ÖNLEME VE KONTROL TEBLİGİ. Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖNLEME VE KONTROL TEBLİGİ. Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar"

Transkript

1 TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROL TEBLİGİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu tebliğin maksadı, tekstil sektörünün çevreye olabilecek olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, çevreyle uyumlu yönetiminin sağlanması için üretim sırasında suya/havayaitoprağa verilecek her türlü emisyon, deşarj ve atıkların kontrolü ile hammadde ve enerjinin etkin kullanımı ve temiz üretim teknolojilerinin kullanımına ilişkin gerekli idari ve teknik esasları düzenlemektir. Hulmkj Dayanak Madde 2 -- (1) Bu tebliğ, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 3 üncü Maddesi, 115/2003 tarihli ve 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un 9 uncu maddesi, tarihli ve sayılı Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği'nin 4 üncü Maddesi ve 38 inci Maddesi, 05/07/2008 tarihli ve sayılı Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliği'nin 5 inci Maddesi, 14/3/1991 tarihli ve sayılı Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği'nin 4 üncü Maddesi, " tarihli ve sayılı Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği'nin 1 inci Maddesi, 5 inci Maddesi, 9 uncu Maddesi, i 5 inci Maddesi, 16 ıncı Maddesi, tarihli ve sayılı Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği'nin6 ıncı maddesi tarihli ve sayılı Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği'nin5 inci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 3 - (1) Bu tebliğde geçen; a) Bakanlık: Çevre ve Şehireilik Bakanlığı b) KimyasalOksijen İhtiyacı (KOİ): Bir su örneğindeki organik ve oksitlenebilir inorganik bileşikleri yükseltgemek için gerekli oksijen miktarı e) Mevcut En İyi Teknikler (MET) : Çevreyi bütüncül bir yaklaşımla en üst düzeyde koruyan, teknik ve ekonomik açıdan uygulanabilir teknikler d) Azo Boya: Bünyesinde azo grubu (-N == N -) bulunduran sentetik boyar madde

2 ifade eder. e) Yüzeyaktif maddeler: Yüzeyde birikmeye eğilimi olan, suyun yüzey gerilimini azaltan kimyasal maddeleri (örnek: deterjanlar). f) BiyokimyasalOksijen ihtiyacı (BOi): Suda bulunan organik maddelerin aerobik mikroorganizmalar tarafından oksitlenmesi için gerekli oksijen miktarıdır. g) Nanofiltrasyon (NF): Moleküler ağırlık sınırı ultrafiltrasyon ile ters osmoz arasında«1000 Dalton) olan membran ayırma yöntemi h) Mikrofiltrasyon (MF): Boyutu 20 nm'den büyük tanecikleri sıvılardan ayıran mambran ayırma yöntemi i) Ters ozmoz (TO): Çeşitli molekül ve iyonları, basınç uygulaması ile sıvı fazdan ayırabilen membran ayırma yöntemi j) Ultrafilitrasyon (UF): Moleküler ağırlıkları Da arasındaki maddeleri sıvıdan ayıran membran ayırma yöntemi k) Temiz üretim: Kirlilik yaratmayan veya en az düzeyde çevre kirliliğine neden olan üretim yöntemleri. İKİNCİ BÖLÜM İlke ve Esaslar Madde 4 - (l) Bütün canlıların ortak varlığı olan çevrenin, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda korunmasının sağlanması için kirliliğin kaynağında engellenmesi, (2) Her türlü faaliyet sırasında Doğal kaynakların hammadde ve enerjinin verimli kullanımının sağ1anmasın için temiz üretim teknolojilerin kullanılması, (3) Meydana gelen her türlü emisyon, deşarj ve atıkların oluşumunu kaynağında azaltan ve geri kazanımını sağlayan çevre ile uyumlu teknolojilerin kullanılması, (4) Herhangi bir ürünün, üretim aşamasında çevreye zarar vermeyecek veya en az zarar verecek şekilde tasarlanarak imal edilmesi, (5) Yeni kurulacak ve kapasite artırımı yapılacak tesisler için yürütülen ÇED sürecinde, hammadde kullanımı, doğal kaynak ve enerji tüketimi konusunda değerlcndirme yapılırken, önceliğin temiz üretim tcknikierine verilmesinin sağlanması, (6) Bu tebliğin ckinde ycr alan EK-1 ve EK-3 'ünde verilen tesis içi temiz üretim teknikleri kapsamında oluşturulan ve onaylanan Temiz Üretim Planları kapsamındaki uygulamaların 2015 ve 2017 yılında bitmesini müteakip alıcı ortam çevresel kalite standartlarında iyileşme olmaması durumunda; EK-2 de verilen boru sonu artıma seçeneklerinin uygulanması, (7) Günlük işleme kapasitesi i O ton ve altında olan ön işleme, (yıkama, ağartma, pamuk paralatma işlemleri) iplik veya kumaş boyama tesisleri olan tesisler bu tebliğ hükümlerinden muaftır. esastır.

3 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluklar Madde 5- Bakanlığın görev ve yetkileri; (1) a) Tekstil sektöründen kaynaklanan her türlü emisyon, deşarj ve atıkların çevreyle uyumlu bir şekilde yönetimini sağlayan program ve politikaları belirlemekle, b) Bu tebliğin uygulanmasına yönelik işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla, c) Tekstil sektörünün çevreyle uyumlu bir şekilde faaliyetini sağlamaya yönclik teknoloji ve yönetim sistemlerinin kurulmasında ulusal ve uluslararası işbirliğini sağlamakla, yükümlüdürler. (2) Alıcı ortam çevresel Kalite Standartlarının bu tebliğde belirtilen MET'lerin uygulanması ile iyileşmemesi durumunda Bakanlık daha kısıtlayıcı tedbirleri alır/aldırır. Madde 6 - (1) İl çevre ve Şehireilik müdürlüklerinin görev ve yükümlülükleri; a) Tekstil sektörü tarafından hazırlananjhazırlattırılan Temiz Üretim Planlarını (TÜP) onaylamakla, b) Tekstil sektörü tarafından hazırlananjhazırlattırı1an Temiz Üretim Planlarının (TÜP) uygulanmasını sağlamakla, c) Bu tebliğde belirlenen kapasiteler doğrultusunda hazırlanan Temiz Üretim Planlarının (TÜP) uygulandığını kontrol etmek ve denetlemekle, d) Hazırlanan temiz üretim planlarına ait gelişme raporlarını değerlendirmek ve uygulamalarıkontrol etmekle, yükümlüdürler. Madde 7 - Tekstil Üreticisinin Yükümlülükleri (l) Tekstil üreticileri, entegre kirlilik önleme ve kontrol yaklaşımı çerçevesinde, gerek üretim gerekse her türlü emisyon, deşarj ve atıkların yönetimi süreçlerinde; a) Bu tebliğin ekinde yer alan MET uygulamaları doğrultusunda EK-4'de verilen temiz üretim planlarını hazırlamak!hazırlatmakve onaylatmakla, b) Her türlü emisyon, deşarj ve atıkların kontrolünü sağlamakla ve mevcut en iyi teknikleri (MET) uygulamakla, c) Hazırlanan temiz üretim planlarına ait gelişme raporlarını hazırlamak ve İl çevre ve Şehircilik müdürlüklerine sunmakla, (3) Temiz üretim teknikleri uygulamalarını bu tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre yapmakla, (4) Bu Tebliğin yayım tarihinden sonra yapılacak ve bu Tebliğ kapsamına giren tesislerin tüm ÇED onaylarındabu Tebliğ hükümlerini uygulamakla, yükümlüdür.

4 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Temiz Üretim Planı hazırlanması ve uygulanması Madde 8 - (l) Temiz Üretim Planı(TÜP) hazırlanması ve uygulanması Tablo l'de yer almaktadır. için verilen tarihler Tablo 1:TÜP hazırlama ve uygulama tarihleri Atıksu Arıtma Tesisi TÜP sunmak için son tarih TÜP'ün uygulanması için Kapasitesi (m3/gün) son tarih ~ < (2) Bu Tebliğin EK- 1'inde, tüm tekstil sanayi için genel uygulamaları içeren ve A. ı. 1, A.1.2, A.I.3, A.2., A.3. ana başlıkları adı altında bulunan MET uygulamalarındankendi tesisleri için uygun olanları gerekçeleri belirterek Temiz Üretim Planları hazırlanır. (3) TÜP hazırlanırken bu Tebliğin EK- 1'inde, B ana başlığı adı altında verilen MET uygulamalarındantesis için uygun olanı seçilir ve gerekçesi ile TÜP'e işlenir. (4) Ayrık atıksu sistemine sahip tesisler yine bu tebliğin EK- 1 'inin C ana başlığı adı altında yer alan MET uygulamalarını gerekçesi ile beraber TÜP'e işlemekle ve uygulamakla, (5) Bu Tebliğin EK- 2 'sinde, tekstil endüstrisi için boru sonu MET uygulamaları adı altında belirlenen arıtma tekniklerinde uygun olan ve/veya olanlar seçilerek TÜP e işlenir. (6) Bu Tebliğin EK- 3 'ünde emisyon ve atık yönetimi MET uygulamalarındantesis için uygun olanları seçilerek TÜP'e işlenir. (7) Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında alınacak her türlü izin için, yeni kurulacak tesisler bu tebliğin yürürlüğe girmesinden itibaren diğer tesisler ise var olan izin süreleri bitiminden soma yapacakları başvurularda hazırlanan dosya ekinde TÜP'leride ekleyerek izin başvurusunda bulunacaktır. (8) TÜP'lerin onaylanmasını müteakip her yılın mayıs ayı sonuna kadar gelişme raporunu İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüklerine sunulur. BEŞİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Madde 9- Bu tebliğde belirtilen iş ve işlemleri Tekstil Üreticisi, tarihli ve sayılı Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik'te belirlenen Çevre danışmanlık firmalarına ve/veya Çevre görevlisine yaptırmakla yükümlüdür. İzleme ve denetim

5 MADDE 10 - (1) Bu Tebliğe konu olan tesislerin değerlendirilmesi için Bakanlık tarafından izlenme ve denetim programları hazırlanır. Yaptırım MADDE 11 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini yerine getirmeyenıere 2872 sayılı Çevre Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre yaptırım uygulanır. Yürürlük MADDE 12- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 13 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehireilik Bakanı yürütür.

6 EK ı. TESİs İçİ MET UYGULAMALARI A. GENEL UYGULAMALAR A.ı. Tüm tekstil sanayii için MET: A.L.l. Yönetim Bir Çevre Yönetim Sistemi kurmaktır. Çevre konusunda bilinçlenmek ve eğitim programlarında buna yer vermektir. Tüm madde girdilerini ve çıktılarını gösteren, kütle dengelerine dayalı yıllık atık envanter raporlarının hazırlanmasıdır. Üretim prosesine ilişkin tüm girdi ve çıktıları (hammadde, kimyasal, enerji, su, ürün, atıksu, hava emisyonları, çamur, katı atık, tehlikeli atık ve yan ürün) izlemektir. Bakım ve temizlik için iyi uygulamalar yapmaktır. Çevresel etkiler gözönüne alınarak reçetelerin optimize edilmesidir. Ekipmanlar için titreşim azaltıcı önlemlerin alınması ve duvarlarda ses izolasyonunun yapılmasıdır. Her bir kimyasal maddeyi Madde Güvenlik Veri Klavuzlarıında verilen talimatlara göre saklamak ve depolamaktır. Tüm kimyasal dökülmelerine engelolmaktır. Dökülme gerçekleşti ise sahayı kontrol altına almak ve temizlemektir. Kimyasal döküntülerinin alıcı ortama ve kanalizasyon sistemine karışmasının engellenmesidir. A.l.2. Önlemler A.l.2.1 Kimyasal dozlama (boyalar hariç): Otomatik dozlama ve dağıtım sistemleri kurmaktır. A Kimyasallarınseçimi ve kullanımz: Kimyasal kullanılmaksızın üretimin mümkün olduğu durumlarda, kimyasal kullanmamaktır. Kimyasal kullanımının şart olduğu durumlarda, risk esaslı yaklaşımın benimsenmesidir. Yüzey Aktif Maddeler: Alkilfenol etoksilatlar ve diğer tehlikeli maddeler yerine, biyolojik olarak kolay ayrışabilir yüzeyaktif maddelerin kullanılmasıdır. Kompleks oluşturucu maddeler: Ön terbiye ve boyama işlemlerinde aşağıdaki işlemlerin tümünü veya bir kısmını uygulayarak kompleks oluşturucu maddelerin kullanımını engellemek veya azaltmaktır: o Temiz suyun yumuşatılması, o Ağartmadan önce kumaştan demirin uzaklaştırılması ıçın kuru proses uygulanması,

7 o Asidik demineralizasyon veya tehlikeli olmayan indirgen maddeler aracılığı ile kumaş içerisinden demirin giderilmesi, o Hidrojen peroksidin optimum şartlar altında uygulanması, o Biyolojik olarak kolay ayrışabilir kompleks oluşturucu maddelerin kullanılmasıdır. Köpük Önleyici Maddeler: Aşağıdaki işlemlerin tümünü veya bir kısmını uygulayarak köpük önleyici maddelerin kullanımını engellemek veya azaltmaktır: o Flottenin kumaş hareketi ile çalkalanmadığı yerlerde flottesiz air-jetlerin kullanması o Banyo içeriğinin tekrar kullanılması o Biyolojik olarak kolay ayrışabilir ve mineral yağ ıçermeyen köpük önleyici maddelerin kullanılmasıdır. A.l.3. Kuııanılanelyaf ham maddelerinin seçimi: Üretim proseslerinde hammadde olarak kullanılan elyafın daha önce geçirdiği üretim aşamalarındaortaya çıkan çevresel etkilerinin dikkate alınmasıdır. A.2. Su ve enerji yönetimi: Su ve enerji tüketiminin kontrol edilmesidir. Sürekli makinalarda akım kontrol cihazları ve otomatik kapatma vanaları kullanılmasıdır. Kesikli makinalarda, banyo hacmi ve sıcaklığını kontrol etmek ıçın otomatik donanım kullanmaktır. İsrafı engellemek için üretim prosedürlerinin dökümante edilmesidir. Üretimde zaman optimizasyonunun uygulanmasıdır. Farklı işlemleri tek adımda birleştirme olanaklarının araştırılmasıdır. Kesikli proseslerde, düşük ve çok düşük flotte oranlı makinaların kullanılmasıdır. Az girdili sürekli proseslerin kullanılmasıdır. Yıkama veriminin arttırılmasıdır. Soğutma sularının proses suyu olarak (aynı zamanda ısı geri kazanımı da sağlayarak)tekrar kullanılmasıdır. Ayrık atıksu akımlarının karakterizasyonu ile su/madde geri kazanım ve tekrar kullanım imkanlarının değerlendirilmesidir. Buhar kayıplarının engellenmesi için, makinalarda tam buhar izolasyonunun yapılmasıdır. Enerji kayıplarının en aza indirilmesi için, boru, vana, tank ve makinaların izolasyonunun yapılmasıdır. Buhar kondensatlarının tekrar kullanımı gibi uygulamalarla kazan dairelerinin optimize edilmesidir. Atık gaz ve atıksulardan ısı geri kazanılmasıdır. Frekans kontrollü elektrik motorlarının kullanılmasıdır. A.3. Atıkların yönetimi Tüm tekstil sanayii için MET: Katı atıkların ayrı toplanmasıdır. Büyük hacimli veya geri dönüşümlü konteynıriarın kullanılmasıdır.

8 B. çeşitli TEKSTİL ÜRETİM PROSESLERİİçİN UYGULAMALAR B.I Yün yıkama B.l.l. Su ile Yün Yıkama için MET: Ham yün elyafı seçiminin A.2'de (Kullanılan elyaf ham maddelerinin seçimi) verilen şartlar uyarınca yapılmasıdır. Alkilfenol etoksilat içeren yüzeyaktif maddeler yerine alkol etoksilat veya diğer biyoloj ik olarak kolay ayrışabilir yüzeyaktif maddelerin kullanılmasıdır. Yüksek kapasiteli kir uzaklaştırmalyağ geri kazanım devrelerinin kullanılmasıdır [Su tüketim değerleri: orta ve büyük ölçekli fabrikalar (yılda ı ton yağııtılı yapak işleyen) için 2-4 i su/kg ham yün, küçük ölçekli fabrikalar için ise 6 i su /kg ham yün]. (Yıkanan ham yündeki yağın % 25-30'u geri kazanılabilir.) Enerji tüketiminin 4-4,5 MJ/kg ham yün (3,5 MJ/kg terrnal enerji + ı MJ/kg elektrik enerjisi) düzeyine düşürülmesidir. B.1.2. Organik Çözücü ile Yün Yıkama için MET: Alıcı ortama sızıntı ve kaçakların en aza indirilmesi amacıyla tüm önlemlerin alınmasıdır. B.2 Terbiye ve Halı Sanayileri Ön Terbiye B.2. ı Örgü kayganlaştırıcılarının (lubrikantlarının) kumaştan uzaklaştırılması için MET: Madeni yağ esaslı kayganlaştırıcılar yerine, biyolojik olarak ayrışabilir nitelikli ve su bazlı kayganlaştırıcılarkullanılarak üretilmiş örgü kumaşların seçilmesidir. Termofıksaj işleminin yıkama öncesinde gerçekleştirilmesi ve ramözden çıkan hava emisyonlarının, yağların ayrı olarak toplanmasına ve enerji geri kazanımına izin veren kuru elektrofıltrasyon sistemleri ile işleme tabi tutulmasıdır. Organik çözüçüler ile suda çözünmeyen yağların giderilmesidir. Kalıcı kirleticilerin işlem sırasında (örneğin, ileri oksidasyon prosesleriyle) bozunmasıdır. B.2.2 Haşıl Sökme için MET: Az girdili teknikler kullanılarak, verimli yıkama sistemleriyle üretilmiş, biyolojik ayrışabilirliği yüksek maddelerle haşıllanmış hammaddelerin seçilmesidir. Hammadde kaynağının kontrol edilemediği durumlarda oksidasyonla haşıl sökme işleminin uygulanmasıdır. Haşıl sökme/yıkama ve ağartmanın tek bir adımda birleştirilmesidir. Haşıl maddelerinin uygun yöntemler ile geri kazanılması ve yeniden kullanılmasıdır Ağaıima için MET: Hidrojen peroksit stabilizatörlerinin kullanımını en aza indiren veya biyolojik ayrışabiliriiği yüksek kompleks oluşturucu maddelerin kullanıldığı teknikler aracılığı ile hidrojen peroksit ağartmasının uygulanmasıdır. Tek başına hidrojen peroksit ile ağartılamayan keten ve sak elyafın ağartılmasında sodyum klorit kullanılmasıdır. İki adımlı hidrojen peroksit-klor dioksit ağartması tercih edilen bir seçenektir. (Elementel klor içermeyen klor dioksit kullanılması sağlanmalıdır.) Sodyum hipoklarit kullanımının, sadece yüksek beyazlığın istendiği durumlar ve kırılgan ve depolimerizasyona uğrayabilen kumaşlarla sınırlı tutulmasıdır.

9 B.2.4 Merserizasyon için MET: Aşağıda verilen uygulamalardan bir tanesinin yapılmasıdır: Merserizasyon durulama suyundaki alkalinin geri kazanılması ve tekrar kullanılmasıdır. Alkali içeren atıksuların diğer ön işlemlerinde tekrar kullanılmasıdır. Boyama B.2.5 Genel MET: Elyafa yüksek oranda tutunabilen boyaların kullanılmasıdır. Boyaların elyafa yüksek oranda tutunabilmesini engellemeyecek yardımcı kimyasalların kullanılmasıdır B.2.6 Boya formülasyonlarının dozlanması ve dağıtımı için MET: Aşağıdakilerin tümünü yapmaktır: Boya sayısının azaltılmasıdır. (örneğin, trikromatik sistemlerin kullanılması ile) Otomatik dozlama ve dağıtım sistemlerinin kullanılmasıdır. (sadece seyrek olarak kullanılan boyalar için manuel sistemler kullanılabilir) B.2.7 Kesikli boyama işlemleri için MET: Buhar kayıplarının en aza indirilmesi için otomatik kontrol mekanizmalı ekipman ve iyi bir izolasyon sisteminin kullanılmasıdır. İşlenecek lot büyüklüklerine en uygun olan makinelerin seçilmesidir. Yeni makinelerin seçilminde düşük veya çok düşük flotte oranı; işlem flottesi ile yıkama flottelerinin ayrılabilmeleri; flottenin maldan, işlem sırasında ayrılabilmesi gibi özelliklerin aranmasıdır. Taşar yıkama yöntemi yerine, doldur boşalt sistemlerin uygulanmasıdır. Durulama suyunun bir sonraki boyamada tekrar kullanılmasıdır. Teknik olarak mümkün olan durumlarda boya banyosunun tekrar kullanılmasıdır. B.2.8 Sürekli boyama işlemleri için MET: MET, konsantre flotte kayıplarının aşağıda sıralandığı şekilde azaltılmasıdır: Az girdili proseslerin kullanılması ve emdirme ile boyama teknikleri kullanıldığında emdirme teknesinin hacminin en aza indirilmesidir. Kimyasalların ayrı hatlarla on-line olarak dağıtıldığı ve uygulamadan hemen önce karıştırıldığı dağıtım sistemlerinin benimsenmesidir. Emdirme f1 ottelerinin dozlanmasında gelişmiş sistemlerin kullanılmasıdır. Ters akımlı yıkamanın kullanılmasıdır. Elyafta kalan kirli suyun bir sonraki yıkama adımı öncesinde elyafdan sıkma silindirleri ve benzeri ekipman kullanılarak alınmasıdır. B.2.9 Poliester ve poliester karışımlarının dispers boyalarla boyanması için MET: Tehlikeli taşıyıcıların kullanımından kaçınılmasıdır. Aşağıdaki yöntemleri uygulayarak sodyum ditiyonit kullanımınından kaçınmaktır: o Sodyum ditiyonit yerine sülfinik asit türevileri esaslı indirgen maddelerin kullanılması. o İndirgenme yerine, alkali ortamda hidrolitik solubilizasyon ile temizlenebilen dispers boyaların kullanılması. Biyolojik ayrışabilirliği yüksek dispergatörler ıçeren optimize edilmiş boya formülasyonlarınınkullanılmasıdır.

10 B.2.l0 Kükürtlü bovalarla bovama için MET: Konvansiyonel toz ve sıvı kükürtlü boyalar yerine, kükürt içeriği %l'den düşük önindirgenmiş sıvı boya formülasyonları veya stabilize edilmiş ön-indirgenmemiş kükürt içermeyen boyarmaddelerin kullanılmasıdır. Sodyum sülfür yerine öncelikle kükürt içermeyen indirgen maddelerin veya sodyum ditiyonitin kullanılmasıdır. Sadece boyarmaddenin indirgenmesi için gerektiği düzeyde indirgen maddenin kullanılmasını sağlayacak önlemlerin alınmasıdır. (örneğin, makine içindeki flotteden ve havadan oksijenin uzaklaştırılması için azot kullanılması) Oksitleyici olarak hidrojen peroksidin tercih edilmesidir. B.2.11 Reaktif bovalarla kesikli boyama için MET: Elyafa yüksek oranda tutunabilen ve düşük tuz gerektiren reaktif boyaların kullanılmasıdır. Boyama sonrasındaki durulama ve nötralizasyon adımlarında, sıcak durulama uygulanarak ve enerji geri kazanılarak, yüzeyaktif madde ve kompleks oluşturucu maddelerin kullanımından kaçınılmasıdır. B.2.l2 Reaktifboyalarla pad-batch (soğuk bekletme) yöntemine göre boyama için MET: Üre kullanımından kaçınılması ve silikat içermeyen fiksaj yöntemlerinin kullanılmasıdır Yünlülerin boyanması için MET: Krom boyalarının yerine reaktif boyaların kullanılması veya bunun mümkün olmadığı durumlarda ise çok düşük kromlama metotlarının kullanılmasıdır. Metal kompleks boyalarla boyamada ağır metallerin atıksuya karışmasının minimize edilmesidir. Asit ve bazik boyalarla gerçekleştirilen boyamalarda ph kontrol metodlarının uygulanmasıdır. Baskı B.2.13 Genel MET: Rotasyon baskıda, baskı patı kayıplarının azaltılmasıdır. Temizleme işlemlerinde su tüketiminin azaltılmasıdır. Düz kumaşların kısa metraj lı cı 00 m' den daha az) üretimleri için dijital ink-jet baskı makinelerinin kullanılmasıdır. Halı ve hacimli kumaşların baskısı için dijital baskı makinelerinin kullanılmasıdır. B.2.l4 Reaktifbaskılariçin MET: Aşağıda verilen uygulamalardan bir tanesinin yapılması ile üre kullanımından kaçınılmasıdır: o Kontrollü nem ilavesi ile tek adımh baskı yöntemi o İki adımlı baskı yöntemi B.2.l5 Pigment baskılar için MET: Aşağıda verilen koşullara uygun baskı patlarının kullanılmasıdır: o Düşük uçucu organik karbon emisyonlu (emisyon değeri < 0,4 g Org.-C/kg tekstil) o Alkil fenol etoksilat (APEO) içermeyen ve yüksek biyolojik ayrışabilirliğe sahip

11 o Azaltılmış amonyak içeriğine sahip (emisyon değeri: 0,6 g NH 3 /kg tekstil) Son İşlemler B Genel MET: Köpük, püskürtme gibi uygulama teknikleri ile atıksu oluşumunun en aza indirilmesidir. Yalıtım, enerji geri kazanımı, mekanik ön kurutma cihazları kullanımı gibi yöntemlerle ramözlerdeki enerji tüketiminin en aza indirilmesidir. Düşük hava emisyonlu optimize edilmiş reçetelerin kullanılmasıdır. B.2.17 Kolay bakım işlemleri için MET: Halı sektöründe formaldehit içermeyen çapraz-bağ oluşturucu maddelerin kullanılması ve tekstil sanayiinde formaldehit içermeyen veya düşük düzey formaldehitli (formülasyonda < % 0,1 formaldehit içeren) çapraz bağ oluşturucu maddelerin kullanılmasıdır Güve-yemezlik işlemleri için genel MET: Uygun malzeme hazırlamaprosedürlerinin adapte edilmesidir. Bu amaçla kullanılan kimyasalın% 98 verimle elyafa geçmesinin sağlanmasıdır. Bu amaçla kullanılankimyasal bir boya banyosunda uygulanıyorise: o işlem sonunda ph < 4,5 olmasının sağlanması ve bu mümkün değilse, haşerelere karşı kullanılan kimyasalın ayrı bir adımda uygulanması ve flottenin tekrar kullanılması o Taşma sonucu dökülmelerin engellenmesi o Boyama işleminde haşerelere karşı koruyucu maddenin lifler tarafından alımını geciktirmeyen ve engellemeyen boyama yardımcı maddelerinin seçilmesidir Yumuşatma işlemleri için MET: Yumuşatıcıların kesikli boyama makinelerinde uygulanması yerine, fulardlarda veya daha iyisi püskürtme ya da köpük sistemleriyle uygulanmasıdır. Yıkama B.2.20 Genel MET: Taşırarak yıkama/durulama yerıne, doldur-boşalt yıkama veya akıllı durulama tekniklerinin kullanılmasıdır. Sürekli işlemlerde su ve enerji tüketimini yüksek verimli yıkama makinaları kullanarak ve enerji geri kazanım ekipmanıları ile azaltmaktır. Halojenli organik çözücülerin kullanımından kaçınılamadığı durumlarda tamamı ile kapalı devre ekipmanlarınınkullanılmasıdır. Nisbeten temiz yıkama/durulama kaynaklı atıksuların temizlik amaçlı kulanımının değerlendirilmesidir. C AYRIK ATIKSULAR İçİN MET UYGULAMALARI cı. Tekstil sanayi geneli için MET: C1.1 Yüksek düzeyde Koi içeren atıksuların ayrı toplanması ve ayrı arıtılmasıdır (Haşıl sökme, boyama banyosu gibi işlemlerden/ünitelerdengelen yüksek Koi (>5000 mg/l) içeren atıksular C'da yaklaşık 3 bar basınç altında oksijen ile oksitlenebilir. Asidik

12 ortamda, hidrogen peroksit ve demir (II)-tuzu ilavesiyele "Terrnal Fenton Prosesi" uygulanabilir. Bu prosesle ön arıtmadan geçirilen yüksek Koi'li atıksuların daha sonra diğer atıksularla birlikte arıtılmaları durumunda, deşarj standartlarının (renk, toksisite, KOi) sağlanabilmesimümkün olabilmektedir). C.1.2. Baskı Boya Çamurundan Atıksu Geri Kazanımıdır (Koagülasyon/çöktürme ön arıtma aşamasınan sonra baskı boya çamuruna mikrofiltrasyon/ultrafiltrasyon (polypropylene filtreler ile) uygulaması ile su geri kazanımı (% 90 oranında) mümkün olmaktadır. Mikrofiltrasyon/ultrafiltrasyon sonrası nanotiltrasyon uygulaması, baskı boyamada yıkama suyu niteliğindesu sağlayabilmektedir). C.1.3. Terbiye Atıksularından kostik geri kazanımıdır (Konsantre kostik ( g NaOH/I veya g NaOH/kg textile substrate) ile terbiye işlemi sonucu ortaya çıkan yıkama suları (40-50 g NaOH/I) buharlaştırma ya da membran filtrasyon yolu ile geri dönüştürülebilmektedir). Terbiye atıksularından buharlaştırma ile kostik geri kazanımı: Buharlaştırma yönteminde; önelikle döner filtreler ya da basınçlı mikro-filtrasyon ile iri tanecikler ayrılmalı ve daha sonra ısı uygulaması ile buharlaştırma uygulanmalıdır. Buharlaştırmada, genelikle 3 aşamalı buharlaştırma uygulanmaktadır. Elde edilen konsantre kostik, çöktürme veya hidrojen peroksit ilavesi gibi tekniklerle saflaştırılmakta, rengi giderilmektedir. Terbiye atıksularından membran mtrasyon ile kostik geri kazanımı:yüksekph 'ya dayanıklı membranıarınkullanıldığı nanofiltrasyon/ters ozmoz süreçleri ile kostik içeriği yüksek süzüntü suyu (yaklaşık % 6 NaOH) elde edilmesi ve elde edilen süzüntü suyunun buharlaştırma yoluyla konsantre edilerek istenen kostik içeriğine (% 18-25) getirilmesi mümkündür. Terbiye atıksularının diğer proseslerde kullanılması :Yüksek ph değerine sahip tekstil ön işlem süreçlerinde kullanılaral değerlendirilmesi mümkündür. atıksuların, çeşitli C. 1.4 Atık Boyama Banyosu Çözeltisinin Boyamada Yeniden Kullanımıdır (Boyama banyosu atıksularının boyama sonrası yıkama atıksularından ayrılması ile, atık boyama banyosunun yeniden kullanımı mümkün olabilmektedir. Boyama banyosunun yeniden kullanımıyla atıksu debisinde, Boi ve Koi yüklerinde önemlli düzeyde azalma sağlanabilmektedir. Bunun yanında bu yöntemle, boyama atıksularınında geri kazanımı mümkün olabilmektedir). Boyama banyosunun depolanması: Banyo çözeltisi, bir tankta ya da ikinci bir boyama makinasında depolanır. O esnada boşaltılan boyama makina yıkaması gerçekleşir. Boya banyosu yan hatta kullanılmaya devam edilebilir. Yıkaması biten hatta, banyo çözeltisi yeniden pompalanır. Boyama banyosundaki boya ve kimyasal eksiklerinin giderilmesi ve yeniden kullanımı: Boyama banyosunda bir bulanıklık mevcutsa da öncelikle ekstraksiyon ile (örneğin toluen kullanılarak) bulanıklık giderilir. Daha sonra eksilen boya ve kimyasallar eklenir. Farklı banyo çözeltileri için farklı boyama banyosu iyileştirme yöntemleri geliştirilmesi gerekebilir. C.1.5 Boyama Atıksularının Geri Kullanımıdır (Arıtma sonrasu boyama atıksularının yeniden kullanımı mümkün olmaktadır. Böylelikle, boyama sonrası yıkama atıksularında çözünmüş katı konsantrasyonu 3500 mg/l'den mg/l'ye azalabilmektedir. Boyama atıksularınıngeri kazanımında e.5.1, e.5.2 ve C.5.3'de verilen yöntemler uygulanabilir). Boyama Sonrası Yıkama AtıksularınunMembran Filtrasyon ile Geri Kazanımı: Boyama banyosu atıksularının nanofiltrasyon/ters ozmoz ile yaklaşık 7-10 bar' lık bir basınç uygulaması ile arıtılması sonucu, % mertebesinde yeniden kullanılabilir süzüntü suyu

13 üretilebilmektedir. Sıcak olan boyama banyosu atıksularındanelde edilen sıcak süzüntü suyu, boyama sonrası yıkamadayeniden kullanılabilmektedir. Boyama Sonrası Yıkama Atıksularının Adsorpsiyon ile Geri Kazanımı: Boyama atıksularının(özellikle ilk yıkama atıksuları) aktifkarbon ile arıtılması ve bu yolla organik bileşenlerinetkin gideriminin sağlanması mümkündür. Aktif karbon kolonlarında geçirilen atıksuyun tuz içeriği (yaklaşık 80 g/l) değişmemekte, atıksu parlak ve renksiz bir forma dönüşmekte; dolayısıyla, banyo çözeltisi hazırlamakta kullanılabilmektedir. aktif karbondan geçirilebiliyor olması, enerji tasarrufu da sağlamaktadır. Sıcak atıksuların Boyama Atıksularının Kimyasal ÇÖktürme ile Arıtımı: Pamuklu tekstil imalatından kaynaklanan boyama atıksularınınkimyasal çöktürme ile geri kazanılması mümkündür. Aluminyum sülfat, katyonik organik polielektrolit ve çok düşük dozda anyonik polieletrolitin birlikte kullanılması durumunda en iy sonuç alınabilmektedir. Bu proses ile yüksek (> % 90)renlk giderimi ve düşük Koi giderimi (% 40-50) elde edilebilmektedir. Elde edilen suyun, değişik amaçlarla kullanılabilmesimümkün olmaktadır. Bu metot, yüksek çözünmüş katı madde, sıcaklık, deterjan ve Koi içeriğindenolumsuz etkilenmektedir. e.ı.6 Ön Terbiye ve Bilim işlemleri Atıksuları Hariç Diğer Atıksuların Geri Kazanımıdır (Ön terbiye (hidrofilleştirme ve ağartma) ve bitim işlemlerinden (emdirme flottesi atıkları) gelen atıksular hariç, diğer atıksular birleştirilerek ultrafiltrasyon + nanofiltrasyon + ters ozmoz uygulamasıile üretim sürecine geri dönüştürülebilir). C. ı. 7 Haşıl Sökme AtıksularınınGeri Kazanımıdır. Haşıf Sökme Atıksularının Oksidasyonu: Bkz. C.i Haşıf Sökme Atıksularının Membran filtrasyonu: Polyvinyl alcohol, polyacrylates, carboxymethyl cellulose ve nişasta ( carboxymethyl starch) gibi suda çözünür haşıl kimyasalları yıkama sularından ultrafiltrasyon ile geri kazınılabilmektedir. Sıcak haşıl sökme atıksuları gll düzeyinde haşıl kimyasalı içermektedir. Ultrafiltrasyon ile, ıso g/l düzeyine çıkartılabilenultrafiltrasyon konsantresi haşıllamada yeniden kullanılabilir. Ultrafiltrasyondan gelen süzüntü suyu ise, yıkamada yeniden kullanılabilir. Sıcak haşıl sökme atıksuları soğutulmadanbu işlem gerçekleştirilebildiğinden,tekrar ısıtma gerekmemektedir. Bu proses, % oranında haşıl kimyasalının geri kazanımını sağlamaktadır. e.ı.8 Yüksek ph Değerine Sahip Kostik içeren Terbiye Atıksularının Sülfürük/Sitrik Asit Yerine Alternatif Yollar ile Nötralizasyonudur (Yüksek ph'lı terbiye atıksularının nötralizasyonu için e0 2 kullanımı daha iyi bir alternatiftir. Özellikle sıvı karbondioksit kullanımı, çevre için toksisite riski taşıyan diğer tüm kimyasalların yerine rahatlıkla kullanılmaktadır. Terbiye işlemleri sonrasında yapılan yıkamalardankaynaklanan yüksek ph'lı suların arıtma öncesi nötralize etmek için -varsa- kojenerasyon ünitesinden çıkan atık e0 2 gazı ile asidifikasyonu mümkündür. Bu sistem için, kojenerasyondan atılan havanın e02 gazı değerininyüksek olması gereklidir). e.ı.9 Soğutma Sularının Geri Kullanımıdır (Ürünle temas etmeyen soğutma sularının, bir kapalı devre içerisinde döndürülmesi ve kullanılan suların bir depoyaaktarılarakproses içinde yeniden kullanılmasımümkündür). e.ı.ı O Baskı Boyama Bandı TemizliğindenGelen Yıkama Sularının Geri Kullanımıdır (Hafif renkli ve içeriğinde lif bulundurabilen bu atıksuların mekanik bir filtrasyon sonrası bir tankta toplanarak, aynı proseste yeniden kullanılması mümkündür. Bu pratik, özellikle, temiz su ilavesinin az olduğu durumlarda geçerli olup, % 70 oranında su tasarrufu sağlayabilir).

TEBLİĞ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak

TEBLİĞ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ İKİNCİ BÖLÜM 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

AVRUPA KOMİSYONU. Entegre Kirliliğin Önlenmesi ve Kontrolü. Demirhane ve Dökümhane Endüstrisinde Mevcut En İyi Tekniklere Dair Referans Belge

AVRUPA KOMİSYONU. Entegre Kirliliğin Önlenmesi ve Kontrolü. Demirhane ve Dökümhane Endüstrisinde Mevcut En İyi Tekniklere Dair Referans Belge AVRUPA KOMİSYONU Entegre Kirliliğin Önlenmesi ve Kontrolü Demirhane ve Dökümhane Endüstrisinde Mevcut En İyi Tekniklere Dair Referans Belge Mayıs 2005 Bu belge, aşağıdaki EIPPCB çalışma planı dahilinde

Detaylı

TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI Dr.Hüseyin Aksel EREN TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI

TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI Dr.Hüseyin Aksel EREN TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI Ö.Gör.Dr. Hüseyin Aksel EREN DERSİN İÇERİĞİ Tekstil terbiyesinde kullanılan suyun özellikleri Tekstil terbiye proses suyundan beklentiler Su kaynaklı problemler Proses suyu hazırlık işlemleri Tekstil atıksuları

Detaylı

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU 2014 ÖNSÖZ Hızlı ekonomik büyüme, şehirleşme, nüfus artışı ve refah seviyesinin yükselmesi atık türleri ve miktarındaki

Detaylı

ATIKSU ARITIMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ -SONUÇ RAPORU-

ATIKSU ARITIMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ -SONUÇ RAPORU- ATIKSU ARITIMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ -SONUÇ RAPORU- NL Agency/Hollanda Grontmij Nederland B.V. Ankara, Ekim- 2010 Yetki Başlık : Atıksu Arıtımında Enerji Verimliliği Projesi Sonuç Raporu Proje

Detaylı

ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Kurallar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, atıkların yakılmasının çevre üzerine olabilecek olumsuz

Detaylı

ATIKSU ARITIMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ REHBERİ

ATIKSU ARITIMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ REHBERİ ATIKSU ARITIMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ REHBERİ Ankara, Ekim- 2010 İçindekiler 1 GİRİŞ... 1 2 ATIKSU ARITMA TESİSİ-GENEL TANIM... 2 2.1 Atıksu Arıtma Tesisi nin Genel Tanımı... 2 2.2 İşletmede Enerji Yönetimi...

Detaylı

Çevre Yönetim Sistemi Rehberi

Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Aralık 2008 ISBN 978-9944-60-399-7 1. Baskı, 750 Adet Aralık 2008 İstanbul Sanayi Odası Yayınları No: 2008/11 Çevre Şubesi Meşrutiyet Caddesi

Detaylı

SU VE ATIKSU ARITIMINDA İLERİ ARITMA TEKNOLOJİLERİ- ARITILMIŞ ATIKSULARIN GERİ KULLANIMI

SU VE ATIKSU ARITIMINDA İLERİ ARITMA TEKNOLOJİLERİ- ARITILMIŞ ATIKSULARIN GERİ KULLANIMI SU VE ATIKSU ARITIMINDA İLERİ ARITMA TEKNOLOJİLERİ- ARITILMIŞ ATIKSULARIN GERİ KULLANIMI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Görevlisi Eğitimi Ders Notları Doç.Dr. Mehmet KİTİŞ Yrd.Doç.Dr. Nevzat Özgü

Detaylı

Arıtma tipine ve amacına göre, arıtma çamurlarının cinsleri farklılık gösterir. Bunlar;

Arıtma tipine ve amacına göre, arıtma çamurlarının cinsleri farklılık gösterir. Bunlar; 8. ÇAMUR ARITIMI VE UZAKLAŞTIRILMASI Atıksu arıtma sistemi çamur, kum ve köpük tutma birimlerini de ihtiva eder. Arıtma işlemi sonunda çıkan çamur genellikle sıvı veya yarı katı formda olup kullanılan

Detaylı

TEKSTİLDE ÇEVRE. Temiz Üretim Uygulamaları. Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA) Enerji Verimliliği. Ekolabel. Sürdürülebilir Üretim Çevresel Etkiler

TEKSTİLDE ÇEVRE. Temiz Üretim Uygulamaları. Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA) Enerji Verimliliği. Ekolabel. Sürdürülebilir Üretim Çevresel Etkiler Temiz Üretim Uygulamaları Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA) TEKSTİLDE ÇEVRE Enerji Verimliliği Ekolabel Sürdürülebilir Üretim Çevresel Etkiler ULUDAĞ TEKSTİL İHRAÇATÇILARI BİRLİĞİ TEKSTİLDE ÇEVRE TEKSTİL

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIK YÖNETİMİ GENEL ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; atıkların

Detaylı

EL KİTABI Türkiye deki Küçük ve Orta Ölçekli Belediyelerde Atıksu Arıtımı için Rehber

EL KİTABI Türkiye deki Küçük ve Orta Ölçekli Belediyelerde Atıksu Arıtımı için Rehber EL KİTABI Türkiye deki Küçük ve Orta Ölçekli Belediyelerde Atıksu Arıtımı için Rehber 2 İçindekiler Teşekkür... 5 Kısaltmalar... 7 1 Giriş... 9 1.1 İçerik...9 2 Yasal / kurumsal çerçeve... 11 2.1 Giriş...11

Detaylı

ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ

ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ Doç. Dr. Şeyda KORKUT ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ Sürdürülebilir kalkınma için en önemli yaşamsal kaynaklardan biri sudur. 20. yüzyılda dünya nüfusu 19.yüzyıla oranla üç kat artmasına rağmen, su kaynaklarının

Detaylı

ADANA SU ve KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA SU ve KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADANA SU ve KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALĠZASYON ġebekesġne DEġARJ YÖNETMELĠĞĠ I.BÖLÜM Genel Genel Kurul Tarafından Kabulü; Karar Tarihi : 02.12.2005 Karar No : 25 Amaç, Kapsam

Detaylı

BANDIRMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

BANDIRMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ BANDIRMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Doküman No:2015/ 1 Yayın Tarihi: 03.03.2015 Revizyon Tarihi: Revizyon No: İÇİNDEKİLER 1- BÖLÜM 1.AMAÇ...3 2- BÖLÜM 2.KAPSAM....3 3- BÖLÜM

Detaylı

Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin Ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik Çevre ve Orman Bakanlığından: Resmi Gazete Tarihi : 29/04/2009 Resmi Gazete Sayısı : 27214 BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Resmi Gazete: 31 Aralık 2004, Cuma, Sayı: 25687

Resmi Gazete: 31 Aralık 2004, Cuma, Sayı: 25687 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Çevre ve Orman Bakanlığından: Resmi Gazete: 31 Aralık 2004, Cuma, Sayı: 25687 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN ve LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN ve LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK DOĞA Çevre Yönetimi ve Alternatif Enerji Teknolojileri Mühendislik Danışmanlık Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi Tarafından Yetkilendirilmiştir ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN ve LİSANSLAR

Detaylı

İŞYERLERİNDE YASAL ŞARTLARA UYGUN ÇEVRE YÖNETİMİ

İŞYERLERİNDE YASAL ŞARTLARA UYGUN ÇEVRE YÖNETİMİ İŞYERLERİNDE YASAL ŞARTLARA UYGUN ÇEVRE YÖNETİMİ AYBA ÖZEL EĞİTİM DANIŞMANLIK ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. İZMİR, 1. BASKI AYBA ÖZEL EĞİTİM DANIŞMANLIK ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ MÜŞAVİRLİK

Detaylı

İSKİ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ

İSKİ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ . İSKİ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ 1 İSKİ İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİK İLAN METNİ I. BÖLÜM GENEL İÇİNDEKİLER

Detaylı

DERİ SEKTÖRÜ. Rehber Doküman

DERİ SEKTÖRÜ. Rehber Doküman DERİ SEKTÖRÜ Rehber Doküman 2012 Türkiye 2012 Bu kitapçık LIFE Third Countries Programı LIFE06/ TCY/TR/292 HAWAMAN projesi kapsamında hazırlanmıştır. Hazırlık aşamasında Türkiye Deri Sanayicileri Derneği

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

ENDÜSTRİ VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ

ENDÜSTRİ VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ ENDÜSTRİ VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ A.Kadir HALKMAN 1, Metin ATAMER 2, A.Hamdi ERTAŞ 3 ÖZET Sanayileşme sürecindeki ülkelerde gelişmiş ve gelişmemiş ülkelere oranla daha çok çevre kirliliği oluşmaktadır. Artan

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Sayfa: 1 / 22 1 AMAÇ 3 2 KAPSAM 3 3 İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER 3 4 PROJE AŞAMASINDA İZİN ALMA İŞLEMLERİ 4 4.1 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ OLUMLU/ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR KARARI 4 4.1.1 ÇED Olumlu/ÇED

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 Resmi Gazete Tarihi: 3.2.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 SU KĐRLĐLĐĞĐ KONTROLÜ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde Bu Yönetmeliğin amacı, Ülkenin yeraltı

Detaylı

Arıtma Çamurlarının Tarımda Kullanılma Olanakları

Arıtma Çamurlarının Tarımda Kullanılma Olanakları U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2011, Cilt 25, Sayı 2, 135-146 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Arıtma Çamurlarının Tarımda Kullanılma Olanakları Pervin Uzun 1, Uğur Bilgili 1* 1

Detaylı

PM4WAT. Su Dağıtım Sistemlerinin Koruyucu Bakımı (Preventive Maintenance for Water Utilities) MODÜL 1. Pamukkale Üniversitesi

PM4WAT. Su Dağıtım Sistemlerinin Koruyucu Bakımı (Preventive Maintenance for Water Utilities) MODÜL 1. Pamukkale Üniversitesi PM4WAT Su Dağıtım Sistemlerinin Koruyucu Bakımı (Preventive Maintenance for Water Utilities) MODÜL 1 Yazar: Türkçe Tercüme: CANaH Pamukkale Üniversitesi Doç. Dr. Selçuk Toprak Doç. Dr. A. Cem Koç Bu projeye

Detaylı

HİDROLİK VE YENİLENEBİLİR ENERJİ ÇALIŞMA GRUBU BİYOKÜTLE ENERJİSİ ALT ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

HİDROLİK VE YENİLENEBİLİR ENERJİ ÇALIŞMA GRUBU BİYOKÜTLE ENERJİSİ ALT ÇALIŞMA GRUBU RAPORU HİDROLİK VE YENİLENEBİLİR ENERJİ ÇALIŞMA GRUBU BİYOKÜTLE ENERJİSİ ALT ÇALIŞMA GRUBU RAPORU Aralık 2007 Ankara BİYOKÜTLE ENERJİSİ ALT ÇALIŞMA GRUBU Başkan, Raportör: N.Funda AKDAĞ Katkılarından dolayı

Detaylı