MEVZUATI T.C. EKONOM BAKANLI I hracat Genel Müdürlü ü

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MEVZUATI 2012. T.C. EKONOM BAKANLI I hracat Genel Müdürlü ü"

Transkript

1

2 HRACAT MEVZUATI 2012 T.C. EKONOM BAKANLI I hracat Genel Müdürlü ü 1

3 2

4 Ç NDEK LER HRACAT REJ M KARARI...5 HRACAT YÖNETMEL... 9 hrac Yasak ve Ön zne Ba l Mallara li kin Tebli ( hracat 96/31) Kimyasal Silahlar Sözle mesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin hracat na li kin Tebli ( hracat 2002/12) Çift Kullan ml ve Hassas Maddelerin hracat n n Kontrolüne li kin Tebli (Tebli No: 2003/12) Sektörel D Ticaret irketleri Statüsüne li kin Tebli ( hracat 2004/4) D Ticaret Sermaye irketleri Statüsüne li kin Tebli ( hracat: 2004/12) D Ticaret Sermaye irketlerine li kin Karar hrac Kayda Ba l Mallara li kin Tebli (Tebli No: hracat 2006/7) Offset Uygulamalar na li kin Tebli ( hracat:2007/6) Bedelsiz hracata li kin Tebli ( hracat 2008/12) Yurt D nda Fuar Düzenlenmesine ve De erlendirilmesine li kin Tebli ( hracat: 2010/5) Sektörel Tan t m Gruplar n n Kurulu u ve Faaliyetlerine li kin Tebli ( hracat:2010/6) Ozon Tabakas n ncelten Maddelerin hracat na li kin Tebli ( hracat: 2012/4) SINIR T CARET N N DÜZENLENMES NE L K N KARAR S n r Ticaretinin Uygulanmas na li kin Tebli ( hracat: 2009/7) DAH LDE LEME REJ M KARARI Dahilde leme Rejimi Tebli i ( hracat: 2005/1) Dahilde leme Rejimi Tebli i ( hracat: 2006/12) Dahilde leme Rejimine li kin lemlerin Bilgisayar Veri leme Tekni i Yoluyla Yap lmas na Dair Tebli ( hracat: 2007/2) Dahilde leme Rejimi De erlendirme Kurulunun Çal ma Usul ve Esaslar Hakk nda Tebli ( hracat 2010/9) HRACAT, HRACAT SAYILAN SATI VE TESL MLER LE DÖV Z KAZANDIRICI H ZMET VE FAAL YETLERDE VERG, RES M VE HARÇ ST SNASI HAKKINDA KARAR hracat Say lan Sat ve Teslimler Hakk nda Tebli ( hracat 2005/2)

5 hracat, Transit Ticaret, hracat Say lan Sat ve Teslimler ile Döviz Kazand r c Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç stisnas Hakk nda Tebli ( hracat: 2008/6) BELGES Z HRACAT KRED LER LE VERG RES M VE HARÇ ST SNASI BELGELER HAKKINDA KARAR BELGES Z HRACAT KRED LER LE VERG RES M VE HARÇ ST SNASI BELGELER HAKKINDA KARAR BELGES Z HRACAT KRED LER LE VERG RES M VE HARÇ ST SNASI HAKKINDA KARAR HAR ÇTE LEME REJ M KARARI Hariçte leme Rejimi Tebli i ( hracat 2007/5) HRACATA YÖNEL K DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE F YAT ST KRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE L K N USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMEL K HRACATA YÖNEL K DEVLET YARDIMLARI KARARI /7 Say l Uluslararas Nitelikteki Yurt çi htisas Fuarlar n n Desteklenmesine li kin Tebli hracata Yönelik Devlet Yard mlar Kapsam nda "Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi" Hakk nda Tebli (Tebli No: 97/5) Ara t rma-geli tirme (AR-GE) Yard m na li kin Tebli (Tebli No: 98/10) stihdam Yard m Hakk nda Tebli (Tebli No: 2000/1) TURQUALITY Sertifikas n n Düzenlenmesine li kin Tebli ( hracat: 2004/14) Türk Ürünlerinin Yurtd nda Markala mas, Türk Mal maj n n Yerle tirilmesi ve TURQUALITY nin Desteklenmesi Hakk nda Tebli (Tebli No: 2006/4) Tasar m Deste i Hakk nda Tebli (Tebli No: 2008/2) Yurt D nda Gerçekle tirilen Fuar Kat l mlar n n Desteklenmesine li kin Tebli (Tebli No: 2009/5) Yurt D Birim, Marka ve Tan t m Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakk nda Tebli (Tebli No: 2010/6) Uluslararas Rekabetçili in Geli tirilmesinin Desteklenmesi Hakk nda Tebli (Tebli No: 2010/8) Pazar Ara t rmas ve Pazara Giri Deste i Hakk nda Tebli (Tebli No: 2011/1) Teknik Mü avirlik irketlerine Sa lanacak Devlet Yard mlar Hakk nda Tebli (Tebli No: 2011/4) Tar msal Ürünlerde hracat adesi Yard mlar na li kin Para - Kredi ve Koordinasyon Kurulu Tebli i (Tebli No: 2012/12)

6 Resmi Gazete Tarihi: 6 Ocak 1996 Resmi Gazete Numaras : Karar Say s : 95/7623 Amaç HRACAT REJ M KARARI Madde 1- Bu Karar n amac, ihracat n ülke ekonomisi yarar na düzenlenmesini, desteklenmesini ve geli tirilmesini sa lamak için ihracatta yetkili mercii ve uygulanacak esaslar belirlemektir. Kapsam Madde 2- hracatla ilgili her türlü i lem, bu Karar, ihracatla ilgili sair mevzuat ile ikili ve çok tarafl anla malar ve bunlara istinaden ç kar lacak yönetmelik, tebli ve talimatlar çerçevesinde yürütülür. Yetki Madde 3- hracatta yetkili merci, D Ticaret Müste arl n n ba l oldu u Bakanl kt r. Bakanl k; a) hracat n her a amas nda gözetim, denetim ve yönlendirilmesine ili kin her türlü önlemleri almaya, ihracatla ilgili i lemleri her safhada izlemeye ve bu hususlarla ilgili düzenlemeleri yapmaya, ihracata ili kin bilgi ve belgeleri istemeye ve ihracat bu Karar çerçevesinde yürütmeye, b) Piyasalarda meydana gelen ola an d bir geli me, ihracata konu malda görülen yetersizlik, kamu güvenli i, kamu ahlak, insan sa l, hayvanlar n, bitkilerin veya çevrenin korunmas amac na yönelik tedbirler, sanatsal, tarihi ve arkeolojik de er ta yan metan n korunmas nedenleriyle ihracatta k s tlama veya yasaklama getirmeye, c) Gerekti inde ihracat müsaadeye veya kayda ba lamaya, ihracatta miktar k s tlamas uygulamaya, d) Ba l muamele, takas ve dolayl offset gibi kar l kl ticaret uygulamalar n n usul ve esaslar n gerekti inde sektör ve/veya ülke baz nda belirlemeye, e) Transit ticaret, geçici ihracat, bedelsiz ihracat ve ticari kiralama yolu ile yap lacak ihracat ile yurt d nda in aat, tesisat ve montaj i i alan müteahhitlerin yapaca ihracat düzenlemeye, f) hracat politikalar nda bir bütünlük sa lanmas için ilgili kurum ve kurulu lar n ihracata yönelik faaliyet ve kaynaklar n koordine etmeye, g) Al c ülkelerce ihracat m z n k s tlanmas na ili kin olarak al nacak tedbirlerin kald r lmas na, etkilerinin asgariye indirilmesine veya iyile tirilmesine ili kin 5

7 görü meler yapmaya, yapt rmaya ve var lan anla ma hükümlerinden do an yükümlülüklerin yerine getirilmesini sa lamaya, h) hracata konu tar m ürünlerinin desteklenmesine yönelik haz rl klar yapmaya, destekleme stoklar n n ihracat yoluyla de erlendirilmesine ili kin esaslar tespit etmeye, uygulamaya veya uygulanmas n sa lamaya, ) Madde ve/veya ülke baz nda ihracatla ilgili, yurt d nda düzenlenecek fuarlar da dahil, tan t m ve pazarlama politika ve faaliyetlerinin esaslar n belirlemeye ve ilgili kurulu lar nezdinde takip ve koordine etmeye, i) Kalk nma planlar ve y ll k programlardaki ekonomik ve sosyal hedeflere ula labilmesini teminen yap lacak faaliyetlerin gerçekle tirilmesi amac yla; uluslararas kurulu lara olan yükümlülükler ile iç ve d piyasa artlar ve di er ülkelerin madde politikalar na ili kin uygulamalar da göz önünde tutularak, ihracata konu ürünlere rekabet gücü kazand r c çal malar ve düzenlemeler yapmaya, j) Genel ihracat politikas hedefleri çerçevesinde, Türkiye hracat Kredi Bankas (Eximbank) taraf ndan ihracatla ilgili olarak gerçekle tirilecek programlar mü tereken tespit etmeye, k) Yay mlanacak tebli ler çerçevesinde ihracatç irketlere D Ticaret Sermaye irketi, Sektörel D Ticaret irketi veya öngörülecek ihracat modellerine uygun statüler vermeye, geri almaya ve bunlar n hak, yetki ve sorumluluklar n tespit etmeye, l) 24 Aral k 1997 tarih ve numaral R.Gazete de yay mlanan 97/10308 say l Karar ile yürürlükten kald r lm t r. yetkilidir. Bu Karar kapsam nda yap lacak desteklemenin kayna n 88/l3384 say l Karar n l inci maddesi uyar nca olu turulan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas nezdindeki Destekleme ve Fiyat stikrar Fonu ile, ilgili di er fon ve kaynaklar te kil eder. D Ticaret Müste arl n n ba l oldu u Bakanl k, yukar da say lan yetkilerin kullan lmas s ras nda, mevzuat hükümleri çerçevesinde; hracatç Birlikleri, Türkiye hracatç lar Meclisi, hracat Geli tirme Etüd Merkezi, uluslararas gözetim irketleri ve ilgili di er kurum ve kurulu lar görevlendirebilir. hracat Serbestisi ve hracat n Koordinasyonu Madde 4- Kanun, kararname ve uluslararas anla malarla ihrac yasaklanm mallar d nda kalan bütün mallar n ihrac, 3 üncü maddenin (b) bendi müstesna olmak üzere, bu Karar çerçevesinde serbesttir. Kamu kurum ve kurulu lar, madde baz nda miktar veya dönem itibariyle ihracat n k s tlanmas na veya yasaklanmas na yönelik kanun ve kararnamelerin haz rlanmas a amas nda D Ticaret Müste arl n n ba l oldu u Bakanl n görü ünü al rlar. 6

8 hracat faaliyetlerinin koordineli bir ekilde yürütülebilmesini teminen ilgili kurum ve kurulu lar n kendi mevzuatlar uyar nca ihracata yönelik olarak alacaklar kararlar ile al m ve sat m ilgili mevzuatla belirli bir merciin iznine b rak lm mallar n ihrac na ili kin esas ve uygulamalar n tespiti a amas nda D Ticaret Müste arl n n ba l oldu u Bakanl n uygun görü ü al n r. hracat i lemlerinde, ilgili mevzuatla belirlenmi olanlar d nda hiçbir belge aranmaz. Kamu kurum ve kurulu lar, ihracat i lemlerinin azami ölçüde süratle tamamlanmas n teminen gerekli düzenlemeleri yaparlar. hrac Yasak ve Ön zne Ba l Mallar Madde 5- Kanun, kararname ve uluslararas anla malarla ihrac yasaklanm veya belli bir merciin ön iznine ba lanm olan mallar grubuna, bu Karar n Ek inde yer alan mallar ilave edilmi tir. Uygulanacak Müeyyideler Madde 6-26 Mart 2000 tarih ve numaral Resmi Gazete de yay mlanan 2000/248 say l Karar yürürlükten kald r lm t r. Yürürlükten Kald r lan Hükümler Madde 7-20/01/1992 tarihli ve 92/2644 say l hracat n Düzenlenmesi ve Desteklenmesine li kin Karar yürürlükten kald r lm t r. Geçici Madde - Bu Karar n yürürlü e girmesinden önce ba lam i lemlere, lehte olmas halinde önceki hükümlere göre devam edilir. Yürürlük Madde 8- Bu Karar yay m tarihinde yürürlü e girer. Yürütme Madde 9- Bu Karar D Ticaret Müste arl n n ba l oldu u Bakan yürütür. 7

9 (*) EK: A) KANUN, KARARNAME VE ULUSLARARASI ANLA MALARLA HRACI YASAKLANMI OLAN MALLAR GRUBUNA LAVE ED LEN MADDELER tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanan Do al Çiçek So anlar n n Sökümü, Üretimi ve hracat na Ait Yönetmelik kapsam nda; ihracat yasak olan do al çiçek so anlar. 2- Odun 3- S la (liquidambar orientalis) 4- Yalankoz ( Pterocarya carpinifolia ) 5- Datça hurmas (Phoenix The Ophrasti crenter) B) KANUN, KARARNAME VE ULUSLARARASI ANLA MALARLA HRACI BELL B R MERC N ÖN ZN NE BA LI MALLAR GRUBUNA LAVE ED LEN MADDELER tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanan Do al Çiçek So anlar n n Sökümü, Üretimi ve hracat na Ait Yönetmelik kapsam nda; ihracat amac yla do adan elde edilmesi kontenjanla veya ba ka herhangi bir kay tla s n rland r lan do al çiçek so anlar (Tar m ve Köyi leri Bakanl ) 2- Dam zl k büyük ve küçükba hayvan (Tar m ve Köyi leri Bakanl ) (*) 2 Kas m 2010 tarih ve numaral Resmi Gazete de yay mlanan 2010/985 say l Karar ile de i tirilmi tir. 8

10 Resmi Gazete Tarihi: 6 Haziran 2006 Resmi Gazete Numaras : D Ticaret Müste arl ndan Amaç HRACAT YÖNETMEL B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Madde 1- (1) Bu Yönetmeli in amac, hracat Rejimi Karar çerçevesinde, ihracat n ülke ekonomisi yarar na düzenlenmesini, desteklenmesini ve art r lmas n sa lamak için ihracatta yetkili mercii ve uygulanacak usul ve esaslar düzenlemektir. Kapsam Madde 2- (1) hracat Rejimi Karar uyar nca yap lacak ihracat i lemleri, bu Yönetmelik ile D Ticaret Müste arl n n ba l oldu u Bakanl k taraf ndan yay mlanacak tebli ler ve ilgililere verilecek talimatlar çerçevesinde yürütülür. Dayanak Madde 3- (1) Bu Yönetmelik, 22/12/1995 tarihli ve 95/7623 say l Bakanlar Kurulu Karar yla yürürlü e konulan hracat Rejimi Karar na dayan larak haz rlanm t r. Tan mlar (*) Madde 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Ba l Muamele: kiden fazla taraf aras nda yap lan takas i lemini, b) Ba lam lem: 1) Aç lan uluslararas ihalelere istinaden yap lan yabanc devlet ba lant lar nda, al c kurulu ile ba lant n n yap ld n gösteren yaz l sözle menin taraflarca imzalanm olmas n, 2) Bedelsiz ihracatta, gümrük mevzuat uyar nca gümrük beyannamesi düzenlenmesi gereken hâllerde gümrük beyannamesinin tescil edilmi olmas n, 3) Genel esaslar çerçevesinde, gümrük beyannamesinin hracatç Birlikleri Genel Sekreterli ine onaylat lm olmas n, (*) 12 Temmuz 2008 tarih ve numaral Resmi Gazete de yay mlanan Yönetmelik ile de i tirilmi tir. 9

11 4) Kayda ba l ihracatta, hracatç Birlikleri Genel Sekreterli ince kayd n verilmi olmas n, 5) ) Konsinye ihracat ile yurt d müteahhitlik ve teknik mü avirlik kapsam ndaki ihracatta, iznin verilmi olmas n, 6) Müsaadeye ba l ihracatta müsaadenin verilmi olmas n, 7) Offset kapsam nda ihracatta offset anla mas n n imzalanm olmas n, c) Bedelsiz hracat: Kar l nda yurt d ndan bir ödeme yap lmaks z n yurt d na mal ç kar lmas n, ç) Gün: Aksi belirtilmedikçe takvim gününü, d) hracat: Bir mal n, yürürlükteki ihracat mevzuat ile gümrük mevzuat na uygun ekilde Türkiye gümrük bölgesi d na veya serbest bölgelere ç kar lmas n veyahut Müste arl kça ihracat olarak kabul edilecek sair ç k ve i lemleri, e) hracatç : hraç edece i mala göre ilgili hracatç Birlikleri Genel Sekreterli ine üye olan, vergi numaras na sahip gerçek veya tüzel ki iler ile tüzel ki ilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tan nan ortakl klar, f) hracatç Birlikleri Genel Sekreterli i Onay /Kayd : hracatç Birlikleri Genel Sekreterli i taraf ndan gümrük beyannamesi onay/kay t i lemleriyle ilgili olarak verilecek onay, kay t ve/veya elektronik onay /kayd, g) hraç Müsaadesi: Ülke ekonomisinin ihtiyaçlar, iç ve d piyasa arz ve talep durumu, sat ekli ile al c ülke ve firmalar n ülkemiz ile olan ticari ve ekonomik ili kileri gibi hususlar göz önünde tutularak Müste arl kça verilen ihraç iznini, ) Kayda Ba l hracat: Gümrük beyannamesinin, ihracattan önce hracatç Birlikleri Genel Sekreterli ince kayda al nd ihracat eklini, h) Konsinye hracat: Kesin sat daha sonra yap lmak üzere yurt d ndaki al c lara, komisyonculara, ihracatç n n yurt d ndaki ube veya temsilciliklerine mal gönderilmesini, ) 12 Temmuz 2008 tarih ve numaral Resmi Gazete de yay mlanan yönetmelik ile kald r lm t r. i) Mal: Her türlü e ya, madde, ürün veya de eri, j) Müste arl k: D Ticaret Müste arl n, k) Offset: Kamu kurulu lar taraf ndan aç lan uluslararas ihaleler çerçevesinde, ihaleyi kazanan firma veya kurulu taraf ndan, Türkiye de üretilen mallar n, gelir ve giderleri Türkiye de kaydedilen yurt d müteahhitlik hizmetlerinin ve di er hizmetlerin yeni al c lara ihracat veya mevcut al c lara yönelik ihracat art ile taahhüt gere ince 10

12 Türkiye nin mevcut ihracat potansiyelinin geli tirilmesine yönelik Müste arl kça onaylanan di er i lemleri, l) Takas: hraç veya ithal edilen mal veya hizmet bedelinin, k smen veya tamamen mal, hizmet veya döviz ile kar lanmas i lemini, m) Ticari Kiralama: Mallar n kira bedeli kar l belirli bir süre kullan lmak üzere geçici olarak Türkiye gümrük bölgesi d na veya serbest bölgelere ç kar lmas n, n) Transit Ticaret: Yurt d nda veya serbest bölgede yerle ik bir firmadan ya da antrepodan sat n al nan mal n, ülkemiz üzerinden transit olarak veya do rudan do ruya yurt d nda veya serbest bölgede yerle ik bir firmaya ya da antrepoya sat lmas n, o) Yurtd na e-ticaret: Uzaktan ileti im araçlar yla ba ka bir ülkeye yönelik olarak gerçekle tirilen mesafeli mal sat n ifade eder. Genel esaslar K NC BÖLÜM hracat ekilleri ve Esaslar Madde 5- (1) hracat i leminin ba lamas için ihracatç lar n, hracatç Birlikleri Genel Sekreterli ine onaylatt klar gümrük beyannamesi ile ihracat n yap laca gümrük idaresine ba vurmalar gerekir. Ön izne ba l ihracat Madde 6- (1) hrac uluslararas anla ma, kanun, kararname ve ilgili sair mevzuat uyar nca belli bir merciin ön iznine ba l mallar n ihracat nda, ilgili mercilerden ön izin al nd ktan sonra ihracat mevzuat hükümleri uygulan r. Kayda ba l ihracat Madde 7- (1) hrac kayda ba l mallar, Müste arl kça yay mlanacak Tebli ile belirlenir. (2) hrac Kayda Ba l Mallara li kin Tebli kapsam ndaki mallar n ihrac ndan önce gümrük beyannamelerinin hracatç Birlikleri Genel Sekreterli ince kayda al nmas gerekir. (3) hracatç Birlikleri Genel Sekreterli ince kayda al nm gümrük beyannamesinin gümrük idarelerine sunulma süresi, hracatç Birlikleri Genel Sekreterli inin onay tarihinden itibaren uzat lmamak üzere otuz gündür. Ancak, ülkemiz ihraç ürünlerine miktar k s tlamas uygulayan ülkelere yap lan, k s tlama kapsam ndaki mal n ihrac na ait kay t me ruhat dü ülerek onaylanm gümrük beyannamelerinin gümrük idarelerine sunulma süresi, otuz günden daha k sa veya daha uzun olarak Müste arl kça belirlenebilir. 11

13 Kredili ihracat Madde 8-12 Temmuz 2008 tarih ve numaral Resmi Gazete de yay mlanan yönetmelik ile kald r lm t r. Konsinye ihracat (*) Madde 9- (1) Konsinye ihracat ba vurular ilgili hracatç Birlikleri Genel Sekreterli ine yap l r. (2) Madde ve/veya ülke politikas aç s ndan Müste arl kça getirilebilecek düzenlemeler kapsam ndaki mallarla ilgili konsinye ihraç talepleri Müste arl n görü ü al nd ktan sonra, bunun d nda kalan mallara ili kin talepler ise do rudan hracatç Birlikleri Genel Sekreterli ince sonuçland r l r. (3) hracatç Birlikleri Genel Sekreterli ince konsinye ihracat olarak onaylanm gümrük beyannamelerinin otuz gün içinde gümrük idarelerine sunulmas gerekir. (4) hracatç lar, konsinye olarak gönderilen mallar n kesin sat n n yap lmas ndan sonraki otuz gün içinde durumu, kendileri taraf ndan düzenlenmi kesin sat faturas veya örne i ve gerekli di er belgeler ile birlikte izni veren hracatç Birlikleri Genel Sekreterli ine bildirir. (5) Konsinye olarak gönderilen mal n ihraç tarihinden itibaren bir y l içinde kesin sat n n yap lmas gerekir. Bu süre, hakl ve zorunlu nedenlere istinaden müracaat edilmesi halinde, izni veren hracatç Birlikleri Genel Sekreterli ince iki y l daha uzat labilir. (6) Konsinye olarak gönderilen mal n, konsinye ihraç izin süresi içinde sat lamamas halinde, mal n gümrük mevzuat çerçevesinde yurda getirilmesi gerekir. Yurt d fuar ve sergilere kat l m ve ihracat Madde 10- (1) Ülkemizi temsilen kat l nacak uluslararas yurt d fuar ve sergiler Müste arl k taraf ndan belirlenir. (2) Uluslararas ticari fuarlara ve sergilere, gerek ülkemizi temsilen ulusal düzeyde gerekse bireysel olarak kat lacak firma ve kurulu larca yurt d na gönderilecek bedelli veya bedelsiz mallar ile yurt d nda düzenlenecek bilim, sanat, kültür veya tan t m amaçl fuar/sergi, konferans, seminer gibi etkinliklere ki i veya kurulu larca gönderilecek bedelli veya bedelsiz mallar n yurt d na ç k yla ilgili ba vurular do rudan ilgili gümrük idarelerine yap l r. Gümrük idareleri söz konusu mallar n yurt d na ç k için yap lan talepleri ilgili mevzuat çerçevesinde inceleyip sonuçland r r. (3) Gümrük idareleri, yukar da belirtilen amaçlarla yurt d na ç k na izin verdikleri bedelli ve/veya bedelsiz mallar (bilim, sanat, kültür, tan t m amaçl fuar/sergi (*) 12 Temmuz 2008 tarih ve numaral Resmi Gazete de yay mlanan Yönetmelik ile de i tirilmi tir. 12

14 hariç) ile ilgili gümrük beyannamelerinin onayl bir örne ini, beyannamenin kapan tarihinden itibaren, en geç onbe gün içinde firman n beyan etti i hracatç Birlikleri Genel Sekreterli ine gönderir. (4) Uluslararas ticari fuar ve sergilerde sergilenmek üzere yurt d na ç kar lan mallar n kesin sat na ili kin talepler, geçici ç k a esas gümrük beyannamesinin hracatç Birlikleri Genel Sekreterli ince onaylanmas n müteakip gümrük idarelerince sonuçland r l r. (5) Gümrük idareleri, özel organizatör kurulu lar n ülkemizi temsilen ulusal düzeyde kat laca ticari nitelikli fuarlarda ve sergilerde, yürürlükteki Yurt D nda Fuar Düzenlenmesine ve De erlendirilmesine li kin Tebli hükümleri gere ince, organizatör kurulu a Müste arl kça ( hracat Genel Müdürlü ü) verilmi olan "Yeterlilik Belgesi" veya "Geçici Yeterlilik Belgesi" (kamu ve meslek kurulu lar ile vak flarca düzenlenen fuarlarda bahse konu belgeler aranmaz) ile birlikte ilgili fuar n ulusal kat l m organizasyonunun söz konusu kurulu ça yap lmas n n onayland n gösterir uygunluk yaz s n ararlar. (6) Yukar da belirtilen hususlar d nda kalan talepler Müste arl kça incelenip sonuçland r l r. thal edilmi mal n ihrac Madde 11- (1) Gümrük mevzuat çerçevesinde serbest dola ma girmi yeni veya kullan lm mal n ihrac genel esaslar çerçevesinde yap l r. Ancak, ihracat n desteklenmesine yönelik mevzuat, yat r m mevzuat ile gümrük mevzuat n n mahrecine iade hükümleri sakl d r. Serbest bölgelere yap lacak ihracat Madde 12- (1) Serbest bölgelere yap lacak ihracat, ihracat mevzuat hükümlerine tabidir. Ancak, Dahilde leme Rejimi, KDV uygulamalar ve Türkiye hracat Kredi Bankas uygulamalar na dair mevzuat hükümleri sakl d r. Di er ihracat ekilleri ve transit ticaret (*) Madde 13- (1) Kayda ba l ihracat, bedelsiz ihracat, savunma sanayii d ndaki alanlarda offset kapsam nda yap lacak ihracat ile yurt d müteahhitlik ve teknik mü avirlik kapsam nda yap lacak ihracata ili kin usul ve esaslar Müste arl n ba l oldu u Bakanl kça belirlenir. (2) Ticari kiralama yoluyla yap lacak ihracat gümrük mevzuat hükümlerine tabidir. (*) 12 Temmuz 2008 tarih ve numaral Resmi Gazete de yay mlanan Yönetmelik ile de i tirilmi tir. 13

15 (3) Uluslararas anla malarla ticareti yasaklanm mallar ile Müste arl n madde politikas itibariyle transit ticaretinin yap lmas n uygun görmedi i mallar transit ticarete konu olamaz. thalat ve ihracat yap lmas yasaklanm ülkelerle transit ticaret yap lamaz. (4) Takas ve ba l muamele i lemleri yürürlükteki ihracat ve ithalat rejimleri çerçevesinde yürütülür. (5) Yurtd na e-ticaret kapsam ndaki mal ihrac yla ilgili i lemler, d ticaret ve gümrük mevzuat hükümlerine tabidir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Ortak Hükümler Al c s taraf ndan kabul edilmeyen mallar (*) Madde 14- (1) Al c s taraf ndan kabul edilmeyen mallar kar l nda ayn bedel ve artlarla mal ihrac na ili kin talepler, durumu gösterir belgelere istinaden gümrük mevzuat çerçevesinde giri ve ç k ta ayniyeti tespit edilmek suretiyle gümrük idarelerince sonuçland r l r. (2) Al c s taraf ndan kabul edilmeyen mallar n ba ka bedel ve artlarla ayn veya farkl al c lara sat na ili kin talepler, durumu gösterir belgeler ve yeni sat sözle mesine ait hracatç Birlikleri Genel Sekreterli ince onayl faturan n ibraz ndan sonra gümrük idarelerince sonuçland r l r. (3) Gümrük idarelerince sonuçland r lan talepler ilgili hracatç Birlikleri Genel Sekreterli ine ve mükellefin ba l bulundu u vergi dairesine bildirilir. (4) Al c s taraf ndan kabul edilmeyen mallar n bozulabilir nitelikte olmas halinde, bu tür talepler hracatç Birlikleri Genel Sekreterli i veya daha sonra hracatç Birlikleri Genel Sekreterli ine bilgi vermek kayd yla Müste arl k yurt d te kilat nca sonuçland r l r. Müste arl k yurt d te kilat nca sonuçland r lan talepler, ilgili gümrük idaresine bildirilir. (5) Yukar da yer alan hususlar, ihracat n desteklenmesine yönelik mevzuat kapsam nda yap lm olmas halinde, ait oldu u mevzuat hükümlerine tabidir. Al c s na teslim edilemeyen mallar ve mallar n terk edilmesi (*) Madde 15- (1) Yanma, çal nma gibi hakl ve zorunlu nedenlerle al c s na teslim edilemeyen mallara ili kin ihracat talepleri, durumu gösteren belgelere dayan larak Müste arl kça ( hracat Genel Müdürlü ü) sonuçland r l r. (*) 12 Temmuz 2008 tarih ve numaral Resmi Gazete de yay mlanan Yönetmelik ile de i tirilmi tir. 14

16 (2) Geri getirilmesinde ekonomik yarar görülmeyen mallar n terk edilmesine ili kin talepler, durumu gösteren belgelere dayan larak Müste arl kça ( hracat Genel Müdürlü ü) sonuçland r l r. (4) Yukar da belirtilen hususlar, ihracat n desteklenmesine yönelik mevzuat kapsam nda yap lm olmas hâlinde, ait oldu u mevzuat hükümlerine tabidir. hracatç Birliklerince yap lacak i lemler Madde 16- (1) 5/7/1993 tarihli ve 93/4614 say l hracatç Birliklerinin Kurulu u, leyi i, tigal Sahalar, Organlar, Üyelerin Hak ve Yükümlülüklerine Dair Bakanlar Kurulu Karar na istinaden, nisbi aidat n tahsil edilmesi gerekir. Bu husus, hracatç Birlikleri Genel Sekreterli ince gümrük beyannamesinin onaylanmas s ras nda aran r. Gümrük idarelerince yap lacak i lemler (*) Madde 17- (1) Otomasyona geçmi gümrük idareleri, ihracat i lemlerinde tescil onay yap lmadan önce, gümrük beyannamesi üzerinde hracatç Birlikleri Genel Sekreterli inin elektronik ortamda olu turduklar "Birlik Onay Kodu"nu ararlar. "Birlik Onay Kodu" do rulanmayan gümrük beyannamelerine istinaden mal ç k yap lmaz. (2) Otomasyona geçmemi gümrük idareleri ise, ihracat i lemlerinde gümrük beyannamesi üzerinde hracatç Birlikleri Genel Sekreterli inin onay n /kayd n ararlar. hracatç Birlikleri Genel Sekreterli i onay /kayd bulunmayan gümrük beyannamelerine istinaden mal ç k yap lmaz. (3) Gümrük idareleri, ihracat müteakip durumu ilgili hracatç Birlikleri Genel Sekreterli ine bildirir. (4) Gümrük idarelerince tescil edilen gümrük beyannameleri üzerinde herhangi bir de i iklik yap lmas veya gümrük beyannamelerinin iptal edilmesi halinde, bu husus i lemi yapan gümrük idaresi taraf ndan onay /kayd veren hracatç Birlikleri Genel Sekreterli ine, mükellefin ba l bulundu u vergi dairesine ve Türkiye statistik Kurumuna bildirilir. hracat bedellerinin yurda getirilmesi Madde 18- (1) hracat bedellerinin yurda getirilmesi hususu kambiyo mevzuat hükümlerine tabidir. Di er durumlar Madde 19- (1) hracata ili kin olarak bu Yönetmelikte belirlenen konular d nda kalan hususlar hracat Rejimi Karar çerçevesinde Müste arl kça ( hracat Genel Müdürlü ü) sonuçland r l r. (*) 12 Temmuz 2008 tarih ve numaral Resmi Gazete de yay mlanan Yönetmelik ile de i tirilmi tir. 15

17 Yürürlükten kald r lan Yönetmelik DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çe itli ve Son Hükümler Madde 20- (1) 6 Ocak 1996 tarihli ve say l Resmi Gazete de yay mlanan hracat Yönetmeli i yürürlükten kald r lm t r. Ba lam i lemler Geçici Madde 1- (1) Bu Yönetmeli in yürürlü e girmesinden önce ba lam i lemlere, lehte olmalar kayd yla, bu Yönetmeli in 20 nci maddesiyle yürürlükten kald r lan Yönetmelik hükümleri uygulan r. Yürürlük Madde 21- (1) Bu Yönetmelik yay m tarihinde yürürlü e girer. Yürütme Madde 22- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini D Ticaret Müste arl n n ba l oldu u Bakan yürütür. 16

18 hrac Yasak ve Ön zne Ba l Mallara li kin Tebli ( hracat 96/31) Resmi Gazete Tarihi: 19 Eylül 1996 Resmi Gazete Numaras : D Ticaret Müste arl ndan Madde tarih ve 95/7623 say l hracat Rejimi Karar n n 4 üncü maddesi uyar nca; kanun, kararname ve uluslararas anla malarla ihrac yasaklanm veya belli kamu kurum ve kurulu lar n n ön iznine ba lanm olan mallar, bu Tebli in Ek inde yer alan listede s ralanm t r. Madde tarih ve say l Resmi Gazete'de yay mlanan hrac Yasak ve Ön zne Ba l Mallara li kin hracat 96/2 Say l Tebli, bu Tebli in yürürlü e girdi i tarih itibariyle yürürlükten kald r lm t r. Madde 3- Bu Tebli yay m tarihinde yürürlü e girer. 17

19 EK:1 (*) HRACI YASAK MALLAR L STES MADDE 1-Kültür ve tabiat varl klar (Eski eserler) 2-Hint keneviri 3-Tütün tohumu ve fidesi 4- hrac ön izne ba l mallar listesinde yer alan türler hariç bütün av ve yaban hayvanlar (canl ve cans z olarak ve tan nabilir en küçük parçalar ile bunlardan mamul konfeksiyon) 5-Ceviz, dut, kiraz, armut, erik, porsuk, d budak, karaa aç ve hlamur adl a aç türlerinin kütük, tomruk, kereste, kalas ve taslak olarak ihrac 6-Do adan toplanan do al çiçek so anlar 7-Odun YASAL DAYANAK 23/07/1983 tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanm bulunan 2863 say l Kültür ve Tabiat Varl klar n Koruma Kanunu 24/06/1933 tarih ve 2435 say l Resmi Gazete de yay mlanm bulunan 2313 say l Uyu turucu Maddelerin Murakabesi Hakk nda Kanun 04/12/2002 tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanm bulunan Tütün Üretimi, Üretici Tütünlerinin Pazarlanmas, ç ve D Ticareti, Denetimi ve Tütün Eksperli i ile lgili Usul ve Esaslar Hakk nda Yönetmelik 13/4/1990 tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanm bulunan 08/03/1990 tarih ve 90/234 say l Bakanlar Kurulu Karar 11/05/1974 tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanm bulunan 24/4/1974 tarih ve 7/8186 say l Bakanlar Kurulu Karar 06/01/1996 tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanm bulunan 95/7623 say l hracat Rejimi Karar 06/01/1996 tarihli ve say l Resmi Gazete de yay mlanm bulunan 95/7623 say l hracat Rejimi Karar (*) 17 May s 2011 tarih ve numaral Resmi Gazete'de yay mlanan hracat 2011/8 say l Tebli ile de i tirilmi tir. 18

20 8-S la (liquidambar orientalis) 9-Yalankoz (pterocarya carpinifolia) 10-Datça hurmas (Phoenix the ophrasti crenter) 11-Zeytin (tescili yap lm ve Milli Çe it Listesi nde yay mlanm olan çe itlerinin yurt içinde sertifikaland r lm olanlar hariç), incir (tescili yap lm ve Milli Çe it Listesi'nde yay mlanm olan çe itlerinin yurt içinde sertifikaland r lm olanlar hariç), f nd k, antep f st, asma (sultani çekirdeksiz) fidanlar 12- Salep (toz, tablet ve her türlü formda) 06/01/1996 tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanm bulunan 95/7623 say l hracat Rejimi Karar 06/01/1996 tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanm bulunan 95/7623 say l hracat Rejimi Karar 06/01/1996 tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanm bulunan 95/7623 say l hracat Rejimi Karar 06/01/1996 tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanm bulunan 95/7623 say l hracat Rejimi Karar 06/01/1996 tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanm bulunan 95/7623 say l hracat Rejimi Karar 19

21 EK: 2 (*) HRACI ÖN ZNE BA LI MALLAR L STES MADDE 1- Kontrole Tabi Tutulacak Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Bunlara Ait Yedek Parçalar, Askeri Patlay c Maddeler, Bunlara Ait Teknolojiler ZN VEREN KURUM Milli Savunma Bakanl 2- Afyon ve ha ha kellesi Sa l k Bakanl 3- Uyu turucu maddeler ve 1972 tarihli Protokolle de i tirilen 1961 tarihli Uyu turucu Maddeler Tek Sözle mesi, 1971 tarihli Psikotrop Maddelere li kin Sözle me ve 1988 tarihli Uyu turucu ve Psikotrop Maddelerin Yasad Trafi inin Önlenmesine li kin Birle mi Milletler Sözle mesi kapsam ndaki mallar 4- Tehlikeli At klar n S n rlarötesi Ta n m n n ve Bertaraf n n Kontrolüne li kin Basel Sözle mesi Kapsam ndaki mallar Sa l k Bakanl Çevre ve Orman Bakanl YASAL DAYANAK 03/07/2004 tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanm bulunan 5201 say l Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlay c Madde Üreten Sanayi Kurulu lar n n Denetimi Hakk nda Kanun un 4üncü maddesi gere i her y l revize edilerek Resmi Gazete de yay mlanan Kontrole Tabi Tutulacak Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Bunlara Ait Yedek Parçalar, Askeri Patlay c Maddeler, Bunlara Ait Teknolojilere li kin Liste 24/06/1933 tarih ve 2435 say l Resmi Gazete de yay mlanm bulunan 2313 say l Uyu turucu Maddelerin Murakabesi Hakk nda Kanun 24/06/1933 tarih ve 2435 say l Resmi Gazete de yay mlanm bulunan 2313 say l Uyu turucu Maddelerin Murakabesi Hakk nda Kanun ve 1972 tarihli Protokolle de i tirilen 1961 tarihli Uyu turucu Maddeler Tek Sözle mesi, 1971 tarihli Psikotrop Maddelere li kin Sözle me ve 1988 tarihli Uyu turucu ve Psikotrop Maddelerin Yasad Trafi inin Önlenmesine li kin Birle mi Milletler Sözle mesi 15/5/1994 tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanm bulunan 07/03/1994 tarih ve 94/5419 say l Bakanlar Kurulu Karar ile onaylanm Tehlikeli At klar n S n rlarötesi Ta n m n n ve Bertaraf n n Kontrolüne li kin Basel Sözle mesi (*) 5 A ustos 2011 tarih ve numaral Resmi Gazete'de yay mlanan hracat 2011/14 say l Tebli ile de i tirilmi tir. 20

Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İhracatına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2002/12)

Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İhracatına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2002/12) Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İhracatına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2002/12) Ek1 I Sayılı Liste I Sayılı Liste 2921.19.99.00.33 HN 1 (bis (2-kloretil) etilamin) 538-07-8

Detaylı

İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ ( Tebliğ No: İhracat 96/31)

İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ ( Tebliğ No: İhracat 96/31) İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ ( Tebliğ No: İhracat 96/31) 1) İHRACI YASAK MALLAR LİSTESİ MADDE 1-Kültür ve tabiat varlıkları (Eski eserler) 2-Hint keneviri 3-Tütün tohumu ve fidesi

Detaylı

TEBLİĞ KİMYASAL SİLAHLAR SÖZLEŞMESİ EKİNDE YER ALAN KİMYASAL MADDELERİN İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2013/17)

TEBLİĞ KİMYASAL SİLAHLAR SÖZLEŞMESİ EKİNDE YER ALAN KİMYASAL MADDELERİN İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2013/17) 31 Aralık 2012 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28514 (3. Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ KİMYASAL SİLAHLAR SÖZLEŞMESİ EKİNDE YER ALAN KİMYASAL MADDELERİN İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2013/17)

Detaylı

İHRACI YASAK MALLAR LİSTESİ (EK-1) 9-Yalankoz (pterocarya carpinifolia) 10-Datça hurması (Phoenix the ophrasti crenter) 11-Zeytin (tescili yapılmış ve

İHRACI YASAK MALLAR LİSTESİ (EK-1) 9-Yalankoz (pterocarya carpinifolia) 10-Datça hurması (Phoenix the ophrasti crenter) 11-Zeytin (tescili yapılmış ve İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (96/31) Dış Ticaret Müsteşarlığından: 19/9/1996 tarih ve 22762 sayılı R.G. Madde 1-22.12.1995 tarih ve 95/7623 sayılı İhracat 'nın 4 üncü maddesi uyarınca;

Detaylı

TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: KİMYASAL SİLAHLAR SÖZLEŞMESİ EKİNDE YER ALAN KİMYASAL MADDELERİN İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ İTHALAT: (2007/17)

TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: KİMYASAL SİLAHLAR SÖZLEŞMESİ EKİNDE YER ALAN KİMYASAL MADDELERİN İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ İTHALAT: (2007/17) 30 Aralık 2006 CUMARTESİ - 2. Mükerrer Resmî Gazete Sayı : 26392 TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: KİMYASAL SİLAHLAR SÖZLEŞMESİ EKİNDE YER ALAN KİMYASAL MADDELERİN İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ İTHALAT: (2007/17)

Detaylı

ĐHRACI YASAK VE ÖN ĐZNE BAĞLI MALLARA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ (ĐHRACAT 96/31)

ĐHRACI YASAK VE ÖN ĐZNE BAĞLI MALLARA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ (ĐHRACAT 96/31) Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığından: ĐHRACI YASAK VE ÖN ĐZNE BAĞLI MALLARA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ (ĐHRACAT 96/31) Madde 1-22.12.1995 tarih ve 95/7623 sayılı Đhracat Rejimi Kararı'nın 4 üncü maddesi uyarınca;

Detaylı

YASAL DAYANAK 23/07/1983 tarih ve 18113 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış bulunan 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu

YASAL DAYANAK 23/07/1983 tarih ve 18113 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış bulunan 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu EK 1/İHRACI YASAK MALLAR LİSTESİ MADDE 1-Kültür ve tabiat varlıkları (Eski eserler) 2-Hint keneviri 2-Odun (İhracat nda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı:2010/985) 3-Tütün tohumu ve fidesi

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, İhracat Rejimi Kararı çerçevesinde, ihracatın ülke ekonomisi

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, İhracat Rejimi Kararı çerçevesinde, ihracatın ülke ekonomisi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, İhracat Rejimi Kararı çerçevesinde, ihracatın ülke ekonomisi yararına düzenlenmesini, desteklenmesini ve artırılmasını

Detaylı

Tebliğ Dış Ticaret Müsteşarlığından: Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2006/17)

Tebliğ Dış Ticaret Müsteşarlığından: Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2006/17) Tebliğ Dış Ticaret Müsteşarlığından: Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2006/17) Madde 1-4/4/1997 tarihli ve 4238 sayılı Kanun ile onaylanması

Detaylı

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında.

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında. 04.06.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/79 KONU: Yurt DıĢında GerçekleĢtirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/5)

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/5) Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/5) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, insan sağlığı

Detaylı

a. Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Bazı Maddelere İlişkin Düzenlemeler:

a. Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Bazı Maddelere İlişkin Düzenlemeler: a. Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Bazı Maddelere İlişkin Düzenlemeler: 2014/9 sayılı Tebliğ eki listeler ile 2015/1 sayılı Tebliğ eki listeler arasındaki a.1. EK-1/A İthalinde

Detaylı

KÜLTÜR VE TUR ZM MÜDÜRLÜ Ü. (Ocak 2008)

KÜLTÜR VE TUR ZM MÜDÜRLÜ Ü. (Ocak 2008) STANBUL KÜLTÜR VE TUR ZM MÜDÜRLÜ Ü STANBUL VER LER (Ocak 2008) STANBUL A GELEN YABANCI SAYILARI TÜRK YE STANBUL Bir Önceki Aya Göre De i im Oran 2007 2008 2007 2008 2007 2008 Önceki Y la Göre De i im (Kümülatif)

Detaylı

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848 Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar Bakanlar Kurulu Kararı -BKK Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı Resmi Gazete Sayısı: 26848 Karar Sayısı: 2008-13489 15 Nisan 2008 SALI Resmi Gazete Sayı : 26848 BAKANLAR

Detaylı

İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ EK I İhracı Yasak Mallar Listesi YASAL DAYANAK

İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ EK I İhracı Yasak Mallar Listesi YASAL DAYANAK İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ EK I İhracı Yasak Mallar Listesi MADDE YASAL DAYANAK 1- Kültür ve tabiat varlıkları (Eski eserler) 21.7.1983 tarih ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 36 İST, 27.02.2013. E-fatura hakkında 424 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 36 İST, 27.02.2013. E-fatura hakkında 424 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 36 İST, 27.02.2013 ÖZET: E-fatura hakkında 424 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. 424 SIRA NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI 21 Şubat 2013 tarihli

Detaylı

TEBLİĞ KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ OLARAK İTHAL EDİLEBİLECEK BAZI MADDELERE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2013/9)

TEBLİĞ KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ OLARAK İTHAL EDİLEBİLECEK BAZI MADDELERE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2013/9) 31 Aralık 2012 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28514 (3. Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ OLARAK İTHAL EDİLEBİLECEK BAZI MADDELERE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2013/9)

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/10/2014 Sayı: 2014/70 Ref : 6/70. Konu: DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/10/2014 Sayı: 2014/70 Ref : 6/70. Konu: DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/10/2014 Sayı: 2014/70 Ref : 6/70 Konu: DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR 01/10/2014 tarihli ve 29136 sayılı Resmi Gazete de (İhracat: 2006/12) Sayılı Dahilde

Detaylı

Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7)

Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7) 10 Nisan 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26843 TEBLİĞ Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye ile Avrupa Topluluğu

Detaylı

KÜLTÜR VE TUR ZM MÜDÜRLÜ Ü. (Ocak-Mart

KÜLTÜR VE TUR ZM MÜDÜRLÜ Ü. (Ocak-Mart STANBUL KÜLTÜR VE TUR ZM MÜDÜRLÜ Ü STANBUL VER LER (Ocak-Mart 2008) STANBUL A GELEN YABANCI SAYILARI TÜRK YE STANBUL 2007 ye Göre De i im Oran 2007 2008 2007 2008 2008 Önceki Y la Göre De i im (Kümülatif)

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETĐNĐ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ YAYIMLANDI

TÜRK PARASI KIYMETĐNĐ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ YAYIMLANDI 29.05.2008/88 TÜRK PARASI KIYMETĐNĐ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET : Kıymetli maden ve depo hesaplarına ilişkin olaral Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70

ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70 stanbul, 17.08.2012 ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70 17.08.2012 tarih ve 28387 say l Resmi Gazete de yay mlanan 24 seri numaral ÖTVK

Detaylı

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 06.10.2008/160 ĐŞVERENLERE VERĐLEN DEVLET YARDIMI, TEŞVĐK VE DESTEKLERDE SOSYAL GÜVENLĐK KURUMUNDAN ALINACAK BORCU YOKTUR BELGESĐNĐN DÜZENLENMESĐNE ĐLĐŞKĐN USUL VE ESASLARA DAĐR TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

Gümrük Müsteşarlığının görevlerini daha etkin ve verimli yerine getirmesini sağlayacak şekilde idari kapasitesinin arttırılması

Gümrük Müsteşarlığının görevlerini daha etkin ve verimli yerine getirmesini sağlayacak şekilde idari kapasitesinin arttırılması ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN) I. 2007-2008 YASAMA DÖNEMĐNDE (01/10/2007-30/09/2008) ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER Çıkarılacak Yasal Adı 29.0007.1.01 Tasfiye

Detaylı

97/5 SAYILI ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ E İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI KAPSAM

97/5 SAYILI ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ E İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI KAPSAM 97/5 SAYILI ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ E İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI KAPSAM MADDE 1 - Bu destek İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi

Detaylı

/ 112 İHRACAT YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİR

/ 112 İHRACAT YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİR 21.06.2006 / 112 İHRACAT YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİR Ülkemizde ihracat işlemleri 22/12/1995 tarihli ve 95/7623 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan (İhracat Rejimi Kararına ve bu Karara

Detaylı

YATIRIMLARIN VE ĠSTĠHDAMIN TEġVĠKĠ ĠLE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

YATIRIMLARIN VE ĠSTĠHDAMIN TEġVĠKĠ ĠLE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN YATIRIMLARIN VE ĠSTĠHDAMIN TEġVĠKĠ ĠLE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5084 Kabul Tarihi : 29/1/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih :6/2/2004 Sayı :25365 Yayımlandığı

Detaylı

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar Maliye Bakanl ndan: Mali Suçlar Ara t rma Kurulu Genel Tebli i (S ra No: 5) (Resmi Gazete nin 9 Nisan 2008 tarih ve 26842 say l nüshas nda yay mlanm t r) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 say l Resmî Gazete

Detaylı

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Resmi Gazete Tarihi: 25.12.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28862 ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye Cumhuriyet

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 26.05.2010 Sayı: 2010/62 Ref: 4/62

SĐRKÜLER Đstanbul, 26.05.2010 Sayı: 2010/62 Ref: 4/62 SĐRKÜLER Đstanbul, 26.05.2010 Sayı: 2010/62 Ref: 4/62 Konu: SANAYĐ SĐCĐL BELGELERĐNĐN ALINMASI VE ĐKĐ YILDA BĐR VĐZE ETTĐRĐLMESĐ HAKKINDA Özet: Sanayi/üretim işletmelerinin sanayi siciline kaydolmaları

Detaylı

114 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

114 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2011/ 12-1 114 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : Bu Tebliğe İle Türkiye'de ikamet etmeyenlere yapılan teslimlerde kullanılan özel faturanın dizaynında

Detaylı

Madde 3- Bu Esaslar, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3- Bu Esaslar, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Değişikliklerin İşlenmiş Hali) R.G.

Detaylı

2 NO LU SERBEST BÖLGELER KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI

2 NO LU SERBEST BÖLGELER KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 06.07.2010 / 87-1 2 NO LU SERBEST BÖLGELER KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI ÖZET : 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu nun 5810 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle değiştirilen geçici 3 üncü maddesinin

Detaylı

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Hukuk ve Danışmanlık ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Türkiye de serbest piyasa ekonomisine geçişle birlikte rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösteren,

Detaylı

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği ( Sıra No: 44 ) (TASLAK)

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği ( Sıra No: 44 ) (TASLAK) 15 Ağustos 2011 Maliye Bakanlığından Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği ( Sıra No: 44 ) (TASLAK) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 227 nci maddesinin

Detaylı

Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533

Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6385 Kabul Tarihi: 10/1/2013 MADDE 1

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2006/12) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2014/5)

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2006/12) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2014/5) DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2006/12) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2014/5) MADDE 1 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Dahilde İşleme Rejimi Tebliği

Detaylı

İMKB DE İŞLEM SIRALARI KAPATILAN ŞİRKET HİSSE SENETLERİNİN ALIŞ/SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR BÖLÜM I KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMLARI

İMKB DE İŞLEM SIRALARI KAPATILAN ŞİRKET HİSSE SENETLERİNİN ALIŞ/SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR BÖLÜM I KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMLARI İMKB DE İŞLEM SIRALARI KAPATILAN ŞİRKET HİSSE SENETLERİNİN ALIŞ/SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR BÖLÜM I KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMLARI KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMLARININ İSTENMESİ Madde 1 Borsa da işlem gören

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) Sayı : 90792880-155.15[2013/2901]-889 02/09/2015 Konu : TÜBİTAK tarafından desteklenen

Detaylı

Mali Bülten. No: 2009/18

Mali Bülten. No: 2009/18 11 Şubat 2009 Mali Bülten No: 2009/18 VERGİ Konu : KVK nun 15 nci ve 30 ncu Maddelerinde Yer Alan Tevkifat Uygulmasına Yönelik Düzenlemelerin Yapıldığı 2009/14593 ve 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararlarına

Detaylı

Vize Rejim Tablosu YEŞİL (HUSUSİ) PASAPORT. Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün)

Vize Rejim Tablosu YEŞİL (HUSUSİ) PASAPORT. Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Rejim Tablosu ÜLKE ÇİPLİ (UMUMA MAHSUS) PASAPORT YEŞİL (HUSUSİ) PASAPORT GRİ (HİZMET) PASAPORT LACİVERT (DİPLOMATİK) PASAPORT A.B.D AFGANİSTAN ALMANYA ANDORRA ANGOLA ANTİGUA-BARBUDA ANTİLLER ARJANTİN

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM DIŞ TİCARETİN TANIMI VE KAPSAMI

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM DIŞ TİCARETİN TANIMI VE KAPSAMI İÇİNDEKİLER Önsöz... iii Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM DIŞ TİCARETİN TANIMI VE KAPSAMI 1. DIŞ TİCARETİN YURTİÇİ TİCARETTEN FARKI... 4 2. DIŞ TİCARETİN NEDENLERİ... 5 2.1. Doğal ve Beşeri Kaynak Yetersizliği...

Detaylı

: 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) yayımlandı.

: 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) yayımlandı. SİRKÜLER TARİH : 28.04.2016 SAYI : 2016-04-6 KONU ÖZETİ : 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) yayımlandı. : Tebliğde serbest

Detaylı

NO: 2012/41 TAR H:

NO: 2012/41 TAR H: VERG S RKÜLER NO: 2012/41 TAR H: 20.08.2012 KONU NATO ya Yap lan Teslim ve Hizmetler ile Milli E itim Bakanl Taraf ndan Kiralama Kar Yapt lan E itim ve Ö retim Projelerinde KDV stisnas Uygulamas ile Baz

Detaylı

(ESKİ ŞEKİL) İÇTÜZÜĞÜ

(ESKİ ŞEKİL) İÇTÜZÜĞÜ (ESKİ ŞEKİL) DENİZBANK A.Ş. A TİPİ İMKB ULUSAL 100 ENDEKSİ FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. DENİZBANK A.Ş. tarafından 3794 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun

Detaylı

SAYI : 2014 / 35 İstanbul,11.06.2014

SAYI : 2014 / 35 İstanbul,11.06.2014 SĠRKÜLER SAYI : 2014 / 35 İstanbul,11.06.2014 KONU : 1- İade Hakkını İndirim Yoluyla Kullanan Mükellefler ile Ödenecek KDV Pozisyonundaki Mükelleflerin Tevsik, Beyan veya Bildirim Yükümlülükleri 2- KDV

Detaylı

Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeli i

Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeli i Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeli i 31.12.2003 tarihli ve 25333 say Resmi Gazete (3. Mükerrer) Birinci Bölüm Genel Esaslar ve Tan mlar Madde 1- hracat ve ithalata konu mallardan

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE Amaç ve Kapsam MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

DEVLET YARDIMI İLE TEŞVİK VE DESTEKLERDEN YARARLANAN İŞVERENLER, SGK YA BORCU OLSA DAHİ YARARLANMAYA DEVAM EDEBİLECEKLER

DEVLET YARDIMI İLE TEŞVİK VE DESTEKLERDEN YARARLANAN İŞVERENLER, SGK YA BORCU OLSA DAHİ YARARLANMAYA DEVAM EDEBİLECEKLER DEVLET YARDIMI İLE TEŞVİK VE DESTEKLERDEN YARARLANAN İŞVERENLER, SGK YA BORCU OLSA DAHİ YARARLANMAYA DEVAM EDEBİLECEKLER Naci ŞAHİN * 1-GİRİŞ İşverenler, Devlet yardımı ile teşvik ve destekten SGK ya borcu

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82 KONU: Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Hakkında Kanun Yayımlandı. 6327 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Detaylı

MADDE 2 Aynı Tebliğin 38 inci maddesinin başlığı Kapatma işleminin sonuçlandırılması olarak,

MADDE 2 Aynı Tebliğin 38 inci maddesinin başlığı Kapatma işleminin sonuçlandırılması olarak, 20 Mayıs 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29717 TEBLİĞ DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2006/12) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2016/5) ESKİ YENİ MADDE 1 20/12/2006 tarihli ve 26382

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9))

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9)) Sirküler 2016 / 019 Referansımız: 0259 / 2016/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 08.03.2016 Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Basamak kontrolü: On beş basamaklı IMEI numarasının son basamağının doğruluğunun kontrolünü,

YÖNETMELİK. a) Basamak kontrolü: On beş basamaklı IMEI numarasının son basamağının doğruluğunun kontrolünü, 27 Haziran 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27271 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: ELEKTRONİK KİMLİK BİLGİSİNİ HAİZ CİHAZLARA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016

28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016 28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : KURUL KARARI Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 1- GENEL BİLGİLER 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem: 08.04.2015 30.09.2015 Dönemi Ticaret unvanı : OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2016/16 12/05/2016 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli İç Kaynaklardan Paylar

Detaylı

UMUMA HUSUSİ HİZMET DİPLOMATİK A.B.D Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var. AFGANİSTAN Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var

UMUMA HUSUSİ HİZMET DİPLOMATİK A.B.D Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var. AFGANİSTAN Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var VİZE TABLOSU Pasaport Vize Tablosu MAVİ YEŞİL GRİ KIRMIZI ÜLKE UMUMA HUSUSİ HİZMET DİPLOMATİK MAHSUS DAMGALI A.B.D Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var AFGANİSTAN Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var ALMANYA

Detaylı

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 NAKİT SERMAYE ARTIŞLARINDA İNDİRİM UYGULAMASI Kurumlar Vergisi Kanunu nun Diğer İndirimler başlıklı 10. Maddesine eklenen (ı) bendi hükmü ile; finans, bankacılık ve sigortacılık

Detaylı

KURUL KARARI. Karar No : 3727 Karar Tarihi : 08/03/2012

KURUL KARARI. Karar No : 3727 Karar Tarihi : 08/03/2012 18/3/2012 TARİHLİ VE 28237 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : KURUL KARARI Karar No : 3727 Karar Tarihi : 08/03/2012 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 08/03/2012

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

24 Kasım 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28477 TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan:

24 Kasım 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28477 TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan: 24 Kasım 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28477 Sermaye Piyasası Kurulundan: TEBLİĞ YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ:VII, NO:10) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ:VII, NO:44)

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/22 24/07/2014 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli lar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr ından

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI BASIN DUYURUSU

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI BASIN DUYURUSU T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Sayı: 2015/16 02/02/2015 BASIN DUYURUSU 6015 sayılı Devlet Desteklerinin İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanunun Ek 1 inci maddesi uyarınca hazırlanan ve 30/05/2014

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu uygulama

Detaylı

Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com Ticaret Sicil No : 479919 Mersis No: 0-6010-2772-0400010

Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com Ticaret Sicil No : 479919 Mersis No: 0-6010-2772-0400010 Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak No:27 Maslak, Sarıyer 34398 İstanbul - Turkey Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com Ticaret Sicil No : 479919 Mersis No:

Detaylı

ELEKTRİK ENERJİSİ VE AHMET OKTAY KAVAS ME 86

ELEKTRİK ENERJİSİ VE AHMET OKTAY KAVAS ME 86 ELEKTRİK ENERJİSİ VE VERGİLER AHMET OKTAY KAVAS ME 86 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu (3 Mart 2001) Amaç, kapsam ve tanımlar MADDE 1 Bu Kanunun amacı; elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük

Detaylı

TEŞVİK SİSTEMİNDE TARIM YATIRIMLARI VE KONYA

TEŞVİK SİSTEMİNDE TARIM YATIRIMLARI VE KONYA TEŞVİK SİSTEMİNDE TARIM YATIRIMLARI VE KONYA 2009/15199 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar 16/07/2009 tarih ve 27290 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Karar

Detaylı

GEÇİCİ KORUMA SAĞLANAN YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Çalışma Genel Müdürlüğü

GEÇİCİ KORUMA SAĞLANAN YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Çalışma Genel Müdürlüğü GEÇİCİ KORUMA SAĞLANAN YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Çalışma Genel Müdürlüğü ANKARA 2016 ÇALIŞMA İZİNLERİNE DAİR YÖNETMELİK 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri

Detaylı

NO: 2012/55 TAR H: 16.10.2012 Yat mlarda Devlet Yard mlar Hakk nda Karar da De iklik

NO: 2012/55 TAR H: 16.10.2012 Yat mlarda Devlet Yard mlar Hakk nda Karar da De iklik KONU VERG S RKÜLER NO: 2012/55 TAR H: 16.10.2012 Yat mlarda Devlet Yard mlar Hakk nda Karar da De iklik Yap lmas na Dair Karar Yay nlanm r. 13/10/2012 tarih 28440 say Resmi Gazete de yay nlanan 2012/3802

Detaylı

1 -> 2 8/15/2014 12:36 PM

1 -> 2 8/15/2014 12:36 PM Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/12/20131231m1-19.htm 1 -> 2 8/15/2014 12:36 PM 31 Aralık 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28868 (Mükerrer)

Detaylı

4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE

4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE 4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO: 9) MADDE

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2006/ 7 İstanbul, 10 Ocak 2007 KONU :2007 Yılında Uygulanacak

Detaylı

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN Slide 1 DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN GENEL YÖNET M MUHASEBE YÖNETMEL GENEL TEBL (Say :1) (10.01.2008 tarihli ve 26752 say R.G.) Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman Slide 2 AMAÇ VE KAPSAM 5018 say Kanunun

Detaylı

6111 SAYILI YASAYA İLİŞKİN 2 SERİ NO LU TEBLİĞ YAYIMLANDI

6111 SAYILI YASAYA İLİŞKİN 2 SERİ NO LU TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 06.05.2011/ 70-1 6111 SAYILI YASAYA İLİŞKİN 2 SERİ NO LU TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 2011/1713 sayılı BKK ile 6111 sayılı Yasada yer alan bazı sürelerin uzatılması dolayısıyla yayımlanan 2

Detaylı

TEBLİĞ. c) Liman baģkanlığı: UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı liman baģkanlıklarını,

TEBLİĞ. c) Liman baģkanlığı: UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı liman baģkanlıklarını, 7 Haziran 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28670 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: TEBLİĞ TÜRKĠYE LĠMANLARI VE ĠSKELELERĠ ARASINDA DENĠZ TAġITLARIYLA YAPILAN TAġIMA ĠLE YÜKLEME VE BOġALTMALARDA GÜMRÜK GÖZETĠM

Detaylı

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı Ağrı İbrahim Çeçen

Detaylı

TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler 12 Kasım 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27404 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: TARİFE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

EK-1. bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla bu alacaklara bağlı faizlerin tahsilinden vazgeçilir.

EK-1. bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla bu alacaklara bağlı faizlerin tahsilinden vazgeçilir. EK-1 Madde 17 fıkra 9: a) 12/4/1990 tarihli ve 3624 sayılı Kanun kapsamında, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından 31/12/2010 tarihinden önce

Detaylı

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı : TİM.AİB.GSK. ARGE/ 000699 01/03/2013 Konu : Sirküler. ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER 2013 / 070 Sayın Üyemiz, 1. Sevk Öncesi İhracat

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI

AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI TABLO IV- MUHASEBE KAYITLARINDAN ÇIKARILACAK ALACAKLAR 1. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 106 ncı maddesi gereğince; 1.1. 213 sayılı Vergi

Detaylı

Muhasebe Müdürlüğü ne

Muhasebe Müdürlüğü ne Muhasebe Müdürlüğü ne SİRKÜ : 2003/10 KAYSERİ Konu : 1- Finansal Kiralama İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi 04.08.2003 2- Anonim ve Limited Şirketlerin Kuruluş ve Ana Sözleşme Değ. İşl. İlişkin Esaslar

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...i BİRİNCİ BÖLÜM...1 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar...1 Amaç...1 Kapsam...1 Dayanak...1 Tanımlar...1 İKİNCİ BÖLÜM...2

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. 01 TEMMUZ-30 EYLÜL 2008 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Raporun Dönemi : 01 Temmuz-30 Eylül 2008 Faaliyete Geçiş Tarihi Bankanın Merkezi Ödenmiş Sermayesi

Detaylı

SİRKÜLER : 15.12.2009-2009 / 14

SİRKÜLER : 15.12.2009-2009 / 14 SİRKÜLER : 15.12.2009-2009 / 14 Konu : K Türü Yetki Belgesinin Alımında İndirimli Süre 31.12.2009 Tarihinde Bitiyor. Özü : 11.06.2009 tarih ve 27255 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHRACATA AİT ESASLAR

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHRACATA AİT ESASLAR T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHRACATA AİT ESASLAR İÇİNDEKİLER İhracatı Düzenleyen Mevzuat Dar Anlamda Geniş Anlamda İhracatçı Kimdir? İhracat Nedir? İhracat İşlemleri İhracatta Kullanılan

Detaylı

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK FİYAT FARKINA İLİŞKİN ESASLAR

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK FİYAT FARKINA İLİŞKİN ESASLAR 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK FİYAT FARKINA İLİŞKİN ESASLAR RESMİ GAZETE SAYISI: 28751 RESMİ GAZETE TARİHİ: 31.08.2013 KARAR SAYISI: 2013/5215 KARAR TARİHİ:

Detaylı

KAMU İHALE KURULU KARARI. Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 : Elektrik ihtiyacının temini.

KAMU İHALE KURULU KARARI. Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 : Elektrik ihtiyacının temini. Toplantı No : 2011/047 Gündem No : 2 Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 Gündem Konusu : Elektrik ihtiyacının temini. Elektrik piyasası ve ilgili mevzuatındaki değişiklikler ve gelişmeler sonrasında, 4734

Detaylı

2007/11864 sayılı Hariçte İşleme Rejimi Kararı

2007/11864 sayılı Hariçte İşleme Rejimi Kararı 2007/11864 sayılı Hariçte İşleme Rejimi Kararı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Karar; serbest dolaşımdaki eşyanın işlenmek, tamir edilmek veya yenilenmek üzere geçici olarak

Detaylı

GÜMRÜK KANUNU'NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Değiştirilen Önceki Hali Sonraki Hali

GÜMRÜK KANUNU'NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Değiştirilen Önceki Hali Sonraki Hali GÜMRÜK KANUNU'NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Değiştirilen Önceki Hali Sonraki Hali 177 1. (l) bendi 177 2. 180 1. 180 2. son cümle 180 3. 237 nci maddesinin üçüncü sına göre el konulan eşya, 2. Kaçakçılıkla

Detaylı

Yurt Dışı Çalışma Dünyası

Yurt Dışı Çalışma Dünyası Yurt Dışı Çalışma Dünyası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nın Yurt Dışı Teşkilatının

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 01/12/2014 Sayı: 2014/107 Ref : 6/107. Konu: MISIR MENŞELİ POLİSTİREN İTHALATINDA DAMPİNG SORUŞTURMASI AÇILMIŞTIR

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 01/12/2014 Sayı: 2014/107 Ref : 6/107. Konu: MISIR MENŞELİ POLİSTİREN İTHALATINDA DAMPİNG SORUŞTURMASI AÇILMIŞTIR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 01/12/2014 Sayı: 2014/107 Ref : 6/107 Konu: MISIR MENŞELİ POLİSTİREN İTHALATINDA DAMPİNG SORUŞTURMASI AÇILMIŞTIR 30/11/2014 tarihli ve 29191 sayılı Resmi Gazete de İthalatta Haksız

Detaylı