W,llilffxltlul!iltfl ffi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "W,llilffxltlul!iltfl ffi"

Transkript

1 Ilnffi*r T$lrkfintnn ve k*$ T*i*i*ta*t vq Uyfiur T{lrkleri Arasrnda istimiyet cl o CtCl( Prnf. Dr. Zekeriya Kitapcr Prof. Dr. Zekeriya Kitapcr ro A,...Ne varki dilertrirk boylannda olrlrrtf rr rlilrt, Uygurlar arasrnda da ls16miyetin nasll y,ryrklrif r,'lrrr ycinde girigilen Eetin mucadelc ve qckik,rr rrkrrrlrl,rr hakkrnda hem kendi, henrrjt. y,rlr,rrrr r l,rrllr1, llet fd C cra tarafrndan hig bir ciddi q,rltyn,t y,ll)tlnl.untlltr, Daha aqrk bir ilarlr. ilc Kar,r llarrlr (,arl llt yarrhklorr l)l\lnnl,, lrerrrir Htiktimdar'larrnrn parlak krhll,rrrrrrrr rrql,lr mrib6rek "uycur lslam yazrlmamrgtrr. E (D A) v) Bunda isimlerini burada 5d!nltk islr.rrrerll{hrrlr kendi tariheilerimizin de btiytik bir ihrn,rli, Uygur Tiirltleri Aiasrnda islflmiyet "lllttr l" veb6li soz konusudur. Onlar; Uygurlar'ur y,rrrrrr yamalak sadece siyasi tarihi uzerinde durnrullar vt, Uygurlar't Manihaizm ve Budizm'in adeta qok gtillri bir gampiyonlan olarak gdstermede lrizumsuz bir yan$a girmigler ve Uygur lsldm Destanr,nr aprzlanna bile al mam rglardrr. a. g) z o)> J (? 1 Tilrk tarihgileri bciyle yaparken kadim Uyguriar'rn.bugrinkri asrl vatan bekeileri olan Do$ u Triikista n Uyg u r Tti rklti! ri'nti hatrrlamak [izumunu dahi duymamrglardtr.. Bu bedbaht bir keyfiyet delilse ya nedir? :i C) f N o o.:?' h, n O) -o n W,llilffxltlul!iltfl ffi W

2 DoGU TtiKKiSTAN ve LJYcLJK rtinnmni ARASIITIDA istaiuiynt Tann Dailannln Eteklerlncle Yiikselen ith tetulr vc Ezan Seslerl Prof. Dr. Zekeriya xifanql

3 ,$d&n, l$'&es. YEDIKUBBE YAYTNLART: 2 Dolu T0rkistan ve Uygur TtlrkleriArasrnda lsldmiyet oa 1. Baskr: Ocak,2004 O ISBN: X x Genel Yayrn Y6netmeni ErtulrulG, KITAPQI oa Yazrgma Adresi: Prof. Dr. Zekeriya KlTAPql K. Karabekir Cad. Hoca Hasan Sk. No: 15/407 Tel:0332, Meram - KONYA 6 Kitabrn her hakkr mahfuzdur. Eserin; Mtiellifin yazrh musddesi olmaksrzrn tamamen, krsmen veya herhangi bir deligiklik yaprlarak yayrnlanmasr dijital ortamlarda go$altrlmasr veya bir bagka dile gevrilerek yayrnlanmasr yasaktrr. DoGU TtJRKiSTAN ve [JYcrJK rtlnnmni ARASINDA ist,afiiynt Tann Da$annm Eteklerincle yiikselen llk Tekblr ve Ezan Seslerl Dizoi Dlzbl EVI T l:03i 2, Kapak Tasaflm GRAFIT.o ir"-pr"rr-baskr-cilt SEBAT OFSET MATBAACILIK Tel:0332, Fax:0332, Prof. Dr. Zekeriya KiTApeI Ph. D. Karagi Universitesi PAKiSTAN Assot. Prof. Jas Universitesi; NiIERYA

4 irnnr "Bu naciz eserimi koca bir iimrii DoSu Tiirkistan ve Uygur davasrna vakfeden, bir vatan hasreti iginde giizlerini kapayan biiyiik miicahid, biiyiik vatanperver isa Yusuf Alptekin'e ve onun agtrf,r bu gileli yolda yiiriiyen asil dava arkadaglanna ve bu miicadele bayra$rnr diinyanrn diirt bir yanrnda gerefle dalgalandrrmaya gahgan bugiinkii yiice temsilcilerine sonsuz bir gururla ithaf ediyorum". Prof. Dr. Zekeriya KiTAPCI 6r.rsdz Uygur Miisliimanhfmm Tarth Obj ektifinile G enel B ir D efierl endirilme si llygurlar nasil mrtsliiman oldu? llygnt isl6m Destanr nasil olugtu? fiu bir gerqektirki; di$er bir krsrm Ttirk boylarrnda oldu$-u gibi, Uygurlar arasrnda da istdm Dininin yayilmast ve medeni llygurlat'nbu biiytik islam kiilttir ve medeniyetindeki yeri tizerinde qimdiye kadar hig bir ciddi qahqma yaprlmamrq ve neticede bu sorulara da heniiz tatmin edici hig bir cevap verilmemigtir. De$il bu <jnemli konular, Uygurlann siydsi tarihleri hakkrndan yaprlan aragtrrma ve yayrnlar bile tatmin edici olmaktan uzaktr. Uygur siyasi tarihinin bir qok meseleleri bizim bu eserimizde de iqaret edildi$i gibi, heniiz qoztilmemiq, Uygur siydsi tarihinin bir qok temel tagr hala yerli yerine oturtulamamrgtrr. Ustelik bu yarrm yamalak araqtrrmalarda konunun Isldm Dini ae Medeniyeti yonti tamamen ihmal edilerek, onlar nerede ise Buda dini ve kiilttiriintin asrl temsilcileri olarak gtisterilmeye gaherlmrq ve bundan bazr tarihgilerimiz Adeta gurur duyacak bir hale gelmiqlert{ir. Onlar boyle yapmakla neylersinizki medeni ve miisliiman Uygurlara gok biiyi.ik bir haksrzhk yaptrklarmrn heniiz farkrnda bile olmamrqlardrr. Oysa Uygurlar mrisltiman olmuglardrr. Ne varki onlann islam hidayetine giden yolda, di$er Tiirk boylarrndan farkh olarak gok ilging, inadma kanh ve qok qetin miicideleleri olmuq ve asrl "Ilygur isldnt Destanr" da bu qekilde ortaya grkmrqtrr. Bilindi$i gibi, Uygurlarda, di$er Ttirk boylan gibi tarihte

5 6 7 devlet kurma gerefine ulaqan en medeni Ttirk boylarrndan biridir. Kcikri tarihin derinliklerinden kopup gelen ve Oguz boylanna kadar uzanern bu Tiirk boylarr ozellikle Dokuz O{uzlar, biiyiik Giik-Tiirk imparatorlusunun, bir krsrm ig kargaqahklar sonucu yrkrlmasrndan sonra tarih sahnesine qrkmrglar ve bugtinkii iq Mo$olistan, daha ziyade Orhon nehri boylan veya Otiikende gok bnyiik bir devlet kurmuelar ve dolayrsryla kendi nesillerinin bu giinlere kadar gelmelerini saslamrglardrr. Artrk bundan boyle 6ti.iken; mukaddes i.ilkenin mukaddes Kaianlarr; "Giin Tengride Ulug Bulmtg" veya "Ay Tengriile Kut bulmtg " gibi "ilahi iihvan"larla amlacaklardr. Bunlar; bir manada diser Turk boylannda oldu$u gibi, Uygurlarrnda btiytik olqtide Gdk Tann, yani bir di$er ifade ile Tek Tann'ya qok berrak bir gekilde inandrklannr ve Uygur Ka- $anlarrnrn gtiq ve kuvvetlerini bir ilahi varhktan aldrklarmr, boylece O; Yiice Vailtk'n yerytiziinde tek temsilcisi olduklarrnr ve Ona inandrklannr gosterirki bu gergektende konumuz aqrsrndan tesbit edilmesi gereken bir husustur. Ne ilginqtirki, Uygurlannbu gtizel yonlerine ra$men onlarr di$er Ttirk boylarrndan farkh krlan bir di$er onemli yonleri daha vardrr. O da Uygurlarrn, ozellik aristokrat Uygr. tabakalannrn, islamiyetten once Gdk Tann dtntnibnytik rilqiide terk etmeleri, her zaman yeni bir din arayrgr iginde olmalan ve bir gok "din" hatta "alfhbe" def,igtirmiq olmalarrdrr. Bu hem 5tiiken,hem de Turfan Uygurlan iein geqerli bir hiikiimdtir. Uygurlann Allahrn hidayetine giden yolda ve Hak dini aramada gok garib bir maceralan vardrr. Yeni Uygur Ka$anlarr onceleri Manihaizmir tesiri altrnda kalmrglar ve bunu, bir devlet dini olarak kabul etmiqlet ve Mani dinini qok kalabahk Uygur boylarr igin milli bir din olmasrnr is- temiglerdir. Onlann bu manasrz rsrarlan ve Manihaizmi ytice bir din olarak benimsemeleri netice itibarr ile iyi ata binen, ozellikle iyi ok atan Tiirk Uygur Boylarmr dejenere etmek, onlarrn milli ve manevi de$erierini gcikertmekten ote hiq bir iqe yaramamrgtrr. Ata dinini terk eden ve Manihaizme giren bedbaht Uygurlarm kaprsrnr gok geqmeden bu defa Budizm qalmrg; beyaz elbiseler giyen, sozi.im ona bu bezgin, yorgun ve bitkin Mani rahiplerinin yerini bu defa krrmrzr pelerinli Buda rfrhanileri almqtlr. Uygur ka$anlarr bu defa Budanm krihne akideleri ile Uygur Ttirk boylanna yeni bir nefes vermek istiyorlardr. Bu ise Uygurlar igin inang anargisine giden yolu btitriniiyle aqmq ve beklenen dini huzur ve banq bir tiirhi temin edilememiqtir. Zira Buda ilini de; islami kaynaklarda "Ztndtkhk" netice itibarr ile Uygur topluluklarrnrn milli manevi de$erlerini yrkmada, Manihaizmden hiq te farkh olmamrqtr. Tiirk'iin milli karakteri olan askerlik ruhu ve destanlar yaratan kahramanhk duygulanm dumura u$ratan Buda dini, krsa zamanda kendine inanan Uygur topluluklarrnr prsrnk, hig bir iddiasr olmryan uyuquk bir kitle haline getirmiqtir. Uygur'larrn, Allah hidayetine giden yolda bu defa kargrlarma isldm Dini qrkmrg ve onlar isldm dininin yeni, zinde, iman hakikatlan, bir diier ifide ile"kuran" ve "EzAn" sesi ile kargr kargrya gelmiqlerdir. Evet, Ceyhun havzasrndan Tiirk yurtlarrna giren; "Baykent, Buhara ve Semerkant gibi Tirk gehirlerinde griglii bir varl* haline gelen ve krsa zamandatann da{lannrn eteklerine ulagan isl6m dini, gerek Manihaizm, gerekse Budizmin tortu niteli$indeki inanqlanna, Uygurlar arasmda yaqama Qansl vermemig ve bu karanhk topraklar, islam hidayet grineqinin aydrnlattr$r bereketli, aydrnhk bir iilke olmuqtur. isl6m Dini her ne kadar bu ilk hamle yrllarrnda dtiiken'e

6 8 ulaqmresa da o asil mticadelesini dtiiken llyguilan arasrnda cleiil, ozellikle Turfan Uygrlan arasrnda vermiq ve bu topraklarda Hz. Peygamber'in ilk niibtivvet yrllarrnda oldusu gibi; imanla ktfriin, hidayetle dalaletin, hakla batrhn, zulmetle nurun kryamete kadar olan mticadelesinde bir "ildhi destan" devri yagamrqtrr. Evet, mukaddes Otriken, bugtinkri iq Mof,olistanda ilk "Tiirk Uygur Deoletini" kuran ve tarihlere genellikle Dokuz Oiuz Tiirk Boylan olarak gegen bu yan gogebe Tiirk boylarr, Krgrz felfrketinden sonra Turfan, Kogu, Beg Bal* bcilgelerine gelmiqler ve Tanrr daslanrun golgesinin diieti.i$ri bu geniq topraklarda, Trirkiirt devlet kurma dehasmt bir kere daha kanrtlamrqlar ve burada tarihin altrn sayfalanna geqen yeni bir Uygur Tiirk Dealeti daha kurmuelardrr. Onceleri Mani dinine giren, sonralau Budizme geqen ve en sonunda islilmiyeti di$er Tiirk boylarr gibi milli bir din, bir yagayrq tarzr, bir ktiltiir yiiceli$i ve bir btiyiik medeniyet yolu olarak seqen ve kabul eden Turfan Uyguilan, bu dinlerin verdikleri ortak de$erler, hele hele islam dininin verdi$i yeni bir ruh ve dinamizmle Orta Asya TiirkltiSi.iniin "Hayrr!" belki de bittin Asya kavimlerini kendi devirlerinde en medeni temsilcileri olmuglardrr. Matbayr belki ilk defa onlar icad etmigler, qiai ynzstntn drqrnda yeni bir "alffrbe" benimsemiqler, bciylece kendi islami de$er ve ktilti.irel zenginliklerini geligtirmiglerdir. Yeni alffrbe, Turfan Uygur devletinin resmi rnuhaberat yazrsr oldu$u gibi, yine bu alfdbe ile bir gok dini metinler yaztlmlq/ aynca Tiirk'iin devlet kurma gelene$i ve felsefesinin ilk islarni iirrinii olan "Kudatgu Bilik" te, yine bu yeni Uygur alfabesi ile yazrlmrqtrr. Boylece bu medeni Uygurlar bir zaman sonra istikl6llerini kaybettikieri halde, daha sonra gelen Ttirk Boylan, mesela Mo- {ollann akrl hocalan olmuglar, onlann devlet kadrolarrnda qok onemli gtirevler almrglardrr. Ne varki, Turfan Uygurlarurrn miisltiman olmalan hiq de kolay olmamrgtrr. Mahm0d el-kapgari onlarr "en katr kafirler" olarak saymqtr ki bu, qok do$ru bir tesbit olmahdrr. Zird, islam dininin Uygurlar arasndaki bu ilk miicadele yrllarr bize onun, Hz. Peygamberle Kureyg ulularr arasrnda geqen getin, kanh miicddele, y Ani " Me clin e d ea rini " hatrrlatmaktadrr. Nevarki Uygurlarr "iman" ululufuna gotiiren bu miicadele de; tlz. Peygamber'in mribarek yerini, Ttirktin Allahn hiddyetine giden yolda ulu atasr olan,abdii'l-kenrn Satuk Bu$ra Han ve "sahabe"nin yerini ise, onun ddeta bir sahabe neslini andrran cihad erleri almrglar vellygur kdfirlerinekarqr "cihdd" gorevini bilfiil onlar yiiklenmiqlerdir. Boylesine getin bir rnticadeledell sonra Uyguilarda ister istemez kenclilerini bu "Yeni l)in"in ilahi cazibesine kaptrmtqlar, zorla da olsa miisliiman olmuqlar, fakat zorlu, giiqlii, nazik, medeni, miisliiman olmuglardrr. Oyte ya, Allahrn dininin aziz olmasrnr, kendileri iqin hereeyin iistiinde qok yiice bir gaye olarak kabul eden Karahanh Gazi Hakanlan "Haytr!" Allahrn hidayetine giden yolda Tiirk milletinin ulu atalarr, yahn krhnq bu en kah kafir Uygurlarm kargntna dikilmigler ve onlarr biittin giiqleri ile miisltiman olmaya qa$trmrqlar ve bunda biiynk iilqiide muvaffak olmuqlardrr. Bciylece islam Tarihinde, Orta Asya bozkrrlarrnda bir eqi ve benzeri olmayan gok kanh bir dini mi.icadele, bir "ilahi dest&n" devri veya bir bnyiik 'isl6m inktlilbt"da baqlamrg oluyordu' Zira, LJygurlar arasrnda meydana gelen bu biiyi.ik islam inkrlabrnrn gerqeklegti$i devirlere qok yakrn bir zamanda ya- Qayan ve bu topraklarda geligerr ilk istam k0ltur ve medeniyetinin en cinde gelen temsilcileri arasmda zikredece$imiz 9

7 l0 bi.iynk devlet adamr, briynk bilgin Yusuf Has HAcib ve Ttirk dili ve edebiydtmrn kendi asnnda en biiyrik mimarr olan Mahmud el-kaggari'nin o dev eserini okuyanlar, bu getin mticadele ve isldm inkrlabrnln ne kadar zor gartlar altrnda cerey;u:l ettisini hayretler iginde gcireceklerdir. Yusuf Has HAcip, btiytik Kara Hanh devlet adamr (do$. 1,079) Kuilatgu Bilrk adrndaki krymetli eserinde, Kara Hanlilarla Uygurlar arasrndaki bu gok katr iman-ktiftir mi.icadelesine brittin varh$r ile sahip Ekmq, onlarrn baganh olmalan igin qrrprnrp durmug, onlara briyiik hedefler gtistermig dini btitiin bir mtishimandrr. Hele hele KaEgari; Uygur islan inkrlabmr tarihe maletmiq ve bu gtinlere kadar gelmesinde qok biiytik hizmetleri olmug bir Trirk bilginidir. O; Diaanii'l-Lu{at et-tiirk adrnr verclisi krymetli eserinde bu ilahi destanrn halkrn mageri vicdanna yansryan ycinii, daha aqrk bir ifade ile onlarrn bir gcintil cogkusunu andrran qiirlerini belki denizden bir damla olarak zikretmiq ve bizlere bir irfan hazinesi brakarak gdeiip gitmigtir. Ne varki Uygurlar arasrnda islamiyetin yayrlmasma asil cinciiltik edenler, bu il6hi destanm asrl kahramanlan, eli bayrakh cihad erleri, buna goni.il veren O, Tann yolunun nur yiizlii rehberleri, Trirk islam tarihine pek fazla bir malzeme brrakmadan kendi uhrevi Alemlerine qekilip gitmiglerdir. Oyle tahmin ediyoruz ki Kaggarh Mahmud (ol. 1030) krymetli eseri olan Diztanii'l Lii{at et-tiirk'ii yazdrsr srralarda Uygurlar arasrnda islamlagma siireci de qoktan kendini tamamlamq oluyordu. Kaggari bu kanh mticadelenin halkm mageri algrsma malolmug giirleri, hem Kara Hanh cihad erleri, ve hem de miisltiman Uygurlardan dinlemig ve kryrnetli eserinde, birazda Arap dil bilginlerine cizenerek onlarr edebi "geohhid" yani, metin bilgisi olarak zikretmig ve boylece farkrnda olmaksrzrn bu biiynk islim inkrldbmm boyutlarrnr ortaya koymuqtur. Artrk asrl bu kanh mucadelelerden sonradrr ki; bugiinkti "DoEu Tiirkistan llyy, Yuttlan" Qin Seddine kadar yayrlan bu geniq topraklar, tslam dizi sayesindebu "gekik giizlii, yuaailak yattii, giizel gtiriiniiglii",* medeni llygurlann kutsal bir aatant olmuqtur.bu mtibarek topraklar asrl bundan sonradrr ki, onlarrn dirisi ve oliisiinii, o kuytu bagnnda saklayarakbu giinlere kadar getirmig ve yannlara, kryamete kadar da gottirecektir ' Zira, islam dini onlann geqmiqte oldusu gibi bu giinde "millet sevgisi" ve "patan peraerlik"lerinin de yegane kayna$rdrr' Gerqekte, Wgw Tiirkleri; onlarrn tarihi, sosyal ve siyasi yaprlan, medeni yaqayrglarr hakkrnda bu gtin, dtinya gaprnda baq dondi.irticii qahgmalar yaprlmakta, bir qok kitap ve bir o kadar da ciddi araqtrrma ve makaleler yayrnlanmaktadrr. Ne varki, dif,er Ttirk boylannda oldu$u gibi, Uygurlar arasrnda da islamiyetin nasrl yayrldr$r, bu yonde giriqilen qetin mticadele ve gekilen srkmtrlar hakkrnda hem kendi, hem de yabancr tarihgiler tarafindan hiqbir ciddi qahqma yaprlmamrgtrr' Daha agrk bir ifade tle Karu Hanh gdzi hiikiimdarlarrmn parlak krlrnglarrnrn uqlan ile yazdrklarr mtibarek "llyg, islam Dest ant " henijrz yazrlmamrgtrr. Bunda isimlerini burada saymak istemedi$imiz kendi tarihgilerimizinde buyi.ik bir ihmali soz konusudur. Onlar, Uygurlann, sadece siyasi tarihi, medeni yonleri ile meggul olmuglar ve Uygurlan; Manihaizm ve Budizmin Adeta gok gnglti bir gampiyonlarr olarak gd,stermede ltizumsuz bir yarrga girmiqler ve boyle yaparkende onlarrn bugiinkii asrl vatan bekgileri olan "DoEu Tiirkistan LIVgu, Tiirklii$iinii" hatrrlamak li- - Hz. Peygamberin T0rkler hakkrndaki hadislerinin if6desidir. il

8 t2 zumunu bile duymamqlardrr. Bize gore bu, bedbaht bir keyfiyettir. Di$er taraftan Uygurlann miislumanh$r konusunda yazrlanlar ise, ne yazrk ki; kitap sayfalan arasrna srkqtrnlmrg, iistelik bu biiytik "i6ht ittkililbr" izah etmekten uzak bir krsrm ytizeysel gcirdq, bir kaq tutarsrz crimle ve gerekti$inde sadece bir kag paragraftan ibaret subjektif aqrklamalardrr. Ne varki onlar bu yiizeysel goriqlerinde Uygwlarur ancak XV. asrrda miisliiman olduklanru iddia etmiqlerdir ki bu inarulacak bir durum de$il, bundan da ote bir tarih sefaletidir. iqte bizim bu mtitevazi aragtrrmamrzda ilk defa "Uygurlann miisliimanh{r" iizerinde durulmug, baqta Diafrnii'l- Lugdt et-'iiirk ve Kudatgr Bilik olmak tizere temel milli ve islami kaynaklanm bu konudaki rivayetleri titiz bir gekilde ele alrnmrq ve llygur isldm tnhtfrfu ilk defa, hemde britrin canhhsr ile okuyucularn grizleri onrine serilmigtir. Briylece Uygurlann islnmi geqmigi bir btitiiur olarak ortaya konuldu$u gibi, Uygur Tiirk tarih ve medeniyetinin oturdu$u zeminde, britrintiyle aydrnlatrlmak istenilmiqtir. Bu araqtrmamrzda bununla da yetinilmemiq ve Uygur siyasi tarihinin bazr temel taqlan yerli yerine oturtulmak ister"rilmigtir. Bundan maksadrmrz Temim b. Bahr el-mutawai Ebff Diilef Misar b. Miihelhil ve Wang Yende gibi, Arap ve Qinli gezginlerin muhtelif devirlerde Uygur yurtlarma yapmrq olduklarr seyahat ve bununla ilgili "gezi notlart"drr. Bu aragtrmamlzda sriz konusu gezginlerin seyahat ve gezi notlarr ele alnmrg ve onlarrn ilk defa "llygur islfrm realitesi" agrsmdan genel bir de$erlendirmesi yaprlmrg ve qok ilginq bazr neticeler elde edilmietir. Bciylece Uygur Trirk tarihinin bir qok meseleleri aydrnlatrlmrq ve ternel taqlan da yerli yerine oturtulmugtur. Yine bu miitevazi qahgmalarrmrzla, bir gerqek btittiniiyle bir kere daha ortaya grkmrgtrr. O da; di$er Tiirk boylan igin olduf,u gibi, Uygur Tiirk Boylan'nrn miisl0man olmalan da tam bir "hidfryet firttnasr" bundan da cite, gergek manada bk "irflht Destant"dt Bu destan; Kara Hanlilaila Uyguflar arasrnila baglayan bir dalalet oe hidayet miicfrd.elesinde ortaya gtkmtg, Uygu, ae Katfl Hanh Tiirklerinin mageri oicdanlannda gekillenmig, bir imani cogku oe bir giir seli hdlinile senelerce ililen ile, dilden dile anlatimrg ae insanlann giinliinile bir iltk iman nefesi gibi akmtg oe bu genig topraklarda bir bahar yeli, bir deli iizgm gibi esmig ae onlara senelerce bir ruh yiiceli[i ae itnan tazeli{i aermigtit. llygur islfrm Destanmm klasik manada dcirt krtahk giirler halinde dile getirildif,i ve gok uzun oldu$u anlagrlmaktadrr. Ne varki Sartuk Bu$ra Han ve onun qahsmda Kara Hanlilann lslama yoneliqlerini anlatan "Satuk Bu{ra Hnt Destan " sadece anlatrlmakla kalmamrq bir "Tezkere" hilinde yazrlmrg ve bugiinlere kadar gelmiqtir. Ne varki Uygur isldm destanr boyle olmamrqtrr. Belki kendi devrinin en heyecanh destanlanndan biri olan bu destan, gerek o altrn nesil, gerekse parlak krhnglan ve mtibarek kanlan ile onu yaratan gazi kahramanlarrn, kendi manevi alemlerine gekilip gitmeleri ve zamanla, bu destan isyan denizinde bo$ulup gitmigtir. Ancak Uygur islam destanrndan belki denizden bir damla misali, biiynk Ttrk dtiqiiniirti, Tiirk milliyetgisi Mahmud el-kaggarinin bize naklettisi ddrtli.ik krtalar kalmrgtrrki bu krtalar bile bize llygur islfrm Destanrhm ihtigamr hakkrnda qok irnemli fikirler vermektedir. MAmdfih biz bu EahEmamzda iqte boylesine 6nemli bir konu i.izerinde durduk. 6nce llyguilanr miisltiman olugunu giin yiiztine grkarmaya gahgtrk. Bu crimleden olmak iizere temel l3

9 t4 islami kaynaklarrn bu konulardaki rivayetlerini briytik bir sabrr ve gok yo$un bir titizlikle def,erlendirdik, bu yonde yaprlmrg araetrrmalarr inadla gozden geqirdik, siydsi Uygur tarihqileriin bir qok konularda oldusu gibi bu konularda da ne kadar yetersiz olduklarul ortaya koyduk. Bciylece Uygurlann miishiman olmalarr ile ilgili bu naciz ve kendi sahasrndaki tek eser ortaya grkmrg oldu. Bu bir manada qarprtrlmrq bir Uygur tarihinin bir qok temel taglarmrn yerli yerine oturtulmasr idi. Biz bu araetrrmamrzla bir qey daha yaptrk. O da, Uygurlar arasrnda islamiyetin yayrlmasr desil, heni.iz yazrlmamrq "llypr isl6m Destanr" bir di$er ifade ile qekli manada olmasa bile, gerqek manada onu; hem de btitiin canhh$r ile ortaya koyduk. Bu; bitrin ilmi hayatr ve akademik gahgmalartrv Orta-Asya ve Turan Yutdu olaylan ve Tilrk-islfrm gizgisine sarfetmig bir "Miiellif" igin ulaqabilece$i qok briytik bir mutluluk olmahdrr. Oyle temenni ediyoruzki Uygur islam destanrnr yaratan o gazi kahramanlarrn bu grinkti Eerefli torunlarr, Uygur vatanperverleri, yazarlar, qairler ve edipler, hele hele bizim bu naciz eserimizden sonra, ona ycinelecekler ve Uygur islam destanr bir edebi eser, bir roman olarak yeniden kaleme alacaklardrr. Difer taraftan Uygurlarn miisli.imanh$r sadece bir "ilaht Destan" de$il, bundan da ote; bu geniq topraklar ve cof,rafi bolgeleri miishiman Uygur Tiirklerine ebedi bir "Vatan yaptna" mticadelesidir. Uygurlarrn bu getin mticadeleleri sayesinde, isldm dini; btittin Eski ve Orta Qa$lar boyunca bir qok din ve kiiltrirlerin merkezi olan bu topraklardan, Manihaizm, Budizm, Mecfisilik ve Hrristiyanl* gtbi eski Ari ve Sdmt dinlerini bu topraklardan srinip grkarmrg, Uygurlann kalb ve gcinullerini, onlarrn tortu niteli$indeki <i$retilerinden temizlemigtir. Boylece bu topraklar; altr, ristti, ovalan, daflan taglan, yaylalar., kuglarr ile islam'ur cizyurdu ve kryamete kadar siirtip gidecek olan Uygur Ttirk varh$rnrn mtibarekbfu "oatanr" olmuqtur. Biitrin bu hayrrh geligmeler sebebiyledirki; bu grinkti yabrz qehreli, yigit yaprh UYGUR TURKLERI; o qanh ecdadlannrn kahraman torunlan; tam on asrr cince sahip olduklarr bu yurtlannr yine islimrn verdigi celadetle taqryla topra$r ile korumuglar, bu topraklan mtibarek kanlarr ile yosurmuqlar bir gok cami, mescid, medrese, han, hamam kervansaraylar yapmrqlar, kendi dil, kiiltrir, sanat ve edebiyat eserleri ile suslemigler ve miibarek bir vatan co$rafyasr haline getirmiglerdir. Artrk bu ugsuz bucaksrz do$u Asya steplerinde, yedi kat goklerin sahibine ulagmak iizere ve bir ilahi u$ultu halinde "Tekbir", "EzAn" ve "Kuran" sesleri ytikselmiqti. igte bu yiiit insanlar, bundan bdyle hem islamrn ebed mtiddet yurdu olan bu topraklar, hem de bu topraklarda yi.ikselenbtj "Ezan", "Tekbit" ve "Kuttt " seslerinin sarsrlmaz bekgileri olacaklardr. 6yle inanryoruzki onlarrn bu bekqili$i "Tiirk Diinyast" her tiirlii gartlar altrnda ve "Tutafl Yurdu" adrna kryamete kadar devam edecektir. KONYA,2OO3 Prof. Dr. Zekeriya KiTAPQI l-5

10 l7 6ns6z iqirunnxir,nn rininci n6runa OTUTEN UYGUR TUNX BOYLARI ARAsINDA israuiyer Savfa No....'."...s r. OrUxex uycurlant veni r0nr UYGUR nuvre:riniru runurugu '...'.27 Uygurlar'rn Tarih Sahnesine Qrkrqr Yeni Uygur Devletinin Qehirleri; Kara Balgasun...' 30 Yukarr Nuqcan... "...'...31 Bahvan...'...32 Moyon Qor ve Yeni Uygur Devleti'......'..' 32 islam Co$rafyacrlarr Ne Diyor?' Talas Savagr ve Qarprtrlan Bir Tarih Olayrnrn Gergek..."'...36 Yi.i2ii... Taqkent Tiirk Beyinin Of, lunun Yeni Arayrglan...'..... ". 37 TalasSavaqrnrnKiiltiirelSonucu;Ka$rt...'...39 Tarih Objektifinde Talas Savaqr......'..'...41 Talas Savagr, Moyon Qor ve Ottiken Uygurlarr' Talas Hezimeti ve Qinliler...'..'.'.."..'..."" 44 Moyon Qor ve Ottiken Uygur Devleti...45 II. B6CU KAGAN Manihaizmin Uygurlann Resmi Dini '"'...'."'.""'47 O1ugu... BoSii Kafian ve Uygur Ka$anhf,r ' '...'47 SemmAh b. DrrAre Ne Diyor B6$ii Ka$an ve Manihei2m Bo$n Ka$an'rn Manihaizmle KarqrIaEmasr...51 GokTi.irkler'inKaprsrnrQalanFelAket TunBaSaTarkan'nKarqrQrkmasr Mani Dininin Uygurlar Arasmda Yayrhqr...55 Manihaizmin Biiyiik Baqarrlan Manihaizmin Uygur Yurtlannda Yayrlmasr Meselesi Manihaizm'le Gelen Biiyiik Felaket...59 Manihaizm ve SoSd AlfAbesi...61 Yeni Uygur AlfAbesi...62 III. ABBASiLER'iN DoCu poririxlsr ve runxisren uycur runxrnni...ds Temim b. Bahr Uygur Yurtlarrnda..."...65 Ebfi Ca'fer el-mansur'un Do$u Politikasr...65 Qin'e Yerleqen ilk Mtisliimanlar el-mehdi ve Do$u Tiirk Beylerini islarn'a Qairrsr Karluk Yabgusunun Miisltiman Olmasr...69 Temim b. Bahr'rn Uygur Ka$anrna Gtrnderilmesi el-mutavvai Kimi Ziyaret Etmiqtir? Tarihqiler Ne Diyor?...73 Temim b. Bahr Ttirk Yurtlarmda el-mutawai Uygur KaSanrnrn Huzurunda...78 Ilir Di$er Ttirk Hakanrnrn islima Qa$rrhqr...80 Manihaizmin Parlak Dcinemi ve Yeni Ka$anlar Devri...81 Otriken Uygur Devletinin Y*rhqr...83 Ottiken Uygurlarr Arasmda islamiyet Mtishiman Tdcirler ig Baqrnda Gontil Erlerinin Faaliyetleri. I{afi' b. el-leys'in Faaliyetleri...90

11 t8 Uygurlarrn Da$hsr ve Yeni Yurt Arayrglarr"...'..." 91 Turrfan'a Giden Yo '.'...' Nsdz ixir.{ci u6runl islam HidAyetine Giden Yolda Turfan Uygurlan Arasrnda MANiHAiZM ve BUDiZM...e7 I. TURFAN UYGURLARININ AYAdA KALKMASI... "." '..l0z Dinler Arasr Miicadelede Turfan Uygurlarr Yeni Uygur Devletinin Kurulugu'.' Uygur Ka$anlarrnrn itahi Uakimiyeti...' idikut Uygur Devleti...' 105 Turfan Havzasr: Onemli Din ve Kiilti.ir Merkezi Koqo; Eski Bir Din ve Kiiltiir Merkezi... '.' Beq Bahk; Yeni Uygur Devletinin Yazhk Baqkenti...' Turfan: Eski Din ve Ki.iltiirlerin Mozeyik $ehri...' Hoten; Biiyiik Din Ki.iltir ve TicAret Merkezi...'..113 Hami veya Kamul Qehri... '...'..'.115 Bri$n Tekin ve Turfan Uygurlannrn Yiikselmesi'...' Turfan Uygurlarr Yol Ayrnmrnda...'...'...' I77 tt. islam HIDNYSTiNE GiDEN YOLDA UYGURLAR ARASINDA MANiHAiZM VC BUDiZM "." isldma Giden Yolda Manihaizm Manihaizm: Yeni Krrallar Dini "...'.'...'...'122 Budizmin DoSuqu ve iq Asya.. '.." islama Giden Yolda Uygurlar Arasrnda Budizm...'.'... "..-'...' 125 Qinli Seyyah Wang- Yande'nin ilginq MtiqAhedele ri.'... " Qinli S;eyyah Wang Yande ve islam Gergeii W*g Yande ve Tiirkistandaki islimi GeligmeIer Wang Yande'nin Qeligkileri Uygur SiyAsi Tarihqileri Nigin Susuyor? Wang-Yande'nin Ziyaret Tarihi Do$rumudur? Turfan Uygurlannda islam QafaSrnur Atmasr UqUrucu sdr0rvr TURFAN UYGUR TUNT BOYLARI ARASINDA istauivet I. SAMANILERDEVRI IslAm HidAyet Giineqinin Dogu Tiirkistan Uygur Yurtlarmr Yeniden Aydrn1atmasr Turfan Havzasr Eski Dinlerin U$rak Yeri Turfan Havzasr ve Mtisltiman Tiirk Tacirleri..., Milsliiman Tiirk Tacirleri ve Uygur Yurtlannda islamiyet Batrh Yazar L. Ligeti'nin isyan Etmesi islama Giden Yolda Samaniler... l g Uygur Ka$anr Samani Emirinin Karqmmda Uygur Ka$anhnrn SAmdni Emirligi Tehdit Etmesi Uygur Ka$anr'mn Evlenme Teklifi Eb0 Diilef in Verdigi Bilgiler... Ebfr Diilef Yanrhyor d Ebff Diilef in Yeniden DeSerlendirilmesi...L57 Qin - Uygur Qeliqkisi Senda-Bil $ehri Neresidir? Ebfi Dtilef in Wang-Yande ile Kargrlagtrrdmasr... 1()z Senda-Bil Qehri Koqu $ehrinin Ta Kendisidir...164

12 20 2t Mi.isli.im Samani Emirinin Uygur Ka$annm Krzr ile Evlenmesi islam HidAyet Frrtnast Uygur Yurtlannda...' II. KARAHANLILAR DEVRi: Tann DaSlannrn Eteklerinde Duyulan ilk Ezan Sesleri..'...L7L Satuk Bu$ra Han'rn Yeni Misyonu......'177 Uygurlar islam HidAyetiyle Kargr Kargrya...'.' Uy gur Yurtlarrndaki Yeni iman Kiiftir Miicadelesi '...In Kara Hanlr Gazileri Hoten Ontinde islam Mticahidleri Kuca ve Kara $ehir Ontinde...'...' Yeni Uygur islam Destanr......'...'...'.179 Musa Bu$ra Han Uygur Yurtlarrnda Kara Hanh isldm Ordusu ve Hoten Seferi Kara Hanh Cihad Ordularrnrn Ozellikleri Hoten'inBirislAm$ehriOlmasr...' Alp Tekin GAzinin MrnSlak Seferi......'...'...' 186 Mrnilak Destamnrn $iirleri...'787 USrak Akmcrlarr Kara Hanhlarla Uygurlar Kargtsurda Alp Tekin Gazinin Kinkent ve Kocu'ya Giriqi...' 190 Alp Tekin Gazi'nin Qehid OImasr......'192 Uygur islam Destarundan Manzaralar Kara Hanh-UygurHarblerinin De$erlendirilmesi Kara Hanhlarla Qarprgan Uygur Ka$anlan Kimlerdir Qinli Seyyah Wang Yande Yanrlmtyor mu? Uygur idikutlarr ve Kara Hanh KaSanlarr Hoten Ayak1anmas Hoten'in Ele Gegirilmesi...,......'207 Hoten Bir islam $ehri Oluyor Uygur ve Hrtay Hanlarrnrn isldm'a KarEr ittifak Arayrglan Hrtay Hanrnrn Sultan Mahmud'a Yazdr$r Mektup Uygur idikutu'nun Sultan Mahmud'a YazdrSr Mektup... 20g Elqilik Heyetleri Sultamn Huzurunda islam Dininin Sosyal Etkisi... Basmrllar-Uygurlar ve islamiyet...: Kara Hanh Gazileri Basmrllar Karqsmda s Bekeq Arslan Tekin ve Yeni Basmrl isldm Destanr...2L6 KaqgariBuDestamNasrlAnlatryor? Basmil idikutunun Son QrrprnrEl g Uygur Yurtlanna Dikilen isldm Sancagr...-.ZZO Tavgag Bu$ra Han ve Uygur idikutlan Yusuf Has Hacibe G<ire; Uygur isl6m Destanr ZZg Uygur idikutunun Hrtay Baqbu$u ile Birlegmesi isldmrn Turfan Havzasrna Girmesi......,...,.222 Uygur Ka$anlarrnrn Son Qrrprnrglan Uygur Ka$anlan ve Ti.irk Budist Rahipler......,290 Yeni Geligmeler ve Sonug III. Mo6oLLAR DEvRi uyg* idikutlannrn islama Boyun E$mesi... Mo$ollar'rn Tarih Sahnesine Qrkrqr..: ilk Uogot Uygur lligkileri.; Mo$ollar; Uygur Yurtlarndaki islam Realitesi Nayman Komutanr Ktigltik'tin Aya$a Kalkmasr Asrl Biiyiik Hoten Faciasr $ehir Halkrnrn Bir Meydanda Toplatrlmasr imam AlAuddin el-hoteni'nin idam EdiImesi Hotendeki Dini Teror,..242 Beq Bahktaki Mtisliiman Uygur Katliamr Uygur idikutu Sahndrnrn Baqrna Gelenler...2M Tekmiq'in Miisliiman Olmasr...246

13 22 Mo$ol idarecileri ve Uygur Miisltimanlan Uygur Beyi'nin Tticcar Bir Miisliimanr Zorlamasr Hrzrr Hoca Han ve Uygur idikutlarr Kargrsrnda Hrzrr Hoca Han'n Uygur idikutuna Son Darbesi lslim Dini Uygurlarrn Milli Dini Oluyor Uygurlarrn islam Ktiltiir ve Medeniyetindeki Yeri DORDONCU NOTUNA I. EBO DULET MiSAR B. MUHELHiL Tiirk Yurtlannda Bir Arap Gezgini Orta Asya ve Arap Gezginleri EbO Dtilef Kimdir? & Ebu Dtilef in Uygur Yurtlarrna SeyAhate Qrkmasr EbO Diilef Tiirk Yurtlannda; Harkdh, Tahtah ve BacAlar Peqenek CiSil ve Ba$raglar O$uzlar ve Dokuz Ofruzlar L Kugrzlar ve Karluklar Kutluklar, Hrtaylar ve Behiy'ler II. EBO DULEF MiSAR r. pruheruil ve Gezi Notlannrn Genel Bir De$erlendirmesi Hargfilar Tahtahlar...,277 Bacalar Peqenekler Qi[i11er EbO Diilef in GormediSi Hususlar Ba$raqlar Tibetliler Kimaklar

14 ninixci sorun,i OTUrcEN UYGUR runx BoYLARI ARASINDA israuiver

15 26 "Sen Ey UIU Ka{an! Ejderhah tahtta kollanm gererek otur. Anta, oezir yiinetimde ileniz ue dad kailar iizel bir yetkiye sahip olmah. Dealet iddresinde kanunlar oe frmirlere itaat edilffieli. itdhi merhamet ae indyete giioenilmeliilir, igte bizim erkdn-t dealetten istedi$imiz bunlardr!" I. dtuxen UYGURLARI yeni TURK UYGUR DEVLETiNiN runurugu ljy gurl ar' n T atih S ahne sin e Qrkr Et : Gergekte llygwlar; islam hidayet cazibesine kendini kaptrran ve yaqadrklarr topraklarda btiyi.ik bir var olma mticadalesi veren ve milli varhklarnt bu gi.inlere kadar getiren en biiyiik Ti.irk boylarmdan biridir. Onlarm ktikti de di$er bir qok Ttirk boylan gibi milli destanlarrmrzln en biiynk kahramanlarrndan biri ve yan peygamber yaradrhqh O6la Ka$an'a kadar dayanmaktadrrl. Onceleri Hunlar, daha sonra Giik Tiirklerle birlikte olan bu qok kalabahk Uygur boylarr, sonralan Orta Asya bozkrrlarmda kurulan bu biiynk Girk Tiirk imparatorlu$unun asrl varisi olmuglar, bundan da iite bir btiyrik devlet kurarak insanlrk tarihinde derin izler brrakmrglardv (744)'. D-evletin asli unsurla n "Dokuz O{uz" ve On llygur" boylarr idi3. Yeni Uygur Devletinin kurucusu, kendi asrl adr bir yana, bundan boyle Ti.irk devlet gelene$ine gcire yan dini bir unvan 1 Togan, 2.V., Oluz De3lanl, lslanbul, 1982' s. 20, "Oguz' kafirlerte yapt$r bu savaglardan sonra, attndan inince alttn evin kurulmastnl buyurdu ve orada kenditaraltarlan ve dostlan ile bir toy yapt. Kendine yardlm etmek ozere iltihak etmi$ olan bir kavme "llygur" adrnr verdi. T0rk dilinde 'izinden giden uyan demektir.' Uygur kelimesinin etimololik yaprsr hakkrnda bkz. Hatipoglu, V.' Tiirk Tarihinin Baglangtcl, T0rkoloii Dergisi, Vlll. 1979' s' 45-51' Ogel' B.' Uygurlarrn Menge Efsanesi, DTCF. Dergisi, 1948, Vl. 1'2' Togan V.' Um0mi Tiirk Tarihine Glrig, istanbul, 1981, s izgi,6., Uygurlarrn Siyisi ve K0lt0rel Tarihi, Ankara, 1987' s. ll vd. Rasonyi, 1., Tarihte T0rkl0k, Ankara, 1988, s Hamilton, J., Toquz{guz et On Uygur, Journal Asiatique, 1962' s. 39'40.

16 28. ZEKERIYA KITAPCI sahibi olan "Kutlu Bilge Kiil Ka{an" unvanr ile anrlacaktr4. Ona, Uygur Ka$anhk tahtrna oturmadan <ince muhtegen-r bir ciiltis merisimi yaprlmrq ve halk namrna q<iyle denilmiqtir; "Sen Ey UIu Kaian! Ejilerhah tahtta kollanw gererek otut, ama oezir yiinetimile deniz oe da! kadar iizel bir yetkiye sfrhip olmah, Deplet iddresinde kanunlar ae dmitlete itaat edilmili, il6hi nerhamet oe inilyete giiaenilmelidir. igte b izim etk frn - r d eo I e tt en i s t e ilifimi z bunl ar d.r'e. Di$er Ti.irk Kaganlarr, meseld Giik Tii*lerde oldu$u gibi, Uygur Kaganlannm da egemenlig'i ilahi, di$er bir ifade ile onlar; bu yiice kudretin, yaniulu Tanrtntn yer yi.iziindeki tek temsilcileri idi. Bu bakrmdan Uygur Ka$anlanna da kutsal kasanlrk tahtrna oturduklannda; "Giin Tengride Kut Bolmry" veya "Ay Tengide Kut Bolmtg" gibi il6hi unvanlar verilmig ve boylece onlann egemenlik ve hdkimiyetlerinin bir ildhi kaynaf,a dayandr$r vurgulanmrqtrr. Nitekim Kutlu Bilge Kiil Ka$an oldtikten sonra onun anlslna o$lu tarafrndan diktirilmig olan "$ine-usu" yazrtrnda: ",,giik yer emtetti, Giik (Tanrr) Httuo erdi ;' denilmiqtir6. Yeni devletin baekenti, btiyi.ik Uygur Ka$anrnrn asrl ordugahrnrn civannda ve Karakurum'a yakrn bir yerde yeni bir gehir olarak kurulanz Karu Balgasut veya Ordu Bal* idi. Devletin ana unsurlannr daha ziyade islami kaynaklarda "Dokuz O{uzlar" olarak bilinen kalabahk Trirk boylarr teekil ediyordu. Daha sonralan bunlara,"llg O{uzlar" denilen Kara izgi, 6., a.g.e., s. 14, c6meg, S., Uygur T0rkleri Tarihi ve K0ltiirii, Ankara, 1997, s Gumil6v, L.N., Eski T0rkler, lstanbul, 1999, s Orkun, H.N., Eski Tiirk Yazrtlar, Ankara, 1987, s. 168 vd. 7 Barthold, W., Orta Asya T0rk Tarihi Hakkrnda Dersler, Ankara, 1 975, s. 60. OTUKEN UYC;UR T'URK BOYLATT] ARASINDA ISLAMIYET. 29 tuklar ve Basmrllarda katrlmrg ve boylece yeni devlet gok daha giiqlii ve bir manada federal bir devlet haline gelmiqtirs. Gerqekte Kafluklar, Yeni Uygur federe devletinin en sadrk en gtivenilir temel dinamiklerinden birini olugturuyorlardr. Bu bakrmdan onlann hiiktimdarr da Uygur devlet iddresinde qok onemli bir yer olan "Sol Yabgu" ma' kamrna getirilmiqtig. Karluklar 840 yrh yani; Uygurlar, Krrgrzlara mailup oluncaya kadar resmen, Uygur devletine ba$hhklarrnr devam ettirmigler ve yeni Uygur Tiirk devletine qok bnyiik hizmetlerde bulunmuqlardrr' Temel islami kaynaklardan biri olan Hudfidu'l-Alemile bizlere, Dokuz Oduz, bir di$er ifade ile yeni Uygur iilkesi ve onlarrn ozellikleri hakkrnda Eu tinemli bilgiler verilmektedir;"do{uda Qin tilkesi, giineyile Tibet tte Karluk iilkesinin bazr ktsrmlart, kuzeyi boyunca yine Krgrz iilkesi ile komgudurlar. Dokuz Oiuz iilkesi, Tiitk iilkelerinin en biiyiifii ae en genigidir. Dokuz Ofuzlar, niifus baktmmdan da en kstabal* Tiirk iilkesidir. Eski zamanda, biitiin Tiirkistan hiikiimdarlan Dokuz O{uzlardan Ekmtgtrr. Dokuz Oduzlat cengdaer hir kuaim idiler. Qok sayfia silahlan asrdr. Bunlnr yazlan ae ktglan otlak araziler boyunca, uygun iklimler seqerek bir yerden bir yere giig edeiler"l0. Bunlarl "Qin, Tibet, K arlukl ar, O {uzl ar, P e g en ekl e r, TiitgiEler, Ez gi gl et, Kry g akl at ae Ktrgrzlar'la kamguduilar"ll. I Genig bilgi igin bkz. Qandaroglu, G., ottiken B<ilgesinde Kurulan B0y0k Uygur figdnlrlr, istinbul, 1972, Mackerras, C'' The Uighur Empire-744' SiO=, AccolAing to ttre T'ang Diynastic Histor.ies, Canberra, 1978' Eberhard, W., Qin'in $imal Kogullart, Ankara, 1942, Ogel, B', lslamiyetten Once Tiirk K0ltiir Tarihi, Ankara, '1988, s" Gunay, U., GungOr, H., Ttrklerin Dini Tarihi, istanbul, 1997, s. 128, R A ' la', Vl, s. 351, Hududu't-Alem, ngr. V. Minorsky, London, 1937, s ibnu'l-fakih, Kitabii'FB0tdan, ngr, De Goeie' Leyden, 1885' s' 329'

17 30. ZEKERiYA KiTAPqI lteni Uygur Dealetinin $ehirleri; Kma Balgasun; iq Mo$olistan ve Orhon boylannda yani, Otiikende kurulan bu yeni devletin bagkenti Kara Balgasun idi. Bunun yanl srra Yukarr Nugcan veya Yukan Barshan, Bahoan ve Kogu (Kuca, Kugan) yeni Uygur devletinin gok <inemli qehirleri arasrnda bulunuyordu. Bu gehirler aynr zamanda bir eyalet merkezi olup asrl Uygur Ka$anrnr temsil eden bir Han veya Hakan tarafrndan idare ediliyordu. Fakat bu eydlet merkezlerinin en geligmig olanr Uygur devletinin aynr zamanda bagkenti olan Karu Balgasun idi. Daha ziyade "Ordu Bahk" olarak biliniyordu. Daha cinceleri ktiqiik bir yerleqirn birimi olan Kara Balgasun, Uygurlarrn baqkenti olduktan sonra, mamur, mureffeh, son derece giizel bir qehir olnrug ve o, Hanlar gehri anlamrna "Han Balrk" olarak anrlmrqtrrl2. Maniheizm burada kdkhi bir qekilcte yerleqtikten sonra burasr, sedece siyasi def,il, yarr teokratik Uygur Devletinin giiqlti bir dini merkezi hdline gelmiq ve bu boyle Uygurlarrn yrkrhqa kadar devam etmiqtir. Kara Balgasun, Uygurlar'rn diser taraftan en btiyiik ticaret gehirlerinden birisi idi. $ehir dofuya do$ru akan btiyiik bir nehir iizerine kurulmuqtul3. $ehrin mermerden yaprlmrq diikkanlarr olan bir gok qargr ve ticdret haneleri vardr. Etrafi sailam surlarla qevrilmiqti. $ehre demirden yaprlmrg oniki kaprdan giriliyordul4. Bu kaprlan yahn krhng Trirk askerleri OTUKEN UYCUR TURK BOYI,ARI ARASINDA ist,att,tiyit..i I ktrruyorlardrl5. irlar., Cof,rafyacrlarr burasrnrn adlnr Cinankes olarak zikretmielerdirl 6. Yukan Nugcan; Yeni Uygur Devleti'nin qok <inemli eydlet merkezlerinden bir di$eri ise Yukart Nugcan veya Barshan idi. Burasr KudAme b. Ca'fer den o$rendi$imize grire; "Senrcrkant'tan 60lersah (250 kn) uzakltkta $a9 (Tagkent) oe Fergana tarafntdadr. Bolluk bercketli bir gehirdir. Kendisine ba{h ddrt biiyilk, bepte kilgiik gehri olan bir eyhlet merkezi idi. Btt belde halkmtn goflt nrccirsidirler. lglerinde nnd* (Mani d.ininde) olanlarda aardr. gehir lnlknun hepsi Tilrktiir. Tilrkler arasnda bmtlardan daha muharip kipiler yoktur. Bunlar kendilerinden 10 kipiyi, Karluklardan 100 kigiye niishai giiriir. Uygur Ka{anmt temsil eden bir Tiirk Hakantnm idhresi alhnda idi'17. Idrisi'ye gdre; "'Tiirk iilkelerinin en giiglii korunan bir pehriilir. Aynca pehrin ig ae dry olmak iizere iki miistahkem suru rardtr. Bu lmuhlide oturan Tiirklerin go{u ihtiyaglarmt almak igin bu pehri gelirler"78. Barshan'tn bizim iqin qok cinemli bir yonii daha vardrr. O da, Ttirk dilinin kendi devrinde en biiyiik mimarr olan Mahmud el-kaggari'nin babasmrn Barshanh olmasrdrr. KaEgari'ye gore Barshan bir riv6yete grire AfrAsiyAb'rn o$lunun adr, dif,er bir rivdyete gore ise Uygur Ka$anrnrn "Seyis"inin adrdrr ldrisi, Nuzhetii'l-Miigta*, s. 510, Krg. gegen, R., istim Co$rafyacrlarrna G<ire T0rkler ve Tilrk Ulkeleri, Ankara, 1985, s idrisi, Niizhetii'l-Miigrak, s lbn Hurdad bih, el-mesilik ve'l-memalik, n9r, De Goeje, Leyden, 1967, s. 30, el-hamevi, Mu'cem0'l-B0ldan, Beyrut, 1955, ll, s Kudame b.,cafer, Kitab0'l-Hara9, ngr, De Goeje, Leyden, 1967, s Hududu'l-Alem, s Kudame b. Cafer, s idrisi, s Barthold, W., a.g.e., s. 127.

18 .J2. ZEKERiYA KiT'APCI Bahaan; Uygur Ka$anh$rnrn <inemli eyalet merkezlerinden birisi de Bahoan gehridir. Han Balrktar kuzeye do$ru 12 gtinhik bir mesafede kurulmuqtur. idrisiden o$rendisimize gorc;,,bu pehir Dokuz ofuzlara ba{ldrr. Burada Dokuz O{uz Ka{an siilfrlesinden bir Hakan oturur. Bu Hakarun askerleri, muhaftzran, kaleleri ue hmilleri uardr. Bahaan pehrinin miistahkem bir suru bulunur. Burada denirden, Ircr tiirlii nadir epyantn yapildt{t itiikkan ae Qnrgilar yer ahr. Bu gargilarda gegitli qalg ilietleri, toprak kaplar as. yapilr. Bu pehir dahi do{uya aknn bir nefuin krytstnda kurulmuptttr. Bu gehrin etrafinda tarlalar ae Tilrklerin otlaklart, aynca anlarm etrafada korury gdgtiikleri gaylar aardr"2}. Bu muhtevada bizim burada zikredebilece$imiz bir diser Uygur gehri ise, Koga veya Kuca, Kuqan'du. el-hameviye gore; "Tiirk iilkelerinin en uza$mda bir pehirdir. Burantn meliki ue sahibi Dokttz O$uz Ka{ant olup, gehir orut temsil eden bir Hakan taraftndan idkre edilnrektedir. Burasmm lnlkt insanlarrn en knhramam, hiikiindarlart ise geure hiikilmdarlarrltnr en bilyii$iidiir,,21. Moyon Qor oe Yeni Uygur Deztleti; Uygurlann bir btiyrik devlet olarak Ttirk tarihindeki qe_ refli yerlerini almalarr igin gok biiytik hizmetleri olan Kiil Bilge KaSan'n 747. yrhnda oli.imii tizerine onun yerine daha sonra o$lu Moyon Qor "Ka{an" olmugtur (249-ZSg). Onun ilahi unvany "Tengride Bolmtg il itmig Bilge Kafan idi* O; Uygurlann qok gtiqlti bir devlet haline gelmelerinde qok b tiytik baqanlar gristermiqtir. OTUKEN UYcLjR TURK BOYI,ARI ARASINDA ISLAMiYET. 3.] ZirA Yeni Uygur Ka$anr; kuzeyde Krrgtzla4 batrda Karluklar ve onlara yardrm eden Tiirgegler, Basmtllar ve Qinlilerle savaqmre, hdkimiyetini Yenisey nehri kaynaklarr Qu, Talas havalisi, ig-asya ve Karulen nehri kryrlanna kadar yaymrq, o$ullannt "Yabgu" ae $Ad"" tayin etmig ve birylece 6ttiken Uygur Devletini qaidaq gtiglii bir Ttirk devleti haline getirmigtir. islfrm Co{rafyacilan Ne Diyor? MAmafih Kiil Bilge Ka$an tarafindan Doiu Tiirkistan'da kurulmuq olan bu yeni Uygur Dealeti krsa zamanda btiyiik mesdfeler kaydetmigtir. O kadar ki Moyon Qor'a kadar gelen ve gokta uzun olmayan bu stire zarfinda Uygurlar sidece srnrrlannr geniqletmekle kalmamrglardrr. Bu arada Uygurlar arasrnda devlet gelene$i tesis etmig, cirf ve Adetler geqerli olmug ve Uygur devleti geleneksel koklii bir Tiirk devleti olmuqtur. islami kaynaklarda ozellikle islim co$rafyacilarrnm eserlerinde konunun bu yrini.inti aqrklayan gok giizel riviyetler bulunmaktadrr. Meseld bunlardan $erefiiz-zaman Tihir el- Meto ezi (XI.) Tabayr'u'l-Hayevan adrndaki krymetli eserinde, Ttirk boylarr hakkrndaki qok genig de$erlendirmeler yapm$; Tokuz Oduzlar, Uygurlar ve Dokuzo{uz Hakan (Uygur) hakkrnda bizlere gok krymetli bilgileri vermektedir. O eserinin bir yerinde aynen qoyle demektedir; 20 idrisi, s el-hamevi, lv, s "Gokte Dolmug, Memleket idare Etmig Bitge Kagan',

19 34. ZEKERIYA KITAPCI,l,f,.1jJl i,;=js /r:f.;..1ru+:t i*-zi t-+& z-l cryl, 0.s j])!ls a;lll,fa ft rsy'l-t $llgfl t+r iu.ill 'j,riil P (F! ilorj.-.l-e LJI'r, l,jrjlt nltjlf{it.j s.-,- f{tj"r t;i6rit t' Ct I,+.2-'t (r4l).,'r ql,+,2'tut Ft olt*-jl d L-' 1n f:...ir*5 rr.+ J.l i,uti iii lljt -,L'.-i g.21.',-<'jlj rs. :Ql ;jsj g+ :a,l.'.:,).lll 051- r.ob5;tl3 "Tilrkler pek gok cinslere kabilelerc, oymaklara aynlan biiyiik bir millettir. Bir ktsmt gehirerde oe kiiyletde, bir ktsmt bozkrlarda ae giillerde otururlan Tiirklerin biiyiik kabilelerinden biri Oluzlarilr. O{uzlar on iki kabileye aynhilar. Bir krsmma Tokuz Ofuz, bir ktsmtna Uygur ve dider bir ktsmna Ug Llygur denir. Hiikiimdarlartna isel Tokuz (Ofiuz) Haknru denir. Dokuz (Oguz) Hal<nnt'nn gok biiyiik bir ordusu vardr. Onlann hiikiimdailannm eskiden bir muhafrzt, diirtyiiz cariyesi (hizmetcisi) oardr. Bu muhafizlar hergiin hiikiimdarlaila iig defa yemek yerler. Yemekten sonra iiqer, iiger igki igerlerili. Hakanlart ancak senede halk arasma grkardt. O{uzlar'n siydset hususunda uygulail*ian giizel iirf, frdet oe kanunlan oardr. Bit ktsmr gehirlerde oe ealetde, bir ktsmt krlarda ae sahralarda, gadrlarda ae hangdhlarila otururlar"2t, Diier briyiik islam co$rafyacrlardan biri olan Gerdezi ise eserinde bu Uygur; Dokuzo{uz Hakam hakkrnda gunlan sciylemektedir; 22 el-mervezi, $eref ez-zaman, Tabii' el-hayevan, ngr, V. Minorsky, London, 1924, s. 18. OrUrcpN uycur TURK BOyIARI ARASINDA lslamiyet. 35 "O; Tahtma oturunca herkes Onun iiniine yaya olarak gelirler, yolda onun iiniinii agarlar. $ehrin reislerinden biil onun iiniinde yiiriiyerek tagkmltklan iinlemeye gahgtr. Tokuz O{uz Hakan Mani mezhebindeilir. Fakat iilkesinin Eehiilerinde putperestler, seneailer (iliialistler) $amanistler oe Budistler de bulunur. Aynca Dokuz O$uz Hakanrnrn dokuz oeziti oardr. Bunlar; e{et bir kigi htrstzhk sugundan yakalanmtgsa, onun ayaklart oe kollann baflarlar ae ayflca gehtin ortasmda 200 sopa purduruilar. Daha sonra Dellfrl: "Herkes buna bakstn! Bunun yaphdtnt kimse yapmastn!" iliye bafitnr. Bir kigi, bir bfrkire ile zind yaparsa o adama 300 sopa oururlar, ondan bin krsrak, giimiig bir kaileh oe 50 deoe ceza alrlar. E[er bir adambir adamt iililiiriirse onu ezecek derecede biiyiik fidye iidemeye mecbur ederler. Aynca Dokuz Oiuz (Uygur) Hakan iluoatlan algak (ae fakat muhkem) bir sarayda oturur. Bu saray kege ile iliigenmitrtir. Kegenin iizerine miisliimanlann mefrfigatt serilmig, onunda iizerine Qiniliban iirtiiler yazilmtgtr. Dokuz Oduzlann hepsi krlarda, gaddarda oe hargdhlarda otururlat. Bunlann Hakanlarmtn elbisesi Qin dibast oe ipektit, Halk ise, ipekli ue pamuklu ham bezler giyeiler. Elbiseleri harmani, yenleti genig oe etekleri uzundur. Hakanlannm kemeileri zinetlidir. Meclisinde insanlar (biiyiik giilenler igin toplantnca) bagma tfrg gtyet, O tahtma otutunca 30,000 zrhh oe mrzrakh siiaari onunla beraber otu-,ur'23. ' Bu ifadeler 6t0ken Uygurlarrnrn daha ilk devirlerden itib6ren T0rkistanlr m0sl0man tacirlerle ticaret yaptrklannt gostermektedir Z.K. 23 Gerdezi, Zeynii'l-Ahbar, n9r. A.H. Habibi, Tahran, 1347, s.267.

20 36 T ZEKERIYA KITAPCI Talas Saaagr ae Qarpttrlan BirT'arih ahyrnm GergekYiizii; Fakat Moyon Qor devrinin Llygurlan, Qinlilerin kargrsrnda gok daha etkin bir devlet hdline getirmesirre ra$men, asrl amacrnrn drgrnda saptrrrlmrg bir btiyiik olayr daha vardrr. O da, Qinlilele mtisltim an Araplann Atlahta (Talas civannda bir yer) yaprlan btiytik meydan savaer veya Ttirk tarihindeki adryla "Talas Zaferi"dir (751). Ne yazrk ki bu zafer; aradan asrrlar geqtikten sonra kendi tarihqilerimiz tarafindan garprtrlmrg ve Tiirklerin mtisliiman olmalarr gibi bir "fiahi Destan'tn" yozlagtrnlmasr igin kullanrlmre ve neticede bizim daha ziyade "Talas Nazaiyesi" dedi$imiz bir tarih sefdleti ortaya qrkmrqtr. Bu bakrmdan Talas Savaql ve onun tarihi neticeleri iizerinde burada yeteri kadar durulmasmda yarar vardrr. $oyleki; GerEekte Emeviler'in kanh bir ihtilal sonucu yrkrlmasr, Aga* Tiirkistanda (islami kaynaklarda MAverati'n-Nehr) meydana gelen otorite boglu$u ve bu bcilgede beklenmedik bir gekilde ortaya grkan t:isldm Realitesi", Emevi akrnlan sonucu Ttirklerin Qin'e karqr direnmelerinin yrkrlmasr, mahalli Tiirk beylerinin birbirleri ile olan qetin ihtildflan ve bunun gibi daha nice, nice sebebler Qin'in uzun zamandrr ig-asya luizerindeki sinsi emellerinin bir kere daha uyanmasr ve "Talas Harbi "nin do$masrna sebeb olmugtur. Bunun zihiri sebebi Fergane Tiirk beyi ile, mtisliiman Araplarrn $aq dedikleri Tagkent Tiirk beyi ve bir Gok-Ttirk aristokrab olanbagatut Tudun'un aralannrn olmasr ve bundan korkan FergAne beyinin Qin'in Tang Hanedanmilan yardrm istemesi idi. Ne varki bu beklenmedik geliqmeler; uzun zamandrr Orta-Asya iqlerine miidahale etmek ve bu biilgedeki Ti.irk beyleri iizerinde ntifuzunu artrrmak ve Mtisltiman Araplarr Qin'e karqr bir tehlike olmaktan grkarmak ve Gcik OTUKEN UYCT,R I'URK BoYLARI ARASINDA isi.amiyet. 37 'Ti.irklerin bir devamr gibi gririinen Taqkent Tiirk beylisini ortadan kaldrrmak iqin hrrslanrp duran Qinli idareciler igin qok giizel bir frsat olmugtur. Boylece onlar 5tiiken Llygurlanna da siydsi bir ders vermig olacaklardr. Bu ctimleden olmak iizere Tang Hanedanrnrn Kuga askeri valisi Kao Sien Qi, merkezden aldr$r bir talimat gereii gok biiyiik bir kuvvetle derhal Bagatur Tudun'un tizerine yiiriimtig, Taqkent Ttirk beyli$ine qok a$rr bir darbe vurdu$u gibi Bagatur Tudun'un bagrnr kesmiq ve bir zafer niganesi olarak bunu, Qin sarayrna gcindermigtir24. Oysa bu, zavalh askeri miceradan baqka bir qey desildi. Tagkent Ttirk Beyinin O{lunun Yeni ArayryIan; Tagkent Tiirk Hanr Bagatur Tudun'un bu qekilde Qinliler tarafmdan oldi.iriilmesi ve hele, hele kesik bagrnrn Qin'e gonderilmesi, baeta onun o$lu olmak iizere qevre Tiirk beylerini ayasa kaldrrmrg, Qinliler ve onlarrn bu yayrlma politikalanna kargr miiqterek bir askeri hareket yapmanrn yollannr aramaya zorlamqtrr. Onlar bir taraftan Kailuklan yardrma gagrrrrken2s diger taraftan Abbasi ihtilalinin gtiglii lideri Ebii Mtislim el- Horasani'yc gelmiqler ve ondan Qin'in dni.ine geqrnesini istemiglerdizo. Bagta Taqkent erlmak iizere qevre Ttirk beylerinin Ebri Mtislim'e gelmeleri, onunla uzun uzadrya Ttirkge konuqmalan, ayrrca Ebu Mrislimin onlan dinlemesi ve isteklerini kabul etmesi, hele hele gtiqli.i bir ordu ile onlann imdadrna kogmasr bu Turan kahramanrntn "Tiirk asilh" bir kimse oldu$unu ortaya koymaktadrr. 24 Esin, E., lalimiyetten 6nce Tiirk Kiilt0r Tarihi ve islima Girig, lstanbul, 1978, s izgi,6., Qln Elgisi lyang Yen-Te'nin Uygur Seyihatnameei, Ankara, 1989, s Gibb, H.A.R., Orte Asya Arap Fiit0hatr, s. 80, G0ng6r, E., Tarihte Tiirkler, lstanbul, 1996, s.65.

k6fileler halinde Musliiman olmalarrdrr.

k6fileler halinde Musliiman olmalarrdrr. islam dininin Azerbeycon ve Hsrzemde lu:91_opl bagarilanndan en bliyugu ;uphesiz TURK OCUZ BOYLARI'nrn hem de milyonlaia varan brlyuk k6fileler halinde Musliiman olmalarrdrr..,. Ztra O$uzlarrn Muslriman

Detaylı

icindekii,bn /r. isr,alt ARAZi ve vergi sisrnuinin TE$EKKUTU vn osmanlr DEVRiNDEKi $EKiLLERLE MUKAYESESi... ls

icindekii,bn /r. isr,alt ARAZi ve vergi sisrnuinin TE$EKKUTU vn osmanlr DEVRiNDEKi $EKiLLERLE MUKAYESESi... ls icindekii,bn J x /r. Koy, rovlu vb ivrpnratorluk...... I V. Milletleraran Ttirkiye Sosyal ve iktisat Tarihi Kongresi. Teblidler, U.U. Tiirkiyat Arasttrmave Uygulama Merkezi, istanbul 2l-25, Adustos 1989.

Detaylı

Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER

Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER SOSYAL BİLGİLER KONU:ORTA ASYA TÜRK DEVLETLERİ (Büyük)Asya Hun Devleti (Köktürk) Göktürk Devleti 2.Göktürk (Kutluk) Devleti Uygur Devleti Hunlar önceleri

Detaylı

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST 1 1) Türklerin Anadolu ya gelmeden önce

Detaylı

Nihat Sami Banar!ı, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, s. 89-93'ten özetlenmiştir.

Nihat Sami Banar!ı, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, s. 89-93'ten özetlenmiştir. Uygur Devleti Ders Anlatım Videosu UYGUR DEVLETİ (744 840 ) Uygurlar, Asya Hun Devleti ne bağlı olarak Orhun ve Selenga nehirleri kıyılarında yaşamışlardır. II. Kök Türk Devleti'nin son zamanlarında Basmiller

Detaylı

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA i**-*; i,:; " "'": l ii"rl -' : ;.*:;".".-"*. j t:':,.,,. I,:i i rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA 1910412012 tarih ve 6292 sayrh orman Kdylulerinin Kalkrnmalannrn Desteklenmesi ve Hazine

Detaylı

Parsel No./Srra No. : 3

Parsel No./Srra No. : 3 Parsel No./Srra No. : 3 c) Ihale (son teklif verme) tarihi d) Ihale (son teklif verme) saati e) ihale komisyonunun toplantr yeri ilan olunur. rina ganrxaurnsi I. GENEL $ARTLAR MADDE I - Kiraya verilecek

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Eğitim Tarihi Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İslam Öncesi Türklerde Eğitimin Temel Özellikleri 2 Yaşam biçimi eğitimi etkiler mi? Çocuklar ve gençlerin

Detaylı

BURDURLU HOCA DAN YURT SÖYLENCELERÝ

BURDURLU HOCA DAN YURT SÖYLENCELERÝ BURDURLU HOCA DAN YURT SÖYLENCELERÝ Her yönüyle edip (edebiyatçý) ve öðretmen Ýbrahim Zeki Burdurlu nun ölümsüz bir yapýtý elinizi öpüyor. Burdurlu bu çalýþmasýnda, cennet Anadolu nun deðiþik yörelerinden

Detaylı

lf1, S 21. Y1zytl Yayrnlarr : 4 J ; Tarih Serisi : 1 YAYINTARI E. mail: yuzyil@ ada. net.tr. @ : Her hakkr mahfuzdur.

lf1, S 21. Y1zytl Yayrnlarr : 4 J ; Tarih Serisi : 1 YAYINTARI E. mail: yuzyil@ ada. net.tr. @ : Her hakkr mahfuzdur. r t-i ffi#ffi lf1, S 21. Y1zytl Yayrnlarr : 4 J ; Tarih Serisi : 1 F YAYINTARI Hanrmeli Sk. No: 19120 Srhhrye-06430 ANKARA Tel: 231 68 58-231 08 72 c Faks: 231 68 58 E. mail: yuzyil@ ada. net.tr. Bu eserin

Detaylı

rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon,

rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon, rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon, e nnrir rasartm ve TEKNiT onrurgmanltk niznner ALtMt TEKNiT gnnrnamesi igin Tanrmr Dr Ayhan Kuzu ve gahgma ekibi tarafrndan planlanan proje

Detaylı

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ;

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; 1 BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; O gece en güzel yıldızlar kaydı, Nereden geliyordu bu aydınlık? Neydi insanları bu denli mutlu

Detaylı

all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan

all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan izpti n xalir qtleui all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan gergevesinde gergekle$tirilir. 6.3. Tebtigatrn hakh veya zorunlu yaprlamamasr halinde Kanunun 65 kanunlanna sunulan ve tarafindan

Detaylı

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.-

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.- % T. C. YUKSUKOGRE'I'I\I KURULU BASKANLIEI Sayr : Konu : B.30.o. imi.o.oo.oo.01/ 6l 8< ttq3o Tezsiz Yuksek Lisans Bilkent / ANKARA.a2...o.L,.2a.aJ 2547 sayfi YUksekogretim Kanununun ek 27 nci maddesi gere$ince

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Muharrem KESİK İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : muharremkesik@gmail.com 2. Doğum -

Detaylı

r Grdalarrn bulundufu bolgede galrgan herkesin r Personelin gahgma bigimlerinin de temiz ve safihkh r Yiyeceklerle ufiragan ki5ilerin temiz ve uygunsa

r Grdalarrn bulundufu bolgede galrgan herkesin r Personelin gahgma bigimlerinin de temiz ve safihkh r Yiyeceklerle ufiragan ki5ilerin temiz ve uygunsa CAP r Grdalarrn bulundufu bolgede galrgan herkesin onsoz Beslenme insanoflunun iemel ihtiyaglarrndan biridir. Grda maddeleri yagam igin vazgegilmez unsurlar olmasrnrn yanrnda insan saflrfrnr tehlikeye

Detaylı

'/ Egi vefat etmi$ olan gocuklu dul bayanlarda ya$ garrl aranmaz. '/ Babasr veya hem babasr hem de annesi vefat etmiq yetim bekar bayanlarda yap

'/ Egi vefat etmi$ olan gocuklu dul bayanlarda ya$ garrl aranmaz. '/ Babasr veya hem babasr hem de annesi vefat etmiq yetim bekar bayanlarda yap [K-2 SOSYAL VARDIMLA$MA VA DAYANI$MA VAKIII I3A$KANI,IEI...SOSYAL KONUT PROJtrSi...ADE'I' KONITT SATI\SI BA$VURLT DtrytJRtrstl *uo,*,,nuo,oo,u,,,:l:'::' ff';::";;ljti]:u'"0' vilriitiiren sosvar Konut projesi

Detaylı

Sayr : B.23.1.SUE.0.00.00.00-821.051 0i

Sayr : B.23.1.SUE.0.00.00.00-821.051 0i T.C. RMAN V SU i$lri BAKANLTGT Tiirkiye Su nstitiisii Sayr : B.23.1.SU.0.00.00.00-821.051 0i Knu : Tiirkiye Su nstitiisl (SUN) Lg Tasanm Yangmasr c).2 0/./2013 SULYMAN DMIRL UNIVRSiTSI RKTORLUGUN 32260

Detaylı

l. Fiyatlar KDV Harig Olacakhr.

l. Fiyatlar KDV Harig Olacakhr. T.C. 5A6LIK BAKANLI6I BURSA SAdLIK MUDURLUGI, Sayrn Teklif istenmesi Salhk Miidiirliifii Acil Salhk Hizmetleri istasyonlarrna 5 Adet Giig Kaynalr Ahmr igine ait agaptda cinsi, dzellikleri ve miktan belirtilen

Detaylı

PA$AM SULTAN TURBESI. nouove - REsrirUsYoN ROJESI RESTO. u$ak. oin. idostc lio. !.v' runizttrt BAKANLIGI t \r':rliklcrrttrt Mirdrirliiqu

PA$AM SULTAN TURBESI. nouove - REsrirUsYoN ROJESI RESTO. u$ak. oin. idostc lio. !.v' runizttrt BAKANLIGI t \r':rliklcrrttrt Mirdrirliiqu PA$AM SULTAN TURBESI nouove - REsrirUsYoN VE a T-!.v' runizttrt BAKANLIGI t \r':rliklcrrttrt Mirdrirliiqu RESTO ROJESI oin ': i.-:..::::., :,::r:aeil::: :i 1,ij1'.r{iil : i u$ak idostc lio PA$AM SULTAN

Detaylı

Uye : Ramazan YILDIRIM Meclis Uyesi ka I,l-oCr

Uye : Ramazan YILDIRIM Meclis Uyesi ka I,l-oCr Uye : Ramazan YILDIRIM Meclis Uyesi ka I,l-oCr ARA$TTRMA \re TANTTTM KOMiSYONUNCA VERiLEN SOKAK isiulnni Agrklamalar. Erden Plaza I)umluornar arl(asl ', Erden Plaza lrumtudtnar arlgsl ' Diinyamn en buyiik

Detaylı

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te 9 da AK YIL: 2012 SAYI : 164 26 KASIM 01- ARALIK 2012 BÜLTEN İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI T E Ş K İ L A T İ Ç İ H A F T A L I K B Ü L T E N İ 4 te Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Süleyman Demirel Üniv. Tarih -Ortaçağ / (El-Melik El-Mansur Bilimler Enstitüsü Tarih ABD

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Süleyman Demirel Üniv. Tarih -Ortaçağ / (El-Melik El-Mansur Bilimler Enstitüsü Tarih ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Selim Hilmi ÖZKAN 2. Doğum Tarihi / Yeri : 1974 / Gündoğmuş-ANTALYA 3. Ünvanı : Yrd. Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Süleyman Demirel

Detaylı

Acrk teblieat adresi. Telefon ve Faks numarasl. Not:

Acrk teblieat adresi. Telefon ve Faks numarasl. Not: Acrk teblieat adresi Telefon ve Faks numarasl Not: Srra No Mal Kaleminin Adr ve Krsa Agrklamasr Miktarr Tutarr (Para birirni,t belirtilerek) Toplam Tutar (K.D.V Haric) *Tabloya gerektiti kadar satrr eklenecektir.

Detaylı

,:t? KYS : Kalite Yonetim Sistemini, ixttl9i. VER : Olgme ve izleme sonuglarrnr, ifade eder. 4.iLGiLiDOKUMAN 1.AMA9 2.KAPSAM 3.TANIMLAR 6.

,:t? KYS : Kalite Yonetim Sistemini, ixttl9i. VER : Olgme ve izleme sonuglarrnr, ifade eder. 4.iLGiLiDOKUMAN 1.AMA9 2.KAPSAM 3.TANIMLAR 6. ,:t? ixttl9i VERI ANALIZ REHBERI 1.AMA9 iyilegtirme veya Diizeltici/ Onleyici faaliyet yapmak iizere olgme ve izleme sonuglanntn analizinde, uygunsuzluklarrn nedenlerini ve goztimlerini saptamada yontem

Detaylı

Srra. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihriyac LisTESi. Sayl ; B. 10.4.tSM.4.72.00.20t Konu : Teklife Davet

Srra. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihriyac LisTESi. Sayl ; B. 10.4.tSM.4.72.00.20t Konu : Teklife Davet T.C. SAELIK BAKANLIEI TURKiYE KAMU HASTANELERi BiRLiEi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayl ; B. 10.4.tSM.4.72.00.20t Konu : Teklife Davet Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan BiYOKiMYA igin MALZ.ALIMI isi

Detaylı

rnxxir ganrxnvrnsi "HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri " ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA)

rnxxir ganrxnvrnsi HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri  ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA) ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA) "HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri " rnxxir ganrxnvrnsi Proje No: DPT2006K-120470 Teknik $artname Numarasr: TARLA.2O14TSHZ;OOT

Detaylı

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır.

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır. İslam çok yüce bir dindir. Onun yüceliği ve büyüklüğü Kur an-ı Kerim in tam ve mükemmel talimatları ile Hazret-i Resûlüllah (S.A.V.) in bu talimatları kendi yaşamında bizzat uygulamasından kaynaklanmaktadır.

Detaylı

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 3922-c1e8-39ab-8e60-c949 kodu ile teyit edilebilir.

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 3922-c1e8-39ab-8e60-c949 kodu ile teyit edilebilir. Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 3922-c1e8-39ab-8e60-c949 kodu ile teyit edilebilir. Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Nadir ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi: 01.02.1972 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Nadir ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi: 01.02.1972 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Nadir ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi: 01.02.1972 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Fakültesi Selçuk Üniversitesi 1995 Y. Lisans

Detaylı

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden41c6-a13d-31b6-987d-b1f0 kodu ile teyit edilebilir.

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden41c6-a13d-31b6-987d-b1f0 kodu ile teyit edilebilir. Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden41c6-a13d-31b6-987d-b1f0 kodu ile teyit edilebilir. 101 Kurumsal iliqkiler NUhiARA: l13 trbo YA$AR HOLDING GrDA

Detaylı

Tur Programı. İpek Yolu nun diyarında Taşkent, Buhara, Semerkand hem uzak, hem de yakın..

Tur Programı. İpek Yolu nun diyarında Taşkent, Buhara, Semerkand hem uzak, hem de yakın.. Özbekistan İpek Yolu nun diyarında Taşkent, Buhara, Semerkand hem uzak, hem de yakın.. Tarih : 08-04-2017-15-04-2017 Şehirler : Buhara, Khiva, Semerkand, Taşkent Otel : 4* Ulaşım : Türk Hava Yolları tarifeli

Detaylı

f.v\ >s/ Ilgi 7."- DAiITIM \Ar^Nr':/, Vali a. Vali Yardrmcrsr c.en q ej.. tht-*r.xl xt.. t,,r-r l.we,l W.e.?dde

f.v\ >s/ Ilgi 7.- DAiITIM \Ar^Nr':/, Vali a. Vali Yardrmcrsr c.en q ej.. tht-*r.xl xt.. t,,r-r l.we,l W.e.?dde f.v\ \.csxcuxvrspor Z \Ar^Nr':/, >s/ Sayr Konu Ilgi :e5738460-041 3lT :Yarrgma Duyurusu T.C. QANKTRT vnt-ilici Genglik Hizmetleri ve Spor it Uiidtirtugu c.en q ej.. tht-*r.xl xt.. t,,r-r l.we,l W.e.?dde

Detaylı

Kültür - Sanat Kültür - Sanat Kültür - Sanat Kültür - Sanat Kültür - Sanat

Kültür - Sanat Kültür - Sanat Kültür - Sanat Kültür - Sanat Kültür - Sanat Kültür - Sanat Kültür - Sanat Kültür - Sanat Kültür - Sanat Kültür - Sanat Tarih / Terra Cotta Savaşçıları, Çin Halk Cumhuriyeti Kitap / Türkan Röportaj / Doç. Dr. Okan Gülbahar El Sanatları / Geleneksel

Detaylı

ilil JlillllllilullLLll

ilil JlillllllilullLLll ilil JlillllllilullLLll TARiH HAIILiNALCIK RONFSANS AVRUPASI TURKiYE,NN SATI MEDN.TiYETiYLN OZONTN5TT,TT S{JRECi Halil inalcrk @ rtlmivr, iq nenrest rutriin YeYrNuett' zorr - Sertifika No: 11213 uoi:ron

Detaylı

ffi$. {'&}tvatrna hl lzmetleru ,rk&wwxrx -&wmp re$&& vw Prof. Dr. Zekeriya KitapEt lerr"*l trt'iltnfi

ffi$. {'&}tvatrna hl lzmetleru ,rk&wwxrx -&wmp re$&& vw Prof. Dr. Zekeriya KitapEt lerr*l trt'iltnfi Prof. Dr. Zekeriya KitapEt li:"s Y**rk**r*xn &rmgn ffi&$* ve ffi tr c$eh$ymtxma *"*&xmm**mr& gb * h lil,lliri,, :1trtI llili!r fdrii!rtnn llirn(11"' Prof. Dr. Zekeriya Kitapgt,1'] r"1 4 Frlt Neylersiniz

Detaylı

BURDUR VE ISPARTA OSB LERİ İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI İLK ADIM ATILDI

BURDUR VE ISPARTA OSB LERİ İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI İLK ADIM ATILDI AĞUSTOS 2017 Bülten 4 AĞUSTOS 2017 BURDUR VE ISPARTA OSB LERİ İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI İLK ADIM ATILDI Burdur 1 inci, 2 inci Organize Sanayi Bölgesi ve Isparta Süleyman Demirel Organize Sanayi

Detaylı

BİR BAYRAK RÜZGÂR BEKLİYOR

BİR BAYRAK RÜZGÂR BEKLİYOR ÖTÜKEN Ârif Nihat Asya BİR BAYRAK RÜZGÂR BEKLİYOR Şiirler: 1 BİR BAYRAK RÜZGÂR BEKLİYOR Servet Asya ya Armağanımdır. DESTAN O zaferler getiren atların Nalları altındanmış; Gidişleri akına, Gelişleri akındanmış.

Detaylı

Bu feryadımı askeriyeden atılan subayların feryadına bir tercüman olması hasebiyle dile getiriyorum.

Bu feryadımı askeriyeden atılan subayların feryadına bir tercüman olması hasebiyle dile getiriyorum. KADER BUNA MÜSAADE ETMEZ Zulüm zulümdür.herkim tarafından ve nerede yapılırsa yapılsın.allah zulmü imhal etsede yani mühlet tanısa da ihmal etmez.kolay kolay neticesini âhirete bırakmaz.bu O nun adaletinin

Detaylı

Mo[ollar Dewine Kadar Orta Asya Tiirk islim Medeniyeti. HII..^AFET ULIGLERINDE TURKLERiN AII{P Diti ve EDEBiYATINA HiZIUETLERi

Mo[ollar Dewine Kadar Orta Asya Tiirk islim Medeniyeti. HII..^AFET ULIGLERINDE TURKLERiN AII{P Diti ve EDEBiYATINA HiZIUETLERi Mo[ollar Dewine Kadar Orta Asya Tiirk islim Medeniyeti HII..^AFET ULIGLERINDE TURKLERiN AII{P Diti ve EDEBiYATINA HiZIUETLERi Prof. Dr. Zekeriya KITAPCI Tiirk islam Medeniyeti Kiilliyalr: 2 & YED'KUBBE

Detaylı

III. ÜNİTE: İLK TÜRK DEVLETLERİ 2. KONU: ORTA ASYA DA KURULAN İLK TÜRK DEVLETLERİ

III. ÜNİTE: İLK TÜRK DEVLETLERİ 2. KONU: ORTA ASYA DA KURULAN İLK TÜRK DEVLETLERİ III. ÜNİTE: İLK TÜRK DEVLETLERİ 2. KONU: ORTA ASYA DA KURULAN İLK TÜRK DEVLETLERİ a. Türk Göçleri ve Sonuçları Göçlerin Nedenleri İklim koşullarının değişmesine bağlı olarak meydana gelen kuraklık, artan

Detaylı

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU MÜFTÜLÜĞÜ AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU MUTLULUĞUNUZA REHBERLİK EDER Yüce Allah ın aileye bahşettiği sevgi ve rahmetin çeşitli unsurlarla beslenmesi gerekir. Bunların

Detaylı

Türk Eğitim Tarihi. 1. Türklerin İslam Öncesi Eğitimlerinin Temel Özellikleri. Yrd. Doç. Dr.

Türk Eğitim Tarihi. 1. Türklerin İslam Öncesi Eğitimlerinin Temel Özellikleri.  Yrd. Doç. Dr. Türk Eğitim Tarihi 1. Türklerin İslam Öncesi Eğitimlerinin Temel Özellikleri Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU www.agurbetoglu.com agurbetoglu@yahoo.com 1. Türklerin İslam Öncesi Eğitimlerinin Temel Özellikleri

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır.

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. BÜYÜKLERİN HİKMETLİDEN SÖZLERİ Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. Buyruldu ki; Faziletli kimseler için (hiçbir yer) gurbet sayılmaz. Cahilin ise

Detaylı

BUItDUfi DIYABET OKUTU. Aragtrrma,Bilgi Sistemleri,safh[rn Geligtirilmesi ve HaIk Saflr[r gube Miidiirliifii

BUItDUfi DIYABET OKUTU. Aragtrrma,Bilgi Sistemleri,safh[rn Geligtirilmesi ve HaIk Saflr[r gube Miidiirliifii BUItDUfi DIYABET OKUTU Aragtrrma,Bilgi Sistemleri,safh[rn Geligtirilmesi ve HaIk Saflr[r gube Miidiirliifii 1.1Giriq I.2Dayanak 1.2.a'Grirev tantmtmrz 1.2.b St. Vincent. Deklarasyonu ve Ulusal Diyabet

Detaylı

EDIRNE'NIN FETHI. (rg6r) : "Sultan Otman Kral Vukasin'i ae Despot Ugjcsa'1n Makedonya'da Mertg bo2unda tildiirdu ae Edirne'yi aldt".

EDIRNE'NIN FETHI. (rg6r) : Sultan Otman Kral Vukasin'i ae Despot Ugjcsa'1n Makedonya'da Mertg bo2unda tildiirdu ae Edirne'yi aldt. EDIRNE'NIN FETHI (rg6r) Her,ir, INALCIK Edirne'nin ne zaman ve nasrl fethedildi!'i meselesi, son defa Bulgar tariheisi A. Burmov ve I. H. Uzungargrh tarafindan tartrgma konusu yaprlmrgtrr. Burmov'a gcirel,

Detaylı

rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART

rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART TUNCELi iinivnnsirnsi- BGiriM-siR-snN runcer,i trnivnnsirnsi rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART 4688 Sayrh Kamu Gorevlileri Sendikalan Kanunu'nun 22. ve 41. maddeleri ve bu kanuna dayah

Detaylı

Strateji ve Internet

Strateji ve Internet Strateji ve Internet MrcsnBL E. Ponrnn Ozet iruterruet i$inin QoK snvtonorucusu, hem nokta-comlar hem de yerlegik girketler, rekabeti ne kadar iyi strateji regetesi varsa hemen hemen hepsinihlal eder bigimlerde

Detaylı

r.q.trr-ir oennvrnsi PRoF. ixa.rcx raninqir.ici'nix prof. inalcrk, gegen sene, 27-28 Te"mmuz 20i0 tarihinde Yalova'da

r.q.trr-ir oennvrnsi PRoF. ixa.rcx raninqir.ici'nix prof. inalcrk, gegen sene, 27-28 Temmuz 20i0 tarihinde Yalova'da CIEPO 6. ARADONEM SEMPOZ\'UMU I4-T7 NISAN 2011 U$AK PRoF. ixa.rcx raninqir.ici'nix r.q.trr-ir oennvrnsi A. Teyfur ERDOGDU. Girig prof. inalcrk, gegen sene, 27-28 Te"mmuz 20i0 tarihinde Yalova'da yaprlan

Detaylı

MİM 282 - MİMARLIK TARİHİ VE KURAMI II 2013-14 GÜZ

MİM 282 - MİMARLIK TARİHİ VE KURAMI II 2013-14 GÜZ MİM 282 - MİMARLIK TARİHİ VE KURAMI II 2013-14 GÜZ 13 ŞUBAT - 1- Erken Dönem İslam Mimarlığı İslam Mimarlığı 20 ŞUBAT - 2- Anadolu Selçuklu Mimarlığı Camiler 27 ŞUBAT - 3- Anadolu Selçuklu Mimarlığı Medreseler,

Detaylı

isr.q.nnul vnliligi il qevre ve $ehircilik Miidtirlii$i

isr.q.nnul vnliligi il qevre ve $ehircilik Miidtirlii$i gevre VE_gEHiRCiLiK BA NLIGI T.C. isr.q.nnul vnliligi il qevre ve $ehircilik Miidtirlii$i SAYI :38991 KAYIT TARIHi :12.11.2012 SAYI : B.09.4.iLM.0.34.10.00 KONU : Tehlikeli Atrk Taqrma Lisanst ERMETAL

Detaylı

Yine onlar, sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler; ahiret gününe de kesin olarak inanırlar. Bakara suresi, 4. ayet.

Yine onlar, sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler; ahiret gününe de kesin olarak inanırlar. Bakara suresi, 4. ayet. BULUŞ YOLUYLA ÖĞRENME ETKİNLİK Ders: DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Sınıf: 9.Sınıf Ünite: İslam da İman Esasları Konu: Kitaplara İman Etkinliğin adı: İlahi Mesaj Süre: 40 dak + 40 dak Yine onlar, sana indirilene

Detaylı

Birinci İtiraz: Cevap:

Birinci İtiraz: Cevap: Bazı din bilginleri tutulmalarla ilgili bazı itirazlarda bulunarak bu konuda şüpheler uyandırmaya çalışmışlardır. Ulemaların itirazlarından bazıları cevaplarıyla birlikte aşağıya sıralanmıştır. Birinci

Detaylı

TURiZMYETURiZM OLAYI. TURiZM: Yeterli boq zamana, yeterli mali olanaklara ve seyahatten. DAR KAPSAMDA TURiZM VE OTELCiLiK

TURiZMYETURiZM OLAYI. TURiZM: Yeterli boq zamana, yeterli mali olanaklara ve seyahatten. DAR KAPSAMDA TURiZM VE OTELCiLiK Marmara lletisim Dergisi, Sayr:8, Ekim 1994 Mamara Joumal of Conununications, Number:8, October 1994 DAR KAPSAMDA TURiZM VE OTELCiLiK Arg. Giir. nuru OZCnn MARMARA r-rllvensiresi itetiqim Faktiltesi Dar

Detaylı

lebilecek bu husus fiiliyatta mricadele ile Anadolu'daki Kurtuluq Savaqr igin de cinemli katkrlar saflamalanna

lebilecek bu husus fiiliyatta mricadele ile Anadolu'daki Kurtuluq Savaqr igin de cinemli katkrlar saflamalanna ABGUIIIDNTUIII AYLIK HUKUI( DERGiSi OCAK-$UBAT-MART LeeT YIL: 7 SAYI: 51 ISSN 1017 625X iqinnnxinnn Milletlerarasr, Andlagmalarr,n lgr,fir.nda Ahr.ska (Mesket) Tiirkleri'nin Hukuki Statiisil ue Tilrkiye

Detaylı

Risale-i Nuru Samsat-ta Lise öğrencisi iken Teyzem oğlu vasıtasıyla tanıdım.

Risale-i Nuru Samsat-ta Lise öğrencisi iken Teyzem oğlu vasıtasıyla tanıdım. ABUZER KARA 1.Kendinizi tanıtırımsınız. Ben Abuzer Kara 1961 Samsat doğumluyum.ilk ve orta öğrenimimi Samsat ta bitirdim.19 82 yılında evlendim.1983-1984 Yılları arasında askerlik görevimi ifa ettim.1987

Detaylı

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 6.ders. Dr. İsmail BAYTAK. İlk Türk Devletleri KÖKTÜRK DEVLET

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 6.ders. Dr. İsmail BAYTAK. İlk Türk Devletleri KÖKTÜRK DEVLET ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 6.ders Dr. İsmail BAYTAK İlk Türk Devletleri KÖKTÜRK DEVLET I. GÖKTÜRK DEVLETİ (552-630) Asya Hun Devleti nden sonra Orta Asya da kurulan ikinci büyük Türk devletidir. Bumin Kağan

Detaylı

Hac & Umre Kültür Turları Uçak Bileti

Hac & Umre Kültür Turları Uçak Bileti Hac & Umre Kültür Turları Uçak Bileti İnanç odaklı bir firma olarak biz, Hz. Allah ın ve Resulullah Efendimiz in (s.a.v.) misafirlerine hizmet etme şuuruna sahibiz 29 yıllık tecrübemiz ve yüksek ilmi değerlerle

Detaylı

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi;

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi; S i s t e m - a t i k M e m b r a n K a p a k S i p a r i T a k i p v e Ü r e t i m T a k i p S i s t e m i ; T ü r k i y e l d e b i r i l k o l a r a k, t a m a m e n m e m b r a n k a p a k ü r e t

Detaylı

l- Miifettislik Haklonda Tanrtrcr Bilei: MUFETTiS YARDIMCILIGI GiRiS SINAVI KILAVUZU

l- Miifettislik Haklonda Tanrtrcr Bilei: MUFETTiS YARDIMCILIGI GiRiS SINAVI KILAVUZU T.C. GIDA. TARJM VE HAYVANCILIK BAKANLIGI MUFETTiS YARDIMCILIGI GiRiS SINAVI KILAVUZU Grda, Talm ve Hayvancrhk Bakanhlr Miifettig Yardrmcrh[r giriq srnavr hakkrnda gerekli bilgiler aga[rda srralanmtgttr.

Detaylı

Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti) Orta Asya da bilinen ilk teşkilatlı Türk devleti Hunlar tarafından kurulmuştur. Hunların ilk oturdukları yer

Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti) Orta Asya da bilinen ilk teşkilatlı Türk devleti Hunlar tarafından kurulmuştur. Hunların ilk oturdukları yer Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti) Orta Asya da bilinen ilk teşkilatlı Türk devleti Hunlar tarafından kurulmuştur. Hunların ilk oturdukları yer Sarı Irmak ın kuzeyi idi. Daha sonra Orhun ve Selenga ırmakları

Detaylı

AHIRIN İÇİNDEKİ SARAY 300 Ispartalı filmini hatırladınız mı?

AHIRIN İÇİNDEKİ SARAY 300 Ispartalı filmini hatırladınız mı? AHIRIN İÇİNDEKİ SARAY 300 Ispartalı filmini hatırladınız mı? Ve orada kötü kalpli olarak gösterilen Pers İmparatoru Darius u Diğer ismiyle Dara yı Tarih 300 lü yılları gösteriyor. Ama İsa henüz doğmamış.

Detaylı

csi\,{anli, RUS REKABr,riNiN MEN$Ei VE

csi\,{anli, RUS REKABr,riNiN MEN$Ei VE csi\,{anli, RUS REKABr,riNiN MEN$Ei VE. DON - VOLGA KANALI TE$EsnUSu (1s6e) DT. HALIL INATCIK '1'-. Tarih' Dogenti i 46 sayrh. BELLETEN tden ayrr basrn TU RK TARiH KURUIYIU B ASIMEVi.ANKA;] A 9 4 8 OSMANLI

Detaylı

M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI. lar aha beteri. dir veya 7 2. Y. 4. a bakarak " " dersek h 6. olarak sadaka verme.

M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI. lar aha beteri. dir veya 7 2. Y. 4. a bakarak   dersek h 6. olarak sadaka verme. M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI lar aha beteri dir... 1. -3-5 veya 7 2. Y 3. : me sem. 1 (B bir olmaz) 4. a bakarak " " 5. sek, dersek h 6. olarak sadaka verme. 2 3 k, iyilik yapmak, anaya -

Detaylı

Yayın no: 133 ÇANAKKALE SAVAŞI. Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi editörü: Özkan Öze Dizi editörü: Prof. Dr. Salim Aydüz

Yayın no: 133 ÇANAKKALE SAVAŞI. Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi editörü: Özkan Öze Dizi editörü: Prof. Dr. Salim Aydüz Zehra Aydüz, 1971 de Balıkesir de doğdu. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü nü bitirdi. Özel kurumlarda Tarih öğretmenliği yaptı. Evli ve üç çocuk annesi olan yazarın çeşitli dergilerde yazıları

Detaylı

rexlir isreue FoRMU euzg

rexlir isreue FoRMU euzg lstem No :18073: 15/1501 Talep Eden Blrim :FTR TEDAVI Urulresi T.C. FTRAT Uuivensiresl xnsrenesi o6xen SERMAYE i$uerntte einiml euzg rexlir isreue FoRMU 17.03.2015 Frrat Universitesl Hastanesi ihtiyacr

Detaylı

PROGRAMLAMA DiLLERi. NATURAL ve IMS bunlara 6rnek verilebilir. Bu diller profesvonellerin. Arq. Giir. Levent ELDENiZ MARMARA r-n rivpnsiresi.

PROGRAMLAMA DiLLERi. NATURAL ve IMS bunlara 6rnek verilebilir. Bu diller profesvonellerin. Arq. Giir. Levent ELDENiZ MARMARA r-n rivpnsiresi. Marmara lletisim Dergisi, Sayt:7, TemmuT 1994 PROGRAMLAMA DiLLERi Arq. Giir. Levent ELDENiZ MARMARA r-n rivpnsiresi itetiqim Fakiiltesi Bilgisayar bilimi bilgi iglemin araglannr ve geli$im stirecini igerir.

Detaylı

leer:' Dr. Zekeriya Kitapgr lrtsig ,iluluullrfiluuill Tiirk Milleti; isl6m Dinini kabul Tarihi' yazmak mtlm krin de{ildir.

leer:' Dr. Zekeriya Kitapgr lrtsig ,iluluullrfiluuill Tiirk Milleti; isl6m Dinini kabul Tarihi' yazmak mtlm krin de{ildir. Prof. Dr. Zekeriya Kit,rpl r Tiirk Milleti; isl6m Dinini kabul cr11,11rl1,;r r birqok milletlerin aksine; MLisliiman olilukt,rn,,,,nr., isldm'tn "Ummet llmmont"nda erinl('nlr:,, l.(.r, lr " isldmi Sohsiyetini"

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

2014 2015 DERS YILI MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA ANADOLU LİSESİ VE FEN LİSESİ 10. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ YARIYIL ÖDEVİ

2014 2015 DERS YILI MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA ANADOLU LİSESİ VE FEN LİSESİ 10. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ YARIYIL ÖDEVİ 2014 2015 DERS YILI MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA ANADOLU LİSESİ VE FEN LİSESİ 10. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ YARIYIL ÖDEVİ 1. Alp Er Tunga öldi mü Issız ajun kaldı mu Ödlek öçin aldı mu Emdi yürek yırtılur

Detaylı

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 1 2 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 3 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Yayın No.10 ISBN 975 94473 6 3 Kapak tasarım: Şule İLGÜĞ - ilgug75@hotmail.com Baskı Yeri:

Detaylı

ALl. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihtiyac LiSTESi. Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet. Fivat

ALl. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihtiyac LiSTESi. Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet. Fivat T.C. SAcLIK BAKANLIEI TURKIYE KAMU HASTANELERi BiRLiEi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr otan HEMOGRAM REAKTiFI icin TEST

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

l) SOz konusu ili.. L (rakamla),... Ttirk Lirasr (yanyla\ yapmayr kabul ve taahhut ederim/ederiz.

l) SOz konusu ili.. L (rakamla),... Ttirk Lirasr (yanyla\ yapmayr kabul ve taahhut ederim/ederiz. DOGRUDAN TEMIN TEKLIF MEKTUBU TCDD 3 BOLGE vruounr-ugu uer ve ruzvmr ALrM rovusyonu BA$KANr-rcrNe Alsancak/ZMIR Teklif Sahibinin Adr Soyadr lticaret Unvanr Agrk Tebligat Adresi Baglr Bulundugu Vergi Dairesi

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2013 tarihi itibari ile Bağımsız Denetim Raporu, Mali Tablolar ve Dipnotlar, Genel Kurula sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu ile 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi

Detaylı

Göç yani hicret dini bir vazifedir.insanların dinlerini daha iyi yaşamaları,hayatlarını devam ettirebilmeleri için göç bir ihtiyaçtır.

Göç yani hicret dini bir vazifedir.insanların dinlerini daha iyi yaşamaları,hayatlarını devam ettirebilmeleri için göç bir ihtiyaçtır. TÜRKİYE'DEKİ GÖÇLER VE GÖÇMENLER Göç güçtür.hem güç ve zor bir iştir hem de güç katan bir iştir. Göç yani hicret dini bir vazifedir.insanların dinlerini daha iyi yaşamaları,hayatlarını devam ettirebilmeleri

Detaylı

23 Nisan Şiirleri. 23 Nisan. Sanki her tarafta var bir düğün. Çünkü, en şerefli en mutlu gün. Bugün yirmi üç nisan, Hep neşeyle doluyor insan.

23 Nisan Şiirleri. 23 Nisan. Sanki her tarafta var bir düğün. Çünkü, en şerefli en mutlu gün. Bugün yirmi üç nisan, Hep neşeyle doluyor insan. 23 nisan şiirleri, 23 nisan ile ilgili şiirler, çocuk bayramı şiirleri, ulusal egemenlik şiirleri, 23 nisan, şiirler, 23 nisan şiirleri, ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, en güzel 23 nisan şiirleri, 23

Detaylı

:FC:S. ek iidemenin dafrtrlmasrnda uygulanacak usul ve esaslara iliqkin yiinetmelik"

:FC:S. ek iidemenin dafrtrlmasrnda uygulanacak usul ve esaslara iliqkin yiinetmelik :FC:S $/\6LlK ve SOSYAL HIZMET EMEKqI LERI SeNOilXaet Isran s u l.-al(safray gu e esl I1IE T*ADE UNION OF fubtic TMPLOOYES }N HEflT ANO SOCIAL $Ef,hACEs HASEKi cd. FASEKi CD, FIASFK SULTA.}.I MAH OZKAYA

Detaylı

ïlk kongre kapanîrken : Avrupalî Türk gözü ile Avrupalî Türkler Altay Manço, IRFAM, Belçika

ïlk kongre kapanîrken : Avrupalî Türk gözü ile Avrupalî Türkler Altay Manço, IRFAM, Belçika ïlk kongre kapanîrken : Avrupalî Türk gözü ile Avrupalî Türkler Altay Manço, IRFAM, Belçika Avrupalî Türkler hakkînda yazîlmîò araòtîrmalar tarandîgînda genellikle bu grurubun yerleòmiò olduklarî ülke

Detaylı

BUGONKO YAZILARI. Vatan ie;in TOrk'On akh... Nal topladtk Fiyasko. Hani verdigin sozler? Ilan

BUGONKO YAZILARI. Vatan ie;in TOrk'On akh... Nal topladtk Fiyasko. Hani verdigin sozler? Ilan YAVUZ DONAT BUGONKO Vatan ie;in TOrk'On akh... Nal topladtk YAZILARI Hani verdigin sozler? Ilan Vatan h;in Gazetelerde tam sayfa "Bir iiniyersitenin ilamm" gordok ve... Orhan Veli'nin "Vatan i.;in" ~iirini

Detaylı

Emekli Assubaylar-ArsivSite1. Kayýt Tarihi: Mar 2004Nerede: istanbul, kadiköy, Türkiye.Ýletiler: 6.220

Emekli Assubaylar-ArsivSite1. Kayýt Tarihi: Mar 2004Nerede: istanbul, kadiköy, Türkiye.Ýletiler: 6.220 HUKUKÝ NET Onaylayan Ökkeþ Kadri BAÇKIR Pazar, 04 Mayýs 2008 Son Güncelleme Cumartesi, 04 Ekim 2008 öncelikle vakit ayýrýp bu konuyla ilgilendiðiniz için çok teþekkür ederim. eðer mümkünse o kararýn tamamýný

Detaylı

Tarihteki Türk Devlet Bayrakları Videosu. Tarihteki Türk Devlet Bayrakları Ders Notu

Tarihteki Türk Devlet Bayrakları Videosu. Tarihteki Türk Devlet Bayrakları Ders Notu Tarihteki Türk Devlet Bayrakları Videosu > Tarihteki Türk Devlet Bayrakları Ders Notu Aşağıda tarihteki 23 Türk devleti hakkında bilgiler verilmiştir. Türkler'in bugüne değin kurmuş oldukları devletlerin

Detaylı

Strateji ve Internet. 6zet. MrcuaBr- E. Ponrnn

Strateji ve Internet. 6zet. MrcuaBr- E. Ponrnn Strateji ve Internet MrcuaBr- E. Ponrnn 6zet irurerruer igir.riru qox snvronorucusu, hem nokta-comlar hem de yerlegik girketler, rekabeti ne kadar iyi strateji regetesi varsa hemen hemen hepsini ihlal

Detaylı

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri 1 ) İlahi kitapların sonuncusudur. 2 ) Allah tarafından koruma altına alınan değişikliğe uğramayan tek ilahi kitaptır. 3 ) Diğer ilahi

Detaylı

Siirekli Efitim Aragtrrma ve Uygulama Merkezi

Siirekli Efitim Aragtrrma ve Uygulama Merkezi TOBB Ekonomi ve Teknoloji Universitesi Siirekli Efitim Aragtrrma ve Uygulama Merkezi Say: 72180796/419 Konu: TOBB BfU-SnnA E$tim Programlan Hk. l;:. r!.r : trr.rt!_!.lic*q.r"nt 1. ; \r::: \,,,..,.-j {]nasi

Detaylı

Karahanlılar (840-1212)

Karahanlılar (840-1212) Karahanlılar (840-1212) Karahanlılar, Orta Asya İlk Müslüman Türk devletidir. Bu özeliğinden dolayı Türk tarihinde Karahanlıların özel bir yeri ve önemi vardır. Hâkaniye ve İlig-Hanlar şeklinde de isimlendirilen

Detaylı

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ a. 14.Yüzyıl Orta Asya Sahası Türk Edebiyatı ( Harezm Sahası ve Kıpçak Sahası ) b. 14.Yüzyılda Doğu Türkçesi ile Yazılmış Yazarı Bilinmeyen Eserler c.

Detaylı

TOPLANTI GtJN SAYISI. Ktitahya Belediye Meclisinin 06.01.201 5 tarih ve 0l Sayrh karan. 5393 Sayrh Belediye Kanunu'nun 25. Maddesi

TOPLANTI GtJN SAYISI. Ktitahya Belediye Meclisinin 06.01.201 5 tarih ve 0l Sayrh karan. 5393 Sayrh Belediye Kanunu'nun 25. Maddesi Maddesi 5393 Sayrh Belediye Kanunu'nun 25. Ktitahya Belediye Meclisinin 06.01.201 5 tarih ve 0l Sayrh karan. Bagkan Bagkan Vekili uy. uy. uy" TOPLANTI GtJN SAYISI TOPLAM BiiTCE 2014 Y ir Gergekleqen Biitqe

Detaylı

{sj. :*'1:o"*l::::tr#,l?H** 46. / J.* t2or2. 2 Kamera 2 Adet. T.C. ADAN,A. VALiLiGi il saghk Mtidiirtii[ti

{sj. :*'1:o*l::::tr#,l?H** 46. / J.* t2or2. 2 Kamera 2 Adet. T.C. ADAN,A. VALiLiGi il saghk Mtidiirtii[ti {sj + $rx*r'erlt {* ii}k s$rl*s$ T.C. ADAN,A. VALiLiGi il saghk Mtidiirtii[ti Sayr : B.10.4.iSM.001.0800/:satrnalma -tof?- Konu : Yaklagft Maliyet 46. / J.* t2or2 :*'1:o"*l::::tr#,l?H** Miidtirlii[rimiizi.in

Detaylı

Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu

Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu Question Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu belirtir misiniz? Kur an ın lafızdan soyut olduğu bir merhale var mıdır? Answer: Her şeyin lâfzî

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa. http://d-nb.info/860392090

İÇİNDEKİLER. Sayfa. http://d-nb.info/860392090 İÇİNDEKİLER Sayfa Önsöz: Bu kitabı niçin yazdım? 11 1. İslam'dan önceki Arabistan 13 1.1. İlk müslümanlar 13 1.2. Dünyanın en eski kutsal yeri: Kabe.... 16 1.3. İslam'dan'önceki Arabistan 17 1.4. Muhammed'ten

Detaylı

Yrd. Dog. Dr. H. Omer TONTU$ Bakan a. Genel Mi.idiir

Yrd. Dog. Dr. H. Omer TONTU$ Bakan a. Genel Mi.idiir Yrd. Dog. Dr. H. Omer TONTU$ Bakan a. Genel Mi.idiir Evraktn elektronik imzah suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 9db25c7a-4db6-42c1-bfc6-3e5e90bdb98b kodu ile erigebilirsiniz Aziziye Mah.Cinnah

Detaylı

Ýslâm Ahlak Teorileri (Ethical Theories in Islam)

Ýslâm Ahlak Teorileri (Ethical Theories in Islam) ve referanslar ve elbette tarihsel ve entelektüel ardalan ileri derecede önemlidir. Çünkü genelde Batýlý kavramlar, kendilerinde ne olduklarý na bakýlmaksýzýn (aslýnda akademik ve entelektüel bir soruþturmanýn

Detaylı

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6]

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6] K U R B A N Şartlarını hâiz olub,allah a yaklaşmak amacıyla kesilen kurban;hz. Âdem in çocuklarıyla başlayıp [1],Hz. İbrahim-in oğlu İsmail-in kurban edilmesinin emredilmesi[2],daha sonra onun yerine koç

Detaylı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı Üç Şiir Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı N â z ı m H i k m e t (Se la nik, 14 Ocak 1902 Mos ko va, 3 Ha zi ran 1963) Bah ri ye M e kt eb i n i b it i rd i (1919 ), H am id iy e K r uvaz ör

Detaylı

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi.

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi. Orta Asya Türk tarihinde devlet, kağan adı verilen hükümdar tarafından yönetiliyordu. Hükümdarlar kağan unvanının yanı sıra han, hakan, şanyü, idikut gibi unvanları da kullanmışlardır. Kağan kut a göre

Detaylı

Budist Leyko dan Müslüman Leyla ya

Budist Leyko dan Müslüman Leyla ya Budist Leyko dan Müslüman Leyla ya Hiroşima da büyüdüm. Ailem ve çevrem Budist ti. Evimizde küçük bir Buda Heykeli vardı ve Buda nın önünde eğilerek ona ibadet ederdik. Bazı özel günlerde de evimizdeki

Detaylı

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ DERS NOTLARI VE ŞİFRE TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ EMEVİLER Muaviye tarafından Şam da kurulan ve yaklaşık

Detaylı