MHRS kotasý yükseltildi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MHRS kotasý yükseltildi"

Transkript

1 Güney Kampüsü arazi tahsisi için Bakanlýða baþvuruldu Hitit Üniversitesinin Güney Kampüsü olarak imara iþaretlenen arazinin tahsisi için Maliye Bakanlýðýnda baþvuruda bulunulduðu belirtildi. Vali Sabri Baþköy yaptýðý açýklama da konu hakkýnda bilgi verdi. Dün makamýnda yapýlan kitap tanýtým toplantýsý sonrasýnda basýn mensuplarýna bilgi veren Vali Baþköy... SAYFA 2 DE Ömer Dinçer Çorum'da karne daðýtacak SAYFA 2 DE ÞAMLIOÐLU Kuyumculuk Þamlýoðlu Toptan Altýn Tic. Hayri & Onur ÞAMLI MHRS kotasý yükseltildi 40 KURUÞ Merkez : Eðridere Çarþýsý No:13 Tel : (5 Hat) Çorum Þube : Nuruosmaniye Cad. Çuhacý han 10/13 Ýstanbul Tel : 0 (212) Akçader yeni yerinde Aktif Çalýþanlar Derneði (Akçader) yeni yerinde hizmet vermeye baþladý. Leblebicioðlu Ýþ Merkezi 4.kata taþýnan Akçader, faaliyetlerini daha rahat yürütebileceði bir mekana kavuþtu. Akçader Yönetim Kurulu Baþkaný Üzeyir Yazýcý düzenlediði basýn toplantýsýnda 2012 yýlýnda yaptýklarý faaliyetler hakkýnda bilgi verirken 2013 yýlý hedefleri hakkýnda da açýklamalarda bulundu. SAYFA 5 TE Opr. Dr. Musa Zorlu "Anne- baba mutluluðu çocuðu da etkiler" Çorum Belediyesi Velipaþa Konaðý Aile Eðitim Merkezi tarafýndan ailelere yönelik olarak düzenlenen Çarþamba seminerleri baþladý. SAYFA 7 DE Saðlýk Bakanlýðý -Hitit Üniversitesi Eðitim Araþtýrma Hastanesi Yöneticisi Opr. Dr. Musa Zorlu, Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan baþlatýlan ve hastanelerde yýðýlmalarý önlemeyi ve kaynaklarýn daðýtýmýný daha düzenli þekilde saðlamayý amaçlayan Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS)'nda Çorum'un kotalarýnýn artýrýldýðýný ifade edildi. Konuyla ilgili açýklama yapan Musa Zorlu "Bilindiði üzere Ýlimizdeki hastalarýmýz, Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) sayesinde 182 hattýný arayarak, istediði branþ ve doktordan randevu alýp, kendi belirlediði bir saatte muayene olabiliyorlar. SAYFA 7 DE Diþ Hekimliði Fakültesi için YÖK'e baþvuru Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Kanal S Çorum Stüdyosundan katýldýðý Kýlavuz programýnda, öðrencilerin neden Hitit Üniversitesini tercih etmeleri gerektiðini anlattý. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, canlý yayýnda Hitit Üniversitesinin performansýný deðerlendirerek, önümüzdeki yýldan itibaren Hitit Üniversitesi'nde yurt dýþýndan gelen öðrencilerin de öðrenim göreceðini söyledi. SAYFA 9 DA Amasya Üniversitesi UZEM ile iþbirliði görüþmesi Çorumla ilgili eserlerin kataloðu hazýrlandý SAYFA 3 TE Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mehmet Demiryürek, Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Evkuran ve HÝTÝTSEM Müdürü Yrd. Doç. Dr. Eþref Savaþ Baþçý Amasya Üniversitesi'nde bir dizi ziyaretlerde bulundular. SAYFA 6 DA Ceviz'in envanteri çýkartýlacak Oðuzlar Kaymakamlýðýnýn ortaðý olduðu ve Halk Eðitimi Merkezi Müdürlüðü ile Oðuzlar Ceviz Üreticileri Birliði adýna hazýrlanan "Oðuzla77 Ceviz Çeþidi Envanter Çalýþmasý Projesi" Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý tarafýndan onaylandý. Projenin tanýtým toplantýsý dün Ýl Genel Meclisi salonunda yapýldý. Toplantýya Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Ýl Koordinatörü Özgür Yalçýn, Kaymakam Halil Ýbrahim Çelik, Belediye Baþkaný Ali Uyanýk, Halk Eðitimi Merkezi Müdürü Mustafa Çýnar, Ceviz Üreticileri Tarýmsal Birliði yönetim kurulu üyesi Abdurrahman Basmacý katýldý. SAYFA 4 TE Kimse Yok Mu'dan ÝHL öðrencilerine yardým Kimse Yok Mu Derneði Ýmam Hatip Lisesi öðrencilerine giyim yardýmýnda bulundu. Dernek Çorum Ýmam Hatip Lisesinde okuyan ve öðretmenleri tarafýndan ihtiyaçlarý tespit edilen bir grup öðrenciye... MHP Ýl Baþkaný Daþdan'dan Vali Sabri Baþköy'e destek MHP Ýl Baþkaný Ercan Daþdan, Vali Sabri Baþköy'ün Polis Okulu ve demiryolu ile ilgili açýklamalarýna destek verdiklerini belirtti. "Tedbir almak telafi etmekten daha az maliyetlidir" Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Hak - Ýþ Onursal Baþkaný Salim Uslu Zonguldak Kozlu maden ocaðýnda hayatýný kaybeden görev þehitlerinin ailelerine ve Zonguldaklý madencilere baþsaðlýðý diledi. SAYFA 7 DE SAYFA 7 DE SAYFA 4 TE

2 YÝTÝK Ýþletmem; Tuna Düðün ve Yemek Salonu - Nebahat Temür adýna basýlý olan Çorum Vergi dairesi kaydým altýnda Maliye Bakanlýðý Mührü bulunan basým yeri Yalçýn Matbaasý Kadir Dülger, basým yýlý : 2007, A68351/A68400 seri ve sýra no lu tamamý kullanýlmýþ olan 2/50 ebadýnda bir cilt fatura defterim kaybolmuþtur. Hükümsüzdür. Nebahat Temür Vergi No: ELEMAN ARANIYOR Ziraat, Kimya ve Gýda Mühendisi alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsan Vergi Dairesi yanýnda bulunan Cevher Pastanesine yapýlmasý gerekiyor. Müracaat Tel: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Sahibinden Acil Satýlýk Daireler 2 20 milyon lira sosyal yardým yapýldý Vali Sabri Baþköy 2012 yýlýnda Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý tarafýndan il merkezinde yapýlan çalýþmalarý deðerlendirdi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý Sosyal Yardýmlar Genel Müdürlüðü (SYGM) ile Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý (TOKÝ) arasýnda imzalanan "Sosyal Konut Yapým Protokolü" ile fakir ve muhtaç durumdaki vatandaþlara yönelik inþa edilen 160 adet sosyal konutta ikamet eden yoksul hak sahiplerinin karþýlayamadýklarý elektrik, su ve doðalgaz abonelik giderleri için 170 bin 86 TL harcandýðýný dile getiren Vali Baþköy, "160 konut için belirlenen yoksul hak sahiplerinin konutlarda yaptýrmalarý gereken diðer harcamalarla ilgili çalýþmalar için (Doðalgaz sayaç seti montajý, Ocak filtresi montajý ve projelendirme ve gaz arzý) için 26 bin TL harcanmýþtýr. Ayrýca 160 konutun yönetimiyle ilgili 2012 yýlý içi oluþan yönetim giderleri de Vakfýmýz tarafýndan karþýlanmýþtýr. 20 bin 900 TL yönetim gideri vakfýmýz tarafýndan karþýlanmýþtýr. 160 konut için yapýlan çalýþmalar için Vakfýmýz tarafýndan harcanan miktar 217 bin 186 TL'dir" -SIÐINMACILARA DA YARDIM EDÝLÝYOR yýlý içerisinde Çorum'da yaþayan 83 sýðýnma baþvurusu sahibi aileye 47 bin 137 TL'lik ilaç yardýmý yapýldýðýný dile getiren Vali Baþköy, "24 kiþiye týbbi cihaz ve tedavi yardýmý olarak 10 bin 417 TL'lik yardým yapýlmýþtýr. Yine 472 sýðýnma baþvurusu sahibi aileye 2012 yýlý içerisinde 96 bin 050 TL tutarýnda gýda yardýmý yapýlmýþ ve yapýlmaya devam ettirilmektedir" ifadelerini kullandý. Yoksulluklarý mütevelli heyeti tarafýndan kabul edilen kimselere tedavileri için il dýþýna sevkli gittiklerinde yolculuk masraflarýnda kullanýlmak üzere ve yine yoksul ailelerin acil ihtiyaçlarýný karþýlamak amacýyla 2012 yýlý içerisinde 2274 aileye toplam 475 bin 834 TL yardým yapýldýðýný dile getiren Vali Baþköy, "Vakfýmýza baðlý olarak hizmet vermekte olan aþevi evinde yemek piþirme olanaðýndan uzak veya sürekli gýda temini imkâný olmayan ailelere yýlýn her günü 2 öðün yetecek þekilde sýcak yemek ve ekmek yardýmý yapmaktadýr. Aþevimizde daimi sözleþmeli 3 aþcý görevlidir. Yine vakfýmýz personeli olan bir gýda mühendisi aþevinden yapýlan ayni yardýmý düzenli olarak kontrol etmektedir. Aþevinden günlük 103 aile 342kiþi için sýcak yemek verilmekte olup ayrýca Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðüne baðlý Gençlik Merkezindeki 90 çocuk için yemek verilmektedir. Ýlimizde bulunan kimsesizler evindeki 9 vatandaþýmýz içinde günlük sýcak yemek yardýmý yapýlmaktadýr. Aþevinden yapýlan bu yardýmlar için 2012 yýlý içerisinde 207 bin 441 TL kaynak kullanýlmýþtýr" -4 MÝLYON LÝRALIK KÖMÜR DAÐITILDI- Geçmiþ yýllarda olduðu gibi 2012 yýlý içerisinde Vakf tarafýndan yoksul vatandaþlara yakacak yardýmý yapýldýðýný anlatan Vali Baþköy, "Yapýlan yardým ayni olarak kiþi baþý 2000 kg (80 torba) þeklinde yapýlmýþtýr. Sosyal güvenceye sahip olmasýna raðmen hane geliri kiþi baþý 224 TL den az olan ailelere 1000 kg (40 torba) kömür yardýmý yapýlmýþtýr kýþ dönemi için 15 bin kg kömür yardýmý daðýtýlmasý planlanmýþ olup yardým daðýtýmýna Aðustos 2012'de baþlanmýþ olup yýl sonu itibariyle 7523 aileye kg kömür yardýmý yapýlmýþtýr. Daðýtýmý yapýlan kömür 4 milyon 243 bin 592 TL tutarýndadýr" ifadelerini kullandý yýlý içerisinde gerçekleþen heyelan, yangýn, sel vb. afetler ile barýnma amaçlý yapýlan yardýmlarda ise 20 aileye 12 bin 880 TL nakdi yardým yapýldý kiþiye yaþlý aylýðý verilirken bunlara 4 milyon 792 bin 350 TL ödeme yapýldý kiþiye özürlü aylýðý verilirken 7 milyon 833 bin 765 TL, 105 kiþiye ise özürlü yakýný aylýðý olarak toplam 284 bin 651 TL ödeme gerçekleþtirildi. Vali Baþköy, 2012 yýlýnda il merkezinde Sosyal Yardýmlaþma Dayanýþma Vakfýnýn faaliyetleri için toplam 20 milyon 734 bin 256 TL kaynak kullanýlýrken 22 bin 686 aileye yardým yapýldýðýný belirterek sözlerini tamamladý. Ýmsâk :5:10 Güneþ :6:56 Ýþrak :7:50 Öðle :11:59 Ýkindi :14:25 Akþam :16:41 Yatsý :18:15 Necati CUMALI 2 AJANDA Ay, 31 Gün, 2. Hafta Ýçinizde en çok sevdiðim ve kýyamet günü bana en yakýn mesafede bulunacak kimseler güzel ahlâk sahibi olanlarýnýzdýr... (Tirmizî, "Birr", 71) Günün Þiiri EMÝNE Abanoz'daki Emine On yedisinde düþtü Afro'nun eline Þimdi yaþý yirmi bir Eridi gitti dört senede Ýpek saçlarý, vücudu bozuldu Ela gözlerinin ateþi söndü Kalmadý eski neþesi Alýþtý zamanla küfre, tütüne Zamanla etrafýna uydu Isýndý evin âdetlerine O içimizden birinin kýzý Birinin kardeþi Âþýk birine Gülabibey Mahallesinde (Gülüm Düðün Salonu Civarýnda) Yapýmý yeni tamamlanmýþ kullanýma hazýr 3+1 Asansörlü Kaliteli Isý Yalýtýma sahip 3. ve 1 katta bulunan Lüks Daireler Uygun fiyatlara satýlýktýr. Müracaat: Tel No: Gazi Caddesinde Ýþyeri Devredilecektir Gazi Caddesi üzerinde bulunan ve halen Faal durumda bulunan iþ yerimiz iþ deðiþikliði nedeni ile devredilecektir. Müracaat: SAHÝBÝNDEN SATILIK DÜKKANLAR *Yazý Çarþý mevkiinde 450 M2 *Buhara evlerde 300 M2 Geniþliðindeki dükkanlar Satýlýktýr Müracaat: Ömer Dinçer Çorum'da karne daðýtacak Milli Eðitim Bakaný Prof. Dr. Ömer Dinçer'in, Çorum'a geleceði açýklandý. Vali Sabri Baþköy yaptýðý açýklamada Milli Eðitim Bakaný Ömer Dinçer'in 25 Ocak Cuma günü karne daðýtým törenine katýlmak üzere Çorum'a geleceðini söyledi.vali Baþköy Bakan Dinçer'in diðer programlarýnýn ise daha netleþmediðini ifade etti. Yýl: 8 Sayý: 2370 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Güney Kampüsü arazi tahsisi için Bakanlýða baþvuruldu Hitit Üniversitesinin Güney Kampüsü olarak imara iþaretlenen arazinin tahsisi için Maliye Bakanlýðýnda baþvuruda bulunulduðu belirtildi. Vali Sabri Baþköy yaptýðý açýklama da konu hakkýnda bilgi verdi. Dün makamýnda yapýlan kitap tanýtým toplantýsý sonrasýnda basýn mensuplarýna bilgi veren Vali Baþköy, Güney Kampüsü olarak iþaretlenen 500 dönümlük arazinin tahsisi için Maliye Bakanlýðýna yazý gönderdiklerini dile getirerek, "Birlikte olduðumuz ve ortak aklý kullandýðýmýz sürece bu þehirde çözemeyeceðimiz sorun yok" TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Tasarým Av. Yakup ALAR Fethi SÜMÜÞ ( ) elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 1,774 1,784 EUR 2,321 2,36 STERLiN 2,84 2,89 JPY YENi 0,0201 0,0204 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER ÇAÐLI ECZANESÝ TEL : EÞREF HOCA CD. NO:25/A YÜKSEL ECZANESÝ TEL: GÜLLABÝBEY MAH. 29/B -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 3 Turist sayýsý yüzde 20 arttý Çorumla ilgili eserlerin kataloðu hazýrlandý Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü Çorum ile ilgili yayýnlanmýþ eslerin kataloðunu oluþturdu. Eðitimci-Yazar Abdulkadir Ozulu tarafýndan yayýna hazýrlanan "Çorum Konulu Yayýnlardan Bir Demet" adlý kitabýn tanýtýmý dün Valilikte yapýldý. Çorum'la ilgili eserlerin yazarlarý ve konularý hakkýnda bilgi vermek, Çorum hakkýnda araþtýrma yapacak olanlarýn kaynaða daha çabuk ulaþmalarýný saðlamak amacýyla Valilik himayesinde, Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü tarafýndan "Çorum Konulu Yayýnlardan Bir Demet" adlý kitabýn hazýrlandýðýný kaydeden Vali Sabri Baþköy, "Kitabýn derleme çalýþmasýný yaparak kitaba en büyük katkýyý saðlayan, Eðitimci-Yazar Abdulkadir Ozulu'dur. Yýllarca süren çalýþmalar sonunda elde ettiði bilgi ve belgeleri bizimle paylaþmýþ, bir bakýma Çorumlulara ve Çorum'la ilgili çalýþma yapacak olanlara hediye etmiþtir. Kitap, adýndan da anlaþýlacaðý gibi herhangi bir yönüyle Çorum'u veya Çorumluyu anlatan bir derleme çalýþmasý olup derlenen eserlerin basým yeri, yazarlarý ve konularý hakkýnda kýsa bilgi verilmektedir. Çorumlu âþýklar, ozanlar ve þairlerin þiirleri kitaplaþtýrýlacak. Halk þiirlerinin, yüzyýllarca kuþaktan kuþaða halkýn dilinde dolaþýp günümüze ulaþmayý baþarmalarý ile önem verilmeyi hak ettiklerini belirten Vali Sabri Baþköy, "Ozanlar, sevdikleri ve sevmedikleri her þeye karþý tepkilerini sazlarý eþliðinde okuduklarý þiirlerle dile getirmiþlerdir. Bu þiirler, halk tarafýndan öyle beðenilmiþ ki yazýya dökülmeden, dilden dile dolaþarak günümüze kadar ulaþmýþtýr. Halk þiirinin büyüsü ve çarpýcýlýðý da bu noktada ortaya çýkmaktadýr" Çorum'da halk ozanlýðý, halk þiiri geleneði çok eskilere dayandýðýný ve önemli birikime bir sahip olduðunu dile getiren Vali Baþköy, "Sazlý-sözlü âþýklýk geleneði günümüzde de sürmektedir. Bu alanda kendi çabasý ile yazan, okuyan þair ve ozanlarýmýz zaman zaman eserlerinin kitaplaþtýrýlmasý yönünde yardým talebinde bulunmaktadýrlar. Çorumlu Âþýklarýmýz, Ozanlarýmýz, Þairlerimiz gönül seslerini açýða vurmaya ve meyve vermeye devam ediyorlar. Çorumlu Þairlerimiz ürettikleri bu meyveleri "Çorum Konulu Yayýnlardan Bir Demet" adlý bu kaynak eser, Ýl ve Ýlçe Halk Kütüphanelerimiz baþta olmak üzere Hitit Üniversitesinin tüm Fakülte ve Yüksek Okul kütüphanelerine, Ýlimiz merkezindeki okul kütüphanelerine, tüm Ýllerimizin Halk Kütüphanelerine gönderilerek ilgililerin istifadesine sunulacaktýr. Öncelikle, Eðitimci-Yazar Abdulkadir Ozulu olmak üzere emeði geçen herkese teþekkür ediyor, Ýlimizle ilgili yapýlacak her tür çalýþmayý destekleyeceðimizi belirtirken bilgi ve becerisi olanlardan yeni eserler beklediðimizi ifade etmek istiyorum" 260 sayfalý kitap da Çorum ile ilgili yayýnlanmýþ toplam 260 eserin bilgileri yer alýyor. Vali Baþköy, ayrýca Hasan Paþa Kütüphanesinde Çorum ile ilgili yayýnlanmýþ eserlerin yer alacaðý ayrý bir bölüm yapýlacaðýný söyledi. Vali Baþköy, kitabýn meraklýlarýna ve Çorumla ilgili araþtýrma yapanlara hayýrlara vesile olmasýný temenni ederek sözlerini tamamladý. Vali Baþköy, Abdulkadir Ozulu'ya teþekkür belgesi verirken Ozulu ise þimdiye kadar yayýnladýðý eserlerini Vali Baþköy'e takdim etti. Çorum Halk Þiiri Antolojisi'nin 2.si hazýrlanýyor bir sepette sunalým diye zaman zaman Valiliðimize talepte bulunmuþlardýr. Bu çerçevede; Halk Kültürü arþivini geniþletmek ve halk kültürümüze katký saðlamak amacý ile Valiliðimiz himayesinde Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü'nce "Çorum Halk Þiiri Antolojisi"nin 2.sinin hazýrlýklarýna baþlandý. "Sözlü ve Yazýlý Kaynaklarla Çorum Halk Þiiri Antolojisi Âþýklar, Ozanlar, Þairler" kitabýnda yer alan Þairlerimiz ile daha önce ulaþýlamamýþ tüm Çorumlu aþýklarýmýz, ozanlarýmýz, þairlerimizin daha önce yayýmlanmamýþ þiirlerinin "Çorum Halk Þiiri Antolojisi" kitabýnda yayýnlanabilmesi için kýsa özgeçmiþleri (1 sayfa) ile birlikte 20 þiiri en geç tarihine kadar Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü'ne teslim etmelerini bekliyoruz" ifadelerini kullandý. Çorum'da ki müze ve örenyerlerini ziyaret eden turist sayýsý her geçen yýl biraz daha artýyor yýlýnda müze ve örenyerlerini ziyaret eden turist sayýsý yüzde 20 artarak 146 bin 609 kiþiye yükseldi. Vali Sabri Baþköy, 2012 yýlýnda Çorum'a gelen turist sayýsý hakkýnda açýklama yaptý. Yapýlan yeni düzenlemeler ve altyapý çalýþmalarýyla müze ve örenyerlerinin Türkiye'nin en önemli kültür ve turizm deðerleri arasýna girdiðini dile getiren Vali Baþköy, "Valiliðimiz himayesinde; Belediye Baþkanlýðý, Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü ve diðer Kurum ve Kuruluþlarca yapýlan tanýtým çalýþmalarý ile müze ve örenyerlerimizdeki ziyaretçi sayýsý her geçen gün artmakta olup bu artýþ geçen yýla oranla 'ten yüzde 20'lik bir artýþla 'a çýkmýþtýr. Buna göre, Çorum Müzesi yabancý, yerli, toplam kiþi, Alacahöyük Müze ve Örenyeri yabancý, yerli, toplam kiþi, 94 yýl aradan sonra Almanya Pergamon Müzesi'nden getirilen Boðazköy Sfenksi'nin sergilenmesi ile hareketlilik kazanan Boðazköy Müzesi yabancý, yerli, toplam kiþi ve en çok ziyaretçi Hattuþa Örenyeri'ni gezmiþ olup, burayý yabancý, yerli, toplam kiþi ziyaret etmiþtir. Bu ziyaretlerden 326 bin 225 TL gelir elde edilmiþtir" Çorum'da turizmin kalbini oluþturan müze ve örenyerinin çýkýþ noktasýndan hareketle turizmin daha fazla canlanmasý ve bundan hak ettiði ölçüde yararlanmasýnýn sadece müze ve örenyerleri ile mümkün görüldüðünü dile getiren Vali Baþköy, "Bunun gerçekleþmesi için alternatif turizm çalýþmalarýna da aðýrlýk verilecektir. Ýl nüfusunun yüzde 50'sini barýndýran Çorum þehir merkezinin turizm anlamýnda canlandýrýlmasý ve hareket noktasýnýn buradan baþlatýlmasý gerekli görülmekte ve müze dýþýndaki alternatif potansiyelin ortaya çýkarýlmasý için tüm kurum ve kuruluþlara görev düþmektedir. Bu kapsamda, Çorum Kalesi ve çevresinin en kýsa sürede restore dilerek çevre düzenlemesinin yapýlmasý, yöresel lezzetler sunan Kâtipler Konaðý'nýn bulunduðu Alaybey Sokaðý'nýn saðlýklaþtýrýlmasý, Tarihi Güpür Hamamý'nýn restore edilerek müzeye dönüþtürülmesi, Veli Paþa Haný'nýn restorasyonunun yapýlarak turizme açýlmasý, hediyelik eþya üretici ve satýcýlarý için çalýþma alanlarý oluþturulmasý, Ýsmet Eker Kýrsal Yaþam Müzesinin ziyarete açýlmasý, Çorum leblebisinin geçmiþten günümüze yapýlma aþamalarý, kullanýlan malzeme, pazarlama þekli vb. anlatýldýðý Leblebi Müzesi açýlmasý, tarihi konaklarýn restore edilerek butik otel olarak hizmet vermesi için de Çorum Belediye Baþkanlýðýmýzla ortak çalýþmalar yaparak bu alternatif potansiyel turizme kazandýrýlmaya çalýþýlacaktýr" ifadelerini kullandý. Ortaköy ilçesinde bulunan Þapinuva'nýn turizme açýlmasý için Kültür ve Turizm Bakanlýðýnda baþvuruda bulunduklarýný dile getiren Baþköy, "Þapinuvanýn 2013 yýlýnda örenyeri olarak turizme açýlmasý için çalýþýyoruz. Bu konu da ki taleplerimizi Bakanlýða ilettik. Bir taraftan da alt yapý eksikliklerini tamamladýk. Þapinuva örenyerine ulaþýmý saðlayan 1350 metrelik yolu otobüslerinde kullanabileceði özellikle kilitparke taþýyla döþedik. Su ve elektrik sorunu çözdük. Yürüyüþ yollarýný da kilitparke taþýyla kapladýk" þeklinde konuþtu. EMÝT Fuarý öncesinde Çorum'da hizmet veren otel sahipleriyle deðerlendirme toplantýsý yaptýðýný ve turizm fuarlarýna katýlmalarýný istediðini dile getiren Vali Baþköy, "Turizm de tanýtým önemli ama bu tek baþýna yeterli deðil alt yapýnýn da ihtiyaçlarý karþýlayacak düzeyde olmasý lazým. Toplantý da iþletme sahiplerine fuarlara katýlmalarýný ve tur firmalarýyla baðlantý kurmalarýný istedim. Çorum'un tur firmalarý kapsamýna alýnmasý lazým" Vali Baþköy demiryolu için görüþecek Bir dilekçe bir aya mal oldu Vali Sabri Baþköy, Polis Okulu yapýlacak arazinin imar düzenlemesine Ankara Þehir Plancýlarý Odasýnýn itiraz etmesine tepki gösterdi ve bu yüzden iþlerin tam bir ay aksadýðýný söyledi. Yaptýklarý çalýþmalarla ilgili kamuoyunu bilgilendireceklerini belirten ve önerilere açýk olduklarýný da ifade eden Vali Baþköy, "Halkýmýz meseleleri valiye milletvekiline havale ederek kenara çekilmesin. Bize yardýmcý olsunlar. Biz burada hizmet nöbeti tutuyoruz. Polis Okulu yapýlacak arazinin imar deðiþikliðine Ankara Þehir Plancýlarý Odasý itiraz etti ve 1 ay çalýþmalarýný geciktirdi. Biz bu itirazýn neden yapýldýðýný biliyoruz. Çorum'da hangi görevi yapýyor olursak olalým hiç kimse bencilce düþünmesin" Vali Sabri Baþköy Çorum'un demiryolu talebi ile ilgili Ulaþtýrma Bakanlýðý bürokratlarýyla görüþecek. Dün makamýnda yapýlan kitap tanýtýmý toplantýsý sonrasýnda basýn mensuplarýna açýklamalarda bulunan Vali Sabri Baþköy, 10 Ocak Perþembe günü Ankara'ya gideceðini ve Ulaþtýrma Bakanlýðý müsteþarý ile saat 10.00'da demiryolu ile ilgili görüþme yapacaðýný söyledi.

4 4 Ceviz'in envanteri çýkartýlacak Halil Ýbrahim Çelik Oðuzlar Kaymakamlýðýnýn ortaðý olduðu ve Halk Eðitimi Merkezi Müdürlüðü ile Oðuzlar Ceviz Üreticileri Birliði adýna hazýrlanan "Oðuzla77 Ceviz Çeþidi Envanter Çalýþmasý Projesi" Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý tarafýndan onaylandý. Projenin tanýtým toplantýsý dün Ýl Genel Meclisi salonunda yapýldý. Toplantýya Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Ýl Koordinatörü Özgür Yalçýn, Kaymakam Halil Ýbrahim Çelik, Belediye Baþkaný Ali Uyanýk, Halk Eðitimi Merkezi Müdürü Mustafa Çýnar, Ceviz Üreticileri Tarýmsal Birliði yönetim kurulu üyesi Abdurrahman Basmacý katýldý. 41 bin 458 lira bütçeli hakkýnda bilgi veren Kaymakam Halil Ýbrahim Çelik, "Ýlçemizde üstün özellikleri nedeni ile aþý yapýlarak yaygýnlaþmýþ olan Ali Aða'nýn cevizi, daha sonra 2000'li yýllarýn baþlarýndan itibaren Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Araþtýrma Enstitüsü tarafýndan fenolojik ve pomolojik özelikleri takip edilmiþ ve Ankara Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüðünce 2010 yýlýnda Oðuzlar77 ismiyle tescillenmiþtir. Geçmiþten günümüze kadar bilimsel olmayan yöntemlerle ceviz yetiþtiriciliði yapýlmýþtýr. Süreç içerisinde görülmüþtür ki ayný vasýflarda ya da benzer baþka bir ceviz çeþidi de bulunmamaktadýr. Bu durum hem kabuklu cevize hem de ceviz fidanýna talebi her geçen gün artýrmýþtýr. Günümüzde gelen talepleri karþýlanamamaktadýr. Ceviz yetiþtirilen alanlar incelendiðinde geliþi güzel bir faaliyet sürdürüldüðü görülmektedir. Bu en baþta verimsizliði ortaya çýkarmaktadýr. Üreticilerimizin elinde ne kadar aðaç ve fidan olduðu da bilinmemektedir. Bu durum ceviz üretiminin geleceðini tehdit etmektedir. Çünkü rekolte hesaplanamamakta ileriye yönelik planlar yapýlamamaktadýr. Kýsacasý cevizciliðin bir stratejisi oluþturulamamaktadýr. Bu çalýþma ile kaygýlar ortadan kalkarak farkýndalýk oluþturulacak bilimsel kuruluþlarýn, birliklerin, tüccarlarýn, yatýrýmcýlarýn dikkati çekilecektir" Kaymakam Çelik proje hakkýnda ise þu bilgileri verdi: " yýllarý arasýnda Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Araþtýrma Enstitüsü tarafýndan fenolojik ve pomolojik özelikleri takip edilen ve Ankara Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüðünce 2010 yýlýnda Oðuzlar77 ismiyle tescillenerek sertifikalandýrýlmasý yapýlan Oðuzlar cevizinin bölge ve ülke ekonomisine katkýsýný artýrmaya yönelik olarak, mevcut durum envanterinin çýkartýlarak, imaj, marka, ürün geliþtirme ve pazarlama stratejileri belirlemek." Oðuzlar Belediye Baþkaný Ali Uyanýk ise her beldenin her yörenin kendine has güzellikleri olduðunu Oðuzlarýn ise cevizi olduðunu ifade ederek cevizi en iyi þekilde tanýyacaklarýný ve tanýtacaklarýný söyledi. Vali Baþköy'den 10 Ocak mesajý Vali Sabri Baþköy 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü nedeniyle kutlama mesajý yayýnladý. 10 Ocak 1961 yýlýnda kabul edilerek, yürürlüðe giren 2012 sayýlý Kanun ile birlikte Basýn çalýþanlarýna bazý hakiarýn getirildiðini ve bugüne kadar 10 Ocak tarihinin, "Çalýþan Gazeteciler Günü" olarak kutlandýðýný dile getiren Vali Baþköy mesajýnda þu ifadeleri kullandý: "Anadolu basýnýn güçlendirmek, hak ettiði yere getirmek için sarf edilen çabalarda Çorum basýn camiasýnýn göstermiþ olduðu birlik ve beraberlik yönünde ki dayanýþma, þehrimiz ve insanlarýmýz için bir kazançtýr. Kendi imkanlarý ölçüsünde bugüne gelen basýnýmýz sadece gazetecilik mesleði ile sýnýrlý kalmamýþ ayný zamanda televizyon, radyo ve internet yayýncýlýðýnda da hýzla geliþmeye baþlamýþtýr. Demokrasinin vazgeçilmez kurumlarýndan birisi olduðuna inandýðým ve ilimizde köklü bir geleneðe sahip olan basýn sektörümüzün güçlenerek devam edeceðine inanýyorum. Bu vesile ile halkýmýzýn doðru, süratli haber almasý, aydýnlatýlmasý yolunda özen ile çalýþan basýn mensuplarýmýzýn "10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Gününü" kutlar yeni yýlda baþarýlarýný devamýný dilerim." Vali Baþköy 10 Ocak'ýn ayný zamanda Ýdareciler Günü olduðunu da belirterek, tüm idarecilerin gününü kutladý. Aile Eðitim Kursu kursiyerleri Sevgi Evleri öðrencileriyle buluþtu Mimar Sinan Halk Eðitim Aile Eðitim Kursu kursiyerleri ile Sevgi Evleri öðrencileri kaynaþma yemeðinde buluþtu. Aile Eðitim Kursu eðitimcisi Aynur Ayan etkinlik hakkýnda verdiði bilgide, "Bizler Aile Eðitimi Kursuna eðitim öðretim yýlýnda Mimar Sinan Mahallesi Muhtarý Fevzi Þeker ve okul müdürünün desteði ile baþladýk. Geçen öðretim yýlýnda 80 katýlýmcýdan 66 tanesine belge verdik. Belge daðýtým törenine katýlan Sevgi Evleri Müdürü Ömer Pehlivan'ýn açýklamalarý ve daveti üzerine küçük bir grupla temmuz ayýnda annelerimizle ziyaret ettik. Ramazanda iftar etkinliði düzenleyip çocuklarý yemeðe aldýk ve mahalle çocuklarý ile halý saha maçý yapmalarýna fýrsat tanýdýk öðretim yýlý içerisinde Aile Eðitimi kursu bünyesinde 35 kiþi yaþ grubu çocuðu olan anne, babalar ve 35 kiþi yaþ grubu çocuðu olan annelere açýlmýþ olan bu kurs 16 hafta sürmekte ve bu 16 haftayý baþarýyla bitiren katýlýmcý anne ve babalar baþarýyla tamamladýklarýnda Mimar Sinan Halk Eðitim katýlým belgelerini almaktadýrlar. Kursiyerlerimizle Sevgi Evleri'nde bulunan çocuklarýmýzý ziyaret etmek, tanýþmak ve kursiyerlerimizin almýþ olduðu bilgileri yerinde uygulamasý için tarihinde sevgi evlerine kaynaþma ziyaretinde bulunduk. Bizlere bu imkaný veren Halk Eðitim Müdürümüz Oðuz Ýyibil'e, Sevgi Evleri'nin kapýlarýný açan baþta Sevgi Evleri Müdürü Ömer Pehlivan'a, kursa ev sahipliði yapan Mimar Sinan Ýlköðretim Okul Müdürü Ahmet Çek'e ve bu iki kurum arasýnda köprü vazifeliðini üstlenen ve her etkinliðimizde yanýmýzda bulunan mahalle muhtarýmýz Fevzi Þeker'e gösterdikleri vefa ve sergiledikleri samimiyetten ötürü þükranlarýmý arz ederim" "Tedbir almak telafi etmekten daha az maliyetlidir" Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Hak - Ýþ Onursal Baþkaný Salim Uslu Zonguldak Kozlu maden ocaðýnda hayatýný kaybeden görev þehitlerinin ailelerine ve Zonguldaklý madencilere baþsaðlýðý diledi. Salim Uslu, "Zonguldak Kozlu maden ocaðýnda iþ cinayetinde hayatýný kaybeden 8 görev þehidi kardeþimize rahmet, kederli ailelerine baþsaðlýðý diliyorum. Yaþanan olayýn peþini býrakmayacaðým. Devletin yada idarenin denetim - önlem zaafý var mý? Ýþçiler sendikalý mý? Taþeron - Sigorta iliþkisi var mý? Ýþ saðlýðý ve güvenliði önlemi ve eðitimi uzmaný var mý? Tedbir almak telafi etmekten daha az maliyetlidir. Bu gerçek bir kez daha acý bir þekilde yaþanarak görülmüþtür. Her yýl mayýs ayýnda kutlanan Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Haftalarý neye yarýyor? Tedbir almamak bilerek tasarlayarak cinayete sebebiyet vermek olarak kabul edilmelidir. Ateþ, sadece düþtüðü yeri deðil düþüreni de yakmalýdýr" Uslu, ayrýca "Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanýmýz Faruk Çelik "30 Haziran 2012 tarihinde yürürlüðe giren 6331 sayýlý Ýþ Saðlýðý Güvenliði yasasý açýsýndan çok yönlü soruþturma baþlatýldý." açýklamasýný yaptý. Soruþturma sonuçlarýný da takip edeceðiz. Tüm Zonguldaklý madencilerin baþý sað olsun" ifadelerini kullandý.

5 "Ýþ güvenliði yaptýrýmlarýnýn yetersizliði kazalara neden oluyor" 5 Akçader yeni yerinde Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi Zonguldak'ta metan gazý püskürmesi sonucu hayatýný kaybedenler ve yaralýlarla ilgili yaptýðý basýn açýklamasýnda, "Zonguldak'ta Türkiye Taþkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüðü kömür ocaðýnda 'Ani metan gazý püskürmesi' sonucu oluþan göçükte 8 maden iþçisi hayatýný kaybetti. Kurtarma çalýþmalarý sýrasýnda bir madenci de ocaktan aðýr yaralý çýkarýldý" diyerek iþ güvenliði konusundaki yaptýrýmlarýn yetersizliðine dikkat çekti. Ýþ güvenliði ile ilgili yaptýrýmlarýn etkisiz kalmasýnýn bu tür kazalara davetiye çýkardýðýný kaydeden Saatçi, "Yaþanan her kaza sonrasý yazdýðýmýz ve açýkladýðýmýz iþ güvenliði konusunda halen somut bir adýmýn atýlmamasý yeni kazalara davetiye çýkarmaktadýr. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik, kazanýn yaþandýðý kömür ocaðýnýn 16 Kasým 2012'de denetlendiði ve eksik hususlarýn tespit edildiði açýklamasýný yaptý. Ýþ güvenliði konusundaki yaptýrýmlarýn yetersizliðinin kazalara ve can kayýplarýna sebep olduðunun en büyük ispatý, bu kazadýr. Kozlu'da yaþanan kazada dikkat çeken bir baþka husus ise taþeron firma olayýdýr. Ýþçilerin taþeron firma üzerinden çalýþtýrýlmasý ve sosyal güvenceleri açýsýndan yaþanan sorunlar bu uygulamanýn kaldýrýlmasý sonucunu getirmelidir. Devletin, ayný parayý vermesine karþýn taþeron kullanmasý, çalýþma hayatýna vurulan bir darbe ve çalýþma barýþýný bozan bir sabotajdýr. Kaza sonrasý devletin bir bakan seviyesinde olay yerinde olmasý, memnuniyet vericidir. Ancak, kazaya yaklaþým sadece ziyaretle sýnýrlý kalmamalý, bundan sonra bu tür kazalarýn yaþanmamasý için yapýlacak çalýþmalarýn da baþlangýcý olmalýdýr" Saatçi, "Memur Sen ailesi olarak yaþanan kazalardan, yapýlan hatalardan ders alýnmasý ve tekrar edilmemesi en büyük temennimizdir. Kazada hayatýný kaybeden maden iþçilerimize Allah'tan rahmet, yakýnlarýna ve mesai arkadaþlarýna sabýr ve baþsaðlýðý, yaralý iþçilerimize de acil þifalar diliyoruz" diyerek açýklamasýný tamamladý. ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç: "Basýn, toplumsal gerçekleri öðrenmede en etkili araçtýr" Aktif Çalýþanlar Derneði (Akçader) yeni yerinde hizmet vermeye baþladý. Leblebicioðlu Ýþ Merkezi 4.kata taþýnan Akçader, faaliyetlerini daha rahat yürütebileceði bir mekana kavuþtu. Akçader Yönetim Kurulu Baþkaný Üzeyir Yazýcý düzenlediði basýn toplantýsýnda 2012 yýlýnda yaptýklarý faaliyetler hakkýnda bilgi verirken 2013 yýlý hedefleri hakkýnda da açýklamalarda bulundu. Resmi olarak 110 üyesi bulunan derneðin gönüllü olarak faaliyetlerine katýlan 400 fahri üyesinin yer aldýðýný dile getiren Yazýcý, "Yeni yerimize taþýndýk. Yeni dernek merkezimizde, bir adet seminer salonu, iki adet okuma salonu, bir adet dinlenme odasý, bir adet kafeterya, bir adet mutfak, bir adet baþkan odasý yer almaktadýr" Yýl içinde geleneksel hale getirdikleri faaliyetler hakkýnda da bilgi veren Yazýcý, "Her yýl mayýs ayýnda iþçi þenliði, il içi ve il dýþý geziler, piknik, futbol turnuvalarý, seminer/konferanslar, iþyeri gezileri, kurslar düzenliyoruz. Ayrýca ihtiyaç sahibi öðrencilere burs veriyoruz. Projeler hazýrlayýp uyguluyoruz. Geleneksel iþçi þenliði düzenliyoruz. Çorum Kent Ormaný'nda yapýlan etkinliðe, aileleri ile birlikte, yaklaþýk bin kiþi katýlmýþtýr" 2013 yýlýnda sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere devam edeceklerini ve düzenli olarak her ay iki adet seminer yapacaklarýný kaydeden Yazýcý, "Ýþyerlerine yönelik gezileri artýracaðýz. Web sitemizi (www.corumakcader.org) güncelleyerek ziyaretçi trafiðini artýracaðýz. "Ýþ'te Baþarý" projesini hayata Üzeyir Yazýcý geçireceðiz. Kamu kurum ve kuruluþlarý ile Kalkýnma Ajanslarýna dernek faaliyet alanlarýmýzla ilgili projeler hazýrlayýp sunmayý hedefliyoruz" þeklinde kaydetti. Basýn toplantýsýna dernek yönetim kurulu üyeleri de katýldý. "Basýn vatandaþýn gözü kulaðý ve sesi olmuþtur" Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB) Baþkaný Yalçýn Kýlýç, basýn mensuplarýnýn sosyal ve ekonomik koþullarýnýn iyileþtirilmesi gerektiðini kaydetti. Kýlýç, bir mesaj yayýnlayarak, basýn çalýþanlarýnýn 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü'nü kutladý. Kitle iletiþim araçlarýnýn kamuoyunu bilgilendirme, yönlendirme, öðretme gibi önemli fonksiyonlarý bulunduðunu ifade eden Yalçýn Kýlýç, basýnýn, toplumsal gerçekleri öðrenmede en etkili araç olduðunun altýný çizdi. Yayýnladýðý haberlerle bir anda on binlerce insana ulaþabilen basýnýn, haberin objektif, doðru, seviyeli olmasý yönünde de önemli bir sorumluluk üstlendiðine dikkat çeken Baþkan Kýlýç, "Halký aydýnlatma ve kamuoyu oluþturma iþlevlerini yerine getirirken, demokrasinin iþleyiþinde önemli bir rol üstlenen basýn, bu özelliðiyle demokrasilerin vazgeçilmez bir parçasý haline gelmiþtir. Olaylarý, ilkeli yayýncýlýk anlayýþýnýn bir gereði olarak; tarafsýz bir þekilde halka aksettirmek, basýnýn baþlýca görevi iken, doðru ve zamanýnda bilgi almak vatandaþýn doðal hakkýdýr" Basýn çalýþanlarýnýn sorunlarýna da deðinen Kýlýç, meslek çalýþanlarýnýn sosyal ve ekonomik koþullarýnýn iyileþtirilmesi gerektiðini kaydetti. Çorum basýnýnýn doðru, güvenilir, objektif ve ilkeli habercilik anlayýþý ile de dikkat çektiðini belirten Yalçýn Kýlýç, "Ýlimiz basýnýnýn, teknolojik geliþmeler ýþýðýnda sürekli kendisini iyileþtirerek, her zaman daha kaliteli hizmet sunma yönünde yarýþ halinde olduðuna tanýk olmaktayýz. Yazýlý, sözlü ve görüntülü basýnýmýzýn ülke gündemini ilgilendiren konu ve olaylarý yansýtmadaki baþarýsý övgüyü hak etmektedir. Gündemi etkileyen ve hatta gündem oluþturan bir güç haline gelen medya, ancak doðru amaçlar için kullanýldýðý zaman faydalý bir araç olmaktadýr. Bu nedenle tüm basýnýmýza ilkeli ve tarafsýz yayýncýlýk anlayýþýndan taviz vermeksizin yerine getirdikleri bu önemli kamu hizmeti için teþekkür eder, basýnýmýzýn temel taþý olan fikir iþçisi arkadaþlarýmýza, baþarý ve esenlikler dilerim" ifadelerini kullandý. "Ücretsiz daðýtýlan kömürlerin kalite kontrolleri yapýlmalýdýr" MHP Ýl Baþkaný Ercan Daþdan, Çorum'un hava kirliliðinde sýnýfta kalmasý üzerine yaptýðý açýklamada, "Türkiye çapýnda 81 ilin kirlilik durumunu ortaya koyan araþtýrmaya göre 33 þehirde hava kirliliði, 23 þehirde atýklar, 22 þehirde su kirliliði en önemli çevresel problem olduðu tespit edildiði yönünde yerel basýnýmýzda haberler yayýnlanmýþtýr. Ýlimizin hava kirliði konusunda ön plana çýkan illerden olduðu ve hava kalitesinin de düþük olduðu tespit edilmiþtir. Kirliliðin ana faktörünün ise ýsýnma ihtiyacýndan kaynaklandýðý ortaya konulmuþtur" Çorum'un kýþ aylarýnda havasýnýn gerçekten kirlendiðini ve bunun birtakým hastalýklarýn oluþmasýna neden olduðunu kaydeden Daþdan, "Burada en önemli etkenlerden birisi olarak ekonomik sýkýntý çeken vatandaþlarýmýzýn, kömürü ucuza almak için istemese de kalitesiz kömüre yönelmesi ve diðer yandan kömür alamayýp devletten kömür yardýmý alan vatandaþlarýmýzýn aldýðý kömürlerin kalitesi ile ilgili olduðunu düþünmekteyiz. Bu nedenle de özellikle yoksul vatandaþlarýmýza daðýtýlan kömürlerin "Çevre ve Þehircilik Bakanlýðýnca yayýmlanan "Isýnmadan Kaynaklanan Hava Kirliliðinin Kontrolü Yönetmeliði"ne uygun olup olmadýðý yani daðýtýlan kömürlerin bu genelgede belirlenen kriterlere uygun olup olmadýðý yönünde herhangi bir çalýþma olup olmadýðý kamuoyu ile paylaþýlmasý gerekmektedir. Doðalgaz kullanýmýnýn yaygýn olduðu ilimizde bu denli bir kirliliðin oluþuyor olmasý ve yapýlan araþtýrmada ana faktörün ýsýnmadan kaynaklanýyor olmasý gerçekten düþündürücüdür. Vatandaþlarýmýzýn saðlýðýný yakýndan ilgilendiren bu konuda yetkililerin gereken özeni göstermesi, çözüm yollarý üretmesi ve aydýnlatmasý gerekmektedir. Daðýtýlan kömürlerin kalite oranlarý, mevzuata uygunluðu, eðer uygun ise kirliliðin nedenleri kamuoyu ile paylaþýlmalýdýr" þeklinde kaydetti. AK Parti Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým "10 Ocak Çalýþan Gazeteciler" günü nedeniyle kutlama mesajý yayýnladý. Ülke ve kent yönetimiyle millet arasýnda köprü görevi yapan basýnýn demokrasi ve cumhuriyetin geliþmesinde ve kökleþmesinde öneminin büyük olduðunu dile getiren Murat Yýldýrým, "Basýnýmýz her zaman vatandaþlarýmýzýn gözü ve kulaðý, sesi ve kamuoyunun en önemli haber alma organý olmuþtur. Görevini ilkeli, basýn ahlak ve kurallarýna uygun olarak yürüten, her zaman için milletinin menfaatlerini düþünen bir gazetecinin ülkeye yapacaðý katkýyý sözle ifade etmek mümkün deðildir. Çorum basýnýmýzýn mensuplarý da her zaman Çorum'un menfaatlerini ön planda tutarak görev yapmaktadýr. Ülkemizde gazetecilere ekonomik ve sosyal imkanlarýn saðlanmasýnda önemli bir milat olan 10 Ocak 1961'deki 212 sayýlý yasanýn kabulünün yýl dönümü Çalýþan Gazeteciler Günü olarak kutlanmaktadýr. Bu vesile ile tüm yerel ve ulusal basýnýn Çorum ayaðýnda aktif görev yapan basýn çalýþanlarýnýn bu özel gününü kutlar, sevgi ve selamlarýmý iletirim" "Ziraat Bankasý Giriþimci Þubesi ticari hayatýn canlanmasýný saðlayacak" Ziraat Bankasý Çorum Giriþimci Þube Müdürü Demet Ahlatçý ve Karadeniz Bölge Koordinatörlüðü Bölge Performans-Hedef Ýzleme Yetkilisi Nuray Solak TSO Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal'ý ziyaret etti. Ahlatçý ziyaret esnasýnda, Ziraat Bankasý'nýn Ankara yolu 3. kilometrede kurduðu Giriþimci Þubesi hakkýnda bilgi verdi. Ziraat Bankasý Çorum Giriþimci Þubesi'nin bölgesel nitelikte, sanayici ve iþadamlarýna yönelik ihtisas bankasý þeklinde hizmet vereceðini belirten Ahlatçý, Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn destekleri ile beraber Çorum'un tüccarlarýna, esnaflarýna ve sanayicilerine yönelik hizmetlerini geliþtirmeye ve yenilemeye devam edeceklerini kaydetti. Ahlatçý, Giriþimci Þube sayesinde müracaatlarýn çok hýzlý bir þekilde sonuçlandýrýldýðýný, ticari anlamda iþletme ve yatýrým kredileri ile gayri nakdi, krediler, Dünya Bankasý Kredileri, proje finansmaný ve dýþ ticaret iþlemlerinin de gerçekleþtirildiðini belirtti. TSO Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal da açýlan Giriþimci Þubesi'nin ilimizde ticari hayatýn canlanmasý ve ekonomik anlamda daha aktif çalýþýlmasýna katký saðlayacaðýný belirterek, "Ýlimizdeki tüccar, sanayi ve esnafýn desteklenmesi gerekmektedir. Bu nokta da Ziraat Bankasý'nýn açmýþ olduðu Giriþimcilik Þubesi ile kamu bankalarýnýn bu konuda öncülük etmesi en büyük beklentimizdir. Ticaret ve Sanayi Odasý olarak Demet Haným'ýn þahsýnda Ziraat Bankasý Çorum Giriþimci Þubesi'nin açýlýþýnda destekte bulunan tüm kurum, kuruluþ ve banka çalýþanlarýný kutlar, yeni görevlerinin hayýrlý olmasýný dileriz"

6 CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, 10 yýllýk AK Parti iktidarý döneminde Türkiye'nin yangýn yerine çevrildiðini iddia ederek,"2002 yýlýnda iktidara gelen AKP, gerek ekonomik, gerek sosyal, gerek kültürel anlamda Türkiye'yi yangýn yerine çevirdi. Þuanda bir enkazla karþý karþýyayýz" Eðitim-Ýþ'in ziyaretinde 2012 yýlýný deðerlendiren Atlas, okumayan, düþünmeyen, sorgulamayan bir toplum yaratýlmak istendiðini öne sürdü. "4+4+4 gibi bir ucubeyle geleceðimiz olan çocuklarýmýz çað dýþý eðitime mahkûm ediliyor" iddialarýnda bulunan Atlas, CHP olarak bu eðitim sistemine karþý mücadele ettiklerini ve halen de mücadelelerinin devam ettiðini dile getirdi. AK Parti iktidarýnýn 10 yýllýk süre içerisinde Türkiye'de üretimi tasfiye ettiðini dile getiren Atlas, konuþmasýnda þunlarý söyledi: "Samaný bile ithal eder hale geldik. Üretimin olmadýðý yerde açlýk, sefalet olur, insanlýk onuru ayaklar altýna alýnýr. Cumhuriyet'in bütün kazanýmlarý özelleþtirme adý altýnda emperyalist güçlere peþkeþ çekildi ile 1950 arasýnda Türkiye'yi demir aðlarla ören gencecik cumhuriyetin kazanýmlarý bugün birer birer yok ediliyor. Sýnýrlarý kanla çizilen TEK 6 "Þu anda enkazla karþý karþýyayýz" Türkiye masa baþýnda peþkeþ çekiliyor. Bu da yetmedi tüm dýþ komþularýmýzla neredeyse savaþýr haline geldik. "Dindar gençlik yetiþtireceðiz" diyen Baþbakan, Irak, Afganistan'da, Libya'da Müslümanlarýn katledilmesine sessiz kaldý. Daðda teröristle savaþanlar bugün cezaevlerinde terör örgütü kurmakla suçlanýyorlar. Ulusal günlerimizin, kurtuluþ günlerimizin kutlanmasý neredeyse yasaklanýr hale geldi. Hýrsýzlýk, yoksulluk, yolsuzluk ayyuka çýktý. Kendinden olmayan belediyelere þafak baskýný yapan Ýçiþleri Bakanlýðý, Aðýr Ceza Mahkemesi'nde yargýlanan kendi belediyesine dokunmuyor. Aðýr Ceza'da yargýlanan Çorum Belediye Baþkaný'ný hiç beklemeden, acilen, dava bitene kadar görevden almak zorundasýnýz." Baðcý, Çalýþan Gazeteciler Gününü kutladý T.C ÇORUM VALÝLÝÐÝ (Defterdarlýk Çorum Vergi Dairesi Müdürlüðü) GAYRÝMENKUL SATIÞ ÝLANI Çorum Ýli Çepni Mahallesi 324 ada 10 parsel (344.46M2 arsa) 6.kat 71,72,73,74.77,78.79 ve 80 ýýolu dükkan taþýnmaz mal 6183 Sayýlý Kanunun 9O.maddesi gereðince teþekkül etmiþ bulunan satýþ komisyonumuz tarafýndan açýk artýrma suretiyle peþin para ile satýþý yapýlacaktýr. Gayrimenkulun rayiç deðeri ,00TL olup %7,5 teminat tutan 9.000,00TL dýr.teminat olarak 6183 Sayýlý kanunun 10.maddesinin l-4'.bentlerinde yazýlý olanlar kabul edilecektir. Ýhale, Çorum Defterdarlýðý Gelir Müdürlüðü Toplantý Salonunda tarihinde saat da Satýþ Komisyonunca yapýlacaktýr. Teminat. Çorum Vergi Dairesi Müdürlüðü (veznesine) yatýrýlarak karþýlýðýnda alýnacak emanet makbuzun (Defterdarlýk Gelir Müdürlüðü) Satýþ Komisyonuna tarihinde saat 13,30'a kadar ibraz edilmesi gerekmektedir. Gayrimenkulun malýn satýþýnda verilen bedel, Gayrimenkule biçilen rayiç deðeri %75'ini bulmadýðý ve yapýlan masraflarý karþýlamadýðý takdirde,en çok artýranýn taahhüdü baki kalmak þartýyla artýrma 7 gün daha uzatýlarak tarihinde ayný yer ve saatte tekrar satýþa çýkarýlacaktýr. Gayrimenkul satýþ þartnamesi Çorum Vergi Dairesi Müdürlüðü (Satýþ Servisinden) alýnacaðý gibi bu dairenin ilan panosunda görülür. Ýhaleye katýlan kiþiler satýþ þartnamesini görmüþ ve yazýlý þartlan kabul etmiþ sayýlýr.satýþ bedeli üzerinden hesap edilecek KDV,Damga Vergisi,Tapu Harcý ve Ýlan masraflarý alýcýya aittir. Yukarýda yazýlý hususlardan baþka bilgi almak isteyenler Çorum Vergi Dairesi Müdürlüðü (Satýþ Servisine) baþvurabilirler. Ýþbu ilanýn tapu kaydýyla adresi bulunmayan ilgililer 5ile tapu kaydýnda ad ve adresleri geçip de teblið edilemeyen ilgililere de teblið yerine kaim olduðu. ÝLAN OLUNUR. Basýn: 22 Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranýncal ile Meclis Baþkaný Erol Karadaþ, "10 Resmi ilanlar de TSO'dan Çorum basýnýna teþekkür Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü" nedeniyle kutlama mesajý yayýnladýlar. Demokrasinin vazgeçilmez unsurlarýndan olan Türk basýnýnýn objektif haber anlayýþýný ilke edinerek her daim görevini yerine getirmeye çalýþtýðýný belirten Baþaranhýncal ile Karadaþ, "Basýnýmýz, tarihin her döneminde halkýmýzýn gözü, kulaðý, sesi olma ve kamuoyunun haber alma hakkýna katkýda bulunma görevini çalýþanlarý ile birlikte en iyi þekilde yapmaktadýr. Türk basýnýnýn yol gösterici bu deðerlere baðlýlýðýný sürdürerek objektif olarak çalýþmalarýna devam edeceðine ve fedakar davranýþlarýnýn her daim süreceðine olan inancýmýzla, Çorum'da kamuoyunun gözü kulaðý olmuþ basýnýmýza, ilkeli ve tarafsýz yayýncýlýk anlayýþý ile kamuoyuna hizmetlerinden dolayý tüm gazete ve televizyon çalýþanlarýna teþekkür eder,10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Gününüzü kutlarýz" dediler. AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Dr. Cahit Baðcý "10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü" nedeniyle basýn açýklamasý yayýnladý. Bireyin haber alma hakkýný kullanmasýna aracýlýk eden, doðru ve tarafsýz bir görev anlayýþýyla kamuoyunu bilgilendiren, her þart altýnda toplum yararýný gözeten, en doðru haber ve görüntüler için can güvenliklerini hiçe sayarak görev yapan, özel hayatlarýný mesleklerine tabi kýlan, mesleðin yýpratýcý ve zor þartlarýna raðmen, üstün bir çabayla topluma hizmet eden basýn mensuplarýnýn Çalýþan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Milletvekili Cahit Baðcý, "Demokrasinin þüphesiz en önemli temel unsurlarýndan biri de, özgür bir basýnýn mevcudiyetidir. Aydýnlatýcý ve yol gösterici iþleviyle basýn, sivil toplumun dinamizmini beslemekte, demokrasinin saðlýklý þekilde iþlemesinde ve güçlenmesinde önemli rol üstlenmektedir. Çorumumuz'a gönül veren basýn mensuplarýný, kiþililik haklarýna saygýlý ve objektif gazetecilik ilkesinden ayrýlmadan, haber alma özgürlüðüne sunduðu katký ve Çorum'umuzun sorunlarýna ýþýk tutmadaki gayretli çalýþmalarýnýzdan dolayý Çalýþan Gazeteciler Günü vesilesi ile bir kez daha kutluyor, selamlarýmý iletiyorum" Amasya Üniversitesi UZEM ile iþbirliði görüþmesi HYP Ýl Baþkaný Ali Karabacak: "Basýn, demokrasinin geliþmesinde vazgeçilmez bir yere sahiptir" Halkýn Yükseliþi Partisi (HYP) Ýl Baþkaný Ali Karabacak, 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü dolayýsýyla bir mesaj yayýmladý. Karabacak mesajýnda basýnýn, demokrasinin geliþip güçlenmesinde vazgeçilmez bir yere sahip olduðunu söyledi. Çaðdaþ demokrasinin tüm kurallarý ve kurumlarýyla iþlerlik kazanmasýnýn iyi iþleyen bir medya yapýsýyla mümkün olacaðýný belirten Karabacak, "Medyanýn güçlü olmasý, gerek ifade özgürlüðünün temini, gerek kamuoyunun istek ve taleplerinin doðru yansýtýlmasý bakýmýndan hayati önemdedir. Bundan dolayý gazetecilik, günümüzün en önemli ve etkili mesleklerinin baþýnda gelmektedir. Bilindiði gibi ülkemizde gazetecilerin özlük haklarýnýn iyileþmesi çabalarý, 10 Ocak 1961 tarihinde yürürlüðe giren 212 sayýlý kanun ile yeni bir döneme girmiþtir. 50 yýl önce gerçekleþtirilen bu yasal düzenleme, basýn tarihimiz açýsýndan önemli bir aþamadýr. Gazeteciler, kamuoyunu aydýnlatmak için günün her saatinde haber peþinde koþarak zor þartlarda ve sorumluluk duygusu içinde toplumumuzu bir taraftan geliþen olaylar karþýsýnda aydýnlatýrken, bir taraftan da halkýmýzýn talep ve beklentilerini yansýtarak önemli bir kamu görevini yerine getirmektedirler. Gazeteci arkadaþlarýmýzýn, ilimizin sosyal, kültürel ve ekonomik geliþmesine ve kalkýnmasýna da büyük katkýlarý olduðu aþikardýr" Basýnýn, her zaman ve her koþulda, kamu yararýný göz önünde bulundurarak, yansýz ve ilkeli habercilik anlayýþýný benimsemesi, bir kamu görevini yerine getirmenin bilinciyle gazetecilerin ülke gerçeklerine, milli deðerlere duyarlý olmasý gerektiðini ifade eden Ali Karabacak, sözlerini þöyle tamamladý: "En doðru haberi halka ulaþtýrmak için fedakarca çalýþan basýn mensuplarýmýzýn çalýþma þartlarýný kolaylaþtýrmak, onlara gereken desteði ve katkýyý saðlamak, toplum olarak hepimizin görevidir. Bu duygu ve düþüncelerle, ilimizde faaliyette bulunan yerel gazete ve radyo çalýþanlarýnýn, tüm fikir iþçilerimizin, ulusal ajanslarýmýzýn temsilcilerinin ve habercilerimizin 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü'nü kutlar, ilkeli ve tarafsýz yayýncýlýk anlayýþýndan taviz vermeksizin yerine getirdikleri hizmetlerden dolayý teþekkür eder, saygýlarýmý sunarým." Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mehmet Demiryürek, Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Evkuran ve HÝTÝTSEM Müdürü Yrd. Doç. Dr. Eþref Savaþ Baþçý Amasya Üniversitesi'nde bir dizi ziyaretlerde bulundular. Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay ile Uzaktan Eðitim Merkez Müdürü Yrd. Doç. Dr. Recep Çakýr ve Yardýmcýsý Öðretim Görevlisi Serkan Tan'ýn hazýr bulunduðu ziyaretlerde, bazý derslerin Amasya Üniversitesi Uzaktan Eðitim Merkezi kapsamýnda verilmesi konusunda görüþ alýþveriþi yapýldý. Bu kapsamda Amasya Üniversitesi Uzaktan Eðitim Merkezi (UZEM) gezilerek yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgi alýndý. Teknik altyapý, kayýt stüdyosu ve online uzaktan eðitim sistemi hakkýnda yapýlan görüþmeler sonrasýnda Hitit Üniversitesi ile birlikte ne gibi ortak çalýþmalar yapýlabileceði üzerinde görüþ ve fikir alýþ veriþinde bulunuldu. Öðretim üyeleri daha sonra Amasya Ýl Kültür Müdürü Ahmet Kaya'yý makamýnda ziyaret etti ve tarih ile kültür alanýndaki projeler hakkýnda kendisinden bilgi alarak, Hitit Üniversitesi ile hangi alanlarda çalýþmalar yapýlabileceðini konuþtular. Hitit Üniversitesi Alaca Meslek Yüksekokulu Elektronik Otomasyon Bölümü öðrencileri Kayseri'de bulunan HES Kablo A.Þ. iþletmesini Elektronik Otomasyon Bölümü öðrencileri HES Kablo'yu gezdi gezdi.geziye katýlan 21 öðrenciye Elektronik Haberleþme Bölümü Bölüm Baþkaný Öðr. Gör. Betül Cebe ve bölüm hocalarýndan Öðr. Gör. Önder Yakýþtýran rehberlik etti. Öðrenciler m2'lik alana kurulmuþ 40 yýllýk tecrübesiyle kablo üretim sektöründe önemli yere sahip HES Kablo A.Þ. bünyesinde bulunan haberleþme kablolarý, enerji kablolarý, orta ve yüksek gerilim kablolarý ve fiber optik kablolarý üretim tesislerini üretim mühendisi ve endüstri mühendisi rehberliðinde gezerek, üretim aþamalarý hakkýnda bilgi aldýlar. Ýþletmeyi gezen öðrenciler haberleþme ve enerji iletiminde kullanýlan kablolarýn kýlýflandýrýlýp, makaraya sarýlma ve paketleneme aþamalarýný gözlemleyerek teorik bilgilerini pratik bilgilerle pekiþtirdiler.

7 MHRS kotasý yükseltildi Saðlýk Bakanlýðý -Hitit Üniversitesi Eðitim Araþtýrma Hastanesi Yöneticisi Opr. Dr. Musa Zorlu, Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan baþlatýlan ve hastanelerde yýðýlmalarý önlemeyi ve kaynaklarýn daðýtýmýný daha düzenli þekilde saðlamayý amaçlayan Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS)'nda Çorum'un kotalarýnýn artýrýldýðýný ifade edildi. Konuyla ilgili açýklama yapan Musa Zorlu "Bilindiði üzere Ýlimizdeki hastalarýmýz, Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) sayesinde 182 hattýný arayarak, istediði branþ ve doktordan randevu alýp, kendi belirlediði bir saatte muayene olabiliyorlar. MHRS sisteminde ayný doktor için her hastaya 10 dakikalýk sürelerde randevu veriliyordu. Yapýlan çalýþmalar sonucunda daha fazla hastamýzýn Merkezi Hastane Randevu sisteminden faydalanmalarý için iki randevu arasý 5 dakikaya düþürülmüþtür" Zorlu, "Bütün hastalarýmýzý hastaneye gelmeden önce 182 hattýný arayarak randevu almalarý ve randevu saatinden 20 dakika önce hastaneye gelmeleri gerekiyor. Bu sayede hastalarýmýz beklemeden daha kaliteli ve rahat poliklinik hizmeti alabileceklerdir" þeklinde kaydetti. 7 MHP Ýl Baþkaný Daþdan'dan Vali Sabri Baþköy'e destek MHP Ýl Baþkaný Ercan Daþdan, Vali Sabri Baþköy'ün Polis Okulu ve demiryolu ile ilgili açýklamalarýna destek verdiklerini belirtti. Çorum'a yapýlacak her güzel iþi taktir ve sevinçle karþýlayacaklarýný ve tüm çalýþma ve gayretleri destekleyeceklerini dile getiren Ercan Daþdan, "Sayýn Valimizin, özellikle demiryolu ile ilgili olarak önümüzdeki günlerde yapacaðý görüþmelerin baþarýlý geçmesini ve olumlu sonuçlanmasýný caný gönülden diliyoruz. Yýllardýr yýlan hikayesine dönen demiryolu meselesinin bir an önce çözüme ve sonuca kavuþturulmasý öncelikle bir Çorumlu olarak beklentimizdir. Bu konunun siyaset üstü bir konu olmasý bu ilde yaþayan tüm insanlarý yakýnen ilgilendiyor olmasý nedeniyle de sonuna kadar destekliyoruz. Polis Okulu konusu ile ilgili olarak da imar planýna yapýlan itirazýn hukuki içeriðinin kamuoyu ile paylaþýlmasý ve itiraz gerekçelerinin kamuoyu tarafýndan bilinmesi gerektiðini düþünüyoruz. Polis Okulunun yerinin belirlenmesi konusunda kamuoyunun bilgilendirilmediði, eski binanýn durumu, mevcut belirlenen yerin uygun olup olmadýðý gibi birtakým konular Çorumlular tarafýndan bilinmemektedir. Özellikle ilimizde imar konularýnda birtakým problemler ve söylentilerin çok yaygýn olmasý bu konuda vatandaþlarýn aydýnlatýlmasý gerekliliðini ortaya koymaktadýr" "Anne- baba mutluluðu çocuðu da etkiler" Kimse Yok Mu'dan ÝHL öðrencilerine yardým Çorum Belediyesi Velipaþa Konaðý Aile Eðitim Merkezi tarafýndan ailelere yönelik olarak düzenlenen Çarþamba seminerleri baþladý. PDR Uzmaný ve Evlilik Danýþmaný Nalan Yardýmcý tarafýndan, "Ailede Olasý Krizler ve Çözüm Yollarý" anlatýlýrken, mutlu aileler oluþturmak için, ailelerin bilinçlenmesi gerektiði vurgulandý. Bilinçli ailelerin birbirleri arasýnda saygý, sevgi, hoþgörü ve paylaþým olmasý gerektiðini anlatan Nalan Yardýmcý, "Kadýn-Erkek herkes bir ömür mutlu olmak ümidiyle evlilik yolculuðuna çýkar. Tabii bu yolculuk sýrasýnda ayný evi paylaþmak, çocuk sahibi olmak, maddi-manevi sorumluluklar gibi birtakým konular yüzünden pek çok sorunla karþýlaþýlabilinir. Kimi çiftler karþýlýklý anlayýþ ve empatiyle bu sorunlarý kolayca aþarken kimi evlilikler derin darbeler alýr. Böyle olumsuz durumlarda ise en az çiftler kadar çocuklar da zarar görür ve aileye bir mutsuzluk hâkim olur. Halbuki aile içi iletiþimde birkaç püf noktaya dikkat ederek hem eþler arasý aþký taze tutmak hem de çocuklara mutlu bir yuva saðlamak mümkündür" Sevgiyle ve bir ömür sürmesi hayaliyle evlenen birçok çiftin bir süre sonra sýradan hale gelen hayatlarýndan yakýndýklarýný anlatan Yardýmcý, "Mutlu bir ömür hayaliyle evlendikleri halde, sonradan tekdüze hayatlara dönen beraberliklerde bir þeylerin yanlýþ gittiðini düþünmekte fayda var. Özellikle de çocuk sahibi olunduktan sonra çiftler arasýndaki iliþkinin artýk ebeveynlik rolüne bürünmesiyle iliþki, git gide kendi haline býrakýlmýþ, monoton bir yaþama yol açabiliyor. Oysaki annebabanýn evliliðinde mutlu olmasý, çocuðu da doðrudan etkileyen bir durumdur. Bu yüzden ailenin odaðýnda mutluluk yer almalýdýr" Kimse Yok Mu Derneði Ýmam Hatip Lisesi öðrencilerine giyim yardýmýnda bulundu. Dernek Çorum Ýmam Hatip Lisesinde okuyan ve öðretmenleri tarafýndan ihtiyaçlarý tespit edilen bir grup öðrenciye kýþlýk giysi ve ayakkabý yardýmý yaptý. Kimse Yok Mu Derneði Çorum Þubesi Yönetim Kurulu Baþkaný Mustafa Amasyalý, "Eðitim alanýnda da faaliyetlerini sürdüren derneðimiz Salim Uslu'dan 10 Ocak kutlamasý Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, "10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü" nedeniyle kutlama mesajý yayýnladý.basýnýn, tarihin her döneminde halkýn gözü, kulaðý, sesi olma ve kamuoyunun haber alma hakkýna katkýda bulunma görevini ilkeli, tarafsýz, sorumlu gazetecilik anlayýþý içerisinde baþarýyla yerine getirebilmek için bütün olumsuzluklara raðmen görevini yapmaya çalýþtýðýný belirten Uslu, "Bu görevlerini gerçekleþtirirken tarafsýz, toplumsal ve milli duyarlýlýklarý ön planda tutmalarý ülkemizin menfaatinedir. Basýn çalýþanlarýnýn sorunlarýnýn çözülmesi, haklarýnýn iyileþtirilmesi, hak ettikleri hayat þartlarýna ve çalýþma ortamlarýna kavuþturulmasýyla basýnýmýzý daha da güçlü kýlacaðýna inanýyor, bu baðlamda Çalýþan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyor, görevlerini yaparken hayatlarýný kaybeden basýn çalýþanlarýný rahmetle anýyor, tüm basýn çalýþanlarýna sevgi ve selamlarýmý iletiyorum" Türkiye genelinde verdiði burslarla okuyan ilköðretim, ortaöðretim ve yükseköðrenim öðrencilerine destekte bulunuyor. Verilen burslarla maddi imkaný olmayan öðrencilerimiz okuma imkanýna kavuþuyor. Bizde bu baðlamda çeþitli okullarda okuyan öðrencilerimizi de tespit ederek onlara kýyafet yardýmýnda bulunuyoruz. Ýstiyoruz ki özellikle okula giden öðrenci kardeþlerimiz kýþýn soðuðunda üþümesinler sýcak bir kazak ta olsa üzerlerinde üþümeden okullarýna gidebilsinler" Süleyman Beledioðlu seminer verecek "Basýn önemli bir kamu görevini yerine getiriyor" Çorum Belediyesi Aile Eðitim Merkezi tarafýndan yürütülen 'Anne Eðitimi' seminerine Eðitim Danýþmaný öðrencilerin "Bonus Hoca" diye bildikleri Süleyman Beledioðlu, konuþmacý olarak katýlacak.turgut Özal Ýþ Merkezi Belediye Konferans Salonunda bugün saat da Eðitim Danýþmaný Süleyman Beledioðlu, "Okul-Aile Ýliþkisi ve Çocuk" konulu bir seminer verecek. Çorum Belediyesi Aile Eðitim Merkezi Müdürü Zehra Betül Özseçer, vatandaþlarý seminere davet ederek, "Yararlý bir seminer olacak, okula giden öðrenciler ile velilerimizi seminerimize bekliyoruz" diye konuþtu.öðrencilerin yaþadýðý okul korkularýnýn gelecekte yaþama dair her þeyden korkuya dönüþebileceðini vurgulayan Betül Özseçer, çocuklarýn önceleri hastalýk ya da baþka bir bahane ile anne ve babasýnýn bilgisi ýþýðýnda okula gitmediklerini, bu tür sorunlarla karþýlaþan ailelerin bu konferansý mutlaka izlemeleri gerektiðinin altýný çizdi. Yaðmaksan Yönetim Kurulu Baþkaný Mustafa Yaðlý, "10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü" nedeniyle gazetemize kutlama mesajý gönderdi. Kamuoyunu aydýnlatmak için günün her saatinde haber peþinde koþarak zor þartlarda ve sorumluluk duygusu içinde toplumu bir taraftan geliþen olaylar karþýsýnda aydýnlatýrken, bir taraftan da halkýn talep ve beklentilerini yansýtarak önemli bir kamu görevini yerine getiren gazetecilerin, Ýlin sosyal, kültürel ve ekonomik geliþmesine ve kalkýnmasýna da büyük katkýlarý olduðunu dile getiren Yaðlý, "En doðru haberi halka ulaþtýrmak için fedakârca çalýþan basýn mensuplarýmýzýn, verilen emek, çaba ve paylaþýlan fikirler ve duygular ile mesai saatlerinin pek de söz konusu olmadýðý bu meslekte kazanýlan manevi zenginliðin, ne kadar çok insana ulaþýlýrsa o oranda artacaðýna inanýyorum. Çorum ilimizde faaliyette bulunan yerel gazete, televizyon, radyo ve ulusal ajans temsilcilerinin, "10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Gününü" kutlar, ilkeli ve tarafsýz yayýncýlýk anlayýþýndan taviz vermeksizin yerine getirdikleri hizmetlerden dolayý teþekkür eder, sevgi ve saygýlarýmý sunarým"

8 YAÞAM 8 Beleþçi bir taraftar futbol maçlarýna para ödemeden girebilmenin bir yolunu bulmuþ. Tribünlerde bir efsane olarak yayýlan bu arkadaþ, giriþ kapýsýna gelip kapýdaki görevli polise telaþlý bir ifadeyle. - Abicim çok acil bi durum oldu. Ýçeride maçý seyretmeye gelmiþ bi abi var, (Bir isim sallýyormuþ) hanýmý aniden rahatsýzlandý. Hastaneye kaldýrdýk. Onu acilen bulup hemen hastaneye yetiþtirmem lazým, diyormuþ. Ehliyetini rehin býrakarak içeri giriyormuþ. Ama içeride maçý seyredecek kadar kalmak dikkat çekeceðinden, hemmen diðer kapýya koþturup, oradan dýþarýya Kelime Avý çýkýyormuþ. Çýkarken kapýdaki polise - Abicim benim arabayý çekiyolarmýþ, bi çýkýp bakayým ne oluyomuþ. Problem varsa halledip geleyim, diyomuþ.tabi geri gelince tanýsýn diye de bu polise de kimliðini býrakýyormuþ. Çýkar çýkmaz ilk girdiði kapýya koþturup: - Abicim Allah razý olsun ben arkadaþý buldum diðer kapýdan çýktýk. Þimdi benim ehliyeti alabilir miyim?, diyomuþ. Ehliyeti kaptýðý gibi çýktýðý kapýya yollanýyormuþ. - Abicim ben araba iþini hallettim çok saol. Kimliði alabilir miyim?, deyip kimliðini de alarak içeriye sað saðlim giriyormuþ. 10 çalýþandan 6'sý bel ve boyun aðrýsý çekiyor 19:50 Zengin Kýz Fakir Oðlan Nurhan ve ailesinin, Kemal Beylerin evinde kalmasý gün geçtikçe daha büyük sýkýntýlar doðurmaktadýr. Ýki ailenin birlikte yaþamasýnýn getirdiði zorluklar, zamanla alýþkanlýklarý da deðiþtirmekte, düzeni bozmaktadýr. Evde yaþanan en büyük sorunlardan bir tanesi, her sabah tuvalet sýrasý beklemektir Bu özellikle Kemal Bey için dayanýlmaz bir hâl alýr.kemal Bey in talihsiz bir kaza geçirmesi üzerine, aile fertleri kan aramaya koyulur. Günün Sudoku Bulmacasý Dünkü Kelime Avý bulmacasýnýnç özümü Dünkü Sudoku bulmacasýnýn çözümü Çalýþma hayatýnda performansý etkileyen unsurlarýn baþýnda saðlýk geliyor. Peki, saðlýðýn bozulmasý mý iþ hayatýný etkiliyor? Yoksa iþ hayatý mý saðlýðý bozuyor? Ýþ Dünyasýnýn Saðlýðý araþtýrmasýna göre her 10 çalýþandan 4 ü sürekli yorgun, 6 sý bel aðrýsý çekiyor ve yarýdan fazlasý geçtiðimiz 6 ay içinde doktora gitmiþ. Ýnsan kaynaklarý yönetimi ve yönetici eðitimi konusunda danýþmanlýk hizmeti veren HumanGroup, 2012 Aralýk ta Ýþ Dünyasýnýn Saðlýðý ile ilgili araþtýrma yaptý. Araþtýrmaya yüzde 47 si orta ve üst düzey yöneticilerden oluþan 350 kiþi katýldý. Araþtýrmaya göre çalýþma hayatýndaki birçok insan, yöneticisinden çok stres sorunundan þikâyet ediyor. Çalýþanlarýn yüzde 51,2 si ise en çok iþ yükü nedeniyle strese giriyor. Ýþ yükünü; yüzde 41,3 ile iþ hayatýnda yaþanan iletiþim zorluðu, yüzde 32,9 ile iþ-özel hayat dengesi ve yüzde 32,2 ile mali zorluklar izliyor. Çalýþanlar öncelikle yöneticisinden ayrýlýr savýnýn aksine, yöneticilerle yaþanan sorunlar yüzde 25,8 ile stres kaynaðý olarak daha alt sýralarda yer alýyor. Katýlýmcýlarýn yüzde 61 i haftanýn 3 veya daha fazla günü kendisini stresli hissettiðini söylüyor. Bu durum, çalýþanlarýn yoðun bir stres altýnda olduðunu gösteriyor. Stres, çalýþanlarýn zaman içinde fiziksel ve ruhsal saðlýðýný yitirmesine neden oluyor. Çalýþan 10 kiþiden 6 sý bel, boyun ve eklem aðrýsý çekiyor. Kadýnlar, erkeklere göre daha yüksek oranda bu aðrýlardan þikâyet ediyor.araþtýrmaya göre, çalýþanlarýn yüzde 38,2 si sürekli yorgunluk çektiðini söylerken, yüzde 36 sý moral bozukluðu ve sinirlilik halinden, yüzde 33,9 u baþ dönmesi/baþ aðrýsýndan, yüzde 31,8 i stres kaynaklý mide ve sindirim sistemi rahatsýzlýklarýndan þikâyet ediyor. Moral bozukluðu ve sinirlilik hali yine kadýnlarda erkeklere oranla daha yüksek. HumanGroup Genel Müdürü Gaye Özcan, Avrupa standartlarýyla karþýlaþtýrýldýðýnda bu rakamýn çok yüksek olduðunu söylüyor.hasta olan, iþe gitmeye devam ediyor.çalýþanlarýn yarýdan fazlasý (yüzde 51) saðlýk sorunlarý nedeniyle son 6 ay içinde doktora gittiðini söylüyor. Ancak saðlýk sorunlarý nedeniyle izin alanlarýn oraný son derece düþük (yüzde 34). Üst düzey yöneticiler, yönetici ve uzmanlara oranla hastalýk durumunda daha düþük oranda izin alýyor. Özcan, þirketlerin çoðunda yedekleme sisteminin olmamasý ve çalýþanlarýn iþ yükünün aðýrlýðý nedeniyle rahatsýz olsalar da izin alamadýklarýný belirtiyor. 10 kiþiden 6 sý ilaç kullanýyor Katýlýmcýlara, fiziksel ve ruhsal sorunlarý için ilaç alýp almadýklarý sorulduðunda yaklaþýk yüzde 60 ý sürekli ya da sorun yaþadýkça ilaç kullandýðýný söylüyor. Kadýnlarda erkeklere oranla ilaç alma eðilimi daha yüksek. Stres azaltmak için anti-depresan kullananlarýn oraný düþük (yüzde 4,2) gibi görünse de, Özcan bu durumu anti-depresanlarýn sürekli deðil, zaman zaman kullanýlýyor olmasýna baðlýyor. Antidepresan kullanýmý erkeklerde, kadýnlara oranla daha yüksek. En az tercih edilen stresle savaþma yöntemi ise sakinleþtirici kullanmak (yüzde 2,1). Ayný þekilde psikolog ya da psikiyatrdan destek alanlarýn oraný da yüzde 3,5 gibi düþük bir seviyede. Erkekler, kadýnlara göre daha yüksek oranda psikolog/psikiyatrdan destek alýyor.araþtýrmaya katýlanlar, çevrelerindeki insanlarýn yüzde 50 sinin saðlýðýndan sürekli þikâyetçi olduðunu belirtiyor. Araþtýrma, çalýþanlarýn büyük bölümünün fiziksel ve ruhsal saðlýklarýný iyileþtirmek için çaba gösterdiðini de ortaya koyuyor. Her 10 katýlýmcýdan 4 ü, önceliklerini doðru belirlemeye ve eve iþ götürmemeye çalýþtýðýný söylüyor. Üst düzey yöneticilerde önceliklerini doðru belirleme çabasý, yönetici ve uzmanlara oranla daha yüksek. Daha saðlýklý olmak için beslenmesine dikkat edenlerin ve iþ sýrasýnda kendisine rahatlatýcý küçük molalar verenlerin oraný da yüzde 37 yi buluyor. Spora ve hobilerine zaman ayýrdýðýný belirtenlerin oraný yüzde 32,9 iken, her beþ kiþiden biri Pek bir þey yapmýyorum diyor. Üst düzey yöneticiler diðer kademelerde çalýþanlara göre daha yüksek oranda spor yapýyor.gaye Özcan, þirketlerde bireysel çabalardan çok kurumsal çabalara ihtiyaç duyulduðunu söylüyor ve ekliyor: Þirketler yan haklarla ilgili uygulamalara çalýþanlarýn ruhsal ve fiziksel saðlýðýna dönük, spor merkezi üyeliði, terapist, hobilere dönük teþvikler gibi kalemler eklemeli. Çalýþanlarýn saðlýðý ile ilgilenmeyen þirketlerin, onlardan yüksek verim ve baðlýlýk beklemesi çok gerçekçi deðil. Ýlk bölümü geçtiðimiz hafta ekrana gelen ve izleyicilerden büyük beðeni görüp, tam puan alan yeni dizisi Ýntikam ýn bu akþam 2. ve yeni bölümü ile ekrana geliyor. Babasý bir komploya kurban giden genç bir kýzýn, bunun sorumlularýný bulup tek tek hesaplaþmasýný ve intikam savaþýný anlatan Ýntikam ýn bu bölümünün konusu þöyle; Yaðmur, en yakýnlarý tarafýndan aldatýlan ve iþlemediði suçun cezasýný hayatý ile ödemek zorunda kalan babasýnýn intikamýný almak için doðduðu yere geri dönmüþtür. 20:00 Ýntikam 20:00 Kurtlar Vadisi Pusu Abdülhey ve Cahit, Maskeli Fedai'nin Pusat olduðunu anladýktan sonra Pusat'ýn kimin için çalýþtýðýný sorgularlar. Vurulan ve artýk yaþamak istemeyen Abdülhey için Leyla ve Cahit büyük çaba sarf eder. Ýhtiyarlar Heyeti'nin Aksaçlý'yla ilgili karar toplantýsýnda Aksaçlý sürpriz bir çýkýþ yapar ve hainin kendisi olduðunu söyler. Ýhtiyarlar Aksaçlý'yla ilgili ne hüküm verecek? Maskeli, hainin Sencer olduðunu öðrenebilecek mi? Cemal Süreya Cemal Süreya (d. 1931, Tunceli - ö. 9 Ocak 1990, Ýstanbul), þair ve yazar. Asýl adý Cemalettin Seber'dir. Cemal Süreya 1931'de o yýllarda Erzincan'a baðlý olan Pülümür ilçesinde doðdu. Çocukluðunun ilk yýllarýný Erzincan þehrinde geçirdi. 1938'de Dersim Ýsyaný sonrasýnda ailesi Bilecik'e sürgün edildi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi maliye ve iktisat bölümü'nü bitirmiþtir. Maliye Bakanlýðý'nda müfettiþ yardýmcýlýðý ve müfettiþlik, darphane müdürlüðü, Kültür Bakanlýðý'nda kültür yayýnlarý danýþma kurulu üyeliði, Orta Doðu Ýktisat Bankasý yönetim kurulu üyeliði ve 25 yýlý aþkýn Türk Dil Kurumu üyeliði görevlerinde bulunmuþtur. Yayýnevlerinde danýþmanlýk, ansiklopedilerde redaktörlük, çevirmenlik yapmýþtýr.aðustos 1960'tan itibaren yalnýzca dört sayý çýkarabildiði Papirüs dergisini Haziran Mayýs 1970 arasý 47, arasý iki sayý daha çýkardý. Pazar Postasý, Yeditepe, Oluþum, Türkiye Yazýlarý, Politika, Yeni Ulus, Aydýnlýk, Saçak, Yazko Somut, 2000'e doðru gibi yayýn organlarýnda þiir ve yazýlarýný yayýmladý.ýkinci yeni hareketinin önde gelen þair ve kuramcýlarýndan sayýlan Cemal Süreya'nýn ilk þiiri "Þarkýsý Beyaz" Mülkiye dergisinin 8 Ocak 1953 tarihli sayýsýnda yayýmlanmýþtýr. Geleneðe karþý olmasýna raðmen geleneði þiirinde en güzel kullanan þairlerden birisiydi. Kendine özgü söyleyiþ biçimi ve þaþýrtýcý buluþlarýyla, zengin birikimi ile, duyarlý, çarpýcý, yoðun, diri imgeleriyle ikinci yeni þiirinin en baþarýlý örneklerini vermiþtir. Ölümünden sonra adýna bir þiir ödülü kondu. 1997'de de Cemal Süreya arþivi yayýmlandý.süreya'nýn üvey kýzý Gonca Uslu'nun aktardýðýna göre iddiaya girmeyi çok seven þair arkadaþýyla bir telefon numarasý üzerine iddiaya girmiþ, kaybederse soyadýndaki "y" harfinden birini sildireceðini söylemiþ. Ýddiayý kaybetmiþ ve Süreyya olan soyadýný Süreya olarak deðiþtirmiþ[1]"süreya" soyadý ilk kez 1956 yýlýnda yayýmlanan "Elma" þiirinde görüldü, Bir anda ismindeki "y" harflerinden birini attýðýný ilan etmiþti KÖFTELÝ MAKARNA Yemeðin Tarifi Soðaný kýyýp 1 çorba kaþýðý yað ve 2 çorba kaþýðý su ile hafifçe piþirin. Et suyunda ýslatýlmýþ ve sýkýlmýþ ekmek içi, kýyýlmýþ maydanoz, yumurta ve peyniri kariþtirin. Tuz ve kýymayý ilave edip yoðurun. Fýndýk büyüklüðünde köfteler yapýn. Izgarada kýzartýn. Domatesi fesleðenle birlikte 10 dakika piþirin. Tuz, kalan yað ve Eðer kediler konuþabilseydi, size yalan söylerlerdi. Rob Kopack köfteleri ekleyip birkaç dakika daha piþirin. Makarnayý tuzlu suda diri kývamda haþlayýn. Süzüp domates sosu ve köftelerle karýþtýrýn. Taze fesleðen ya da nane yapraklarýyla süsleyip sýcak olarak servis yapýn. Malzemeler 1 Paket Yumurtalý Spagetti 250 gr Dana Kýyma 1 Soðan 1 Yumurta 2 Çorba Kaþýðý Et Suyu 2 Su Bardaðý Domates Ezmesi 2 Çorba Kaþýðý Bayat Ekmek Ýçi 2 Çorba Kaþiði Zeytinyaðý 3-4 Dal Maydanoz 1 Çorba Kaþýðý Kaþar Rendesi 1 Tutam Taze Fesleðen veya Nane, Tuz d11.20 Ýstanbul un Altýnlarý Çocuklar Duymasýn Yahþi Cazibe Aþaðý Yukarý Yemiþlililer ATV Ana Haber 20:00 Kurtlar Vadisi Pusu 23:15 Güven Bana Zeynep Kýz Taþý Dr. Ümit Aktaþ la Keyifli Nil in Dünyasý Gezi Ankara da Yedim Taze Meyveyi Kader Baðlayýnca Gol Kralý Yerli Sinema Çapraz Baðlar Hayata Gülümse Show Kulüp Doktorlar (Tekrar) Adýný Feriha Koydum Eve Düþen Yýldýrým Ana Haber Spor Sayfasý Yaparým Bilirsin Yarýþma Hayata Gülümse Siyaset Meydaný Acemi Cadý Umutsuz Ev Kadýnlarý Bana Her Þey Yakýþýr Evim Þahane Aktüalite Akasya Duraðý Arka Sokaklar Ana Haber Bülteni 20:00 Ýntikam Yedi Numara Leyla ile Mecnun Haber Spor Tacir 14.1 Banker Bilo Dizi Klip Ölmek Ýçin Güzel Bir Gün Yol Ayrýmý (Tekrar) 19:50 Zengin Kýz Fakir Oðlan 22:55 Sakarya Fýrat Hayatýn Nabzý Program Türk Sinemasý Kendimize Doðru Ýki Dünya Arasýnda Sýrlar Dünyasý Yeþil Elma Ana Haber 18:45 Ýki Dünya Arasýnda 19:50 Atla Gel Þaban (Yerli Sinema) 21:30 Ayna

9 Diþ Hekimliði Fakültesi için YÖK'e baþvuru Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Kanal S Çorum Stüdyosundan katýldýðý Kýlavuz programýnda, öðrencilerin neden Hitit Üniversitesini tercih etmeleri gerektiðini anlattý. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, canlý yayýnda Hitit Üniversitesinin performansýný deðerlendirerek, önümüzdeki yýldan itibaren Hitit Üniversitesi'nde yurt dýþýndan gelen öðrencilerin de öðrenim göreceðini söyledi. Çorum'dan canlý yayýnlanan Kýlavuz programýnda Ayhan Aykanat'ýn sorularýný cevaplayan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversitenin öðretim kurumu anlamýnda Çorum da 36 yýllýk bir geçmiþi olduðunu dile getirerek, önceki yýllara oranla program bölüm sayýsýný yüzde 50 oranýnda arttýrdýklarýný ifade etti. Rektörü Alkan, programda Çorum'a bir de müjde verdi. Rektör Alkan, Diþ Hekimliði Fakültesi açacaklarýný ifade edem Alkan, "Yeni fakülteler açma yolunda çalýþmalarýmýz devam ediyor. Diþ Hekimliði Fakültesi kurmak için YÖK'e baþvurumuzu yaptýk, görüþmeler devam ediyor" Rektör Alkan, "Ýletiþim Fakültesi, Güzel Sanatlar Tasarým ve Mimarlýk Fakültesi kurulmasý için YÖK onay verdi. Bakanlar Kurulu'nun onayý çýkýnca bu fakültelerimizi de kuracaðýz" ifadelerini kullandý.kampus konusuna da açýklýk getiren Rektör Alkan, "Kampus için biz yolumuza devam ediyoruz. Kampus'un kurulmasý kadar içeriðinin de dolu olmasý önemlidir. Önümüzdeki yýldan itibaren yurtdýþýndan gelen yabancý öðrencilerde Hitit Üniversitesinde öðrenim görmeye devam edecekler" þeklinde kaydetti. Hitit Gazeteci ve Yayýncýlar Derneði Baþkaný Tugay Afat "10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü" nedeniyle kutlama mesajý yayýnladý. "Demokrasinin en önemli destekleyicisi ve kontrol edeni gazetecilerdir" diyerek kutlama mesajýna baþlayan Tugay Afat, "Kamuoyunun doðru ve hýzlý bilgilendirilmesinin aracý gazetecilerdir. Demokrasinin varlýðýný sürdürebilmesi için en önemli iþlev yine gazetecilerin çabalarýdýr. Bu çalýþma sýrasýnda taþýdýklarý sorumluluk, omuzlarýndaki yük her babayiðidin taþýyabileceði aðýrlýklar deðildir. "Demokrasinin en önemli destekleyicisi gazetecilerdir" Gazetecileri sýrf bu görevlerini yaptýklarý için suçlamak, doðrularý halka ulaþtýrmanýn dýþýnda bir amacý olmadýðý için cezalandýrmak, en baþta demokrasiye terstir.halkýn sesi, gözü, kulaðý, vicdaný görevini yerine getiren gazetecilerin çalýþmalarýný engellemek, her þeyden önce ülkenin geliþmesinin önüne geçmektir. Basýný özgür ve geliþmiþ bir ülkenin kendisi de geliþmiþtir. Türkiye'nin bugün içinde bulunduðu durum ise ne yazýk ki iyimser olmayý zorlaþtýrýyor. Tutuklu gazeteci sayýsýnda dünyanýn adý bile zor söylenen ülkelerinin önünde yer almak eminim kimsenin hoþuna gitmiyordur. Türk basýn tarihi sadece tutuklu gazetecilerle de anýlmýyor. Ne yazýk ki çok daha acý olaylarla dolu. Abdi Ýpekçi, Uður Mumcu, Çetin Emeç, Metin Göktepe gibi canýna kýyýlan gazetecilerimiz toplumun hafýzasýndan hiç çýkmýyor. 9 Anayasal güvenceleri budanan, 52 yýl öncesi tanýnan haklarýn çok çok uzaðýnda býrakýlan gazetecilerin yine de görevlerini hakkýyla yerine getirmek için harcadýklarý emek alkýþlanmaya deðer. Aþýk olduklarý mesleklerini sürdürebilmek uðruna özgürlüklerinden hatta canlarýndan olan gazetecilerin hakettikleri deðeri bulabilmeleri için herkesin üzerine düþeni yapmasý gerekiyor. Tek sermayeleri kalemleri, kafalarý ve zaman tanýmayan emekleri olan gazeteciler, özgür ve uygun koþullarda çalýþmaktan baþka kaygý taþýmýyorlar. Ýþ güvencesi saðlanan, özlük haklarý korunan, baþta ekonomik dayatmalar olmak üzere baský yöntemlerinin kullanýlmadýðý bir ortamda çalýþmak dileðiyle Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði yönetimi olarak tüm çalýþan gazetecilerin gününü kutluyoruz" "Sakin Þehirler Türkiye Aðýna" en güçlü aday Ýskilip Ýliþkiler Bölüm Baþkanlýðýna atama Hitit Üniversitesi, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Uluslararasý Ýliþkiler Bölüm Baþkanlýðýna atama yapýldý. Bir süre önce YÖK tarafýndan verilen izinle açýlan Uluslararasý Ýliþkiler Bölüm Baþkanlýðýna Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Deniz Aytaç'ýn vekaleten atandýðý bildirildi Yýlýnda Cittaslow kriterlerini yerine getirerek "Türkiye Sakin Þehirler" aðýna baþvuru yapýlmasý için baþlatýlan proje dosyasýnýn hazýrlanmasý tamamlandý. Proje üyeleri tarafýndan dosyada son deðerlendirmeleri yapmak üzere Belediyede gerçekleþtirilen toplantý sonrasýnda proje dosyasýnýn önümüzdeki günlerde Cittaslow Türkiye Komisyonuna gönderileceði belirtildi. Dosyada Cittaslow Türkiye Komisyonunun belirlediði kriterlerden Ýskilip'te bulunanlarýn iþlendiði, yine komisyonun istediði 59 kriterin en az yüzde 50'sinin Ýskilip'te var olduðu belirtilerek, Ýskilip'in Türkiye aðýna rahatlýkla alýnacaðý deðerlendirilmesinde bulunuldu. Cittaslow Türkiye aðýnda þu an Akkaya, Gökçeada, Perþembe, Seferihisar, Taraklý, Vize, Yalvaç ve Yenipazar olmak üzere 8 ilçe bulunuyor. Bu sayýnýn Ýskilip'le birlikte dokuza çýkacaðýna kesin gözüyle bakýlýyor. Dünyada ilk kez Ýtalya'da oluþturulan Cittaslow kavramý ile kurulan birlik, þehirlerin dokusunu, þehirde yaþayan sakinlerin yaþamlarýný standartlaþtýrarak, yerel özelliklerin korunmasý amacýyla kuruldu. Cittaslow, küreselleþme nedeniyle homojen mekanlardan biri olmak istemeyen, yerel kimlik ve özelliklerin korunarak dünya sahnesinde yer almak isteyen þehir ve ilçelerin dünya sahnesinde yer almasýný saðlayan bir kent birliði olarak dikkat çekiyor. Ýskilip Belediye Baþkaný Numan Sezer, "Sakin Þehirler Aðýna katýlýmla birlikte Ýskilip'te turizm çabalarý yeni bir ivme kazanacak, ilçemiz evrensel anlamda tanýtým imkânýný elde ederek yeni bir cazibe ve çekim merkezi olacaktýr" AÇELYA Derneði ve Polisten öðrencilere yardým eli AÇELYA Derneði ve Ýlçe Emniyet Müdürlüðü yoksul öðrencileri sevindirdi.ýskilip'te faaliyet gösteren Aç Elini Yardýma (AÇEL- YA) Derneði ile Ýlçe Emniyet Müdürlüðü Toplum Destekleme Bürosunun ortak çalýþmasý ile yardýma muhtaç üç yüz öðrenciye kýþlýk yardýmý yapýldý. AÇELYA Derneði ve Ýlçe Emniyet Müdürlüðü Toplum Destekleme Bürosu ile yapýlan ortak çalýþma ile Ýskilip'te bulunan baþta Ýskilip YÝBO olmak üzere diðer okullarda ki üç yüz öðrenciye yüz yirmi kolilik kýþlýk giyecek yardýmý yapýldý. Yapýlan yardým malzemeleri arasýnda ayakkabý, mont, tiþört, pantolon, kravat ve çorap yer aldý. AÇELYA Derneði üyelerinden Zehra Tamirci yapýlan yardýmla ilgili "Dernek olarak kurulduðumuz günden beri tek amacýmýz Ýskilip'teki yardýma muhtaç aile ve öðrencileri tespit edip derneðimizin imkânlarý çerçevesinde yardým etmektir. Bu yaptýðýmýz kýþlýk yardýmla ilgili olarak da önce bütün okullardan yardýma muhtaç öðrenci sayýlarý alýp Ýlçe Emniyet Müdürlüðü Toplum Destekleme bürosuyla ile görüþüp destekleyici firma bulma konusunda yardýmcý olmalarýný istedik. Toplum Destekleme Bürosu da destekleyici firma konusunda bize yardýmcý oldular. Ýlçe emniyet müdürlüðümüze böyle hassas bir konuda yardýmcý olduklarý için teþekkür ediyoruz. Ayrýca bize bu konuda yardýmcý olan destekleyici firma olan LC WAÝKÝKÝ ye ayrýca teþekkür ediyoruz. Ayrýca bütün gönüllülerimizden gelecek yardýmlarý bekliyoruz" Ýlçe Emniyet Amiri Fatih Sancak'ta yapýlan yardýmlarla ilgili bir konuþma yaptý. Sancak, "Sivil toplum örgütlerinden AÇELYA derneðine böyle bir yardým için bize gelmeleri bizi çok memnun etti. Yapýlan yardýmlarý bizzat Toplum Destekleme Büromuzdaki arkadaþlarla beraber yerinde yaptýk. Yapýlan yardýmlar amacýna ulaþtý. Yapýlan yardýmlarla öðrencilerin çok sevindiðini gördük onlarýn sevincine bizde ortak olduk. Baþta AÇELYA Derneði olmak üzere bütün Dernek üyelerine ve destekleyici firmaya teþekkür ederim" ifadelerini kullandý. Rektör Alkan ve akademisyenler Silverline'ý gezdi Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ve Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliði Öðretim Üyeleri, Dekan Prof. Dr. Halil Aykul, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ali Kýlýçarslan, HÜBTUAM Müdürü Doç. Dr. Ýrfan Kurtbaþ, Alaca Meslek Yüksek Okulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Murat Kaya, Yrd. Doç. Dr. Kamil Özdin, Yrd. Doç. Dr. Ferid Köstekçi, Yrd. Doç. Dr. M. Emin Erdin, Öðr. Gör. Ahmet Bakal ve Öðr. Gör. Ahmet Kesimli Üniversite sanayi iþbirliði kapsamýnda Silverline Ankastre tesislerine ziyaret gerçekleþtirdi. Ziyarette, þirket yetkilileri tarafýndan ürün ve ar-ge faaliyetleri konusunda tanýtým toplantýsý da yapýldý. Heyet toplantýdan sonra tesisleri gezdi. Belediye, köpekleri rehabilite ediyor Osmancýk Belediyesi ilçede bulunan sokak köpeklerinin rehabilitasyonu, parazitlerden arýndýrma, aþýlama, kýsýrlaþtýrma için çalýþma baþlattý. Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, Veteriner Hekimler gözetiminde yapýlan tedavi iþlemlerinin bir hafta süreceðini bildirdi. Osmancýk Belediyesi sokak köpeklerinin tedavi, aþýsý için veteriner hekimler gözetiminde çalýþma baþlattý. Ýlçede bulunan sokak köpekleri toplanarak Temizlik Ýþleri Müdürlüðü bahçesinde mobil veteriner kliniðinde tedavi ve gözetim altýna alýndý. Sokak köpeklerinin rehabilitesi için veteriner hekimlerin gözetiminde tedavi ve aþýlama iþlemlerinin baþladýðýný ifade eden Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, "Ýlçemizde bulunan sokak köpeklerimizi ilgili yasa gereðince toplayarak aþýlamasý, tedavisi için çalýþmalar baþlattýk. Bu kapsamda sokak köpeklerine özellikle kuduza karþý aþýlamalarý yapýlýyor. Ayrýca özel bölümlerde de köpekler gözetim altýnda tutuluyor. Gerekli itinayý bu konuda göstererek hassasiyetle üzerinde duruyoruz" Sokak köpeklerinin belirli periyodik aralýklarla bu iþlemlere tabi tutulmaya devam edileceðini bildiren Baþkan Yazýcý, bir hafta süresince ilçede bulunan sokak köpeklerinin aþýlanýp tedavi edileceðini kaydetti.

10 10 Ýkinci yarý bambaþka bir Beþikdüzü olacak Mavi-Beyazlý takýmýn genç teknik adamý Uzungüngör, "Ýkinci yarýyý sabýrsýzlýkla bekliyoruz" dedi Ýkinci yarý öncesinde ilk etap çalýþmalarýný kendi tesislerinde tamamladýktan sonra Antalya'ya giderek kampa giren Beþikdüzüspor'da çalýþmalar tam gaz devam ediyor. Antalya'da yaptýðý kamp çalýþmalarýyla ikinci yarý öncesinde gücüne güç katan Mavi-Beyazlýlar'da teknik direktör Gökhan Uzungüngör, ikinci yarýnýn baþlamasýný sabýrsýzlýkla beklediklerini söyledi. Ýkinci yarýda bambaþka bir Beþikdüzüspor'un sahada olacaðýný belirten Uzungüngör, sözlerine þöyle devam etti: ORTAMIMIZ ÝYÝ "Ýkinci yarýnýn baþlamasýyla birlikte ligde yükseliþe geçeceðiz. Alt sýralardan hýzla uzaklaþacaðýz. Kimse tedirgin olmasýn. Beþikdüzüspor ligi hak ettiði yerde tamamlayacaktýr." Antalya'da çok iyi bir ortamda ikinci yarý hazýrlýklarýný sürdürdüklerini de kaydeden baþarýlý teknik adam, "Bu kampa çok ihtiyacýmýz vardý. Bu kampýn bize katkýsýný ikinci yarýda göreceðiz. Hem fiziki, hem de zihinsel olarak kendimizi ikinci yarýya hazýrlayacaðýz" diye konuþtu. Suriyeli mülteci sayýsý 150 bini geçti Yeni yýlla birlikte Türkiye'de bulunan Suriye vatandaþlarýnýn sayýsý 150 bin eþiðini de aþarak 152 bin 51'e yükseldi. Baþbakanlýk Afet ve Acil Durum Yönetimi Baþkanlýðý (AFAD) Türkiye'de bulunan Suriye vatandaþlarýna iliþkin yazýlý açýklama yaptý. AFAD bugün itibariyle barýnma merkezlerinde 152 bin 51 Suriye vatandaþý bulunduðunu bildirdi. AFAD 3 Ocak tarihli son açýklamasýnda Türkiye'de bulunan Suriye vatandaþý sayýsýný 149 bin 498 olarak açýklamýþtý. Buna Suriye'den Gelenler Ýçin Kurulan 13 Çadýrkent, 1 Geçici Kabul Merkezi ve 1 Adet Konteynerkentte bugün itibariyle 152 bin 51 Suriye vatandaþý bulunuyor. AFAD tarafýndan Hatay'da 5, Þanlýurfa'da 2, Gaziantep'te 3, Kahramanmaraþ, Osmaniye ve Adýyaman'da 1'er olmak üzere toplam 13 çadýrkent ile Kilis'te 12 bin kiþilik 1 adet konteynerkent kuruldu yýlý Nisan ayý içerisinde Suriye'de baþlayan iç karýþýklýklar nedeniyle, nüfus hareketlerine yönelik olarak bugüne kadar Türkiye'ye gelen 215 binden fazla Suriye vatandaþý için, Baþbakanlýk AFAD tarafýndan 7 ilimizde kurulan kamplarda bir yýlý aþkýn süredir, her türlü insani yardým ihtiyacý karþýlanýyor. Baþkanlýðýn koordinasyonunda; ilgili kurum ve kuruluþlarca çadýrkentlerde ve konteynerkentte barýnma, yiyecek, saðlýk, güvenlik, sosyal aktivite, eðitim, ibadet, tercümanlýk, haberleþme, Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, Yunanistan'ýn Ege Denizi'nde petrol arama çalýþmasý baþlattýðý haberleriyle ilgili açýklama yaptý. Davutoðlu, Yunanistan'ýn Ege Denizi'nde petrol arama çalýþmasý baþlattýðý haberleriyle ilgili, ''Böyle bir durumda Türkiye de mukabil adýmlar atar. Ama buna ihtiyaç hissedilmeyeceðini ümit ediyorum'' diye konuþtu. 'YUNAN HÜKÜMETÝ BM'YE BAÞVURACAK' ÝDDÝASI Öte yandan Yunanistan'ýn petrol arama çalýþmalarý Türkiye ile yaþanacak olasý bir Ege sorununa da yol açabilir. To Vima gazetesinin iddiasýna göre Samaras hükümetinin, Yunan kýta sahanlýðýnýn dýþ sýnýrlarýný belirlemek için bankacýlýk ve diðer hizmetler veriliyor. Konteynerkent ve çadýrkentlerde her türlü koordinasyon; ulusal ve uluslararasý afet ve acil durumlarda ülkemiz adýna yetkili kurum olan Baþbakanlýk AFAD tarafýndan saðlanýyor. Baþbakanlýk AFAD'ýn gönderdiði ödenekler ile kurulan kamplarda; okul, cami, ticaret, polis ve saðlýk merkezi, basýn brifing birimi, çocuk oyun alanlarý, televizyon izleme üniteleri, su deposu, arýtma merkezi, trafo ve jeneratör gibi donatýlar da yer alýyor. Konteynerkent ve çadýrkentlerde; Türkiye'ye giriþ yapan Suriye vatandaþlarýna günlük olarak 3 öðün sýcak yemek verilmeye devam ediliyor. Bugüne kadar Türkiye'ye "giriþ yapan" toplam Suriye vatandaþý sayýsý ise 215 bin 138 oldu. Bugüne kadar toplam 63 bin 087 Suriye vatandaþý ülkesine döndü. Bugün itibariyle; Hatay'da 12 bin 868, Gaziantep'te 27 bin 373 (8 bin 601'i Ýslahiye, 6 bin 767'si Karkamýþ, 12 bin 005'i Nizip çadýrkentlerinde), Kilis'te 13 bin 467, Þanlýurfa'da 63 bin 570 (35 bin 458'i Ceylanpýnar'da, 28 bin 112'si Akçakale çadýrkentlerinde), Kahramanmaraþ'ta 16 bin 935 kiþi, Osmaniye'de 7 bin 934 kiþi ve Adýyaman'da 9 bin 607 kiþi barýndýrýlýyor. 297 hasta ve yaralý hastanede bulunuyor. Hastanedekilerle birlikte barýnma merkezlerinde bulunan toplam Suriye vatandaþý sayýsý 152 bin 51 oldu. Yunanistan'a petrol resti Birleþmiþ Milletler'e (BM) baþvuracaðý belirtilmiþti. Yunan basýný, Baþbakan Andonis Samaras'ýn ekonomik krizden çýkýþ için Ege Denizi'nde petrol aranmasý talimatý verdiðini yazmýþtý. Samaras'ýn projesinin, Yunanistan ile Türkiye arasýnda krize yol açabileceði belirtiliyor. Gazetede yer alan haberde, Yunanistan'ýn Ege'deki kýta sahanlýðý sýnýrlarýný belirlerken kendi koordinatlarýný temel alan bir öneri sunacaðý ifade ediliyordu. 30 YILLIK SORUN Zira 1974 yýlýndan bu yana Ege Denizi ve Meis adasý baþta olmak üzere kýta sahanlýðý konusunda iki ülke arasýnda yürütülen görüþme maratonundan hala bir sonuç alýnmýþ deðil. SEÇÝM VAADÝ Yunan diplomasisi ise ikiye bölünmüþ durumda. Bazý çevreler, Samaras'ýn bu kararýnýn ekonomik krize çözümden ziyade, milliyetçi kesimlerin oyunu kazanmaya yönelik geleneksel bir seçim vaadi olduðunu savunuyor. UZLAÞMA ÇAÐRISI Baþbakanlýðýn aldýðý kararý tehlikeli olarak deðerlendiren kesim, Türkiye ve diðer komþu ülkelerle uzlaþma çaðrýsýnda bulunuyor.samaras'ýn beyin takýmý ise Türkiye'nin Suriye krizi ve iç meseleler nedeniyle Ege'de olasý bir gerginlik yaratmayacaðýný öne sürüyor. Yunanistan'ýn Ege Denizi nde sondaj çalýþmalarýna baþlayabilmesi için Türkiye, Libya, Arnavutluk ve Mýsýr ile kýtasahanlýðý konusunda anlaþmasý gerekiyor. Madencilerin 2023 hedefi: 15 milyar dolar Türk madencileri, dünya ekonomilerinin korkulu rüyasý haline gelen Çin'e ihracatlarýný bir önceki yýla göre yüzde 21 artýrarak önemli bir baþarý kaydetti. Sektör, 2023 yýlý için 15 milyar dolarlýk ihracat hedefine kitlendi. Madencilik sektörü 2012 yýlýnda ihracatýný bir önceki yýla göre yüzde 8.2 oranýnda artýrarak Türkiye ekonomisi için 4 milyar 182 milyon dolarlýk katma deðer saðladý. Türk madencileri, dünya ekonomilerinin korkulu rüyasý haline gelen Çin'e ihracatlarýný bir önceki yýla göre yüzde 21 artýrarak önemli bir baþarý kaydetti. Sektör, 2023 yýlý için 15 milyar dolarlýk ihracat hedefine kitlendi. Günümüzde sanayi ve enerji sektörünün çeþitli kollarýna ham madde saðlayan Türk ekonomisinin gizli gücü madencilik sektörü, 2012 yýlýnda ihracat performansýný artýrdý. Ýstanbul Maden Ýhracatçýlarý Birliði (ÝMÝB) verilerine göre; Avrupa ekonomilerinin küçüldüðü 2012 yýlýnda, Türk madencilik sektörünün ihracatý bir önceki yýla kýyasla yüzde 8.2 oranýnda arttý. Gerçekleþtirdikleri ihracatla ülke ekonomisi için 4 milyar 182 milyon dolarlýk deðer oluþturan madencilerin en çok ihracat yaptýðý ülkeler ise sýrasýyla; Çin, ABD, Hindistan, Ýtalya ve Irak oldu. -ÇÝN'E ÝHRACAT YÜZDE 21 ARTTI- Madencilik sektörünün toplam ihracatýndan en yüksek payý yüzde 43 ile Çin aldý. Çin'e yapýlan ihracat, 2011 yýlýna göre yüzde 21 oranýnda arttý. Dünyanýn yükselen deðeri Çin'e ihracatýn 1.8 milyar dolara ulaþmasý madencilik sektörünün kaydettiði önemli bir baþarý. Doðal taþ ithalatýna uyguladýðý kotaya raðmen Hindistan'ýn en çok ihracat yapýlan üçüncü pazar olmasý da dikkat çekici bir geliþme oldu. Maden sektörü ihracatýnda, 2012 yýlýnda ürün gruplarý bazýnda 953 milyon dolarla ilk sýrada iþlenmiþ doðal taþlar geldi. 950 milyon dolarla ikinci sýrada yer alan blok mermertraverten ürünlerini, 457 milyon dolarla bakýr cevherleri izledi. Dördüncü sýrada 419 milyon dolarla yer alan krom cevherlerini de 190 milyon dolarla çinko cevherleri takip etti. -DOÐALTAÞ ÝHRACATI YÜZDE 14 ARTTI- Madencilik sektörünün önemli alt bileþenlerinden doðal taþ sektörü ihracatý ise yüzde 14 oranýnda artarak 1,9 milyar dolar olarak gerçekleþti. Doðal taþ ihracatýnda ilk 5 ülke ise sýrasýyla Çin, ABD, Irak, Suudi Arabistan ve Hindistan oldu. -MADENCÝLER2023 HEDEFÝNE KÝTLENDÝ- ÝMÝB Baþkaný Mehmet Özer, ihracat rakamlarýyla ilgili yaptýðý deðerlendirmede þunlarý kaydetti: "Madencilik sektörü ihracatý 2012 yýlýnda da artmaya devam etti. Sektörümüzün ihracatý yüzde 8.2 oranýnda artarak 4 milyar 182 milyon dolara ulaþtý. En dikkat çeken geliþme, doðal taþ ithalatýna kota uygulayan Hindistan'a yaptýðýmýz ihracattaki artýþ oldu. Yýl içerisinde Hindistan'ýn doðal taþ kotalarýný kaldýrmasý için ÝMÝB olarak Ekonomi Bakanlýðý ile verdiðimiz mücadele olumlu sonuçlandý ve ithalat kotalarý 300 bin tondan önce 500 bine sonra ise 600 bin tona çýkarýldý. Hindistan, 2013 yýlýnda da en önemli hedef pazarýmýz olacak yýlýnda maden sektörünün toplam ihracatýnýn 4.5 milyar dolara çýkmasýný hedefliyoruz yýlýnda doðal taþ ihracatýmýzýn ise yüzde 14 oranýnda artmasý sektörümüz için sevindirici bir geliþmeydi. Doðal taþ sektöründe Suudi Arabistan'a gerçekleþtirdiðimiz ihracatýn yüzde 38 oranýnda artmasý da önemli baþarý oldu yýlýnda doðal taþ sektöründeki ihracat hedefimiz 2.2 milyar dolar." Madencilik sektörü olarak Türkiye'nin 2023 ihracat hedefine kitlendiklerini belirten ÝMÝB Baþkaný Mehmet Özer, "2023 yýlý için, maden ihracatýmýzý 15 milyar dolara yükseltmeyi amaçlýyoruz. Türkiye'nin 2023 yýlý ihracat hedefi olan 500 milyar dolar içerisinde maden sektörünün doðrudan ihracat payý 15 milyar dolar olmasýna raðmen, maden ürünlerinin kullanýldýðý sanayi sektörlerinin ihracatý da deðerlendirildiðinde sektörün 2023 yýlýnda ekonomiye katkýsýnýn milyar dolar seviyesinde olmasýný bekliyoruz" diye konuþtu

11 SPOR 11 Gümüþdað: Kamp verimli geçti Ýskilip Belediyede iki futbolcu ile yollar ayrýldý Antalya/Side'de kamp hazýrlýklarýný tamamlayan Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Hayrettin Gümüþdað kamp hazýrlýklarýnýn çok verimli geçtiðine deðinerek yönetime kendilerine saðladýklarý imkanlar için çok teþekkür etti. Kamp döneminde yapýlan hazýrlýk maçlarýna da deðinengümüþdað, kampýn özellikle sonlarýnda takým oyunu adýna pas alýþ veriþlerinde ve oyun kalitesinde yükselme gözlemlediklerini bunu gözlemlerinin kendilerini memnun ettiðini ifade etti. Oyun anlayýþýnýn ilk planda olduðunu asla skorlarýn önemli olmadýðýna vurgu yapangümüþdað biz burada oyun anlayýþýmýzý geliþtirmeye ve ikinci yarý da kapasitemizin nerelere çýkacaðýný görmek için hazýrlýk maçlarýný oynadýk, bizim için skor önemli deðil ifadelerini kullandý. ENES YILDIRIM'I BEGENDÝM Belediyespor kampýna katýlan Enes Yýldýrým ve H. Onur Gedikkaya'yý da deðerlendiren Hayrettin Gümüþdað, Enes Yýldýrým'ý beðendiðini ancak Onur Gedikkaya'yý ise yeterli görmediðini belirtti. Enes Yýldýrým'ý beðenmelerine raðmen transferini sezon sonunda gerçekleþtireceklerinin de altýný çizen Gümüþdað, Enes transferinin neden yapýlmadýðýna açýklama getirdi.gümüþdað "Manavgat Belediyespor'da forma giyen Enes'in hocasý ile yaptýðýmýz görüþmede hocasý Enes'e ihtiyacý olduðunu ancak sezon sonunda vereceklerini söyleyince bizde uygun gördük. Ýnþallah sezon sonunda Enes'i kadromuza katacaðýz" CUMARTESÝ GÜNÜ ÝLK ANTRENMAN Kamp hazýrlýklarýný tamamlayarak futbolcularýna Cumartesi gününe kadar izin verdiklerini belirten Gümüþdað, Cumartesi günü Çorum'da ilk çalýþmalarýný yapacaklarýný söyledi. Gümüþdað hava þartlarýnda sürpriz yaþanmamasý durumunda ilk çalýþmalarýný Cumartesi günü öðleden sonra yapmayý planladýklarýný belirtti. Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden temsilcimiz Ýskilip Belediyespor ilk yarýyý ligde aldýðý 15 puan ile kapattý. 13 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik, 6 maðlubiyet alan temsilcimiz, rakip kaleleri 11 kez havalandýrýrken kendi kalesinde de 11 gol gördü. Temsilcimizin gollerinin 8'i Osman Gýdýk tarafýndan kaydedilirken diðer 3 golle rakip kaleler Mahir, Hakan ve Ýlker tarafýndan havalandýrýldý. Diðer taraftan temsilcimiz Ýskilip Belediyespor'un ligin devresinde 2 futbolcu ile yollarý ayrýldý. Konu hakkýnda açýklama yapan Ýskilip Belediyespor teknik direktörü Nihat Armutçu, "Ýlk yarýda takýmýmýza ciddi katkýlarý olan 2 futbolcumuz Mahir Koçak ve Medet Aylar'ýn bonservisleri kulübümüzden alacaklarýna karþýlýk kendilerine verildi. Bundan sonraki hayatlarýnda kendilerine Ýskilip Belediyespor Kulübü olarak baþarýlar diliyoruz" Ýskilip Belediyespor'dan ayrýlan futbolcu Mahir Koçak Armutlu Belediyespor'a giderken Medet Aylar ise Diyarbakýr Erganispor ile anlaþma saðladý. Mahir ve Medet takýmdan ayrýlmadan önce son antrenmana katýlarak arkadaþlarý ve teknik heyet ile vedalaþtý. Futbolcularýn vedalaþmalarý sýrasýnda duygu dolu anlarda yaþandý. Öte yandan edinilen bilgilere göre Ýskilip Belediyespor'dan 1-2 futbolcunun da takýmdan ayrýlmasý gündemde. MUSTAFA VERAN ÝLE ANLAÞILDI BONSERVÝS PROB- LEMÝ ÇÖZÜLMEYE ÇALIÞILIYOR Ligin devre arasýnda Mustafa Veran ile prensipte anlaþan temsilcimiz Ýskilip Belediyespor futbolcunun Nevþehirspor ile bonservis problemlerini çözmeye çalýþýyor. Konu hakkýnda açýklama yapan teknik direktör Nihat Armutçu futbolcunun Nevþehirspor ile olan bonservis problemlerini çözeceklerine inandýklarýný ifade etti. Türkiye Muaythai Federasyonu aday hakem kurslarý devam ediyor Türkiye MuayThai Federasyonu 2013 Faaliyet Programýnda yer alan Muaythai Aday Hakem Kurslarý devam ederken ilimiz Ulusal hakemlerinden Fazlý Kundoðlu Tokat'ta gerçekleþtirilecek olan kursta eðitmen olarak görev alacak. Bu zamana kadar Diyarbakýr,Ankara,Manisa,Ýzmir,Konya,Ýstanbul,Antalyaillerinde tamamlanan MuayThaiAday Hakem Kurslarý aralýksýz olarak devam ederken, bu hafta sonu itibari ile Samsun'da ve Ocak 2013 tarihlerinde ise Tokat'dayapýlacak. Türkiye MuayThai Federasyonu Eðitim Genel Koordinatörü ve Uluslararasý MuayThaiHakemÝ Hamit Durmaz ve Merkez Hakem Üst Kurulu(MHÜK) Baþkaný ve MuayThai Uluslararasý Hakemi Recep Yurtsever'in teklifleri ile Türkiye MuayThai Federasyonu tarafýndan daha evvel de federasyon faaliyetlerinde görev alan ilimizi bu alanda tecrübe ve baþarýsý ile defalarca baþarýyla temsil eden ilimiz ilk ve tek Uluslararasý MuayThai Hakemi Fazlý Konduoðlu Ocak tarihleri arasýnda Tokat'ta yapýlacak olan MuayThai Aday Hakem Kursunda,kurs Eðitmeni ve Görevlisi olarak görev yapacak. Eðitmen olarak kursa katýlacak olan Fazlý Konduoðluyaptýðý açýklamada Türkiye MuayThai Federasyonu'na kendisine duyulan güven ve ilgiden dolayý teþekkür ederken MuayThaibranþýnýn geliþimi ve tanýtýmý adýna elinden geleni yaptýðýný ve yapacaðýný Ýfade etti.bu tarz aday hakem kurslarýnýn ilimizde de olmasýný temenni ettiðini ve ilimize yakýn bölgelerde olmasýnýn da aslýnda bu branþa gönül verenler için bir þans olduðunu imkaný ve ilgisi olan arkadaþlarýn ise bu fýrsatý deðerlendirmeleri gerektiðini Bildirdi.Kundoðlu "MuayThaibranþý olarak her daim bu spora gönül verenlere Türkiye MuayThai Federasyonu'nun kapýlarý sonuna kadar açýk.muaythai sporu anavataný Tayland olan geçmiþi binlerce yýl öncesine dayanan bir mücadele sanatýdýr.geçmiþte ilk evvela kraliyet ailesi tarafýndan benimsenen ve uygulanan sonrasýnda askeri eðitim olarak da verilen MuayThaiçýplak elle diz,dirsek ve tekme ile yumruk tekniklerinden oluþan tamamen mukavemet ve güce,dayanýklýlýða baðlý bir spor olan MuayThaibugün geliþimini tamamlayarak gerek vücut koruyucularý diz,dirsek koruyucularý veya kask takýlmak sureti ile gerekse eldiven gibi aksesuar ve malzemelerle dahada bir zengin görsellik katýlarak amatör ve profesyonel olarak dünyanýn hemen hemen her ülkesinde yapýlan geniþ kitlelere yayýlmýþ mücadele ve kontak sporlarýnda kabul görmüþ bir uzakdoðu sporudur.bugünülkemizdede Türkiye MuayThai Federasyonu'nun aktif ve faal çalýþmalarý ile Muay THAÝ sporu hemen hemen her ay ülkemizin farklý bölgelerinde il seçmeleri, bölge þampiyonalarý ve Türkiye Þampiyonalarý yaný sýra süper lig müsabakalarý uluslararasý þampiyonalarla Avrupa ve dünyada ülkemiz baþarý ile temsil edilmektedir. MuayThai sporu geliþimi ve tanýtýmý adýna ülkemizde her geçen gün hakem, antrenör ve lisanslý sporcu sayýsý hýzla artmaktadýr. Aday hakem kurslarýnda 3 gün sürecek olan derslerde hakemlerde bulunmasý gereken özellikler, görevler, sahada uymalarý gereken kurallar, sporculara uygulanacak kurallar, puanlama sistemi, hatalý ve yasak vuruþlar konularý üzerinde durulacak. merkez hakem üst kurulu (MHÜK) ve amatör merkez hakem kurulu (AMHK) talimatlarý kapsamýnda kurs müfredatý gereðince kurslarda ilk gün kayýtlar ve merkez hakem üst kurul talimatý ikinci gün amatör hakem talimatý, oyun kurallarý anlatýlacak üçüncü gün anlatýlan oyun kurallarý pratik olarak gösterilecek. tüm katýlýmcýlarýn pratik yapmalarý saðlanarak yanlýþ ya da eksikler düzeltilecek, hakemin ringde nasýl davranmasý gerektiði anlatýlarak pratik yapýlýrken oyun kurallarý dersleri uygulamalý olarak gösterilecek ve iþlenecek. Son gün yapýlacak sýnavýn ardýndan baþarýlý olan hakem adaylarý kursu tamamlayacaklar" Eðitim Genel Koordinatörü Hamit Durmaz ise aday hakem kurslarýndan beþinin ayný ayda yapýldýðýný amaçlarýnýn 81 ilde 81 il hakem kurulunun oluþumu için her ilde en az 20 hakem olmasý gerekliðinin karþýlanmasý gerektiðini söyledi. Eðitim Genel Koordinatörü Hamit Durmaz "hakem kurslarýmýz bu hafta sonu Samsun'da ay sonunda ise Tokat'ta yapýlacak. Türkiye MuayThai Federasyonu Üniversitelilerin hakem olabilmesini kolaylaþtýrmak için öðrencilere özel bir katýlým bedeli uyguluyor.ayný zamanda federasyonumuz sosyal sorumluluk projeleri kapsamýnda bedensel engelli hakem adayý arkadaþlarýmýzdan da kursa katýlým ücreti almýyoruz.yapýlacak olan sýnavýn ardýndan baþarýlý olan hakem adaylarýna kariyerlerinde baþarýlar diliyorum. MuayThaisporuna hizmet etmek için çaba gösteriyoruz. Tüm illerde ve baðlý tüm ilçelerde MuayThaibranþýný baþlatmaya çalýþýyoruz"ifadelerini kullandý. BASKETBOL ERKEK MAÇLARI Basketbol il temsilciliði faaliyet programýnda yer alan yýldýz kýz-erkek basketbol il birinciliði maçlarý start aldý. Atatürk Spor Salonu'nda oynanan 2 karþýlaþmada Basketbol Ýhtisas A takýmý ile Gençlikspor rakiplerini zorlanmadan kolay maðlup ettiler. Basketbol Ýhtisas A: 96 H.E.Kültürspor: 9 Periyodlar: 27-4, 16-3, 17-2, 36-0 Hakemler: Ýbrahim Coþkun-Hakan Kaya BASKETBOL ÝHTÝSAS A: Buðra-Ya- Merfizonspor ve Tosya ile maç alýndý kup-gökhan-ataberk-sami-anýl-al- peren-alp-okay-yaðýz-burak-mu- hammet H.E.KÜLTÜRSPOR: Ali-Metehan-Os- man-kemal-ýsmail-harun-abdullah- Furkan-Oytun-Can-Yaðýzhan-Burak Ýl Özel Ýdare A: 8- Gençlikspor: 30 Periyodlar:29-2, 20-10, 20-11,15-7 Hakemler: Hakan Kaya-Dursun Uðral ÝL ÖZEL ÝDARE A: Onur-Yiðit-Emrehan-Berkay-Elvan-Yusuf-Ataberk GENÇLÝKSPOR: Ahmetcan-Mehmet- Taha-Serkan-Emre-Cengizhan-Yiðiter-Burak-Ýsmail-Enes Ligin ilk yarýsýný son sýrada bitiren ikinci yarýya ise zýmba gibi girmek isteyen kýrmýzý siyahlýlar hazýrlýk maçlarý ile gücünü ölçecek. Çorumspor Genel kaptaný Yetgin Özbey tarafýndan Çorumspor'un bugün sat 13.30'da Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'nda Merzifonspor ile bir hazýrlýk maçý yapacaðý açýklanýrken, Pazar günü ise Tosya Belediyespor ile de hazýrlýk maçý yapýlacaðý bildirildi.dün takýma yeni katýlan transferlerinde kýsa bir sürede karþýlaþmada oynamasý beklenirken denenmek üzere Çorum'a gelen Emin Çetin'in de Merzifon karþýsýnda deneceði öðrenildi.

12 Gölcükspor santrafor aldý Spor Toto 3. Lig 1. Grup temsilcisi Gölcükspor, Kocaelispor'un eski forvetlerinden Abi Bayraktar ile el sýkýþtý. Tecrübeli golcü dün Pendikspor'dan bonservisini alarak Gölcük'e geldi. Bir dönem Kocaelispor`da da forma giyen Ali Bayraktar, Gölcükspor`un transfer teklifini kabul etti. Sezon baþýnda Pendikspor takýmýyla sözleþme imzalayan tecrübeli krampon aradýðý huzuru bu kulüpte bulamadý. Gölcükspor Genel Kaptaný AdemEllibeþ, teknik heyetten gelen talep üzerine Ali Bayraktar ile görüþerek her konuda anlaþma saðladý. Rumi Ispanak: "Biz sözümüzü tuttuk" Çorumspor Baþkaný Rumi Ispanak dün Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'nda yaptýðý basýn toplantýsýnda transferi açtýklarý müjdesini vererek "Biz sözümüzü tuttuk, artýk tüm þehrin desteðini bekliyoruz" Basýn açýklamasýna ilk yarýnýnson haftalarýnda puan farký 16'nýn üzerinde olmazsa transferi açacaðýz sözünü hatýrlatarak baþlayan Baþkan Ispanak " Ýlk yarýnýn son haftalarýnda bir basýn açýklamasý yaparak verdiðimiz sözü tuttuk. Bu günlere zor süreçlerden geçerek geldik. Transfer izni için 26 futbolcuyu ikna ettik. Kendilerine Çorumspor olarak teþekkür ediyorum. Þu anda verdiðimiz sözü tutmanýn verdiði mutluluðu yönetimimizle yaþýyoruz. Transferin açýlmasý noktasýnda Yetgin Özbey baþta olmak üzere Halit Kýlýç, Ahmet Tüzün, Fatih Yýlmaz ve tüm arkadaþlarýma verdikleri desteklerden ve emeklerinden dolayý çok teþekkür ediyorum. Þu anda çalýþmalarýmýz kadroyu güçlendirmek adýna daha da arttý. Þu an ilk transferlerimiz kaleci Bekir Küçükertaþ, Ziya Günay, Fatih Duran, Osman Bodur, Erol Topaloðlu antrenmanlarýna baþladý. Anlaþma saðladýðýmýz Serkan Küçük'te otobüsünü kaçýrdýðý için gelemedi, kendisini bugün bekliyoruz. Bunlarýn dýþýnda gelecek futbolcularda var" KÜMEDE KALMAK ÝÇÝN SAVAÞACAÐIZ Açýklamalarýna devam eden Ispanak gelecek futbolcularýn olduðuna dikkat çekerek, kümede kalmak adýna ellerinden geleni yaptýklarýný bundan sonrada kümede kalmak içinde savaþacaklarýný söyledi. Transferin açýlmasý noktasýnda önlerinde engelin kalmadýðýna vurgu yapan Baþkan, küçük evrak iþlemlerinin kaldýðýný Pazartesi günü ise federasyondan resmen transferi açacaklarýnýn altýný çizdi. ÞEHRÝN TÜM DÝNAMÝKLERÝNÝ YANIMIZDA GÖRMEK ÝSTÝYORUZ Yönetim olarak kendi üzerlerine düþen görevi yapmaya gayret ettiklerini ancak geride kalan süreçte çok desteðe ihtiyaçlarý olduðunu belirten Baþkan Rumi Ispanak " Bu noktadan sonra þehrin Samet Aybaba'dan Zeki Gül ve Çaðan'a hediye Çorum Belediyespor'un Antalya kampýnda Beþiktaþ ile Belediyespor arasýnda dostluk baðý kuruldu.samet Aybaba ile Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Hayrettin Gümüþdað antrenmanlardan arta kalan zamanlarý bol bol sohbet ederek deðerlendirdiler.beþiktaþ Teknik Direktörü Samet Aybaba, yakýndan tanýdýðý teknik adam Hayrettin Gümüþdað'ýn baþýnda bulunduðu Çorum Belediyespor'u kurumsal kimliði ve teknik heyetiyle beðendiði bir kulüp olduðunu söyledi. Aybaba, kurumsal kimliðe bürünmüþ ve bir kulüp olarak gördüðü Belediyespor'un ilerleyen yýllarda daha iyi yerlere geleceðine inandýðýný kaydetti.aybaba-gümüþdað sohbetlerinde zaman zaman bulunan Gümüþdað'ýn minik oðlu Çaðan'ýn ikiliye eþlik ettiði neþeli anlar objektiflere yansýdý. Çaðan ile neþeli vakitler geçiren Aybaba, Çaðan gibi Belediyespor Baþkaný Zeki Gül'ünde Beþiktaþ taraftarý olduðunu öðrenmekten mutlu olduðunu dile getirerek Belediyespor Baþkaný Zeki Gül'e imzalý Beþiktaþ formasý hediye edip selamlarýný iletti. Aybaba, Gümüþdað'ýn minik oðlu Çaðan'a da imzalý forma ile birlikte top hediye etti. AYBABA'DAN BELEDÝYESPOR'A DESTEK Beþiktaþ Teknik Direktörü Belediyespor'un mükemmel bir kulüp olduðuna bir kez daha vurgu yaparak Belediyespor için elinden gelen desteði esirgemeyeceðini belirtti. Hayrettin Gümüþdað ile her zaman baðlantýlarýnýn devam edeceðini söyleyen Aybaba, Çorum'a selamlarýný iletirken Çorum Belediyespor'a ve Çorumspor'a ligde baþarýlar diledi. tüm dinamiklerini yanýmýzda görmek istiyoruz. Tüm Çorum halký, iþadamý siyasilerimiz el ele vererek bu takýmý kümede tutmak için çalýþmalýyýz. Kadromuzu güçlendirmek için daha çok desteðe ihtiyacýmýz olacak. Bizlere bu desteðin verilmesini istiyoruz. Bunu kendimiz için deðil, Çorumspor için istiyoruz" TÜZÜK DEÐÝÞÝKLÝÐÝ ÝÇÝN OLAÐANÜSTÜ GENEL KURUL ÝSTEDÝK Daha önce yapýlan tüzüðün Çorumspor'a uygun olmadýðýný, üye olmayan bir iþ adamýnýn veya bir sponsor firmanýn kulübün yönetimine giremeyeceðini örnek vererek anlatan Çorumspor baþkaný, "Tüzük deðiþikliði bu nedenle þart, bu kurulda haliyle kulüp yönetiminde bazý organlarýnda deðiþmesi ve yenilenmesi gerekiyor. Ayrýca hem üyelere hem kulübe külfet olan aidatlarda da bir yenileme yapacaðýz. Kýsacasý tüzüðün aksayan neresi varsa onu deðiþtireceðiz. Bu arada yönetimde de bazý isimlerde yerlerini yeni isimlere býrakacak." Ýfadelerini kullandý. TUNCAY'I VERECEÐÝZ, ALÝ KOÇAK BÝZÝM OYUNCUMUZ Çorumspor'un ligin ikinci yarýsýnda daha güçlü bir kadroyla saha da yer almasý adýna transferlerimiz devam edecek. Þuan için 3-4 oyuncu antrenmanlara baþladý. Daha 7 oyuncu getirmeyi düþünüyoruz. Kümede kalmak için elimizden geleni yapýyoruz ve yapacaðýz. Ben transferlerimizle kümede kalacaðýmýza inanýyorum. Tuncay Kýlýç'ýn Göztepe'ye transferi büyük oranda tamamlandý sadece imza aþamasý kaldý. Biz Tuncay ile birçok süper lig takýmlarýnýn 1. Lig takýmlarýnýn dikkatini çektik. Demekki, Çorumspor olarak bir þeyler yapmýþýz. Ali Koçak'ta dahil transfer teklifi gelen hiçbir oyuncumuzun önünü kapatmayýz. Ancak kulübünde menfaatlerini düþünmek zorundayýz. Ali Koçak'a borcumuz lira bunu yatýracaðýz. Ve kendisine gelen teklifi görüþeceðiz ancak henüz resmi teklif yok" Baþkan Rumi Ispanak açýklamalarýný herkese teþekkür ederek tamamladý. Çorum Belediyesporlu Ýsmail'in acý günü Yalova'da sahile vuran þahsýn Çorum Belediyespor'da geçtiðimiz yýl oynayan Ýsmail Oruç'un babasý Vedat Oruç olduðu tespit edildi. 2 gün önce Yalova'da sahile vuran erkek cesedinin kimliði tespit edildi. Cesedin Orhangazi'ye baðlý Çeltikçi köyünde yaþayan ve geçen pazar gününden bu yana kayýp olan Vedat Oruç'a ait olduðu belirlendi. Vedat Oruç'un Orhangazispor ve Yalovaspor'da 3 sezon futbol oynadýktan sonra Çorum Belediyespor'a transfer olan eski futbolcu Ýsmail Oruç'un babasý olduðu öðrenildi. GÜMÜÞDAÐ ÇOK ÜZGÜN OLDUKLARINI SÖYLEDÝ Ýsmail'in Belediyespor'un BAL Liginde þampiyon kadrosunda yer alan oyuncusu olduðunu belirten Belediyespor Teknik Direktörü Hayrettin Gümüþdað, dün Antalya kampý dönüþlerinde üzücü haberi aldýklarýný vebelediyespor camiasý olarak çok üzgün söyledi. Gümüþdað, takýmla üzücü haberi paylaþtýklarýný ve Ýsmail'i arayarak baþsaðlýðý dilediðini de ifade etti. Yasin Gün Çorumspor'da yeniler koþtu, gençler taktik çalýþtý Ligin ikinci yarýsýna hazýrlanan Çorumspor'un dünkü çalýþmasý basýnýn ilgi odaðý oldu. Transferi düþünülen yeni futbolculardan Bekir Küçükertaþ, Ziya Günay, Fatih Duran ve yeniden anlaþma saðlanan Osman Bodur, Erol Topaloðlu'nun katýldýðý antrenmanda kýrmýzý siyahlýlarýn gençleri ise taktik çalýþmasý yaptý. Öte yandan Göztepe ile Antalya'da kampta olan Tuncay Kýlýç ise Çorumspor antrenmanýnda yer almadý. Teknik Direktörü Tümer Uzun ve Elvan Milað idaresinde topla yapýlan çalýþmalarla dünkü antrenman start alýrken, kaleciler ise kaleci Nurettin Kabalak yönetiminde ayrý bir çalýþma yaptý. Çorumspor topla yapýlan teknik çalýþmanýn ardýnda yarý sahada hücum organizasyonu çalýþtý. Hücum çalýþmasý sýrasýnda sýk sýk uyarýlarda bulunan teknik heyet futbolcularýn Transfer engelini büyük ölçüde aþan ve bir süredir yapýlan görüþmeler sonrasý Çorum'a gelen futbolcular ayaklarýnýn tozuyla antrenmana çýktýlar. Anlaþma saðlanmasýna kesin gözüyle bakýlan futbolcular Fatih Duran ve kaleci Bekir Küçükertaþ, Çorumspor'un dün ki antrenmanýnda yer aldýlar. Ayrýca Belediyespor'dan transfer edilen Ziya'da antrenmandaki yerini alýrken, Osman Bodur ve Erol Topaloðlu'da dün ki antrenmana katýlan isimler arasýnda yer aldý. Takýma dahil edilen bu isimler çalýþmalarýný düz koþu yaparak noktaladýlar. Birkaç futbolcuyla daha anlaþýldýðý belirtilirken, bazý isimlerin yolda olmasý nedeniyle antrenmana katýlamadýklarý öðrenildi. 3. Lig mücadelesinde kadrosunu güçlendirmek isteyen Çorum Belediyespor'da transferde 4 isim ile görüþmeler sürüyor.belediyespor kulübünden yapýlan açýklamaya göre stoper mevkii için Samsunspor A2 takýmýndan Aykut Topal, Ankara Demirspor'dan Yasin Gün ile görüþülürken, sol bek mevkii için ise Gümüþhanespor'dan Hasan Üstünkaya ve Ümraniyespor'dan Mücahit Albayrak ile görüþüldüðü açýklandý. Belediyespor yönetiminin ve teknik adamýnýn bu isimlerle giriþimlerde bulunduðu ve mutlaka bu iki ismi kadrolarýna katmak istediði ileri sürüldü. Samsunspor A2 takýmýnda forma giyen Aykut Topal 1991 doðumlu sezon ilk yarýsýnda A2 liginde tüm maçlarda oynanan futbolcu sezonun ilk yarýsýný 2'si kafa olmak üzere 3 golle tamamladý. Stoper mevkiinde oynayan oyuncunun golcü kimliði ile dikkat çektiði belirtildi.ankara Demirspor formasý ile ilk yarýda 13 maça çýkan Yasin Gün'ü de kadrosunda görmek isteyen Belediyespor'un bu iki futbolcu ile defans kurgusunu daha da güçlendirmek istediði ifade edildi. Bekir Küçükertaþ çok dikkatli ve daha özverili çalýþmalarýný istedi. Antrenman yarý sahada yapýlan taktik çift kale ile tamamlandý. Kýrmýzý siyahlýlar bugün saat 13.30'da Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'nda Amasya ekiplerinden Merzifonspor ile bir hazýrlýk maçý yapacak. Yeni transferler antrenmanda Belediyespor'da transfer görüþmeleri sürüyor Ayrýca dün antrenmana katýlan futbolcular arasýnda Fatih Duran ile birlikte gelen futbolcu Enes Çetin'de yer alýrken, Enes'in denenmek üzere Çorum'a geldiði ve futbolcu hakkýnda bugün teknik heyetin bir karar vereceði öðrenildi. Aykut Topal TOPAL'I ÇOK ÝSTEYEN VAR Geçtiðimiz sezon sonu profesyonel imza attýrýlan genç oyuncuyu renklerine baðlamak isteyen çok sayýda kulüp giriþimlere baþladý. Samsunspor'un genç oyuncularýndan Aykut Topal, ara transfer döneminin en çok talep gören isimlerinden biri olarak sivrildi. Genç oyuncuya Çorum Belediyespor'un yaný sýra þu ana kadar Türkiye 2. Lig ekiplerinden Hatayspor, Kahramanmaraþspor ile 3. Lig ekiplerinden Kahramanmaraþ Belediyespor ve Manavgat Evrensekispor'da talip oldu. Bu takýmlar Aykut'u ikna edebilmek için yoðun çaba sarfederken, bir yandan da oyuncunun bonservisi için Samsunspor'u ikna etmeye uðraþýyor. Kadýköyspor altyapýsýnda yetiþen Aykut, geçtiðimiz sezon sonunda profesyonel imza attýrýlmýþtý doðumlu olan oyuncu, stoper oynuyor. Oyuncu hakkýnda son kararý Baþkan Emin Kar verecek. Hasan Üstünkaya

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Hastanede randevu arasý beþ dakikaya düþürüldü

Hastanede randevu arasý beþ dakikaya düþürüldü Hemþehrimiz Genel Müdür oldu Hastanede randevu arasý beþ dakikaya düþürüldü Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan baþlatýlan ve hastanelerde yýðýlmalarý önlemeyi ve kaynaklarýn daðýtýmýný daha düzenli þekilde saðlamayý

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

Çorum Milletvekili. bant yapýþtýrýp el ele tutuþtular. SAYFA 5 TE

Çorum Milletvekili. bant yapýþtýrýp el ele tutuþtular. SAYFA 5 TE "Terör örgütünün yaptýðý saldýlar uluslararasý güçlere hizmet ediyor" Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, TvNet Ana Haber Bülteninde Gündeme Ýliþkin Pelin Karabay'ýn sorularýný yanýtladý.

Detaylı

ÝSTANBUL DÝÞHEKÝMLERÝ ODASI OCAK 2012 E-BÜLTEN BÝLÝMSEL TOPLANTILAR Porselen Laminalarýn Adeziv Simantasyonu Yeditepe Üniversitesi Diþ Hekimliði Fakültesi Protetik Diþ Tedavisi Anabilim Dalý öðretim üyesi

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı