GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz"

Transkript

1 GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz HACK çetesi, 1 milyon insan n kiflisel bilgilerini ELE GEÇ RM fi 3 ARALIK 2013 SALI F YATI: 25 Kr TÜB TAK üstün zekal lar için 3 yeni okul açacak HABER 17 DE Engelsiz Korosu ilk konserini bugün verecek HABER 17 DE HABER 18 DE "Redhack" ve "Anonymous" ile ba lant l olduklar iddias yla gözalt na al nan 14 kiflinin soruflturmas nda, Ankara Emniyet Müdürlü ü sitesini hacklemek suretiyle 10 binlerce vatandafl n kimlik bilgilerini ele geçirdikleri ve 1 milyon vatandafl n kiflisel bilgilerinin ellerinde oldu unu söyleyerek tehditlerde bulunduklar ortaya ç kt. YAfiAMA Aort damar y rt lan hastan n kalp ve beyin fonksiyonlar 50 dakika durduruldu 50 DAK KA MOLA HABER 18 DE Konya'da y rt lan aort damar beyne kadar ç kt ve kalbinin etraf nda kan topland için hemen müdahale edilmedi inde hayat n kaybedecek hastan n, vücut s s 18 dereceye kadar düflürülüp kan dolafl m, kalp ve beyin fonksiyonlar 50 dakika durduruldu. HASTA 50 DAK KA TIBBEN ÖLDÜ Kalp damar cerrahi uzman Dr. Murat Günday, "Hasta so utularak tüm dolafl m durduruldu. Yani hasta 50 dakika t bben öldü. Yapay damar kullan larak y rt lan bölge onar ld. Sonra kalp akci er makinesinde toplanan kan tekrar vücuda verdik. Vücut s s n yükselterek hastada kan dolafl m tekrar bafllad. Bu flekilde yaflam fonksiyonlar yeniden devreye girdi. Titiz bir çal flma ve zamanla yar flarak hastay hayata ba lad k." dedi. 72 yafl ndaki Niyazi Korkmaz 50 dakika sonra hayata yeniden döndü SAMANYOLU Ö RENC LER OSMANLI CATLARINI D NLED Haberi 16 da YILMAZ VURAL NG LTERE YOLUNDA Haberi 28 de OKUL ÖNCES E T M A LELERE ANLATILDI Haberi 19 da

2 2 YARIN SineMagazin Tuba, flampuan n Belçika yüzü oldu STANBUL Tuba Büyüküstün sonunda Avrupal lar n dikkatini çekmeyi baflard. Oyuncu Ortado u yüzü oldu u firman n Belçika daki tan t m için 2 milyon dolara anlaflma yapt Tuba Büyüküstün, rol ald diziler sayesinde Ortado u da büyük bir flöhret yakalad. Bu flöhreti çok iyi de erlendiren Büyüküstün, önce Türkiye deki reklamlar nda rol ald flampuan firmas n n Ortado u yüzü oldu. Ard ndan da spanyol mücevher firmas Arte Madrid in Ortado u reklamlar nda rol almak için 2 milyon dolara imza att. Büyüküstün le yapt klar tan t mdan çok memnun kalan firma yetkilileri güzel oyuncuya sözleflmeyi uzatmay teklif etti. Özellikle Dubai ve Lübnan da rol ald diziler reyting, tan tt ürünler sat fl rekorlar k rarken Büyüküstün ü sonunda Avrupal lar da keflfetti. Önce Büyüküstün ün geçti imiz y l rol ald 20 Dakika dizisi talya ya transfer oldu. Ünlü oyuncu flimdi de 2007 y l ndan bu yana çal flt flampuan firmas n n Belçika yüzü oldu. Ünlü oyuncu bu anlaflmadan da 2 milyon dolar ald. Büyüküstün, firman n Türkiye deki reklam kampanyas n ise en büyük rakibi Bergüzar Korel e kapt rm flt. 3 Aral k 2013 Paul Walker öldü H zl ve Öfkeli (Fast and Furious) filmleriyle dünya çap nda üne kavuflan Amerikal aktör Paul Walker (40), Los Angeles n kuzeyindeki bir trafik kazas nda yaflam n yitirdi. Paul Walker öldü. Türkiye'de izleyicilerin, özellikle 'H zl ve Öfkeli' (Fast and Furious) filmleri ile Yalan Rüzgar (The Young and The Restless) dizilerinden tan d Amerikal oyuncu Paul Walker, Los Angeles yak nlar nda geçirdi i bir trafik kazas sonucu yaflam n yitirdi. Bir arkadafl yla ba fl gecesine kat lmak üzere yola ç kan Paul Walker, arkadafl n n kulland arac n kaza yapmas sonucu öldü. Los Angeles Bölge fierifi, kazada iki kiflinin öldü ünü, Paul Walker n yolcu koltu unda oldu unu bildirdi. Görgü tan klar, ismi aç klanmayan sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan ç kan Porsche marka arac n alev alarak yanmaya bafllad n ve tamamen hurdaya döndü ü belirtti. 15 yafl nda bir k z olan y ld z oyuncunun, son olarak 6'nc s çekilen H zl ve Öfkeli filminin 7'ncisi için yap mc firma ile çal flmakta oldu u bildirildi den bu yana 5 farkl H zl ve Öfkeli filminde boy gösteren baflar l aktör, dünya çap nda tan nan serinin bugünlerde çekilmekte olan 7'nci filminde de rol al yordu. H zl ve Öfkeli nin 7'sinin çekimlerine ABD deki fiükran Günü tatili sebebiyle ara verilmiflti. (AA) sinema rehberi Ankara Cinemaximum Atlantis (Bat kent) (312) Su ve Atefl, Uzay Oyunlar, Carrie: Günah Tohumu, Hükümet Kad n 2, Kahraman kili, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Thor: Karanl k Dünya, Benim Dünyam, Ç lg n H rs z 2. Ankara Cinemaximum ANKAmall (Akköprü) (312) Su ve Atefl, Carrie: Günah Tohumu, Hükümet Kad n 2, Kahraman kili, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Thor: Karanl k Dünya, Benim Dünyam, Yerçekimi, Ç lg n H rs z 2. Ankara Büyülü Fener Bahçelievler (Bahçelievler) (312) Hükümet Kad n 2, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Thor: Karanl k Dünya, Benim Dünyam, Ankara Optimum Avflar (Eryaman) (312) Su ve Atefl, Uzay Oyunlar, Carrie: Günah Tohumu, Hükümet Kad n 2, Acemi Gladyatör, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Thor: Karanl k Dünya, Benim Dünyam. Ankara Cinemaximum Antares (Etlik) (312) Su ve Atefl, Uzay Oyunlar, Carrie: Günah Tohumu, Hükümet Kad n 2, Kahraman kili, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Thor: Karanl k Dünya, Benim Dünyam, Ç lg n H rs z 2. Ankara Metropol Avflar (K z lay) (312) Su ve Atefl, Hükümet Kad n 2, Carrie: Günah Tohumu, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Thor: Karanl k Dünya, Benim Dünyam. Ankara Moviecity (Keçiören) (312) Hükümet Kad n 2, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Benim Dünyam, Ç lg n H rs z 2. Ankara Göksu Sinemax (Eryaman) Hükümet Kad n 2, Acemi Gladyatör, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Benim Dünyam. Ankara Cinemaximum (Armada) Sona Do ru, Su ve Atefl, Hükümet Kad n 2, Carrie: Günah Tohumu, Uzay Oyunlar, Kahraman kili, Thor: Karanl k Dünya, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Last Vegas, Benim Dünyam. Ankara Nata&Vega Prestige (Mamak) (312) Su ve Atefl, Uzay Oyunlar, Carrie: Günah Tohumu, Hükümet Kad n 2, Kahraman kili,, Acemi Gladyatör, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Thor: Karanl k Dünya, Benim Dünyam.

3 3 Aral k 2013 ntiharlar medya tetikliyor AFYONKARAH SAR - MUSTAFA GÜNGÖR - Emniyet Genel Müdürlü ü Sa l k flleri Daire Baflkan Yüksel Çelik, ntihar olay ne kadar dile getirilirse, Seçim öncesi naylon gazeteci uyar s!.. ANKARA - Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) 43. Baflkanlar Konseyi Toplant s, genifl kat l mla yap ld. Yay nlanan bildirgede, her seçim öncesi türeyen naylon gazete ve gazetecilere dikkat çekildi. Türkiye nin farkl illerinden gelen bas n meslek örgütü baflkanlar ve temsilcilerinin kat l m yla Batman Gazeteciler ve Yay nc lar Cemiyeti nin ev sahipli inde Batman da gerçeklefltirilen TGF Baflkanlar Konseyi'nde, ülkenin birlik, beraberlik ve bütünlü ünü koruyarak toplumsal bar fl sürecinin gelifltirilmesinde meslek kurulufllar, sivil toplum örgütleri ve toplumun her kesimin katk koymas n n yarar sa layaca vurguland. Bildirgede, her seçim öncesi 'türeyen' gazete ve gazetecilere de dikkat çekilirken, vatandafllar n ve adaylar n 'Naylon gazete ve gazetecilere' ödün vermemesi gerekti i yönünde uyar da bulunuldu. Bas n meslek örgütlerinin de bu tip kifli ve kurumlarla mücadele etmesi gerekti i belirtilerek, Türkiye, 30 Mart 2014'te yerel seçimlere gidiyor. 1,5 y l içinde 3 seçim yaflayacak ülkemizde özellikle Anadolu'da 'Naylon gazete ve gazeteciler' türemekte ve yapt klar yay nlarla meslek etik ve kurallar ayaklar alt na al nmaktad r. (CHA) H CR RUM msak : kindi : Yaflam 30 Muharrem 20 Teflrin-i Sani Günefl : Akflam : Ö le : Yats : YARIN ne kadar konuflulursa ve yayg nlaflt r l rsa bu giriflimde bulunabilecek insanlarda bir etki yaratmakta ve tetiklemektedir. Görsel medya, sosyal medya ve bas n yay n organlar taraf ndan bu konunun daha hassas ele al nmas laz m dedi. Çelik, Daire Baflkanl taraf ndan bir termal otelde 6 nc s gerçeklefltirilen Emniyet Teflkilat Psikolojik Dan flma ve Rehberlik Semineri ne kat lmak için geldi i Afyonkarahisar da AA muhabirine, polis intiharlar n n gündemde yer ald n an msatt. Çal fltayda polislerin intihar konusunu da tart flt klar n kaydeden Çelik, Hocalar m zdan da bu konuda görüfller al yoruz. Silahl görev yapan birimlerde intihar oranlar daha yüksektir. Di er ülke polisleriyle mukayese etti imiz zaman bizdeki rakamlar onlara göre yüksek de il ancak hiçbir arkadafl m z n zarar görmesini istemeyiz. Zaten bu amaçla Rehberlik ve Psikolojik Dan flma Büro Amirlikleri kuruldu. Bu birimler y l içerisinde personelimizle ve aileleriyle birebir ve gruplar halinde görüflmelerle hizmet veriyorlar diye konufltu. Polis intihar oran n n bu y l 40 oldu una dikkati çeken Çelik, ntihar olay ne kadar dile getirilirse, ne kadar konuflulursa ve yayg nlaflt r l rsa bu giriflimde bulunabilecek insanlarda bir etki yaratmakta ve tetiklemekte. Görsel medya, sosyal medya ve bas n yay n organlar taraf ndan bu konunun daha hassas bir flekilde özendirici de il cayd r c olacak flekilde ele al nmas laz m ifadelerini kulland. Çelik, forum, twitter ve facebook gibi sosyal paylafl m Emniyet Genel Müdürlü ü Sa l k flleri Daire Baflkan Yüksel Çelik, ntihar olay ne kadar dile getirilirse, ne kadar konuflulursa ve yayg nlaflt r l rsa bu giriflimde bulunabilecek insanlarda bir etki yaratmakta ve tetiklemektedir. Görsel medya, sosyal medya ve bas n yay n organlar taraf ndan bu konunun daha hassas ele al nmas laz m dedi. sitelerinin ve memurlar n takip etti i sitelerde bir konunun gündem yap ld zaman 10 binlerce girifl yap ld n ve bunun görselinin bas nda oldu u gibi orada da tart fl ld n vurgulayarak, sorunlar n konuflulmas ndan, çözüm üretilmesinden yana olduklar n söyledi. - Medya, ruh sa l konusunda duyarl l k gösterebilir Ankara Üniversitesi T p Fakültesi Ruh Sa l ve Hastal klar Ana Bilim Dal Ö retim Üyesi Prof. Dr. O uz Erkan Berksun da intihar haberlerinin toplumu olumsuz etkiledi ini de erlendirerek, Asl nda toplumsal duyarl l k medyan n duyarl l anlafl labilir bir fley. Elbetteki insan olarak ruh sa l konusunda, böyle önemli konuda bir duyarl l k gösterebilirler, bunda hiçbir sak nca yok. Fakat gösterilen duyarl l n haberlere yans y fl biçimine dikkat edilmesi gerekiyor dedi. Dünya Ruh Sa l Teflkilat n n intihar özendirecek ve romantize eden, intihar alan n ayr nt l gösteren haberlerin yap lmas n olumlu bulmad n ifade eden Prof. Dr. Berksun, flöyle devam etti: Dolay s yla medyaya da çok büyük sorumluluk düflüyor. Örne in polisler de son derece stres alt nda çal flan bir grup. Ruh sa l na destek olunmas gereken bir grup ama toplumun bir çok kesiminde de ayn duyarl l göstermemiz gerekiyor. Medya olarak bu konulara ilgi gösterilmesinde bir sak nca yok ancak haberi verifl biçiminde son derece profesyonel olmak gerekti i aç kt r. (AA) Çocukla evlenen yafl n bilmiyordum bahanesine s namayacak ANKARA - Yarg tay Ceza Genel Kurulu, 15 yafl ndan küçük k zla evlenen ve çocu un nitelikli cinsel istismar suçundan hüküm giyen san klar n, yafl n bilmiyordum savunmas n kabul eden Daire kararlar na yap lan itiraz kabul etti. Kurul, Yarg tay Cumhuriyet Baflsavc l n n, Bu suçu cebir ve tehditle gerçeklefltiren san klar aç s ndan da daire karar n n uygulanabilirli i düflünüldü ünde, bu suçlar iflleyenlerin daha az ceza almalar veya eylemlerinin flikayete ba l suça dönüflme ihtimali karfl s nda adaletsiz ve kamu vicdan n zedeleyen kararlar n verilmesine yol açabilece i gerekçesiyle yapt itirazlar yerinde buldu. Yarg tay Ceza Genel Kurulu, çeflitli illerde yaflanan 15 yafl ndan küçük evliliklerle ilgili 5 dosyay ele ald. Sakarya, Kafl, Ni de ve zmir de 15 yafl n doldurmadan r zalar yla erkek arkadafllar na kaçan, cinsel iliflkiye girerek bir süre sonra da evlenen çocuk gelinlerin kocalar, çocu un nitelikli cinsel istismar ve çocu u cinsel amaçl hürriyetten yoksun k lma suçlar ndan hapis cezas na çarpt r ld. Kararlar n temyiz incelemesini yapan Yarg tay 14. Ceza Dairesi, san klara verilen mahkumiyet hükümlerini bozdu. Daire, hükümden önce ma durelerle resmi nikahla evlenen san klar n, savunmalar nda efllerinin gerçek yafl n n 15 ten küçük oldu unu bilmedi ini söylemeleri nedeniyle, Türk Ceza Kanunu nun (TCK) 30. maddesindeki hata halinin mevcut olup olmad n n tespit edilmesi gerekti ine hükmetti. Ma durenin suç tarihi itibar yla görünüm olarak 15 yafl ndan küçük oldu unun anlafl l p anlafl lamayaca n n, içinde bulunduklar sosyal ve kültürel durumlar da dikkate al narak san n ma durenin yafl konusunda hataya düflmesinin mümkün olup olmad n n araflt r lmas n isteyen daire, eksik incelemeyle hüküm kurulmas n bozma nedeni sayd. Yarg tay Cumhuriyet Baflsavc l, Dairenin bu yöndeki kararlar na itiraz etti. Baflsavc l n itiraz nda, 765 say l TCK n n 434. maddesindeki, kaç r lan veya al konulan k z veya kad n ile mahkum aras nda evlenme durumunda koca hakk nda verilen cezan n tecilini öngören düzenlemenin bir benzerinin 5237 say l TCK da bulunmad anlat ld. (AA)

4 4 YARIN Sivas ta Hitit saray kal nt s bulundu S VAS - MERVE TOPUZ - SEY T AHMET EKS K - Sivas n Y ld zeli ilçesinde Hititler den kalma Kayal p nar Harabe Ören Yeri nde yap lan kaz larda, milattan önce y llar na ait oldu u tahmin edilen saray kal nt s bulundu. Almanya n n Marburg Üniversitesinde görev yapan Doç. Dr. Vuslat Müller Karpe, AA muhabirine yapt aç klamada, Kayal p nar da kendisinin bilimsel dan flmanl nda yürütülen kaz çal flmalar n n bu seneki k sm n n k sa süre önce tamamland n söyledi. Kayal p nar n 4 medeniyete ev sahipli i yapt n dile getiren Karpe, bu sezonki kaz larda Hitit saray kal nt s bulduklar n belirtti. Saray n milattan önce y llar na ait oldu u tahmin ettiklerini aktaran Karpe, bodrum, girifl ve üst kattan oluflan saray n en az 40 odas n n bulundu unu düflündüklerini ifade etti. Saray kal nt s nda büyük bir avlu bulundu unu kaydeden Karpe, avlunun bir yan nda saray n di er taraf nda ise depo olarak kullan ld n tahmin ettikleri k sm n yer ald n belirterek, flunlar söyledi: Saray kal nt s yla ortaya ç kan depo k sm nda 100 den fazla ok ucu ile z rh parçalar bulundu. Bu buluntular, oran n depo olarak kullan ld na iflaret ediyor. Daha önce hiçbir yerde bu kadar fazla ok ucu bulunmad. Bir de depo binas n n üzerinde Hitit çivi yaz l tabletler ele geçti. Hitit tabletleri, genelde bayram ve fal metinlerinden oluflmakta. Bu metinlerde özellikle kufl fallar ndan bahsediliyor. Kaz yerinin di er k s mlar nda da çal flmalara bafllad k. Bu kaz larda da belki 3. bina aç a ç kabilir. O zaman alan daha da geniflleyecek. Ayr ca, bulunan saray bir ya da iki kez yanm fl ve sonras nda tekrar yap lm fl. Hatta yang ndan sonra duvarlar n yeri biraz de ifltirilmifl, bu sayede binaya sa laml k verilmek istenmifl. mparatorlu un da milattan önce 1200 lü y llarda y k ld tahmin ediliyor ve böylece buradaki Hitit yerleflmesi sona eriyor. (AA) Turistlerin tercih etti i en önemli turizm destinasyonlar ndan biri haline gelen Türkiye, 2013 turizm hedeflerinin gerçekleflmesiyle yeni yat r mlara da h z verdi. Y l sonuna kadar, yat r m aflamas ndaki 274 bin yatakla birlikte ülkemizdeki toplam yatak kapasitesi de 1,5 milyonu aflacak. ANKARA - fienay ÜNAL - Kalk nma Bakanl nca haz rlanan 2014 Y l Program na göre, Türkiye, yaz bafl nda yaflad olumsuz olaylara ra men turizmde beklenen rakamlarla y l bitirecek sonuna kadar Türkiye ye gelecek turist say s n n 34,6 milyon olmas ve 33 milyar dolara yak n gelir b rakmas öngörülüyor. Ayr ca bu y l n sonunda, dünyadaki turist say s yüzde 4,8 lik art flla 1 milyon 85 bin kifliye, turizm harcamalar ise yüzde 4,7 lik art flla 1 milyar 125 milyon dolara ulaflacak. Yine 2013 sonuna kadar Kültür ve Turizm Bakanl ndan belgeli yatak say s 725 bin, belediye belgeli yatak say s ise 515 bin olacak. Yat r m aflamas ndaki 274 bin yatakla birlikte ülkemizdeki toplam yatak kapasitesi de 1,5 milyonu aflacak. Turizm -Turist çok, harcama az Sektördeki eksikliklerin de ele al nd programa göre, artan turist say s na karfl n turist bafl na harcama istenilen düzeyde gerçekleflemiyor. Türkiye de turizm sektöründe rekabet avantaj düflük fiyata dayal olarak sürdürülmeye çal fl l yor. Yatay ve dikey entegrasyonlarla afl r ölçüde büyüyen baz yabanc tur operatörlerinin fiyat ve koflullar tek tarafl belirlemelerine sektörde s kl kla rastlan rken, bu sorun Türkiye nin turizm gelirleri aç s ndan olumsuz sonuçlar do uruyor. Ülkemizde son y llarda yatak kapasitesindeki h zl art fla ve kaydedilen önemli geliflmelere ra men teknik altyap konusunda da baz eksiklikler yaflan yor. Fiziksel çevrenin kirlenmesi ve turizm merkezlerinin kentleflmesi ülkemiz turizmini etkileyen sorunlar aras nda. Yat r ma aç lmas uygun görülen turizm alanlar nda öncelikle fiziksel planlama çal flmalar n n tamamlanmas ve yat r mlar n bu planlara uygun olarak gerçeklefltirilmesi önem arz ediyor. -K y lar alarm veriyor Ayr ca kalk nma ajanslar ve bölge kalk nma idareleri bölgesel kalk nma arac olarak kültür ve turizm faaliyetlerine odaklanm fl olmakla birlikte, turizme yönelik bütüncül bir bak fl aç s getirilmesi henüz tam olarak sa lanamad. Bununla birlikte yerel yönetimlerin, STK lar n ve halk n turizmle ilgili kararlara kat l m n n art r lmas da gerekiyor. klimsel, co rafi ve morfolojik özellikleri nedeniyle, turizm aktivitelerinin yo unlaflt alanlar olarak beliren k y alanlar nda, insan kaynakl kullan mlar n etkileri, küresel iklim de iflikli inin do urdu u olumsuz koflullarla birleflerek sürekli bir bask oluflturuyor. klim de iflikli inden olumsuz etkilenecek olan turizm sektörü ürünlerinde ve co rafi mekan kullan m nda de iflikliklere gidilerek yeni bir bütünleflik k y alanlar yönetimi modeli oluflturulmas gerekiyor. 3 Aral k 2013 Turizmde yatak kapasitesi 1.5 milyonu geçecek -Sa l k turizmi dönüflüm program haz rland Ayn zamanda, turizmin mevsimlik ve co rafi da l m n iyilefltirmek ve d fl pazarlarda de iflen tüketici tercihleri dikkate al narak yeni turizm geliflim alanlar oluflturmak üzere, var fl noktas yönetimine a rl k verilerek golf, termal, kongre, k fl, kruvaziyer, sa l k turizmi ve eko-turizmle ilgili yönlendirme faaliyetleri de sürdürülüyor. Türkiye nin dünyada yükselen pazar konumunda oldu u medikal turizm, termal turizm ve ileri yaflengelli turizmi alanlar ndaki hizmet kalitesinin yükseltilerek rekabet gücünün art r lmas amac yla Onuncu Kalk nma Plan nda Sa l k Turizminin Gelifltirilmesine iliflkin dönüflüm program na yer verildi. Bu çerçevede, sa l k turizmiyle ilgili olarak kurumsal ve hukuki altyap n n gelifltirilmesi, fiziki ve teknik altyap n n iyilefltirilmesi, sa l k turizmi hizmet kalitesinin art r lmas ile etkin tan t m ve pazarlaman n yap lmas gerekiyor. Turizm sektörü aç s ndan özellikle çevreye duyarl, sosyal uyumu sa lama, istihdam seviyesini yükseltme, k rsal kesimden büyük flehirlere göçü azaltma, yöresel kaynaklar at l durumdan kurtarma ve nihayetinde yöre halk n n refah düzeyini artt rma yetene ine sahip sürdürülebilir yeflil pazarlama ve KOB ölçe indeki yat r mlara dair politikalar önemsenmeye baflland. (AA)

5 3 Aral k 2013 Soldan sa a: 1.Çulluk. Bal koymaya yarayan küçük tekne. 2. Türk müzi inde tempo. Adana ilinin bir ilçesi. 3. Edirne ilinin bir ilçesi. 4. Rus Kazaklarda baflkan. Y lan n deri de ifltirirken att deri. 5. lgi eki. Vedia, emanet. Bir nota. 6. Çok h zl dönerek saatte binlerce adet basan bas m makinesi. 7. Dalkavuk. 8. Uzlaflt ran, arabulan kimse. Tütün sergisi. 9. Yelkenli gemilerde üzerine dört köfle yelken açmak ve iflaret kald rmak için dire e yatay olarak ba lanan gönder. 10. Cereyan. Büyük pulluk, saban. 11. Söz, lak rd, laf. Peru nun plaka iflareti. Mesafe. 12. htiyaca yetmeyecek kadar az olan. Güzel, hofl, sevimli. 13. Uyan k, gözü aç k. Ezgi, makam, na me. 14. Alüminyumun simgesi. Eski dilde bir yerde oturanlar, sakinler. 15. Yemin, ant. Bir renk. 16. Irmak ya da dere suyunun h zl akt yer. Bir ya fl türü. 17. Kedigillerden, vahfli bir hayvan. Bir nota. 18. Birbirine ba l iki tekneden oluflmufl gezinti teknesi. 19. Kürekle yönetilen, dar ve uzun bir yar fl kay. syan eden, baflkald ran. 20. Japon halk türkülerine verilen ad. Gelenek. Yukar dan afla ya: 1.Kaynak, p nar. Uzun tüylü kalpak. S k s k küçük ve önemsiz kazalar yapan kimse. Kurçatovyumun simgesi. 2. Mitoloji. Hamam böce i. Giyeceklerde tak m. 3. Manisa ilinin bir ilçesi. htimal. Ekvator kufla ndaki otsu bitkilerle kapl çay rlara verilen ad. 4. Pamuk ipli ini saran küçük el ç kr. Eski dilde toplanma anlam nda kullan lan sözcük. Senatörlerin topland klar yer. 5. Kasaba ve küçük kentlerde kurulan küçük fuar. Hofllanarak bakma. 6. A z genifl tek kulplu su kab. Düzenli ekilen yer, tarla. K rflehir ilinin bir ilçesi. 7. Hafif ayd nl k. talya da bir kent. Cennet. Para ve de erli evrak saklamak için kullan lan çelik dolap. 8. Karadeniz in kuzeyinde bir iç deniz. Tafl tlar n önünü ayd nlatmakta kullan lan güçlü fl k verici. Alacak, borç. Japonya n n küçük para birimi. 9. Güney Afrika n n plaka iflareti. Suçu ba fllama. Tafl t dizisi. ABD de bir eyalet. 10. Bir fleyin ilk yetiflti i, göründü ü yer. Mektup. Edebiyatta etkiyi artt rmak için bir fleyin tersini söyleyerek alay etme. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA YARIN BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU

6 6 YARIN Ekonomi 3 Aral k 2013 "Dünyan n en iyi bademi Türkiye de yetifliyor ama üretim yeterli de il" Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar, en iyi iç badem Türkiye de olmas na ra men en çok bademi ABD nin üretip ihraç etti ini bildirdi. Bayraktar, Marketlerde kilogram ABD iç bademinin iki kat bir fiyatla 75 liradan sat lan Datça iç bademinde tek sorun üretimin yeterli olmamas. dedi. ANKARA - Bayraktar, yapt aç klamada, bademin Anadolu nun en eski meyve türlerinden birisi oldu- unu, Karadeniz bölgesi hariç Anadolu nun hemen her yerinde yetifltiricili inin yap ld n belirtti. fiemsi Bayraktar, flunlar kaydetti: Bademde sat fl de eri yüksek ve pazara konu olan iç bademdir. Uluslararas F nd k ve Kuru Meyve Konseyi nin (INC) 2012 y l verilerine göre dünyada 1,06 milyon ton iç badem üretimi var. ABD, 834 bin ton iç badem üretim ve yüzde 79 payla ilk s rada yer al rken, 70 bin ton üretimle yüzde 7 pay alan Avustralya ikinci, 40 bin ton üretim ve yüzde 4 payla spanya üçüncü s rada bulunuyor. Ülkemiz yaklafl k 13 bin ton iç badem üretimi ve yüzde 1,2 payla dördüncü s rada yer al yor. Türkiye nin kabuklu badem üretimi 1997 y l nda 33 bin ton iken, 2012 y l nda, 1997 ye göre yüzde 143,2 art flla 80 bin 261 tona ç kt. Toplu badem meyveliklerinin alan ise ayn dönemde yüzde 214 art flla 75 bin hektardan 235 bin 547 hektara ulaflt. Kabuklu badem üretiminde 8 bin 750 tonla Mu la birinci, Mersin 8 bin 621 tonla ikinci, Antalya 5 bin 404 tonla üçüncü, Denizli 5 bin 121 tonla dördüncü, Çanakkale 4 bin 91 tonla beflinci, Isparta 3 bin 916 tonla alt nc, Diyarbak r 3 bin 213 tonla yedinci, Bal kesir 2 bin 682 tonla sekizinci, Manisa 2 bin 660 tonla dokuzuncu, Elaz 2 bin 456 tonla onuncu oldu. fiemsi Bayraktar, kuru yemifl olarak tüketilen bademin, çikolata, flekerleme, pasta yap m nda, badem ya n n ise kozmetik ve ilaç endüstrisinde kullan ld n belirtti. Türkiye de kifli bafl na iç badem tüketiminin döneminde 0,66 kilogramdan 1,1 kilograma yükseldi i bilgisini veren Bayraktar, flunlar kaydetti: Bademde daha önce yüzde 90 olan yeterlilik derecesi, 2007 y l ndan itibaren tüketimdeki art fl nedeniyle düflerek 2011 y l nda yüzde 82 ye geriledi. Yurt içi tüketimdeki yükselmeyle birlikte özellikle 2005 y l ndan itibaren bademde ithalat m z artmaya bafllad y l nda 7,99 milyon dolar olan kabuklu ve iç badem ithalat, 2012 y l nda 102 milyon dolara ç kt. thalat n yüzde 94 ü ABD den gerçekleflti. Ülkemizin, 2005 y l nda 635 tonla 5,48 milyon dolar olan ihracat geliri, 2012 y l nda 7,53 bin tonla 65 milyon dolara ç kt. hracatta Tunus, Cezayir, Libya gibi Kuzey Afrika ülkeleri ve Irak, ran, Suudi Arabistan gibi Ortado u ülkeleri ilk s rada yer ald. hracat n neredeyse tamam iç badem olarak yap ld. Türkiye de bademin genellikle çit bitkisi ya da s n r a ac olarak dikildi- ini belirten Bayraktar, "Yabani badem a açlar afl lan r, modern badem bahçeleri kurulursa, üretim ola anüstü bir h zla artar ve Türkiye f nd k gibi de erli bir ihraç ürününe kavuflur. dedi. (CHA) Bakan Çelik: Fazla çal flma varsa ücreti de olacak ANKARA - Kamu Personel Dan flma Kurulu, (KPDK) fazla mesai ücreti ile ilgili karar ald. Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruka Çelik, kurulun toplant s nda, "Fazla çal flma varsa ücreti de olacak. Fazla mesaiye kalanlara emeklerinin karfl l ödenecek." dedi. Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl nda Bakan Çelik'in baflkanl nda geçti imiz gün yap lan KPDK toplant s nda memurlar n talepleri ele al nd. Toplant ya Kamu Görevlileri Sendikalar Heyet Baflkan ve Memur- Sen Genel Baflkan Ahmet Gündo du, yetkili sendikalar n baflkanlar ile di er konfederasyonlar n genel baflkanlar kat ld. Birçok konunun masaya yat r ld toplant da en somut ad mlardan biri mesai ücreti konusunda at d. Büro Memur-Sen Genel Baflkan Yazgan, Baflbakanl k ve 11 bakanl n aralar nda bulundu u toplam 53 kurumda görev yapan memurlar n taleplerini toplant ya tafl d. Fazla mesai ücretleri üzerinde duran Yazgan, fazla mesai ücretlerinin 666 KHK ile kald r ld n hat rlatt. Bu uygulaman n kamu çal - flanlar n ma dur etti inin alt n çizen Yazgan, 666 say l KHK dan en çok bizim hizmet kolu etkilendi. Çünkü hizmet kolumuzda Baflbakanl k ve 11 bakanl nda aras nda bulundu u toplam 53 kurum yer al yor. KHK n n adaletsizli ini yapt m z bas n aç klamalar yla duyurduk. stanbul dan Ankara ya yürüyüfl eylemi yaparak KHK y protesto ettik. Toplu sözleflme masas nda Adalet Bakanl ile Maliye Bakanl aras nda fazla mesai ücretlerinin ödenmesiyle ilgili çal flma yap lmas n yasal zemine ba lad k. Biz bunu yeterli görmüyoruz. Adalet Bakanl, Maliye Bakanl, D fliflleri Bakanl -, SGK baflta olmak üzere tüm kurumlarda fazla mesai yap l yor. Çünkü yo unluk nedeniyle ifller yetiflmiyor. Fazla mesai ücreti karfl l nda izin verelim deniliyor. Biz bunu kabul etmiyoruz. Fazla mesai varsa ücreti de olmal d r. diye konufltu. Büro Memur-Sen'in bu talebi ile ilgili olarak Bakan Çelik'in de olumlu görüfl bildirdi i ö renildi. Çelik, memurlara flu müjdeyi verdi: "Fazla mesai ücreti konusunu art k bir sonuca ba layal m. Fazla mesai ücretlerinin ödenmesiyle ilgili en çok emek harcayan ve mücadele veren Büro Memur-Sen. Bu konuda Büro Memur-Sen detayl bir çal flma yaps n, nerede aksama varsa bildirsin. Zaten fazla mesai ücretlerinin ödenmesiyle ilgili çal flmalar sürüyor. Fazla çal flma varsa ücreti de olacak. Fazla mesaiye kalanlara emeklerinin karfl l ödenecek.

7 3 Aral k 2013 Ekonomi YARIN 7 Yaz c : Belgelerde, tacire iliflkin bilgilerin gösterilmesi zorunlu olacak Gümrük ve Ticaret Bakan Hayati Yaz c, 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren, perakende sat fl fifli, gider pusulas gibi belgelerde tacire iliflkin bilgilerin gösterilmesi zorunlulu unun bafllayaca n bildirdi. ANKARA - Bakan Hayati Yaz c, konuyla ilgili yaz l de erlendirmesinde, "6102 say l (Yeni) Türk Ticaret Kanunu nun (YTTK), 01/01/2014 tarihinde yürürlü e girecek olan 39 uncu maddesinin ikinci f kras n n ikinci cümlesinde; tacirin iflletmesiyle ilgili olarak düzenledi i ticari mektuplarda ve ticari defterlere yap lan kay tlar n dayand belgelerde tacirin sicil numaras n n, ticaret unvan n n, iflletmesinin merkezinin ve tacir internet sitesi oluflturma yükümlülü- üne tabi ise tescil edilen internet sitesinin adresinin gösterilece i hüküm alt na al nm flt r. dedi. Öte yandan, Ticaret Sicili Yönetmeli i nin 19.maddesinin üçüncü f kras nda; MERS S i kullanmaya bafllayan müdürlüklerde MER- S S numaras n n ticaret sicili numaras yerine geçece inin belirtildi ine dikkat çeken Yaz c, dolay - s yla, ticaret sicili müdürlüklerince kendilerine MERS S numaras verilen tacirlerin, ticaret sicili numaras yerine bu numaray, verilmeyenlerin de ticaret sicili numaralar n ticari mektuplarda ve ticari defterlere yap lan kay tlar n dayand belgelerde göstereceklerini vurgulad. Yaz c, Yeni Türk Ticaret Kanunu na göre, sadece ba ms z denetime tabi olan sermaye flirketlerinin internet sitesi oluflturma yükümlülü ü bulundu unu hat rlatt. Ticari mektuplar n, bir ticari ifle iliflkin tüm yaz flmalar oldu unu hat rlatan Bakan Hayati Yaz c, flöyle devam etti: Dolay s yla tacirin bir ticari ifle yönelik olarak düzenledi i tüm yaz lar nda maddede belirtilen bilgileri göstermesi zorunludur. Ticari defterlere yap lan kay tlar n dayand belgelerin belirlenmesinde esas al nacak ölçüt, belgenin tacirler taraf ndan düzenlenmesi ve bu belgenin tacirlerin ticari defterlerine yapt klar kay tlar n dayana n oluflturmas d r. An lan ölçütten hareketle bu tür belgelere, tacirler taraf ndan düzenlenen faturalar, perakende sat fl vesikalar (perakende sat fl fiflleri, makineli kasalar n kay t rulolar, girifl ve yolcu tafl ma biletleri), gider pusulalar, müstahsil makbuzlar, ücret bordrolar, banka dekontlar, tahsilat veya tediye makbuzlar örnek olarak gösterilebilecektir. Söz konusu bilgilerin, tacirler taraf ndan 1 Ocak 2014 tarihi ve sonras nda madde kapsam ndaki belgelerde gösterilmemesi halinde ise bunlar hakk nda YTTK n n 51 inci maddesinin ikinci f kras gere ince her y l yeniden de erleme oran nda art r larak güncellenen idari para cezas (2014 y l için TL) uygulanacakt r. Tacirlerin idari para cezas yla karfl laflmamalar bak m ndan 1 Ocak 2014 tarihi ve sonras nda düzenleyecekleri madde kapsam ndaki belgelerde yine madde kapsam ndaki bilgilere yer vermelerinin önem tafl d n vurgulayan Yaz c, Bu çerçevede, tacirlerimizin 1 Ocak 2014 tarihi ve sonras nda 5 bin kifli 'ba ms z denetçi' oldu ANKARA - Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standarlar Kurumu'nun (KGK) geçifl dönemi e itimlerini tamamlayan 5 bin kifli, 'ba ms z denetçi' olmaya hak kazand. KGK taraf ndan yap lan aç klamada, geçifl dönemi hükümleri çerçevesinde bugüne kadar meslek mensuplar na kurum ile iflbirli i yapan 24 üniversitede e itim verildi i kaydedildi. Bu çerçevede, KGK'ya müracaat eden 5 bin meslek mensubunun ba ms z denetçi olmaya hak kazand, 4 bin civar nda ba ms z denetçinin 'Ba ms z Denetim Resmi Sicili'ne kaydedildi i bildirildi.(cha) kullanacaklar belgeleri bast r rken bu belgelerde, ticaret unvan n n, MERS S numaras n n (MERS S numaras verilmeyenler ticaret sicili numaras n n) ve ticari iflletmenin merkezinin (ba ms z denetime tabi tacirler bu bilgilere ek olarak internet sitesi adresi) gösterilmesine dikkat etmeleri, 1 Ocak 2014 tarihi öncesinde bast r lan belgelerin bu tarih sonras nda da kullan lmas halinde, bu belgelerde de an lan bilgilerin gösterilmesini (bilgileri içerecek flekilde haz rlanan kaflelerin bu belgelere vurulmas ) sa lamalar, yazar kasalardan al nan perakende sat fl fifllerinde madde kapsam ndaki bilgilere yer verilmesini teminen gerekli program de iflikliklerini yapt rmalar veya program de iflikli ine gidilinceye kadar bilgileri içerecek kafleyi fifllerin önüne veya arkas na vurmalar gerekmektedir. bilgilerini aktard.(cha)

8 8 YARIN Ekonomi 3 Aral k 2013 TÜB TAK deste iyle posadan ayçiçe i ve m s r dondurmas üretti Sakarya Üniversitesi (SAÜ) G da Mühendisli i Bölümü Ö retim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Ayar, TÜB - TAK' n destekledi i proje kapsam nda, ayçiçe i, m s r ve çeflitli meyvelerin art klar ndan diyet lif üretti. TOBB Baflkan Hisarc kl o lu GTO yu ziyaret etti SAKARYA - Ayar, posalardan elde edilen diyet lifleri dondurmaya katarak, probiyotik (içinde sindirim sistemi için yararl mikroorganizma içeren g da) dondurma üretti. 'Diyet Lif De eri Yüksek Baz G da Sanayi Art klar n n Yo- urt ve Dondurmada Kullan labilirli i ve Bu Ürünlerin Kalitesi Üzerine Etkilerinin Araflt r lmas ' konulu proje kapsam nda, fabrikalardan al nan baz meyve, ayçiçe i ve m s r art klar ndan 1 y ll k çal flma sonunda diyet lif kaynaklar üretildi. Posalardan elde edilen diyet lif kaynaklar da dondurma ve yo urda kat larak, probiyotik ürünler gelifltirilmeye çal fl ld. Yo urtta istenen sonuç al namazken dondurmada baflar sa land. Diyet lif kullan larak ayçiçe i ve m s r katk l probiyotik dondurma üretildi. Doç. Dr. Ahmet Ayar, ifllendikten sonra çöpe at lan, gübre ya da yem olarak kullan lan g - da posalar n ekonomiye kazand rmak için önemli bir çal flma yapt klar n söyledi. Proje kapsam nda meyve suyu fabrikalar ndan kay s, elma ve üzüm gibi çeflitli meyvelerin posalar n, s v ya fabrikalar ndan da ayçiçe i ve m s r at klar n toplad klar n kaydeden Ayar, "Posalara enzimatik ve benzeri saflaflt rma ifllemleri uygulay p diyet lif elde ettik. Kurutma ifllemine tabi tutulan lif kaynaklar n g dan n içerisinde en iyi çözünebilecek flekilde ö üttük. Daha sonra bunlar dondurma ve yo urda katarak denemeler yapt k. Denemeler sonucunda yo urtta istedi imiz sonuçlar alamad k. lave etti imiz bu katk maddeleri yap içerisinde homojen bir flekilde da lmad için faz ayr flmas na neden oldu. Bu nedenle yo urttan çok dondurma üzerine yo unlaflt k. Yaklafl k olarak yüzde 4 oran nda kulland m z çeflitli meyveler ile ayçiçe i ve m s r posas ndan üretti- imiz dondurma örneklerinin tad ve di er yap sal özellikleri panelistler taraf ndan çok be enildi." diye konufltu. Diyet liflerin, sindirim ve ba- rsak sistemini düzenleyici özelli i bulundu unu anlatan Ayar, diyet lifler kullanarak ürettikleri probiyotik dondurmalar n sa l k için çok faydal oldu unu belirtti. Liflerin, dondurmaya katt klar probiyotik mikroorganizmalar n geliflmesine katk sa lad n da tespit ettiklerini vurgulayan Ayar, flu bilgileri verdi: "Probiyotik dedi- imiz faydal mikroorganizmalar ba rsaklarda zararl mikroorganizmalar n geliflmesini ve zararl maddelerin vücuda al nmas n engelliyor. lave edilen kültürler ile dondurma probiyotik özellik kazand. Dondurmaya katt - m z probiyotik mikroorganizmalar n m s r ve ayçiçe i gibi diyet liflerin etkisi ile daha fazla gelifltiklerini gördük. Bu yararl mikroorganizmalar ve diyet lifleri besin kayna olarak kullan labiliyor. Bu sayede, dondurmalar tüketen insanlar faydal mikroorganizmalar vücutlar na daha fazla alabilecek. Normal dondurmada probiyotik organizma bulunmuyor. Dondurma, hayvansal bir g da olarak görülüyor. çerisinde bitkisel besin maddeleri yok denecek kadar az. Ama dengeli beslenmede hayvansal ve bitkisel kaynaklar n birlikte kullan lmas tavsiye ediliyor. Biz bunu da gerçeklefltirdik. Yani hayvansal bir ürünü bitkisel kaynaklarla güçlendirdik." Çal flmalar sonucunda sanayi at klar n n, normal bir g da olarak de erlendirilebilecek flekilde tamamen geri kazan ld n kaydeden Ayar, diyet lifleri dondurmaya ilave ederek çeflitlilik sa lad klar n ve dondurmaya sa l koruyucu fonksiyonel özellikler kazand rd klar n sözlerine ekledi.(cha) GAZ ANTEP - Gaziantep te bir tak m temas ve incelemelerde bulunan Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i (TOBB) Baflkan Rifat Hisarc kl o lu, Gaziantep Ticaret Odas n (GTO) ziyaret etti. Hisarc kl o lu, ziyaret s ras nda GTO baflkanlar ndan ve yönetim kurulu üyelerinden, ifl dünyas n n yaflad sorunlarla ilgi bilgi ald. Özellikle Tüketici Kanunu ve Perakende Ticaretinin Düzenlenmesi Hakk nda Kanun gibi ifl dünyas n yak ndan ilgilendiren son yasal düzenlemeler konusunda fikir al flveriflinde bulunuldu. Yeni yürürlü e giren e-fatura sisteminin yolaçt s k nt - lar n ve Avrupa ülkelerine giriflte yaflanan vize probleminin de dile getirildi i görüflmede Hisarc kl o lu, gündeme getirilen s k nt larla ilgili olarak giriflimlerde bulunacaklar n belirterek, çözüme ulaflma noktas nda odalar ile birlikte hareket etmenin önemine vurgu yapt. Hisarc kl o lu ayr ca, Kredi Kay t Bürosu nun (KKB) ifllevleri ve ticari hayattaki öneminin üyelere tan t m konusunda destek istedi. GTO Yönetim Kurulu Baflkan Eyüp Bart k ise 2014 y l itibariyle ifllerlik kazanacak olan sistemimiz sayesinde tüm üyelerimize en h zl ve en sa l kl flekilde ulaflabilece iz. Bu konudaki altyap çal flmalar m z h zla devam ediyor. Bu sayede ticari hayat n aktörleri üyelerimiz kendilerini ilgilendiren her türlü geliflmeden haberdar olabilecekler aç klamalar na yer verdi. (CHA)

9 3 Aral k 2013 ZM R - Yaflar Üniversitesi akademisyenlerinden Yrd. Doç. Dr. Ferika Özer Sar taraf ndan yaz lan Marina flletmecili i isimli kitapta, Türkiye deki marinalar n yap sal özellikleri ve hizmet kalitesini etkileyen faktörler ortaya kondu. Marina ve çekek yerleri say s 62 yi bulan Türkiye nin, yat turizmi kapasitesinin yaln zca yüzde 10 unu kullanabildi ini ifade eden Sar, Avrupa ve ABD den örnekler verdi. Bir marinan n, sosyoekomik yap s sebebiyle aç lacak bir fabrika gibi ifl imkan sa layaca na dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Sar, Türkiye turizminin en dezavantajl oldu u konular n bafl nda, düflük gelirli turist gruplar na hizmet vermesi bulunuyor. Bu durum, turizmde istenen gelirin elde edilmemesine neden oluyor. Sadece yat turizminde durum farkl d r ve özel yatlarla gelen turistler, di er turistlere göre daha üst gelir gruplar ndad r. Türkiye marinalar nda yap lan bir araflt rmaya göre gelen yatç lar n yüzde 50 gibi büyük bir k sm n n, 3 bin ABD Dolar üzerinde harcama yapt klar tespit edildi. Bir Ekonomi yat n, kumanyas ndan ba lanmas na kadar çok çeflitli harcamalar olur ve sonuç olarak bir yat n getirdi i döviz, yaklafl k 30 turistin harcamalar na eflit seviyededir. dedi. Dünya marinalar nda yat ba lama yeri fiyatlar ndaki h zl art fl n, Türkiye yat turizmi aç s ndan önemli bir f rsat do urabilece ini belirten Sar, flöyle devam etti: Son 20 y lda marinalarda ba lama yeri fiyatlar n n art fl ve özellikle Avrupa ülkelerinde yatlardan al nan vergiler, yatç lar n Do u Akdeniz e olan ilgilerini artt rd. Bu durum Türkiye nin yat turizmi ve marina iflletmecili i aç s ndan önemli bir f rsat yaratmakta. Türkiye, do al güzellikleri ve yatç l a çok uygun iklimi sayesinde Akdeniz, Ege, YARIN Bir yat 30 turiste bedel Dünya turizminde önemi her geçen gün artan marina ve marina iflletmecili i konusu, Türkiye üniversitelerinde ilk kez kitap oldu. Türk turizmi zmir de tart fl lacak ZM R - Türkiye'nin turizm alan ndaki en önemli buluflmalar ndan biri olan Travel Turkey zmir Turizm Fuar ve Konferans, 5 Aral k 2013 tarihinde kap lar n ziyaretçilerine yedinci kez aç yor. Z- FAfi, Türkiye Seyahat Acenteleri Birli i (TÜRSAB) ve Hannover Fairs Turkey Fuarc l k A.fi. iflbirli iyle zmir Uluslararas Fuar Alan nda düzenlenecek ve 9 Aral k'a kadar aç k olacak fuarda, 20 ye yak n ülkeden ve 60 dan fazla ilden 850 yi aflk n firma yer alacak, 47 ülkeden ziyaretçiler gelecek sezonuna iliflkin ba lant lar n kurulaca Travel Turkey zmir'e Çanakkale partner il, M s r ise partner ülke olarak kat lacak. Yerli ve yabanc turizm profesyonellerini zmir'de biraraya getirecek fuarda, Ege Turistik flletmeler ve Konaklamalar Birli i (ET K) taraf ndan Türk turizm sektöründeki yenilikler ve geliflmelerin ele al naca bir panel de düzenlenecek. Sektörün seçkin isimlerinin konuflmac olarak kat laca "2013 Türkiye Turizmi De erlendirmesi ve Beklentileri Turizm Zirvesi", 5 Aral k Perflembe günü zmir Uluslararas Fuar Alan l/b nolu holde olacak. Kültür ve Turizm Bakanl Tan t mlar Genel Müdürü rfan Önal, Türkiye Otelciler Federasyonu Baflkan Osman Ay k, Meetting Point IQ Yönetim Kurulu Baflkan Yadel Oskan, Jolly Tour Yönetim Kurulu Baflkan Mete Vardar, Mediasa Yönetim Kurulu Baflkan Demet Sabanc, Sun Express Genel Müdür Yard mc s Hac Say ve Diana Travel Genel Müdürü Burak 9 Marmara ve Karadeniz de yat turizminde ciddi bir potansiyele sahip. Bugün art k pek çok Türk marinas, dünyayla rekabet edebilecek kalitede. Dolay s yla Türk marinalar nda Avrupa ile rekabete dönük bir fiyat politikas benimsenmeli ve marina yat r mlar na destek verici önlemler al nmal. - Ulaflt rma Denizcilik ve Haberleflme Bakanl n n verilerine göre Türkiye de 62 marina ve çekek yeri bulunuyor. Çekek yerlerinde 17 bin 500 yat ba lama kapasitesine ulaflan Türkiye de, marinalarda doluluk oran yüzde Ege Bölgesi ndeki marina ve çekek yeri say s 40, kara ve deniz kapasitesinin toplam 2 bin 700 yat. - zmir ve ilçelerinde 6 marina bulunuyor, kapasite 2 bin 85 yat. - talya da yat ba lama ve yanaflma yeri say s 128 bin Fransa da yat ba lama ve yanaflma yeri say s 227 bin ABD de yat ba lama ve yanaflma yeri say s 874 bin 100. (CHA) Tonbul, panele konuflmac olarak kat lacak. Moderatörlü ünü Ayçe Dikmen in yapaca panelin kat - l mc lar na, TÜROFED Baflkan Yard mc s ve ET K Baflkan Mehmet fller taraf ndan plaket verilecek. Panelde, "Türkiye 2013 ü nas l geçirdi, yeni dönem Türkiye nin turizmdeki hedefleri, Türkiye ve Ege Bölgesi nin turizm rotas nda yaflanabilecek de ifliklikler" gibi bafll klar ele al nacak. Turizm sektörüne hareketlilik getirmesi beklenilen Travel Turkey zmir 2013 ile ilgili aç klamalarda bulunan ET K Baflkan fller, flehrin turizm sektörüne yeni destinasyonlar kazand raca n ve ülke ekonomisinin geliflimine önemli ölçüde katk sa layaca n belirtti. (CHA)

10 10 YARIN Ekonomi 3 Aral k 2013 Ege nin giyim sanayisi e-ticaretle büyüyecek Giyim Sanayicileri Derne i (EGSD), e- ticaretin imkanlar - n kullanarak dünyaya aç lmak üzere Do ufl Grubu ve SK Group un e-ticaret platformu "n11.com" ile iflbirli i yapacak. EGSD Yönetim Kurulu Baflkan Mukadder Özden ve n11.com CEO su Nak Kyun Chong un kat l m yla imzalanan protokol, zmir in ve Ege nin üretimini e- ticaretle buluflturup daha fazla kifliye ulaflt rmay hedefliyor. Tacikistan yeni dönemde büyük yat r mlar hedefliyor ZM R - EGSD, 21. kurulufl y ldönümüne büyüme ve sektörü e-ticarete tafl ma hedefiyle girdi. Do ufl Grubu ve SK Group ortakl ile bu y l içinde kurulan ve k sa sürede Türkiye nin en önemli e-ticaret platformu haline geline n11.com ile EGSD aras nda yap lan anlaflmayla Ege giyim sektörünün temsilcileri, n11.com platformunda açacaklar ma azalarla Türkiye ye do rudan ulaflacak. Derne in kurulufl y ldönümünde düzenlenen protokol imza törenine sektör mensuplar, EGSD 9. Dönem Yönetim Kurulu Baflkan Mukadder Özden ve CEO Chong kat ld. Törende konuflan Chong, teknolojik geliflmelerin ve ticari faaliyetlerin h z kazanmas yla birlikte internet dünyas n n ticari faaliyetleri yeniden tan mlad n söyledi. SK Group un Türkiye de ortakl k kurdu u Do ufl Grubu ile birlikte hayata geçirdi i n11.com un, bu giriflimlerin en yenilerinden biri oldu unu belirten Chong, n11.com, nisan ay ndan bu yana 6 bin ma azaya, 5 milyon ürüne ulaflan bir online ticaret platformu. SK Group un teknoloji ve inovasyon alan ndaki tüm birikimini ortaya koyarak, Türkiye de online ticaret alan n yeniden tan mlamay ve gelifltirmeyi hedefliyoruz. Büyüyen Türkiye nin, günümüzün yükselen y ld z e-ticaret sektöründe haketti i yere gelmesi misyonuyla çal fl yoruz. dedi. Ege bölgesinde üretilen ürünlerin daha güçlü bir pazarlama ve daha geliflmifl bir altyap yla genifl hacimlerde bütün ülkeye yay lmas n n mümkün oldu unun alt n çizen Chong, flunlar kaydetti: zmir in potansiyelini e-ticaretle bir ad m daha öteye tafl - man n zaman geldi. n11.com olarak, tekstil sektörü baflta olmak üzere Ege Bölgesi'nin üretim potansiyelini aç a ç - karmak ve ticari faaliyetlerde gözle görülür bir de iflim oluflturmak üzere iflbirli i yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Egeli ifladamlar, gelece e do ru at lm fl bu önemli ad mda bize el verdiler ve Türkiye'de ilk kez kurumsal bir anlay flla e-ticaret sektörünü gelifltirecek bu ad m att lar. flbirli imizin bütün ifl dünyas na örnek olmas n diliyorum. EGSD Baflkan Özden de n11.com ile yap lan iflbirli i kapsam nda zmir de online ticaretin daha çok geliflece ine, bununla birlikte ifl hacminin artaca na ve sektöre yeni bir vizyon gelece ine inand klar - n söyledi. zmir sanayicilerini e-ticaretle buluflturup daha çok müflteriye ulaflmay hedeflediklerini ve dünya ticaretindeki geliflmelere ayak uydurman n kaç n lmaz oldu unu belirten Özden, EGSD olarak, sektördeki geliflmeleri takip edebilmek amac yla önemli bir anlaflmaya imza att k. Anlaflman n, sektöre yeni bir soluk getirmesini temenni ediyoruz. diye konufltu. AfiKABAT - Tacikistan Devlet Baflkan mamali Rahman, dördüncü kez cumhurbaflkanl na seçilmesinin ard ndan yapt ilk Bakanlar Kurulu toplant s nda, y llarda 15,8 milyar dolar yat r m yapmak istediklerini aç klad. Söz konusu dönemde 120 projenin hayata geçirilmesi bekleniyor. Tacik bas n na göre, Devlet Baflkan mamali Rahman, 16 Kas m tarihinde yeniden cumhurbaflkan koltu una oturduktan sonra ilk Bakanlar Kurulu toplant s n gerçeklefltirdi. Kabinesinde büyük revizyona giden Rahman, yeni dönem için büyük yat r mlar hedefledi ini aç klad. Tacik lider, y llar nda 15,8 milyar dolar de erinde 120 projeyi hayata geçirmek için çal flacaklar n söyleyerek, "1,3 milyar dolar de erinde 39 proje hayata geçiyor. 14,4 milyar dolar de erinde 89 proje için mali kaynak aray fl na girece i." dedi. Rahman ayr ca, Tacikistan-Afganistan-Türkmenistan demiryolu hatt projesinin Tacikistan k sm n ve CASA-1000 elektrik nakil hatt projesini h zland rmak istediklerini kaydetti. (CHA)

11 3 Aral k Gündem YARIN AB heyeti organik tar m için zmir de Avrupa Birli i nden (AB) bir heyet organik ürün ihracat yla ilgili bir dizi incelemede bulunmak üzere Türkiye ye geldi. ZM R - Türkiye nin, Avrupa Birli i'ne olan organik ürün ihracat nda üçüncü ülkeler listesine dahil edilme talebi üzerine gelen heyetin ilk dura ise organik tar - m n merkezi say lan zmir oldu. zmir de G da Tar m ve Hayvanc l k l Müdürü Ahmet Güldal ile bir araya gelen heyet, Türkiye deki g da ve organik ürün ihracat hakk nda bilgi ald. l genelinde yürütülen organik tar m faaliyetleri hakk nda bilgi veren Güldal, yaklafl k 2 bin üreticinin zmir de 19 bin hektarl k alanda organik tar m yapt n söyledi. 134 ürünün organik olarak yetifltirildi- ini ifade eden Güldal, Bakanl k taraf ndan yetkilendirilmifl ulusal ve uluslararas kontrol ve sertifikasyon kurulufllar n n 10 unun zmir de yer ald n kaydetti. zmir de sadece organik ürün sat fl - n n yap ld 4 organik pazar bulundu unu vurgulayan Güldal, zmir in Türkiye de organik tar m n yayg nlaflt r lmas nda lokomotif görevi gördü ünü söyledi. Türkiye de üretilen organik ürünün yaklafl k yüzde 80 inin zmir den ihraç edildi ini anlatan Güldal, Organik ürün ihracat - n n taki- KARE BULMACANIN ÇÖZÜMÜ bi 5262 say l organik tar m kanunu kapsam nda Bakanl m z taraf ndan ç kar lan Organik Tar m n Esaslar ve Uygulamas na liflkin Yönetmelik Esaslar na göre Ege hracatç lar Birli i taraf ndan yürütülmektedir. dedi.(cha) B D E A R O M A 2 Ö D E N E K T A 3 R A K K R O D A 4 E O S A K A E L 5 K A V R M N 6 S S V A R S 7 B E L E D Y E 8 T M A A M N 9 T O P A T A N Y 10 A N A S A Y 11 R L A A A L 12 A S A D O L U N 13 F A K B A R A K A 14 P E K A R N 15 D A Z N A K A 16 E K O L D Ü A Y 17 M V E R A S E T 18 Y A P A Y T A K 19 S E L K A B N E 20 L I K K A S

12 12 YARIN Ekonomi 3 Aral k 2013 Y ld r m: Denizcili imiz 11 y lda çok geliflti Ulaflt rma, Denizcilik ve Haberleflme Bakan Binali Y ld r m, Türkiye de denizcili in son 11 y lda çok geliflti ini ve bu nedenle Türkiye nin Uluslararas Denizcilik Örgütü'nün 2 y ll na genel kurul baflkanl na seçildi ini kaydetti. GAZ ANTEP - Bakan Binali Y ld r m, Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Fatma fiahin, çiflleri Bakan Muammer Güler ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Nihat Ergün le birlikte Gaziantep Sanayi Odas taraf ndan düzenlenen Gaziantep in Y ld zlar " ödül törenine kat ld. fiehitkamil Kültür Merkezi ndeki törende bir konuflma yapan Bakan Y ld r m, sözde de il özde denizci olduklar n söyledi. Y ld r m, Sözde de il özde denizci olma hayalimizi gerçeklefltirdik, bugün, dün gerçekleflti. Türkiye, Uluslararas Denizcilik Örgütü'nün 2 y ll - na genel kurul baflkanl na seçildi. 50 y ld r ilk defa oluyor. Ve IMO nun, Uluslararas Denizcilik Örgütü'nün konsey üyeli ine 2'nci s radan seçilen bir Türkiye var. 140 oyla seçildi. Niye? Bizi çok sevdiklerinden mi? Çünkü; denizcili imiz 11 y lda çok geliflti. Türkiye nin gemileri limanlardan ç - k nca tutuklan yordu. Her 4 gemiden 1 i tutuklan yordu. Türk gemileri kara listedeydi. fiimdi beyaz listenin en üst bölgesinde bayra - m z 7 denizde dalgalan yor. Bu baflar ülkemizin baflar s d r, Türkiye nin baflar s d r. Daha sonra söz alan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan Nihat Ergün ise ayn ürünleri ayn pazara satarak ihracat hedeflerine var - lamayaca n vurgulayarak, Yeni ürünler yeni pazarlar olmal dedi. Ergün flunlar söyledi: Bu hedeflere var labilir ama patent say s n, marka say s n, endüstriyel tasar m yüksek katma de eri yüksek ürünlerle oluflturabiliriz. Yani ayn ürünleri önümüzdeki y llarda, ayn pazarlara satarak bu hedefe varamay z. Yeni ürünler, yeni pazarlar olmal, yeni ürünler yüksek katma de erli teknolojik ürünler olmal. Onun için araflt rma gelifltirme harcamalar son derece önemli. Kilosu 1 lira olan ürünler yerine, k sa zamanda kilosu 10 lira olan, 100 lira olan, bin lira olan ürünlere gitmeliyiz. Hatta gram 10 lira, gram 100 lira olan ürünlere do ru yönelmeliyiz. Bakanlar daha sonra Gaziantep te AR-GE, marka ve inavasyon ile ihracat rekoru k ran sanayicilere ödüllerini takdim etti. (CHA) Aile flirketleri, birli i ve sürdürülebilirli i ele ald STANBUL - Türkiye Aile flletmeleri Derne i (TA DER), Ulusal Aile flletmeleri Zirvesi stanbul Büyük Tarabya Oteli nde yap ld. Ailede Birlik, flletmede Sürdürülebilirlik temal zirveyi açan derne- in yönetim kurulu baflkan fierife nci Eren, Aile flirketleri, ülkemizde toplam milli gelirin minimum yüzde 75 ini; istihdam n yüzde 85 ini karfl l yor. Etkin bir aile flirketi kurmak ve onu kurumsallaflt rmak ailemizin yan nda ülkemizin de hedeflerini yakalamas na da en büyük katk d r. dedi. 200 ü aflk n kat l mc n n yer ald zirvede Borusan Holding in Üst Yöneticisi (CEO) Agah U ur ve Eti Grup Yönetim Kurulu Baflkan Firuzhan Kanatl da ifltirak etti. Aile flirketlerinde profesyonelleflmenin ay rt edici bir kimli e bürünme prosesi oldu- unu vurgulayan Agah U ur, Bir flirketin kurallara, ilkelere, prosedürleri bulunmas, kendine özgü davran fl biçimlerini, faaliyet yürütme usul ve yöntemlerini ortaya koymas gerekir. Böylece flirketin planl, programl ve kurallar n yaz l oldu u bir sistem haline gelmesi amaçlan r. Bu sistemin oluflturulmas nda aile üyelerinin profesyonellerle yönetimi paylaflmalar kaç n lmazd r. Ancak profesyonel yap ya geçifl aile ve flirket içinde plan dönemi gerektirir ve belirli aflamalarla olur. ifadelerini kulland.(cha)

13 3 Aral k 2013 D fl Haberler YARIN 13 ran: Rusya, yeni nükleer santral inflaat na 2014'te bafllayabilir MOSKOVA - ran Atom Enerjisi Kurumu Baflkan Ali Akbar Salihi, Rusya n n 2014 te Buflehir de yeni nükleer santral inflaat na bafllayabilece ini söyledi. Rus bas n nda yer alan haberlere göre ran ile Rusya 4 bin megawatt güce sahip nükleer santral inflaat için görüflmeye devam ediyor. Salihi, "Karfl taraf inflaata bafllamaya haz r oldu unu bildirdi. Seneye Buflehir de yeni nükleer santral inflaat n n bafllad n görebiliriz." diye konufltu. Rusya n n Buflehir de infla etti i nükleer santral geçen sene 30 A ustos ta yüzde 100 kapasite ile çal flmaya bafllam flt. ran 37 y l sürdürdü ü çal flmalar sonunda Eylül 2011 de 1000 megawatt gücündeki nükleer santrali aktif hale getirmiflti. Öte yandan Cenevre de, ran ve P5+1 (ABD, Rusya, ngiltere, Fransa, Çin ve Almanya) ran nükleer program konusunda taslak anlaflma sa lam fl, ran uranyum zenginlefltirmesini yüzde 5 in üzerine ç karmayaca- n kabul etmiflti.(cha) AB'de göç ç kmaz nda Avrupa Birli i'nin (AB) nüfus art fl ndaki en büyük faktör olan göç, birlik için büyüyen bir sorun haline geliyor. AB'de ucuz iflgücü sa layan göçmenlerin ekonomik büyüme için avantaj oldu una iliflkin yayg n kanaat, yerini göçmenleri sosyo-ekonomik sisteme entegre etmenin zorluklar na iliflkin tart flmalara b rak yor. ANKARA - Yafllanma ve azalma e ilimindeki do al nüfusu nedeniyle genç iflgücü için göçmenlere ihtiyaç duyan AB, göçmenleri ekonomik, siyasi ve kültürel nedenlerle sisteme entegre etmekte zorlan - yor. Dolay s yla do ru göç politikas konusunda farkl görüfller ortaya ç k yor. AA'ya konuflan uzmanlar, göçün art k AB'nin ekonomik sorunlar n çözümünün parças olarak görülmemesi gerekti i ve göç veren ülkelerdeki koflullar n iyilefltirilmesiyle göçün engellenmesi gerekti ine inan yor. Ancak AB'nin azalan ve yafllanan nüfusunun uzun vadede yeniden aç k göç politikalar n beraberinde getirebilece i de düflünülüyor. AB istatistik kurumu Eurostat' n geçen hafta aç klad verilere göre, 1 Ocak 2013 itibariyle 1,1 milyon artarak 505,7 milyona ulaflan AB nüfusundaki art fl n yaklafl k yüzde 80'i göçten kaynakland. 2012'de 882 bin net göç alan AB'de bu s ralamada en önde gelen ülkeler, yüzde 18,9 ile Lüksemburg, yüzde 7,4 ile Malta, yüzde 6,2 ile talya, yüzde 5,4 ile sveç ve 5,2 ile Avusturya oldu. Di er yandan, Avrupa Komisyonu'nun 2012'de yay nlad bir rapor, AB nüfusunun üçte birinin 2060'ta 65 yafl üzerinde olaca n, net göçün ise ayn y l itibar yla 60 milyona varaca n öngörüyor. Bu durum ise göçün, AB nüfusundaki azalmaya alternatif olup olamayaca n tart flmaya aç yor. Genel itibariyle Avrupa'ya göç, ekonomik büyümeyle özdefllefltiriliyor. kinci Dünya Savafl 'ndan sonra ekonomik büyüme için ucuz iflgücüne ihtiyaç duyan Fransa ve Almanya gibi ülkeler göçmenlere kap lar n açt. Ancak s - n rl göç politikas na sahip ülkelere k yasla daha büyük ekonomik büyüme yakalayan bu ülkeler, 1970'deki ekonomik krizden sonra iflsiz kalmalar na ra men ülkelerine dönmeyen göçmenlere karfl bak fllar n de ifltirmeye bafllad. Ekonomik aç dan yük olarak görülen göçmenler, birlik halklar na yabanc kültürlerden de olmalar sebebiyle toplumsal hassasiyet konusu haline geldi. Birçok AB ülkesindeki aç k kap politikalar n n yerini daha k s tlay c politikalar ald. MOSKOVA - Rusya Savunma Bakan Yard mc s Arkadiy Bahin, gelecek sene Do- u 2014 adl en büyük tatbikat yapacaklar n aç klad. Rus bas n na aç klamalarda bulunan Rusya Savunma Bakan Yard mc s Arkadiy Bahin, gelecek sene en büyük tatbikat ülkenin do usunda yapacaklar n aç klad. Bahin, Geçen sene 3 binden fazla tatbikat yap ld. Bunlar n 400'e yak n büyük denecek türdendi. Bu sene daha yüksek hedefimiz var. Bunlar n 29'u uluslararas olacak. diye konufltu. Bu sene Eylül ay nda AA muhabirine konuflan Washington merkezli Göç Politikas Enstitüsü Baflkan Elizabeth Collett, son dönemdeki göç sorunun en önemli boyutunun ülkelere ekonomik fayda sa lamak olmaktan ç k p, ekonomilerin istikrars z oldu u bir dönemde göçmenlerin sosyo-ekonomik olarak baflar l flekilde entegre edilip edilemeyecekleri oldu una dikkati çekti. Brüksel'de yaflayan göç konusunda uzman Profesör Emeritus Robert Cliquet de göçün nüfus azalmas ve yafllanmas gibi sosyodemografik tehlikelere karfl çözüm olarak görülmemesi gerekti ini söyledi. AB ülkelerinin sadece yüksek donan - ma sahip göçmenleri kabul ettiklerine vurgu yapan Cliquet, "Do ru göç politikas, beyin göçünü teflvik etmek yerine gençlere e itim deste i sa lanarak, kendi ülkelerinin geliflimine katk da bulunmalar için geri dönmelerini teflvik etmek olacakt r" dedi. (CHA) Rusya gelecek sene en büyük askeri tatbikat n gerçeklefltirecek Rusya Bat 2013 ad alt nda büyük tatbikat n gerçeklefltirmiflti. Belarus ile ortak yap - lan tatbikat n bir bölümü ise Kaliningrad flehrinde yap lm flt. (CHA)

14 14 YARIN Romanya, 95. kurulufl y ldönümünü kutlad D fl Haberler 3 Aral k 2013 Ukrayna daki kanl Euro Meydan bask n na tepki büyüyor Ukrayna da iktidar n, baflkent Kiev de turuncu devrimin yap ld Ba- ms zl k Meydan ndaki Avrupa Birli i (AB) yanl lar n n Euro Meydan eylemini kanl bir flekilde bitirmesine tepkiler ç gibi büyüdü. BÜKREfi - Romanya, 1918 y - l nda Transilvanya n n Romanya Krall yla birleflmesinin 95 inci y ldönümünü, gösteriflli bir törenle kutlad. Victor Ponta n n mecliste bayrak töreniyle bafllayan kutlamalar, Kiseleff Bulvar 'ndaki geçifl töreni ile devam etti. Ulusal gün sebebiyle baz belediyeler, ulusal yemek sarma da tt. Milli gün mesaj nda Ponta, "Bu milli günümüzde ülkemiz için birlik ve beraberlik diliyorum. Gelece e birlik içinde umutla bakan bir Romanya diliyorum." fleklinde konufltu. Milli gün kutlamalar na ABD, Fransa, Polonya ve Türkiye'den de askeri birlikler kat ld. Romanya ordusu, son teknoloji ürünü askeri araçlarla gövde gösterisinde bulundu. 35 uçak ve 2 bin askeri personel, kutlamalara kat ld. Kullan lan araçlar, yürüyüflün ard nda halka tan t ld. Çocuklar, askeri araçlar n üzerinde hat ra foto raf çektirdi. Romanya, 1 Aral k' milli gün olarak, 1989 da Komünist Parti'nin düflmesinden sonra resmi olarak kutlamaya bafllanm flt. Romanya hükümeti, 95 inci y l için 1 milyon euro harcama yapt. (CHA) K EV - Polisin da tt protestocular, sosyal medyada yeniden örgütlenerek gece saatlerinden itibaren Ukrayna n n Milli fiairi Taras fievçenko ve Mihaylivskiy Meydan nda topland. Mihaylivskiy Meydan nda polise karfl koymak için antrenman yapan eylemciler bu sefer polise karfl koyacaklar n aç klad. Polisin müdahalesine bu sefer haz rl ks z yakalanmak istemeyen protestocu gençler tecrübeli kifliler nezaretinde de neklerle talim yapt. Maskeli gurubun ellerindeki de neklerle polise mukavemet idman ilginç görüntüler oluflturdu. Gece boyunca araçlar - na Ukrayna bayra takarak caddelerde korna çalarak eylem yapan floförler ise halk n dikkatini meydanlara çekti. Geceyi hareketli ve örgütlenerek geçiren halk hep birlikte yeniden Ba- Tayland'da hükümet karfl t ve yanl s gruplar çat flt : 2 ölü BANGKOK - Tayland' n baflkenti Bangkok'ta hükümet karfl t ve yanl s gruplar aras nda ç kan çat flmada 2 kiflinin öldü ü ve 40' n üzerinde de yaral oldu u bildirildi. Tayland'da Baflbakan Yingluck Shinawatra'n n görevi b rakmas talebi ile bafllat lan gösteriler 8. gününe girdi. Göstericiler günlerdir sürdürdükleri eylemde hükümet binalar n iflgal etmeye çal flm fl ve bununla da hükümeti ifl yapamaz hale getirerek görevi b rakmas n istiyor. Hükümet karfl t gruplar, Baflbakan Yingluck Shinawatra'n n, kardefli ve devrik Baflbakan Thaksin Shinawatra taraf ndan yönetildi ini iddia ediyor. Thaksin Shinawatra ise darbeden sonra yurt d fl nda yafl - yor. Bu arada dün gece ms zl k Meydan na yürüdü. 100 bini aflk n kifli meydan yeniden doldurdu. Meydandaki demir barikatlar kald ran protestocular, yeni y l haz rl - l klar yapan kamu görevlilerini de meydandan ç - kartt. Eylemciler meydandaki kamuya ait; vinç, kamyon benzeri ifl makinelerini de ele geçirdi. Çam a ac giydirmek için haz rlanan demir iskelete ise Ukrayna ve AB bayraklar çekildi. AB ile Rusya aras nda s k flan Ukrayna Hükümeti geçti imiz hafta tercihini Rusya dan yana yapmas üzerine AB yanl lar, dokuz y l önce turuncu devrimin yap ld Ba ms zl k Meydan nda Euro Meydan ad verdikleri eylemlerine bafllam flt.(cha) hükümet taraftar göstericiler de Bangkok'ta toplan rken, hükümet karfl t gruplarla çat flma yafland. Silah seslerinin duyulmas ile de panik yaflan rken, olayda 2 kiflinin öldü ü aç klad. 40'dan fazla da yaral oldu u aktar l yor.(cha)

15 3 Aral k 2013 Ankara YARIN Dershanede bir araya gelen veliler, kapatma giriflimine karfl ç kt Hükümetin dershaneleri kapatma giriflimi, velilerin Ankara da düzenledi i bir toplant ile elefltirildi. Veliler dershanelerin kapat lmas n n çocuklar n n geleceklerini olumsuz yönde etkileyeceklerini ifade etti. ANKARA - Ankara n n Polatl Sobac lar, Tenekeciler, Nalburlar Odas Baflkan Cabbar Çepur, 18 yafl alt nda ç rakl k e itim merkezinde ö renim gören ö rencilerin unutulmaya yüz tutmufl meslekleri ANKARA - Velilerden Selma Atabey, dershanelerin özel okullar ile devlet liseleri aras ndaki fark ortadan kald ran önemli bir unsur oldu unu vurgulayarak, kapatman n buna engel olaca na iflaret etti. Dershaneye göndereme özgürlü ünün elinden al nd na iflaret eden Atabey, "Bu ne demokrasi ne cumhuriyete yak flan bir durum. Seneye k z m 8 inci s n f ve s nava girecek. Bu aç nas l kapataca m ben de bilmiyorum." dedi. Dershanelerin Milli E itim Bakanl taraf ndan ç kar lan bir taslakla kapat lacak olmas na ö renci velileri düzenledikleri toplant larla karfl ç kmaya devam ediyor. Yeni Renk Dershanesi ne bir araya gelen veliler, dershanelerin kapat lmas n n ö rencilerin geleceklerini olumsuz yönde etkileyeceklerinde hem fikir. Okulda bir araya gelen ve kapat lmay elefltiren velilerden biri Selma Atabey. Kendisi de ayn zamanda teknoloji tasar m lisesinde ö retmen olan Selma Atabey, dershanelerin kapat lmas n n bir dayatma oldu u görüflünde. Liberallefltirmeden bahsedilirken dershanelerin kapat lmas n n tezatl k do urdu unu vurgulayan Atabey, özel flirketlerde birçok insan n çal flt na ve kapatma durumunda, bu insanlar n iflsiz kalacaklar na da iflaret etti. ki çocu a anne olan Atabey in çocuklar n n ikisi de dershaneye gidiyor. Biri 7 inci di eri 6 c s - n fta. Atabey, dershaneye ihtiyac olmasayd, kimsenin kendisini zorla bu alanlara götüremeyece ini belirtiyor. ki çocu una 8 ayl k 4 bin lira verip e itim gördürürken, özel kolejlerde 15 bin lira, paray verecek gücünün olmad n ifade ediyor. Dershanelerin aç lma sebeplerinin bir ihtiyaçtan do du una da de inen Selma Atabey, "Bu ihtiyaçlar tamamlad n m? S nav sistemi tamam ile ortadan kald - r ld m? Böyle bir sistem getirilmeye çal yor. Benim çocu umu dershaneye götürme özgürlü üm benim elimden al n yor. Bu ne demokrasi ve cumhuriyete yak flan bir durum. Seneye k z m 8 inci s - n f ve s nava girecek. Bu aç nas l kapataca m bende bilmiyorum." ifadelerini kulland. Ev han m Nuray Bayrakl kapat lmaya karfl ç kan di er bir veli. K z lise üçe gidiyor. Önümüzdeki y l, k z için kritik bir y l. Bayrakl, özel okula çocu unu yollayacak maddi gücü olmad için k z - n dershaneye gönderdi ini belirtiyor. Özel okula giden ö rencilerle aradaki fark ancak dershane ile kapatt n ifade eden Bayrakl, "Özgürlü üm elimden al n yor. Bu 15 dershaneler kapat l rsa benim çocu umun vebalini kimler verecek sormak istiyorum." dedi. Levent Tüzel in de k z 8 inci s n fa gidiyor. Tüzel, k z n dershaneye yollamalar n n sebebini ise iyi bir Anadolu Lisesi kazanmas fleklinde aç kl yor. mkanlar olmad ndan dolay k z n özel okula yollayamad n da kaydeden Tüzel, dershaneye yollamalar ndaki amac n ise, özel okul ile dershane aras ndaki fark kapatmak oldu unu dile getiriyor. Özel okullarda e itimin daha iyi oldu unu ifade eden Tüzel, flöyle konufltu: "Devlet okullar nda, özel okullara göre e itimin daha vasat oldu unu düflünüyorum. Dershaneler kalkarsa, gelecek de üniversiteler için çocuklar n durumu ne olur, bilmiyorum. mkan olanlar ileride okullar kapan rsa, çocuklar n özel okullara yine gönderirler. mkan olmayanlar, devlet okullar na gönderirler. Aradaki aç k nas l kapat l r, iflte bunu bilmiyorum. fiu anda dershanelerin kapat lmas n olumlu görmüyorum. Bunun sebebi olarak da e itim kalitesinin flu anda düflük oldu unu görüyorum." Seher Özçelik de 20 y ld r ö retmenlik yap yor. Ayn zamanda dershanelerde ö retmenlik de yapan Özçelik in iki k z dershaneye gidiyor. Büyük k z lise sonda, küçük k z ise yedinci s n fta. Efli de ayn zamanda milli e itimde ö retmen. Özçelik, deneyimine ba l olarak, özel okullardaki e itim kalitesi ile özel okullardaki e itim kalitesi aras nda uçurumun oldu- unu belirtiyor. Bu durumu bizzat kendi çocuklar üzerinden müflahede etti ini de anlatan Özçelik, "Dershanelerin kapat lmas söz konusu olunca, aç kças flöyle düflündüm: Ben 20 y ld r özel okulda çal flan biri olarak çocuklar m flu ana kadar dershaneye gönderemedim. Acaba seneye ne yapabilirim? Ne yapar m? Çünkü arada ciddi farklar n oldu unu düflünüyorum. fiuras gerçek ki, okullar aras ndaki farkl l klar, ders anlat mlar aras ndaki farkl l klar, dersin verilme imkan n n olup olmamas çok ciddi sorunlar bizim ülkemizde. O nedenle dershanelerin kapat lmas na karfl y m. Kendimde 25 y l önce dershaneye giderek kazanm fl Anadolu çocu uyum." fleklinde konufltu. Öte taraftan dershanede bulunan ö renciler ise Milli E itim Bakan Nabi Avc ya mektup yazarak dershanelerin kapat lmas na karfl olduklar n bildirdi. Ö renciler aç klamalar nda, dershanelerin ve aç klar n kapatt klar n dile getirdi. (CHA) Unutulmaya yüz tutmufl meslekler ç rak yetifltirilerek yaflat lacak ö renmeleri için çal flma bafllatt klar n söyledi. Çepur, baz meslek gruplar n n ortadan kalkt n, at arabac lar n, nalbantlar n ilçede faaliyetine son verdi ini, 3 tenekeci, 2 tane de sobac esnaf n faaliyetini yürüttü ünü hat rlatt. Bu konuda yetkililer ile temasa geçtiklerini aktaran Cabbar Çepur, Ç rakl k e itimiyle ilgili geliflmeleri hep birlikte görece iz. fiu anda nalbant, kalayc iki tane kald, at arabac lar flu anda bitmifl durumda, tenekeci üç arkadafl m z var. Ayakkab tamircileri, zaten onlarda da birkaç s k nt var, bu ayakkab c tamircilerinin s k nt lar n da inflallah giderece iz." (CHA)

16 16 YARIN Ankara 3 Aral k 2013 Polatl daki STK lar: Akl n yolu yasak olamaz Ankara n n Polatl ilçesinde bulunan 4 Sivil Toplum Kuruluflu (STK) dershanelerin kapat lmas ile ilgili ortak aç klama yapt. ANKARA - Ankara Samanyolu Cemal fiaflmaz Liseleri nin düzenledi i konferansa kat lan Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Ö retim Üyesi Doç. Dr. Halil Ersin Avc, Osmanl icatlar n anlatt. Avc, ilk robotun 2. Abdülhamit taraf ndan Japon mparatoruna hediye olarak gönderilen 'Alamet' oldu unu, torpido atabilen ilk denizalt n n da Y ld z Saray nda imal edildi ini söyledi. Ö rencilerin ayl k sosyal etkinlikler çerçevesinde düzenledi i konferans n Kas m ay konuflmac s olan ANKARA - Polatl fladamlar Derne i (POL AD), E itim Gönüllüleri Derne i, Lotus Kad nlar Derne i ve Polatl Samanyolu Mezunlar Derne i (POLSAMDER) düzenledikleri bas n toplant s ile dershanelerin kapat lma karar n elefltirdi. Polatl fladamlar Derne i Baflkan Mehmet Hasdo an, akl n yolunun yasak olamayaca na dikkat çekti. Hasdo an, Toplumsal ihtiyaçlardan do mufl dershane olgusunun önüne geçme giriflimi, ülkemiz için çok erkendir. Bu durum e itim seviye ve sistemimizin k rk yamal bohça haline gelece inden endifle duymam za sebep olmaktad r. Akl n yolu yasak olamaz. Yasaklamaya, kapatmaya demokrasi ad na hay r diyoruz. Kapatmak de- il, ihtiyac ortadan kald rmak çözüm olabilir. Biz bu ülkeye hizmet eden herkesten yanay z ve bu kurumlar hepimizin. Kafl yapal m derken gözden olmayal m. dedi. Ö rencilerin üniversite umutlar n n sönmesi, ö retmen ve personelin iflsiz kalmas n n ayr bir endifle kayna oldu unu dile getiren Mehmet Hasdo an, Bununla birlikte soruyoruz, özel okullar hal-i haz rda ö renci bulmakta zorlan rken, mesela 1000 kadar özel okul daha aç lmas ne kadar reel olacakt r? Gerçekten ülkemizin özel okul ihtiyac var m d r? Mesela buna dair bir çal flma yap lm fl m d r? Dönüflüme teflvik deniyorsa bu dershanelere giden ö rencilere veya gidemeyenlere yönelik olamaz m? Yoksa önünü arkas n rasyonelce planlamadan, ilk önce kapatal m gerisine sonra bakal m anlay fl m egemendir? Önümüzdeki tabloda dershaneler kapat laca takdirde çok ciddi soru iflaretleri karfl m zda durmaktad r. diye konufltu. E itim Gönülleri Derne i Baflkan Fikret Ifl k da her iki aileden en az birinin evinde ilk veya orta ö retim yafl nda dershaneye giden ö renci oldu unu hat rlatt. Ifl k, Milli E itim Bakanl mevcut ö retmenlerine her y l yeterlilik s nav yapar, eksiklikleri kurslara alarak k sa zamanda ö retmenler e itim sistemindeki birçok bilgi ile donan ml hale gelirler, ö renciler s navlar baflar r durumda mezun olurlarsa dershaneye gitme ihtiyac duymazlar. Bu gibi sorun da arz Doç. Dr. Halil Ersin Avc, Osmanl Devleti'nin teknoloji alan ndaki çal flmalar n ele ald. Japon imparatoruna hediye olarak gönderilen robota de inen Avc, Alâmet, semâzen fleklinde, normal bir insan boyuna yak n, saatli bir robot olarak yap ld. Alamet, saat bafl semâ ediyor, ayn anda ezan okuyordu. Öyle bir mekanizma kurulmufltu ki, tüm bunlar yaparken yar m metre yürüyor, ezan bitince de tekrar yar m metre geri giderek yerine dönüyordu. Alâmet, Japon mparatoru Meiji ye 7 Haziran 1890 tarihinde hediye edilmiflti. dedi. Gençlik ve Spor Bakanl 'n n Sö üt'ten Ç nar'a Projesi kapsam nda konferanslar veren Avc, ö rencilere, Osmanl Devleti nin teknolojide ve sosyal bilimler alan nda bilinmeyen yönlerini paylaflt. Bu çerçevede, ilk robot Alâmet, ilk telefon hatt n n hikâyesi, torpido atabilen ilk denizalt n n s rlar ö rencilerden yo un ilgi gördü. Soru cevap fleklinde devam eden etkinlik sertifika töreniyle sona erdi. (CHA) talep dengesi içinde herhangi bir vergisini veren iflletme gibi çözülmüfl olur. de erlendirmesinde bulundu. Lotus Kad nlar Derne i Baflkan Nazan Tezcan, genç bir nüfusa sahip olan ülkede pek çok sorunun oldu una dikkat çekerek, bu sorunlar dershanelerin üzerine y kman n kolayc l k oldu unu söyledi. Tezcan, e itim sorunlar na siyaset üstü bir anlay flla yaklafl lmas gerekti ini vurgulad. Gençlerin, ö rencilerin iyi bir e itim almas için dershane çal flanlar n n büyük bir özveri ile görev yapt n ifade eden Nazan Tezcan, bu fedakârl görmezden gelmenin çok k r c ve y k c bir davran fl oldu unu dile getirdi. E itim hakk k s tlanamaz, engellenemez diyen Nazan Tezcan, Bu bir insanl k suçudur. E itim sorunlar n çözmek dershaneleri kapatmakla sa lanamaz. Dershaneler kapat lmamal d r. Yetkilileri bu konuda duyarl olmaya davet ediyoruz. ifadelerini kulland. Polatl Samanyolu Mezunlar Derne i Baflkan Murat Ersan Ersoy ise e itim hakk n n k s tlanmamas gerekti ini ve yap lan çal flmalar n do ru olmad n ifade etti.(cha) Samanyolu ö rencileri Osmanl icatlar n dinledi

17 3 Aral k 2013 Ankara TÜB TAK Üstün zekal çocuklar için 3 yeni okul açacak ANKARA - TÜB TAK Ulusal Bilim Olimpiyatlar ve Ulusal Ortaokul Matematik Olimpiyatlar ödül töreni, Milli E itim Bakanl fiura Salonu nda gerçeklefltirildi. Törene, Milli E itim Bakan Yard mc s Orhan Erdem, TÜB TAK Baflkan Yücel Altunbaflak kat ld. Ergün, buradaki konuflmas nda, bilim olimpiyatlar nda madalya alan ö rencilerin umut ve heyecan dolu oldu- unu belirtti. Üniversite e itimi s ras nda kald stanbul daki yurttaki bir an s n anlatan Ergün, haz rlad bir konuyu 120 kifliye sunarken hava so uk olmas na ra men çok terledi ini söyledi. Ergün, yi oldu. O gün bugündür hiç terlemiyorum. (Konuflma yapan ö renciler) Yusuf ve Mehmet de bugün burada terlediler ama bundan sonra hiç terlemezler diye konufltu. Bilim olimpiyatlar na kat lanlar ve madalya alanlar tebrik eden Ergün, milletlerin yükselifl ve inifl trendleri oldu unu belirtti. Ergün, her dönemin trendlerinin farkl oldu una iflaret ederek, Türk slam dünyas n n yükselifl trendinde Müslümanlar için geometrinin farz- ay n oldu una, çünkü k bleyi bulmak için bu bilime ihtiyaç oldu una dikkat çekti. Ergün, Sultan Abdülhamit in e itime çok önem verdi ini, YARIN 17 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Nihat Ergün, üstün zekal çocuklar için TÜB TAK bünyesinde stanbul, Ankara ve zmir baflta olmak üzere üç yeni okul açacaklar n belirterek, nflallah k - sa zamanda, mümkünse önümüzdeki e itim-ö retim y l nda bunu da bafllatarak gelece imizin bilim adamlar n, çok seçkin bilim adamlar n, NOBEL ödülü alacak insanlar m z da oralardan yetifltirecek noktaya gelmifl olaca z dedi. birçok insan Avrupa ya e itime gönderdi ini ve Anadolu da okullar açt n ancak buralarda e itim alan insanlar n birço unun kendisine karfl t bir kesimi oluflturdu unu söyledi. Ergün, Ama Cumhuriyeti oluflturan kadrolar n yetiflti i okullar bu okullard r dedi. Türkiye nin çok zaman kaybetti ini ve h zl ilerlemesi gerekti ini vurgulayan Ergün, bunun için zemine bilim ve teknolojinin konulmas gerekti ini ifade etti. Türkiye için gençlerin en büyük zenginlik oldu unu, gelece in onlar n akl nda, zekas nda, çal flkanl nda bulundu unu anlatan Ergün, sözlerini flöyle sürdürdü: Milli E itim Bakan m zla da bu konuyu konufltuk. TÜB TAK bünyesinde üstün zekal çocuklar için stanbul, Ankara ve zmir baflta olmak üzere üç yeni okul açmay, liseden önce bafllay p, sonra ortaokula, sonra ilkokul seviyesine inmeyi, ilkokuldan liseye kadar bu arkadafllar m z n özel flartlarda gerçekten bilim insan olarak yetifltirilmeleri, gelece e dair hiçbir hayat kayg s tafl - mayacaklar, üniversite s nav na girip nereyi kazanaca endiflesi de tafl mayacaklar, nereye istiyorlarsa oraya gitsinler, o flartlar onlara haz rlayaca - m z bir süreci de bafllatm fl oluyoruz. nflallah k sa zamanda, mümkünse önümüzdeki e itim-ö retim y l nda bunu da bafllatarak gelece imizin bilim adamlar n, çok seçkin bilim adamlar - n, NOBEL ödülü alacak insanlar m z da oralardan yetifltirecek noktaya gelmifl olaca z. Bakan Ergün, bilim olimpiyatlar nda ödül alanlar tebrik etti, gençlerden umutlu olduklar n dile getirdi. Eksiden ailelerin çocuklar n okutmak için ne kadar fedakar olduklar n ceketimi satar m okuturum o lumu, k z m fleklinde cümlelerle ifade ettiklerini an msatan Ergün, Demek adam n o zaman en k ymetli varl ceketiymifl. Üç, befl, on tak m elbisesi yokmufl. Bir tane tak m elbisesi yokmufl, dü ünde bayramda onu giyermifl. Onu satar okuturum. Bizim de her türlü fedakarl yaparak bu gençlerimizin önünü açmak ve onlara çok parlak bir gelecek haz rlamak mecburiyetimiz var. Biz de onu yapmaya çal fl yoruz ifadelerini kulland. (CHA) Engelsiz Korosu ilk konserini bugün verecek ANKARA - Polatl Belediyesi Cemil Meriç Engelsiz Hayat Merkezi nde dezavantajl kiflilerden oluflturulan Engelsiz Korusu, 3 Aral k Dünya Engelliler Gününde ilk Konserini verecek. Polatl Belediye Baflkan Yakup Çelik, dezavantajl gruplar n topluma kazand r lmas için faaliyete geçirdikleri Cemil Meriç Engelsiz Hayat Merkezinin ilçedeki çok önemli bir bofllu u doldurdu unu söyledi. Baflkan Çelik, Engelli çocuklar - m zla, kardefllerimizle birlikte koro haz rl var. Onlar n bu çal flmas n engelliler ve yak nlar yla beraber izleme f rsat m z olacak dedi. Polatl Engelsiz Korosu flefi Serdar Atalay ise engelli bireyleri hayata daha çok ba lamak gayesiyle böyle bir çal flma yürüttüklerini belirterek, çeflitli engelli gruplar ndan ö rencilerin büyük bir istekle koro çal flmalar na kat ld klar n ifade etti. Grubun il konserini 3 Aral k ta verece ini belirten Atalay, buradaki arkadafllarla beraber hem sosyalitemiz olsun hem kendimizi gösterelim, hem sesimizi duyural m diye koro çal flmas bafllatt k. Engelli Korosu ismini verdi imiz gruptaki arkadafllar n hepsi elinden geldi i kadar bu çal flmaya kat l - yor dedi. Engelsiz Korosunun üyeleri ise çal flmalardan ve merkezden çok mutlu olduklar n dile getirerek,eme i geçen tüm yetkililere teflekkür ettiler. fief Serdar Atalay yönetiminde 8 kiflilik Polatl Engelsiz Korosu, Cemil Meriç Engelsiz Hayat Merkezinde düzenli olarak çal flmalar n gerçeklefltiriyor. Grup merkezde ayn zamanda sinema, satranç, spor, yafl günü kutlamas gibi tüm etkinlikleri de gerçeklefltirebiliyor.(aa)

18 18 YARIN Gündem 3 Aral k 2013 Aort damar y rt lan hastan n kalp ve beyin fonksiyonlar 50 dakikada durduruldu YAfiAMA 50 DAK KA MOLA Konya da y rt lan aort damar beyne kadar ç kt ve kalbinin etraf nda kan topland için hemen müdahale edilmedi inde hayat n kaybedecek hastan n, vücut s s 18 dereceye kadar düflürülüp kan dolafl m, kalp ve beyin fonksiyonlar 50 dakika durduruldu. KONYA - Niyazi Korkmaz (72), gö sündeki s k flma nedeniyle götürüldü ü hastaneden Baflkent Üniversitesi Konya Araflt rma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi. Hastanenin kalp damar cerrahi uzman Dr. Murat Günday, aort damar y rt lan hastan n her an ölebilece i için vakit kaybetmeden ameliyata al nmas na karar verdi. Gece yar s Günday, yard mc s kalp damar cerrahi uzman Dr. Mehmet Özülkü ile ameliyat ekibi tüm haz rl klar tamamlad. Ameliyat s ras nda yüzde 50 ölme riski bulunan Korkmaz, 7,5 saat süren ameliyat n 50 dakikas nda kan dolafl m ile kalbi ve beyin fonksiyonlar durdurularak t bben öldü. Zorlu geçen operasyonda yapay damar tak lan Korkmaz, baflar l geçen ameliyat n ard ndan iyileflerek taburcu edildi. Dr. Murat Günday, AA muhabiriyle, riskli ameliyat n ayr nt lar n paylaflt. Yap lan tetkiklerde hastalar Niyazi Korkmaz da yüksek tansiyona ba l aort y rt lmas n n meydana geldi ini belirleyince hiç vakit kaybetmediklerini söyledi. Aort damar ndaki y rt n beyne kadar ç kmas, kan n kalbin etraf nda toplanmas nedeniyle hastan n her an kan kayb ndan ölebilece ini, bu nedenle yo un çaba içerisine girdiklerini dile getiren Günday, Çünkü bu hastalar n ço u hastaneye gelmeden yaflam n yitirebiliyor. Kanayan bölgeye müdahale edilmesi için kan dolafl m n n tamam yla durdurulmas laz md. Hastan n tüm hayati fonksiyonlar n durdurulmas gerekiyordu. Hasta, 18 dereceye kadar so utuldu. Yani hastan n vücut s s 18 dereceye kadar düflürüldü dedi. Vücudu so utman n amac n n tüm organlar n korunmas oldu una dikkati çeken Günday, biriken kan bir makinenin içine ald klar n ifade etti. Bu s rada kalp ve beyin dahil hiçbir organ çal flmad n anlatan Günday, flöyle devam etti: Hasta so utularak tüm dolafl m durduruldu. Yani hasta 50 dakika t bben öldü. Yapay damar kullan larak y rt lan bölge onar ld. Sonra kalp akci er makinesinde toplanan kan tekrar vücuda verdik. Vücut s s n yükselterek hastada kan dolafl m tekrar bafllad. Bu flekilde yaflam fonksiyonlar yeniden devreye girdi. Titiz bir çal flma ve zamanla yar flarak hastay hayata ba lad k. Sa l na kavuflan Niyazi Korkmaz ise daha önce kalp rahats zl bulundu unu anlatt. Gö sünde s k flma yaflamas ve nefes almakta zorlan nca ben ölüyorum diye yere y ld n belirten Korkmaz, Hastaneye geldim. Bir süre t bben ölmüflüm ama hiçbir fley hat rlam yorum. Sa l ma kavufltu um için çok mutluyum. Doktorlara çok teflekkür ediyorum diye konufltu. (AA) HACK çetesi, 1 milyon kiflinin kiflisel bilgilerini ele geçirdi ANKARA - Redhack ve Anonymous ile ba lant l olduklar iddias yla gözalt na al nan 14 kiflinin soruflturmas nda, Ankara Emniyet Müdürlü ü sitesini hacklemek suretiyle 10 binlerce vatandafl n kimlik bilgilerini ele geçirdikleri ve 1 milyon vatandafl n kiflisel bilgilerinin ellerinde oldu unu söyleyerek tehditlerde bulunduklar ortaya ç kt. Ankara Emniyet Müdürlü ü Siber Suçlarla Mücadele fiube Müdürlü ü ekiplerinin 22 Kas m da düzenledikleri operasyonlarda, baflka kifli veya kurumlara ait bilgisayara yetkisiz eriflim sa lad, gizli ve kiflisel bilgileri iffla etti i, bilgisayar sistemlerini çal flamaz hale getirdi i iddias yla 14 kifli gözalt na al nm flt. Bu kiflilerin ayr ca D fliflleri Bakanl, çiflleri Bakanl ve YÖK ün internet sitelerine sald ran bilgisayar korsanlar oldu u belirtilmiflti. Soruflturmada, örgütün kendine özgü bir tüzü ü oldu u, bu tüzükte illegal mücadele araçlar n n kullan m n kabul ettikleri, bu kapsamda askeri komitesi, siyasi bürosu, hack ve teknik bürosu bulundu u belirlendi. Ankara Emniyet Müdürlü ü sitesini hacklemek suretiyle on binlerce vatandafl n kimlik bilgilerini ele geçirdikleri ve 1 milyon vatandafl n kiflisel bilgilerinin ellerinde oldu unu söyleyerek tehditlerde bulunduklar bildirildi. Örgüt liderinin yaz flmalar nda Manyak rumuzunu kullanan Taylan K. oldu u kaydedildi. Örgütün THY nin sitesini de hackledi i, binlerce vatandafl n ve THY nin o gün milyonlarca zarara u rat ld, vatandafllar n kredi kart bilgilerini toplad klar, kendilerinde kredi kart kopyalama cihaz bulundu u ortaya ç kt. Örgüt üyelerinin birbirlerini tan mad klar n iddia etmelerine karfl n gözalt na al nd klar nda önceden de tan flt klar kamuoyunda hep rumuz kulland klar anlafl ld. Kendi hesaplar n n flifrelerini yurt d fl ndan ba lant l kiflilerle paylaflt klar polis taraf ndan yakaland klar nda ya da deflifre olduklar nda sistemin devam etmesi için yedekleme yapt klar ortaya ç kt. Fransa da bir grup ile temaslar oldu u belirlenen örgüt üyelerinin, ngiltere ve Almanya da da adamlar oldu u görüflmelerinin tespit edildi i, Fransa dan bu konuda bilgi istendi i fakat cevap gelmedi i kaydedildi. Örgüt üyesi A.K nin önceden baflka bir suçtan cezaevinde yatarken cezaevi içinde haberleflme a kurdu u ve bir suçluya hakim karfl s nda verece i cevab ö retti i belirlendi. Serbest b rak lmas ndan sonra yap lan itiraz üzerine hakk nda yakalama emri ç kart lan ve yeniden gözalt na al nan Taylan K, 29 Kas mda stanbul - da tutuklanm flt.(aa)

19 3 Aral k 2013 E itim Okul öncesi e itimin önemi aile ziyaretleri ile anlat ld YOZGAT - Yozgat n Kad flehri Kaymakaml taraf ndan okul öncesi e itimde kalite ve baflar y art rma eylem plan kapsam nda bafllat lan çal flmalarla e itim yafl ndaki çocuklar n aileleri ziyaret edilerek okul öncesi e itimin önemi anlat ld. Kaymakam Ali Do an n bizzat kontrolünde gerçeklefltirilen çal flmalar do rultusunda öncelikle okul öncesi s n flar n donam n ihtiyac karfl land. Daha sonra hedefler ve hedeflerin gerçekleflmesi için yap lacak çal flmalar kararlaflt r ld. Ali Do an, e itimin en önemli aya olan okul öncesi e itimde fark ndal k oluflturmak, çocuklar okul öncesine özendirmek ve aileleri bilgilendirmek için bu y lda kapsaml çal flmalar yap laca n söyledi. Kaymakam Do an, "Okul öncesi e itimde okullaflma oran n artt rmak için oluflturulan bilgilendirme ekipleri ay grubundaki toplam 336 ö renciye ulaflt. Ayr ca, kay t ça nda olan bütün okul öncesi ö rencilerine ulaflt r lmak üzere e itim setleri al m yapt r ld. çinde 1 adet boyama kitab, 1 adet okuma kitab, oyun hamurlar, boya kalemleri ve makas bulunan e itim setleri okullar n bilgilendirme ekipleri taraf ndan ö rencilere ziyaretler esnas nda ulaflt r ld. Maddi durumu zay f olan ö renci velilerine çocuklar n kay t yapt rd klar takdirde 100 TL yard m yap laca da bu ziyaretlerde velilere iletildi." dedi. Kaymakam Do an, plan kapsam nda ihtiyaç duyulan tüm mahalle ve köylerde anas n f aç lmas na karar verdiklerini, bu kapsamda ilk olarak Lütfullah Kayalar Mahallesi nde yeni bir anas n f açt klar n ifade etti. (AA) YARIN Boyabatl hay rsever 18 derslikli okul yapt r yor S NOP- Sinop un Boyabat ilçesinde bir hay rsever ifladam Boyabat e itimine yapt raca okul ile destek verdi. fladam çocu u ad na 18 derslikli okulun temelini att rd. Boyabat Kaymakam Bilal Bozdemir in gayretleri sonucunda Boyabatl hay rsever ifladam fiükrü Günefl, Boyabat ilçesine 18 derslikli bir ilkokul yapt r yor. Okul inflaat için ilk temel yap lan törenle at ld. Y ld z Mahallesi ndeki temel atma törenine çiflleri Bakanl Komisyon Baflkan Ak Parti Sinop Milletvekili Mehmet Ersoy, Sinop Valisi Yavuz Selim Köflger, Boyabat Kaymakam Bilal Bozdemir, Dura an kaymakam Davut Düzgün, Boyabat Belediye Baflkan Mehmet Ermifl, hay rsever ifladam fiükrü Günefl ve çok say da vatandafl kat ld. Böyle hay rl bir müesseseyi Boyabat a kazand rd için Boyabatl lar ad na hay rsever ifladam fiükrü Günefl e teflekkür eden Boyabat kaymakam Bilal Bozdemir, okulun bitirilmesi ile birlikte Boyabat e itimi için önemli bir ad m n at laca n belirterek, "Bu bina, e itim sistemi ile birlikte ihtiyaç duyulan derslik s k nt s na çare olacak. Gelecek seneye yetifltirilmesi için gereken yap lacakt r. fladam m za 19 ve eme i geçen her kese teflekkür ediyorum." dedi. Daha sonra konuflan hay rsever ifladam fiükrü Günefl, yapt raca okula daha önce trafik kazas nda kaybetti i o lunun ismini verece ini söyleyerek, "O lum Abdurraman y llar önce kaybettim. Ben bir Abdurrahman kaybettim ama eminim ki bu kurum ile ben eminin ki bir Abdurrahman ölürken binlerce Abdurrahmanlar do acak. Hay rl u urlu olsun." diye konufltu. Müftü sa Sa lam n yapt dua ile 18 derslik Abdurrahman Günefl lkokulu nun temeli at ld. Okul Eylül 2014 yetifltirilecek (AA)

20 20 YARIN 3 Aral k 2013 Kültür Sanat Tiyatro perdesi çocuklar için aç ld KAYSER - Kayseri Büyükflehir Belediye Konservatuar, tiyatro sezonunun ilk çocuk oyununu sahneye koydu. 'Ali Baba ve K rk Haramiler' adl tiyatro oyununu anne ve babalar ile birlikte izleyen çocuklar keyif dolu anlar yaflad. Tiyatro sezonunu 'Yeflil Papa an Limited' adl oyunla açan Büyükflehir Belediye Konservatuar, sezonun ilk çocuk oyunu olan 'Ali Baba ve K rk ERTU RUL GAZ CAM TAD LATI YAPIM fi ANKARA BÜYÜKfiEH R BELED YES KENT ESTET DA RE BAfiKANLI I Ertu rul Gazi Camii Tadilat Yap m fli yap m ifli 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r. hale Kay t Numaras : 2013/ darenin a) Adresi : EMN YET MAH. H PODROM CAD. 5 VARLIK YEN MAHAL- LE/ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu yap m iflinin a) Niteli i, türü ve miktar : halenin niteli i, türü ve miktar na iliflkin ayr nt l bilgiye EKAP ta (Elektronik Kamu Al mlar Platformu) yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Yap laca yer : ANKARA c) fle bafllama tarihi : Sözleflmenin imzaland tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yap larak ifle bafllanacakt r. ç) flin süresi : Yer tesliminden itibaren 45 (KIRK BEfi) takvim günüdür. 3- halenin a) Yap laca yer : Emniyet Mah. Hipodrum Cad. No:5 Kat:7 Yenimahalle/ANKA- RA b) Tarihi ve saati : :00 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odas veya ilgili Meslek Odas Belgesi Gerçek kifli olmas halinde, kay tl oldu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan ya da esnaf ve sânatkar odas ndan veya ilgili meslek odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren mza Beyannamesi veya mza Sirküleri Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu iflte idarenin onay ile alt yüklenici çal flt r labilir. Ancak iflin tamam alt yüklenicilere yapt r lamaz. stekliler, ihale konusu yap m iflinde alt yüklenicilere yapt rmay düflündükleri ifllere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir. Resmi lanlar Haramiler' adl tiyatro oyununu sahneledi. Büyükflehir Belediyesi Tiyatro Salonu'na gelen çocuklar farkl bir pazar geçirdiler. Büyükflehir Belediye Konservatuar Tiyatro Bölümü oyuncular n n rol ald oyunu Can Do an kaleme ald, Murat Özdeniz yönetti. 'Ali Baba ve K rk Haramiler' adl tiyatro oyunu, her Pazar saat 13.00'te Büyükflehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda ücretsiz olarak izlenebilecek. (CHA) Tüzel kifli taraf ndan ifl deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiflili in yar s ndan fazla hissesine sahip orta na ait olmas halinde, ticaret ve sanayi odas /ticaret odas bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklar veya yeminli mali müflavir ya da serbest muhasebeci mali müflavir taraf ndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendi i tarihten geriye do ru son bir y ld r kesintisiz olarak bu flart n korundu unu gösteren belge Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: fl deneyim belgeleri: Son on befl y l içinde bedel içeren bir sözleflme kapsam nda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oran ndan az olmamak üzere ihale konusu ifl veya benzer ifllere iliflkin ifl deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller ve benzer ifllere denk say lacak mühendislik ve mimarl k bölümleri: Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller: Bu ihalede benzer ifller olarak kabul edilecek ifller yap m ifllerinde ifl deneyiminde de erlendirilecek benzer ifllere dair tebli de yer alan B/III ifller benzer ifl olarak kabul edilecektir Benzer ifle denk say lacak mühendislik veya mimarl k bölümleri: nflaat Mühendisi 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Liras ) karfl - l Emniyet Mah. Hipodrum Cad. No:5 Kat:10 Yenimahalle/ANKARA adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Emniyet Mah. Hipodrum Cad. No:5 Kat:7 Yenimahalle/ANKARA adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. hale sonucu, üzerine ihale yap lan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Di er hususlar: halede Uygulanacak S n r De er Katsay s (N) : 1 (Bas n ) 930 (www.bik.gov.tr)

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları TURİZM Kütahya ya gelen yabancı turistler Merkez ve Tavşanlı ilçelerinde; yerli turistler ise Merkez, Emet, Simav ve Tavşanlı ilçelerinde yoğun olarak konaklamaktadırlar. 2012 yılı içerisinde ildeki işletme

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında.

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında. 04.06.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/79 KONU: Yurt DıĢında GerçekleĢtirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU Ocak 2016 Kuruyemiş sektörü geçtiğimiz sezon kuraklı ve don gibi olumsuz koşullar nedeniyle rekoltelerde düşüş yaşarken fiyatlarda önemli artışlara sahne olmuştur. Geçtiğimiz yıl

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI Güneş Sigorta ve CNBC-e işbirliği ile Kasım ayında Kayseri den başlayan Güneş Ekonomi Buluşmaları 6 ay boyunca 6 farklı ilde ekonominin nabzını tutacak. Geneş Sigorta Genel Müdürü

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry MART 2016 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI II-İLİMİZİN İHRACAT RAKAMI 2016 MART AYI / AFYONKARAHİSAR

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I KOMİSYON BAŞKANI: OSMAN FEYZİ BOYNER Amaç: Küresel ekonomik trendler çerçevesinde gelişen dış ticaret ve yatırım olanaklarını takip ve analiz etmek, Doğrudan yabancı

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 Sunum Planı Giriş I)Literatür Uluslararası Literatür Ulusal Literatür II)Karşılaştırmalı Analiz III)

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

04.01.2013 tarihinde Çanakkale Ekonomisi Canlanacak adlı haber 1 adet yerel gazetede yayınlandı.

04.01.2013 tarihinde Çanakkale Ekonomisi Canlanacak adlı haber 1 adet yerel gazetede yayınlandı. 2013 YILINDA BASINDA ÇIKAN HABERLERİMİZ 04.01.2013 tarihinde Çanakkale Ekonomisi Canlanacak adlı haber 1 adet yerel 05.01.2013 tarihinde Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi 3. Kez Başlıyor adlı haber 2 adet

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

2012 YILI KRUVAZİYER TURİZMİ SEZONU İZMİR İÇİN İLK 6 AY DEĞERLENDİRMESİ

2012 YILI KRUVAZİYER TURİZMİ SEZONU İZMİR İÇİN İLK 6 AY DEĞERLENDİRMESİ 2012 YILI KRUVAZİYER TURİZMİ SEZONU İZMİR İÇİN İLK 6 AY DEĞERLENDİRMESİ Kruvaziyer turizmi tüm dünyada, bulunduğu ülkelere canlılık ve tanıtım getiren önemli bir turizm çeşidi ve hızla gelişiyor. Bir tek

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi,

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi, 27 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28246 Bingöl Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK ARAŞTIRMA VE REHBERLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı