Selçuk Üniversitesi, Çevre Müh. Bölümü, Kampus, Konya

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Selçuk Üniversitesi, Çevre Müh. Bölümü, Kampus, 42031 Konya e-mail: tertugrul@selcuk.edu.tr, aberktay@selcuk.edu.tr"

Transkript

1 EVSEL VE ENDÜSTRĐYEL ATIKSU ARITMA TESĐSLERĐNDE OLUŞAN ÇAMURLARIN ÇÖKELME ÖZELLĐKLERĐ VE SUSUZLAŞTIRILMASI Hatice SĐYASAL, Ali BERKTAY, Tuba ERTUĞRUL Selçuk Üniversitesi, Çevre Müh. Bölümü, Kampus, Konya Özet Bu çalışma ile biyolojik arıtma sistemlerine dayalı evsel ve endüstriyel atıksu arıtma tesislerinin arıtma çamurlarının laboratuar şartlarında çökelme özellikleri, kimyasal şartlandırılması ve susuzlaştırılması araştırılmıştır. Çalışmada Başarakavak(Konya) ve Beyşehir(Konya) evsel atıksu arıtma tesisi çamurları ile bir tekstil endüstrisi atıksu arıtma tesisi çamurları kullanılmıştır. Alınan çamur örnekleri üzerinde ilk aşamada çamur özelliklerinin belirlenmesine yönelik olarak fiziksel analizler (AKM, çökelme analizi, çamur hacim indeksi (ÇHĐ) yapılmıştır. Çamur örneklerinin su verme özelliklerinin iyileştirilmesi amacıyla uygulanan kimyasal şartlandırma işleminde Jar Testi yöntemi kullanılarak; kimyasal şartlandırma (Alum, kireç, anyonik polielektrolit (ape 1858 S), katyonik polielektrolit (kpe), FeCl 3, Fe 3 (SO 4 ) 2 ) yapılmıştır. En iyi flok formunun gözlendiği örneklerde Buchner Hunisi testi uygulanarak özgül filtre direnci (ÖFD) ve kapiler emme süresi (KES) belirlenerek en uygun kimyasal madde ve miktarı bulunmaya çalışılmıştır. Biyolojik çamurların kesmeye karşı hassasiyetlerini belirlemede kesme deneyi uygulanmış olup gerekli görüldüğü durumlarda şartlandırma uygulanmıştır. Ayrıca aerobik stabilizasyon işleminden geçen çamurlara yerçekimi drenaj deneyi uygulanmıştır. Sonuç olarak; evsel atıksu arıtma çamurları için Alum, endüstriyel atıksu arıtma çamurları için katyonik polielektrolit (kpe) kullanımı en iyi sonucu vermiştir. Başarakavak evsel atıksu arıtma tesisi çamurları için 100 mg/l Alum kullanılarak başlangıç ÖFD değeri 0.21 x m/kg a, Beyşehir evsel atıksu arıtma tesisi çamurları için ise 20 mg/l Alum kullanılarak başlangıç ÖFD değeri 0.21 x m/kg a inmiştir. Tekstil endüstrisi atıksu arıtma tesisi için 20 mg/l kpe kullanımı ile başlangıç ÖFD değeri 8.35 x m/kg dan 0.22 x m/kg a kadar inmiştir. Anahtar Kelimeler: arıtma çamurları, evsel çamur, endüstriyel çamur, şartlandırma, ÖFD, KES.

2 Abstract The aim of this study is to investigate the chemical conditioning and settling and dewatering properties of the sludge that taken from two different municipal wastewater treatment plants (Basarakavak, Beysehir) and an industrial wastewater treatment plant in the laboratory. Firstly, some physical properties of the sludge were determined according to Standart Methods such as solid contents (SS), settling analysis and sludge volume index (SVI). In chemical conditioning, some chemical (alum, lime, anionic polymer (ape,1858 S),cationic polymer (kpe), FeCl 3, Fe 3 (SO 4 ) 2 ) and their optimum dosage were determined. Specific resistance to filtration (SRF) and capillary suction time (CST) were determined on the sludge samples. At the same time, sensivity of the sludge shear stres was also determined. As a result, the use of alum gives the appropriate result for domestic wastewater treatment plant sludge. With the use 100 mg/l of alum, the initial value of SRF decreased to 0.21x10 12 m/kg for the sludge from Basarakavak (Konya) wastewater treatment plant whereas the use 20 mg/l of alum, the initial value of SRF decreased to 0.21x10 12 m/kg fort he sludge from Beysehir (Konya) wastewater treatment plant. The use of kpe gives the appropriate result fort he industrial wastewater treatment plant and with the use of 20 mg/l kpe, the initial value of SRF decreased from 8.35 x m/kg to 0.22 x m/kg fort he sludge from textile industrial wastewater treatment plant. Keywords: sludge, settling properties, chemical conditioning, dewatering, capillary suction time (CST), spesific resistance to filtration (SRF). 1. GĐRĐŞ Atıksu arıtımı sonucu oluşan sıvı yada yarı katı halde, kokulu; uygulanan arıtma işlemine bağlı olarak ağırlıkça %0.25 ile %12 katı madde içeren atıklar arıtma çamuru olarak isimlendirilir (Filibeli,2002). Arıtma çamurlarının önemli bir kısmının su olması nedeniyle kapladıkları hacim oldukça fazladır. Özellikle biyolojik arıtma işleminden oluşan arıtma çamurlarının organik madde içeriği çok yüksek olduğu için bu tip çamurlar bozunma ve kokuşma eğilimindedir.

