Bu bölümde ele alınan atıksu arıtmalara ait kullanılan terminoloji aşağıda verilmektedir:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bu bölümde ele alınan atıksu arıtmalara ait kullanılan terminoloji aşağıda verilmektedir:"

Transkript

1 8. ATIKSU ARITMA SİSTEMİ 8.1 Giriş Raporun bu bölümünde, önce mevcut Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi tasarım esasları özetlenmiş, daha sonra tesisin olası genişleme ve / veya yeni ünitelerin ilavesi durumunda yapılacak tasarıma esas olmak üzere kullanılabilecek kriterler ayrıntılı olarak incelenmiştir. Mevcut tesis bir "askıda kültür arıtma sistemi" olan "aktif çamur sistemi" olduğundan, kriterler de sadece bu sistem için verilmiştir. İleride yapılacak çalışmalar sonucunda ortaya çıkabilecek ihtiyaçlar doğrultusunda, "tutunmuş kültür (biyofilm) sistemler" e ait tasarım esasları da verilecektir. Bu bölümde ele alınan atıksu arıtmalara ait kullanılan terminoloji aşağıda verilmektedir: ilk arıtma atıksudaki kum, çakıl, moloz ile yüzer yağları ve gresi gidermek için uygulanan arıtmadır; birinci derece arıtma atıksudaki askıdaki katı maddeleri fiziksel çökeltme suretiyle gidermek için uygulanan arıtmadır; gelişmiş birinci derece arıtma atıksudaki askıdaki katı maddelerle birlikte diğer bazı kirletici maddelerin -örneğin fosforun- kimyasal madde katkısı ile daha etkili çalışan bir çökeltme sistemi yoluyla giderildiği arıtmadır; biyolojik veya ikinci derece arıtma atıksudaki çözünmüş organik maddelerin ve bunların ölçüsü BOI 5 veya KOİ' nin arıtılması için mikroorganizmalar tarafından gerçekleştirilen arıtmadır; üçüncü derece arıtma atıksudaki besi maddelerini ( azot ve fosfor ) gidermek için uygulanan arıtmadır; ve ileri arıtma üçüncü derece arıtma çıkış sularının ek fiziksel/kimyasal ayırma işlemlerinden geçirildiği arıtmadır. Akarsu deşarjı arıtılmış atıksuları bir boru hattı ile akarsu derinliğinin ve akıntılarının uygun olduğu bir noktaya taşıyan ve/veya arıtılmış atıksuyu akarsu ile seyrelmesi için difüzörler vasıtasıyla deşarj eden bir uzaklaştırma sistemidir. Tatlı, tuzlu veya acısu gölleri (alıcı ortam) fiziksel, biyolojik ve bakteriyolojik göstergelere göre deşarj açısından önemli aşağıdaki özelliklere sahip olabilir: Piknoklin acısu göllerinde farklı yoğunluktaki iki su tabakası arasında doğal olarak oluşan sınırdır; Piknoklin, nisbeten az tuzlu üst tabaka göl sularının tuzlu alt tabaka sularından daha düşük yoğunlukta olmasından kaynaklanmaktadır. Termoklin piknoklin'in sadece sıcaklık farklarıyla oluşan biçimi olup tatlısu göllerinde, haloklin ise piknoklin'in tuzluluk farklarıyla oluşan biçimi olup acısu göllerinde görülmektedir. Akarsularda ve göllerde biyolojik aktivite çeţitli göstergelerle ölçülür. Bunlardan en önemlisi birincil üretim olup, ortamdaki planktonların organik karbon üretiminin ölçütüdür; klorofil-a ise plankton veya alg konsantrasyonunun ölçütüdür; azot ve fosfor ise ötrofikasyonu (alg gruplarının aşırı gelişmesiyle kendini belli eden biyolojik aktivite hali) etkileyen sınırlayıcı besi maddelerinin ölçütüdür. Atıksuyun sebeb olduğu bakteriyolojik kirlenme derecesi ve buna bağlı olarak insanlara hastalık geçmesi riski toplam koliform ve fekal koliform gibi gösterge niteliğindeki organizmalarla ölçülür. Sıcak kanlı hayvanların sindirim sisteminde yaşayan bu mikrobiyolojik canlıların gösterge olarak kullanılmasının sebebi bunların çok sayıda olmaları ve dış ortamlarda hastalığa yol açan mikropların çoğundan daha yavaş ölmeleridir. IGEM Page

2 8.2 Tatlar Atıksu Arıtma Sistemi Planlamalar ve Kati Proje Mevcut tesisin kavramsal tasarımı, avan proje ve ihale dosyası Ekim 1988 ile Ocak 1990 arasında GKW Consult ve Su Yapı tarafından hazırlanmıştır. Tesisin müşavirlik hizmetleri için Nisan 1990' da GKW Consult ile yapılan anlaşma sonucu, tüm Kati Projeler Ekim 1992' de tamamlanmıştır. Bu arada ASKİ tesisin inşaat ve montajı için PREUSSAG NOELL / AEG / BROCHIER / YÜKSEL Konsorsiyumu ile Haziran 1992' de sözleşme yapmış ve bu sözleşmeye göre tesisin 1. Aşama inşaatı tamamlanarak işletmeye alınmıştır. Proje alanı Ankara Metropolitan Alanı olarak tanımlanan yatırım 3 aşamalı bir plan dahilinde yürütülmektedir. Bu plan GKW tarafından; 1. Aşama: 2002 yılında eşdeğer nüfusa hizmet verecek ve organik madde giderimi yapacak tesisin inşaatı 2. Aşama: Bu tesisin eşdeğer nüfusa hizmet edecek şekilde genişletilmesi 3. Aşama: Tesise, eşdeğer nüfusa hizmet edecek ve organik maddeyle birlikte azot / fosfor giderecek ünitelerin ilave edilmesi şeklinde verilmiştir. Tesiste, 1. Aşama kapsamında yeralan ve Şekil 8.1' de gösterilen üniteler aşağıda sıralanmıştır. Bu ünitelerin inşaat aşamalarının ayrıntıları Tablo 8.1' de verilmiştir. Fonksiyonel Yapılar Atıksu Arıtma Üniteleri İlk Arıtma Üniteleri Kaba ve İnce Izgaralar Havalandırılmış Kum Tutucu Kum Ayırıcılar ve Tambur Elekler İlk Çökeltme Havuzları Havalandırma Havuzları Son Çökeltme Havuzları Çamur Geri Devir Pompa İstasyonları Çamur Arıtma Üniteleri Ham Çamur Yoğunlaştırıcı Havasız Çamur Stabilizasyonu Gaz Depolama Tankları Stabilize Çamur Yoğunlaştırıcılar Bant Filtre Presler Çamurun Depolanma ve Uzaklaştırılması İçin Sistemler Fonksiyonel Olmayan Yapılar Giriş Kontrol Binası, İdari Bina, Kantin/Büfe, Isı Merkezi, Soyunma Odaları, Atölye, Garaj, Cami, Spor Sahası, Lojmanlar, Yollar. IGEM Page

3 Tesisin GKW tarafından hazırlanan Avan ve Kati Projeleri ve çeşitli raporlara göre tasarım kriterleri aşağıda ayrıntılı olarak incelenmektedir Arıtma İhtiyacı Bir atıksu arıtma tesisinin tasarımında ilk adım, arıtılacak su ile alıcı ortama deşarj edilecek suyun karakteristiklerinin belirlenmesidir. Atıksu arıtma tesisinin üniteleri, atıksuyu istenilen karakteristiğe dönüştürecek çok sayıda alternatif sistem arasından, yerel özellikler gözönüne alınarak, elde edilebilir teknoloji ve yatırım maliyetleri değerlendirilerek seçilmektedir. Nitekim Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi için de aynen bu prosedür uygulanmıştır Atıksu Karakteristikleri Kati Proje Raporu' na göre mevcut sistemin tasarımında esas alınan atıksu debileri Tablo 8.2' de ve atıksu özellikleri Tablo 8.3' de verilmektedir Arıtılmış Su Karakteristikleri Arıtmadan çıkan su Ankara Çayı' na deşarj edilecektir. Yürürlükteki Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği (SKKY) çerçevesindeki deşarj standartlarına göre, nüfusu ' den büyük yerleşimlerin deşarj suyu BOI = 45 mg/l KOI = 100 mg/l AKM = 30 mg/l ph = 6-9 özelliklerini sağlamalıdır. Aynı yönetmelikte, Kıtaiçi Yüzeysel Sular yararlı kullanım amaçları ve kalitelerine göre sınıflandırılmış olup, bu sınıfların herbiri için akarsu havzalarında alınacak önlemler veya alıcı ortam standartları da aşağıdaki şekilde verilmektedir. Sınıf I sularda, içmesu havzaları uzun mesafeli koruma alanı için verilen tedbirler geçerlidir, Sınıf II sulardan içmesu temini amacıyla kullanılacak olanlara hiçbir şekilde atıksu boşaltımı yapılamaz. Bunun dışındaki kullanımlar için, kaliteyi korumak esastır, Sınıf III sularda, teknik ve ekonomik açıdan tutarlı ise kaliteyi iyileştirmeye çalışmak esastır, Sınıf IV sularda ise amaç, bir havza yönetim planı çerçevesinde kaliteyi iyileştirmektir. Ankara Çayı, Ankara dan yaklaşık 140 km sonra Sakarya Nehri ne dökülmekte ve Sakarya Nehri birleşimden hemen sonra Sarıyar Baraj rezervuarına boşalmaktadır. Bu rezervuar halen hidroelektrik enerjisi sağlamak ve sulama suyu temini için depolama amaçlı olarak kullanılmaktadır. Ayrıca rekreatif kullanımlara hizmet etmektedir. Rezervuardan içmesu kaynağı olarak yararlanılması düşünülmemektedir. SKKY' ne göre bu tür kullanımlara hizmet eden göllere yapılacak deşarjlarda, ötröfikasyon kontrolü açısından azot ve fosfor giderimi yapılması ve gölde su kalitesinin aşağıdaki değerleri sağlaması önerilmektedir. ph = KOI = 3-8 mg/l ÇO = mg/l AKM = 5-15 mg/l Toplam Koliform = 1000 EMS/100 ml Toplam Azot = mg/l Toplam Fosfor = mg/l IGEM Page

4 Ankara Çayı uzun yıllar Ankara batısındaki tarım alanlarının sulanmasında kullanılmıştır. Ancak, giderek artan kirlilik nedeniyle, doksanlı yıllardan sonra sulama amaçlı su çekimleri durdurulmuştur. GKW ve Su Yapının planlamaları sırasında Ankara Çayı nda yapılan izleme çalışmaları, arıtmasız doğrudan yapılan atıksu deşarjları nedeniyle Ankara Çayı su kalitesinin Sınıf IV olduğunu göstermektedir. SKKY' ne göre, bu durumda bir havza yönetim planı çerçevesinde kaliteyi iyileştirmek esastır. Nitekim, GKW bu amaçla bir akarsu modeli kullanarak menbadan Sarıyar Barajı' na kadar Sakarya Nehri nde ve kolları olan Porsuk Çayı ile Ankara Çayı' nda su kalitesini, havzadaki çeşitli yerleşim merkezlerine yapılabilecek arıtmalar için incelemiştir. Tüm bu incelemelerin ışığında; Kısa vadede (1. Ve 2. Aşamalar) Ankara arıtma deşarjında; BOI = 30 mg/l ve AKM = 30 mg/l ( Bu değerler SKKY deşarj standartlarından düşüktür). Uzun vadede ise, Havzadaki diğer kirletici kaynakların da arıtmalarını tamamlamış olacağı varsayılarak, Sarıyar baraj Göl' ünde ötrofikasyonu önlemek amacıyla Ankara arıtma deşarjında; Toplam Azot < 5 mg/l ve Toplam P< 2 mg /l olacak şekilde Tatlar Atıksu Arıtmanın planlanmasına karar verilmiştir Arıtma İhtiyacı Yukarıda belirlenen atıksu ve deşarj suyu karakteristiklerine göre arıtılması gerekli parametreler ve ihtiyaç duyulan arıtma oranları Tablo 8.4' te verilmiştir. Tablo 8.4 Ankara Metropolitan Alan Arıtma İhtiyacı Parametre Giriş Kısa dönem Uzun dönem Çıkış Kısa dönem Uzun dönem Arıtma oranı ( % ) Kısa dönem Uzun dönem BOI KOI Kullanılmamış Kullanılmamış Kullanılmamış AKM PH Verilmemiş Verilmemiş Verilmemiş Top. N Top.P Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi Karakteristikleri ve Tasarım Kriterleri Genel Bilgiler Hazırlanan Kati Projelere göre tesisin konumu ve genel vaziyet planı, sırasıyla Şekil 8.2 ve Şekil 8.3' de gösterilmiştir. Şekil 8.4' te ise tesisin 3. aşamasındaki genel vaziyet planı verilmiştir. Tesisin ilk arıtma sonrası, 2.aşama sonunda 4 kola ayrılarak ikinci derece arıtmaya alınması düşünülmüştür. Bu kolların herbirinde 4 ilk çökeltme, 4 havalandırma ve 8 son çökeltme havuzu bulunmaktadır. 1. aşamada, 1. ve 2. kollar ile 3. kolun yarısı IGEM Page

