ARITIM TESİSLERİ TASARIMINDA PRATİK BİLGİLER BİYOLOJİK ARITMA YÖNTEMLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ARITIM TESİSLERİ TASARIMINDA PRATİK BİLGİLER BİYOLOJİK ARITMA YÖNTEMLERİ"

Transkript

1 PAL-SU ARITMA TİSİSLİRİ SANAYİ ve TİCARİT LTD, ŞTİ, ARITIM TESİSLERİ TASARIMINDA PRATİK BİLGİLER BİYOLOJİK ARITMA YÖNTEMLERİ Hazırlayan Kimya Mühendisi M. REŞİT PALABIYIKOĞLU Firma PAL-SU ASTIMA TESİSLER/ SANATİ VE TİC LTD.ŞTİ.

2 PAL-SU ARITMA TESİSLERİ SÂNAYİ vt TİCÂRİT LTD, ŞTİ, ATIKSUARİTMA TESİSLERİNE GENEL BAKIŞ Hızlı bir endüstrileşme sonucu üretilen atıksular alıcı ortamları kirletme tehlikesiyle başbaşa bırakmıştır. Doğadaki ekolojik denge aşırı derecede bozulmaya başlamıştır, Bu dengenin korunması için alıksuların alıcı ortamlara verilmeden önce antlıması zorunlu hale gelmiştir. Atıksularm özellikleri kaynaklarına bağlı olarak değişiklik gösterir, Aüksu içindeki kirletici dediğimiz maddeler su içinde erimiş İıalde olabileceği gibi katı madde halinde de bulunabilir. Bunların tanıtılması ve rapor edilmesinde belli başlı şu terimler kullanılır. BOI : Biyolojik Oksijen ihtiyacı KOI : Kimyasal Oksijen İhtiyacı AKM : Askıda Katı Madde Ağır Metaller Azot ve Fosfor türleri Bu kirleticilerin cinsleri dikkate alınarak zararsız hale getirilmesi için şu yöntemler kullanılır. a) Fiziksel, b) Biyolojik c) Kimyasal Bunlardan ; a) FİZİKSEL YÖNTEMLER : Genellikle suyun içindeki askıda bulunan katı maddelerin ortamdan ayrılmasını teinin eder. Genellikle kullanılan yöntemler Çöktürme, Flotasyon ve Süzme işlemleridir, b) BİYOLOJİK YÖNTEMLER : " ' ". Organik maddelerin bakteriler yardımıyla parçalanarak zararsız hale dönüştürerek ortamdan uzaklaştırılmasını amaçlar, Bu yöntem, ilgili, bakterilerin cinslerine göre de Aerobik ve Anaerobik olmak üzere iki gruba ayrılır/aerobik bakterilerin yaşamı ve faaliyetlerinin devamı için organik maddelere ilaveten havanın Oksijeninede ihtiyaçları vardır, Anaerobik bakteriler ise havasız ortamda faaliyet, gösterirler. Bu faaliyet sırasında istenmeyen koku meydana getirirler. Daha yaygın olan ve üzerinde duracağımız aerobik j'öntemdir.

3 PAL-SU ARİTMA TESlSİIrt SARAYİ # TİCÂRET LTD, ŞTİ. c) KİMYASAL YÖNTEM : Kimyasal yöntem ise fiziksel ve biyolojik yöntemlerle uzaklaşlınlmayan kirleticiler için kullanılır. Diğer taraftan arıtma işlemleri mükemmeliyet derecesine göre de üç sınıfla mttttalaa edilir, a) Birinci Derece Arıtma b) İkinci Derece Arıtma c) Üçüncü Derece Arıtma Birinci Derece Arıtmada genellikle atıksu içinde askıda bulunan yüzebilen katı maddelerin fiziksel yöntemlerle uzaklaştırılması amaçlanır. /- BİYOLOJİK ARITMA WNTEMLERJ : Bu tesislerin amacı suyun içinde çözünmüş olarak bulunan organik maddelerin biyolojik olarak zararsız hale getirilmesi ve gerek burada meydana gelen, gerek birinci derecede arıtmadan gelen katı maddelerin ayrılarak uzaklaştırılmasıdır. Bu işlem sırasında suda esasen mevcut olan veya mayalanan mikroorganizmalar atıksu içindeki organik maddeleri verilen Oksijenle Karbondioksit, su, yeni mikroorganizmalara dönüştürerek aliksuyu zararsız hale getirirler, Bunun için kullanılan sistemler genellikle su dağıtma, bîyojik tank sirkülasyon ve çöktürme kısımlarından ibarettir, Burada daha yaygın olarak kullanılan aerobik arıtma yöntemlerinden biyolojik aktif çamur ve biyolojik damlatmah filtrelerden söz edeceğiz, Lir.Biyolojik Damlatmah Filtreler : Genellikle sîlindirik beton yapı içinde belli bir seviyeye kadar doldurulan kırıktaş, çakıl, kömür, plastik gibi dolgu malzemesi üzerinden atıksu kesikli veya devamlı olarak geçirilir. Filtrenin altmdaki hava kanallarından tabii olarak yükselenen havarim oksijeni tesiriyle biyolojik arıtma işlemi başlar. Atıksu zamanla dolgu maddeleri üzerinde film tabakası oluşturur, bu aynı zamanda organik maddeleri absorblayıcı özellik arz eder. Zamanla kalmlaşan film tabakası filtreyi tıkayarak görevini yapmaz hale gelir ve anaerobik şartlar oluşur. Ancak dolgu maddesiyle, kalın film tabakası arasında oluşan anaerobik şartlar sonucu çıkan gazlar yardımıyla kalın film tabakası parçalanarak dolgu malzemesinden ayrılır ve çıkış suyuyla birlikte dışarı çıkar.

4 Böylece temizleme ameliyesi yeniden başlar. Burada elde edilen çamur zaman zaman giriş suyuyla birlikte filtrenin üst tabakasına verilerek biyolojik çamurun oluşması temin edilir, Damlatmah filtreler iki şekilde çalışır. Bunlar hızlı ve yavaş akışlı filtrelerdir. Tek avantajı sistem girişi organik yükün büyük değişimlerine karşın verimi değişmemektedir Biyolojik Aktif Çamur Yöntemi : Biyolojik aktif çamur yönteminde amaç atıksuyun içinde bulunan organik maddeleri Karbondioksit, Su 5 yeni bakterilere dönüştürmek olduğundan ve bunun içinde oksijen gerektiğinden biyolojik aktif çamur havuzuna giren su havalandırılır. Havalandırma sonucu organik maddeler aerobik bakteriler tarafından parçalanır. Bu işlem sonucu meydana gelen yeni ve ölü bakterilerin teşkil ettiği çamur çöktürme tankında çöklürülür ve bir kısmı ilk anlarda % 100, norma! şartlarda % oranında sirkülasyona tabi tutulur. Sirkülasyondan amaç biyolojik aktif çamur havuzunda belli bir oranda mikroorganizma konstrayonunu elde etmektir, Böylece bakteri miktarı artmakta organik madde mikroorganizma oranı azalmaktadır. Böylece tesisin verimi daha yüksek olmaktadır. Tesiste elde edilen fazla çamur, Çamur tasfiye ünitelerine sevk edilir. Bunlar sırasıyla, - Çamur Kurutma yalağı, «Çamur Çürütücüler, - Çamur Yoğunlaştırıcı, - Vakum filtre. Çamur burgu presleri, beli ve plakalı filtre presler Havalandırma tankında bekleme süresi değişken olup, çökeltme havuzlarında bu süre 3*4 saattir.

5 PAL-SU ARİTMA TESİSLERİ SANAYİ ve TİCÂRİT LTD, ŞTİ, ARITMA TESİSLERİNİN TASARIMI BİRİNCİ DERECE ARITMA TESİSLERİNİN TASARIMI Önce fiziksel arıtma tesislerinin tasarımını ele alacağız. l'elek: Genellikle kaba ızgara olarak adlandırılır. Bir kanal içinde belli aralıklarla belli bir eğimde yerleştirilir. Pratik tecrübeler sonucu kanal genişliği 0.40 m kanal derinliğiyse 0,50 m olarak alınmalıdır. Âtıksuyıın kanal içi akış hızı 20 m/saat olarak alındığında gerekli olan yüzey alan m 2 elde edilir. Elek kanalının eğimi genellikle % 0.1 ile % 0.5 arasında alınmalıdır. Elek kanalının içinde sıvı yüksekliği 0.30 m olmalı, herhangi bir tıkanıklık halinde ise % 40 «% 60 kabarma payı bırakılmalıdır. Bundan ötürü kanal derinliği genellikle 0,50 m alınması daha uygundur. Konulacak elek sayısı birkaç adet olabilir ve konulan elek çubuk aralıkları itibariyle farklı olmasında yarar vardır, HUBER ROTÀMAT otomatik ince ızgara makinalannın kullanılması, yüksek oranda katı madde tutma ve işletme ekonomisi sağlaması açısından tavsiye edilir, 2- KUM TUTUCULAR : Kum tutucularda yine akış hızı 20 m/saat olarak alınmalıdır. Beher kanal genişliği 0.4-0,6 m ve derinliği 0.5 m olmalıdır, Genelde m olarak alman derinlik herhangi bir tıkanıklık sonucu % 50 kabarma olasılığı gözönûne alınarak 0.5 m olmasında yarar vardır, Genelde tane büyüklüğü 0.1 mm nun olarak kabul edilir ve bunların tutulması amaçlanır. Burada hızın yüksek seçilmesiyle organik maddelerin kum parçalarıyla çökmesinin ve de kokunun önlenmesi amaçlanmıştır. Kum tutucu yapılırken iki göz olmasında yarar vardır, işletme anında sadece bir kanal çalışacak diğeri yedek olarak bekleyecektir. Ayrıca türbilansı önlemek için elde edilen uzunluğu % 20 fazlasını almak ve % 1-3 arasında eğim vermek gerekli olacaktır. Kum tutucu çıkışına bir haftalık kum toplama piti yapılmalı, bu pit yapılırken 0.30 ît/m 1 kum mevcut olacağı kabul edilerek pit hacmi haftalık olarak belirlenir. 3- YAĞ AYIRICILAR : Burada, amaç atıksuyla birlikle gelen yağların yoğunluk farkından istifade ederek yüzeyde toplanmasını tenlin etmek ve de biyolojik tasfiyede 5 ; ağ oranının belli bîr limitin altında tutulmasının teminidir. Aksı taktirde yağın fazlası biyolojik tasfiyede mikroorganizmaların sağlıklı gelişmesini ve çökeltme havuzlarının gerekli çamurun elde edilmesine engel teşkil eder,

6 PAL-SU ARITMA TISİİLİRİ SÂNAYİ vt TİCÂRET LTD, ŞTİ, 4- ÇÖKELTME HAVUZLARI : İlk çöktürmede yükselme hızı 1-2 m/saat olup, geneli L2 m/saattir. Genellikle çöktünne tankları dairesel ve dikdörtgen, kullanışı açısından dairesel daha elverişlidir. Beldeme süresi dakika olup, geneli 105 dakikadır. Dairesel tanklarda atıksuyun miktarı gözönüne alınarak silindirik yükseklik 1.9 m ile 2,9 m arasında değişmektedir, Tank taban eğimi genellikle % 0.8 olarak alınırsa da? rakamsal olarak 7-8 olması gerekmektedir. Çöktünne tanklarında elde edilecek çamur miktarı ve çamur haznesi için baz olarak atıksu için de 2 It/m 3 çamur kabul edilir ve toplanan çamur pompayla zaman zaman alınarak çamur tasfiye tesisine gönderilir, İyi bir çökeltme elde edildiği taktirde çamur konsantrasyonu % elde edilmediği taktirde % 0,5-1.5 oranlarında olacaktır. Çamur alma işleminin bir zaman ayarlayıcısı ile yapılması tesisin işletmesi açısından yararlıdır. Ayrıca tabana kazıyıcı koymak yararlı olacaktır. Mttmkflnse bunların merkezden tahrikli olmasında yarar vardır, İKİNCİ DERECE ARİTMA J ESİŞLERİNİN TASARIMI Biyolojik Arıtma Sisteminin Tasannu : Birinci bölümde bahsettiğimiz ELEK, ÖĞÜTÜCÜ, KUM TUTUCU, YAĞ AYIRICI, ve İLK ÇÖKELTME işlemlerini tamamlayan atıksu, biyolojik arıtma işlemi için aktif çamur havuzuna alınır. Burada amaç, organik maddelerin mikroorganizmalar yardımıyla ortamdan uzaklaştırılmasıdır. Birinci derecede arıtma işlemini tamamlayan atıksu % 30 oranında (BOD ve SS bakımından) tasfiye edilmiş olarak biyolojik arıtma (aktif çamur) ünitesine gelir, Bu sistem üç üniteden ibarettir, (Şekil-1) - Havalandırma Havuzu (aktif çamur) - II, Çökeltme Havuzu - Çamur giderme Biyolojik aktif çamur yöntemleri : - Konvensiyonel, - Kademeli, -Uzatmalı, - Hızlı havalandırmalı proseslerdir, (BOD ; Biyolojik Oksijen ihtiyacı) (SS % Süspansiyon madde)

7 PAL-SU ARITMA TESİSLERİ SANAYİ ve TİCARİT LTD, ŞÛ Havalandınna Imıuzlan genellikle dikdörtgen şeklinde olmaktadır. Havalandırma havuzu derinliği 3,6 m ile 4,6 m arasında olmalıdır. Havalandınna havuzunda hava mekanik olarak 2 yolla temin edilir, 1 - Blower - hava dağıtım difüzörleri, 2- Yüzeysel havalandırıcılar, Havalandınna havuzlarında kalma süreleri 2-36 saatt olup, ki bu süreler prosesin tipine göre değişmektedir, Atıksuyun ihtiva ettiği BOI yüküne göre gerekli olan oksijen ve hava miktarı hesaplanmalıdır. Bir Kg, BOI uzaklaştırmak için gerekli olan oksijen miktarı 0,8-1.4 Kg arası olup ş pratik tecrübeler sonucu 1.2 Kg O2 BOD İdeal olmaktadır. Yine bir Kg BOFyı uzaklaştırmak için gerekli olan hava miktarı 50 m 3 ile 100 m 1 olup, genel olanı 70 m 3 dür. Sisteme verilecek hava Blower tarafından temin ediliyorsa havuz tabanına yerleştirilen hava dağıtım difuzörleriyle atıksu içine verilir, Hava dağıtım difllzörlerinde delik çaplan 3-4 mm olacak şekilde açılmalıdır. Gerekli olan Oksijen ise yüzeysel havalandırıcılar ile temin edilir. Biyolojik aktif çamur yönteminin, daha verimli olması için ortamda aktif çamur miktarının % 10 azot ve % 2 si kadarda fosforun bulunması gereklidir. Ortamda elde edilen aktif çamur çökeltme havuzunda çökeltilerek uzaklaştırılır, Buradaki reaksiyon şöylece gerçekleşir. Organik Madde O2 Mikroorganizma CO2 H2O Yeni Mikroorganizma Tasarım için kullanılan doneler (evsel atıklar için) kişi başına günlük su tüketimi (It/kişi-gün) ve kişi basma BOI yükü (mg/lt-kişi)'dh\ Su tüketimi, koşullara göre değişmektedir. Şöyleki ; Otel, kamping, ev, köy, de su tüketimleri farklı farklıdır. BOI yükü ise mg/it-kişi olarak alınmalıdır. Bazı kuruluşların yaptığı çalışma sonucu bu değer Türkiye için 40 mg/it-kişi olarak saptandığı ifade edilmişsede gerçeklilik derecesi tartışılır. Zira Türkiye için bu oran (52-64 mg/it-kişi) arasında değişmektedir. Tasanın anında kullanılacak yardımcı parametreler sırasıyla, F/m : Yükleme oranı E : Verim (Giderme oranı) (%) t : Bekleme suresi (havalandınna ve çökeltme için) (Saat) Her ne kadar bu.gibi tesislerin.tasarımı yapılmadan bir pilot (labaraluar) çalışmasında yaran var ise de, artık bazı değerler kesinlik kazanmıştır. Bu kadar detay bir çalışma zaman kaybından başka bir şey değildir.

8 PAL-SU ARITMA TESİSLERİ SANAYİ v«ticaret LTD, ŞTİ, Biyolojik aktif çamur yöntemiyle yapılan arıtma sistemlerinde çalışmanın verimli olması için çamur ilk önceleri tamamen (% 100) yeterli konsantrasyon temin edilince bu oran düşürülmelidir. Yani ortamdan uzaklaştırılmalıdır. Bu çamur konsantrasyonu aktif çamur proseslerine göre değişmektedir. Ayrıca aktif çamurun oluşması için,ortam sıcaklığı da çok önemli bîr faktördür (22-28 C). Daha önce ifade ettiğimiz gibi oksijen ve hava miktarları gerçekçi olarak verilmiştir. Biyolojik aktif çamurun işlerlik kazanması için ortama ya hava ya da oksijen vermek gerekmektedir. Bunun için günlük BÜD yükü hesaplanır. Diyelim ki günlük BOD yükü 600 Kg/gün. Gerekli Oksijen : 600 x 1.2 = 720 KgO 2 /g0n Gerekli Hava : 600x70= mvgün Biyolojik ortamda hava veya oksijen verildiği taktirde ; - Mikroorganizmaların çoğalması ve yaşaması - İyi bir karışım yapması mg/lt O2 Konsantrasyonu temin etmesi gerekmektedir. Biyolojik ortamda elde edilen çamur ortamdan ayrılması çökeltme ile olur. Bu çökeltme İL Çökeltme olup, basit bir çökeltme değildir. Tasarımın çok iyi yapılması gerekir. Aksi taktirde çamur çöktürülemez. Biyolojik aktif çamur yönteminde biyolojik damlatmak filtrelerin kullanıldığını belirtmiştik, ayrıca oksidasyon hendeklerinde kullanılmaktadır, OKSİDASYÖN HENDEfClerinden kısaca bahsedelim. Genellikle arazilerin müsait olan alanlarda kurulur. Ayrıca verim oranı diğerlerine nazaran yüksektir, (% 95) Oksidasyon hendekleri uzun havalandırmalı biyolojik aktif çamur (18-36 saat) yöntemine girer. Ortam için gerekli olan hava veya oksijen bir rotor tarafından temin edilir. Rotor, oksijeni, gerekli olan karışımı ve sirkülasyonu temin etmek için kullanılır, Oksidasyon hendeklerinde bekleme süresi bir hayli uzun olup 5 1 Kg BOD'nin uzaklaştırılması için 4,5 m 3f lük bir hacme ihtiyaç vardır, Oksidasyon hendeklerinde yükleme oranı F/m = 0.1-0,3 olmalı ve çamur konsantrasyonu ise 2500 mg/lt olmalıdır. Rotor tarafından temin edilen oksijen miktan Kg BOI için 2.2 Kg Ö2 olmalıdır. Burada rotorun çapı ve boyu önemlidir. Şöyleki gerekli olan Kg oksijen için rotor çapı genellikle 0,7 m olarak alınmaktadır. Gerekli oksijen miktarının çapa oranı rotorun boyunu verecektir. Ayrıca rotorun dönmesiyle karışan hacim m başına 100 nl 3 olarak alınmalıdır. Dönen rotor m batmak ve randımanlı bir oksijen transferi için düşük devirde dönmesi (75 d/d) verimi arttıracaktır. Rotorun gücü ise m başına 1.5 Kw'dir. Toplam gücü ise boy x 1,5 Kw = Toplam güç elde edilir. Ayrıca oksidasyon hendeklerinin derinliği 0,9» 0,95 m alınmalıdır.

9 PAL-SU ARITMA TESİSLERİ SANAYİ v TİCÂRET LTD, ŞTİ, İKİNCİ ÇÖKELTME : Biyolojik aktif çamur ünitesini terk eden atıksıı ikinci çökeltme havuzuna alınır. Burada tasarını parametrelerin en önemlileri ; - Kalma süresi (saat) - Yükselme hızı (m/saat) Bu tip çökeltme havuzları dairesel veya dikdörtgen olarak dizayn elde edilirler. Ancak dairesel çökeltme havuzları daha kullanışlı olmalarından dolayı her zaman tercih edilir. Dairesel çökeltme havuzlarında kalma süresi min. 3 saat olmalıdır. Genelde kalma süresi 4 saattir Yükselme hızı ise genel literatürlerde öt - 0,8 m/saat olarak verilmişse de pratik tecrübeler sonucu bu değerin 0,5 m/saat olması uygundur, Dipte çökelen çamurun çamur piline alınması ve kazıyıcmoı kolay çalışmasını temin etmek için taban eğimi 8 olmalıdır. Litetaltir bu konuda 1/2 ve 1/1? oranlarında verilmektedir. Sifindirik kısmın yüksekliğiyse sistemin kapasitesine göre 1.2 m ile 2.9 m arasında değişmektedir. Dipte ise çamurun toplanması ve pompanın emişini rahat yapabilmesi için bir pit (çukur) yapılmalıdır. Bu pilin derinliği genelde m olabilir. Genişliği ise çökeltme havuzunun çapına bağlıdır. Bu tip havuzlarda su girişi yandan ve alttan olmalıdır. Ortada kullanılan besleme koridoru (feed weel)'nun üst çapı havuz çapının 1/2 oranında olacaktır. Şayet çamurun aşağıya yönelmesini temin için bir perde düşünülürse bunun çapı 0/3 olmalı ve derinliği I m alınmalıdır. Besleme zonu girişinde belli bir çamur sirkülasyonuna müsaade edilmelidir. Burada amaç flokların büyümesini ve çökelmeyi kolaylaştırmaktır. Küçük çaplarda sabit yarım köprü döner yarım kazıyıcı, büyük çaplarda sabit tam köprü, döner kazıyıcı sistemi tercih edilmelidir. Sirkülasyon hızı pompanın emişi, kazıyıcının dönme hızı çok iyi tesbit edilmelidir. Aksı taktirde flokların çökeltilmesi imkansızlaşır, Yani aşırı türbilansa müsaade edilmemelidir, Tarak çevresel hızı 4 ~ 6 cm/sn olmalıdır. Genelde literatür bu 7 cm - 12 cm/sn olarak verilmiştir. Çok yüksek olup, çamur çökeltmesini devamlı olarak engeller. ÇAMURUN UZAKLAŞTIRILMASI: Biyolojik aktif çamur proseslerinde elde edilen çamurlar genellikle üç yolla uzaklaştırılırlar.» Çamur kurutma yatakları, - Çamur Sıısuzlaşlırma filtreleri, (HUBER ROTAMAT Burgu Presleri, Belt ve plakalı filtre presler) - Çamur çürütme tesisleri.

10 PAL-SU ARITMA TESİSLERİ SANAYİ v TİGÂRİT!T* Uzaklaştırılacak çamur konsantrasyonu % 0.5-1,5 oranında katı madde ihtiva etmektedir. Görüldüğü gibi fazla suyun önceden alınması gerekir ve çamur konsantrasyonu % 3-5 oranına gelmesi temin edilmelidir. Ancak bu işlem ikinci bir ek ekipman yani yoğunlaştıncı (THICKENER) demektir. Bundan dolayı çamur kurutma yatağı % oranı sulu çamur için ideal bir yöntem olmaktadır. Çamur kurulma yalağının sağladığı kolaylıklar açısından tercih sebebidir. Sağladığı kolaylıklar sırasıyla ; - Mekanik aksam yok denecek kadar azdır, - İşletmesi çok kolaydır, «Enerji ihtiyacı yoktur. Çamur kurutma yatakları genellikle beton, dikdörtgen yapılar olup, burada süzme işlemini kum ve çakıl tabakaları temin eder. Çamur kurutma yalağının derinliği 1 m olmalıdır. Bunun 0.3 m'si çakıl, 0,2 m'si kum, 0.3 m'si çamur tabakası ve 0.2 m'si ise üst boşluk olarak bırakılmalıdır En alt kısma ise aralıklarla drenaj boruları yerleştirilmelidir, Genellikle evsel alıksu tasfiye tesislerinde (biyolojik aktif çamur) çanıur kurutma yatağının (asarımı için m 2 /kişi başına alan, alınması uygun görülmüştür. Tecrübeler sonucu 0.12 mvkişlideal olmakladır. Ayrıca çok nemli yerlerde kişi başına alınan alan m 2f dir. Çamur kurutma yalağına alınan sulu çamur, suyu süzüldükten sonra hava koşullarına göre 7 gün ile 30 arasında kurumaktadır. Genel olarak bir Çamur kurutma yatağında kuruma süresi 14-2! gün arasında değişmektedir. Çamur kuıutma yatağı tasarımı yapılırken bir kaç göz olarak düşünülmeli ve devamlı bîr göz boş ve yedek olarak bekletilmelidir. Çamur kurutma yatağına konulan kum tane çapı 1-3 mm, çakıl tane çapı mm olmalıdır. Tabana döşenecek drenaj boruları PVC veya normal künk borular olacaktır. Özel bir malzemeye ihtiyaç yoktur. Drenaj borularının çapı en az nun olmaldır. Çamur yalağının tabanı konik olmalı ve orta kısma büzler yerleştirilmelidir. En fazla tatbik edilecek çamur kalmhğı 30 cm.olmalı, aksi taktirde çamurun kuruma süresi uzayacaktır. Süzülen sular bir toplama çukurunda toplanacak ve bir pompa yardımıyla tekrar aktif çamur havuzuna geri döndürülecektir. Bu süzülen su? aktif-çamur yönteminde tasfiyenin verimini arttırmakta, organizmaların kısa sürede teşekkülene yardımcı olmaktadır. Eğer çamur İyi bir şekilde çürütülmüş ise kısa sürede, aksi taktirde uzun sürede kuruyacağı gibi kokuyada neden olacaktır. Genellikle Çamur kurutma sahaları küçük kapasiteli evsel atık ve kimyasal atıksıı tasfiye tesislerinde kullanılır. Büyük kapasiteli evsel atıksularda çamur çürütme sistemlerinden çamur zararsız hale getirilir. Küçük tesislerde ilk başta elde edilen çamur uzun süreli stabilizeye bırakılır Aktif çamurun fazlası ise çürültülür. Bu çürütme işlemi genellikle konvensiyonel, kademeli ve hızlı biyolojik proseslerde kullanılır.

