AKSARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ABD DERS İÇERİKLERİ ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AKSARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ABD DERS İÇERİKLERİ (2014-2015)"

Transkript

1 AKSARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ABD DERS İÇERİKLERİ ( ) 1. SINIF 1. DÖNEM (I. YARIYIL) DERS LİSTESİ ÇMB 501 SU ARITIM TEKNOLOJİLERİ I Izgaralar, Kum ve Yağ tutucular ve tasarımları, dengeleme havuzları ve tasarım kriterleri,karıştırma ve flokülasyon havuzları ve tasarımları, çöktürme tipleri ve uygulamaları, flotasyon, oksijen transferi, kimyasal çöktürme, kimyasal fosfor giderimi, kimyasal oksidasyon, nötralizasyon, aerobik biyolojik prosesler, anaerobik prosesler, lagün prosesleri. ÇMB 503 ÇEVRE BİYOTEKNOLOJİSİ I Çevre biyoteknolojisine giriş, biyolojik ilkeler, mikroorganizma tipleri ve hücresel bileşenleri, enzimler ve fonksiyonları, çözünür ve immobilize enzim kinetikleri, temel metabolik yollar, karbonhidratların anaerobik metabolizması, hidrokarbonlar ve azotlu bileşikler, mikroorganizma büyüme kinetikleri, kesikli büyüme kinetiği, kesikli beslemeli büyüme kinetiği, sürekli sistemlerde süspanse büyüme kinetikleri, bağlı biyofilm büyüme sistemlerinin kinetiği, N, P, S giderim yöntemleri. ÇMB 505 ÇEVRE TOKSİKOLOJİSİ Çevresel toksikolojiye giriş, çevre toksikolojisinin çerçevesi, Doz Tepki ilişkileri, toksik maddelerin (TM) absorpsiyonu, TM İnsan vücudunda dağılımı ve birikimi, TM biyodönüşümü ve eliminasyonu, çevresel TM, risk değerlendirmesi, ağır metaller, pestisitler, organik çözücüler ve diğer çevresel toksik maddeler, teratojenite, mutajenite ve kanserojenite. ÇMB 507 SU KALİTESİNİN YÖNETİMİ Su kirliliği tanımı ve önemi, su kalitesi yönetimi ve planlaması, farklı su kullanımları ve kaliteleri, su kalite izleme programı, su kalite parametrelerinin özellikleri ve yönetiminde yaklaşımlar, su kalite yönetiminde ulusal politikalar, Türkiye deki su kalite yönetimi, Başka ülkelerde su kalite yönetimi, Su kalite yönetimi uygulaması. ÇMB 509 ÇEVRE KİRL. ve YERALTI SUYU GÖZLEMLERİ Çevre ve yeraltı suyu (Ç ve YS) kirliliğinin tanımı ve önemi, çevre ve su kalitesi yönetimi ve planlaması, yeraltı suları havza bazında inceleme, Yeraltı su kaynaklarının miktar açısından ölçüm gözlem ve değerlendirme yöntemleri, su kaynakları havza bazında ölçüm ve değerlendirme yaklaşımları, su kaynakları geliştirme yönetiminde yaklaşımlar, çevre yönetiminde ulusal politikalar, Türkiye deki Ç ve YS kaynakları takip yöntemi, başka ülkelerde Ç ve YS kaynakları takip yöntemi, Ç ve YS kaynakları gözlemlerinde teknolojik yöntemler. Ç ve YS kaynakları gözlemleri uygulaması. ÇMB 511 KATI ATIKLAR için TEMEL İŞLEMLER Giriş, katı atık tanımı kompozisyonu, katı atık yönetimi, katı atıkların biriktirilmesi, toplanması, katı atıkların taşınması, transfer istasyonları, mekanik, kimyasal hacim azaltılması, katı atıkların depolanması, gaz ve sızıntı suyu kontrolü ve arıtımı, kompost, yakma, piroliz, geri kazanım, geri dönüşüm teknolojileri. ÇMB 513 ENERJİ VE ÇEVRE Enerji ve çevre arasındaki genel ilişkiler, fosil yakıtların üretimi, taşınması, ve işlenmesinin hava ve su kalitesine etkisi, fosil yakıtların kullanımının hava ve su kalitesine etkisi, toprak ve malzemelere etkisi, jeotermal sistemler, jeotermal sistemler çevreye olan etkileri, yenilenebilir enerji türleriyenilenebilir enerji türlerinin çevreye olan etkileri, biyo-kütleden enerji üretimi, biyo-kütleden enerji üretimi ve kullanımının çevreye olan etkileri, güneş enerjisi ile çalışan sistemler, güneş enerjisi ile çalışan sistemlerinin çevreye olan etkiler, nükleer enerji sistemleri ve nükleer atıklar, nükleer enerji sistemlerinin çevresel önemi. 1 / 10

2 1. SINIF 1. DÖNEM (I. YARIYIL) DERS LİSTESİ ÇMB 515 ATIKSULARDAN NÜTRİENT GİDERİM SİST Nütrient giderimine giriş, sularda N, P kaynakları ve etkileri, azot dönüşüm işlem ve prosesleri, azot ve fosfor giderim yöntemleri, kimyasal P çöktürmesi, kırılma noktası klorlaması ile amonyak giderimi, amonyak sıyırma, nitrifikasyon sistemlerinin tasarımı, bileşik C ve N giderim tasarım örneği, nit.-denit. sistemleri, anaoksik-aerobik prosesleri, ve tasarımı, anaoksik-aerobik prosesi tasarım örneği, biyolojik fosfor giderim prosesleri, ve tasarımı, anaerobik/aerobik (A/O) prosesi, anaerobik/anoksik/aerobik (A 2 O). ÇMB 517 ÇEVRE MÜH. İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER Çevresel problemler ve istatistik, çevresel verilerin karakterizasyonu, güvenilirlik aralığı, outlier verilerin belirlenmesi, normal - log normal dağılım, hipotez testi, regresyon ve korelasyon analizi, parametrik veya non-parametrik çoklu karşılaştırma testleri (ANOVA). ÇMB 519 KITAİÇİ SULARIN ÖZELLİKLERİ Kıta içi su nedir?, limnoloji ve alt inceleme alanları, durgun ve akarsuların dinamiği, akarsu ve göllerin fiziksel özellikleri, göllerin ve akarsuların orijinleri, göllerin dolma nedenleri, su hareketleri, suların ısınması ve tabakalaşma, sudaki kimyasal değişmeler, göllerin kimyasal özellikleri, akarsuların kimyasal özellikleri, kıta içi sularda gazlar ve çözünürlükleri, suların çözücü özellikleri, sulardaki canlı yaşamı. ÇMB 521 SU ARITIMINDA BİYOTEKNOLOJİK YÖNTEMLER Çevre mühendisliği biyokimyası nedir?, çevre mühendisliğinde biyokimya alanları, enzim teknolojisi, çevre mühendisliği mikrobiyolojisi, mikroorganizma kinetiği, aerobik arıtma sistemleri, anaerobik arıtma sistemleri, azot gideriminde biyo prosesler, fosfor gideriminde biyo prosesler, kükürt gideriminde biyo prosesler, metaller ve zararlı atıkların biyo arıtımı, atıkların biyo dönüşümü. ÇMB 523 ATMOSFER KİMYASI Atmosfer, atmosferik kütle transfer, meteoroloji ve hava, atmosferdeki kimyasal reaksiyonlar, atmosferdeki fotokimyasal reaksiyonlar, O, N, CO2, su ve partiküllerin reaksiyonları, atmosferdeki partiküller, inorganik gaz kirleticileri, organik hava kirleticileri, fotokimyasal duman, atmosferin insan kaynaklı değişimi, ozon tabakası incelmesi, asit yağmurları, sera gazları ve küresel ısınma. ÇMB 525 SU ARITIMINDA FİZİKSEL-KİMYASAL PROSESLER Fizikokimyasal proseslerin genel tanım ve teorisi, gaz transferi, karıştırma, koagülasyon-flokülasyon, sedimentasyon, ileri filtrasyon teknikleri, ters osmoz, flotasyon, adsorpsiyon, iyon değiştime, adsorpsiyon dengesi ve kinetiği, kim. oksidasyon, dezenfeksiyon, diğer prosesler. ÇMB 527 ÇEVRE MÜH. ADSORPSİON ve İYON DEĞİŞİMİ Adsorpsiyon ve iyon değişiminin fizikokimyasal prosesler içindeki yeri, adsorpsiyon/adsorpsiyon sistemlerinde temel kavramlar, adsorpsiyon dengesi ve adsorpsiyon izotermleri, adsorpsiyon kinetiği, kırılma noktası analizleri (breakthrough analsis), aktif karbonun özellikleri, aktif karbon adsorpsiyon sistemleri, İyon değişiminin temel esasları ve diğer adsorpsiyon tipleri ile karşılaştırılması, iyon değişimi sistemleri ve uygulamaları, adsorpsiyon ve iyon değişimi sistemlerine örnekler. ÇMB 529 ARITMA ÇAMURLARININ SUSUZLAŞTIRILMASI Çamur özellikleri; çamur suyu sınıflandırması, çamur şartandırma, doğal susuzlaştırma sistemleri: mekanik susuzlaştırma, belt filtre pres, vakum filtre, santrifüj, diğer susuzlaştırma sistemleri, çamur susuzlaştırmada yeni gelişmeler, çamur süzüntü suları miktar ve özellikleri, drenaj sularının miktar ve özellikleri, kütle dengesi. 2 / 10

3 1. SINIF 1. DÖNEM (I. YARIYIL) DERS LİSTESİ ÇMB 531 AKUATİK TOKSİSİTE Sucul toksinlerin tanımlanması organizmaya etkileri ve değerlendirilmesi. ÇMB 533 ARITMA ÇAMURLARININ ARITIMI Arıtma çamurlarının özellikleri, arıtma çamurlarının işlenmesi ve arıtımı için uygulanan yöntemler, çamurun yoğunlaştırılması, çamur stabilizasyonu, çamur şartlandırma, çamur susuzlaştırma, son giderim yöntemleri, geri kazanım yöntemleri. Arıtma çamurlarının işlenmesi ve arıtımı için uygulanan yeni yöntemler. ÇMB 535 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Bilimsel araştırma ve öğeleri, Araştırma etiği, Temel bilimlere yönelik araştırmalar, Bilimsel araştırma teknikleri, Bilimsel araştırma planının hazırlanması ve değerlendirilmesi, SCI de yer alan güncel yayınların incelenmesi. ÇMB 537 ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE EKOLOJİK ETKİLERİ Çevreyi kirleten maddelerin, biyosferi oluşturan su, kara ve atmosfer gibi çeşitli habitatlarda meydana getirdiği olumsuz etkiler ve ekolojik sonuçları genel bir perspektif içerisinde açıklanması. ÇMB 539 SULARDA DEZENFEKSİYON PROSESLERİNİN UYG Dezenfeksiyonun tanımı, ölçüm teknikleri, dezenfeksiyon mekanizmaları, dezenfeksiyon alternatifleri, dezenfektanların fiziksel ve kimyasal karakteristikleri, klor dezenfeksiyonu ve yan ürün oluşumu, klorlu bileşiklerin kontrolü, organik madde giderimi, klordioksit dezenfeksiyonu ve yan ürün oluşumu, ozon dezenfeksiyonu ve yan ürün oluşumu, bromat oluşumu ve kontrolü, UV dezenfeksiyonu, gelişmekte olan dezenfeksiyon sistemleri, dezenfektanların uygulanmasının çevre ve halk sağlığı açısından değerlendirilmesi. ÇMB 541 ANTİBİYOTİKLERİN ÇEVRESEL ETKİLERİ İlaçların ve antibiyotiklerin sınıflandırılması; ilaçların ve antibiyotiklerin taşınımı, yayılımı, degredasyonu; çevre bileşenlerinde belirlenmeleri; çevresel ve ekolojik etkileri; ekolojik risk değerlendirmeleri. ÇMB 543 KİRLENMİŞ TOPRAKLARIN ARITILMASI Toprak özellikleri, toprağın temel kirlenme yolları, yaygın kirleticiler ve kaynakları, kirleticilerin toprak ve çevreye olan etkileri, konvansiyonel toprak arıtım teknikleri, yerinde ve taşımalı yöntemler, fiziksel, kimyasal ve biyolojik yöntemler, buhar ekstraksiyonu, katılaştırma/hareketsizleştirme, biyolojik arıtım, reaktörde ve yerinde arıtım, sıvı/katı reaktörler, sabit yataklı reaktörler, elektrokinetik arıtım, biyolojik sızdırma, toprak destek materyalleri, yüzey aktifler, adsorpsiyon ve kirlenmenin yaşı, laboratuar ölçeğinde toprak arıtma çalışmaları, yasal sınırlamalar. ÇMB 545 ÇEVRE MÜH. NANOTEKNOLOJİ UYGULAMALARI Nanoteknolojinin gelişimi, Nanomateryaller, Nanomateryallerin üretimi ve ölçüm yöntemleri, Nanoteknoloji ve su kirliliği uygulamaları, Nanoteknoloji ve hava kirliliği uygulamaları, Nanoteknoloji ve yer altı suyu kirliliği uygulamaları Nanoteknoloji ve toprak kirliliği uygulamaları, Nanoteknolojinin çevresel ve sağlık etkileri. 3 / 10

4 1. SINIF 1. DÖNEM (I. YARIYIL) DERS LİSTESİ ÇMB 547 BİYOGAZ TEKNOLOJİSİ Biyogaz tanımı ve özellikleri, amaçları ve yararları, kullanılan hammaddeler ve bu maddelerin özellikleri, Fermentasyon işlemleri, biyogaz üretiminde etkili etmenler, biyogaz terminolojisi, Biyogaz tesisleri, Besleme Yöntemlerine ve Reaktör tasarımlarına göre biyogaz tesisleri, Tesis bileşenleri, Biyogaz reaktörleri, Bitkisel atıklardan biyogaz üretimi, Biyogaz tesis tasarımı ve biyogazın temizlenmesi, Biyogaz yan ürünlerinin kullanımı, Biyogazdan ısı ve güç üretimi, Biyogaz tesis yatırım ve işletme maliyeti, Biyogaz tesis içi yaşam döngüsü analizi, Biyogaz sistemleri için çevresel analiz. ÇMB 549 OPTİMİZASYON YÖNTEMLERİ Eniyileme sonrası duyarlılık analizi (yapısal ve parametrik), matrislerle simpleks tablosunun oluşturulması, ikillik, asıl ve ikil modeller arası ilişkiler, ulaştırma problemleri ve modi yöntemi, atama problemleri ve macar algoritması. Tamsayılı programlama, Dal-sınır algoritması, Balas ın toplamlı algoritması, kesmedüzlemi algoritması. ÇMB 551 YERALTI SUYU İZLEME Yeraltısuyunun izlenmesinin amaçları, izleme yaklaşımları, Akifer tipleri, biyokimyasal prosesler, kirleticilerin davranışı, yer altı usyu izlemesinde meteorolojik faktörler, karakterizasyon ve izlemede izotopların kullanımı. ÇMB 553 İÇME SUYU KALİTESİ Su işleri, standartları ve sudan kaynaklanan riskler, su kaynağı ile ilgili problemler, nitrat ve nitritler, pestistler ve organik mikro kirleticiler, endokrin sistemini bozan kimyasallar, ilaç kalıntıları, koku ve tat, metaller, sertlik, toplam çözünmüş maddeler, algler ve algal toksinler, radon ve radyoaktivite, patojenler, su arıtımından kaynaklanan problemler, alümünyüm ve akrilamit, koku ve tat, floridasyon, dezenfeksiyon yan ürünleri, dağıtım sist. kaynaklanan problemler, dağ. sistemi, estetik kalite, asbest, katran kaplamalar ve PAH, dağıtım sistemlerinde patojenler, Ev tesisat sistemlerinden kaynaklanan problemler, boru ve bağlantılardan kaynaklanan korozyon ve metal kirlenmesi, katran kaplamalar ve poliaromatik hidrokarbonlar, çeşme suyunda canlılar, mikroorganizmalar, lifler ve tat, çeşme suyuna alternatifler. ÇMB 555 ÇEVRE SAĞLIĞI ve RİSK ANALİZİ Kirleticilerin karakterizasyonu, çevre ve insan sağlığı, kirleticilerin kaynakları, kirleticilerin yayılması, kirleticilerin sonu, kimyasal kirleticilerin insan sağlığı üzerindeki etkisi, çevresel kalite üzerinde antropojenik etkiler,insana maruziyetin değerlendirilmesi, çevresel gürültü, iyonize edici olmayan ve olan radyasyon, kirleticiler için kriter ve standartlar, risk değerlendirmesi, risk yönetimi. ÇMB 557 İLERİ FİZİKOKİMYASAL ARITIM YÖNTEMLERİ - I İçme Suyu havalandırma, Hava sıyırma, Çözünmüş hava flatosyanı, Toz aktif karbon arıtımı, Daitomlu kum filtrasyonu, İleri mikroızgara, Membran filtrasyon, İyon değişimi, Florlama ve flor giderimi (defloridasyon). ÇMB 559 İLERI BİYOLOJİK ARITIM YÖNTEMLERİ - I Biyolojik proseslerin ilkeleri ve kinetiği, Düşey şaft biyoreaktörler, aerobik granulasayon teknolojisi, membran biyoreaktörler, Nütrient giderimi için ardışık kesikli reaktörler, eşzamanlı nitrifikasyon denitrifikasyon prosesleri, azot giderim proseslerinin seçimi ve tasarımı. 4 / 10

5 1. SINIF 2. DÖNEM (II. YARIYIL) DERS LİSTESİ ÇMB 502 SU ARITIM TEKNOLOJİLERİ II İleri Arıtım Yöntemleri, su arıtımında ileri yöntemleri, membran filtrasyon prosesleri, adsorpsiyon, gaz sıyırma, iyon değiştirme, ileri oksidasyon prosesleri, dezenfeksiyon. ÇMB 504 ÇEVRE BİYOTEKNOLOJİSİ II Aerobik atıksu arıtma sistemleri, süspanse büyüme sistemleri, aktif çamur ve modifikasyonları, aktif çamur sistemlerinde havalandırma, kinetik katsayıların tespit edilmesi, havalandırmalı lagünler, stabilizasyon havuzları, bağlı biofilm atıksu arıtma sistemleri, damlatmalı filtreler, döner biyolojik diskler, akışkan yatak biyoreaktörler, anaerobik atıksu arıtma sistemleri, anaerobik çürütücüler, anaerobik kontak prosesler, yukarı akışlı çamur yatak reaktörler, bağlı biyofilm atıksu arıtma sistemleri, anaerobik filtreler. ÇMB 506 ATIKSULARIN GERİ KAZANIMI ve KULLANIMI Atıksuların yeniden kullanımında Halk Sağlığı ve Çevresel Problemler, risk yönetimi, atıksu geri kazanım teknolojileri, geri kazanılan suyun depolanması, tarımsal sulamada kullanım ve kriterleri, endüstriyel kullanım, geri kazanılan atıksuyun yeraltı suyuna reşarjı, İçme Suyu olarak dolaylı ve dolaysız kullanım potansiyeli, atıksu geri kazanımı ve tekrar kullanımının planlanması. ÇMB 508 SU KİRL., KAYNAKLARI ve KORUMA AL. TESPİTİ Su kaynakları kirliliği ve çevredeki tanımı ve önemi, su kaynaklarının kalite yönetimi, kirletici kaynakları ve suların havza bazında inceleme, su kaynaklarında kirletici belirlenmesi ve ölçüm yöntemleri, su kaynaklarında kirleticilerin taşınma hızını ve ölçüm yöntemleri, su kaynakların farklı kirleticilerin değerlendirme yaklaşımları, su ve kirletici taşıyan birimler için koruma alanlarının tespiti, koruma zonları değerlendirme, Türkiye deki su kaynakları ve koruma alanlarının tespit yöntemleri, başka ülkelerde koruma alanlarının tespiti, su kaynakları kirliliği ve koruma alanlarına ilişkin yönerge ve yasalar, su kaynakları kirliliği ve koruma alanlarına ilişkin uygulamalar. ÇMB 510 ÇED AÇISINDAN HİDROJEOLOJİK UYGULAMALAR ÇED in felsefesi, temel kavramları ve önemi, ÇED in aşamaları ve uygulamaları, çevredeki kirletici kaynaklarının havza bazında inceleme, ÇED ve hidrolojik koşullar, ÇED ve su kaynaklarında kirletici belirlenme ve ölçüm yöntemleri, ÇED te su kaynaklarının değerlendirme yaklaşımları, ÇED teki hidojeolojik uygulamalar ve gözlem teknikleri, Türkiye deki ÇED uygulamaları, Başka ülkelerde ÇED uyg., ÇED ve su kaynakların koruma alanlarına ilişkin uygulamalar, ÇED teki Hidrojeolojik uygulamalar. ÇMB 512 KATI ATIKLARIN BİYOLOJİK ARITIMI Giriş: tanımlar ve amaçlar, kompostlaşabilir atıklar. havalı ve havasız kompostlaştırmanın esasları; İşletme parametreleri: havalandırma, su içeriği, sıcaklık, dane boyutu, besi elementleri, C/N oranı, besi, ph, katkı maddeleri, Ağır metaller ve mikrobesi elementleri. Atıkların biyolojik ayrışabilirliği. Havalı ve havasız kompost sistemleri; kompost proseslerinin sınıflandırılması: basit sistemler, modern sistemler, koku kontrolü, kompostlaştırma prosesinin patojen giderimine etkisi, kompost kullanımı, yasal durum, kompostlaştırma prosesinin çevresel etkileri ve maliyeti. ÇMB 514 DOĞAL ARITIM SİSTEMLERİ Doğal arıtım sistemlerine giriş, doğal arım sistemlerinin planlanması, fizibilitesi, ve yer seçimi, proselerde dikkate alınan parametreler, havuz sistemlerinin tasarımı, havuz sistemlerinin modifikasyonları, serbest yüzeyli yapay sulakalan sistemleri, yer altı ve düşey akışlı sulakalan sistemleri, yavaş hızlı toprak arıtım sistemleri, yerüstü toprak arıtım sistemleri, yer altı akifer toprak arıtım sistemleri, fitoremediyasyon, çamur yönetimi ve arıtımı, çamur arıtımında doğal sistemler, yerinde atıksu arıtım sistemleri. 5 / 10

6 1. SINIF 2. DÖNEM (II. YARIYIL) DERS LİSTESİ ÇMB 516 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNDE ANALİTİK YÖNTEMLER Giriş, Enstrümantal analizin anlamı, numune alma ve hazırlama yöntemleri, katı faz ve sıvı faz, gaz-katı ekstraksiyon yöntemleri, gaz kromatografi ve prensipleri, yüksek basınç sıvı kromatografi ve prensipleri, kütle spektrometresi, iyon kromatografisi, UV-Vis absorpsiyon spektroskopis, potensiyometrik yöntemler, elementel analiz (TOC, TN), Infrared spectroscopy, floresans ve kemiluminesans, X-ray, temel istatistiksel değerlendirme, genel bakış ve değerlendirme. ÇMB 518 HAVA KİRLİLİĞİ ANALİZ YÖNTEMLERİ Hava kirliliği çeşitleri, nedenleri, Analiz için hava (gaz) örneklerinin alınması, Gaz örnekleri alınması ve saklanmasında dikkat edilecek yöntemler, hava kirliliği analizlerinde gravimetrik yöntemler, hava kirliliği analizlerinde spektroskopik yöntemler, hava kirliliği analizlerinde kromatografik yöntemler, analiz sonuçlarının hesaplamaları ve değerlendirilmesi, hata hesapları. ÇMB 520 KATI ATIK YAKMA SİST. ve ÇEVRESEL PROBLEMLERİ Katı atıkların çeşitleri ve sınıflandırılması, katı atıkların toplanması, taşınması ve bertaraf yöntemleri,yakma sistemlerine verilebilecek atıkların özellikleri, yakma sistemine getirilen atıkların iyileştirilmesi, yakma sistemlerinin çeşitleri, katı atık yakma sistemlerinin maliyet analizi, katı atık yakma sistemleri projelendirilmesi, katı atık yakma sistemlerinde hava kirliliği kontrol yöntemleri, katı atık yakma sistemlerinde su kirliliği kontrolü, katı atık yakma sistemlerinde katı atık sorunları, katı atık yakma sist. diğer bertaraf yöntemlerinden avantaj ve dezavantajları, katı atık yakma sistemlerinde işletme problemleri. ÇMB 522 İLERİ OKSİDASYON PROSESLERİ İleri Oksidasyon Prosesleri (İOP)'nin tanımı, sınıflandırılması, oksidan çeşitleri, İOP' lerin avantajları dezavantajları, İOP'ni etkileyen faktörler, Radikal tanımı/çeşitleri, radikal reaksiyonları, Fotokimyasal oksidasyon, H2O2 ve O3 fotolizi, Fenton/Foto-Fenton reaksiyonları, İOP'nin uygulanabilirlik ölçütleri, Ozon kimyası, ozon üretim teknikleri, ozonun bozunması yoluyla serbest radikal oluşumu, radikal reaksiyonları, radikal tutucuların ozonlama ve İOP'ndeki fonksiyonları. İOP'nin su geri kazanımı, dezenfeksiyon, endüstriyel atıksu arıtımı, biyolojik arıtılabilirliğin iyileştirilmesi ile ilgili uygulamalar. İOP'nde gelişen teknolojiler, katalizörlerin ve oksidanların kombinasyonları. ÇMB 524 ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ Atıksu arıtma tesisleri hakkında genel bilgi, atıksu arıtma tesisinin ilk işletmeye alınması, atıksu arıtma tesislerinden numune alma, arıtma tesislerinde karşılaşılan başlıca sorunlar, mekanik sorunlar, ön arıtmada karşılaşılan işletme sorunları ve çözüm önerileri, aktif çamur sistemi modifikasyonları ve işletme problemleri, anaerobik çamur çürütme, yoğunlaştırma ve işletme problemleri, stabilizasyon havuzları işletme problemleri, damlatmalı filtreler, işletilmesi ve işletme prob., son çökeltme havuzları ve işletme prob., tesisin işletme kayıtlarının tutulması, atıksu arıtma tesislerinin işletilmesinde işçi sağ. ve iş güvenliği. ÇMB 526 TEHLİKELİ ATIK YÖNETİMİ Tehlikeli atıklara giriş, tanımlar ve sınıflandırma, toksikoloji ve risk değerlendirmesi, çevre hukuku ve düzenlemeler, tehlikeli atık karakterizasyonu, numune alma ve analiz, kirlilik önleme ve atık azaltılması, kimyasal ve fiziksel arıtım, biyolojik arıtım, termal işlemler, tehlikeli atıkların taşınması ve depolanması, yeraltı suyu kirlenmesi. 6 / 10

7 1. SINIF 2. DÖNEM (II. YARIYIL) DERS LİSTESİ ÇMB 528 KATI ATIK SIZINTI SULARININ KONTROLÜ Düzenli depolama sızıntı suyu, yasal düzenlemeler ve etkileri, zemin suyu durumu ve sızıntı suyu oluşumu: düzenli depolamada katı atık ayrışması, sızıntı suyu kalitesi ve toksisitesi, sızıntı suyunun doğal hareketi, sızıntı suyunun tahmini ve modellemesi, sızıntı suyunun tecrit edilmesi, sızıntı suyu arıtılması, sızıntı suyu arıtılmasında karşılaşılan problemler, sızıntı sularının arıtılmasında uygulanan prosesler, en uygun sızıntı suyu arıtma yönteminin seçimi, sızıntı suyu arıtma maliyeti. ÇMB 530 FİZİKSEL KİMYA Termodinamik, fazlar ve çözeltiler, kimyasal denge, iyonik çözeltiler, redoks reaksiyonları ve elektrod potansiyelleri, kimyasal kinetik, ara yüzeyler ve adsorpsiyon, spektroskopi ve fotokimya, radyoaktivite. ÇMB 532 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNDE KİMYASAL PROSESLER Kimyasal proseslerin tanımı, kimyasal oksidasyon esasları, kimyasal oksidasyona dayanan prosesler, kimyasal oksidasyon uygulamaları, elektrokimyasal korozyon ve kontrolü, dezenfeksiyon, kimyasal çöktürmenin esasları, kimyasal çöktürmeye dayanan prosesler, kimyasal çöktürme ile metallerin arıtılması, diğer kimyasal prosesler, geliştirilmekte olan kimyasal prosesler. ÇMB 534 ÇEVRE KİRLENMESİ ve KORUNMASI Doğal dengenin bozulmaya başladığı dünyamızda doğal ekosistemler bazında meydana gelen değişimler ve bu olgunun küresel bazda oluşturduğu olumsuzluklar, Dünyada üretim-tüketim ve nüfus ilişkileri, hava kirlenmesi, su kirlenmesi ve toprak kirlenmesinin ekonomik boyutları, orman ekosistemlerinde kirlenme sorunları ve küresel ısınmanın yarattığı ve gelecekte yaratabileceği olumsuzluklara karşı uyum çalışmaları ve Avrupa ve bölgemizde bu konuda yapılmış çalışmaların incelenmesi ve gelecek için tahminlerin yapılması. ÇMB 536 ÇEVRE YÖNETİMİ Çevre yönetimi kavramı ve kapsamı, çevre-ekonomi etkileşimi, global çevre problemleri çevre yönetim araçları, çevresel kaynakların analizi, çevresel planlama, modelleme ve CBS, kirlilik kontrol stratejileri, Türkiye de çevresel problemler ve politikaları, ulusal ve uluslararası sözleşmeler, çevre ve endüstri ilişkileri, temiz üretim, çevre teknolojisindeki gelişmeler, çevre yönetim sistemleri ve standartları, çevresel etki değerlendirmesi. ÇMB 538 SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI Enerji ve sürdürülebilir enerji terminolojisi, Güneş, rüzgar, biyokütle, biyogaz, jeotermal ve dalga enerjileri gibi yenilenebilir enerji kaynakları ve kullanımları, Türkiye'de ve dünyada yenilebilir enerji potansiyeli ve kullanımı, yasal yönetmelikler ve uygulamalar. ÇMB 540 ATIKLARIN GERİ KAZANIMI VE DÖNÜŞÜMÜ Geri kazanım, geri dönüşümün tanımı. Geri kazanımın önemi, ülke ekonomisine katkısı, çevre ve insan sağlığına faydaları. Atık yönetmelikleri ve kurumlara yüklediği sorumluluklar. Türkiye de ve dünyada geri kazanım istatistikleri. Geri dönüştürülebilen atıkların işlem aşamaları. Zararlı atıkların toplanması, taşınması ve bertaraf edilmesi. ÇMB 542 KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin temel kavramları, kaynakları,küresel ve bölgesel ölçekte olası sonuçları, çevresel etkileri. 7 / 10

8 1. SINIF 2. DÖNEM (II. YARIYIL) DERS LİSTESİ ÇMB 544 KALICI ORGANİK KİRLETİCİLER Kalıcı organik kirleticilerin belirlenmesi. Kalıcı organik kirleticilerin kaynaklarının oluşumu ve durumu. Hava, toprak ve su kaynaklarında kalıcı organik kirleticiler ve çevresel etkilerinin değerlendirilmesi. Kalıcı organik kirleticilerin listesi. Gıda zincirinde kalıcı organik kirleticiler. Uluslararası kanun ve uygulamalar. Kalıcı organik kirleticilerin giderim yöntemlerinin belirlenmesi. ÇMB 546 ARITMA MİKROBİYOLOJİSİ Mikroorganizmaların tanıtımı, önemi, sınıflandırılması, metabolizması ve yapısının anlatılması yanında çevre mühendisliğinde önemli olan indikatör mikroorganizmaların ve arıtma sistemlerinde bulunan mikroorganizmaların tanıtımını kapsamaktadır. ÇMB 548 MİKROBİYAL METABOLİZMA Mikroorganizmalarda meydana gelen metabolik reaksiyonlar; Çeşitli mikroorganizma gruplarınının enerji metabolizmaları; Mikroorganizmalarda aerobik ve anaerobic solunum yolları; Bakteriyel fotosentez; Anaerobik mikroorganizmalarda enerji kaynağı olarak azot metabolizması. ÇMB 550 KOKU ve UÇUCU ORGANİK KARBON KONTROLÜ Genel Bakış, Koku ve UOK ile ilgili tanımlar, Kaynakta ve Çevre Havasında Ölçüm Teknikleri, Analitik Koku Ölçüm Yöntemleri, Toksik hava kirleticiler, Çevresel sistemler(atıksu toplama sistemleri, atıksu arıtma tesisleri, çamur çürütme ve kurutma tesisleri, atık yakma tesisleri, gazlaştırma tesisleri, katı atık ve zararlı atık depolama tesisleri, kompost tesisleri) de koku ve UOK oluşumu ve emisyonu. Koku rahatsızlığı ve toplum üzerindeki etkisi. Koku emisyonlarının azaltılması. Atıksu arıtma sistemlerinde koku kontrolü. Biyolojik koku kontrolü, Fizikokimyasal koku kontrolü, Koku modellemesi, Koku ile ilgili yasal düzenlemeler. ÇMB 552 PROJE YÖNETİMİ Proje ve proje yönetiminin tanımı, proje organizasyon türleri, proje el kitabının hazırlanması, Gannt diyagramı, projenin serim biçiminde gösterimi, CPM, PERT, süre maliyet analizi, kaynak çizelgeleme, kazanılmış değer analizi, MS Project ile proje planlama ve izleme. ÇMB 554 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNDE CBS UYGULAMALARI Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) nin tanımlanması, CBS nin tarihsel gelişimi ve günlük yaşantımızda CBS nin kullanımı, bilgi, veri ve sistem kavramları; bilgi sistemlerinin sınıflandırılması, sayısal harita ve konum bilgisine ait temel kavramlar, CBS nin fonksiyonları, Coğrafi Bilgi Sistemleri nde veri toplama teknikleri, coğrafi veri elementleri, grafik ve grafik olmayan bilgiler, haritalar ve konumsal ilişkiler, Çevre Mühendisliği nde CBS kullanımı, su kirliliğinde CBS uygulamaları, hava kirliliğinde CBS uygulamaları, toprak kirliliğinde CBS uygulamaları. ÇMB 556 KİRLİ AKİFERLERİN İYİLEŞTİRİLMESİ Giriş, Hidrojeolojinin temelleri, Hidrokarbon kimyası, Kirleticilerin sonu ve taşınımı, kirleticiler, kirleticilerin giderim teknolojileri, çözünmüş kirleticiler için iyileştirme teknolojileri, vadoz zondaki toprağın arıtımı, akifer iyleştirilmesinin ekonomisi. 8 / 10

9 1. SINIF 2. DÖNEM (II. YARIYIL) DERS LİSTESİ ÇMB 558 ANAEROBİK BİYOTEKNOLOJİ ve BİYOENERJİ Anaerobik biyoteknolojiye genel bir bakış, anaerobik biyoteknolojinin mikrobiyolojisi ve biyokimyası, çevresel faktörler, anaerobik proseslerin kinetiği, ve modellenmesi, biyoenerji elde edilmesinde reaktör konfürügasyonları, anaerobik biyoteknolojide moleküler tek.; biyoenerji elde edilmesinde uygulamaları, sülfatlı atıksuların arıtımı ve sülfür giderim yöntemleri, biyoyakıt endüstrisi atıklarından enerji eldesi, biyohidrojen üretimi, temel ilkeler, verim artışı için planlama ve işletme stratejileri, mikrobiyal yakıt hücreleri, biyoenerji elde etmek için katı maddelerin ön işl., enerji kay. olarak biyogaz işleme ve kullanımı. ÇMB 560 MEMBRAN BİYOREAKTÖRLER Membran biyoreaktörlere giriş, membran ekipmanı ve sistemi, membran biyoreaktörler, çıkış suyu filtrasyonu için düşük basınçlı membranlar, ileri arıtım için nanofiltrasyon ve ters ozmoz, membran biyoreaktör uygulamalarına örnekler. ÇMB 562 İLERİ FİZİKO KİMYASAL ARITIM YÖNTEMLERİ - II Ultraviyole radyasyon, su klorlaması ve kloraminasyon, atık klorlama ve stabilizasyon, deklorlama, kimyasal reduksiyon ve oksidayon, su ve yağ giderimi, buharlaştırma prosesleri, solvent ektraksiyon, liçing, superkritik ekstraksiyon. ÇMB 564 İLERİ BİYOLOJİK ARITIM YÖNTEMLERİ - II Yukarı akışlı çamur yatak filtrasyonu, anaerobik lagünler ve depolama havuzları, arıtma çamurlarının toprağa uygulanması, Atık yönetiminde derin kuyu enjeksiyonu, Doğal biyolojik arıtım prosesleri, yeni suspense biyolojik prosesler, yeni biyofilm prosesler. 9 / 10

10 ZORUNLU DERS LİSTESİ ÇMB 500 SEMİNER Seminer konusunun belirlenmesi, literatür taraması, seminer raporunun hazırlanması ve sunulması. ÇMB 590 YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI Tez konusuna yönelik çalışma. ÇMB 600 SEMİNER Seminer konusunun belirlenmesi, literatür taraması, seminer raporunun hazırlanması ve sunulması. ÇMB 690 DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI Tez konusuna yönelik çalışma. ÇMB 800 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ Literatür taraması, makale inceleme, değerlendirme. ÇMB 900 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ Literatür taraması, makale inceleme, değerlendirme. 10 / 10

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ABD DERS İÇERİKLERİ (2015-2016)

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ABD DERS İÇERİKLERİ (2015-2016) AKSARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ABD DERS İÇERİKLERİ (2015-2016) 1. SINIF 1. DÖNEM (I. YARIYIL) DERS LİSTESİ ÇMB 501 SU ARITIM TEKNOLOJİLERİ I 3 0 3 6 Izgaralar, Kum ve Yağ

Detaylı

Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen

Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen ix xiii xv xvii xix xxi 1. Çevre Kimyasına Giriş 3 1.1. Çevre Kimyasına Genel Bakış ve Önemi

Detaylı

İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ. xvi. xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN. BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi 3

İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ. xvi. xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN. BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi 3 . İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ xv ÖN SÖZ xvi YAZARLAR HAKKINDA xix ÇEVİRENLER xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN xxiii K I S I M B İ R ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 1 BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi

Detaylı

İ Ç İ NDEKİ LER. Çevre Mühendisliği ve Bilimi İçin Kimyanın Temel Kavramları 1. Fiziksel Kimya ile İlgili Temel Kavramlar 52.

İ Ç İ NDEKİ LER. Çevre Mühendisliği ve Bilimi İçin Kimyanın Temel Kavramları 1. Fiziksel Kimya ile İlgili Temel Kavramlar 52. İ Ç İ NDEKİ LER Ön Söz xiii K I S I M 1 Çevre Mühendisliği ve Bilimi İçin Kimyanın Temel Kavramları 1 BÖLÜM 1 Giriş 3 1.1 Su 4 1.2 Atık Sular ve Su Kirliliği Kontrolü 5 1.3 Endüstriyel ve Tehlikeli Atıklar

Detaylı

TOPLAM DERS-PROGRAM ÇIKTILARI İLİŞKİSİ. Kodu Ders Adı T P AKTS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

TOPLAM DERS-PROGRAM ÇIKTILARI İLİŞKİSİ. Kodu Ders Adı T P AKTS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 TOPLAM DERS-PROGRAM ÇIKTILARI İLİŞKİSİ Kodu Ders Adı T P AKTS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1. Yıl - 1. Yarıyıl CEV1001 Matematik-I 4 2 6 0 0 0 5 0 0 0 3 5 0 0 0 0 CEV1003 Fizik-I 3 1 5 0 0 0 5 0 0 0 3

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 9.Çözünmüş İnorganik ve Organik Katıların Giderimi Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK İnorganiklerin Giderimi Çözünmüş maddelerin çapları

Detaylı

BÖLÜM 1 ATIKSULARIN ÖZELLİKLERİ

BÖLÜM 1 ATIKSULARIN ÖZELLİKLERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ATIKSULARIN ÖZELLİKLERİ BÖLÜM 2 MEKANİK ARITMA 2.1. IZGARALAR... 5 2.1.1. Izgara Proje Kriterleri... 5 2.1.2. Izgara Yük Kayıpları... 7 2.1.3. Problemler... 9 2.2. DEBİ ÖLÇÜMÜ VE AKIM

Detaylı

ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1

ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1 İÇİNDEKİLER ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1 Bölgesel Değerlendirme... 2 Marmara Bölgesi... 2 Karadeniz Bölgesi... 13 1.1.3. Ege Bölgesi... 22 Akdeniz

Detaylı

ÇEV-401/A DERS TANITIM FORMU

ÇEV-401/A DERS TANITIM FORMU İht. Seçmeli 3 : A Paketi : - End. Atıksuların Arıtılması - Arıtma Çamurlarının Stabilizasyonu - Deniz Deşarjı B Paketi : - Tehlikeli Atıklar - ÇED - End. Katı Atıklar Bölüm Adı Çevre Mühendisliği Ders

Detaylı

WASTEWATER TREATMENT PLANT DESIGN

WASTEWATER TREATMENT PLANT DESIGN ATIKSU ARITMA TEKNOLOJİLERİ Doç. Dr. Güçlü İNSEL İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Arıtma Hedefleri 1900 lerden 1970 lerin başına kadar Yüzücü ve askıda maddelerin giderilmesi Ayrışabilir organik madde arıtılması

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1.1. ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN PLANLAMA VE PROJELENDİRME ESASLARI

İÇİNDEKİLER 1.1. ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN PLANLAMA VE PROJELENDİRME ESASLARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1. GİRİŞ 1.1. ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN PLANLAMA VE PROJELENDİRME ESASLARI 1.1.1. Genel 1.1.2. Atıksu Arıtma Tesislerinin Tasarım Süreci 1.1.3. Tasarım İçin Girdi (Başlangıç)

Detaylı

İçindekiler VII. Ön söz Çeviri editörünün ön sözü Teşekkür XV XIX XXI. I. Kısım Su teminine giriş

İçindekiler VII. Ön söz Çeviri editörünün ön sözü Teşekkür XV XIX XXI. I. Kısım Su teminine giriş Ön söz Çeviri editörünün ön sözü Teşekkür XV XIX XXI I. Kısım Su teminine giriş 1 Su sektörü 3 1.1 Giriş 3 1.2 Su tüketimi 3 1.3 Kabul edilebilir su kalitesi 7 1.4 Su sektörü hizmetleri 10 1.5 Su koruma

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. GENEL BİLGİLER

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. GENEL BİLGİLER ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇEM 501 İyon değişimi Seçmeli Güz Çevre Mühendisliği Prof. Dr. İbrahim PEKER DERS SAATİ: 3 AKTS: 7 KREDİSİ:3 Tel:(352) 4374901 (İç hat:),32825

Detaylı

ÇEV 301/A DERS TANITIM FORMU

ÇEV 301/A DERS TANITIM FORMU İht. Seçmeli 1 : A Paketi : - Aerobik Arıtma Prosesleri - Ç. M. Biyoteknolojisi - Bilgisayar Destekli Tasarım B Paketi : - Y. Y. Enerji Kaynakları - Su Kimyası - Çevre Proses. Mal. Analizi Bölüm Adı Çevre

Detaylı

ÇEV-302/A DERS TANITIM FORMU

ÇEV-302/A DERS TANITIM FORMU İht. Seçmeli 2: A Paketi : - Anaerobik Arıtma Prosesleri - Kanalizasyon Sis. Projelendirilmesi - Katı Atık Bertaraf Yöntemleri B Paketi : - Toprak ve Yer altı S. Kirlenmesi - Proses Kontrolü - Atmosfer

Detaylı

AEROBİK BİYOFİLM PROSESLERİ

AEROBİK BİYOFİLM PROSESLERİ AEROBİK BİYOFİLM PROSESLERİ Doç. Dr. Eyüp DEBİK 03.12.2013 GENEL BİLGİ Arıtmadan sorumlu mikroorganizmalar, sabit bir yatak üzerinde gelişirler. Aerobik biyofilm prosesleri : (1) batmamış biyofilm prosesler,

Detaylı

Atıksu Yönetimi. Prof. Dr. H. Güçlü İNSEL. İstanbul Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü (E-Posta: )

Atıksu Yönetimi. Prof. Dr. H. Güçlü İNSEL. İstanbul Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü (E-Posta: ) Atıksu Yönetimi Prof. Dr. H. Güçlü İNSEL İstanbul Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü (E-Posta: inselhay@itu.edu.tr ) İÇERİK Atıksu Üretimi ve Karakterizasyonu Konvansiyonel Arıtma Yaklaşımı

Detaylı

YAZAR HAKKINDA... İİİ

YAZAR HAKKINDA... İİİ İÇİNDEKİLER Sayfa YAZAR HAKKINDA... İİİ İÇİNDEKİLER...V ÖNSÖZ... Xİİİ 1. GİRİŞ...3 2. ENDÜSTRİYEL İŞLEMLER...13 2.1. ENDÜSTRİLERDE KULLANILAN TEMEL İŞLEM VE PROSESLER...13 2.2. HAMMADDE, ÜRÜN, ARA ÜRÜN

Detaylı

DERS ĐÇERĐKLERĐ GÜZ YARIYILI: GMB 501 Uzmanlık Alan Dersi (4 0 0)

DERS ĐÇERĐKLERĐ GÜZ YARIYILI: GMB 501 Uzmanlık Alan Dersi (4 0 0) DERS ĐÇERĐKLERĐ GÜZ YARIYILI: GMB 501 Uzmanlık Alan Dersi (4 0 0) Gıda Mühendisliği Anabilim Dalında Enstitümüz tarafından yüksek lisans tez programları kabul edilen yüksek lisans öğrencileri için danışman

Detaylı

LİSANSÜSTÜ DERS İÇERİKLERİ

LİSANSÜSTÜ DERS İÇERİKLERİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI LİSANSÜSTÜ DERS İÇERİKLERİ Ders Kodu Dersin İsmi D U KR ECTS 0416101 İleri Su Arıtma Metotları 3 0 3 8 0416102 Ötrofikasyon

Detaylı

Çevre Biyoteknolojisi. BİYOTEKNOLOJİ 25.yıl

Çevre Biyoteknolojisi. BİYOTEKNOLOJİ 25.yıl Başlıca Konular Çevresel problemlerin çözümüne yönelik; Atıksu Yönetimi (arıtım, bertaraf ve geri kazanım) Atıklardan biyo-enerji/biyo-ürün eldesi Tehlikeli kimyasalların biyodegradasyonu Sera gazı mitigasyonu

Detaylı

TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ

TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ i. Elleçleme (Handling) Tesisi Elleçleme tesisi, uygun tehlikeli ve tehlikesiz endüstriyel atıkların, parçalanması ve termal bertaraf tesislerinin istediği fiziksel şartları

Detaylı

ATIKSU ARITIMININ ESASLARI

ATIKSU ARITIMININ ESASLARI ATIKSU ARITIMININ ESASLARI Evsel, Endüstriyel Atıksu Arıtımı ve Arıtma Çamurlarının Kontrolü Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK Dr. Hacer TİMUR Dr. Ufuk KOŞKAN 1. ATIKSU MİKTAR VE ÖZELLİKLERİ... 1 1.1. Atıksu Akımının

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. GENEL BİLGİLER. ÇEM 501 İyon değişimi. Prof. Dr.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. GENEL BİLGİLER. ÇEM 501 İyon değişimi. Prof. Dr. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. GENEL BİLGİLER Ders Adı ÇEM 501 İyon değişimi Zorunlu DERS SAATİ: 3 Dönemi Bölümü Ders Sorumlusu Güz Çevre Mühendisliği Prof. Dr.

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ne göre atık su; evsel, endüstriyel, tarımsal ve diğer kullanımlar sonucunda kirlenmiş veya özellikleri kısmen veya tamamen değişmiş sular ile maden

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 10. Endüstriyel Çamur Arıtımı Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK Giriş Sıvı atıkların arıtılmasındaki en önemli nokta askıda veya çözünmüş katıların giderimidir. Sıvıdan

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Tüm Ders Kodları Havuzu

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Tüm Ders Kodları Havuzu POLİMER MÜHENDİSLİĞİ EABD LİSANSÜSTÜ DERSLERİ PLM501 Polimer Mühendisliği (3+0) 3 6 Zorunlu PLM502 Polimerlerin Şekillendirilmesi (3+0) 3 6 Zorunlu PLM503 Polimerizasyon Yöntemleri PLM504 İletken Polimerler

Detaylı

HAZIRLAYAN-SUNAN İSMAİL SÜRGEÇOĞLU DANIŞMAN:DOÇ. DR. HİLMİ NAMLI

HAZIRLAYAN-SUNAN İSMAİL SÜRGEÇOĞLU DANIŞMAN:DOÇ. DR. HİLMİ NAMLI HAZIRLAYAN-SUNAN İSMAİL SÜRGEÇOĞLU DANIŞMAN:DOÇ. DR. HİLMİ NAMLI DÜNYADA yılda 40.000 km³ tatlı su okyanuslardan karalara transfer olmaktadır. Bu suyun büyük bir kısmı taşkın vb. nedenlerle kaybolurken

Detaylı

Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR

Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR AMAÇ Çorlu katı atık depolama sahası sızıntı sularının ön arıtma alternatifi olarak koagülasyon-flokülasyon yöntemi ile arıtılabilirliğinin değerlendirilmesi Arıtma alternatifleri

Detaylı

Ekolojik Yerleşimlerde Atık Yönetiminin Temel İlkeleri

Ekolojik Yerleşimlerde Atık Yönetiminin Temel İlkeleri i Ekolojik Yerleşimlerde Atık Yönetiminin Temel İlkeleri Ekoljik yerleşimler kaynakların kullanımında tutumludur. Atık Yönetimi ve geri dönüşüm bu yerleşimlerde kaynak yönetiminin ayrılmaz bir bileşenidir.

Detaylı

Organik Atıkların Değerlendirilmesi- BİYOGAZ: Üretimi ve Kullanımı ECS KĐMYA ĐNŞ. SAN. VE TĐC. LTD. ŞTĐ.

Organik Atıkların Değerlendirilmesi- BİYOGAZ: Üretimi ve Kullanımı ECS KĐMYA ĐNŞ. SAN. VE TĐC. LTD. ŞTĐ. Organik Atıkların Değerlendirilmesi- BİYOGAZ: Üretimi ve Kullanımı ECS KĐMYA ĐNŞ. SAN. VE TĐC. LTD. ŞTĐ. BİYOGAZ NEDİR? Anaerobik şartlarda, organik atıkların çeşitli mikroorganizmalarca çürütülmesi sonucu

Detaylı

KATI ATIKLARIN BERTARAFINDA BİYOTEKNOLOJİ UYGULAMALARI. Doç. Dr. Talat Çiftçi ve Prof. Dr. İzzet Öztürk Simbiyotek A.Ş. ve İTÜ

KATI ATIKLARIN BERTARAFINDA BİYOTEKNOLOJİ UYGULAMALARI. Doç. Dr. Talat Çiftçi ve Prof. Dr. İzzet Öztürk Simbiyotek A.Ş. ve İTÜ KATI ATIKLARIN BERTARAFINDA BİYOTEKNOLOJİ UYGULAMALARI Doç. Dr. Talat Çiftçi ve Prof. Dr. İzzet Öztürk Simbiyotek A.Ş. ve İTÜ 1 KATI ATIK ÇEŞİTLERİ Evsel ve Kurumsal Çöpler Park ve Bahçelerden Bitkisel

Detaylı

DİĞER ARITMA PROSESLERİ

DİĞER ARITMA PROSESLERİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DİĞER ARITMA PROSESLERİ Oksidasyon Havuzları Oksidasyon Havuzları Sürekli kanal tipinde tam karışımlı uzun havalandırmalı aktif çamur proseslerinin

Detaylı

Katı Atık Yönetiminde Arıtma Çamuru. Enes KELEŞ Kasım / 2014

Katı Atık Yönetiminde Arıtma Çamuru. Enes KELEŞ Kasım / 2014 Katı Atık Yönetiminde Arıtma Çamuru Enes KELEŞ Kasım / 2014 İÇİNDEKİLER Arıtma Çamuru Nedir? Arıtma Çamuru Nerede Oluşur? Arıtma Çamuru Çeşitleri Arıtma Çamuru Nerelerde Değerlendirilebilir? 1. Açık Alanda

Detaylı

2: RADYOAKTİF ATIKLAR...11

2: RADYOAKTİF ATIKLAR...11 İÇİNDEKİLER Bölüm1: TEMEL KAVRAMLAR...1 1.1. İyon ve İyonizan Radyasyonlar...1 1.2. Radyoaktivite...3 1.3. Işınlama...3 1.4. Yarılanma Süresi...3 1.5. Radyolojik Birimler...4 1.6. Radyasyon Dozu...4 1.7.

Detaylı

Biyogaz Temel Eğitimi

Biyogaz Temel Eğitimi Biyogaz Temel Eğitimi Sunanlar: Dursun AYDÖNER Proje Müdürü Rasim ÜNER Is Gelistime ve Pazarlama Müdürü Biyogaz Temel Eğitimi 1.Biyogaz Nedir? 2.Biyogaz Nasıl Oluşur? 3.Biyogaz Tesisi - Biyogaz Tesis Çeşitleri

Detaylı

SIVI ATIKLAR. Dr. Sema ÜÇPINAR 5.2.2003

SIVI ATIKLAR. Dr. Sema ÜÇPINAR 5.2.2003 SIVI ATIKLAR Dr. Sema ÜÇPINAR 5.2.2003 Nüfus ve sanayi artışı Hızlı, düzensiz ve kontrolsüz kentleşme İşsizlik Doğal kaynakların hızla tüketimi Altyapı sorunları Tablo I 1995 2000 Toplam Belediye Sayısı

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI DOKTORA PROGRAMI

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI DOKTORA PROGRAMI DOKTORA PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL KIM-6501 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0 8 0 9 KIM-6601 TEZ HAZIRLIK ÇALIŞMASI Z 0 1 1 0 1 20 1 21 12 30 İKİNCİ YARIYIL KIM-6502 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0 8 0 9 KIM-6602

Detaylı

Ekosistem ve Özellikleri

Ekosistem ve Özellikleri Ekosistem ve Özellikleri Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Ekosistem Belirli bir bölgede yaşayan ve birbirleriyle sürekli etkileşim halindeki canlılar (biyotik faktörler) ve cansız

Detaylı

1. Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü KÇKK

1. Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü KÇKK 1. Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü KÇKK Kentsel Atıksu Arıtım Tesislerinde Geliştirilmiş Biyolojik Fosfor Giderim Verimini Etkileyen Faktörler Tolga Tunçal, Ayşegül Pala, Orhan Uslu Namık

Detaylı

Deponi Sızıntı Sularının Arıtma Teknikleri ve Örnek Tesisler

Deponi Sızıntı Sularının Arıtma Teknikleri ve Örnek Tesisler Deponi Sızıntı Sularının Arıtma Teknikleri ve Örnek Tesisler Die technische Anlagen der Deponiesickerwasserreinigung und Bespiele Kai-Uwe Heyer* *, Ertuğrul Erdin**, Sevgi Tokgöz** * Hamburg Harburg Teknik

Detaylı

Tehlikeli Atıklar ve Kontrolü. Tehlikeli Atıkların Arıtılması

Tehlikeli Atıklar ve Kontrolü. Tehlikeli Atıkların Arıtılması Tehlikeli Atıklar ve Kontrolü Tehlikeli Atıkların Arıtılması Atık Suların Arıtılması Atık sudaki kirleticilerin arıtılması için kullanılan metodları genel olarak 3ana başlık altında toplamak mümkündür.

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Temel İşlemler Laboratuvarı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (X) Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Eğitim Öğretim Sistemi

Detaylı

AKTS:4dersini almak zorundadır.

AKTS:4dersini almak zorundadır. OMÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İNTİBAK ÇİZELGESİ 1. SINIF I.YARIYIL DERSLERİ FİZ 105 Fizik I 3 2 4 6 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılından önce bu dersten

Detaylı

Vizyonumuz Ülkemizin, çevre ve iş güvenliği alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artıracak çalışmalarda öncü olmaktır.

Vizyonumuz Ülkemizin, çevre ve iş güvenliği alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artıracak çalışmalarda öncü olmaktır. Kariyer Mühendislik 2011 yılında gelişen çevre ve iş güvenliği mevzuatlarının Türkiye de uygulanmasını hedef alarak kurulmuştur. Şirket çalışanlarının ve kurucusunun yıllar içerisinde elde etmiş olduğu

Detaylı

BİYOLOJİK PROSESLERE GENEL BAKIŞ

BİYOLOJİK PROSESLERE GENEL BAKIŞ BİYOLOJİK PROSESLERE GENEL BAKIŞ Dr.Murat SOLAK Biyolojik Arıtma Yöntemleri Biyokimyasal reaksiyonlar neticesinde atık sudaki çözünmüş organik kirleticilerin uzaklaştırıldığı yöntemlerdir. BİYOPROSESLER

Detaylı

ARITMA ÇAMURLARININ YOĞUNLAġTIRILMASI VE SU ALMA ĠġLEMLERĠ

ARITMA ÇAMURLARININ YOĞUNLAġTIRILMASI VE SU ALMA ĠġLEMLERĠ Tekirdağ Ġli Arıtma Çamurlarının Değerlendirilmesi ÇalıĢtayı, 17 Ocak 2011 ARITMA ÇAMURLARININ YOĞUNLAġTIRILMASI VE SU ALMA ĠġLEMLERĠ Prof.Dr. AyĢe FĠLĠBELĠ Dokuz Eylül Üniversitesi, Çevre Mühendisliği

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ A. NUMUNE ALMA/ÖRNEKLEME A.1.Emisyon Kapsamında Numune Alma/Örnekleme Uçucu Organik

Detaylı

Atıksu Arıtma Tesislerinin Projelendirilmesi Aşamasında Teknik Yaklaşımlar

Atıksu Arıtma Tesislerinin Projelendirilmesi Aşamasında Teknik Yaklaşımlar Atıksu Arıtma Tesislerinin Projelendirilmesi Aşamasında Teknik Yaklaşımlar Doç. Dr. H. Güçlü İNSEL İstanbul Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü IV. OSB ÇEVRE ZİRVESİ, 26-28 Mayıs 2016, Crown

Detaylı

Arıtma çamuru nedir?

Arıtma çamuru nedir? Arıtma çamuru nedir? Atıksu arıtımında, fiziksel ve kimyasal arıtma süreçlerinde atıksu içinden yüzdürülerek veya çökeltilerek uzaklaştırılan maddeler Biyolojik arıtma sonucunda çözünmüş haldeki maddelerin

Detaylı

Prof. Dr. Ayşen Erdinçler

Prof. Dr. Ayşen Erdinçler Prof. Dr. Ayşen Erdinçler Boğaziçi Üniversitesi, Çevre Bilimleri Enstitüsü Hisar Kampüs, Bebek, 34342 İstanbul E-mail: erdincle@boun.edu.tr Tel: 0212 3597255 Fax: 0212 2575033 Atıksulara fiziksel, kimyasal

Detaylı

ECZACILIK FAKÜLTESİ TOKSİKOLOJİ. Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K

ECZACILIK FAKÜLTESİ TOKSİKOLOJİ. Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K ECZACILIK FAKÜLTESİ TOKSİKOLOJİ PROGRAM KOORDİNATÖRÜ Prof. Dr. Şahan SAYGI, sahan.saygi@neu.edu.tr YÜKSEK LİSANS DERSLERİ Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K ETKS 600 Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 4 ETKS 601

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KATI ATIK YÖNETİMİ PROJESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KATI ATIK YÖNETİMİ PROJESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KATI ATIK YÖNETİMİ PROJESİ Belirlenmiş olan yerleşim bölgeleri için 2022-2041 dönemini kapsayacak entegre katı atık yönetimi planı hazırlanacaktır. Yönetim

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ KONYA ÜNĠVERSĠTESĠ ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ Doç. Dr. Senar AYDIN Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 17.12.2015 1 2 o Evsel, endüstriyel,

Detaylı

SU VE ATIKSU. ipsum GERİ KAZANIMI

SU VE ATIKSU. ipsum GERİ KAZANIMI SU VE ATIKSU lorem ARITIMI & ipsum GERİ KAZANIMI ekosistem mühendislik Kalıcı çözümler Ekosistem Mühendislik, geniş bir yelpazede Endüstriyel ve Evsel atıksu, içmesuyu, proses suyu arıtma ve geri kazanımı

Detaylı

Kentsel Atıksu Yönetimi

Kentsel Atıksu Yönetimi T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK K BAKANLIĞI Kentsel Atıksu Yönetimi Buğçe e DOĞAN ÇİMENTEPE Çevre ve Şehircilik Uzmanı Çevre Yönetimi Y Genel MüdürlM rlüğü 07-10 Haziran 2012 - İstanbul Sunumun İçeriği Bakanlığımızın

Detaylı

2015 MÜFREDATI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI. Ders Kodu Ders Adı (Türkçe) Müf.No T P K AKTS Tip Op.

2015 MÜFREDATI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI. Ders Kodu Ders Adı (Türkçe) Müf.No T P K AKTS Tip Op. 2015 MÜFREDATI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI SINIF: 1 DÖNEM: GÜZ AİİT 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I 2015 2 0 2 2 Z ÇM 101 MATEMATİK-I 2015 4 0 5 5 Z ÇM 103 FİZİK-I

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇAMUR YOĞUNLAŞTIRMA. 09 Aralık 2013. Doç. Dr. Eyüp DEBİK

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇAMUR YOĞUNLAŞTIRMA. 09 Aralık 2013. Doç. Dr. Eyüp DEBİK YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇAMUR YOĞUNLAŞTIRMA Doç. Dr. Eyüp DEBİK 09 Aralık 2013 1 Arıtma Çamuru Nedir? Atıksu arıtma işlemleri sonucu oluşan arıtma çamurları, uygulanan arıtma

Detaylı

Hach Lange Berlin de üretim yapar & Avrupa merkezi Düsseldorf tadır

Hach Lange Berlin de üretim yapar & Avrupa merkezi Düsseldorf tadır 11.04.2012 Proses Analizörlü Arıtma Tesislerinde Enerji Optimizasyonu Olanakları ve Sınırları HACH LANGE TÜRKİYE OFİSİ Aytunç PINAR Satış Müdürü Hach Lange Berlin de üretim yapar & Avrupa merkezi Düsseldorf

Detaylı

Kirlenmiş Saha Temizleme ve İzleme Teknik Rehberi Prof. Dr. Kahraman Ünlü O.D.T.Ü. Çevre Mühendisliği Bölümü

Kirlenmiş Saha Temizleme ve İzleme Teknik Rehberi Prof. Dr. Kahraman Ünlü O.D.T.Ü. Çevre Mühendisliği Bölümü Toprak Kirliliğinin Kontrolu ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Uygulamaları İçin Personel Eğitim Semineri 20-24 Haziran 2011 & 27 Haziran 1 Temmuz 2011 Kirlenmiş Saha Temizleme ve

Detaylı

SANAYİ TESİSLERİNDE KASITSIZ ÜRETİM SONUCU OLUŞAN KOK LARIN ATMOSFERE VERİLMESİNİN KONTROLÜNE İLİŞKİN MEVZUAT VE ÇALIŞMALAR

SANAYİ TESİSLERİNDE KASITSIZ ÜRETİM SONUCU OLUŞAN KOK LARIN ATMOSFERE VERİLMESİNİN KONTROLÜNE İLİŞKİN MEVZUAT VE ÇALIŞMALAR SANAYİ TESİSLERİNDE KASITSIZ ÜRETİM SONUCU OLUŞAN KOK LARIN ATMOSFERE VERİLMESİNİN KONTROLÜNE İLİŞKİN MEVZUAT VE ÇALIŞMALAR Aralık 2016 GENEL MEVZUAT H AV A K A L İ T E S İ N İ N K O R U N M A S I Y Ö

Detaylı

ARITMA ÇAMURUNDAN BİYOGAZ ÜRETİMİ VE ENERJİ TASURRUFU

ARITMA ÇAMURUNDAN BİYOGAZ ÜRETİMİ VE ENERJİ TASURRUFU ARITMA ÇAMURUNDAN BİYOGAZ ÜRETİMİ VE ENERJİ TASURRUFU Doç.Dr. K.Süleyman YİĞİT*, Mustafa GÜNDÜZ**, Gülay ŞERİT** Yrd.Doç.Dr. Mustafa YEĞİN*, Muhammet SARAÇ** İlhan BAYRAM***, Ünal BOSTAN***, Hakan PİR**

Detaylı

MET KARŞILAŞTIRMA TABLOLARI ANALİZ VE GRAFİKLER. Prof. Dr. AYHAN ŞENGİL /09 /2016 ANKARA

MET KARŞILAŞTIRMA TABLOLARI ANALİZ VE GRAFİKLER. Prof. Dr. AYHAN ŞENGİL /09 /2016 ANKARA MET KARŞILAŞTIRMA TABLOLARI ANALİZ VE GRAFİKLER Prof. Dr. AYHAN ŞENGİL 28-29 /9 /16 ANKARA TÜRKİYE DE OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN GENEL MET LERE UYUM DURUMU 9 8 6 4 85 95 95 82 75 9 45 76 21.MET: Su tüketimi ve

Detaylı

On-line Oksijen Tüketiminin Ölçülmesiyle Havalandırma Prosesinde Enerji Optimizasyonu

On-line Oksijen Tüketiminin Ölçülmesiyle Havalandırma Prosesinde Enerji Optimizasyonu On-line Oksijen Tüketiminin Ölçülmesiyle Havalandırma Prosesinde Enerji Optimizasyonu Speaker: Ercan Basaran, Uwe Späth LAR Process Analysers AG 1 Genel İçerik 1. Giriş 2. Proses optimizasyonu 3. İki optimizasyon

Detaylı

Şartlarında Bakteriyel İnaktivasyon Sürecinin İndikatör

Şartlarında Bakteriyel İnaktivasyon Sürecinin İndikatör İçme-Kullanma Suları için Farklı Dezenfeksiyon Şartlarında Bakteriyel İnaktivasyon Sürecinin İndikatör Organizmalar için İncelenmesi İ.Ethem KARADİREK, Selami KARA, Özge ÖZEN, Oğuzhan GÜLAYDIN, Ayşe MUHAMMETOĞLU

Detaylı

Geri Dönüşüme Katıl,Dünyaya Sahip Çık İLERİ PİROLİZ

Geri Dönüşüme Katıl,Dünyaya Sahip Çık İLERİ PİROLİZ BİYO KÜTLE ENERJİ Geri Dönüşüme Katıl,Dünyaya Sahip Çık İLERİ PİROLİZ «Son balık tutulduğunda, Son kuş vurulduğunda, Son ağaç kesildiğinde, Son nehir kuruduğunda, Paranın yenilecek bir şey olmadığını anlayacaksınız!»

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 3. Endüstriyel Kirlenme Problemleri Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK 3.1. Endüstriyel Atık Kaynak ve Türleri Endüstriyel faaliyetlerin asıl amacı; üretim yapmak Endüstriyel

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Tınaztepe Yerleşkesi, 35160, Buca, İzmir, E-mail: azize.ayol@deu.edu.tr

Dokuz Eylül Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Tınaztepe Yerleşkesi, 35160, Buca, İzmir, E-mail: azize.ayol@deu.edu.tr Tekirdağ İli Arıtma Çamurlarının Değerlendirilmesi Çalıştayı, 17 Ocak 2011 Dokuz Eylül Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Tınaztepe Yerleşkesi, 35160, Buca, İzmir, E-mail: azize.ayol@deu.edu.tr Üretilen

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI DERSLERİ

SU ÜRÜNLERİ ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI DERSLERİ SU ÜRÜNLERİ ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI DERSLERİ DERS KODU SM6002 SM6003 SM6006 SM6007 SM6008 SM6010 SM6011 SM6012 SM6013 SM6014 SM6015 SM6016 SM6017 SM6018 SM6019 SM6021 SM6023 SM6024 SM6025 SM6026

Detaylı

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ Bölgemiz I. Kısım Atıksu Arıtma Tesisi (yatırım bedeli 15 milyon $) 1995 yılında, II. Kısım Atıksu Arıtma Tesisi ( yatırım bedeli 8 milyon

Detaylı

I. YARIYIL TEMEL BİYOKİMYA I (B 601 TEORİK 3, 3 KREDİ)

I. YARIYIL TEMEL BİYOKİMYA I (B 601 TEORİK 3, 3 KREDİ) T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL TEMEL BİYOKİMYA I (B 601 TEORİK 3, 3

Detaylı

TARIM, HAYVANCILIK VE GIDA ATIKLARI İÇİN BİYOGAZ TESİSLERİ

TARIM, HAYVANCILIK VE GIDA ATIKLARI İÇİN BİYOGAZ TESİSLERİ TARIM, HAYVANCILIK VE GIDA ATIKLARI İÇİN BİYOGAZ TESİSLERİ Ahmet Musluoğlu 2000 yılından beri biyogaz alnında çalışmaktadır. BİYOENERJİ DERNEĞİ Yönetim Kurulu II. Başkanı ahmet.musluoglu@biyoder.org.tr

Detaylı

Hava Kirliliğinin Sucul Ekosistemlere Etkileri

Hava Kirliliğinin Sucul Ekosistemlere Etkileri Hava Kirliliğinin Sucul Ekosistemlere Etkileri Prof. Dr. Gülen GÜLLÜ Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü E-mail: ggullu@hacettepe.edu.tr Ulusal Su ve Sağlık Kongresi Antalya-26-30 Ekim 2015

Detaylı

EK I-C TEÇHİZAT. Anadolu Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü MÜDEK Özdeğerlendirme Raporu-2013.

EK I-C TEÇHİZAT. Anadolu Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü MÜDEK Özdeğerlendirme Raporu-2013. EK I-C TEÇHİZAT MÜDEK Özdeğerlendirme Raporu-0 Sayfa 57 EK I.C. TEMEL İŞLEMLER LABORATUVARI DONANIM LİSTESİ Aerobik Çürütücü Anaerobik Çürütücü Geçirgenlik ve Akışkanlaştırma Seti Sedimentasyon Test Ünitesi

Detaylı

Emisyon Envanteri ve Modelleme. İsmail ULUSOY Çevre Mühendisi Ennotes Mühendislik

Emisyon Envanteri ve Modelleme. İsmail ULUSOY Çevre Mühendisi Ennotes Mühendislik Emisyon Envanteri ve Modelleme İsmail ULUSOY Çevre Mühendisi Ennotes Mühendislik İçerik Emisyon Envanteri Emisyon Kaynaklarına Göre Bilgiler Emisyon Faktörleri ve Hesaplamalar Modelleme Emisyon Envanteri

Detaylı

Toz Aktif Karbon Püskürtme İle Dioksin-Furan Giderimi

Toz Aktif Karbon Püskürtme İle Dioksin-Furan Giderimi Toz Aktif Karbon Püskürtme İle Dioksin-Furan Giderimi Sayfa 1 TÜRKTAY 19-20 Ekim 2016 Ankara Yakma Tesisi Dizayn Parametreleri Yakma Kapasite si 35.000 ton/yıl Isıl Değer Enerji kurulu güç 86 Gj/saat 5,2

Detaylı

Membran Teknolojilerinin Su Yönetiminde Sağladığı Faydalar

Membran Teknolojilerinin Su Yönetiminde Sağladığı Faydalar Membran Teknolojilerinin Su Yönetiminde Sağladığı Faydalar İsmail Koyuncu 1,2, Serkan Güçlü 1,2, Türker Türken 1,2, Derya İmer 1,2 1 İstanbul Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, İTÜ Ayazağa

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜFREDATI

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜFREDATI I. YARIYILI T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜFREDATI B 601 Temel Biyokimya I Zorunlu 3 0 3 4 B

Detaylı

ATIKSU ARITMA SİSTEMLERİ

ATIKSU ARITMA SİSTEMLERİ MAKİNA-İNŞAAT-ÇEVRE SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. ATIKSU ARITMA SİSTEMLERİ Gaziteknik-Waterline Atıksu Arıtma sistemleri evsel ve endüstriyel atıksuların arıtılmasında kullanılmak üzere prosese göre projelendirilmektedir.

Detaylı

ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ POLİTİKA, STRATEJİ VE HEDEFLER

ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ POLİTİKA, STRATEJİ VE HEDEFLER Teknoloji Alanı: Su Kaynaklarında Kirliliğinin Önlenmesi ve Kontrolü Hedef 2: Bu bakterilerin ve ortamından alınma tekniklerinin geliştirilmesi Hedef 3: Kontamine bakterinin etkisiz hale getirilme yöntemlerinin

Detaylı

Öğretim yılından itibaren kayıt olacak çift anadal öğrencileri içindir.

Öğretim yılından itibaren kayıt olacak çift anadal öğrencileri içindir. ÇİFT ANADAL/YANDAL YAPILACAK LİSANS PROGRAMININ ADI: 1 151611195 Fizik I 3 0 3 1 121511132 Fizik I 3 2 4 1 151611196 Fizik I Lab. 0 2 1 1 151611197 Matematik I 3 2 4 1 121511131 Analiz I 3 2 4 1 151611129

Detaylı

I.6. METEOROLOJİ VE HAVA KİRLİLİĞİ

I.6. METEOROLOJİ VE HAVA KİRLİLİĞİ I.6. METEOROLOJİ VE HAVA KİRLİLİĞİ Meteorolojik şartlar, hava kirliliğinin sadece can sıkıcı bir durum veya insan sağlığı için ciddi bir tehdit olduğunu belirler. Fotokimyasal dumanın negatif etkileri

Detaylı

Evsel Atıksu Akımı. Katı Atık Akımı

Evsel Atıksu Akımı. Katı Atık Akımı Evsel Atıksu Akımı Katı Atık Akımı AB ye üyelik sürecindeki ülkemiz için de, halen tamama yakını düzenli depolama tesislerine gönderilen evsel katı atıklar içerisindeki biyolojik olarak bozunabilir (organik)

Detaylı

DOKTORA DERS BİLGİLERİ

DOKTORA DERS BİLGİLERİ DOKTORA DERS BİLGİLERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. GENEL BİLGİLER Ders Adı ÇEM 624 Yüzeysel Su Kalitesi Modellemesi Seçmeli DERS SAATİ: 3 Dönemi Bölümü Ders

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKADEMİK YILI ÖĞRETİM PLANI (İKİNCİ ÖĞRETİM)

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKADEMİK YILI ÖĞRETİM PLANI (İKİNCİ ÖĞRETİM) 2016-2017 AKADEMİK YILI 1. YARIYIL (N.Ö.) 1221101 Matematik-1 4+2+0 5 7 Dr. Alparslan Peker 1221111 Çevre Mühendisliğine Giriş 3+0+0 3 4 Prof. Dr. Ş. DURSUN 1221113 Teknik Resim 2+1+0 2.5 5 (U) Dr. Kemal

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/7 (1, 2, 3,4) SU, ATIK SU ph Elektrometrik Metot SM 4500 H+ B Sıcaklık Laboratuvar ve Saha Metodu SM 2550 B İletkenlik Elektrokimyasal Metot SM 2510 B Renk Spektrofotometrik

Detaylı

BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ

BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ Korkut Kaşıkçı 1, Barış Çallı 2 1 Sistem Yapı İnşaat ve Ticaret A.Ş. 34805 Kavacık, İstanbul 2 Marmara Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

YATAY (1) NO. MEVZUAT NO MEVZUAT ADI. 1. ----------------- Aarhus Sözleşmesi. 2. ----------------- Espoo Sözleşmesi

YATAY (1) NO. MEVZUAT NO MEVZUAT ADI. 1. ----------------- Aarhus Sözleşmesi. 2. ----------------- Espoo Sözleşmesi YATAY (1) 1. ----------------- Aarhus Sözleşmesi 2. ----------------- Espoo Sözleşmesi 3. 1210/90/EEC Avrupa Çevre Ajansı Tüzüğü 4. 2008/90/EC Çevresel Suç Direktifi 5. 2007/2/EC INSPIRE Direktifi 6. 2004/35/EC

Detaylı

10 Mart 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29291 TEBLİĞ

10 Mart 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29291 TEBLİĞ 10 Mart 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29291 TEBLİĞ Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ MADDE 1 14/12/2011

Detaylı

MEMM4043 metallerin yeniden kazanımı

MEMM4043 metallerin yeniden kazanımı metallerin yeniden kazanımı Endüstriyel Atık Sulardan Metal Geri Kazanım Yöntemleri 2016-2017 güz yy. Prof. Dr. Gökhan Orhan MF212 Atıksularda Ağır Metal Konsantrasyonu Mekanik Temizleme Kimyasal Temizleme

Detaylı

SU KALİTE ÖZELLİKLERİ

SU KALİTE ÖZELLİKLERİ SU KALİTE ÖZELLİKLERİ Su kirliliği Su kaynağının kimyasal, fiziksel, bakteriyolojik, radyoaktif ve ekolojik özelliklerinin olumsuz yönde değişmesi şeklinde gözlenen ve doğrudan veya dolaylı yoldan biyolojik

Detaylı

Yıldız Teknik Üniversitesi Çağdaş, Öncü, Yenilikçi

Yıldız Teknik Üniversitesi Çağdaş, Öncü, Yenilikçi Hava Kirliliği Ölçüm Yöntemleri Emisyon Ölçümleri (Kaynakta) İmisyon Ölçümleri Sabit kaynaklar (Yakma tesisi, fabrika, termik santral bacaları) Hareketli kaynaklar (Motorlu araçlar) Ortam havasında yapılır

Detaylı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği. Çevreye Duyarlı Sürdürülebilir ve Yenilenebilir Enerji Üretimi ve Kullanımı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği. Çevreye Duyarlı Sürdürülebilir ve Yenilenebilir Enerji Üretimi ve Kullanımı İstanbul Bilgi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Çevreye Duyarlı Sürdürülebilir ve Yenilenebilir Enerji Üretimi ve Kullanımı Günlük Hayatımızda Enerji Tüketimi Fosil Yakıtlar Kömür Petrol Doğalgaz

Detaylı

Doğalgaz Kullanımı ve Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi

Doğalgaz Kullanımı ve Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Doğalgaz Kullanımı ve Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Aslı İşler, Enerji Ekonomisi Derneği Filiz Karaosmanoğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi 29 Mayıs 2013 İÇERİK Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Doğalgaz ve

Detaylı

KÖMÜR MADENCİLİĞİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ATIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Hazırlayan: Serkan YUMUŞAK

KÖMÜR MADENCİLİĞİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ATIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Hazırlayan: Serkan YUMUŞAK KÖMÜR MADENCİLİĞİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ATIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Hazırlayan: Serkan YUMUŞAK Kömür Madenciliğinin Çevresel Etkileri Kömür, organik maddelerin milyonlarca yıl boyunca basınç ve ısıya

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü T.C. Belge No Kapsam : Y-01/170/2011 Düzenleme Tarihi : 06.07.2011 : Su, Atık Su, Deniz Suyu, Numune Alma, Emisyon, İmisyon, Gürültü Laboratuvar Adı : ARTEK Mühendislik Çevre Ölçüm ve Danışmanlık Hiz.

Detaylı

01 HAKKIMIZDA. Firmamız 2006 yılının Ocak ayında arıtma sistemleri ve çevre teknolojileri amacıyla kurulmuştur.

01 HAKKIMIZDA. Firmamız 2006 yılının Ocak ayında arıtma sistemleri ve çevre teknolojileri amacıyla kurulmuştur. 01 HAKKIMIZDA Firmamız 2006 yılının Ocak ayında arıtma sistemleri ve çevre teknolojileri amacıyla kurulmuştur. Multiclair, doğal dengenin korunması adına sahip olduğu çevre bilinci dahilinde, 2004 yılında

Detaylı

Endüstriyel Su Arıtımına Uyarlanmış Çözümler

Endüstriyel Su Arıtımına Uyarlanmış Çözümler Endüstriyel Su Arıtımına Uyarlanmış Çözümler Michael Lyko Tarihçe Geleneği Olan Bir Partner 1 1 Tarihçe Geleneği Olan Bir Partner Wiesbaden da tam otomatik SPIRA-CEL spiral sarım üretim hattının işletmeye

Detaylı

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ Yrd. Doç. Dr. Fatih TAŞPINAR Düzce Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Konuralp/DÜZCE 04.12.2012 1 KATI ATIK (ÇÖP) Toplumun

Detaylı

İ.D.O.S.B. Atıksu Arıtma Tesisi

İ.D.O.S.B. Atıksu Arıtma Tesisi İ.D.O.S.B. Atıksu Arıtma Tesisi İDOSB Atık Su Arıtma Tesisi, Kazlıçeşme de 500 yıldır faaliyet göstermekte olan tabakhanelerin, İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi ne taşınma projesi kapsamında, 1989

Detaylı