5 devreye alınmıştır.tesisin toplam yerleşim alanı 180 ha olarak düşünülmüştür. Tesisteki ünitelerin özellikleri aşağıda özetlenmiştir İlk Arıtma Üniteleri İlk arıtma öncesi tesiste ana kanal kum-çakıl kapanı bypass savağı yeralmaktadır. Ana kanal, 4.8*3.6 m boyutlu ve yan duvarları 1/3 eğimli bir trapez kesitli açık kanal olup, akar kotu m dir. Akar kotun max m 'ye çıkması halinde bir bypass savağı devreye girerek fazla suyu Ankara Çayı' na boşaltmaktadır. Büyük parçalı katılar kanal başlangıcında kum-çakıl kapanında tutulmaktadır. Tesisin İlk Arıtma Üniteleri Kaba ve ince ızgaralar ile atık iletim, taşıma ve su alma üniteleri Havalandırılmış kum tutucu Kum ayırıcılar ve yağ/köpük ayırıcı tambur elekler olup, bunların herbirinin tasarım kriterleri ve bu kriterlere göre seçilen boyutları Tablo 8.5 ve Tablo 8.6' da verilmiştir. Izgaralarda tutulan atıklar bir bantla konteynerlere ve filtre preslere taşınmaktadır. Kum tutucularda çökelen inorganik ve organik maddeler, kum ayırıcılara gönderilmekte ve burada yıkanarak biribirinden ayrılmakta; kum tutucuda yüzen yağ/köpük ise sıyrılarak tambur eleklere gönderilmekte ve burada suyundan ayrılmaktadır. Bu suların tamamı arıtma tesisine geri gönderilmektedir İlk Çökeltme Havuzları İlk arıtmadan alınan sular, önce her 4 çökeltme havuzuna bir adet olmak üzere düzenlenmiş dağıtım odalarına gönderilmektedir. Çökeltme havuzlarının tasarım kriterleri ve buna göre yapılan boyutlandırma Tablo 8.7' de verilmektedir Havalandırma Havuzları Her kolda 4 havalandırma havuzu bulunmaktadır. Bunlar, ikişerli olarak düzenlenmiş olduğundan yapı olarak her kolda 2 havalandırma havuzu görülmektedir. Bu havuzlar, Tablo 8.8' de gösterildiği gibi, biyolojik organik madde gideriminde kullanılan klasik tasarım krıterlerine göre boyutlandırılmışlardır. Herbir tankta özellikleri Tablo 8.9' da verilmiş 9 adet yüzeysel havalandırıcı bulunmaktadır Son Çökeltme Havuzları Aktif çamur çökelmesinde kullanılan son çökeltme havuzlarının boyutlandırılmasında kullanılan tasarım kriterleri ve havuz boyutları Tablo 8.10'da verilmiştir Gelecekte Azot ve Fosfor Giderimi Tesis son aşamada N ve P giderecek şekilde yeniden düzenlenecektir. Bunun için 1. ve 2. aşama sonunda inşaa edilmiş tüm havalandırma havuzları, gerekli iç düzenlemeler yapılarak denitrifikasyon yapan anoksik havuzlara dönüştürülecek, nitrifikasyon için ise IGEM Page

6 herbiri m 3 hacmında, 32 adet yeni havalandırma havuzu inşaa edilecektir. Sisteme ait tasarım kriterleri ve seçilen boyutlar Tablo 8.11' de verilmiştir. Hernekadar GKW Kati Proje Raporu' nda biyolojik fosfor gideriminden sözediyorsa da, bununla ilgili herhangibir boyutlandırma yapılmamış, ancak fosfor giderimi için kimyasal çökeltmede kullanılacak FeCl 3 hesabı verilmiştir. Buna göre sisteme günde 200 ton FeCl 3 dozlanmalıdır Çamur Arıtma Üniteleri Seçilen çamur arıtma düzeni, ikinci derece arıtma için klasik ünitelerden oluşmaktadır. Ancak üçüncü derece arıtma için bu ünitelerde olası değişiklikler Kati Proje Raporunda verilmemiştir. Çamur Karakteristikleri İlk çökeltmeden gelen ham çamur ile son çökeltmeden gelen atık aktif çamur özellikleri Tablo 8.12' de verilmiştir. Bu iki çamur karıştırılarak yoğunlaştırıcılara verilmekte ve bu durumda oluşan çamur karakteristikleri de Tablo 8.12' de gösterilmektedir. Ham Çamur Yoğunlaştırıcı Tasarım kriterleri ve bu kriterlere göre hesaplanan boyutlar Tablo 8.13' de verilmiştir. Havasız Çamur Stabilizasyonu Tasarım kriterleri ve bu kriterlere göre hesaplanan boyutlar Tablo 8.14' de verilmiştir. Çamur dengesi ve biyogas üretimi ise Tablo 8.15' de gösterilmiştir. Stabilize Çamur Yoğunlaştırıcılar Tasarım kriterleri ve bu kriterlere göre hesaplanan boyutlar Tablo 8.16' de verilmiştir. Bant Filtre Presler Tasarım kriterleri ve bu kriterlere göre hesaplanan boyutlar Tablo 8.17' de verilmiştir. Çamurun Uzaklaştırılması GKW çamurun uzaklaştırılması için bir strateji geliştirmemiş, ancak 1.Aşama çamurunun katı atık döküm alanına gönderilmesini planlamıştır. Çamur uzaklaştırma stratejisi geliştirmeden, çamur arıtma ünitelerinin gerekçesini anlayabilmek mümkün olmamıştır Arıtma Tesisi İşletme Sonuçları Bu konuda ele geçen bilgiler halen değerlendirilmektedir. 8.3 Türkiye Metropol Kentlerinde Atıksu Arıtma Tesisleri Tasarım Kriterleri Bu konuda halen bilgi ve döküman eksikliği bulunmaktadır. Bu eksik giderildiğinde gerekli değerlendirmeler yapılabilecektir. IGEM Page

7 8.4 Uluslararası Tasarım Kriterleri Genel Bilgiler Mevcut TATLAR Atıksu Arıtma Tesisi planlamasında nihai hedef olarak azot ve fosfor giderimi verilmiştir. Tesis üniteleri bu hedefe ulaşacak esnekliğe sahip olacak şekilde boyutlandırılmış olup, halen sadece BOI ve AKM giderimi yapılmaktadır. Uluslararası uygulamalara bakıldığında N ve P giderimi için çok değişik sistem seçenekleri olduğu görülmektedir. Ancak bunların çoğu Ankara' da mevcut sisteme uygulanamayacağından, bu bölümde sadece gelecekte mevcut sistemle integrasyonu sağlanabilecek seçenekler üzerinde durulmaktadır Askıda Kültür Sistemlerde Organik Madde, Azot ve Fosfor Giderimi Bu rapor aşamasındaki ilk izlenim ve değerlendirmelere göre, gelecekte mevcut sistemle integrasyonu sağlanabilecek ana alternatif sistemin proses akım şeması Şekil 8.5' de verilmiştir. Bu sistem biyolojik fosfor ve azot giderimi yapan ve düşük fosfor çıkış değerleri için kimyasal fosfor çökeltiminin simültane uygulandığı bir sistemdir. Ham atıksu önce kaba ve ince ızgarlardan daha sonra havalandırmalı kum tutuculardan geçer ve kum ve yağ giderilir. Havalandırmalı kum tutucularda bekletme süresi yaklaşık 3 dk. ( mak. saatlik debiye göre) seçilir. Daha sonra ilk çökeltme havuzuna geçer. Burada katı madde çökelmesi ile %60 AKM ve %30 BOI 5 giderimi sağlanır. İlk çökeltme için bekletme süresi 1-2 saat ( ortlama debide) alınır. Atıksu daha sonra anaerobik, aerobik ve anoksik olmak üzere üç bölümden oluşan biyolojik arıtma sistemine geçer. Anaerobik tanklarda; mikroorganizmalar tarafından aerobik kısımda biyolojik olarak giderilmek üzere, fosforun biyokimyasal reaksiyonlarla serbest kalması sağlanır. Biyolojik fosfor giderimi için anaerobik tanklarda bekletme süresi 2 saat ( mak. saatlik debiye göre) seçilir. Anoksik kısımda denitrifikasyon olurken, aerobik kısımda ise BOI 5 ile biyolojik fosfor giderimi ve nitrifikasyon süreçleri gerçekleşir. Nitrifikasyon için gerekli çamur yaşı atıksu sıcaklığına bağlıdır. Çamur yaşı ile sıcaklık arasında ilişki vardır. Örneğin atıksu sıcaklığının 10 o C olması halinde gerekli çamur yaşı 10 gündür. Bu değer 15 o C için 5 güne kadar düşer. Nitratça zengin atıksuyu aerobik kısımdan denitrifikasyona alabilmek için atıksu anoksik bölgeye 4-5 kez geri devir yaptırılır. Atıksu içindeki azotun bir kısmı biyolojik prosesler sırasında oluşan çamurun içinde tutulur. Tutulma miktarı biyolojik çamur üretiminin %4 'ü olarak kabul edilir. Atıksu içinde kalan azot ise anoksik koşullarda oluşan denitrifikasyon prosesi ile giderilir. Denitrifikasyon hızı karbon kaynağına ve atıksu sıcaklığına bağlıdır. Aktif çamur tankları 2 ila 7 kg AKM/m 3 askıda madde konsnatrasyonlarında işletilebilirler. Yüksek askıda madde konsantrasyonlarında proses tank hacimi azalırken, son çökeltme havuz hacmi artar. Buna karşılık düşük askıda madde konsantrasyonlarında proses tank hacmi artarken, son çökeltme havuz hacmi azalır. Bunun için askıda madde konsatrasyonu ekonomik optimizasyon ile seçilmelidir. Normal aralık 3-5 kg AKM/m 3 ' tür. Mikroorganizmalar ( aktif çamur) atıksudan son çökelme tanklarında ayrılır. Son çökeltme havuzları çıkış max. askıda madde konsantrasyonu ve çökeltme havuzu max. çamur hacmi yüzeysel yüküne göre projelendirilir. Hacimsel çamur yüzeysel yükü; hidolik yüzeysel yük ( m 3 /m 2 /h) ile çamur indeksi ( SI ) ve proses tankında askıda katı madde konsantrasyonu çarpımıdır. Bilinen aktif çamur sistemi askıda madde konsantrasyonu (MLSS) ve çamur indeksi için hidrolik yüzeysel yük ve çıkış askıda madde konsantrasyonları arasında lineer bir ilişki bulunur. Konvansiyonel biyolojik IGEM Page

8 arıtma için SI genellikle yaklaşık 75 ml/g'dır. Biyolojik azot giderimini içeren arıtma tesislerde de yüksek değerler beklenir. Biyolojik olarak fosfor giderilen ve çökelmenin aynı anda gerçekleşmediği sistemlerde SI ise genelde yaklaşık 105 ml/g dir. Demir tuzlarının ilave fosfor giderimi için eklenmesi durumunda SI değeri azalır. Çökeltilen çamur prosese geri devredilirken, arıtılmış atıksu cazibeyle Ankara Çayı na deşarj edilir. Biyolojik çamur üretiminde ürün faktörü aktif çamur sistemindeki çamur yüküne ( kg BOI 5 /Kg MLSS) bağlıdır. Kimyasal çamur üretimi ise proses tankına ilave edilen kimyasal madde miktarına bağlıdır. Örneğin her bir kg FeSO 4.7H 2 O ilavesinde 0.55 kg AKM oluşur. İlk çökeltme tanklarından alınan ham çamurun, ağırlıklı yoğunlaştırıcı ile suyu kısmen azaltılır. Biyolojik fosfor giderimi sebebi ile susuzlaştırma aşamasına kadar çamur, aerobik koşullarda tutulmalıdır. Bu sebeple çamur, aktif çamur havalandırma havuzlarının aerobik kısmından çekilerek, çözünmüş hava flotasyon (DAF) sistemlerinde yoğunlaştırılır. İlk çökeltme havuzu çamurları ile biyolojik çamur yoğunlaştırma sonrası birleştirilerek santrifuj veya filte preslerde susuzlaştırılır. Ancak bu susuzlaştırma işlemine çamur uzaklaştırma stratejisinden sonra karar verilmelidir. Ana alternatifin GKW önerisinden başlıca farkları; biyolojik fosfor gideriminde gerekli anaerobik bölme ilavesi çamur arıtımında, anaerobik ortamı önleyen ve böylece çamurda tutunmuş fosforun tekrar serbest kalmasını engelleyen, atık aktif çamur için çözünmüş hava yüzdürmesi ile yoğunlaştırma çamur arıtımında, anaerobik ortam nedeniyle çamurda tutunmuş fosforun tekrar serbest kalmasını sağlayan anaerobik stabilizasyon tesisinin devre dışı kalması Bu ana alternatiften değişik seçenekler çıkartmak mümkündür. Örneğin biyolojik fosfor gideriminden tamamen vazgeçilerek, sadece kimyasal fosfor giderimi yapılabilir. Genellikle infiltrasyonun yüksek olduğu veya kısmen birleşik eski kanal sistemlerinde görülen, BOI konsantrasyonlarının düşük olması halinde biyolojik fosfor giderimi ile beklenen çıkış değerleri sağlanamayacaktır. Bu durumda kimyasal fosfor giderimini içeren bu seçenek tercih edilmelidir. Bu seçenekte ızgara ve kum tutuculardan sonra atıksu denitrifikasyon için anoksik tanka, daha sonra BOI 5 giderimi ve nitrifikasyon prosesi için aerobik tanka geçer. Aerobik tanktan nitratça zengin atıksuların denitrifikasyon prosesi için anoksik tanka iletimini sağlamak için 4-5 kez geri devir işlemi yapılır. Aktif çamur, çıkış suyundan son çökeltme tanklarında ayrılır. Kimyasal fosfor giderimi için anoksik tanka demir tuzları ilave edilir. Çamur sisteme geri devrettirilirken, atıksu cazibeyle uzaklaştırılır. Biyolojik ve kimyasal çamur aerobik tanktan veya çamur geri devir hattından çekilerek ağırlıklı yoğunlaştırıcılarda yoğunlaştırılır ve santrifuj veya filte preslerde susuzlaştırılır. Aneorobik çamur stabilizasyonu yine uygulanmaz. Bunun tersine sadece biyolojik fosfor giderimi de kullanılabilir. Bu sistemde en az çamur üretimi, enerji kullanımı ve fosfor giderimi için kimyasal madde kullanılmazken çamurun yakılması halinde verimi de en yüksektir. Diğer taraftan, azot ve fosfor giderim verimi BOI/N ve BOI/ P oranlarının yüksek olmasına bağlıdır. Ancak bu ikinci durumda, şayet bugün olduğu gibi giriş atıksuyunda düşük BOİ' ler oluşur ve biyolojik P ve N giderimi için gerekli BOI/P ve BOI/N oranları sağlanmaz ise, biyolojik fosfor gideriminde bir diğer seçenek ilk çökeltme havuzlarının devre dışı bırakılmasıdır. Bu durumda biyolojik çamur aerobik tanktan veya çamur geri devir hattından çekilerek ağırlıklı yoğunlaştırıcılarda yoğunlaştırılır ve santrifuj veya filte preslerde susuzlaştırılır. Aneorobik çamur stabilizasyonu yine uygulanmaz. Tüm bu konular çalışmanın ilerleyen aşamalarında ayrıntılı olarak incelenecektir. IGEM Page

9 Şekil 8.5 Ana alternatif sistem. Kimyasal Madde İlavesi Giriş Açık Kanal Izgaral ar Kum Tutuc u İlk Çökeltm e Havuzu Anaer obik Anoksik Aerobi k Son Çökeltm e Tankı Çıkış Geri devir Çamur geri devri Ham Çamur Yoğunlaştıcı Çözünmüş Hava Flotasyonu Çamur Akışı Çamur Susuzlaştırma Atıksu Akışı IGEM Page

10 8.4.3 Organik Madde, Azot ve Fosfor Arıtma Tesisleri Tasarımı İçin Modeller Yukarıda arıtma tesisinin tasarımı için kullanılabilecek genel kriterler verilmiştir. Ancak biyolojik N ve P giderimi konusunda son 10 yıldır yapılan yoğun çalışmalar sonucu tesislerin tasarımı için çeşitli modeller geliştirilmiş olup, bunlardan ençok kullanılan başlıca modeller aşağıda sıralanmıştır: IAWQ Dinamik ve Kararlı Denge Modeli, Almanya Üniversiteleri Modeli, Almanya ATV Modeli, USEPA Modeli. Bunların arasında sistemin kinetiğinden yola çıkarak, son derece ayrıntılı hesap yapma olanağı sağlayan model IAWQ modelidir. Ancak bu modelin kullanılması için, atıksuyun son derece spesifik parametrelerinin ve sistemdeki tüm mikroorganizmaların gelişme kinetiğine ait katsayıların belirlenmesi gerekmektedir. Ayrıca simültane çözülmesi gerekli bağıntılar için bir bilgisayar modeli kullanma gereksinimi vardır. Buna karşın diğer modellerin bu gereksinimi olmadığından, mühendislerce son derece yaygın olarak kullanılmakta ve sistem kinetiğinde yapılan kabuller, pratikten kazanılan deneyimlerle, bazı amprik ifadeler kullanılarak dengelenmektedir. Nitekim TATLAR Arıtma Tesisi tasarımı ATV modeli kullanılarak yapılmıştır. Bu modellerin veri gereksinimleri Tablo 8.18' de biribirleriyle karşılaştırılmaktadır. Tüm yöntemlerde yapılan hesaplar ve bu hesaplarda kullanılan bağıntılar ise Tablo 8.19' da biribirleriyle karşılaştırılmaktadır. IGEM Page

11 Tablo 8.18 Modeller İçin Gerekli Veriler Atıksu debisi Ort./Pik atıksu debisi Ort./Pik atıksu debisi Atıksu Debisi Giriş akımındaki toplam KOİ Giriş akımındaki toplam BOİ Giriş akımındaki toplam BOİ Giriş ve çıkış akımındaki BOİ Giriş akımındaki çözünmüş inert KOİ Giriş akımındaki partiküler inert KOİ Giriş akımındaki kolay ayrışabilir KOİ Giriş akımındaki AKM Giriş akımındaki AKM Giriş akımındaki AKM - Giriş akımındaki TKN Giriş akımındaki Ort./Max.TKN Giriş akımındaki Giriş akımındaki TKN Ort./Max.TKN Giriş akımındaki NH 4 -N Giriş akımındaki NO 3 -N Giriş akımındaki NO 3 -N Giriţ akımındaki NO 3 -N - Giriş akımındaki çöz. inert org.n Çıkış akımındaki NH 4 -N Çıkış akımındaki NH 4 -N Çıkış akımındaki NH 4 -N - Çıkış akımındaki NO 3 -N Çıkış akımındaki NO 3 -N Çıkış akımındaki NO 3 -N - Oksijen konsantrasyonu - Oksijen konsantrasyonu Oksijen konsantrasyonu Atıksu sıcaklığı Atıksu sıcaklığı Atıksu sıcaklığı Atıksu sıcaklığı ph Alkalinite Alkalinite Alkalinite Heterotrofik biyokütle dönüşüm oranı Heterotrofik biyokütle dönüşüm Heterotrofik biyokütle - oranı dönüşüm oranı Ototrofik biyokütle dönüşüm oranı Ototrofik biyokütle dönüşüm oranı Ototrofik biyokütle dönüşüm oranı Ototrofik biyokütle dönüşüm oranı Çözünmüş kalıcı ürün oluşum katsayısı İçsel solunum yaklaşımında biyokütlenin inert fraksiyonu Aktif biyokütlenin azot içeriği Aktif biyokütlenin azot içeriği Aktif biyokütlenin azot - içeriği İnert biyokütlenin azot içeriği İnert biyokütlenin azot içeriği İnert biyokütlenin azot - içeriği Heterotroflar için maksimum spesifik Heterotroflar için maksimum Heterotroflar için maksimum - çoğalma hızı spesifik çoğalma hızı spesifik çoğalma hızı Ototroflar için maksimum spesifik Ototroflar için maksimum Ototroflar için maksimum - çoğalma hızı spesifik çoğalma hızı spesifik çoğalma hızı Heterotroflar için spesifik bozunma hızı Ototroflar için spesifik bozunma hızı - - Ototroflar için spesifik bozunma hızı Heterotrof çoğalmada yarı doygunluk sabiti Ototrof çoğalmada yarı doygunluk sabiti - - Ototrof çoğalmada yarı doygunluk sabiti Ototrofların oksijen yarı doygunluk sabiti - - Ototrofların oksijen yarı doygunluk sabiti Denitrifikasyon yapabilen mikroorganizma oranı - Çamur arıtımında geri Çamur arıtımında geri - devrettilen suyun oranı devrettilen suyun oranı - Giriş akımındaki biyolojik Giriş akımındaki biyolojik - olarak ayrışmayan partiküler madde fraksiyonu olarak ayrışmayan partiküler madde fraksiyonu - Ototrofik çoğalma için sıcaklık Ototrofik çoğalma için - düzeltme faktörü sıcaklık düzeltme faktörü - Heterotrofik çoğalma için Heterotrofik çoğalma için - sıcaklık düzeltme faktörü sıcaklık düzeltme faktörü - Anoksik solunum düzeltme Anoksik solunum düzeltme - faktörü faktörü - - Karbon oksidasyonu için ţok - faktörü - - Azot oksidasyonu için ţok - faktör - Emniyet faktörü Emniyet faktörü Emniyet faktörü IGEM Page

12 Tablo 8.19 Biyolojik N ve P giderilen askıda kültür sistemlerin tasarımında kullanılan modeller Alkalinite Hesabı: 1 1 SALK = SALKO + [ SNH SNHO + SNOO SNO ] S = S + [ S + S S ] 14 ALK K 14 NH NOO NO SALK = SALKO ( SNHO SNH + SNO ) SALK = 714. ( NO ) Salınım Faktörü: Hesaplanmıyor. Nüfus <20000 kiţi ise S=2 Hesaplanmıyor. Hesaplanmıyor. Nüfus >20000 kiţi ise S=1.7 Aerobik Çamur Yaşı: θ A IAWPRC ÜTY A131* USEPA-SEDLAK = ) θa = f µ A b minθ A = f T θ µ A A S NHmax µ A A = f µ N k Nd ft, A baft, ba S K + S NH NH max *) Hizmet nüfusu den büyük sistemler için. V D /V Seçimi: V D /V 0.5, seçim V D /V seçilmektedir. 0.2< V D /V<0.5, seçim - IGEM Page

13 Tablo 8.19 devamı Toplam Çamur Yaşı: θ θ A θ A minθa θa = θ 1 V / V = minθ 1 V / V = θ 1 V / V = Vaerobik D D D Hızlandırma Faktörü: a=2.95 (100.V D /V) a= 2.95 (100.V D /V) Hesaplanmıyor. Hesaplanmıyor. Karbon Oksidasyonu İçin Oksijen İhtiyacı: OI H =(1-Y N -Y P )Q(C SO -S S ) T YHθ f * T, bh * θ OI H = QECS0 OI H = QECS0 T b f θ θ IAWPRC gibi. H T, bh Azot Oksidasyonu İçin Oksijen İhtiyacı: OI N =4.57 Q N O Hesaplanmıyor. OI A =4.6 S NO +1.7N D IAWPRC gibi. IGEM Page

14 Tablo 8.19 devamı Toplam Oksijen İhtiyacı: OI VA = cv OI QN H Hesaplanmıyor. Csa O OI = [ OI H f C + ( 46. S NO N D) ] C C OI = 433. N O sa x Denitrifikasyon Potansiyeli: N D * 1 OI HR VD η ( OI H OI HR ) = + Q 286. V c 286. af N E S V Y f D D H T bh D = C V. θ * D *, N S (. ) V OI D = 0 H 29. N D =R N.t. V 1 + b f θ H T, bh *) Nitrifikaston kapasitesi Biyokütle Bünyesindeki Azot: N Tablo 8.19 devamı 1 = ( Q i P + i P ) V H V A V E N = ib + i B + i B N bas θ θ θ = * A 131 gibi. 0 B H E E IGEM Page

15 Oksitlenen Azot: NO = CNTO SNT N NO = CNTO + r N + NFK SION SNH N N C S S N O = NTO NH ION N = S N 0 O NH İndirgenmesi Hedeflenen Azot: Hesaplanmıyor. N = N + D O S * NOO S N = N + D O S * NOO S Hesaplanmıyor. NO NO Atılan Çamur: PT = PH + PE + PA + PI V T V V T V PT = = H + A + E θ θ ( ) PT = = H + A + E θ θ ( ) A 131 gibi. Toplam Hacim 1 : θ V = P θ θ A 131 gibi. T V = P V = PT T T T 1 ) Daha önce seçilen V D /V oranından aerobik ve anoksik bölgelerin hacimlerini bulmak mümkündür. Tablo 8.19 devamı Biyokütle Konsantrasyonu: T IGEM Page

16 Seçim* Seçim* Seçim* Seçim* *) Genellikle mg/l arasında seçilmektedir. Çamur Yükü: Geri Devir Oranı: Hesaplanmıyor. * * F QS0 F S0 1 Hesaplanmıyor. = = = M V T M Tθ YNθ N D R = N N D D S R = R = R S S NH0 NHe = 1 NO S S NO S NOe NO IGEM Page

17 Tablo 8.19 için Notasyon Listesi: Q: Debi, m³/gün, C TO :Giriş akımındaki toplam organik madde, mg/lt KOİ, S IO : Giriş akımındaki çözünmüş inert organik madde, mg/lt KOİ, IO : Giriş akımındaki partüküler inert organik madde, mg/lt KOİ, S SO : Kolay ayrışabilir organik madde konsantrasyonu, mg/lt KOİ, S 0 * : Giriş akımındaki ortalama organik madde konsantrasyonu, mg/lt BOİ5, AKM O : Giriş akımındaki AKM, mg/lt KOİ, C S : Ayrışabilir organik madde, mg/lt, C NTO : Giriş akımındaki ayrışabilir organik azot ve amonyak azotu toplamı, mg/lt, S NHO : Giriş akımındaki amonyak konsantrasyonu, mg/lt, S NOO : Giriş akımındaki nitrat azotu konsantrasyonu, mg/lt, S ION : Giriş akımındaki çözünmüş inert organik azot konsantrasyonu, mg/lt, S NHe : Çıkış akımındaki amonyak azotu konsantrasyonu, mg/lt, S NOe : Çıkış akımındaki nitrat azotu konsantrasyonu, mg/lt, S O : Oksijen konsantrasyonu, mg/lt, T: Sıcaklık, C, Y N : Gözlenen dönüşüm oranı, Y H : Hetotrofik biyokütle dönüşüm oranı, Y A : Ototrofik biyokütle dönüşüm oranı, Y P : Çözünmüş kalıcı ürün oluşumu katsayısı, f E : İçsel solunum yaklaşımında biyokütlenin inert fraksiyonu, i B : Aktif biyokütlenin azot içeriği, grn/gruakm, i E : Inert biyokütlenin azot içeriği, grn/gruakm, µ, µ N :Spesİfİk çoğalma hızı, 1/gün, µ H : Heterotroflar için maksimum spesifik çoğalma hızı, 1/gün, µ A : Ototroflar için maksimum spesifik çoğalma hızı, 1/gün, b H : Heterotrofların spesifik bozunma hızı, 1/gün, b A, K Nd : Ototrofların spesifik bozunma hızı, 1/gün, K s : Hetetrofik çoğalmada yarı doygunluk sabiti, mg/lt, K NH : Ototrofların yarı doygunluk sabiti, mg/lt, K OA : Ototrofların oksijen yarı doygunluk sabiti, mg/lt, η: Denitrifikasyon yapabilen mikroorganizma oranı, θ: Hidrolik bekletme süresi, θ : Çamur bekletme süresi, gün, θ A : Aerobik çamur bekletme süresi, gün, OI: Oksijen ihtiyacı, kg/gün, OI H : Karbon oksidasyonu için gerekli oksijen miktarı, kg/gün, OI HR : Kolay ayrışabilen substratın oksijen ihtiyacı, kg/gün, S ALK : Alkalİnİte konsantrasyonu, mg CaCO 3 /lt, N : Biyokütle bünyesine geçen azot miktarı, mg/lt, N O : Oksitlenen azot miktarı P T : Net üretilen biyokütle miktarı, gr/gün, P A : Sistemde üretilen ototrofik biyokütle miktarı, gr AKM/gün, P H : Sistemde üretilen hetetrofik biyokütle miktarı, gr AKM/gün, P E : Sistemde üretilen biyokütle miktarı, gr AKM/gün, N D* : Indİrgenmesİ hedeflenen nitrat azotu miktarı, mg N/lt, N D : Denitrifikasyon potansiyeli, mg/lt, T : Biyokütle konsantrasyonu, mg/lt, A : Hetetrofik biyokütle konsantrasyonunu, mg AKM/lt, H : Ototrofik biyokütle konsantrasyonunu, mg AKM/lt, E : Inert biyokütlekonsantrasyonu, mg AKM/lt, V A : Aerobik aktif çamur havuzu hacmi,m³, V D : Anoksik aktif çamur havuzu hacmi, m³, V: Toplam hacim,m³, c: Hacim düzeltme faktörü, a: Anoksik solunum hızlandırma faktörü, F/M: Organik yükleme oranı, grkoi/gruakmgün, f : Emniyet faktörü, f T,A : Ototrofik çoğalma için sıcaklık düzeltme faktörü, f T,bA : ototrofik bozunma için sıcaklık düzeltme faktörü, f D : Anoksik solunum düzeltme faktörü, f C : Karbon oksidasyonu için sok faktörü, f N : Azot oksidasyonu için ţok faktörü, E C : Karbon giderim verimi, S K : Giriş akımındaki karbonat sertliği, mg/lt, Csa: Oksijen doygunluk sabiti, mg O 2 /lt, C : Ortamdakİ oksijen konsantrasyonu, mg O 2 /lt, r : Çamur arıtımında devretirilen suyun oranı, R: Geri devir oranı, V aerobik : Aerobik hacim fraksiyonu IGEM Page

18 8.4.4 Çamur Arıtma ve Uzaklaştırma Yöntemleri Bu bölümde TATLAR Atıksu Arıtma Tesisine ait çamur yönetim stratejilerinin oluşturulmasında gerekli olabilecek çamur arıtma ve uzaklaştırma yöntemleri tanıtılmakta ve bu yöntemler biribirleriyle karşılaştırılmaktadır Çamur Arıtma Yöntemleri Yoğunlaştırma Yoğunlaştırma çamurun hacminin azaltılması için içindeki suyun kısmen giderilmesi olarak tanımlanabilir. Ancak yoğunlaştırılmış çamurlar genellikle % 4 ila % 6 katı madde ihtiva eder ve halen akışkandırlar. Yerçekimi, yüzdürme veya santrifüj teknikleri ile uygulanmakta olan yoğunlaştırma proseslerinin şu fayda ve mahzurları vardır: Faydalar İleri arıtma gerektiren çamurların hacmini azaltarak ilk yatırım ve işletme maliyetlerini azaltır. Çökeltme tanklarından daha sık çamur atılmasına imkan tanıyarak, bu ünitelerin performansının artmasını sağlar. Gelen çamurun karışımını ve debi salınımını düzenler. Anaerobik stabilizasyondan önce kullanılması durumunda stabilizasyon verimini ve gaz üretimini arttırırken, ısıtma gereksinimini ve bakım masrafını azaltır. Mahzurları Koku problemine sebep olabilir. Çamur bayatlayabileceği için şartlandırma için gereken kimyasal gereksinimini arttırabilir. Çamurun tipine bağlı olarak aşırı yoğunlaşma oluşması durumunda cazibeli akışa veya pompalama verimine engelleyici etki yapabilir. Oluşan su (süpernatant) genellikle geri devredildiği için arıtma sistemine ek bir yük getirir. Bu suda anaeorobik koşullar nedeniyle çamurdaki fosfat çözünür. Çürütücülerde karıştırma ve ısı transferinde problemlere yol açabilir. Stabilizasyon Çamur stabilizasyonu, çamurda bulunan patojenleri, organik maddeyi, dolayısıyla da kokuyu azaltmak için yapılır. Patojen azaltımı yüksek ısılarda veya uygun kimyasal maddelerde (yüksek ph) patojenleri öldürmek suretiyle gerçekleştirilir. Patojen azalımı, mikrobik gelişmeleri desteklemeyecek şekilde çamur yapısını değiştirerek sağlanır. Bu ayrıca koku ve çürüme potansiyelini de azaltır. Yaygın kullanıma sahip stabilizasyon prosesleri arasında sayılabilecek anaerobik çürütme, aerobik çürütme ve kireç stabilizasyonuna ait fayda ve mahzurlar aşağıda sıralanmıştır. Faydalar Anaerobik çürütme metan üretir, toplam çamur kütlesinin ve koku seviyesinin azalmasını sağlar. Anaerobik stabilizasyon ile toprak şartlandırıcısı olarak kullanılabilecek çamur üretmek mümkündür. IGEM Page

19 Anaerobik çürütme patojenleri etkisiz hale getirir. Aerobik çürütme sistemleri, anaerobik çürütme sistemlerine göre genelde daha düşük yatırım maliyeti ve işletme kolaylığı sağlar.. Aerobik sistemler, patojen miktarlarını azaltır, anaerobik sistemlerle yaklaşık olarak eşit miktarda uçucu katı madde giderimi sağlar ve ayrıca çamurdaki yağ ve çözünmüş hekzanların azaltılmasında etkili olurlar. Kireç stabilizasyonu düşük maliyetli, susuzlaştırılması kolay çamur üreten, tekil bir prosestir. Mahzurları Anaerobik çürütücülerin yüksek yatırım maliyeti vardır ve bozulmalara karşı hassastır. Anaerobik çürütücüler metan üreten bakterilerin büyümesini düţük bir seviyede tutar. Aneorobik ortamda çamurdaki fosfat çözünür ve arıtmaya geri devirle döner. Bu nedenle biyolojik fosfor giderim tesislerinde anaerobik çürütücü kullanılmaz. Aerobik sistemler kullanıldığında oksijen takviyesi için yüksek enerji maliyetleri ile karşılaşılabilir. Mekanik susuzlaştırma için son derece zayıf karakteristikli stabilize çamur üreten aerobik sistemler, aynı zamanda yoğunlaştırma için de çökelme karakteristiklerinin zayıf olması yüzünden zorluklarla karşılaşılmasına sebeb olabilir. Anaerobik sistemlerde sıcaklık, konum, tank imalatında kullanılan malzemenin türü verimi etkiler. Kireç stabilizasyonu, kireç ilavesiyle kimyasal olarak kararlı olmayan ve daha fazla kütleye sahip çamur ortaya çıkarır. Kireç stabilizasyonu daha yüksek ulaşım ve uzaklaştırma maliyetleri gerektirir. Çamurun Suyunun Alınması Susuzlaştırma, suyun kek oluşturmak üzere çamurdan ayrılması olarak tanımlanabilir. Yoğunlaştırma prosesleri ile ulaşılandan daha fazla hacim azalması elde etmek mümkündür. Susuzlaştırma, öncelikle son arıtma, uzaklaştırma veya faydalı kullanım proseslerinin yatırım ve işletme maliyetini azaltmak için yapılır. Çamurun susuzlaştırılması işleminde, katı madde konsantrasyonu %5'den %20'ye yükseltilirse, dörtte üçlük bir hacim azalması ve akışkan olmayan bir madde elde edilmesi sağlanır. Susuzlaştırma, çamur arıtma prosesinin yalnızca bir elemanıdır ve bütün sıvı ve katı arıtma kademelerinin performansı en elverişli duruma getirilecek ve toplam maliyetler en aza indirilecek şekilde atıksu arıtma sistemi içine entegre edilmelidir. Çoğunlukla kullanılan susuzlaştırma teknikleri; Faydalar - Kurutma Yatakları - Kurutma Lagünleri - Pres Filtresi - Yatay Bant Filtre - Bant Pres ile Filtrasyon - Santrifüjle Su Alma Eğer kafi miktarda arazi varsa ve iklim koşulları uygunsa, kurutma yatak veya lagünleri en düşük yatırım maliyetine sahiptir. IGEM Page

20 Kurutma yatakları ve lagünleri çok az bir işletme tecrübesi, düşük enerji ve kimyasal madde tüketimi gerektirmekte ve çamur kararsızlığına karşı daha az hassasiyet göstermektedir. Kurutma yatakları tamamıyla mekanik olan metotlara nazaran daha yüksek katı madde konsantrasyonu sağlamaktadır. Kurutma lagünleri çamur akımı için tampon görevi görebilmektedir. Arıtma tesisindeki problemlerden kaynaklanan şok yüklemeler minimal etkiye yol açarak lagünlere sevk edilebilir. Kurutma lagünlerinde organik maddeler daha kararlı hale getirilir. Pres filtreleri ile su almada en yüksek katı madde konsantrasyonunu sağlanmakta, en aza indirilmiş üretim maliyeti ve sadece vasat miktarda enerji harcayarak filtre suyunda düşük AKM konsantrasyonuna (350 mg/lt) imkan tanımaktadır. Yatay bant filtreler çok kuru kek üretirken benzer performanstaki ekipmanlara kıyasla düşük enerji, düşük bakım ve ilk yatırım maliyeti ile asgari işletme tecrübesi gerektirmektedir. Yatay bant filtreler, sessiz, hızlı, otomatik, sürekli ve kompakt ekipmanlardır ve minimum düzeyde ek yapı gerektirmektedirler. Vakum filtrelerin bakım ihtiyacı diğer sürekli sistemlere kıyasla düşük, ilk yatırımı normal ve kalifiye operatör ihtiyacı azdır. Vakum filtreler ile birçok çamur çeşidine hizmet vermek, filtre suyunda düşük AKM konsantrasyonlarına ulaşmak ve toprağa uyumlu kekler üretmek mümkündür. Santrifüj filtreler temiz görünümlü, koku problemi hiç bulunmayan ya da az bulunan, işletmeye alınması ve devreden çıkarılması hızlı olan ve kolaylıkla kurulabilen ekipmanlardır. Basınçlı veya vakumlu filtrasyon sistemleri hariç tutulduğunda, santrifüj filtreler, diğer bütün çamur su alma işlemlerinde olduğundan daha fazla kuru kek üretmekte ve dar yüzey alanında yüksek işletim miktarı sağlamaktadır. Kapasite oranlarına karşı en düşük sermaye maliyetlerinden birine sahip olan santrifüjler, devamlı bir işletme dikkati de gerektirmemektedir. Mahzurları Kurutma yatakları, iklim şartlarından etkilenebilmekte ve ham çamurlar sebebiyle koku problemi ortaya çıkmaktadır. Kurutma yatakları ve lagünleri için etkili mühendislik analizlerine imkan tanıyan rasyonel mühendislik tasarım verileri yoktur, tamamen mekanik sistemelere göre daha fazla yer ihtiyacı göstermekte ve toplum açısından göze çarpıcı ve estetik olmayan nitelikleri bulunmaktadır. Kurutma lagünlerinde peryodik koku ve sineklenme problemleri ve ile karşılaşmak mümkündür. Pres Filtreler kesikli olarak çalışır ve ürettikleri keklerin bir yüzdesi parçalanması zor olan kireç ve metal tuzları ihtiva etmektedir. Pres Filtreler yönteminde yüksek işgücü ve sermaye maliyeti, özel destek yapıları, daha geniş işletme ve depolama alanı ihtiyacı, ve kimyasal ön arıtma gerekmektedir. Yatay bant filtreler besleme karakteristiklerine son derece hassas, hidrolik olarak işlenecek miktarla sınırlı çalışan ve şartlandırmanın gerektiği ekipmanlardır. Filtre bezi olarak kumaş kullanan diğer birimlerle karşılaştırıldığında daha az ömürlüdür. Bant preslerin yıkanması ve oluşturduğu kokular problem olabilir. IGEM Page

Tablo 11.X Geleneksel İkinci Kademe Arıtma Sistemi Üniteleri İçin Tasarım Kriterleri

Tablo 11.X Geleneksel İkinci Kademe Arıtma Sistemi Üniteleri İçin Tasarım Kriterleri .3 rıtma istemi İçin Önerilen Proje Kriterleri Mevcut TTLR tıksu rıtma Tesisi planlamasında nihai hedef olarak azot ve fosfor giderimi verilmiştir. Tesis üniteleri bu hedefe ulaşacak esnekliğe sahip olacak

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 10. Endüstriyel Çamur Arıtımı Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK Giriş Sıvı atıkların arıtılmasındaki en önemli nokta askıda veya çözünmüş katıların giderimidir. Sıvıdan

Detaylı

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ-BAKIM VE ONARIMI. Fatih GÜRGAN ASKİ Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ-BAKIM VE ONARIMI. Fatih GÜRGAN ASKİ Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ-BAKIM VE ONARIMI Fatih GÜRGAN ASKİ Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı UZUN HAVALANDIRMALI AKTİF ÇAMUR SİSTEMİ Bu sistem Atıksularda bulunan organik maddelerin mikroorganizmalar

Detaylı

1. Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü KÇKK

1. Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü KÇKK 1. Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü KÇKK Kentsel Atıksu Arıtım Tesislerinde Geliştirilmiş Biyolojik Fosfor Giderim Verimini Etkileyen Faktörler Tolga Tunçal, Ayşegül Pala, Orhan Uslu Namık

Detaylı

BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ

BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ Korkut Kaşıkçı 1, Barış Çallı 2 1 Sistem Yapı İnşaat ve Ticaret A.Ş. 34805 Kavacık, İstanbul 2 Marmara Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

Arıtma çamuru nedir?

Arıtma çamuru nedir? Arıtma çamuru nedir? Atıksu arıtımında, fiziksel ve kimyasal arıtma süreçlerinde atıksu içinden yüzdürülerek veya çökeltilerek uzaklaştırılan maddeler Biyolojik arıtma sonucunda çözünmüş haldeki maddelerin

Detaylı

S.S. YEŞİL DURU EVLERİ KOOPERATİFİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE RAPORU

S.S. YEŞİL DURU EVLERİ KOOPERATİFİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE RAPORU S.S. YEŞİL DURU EVLERİ KOOPERATİFİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE RAPORU 1 - PROSESİN TANITILMASI Tatil sitesinden kaynaklanacak evsel nitelikli atıksuları arıtacak olan, arıtma tesisi, biyolojik sistem (aktif

Detaylı

ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2007 yılı içerisinde Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı nca 6 adet atıksu arıtma tesisi işletilmiştir. ÇİĞLİ ATIKSU ARITMA TESİSİ İzmir Büyük Kanal Projesi nin son noktası

Detaylı

GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İnönü Mahallesi Balçık Köyü Yolu Üzeri Gebze / KOCAELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İnönü Mahallesi Balçık Köyü Yolu Üzeri Gebze / KOCAELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İnönü Mahallesi Balçık Köyü Yolu Üzeri Gebze / KOCAELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MERKEZİ ATIKSU ARITMA TESİSİ FAALİYETİ İŞ AKIM ŞEMASI VE PROSES ÖZETİ 1 1. İŞLETME

Detaylı

DİĞER ARITMA PROSESLERİ

DİĞER ARITMA PROSESLERİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DİĞER ARITMA PROSESLERİ Oksidasyon Havuzları Oksidasyon Havuzları Sürekli kanal tipinde tam karışımlı uzun havalandırmalı aktif çamur proseslerinin

Detaylı

WASTEWATER TREATMENT PLANT DESIGN

WASTEWATER TREATMENT PLANT DESIGN ATIKSU ARITMA TEKNOLOJİLERİ Doç. Dr. Güçlü İNSEL İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Arıtma Hedefleri 1900 lerden 1970 lerin başına kadar Yüzücü ve askıda maddelerin giderilmesi Ayrışabilir organik madde arıtılması

Detaylı

İlk çamur arıtım ünitesidir ve diğer ünitelerin hacminin azalmasını sağlar. Bazı uygulamalarda çürütme işleminden sonra da yoğunlaştırıcı

İlk çamur arıtım ünitesidir ve diğer ünitelerin hacminin azalmasını sağlar. Bazı uygulamalarda çürütme işleminden sonra da yoğunlaştırıcı İlk çamur arıtım ünitesidir ve diğer ünitelerin hacminin azalmasını sağlar. Bazı uygulamalarda çürütme işleminden sonra da yoğunlaştırıcı kullanılabilir. Çürütme öncesi ön yoğunlaştırıcı, çürütme sonrası

Detaylı

BİYOLOJİK ARITMA DENEYİMLERİ

BİYOLOJİK ARITMA DENEYİMLERİ BİYOLOJİK ARITMA DENEYİMLERİ Kütahya Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi, İller Bankası nca 1985 yılında projelendirilmiş, 1992 yılında çalışmaya başlamıştır. Şehir merkezinin evsel nitelikli atıksularını

Detaylı

ZEKERİYAKÖY ARIKÖY SİTESİ

ZEKERİYAKÖY ARIKÖY SİTESİ ZEKERİYAKÖY ARIKÖY SİTESİ EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSİ TEKNİK ŞARTNAMESİ HAZİRAN - 2014 1. TEKNİK HUSUSLAR : Proje yapımında 2014/07 Sayılı ve 04/03/2014 tarihli Atıksu Antma /Derin Deniz Desarjı Tesisi

Detaylı

ATIKSU ARITIMINDA TESİS TASARIMI

ATIKSU ARITIMINDA TESİS TASARIMI ATIKSU ARITIMINDA TESİS TASARIMI Doç. Dr. Eyüp DEBİK 18.11.2013 BİYOLOJİK ARITMA ÜNİTELERİ AKTİF ÇAMUR Biyolojik arıtma, atıksuda bulunan organik kirleticilerin, mikroorganizmalar tarafından besin ve enerji

Detaylı

BÖLÜM 1 ATIKSULARIN ÖZELLİKLERİ

BÖLÜM 1 ATIKSULARIN ÖZELLİKLERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ATIKSULARIN ÖZELLİKLERİ BÖLÜM 2 MEKANİK ARITMA 2.1. IZGARALAR... 5 2.1.1. Izgara Proje Kriterleri... 5 2.1.2. Izgara Yük Kayıpları... 7 2.1.3. Problemler... 9 2.2. DEBİ ÖLÇÜMÜ VE AKIM

Detaylı

TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ

TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ i. Elleçleme (Handling) Tesisi Elleçleme tesisi, uygun tehlikeli ve tehlikesiz endüstriyel atıkların, parçalanması ve termal bertaraf tesislerinin istediği fiziksel şartları

Detaylı

AEROBİK BİYOFİLM PROSESLERİ

AEROBİK BİYOFİLM PROSESLERİ AEROBİK BİYOFİLM PROSESLERİ Doç. Dr. Eyüp DEBİK 03.12.2013 GENEL BİLGİ Arıtmadan sorumlu mikroorganizmalar, sabit bir yatak üzerinde gelişirler. Aerobik biyofilm prosesleri : (1) batmamış biyofilm prosesler,

Detaylı

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ Bölgemiz I. Kısım Atıksu Arıtma Tesisi (yatırım bedeli 15 milyon $) 1995 yılında, II. Kısım Atıksu Arıtma Tesisi ( yatırım bedeli 8 milyon

Detaylı

Atıksuların Arıtılması Dersi CEV411

Atıksuların Arıtılması Dersi CEV411 5. Hafta Atıksuların Arıtılması Dersi CEV411 Aktif Çamur Sistemleri, Organik Karbon, Biyolojik Azot ve Fosfor Giderimi - Aktif Çamur Prosesi- II - 1 Kapsam Tokat-Yeşilırmak 1. Deşarj Standartları 2. Biyolojik

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 0010020036 KODLU TEMEL ĠġLEMLER-1 LABORATUVAR DERSĠ DENEY FÖYÜ

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 0010020036 KODLU TEMEL ĠġLEMLER-1 LABORATUVAR DERSĠ DENEY FÖYÜ DENEY NO: 5 HAVAANDIRMA ÇEVRE MÜHENDĠSĠĞĠ BÖÜMÜ Çevre Mühendisi atmosfer şartlarında suda çözünmüş oksijen ile yakından ilgilidir. Çözünmüş oksijen (Ç.O) su içinde çözünmüş halde bulunan oksijen konsantrasyonu

Detaylı

ATIKSU ARITIMINDA TESİS TASARIMI

ATIKSU ARITIMINDA TESİS TASARIMI ATIKSU ARITIMINDA TESİS TASARIMI Doç. Dr. Eyüp DEBİK 02.12.2013 Son çöktürme havuzları Biyolojik arıtmadan sonra arıtılmış atıksuyu biokütleden yerçekimi etkisi ile fiziksel olarak ayıran dairesel ya da

Detaylı

On-line Oksijen Tüketiminin Ölçülmesiyle Havalandırma Prosesinde Enerji Optimizasyonu

On-line Oksijen Tüketiminin Ölçülmesiyle Havalandırma Prosesinde Enerji Optimizasyonu On-line Oksijen Tüketiminin Ölçülmesiyle Havalandırma Prosesinde Enerji Optimizasyonu Speaker: Ercan Basaran, Uwe Späth LAR Process Analysers AG 1 Genel İçerik 1. Giriş 2. Proses optimizasyonu 3. İki optimizasyon

Detaylı

1.1 Su Kirliliği Su Kirliliğinin Kaynakları 1.2 Atıksu Türleri 1.3 Atıksu Karakteristikleri 1.4 Atıksu Arıtımı Arıtma Seviyeleri

1.1 Su Kirliliği Su Kirliliğinin Kaynakları 1.2 Atıksu Türleri 1.3 Atıksu Karakteristikleri 1.4 Atıksu Arıtımı Arıtma Seviyeleri 1. GİRİŞ 1.1 Su Kirliliği Su Kirliliğinin Kaynakları 1.2 Atıksu Türleri 1.3 Atıksu Karakteristikleri 1.4 Atıksu Arıtımı Arıtma Seviyeleri 1-1 1.1 Su Kirliliği Su Kirliliğinin Kaynakları (I) Su Kirliliği

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1.1. ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN PLANLAMA VE PROJELENDİRME ESASLARI

İÇİNDEKİLER 1.1. ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN PLANLAMA VE PROJELENDİRME ESASLARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1. GİRİŞ 1.1. ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN PLANLAMA VE PROJELENDİRME ESASLARI 1.1.1. Genel 1.1.2. Atıksu Arıtma Tesislerinin Tasarım Süreci 1.1.3. Tasarım İçin Girdi (Başlangıç)

Detaylı

Katı Atık Yönetiminde Arıtma Çamuru. Enes KELEŞ Kasım / 2014

Katı Atık Yönetiminde Arıtma Çamuru. Enes KELEŞ Kasım / 2014 Katı Atık Yönetiminde Arıtma Çamuru Enes KELEŞ Kasım / 2014 İÇİNDEKİLER Arıtma Çamuru Nedir? Arıtma Çamuru Nerede Oluşur? Arıtma Çamuru Çeşitleri Arıtma Çamuru Nerelerde Değerlendirilebilir? 1. Açık Alanda

Detaylı

Biyolojik Besi Maddesi Gideren Atıksu Arıtma Tesisi Geri Devir Çamurunda Farklı Dezentegrasyon Uygulamalarının İncelenmesi

Biyolojik Besi Maddesi Gideren Atıksu Arıtma Tesisi Geri Devir Çamurunda Farklı Dezentegrasyon Uygulamalarının İncelenmesi Biyolojik Besi Maddesi Gideren Atıksu Arıtma Tesisi Geri Devir Çamurunda Farklı Dezentegrasyon Uygulamalarının İncelenmesi Nevin Yağcı, Işıl Akpınar İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Çevre

Detaylı

1. Çamur Susuzlaştırma

1. Çamur Susuzlaştırma TARİH: 11.03.2015 1. Çamur Susuzlaştırma Çamurun su içeriğinin azaltılması için uygulanan fiziksel bir işlemdir. Çamurun katı madde miktarının artırılması akabinde gelen arıtma ünitelerinde kullanılacak

Detaylı

Tehlikeli Atıklar ve Kontrolü. Tehlikeli Atıkların Arıtılması

Tehlikeli Atıklar ve Kontrolü. Tehlikeli Atıkların Arıtılması Tehlikeli Atıklar ve Kontrolü Tehlikeli Atıkların Arıtılması Atık Suların Arıtılması Atık sudaki kirleticilerin arıtılması için kullanılan metodları genel olarak 3ana başlık altında toplamak mümkündür.

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇAMUR YOĞUNLAŞTIRMA. 09 Aralık 2013. Doç. Dr. Eyüp DEBİK

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇAMUR YOĞUNLAŞTIRMA. 09 Aralık 2013. Doç. Dr. Eyüp DEBİK YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇAMUR YOĞUNLAŞTIRMA Doç. Dr. Eyüp DEBİK 09 Aralık 2013 1 Arıtma Çamuru Nedir? Atıksu arıtma işlemleri sonucu oluşan arıtma çamurları, uygulanan arıtma

Detaylı

HAZIRLAYAN-SUNAN İSMAİL SÜRGEÇOĞLU DANIŞMAN:DOÇ. DR. HİLMİ NAMLI

HAZIRLAYAN-SUNAN İSMAİL SÜRGEÇOĞLU DANIŞMAN:DOÇ. DR. HİLMİ NAMLI HAZIRLAYAN-SUNAN İSMAİL SÜRGEÇOĞLU DANIŞMAN:DOÇ. DR. HİLMİ NAMLI DÜNYADA yılda 40.000 km³ tatlı su okyanuslardan karalara transfer olmaktadır. Bu suyun büyük bir kısmı taşkın vb. nedenlerle kaybolurken

Detaylı

İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ. xvi. xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN. BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi 3

İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ. xvi. xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN. BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi 3 . İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ xv ÖN SÖZ xvi YAZARLAR HAKKINDA xix ÇEVİRENLER xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN xxiii K I S I M B İ R ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 1 BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi

Detaylı

KURUMSAL HAKKIMIZDA YÖNETİCİLER ÜRETİM KALİTA POLİTİKAMIZ HİZMETLERİMİZ STS ARITMA SİSTEMLERİ ARITMA TESİSLERİ

KURUMSAL HAKKIMIZDA YÖNETİCİLER ÜRETİM KALİTA POLİTİKAMIZ HİZMETLERİMİZ STS ARITMA SİSTEMLERİ ARITMA TESİSLERİ KURUMSAL HAKKIMIZDA STS ARITMA SİSTEMLERİ Çevre sağlığının ve doğal zenginliklerin korunmasına verilen önemin giderek arttığı günümüz şartlarında, bilinçli ve yetkin kadrosu ile bu doğrultuda hizmet etmek

Detaylı

KATI ATIKLARIN BERTARAFINDA BİYOTEKNOLOJİ UYGULAMALARI. Doç. Dr. Talat Çiftçi ve Prof. Dr. İzzet Öztürk Simbiyotek A.Ş. ve İTÜ

KATI ATIKLARIN BERTARAFINDA BİYOTEKNOLOJİ UYGULAMALARI. Doç. Dr. Talat Çiftçi ve Prof. Dr. İzzet Öztürk Simbiyotek A.Ş. ve İTÜ KATI ATIKLARIN BERTARAFINDA BİYOTEKNOLOJİ UYGULAMALARI Doç. Dr. Talat Çiftçi ve Prof. Dr. İzzet Öztürk Simbiyotek A.Ş. ve İTÜ 1 KATI ATIK ÇEŞİTLERİ Evsel ve Kurumsal Çöpler Park ve Bahçelerden Bitkisel

Detaylı

Biyogaz Temel Eğitimi

Biyogaz Temel Eğitimi Biyogaz Temel Eğitimi Sunanlar: Dursun AYDÖNER Proje Müdürü Rasim ÜNER Is Gelistime ve Pazarlama Müdürü Biyogaz Temel Eğitimi 1.Biyogaz Nedir? 2.Biyogaz Nasıl Oluşur? 3.Biyogaz Tesisi - Biyogaz Tesis Çeşitleri

Detaylı

KAYSERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ

KAYSERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ KAYSERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ Yakup GÜLTEKİN Çevre Yönetim Müdürü 26.05.2016 Hidrolik Kapasite Debi Günlük Ort. m 3 /gün Saatlik Ort. m 3 /h Minimum Kuru Hava m 3 /h Maksimum Kuru

Detaylı

SU VE ATIKSU. ipsum GERİ KAZANIMI

SU VE ATIKSU. ipsum GERİ KAZANIMI SU VE ATIKSU lorem ARITIMI & ipsum GERİ KAZANIMI ekosistem mühendislik Kalıcı çözümler Ekosistem Mühendislik, geniş bir yelpazede Endüstriyel ve Evsel atıksu, içmesuyu, proses suyu arıtma ve geri kazanımı

Detaylı

İller Bankası A.Ş. Proje Dairesi Başkanlığı İçme Suyu Arıtma Proje Grubu

İller Bankası A.Ş. Proje Dairesi Başkanlığı İçme Suyu Arıtma Proje Grubu Şehnaz ÖZCAN Çevre Mühendisi Teknik Uzman Sevtap Çağlar Çevre Mühendisi Müdür İller Bankası A.Ş. Proje Dairesi Başkanlığı İçme Suyu Arıtma Proje Grubu İÇERİK Giriş Mevcut içmesuyu durumu Projenin amacı

Detaylı

1201806 ATIKSU ARITIMI YILİÇİ UYGULAMASI (1+2) Bahar 2012

1201806 ATIKSU ARITIMI YILİÇİ UYGULAMASI (1+2) Bahar 2012 1201806 ATIKSU ARITIMI YILİÇİ UYGULAMASI (1+2) Bahar 2012 Çevre Mühendisliği Bölümü Selçuk Üniversitesi Dersin Öğretim Üyesi: Prof.Dr. Ali BERKTAY Tel. 2232093 e-mail: aberktay@selcuk.edu.tr Doç.Dr. Bilgehan

Detaylı

ÖN ÇÖKTÜRME HAVUZU DİZAYN KRİTERLERİ

ÖN ÇÖKTÜRME HAVUZU DİZAYN KRİTERLERİ ÖN ÇÖKTÜRME HAVUZU DİZAYN KRİTERLERİ Ön çöktürme havuzlarında normal şartlarda BOİ 5 in % 30 40 ı, askıda katıların ise % 50 70 i giderilmektedir. Ön çöktürme havuzunun dizaynındaki amaç, stabil (havuzda

Detaylı

Bursa OSB Atıksu Arıtma Tesisi

Bursa OSB Atıksu Arıtma Tesisi Bursa OSB Atıksu Arıtma Tesisi Açıklama: Bu çalışmada, konu atıksu arıtma çamurlarının en ekonomik şekilde uzun süreli ve problemsiz bir işletme ile susuzlaştırılması amacıyla HUBER Burgu Pres (Screw Press)

Detaylı

İ.D.O.S.B. Atıksu Arıtma Tesisi

İ.D.O.S.B. Atıksu Arıtma Tesisi İ.D.O.S.B. Atıksu Arıtma Tesisi İDOSB Atık Su Arıtma Tesisi, Kazlıçeşme de 500 yıldır faaliyet göstermekte olan tabakhanelerin, İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi ne taşınma projesi kapsamında, 1989

Detaylı

ARITMA ÇAMURLARININ YOĞUNLAġTIRILMASI VE SU ALMA ĠġLEMLERĠ

ARITMA ÇAMURLARININ YOĞUNLAġTIRILMASI VE SU ALMA ĠġLEMLERĠ Tekirdağ Ġli Arıtma Çamurlarının Değerlendirilmesi ÇalıĢtayı, 17 Ocak 2011 ARITMA ÇAMURLARININ YOĞUNLAġTIRILMASI VE SU ALMA ĠġLEMLERĠ Prof.Dr. AyĢe FĠLĠBELĠ Dokuz Eylül Üniversitesi, Çevre Mühendisliği

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 6.Endüstriyel Kirlenme Kontrolü - Nötralizasyon Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK Birçok endüstrinin atıksuyu asidik veya bazik olduğundan alıcı ortama veya kimyasal ve/veya

Detaylı

Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR

Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR AMAÇ Çorlu katı atık depolama sahası sızıntı sularının ön arıtma alternatifi olarak koagülasyon-flokülasyon yöntemi ile arıtılabilirliğinin değerlendirilmesi Arıtma alternatifleri

Detaylı

Deponi Sızıntı Sularının Arıtma Teknikleri ve Örnek Tesisler

Deponi Sızıntı Sularının Arıtma Teknikleri ve Örnek Tesisler Deponi Sızıntı Sularının Arıtma Teknikleri ve Örnek Tesisler Die technische Anlagen der Deponiesickerwasserreinigung und Bespiele Kai-Uwe Heyer* *, Ertuğrul Erdin**, Sevgi Tokgöz** * Hamburg Harburg Teknik

Detaylı

BİYOLOJİK PROSESLERE GENEL BAKIŞ

BİYOLOJİK PROSESLERE GENEL BAKIŞ BİYOLOJİK PROSESLERE GENEL BAKIŞ Dr.Murat SOLAK Biyolojik Arıtma Yöntemleri Biyokimyasal reaksiyonlar neticesinde atık sudaki çözünmüş organik kirleticilerin uzaklaştırıldığı yöntemlerdir. BİYOPROSESLER

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 9.Çözünmüş İnorganik ve Organik Katıların Giderimi Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK İnorganiklerin Giderimi Çözünmüş maddelerin çapları

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Bu Tebliğ, 12 Mart 1989 tarihli ve 20106 sayılı Resmî Gazete de yayınlanmıştır. Amaç Madde 1 - Bu tebliğ, 9 Ağustos 1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre

Detaylı

ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1

ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1 İÇİNDEKİLER ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1 Bölgesel Değerlendirme... 2 Marmara Bölgesi... 2 Karadeniz Bölgesi... 13 1.1.3. Ege Bölgesi... 22 Akdeniz

Detaylı

ATIKSU ARITIMININ ESASLARI

ATIKSU ARITIMININ ESASLARI ATIKSU ARITIMININ ESASLARI Evsel, Endüstriyel Atıksu Arıtımı ve Arıtma Çamurlarının Kontrolü Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK Dr. Hacer TİMUR Dr. Ufuk KOŞKAN 1. ATIKSU MİKTAR VE ÖZELLİKLERİ... 1 1.1. Atıksu Akımının

Detaylı

Vaka Çalışması MBR ve MBBR Proses lerinde Seramik Membran Uygulamaları

Vaka Çalışması MBR ve MBBR Proses lerinde Seramik Membran Uygulamaları Vaka Çalışması MBR ve MBBR Proses lerinde Seramik Membran Uygulamaları AKIN KAPLAN Teknik Debi Mühendislik İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti. Dr. MARTIN KASCHEK ItN Nanovation A.G Giriş Su kaynaklarının korunması

Detaylı

Arıtma Çamurlarının Yönetimi ARITMA ÇAMURLARININ YÖNETİMİ VE YASAL ÇERÇEVE

Arıtma Çamurlarının Yönetimi ARITMA ÇAMURLARININ YÖNETİMİ VE YASAL ÇERÇEVE Arıtma Çamurlarının Yönetimi ARITMA ÇAMURLARININ YÖNETİMİ VE YASAL ÇERÇEVE Prof. Dr. F. Dilek Sanin Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü 06800 Ankara Çamurun oluşumundan bertarafına

Detaylı

AyDo Süper İyonize Su (SIW) Teknolojisi ile. Rehabilite Sistemleri

AyDo Süper İyonize Su (SIW) Teknolojisi ile. Rehabilite Sistemleri AyDo Süper İyonize Su (SIW) Teknolojisi ile Kirletilmiş Suları Rehabilite Sistemleri AyDo Süper İyonize Su Teknolojisi www.ayhandoyuk.com.tr Nisan 2015 www.ayhandoyuk.name www.aydowater.com.tr www.aydosu.com

Detaylı

TANIMI Aktif karbon çok gelişmiş bir gözenek yapısına ve çok büyük iç yüzey alanına sahip karbonlaşmış bir malzemedir.

TANIMI Aktif karbon çok gelişmiş bir gözenek yapısına ve çok büyük iç yüzey alanına sahip karbonlaşmış bir malzemedir. AKTİF KARBON NEDİR? TANIMI Aktif karbon çok gelişmiş bir gözenek yapısına ve çok büyük iç yüzey alanına sahip karbonlaşmış bir malzemedir. Bu nitelikler aktif karbona çok güçlü adsorpsiyon özellikleri

Detaylı

İÇ SU BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ

İÇ SU BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ İÇ SU BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ Karada bir su ürünleri işletmesi kurulacaksa, su kaynağı olarak kaynak suyu, dere, ırmak, akarsu, göl, baraj suları veya yeraltı suları kullanılabilir. Yetiştiriciliğin

Detaylı

Ekolojik Yerleşimlerde Atık Yönetiminin Temel İlkeleri

Ekolojik Yerleşimlerde Atık Yönetiminin Temel İlkeleri i Ekolojik Yerleşimlerde Atık Yönetiminin Temel İlkeleri Ekoljik yerleşimler kaynakların kullanımında tutumludur. Atık Yönetimi ve geri dönüşüm bu yerleşimlerde kaynak yönetiminin ayrılmaz bir bileşenidir.

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA ATIKSULARINI DERİN DENİZ DEŞARJI YÖNTEMİ İLE DENİZE DEŞARJ YAPMAK

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA ATIKSULARINI DERİN DENİZ DEŞARJI YÖNTEMİ İLE DENİZE DEŞARJ YAPMAK ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA ATIKSULARINI DERİN DENİZ DEŞARJI YÖNTEMİ İLE DENİZE DEŞARJ YAPMAK İSTEYEN KURUM VE KURULUŞLAR İÇİN ÇEVRE İZNİ BAŞVURU ŞARTLARI

Detaylı

Mevcut durum Kazan Köyü nde kurulmuş olan Biyodisk Teknolojisi Arıtma Tesisinde, 600 eşdeğer kişiden kaynaklanmakta olan atıksular arıtılmaktadır.

Mevcut durum Kazan Köyü nde kurulmuş olan Biyodisk Teknolojisi Arıtma Tesisinde, 600 eşdeğer kişiden kaynaklanmakta olan atıksular arıtılmaktadır. ÖRNEK PROJE ASKİ Ankara İli Kazan İlçesine bağlı Pazar Köyü 600 kişi kapasiteli Dönen Biyolojik Disk (DBD) prensibi ile çalışan Paket biyolojik atıksu arıtma tesisi 0.37 kw motor-redüktör ile aylık kişi

Detaylı

Akvaryum veya küçük havuzlarda amonyağın daha az zehirli olan nitrit ve nitrata dönüştürülmesi için gerekli olan bakteri populasyonunu (nitrifikasyon

Akvaryum veya küçük havuzlarda amonyağın daha az zehirli olan nitrit ve nitrata dönüştürülmesi için gerekli olan bakteri populasyonunu (nitrifikasyon Azotlu bileşikler Ticari balık havuzlarında iyonize olmuş veya iyonize olmamış amonyağın konsantrasyonlarını azaltmak için pratik bir yöntem yoktur. Balık havuzlarında stoklama ve yemleme oranlarının azaltılması

Detaylı

ANKARA MERKEZİ ATIKSU ARITMA TESİSİ

ANKARA MERKEZİ ATIKSU ARITMA TESİSİ ANKARA MERKEZİ ATIKSU ARITMA TESİSİ Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, 2002 yılı I. Aşama için yaklaşık 4 milyon eşdeğer nüfusa hizmet vermek üzere inşa edilen Avrupa nın en büyük

Detaylı

Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ) Doç.Dr.Ergün YILDIZ

Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ) Doç.Dr.Ergün YILDIZ Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ) Doç.Dr.Ergün YILDIZ Giriş BOİ nedir? BOİ neyi ölçer? BOİ testi ne için kullanılır? BOİ nasıl tespit edilir? BOİ hesaplamaları BOİ uygulamaları Bazı maddelerin BOİ si

Detaylı

ÇEV-401/A DERS TANITIM FORMU

ÇEV-401/A DERS TANITIM FORMU İht. Seçmeli 3 : A Paketi : - End. Atıksuların Arıtılması - Arıtma Çamurlarının Stabilizasyonu - Deniz Deşarjı B Paketi : - Tehlikeli Atıklar - ÇED - End. Katı Atıklar Bölüm Adı Çevre Mühendisliği Ders

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ KONYA ÜNĠVERSĠTESĠ ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ Doç. Dr. Senar AYDIN Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 17.12.2015 1 2 o Evsel, endüstriyel,

Detaylı

İZSU - Halilbeyli Atıksu Arıtma Tesisi

İZSU - Halilbeyli Atıksu Arıtma Tesisi İZSU - Halilbeyli Atıksu Arıtma Tesisi Açıklama: Bu çalışmada, konu atıksu arıtma çamurlarının en ekonomik şekilde uzun süreli ve problemsiz bir işletme ile susuzlaştırılması amacıyla HUBER Burgu Pres

Detaylı

ARITMA ÇAMURUNDAN BİYOGAZ ÜRETİMİ VE ENERJİ TASURRUFU

ARITMA ÇAMURUNDAN BİYOGAZ ÜRETİMİ VE ENERJİ TASURRUFU ARITMA ÇAMURUNDAN BİYOGAZ ÜRETİMİ VE ENERJİ TASURRUFU Doç.Dr. K.Süleyman YİĞİT*, Mustafa GÜNDÜZ**, Gülay ŞERİT** Yrd.Doç.Dr. Mustafa YEĞİN*, Muhammet SARAÇ** İlhan BAYRAM***, Ünal BOSTAN***, Hakan PİR**

Detaylı

Organik Atıkların Değerlendirilmesi- BİYOGAZ: Üretimi ve Kullanımı ECS KĐMYA ĐNŞ. SAN. VE TĐC. LTD. ŞTĐ.

Organik Atıkların Değerlendirilmesi- BİYOGAZ: Üretimi ve Kullanımı ECS KĐMYA ĐNŞ. SAN. VE TĐC. LTD. ŞTĐ. Organik Atıkların Değerlendirilmesi- BİYOGAZ: Üretimi ve Kullanımı ECS KĐMYA ĐNŞ. SAN. VE TĐC. LTD. ŞTĐ. BİYOGAZ NEDİR? Anaerobik şartlarda, organik atıkların çeşitli mikroorganizmalarca çürütülmesi sonucu

Detaylı

KİRLİLİK YÜKÜ HESAPLAMALARI

KİRLİLİK YÜKÜ HESAPLAMALARI KİRLİLİK YÜKÜ HESAPLAMALARI Dr. Alpaslan EKDAL İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü ekdala@itu.edu.tr Kıyı Suları, Yer altı Suları ve Yüzeysel Suların Kalitesinin Belirlenmesi ve Yönetimi Hizmet İçi Eğitim Programı

Detaylı

SU KALİTE ÖZELLİKLERİ

SU KALİTE ÖZELLİKLERİ SU KALİTE ÖZELLİKLERİ Su kirliliği Su kaynağının kimyasal, fiziksel, bakteriyolojik, radyoaktif ve ekolojik özelliklerinin olumsuz yönde değişmesi şeklinde gözlenen ve doğrudan veya dolaylı yoldan biyolojik

Detaylı

Susuzlaştırılmış Çamurun ısıl olarak Kurutulması

Susuzlaştırılmış Çamurun ısıl olarak Kurutulması Susuzlaştırılmış Çamurun ısıl olarak Kurutulması Konular 1. Tanıtım 2. Kurutulmuş Biyolojik katı maddenin Avantajları 3. Etkileşimdeki unsurlar 4. Çamurun Isıl olarak Kurutulması 5. Çamur Kurutma Teknolojileri

Detaylı

TEKRAR DOLAŞIMLI ÜRETİM SİSTEMLERİNDE SU KALİTESİ ve YÖNETİMİ

TEKRAR DOLAŞIMLI ÜRETİM SİSTEMLERİNDE SU KALİTESİ ve YÖNETİMİ TEKRAR DOLAŞIMLI ÜRETİM SİSTEMLERİNDE SU KALİTESİ ve YÖNETİMİ Tekrar dolaşımlı (resirkülasyonlu) su ürünleri yetiştiricilik sistemleri, günümüzde özellikle doğal su kaynaklarının tükenmeye başlamasıyla

Detaylı

Biyogaz Yakıtlı Kojenerasyon Uygulamaları

Biyogaz Yakıtlı Kojenerasyon Uygulamaları Biyogaz Yakıtlı Kojenerasyon Uygulamaları Sedat Akar Turkoted Yönetim Kurulu Üyesi Biyogaz Nedir? Biyogaz, mikrobiyolojik floranın etkisi altındaki organik maddelerin oksijensiz bir ortamda çürütülmesi

Detaylı

Kirlenmiş Saha Temizleme ve İzleme Teknik Rehberi Prof. Dr. Kahraman Ünlü O.D.T.Ü. Çevre Mühendisliği Bölümü

Kirlenmiş Saha Temizleme ve İzleme Teknik Rehberi Prof. Dr. Kahraman Ünlü O.D.T.Ü. Çevre Mühendisliği Bölümü Toprak Kirliliğinin Kontrolu ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Uygulamaları İçin Personel Eğitim Semineri 20-24 Haziran 2011 & 27 Haziran 1 Temmuz 2011 Kirlenmiş Saha Temizleme ve

Detaylı

Evsel Atıksu Akımı. Katı Atık Akımı

Evsel Atıksu Akımı. Katı Atık Akımı Evsel Atıksu Akımı Katı Atık Akımı AB ye üyelik sürecindeki ülkemiz için de, halen tamama yakını düzenli depolama tesislerine gönderilen evsel katı atıklar içerisindeki biyolojik olarak bozunabilir (organik)

Detaylı

YEMEKLİK YAĞ SANAYİ PROSES ATIKSULARININ KİMYASAL - BİYOLOJİK ARITIMI

YEMEKLİK YAĞ SANAYİ PROSES ATIKSULARININ KİMYASAL - BİYOLOJİK ARITIMI YEMEKLİK YAĞ SANAYİ PROSES ATIKSULARININ KİMYASAL - BİYOLOJİK ARITIMI İ.ÖZTÜRK*' t- Y.ÖZTAŞKENT**/ A.KEÇECİ*** * ÎTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü ** ARTAŞ A.Ş., Cihannuma Mah.Bostancıbaşı

Detaylı

SON ÇÖKELTİM HAVUZU TASARIMI

SON ÇÖKELTİM HAVUZU TASARIMI SON ÇÖKELTİM HAVUZU TASARIMI Son çökeltim havuzları, havalandırma havuzlarında teşekkül eden biyokütlenin çöktürülmesi maksadıyla yapılır. Son çökeltim havuzu hesapları daire planlı, merkezden beslenen

Detaylı

TEKSTİL VE METAL SANAYİ ARITMA ÇAMURLARININ SUSUZLAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN İNCELENMESİ

TEKSTİL VE METAL SANAYİ ARITMA ÇAMURLARININ SUSUZLAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN İNCELENMESİ TEKSTİL VE METAL SANAYİ ARITMA ÇAMURLARININ SUSUZLAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN İNCELENMESİ Canan BAKKAL a, Hacer Elif ÖZÇELİK b, Dilek CANTÜRK c, Erdal KARADURMUŞ d a Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

Ekosistem ve Özellikleri

Ekosistem ve Özellikleri Ekosistem ve Özellikleri Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Ekosistem Belirli bir bölgede yaşayan ve birbirleriyle sürekli etkileşim halindeki canlılar (biyotik faktörler) ve cansız

Detaylı

TEKĠRDAĞ ĠLĠ ARITMA ÇAMURLARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ ÇALIġTAYI

TEKĠRDAĞ ĠLĠ ARITMA ÇAMURLARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ ÇALIġTAYI TEKĠRDAĞ ĠLĠ ARITMA ÇAMURLARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ ÇALIġTAYI Termal SusuzlaĢtırma Proseslerinde Enerji Minimizasyonu SusuzlaĢtırılmıĢ Çamurların Alkaline Disentegrasyonu Yrd. Doç. Dr. Tolga TUNÇAL Namık

Detaylı

Çizelge 2.6. Farklı ph ve su sıcaklığı değerlerinde amonyak düzeyi (toplam amonyağın yüzdesi olarak) (Boyd 2008a)

Çizelge 2.6. Farklı ph ve su sıcaklığı değerlerinde amonyak düzeyi (toplam amonyağın yüzdesi olarak) (Boyd 2008a) - Azotlu bileşikler Su ürünleri yetiştiricilik sistemlerinde oksijen gereksinimi karşılandığı takdirde üretimi sınırlayan ikinci faktör azotlu bileşiklerin birikimidir. Ana azotlu bileşikler; azot gazı

Detaylı

KATI ATIKLARDAN ENERJİ ELDE EDİLMESİ

KATI ATIKLARDAN ENERJİ ELDE EDİLMESİ KATI ATIKLARDAN ENERJİ ELDE EDİLMESİ Atıktan enerji elde edilmesi, atıkların fazla oksijen varlığında yüksek sıcaklıkta yakılması prosesidir. Yanma ürünleri, ısı enerjisi, inert gaz ve kül şeklinde sayılabilir.

Detaylı

CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon

CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Türkiye Çevre Durum Raporu 2011 www.csb.gov.tr/turkce/dosya/ced/tcdr_20 11.pdf A3 Su ve Su Kaynakları 3.4 Kentsel

Detaylı

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE KAZANILAN ENERJİNİN KULLANILMASINDA ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ. Murat PİROĞLU ESKİ Genel Müdürlüğü Atıksu Arıtma Dairesi Başkanı

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE KAZANILAN ENERJİNİN KULLANILMASINDA ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ. Murat PİROĞLU ESKİ Genel Müdürlüğü Atıksu Arıtma Dairesi Başkanı ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE KAZANILAN ENERJİNİN KULLANILMASINDA ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ Murat PİROĞLU ESKİ Genel Müdürlüğü Atıksu Arıtma Dairesi Başkanı ESKİŞEHİR MERKEZ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ Eskişehir Atıksu

Detaylı

BİYOLOJİK TEMEL İŞLEMLER

BİYOLOJİK TEMEL İŞLEMLER BİYOLOJİK TEMEL İŞLEMLER BİYOLOJİK YÖNTEMLERLE NÜTRİENT GİDERİMİ Doç. Dr. Eyüp DEBİK Nütrient Giderimi Azot atıksularda çeşitli şekillerde bulunabilir (organik, amonyak, nitrit ve nitrat). Genel olarak

Detaylı

ENERJİ YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI

ENERJİ YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI ENERJİ YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI KAZANLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖĞRENCİNİN ADI:KUBİLAY SOY ADI:KOÇ NUMARASI:15360038 KAZANLAR Yakıtın kimyasal enerjisini yanma yoluyla ısı enerjisine dönüştüren ve bu ısı

Detaylı

TARIM, HAYVANCILIK VE GIDA ATIKLARI İÇİN BİYOGAZ TESİSLERİ

TARIM, HAYVANCILIK VE GIDA ATIKLARI İÇİN BİYOGAZ TESİSLERİ TARIM, HAYVANCILIK VE GIDA ATIKLARI İÇİN BİYOGAZ TESİSLERİ Ahmet Musluoğlu 2000 yılından beri biyogaz alnında çalışmaktadır. BİYOENERJİ DERNEĞİ Yönetim Kurulu II. Başkanı ahmet.musluoglu@biyoder.org.tr

Detaylı

ARİFE ÖZÜDOĞRU Şube Müdürü V.

ARİFE ÖZÜDOĞRU Şube Müdürü V. ARİFE ÖZÜDOĞRU Şube Müdürü V. 1 KHK lar ve Görevlerimiz 645 sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname nin 9 uncu maddesinin (ı) bendinde geçen İçme

Detaylı

ARITMA ÇAMURU KONTROLÜ

ARITMA ÇAMURU KONTROLÜ ARITMA ÇAMURU KONTROLÜ SU NEDEN ARITILIR? Mevcut su kaynaklarının kirlenmesini önlemek, Atıksuyu tekrar kullanılabilir hale getirmek, İçilebilecek kalitede su elde edebilmek için SU ARITIMI GENEL OLARAK;

Detaylı

ATIKSU ARITMA SİSTEMLERİ

ATIKSU ARITMA SİSTEMLERİ MAKİNA-İNŞAAT-ÇEVRE SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. ATIKSU ARITMA SİSTEMLERİ Gaziteknik-Waterline Atıksu Arıtma sistemleri evsel ve endüstriyel atıksuların arıtılmasında kullanılmak üzere prosese göre projelendirilmektedir.

Detaylı

ADAPAZARI KENTSEL ATIKSU ARITMA TESĐSĐ ATIKSUYUNUN KARAKTERĐZASYONUNUN ĐNCELENMESĐ VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

ADAPAZARI KENTSEL ATIKSU ARITMA TESĐSĐ ATIKSUYUNUN KARAKTERĐZASYONUNUN ĐNCELENMESĐ VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ ADAPAZARI KENTSEL ATIKSU ARITMA TESĐSĐ ATIKSUYUNUN KARAKTERĐZASYONUNUN ĐNCELENMESĐ VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ 1 Beytullah EREN, 1 Büşra SUROĞLU, 1 Asude ATEŞ, 1 Recep ĐLERĐ, 2 Rüstem Keleş ÖZET: Bu çalışmada,

Detaylı

1 Giriş. GOSB Atıksu Arıtma Tesisi Proses Özeti

1 Giriş. GOSB Atıksu Arıtma Tesisi Proses Özeti 1 Giriş Söz konusu rapor Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) tarafından GOSB de yaptırılacak olan atıksu arıtma tesisinin ünitelerini ve çalıģma prensiplerini açıklamaktadır. 1.1 Genel GOSB nde mevcut

Detaylı

Meyve ve Sebze suyu ve pulpunun konsantrasyonu

Meyve ve Sebze suyu ve pulpunun konsantrasyonu Meyve ve Sebze suyu ve pulpunun konsantrasyonu Meyve suları genel olarak %80-95 düzeyinde su içerirler. Çok iyi koşullarda depolansalar bile, bu süre içinde gerçekleşen kimyasal reaksiyonlar ürünün kalitesini

Detaylı

Tunceli Evsel Atıksu Arıtma Tesisinin Arıtma Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Tunceli Evsel Atıksu Arıtma Tesisinin Arıtma Etkinliğinin Değerlendirilmesi MAKÜ FEBED ISSN Online: 1309-2243 http://febed.mehmetakif.edu.tr Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 4 (2): 24-29 (2013) Araştırma Makalesi / Research Paper Tunceli Evsel Atıksu

Detaylı

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı. AB Çevre Müktesebatının Yerel Yönetimlere Uygulanması

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı. AB Çevre Müktesebatının Yerel Yönetimlere Uygulanması Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı AB Çevre Müktesebatının Yerel Yönetimlere Uygulanması 1 Uygulama Örnekleri 1.Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği 2.Tehlikeli Maddelerin

Detaylı

ROTAMAT Döner Tamburlu İnce Izgara Ro 2 / RPPS

ROTAMAT Döner Tamburlu İnce Izgara Ro 2 / RPPS WASTE WATER Solutions ROTAMAT Döner Tamburlu İnce Izgara Ro 2 / RPPS Evsel atıksu arıtma tesisleri, endüstriyel atıksu ve proses suyu ızgara işlemi için güvenilir ve kalitesi test edilmiş onaylanmış giriş

Detaylı

Ayxmaz/biyoloji. Azot döngüsü. Azot kaynakları 1. Atmosfer 2. Su 3. Kara 4. Canlılar. Azot döngüsü

Ayxmaz/biyoloji. Azot döngüsü. Azot kaynakları 1. Atmosfer 2. Su 3. Kara 4. Canlılar. Azot döngüsü Azot döngüsü Azot kaynakları 1. Atmosfer 2. Su 3. Kara 4. Canlılar Azot döngüsü 1. Azot bitkiler tarafından organik moleküllerin (A.asit,organik baz vb.)yapısına katılır. 2. Bitkiler azotu sadece NO3-

Detaylı

SU VERİMLİLİĞİ 16.12.2015

SU VERİMLİLİĞİ 16.12.2015 SU VERİMLİLİĞİ UYGULAMALARI 16.12.2015 E R K A N P E T E K A L ÇEVRE MÜHENDİSİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1987 epetekal@egeseramik.com EGE SERAMİK GENEL GÖRÜNÜŞ EGE SERAMİK UYDU GÖRÜNTÜSÜ EGE SERAMİK ATIK

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KATI ATIK YÖNETİMİ PROJESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KATI ATIK YÖNETİMİ PROJESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KATI ATIK YÖNETİMİ PROJESİ Belirlenmiş olan yerleşim bölgeleri için 2022-2041 dönemini kapsayacak entegre katı atık yönetimi planı hazırlanacaktır. Yönetim

Detaylı

KÖMÜR MADENCİLİĞİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ATIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Hazırlayan: Serkan YUMUŞAK

KÖMÜR MADENCİLİĞİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ATIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Hazırlayan: Serkan YUMUŞAK KÖMÜR MADENCİLİĞİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ATIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Hazırlayan: Serkan YUMUŞAK Kömür Madenciliğinin Çevresel Etkileri Kömür, organik maddelerin milyonlarca yıl boyunca basınç ve ısıya

Detaylı