11 PAL-SU ARİTMA TISİSLİRİ SANAYİ ve TİCÂRET LTD. ŞTL Çürütme sonucu elde edilen çamur kokusuz zararsız bir şekilde kurutulmak üzere Çamur kurutma sahasına alınır. Kurutulan çamur tabii gübre olarak kullanılır, Çamur Susuzlaşlırma (litreleri : Bunlar sırasıyla ; - Vakum filtre ve vakunı-belt filtreler - Pres filtreler (HUBER ROTAM AT Burgu Presleri, Belt ve plakalı filtre presler) Her ikiside mekanik aksam olup, işletme zorluklan mevcuttur. Bu üniteler kullanıldığı taktirde iyi bir süzülme elde edilmesi isteniliyorsa kesinlikle bir kimyasal madde ilavesi yapmak gerekecektir. Aksi taktirde filtreleme verimi düşük olmaktadır. (% 50-75) Kimyasal madde ilavesinde ise verim % 95 oranına çıkmaktadır, ÇAMUR ÇÜRÜTME : Çok büyük arıtma tesislerinde (evsel atık) ilk çökeltme havuzunda elde edilen çamur ile birlikte, biyolojik aktif çamur prosesinde elde edilen aktif çamurun fazlası çamur çürütmeye gönderilir. Genellikle bu metod, ilk çökeltme, uzatmalı havalandırma prosesi ve kademeli proseslerde elde edilen çamurların zararsız hale getirilmesinde kullanılır. Çamur çürütme yöntemi üç şekilde olmaktadır. - Havalı çürütme - Havasız çürütme - Isıtmalı havalı çürütme Havalı çürütme, Havasız çürütmeye nazaran.daha avantajlıdır. Avantajlarını sırasıyla belirtelim. 1 - Zenginleştirilmiş sıvı içinde BOD değeri çok düşüktür. 2- Kokusuz, biyolojik dengeli aynlmaya hazır çamur elde edilir. 3- Elde edilen çamur suyu tamamen geri kazanılır. 4- Çamur içindeki esas gübre kısmı daha fazla ayrılır. 5- Düşük maliyetlidir. Bu kadar avantajı olan bir sisteminde dezavantajları da vardır, Bunlar sırasıyla ; * Yüksek.enerji sarfiyatı, * İhtiyaç duyulan oksijen temini Ancak bu dezavantajlar, son zamanlarda geliştirilen proseslerde geçersiz bir hale getirilmiştir. Bu proseste yan ürün olaıak metan gazı elde edilmekte, ancak metanmda ayrılmaması bir dezavantaj olarak görünmekledir. Öyle görünüyorki havalı çürütme prosesinin kinetiği ve ekonomikliğinden ötürü ve daha fazla güvenilir olması nedeniyle havalı çürütmeye ilgisi arttırılacaktın Havalı çürütme aktif metodunun aynısıdır. Burada Karbondioksit, su ve amonyak oksijen île ayrışır. Aslında, % oranında dokuma hücreleri okside olup, parçalanırken % iner ve organik maddeler ise oksijen ile parçalanmazlar, ph değerini belli bir düzeyde tutmak için bir kimyasal madde ilavesi için bîr ekipman gerekli olabilir.

12 PAL-SU ARİTMA TESİSLERİ SÂNAYİ ye TİCARİT LTD. ŞTL Aktif çamur ve ilk çamur karıştırılarak çürütme ünitesine verildiği taktirde bu çamurun çürütme işlemi üç türlü yapılacaktır. Bunlar sırasıyla ; 1 - Uygun havali çürütme 2«Saf oksijenli havalı çürütme 3- Sıcak çürütme şeklînde olacaktır. sırasıyla; Havalı çürütmenin tasarımı için aşağıdaki parametrelere ihtiyaç vardır. Bu parametreler 1 - Oksijen ihtiyacı 2- Enerji ihtiyacı (karıştırma için) 3- Proses işletmesi 4- Bekleme zamanı 5- Proses yükleme donesi Yukarıdaki parametreleri sırasıyla açacak olur îsek? 1- Komple oksidasyon için! Kg BOI'nın uzaklaştırılması için 2 KgO 2 Oksijene ihtiyaç vardır. 2- Ortamda çözünmüş oksijen konsantrasyonu ise 1-2 mg/lt olmalıdır, 3- Eğer yüzeysel havalandırıcı kullanılır ise 30 Kw/lÜ00 m 3 için, hava ile karıştırma yapılacak ise yine 1000 ni 3 'ün 30 Kw enerjiye ihtiyaç vardır. Yani 1 m* için 0.05 Kw enerji gerekmektedir. 4- Eğer ısıtmasız ise? aynen aktif çamur yöntemi gibidir. Şayet ısıtmalı proses ise üstü kapalı olmalıdır. 5- Bekleme zamanı ise yaklaşık olarak 7-21 gün arasında değişmektedir. Bu sürenin değişmesi şu hallerde gerçekleşir. * Yalnız aktif çamur çürütülecek ise 7 gün * Yoğunlaştırılmış çamur - aktif çamur çürütülecek ise 12 gün * İlk çökelüne çamuru, kahnlaştırılmış çamur ve aktif çamur çürütülecek ise 21 gün olarak gerçekleşir. Çamur çürütme hacim hesaplanırken 0,06 m fl /kişi başına alınabilinir. Ayrıca çamur çürûtae hacminin literatürlerde havalandırma hacmini 2/3 oranında olması gereklidir. Ancak gelen atıksu bîr toplama havuzunda toplanıyor ve oradanda sisteme besleniyorsa bu koşullarda katı maddelerin ancak ancak % 20-30'u sisteme gelecektir. Bu husus gözönüne alınarak çamur çürütme hacmi'havalandırma hacminin 1 /6? sı olarak alınması uygun olacaktır.

13 PAL-SU ARİTMA TESİSLERİ SANAYİ vt TİCARET LTD. ŞTİ. Fabrikalarda (Endüstriler) kullanılacak sulardır. Genellikle bu proses sulan kireç, soda, alüm ilavesi filtrasyon sonucu elde edilirler. Kireç metoduyla suların hazırlanması iki yolla yapılır. * Soğuk kireç, * Sıcak kireç Her iki metodu birbirinden ayıran tek husus sıcaklık farkıdır. Her iki metod yoluyla suların sertlik dereceleri 7» 9 Fr indirilir. Bu değerler altında sertlik isteniliyorsa bir yumuşatıcı ilavesiyle su istenilen sertlik derecesine indirîlebilinir. Kireç ile birlikte soda ve alüm kullanılmasına hamsu etüd edildikten sonra karar verilmelidir. Filtt eleme : Genellikle içinde askıda katı madde bulunan, bulanık kirli suların ön temizleme işleminde kullanılır. Filtrelemede genellikle kum filtreleri kullanılır. * Basınçlı kum filtreleri. * Açık kum filtreler i. Ayrıca kokunun ve organik maddelerin de giderilmesi için aktif karbon filtreleri kullanılır. Dezenfekte ; Sağlığa zarar \eren mikroorganizmaların zararsız hale getirilmesi dezenfeksiyon işlemidir. Dezenfektan olarak günümüzde geçerli olan madde (Cl) klordur. İyot yüzme havuzlarında kullanılır. Ayrıca Ozonda kuvvetli bir dezenfektandır. Törkiyede genellikle % lo'luk (NaOCİ) aktif klor ihtiva eden Sodyumhypoklorit kullanılır. Çok özel hallerde gaz klor kullanılır. Klorlamada kullanılacak miktarlar ise : Korrozyon İçin 5 mg/lt Koku için 10 mg/ll Biyolojik arıtma için 7 mg/lt BOI giderilmesi için 1,5 mg/lt Böcek kontrolü için 0.3 mg/lt Yağ giderilmesi için 7 mg/lt Dezenfekta için 15 mg/lt Yukarıda fiziksel arıtma işlemleri tamamlandıktan sonra (dezenfeksiyon hariç) endüstri atıksuları yine biyolojik arıtma tesislerine alınır. Biyolojik arıtmada yine aktif çamur yöntemi kullanılır ve çamurun giderilmesiyle fıllrelente île yapılır. Tüm arıtma işlemini tamamlayan arıtılmış su dren edilmeden önce dezenfekte edilir ve alıcı ortama verilir.

14 PAL-SU ARITMA TİSİSLİRİ SÂNAYİ ve TİCARİT LTD. ŞTİ, KİRLETİCİ KAYNAKLARİ VE TESİSLERİ KİRLETİCİLER KAYNAKLARI TESİSLERİ ORGANİK MADDELER Evsel Alık Gıda End. Alıcı ortamdaki oksijen miktarım azaltmak için Floro'ya olumsuz etki. FENOLLER Petrokimya, Rafineri Gaz yıkama Tad ve kokuya etki ederler. AĞIR METALLER Metal Kapl. Kimyasal Mad, Alıcı ortamdaki canlılara, San. Gübre besinlere ve tesislerin çaiışmalarmı etkiler. AZOT VE FOSFAT Evsel Atık Gübre San. Nitıifikasyon ve yosun problemi KALICI ORG MAD, Deterjan, sabun, tekstil ve Zirai İlaç Fab.lan Köpük problemi suların kullanımına mani olmak. YAĞ PETROL Rafineri, Petrokimya Atm.oksijen transferine mani olur. Yangın tehlikesi. RENK-KATI MADDE Kağıt Sanayi Deri Sanayi Boya Sanayi Tasfiyede zorluk Tıkanma Birikinti.

15

16 AVRUPA VE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ VE TÜRKİYE DE EVSEL ATIKSU STANDARTLARI. KİŞİ BAŞİNA B.O.I5: MgrAt. Kişi ARITMA TESİSİ ÇİKİSİ B.O.I 5 : 20 Mgr./Lt Kişi Konsantrasyonu : Mgr./Lt. TÜRKİYE'DE B.O.I 5 : Mgr./Lt. Kişi B.O.I 5 : 80 Mgr./Lt. Kişi Konsantrasyonu : Mgr./Lt. TÜRKİYE (İSTANBUL) DEŞARJ KİRİTERLERİ İSTENİLEN LİMİTLER B.O.I. 5 : K.I.O. : A.K.M. : YAĞ : P.H. : Bu kiriterlerin geçerlilik süresi 30/6/1993

17 AMERIKA STANDARTLARI AVRUPA STANDARTLARI Renk (Pt. Co) 3 15 Koku (T.O.N) Bulanıklık (Mg. Lt. Si Q>) PH. Arsenik (Mgr/Lt.) 0 0, ,2 0,01 3 1,0 6,5=9,2 0,05 Bor (Mgr/Lt.) 0 0 Kadmiyum (Mgr./Lt.) Krom (Mgr./Lt.) Siyanür (Mgr/Lt.) Nitrit (Mgr./Lt.) Gümüş (Mgr/Lt) Klorür (Mgr./Lt) Demir (Mgr./Lt.) Manganez (Mgr/Lt) Sülfat (Mgr/Lt.) Çinko (Mgr/Lt.) Dederjan ((Mgr./Lt) Fenol, (Mgr/Lt) 0,01 0,05 0, , ,3 0, ,5 0 0,01 0,05 0, ,1 0,

18 OTOMATİK ELEK fhuber ROTAMAT) AVANTAJLARI : 1- Kesintisiz çalışır, 2- Filtre malzemesi, herhangi bir belt vb. gerekmez, komple paslanmaz çelik. Çok az enerji harcar çok düşük rpm single drive ve motorludur. 3= Kendi kendini temizler, Döner çalışma sistemlidir. Otomatik geri yıkamalıdır. 4- Kompakt olup, dış ortamda herhangi bir yerde tutulabilir, Bina içi ve özel bir tertibat gerekmez. Çok az hacim kafidir. 5- Çıkan keki (up to 0 /o40 DR) direct ola» larak konteynıra boşaltır, 6- Sessiz çalışır. Titreşim yoktur. Aşınma yok denecek kadar azdır. Minumum bakım yeterlidir. AŞAĞIDAKİ DEZAVANTAJLARI ÖNLER : 1- Kesikli çalışmayı HUBER ROTOMAT Ro53 Önler. (Plate presslerde kesikli çalışma gibi,) 2- Yüksek miktarda aşınma, filtre tabakasını değiştirme ihtiyacı doğurur. Masraflıdır, (Belt veya plate preslerdeki gibi) 3- Devamlı (Manuel) insan gücü ile temizleme gerektirir. 4- Pressler için maliyeti fazlalaştıran aynca bir bina gerekecektir. 5- Kek'in uzaklaştırılması taşınması ilave bir maliyet ve zaman gerektirir. 6» Ses çıkarır, hızlı devirli olduğu için aşınma olur, (Santrifüjlerde,) AVANTAJLARI : 1- Kendinden geri yıkamalı sistemli Press tertibatı vardır. Makina komple otomatiktir. Açıkta monte edilir. 2= Kanala çok kolay bir şekilde yerleştirilir, Pompaya gerek yoktur. Montaj problemi yok, 3= Çok az rpm (az devirli) çok ekonomik, (çok az kw) 4- Kapalı ortam olduğu için koku yayılmaz, 5- Komple paslanmaz çelik, aşınma yok denecek kadar az, yedek parça ihtiyacı yok bakım minumumdur. 6- Çok miktarda tanecikler vb, (100 saçtankıldm 98 f ini alıyor.) 7- Kanal hidrolisinl etkilemez. ORTADAN KALDIRDIĞI MAHSURLAR 1» Temizlemeyi gerektirmez. Başına adam istemez. Pressleme içinde olduğu için tutulan maddeleri %40 f da sıkar ve nakliye masraflarını düşürür. 2- Diğer düz ızgara, santrifüj, hidroelek vb. ızgaralardan çok fonksiyoneldir. İşletme ve bakım açısından çok daha ekonomik ve çok uzun ömürlüdür.

19

20

21

22

23 ÇÖKELTME HAVUZU TİPLERİ

24 PAL.SU ARITMA TESİSLERİ SAN.VETİCLTaSTl

25

26

27

28

TEBLİĞ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak

TEBLİĞ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ İKİNCİ BÖLÜM 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

Arıtma tipine ve amacına göre, arıtma çamurlarının cinsleri farklılık gösterir. Bunlar;

Arıtma tipine ve amacına göre, arıtma çamurlarının cinsleri farklılık gösterir. Bunlar; 8. ÇAMUR ARITIMI VE UZAKLAŞTIRILMASI Atıksu arıtma sistemi çamur, kum ve köpük tutma birimlerini de ihtiva eder. Arıtma işlemi sonunda çıkan çamur genellikle sıvı veya yarı katı formda olup kullanılan

Detaylı

Su sarfiyatları ile kanallarda akan debiler arasında bir ilişki vardır. Çünkü netice olarak kullanılan su atıksu haline dönüşmektedir.

Su sarfiyatları ile kanallarda akan debiler arasında bir ilişki vardır. Çünkü netice olarak kullanılan su atıksu haline dönüşmektedir. 1. ATIKSU MİKTAR VE ÖZELLİKLERİ 1.1 Atıksu Akımının Karakteristikleri Atıksu karakteristikleri, debi ve atıksu özellikleri ile ilgilidir. Bu karakteristikler, meskûn bölgede kullanılan su miktarı ile sınaî

Detaylı

ATIKSU ARITIMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ REHBERİ

ATIKSU ARITIMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ REHBERİ ATIKSU ARITIMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ REHBERİ Ankara, Ekim- 2010 İçindekiler 1 GİRİŞ... 1 2 ATIKSU ARITMA TESİSİ-GENEL TANIM... 2 2.1 Atıksu Arıtma Tesisi nin Genel Tanımı... 2 2.2 İşletmede Enerji Yönetimi...

Detaylı

KANALİZASYON SİSTEMLERİ

KANALİZASYON SİSTEMLERİ KANALİZASYON SİSTEMLERİ DERS NOTU Prof. Dr. Mehmet ARDIÇLIOĞLU ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 KAYSERİ 1 GİRİŞ İçme ve kullanma suyunu temin eden sistemin abonelere

Detaylı

TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI Dr.Hüseyin Aksel EREN TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI

TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI Dr.Hüseyin Aksel EREN TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI Ö.Gör.Dr. Hüseyin Aksel EREN DERSİN İÇERİĞİ Tekstil terbiyesinde kullanılan suyun özellikleri Tekstil terbiye proses suyundan beklentiler Su kaynaklı problemler Proses suyu hazırlık işlemleri Tekstil atıksuları

Detaylı

PM4WAT. Su Dağıtım Sistemlerinin Koruyucu Bakımı (Preventive Maintenance for Water Utilities) MODÜL 1. Pamukkale Üniversitesi

PM4WAT. Su Dağıtım Sistemlerinin Koruyucu Bakımı (Preventive Maintenance for Water Utilities) MODÜL 1. Pamukkale Üniversitesi PM4WAT Su Dağıtım Sistemlerinin Koruyucu Bakımı (Preventive Maintenance for Water Utilities) MODÜL 1 Yazar: Türkçe Tercüme: CANaH Pamukkale Üniversitesi Doç. Dr. Selçuk Toprak Doç. Dr. A. Cem Koç Bu projeye

Detaylı

EL KİTABI Türkiye deki Küçük ve Orta Ölçekli Belediyelerde Atıksu Arıtımı için Rehber

EL KİTABI Türkiye deki Küçük ve Orta Ölçekli Belediyelerde Atıksu Arıtımı için Rehber EL KİTABI Türkiye deki Küçük ve Orta Ölçekli Belediyelerde Atıksu Arıtımı için Rehber 2 İçindekiler Teşekkür... 5 Kısaltmalar... 7 1 Giriş... 9 1.1 İçerik...9 2 Yasal / kurumsal çerçeve... 11 2.1 Giriş...11

Detaylı

SU VE ATIKSU ARITIMINDA İLERİ ARITMA TEKNOLOJİLERİ- ARITILMIŞ ATIKSULARIN GERİ KULLANIMI

SU VE ATIKSU ARITIMINDA İLERİ ARITMA TEKNOLOJİLERİ- ARITILMIŞ ATIKSULARIN GERİ KULLANIMI SU VE ATIKSU ARITIMINDA İLERİ ARITMA TEKNOLOJİLERİ- ARITILMIŞ ATIKSULARIN GERİ KULLANIMI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Görevlisi Eğitimi Ders Notları Doç.Dr. Mehmet KİTİŞ Yrd.Doç.Dr. Nevzat Özgü

Detaylı

ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ

ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ Doç. Dr. Şeyda KORKUT ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ Sürdürülebilir kalkınma için en önemli yaşamsal kaynaklardan biri sudur. 20. yüzyılda dünya nüfusu 19.yüzyıla oranla üç kat artmasına rağmen, su kaynaklarının

Detaylı

ATIKSU ARITIMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ -SONUÇ RAPORU-

ATIKSU ARITIMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ -SONUÇ RAPORU- ATIKSU ARITIMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ -SONUÇ RAPORU- NL Agency/Hollanda Grontmij Nederland B.V. Ankara, Ekim- 2010 Yetki Başlık : Atıksu Arıtımında Enerji Verimliliği Projesi Sonuç Raporu Proje

Detaylı

- Su Kalitesine İlişkin Planlama Esasları ve Yasaklar

- Su Kalitesine İlişkin Planlama Esasları ve Yasaklar SU KİRLİLİĞİ KONTROLU YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete : 4 Eylül 1988 tarih ve 19919 sayı BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM DÖRDÜNCÜ BÖLÜM BEŞİNCİ BÖLÜM ALTINCI BÖLÜM YEDİNCİ BÖLÜM SEKİZİNCİ BÖLÜM - Amaç,

Detaylı

Arıtma Çamurlarının Tarımda Kullanılma Olanakları

Arıtma Çamurlarının Tarımda Kullanılma Olanakları U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2011, Cilt 25, Sayı 2, 135-146 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Arıtma Çamurlarının Tarımda Kullanılma Olanakları Pervin Uzun 1, Uğur Bilgili 1* 1

Detaylı

Resmi Gazete: 31 Aralık 2004, Cuma, Sayı: 25687

Resmi Gazete: 31 Aralık 2004, Cuma, Sayı: 25687 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Çevre ve Orman Bakanlığından: Resmi Gazete: 31 Aralık 2004, Cuma, Sayı: 25687 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ADANA SU ve KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA SU ve KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADANA SU ve KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALĠZASYON ġebekesġne DEġARJ YÖNETMELĠĞĠ I.BÖLÜM Genel Genel Kurul Tarafından Kabulü; Karar Tarihi : 02.12.2005 Karar No : 25 Amaç, Kapsam

Detaylı

ENDÜSTRİ VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ

ENDÜSTRİ VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ ENDÜSTRİ VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ A.Kadir HALKMAN 1, Metin ATAMER 2, A.Hamdi ERTAŞ 3 ÖZET Sanayileşme sürecindeki ülkelerde gelişmiş ve gelişmemiş ülkelere oranla daha çok çevre kirliliği oluşmaktadır. Artan

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372

Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372 Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372 SU KĐRLĐLĐĞĐ KONTROLÜ YÖNETMELĐĞĐ NUMUNE ALMA VE ANALĐZ METODLARI TEBLĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

İSKİ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ

İSKİ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ . İSKİ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ 1 İSKİ İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİK İLAN METNİ I. BÖLÜM GENEL İÇİNDEKİLER

Detaylı

K r kkale de Su. bir damla hayat

K r kkale de Su. bir damla hayat Kuruluflundan Günümüze bir damla hayat K r kkale Belediyesi A ustos-2008 Bilinen tüm yaşam biçimleri için gerekli olan, saf halde iken tadı ve kokusu bulunmayan su, hayatın olmazsa olmaz bir parçasıdır.

Detaylı

HAVUZ TANITIM VE KULLANIM KİTAPÇIĞI

HAVUZ TANITIM VE KULLANIM KİTAPÇIĞI HAVUZ TANITIM VE KULLANIM KİTAPÇIĞI 2 ÖNSÖZ...3 SKİMMERLİ SİSTEM NEDİR? (ÇELİK/PANEL)...4 SKİMMERLİ YÜZME HAVUZLARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER!...4 FİLTRASYON SİSTEMİ NEDİR? NE İŞE YARAR?...4 FİLTREMİZİN

Detaylı

HİDROLİK VE YENİLENEBİLİR ENERJİ ÇALIŞMA GRUBU BİYOKÜTLE ENERJİSİ ALT ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

HİDROLİK VE YENİLENEBİLİR ENERJİ ÇALIŞMA GRUBU BİYOKÜTLE ENERJİSİ ALT ÇALIŞMA GRUBU RAPORU HİDROLİK VE YENİLENEBİLİR ENERJİ ÇALIŞMA GRUBU BİYOKÜTLE ENERJİSİ ALT ÇALIŞMA GRUBU RAPORU Aralık 2007 Ankara BİYOKÜTLE ENERJİSİ ALT ÇALIŞMA GRUBU Başkan, Raportör: N.Funda AKDAĞ Katkılarından dolayı

Detaylı

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU 2014 ÖNSÖZ Hızlı ekonomik büyüme, şehirleşme, nüfus artışı ve refah seviyesinin yükselmesi atık türleri ve miktarındaki

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik

Detaylı

FİDANLIK KURULUŞUNA VE ÇALIŞMALARINA AİT TEMEL ESASLAR VE FİDAN, TOHUM ÜRETİMİ VE AĞAÇ ISLAHI ÇALIŞMALARI

FİDANLIK KURULUŞUNA VE ÇALIŞMALARINA AİT TEMEL ESASLAR VE FİDAN, TOHUM ÜRETİMİ VE AĞAÇ ISLAHI ÇALIŞMALARI FİDANLIK KURULUŞUNA VE ÇALIŞMALARINA AİT TEMEL ESASLAR VE FİDAN, TOHUM ÜRETİMİ VE AĞAÇ ISLAHI ÇALIŞMALARI 1-GİRİŞ: Belirli bir amaç doğrultusunda, daha sonra başka yerlere dikilmek üzere, ihtiyaç duyulan

Detaylı

HAZIRLAYAN Öğr. Gör. Erdoğan ŞİMŞEK

HAZIRLAYAN Öğr. Gör. Erdoğan ŞİMŞEK HAZIRLAYAN Öğr. Gör. Erdoğan ŞİMŞEK 2013 I ÖNSÖZ Bu ders notu, MEB-YÖK Program Geliştirme Projesi, Sıhhi Tesisat dersi müfredat programında bulunan konulara paralel olarak hazırlanmıştır. Sıhhi Tesisat

Detaylı

SU DEPOLARININ VE KUYULARININ DEZENFEKSĠYONU

SU DEPOLARININ VE KUYULARININ DEZENFEKSĠYONU T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÇEVRE SAĞLIĞI SU DEPOLARININ VE KUYULARININ DEZENFEKSĠYONU 850CK0013 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

YÜKSEK YAPILARDA TESİSAT VE PRATİK BİLGİLER

YÜKSEK YAPILARDA TESİSAT VE PRATİK BİLGİLER 235 YÜKSEK YAPILARDA TESİSAT VE PRATİK BİLGİLER Rüknettin KÜÇÜKÇALI ÖZET Yüksek yapılar, Batı da olduğu gibi, Türkiye de de büyük şehirlerde daha yaygın olarak kullanılmaya başlanan bir yapı cinsidir.

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 Resmi Gazete Tarihi: 3.2.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 SU KĐRLĐLĐĞĐ KONTROLÜ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde Bu Yönetmeliğin amacı, Ülkenin yeraltı

Detaylı

tmmob makina mühendisleri odası ALİ İNCE MAKİNA MÜHENDİSİ

tmmob makina mühendisleri odası ALİ İNCE MAKİNA MÜHENDİSİ tmmob makina mühendisleri odası ALİ İNCE MAKİNA MÜHENDİSİ 1 Katı,sıvı veya gaz türünde bir yakıtın yakılması suretiyle enerji elde edilmesi ve bu enerjinin değişik amaçlarla verimli kullanıma sunulması,

Detaylı