İçindekiler TABLOLAR VE ŞEKİLLER DİZİNİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İçindekiler TABLOLAR VE ŞEKİLLER DİZİNİ"

Transkript

1 İçindekiler TABLOLAR VE ŞEKİLLER DİZİNİ ÖNSÖZ.Ka A k Bertaraf ve Geri Dönüşüm Tesisi Ya rım Öncesi Sunulan Raporlar..UKOSB Ka A k Karakteris ğine Yönelik Çalışma Raporu.2.TÜBİTAK MAM Çevre Ens tüsünün tarihli Bertaraf/Geri Kazanım Yöntemlerinin Araş rılmasına Yönelik Karakterizasyon Çalışma Raporu 2.UKOSB Ka A k Bertaraf Geri Kazanımına Yönelik Belirlenen Yöntemin Tanı mı 2..Gazifikasyon Yöntemi Hakkında Genel Bilgi 2.2.Gazlaş rma Prosesleri 3.Ka A k Bertaraf ve Geri Dönüşüm Tesisi Teknik ve Mali Detaylı Fizibilite Çalışması 3..Proje Tanı mı 3.2.Şirket Tanı mı 3.3.Teknik Özellikler 3.4.Süreç Bilgisi 3.5.Teminatlar 3.6.Tedarik Kapsamı 3.7.Şan ye Montajı/Kurulumu/İşletmeye Almadan önce/işletmeye Alma 3.8.Ek Bölümler 3.9.Kütle Dengesi Durumu 3.0.İfraz Planı / GA 4..Maliyetlendirme 4.2.Teslimat Süresi

2 Tablolar Tablo : PyroArc Prosesi Curuflarının Liç (Çözündürme) Sonuçları Tablo 2:Tabakhane a klarına uygulanabilecek işlemler Tablo 3:ADDDY/Ek-2 Analiz Parametreleri ve Analiz Yöntemleri Tablo 4:Uşak Deri (Karma) Organize Sanayi Bölgesi Endüstriyel A k Numuneleri Analiz Sonuçları ve ADDDY/EK-2 Limit Değeri Tablo 5:Uşak Deri (Karma) Organize Sanayi Bölgesi Endüstriyel A k Numuneleri Kompozisyon Belirleme Tablo 6:Yarı Kan ta f Element Analizi Tablo 7:Uşak Deri (Karma) Organize Sanayi Bölgesi Endüstriyel A k Numuneleri Kimyasal Analiz Sonuçları Tablo 8:Uşak Deri (Karma) Organize Sanayi Bölgesi Endüstriyel A k Numuneleri Kısa Elementel Analiz Sonuçları Tablo 9:Uşak Deri (Karma) Organize Sanayi Bölgesi Ön Çökel m Havuzu A ğı Numunesinin AYGEİY-EK 3B Maddesine göre irdelenmesi Tablo 0:Bazı ka fosil yakıtlar ve a k çamurlara ilişkin ısıl değerler [Punnaru anakun ve ark., 2003] Tablo :Deri Yağı Üre m Bölümü Tablo 2:Kurutma Bölümü Tablo 3:Gazifikasyon Bölümü Tablo 4:Oksidasyon ve Buhar Üre mi ve Gaz Temizleme Tablo 5: Kütle Dengesi Durumu Tablo 6:İfraz Planı / GA 2

3 Şekiller Şekil :Sabit Yataklı Gazlaş rıcı Akış Şeması Şekil 2:Akışkan Yataklı Gazlaş rıcı Akış Şeması Şekil 3:Püskürtmeli Yataklı Gazlaş rıcı Akış Şeması Şekil 4:PyroArc Gazlaş rıcı Akış Şeması Şekil 5:Şa Tipi Gazlaş rıcı Şekil 6:Plazma Jenaratörü Şekil 7:Parçalama Reaktörü Şekil 8:PyroArc Prosesinde Enerji Geri Kazanımı Şekil 9:Deri Sanayi A klarından bazik hidroliz yöntemiyle laboratuar ölçeğinde krom geri kazanımının akış şeması Şekil 0:Nanofiltrasyonla A ksulardan Krom Giderme Şekil :Laboratuar pi UF/NF süzme tesisi şeması Şekil 2:Entegre UF/NF Yöntemiyle deri sanayi a klarından krom giderme Şekil 3:Krom içermeyen a klar için giderme yöntemleri Şekil 4:Krom içermeyen a klar için giderme yöntemleri Şekil 5:UKOSB Endüstriyel A k Numuneleri Şekil 6:UKOSB Endüstriyel A kları için A k Depolama Alanı Şekil 7:UKOSB Endüstriyel Tesislerin Sektörel Dağılımı Şekil 8:Eluat Hazırlanması Şekil 9:Ön Çökel m Havuzu A ğı Numunesine ait TG ve DTG Eğrileri (Azot Ortamı) Şekil 20:Ön Çökel m Havuzu A ğı Numunesine ait TG ve DTG Eğrileri (Hava Ortamı) Şekil 2:Teks l Elyaf A ğı Numunesine ait TG ve DTG Eğrileri (Azot Ortamı) 3

4 Şekil 22:Teks l Elyaf A ğı Numunesine ait TG ve DTG Eğrileri (Hava Ortamı) Şekil 23:Pet-Plas k Geri Dönüşüm A ğı Numunesine ait TG ve DTG Eğrileri (Azot Ortamı) Şekil 24: Pet-Plas k Geri Dönüşüm A ğı Numunesine ait TG ve DTG Eğrileri (Hava Ortamı) Şekil 25:Deri Traşlama A ğı Numunesine ait TG ve DTG Eğrileri (Azot Ortamı) Şekil 26:Deri Traşlama A ğı Numunesine ait TG ve DTG Eğrileri (Hava Ortamı) 4

5 ÖNSÖZ Bölgemizin ve Ülkemizin sürekli büyümesinde OSB'lerin önemli yeri bulunmaktadır. Özellikle düzenli sanayileşme, sürdürülebilir çevrenin korunması, bölgenin rekabet seviyesinin artmasında yeni ya rım imkânlarının sağlaması gibi görevleri bulunan OSB'lerin; bu görevlerini yerine ge rmesi ile sürdürülebilir gelişme sağlanabilecek r. TR 33 Bölgesinde özellikle deri olmak üzere teks l ve geri dönüşüm sektörlerinin yer aldığı Uşak Deri (Karma) Organize Sanayi Bölgesi (UKOSB) de bu amaçlar doğrultusunda Uşak ili ve TR 33 Bölgesinin gelişmesi için çalışmaktadır. Kurulduğu günden i baren önemli ya rımlar yapan UKOSB'nin bölgedeki firmaların ih yacına daha etkin cevap verebilmesi için altyapısını güçlendirmesi gerekmektedir. UKOSB'nin altyapısını güçlendirmek için ya rıma yönelik fizibilite çalışması yapılmış r. Bu kapsamda Zafer Kalkınma Ajansı 203 Doğrudan Faaliyet Desteğinden hibe alınarak Ka A k Bertaraf Ve Geri Dönüşüm Tesisi Ya rım Öncesi Teknik Ve Mali Fizibilite Çalışmasına yönelik proje gerçekleş rilmiş r. Yapılan projenin amacı; UKOSB'de ka a kların geri dönüşümü için kurulması planlanan altyapı ya rımına yönelik fizibilitenin yapılmasıdır. Uşak başta olmak üzere TR 33 Bölgesinde önemli yeri olan UKOSB'nin gerçekleş rdiği projenin genel hedefi ise UKOSB'nin kri k önem taşıyan alt yapısını güçlendirerek TR33 bölgesi OSB'leri ve diğer OSB'ler arasında rekabet düzeyini ar rmak r. Proje kapsamında piroliz ve gazlaş rma tesisine yönelik fizibilite raporu ve bu rapora göre sonrasında yapılması planlanan ka a k bertaraf tesisine yönelik detaylı teknik ve mali analizler gerçekleş rilmiş r. Yapılan çalışma; UKOSB'nin en önemli alt yapı sorununun çözümünü olanaklı hale ge rmede önemli katkı sağlamış r. Bu durum UKOSB'nin bölgede etkinliğinin artmasına sanayi firmaları tara ndan daha fazla ya rım için tercih edilmesine ve OSB'ler arasında daha rekabetçi hale gelmesine katkıda bulunacak r. Zafer Kalkınma Ajansı tara ndan hibe alınarak gerçekleş rilen Projenin yarar ve sonuçları ise aşağıdaki gibidir; Büyük ölçekli ka a k Piroliz ve Gazlaş rma bertaraf ve geri dönüşüm tesisinin teknik ve mali konularını içeren detaylı fizibilite raporu hazırlanması. Projenin bölgede etkin tanı mı yapılarak diğer kuruluşlara örnek olunması sağlanacak r. TR 33 Bölgesindeki OSB'ler arasında ilk olacak çalışma, diğer OSB'lere de hem büyük ölçekli ya rım öncesi fizibilite yapmak hem de ka a k v.b. konular için yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelme yönünde özendirici ve örnek olacak r. 5

6 .KATI ATIK BERTARAF VE GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİ YATIRIM ÖNCESİ SUNULAN RAPORLAR..UKOSB Ka A k Karakteris ğine Yönelik Çalışma Raporu Uşak Deri (Karma) Organize Sanayi Bölgesinde kurulması planlanan günlük 455 tonluk Enerji Geri Kazanım Sistemli Tabakhane A k Arıtma Tesisi ile ilgili teknik rapor (tasarım, mühendislik, malzeme, tesise dağı m, inşa etme, montaj, işletmeye alma öncesi, başlangıcı kapsayan işletmeye alma) hazırlanmış r.bu tesis dizayn edilirken a kların bertara yla ilgili en uygun yöntemin Gazifikasyon olacağı kanısına varılmış r.bu konuyla ilgili olarak da Aralık 20 tarihinde Ege Üniversitesi Öğre m Görevlisi Prof. Dr. Zafer AYVAZ tara ndan aşağıdaki detay çalışma yapılmış r. A. Ka A k Geri Kazanım/Bertaraf Yöntemleri UKOSB'deki a kların bertara n da aşağıda sıralanan yöntemler uygulanabilir. a.düzenli Depolama: Tehlikeli a klar herhangi bir işlem görmeksizin ancak I. Sınıf düzenli depolama tesislerinde depolanabilirler. UKOSB'deki tesisler bu kriterleri taşımamaktadır. Bu a kların III. Sınıf düzenli depolama tesislerinde depolanabilmesi için solidifikasyon/stabilizasyon veya kimyasal proseslerle inert a k haline ge rilmesi gereklidir. Bu yöntemin yüksek maliyet gerek rmesi ve depolama alanının ömrünün sınırlı olması nedeniyle sürdürülebilir olmadığı açık r. b. Yakma: Ka a kları ayrış rmadan, topluca gidermek için başvurulabilecek başlıca yöntem yakmadır. Bu a klardan özellikle teks l elyaf a ğı, pet-plas k geri dönüşüm a ğı ve deri raşlama a ğının kalorifik değerleri, bazı ka fosil yakıtlara yakın olup yüksel ısıl değere sahip rler. Ancak bunlar toplam ka a k miktarın üçte birini oluşturmakta olup, geri kalan üçte ikilik kısım ön çökel m havuzu a ğı ve a ksu arıtma çamurudur. Bu iki a ğın su içeriği yüksek olduğundan, ısıl değerleri oldukça düşüktür. Dolayısıyla kurulacak bir yakma tesisinde tam yanma sağlanabilmesi için ek ısıtma gereklidir. Ayrıca bu tesisler plas klerin yanması esnasında oluşan kanserojen dioksin ve furanların parçalanabilmesi için 600oC gibi çok yüksek sıcaklıklara ih yaç duyarlar. İlaveten baca gazlarından çıkan par küllerin, ağır metallerin ve asitli gazların ayrılması için özel filtre ve ayırıcılarla dona lmalıdırlar. İZAYDAŞ'ın yıllık a k yakma miktarının yaklaşık 22 bin ton olduğu düşünüldüğünde, sadece UKOSB'deki ka a kların miktarı buna eşit olduğu için kurulacak bir tesisin fizibıl olabileceği söylenebilir. Zira 993 yılında 3 milyon DM keşif bedeliyle ihale edilen ve 996'da faaliyete geçen İZAYDAŞ yılda yaklaşık 6milyon kwhelektrik enerjisi satmakta olup, 20 Krş/kWh'lık fiyat ile bunun yıllık ge risi yaklaşık,2 milyon TL'dir. c.gazlaş rma: A kların organik içeriğinin yüksek olması nedeniyle muhtemel giderme yöntemlerinden biri de gazlaş rmadır. Sadece evsel a ksu arıtma çamurunun gazlaş rılmasına yarayan 6 bin ton KM/yıl kapasiteli bir MW'lık gazlaş rıcının tesis maliye yaklaşık 3 milyon Avrodur. Böyle bir tesis, üre ği elektrikle 5 yıl içinde kendini amor etmektedir. Ancak UKOSB'deki ka a kların içerdiği kimyasallar nedeniyle gazlaş rıcıda ek arıtma düzeneklerine ih yaç duyulacak r. Gazlaş rıcıların, sabit yataklı, akışkan yataklı ve püskürtmeli yataklı pleri mevcu ur. Aşağıdaki şekillerde bu gazlaş rıcı plerinin akış şemaları gösterilmiş r. Şekil :Sabit Yataklı Gazlaş rıcı Şeması 6

7 Şekil 2:Akışkan Yataklı Gazlaş rıcı Akış Şeması Şekil 3:Püskürtmeli Yataklı Gazlaş rıcı Akış Şeması B. PyroArc gazlaş rma prosesi Finlandiyalı EnviroArc firmasının geliş rdiği patentli PyroArc gazlaş rma prosesi 200 yılından beri Norveç'teki tabakhane a klarına uygulanmaktadır. Bu proses iki kademelidir. İlk kademedeki gazlaş rıcı karşıt akımda çalış rılır. Gazlaş rıcının üst bölümünde sıcaklık C arasındadır. Üs en beslenen ka a klar dikey şa pi gazlaş rıcıda aşağıya düşerken, bünyesinde bulunan su ve uçucu maddeler buharlaşır. Gazlaş rıcının alt tara ndan ısı lmış hava verilir. Sıcaklığın 500 C'a ulaş ğı aşağı kısımlarda yanabilen bütün maddeler gazlaşır. Yanmayan anorganik maddeler erir ve alt tara an cüruf halinde gazlaş rıcıyı terkeder. İkinci kademe plazma reaktörüdür. Burada plazma jeneratörüyle oluşturulan yüksek hız ve sıcaklığa sahip ( m/s ve C) hava je nin yardımıyla PAH ve dioin gibi klorlu olanlar dahil bütün hidrokarbonlar CO, H2, N2 ve CO2 gibi küçük moleküllere parçalanır. Bu yanıcı gazlardan elektrik, buhar veya sıcak su üre lir. 7

8 Şekil 4:PyroArc Gazlaş rıcı Akış Şeması C. PyroArc gazlaş rma prosesinin avantajları PyroArc gazlaş rma prosesinin, klasik yakma ve gazlaş rma tesislerine göre bazı avantajları vardır. Klasik tesisler yılda en az 30 bin ton a k işleyecek büyüklükte kurulur ve buraya beslenecek a kların ön işlem görmesi veya sınıflandırılması gerekir. Ayrıca bunların çok iyi a k gaz temizleme üniteleriyle dona lmaları lazımdır. Diğer mahzurları arasında, uçucu kül ve taban külündeki maddelerin çözünebilmesi, NO oluşumu ve dioin gibi halojenli hidrokarbonların tamamen parçalanmamasıdır. %70-75 gibi bir hacım azalması sağlansa da, hala %25-30 gibi bir kalın bulunmaktadır. Bunun depolamaya gitmesi gerekir. Yakma sonucu oluşan uçucu külün, taban külünün ve curufun içinde dioin, halojenli hidrokarbonlar ve ağır metaller bulunduğu için tehlikeli a k sını ndadır. Bunların vitrifikasyon işlemiyle inert hale ge rilmesi için ilave enerjiye ih yaç duyulur. Akışkan yatak teknolojisinde yakma işlemi daha iyi olmakla birlikte kül miktarı, kontamine olmuş kumdan dolayı ar ş gösterebilir. PyroArc teknolojisinde ise eritme, vitrifikasyon ve piroliz işlemleri tek bir ünitede gerçekleş rilmektedir. Gazlaş rma ile kombinasyon halinde, piroliz ürünlerini parçalamak için plazma teknolojisini kullanan tek proses PyroArc' r. Şekil 5:Şa Tipi Gazlaş rıcı 8

9 Şekil 6:Plazma Jeneratörü Şekil 7:Parçalama Reaktörü Şekil 8:PyroArc Prosesinde Enerji Geri Kazanımı 9

10 Hollanda'daki bir laboratuarda yapılan analizlere göre PyroArc Prosesi curuflarının liç(çözündürme) direnci yüksek r ve tehlikesizdir(tablo 2). A k içindeki silisyum miktarının yetersiz olması durumunda camlaş rmayı kolaylaş rmak için gazlaş rıcıya bir miktar kum ilave edilebilir. Tablo :PyroArc Prosesi Curuflarının Liç(Çözündürme) Sonuçları: Technology Elements As PyroArc MSW mg/kg Dutch U limits mg/kg > Ba 0.07 Cd > Co Cr 0.75 Cu Hg N/A Ni Pb V Zr > According to Dutch U-standart (CEN TC 292) D.Tabakhane A klarından Kromun Giderilmesi Deri sanayi ka a kları içinde çok değişik materyaller bulunmaktadır. Bunlar arasında kıllar, deri parçaları, et, yağ, kan, hayvan gübresi, kir, tuz, kireç, proteinler, sülfürlü bileşikler, aminler, krom tuzları, tanenler, soda külü, şeker, nişasta, yüzey ak f maddeler, mineral asitler, boyalar ve çözücüler bulunur. a.çöktürme Kromla tabaklama işleminde krom(iii) sülfat hidrat kullanılır. Bu işlemde ph 3,5 veya daha düşük bir değerden başlar işlem sonunda 4'e gelir. Banyodaki kromun %60 ila %80'i derideki kollagen molekülleriyle çapraz bağlar oluşturarak kullanılır. Geri kalan çözel nin litresinde yaklaşık 6 gram krom bulunur ki bu da başlangıçtaki krom miktarın % 20-40'ı kadardır. Baziklik derecesinin ve sıcaklığın yüksel lmesi ve sürenin uza lması ile kromun deriye bağlanması (fiksasyon) ar rılabilir. Fakat ne önlem alınırsa alınsın arıtma çamurunda krom bulunacak r. Bunu önlemenin yolu tabaklama sıvısı içinde kalan kromu gidermek r. Bunun için önce çözel ye bazik madde ilave edilir. ph yükselir ve krom çöker. Daha sonra bu çökel ye sülfürik asit ilavesiyle krom çözündürülür ve tekrar tabaklama işleminde kullanılabilir. Kromu giderilmiş a klar III. Sınıf düzenli depolama tesislerinde depolanabilecek özellik kazanır. A k içinde krom(iii) bulunması durumunda bunun krom(vi)'ya yükseltgenmesiyle toksik etki ortaya çıkar. Dolayısıyla krom giderme hem ekonomik, hem de çevresel öneme sahip bir işlemdir. Evsel a ksu arıtma çamurunda olduğunun aksine tabakhane çamuru fazla miktarda Cr(III), az miktarda organik madde içerir. Bu kromun da %80-90'ı inorganik formda iken %0-20'si organik ligandlara bağlı haldedir. Cr(III) ayrıca, bakteri, mantar ve odun talaşı gibi biyokütleler tara ndan da çok iyi absorbe edilen bir metaldir. Bu nedenlerle organik maddenin mevcudiye, Cr(III)'ün çamurdan ayrılmasını ve daha sonraki aşamada santrifüjleme veya filtrasyonla yapılacak olan ka -sıvı ayırımını güçleş rir. 0

11 Şekil 9:Deri Sanayi a klarından bazik hidroliz yöntemiyle laboratuar ölçeğinde krom geri kazanımının akış şeması (Meksika) b.nanofiltrasyon Kimyasal çöktürme dışında diğer bir krom giderme yöntemi nanofiltrasyondur. Bu metotla krom %97-99 oranında geri kazanılır ve tekrar tabaklamada kullanılabilir. Bu sonuç, 4 bar basınç ve 25oC sıcaklıkta, 3 saatlik süzme işlemiyle elde edilmiş r. İşlemin akım şeması aşağıda görülmektedir. Şekil 0: Nanofiltrasyonla A ksulardan Krom Giderme (Polonya): (a)permeat geri beslemesiz, (b)permeat kısmen geri beslemeli (:nanofiltrasyon modülü; 2 ve 3: dengeleme tankı)

12 c. Entegre UF/NF(Ultrafiltrasyon/Nanofiltrasyon) Yöntemiyle Krom Gidermek Deri sanayi a klarından entegre UF/NF(Ultrafiltrasyon/Nanofiltrasyon) yöntemiyle krom gidermek de mümkündür. A k suya ilk olarak ultrafiltrasyon uygulanır. Bu aşamada askıda ka maddeler %84, yağlı maddeler de %7 oranında tutulur. Nanofiltrasyon aşaması sonunda 0 g/l konsantrasyonunda krom(iii) retenta elde edilir ve bu da tekrar tabaklamada kullanılır. Geri kazanılmış kromla yapılan tabaklamanın, yeni kromla yapılanla karşılaş rıldığında ayni deri özelliklerini sağladığı görülmüştür. Bu yöntemle krom geri kazanımının laboratuarda ve sanayide uygulama şeması aşağıda görülmektedir. Şekil :Laboratuar pi UF/NF süzme tesisi şeması (:Besleme tankı 2:Besleme pompası 3:Kartuş filtre; 4:Basınç pompası; 5:Membran modülü; 6:Isı değiş ricisi; 7:Permeat tankı; F:Debi ölçer; M:Manometre; T:Termometre Şekil 2:En UF/NF (Ultrafiltrasyon/Nanofiltrasyon) yöntemiyle deri sanayi a klarından krom giderme (İtalya) 2

13 d.nf Yöntemiyle Sülfat Giderme Kullanılan fazla miktardaki sülfürik asit ve sülfit nedeniyle tabakhane a ksularının sülfat içeriği oldukça yüksek r( mg/l). Nanofiltrasyon yöntemi, a ksudaki sülfat konsantrasyonunun azal lması için de uygulanabilir. Tüy dökme işlemindeki a ksuyun ıslatmada kullanılması ve nanofiltrasyonla geri kazanılan sülfat sayesinde, işlenen ton ham deride 6,5 Avroluk tasarruf sağlanabilir. E. Endüstriyel Uygulamalar Krom giderme işlemi merkezi veya bireysel tesislerde yıllardır başarıyla uygulanmaktadır. Örneğin İtalya'da merkezi bir kromgeri kazanım tesisi, 50'den fazla tabakhanenin a k kromlu banyo çözel sini işleyerek günde 2 tondan fazla krom üretmektedir. Benzer tesisler Portekiz, Hindistan, Kolombiya ve Brezilya'da da mevcu ur. Almanya'da ünlü bir deri üre cisinin krom geri kazanım tesisi 923 yılından beri çalışmaktadır. Bogota(Columbia)'daki organize deri sanayi bölgesinde krom içeren a klar ayrı olarak toplanmakta ve geri kazanım işlemiyle elde edilen krom çözel si tekrar tabaklamada kullanılmaktadır. Büyük ölçekli işletmelerin kendilerine ait bir krom geri kazanım tesisi kurmaları ekonomik olabilir. Örneğin günde en az 500 ila 000 sığır derisi işleyen bir tabakhane, ila dolara bir krom geri kazanım tesisi kurabilir. Kasur(Pakistan)'da 200'ün üzerinde tabakhane bulunmaktadır. Tabakhanelerden oluşan günlük 9 bin m3 a ksu ve 50 ton ka a ğın neden olduğu kirliliğin önlenmesi amacıyla BM Kalkınma Programı UNDP'nin 2,5 milyon dolarlık katkısıyla 996 yılında 6,5 milyon dolarlık bir proje başla lmış r. Bu proje sonunda 3 bin m3/gün kapasiteli bir a ksu arıtma tesisi devreye alınmış, ka a k düzenli depolama tesisi ve bir de pilot ölçekli krom geri kazanım tesisi kurulmuştur. Geri kazanılmış kromun yeni bir banyoda kullanılabilecek maksimum oranı % 5' r. % 85 oranında yeni krom kullanılmalıdır. Aksi takdirde kalite kaybı meydana gelmektedir. Bu durumda Cr geri kazanım tesisi 5-6 yıl içinde kendini amor etmektedir. Banyoda kalan krom miktarını azaltmanın bir yolu da bazifikasyon için soda yerine enzimler ve magnezyum oksit kullanmak r. Bu sayede krom kullanımı % 40'lardan %80-85'lere yüksel lebilir. Bu yöntem UNIDO tara ndan Kanpur(Hindistan)'daki orta ve büyük ölçekli 6 tabakhanede uygulanmış r. a. Kromlu deri traşlama a ğından kolajen hidroliza ve krom elde edilmesi Krom içeren deri traşlama a ğındaki proteinleri jela n ve kolajen hidroliza şeklinde ayırmak ve kromu geri kazanmak mümkündür. Bunun için krom oksit cinsinden %3-4 krom içeren traşlama a klarından önce jela n izole edilir. Bu maksatla kg a ğa 5 kg su, %0, iyonik olmayan surfaktant ve ph'yı 8-9 değerine ge rmek için % 6 MgO ilave edildikten sonra sıcaklık 72oC'a ayarlanır ve dakikada 6 devir yapan tambur içinde 6 saat döndürülür.. Çözel ye geçen jela n, filtre edilerek kromlu çamurdan ayrılır. Bu yolla 6 kg başlangıç karışımından 3 kg jela n bulamacı elde edilir. İkinci adım kolajen hidroliza nın kazanılmasıdır. Bunun için krom çamuruna %200 su, %0, surfaktant, %2 MgO ve %0,025 alkalen proteaz enzimi eklendikten sonra sıcaklık yine 72oC'a ayarlanır ve dakikada 6 devir yapan tambur içinde,5 saat döndürülür. Bütün işlem boyunca kromun çözünmesini engellemek ve enzimin ak vitesini sağlamak için ph değeri 9,0'da sabit tutulmalıdır. İşlem sonunda kolajen hidroliza filtrepreste süzülerek krom kekinden ayrılır. Üçüncü kademe krom kekinden Cr2O3 elde edilmesidir. Bunun için krom keki ph değeri -,2 olacak şekilde %98'lik konsantre sülfürik asitle çözülür. Bu maksatla başlangıçtaki traşlama a ğının %23'ü kadar asit kullanılır. Daha sonra %50'lik(w/w) NaOH kullanarak ph değeri,9-2, aralığına ge rilir, 30 dakika süreyle 60oC'ta ısı lır. Gece boyu oda sıcaklığında bekle lerek kromun tamamen çözünmesi sağlanır. Çöken organik malzeme süzüldükten sonra çözel deki kromun çöktürülmesi için filtra n ph değeri, başlangıçtaki traşlama a ğının %7,5'i miktarında %50'lik(w/w) NaOH kullanarak 9,0'a ayarlanır. 70oC'ta 2 saat ısı ldıktan sonra, 2-3 saat çökelmeye bırakılır. Çöken krom(iii) oksit filtrepreste sıvıdan ayrılır ve suyla yıkanarak temizlenir. Bu işlemde elde edilen en değerli ürün jela ndir. 24 saat çalışan bir geri kazanım tesisinde 9 ton deri traşlama a ğından günde 900 kg jela n elde edilir. Kısmen buharlaş rılmış jela nin kg'ı 0,52 dolara mal olmaktadır. Düşük kaliteli jela nin(00 g Bloom) piyasa fiya ise 3,2 dolar/kg'dır. Kolajen hidroliza ve krom ise piyasa fiya na eşit maliyetle üre lebilmektedir. 3

14 b. Kromlu Deri Traşlama A ğından Kromlu Pigment Üre mi Krom içeren deri traşlama a ğındaki proteinleri ayırdıktan sonra geriye kalan krom kekinden kobalt kromit yeşili ve krom kalay pembesi pigmentleri üretmek mümkündür. Bazik hidroliz için ph değeri NaOH, CaO veya MgO ile 9,5-0'a ayarlanan karışım önce 90-95oC'ta 6 saat süreyle karış rılır. Daha sonra 75-80oC'a soğutulup enzim ilavesiyle 5 saat daha karış rılır. Hidrolizlenen proteinler süzüldükten sonra geriye kalan krom keki kurutulup öğütüldükten sonra yeşil kobalt kromit(cocr2o4) pigmen elde etmek için stokiyometrik oranda Co3O4 ile karış rılıp mineralizasyon için B2O3, CaF2 veya NaF eklenerek oC'ta 2 saat süreyle kalsinasyona tabi tutulur. Bu yüksek sıcaklıkta oluşan inorganik kristal yapı içinde krom(iii) stabilize olduğu için zehirli krom(vi)'ya oksitlenmesinin önüne geçilmiş olur. Ayrıca kalsinasyon esnasında bütün organik bileşikler elimine edilir. Krom-kalay pembe pigmen (CaSnSiO5 Cr2O3) elde etmek için kurutulup öğütülmüş krom kekine stokiyometrik oranda SnO2, CaCO3 ve SiO2 eklenerek 400oC'ta 2 saat süreyle kalsinasyon yapılır. c.iyon Değişimiyle A ksudan Krom Giderme Makro gözenekli karboksilik reçine(örneğin Purolite C06) yardımıyla tabakhane a ksularındaki krom, demir ve alüminyum tutulur. Birinci rejenerasyon adımında bazik ortamda (ph 2) H2O2 kullanarak katyonik reçineden kromat ve alüminatlar uzaklaş rılır. İkinci adımda M sülfürik asitle demir bileşikleri ayrılır. Demir ve alüminyum sülfat çözel lerinden flokülasyon maddesi elde edilir. Kromat çözel si ise ya krom kaplama sanayinde ya da tekrar krom(iii)'e indirgenerek tabaklamada kullanılabilir. d.bitkisel yüzey ak f maddelerle ve oksida f işlemle a k çamurdan krom geri kazanımı Şili'ye endemik Quillaja saponaria Molina ağacının kabuğu %5 oranında bir yüzey ak f madde olan saponin içerir. Bu madde krom içeren çamurdan kromun geri kazanılması için kullanılabilir. 33oC'ta, ph 2'de, 6 saat saponinle yıkanan çamurdaki kromun ancak %24'ü ekstrakte olmuştur. Oksida f işleme tabi tutulan çamurdaki Cr(III), H2O2 ile Cr(VI)'ya yükseltgendikten sonra oda sıcaklığında (2oC), ph 2'de, 4 saat sülfürik asitle muamele edildiğinde ise kromun %70'i kazanılabilir. Bu sonuçlar çamurdan krom geri kazanımı için oksida f işlemin uygun, saponin kullanımının uygun olmadığını göstermektedir. e.biyoliçle a k çamurdan krom giderme A k çamurlardan kimyasal metotlar dışında mikrobiyolojik yöntemlerle de krom gidermek mümkündür. Asidofilik kükürt oksitleyici Acidithiobacillus thiooidans bakterileri bu iş için uygundur. Ka a klardaki metallerin bakteriyel yöntemle biyoliçlenerek uzaklaş rılması, kimyasal yöntemlere göre %80 daha ucuzdur. Çünkü asit ve kireç gereksinimi çok daha azdır. Ancak bakterilerin sülfürik asit oluşturabilmesi için ortama elementel kükürt ilave edilmesi gereklidir. Yöntemin dezavantajı uzun zamana ih yaç duyulmasıdır(8-25 gün). Zhejiang Teknoloji Üniversitesinde(Çin) kabarcıklı kolon reaktörüyle yapılan bir deneysel çalışmada Acidithiobacillus thiooidans bakterilerinin ph derecesini 4 gün içinde 2'ye indirdikleri, 30oC ve 60 devir/dakika işletme koşullarında sallamalı şişe reaktörde, 6 gün sonra tabakhane a k çamurundaki kromu %99 oranında çözdükleri tespit edilmiş r. 2- kabarcıklı kolon reaktörle yapılan çalışmada ise 30oC'ta ve 0,5 vvm havalandırma miktarıyla 5 günde çamurdaki kromun %97,7'si çözülmüştür. Her iki çalışmada ortama eklenen kükürt miktarı 2 g/l dir. Quebec Üniversitesinde(Kanada) yapılan bir çalışmada kükürt oksitleyen bakterilerin ph,5'ta ve 5,93 mg/l gibi yüksek krom(iii) konsantrasyonunda bile haya a kaldıkları tespit edilmiş r. f.çözel deki kromun adsorpsiyonla (lignoselülozik malzemelerle ve yumurta kabuğuyla) uzaklaş rılması Ucuz oluşu ve bol miktarda bulunuşu nedeniyle biyosorbentler a ksulardaki Cr(III) veya Cr(VI) iyonlarının uzaklaş rılması için tercih edilmektedir. Bunlara odun talaşı, mısır koçanı, buğday veya pirinç kepeği örnek olarak verilebilir. Her bir malzeme için op mum giderme verimi; reaksiyon süresi, ph ve başlangıçtaki Cr konsantrasyonu gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Madras Üniversitesi'nde(Hindistan) yapılan bir çalışmada yumurta kabuklarının a k sudan Cr(VI) iyonlarını %49 oranında giderdiği tespit edilmiş r. F.Kromlu Deri Traşlama A ğının Termal Stabilizasyonu Tabakhane a kları içinde en fazla krom içeren kısım deri traşlama a klarıdır. Deri traşlama a ğında ıslak bazda %2-3 oranında krom bulunur. Bu a ğın içeriğindeki kromun liçlenerek doğaya karışmasının önüne geçmek için sabitlenmesi(immobilizasyonu) gerekir. Fırat Üniversitesinde yapılan bir çalışmada, kromlu traşlama a kları karbondioksit atmosferinde 350oC'ta 60 dakika termal stabilizasyonuna tabi tutulmuştur. Stabilize edilen a klara daha sonra liçleme yapılmış ve çözünen Cr miktarının USEPA limit değeri olan 5 mg/l'den düşük olduğu görülmüştür. Stabilize edilmemiş kromlu traşlama a klarından liçlenen Cr miktarı ise USEPA limit değerinden 30 kat fazla bulunmuştur. 4

15 G.A klardan Biyogaz Üre mi Havasız (anaerobik) şartlarda organik içerikli a kların mikroorganizmalar yardımıyla parçalanarak (diges on= çürütme) metan ve karbondioksite dönüştürülmesiyle oluşan gaza biyogaz adı verilir. Gazlaş rılmadan geri kalan a k stabilize haldedir ve gübre olarak kullanılabilir. Tabakhane a klarının krom içeriğinin yüksek olması, parçalamada rol alan mikroorganizmalar için toksik etki yap ğından, bunlar evsel a ksu arıtma çamurlarıyla karış rılarak Cr konsantrasyonu düşürülür ve birlikte anaerobik co-diges on işlemine tabi tutulur. Oluşan biyogazdaki metan(ch4) oranı %50-70, karbondioksit(co2) oranı ise %30-50'dir. Bunlar dışında az miktarda hidrojen, karbon monoksit, azot, oksijen ve hidrojen sülfür(h2s) gazları içerir. m3 biyogazın kombine ısı-elektrik sistemlerinde kullanılmasıyla,7 kwh elektrik ve 2,5 kwh ısı enerjisi elde edilir. Bu yöntemle a k miktarı azal lmış, ısı ve elektrik enerjisi üre lmiş ve geri kalan a klardan da gübre olarak yararlanılmış olur. Tablo 2:Tabakhane a klarına uygulanabilecek işlemler A k İşlem/Geri Kazanım Etkiler Kullanılmış kromlu tabaklama çözel si Toplama ve geri kazanım tesisinde Cr(III) Ka a klardaki Cr miktarında azalma. bileşiği elde etme. Büyük işletmeler kendi İşletme için ayda en az 000 dolarlık geri kazanım ünitesini kurabilir. maddi kazanç Kullanılmış sülfürlü kıl giderme banyosu çözel si Tesiste toplama ve oksidasyon veya banyoyu tekrar kullanmak ve sonunda geri kazanmak Diğerleri Orta ölçekli tabakhaneler: Nötralizasyon ve tesiste ön çöktürme, daha sonra BOI ve KOI değerlerinde azalma kanalizasyon verme. A ktan sülfürün geri kazanımı Krom içermeyen a klar için giderme yöntemleri Krom içermeyen etleme, trimming cu ng a kları Araziye sermek Uygulanmaktadır ancak durdurulması gerekir. Açıkta Yakmak Uygulanmaktadır ancak durdurulması gerekir. Zamk, jela n ve kozme k üre minde hammadde olarak kullanmak Kısmen uygulanmaktadır. Pazar/talep durumuna bağlı iyi bir çözümdür. Açık havada kurutmak ve toprak iyileş rici veya hayvan yemi olarak kullanmak. En iyi çözümdür. Pazar durumuna bağlı değildir. Şekil 3: Krom İçermeyen A klar İçin Giderme Yöntemleri 5

16 Krom içeren a klar için giderme yöntemleri Krom içeren traşlama, cu ng, buffing a kları Araziye sermek Uygulanmaktadır ancak durdurulması gerekir. Açıkta Yakmak Uygulanmaktadır ancak durdurulması gerekir. Cr fiksasyonu amacıyla ph yi yükseltmek için kireçle muamele etmek, kireç ilavesiyle düzenli depolamak İyi bir çözümdür. En iyi çözümdür. Kurutmak ve yakmak Çimento fabrikası veya kömürlü santralde de yakılabilir Şekil 4: Krom İçeren A klar İçin Giderme Yöntemleri H. Ka A k Geri Kazanım/Bertaraf Yöntemleri Değerlendirmesi Yukarıda ayrın sı verilen ka a k geri kazanım/bertaraf yöntemlerinden bir kısmı a ğı ayrış rmadan topluca uygulanabilir. Diğerlerinin uygulanması için a kların ayrış rılması gerekmektedir. Mevcut durumda a kları ayrış rma uygulanabilir görülmemektedir. Ancak projenin ileriki aşamalarında ele alınması mümkündür. Toplu bertaraf yöntemleri içinde en uygun olanı a kların gazlaş rılmasıdır. Bu işlem sonunda gazlaşan kısım yakılarak ısı ve elektrik enerjisi elde edilir. Isı enerjisiyle sıcak su veya buhar üre lerek proseslerde veya ısınma amaçlı yararlanılabilir. Yenilenebilir kaynaklara dayalı elektrik üre minin teşvikini amaçlayan yasa hükümleri gereği biyokütleye dayalı üre m tesisi için, (çöp gazı dahil) üre len elektriğe 3.3 dolar sent/kwh alım garan si ge rilmiş r. 3 Aralık 205 tarihine kadar işletmeye girmiş ya da girecek YEK destekleme mekanizmasına tabi üre m lisansı sahipleri için bu fiyat 0 yıl süreyle uygulanacak r. Gazlaş rma prosesi uygulandığında, kül ve curuf içindeki krom stabil hale ge rilerek, kimyasal kirlilik oluşturmasının önüne geçilmelidir. Bunun için en uygun teknoloji PyroArc gazlaş rma prosesi olup, a ktaki tehlikeli kimyasallar vitrifikasyon işlemiyle inert hale ge rilir. Genel olarak uzun vadeli a k yöne mi planlamasında.aşamada gazlaş rma yöntemiyle ka a klar topluca bertaraf edilmeli, 2.Aşamada ka a ğı oluşturan bileşenlerin ayrı ayrı değerlendirme imkanları için ayrın lı çalışma yapılmalı, 3.Aşamada ise tabakhane a klarının her bir tesis bünyesinde en aza indirilmesi ve geri kazanımına yönelik ayrın lı çalışma yapılmalıdır. Bunlara a.proses suyu kullanımının azal lması, b.işlemlerin birleş rilmesi, c.sıcaklık, ph, işlem süresi, reak f konsantrasyonu gibi proses parametrelerinin op mizasyonu, d.işletmede tuz, sülfat ve krom miktarının azal lması örnek olarak verilebilir. 6

17 .2.TÜBİTAK MAM Çevre Ens tüsünün Tarihli Bertaraf/Geri Kazanım Yöntemlerinin Araş rılmasına Yönelik Karakterizasyon Çalışması Raporu.2.. UKOSB Ka A k Karakterizasyon Çalışması Kapsamı TÜBİTAK Marmara Araş rma Merkezi tara ndan Şekil 5' de verilen a k döküm sahasından alınan söz konusu endüstriyel a k numunelerinin (Şekil 5) bertaraf/geri kazanım yöntemlerinin araş rılmasına yönelik karakterizasyon çalışmasının yapılması, elde edilen analiz sonuçlarının raporlanması ve en uygun bertaraf/geri kazanım yöntemlerinin araş rılması istenmiş r. Bu kapsam doğrultusunda, endüstriyel a k numunelerinin A kların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik Ek 2: A kların düzenli depolanabilmesi için a k kabul kriterleri ve A k Yöne mi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik (AYGEİY) EK 3B: Tehlikeli a k eşik konsantrasyonları kirlilik parametreleri esasları çerçevesinde analiz edilmesi, analiz sonuçlarının limit değerlere uygunluğunun incelenmesi ve değerlendirilmesi ve a ğın karakterizasyonunun yapılması uygun görülmüştür. a)ön Çökel m Havuzu a ğı b)teks l Elyaf A ğı c)plas k Geri Dönüşüm A ğı d)deri Traşlama A ğı Şekil 5: Uşak Deri (Karma) Organize Sanayi Bölgesi Endüstriyel A k Numuneleri 7

18 Şekil 6: Uşak Deri (Karma) OSB endüstriyel a kları için a k depolama alanı 8

19 .2.2. Uşak Deri (Karma) Organize Sanayi Bölgesinin Tanı lması tarihinden i baren Karma Organize Sanayi Bölgesi olarak faaliye ni sürdüren Bölgenin toplam brüt alanı 2.64,685 m2, sanayi parseli olarak kullanılan alan.64,976 m2'dir. Bölgede 203 yılı i bariyle 228 firma faaliye e, 25 firma ise inşaat aşamasındadır. Bölgede faal durumda olan firmalarda yaklaşık kişi is hdam edilmektedir. UKOS Bölgesinde faaliyet gösteren 228 firmanın sektörel bazda dağılımı Şekil 7'de verilmiş olup başlıca sektörler arasında deri sanayi ve teks l sanayi yer aldığı gözlenmektedir. Şekil 7: Uşak Deri (Karma) OSB endüstriyel tesislerin sektörel dağılımı.2.3. Ölçüm Ve Analiz Yöntemleri Endüstriyel a k numunelerinin A k Yöne mi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik (AYGEİY) EK-3B kapsamında incelenebilmesi için gerekli olan kimyasal kompozisyon belirleme çalışmaları TÜBİTAK MAM ÇE laboratuvarlarında gerçekleş rilmiş olup nem, ka madde içeriği ve organik/inorganik madde muhtevası/miktarı ile ph, üst/alt ısıl değer, kısa ve elementel analiz ve termogravimetrik analizleri yapılmış r. Endüstriyel a k numunelerinin üst ısıl değer analizi (kuru temelde) ASTM D5865 metoduna göre LECOAC350 marka kalorimetrik bomba ile, alt ısıl değer analizi (kuru temelde) ASTM D240 metoduna göre hesapla yapılmış, endüstriyel a klardaki inorganik madde cinsi (kalita f faz mineralojik analiz) PANaly cal X'Pert MPD Model X-Işını Difraktometre (XRD) cihazı ile Cu X-ışını tüpü (λ=.5405 Angstrom) kullanılarak gerçekleş rilmiş r. Kimyasal kompozisyonda bulunan inorganik elementlerin yarı kan ta f analizi Philips PW-2404 model dalgaboyu dağılımlı X-Işını Floresans Spektrofotometre (XRF) cihazı ile saptanmış r. Yarıkan ta f element analizlerinde periyodik cetvelde Oksijen-Uranyum arasındaki elementler tanımlanabilmektedir. Endüstriyel a klardaki organik madde cinsi FTIR ve GC-MS cihazları ile, A k numunelerin nem/ka madde tayini Sartorious MA 45 marka nem tayin cihazı ile 05 0C' de, ph ölçümü WTW Inolab Mul level marka phmetre ile, organik/inorganik madde miktarı ise 550 0C' de kül rınında yakma yolu ile belirlenmiş r. 9

20 A kların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik (ADDDY) EK 2 Analizleri Endüstriyel a k numuneleri (Ön Çökel m Havuzu A ğı, Teks l Elyaf A ğı, Pet-Plas k Geri Dönüşüm A ğı, Deri Traşlama A ğı) TS EN standardına uygun olarak analize hazırlanmış r. TS EN 2457' nin 4. bölümü (TS EN ): A kların nitelendirilmesi - Ka dan özütleme analizi - granül halindeki a klar ve çamurların özütlenmesi için uygunluk deneyi - bölüm 4: Sıvı ka oranı (L/S) 0 L/kg olan ve par kül boyutu 0 mm' den küçük, yüksek ka madde muhtevalı malzemeler için tek aşamalı par deneyi (Şekil 4). A kların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik EK 2 Analiz Parametreleri ve Analiz yöntemleri Tablo ' de verilmiş r. Şekil 8: Eluat (ekstraksiyon çözel si) hazırlanması Parametre Eluate Analiz Parametreleri (*) Arsenik (As mg/i) (*) Baryum (Ba mg/i) (*) Kadmiyum (Cd mg/i) EPA 6020 A (ICP - MS) (*) Krom (Cr mg/l) (*) Bakır (Cu mg/i) (*) Civa (Hg mg/i) TS 2537 EN (*) Molibden (Mo mg/l) (*) Nikel (Ni mg/l) (*) Kurşun (Pb mg/l) EPA 6020 A (ICP - MS) (*) An mon (Sb mg/l) (*) Selenyum (Se mg/l) (*) Çinko (Zn mg/l) 20

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/8 ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523 SU, ATIK SU 1,2 İletkenlik Elektrot Metodu TS 9748 EN 27888 Sıcaklık Laboratuvar ve Saha Metodu SM

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/7 SU/ ATIK SU 1 ph Elektrometrik Metot TS 3263 ISO 10523 Çözünmüş Oksijen Azid Modifikasyon Metodu SM 4500-O C İletkenlik Elektrometrik Metot SM 2510 B Renk Spektrometrik

Detaylı

TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ

TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ i. Elleçleme (Handling) Tesisi Elleçleme tesisi, uygun tehlikeli ve tehlikesiz endüstriyel atıkların, parçalanması ve termal bertaraf tesislerinin istediği fiziksel şartları

Detaylı

BİTKİSEL VE HAYVANSAL ATIKLARDAN BİYOGAZ VE ENERJİ ÜRETİM TESİSİ

BİTKİSEL VE HAYVANSAL ATIKLARDAN BİYOGAZ VE ENERJİ ÜRETİM TESİSİ BİTKİSEL VE HAYVANSAL ATIKLARDAN BİYOGAZ VE ENERJİ ÜRETİM TESİSİ Tesisin Amacı Organik yapıdaki hammaddelerin oksijensiz ortamda bakteriler yoluyla çürütülerek enerji potansiyeli olan biyogaza ve biyogazın

Detaylı

EK YAKIT OLARAK ÇİMENTO FABRİKALARINDA KULLANILABİLECEK ATIKLAR

EK YAKIT OLARAK ÇİMENTO FABRİKALARINDA KULLANILABİLECEK ATIKLAR EK YAKIT OLARAK ÇİMENTO FABRİKALARINDA KULLANILABİLECEK ATIKLAR 1) Kullanılmış lastikler 2) I ve II nci kategori atık yağlar 3) Boya çamurları 4) Solventler 5) Plastik atıklar 6) Çevre ve Orman Bakanlığı

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Deney Laboratuvarı Adresi : Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi, 1605 Cadde, Dilek Binası BİLKENT 06800 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 444 50 57 Faks : 0 312 265 09 06

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot adı Metot Numarası

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot adı Metot Numarası EK LİSTE-1/8 SO 2 Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 7935 Emisyon (1) CO CO 2 Elektrokimyasal Hücre Metodu İnfrared Metodu Elektrokimyasal Hücre Metodu İnfrared Metodu TS ISO 12039 TS ISO 12039 O 2 Elektrokimyasal

Detaylı

MESS Entegre Geri Kazanım ve Enerji San. ve Tic. A.Ş.

MESS Entegre Geri Kazanım ve Enerji San. ve Tic. A.Ş. Sayfa : 1 / 12 1 ATIKLAR İÇİN NUMUNE SAKLAMA KOŞULLARI Parametre Numune Özelliği Numune Türü ICP ile Metal Tayinleri suları vb.), diğer her türlü sıvılar) Mikrodalgada (sıvı) yakılmış Minimum Numune Miktarı

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : İstanbul Yolu, Gersan Sanayi Sitesi 2306.Sokak No :26 Ergazi/Yenimahalle 06370 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 255 24 64 Faks : 0 312 255

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/7 (1, 2, 3,4) SU, ATIK SU ph Elektrometrik Metot SM 4500 H+ B Sıcaklık Laboratuvar ve Saha Metodu SM 2550 B İletkenlik Elektrokimyasal Metot SM 2510 B Renk Spektrofotometrik

Detaylı

Ölçüm/Analiz Kapsamı Parametre Metot Metodun Adı

Ölçüm/Analiz Kapsamı Parametre Metot Metodun Adı Çevre Mevzuatı Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (devamı var) Her tür kapsam Gürültü Gürültü Kömür Çevre Mevzuatında

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Deney Laboratuvarı Adresi : Kazımiye Mah. Dadaloğlu Cad. No:32 /A Çorlu/Tekirdağ 59850 TEKİRDAĞ / TÜRKİYE Tel : 0 282 652 40 55 Faks : 0 282 652 04 56 E-Posta :

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Ek-9A T.C. ÇED İzin ve Denetim lüğü Kapsam : Su, Atık Su, Atık, Gürültü, Numune Alma Düzenleme Tarihi : 12.05.2015 Laboratuvar Adı : Gümüşsu A.Ş. Çevre Laboratuvarı Adres : Zafer Mah. Değirmen Cad. No:41

Detaylı

Gaz arıtımı sonucu oluşan ve tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri dışındaki gaz arıtımı sonucu oluşan çamurlar

Gaz arıtımı sonucu oluşan ve tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri dışındaki gaz arıtımı sonucu oluşan çamurlar Düzenli Depolama - 1. Sınıf (Tehlikeli Atık Düzenli Depolama) 01 03 04* Sülfürlü cevherlerin işlenmesinden kaynaklanan asit üretici maden atıkları 01 03 05* Tehlikeli madde içeren diğer maden atıkları

Detaylı

AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU

AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU Fiziksel ve Kimyasal Analizler - ph Değeri Elektrometrik AWWA 4500-H + B 21 st ed. 2005-103-105 o C de Toplam Katı Madde AWWA 2540-B 21 st ed. 2005 - İletkenlik AWWA

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; SU, ATIK SU 1,2 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin Ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/9 ph Elektrometrik Metot SM 4500 H + B İletkenlik Elektriksel İletkenlik Metodu TS 9748 EN 27888 Bulanıklık Nephelometrik Metot

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : İncilipınar Mah. 3385 Sk. No:4 Pamukkale 21050 DENİZLİ / TÜRKİYE Tel : 0 258 280 22 03 Faks : 0 258 280 29 69 E-Posta : isanmaz_derya@hotmail.com

Detaylı

KATI ATIKLARDAN ENERJİ ELDE EDİLMESİ

KATI ATIKLARDAN ENERJİ ELDE EDİLMESİ KATI ATIKLARDAN ENERJİ ELDE EDİLMESİ Atıktan enerji elde edilmesi, atıkların fazla oksijen varlığında yüksek sıcaklıkta yakılması prosesidir. Yanma ürünleri, ısı enerjisi, inert gaz ve kül şeklinde sayılabilir.

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Deney Laboratuvarının Adres : Davutpaşa Kampüsü Esenler 34210 İSTANBUL / TÜRKİYE Akreditasyon No: Tel Faks E-Posta Website : 0212 383 45 51 : 0212 383 45 57 : kimfkl@yildiz.edu.tr

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Belge No Kapsam T.C. : Y 41/006/2016 Düzenleme Tarihi : 18.10.2016* : Kömür,Sıvı Yakıt,Atık Su,Atık Yağ,Numune Alma,Emisyon Laboratuvar Adı Adres : STANDART LABORATUARLAR İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. : Atalar Mah.

Detaylı

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ Bölgemiz I. Kısım Atıksu Arıtma Tesisi (yatırım bedeli 15 milyon $) 1995 yılında, II. Kısım Atıksu Arıtma Tesisi ( yatırım bedeli 8 milyon

Detaylı

T.C. ÇED, ĠZĠN VE DENETĠM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALĠZLERĠ YETERLĠK BELGESĠ EK LĠSTE-1

T.C. ÇED, ĠZĠN VE DENETĠM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALĠZLERĠ YETERLĠK BELGESĠ EK LĠSTE-1 EK LĠSTE-1 Su, Atık Su 1,2,3 ph Elektrometrik Metot SM 4500 H + B. İletkenlik (EC) Laboratuvar Metodu SM 2510 B Renk Gözle Mukayese Metodu SM 2120 B Toplam Katı Madde Gravimetrik Metot (103-105 C) SM.

Detaylı

P-B / QAL Çevre Laboratuvarı Grubu. 01.03.2012, Mercedes-Benz Türk Werk Istanbul

P-B / QAL Çevre Laboratuvarı Grubu. 01.03.2012, Mercedes-Benz Türk Werk Istanbul P-B / QAL Çevre Laboratuvarı Grubu 01.03.2012, Mercedes-Benz Türk Werk Istanbul Çevre Laboratuvarı İçindekiler Atık Su Analizleri 1. ph Ölçümü 2. Mikrodalga ile Parçalama 3. Askıda Katı Madde Tayini 4.

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı SU (T.C. Sağlık Bakanlığı İnsani Tüketim Amaçlı İçme ve Kullanma Suları Yönetmeliği Kapsamı Hariç)-ATIKSU-ELUAT Adresi :ASO 1. OSB. Ticaret Merkezi

Detaylı

TAMGA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ., ENERJİ YÖNETİMİNDE SINIRSIZ ÇÖZÜMLER SUNAR. HOŞGELDİNİZ

TAMGA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ., ENERJİ YÖNETİMİNDE SINIRSIZ ÇÖZÜMLER SUNAR. HOŞGELDİNİZ TAMGA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ., ENERJİ YÖNETİMİNDE SINIRSIZ ÇÖZÜMLER SUNAR. HOŞGELDİNİZ TAMGA TRİO YANMA VERİMİ Yakma ekipmanları tarafından yakıtın içerdiği enerjinin, ısı enerjisine dönüştürülme

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı Adresi : Karaman Mah. Atıksu Arıtma Tesisi İdari Binası Adapazarı 54290 SAKARYA/TÜRKİYE Tel : 0 264 221 12 23 Faks : 0 264 277 54 29 E-Posta

Detaylı

REDA LOW TEMP. EVAPORATOR FOR WHEY CONCENTRATION. REDA EVAPORATOR Düşük ısıda Peynir Altı Suyu Konsantrasyonu için

REDA LOW TEMP. EVAPORATOR FOR WHEY CONCENTRATION. REDA EVAPORATOR Düşük ısıda Peynir Altı Suyu Konsantrasyonu için 1 REDA LOW TEMP. EVAPORATOR FOR WHEY CONCENTRATION REDA EVAPORATOR Düşük ısıda Peynir Altı Suyu Konsantrasyonu için Mod.CS5000-3E Peyniraltısuyu Konsantrasyonu için REDA Evaporatör ( 5.000l/h su uçurma

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Deney Laboratuvarı Adresi : Üniversiteler Mahallesi, Dumluıpınar Bulvarı No:1 - Çankaya 06800 ANKARA/TÜRKİYE Tel : 0 312 210 28 97 Faks : 0 312 210 56 68 E-Posta

Detaylı

TANIMI Aktif karbon çok gelişmiş bir gözenek yapısına ve çok büyük iç yüzey alanına sahip karbonlaşmış bir malzemedir.

TANIMI Aktif karbon çok gelişmiş bir gözenek yapısına ve çok büyük iç yüzey alanına sahip karbonlaşmış bir malzemedir. AKTİF KARBON NEDİR? TANIMI Aktif karbon çok gelişmiş bir gözenek yapısına ve çok büyük iç yüzey alanına sahip karbonlaşmış bir malzemedir. Bu nitelikler aktif karbona çok güçlü adsorpsiyon özellikleri

Detaylı

Normal derişimler için: PE- HD, PTFE Nitrik asit (ρ 1,42 g/ml) ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. Düşük derişimler için: PFA, FEP

Normal derişimler için: PE- HD, PTFE Nitrik asit (ρ 1,42 g/ml) ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. Düşük derişimler için: PFA, FEP Ek-1 Nnumunelerin Muhafazası İçin Uygun Olan Teknikler Yapılacak Tayin Kabın Tipi Muhafaza Tekniği En uzun Muhafaza Süresi Yüksek derişimde çözünmüş gaz içeren numuneler için, alındıkları yerde analiz

Detaylı

Biyogaz Temel Eğitimi

Biyogaz Temel Eğitimi Biyogaz Temel Eğitimi Sunanlar: Dursun AYDÖNER Proje Müdürü Rasim ÜNER Is Gelistime ve Pazarlama Müdürü Biyogaz Temel Eğitimi 1.Biyogaz Nedir? 2.Biyogaz Nasıl Oluşur? 3.Biyogaz Tesisi - Biyogaz Tesis Çeşitleri

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; evresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/5 ATIK SU (1) ph Elektrokimyasal Metot SM 4500- H + İletkenlik Laboratuvar ve Saha Metodu SM 2510 B özünmüş Oksijen, Oksijen Doygunluğu Membran

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Deney Laboratuvarı Adresi : İBB Geri Kazanım ve Kompost Tesisi Işıklar Köyü Mevkii Ege sok. No: 5 Kemerburgaz EYÜP 34075 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 02122065017 Faks

Detaylı

MEMM4043 metallerin yeniden kazanımı

MEMM4043 metallerin yeniden kazanımı metallerin yeniden kazanımı Endüstriyel Atık Sulardan Metal Geri Kazanım Yöntemleri 2016-2017 güz yy. Prof. Dr. Gökhan Orhan MF212 Atıksularda Ağır Metal Konsantrasyonu Mekanik Temizleme Kimyasal Temizleme

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Deney Laboratuvarı Adresi : Organize Sanayi Bölgesi 1. Bulvar No: 18 İstasyon 47100 MARDİN / TÜRKİYE Tel : 0 482 215 30 01 Faks : 0 482 215 30 09 E-Posta : info@martest.com.tr

Detaylı

ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1

ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1 İÇİNDEKİLER ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1 Bölgesel Değerlendirme... 2 Marmara Bölgesi... 2 Karadeniz Bölgesi... 13 1.1.3. Ege Bölgesi... 22 Akdeniz

Detaylı

SODA KATI ATIĞININ ÇİMENTODA KULLANILABİLİRLİĞİ

SODA KATI ATIĞININ ÇİMENTODA KULLANILABİLİRLİĞİ SODA KATI ATIĞININ ÇİMENTODA KULLANILABİLİRLİĞİ Nadiye Gür Soda Sanayi A.Ş. Geliştirme Uzmanı 11 Nisan 2013 Adana Sanayi Odası Seyhan/Adana GİRİŞ- SOLVAY PROSESİ HAMMADDELER ÜRÜNLER AMONYAK HAFİF SODA

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; NUMUNE ALMA T.C. Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/5 SU, ATIK SU 1 ph Elektrokimyasal Metot TS 3263 ISO 10523 İletkenlik Elektriksel İletkenlik Tayini TS 9748 EN 27888 Çözünmüş

Detaylı

Toz Aktif Karbon Püskürtme İle Dioksin-Furan Giderimi

Toz Aktif Karbon Püskürtme İle Dioksin-Furan Giderimi Toz Aktif Karbon Püskürtme İle Dioksin-Furan Giderimi Sayfa 1 TÜRKTAY 19-20 Ekim 2016 Ankara Yakma Tesisi Dizayn Parametreleri Yakma Kapasite si 35.000 ton/yıl Isıl Değer Enerji kurulu güç 86 Gj/saat 5,2

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ A. NUMUNE ALMA/ÖRNEKLEME A.1.Emisyon Kapsamında Numune Alma/Örnekleme Uçucu Organik

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü TESİSE KABUL EDİLECEK ATIKLAR VE KODLARI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü TESİSE KABUL EDİLECEK ATIKLAR VE KODLARI TESİSE KABUL EDİLECEK ATIKLAR VE KODLARI 01 03 09 01 03 07 dışındaki alüminyum oksit üretiminden çıkan kırmızı çamur 01 04 10 01 04 07 dışındaki tozumsu ve pudramsı atıklar 01 05 04 Temizsu sondaj ı ve

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/12

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/12 EK LİSTE-1/12 ph Elektrokimyasal Metot SM 4500 H + B Bulanıklık Nefelometrik Metot SM 2130 B Çözünmüş Oksijen/ Oksijen Doygunluğu Membran Elektrot SM 4500 O G İletkenlik Laboratuvar Yöntemi SM 2510 B Koku

Detaylı

ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/İSTASYONLARI MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ. 1 ph 14,00. 2 Elektriksel İletkenlik 14,00

ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/İSTASYONLARI MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ. 1 ph 14,00. 2 Elektriksel İletkenlik 14,00 ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/İSTASYONLARI MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ Sıra No: SULAMA SUYU ANALİZLERİ: 2014 FİYATI 1 ph 14,00 2 Elektriksel İletkenlik 14,00 3 Sodyum (Na)

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ FİYAT LİSTESİ SR. NO. GELİR KOD NO. HİZMETİN ADI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇED RAPORU FORMAT BEDELİ

Detaylı

Katı Atık Yönetiminde Arıtma Çamuru. Enes KELEŞ Kasım / 2014

Katı Atık Yönetiminde Arıtma Çamuru. Enes KELEŞ Kasım / 2014 Katı Atık Yönetiminde Arıtma Çamuru Enes KELEŞ Kasım / 2014 İÇİNDEKİLER Arıtma Çamuru Nedir? Arıtma Çamuru Nerede Oluşur? Arıtma Çamuru Çeşitleri Arıtma Çamuru Nerelerde Değerlendirilebilir? 1. Açık Alanda

Detaylı

İnegöl OSB Müdürlüğü Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve Kojenerasyon Tesisleri 6/3/2016 1

İnegöl OSB Müdürlüğü Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve Kojenerasyon Tesisleri 6/3/2016 1 Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve 6/3/2016 1 İnegöl İlçesinde Organize Sanayi Bölgesi Kurulması; Yüksek Planlama Kurulunun 19.12.1973 tarihli raporu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 19.11.1973 tarihli

Detaylı

DORSET BİYOKÜTLE VE TAVUK GÜBRESİ KURUTMA SİSTEMİ

DORSET BİYOKÜTLE VE TAVUK GÜBRESİ KURUTMA SİSTEMİ DORSET BİYOKÜTLE VE TAVUK GÜBRESİ KURUTMA SİSTEMİ n Kurutma Biyokütle Biyogaz tesisi çıktısı Yonga Arıtma Çamuru Tavuk Gübresi Gıda atıkları vs. n Kompakt ve esnek n Peletleme tesisi n Sanitasyon n Çuvallama

Detaylı

HALİÇ ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARI

HALİÇ ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARI HALİÇ ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARI Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler Bacagazı/Emisyon (TS CEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına Uygun ) TS EN ISO/IEC 17025:2010 - Deney Laboratuvarı Deney Metodu

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot adı Metot Numarası CO Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 12039

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot adı Metot Numarası CO Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 12039 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/13 CO Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 12039 EMİSYON 1 O 2 Tayini Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 12039 CO 2 Tayini Elektrokimyasal

Detaylı

FTALİK ASİT ESTER İÇEREN ATIKSULARDAN TEMİZ ÜRETİM TEKNOLOJİSİ İLE SU VE ALKOL GERİ KAZANIMI İÇİN HİBRİT BİR PROSES

FTALİK ASİT ESTER İÇEREN ATIKSULARDAN TEMİZ ÜRETİM TEKNOLOJİSİ İLE SU VE ALKOL GERİ KAZANIMI İÇİN HİBRİT BİR PROSES FTALİK ASİT ESTER İÇEREN ATIKSULARDAN TEMİZ ÜRETİM TEKNOLOJİSİ İLE SU VE ALKOL GERİ KAZANIMI İÇİN HİBRİT BİR PROSES Prof. Dr. Bülent KESKİNLER Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Çevre Müh. Böl. Öğretim üyesi

Detaylı

ENERJİ YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI

ENERJİ YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI ENERJİ YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI KAZANLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖĞRENCİNİN ADI:KUBİLAY SOY ADI:KOÇ NUMARASI:15360038 KAZANLAR Yakıtın kimyasal enerjisini yanma yoluyla ısı enerjisine dönüştüren ve bu ısı

Detaylı

1) Biyokütleye Uygulanan Fiziksel Prosesler

1) Biyokütleye Uygulanan Fiziksel Prosesler 1) Biyokütleye Uygulanan Fiziksel Prosesler 1. Su giderme 2. Kurutma 3. Boyut küçültme 4. Yoğunlaştırma 5. Ayırma Su giderme işleminde nem, sıvı fazda gideriliyor. Kurutma işleminde nem, buhar fazda gideriliyor.

Detaylı

Toplamda İki yüzü aşkın analiz parametresi ve bünyesindeki dört laboratuvarımız ile, Sıvı katı yakıtta kalite kontrol ve şimdi de çevre laboratuvarı

Toplamda İki yüzü aşkın analiz parametresi ve bünyesindeki dört laboratuvarımız ile, Sıvı katı yakıtta kalite kontrol ve şimdi de çevre laboratuvarı Toplamda İki yüzü aşkın analiz parametresi ve bünyesindeki dört laboratuvarımız ile, Sıvı katı yakıtta kalite kontrol ve şimdi de çevre laboratuvarı ile size özel çözümlerimiz ile, Kalite kontrol sektöründe

Detaylı

SANAYİ TESİSLERİNDE KASITSIZ ÜRETİM SONUCU OLUŞAN KOK LARIN ATMOSFERE VERİLMESİNİN KONTROLÜNE İLİŞKİN MEVZUAT VE ÇALIŞMALAR

SANAYİ TESİSLERİNDE KASITSIZ ÜRETİM SONUCU OLUŞAN KOK LARIN ATMOSFERE VERİLMESİNİN KONTROLÜNE İLİŞKİN MEVZUAT VE ÇALIŞMALAR SANAYİ TESİSLERİNDE KASITSIZ ÜRETİM SONUCU OLUŞAN KOK LARIN ATMOSFERE VERİLMESİNİN KONTROLÜNE İLİŞKİN MEVZUAT VE ÇALIŞMALAR Aralık 2016 GENEL MEVZUAT H AV A K A L İ T E S İ N İ N K O R U N M A S I Y Ö

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 6.Endüstriyel Kirlenme Kontrolü - Nötralizasyon Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK Birçok endüstrinin atıksuyu asidik veya bazik olduğundan alıcı ortama veya kimyasal ve/veya

Detaylı

RANTEKO ÇAMUR KURUTMA VE YAKMA ÇÖZÜMLERİ. Çamur bertaraf çözümlerimizi 2 bölüme ayırmaktayız

RANTEKO ÇAMUR KURUTMA VE YAKMA ÇÖZÜMLERİ. Çamur bertaraf çözümlerimizi 2 bölüme ayırmaktayız RANTEKO ÇAMUR KURUTMA VE YAKMA ÇÖZÜMLERİ Çamur bertaraf çözümlerimizi 2 bölüme ayırmaktayız RANTEKO KURUTMA-YAKMA TEKNOLOJİSİ KURUTMA TEKNOLOJİSİ Buss-SMS-Canzler Çamur Kurutma Yatay İnce Film Kurutucu

Detaylı

On-line Oksijen Tüketiminin Ölçülmesiyle Havalandırma Prosesinde Enerji Optimizasyonu

On-line Oksijen Tüketiminin Ölçülmesiyle Havalandırma Prosesinde Enerji Optimizasyonu On-line Oksijen Tüketiminin Ölçülmesiyle Havalandırma Prosesinde Enerji Optimizasyonu Speaker: Ercan Basaran, Uwe Späth LAR Process Analysers AG 1 Genel İçerik 1. Giriş 2. Proses optimizasyonu 3. İki optimizasyon

Detaylı

Tehlikeli Atık Bertaraf Yöntemleri ve İZAYDAŞ Yakma Tesisi İZMİT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDİRME A.Ş.

Tehlikeli Atık Bertaraf Yöntemleri ve İZAYDAŞ Yakma Tesisi İZMİT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDİRME A.Ş. Tehlikeli Atık Bertaraf Yöntemleri ve İZAYDAŞ Yakma Tesisi İZMİT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDİRME A.Ş. TEHLİKELİ ATIK Tehlikeli atıklar; patlayıcı, parlayıcı, kendiliğinden yanmaya müsait,

Detaylı

MIDEA TRİ-THERMAL ISI POMPASI TEKNİK KILAVUZ- 2014

MIDEA TRİ-THERMAL ISI POMPASI TEKNİK KILAVUZ- 2014 MIDEA TRİ-THERMAL ISI POMPASI TEKNİK KILAVUZ- 2014 Modern Klima Isı Pompası Teknik Yayınlar 2014/5 MCAC-RTSM-2014-1 Tri-Thermal İçindekiler 1. Bölüm Genel Bilgiler... 1 2. Bölüm Teknik Özellikler ve Performans...

Detaylı

Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni

Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 1 Toz ve Gaz Emisyonlarõnõn Kontrolü...4-5 Toz...4-5 Havada Hidrojen Siyanür (HCN) Gazõ... 6 2 Gürültü Kontrolü... 7 3 Kimyasal

Detaylı

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) İşletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)...... FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İŞLETMELERİN FAALİYET KONULARI FARKLI OLSA

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası EK LİSTE-1/10 SU, ATIK SU 1 ph Elektrokimyasal Metot SM 4500 H + B Bulanıklık Nefelometrik Metot SM 2130 B Çözünmüş Oksijen / Oksijen Doygunluğu Membran Elektrot Limunisanse SM 4500-O G ASTM D 888 İletkenlik

Detaylı

KATI ATIKLARDAN ENERJİ ÜRETİMİ

KATI ATIKLARDAN ENERJİ ÜRETİMİ KATI ATIKLARDAN ENERJİ ÜRETİMİ Artan nüfus, kentlesme ve sanayilesmeye paralel olarak olusan katı atık miktarı da hızla artmakta ve kentler için giderek daha büyük bir sorun haline gelmektedir. Gelismis

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/11

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/11 EK LİSTE-1/11 ph Elektrokimyasal Metot SM 4500 H+ B TS EN ISO 10523 İletkenlik Elektriksel İletkenlik TS 9748 EN 27888 Çözünmüş Oksijen/ Luminesens Sensör ASTMD 888 C Oksijen Doygunluğu İyodometrik Metot

Detaylı

SU VERİMLİLİĞİ 16.12.2015

SU VERİMLİLİĞİ 16.12.2015 SU VERİMLİLİĞİ UYGULAMALARI 16.12.2015 E R K A N P E T E K A L ÇEVRE MÜHENDİSİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1987 epetekal@egeseramik.com EGE SERAMİK GENEL GÖRÜNÜŞ EGE SERAMİK UYDU GÖRÜNTÜSÜ EGE SERAMİK ATIK

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ. Kapsam Parametre Metot adı Standart adı SO 2 Tayini Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 7935

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ. Kapsam Parametre Metot adı Standart adı SO 2 Tayini Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 7935 Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/5 SO 2 Tayini Elektrokimyasal Hücre TS ISO 7935 CO Tayini Elektrokimyasal Hücre TS ISO 12039 CO 2 Tayini Elektrokimyasal Hücre, Hesaplama

Detaylı

S.S. YEŞİL DURU EVLERİ KOOPERATİFİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE RAPORU

S.S. YEŞİL DURU EVLERİ KOOPERATİFİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE RAPORU S.S. YEŞİL DURU EVLERİ KOOPERATİFİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE RAPORU 1 - PROSESİN TANITILMASI Tatil sitesinden kaynaklanacak evsel nitelikli atıksuları arıtacak olan, arıtma tesisi, biyolojik sistem (aktif

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE 1 / 14

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE 1 / 14 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE 1 / 14 Metaller ( Alüminyum, Antimon, Arsenik, Bakır, Baryum, Berilyum, Bor, Civa, Çinko, Demir, Gümüş, Kadmiyum, Kalay, Kalsiyum, Kobalt, Krom, Kurşun, Lityum, Magnezyum,

Detaylı

GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İnönü Mahallesi Balçık Köyü Yolu Üzeri Gebze / KOCAELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İnönü Mahallesi Balçık Köyü Yolu Üzeri Gebze / KOCAELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İnönü Mahallesi Balçık Köyü Yolu Üzeri Gebze / KOCAELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MERKEZİ ATIKSU ARITMA TESİSİ FAALİYETİ İŞ AKIM ŞEMASI VE PROSES ÖZETİ 1 1. İŞLETME

Detaylı

Kanalizasyon Atıklarının Geri Dönüşümü Projesi (Antalya Tesisi)

Kanalizasyon Atıklarının Geri Dönüşümü Projesi (Antalya Tesisi) Kanalizasyon Atıklarının Geri Dönüşümü Projesi (Antalya Tesisi) Hakkımızda Şirketimiz DEMİREKEN ENERJİ AŞ. 2012 yılından bu yana yenilenebilir enerji alanında yatırım yapmayı hedef olarak benimsemiştir.

Detaylı

TARIM, HAYVANCILIK VE GIDA ATIKLARI İÇİN BİYOGAZ TESİSLERİ

TARIM, HAYVANCILIK VE GIDA ATIKLARI İÇİN BİYOGAZ TESİSLERİ TARIM, HAYVANCILIK VE GIDA ATIKLARI İÇİN BİYOGAZ TESİSLERİ Ahmet Musluoğlu BĠYOENERJĠ DERNEĞĠ Yönetim Kurulu II. BaĢkanı ahmet.musluoglu@biyoder.org.tr HOCHREITER BĠYOGAZ A.ġ.& BGA Enerji Yatırım A. ġ.

Detaylı

Kimyasal Fiziksel Arıtma Ağır Metal giderimi. Hakan Ünsal

Kimyasal Fiziksel Arıtma Ağır Metal giderimi. Hakan Ünsal Kimyasal Fiziksel Arıtma Ağır Metal giderimi Hakan Ünsal Kimyasal Fiziksel Arıtma Genel tanımlama İstenmeyen bileşiklerin zararsız bileşiklere dönüştürülmesi veya daha sonraki arıtma işlemleri için uygun

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı Adresi : Haymana Yolu 5. Km. GÖLBAŞI 06830 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 498 21 50 Faks : 0 312 498 21 66 E-Posta : zeynep.doruk@csb.gov.tr Website

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 9.Çözünmüş İnorganik ve Organik Katıların Giderimi Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK İnorganiklerin Giderimi Çözünmüş maddelerin çapları

Detaylı

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ. Hazırlayan (Unvan) Tarih

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ. Hazırlayan (Unvan) Tarih İşletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İÇİNDEKİLER Sayfa 1. İŞLETME BİLGİLERİ 3 2.....

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; EK LİSTE-1/11 1, 2, 3 SU, ATIK SU ph Elektrokimyasal SM 4500 H + B Bulanıklık Türbidimetrik SM 2130 B Çözünmüş Oksijen Membran Elektrot Metodu SM 4500 O G ASTM D888 Test C ASTM D888 Çökebilen Katı Madde

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü T.C. Belge No Kapsam : Y-01/170/2011 Düzenleme Tarihi : 06.07.2011 : Su, Atık Su, Deniz Suyu, Numune Alma, Emisyon, İmisyon, Gürültü Laboratuvar Adı : ARTEK Mühendislik Çevre Ölçüm ve Danışmanlık Hiz.

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Buca/İZMİR. Yanma. Prof.Dr. Abdurrahman BAYRAM

Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Buca/İZMİR. Yanma. Prof.Dr. Abdurrahman BAYRAM Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Buca/İZMİR Yanma Prof.Dr. Abdurrahman BAYRAM Telefon: 0232 3017494 Faks: 0232 3017498 E-Mail: abayram@deu.edu.tr ÇEV 3016 Hava

Detaylı

A AMASINDA; GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLER SUNULMASI GEREKEN BİLGB

A AMASINDA; GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLER SUNULMASI GEREKEN BİLGB Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı ÇEVRE LİSANSI L ALMA AŞAMASINDA; A AMASINDA; GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLER SLERİNCE SUNULMASI GEREKEN BİLGB

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/9

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/9 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/9 Düzenleme tarihi : 22.09.2011 Başlangıç tarihi : 22.09.2011 CO Tayini Elektrokimyasal hücre metodu TS ISO 12039 Emisyon (1),(2) CO 2 Tayini SO 2 Tayini NOx (NO+NO

Detaylı

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) ĠĢletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)...... FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İŞLETMELERİN FAALİYET KONULARI FARKLI OLSA

Detaylı

Gönen Enerji Biyogaz, Sentetik Petrol, Organik Gübre ve Hümik Asit Tesisleri: Ar-Ge Odaklı Örnek Bir Simbiyoz Çalışması Hasan Alper Önoğlu

Gönen Enerji Biyogaz, Sentetik Petrol, Organik Gübre ve Hümik Asit Tesisleri: Ar-Ge Odaklı Örnek Bir Simbiyoz Çalışması Hasan Alper Önoğlu Gönen Enerji Biyogaz, Sentetik Petrol, Organik Gübre ve Hümik Asit Tesisleri: Ar-Ge Odaklı Örnek Bir Simbiyoz Çalışması Hasan Alper Önoğlu Altaca Çevre Teknolojileri ve Enerji Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu

Detaylı

Hazır Kit(HACH)-DPD pp. Metot /Spektrofotometrik.

Hazır Kit(HACH)-DPD pp. Metot /Spektrofotometrik. 1-HAVUZ SUYU İ S.B. 15.12.2011 ve 28143 sayı ile yayımlanan " Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları ve Şartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik " Renk Tortu Bulanıklık

Detaylı

Fıçı, Varil, IBC ve Tanklardan Atık Yağ Numunelerinin Alınması, Atık Yağ Analizleri ve Yaşanan Sorunlar. Erkan BAYSAL İZAYDAŞ Laboratuvar Şefi

Fıçı, Varil, IBC ve Tanklardan Atık Yağ Numunelerinin Alınması, Atık Yağ Analizleri ve Yaşanan Sorunlar. Erkan BAYSAL İZAYDAŞ Laboratuvar Şefi Fıçı, Varil, IBC ve Tanklardan Atık Yağ Numunelerinin Alınması, Atık Yağ Analizleri ve Yaşanan Sorunlar Erkan BAYSAL İZAYDAŞ Laboratuvar Şefi Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Resmi Gazete No: 26952 R.G.

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Deney Laboratuvarı Adresi : Kemankeş Mah. Mangır Sok. No:3 Kat:1 Karaköy Beyoğlu 34425 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0212 243 63 47 Faks : 0212 243 63 41 E-Posta : info@pentacevre.com

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/12 ph Elektrometrik Metot TS EN ISO 10523 Bulanıklık Nefelometrik Metot SM 2130 B Çözünmüş Oksijen / Oksijen Doygunluğu 1, 2, 3, 4, 5, 6 SU,

Detaylı

Sıcak Sulu Isıtma Sistemleri

Sıcak Sulu Isıtma Sistemleri VERİMLİ KÜMES SİSTEMLERİ Sıcak Sulu Isıtma Sistemleri www.tavsan.com.tr Tek bir hava dağıtım ünitesinden kuru ısı. Sadece mükemmel! Kümesler için sıcak sulu ısıtma sistemleri Kümeste canlı sağlığı ve verimliliği

Detaylı

Deney Adı. Bölüm 3: Numunelerinin Muhafaza, Taşıma ve Depolanması. Nehirlerden ve Akarsulardan Numune Alma. ph tayini Elektrometrik Metot

Deney Adı. Bölüm 3: Numunelerinin Muhafaza, Taşıma ve Depolanması. Nehirlerden ve Akarsulardan Numune Alma. ph tayini Elektrometrik Metot Su Kalitesi Numune Alma- Bölüm 3: Numunelerinin Muhafaza, Taşıma ve Depolanması Nehirlerden ve Akarsulardan Numune Alma TS ISO 5667-3 TS ISO 5667-6 Yeraltı Sularından Numune Alma TS ISO 5667-11 Göl ve

Detaylı

BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ

BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ Korkut Kaşıkçı 1, Barış Çallı 2 1 Sistem Yapı İnşaat ve Ticaret A.Ş. 34805 Kavacık, İstanbul 2 Marmara Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

10 Mart 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29291 TEBLİĞ

10 Mart 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29291 TEBLİĞ 10 Mart 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29291 TEBLİĞ Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ MADDE 1 14/12/2011

Detaylı

SODA SANAYİ A.Ş. NİN ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ ÇALIŞMALARI

SODA SANAYİ A.Ş. NİN ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ ÇALIŞMALARI SODA SANAYİ A.Ş. NİN ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ ÇALIŞMALARI Nadiye Gür Soda Sanayi A.Ş. Geliştirme Müdürü Endüstriyel Simbiyoz Konferansı 20 Şubat 2014 Ankara İÇERİK Soda Sanayi A.Ş.- Genel Tanıtım Simbiyoz

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/8) Deney Laboratuvarı Adresi : Adnan Menderes Mah. Aydın Blv. No:43 09010 AYDIN/TÜRKİYE Tel : 0 256 211 24 04 Faks : 0 256 211 22 04 E-Posta : megagidalab@gmail.com

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALĠZ ĠLE ĠLGĠLĠ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALĠZ ĠLE ĠLGĠLĠ; Çevresel Etki Değerlendirmesi Ġzin ve Denetim lüğü EK LĠSTE-1/5 ph Elektrokimyasal Metot SM 4500 H + -B Sıcaklık Laboratuvar Metodu SM 2550-B Toplam Askıda Katı Madde (AKM) Gravimetrik Metodu SM 2540-D

Detaylı

Kelime anlamı ile; dışarı çıkmak, yaymak ve ihraç etmek anlamına gelmektedir.

Kelime anlamı ile; dışarı çıkmak, yaymak ve ihraç etmek anlamına gelmektedir. EMİSYON ÖLÇÜMLERİ Emisyon Nedir? Kelime anlamı ile; dışarı çıkmak, yaymak ve ihraç etmek anlamına gelmektedir. Çevre mevzuatı kapsamında; Yakıt ve benzerlerinin yakılmasıyla; sentez, ayrışma, buharlaşma

Detaylı

İller Bankası A.Ş. Proje Dairesi Başkanlığı İçme Suyu Arıtma Proje Grubu

İller Bankası A.Ş. Proje Dairesi Başkanlığı İçme Suyu Arıtma Proje Grubu Şehnaz ÖZCAN Çevre Mühendisi Teknik Uzman Sevtap Çağlar Çevre Mühendisi Müdür İller Bankası A.Ş. Proje Dairesi Başkanlığı İçme Suyu Arıtma Proje Grubu İÇERİK Giriş Mevcut içmesuyu durumu Projenin amacı

Detaylı

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ... Fiziksel Parametreler Aydınlatma Şiddeti Ölçümü Termal Konfor Ölçümü Gürültü Ölçümü Titreşim Ölçümü

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ... Fiziksel Parametreler Aydınlatma Şiddeti Ölçümü Termal Konfor Ölçümü Gürültü Ölçümü Titreşim Ölçümü ÇEVRE ANALİZLERİ... Emisyon Ölçüm ve Analizleri Çevresel Gürültü ve Titreşim Ölçümleri İmisyon Ölçümleri Su, Atık Su ve Deniz Suyu Analizleri Atık Yağ Analizleri Atık Analizleri Toprak Analizleri Arıtma

Detaylı

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) İşletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İŞLETMELERİN FAALİYET KONULARI FARKLI OLSA BİLE

Detaylı

Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliği

Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliği Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Buca/İZMİR Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliği Prof.Dr. Abdurrahman BAYRAM Telefon: 0232 3017494 Faks: 0232 3017498 E-Mail: abayram@deu.edu.tr

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası. Elektrokimyasal Metot

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası. Elektrokimyasal Metot EK LİSTE-1/12 SU, ATIK SU 1,2,3,4,5 ph Elektrokimyasal Metot SM 4500 H + B Bulanıklık Nefhelometrik Metot TS 5091 EN ISO 7027 İletkenlik Elektrokimyasal Metot SM 2510 Çözünmüş Oksijen/ Oksijen Doygunluğu

Detaylı

AtılımKimyasalları AK 3151 D SUNKROM DEKORATİF KROM KATALİZÖRÜ (SIVI) ÜRÜN TANIMI EKİPMANLAR

AtılımKimyasalları AK 3151 D SUNKROM DEKORATİF KROM KATALİZÖRÜ (SIVI) ÜRÜN TANIMI EKİPMANLAR SAYFA NO: 1/5 AtılımKimyasalları AK 3151 D SUNKROM DEKORATİF KROM KATALİZÖRÜ (SIVI) ÜRÜN TANIMI AK 3151 D SUNKROM dekoratif krom kaplama banyolarında kullanılan sıvı katalist sistemidir. Klasik sülfatlı

Detaylı