Erkek kabine. Dayan yüreðim. Açý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Erkek kabine. Dayan yüreðim. Açý senerlevent@yahoo.com"

Transkript

1 Kabinede bir tek kadýn bakan yok! En erkek hükümet demek... Doktorlarýn da aðýr bastýðýna bakýlýrsa, kabine deðil, klinik herhalde... Ama estetikçi eksik yine! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 31 Aðustos 2013 Cumartesi YIL: 12 SAYI: 4268 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý PENALTÝ l 2. sayfada Erkek kabine Lefkoþa-Girne anayolunda dün meydana gelen feci kazada 3 yaþýndaki minik Kezban'ýn hayatýný kaybetmesi yürekleri daðladý... Hastanede yoðun bakýma alýnan genç annenin ise beyin ölümü gerçekleþti Dayan yüreðim n Eþi Zeliha Kalkan ve 3 yaþýndaki kýzý Kezban Kalkan ile dün Girne'ye doðru gitmekte olduðu sýrada önündeki kamyonete çarpan 32 yaþýndaki Tufan Kalkan ailesini kaybederken kendisi de aðýr yaralandý... n Aðýr yaralý olarak Lefkoþa Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlan minik Kezban kurtarýlamadý... n Genç anne hastaneye kaldýrýldýktan sonra makineye baðlandý, ancak beyin ölümünün gerçekleþtiði öðrenildi... l 3. sayfada Suriye sancýsý n Özkan Yorgancýoðlu Serdar Denktaþ'la birlikte yeni kabineyi dün Derviþ Eroðlu'na sundu... Hiçbir kadýn bakanýn olmadýðý kabine ilk tepkiyi yine CTP'lilerden aldý... YENÝ KABÝNE Baþbakan: Özkan Yorgancýoðlu (CTP/BG) Baþbakan Yardýmcýsý, Ekonomi, Turizm Kültür ve Spor Bakaný: Serdar Denktaþ (DP/UG), Ýçiþleri Bakaný: Teberrüken Uluçay (CTP/BG) Maliye Bakaný: Zeren Mungan (CTP/BG) Dýþiþleri Bakaný: Özdil Nami (CTP/BG) Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný: Ahmet Kaþif (DP/UG) Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný: Aziz Gürpýnar (CTP/BG) Gýda Tarým ve Enerji Bakaný: Önder Sennaroðlu (CTP/BG) Çevre ve Doðal Kaynaklar Bakaný: Hamit Bakýrcý (DP/UG) Milli Eðitim Bakaný: Mustafa Arabacýoðlu (DP/UG) Saðlýk Bakaný: Ahmet Gülle (CTP/BG) n Mehmet Ali Talat "Keþke bir kadýn doktor bulup bakan yapsalardý da uzun zamandan beri ilk erkekler hükümeti kurulmuþ olmasaydý" dedi... n CTP Lefkoþa Milletvekili Doðuþ Derya ise, her iki koalisyon ortaðýnýn da kadýnlarý görmezden geldiðini vurguladý... Asým Akansoy Derya'nýn saptamasýna destek belirtti... n Beþir Atalay'ýn kendisini telefonla arayarak "DP ile yapma, UBP ile yap" diye baský yaptýðý yolundaki sorularý Özkan Yorgancýoðlu yanýtsýz býrakmaya devam ediyor... n Atalay, DP ile kurulan koalisyonla çalýþmalarýnýn mümkün olamayacaðýný Yorgancýoðlu'na bildirdi... l 2, 4, 10 ve 13. sayfalarda Ýngiltere caydý, ABD ise hala karar veremedi... n 13. sayfada

2 HAVA SICAKLIÐI AZALACAK Þener LEVENT Meteoroloji Dairesi, bugünden itibaren hava sýcaklýðýnýn biraz azalacaðýný açýkladý. Meteoroloji Dairesi, yarýn ile 6 Eylül tarihleri arasýnda bölgenin alçak basýnç sistemi ile genellikle sýcak hava kütlesinin etkisi altýnda kalacaðýný, havanýn açýk ve az bulutlu olacaðýný bildirdi. Hava sýcaklýðý, iç kesimlerde derece, sahillerde derece dolayýnda seyredecek. Rüzgar, güney ve batý yönlerden hafif, zamanla orta kuvvette, periyodun son günlerinde ise kuzey ve batý yönlerden yer yer kuvvetli olarak esecek. Ultraviyole radyasyonu, 31 Aðustos - 1 Eylül'de çok yüksek olacak. Açý PENALTÝ VAHÝM ZARARA NEDEN OLAN BÝR KÝÞÝ TUTUKLANDI Vahim zarara neden olan bir kiþi tutuklandý. Polis Basýn Subaylýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre, 28 yaþýndaki O.A., önceki gün saat sýralarýnda, Lefkoþa'da bir apartmanýn önünde aralarýnda çýkan tartýþma sonucunda, Diana Phoebe Ndegemu'nun baþýna tasarrufunda bulundurduðu süpürge sopasý ile vurarak diþini kýrdý ve vahim zarara uðrattý. Daha sonra makul mazereti olmaksýzýn yüksek sesle baðýrýp çaðýrarak rahatsýzlýk yaratan O.A'nýn tutuklandýðý ve olayla ilgili soruþturmanýn devam ettiði bilgisi verildi. SAHTEKARLIKLA MAL TEMÝNÝ Gazimaðusa'da "Euro Store" isimli iþ yerinden sahtekarlýkla mal temin ettiði tespit edilen K.S. isimli kiþi aranýyor. Polis Basýn Bülteni'ne göre, 20 yaþýndaki K.S. isimli kiþinin 23 Aðustos tarihinde Gazimaðusa'da bulunan "Euro Store" isimli iþ yerine giderek satýþ sorumlusuna, iþ yeri sahibini tanýmadýðý halde iþ yerinin sahibini iyi tanýdýðýný ve aldýklarýnýn parasýný akþam getireceðini söyleyip yalan beyanda bulunduðu ve 185 TL deðerinde hediyelik eþya alarak sahtekarlýkla mal temin ettiði tespit edildi. K.S.'nin arandýðý ve olayla ilgili soruþturmanýn devam ettiði bildirildi. KASTÝ HASAR VE DARP Karaoðlu'nda dün sabaha karþý çýkan tartýþmada bir kiþi darp edildi; bir araçta maddi zarar meydana geldi. Polis Basýn Bülteni'ne göre, Karaoðlanoðlu'nda dün sabaha karþý sýralarýnda, Mehmet Tamaz aralarýnda çýkan tartýþma sonucunda 45 yaþýndaki M.E'yi boynuna vurarak darp etti. Daha sonra zanlý ve 20 yaþýndaki O.P, 19 yaþýndaki T.B. ile 18 yaþýndaki N.A. adý edilene ait aracýn arka camýný ve sað arka kapý kolunu kýrýp hasara uðrattý. M.E., O.P., T.B. ve N.A.'nýn tutuklandýðý ve soruþturmanýn devam ettiði bilgisi verildi. ASKERÝ BÖLGEYÝ ÝHLAL EDEN BÝR KÝÞÝ TUTUKLANDI Lefkoþa'da Metehan Kara Giriþ Kapýsý'ndan KKTC'ye izinsiz giriþ yapmaya çalýþtýðý tespit edilen 63 yaþýndaki A.G. tutuklandý. Polis Basýn Bülteni'nden yapýlan yazýlý açýklamaya göre, önceki gün saat sýralarýnda Lefkoþa'da Metehan Kara Giriþ Kapýsý'nda, GKRY Bölgesi'nde sakin 63 yaþýndaki A.G., 1'inci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal ederek KKTC'ye izinsiz giriþ yaptýðý sýrada suçüstü tespit edilerek tutuklandý. Olayla ilgili soruþturmanýn devam ettiði bildirildi. CTP-BG / DP-UG listeyi Eroðlu'na sundu Cumhuriyetçi Türk Partisi/Birleþik Güçler (CTP/BG)-Demokrat Parti/Ulusal Güçler (DP/UG) Koalisyon Hükümeti listesi Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'na sunuldu. Derviþ Eroðlu, CTP/BG Genel Baþkaný Özkan Yorgancýoðlu ile DP/UG Genel Baþkaný Serdar Denktaþ'ý dün saat 13.00'de Cumhurbaþkanlýðý'nda kabul etti. CTP/BG Genel Baþkaný Yorgancýoðlu, 15 gün önce aldýðý hükümet kurma görevi çalýþmalarýný tamamladýklarýný belirterek, yeni Bakanlar Kurulu listesini Eroðlu'na sundu. Eroðlu da, listeyi alarak, yeni görevlerinin hayýrlý olmasý dileðinde bulundu. Zor bir dönemde görev aldýklarýný belirten Eroðlu, "Aranýzdaki uyumlu çalýþma ve halkýn desteði ile Kýbrýs Türk halkýný daha güzel günlere ulaþtýracaðýnýzý umut ediyorum" dedi. Cumhuriyet Meclisi'nin bugün toplanmasý ve Bakanlar Kurulu listesinin mecliste okunmasý bekleniyor. Yasal sürece göre, hükümeti kuran grup baþkaný veya milletvekilinin önerisine göre bakanlar, Cumhurbaþkaný'nca atanýyor. Yeni Bakanlar Kurulu Cumhurbaþkaný'nca atanýncaya kadar mevcut hükümet görevine devam ediyor. Cumhurbaþkaný'nca onaylanan Bakanlar Kurulu'nun listesi, Cumhuriyet Meclisi'ne sunulduktan ve liste mecliste okunduktan sonra Sibel Siber Baþkanlýðýndaki geçiþ hükümetinin görevi sona ermiþ oluyor. Sonraki süreçte, Bakanlar Kurulu'nun programý, atanma tarihinden baþlayarak en geç bir hafta içerisinde, Baþbakan veya bir bakan tarafýndan Cumhuriyet Meclisi'nde okunacak ve ardýndan güven oylamasýna gidilecek. Hükümet programýnýn Cumhuriyet Meclisi'nde okunmasýndan iki tam gün sonra görüþmeler baþlayacak ve bittikten iki tam gün sonra oylama yapýlacak. Anayasa'ya göre güvenoyu alan Bakanlar Kurulu'na karþý, güven oylamasýndan sonra üç ay geçmedikçe güvensizlik önergesi verilemiyor. Çiziktir di Çiziktirdi Baþýný kaþýyacak vakti olmayan Ankara'nýn bizim buradaki hükümet iþine müdahale etmediðini zannettik... Yanýlmýþýz... Doðru bildiðimizden hiç sapmamak gerekirmiþ demek ki... Ankara'da buna burnunu sokmayacak göz mü var? Davulcuya, ya da zurnacýya kýz verir mi hiç? Ama bu kez þeffaflýðý ile övünen Özkan Yorgancýoðlu var karþýmýzda, doðruyu söyler herhalde dedik... Söylediðine inandýk... Hiç kuþku duymadýk söylediðinden... Kritik son gece parti meclisi toplantýsýnda iken ansýzýn telefonla aranmýþ... Tam DP ile ortaklýðýn onaylanacaðý sýrada... Telefonunu alýp dýþarýya çýkmýþ... Bir süre sonra da çok sýkýntýlý biçimde, yüzü sapsarý geri dönmüþ... Bu ayrýntý ile ilgili basýna verilen bilgide, telefonda Serdar Denktaþ'la görüþtüðü ve bazý pürüzlerin aþýldýðý söylendi... Ýnanmayalým mý? Ýnandýk... Koskoca parti baþkaný neden yalan söylesin bize? Söylemiþ ama iþte... Baþbakanlýk koltuðuna oturmadan ilk yalaný... Telefonda görüþtüðü kiþi Serdar deðilmiþ meðer... Beþir Atalay'mýþ... Arayan da Beþir Bey olmuþ zaten onu... Maçýn son saniyesi... Penalti... Topu dikmiþ... Þutunu atacak Beþir Bey... Þöyle demiþ kaledeki Özkan Bey'e: "Programýn devamlýlýðýnýn saðlanmasý ve reformlarýn yapýlmasý açýsýsýndan UBP ile koalisyonun daha doðru olacaðý görüþündeyiz. Sayýn Recep Tayyip Erdoðan ile az önce beraberdim. Sayýn Baþbakan da DP'nin olduðu bir koalisyon hükümeti ile uyumlu çalýþamayacaðýmýz görüþünde." Gördüðünüz gibi týrnak içinde yazdým bunlarý... Aðzýndan çýktýðý gibi... Nasýl oldu peki? Oradaydýn da duydum mu? Gizli kayýt mý yaptým? Ne münasebet... Baþkasý yazdý, ben de ondan çaldým. Herhalde bunlarý kelimesi kelimesine, virgülüne noktasýna dokunmadan týrnak içinde yazabilecek kadar birilerine yakýn... Derin devlet mi? Yok caným... Ne derin devleti... Olsa olsa bir gazetecilik þaheseri!.. Biz yazsak... Amenna!.. Yorgancýoðlu ne yapmýþ peki atýlan bu rövaþatadan sonra? Ne yapsýn? "Biz DP ile anlaþtýk, bu saatten sonra geri dönemeyiz" falan demiþ... Ya da birþey söylemeye hiç fýrsat bulamamýþ... Beþir Bey söyleyeceðini söyledikten sonra, trrrak diye kapatmýþ telefonu... Arayan gerçekten Beþir Bey miydi acaba? Nasýl emin olabiliriz? Numarasý çýktý mý telefonda? Uyanýk baþka biri olamaz mý? Bilemem... Özkan Bey derdini açmadý ki bize... Toplumla paylaþmadý bunu... "Be uþaklar, Ankara'dan tehdit var, direnirsek iþimiz zor" dedi mi? Demedi... "Serdar'la görüþtük" dedi... Müdahale konusunda çok da yanýlmýþ sayýlmayýz aslýnda... Ankara'nýn baþý çok karýþýk gerçekten de... Ve kurultaydan sonra dönüp de buraya bakacak vakti olmadý pek... Son dakikaya, son saniyeye býraktý iþi... Bir penaltiye... Messi'nin þutu gibi bu yüzden direkten döndü þutu... Golü atamadý... CTP Merkez Yönetim Kurulu rest demiþ Beþir Bey'e... Tehditi yememiþ... Aferin... Ýyi bir baþlangýç... Arkasý gelir umarýz... Gelir mi? Özkan Bey hala bir açýklama yapmýyor bu konuda... Beþir Bey'in talimatýna uymadý diye suçlu mu hissediyor kendini acaba? O halde varsýn, telefon edenin Beþir Bey olmadýðýný düþünsün.. Sorarlarsa da, bir soytarý sandým desin...

3 AFRÝKA dan mektup... HÜKÜMETE ÖMÜR BÝÇÝYORLAR ÞÝMDÝDEN... Özkan Yorgancýoðlu'na gazeteciler soruyorlar: "Beþir Atalay sizi arayýp telkinde bulundu mu?" Yorgancýoðlu cevap veriyor: "Ülkede çözülmesi gereken çok sorun var, esas olan bunlarýn çözümüdür" diyor... Soruya yanýt mý bu? Okulda olsa hoca kýzar: "Ay oðlum ben sana ne sordum, sen ne diyorsun... Soruyu anladýn mý? Anladýnsa tekrarla bakalým"... Yakasýný býrakmaz hoca kolay kolay... O hala "ben ne söylerim, tamburam ne çalar" havasýnda giderse sýnýfta kalýr... Bizim meslektaþlar hoca kadar ýsrarlý deðiller anlaþýlan... Soruyu tekrarlamýyorlar... Yapýþmýyorlar yakasýna... Bu meseleyi çözse çözse sevgili dostumuz Serhat Ýncirli çözer herhalde... Yorgancý yorganýný ne kadar baþýndan aþaðý çekse kurtulamaz... Þeffaflýk diyordunuz... Nerde kaldý? Bu kadar basit bir sýrrý bile bize söylemeyecekseniz neyi söyleyeceksiniz? Nasýl güveneceðiz size? Ankara'yý ziyaretinizde elinizi sýkýp sýkmadýklarýný, size hakaret edip etmediklerini, sizi okþayýp okþamadýklarýný nerden bileceðiz? "Türklüðünü ispat et" diye sizden bir talepte bulunup bulunmadýklarýný kimden öðreneceðiz? Maaþýnýzý sorup sormadýklarýný... Aracýnýzýn markasýný... Villanýzýn havuzunu... Kim anlatacak bize bu muhabbetleri? Daha sahneye çýkmadan eleþtiri oklarýna hedef oldu bu hükümet... Tek bir kadýn bakan yok... Erkek kabine! Serdar hep mangýr tüten bakanlýklarý kaptý diyorlar... Ayýp! Maliye CTP'nin elinde deðil mi? Hem de Akça'nýn emin ellerinde... Zeren Mungan kardeþimizin nereli olduðunu sorup duruyor tilkiler... Nerden bilelim? Herkesin özgeçmiþinde nerde doðduðu yazýyor. Onun yazmýyor. Ýnternete baktýk... Bir yerde Lefkoþa, bir yerde Sandallar yazýyor... Mustafa Gökmen'den sonra hayýrlýsýyla bir Karadenizli bakanýmýz daha oldu... Hamit Bakýrcý... Çevre ve Doðal Kaynaklar Bakanýmýz... Doðalgaz ve petrol iþimize o bakacak! Daðlarýn oyulmasýna ve Karpaz'daki Milli Park'a... Denizlerin kirlenmesine... Talihine küssün Hüseyin Avkýran Alanlý... Kör talih! Karadenizli olamadý... Derler ki CTP Girne ve Güzelyurt'u harcamýþ... Gayleyi Sümer Aygýn Bey çeksin... Asýl gayle UBP'de ama... Asýl harcama... 4 milyon TL harcamýþ seçimde... UBP'nin kasasý boþ... 1,5 milyon da kýrmýzýda... Enkaz devralmýþ Hüseyin Özgürgün... Ahmet Kaþif'e küsen Ýlkay Kamil, Afet Özcafer ve Türkay Tokel bakarsýn yuvaya dönerler bir gün... Bu badireyi kolay kolay atlatamaz bu hükümet... Lefkoþa Girne yolunda hepimizi canevinden vuran kaza! Bu acýya dayanacak yürek mi var? n Lefkoþa Girne Anayolu'nda dün meydana gelen trafik kazasýnda 3 yaþýndaki minik Kezban hayatýný kaybetti... Yurdumuzun yollarý dün yürekleri daðlayan bir kazaya daha sahne oldu. Duyanlarý aðlatan kaza dün saat sýralarýnda Girne-Lefkoþa anayolunda meydana geldi... Ailesiyle birlikte Girne'ye doðru gitmekte olan 32 yaþýndaki Tufan Kalkan, önünde ayný istikamette seyreden Mehmet Özdemir yönetimindeki kamyonete çarptý. Kaza sonucu aðýr yaralanan 3 yaþýndaki Kezban Kalkan, kaldýrýldýðý devlet hastanesinde kurtarýlamadý yaþýndaki genç anne Zeliha Kalkan ise aðýr yaralý olarak getirildiði hastanede makineye baðlandý, ancak beyin ölümünün gerçekleþtiði öðrenildi... Baba Tufan da aðýr yaralý olarak hastaneye kaldýrýldý ve yoðun bakýma alýndý... Tedavisi sürüyor... Bir anda sosyal medya üzerinden tüm toplumumuza yayýlan bu kaza haberi herkesi derin bir acýya boðdu...

