DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.. 1 OCAK - 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.. 1 OCAK - 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU"

Transkript

1 DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.. 1 OCAK - 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

2 Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi No:48 B Blok Kat 9 Akaretler Beşiktaş İstanbul-Turkey Telephone +90 (212) Facsimile +90 (212) BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Doğan Yayın Holding A.. nin Yönetim Kurulu na 1. Doğan Yayın Holding A.. ( irket ) ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte Grup olarak anılacaktır) ekte yer alan 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle hazırlanan konsolide bilançosunu, aynı tarihte sona eren yıla ait konsolide gelir tablosunu, konsolide özkaynak değişim tablosunu, konsolide nakit akım tablosunu ve önemli muhasebe politikalarının özetini ve dipnotları denetlemiş bulunuyoruz. Finansal Tablolarla İlgili Olarak Grup Yönetiminin Sorumluluğu 2. Grup yönetimi konsolide finansal tabloların Sermaye Piyasası Kurulu nca kabul edilen finansal raporlama standartlarına göre hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, konsolide finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmasını sağlamak amacıyla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini, koşulların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının seçilmesini içermektedir. Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu 3. Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu konsolide finansal tablolar hakkında görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, Sermaye Piyasası Kurulu nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimin, konsolide finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. Bağımsız denetimimiz, konsolide finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, konsolide finansal tabloların hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk değerlendirmesinde, işletmenin iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuştur. Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, işletme yönetimi tarafından hazırlanan konsolide finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca işletme yönetimi tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve konsolide finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir. Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3 Görüş 4. Görüşümüze göre, ilişikteki konsolide finansal tablolar, Doğan Yayın Holding A.. nin 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle konsolide finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait konsolide finansal performansını ve konsolide nakit akımlarını, Sermaye Piyasası Kurulu nca kabul edilen finansal raporlama standartları (bkz. Dipnot 2) çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır. Görüşümüzü Etkilemeyen Husus 5. Dipnot 19 ve 36 da detaylı olarak açıklandığı üzere irket in hesap dönemleri Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından vergi incelemesine tabi tutulmuştur. Düzenlenen vergi inceleme raporlarında vergi aslı ve ziyaı olarak toplam 861,5 milyon YTL vergi cezası hesaplanmış ve irket e 2008 yılının Aralık ayı ve 2009 yılının ubat ayı içerisinde tebliğ edilmiştir. irket, tebliğ edilen vergi ve ceza ihbarnamelerinin terkini amacıyla ilgili Vergi Dairesi Başkanlığı ( Vergi Dairesi ) aleyhine yasal işlemleri başlatmış ve davalar açmıştır. Ayrıca, ilgili Vergi Dairesi söz konusu cezanın önemli bir bölümü için gecikme faizi ile birlikte 914,8 milyon YTL tutarında teminat gösterilmesini talep etmiştir. Bunun sonucunda, irket Bağlı Ortaklık larından Doğan TV Holding A.. nin sermayesinin %45,40 ını temsil eden hisse senetlerini ilgili Vergi Dairesi ne teslim etmiştir. Bununla birlikte ilgili Vergi Dairesi irket in bankalardaki hesaplarının yanı sıra Dipnot 19 da belirtildiği üzere bazı Bağlı Ortaklık larının ve bir Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık ının hisse senetleri üzerinde ihtiyati haciz tesis etmiştir. irket yönetimi haciz edilen Doğan TV Holding A.. hisse senetlerinin değerinin kamu alacağını aştığını ileri sürmekte, kamu alacağını aşan kısım üzerindeki ihtiyati haciz işlemine son verilmesini beklemekte, ve bu konuyla ilgili başvuruları ilgili Vergi Dairesi nezdinde yapmış bulunmaktadır. irket hukuk müşavirleri ve vergi uzmanlarının görüşleri doğrultusunda vergi cezası ile ilgili olarak 31 Aralık 2008 tarihinde sona eren döneme ait konsolide finansal tablolarında karşılık ayırmamıştır. Bu rapor tarihi itibariyle irket tarafından açılan davalar ile ilgili yasal süreçlerin henüz tamamlanmamış olması sebebiyle, davaların sonuçları üzerinde önemli bir belirsizlik bulunmaktadır. Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.. a member of PricewaterhouseCoopers Gökhan Yüksel, SMMM Sorumlu Ortak Başdenetçi İstanbul, 9 Nisan 2009

4 1 OCAK - 31 ARALIK 2008 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE BİLANÇOLAR KONSOLİDE GELİR TABLOLARI... 3 KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOLARI... 4 KONSOLİDE NAKİT AKIM TABLOLARI DİPNOT 1 GRUP UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU DİPNOT 2 FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR DİPNOT 3 İŞLETME BİRLEŞMELERİ DİPNOT 4 İŞ ORTAKLIKLARI DİPNOT 5 BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA DİPNOT 6 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ DİPNOT 7 FİNANSAL YATIRIMLAR DİPNOT 8 FİNANSAL BORÇLAR DİPNOT 9 DİĞER FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER DİPNOT 10 TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR DİPNOT 11 DİĞER ALACAK VE BORÇLAR DİPNOT 12 STOKLAR DİPNOT 13 ÖZKAYNAK YÖNTEMİYLE DEĞERLENEN YATIRIMLAR DİPNOT 14 TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR DİPNOT 15 YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER DİPNOT 16 MADDİ DURAN VARLIKLAR DİPNOT 17 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR DİPNOT 18 ŞEREFİYE DİPNOT 19 KARŞILIKLAR, ŞARTA BAĞLI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER DİPNOT 20 TAAHHÜTLER DİPNOT 21 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI DİPNOT 22 DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER DİPNOT 23 ÖZKAYNAKLAR DİPNOT 24 SATIŞLAR VE SATIŞLARIN MALİYETİ DİPNOT 25 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ, PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ, GENEL YÖNETİM GİDERLERİ DİPNOT 26 NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER DİPNOT 27 DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR/GİDERLER DİPNOT 28 FİNANSAL GELİRLER DİPNOT 29 FİNANSAL GİDERLER DİPNOT 30 SATIŞ AMACIYLA ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR VE DURDURULAN FAALİYETLER DİPNOT 31 VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ DİPNOT 32 HİSSE BAŞINA KAZANÇ/KAYIP DİPNOT 33 İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI DİPNOT 34 FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ DİPNOT 35 FİNANSAL ARAÇLAR DİPNOT 36 BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR

5 31 ARALIK 2008 VE 2007 TARİHLERİ İTİBARİYLE KONSOLİDE BİLANÇOLAR VARLIKLAR (yeniden Dipnot düzenlenmiş) Referansları Dönen varlıklar Nakit ve nakit benzerleri Finansal yatırımlar Ticari alacaklar - İlişkili taraflardan ticari alacaklar Diğer ticari alacaklar Diğer alacaklar Stoklar Türev finansal araçlar Diğer dönen varlıklar Duran varlıklar Diğer alacaklar Finansal yatırımlar Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar Yatırım amaçlı gayrimenkuller Maddi duran varlıklar Maddi olmayan duran varlıklar Şerefiye Ertelenen vergi varlığı Diğer duran varlıklar Toplam varlıklar Aralık 2008 tarihi itibariyle sona eren hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 9 Nisan 2009 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. Grup un hissedarları, konsolide finansal tablolar üzerinde finansal tablolar yayımlandıktan sonra değişiklik yapma hakkına sahip olup Grup un olağan genel kurul toplantısında konsolide finansal tablolar hissedarlar tarafından onaya tabidir. Soner Gedik Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer Göğüş Mali İşler Müdürü Takip eden dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. 1

6 31 ARALIK 2008 VE 2007 TARİHLERİ İTİBARİYLE KONSOLİDE BİLANÇOLAR KAYNAKLAR (yeniden Dipnot düzenlenmiş) Referansları Kısa vadeli yükümlülükler Finansal borçlar Ticari borçlar - İlişkili taraflara ticari borçlar Diğer ticari borçlar Diğer finansal yükümlülükler Diğer borçlar Dönem karı vergi yükümlülüğü Türev finansal araçlar Borç karşılıkları Diğer kısa vadeli yükümlülükler Uzun vadeli yükümlülükler Finansal borçlar Diğer finansal yükümlülükler Diğer borçlar Kıdem tazminatı karşılığı Ertelenen vergi yükümlülüğü ÖZKAYNAKLAR Ana ortaklığa ait özkaynaklar Ödenmiş sermaye Sermaye düzeltmesi farkları Hisse senedi ihraç primleri Yabancı para çevrim farkları (32.424) Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler Geçmiş yıllar kar/zararları (91.928) Net dönem karı/zararı ( ) Azınlık payları Toplam kaynaklar Takip eden dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. 2

7 31 ARALIK 2008 VE 2007 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMLERİNE AİT KONSOLİDE GELİR TABLOLARI Dipnot Referansları Satış gelirleri Satışların maliyeti (-) 24 ( ) ( ) Brüt kar Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-) 25 ( ) ( ) Genel yönetim giderleri (-) 25 ( ) ( ) Diğer faaliyet gelirleri Diğer faaliyet giderleri (-) 27 ( ) (79.298) Faaliyet karı/zararı (34.146) Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların zararlarındaki paylar 13 (419) (1.465) Finansal gelirler Finansal giderler (-) 29 ( ) ( ) Vergi öncesi kar/zarar ( ) Vergi gelir/gideri Dönem vergi gideri 31 (57.569) (87.398) Ertelenen vergi gelir/gideri (10.799) Dönem karı/zararı ( ) Dönem Kar/Zararının Dağılımı Azınlık payları (66.308) Ana ortaklık payları ( ) Ana ortaklık paylara ait hisse başına kazanç/kayıp (YKr) 32 (52,37) 99,72 Takip eden dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. 3

8 31 ARALIK 2008 VE 2007 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMLERİNE AİT KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOLARI Hisse Kardan Sermaye senedi Yabancı ayrılan Geçmiş Ana Dipnot Ödenmiş düzeltmesi ihraç para çevrim kısıtlanmış yıllar kar/ Net dönem ortaklığa ait Azınlık Toplam Referansları sermaye farkları primleri farkları yedekler (zararları) karı/(zararı) özkaynaklar payları özkaynaklar 1 Ocak 2007 itibariyle bakiyeler (66.378) (23.286) Transfer (23.286) Sermaye artışı (324) - - (9.676) Yabancı para çevrim farkları (33.237) (33.237) (30.497) (63.734) İşletme birleşmesi Bağlı ortaklıkların grup dışına temettü ödemeleri (2.264) - (2.264) (8.041) (10.305) Net dönem karı/zararı Aralık 2007 itibariyle bakiyeler (32.424) (91.928) Ocak 2008 itibariyle bakiyeler (32.424) (91.928) Transfer ( ) Sermaye artışı Yabancı para çevrim farkları Bağlı ortaklıkların grup dışına temettü ödemesi (7.281) (7.281) Bağlı ortaklık etkin ortaklık payı değişimi (54.566) (54.566) Net dönem karı/zararı ( ) ( ) (66.308) ( ) 31 Aralık 2008 itibariyle bakiyeler ( ) Takip eden dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. 4

9 31 ARALIK 2008 VE 2007 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMLERİNE AİT KONSOLİDE NAKİT AKIM TABLOLARI Dipnot Referansları Vergi öncesi kar/(zarar) ( ) Düzeltmeler: Amortisman ve itfa payları 5.e Kredilerden kaynaklanan kur farkı gideri (67.281) Faiz gideri Şüpheli alacak karşılığı Şerefiye değer düşüklüğü karşılığı 25, Yatırım amaçlı gayrimenkuller, maddi duran varlıklar, maddi olmayan duran varlıklar değer düşüklüğü 15, 16, (2.219) Kıdem tazminatı yükümlülüğündeki artış Maddi duran varlık satış zararları, net İştirak zararları Faiz geliri 28 (80.415) (70.082) Bağlı ortaklık hisseleri satış karları 27 (59.398) ( ) Yabancı para çevrim farkları (25.793) Bağlı ortaklık hissesi satın alımından kaynaklanan kar 27 (16.447) - Diğer İşletme sermayesindeki değişimler: Bloke mevduat ve finansal yatırımlardaki azalış Ticari alacak ve ilişkili taraflardan alacaklardaki artış 10, 33 ( ) ( ) Stoklardaki artış 12 (5.151) (48.281) Diğer dönen ve duran varlıklardaki artış 22 (92.195) ( ) Ticari borçlar ve ilişkili taraflara borçlardaki artış 10, Borç karşılıklarındaki artış Diğer kısa ve uzun vadeli yükümlülükler ve borçlardaki artış Ödenen kıdem tazminatı 21 (7.714) (4.020) Ödenen vergiler 31 (54.038) (80.738) İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit Yatırım faaliyetleri: Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları 15, 16, 17 ( ) ( ) Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışından sağlanan nakit Uzun vadeli finansal varlıklardaki değişim (3.294) Bağlı ortaklık hisseleri satışından sağlanan nakit Bağlı ortaklık iktisabı 3 (21.862) ( ) Bağlı ortaklık hisse alımı 3 (38.119) - Müşterek yönetime tabi ortaklık etkin oran değişimi 4 (5.897) 765 Azınlık paylarındaki etkin oran değişimin etkisi (1.041) (7.388) İştiraklerdeki sermaye artışları - (13.008) Türev varlıklarda artış 14 (8.194) - Türev yükümlülüklerde artış Diğer finansal yükümlülüklerdeki artış Yatırım (faaliyetlerinde kullanılan)/ faaliyetlerinden sağlanan net nakit ( ) Finansman faaliyetleri: Finansal borçlardaki artış Alınan faiz Ödenen faiz ( ) ( ) Ana ortaklık dışı paylara sermaye hissesi ihracından elde edilen nakit Opsiyon ile ilgili finansal borçlardaki artış Finansman faaliyetlerinden sağlanan net nakit Nakit ve benzeri değerlerdeki net artış Nakit ve benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi Nakit ve benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi Takip eden dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. 5

10 DİPNOT 1 - GRUP UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Doğan Yayın Holding A.Ş. ( Doğan Yayın Holding veya Grup ) 1980 yılında Miltaş Milliyet Basım Malzemeleri İthalat ve Ticaret A.Ş. ismiyle kurulmuş olup 1981 yılında Milliyet Yayın A.Ş. adını almıştır. Kasım 1994 te, Doğan Yayın Holding A.Ş. adını aldıktan sonra Şubat 1996 da Hürriyet Holding A.Ş. ile birleşmiştir. Doğan Yayın Holding temel olarak medya sektöründe faaliyet göstermekte olup gazete ve dergi basım, yayın, dağıtım ve seri ilan üretimi, televizyon, radyo ve internet yayıncılığı alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin hisselerine sahiptir. Doğan Yayın Holding ayrıca perakende mağazacılık, kitap yayıncılığı, dağıtım, dış ticaret ile internet ve telekomünikasyon hizmetleri alanlarında ilgili şirketlerin hisselerine sahiptir. Doğan Yayın Holding, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. nin bünyesinde kurulmuştur. Doğan Yayın Holding in nihai ana ortaklığı Adilbey Holding A.Ş dir. Doğan Yayın Holding A.Ş. Türkiye de tescil edilmiştir ve merkezi aşağıdaki adreste bulunmaktadır: Hürriyet Medya Towers Güneşli / İstanbul Türkiye Doğan Yayın Holding, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) düzenlemelerine tabi olup; hisseleri 1998 yılından itibaren hisseleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda ( İMKB ) işlem görmektedir. 31 Aralık 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle Doğan Yayın Holding hisselerinin %34,01 i İMKB de dolaşımda bulunmaktadır. Bağlı Ortaklıklar Doğan Yayın Holding in bağlı ortaklıkları, tescil edildikleri ülkeleri, temel faaliyet konuları, coğrafi ve endüstriyel bölümleri aşağıdaki gibidir: Yazılı basın endüstriyel bölümünde faaliyet gösteren bağlı ortaklıklar aşağıda sıralanmıştır: Tescil edildiği Coğrafi Endüstriyel Bağlı ortaklıklar ülke bölüm Faaliyet konusu bölüm Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. ( Hürriyet ) Türkiye Türkiye Gazete yayıncılığı Yazılı basın Hürriyet Medya Basım Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. ( Hürriyet Medya Basım ) Türkiye Türkiye Basım ve idari hizmetler Yazılı basın Doğan Ofset Yayıncılık ve Matbaacılık A.Ş. ( Doğan Ofset ) Türkiye Türkiye Dergi ve kitap basım Yazılı basın DYG İlan ve Reklam Hizmetleri A.Ş. ( DYG İlan ) Türkiye Türkiye Reklamcılık Yazılı basın Milliyet Haber Ajansı A.Ş. ( Milha ) Türkiye Türkiye Haber ajansı Yazılı basın Yaysat Yayın Satış Pazarlama ve Dağıtım A.Ş. ( Yaysat ) Türkiye Türkiye Dağıtım Yazılı basın Doğan Gazetecilik A.Ş. ( Doğan Gazetecilik ) Türkiye Türkiye Gazete yayıncılığı Yazılı basın Doğan Dağıtım Satış Pazarlama ve Matbaacılık A.Ş. ( Doğan Dağıtım ) Türkiye Türkiye Dağıtım Yazılı basın Doğan Dış Ticaret ve Mümessillik A.Ş. ( Doğan Dış Ticaret ) Türkiye Türkiye İthalat ve ihracat Yazılı basın Işıl İthalat İhracat Mümessillik A.Ş. ( Işıl İthalat İhracat ) Türkiye Türkiye İthalat ve ihracat Yazılı basın Referans Yayın Dağıtım ve Kurye Hizmetleri A.Ş. ( Referans ) Türkiye Türkiye Dağıtım ve kurye hizmetleri Yazılı basın Doğan Haber Ajansı A.Ş. ( DHA ) Türkiye Türkiye Haber ajansı Yazılı basın Doğan Daily News Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. ( Doğan Daily News ) Türkiye Türkiye Gazete yayıncılığı Yazılı basın Emlaksimum Elektronik Yayıncılık ve Ticaret A.Ş. ( Emlaksimum ) Türkiye Türkiye İnternet hizmetleri Yazılı basın Milliyet İnternet Hizmet ve Ticaret A.Ş. ( Milliyet İnternet ) Türkiye Türkiye İnternet hizmetleri Yazılı basın Yenibiriş İnsan Kaynakları Hizmetleri Danışmanlık ve Yayıncılık A.Ş. ( Yenibir ) Türkiye Türkiye İnternet hizmetleri Yazılı basın Bağımsız Gazeteciler Yayıncılık A.Ş. ( Bağımsız Gazeteciler ) Türkiye Türkiye Gazete yayıncılığı Yazılı basın Kemer Yayıncılık ve Gazetecilik A.Ş. ( Kemer Yayıncılık ) Türkiye Türkiye Gazete yayıncılığı Yazılı basın 6

11 DİPNOT 1 - GRUP UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU (Devamı) Tescil edildiği Coğrafi Endüstriyel Bağlı ortaklıklar ülke bölüm Faaliyet konusu bölüm Kemer Yayıncılık Pazarlama, Sanayi ve Ticaret A.Ş. ( Kemer Pazarlama ) Türkiye Türkiye İnternet hizmetleri Yazılı basın TME Teknoloji Proje Geliştirme Planlama ve Yazılım A.Ş. ( TME Teknoloji ) Türkiye Türkiye Yazılım hizmetleri Yazılı basın Hürriyet Zweigniederlassung GmbH ( Hürriyet Zweigniederlassung ) Almanya Avrupa Gazete basım Yazılı basın Milliyet Verlags und Handels GmbH ( Milliyet Verlags ) Almanya Avrupa Gazete yayıncılığı Yazılı basın Doğan Media International GmbH ( DMI ) Almanya Avrupa Gazete yayıncılığı Yazılı basın Hürriyet Invest B.V. ( Hürriyet Invest ) Hollanda Avrupa Yatırım Yazılı basın Fairworld International Limited ( Fairworld ) İngiltere Avrupa Dış ticaret Yazılı basın Falcon Purchasing Services Ltd. ( Falcon ) İngiltere Avrupa Dış ticaret Yazılı basın Marchant Resources Ltd. ( Marchant ) İngiliz Virjin Adaları Avrupa Vakıf Yazılı basın Trader Media East Ltd. ( TME ) Jersey Avrupa Yatırım Yazılı basın Oglasnik d.o.o. Hırvatistan Avrupa Gazete ve internet yayıncılığı Yazılı basın Oglasnik Nekretnine d.o.o Hırvatistan Avrupa Gazete yayıncılığı Yazılı basın TCM Adria d.o.o. Hırvatistan Avrupa Yatırım Yazılı basın Internet Posao d.o.o. Hırvatistan Avrupa İnternet yayıncılığı Yazılı basın TME Management (France) SAS Fransa Avrupa Yatırım Yazılı basın Expressz Garancia Kôzpont Kft Macaristan Avrupa Pazarlama Yazılı basın Expressz Magyarorszag Rt Macaristan Avrupa Gazete ve internet yayıncılığı Yazılı basın Szuperinfo Magyarorszag Kft Macaristan Avrupa Gazete ve internet yayıncılığı Yazılı basın Trader Hungary Tanacsado Kft Macaristan Avrupa Yatırım Yazılı basın International Ssuarts Holding B.V. Hollanda Avrupa Yatırım Yazılı basın Mirabridge International B.V. Hollanda Avrupa Yatırım Yazılı basın TCM Croatia Holding B.V. Hollanda Avrupa Yatırım Yazılı basın Trader Classified Media Croatia Holdings B.V. Hollanda Avrupa Yatırım Yazılı basın Trader East Holdings B.V. Hollanda Avrupa Yatırım Yazılı basın Siodemka Sp. Z.o.o. Polonya Avrupa Gazete ve internet yayıncılığı Yazılı basın Ssuarts Holding GmbH Avusturya Avrupa Yatırım Yazılı basın Moje Delo spletni marketing d.o.o Slovenya Avrupa İnternet yayıncılığı Yazılı basın Bolji Posao d.o.o. Serbia Sırbistan Avrupa İnternet yayıncılığı Yazılı basın Bolji Posao d.o.o. Bosnia Bosna-Hersek Avrupa İnternet yayıncılığı Yazılı basın OOO Optoprint Rusya Rusya ve DA Baskı hizmetleri Yazılı basın RU.com OOO Rusya Rusya ve DA İnternet yayıncılığı Yazılı basın SP Bel Pronto OOO BYR Rusya Rusya ve DA Gazete ve internet yayıncılığı Yazılı basın OOO Pronto Aktobe Rusya Rusya ve DA Gazete ve internet yayıncılığı Yazılı basın ZAO Avtotehsnab Rusya Rusya ve DA Gazete ve internet yayıncılığı Yazılı basın OOO Novoprint Rusya Rusya ve DA Gazete ve internet yayıncılığı Yazılı basın OOO Balt-Pronto Kaliningrad Rusya Rusya ve DA Gazete ve internet yayıncılığı Yazılı basın OOO Delta-M Rusya Rusya ve DA Gazete ve internet yayıncılığı Yazılı basın OOO Gratis Rusya Rusya ve DA Gazete ve internet yayıncılığı Yazılı basın OOO Pronto Baikal Rusya Rusya ve DA Gazete ve internet yayıncılığı Yazılı basın OOO Pronto DV Rusya Rusya ve DA Gazete ve internet yayıncılığı Yazılı basın OOO Pronto Ivanovo Rusya Rusya ve DA Gazete ve internet yayıncılığı Yazılı basın OOO Pronto Kaliningrad Rusya Rusya ve DA Gazete ve internet yayıncılığı Yazılı basın OOO Pronto Kazan Rusya Rusya ve DA Gazete ve internet yayıncılığı Yazılı basın OOO Pronto Krasnodar Rusya Rusya ve DA Gazete ve internet yayıncılığı Yazılı basın OOO Pronto Krasnojarsk Rusya Rusya ve DA Gazete ve internet yayıncılığı Yazılı basın OOO Pronto Nizhnij Novgorod Rusya Rusya ve DA Gazete ve internet yayıncılığı Yazılı basın OOO Pronto Novosibirsk Rusya Rusya ve DA Gazete ve internet yayıncılığı Yazılı basın OOO Pronto Oka Rusya Rusya ve DA Gazete ve internet yayıncılığı Yazılı basın OOO Pronto Petersburg Rusya Rusya ve DA Gazete ve internet yayıncılığı Yazılı basın OOO Pronto Samara Rusya Rusya ve DA Gazete ve internet yayıncılığı Yazılı basın OOO Pronto Stavropol Rusya Rusya ve DA Gazete ve internet yayıncılığı Yazılı basın OOO Pronto UlanUde Rusya Rusya ve DA Gazete ve internet yayıncılığı Yazılı basın OOO Pronto Vladivostok Rusya Rusya ve DA Gazete ve internet yayıncılığı Yazılı basın OOO Pronto Volgograd Rusya Rusya ve DA Gazete ve internet yayıncılığı Yazılı basın OOO Pronto Moscow Rusya Rusya ve DA Gazete ve internet yayıncılığı Yazılı basın OOO Tambukan Rusya Rusya ve DA Gazete ve internet yayıncılığı Yazılı basın OOO Utro Peterburga Rusya Rusya ve DA Gazete ve internet yayıncılığı Yazılı basın OOO Pronto Astrakhan Rusya Rusya ve DA Gazete ve internet yayıncılığı Yazılı basın OOO Pronto Kemerovo Rusya Rusya ve DA Gazete ve internet yayıncılığı Yazılı basın OOO Pronto Server Rusya Rusya ve DA Gazete ve internet yayıncılığı Yazılı basın OOO Pronto Smolensk Rusya Rusya ve DA Gazete ve internet yayıncılığı Yazılı basın OOO Pronto Tula Rusya Rusya ve DA Gazete ve internet yayıncılığı Yazılı basın OOO Pronto Voronezh Rusya Rusya ve DA Gazete ve internet yayıncılığı Yazılı basın OOO Tambov-Info Rusya Rusya ve DA Gazete ve internet yayıncılığı Yazılı basın OOO Pronto Obninsk Rusya Rusya ve DA Gazete ve internet yayıncılığı Yazılı basın OOO Pronto Komi Rusya Rusya ve DA Gazete ve internet yayıncılığı Yazılı basın 7

12 DİPNOT 1 - GRUP UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU (Devamı) Tescil edildiği Coğrafi Endüstriyel Bağlı ortaklıklar ülke bölüm Faaliyet konusu bölüm SP Belpronto OOO Belarus Rusya ve DA Gazete ve internet yayıncılığı Yazılı basın OOO Pronto Rostov Belarus Rusya ve DA Gazete ve internet yayıncılığı Yazılı basın Informatcia Vilnusa Litvanya Rusya ve DA Gazete ve internet yayıncılığı Yazılı basın ZAO Pronto Akzhol Kazakistan Rusya ve DA Gazete ve internet yayıncılığı Yazılı basın OOO Pronto-Akmola Kazakistan Rusya ve DA Gazete ve internet yayıncılığı Yazılı basın OOO Pronto Atyrau Kazakistan Rusya ve DA Gazete ve internet yayıncılığı Yazılı basın OOO Pronto Aktau Kazakistan Rusya ve DA Gazete ve internet yayıncılığı Yazılı basın SP Pronto Kiev Ukrayna Rusya ve DA Gazete ve internet yayıncılığı Yazılı basın OOO Pronto Print Rusya Rusya ve DA Baskı hizmetleri Yazılı basın OOO Rosprint Rusya Rusya ve DA Baskı hizmetleri Yazılı basın OOO Rosprint Samara Rusya Rusya ve DA Baskı hizmetleri Yazılı basın OOO Partner-Soft Rusya Rusya ve DA İnternet yayıncılığı Yazılı basın Pronto Soft Rusya Rusya ve DA İnternet yayıncılığı Yazılı basın E-Prostir Ukrayna Rusya ve DA İnternet yayıncılığı Yazılı basın Impress Media Marketing BVI Rusya Rusya ve DA Yayıncılık Yazılı basın Impress Media Marketing LLC Rusya Rusya ve DA Yayıncılık Yazılı basın OOO Pronto TV Rusya Rusya ve DA Televizyon yayıncılığı Yazılı basın OOO Rektcentr Rusya Rusya ve DA Yatırım Yazılı basın ZAO NPK Rusya Rusya ve DA Çağrı merkezi Yazılı basın Ssuarts Trading Ltd Ukrayna Rusya ve DA Yatırım Yazılı basın Publishing House Pennsylvania Inc ABD Rusya ve DA Yatırım Yazılı basın Görsel ve işitsel basın endüstriyel bölümünde faaliyet gösteren bağlı ortaklıklar aşağıda sıralanmıştır: Tescil edildiği Coğrafi Endüstriyel Bağlı ortaklıklar ülke bölüm Faaliyet konusu bölüm Doğan TV Holding A.Ş. ( Doğan TV ) Türkiye Türkiye TV yayıncılık Görsel ve işitsel basın DTV Haber ve Görsel Yayıncılık A.Ş. ( Kanal D ) Türkiye Türkiye TV yayıncılık Görsel ve işitsel basın Işıl Televizyon Yayıncılık A.Ş. ( Işıl TV veya Star TV ) Türkiye Türkiye TV yayıncılık Görsel ve işitsel basın Alp Görsel İletişim Hizmetleri A.Ş. ( Alp Görsel veya D-Smart ) Türkiye Türkiye TV yayıncılık Görsel ve işitsel basın Fun Televizyon Yayıncılık Yapımcılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. ( Fun TV ) Türkiye Türkiye TV yayıncılık Görsel ve işitsel basın Tempo Televizyon Yayıncılık Yapımcılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. ( Tempo TV ) Türkiye Türkiye TV yayıncılık Görsel ve işitsel basın Kanalspor Televizyon ve Radyo Yayıncılık A.Ş. ( Kanalspor ) Türkiye Türkiye TV yayıncılık Görsel ve işitsel basın Milenyum Televizyon Yayıncılık ve Yapımcılık A.Ş. ( Milenyum TV ) Türkiye Türkiye TV yayıncılık Görsel ve işitsel basın TV 2000 Televizyon Yayıncılık Yapımcılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. ( TV 2000 ) Türkiye Türkiye TV yayıncılık Görsel ve işitsel basın Moda Radyo ve Televizyon Yayıncılık Ticaret A.Ş. ( Moda Radyo ) Türkiye Türkiye TV yayıncılık Görsel ve işitsel basın Popüler Televizyon ve Radyo Yayıncılık A.Ş. ( Popüler TV ) Türkiye Türkiye TV yayıncılık Görsel ve işitsel basın D Yapım Reklamcılık ve Dağıtım A.Ş. ( D Yapım Reklamcılık ) Türkiye Türkiye TV yayıncılık Görsel ve işitsel basın Bravo Televizyon Yayıncılık Yapımcılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. ( Bravo TV ) Türkiye Türkiye TV yayıncılık Görsel ve işitsel basın Doğa Televizyon ve Radyo Yayıncılık A.Ş. ( Doğa TV ) Türkiye Türkiye TV yayıncılık Görsel ve işitsel basın Altın Kanal Televizyon ve Radyo Yayıncılık A.Ş. ( Altın Kanal ) Türkiye Türkiye TV yayıncılık Görsel ve işitsel basın Stil Televizyon ve Radyo Yayıncılık A.Ş. ( Stil TV ) Türkiye Türkiye TV yayıncılık Görsel ve işitsel basın Selenit Televizyon ve Radyo Yayıncılık A.Ş. ( Selenit TV ) Türkiye Türkiye TV yayıncılık Görsel ve işitsel basın Elit Televizyon ve Radyo Yayıncılık A.Ş. ( Elit TV ) Türkiye Türkiye TV yayıncılık Görsel ve işitsel basın Trend Televizyon ve Radyo Yayıncılık A.Ş. ( D Çocuk ) Türkiye Türkiye TV yayıncılık Görsel ve işitsel basın Ekinoks Televizyon ve Radyo Yayıncılık A.Ş. ( GS TV ) Türkiye Türkiye TV yayıncılık Görsel ve işitsel basın Dönence Televizyon ve Radyo Yayıncılık A.Ş. ( Dönence TV ) Türkiye Türkiye TV yayıncılık Görsel ve işitsel basın Fleks Televizyon ve Radyo Yayıncılık A.Ş. ( Fleks TV ) Türkiye Türkiye TV yayıncılık Görsel ve işitsel basın Meridyen Televizyon ve Radyo Yayıncılık A.Ş. ( Meridyen TV ) Türkiye Türkiye TV yayıncılık Görsel ve işitsel basın Planet Televizyon ve Radyo Yayıncılık A.Ş. ( Planet TV ) Türkiye Türkiye TV yayıncılık Görsel ve işitsel basın Deniz Televizyon ve Radyo Yayıncılık A.Ş. ( HD TV ) Türkiye Türkiye TV yayıncılık Görsel ve işitsel basın Doğan Prodüksiyon Hizmetleri A.Ş. ( Doğan Prodüksiyon ) Türkiye Türkiye TV yayıncılık Görsel ve işitsel basın Doğan TV Digital Platform İşletmeciliği A.Ş. ( Doğan TV Dijital ) Türkiye Türkiye TV yayıncılık Görsel ve işitsel basın 8

13 DİPNOT 1 - GRUP UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU (Devamı) Tescil edildiği Coğrafi Endüstriyel Bağlı ortaklıklar ülke bölüm Faaliyet konusu bölüm Kutup Televizyon ve Radyo Yayıncılık A.Ş. ( Kutup TV ) Türkiye Türkiye TV yayıncılık Görsel ve işitsel basın Galaksi Radyo Televizyon Yayıncılık Yapımcılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. ( Galaksi TV ) Türkiye Türkiye TV yayıncılık Görsel ve işitsel basın Opal İletişim Hizmetleri A.Ş. ( Opal İletişim ) Türkiye Türkiye TV yayıncılık Görsel ve işitsel basın Koloni Televizyon ve Radyo Yayıncılık A.Ş. ( Koloni TV ) Türkiye Türkiye TV yayıncılık Görsel ve işitsel basın Atılgan Televizyon ve Radyo Yayıncılık A.Ş. ( Atılgan TV ) Türkiye Türkiye TV yayıncılık Görsel ve işitsel basın Atmosfer Televizyon ve Radyo Yayıncılık A.Ş. ( Atmosfer TV ) Türkiye Türkiye TV yayıncılık Görsel ve işitsel basın Gümüş Televizyon ve Radyo Yayıncılık A.Ş. ( Gümüş TV ) Türkiye Türkiye TV yayıncılık Görsel ve işitsel basın Platin Televizyon ve Radyo Yayıncılık A.Ş. ( Platin TV ) Türkiye Türkiye TV yayıncılık Görsel ve işitsel basın Yörünge Televizyon ve Radyo Yayıncılık A.Ş. ( Yörünge TV ) Türkiye Türkiye TV yayıncılık Görsel ve işitsel basın Lapis Televizyon ve Radyo Yayıncılık A.Ş. ( Lapis Televizyon veya CNN Türk ) Türkiye Türkiye TV yayıncılık Görsel ve işitsel basın Safir Televizyon ve Radyo Yayıncılık A.Ş. ( Safir Televizyon ) Türkiye Türkiye TV yayıncılık Görsel ve işitsel basın Tematik Televizyon ve Radyo Yayıncılık A.Ş. ( Tematik TV ) Türkiye Türkiye TV yayıncılık Görsel ve işitsel basın Akustik Televizyon ve Radyo Yayıncılık A.Ş. ( Akustik TV ) Türkiye Türkiye TV yayıncılık Görsel ve işitsel basın Ametist Televizyon ve Radyo Yayıncılık A.Ş. ( Ametist TV ) Türkiye Türkiye TV yayıncılık Görsel ve işitsel basın Süper Kanal TV Video Radyo Basın Yapım Yayın Tanıtım ve Haber Hizmetleri A.Ş. ( Süperkanal ) Türkiye Türkiye TV yayıncılık Görsel ve işitsel basın Uydu İletişim Basın Yayın A.Ş. ( Uydu ) Türkiye Türkiye TV yayıncılık Görsel ve işitsel basın Mobil Teknolojileri Araştırma Geliştirme A.Ş. ( Mobil ) Türkiye Türkiye TV yayıncılık Görsel ve işitsel basın Matis Reklam ve Pazarlama A.Ş ( Matis TV ) Türkiye Türkiye TV yayıncılık Görsel ve işitsel basın Yonca Reklam ve Pazarlama A.Ş. ( Yonca TV ) Türkiye Türkiye TV yayıncılık Görsel ve işitsel basın İnci Televizyon ve Radyo Yayıncılık A.Ş. ( İnci TV ) Türkiye Türkiye TV yayıncılık Görsel ve işitsel basın Kuvars Televizyon ve Radyo Yayıncılık A.Ş. ( Kuvars TV ) Türkiye Türkiye TV yayıncılık Görsel ve işitsel basın Lal Televizyon ve Radyo Yayıncılık A.Ş. ( Lal TV ) Türkiye Türkiye TV yayıncılık Görsel ve işitsel basın Truva Televizyon ve Radyo Yayıncılık A.Ş. ( Truva TV ) Türkiye Türkiye TV yayıncılık Görsel ve işitsel basın Kayra Televizyon ve Radyo Yayıncılık A.Ş. ( Kayra TV ) Türkiye Türkiye TV yayıncılık Görsel ve işitsel basın Milas Televizyon ve Radyo Yayıncılık A.Ş. ( Milas TV ) Türkiye Türkiye TV yayıncılık Görsel ve işitsel basın Doğan Media International S.A. ( Kanal D Romanya ) Romanya Avrupa TV yayıncılık Görsel ve işitsel basın Radyo Kulübü Uluslararası Programlar A.Ş. ( D Radyo ) Türkiye Türkiye Radyo yayıncılık Görsel ve işitsel basın Rapsodi Radyo ve Televizyon Yayınclık A.Ş. ( Rapsodi Radyo ) Türkiye Türkiye Radyo yayıncılık Görsel ve işitsel basın Foreks Yayıncılık ve Reklamcılık A.Ş. ( CNN Türk Radyo ) Türkiye Türkiye Radyo yayıncılık Görsel ve işitsel basın Doğan Müzik Yapım ve Ticaret A.Ş. ( DMC ) Türkiye Türkiye Müzik ve eğlence Görsel ve işitsel basın Mozaik İletişim Hizmetleri A.Ş. ( Mozaik ) Türkiye Türkiye Reklamcılık Görsel ve işitsel basın İnteraktif Medya Hizmetleri Geliştirme Paz. ve Tic. A.Ş. ( İnteraktif Medya ) Türkiye Türkiye İnteraktif hizmetler Görsel ve işitsel basın Prime Türk Europe GmbH ( Prime Türk ) Almanya Avrupa Pazarlama Görsel ve işitsel basın Osmose Media S.A ( Osmose Media ) Lüksemburg Avrupa Pazarlama Görsel ve işitsel basın Perakende ve mağazacılık ile diğer endüstriyel bölümlerinde faaliyet gösteren bağlı ortaklıklar aşağıda sıralanmıştır: Tescil edildiği Coğrafi Endüstriyel Bağlı ortaklıklar ülke bölüm Faaliyet konusu bölüm Doğan Müzik Kitap Mağazacılık Pazarlama A.Ş. ( DMK ) Türkiye Türkiye Perakende Perakende ve mağazacılık Hür Servis Sosyal Hizmetler ve Ticaret A.Ş. ( Hürservis ) Türkiye Türkiye Perakende Perakende ve mağazacılık Smile Dağıtım A.Ş. ( Smile Dağıtım ) Türkiye Türkiye Dağıtım Perakende ve mağazacılık Doğan Dağıtım Satış Pazarlama ve Matbaacılık A.Ş. ( Doğan Dağıtım ) (*) Türkiye Türkiye Dağıtım Perakende ve mağazacılık Pratik Ödeme Sistemleri A.Ş. ( Pratik Ödeme ) Türkiye Türkiye Dağıtım Perakende ve mağazacılık Smile Holding A.Ş. ( Smile Holding ) Türkiye Türkiye Yatırım Perakende ve mağazacılık Smile Tedarik ve Ticaret A.Ş. ( Smile Tedarik ) (**) Türkiye Türkiye Tedarik ve lojistik Perakende ve mağazacılık Smile Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. ( Smile Sigorta ) (**) Türkiye Türkiye Sigortacılık Perakende ve mağazacılık Birpa Müşteri Hizmetleri ve Pazarlama A.Ş. ( Birpa ) Türkiye Türkiye Müşteri hizmetleri Diğer Doğan İletişim Elektronik Servis Hizmetleri ve Yayıncılık A.Ş. ( Doğan Online ) Türkiye Türkiye İnternet servis sağlayıcı Diğer Doğan Factoring Hizmetleri A.Ş. ( Doğan Factoring ) Türkiye Türkiye Faktoring Diğer Doğan Platform Yatırımları A.Ş. ( Doğan Platform ) Türkiye Türkiye Yatırım Diğer (*) Doğan Dağıtım ın faaliyetlerinin bir bölümü yazılı basın bir bölümü ise perakende ve mağazacılık endüstriyel bölümünde raporlanmaktadır. (**) Smile Tedarik ve Smile Sigorta faaliyetlerine 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle başlamamıştır. Endüstriyel bölümlere göre finansal raporlamanın amacına uygun olarak, Doğan Yayın Holding e ait solo finansal tablolar Diğer raporlanabilir bölüm içinde sınıflandırılmıştır (Dipnot 5). 9

14 DİPNOT 1 - GRUP UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU (Devamı) Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıklar Doğan Yayın Holding in müşterek yönetime tabi ortaklıkları, tescil edildikleri ülkeler, temel faaliyet konuları, coğrafi ve endüstriyel bölümleri aşağıdaki gibidir: Tescil edildiği Coğrafi Endüstriyel Müşterek yönetime tabi ortaklıklar ülke bölüm Faaliyet konusu bölüm Müteşebbis ortak Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ( Doğan Burda ) Türkiye Türkiye Dergi yayıncılık Yazılı basın Burda GmbH Doğan ve Egmont Yayıncılık ve Yapımcılık Kitap ve Ticaret A.Ş. ( Doğan Egmont ) Türkiye Türkiye dergi yayıncılık Yazılı basın Egmont Dergi Pazarlama Planlama ve Ticaret A.Ş. ( DPP ) Türkiye Türkiye Planlama Yazılı basın Burda RCS Int. GmbH DB Popüler Dergiler Yayıncılık A.Ş. ( DB Popüler ) Türkiye Türkiye Dergi basım Yazılı basın Burda GmbH Ultra Kablolu Televizyon ve Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş. ( Ultra Kablolu ) Türkiye Türkiye Telekomünikasyon Görsel ve işitsel basın Koç Holding A.Ş. Eko TV Televizyon Yayıncılık A.Ş. ( TNT ) Türkiye Türkiye TV yayıncılık Görsel ve işitsel basın Turner Broadcasting Inc. Birey Seçme ve Değerlendirme Doğan Portal Danışmanlık Ltd. Şti ( Birey İK ) Türkiye Türkiye İnternet hizmetleri Diğer Elektronik Ticaret A.Ş. Doğan Teleshopping Pazarlama ve Ticaret A.Ş. ( Doğan Teleshopping ) Türkiye Türkiye TV yayıncılık Görsel ve işitsel basın Télévision Française 1 Katalog Yayın ve Tanıtım Hizmetleri A.Ş. ( Katalog ) Türkiye Türkiye Rehber yayıncılık Yazılı basın Seat Pagine Gialle SPA Turner Doğan Prodüksiyon ve Satış A.Ş. ( Turner Doğan ) Türkiye Türkiye TV yayıncılık Görsel ve işitsel basın Turner Broadcasting Inc. İştirak Doğan Yayın Holding in iştirakleri, tescil edildikleri ülkeler, temel faaliyet konuları, coğrafi ve endüstriyel bölümleri aşağıdaki gibidir: Tescil edildiği Coğrafi Endüstriyel İştirakler ülke bölüm Faaliyet konusu bölüm Doğan Havacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. ( Doğan Havacılık ) Türkiye Türkiye Havacılık hizmetleri Diğer DD Konut Finansman A.Ş. ( DD Konut ) (*) Türkiye Türkiye Konut finansmanı Diğer (*) Doğan Yayın Holding in iştiraki DD Konut 2008 yılı içerisinde satılmıştır. DİPNOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR 2.1 Sunuma İlişkin Temel Esaslar Uygulanan Finansal Raporlama Standartları Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ), Seri: XI, No: 29 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ile işletmeler tarafından düzenlenecek finansal raporlar ile bunların hazırlanması ve ilgililere sunulmasına ilişkin ilke, usul ve esasları belirlemektedir. Bu Tebliğ, 1 Ocak 2008 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerine ait ilk ara dönem finansal tablolardan geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiş olup, SPK nın Seri: XI, No: 25 sayılı Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ i yürürlükten kaldırılmıştır. Bu tebliğe istinaden, işletmelerin finansal tablolarını Avrupa Birliği tarafından kabul edilen haliyle Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ( UMS/UFRS ) na göre hazırlamaları gerekmektedir. Ancak Avrupa Birliği tarafindan kabul edilen UMS/UFRS nin Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu ( UMSK ) tarafından yayımlananlardan farkları Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu ( TMSK ) tarafından ilan edilinceye kadar UMS/UFRS ler uygulanacaktır. Bu kapsamda, benimsenen standartlara aykırı olmayan, TMSK tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları ( TMS/TFRS ) esas alınacaktır. 10

15 DİPNOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) Uygulanan Finansal Raporlama Standartları (devamı) SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almış olduğu bir kararla, Türkiye de faaliyette bulunan ve SPK tarafından kabul edilen muhasebe ve raporlama ilkelerine ( SPK Finansal Raporlama Standartları ) uygun finansal tablo hazırlayan şirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadığını ilan etmiştir. Dolayısıyla finansal tablolarda, 1 Ocak 2005 tarihinden başlamak kaydıyla, UMSK tarafından yayımlanmış 29 No lu Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama standardı ( UMS 29 ) uygulanmamıştır. Finansal tabloların hazırlanış tarihi itibariyle, Avrupa Birliği tarafından kabul edilen UMS/UFRS nin UMSK tarafından yayımlananlardan farkları TMSK tarafından henüz ilan edilmediğinden, konsolide finansal tablolar SPK nın Seri: XI, No: 29 sayılı tebliği ve bu tebliğe açıklama getiren duyuruları çerçevesinde, UMS/UFRS nin esas alındığı SPK Finansal Raporlama Standartları na uygun olarak hazırlanmıştır. Konsolide finansal tablolar ve dipnotlar, SPK tarafından 14 Nisan 2008 ve 9 Ocak 2009 tarihli duyuruları ile uygulanması tavsiye edilen formatlara uygun olarak ve zorunlu kılınan bilgiler dahil edilerek sunulmuştur. Bu kapsamda geçmiş dönem konsolide finansal tablolarında gerekli değişiklikler yapılmıştır (Dipnot 2.1.5). SPK nın Seri: XI, No: 29 sayılı tebliği ve ona açıklama getiren duyuruları uyarınca, işletmelerin toplam döviz yükümlülüğünün hedge edilme oranı ile toplam ihracat ve toplam ithalat tutarlarını finansal tablo dipnotlarında sunmaları zorunludur. Doğan Yayın Holding ve Türkiye de kayıtlı olan bağlı ortaklıkları, müşterek yönetime tabi ortaklıkları ve iştirakleri, kanuni finansal tablolarını Türk Ticaret Kanunu na ( TTK ), vergi mevzuatına ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı na uygun olarak Yeni Türk Lirası cinsinden hazırlamaktadır. Yabancı ülkelerde faaliyet gösteren bağlı ortaklıkların kanuni finansal tabloları faaliyet gösterdikleri ülkelerde geçerli olan kanun ve yönetmeliklere uygun olarak hazırlanmıştır. Konsolide finansal tablolar, tarihi maliyet esasına göre hazırlanmış kanuni kayıtlara SPK Finansal Raporlama Standartları na uygun sunumun yapılması amacıyla gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yansıtılarak düzenlenmiştir Yabancı Ülkelerde Faaliyet Gösteren Bağlı Ortaklıkların Finansal Tabloları Yabancı ülkelerde faaliyet gösteren bağlı ortaklıkların finansal tabloları, faaliyet gösterdikleri ülkelerde geçerli olan mevzuata göre hazırlanmış olup Grup un muhasebe politikalarına uygunluk açısından gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yansıtılarak düzenlenmiştir. Grup şirketlerinin fonksiyonel para birimi raporlama para biriminden farklı ise, raporlama para birimine aşağıdaki şekilde çevrilir (hiçbirinin para birimi hiperenflasyonist bir ekonominin para birimi değildir): bilançodaki tüm varlık ve yükümlülükler, bilanço tarihindeki döviz kuru kullanılarak çevrilir, gelir tablosundaki gelir ve giderler ortalama döviz kuru kullanılarak çevrilir ve ortaya çıkan kur çevrim farkları özsermayede ayrı bir kalem olarak (yabancı para çevrim farkları) gösterilir. Yurtdışı operasyonların bir kısmı elden çıkarsa ya da satılırsa özsermayede takip edilmiş kur farkları gelir tablosuna satıştan kaynaklanan kar/zararın bir parçası olarak yansıtılır. Yabancı bir kuruluşun alımından doğan şerefiye ve makul değer düzeltmeleri, yabancı kuruluşun varlık ve yükümlülükleri olarak düşünülür ve kapanış kurundan çevrilir. 11

16 DİPNOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) Konsolidasyon Esasları Konsolide finansal tabloların hazırlanmasında uygulanan konsolidasyon esasları aşağıda özetlenmiştir: a) Konsolide finansal tablolar, aşağıda (b) ile (f) paragraflarında yer alan hususlar kapsamında, ana ortaklık olan Doğan Yayın Holding ile bağlı ortaklıklarının, müşterek yönetime tabi ortaklıklarının ve iştiraklerinin (topluca Grup olarak adlandırılacaktır) finansal tablolarını içermektedir. Konsolidasyon kapsamı içinde yer alan şirketlerin finansal tabloları, konsolide finansal tabloların tarihi itibariyle ve yeknesak muhasebe ilke ve uygulamaları gözetilerek Dipnot de belirtilen SPK Finansal Raporlama Standartları na uygun olarak hazırlanmıştır. Bağlı ortaklıkların, müşterek yönetime tabi ortaklıkların ve iştiraklerin faaliyet sonuçları, satın alma veya elden çıkarma işlemlerine uygun olarak söz konusu işlemlerin geçerlilik tarihlerinde dahil edilmiş veya hariç bırakılmışlardır. b) Bağlı ortaklıklar, Doğan Yayın Holding in (a) doğrudan ve/veya dolaylı olarak kendisine ait hisseler neticesinde şirketlerdeki hisselerle ilgili oy kullanma hakkının %50 den fazlasını kullanma yetkisi kanalıyla (b) oy kullanma hakkının %50 den fazlasını kullanma yetkisine sahip olmamakla birlikte mali ve işletme politikaları üzerinde fiili hakimiyet etkisini kullanmak suretiyle mali ve işletme politikalarını Doğan Yayın Holding in menfaatleri doğrultusunda kontrol etme yetkisi ve gücüne sahip olduğu şirketleri ifade eder. Etkin ortaklık oranı, Grup un Doğan Yayın Holding üzerinden doğrudan ve bağlı ortaklıkları üzerinden dolaylı olarak sahip olduğu pay oranıdır. Konsolide finansal tablolarda Doğan Ailesi üyelerine ait hisseler ana ortaklık dışı paylar olarak değerlendirilmiştir. Aşağıda 31 Aralık 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle Doğan Yayın Holding ve bağlı ortaklıklarının oy hakları ve etkin ortaklık oranları gösterilmiştir: Doğan Yayın Holding ve bağlı ortaklıklarının Etkin ortaklık oy hakları (%) oranları (%) Bağlı ortaklıklar Hürriyet 66,44 60,21 66,44 60,21 Hürriyet Medya Basım 100,00 100,00 66,44 60,21 Doğan Ofset 99,93 99,93 66,39 60,17 Milliyet Verlags 74,77 74,03 65,32 67,93 DYG İlan 100,00 100,00 89,60 87,92 Milha 91,00 91,00 84,03 83,09 Yaysat 75,00 75,00 66,61 65,05 Doğan Gazetecilik 92,62 91,77 92,62 91,77 DMI 100,00 99,41 85,76 83,23 Doğan Dağıtım 100,00 100,00 99,98 99,98 Doğan Dış Ticaret 100,00 100,00 99,41 99,30 Işıl İthalat İhracat 96,70 96,70 96,13 96,03 Hürriyet Invest 100,00 100,00 66,44 60,21 Referans 100,00 100,00 66,44 60,21 DHA 99,55 99,04 81,78 78,67 Doğan Daily News 94,25 99,04 62,62 56,75 Hürriyet Zweigniederlassung 100,00 94,25 66,44 60,21 Fairworld 100,00 100,00 99,41 99,30 Falcon 100,00 100,00 99,41 99,30 Marchant 100,00 100,00 96,13 96,03 12

17 DİPNOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) Doğan Yayın Holding ve bağlı ortaklıklarının Etkin ortaklık oy hakları (%) oranları (%) Bağlı ortaklıklar Milliyet İnternet 100,00 100,00 92,60 85,22 Yenibir 100,00 100,00 66,44 60,21 Bağımsız Gazetecilik (1) 100,00-92,62 - Kemer Yayıncılık (1) 99,98-92,60 - Kemer Pazarlama (1) 99,96-92,58 - TME Teknoloji (2) 100,00-66,44 - Trader Media East Ltd. 67,30 67,30 44,71 40,52 Oglasnik d.o.o. 70,00 100,00 31,30 40,52 Oglasnik Nekretnine d.o.o. (1) 100,00-44,71 - TCM Adria d.o.o. 100,00 100,00 44,71 40,52 Internet Posao d.o.o. 100,00 100,00 44,71 28,36 TME Management 100,00 100,00 44,71 40,52 International Ssuarts Holding B.V. 100,00 100,00 44,71 40,52 Mirabridge International B.V. 100,00 100,00 44,71 40,52 Trader Classified Media Croatia Holdings B.V. 100,00 100,00 44,71 40,52 Expressz Garancia Kôzpont Kft 100,00 100,00 44,71 40,52 Expressz Magyarorszag Rt 100,00 100,00 44,71 40,52 Kisokos Directory kereskedelmi es Szolgaltato kft 100,00 100,00 44,71 40,52 Szuperinfo Magyarorszag Kft 100,00 100,00 44,71 40,52 Trader Hungary Tanacsado Kft 100,00 100,00 44,71 40,52 Trader East Holdings B.V. 100,00 100,00 44,71 40,52 Siodemka Sp. Z.o.o. 100,00 100,00 44,71 40,52 Ssuarts Holding GmbH 100,00 100,00 44,71 40,52 ZAO Pronto Akzhol 80,00 80,00 35,77 32,42 OOO Pronto-Akmola 100,00 100,00 44,71 40,52 OOO Pronto Atyrau 100,00 100,00 44,71 32,42 OOO Pronto Aktobe 80,00 80,00 35,77 25,93 OOO Pronto Aktau 100,00 100,00 44,71 32,42 Informatcia Vilnusa 100,00 100,00 44,71 40,52 OOO Pronto Rostov 100,00 100,00 44,71 40,52 ZAO Avtotehsnab 85,00 100,00 38,01 34,45 OOO Novoprint 100,00 100,00 44,71 40,52 ZAO NPK 100,00 100,00 44,71 40,52 OOO Balt-Pronto Kaliningrad 100,00 100,00 44,71 40,52 OOO Delta-M 55,00 55,00 24,59 22,29 OOO Gratis 90,00 90,00 40,24 36,47 OOO Pronto Baikal 100,00 100,00 44,71 40,52 OOO Pronto DV 100,00 100,00 44,71 40,52 OOO Pronto Ivanovo 100,00 86,00 44,71 34,85 OOO Pronto Kaliningrad 95,00 95,00 42,48 38,50 OOO Pronto Kazan 72,00 72,00 32,19 29,18 OOO Pronto Krasnodar 80,00 80,00 35,77 32,42 OOO Pronto Krasnojarsk 100,00 100,00 44,71 40,52 OOO Pronto Nizhnij Novgorod 90,00 90,00 40,24 36,47 OOO Pronto Novosibirsk 100,00 100,00 44,71 40,52 OOO Pronto Oka 100,00 100,00 44,71 40,52 OOO Pronto Petersburg 51,00 51,00 22,80 20,66 OOO Pronto Print 54,00 54,00 24,15 21,88 OOO Pronto Samara 89,90 89,90 40,20 36,43 OOO Pronto Stavropol 100,00 100,00 44,71 40,52 OOO Pronto UlanUde 90,00 90,00 40,24 36,47 OOO Pronto Vladivostok 90,00 90,00 40,24 36,47 OOO Pronto Volgograd 100,00 100,00 44,71 40,52 OOO Pronto Moscow 100,00 100,00 44,71 40,52 OOO Rosprint 70,00 60,00 31,30 24,31 OOO Rosprint Samara 59,50 59,50 26,60 24,11 OOO Tambukan 85,00 85,00 38,01 34,45 OOO Utro Peterburga 55,00 55,00 24,59 22,29 OOO Partner-Soft 100,00 90,00 44,71 36,47 Pronto Soft 90,00-40,24 - OOO Pronto Astrakhan 100,00 100,00 44,71 40,52 OOO Pronto Kemerovo 100,00 100,00 44,71 40,52 OOO Pronto Server - 90,00-36,47 OOO Pronto Smolensk 100,00 100,00 44,71 40,52 13

18 DİPNOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) Doğan Yayın Holding ve bağlı ortaklıklarının Etkin ortaklık oy hakları (%) oranları (%) Bağlı ortaklıklar OOO Pronto Tula 100,00 100,00 44,71 40,52 OOO Pronto TV 70,00 70,00 31,30 28,36 OOO Pronto Voronezh 100,00 100,00 44,71 40,52 SP Belpronto OOO 60,00 60,00 26,83 24,31 OOO Tambov-Info 100,00 100,00 44,71 40,52 Impress Media Marketing LLC 73,54 100,00 32,88 40,52 OOO Pronto Obninsk 100,00 100,00 44,71 40,52 OOO Pronto Komi 70,00 70,00 31,30 28,36 OOO Rektcentr 100,00 100,00 44,71 40,52 Impress Media Marketing BVI 100,00 100,00 44,71 27,77 SP Pronto Kiev 50,00 50,00 22,36 20,26 Ssuarts Trading Ltd 55,00 55,00 24,59 22,29 E-Prostir 50,00 50,00 22,36 20,26 Publishing House Pennsylvania Inc. 100,00 100,00 44,71 40,52 Moje Delo spletni marketing d.o.o 55,00 100,00 24,59 40,52 TCM Croatia Holding BV 100,00 100,00 44,71 40,52 OOO Optoprint 100,00 100,00 44,71 40,52 RU.com OOO 100,00 100,00 44,71 40,52 SP Bel Pronto OOO BYR 60,00 60,00 26,83 24,31 Bolji Posao d.o.o. Serbia 100,00 100,00 29,71 22,29 Bolji Posao d.o.o. Bosnia 100,00 100,00 29,71 22,29 Doğan TV 74,51 74,51 74,51 74,51 Kanal D 94,81 94,81 70,65 70,65 Işıl TV 100,00 100,00 74,51 74,51 Alp Görsel 100,00 100,00 74,51 74,51 Fun TV 95,25 94,52 70,98 70,43 Tempo TV 95,25 94,52 70,90 70,43 Kanalspor 99,63 94,52 74,16 70,43 Milenyum TV 99,94 99,94 74,47 74,47 TV ,61 98,34 73,41 73,28 Moda Radyo 99,56 97,33 74,18 72,53 CNN Türk Radyo 95,60 95,60 71,24 71,23 D Yapım Reklamcılık 100,00 100,00 74,51 74,51 Bravo TV 99,60 99,60 74,14 74,21 Doğa TV 98,12 95,38 73,06 71,07 Altın Kanal 99,35 99,35 73,96 74,03 Popüler TV 96,00 95,38 71,46 71,07 Stil TV 99,08 98,81 73,76 73,63 Selenit TV (3) 99,74 99,74 74,25 74,32 Elit TV 98,73 98,73 73,49 73,57 D Çocuk 99,12 99,12 73,78 73,86 GS TV 99,80 99,57 74,29 74,19 Dönence TV 96,80 95,38 72,06 71,07 Fleks TV 98,18 97,86 73,09 72,92 Meridyen TV 99,98 95,38 74,44 71,07 Planet TV 99,47 99,47 74,05 74,12 Deniz TV 99,72 99,72 74,23 74,30 Doğan Prodüksiyon 100,00 100,00 74,51 74,51 Doğan TV Dijital 99,70 98,42 74,22 73,34 Kutup TV 99,69 99,69 74,21 74,28 D Radyo 98,18 95,57 73,16 71,21 Rapsodi Radyo TV (4) 97,22 95,57 72,44 71,21 Galaksi TV 99,07 99,07 73,75 73,82 Opal İletişim (5) 99,92 99,92 74,45 74,45 Mozaik (6) 100,00 99,90 74,51 74,49 Koloni TV 86,67 84,62 64,58 63,05 Atılgan TV 86,67 84,62 64,58 63,05 Atmosfer TV 86,67 84,62 64,52 63,05 Gümüş TV 92,86 92,86 69,12 69,19 Platin TV 91,30 91,30 67,97 68,03 Yörünge TV 98,39 97,06 73,24 72,32 İnteraktif Medya 75,00 75,00 55,88 55,88 Lapis Televizyon 99,65 88,46 74,25 65,91 Safir Televizyon 90,00 88,46 67,00 65,91 14

19 DİPNOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) Doğan Yayın Holding ve bağlı ortaklıklarının Etkin ortaklık oy hakları (%) oranları (%) Bağlı ortaklıklar Tematik TV 90,00 88,46 67,06 65,91 Akustik 99,96 88,46 74,45 65,91 Ametist 99,96 88,46 74,48 65,91 Süperkanal 99,53 96,00 74,09 71,53 Uydu 52,00 40,00 38,72 29,81 Mobil 75,00 75,00 55,88 55,88 Matis TV (2) 100,00-74,51 - Yonca TV (2) 100,00-74,51 - İnci TV (2) 86,67-64,52 - Kuvars TV (2) 86,67-64,52 - Lal TV (2) 86,67-64,52 - Kayra (2) 86,67-64,52 - Milas (2) 86,67-64,52 - Truva TV (2) 86,67-64,52 - Kanal D Romanya 74,90 74,90 64,24 62,04 DMC 99,94 99,94 74,47 74,47 Prime Türk (1) 100,00-74,51 - Osmose Media (1) 100,00-74,51 - DMK 100,00 100,00 100,00 100,00 Hürservis 100,00 100,00 93,62 92,44 Smile Holding 100,00 100,00 100,00 100,00 Smile Tedarik 100,00 100,00 100,00 100,00 Smile Sigorta 99,99 99,99 99,99 99,99 Smile Dağıtım 100,00 100,00 100,00 100,00 Pratik Ödeme (7) 100,00 100,00 100,00 100,00 Birpa 99,95 99,95 99,95 99,94 Doğan Online 100,00 100,00 100,00 99,99 Emlaksimum 99,80 99,80 66,37 60,20 Doğan Factoring 99,00 99,00 97,28 96,97 Doğan Platform 100,00 99,99 100,00 99,99 (1) Bu bağlı ortaklıklar 2008 yılı içinde satın alınmıştır. (2) Bu bağlı ortaklıklar 2008 yılı içinde kurulmuştur. (3) Dinamik Televizyon ve Radyo Yayıncılık A.Ş. nin ticari ünvanı 2008 yılı içerisinde Selenit Televizyon ve Radyo Yayıncılık A.Ş. olarak değiştirilmiştir. (4) Hürriyet Radyo Prodüksiyon ve Yayın A.Ş. nin ticari ünvanı 2008 yılı içerisinde Rapsodi Radyo ve Televizyon Yayıncılık A.Ş. olarak değiştirilmiştir. (5) Hür-Bim Görsel Yayıncılık A.Ş. nin ticari ünvanı 2008 yılı içerisinde Opal İletişim Hizmetleri A.Ş. olarak değiştirilmiştir. (6) Birmaş Birleşik Televizyon Reklam Pazarlama A.Ş. nin ticari ünvanı 2008 yılı içerisinde Mozaik İletişim Hizmetleri A.Ş. olarak değiştirilmiştir. (7) Smile Pratik Ödeme Sistemleri A.Ş. nin ticari ünvanı 2008 yılı içerisinde Pratik Ödeme Sistemleri A.Ş. olarak değiştirilmiştir. Bağlı ortaklıklara ait bilançolar ve gelir tabloları, tam konsolidasyon yöntemi kullanılarak konsolide edilmiş olup Holding ve bağlı ortaklıklarının sahip olduğu payların kayıtlı değeri, ilgili özsermayeden mahsup edilmektedir. Doğan Yayın Holding ile bağlı ortaklıkları arasındaki işlemler ve bakiyeler konsolidasyon kapsamında karşılıklı olarak silinmektedir. Doğan Yayın Holding in ve bağlı ortaklıklarının, bağlı ortaklıklarda sahip olduğu hisselerin finansman maliyeti ile bu hisselere ait temettüler, sırasıyla, özsermayeden ve ilgili dönem gelirinden çıkarılmıştır. c) Müşterek yönetime tabi ortaklıklar, Doğan Yayın Holding ve bağlı ortaklıklarının bir veya daha fazla sayıdaki taraf ile birlikte ortak kontrolüne tabi ve sözleşme ile ekonomik bir faaliyetin üstlenildiği şirketlerdir. Müşterek yönetime tabi ortaklıklar, oransal konsolidasyon yöntemi kullanılarak, diğer bir ifade ile Grup un müşterek yönetime tabi ortaklıktaki varlık, yükümlülük, gelir ve giderlerindeki payının dahil edilmesiyle konsolide edilmiştir. 15

20 DİPNOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) Aşağıda 31 Aralık 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle müşterek yönetime tabi ortaklıklar, Doğan Yayın Holding ve bağlı ortaklıklarının oy hakları ve etkin ortaklık oranları gösterilmiştir: Doğan Yayın Holding ve bağlı ortaklıklarının Etkin ortaklık oy hakları (%) oranları (%) Müşterek yönetime tabi ortaklıklar Doğan Burda 44,89 42,58 44,89 42,58 Doğan Egmont 50,00 50,00 50,00 50,00 DPP 46,00 46,00 45,99 32,02 Ultra Kablolu 50,00 50,00 50,00 50,00 TNT 75,04 75,04 55,92 55,92 DB Popüler 44,87 42,56 44,87 42,56 Birey İK 50,00 50,00 46,31 45,88 Doğan Teleshopping 50,00 50,00 37,25 37,25 Katalog 50,00 50,00 50,00 50,00 Turner Doğan 49,99 49,99 37,25 37,25 d) İştiraklerdeki yatırımlar, özsermaye yöntemi ile muhasebeleştirilmiştir. Bunlar, Grup un genel olarak oy hakkının %20 ile %50 sine Doğan Yayın Holding ve bağlı ortaklıklarının, sahip oldukları oy hakları aracılığıyla sahip olduğu veya Grup un, şirket faaliyetleri üzerinde kontrol yetkisine sahip bulunmamakla birlikte önemli etkiye sahip olduğu kuruluşlardır. Grup ile iştirak arasındaki işlemlerden doğan gerçekleşmemiş karlar, Grup un iştirakteki payı ölçüsünde düzeltilmiş olup, gerçekleşmemiş zararlar da, işlem, transfer edilen varlığın değer düşüklüğüne uğradığını göstermiyor ise, düzeltilmiştir. Grup, iştirak ile ilgili olarak söz konusu doğrultuda bir yükümlülük altına girmemiş veya bir taahhütte bulunmamış olduğu sürece iştirakteki yatırımın kayıtlı değerinin sıfır olması veya Doğan Yayın Holding in önemli etkisinin sona ermesi üzerine özsermaye yöntemine devam edilmemiştir. Önemli etkinin sona erdiği tarihteki yatırımın kayıtlı değeri, o tarihten sonra maliyet olarak gösterilmiştir. Aşağıda 31 Aralık 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle özsermaye yöntemi ile muhasebeleştirilen iştirakleri, Doğan Yayın Holding ve bağlı ortaklıklarının etkin ortaklık oranları gösterilmiştir: Doğan Yayın Holding ve bağlı ortaklıklarının Etkin ortaklık oy hakları (%) oranları (%) İştirakler Doğan Havacılık 29,00 29,00 25,92 25,32 DD Konut (*) - 23,50-23,50 (*) Gayrimenkul Geliştirme ve Pazarlama Hizmetleri Ticaret A.Ş. nin ticari ünvanı 2008 yılı içerisinde DD Konut Finansman A.Ş. olarak değiştirilmiştir. DD Konut 2008 yılı içerisinde satılmıştır. e) Grup un doğrudan ve dolaylı pay toplamı %20 nin altında olan veya %20 nin üzerinde olmakla birlikte Grup un önemli bir etkiye sahip olmadığı veya konsolide finansal tablolar açısından önemlilik teşkil etmeyen; teşkilatlanmış piyasalarda işlem görmeyen ve makul değerleri güvenilir bir şekilde belirlenemeyen satılmaya hazır finansal varlıklar, değer kaybı ile ilgili karşılık düşüldükten sonra, maliyet bedelleri ile konsolide finansal tablolara yansıtılmıştır (Dipnot 7). f) Bağlı ortaklıkların net varlıklarında ve faaliyet sonuçlarında ana ortaklık dışı paya sahip hissedarların payları, konsolide bilanço ve gelir tablosunda sırasıyla ana ortaklık dışı pay ve ana ortaklık dışı kar/zarar olarak gösterilmektedir. 16

DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE BİLANÇOLAR... 1-2 KONSOLİDE

Detaylı

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE BİLANÇOLAR...

Detaylı

DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE BİLANÇOLAR... 1-2 KONSOLİDE

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE BİLANÇOLAR...

Detaylı

DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU

DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Doğan Yayın Holding A.Ş. nin Yönetim

Detaylı

DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 30 EYLÜL 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE BİLANÇOLAR...

Detaylı

DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE BİLANÇOLAR...

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA

Detaylı

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar Akis Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 4 Şubat 2011 Vakıf Gayrimenkul Yatırım

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi' nin 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan bilançosunu,

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİRAPORU

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİRAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİRAPORU Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Yönetim Kurulu na BAĞIMSIZ DENETÇİRAPORU Başaran Nas Bağımsız Denetim ve

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR...

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİRAPORU

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİRAPORU KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİRAPORU BAĞIMSIZ DENETÇİRAPORU Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Yönetim Kurulu na Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

Detaylı

GENTAŞ GENEL METAL SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. Yönetim Kurulu'na BOLU

GENTAŞ GENEL METAL SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. Yönetim Kurulu'na BOLU Bağımsız Denetim Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Görüş Türü OLUŞUM BAĞIMSIZ DIŞ DENETĐM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Sürekli Olumlu 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMĐNE ĐLĐŞKĐN FĐNANSAL TABLOLARLA

Detaylı

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR 2015 YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR 1 1 OCAK 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLAR İLE İLGİLİ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Ege Seramik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu

Detaylı

DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU

DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU ARA DÖNEM KONSOLİDE FİNANSAL FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN SINIRLI DENETİM RAPORU

Detaylı

DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE BİLANÇOLAR... 1-2 KONSOLİDE GELİR TABLOLARI... 3 KONSOLİDE KAPSAMLI GELİR TABLOLARI... 4 KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR

Detaylı

DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU

DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Doğan Yayın Holding A.Ş. Yönetim

Detaylı

DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Doğan Yayın Holding A.Ş. Yönetim Kurulu na, KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA

Detaylı

DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE BİLANÇOLAR... 1-3 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOLARI... 4 KONSOLİDE DİĞER KAPSAMLI

Detaylı

DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE İNCELEME RAPORU

DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE İNCELEME RAPORU 1 OCAK 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Doğan Yayın Holding A.Ş. Yönetim Kurulu na Giriş

Detaylı

DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE BİLANÇOLAR... 1-3 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOLARI... 4 KONSOLİDE DİĞER KAPSAMLI

Detaylı

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.2016 Finansal Rapor Bağımsız Denetçi

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU B AĞI MSI Z D E N E TİM R APO RU Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Yönetim Kurulu na Doğan Şirketler Grubu

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE BİLANÇOLAR... 1-2 KONSOLİDE GELİR TABLOLARI... 3 KONSOLİDE KAPSAMLI GELİR TABLOLARI... 4 KONSOLİDE

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE BİLANÇOLAR... 1-2 KONSOLİDE

Detaylı

DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Doğan Yayın Holding A.Ş. Yönetim Kurulu na,

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 30 EYLÜL 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK 30 EYLÜL 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE BİLANÇOLAR... 1-2 KONSOLİDE

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Yönetim Kurulu na, Konsolide Finansal Tablolara

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE BİLANÇOLAR... 1-2 KONSOLİDE

Detaylı

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLARI

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLARI 1 OCAK - 31 MART 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLARI HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 31 MART 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI İNCELEMEDEN GEÇMEMİŞ

Detaylı

21. YÜZYIL BÜYÜK ANADOLU HOLDİNG A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

21. YÜZYIL BÜYÜK ANADOLU HOLDİNG A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 21. YÜZYIL BÜYÜK ANADOLU HOLDİNG A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 21. YÜZYIL BÜYÜK ANADOLU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2009 TARİHİNDE SONA EREN HESAP

Detaylı

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR 2016 YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR 1 Ref: RPR/MBK-2016/SPK-001-01 BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2016 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLAR İLE İLGİLİ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU. : Adnan Kahveci Mah. Yavuz Sultan Selim Bulvarı No:23 Kat:4 Beylikdüzü /İstanbul

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU. : Adnan Kahveci Mah. Yavuz Sultan Selim Bulvarı No:23 Kat:4 Beylikdüzü /İstanbul Uyum Gıda İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklık Ünvanı Adres : Uyum Gıda İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş : Adnan Kahveci Mah. Yavuz Sultan Selim Bulvarı No:23

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR

Detaylı

DO AN YAYIN HOLD NG A.. 1 OCAK - 31 MART 2008 ARA HESAP DÖNEM NE A T KONSOL DE F NANSAL TABLOLAR

DO AN YAYIN HOLD NG A.. 1 OCAK - 31 MART 2008 ARA HESAP DÖNEM NE A T KONSOL DE F NANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2008 ARA HESAP DÖNEM NE A T KONSOL DE F NANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2008 ARA HESAP DÖNEM NE A T KONSOL DE F NANSAL TABLOLAR NDEK LER SAYFA KONSOL DE B LANÇOLAR... 1-2 KONSOL DE GEL

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Yönetim

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Yönetim Kurulu na, 1. Doğan Şirketler Grubu

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE BİLANÇOLAR... 1-2 KONSOLİDE

Detaylı

Duran Varlıklar Ticari Alacaklar,

Duran Varlıklar Ticari Alacaklar, GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ FİNANSAL DURUM TABLOSU (TL) (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) (Tüm Tutarlar, TL olarak gösterilmiştir.) Bağımsız Denetim'den Dipnot Geçmiş Geçmiş

Detaylı

Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmiş Geçmiş Dipnot Referansları VARLIKLAR

Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmiş Geçmiş Dipnot Referansları VARLIKLAR GALATASARAY SPOR VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (TL) Bağımsız Denetim'den (XI29 KONSOLİDE) Geçmiş Geçmiş Dipnot Referansları 28.02.2010 31.05.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar Nakit ve

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31 Aralık 2016 Konsolide Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun

Detaylı

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜPRAŞTÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Detaylı

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.216 Finansal Tablolar Bağımsız

Detaylı

SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 2016 Yılı 4. dönem Finansal Tablolar ve dipnotları Bağımsız

Detaylı

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 216-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER

Detaylı

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2016 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2016 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2016 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU ARA DÖNEM KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN SINIRLI DENETİM RAPORU Doğan Şirketler Grubu Holding

Detaylı

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi

Detaylı

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama ÖZAK GYO A.Ş. 31.12.2016 KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

Detaylı

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.2016 FİNANSAL RAPORLAR VE DİPNOT

Detaylı

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE BİLANÇO... 1-3 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU... 4 KONSOLİDE DİĞER

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2016 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2016 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2016 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU... 1-2 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU... 3 KONSOLİDE DİĞER KAPSAMLI GELİR

Detaylı

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama FİNANSAL TABLO Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.216 Mali Tablolar

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ref. Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hisse Senedi İhraç Primi kardan ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.2016 itibariyle Konsolide Finansal Tablolar

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 216-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Koçtaş Yapı Marketleri Ticaret A.Ş. 31.12.216 Bağımsız Denetim

Detaylı

Uçak Servisi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na. Giriş

Uçak Servisi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na. Giriş Bağımsız Denetim Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Görüş Türü ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş. Sürekli Olumlu BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Uçak Servisi Anonim Şirketi Yönetim

Detaylı

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KLBMO VARLIKLAR

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KLBMO VARLIKLAR KLBMO BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmiş VARLIKLAR Geçmiş Dipnot Referansları 30.06.2009 31.12.2008 Dönen Varlıklar 28,839,659 28,730,807 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 4,148,637 2,181,600

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Şirketimizin 31.12.2012 tarihi itibariyle hazırlanan yıl sonu konsolide olmayan finansal raporu 25 / 04 / 2013 tarih ve 8307 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi nde yayımlanmıştır. Yayımlanan bilgilere; BDDK

Detaylı

NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Değerli Ortaklarımız, Şirketimizin Mart 2010 dönemine ilişkin faaliyetleri aşağıda özetlenmiştir.

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU İş Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu na 1. İş Finansal Kiralama

Detaylı

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2017 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2017 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2017 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN SINIRLI DENETİM RAPORU Doğan Şirketler Grubu Holding

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2006 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2006 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi No:48 B Blok

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi nin 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan bağımsız denetim

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Yönetim Kurulu na, Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Rapor Doğan Şirketler Grubu Holding

BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Yönetim Kurulu na, Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Rapor Doğan Şirketler Grubu Holding 1 OCAK 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Yönetim Kurulu na, Konsolide Finansal Tablolara

Detaylı

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2017 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2017 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 30 EYLÜL 2017 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU... 1-2 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU... 3 KONSOLİDE DİĞER KAPSAMLI GELİR

Detaylı

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2009 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO. Dipnot Referansları.

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2009 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO. Dipnot Referansları. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot Referansları Dönen Varlıklar 145.295.381 119.421.368 Nakit ve nakit benzerleri 6 116.183.344 86.203.958 Finansal yatırımlar

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.511.010 7.756.064 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 804.012 4.228.916

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.536.376 1.551.638 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 7.695 2.755 Finansal Yatırımlar

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2017 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2017 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2017 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU... 1-2 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU... 3 KONSOLİDE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU...

Detaylı

İncelemeden Geçmiş. İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İncelemeden Geçmiş. İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 2011 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço Bağımsız Denetimden Notlar 2011 31 Aralık VARLIKLAR Dönen Varlıklar 96.667.513 90.237.745 Nakit ve nakit benzerleri 5 77.834.622 73.198.883 Finansal yatırımlar

Detaylı

Görevi (Başkan/Başkan Vekili/Üye..vb.) Yönetim Kurulu 25.474.617,77 Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Başkanı

Görevi (Başkan/Başkan Vekili/Üye..vb.) Yönetim Kurulu 25.474.617,77 Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Başkanı .Yaşar Begümhan Doğan Faralyalı Ait En Son Payı (TL Ortaklı k dönemi ne Ait En Son Sermay e Payı (% Ediyor mu? (Evet/Hayı r 25.474.617,77 Doğan ler Grubu Holding Başkanı Evet 1,04 Evet Doğan Yayın Holding

Detaylı

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

Kat:1, Güneşli, Bağcılar/İstanbul

Kat:1, Güneşli, Bağcılar/İstanbul Bağlı ortaklıklar Adres / Şehir Ülke Doğan Yayın Holding A.Ş Evren Mah. Gülbahar Cad. Hürriyet Medya Towers Güneşli Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Evren Mah. Gülbahar Cad. Hürriyet Medya Towers

Detaylı

RÖNESANS HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

RÖNESANS HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU RÖNESANS HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Rönesans Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 30 Haziran 2017 Bağımsız

Detaylı

NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO (TL)

NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO (TL) NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31.12.2011TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO (TL) Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Finansal Tablo Türü Dönem 31/12/2011 31/12/2010 Raporlama Birimi TL TL V A

Detaylı

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2016 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2016 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2016 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.

Detaylı

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK 31 MART 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE BİLANÇOLAR... 12 KONSOLİDE

Detaylı

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 216 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 3.6.216 Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi

Detaylı

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş MSA

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş MSA MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. MSA BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.12.2008 31.12.2007 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 18,036,855 25,203,137

Detaylı

ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 2016 Yılı Finansal Tablolar Bağımsız

Detaylı

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Dönen Varlıklar 147.230.613 145.295.381 Nakit ve nakit benzerleri 6 123.560.598 116.183.344 Finansal yatırımlar

Detaylı

YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI

YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU AKTAN BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ

Detaylı

TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Türkiye İç Denetim Enstitüsü Derneği Yönetim Kurulu na İstanbul Türkiye İç Denetim Enstitüsü

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu. Raporlama Birimi

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu. Raporlama Birimi Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ödenmiş Sermaye Dipnot:27 Sermaye Düzeltmesi Farkları Dipnot:27 Hisse Senedi İhraç Primi Dipnot:27

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. Yönetim Kurulu na Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (Şirket- Ana Ortalık) ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır)

Detaylı

Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Y ve Y Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu na Giriş Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı