T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ (EDYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ (EDYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ"

Transkript

1 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ (EDYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ ve HEDEFLER Başbakanlığın 16 Temmuz 2008 gün ve 2816 sayılı, Elektronik Belge Standartları genelgesinde belirtilen TSE numaralı standardına uygun Elektronik Belge Yönetim Sisteminin Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında kullanılması amaçlanmaktadır. E-Devlet kapsamında etkin ve verimli bir belge yönetim sistemi alt yapısı oluşturulması, gerekli yazılım sistemi kurularak merkez ve taşra teşkilatı ile elektronik belge sistemi kullanmakta olan diğer kurumlar arasında kolay ve kesintisiz elektronik belge akışının sağlanması ve bu sayede haberleşme ve kırtasiye giderlerinden tasarruf edilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca doküman/belge kaybının ve tahrifatının önlenerek güvenliğinin sağlanması, izlenebilmesi ve geçirdiği evrelerin elektronik ortamda takip edilebilmesi, yetki dâhilinde sorgulanabilmesi ve paylaşımı, arama ve işleme sürelerinin azaltılarak verimliliğin arttırılması, iş süreçleri bazında analizler yapılarak gerekli görülen iş ve süreç optimizasyonlarının gerçekleştirilmesi, doğru bir yedekleme politikası ile kurumsal belgelerin sağlıklı ve güvenli bir ortamda saklanması temel hedeflerdir. EBYS kurulumu ile birlikte İDARE nin e-devlet kavramı çerçevesinde altyapının hazırlanarak elektronik imzaya kolaylıkla geçilmesi amaçlanmaktadır. 2. KONU ve KAPSAM İşbu şartname Bakanlığın mevcut temel iletişim ve donanım altyapısı üzerine kurulacak Elektronik Belge Yönetim Sistemi ile, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatındaki yapının incelenmesi ve bu doğrultuda yeni yapının tasarlanmasını içeren analiz çalışmalarını, tasarlanan yeni yapıya göre uygulama yazılımının uyarlanmasını, elektronik imza ile uyumlu çalışabilme şartlarının sağlanmasını, elektronik arşiv oluşumlarını, mevcut alt yapı ve ekipmanlar ile entegrasyonunu, bakım onarım, eğitim, dokümantasyon hizmetlerini, test ve muayene hizmetleri ile bunlarla ilgili diğer hususların teminini kapsar. 3. TANIMLAR, KISA ADLAR VE KISALTMALAR KTB İDARE BİBYDB PYK Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi İşlem ve Bilgi Yönetimi Dairesi Başkanlığı Proje Yürütme Kurulu (Analiz ve proje uygulama çalışmalarını yürütmek üzere İDARE tarafından kurulacak kurul) 1/28

2 İSTEKLİ YÜKLENİCİ YAZILIM VTYS EBYS Kamu SM LAN WAN ISO OCR PDF TIFF İhaleye teklif veren İhaleyi kazanan ve iş üstünde kalan teklif sahibi YÜKLENİCİ tarafından hazırlanmış ve İDARE tarafından kullanılacak olan bilgisayar Uygulama Programı Veritabanı Yönetim Sistemi Elektronik Belge Yönetim Sistemi Kamu Sertifikasyon Merkezi Local Area Network Wide Area Network International Organization of Standardization Optik Karakter Tanıma Portable Document Format Tagged Image File Format 4. GENEL HUSUSLAR 4.1. İşbu şartname kapsamında oluşturulacak EBYS, TSE sayılı standart içeriğine mutlak suretle uyumlu olacaktır İSTEKLİ ihaleye teklif verebilmek için TSE sayılı belgeye sahip olduğunu veya başvurusunu tamamlamış olduğunu belgeleyecektir Muayene ve Kabul TSE sayılı belgenin ibrazını müteakiben yapılacaktır Sistem Web tabanlı ve sınırsız kullanıcılı olarak inşa edilecek olup merkezi BİBYDB bünyesinde olacaktır Kullanıcı sayısı ve aynı anda çalışacak istemci sayısı üzerinde idari birim bazında ya da sistem genelinde herhangi bir kısıtlama olmayacaktır İSTEKLİLER teklif edecekleri yazılımın donanım gereksinimlerini tekliflerinde belirtecektir Uygulama İDARE nin temin edeceği donanım üzerinde çalışacaktır İSTEKLİ nin teklif edeceği uygulama, İdare nin kullanmakta olduğu kurumsal ağ ve donanım altyapısı üzerinde çalışacaktır. Mevcut sistemlerin garanti şartlarının bozulmaması, yeni sistemlerin öncekilerle uyumlu olması, bütünlüğünün korunması ve standartların devamının sağlanması için YÜKLENİCİ gerekli tüm tedbirleri alacaktır. YÜKLENİCİ, mevcut sistemlerde yapacağı tüm değişikliklerde İdare nin onayını alacaktır. Aksi halde doğabilecek tüm maddi ve manevi zararlardan kendisi sorumlu olacaktır YÜKLENİCİ, mevcut sistemlerle entegrasyon ve müdahale gerektiren her iş adımı için İDARE ye yazılı olarak talepte bulunacaktır. Bu çalışmalar sırasında garantiyi sağlayan firmalar ile YÜKLENİCİ nin yükümlülüklerini yerine getirmesi konusunda İDARE belirleyici ve hakem role sahip olacaktır. 2/28

3 4.10. İDARE, YÜKLENİCİ nin garantiyi sağlayan firmalar ile birlikte çalışmadığı ve/veya işbirliği yapmadığı durumlarda sözleşmeyi tek taraflı fesih yoluna gidebilecektir EBYS alt yapısına dâhil edilmemiş veya kısmi dâhil edilmiş birimlerin ihtiyaç duyulduğunda, mevcut merkez ve şube yapılarında değişiklik yapılmasına gerek duyulmadan sisteme kolaylıkla dâhil edilmesi, sistemin genişletilebilmesi mümkün olacaktır İDARE nin ileride değişik bir yapılanma içinde bulunması ve/veya birkaç parçaya bölünmesi halinde EBYS yeni yapılanmada İDARE nin oluşturduğu her parçada kullanıma imkân verecektir. Bu birimlerde kullanım hakkı için ilave ücret talep edilmeyecektir. Uyarlama işlemleri için ücreti karşılığında hizmet alınabilecektir EBYS, güvenilir, performanslı, kolay öğrenilebilir, kolay kullanılabilir, modüler, zaman içerisinde karşılaşılacak olan iş/süreç değişikliklerine kolaylıkla uyum sağlayacak bir yapıda olacaktır İSTEKLİ, şartnamedeki tüm maddeleri cevaplayacaktır. Cevaplanmayan ya da Okunmuş, anlaşılmış, kabul edilmiştir şeklinde cevaplandırılan maddelerde, o maddedeki özelliğin karşılanamadığı anlaşılacaktır İSTEKLİ teklifinde proje yaklaşımını sunacak, yürüteceği faaliyetleri ve kullanacağı kaynakları içeren bir proje planını teklifine ekleyerek taahhütlerini detaylarıyla açıklayacaktır. İDARE nin ihale değerlendirme esnasında ek açıklama isteme hakkının saklı kalacağı teyit edilecektir YÜKLENİCİ, bütün yazılımların hatasız çalıştırılmasını, garanti, destek ve bakım hizmetlerini sağlayacak ve bu hususlarla ilgili İDARE tarafından onaylanarak yürürlüğe konulacak planlarını hazırlayacaktır İSTEKLİ bu şartnamede belirtilen teknik özelliklerin birçoğunu kapsayan, daha önce başka kurum ve kuruluşlarda uygulamasını yapmış olduğu bir yazılımı dokümantasyon ve yardım menüleri ile bütün olarak önerecektir. İhale sırasında İDARE uygun gördüğü İSTEKLİ lerden tanıtım yapmasını talep edebilecektir. Tanıtım yapamayan İSTEKLİ lerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır İhale üzerinde kalan İSTEKLİ tanıtımını yapmış olduğu standart yazılımı bu teknik şartnameye ve analiz çalışmaları sonuçlarına uygun olarak revize edecektir İSTEKLİ şartnamede istenen tüm ürünlere teklif vermek durumundadır. Kısmi teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır İSTEKLİ teklifini Türkçe olarak sunacak ve diğer bütün yazışmalar Türkçe olarak yapılacaktır İSTEKLİ kendisine ait ISO 9001:2000 Kalite Güvence Belgesini teklifine ekleyecektir İSTEKLİ nin Ankara da bu proje kapsamına giren işle ilgili olarak kurulu bir bürosu olmalı ve Ankara bürosu için ikametgah belgesini teklifine eklemelidir İSTEKLİ nin web tabanlı bir ister yönetim sistemi olacaktır YÜKLENİCİ, İDARE içinde yürüttüğü çalışmalar, projeler, sistemler, kullanılan teknolojiler, kaynak kodlar vb. konularda İDARE nin izni olmaksızın hiç kimseye bilgi vermeyecektir. 3/28

4 4.25. İSTEKLİ, EBYS için yurtdışı kaynaklı bir yazılım paketi kullanacaksa, üretici ana firmanın yetkili Türkiye distribütörü olduğunu belgeleyecek; ihaleyi kazanması halinde bu yazılım için gereken lisans alım sözleşmesini yurtdışındaki ana firmanın onaylamasını sağlayacak ve buna ait belgeyi İDARE ye teslim edecektir İSTEKLİ, ticari faaliyetinin durması, yurtdışı kaynaklı yazılım kullanıyorsa yurtdışındaki ana Firma ile ortaklığın sona ermesi vb. olasılıklar durumunda, ana Firmadan yazılımla ilgili destek alınabileceğine dair resmi nitelikte garanti temin edecek ve belgesini İDARE ye teslim edecektir YÜKLENİCİ nin hazırlayacağı yazılımın üzerindeki kullanım hakları Kültür ve Turizm Bakanlığına ait olacaktır. Garanti süresince versiyon güncellemeleri YÜKLENİCİ tarafından yapılacaktır. Kaynak kodları İDARE ye kabul aşamasında teslim edilecek, İDARE madde 4.25 de belirtilen durumlar ile başka bir firmayla bakım anlaşması yaptığı durumlar haricinde kurum dışında kaynak kodları kullanmayacağını ve kullandırtmayacağını taahhüt edecektir Analiz çalışmaları İDARE nin merkez ve Ankara daki taşra teşkilatında yapılacaktır. Taşra teşkilatı için en az bir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, müze müdürlüğü ve kütüphane müdürlüğü İDARE nin görevlendireceği bir personel ile birlikte, yerinde analiz edilecektir EBYS kapsamındaki tüm yazılımlar için orijinal dokümanlar (Kullanıcı Kılavuzu, Bakım Prosedürü El Kitabı, Hata Mesajları El Kitabı, Eğitim El Kitabı, proje sonunda oluşacak veritabanı ve tabloları açıklayan bir doküman), yazılımla birlikte ek ücret talep edilmeksizin İDARE ye teslim edilecektir İşbu teknik şartname içerisinde ve bu alıma ilişkin İdari Şartnamede yer alan madde/maddeler tamamında çelişen bir madde bulunması halinde, İDARE lehine olan madde/maddeler geçerli olarak kabul edilecektir Garanti ve bakım süresi içerisinde kurumlar arası elektronik yazışma standartları belirlendiğinde, ürünün buna göre güncelleneceğinin YÜKLENİCİ tarafından taahhüt edilecektir. 5. EBYS TEMEL YAPISI İDARE nin mevcut işleyişindeki temel mantık değiştirilmeden daha ergonomik ve kolay, elektronik ortamda işlevini sürdürecek bir doküman yönetim yapısı kurulmalıdır. Kurulacak yapı aşağıda belirtilen 3 katmandan (modül) oluşmalıdır; 5.1. DOKÜMAN, EVRAK ve ARŞİV YÖNETİMİ Sistem tamamen WEB tabanlı bir yapıda olacak ve sisteme kullanıcılar tarafından erişim WEB tabanlı ara yüzlerle sağlanacaktır. Kullanıcılara ayrıca yazılım yüklenmesi ve bakımı gibi bir yönetim yükü aşağıda belirtilen istisnai durumlar hariç olmayacaktır. Sisteme erişim Internet Explorer, Firefox, Opera gibi sıklıkla kullanılan tarayıcıların son sürümlerine göre güncellenecektir EBYS, üç katmanlı mimaride tasarlanacaktır. Birinci katman kullanıcıların kullandığı web tarayıcı programı katmanı, ikinci katman ilgili sunucu yazılımlarının çalıştırıldığı uygulama katmanı, üçüncü katman verilerin tutulduğu veritabanı ve dosya sistemi katmanı olacaktır. Gerek duyulduğu takdirde gelen/giden evrak birimlerinde kullanılmak üzere istemci-sunucu mimarisinde çalışan yazılım parçaları tasarlanacaktır ve bu yazılımlar için ek bir ücret talep edilmeyecektir. 4/28

5 EBYS, İDARE'ye ait mevcut LAN ve WAN altyapısı üzerinden tüm birimlerce sorunsuz kullanılabilecek şekilde tasarlanacaktır EBYS, veri tabanı olarak Oracle i kullanacak, İDARE nin sahip olduğu Oracle veritabanı üzerinde sorunsuz çalışacaktır. Garanti ve bakım süresi boyunca Oracle veri tabanının güncel versiyonlarının kullanılması durumunda EBYS nin buna uyumlu hale ücretsiz olarak getirileceği taahhüt edilecektir Sistem en son teknolojiler kullanılarak geliştirilmiş, donanım ve veritabanı bağımsız olacaktır Son teknolojiye sahip Windows Server 2008 R2 x64 işletim sistemi üzerinde de çalışabilmelidir Veritabanı olarak Oracle, Sybase, MS-SQL, MySQL, vb. farklı seçeneklerde çalışabilmeli, ihtiyaca uygun olarak mevcut veya üründen ayrı olarak alınacak veritabanı üzerinde kurulabilmelidir Yazılım, JAVA ya da.net programlama dillerinin herhangi biriyle yazılmış olacaktır Teklif edilecek EBYS yükleneceği sistemin donanım özelliklerindeki değişikliklerden (CPU sayısının artması gibi) etkilenmeden, aynı şekilde sorunsuz çalışmaya devam edecektir Yüksek yüklerde (fazla kullanıcının eş zamanlı erişimi, sorgulama, doküman alımı vb.) ölçeklenebilir bir sisteme sahip olmalı, donanım ve yazılım düzenlemeleri ile ölçeklenebilmelidir EBYS, çoklu sunucu desteğine sahip olacak, dağıtık yapıda, sunucular üzerinde yük dağılımı yapacak şekilde, aktif-aktif çalışabilecektir Sistem çoklu örgüt mantığıyla çalışabilmelidir EBYS modüler yapıda olacak, yeni modüllerin sistemle bütünleştirilmesi kolayca yapılabilecektir Sistem yönetimi dışındaki uç kullanıcıların kullanacağı modüllerde ihtiyaç duyulması halinde EBYS içerisinden, yazılım parçalarıyla veya web servisleriyle, üçüncü parti ürünlere erişimi sağlanacak, ayrıca bir kurulum gerektirmeyecektir EBYS içindeki dokümanlar otomatik olarak numaralandıracak, sistem içinde doküman numaralarının yeniden kullanımını önleyecek mekanizmalar olacaktır Doküman kayıt işlemi sırasında dokümanın alacağı sayı İDARE nin resmi yazı numaralandırma standartlarına uyacaktır EBYS birden fazla doküman kayıt merkezinin tanımlanabilmesine, etkileşimli fakat birbirinden bağımsız çalışabilmesine olanak sağlayacaktır. Tüm doküman kayıt merkezleri için numaralandırma ortak tek bir sayaç üzerinden yapılacaktır, ihtiyaç halinde doküman kayıt bilgileri üzerinde ek sayaçlar tanımlanabilecektir Gelen fiziksel evrakın elektronik evrak ile dolaşması zorunlu olduğunda, eşzamanlı (senkronize) dolaşımı ve işlem görmesi sağlanacaktır. Fiziksel evrak kişilere zimmetlenebilecek ve izlenebilecektir KTB bünyesinde kullanılması planlanan fiziksel arşiv sistemleri ile entegre çalışma imkanına sahip bir yapıda olmalıdır. Fiziksel arşive kaldırılan ve yönetilen 5/28

6 belgelerin elektronik ortamda izlerinin takibi, çeşitli akışlar içerisinde kullanılabilmesi ve fiziksel adreslerinin bu sistemlerle eş zamanlı takibi mümkün olmalıdır EBYS kullanıcısına iş akışları içerisinde bulunan dokümanın durumlarını görüntüleyebileceği bir kullanıcı arayüzü sağlayacaktır. EBYS kullanıcısı, bu arayüz üzerinden, dokümanın geçtiği ve bulunduğu durumları listeleyebilecek ve akışı grafik olarak da görüntüleyebilecektir. Bu gösterimde dokümanla ilgili tüm süreç bilgileri görülebilecektir Sistem içerisinde gelen işlerin çoklu havale edilebilmesi mümkün olacaktır Sistemde bir kişi, bir başka kişiye vekâlet verebilecektir. Vekil olan personel, vekil olduğu personelin işlem bekleyen dokümanlarını görebilecek, onun yerine işlem yapabilecektir. Sistem tarihçesinde doküman, vekil olunan personelin işlem kuyruğunda bulunacak ama işlem yapan personelin vekâleten işlem yaptığı görülecektir. Vekâlet veren kullanıcı, verdiği vekâletin hangi tarihe kadar geçerli olacağını belirleyebilecektir Kullanıcının vekâlet vermiş olduğu kullanıcıları listeleyebilmesi, hangi tarihte ve hangi nedenle vekâlet verdiğinin görebilmesi sağlanacaktır Akışlar içerisinde koşullar (standart dosya planı, geldiği yer, konusu vb.) tanımlanabilecektir Akış içerisinde, sistem yöneticisi tarafından sistem dışındaki bir işi yerine getirecek görevler de atanabilmelidir İş akışı görevleri kullanıcı veya rol bazlı atanabilmelidir Onay basamaklarında şifre kontrolü veya Elektronik veya Mobil İmza kullanımı mümkün olmalıdır EBYS evrak akış şablonlarını yapılandırırken organizasyon şeması ve kadro unvanı bilgilerinden yararlanacaktır. Evrak akışları, standart dosya planı konularına göre ayrıştırılarak hazırlanabilen imza ve dağıtım planları üzerinden gerçekleştirilebilmelidir. İmza planları farklı kullanıcılar için çeşitli imza süreçleri (paraf, koordine, imza, onay, olur, vb.) ile hazırlanabilmelidir EBYS kullanıcısı, organizasyon şeması ve kadro unvanı bilgileri üzerinden evrak üzerinde kimlerin hangi amaçla (paraf/koordine/onay vb.) işlem yapabileceği bilgisini görebilecektir. Gerektiğinde birden fazla organizasyon hiyerarşisi tanımlanabilmelidir. Kullanıcılar farklı organizasyonlarda farklı görevler alabilmelidir. Her kullanıcının bulunduğu organizasyondaki görevine bağlı olarak, evrak havaleleri, gelen evraklar, evrağın imzaya sunulması, vb. evrak işlemleri, kullanıcının bulunduğu organizasyondaki görevine bağlı olarak gerçekleştirilmelidir Evrak üzerinde yetkisi bulunan EBYS kullanıcısının organizasyon şemasında kendi biriminde hiyerarşik olarak üstünde yer alan kullanıcılar doküman üzerinde görüntüleme hakkına sahip olacaktır Doküman ve elektronik formlar ile iş akışı başlatılabilecektir Sistem içinde şablon dokümanlar, yönetmelikler, talimatlar vb. ayrıca saklanabilecektir. 6/28

7 Sistem Microsoft Ofis bileşenleri ile entegre çalışabilecek, bu bileşenlerden sisteme doğrudan doküman kaydedilebilecektir Kurumsal Elektronik postalar sisteme doğrudan doküman olarak kaydedilebilecektir Birden fazla birime dağıtılacak tek tip dokümanlar, başlıkları değişmek sureti ile sistem içerisinde çoğaltılabilecektir EBYS hiyerarşik (sıradüzensel) dağıtım işlevine sahip olmalıdır. Bir birimden diğer bir birime gönderilecek evrağın dağıtım süreci, gerektiğinde Kurumun hiyerarşik örgüt yapısını takip edebilecek şekilde sınırlandırılabilmelidir EBYS kendi bünyesinde bir metin editörüne sahip olacaktır Sistem seri iş akışlarını destekleyecektir. Onay aşamasında Red edilen veya değişiklik yapılan işlem daha sonraki aşamaya geçmeyecek ve başlatana ya da iş akışının niteliğine göre bir önceki adıma geri dönecektir EBYS faks sunucu yazılımı ile birlikte teslim edilecektir. Faks sunucuya gelen fakslar EBYS tarafından otomatik olarak alınacak ve geldiği numaraya göre önceden belirlenen ilgili kullanıcılara yönlendirilecektir. EBYS içerisinden faks sunucusu aracılığıyla faks gönderimi yapılabilecektir. Garanti süresi içerisinde İDARE nin talebi doğrultusunda faks sunucu yazılımının entegrasyonu sağlanarak çalışır halde teslim edilecektir EBYS, İDARE bünyesinde kullanılan mevcut sistemler ve yazılımlar ile entegrasyon sağlayabilecektir. İleride sistemlerden birinin çıktısı gerektiğinde diğer sistemin girdisi olarak kullanılabilecektir. Bu nedenle sistem web servislerini destekleyecek ve bu yolla diğer sistemlerle entegre olacaktır. İDARE nin mevcut yazılımlarından en az iki adet çıktının EBYS ye girdi olarak entegrasyonu sağlanacaktır Tüm son kullanıcı ekranları standart bir görünüme ve menü düzenine sahip olacaktır. Ekranlar, raporlar ve hata mesajları Türkçe ve İngilizce olacaktır Teklif edilecek EBYS sistemi web ortamında çoklu dil desteğine sahip olacaktır. Sisteme giriş yapan kullanıcıların kullandıkları web ara yüzüne ait sürücülerinin orijinal diline göre (Türkçe, İngilizce) EBYS sisteminin ekranları da otomatik olarak belirlenen orijinal dilde kullanıcıların önüne gelecektir Menüler bilgisayar okuryazarı olan son kullanıcı için uygulama yazılımının temel işlevleri dışında özel bir eğitim düzeyi gerektirmeyecek şekilde kolay kullanılabilir olacaktır Bilgi girişi, kullanıcının yanlış bilgi girmesini önlemek, kolay kullanımı sağlamak amacıyla, mümkün olan alanlar için, kodlanmış veya standart hale getirilmiş bilgilerden tamamlama fonksiyonu ile girilebilecek şekilde yapılacaktır. Yazılımda oluşabilecek kullanıcı hatalarını önleyecek şekilde uyarı mekanizmaları bulunacaktır EBYS nin kullanım ve yönetimine yönelik elektronik ortamda hazırlanacak Türkçe kullanım kılavuzu ve yardım menüleri yazılım bünyesinde anlık olarak kullanıcıların kullanımına sunulacaktır. EBYS tesliminden sonraki dönemde kodlara 7/28

8 müdahale etmeden İDARE nin ihtiyaç duyacağı yeni yardım sayfalarının sisteme eklenmesine ve mevcut sayfaların güncellenmesine uygun bir yapıda olacaktır Kullanıcı arayüzü, kullanıcının kendine gelen işlerin hangi durumda olduğunu gösterir yapıda olacaktır EBYS içeri al (check-in), dışarı al (check-out), gibi standart özellikleri barındıracaktır. İçeri ve Dışarı alma fonksiyonuna ek olarak dokümanlar farklı amaçlarla sistem dışına da kopyalanabilecektir. Bir doküman değiştirilmek üzere kullanıcı tarafından kendi üzerine alınmışsa (Check out), diğer kullanıcılar o dokümanı sadece görüntülemek için açabilecektir Teklif edilecek EBYS ye ait dosyalama sistemi İDARE nin mevcut Standart Dosya Planına uygun olacaktır. İlgili dosya planı İDARE den temin edilecektir EBYS'deki tüm mesajlaşmalar EBYS ile bütünleşik bir mesajlaşma sistemi üzerinden yapılacaktır Taranan evrakın sisteme aktarılması amacıyla Türkçe karakterleri de çevirme yeteneğine sahip Optik Karakter Tanıma (Optical Character Recognition-OCR) özelliği olacaktır. Bu yazılım tarama programı modülü ile entegre çalışacaktır Diğer kurum ve kuruluşların veya vatandaşların internet üzerinden evrak takibi yapmasını sağlamak için ayrı bir web arayüzü tasarlanacak, bu arayüz sistemle entegre çalışacaktır. Evrak sahibi kendisine verilecek yetki dâhilinde evrak takibini bu web ara yüzü üzerinden yapabilecektir YÜKLENİCİ, EBYS uygulamasının diğer kamu kurum ve kuruluşları ile belge paylaşımına dair web servis arayüzlerini sağlayacak en az bir kamu kurum/kuruluşu ile belge paylaşımının yapılabildiğini göstererek çalışır vaziyette teslim edecektir EBYS nin Bakanlığımız taşra teşkilatında İçişleri Bakanlığı Elektronik Doküman Yönetim Sistemi (EDYS) ile entegre çalışması YÜKLENİCİ tarafından sağlanacaktır (Bakanlığımız taşra teşkilatında üretilen belgelerin ilgili mülki amir tarafından imzalanabilmesi için belgenin İçişleri Bakanlığı EDYS içerisinde onaylanarak Bakanlığımız EBYS ye dönmesi sağlanacaktır. Bunun için gereken idari işlemler KTB tarafından yürütülecektir.) Sistem yöneticisi EBYS ile ilgili tam yetkili kullanıcılar ile diğer kullanıcıların tüm tanımlamalarını yapabilecektir Elektronik formların tasarlanması için, sınırsız sayıda personelin kullanabileceği form tanımlama modülleri, sistemin ayrılmaz bir parçası olmalıdır Tarayıcıdan sisteme veri girişi yapılacak ve OCR işlemi gerçekleştirecek terminal sayısı sınırsız olacaktır Tarayıcıdan sisteme veri girişi EBYS Yazılımı ara yüzleri ile yapılacaktır, farklı bir yazılım kullanılmayacaktır Birimlerin ve personelin performansı ölçülebilecektir. Performans değerlendirme raporlarına yalnızca yetkiler dahilinde ulaşılabilecektir Tanım bilgilerinin (parametrelerin) yönetimi Yönetim Modülü aracılığıyla yapılabilecektir. 8/28

9 Veri girişi sırasında veri tutarlılığının bozulmasını engelleyecek önlemler olacaktır. İstenilen alanlar için girilmesi gereken değerleri içeren değer kümeleri görüntülenecek ve bu kümeler haricindeki değerlerin alana girişine izin verilmeyecektir Sistemde kullanılacak ara yüz tasarımında aşağıda belirtilen temel esaslara uyulmalıdır: Uygulama, kullanıcının anlayış ve beklentilerini karşılamalı, Uygulamadaki bileşenler (form ve nesne stilleri, tasarımı vb.) uygulama içinde ve diğer yaygın uygulamalarla uyumluluk arz etmeli, Yapısal olarak farklı seviyedeki kullanıcıların rahat kullanımına imkân vermeli ve kendi içinde bazı özelleştirme araçları sunmalı, Hata mesajları ve geri beslemeler, doğru, bilgilendirici ve yönlendirici olmalıdır İŞ SÜREÇLERİ (İŞ AKIŞI) YÖNETİMİ İş AkışıTanımlama İş Akışının EBYS Yönetici Ekranlarından Tanımlanması (Otomatik İmza Rotası) Tanımlanan iş akışları şablon olarak kaydedilebilmelidir. İş akış şablonlarının tanımlanabildiği ve değiştirilebildiği bir iş akışı, web üzerinden herhangi bir uygulama yüklemeye gerek kalmadan tasarlanmış bir ara yüz ile sağlanacaktır. Bu ara yüz, programlama bilgisi gerektirmeyecek kadar kolay olacak ve kullanıcıya sürükle-bırak gibi kolaylıklarla tasarım yapma imkânı sağlayabilecektir İş akışlarının tanımlanabilmesi için gerekli modül yazılımın bir parçası olarak teslim edilmelidir İş akışı tanımlayabilecek kullanıcı sayısında sınırlama olmayacaktır İş akışı içerisinde gerçekleşen işlemler ile ilgili bilgiler belgeye ait tarihçe olarak kayıt edilecektir EBYS de dokümanın tarihçesi izlenebilecek ve dokümanın hangi yolu izlediği sorgulanabilecektir. İzlenen yol bütün detayları ile anlaşılır şekilde gösterilebilecek ve akış sırasında yazılan notlar yetkisi olan kullanıcılar tarafından görüntülenebilecektir İş Akışının Kullanıcı Tarafından Tanımlanması (Manuel İmza Rotası) Otomatik İmza Rotasının kullanılamadığı durumlarda kullanıcılar yetkileri dâhilinde imza rotaları oluşturabilecek ve güncelleme yapabilecektir EBYS, kullanıcısına yetkileri dâhilinde dağıtım işlemini hazırlanmış dağıtım planlarını kullanmadan, manuel başlatmak için de bir kullanıcı arayüzü sağlayacaktır. Bu dağıtım işlemi sırasında kullanıcı, dokümanın hangi birimlere/kişilere hangi amaçla gönderilmesi gerektiğini tanımlayabilecektir. 9/28

10 Herhangi bir sebeple görevi başında olmayan (izin, rapor, görevlendirme vb.) kullanıcı, yerine vekalet edecek kişiyi sistem üzerinde belirlediğinde kullanıcının kayıtlı olduğu tüm rotalarda vekalet işlemi otomatik olarak geçerli olacaktır İş Akışı Başlatma İlgili dokümanlar seçilerek, doğrudan bir iş akışı başlatılabilmelidir Arama ekranlarından çeşitli kriterlerle arama gerçekleştirilerek sonuçta istenen dokümanlara ulaşılması ve akışlara dahil edilmesi sağlanabilmelidir İş akışlarının adı, başlama notu, önceliği, ait olduğu kategori gibi özellikleri, başlatma sırasında verilebilmelidir Sadece bir not yazılarak iş akışı başlatılabilmeli ve daha sonra görevlere göre dokümanlar sisteme katılabilmelidir İş akışlarına sadece okunur dokümanlar da katılabilmeli bu dokümanların referans olarak kullanılması sağlanabilmelidir Yayımda olan dokümanlar gibi, kayıtlı dokümanların da akışlara dahil edilmesi mümkün olmalıdır İş Akışı Takibi Her kullanıcı, kendine gelen görevleri "Gelen işler" ekranından takip edebilmeli ve bu ekrandan gelen görevle ilgili önem derecesi, kendinden önceki kişilerin görüşleri vb. temel bilgilere kolayca erişebilmelidir İş akışlarının basamaklarına ilişkin, varsa tanımlanan, göreve başlama ve bitirme eşikleri aşılması durumunda, yöneticilerin haberdar olması, farklı basamak veya kişilere gitmesi sağlanabilmelidir Sistem, doküman üzerinde belirlenen zamanda işlem yapılmaması halinde ilgili kişilere EBYS ye ilk girişinde ve kayıtlı e-postasına uyarı mesajları gönderebilecektir. Uyarı limitleri yönetim modülünden değiştirilebilecektir Doküman gönderildiğinde son işlem tarihleri atanabilecektir. Sistem son işlem tarihi gelmeden dokümanı alan kullanıcıları uyarmalıdır. Hatırlatma periyodu, hatırlatma yazısı gibi bilgiler kullanıcılar tarafından da belirlenebilecektir İşlem tarihi yaklaşan, gelen, geçen kayıtlar iş listelerinde farklı renkler ile takip edilebilmelidir. Benzer biçimde birim amirleri kendilerine bağlı olan alt birimlerinin belgelerini de aynı yöntemle farklı renklerle izleyebilmelidir Kullanıcılar akışlar içinde kendilerine gelen dokümanlara, sadece tanımlı iş çerçevesinde işlem yapabilmelidir. Yani görüntüleme amaçlı gelen bir dokümanın değiştirilmesi mümkün olmamalıdır Görevler içinde gelen her bir doküman için, ayrı ayrı görüş bildirmek ve bunları geriye yönelik sorgularda izlemek mümkün olmalıdır Akışlar çerçevesinde yapılan her işlem ayrıntılı olarak kayıt altında tutulmalı ve ileride sorgulanabilmelidir İş Akışı Denetim fonksiyonları Tamamlanan, devam eden ve iptal edilen işler, ayrı ayrı sorgulanabilmelidir. 10/28

11 Seçilen bir doküman üzerinden, hangi akışlarda olduğu ve bu akışların durumları sorgulanabilmelidir Hem tamamlanan hem de devam eden akışlar için sorgu ekranlarında; akış adı, başlangıç ve/veya görev alım tarih aralıkları, doküman adı, kategori adı, görev alıcısı parametreleri ile detaylı sorgulama yapılabilmelidir Yapılan sorgulamaların detaylarında, akışın her basamağında kimin ne görüşler ile hangi işlemleri yaptığı, onay veya reddettiği bilgilerine erişilebilmelidir ELEKTRONİK İMZA ENTEGRASYONU VE YÖNETİMİ İSTEKLİ, EBYS nin 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ve ilgili mevzuatına uygun olacak şekilde e-imza entegrasyonuna sahip olacak bir uyarlama hizmeti vereceğini taahhüt edecektir İSTEKLİ, elektronik imza doğrulama enstrümanlarının (akıllı kart, token) İDARE tarafından temin edilmesini takiben sisteme entegrasyonunu taahhüt edecektir Başta İDARE içi yazışmalar olmak üzere, EBYS de sayısal imza desteği olacaktır. Elektronik İmza Kanununda tarif edilen nitelikli elektronik imza taklit edilemez biçimde evraklara eklenebilecektir. İSTEKLİ teklifinde, nitelikli elektronik imza alma sürecinde İDARE ye teknik destek vereceğini; elektronik imza tam manasıyla uygulamaya geçirildiği takdirde, projede elektronik imza ile çelişen durumları düzeltileceğini ve gerekli her türlü değişiklik yapılacağını taahhüt edecektir EBYS yazılımı Kamu SM tarafından elektronik imza verilmeden önce yapılacak tüm denetimlerden geçecek şekilde hazırlanacaktır. Kamu SM nin denetimleri işin kabulüne de esas teşkil edecektir İDARE tarafından Kamu SM den temin edilecek elektronik imza sayısı ihalenin analiz sürecinde tespit edilecektir. Elektronik imza kullanmasına gerek görülmeyen kurum içi yazışma yapacak personel için EBYS yazılımı içinde en az 128 bit şifrelemeye haiz paraf ve imza mekanizması olacak ve sunucu bilgisayarlar aracılığı ile Active Directory ile ilişkilendirilerek güçlendirilecektir EBYS bir süre fiziksel sistem ile (ıslak imzalı) paralel çalışmaya devam edecektir. Bu süreçte elektronik imza doğrulama enstrümanlarının (akıllı kart, token) İDARE tarafından temin edilmesi ve sistemin sorunsuz çalıştığına kanaat getirilmesi durumunda elektronik imza ve doğrulama yazılımı devreye alınacaktır İSTEKLİ, EBYS nin ilgili mevzuata uygun olacak şekilde mobil imza entegrasyonuna sahip olmasını sağlayacak uyarlama hizmetini verecektir. 6. DOKÜMAN FONKSİYONLARI 6.1. EBYS, doküman hazırlama için bir kullanıcı ara yüzü sağlayacaktır Dokümanlar istendiğinde sistem içinde özet görüntü olarak görüntülenebilmelidir EBYS sistemine kaydı yapılan ve öznitelik bilgileri girilerek onaylanan dokümanlar için girilen tarih ve saat bilgisi sistemden otomatik alınacak ve onaylanan tarih ve saat olarak kayda geçecektir. 11/28

12 6.4. EBYS içerisinde ilişkili dokümanlar tanımlanabilecektir Kullanıcı EBYS uygulamasının dışında kendi doküman üretme uygulamasını kullanarak istediği formatta doküman üretebilecektir EBYS, İDARE de üretilen tüm dokümanların standart bir şablon ile üretilebilmesine olanak sağlayacaktır. (Örneğin, tüm resmi yazışma dokümanlarına İDARE logosunun yerleştirilmesi gibi) 6.7. Doküman hazırlama ara yüzünde, EBYS kullanıcısına hazırlamak istediği doküman tipine göre önceden hazırlanmış doküman şablonlarından seçim yapabilme imkânı sağlayacaktır Doküman hazırlama işleminin herhangi bir işlem basamağında özel alanlar (dokümanı tanımlayan özet bilgiler, konu, tarih, sayı vb.) kaydedilebilmelidir Doküman tipleri tanımlanabilmeli ve standart künye bilgilerine (attribute) ek olarak, her tipe özel alanlar tanımlanabilmelidir Doküman tipleri için tanımlanan özel alan sayısında bir sınırlama bulunmamalıdır. Bu fonksiyon için bir özelleştirme gerekmemeli, sistem imkânları ve menüler yardımı ile bu alanlar tanımlanabilmelidir Özel alanların tarih, karakter, sayısal, liste gibi farklı içerikte olması mümkün olmalı ve uzunluk, ön değer, zorunlu alan olması gibi parametreler sistemde bir kodlamaya gerek duymadan yönetim seviyesinde verilebilmelidir Özel alanların liste olarak tanımlanan bölümleri için istenildiğinde bağlı liste mantığı oluşturulabilmelidir. Bir doküman tipi tanımlarken gelmesi istenilen bir liste önceden tanımlanmış bir listeye göre gelebilmelidir Dokümanların adları tipine bağlı olarak otomatik verilebilmelidir Doküman tanımlanırken ya da bir form içerisinde tanımlanan listeden çoklu seçim yapılabilmeli, yani bir listedeki birden fazla kriter aynı anda seçilebilmelidir Doküman şablonu seçilmeden önce öznitelik bilgileri (dokümanı tanımlayan konu, tarih, sayı vb. özet bilgiler) kaydedilmiş ise bu bilgilerden şablondaki eşleşen alanlara otomatik olarak aktarımını sağlanabilmelidir Sisteme sınırsız sayı ve formatta doküman katılabilmelidir. Yani elektronik hale getirilen her doküman sistem içerisinde yönetilebilmelidir Tarayıcıdan elektronik ortama alınması uygun olmayan evraklar için doküman kaydı sadece öznitelik bilgileri doldurularak yapılabilecektir. İstenirse kitap, dergi vb. doküman ilk sayfaları taranarak sisteme alınabilecektir EBYS, seçilen bir doküman belgesine ek dosya (resim, video, ses, metin vb.) kaydetme özelliğine sahip olacaktır. İstenildiği takdirde ek olarak kaydedilen dosyalar yazılım tarafından açılabilecektir. Doküman bazında kaydedilen ek dosyalar sistemde tutulabilecektir Bir dokümana birden fazla ve farklı format ve/veya tipteki dosyalar eklenebilmelidir. Farklı dokümanlar birbirlerine linklenebilmelidir Elektronik olarak sisteme katılması mümkün olmayan veya katılmak istenmeyen (videokaset, kanun kitapları, kullanım kılavuzları vb.) dokümanların künye bilgileri ile bulundukları yer, referans numarası vb. bilgilerinin yer aldığı adres dokümanlar 12/28

13 tanımlanabilmeli ve bütün doküman fonksiyonları uygulanabilmelidir. Ayrıca bu dokümanların iş akışları içerisinde de referans olarak yer almaları mümkün olmalıdır. Adres istenirse bir URL olabilmelidir Bir dağıtım listesine gönderilen dokümanlar için geçerlilik süresi belirtilebilmeli, geçerlilik süresi sonunda ve belirtilecek bir zamandan önce dokümanı hazırlayan kişi uyarılabilmelidir Her bir dokümana not ekleme imkânı bulunmalı, kullanıcılar yetkisi dâhilinde diğer kullanıcıların eklediği notları görebilmelidir Doküman bilgilerinin görüntülenmesi kadar yetkiler dâhilinde güncellenmesi de kolay menü ve ekranlar yardımı ile yapılabilmelidir Doküman kayıt işlemi için numara alarak kaydedilmiş dokümanlar dışındaki dokümanları silmek için onay mekanizması olmalıdır Her bir doküman için yetkilerin kullanıcı veya rol bazında verilmesi/düzenlenmesi kolay menü ve ekranlar yardımıyla mümkün olmalıdır EBYS, tarayıcı kullanılarak sisteme aktarılan dokümanların uygun dosya tiplerine çevrilmelerine, taranmalarına ve sıkıştırılmalarına olanak sağlayacaktır. Bunun için kullanılan teknoloji tariflenecek ve hangi dosya tiplerine çevrim imkânı olduğu listelenecektir Gelen/giden evrak birimlerinde, dokümanlar indekslenirken, taranmış doküman ekranın bir bölümünde, indeks bilgileri ise diğer bölümde görüntülenecek ve girilen bilginin bulunduğu bölge işaretlenebilecektir. İşaretlenen bölge OCR dan geçirilerek otomatik indekslenebilecektir Yazışma yapılan Kurum ve Kuruluşlar sisteme tanımlanabilecek, veri tabanından yapılan güncellemeler anında listelere yansıtılabilecektir EBYS tarafından üretilen ve elektronik ortamda gönderilmeyen evrakların yazıcı çıktısı alınarak ıslak imzalı şekilde posta veya elden işlem yapılmasını sağlayan bir posta işlemleri arayüzü oluşturulacaktır. Bu arayüz kurumda halihazırda çalışan sistem incelenerek oluşturulacaktır. 7. KLASÖR FONKSİYONLARI 7.1. Sisteme sınırsız sayı ve seviyede klasör tanıtılabilmelidir Klasör ve alt klasörlerin detaylı dökümleri rapor amaçlı alınabilmeli ve yazıcıdan dökülebilmelidir Kullanıcıların klasörleri, alt klasörleri ve dosyalar ile sistemde tanımlı dosya isimleri kullanılarak sistem dışına kopyalanması (export) mümkün olmalıdır. Bu sayede yetkiler dahilinde CD veya farklı ortamlara dizin yapısının veya özel bir klasörün kopyalanması mümkün olmalıdır Klasör bilgilerinin (yaratılma tarihi, yaratan kullanıcı, açıklama vb.) görüntülenmesi kadar yetkiler dâhilinde güncellenmesi de kolay menü ve ekranlar yardımı ile yapılabilmelidir. 13/28

14 8. EVRAK ÜZERİNDEKİ İŞLEMLER (GÖRÜNTÜLEME/DEĞİŞTİRME ) 8.1. EBYS, çağrılan dokümanın sisteme tanımlandığı dosya tipinde getirilmesine ve lokal olarak kopyalanmasına olanak sağlayacaktır. Lokal kopya alma fonksiyonu gerektiği takdirde sistem yöneticisi tarafından kullanıcı ve rol bazında tanımlanabilecektir Doküman ilgileri sistem üzerinden seçilebilecektir. İstenildiğinde seçilen bir dokümanın ilişkili bulunduğu tüm dokümanlar kullanıcı ara yüzü tarafından kullanıcıya listelenebilecektir. Kullanıcı, listelenen bu dokümanlardan seçilenin içeriğine yetkisi dâhilinde erişebilecektir. 9. RAPORLAMA İŞLEMLERİ 9.1. EBYS kullanıcısı, yetkisi dâhilinde daha önceden hazırlanmış olan rapor tipini seçerek rapor üretebilecektir EBYS kullanıcısı dokümanın öznitelik bilgilerine göre yapmış olduğu sorgulama sonuçlarının raporunu alabilecektir EBYS kullanıcısı, yetkisi dâhilinde hangi evrakı kimlerin, ne zaman açtığı raporunu alabilecektir EBYS kullanıcısı üretilmiş olan raporları elektronik ortamda görüntüleyebilecek, kâğıt ortamında çıktısını alabilecektir EBYS kullanıcısı bir dokümanın hazırlanma sürecinde akış içerisinde bulunan kişilerin görüşleri ile ilgili rapor alabilecektir EBYS belgelerin cevaplandırılma süresi, yazılan belge sayısı, paraf edilen doküman sayısı vb. parametrelere göre kullanıcıların performans değerlendirmesine yönelik raporlar üretebilecektir Sistemden evrak kayıt ve zimmet defteri gibi raporlar alınabilecektir Yöneticiler kendilerine bağlı birimlerdeki kişilerde bekleyen belgeleri gösteren raporlar alabilecektir. Bu belgeler üzerinden veya genel olarak belli parametrelere bağlı (tarih, yoğunluk, daire, konu, kişi v.b.) raporlar üretilebilecektir EBYS ile kişi ve birimlerde bekleyen/işlemde olan/işlemi biten belgelere ilişkin belge değerlendirme süreleri ile ilgili kişi ve birim bazında istatistik alınabilecektir. 10. ARŞİVLEME İŞLEMLERİ Arşiv işlemleri için Bakanlık ve Birim Arşiv Yetkilisi tanımlanabilmelidir. Bakanlık Arşiv Yetkilisi arşivlenmiş tüm belgelere, Birim Arşiv Yetkilisi ise kendi birimine ait belgelere erişebilecektir Arşivleme işlemi Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünün standardına uygun olacaktır EBYS sadece yazılı evrakları değil, İDARE bünyesinde elektronik ortama alınan bütün dosya tiplerini de arşivleme yeteneğine sahip olacaktır Arşivlenen aynı isme sahip dosyaların birbirlerinin üzerine yazılması engellenecektir. EBYS arşivlenmiş verinin silinmesi işlemleri için belirli tip ve 14/28

15 zamandaki verileri seçme olanağını sağlayacaktır. EBYS bu işlem için belirlenen zaman dilimleri içinde sistem yöneticisini uyaracak uyarı mekanizmaları içerecektir Arşivlenen belgelerin aslı üzerinde asla değişiklik yapılamayacaktır EBYS de birim bazlı ek arşiv yerleri TSE de tariflenen arşivleme sistemi haricinde de Bakanlık/Birim Arşiv Yetkilisi tarafından tanımlanabilecektir. Belgeler önceden belirlenmiş kütüphanelerde arşivlenecektir. Ancak gerektiğinde hangi tür belgelerin hangi kütüphanede olması gerektiği belirlenebilecektir Bakanlık/Birim Arşiv Yetkilisi, kullanıcı arayüzü üzerinden belirtilen tarihte arşivlenmesi ya da imha edilmesi gereken belgelerin listesini görüntüleyebilecektir Belgenin saklama planı, öznitelik bilgisi üzerinde değiştirilebilecektir Arşiv süresi dolmuş belgelerin sistemde imha edilmesi seçeneği olacaktır Belge arşivlendikten sonra tüm kullanıcılar tarafından indeks bilgilerinden aranabilecektir. Belgenin içeriği yetkiler dahilinde görüntülenebilecektir. Görüntülenememesi durumunda evrakın yetkili birimi kullanıcıya bildirilecektir. 11. GÜVENLİK VE YETKİLENDİRME Yazılımda kullanıcı ve rol bazında yetkilendirme olacaktır Kullanıcılar ve gruplar için fonksiyon, rol bazında yetki tanımlamaları (menülere erişim, kayıt, değiştirme, silme, listeleme vb.) yapılabilecek ve bu tanımlamalar istenildiği takdirde yönetim modülü aracılığı ile değiştirilebilecektir Kullanıcılar sadece yetkileri dâhilindeki modülleri görebilecek, bunların dışında kalan modüllere erişemeyecektir EBYS üzerindeki kullanıcı şifreleri, kullanıcılara ait diğer kritik bilgiler ve evraklar yaygın kabul görmüş şifreleme algoritmalarından biri ile şifrelenerek saklanacaktır. Yapılan bu işlem ile ilgili bilgi dokümanı detaylı olarak sunulacaktır EBYS, hiyerarşik yapıya uygun olarak çalışacak, birim ve kullanıcı yetkileri çerçevesinde evrak paylaşımına izin verecektir Uygulama üzerinde gerçekleştirilen bütün işlemler nesnelerin, kullanıcıların, grupların yetki sınırları dâhilinde olacak; yetkilendirme mekanizmasının yetersiz kaldığı nokta olmayacaktır Yazılıma entegre edilmesi gerekecek tüm fonksiyonların güvenlik çözümleri sağlanacaktır Yazılım istenildiği takdirde sistem yöneticisi tarafından belirlenen zaman aralıklarında belge girişi yapılmasını engelleyebilecek mekanizmalar sağlayacaktır EBYS içerisinde yapılan tüm işlemlerin (kayıt, değiştirme, silme vb.), kullanıcı, evrak ve tarih bazında kaydını tutacak ve saklayacaktır. İstenildiği takdirde bu kayıtların yer aldığı kütükler kullanılarak rapor alınabilecektir EBYS, kullanıcıların yaptığı işlemlerin yanı sıra, sistem yöneticilerinin de yaptığı tüm işlemleri kayıt altına alacaktır. 15/28

16 Evrak yetkilerinin belirlenmesi işlemi, organizasyon şeması ve kadro unvanı bilgileri üzerinden gerçekleştirilebilecektir Evraka erişimler evrakın bütünlüğünü bozmayacak bir yapıda olacak ve aynı anda sadece bir EBYS kullanıcısı belge üzerinde yazma işlemini gerçekleştirebilecektir Yetkilendirme kullanıcı tarafında kullanıcı, rol bazında; uygulama tarafında ise form, modül bazında ilgili ara yüzlerden yapılabilecektir Dokümanların yayınlanması ve silinmesi ile ilgili onay mekanizması olmalıdır. 12. DENETİM FONKSİYONLARI Denetim ekranları ile her bir dokümana yapılan işlem, kimin yaptığı, tarih ve saati gibi bilgilere, kolay ve hızlıca erişilmeli, belirli bir tarih aralığı için, dokümanın sahibi veya adı verilerek vb. kriterler ile çeşitli sorgulamalar yapılabilmelidir Dokümanın görüntülenmesi dahi bu denetim ekranında raporlanabilmelidir Kullanıcıların sisteme girişleri ve sistemde çalıştırdıkları komutların günlük (log) kayıtları tutulabilmeli ve detaylı olarak raporlanabilmelidir. 13. ARAMA FONKSİYONLARI EBYS de aranan kayıt bulunduğunda, önce öznitelik ekranı gelmelidir. Kullanıcı seçtiği doküman ekini önizleme/görüntüleme fonksiyonu ile görüntüleyebilmeli veya ilgili uygulama ile açabilmelidir Sistemdeki dokümanlar üzerinde kullanıcı ara yüzünden seçilen kriterlerden (hazırlayan, konu, ilgili dosya numarası, kime, kimden, tarih aralığı, sayı no, ivedilik, belge türü, doküman durumu, işlem vb.) bir ve/veya birden fazlası ile arama yapmak mümkün olmalıdır Arama sonuçlarında oluşan listelerden seçim yapıldığı zaman, kullanıcı bu dokümana erişmeye yetkisi varsa erişebilecek, yoksa erişim izni olmadığı uyarısı ile yetkili birim bilgisi verilerek dokümana erişim engellenecektir Arama sadece yayınlanmış dokümanları değil, istenirse kayıtlı dokümanları (taslakları) da içerecek şekilde genişletilebilmelidir (Durum koduna bağlı olarak arama yapılabilmelidir) Arama kriterleri olarak, doküman tipilerine göre değişiklik gösterebilen özel alanlar da verilebilmelidir Bu özel alanların değerlerinde, eşit, büyük, küçük, arasında, içerir, ile başlar vb. nitelemeler ile arama yapmak mümkün olmalıdır Sonuçta listelenen dokümanların bulundukları klasörler görülebilmeli veya arama sonuçları yazdırılabilmelidir Sık kullanılan arama kriterleri bir isim verilerek kişiye özel veya genel kullanıma açık şekilde saklanabilmelidir Sistemde içerik tabanlı arama imkânı bulunmalıdır (Content Based Retrieval). 16/28

17 İçerik tabanlı arama Türkçe karakterler için de çalışmalı, MS-Office formatları ile text dokümanların sisteme katılırken indekslenmesi halinde daha sonra içlerinde geçen bir kelimeden/sayıdan (sayısal bazlı içerik arama) bulunmaları mümkün olmalıdır. Doküman arama işlemlerinde tam metin arama (full-text search) imkânı olacak, dokümanların herhangi bir yerinde geçen metine göre arama/sorgulama yapılabilecektir EBYS dâhilinde kullanılacak olan sorgulama ve seçim alanları (konu, ilgili dosya numarası, kimden, kime, vb.) İDARE nin istekleri doğrultusunda tasarlanacaktır. Bu tasarım programlama bilgisi gerektirmeden, yetkisi olan kullanıcı tarafından yapılabilir kolaylıkta olacaktır İsteğe bağlı olarak sisteme katılan dokümanların daha sonra indekslenmesi veya tekrar indekslenmeleri de mümkün olmalıdır EBYS, kullanıcının bilgisayarında gerekli uygulamalar yüklü olmasa bile asgari yaygın kullanılan dosya tipleri (MS Office vb.) için kendi içerisinde bir görüntüleyici ile ilgili dosyaların içeriklerini görüntüleyebilecektir Arama yapılırken, sadece kullanıcının işlem yapmakta yetkili olduğu (görme, değişiklik yapma, silme, kaydetme vb.) dokümanlar görülebilecektir. Listeleme yetkisi doküman bazında ayrıca tanımlanabilecektir EBYS, kullanıcının ulaşmaya çalıştığı doküman arşivdeyse, dokümanın arşivde olduğu konusunda kullanıcıyı uyaracaktır Arama sonucu gelen liste üzerinde en az dokümanın Kullanımda veya arşivde olup olmadığı bilgisi ile Öznitelik bilgileri görüntülenecektir. 14. PROJE PLANI (İŞİN SÜRESİ VE AŞAMALARI) Bu projenin başarılı bir şekilde devreye alınması için temel faktörler, proje planının uygulanabilir olması, aşamalı devreye alma yönteminin kullanılması, kullanıcı desteğinin sağlanması ve risk yönetiminin doğru planlanmasıdır. Bu itibarla İDARE, uygulamanın aşamalı olarak devreye alınmasını, doğabilecek risklerin en iyi şekilde yönetilmesini istemektedir. İDARE tarafından önerilen iş planı aşağıdaki tabloda verilmiştir. İSTEKLİ, bu plana göre hareket etmek zorundadır YÜKLENİCİ planda oluşabilecek riskleri ve bu risklerin nasıl giderileceğini ayrı ayrı tüm aşamalar için açıklamak kaydıyla, uygulama aşamasında, planda değişiklik talebinde bulunabilecektir. Değişiklik taleplerini kabul edip etmemekte İDARE serbest olacaktır Kabulü yapılmayan aşamalar, YÜKLENİCİ tarafından gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra tekrar aynı kabul sürecine tabi tutulacaktır İşin toplam süresi 239 gün olup Projenin uygulama planı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Aşamalar Süre (takvim günü) Başlama raporunun hazırlanarak İDARE nin onayına sunulması 5 17/28

18 Başlama raporunun onaylanması 5 Başlama raporunda düzeltme yapılarak İDARE nin onayına sunulması (gerekiyorsa) Başlama raporunun düzeltme sonrası onaylanması 5 Analiz aşaması KTB merkez ve taşra teşkilatındaki yapının incelenmesi ve yeni yapının tasarlanarak İDARE onayına sunulması YÜKLENİCİ nin talepte bulunması durumunda İDARE tarafından ilave süre verilmesi (gerekiyorsa) Analiz sonrası tasarlanan yeni yapının İDARE tarafından onaylanması ya da tespit edilen hata ve eksikliklerin YÜKLENİCİ ye bildirilmesi Analiz sonrası tasarlanan yeni yapı üzerinde düzeltme yapılarak İDARE nin onayına sunulması (gerekiyorsa) Analiz sonrası tasarlanan yeni yapı üzerinde yapılan düzeltmelerin incelenerek İDARE tarafından onaylanması Tasarımlara göre uygulama yazılımının uyarlanması ve sisteme kurulması 60 Uygulamanın başlangıç testleri 10 Uygulama başlangıç test sonuçlarına göre kısmi kabul yapılması ya da tespit edilen hata ve eksikliklerin YÜKLENİCİ ye bildirilmesi 5 Uygulama başlangıç testleri sonucu tespit edilen düzeltmelerin yapılarak İDARE nin onayına sunulması 5 Uygulama üzerinde yapılan düzeltmelerin incelenerek İDARE tarafından onaylanması ve kısmi kabul yapılması 5 Kısmi Kabul için toplam süre 150 EBYS nin pilot taşra teşkilatına yaygınlaştırılması 10 EBYS nin pilot taşra teşkilatında incelenerek onaylanması ya da tespit edilen hata ve eksikliklerin YÜKLENİCİ ye bildirilmesi 5 EBYS nin pilot taşra teşkilatı uygulamasında düzeltmelerin yapılarak İDARE nin onayına sunulması 5 EBYS nin pilot taşra teşkilatı uygulamasında yapılan düzeltmelerin incelenerek İDARE tarafından onaylanması 5 Eğitim (Yardım Masası) 5 Eğitim (Eğitici) 13 Eğitim (Üst Yönetici) 1 Nihai testler ve İşin tamamlanarak İDARE nin onayına sunulması 15 Teslim edilen işin incelenerek İDARE tarafından onaylanması ya da tespit edilen hata ve eksikliklerin YÜKLENİCİ ye bildirilmesi Teslim edilen işin bütünü üzerinde düzeltme yapılarak İDARE nin onayına sunulması (gerekiyorsa) Teslim edilen işin bütünü üzerinde yapılan düzeltmelerin incelenerek İDARE tarafından onaylanması 10 İş bitimi için toplam süre /28

19 14.5. Başlama Raporu YÜKLENİCİ sözleşme imzalanmasını takiben 3 (üç) takvim günü içerisinde işe başlayacaktır YÜKLENİCİ işe başlamasını takiben 5 (beş) takvim günü içerisinde Başlama Raporunu hazırlayacak ve İDARE nin onayına sunacaktır Başlama Raporu, proje genel tanımını, taslak proje gerçekleştirim planını, varsayımları, kısıtları, riskler ve önlemleri, eğitim planlarını, proje ve analiz ekibini, ekipte görev alacak personelinin özgeçmişlerini vb. bilgileri içerecektir Başlama raporu 5 (beş) takvim günü içerisinde İDARE tarafından incelenecek ve uygun görüldüğü taktirde onaylanacaktır Uygun görülmediği durumda tespit edilen hata ve eksiklikler YÜKLENİCİ ye bildirilecek ve 5 (beş) takvim günü içerisinde düzeltilmesi istenecektir. Belirtilen süre içerisinde YÜKLENİCİ gereken düzeltmeleri yaparak tekrar İDARE nin onayına sunacaktır Yeniden onaya sunulan başlama raporu 5 (beş) takvim günü içerisinde İDARE tarafından onaylanacaktır YÜKLENİCİ, ancak raporun onaylanmasından sonra bir sonraki Analiz Aşamasına geçebilecektir Analiz çalışması sonuçlarına göre yeni yapının tasarlanması Her ne kadar kurulacak EBYS nin yapısı ile teknik detaylar işbu şartnamede belirtilmiş olsa da kurulacak sistemin yapısı, şartnamenin özü bozulmadan, sözleşmenin imzalanması sonrasında yapılacak analiz çalışmaları safhasında son halini alacaktır YÜKLENİCİ, KTB merkez ve taşra teşkilatındaki yapının incelenmesi ve yeni yapının tasarlanması işini 15 (onbeş) takvim günü içerisinde tamamlayacak ve İDARE nin onayına sunacaktır Belirtilen sürede sonuçlandırılamaması ve YÜKLENİCİ nin makul bir gerekçe öne sürerek talepte bulunması durumunda İDARE tarafından en çok 15 (onbeş) takvim günü ilave süre verilebilecektir Analiz sonrası tasarlanan yeni yapı İDARE tarafından incelenerek uygun görülmesi durumunda 5 (beş) takvim günü içerisinde onaylanacaktır Uygun görülmemesi durumunda tespit edilen hata ve eksiklikler YÜKLENİCİ ye bildirilecek ve 5 (beş) takvim günü içerisinde düzeltmesi istenecektir. YÜKLENİCİ tasarlanan yeni yapı üzerinde gereken düzeltmeleri belirtilen süre içerisinde yaparak tekrar İDARE nin onayına sunacaktır Yeniden onaya sunulan yeni yapı tasarımı 5 (beş) takvim günü içerisinde İDARE tarafından onaylanacaktır YÜKLENİCİ, ancak yeni yapının onaylanmasından sonra bir sonraki Tasarımlara göre uygulama yazılımının uyarlanması ve sisteme kurulması aşamasına geçebilecektir. 19/28

20 14.7. Analiz Çalışma Ekibi ve Proje Yürütme Kurulu oluşturulması İSTEKLİ, projenin her aşamasında çalışacak elemanlar ve aşama sorumlularını, teklifinde belirtecektir Başlama raporunun onaylanmasını takiben en geç 3 (üç) takvim günü içerisinde YÜKLENİCİ nin teklifinde belirttiği Proje Yöneticisi ve proje elemanları ile İDARE tarafından kurulacak PYK üyelerinin katılımıyla bir tanışma ve değerlendirme toplantısı yapılacaktır. Analiz ve proje uygulama çalışmalarını İDARE ve YÜKLENİCİ birlikte yürüteceklerdir PYK aynı zamanda analiz çalışma ekibi hüviyetinde de olacaktır Analiz çalışması genel anlamda İDARE nin ihtiyaçlarını saptamak için yapılacak bir çalışma olup, aşağıda belirtilenleri kapsamalıdır: Mevcut sistemin analizi (YÜKLENİCİ, KTB nin tüm birimlerindeki iş süreçlerini ve evrak şablonlarını çıkartmalıdır.) İDARE gereksinimlerinin belirlenerek kurulacak sistemin yapılandırılması ve İDARE taleplerinin değerlendirilmesi, Kurulması düşünülen sistemin mantıksal modelinin oluşturulması, Donanım, yazılım ve ağ yapısı gereklerinin tespit edilmesi, Güvenlik, bütünlük ve denetlenebilirlik kriterlerinin belirtilmesi, Yetkilendirme durumlarının oluşturulması Tasarımlara göre uygulama yazılımının uyarlanması ve sisteme kurulması YÜKLENCİ, İDARE tarafından onaylanan tasarımlar doğrultusunda uygulama yazılımı üzerinde gereken uyarlamaları 60 (altmış) takvim günü içerisinde yapacak ve İDARE nin temin etmiş olduğu donanımlara kurulumu gerçekleştirecektir YÜKLENİCİ, analiz çalışmalarında belirlenen ihtiyaca göre gerekli uyarlamaları yapacak; iş süreçlerini ve evrak şablonlarını yazılıma aktaracak, kullanıcı ayarlarını yapacak, yazılımı iş süreçleriyle birlikte test ederek çalışır vaziyette teslim edecektir YÜKLENİCİ, sistemi İDARE nin bildirdiği yere kurmakla ve o yerde ilk testleri yapmakla yükümlüdür YÜKLENİCİ nin yazılımı teslim etmesini takiben Uygulama başlangıç testlerine başlanacaktır Uygulamanın başlangıç testleri Yazılımın donanımlara kurulmasından sonra, YÜKLENİCİ tarafından uygulamanın 4 (dört) yapay kullanıcı arasında doküman akışını canlandırmak üzere bir test düzeneği kurulacaktır. Bu test düzeneğinde, analiz çalışması sonucunda tasarlanan yeni yapı ve şartnamede belirtilen gereksinimler doğrultusunda 10 (on) takvim günü içerisinde PYK tarafından testler yapılacak ve raporlanacaktır EBYS nin, şartnamede bahsedilen tüm şartları ve analiz çalışması sonrası tasarlanan yeni yapıda belirtilen koşulları yerine getirdiğinin tespit edilmesi 20/28

Enerjimiz Herseye Yeter

Enerjimiz Herseye Yeter ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. İŞİN KONUSU Elektronik Belge Yönetim Sistemi Yazılımı Hizmet Alımı İşi; ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (İDARE) standart dosya planının oluşturulması, oluşturulan

Detaylı

2013 YILI e-devlet KAPISI 160 İLETİŞİM MERKEZİ HİZMETİ ALIMI

2013 YILI e-devlet KAPISI 160 İLETİŞİM MERKEZİ HİZMETİ ALIMI TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. 2013 YILI e-devlet KAPISI 160 İLETİŞİM MERKEZİ HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ e-devlet Kapısı 160 İletişim Merkezi Hizmeti İhalesi Teknik Şartnamesi 2

Detaylı

Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Çağrı Merkezi Sistemi Alımı Teknik Şartnamesi 2007, Ankara Atatürk Bulvarı Kızılay

Detaylı

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ Hamza KANDUR ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ SİSTEM KRİTERLERİ REFERANS MODELİ (v.2.0) Gözden geçirilmiş 2. Basım İstanbul 2006 Ofset Hazırlık: Yücel Dağlı Baskı & Cilt: Kitap Matbaacılık (212) 501 46 36 Kapak:

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK ŞARTNAME Doküman No Mİ_F_13 Revizyon No. 00 Rev. Tarihi 00 Yayın Tarihi 03.03.2010 Şartname No UZAKTAN EĞİTİM YÖNETİM SİSTEMİ İHALESİ TEKNİK ŞARTNAME 1. İş Tanımı: Uzaktan

Detaylı

Haberleşme Genel Müdürlüğü

Haberleşme Genel Müdürlüğü Haberleşme Genel Müdürlüğü Kurumsal SOME Kurulum ve Yönetim Rehberi Sürüm 1 Temmuz 2014 1 İÇİNDEKİLER 1 Giriş... 8 1.1 Amaç... 8 1.2 Kapsam... 8 1.3 Tanımlar ve Kısaltmalar... 8 1.4 Dayanak... 9 1.5 İlgili

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU HİZMETE ÖZEL T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU V.1 2014 I Bu kılavuz çevre duyarlılığı kapsamında kâğıt ortamda basılmayarak; elektronik

Detaylı

Web Uygulamaları Koruma Profili

Web Uygulamaları Koruma Profili Web Uygulamaları Koruma Profili SÜRÜM 1.0 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ KASIM 2013 1 İÇİNDEKİLER Tanımlar ve Kısaltmalar... 4 1. Koruma Profiline Giriş... 6 1.1. Koruma Profili Referansı... 6 1.2. Amaç ve

Detaylı

5018 SAYILI KANUN VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ

5018 SAYILI KANUN VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ 5018 SAYILI KANUN VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ Özcan Rıza YILDIZ Sayıştay Uzman Denetçisi GİRİŞ Belirlenen politika ve hedefler doğrultusunda, kaynakların etkin, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU. Elektronik İhale, Bilişim Destek ve Etkileşim Merkezi Hizmetleri 2011 Yılı Faaliyet Raporu

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU. Elektronik İhale, Bilişim Destek ve Etkileşim Merkezi Hizmetleri 2011 Yılı Faaliyet Raporu TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale, Bilişim Destek ve Etkileşim Merkezi Hizmetleri 2011 Yılı Faaliyet Raporu 01 Ocak 31 Aralık 2011 İÇİNDEKİLER 1 Tanımlar ve Kısaltmalar... 4 2 Giriş...

Detaylı

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEPUE)

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEPUE) KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEPUE) İÇİNDEKİLER 1. Giriş 1 1.1. Genel Bilgiler 1 1.2. KEP İle İlgili Mevzuat 1 1.3. KEP Sisteminin Denetlenmesi 1 2. KEPUE Dokümanından Sorumlu Organizasyon

Detaylı

MERAM ELEKTRĠK DAĞITIM A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. MOBĠL KABUL PROJESĠ YAZILIM ġartnamesġ

MERAM ELEKTRĠK DAĞITIM A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. MOBĠL KABUL PROJESĠ YAZILIM ġartnamesġ MERAM ELEKTRĠK DAĞITIM A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MOBĠL KABUL PROJESĠ YAZILIM ġartnamesġ ÖZEL ġartname İçindekiler 1 KONU 3 2 KAPSAM 3 3 TANIMLAR 3 4 GENEL HUSUSLAR 4 5 KABUL SĠSTEMĠ 5 5.1 WEB Portal 5 5.1.1

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ :

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ : MADDE 1: MADDE 2: MADDE 3: MADDE 4: MADDE 5: BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ : Bu yönetmeliğin

Detaylı

SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ ESASLARI YÖNERGESĠ GENEL HÜKÜMLER

SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ ESASLARI YÖNERGESĠ GENEL HÜKÜMLER SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ ESASLARI YÖNERGESĠ GENEL HÜKÜMLER Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü nün görevi ve konumu nedeniyle bilgi çağı gereklerine

Detaylı

Kıraça Holding Bilgi Sistemleri Direktörlüğü Oryantasyon Sunumu

Kıraça Holding Bilgi Sistemleri Direktörlüğü Oryantasyon Sunumu Kıraça Holding Bilgi Sistemleri Direktörlüğü Oryantasyon Sunumu Sunum İçeriği Kıraça Holding Bilgi Sistemleri Departmanı (BSD) BSD Organizasyon, Yerleşim ve Hizmet Dağılım Şeması Kıraça Bilgi Sistemleri

Detaylı

ELEKTRONİK DÖKÜMAN YÖNETİM SİSTEMLERİ GENEL BİLGİLENDİRME

ELEKTRONİK DÖKÜMAN YÖNETİM SİSTEMLERİ GENEL BİLGİLENDİRME ELEKTRONİK DÖKÜMAN YÖNETİM SİSTEMLERİ GENEL BİLGİLENDİRME Adnan Özgüner ERDURSUN Bilgisayar Mühendisi, ARF Bilgi Teknolojileri ÖZET Herşeyin elektronikleştiği günümüzde, kurumların iç birimleriyle ve dış

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU GÜVENLİK VE LİSANS İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE İŞ KURUMU GÜVENLİK VE LİSANS İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKİYE İŞ KURUMU GÜVENLİK VE LİSANS İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Ocak 2009 İŞKUR Güvenlik ve Lisans İhalesi Teknik Şartnamesi Sayfa 1 / 11 1. KONU, AMAÇ VE KAPSAM 1.1. KONU Bu teknik şartname, Türkiye İş

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: 14 Eylül 2007 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26643 TEBLİĞ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARDA BİLGİ SİSTEMLERİ YÖNETİMİNDE ESAS ALINACAK İLKELERE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU Bursa - 2015 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programı öğrencilerimin bir HBYS programını (AviCenna) öğrenmeleri ve başarıyla kullanabilmeleri

Detaylı

Mikro V14 serisi ile işinizde fark yaratın.

Mikro V14 serisi ile işinizde fark yaratın. Mikro V14 serisi ile işinizde fark yaratın. Rakiplerine oranla daha hızlı davranmak ve bu hızıyla fark edilen, kaliteli firmalar arasında olmak isteyen işletmeler için ürettiğimiz V14 serisi programlarımız,

Detaylı

Bilgi Güvenliği Politikası

Bilgi Güvenliği Politikası İÇİNDEKİLER GİRİŞ KISALTMALAR TABLOSU 1. E-POSTA POLİTİKASI 2. ŞİFRE POLİTİKASI 3. ANTİ-VİRÜS POLİTİKASI 4. İNTERNET ERİŞİM VE KULLANIM POLİTİKASI 5. SUNUCU GÜVENLİK POLİTİKASI 6. VERİTABANI GÜVENLİK POLİTİKASI

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ HİZMET POLİTİKALARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ HİZMET POLİTİKALARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ HİZMET POLİTİKALARI A. SİSTEM YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET POLİTİKALARI 1- e-posta, Alan Adı ve Web Alanı Tahsisi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, üniversitemizde görev yapan kadrolu

Detaylı

ZAMAN DAMGASI UYGULAMA ESASLARI (ZDUE)

ZAMAN DAMGASI UYGULAMA ESASLARI (ZDUE) ZAMAN DAMGASI UYGULAMA ESASLARI (ZDUE) SÜRÜM : 02 TARİH : 28.08.2013 1. GİRİŞ... 7 1.1. Genel Bakış... 7 1.2. Kitapçık Adı ve Tanımlama... 7 1.3. Taraflar... 8 1.3.1. Zaman Damgası Üretim Merkezi... 8

Detaylı

Tebliğ. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: )

Tebliğ. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: ) Maliye Bakanlığından: Tebliğ Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: ) 1- GİRİŞ Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 1 Mükerrer 242 nci maddesinin 2 numaralı bendi hükmü ile Maliye Bakanlığı;

Detaylı

I. genel bakış 01 canias ERP... 01. Temel Veriler... 06 Sistem Yönetimi ve TROIA Geliştirme Ortamı... 09

I. genel bakış 01 canias ERP... 01. Temel Veriler... 06 Sistem Yönetimi ve TROIA Geliştirme Ortamı... 09 INDUSTRIAL APPLICATION SOFTWARE ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT AST AST AST CLB CLB CLB AST AUT AUT AUT AUT AUT BOM BOM BOM BOM BOM BOM BOM AUT AUT AUT BUD BUD BUD BUD BUD BUD BUD CAL CAL CAL CAL CAL CAL CAL

Detaylı

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Dijital Platform Geliştirme ve Tasarım Hizmeti alımı yapılacaktır.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Dijital Platform Geliştirme ve Tasarım Hizmeti alımı yapılacaktır. 30.06.2015 ÜNİTESİ : Satın Alma Müdürlüğü SAYI : 2015/13679 KONU : Dijital Platform Geliştirme ve Tasarım Hizmeti Alım İşi SON BAŞVURU TARİHİ : 27 Temmuz 2015 Pazartesi günü Saat 15.00 Türkiye Futbol Federasyonu

Detaylı

e-yazışma Teknik Rehberi

e-yazışma Teknik Rehberi e-yazışma Teknik Rehberi Sürüm 1.1 (TASLAK) MART 2014 T. C. KALKINMA BAKANLIĞI e-yazışma Teknik Rehberi Sürüm 1.1 (TASLAK) 4 MART 2014 İçindekiler İçindekiler 1 Sürüm Bilgisi 2 Kısaltma ve lar 3 1. Giriş

Detaylı

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI DOKÜMAN KODU: KEK REVİZYON NO: 00 YAYIN TARİHİ: 01.12.2010 KONU : İÇİNDEKİLER BÖLÜM NO : A KEK DOKÜMA N NO KONU A İÇİNDEKİLER - B REVİZYON SAYFASI

Detaylı

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI İÇİNDEKİLER 3-0-1-Giriş -2-Borsanın Görevleri 4-0-3-Borsanın Faydaları 0-4-Diğer Borsalarla Entegrasyon 5-0-5-Revizyon Takip Çizelgesi 6-0-6-Çapraz Çizelge 7-0-6-Çapraz

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ Sayfa 1 / 26 T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER Bölümler - Başlıklar Sayfa No BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 3-4 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak

Detaylı