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL AKP restini çekmiþ Yorgancýoðlu'na UBP yoksa, o hükümetle çalýþmazlarmýþ Yorgancýoðlu ya vuracak yorganý sýrtýna Ya da baþlamadan koltuðu sallanacakmýþ Ali OSMAN Periyodik PADÝÞAHTAN FERMAN CTP'de böyledir Anlayýþ deðiþmez "Kol kýrýlýr yen içinde kalýr" Bunun adý da parti disiplinidir. Yapýlanlarýn topluma veya yandaþlara yansýtýlmasý kolay deðildir Birþeyler yapýlacaksa ekþi aðacýnýn altýnda ortaya bir laf atýlýr ve tepkiler ölçülür, ondan sonra karar verilir Birçok sorun demagoji ile çözülür Neyse bunlarý býrakalým ve esasa gelelim Basýnda çýkan ve geniþ olarak CTP'nin bir kanadýnýn gazetesinde yayýnlanan haber önemli Afrika gazetesi olarak bizi doðrular nitelikte ki, biz CTP-UBP koalisyonu için Türkiye baský yapýyor diye yazdýðýmýzda bize çeþitli sýfatlar takanlar þimdi bizi doðruluyorlar. Aslýnda onlarýn gönlünde yatan aslan da oydu CTP-UBP koalisyonu Ozan Ceyhun günlerce yazdý, çizdi "CTP-UBP koalisyonu gerçekleþmezse Türkiye KKTC'ye verdiði yardýmý kesecek" diye Talat UBP ile koalisyon için hem CTP'lileri ziyaret etti, hem de UBP'lileri CTP içinde Ferdi Sabit Soyer'in de baþýný çektiði bir grup bu konuda diretti Yorgancýoðlu Parti Meclisi'nden UBP ile de görüþme kararý çýkardýðýnda Türkiye'nin baskýlarýný görebilenler bu iþin bittiðini sandýlar Ancak Yorgancýoðlu UBP'yi ziyarete gittiðinde koalisyon ortaklýðýndan deðil de, DP ile iþi bitirdiklerinden söz etti Basýna da DP ile anlaþtýklarýný açýkladý Eh, koskoca Tayyip hazretleri yutar mý bunu? Bir Eroðlu belasý var zaten karþýsýnda, bir de Yorgancýoðlu'nu mu çekecek?.. Beþir Atalay'a talimatýný verdi Beþir Bey de telefonla, CTP Parti Meclisi toplantýsýnda olan Yorgancýoðlu'nu aradý ve Tayyip Bey'in selamlarýný iletti! "Bizim böyle bir hükümete yaklaþýmýmýz olumlu deðil" dedi Anlayan anlar artýk CTP-DP hükümetinin kurulmasýný Eroðlu tarafýndan bir kere daha maðlup olmak olarak yorumladýðý kesin Þimdi ne olacak? Bu nokta CTP'nin daðýlma noktasýdýr. Parti birkaç parçaya bu nedenle bölünecek "Kol kýrýlýr yen içinde kalýr" anlayýþý yýkýlacak Belki de kurultayý çok erkene alýp Yorgancýoðlu'nu ve ekibini alaþaðý edecek ve yeniden bir hükümet arayýþýna girecekler Bu gerçekleþirken de CTP belki ikiye, belki üçe bölünecek Yani kurultay çekiþmeleri sýrasýnda UBP'de yaþanan Ýrsen Küçük, Ahmet Kaþif kavgasý benzeri bir kavga da CTP'de yaþanacak Baþka bir partiye gitmeseler bile "disiplin" adýna partilerinde kalýp UBP yanlýlarý, DP yanlýlarý ve muhalefette kalalýmcýlar olarak partilerinin tarihine yazýlacaklar. Ancak sonuç hüsrandýr Tayyip'in talimatýna karþý direnen ve partisinin çoðunluðunun kararlarýna uyan Yorgancýoðlu'na, bence, CTP'de daha fazla sahip çýkýlmasý gereken bir zamandýr þimdi Kalay ÖNCE KENDÝNÝZLE BARIÞIN BAYLAR Barýþtan söz ediyorlar. Ne zaman Eylül gelse dayansa kapýmýza, haber bültenlerine Barýþ Günü ile ilgili fiyakalý bildirilerini boca ediyorlar. Oku oku bitmez, dilekler, temenniler, büyük laflar Ne ki "Kýbrýs'ta barýþ" derken, Rumlarla Türklerin barýþýný kastediyorlar. Sanýrsýnýz kendilerini "barýþ güçleri" olarak tarif eden bu örgütlerin, partilerin kendi içlerinde barýþ var Sanýrsýnýz kendi içlerinde ne iktidar kavgasý, ne alavere, ne dalavere Sanýrsýnýz amblemciklerin altýnda asayiþ berkemal. Önce kendinizle barýþýn baylar Talat: Keþke bir kadýn doktor bulup bakan yapsalardý Mehmet Ali Talat Yeni Hükümete ilk eleþtirisini twitter üzerinden yaptý... CTP Lefkoþa Milletvekili Doðuþ Derya da hükümette hiçbir kadýn bakanýn olmamasýný eleþtirdi Cumhurbaþkanlýðý planlarý doðrultusunda CTP'yi ateþe atma pahasýna CTP-UBP koalisyonunda ýsrarcý olan Talat, yeni hükümete ilk eleþtirisini kadýn bakan olmayýþý üzerinden yaptý. CTP-BG / DP-UG hükümetini bir türlü hazmedemeyen Talat, ruhani lideri olduðu CTP-BG'nin tabanýyla da böylelikle ters düþmüþ oldu. Talat tweet'inde þu ifadeleri kullandý: Yeni Hükümet hayýrlý olsun. Keþke bir kadýn doktor bulup bakan yapsalardý da uzun zamandan beri ilk erkekler hükümeti kurulmuþ olmasaydý!.. Talat'ýn bundan sonraki süreçte yeni hükümete karþý tavrýnýn ne olacaðý merak konusu... DOÐUÞ DERYA Meclisteki yemin töreni sýrasýnda okuduðu yeminle gündemi delen ve hakkýnda çok konuþulan CTP Lefkoþa Milletvekili Doðuþ Derya da, CTP-DP koalisyonuna sosyal medyadan eleþtiridde bulundu. Ýþte Derya'nýn açýklamalarý: "Demokrasiyi kurumsallaþtýrabilmenin önkoþulu, önce onu içselleþtirmektir. Toplumsal cinsiyet eþitliði ile ilgili güzel sözler söylemekle demokrasi gelmez. Önemli olan söylem ve eylem tutarlýlýðýný saðlayabilmektir. Yeni oluþan kabineye elbette baþarýlar dilerim, lakin hem CTP'nin hem de DP'nin kabineyi oluþtururken kadýnlarý görmezden geldiðini üzülerek gördük. Biz kadýnlar yapýlacak her türlü icraatýn yakýn takipçisi olacaðýz ve kabinenin toplumsal cinisyet eþitliði ile ilgili hükümet programýnda bulunan güçlü projeleri hayata geçirmesi için bilfiil insiyatif koyacaðýz " Ecza deposunda suçüstü yakalandý Abbas ELMAS - Lefkoþa'da Saðlýk Bakanlýðý'na ait Ecza Deposu'nun kapý kilidini kýrarak sirkat suçunu iþlemek için içeriye giren Cihangir Tip, suçüstü polis ekiplerine yakalanmasýnýn ardýndan dün mahkeme huzuruna çýkarýlarak hakkýnda soruþturma maksatlý 3 gün tutukluluk emri alýndý. Mahkemede olayla ilgili bulgularý aktaran Lefkoþa Polis Müdürlüðü Adli Þube'de görevli polis memuru Hakan Özçürümez, zanlý Cihangir Tip'in 29 Aðustos'ta Lefkoþa'da meydana gelen "Kasti hasar ve aðýr bir suç iþlemek kastý ile binaya girme" suçundan methaldar olduðunu söyledi. Özçürümez, söz konusu tarihte saat sýralarýnda Adli Þube'ye gelen bir ihbar üzerine Lefkoþa'da Abdi Ýpekçi Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Saðlýk Bakanlýðý'na baðlý Ecza Deposu'na birinin girmeye çalýþtýðý bilgisi alýndýðýný ve bölgeye gidildiðini kaydetti. Yapýlan operasyon neticesinde zanlý Cihangir Tip'in olay yerinde bir bez parçasý ile yüzünü kamufle etmiþ bir þekilde konu depoda ilaç ararken suçüstü tespit edilerek gözaltýna alýndýðýný açýklayan polis memuru Hakan Özçürümez, zanlý üzerinde yapýlan aramada binanýn kapýsýnýn kilidini kýrmak için kullandýðý bir adet levye, bir adet tornavida ve çekiç bulunarak emare olarak alýndýðýný belirtti. Zanl hakkýnda baþlatýlan polis soruþturmasýnýn yeni baþladýðýný ve alýnmasý gereken bir çok ifade olduðuna dikkat çeken Özçürümez, yürütülen tahkikatýn selameti açýsýndan zanlýnýn 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasýný talep etti. Lefkoþa Kaza Mahkemesi, yürütülen polis soruþturmasýnýn selameti açýsýndan istenilen süreyi verdi. AKANSOY: DOÐUÞ'UN SAPTAMASI GERÇEKTÝR CTP-BG Genel Sekreteri Asým Akansoy, CTP Lefkoþa Milletvekili Doðuþ Derya'nýn yeni kabinede kadýn bakan yer almamasýna yönelik yaptýðý eleþtiriye destek verdi. Ýþte Akansoy'un Sosyal Medya'da Paylaþtýðý Mesaj: "Doðuþ'un saptamasý gerçekçidir. Katýlýyorum. Bu tür yapýcý eleþtiri ve deðerlendirmelere tahammül derecemiz, demokrasi bilincimizin göstergesidir. Kadýnýn gözardý edildiði yerin toplumsal cinsiyet eþitliði konusundaki hassasiyeti de eksik kalýr. Bunun gibi günümüz insan hak ve demokrasi esaslarýný gözardý etmeden adým atmak gerekir." Kalaycý Sessizliðin Sesi Mehmet Levent BEÞÝR'ÝN TELEFONU Çok merak ediyordunuz deðil mi? AKP'nin hiçbir müdahalesi olmadan bu koalisyon hükümeti nasýl kurulabildi diye. Haklýsýnýz... "Afrika" bile neredeyse inanmýþtý buna. Erdoðan'ýn Suriye ve Mýsýr'la uðraþmaktan baþýný kaþýyacak vakti olmadýðý için belki de dönüp Kýbrýs'a bakamadýðý þeklinde bir görüþ dile getirilmiþti gazetede. Aslýnda görünürde bir müdahale de yok gibiydi. Ama hükümetin kurulmasýna AKP'nin herhangi bir müdahalede bulunmayacaðý da hiç kimsenin aklýna gelmiyordu. Artýk herkes biliyordu ki Ankara'nýn müdahalesi olmadan, yani onun onaylamadýðý þekilde bir hükümetin kurulmasý veya bozulmasý her ahval ve þeraitte sözkonusu bile deðildi. Ve bu sinsi sessizliðin ardýnda bir hinoðlu hinliðin yattýðý anlamlý bir þekilde sýrýtýyordu. Gerçi Ankara, hükümete kim gelirse gelsin, AKP'ye kullukta zerre kadar kusur edemeyeceðinden emindi ama, neticede yýllardýr taraf olduðu, çok açýk destek verdiði bir UBP vardý. Bunun yanýnda UBP yönetimine karþý tavýr almýþ, icabýnda AKP ile birçok konuda sürtüþmeye varacak noktalara gelmekten çekinmemiþ ve koalisyon hükümetinin UBP ile deðil, DP-UG ile kurulmasýný savunmuþ bir Eroðlu vardý. Bu þartlarda Ankara'nýn iþi oluruna býrakacaðý pek akla gelmeyen bir seçenekti. Nitekim dünkü Havadis gazetesinde, AKP'nin koalisyon hükümetinin kurulmasýna açýkça müdahale ettiði, yayýnlanan manþet haberiyle ifþa edildi. Bu habere göre, TC Baþbakan Yardýmcýsý ve Kýbrýs Ýþlerinden de sorumlu bakan olan Beþir Atalay, CTP-DP koalisyonu için parti meclisinin karar alma toplantýsý sýrasýnda, Özkan Yorgancýoðlu'nu telefonla aramýþ. Ve konuyla ilgili olarak aynen þu uyarýda bulunmuþ: "Programýn devamlýlýðýnýn saðlanmasý ve reformlarýn yapýlmasý açýsýndan UBP ile koalisyonun daha doðru olacaðý görüþündeyiz. Sayýn Recep Tayyip Erdoðan ile az önce beraberdim. Sayýn baþbakan da DP'nin olduðu bir koalisyon hükümeti ile uyumlu çalýþamayacaðýmýz görüþünde." Son anda gelen bu müdahaleyle CTP-BG þaþýrmýþ, sarsýlmýþ, sendelemiþ ancak gelinen noktada geri dönüþün olamayacaðý görüþü aðýr basýnca, DP-UG ile koalisyon yapýlmasý kararýna onay verilmiþ. Bütün bunlardan anlaþýldýðýna göre bu koalisyonun yaþayabilmesi için vazgeçilmez bir þart vardýr. Bu da, AKP'nin KKTC'ye dayattýðý tüm plân ve programlarý kayýtsýz þartsýz ve eksiksiz uygulayacaðýný yazýlý olarak taahhüt etmek! Hiçbir konuda hiçbir maddeye itiraz etmemek! AKP Siber hükümetinden de bunu talep etmiþ, yazýlý taahhüt almadan, maaþ katkýsýný yapmamýþtý! Þimdi ayný taahhüt CTP-DP koalisyon hükümetinden de istenecek, verilmediði takdirde Ankara parayý kesecektir! Belli ki CTP-DP hükümeti, toplumun iradesinin Ankara tarafýndan ezilmeye devam edilmesi pahasýna bu rezil maceraya giriþmeyi göze almýþlardýr! Beþir Atalay'ýn "Böyle bir hükümetle çalýþmayýz" ihtarýna uymayanlarýn, bugün yarýn göreve baþlayacak bu hükümeti idame ettirmek için AKP'nin bütün taleplerini yerine getirmekten baþka hiçbir þansý yoktur! Buna direnmenin önünde en büyük engel ise koltuk aþkýdýr! 28 Temmuz seçimi sonucuna bakarak ta baþýndan söylemiþtik. Bu seçimin de galibi Ankara, maðlubu Kýbrýslýtürk toplumu! Ne kadar yaþayacaðý hiç belli olmayan bu hükümetten de hiçbir þey beklemeyin. Kurtulmak istemeyen ve bu uðurda sandýkta bile doðru karar veremeyeni kimse kurtaramaz. Gerisi lâf-ý güzaf!

5 5 31 Aðustos 2013 Cumartesi Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars "1 Parti Var" masalý bitti. Þimdi 2 parti var Ýkisinin de "Güçler" olmasý çok çok manidar!.. Aman ne güzel koalisyoncuk be bu böyle! MÝÞ-MIÞLAR Küçük istifa etmiþ. - Ýzleyin bakayým kimler kýna yakacak þimdi! Birleþik Güçler'le Ulusal Güçler koalisyona gitmiþ. - Bana ne! Ben neticeye deðil, Hatice'ye bakýyorum artýk! Siber hükümeti, doðum yerine bakmadan, herkese eþit muamelede bulunmuþ. - Ha þimdi anladým Kýbrýs doðumlulara neden sýra gelmediðini! Dolar tavan yapmýþ. - Keþke tavanda kalsa Çatý arasýna sokardýk. Ama deldi geçti! TDP Kýbrýs'taki üslerin kullanýlmasýna karþý çýkýlmasýný istemiþ. - Ýyiye iþaret TDP yavaþ yavaþ kendine gelmeye baþladý demek! Suriye'deki operasyona karþý olanlar varmýþ. - Karþý olsan da, olmasan da durum deðiþmiyor, Suriye'de insanlar ölmeye devam ediyor. UBP tek baþkan adayý ile kurultaya gidiyormuþ. - Kaþif ve Küçük düellosu öldürücü oldu Miras Özgürgün'e kaldý. CTP dýþarýdan bakan atayacakmýþ. - Anlaþýldý Adamlar eski huyundan vazgeçmedi Ýsrafa devam! Yazýk deðil mi yetimin parasýna! TL'nin gidiþini beðenmiyorum Eski sýfýrlarýna kavuþabilir gibi gelir bana! "Seni birinci parti yaptým ama yanýna da seni kontrol edecek bir parti vermeyi uygun gördüm." Bu mesajý, seçmen CTP'ye göndermiþ. Ben görmedim. Duymadým da. Bir gazeteci köþesinde yazdý da, ondan haberim oldu. Sýkýntýlý bir anýmdý. Okuyunca istemeden gülümsedim. Hatta gülmeye bile baþladým! Resmen uyduruyorlar Resmen kafadan atýyorlar. Hiçbir CTP'li asla böyle bir mesaj atmadý, atmaz! Eli yanar! Ben yapsam bu köþede böyle bir cývýklýðý; tamam! Bizi ciddiye alan yok zaten! Dalga geçtiðimiz hemen anlaþýlýr. Ama bunlar, ciddi gazetelerin, ciddi yazarlarý. Olmaz ki! Yoksa onlar da mý mizaha yöneliyor! CTP'ye CTP'liler oy verdi. Niçin verdi? Tek baþýna iktidara getirmek için verdi Ve son bireyine kadar verdi. Bir gocagarýcýk varýdý, yürüyemezdi, onu bile kucakta getirdiler. Yani "Aman bizim partiyi tek baþýna iktidara getirmeylim, yüzüne gözüne bulaþtýrýr, yanýna güvenilir birini verelim, güzel bir koalisyon sahibi olsun da rahat edelim" diye düþünen ve bunu uygulayan salak CTP'li yoktur! Olamaz da! Ýyi kötü bir seçim geçirdik. Seçmen her þeyi yüzüne gözüne BÖYLE BÝR ANDI bulaþtýrdý; ülkeyi de, kendisini de koalisyona mahkum etti! Þimdi vatandaþa ve daha çok CTP'lilere, "Ama ne güzel koalisyoncuk oldu be bu böyle" numaralarý çekmeyi býrakýn! Sizin söylemeye diliniz varmasa da, onlar kiminle torbaya girmek zorunda kaldýklarýnýn farkýndalar... Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS

6 Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu YORGANCIOÐLU'NUN YAPMASI GEREKENLER Geçen yýl UBP'nin yaptýðý, kurultay tiyatrosuna benzer bir süreçti, bitti. Yeni hükümet yeni bakanlarý ile açýklandý. Kimisi dalgasýný geçti, kimisi fýcýrýðýný çýkardý. Yorumlar, öneriler Ve sonunda, "kurduk" dediler. Ancak ertesi gün basýnda çýkan ufak bir haber dikkatlerden kaçmadý. Beþir aramýþ, "RTE'nin selamý var, DP ile kurarsanýz bizimle aranýz açýlýr" demiþ. Üstü kapalý bir tehditti bu. Maaþlarý ödeyemezsiniz demeye getirmiþ. Ýstedikleri, verdikleri ekonomik programýn aynen devamýnýn saðlanmasý Bunu da ancak biatçýlar yapar demeye getirdi. Hükümet böyle bir tehdide raðmen DP ile kurulmuþ. Yorgancýoðlu'nu kutlamalý mý, yoksa yanlýþ yaptý demek mi lazým bilemedim. Görünen o ki Kýbrýs'ta 1960'lý yýllarda ne oluyorsa bugün de o oluyor. Neydi o dönemde olanlar bir düþünelim. Denktaþ mý istemiþti, dayatmaya mý maruz kalmýþtý bilemeyiz. Ancak Kýbrýs'ýn ortaklarýndan Kýbrýslýtürkleri gettolara kapattýlar. Hükümetten çektiler. Dairelerden, devlet iþlerinden uzaklaþtýrdýlar. Neredeyse köylüye topraklarýnýzý da ekmeyin, diyeceklerdi. Belki de demiþlerdir. Ve Kýbrýslýtürkler ekonomiden koptular. Herkese birer silah verdiler. Onlara mücahit dediler. Maaþ gönderdiler. Fakirlere, ki herkes fakirdi, Türkiye'den raþon gönderdiler. Ama kimse "siz raþonlarýnýzý bizden alýyorsunuz" demedi "Ekmekleriniz bizden gelir Hatta çaylarýnýzý bile biz göndeririz, beslemesiniz" demedi. Bu þuydu Köprüyü geçene kadar idare etmek Ve amaçlarýna ulaþýnca o dönemdeki politikalarýný aynen uygulamaya devam ettiler. Kýbrýslýtürkleri gettolara deðil kuzeye hapsettiler. Çýkmasýnlar diye KKTC'yi kurdular. Üretmesinler, ekonomiden iyice kopsunlar diye para gönderdiler Ve bugün de hükümet kurarsanýz maaþlarýnýzý ödeyemezsinize getirdiler. Yorgancýoðlu bunu bilerek hükümeti kurduysa önünde iki seçenek var, onu da bilmesi gerekir. Birinci seçenek en kolayý ve garantilisi Biat edeceksin. Özelleþtireceksin. AKP yandaþlarýna ülkenin geri kalmýþ birkaç nesi varsa peþkeþ çekeceksin. Mutlu olacaksýn. Ýkincisi ise biraz zor Hatta hükümetin hayatý hemen bitebilir AKP'nin tüm yandaþlarý ile bugüne kadar yapýlan sözleþmeleri gözden geçirecek. Yakýn zamanda, bilhassa Timbu gibi olanlarý iptal edecek. Tüm tarla yollarýndaki inþaatlarý durduracak, gerekli mi diye bakýlacak. Devlet dairelerine girmiþ bilhassa yerleþiklerin iþlerine bakýp elzem olmayanlarý AKP'ye geri gönderecek. Son olarak maaþlarý bütçe ile denk getirecek þekilde ayarlayacak. O zaman 50 yýldýr süren bu lakaytlýk sona erer. Yapar mý dersiniz? UBP KURULTAYI BUGÜN Ulusal Birlik Partisi (UBP)'de Genel Baþkan Ýrsen Küçük'ün istifasýyla boþalan Genel Baþkanlýk koltuðuna oturacak adayýn belirleneceði Olaðanüstü Kurultayý bugün yapýlacak. UBP Genel Baþkaný'nýn belirlenmesi dýþýnda gündemi bulunmayan Olaðanüstü Kurultay, bugün saat 11.00'de The Elysium Park'ta gerçekleþecek. Genel Baþkan adaylýðý için sadece UBP Parti Meclisi'nin de onayladýðý tek isim olan Hüseyin Özgürgün baþvuruda bulunmuþtu. UBP'den alýnan bilgiye göre, Parti Meclis Grubu belirlediði 3 aday arasýndan seçim yapmýþ ve Hüseyin Özgürgün üzerinde mutabakata varýlmýþtý. Ýrsen Küçük daha önce Kurultay'da aday olmayacaðýný açýklamýþtý. BKP, KOALÝSYON HÜKÜMETÝ'NÝ DEÐERLENDÝRDÝ Birleþik Kýbrýs Partisi (BKP), Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleþik Güçler- Demokrat Parti Ulusal Güçler (CTP/BG- DP/UG) Koalisyon Hükümeti'ni deðerlendirdi. BKP Genel Baþkaný Ýzzet Ýzcan yaptýðý yazýlý açýklamada, hükümeti kuracak partilerin seçim süreci boyunca halka verdikleri sözleri hayata geçirme sorumluluðu bulunduðunu belirterek, partileri, "Kýbrýslý Türkler'in kendi kendilerini yönetecekleri barýþ ve demokrasiyi hedefleyen erken federal çözüm" için çalýþmaya çaðýrdý. Ýzcan açýklamasýnda þu ifadeleri "LEFKOÞA SURLARÝÇÝ KLASÝK JAZZ VE DÜNYA MÜZÝKLERÝ FESTÝVALÝ" BUGÜN BAÞLAYACAK Naci Talat Vakfý, bugün baþlayýp 5 Kasým tarihinde sona erecek "Lefkoþa Surlariçi Klasik Jazz ve Dünya Müzikleri Festivali" düzenliyor. Büyük Han, Bedesten ile Naci Talat Vakfý Barýþ ve Dostluk Evi olmak üzere üç mekânda düzenlenecek festival çerçevesinde 30 performans sergilenecek. Festivalde müzisyen Aydýn Esen, Erkan Oður ve arkadaþlarý, Can Tufan, Serhan Erkol, Mehmet Özkanoðlu, senfoni orkestrasý üyeleri Toros Beþlisi sahne alacak Harmancý, Khora'yý ziyaret etti Turizm, Çevre ve Kültür Bakaný Mehmet Harmancý önceki gün Khora Kitap Cafe'yi ziyaret ederek yayýn evi hakkýnda bilgi aldý. Bakanlýktan yapýlan açýklamaya göre, ziyaret sýrasýnda bir konuþma yapan Bakan Harmancý ülkenin farklý yayýn evlerine ihtiyacý olduðunu söyleyerek, adada yaþayan her iki toplumun duygu ve düþüncelerini yansýtan kitaplara birbirimizi anlama ve empati geliþtirebilmek ve daha doðru zeminde bir uzlaþý kültürü yaratabilmek için bir gereksinim olduðunu söyledi. Harmancý Khora Kitap Cafe'nin21 yayýnýnýn olduðunu ve bu yayýnlarýn bir kýsmýnýn kendisinin arþivinde de bulunduðunu vurgulayarak, Khora Yayýn Evi'ne baþarýlý çalýþmalarýndan ötürü teþekkürlerini iletti. kullandý: "CTP-DP hükümeti antidemokratik seçim yasasýnýn deðiþtirileceði, ülkenin tek seçim bölgesi olacaðý, seçim barajýnýn kaldýrýlacaðý, anayasanýn geçici 10'uncu maddesinin olmayacaðý, yönetme iradesinin Kýbrýslý Türkler'de olacaðý, yeni, çaðdaþ ve demokratik bir Anayasa'yý hayata geçirmelidir. Biz bu çerçevede atýlacak adýmlara katký koymaya hazýrýz. Ancak halk aleyhine politikalara devam edip çözüm karþýtý uygulamalarý ileriye taþýmaya devam edeceklerse bunun karþýsýnda karalý bir þekilde mücadele ederiz". ayrýca ülke müzisyenlerinden Ahmet Sönmezler, Osman Cankoy ve grubu Okyanus Funky Business, Ersen Sururi ve arkadaþlarý, SOS, Soner Ersen de yer alacak. Naci Talat Vakfý Mütevelli Heyeti Baþkaný Dr. Sýla Usar Ýncirli, festivalin amacýnýn, uluslararasý standartlarda bir sanat etkinliði yaratma ve Lefkoþa Surlariçi'nin kýymetini insanlara hatýrlatmak, bölgenin itibarýný geri kazanmasý için çalýþmak olduðunu ifade etti. Khora Kitap Cafe Direktörü Merter Refikoðlu ise Bakan Harmancý'nýn kendilerini ziyaretinden duyduðu memnuniyeti dile getirirken, çalýþmalarýndan da kýsaca bahsetti. Khora Kitap Cafe'nin 3 yýl önce kurulduðunu kitap evi ve yayýn evi olarak hizmet verdiðini ayrýca Kýbrýslý yazarlarla buluþma ve imza günleri de düzenlediklerini söyledi. Bugüne kadar 21 yayýn çýkardýklarýný ve yeni yayýnlara da devam edeceklerini söyleyen Refikoðlu, 3 ayda bir çýkardýklarý Arka Bahçe isimli dergiden de bahsederek, Kýbrýs Türk Edebiyatý'na önemli katkýlar sunma iddiasýyla yayýn hayatýna baþlayan "Arka Bahçe" dergisinde þiir, düzyazý, röportaj, öykü gibi türlerin yaný sýra karikatür ve fotoðraf gibi eserlerin de yer aldýðýný ifade etti. GÜNLÜK ERDOÐAN'IN 'ÞAHANE YALNIZLIÐI' MI, BÝZLERÝN 'ÞAHANE CEHALETÝ' MÝ? Türkiye'nin önde gelen sosyalist aydýnlarýndan Prof. Dr. Haluk Gerger, Tayyip Erdoðan'ýn saldýrgan tutumunu ANF'de yayýmlanan "Türkiye'yi savaþ mý 'kurtarýr'?" baþlýklý yazýsýnda þöyle deðerlendiriyor: "Ýç ve dýþ koþullar karþýsýndaki tavrý, Erdoðan'ýn bir maceraya doðru sürüklendiðini gösteriyor. Yaptýklarý ve söylediklerine iliþkin gerekçeler, ya temelsiz bir 'Batý karþýtlýðý-müslüman halklar dostluðu' teranesiyle ya da 'dengesiz bir acemilik' suçlamasýyla temellendiriliyor genellikle. Bunlar sözde analizler. Önce þu soru sorulmalý: Bilinçli/hesaplý olarak seçilen bir yol mudur sergilenen hýrçýnlýk, saldýrgan tavýrlar ve dengesiz söylemler, yoksa nesnelliðin içine kýstýrýlmýþ olmanýn dayattýðý öznel çýrpýnýþlar mýdýr? Ya da 'Öfke de bir hitabet sanatýdýr' sözünden kastedilen 'öfke, gizli ajandanýn da bir maskesi' midir? Ýngilizlerin güzel bir sözü vardýr: 'Blissful ignorence-þahane cehalet' diye. Erdoðan Hükümeti'nin 'þahane yalnýzlýðý', bizlerin 'þahane cehalet'ine tuzak olmasýn? ÝNGÝLÝZ VE TÜRK Ýngiliz parlamentosu hükümete Suriye'ye saldýrý için vize vermedi... Korkak Ýngiliz! Türk kadar cengaver olamamýþ demek!!! KABÝNE DEÐÝL, KLÝNÝK Kabinede bir tek kadýn bakan yok! En erkek hükümet demek... Doktorlarýn da aðýr bastýðýna bakýlýrsa, kabine deðil, klinik herhalde... Ama estetikçi eksik yine! MUNGAN NERDE DOÐDU? Bakanlarýmýzýn özgeçmiþlerini okudunuz mu? Herkesin nerde doðduðu yazýyor, Zeren Mungan'ýn ise yazmýyor. Neden acaba? KÜSMÜÞLER Umduklarýný bulamayýnca Ýlkay Kamil, Türkay Tokel ve Afet Özcafer Ahmet Kaþif'e küsmüþ... Ýster misiniz þimdi hep birden UBP'ye geçsinler? BÜYÜK ACI Yüreðimizi daðlayan kaza haberini göz yaþlarýnýzý tutamadan okuyamazsýnýz siz de... Yeter artýk diyoruz, ama yetmiyor. Baþkalarý ölürken henüz hayatta olanlar neden ayný yollarda ölüyorlar? Týrnak... "Bu sürecin en þanslý partilerinden birisi hiç kuþkusuz TDP'ydi. Parti yönetimi, üçlü koalisyon için UBP ve DP'ye kapýyý açýk tuttu. Eðer parti yönetiminin arzusu gerçekleþip, UBP-DP-TDP koalisyonu kurulsaydý, TDP kendi fiþini çekmiþ olacaktý." Gürdal HÜDAOÐLU (Haberdar) "Siyasi nedenlere baðlý olarak, iç ve dýþ olaylarýn yarattýðý istikrarsýzlýk, kaçýnýlmaz olarak ekonomik istikrarsýzlýða neden olmaktadýr. Faiz oranlarý da artýk eskisi gibi cazip olmayýnca, yabancý yatýrýmcýlar da Türkiye'ye döviz akýþýný durdurmaktadýr. Sýcak para, her zaman güvenli limanlara kaymaktadýr. Türkiye, maalesef güvenli liman olmaktan çýkmýþtýr." Vedat YORUCU (Star) "Belki bu operasyon sonrasýnda binlerce sivil insan, yüzlerce masum çocuk ölecek. Bunlarýn emsalleri bugün hala Libya, Irak, Mýsýr'da yaþanýyorken, Suriye'de böyle bir operasyonun barýþa yönelik bir müdahale olduðunu kim söyleyebilir?" Derviþ DOÐAN (Havadis) Günün Kahramaný BEÞÝR ATALAY CTP Parti Meclisi'nin DP- UG ile koalisyonu onaylamak için toplandýðý sýrada Ankara'dan telefonla Özkan Yorgancýoðlu'nu arayan Beþir Atalay günün konusu oldu. Atalay telefonda Yorgancýoðlu'na "DP ile yapmayýn, UBP ile yapýn" demiþ... DP ile yaptýklarý takdirde kendileriyle uyum içinde olamayacaklarýný söyleyerek dolaylý bir tehdit savurmuþ... CTP Merkez Yönetim Kurulu buna kulak asmayarak "DP ile devam" kararý almýþ. Þimdi herkes merakla bekliyor. Ay sonu para gelecek mi, gelmeyecek mi? 13. maaþlar yutulacak mý, yutulmayacak mý? Ve bu hükümetin ömrü ne kadar olacak?

7 7 31 Aðustos 2013 Cumartesi KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI KKTC VATANDAÞLIÐI HERKESE VERÝLMEZ 12 örgüt üstlerin Suriye'ye askeri müdahalede kullanýlmasý olasýlýðýný protesto etti Savaþýn iyisi, barýþýn kötüsü yok Suriye'ye askeri müdahaleye karþý olduklarýný ve adadaki Ýngiliz üslerinin bu amaçla kullanýlmasýna karþý olduklarýný vurgulamak amacýyla 12 sivil toplum örgütü dün Ýngiliz Yüksek Komiserliði ile Amerika Birleþik Devletleri temsilciliði önünde protesto etti. Kuðulu Park'ta toplanan eylemciler önce Ýngiliz Yüksek Komiserliði önünde ardýndan ise ABD temsilciliði önünde eylem yaptý. "Kýbrýs sizin savaþ geminiz deðil", "Katil ABD petrol uðruna Ortadoðu'yu kana bulama" yazýlý pankartlý eylemde, Ýngiliz üsleri dýþarý sloganlarý atýldý. Ýngiliz Yüksek Komiserliði ile ABD temsilciliði önündeki eylemlerde okunan basýn açýklamasýnda, Kýbrýs'ýn Suriye'ye yapýlacak bir askeri müdahalede müdahaleyi yapacak olan güçlerin bir odaðý haline geleceði savunuldu. Hem Suriye'deki rejime hem de Suriye'ye askeri müdahaleye karþý olduklarý vurgulanan açýklamada, "Ülkemizdeki gasp edilmiþ topraklardaki askeri üstlerin kullanýlarak ülkemizin de bu emperyalist saldýrganlýðýn parçasý haline getirilmesini kabul etmiyoruz" denildi. Açýklamada, "Kýbrýs'ýn iki yanýndaki örgütlere çaðrýmýz, bölgeyi bir kez daha kan gölüne çevirecek böylesi bir savaþa taraf olunmamasý, adadaki üstlerin kullandýrýlmamasý hava sahasýnýn kapatýlmasý" dedi. Eylem DAÜ-Sen, KTÖEÖS, BKP Gençlik, TDP Gençlik Örgütü, YKP Gençlik, Baraka Kültür Merkezi, Devrimci Komünist Birlik, Pir Sultan Abdal Kültür Derneði, Poseidon Kültür ve Sanat Merkezi, Güç-Sen, Komünist Emek Hareketi ile Feminist Atölye tarafýndan tertip edildi. Ýsmi yanýmýzda saklý bir vatandaþýmýzýn þikayeti de halasýnýn durumuyla ilgili. Yýllar önce Avustralya'ya göç ederek Avustralya vatandaþý olmuþ bir bayanýn yetmiþ yaþýnda KKTC'ye gelerek, Kýbrýslýtürk olduðu için KKTC vatandaþý olma isteminin yokuþa sürülmesine ve talep edilenlerin mantýðýnýn olmamasýndan dolayý þikayetçi olan vatandaþýmýzýn telefoniyen söyledikleri þunlar: "Ýsmim önemli deðil Ben yaþadýðým bir olayý sizinle ve kamuoyuyla paylaþmak istedim. Konu þu: Benim halam þu anda yetmiþ yaþýndadýr ve Avustralya'da yaþamaktadýr. Avustralya'ya 1974 yýlýndan önce gitmiþti. Savaþtan sonra ortalýk düzeldiðinde, yani savaþ bittiðinde, uçuþlar en azýndan daha bir düzene girdiðinde çýkýp buraya tatile gitti. Avustralya'ya gittiðinde Kýbrýs bir bütündü ve Uluslar arasý Havaalaný'ndan gitmiþti. Tatile geldiðinde ise Ercan'a indi Kuzey yarýsýna, yani o zaman KTFD, þimdi ise KKTC olan topraða Bir aylýk bir tatilden sonra geri döndü. Sekiz yýl evvel geldiðinde, aklýna KKTC vatandaþý olmayý koydu. Müracaat etti. Polemidyalý olduðunu anlattý. Görevli memur 'Sen bize Kýbrýslý olduðuna dair belgelerini getir, biz seni KKTC vatandaþý yapalým' dedi. Halam tatilini bitirip Avustralya'ya geri döndü. Þimdi yine geldi. Yaþlýlýk var, burada kalan ve yaþayan yakýn akrabalar, tanýdýklar var, belki de son bir kez onlarý görebilme durumu nedeniyle tabii Gelirken de yanýnda Kýbrýs Cumhuriyeti kimlik kartý ile pasaportunu da getirdi. Girne'ye gidip müracaat ettik Kaydýný aradýlar, bulamadýlar. Kendilerine durumu anlattýk. Halam Avustralya'ya gittiði zaman Kýbrýs Cumhuriyeti vardý. Adý saný belli, doðum yeri belli Binlerce yabancýyý vatandaþ yapýyorlar ama esas yerli olan halama sorun çýkarýyorlar. Madem ki Polemidya'da doðmuþ, oraya gidip doðum kaðýdýný, annesinin babasýnýn doðum belgelerini alýp getirsinmiþ. Bunlarý yapabilmek için Leymosun'a gidilmesi lazým. Annesinin, babasýnýn doðum belgelerini nereden bulacak? Baþka bir konu da þu Eðer kapýlar kapalý olsaydý ve halam KKTC vatandaþý olmak isteseydi ne olacaktý? Halam KKTC vatandaþý olmak için Avustralya'dan Kýbrýs Cumhuriyeti'ne gidecek, belgelerini halledecek Ondan sonra herhalde Yunanistan üzerinden Türkiye'ye, oradan da KKTC'ye gelip vatandaþlýða müracaat edecekti. Ben gerçek bir Kýbrýslý olarak bunu, yani bu bürokrasiyi anlamakta zorluk çekiyorum. Halamýn elinde Kýbrýs Cumhuriyeti kimlik kartý ve pasaportu var Þahit isterlerse bütün Polemidyalýlarý halamýn öz be öz Kýbrýslý Türk olduðuna dair þahit olarak gösterebilirim de Halam KKTC vatandaþý olmakla bir þey kazanmayacak. Ancak yaþlý olduðu için 'Ben de sizin gibi KKTC vatandaþý olayým' dedi o kadar. Leymosun'a gidip bu belgeleri tedarik edip geleceðiz. Bunda kararlýyýz. BÝZÝM DUVAR Ve bakalým bizim Girne Kaymakamlýðý bize daha nasýl sorunlar çýkaracak? Ne tuhaf bir düzen deðil mi? Bu yapýlanlarýn mantýklý bir açýklamasý varsa bize de söylesinler de bilelim." SAVAÞI BÝTÝRMEYENÝ SAVAÞ BÝTÝRÝR Bizim Mandra Beþir Atalay'ýn, Özkan Yorgancýoðlu'nu telefonla arayarak, koalisyonun DP-UG ile kurulmasý halinde AKP'nin böyle bir hükümetle çalýþmayacaðý tehdidini savurmasý ülke gündemine bomba gibi düþer. AKP'nin Eroðlu düþmanlýðý ve UBP yanlýlýðý bir kez daha gözler önüne serilir. Vatandaþlar, AKP'nin bu müdahale öncesindeki sessizliðini fýrtýnadan önceki sessizliðe benzetirken, sokaktaki adam, "CTP-DP kukla olacaklarýna dair yazýlý taahhüt vermezlerse, gelecek ay maaþ beklemeyin" diye imalý imalý söylenir.

8 8 31 Aðustos 2013 Cumartesi KARATAHTA Burak Maviþ Aptallaþtýrýlmak yerine, mücadele etmek... Hiç/bir/þeyi görmemek için deðil, herþeyi görebilmek için gözlerini kapat... Hayata baktýðýn sürece, göremediðin çok þey olacak... Mesele, dünya nüfusunun % 75'inin üretimi saðladýðýný... %25'inin yan gelip yattýðýný... Ama yan gelip yatanlarýn üretimin % 75'ini tükettiðini... Dünya'da açlýðýn sebebinin nüfus yoðunluðundan kaynaklanmadýðýný... Politikacýlar, þirketler teokrasisi ve Kuzey yarýmküre erkek egemen beyaz ýrkýndan oluþan yüzsüzlerin... Sisteminden dolayý kaynaklandýðýný, bakmakla göremezsin... Görmek için, körlüðün renk dönüþümlerine, gözlerini kapat... Kendi seleksiyonunun doðallýðýndan fikirlerini yeniden üret... Bakmakla yetinme, görebilmeyi dene... Gördüklerin, TV'deki aptal diziler kadar seni mutlu etmeyebilir. Fincanýndaki kahvenin üreticisi Kenyalýlarýn hayatlarýnda hiç kahve içemediðini görebilmek, seni mutlu etmeyebilir... Filistin'de bir çocuðun, Hamas tarafýndan cihat uðruna ölüme sürüklendiði... Ýsrail devletinin iþgal uðruna bir çocuðu bile öldürmekten çekinmediðini görebilmek seni mutlu etmeyebilir... Özgürlüðün kan ile taþýndýðý Irak'ta, kadýnlarýn Amerikan askerlerince tecavüze uðradýðýný görebilmek seni kötü hissettirebilir... Hindistan'da yaþayan halklarýn suyunun çalýnmasý, binlerce yýllýk tohumlarýn genetiðinin deðiþtirilerek patentle gasp edilmesi.. Amazonlardaki ormanlarýn yok edilmesi, yerlilerin topraklarýndan sürülmesini bilmek seni mutlu etmeyebilir... Tüketim toplumunun sana sunduklarý ile dünyaya gözlerini kapatýp, yapay mutluluðu satýn alabilme özgürlüðünde aramaktansa, dizilerde sana sunulan rollerin, hayalini kurmaktansa... Ezilenleri görmezden gelip, ezenin yalakasý olmaktansa görmeyi tercih et... Dünya'da, Kýbrýs'ta yapýlan eþitsizliklere, haksýzlýklara rahatsýzlýk duy... Görmek seni korkutabilir, yapay mutluluðunu bozabilir, ama görebilmek, rahatsýzlýk duymak daha keyiflidir... Hiç/bir/þeyi görmemek için deðil, herþeyi görebilmek için gözlerini kapat... Hayata baktýðýn sürece, göremediðin çok þey olacak... Ezene karþý ezilenin birlikteliði, ezilenin üretimini, ezilenin mücadeleden doðan mutluðunu... Özgürlüðün orantýsýzlýðýný, hayatýn güzelliðini, bakmakla göremezsin... Tüm renk birleþimlerinin gülümsemesinin mücadelede soðrulduðunu... Gülümsemelerin aydýnlýk yüzlerde patladýðýný... Gündoðumunun ilk ýþýðýnýn devrimci gözlerden yansýyarak, yeryüzünün gökyüzüne olan aþkýný maviye boyadýðýný bakmakla göremezsin... Aptallaþtýrýlmaktan sýyrýlýp, dünyaya rahatsýzlýk duymaya baþla ki, hayatýn renk kalitesi, HD ayarlarýna gelebilsin... Baraka 1 Eylül Dünya Barýþ Günü mesajý yayýnladý... Çocuklar þeker de yiyebilsinler Baraka Kültür Merkezi adýna Baþak Önel, 1 Eylül Dünya Barýþ Günü dolayýsýyla bir mesaj yayýnladý. Önel, 1 Eylül Pazar gün saat 18:30'da Lefkoþa Terminali'nde kortej oluþturarak, Kuðulu Park'a yürüyeceklerini ve ara bölgede düzenlenecek ortak eyleme katýlacaklarýný açýkladý. Önel açýklamasýnda, "Bizler, Baraka Kültür Merkezi olarak 'Aþk, Toprak, Özgürlük' diyerek çýkýyoruz sokaklara. Sadece ve sadece bu dünyaya ait topraklarýn savaþlarla bölünemeyeceðini, topraðýn sýnýr tanýmaz aþklarla yaþayabileceðini ve barýþýn ön koþulu olan özgürlükle yeþereceðini türkü edeceðiz dilimize. Hiroþimalý küçük kýz hala fýsýldarken kulaklarýmýza onun sözünü ses edeceðiz; 'Çocuklar öldürülmesin, þeker de yiyebilsinler'" ifadelerine yer verdi. Feminist Atölye: Çatýþma yerine anti-militarist deðerler Cinsiyet eþitliði için mücadele veren Feminist Atölye, savaþla barýþýn getirilemeyeceði düþüncesiyle 1 Eylül Barýþ Günü'nde Çetinkaya Sahasý'nda eylem düzenleyecek. Feminist Atölye tarafýndan 1 Eylül Dünya Barýþ Günü vesilesiyle yayýmlanan yazýlý açýklamada, "Barýþýn gerçekleþtirilmesi için çatýþma yerine anti-militarist deðerlerin gündeme getirilmesini önemsiyoruz. Gökyüzünden Suriye'ye atýlacak her bir bombanýn barýþ, demokrasi ve özgürlük yerine kan ve gözyaþýna neden olacaðýný biliyoruz" denildi. Bazý uluslararasý güçlerin Suriye'ye askeri güç kullanmayý düþünmesi ile ilgili olarak ise "Bugüne kadar þiddet aracýlýðýyla gerçekleþtirilmek istenen barýþ, sadece insanlarýn YKP'den, "1 Eylül Barýþ Günü" eylemi çaðrýsý Yeni Kýbrýs Partisi (YKP), tüm Kýbrýslýlarý, 1 Eylül Dünya Barýþ Günü nedeniyle ayný gün saat 20.00'de ara bölgede Dayanýþma Evi arkasýndaki Taksim sahasýnda gerçekleþecek ortak eyleme destek vermeye çaðýrdý. YKP tarafýndan yapýlan yazýlý açýklamada, Suriye'ye saldýrý için gün sayýldýðýný, 1 Eylül Dünya Barýþ Günü'nün savaþýn ortasýnda geçirilebileceði kaydedildi. Kýbrýs'ýn, savaþ, çatýþma ve ateþkeslerin ortasýnda bir ada olduðu belirtilen açýklamada, "Bu ada için barýþý talep etmek her zamankinden daha fazla önemlidir" denildi. Açýklamada, YKP'nin etkinliklere kendi kortejiyle katýlacaðýnýn ifade edilerek, üye, parti sempatizanlarý, saat 18.30'de YKP Genel Merkezi önünde buluþma, saat 19.00'da Kuðulu Park'taki ortak korteje dahil olma ve birlikte ara bölgedeki etkinliðe katýlma çaðrýsý yapýldý. ölmesine ya da yerlerinden edilmesine neden olmuþtur" ifadeleri kullanýldý. Kýbrýs sorununa da deðinilen açýklamada, "Hâlâ gerçek anlamda federal çözüme dayalý bir barýþýn gerçekleþtirilmemiþ olmasý, savaþ kültürünün ülkemizde egemen olduðunun göstergesidir"denildi. Bugüne kadar müzakerelerde somut adýmlar atýlamamasýnýn nedeninin "savaþýn öznesi olan erkeklerden oluþturulan taraflarýn kullandýðý savaþ dili" olduðu ifade edilen açýklamada, "Her alanda olduðu gibi kadýnlar bu süreçlerin dýþýna itilmiþ, elinin hamuru ile erkek iþine karýþmamasý istenmiþtir" denildi. Feminist Atölyenin Çetinkaya Sahasý'ndaki eylemi saat 19:30'da baþlayacak. Baðýmsýz Köþe Ali Kiþmir SORU-CEVAP Sosyal medya ile internet haberciliðinin yaygýnlaþmasýyla beraber, gündemdeki haberler anýnda yayýlabiliyor... Ve bu haberler yayýldýðý andan itibaren, birçok kiþi tarafýndan da yorumlanabiliyor... Buralarda gazete ve televizyonlardaki gibi kaynak derdi çok fazla olmuyor... Sadece bir yerlerden duyum almanýz yeterli oluyor Hatta kafanýza göre iddialarda bulunup, istediðiniz insanlarý anýnda yargýsýz infaz da edebilirsiniz Elbette ki bu durum, kiþinin karakterine göre deðiþiyor Haber sitelerinin sayýsý sanýrým çift haneli rakamlara ulaþmýþ durumdadýr Ve ne yazýk ki, bunlarýn içinde gerçek habercilik yapan site sayýsý bir elin parmaðýný geçmeyecek sayýdadýr Dikkatlice bakarsanýz, bazý sitelerde haberden çok reklam olduðunu gözlemleyebilirsiniz Yani, bu iþi yapan insanlar para kazanmasýnlar mý? Elbette kazanmalýlar, ancak biliþim yasasý olmasa bile etik kurallar vardýr ve bu etik kurallara özenle uyulmalýdýr Mesela bir haber sitesi erken seçim ve UBP kurultayý sürecinde açýkça tarafýný belli etmiþti Ve bir kesimin resmi propaganda aracý olmuþtu Yine bazý haber sitelerinin, menfaat saðlamak için tehdit amaçlý kullanýldýklarýný biliyoruz Düþününüz, BRTK Müdürü'nün bile kendine ait bir haber sitesi var Ve yasalarýmýz, kamu çalýþanýnýn ikinci iþ yapmasýnýn yasak olduðunu söylüyor Ama bu kimin umurunda! Bu kiþinin býrakýn haber sitesi olmasýný, açýk ismi ile bir gazetemizde köþe yazarlýðý da yapýyor Ve ayný gazete de ek olarak bir dergi çýkartýyor Ýþte size KKTC Devleti'ne inanan ve ona ait olan BRTK'da müdürlük yapan bir kiþinin, yasalara olan baðlýlýðý Neyse, "ikinci iþ yapan bir ben miyim" safsatalarýný dinlemeden konumuza devam edelim Ýnternette her þey o kadar hýzlý yayýlýyor ki, kimse kaynak belirtme ihtiyacý dahi duymuyor... Aslýnda bu durum, iki olayý gündeme getiriyor... Birincisi, her þey anýnda duyuluyor ve ilk intiba daha sonra silinemiyor... Ýkincisi ise, daha sonra doðrulanmayan haberler nedeni ile güvensizlik ortamý oluþuyor... Gazetelerdeki gibi tekzip olayý da olmadýðýna göre, internet ortamýnda insan neyin doðru neyin yanlýþ olduðuna karar veremiyor... Geçtiðimiz akþam CTP-BG Parti Meclisi toplantýsýnda telefon ve birçok iletiþim aracýnýn toplanmasýna raðmen, yine de gerginlik durumlarý anýnda memlekete yayýldý... Ardýndan "Atalay mý aradý", "Beþir mi aradý", þeklinde çýkan haberler her zamanki gibi kanýksandý... Aslýnda bütün bunlarýn sebebi, haber ister gerçek, isterse de yalan olsun, konu sahibinin net yanýt vermemesinden kaynaklanýyor... Elbette çýkan her lafýn peþinden koþturarak iþi gücü býrakmalarýný istemeyiz... Ancak kiþi veya olaylarý zan altýnda býrakmamak adýna yapýlacak olan tek þey, sorulara doðru ve net yanýt vermektir... Ne hikmetse bu güne kadar siyasilerin sorulan soruya "evet" ya da "hayýr" gibi net cevaplar verdiðini kesinlikle hatýrlamam... Tam aksine, hiç alakasý olmayan konulara girilir, ya da demagojik söylemlerle iki saat konuþulur ama istediðiniz yanýtý alamazsýnýz... Ýþte binlerce örnekten sonuncusu... Cumhurbaþkanlýðýnda listeyi açýkladýktan sonra Özkan Yorgancýoðlu basýnýn sorularýný yanýtlamak istedi Ve malum soru geldi... Hükümet kurma çalýþmalarý çerçevesinde Türkiye'den herhangi bir telefon alýp almadýðý soruldu kendisine... Yorgancýoðlu, "Ülkede çözülmesi gereken birçok sorun var, esas olan bu sorunlarýn çözülmesidir" dedi. Konuþmanýn devamýnda sorunun yanýtý gelir mi diye bekledik ama... "Ülkedeki sorunlarýn çözülmesi için hem muhalefetle, hem sivil toplum örgütleriyle hem de Türkiye ile iliþkiler sýcak tutulacak" deyip, nokta koymak yerine virgül kullandý Madem Özkan Bey cevap vermekte bu kadar zorlanýyor, o zaman sizler onun yerine istediðiniz cevabý vermekte özgürsünüz

9 9 31 Aðustos 2013 Cumartesi Posta... Posta... Posta... Tünel ALINTI Memleketimden manzaralar ARÞÝV DEMOKRATÖR POLÝS DEVLETÝ Bu diktatörlük o kadar çok yerde karþýmýza çýkýyor ki, önce evlenirken eþinizin kapanmasýný istiyorsunuz, kapanýnca okula gidemiyor diye demokrat olmaya baþlýyorsunuz, daha sonra kýzlarýnýz oluyor, karýnýzýn kapalý olmasýndan dolayý demokrasi mücadelesi verirken bu kez kýzlarýnýzý kapatýyorsunuz, onlar okuyamayýnca yine demokratlaþýp baþkasýnýn parasýyla ABD'ye okumaya gönderiyorsunuz, daha gençsiniz, önünüzde siyasi yýllar var, bu kez türban savaþýna giriyorsunuz ama demokratsýnýz ya erkeðin kapattýðý kadýnýn kapanma özgürlüðünü savunmaya baþlýyorsunuz. Sonra ne mi oluyor, "Bana diktatör diyorlar, ben mi diktatörüm, bana diktatör diyeni sallandýrmýyorum, ben demokratým " diye baðýrýrsýnýz. Adýnýz da demokratöre çýkar. Yaþasýn Erdoðan demokratörizmi. Yaþasýn demokratör polis devleti Ahmet NESÝN (ahmetnesin. wordpress.com) TARÝH 31 TEMMUZ 2012 Siyasi kulislerde Büyükelçi Akça'nýn görevden alýnacaðý ve yerine daha 'sert' bir elçinin atanacaðý konuþuluyor. Yeni atamanýn bu yýl dolmadan yapýlmasý bekleniyor... Mustafa Kemal in askerleriyiz... Gözden kaçmayanlar... KADIN "BAKAN" OLMAZ CTP/BG-DP/UG koalisyon Hükümetinin bakan listesi açýklandý. Önce yeni bakanlar kurulunun aðýrlýklý olarak doktorlardan oluþmasýna yönelik eleþtiriler yükseldi haklý olarak. Senelerdir KKTC meclisindeki doktorlarýn ne doðru bir teþhis koyduklarýný gördük, ne doðru tedaviyi yaptýklarýný gördük, operasyonlar hak getire "Doktorlar ikiye ayrýlýr" dedi birisi facebook'ta: "Bir: Operatör doktorlar. Ýki: Bakan Doktorlar " Sonra feministler sordu: "Neden kadýn bakan yok?" Kadýn bakan olmayacak tabii ki, kadýnlar bakmaz, kadýnlar görür çünkü DÝPNOT TC Ýçiþleri Bakanlýðý, Diyarbakýr'daki bir gençlik derneðinin isminde yer alan Kürdistan sözcüðüyle ilgili kararýnda, "Kürdistan kelimesi TCK'nýn 302. Maddesine göre suçtur. Dernek adýnda bu kelime kullanýlamaz" dedi. ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Aziz Atam. Kýbrýslý Türk kardeþlerimizle KKTC'de güç ve gönül birliði içinde manevi huzurunda saygýyla eðiliyoruz." Halil Ýbrahim AKÇA (TC Lefkoþa Büyükelçisi) VÝRGÜL... MEDENÝYET TAYYÝP SEVÝYESÝNDE 30 Aðustos törenlerinde malum her yýl olduðu gibi Anýt Özel Defteri'ne döktürdü gene bizimkiler. Derviþ bey "Yüce Atatürk" diye baþladý ve "ulaþtýðýmýz medeniyet seviyesini sana borçluyuz" diye ekledi. Türkiye'ye bir baktýk, ne "yurtta sulh" vardý, ne "cihanda sulh" Tam tersine içeride ve dýþarýda "savaþ" vardý. Derviþ beyin sözünü ettiði "medeniyet" ise Atatürk'ün gerisine düþmüþ, Tayyip seviyesinde gezinmekteydi. KKTC'de "medeniyet" her halükarda Tayyip seviyesinin mecburi istikametindeydi. SANDIKLARI "MISIR" MI SANDIN? "Sandýklarý patlata patlata yola devam edeceðiz." Recep Tayyip ERDOÐAN (TC Baþbakaný) "Ýslamcýlar zalimi kýble bellemiþ, Bismillâhirrahmanirrâhîm!" Bu memleketin Ýslamcýlarý zalimi kýble bellemiþ secdeye duruyorsa, Bismillâhirrahmanirrâhîm!.. Hiç kimse þaþýrmasýn. Adýna Ýslamcý denen firavun torunlarý zalimle bir olup ümmetin içine yýlan zehiri saçýyorsa, merhametin ve baðýþlayýcýlýðýn bayraðýný da biz taþýrýz, gocunmayýz... Evet bir daha, Bismillâhirrahmânirrahîm!.. Müslüman, bu topraðýn insanýdýr. Topraklarýnda zengin petrol yataklarý keþfedilene kadar mazbut bir yaþantý süren, kýta kanaat eden, yoksunluklarýný ve acýlarýný dualarýyla bastýran, komþusunun aç yatmasýna gönlü razý olmayan ve yokluðunu paylaþan... Aðaçsýz, acýmasýz bir coðrafyanýn gözü pek insanýdýr... Ýslam adýna bu mazlum ve mazbut ümmeti hep sömürdüler. Hilafet adýna kendilerine imparatorluklar kurdular. Ýnsaný insana köle ettiler, ümmeti kul eylediler. Gün geldi, Hýristiyan Batý kapitalizme sýçrayýp bu asalaklarý takatsiz býraktý. Bu sefer, Britanya Ýmparatorluðu'ndan baþlayarak baþka zalimlerin emrine girdiler. Her biri ayrý bir emperyaliste uþaklýk etti. Bu kansýzlar, Alman Ýmparatoru II. Wilhelm'i bile "Ýslam'ýn hamisi" mertebesine yükselttiler. Bunlar hep zulmün kalbini kýble bildi. Emperyalistlerin paspaslarý ise seccadeleri oldu. Ve elbette alýnlarý hep kafirin makosenleri önünde secdeye KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu geldi. Rahman ve rahim, merhametli ve baðýþlayýcý bir Allah'a ulaþmak isteyen Müslüman'ýn bunlara verdiði selam bile haramdýr. Ýhvan'ýn âlimlerinden Seyyid Kutub, "Batýlýlardan nefret ediyorum. Amerika'dan nefret ediyorum. Ama daha çok, Amerika'nýn vicdanýna sýðýnan Müslümanlardan nefret ediyorum" derken bir bildiði vardý elbet. Bugün Amerika'nýn vicdanýna sýðýnmýþ, Pensilvanya'dan konuþan, sahte gözyaþlarýyla müminlerin gözüne perde indiren Amerikan imamlarýyla cebelleþiyor bu ümmet. Ve onun yarattýðý iþbirlikçi müritlerin ihanetleriyle. Emrullah olan adýndan Allah'ýn ismini atýp da kendisini 'Emre' yapmýþ olan Uslu'nun yazdýklarýna bakýn: "Esad'a karþý ister ABD liderlik etsin ister Rusya, ben bu diktatörü götürecek her yöntemi, suikast, savaþ dahil destekliyorum. ABD'ye ZALÝM diyenlere hatýrlatayým. Velev ki zalim olsun, ZALÝM ALLAH'IN KILICIDIR... Allah 'zalim' ABD eliyle ZALÝM ESAD'dan masumlarýn intikamýný alacaksa buna çok sevinirim..." Pakistan'dan Atlas Okyanusu'na kadar Ýslam coðrafyasýnda sahnelenen emperyalist oyunlarla Allah kimin intikamýný kimden alýyor? Ya da, merhametli ve baðýþlayýcý bir Allah, Irak'taki 1 milyon 650 bin masumdan zalim ABD eliyle intikam mý aldý? ( ) 'Kýlýç' icat etme meraklýlarýna bir laf var Kuran'da: "Ey Peygamber! Sakýn zalimlerin yaptýklarýndan Allah'ýn gâfil olduðunu sanma! Ancak Allah, onlarýn cezalarýný, gözlerin dýþa fýrlayacaðý güne erteler." Müslümanlar, takkenizi önünüze koyup düþünün: Adýndan Allah'ýn adýný çýkaran Emre Uslu, kimin yolundan gidiyor? Onun imamý nerenin imamýdýr? Onlarýn 'hizmet'i kime hizmettir? (Bu yazý HAKAN GÜLSEVEN'in "Yurt"ta yayýmlanan "Bismillâhirrahmnirrahîm" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr )

10 10 31 Aðustos 2013 Cumartesi Yorgancýoðlu kabineyi açýkladý Kabinede kadýn bakan yok Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleþik Güçler (CTP/BG) Genel Baþkaný Özkan Yorgancýoðlu, Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'na sunulan Koalisyon Hükümeti listesini basýna açýkladý. Demokrat Parti Ulusal Güçler (DP/UG) Genel Baþkaný Serdar Denktaþ ile Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleþik Güçler (CTP/BG) Genel Baþkaný Özkan Yorgancýoðlu dün saat 13.00'te koalisyon hükümetini oluþturan Bakanlar Kurulu listesini sunmak için Eroðlu'nu ziyaret etti. Yorgancýoðlu'nun verdiði bilgiye göre kabine þu isimlerden oluþuyor: "Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu (CTP/BG), Baþbakan Yardýmcýsý, Ekonomi, Turizm Kültür ve Spor Bakaný Serdar Denktaþ (DP/UG), Ýçiþleri Bakaný Teberrüken Uluçay (CTP/BG), Maliye Bakaný Zeren Mungan (CTP/BG), Dýþiþleri Bakaný Özdil Nami (CTP/BG), Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Ahmet Kaþif (DP/UG), Çalýþma ve Sosyal güvenlik Bakaný Aziz Gürpýnar (CTP/BG), Gýda Tarým ve Enerji Bakaný Önder Sennaroðlu (CTP/BG), Çevre ve Doðal Kaynaklar Bakaný Hamit Bakýrcý (DP/ UG), Milli Eðitim Bakaný Mustafa Arabacýoðlu (DP/UG), Saðlýk Bakaný Ahmet Gülle (CTP/ BG)." Listeye göre geçici hükümette görev yapan Maliye Bakaný Zeren Mungan ile Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Aziz Gürpýnar bakanlýk görevlerine devam edecek. Öte yandan, Zeren Mungan ve Aziz Gürpýnar dýþýnda tüm bakanlar milletvekillerinden oluþuyor. Kabine erkeklerden oluþurken, en genç bakan 41 yaþýndaki Çevre ve Doðal Kaynaklar Bakaný Hamit Bakýrcý. YORGANCIOÐLU Eroðlu'na kabineyi sunmalarýnýn ardýndan basýna açýklama yapan Özkan Yorgancýoðlu, 15 Aðustos'ta aldýklarý hükümet kurma görevi çerçevesinde görüþmeleri tamamladýklarýný ve kabine üyelerinin listesini Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'na sunduklarýný kaydetti. Yorgancýoðlu, basýnda çýkan haberlere istinaden, hükümet kurma çalýþmalarý çerçevesinde Türkiye'den herhangi bir telefon alýp almadýðý sorusu üzerine, ülkede çözülmesi gereken bir çok sorun olduðunu kaydederek, "Esas olan bu sorunlarýn çözülmesidir" diye konuþtu. Ülkedeki sorunlarýn çözülmesi için hem muhalefetle, hem sivil toplum örgütleriyle hem de Türkiye ile iliþkilerin sýcak tutulacaðýný ifade eden Yorgancýoðlu, önceliklerinin halkýn sorunlarýný çözmek olduðunu ve tüm enerjilerini buna harcayacaklarýný belirtti. ÖZGEÇMÝÞLER Yeni kabinede yer alan isimlerin özgeçmiþleri þöyle: ÖZKAN YORGANCIOÐLU (CTP/BG) 1954 yýlýnda Baf'ta doðdu. Ýstanbul Üniversitesi Ýktisat Fakültesi Maliye ve Siyaset Bilimi kürsüsünden mezun oldu. Üniversite öðrenimi yýllarýnda aktif olarak öðrenci dernek ve federasyonlarýnda görev aldý. Seracýlar Kooperatifi ve Kýbrýs Türk Petrollerinde çalýþtý, Yeni Düzen Gazetesi Genel Yayýn Yönetmenliði yaptý. Daha sonra kendi iþini kurarak süt ürünleri üreticiliði yaptý yýlýndan itibaren CTP'nin birçok kademesinde görev aldý. Gençlik ve Spor Bakanlýðý görevini yürüttü. CTP/BG'den Lefkoþa Milletvekili olarak görev yaptý yýlýndan beridir CTP/BG Genel Baþkanlýðý görevini yürütmektedir. SERDAR DENKTAÞ (DP/UG) Serdar Denktaþ 1959 yýlýnda Lefkoþa'da doðdu. Almanya ve Ýngiltere'de geçirdiði tahsil döneminden sonra Kýbrýs'ta ticaret, sanayi ve bankacýlýk alanlarýnda görev yaptý. Kuzey Kýbrýs Kültür Derneði ve Genç Ýþadamlarý derneklerinin kuruculuðu ve ilk baþkanlýk görevlerini yapan Denktaþ, Demokrat Parti'nin kurucularýndandýr. Kýbrýs Türk Milliyetçiliði fikrini ortaya atan ve savunan Serdar Denktaþ'ýn yayýnlanmýþ 3 ve hakkýnda yayýnlanan 1 kitabý vardýr. Demokrat Parti Ulusal Güçler Genel Baþkanlýðýný yürütmekte olan Serdar Denktaþ evli ve üç çocuk, iki torun sahibidir. Ýngilizce bilmektedir. ÖZDÝL NAMÝ (CTP/BG) 1967 yýlýnda Londra'da doðdu yýlýnda Boðaziçi Üniversitesi ÝÝBF Ýþletme Bölümü'nü tamamladýktan sonra, 1991 yýlýnda Kaliforniya Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptý. Kýbrýs'ta birçok üniversitede öðretim görevlisi olarak ve 2004 yýlýna kadar Erdil & SonsLtd.'de direktör olarak çalýþtý yýlýndan 2001'e kadar KKTC Cumhurbaþkanlýðý Siyasi Analiz Görevlisi olarak görev yaptý yýllarý arasýnda KKTC Ýþadamlarý Derneði Baþkanlýðý yaptý. KKTC Meclisi'ndeki komitelerde ve Avrupa Parlementosu'nda aktif görev aldý. CTP/BG milletvekilidir. Çok iyi derecede Ýngilizce ve orta derecede Almanca bilmektedir. Evli ve bir çocuk babasýdýr. DR. AHMET GÜLLE (CTP/BG) 1960 yýlýnda Gönendere'de doðdu. Ýstanbul Týp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra ayný fakültede ihtisas yaparak Kulak Burun Boðaz Hastalýklarý ve Baþ Boyun Cerrahisi uzmanlýðýný aldý. Halen Lefkoþa'da özel Kulak Burun Boðaz Kliniði'nde çalýþmaktadýr.serbest Çalýþan Hekimler Birliði ve Kýbrýs Türk Tabipleri Birliði yönetim kurullarýnda uzun yýllar görev aldýktan sonra yýllarý arasýnda iki dönem Kýbrýs Türk Tabipleri Birliði Baþkanlýðý yaptý. CTP/BG'nin birçok organýnda görev aldý.halen Parti Meclisi üyeliði sürdürmektedir ve 2005 yýllarýnda iki kez milletvekili seçilip KKTC Cumhuriyet Meclisinde görev yaptý. ÖNDER SENNAROÐLU (CTP/BG) 1957 yýlýnda Büyükkonuk'da doðdu yýlýnda Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü'nden mezun oldu yýllarýnda Ýskele Milletvekili olarak KKTC Meclisi'nde görev yaptý döneminde aktif siyasetten ayrýldý seçimlerinde CTP/BG'den Ýskele milletvekili olarak yine parlamentoya girdi. Eylül 2006 tarihinde 15'nci KKTC Hükümeti'nde Tarým Bakaný olarak görev yaptý. Evli ve iki çocuk babasýdýr. DR. MUSTAFA ARABACIOÐLU (DP/ UG) Dr. Mustafa Arabacýoðlu, 1953 yýlýnda Gönyeli'de doðdu yýlýnda Cerrahpaþa Týp Fakültesi'nden mezun olan Arabacýoðlu, Kýbrýs'a gelerek Dr. Burhan Nalbantoðlu Hastanesi, Dahiliye Servisi'nde göreve baþladý. 1993, 1998, 2003, 2005 ve 2009 yýllarýnda yapýlan Genel Seçimlerde Lefkoþa Demokrat Parti Milletvekili olarak seçilen Dr. Mustafa Arabacýoðlu, 2001 yýlýnda kurulan UBP-DP Hükümeti'nde Saðlýk ve Sosyal Yardým Bakaný olarak görev yaptý yýllarýnda Demokrat Parti Genel Sekreterliði'ni yapan Arabacýoðlu, 2005 yýlýnda yapýlan Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde partisi adýna Cumhurbaþkanlýðýna aday olmuþtur. Halen, Lefkoþa DP/UG Milletvekili olarak görevine devam eden Arabacýoðlu, evli ve üç çocuk babasýdýr. DR AHMET KAÞÝF (DP/UG) Dr. Ahmet Kaþif 1950 yýlýnda Nergisli'de doðdu yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Týp Fakültesi'nden mezun oldu. Ayný üniversitede Genel Cerrahi dalýnda ihtisas yaptý yýlýnda Gazimaðusa Devlet Hastanesi'nde Genel Cerrah olarak göreve baþladý. 1990, 1993, 1998, 2003, 2005, 2009 yýllarýnda yapýlan Genel Seçimlerde Gazimaðusa Milletvekili olarak seçilen Kaþif, bu dönem içerisinde kurulan hükümetlerde sýrasýyla Ulaþtýrma Bakanlýðý, Çalýþma, Sosyal Güvenlik, Gençlik ve Spor Bakanlýðý, Cumhuriyet Meclisi Baþkan Yardýmcýlýðý ve Saðlýk Bakanlýðý görevlerine bulundu. Dr.AhmetKaþif halen Gazimaðusa DP/UG milletvekili olarak görevine devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasýdýr. Ýngilizce bilmektedir. DR. HAMÝT BAKIRCI (DP/UG) Dr. Hamit Bakýrcý 1972 yýlýnda Trabzon'da doðdu yýlýnda Fýrat Üniversitesi Týp Fakültesi'nden mezun oldu yýlýnda Yenierenköy Saðlýk Merkezi'nde göreve baþladý yýlýndan beri Karpaz bölgesinde hekimlik görevimi sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasý olan Bakýrcý Ýngilizce bilmektedir. ZEREN MUNGAN (CTP/BG) 1956 yýlýnda doðdu. Hukuk ve Ýþletme Mühendisliði alanlarýnda lisans, Kamu Maliyesi alanýnda yüksek lisansýný tamamladý. "KKTC Ekonomisi Ýçerisinde Kamu Kesiminin Yeri" isimli yüksek lisans tezi DPÖ yayýný olarak basýldý yýlýnda Devlet Planlama Örgütü'nde baþladýðý kamu görevini Maliye Müsteþarý olarak tamamladý ve 2010 yýlýnda emekli oldu yýllarý arasýnda Anadolu Üniversitesi Açýk Öðretim Fakültesinde Hukuk ve Kamu Maliyesi dersleri verdi. Kamu maliyesi, suç gelirinin aklanmasýnýn önlenmesi konusunda mevzuat hazýrlýklarý ile panel, seminer ve konferanslara katýldý. Müsteþarlýðý sýrasýnda Suç Gelirinin Aklanmasýnýn Önlenmesi Kurulu Baþkanlýðý görevinde bulundu. Kamu görevinden emekli olduktan sonra kamu maliyesi uzmaný olarak çalýþmalarýný sürdürdü. KTTO bünyesinde KKTC'de Kayýtdýþý Ekonomi ile Mücadele Projesi'nde Genel Koordinatör ve Yürütücü olarak görev aldý. AZÝZ GÜRPINAR ( CTP/ BG) 1958'de Baf'ta doðdu. Temmuz 1982'de Ýstanbul Teknik Üniversitesi'nden Gemi Ýnþa ve Makine Mühendisi unvanýyla mezun oldu. Aralýk 1984'te Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý'na baðlý Çalýþma Dairesi'nde "Çalýþma Memuru" olarak kamu görevine baþladý. Çalýþma Dairesi'nde çeþitli kademelerde görev yaptýktan sonra, 2005'te Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý'na Müsteþar olarak atandý ve Haziran 2009 tarihine kadar bu görevi yürüttü. Ocak 2011'de kamu görevinden emekli oldu. Mart-Haziran 2011'de Çalýþma Dairesi tarafýndan düzenlenen "Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Uzmaný Yetiþtirme Kursu"nda eðitmenlik yaptý. Halen serbest olarak uzmanlýk ve danýþmanlýk hizmeti yürütüyor yýlýnda "Ýþ Yasasý"ný ve bu yasaya baðlý tüzükleri hazýrlayan çalýþma komitesinde görev yaptý. "Yabancýlarýn Çalýþma Ýzinleri Yasasý"ný (2006),"Basýn Ýþ Yasasý"ný (2007),"Sosyal Güvenlik Yasasý"ný (2007) ve "Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Yasasý"ný (2008) hazýrlayan komitelerde baþkanlýk yaptý. Avrupa Birliði mevzuatýna uyumu amaçlayan ve 2008 yýlýnda hazýrlanan "Müktesebata Uyum Programý"nýn (MUP) hazýrlanmasýnda Bakanlýk adýna sorumluluk yürüttü. Ýyi derecede Ýngilizce biliyor. TEBERRÜKEN ULUÇAY (CTP/BG) 1966 yýlýnda Maðusa'da doðdu. Gazi Üniversitesi Ýktisat Fakültesi Ekonomi Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek lisansýný DAÜ'de tamamladý. Marmara Üniversitesi AB Enstitüsü'nde doktora eðitimine devam etti. GÝAD Asbaþkanlýðý ve döneminde Maðusa Belediyesi Meclis Üyeliði görevinde bulundu. 2005'ten beridir CTP/BG Milletvekilidir. Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi Baþkan Yardýmcýsý ve Meclis Ýdare Amiridir. Ýngilizce bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasýdýr. GÜNEYDEN... ÖMERÝYE HAMAMI'NDA BAKIM ÇALIÞMALARI Lefkoþa Rum kesimi Surlar içinde bulunan Ömeriye Hamamý'nýn bakýmýnýn yapýlmakta olduðu ve yýlsonunda açýlmasýnýn beklendiði haber verildi. Fileleftheros gazetesi "Lefkoþa'daki Hamam Yeniden Faaliyete Geçiyor... Belediye Ýþletilmesi Ýçin Ýhale Açtý... Yaklaþýk Ýki Yýl Önce Kapanmýþtý" baþlýklarýyla verdiði haberinde, yaklaþýk iki yýldýr kapalý olan tarihi Osmanlý hamamýnýn yýlsonuna doðru açýlacaðýný yazdý. Lefkoþa Rum Belediyesi'nin, eserin bakýmý için baþlattýðý çalýþmalarýn önümüzdeki aylarda tamamlanacaðýný kaydeden gazete, belediyenin, hamamý iþletecek kiracýnýn bulunmasý için yakýn zamanda ihale açtýðýný belirtti. ANASTASÝADÝS LEDRA CADDESÝ'NDE GEZÝNTÝ YAPTI Rum Yönetimi Baþkaný Nikos Anastasiadis Çarþamba akþamý arkadaþlarýyla Ledra Caddesi'nde (Uzun Yol) gezinti yaptý. Alithia gazetesi Çarþamba akþamý Ledra Caddesi'ne giden vatandaþlarýn, Anastasiadis'le karþý karþýya gelmeleri üzerine sürpriz yaþadýklarýný yazdý. Yakýn arkadaþlarýyla gezintiye çýkan Anastasiadis'in rahat ve büyük bir keyif içerisinde vatandaþlarla selamlaþtýðýný, zaman zaman sohbetler ettiðini belirten gazete, gezintinin sonunda bölgede bir restoranda akþam yemeði yendiðini kaydetti. ÝNGÝLÝZ YÜKSEK KOMÝSERÝ KÝDD GÖREVÝNDEN AYRILACAK Ýngiliz Yüksek Komiseri Mathew Kidd'in Nisan 2014'te bu görevinden ayrýlacaðý ve yerine Damian Roderic Todd'un atanacaðý bildirildi. Fileleftheros gazetesi haberinde, Ýngiltere Dýþiþleri Bakanlýðý'ndan yapýlan açýklamada, Ýngiliz Yüksek Komiseri Kidd'in 2014 yýlý Nisan ayýnda baþka bir göreve atanacaðý ve yerine Todd'un getirileceðinin duyurulduðunu yazdý. Gazete, Todd'un þu anda "Turks ve Caicos" adalarýnda vali olarak görev yapmakta olduðunu vurguladý. ITERA ÝLE ÝLGÝLÝ KARAR PAZARTESÝ GÜNÜ ALINACAK Rus ITERA þirketinin, Rum Elektrik Ýdaresi'nin (AÝK) gereksinimleri için (ara çözüm), doðal gaz tedarik edilmesi konusunda Rum Devlet Doðal Gaz Ýþletmesi (DEFA) müzakere grubuna sunduðu iyileþtirilmiþ öneri hakkýndaki kararýn Pazartesi günü alýnacaðý belirtildi. Politis gazetesi "Ara Çözüm Ýçin Yine Baþkanlýk'ta" baþlýklý haberinde Rum Hükümeti'nin, Rum Elektrik Ýdaresi'nin(AÝK), DEFA'ya sunduðu rakamlarý incelemesi için yetkilendirdiði Rum Enerji Düzenleme Dairesi'den(RAEK), ilgili belgeleri Pazartesi gününe incelemesi ve sunmasýný isteyerek, RAEK'in "iki ayaðýný bir pabuca soktuðunu" belirtti. Gazete elde ettiði bilgilere dayanarak Rum Baþkanlýk Sarayý'nda Pazartesi günü, büyük bir olasýlýkla Nikos Anastasiadis baþkanlýðýnda bir toplantý gerçekleþtirileceðini ve ileriki adýmlara yönelik kararlar alýnacaðýný yazdý. Bilindiði üzere, DEFA, AÝK'in sunduðu veriler ve rakamlar temelinde, ITERA'nýn sunduðu önerinin çýkara uygun olmadýðý deðerlendirmesinde bulunmuþtu. Fileleftheros gazetesi "DEFA: Ýlk Önce Karar Verdiler Sonra Bilgilendirildiler" baþlýklý haberinde, ITERA'nýn önerisinin çýkara uygun olmadýðý kararýnýn verilmesinin ardýndan DEFA Yönetim Kurulu üyeleri arasýnda bazý çekincelerin hakim olduðunu yazdý. Gazete DEFA Yönetim Kurulu üyeleri arasýnda var olan çekincelerin, DEFA Yönetim Kurulu Baþkaný'nýn, ITERA I.Baþkan Yardýmcýsý Skitanof'un, DEFA müzakere grubuna sunduðu, yabancý ve Rum uzmanlar tarafýndan hazýrlanan ve de maliyete yönelik 700 milyon Euro tasarrufun elde edileceðini gösteren dört farklý incelemeyi, teslim almansýnýn ardýndan ortaya çýktýðýný belirtti.

11 31 Aðustos 2013 Cumartesi 11 DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. Turist akýþýnda %5,8 azalma Erdoðan'ýn Gezi travmasý sürüyor: "Eyyy Geziciler..." Ankara'da Yeni Çiftlik Bulvarý'nýn açýlýþýnda konuþan Baþbakan Tayyip Erdoðan'ýn gündeminde Gezi eylemleri vardý. "Eyyy Geziciler. 10 tane aðaçla baþladýnýz deðil mi. Acaba hayatýnýzda bir yere bir tane aðaç diktiniz mi be " ifadesini kullandý. Gezi eylemcisi gençleri hedef alan Erdoðan ayný nakaratý tekrarlayýp durdu: "Zaferlerine sahip çýkan bir gençlik var. Bu gençlik elinde taþla, sopayla, molotofla deðil. Elinde kitapla, defterle yüreðinde cesaretle yürüyen bir gençlik. Kardeþlerim bu gençlik terör örgütlerine piyon olan deðil, Alparslan'ýn Mustafa Kemal'in Mehmet Akif'in yolundan yürüyen bir gençlik. Biz tencere tavacý gençlik, teneke çalan bir gençlik aramýyoruz. Biz duvarlarýmýzý örecek bir gençlik arýyoruz. 1071'deki zaferimizi bizim gençliðimiz kutladý. Bugün de Dumlupýnar'da kutluyor. Biz bu gençliðe güveniyoruz. Ýnþallah Türkiye'yi bu gençlere emanet ediyoruz." "EYY GEZÝCÝLER..." "Eyyy Geziciler. 10 tane aðaçla baþladýnýz deðil mi. Acaba hayatýnýzda bir yere bir tane aðaç diktiniz mi be Kanal Ýstanbul'u da yapacaðýz. Bunlarýn akýllarý almaz. Bunlarýn akýllarý þunu alýr: acaba nu projeyi nasýl engelleriz. Üçüncü havalimaný ihalesini yaptýk ya onu durdurmak için bile baþvurdular. Sizi gidi geziciler sizi. Gezseniz yine kâr. Hep yatýyorsunuz. Ne yaparsanýz yapýn bu kutlu yürüyüþü durduramayacaksýnýz. Buradan muhalefet temsilcilerine de seslenmek istiyorum; siz dedikodudan milletimiz arasýna nifak tohumu ekmekten baþka ne yapýyorsunuz?" "BÝZ FERHATIZ, DAÐLARI DELE DELE GELÝYORUZ" "Buradan muhalefet temsilcilerine de seslenmek istiyorum; siz dedikodudan milletimiz arasýna nifak tohumu ekmekten baþka ne yapýyorsunuz? Þimdi Ýstanbul'dan çýkýyorsan arabanla yola otobandan Ankara. Ýstanbul'dan hýzlý tren ve Ankara. Bunlar bize nasip oldu Niye Biz dertliyiz dertli. Biz bu millete aþýðýz aþýk. Aþký olmayanýn derdi olmayanýn iþ üretmesi mümkün deðildir. Biz Ferhatýz siz Þirin. Onun için daðlarý dele dele geliyoruz." 30 AÐUSTOS TÖRENÝNDE GEZÝ SLOGANLARI 30 Aðustos Zafer Bayramý kutlamalarýnýn AKM'de düzenlenen resmi geçit töreninde "Her Yer Taksim Her Yer Direniþ" sloganlarý yükseldi. Cumhurbaþkaný Abdullah Gül'ün ayakta izlediði resmi geçit töreninin düzenlendiði AKM'de Gezi sloganlarý duyuldu. Protokol sýralarýna yakýn olan tribünlerden "Her Yer Taksim Her Yer Direniþ" sloganý defalarca duyulurken, güvenlik önlemlerinin tribünlerde yurttaþlarýn aralarýna yerleþtirilen sivil polislerle saðlanmasý dikkat çekti. (Yurt/ Cumhuriyet) Erdoðan'ý eleþtiren TRT Arapça'nýn Mýsýrlý spikeri canlý yayýnda istifa etti: "Erdoðan'ýn Mýsýr halkýna özür borcu var" TRT Arapça'da program yapan Mýsýrlý spiker Beþir Abdülfettah, canlý yayýnda Baþbakan Erdoðan'ýn Mýsýr politikasýný sert sözlerle eleþtirdikten sonra istifa etti Beþir Abdülfettah canlý yayýnda þu ifadeleri kullandý: "Mýsýr halký Türk halkýný çok sevmektedir. Bunda þüphe yok. Liderler kendi aralarýnda ihtilafa düþebilirler. Ama halklar arasýnda bir ihtilaf yoktur. Mýsýr halký Türk halkýný çok sevmektedir. Tarihi iliþkilerimiz vardýr, bu iliþkiler devam edecektir. Ancak Sayýn Erdoðan'ýn söylediði þeyler, Ezher hakkýnda ve Mýsýr hakkýnda söylediði þeyler ve siyasi duruþu hatalýdýr." "BU KANALDA ÇALIÞTIÐIM ÝÇÝN UTANIYORUM" "Biz Mýsýrlýlarýn kýrmýzý çizgileri vardýr. Kiþisel çýkarlar bir kenaradýr. Vatan sevgisi aslolandýr. Bu sebeple bugün burada son programýmý yaptýðýmý ve TRT Arapça kanalý ile bütün iliþkimi kestiðimi açýklýyorum. Sayýn Erdoðan'ýn Mýsýr halkýna bir özür borcu vardýr. Kendisi özür dilememiþtir. Ama ben burada özür diliyorum. Mýsýr halkýndan özür diliyorum. Özür dilemeyen utansýn. Ben de bu kanalda ve bu programda çalýþtýðým için utanýyorum. Þimdi herkesin gözü önünde istifa ediyorum. Allah'a emanet olunuz." (T24) Güney Kýbrýs'ý ziyaret eden turistlerin sayýsýnda, bu yýl Ocak-Temmuz aylarýnda, önceki yýla kýyasla, yüzde 5,8 azalma olduðu haber verildi. Fileleftheros gazetesi Güney Kýbrýs'a yönelik turist akýþýnda Temmuz ayýnda da düþüþ kaydedilmesiyle, geçen yýlki turizm seviyesine ulaþma hedefinin mümkünatsýz kýlýndýðýný yazdý. Geçen yýl Ocak-Temmuz aylarýnda Güney Kýbrýs'ý 1 milyon 365 bin 189 turistin ziyaret ettiðini kaydeden gazete, bu yýl ise Güney Kýbrýs'ý ziyaret eden turist sayýnýnýn 1 milyon 285 bin 577'ye düþtüðünü belirtti. Gazete 2012 Temmuz ayýnda Güney Kýbrýs'a 371 bin 453 turistin giderken, 2013 Temmuz ayýnda bu rakamýn yüzde 2,7 düþüþle 361 bin 442 olduðunu aktardý. Habere göre Temmuz ayýnda, önceki yýla göre, Almanya'dan turist akýþýnda yüzde 40, Yunanistan'dan yüzde 27, Ýngiltere'den yüzde 6,5 düþüþ olurken; Rusya'dan turist akýþýnda yüzde 21,9'luk artýþ oldu. YURTDIÞI SEYAHATLERÝNDE YÜZDE 11,3'LÜK DÜÞÜÞ Gazete bir baþka haberinde, Güney Kýbrýs sakinlerinin yurtdýþý seyahatlerinde, 2013 Temmuz ayýnda, geçen yýla göre yüzde 11,3'lük düþüþün yaþandýðýný yazdý. Habere 2012 Temmuz ayýnda 131 bin 96; 2013 Temmuz ayýnda ise 116 bin 321 Güney Kýbrýs sakini yurtdýþýna seyahat etti. Suriye'deki krizle ilgili haberler "Ýngiliz üslerinin faaliyetleri savunma amaçlý" Rum meclisinden, hükümet, BM Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi'ne mektup... Suriye'ye olasý bir askeri müdahalede bulunulmasý haberleri Rum basýnýnda geniþ yer almaya devam ederken, Rum Dýþiþleri Bakaný Yoannis Kasulidis, Rum kesiminin, istikrar ve güvenlik ülkesi olarak, komþu ülkelerdeki yabancý vatandaþlarý kabul etmeye hazýrlandýðýný söyledi. Fileleftheros'un haberine göre, önceki gün Dýþiþleri Bakanlýðýnda yapýlan toplantýnýn ardýndan konuþan Kasulidis, hedeflenen þeyin Rum kesiminin, istikrar ve güvenlik ülkesi olarak, komþu ülkelerde ikamet etmekte olan yabancý vatandaþlarýn olasý bir þekilde ülkeye geliþiyle baþ etmeye hazýrlanmasý olduðunu anlattý. Bütün bunlarýn, konunun daha etkili bir þekilde ele alýnmasý için, tedbir amaçlý olarak yapýlmakta olduðunu dile getiren Kasulidis, Rum kesiminin bölgede istikrar, barýþ ve güvenlik ülkesi olarak takdim edilmekte olduðunu söyledi. Geçtiðimiz gün Kýbrýs'taki ABD Büyükelçisi, Ýngiliz Yüksek Komiseri ve Fransa Maslahatgüzarý ile görüþtüðünü anýmsatan Kasulidis, bu ülkelerle, BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olduklarýndan deðil, bu ülkelerin Suriye'ye olasý bir müdahale yapýlmasýný isteyen gruba katýlmalarýnýn muhtemel olmasýndan dolayý görüþtüðünü anlattý. Elçilerle yaptýðý görüþmelerde, kendileriyle olasý müdahaleyle ilgili konularý görüþtüðünü ve Rum kesiminin resmi görüþlerini ilettiðini dile getiren Kasulidis, elçilerle yaptýðý görüþmeler konusunda, siyasi parti baþkanlarýný bilgilendirdiðini de belirtti. Kriz sürerken, siyasi partilerin baþkanlarý veya temsilcileriyle, herhangi bir tartýþmaya girmeye niyetli olmadýðý gibi, bunun söz konusu olmadýðýný da dile getiren Kasulidis, görüþlerinin içeriðinin kayýt altýnda olduðunu, konuyu yabancý elçiliklerin temsilcilerine ilettiklerini ve bunun þimdi deðil, daha sonra bir tartýþma konusu olabileceðini yineledi. Ýngilizlerin, Kýbrýs'taki Üslerine 6 "Typhoon" tipi avcý savaþ uçaðý yollama kararýný da yorumlayan Kasulidis, savaþ uçaklarýnýn, komþu bölgelerin hatalarý söz konusu olduðunda, Aðrotur Üssü'nü havadan savunma kabiliyetine sahip olduklarýna dair, bir bilgilendirmeye sahip olduklarýný söyledi. Suriye'nin, Kýbrýs'taki Ýngiliz Üsleri gibi noktalara olasý bir saldýrýda bulunulmasý konusundaki bir soruyu yanýtlayan Kasulidis, böyle bir þeyin gerçekleþmesinin, milyonda bir olasýlýk olduðundan söz etti. Kasulidis, bütün önlemleri almakta olduklarýný sözlerine ekledi. Politis'in haberine göre ise, Ýsrail ile Türkiye'nin füze sistemlerine sahip olduðu, Rum kesiminin ise neye sahip olduðu sorusuna karþýlýk Kasulidis, Rum kesiminin barýþ, istikrar ve güvenlik ülkesi olduðunu; Ýsrail ve Türkiye'nin hissettiði tehlikeleri hissetmediðini söyledi. Kendilerinin de, örneðin kimyasal silahlar gibi kitle imha araçlarýnýn kullanýlmasýnýn, sonuçsuz (neticesiz) kalamayacaðý düþüncesinde olduklarýný dile getiren Kasulidis, bu sonuçlarýn nasýl ve neler olmasý gerektiðine karar verecek olanýn ise, "küçük Kýbrýs" olmadýðýný ifade etti. Rum kesiminin, komþu ülkelerden yabancý vatandaþlarýn tahliye edilmesiyle ilgili "Estia" planýna da deðinen Kasulidis, 48 saat içerisinde ülkelerine gitmelerinin saðlanmasýyla birlikte, günde 10 bin kiþiyi karþýlamaya hazýr olduklarýný söyledi. "ÜSLERÝN FAALÝYETLERÝ SAVUNMA AMAÇLI" Fileleftheros'a göre, Kýbrýs'taki Ýngiliz Yüksek Komiserliði sözcüsü ise Rum Haber Ajansý KÝPE'ye yaptýðý açýklamada, Ýngiliz avcý uçaklarýnýn Aðrotur Üssündeki hareketliliklerinin, Ýngiliz Üslerinin korunmasý için tamamen savunma amaçlý olduðunu söyledi. Gazeteye göre, Ýngiliz Yüksek Komiserliði sözcüsü, açýklamasýnýn devamýnda, Ýngiltere Savunma Bakanlýðý sözcüsünün konuyla ilgili açýklamalarýna gönderme yaptý. Gazete baþka bir haberinde ise, Suriye'deki krizden ötürü, Suriyeli vatandaþlarýn ülkelerini terk ederek toplu bir þekilde Rum kesimine gitmelerinin beklenmediðini, öte yandan buna yönelik faaliyetlerin koordine edilmesi amacýyla, Rum kesiminde bir birini takip eden toplantýlar yapýlmakta olduðunu ekledi. RUM MECLÝSÝ, HÜKÜMET, BM GENEL SEKRETERÝ VE GÜVENLÝK KONSEYÝNE MEKTUP GÖNDERECEK Haravgi gazetesinde yer alan bir haberde ise, Rum Meclisi'nin; Rum hükümeti, BM Genel Sekreteri ve BM Güvenlik Konseyi'ne, önümüzdeki günlerde bir mektup göndereceði ve Rum kesiminin, ABD ve diðer ülkelerin Suriye aleyhinde planlamakta olduklarý saldýrýlar için saldýrý mevzisi olamayacaðý ve bu þekilde kullanýlamayacaðýný açýklýða kavuþturacaðý haber verildi. Bu konunun Rum Meclisi'nin dünkü toplantýsýnda ele alýndýðýný yazan gazete, partilerin iki parametre üzerinde durduklarýný belirtti. Gazeteye göre, Rum kesiminin komþu ülkelerle dostane iliþkilere sahip olduðunu ve bu iliþkilerin herhangi bir þekilde bozulmasýný istemediklerini belirten Rum siyasi partiler, Rum kesiminin coðrafi olarak Suriye'nin menzilinde bulunduðunu, dolayýsýyla Ýngiliz Üslerinin Suriye saldýrýlarý için kullanýlmasý durumunda, Rum kesiminin, Suriye Ordusunun olasý misillemesine karþýlýk savunmasýz kalacaðýný vurguladýlar. Konuyu EDEK partisinin gündeme getirdiðini belirten gazete, EDEK'in, tüm partiler adýna ortak bir siyasi açýklama yapýlmasýný istediðini, AKEL ve Ekologlar'ýn da bunu kabul ettiðini ifade etti. Bunun aksine DÝSÝ partisinin ise, ortaya bürokratik engeller koyduðunu kaydeden gazete, DÝSÝ'nin, Meclis'in bu görüþmeyi 9 Eylül'e planlanan toplantýsýna ertelemesini istediðini kaydetti. Geriye kalan partilerin ise bununla hem fikir olmadýklarýný belirten gazete, partilerin Meclis'in bahse konu mektuplarý Güney Kýbrýs içinde ve dýþýnda olmak üzere, tüm yetkili kurumlara göndermesinde karar kýldýklarýný ekledi.

12 12 31 Aðustos 2013 Cumartesi Bir düþünün bakalým... En nihayet bizim de nurtopu gibi bir hükümetçiðimiz oldu diye neden sevinemiyoruz hâlâ?! Bizim Duvar Scud'un ne önemi var? Mühim olan koltuk! GIDI GIDI Mehmet Levent Pano Korkma sönmez bu semalarda arþa çýkan dolar! MUHABBETLÝLER BUNNARDAN HERÞEY BEGLENÝR -Þþþt... Kemal!.. Be Kemal!.. Nerdesin be caným ama? Lahavlevelâguveti... Nere giddi bu adam yahu? Kemaaal!.. -Geliyorum yahu geliyorum... Baðýrma da ortalýðý galdýrdýn geceyarýsý! Ne var geldik iþde... -E ne bileyim ben... Bir uyandým bagdým yanýmda yok adam. -Eee... -E nasýl ee? Sen uyansan bir gece da beni bulmasan yanýnda, gakmaycan çaðýrasýn? -Yook... Ne gakayým? Belki iþemeye giddin, belki yüreðin garýþýr, belki irsal oldun da onun için gagdýn... Paniðe ne lüzum var? -E aþgolsun be Kemal vallahi. Bunnarý da duyacaydýk ha... Tamam yahu, canýn saðolsun, çaðýrma. Ama merag eddim, neyidi dýþarda yabdýðýn gece vagdý? -Boþ ver... Uyumana bak sen. -Kim, ben uyaycayým? Öðrenmeden düngyada gözümü kýrpmam vallahi. Adama bag yahu, sanki da bilmez bu gadar senelik garýsýný? -Bilirim gýzým, bilirim ne meraglý Melâhad olduðunu... -Garýþdýrma lâfý þimdi. Napardýn bu sahadda dýþarda? -Be... Uyandým bagdým tavýglar baðrýllar kümesde... Pençereden seslendim, kýþýladým olmadý... Hele bir tanesi... Sanki da biri bazlaycag gendini... -Ee... -Eyisi sen Raziye... Aglýma geldi o keçilere tecavüz iþi... Gâvvole dedim, olmaya da bizim tavýglarý da gözüne kesdirdi bircezi... -Yok eddin sen da... Bula bula da tavýglarý? -E ne var be? Keçiyi belleyen adam, tavýðý da bellemez? Bunnardan herþey beglenir ?! Asmaaltý konuþmalarý -Ee, ne olacak þimdi? -Ne ne olacak? -Birleþig milledler, Suriye'de kimyasal silâh gullanýlmasýyla ilgili olarak araþdýrma yapýyordu ya... -Evet... Esad incelensin diye resmen izin verdiydi. -Ýþde o araþdýrmada, kimyasal silâh gullanýldýðýna dair herhangi biþey Haftanýn Gýdýgýdýsý Siber hükümetinin Dýþiþleri Bakaný Kutlay Erk'in "Artýk yavru deðiliz" þeklindeki sözleri, vatandaþlarý hayretler içerisinde býraktýðý ve hiç güleceði olmayanlarý bile kahkahadan kýrýp geçirdiði için bu haftanýn gýdýgýdýsý seçilmeye lâyýk görülmüþtür... Uluslararasý Altýn Muflon Karikatür Yarýþmasý Albümü nden... Rafael Babayan (RUSYA) bulunamamýþ. -Hade yahu... Ma ciddi söylen? -E ciddi tabii... Þakasý olur mu böyle biþeyin? -Ah da Tayyýb'ýn yüzünü görmek isderim þimdi. Sinirleri baþýna vuracak gene... "Gatil Esed" diye baðýra baðýra sekecek havaya havaya... -E tabii... Çünkü o iddia ederdi ki, o kimyasal silâhlarý Esad gullandý ve gendi vatandaþlarýný kadleddi. Halbuki tam agsi... Çeteciler gullandý bu kimyasal silahlarý ve çoðu çocuk olan bingden fazla ingsaný öldürdüler. Ama devamlý olarak Suriye'ye karþý savaþý kýþgýrtan Tayyýb'ýn iþine gelmedi doðruyu söylemek. -Zanederim yüreðne enecek þimdi gerçek ortaya çýkýnca... -E yalnýz onun mu yüreðne enecek? Ýsderik savaþ çýðlýklarý atan herkesin keyfi gaçacak bu durumdan... Foyalarý meydana çýgdýðý için tabii... NASIL TANIÞTIN? -Ýkinci kocanla tanýþman nasýl oldu Füsun? -Sorma þekerim, çok romantik bir þekilde tanýþtýk. Ýlk kocamla bir caddede karþýya geçiyorduk. Tam bu sýrada ikinci kocam çýkageldi ve arabasýyla birinci kocama çarptý. Ýþte tanýþmamýz böylece baþlamýþ oldu... YAKTILAR Savaþ sýrasýnda yüzbaþý, çavuþlarýndan birini yanýna çaðýrýp, þu emri verdi: -Þimdi yanýna adamlarýndan dört kiþi alacaksýn. Ýki kilometre ileride bir tren istasyonu var. Gidip bu istasyonu kullanýlmaz hale getireceksin. Haydi bakalým marþ! Çavuþ adamlarýný aldý ve yola çýktý. Aradan bir saat geçti. Nihayet çavuþ ve yanýndakiler geri döndüler. Yüzbaþý sordu: -Nasýl, istasyonu iþlemez hale getirdiniz mi? -Evet kumandaným. -Nasýl getirdiniz? -Giþelerdeki bütün biletleri alýp yaktýk kumandaným. Fikrinin Fikri KÝM KORKAR HAÝN DOLARDAN? Kutlay Erk, "Artýk yavru deðiliz" demiþ. -U... Ne zaman büyüdük da haberimiz olmadý yahu?! Suriye BM heyetine inceleme izni vermiþ. -Kimyasal silâhlarý Esad'ýn kullanmadýðý bundan belli deðil mi? Hasan Yýlmaz Iþýk'a göre kimyasal silâhlarý Esad kullanmýþ. -Bir Ýnsan Haklarý Derneði'nin böyle bir baþkaný olmasý ne büyük talihsizlik? Eroðlu "Ýnþallah baþka zamanlarda böyle bir yangýnla karþýlaþmayýz" demiþ. -Helikopter iþini inþallaha býraktýysak yandýk demektir. Dolar 2 TL ile dans ediyormuþ. -Ýsterse 3 TL ile dans etsin... KKTC korkar mý hain dolardan?! Rusya, "Suriye için kimseyle savaþmayacaðýz" demiþ. -Kaypaklýðýn bu kadarýna pes doðrusu... Aðrotur'a inen çok sayýda Ýngiliz savaþ uçaðý iþaret bekliyormuþ. -Yetiþmesin versin Yanki o iþareti... Yoksa iþimiz zor! 4 aylýk çocuðunun boðazýna ustura dayayarak ölümle tehdit etmiþ. -"Anamýz" saðolsun... Bütün pisliðini üstümüze bulaþtýrmaya devam ediyor... Onunla ne kadar gurur duysak azdýr! 4 aylýk çocuðunun boðazýný usturaya kesecek kadar sapýk ve manyaklarýyla o da ne kadar gurur duysa az... Bozat, "Sýfýra sýfýr elde var sýfýr" demiþ. -Bulutoðlularý varken sýfýra sýfýr diyordunuz. Bulutoðlularý gitti... Þimdi yine sýfýra sýfýr? Hamam tasý gümüþten ne anladýk biz bu iþten?! Ýngiliz basýnýna göre Kýbrýs Esad'ýn Scud füzeleri menzilindeymiþ. -Ne olmuþ menzilindeysek?! Bizim derdimiz þimdi hükümet ve yeni bakanlar! Baþýmýzda böyle dert varken kim korkar Esad'ýn Scud füzelerinden?! Tüketiciler Derneði "halka gaz maskesi daðýtýlmasýný" önermiþ. -Hâlâ koltuk kavgasý yapanlar mý düþünecek bunu? Zor... Çok zor! Türkiye'de 1986'dan beri verilen Atatürk Uluslararasý Barýþ Ödülü R.T. Erdoðan'ýn talebiyle, Bakanlar Kurulu'nca 22 Temmuz 2013'te alýnan bir kararla bir daha verilmeyecekmiþ. -Atatürk fobisi bakalým daha neler yaptýracak þu Akepe'ye! Ellerinden gelse herkesin kalbini paramparça edip içindeki Atatürk sevgisini yoketmeye çalýþacaklar! BM gözlemcilerine göre Suriye'de kimyasal bulgusu yokmuþ. -Erdoðan'ý gene kýzdýracaklar... Potinlerle girecek aðýzlarýndan... Siz benden iyi mi bilirsiniz, diye!.. Eroðlu "Ýnþallah baþka zamanlarda böyle bir yangýnla karþýlaþmayýz" demiþ. Helikopter iþini inþallaha býraktýysak yandýk demektir!

13 31 Aðustos 2013 Cumartesi 13 Ýngiltere caydý, ABD ise kararsýz ABD, Suriye'ye tek baþýna askeri müdahalede bulunma olasýlýðý için hazýrlýk yapýyor ABD Baþkaný Barack Obama yönetiminin, Ýngiltere parlamentosunun aldýðý Suriye'ye askeri müdahalede bulunmama kararýnýn ardýndan, Suriye'ye karþý tek baþýna harekat düzenlenmesi olasýlýðý için hazýrlýk yaptýðý bildirildi. AP haber ajansýnýn haberinde, Suriye'ye yönelik askeri müdahalade bulunmak amacýyla uluslararasý bir birlik oluþturulmasýnýn önünde beliren engellere karþýn Obama'nýn bu fikrinden caymýþ gibi görünmediði yorumunda bulunuldu. Danýþmanlarý, Obama'nýn kimyasal silahlarý kullanan Suriye'ye karþý ABD'nin tek baþýna harekete geçmesi konusunda istekli olduðunu belirtiyor. Beyaz Saray Sözcüsü Josh Earnest yaptýðý açýklamada, "ABD Baþkaný, ABD'deki ulusal güvenlik çýkarlarýný korumak için seçilmiþtir" sözleriyle ABD'nin ulusal güvenlik çýkarlarýnýn bunun gerektirmesi halinde tek baþýna da harekete geçebileceðinin sinyalini verdi. Siyasi gözlemciler, Ýngiliz avam kamarasýnýn aldýðý karara karþýn, ABD'nin Suriye'ye yönelik askeri müdahalede tek baþýna hareket etmek zorunda kalmayabileceðini dile getiriyorlar. Fransa Cumhurbaþkaný François Hollande'ýn 4 aydan az sürecek askeri harekatlar için parlamentodan izin alma yükümlülüðü bulunmadýðýna iþaret eden siyasi gözlemciler, askerlerini Suriye'ye yönelik bir askeri harekata hazýr hale getirdiðini duyuran Fransa'nýn da olasý bir askeri müdahalede ABD'ye destek verebileceðine dikkati çekiyor. OBAMA YÖNETÝMÝNÝN ABD KONGRESÝ ÜYELERÝNÝ ÝKNA ÇABALARI Suriye'ye yönelik askeri müdahale konusunda ABD Kongresi üyelerini ikna etmek amacýyla harekete geçen Obama'nýn, ABD Temsilciler Meclisi Baþkaný John Boehner ile yaptýðý görüþmenin ardýndan, ABD yönetiminin üst düzey yetkilileri de ABD Kongresinin bazý önde gelen Demokrat ve Cumhuriyetçi üyeleriyle, telekonferans aracýlýðýyla dün geç saatlerde 90 dakika süren bir görüþmede bulundu. Görüþme sýrasýnda, her iki partiden milletvekilli ve senatörlerin de Obama'dan, askeri harekatýn hukuki gerekçesi hakkýnda bilgi verilmesi, hedeflerin ayrýntýlarýyla belirtilmesi ve Suriye'deki kimyasal saldýrýlarla Beþþar Esed yönetimi arasýndaki baðlantýnýn nasýl belirlendiðine iliþkin kesin gerekçelerin ortaya konmasý konusunda ýsrarlý taleplerde bulunduklarý bildirildi. Görüþmede, eski Temsilciler Meclisi Baþkaný Demokrat Parti Milletvekili Nancy Pelosi'nin, Temsilciler Meclisinin Cumhuriyetçi Baþkaný Boehner ile ayný tarafta yer almasý dikkati çekti. "ABD Baþkaný'nýn þu an üzerinde deðerlendirmede bulunduðu, ölçülü, hedef gözeten, sýnýrlý yaklaþýmýný takdir" ettiðini ifade etmesine karþýn Pelosi'nin, týpký Boehner gibi, Obama yönetiminden konuyla ilgili olarak ABD Kongresi üyeleriyle daha fazla istiþarede bulunmasýný istediði görüldü. Pelosi görüþmeye iliþkin yaptýðý yazýlý açýklamada, Obama yönetiminin, "tüm ABD Kongresi üyeleriyle" daha fazla istiþarelerde bulunmasý ve karar alma sürecine "ek þeffaflýk getirilmesi" gerektiðini açýklayan Boehner ve diðer ABD Kongresi üyeleriyle ayný görüþleri paylaþtýðýný kaydetti. ABD yönetimindeki üst düzey yetkililerin, telekonferans aracýlýðýyla yaptýklarý görüþmede, ABD Kongresi üyelerine Suriye'deki kimyasal saldýrý ve bundan Suriye rejiminin sorumlu olduðuna iliþkin ek bilgiler sunduðu ancak bu suçlamayý destekleyecek çok az yeni delil ortaya koyabildiði bildirildi. Görüþmeye katýlan Temsilciler Meclisi Ýstihabarat Komitesi'nin üst düzey Demokrat üyesi C.A. Dutch Ruppersberger, yayýmladýðý yazýlý açýklamada, yetkililerin kendilerine Þam'ýn dýþýnda düzenlenen saldýrýda bin 300 erkek, kadýn ve çocuðun hayatýný kaybettiðini söylediðini, ancak bu bilgiyle, Sýnýr Tanýmayan Doktorlar Örgütü'nün açýkladýðý 355 olan ölü sayýsý arasýnda büyük bir fark bulunduðuna iþaret etti. Görüþme sýrasýnda bazý Kongre üyelerinin, ABD Savunma Bakanlýðýnýn otomatik harcama kesintileri ve bütçe indirimi sorunlarýyla boðuþtuðu bir sýrada Obama yönetiminin böyle bir askeri operasyonu nasýl finanse edeceðine iliþkin sorular sorduklarý belirtildi. Görüþmeye katýlan Senato Silahlý Hizmetler Komitesi'nin üst düzey Cumhuriyetçi üyesi Jim Inhofe yayýmladýðý yazýlý açýklamada, ABD yönetiminin görüþmede, Suriye'nin nasýl bertaraf edileceðine iliþkin son derece geniþ seçenekler sunduðunu ancak bu seçeneklere veya bu operasyonun nasýl finanse edeceðine iliþkin tek bir plan, takvim ve strateji önermediðini" vurguladý. Obama ve diðer üst düzey Amerikalý yetkililerin Esed rejiminin Suriye halkýna karþý kimyasal silah kullandýðýna iliþkin kesin deliller sunmadýðý belirtildi. AP haber ajansýna konuþan Amerikalý yetkililer, Suriye'deki bazý kimyasal silahlarýn kimin denetiminde olduðu ve saldýrýnýn Esed'in emriyle mi yapýldýðý gibi sorularý cevapsýz býrakan istihbarat deðerlendirmelerinin kesin sonuç vermediðine iþaret etti. Þu an Suriye'de incelemelerde bulunan BM kimyasal silah uzmanlarý, yarýn bu ülkeden ayrýlarak, incelemeleri sýrasýnda topladýklarý son derece geniþ çaplý materyalleri analiz edilmek üzere Avrupa'nýn çeþitli laboratuvarlarýna götürecek. BM Sözcüsü Farhan Haq yaptýðý açýklamalarda, Suriye'deki BM ekbinin görevinin sadece saldýrýda kimyasal maddeler kullanýlýp kullanýlmadýðýný belirlemek olduðunu, buna karþýlýk saldýrýnýn kimin tarafýndan düzenlendiðini saptamak olmadýðýný bildirmiþti. Ancak Haq, BM ekibinin getireceði biyolojik örnekler ve görgü tanýklarýyla yapýlan görüþmelerden oluþan delillerin söz konusu gazlarýn kimler tarafýndan kullanýldýðýna ait iþaretler verebileceðini kaydetmiþti. ESED'Ý CEZALANDIRMAK Obama yaptýðý açýklamalarda, Suriye'ye yönelik askeri müdahaleye Amerikan kara birliklerinin katýlmasý veya bu ülkede uçuþa yasak bölge oluþturulmasý olmadýðýný belirtiyor. ABD'nin kimyasal silah saldýrýlarýna vereceði karþýlýðýn kapsamýnýn sýnýrlý olacaðýna iþaret eden Obama, saldýrýnýn amacýnýn Suriye'de rejimi deðiþtirmek deðil, sadece Esed'i ölümcül kimyasal gazlarý kullandýðý için cezalandýrmak olacaðýný vurguluyor. Obama bir televizyonda kendisiyle yapýlan söyleþide, "Bizi tehdit edebilecek kimyasal silahlar gibi, silah kullanýmýna iliþkin uluslararasý kurallarý ihlal eden ülkelerin bundan sorumlu tutulacaðýndan mutlaka emin olmamýz gerek" demiþti. ABD'nin önündeki en olasý görülen askeri müdahale seçeneðini, Akdeniz'in doðusunda bulunan ABD destroyerlerinden atýlacak Tomahawk güdümlü füzeleriyle yapýlacak saldýrýlar oluþturuyor. Saldýrýlarda en azýndan, Suriye Savunma Bakanlýðý, Genelkurmay Baþkanlýðý ve Þam'ý korumakla görevli Cumhuriyet Muhafýzlarýna ait 4 tugayýn da aralarýnda bulunduðu, Esed'in askeri ve siyasi gücünü sembolize eden askeri ulusal polis karargahlarýnýn vurulmasý bekleniyor. Esed'in liderliðini yaptýðý Baas Partisi genel merkezinin de vurulabileceðini belirten ABD'li yetkililer, ayrýca askeri komuta ve ana güç merkezleri, küçük iletiþim merkezleriyle gizli silah depolarýnýn vurulmasý konusunun da deðerlendirildiðini ifade ediyor. BAKANLIKLARA BAÐLI DAÝRE VE KURULUÞLAR YENÝ KABÝNE: Baþbakan: Özkan Yorgancýoðlu (CTP/BG) Baþbakan Yardýmcýsý, Ekonomi, Turizm Kültür ve Spor Bakaný: Serdar Denktaþ (DP/UG), Ýçiþleri Bakaný: Teberrüken Uluçay (CTP/BG) Maliye Bakaný: Zeren Mungan (CTP/BG) Dýþiþleri Bakaný: Özdil Nami (CTP/BG) Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný: Ahmet Kaþif (DP/UG) Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný: Aziz Gürpýnar (CTP/BG) Gýda Tarým ve Enerji Bakaný: Önder Sennaroðlu (CTP/BG) Çevre ve Doðal Kaynaklar Bakaný: Hamit Bakýrcý (DP/UG) Milli Eðitim Bakaný: Mustafa Arabacýoðlu (DP/UG) Saðlýk Bakaný: Ahmet Gülle (CTP/BG) BAKANLIKLARA BAÐLI DAÝRE VE KURULUÞLARIN LÝSTESÝ: A- BAÞBAKANLIK (CTP-BG) 1-Guvenlik Kuvvetleri Komutanlýðý 2-Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý 3-Bakanlar Kurulu Genel Sekreterligi 4-Personel Dairesi Mudurlugu 5-Kooperatif Sirketler Mukayitligi 6-Devlet Basimevi Mudurlugu 7-Denetleme kurulu Baskanligi 8-Merkez mevzuat Dairesi Mudurlugu 9-Devlet Planlama Orgutu 10-Bayrak Radyo Ve Televizyon Kurumu 11-Vakýflar Örgütü ve Din Ýþleri Dairesi 12-Kýbrýs Vakýflar Kredi Þirketi 13-Vakýflar Bankasý 14-K.T Kooperatif Merkez Bankasý Ltd. 15- Kalkýnma Bankasý 16-Yayýn Yüksek Kurulu 17-Kýbrýs Türk Yatýrým Geliþtirme Ajansý 18-Kamu Net B- DIÞÝÞLERÝ BAKANLIÐI (CTP-BG) 1-Dýþiþleri Dairesi 2-Tanýtma Dairesi 3-Enformasyon Dairesi C- ÝÇÝÞLERÝ VE YEREL YÖNETÝMLER BAKANLIÐI (CTP-BG) 1-Mülki Yönetim ve Bölümleri 2-Ýskan ve Rehabilitasyon Dairesi 3-Tapu ve Kadastro Dairesi 4-Þehir ve Planlama Dairesi 5-Merkezi Cezaevi 6-Nüfus Kayýt Dairesi 7-Muhaceret Dairesi 8-Harita Dairesi 9-Yerel Yönetimler Müdürlüðü 10-Ýskan Encümeni Baþkanlýðý 11-Saptama ve Deðerlendirme Tanzim Komisyonu. D- MALÝYE BAKANLIÐI (CTP-BG) 1-Bütçe Dairesi 2-Maliye Teftiþ ve Ýnceleme Kurulu Baþkanlýðý 3-Gelir ve Vergi Dairesi 4-Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi 5-Gümrük ve Rüsumat Dairesi 6-Hazine ve Muhasebe Dairesi 7-Para Kambiyo Dairesi 8- KKTC Merkez Bankasý E- ÇALISMA VE SOSYAL GÜVENLÝK BAKANLIÐI (CTP-BG) 1-Çalýþma Dairesi 2-Sosyal Sigortalar Dairesi 3-Sosyal Hizmetler Dairesi 4-Kadýn Çalýþmalarý Dairesi 5-Ýhtiyat Sandýðý 6-Asgari Ücret Saptama Komisyonu F- SAÐLIK BAKANLIÐI (CTP-BG) 1-Yataklý Tedavi Kurumlarý Dairesi 2-Temel Saðlýk Hizmetleri Dairesi 3-Ýlaç ve Eczacýlýk Dairesi 4-Devlet Laboratuarlarý Dairesi 5-Hemþirelik Meslek Yüksek Okulu G- GIDA TARIM VE ENERJI BAKANLIÐI (CTP-BG) 1-Tarým Dairesi 2-Hayvancýlýk Dairesi 3-Veteriner Dairesi 4-Devlet Üretme Ciflikleri Dairesi 5-Tarýmsal Araþtýrma Enstitüsü 6-Toprak Ürünleri Kurumu 7-Kýbrýs Türk Süt Endüstrisi Kurumu 8-Genel Tarým Sigortasý 9-Kýbrýs Türk Tütün Ürünleri Ltd. 10-Türk Alkollü içki ve Þarap Endüstri Ltd.(TASEL) 11-Cypfruvex Ltd. H- BAÞBAKAN YARDIMCILIÐI TURÝZM VE EKONOMÝ BAKANLIÐI (DP-UG) 1-Turizm Tanýtma ve Pazarlama Dairesi 2-Turizm Planlama Dairesi 3-Kültür Dairesi 4-K.T. Devlet Tiyatrolarý 5-Devlet Senfoni Orkestra ve Korosu 6-Eski Eserler ve Müzeler Dairesi. 7-Resmi Kabz Mem. ve Þir. Mukayyitliði 8-Ticaret Dairesi 9-Sanayi Dairesi 10-Kýbrýs Türk Turizm Ýþletmeleri 11-Eski Eserler ve Anýtlar Yüksek Kurulu 12-Kýbrýs Sigorta 13-Serbest liman ve Bölge Ýdaresi 14-Rekabet Kururlu I- MÝLLÝ EÐÝTÝM GENÇLÝK VE SPOR BAKANLIÐI (DP-UG) 1-Talim ve Terbiye Dairesi 2-Eðitim Ortak Hizmetler Dairesi 3-Yüksek Öðretim ve Dýþ iliþkiler Dairesi 4-Milli, Eðitim Denetleme, Deðerlendirme ve Yönlendirme Kurulu 5-Ýlköðretim Dairesi 6-Genel Orta Öðretim Dairesi 7-Mesleki Teknik Öðretim Dairesi 8-Gençlik Dairesi 9-Spor Dairesi 10-DAÜ Vakýf Yönetim Kurulu 11-Lefke Avrupa Üniversitesi 12-Atatürk Öðretmen Akademisi 13-Piyangolar Birimi J- BAYINDIRLIK VE ULAÞTIRMA BAKANLIÐI (DP-UG) 1-Planlama ve Ýnþaat Dairesi 2-Karayollarý Dairesi 3-Posta Dairesi 4-Sivil Havacýlýk Dairesi 5-Telekomünikasyon Dairesi 6-Limanlar Dairesi 7-Kýbrýs Türk Hava Yollarý 8-Kýbrýs Türk Denizcilik Þirketi 9-Kýbrýs Türk Kýyý Emniyet Ve Gemi Kurtarma Ltd. Þti. 10- CAS K- ÇEVRE VE DOÐAL KAYNAKLAR BAKANLIÐI (DP-UG) 1-Orman Dairesi 2-Su Ýþleri Dairesi 3-Jeoloji Maden Dairesi 4-Meteoroloji Dairesi 5-Çevre Koruma Dairesi Ýngiltere Suriye'ye saldýrýdan vazgeçti Ýngiltere Baþbakaný Cameron, Ýngiltere'nin Suriye'ye olasý bir askeri müdahaleye dahil olmayacaðý konusunda güvence verdi Ýngiltere Savunma Bakaný Philip Hammond, ülkesinin Suriye'ye askeri müdahalede bulunmayacaðýný söyledi. Hammond, Ýngiliz hükümetinin Suriye'ye askeri müdahaleyle ilgili önergesinin parlamentoda yapýlan oylamada reddedilmesinin ardýndan katýldýðý BBC Newsnight programýnda, "Bu oylamanýn ardýndan Ýngiltere'nin Suriye'ye yönelik askeri müdahalesi olmayacak mý" sorusuna, "Evet doðru" yanýtýný verdi. Parlamentonunun askeri müdahaleye karþý çýktýðýný ve bunun dikkate alýnmasý gerektiðini belirten Hammond, kiþisel olarak ise sonucun kendisini hayal kýrýklýðýna uðrattýðýný kaydetti. Hammond, kimyasal silah kullanýmýna tepki verilmesi gerektiðine inandýðýný söyledi. Parlamentonun alt kanadý Avam Kamarasý, "Suriye'ye askeri müdahaleyi de kapsayabilecek güçlü bir insani tepkinin verilmesi gerektiði" yönündeki hükümet önergesini, 272'ye karþý 285 oyla reddetti. Ýngiltere Baþbakaný David Cameron, oylama sonucunun açýklanmasýnýn ardýndan söz alarak, "Ýngiliz parlamentosunun müdahale istemediði açýk. Buna göre hareket edeceðim" dedi. BM silah denetçilerinin raporunun beklenmesi isteyen muhalefetteki Ýþçi Partisi'nin lideri Ed Miliband ise Cameron'dan baþka bir oylamaya kadar Ýngiltere'nin olasý bir askeri müdahaleye dahil olmamasý konusunda güvence istedi. Baþbakan Cameron da "Bu güvenceyi verebilirim" yanýtýný verdi. AVRUPA SOL PARTÝSÝ SALDIRIYA KARÞI Yeni Kýbrýs Partisi'nin (YKP) gözlemci üye olduðu Avrupa Sol Partisi (EL) Suriye'ye olasý bir saldýrýyý kýnadý. EL tarafýndan yapýlan açýklamada, sivil nüfusa karþý iki yýldýr gerçekleþtirilen tüm suçlar kýnanýrken, savaþýn hiçbir sivil yaþamý kurtarmayacaðý vurgulandý. Açýklamada, "Her türlü çatýþmaya dair uluslararasý hukuk ve uluslararasý kurumlara dayanarak diplomatik ve barýþçýl bir çözüm araþtýrýlmasýnýn üstünlüðüne inanýyoruz. Savaþ, politik bir çözümü engeller" denildi.

14 14 31 Aðustos 2013 Cumartesi Nöbetçi Eczaneler DÜN Lefkoþa Sonuç Eczanesi: Atatürk Cad. No:7/B Binbir (1001) Çeþit Maðazalarý Yaný Tel: Serkan Kervan Eczanesi: Hürriyet Sok. No:11/B Hamitköy Tel: Maðusa Petek Eczanesi: Zafer Anýtý Ticaret Merkezi No:3/4 Tel: Süay Sevinç Eczanesi: Salamis Yolu Ýsmet Ýnönü Bulvarý No:110 Tel: Girne Ýyilik Eczanesi: Ziya Rýzký Cad. No:36 Tel: Barýþ Eczanesi: Ýbrahim Nidai Cad. No:55 Lapta Tel: Güzelyurt Uyumsal Eczanesi: Kutlu Adalý Bulvarý No:1-C Otobüs Terminali Karþýsý Tel: Saðlýk konusunun ele alýndýðý 82'inci Ýzmir Enternasyonal Fuarý'ndaki KKTC standýnda, yerel üretim yapan 27 firmanýn ürünlerinin sergi ve tanýtýmý yanýnda, beþ üniversitenin tanýtým ve kayýt iþlemlerine yer veriliyor. Ekonomi ve Enerji Bakanlýðý'ndan yapýlan yazýlý açýklamada, Fuar'da bu yýl ilk kez hellimin tanýtýmý için özel tanýtým standý kurulduðu kaydedildi. Açýklamada, KKTC stantlarýnda Türk kahvesi ve hellime yoðun ilginin olduðu, yerel ve özgün müzik dinletilerinin yanýnda Kuzey Kýbrýs'a özgü ceviz macunu da ikram edildiði belirtildi. BULMACA Soldan Saða: Hazýrlayan: Osman Levent 1-Çevre bilimi. 1 2 Ayaküstü içki içilen yer. 2-Ceza olarak 1 ayak tabanlarýna vurmakta kullanýlan 2 iþkence aracý. Bir iþi yapabilme gücü, 3 kudret, iktidar. 3-Titan'ýn kýsaltmasý. 4 Yazý veya resim kopyasý, nüsha. Sesin 5 tonuna göre piþmanlýk, öfke, özlem, beðenme, 6 sevgi gibi duygular anlatýr. 4-Seçkin. 7 Raylar üzerinde hareket eden yolcu ve 8 yük taþýtý. 5-Üzerinde yemek de yenilebilen 9 yuvarlak, bakýr veya pirinçten büyük tepsi. 10 Ölen kimsenin vücudu, ceset. 6-Harf okunuþu. 11 Ne olduðunu, nerede bulunduðunu bilememe, yitirme. 7-Aza. Çoðul eki. Bir þeyin, bir kimsenin kapladýðý veya kaplayabileceði boþluk, mekan. 8-Ýyi nitelikte olmayan, kötü. Eski dilde "Küçük kitap, broþür". 9-Örülerek dokunan bir cins yün kumaþ. Damak sesleriyle baþlayan kelimeleri ve heceleri tekrarlayarak birdenbire söyleyen ve keserek konuþan. 10-Tanrýnýn birinin suçunu baðýþlamasý, merhamet etmesi. 11-Neon'un kýsaltmasý. Bir mal veya paranýn belirli bir süre içinde emek verilmeden saðladýðý gelir. Çoðu doðuþtan, tende bulunan ufak, koyu renkli leke veya kabartý. Dünün çözümü KKTC ÝZMÝR FUARI'NDA Yukarýdan Aþaðýya: 1-Baþtan savma yapýlmýþ, dayanýksýz, derme çatma, çürük, deðersiz þeyler için kullanýlýr (iki kelime). 2-Eski dilde "Ýnanmýþ, aklý yatmýþ". Binek hayvanlarýnýn sýrtýna konulan, oturmaya yarayan nesne. 3-Bir emir. Dumanýn geride býraktýðý siyah leke. Bir tür yaban mersini. 4-Bazý taþýtlarýn tekerleklerine geçirilen kauçuk çember. Kiraya verilerek gelir getiren ev, dükkan gibi mülk. 5-Bir emir. Atlarýn týrnaklarýna çakýlan demir parçasý. Büyükbaþ hayvanlarý durdurmak için kullanýlan seslenme. 6-Çoraplarý dizin altýnda veya üstünde tutmaya yarayan lâstikli bað. Manganez'in kýsaltmasý. 7-Rütbesiz asker. Tuðla biçimli yapý malzemesi. 8-Meyve yapraðýnda yumurtacýklarýn baðlý olduðu bölüm. Topraðýn kayýp akmasýný veya suyun yayýlmasýný önlemek için yapýlan kalýn duvar. 9-Brom elementinin kýsaltmasý. Ters okunuþu "Pamuk veya ipekten sicim". 10-Büyük kardeþ, aðabey. Ýþçi. 11-Böcek. Geniþlik. KTSO ÝZMÝR FUARI"NDA - Kýbrýs Türk Sanayi Odasý'nýn (KTSO) 27 firma ile "82'inci Ýzmir Enternasyonal Fuarý"na katýldýðý belirtildi. Kýbrýs Türk Sanayi Odasý Basýn Danýþmaný Hüseyin Ezgin tarafýndan yapýlan yazýlý açýklamada, 29 Aðustos - 08 Eylül tarihleri arasýnda yapýlmakta olan 82'inci Ýzmir Enternasyonal Fuarý"nda KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanlýðý'nýn organizasyonu ve KTSO iþbirliði altýnda yerel üretim yapan firmalarýnýn ürünlerinin tanýtýmýnýn yapýldýðý kaydedildi. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI DOLAR Alýþ EURO Satýþ Alýþ Satýþ S.T.G. Alýþ Satýþ Ýlanlarýnýz için i arayýnýz...

15 15 31 Aðustos 2013 Cumartesi Porto'da rýhtým boyunca içlerinde fýçýlarýn bulunduðu Kaikas denen balýkçý tekneleri dizili Porto þarap mahzenlerinde birkaç saat (Mustafa ERKAN) - Portekiz'in Porto þehrinde Rancho Regional de Fanzeres Kurumu tarafýndan organize edilen, Mund Art XXIX. Uluslararasý Folklor Festivali için Porto'da gösteriler düzenleyen ekibimiz, fýrsat buldukça ülkenin görülecek yerlerine ziyaretlerde de bulundu. Etkinlik programý haricinde kalan zamaný deðerlendirmek için, Folk Der ekibi Porto'nun kültürel mirasýný inceleme fýrsatý buldu. Ýsmini liman anlamýna gelen Port'tan alan Porto, Rio Douro Nehri'nin Atlantik Okyanus'una ulaþtýðý bölgede bulunduðundan pek çok kanala sahip özelliði nedeniyle 'Portekiz'in Venediði'' olarak adlandýrýlýyor. Rio Doura Nehri'nin kuzey yakasýnda bulunan þehir merkezi 1996 yýlýnda UNESCO tarafýndan Dünya mirasý listesine alýnmýþtýr. Çok eski yerleþim yerlerinden olan Porto'nun en bilinen ihraç malý Porto þarabýný da yerinde tanýmak için hep birlikte yola koyuluyoruz. Güzel bir cafede kahvaltý yaptýktan sonra otobüsle þehir turuna çýkýyoruz. Sarý ve kýrmýzý olmak üzere 2 hat olarak çalýþan City Bus'lar þehri dolaþma ve keþfetmenin en iyi yolu. City Bus denilen otobsülerle þehri iki günlük turlamanýn fiyatý kiþi baþý 22 Euro. Bu fiyatýn içinde Rio Douro Nehri tekne turu ve þarap tadýmý da dahil. Otobüse binip Kýrmýzý Hat'ta turumuza baþladýk. Geniþ bir þehir turundan sonra eski þehir bölgesindeki yürüme mesafesindeki yerleri dolaþtýk. City Bus ile Kýrmýzý Hat üzerinde ilerlerken, Port Luis Köprüsü üzerinden geçip Port Line kesimindeki Villa Nova Rýhtýmý'na ve Barrio bölgesine geldik. Rýhtým boyunca içlerinde fýçýlarýn bulunduðu Kaikas denen balýkçý tekneleri dizili. Yine bu rýhtým boyunca þarap mahzenleri yer alýyor. Burada bulunan Calem isimli þarap mahzenine giriyoruz. Þarap mahzeni rehber eþliðinde geziliyor. Mahzende devasa büyüklükte ahþap fýçýlar var. Rehberden elde ettiðimiz bilgilere göre bu fýçýlar öyle saðlam ve su geçirmezmiþ ki, nehir sularý taþýp mahzenler sular altýnda kaldýðýnda bile þaraplar hiç zarar görmemiþ. Bu devasa büyüklükteki ahþap fýçýlar 100 sene kullanýlabiliyormuþ. Standard ölçülerdeki fýçýlar ise 50 yýl kullanýldýktan sora Ýskoçya'daki viski imalathanelerine gönderiliyormuþ. Daha sonra þarabýn yapýmý, hangi cins þarabýn, hangi cins yemekle servis edileceði konusunda bilgi aldýk. Þarabýn fýçýlarda kalma süresi 4 yýlmýþ... Beyaz þarap daha az bekletiliyormuþ. Þarabýn rengi üzümün siyah veya beyaz olmasýndan deðil, bekleme süresiyle ilgiliymiþ. Fýçýlarda az bekletilen þarap beyaz, bekleme süresi biraz artýnca pembe, daha da artýnca kýrmýzý þarap oluyormuþ. Þarap konusunda bilgilendikten sonra ayrý bir salona geçiyor ve þarap tadýmý yapýyoruz. Önce beyaz, sonra kýrmýzý þarap tattýrýyorlar bize. Kýrmýzý þaraptan sonra beyaz þarap içilmezmiþ. Tadým sonrasý, 10 Euro'dan Euro'ya kadar çeþitli kalitedeki þaraplar için satýþ iþlemlerini baþlatýyorlar. Gözlemlediðimiz bir diðer konu da Portekizlilerin genellikle yemek öncesi beyaz þarap, yemek sonrasýnda ise tatlý niyetine kýrmýzý þarap içtikleri oldu.

16

17 31 Aðustos 2013 Cumartesi 17

18 18 31 Aðustos 2013 Cumartesi

19 19 31 Aðustos 2013 Cumartesi Tarih 30 Aðustos 2013 Lefkoþa, Zafer bayramý... Toparlanýyoruz Hareketi'nden, Fellahoðlu'na: Verilen sözler hangi oranda tutuldu Toparlanýyoruz Hareketi, Seçilmiþ ve Atanmýþlarý Ýzleme Komitesi, Lefkoþa Türk Belediyesi Baþkaný Kadri Fellahoðlu'na seçim döneminde halka verdiði sözleri madde madde hatýrlatarak, bunlarýn hangilerini ne oranda gerçekleþtirdiðini sordu. Hareketten yapýlan yazýlý açýklamada, baþta yolsuzluklardan hesap sorulmasý konusunda atýlacaðý söylenen adýmlarýn kamuoyu ile paylaþýlmasý istendi. Açýklamada, yolsuzluk ve geçmiþte yapýlan yasa dýþý uygulamalar konusunda "Sayýþtay'ý bekliyoruz", "yargý süreci devam ediyor" gibi cevaplarla durumun geçiþtirilmeye çalýþýldýðý iddia edilerek, geçiþ dönemi hükümetinin yargý kararýný beklemeksizin adil olmayan ya da yasalara aykýrý olan uygulamalarý doðrudan karar alýp iptal etme yoluna gittiði anýmsatýldý. Fellahoðlu'nun Seçim Programýnda, belediyenin bütçe açýðýnýn kapatýlmasý adýna 5 adýmýn atýlýp denk bütçe saðlanacaðýnýn vaat edildiðinin hatýrlatýldýðý açýklamada, þöyle denildi: "Ýþte verilen vaatler ve sorularýmýz: Adým 1) Çýkar gruplarýnýn etkisi ile dýþarýdan yýllýk olarak alýnan 4,2 Milyon TL'lik hizmet alýmýný göreve gelir gelmez durduracak ve bu hizmetlerin kendi personel kaynaklarýnýzla en kaliteli þekilde yapýlmasýný saðlayacaktýnýz. Soru 1) Bu çýkar gruplarý tespit edilerek yapýlmakta olan hizmet alýmýna son verildi mi? Yýllýk kazanç beklentiniz olan 4,2 Milyon TL'nin, 4 aylýk ve toplam sürenizin 1/3 dönemine denk gelen 1,3 Milyon TL'lik kýsmý kasanýza girdi mi? Adým 2) Yüzde 30 olarak toplanmakta olan gelirlerin toplanmasýný Yüzde 80 seviyelerine çekerek, yýllýk olarak ilave 13 Milyon TL'lik bir kaynak yaratýlacaktý. Soru 2) Bu gelirler yüzde 30'lar seviyesinden þu an itibariyle yüzde kaça ulaþmýþtýr? Taahhüdünüz gereði, 4 aylýk sürede kasanýza girmesi gereken 4 Milyon 333 Bin TL kasanýza girdi mi? Seçim bildirgenizin ayni maddesinde sözünü ettiðiniz su sayaçlarýnýn 1 yýllýk sürede takýlmalarýnýn gerçekleþmesi için ihale hazýrlýklarýna baþlandý mý? Adým 3) Toptancýlar Hali, Lefkoþa Türk Belediyesi þemsiyesi altýna alýnacaktý. Soru 3) Toptancýlar halinin Lefkoþa Türk Belediyesi þemsiyesi altýna alýnma faaliyetlerinin son durumu nedir? Bu projeden elde etmeyi tasarladýðýnýz 3 Milyon TL kasanýza girdi mi? Adým 4) Atýk ürünler artý deðere çevrilecekti. Soru 4) Konu ile ilgili faaliyetlere baþlandý mý? Adým 5) 8 yýllýk süre ile özel bir þirketle yapýlmýþ olan ve Bakanlar Kurulu tarafýndan da onaylanan yýllýk 30 nin TL deðerinde belediyenize ait reklam panolarý sözleþmesi iptal edilecekti. Soru 5) Konu reklam panolarý sözleþmesini iptal ettiniz mi? Ne zaman iptal edip bu konudaki sözünüzü yerine getirmeyi düþünüyorsunuz? Ýltimas geçilerek ve belediyenin hakkýnýn yedirilerek sürdürülen bu gelirden beklentiniz olan 2 milyon TL'yi henüz alamamakla birlikte, mensubu olduðunuz partinizin de bu panolara erken genel seçim süresince bolca ilan vermesi çeliþkisini nasýl açýklarsýnýz? Bu haksýz duruma, eski yönetim gibi, sizin yönetiminizin de dâhil olduðunu düþünür müsünüz?" Kiralýk daire KÝRALIK Marmara bölgesinde full eþyalý 3. kat daire, öðrenciye kiralýktýr. Tel: Yeniþehir de Limasol Bank arkasý 120 metrekare 2+1 daire kiralýktýr. Yeniþehir de Limasol Bank arkasý 40 metrekare dükkan kiralýktýr. SATILIK KOYUN VE KEÇÝLER Satýlýk makineler SATILIK VÝLLA ARANIYOR Girne Boðaz da satýlýk Türk koçanlý villa. 107 bin STG. Tel: Deðirmenlik'te büyükbaþ hayvan çiftliðinde çalýþacak vasýflý eleman aranýyor. Alayköy de 115 koyun, 15 keçi. Tel: MELÝ EMLAK Lefkoþa Dumlupýnar'da 3+1 daire Türk malý, çift tuvalet, çift banyo. Lefkoþa Marmara bölgesinde ev iþleri için (part-time) çalýþabilecek bayan aranýyor. SATILIK Karaaðaç ta müstakil bahçeli ev stg. Hamitköy'de Türk koçanlý 1 evlek 1600 ayakkare satýlýk arsa, Stg. Kaymaklý Dumlupýnar'da Türk malý müstakil sýfýr villa, Stg. Gönyeli'de tripleks sýfýr Türk malý Stg. Haspolat'ta 3+1 sýfýr apartman dairesi eþdeðer, Stg. Tel: Tel: SATILIK DAÝRE ARANIYOR Planya 40'lýk kalýnlýklý 5 iþ yapan Þerit 60'lýk Dik freze Hava komprösörü çift baþlý Tel: AYZER EMLAK Kiralýk Yeniþehir'de kat yeni daire Kýzýlbaþ'ta 3+1 full eþyalý yeni daire Ortaköy'de 2+1 eþyalý daire 850 TL Lemar bölgesinde 3+1 full eþyalý daire Yenikent'te 3+1 full eþyalý daire K. Kaymaklý'da 3+1 yeni eþyalý daire Satýlýk Hamitköy'de 3+1 zemin üstü 1. kat daire Ortaköy'de 2+1 zemin kat daire Stg. Çaðlayan'da metrekare son kat daire Kermiya sosyal konutlarýnda 3+1 zemin kat full tadilatlý daire Çatalköy'de 1 dönüm 1 evlek arsa içerisinde müstakil yeni ev Stg

20 "Zafer Kupasý" Okçuluk Federasyonu tarafýndan organize edilen Zafer Kupasý Okçuluk yarýþlarý bugün yapýlyor. Geleneksel hale getirilen Zafer Kupasý Okçuluk yarýþlarý Lefkoþa Atatürk Spor Kompleksi içerisindeki okçuluk atýþ alanýnda yapýlacak. Saat 18.00'de baþlayacak olan yarýþmalar 3 farklý kategoride yapýlacak. Yarýþmacýlar 18 metre recurve, 30 metre recurve ve 30 metre compaund yaylar kategorilerinde yapýlacak. Yenicami'de Jaba sevinci Ankaraspor, Antalyaspor ve Ankaragücü'nde forma giyen Brezilyalý Jaba dün resmen Yenicamili oldu. Yenicami Kulübü'nde düzenlenen imza töreninde Baþkan Bülent Avcan ve yöneticiler de hazýr bulundu Brezilyalý yýldýz futbolcu Yenicami'ye transferinde yaptýðý konuþmada Kýbrýs'a ilk kez geldiðini söyledi. Jaba yýllardýr Türkiye'de futbol oynadýðýndan Türk insaný ile kaynaþtýðýný, burda da Kýbrýslý Türklerle ayný sýcaklýðý yaþayacaðýna inandýðýný belirtti. Jaba Yenicami formasý ile bu sezon inþallah þampiyon olacayýk açýklamasýný da yaptý UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar belirlendi... Trabzon ve Apollon Limasol ayný grupta Monaco'da Grimaldi Forum'da gerçekleþtirilen kurada, 48 takým, 4'erli 12 gruba ayrýldý. Kuraya 2. torbadan katýlan Trabzonspor, J Grubu'nda Ýtalya'dan Lazio, Polonya'dan Legia Varþova ve Kýbrýs Rum kesiminden Apollon Limassol takýmlarýna rakip oldu. Uluslararasý Spor Tahkim Mahkemesi tarafýndan UEFA Avrupa Ligi sezonundan men cezalarý onanan Fenerbahçe ve Beþiktaþ'ýn yerine, Kýbrýs Rum kesiminden APOEL ile Norveç ekibi Tromsö de 48 takým arasýnda yer aldý. Ligde grup maçlarý 19 Eylül'de baþlayacak ve 12 Aralýk'ta sona erecek. Ýkinci tur maçlarý 20 ve 27 Þubat 2014, üçüncü tur karþýlaþmalarý 13 ve 20 Mart 2014, çeyrek finaller 3 ve 10 Nisan 2014, yarý finaller ise 24 Nisan ve 1 Mayýs 2014'te yapýlacak. UEFA Avrupa Ligi'nde final maçý 14 Mayýs 2014'te Ýtalya'nýn Torino kentindeki Juventus Arena'da oynanacak. Yenicami sezon hazýrlýklarýnda yapmýþ olduðu flaþ transferlere bir yenisini daha eklerken bu isim ülkemizde bir ilk oldu. Türkiye'nin baþkent kulüplerinden Ankaraspor ve Ankaragücü'nde forma giyen Brezilyalý yýldýz Jaba Yenicami Kulübü ile sözleþme imzaladý. Önceki akþam geç saatlerde adamýza gelen Jaba menajeri ile Lefkoþa'da Golden Tulip Hotel'de ikamet etti. Yenicami Teknik Direktörü Turan Altay ile bir araya gelen Jaba dün sabah kulübe götürüldü. Yenicami'nin adamýza getirdiði Brezilyalý yýldýz Jaba dün kulüp binasýnda imzayý attý. Kendini siyah beyazlý renklere baðlayan Jaba imza töreninden sonra Baþkan Bülent Avcan ile birlikte basýna poz verdi. Jaba daha sonra takým ile birlikte antrenmanlara baþladý. Brezilyalý yýldýz futbolcu Yenicami'ye transferinde yaptýðý konuþmada Kýbrýs'a ilk kez geldiðini söyledi. Jaba yýllardýr Türkiye'de futbol oynadýðýndan Türk insaný ile kaynaþtýðýný, burda da Kýbrýslý Türklerle ayný sýcaklýðý yaþayacaðýna inandýðýný belirtti. Jaba Yenicami formasý ile bu sezon inþallah þampiyon olacayýk açýklamasýný da yaptý. Büyükþehir Belediyesi Ankaraspor'da 3 yýl forma giyen ve oradan MKE Ankaragücü'ne transfer olan Jaba, ara transfer döneminde Süper Lig takýmlarýndan Medical Park Antalyaspor ile yarým dönemlik sözleþme imzalamýþ ve sezon sonunda serbest kalmýþtý. Jaba, Türkiye Süper Ligi'nde 112 maçta 35 gol atýp 5 de asist yaptý. Bu sezon baþýnda ise Samsunspor ile kampa katýlan Jaba, teknik direktör Hüseyin Kalpar'ýn istememesi üzerine Karadeniz ekibine imza atmadan yollarýný ayýrmýþtý. Hamitköy'de görev daðýlýmý yapýldý Süper Lig ekiplerinden Hamitköy'de geç de olsa yapýlan genel kurulun ardýndan yeni seçilen yönetim görev daðýlýmýný yaptý. Yapýlan genel kurulun ardýndan baþkanlýða yeniden Emir Miþ'i getiren Hamitköy'de ilk yapýlan yönetim kurulu toplantýsýnda görev daðýlýmý da yapýldý. Geçtiðimiz akþam yapýlan genel kurul sonrasýnda Hamitköy yönetiminde görev daðýlýmý þöyle oldu; Emir Miþ: (Baþkan), Mehmet Davulcu (Spordan sorumlu asbaþkan), Hamit Dað (Mali Ýþlerden sorumlu asbaþkan), Ýsmail Çetinsoy (Sekreter), Mehmet Zihni (Veznedar), Göksal Alçýcý (A Takým Sorumlusu), Fuat Yürün (A Takým Sorumlusu), Hüseyin Özzeki (Genç Takým Sorumlusu), Evren Mannaþ (Genç Takým ve Alt Yapý Sorumlusu), Ahmet Kolbaþý (Lokal Sorumlusu), Salih Lord (Tahsildar), Kemal Batmazoðlu (Faal Üye), Ýbrahim Egen (Faal Üye), Ayþe Sinekçi (Faal Üye), Disiplin Kurulu: Esat Erdoðmuþ, Erol Buba, Hüseyin Hocaoðlu, Hasan Paralik, Metin Alçýcý Denetleme Kurulu: Muzaffer Çetinsoy, Þener Dað, Cengiz Saner. Ortaköy'de büyük proje baþladý Ortaköy Spor Kulübü ile Hüseyin Tüfekçi Grup arasýnda imzalanan ve 2 yýlda tamamlanacak olan Futbol Sahasýnýn yenilenmesi projesinde ilk harç döküldü. Ortaköy Spor Kulübü tarafýndan hazýrlanan proje gereði futbol sahasýnýn suni çim yapýlmasý, iki adet 250'þer kiþilik tribün inþaatýnýn yapýlmasý, soyunma ve hakem odalarý ile duþ ve iki katlý kulüp binasýnýn yapýmý ile ilgili ilk adým atýldý. Hüseyin Tüfekçi Grup tarafýndan yapýlacak olan inþaat sözleþme gereði iki yýlda tamamlanacak. Yap iþlet devret þeklinde yapýlacak inþaatta Hüseyin Tüfekçi Grup burada yapýlacak 5 katlý binada yer alacak olan iþyerlerini 30 yýl boyunca iþletecek ve bu süre sonunda tüm yapýlanlar Ortaköy Spor Gruplarda eþleþmeler þöyle: A Grubu: Valencia (Ýspanya), Swansea (Ýngiltere), Kuban Krasnodar (Rusya), St Gallen (Ýsviçre) B Grubu: PSV Eindhoven (Hollanda), Dinamo Zagreb (Hýrvatistan), Chornomorets Odesa (Ukrayna), PFC Ludogorets Razgrad (Bulgaristan) C Grubu: Standard Liege (Belçika), Salzburg (Avusturya), IF Elfsborg (Ýsveç), Esbjerg fb (Danimarka) D Grubu: Rubin Kazan (Rusya), Wigan Athletic (Ýngiltere), Maribor (Slovenya), Zulte Waregem (Belçika) E Grubu: Fiorentina (Ýtalya), Dnipro Dnipropetrovsk (Ukrayna), Paços de Ferreira (Portekiz), Pandurii Targu Jiu (Romanya) F Grubu: Bordeaux (Fransa), APOEL (Kýbrýs Rum kesimi), Eintracht Frankfurt (Almanya), Maccabi Telaviv (Ýsrail) G Grubu: Dinamo Kiev (Ukrayna), Genk (Belçika), Rapid Wien (Avusturya), Thun (Ýsviçre) H Grubu: Sevilla (Ýspanya), Freiburg (Almanya), Estoril Praia (Portekiz), Liberec (Çek Cum.) I Grubu: Olympique Lyon (Fransa), Betis (Ýspanya), Vitoria (Portekiz), HNK Rijeka (Hýrvatistan) J Grubu: Lazio (Ýtalya), Trabzonspor (Türkiye), Legia Varþova (Polonya), Apollon Limassol (Kýbrýs Rum kesimi) K Grubu: Tottenham Hotspur (Ýngiltere), Anji Mahaçkala (Rusya), Sheriff (Moldova), Tromsö (Norveç) ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Aðustos 2013 Cuma YIL: 12 SAYI: 4260 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ANA VE ÇOCUKLARI.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Aðustos 2013 Cuma YIL: 12 SAYI: 4260 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ANA VE ÇOCUKLARI. Eskiden Cuma Pazarý kurulurdu memlekette... Eþeklerle gelir giderlerdi bu pazara... Þimdi koalisyon pazarý kuruluyor... Mercedeslerle ve BMW'lerle gelip gidiyorlar... Ama eþeklik ölmedi daha!.. ÝCAZETSÝZ

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Yaz l Bas n n Gelece i

Yaz l Bas n n Gelece i Emre Aköz Yeni Okur-Yazarlar ve Gazetelerin Geleceği ABD li serbest gazeteci Christopher Allbritton õn yaşadõklarõ bize yazõlõ medyanõn (ki bu tabirle esas olarak gazeteleri kastediyorum) geleceği hakkõnda

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Temmuz 2013 Salý YIL: 12 SAYI: 4236 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Turgay Avcý. Ertuðrul Hasipoðlu

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Temmuz 2013 Salý YIL: 12 SAYI: 4236 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Turgay Avcý. Ertuðrul Hasipoðlu Kurultay döneminden beri suni bir tenefüsle liderlik koltuðunda oturan Ýrsen Küçük çýplak kralýn ta kendisiydi aslýnda... Ama çýplak olduðunu ona çevresinde kimse söylemedi ki! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 SÖZCÜ / AKP de bir kişi konuşur, diğerleri asker gibi bekler! Tarih : 06.01.2012 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu hem AKP deki tek adamlığı hem de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın üslubunu ve liderliğini

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Şubat 03, 2017-5:56:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi'nin ve yapımı tamamlanan

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

GAE GİRNE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

GAE GİRNE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ HALKOYLAMASI HAKKINDA KAMUOYU YOKLAMASI Kasım 2014 GAE GİRNE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ HALKOYLAMASI HAKKINDA KAMUOYU YOKLAMASI Anketin Amacı 29 Haziran

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Demokrat Bakış (Kıbrıs) 17 11 2014 www.kibrisinternetgazetesi.com 17 11 2014 EROĞLU, KARTAL BELEDİYE BAŞKANI ÖZ VE TC ESKİ BAKANLARINDAN GÜREL İ KABUL ETTİ CUMHURBAŞKANI EROĞLU,

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Keþke hep o vanda kalsaydý

Keþke hep o vanda kalsaydý 101 pare topu Talat baþlatmýþtý. Kendisine "Neden 21 deðil de 101" diye sormuþlar. O da "21'i ben seçildiðim için, 80'i de Denktaþ gittiði için" demiþ... Þimdi de öyle mi oldu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Kasým 2015 Pazar YIL: 14 SAYI: 5058 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Kasým 2015 Pazar YIL: 14 SAYI: 5058 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Siyasi partilere bütçeden katkýyý %10'dan %15'e çýkaranlar saðlýða parayý esirgediler. Kapaðý meclise atan doktor milletvekilleri bile hastalarý deðil, partilerini düþündüler! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Temmuz 2013 Cuma YIL: 12 SAYI: 4232 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Temmuz 2013 Cuma YIL: 12 SAYI: 4232 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Yaþar Büyükanýt ile ilgili yazýmýzda suç unsuru bularak hakkýmýzda ceza davasý açan Baþsavcýlýk, hellim ve gübre meselesinde suç unsuru bulamamýþ! Ýyi öyleyse... Biz de bundan sonra gazete deðil, hellim

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Aðustos 2013 Pazar YIL: 12 SAYI: 4255 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Yangýn

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Aðustos 2013 Pazar YIL: 12 SAYI: 4255 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Yangýn Türkiye öksürse biz sadece nezle oluruz, ama güney yanarsa biz de yanarýz... Kuzey yanarsa güney de yanar... Aslolan da iþte budur. Kader mahkumlarý gibi biz birbirimize baðlýyýz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Eylül 2013 Salý YIL: 12 SAYI: 4271 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SAVAÞ ÇIÐIRTKANLARINA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Eylül 2013 Salý YIL: 12 SAYI: 4271 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SAVAÞ ÇIÐIRTKANLARINA. Hüseyin Özgürgün UBP'den ayrýlanlara açýk býrakmýþ kapýyý... Ya kimse görmeden içeriye sýzarlarsa... Bu zamanda kapýsýný böyle kim açýk býrakýr ki Hüseyin Bey? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Eylül 2013

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3333 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MUTLULUÐUN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3333 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MUTLULUÐUN. Türkiye'ye karþý yapýlan eylemlere engel olamadýðý için KKTC hükümetinden hesap soracakmýþ Tayyip Erdoðan! Dikkat Ýrsen Bey! Bugünlerde Ankara'ya gitmek hiç de akýl kârý deðil! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Kasým 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4720 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Kasým 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4720 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT "Kadýnla erkek eþit olamaz" diyen Erdoðan'ýn bu sözlerinden sonra kadýna þiddet daha da artmýþ... Bizim burada kadýna þiddeti protesto edenler Erdoðan'ý da neden protesto etmediler? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri.

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. C i h a n D e m i r c i Damdaki Mizahçý 90 Yaþýnda Eskimeyen Bir Usta: Haldun Taner Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. 1986'da yitirdiðimiz Haldun Taner

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Eylül 2013 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4272 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝÞE NEREDEN BAÞLAMALI?

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Eylül 2013 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4272 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝÞE NEREDEN BAÞLAMALI? CTP içinde kendilerine 'býyýklýlar' denilmesi Ferdi Sabit Soyer'i rahatsýz etmemiþ hiç! "Bizim partide býyýksýzlar da býyýklýdýr aslýnda" diyor. Kim mi? Talat mesela!.. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Texas\'lý Klasikçilerin Vazgeçilmez Aksesuarý \"Sýðýr Boynuzu \" Gönderen : papatya54-29/12/ :31

Texas\'lý Klasikçilerin Vazgeçilmez Aksesuarý \Sýðýr Boynuzu \ Gönderen : papatya54-29/12/ :31 Texas\'lý Klasikçilerin Vazgeçilmez Aksesuarý \"Sýðýr Boynuzu \" Gönderen : papatya54-29/12/2010 13:31 Teksas, Amerika Birleþik Devletleri 'nin güneyinde yer alan bir eyalet. Baþkenti Austin'dir. Yüzölçümü

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Haziran 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3087 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KAÇAK YOK, TANRI VAR...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Haziran 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3087 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KAÇAK YOK, TANRI VAR... Yardým gemilerine düzenlenen kanlý saldýrý ile ilgili soruþturmayý Ýsrail yapacakmýþ! Keþke biz de Yücel Erol cinayetini soruþturmak için Mustafa Çavga, Emin Özbeyit ve Hasan Nur'u görevlendirseydik! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı