Tar ımsal Yap ı lar İçin Farkl ı Kafes Kiri ş Sistemlerinin Boyutsal ve Ekonomik Yönden Karşı la şt ı r ılmas ı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tar ımsal Yap ı lar İçin Farkl ı Kafes Kiri ş Sistemlerinin Boyutsal ve Ekonomik Yönden Karşı la şt ı r ılmas ı"

Transkript

1 TAR İM BILIMLERI DERGISI 1997, 3 (3) Tar ımsal Yap ı lar İçin Farkl ı Kafes Kiri ş Sistemlerinin Boyutsal ve Ekonomik Yönden Karşı la şt ı r ılmas ı Metin OLGUN', Hasbi YAPRAK 2 Geli ş Tarihi : Özet: Çat ı, tar ımsal yap ılarda en pahal ı olan bir yap ı eleman ı d ı r. Kafes kirişler son y ı llarda tar ı msal yap ı lar ı n çat ı sistemlerinde yayg ı n olarak kullan ı lmaktad ı r. Bu çal ışmada 6 tip kafes kiri ş gözönüne al ı narak, çe şitli aç ı kl ık ve kaplama malzemeleri için boyutsal ve ekonomik yönden kar şı la şt ı rmalar ı yap ı lm ışt ı r. Anahtar Kelimeler : Tar ımsal yap ı lar, kafes kiri ş. Dimensional and Economical Comparison of Different Truss Systems for Agricultural Buildings Abstract : Roof is the most expensive structural member for agricultural buildings. Recently, trusses have a widespread usage at roof systems. In this study, six type trusses were taken into account and dimensional and economical comparison were made for different spans and roof covering materials. Key Words : Agricultural buildings, truss. Giriş Tar ı m i şletmelerinde bitkisel ve hayvansal üretimin yap ılmas ı, elde edilen ürünlerin depolanmas ı ve i şlenerek tüketime sunulmas ı için çe şitli yap ı ve tesislere gereksinim duyulur. Bunlar genel olarak konutlar, hayvan bar ınaklar ı, seralar, koruma ve depolama yap ı lar ı ile ürün değerlendirme ve pazarlama yap ı lar ıd ı r. Bu yap ı larda üretim yönünden en uygun çevre ko şullar ı n ın sağlanmas ı gerekir. Bu nedenle tar ımsal yap ı lar ı n planlama ve projelendirilmesinde in şaat ve üretim teknikleri birlikte değerlendirilmelidir. Tar ımsal yap ılar genellikle tek katl ı olarak in şa edilen basit özellikteki yap ı lard ır. Ancak tar ımsal yap ılar dayan ı kl ı, fonksiyonel, ekonomik ve estetik özelliklere sahip olmal ıd ı rlar. Tar ı msal yap ılarda en önemli yap ı eleman ı çat ı sistemleridir. Çat ı binay ı d ış etkilerden koruyan ve bina içerisindeki çevre ko şullar ı üzerinde doğrudan etkili olan bir yap ı eleman ı d ı r. Ayr ıca tar ı msal yap ılarda çat ı, yap ı elemanlar ı içerisinde en pahal ı olan ıd ır. Bu nedenle, çat ı sistemlerinin projelendirilmesi ve in şaat ı nda yeterli özen gösterilmelidir. Tar ı msal yap ılarda asma çat ı sistemlerinin in şaat ında kafes kiri şler yayg ın olarak kullan ı lmaktad ı r. Özellikle son y ıllarda kurulan büyük kapasiteli i şletmelerde geni ş aç ı kl ı kl ı binalar ın çat ı sistemlerinde pratik ve ekonomik bir çözüm yolu olu şturmaktad ı rlar. Böylece bina içerisinde ara kolonlara gerek kalmadan çat ı yükünün emniyetle ta şı nmas ı mümkün olmaktad ı r. Kafes kiri şler, çubuklar ın ayn ı düzlem üzerinde sadece uç noktalar ından ba ğlanmas ı ile gerçekle ştirilen bir yap ı sistemidir. Kafes kiri şlerin düzenlenmesinde kullan ılan temel geometrik şekil üçgendir. Bunun nedeni, kuvvet etkisi alt ında bir veya daha fazla kenar ı n ı nuzunlu ğunu değ iştirmeden şekli bozulmayan tek rijid şeklin üçgen olmas ı d ı r. Dolay ı s ıyla kafes kiri şler iki veya üç kö şesi biti şik üçgenlerle ortak olan bir üçgenler serisinden olu şan sistemler olarak tan ı mlanabilir. Kafes kirişler paralel ba ş l ı kl ı, eğik baş l ı kl ı veya par4o1 ba ş l ı kl ı kirişler şeklinde olabilirler. Ancak çat ı sistemlerinde e ğ ik ba ş l ı kl ı kafes kiri şler kullan ı lmaktad ı r. Kafes kiri şler alt ba ş l ık, üst ba şl ık, dikme ve diyagonal çubuklardan olu şmaktad ır. Kafes kiri ş i olu şturan, bas ınca veya çekmeye çal ışan dü şey ve diyagonal çubuklar, alt ve üst ba ş l ı klarla özenli bir şekilde birleştirilmelidir. Alt ve üst ba ş l ı klar ın mesnet noktalar ı ndaki birle şimleri üçgen şeklinde olabilece ği gibi üst ba ş l ık mesnet noktalar ında yükseltilmi ş tipte de olabilir. Üçgen şeklindeki birle şimlerde çat ı eğiminin az oldu ğu durumlarda üst ba ş l ı ktaki çubuk kuvvetleri büyük de ğerlere ula şabilir ve mesnetlerdeki dü ğüm noktalar ı n ı n yap ı m ı n ı zorla şt ı rabilir. Bu gibi durumlarda üst ba ş l ığı n mesnet noktalar ında yükseltildi ği kafes kiri ş tipinin kullan ı m ı daha uygun olabilir. Kafes kiri şlerde bas ınç çubuklar ı olanak oran ı nda k ısa, çekme çubuklar ı ise uzun olmal ıdır. Diyagonel çubuklar ın eğimleri de olanak oran ında birbirine yak ı n olmal ıd ı r. Ankara Only. Ziraat Fak. Tar ı msal Yap ı lar ve Sulama Bölümü-Ankara 2 Ankara elniv. Kastamonu Meslek Yüksek Okulu in şaat Bölümü-Kastamonu

2 TARIM BILIMLERI DERGISI 1997, Cilt 3, Say ı 3 35 Tar ımsal yap ılarda kullan ılan kafes kiri şlerin tipi; yap ı n ın aç ı kl ığına, kostrüksiyonda kullan ılan malzemeye ve yükleme şekline ba ğ l ı olarak değ işir. Kafes kiri şlerde konstrüksiyon malzemesi olarak ah şap veya çelik kullan ı m ı çok daha yayg ı nd ır. Çat ı kostrüksiyonu kafes kiriş olan tar ımsal yap ılarda kaplama malzemesi olarakta genellikle çimentolu asbest örtüler veya alüminyum ve galvanizli saç gibi madeni örtüler kullan ılmaktad ı r. Bu çal ışmada tar ımsal yap ılarda yayg ın olarak kullan ı lan çe şitli kafes kiri ş sistemleri göz önüne al ınm ış, farkl ı aç ı kl ık ve çat ı örtü malzemelerine göre SAP 90 paket program ı ile statik çözümleri yap ılm ış, çubuk kesitleri hesaplanarak gerekli çelik prof ıl ağı rl ıklar ı belirlenmi ş ve her bir alternatif için kafes kiri ş maliyetleri sapianarak karşılaşt ırmalan yap ılm ışt ır. Böylece tasar ımc ılara kafes kiriş sistemi ile çubuk profillerinin seçimi ve maliyetleri konusunda yard ımc ı olunmas ı amaçlanm ışt ı r. Materyal ve Yöntem Uygulamada tar ımsal yap ı lar ın ta şıyıc ı sistemlerinde yayg ın olarak kullan ılan kafes kiri ş sistemleri çal ışman ı n materyalini oluşturmu ştur (Şekil 1). Çal ışmada öncelikle sözkonusu kafes kiri ş sistemleri için farkl ı aç ı kl ık ve kaplama malzemeleri gözönüne al ı nm ış ve statik çözümleri yap ı larak elemanlar ı boyutland ı r ı lm ışt ır. Kafes kiri şlerin statik çözümlerinde SAP 90 adl ı paket programdan yararlan ı lm ışt ır (Habibullah ve Wilson 1995). Bu paket program, sonlu elemanlar yöntemine göre analiz ve çözüm i şlemlerini gerçekle ştirmektedir. Bu yöntemde analiz, analizi yap ılacak sistem üzerinde dü ğüm noktalar ı a ğın ın oluşturulmas ı ile başlamaktad ır. Daha sonra her dü ğüm noktas ındaki bilinmeyenlere kar şı l ı k gelen denge denklemleri, ele al ınan düğüm noktas ı ile çevresindeki di ğer dü ğüm noktalar ındaki temel değ işkenler ve bunlar ın türevleri olan bilinmeyenler cinsinden ifade edilmektedir. Bu denge denklemleri programda optimize edilerek çözüm gerçekle ştirilmektedir. Hesaplamalarda kafes kiri ş sistemlerinin aç ı kl ıklar ı tar ımsal yap ılarda genellikle kullan ılan bina.geni şlikleri gözönünde tutularak 4.00 m, 6.00 m, 8.00 m, m, m ve m al ınm ışt ır (Olgun 1991). Kafes kirişlerde konstrüksiyon malzemesi olarak ST 37 çeli ğ i seçilmiştir. Yük analizlerinde çat ı kaplama malzemesi olarak, tar ımsal yap ı larda yayg ın kullan ımlar ı nedeniyle atermit ve alüminyum sandviç paneller seçilmi ş ve hesaplamalarda bunlara ili şkin üretici firmalar ın kataloglannda verilen statik yük değerleri kullan ı lm ışt ı r. Di ğer ölü ve hareketli yük değerlerinin belirlenmesinde ve hesaplanmas ında ise Deren (1984), Anonymous (1987) TIP I TIP II TIP III TIP ıv TIP V T İP VI Şekil I. Çal ışmada gözönüne al ı nan kafes kiriş tipleri

3 36 OLGUN, M., H.YAPRAK,"Tar ı msal yap ı lar ı çin farkl ı kafes kiri ş sistemlerinin boyutsal ve ekonomik yönden kar şı la şt ı r ı lmas ı " ve Öztürk (1989)' dan yararlan ı lm ışt ır. Hesaplamalarda çat ı e ğim aç ısı, tar ı msal yap ılar için önerilen bir değer olmas ı nedeniyle 18 olarak al ı nm ıştır (Öne ş ve Olgun 1989). Kafes kiri şlerde aks aral ı klar ı ise, özellikle ba ğ l ı.ve serbest durakl ı ah ır sistemleri gözönünde tutularak 4.80 m olarak seçilmi ştir. Statik çözümlerin al ınmas ından sonra kafes kiri ş elemanlar ı n ı n boyutland ı r ı lmas ında alt ve üst ba ş l ı klarda kullan ı lmas ı önerilen T ve % I profilleri ile uygulamada yayg ın olarak kullan ılan e şit kollu kö şebentler gözönüne al ı nm ışt ır (Odaba şı 1985). Boyutland ırmada Anonymous (1985) ile Uzakgören ve ark. (1985)' dan yararlan ılm ışt ı r. Çal ışmada statik çözüm ve boyutland ırma i şleminden sonra farkl ı kafes kiri ş sistemi, çat ı kaplama malzemesi, kafes kiri ş aç ı kl ığı ve seçilen profilçe şitlerine göre gerekli malzeme miktarlar ı ile maliyetleri belirlenmi ş ve birim. fiat karşı la şt ı rmalar ı yap ı lm ışt ı r (Özturan 1985, Anonymous 1997). Bulgular ve Tartışma Bu bölümde farkl ı kafes kiri ş sistemleri için elde edilen çözüm sonuçlar ı verilmi ş sonuçlar boyutsal ve ekonomik yönden kar şı la şt ı r ı lm ış ve tart ışmalar ı yap ı lm ışt ı r. Kafes kiri ş sistemlerinin boyutsal yönden karşı laşt ırı lmas ı Çal ışmada gözönüne al ı nan farkl ı tipteki kafes kiri ş sistemlerinin statik çözümlerine göre uygun profil seçimleri yap ılarak elde edilen sonuçlar Çizelge 2 ile Çizelge 7 aras ı nda verilmi ştir. Sözkonusu çizelgelerde verilen sonuçlar ı n kafes kiri ş sistemleri için farkl ı aç ı kl ıklara göre kar şı la ştı r ı lmas ı durumunda aç ı kl ığın 4.00 m olmas ı ko şulunda alt ba ş l ıklarda T 25, T 30, T 35 veya J L 20.3, J L 25.3, üst ba ş l ı klarda T 35, T 40, YZ 1 80 veya J L 30.3, J L 30.4, J L 35.4, dikmelerde L 20.3 ve diyagonellerde L 20.3, L 25.3 profilleri yeterli iken aç ı kl ığın m' ye ç ı kmas ı ko şulunda gerekli çubuk profilleri alt ba ş l ıklarda T 50, T 60, T 70, T 80 veya J L 40.4, J L 45.4, J L 50.5, üst baş l ıklarda % 1140, I 160, % 1200 veya J L 50.5, J L 60.6, J L 60.8, dikmelerde L 30.4, L 35.4, L 40.4 ve diyagonellerde ise L 35.4, L 40.4, L 45.5 ve L 50.6 olmaktad ır. Buna göre aç ı kl ığı n artmas ı, her bir kafes kiri ş sisteminde gerekli profil kesitlerini do ğal olarak art ı rmaktad ı r. Elde edilen sonuçlar ın çat ı kaplama malzemeleri yönünden kar şı laşt ı r ı lmas ı durumunda, atermit ve alüminyum sandviç çat ı kaplamalar ı n ın çubuk kesitlerinde önemli bir farkl ı l ık yaratmad ığı, ancak çat ı kaplama malzemesi olarak atermitin kullan ı lmas ı koşulunda profil kesitlerinin biraz daha büyük bulundu ğu görülmü ştür. Ayn ı kafes örgüsüne sahip Tip I ve Tip II ile Tip III ve Tip IV ' e ili şkin sonuçlar kar şı la şt ınlacak olursamesnet noktalar ında yükselti yap ı lan Tip Il ve Tip IV' ün alt ve üst ba ş l ıklar ında daha küçük profillerin gerekli oldu ğu görülmektedir. Buna göre, mesnet noktalar ında dar aç ı l ı birle şimlerde çubuk kuvvetlerinin artmas ı, profil kesitlerinde de art ışa neden olmaktad ı r. Çal ışmada gözönüne al ınan tüm kafes kiri ş sistemlerinin birlikte kar şı laşt ı r ı lmas ı durumunda en küçük kesitlerin farkl ı aç ı kl ıklar için Tip Il ve Tip IV' de elde edildiğ i görülmü ştür. En büyük profil kesitleri ise Tip V için elde edilmi ştir. Bunun nedeni, bu kafes kiri ş tipinde dikme çubu ğunun olmamas ı, dolay ıs ıyla üst ba ş l ıkta burkulma boyunun artmas ı sonucunda daha büyük profillere gereksinim duyulmas ındand ı r. Kafes kiri ş sistemlerinin ekonomik yönden karşı laşt ı r ı lmas ı Çal ışmada göz önüne al ınan kafes kiri ş sistemleri için farkl ı aç ı kl ık ve çat ı kaplama malzemeleri ile alt ve üst ba ş l ı klarda kullan ılan profil çe şitlerine göre, gerekli çelik profil a ğı rl ı klar ı ve maliyetleri belirlenerek, elde edilen sonuçlar Çizelge 8' de verilmiştir. Çizelgelerin incelenmesinden de görülebilece ği gibi, her kafes tipinde aç ı kl ığı n artmas ı gerekli malzeme miktarlar ı ile kafes kiri ş maliyetlerini de art ı rmaktad ır. Nitekim alt ve üst ba ş l ıklarda T ve % I profillerinin kullan ı ld ığı durumda kafes kiri ş maliyetleri, farkl ı kaplama malzemeleri için aç ı kl ığın 4.00 m olmas ı koşulunda TL ile TL aras ında iken, aç ı kl ığın m olmas ı koşulunda TL ile TL aras ı nda olmaktad ır. Benzer olarak alt ve üst ba ş l ıklarda e şit kollu kö şebentlerin kullan ı lmas ı durumunda kafes kiri ş maliyetleri aç ı kl ığın 4.00 m olmas ı koşulunda TL ile TL, aç ı kl ığı n m olmas ı koşulunda ise TL ile TL aras ı nda değ i şmektedir. Kafes kiri ş maliyetleri, farkl ı kafes kiri ş sistemleri, aç ı kl ı klar ı ve çat ı kaplama malzemelerine göre değ işmekle birlikte en dü şük maliyetler genellikle Tip II, Tip III ve Tip IV' de elde edilmi ştir. Maliyetlerdeki art ış miktar ı ise tüm kafes kiri ş tiplerinde aç ı kl ığın 8.0 m' nin üzerine ç ıkmas ı durumunda daha fazla olmaktad ı r. Farkl ı kaplama malzemelerine göre kar şı la şt ı rma yap ılacak olursa, maliyetlerin atermit ' kaplama malzemesinin kullan ı ld ığı durumda daha fazla oldu ğ u görülecektir. Di ğer taraftan alt ve üst ba ş l ı klarda T ve 1 profilleri yerine e şit kollu kö şebentlerin kullan ı lmas ı, kafes kiri ş maliyetlerini genellikle yükseltmektedir.

4 TARIM BILIMLERI DERGISI 1997, Cilt 3, Say ı 3 37 Çizelge 2. Tip I kafes kiri ş sistemi için belirlenen profiller KAPLAMA MALZEMESI KAFES K İ R İ TIPI SIMGE* ATERM İT ALUMINYUM A T 30 (J L 20.3) T 30 (J L 20.3) _ -1: _ kıl ıi..._ B 'A I 80 (J L 35.4) T 40 (J L 35.4) C L D L 25.3 L 25.3 A T 40 OL 30.3) T 35 ( ) B 'A 1100 (JL 40.4) 'A 1100 (J L 40.4) D L 25.3 L 25.3 A T 45 (i L 35.4) T 45 OL 30.4) B 1/2I120(JL 45.5) 'AI120 OL 45.4) _... dıll.bt% c ----E-25.3 L 25.3,..._ em 1, D L calligillarlillijalılb..._ A T ) T 50 (J135.4) B 'A I 140 (J L 50.5) 'A I 140 ( J L 50.5) C L 30.3 L 30.3 D L _...rataıdlıta...,_ 12n, alil itlikarliritiffle 4. 1am -- A T ---öff ) B c T 60 (J L 45.4) 'A I 160 (J L 50. 6) 'A I1 40 ( ) L 30.4 L 30.4 D L 35.4 L 35.4 A - T 70 OL 50.5) T 60 (J L 45.5) B 1/ (J L 60.6) 'A 1160 (J L 60.6) C L 35.4 L 35.4 D L 40.4 L 40.4 * A: Alt ba ş l ık B: Ust başl ık C: Dikme D: Diyagonal

5 38 OLGUN, M. H.YAPRAK," Tar ı msal yap ı lar için farkl ı kafes kiri ş sistemlerinin boyutsal ve ekonomik yönden kar şı la şt ı r ı lmas ı " Çizelge 3. Tip I kafes kiri ş sistemi için belirlenen profiller KAPLAMA MALZEMES İ KAFES K İ RİŞ T İ P İ S İ MGE* ATERM İT ALÜMINYUM A T 25 (J L 20.3) T 25 (J L 20.3) 4,.. MIIIN şlın l allıb.-_ ak 12m ArArlikl ık ıliı _4a_tall.lifirillirlaill ' B T 35(J1 30.3) l T 35 (J L 30.3) C L 2C).3 L 20.3 D L 25.3 L 20.3 A T 30 (J L 20.3) T 30 (J L 20.3) B t/2 I 100 OL 35.4) 'A I 80 (J L 30.4) C L 25.3 L 25.3 D L 30.4 L 30.4 A T 40 OL 30.3) T 35 (J L 25.3) B (J 40.4) 'AI100 ( _IL 40.4) C L 30.3 L 30.3 D L 40.4 L 35.4 A T 45 (11_35.4) T 40 (JL 30.4) B 1/2I120(JL 45.4) AI120(iL 45.4) C L 30.4 L 30.4 D L45.5 L 45.4 A T 50 (il. 35.4) T 45 OL 35.4) B 1/2 I 120 (J L50.5) 'A l 120 (J L 50.5) C L 35.4 L 35.4 D L 50.5 L45.5 A T 60 (JL 45.4) T 50 OL 40.4) B 1/ (J L 50.5) A I140 (J L 50.5) c L 40.4 L ,_ 50.5 * A: Ait ba şl ık B: Üst ba ş l ık C: Dikme D: Diyagonal

6 TARIM BILIMLERI DERGISI 1997, Cilt 3, Say ı 3 39 Çizelge 4. Tip III kafes kiriş sistemi için belirlenen profiller KAFES K İRİŞ T İPİ KAPLAMA MALZEMES İ ATERMIT ALUM İNYUM A T 30 ( ) T 30 (J ) SIMGE B (J1_ 35.4) (_ ),,.,,,,, D L 20.3 L 20.3 A T 40 (J L 30.3) T 35 (TL 30.3) B C OL 40.4) [ir: (il 40.4) r165- D L 25.3 [25. A T 45 (it 35.4) T 45 (i L 30.4) '. I B OL 50.5) 'A 1120 (J1 45.4) D L A T 60 ( ) T 50 (Jt. 40.4) lif' 1.:. B 14 I147: 1("R 50.5) %I 140 (J 50.5) C L 25.3 L 25.3 D L \ ı -Nig.,..._ 12m / \ / \--"-k r"---- i /am A T 60 (J1, 45.5) T 60 (.11_ 45.4) B 'AI 160 ( ) (_ ) c L 30.3 I 30.3 D L 35.4 L 35.4 A T 70 ( ) T 60 (A. 45.5) B 'A ıso (J L 60.6) 14 I 160 OL 60.6) C E D L 35.4 L 35.4 A: Alt ba şl ık B: Ust başl ık C: Dikme D: Diyagonal Çizelge 5. Tip IV kafes kiri ş sistemi için belirlenen profiller KAFES K İRİŞ T İP İ c:ir%' am.,/ _:,,, sm. SIMGE KAPLAMA MALZEMES İ ATERM İT ALUM İNYUM A T 25 (J L 20.3) T 20 (J L 20.3) B T 35 ( ) T 35 (J1 30.3) c L 20.3 L 20.3 D L 25.3 L 20.3 A T 30 (J1 25.3) T 30 (J1 20.3) B (J L 35.4) ( ) D L 45.4 L 40.4 A T 40 ( ) T 35 (J I. 30.3) B 14I100 OL 40.4) 14 I 100 (_ )...ı~ '''"Illıa _- c L 35.4 L 30.3 '' D L 40.4 L 40.4 A T 40 (_ ) T 40 (J L 30.4) ı \ B ( ) %I 120 (il. 45.4) c L 30.3 L 30.3 D J L 40.4 JI 40.4 A T 50 (_11_ 40.4) T 45 (J İ. 35.4) B (J ) ( ) 4,- 12m 4 C L 35.4 L 35.4 D J L 35.4 J L 30.4 A T 60 (J L 40.4) T 50 (il 40.4) ----" ---7<-1 / s \ 14m B 'Al 140 (R 50.5) ( ) C L 35.4 L 35.4 D J il 45.5 A: Alt ba şl ı k B: Ust ba şl ık C: Dikme D: Diyagonal

7 40 OLGUN, M., H.YAPRAK,"Tar ı msal yap ı lar için farkl ı kafes kiri ş sistemlerinin boyutsal ve ekonomik yönden kar şı la şt ı r ı lmas ı " Çizelge 6. Tip V kafes kiriş sistemi için belirlenen profiller I, KAFES K İ R İŞ T İ P İ S İ MGE*.. 00""" ııi ~-' _ --İII&OrAilligelig. --.-,- _...- `011/r "1111/11 "... --,..._ 12n lırr, ATERM İT PLAMA ALÜM İ NYUM A T 30 (J L 20.3) T 30 (IL 20.3) B 1/ (IL 35.4) 'A 1 80 OL 30.4) D L 20.3 L 20.3 A T 40 (IL 30.3) T 35 (J L 30.3) B Y21120 OL 50.5) 1/ OL 50.5) C D L 30.3 L 30.3 A T 45 (IL 30.4) T 40 OL 30.4) B %I 140 OL 60.6) A OL 60.6) C - D L 30.3 L 30.3 A T 60 (IL 40.4) T 50 (IL 40.4) B 1/21 160(J1.60.6) 1/ OL 60.6) c - - D L 30.4 L 30.4 A T 60 (IL 45.4) T 60 (IL 40.4) B 1/ OL 60.8) 1/ OL 60.8) c - D L35.4 L35.4 A T 70 (J L 50.5) T 60 OL 50.5) B 1/ (IL 60.8) 1/ (IL 60.8) c - - D L 40.4 L35.4 * A: Alt baş l ık B: Ust başl ık C: Dikme D: Diyagonal Çizelge 7. Tip VI kafes kiriş sistemi için belirlenen profıller. KAFES K İ R İŞ T İ P İ S İ MGE*....-,-.~..._ -...megiffi~~.. ATERM İT KAPLAMA MALZEMES İ ALÜM İ NYUM A ' T 35 (J L 25.3) T 30 (J L 25.3) B %I 80 (J L 30.4) T 35 (J L 30.3) D L 20.3 L 20.3 A T 40 (J L 30.4) T 40 (J L 30.3) B 'A OL 40.4) (J D L 25.3 L 25.3 A T 50 (IL 35.4) T 45 OL 35.4) B '1/ OL 50.5) Y2I120 OL 50.5) C L 25.3 L 25.3 D L 30.3 L 30.3 A T 60 OL 45.4) T 50 (IL 40.4) B Al 140(IL 50.6) '1/21 140(J1_50.6) C L 30.3 L 30.3 D L 30.4 L 30.4 A T 70 (IL 45.5) T 70 OL 45.4) B 1/ (IL 60.6) 1/ [60.6) --ma~ İ~A..- C L 35.4 L Z D L 40.4 L ~F.- 1. A T 80 (IL 50.5) T 70 (IL 50.5) B 1/21200 OL 60.8) 1/ OL 60.8) C L35.4 L35.4 D L 40.4 L 35.4 * A: Alt ba ş l ı k B: Üst ba ş l ı k C: Dikme D: Diyagonal

8 TARIM BILIMLERI DERGISI 1997, Cilt 3, Say ı 3 41 Çizelge 8. Farkl ı kafes kiri ş tipleri için gerekli malzeme miktarlar ı ve maliyetleri Kafes Kiriş Tipi Tip I Tip Il Tip III Tip IV Tip V Tip VI Aç ı kl ı k (m) 4.03 Bir Kafes Kiri ş için Gerekli Bir Kafes Kiri şin Toplam Maliyeti, To lamçelik Profil A - Irl ı -, K x 103 L Atermit Alüminyum Atermit Alüminyum 30* (37)*,t, 30 (37) 3.398* (4.191)** (4.191) (71) 62 (67) (8.042) (7.589) (138) 119(117) (15.631) (13.252) (193) 194 (185) (21.861) (20.954) (317) 281 (298) (35.906) (33.754) (431) 386 (432) (48.818) (48.931) (33) 27 (32) (3.738) (3.625) (70) 60 (65) (7.929) (7.362) (125) 109(116) (14.158) (13.139) (213) 186 (193) (24.126) (21.861) (292) 264 (292) (33.074) (33.074) (417) 375 (374) (47.232) (42.362) (36) 29 (32) (4.078) (3.625) (69) 61 (69) (7.815) (7.815) (134) 113 (111) (15.178) (12.573) (180) 181 (180) (20.388) (20.388) (305) 268 (285) (34.546) (32.281) (403) 357 (403) (45.647) (45.647) (32) 24 (31) (3.625) (3.511) (81) 64 (74) (9.175) (8.382) (123) 111 (122) (13.932) (13.819) (223) 216 (223) (25.259) (25.259) (310) 257 (284) (35.113) (32.168) (454) 456 (454) (51.423) (51.423) (36) 29 (32) (4.078) (3.625) (85) 72 (85) (9.628) (9.628) (170) 124 (170) (19.255) (19.255) (233) 178 (233) (26.391) (26.391) (360) 286 (350) (40.776) (39.643) (420) 413 (443) (47.572) (50.177) (38) 29 (33) (4.304) (3.738) (80) 70 (68) (9.061) (7.702) (138) 120(138) 14.3E35 (15.631) (15.631) (227) 190 (219) (25.712) (24.806) (336) 328 (315) (38.058) (35.679) (459) 460 (452) (51.990) (51.197) Alt ve üst başl ı klarda T ve 1/4 I profillerinin kullan ı ld ığı kafes kiriş sistemleri için ** Alt ve üst başl ıklarda J L profillerinin kullan ı ld ığı kafes kiri ş sistemleri için

9 42 OLGUN, M., H.YAPRAK,1-ar ı msal yap ı lar için farklı kafes kiri ş sistemlerinin boyutsal ve ekonomik yönden kar şı la şt ı r ı lmas ı " Kaynaklar Anonymous, Çelik Yap ı ların Hesap ve Yap ım Kurallar ı. Türk Standartlar ı Enstitüsü TS 648, Ankara. Anonymous, Yap ı Elemanlar ı n ın Boyutland ı r ı lmas ı nda Al ınacak Yüklerin Hesap De ğerleri. Türk Standartlar ı Enstitüsü TS 498, Ankara Anonymous, y ı l ı inşaat ve Tesisat Birim Fiatlar ı. Bay ı nd ı rl ı k ve iskan Bakanl ığı, Ankara. Deren, F., Çelik Yap ı lar ı. Teknik Kitaplar Yay ı nevi, İ stanbul. Habibullah, A., E.L. Wilson, SAP 90 Version 5.4. Computers and Engineering, Lollar, Germany. Odabaşı, Y., Çelik Endüstri Yap ı lar ı Il. Çelik. Yap ı lar Semineri. İ.T.Ü., İstanbul. Olgun, M., Tar ımsal İnşaat ve Hayvan Bar ı naklar'. T.0 Ziraat Bankas ı E ğ itim ve Organizasyon Müdürlü ğ ü Yay ı nlar ı, Ankara. Öne ş, A., M.Olgun, Tar ımsal Yap ılarda Planlama ve Projeleme Kriterleri. Bay ı nd ı r ı l ık ve iskan Bakanl ığı Yay ı nlar ı, Say ı :104, Y ı 1:21, Ankara. Özturan, İ., Metraj ve Keşif. İ.T.Ü.Sakarya Mühendislik Fakültesi, Sakarya. Öztürk, A. Z., Çelik Yap ı lar. Beta Yay ı nlar ı, İ stanbul. Uzakgören, N., M. Tunça ğ, K. Karde ş, T. Vergin, Çelik Yap ı lar ı El Kitab ı. T.M.M.O.B. In şaat Mühendisleri Odas ı Yay ı n ı, İzmir.

YAPI ve DEPREM MÜHENDİSLİĞİNDE MATRİS YÖNTEMLER. Prof. Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL. Prof. Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL. (III. Baskı)

YAPI ve DEPREM MÜHENDİSLİĞİNDE MATRİS YÖNTEMLER. Prof. Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL. Prof. Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL. (III. Baskı) DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YAYINLARI NO:294 YAPI ve DEPREM MÜHENDİSLİĞİNDE MATRİS YÖNTEMLER YAPI ve DEPREM MÜHENDİSLİĞİNDE MATRİS YÖNTEMLER (III. Baskı) Prof. Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BAÜ MÜH.MİM. FAK. İNŞAAT MÜH. BL. ÇELİK KAFES SİSTEM TASARIMI DERS NOTLARI

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BAÜ MÜH.MİM. FAK. İNŞAAT MÜH. BL. ÇELİK KAFES SİSTEM TASARIMI DERS NOTLARI BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇELİK KAFES SİSTEM TASARIMI DERS NOTLARI Yrd.Doç.Dr. Kaan TÜRKER 1.HAFTA (2016) 1 DERS PLANI KONULAR 1. Çelik Çatı Sisteminin Geometrik

Detaylı

BETONARME BĠR OKULUN DEPREM GÜÇLENDĠRMESĠNĠN STA4-CAD PROGRAMI ĠLE ARAġTIRILMASI: ISPARTA-SELAHATTĠN SEÇKĠN ĠLKÖĞRETĠM OKULU ÖRNEĞĠ

BETONARME BĠR OKULUN DEPREM GÜÇLENDĠRMESĠNĠN STA4-CAD PROGRAMI ĠLE ARAġTIRILMASI: ISPARTA-SELAHATTĠN SEÇKĠN ĠLKÖĞRETĠM OKULU ÖRNEĞĠ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKİM 2010-DÜZCE BETONARME BĠR OKULUN DEPREM GÜÇLENDĠRMESĠNĠN STA4-CAD PROGRAMI ĠLE ARAġTIRILMASI: ISPARTA-SELAHATTĠN SEÇKĠN ĠLKÖĞRETĠM

Detaylı

Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları

Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları Prof. Dr. Günay Özmen İTÜ İnşaat Fakültesi (Emekli), İstanbul gunayozmen@hotmail.com 1. Giriş Çağdaş deprem yönetmeliklerinde, en çok göz önüne

Detaylı

Yalova İ linde Farkl ı Özelliklerdeki Seralar İçin Is ıtma Gereksinimlerinin Belirlenmesi

Yalova İ linde Farkl ı Özelliklerdeki Seralar İçin Is ıtma Gereksinimlerinin Belirlenmesi TARIM BILIMLERI DERG İS İ 1997, 3 (3) 1-7 Yalova İ linde Farkl ı Özelliklerdeki Seralar İçin Is ıtma Gereksinimlerinin Belirlenmesi Metin OLGUN' Berna KENDIRLI' M. Yavuz ÇELIK' Geli ş Tarihi : 30.8.1997

Detaylı

İçindekiler Şekiller Listesi

İçindekiler Şekiller Listesi 1 İçindekiler 1.GĠRĠġ 3 2. Mekânsal Sentez ve Analiz ÇalıĢmaları... 4 3. Konsept....5 4. Stratejiler.....6 5.1/1000 Koruma Amaçlı Ġmar Planı.....7 6.1/500 Vaziyet Planı Sokak Tasarımı....7 7.1/200 Özel

Detaylı

Betonarme Yapıların Projelendirilmesinde Beton Sınıfı Değişiminin İncelenmesi *

Betonarme Yapıların Projelendirilmesinde Beton Sınıfı Değişiminin İncelenmesi * İMO Teknik ergi, 008 7-6, Yazı 87, Kısa ildiri etonarme Yapıların Projelendirilmesinde eton Sınıfı eğişiminin İncelenmesi * li ERGÜN * yşegül LÜLE ** ÖZ Ülkemizde meydana gelen yıkıcı depremler sonucu

Detaylı

Söke İlçesinde Pnömatik Ekim Makinaları Talep Projeksiyonunun Belirlenmesi*

Söke İlçesinde Pnömatik Ekim Makinaları Talep Projeksiyonunun Belirlenmesi* 91 Söke İlçesinde Pnömatik Ekim Makinaları Talep Projeksiyonunun Belirlenmesi* Hakan Destici (1) Cengiz Özarslan (2) (1) Söke Ziraat Odası, Söke / Aydın (2) ADÜ Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü,

Detaylı

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG ÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI Doç.. Dr. Ercan ÖZGAN Düzce Üniversitesi YAPILARDA OLU AN R SKLER N NEDENLER GENEL OLARAK 1. Tasar m ve Analiz Hatalar 2. Malzeme Hatalar 3. çilik Hatalar

Detaylı

Mahya Aşığı. Kenar Aşık

Mahya Aşığı. Kenar Aşık . AŞIK HESABI.1 Yük Analizi lar makas üzerine basit mesnetli olarak teşkil edildikleri için, çatı örtüsü vasıtasıla her iki taraftan gelen alan ükünün arısına maruz kalacakları kabul edilebilir. Bu durumda;

Detaylı

Farkl ı Nab ız Kontrol Yöntemlerinin Elektronik Pulsatör Performans ı na Etkisi Üzerinde Karşı laştı rmal ı Araşt ı rma

Farkl ı Nab ız Kontrol Yöntemlerinin Elektronik Pulsatör Performans ı na Etkisi Üzerinde Karşı laştı rmal ı Araşt ı rma TARIM BILIMLERI DERGISI 1997 3 (1) 47-53 Farkl ı Nab ız Kontrol Yöntemlerinin Elektronik Pulsatör Performans ı na Etkisi Üzerinde Karşı laştı rmal ı Araşt ı rma Mustafa VATANDA Ş ' Recai GÜRHAN' Geli ş

Detaylı

Yeni Kurulan Yerleşim Alanlar ı ndaki Tar ımsal Yap ı lar ın Analizi*

Yeni Kurulan Yerleşim Alanlar ı ndaki Tar ımsal Yap ı lar ın Analizi* TARIM B İ L İ MLER İ DERGISI 2004, 10 (2) 222-230 Yeni Kurulan Yerleşim Alanlar ı ndaki Tar ımsal Yap ı lar ın Analizi* H. Eylem POLAT' Metin OLGUN' Geliş Tarihi: 23.12.2003 Özet: Bu çal ışmada, Köy Hizmetleri

Detaylı

BAŞLICA ÇATI ŞEKİLLERİ

BAŞLICA ÇATI ŞEKİLLERİ ÇATILAR Yapıları dış atmosferden gelen yağmur, rüzgar, kar ve dolu gibi etkenlerden koruyan elemanlara "ÇATI" denilmektedir. Genellikle ahşap, çelik ve betonarmeden yapılan çatılar konut, işyeri, atelye,

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

Yapı-Zemin Etkileşiminin Yapıların Deprem Davranışına Etkileri

Yapı-Zemin Etkileşiminin Yapıların Deprem Davranışına Etkileri MAKÜ FEBED ISSN Online: 1309-2243 http://febed.mehmetakif.edu.tr Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 3 (1): 12-17 (2012) Araştırma Makalesi / Research Paper Yapı-Zemin Etkileşiminin

Detaylı

Süt Sa ğı m Makinalar ına Uygun Bir Elektronik Nab ız Ayg ıt ı Geli ştirilmesi

Süt Sa ğı m Makinalar ına Uygun Bir Elektronik Nab ız Ayg ıt ı Geli ştirilmesi TARIM BILIMLERI DERGISI 2000, 6 (3), 102-108 Süt Sa ğı m Makinalar ına Uygun Bir Elektronik Nab ız Ayg ıt ı Geli ştirilmesi Recai GÜRHAN' Mustafa ÇETIN' F. Özgür KARAKOÇ' Geliş Tarihi:24.05.2000 Özet:

Detaylı

Geli ş Tarihi : 24.04.2003

Geli ş Tarihi : 24.04.2003 TARIM BILIMLERI DERG İ S İ 2004, 10 (1) 116-120 Örnek Bir Çeltik i ş letmesinde Kullan ı lmas ı Gereken Tar ı m Makinalar ı Büyüklükleri ve Say ı lar ı n ı n Doğ rusal Programlama Yöntemi ile Tespiti *

Detaylı

Kulakl ı Pulluk İrnalat ı nda İş Analizleri

Kulakl ı Pulluk İrnalat ı nda İş Analizleri TARIM BILIMLERI DERGISI 1997. 3 (3) 47-51 Kulakl ı Pulluk İrnalat ı nda İş Analizleri Ercan GÖRÜR 2 İ lknur DURSUN 2 Geli ş Tarihi : 27.11.1997 Özet : Bu ara ştı rmada, bir pulluk fabrikas ı nda kulakl

Detaylı

TESCO K İ PA K İTLE PAZARLAMA T İ C. VE GIDA SAN. A.Ş. F İYAT TESP İT RAPORU. GarantiYat ınm

TESCO K İ PA K İTLE PAZARLAMA T İ C. VE GIDA SAN. A.Ş. F İYAT TESP İT RAPORU. GarantiYat ınm TESCO K İ PA K İTLE PAZARLAMA T İ C. VE GIDA SAN. A.Ş. F İYAT TESP İT RAPORU GarantiYat ınm 18 May ıs 2011 G İ R İŞ Tesco Kipa Kitle Pazarlama Ticaret ve G ıda Sanayi A. Ş. (" Şirket") 1992 y ı l ı nda

Detaylı

2.4. ELASTĠK DEPREM YÜKLERĠNĠN TANIMLANMASI : SPEKTRAL ĠVME KATSAYISI

2.4. ELASTĠK DEPREM YÜKLERĠNĠN TANIMLANMASI : SPEKTRAL ĠVME KATSAYISI 2.4. ELASTĠK DEPREM YÜKLERĠNĠN TANIMLANMASI : SPEKTRAL ĠVME KATSAYISI Deprem yüklerinin belirlenmesi için esas alınacak olan Spektral İvme Katsayısı, A(T), Denk.(2.1) ile verilmiştir. %5 sönüm oranı için

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

2007 YÖNETMELİĞİNDE TARİF EDİLEN HASAR SINIRLARININ BİNA PERFORMANS DÜZEYLERİ İLE İLİŞKİSİ

2007 YÖNETMELİĞİNDE TARİF EDİLEN HASAR SINIRLARININ BİNA PERFORMANS DÜZEYLERİ İLE İLİŞKİSİ ÖZET: 007 YÖNETMELİĞİNDE TARİF EDİLEN HASAR SINIRLARININ BİNA PERFORMANS DÜZEYLERİ İLE İLİŞKİSİ Ş.M. Şenel, M. Palanci, A. Kalkan ve Y. Yılmaz Doçent Doktor, İnşaat Müh. Bölümü, Pamukkale Üniversitesi,

Detaylı

114 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

114 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2011/ 12-1 114 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : Bu Tebliğe İle Türkiye'de ikamet etmeyenlere yapılan teslimlerde kullanılan özel faturanın dizaynında

Detaylı

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. )

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

UZAYSAL VE DOLU GÖVDELİ AŞIKLARIN ÇELİK ÇATI AĞIRLIĞINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

UZAYSAL VE DOLU GÖVDELİ AŞIKLARIN ÇELİK ÇATI AĞIRLIĞINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ UZAYSAL VE DOLU GÖVDELİ AŞIKLARIN ÇELİK ÇATI AĞIRLIĞINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ Mutlu SEÇER* ve Özgür BOZDAĞ* *Dokuz Eylül Üniv., Müh. Fak., İnşaat Müh. Böl., İzmir ÖZET Bu çalışmada, ülkemizde çelik hal

Detaylı

TC. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, MF İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Department of Civil Engineering YAPI STATİĞİ 1 KAFES SİSTEMLER 1 KAFES KÖPRÜLER

TC. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, MF İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Department of Civil Engineering YAPI STATİĞİ 1 KAFES SİSTEMLER 1 KAFES KÖPRÜLER TC. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, MF İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Department of Civil Engineering YAPI STATİĞİ 1 KAFES SİSTEMLER 1 DR. MUSTAFA KUTANİS SLIDE 1 KAFES KÖPRÜLER DR. MUSTAFA KUTANİS SAÜ İNŞ.MÜH. BÖLÜMÜ

Detaylı

İnşaat Firmalarının Maliyet ve Süre Belirleme Yöntemleri Üzerine Bir Alan Çalışması

İnşaat Firmalarının Maliyet ve Süre Belirleme Yöntemleri Üzerine Bir Alan Çalışması İnşaat Firmalarının Maliyet ve Süre Belirleme Yöntemleri Üzerine Bir Alan Çalışması Latif Onur Uğur Süslü Sokak No: 4/2 Mebusevleri, Beşevler, 06580 Ankara E-Posta: latifugur@mynet.com, onurugurtr@yahoo.com

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLARI YARDIMIYLA ŞEV DURAYLILIK ANALİZLERİ * Software Aided Slope Stability Analysis*

BİLGİSAYAR PROGRAMLARI YARDIMIYLA ŞEV DURAYLILIK ANALİZLERİ * Software Aided Slope Stability Analysis* BİLGİSAYAR PROGRAMLARI YARDIMIYLA ŞEV DURAYLILIK ANALİZLERİ * Software Aided Slope Stability Analysis* Mustafa Özgür KESKİN Maden Mühendisliği Anabilim Dalı Ahmet M. KILIÇ Maden Mühendisliği Anabilim Dalı

Detaylı

ÇUKUROVA'DA OKALİPTÜS YETİŞTİRİCİLİĞİ VE İDARE SÜRELERİNİN HESAPLANMASI

ÇUKUROVA'DA OKALİPTÜS YETİŞTİRİCİLİĞİ VE İDARE SÜRELERİNİN HESAPLANMASI ÇUKUROVA'DA OKALİPTÜS YETİŞTİRİCİLİĞİ VE İDARE SÜRELERİNİN HESAPLANMASI Ali ÖZKURT Orman Yüksek Mühendis Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü PK.18 33401 TARSUS 1.GİRİŞ Türkiye'de orman varlığının

Detaylı

İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ. Ülkemizde yaygın olarak kullanılan yöntemdir.

İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ. Ülkemizde yaygın olarak kullanılan yöntemdir. İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ Yapı Maliyetinin Belirlenmesi Ön Keşif (Burada amaç projeden dolayı firmamızın kazık yememesi ve verilen teklifin ne derece geçerli olduunun belirlenmesi).

Detaylı

Polatl ı ilçesindeki Koyun Ağı llar ı n ı n Yap ısal Özellikleri ve Geli ştirilme Olanaklar ı *

Polatl ı ilçesindeki Koyun Ağı llar ı n ı n Yap ısal Özellikleri ve Geli ştirilme Olanaklar ı * TARIM BILIMLERI DERGISI 1996, 2 (2) 33-38 Polatl ı ilçesindeki Koyun Ağı llar ı n ı n Yap ısal Özellikleri ve Geli ştirilme Olanaklar ı * Özlem GÜREL, Metin OLGUN 1 Geli ş Tarihi : 28.02.1996 Özet: Bu

Detaylı

2. Söz konusu koruma amaçlı imar planı üst ölçek plana aykırı hususlar içermektedir.

2. Söz konusu koruma amaçlı imar planı üst ölçek plana aykırı hususlar içermektedir. İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Beykoz I. Bölge, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı ve Beykoz I. Bölge 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı Bakanlık Makamının 30.12.2014

Detaylı

TEKNĠK ÖZELLĠKLERĠMĠZ. Genel bilgiler; A-Kapılarımızda Galvaniz ve Yekpare plaka Çelik kullanılmaktadır.

TEKNĠK ÖZELLĠKLERĠMĠZ. Genel bilgiler; A-Kapılarımızda Galvaniz ve Yekpare plaka Çelik kullanılmaktadır. TEKNĠK ÖZELLĠKLERĠMĠZ Genel bilgiler; A-Kapılarımızda Galvaniz ve Yekpare plaka Çelik kullanılmaktadır. Bu önemli bir detay olup, galvanizli çelik malzemede üzerine yapılacak olan laminasyon, poliüretan

Detaylı

Dr. Erdener ILDIZ Yönetim Kurulu Başkanı ILDIZ DONATIM SAN. ve TİC. A.Ş.

Dr. Erdener ILDIZ Yönetim Kurulu Başkanı ILDIZ DONATIM SAN. ve TİC. A.Ş. UÇAK SIĞINAKLARININ DIŞ KABUĞUNU EPDM SU YALITICISI İLE KAPLARKEN KABUK ÜZERİNDE MEYDANA GELEN RÜZGAR YÜKLERİVE BU YÜKLERE KARŞI ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİN İNCELENMESİ Dr. Erdener ILDIZ Yönetim Kurulu

Detaylı

t xlo ) boyutlarında bir alan yükü etkir (P k ). t xlo )+( 2 t xlo ) boyutlarında bir alan yükü etkir (P m ).

t xlo ) boyutlarında bir alan yükü etkir (P k ). t xlo )+( 2 t xlo ) boyutlarında bir alan yükü etkir (P m ). 3. KES (KİRİŞ) SİSTEM HESI 3.1 Kafes Sistem Yük nalizi Kafes kirişler (makaslar), aşıkları, çatı örtüsünü ve çatı örtüsü üzerine etkiyen dış yükleri (rüzgar, kar) taşırlar ve bu yükleri aşıklar vasıtasıyla

Detaylı

HAYALi ihracatln BOYUTLARI

HAYALi ihracatln BOYUTLARI HAYALi ihracatln BOYUTLARI 103 Müslüme Bal U lkelerin ekonomi politikaları ile dış politikaları,. son yıllarda birbirinden ayrılmaz bir bütün haline gelmiştir. Tüm dünya ülkelerinin ekonomi politikalarında

Detaylı

BĐSĐKLET FREN SĐSTEMĐNDE KABLO BAĞLANTI AÇISININ MEKANĐK VERĐME ETKĐSĐNĐN ĐNCELENMESĐ

BĐSĐKLET FREN SĐSTEMĐNDE KABLO BAĞLANTI AÇISININ MEKANĐK VERĐME ETKĐSĐNĐN ĐNCELENMESĐ tasarım BĐSĐKLET FREN SĐSTEMĐNDE KABLO BAĞLANTI AÇISININ MEKANĐK VERĐME ETKĐSĐNĐN ĐNCELENMESĐ Nihat GEMALMAYAN Y. Doç. Dr., Gazi Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü Hüseyin ĐNCEÇAM Gazi Üniversitesi,

Detaylı

TUĞLA VE KİREMİT RAPORU

TUĞLA VE KİREMİT RAPORU TUĞLA VE KİREMİT RAPORU Her türlü iklim koşuluna dayanıklı olan tuğla-kiremit, yaklaşık 6000 yıllık geçmişi ile kendini kanıtlamış, tamamen doğal ve sağlıklı yapı malzemeleridir. Topraktan (kilden) üretilmeleri

Detaylı

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9))

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9)) Sirküler 2016 / 019 Referansımız: 0259 / 2016/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 08.03.2016 Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar

Detaylı

ÇATI MAKASINA GELEN YÜKLER

ÇATI MAKASINA GELEN YÜKLER ÇATI MAKASINA GELEN YÜKLER Bir yapıyı dış etkilere karşı koruyan taşıyıcı sisteme çatı denir. Belirli aralıklarla yerleştirilen çatı makaslarının, yatay taşıyıcı eleman olan aşıklarla birleştirilmesi ile

Detaylı

STATİK-BETONARME PROJE KONTROL FORMU Evet Hayır

STATİK-BETONARME PROJE KONTROL FORMU Evet Hayır STATİK-BETONARME PROJE KONTROL FORMU Evet Hayır 1. TAŞIYICI SİSTEM SEÇİMİ Mimari ve statik proje kolon sistemi uyumluymuş Mimari projedeki kat planları ile statik projedeki kalıp planları uyumluymuş. Mimari

Detaylı

Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ

Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ FARKLI ŞEKİL VE DOZLARDA UYGULANAN TKİ HÜMAS IN EKMEKLİK BUĞDAYIN BAYRAK YAPRAK BESİN ELEMENTİ KONSANTRASYONU, VERİM VE TANE PROTEİN KAPSAMINA ETKİLERİ Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ Bu

Detaylı

Sapdöver Harman Makinas ı Üretiminde İş Ak ış Diyagram ı na Göre İş Etüdü*

Sapdöver Harman Makinas ı Üretiminde İş Ak ış Diyagram ı na Göre İş Etüdü* TARIM BILIMLERI DERGISI 2001, 7 (2), 78-83 Sapdöver Harman Makinas ı Üretiminde İş Ak ış Diyagram ı na Göre İş Etüdü* Suphi A.YALÇINKAYA 1 Ali İ hsan ACAR 2 Geli ş Tarihi: 31.01.20001 Özet: Bu çal ışmada

Detaylı

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 Sunum Planı Giriş I)Literatür Uluslararası Literatür Ulusal Literatür II)Karşılaştırmalı Analiz III)

Detaylı

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 ENERJĠ DAĞITIMI-I Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 Açma-Kapama Cihazları Elektrik enerjisinin açılması, ayrılması, kesilmesi veya kapatılması işlevlerini yapan cihazlardır. Alçak Gerilim Ayırıcı Nitelikli Orta

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMEİĞİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMEİĞİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMEİĞİ ASANSÖRLER MADDE 8.08 Bina giris katından itibaren kat adedi,, bu kat ile birlikte 4 den fazla olan konut binalarında, bodrumda iskan edilen katlar dahil

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Mardin Piyasasında Tüketime Sunulan Bulgurların Bazı Fiziksel Özelliklerinin Türk Standartlarına Uygunluklarının İstatistikî Kontrolü

Mardin Piyasasında Tüketime Sunulan Bulgurların Bazı Fiziksel Özelliklerinin Türk Standartlarına Uygunluklarının İstatistikî Kontrolü Mardin Piyasasında Tüketime Sunulan Bulgurların Bazı Fiziksel Özelliklerinin Türk Standartlarına Uygunluklarının İstatistikî Kontrolü - doi: 10.17932/ IAU.IAUD.m.13091352.2015.7/26.15-21 Şerzan ASLAN 1

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

ÇOK KATLI BETONARME BİNALARDA ZEMİN SINIFINA GÖRE DEPREM PERDESİ ORANININ TESPİTİ

ÇOK KATLI BETONARME BİNALARDA ZEMİN SINIFINA GÖRE DEPREM PERDESİ ORANININ TESPİTİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt, Sayı, 009 ÇOK KATLI BETONARME BİNALARDA ZEMİN SINIFINA GÖRE DEPREM PERDESİ ORANININ TESPİTİ Burak YÖN * Hümeyra ŞAHİN ** Özet: Bu çalışmada,

Detaylı

Gürsel DELLAL' Geli ş Tarihi: 11.07.2000

Gürsel DELLAL' Geli ş Tarihi: 11.07.2000 TARIM BILIMLERi DERGISI 2000, 6 (3), 153-158 Antalya İ linde K ı l Keçisi Yeti ştiricili ğ inin Baz ı Yap ısal Özellikleri I. İş Gücü Durumu, Üretim Sistemleri, Kaba Yem Kayna ğı ve Bar ınak Özellikleri

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı 1. Proje Konusunun

Detaylı

Basit Kafes Sistemler

Basit Kafes Sistemler YAPISAL ANALİZ 1 Basit Kafes Sistemler Kafes sistemler uç noktalarından birleştirilmiş narin elemanlardan oluşan yapılardır. Bu narin elemanlar, yapısal sistemlerde sıklıkla kullanılan ahşap gergi elemanları

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

designed by Nurus D Lab teknik doküman

designed by Nurus D Lab teknik doküman designed by Nurus D Lab teknik doküman Gate, köprü görevi gören ana platform ve bu platform üzerinde sistemi tamamlayan depolama birimlerinden oluşur. Giderek artan gereksinimler için pratik, yenilikçi

Detaylı

ÇELİK YAPI BİRLEŞİM ELEMANLARI

ÇELİK YAPI BİRLEŞİM ELEMANLARI ÇELİK YAPI BİRLEŞİM ELEMANLARI Çelik yapılarda, kullanılan üç farklı birleşim elemanı vardır. Bunlar; 1. Perçinli birleşimler, 2. Cıvatalı (Bulonlu) birleşimleri. 3. Kaynaklı birleşimler 2 1 1. PERÇİNLİ

Detaylı

hir Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik

hir Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik 6. ÇELK YAPILAR SEMPOZYUMU hir Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik * e-posta: ozbasaran@ogu.edu.tr, estetik, ve ekonomi gibi sebeplerle, son dönemde modern kafes tercih edilmektedir. sistemlerinin projelendirilmesinde

Detaylı

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI 9.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 1.YAĞMUR SUYU TESİSATI Yağmur suyu tesisatı, konut çatısı üzerine düşen yağmur sularını çatı olukları vasıtası

Detaylı

Ekim Makinas ı S ı ra Üzeri Tohum Da ğı l ı m ı n ı n Görüntü işleme Yöntemi İle Belirlenmesi

Ekim Makinas ı S ı ra Üzeri Tohum Da ğı l ı m ı n ı n Görüntü işleme Yöntemi İle Belirlenmesi TARIM BILIMLERI DERGISI 2000, 6 (4), 21-28 Ekim Makinas ı S ı ra Üzeri Tohum Da ğı l ı m ı n ı n işleme Yöntemi İle Belirlenmesi İ lknur GÖKNUR DURSUN' Ergin DURSUN' Geliş Tarihi : 09.03.2000 Özet: Ekim

Detaylı

Baz ı Çemen (Trigonella foenum-graecum L.) Hatlar ı nda Farkl ı Ekim Normlar ı n ı n Verim ve Verim Özellikleri Üzerine Etkilerinin Ara ştı r ılmas ı

Baz ı Çemen (Trigonella foenum-graecum L.) Hatlar ı nda Farkl ı Ekim Normlar ı n ı n Verim ve Verim Özellikleri Üzerine Etkilerinin Ara ştı r ılmas ı TARIM BILIMLERI DERGISI 2003, 9 (4) 395-401 Baz ı Çemen (Trigonella foenum-graecum L.) ı nda Farkl ı Ekim Normlar ı n ı n Verim ve Verim Özellikleri Üzerine Etkilerinin Ara ştı r ılmas ı Süleyman KIZIL

Detaylı

HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ

HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ I. Clip-In Sistem Profil ve Aksesuarları I. Montaj Öncesi ve Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 1. Uygulama yapılacak mekanın boş ve temiz olması gereklidir.

Detaylı

MĐMARLIK VE MÜHENDĐSLĐK HĐZMET BEDELLERĐNĐN HESABINDA KULLANILACAK 2008 YILI YAPI YAKLAŞIK BĐRĐM MALĐYETLERĐ

MĐMARLIK VE MÜHENDĐSLĐK HĐZMET BEDELLERĐNĐN HESABINDA KULLANILACAK 2008 YILI YAPI YAKLAŞIK BĐRĐM MALĐYETLERĐ 26.03.2008/66 MĐMARLIK VE MÜHENDĐSLĐK HĐZMET BEDELLERĐNĐN HESABINDA KULLANILACAK 2008 YILI YAPI YAKLAŞIK BĐRĐM MALĐYETLERĐ ÖZET : Bayındırlık ve Đskan Bakanlığınca çıkarılan Tebliğde, mimarlık ve mühendislik

Detaylı

ÇELİK PREFABRİK YAPILAR

ÇELİK PREFABRİK YAPILAR ÇELİK PREFABRİK YAPILAR 3. Bölüm Duvarlar. 4. Bölüm Kafes Kirişler. Duvarlar Çelik çerçeveli yapılarda kullanılan duvarlar da taşıyıcı yapı elemanları gibi çoğunlukla prefabriktir. Bu özellik üretimin

Detaylı

AKGUL GROUP STANDART PREFABRİK YAPILAR www.akgul-group.com

AKGUL GROUP STANDART PREFABRİK YAPILAR www.akgul-group.com AKGUL GROUP STANDART PREFABRİK YAPILAR www.akgul-group.com 1 STANDART PREFABRİK YAPILAR Prefabrike hazır yapılar amacına göre geniş ve uzunlukları değişken, istenilen her türlü yerleşim alanına uygulanabilecek

Detaylı

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 15 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

KAREL ELEKTRONĐK A.Ş. Ar-Ge Yol Hikayesi. 28.11.2006 TÜBĐTAK - TEYDEB Sanayi Arge Günü Sunumu 1

KAREL ELEKTRONĐK A.Ş. Ar-Ge Yol Hikayesi. 28.11.2006 TÜBĐTAK - TEYDEB Sanayi Arge Günü Sunumu 1 KAREL ELEKTRONĐK A.Ş. Ar-Ge Yol Hikayesi 28.11.2006 TÜBĐTAK - TEYDEB Sanayi Arge Günü Sunumu 1 KAREL Elektronik Hakkında 1986 yılında kurulan Karel Elektronik altı alanda faaliyet göstermektedir: i. Telekomünikasyon

Detaylı

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 287-291 287 KİTAP İNCELEMESİ Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri Editörler Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice

Detaylı

AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA KREDĠ TRANSFER SĠSTEMĠ (ECTS/AKTS) UYGULAMA YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar

AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA KREDĠ TRANSFER SĠSTEMĠ (ECTS/AKTS) UYGULAMA YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA KREDĠ TRANSFER SĠSTEMĠ (ECTS/AKTS) UYGULAMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar AMAÇ Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı; Avrupa Birliğine üye ve aday ülkeler arasında

Detaylı

STYROPOR ĐÇEREN ÇĐMENTO VE ALÇI BAĞLAYICILI MALZEMELERĐN ISIL VE MEKANĐK ÖZELLĐKLERĐ*

STYROPOR ĐÇEREN ÇĐMENTO VE ALÇI BAĞLAYICILI MALZEMELERĐN ISIL VE MEKANĐK ÖZELLĐKLERĐ* STYROPOR ĐÇEREN ÇĐMENTO VE ALÇI BAĞLAYICILI MALZEMELERĐN ISIL VE MEKANĐK ÖZELLĐKLERĐ* Yaşar BĐÇER1 - M.Şükrü YILDIRIM - Cengiz YILDIZ Fırat Üniversitesi ÖZET Son yıllarda gerek enerji talebi ve maliyetleri,

Detaylı

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man 214 EK M-ARALIK DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 214 y dördüncü çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 9 Ocak 215

Detaylı

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN Slide 1 DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN GENEL YÖNET M MUHASEBE YÖNETMEL GENEL TEBL (Say :1) (10.01.2008 tarihli ve 26752 say R.G.) Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman Slide 2 AMAÇ VE KAPSAM 5018 say Kanunun

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı?

Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı? Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı? *Av.Erdal AKSU 17 Kasım 2008 KONU: Rekabet Kurulu nun 03.07.2008 tarihinde Kablo TV şebekesine entegre

Detaylı

KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI

KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI PVD Kaplama Kaplama yöntemleri kaplama malzemesinin bulunduğu fiziksel durum göz önüne alındığında; katı halden yapılan kaplamalar, çözeltiden yapılan kaplamalar, sıvı ya

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

SANAY YAPILARININ MAL YET NDE ETK N PARAMETRELER N RDELENMES. Makalenin Geli Tarihi:

SANAY YAPILARININ MAL YET NDE ETK N PARAMETRELER N RDELENMES. Makalenin Geli Tarihi: S.Ü. Müh.-Mim. Fak. Derg., c.22, s.4, 2007 J. Fac.Eng.Arch. Selcuk Univ., v.22, n.4, 2007 SANAY YAPILARININ MAL YET NDE ETK N PARAMETRELER N RDELENMES M. Soner TA TEK N 1, Nail KARA 2, M. Hakan ARSLAN

Detaylı

İZMİR METROPOL İLÇELERİNDE YAPILAN ASANSÖR DENETİMLERİ VE GÜVENLİK SEVİYESİNDEKİ GELİŞMELERİN İNCELENMESİ

İZMİR METROPOL İLÇELERİNDE YAPILAN ASANSÖR DENETİMLERİ VE GÜVENLİK SEVİYESİNDEKİ GELİŞMELERİN İNCELENMESİ 401 İZMİR METROPOL İLÇELERİNDE YAPILAN ASANSÖR DENETİMLERİ VE GÜVENLİK SEVİYESİNDEKİ GELİŞMELERİN İNCELENMESİ M. Berkay ERİŞ, Halim AKIŞIN, Zafer GÜNEŞ Makina Mühendisleri Odas akm@mmo.org.tr ÖZET Kentimizde

Detaylı

VECTOR MECHANICS FOR ENGINEERS: STATICS

VECTOR MECHANICS FOR ENGINEERS: STATICS Seventh Edition VECTOR MECHANICS OR ENGINEERS: STATICS erdinand P. Beer E. Russell Johnston, Jr. Ders Notu: Hayri ACAR İstanbul Teknik Üniveristesi Tel: 285 31 46 / 116 E-mail: acarh@itu.edu.tr Web: http://atlas.cc.itu.edu.tr/~acarh

Detaylı

Farkl ı Malzemelerden Yap ı lan Konik Hüzmeli Memelerde A şınman ı n Verdi Art ışına Etkisi *

Farkl ı Malzemelerden Yap ı lan Konik Hüzmeli Memelerde A şınman ı n Verdi Art ışına Etkisi * TARIM BILIMLERI DERGISI 003, 9 (1) 73-78 Farkl ı Malzemelerden Yap ı lan Konik Hüzmeli Memelerde A şınman ı n Verdi Art ışına Etkisi * Ibrahim ERGÜL 1 Ergin DURSUN Geli ş Tarihi : 08.04.00 Özet: Bu çal

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Bu bölümde; Fizik ve Fizi in Yöntemleri, Fiziksel Nicelikler, Standartlar ve Birimler, Uluslararas Birim Sistemi (SI), Uzunluk, Kütle ve

Detaylı

DERİN KAZI ÇUKURU İKSA PROJELENDİRİLMESİNE BİR ÖRNEK

DERİN KAZI ÇUKURU İKSA PROJELENDİRİLMESİNE BİR ÖRNEK DERİN KAZI ÇUKURU İKSA PROJELENDİRİLMESİNE BİR ÖRNEK Ender ÇETİN (*), Yasin BAYRAKLI (*), Erol GÜLER (**) ÖZET Bu çalışmada, Şişli, Harbiye Mahallesi, Taşkışla Caddesi, 95 Pafta, 808 Ada, 2 Parselde inşa

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Organizasyon

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Halkla İlişkiler ve Organizasyon A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak varlığını hissettirmektedir.

Detaylı

HAFİF BETONLARIN ISI YALITIM VE TAŞIYICILIK ÖZELİKLERİ

HAFİF BETONLARIN ISI YALITIM VE TAŞIYICILIK ÖZELİKLERİ HAFİF BETONLARIN ISI YALITIM VE TAŞIYICILIK ÖZELİKLERİ Canan TAŞDEMİR(*) ÖZET Hafif betonlara kıyasla daha yüksek basınç dayanımına, özellikle daha yüksek elastisite modülüne sahip yarı hafif betonların

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI PERSONELİ VAKFI SOSYAL GÜVENLİK YARDIMLARI BÖLÜMÜ ÜYELERİ VE HAK SAHİPLERİNİN KAZANILMIŞ HAKLARI VE TASFİYE PAYLARI RAPORU

T.C. ZİRAAT BANKASI PERSONELİ VAKFI SOSYAL GÜVENLİK YARDIMLARI BÖLÜMÜ ÜYELERİ VE HAK SAHİPLERİNİN KAZANILMIŞ HAKLARI VE TASFİYE PAYLARI RAPORU Hacettepe Üniversitesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Hacettepe University Department of Actuarial Sciences 06800 Beytepe-Ankara, Tel:(032)297 660, Faks:(032)297 7998, e-posta:aktuerya@hacettepe.edu.tr T.C.

Detaylı

BÖLÜM 3 : SONUÇ VE DEĞERLENDİRME BÖLÜM

BÖLÜM 3 : SONUÇ VE DEĞERLENDİRME BÖLÜM İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 178 BÖLÜM 1 : Kararların Sınıflandırılması... 179 1.1. Alınan Kararlar... 179 1.2. Kararların İhale Türlerine Göre Sınıflandırılması....180 BÖLÜM 2 : Sonuç Kararlarının Sınıflandırılması...

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HAYVAN BESLEME VE YEM BİLGİSİ TEKNOLOJİSİ

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HAYVAN BESLEME VE YEM BİLGİSİ TEKNOLOJİSİ DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HAYVAN BESLEME VE YEM BİLGİSİ TEKNOLOJİSİ LVS22 IV 2 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Ön Lisans Seçmeli

Detaylı

JET MOTORLARININ YARI-DĐNAMĐK BENZETĐŞĐMĐ ve UÇUŞ ŞARTLARINA UYGULANMASI

JET MOTORLARININ YARI-DĐNAMĐK BENZETĐŞĐMĐ ve UÇUŞ ŞARTLARINA UYGULANMASI makale JET MOTORLARININ YARI-DĐNAMĐK BENZETĐŞĐMĐ ve UÇUŞ ŞARTLARINA UYGULANMASI Bekir NARĐN *, Yalçın A. GÖĞÜŞ ** * Y.Müh., TÜBĐTAK-SAGE ** Prof. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Havacılık ve Uzay Mühendisliği

Detaylı

İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar

İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER İL İLÇE MAHALLE SOKAK MÜLKİYET : Mersin : Tarsus

Detaylı

SAVUNUCULUK, E M VE H ZMETLERE ULA TIRMA YOLU LE ANNE SA LI ININ

SAVUNUCULUK, E M VE H ZMETLERE ULA TIRMA YOLU LE ANNE SA LI ININ SAVUNUCULUK, E M VE H ZMETLERE ULA TIRMA YOLU LE ANNE SA LI ININ LE LMES PROJES (Bu proje, T.C. Sa k Bakanl Türkiye Üreme Sa Program kapsam nda Avrupa Birli i taraf ndan finanse edilmi tir. Bu yay n içeri

Detaylı

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması 23 Aralık 2008 Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması Son günlerde akaryakıt fiyatları ile ilgili olarak kamuoyunda bir bilgi kirliliği gözlemlenmekte olup, bu durum Sektörü ve Şirketimizi itham altında

Detaylı

Antalya İ linde K ı l Keçisi Yeti ştiricili ğ inin Baz ı Yap ısal Özellikleri Il. Baz ı Üreme Özellikleri, Sa ğı m ve K ı rk ı m Dönemi Uygulamalar ı

Antalya İ linde K ı l Keçisi Yeti ştiricili ğ inin Baz ı Yap ısal Özellikleri Il. Baz ı Üreme Özellikleri, Sa ğı m ve K ı rk ı m Dönemi Uygulamalar ı TARIM BILIMLERI DERGISI 2000, 6 (4), 124-129 Antalya İ linde K ı l Keçisi Yeti ştiricili ğ inin Baz ı Yap ısal Özellikleri Il. Baz ı Üreme Özellikleri, Sa ğı m ve K ı rk ı m Dönemi Uygulamalar ı Gürsel

Detaylı

Ekmeklik Bu ğday (Triticum aestivum L.)' ı n Belirli Geli ş me Dönemlerindeki Su Stresinin Baz ı Kalite Özelliklerine Etkisi

Ekmeklik Bu ğday (Triticum aestivum L.)' ı n Belirli Geli ş me Dönemlerindeki Su Stresinin Baz ı Kalite Özelliklerine Etkisi TARIM BILIMLERI DERGISI 2001, 7 (3), 21-28 Ekmeklik Bu ğday (Triticum aestivum L.)' ı n Belirli Geli ş me Dönemlerindeki Su Stresinin Baz ı Kalite Özelliklerine Etkisi Mustafa GÜLER Geliş Tarihi: 02.01.2001

Detaylı

MESLEKİ UYGULAMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİK KARŞILAŞTIRMA ÇİZELGESİ. Geçerli yönetmelik tarihi : 11.03.2006 MEVCUT MADDE ÖNERİLEN GEREKÇE

MESLEKİ UYGULAMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİK KARŞILAŞTIRMA ÇİZELGESİ. Geçerli yönetmelik tarihi : 11.03.2006 MEVCUT MADDE ÖNERİLEN GEREKÇE MEVCUT MADDE ÖNERİLEN GEREKÇE GENEL GENEL 17.02.2006 Tarih ve 26083 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Mevzuat Hazırlama Usül ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği yapılan düzenlemelerle, format, başlıklar

Detaylı

Farklı Zemin Koşullarındaki Betonarme Yapıların Davranışının Statik İtme Analizi ile İncelenmesi: 8 Katlı Çerçeve Örneği

Farklı Zemin Koşullarındaki Betonarme Yapıların Davranışının Statik İtme Analizi ile İncelenmesi: 8 Katlı Çerçeve Örneği Farklı Zemin Koşullarındaki Betonarme Yapıların Davranışının Statik İtme Analizi ile İncelenmesi: 8 Katlı Çerçeve Örneği * Gökhan Dok, Hakan Öztürk, Aydın Demir Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği

Detaylı

Sağı m Makinalar ı na Uygun Programlanabilir Bir Nab ız Ayg ıtı Kontrol Ünitesi Geli ştirilmesi

Sağı m Makinalar ı na Uygun Programlanabilir Bir Nab ız Ayg ıtı Kontrol Ünitesi Geli ştirilmesi TARIM BILIMLERI DERGISI 2001, 7 (3), 48-53 Sağı m Makinalar ı na Uygun Programlanabilir Bir Nab ız Ayg ıtı Kontrol Ünitesi Geli ştirilmesi Recai GÜRHAN 1 Mustafa VATANDAŞ Geliş Tarihi : 12.02.2001 Özet

Detaylı

Olu an yeni malzeme belirli bir hedef için birle en malzemelerden çok daha sa lam ve faydal olabilir.

Olu an yeni malzeme belirli bir hedef için birle en malzemelerden çok daha sa lam ve faydal olabilir. 18 SORUDA L FL POL MERLER LE YAPILARIN GÜÇLEND R LMES Ü Tyfo Fibrwrap Sistemleri Bayram Aygün, n. Yük. Müh M: + 90 536 525 9027 E: bayramaygun@fyfeeurope.com S1. Kompozit malzeme kabaca nas l tan mlan

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı