai bir çözüme kavuþacak, çaðdaþ ve yaþanabilir bir kentin temelleri atýlabilecektir diyerek ilk günde yaklaþýk bin vatandaþýn kampanyaya destek verdiðini söyledi. DÝSK GENEL BAÞKANI BEKO'DAN SÖKE'YE ZÝYARET Devrimci Ýþçi Sendikalarý Konfederasyonu (DÝSK) Genel Baþkaný Kani Beko, Söke'de ziyaretlerde bulundu. Söke'de sendikasýnýn temsilcileriyle bir araya gelen Kani Beko, Söke Belediye Baþkaný Süleyman Toyran'ý da ziyaret etti. Ziyarette Söke DÝSK Baþkaný Cemal Poyraz, DÝSK'e baðlý Emekli-Sen Baþkaný Celal Gümüþ de hazýr bulundu. Adalet ve demokrasiden yana bir sendika olduklarýný belirterek, Türkiye'de arkasýnda tek gücün iþçi gücünün olduðu bir sendika olarak faaliyet gösterdiklerini vurgulayan DÝSK Genel Baþkaný Kani Beko; Türkiye genelinde örgütlenmeleri hakkýnda bilgiler verdi. Söke'de de güçlü bir sendikal faaliyetlerinin olduðunu söyleyen Kani Beko, Söke Belediyesi'nde de olmak istediklerini söyledi. DÝSK Genel Baþkaný Kani Beko, Söke Belediye Baþkaný Süleyman Toyran'a çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Baþkan Süleyman Toyran da, DÝSK Genel Baþkaný Kani Beko'nun ziyaretinden duyduðu memnuniyeti dile getirdi.(ýha)

3 ÞÝDDET ÝDDÝALARI GERÇEÐÝ YANSITMIYOR Nazilli Devlet Hastanesi Müdür Yardýmcýsý Fatih Kocatürk, hastanede görev yapan teknikeri darp ettiði yönündeki iddialarýn gerçeði yansýtmadýðýný belirtti. Tekniker Abdullah Akar ile aralarýnda bir tartýþma yaþandýðýný kaydeden Fatih Kocatürk, Söz konusu olay adli ve idari makamlara tarafýmca da intikal ettirilmiþ olup gerekli incelemeler baþlatýlmýþtýr. Konuyla ilgili daha fazla konuþmayacaðým. Yetkili merciler karar verdiðinde gereði neyse yerine getirilecektir. O ana kadar görevimin baþýnda olacaðým ve her zamanki hassasiyetimle vazifemi yapacaðým. Olayla ilgili olarak beni suçlayýcý iddialarý üzülerek takip ettim. Bu iddialar psikolojik sýkýntýya düþmeme neden olmakta ve de mensubu olduðum kamu kurumunun imajýný lekelemektedir. Bu iddialarýn gerçeklik payý yoktur dedi. Sayfa 3 BUGÜN YARIN BUGÜN YARIN ERTESÝ GÜN Gündüz: 13 Gündüz:14 Gece: 3 Gece: 2 Gündüz:15 Gece: 4 SIHHAT RAMAZANPAÞA MAH. UMUT VE SEVGÝ CD. NO:33/A CANVER HASANEFENDÝ MAH. KIZILAY CAD. NO:16/A MÝMAR SÝNAN MÝMAR SÝNAN MAH. ÜNAL ÖZGÖDEK BULV.NO:26 Aydýnlý doktorlardan tarihi baþarý takýp ablasyon tedavisi uyguladý. Kentte ilk olma özelliði taþýyan bu operasyonla Tarhan, saðlýðýna kavuþtu. Operasyon hakkýnda bilgi veren Uzman Dr. Ýbrahim Kocaoðlu, Kalp krizi geçiren ve ölümcül ritim bozukluðu bulu- nan hastamýzý tedavi altýna aldýk. Yaptýðýmýz kontroller neticesinde kalp krizini önlemek için kalp damarýna stend taktýk. Ardýndan ölümcül ritim bozukluðunu önle- mek için de yakma diye adlandýr- dýðýmýz ablasyon tedavisini uy- guladýk. Bu iki operasyonu ayný anda yaparak hastamýzý saðlýðýna kavuþturduk. Aydýn Devlet Hastanesi Kardiyoloji Bölümü olarak ayný anda bu iki operasyonu ger- çekleþtirerek Aydýn'da bir ilke imza attýk dedi. Aydýn Devlet Hastanesi Kardiyoloji Kliniði, kalp krizi geçiren ve ölümcül ritim bozukluðu bulunan 59 yaþýndaki Ömer Tarhan'a ayný anda kalp damarýna stend takýp ablasyon tedavisi uygulayarak önemli bir baþarýya imza attý. Kentte ilk olma özelliði taþýyan bu operasyonla Tarhan, saðlýðýna kavuþtu. Kalp rahatsýzlýðý bulunan en yaþlý hastaya ablasyon (yakma) tedavisi gerçekleþtirerek dünya týp tarihinde bir ilki gerçekleþtiren Aydýn Devlet Hastanesi Kardiyoloji Kliniði, yeni bir baþarýya imza attý. Devlet Hastanesi Kardiyoloji Kliniði, kalp krizi geçiren ve ölümcül ritim bozukluðu nedeniyle hastanede tedavi altýna alýnan 59 yaþýndaki Ömer Tarhan'a ayný anda kalp damarýna stend AYDIN DÝVA-SEN'DEN ÝSLAMÝYET'ÝN TERÖRLE ANILMASINA TEPKÝ Diyanet ve Vakýf Çalýþan- do saldýrýsýnýn dünya ka- rýlarý kesinlikle yasakladýðý Müslüman iki masum polis larý Sendikasý (DÝVA-SEN) muoyunu derinden sarstý- görmezden gelinemez. Ma- memurunun da hayatýna Aydýn Ýl Baþkaný Necmet- ðýný belirten Necmettin Tu- alesef, sýnýrsýzlýðýn ve þýma- mal oldu. Kim bilir kaç gütin Tufan, Terörizmi Ýs- fan, Bu bir eþkýyalýktýr. rýklýðýn kaçýnýlmaz bedeli nahsýzýn daha cezalandýrýllam'la yan yana getiren ki- Tasvip edilemez. Derginin müsebbiplerini vurduðu masýna sebep olacak. Þunu þileri, en az terörü kýnadýðý- sýnýr tanýmaz küstahlýðý da gibi, ilgisiz kiþileri de mað- asla göz ardý etmemek lamýz kadar kýnýyoruz dedi. bu saldýrýyý masum kýla- dur ediyor. Dergi çalýþan- zým; yaþanan tecrübeler de Fransa'nýn Paris þehrinde maz. Ayrýca Yüce Ýslam Di- larýnýn sorumsuz çizgileri onu gösteriyor, 'ikiyüzlü vukuu bulan Charlie Heb- ninin bu tür terörist saldý- kendileriyle beraber, birisi batý' özeleþtiri yapamayan batý, geçmiþiyle yüzleþemeyen batý asla geleceðini ASKÝ, 110 ÝÇME SUYU DEPOSUNDA BAKIM VE YENÝLEME ÇALIÞMASI YAPTI güvende hissetmeyecektir. Aydýn Büyükþehir Belediyesi Su ve Ka- manda yenilenmesi planlanýyor. Onun için Ýslamofobi, haddizatýnda, sömürgeci batý- nalizasyon Ýdaresi Genel Müdürlüðü ASKÝ ekipleri, içme suyu deposu yenile- (ASKÝ) ekipleri, il genelinde içme suyu me ve bakým çalýþmalarýný mahalle sakindepolarýnýn yenileme ve bakým çalýþma- lerini maðdur etmemek adýna, gün içinde malýnda, olanla-olmasý ge- lan misali hiç beklemediðin batýnýn elindeki kaný görenýn deðerler paradoksu sar- maz olamaz terörizmin. Yý- rak reva görmeyen zalim larýna aralýksýz devam ediyor. tamamlýyor. ASKÝ ekipleri son olarak rekeni ilkesel temellere anda döner senide, sevdik- bilen kendi içinden insanoturtamayacak, dolayýsýyla lerini de sokar terörizm. lar da çýkmýyor deðil. Terö- Ekim 2014'den buyana sürdürülen çalýþ- Köþk'ün Akçaköy Mahallesi'nde bulunan malarda toplam 110 adet içme suyu depo- içme suyu deposunun yenileme ve bakým inandýrýcýlýðýný asla saðla- Batý kamuoyu da böyle ol- rün her türlüsünü lanetliyamayacaktýr. Neticede duðunu bilmekle beraber yoruz. Terörizmi Ýslam'la sunun yenilenmesi tamamlandý. Geriye çalýþmalarýný tamamladý. kalan içme suyu depolarýnýn da kýsa za- (ÝHA) buda bumerang misali her içine düþtüðü paradokstan yan yana getiren, ister yerli defasýnda kendisini vura- kendisini çekip alamaz. olsun ister yabancý, özel ve caktýr dedi. Batýnýn kadim tarihinde tüzel kiþileri, en az terörü Terörizmin safý, ahlaký, ikiyüzlülük sürekli olagel- kýnadýðýmýz kadar kýnýyodini, dili, ýrký, mezhebi ve miþtir. Kutsala saygýsý ol- ruz. Halkýmýzý uyanýk olvicdaný olmaz diyen Tu- mayan, þirretlikte sýnýr taný- maya davet ediyoruz. Dünfan, Terörizmin acýma mayan, Ýnsan Haklarý Ev- yayý fesada verenleri de hissi olmaz. Kýsacasý; insani rensel Beyannamesinde va- Allah'ýn adaletine havale hasletlerden soyutlanmýþ az olunan hususlarýn çok ediyoruz þeklinde koserseri bir oluþumdur terö- azýný dahi, halký Müslüman nuþtu. rizm. Safý, tarafý, ittifaký ol- olan toplumlara 'hak' ola- (ÝHA)

4 Sayfa 4 AYDIN'DA MEMURLAR BORDRO YAKTI Aydýn'da Kamu-Sen ve KESK Ýl Temsilciliði üyeleri, memurlara verilen 3+3 zammý bordrolarýný yakarak protesto etti. Efeler ilçesi Sevgiyolu'nda yarým saat arayla bir araya gelen KESK ve Kamu-Sen Aydýn Ýl Temsilciliði üyeleri, sloganlar atarak memura verilen zamma tepki gösterdi. KESK Aydýn Þubeler Platformu Dönem Sözcüsü Þükran Teberci, 2014 yýlý için yüzde 3+3 gibi bir zammýn altýna imza atýldý. Oysa Aralýk ayýnda 2014 itibariyle yýllýk enflasyon oraný 8.85'tir. Þimdi de bizden 2015 yýlýnda enflasyonun gerileyeceðine inanmamýzý istiyorlar. Oysa 2014 için öngörülen enflasyon oraný yüzde 6'lar dolayýnda iken yüzde 8.85 oldu" dedi. Kamu-Sen Ýl Temsilcisi Rýdvan Naci Devli de, memurlarýn haklarýnýn masa baþýnda gasp edildiðini, sorunlarýn yok sayýldýðýný iddia ederek, "Toplu sözleþme masasý, memurlar adýna pazarlýk yapýlan yerdir. Fakat bir bayram arifesinde kapalý kapýlar ardýnda herkesten saklanarak neyin pazarlýðýnýn yapýldýðý ise hala muammadýr. Sonuç itibariyle basiretsiz, hesap bilmez, hak gözetmez, mücadele etmekten aciz þahýslar memuru ve emekliyi satýþa getirerek tam 730 gününü çalmýþtýr yýlýnda maaþlara yapýlan 123 liralýk zamma göre ortalama memur maaþýnda ki artýk yüzde 5,2 olmuþtur. Ama yýllýk enflasyon yüzde 8,17 olarak açýklandý. Bu inanýlmasý mümkün olmayan enflasyon açýklamasýna raðmen kamu çalýþanlarýnýn kayýplarý bir hayli yüksek olmuþ- tur. Buna göre 2014 yýlýnda kamu çalýþanlarýnýn bir yýllýk yaklaþýk kaybý en düþük bin 500 TL ile 2 bin 500 TL arasýndadýr. Bu zarar maalesef emekli oluncaya kadar her yýl artarak devam edecektir. Ay sonunu getiremeyen, borç bataðýnda çýrpýnan, bu soðuklarda ýsýnmaya para ayýramadýðý için battaniyelere sarýlarak yaþamaya çalýþan milyonlarca memurun, bordrosunda yükselen ateþ hem bu dünyada hem de öteki dünyada sorumlularý saracaktýr" ÜCRETSÝZ ULAÞIM ÝSTÝYORLAR Aydýn'da yaþlýlar, hükümetin 30 Mart yerel seçimler öncesinde baþlattýðý 65 yaþ üzeri vatandaþlara þehir içerisindeki toplu taþým araçlarýndan ücretsiz yararlanma imkanýndan faydalanmak istiyor. Tüm Türkiye'de olduðu gibi Aydýn'da da uygulanmaya baþlayan 65 yaþ üzeri vatandaþlara þehir içerisindeki toplu taþým araçlarýndan ücretsiz ulaþým uygulamasý Aydýn'da þehiriçi mi- nibüs þoförleri ile vatandaþlarý karþý karþýya getirdi. Aydýn'daki þoförlerin halen kendilerinden ücret istediklerini belirten yaþlýlar, minibüslerde kendilerine kötü davranýldýðýný iddia etti. Þoförlerin kendilerinden para almak istediklerini ifade eden yaþlý vatandaþlar, yaþadýklarý maðduriyetin bir an önce giderilmesini istedi. "ÞOFÖRLERLE SIK SIK TARTIÞMALAR YAÞANIYOR" 70 yaþýndaki Aydýnlý vatandaþ Rahim GÜlmez, "Þehiriçi ulaþýmýnda bu belirsizlikten dolayý sorunlar yaþýyoruz. Yasa gereði ücret ödemediðimizde þoförler bizle münakaþa ediyorlar. Araçlarýndaki ücret tarifesini bize gösterip, bizden para talep ediyorlar. Aydýn Belediyesi zamanýnda 65 yaþ ve üstü vatandaþlara indirim saðlamýþ ve þehiriçi ücretlerimizi 1 TL yapmýþtý. Ancak artýk 65 yaþ üzeri vatandaþlar için yasa çýktý. Hem bizler, hem de baþka vatandaþlar bu konuda çok sorun yaþýyorlar. Bazý vatandaþlar þoförlerle herkesin içerisinde tartýþmayý gururuna yediremeyip ücreti ödüyor. Bazýlarý ise plakalarýný alýp gereken yerlere þikayet ediyorlar" dedi. Vatandaþlardan ulaþým konusunda sýk sýk þikayetler aldýklarýný kaydeden Adnan Menderes Mahallesi Muhtarý Sedat Uygun da, "Mahallemizdeki bir çok yaþlý vatandaþ muhtarlýða gelerek böyle bir kanun varken, bu uygulamanýn neden devam ettiðini bana çok sordular. Ben de Þehiriçi Motorlu Taþýtlar Kooperatifi Baþkaný Zafer Gezer'i aradým. Kendisi böyle bir yasanýn olduðunu elbette ufak tefek sorunlarýný yaþandýðýný söyledi. 65 yaþ üstü vatandaþlarýn kendilerinden ücret isteyen þoförlerin kullandýklarý araçlarýn plakalarýný alarak araçlarýn içerisinde dilek ve þikayet için vatandaþlarýn aradýklarý ve kendisine ait olan numarayý aramalarýný istedi. Bende mahalleliye bunu bildirdim" ifadelerini kullandý. þeklinde konuþtu. Memura verilen zamma tepki gösteren KESK ve Kamu-Sen üyesi kamu çalýþanlarý, yanlarýnda getirdikleri bordrolarýný yakarak eylemlerini sonlandýrdý. (ÝHA) FACÝANIN EÞÝÐÝNDEN DÖNÜLDÜ Söke'de meydana gelen kazada kereste yüklü TIR yoldan çýktý, karþý þeride geçti. Facianýn eþiðinden dönülen kazada, keresteler yola saçýldý. Kaza, öðle saatlerinde Söke-Aydýn karayolu üzerinde Argavlý Mahallesi yakýnlarýnda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ýstanbul'dan Bodrum'a kereste nakliyesi yaptýðý öðrenilen 09 LZ 582 plakalý Hüseyin Þen (44) yönetimindeki TIR, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi nedeniyle karþý þeride girdi. Ön tarafý yol kenarýndaki tren yolu raylarýna kadar gelen TIR'ýn dorsesi yolda kaldý. Yol kenarýndaki þarampolde asýlý kalan TIR'da yüklü olan keresteler yola saçýldý. Bir süre trafiðe kapalý kalan karayolu, ekiplerce temizlendi. Kazayý sürücü Hüseyin Þen hafif yaralarla atlattý. TIR'ýn karþý yönden gelen herhangi bir baþka araca çarpmamasý ve yola saçýlan kerestelerin baþka araçlara zarar vermemesi teselli oldu. Kaza ile ilgili soruþturma baþlatýldý. (ÝHA)

5 5 TORBALI TÝCARET ODASI'NDAN AYDIN TÝCARET BORSASI'NA ZÝYARET GÜNLÜK OLUÞAN FÝYATLAR Torbalý Ticaret Odasý Meclis üyeleri, Aydýn Ticaret Borsasý'ný ziyaret etti. Torbalý Ticaret Odasý heyetini Aydýn Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný A. Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Baþkaný Adnan Bosnalý, Meclis Baþkan Yardýmcýlarý Kazým Günaydýn ve Cihan Can Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Fevzi Çondur, Yönetim Kurulu Üyelerinden Cengiz Ülgen, Meclis Üyelerinden Mustafa Akdam, Rýza Uyar, Ahmet Þenel ve Genel Sekreter Çimen Mutlu karþýladý. Torbalý Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Abdulvahap Olgun, yaptýðý açýklamada; Torbalý son yýllarda yakalamýþ olduðu ivme ile Türkiye'ye model olabilecek bir merkez haline geldi. Sanayi, Tarým, Hizmet Sektörü, Ýnþaat, Mobilya, Mermercilik, Tütün gibi sektörlerde öncü firmalarýmýzla 2014 yýlýnda 26 farklý sektörde 100 ülkeye ihracatýmýz gerçekleþmiþtir. Özellikle geçtiðimiz yýlda Torbalý pýrasa ihracatýnda 4. Sýrada yer aldý. Torbalý'dan 2014 yýlýnda 863 mil- yon dolar ihracat gerçekleþtirdik, 2015 yýlý hedefimiz bir milyar dolar ihracatý gerçekleþtirmektir. Geçmiþ tarihimizde Aydýnoðullarý beyliðine baðlý bir nahiye iken günümüzde Türkiye'de konuþulan, örnek alýnan yaptýðý üretimle ekonomisiyle, ticaretiyle ihracatýyla isminden söz ettiren bir ilçe haline geldik. Büyümek çeþitli sýkýntýlarý da beraberinde getirmektedir. Torbalý Ticaret Odasý olarak lokomatif olmak istiyoruz. Sorunlarýn çözümü noktasýnda, ilçenin tanýtýmý noktasýnda geliþime, üretime istihdama,ticarete katký koyabilmek adýna çok güzel çalýþmalar yapýyoruz, bu çalýþmalarýmýzýn bir parçasý olarak Aydýn Ticaret Borsamýza ziyarette bulunduk. Buradan Sanayi Odamýza, Ticaret Odamýza ve Organize Sanayi Bölgemize gideceðiz. Aydýnda model almamýz gereken güzel çalýþmalar var. Aydýn komþu ilimiz ve Türkiye'de önemli bir geçmiþi olan tarihi olan efeleriyle anýlan ilimizdir. 35 kiþilik heyetimizle Borsamýzýn misafiri olduk heyetimiz adýna bizleri aðýrladýðýnýz için çok teþekkür ediyorum dedi. Aydýn Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu Baþkaný Adnan Bosnalý da, ziyaretleri için Torbalý heyetine teþekkür ederek, Borsamýz 1956 yýlýndan bu yana üyelerinin çýkarlarý doðrultusunda çalýþmalarýna yön vermiþtir. Borsamýz tarafýndan 2002 yýlýnda kurularak, Türkiye genelinde Borsalar içerisinde ilk akredite olan Laboratuarlar arasýnda olan Aydýn Ticaret Borsasý Özel Gýda Laboratuarlarýmýz, GDO ve Toprak analizi haricinde her analiz yapýlmaktadýr. Verimli topraklarýmýzda Çam Fýstýðý (künar), Kestane, Ýncir, Zeytin, Zertinyaðý Pamuk baþta olmak üzere birçok ürün yetiþmektedir. Verimli topraklarda yer almamýza raðmen son dönemlerde bir gerilememiz söz konusudur. Tarým, Sanayi ve Turizm alanýnda birçok deðerimiz olmasýna raðmen havaalanýmýzýn olmamasý nedeniyle deðerlerimizi tanýtamamaktayýz. Havaalanýmýzýn açýlmasý için 2010 yýlýndan bu yana Aydýn olarak hep birlikte, sayýn vekillerimizin de destekleriyle çaba gösteriyoruz. Önümüzdeki hafta sayýn milletvekillerimizle birlikte Aydýn Sanayi Odamýz ve Ticaret Odamýzýn da katýlýmýyla DHMÝ Genel Müdürlüðümüze ziyaretimiz olacak, havaalaný koþunda ýsrarcýyýz çünkü havaalanýmýz açýldýðýnda Aydýn'ýn hýzlý bir þekilde yükselmeye baþlayacaðýnýn inancýndayýz. Sanayi alanýnda göstermiþ olduðu ilerleme ile Torbalýyý tebrik etmek gerekiyor. Birçok alanda faaliyet gösteren firmalarýmýzla ortak ticaret yapabilir, birlik ve beraberlik içerisinde çalýþmalarýmýzý sürdürebiliriz. Borsa olarak her konuda desteðe hazýrýz, ziyaretiniz için Borsamýz adýna teþekkürlerimi sunuyorum diye konuþtu. Ziyaret sonrasýnda Torbalý Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Abdulvahap Olgun ve Meclis Baþkaný Aksoy adýna, Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Adnan Öztaþ'a plaket takdimi yapýldý.(ýha) TARSÝM KAPSAMINA ALINMALI Son yýllarýn en sert kýþýnýn yaþandýðý Aydýn'da zeytin ve zeytinyaðý fiyatlarý ile yüzü gülen zeytinci, yaþanan don olayý ile üzüldü. Özellikle dað köylerinde henüz hasta edilmeyen yüzlerce ton ürüne soðuk vurduðunu belirten Köþk Ziraat Odasý Baþkaný Veli Tuna, Kar yaðýþý ve ardýndan gerçekleþen don olayý ile tonlarca zeytine soðuk vurdu. Tek tesellimiz don vursa da zeytinin yaðlýk olarak kullanýlabilmesi. Bu saten sonra zeytinin salamura olarak deðerlendirilmesi zor dedi. TARSÝM KAPSAMINA ALINMALI Aydýn ve Köþk ilçesinin zeytin v yað üretiminde önemli bir yere sahip olduðunu, gerek il gerekse ülke ekonomisi bakýmýndan zeytin üretiminin çok önemli olduðunu vurgulayan Köþk Ziraat Odasý Baþkaný Veli Tuna, ürünlerin don olayýna karþý da TARSÝM kapsamýna alýnmasýný istedi. TARSÝM'in don olaylarýný kapsamadýðý için bu gibi durumlarda üreticilerin ciddi sýkýntý yaþadýðýný kaydeden Köþk Ziraat Odasý Baþkaný Tuna, bu yönde siyasilerden çalýþma beklediklerini söyledi. Bu arada kar yaðýþýnýn yoðun ve soðuklarýn etkili olduðu bölgelerde hasat edilmemiþ zeytinlere don vurduðunu aðaçlarýn da karýn aðýrlýðýný kaldýramayarak kýrýldýðý belirtildi. (ÝHA) Aydýn Ticaret Borsasý'nda natürel ham zeytinyaðýnýn kilogramý 6,04-9,50 TL aralýðýnda iþlem gördü. Aydýn Ticaret Borsasý'nda günlük iþlem gören ürünler ve fiyatlar þu þekilde oluþtu: Naturel Ham Zeytinyaðý, Hazýr Tacir Satýþý olarak en az 6,04 TL en çok 9,50 TL; Kuru Ýncir, Hazýr Tacir Satýþý olarak en az5,70 TL en çok 8,50 TL; Siyah Salamura Zeytin, Hazýr Tacir Satýþý olarak en az 4,15 TL en çok 6,33 TL ve Sýra Mýsýr, Hazýr Tacir Satýþý olarak en az 0,73 TL en çok 0,73 TL. Tam 22 yýldýr Birlikteyiz Teþekkürler AYDIN Aç radyonu Bak keyfine 16 Ocak 2015 YIL:13 SAYI: 3737 FLAÞ GAZETECÝLÝK MATBAACILIK YAYINCILIK VE REKLAMCILIK ÝMTÝYAZ SAHÝBÝ...SÜLEYMAN KASIM ÞENER YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ...SEMRA ÞENER EDÝTÖR...GÜLCAN BÝLÝR ÝNTERNET SAYFASI SAYFA EDÝTÖRÜ...SEMRA ÞENER YAYIN TÜRÜ... YEREL SÜRELÝ YAYIN BASKI...FLAÞ OFSET MATBAACILIK TESÝSLERÝ RAMAZANPAÞA MAH.BEDESTEN ÝÞ MERKEZÝ ALT ZEMÝN KAT NO:128 AYDIN ÝNTERNET ADRESÝ...www.gazeteflas.com

6 Sayfa 6 Aydýn Hayvan Dostlarý Derneði'nden yolsuzluk iddiasý Aydýn Hayvan Dostlarý Derneði, hayvanlar için izinsiz düzenlediði gece ve kermeslerle usulsüz para topladýklarý iddiasýyla Aydýn Hayvanlarý Koruma Derneði'ni hakkýnda þikayette bulundu. Aydýn'da sokak ve barýnak hayvanlarý için mücadele eden derneklerden Aydýn Hayvan Dostlarý Derneði ile Aydýn Hayvanlarý Koruma Derneði arasýnda yolsuzluk tartýþmasý yaþanýyor. Hayvanlarý Koruma Derneði'nin hayvanlarýn yararýna düzenlediði gece ve kermeslerden elde ettiði gelirin usulsüz olduðunu iddia eden Hayvan Dostlarý Derneði, konunun araþtýrýlmasý hususunda Aydýn Ýl Dernekler Müdürlüðü, Valilik ve Ýçiþleri Bakanlýðý Dernekler Daire Baþkanlýðý'na baþvuruda bulundu. Derneðin topladýðý paralarýnýn izinsiz olarak toplandýðýný iddia eden Hayvan Dostlarý Derneði Baþkaný Fýrat Sert, Ýl Dernekler Denetim raporuna baktýðýmýzda Aydýn Hayvanlarý Koruma Derneði kurulduðu günden bu yana bir kez kermes yaptýðýný tespit ettik. Ancak dernek üyeleri, sosyal medyada yaptýklarý paylaþýmda 4 kez hayvanlara yardým adý altýnda kermes ile gece düzenlediklerini söylemiþler. Ýl Dernek Müdürlüðü'nün bilgisi olmadan izinsiz düzenlen kermes ve geceden elde edilen gelir nerede kul- lanýldý? Toplanan paralar neden kayýtlara geçirilmedi? Bu dernek, sokak hayvanlarý için izinsiz para toplayarak insanlarý kandýrdý. Bu toplanan paralarýn araþtýrýlmasý için gerekli kurumlara baþvurarak þikayet ettik. Sokak ve barýnak hayvanlarýnýn hakkýný yiyen bu derneðin çalýþmalarýnýn incelenmesi tüm savcýlarý göreve davet ediyorum dedi. HAYVANLARIN KULLANILMASINA ÝZÝN VERMEYECEÐÝZ Ýçiþleri Bakanlýðý, durumun karýþýklýðýný anladýðý için Aydýn Ýl Dernekler Müdürlüðü'nden yazý istemek yerine konuyu Valiliðe aktardý. Aydýn Valisi Erol Ayyýldýz'a konuyla ilgili yazý göndermiþtim. Aydýn Vali Yardýmcýlarý tarafýndan da geçtiðimiz günlerde maðdur adý altýnda ifademiz alýndý ve tüm belge ve kanýtlar, Vali Yardýmcýlarýna aktarýldý. Konunun bir an önce açýklýða kavuþup, gerekenin yapýlmasý için bekliyoruz. Aðzý dili olmayan, Allah'ýn onlar benim sessiz kullarýmdýr dediði hayvanlarý kullanmalarýna göz yummayacaðýz. Gerek Valiliðe gerek Ýçiþleri Bakanlýðý'na yaptýðým açýklama ve þikayetlerim iddia deðil, deþifredir. Baþvurularým ispat ve belge- lere dayalýdýr diye konuþtu. BAÞKAN ÖZAKCAN, ÇALIÞMALARI YERÝNDE ÝNCELEDÝ Efeler Belediye Baþkaný Mesut Özakcan; Mimar Sinan Mahallesi, Zeybek Mahallesi, Tepecik mahallelerindeki bazý sokaklarda Fen Ýþleri Müdürlüðünce baþlatýlan yol yapýmý ve taþ döþeme çalýþmalarýný yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldý. Efeler Belediyesi Fen Ýþleri Müdürlüðüne baðlý ekipler açýlacak yeni yollar, taþ döþeme ve altyapý çalýþmalarý için birkaç koldan çalýþmalarýný sürdürürken, çalýþmalarý yerinde inceleyen T.C. Efeler Belediye Baþkaný M. Mesut Özakcan, Baþkan Yardýmcýsý ve Fen Ýþleri Müdürü Cengiz Sune'den bilgi aldý. Mimar Sinan Mahallesi 2373., 2375., Sokaklarda tamamlanan açýlan yollarýn parke taþý döþeme çalýþmasýný, Zeybek Mahallesinde yeni yol döþeme çalýþmasýný, Tepecik Mahallesi Numune Evlerinin doðusunu ve Mimar Sinan Mahallesinde açýlacak olan yollarý yerinde inceleyen Baþkan Özakcan, Belediyemizin Fen Ýþleri Müdürlüðünce bir kaç koldan parke taþý yol çalýþma iþlemleri devam ediyor. Mimar Sinan Mahallesi 2373., 2375., Sokaklarda açýlan yollarýn parke taþý döþemesi alt yapýsý tamamlandý. Ekiplerimiz Tepecik Mahallesi Numune Evlerinin doðusunda da çalýþmalar aralýksýz sürdürüyor. Vatandaþlarýmýz þunu bilsinler ki onlarýn taleplerini en üst düzeyde deðerlendirecekleri bir birim vardýr, bir belediye vardýr. Bu anlamda da onlardan gelecek her türlü haklý talepleri hýzlý bir þekilde yerine getir- meye devam edeceðiz'' þeklinde konuþtu. Ýncelemeler esnasýnda mahalle ve sokak sakinleri ile de görüþen Baþkan Özakcan'a mahalle ve sokak sakinleri çalýþmalardan dolayý teþekkür etti. Daha sonra yol yapým çalýþmasýnýn bir an önce bitmesi dileðinde bulunan Belediye Baþkaný Mesut Özakcan inceleme mevkiinden ayrýldý.(ýha)

7 Sayfa 7 NAZÝLLÝ TÝCARET ODASI'NDAN ÝHRACATI ARTIRMA PROJESÝ Nazilli Ticaret Odasý ve Güney ASKÝ Nazilli Ordu Ege Kalkýnma Ajansý (GEKA) arasýnda imzalanan projeyle bölgede ihracata yönelik detaylý bir Caddesi'ndeki altyapý araþtýrma yapacak. Geçtiðimiz Eylül ayýnda gerçekleþtirdiði GEKA ziyaretinde, ge- sorunlarýný çözmek leceðe yönelik büyük iþbirliði yapacaklarýný belirten Nazilli Tica- için çalýþma baþlattý ret Odasý ile GEKA görüþmesi ilk meyvelerini vermeye baþladý. Nazilli Ticaret Odasý ile GEKA arasýnda imzalanan bir protokol ile gerçekleþtirilecek olan envanter çalýþmasýnda Nazilli Ticaret Odasý'nýn sorumluluk sahasýndaki ilçelerde (Nazilli, Yenipazar, Aydýn Büyükþehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Ýdaresi (ASKÝ) Genel Müdürlüðü, ilimizin altyapý konusunda birikmiþ en çok soruna sahip ilçelerinden Nazilli'nin sýkýntýlarýný bitirmek için önemli bir proje çerçevesinde çalýþmalarýna baþladý. ASKÝ ekipleri, Nazilli'de su ve Kuyucak, Karacasu, Buharkent, Sultanhisar ve Bozdoðan) tarýma ve imalat sanayiine yönelik ürünlerin ihracat potansiyeli tespit edilerek firmalarýn neden ihracat yapamadýklarý detaylýca araþtýrýlacak. Yapýlacak araþtýrma sonucunda elde edilecek sonuçlar deðerlendirilerek firmalarýn eksikkýnda liklerine yönelik eðitim ve bilgicaret açýklama yapan Nazilli Ti- iþbirliði ile bölgedeki ihracata yö- yaymak için yola çýkacaðýz. Bu kanalizasyon ile ilgili en çokarýza lendirme toplantýlarý düzenlene- Odasý Baþkaný Nuri Arslan nelik sorunlarý tespit etmek için sayede iþletmelerimizin ve kamu þikayetinin geldiði Ordu cek. Ajans desteði saðlayamayan Nazilli Ticaret Odasý olarak çalýþmalara baþladýk. Baþlattýðý- kurum ve kuruluþlarýmýzýn hibe Caddesi'ne ilk kazmayý vurdu. firmalar için sektörel kataloglar geçtiðimiz günlerde ziyaretinde mýz çalýþma, sürdürülebilir ve de- desteklerinden daha çok fayda- Þehit Bülent Taþkýran Bulvarý ve videolar hazýrlanarak her sekkýnma bulunduðumuz Güney Ege Kal- vamlýlýðý olan bir çalýþmadýr. lanmasýný arzu ediyoruz. Bu ko- ile Ordu Caddesi'nin kesiþtiði törün bölgesel tanýtýmýnýn yapýlgeleceðe Ajansý Genel Sekreteri ile Yani tespit ettiðimiz sorunlarýn nuda bizlerden desteklerini esir- noktadan çalýþmalarýna baþlayan masýna olanak sunulacak. yönelik faaliyet planlarý çözümüne yönelik yine kurum- gemeyen Güney Ege Kalkýnma ASKÝ ekipleri çalýþmanýn HÝBE DESTEKLERÝNDEN tertiplemiþtik. Bu faaliyet planlarý larýmýzla iþbirliði halinde eylem Ajansý çalýþanlarýna ve Genel Sekmasýna FAYDALANMALARI kapsamýnda Aydýn Bilim Tek- planlarý hazýrlayacaðýz. Bunun reter Sn. Süleyman Alata'ya, Ay- SAÐLANACAK noloji ve Sanayi Ýl Müdürlüðü ile dýþýnda gelecek günlerde GEKA dýn Bilim Teknoloji ve Sanayi Ýl Hazýrlanacak bir internet sitesi ile ortaklaþa bir proje hazýrladýk. ile kurumlarýmýza bir proje ha- Müdürü Sn. Mustafa Görgülü'ye Nazilli Ticaret Odasý üyelerinin Hazýrladýðýmýz projemiz GEKA zýrlama eðitimi vermek istiyoruz. yönetim kurulumuz ve meclisiiletiþim bilgileri ayrý ayrý katego- tarafýndan desteklenmeye uygun Bölgemizde özel ve kamu kesi- miz adýna sonsuz teþekkürlerimi rilerde yayýnlanacak. Konu hak- bulundu. Bu sayede güçlü bir mine proje hazýrlama kültürünü sunarým ifadelerine yer verdi. en kýsa zamanda tamamlanmasý için caddenin Hürriyet Caddesi ile buluþtuðu Nazilli Belediyesi önündeki noktadan da çalýþmalarýna 16 Ocak sabahý baþlayacak. ASKÝ Genel Müdür Vekili Cemalettin Küçükerol, Nazilli'de Ordu Caddesi'nde incelemelerde bulundu. Küçükerol, Aydýn Büyükþehir Baþkanýmýz Özlem Çerçioðlu, Nazilli'nin saðlýklý içmesuyu kullanmasý için çalýþmalara baþlanmasý talimatý verdi. Ordu Caddesi altyapý konusunda sorunlu bir bölge ve ASKÝ olarak sýk sýk arýza þikayeti alýyorduk. Bu nedenle çalýþmalarýmýz öncelikle burada yoðunlaþacak. Saðlýklý kullanýma uygun olmayan asbestli içmesuyu hattý yenilenecek. Çalýþmamýz bu bölgede hem içmesuyuhem de kanalizasyon hattýný kapsýyor dedi. GF/NÝHAT ÇELÝK ÝMZA KAMPANYASI SONA ERDÝ Aydýn Ülkü Ocaklarý tarafýndan Tayland'da tutulan Uygun Türklerinin Türkiye'ye getirilmesi için baþlatýlan imza kampanyasý sona erdi. Aydýn Ülkü Ocaklarý Ýl Baþkaný Mustafa Karaca, yaptýðý açýklamada; Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý olarak 5 Aralýk 2014 tarihinde yapmýþ olduðumuz basýn açýklamasýyla, Çin'in zulmünden kaçarak ülkemize gelmek isteyen ve Tayland'da maðdur durumda bulunan soydaþlarýmýz için baþlatmýþ olduðumuz imza kampanyasý bugün itibariyle sonlandýrýlmýþtýr. Öncelikle kampanyaya katýlýmlarýyla bizleri onurlandýran, gücümüze güç katan yegâne ümit kaynaðýmýz büyük Türk Milleti'nin birbirinden kýymetli aziz ev- gözyaþlarý dinmeyen ve zýn eseridir dedi. Ülkü Ocaklarý Kýrým'dan altýnda haykýran cennet latlarýna teþekkürlerimi 21. yüzyýlda göz göre göre Müslüman Uygur Türkle- Türkmeneli'ne, Kýbrýs'tan mekan Baþbuðumuz Alsunuyorum. Sevgili Pey- soykýrýma tabi tutulan rinin var olma savaþý ver- Kafkaslara, Balkanlar'dan parslan Türkeþ Bey, aziz gamberimizin övgüsüne soydaþlarýmýzýn asla yal- diðine iþaret eden Karaca, Doðu Türkistan'a kadar dava þehitlerimiz ve hafta nail olan kutlu bir ceddin nýz olmadýklarýný göster- Bugün, buradan Türk tüm Türk Dünyasý'nda ya- içinde Çin polisi tarafýntorunlarý, mazlum Doðu miþlerdir. Tayland'daki Milleti'nin susmayan ve þanan geliþmeleri yakýn- dan vurularak þehit edilen Türkistan'da ki Müslüman soydaþlarýmýzýn ülkemize susturulamayan, ilelebet dan takipçisi olmaya ve Uygur Türkleri olmak Uygur Türklerinin duru- getirilmesi için yapýlan susmayacak olan vicdaný soydaþlarýmýzýn haklý mü- üzere tüm þehitlerimizi muna sessiz kalmayarak imza kampanyamýz gene- olarak bu zulmün baþ ak- cadelelerini her platform- rahmet ve minnetle anýyodilsiz þeytanlara inat ka- linde 35 milyon Uygur törü Çin'e ve tepki göster- da dile getirmeye devam rum. And olsun yolumuzrarlýlýklarýný ortaya koy- Türk'ünün tamamýna olan mekten aciz kalanlara ses- edecektir. Baþta Türk dan dönmeyeceðiz ve zulmuþlardýr. Ata toprakla- desteðimizin ifadesi, Türk leniyorum. Doðu Türkis- Dünyasý'nýn büyük bir aile mün karþýsýna her daim rýnda çileleri bitmeyen, Dünyasý'na olan sevdamý- tan bizim sevdamýzdýr. olduðunu en zor þartlar dikileceðiz diye konuþtu.

8 Sayfa 8 ZEYTÝNCÝLÝK SEKTÖRÜNDE TEÞVÝK ÝTTÝFAKI SAÐLANDI Zeytincilik sektöründe uzun yýl- lar gözden geçirildi. alarak, GTHB tarafýndan üretici- ÇÖZÜMÜ ÝÇÝN BÝRLÝKTE kanlýðý desteði ile hazýrlatýlmakta lar sonra saðlanan güç birliði Ege Zeytin ve Zeytinyaðý Ýhracat- lere zeytinyaðýnda saðlanan des- HAREKET ÇOK ÖNEMLÝ olan kamu spotuna üretim bölgemeyvelerini vermeye baþladý. çýlarý Birliði Baþkaný Gürkan teklerin zaman içinde kademeli EBSO Yað Sanayi Meslek Komite- lerinde faaliyet gösteren STK'lar Zeytin ve Zeytinyaðý Tanýtým Ko- Renklidað, toplantýda üreticilere olarak azaltýlmasý yoluna gidil- si Baþkaný Mustafa Iþýl Özyurt ve ve iç piyasadaki satýþ paylarý mitesi öncülüðünde zeytinyaðýn- yönelik Gýda Tarým ve Hayvancý- mesi önerisini geliþtirdik. Buna Tariþ Zeytin ve Zeytinyaðý Birliði yüksek olan A sýnýfý firma ve kuda iç tüketimi arttýrmak için Ka- lýk Bakanlýðý (GTHB) tarafýndan göre, örneðin; yaðýný Kasým ayýn- Baþkaný Cahit Çetin sektördeki ruluþlardan destek talebinde bubirlik mu Spotu nda iþbirliði yapan saðlanan prim desteðinin kade- da satan üreticiye GTHB'nýn bezeytincilik ve beraberlik ortamýnýn lunduklarýný ve bugüne kadar sektörü, þimdi de zey- meli hale getirilmesi önerisini lirlediði primin yüzde 30 fazlasý, korunmasý, ortak konu ve sorun- olumlu geri dönüþler aldýklarýný tinyaðýnda üreticiye kademeli geliþtirdiklerini ve þimdiye kadar Aralýk ayýnda yüzde 20, Ocak'ta lara çözüm bulunmasý için birlik- ifade ederek toplantýda EBSO ve destek saðlanmasý için Ankara'da görüþtükleri STK'lardan olumlu satan üreticiye yüzde 10 fazlasý, te hareket edilmeye devam edil- Tariþ Zeytin ve Zeytinyaðý Birliði Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ba- görüþ ve destek aldýklarýný belirt- Þubat'ta satan üreticiye GTHB'nýn mesi taleplerini yineleyerek sek- Baþkaný Cahit Çetin'den destek kanlýðý ile görüþmeye birlikte git- ti. belirlediði primi, Mart ayýnda tördeki STK'lar arasýndaki karþý- talebinde bulundu ve her iki kulýklý me kararý aldý. Zeytinyaðýna kademeli destek ile yüzde 10 eksiðini, Nisan ayýnda ziyaretlerin devamýnda fay- rumdan destek sözü aldý. Ege Zeytin ve Zeytinyaðý Ýhracat- ilgili birlikte GTHB'na gitmek is- yüzde 20 eksiðini, Mayýs ayý ve da gördüklerini ifade ettiler. çýlarý Birliði Yönetim Kurulu Baþ- tediklerini anlatan Renklidað, sonrasýnda satan üreticiye ise SOÐUK VE YAÐIÞLI kaný Gürkan Renklidað, EZZÝB Üreticilerimiz, yaðhanelere sýk- yüzde 30 eksik destek saðlanma- ZZTK'YA KAMU SPOTUNDA HAVALAR PÝYASAYA ÜRÜN Baþkan Yardýmcýsý Davut Er ve týrdýklarý zeytinyaðlarýný evlerin- lý. Böylece, ürününü kaliteli iken EBSO VE TARÝÞ'TEN GELÝÞÝNÝ GECÝKTÝRDÝ Zeytin ve Zeytinyaðý Tanýtým de veya depolarýnda genellikle ve saðlýk özelliklerini yitirmeden DESTEK AÇIKLAMASI Son haftalarda özellikle Ege Böl- Komitesi Baþkaný Mehmet Kadri saðlýksýz ortam ve ambalajlarda erken satan üretici ödüllendiril- EBSO ve TARÝÞ Zeytin Birliði, gesinde hüküm süren soðuk ve Gündeþ ile birlikte EBSO Zeytin saklama ve ihtiyaç duydukça sat- miþ olacak, saðlýksýz ortamda ZZTK tarafýndan yürütülmekte yaðýþlý hava þartlarý nedeniyle ve Zeytinyaðý Meslek Komitesi'ni ma yoluna gidiyorlar. Her üre- bekleten üretici ise daha düþük olan ve iç piyasada zeytin ve zey- zeytin hasadýnda yaþanan uzama ziyaret ederek Komite toplantý- ticimiz maalesef çelik tank gibi miktarda destek alacaktýr þeklinsini tinyaðý tüketiminin özendirilme- ve gecikmeler nedeniyle üretici- sýna katýldý. EBSO Yað Sanayi saðlýklý depolama ambalajlarýna de konuþtu. amaçlayan kamu spotu mas- den piyasaya zeytinyaðý arzýnýn Meslek Komitesi Baþkaný Musta- sahip deðil. Saðlýksýz ambalaj ve EBSO ve TARÝÞ'in de benimselantýda raflarýna katký sözü verdi. Top- yavaþ gerçekleþtiðinin belirtildiði fa Iþýl Özyurt, EBSO Meclis Üyesi ortamlarda uzun süre saklanan diði destek mekanizmasýnýn have söz alan ZZTK Baþkaný toplantýda konuþan EZZÝB Yöne- TARÝÞ Baþkaný Cahit Çetin, yaðlarýn saðlýya faydalý özellikle- yata geçirilmesi için sektör temçe M. Kadri Gündeþ, ZZTK'nýn büt- tim Kurulu Baþkaný Gürkan EBSO Meclis Üyesi Nejat Özdu- ri ve ticari deðerleri zamanla aza- silcileri önümüzdeki günlerde yetersizliði ve iç piyasa tanýtý- Renklidað, havalarýn yumuþama- ran ve komite üyelerinin katýldýðý lýyor. Bundan hem üretici, hem GTHB'ný ziyaret etmeyi planlýazlýðý mýna ayýrabileceði kaynaklarýn sý ile birlikte üreticiden piyasaya toplantýda sektörün mevcut du- ticaret ve ihracat erbabý ve en yor. nedeniyle iç piyasada TV ürün geliþinin hýz kazanmasýný rumu ile iç ve dýþ piyasa geliþme- önemlisi de ülkemiz ekonomisi kanallarýnda yayýnlatýlmak üzere beklediklerini ifade etti. leri, iþbirliði yapýlabilecek konu- kayba uðruyor. Bunu dikkate SEKTÖREL SORUNLARIN Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ba- (ÝHA) BAÞKAN ALICIK, ÝÞ YERÝ AÇILIÞINA KATILDI Nazilli Belediye Baþkaný zaman destek verdiklerini saðlayacaklarý için de ayrý- Haluk Alýcýk, Turan Ma- ve yanlarýnda olduklarýný ca teþekkür ediyorum. Alhallesinde faaliyete baþla- ifade eden Belediye Baþ- lah bol kazançlar ve hayýrlý yan Gülen Mutfak adlý iþ- kaný Haluk Alýcýk, "Bu iki iþler versin" dedi. yerinin açýlýþ törenine ka- pýrýl pýrýl genç kardeþleri- DAVETLÝLERLE týldý. mize yeni iþ yerlerinin ha- SOHBET ETTÝ Kýbrýs caddesi üzerinde yýrlý olmasýný diliyorum. Gülen Mutfakla en leziz ev Gülen Emik ve Ahmet Açtýklarý bu iþ yeri sayesunacaklarýný yemeklerini müþterilerine Emik'in iþletmeciliðini ya- sinde bizim önemle üzeyeri belirten iþ pacak olduðu Gülen Mut- rinde durduðumuz Aþ ve sahibi Gülen ve Ahpacak fak adlý yemek evinin açý- iþ derdine de çare olacak, met Emik, çorba, yemek, lýþ törenine katýlan Nazilli iþ yerinde çalýþtýracaðý kiþiðiþik kahvaltý ve börek gibi de- Belediye Baþkaný Haluk lere meslek sahibi olmasýný tatlar ile her gün Alýcýk ve çok sayýda da- saðlayarak katkýda bulutarak farklý sulu yemekler çýkarvetli, okunan dualar eþli- nacaktýr. Kendilerini kutmetinde müþterilerinin hiz- ðinde iþletmenin açýlýþ kur- luyor ve teþekkür ediyopariþ olacaklarý gibi siðinde delesini keserek iþ yeri sa- rum. Ýkisi de üniversite usulü de çalýþacakladelesini hipleri Emik ailesine ha- mezunu olan kardeþleri- rýný belirttiler. yýrlý olsun dileklerinde bu- miz aldýklarý KOSGEB Açýlýþ sonrasý yemek salolundu. kredisi ile bu iþyerini açkaný nunu gezen Belediye Baþ- Nazilli'de istihdam saðla- mýþlar. Çalýþtýrdýklarý inyan Haluk Alýcýk ve da- bulunuldu. Vatandaþlar ile etmeyen Haluk Alýcýk, ye- piþirilmiþ ev yemeklerin- iþyeri sahiplerine her sanlar ile ekonomiye katký vetlilere lokma ikramýnda sohbet etmeyi de ihmal mek evinde açýlýþa özel den de tattý.(ýha)

9 Sayfa 9 KAYMAKAM YÖNDEN, ÇOBANLARIN SORUNLARINI DÝNLEDÝ Didim'e baðlý Akyeniköy ve Akköy mahallelerinde yaþayan çobanlar, hazine arazilerindeki talan edilmesinden dolayý yaþadýklarý sýkýntýlarý Didim Kaymakamý Ýskender Yönden'e iletti. Didim'e baðlý Akyeniköy ve Akköy mahallelerinde yaþayan çobanlar, hazine arazilerindeki talan edilmesinden dolayý yaþadýklarý sýkýntýlarýn kamuoyunda duyulmasýnýn ardýndan Aydýn Ýli Damýzlýk Koyun ve Keçi Yetiþtiricileri Birliði konuyla ilgili olarak Didim'deki üyelerine mesaj atarak 14 Ocak Çarþamba günü saat 11.00'de Didim Kaymakamlýðýnda toplantý yapýlacaðýný duyurdu. Mesajý gören birlik üyesi vatandaþlar, ziyaret saatinde kaymakamlýða geldi. Üyeler ziyaret için beklerken, birlik tarafýndan atýlan bir diðer mesajda toplantýnýn ertelendiði duyuruldu. Toplantýnýn ertelendiðini duyurmasýna raðmen sýkýntý yaþayan Didimli sürü sahiplerinden bazýlarý Didim Kaymakam Ýskender Yönden ile görüþmek istedi. Kaymakam Yönden, Didimli sürü sahiplerinin bu talebini geri çevirmedi. Kaymakam Yönden, hazine arazilerini usulsüz açanlarla ilgili yargý sürecinin baþladýðýný ve 2 kiþinin Cumhuriyet Savcýlýðýna gönderildiðini belirterek, Burada yanlýþ anlama var. Hazine arazilerini tecavüz edin diye bir þey yok: Hazine arazileri devle- tin, dün itibariyle 2 kiþi 6 ay hapis cezasý aldý. Bu dikilen zeytinlerde yerlerinden sökülerek baþka yerlere nakledilecek yada kiþi kendisi alýp götürecek. Bu konuda ciddi salgýn var. Þu ana kadar 350'ye yakýn kiþi tespit edildi. Ýnsanlar bir garip, hazine arazisi diye hücum ediyor. Ama öle yok süreç biraz yavaþ iþliyor ama 350 kiþiden 2'si ceza yedi. Bu konudaki yargý süreci devam ediyor dedi. KAYMAKAM, BÝRLÝK PERSONELÝNÝ ELEÞTÝRDÝ Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýlçe Müdürüyle telefonla görüþen Kaymakam Yönden, çobanlara mera alanlarý konusunda yardýmcý olunmasý ve yapýlmasý gereken DÝDÝM 75 GENÇLÝK'TEN KAYMAKAM YÖNDEN'E ZÝYARET iþlemlerle ilgili bilgi verilmesi için talimat verdi. Yaþanan karýþýklýk için Aydýn Ýli Damýzlýk Koyun ve Keçi Yetiþtiricileri Birliði personelini eleþtiren Yönden, Benim bu ziyaret ve toplantýdan haberim yok. Sizler randevu almadan bu kiþileri çaðýrmýþsýnýz. Sizler bu kiþileri mesaj atýp buraya getiriyorsunuz sonra da böyle bir þey yok deyip yeniden haber veriyorsunuz. Böyle olmaz, yazýk bu insanlara; sizlerin bu konuda daha dikkatli davranmanýz lazým. Bizler bu konuda yasal anlamda ne gerekiyorsa yapýlmasý noktasýnda adýmlarý atýyoruz diye konuþtu. (ÝHA) NAZÝLLÝ BELEDÝYESÝ OKUL ÇEVRESÝ VE BAHÇELERÝNÝ DÜZENLEDÝ Nazilli Mehmet Sofuoðlu Ýmam Hatip Ortaokulu Okul Aile Birliði Baþkaný Aslý Kýlýç ile Okul Müdürü Burhannettin Yalçýn, Nazilli Belediye Baþkaný Haluk Alýcýk'a teþekkür ziyaretinde bulundu. Okul Müdürü Burhannettin Yalçýn, Okul Aile Birliði Baþkaný Aslý Kýlýç ile Okul Aile Birliði Yönetimi, Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan inþaatý tamamlanarak eðitim ve öðretim yýlýna yetiþtirilen Mehmet Sofuoðlu Ýmam Hatip Ortaokulu'nun çevre düzenlemesi ve bahçe düzenleme çalýþmalarýný yapan Nazilli Belediyesi adýna Nazilli Belediye Baþkaný Haluk Alýcýk'a teþekkür ziyaretinde bulundu. Ziyaretten duyduðu Didim 75 Gençlik Oluþumu üyeleri, Didim Kaymakamý Ýskender Yönden'i makamýnda ziyaret edip hayýrlý olsun temennisinde bulunurken, yaptýklarý çalýþmalarla ilgili bilgiler verdi. Didim 75 Gençlik Oluþumu üyeleri, Didim Kaymakamý Ýskender Yönden'i makamýnda ziyaret etti. Ziyarete Didim 75 Gençlik Oluþumu Baþkaný Ýzzet Sirel ile Oluþum üyeleri Mehmet Vela, Aslan Balakan, Ramazan Boztürk, Mehmet Emin Öztürk, Þerif Erul ve Mehmet Emin Tural katýldý. Ziyarette 75 Gençlik adýna Oluþum üyesi Mehmet Emin Tural, Kaymakam Yönden'e çiçek verdi. Ziyarette Didim 75 Gençlik Oluþumu Baþkaný Ýzzet Sirel oluþumun bugün kadar yaptýðý çalýþmalarla ilgili hazýrladýðý dosya- yý Kaymakam Yönden'e sunarken, Oluþum olarak 1 yýldýr Didim'de etkinlikler düzenlediklerini söyledi. Oluþum üyeleri de Didim'e çevre, eðitim, spor ve engellilere baðýþ gibi birçok noktada çalýþmalar yaptýklarýný dile getirdiler ve Oluþumun 25 kiþinden oluþtuðunu söyledi. Didim Kaymakamý Ýskender Yönden ise, ziyaretten dolayý teþekkür ederken Didim 75 Gençlik oluþumunun çalýþmalarýný basýn takip ettiðini ve güzel çalýþmalar yaptýðýný gördüðünü belirtti. Kaymakam Yönden, 75 Gençliðin dernekleþmesinin oluþum açýsýndan güzel olacaðýný, dernekleþmeleri takdirde projeler noktasýndan destek alabileceðini ifade etti. (ÝHA) memnuniyeti dile getiren Haluk Alýcýk, Belediye Baþkanlýðý görevine geldiði 2009 yýlýndan bu yana Nazilli merkezde ve köylerinde pek çok okula imkânlar dâhilinde Nazilli Belediyesi olarak ihtiyaçlarýný giderip eksiklerini tamamlaya gayret gösterdiðini ifade ederek, Belediye olarak bu güne kadar tüm okullarýmýzda çalýþmalarýmýz oldu. Gerek okulun iç mekânýnda gerekse çevre düzenleme çalýþmalarýnda ve bazen de okullarýn malzeme eksiklerini giderdik. Bundan sonra da okullarýmýza imkanlar dahilinde yardýmlarýmýz ve desteklerimiz devam edecektir dedi (ÝHA)

10 Sayfa Hayata kisa bir mola Derleyen: Semra Þener Pankreasa Ýyi Gelen Besinler KÝTAPCI TATLI CEZA 5 sterlin Yalnýzca 5 sterlin karþýlýðýnda sözleþme onundu. Cassie köle ticaretinden nefret ediyor olsa da, Virginia'daki çiftliklerinde çalýþacak iþçilere ihtiyacý vardý ve o adamý ilk gördüðünde ateþler içinde kývranýrken onu o halde býrakýrsa ölüme terk edeceðini de biliyordu. Fakat adamýn yaralarý iyileþtikçe ve teninin bronzluðu güneþte daha da belirginleþtikçe Cassie, Cole Braden denen bu adamýn belgelerde yazýlý olandan çok daha tehlikeli olduðunu öðrenecekti çünkü tek bir bakýþýyla nefesini kesiyor ve dokunuþuyla tüm duyularýný esir alýyordu. Kaçýrýlan, dövülen ve bambaþka bir isim ile çaðýrýlan Alec Kenleigh ise Ýngiltere'de yaþamýþ soylu ve yakýþýklý bir beyefendiden Amerikan kolonilerinde çalýþtýrýlmak üzere alýnan sözleþmeli bir köleye dönüþmüþtü. Onu çiftlikteki herkes Cole Braden olarak biliyordu ve insanlarýn gözünde kadýnlarý baþtan çýkarýp hayatlarýný karartmakla suçlanan, sürgün edilmiþ bir adamdý. Ona sahip olan büyüleyici güzellikteki bir kadýna gönlünü kaptýrýnca, hem aþkýna hem de özgürlüðüne sahip olabilmek için gerçek kimliðini ispatlamasý gerekecekti. Ýþte o zaman her þeyi kendi lehine çevirebilirdi MÝNÝK ÖRDEKLER malzemeler: 10 Sindirimde son derece önemli bir role sahip olan pankreasýn saðlýklý bir þekilde iþlevini yerine getirmesi için, pankreasa iyi gelen yiyecekler ile bu organýn saðlýklý kalmasý bizim elimizde. Pankreasa Ýyi Gelen Besinler Sindirim sisteminde etkili bir organ olan pankreasýn saðlýðýna katkýda bulunmak için, düzenli ve saðlýklý beslenme alýþkanlýðý kazanmalýyýz. Ayný zamanda pankreasa iyi gelen gýdalar sayesinde de, pankreasýn karþýlaþacaðý sorunlara karþý direncini arttýrabiliriz. Peki, pankreas organýna iyi gelen besinler nelerdir? Yediðimiz besinler midede iþi bittikten sonra ince baðýrsaða boþaltýlýr ve pankreastan salgýlanan mideden gelen içeriði nötralize eden ve bu sayede ince baðýrsak duvarýna zarar verilmesini önleyen enzimler ile karýþtýrýlýr. Pankreas amilaz, lipaz, tripsin, kimotripsin ve nükleaz gibi çok önemli enzimler salgýlarken ayný zamanda kan þekerini azaltarak hücrelerin bu þekeri daha sonra kullanabilmesi için depolamasýna yardýmcý olur. 1 kg süt 2 bardak irmik 2 bardak þeker 2 paket vanilya 1 bardak Hindistan cevizi Çilek Çikolata parçacýklarý 1 bardak fýndýk Minik ördekler tarifi hazýrlanýþý: Ýrmik, süt, þeker ve vanilyayý karýþtýrýp ocakta piþirelim. Piþince, ceviz büyüklüðünde koparýp Hindistan cevizi, fýndýk karýþýmýna bulayalým. Çilekten gaga, çikolata parçacýklarý ile göz yapalým. Doðru ve doðal besinler tüketmek pankreas saðlýðýna katkýda bulunabilir ve onun iyileþmesine yardýmcý olabilir. Bu sayede pankreatit gibi pankreasýn aðrýlý bir iltihaplanmasý önlenebilir. etkili ve güçlü bir antioksidan olan resveratrol bulunur. Eðer pankreatit varsa kýrmýzý þarap kullanmaktan ve bunun yerine bir avuç kýrmýzý üzüm yiyin. 5- Kýrmýzý Reishi Mantarý Kýrmýzý reishi mantarý vücudun dengesinin yeniden saðlanmasý ve korunmasýnýn yaný sýra inflamasyonu azaltmaya yardýmcý olabilir. (Detaylý Bilgi Ýçin Týklayýnýz!! Kýrmýzý Reishi Mantarý ) 6- Ispanak Ispanak pankreasýn ihtiyacý olan B vitamini ve demir içermektedir. Ispanak salatasý yada az su ile haþlanmýþ sarýmsakla hazýrlanan ýspanak yemeði seçeneklerini tercih edebilirsiniz. Lahana, hardal ve pazý gibi diðer yeþil yapraklý sebzelerde, pankreas için yararlýdýr. 7- Tatlý Patates Tatlý patates ile birlikte havuç, mýsýr ve kabak gibi sarý ve turuncu sebze ve meyveler de pankreas için yararlýdýr ve pankreas kanserini önlemeye Pankreasa Ýyi Gelen Yiyecekler 1- Yaban mersini Yaban mersini ve kiraz gibi meyveler iyi bir antioksidan kaynaðýdýr. Antioksidanlar bilindiði üzere hücre hasarýný önlemeye yardýmcý olur. 2- Brokoli Brüksel lahanasý, lahana ve karnabahar gibi brokoli ve diðer turpgiller, kanseri önlemeye yardýmcý olabilen güçlü kimyasallar içerir. 3- Sarýmsak Sarýmsak ve soðan pankreas için yararlý olan çeþitli kimyasallar içermektedir. Gerek taze gerekse de piþirerek yararlarýndan istifade edebilirsiniz. 4- Kýrmýzý Üzüm Kýrmýzý üzümde bol miktarda Çocuk Dünyas ý Külkedisi masalý Bir zamanlar güzeller güzeli bir kýz varmýþ. Annesi ölünce babasý yeniden evlenmiþ. Üvey annesi de ilk evliliðinden olan iki kýzýyla birlikte gelip eve yerleþmiþ. Bu iki kýz, yeni kýz kardeþlerinden hiç hoþlanmamýþ. Odasýnda ne var ne yoksa tavan arasýna fýrlatýp atmýþlar. Ona bir kardeþ gibi davranmak þöyle dursun, bütün ev iþlerini üzerine yýkmýþlar. Ev iþleri bittikten sonra bile kýzýn onlarla oturmasýna izin verilmiyor- muþ. Akþamlarý, mutfakta, sönmekte olan ocaðýn önünde duruyormuþ tek baþýna, ellerini küllere doðru tutup ýsýnmaya çalýþarak. Bu yüzden üvey kýz kardeþleri ona Külkedisi adýný takmýþlar. Bir gün iki kýz kardeþe sarayda verilecek bir balo için davetiye gelmiþ. Ýkisi de heyecandan deliye dönmüþler. Herkes Prens'in evlenmek istediðini biliyormuþ. 'Bakarsýn ikimizden birini seçer, belli mi olur?' diye düþünmüþler. Ýki kýz kardeþ de kendilerini mümkün olduðunca güzelleþtirmek için hemen kollarý sývamýþlar. Fakat maalesef bu biraz zormuþ, çünkü Külkedisi'nin aksine bayaðý çirkinmiþ her ikisi de! Balo akþamý, üvey kardeþleri gittikten sonra Külkedisi mutfakta oturmuþ ve içn için aðlamaya baþlamýþ. Neyin var, neden aðlýyorsun Külkedisi? diye yardýmcý olabilir. 8- Domates Sebze Çorbasý Domates C vitamini ve antioksidanlar bakýmýndan iyi bir kaynaktýr. Bunu yaný sýra sebzeler de antioksidanlar ve yararlý besinler içermektedir. 9- Aktif Kültürlerde Yoðurt Doðal ev yoðurdu iyi bir probiyotik kaynaðýdýr ve yararlý bakteriler içerir. Bu bakteriler baðýþýklýk sistemini güçlendirir ve sindirim sistemi fonksiyonlarýný iyileþtirir. Mümkünse þeker eklenmeyen yoðurtlarý ve doðal olanlarýný tercih edin. 10- Tofu Tofu düþük yaðlý mükemmel bir protein kaynaðýdýr. Soya fasülyesinin ezilmesi ile oluþan pürenin haþlanmasý ile elde edilir. Daha sonra bu haþlanan kývamdan posa ve su uzaklaþtýrýlarak kalan kýsým tofu olarak isimlendirilir. Ýçeriðindeki protein sayesinde mükemmel bir þifa kaynaðýdýr fakat bunun aksine yað ise pankreas sorunlarýný artýran bir yanlýþlýktýr. sormuþ bir kadýn sesi. Ben de baloya gitmek istiyordum, demiþ hýçkýrarak Külkedisi. Gideceksin öyleyse, demiþ ses. Külkedisi duyduðu sese doðru dönüp bakmýþ, þaþkýnlýktan donakalmýþ. Güzel bir kadýn duruyormuþ yaný baþýnda. Ben senin peri annenim, demiþ kadýn. Þimdi kaybedecek zamanýmýz yok! Bana bir balkabaðý getir hemen! Külkedisi bir balkabaðý getirmiþ. Peri annesi sihirli deðneðiyle dokununca, balkabaðý birdenbire altýndan bir DEVAM fayton oluvermiþ. EDECEK

11 Sayfa 11 MECLÝS'TE MÝKROFON KRÝZÝ Esnaf destek paketinden umutlu Aydýn Büyükþehir Meclis Toplantýsý'nda meclis üyelerinin konuþmasý için konulan mikrofonlarýn çalýþmamasý kriz yarattý. Mikrofonlarýn muhalefet meclis üyelerinin sesini kýsmak amacýyla çalýþmadýðýný belirten MHP'li Germencik Belediye Baþkaný Ümmet Akýn, Mikrofonlarý çalýþmayan Büyükþehir Belediyesi, vatandaþa nasýl hizmet götüre- cek diyerek adeta isyan etti. Aydýn Büyükþehir Meclisi'nin Ocak ayý ikinci toplantýsý Özlem Çerçioðlu baþkanlýðýnda yapýldý. Gündemde yer alan 52 maddenin meclis üyelerinin tarafýndan oy çokluðu ile kabul edildiði toplantýda mikrofonlarýn çalýþmamasý tansiyonu yükseltti. Toplantýda mikrofonlarýn çalýþmamasýna isyan eden MHP'li meclis üyeleri, Baþkan Çerçioðlu'na sert tepki gösterdi. MHP'li Germencik Belediye Baþkaný Ümmet Akýn, Muhalefet meclis üyelerinin sesini kýsmak amacýyla mikrofonlar çalýþmýyor. Meclis toplantýsýnda mikrofonlarýn çalýþmamasý hayret edici bir durum. Mikrofonlarý çalýþmayan Büyükþehir Belediyesi, vatandaþa nasýl hizmet götü- recek diyerek tepkisini dile getirdi. MHP'li Akýn'ýn sözleri üzerine Baþkan Çerçioðlu, Buraya þov yapmak için geliyorsunuz. Çok da lazým deðilsiniz dedi. Baþkan Çerçioðlu ile MHP'li Akýn arasýnda yaþanan sözlü tartýþma, diðer meclis üyelerinin araya girmesiyle son buldu. NAZÝLLÝ'DE EMEKLÝLER MUAYENE PARASI ALINMAMASI ÝÇÝN ÝMZA TOPLADI Nazilli'de emekliler, hastanelere randevu almak için 182'nin aranmasý sýrasýnda ve hastanelere gidildiðinde alýnan muayene paralarýnýn alýnmamasý için bin imza topladý. Ýmzalarý, Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu'na göndermek üzere Nazilli Saðlýk Müdürlüðü'ne teslim eden Tüm Emekliler Sendikasý (Emekli-Sen) üyesi vatandaþlar, saðlýkta yaþanan kesintilerin sonlandýrýlmasýný istedi. Emekli-Sen Baþkaný Hüseyin Taþ, saðlýðýn temel bir hak olduðuna iþaret ederek, Bu mücadelemiz çerçevesinde, parasýz, eþit, nitelikli ve ulaþýlabilir, saðlýk hakkýnýn saðlanmasý ve cepten ödemelere son verilmesi için yaptýðýmýz imza kampanyasýnda topladýðýmýz imzalarý, Bakana iletilmek üzere, bu gün saðlýk müdürlüðüne teslim ediyoruz. Buradan sayýn bakana, dolayýsýyla hükümete sesleniyoruz. Saðlýkta özelleþtirme ölüm demektir. Sosyal devleti yok eden tüm düzenlemeler öncelikle yaþlý insanlar olan emeklileri vurmaktadýr. Bilmelisiniz ki, sermayeye rant saðlama amaçlý olan bu politikanýza karþý hayatýn her alanýnda mücadelemiz kesintisiz sürecek ve yaklaþmakta olan milletvekili genel seçimleri sürecinde, emekliler aleyhine olan bu ve benzeri politikalarýnýzý teþhir etmeye devam edeceðiz. Sosyal devlet, sosyal adalet, saðlýk haktýr satýlamaz ifadelerini kullandý. Hüseyin Taþ, açýklamanýn ardýndan 330 üyesi bulunan EmekliSen tarafýndan toplanan 1000'e yakýn imzayý Ýlçe Saðlýk Müdürü Dr. Fikri Özçetin'e teslim etti. SÖKE HAMAMINA KAVUÞTU Aydýn'ýn Söke ilçesinde bulunan tarihi Çarþý Hamamý, restore edilerek yeniden hizmete girdi. Çarþý Hamamý geçtiðimiz yýl kapanmýþ, kýsa bir süre önce ye- ni iþletmecisi Hikmet Yýldýrým tarafýndan yenileme çalýþmalarýna baþlanmýþtý. Aslýna uygun olarak yenilenen ve dekore edilen Söke Çarþý Hamamý'nda yeni sauna ve terleme yeri, göbek- taþý, banyo bölümleri, soyunmagiyinme kabinlerini yenilendi. Haftanýn belli günlerinde bayanlara yönelik de hizmet verecek çarþý hamamý düzenlenen törenle açýldý. Gerçekleþen açýlýþ törenine Söke Belediye Baþkaný Süleyman Toyran, Söke Berberler ve Kuaförler Odasý Baþkaný Samed Can, Söke Lokantacýlar Tatlýcýlar ve Pastacýlar Odasý Baþkaný Mehmet Gül ile davetliler katýldý. Kapalý olduðu dönemde deðerinin anlaþýldýðýna dikkat çeken Söke Belediye Baþkaný Süleyman Toyran çarþý hamamýnýn iþletmecilerine ve Söke'ye hayýrlý olmasýný diledi.(ýha) Baþbakan Ahmet Davutoðlu'nun açýkladýðý 4 maddelik esnafa destek paketi esnafý mutlu etti. Aydýn Esnaf Odalarý Birliði Baþkaný SelahittinÇetindoðan, pakette yer alan teþviklerin esnafa can katacaðýný söyledi. Esnafa destek paketinin uzun yýllardýr beklendiðini ancak bugüne kadar hayata geçirilmediðini dile getiren Çetindoðan, Esnaf ekonominin can damarýdýr. Baþbakanýmýz tarafýndan esnafý ayaða kaldýracak çok güzel bir paket açýklandý. Özellikle unutulmaya yüz tutmuþ mesleklerin desteklenmesi çok önemli. Ýlk kez dükkan açacak esnafa teþvik verilmesi bizim yýllardýr dile getirdiðimiz bir konuydu. Alýþveriþ merkezlerindeki düzenlemeyi de çok olumlu buluyoruz. Esnafýmýza kredi kefalet desteði almayý bekleyen çok esnafýmýz vardý. Bu anlamda da esnaf nefes alacak. Baþlangýç olarak açýklanan paket esnafýmýzýn yüzünü güldürdü. Devamý mutlaka gelmeli dedi. Keþke ben de þimdi bir dükkan açsaydým diye Çetindoðan, esnafa verilen destekle ülke ekonomisinde canlanma beklediðini ifade etti. PAKETTE NELER VAR? 1. Kaybolmaya yüz tutmuþ mesleklerde sübvansiyon yetmez dedik, bu mesleklerde çalýþana faizsiz kredi vereceðiz. Bunlar emanetse, kültürel mirassa faiz düþünülebilir mi? 2. Biz, ustalýk mertebesine gelmiþ kardeþlerimize özel bir imkân tanýyalým dedik. 3 yýl ustalýk belgesi olup yeni iþyeri açmýþ olan kardeþlerimize faizsiz kredi vereceðiz. Yola çýkana yolun 'Hayýrlý olsun' demek gerek. 3. Bu sene 600 milyona çýkardýðýmýz Halk Bankasý kredilerinin faizlerini karþýlama miktarýný, 'Yüz milyon artýralým' denildi, ben bununla da yetinmedim, 150 milyon artýrýyoruz. Önümüzdeki yýl 4 milyara yakýn kredi kullanýlabilecek. Toplamda kredi miktarý 17 milyara ulaþacak. 4. AVM kriterlerini deðiþtirdik. Esnaf ve sanatkârlara yüzde 5 yer ayrýlmasý zorunluluðu getirdik. Buralarda rayiç bedelin dörtte biri kira alýnacak.

12 Sayfa 12 Günlük Siyasi Baðýmsýz Gazete fiyatý: 50 Krþ. PARMAKSIZLAR'DAN FÝLENÝN MÝNÝK SULTANLARINA DESTEK Efe'de orta sahaya takviye Murat Uluç Forvet transferi konusunda Murat Uluç'u kadroya dahil edemeyen Aydýnspor 1923, Þanlýurfaspor'dan orta saha oyuncusu Onur Kolay ile sezon sonuna kadar anlaþma saðladý. Spor Toto 2.Lig Beyaz Grup'ta ikinci yarý zirveyi hedefleyen Aydýnspor 1923'te yeni yönetim transfer çalýþmalarýný yoðun bir þe- Onur Kolay kilde sürdürüyor. Devre arasý transfer sezonunda þuana kadar 3 oyuncu ile anlaþma saðlayan Efeler, Hatayspor'da forma giyen eski golcü oyuncusu Murat Uluç kadroya dahil edemedi. Oyuncu ile her konuda anlaþan siyah-beyazlý kurmaylar, kulübü Hatayspor'un Murat Uluç'u býrakmamasý üzerine transferden vazgeçti. ORTA SAHAYA TAKVÝYE Forvet transferi öncelik veren Efeler, Ozan Sol ve Umut Kekilli'nin ardýndan orta sahaya bir takviye daha yaptý. Efeler, Teknik Direktör Akif Baþaran'ýn ýsrarla istediði Þanlýurfaspor'da forma giyen 23 yaþýndaki Onur Kolay'ý sezon sonuna kadar kiraladý. Siyah-beyazlý kurmaylar, kulübü ve kendisiyle anlaþma saðlanan Onur ile önümüzdeki hafta resmi sözleþmenin imzalanacaðý belirtildi. Genç oyuncu Onur, bu sezon Þanlýurfaspor'da ligde ve kupada bir maçta görev yaptý. Toyota Plaza Parmaksýzlar Otomotiv'in forma sponsoru olduðu Amerikan Kültür Kolejleri Küçük Kýzlar Voleybol takýmý Aydýn Ýl Birincilisi oldu. Özel Aydýn Amerikan Kültür Derneði Koleji'nin baþarýlý kýz voleybolcularý, elde ettikleri baþarýyý Aydýn Toyota Plaza Parmaksýzlar'da kutladý. Okulun Yýldýz ve Küçük Kýzlar Voleybol takýmý sporcularý, Okul Müdürü Mustafa Doðan ve Beden Eðitimi Öðretmeni Ceyda Atýkan ile birlikte ziyaret ettikleri Toyota Yönetim Kurulu Baþkaný Simay Parmaksýz'ý zaferi hediye etti. Filenin minik sultanlarýný tebrik eden Simay Parmaksýz, Otomotiv sektöründe hizmet veren bir þirket olarak eðitime ve spora her zaman destek veriyoruz. Sosyal sorumluluk kapsamýnda kýzýmýn da eðitim gördüðü Özel Aydýn Amerikan Kültür Derneði Koleji Kýz voleybol takýmýna forma sponsoru olduk. Sporcularýmýzýn hepsi kabiliyetli olduklarýný voleybol takýmýna seçilerek gösterdiler. Bizim de desteðimizle Ýl müsabakalarýnda birincilik elde ettiler. Baþarýlarýyla bizi gururlandýrdýlar. Sporcularýn hepsini ayrý ayrý kutluyorum diye konuþtu. Parmaksýz, sporcularý tebrik ettikten sonra hediyelerini daðýttý. Okulun Beden Eðitimi öðretmeni Ceyda Atýkan, küçük kýz voleybol takýmýnýn kýsa süre önce kurulmuþ olmasýna raðmen il birinciliðini elde ederek büyük bir baþarý kazandýðýný, bölgesel müsabakalara hazýrlandýklarýný kaydetti. Toyota Plaza Parmaksýzlar Otomotiv'in desteðinin kendilerine güç kattýðýný belirten okul müdürü Mustafa Doðan ise þirket yönetimine teþekkür etti.

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

112'LERDE ESKÝ ÇALIÞMA SÝSTEMÝNE DEVAM EDÝLECEK

112'LERDE ESKÝ ÇALIÞMA SÝSTEMÝNE DEVAM EDÝLECEK ERDEM: AMACI ÞOV YAPMAK AK Parti Aydýn Milletvekili Mehmet Erdem, Aydýn Büyükþehir Belediye Baþkaný CHP'li Özlem Çerçioðlu'nun toplam portakal üretiminin binde 8'ini satýn alarak, þov yaptýðýný iddia etti.

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2016 YILI TEMMUZAYI FAALİYET RAPORU

HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2016 YILI TEMMUZAYI FAALİYET RAPORU HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2016 YILI TEMMUZAYI FAALİYET RAPORU A-KİLİT PARKE TAŞI İLE YOL YAPIM-ÇEVRE DÜZENLEMESİ VE PARK YAPIMI HİZMETLERİ : 1- İlçemize bağlı Çamdibi mahallesi meydanı çevre düzenlemesi

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ BİRİM İLETİŞİM LİSTESİ

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ BİRİM İLETİŞİM LİSTESİ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ BİRİM İLETİŞİM LİSTESİ 10.8.2017 Adnan Menderes Üniversitesi Atça Meslek Yüksekokulu Adres Adnan Menderes Üniversitesi Atça Meslek Yüksekokulu Aydın-Denizli Karayolu üzeri Atça

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Ýlk þubesinin 2013 yýlýnýn haziran ayýnda açan Çetinler. daha 20 ay geçmeden 11'inci maðazasýnýn kapýlarýný müþterilerinin hizmetine açarak

Ýlk þubesinin 2013 yýlýnýn haziran ayýnda açan Çetinler. daha 20 ay geçmeden 11'inci maðazasýnýn kapýlarýný müþterilerinin hizmetine açarak ALICIK ÝSTÝFASINI HAZIRLASIN ÇETÝNLER DEN 20 AYDA 11 SUBE Çetinler Market 11'inci þubesini bugün saat 11.00'de Batý Gazi Bulvarý'nda açýyor. Ýlk þubesinin 2013 yýlýnýn haziran ayýnda açan Çetinler daha

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

DÜNYANIN GELECEÐÝ ÝÇÝN ÇEVREYE VE ÇOCUKLARA SAHÝP ÇIKALIM ÇEVRE TEÞVÝK ÖDÜLÜ 2007 Hakkýmýzda Þafak Makina Yedek Parça San. & Tic. A.Þ. 1955 yýlýnda Sayýn Fethi ÇATALAY tarafýndan Ýstanbul da kurulmuþtur.

Detaylı

SENET MAFYASINA DARBE

SENET MAFYASINA DARBE Aydın, Başbakan a hazırlanıyor KUŞADASI VE DİDİM DE AK Parti Aydın İl Başkanlığı'nın 17 Ocak'ta yapılacak kongresine katılacak olan Başbakan Ahmet Davutoğlu için kentteki hazırlıklar sürüyor. Aydın AK

Detaylı

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI % 100 Yerli Teknoloji Ýle Üretilmiþ, Ýçme Suyu, Atýk Su, Tarým Uygulamalarý Kimyasal Sývý Depolamarýnda En Ýyi Çözm Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK MODÜLER PRÝZMATÝK DEPO

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

PLASTÝK ENJEKSÝYON VE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SAN. TÝC. Hakkýmýzda KAMÝ GRUP 2007 yýlýnda Ýstanbul Topçularda, Sn. Baþak Kami tarafýndan kurulmuþtur. 2007 yýlýndan bu yana geliþimciliði ilke edinen firmamýz,

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı