MEVZUATI T.C. EKONOM BAKANLI I hracat Genel Müdürlü ü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MEVZUATI 2012. T.C. EKONOM BAKANLI I hracat Genel Müdürlü ü"

Transkript

1

2 HRACAT MEVZUATI 2012 T.C. EKONOM BAKANLI I hracat Genel Müdürlü ü 1

3 2

4 Ç NDEK LER HRACAT REJ M KARARI...5 HRACAT YÖNETMEL... 9 hrac Yasak ve Ön zne Ba l Mallara li kin Tebli ( hracat 96/31) Kimyasal Silahlar Sözle mesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin hracat na li kin Tebli ( hracat 2002/12) Çift Kullan ml ve Hassas Maddelerin hracat n n Kontrolüne li kin Tebli (Tebli No: 2003/12) Sektörel D Ticaret irketleri Statüsüne li kin Tebli ( hracat 2004/4) D Ticaret Sermaye irketleri Statüsüne li kin Tebli ( hracat: 2004/12) D Ticaret Sermaye irketlerine li kin Karar hrac Kayda Ba l Mallara li kin Tebli (Tebli No: hracat 2006/7) Offset Uygulamalar na li kin Tebli ( hracat:2007/6) Bedelsiz hracata li kin Tebli ( hracat 2008/12) Yurt D nda Fuar Düzenlenmesine ve De erlendirilmesine li kin Tebli ( hracat: 2010/5) Sektörel Tan t m Gruplar n n Kurulu u ve Faaliyetlerine li kin Tebli ( hracat:2010/6) Ozon Tabakas n ncelten Maddelerin hracat na li kin Tebli ( hracat: 2012/4) SINIR T CARET N N DÜZENLENMES NE L K N KARAR S n r Ticaretinin Uygulanmas na li kin Tebli ( hracat: 2009/7) DAH LDE LEME REJ M KARARI Dahilde leme Rejimi Tebli i ( hracat: 2005/1) Dahilde leme Rejimi Tebli i ( hracat: 2006/12) Dahilde leme Rejimine li kin lemlerin Bilgisayar Veri leme Tekni i Yoluyla Yap lmas na Dair Tebli ( hracat: 2007/2) Dahilde leme Rejimi De erlendirme Kurulunun Çal ma Usul ve Esaslar Hakk nda Tebli ( hracat 2010/9) HRACAT, HRACAT SAYILAN SATI VE TESL MLER LE DÖV Z KAZANDIRICI H ZMET VE FAAL YETLERDE VERG, RES M VE HARÇ ST SNASI HAKKINDA KARAR hracat Say lan Sat ve Teslimler Hakk nda Tebli ( hracat 2005/2)

5 hracat, Transit Ticaret, hracat Say lan Sat ve Teslimler ile Döviz Kazand r c Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç stisnas Hakk nda Tebli ( hracat: 2008/6) BELGES Z HRACAT KRED LER LE VERG RES M VE HARÇ ST SNASI BELGELER HAKKINDA KARAR BELGES Z HRACAT KRED LER LE VERG RES M VE HARÇ ST SNASI BELGELER HAKKINDA KARAR BELGES Z HRACAT KRED LER LE VERG RES M VE HARÇ ST SNASI HAKKINDA KARAR HAR ÇTE LEME REJ M KARARI Hariçte leme Rejimi Tebli i ( hracat 2007/5) HRACATA YÖNEL K DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE F YAT ST KRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE L K N USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMEL K HRACATA YÖNEL K DEVLET YARDIMLARI KARARI /7 Say l Uluslararas Nitelikteki Yurt çi htisas Fuarlar n n Desteklenmesine li kin Tebli hracata Yönelik Devlet Yard mlar Kapsam nda "Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi" Hakk nda Tebli (Tebli No: 97/5) Ara t rma-geli tirme (AR-GE) Yard m na li kin Tebli (Tebli No: 98/10) stihdam Yard m Hakk nda Tebli (Tebli No: 2000/1) TURQUALITY Sertifikas n n Düzenlenmesine li kin Tebli ( hracat: 2004/14) Türk Ürünlerinin Yurtd nda Markala mas, Türk Mal maj n n Yerle tirilmesi ve TURQUALITY nin Desteklenmesi Hakk nda Tebli (Tebli No: 2006/4) Tasar m Deste i Hakk nda Tebli (Tebli No: 2008/2) Yurt D nda Gerçekle tirilen Fuar Kat l mlar n n Desteklenmesine li kin Tebli (Tebli No: 2009/5) Yurt D Birim, Marka ve Tan t m Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakk nda Tebli (Tebli No: 2010/6) Uluslararas Rekabetçili in Geli tirilmesinin Desteklenmesi Hakk nda Tebli (Tebli No: 2010/8) Pazar Ara t rmas ve Pazara Giri Deste i Hakk nda Tebli (Tebli No: 2011/1) Teknik Mü avirlik irketlerine Sa lanacak Devlet Yard mlar Hakk nda Tebli (Tebli No: 2011/4) Tar msal Ürünlerde hracat adesi Yard mlar na li kin Para - Kredi ve Koordinasyon Kurulu Tebli i (Tebli No: 2012/12)

6 Resmi Gazete Tarihi: 6 Ocak 1996 Resmi Gazete Numaras : Karar Say s : 95/7623 Amaç HRACAT REJ M KARARI Madde 1- Bu Karar n amac, ihracat n ülke ekonomisi yarar na düzenlenmesini, desteklenmesini ve geli tirilmesini sa lamak için ihracatta yetkili mercii ve uygulanacak esaslar belirlemektir. Kapsam Madde 2- hracatla ilgili her türlü i lem, bu Karar, ihracatla ilgili sair mevzuat ile ikili ve çok tarafl anla malar ve bunlara istinaden ç kar lacak yönetmelik, tebli ve talimatlar çerçevesinde yürütülür. Yetki Madde 3- hracatta yetkili merci, D Ticaret Müste arl n n ba l oldu u Bakanl kt r. Bakanl k; a) hracat n her a amas nda gözetim, denetim ve yönlendirilmesine ili kin her türlü önlemleri almaya, ihracatla ilgili i lemleri her safhada izlemeye ve bu hususlarla ilgili düzenlemeleri yapmaya, ihracata ili kin bilgi ve belgeleri istemeye ve ihracat bu Karar çerçevesinde yürütmeye, b) Piyasalarda meydana gelen ola an d bir geli me, ihracata konu malda görülen yetersizlik, kamu güvenli i, kamu ahlak, insan sa l, hayvanlar n, bitkilerin veya çevrenin korunmas amac na yönelik tedbirler, sanatsal, tarihi ve arkeolojik de er ta yan metan n korunmas nedenleriyle ihracatta k s tlama veya yasaklama getirmeye, c) Gerekti inde ihracat müsaadeye veya kayda ba lamaya, ihracatta miktar k s tlamas uygulamaya, d) Ba l muamele, takas ve dolayl offset gibi kar l kl ticaret uygulamalar n n usul ve esaslar n gerekti inde sektör ve/veya ülke baz nda belirlemeye, e) Transit ticaret, geçici ihracat, bedelsiz ihracat ve ticari kiralama yolu ile yap lacak ihracat ile yurt d nda in aat, tesisat ve montaj i i alan müteahhitlerin yapaca ihracat düzenlemeye, f) hracat politikalar nda bir bütünlük sa lanmas için ilgili kurum ve kurulu lar n ihracata yönelik faaliyet ve kaynaklar n koordine etmeye, g) Al c ülkelerce ihracat m z n k s tlanmas na ili kin olarak al nacak tedbirlerin kald r lmas na, etkilerinin asgariye indirilmesine veya iyile tirilmesine ili kin 5

7 görü meler yapmaya, yapt rmaya ve var lan anla ma hükümlerinden do an yükümlülüklerin yerine getirilmesini sa lamaya, h) hracata konu tar m ürünlerinin desteklenmesine yönelik haz rl klar yapmaya, destekleme stoklar n n ihracat yoluyla de erlendirilmesine ili kin esaslar tespit etmeye, uygulamaya veya uygulanmas n sa lamaya, ) Madde ve/veya ülke baz nda ihracatla ilgili, yurt d nda düzenlenecek fuarlar da dahil, tan t m ve pazarlama politika ve faaliyetlerinin esaslar n belirlemeye ve ilgili kurulu lar nezdinde takip ve koordine etmeye, i) Kalk nma planlar ve y ll k programlardaki ekonomik ve sosyal hedeflere ula labilmesini teminen yap lacak faaliyetlerin gerçekle tirilmesi amac yla; uluslararas kurulu lara olan yükümlülükler ile iç ve d piyasa artlar ve di er ülkelerin madde politikalar na ili kin uygulamalar da göz önünde tutularak, ihracata konu ürünlere rekabet gücü kazand r c çal malar ve düzenlemeler yapmaya, j) Genel ihracat politikas hedefleri çerçevesinde, Türkiye hracat Kredi Bankas (Eximbank) taraf ndan ihracatla ilgili olarak gerçekle tirilecek programlar mü tereken tespit etmeye, k) Yay mlanacak tebli ler çerçevesinde ihracatç irketlere D Ticaret Sermaye irketi, Sektörel D Ticaret irketi veya öngörülecek ihracat modellerine uygun statüler vermeye, geri almaya ve bunlar n hak, yetki ve sorumluluklar n tespit etmeye, l) 24 Aral k 1997 tarih ve numaral R.Gazete de yay mlanan 97/10308 say l Karar ile yürürlükten kald r lm t r. yetkilidir. Bu Karar kapsam nda yap lacak desteklemenin kayna n 88/l3384 say l Karar n l inci maddesi uyar nca olu turulan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas nezdindeki Destekleme ve Fiyat stikrar Fonu ile, ilgili di er fon ve kaynaklar te kil eder. D Ticaret Müste arl n n ba l oldu u Bakanl k, yukar da say lan yetkilerin kullan lmas s ras nda, mevzuat hükümleri çerçevesinde; hracatç Birlikleri, Türkiye hracatç lar Meclisi, hracat Geli tirme Etüd Merkezi, uluslararas gözetim irketleri ve ilgili di er kurum ve kurulu lar görevlendirebilir. hracat Serbestisi ve hracat n Koordinasyonu Madde 4- Kanun, kararname ve uluslararas anla malarla ihrac yasaklanm mallar d nda kalan bütün mallar n ihrac, 3 üncü maddenin (b) bendi müstesna olmak üzere, bu Karar çerçevesinde serbesttir. Kamu kurum ve kurulu lar, madde baz nda miktar veya dönem itibariyle ihracat n k s tlanmas na veya yasaklanmas na yönelik kanun ve kararnamelerin haz rlanmas a amas nda D Ticaret Müste arl n n ba l oldu u Bakanl n görü ünü al rlar. 6

8 hracat faaliyetlerinin koordineli bir ekilde yürütülebilmesini teminen ilgili kurum ve kurulu lar n kendi mevzuatlar uyar nca ihracata yönelik olarak alacaklar kararlar ile al m ve sat m ilgili mevzuatla belirli bir merciin iznine b rak lm mallar n ihrac na ili kin esas ve uygulamalar n tespiti a amas nda D Ticaret Müste arl n n ba l oldu u Bakanl n uygun görü ü al n r. hracat i lemlerinde, ilgili mevzuatla belirlenmi olanlar d nda hiçbir belge aranmaz. Kamu kurum ve kurulu lar, ihracat i lemlerinin azami ölçüde süratle tamamlanmas n teminen gerekli düzenlemeleri yaparlar. hrac Yasak ve Ön zne Ba l Mallar Madde 5- Kanun, kararname ve uluslararas anla malarla ihrac yasaklanm veya belli bir merciin ön iznine ba lanm olan mallar grubuna, bu Karar n Ek inde yer alan mallar ilave edilmi tir. Uygulanacak Müeyyideler Madde 6-26 Mart 2000 tarih ve numaral Resmi Gazete de yay mlanan 2000/248 say l Karar yürürlükten kald r lm t r. Yürürlükten Kald r lan Hükümler Madde 7-20/01/1992 tarihli ve 92/2644 say l hracat n Düzenlenmesi ve Desteklenmesine li kin Karar yürürlükten kald r lm t r. Geçici Madde - Bu Karar n yürürlü e girmesinden önce ba lam i lemlere, lehte olmas halinde önceki hükümlere göre devam edilir. Yürürlük Madde 8- Bu Karar yay m tarihinde yürürlü e girer. Yürütme Madde 9- Bu Karar D Ticaret Müste arl n n ba l oldu u Bakan yürütür. 7

9 (*) EK: A) KANUN, KARARNAME VE ULUSLARARASI ANLA MALARLA HRACI YASAKLANMI OLAN MALLAR GRUBUNA LAVE ED LEN MADDELER tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanan Do al Çiçek So anlar n n Sökümü, Üretimi ve hracat na Ait Yönetmelik kapsam nda; ihracat yasak olan do al çiçek so anlar. 2- Odun 3- S la (liquidambar orientalis) 4- Yalankoz ( Pterocarya carpinifolia ) 5- Datça hurmas (Phoenix The Ophrasti crenter) B) KANUN, KARARNAME VE ULUSLARARASI ANLA MALARLA HRACI BELL B R MERC N ÖN ZN NE BA LI MALLAR GRUBUNA LAVE ED LEN MADDELER tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanan Do al Çiçek So anlar n n Sökümü, Üretimi ve hracat na Ait Yönetmelik kapsam nda; ihracat amac yla do adan elde edilmesi kontenjanla veya ba ka herhangi bir kay tla s n rland r lan do al çiçek so anlar (Tar m ve Köyi leri Bakanl ) 2- Dam zl k büyük ve küçükba hayvan (Tar m ve Köyi leri Bakanl ) (*) 2 Kas m 2010 tarih ve numaral Resmi Gazete de yay mlanan 2010/985 say l Karar ile de i tirilmi tir. 8

10 Resmi Gazete Tarihi: 6 Haziran 2006 Resmi Gazete Numaras : D Ticaret Müste arl ndan Amaç HRACAT YÖNETMEL B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Madde 1- (1) Bu Yönetmeli in amac, hracat Rejimi Karar çerçevesinde, ihracat n ülke ekonomisi yarar na düzenlenmesini, desteklenmesini ve art r lmas n sa lamak için ihracatta yetkili mercii ve uygulanacak usul ve esaslar düzenlemektir. Kapsam Madde 2- (1) hracat Rejimi Karar uyar nca yap lacak ihracat i lemleri, bu Yönetmelik ile D Ticaret Müste arl n n ba l oldu u Bakanl k taraf ndan yay mlanacak tebli ler ve ilgililere verilecek talimatlar çerçevesinde yürütülür. Dayanak Madde 3- (1) Bu Yönetmelik, 22/12/1995 tarihli ve 95/7623 say l Bakanlar Kurulu Karar yla yürürlü e konulan hracat Rejimi Karar na dayan larak haz rlanm t r. Tan mlar (*) Madde 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Ba l Muamele: kiden fazla taraf aras nda yap lan takas i lemini, b) Ba lam lem: 1) Aç lan uluslararas ihalelere istinaden yap lan yabanc devlet ba lant lar nda, al c kurulu ile ba lant n n yap ld n gösteren yaz l sözle menin taraflarca imzalanm olmas n, 2) Bedelsiz ihracatta, gümrük mevzuat uyar nca gümrük beyannamesi düzenlenmesi gereken hâllerde gümrük beyannamesinin tescil edilmi olmas n, 3) Genel esaslar çerçevesinde, gümrük beyannamesinin hracatç Birlikleri Genel Sekreterli ine onaylat lm olmas n, (*) 12 Temmuz 2008 tarih ve numaral Resmi Gazete de yay mlanan Yönetmelik ile de i tirilmi tir. 9

11 4) Kayda ba l ihracatta, hracatç Birlikleri Genel Sekreterli ince kayd n verilmi olmas n, 5) ) Konsinye ihracat ile yurt d müteahhitlik ve teknik mü avirlik kapsam ndaki ihracatta, iznin verilmi olmas n, 6) Müsaadeye ba l ihracatta müsaadenin verilmi olmas n, 7) Offset kapsam nda ihracatta offset anla mas n n imzalanm olmas n, c) Bedelsiz hracat: Kar l nda yurt d ndan bir ödeme yap lmaks z n yurt d na mal ç kar lmas n, ç) Gün: Aksi belirtilmedikçe takvim gününü, d) hracat: Bir mal n, yürürlükteki ihracat mevzuat ile gümrük mevzuat na uygun ekilde Türkiye gümrük bölgesi d na veya serbest bölgelere ç kar lmas n veyahut Müste arl kça ihracat olarak kabul edilecek sair ç k ve i lemleri, e) hracatç : hraç edece i mala göre ilgili hracatç Birlikleri Genel Sekreterli ine üye olan, vergi numaras na sahip gerçek veya tüzel ki iler ile tüzel ki ilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tan nan ortakl klar, f) hracatç Birlikleri Genel Sekreterli i Onay /Kayd : hracatç Birlikleri Genel Sekreterli i taraf ndan gümrük beyannamesi onay/kay t i lemleriyle ilgili olarak verilecek onay, kay t ve/veya elektronik onay /kayd, g) hraç Müsaadesi: Ülke ekonomisinin ihtiyaçlar, iç ve d piyasa arz ve talep durumu, sat ekli ile al c ülke ve firmalar n ülkemiz ile olan ticari ve ekonomik ili kileri gibi hususlar göz önünde tutularak Müste arl kça verilen ihraç iznini, ) Kayda Ba l hracat: Gümrük beyannamesinin, ihracattan önce hracatç Birlikleri Genel Sekreterli ince kayda al nd ihracat eklini, h) Konsinye hracat: Kesin sat daha sonra yap lmak üzere yurt d ndaki al c lara, komisyonculara, ihracatç n n yurt d ndaki ube veya temsilciliklerine mal gönderilmesini, ) 12 Temmuz 2008 tarih ve numaral Resmi Gazete de yay mlanan yönetmelik ile kald r lm t r. i) Mal: Her türlü e ya, madde, ürün veya de eri, j) Müste arl k: D Ticaret Müste arl n, k) Offset: Kamu kurulu lar taraf ndan aç lan uluslararas ihaleler çerçevesinde, ihaleyi kazanan firma veya kurulu taraf ndan, Türkiye de üretilen mallar n, gelir ve giderleri Türkiye de kaydedilen yurt d müteahhitlik hizmetlerinin ve di er hizmetlerin yeni al c lara ihracat veya mevcut al c lara yönelik ihracat art ile taahhüt gere ince 10

12 Türkiye nin mevcut ihracat potansiyelinin geli tirilmesine yönelik Müste arl kça onaylanan di er i lemleri, l) Takas: hraç veya ithal edilen mal veya hizmet bedelinin, k smen veya tamamen mal, hizmet veya döviz ile kar lanmas i lemini, m) Ticari Kiralama: Mallar n kira bedeli kar l belirli bir süre kullan lmak üzere geçici olarak Türkiye gümrük bölgesi d na veya serbest bölgelere ç kar lmas n, n) Transit Ticaret: Yurt d nda veya serbest bölgede yerle ik bir firmadan ya da antrepodan sat n al nan mal n, ülkemiz üzerinden transit olarak veya do rudan do ruya yurt d nda veya serbest bölgede yerle ik bir firmaya ya da antrepoya sat lmas n, o) Yurtd na e-ticaret: Uzaktan ileti im araçlar yla ba ka bir ülkeye yönelik olarak gerçekle tirilen mesafeli mal sat n ifade eder. Genel esaslar K NC BÖLÜM hracat ekilleri ve Esaslar Madde 5- (1) hracat i leminin ba lamas için ihracatç lar n, hracatç Birlikleri Genel Sekreterli ine onaylatt klar gümrük beyannamesi ile ihracat n yap laca gümrük idaresine ba vurmalar gerekir. Ön izne ba l ihracat Madde 6- (1) hrac uluslararas anla ma, kanun, kararname ve ilgili sair mevzuat uyar nca belli bir merciin ön iznine ba l mallar n ihracat nda, ilgili mercilerden ön izin al nd ktan sonra ihracat mevzuat hükümleri uygulan r. Kayda ba l ihracat Madde 7- (1) hrac kayda ba l mallar, Müste arl kça yay mlanacak Tebli ile belirlenir. (2) hrac Kayda Ba l Mallara li kin Tebli kapsam ndaki mallar n ihrac ndan önce gümrük beyannamelerinin hracatç Birlikleri Genel Sekreterli ince kayda al nmas gerekir. (3) hracatç Birlikleri Genel Sekreterli ince kayda al nm gümrük beyannamesinin gümrük idarelerine sunulma süresi, hracatç Birlikleri Genel Sekreterli inin onay tarihinden itibaren uzat lmamak üzere otuz gündür. Ancak, ülkemiz ihraç ürünlerine miktar k s tlamas uygulayan ülkelere yap lan, k s tlama kapsam ndaki mal n ihrac na ait kay t me ruhat dü ülerek onaylanm gümrük beyannamelerinin gümrük idarelerine sunulma süresi, otuz günden daha k sa veya daha uzun olarak Müste arl kça belirlenebilir. 11

13 Kredili ihracat Madde 8-12 Temmuz 2008 tarih ve numaral Resmi Gazete de yay mlanan yönetmelik ile kald r lm t r. Konsinye ihracat (*) Madde 9- (1) Konsinye ihracat ba vurular ilgili hracatç Birlikleri Genel Sekreterli ine yap l r. (2) Madde ve/veya ülke politikas aç s ndan Müste arl kça getirilebilecek düzenlemeler kapsam ndaki mallarla ilgili konsinye ihraç talepleri Müste arl n görü ü al nd ktan sonra, bunun d nda kalan mallara ili kin talepler ise do rudan hracatç Birlikleri Genel Sekreterli ince sonuçland r l r. (3) hracatç Birlikleri Genel Sekreterli ince konsinye ihracat olarak onaylanm gümrük beyannamelerinin otuz gün içinde gümrük idarelerine sunulmas gerekir. (4) hracatç lar, konsinye olarak gönderilen mallar n kesin sat n n yap lmas ndan sonraki otuz gün içinde durumu, kendileri taraf ndan düzenlenmi kesin sat faturas veya örne i ve gerekli di er belgeler ile birlikte izni veren hracatç Birlikleri Genel Sekreterli ine bildirir. (5) Konsinye olarak gönderilen mal n ihraç tarihinden itibaren bir y l içinde kesin sat n n yap lmas gerekir. Bu süre, hakl ve zorunlu nedenlere istinaden müracaat edilmesi halinde, izni veren hracatç Birlikleri Genel Sekreterli ince iki y l daha uzat labilir. (6) Konsinye olarak gönderilen mal n, konsinye ihraç izin süresi içinde sat lamamas halinde, mal n gümrük mevzuat çerçevesinde yurda getirilmesi gerekir. Yurt d fuar ve sergilere kat l m ve ihracat Madde 10- (1) Ülkemizi temsilen kat l nacak uluslararas yurt d fuar ve sergiler Müste arl k taraf ndan belirlenir. (2) Uluslararas ticari fuarlara ve sergilere, gerek ülkemizi temsilen ulusal düzeyde gerekse bireysel olarak kat lacak firma ve kurulu larca yurt d na gönderilecek bedelli veya bedelsiz mallar ile yurt d nda düzenlenecek bilim, sanat, kültür veya tan t m amaçl fuar/sergi, konferans, seminer gibi etkinliklere ki i veya kurulu larca gönderilecek bedelli veya bedelsiz mallar n yurt d na ç k yla ilgili ba vurular do rudan ilgili gümrük idarelerine yap l r. Gümrük idareleri söz konusu mallar n yurt d na ç k için yap lan talepleri ilgili mevzuat çerçevesinde inceleyip sonuçland r r. (3) Gümrük idareleri, yukar da belirtilen amaçlarla yurt d na ç k na izin verdikleri bedelli ve/veya bedelsiz mallar (bilim, sanat, kültür, tan t m amaçl fuar/sergi (*) 12 Temmuz 2008 tarih ve numaral Resmi Gazete de yay mlanan Yönetmelik ile de i tirilmi tir. 12

14 hariç) ile ilgili gümrük beyannamelerinin onayl bir örne ini, beyannamenin kapan tarihinden itibaren, en geç onbe gün içinde firman n beyan etti i hracatç Birlikleri Genel Sekreterli ine gönderir. (4) Uluslararas ticari fuar ve sergilerde sergilenmek üzere yurt d na ç kar lan mallar n kesin sat na ili kin talepler, geçici ç k a esas gümrük beyannamesinin hracatç Birlikleri Genel Sekreterli ince onaylanmas n müteakip gümrük idarelerince sonuçland r l r. (5) Gümrük idareleri, özel organizatör kurulu lar n ülkemizi temsilen ulusal düzeyde kat laca ticari nitelikli fuarlarda ve sergilerde, yürürlükteki Yurt D nda Fuar Düzenlenmesine ve De erlendirilmesine li kin Tebli hükümleri gere ince, organizatör kurulu a Müste arl kça ( hracat Genel Müdürlü ü) verilmi olan "Yeterlilik Belgesi" veya "Geçici Yeterlilik Belgesi" (kamu ve meslek kurulu lar ile vak flarca düzenlenen fuarlarda bahse konu belgeler aranmaz) ile birlikte ilgili fuar n ulusal kat l m organizasyonunun söz konusu kurulu ça yap lmas n n onayland n gösterir uygunluk yaz s n ararlar. (6) Yukar da belirtilen hususlar d nda kalan talepler Müste arl kça incelenip sonuçland r l r. thal edilmi mal n ihrac Madde 11- (1) Gümrük mevzuat çerçevesinde serbest dola ma girmi yeni veya kullan lm mal n ihrac genel esaslar çerçevesinde yap l r. Ancak, ihracat n desteklenmesine yönelik mevzuat, yat r m mevzuat ile gümrük mevzuat n n mahrecine iade hükümleri sakl d r. Serbest bölgelere yap lacak ihracat Madde 12- (1) Serbest bölgelere yap lacak ihracat, ihracat mevzuat hükümlerine tabidir. Ancak, Dahilde leme Rejimi, KDV uygulamalar ve Türkiye hracat Kredi Bankas uygulamalar na dair mevzuat hükümleri sakl d r. Di er ihracat ekilleri ve transit ticaret (*) Madde 13- (1) Kayda ba l ihracat, bedelsiz ihracat, savunma sanayii d ndaki alanlarda offset kapsam nda yap lacak ihracat ile yurt d müteahhitlik ve teknik mü avirlik kapsam nda yap lacak ihracata ili kin usul ve esaslar Müste arl n ba l oldu u Bakanl kça belirlenir. (2) Ticari kiralama yoluyla yap lacak ihracat gümrük mevzuat hükümlerine tabidir. (*) 12 Temmuz 2008 tarih ve numaral Resmi Gazete de yay mlanan Yönetmelik ile de i tirilmi tir. 13

15 (3) Uluslararas anla malarla ticareti yasaklanm mallar ile Müste arl n madde politikas itibariyle transit ticaretinin yap lmas n uygun görmedi i mallar transit ticarete konu olamaz. thalat ve ihracat yap lmas yasaklanm ülkelerle transit ticaret yap lamaz. (4) Takas ve ba l muamele i lemleri yürürlükteki ihracat ve ithalat rejimleri çerçevesinde yürütülür. (5) Yurtd na e-ticaret kapsam ndaki mal ihrac yla ilgili i lemler, d ticaret ve gümrük mevzuat hükümlerine tabidir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Ortak Hükümler Al c s taraf ndan kabul edilmeyen mallar (*) Madde 14- (1) Al c s taraf ndan kabul edilmeyen mallar kar l nda ayn bedel ve artlarla mal ihrac na ili kin talepler, durumu gösterir belgelere istinaden gümrük mevzuat çerçevesinde giri ve ç k ta ayniyeti tespit edilmek suretiyle gümrük idarelerince sonuçland r l r. (2) Al c s taraf ndan kabul edilmeyen mallar n ba ka bedel ve artlarla ayn veya farkl al c lara sat na ili kin talepler, durumu gösterir belgeler ve yeni sat sözle mesine ait hracatç Birlikleri Genel Sekreterli ince onayl faturan n ibraz ndan sonra gümrük idarelerince sonuçland r l r. (3) Gümrük idarelerince sonuçland r lan talepler ilgili hracatç Birlikleri Genel Sekreterli ine ve mükellefin ba l bulundu u vergi dairesine bildirilir. (4) Al c s taraf ndan kabul edilmeyen mallar n bozulabilir nitelikte olmas halinde, bu tür talepler hracatç Birlikleri Genel Sekreterli i veya daha sonra hracatç Birlikleri Genel Sekreterli ine bilgi vermek kayd yla Müste arl k yurt d te kilat nca sonuçland r l r. Müste arl k yurt d te kilat nca sonuçland r lan talepler, ilgili gümrük idaresine bildirilir. (5) Yukar da yer alan hususlar, ihracat n desteklenmesine yönelik mevzuat kapsam nda yap lm olmas halinde, ait oldu u mevzuat hükümlerine tabidir. Al c s na teslim edilemeyen mallar ve mallar n terk edilmesi (*) Madde 15- (1) Yanma, çal nma gibi hakl ve zorunlu nedenlerle al c s na teslim edilemeyen mallara ili kin ihracat talepleri, durumu gösteren belgelere dayan larak Müste arl kça ( hracat Genel Müdürlü ü) sonuçland r l r. (*) 12 Temmuz 2008 tarih ve numaral Resmi Gazete de yay mlanan Yönetmelik ile de i tirilmi tir. 14

16 (2) Geri getirilmesinde ekonomik yarar görülmeyen mallar n terk edilmesine ili kin talepler, durumu gösteren belgelere dayan larak Müste arl kça ( hracat Genel Müdürlü ü) sonuçland r l r. (4) Yukar da belirtilen hususlar, ihracat n desteklenmesine yönelik mevzuat kapsam nda yap lm olmas hâlinde, ait oldu u mevzuat hükümlerine tabidir. hracatç Birliklerince yap lacak i lemler Madde 16- (1) 5/7/1993 tarihli ve 93/4614 say l hracatç Birliklerinin Kurulu u, leyi i, tigal Sahalar, Organlar, Üyelerin Hak ve Yükümlülüklerine Dair Bakanlar Kurulu Karar na istinaden, nisbi aidat n tahsil edilmesi gerekir. Bu husus, hracatç Birlikleri Genel Sekreterli ince gümrük beyannamesinin onaylanmas s ras nda aran r. Gümrük idarelerince yap lacak i lemler (*) Madde 17- (1) Otomasyona geçmi gümrük idareleri, ihracat i lemlerinde tescil onay yap lmadan önce, gümrük beyannamesi üzerinde hracatç Birlikleri Genel Sekreterli inin elektronik ortamda olu turduklar "Birlik Onay Kodu"nu ararlar. "Birlik Onay Kodu" do rulanmayan gümrük beyannamelerine istinaden mal ç k yap lmaz. (2) Otomasyona geçmemi gümrük idareleri ise, ihracat i lemlerinde gümrük beyannamesi üzerinde hracatç Birlikleri Genel Sekreterli inin onay n /kayd n ararlar. hracatç Birlikleri Genel Sekreterli i onay /kayd bulunmayan gümrük beyannamelerine istinaden mal ç k yap lmaz. (3) Gümrük idareleri, ihracat müteakip durumu ilgili hracatç Birlikleri Genel Sekreterli ine bildirir. (4) Gümrük idarelerince tescil edilen gümrük beyannameleri üzerinde herhangi bir de i iklik yap lmas veya gümrük beyannamelerinin iptal edilmesi halinde, bu husus i lemi yapan gümrük idaresi taraf ndan onay /kayd veren hracatç Birlikleri Genel Sekreterli ine, mükellefin ba l bulundu u vergi dairesine ve Türkiye statistik Kurumuna bildirilir. hracat bedellerinin yurda getirilmesi Madde 18- (1) hracat bedellerinin yurda getirilmesi hususu kambiyo mevzuat hükümlerine tabidir. Di er durumlar Madde 19- (1) hracata ili kin olarak bu Yönetmelikte belirlenen konular d nda kalan hususlar hracat Rejimi Karar çerçevesinde Müste arl kça ( hracat Genel Müdürlü ü) sonuçland r l r. (*) 12 Temmuz 2008 tarih ve numaral Resmi Gazete de yay mlanan Yönetmelik ile de i tirilmi tir. 15

17 Yürürlükten kald r lan Yönetmelik DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çe itli ve Son Hükümler Madde 20- (1) 6 Ocak 1996 tarihli ve say l Resmi Gazete de yay mlanan hracat Yönetmeli i yürürlükten kald r lm t r. Ba lam i lemler Geçici Madde 1- (1) Bu Yönetmeli in yürürlü e girmesinden önce ba lam i lemlere, lehte olmalar kayd yla, bu Yönetmeli in 20 nci maddesiyle yürürlükten kald r lan Yönetmelik hükümleri uygulan r. Yürürlük Madde 21- (1) Bu Yönetmelik yay m tarihinde yürürlü e girer. Yürütme Madde 22- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini D Ticaret Müste arl n n ba l oldu u Bakan yürütür. 16

18 hrac Yasak ve Ön zne Ba l Mallara li kin Tebli ( hracat 96/31) Resmi Gazete Tarihi: 19 Eylül 1996 Resmi Gazete Numaras : D Ticaret Müste arl ndan Madde tarih ve 95/7623 say l hracat Rejimi Karar n n 4 üncü maddesi uyar nca; kanun, kararname ve uluslararas anla malarla ihrac yasaklanm veya belli kamu kurum ve kurulu lar n n ön iznine ba lanm olan mallar, bu Tebli in Ek inde yer alan listede s ralanm t r. Madde tarih ve say l Resmi Gazete'de yay mlanan hrac Yasak ve Ön zne Ba l Mallara li kin hracat 96/2 Say l Tebli, bu Tebli in yürürlü e girdi i tarih itibariyle yürürlükten kald r lm t r. Madde 3- Bu Tebli yay m tarihinde yürürlü e girer. 17

19 EK:1 (*) HRACI YASAK MALLAR L STES MADDE 1-Kültür ve tabiat varl klar (Eski eserler) 2-Hint keneviri 3-Tütün tohumu ve fidesi 4- hrac ön izne ba l mallar listesinde yer alan türler hariç bütün av ve yaban hayvanlar (canl ve cans z olarak ve tan nabilir en küçük parçalar ile bunlardan mamul konfeksiyon) 5-Ceviz, dut, kiraz, armut, erik, porsuk, d budak, karaa aç ve hlamur adl a aç türlerinin kütük, tomruk, kereste, kalas ve taslak olarak ihrac 6-Do adan toplanan do al çiçek so anlar 7-Odun YASAL DAYANAK 23/07/1983 tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanm bulunan 2863 say l Kültür ve Tabiat Varl klar n Koruma Kanunu 24/06/1933 tarih ve 2435 say l Resmi Gazete de yay mlanm bulunan 2313 say l Uyu turucu Maddelerin Murakabesi Hakk nda Kanun 04/12/2002 tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanm bulunan Tütün Üretimi, Üretici Tütünlerinin Pazarlanmas, ç ve D Ticareti, Denetimi ve Tütün Eksperli i ile lgili Usul ve Esaslar Hakk nda Yönetmelik 13/4/1990 tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanm bulunan 08/03/1990 tarih ve 90/234 say l Bakanlar Kurulu Karar 11/05/1974 tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanm bulunan 24/4/1974 tarih ve 7/8186 say l Bakanlar Kurulu Karar 06/01/1996 tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanm bulunan 95/7623 say l hracat Rejimi Karar 06/01/1996 tarihli ve say l Resmi Gazete de yay mlanm bulunan 95/7623 say l hracat Rejimi Karar (*) 17 May s 2011 tarih ve numaral Resmi Gazete'de yay mlanan hracat 2011/8 say l Tebli ile de i tirilmi tir. 18

20 8-S la (liquidambar orientalis) 9-Yalankoz (pterocarya carpinifolia) 10-Datça hurmas (Phoenix the ophrasti crenter) 11-Zeytin (tescili yap lm ve Milli Çe it Listesi nde yay mlanm olan çe itlerinin yurt içinde sertifikaland r lm olanlar hariç), incir (tescili yap lm ve Milli Çe it Listesi'nde yay mlanm olan çe itlerinin yurt içinde sertifikaland r lm olanlar hariç), f nd k, antep f st, asma (sultani çekirdeksiz) fidanlar 12- Salep (toz, tablet ve her türlü formda) 06/01/1996 tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanm bulunan 95/7623 say l hracat Rejimi Karar 06/01/1996 tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanm bulunan 95/7623 say l hracat Rejimi Karar 06/01/1996 tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanm bulunan 95/7623 say l hracat Rejimi Karar 06/01/1996 tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanm bulunan 95/7623 say l hracat Rejimi Karar 06/01/1996 tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanm bulunan 95/7623 say l hracat Rejimi Karar 19

21 EK: 2 (*) HRACI ÖN ZNE BA LI MALLAR L STES MADDE 1- Kontrole Tabi Tutulacak Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Bunlara Ait Yedek Parçalar, Askeri Patlay c Maddeler, Bunlara Ait Teknolojiler ZN VEREN KURUM Milli Savunma Bakanl 2- Afyon ve ha ha kellesi Sa l k Bakanl 3- Uyu turucu maddeler ve 1972 tarihli Protokolle de i tirilen 1961 tarihli Uyu turucu Maddeler Tek Sözle mesi, 1971 tarihli Psikotrop Maddelere li kin Sözle me ve 1988 tarihli Uyu turucu ve Psikotrop Maddelerin Yasad Trafi inin Önlenmesine li kin Birle mi Milletler Sözle mesi kapsam ndaki mallar 4- Tehlikeli At klar n S n rlarötesi Ta n m n n ve Bertaraf n n Kontrolüne li kin Basel Sözle mesi Kapsam ndaki mallar Sa l k Bakanl Çevre ve Orman Bakanl YASAL DAYANAK 03/07/2004 tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanm bulunan 5201 say l Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlay c Madde Üreten Sanayi Kurulu lar n n Denetimi Hakk nda Kanun un 4üncü maddesi gere i her y l revize edilerek Resmi Gazete de yay mlanan Kontrole Tabi Tutulacak Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Bunlara Ait Yedek Parçalar, Askeri Patlay c Maddeler, Bunlara Ait Teknolojilere li kin Liste 24/06/1933 tarih ve 2435 say l Resmi Gazete de yay mlanm bulunan 2313 say l Uyu turucu Maddelerin Murakabesi Hakk nda Kanun 24/06/1933 tarih ve 2435 say l Resmi Gazete de yay mlanm bulunan 2313 say l Uyu turucu Maddelerin Murakabesi Hakk nda Kanun ve 1972 tarihli Protokolle de i tirilen 1961 tarihli Uyu turucu Maddeler Tek Sözle mesi, 1971 tarihli Psikotrop Maddelere li kin Sözle me ve 1988 tarihli Uyu turucu ve Psikotrop Maddelerin Yasad Trafi inin Önlenmesine li kin Birle mi Milletler Sözle mesi 15/5/1994 tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanm bulunan 07/03/1994 tarih ve 94/5419 say l Bakanlar Kurulu Karar ile onaylanm Tehlikeli At klar n S n rlarötesi Ta n m n n ve Bertaraf n n Kontrolüne li kin Basel Sözle mesi (*) 5 A ustos 2011 tarih ve numaral Resmi Gazete'de yay mlanan hracat 2011/14 say l Tebli ile de i tirilmi tir. 20

İHRACAT MEVZUATI I. BÖLÜM 1

İHRACAT MEVZUATI I. BÖLÜM 1 İHRACAT MEVZUATI I. BÖLÜM 1 İHRACAT REJİMİ KARARI... 3 İHRACAT YÖNETMELİĞİ...7 İhracatçı Belgesine İlişkin Tebliğ (Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme 96/1)...15 Ticari Kiralama Yoluyla Yapılacak İhracata

Detaylı

Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İhracatına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2002/12)

Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İhracatına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2002/12) Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İhracatına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2002/12) Ek1 I Sayılı Liste I Sayılı Liste 2921.19.99.00.33 HN 1 (bis (2-kloretil) etilamin) 538-07-8

Detaylı

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57 stanbul, 02.07.2012 6327 Say l Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat r m Sistemi Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De i iklik Yap lmas na Dair Kanun Yay mland DUYURU NO:2012/57 29.06.2012

Detaylı

2013 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER

2013 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 2013 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 1 2 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER İÇİNDEKİLER Sayfa No MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI 2013

Detaylı

On Mali Kontrol lemleri Yönergesi. Dayanak ve Tan mlar

On Mali Kontrol lemleri Yönergesi. Dayanak ve Tan mlar ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES On Mali Kontrol lemleri Yönergesi NC BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amac, Üniversitemiz harcama birimleri ve Strateji Geli

Detaylı

İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ ( Tebliğ No: İhracat 96/31)

İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ ( Tebliğ No: İhracat 96/31) İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ ( Tebliğ No: İhracat 96/31) 1) İHRACI YASAK MALLAR LİSTESİ MADDE 1-Kültür ve tabiat varlıkları (Eski eserler) 2-Hint keneviri 3-Tütün tohumu ve fidesi

Detaylı

BÖLÜM VIII İHRACATTA YAPILAN İŞLEMLER

BÖLÜM VIII İHRACATTA YAPILAN İŞLEMLER BÖLÜM VIII İHRACATTA YAPILAN İŞLEMLER 40. Nas l İhracatç Olunur? İhracatç İhraç edeceği mala göre ilgili İhracatç Birlikleri Genel Sekreterliğine üye olan, vergi numaras na sahip gerçek veya tüzel kişiler

Detaylı

6112 SAYILI KANUN. Emsal Kararlar Üst Kurul Kararlar

6112 SAYILI KANUN. Emsal Kararlar Üst Kurul Kararlar 6112 SAYILI KANUN Amaç Madde (1) Bu Kanunun amac ; radyo, televizyon ve iste e ba l yay n hizmetlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi, ifade ve haber alma özgürlü ünün sa lanmas, medya hizmet sa lay c lar

Detaylı

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli i. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli i. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli i Yay n : 31/12/2005 tarihli ve 26040 say 3.Mükerrer Resmi Gazete NC KISIM Genel Hükümler NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeli

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) Ayl k ve Ücret Ödemeleri

Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) Ayl k ve Ücret Ödemeleri Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) De ik : 28/4/2004 tarihli ve 25446 say R.G. Ayl k ve Ücret Ödemeleri Bilindi i gibi, 28/9/1988 tarihli ve 3472 say Kanunla; - Devlet memurlar ile di

Detaylı

100 soruda yeni teflvik uygulamas

100 soruda yeni teflvik uygulamas 100 soruda yeni teflvik uygulamas (2009/15199 say l BKK) ndirimli kurumlar vergisi Gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnas Faiz deste i Sigorta prim deste i Tafl nma deste i Yat r m yeri tahsisi Sunufl

Detaylı

yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik Genel Hükümler

yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik Genel Hükümler Yönetmelik Karar Say : 2005/9207 Ekli yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik in yürürlü e konulmas ; 24/4/1930 tarihli ve 1593 say, 4/7/1934 tarihli ve 2559 say, 14/6/1989 tarihli ve 3572 say,

Detaylı

amurattekin@gmail.com

amurattekin@gmail.com TEKN K NEZARETÇ K ( A ) SERT KALI GÜVENL UZMANI amurattekin@gmail.com A.Murat Tekin Maden Yüksek Mühendisi Ankara / 2009 TEKN K NEZARETÇ NED R? TEKN K NEZARETÇ : letmelerdeki faaliyetlerin teknik ve emniyet

Detaylı

PLAN YAPIMINA A T ESASLARA DA R YÖNETMEL K (1)(2)

PLAN YAPIMINA A T ESASLARA DA R YÖNETMEL K (1)(2) PLAN YAPIMINA A T ESASLARA DA R YÖNETMEL K (1)(2) NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tan mlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeli in amac ; insan, toplum, çevre münasebetlerinde ki i ve aile mutlulu u ile toplum hayat yak

Detaylı

GECEKONDU KANUNU UYGULAMA YÖNETMEL. Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik 20.7.1966 tarih ve 775 say Gecekondu Kanununun 36.

GECEKONDU KANUNU UYGULAMA YÖNETMEL. Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik 20.7.1966 tarih ve 775 say Gecekondu Kanununun 36. GECEKONDU KANUNU UYGULAMA YÖNETMEL Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik 20.7.1966 tarih ve 775 say Gecekondu Kanununun 36. Maddesi gere ince haz rlanm r. Madde 2- (De ik:rg-26/12/2001-24622) 775 say Gecekondu

Detaylı

VERG DA RELER / BA LI VERG DA RELER H ZMET STANDARTLARI

VERG DA RELER / BA LI VERG DA RELER H ZMET STANDARTLARI VERG DA RELER / BA LI VERG DA RELER H ZMET STANDARTLARI SIRA NO ZMET N ADI BA VURUDA STEN LEN BELGELER 1 Mükellefiyet tesisi e ba lama/b rakma bildirimi ekinde; 1-Noter onayl imza sirküleri (basit usulde

Detaylı

Türkiye Kalk nma Bankas Yay

Türkiye Kalk nma Bankas Yay TÜRK YE KALKINMA BANKASI A.. Türkiye Kalk nma Bankas Yay SAN HAZ RAN 2009 Say : 52 Ad na Sahibi Abdullah ÇEL K Yönetim Kurulu Ba kan ve Genel Müdür BASINDA Kalk nma Yaz leri Sorumlusu Necdet AH NKÜÇÜK

Detaylı

2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER

2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER 1 2 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER İÇİNDEKİLER Sayfa No MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI 2014

Detaylı

KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ KRED KARTI ÜYEL K SÖZLE MES Banka ve Kart Hamili a a daki hükümler çerçevesinde mutab k kalm lard r: 1. bu Sözle me nin uygulanmas nda; Asgarî Ödeme Tutar Alacak Belgesi

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI DI T CARET SORUMLUSU SEV YE 5 REFERANS KODU / RESM GAZETE TAR H-SAYI/

ULUSAL MESLEK STANDARDI DI T CARET SORUMLUSU SEV YE 5 REFERANS KODU / RESM GAZETE TAR H-SAYI/ ULUSAL MESLEK STANDARDI DI T CARET SORUMLUSU SEV YE 5 REFERANS KODU / RESM GAZETE TAR H-SAYI/ Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 Sayfa 1 Meslek: DI T CARET UZMANI Seviye: 5 I Referans Kodu: Standard Haz rlayan

Detaylı

SYKONSEPT. Ocak - fiubat 2012 Y l: 8 Say : 43 ki ayda bir yay nlan r.

SYKONSEPT. Ocak - fiubat 2012 Y l: 8 Say : 43 ki ayda bir yay nlan r. SYKONSEPT Ocak - fiubat 2012 Y l: 8 Say : 43 ki ayda bir yay nlan r. D fl Ticaretin Ordinaryüsü: Gümrük Müflavirleri Uluslar Aras Teslim fiekilleri Yaflamsal Uzmanl k: Sat fl Ata Karnesi Nedir? K fla Özel

Detaylı

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z fiubat 2012 TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z Prof.Dr. M. Necat Coflkun Doç. Dr. Hakan Naim Ardor Doç. Dr. A. Hakan Çermikli Doç. Dr. H. Ozan Eruygur Doç.

Detaylı

YÖNETMEL K. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar

YÖNETMEL K. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar YÖNETMEL K Kamu hale Kurumundan: ELEKTRON K HALE UYGULAMA YÖNETMEL NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeli in amac, 4/1/2002 tarihli ve 4734 say Kamu hale Kanunu

Detaylı

Genel Faaliyet Raporu

Genel Faaliyet Raporu Merkezi Yönetim Kapsam ndaki dareler, Sosyal Güvenlik Kurumlar ve Mahalli dareler 2009 Y Genel Faaliyet Raporu HAZ RAN 2010 2009 Y Genel Faaliyet Raporu 2 2009 Y Genel Faaliyet Raporu 3 2009 Y Genel Faaliyet

Detaylı

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama:

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: B R NC BÖLÜM Kurum Hakk nda Genel Bilgiler I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: Ticaret Ünvan

Detaylı

YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I

YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Temel ilkeler ve Tan mlar MADDE 1- Amaç ve kapsam MADDE 2- Temel ilkeler MADDE 3- Tan mlar NC BÖLÜM Türkiye Yüksekö retim Kurulu MADDE 4- Türkiye Yüksekö

Detaylı

İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ EK I İhracı Yasak Mallar Listesi YASAL DAYANAK

İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ EK I İhracı Yasak Mallar Listesi YASAL DAYANAK İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ EK I İhracı Yasak Mallar Listesi MADDE YASAL DAYANAK 1- Kültür ve tabiat varlıkları (Eski eserler) 21.7.1983 tarih ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını

Detaylı

MUHASEBE YÖNETMEL ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER

MUHASEBE YÖNETMEL ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER MERKEZ YÖNET M MUHASEBE YÖNETMEL ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER OCAK 007 ANKARA NDEK LER ÖNSÖZ... NC BÖLÜM... YEVM YE S STEM VE DEFTER KAYITLARI... YEVM YE S STEM, MUHASEBELE RME BELGELER VE AÇILI KAYITLARI... KULLANILACAK

Detaylı

15.02.2013 GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI TUR ZMDE REKABETÇ L N ARTIRILMASI MAL DESTEK PROGRAMI Baflvuru Rehberi Referans No: TR22/13/TRA01 Son Baflvuru Tarihi: 15 fiubat 2013 Saati: 17:00 Teklif Ça r

Detaylı