3 Doğal ve mekanik su alma işlemleri, nihai bertaraf öncesinde çamur hacmini azaltmak ve çamurda yüksek katı madde içeriğine ulaşmak amacıyla kullanılmaktadır. Çamur şartlandırma işlemi ise çamurun su verme özelliğini geliştirmek ve mekanik su alma işleminin verimini arttırmak amacıyla yaygın olarak uygulanmaktadır. Elutrasyon, termal şartlandırma, dondurma çözme gibi pek çok şartlandırma yöntemi olmakla birlikte kimyasal şartlandırma bu yöntemler arasında en yaygın kullanılan yöntemdir (Chen ve diğ., 1996; Lee ve Liu., 2000; Lee ve Liu., 2001; Wu ve diğ., 2000). Çamurun işlenmesinin zorluğu ve ekonomisi, çamur susuzlaştırma ünitelerinden sonra oluşan son üründe kalan su miktarıyla direkt olarak ilgilidir. Bu nedenle, çamur yönetiminde daha yüksek kuru madde içeriğine sahip bir materyalin elde edilmesi önemli bir amaç olarak ortaya çıkmaktadır (Dentel ve diğ., 2000; Ayol ve diğ., 2004). Su ve atıksu arıtma tesislerinde oluşan çamurların, uygun arıtma işlemlerinden geçirilip, gerekli çevre sağlığı kriterlerini yerine getirerek bertaraf edilmesi esastır. Arıtma çamurlarının ekonomik ve verimli bir şekilde işlenmesi, fiziksel ve kimyasal yapılarının uygun analiz yöntemleriyle belirlenmesine dayalıdır. Bu çalışma ile biyolojik arıtma sistemine dayalı evsel ve endüstriyel atıksu arıtma tesislerinin arıtma çamurlarının laboratuar şartlarında çökelme özellikleri, kimyasal yöntemlerle susuzlaştırılması ve şartlandırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla, Başarakavak (Konya), Beyşehir evsel atıksu arıtma tesislerinden ve Beyteks endüstriyel atıksu arıtma tesisinden belirli aralıklarla alınan çamur numunelerinin üzerinde kimyasal şartlandırma yöntemi uygulanarak, su verme özelliklerinin iyileştirilmesi amacıyla laboratuar koşullarında denemeler yapılmıştır. 2. MATERYAL-METOD 2.1 Materyal Bu çalışmada evsel ve endüstriyel atıksuların arıtımında oluşan çamurlar kullanılmıştır. Çamur numuneleri Başarakavak ve Beyşehir evsel atıksu arıtma tesislerinin son çökeltim havuzundan ve Beyteks endüstriyel atıksu arıtma tesisinin son çökeltim çamurlarının depolandığı tanka geliş hattı üzerinden alınmıştır. Aktif çamur, özellikleri zamana bağlı olarak hızlı değişim gösteren bir biyolojik çamur olduğu için tüm analizler 2 gün içerisinde tamamlanmış olup, çamurun bekletilmesi gereken durumlarda +4 C de buzdolabında saklanmıştır.

4 Başarakavak evsel atıksu arıtma tesisi Başarakavak evsel atıksu arıtma tesisi, Altınapa baraj gölü havzasında, 2000 eşdeğerli nüfuslu bir yerleşim yerine hizmet verecek şekilde 300 m 3 /gün lük atıksu debisi için biyolojik arıtma prensibine göre tasarlanmıştır. Tesiste uzun havalandırmalı aktif çamur sistemi uygulanmakta ve karbonlu madde giderimi yanında azot ve fosfor giderimi de sağlanmaktadır. Sistem kaba ve ince ızgara, havalandırma havuzu, son çöktürme havuzu, klor temas havuzu, basınçlı kum filtresi ve çamur kurutma yataklarından oluşmaktadır (Küçükhemek ve Berktay, 2005) Beyşehir Evsel Atıksu Arıtma Tesisi Beyşehir ilçesinin evsel atıksularında Klasik Aktif Çamur Sistemi ile çalışan arıtma tesisiyle arıtılmaktadır. Sistem, kaba ve ince ızgara, daire planlı kum tutucu, terfi merkezi, ön çöktürme havuzu, havalandırma havuzu, son çöktürme havuzu ve klor temas tankından oluşmaktadır. Ön çöktürme çamuru ile son çöktürmeden alınan fazla biyolojik çamurlar yoğunlaştırıcıya verilmekte, aerobik olarak stabilize edilmektedir. Havalandırma havuzlarının projelenmesinde klasik aktif çamur tesisi tam arıtma hali için çamur yaşı 4-8 gün seçilmiştir. Son çöktürme havuzu daire planlı havuz olarak seçilmiştir Tekstil Endüstrisi Atıksu Arıtma Tesisi Konya ili sınırları içerisinde faaliyet gösteren tekstil endüstrisi atıksu arıtma tesisi, endüstriyel ve evsel atıksuların arıtımı için tasarlanmış bir atıksu arıtma tesisidir. Tesiste biyolojik ve ileri arıtım metodları uygulanmaktadır. Atıksular, endüstriyel çalışmalar ve evsel nitelikli su tüketimlerinden kaynaklanmaktadır Metod Çalışmada çamur örneklerinin su verme özelliklerinin geliştirilmesi amacıyla uygulanan kimyasal şartlandırma işleminde 4 lü Jar testi yöntemi kullanılmıştır. FeCl 3, FeSO 4, Alum gibi inorganik kimyasallar ile anyonik, katyonik polimerler denenmiştir. Her Jar Testi serisinde 500 ml lik beherlere konan 100 ml lik ham çamur örneklerine farklı miktarlarda ve farlı dozlarda kimyasal madde çözeltisi konularak, örnekler 150 devir/dak hızda 2 dakika hızlı, 25 devir/dak hızda 30 dakika yavaş karıştırma işlemi uygulanmıştır ve beherlerdeki flok oluşumları incelenmiştir. Laboratuar şartlarında sıcaklık ( C), ph, elektriksel iletkenlik (EC), çözünmüş oksijen (Ç.O), askıda katı madde (AKM) ölçümü yapılmıştır. Numunelere Jar Testi uygulanarak

5 çamur hacim indeksi (ÇHĐ), özgül filtre direnci (ÖFD), kapiler emme süresi (KES) ve kesme kuvveti testi uygulanmıştır. Sıcaklık, ph, EC ve Ç.O. ölçümleri WTW marka Multiparametre 340i cihazı ile yapılmıştır. AKM analizi Standart Metotlardaki (APHA, AWNA, WEF, 2005;) 2540.D de ve ÇHĐ analizi (2710.D de belirtilen yönteme göre yapılmıştır. Vakum filtrasyonu ile susuzlaşma yeteneğinin özgül filtre direnci (ÖFD) ölçümleri için Buchner Huni deney düzeneğinden yararlanılmıştır. Buchner Huni testi her çamur numunesi için doğrudan ve kimyasal şartlandırma uygulandıktan sonra olmak üzere iki adımda gerçekleştirilmiştir. Filtrasyon testinde her bir deney için 100 ml numune hacmi alınmıştır. Filtrasyon işleminde Whatman # 2 filtre kağıdı kullanılmıştır. Zaman kontrolü için, bir kronometre kullanılarak, kesin ve kolay bir şekilde filtrasyon süresi ölçülmüştür. Çamur özgül filtre direncin hesaplanması için, standart lineer vakum filtrasyonu doğruları çizilerek, bu doğruların b eğimleri hesaplanmıştır. Kimyasal olarak şartlandırılan çamur numunelerinde ve kapiler emme süreleri ölçülmüştür. Belirlenen her dozaj için 3 seri ölçüm yapılarak ortalama değer esas alınmıştır. Alınan her 100 ml lik çamur örneğine şartlandırılma yapıldıktan sonra otomatik pipet yardımıyla 4 er ml çamur numunesi alınmıştır ve KES cihazının 18 mm lik haznesine konulup KES ölçümü yapılmıştır. 1 L alınan ham çamur numunelerine standartta anlatılan şekilde kesme kuvveti testi uygulanmıştır ve kesme kuvvetine karşı hassasiyeti bulunmuştur (Seka ve Verstraete, 2003). 3. ARAŞTIRMA SONUÇLARI VE DEĞERLENDĐRME Çamur numunelerinin alındığı tesislerdeki çamurların fiziksel özellikleri Tablo 1 de verilmektedir. Tablo 1. Başarakavak, Beyşehir ve Tekstil Endüstrisi arıtma tesisi çamurları fiziksel özellikleri Parametre Başarakavak Beyşehir Tekstil End. ph 7,55 7, Sıcaklık (T, C) 20,6 17, EC (µs/cm) ÇO (mg/l) 0,23 0, AKM (mg/l) ÇHĐ (ml/g) KES (s) 17,22 34, ÖFD x (m/kg)

6 3.1. Başarakavak Evsel Atıksu Arıtma Çamurları Şartlandırma işleminde kpe dozu 1-4 mg/l, ape dozu mg/l aralığında seçilirken alum için mg/l, Fe 2 (SO 4 ) 3 için mg/l, FeCl 3 için 5-30 mg/l doz aralığı uygulanmıştır (Kocakulak ve ark,(2005); Ubay (1995); Hacıhanefioğlu ve Barlas (1994)). Şartlandırma işlemi sonunda kpe için artan dozlarda 3 mg/l ya kadar KES değerinde azalma olmuş ancak ÖFD değeri dozla orantılı olarak değişim sergilememiştir. Elde edilen sonuçlara göre optimum dozun 1 mg/l olduğu görülmüştür, bu dozda KES ve ÖFD değerleri sırasıyla 26,16 s ve 9,86 x (m/kg) dir. ape şartlandırma çalışmaları sonucunda, değerler sürekli salınım göstermiş, kararlı konum görülememiştir. Buradan hareketle, Filibeli ve Kaynak (2005) yaptıkları çalışmada da olduğu gibi, ape kullanılarak yapılan şartlandırma işleminin çamurların su verme kapasitesi üzerinde önemli bir etkisi bulunmadığı anlaşılmıştır. Fe 2 (SO 4 ) 3 ile yapılan şartlandırmada minimum ÖFD ve minimum KES değerine 100 mg/l Fe 2 (SO 4 ) 3 dozunda ulaşılmıştır. Bu dozda elde edilen ÖFD ve KES değerleri sırasıyla 11,03 s ve 1,741 x (m/kg) dir. FeCl 3 ile şartlandırma sonucunda, 10 mg/l FeCl 3 dozlandığında minimum ÖFD ve 5 mg/l FeCl 3 dozlandığında minimum KES değerine ulaşılmıştır. 10 mg/l ve artan dozlarda her iki parametre de değişim göstermektedir. Uygun doz bulunamamıştır. Alum ile yapılan şartlandırmada optimum dozun 100 mg/l olduğu belirlenmiştir. Bu dozda KES ve ÖFD değerleri sırasıyla 8,30 s ve 3,74 x (m/kg) dir. Ubay (1995), yaptığı çalışmada uygun alum dozunu 150 mg/l belirlemiştir. Bu çalışmada elde edilen sonuç da bu değeri destekler niteliktedir. Tüm şartlandırıcı maddeler içinde Alumun Başarakavak evsel arıtma çamurlarının susuzlaştırılmasında en iyi sonucu veren madde olduğu anlaşılmıştır. Artan Alum dozlarında KES ve ÖFD değişimi Şekil 1 de yer almaktadır.

7 Son Çökeltim Çamuru KES (s) 9 8,8 8,6 8,4 8,2 8 7,8 7,6 7,4 7, Alum Dozu (mg/l) KES (s) ÖFD x (m/kg) ÖFD (m/kg) Şekil 1. Başarakavak evsel arıtma çamuru KES ÖFD değerlerinin Alum dozuna karşı değişimi 3.2. Beyşehir Evsel Atıksu Arıtma Çamurları Şartlandırmada kullanılan kpe dozları mg/l; ape dozları 5 25 mg/l; FeCl 3 dozları mg/l; Fe 2 (SO 4 ) 3 dozları mg/l; Alum dozları mg/l aralığında seçilmiştir (Filibeli ve Kaynak (2005); Ubay (1995)). kpe ile yapılan şartlandırma çalışmalarının sonucunda uygun doz aralığına 8 mg/l kpe değerinde ulaşılmıştır. Bu aralık dışındaki kpe dozlarında KES ve ÖFD parametreleri değerlerinde salınımlar belirlenmiştir. Optimum dozda elde edilen KES ve ÖFD değerleri sırasıyla 9,67 s ve 7,21 x (m/kg) dir. ape ile yapılan şartlandırmada 5 mg/l ape dozunda ÖFD değeri ham çamurun ÖFD değerinden yüksek bulunmuştur. 10 mg/l ape dozunda ÖFD değeri düşmüştür, ancak KES değeri ham çamurun KES değerinden yüksektir. ape dozu için her iki parametre de göz önüne alındığında uygun doza ulaşılamamıştır. Daha önceki çalışmada da belirtildiği gibi, ape kullanılarak yapılan şartlandırma işleminin çamurların su verme kapasitesi üzerinde önemli bir etkisi bulunmadığını belirlenmiştir. Fe 2 (SO 4 ) 3 ile yapılan şartlandırmada minimum ÖFD ve minimum KES değerine ulaşılamamıştır. FeCl 3 çalışmaları sonucunda, ÖFD ve KES değerleri sürekli salınım göstermiş, uygun doz bulunamamıştır ve mevcut çamurun susuzlaştırılmasında FeCl 3 ün kullanılabilirliğinin olmadığı sonucuna varılmıştır. Alum ile yapılan şartlandırma çalışmalarında 20 mg/l ve artan dozlarda ÖFD ve KES değerleri düşmüştür. 160 mg/l Alum dozlandığında minimum ÖFD ve KES değerine

8 ulaşılmıştır. Ancak doz artması sonucunda ÖFD ve KES değerlerindeki değişim çok fazla olmadığı için, ekonomik olması bakımından her iki parametre de dikkate alınarak uygun doz değeri 20 mg/l olarak seçilmiştir. Uygulanan tüm şartlandırıcılar içinde en iyi sonucu alum vermiş ve çamurun su verme kapasitesini yaklaşık 5 kat artırmıştır. KES ÖFD değerlerinin Alum dozuna karşı değişimi Şekil 2 de verilmektedir. Son Çökeltim Çamuru KES (s) Alum Dozu (mg/l) KES (s) 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 ÖFD x (m/kg) ÖFD (m/kg) Şekil 2. Beyşehir evsel arıtma çamuru KES ÖFD değerlerinin Alum dozuna karşı değişimi Tekstil Endüstrisi Atıksu Arıtma Çamurları Şartlandırmada kullanılan k PE dozları mg/l, a PE dozları mg/l, FeCl 3 dozları mg/l; Fe 2 (SO 4 ) 3 dozları mg/l; Alum dozları mg/l aralığında seçilmiştir (Filibeli ve Ayol, 2005;Ubay, 1995). kpe ile yapılan şartlandırma çalışmaları sonucunda 20 mg/l kpe dozlandığında minimum ÖFD ve minimum KES değerine ulaşılmıştır. Bu değerler sırasıyla 9,53 s ve 0,22 x (m/kg) dir. Ubay (1995), yaptığı çalışmada uygun kpe dozunun 15 mg/l olduğunu belirlemiştir. Polielektrolit ilavesinin 20 mg/l ye kadar artışına bağlı olarak KES ve ÖFD değerleri düşmüş ve bu dozdan sonra ÖFD ve KES değerleri polielektrolit dozundaki artışa bağlı olarak artmıştır. Optimum doz aralığında, filtrasyon hızındaki artış maksimuma ulaşmıştır ve dozun artışına bağlı olarak tekrar azalmıştır. ape ile yapılan şartlandırma çalışmalarında minimum ÖFD ve minimum KES değerine ulaşılamamıştır. Aksine polielektrolit dozundaki artışa bağlı olarak KES ve ÖFD değerleri de hızla artmıştır.

9 Alum ile şartlandırmada alum dozları 250 mg/l ye kadar artırıldığında ÖFD parametresi değerlerinde artış belirlenmiştir. Bu doz aralığından itibaren 800 mg/l ye kadar ÖFD değerleri azalmaktadır, ancak 800 mg/l dozuna kadar ÖFD değeri ham çamurun ÖFD değerinden yüksek bulunmuştur. Bu da kimyasal madde dozlamasının 800 mg/l dozuna kadar uygun olmadığını göstermektedir. KES parametresi değerleri de göz önünde bulundurulduğunda en uygun doz 800 mg/l olarak belirlenmiştir. Bu dozda KES ve ÖFD değerleri sırasıyla 12,80 s ve 6,51 x (m/kg) dir. Fe 2 (SO 4 ) 3 ile yapılan şartlandırma çalışmalarının sonucunda minimum ÖFD ve KES değerine 20 mg/l Fe 2 (SO 4 ) 3 dozlandığında ulaşılmıştır. Bu dozda KES s değeri iken ÖFD değeri 2,53 x (m/kg) bulunmuştur. Çamurun su verme özelliğini artırdığından dolayı uygun doz aralığı mg/l Fe 2 (SO 4 ) 3 aralığında seçilmiştir. 250 mg/l ve artan dozlarda ÖFD değeri, ham çamurun ÖFD değerinden çok daha yüksek çıkmıştır ve bu dozlarda kimyasal madde kullanımının uygun olmadığı anlaşılmıştır. FeCl 3 ile yapılan çalışmalarda s KES ve 6.72 x (m/kg) ÖFD değerini veren 10 mg/l en uygun doz olarak belirlenmiştir. Bulunan tüm optimum dozlar değerlendirildiğinde minimum ÖFD ve KES değeri 20 mg/l kpe dozu ilavesi ile elde edilmiştir. Çalışılan biyolojik ham çamurlar kesmeye karşı direnç göstermediği için 20 mg/l kpe ile şartlandırılması sonucunda çamur kesmeye karşı direnç kazanmıştır. Şekil 3 de KES ÖFD değerlerinin kpe dozuna karşı değişimi verilmektedir. Son Çökeltim Çamuru KES (s) kpe Dozu (mg/l) KES (s) ÖFD x (m/kg) ÖFD (m/kg) Şekil 3. Tekstil Endüstrisi için KES ÖFD değerlerinin kpe dozuna karşı değişimi.

10 4. SONUÇLAR Başarakavak evsel atıksu arıtma tesisi çamurlarına yapılan deneyler sonucunda başlangıçta x m/kg olan ÖFD değeri 100 mg/l lik Alum şartlandırma ile 3.74 x10 12 m/kg a, başlangıçta x m/kg olan ÖFD değeri 1 mg/l lik kpe şartlandırma ile çamurun su verme kapasitesi 9.86 x10 12 m/kg a, başlangıçta 6.02 x m/kg olan ÖFD değeri 100 mg/l lik Fe 2 (SO 4 ) 3 şartlandırma ile çamurun su verme kapasitesi x10 12 m/kg a, başlangıçta 3.25 x m/kg olan ÖFD değeri 5 mg/l lik FeCl 3 şartlandırma ile çamurun su verme kapasitesi 2.57 x10 12 m/kg a düşmüştür. ape kullanılarak yapılan şartlandırma işleminin çamurun su verme kapasitesi üzerinde önemli etkisi olmadığı belirlenmiştir. Biyolojik ham çamurların kesme kuvvetine karşı oldukça dirençli olduğu görülmüştür. Bulunan tüm dozlar değerlendirildiğinde çamurun su verme kapasitesini yaklaşık 5 kat artırdığından dolayı uygun dozun 100 mg/l Alum olduğu belirlenmiştir. Beyşehir evsel atıksu arıtma tesisi çamurları için yapılan deneylerde başlangıçta 3.62 x olan ÖFD değeri 20 mg/l lik Alum şartlandırma ile çamurun su verme kapasitesi 0.72 x ye, başlangıçta x olan ÖFD değeri 8 mg/l lik kpe şartlandırma ile çamurun su verme kapasitesi 7.21 x ye düşmüştür. ape, FeCl 3, Fe 2 (SO 4 ) 3 kullanılarak yapılan şartlandırma işleminin çamurun su verme kapasitesi üzerinde önemli etkisi olmadığı belirlenmiştir. kpe ve Alum dozları değerlendirildiğinde çamurun su verme kapasitesini yaklaşık olarak 5 kat artırdığından dolayı uygun dozun 20 mg/l Alum olduğu görülmüştür. Tekstil endüstrisi atıksu arıtma tesisi çamurları için yapılan deney sonuçlarına göre başlangıçta 8.35 x olan ÖFD değeri 20 mg/l lik kpe şartlandırma ile 0.22 x10 12 m/kg a; 800 mg/l lik Alum şartlandırma ile 6.51 x10 12 m/kg a; 20 mg/l lik Fe 2 (SO 4 ) 3 şartlandırma ile 2.53 x10 12 m/kg a; 10 mg/l lik FeCl 3 şartlandırma ile 6.72 x10 12 m/kg a düşmüştür. kpe kullanılarak yapılan kimyasal şartlandırma işlemi arıtma çamurlarının su verme özelliğini geliştirilmiştir. KES ve ÖFD değerleri kpe dozundaki artışa bağlı olarak azalmıştır. Minimum ÖFD değerlerine aynı kpe doz aralığında ulaşılmıştır. ape kullanılarak yapılan şartlandırma işleminin çamurların su verme kapasitesi üzerinde önemli bir etkisi bulunmadığı belirlenmiştir. Bulunan tüm optimum dozlar değerlendirildiğinde minimum ÖFD ve KES değerlerini sağlayan 20 mg/l kpe dozu olduğu belirlenmiştir.

11 KAYNAKLAR APHA, AWWA, WEF; Standard Methods For The Examination Of Water And Wastewater, 2005, 21. Baskı. Ayol A., Dentel S.K., Filibeli A., Dual polymer conditioning of water treatment residuals, Journal of Enviromental Engineering, ASCE. Chen G.W., Lin W.W. ve Lee D.J., Capillary suction time (CST) as a measure of sludge dewaterability, Water Sci.and Technology., 34(3-4), Dentel S.K., Abu-Orf M.M., Walker C.A., Optimization of slurry flocculation and dewatering based on electrokinetic and rheological phenomena, Chemical Engineering Journal, 80, Filibeli A. ve Kaynak G., Şartlandırma Đşleminin Arıtma Tesisi Çamurlarının Su Verme Kapasitesi Üzerindeki Etkileri, 1. Ulusal Arıtma Çamurları Sempozyumu, Đzmir Sayfa No.211. Filibeli A., Arıtma Çamurlarının Đşlenmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yayınları No: 255. Hacıhanefioğlu A. ve Barlas H., Anaerobik Çamurlarda Spesifik Dirence Reaktör Koşullarının Etkisi, ĐTÜ 4. Endüstriyel Kirlenme Sempozyumu Sayfa No.179. Kocakulak E. Y., Akça L. ve Erdinçler A., Alum Çamurlarının Đkili Şartlandırılması, 1. Ulusal Arıtma Çamurları Sempozyumu, Đzmir Sayfa No: 27. Küçükhemek M. ve Berktay A., Uzun Havalandırmalı Aktik Çamur Prosesinde Oluşan Çamurların Stabilizasyonu ve Karakterizasyonu, Đzmir Sayfa No Lee C.H. & Liu J.C., Enhanced sludge dewatering by dual polyelectrolytes conditioning, Water Research, 34(18), Lee C.H. & Liu J.C., Sludge dewaterability and floc structure in dual polymer conditioning, Advances in Enviromental Research, 5, Seka, Verstraete, 2003, Test For Assessing Shear Sensitivity Of Activated Sludge Flocs: A Feasibility Study, Water Research 37, Ubay G., 1995, Ön Arıtma Çamurlarının Suyunun Alınabilirliğinin Özgül Direnç Deneyi Đle Tayini, Çevre sempozyumu tebliğler kitabı, Sayfa No , Erzurum. Wu C.C., Lee D.J. & Huang C., determination of optimal dose of polyelectrolyte sludge conditioner considering particle sedimentation effects, Advances in Enviromental Research, 4,

12

Arıtma Çamurlarının Tarımda Kullanılma Olanakları

Arıtma Çamurlarının Tarımda Kullanılma Olanakları U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2011, Cilt 25, Sayı 2, 135-146 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Arıtma Çamurlarının Tarımda Kullanılma Olanakları Pervin Uzun 1, Uğur Bilgili 1* 1

Detaylı

TEBLİĞ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak

TEBLİĞ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ İKİNCİ BÖLÜM 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

Arıtma tipine ve amacına göre, arıtma çamurlarının cinsleri farklılık gösterir. Bunlar;

Arıtma tipine ve amacına göre, arıtma çamurlarının cinsleri farklılık gösterir. Bunlar; 8. ÇAMUR ARITIMI VE UZAKLAŞTIRILMASI Atıksu arıtma sistemi çamur, kum ve köpük tutma birimlerini de ihtiva eder. Arıtma işlemi sonunda çıkan çamur genellikle sıvı veya yarı katı formda olup kullanılan

Detaylı

İçme suyu kaynaklarında klorlama yan ürünlerinin diferansiyel UV spektroskopi yöntemi ile izlenmesi

İçme suyu kaynaklarında klorlama yan ürünlerinin diferansiyel UV spektroskopi yöntemi ile izlenmesi itüdergisi/e su kirlenmesi kontrolü Cilt:20, Sayı:2, 59-69 Kasım 2010 İçme suyu kaynaklarında klorlama yan ürünlerinin diferansiyel UV spektroskopi yöntemi ile izlenmesi Kadir ÖZDEMİR *, İsmail TORÖZ İTÜ

Detaylı

ATIKSU ARITIMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ -SONUÇ RAPORU-

ATIKSU ARITIMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ -SONUÇ RAPORU- ATIKSU ARITIMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ -SONUÇ RAPORU- NL Agency/Hollanda Grontmij Nederland B.V. Ankara, Ekim- 2010 Yetki Başlık : Atıksu Arıtımında Enerji Verimliliği Projesi Sonuç Raporu Proje

Detaylı

Türkiye de evsel atıksu oluşum miktarları ve karakterizasyonu

Türkiye de evsel atıksu oluşum miktarları ve karakterizasyonu itüdergisi/e su kirlenmesi kontrolü Cilt:15, Sayı:13, 5769 2005 Türkiye de evsel atıksu oluşum miktarları ve karakterizasyonu Argun Olcayto ERDOĞAN* 1, Gülsüm Emel ZENGİN 2, Derin ORHON 2 1 Siemens Sanayi

Detaylı

INVESTIGATION OF CaSO 4.2H 2 O ADDITION TO KAOLIN USED IN PORCELAIN PRODUCTION

INVESTIGATION OF CaSO 4.2H 2 O ADDITION TO KAOLIN USED IN PORCELAIN PRODUCTION 6. Sayı Eylül 28 INVESTIGATION OF CaSO.2H 2 O ADDITION TO KAOLIN USED IN PORCELAIN PRODUCTION Veli UZ * & Hüseyin ÖZDAĞ ** & Eda HOCAOĞLU * *Dumlupinar University The Department of Ceramic Engineering,

Detaylı

ATIKSU ARITIMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ REHBERİ

ATIKSU ARITIMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ REHBERİ ATIKSU ARITIMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ REHBERİ Ankara, Ekim- 2010 İçindekiler 1 GİRİŞ... 1 2 ATIKSU ARITMA TESİSİ-GENEL TANIM... 2 2.1 Atıksu Arıtma Tesisi nin Genel Tanımı... 2 2.2 İşletmede Enerji Yönetimi...

Detaylı

KÜR KOŞULLARI VE SÜRESİNİN BETON NUMUNELERİN BASINÇ DAYANIMINA ETKİLERİ

KÜR KOŞULLARI VE SÜRESİNİN BETON NUMUNELERİN BASINÇ DAYANIMINA ETKİLERİ KÜR KOŞULLARI VE SÜRESİNİN BETON NUMUNELERİN BASINÇ DAYANIMINA ETKİLERİ EFFECTS OF CURING CONDITIONS AND PERIOD ON COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE SPECIMENS Yasin Engin, Muhittin Tarhan, Doğan Yaşar Aydıner

Detaylı

EL KİTABI Türkiye deki Küçük ve Orta Ölçekli Belediyelerde Atıksu Arıtımı için Rehber

EL KİTABI Türkiye deki Küçük ve Orta Ölçekli Belediyelerde Atıksu Arıtımı için Rehber EL KİTABI Türkiye deki Küçük ve Orta Ölçekli Belediyelerde Atıksu Arıtımı için Rehber 2 İçindekiler Teşekkür... 5 Kısaltmalar... 7 1 Giriş... 9 1.1 İçerik...9 2 Yasal / kurumsal çerçeve... 11 2.1 Giriş...11

Detaylı

Farklı filtre malzemeleri için temiz yatak yük kayıplarının belirlenmesi

Farklı filtre malzemeleri için temiz yatak yük kayıplarının belirlenmesi itüdergisi/e su kirlenmesi kontrolü Cilt:, Sayı:, -9 Mayıs Farklı filtre malzemeleri için temiz yatak yük kayıplarının belirlenmesi Esra ERDİM *, İbrahim DEMİR ve Ömer AKGİRAY İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

Küçük Menderes Nehri Ölçüm Ağı Tasarımı ve Su Kalite Değişkenlerinin İrdelenmesi Çalışması

Küçük Menderes Nehri Ölçüm Ağı Tasarımı ve Su Kalite Değişkenlerinin İrdelenmesi Çalışması E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2006 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2006 Cilt/Volume 23, Sayı/Issue (3-4): 361 369 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Küçük Menderes Nehri

Detaylı

TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI Dr.Hüseyin Aksel EREN TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI

TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI Dr.Hüseyin Aksel EREN TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI Ö.Gör.Dr. Hüseyin Aksel EREN DERSİN İÇERİĞİ Tekstil terbiyesinde kullanılan suyun özellikleri Tekstil terbiye proses suyundan beklentiler Su kaynaklı problemler Proses suyu hazırlık işlemleri Tekstil atıksuları

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ YER FISTIĞI KABUĞUNDAN ÜRETİLEN POLİÜRETAN TİPİ KÖPÜK İLE SAFRANİN VE REMAZOL BRİLLANT BLUE R NİN ADSORPSİYONUNUN İNCELENMESİ

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ YAZIM KILAVUZU

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ YAZIM KILAVUZU T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ YAZIM KILAVUZU 1. GİRİŞ Bu kılavuz, Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği

Detaylı

CEV 303 TEMEL İŞLEMLER -1

CEV 303 TEMEL İŞLEMLER -1 CEV 303 TEMEL İŞLEMLER -1 Bu ders notunun hazırlanmasında yararlanılan kaynaklar: - Eroğlu V. (008) Su Tasfiyesi, 5. Basım, Başak Matbaa, Ankara. - Reynolds T.D., Richards P.A, Unit Operations and Processes

Detaylı

Hasan Çayı (Erzin-Hatay) Su Kalitesi Özellikleri ve Aylık Değişimleri

Hasan Çayı (Erzin-Hatay) Su Kalitesi Özellikleri ve Aylık Değişimleri E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 26 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 26 Cilt/Volume 23, Ek/Suppl. (1/1): 149-154 Su Ürünleri Temel Bilimler / Hydrobiology Ege University Press ISSN 13-159 http://jfas.ege.edu.tr/

Detaylı

Aynı Oranlarda Đkame Edilen Silis Dumanı ve Uçucu Külün Betonun Mekanik Özelliklerine Etkisi

Aynı Oranlarda Đkame Edilen Silis Dumanı ve Uçucu Külün Betonun Mekanik Özelliklerine Etkisi 1 Aynı Oranlarda Đkame Edilen Silis Dumanı ve Uçucu Külün Betonun Mekanik Özelliklerine Etkisi Đlhami Demir Đnşaat Mühendisliği Bölümü, Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale, 71451 Türkiye. Telefon: +90 (318)

Detaylı

Su sarfiyatları ile kanallarda akan debiler arasında bir ilişki vardır. Çünkü netice olarak kullanılan su atıksu haline dönüşmektedir.

Su sarfiyatları ile kanallarda akan debiler arasında bir ilişki vardır. Çünkü netice olarak kullanılan su atıksu haline dönüşmektedir. 1. ATIKSU MİKTAR VE ÖZELLİKLERİ 1.1 Atıksu Akımının Karakteristikleri Atıksu karakteristikleri, debi ve atıksu özellikleri ile ilgilidir. Bu karakteristikler, meskûn bölgede kullanılan su miktarı ile sınaî

Detaylı

Ampirik Yöntemlerle Gediz Nehri İçin Askıda Katı Madde Yükü Tahmini *

Ampirik Yöntemlerle Gediz Nehri İçin Askıda Katı Madde Yükü Tahmini * İMO Teknik Dergi, 2011 5387-5407, Yazı 348 Ampirik Yöntemlerle Gediz Nehri İçin Askıda Katı Madde Yükü Tahmini * Aslı ÜLKE* Sevinç ÖZKUL** Gökmen TAYFUR*** ÖZ Akarsu morfolojisinin anlaşılmasında, barajların

Detaylı

ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ

ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ Doç. Dr. Şeyda KORKUT ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ Sürdürülebilir kalkınma için en önemli yaşamsal kaynaklardan biri sudur. 20. yüzyılda dünya nüfusu 19.yüzyıla oranla üç kat artmasına rağmen, su kaynaklarının

Detaylı

Balıkesir ili yol çalışmalarında kullanılan agregaların özellikleri ve şartnameye uygunluğu

Balıkesir ili yol çalışmalarında kullanılan agregaların özellikleri ve şartnameye uygunluğu BAÜ FBE Dergisi Cilt:9, Sayı:1, 45-51 Temmuz 2007 Özet Balıkesir ili yol çalışmalarında kullanılan agregaların özellikleri ve şartnameye uygunluğu Ayşe TURABĐ *, Arzu OKUCU Balıkesir Üniversitesi, Mühendislik

Detaylı

REAKTİF TURUNCU 16 VE ASİT TURUNCU 7 AZO BOYARMADDELERİNİN FOTOKATALİTİK OKSİDASYON YÖNTEMİ İLE RENK GİDERİMİNİN ARAŞTIRILMASI

REAKTİF TURUNCU 16 VE ASİT TURUNCU 7 AZO BOYARMADDELERİNİN FOTOKATALİTİK OKSİDASYON YÖNTEMİ İLE RENK GİDERİMİNİN ARAŞTIRILMASI REAKTİF TURUNCU 16 VE ASİT TURUNCU 7 AZO BOYARMADDELERİNİN FOTOKATALİTİK OKSİDASYON YÖNTEMİ İLE RENK GİDERİMİNİN ARAŞTIRILMASI * yazışma yapılacak yazar Gülistan Deniz TURHAN 1, Özlem Esen KARTAL 2* 1

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372

Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372 Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372 SU KĐRLĐLĐĞĐ KONTROLÜ YÖNETMELĐĞĐ NUMUNE ALMA VE ANALĐZ METODLARI TEBLĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

EÜFBED - Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt-Sayı: 7-2 Yıl: 2014 169-190

EÜFBED - Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt-Sayı: 7-2 Yıl: 2014 169-190 KONVANSİYONEL VE MİKRODALGA ISITMA İŞLEMİNİN KUVARSİTİN ÖĞÜTÜLEBİLİRLİĞİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ INVESTIGATING OF CONVANTIONAL AND MICROWAVE HEAT EFFECT ON GRINDABILITY OF QUARSITE ÖZET *Sorumlu Yazar:

Detaylı

1. ULUSAL GERİ KAZANIM KONGRE

1. ULUSAL GERİ KAZANIM KONGRE UŞAK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 1. ULUSAL GERİ KAZANIM KONGRE ve SERGİSİ KONGRE BİLDİRİLER KİTABI 2-4 MAYIS 2012 UŞAK UŞAK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 1.ULUSAL GERİ KAZANIM KONGRE ve SERGİSİ

Detaylı

SU VE ATIKSU ARITIMINDA İLERİ ARITMA TEKNOLOJİLERİ- ARITILMIŞ ATIKSULARIN GERİ KULLANIMI

SU VE ATIKSU ARITIMINDA İLERİ ARITMA TEKNOLOJİLERİ- ARITILMIŞ ATIKSULARIN GERİ KULLANIMI SU VE ATIKSU ARITIMINDA İLERİ ARITMA TEKNOLOJİLERİ- ARITILMIŞ ATIKSULARIN GERİ KULLANIMI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Görevlisi Eğitimi Ders Notları Doç.Dr. Mehmet KİTİŞ Yrd.Doç.Dr. Nevzat Özgü

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Çeşitli Tarım Makinalarında Değişik Amaçlarla Kullanılan Elektrik Kablolarında Korozyonun İncelenmesi Mücella CİHAN Yüksek Lisans Tezi TARIM MAKİNALARI

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Ebru ÇORUH FARKLI DÜZE TİPLERİ KULLANILARAK EĞRİLMİŞ OPEN-END ROTOR İPLİKLERİNDEN ÖRME SÜPREM KUMAŞ ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı