DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.. 1 OCAK - 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.. 1 OCAK - 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU"

Transkript

1 DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.. 1 OCAK - 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

2 Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi No:48 B Blok Kat 9 Akaretler Beşiktaş İstanbul-Turkey Telephone +90 (212) Facsimile +90 (212) BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Doğan Yayın Holding A.. nin Yönetim Kurulu na 1. Doğan Yayın Holding A.. ( irket ) ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte Grup olarak anılacaktır) ekte yer alan 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle hazırlanan konsolide bilançosunu, aynı tarihte sona eren yıla ait konsolide gelir tablosunu, konsolide özkaynak değişim tablosunu, konsolide nakit akım tablosunu ve önemli muhasebe politikalarının özetini ve dipnotları denetlemiş bulunuyoruz. Finansal Tablolarla İlgili Olarak Grup Yönetiminin Sorumluluğu 2. Grup yönetimi konsolide finansal tabloların Sermaye Piyasası Kurulu nca kabul edilen finansal raporlama standartlarına göre hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, konsolide finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmasını sağlamak amacıyla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini, koşulların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının seçilmesini içermektedir. Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu 3. Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu konsolide finansal tablolar hakkında görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, Sermaye Piyasası Kurulu nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimin, konsolide finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. Bağımsız denetimimiz, konsolide finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, konsolide finansal tabloların hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk değerlendirmesinde, işletmenin iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuştur. Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, işletme yönetimi tarafından hazırlanan konsolide finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca işletme yönetimi tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve konsolide finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir. Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3 Görüş 4. Görüşümüze göre, ilişikteki konsolide finansal tablolar, Doğan Yayın Holding A.. nin 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle konsolide finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait konsolide finansal performansını ve konsolide nakit akımlarını, Sermaye Piyasası Kurulu nca kabul edilen finansal raporlama standartları (bkz. Dipnot 2) çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır. Görüşümüzü Etkilemeyen Husus 5. Dipnot 19 ve 36 da detaylı olarak açıklandığı üzere irket in hesap dönemleri Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından vergi incelemesine tabi tutulmuştur. Düzenlenen vergi inceleme raporlarında vergi aslı ve ziyaı olarak toplam 861,5 milyon YTL vergi cezası hesaplanmış ve irket e 2008 yılının Aralık ayı ve 2009 yılının ubat ayı içerisinde tebliğ edilmiştir. irket, tebliğ edilen vergi ve ceza ihbarnamelerinin terkini amacıyla ilgili Vergi Dairesi Başkanlığı ( Vergi Dairesi ) aleyhine yasal işlemleri başlatmış ve davalar açmıştır. Ayrıca, ilgili Vergi Dairesi söz konusu cezanın önemli bir bölümü için gecikme faizi ile birlikte 914,8 milyon YTL tutarında teminat gösterilmesini talep etmiştir. Bunun sonucunda, irket Bağlı Ortaklık larından Doğan TV Holding A.. nin sermayesinin %45,40 ını temsil eden hisse senetlerini ilgili Vergi Dairesi ne teslim etmiştir. Bununla birlikte ilgili Vergi Dairesi irket in bankalardaki hesaplarının yanı sıra Dipnot 19 da belirtildiği üzere bazı Bağlı Ortaklık larının ve bir Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık ının hisse senetleri üzerinde ihtiyati haciz tesis etmiştir. irket yönetimi haciz edilen Doğan TV Holding A.. hisse senetlerinin değerinin kamu alacağını aştığını ileri sürmekte, kamu alacağını aşan kısım üzerindeki ihtiyati haciz işlemine son verilmesini beklemekte, ve bu konuyla ilgili başvuruları ilgili Vergi Dairesi nezdinde yapmış bulunmaktadır. irket hukuk müşavirleri ve vergi uzmanlarının görüşleri doğrultusunda vergi cezası ile ilgili olarak 31 Aralık 2008 tarihinde sona eren döneme ait konsolide finansal tablolarında karşılık ayırmamıştır. Bu rapor tarihi itibariyle irket tarafından açılan davalar ile ilgili yasal süreçlerin henüz tamamlanmamış olması sebebiyle, davaların sonuçları üzerinde önemli bir belirsizlik bulunmaktadır. Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.. a member of PricewaterhouseCoopers Gökhan Yüksel, SMMM Sorumlu Ortak Başdenetçi İstanbul, 9 Nisan 2009

4 1 OCAK - 31 ARALIK 2008 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE BİLANÇOLAR KONSOLİDE GELİR TABLOLARI... 3 KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOLARI... 4 KONSOLİDE NAKİT AKIM TABLOLARI DİPNOT 1 GRUP UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU DİPNOT 2 FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR DİPNOT 3 İŞLETME BİRLEŞMELERİ DİPNOT 4 İŞ ORTAKLIKLARI DİPNOT 5 BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA DİPNOT 6 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ DİPNOT 7 FİNANSAL YATIRIMLAR DİPNOT 8 FİNANSAL BORÇLAR DİPNOT 9 DİĞER FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER DİPNOT 10 TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR DİPNOT 11 DİĞER ALACAK VE BORÇLAR DİPNOT 12 STOKLAR DİPNOT 13 ÖZKAYNAK YÖNTEMİYLE DEĞERLENEN YATIRIMLAR DİPNOT 14 TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR DİPNOT 15 YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER DİPNOT 16 MADDİ DURAN VARLIKLAR DİPNOT 17 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR DİPNOT 18 ŞEREFİYE DİPNOT 19 KARŞILIKLAR, ŞARTA BAĞLI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER DİPNOT 20 TAAHHÜTLER DİPNOT 21 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI DİPNOT 22 DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER DİPNOT 23 ÖZKAYNAKLAR DİPNOT 24 SATIŞLAR VE SATIŞLARIN MALİYETİ DİPNOT 25 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ, PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ, GENEL YÖNETİM GİDERLERİ DİPNOT 26 NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER DİPNOT 27 DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR/GİDERLER DİPNOT 28 FİNANSAL GELİRLER DİPNOT 29 FİNANSAL GİDERLER DİPNOT 30 SATIŞ AMACIYLA ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR VE DURDURULAN FAALİYETLER DİPNOT 31 VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ DİPNOT 32 HİSSE BAŞINA KAZANÇ/KAYIP DİPNOT 33 İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI DİPNOT 34 FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ DİPNOT 35 FİNANSAL ARAÇLAR DİPNOT 36 BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR

5 31 ARALIK 2008 VE 2007 TARİHLERİ İTİBARİYLE KONSOLİDE BİLANÇOLAR VARLIKLAR (yeniden Dipnot düzenlenmiş) Referansları Dönen varlıklar Nakit ve nakit benzerleri Finansal yatırımlar Ticari alacaklar - İlişkili taraflardan ticari alacaklar Diğer ticari alacaklar Diğer alacaklar Stoklar Türev finansal araçlar Diğer dönen varlıklar Duran varlıklar Diğer alacaklar Finansal yatırımlar Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar Yatırım amaçlı gayrimenkuller Maddi duran varlıklar Maddi olmayan duran varlıklar Şerefiye Ertelenen vergi varlığı Diğer duran varlıklar Toplam varlıklar Aralık 2008 tarihi itibariyle sona eren hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 9 Nisan 2009 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. Grup un hissedarları, konsolide finansal tablolar üzerinde finansal tablolar yayımlandıktan sonra değişiklik yapma hakkına sahip olup Grup un olağan genel kurul toplantısında konsolide finansal tablolar hissedarlar tarafından onaya tabidir. Soner Gedik Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer Göğüş Mali İşler Müdürü Takip eden dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. 1

6 31 ARALIK 2008 VE 2007 TARİHLERİ İTİBARİYLE KONSOLİDE BİLANÇOLAR KAYNAKLAR (yeniden Dipnot düzenlenmiş) Referansları Kısa vadeli yükümlülükler Finansal borçlar Ticari borçlar - İlişkili taraflara ticari borçlar Diğer ticari borçlar Diğer finansal yükümlülükler Diğer borçlar Dönem karı vergi yükümlülüğü Türev finansal araçlar Borç karşılıkları Diğer kısa vadeli yükümlülükler Uzun vadeli yükümlülükler Finansal borçlar Diğer finansal yükümlülükler Diğer borçlar Kıdem tazminatı karşılığı Ertelenen vergi yükümlülüğü ÖZKAYNAKLAR Ana ortaklığa ait özkaynaklar Ödenmiş sermaye Sermaye düzeltmesi farkları Hisse senedi ihraç primleri Yabancı para çevrim farkları (32.424) Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler Geçmiş yıllar kar/zararları (91.928) Net dönem karı/zararı ( ) Azınlık payları Toplam kaynaklar Takip eden dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. 2

7 31 ARALIK 2008 VE 2007 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMLERİNE AİT KONSOLİDE GELİR TABLOLARI Dipnot Referansları Satış gelirleri Satışların maliyeti (-) 24 ( ) ( ) Brüt kar Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-) 25 ( ) ( ) Genel yönetim giderleri (-) 25 ( ) ( ) Diğer faaliyet gelirleri Diğer faaliyet giderleri (-) 27 ( ) (79.298) Faaliyet karı/zararı (34.146) Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların zararlarındaki paylar 13 (419) (1.465) Finansal gelirler Finansal giderler (-) 29 ( ) ( ) Vergi öncesi kar/zarar ( ) Vergi gelir/gideri Dönem vergi gideri 31 (57.569) (87.398) Ertelenen vergi gelir/gideri (10.799) Dönem karı/zararı ( ) Dönem Kar/Zararının Dağılımı Azınlık payları (66.308) Ana ortaklık payları ( ) Ana ortaklık paylara ait hisse başına kazanç/kayıp (YKr) 32 (52,37) 99,72 Takip eden dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. 3

8 31 ARALIK 2008 VE 2007 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMLERİNE AİT KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOLARI Hisse Kardan Sermaye senedi Yabancı ayrılan Geçmiş Ana Dipnot Ödenmiş düzeltmesi ihraç para çevrim kısıtlanmış yıllar kar/ Net dönem ortaklığa ait Azınlık Toplam Referansları sermaye farkları primleri farkları yedekler (zararları) karı/(zararı) özkaynaklar payları özkaynaklar 1 Ocak 2007 itibariyle bakiyeler (66.378) (23.286) Transfer (23.286) Sermaye artışı (324) - - (9.676) Yabancı para çevrim farkları (33.237) (33.237) (30.497) (63.734) İşletme birleşmesi Bağlı ortaklıkların grup dışına temettü ödemeleri (2.264) - (2.264) (8.041) (10.305) Net dönem karı/zararı Aralık 2007 itibariyle bakiyeler (32.424) (91.928) Ocak 2008 itibariyle bakiyeler (32.424) (91.928) Transfer ( ) Sermaye artışı Yabancı para çevrim farkları Bağlı ortaklıkların grup dışına temettü ödemesi (7.281) (7.281) Bağlı ortaklık etkin ortaklık payı değişimi (54.566) (54.566) Net dönem karı/zararı ( ) ( ) (66.308) ( ) 31 Aralık 2008 itibariyle bakiyeler ( ) Takip eden dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. 4

9 31 ARALIK 2008 VE 2007 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMLERİNE AİT KONSOLİDE NAKİT AKIM TABLOLARI Dipnot Referansları Vergi öncesi kar/(zarar) ( ) Düzeltmeler: Amortisman ve itfa payları 5.e Kredilerden kaynaklanan kur farkı gideri (67.281) Faiz gideri Şüpheli alacak karşılığı Şerefiye değer düşüklüğü karşılığı 25, Yatırım amaçlı gayrimenkuller, maddi duran varlıklar, maddi olmayan duran varlıklar değer düşüklüğü 15, 16, (2.219) Kıdem tazminatı yükümlülüğündeki artış Maddi duran varlık satış zararları, net İştirak zararları Faiz geliri 28 (80.415) (70.082) Bağlı ortaklık hisseleri satış karları 27 (59.398) ( ) Yabancı para çevrim farkları (25.793) Bağlı ortaklık hissesi satın alımından kaynaklanan kar 27 (16.447) - Diğer İşletme sermayesindeki değişimler: Bloke mevduat ve finansal yatırımlardaki azalış Ticari alacak ve ilişkili taraflardan alacaklardaki artış 10, 33 ( ) ( ) Stoklardaki artış 12 (5.151) (48.281) Diğer dönen ve duran varlıklardaki artış 22 (92.195) ( ) Ticari borçlar ve ilişkili taraflara borçlardaki artış 10, Borç karşılıklarındaki artış Diğer kısa ve uzun vadeli yükümlülükler ve borçlardaki artış Ödenen kıdem tazminatı 21 (7.714) (4.020) Ödenen vergiler 31 (54.038) (80.738) İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit Yatırım faaliyetleri: Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları 15, 16, 17 ( ) ( ) Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışından sağlanan nakit Uzun vadeli finansal varlıklardaki değişim (3.294) Bağlı ortaklık hisseleri satışından sağlanan nakit Bağlı ortaklık iktisabı 3 (21.862) ( ) Bağlı ortaklık hisse alımı 3 (38.119) - Müşterek yönetime tabi ortaklık etkin oran değişimi 4 (5.897) 765 Azınlık paylarındaki etkin oran değişimin etkisi (1.041) (7.388) İştiraklerdeki sermaye artışları - (13.008) Türev varlıklarda artış 14 (8.194) - Türev yükümlülüklerde artış Diğer finansal yükümlülüklerdeki artış Yatırım (faaliyetlerinde kullanılan)/ faaliyetlerinden sağlanan net nakit ( ) Finansman faaliyetleri: Finansal borçlardaki artış Alınan faiz Ödenen faiz ( ) ( ) Ana ortaklık dışı paylara sermaye hissesi ihracından elde edilen nakit Opsiyon ile ilgili finansal borçlardaki artış Finansman faaliyetlerinden sağlanan net nakit Nakit ve benzeri değerlerdeki net artış Nakit ve benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi Nakit ve benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi Takip eden dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. 5

10 DİPNOT 1 - GRUP UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Doğan Yayın Holding A.Ş. ( Doğan Yayın Holding veya Grup ) 1980 yılında Miltaş Milliyet Basım Malzemeleri İthalat ve Ticaret A.Ş. ismiyle kurulmuş olup 1981 yılında Milliyet Yayın A.Ş. adını almıştır. Kasım 1994 te, Doğan Yayın Holding A.Ş. adını aldıktan sonra Şubat 1996 da Hürriyet Holding A.Ş. ile birleşmiştir. Doğan Yayın Holding temel olarak medya sektöründe faaliyet göstermekte olup gazete ve dergi basım, yayın, dağıtım ve seri ilan üretimi, televizyon, radyo ve internet yayıncılığı alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin hisselerine sahiptir. Doğan Yayın Holding ayrıca perakende mağazacılık, kitap yayıncılığı, dağıtım, dış ticaret ile internet ve telekomünikasyon hizmetleri alanlarında ilgili şirketlerin hisselerine sahiptir. Doğan Yayın Holding, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. nin bünyesinde kurulmuştur. Doğan Yayın Holding in nihai ana ortaklığı Adilbey Holding A.Ş dir. Doğan Yayın Holding A.Ş. Türkiye de tescil edilmiştir ve merkezi aşağıdaki adreste bulunmaktadır: Hürriyet Medya Towers Güneşli / İstanbul Türkiye Doğan Yayın Holding, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) düzenlemelerine tabi olup; hisseleri 1998 yılından itibaren hisseleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda ( İMKB ) işlem görmektedir. 31 Aralık 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle Doğan Yayın Holding hisselerinin %34,01 i İMKB de dolaşımda bulunmaktadır. Bağlı Ortaklıklar Doğan Yayın Holding in bağlı ortaklıkları, tescil edildikleri ülkeleri, temel faaliyet konuları, coğrafi ve endüstriyel bölümleri aşağıdaki gibidir: Yazılı basın endüstriyel bölümünde faaliyet gösteren bağlı ortaklıklar aşağıda sıralanmıştır: Tescil edildiği Coğrafi Endüstriyel Bağlı ortaklıklar ülke bölüm Faaliyet konusu bölüm Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. ( Hürriyet ) Türkiye Türkiye Gazete yayıncılığı Yazılı basın Hürriyet Medya Basım Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. ( Hürriyet Medya Basım ) Türkiye Türkiye Basım ve idari hizmetler Yazılı basın Doğan Ofset Yayıncılık ve Matbaacılık A.Ş. ( Doğan Ofset ) Türkiye Türkiye Dergi ve kitap basım Yazılı basın DYG İlan ve Reklam Hizmetleri A.Ş. ( DYG İlan ) Türkiye Türkiye Reklamcılık Yazılı basın Milliyet Haber Ajansı A.Ş. ( Milha ) Türkiye Türkiye Haber ajansı Yazılı basın Yaysat Yayın Satış Pazarlama ve Dağıtım A.Ş. ( Yaysat ) Türkiye Türkiye Dağıtım Yazılı basın Doğan Gazetecilik A.Ş. ( Doğan Gazetecilik ) Türkiye Türkiye Gazete yayıncılığı Yazılı basın Doğan Dağıtım Satış Pazarlama ve Matbaacılık A.Ş. ( Doğan Dağıtım ) Türkiye Türkiye Dağıtım Yazılı basın Doğan Dış Ticaret ve Mümessillik A.Ş. ( Doğan Dış Ticaret ) Türkiye Türkiye İthalat ve ihracat Yazılı basın Işıl İthalat İhracat Mümessillik A.Ş. ( Işıl İthalat İhracat ) Türkiye Türkiye İthalat ve ihracat Yazılı basın Referans Yayın Dağıtım ve Kurye Hizmetleri A.Ş. ( Referans ) Türkiye Türkiye Dağıtım ve kurye hizmetleri Yazılı basın Doğan Haber Ajansı A.Ş. ( DHA ) Türkiye Türkiye Haber ajansı Yazılı basın Doğan Daily News Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. ( Doğan Daily News ) Türkiye Türkiye Gazete yayıncılığı Yazılı basın Emlaksimum Elektronik Yayıncılık ve Ticaret A.Ş. ( Emlaksimum ) Türkiye Türkiye İnternet hizmetleri Yazılı basın Milliyet İnternet Hizmet ve Ticaret A.Ş. ( Milliyet İnternet ) Türkiye Türkiye İnternet hizmetleri Yazılı basın Yenibiriş İnsan Kaynakları Hizmetleri Danışmanlık ve Yayıncılık A.Ş. ( Yenibir ) Türkiye Türkiye İnternet hizmetleri Yazılı basın Bağımsız Gazeteciler Yayıncılık A.Ş. ( Bağımsız Gazeteciler ) Türkiye Türkiye Gazete yayıncılığı Yazılı basın Kemer Yayıncılık ve Gazetecilik A.Ş. ( Kemer Yayıncılık ) Türkiye Türkiye Gazete yayıncılığı Yazılı basın 6

11 DİPNOT 1 - GRUP UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU (Devamı) Tescil edildiği Coğrafi Endüstriyel Bağlı ortaklıklar ülke bölüm Faaliyet konusu bölüm Kemer Yayıncılık Pazarlama, Sanayi ve Ticaret A.Ş. ( Kemer Pazarlama ) Türkiye Türkiye İnternet hizmetleri Yazılı basın TME Teknoloji Proje Geliştirme Planlama ve Yazılım A.Ş. ( TME Teknoloji ) Türkiye Türkiye Yazılım hizmetleri Yazılı basın Hürriyet Zweigniederlassung GmbH ( Hürriyet Zweigniederlassung ) Almanya Avrupa Gazete basım Yazılı basın Milliyet Verlags und Handels GmbH ( Milliyet Verlags ) Almanya Avrupa Gazete yayıncılığı Yazılı basın Doğan Media International GmbH ( DMI ) Almanya Avrupa Gazete yayıncılığı Yazılı basın Hürriyet Invest B.V. ( Hürriyet Invest ) Hollanda Avrupa Yatırım Yazılı basın Fairworld International Limited ( Fairworld ) İngiltere Avrupa Dış ticaret Yazılı basın Falcon Purchasing Services Ltd. ( Falcon ) İngiltere Avrupa Dış ticaret Yazılı basın Marchant Resources Ltd. ( Marchant ) İngiliz Virjin Adaları Avrupa Vakıf Yazılı basın Trader Media East Ltd. ( TME ) Jersey Avrupa Yatırım Yazılı basın Oglasnik d.o.o. Hırvatistan Avrupa Gazete ve internet yayıncılığı Yazılı basın Oglasnik Nekretnine d.o.o Hırvatistan Avrupa Gazete yayıncılığı Yazılı basın TCM Adria d.o.o. Hırvatistan Avrupa Yatırım Yazılı basın Internet Posao d.o.o. Hırvatistan Avrupa İnternet yayıncılığı Yazılı basın TME Management (France) SAS Fransa Avrupa Yatırım Yazılı basın Expressz Garancia Kôzpont Kft Macaristan Avrupa Pazarlama Yazılı basın Expressz Magyarorszag Rt Macaristan Avrupa Gazete ve internet yayıncılığı Yazılı basın Szuperinfo Magyarorszag Kft Macaristan Avrupa Gazete ve internet yayıncılığı Yazılı basın Trader Hungary Tanacsado Kft Macaristan Avrupa Yatırım Yazılı basın International Ssuarts Holding B.V. Hollanda Avrupa Yatırım Yazılı basın Mirabridge International B.V. Hollanda Avrupa Yatırım Yazılı basın TCM Croatia Holding B.V. Hollanda Avrupa Yatırım Yazılı basın Trader Classified Media Croatia Holdings B.V. Hollanda Avrupa Yatırım Yazılı basın Trader East Holdings B.V. Hollanda Avrupa Yatırım Yazılı basın Siodemka Sp. Z.o.o. Polonya Avrupa Gazete ve internet yayıncılığı Yazılı basın Ssuarts Holding GmbH Avusturya Avrupa Yatırım Yazılı basın Moje Delo spletni marketing d.o.o Slovenya Avrupa İnternet yayıncılığı Yazılı basın Bolji Posao d.o.o. Serbia Sırbistan Avrupa İnternet yayıncılığı Yazılı basın Bolji Posao d.o.o. Bosnia Bosna-Hersek Avrupa İnternet yayıncılığı Yazılı basın OOO Optoprint Rusya Rusya ve DA Baskı hizmetleri Yazılı basın RU.com OOO Rusya Rusya ve DA İnternet yayıncılığı Yazılı basın SP Bel Pronto OOO BYR Rusya Rusya ve DA Gazete ve internet yayıncılığı Yazılı basın OOO Pronto Aktobe Rusya Rusya ve DA Gazete ve internet yayıncılığı Yazılı basın ZAO Avtotehsnab Rusya Rusya ve DA Gazete ve internet yayıncılığı Yazılı basın OOO Novoprint Rusya Rusya ve DA Gazete ve internet yayıncılığı Yazılı basın OOO Balt-Pronto Kaliningrad Rusya Rusya ve DA Gazete ve internet yayıncılığı Yazılı basın OOO Delta-M Rusya Rusya ve DA Gazete ve internet yayıncılığı Yazılı basın OOO Gratis Rusya Rusya ve DA Gazete ve internet yayıncılığı Yazılı basın OOO Pronto Baikal Rusya Rusya ve DA Gazete ve internet yayıncılığı Yazılı basın OOO Pronto DV Rusya Rusya ve DA Gazete ve internet yayıncılığı Yazılı basın OOO Pronto Ivanovo Rusya Rusya ve DA Gazete ve internet yayıncılığı Yazılı basın OOO Pronto Kaliningrad Rusya Rusya ve DA Gazete ve internet yayıncılığı Yazılı basın OOO Pronto Kazan Rusya Rusya ve DA Gazete ve internet yayıncılığı Yazılı basın OOO Pronto Krasnodar Rusya Rusya ve DA Gazete ve internet yayıncılığı Yazılı basın OOO Pronto Krasnojarsk Rusya Rusya ve DA Gazete ve internet yayıncılığı Yazılı basın OOO Pronto Nizhnij Novgorod Rusya Rusya ve DA Gazete ve internet yayıncılığı Yazılı basın OOO Pronto Novosibirsk Rusya Rusya ve DA Gazete ve internet yayıncılığı Yazılı basın OOO Pronto Oka Rusya Rusya ve DA Gazete ve internet yayıncılığı Yazılı basın OOO Pronto Petersburg Rusya Rusya ve DA Gazete ve internet yayıncılığı Yazılı basın OOO Pronto Samara Rusya Rusya ve DA Gazete ve internet yayıncılığı Yazılı basın OOO Pronto Stavropol Rusya Rusya ve DA Gazete ve internet yayıncılığı Yazılı basın OOO Pronto UlanUde Rusya Rusya ve DA Gazete ve internet yayıncılığı Yazılı basın OOO Pronto Vladivostok Rusya Rusya ve DA Gazete ve internet yayıncılığı Yazılı basın OOO Pronto Volgograd Rusya Rusya ve DA Gazete ve internet yayıncılığı Yazılı basın OOO Pronto Moscow Rusya Rusya ve DA Gazete ve internet yayıncılığı Yazılı basın OOO Tambukan Rusya Rusya ve DA Gazete ve internet yayıncılığı Yazılı basın OOO Utro Peterburga Rusya Rusya ve DA Gazete ve internet yayıncılığı Yazılı basın OOO Pronto Astrakhan Rusya Rusya ve DA Gazete ve internet yayıncılığı Yazılı basın OOO Pronto Kemerovo Rusya Rusya ve DA Gazete ve internet yayıncılığı Yazılı basın OOO Pronto Server Rusya Rusya ve DA Gazete ve internet yayıncılığı Yazılı basın OOO Pronto Smolensk Rusya Rusya ve DA Gazete ve internet yayıncılığı Yazılı basın OOO Pronto Tula Rusya Rusya ve DA Gazete ve internet yayıncılığı Yazılı basın OOO Pronto Voronezh Rusya Rusya ve DA Gazete ve internet yayıncılığı Yazılı basın OOO Tambov-Info Rusya Rusya ve DA Gazete ve internet yayıncılığı Yazılı basın OOO Pronto Obninsk Rusya Rusya ve DA Gazete ve internet yayıncılığı Yazılı basın OOO Pronto Komi Rusya Rusya ve DA Gazete ve internet yayıncılığı Yazılı basın 7

12 DİPNOT 1 - GRUP UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU (Devamı) Tescil edildiği Coğrafi Endüstriyel Bağlı ortaklıklar ülke bölüm Faaliyet konusu bölüm SP Belpronto OOO Belarus Rusya ve DA Gazete ve internet yayıncılığı Yazılı basın OOO Pronto Rostov Belarus Rusya ve DA Gazete ve internet yayıncılığı Yazılı basın Informatcia Vilnusa Litvanya Rusya ve DA Gazete ve internet yayıncılığı Yazılı basın ZAO Pronto Akzhol Kazakistan Rusya ve DA Gazete ve internet yayıncılığı Yazılı basın OOO Pronto-Akmola Kazakistan Rusya ve DA Gazete ve internet yayıncılığı Yazılı basın OOO Pronto Atyrau Kazakistan Rusya ve DA Gazete ve internet yayıncılığı Yazılı basın OOO Pronto Aktau Kazakistan Rusya ve DA Gazete ve internet yayıncılığı Yazılı basın SP Pronto Kiev Ukrayna Rusya ve DA Gazete ve internet yayıncılığı Yazılı basın OOO Pronto Print Rusya Rusya ve DA Baskı hizmetleri Yazılı basın OOO Rosprint Rusya Rusya ve DA Baskı hizmetleri Yazılı basın OOO Rosprint Samara Rusya Rusya ve DA Baskı hizmetleri Yazılı basın OOO Partner-Soft Rusya Rusya ve DA İnternet yayıncılığı Yazılı basın Pronto Soft Rusya Rusya ve DA İnternet yayıncılığı Yazılı basın E-Prostir Ukrayna Rusya ve DA İnternet yayıncılığı Yazılı basın Impress Media Marketing BVI Rusya Rusya ve DA Yayıncılık Yazılı basın Impress Media Marketing LLC Rusya Rusya ve DA Yayıncılık Yazılı basın OOO Pronto TV Rusya Rusya ve DA Televizyon yayıncılığı Yazılı basın OOO Rektcentr Rusya Rusya ve DA Yatırım Yazılı basın ZAO NPK Rusya Rusya ve DA Çağrı merkezi Yazılı basın Ssuarts Trading Ltd Ukrayna Rusya ve DA Yatırım Yazılı basın Publishing House Pennsylvania Inc ABD Rusya ve DA Yatırım Yazılı basın Görsel ve işitsel basın endüstriyel bölümünde faaliyet gösteren bağlı ortaklıklar aşağıda sıralanmıştır: Tescil edildiği Coğrafi Endüstriyel Bağlı ortaklıklar ülke bölüm Faaliyet konusu bölüm Doğan TV Holding A.Ş. ( Doğan TV ) Türkiye Türkiye TV yayıncılık Görsel ve işitsel basın DTV Haber ve Görsel Yayıncılık A.Ş. ( Kanal D ) Türkiye Türkiye TV yayıncılık Görsel ve işitsel basın Işıl Televizyon Yayıncılık A.Ş. ( Işıl TV veya Star TV ) Türkiye Türkiye TV yayıncılık Görsel ve işitsel basın Alp Görsel İletişim Hizmetleri A.Ş. ( Alp Görsel veya D-Smart ) Türkiye Türkiye TV yayıncılık Görsel ve işitsel basın Fun Televizyon Yayıncılık Yapımcılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. ( Fun TV ) Türkiye Türkiye TV yayıncılık Görsel ve işitsel basın Tempo Televizyon Yayıncılık Yapımcılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. ( Tempo TV ) Türkiye Türkiye TV yayıncılık Görsel ve işitsel basın Kanalspor Televizyon ve Radyo Yayıncılık A.Ş. ( Kanalspor ) Türkiye Türkiye TV yayıncılık Görsel ve işitsel basın Milenyum Televizyon Yayıncılık ve Yapımcılık A.Ş. ( Milenyum TV ) Türkiye Türkiye TV yayıncılık Görsel ve işitsel basın TV 2000 Televizyon Yayıncılık Yapımcılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. ( TV 2000 ) Türkiye Türkiye TV yayıncılık Görsel ve işitsel basın Moda Radyo ve Televizyon Yayıncılık Ticaret A.Ş. ( Moda Radyo ) Türkiye Türkiye TV yayıncılık Görsel ve işitsel basın Popüler Televizyon ve Radyo Yayıncılık A.Ş. ( Popüler TV ) Türkiye Türkiye TV yayıncılık Görsel ve işitsel basın D Yapım Reklamcılık ve Dağıtım A.Ş. ( D Yapım Reklamcılık ) Türkiye Türkiye TV yayıncılık Görsel ve işitsel basın Bravo Televizyon Yayıncılık Yapımcılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. ( Bravo TV ) Türkiye Türkiye TV yayıncılık Görsel ve işitsel basın Doğa Televizyon ve Radyo Yayıncılık A.Ş. ( Doğa TV ) Türkiye Türkiye TV yayıncılık Görsel ve işitsel basın Altın Kanal Televizyon ve Radyo Yayıncılık A.Ş. ( Altın Kanal ) Türkiye Türkiye TV yayıncılık Görsel ve işitsel basın Stil Televizyon ve Radyo Yayıncılık A.Ş. ( Stil TV ) Türkiye Türkiye TV yayıncılık Görsel ve işitsel basın Selenit Televizyon ve Radyo Yayıncılık A.Ş. ( Selenit TV ) Türkiye Türkiye TV yayıncılık Görsel ve işitsel basın Elit Televizyon ve Radyo Yayıncılık A.Ş. ( Elit TV ) Türkiye Türkiye TV yayıncılık Görsel ve işitsel basın Trend Televizyon ve Radyo Yayıncılık A.Ş. ( D Çocuk ) Türkiye Türkiye TV yayıncılık Görsel ve işitsel basın Ekinoks Televizyon ve Radyo Yayıncılık A.Ş. ( GS TV ) Türkiye Türkiye TV yayıncılık Görsel ve işitsel basın Dönence Televizyon ve Radyo Yayıncılık A.Ş. ( Dönence TV ) Türkiye Türkiye TV yayıncılık Görsel ve işitsel basın Fleks Televizyon ve Radyo Yayıncılık A.Ş. ( Fleks TV ) Türkiye Türkiye TV yayıncılık Görsel ve işitsel basın Meridyen Televizyon ve Radyo Yayıncılık A.Ş. ( Meridyen TV ) Türkiye Türkiye TV yayıncılık Görsel ve işitsel basın Planet Televizyon ve Radyo Yayıncılık A.Ş. ( Planet TV ) Türkiye Türkiye TV yayıncılık Görsel ve işitsel basın Deniz Televizyon ve Radyo Yayıncılık A.Ş. ( HD TV ) Türkiye Türkiye TV yayıncılık Görsel ve işitsel basın Doğan Prodüksiyon Hizmetleri A.Ş. ( Doğan Prodüksiyon ) Türkiye Türkiye TV yayıncılık Görsel ve işitsel basın Doğan TV Digital Platform İşletmeciliği A.Ş. ( Doğan TV Dijital ) Türkiye Türkiye TV yayıncılık Görsel ve işitsel basın 8

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR HAKKINDA ĠNCELEME

Detaylı

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE BİLANÇOLAR... 1-2

Detaylı

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLAR

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2006 HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI İNCELEMEDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER

Detaylı

Türk Telekomünİkasyon

Türk Telekomünİkasyon 2010 Faaliyet Raporu 104 Konsolİde Fİnansal Tablolar ve Bağımsız Denetİm Raporu ünikasyon ANONİM ŞİRKETİ ve Bağlı Ortaklıkları 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Detaylı

Pergamon-Status Dış Ticaret Anonim Şirketi

Pergamon-Status Dış Ticaret Anonim Şirketi Pergamon-Status Dış Ticaret Anonim Şirketi 2012-2011-2010-2009 Hesap Dönemlerine ait Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar ve Finansal Tablolara Đlişkin Dipnotlar Pergamon-Status Dış Ticaret Anonim

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu na KONSOLİDE FİNANSAL

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 01.01.2005 31.12.2005 HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 01.01.2005 31.12.2005 HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 01.01.2005 31.12.2005 HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa I. Gündem 2 II. Yönetim Kurulu 3 III. Denetim Kurulu 3 IV. Bağımsız Denetim Şirketi 3 V. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 4-9 V.1. Kar

Detaylı

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2012 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR, DİPNOTLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Bu rapor 128 sayfadır. TURKCELL

Detaylı

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN SINIRLI DENETİM RAPORU Karsan Otomotiv Sanayii ve

Detaylı

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ. 30.06.2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR ve BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ. 30.06.2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR ve BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR ve BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 2 3 30.06.2013 TARİHLİ

Detaylı

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Metro Menkul Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu na, Giriş 1. Metro Menkul

Detaylı

INVEST- AZ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE

INVEST- AZ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE INVEST- AZ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Invest-AZ Menkul Değerler

Detaylı

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı 1 Ocak 31 Aralık 2014 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İçindekiler Sayfa

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2012 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM

Detaylı

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI 1 2 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOLARI 3 KONSOLİDE DİĞER KAPSAMLI

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU

2011 YILI FAALİYET RAPORU 2011 YILI FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.12.2011 1 İÇİNDEKİLER 1. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı... 3-4 2. 2011 Yılında Marbaş Menkul Değerler A.Ş.... 5-6 2.1. Marbaş Menkul Değerler A.Ş. nin Sahip Olduğu

Detaylı

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31MART 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31MART 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI 31MART TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO... 1-2 ÖZET KONSOLİDE GELİR TABLOSU

Detaylı

Latek Holding Anonim Şirketi (Eski Adıyla Hedef Mali Yatırımlar Holding A.Ş.)

Latek Holding Anonim Şirketi (Eski Adıyla Hedef Mali Yatırımlar Holding A.Ş.) Latek Holding Anonim Şirketi (Eski Adıyla Hedef Mali Yatırımlar Holding A.Ş.) 1 Ocak- 31 Mart 2013 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar İÇİNDEKİLER ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO ARA

Detaylı

KE T GIDA MADDELERĐ SA AYĐĐ VE TĐCARET A O ĐM ŞĐRKETĐ 31 ARALIK 2008 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE FĐNANSAL TABLOLAR

KE T GIDA MADDELERĐ SA AYĐĐ VE TĐCARET A O ĐM ŞĐRKETĐ 31 ARALIK 2008 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE FĐNANSAL TABLOLAR KE T GIDA MADDELERĐ SA AYĐĐ VE TĐCARET A O ĐM ŞĐRKETĐ 31 ARALIK TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE FĐNANSAL TABLOLAR 1 OCAK 31 ARALIK HESAP DÖ EMĐ E ĐLĐŞKĐ FĐ A SAL TABLOLARLA ĐLGĐLĐ BAĞIMSIZ DE ETĐM RAPORU Kent Gıda Maddeleri

Detaylı

Global Yatırım Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Global Yatırım Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Global Yatırım Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları 30 Eylül 2011 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar ve Đnceleme Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest

Detaylı

Destek Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu

Destek Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu Destek Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR Enka İnşaat ve Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

KOÇ HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE BİLANÇOLAR... 1-2

Detaylı

TAV Havalimanları Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

TAV Havalimanları Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları TAV Havalimanları Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu TAV 2013 FAALİYET RAPORU 122 KONSOLİDE

Detaylı

Global Yatırım Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide

Global Yatırım Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Global Yatırım Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Bilgiler Global Yatırım Holding Anonim Şirketi ve

Detaylı

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2005 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Bu rapor 64 sayfadır. MALİ TABLOLARIN KABULÜNE

Detaylı

ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE

Detaylı

SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2013 30.09.2013 Tarihli Konsolide Mali Tablolar

SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2013 30.09.2013 Tarihli Konsolide Mali Tablolar SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2013 30.09.2013 Tarihli Konsolide Mali Tablolar TARİHLİ ARA MALİ TABLOLAR İLE İLGİLİ AÇIKLAYICI NOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 30 HAZİRAN 2014 VE 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ

Detaylı

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 31 ARALIK 2014 İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 31 ARALIK 2014 İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 31 ARALIK 2014 İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Sasa Polyester Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kuruluna Finansal Tablolara İlişkin Rapor Sasa Polyester

Detaylı