Ankara da Ölçülen Yıllık Maksimum YağıĢların Bölgesel Frekans Analizi*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ankara da Ölçülen Yıllık Maksimum YağıĢların Bölgesel Frekans Analizi*"

Transkript

1 GOÜ, Zraat Fakültes Dergs, 20, 28(), 6-7 Ankara da Ölçülen Yıllık Maksmum YağıĢların Bölgesel Frekans Analz* Alper Serdar ALI Fazlı ÖZTÜK Ankara Ünverstes Zraat Fakültes Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, Ankara Özet: Bu araģtırmada Ankara lnde meydana gelen yağıģların L moment yöntemler le bölgesel frekans analz gerçekleģtrlmģtr. Bu amaçla 32 yağıģ gözlem stasyonundan elde edlen günlük yağıģ mktarlarından yararlanarak yıllık maksmum yağıģ dzler oluģturulmuģtur. Bölgesel analzlere stasyonların tümü br bölge kabul edlerek baģlanmıģ, ancak stasyonlardak düzenszlkten dolayı Ankara l kümeleme analz yardımıyla üç bölgeye ayrılmıģtır. Gösterge taģkın yöntem yoluyla gerçekleģtrlen br dz analzler sonucunda bölgelere göre homojenlk sağlanmıģ, her bölge çn uygun br olasılık dağılımı saptanmıģ ve bölgesel L moment algortması le çeģtl tekrarlanma sürelernde (2, 5, 0, 25, 50 ve 00 yıl) muhtemel tasarım yağıģları tahmn edlmģtr. Tahmn edlen yağıģ mktarlarının doğruluğunun değerlendrlmes amacıyla Monte Carlo smülasyon teknğ uygulanmıģ ve her bölge çn büyüme eğr bleģenler elde edlerek, tekrarlanma tahmnlernn mutlak taraflılık, taraflılık ve ortalama karekök hataları (MSE) hesaplanmıģtır. Anahtar Kelmeler: Ankara, bölgesel frekans, yıllık maksmum yağıģ, L moment, gösterge taģkın, Monte Carlo smülasyonu. egonal Frequency Analyss for Annual Maxma Precptaton Data Measured n Ankara Provnce Abstract: In ths study, regonal frequency analyss of precptaton data s carred out through methods of L- moments n Ankara provnce. Annual maxma precptaton seres are formed usng daly precptaton records obtaned from 32 ranfall gaugng staton. Frstly, whole statons are assumed one regon and then statons are splt up three regon usng cluster analyss due to dscordant statons. A set of analyss s carred out through ndex-flood procedure and regonal homogenety s obtaned and sutable probablty dstrbuton s selected for each regon and probable desgn precptaton values are estmated for varous return perods (T year= 2, 5, 0, 25 and 00) va regonal L-moment algorthm. Monte Carlo smulaton experments are appled and regonal growth curve components are obtaned and absolute bas, bas and root mean square errors (MSE) of estmated quantles are computed for assessment of the accuracy of estmated precptaton quantles. Keywords: Ankara, regonal frequency, annual maxma precptaton, L-moment, ndex-flood, Monte Carlo smulaton.. GrĢ Yeryüzündek suyun kaynağı olan yağıģlardan meydana gelen taģkınlar, can ve mal kaybına neden olur. Bu zararları önleyecek taģkın kontrol yapıları le drenaj Ģebekelernn tasarımı çn söz konusu yağıģların gelecektek değerlernn tahmn edlmes gerekmektedr. Hdrolojde statstksel analzler; vernn özetlenmes, anlamlı br Ģeklde fade edlmes, gözlenen olayların temeln oluģturan karakterstklernn saptanması ve bunların gelecektek davranıģları hakkında tahmnler yapılması amacıyla uygulanır. Hdrolojk vernn gelecektek mktarları, frekans analzlerne göre belrtlr. Frekans analz, hdrolojk br olayın hang aralıklarda meydana geleceğnn fadesdr (Anlı 2009). Br stasyonda belrl aralıklarda ölçülmüģ ve belrl zamanda meydana gelmģ br gözlem rastgele br değģken olarak Q le fade edlrse, statstksel frekans analz; Q değernn hang sıklıkta meydana geleceğnn gösterges olan frekans dağılımı le belrtlr. Buna göre her br x değernde Q değernn frekansı olan F (x) EĢtlk le gösterlr; F( x) P[ Q x] () F (x) frekans dağılımının brkml fonksyonunu belrtr ve bu fonksyonun ters x (F) aģılmama olasılığı F nn büyüklüğünü, yan tekrarlanma fonksyonunu fade eder. T tekrarlanma süresnde meydana gelen mktar Q T se, frekans dağılımının sırasıyla aģılma ve aģılmama olasılık fonksyonlarının tersler çn EĢtlk 2 ve 3 de verlr; Q T x( / T) (2) Q T x( / T) (3) * Bu makale Alper Serdar ALI nın Doktora teznn br kısmından hazırlanmıģtır. 6

2 Ankara da Ölçülen Yıllık Maksmum YağıĢların Bölgesel Frekans Analz Br frekans dağılımının konumu, değģm ve Ģekl dağılımın momentler tarafından fade edlr. Bu momentler ortalama ve standart sapma ölçüler le değģm, çarpıklık ve basıklık katsayıları olarak belrtleblr. Frekans analzlernde pek çok parametre tahmn yöntem kullanılır. Bu tahmn yöntemlernn seçlmes, ölçülen vernn büyüklüğüne bağlıdır. Bunlardan en yaygın kullanılanları; momentler, maksmum olablrlk, olasılık ağırlıklı momentler ve L momentler parametre tahmn yöntemlerdr (Anonm 975). Son yıllarda yaygın kullanılan L momentler yöntem, hdrolojk vernn karakterstklern ve bu vernn dağılım parametrelern bast ve etkl br Ģeklde vermektedr. L momentler, tahmn aralıklarında ve hpotez testlernde de kullanılablr (Vogel ve ark. 993). L momentlern dğer olağan çarpım momentlerne göre özellkle hdrolojk çalıģmalarda üstünlükler vardır. Bazı durumlarda br stasyonda görüleblecek br ekstrem olayın frekansını tarf etmek çn yeterl ver bulunmamakta, bazı stasyonlarda se hç ver olmamaktadır. Buna karģın, farklı ölçüm stasyonlarında benzer frekanslara sahp gözlemler mevcut olablmekte ve bu nedenle bütün mevcut ver analz edlerek daha doğru sonuçlar elde edleblmektedr. Dolayısıyla noktasal vernn yeterszlğ ve farklı ölçüm stasyonlarındak verlern tümünün analz le daha doğru sonuçların elde edlecek olunması, Bölgesel Frekans Analz n kullanmayı gerektrmektedr. Bölgesel frekans analznn baģlıca prensb, farklı ölçüm stasyonlarındak verlern benzer frekanslara sahp olduğu durumlarda uygulanması gerektğdr. Böylelkle, her br ölçüm stasyonunda, uygun br Ģeklde tarf edlen br bölge çnde, hçbr vers olmayan ve üzernde ölçüm stasyonu olmayan havzalarda ble bölgesel karakterstkler kullanılarak daha doğru sonuçlara ulaģılmaktadır (Hoskng ve Walls 997). Guttman (993) bölgesel yağıģ atlasının oluģturulmasında L moment teknğn kullandığı çalıģmasında benzer yağıģ klmlerne sahp bölgeler elde etmģtr. Guttman ve ark. (993) Amerka BrleĢk Devletler nde yaptıkları bölgesel yağıģ frekans analz çalıģmalarında, yağıģ tekrarlanma mktarlarını 9 farklı olasılık sevyes, 8 standart süre, 2 ay ve bölge çn L moment yöntemn kullanarak tahmn etmģlerdr. Adamowsk ve ark. (996) Kanada da alansal yağıģ dağılımı le lgl yaptıkları çalıģmada L moment statstklern kullanarak, 320 stasyondan alınan verlern L çarpıklık ve L basıklık oranlarına göre Kanada yı br homojen bölge olarak kabul etmģler ve uygun dağılım olarak genel ekstrem değer (GEV) dağılımını seçmģlerdr. Kysely ve ark. (2005) Çek Cumhuryet nde L moment yöntemyle gerçekleģtrdkler bölgesel frekans analznde 7 günlük yıllık maksmum yağıģ mktarlarını kullanmıģlardır. Ver setnde yılları arasında 78 stasyonda ölçülen günlük yağıģ toplamlarından yararlanmıģlardır. Bölgeler, kümeleme analz yoluyla boylam, enlem, yükseklk, ortalama yıllık yağıģ, ortalama kurak günler sayısı değģkenlern kullanarak ve bölgesel homojenlk (0 yıllık mktar, L moment oranları, L moment statstklernn değģm) testler kullanarak düzenlemģlerdr. Test sonuçlarına göre, Çek Cumhuryet n ekstrem yağıģ karakterstklerne göre dört homojen bölgeye ayırt etmģlerdr. Daha sonra bu bölgeler genel lojstk, genel ekstrem değer, genel normal (GO) ve Pearson tp 3 (PE3) dağılımları arasından en uygun dağılımı seçmek çn bölgesel frekans analzne tab tutulmuģ, parametre ve tekrarlanma tahmnler yapılmıģtır. Yurekl (2005) Tokat bölgesnde ölçülen günlük yağıģlar arasından her yıl çn seçtğ maksmum yağıģların bölgesel frekans analzn gerçekleģtrdğ çalıģmada, öncelkle vernn rastgelelk ve homojenlğ çn uns ve Mann-Whtney statstklern uygulamıģtır. Daha sonra Tokat ln Batı, Orta Kuzey, Orta Güney ve Doğu olarak dört hdrolojk homojen bölgeye ayırmıģ ve bu bölgeler çn parametreler L moment yöntem le tahmn edlen seçlmģ değģk dağılımlar arasından en uygun olanını, ortalama mutlak sapma nds (MADI) ve ortalama kare sapma nds (MSDI) ölçülerne göre belrlemģtr. Sonuç olarak Batı ve Orta Kuzey genel lojstk, Orta Güney genel Pareto (GPA) ve Doğu çn se genel ekstrem değer dağılımlarının bu bölgeler çn en uygun dağılımlar olduğunu ler sürmüģtür. Esleman ve Fez (2007) Ġran-Ġsfahan da yaptıkları maksmum aylık yağıģ analznde L momentler kullanmıģlar ve 8 stasyondan alınan bu yağıģlara genel ekstrem değer ve Pearson tp 3 dağılımlarını uygulamıģlardır. Sonuçta elde edlen ekstrem yağıģların kurak olan bu bölgede 62

3 A.S.ALI,F.ÖZTÜK meteorolojk kuraklığın yönetm açısından yararlı olduğunu fade etmģlerdr. Yurekl ve Modarres (2007) Tokat lnde yıllık maksmum yağıģlara bölgesel dağılım uygulamak çn L momentler yöntemn kullanmıģlardır. Ġstasyonların yağıģ mktarları le yükseklkler arasında öneml br lģk olmadığından, Tokat l önce homojen olmayan k bölgeye ayrılmıģtır. Daha sonra Tokat l öznel olarak üç bölgeye bölünmüģ ve bu bölgeler homojen olarak belrtlmģtr. Uygunluk ölçüsü test yardımıyla, genel lojstk ve genel ekstrem değer dağılımları en uygun bölgesel olasılık dağılımı olarak saptanmıģtır. Anlı ve ark. (2008) Samsun lnde gözlenen ekstrem yağıģların gösterge taģkın yöntem le bölgesel tahmnn yaptıkları çalıģmada, 7 yağıģ ölçeğnden elde edlen 79 yıl sürel yıllık maksmum yağıģlardan yararlanmıģlardır. Modarres (2008) hyerarģk kümeleme analz ve L momentler kullanarak homojen yağıģ grupları oluģturduğu ve bölgesel yağıģ frekans analz yaptığı çalıģmasında Ġran ı coğraf ve klm değģkenlğ gösteren 8 homojen alt bölgeye ayırmıģtır. Sonuç olarak Ġran ın alt bölgesel yağıģ dağılımlarını genel normal, logartmk normal (L3), Pearson tp 3 ve genel ekstrem değer olarak belrtmģtr. Yurekl ve ark. (2009) Çekerek Havzasında bulunan 7 stasyondan elde ettkler yağıģ mktarları le bölgesel maksmum günlük yağıģ tahmnlernde L moment yöntem kullanmıģlardır. Aykırı test sonucuna göre uyumsuz olan stasyon bölge çnden çıkarılınca homojenlk test sonuçları bölgenn homojen olduğunu göstermģtr. Sonuç olarak, havza yağıģlarına en y uyumun genel normal dağılımın sağladığını belrtmģlerdr. Bu araģtırma, L moment yöntemlernn Ankara da ölçülen maksmum yağıģların bölgesel frekans analznde uygulanma olanaklarını saptamak amacıyla planlanmıģtır. 2. Materyal ve Yöntem 2.. Materyal Bu araģtırmaya baģlanan 2006 yılında Devlet Meteoroloj ĠĢler Genel Müdürlüğü tarafından Ģletlen ve Ankara da bulunan stasyon sayısı 32 olarak saptanmıģtır. Bölgesel frekans analz amacıyla materyal olarak kullanılan günlük yağıģ mktarları, 7-79 yıl sürel 32 yağıģ gözlem stasyonundan elde edlmģ ve bu stasyonların Ankara lndek konumları ġekl de, gözlem süreler ve bazı karakterstkler de Çzelge de verlmģtr. ġekl. AraĢtırmada materyal olarak kullanılan günlük yağıģ mktarlarının elde edldğ stasyonların Ankara lndek konumları 63

4 Ankara da Ölçülen Yıllık Maksmum YağıĢların Bölgesel Frekans Analz 2.2. Yöntem AraĢtırmada kullanılan maksmum yağıģların belrtlmes AraĢtırmada kullanılan maksmum yağıģlar, Çzelge de verlen stasyonlarda ölçülen günlük yağıģ mktarları arasından br yıl çn seçlen en büyük değerler, yıllık maksmum yağıģ dzler olarak göz önüne alınmıģtır (Okman 2005) L moment teknğ Hoskng (990) tarafından belrtlen, L moment statstkler, gözlenen vernn karesnn ve küpünün alınmadan elde edlen doğrusal bleģenlerdr. Frekans dağılımlarının Ģekllern tarf eden br yöntem olan L momentler, uzun sürel verde normal çarpım momentlerne göre daha az duyarlılığa sahptr. Br x versnn L moment olasılık ağırlıklı momentlern fonksyonu olarak fade edlmģtr. Buradan sıralanmıģ gözlemlerden x (j:n) elde edlen olasılık ağırlıklı momentler tarafsız örnek tahmn olarak Greenwood ve ark. (979) tarafından EĢtlk 4 dek gb tanımlanmıģtır; n ( j )( j 2)...( j r) br n x j : n. (4) ( n )( n 2)...( n r) j b r değerlernn lk dördü (r= 0,, 2, 3) olasılık ağırlıklı momentler (b 0, b, b 2 ve b 3 ) bulunur ve herhang br dağılım çn r le sembolze edlen L moment statstkler, EĢtlk 5 de verlen lģklerden saptanır; b, b 6b 2 20b b, 6b b b, 2 0 2b b. 0 (5) Çzelge. AraĢtırmada materyal olarak kullanılan yağıģ mktarlarının elde edldğ stasyonların gözlem süreler ve bazı karakterstkler Gözlem Enlem Boylam Yükseklk Ortalama Standart Sıra Ġstasyon Adı Süres (yıl) ( o ) ( o ) (m) (mm) Sapma AKAA AYAġ BALA D.Ü.Ç BALA BEYPAZAI ÇAMKOU ÇAMLIDEE ÇADI ÇELTĠKÇĠ ÇUBUK DĠKME ELMADAĞ ESEBOĞA ETĠMESGUT GÜVEM HAYMAA ĠKĠZCE ĠKĠZCE Z.AAġ KALECĠK KESKĠ KIZILCAHAMAM KOÇHĠSA ALLIHA PEÇEEK POLATLI POLATLI D.Ü.Ç SAIYA SĠCA TOPAKSU YAKUPABDAL YEĠCE YEĠMAHALLE

5 A.S.ALI,F.ÖZTÜK Ġlk L moment olan, merkez eğlm ölçüsü olmasının yanında dağılımın ortalamasına eģttr. 2 se dağılma (standart sapma) ölçüsüdür. Buradan boyutsuz L moment oranları (L değģm katsayısı, L çarpıklık ve L basıklık) EĢtlk 6 dak gb tahmn edlmģtr; t 2 / (L değģm katsayısı), t 3 3 / 2 (L çarpıklık), (6) t 4 4 / 2 (L basıklık) BölgeselleĢtrme Bu çalıģmada yıllık maksmum yağıģ dzlernn bölgeselleģtrlmes çn bölgesel frekans analz yöntemlernden br olan gösterge taģkın yöntem kullanılmıģtır. stasyon sayısına sahp br bölgede br stasyonunun n adet vers olduğu ve bu vernn Q j, j=,...,n Ģeklnde gösterldğ belrtlrse; Q (F); stasyonundak vernn aģılmama olasılığının fonksyonudur. Bu yöntem, stasyonların yaklaģık olarak homojen br bölge oluģturması ve bu bölgedek tüm stasyonlarda kaydedlen vernn frekans dağılımının o stasyona at olan belrl br ölçek faktörü (gösterge taģkın) dıģında aynı olmasını esas alır (Dalrymple 960). Bu varsayım EĢtlk 7 le fade edlr; Q (F) = q (F), =,,. (7) EĢtlkte 7 de; ; stasyonunda ölçülen yağıģ dzsnn ortalamasını temsl eden gösterge taģkın değerdr. Her br stasyon çn aynı olan boyutsuz tekrarlanma fonksyonu q (F) aģılmama olasılığının bölgesel büyüme eğrsn temsl eder Bölgesel frekans analznde zlenen aģamalar Gösterge taģkın yöntem yoluyla bölgesel frekans analznde zlenen ve Hoskng ve Walls (993) de belrtldğ gb bu çalıģmada uygulanan aģamalar sırasıyla; vernn derlenmes, homojen bölgelern saptanması, uygun bölgesel frekans dağılımının seçlmes ve tekrarlanma mktarlarının tahmn edlmes olarak dört ana grupta nceleneblr. Bu aģamalar ve aģamalar le lgl L moment yöntemlerne dayanan statstkler aģağıda verlmģtr: Düzenszlk ölçüsü Vernn derlenerek ncelendğ, verlerdek büyük hataların ve tutarsızlıkların gderlmes le brlkte zaman çnde var olan değģmlerden dolayı verlern statstksel karakternn değģp değģmedğnn araģtırıldığı bu ölçü, br grup stasyon çnden bütün olarak uyumsuz olan stasyonların saptanmasını sağlamaktadır. Düzenszlk ölçüsü (D ) le homojen bölgelern belrlenebleceğ belrtlmģ ve EĢtlk 8 le fade edlmģtr. T D u u K u u. (8) 3 EĢtlk 8 de; u, herhang br stasyon çn L moment oranlarının vektörünü K, bu vektörün kovaryans matrsn u de vektörün ortalamasını göstermektedr. Br stasyonun tümüyle uyumsuz olarak ntelendrlmes çn düzenszlk ölçüsünün (D ) bölge çndek stasyon sayısına bağlı olarak değģen krtk değerden büyük olması gerekr (Çzelge 2). Çzelge 2. Düzenszlk ölçüsü çn krtk değerler (Hoskng ve Walls 997) Ġstasyon Sayısı Krtk Değer Ġstasyon Sayısı Krtk Değer Heterojenlk ölçüsü Bu araģtırmada hdrolojk homojen bölgelere ayırma Ģlem Gordon (98) da belrtlen kümeleme analz sınıflandırma yöntemlernden Ward bağlantı yöntem ve Öklt uzaklık ölçüsüne göre yapılmıģ, buradan önerlen bölgelern homojen olup olmadığının değerlendrmes de heterojenlk ölçüsü le gerçekleģtrlmģtr (Parda ve ark. 998, Hoskng 994). Düzenszlk ölçüsüne göre uygun br bölge fzksel olarak belrtldkten sonra, önerlen 65

6 Ankara da Ölçülen Yıllık Maksmum YağıĢların Bölgesel Frekans Analz bölgenn homojen olup olmadığını değerlendrmek çn heterojenlk ölçüsü (H) önerlmģtr. Bu amaçla aynı gözlemlere sahp homojen br bölgedek stasyon versnn smülasyonu le seçlen dağılma ölçüsünün ortalama ve standart sapmaları elde edlr. Buradan gözlenen ve smülasyonu yapılan dağılma ölçülernn karģılaģtırılmaları çn uygun H statstğ EĢtlk 9 dak gb yazılablr; V obs v H (9) v EĢtlk 9 da; V obs ; yukarıda anılan farklı L moment oranlarına göre bölgesel verden elde edlen ağırlıklı standart sapmayı; μ v ve σ v V obs statstğnn smülasyon sayısının ortalama ve standart sapmasını fade eder. V obs EĢtlk 0 dak gb elde edlr; / 2 ( ) 2 V obs n ( t t ) / n (0) EĢtlk 0 da t (), stasyon L değģm katsayısını, t, bölgesel L değģm katsayısını göstermektedr. Bu çalıģmada smülasyon yapılırken, k ve üç parametrel dağılımlar yerne hdrolojk olayların frekans analzlernde brçok dağılımı temsl etmesnden dolayı güçlü br dağılım olan dört parametrel Kappa frekans dağılımı kullanılmıģtır. μ v le σ v değerlernn güvenlr olarak tahmn edlmes açısından smülasyon sayısı br bölge çn 500 adet olarak belrlenmģtr (Hoskng 994). Buna göre bölgenn; eğer H < se kabul edleblr düzeyde homojen, H < 2 se, muhtemelen heterojen ve H 2 se kesnlkle heterojen olduğuna karar verlr. Uygunluk ölçüsü Bölgesel frekans analzlernde, seçlen homojen bölgedek stasyonlardan elde edlen verye, tek br frekans dağılımı en y uygunluğu göstermektedr. EĢtlk de verlen ve L basıklık oranına bağlı olan uygunluk krter ve herhang br olasılık dağılım çn Z DIST statstğ olarak smlendrlen yöntem önerlmģtr (Hoskng and Walls 997); DIST 4 t 4 B4 / 4 Z DIST () EĢtlkte de; t 4, örneğn bölgesel ortalama L basıklık oranını, B 4 ve 4 de sırasıyla, örneğn bölgesel ortalama L basıklık oranı taraflılık değern ve standart sapmasını gösterr ve sırasıyla EĢtlk 2 ve 3 de fade edlr; sm ( m) t t 4 4 B4. (2) sm m / 2 sm 2 ( m) sm t t4 smb4 (3) m EĢtlkte 2 ve 3 de; sm, Kappa dağılımı yardımıyla gerçekleģtrlen smülasyon sayısını, m se smülasyon yapılan bölge sayısını fade etmektedr. Bu çalıģmada genel lojstk (GLO), genel ekstrem değer (GEV), genel normal (GO), Pearson tp 3 (PE3) ve genel Pareto (GPA) dağılımları kullanılmıģtır. Herhang br dağılımda mutlak Z DIST.64 se bu dağılım bölgesel dağılım çn uygun kabul edlr. Ancak uygun olan dağılımlardan sıfıra en yakın olan mutlak Z DIST değern sağlayan dağılım en uygun dağılım olarak seçlmektedr. Bölgesel L moment algortması Bu aģamada homojen bölge versne uygun br frekans dağılımı seçlmģtr. Bu çalıģmada söz konusu amaç çn gösterge taģkın yöntemne dayanan ve ağırlıklı ortalamalar yoluyla noktasal L moment statstklern brleģtren bölgesel L moment algortması kullanılmıģ ve aģağıda açıklanmıģtır. Her br stasyondak frekans dağılımlarının ortalaması gösterge taģkın değer sayılarak, bu değer stasyonlarda noktasal vernn örnek ortalaması le tahmn edlmģtr. stasyon sayısına sahp br bölgede br stasyonunun n adet vers olduğu, örnek ortalamasının, örnek L moment oranlarının da ( ) ( ) ( ) t, t3, t4 olarak hesap edldğ ve L moment bölgesel ortalama oranlarının da stasyonların gözlem sürelerne göre ağırlıklı olarak t, t3, t4 Ģeklnde saptanmasıyla bunların matematksel açıklaması EĢtlk 4 de yazılablr; t n t ( ) / n. (4) Bölgesel ortalama = alınarak EĢtlk 5 yazılır; t r n t ( ) r / n. = 3, 4.. (5) Buradan bölgesel popülasyon (λ ve τ ) ve örnek L moment oranları (, t ) eģtlenerek EĢtlk 6 da verlr; 66

7 A.S.ALI,F.ÖZTÜK t (6) 3 t3 Sonuç olarak bölgesel boyutsuz büyüme eğrler le brlkte stenen olasılıkta tekrarlanma mktarları EĢtlk 7 dek gb elde edlr; ˆ Q ( F) q( F;, t, t, t ) (7) Tahmn edlen yağıģ mktarlarının doğruluğunun değerlendrlmes Tahmn edlen yağıģ mktarlarının doğruluğunun değerlendrmes bu araģtırmada Monte Carlo smülasyon teknğ le yapılmıģtır (Hoskng ve Walls 997). Bu amaçla her bölge çn uygun frekans dağılımlarına göre büyüme eğr bleģenler elde edlerek, tekrarlanma tahmnlernn taraflılık, mutlak taraflılık le ortalama karekök hata katsayıları (MSE) hesaplanmıģ ve bunların bölgesel ortalama nsp ölçüler herhang br F olasılığı çn sırasıyla EĢtlk 8-20 de verlmģtr; B ( F) B ( F) (8) A ( F) B ( F) (9) 3 4 ( F) ( F) (20) Yapılan tüm hesaplamalar çn Hoskng (2005) tarafından FOTA 77 kaynak kodları le yazılmıģ olan (l-moments, verson 3.04) komutlar kullanılmıģtır. Bu komutlar ana br program altında toplanıp derlenerek çalıģtırılmıģtır (Anl ve ark. 2007). 3. Bulgular ve TartıĢma Analzlere lk önce 32 stasyonda ölçülen günlük yağıģ mktarlarından elde edlen yıllık maksmum yağıģ dzlerne göre, stasyonların tümü br bölge kabul edlerek baģlanmıģtır. Daha sonra göz önüne alınan stasyonlar düzenszlk gösterdğ çn, Ward bağlantı yöntem Öklt uzaklık ölçüsü uyarınca kümeleme analz yapılarak üç gruba ayrılmıģ ve anılan testler bu gruplara göre gerçekleģtrlmģtr. Kümeleme analz yapılırken stasyonların Çzelge de verlen enlem, boylam ve yükseklk parametreler le yıllık maksmum yağıģ mktarlarının uzun yıllar ortalamaları kullanılmıģtır (Kysely ve ark. 2005). Kümeleme analz sonuçlarına göre ayrılan üç bölge (grup) çnde bulunan stasyonlar Çzelge 3 de verlmģtr. Çzelge 3. Kümeleme analz sonuçlarına göre ayrılan üç bölge çnde bulunan stasyonlar. Bölge 2. Bölge 3. Bölge Ankara () Bala D.Ü.Ç. (3) AyaĢ (2) Bala (4) Çamkoru (6) Beypazarı (5) Çandır (8) Haymana (6) Çamlıdere (7) Çubuk (0) Keskn (20) Çeltkç (9) Dkmen () Kızılcahamam (2) Esenboğa (3) Elmadağ (2) Koçhsar (22) Etmesgut (4) Ġkzce (7) Polatlı (25) Güvem (5) Ġkzce Zr. AraĢ. (8) Polatlı D.Ü.Ç. (26) allıhan (23) Kaleck (9) Yence (3) Peçenek (24) Sncan (28) Sarıyar (27) Topraksu (29) Yakupabdal (30) Yenmahalle (32) ot: Parantez çersndek rakamlar stasyon sıra numaralarını göstermektedr. 3.. Bölgesel frekans analznde karar verme statstkler ve tekrarlanma tahmnler Yıllık maksmum yağıģ mktarlarına göre stasyonların tümünün br bölge olarak kabul edldğ durumda elde edlen düzenszlk ölçülerne göre Kaleck ve Yence stasyonları sırasıyla 3.0 ve 3.8 değerler le düzensz çıkmıģtır. Bu problemn Kaleck stasyonu çn negatf L çarpıklık (- 0.08) ve Yence stasyonu çn se negatf L basıklık ( ) oranlarından kaynaklandığı söyleneblr. Ġstasyonların tümünün br bölge olarak kabul edldğ durumda elde edlen L moment oranları ve düzenszlk ölçüler yıllık maksmum yağıģ mktarlarının uzun yıllar ortalamaları le brlkte Çzelge 4 de verlmģtr (Yurekl ve ark. 2009) Böylece stasyonların tümünün br bölge halnde analz yapıldığı durumdak düzensz olan stasyonlardan dolayı bunların üç bölge halnde analz yapılması söz konusudur. 67

8 Ankara da Ölçülen Yıllık Maksmum YağıĢların Bölgesel Frekans Analz Buradan kümeleme analz le üç gruba bölünen stasyonlar alt bölgesel olarak analz edlmģ ve hçbr stasyonun düzensz çıkmadığı görülmüģtür (Yurekl ve Modarres 2007). Bölgesel homojenlk amacıyla gerçekleģtrlen heterojenlk ölçüsü sonuçlarında standart test statstğ;. bölge çn H= , 2. bölge çn H= , 3. bölge çn se H= değerleryle Ankara l yıllık maksmum yağıģ mktarlarının bölgelere göre kabul edleblr düzeyde homojen olduğunu göstermģtr (ġekl 2). Uygunluk ölçüsü (Z DIST ) sonuçlarına göre., 2. ve 3. bölgeler çn sırasıyla Z= - 0.8, Z= ve Z= değerleryle en uygun dağılım genel ekstrem değer (GEV) olarak belrlenmģ ve bu dağılıma göre çeģtl sürelerde elde edlen yağıģ mktarları Çzelge 5 de verlmģtr (Adamowsk ve ark. 996). Bölge 2 Bölge 2 3 Bölge 3 ġekl 2. Karar verme statstklerne göre üç bölge halnde homojen olan stasyonların ldek konumları Çzelge 4. Yıllık maksmum yağıģ mktarlarının uzun yıllar ortalamaları, L moment oranları ve düzenszlk ölçüler Sıra Ġstasyon Adı Ortalama L değģm katsayısı L çarpıklık L basıklık D AKAA AYAġ BALA D.Ü.Ç BALA BEYPAZAI ÇAMKOU ÇAMLIDEE ÇADI ÇELTĠKÇĠ ÇUBUK DĠKME ELMADAĞ ESEBOĞA ETĠMESGUT GÜVEM HAYMAA ĠKĠZCE ĠKĠZCE Z.AAġ KALECĠK * 20 KESKĠ KIZILCAHAMAM KOÇHĠSA ALLIHA PEÇEEK POLATLI POLATLI D.Ü.Ç SAIYA SĠCA TOPAKSU YAKUPABDAL YEĠCE * 32 YEĠMAHALLE Ağırlıklı ortalama * Uyumsuz olan stasyonlar 68

9 A.S.ALI,F.ÖZTÜK Çzelge 5. Homojen bölgeler çn genel ekstrem değer dağılımına göre çeģtl sürelerde elde edlen yağıģ mktarları (mm) Bölgeler Tekrarlanma Süreler, Yıl Bölge Bölge Bölge Monte Carlo smülasyon sonuçları Yıllık maksmum dzlernden elde edlen tekrarlanma mktarlarının doğruluğunun değerlendrlmes amacıyla bölgesel ortalama mutlak taraflılık, taraflılık ve ortalama karekök hatası ölçülernn nsp mktarları saptanmıģ ve Çzelge 6 da verlmģtr. Çzelge 6. Bölgesel ortalama mutlak taraflılık, taraflılık ve ortalama karekök hatası ölçülernn nsp mktarları. bölge F (-/T) Tekrarlanma Tahmnler, Q (F) Mutlak Taraflılık Taraflılık Ortalama Karekök Hatası bölge F (-/T) Tekrarlanma Tahmnler, Q (F) Mutlak Taraflılık Taraflılık Ortalama Karekök Hatası bölge F (-/T) Tekrarlanma Tahmnler, Q (F) Mutlak Taraflılık Taraflılık Ortalama Karekök Hatası Çzelge 6 ncelendğnde mutlak taraflılık değerler olasılık sevyes arttıkça büyümekte, özellkle 2. bölgede dğer bölgelere göre daha düģük değerlere sahp olmaktadır. Dağılımın üst kuyruğu olan F > 0.90 olasılıklarında en yüksek mutlak taraflılık değerler 3. bölgede, en düģükler se 2. bölgede saptanmıģtır. Dağılımın ana bünyes olan 0.50 < F < 0.90 olasılıklarında se en düģük mutlak taraflılık değerler 2. bölgede hesaplanmıģtır. Bahsedlen olasılıklar çn taraflılık mktarları, mutlak taraflılık da yorumlananların benzerdr.. ve 2. bölgelerdek taraflılık değerler olasılık sevyeler arttıkça küçülmekte, 3. bölgedek taraflılık değerler se olasılık sevyes arttıkça büyümektedr. Taraflılık değernn fades sıfıra yakın olması le açıklandığından tahmnlerdek hatanın, 3. bölgede dğer bölgelere göre az daha yüksek olduğu söyleneblr. Ancak yne de bölgelere göre genel olarak hata oranları oldukça düģüktür. Ortalama karekök hataları se yne olasılık sevyeler arttıkça büyümekte olup en düģük değerler 2. bölgede hesaplanmıģtır. En yüksek ortalama karekök hataları. bölgede, en düģükler se 2. bölgededr. Sonuç olarak, 2. bölgedek tahmnlern doğruluğunun dğer bölgelere göre nspeten daha y olduğu söyleneblr. Dğer yandan çeģtl süreler çn tahmn edlen yağıģ mktarları [Q (F)]; Çzelge 7 de bölgelere göre verlen boyutsuz büyüme eğrs bleģenler [q(f)] le stasyon yağıģ ortalamalarının çarpılmasıyla her br stasyon çn (noktasal) hesaplanablr. Ayrıca Çzelge 7 nn bölgelere göre en alt satırlarındak bölgesel boyutsuz büyüme eğrs bleģenler le her bölge çn ağırlıklı ortalamalar (. bölge: 29.8 mm, 2. bölge: mm, 3. bölge: mm) çarpılarak da bölgesel olarak elde edleblr. Çzelge 7 nn bölgelere göre en alt satırları, boyutsuz büyüme fonksyonlarının artmetk ortalamalarını göstermektedr. 69

10 Ankara da Ölçülen Yıllık Maksmum YağıĢların Bölgesel Frekans Analz 4. Sonuçlar Ekstrem yağıģların büyüklüğü ve frekansı le lgl detaylı blg; su kaynaklarının planlanması le taģkınların önlenmesndek mühendslk tasarımlarında, Ģehr drenaj Ģebekelernn tasarımında, tarım arazlernn ve mansaptak yerleģm yerlernn taģkın ve kuraklıktan korunmasında, tarımsal su htyacı sağlamada ve yüksek Ģddetl yağıģlardan kaynaklanan btk örtüsünde meydana geleblecek zararı azaltmada ve toprak kaybı tahmnlernde oldukça faydalı ve etkl olmaktadır. Aynı zamanda klm değģm çalıģmalarında da ekstrem yağıģların tahmn edlmes gerekldr. Çzelge 7. Genel ekstrem değer dağılımı le çeģtl olasılıklarda ve lgl tekrarlanma sürelernde elde edlen boyutsuz noktasal/bölgesel büyüme eğrs bleģenler, q (F). bölge Ġstasyon Ortalama (mm) Tekrarlanma süres / AĢılmama olasılığı Ankara Bala Çandır Çubuk Dkmen Elmadağ Ġkzce Ġkzce Zr. AraĢ Kaleck Sncan Topraksu Büyüme eğrs: bölge Ġstasyon Ortalama (mm) Tekrarlanma süres / AĢılmama olasılığı Bala D. Ü. Ç Çamkoru Haymana Keskn Kızılcahamam Koçhsar Polatlı Polatlı D. Ü. Ç Yence Büyüme eğrs: bölge Ġstasyon Ortalama (mm) Tekrarlanma süres / AĢılmama olasılığı AyaĢ Beypazarı Çamlıdere Çeltkç Esenboğa Etmesgut Güvem allıhan Peçenek Sarıyar Yakupabdal Yenmahalle Büyüme eğrs: Bu araģtırmada Ankara da ölçülen yağıģların hem stasyon (noktasal) bazında hem de bölgesel bazda çeģtl sürelerde tekrarlanma tahmnler le muhtemel tasarım yağıģları elde edldğnden, ĢehrleĢen bölgelerde taģkın zararlarının azaltılmasına yardımcı olableceğ düģünülmektedr. 70

11 A.S.ALI,F.ÖZTÜK Dğer yandan söz konusu lde bulunan stasyonların tüm l temsl ettğ düģünülmüģtür. Bu yüzden, lde htyaç olan bölgelere yağıģ gözlem stasyonu kurularak ve mevcut stasyon sayısı artırılarak daha güvenlr ver elde edleceğnden tasarım yağıģlarının doğruluğu da artırılablr (Anlı 2009). Kaynaklar Adamowsk, K., Alla, Y. and Plon, P. J egonal anfall Dstrbuton for Canada. Atmospherc esearch, 42, Anlı, A. S Ankara'da Meydana Gelen Yağmurların L moment Yöntemler le Bölgesel Frekans Analz. Ankara Ünv., Fen Blmler Enst., Tarımsal Yapılar ve Sulama Anablm Dalı, Doktora Tez, 264s. Anlı, A. S., Yürekl, K. ve Apaydın, H Samsun Ġlnde Gözlenen Ekstrem YağıĢların Gösterge TaĢkın Yöntem le BölgeselleĢtrlmes, V. Su forumu, Sel, TaĢkın ve Heyelan Konferansları, Temmuz, DSI, Samsun. Anl, A. S., Apaydn, H. and Ozturk, F egonal Flood Frequency Estmaton for The Göksu ver Basn through L-moments. Internatonal ver Basn Management Conference, State Hydraulc Works, March, Glora Golf esort Hotel, Belek, Antalya. Anonm, 975. Flood Studes eport, Vol.. atural Envronment esearch Councl, London. Dalrymple, T Flood Frequency Analyses. Water Supply Paper 543-A, U.S. Geologcal Survey, eston, Va. Esleman, S. S. and Fez, H Maxmum Monthly anfall Analyss Usng L-moments for an Ard egon n Isfahan Provnce, Iran. Journal of Appled Meteorology and Clmatology, 46, Gordon, A. D. 98. Classfcaton: Methods for The Exploratory Analyss Of Multvarate Data. Chapman and Hall, London. Greenwood, J. A., Landwehr, J. M., Matalas,. C. and Walls, J Probablty Weghted Moments: Defnton and elaton to Parameters of Several Dstrbutons Expressable n Inverse Form. Water esources esearch, 5, Guttman,. B The Use of L-moments n The Determnaton of egonal Precptaton Clmates. Journal of Clmate, Vol. 6, Guttman,. B., Hoskng, J.. M. and Walls, J egonal Precptaton Quantle Values for the Contnental Unted States Computed from L- moments. Journal of Clmate, Vol. 6, Hoskng, J.. M L-moments: Analyss and Estmaton of Dstrbutons Usng Lnear Combnatons of Order Statstcs. Journal of the oyal Statstcal Socety. Seres B 52(): Hoskng, J.. M The Four-parameter Kappa Dstrbuton. IBM Journal of esearch and Development, 38, Hoskng, J.. M Fortran outnes for Use wth The Method of L-moments, Verson esearch eport C 20525, IBM esearch Dvson, T.C. Watson esearch Center, Yorktown Heghts,.Y. Hoskng, J.. M. and Walls, J Some Statstcs Useful n egonal Frequency Analyss. Water esources esearch, 29, Hoskng, J.. M. and Walls, J egonal Frequency analyss: An Approach Based on L- moments. Cambrdge Unversty Press, Cambrdge, UK. 224p. Kysely, J., Huth,. and Pcek J egonal Analyss of Extreme Precptaton Events n The Czech epublc. Geophyscal esearch Abstracts, Vol. 7, Modarres, egonal anfall Dstrbutons of Iran. Pajouhesh & Sazandeg, 75, Okman, C Hdroloj (2. Baskı), Ankara Ünverstes Zraat Fakültes Yayın o: 544, Ders Ktabı: 497, Ankara. Parda, B. P., Kachroo,. K. and Shrestha, D. B egonal Flood Frequency Analyss of Mah- Sabarmat Basn (subzone 3-a) usng Index-flood Procedure wth L-moments. Water esources Management, 2, -2. Vogel,. M., Thomas, W. O. and McMahon, T. A Flood-flow Frequency Model Selecton n Southwestern Unted States. Journal of Water esources and Management, 9, Yurekl, K egonal Frequency Analyss of Maxmum Daly anfalls Based on L-moment Approach. GOU. Zraat Fakültes Dergs, 22(), Yurekl, K. and Modarres, egonalzaton of Maxmum Daly anfall Data over Tokat Provnce, Turkey. Internatonal Journal of atural and Engneerng Scences, (2), -7. Yurekl, K., Modarres,. and Ozturk, F egonal Daly Maxmum anfall Estmaton for Cekerek Watershed by L-moments. Meteorologcal Applcatons. 6:

K-Ortalamalar Yöntemi ile Yıllık Yağışların Sınıflandırılması ve Homojen Bölgelerin Belirlenmesi *

K-Ortalamalar Yöntemi ile Yıllık Yağışların Sınıflandırılması ve Homojen Bölgelerin Belirlenmesi * İMO Teknk Derg, 2012 6037-6050, Yazı 383 K-Ortalamalar Yöntem le Yıllık Yağışların Sınıflandırılması ve Homojen Bölgelern Belrlenmes * Mahmut FIAT* Fath DİKBAŞ** Abdullah Cem KOÇ*** Mahmud GÜGÖ**** ÖZ

Detaylı

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU 6.07.0 ÇOKLU REGRESON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-ON KATSAILARININ ORUMU ÇOKLU REGRESON MODELİ Ekonom ve şletmeclk alanlarında herhang br bağımlı değşken tek br bağımsız

Detaylı

Merkezi Eğilim (Yer) Ölçüleri

Merkezi Eğilim (Yer) Ölçüleri Merkez Eğlm (Yer) Ölçüler Ver setn tanımlamak üzere kullanılan ve genellkle tüm elemanları dkkate alarak ver setn özetlemek çn kullanılan ölçülerdr. Ver setndek tüm elemanları temsl edeblecek merkez noktasına

Detaylı

Batı Akdeniz Bölgesi Taşkın Tahminlerinde Homojenlik İrdelemesi *

Batı Akdeniz Bölgesi Taşkın Tahminlerinde Homojenlik İrdelemesi * İMO Teknk Derg, 2011 5587-5611, Yazı 360 Batı Akdenz Bölges Taşkın Tahmnlernde Homojenlk İrdelemes * Betül SAF * ÖZ Su kaynaklarının tasarım ve yönetmnde güvenlr taşkın tahmnler yapablmek amacıyla kullanılan

Detaylı

Deney No: 2. Sıvı Seviye Kontrol Deneyi. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Dijital Kontrol Laboratuvar Deney Föyü Deneyin Amacı

Deney No: 2. Sıvı Seviye Kontrol Deneyi. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Dijital Kontrol Laboratuvar Deney Föyü Deneyin Amacı SRY ÜNİVERSİESİ Djtal ontrol Laboratuvar Deney Föyü Deney No: 2 Sıvı Sevye ontrol Deney 2.. Deneyn macı Bu deneyn amacı, doğrusal olmayan sıvı sevye sstemnn belrlenen br çalışma noktası cvarında doğrusallaştırılmış

Detaylı

L-MOMENTLER VE STANDART YAĞIŞ İNDEKSİ (SYİ) YARDIMIYLA SEYHAN HAVZASI KURAKLIK ANALİZİ *

L-MOMENTLER VE STANDART YAĞIŞ İNDEKSİ (SYİ) YARDIMIYLA SEYHAN HAVZASI KURAKLIK ANALİZİ * Ç.Ü Fen ve Mühendslk Blmler Dergs Yıl:2013 Clt:29-1 L-MOMENTLER VE STANDART YAĞIŞ İNDEKSİ (SYİ) YARDIMIYLA SEYHAN HAVZASI KURAKLIK ANALİZİ * Drought Analyss of The Seyhan Basn by Usng Standart Precptaton

Detaylı

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının 1 DİĞER ÖZEL İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL DİYAGRAMLARI X, R, p, np, c, u ve dğer kontrol dyagramları statstksel kalte kontrol dyagramlarının temel teknkler olup en çok kullanılanlarıdır. Bu teknkler ell

Detaylı

Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği *

Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği * İMO Teknk Derg, 28 4393-447, Yazı 29 Şddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetk Algortma le Belrlenmes: GAP Örneğ * Hall KARAHAN* M. Tamer AYVAZ** Gürhan GÜRARSLAN*** ÖZ Bu çalışmada, Genetk Algortma (GA)

Detaylı

Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI

Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI C.Ü. İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt 4, Sayı 1, 3 6 Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI H. BİRCAN, Y. KARAGÖZ ve Y. KASAPOĞLU

Detaylı

Adana ve çevre illerde gözlenen yıllık maksimum yağışların bölgesel frekans analizi

Adana ve çevre illerde gözlenen yıllık maksimum yağışların bölgesel frekans analizi Journal of the Faculty of Engneerng and Archtecture of Gaz Unversty 31:4 (2016) 1049-1062 Adana ve çevre llerde gözlenen yıllık maksmum yağışların bölgesel frekans analz eslhan Seçkn *, Emre Topçu Çukurova

Detaylı

TÜKETĠCĠLERĠN FĠYAT BĠLĠNCĠ ÜZERĠNDE ETKĠLĠ OLAN FAKTÖRLERE ĠLĠġKĠN BĠR ĠNCELEME

TÜKETĠCĠLERĠN FĠYAT BĠLĠNCĠ ÜZERĠNDE ETKĠLĠ OLAN FAKTÖRLERE ĠLĠġKĠN BĠR ĠNCELEME Ġstanbul Ünverstes Ġktsat Fakültes Malye AraĢtırma Merkez Konferansları 46. Ser / Yıl 2004 Prof. Dr. Salh Turhan'a Armağan TÜKETĠCĠLERĠN FĠYAT BĠLĠNCĠ ÜZERĠNDE ETKĠLĠ OLAN FAKTÖRLERE ĠLĠġKĠN BĠR ĠNCELEME

Detaylı

Kİ KARE ANALİZİ. Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI Ki-Kare Analizleri

Kİ KARE ANALİZİ. Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI  Ki-Kare Analizleri Kİ KAR ANALİZİ 1 Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI www.mehmetaksarayl K-Kare Analzler OLAY 1: Genelde br statstk sınıfında, öğrenclern %60 ının devamlı, %30 unun bazen, %10 unun se çok az derse geldkler düşünülmektedr.

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE TEK ÇARPIMSAL SİNİR HÜCRELİ YAPAY SİNİR AĞI MODELİNİN EĞİTİMİ İÇİN ABC VE BP YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZ

ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE TEK ÇARPIMSAL SİNİR HÜCRELİ YAPAY SİNİR AĞI MODELİNİN EĞİTİMİ İÇİN ABC VE BP YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Blm ve Teknoloj Dergs A-Uygulamalı Blmler ve Mühendslk Clt: 14 Sayı: 3 013 Sayfa: 315-38 ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE Faruk ALPASLAN 1, Erol EĞRİOĞLU 1, Çağdaş Hakan ALADAĞ,

Detaylı

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE BAÜ Fen Bl. Enst. Dergs (6).8. YAYII YÜK İE YÜKENİŞ YAPI KİRİŞERİNDE GÖÇE YÜKÜ HESABI Perhan (Karakulak) EFE Balıkesr Ünverstes ühendslk marlık Fakültes İnşaat üh. Bölümü Balıkesr, TÜRKİYE ÖZET Yapılar

Detaylı

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Ünsal M.; Varol, A.: Soğutma Kulelernn Boyutlandırılması İçn Br Kuramsal 8 Mayıs 990, S: 8-85, Adana 4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Asaf Varol Fırat Ünverstes, Teknk Eğtm Fakültes,

Detaylı

Bulanık Mantık ile Hesaplanan Geoid Yüksekliğine Nokta Yüksekliklerinin Etkisi

Bulanık Mantık ile Hesaplanan Geoid Yüksekliğine Nokta Yüksekliklerinin Etkisi Harta Teknolojler Elektronk Dergs Clt: 5, No: 1, 2013 (61-67) Electronc Journal of Map Technologes Vol: 5, No: 1, 2013 (61-67) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com e-issn: 1309-3983 Makale

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pamukkale Ünverstes Mühendslk Blmler Dergs, Clt 0, Sayı 3, 04, Sayfalar 85-9 Pamukkale Ünverstes Mühendslk Blmler Dergs Pamukkale Unversty Journal of Engneerng Scences PREFABRİK ENDÜSTRİ YAPIARININ ARMONİ

Detaylı

İSTATİSTİK DERS NOTLARI

İSTATİSTİK DERS NOTLARI Balıkesr Ünverstes İnşaat Mühendslğ Bölüü uutokkan@balkesr.edu.tr İSTATİSTİK DERS OTLARI Yrd. Doç. Dr. Uut OKKA Hdrolk Anabl Dalı Balıkesr Ünverstes Balıkesr Ünverstes İnşaat Mühendslğ Bölüü İnşaat Mühendslğ

Detaylı

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI V. Ulusal Üretm Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Tcaret Ünverstes, 5-7 Kasım 5 ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN

Detaylı

Türkiyede ki ĠĢ Kazalarının Yapay Sinir Ağları ile 2025 Yılına Kadar Tahmini

Türkiyede ki ĠĢ Kazalarının Yapay Sinir Ağları ile 2025 Yılına Kadar Tahmini Türkyede k ĠĢ Kazalarının Yapay Snr Ağları le 2025 Yılına Kadar Tahmn Hüseyn Ceylan ve Murat Avan Kırıkkale Meslek Yüksekokulu, Kırıkkale Ünverstes, Kırıkkale, 71450 Türkye. Kaman Meslek Yüksekokulu, Ah

Detaylı

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet Dokuz Eylül Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yayın Gelş Tarh: 18.02.2011 Clt: 13, Sayı: 1, Yıl: 2011, Sayfa: 21-37 Yayına Kabul Tarh: 17.03.2011 ISSN: 1302-3284 ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK

Detaylı

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır.

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır. UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ Posson: H o: Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmektedr. H a : Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmemektedr. Böyle br hpotez test edeblmek çn, önce Posson dağılım parametres

Detaylı

Konumsal Enterpolasyon Yöntemleri Uygulamalarında Optimum Parametre Seçimi: Doğu Karadeniz Bölgesi Günlük Ortalama Sıcaklık Verileri Örneği

Konumsal Enterpolasyon Yöntemleri Uygulamalarında Optimum Parametre Seçimi: Doğu Karadeniz Bölgesi Günlük Ortalama Sıcaklık Verileri Örneği S. ZENGİN KAZANCI, E. TANIR KAYIKÇI Konumsal Enterpolasyon Yöntemler Uygulamalarında Optmum Parametre Seçm: Doğu Karadenz Bölges Günlük Ortalama Sıcaklık S. ZENGİN KAZANCI 1, E. TANIR KAYIKÇI 1 1 Karadenz

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Gülesen ÜSTÜNDAĞ BAZI PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLERİN İNCELENMESİ İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ADANA, 005 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Clt:3 Sayı: Celal Bayar Ünverstes İ.İ.B.F. MANİSA Bulanık Araç Rotalama Problemlerne Br Model Öners ve Br Uygulama Doç. Dr. İbrahm GÜNGÖR Süleyman Demrel Ünverstes, İ.İ.B.F.,

Detaylı

bir yol oluşturmaktadır. Yine i 2 , de bir yol oluşturmaktadır. Şekil.DT.1. Temel terimlerin incelenmesi için örnek devre

bir yol oluşturmaktadır. Yine i 2 , de bir yol oluşturmaktadır. Şekil.DT.1. Temel terimlerin incelenmesi için örnek devre Devre Analz Teknkler DEE AAĐZ TEKĐKEĐ Bu zamana kadar kullandığımız Krchoffun kanunları ve Ohm kanunu devre problemlern çözmek çn gerekl ve yeterl olan eştlkler sağladılar. Fakat bu kanunları kullanarak

Detaylı

a IIR süzgeç katsayıları ve N ( M) de = s 1 (3) 3. GÜRÜLTÜ GİDERİMİ UYGULAMASI

a IIR süzgeç katsayıları ve N ( M) de = s 1 (3) 3. GÜRÜLTÜ GİDERİMİ UYGULAMASI Fırat Ünverstes-Elazığ MİTRAL KAPAK İŞARETİ ÜZERİNDEKİ ANATOMİK VE ELEKTRONİK GÜRÜLTÜLERİN ABC ALGORİTMASI İLE TASARLANAN IIR SÜZGEÇLERLE SÜZÜLMESİ N. Karaboğa 1, E. Uzunhsarcıklı, F.Latfoğlu 3, T. Koza

Detaylı

NİTEL TERCİH MODELLERİ

NİTEL TERCİH MODELLERİ NİTEL TERCİH MODELLERİ 2300 gözlem sayısı le verlen değşkenler aşağıdak gbdr: calsma: çocuk çalışıyorsa 1, çalışmıyorsa 0 (bağımlı değşken) Anne_egts: Anne eğtm sevyes Baba_egts: Baba eğtm sevyes Kent:

Detaylı

JFM316 Elektrik Yöntemler ( Doğru Akım Özdirenç Yöntemi)

JFM316 Elektrik Yöntemler ( Doğru Akım Özdirenç Yöntemi) JFM316 Elektrk Yöntemler ( Doğru Akım Özdrenç Yöntem) yeryüzünde oluşturacağı gerlm değerler hesaplanablr. Daha sonra aşağıdak formül kullanılarak görünür özdrenç hesaplanır. a K I K 2 1 1 1 1 AM BM AN

Detaylı

FAKTÖR A ALĐZ SKORLARI KULLA ILARAK KARAYAKA KUZULARI DA CA LI AĞIRLIK TAHMĐ Đ

FAKTÖR A ALĐZ SKORLARI KULLA ILARAK KARAYAKA KUZULARI DA CA LI AĞIRLIK TAHMĐ Đ Anadolu Tarım Blm. Derg., 2009,24(2):98-102 Anadolu J. Agrc. Sc., 2009,24(2):98-102 Araştırma Research FAKTÖR A ALĐZ SKORLARI KULLA ILARAK KARAYAKA KUZULARI DA CA LI AĞIRLIK TAHMĐ Đ Soner ÇA KAYA* Aydın

Detaylı

Tek Yönlü Varyans Analizi

Tek Yönlü Varyans Analizi Tek Yönlü Varyan Analz Nedr ve hang durumlarda kullanılır? den fazla grupların karşılaştırılmaı öz konuu e, çok ayıda t-tet nn kullanılmaı, Tp I hatanın artmaına yol açar; Örneğn, eğer 5 grubu kşerl olarak

Detaylı

ROBİNSON PROJEKSİYONU

ROBİNSON PROJEKSİYONU ROBİNSON PROJEKSİYONU Cengzhan İPBÜKER ÖZET Tüm yerkürey kapsayan dünya hartalarının yapımı çn, kartografk lteratürde özel br öneme sahp olan Robnson projeksyonu dk koordnatlarının hesabı brçok araştırmacı

Detaylı

REGRESYONDA ETKİLİ GÖZLEMLERİ BELİRLEME YÖNTEMLERİ VE KARŞILAŞTIRMALARI. Can DARICA YÜKSEK LİSANS TEZİ İSTATİSTİK

REGRESYONDA ETKİLİ GÖZLEMLERİ BELİRLEME YÖNTEMLERİ VE KARŞILAŞTIRMALARI. Can DARICA YÜKSEK LİSANS TEZİ İSTATİSTİK REGRESYONDA ETKİLİ GÖZLEMLERİ BELİRLEME YÖNTEMLERİ VE KARŞILAŞTIRMALARI Can DARICA YÜKSEK LİSANS TEZİ İSTATİSTİK GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ŞUBAT 014 ANKARA Can DARICA tarafından hazırlanan

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ 380 kv LUK 14 BARALI GÜÇ SİSTEMİNDE EKONOMİK YÜKLENME ANALİZİ

TÜRKİYE DEKİ 380 kv LUK 14 BARALI GÜÇ SİSTEMİNDE EKONOMİK YÜKLENME ANALİZİ TÜRİYE DEİ 38 kv LU 4 BARALI GÜÇ SİSTEMİDE EOOMİ YÜLEME AALİZİ Mehmet URBA Ümmühan BAŞARA 2,2 Elektrk-Elektronk Mühendslğ Bölümü Mühendslk-Mmarlık Fakültes Anadolu Ünverstes İk Eylül ampüsü, 2647, ESİŞEHİR

Detaylı

YAŞAM ÇÖZÜMLEMESİNDE AYKIRI DEĞERLER OUTLIERS IN SURVIVAL ANALYSIS

YAŞAM ÇÖZÜMLEMESİNDE AYKIRI DEĞERLER OUTLIERS IN SURVIVAL ANALYSIS YAŞAM ÇÖZÜMLEMESİNDE AYKIRI DEĞERLER OUTLIERS IN SURVIVAL ANALYSIS NURAY TUNCER PROF. DR. DURDU KARASOY Tez Danışmanı Hacettepe Ünverstes Lsansüstü Eğtm-Öğretm Yönetmelğnn İstatstk Anablm Dalı İçn Öngördüğü

Detaylı

Calculating the Index of Refraction of Air

Calculating the Index of Refraction of Air Ankara Unversty Faculty o Engneerng Optcs Lab IV Sprng 2009 Calculatng the Index o Reracton o Ar Lab Group: 1 Teoman Soygül Snan Tarakçı Seval Cbcel Muhammed Karakaya March 3, 2009 Havanın Kırılma Đndsnn

Detaylı

KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM TALEP SİSTEMİ YAKLAŞIMIYLA ANALİZİ

KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM TALEP SİSTEMİ YAKLAŞIMIYLA ANALİZİ Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yıl: 2007/2, Sayı: 6 Journal of Suleyman Demrel Unversty Insttue of Socal Scences Year: 2007/2, Number: 6 KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM

Detaylı

Hasar sıklıkları için sıfır yığılmalı kesikli modeller

Hasar sıklıkları için sıfır yığılmalı kesikli modeller www.statstkcler.org İstatstkçler Dergs 5 (01) 3-31 İstatstkçler Dergs Hasar sıklıkları çn sıfır yığılmalı keskl modeller Sema Tüzel Hacettepe Ünverstes Aktüerya Blmler Bölümü 06800-Beytepe, Ankara, Türkye

Detaylı

04.10.2012 SU İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ. Suİhtiyacı. Proje Süresi. Birim Su Sarfiyatı. Proje Süresi Sonundaki Nüfus

04.10.2012 SU İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ. Suİhtiyacı. Proje Süresi. Birim Su Sarfiyatı. Proje Süresi Sonundaki Nüfus SU İHTİYAÇLARII BELİRLEMESİ Suİhtyacı Proje Süres Brm Su Sarfyatı Proje Süres Sonundak üfus Su ayrım çzs İsale Hattı Su Tasfye Tess Terf Merkez, Pompa İstasyonu Baraj Gölü (Hazne) Kaptaj Su Alma Yapısı

Detaylı

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Türkye İnşaat Mühendslğ, XVII. Teknk Kongre, İstanbul, 2004 İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Nur MERZİ 1, Metn NOHUTCU, Evren YILDIZ 1 Orta Doğu Teknk Ünverstes, İnşaat Mühendslğ Bölümü, 06531 Ankara

Detaylı

THOMAS-FİERİNG MODELİ İLE SENTETİK AKIŞ SERİLERİNİN HESAPLANMASINDA YENİ BİR YAKLAŞIM

THOMAS-FİERİNG MODELİ İLE SENTETİK AKIŞ SERİLERİNİN HESAPLANMASINDA YENİ BİR YAKLAŞIM Osmangaz Ünverstes Müh.Mm.Fak.Dergs C.XVII, S., 004 Eng.&Arch.Fac.Osmangaz Unversty, Vol.XVII, No :, 004 THOMAS-FİERİNG MODELİ İLE SENTETİK AKIŞ SERİLERİNİN HESAPLANMASINDA YENİ BİR YAKLAŞIM Recep BAKIŞ,

Detaylı

ÖZET Yüksek Lsans Tez TAM VE SANSÜRLÜ ÖRNEKLEM DURUMLARINDA WEIBULL DAĞILIMI İÇİN BAZI İSTATİSTİKİ SONUÇ ÇIKARIMLARI Dlşen TAMAM Ankara Ünverstes Fen

ÖZET Yüksek Lsans Tez TAM VE SANSÜRLÜ ÖRNEKLEM DURUMLARINDA WEIBULL DAĞILIMI İÇİN BAZI İSTATİSTİKİ SONUÇ ÇIKARIMLARI Dlşen TAMAM Ankara Ünverstes Fen ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ TAM VE SANSÜRLÜ ÖRNEKLEM DURUMLARINDA WEIBULL DAĞILIMI İÇİN BAZI İSTATİSTİKİ SONUÇ ÇIKARIMLARI Dlşen TAMAM İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ANKARA

Detaylı

ASİMETRİK VE SİMETRİK MARJİNAL DAGILIMLARDA ÇOK

ASİMETRİK VE SİMETRİK MARJİNAL DAGILIMLARDA ÇOK ASİMETRİK VE SİMETRİK MARJİNAL DAGILIMLARDA ÇOK DEGİşKENLİ NORMALLİK A. Mete Çlngrtürk aclng@marmara.edu.tr Marmara Ünverstes Dlek Altaş d] eka] tas@marmara.edu.tr Marmara Ünverstes ÖZET Pek çok sosyal

Detaylı

Tanımlayıcı İstatistikler

Tanımlayıcı İstatistikler Taımlayıcı İstatstkler Taımlayıcı İstatstkler br değerler dzs statstksel olarak geel özellkler taımlaya ölçülerdr Taımlayıcı İstatstkler Yer Göstere Ölçüler Yaygılık Ölçüler Yer Göstere Ölçüler Br dağılımı

Detaylı

Rasgele Değişken Üretme Teknikleri

Rasgele Değişken Üretme Teknikleri Rasgele Değşken Üretme Teknkler Amaç Smülasyon modelnn grdlern oluşturacak örneklern üretlmes Yaygın olarak kullanılan ayrık veya sürekl dağılımların örneklenmes sürecn anlamak Yaygın olarak kullanılan

Detaylı

ADJUSTED DURBIN RANK TEST FOR SENSITIVITY ANALYSIS IN BALANCED INCOMPLETE BLOCK DESIGN

ADJUSTED DURBIN RANK TEST FOR SENSITIVITY ANALYSIS IN BALANCED INCOMPLETE BLOCK DESIGN SAÜ Fen Edebyat Dergs (2010-I) F.GÖKPINAR v.d. DENGELİ TAMAMLANMAMIŞ BLOK TASARIMINDA, DUYUSAL ANALİZ İÇİN DÜZELTİLMİŞ DURBİN SIRA SAYILARI TESTİ Fkr GÖKPINAR*, Hülya BAYRAK, Dlşad YILDIZ ve Esra YİĞİT

Detaylı

BÖLÜM 5 İKİ VEYA DAHA YÜKSEK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER İki Boyutlu Rasgele Değişkenler

BÖLÜM 5 İKİ VEYA DAHA YÜKSEK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER İki Boyutlu Rasgele Değişkenler BÖLÜM 5 İKİ VEYA DAHA YÜKSEK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER 5.. İk Boyutlu Rasgele Değşkenler Br deney yapıldığında, aynı deneyle lgl brçok rasgele değşkenn aynı andak durumunu düşünmek gerekeblr. Böyle durumlarda

Detaylı

Ürdün yağışlarının yarıvaryogram modeli

Ürdün yağışlarının yarıvaryogram modeli tüdergs/d mühendslk Clt:, Sayı:, 8-9 Şubat 3 Ürdün yağışlarının yarıvaryogram model Qassem TARAWNEH *, Zeka ŞEN İTÜ Uçak ve Uzay Blmler Fakültes, Meteoroloj Mühendslğ Bölümü, 34469, Ayazağa, İstanbul Özet

Detaylı

Üç Boyutlu Yapı-Zemin Etkileşimi Problemlerinin Kuadratik Sonlu Elemanlar ve Sonsuz Elemanlar Kullanılarak Çözümü

Üç Boyutlu Yapı-Zemin Etkileşimi Problemlerinin Kuadratik Sonlu Elemanlar ve Sonsuz Elemanlar Kullanılarak Çözümü ECAS Uluslararası Yapı ve Deprem Mühendslğ Sempozyumu, Ekm, Orta Doğu Teknk Ünverstes, Ankara, Türkye Üç Boyutlu Yapı-Zemn Etkleşm Problemlernn Kuadratk Sonlu Elemanlar ve Sonsuz Elemanlar Kullanılarak

Detaylı

Grup Ardışık Test Yöntemlerinin Sağkalım Analizinde Uygulanması ve Harcama Fonksiyonlarının Güç Analizi

Grup Ardışık Test Yöntemlerinin Sağkalım Analizinde Uygulanması ve Harcama Fonksiyonlarının Güç Analizi Terz ve ark. Byostatstk ORĐJĐAL ARAŞTIRMA / ORIGIAL RESEARCH. Grup Ardışık Test Yöntemlernn Sağkalım Analznde Uygulanması ve Harcama Fonksyonlarının Güç Analz APPLICATIO OF GROUP SEQUETIAL TEST METHODS

Detaylı

UYGULAMA 2. Bağımlı Kukla Değişkenli Modeller

UYGULAMA 2. Bağımlı Kukla Değişkenli Modeller UYGULAMA 2 Bağımlı Kukla Değşkenl Modeller Br araştırmacı Amerka da yüksek lsans ve doktora programlarını kabul ednlmey etkleyen faktörler ncelemek stemektedr. Bu doğrultuda aşağıdak değşkenler ele almaktadır.

Detaylı

EMG İşaretlerinin K-Ortalama Algoritması Kullanılarak Öbekleştirilmesi. EMG Signal Analysis Using K-Means Clustering

EMG İşaretlerinin K-Ortalama Algoritması Kullanılarak Öbekleştirilmesi. EMG Signal Analysis Using K-Means Clustering KSÜ Mühendslk Blmler Dergs, (), 9 5 KSU Journal of Engneerng Scences, (), 9 EMG İşaretlernn K-Ortalama Algortması Kullanılarak Öbekleştrlmes Mücahd Günay, Ahmet ALKA, KSÜ Mühendslk-Mmarlık Fakültes Elektrk-Elektronk

Detaylı

Obtaining Classical Reliability Terms from Item Response Theory in Multiple Choice Tests

Obtaining Classical Reliability Terms from Item Response Theory in Multiple Choice Tests Ankara Unversty, Journal of Faculty of Educatonal Scences, year: 26, vol: 39, no: 2, 27-44 Obtanng Classcal Relablty Terms from Item Response Theory n Multple Choce Tests Hall Yurdugül * ABSTRACT: The

Detaylı

OLASILIĞA GİRİŞ. Biyoistatistik (Ders 7: Olasılık) OLASILIK, TIP ve GÜNLÜK YAŞAMDA KULLANIMI

OLASILIĞA GİRİŞ. Biyoistatistik (Ders 7: Olasılık) OLASILIK, TIP ve GÜNLÜK YAŞAMDA KULLANIMI OLASILIĞA GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. Ünal ERKORKMAZ Sakarya Ünverstes Tıp Fakültes Byostatstk Anablm Dalı uerkorkmaz@sakarya.edu.tr OLASILIK, TIP ve GÜNLÜK YAŞAMDA KULLANIMI Br olayındoğal koşullar altında toplumda

Detaylı

FARKLI VERİ YAPILARINDA KULLANILABİLECEK REGRESYON YÖNTEMLERİ

FARKLI VERİ YAPILARINDA KULLANILABİLECEK REGRESYON YÖNTEMLERİ Anadolu Tarım Blm. Derg., 203,28(3):68-74 Anadolu J Agr Sc, 203,28(3):68-74 do: 0.76/anaas.203.28.3.68 URL: htt://dx.do.org/0.76/anaas.203.28.3.68 Derleme Revew FARKLI VERİ YAPILARINDA KULLANILABİLECEK

Detaylı

Bir Hava Emişli Hassas Ekim Makinası ile Karpuz Tohumlarının Ocağa Ekimi. Hill Drop Sowing of Watermelon Seeds using a Precision Vacuum Seeder

Bir Hava Emişli Hassas Ekim Makinası ile Karpuz Tohumlarının Ocağa Ekimi. Hill Drop Sowing of Watermelon Seeds using a Precision Vacuum Seeder Br Hava Emşl Hassas Ekm Maknası le Karpuz Tohumlarının Ocağa Ekm Davut KARAYEL Akdenz Ünverstes, Zraat Fakültes, Tarım Maknaları Bölümü, Antalya dkarayel@akdenz.edu.tr Özet: Ocakvar ekm, toprak çersnde,

Detaylı

YAĞIŞ YAĞIŞIN MEYDANA GELMESİ

YAĞIŞ YAĞIŞIN MEYDANA GELMESİ YAĞIŞ Atmosferden katı ya da sıvı halde yeryüzüne düşen sulara yağış denlr. Sıvı haldek yağış yağmur şeklndedr, katı haldek yağış se kar, dolu, çğ, kırağı şekllernde olablr. Yağmur ve kar hdrolojk bakımdan

Detaylı

İstanbul Ünverstes İşletme Fakültes Dergs Istanbul Unversty Journal of the School of Busness Admnstraton Clt/Vol:39, Sayı/No:2,, 310-334 ISSN: 1303-1732 www.fdergs.org Stokastk envanter model kullanılarak

Detaylı

Şehiriçi Karayolu Ağlarının Sezgisel Harmoni Araştırması Optimizasyon Yöntemi ile Ayrık Tasarımı *

Şehiriçi Karayolu Ağlarının Sezgisel Harmoni Araştırması Optimizasyon Yöntemi ile Ayrık Tasarımı * İMO Teknk Derg, 2013 6211-6231, Yazı 392 Şehrç Karayolu Ağlarının Sezgsel Harmon Araştırması Optmzasyon Yöntem le Ayrık Tasarımı * Hüseyn CEYLAN* Halm CEYLAN** ÖZ Bu çalışmada, şehrç ulaştırma ağlarının

Detaylı

Makine Öğrenmesi 6. hafta

Makine Öğrenmesi 6. hafta Makne Öğrenmes 6. hafta Yapay Snr Ağlarına Grş Tek katmanlı YSA lar Algılayıcı (Perceptron) Aalne (Aaptve Lnear Elemen Byolojk Snr Hücres Byolojk snrler ört ana bölümen oluşmaktaır. Bunlar: Denrt, Akson,

Detaylı

ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ

ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ Emel KOCADAYI EGE ÜNİVERSİTESİ MÜH. FAK., KİMYA MÜH. BÖLÜMÜ, 35100-BORNOVA-İZMİR ÖZET Bu projede, Afyon Alkalot Fabrkasından

Detaylı

PARAMETRİK OLMAYAN TESTLER KULLANILARAK SAKARYA HAVZASI YAĞIŞLARININ TREND ANALİZİ. Meral BÜYÜKYILDIZ 1, Ali BERKTAY 2

PARAMETRİK OLMAYAN TESTLER KULLANILARAK SAKARYA HAVZASI YAĞIŞLARININ TREND ANALİZİ. Meral BÜYÜKYILDIZ 1, Ali BERKTAY 2 S.Ü. Müh.-Mm. Fak. Derg., c.19, s., 004 J. Fac.Eng.Arch. Selcuk Unv., v.19, n., 004 PARAMETRİK OLMAYAN TESTLER KULLANILARAK SAKARYA HAVZASI YAĞIŞLARININ TREND ANALİZİ Meral BÜYÜKYILDIZ 1, Al BERKTAY 1

Detaylı

ÇOK DURUMLU AĞIRLIKLANDIRILMIŞ BİLEŞENLİ SİSTEMLERİN DİNAMİK GÜVENİLİRLİK ANALİZİ

ÇOK DURUMLU AĞIRLIKLANDIRILMIŞ BİLEŞENLİ SİSTEMLERİN DİNAMİK GÜVENİLİRLİK ANALİZİ T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAREKÂT ARAŞTIRMASI ANA BİLİM DALI ÇOK DURUMLU AĞIRLIKLANDIRILMIŞ BİLEŞENLİ SİSTEMLERİN DİNAMİK GÜVENİLİRLİK ANALİZİ DOKTORA TEZİ Hazırlayan Al Rıza BOZBULUT

Detaylı

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3 Yıldız Teknk Ünverstes Elektrk Mühendslğ Bölümü Deneyn Amacı İşlemsel kuvvetlendrcnn çalışma prensbnn anlaşılması le çeştl OP AMP devrelernn uygulanması ve ncelenmes. Özet ve Motvasyon.. Operasyonel Amplfkatör

Detaylı

DEĞİŞKEN DÖVİZ KURLARI ORTAMINDA GLOBAL BİR ŞİRKETTEKİ ESNEKLİĞİN DEĞERİ VE OPTİMUM KULLANIMI

DEĞİŞKEN DÖVİZ KURLARI ORTAMINDA GLOBAL BİR ŞİRKETTEKİ ESNEKLİĞİN DEĞERİ VE OPTİMUM KULLANIMI DEĞİŞKEN DÖVİZ KURLARI ORTAMINDA GLOBAL BİR ŞİRKETTEKİ ESNEKLİĞİN DEĞERİ VE OPTİMUM KULLANIMI Mehmet Aktan Atatürk Ünverstes, Endüstr Mühendslğ Bölümü, 25240, Erzurum. Özet: Dövz kurlarındak değşmler,

Detaylı

TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH

TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH Dr Türkmen Göksel Ankara Ünverstes Syasal Blgler Fakültes Özet Bu makalede teknoloj sevyesnn pyasa rekabet ve refah sevyes üzerndek etkler matematksel br model le ncelenecektr

Detaylı

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2 Journal of Yasar Unversty 2010 3294-3319 KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ Dr. Al Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selm Adem HATIRLI 2 ÖZET Bu çalışmada, Batı Akdenz Bölges kent merkezlernde

Detaylı

L MOMENTLER YÖNTEMİYLE KARADENİZ E DÖKÜLEN AKARSULARA AİT YILLIK ANLIK MAKSİMUM AKIM DEĞERLERİNİN BÖLGESEL FREKANS ANALİZİ

L MOMENTLER YÖNTEMİYLE KARADENİZ E DÖKÜLEN AKARSULARA AİT YILLIK ANLIK MAKSİMUM AKIM DEĞERLERİNİN BÖLGESEL FREKANS ANALİZİ ÖHÜ Müh. Bilim. Derg. / OHU J. Eng. Sci. ISSN: 2564-6605 Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 6, Sayı 2, (2017), 571-580 Omer Halisdemir University Journal of Engineering Sciences,

Detaylı

Bitkisel Ürün Sigortası Yaptırma İsteğinin Belirlenmesi: Tokat İli Örneği

Bitkisel Ürün Sigortası Yaptırma İsteğinin Belirlenmesi: Tokat İli Örneği Atatürk Ünv. Zraat Fak. Derg., 42 (2): 153-157, 2011 J. of Agrcultural Faculty of Atatürk Unv., 42 (2): 153-157, 2011 ISSN : 1300-9036 Araştırma Makales/Research Artcle Btksel Ürün Sgortası Yaptırma İsteğnn

Detaylı

ÇELİK UZAYSAL ÇERÇEVE YAPILARIN OPTİMUM TASARIMI

ÇELİK UZAYSAL ÇERÇEVE YAPILARIN OPTİMUM TASARIMI ÇELİK UZAYSAL ÇERÇEVE YAPILARIN OPTİMUM TASARIMI M. Sedat HAYALİOĞLU *, S. Özgür DEĞERTEKİN * * Dcle Ünverstes, Müh.-Mm. Fak., İnşaat Müh. Böl., Dyarbakır ÖZET Bu çalışmada çelk uzay çerçevelern, Amerkan

Detaylı

Bölüm 3. Tanımlayıcı İstatistikler

Bölüm 3. Tanımlayıcı İstatistikler Bölüm 3 Tanımlayıcı İstatstkler Tanımlayıcı İstatstkler Br ver setn tanımak veya brden fazla ver setn karşılaştırmak çn kullanılan ve ayrıca örnek verlernden hareket le frekans dağılışlarını sayısal olarak

Detaylı

TRİSTÖR VE TRİYAK HARMONİKLERİNİN 3 BOYUTLU GÖSTERİMİ VE TOPLAM HARMONİK BOZUNUMA EĞRİ UYDURMA

TRİSTÖR VE TRİYAK HARMONİKLERİNİN 3 BOYUTLU GÖSTERİMİ VE TOPLAM HARMONİK BOZUNUMA EĞRİ UYDURMA PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİL İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : : : : 5- TRİSTÖR VE TRİYAK

Detaylı

YAPILARIN ENERJİ ESASLI TASARIMI İÇİN BİR HESAP YÖNTEMİ

YAPILARIN ENERJİ ESASLI TASARIMI İÇİN BİR HESAP YÖNTEMİ YAPILARI EERJİ ESASLI TASARIMI İÇİ BİR HESAP YÖTEMİ Araş. Gör. Onur MERTER Araş. Gör. Özgür BOZDAĞ Prof. Dr. Mustafa DÜZGÜ Dokuz Eylül Ünverstes Dokuz Eylül Ünverstes Dokuz Eylül Ünverstes Fen Blmler Ensttüsü

Detaylı

YER ÖLÇÜLERİ. Yer ölçüleri, verilerin merkezini veya yığılma noktasını belirleyen istatistiklerdir.

YER ÖLÇÜLERİ. Yer ölçüleri, verilerin merkezini veya yığılma noktasını belirleyen istatistiklerdir. YER ÖLÇÜLERİ Yer ölçüler, verler merkez veya yığılma oktasıı belrleye statstklerdr. Grafkler bze verler yığılma oktaları hakkıda ö blg vermede yardımcı olurlar. Acak bu değerler gerçek değerler değldr,

Detaylı

Kriging Tekniği ile Nokta ve Alansal Kestirim: Tenör Dağılımlarının Haritalanması Örneği

Kriging Tekniği ile Nokta ve Alansal Kestirim: Tenör Dağılımlarının Haritalanması Örneği Çukurova Ünverstes Mühendslk Mmarlık Fakültes Dergs, 3(2), ss. 453-465, Aralık 206 Çukurova Unversty Journal of the Faculty of Engneerng and Archtecture, 3(2), pp. 453-465, December 206 Krgng Teknğ le

Detaylı

PÜRÜZLÜ AÇIK KANAL AKIMLARINDA DEBİ HESABI İÇİN ENTROPY YÖNTEMİNİN KULLANILMASI

PÜRÜZLÜ AÇIK KANAL AKIMLARINDA DEBİ HESABI İÇİN ENTROPY YÖNTEMİNİN KULLANILMASI PÜRÜZLÜ AÇIK KANAL AKIMLARINDA DEBİ HESABI İÇİN ENTROPY YÖNTEMİNİN KULLANILMASI Mehmet ARDIÇLIOĞLU *, Galp Seçkn ** ve Özgür Öztürk * * Ercyes Ünverstes, Mühendslk Fakültes, İnşaat Mühendslğ Bölümü Kayser

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BULANIK HEDONİK REGRESYON. Gökalp Kadri YENTÜR İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ANKARA 2011

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BULANIK HEDONİK REGRESYON. Gökalp Kadri YENTÜR İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ANKARA 2011 ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BULANIK HEDONİK REGRESYON Gökalp Kadr YENTÜR İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ANKARA 011 Her hakkı saklıdır ÖZET Yüksek Lsans Tez BULANIK HEDONİK

Detaylı

PARABOLİK YOĞUNLUK FONKSİYONUNU KULLANARAK SEDİMANTER TEMEL DERİNLİKLERİNİN KESTİRİMİ

PARABOLİK YOĞUNLUK FONKSİYONUNU KULLANARAK SEDİMANTER TEMEL DERİNLİKLERİNİN KESTİRİMİ Uygulamalı Yerblmler Sayı: (Mayıs-Hazran ) -9 PARABOLİK YOĞUNLUK FONKSİYONUNU KULLANARAK SEDİMANTER TEMEL DERİNLİKLERİNİN KESTİRİMİ Estmaton of Sedmentary Basement Depths By Usng Parabolc Densty Functon

Detaylı

Sera İklimlendirme Kontrolü İçin Etkin Bir Gömülü Sistem Tasarımı

Sera İklimlendirme Kontrolü İçin Etkin Bir Gömülü Sistem Tasarımı Sera İklmlendrme Kontrolü İçn Etkn Br Gömülü Sstem Tasarımı Nurullah Öztürk, Selçuk Ökdem, Serkan Öztürk Ercyes Ünverstes, Blgsayar Mühendslğ Bölümü, Kayser ozturk.nurullah@yahoo.com.tr,okdem@ercyes.edu.tr,

Detaylı

AĞIR BİR NAKLİYE UÇAĞINA AİT BİR YAPISAL BİLEŞENİN TASARIMI VE ANALİZİ

AĞIR BİR NAKLİYE UÇAĞINA AİT BİR YAPISAL BİLEŞENİN TASARIMI VE ANALİZİ III. ULUSAL HAVACILIK VE UZAY KONFERANSI 16-18 Eylül 2010, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, Eskşehr AĞIR BİR NAKLİYE UÇAĞINA AİT BİR YAPISAL BİLEŞENİN TASARIMI VE ANALİZİ Davut ÇIKRIKCI * Yavuz YAMAN Murat SORGUÇ

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNDEN AHP VE TOPSIS İLE KAMP YERİ SEÇİMİ

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNDEN AHP VE TOPSIS İLE KAMP YERİ SEÇİMİ KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNDEN AHP VE TOPSIS İLE KAMP YERİ SEÇİMİ Burak KARAHAN Burak PEKEL Neşet BEDİR Cavt CAN Kırıkkale -2014-

Detaylı

İki veri setinin yapısının karşılaştırılması

İki veri setinin yapısının karşılaştırılması İk ver set yapısıı karşılaştırılması Dağılım: 6,6,6 Ortalama: 6 Medya: 6 Mod: 6 td. apma: 0 Dağılım: 0,6,1 Ortalama: 6 Medya: 6 Mod: çoklu mod td: apma: 6 Amaç: Görüe Ötese Bakablmek Verler değşkelk durumuu

Detaylı

QKUIAN. SAĞLIK BAKANLIĞI_ KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

QKUIAN. SAĞLIK BAKANLIĞI_ KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi V tsttşfaktör T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Il Kamu Hastaneler Brlğ Genel Sekreterlğ Kanun Eğtm ve Araştırma Hastanes Sayı ı 23618724/?ı C.. Y** 08/10/2015 Konu : Yaklaşık Malyet

Detaylı

Deprem Tepkisinin Sayısal Metotlar ile Değerlendirilmesi (Newmark-Beta Metodu) Deprem Mühendisliğine Giriş Dersi Doç. Dr.

Deprem Tepkisinin Sayısal Metotlar ile Değerlendirilmesi (Newmark-Beta Metodu) Deprem Mühendisliğine Giriş Dersi Doç. Dr. Deprem Tepksnn Sayısal Metotlar le Değerlendrlmes (Newmark-Beta Metodu) Sunum Anahat Grş Sayısal Metotlar Motvasyon Tahrk Fonksyonunun Parçalı Lneer Interpolasyonu (Pecewse Lnear Interpolaton of Exctaton

Detaylı

Regresyon ve Korelasyon Analizi. Regresyon Analizi

Regresyon ve Korelasyon Analizi. Regresyon Analizi Regresyo ve Korelasyo Aalz Regresyo Aalz Regresyo Aalz Regresyo aalz, aralarıda sebep-souç lşks bulua k veya daha fazla değşke arasıdak lşky belrlemek ve bu lşky kullaarak o kou le lgl tahmler (estmato)

Detaylı

Temel İstatistik. Y.Doç.Dr. İbrahim Turan Mart Tanımlayıcı İstatistik. Dağılımları Tanımlayıcı Ölçüler Dağılış Ölçüleri

Temel İstatistik. Y.Doç.Dr. İbrahim Turan Mart Tanımlayıcı İstatistik. Dağılımları Tanımlayıcı Ölçüler Dağılış Ölçüleri Temel İstatistik Tanımlayıcı İstatistik Dağılımları Tanımlayıcı Ölçüler Dağılış Ölçüleri Y.Doç.Dr. İbrahim Turan Mart 2011 DAĞILIM / YAYGINLIK ÖLÇÜLERİ Verilerin değişkenlik durumu ve dağılışın şeklini

Detaylı

MİNİMAL SİSTEMLERDE DURUM GERİBESLEMESİ İLE KUTUP ATAMA PROBLEMİNİN NÜMERİK ANALİZİ

MİNİMAL SİSTEMLERDE DURUM GERİBESLEMESİ İLE KUTUP ATAMA PROBLEMİNİN NÜMERİK ANALİZİ MİNİMAL SİSTEMLERDE DURUM GERİBESLEMESİ İLE KUTUP ATAMA PROBLEMİNİN NÜMERİK ANALİZİ Erkam Murat BOZKURT Mehmet Turan SÖYLEMEZ Kontrol ve Otomasyon Mühendslğ Bölümü, Elektrk-Elektronk Fakültes, İstanbul

Detaylı

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 20 İKİ KATLI YIĞMA KONUT BİNASININ TASARIMI

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 20 İKİ KATLI YIĞMA KONUT BİNASININ TASARIMI BÖLÜM II D ÖRNEK 0 BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 0 İKİ KATLI YIĞMA KONUT BİNASININ TASARIMI 0.1. BİNANIN GENEL ÖZELLİKLERİ...II.0/ 0.. TAŞIYICI

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ 2006/2007 KURAKLIĞI İLE GENİŞ ÖLÇEKLİ ATMOSFERİK DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ BAĞLANTININ LOJİSTİK REGRESYONLA BELİRLENMESİ

TÜRKİYE DEKİ 2006/2007 KURAKLIĞI İLE GENİŞ ÖLÇEKLİ ATMOSFERİK DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ BAĞLANTININ LOJİSTİK REGRESYONLA BELİRLENMESİ IV. Atmosfer Blmler Sempozyumu Bldr Ktabı, 25-28 Mart 28, İstanbul. Proceedngs of the Internatonal Fourth Symposum on Atmospherc Scences, 25-28 March 28, İstanbul, Turkey. TÜRKİYE DEKİ 26/27 KURAKLIĞI

Detaylı

ROTASYON ORMAN ALGORİTMASI İLE YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ MULTİSPEKTRAL UYDU GÖRÜNTÜLERİNİN SINIFLANDIRILMASI

ROTASYON ORMAN ALGORİTMASI İLE YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ MULTİSPEKTRAL UYDU GÖRÜNTÜLERİNİN SINIFLANDIRILMASI ROTASYON ORMAN ALGORİTMASI İLE YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ MULTİSPEKTRAL UYDU GÖRÜNTÜLERİNİN SINIFLANDIRILMASI İsmal ÇÖLKESEN 1, Tahsn YOMRALIOĞLU 2, Taşkın KAVZOĞLU 3 1 Araş. Gör., Gebze Yüksek Teknoloj Ensttüsü,

Detaylı

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular Basel II Geçş Sürec Sıkça Sorulan Sorular Soru No: 71 Cevaplanma Tarh: 06.03.2012 İlgl Hüküm: --- Konu: Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar İçn KR510AS Formunun Doldurulmasına İlşkn Örnek

Detaylı

BETONARME YAPI TASARIMI

BETONARME YAPI TASARIMI BETONARME YAPI TASARIMI DEPREM HESABI Doç. Dr. Mustafa ZORBOZAN Mart 008 GENEL BİLGİ 18 Mart 007 ve 18 Mart 008 tarhler arasında ülkemzde kaydedlen deprem etknlkler Kaynak: http://www.koer.boun.edu.tr/ssmo/map/tr/oneyear.html

Detaylı

Toplam Eşdeğer Deprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 Deprem Yönetmeliği İle 2006 Deprem Yönetmeliğinin Karşılaştırılması

Toplam Eşdeğer Deprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 Deprem Yönetmeliği İle 2006 Deprem Yönetmeliğinin Karşılaştırılması Fırat Ünv. Fen ve Müh. Bl. ergs Scence and Eng. J of Fırat Unv. 19 (2, 133-138, 2007 19 (2, 133-138, 2007 Toplam Eşdeğer eprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 eprem Yönetmelğ İle 2006 eprem Yönetmelğnn

Detaylı

ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN KREDĠ KARTI SAHĠBĠ OLMALARI ÜZERĠNDE ETKĠLĠ OLAN FAKTÖRLER: GAZĠOSMANPAġA VE ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTE LERĠNDEN AMPĠRĠK BULGULAR

ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN KREDĠ KARTI SAHĠBĠ OLMALARI ÜZERĠNDE ETKĠLĠ OLAN FAKTÖRLER: GAZĠOSMANPAġA VE ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTE LERĠNDEN AMPĠRĠK BULGULAR ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN KREDĠ KARTI SAHĠBĠ OLMALARI ÜZERĠNDE ETKĠLĠ OLAN FAKTÖRLER: GAZĠOSMANPAġA VE ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTE LERĠNDEN AMPĠRĠK BULGULAR RüĢtü YAYAR * Süleyman Serdar KARACA ** Ahmet TURKUT ***

Detaylı

SEK Yönteminin Güvenilirliği Sayısal Bir Örnek. Ekonometri 1 Konu 11 Sürüm 2,0 (Ekim 2011)

SEK Yönteminin Güvenilirliği Sayısal Bir Örnek. Ekonometri 1 Konu 11 Sürüm 2,0 (Ekim 2011) İk Değşkenl Bağlanım Model SEK Yöntemnn Güvenlrlğ Ekonometr 1 Konu 11 Sürüm,0 (Ekm 011) UADMK Açık Lsans Blgs İşbu belge, Creatve Commons Attrbuton-Non-Commercal ShareAlke 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)

Detaylı

İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*)

İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*) Gazosmanpaşa Ünverstes Zraat Fakültes Dergs Journal of Agrcultural Faculty of Gazosmanpasa Unversty http://zraatderg.gop.edu.tr/ Araştırma Makales/Research Artcle JAFAG ISSN: 1300-2910 E-ISSN: 2147-8848

Detaylı

FARKLI REGRESYON YÖNTEMLERİ İLE BETA KATSAYISI ANALİZİ

FARKLI REGRESYON YÖNTEMLERİ İLE BETA KATSAYISI ANALİZİ FARKLI REGRESYON YÖNTEMLERİ İLE BETA KATSAYISI ANALİZİ M.Ensar YEŞİLYURT (*) Flz YEŞİLYURT (**) Özet: Özellkle uzak verlere sahp ver setlernn analz edlmesnde en küçük kareler tahmnclernn kullanılması sapmalı

Detaylı

Soğutucu Akışkan Karışımlarının Kullanıldığı Soğutma Sistemlerinin Termoekonomik Optimizasyonu

Soğutucu Akışkan Karışımlarının Kullanıldığı Soğutma Sistemlerinin Termoekonomik Optimizasyonu Soğutucu Akışkan arışımlarının ullanıldığı Soğutma Sstemlernn ermoekonomk Optmzasyonu * 1 Hüseyn aya, 2 ehmet Özkaymak ve 3 rol Arcaklıoğlu 1 Bartın Ünverstes akne ühendslğ Bölümü, Bartın, ürkye 2 arabük

Detaylı

FAKTÖRİYEL TASARIMA ADAPTİF AĞ TABANLI BULANIK MANTIK ÇIKARIM SİSTEMİ İLE FARKLI BİR YAKLAŞIM. Sevil ŞENTÜRK

FAKTÖRİYEL TASARIMA ADAPTİF AĞ TABANLI BULANIK MANTIK ÇIKARIM SİSTEMİ İLE FARKLI BİR YAKLAŞIM. Sevil ŞENTÜRK FAKTÖRİYEL TASARIMA ADAPTİF AĞ TABANLI BULANIK MANTIK ÇIKARIM SİSTEMİ İLE FARKLI BİR YAKLAŞIM Sevl ŞENTÜRK Anadolu Ünverstes, Fen Fakültes, İstatstk Bölümü,26470, ESKİŞEHİR, e-mal:sdelgoz@anadolu.edu.tr

Detaylı

TRANSPORT PROBLEMI için GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI

TRANSPORT PROBLEMI için GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI Yönetm, Yl 9, Say 28, Ekm - 1997,5.20-25 TRANSPORT PROBLEMI ÇIN GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI Dr. Erhan ÖZDEMIR I.Ü. Teknk Blmler M.Y.O. L.GIRIs V AM transport problemlerne en düsük malyetl baslangç çözüm

Detaylı