Zorunlu Tez kapsamýndaki tüm çalýºmalar, Analizler, Deneyler, Literatür tarama

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Zorunlu Tez kapsamýndaki tüm çalýºmalar, Analizler, Deneyler, Literatür tarama"

Transkript

1 AFYON KOCATEPE ÜNÝVERSÝTESÝ FEN BÝLÝMLERÝ ENSTÝTÜSÜ KÝMYA MÜHENDÝSLÝÐÝ ANABÝLÝM DALI TEZLÝ YÜKSEK LÝSANS PROGRAMI DERS KODU DERSÝN ADI Z/S TEO UYG KREDÝ ECTS KÝMM570 TEZ ÇALIªMASI Z KÝMM580 UZMANLIK ALAN DERSÝ Z KÝMM590 SEMÝNER Z KÝMM501 MEMBRAN PROSESLERÝ S KÝMM502 BOR TEKNOLOJÝSÝ S KÝMM503 BÝYOMALZEMELER S KÝMM504 NANOMALZEMELER S KÝMM505 KOLLOÝD KÝMYASI S KÝMM506 ÝLERÝ ALETLÝ ANALÝZ S KÝMM507 BÝLÝMSEL ARAªTIRMA TEKNÝKLERÝ S KÝMM508 ÝLERÝ MÝNERALOJÝ S KÝMM509 YENÝLENEBÝLÝR ENERJÝ KAYNAKLARI S KÝMM510 ÝLERÝ SOL-JEL PROSESLERÝ S KÝMM511 UYGULAMALI ELEKTROKÝMYA S KÝMM512 MOLEKÜLER SÝMETRÝ VE SPEKTROSKOPÝ S KÝMM513 SERAMÝK KÝMYASI VE TEKNOLOJÝSÝ S KÝMM514 ÝLERÝ KÝMYASAL KÝNETÝK S KÝMM515 TERMAL ANALIZ METOTLARI S KÝMM516 KOROZYON VE KATODÝK KORUMA S KÝMM517 POLIMER KIMYASI S KÝMM518 DOÐAL ÜRÜNLER KIMYASI S KÝMM519 ORGANIK REAKSIYONLARIN MEKANIZMALARI S KÝMM520 AYIRMA YÖNTEMLERÝ S KÝMM521 KAPLAMA TEKNÝKLERÝ S KÝMM522 ENZÝM KÝNETÝÐÝ VE TEKNOLOJÝSÝ S KÝMM523 KÜTLE AKTARIMI S KÝMM524 ENDÜSTRÝYEL HAMMADDELER S KÝMM525 KÝMYA MÜHENDÝSLÝÐÝ MATEMATÝÐÝ S KÝMM526 MÜHENDÝSLÝK TERMODÝNAMÝÐÝ S KÝMM527 HAVA KÝRLÝLÝÐÝ VE HAVA KALÝTESÝ KONTROLU S KÝMM528 AKIªKANLAR MEKANÝÐÝ S KÝMM529 ISI AKTARIMI S KÝMM530 ENTEGRE KATI ATIK YÖNETÝMÝ I S KÝMM531 ENTEGRE KATI ATIK YÖNETÝMÝ II S KÝMM532 ÇEVRESEL ETKÝ DEÐERLENDÝRMESÝ S KÝMM533 KÖMÜR TEKNOLOJÝSÝ S KÝMM534 VERÝ ANALÝZ TEKNÝKLERÝ S KÝMM535 ÖLÇME VE KONTROL SÝSTEMLERÝ S KÝMM536 UYGULAMALI SAYISAL ANALÝZ S KÝMM570 TEZ ÇALIªMASI KÝMM570 Tez Çalýºmasý (0-1)0 Zorunlu (AKTS:20) Tez kapsamýndaki tüm çalýºmalar, Analizler, Deneyler, Literatür tarama Danýºmanla beraber yüksek lisans öðrencisi bir tez konusu belirler; yazýlý formatta teslim eder ve sözlü olarak savunmasýný yapar Serbest çalýºma Sözlü sunum ve yazýlý rapor.

2 KÝMM580 Uzmanlýk alan Dersi (5-0)0 (AKTS:10) KÝMM580 UZMANLIK ALAN DERSÝ KÝMM580 Uzmanlýk alan Dersi (5-0)0 (AKTS:10) Zorunlu Danýºmanýn gözetiminde tez çalýºmasý yapma düzeyine gelmiº öðrenciler, çalýºma konularý ve bu konulardaki son geliºmeler hakkýnda araºtýrma yaparak tartýºýrlar. Tez çalýºmasýný sürdüren öðrencilerin konularýndaki daha önce yapýlmýº çalýºmalarýn, yeni yayýnlarýn incelenerek tartýºýlmasý. Uzmanlýk alan dersiyle ilgili, konularýna göre serbest çalýºma Sözlü sunum ve yazýlý rapor. SEMÝNER KÝMM 590 Seminer (0-2)0 (AKTS:6) KÝMM590 SEMÝNER KÝMM 590 Seminer (0-2)0 (AKTS:6) Zorunlu Seminerler, derse kayýtlý öðrenciler tarafýndan verilir. Danýºmanlarýnýn gözetiminde bir konu hakkýnda ki tezleriyle ilgili konular da olabilir araºtýrma yaparak sözlü sunum yaparlar. Güncel mesleki konularýn araºtýrýlmasý, incelenmesi, sunulmasý ve tartýºýlmasý Öðrenciler sözlü sunum yaparlar Sözlü sunum KÝMM 501 Membran Prosesleri (3-0)3 (AKTS:8)

3 KÝMM501 MEMBRAN PROSESLERÝ KÝMM 501 Membran Prosesleri (3-0)3 (AKTS:8) Membran prosesleri, Membranlarýn yapýlarý, Membranlarda taºýným, Membran malzemeleri ve malzeme özellikleri, Sentetik membran hazýrlama, Polimerik membranlar, Ýnorganik membranlar, Yüklü membranlar, Membranlarýn fiziksel ve kimyasal modifikasyonu, Sentetik membranlarýn karakterizasyonu, Yapýsal karakterizasyon, Performans karakterizasyonu, Membran morfolojisi üzerine hazýrlama parametrelerinin etkileri, Yapý/performans iliºkileri Bu ders yüksek lisans öðrencilerine Membran yapýlarý, tür ve özellikleri hakkýnda bilgiler verir. - Mulder, M., Basic Principles of Membrane Technology, Second Edition, Kluwer Academic Publishers, The Netherlands, Osada, Y., Nakagawa, T., Membrane Science and Technology, Marcel Dekker Inc., NY, Öðrencilerle interaktif olarak öðretim üyesi dersi yürütür. Beyin. Vize (%40) Final (%60) olara yazýlý sýnav yapýlýr. KÝMM502 BOR TEKNOLOJÝSÝ KÝMM502 Bor Teknolojisi (3-0)3 (AKTS:7) Bor elementinin özellikleri, Jeokimyasý, Minerolojisi, Türkiye deki bor yataklarý ve kullaným alanlarý, Bor ve bileºiklerinin üretim teknolojisi, Ýleri bor ürünleri, Bor ve türevlerinin analiz metodlarý Bor, türevleri ve bor ürünleri üretim prosesleri hakkýnda öðrencilere bilgi vermektir. -Sanýgök, Ü, Anorganik Endüstriyel Kimya Ý.Ü Yayýnlarý, Nemodruk, A. A., Karalova, Z. K., (1969) Bor'un analitik kimyasý, Ann Arbor-Humphrey Science Publishers,1969 Öðrencilerle interaktif olarak öðretim üyesi dersi yürütür; Beyin Vize (%40) Final (%60) olara yazýlý sýnav yapýlýr.

4 KÝMM 503 BÝYOMALZEMELER KÝMM 503 Biyomalzemeler (3-0)3 (AKTS:8) Biyomalzemelere giriº, Týbbi amaçlý malzemeler (metaller, polimerler, seramikler, cam ve cam seramikler, kompozitler, kumaºlar, doðal malzemeler, hidrojeller, bioresorble ve bioerodible malzemeler, ince film ve kaplamalar), Biyo uyum kavramý, Biyo malzemelere karºý vücutta oluºan reaksiyonlar ve deðerlendirilmesi, Biyo malzemelerden beklenen özellikler, Biyo malzeme üretiminde kullanýlan teknikler, Karakterizasyon (mikroyapý ve mekanik özelliklerin karakterizasyonu ), Týp ve diºçilik alanýndaki uygulamalar (kardiyovaskülar uygulamalar, dental implantlar, ortopedik uygulamalar, biyoelektrolitler, biyomedikal sensör ve biyosensörler) Yüksek lisans öðrencilerine biyo malzeme üretimi için kullanýlacak malzemelerin seçimi, tasarýmda dikkat edilecek hususlar, biyo uyum kavramý ve bu esnada oluºan reaksiyonlar, kullanýlacak üretim teknikleri, karakterizasyon ve mevcut endüstriyel uygulamalar hakkýnda bilgi vermektir. -.B. Ratner, A. Hoffman, F. Schoen,Biomaterial Science, An introduction to Materials in Medicine, Academic Press, 1996, ISBN Ravaglioli, A. Karajewski Bioceramics, Materials, Properties, Applications, Chapman & Hall 1992, ISBN James F. Shackelford, Bioceramics:Applications of Ceramic and Glass Materials in Medicine, Trans Tech Publications, 1999, ISBN J.Black, G.Hastings,Handbook of Biomaterial Properties, Chapman & Hall Pub., 1998 ISBN L.L.Hench, J.Wilson,An Introduction to Bioceramics, World Scientific Pub., 1993, ISBN

5 KÝMM 504 NANOMALZEMELER KÝMM 504 Nanomalzemeler (3-0)3 (AKTS:7) Nanomalzemelere giriº, Nanomalzemelerin sentezi, Lazer ve termal sentez, Mekanokimya ile toz sentezi, Nanomalzemelerin prosesi, Mekaniksel davranýºý ve karakterizasyonu (TEM,XRD vb.),uygulama alanlarý Yüksek lisans öðrencilerine nanomalzemeler, yapýlarý ve özellikleri ve kullaným yerleri hakkýnda bilgi vermektir. - Edelstein, A.S.,Cammarata, R.C.,Nanomaterials: Synthesis, Properties and Applications, IoP (UK), ªahin, Y., Kompozit Malzemeler Giriº, Seçkin Yayýncýlýk, Meyers, M.A., Sarýkaya, M.,Ritchie, R.O., Nano and Microstructural Design of Advanced Materials, Di Ventra, M.,Evoy, S.,Heflin, Jr.,James, R., Introduction to Nanoscale Science and Technology, Mahalik, N.P.,Micromanufacturing and Nanotechnology, 2006 KÝMM 505 KOLLOÝD KÝMYASI KÝMM 505 Kolloid Kimyasý (3-0)3 (AKTS:8) Kolloid kimyasýna giriº, Kolloid sistemlerin elde ediliºi, Ýnce süzme ve yarý geçirimsel arýtým, Kolloidlerin optik özellikleri, Kolloidlerin davranýºý, Kolloid sistemlerin viskozitesi, Yüzey gerilimi, Kolloid çözeltilerde adsorpsiyon, Kolloidlerin elektriksel özellikleri, Kolloid elektrolitler, Jeller, Sývý kolloidler, Köpükler, Havada kolloidler, Polimerler Kolloid kimyasýný kavrayabilme, Kolloid çözeltilere uygulanan prensipler; Katý, Sývý, Gaz kolloid sistem bilgisi,çeºitli birimlerde (týp, eczacýlýk, vs.) uygulanabilirliði, Denge ve prensiplerinden faydalanma. -Üneri, S., Asýltýlar Kimyasý, Ankara Üni., Fen Fak., 1982, Ankara -Yýldýz, S., Yýlmaz, H., Kýlýç, E., Fizikokimya Atkins, Bilim Yayýncýlýk, 2001, Ankara -Smith, W., Principles of Materials Science and Engineering, 2nd ed., Mc Graw Hill Co., USA, 1990.

6 KÝMM 506 ÝLERÝ ALETLÝ ANALÝZ KÝMM 506 Ýleri Aletli analiz (3-0)3 (AKTS:7) Analitik metodlarýn sýnýflandýrýlmasý, Elektromagnetik ýºýma, Optik spektroskopi aletleri, Moleküler UV-görünür bölge spektroskopisi, Moleküler floresans, Fosforesans ve kemilüminesans, Atomik spektroskopinin teorisi, Alevli ve elektrotermal atomlaºtýrýcýlar, Emisyon, Ýnfrared, X-Ray spektroskopisi, Yüzey analizleri, Kütle spektroskopisi Yüksek lisans öðrencilerine aletli analiz metodlarýný, önemini ve sýnýrlarýný tanýtmak; maddenin fiziksel ve kimyasal özelliklerine baðlý olarak analiz metodlarýnýn temel prensiplerini, cihaz özelliklerini, uygulama alanlarýný ve tekniklerini öðretmek. -Kýlýç, E.D., Köseoðlu, F., Yýlmaz, H.,Enstrümental Analiz Ýlkeleri, Bilim Yayýncýlýk, Yýldýz, A., Genç, Ö., Bektaº, S.,Enstrümental Analiz Yöntemleri, Hacettepe Yayýnlarý, 1997 KÝMM 507 BÝLÝMSEL ARAªTIRMA TEKNÝKLERÝ KÝMM507 Bilimsel Araºtýrma Teknikleri (3-0)3 (AKTS:8) Bilim nedir? Bilim tanýmlarýnýn ortak özellikleri, Araºtýrma nedir? Yöntem Nedir? Bilimsel araºtýrma yöntemi ve bilimsel düºünce yöntemi nedir? Ýki yöntem arasýndaki iliºkinin özellikleri nelerdir?. Teknik nedir? Yöntem ile teknik arasýndaki fark nedir? Veri toplama teknikleri nelerdir? Bilimsel araºtýrma yöntem ve teknikleriyle ilgili baºlýca kavramlar ve tanýmlar, Betimleme yöntemi, Survey yöntemi, Tarihsel yöntem, Ampirik yöntem, Karºýlaºtýrma yöntemi, Matematik ve mantýksal araºtýrma yöntemi, Kalitatif ve deðerlendirme yöntemi gibi konularda öðrencilere bilgi vermek. -Arýkan, R., Araºtýrma Teknikleri ve Rapor Yazma,Gazi Kitapevi, Kaptan, S., Bilimsel Araºtýrma ve Ýstatistik Teknikleri, Bilim Yayýnlarý, Cebeci, S.,Bilimsel Araºtýrma ve Yazma Teknikleri, Alfa Basým- Yayým,1997 Öðrencilerle interaktif olarak öðretim üyesi dersi yürütür. Öðrenciler belirli konulara hazýrlanarak hem sunum yaparlar hem de yazýlý rapor verirler;beyin fýrtýnasý, yansýtma, gözlem, alan çalýºmasý ya da örnek olay gibi Sözlü sunum ve yazýlý rapor

7 KÝMM 508 Ýleri Mineroloji (3-0)3 (AKTS:7) KÝMM 508 ÝLERÝ MÝNERALOJÝ KÝMM 508 Ýleri Mineroloji (3-0)3 (AKTS:7) Mineraloji tanýmý, Önemi, Kristallografi, Kristallerde iç yapý, Simetri elementleri, Kristal morfolojisi, Kristal açýlarýnýn ölçülmesi, Kristal projeksiyonlarý, Ýkizlenmeler, Kristal kimyasý, Mineral kimyasý ve minerallerin fiziksel özellikleri, X-ýºýný kristallografýsi, Minerallerin optik özellikleri, Mineral topluluklarý ve oluºumlarý. Yüksek lisans öðrencilerine mineroloji ve kristal kimyasý hakkýnda bilgi vermektir. -Sayar, M., Mineraloji ve Jeoloji, ÝTÜ,1960 -Kurt, H., Arýk, F.,Mineraloji, Atlas Yayýn, Güney, E., Yerbilim Terimleri Sözlüðü, Nobel Yayýn,2003 KÝMM 509 YENÝLENEBÝLÝR ENERJÝ KAYNAKLARI KÝMM 509 Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý (3-0)3 (AKTS:8) Yenilenebilir enerji kaynaklarý nelerdir? Niçin bu kaynaklara ihtiyaç vardýr? Kaynaklarýn önemi, Hidro enerji kaynaklarý, Elektrik enerjisi üretim kaynaklarý, Biyokütle enerji kaynaklarý, Güneº enerjisi, Jeotermal, rüzgar, su, dalga, nükleer ve hidrojen enerjileri Yüksek lisans öðrencilerine kullanýlabilecek tüm enerji kaynaklarý ve türleri hakkýnda bilgi vermektir. -Özemre, A.Y.,Bayülken, A., Yarar, B., 50 Soruda Türkiye nin Nükleer Enerji Sorunu, Kaknüs Yayýnlarý, Yanmaz, A.M.,Applied Water Resources Engineering, ODTÜ Geliºtirme Vakfý Yayýncýlýk, Erdoðan, D.,ªerifoðlu, N.,Enerji Sistemlerinin Kararlýlýðý, Nobel Yayýn Daðýtým, 2006 Öðrencilerle interaktif olarak öðretim üyesi dersi yürütür. Beyin

8 KÝMM 510 ÝLERÝ SOL JEL PROSESLERÝ KÝMM 510 Ýleri Sol Jel Prosesleri (3-0)3 (AKTS:7) Genel bilgi, Baºlangýç çözeltilerinin kimyasý, Koloidal tanecikler ve soller, Jelleºme, Jeller, Sol-jel türevli malzemelerin yeni tipleri, Faz dönüºümleri, Sol-jel proseslerinin uygulamasý Bu ders yüksek lisans öðrencilerine sol-jel prosesleri ve uygulandýðý alanlar hakkýnda bilgi verir - A.C. Pierre, Introduction to Sol-Gel Processing, J. S. Reed, Principles of Ceramics Processing, D. Segal, Chemical Synthesis of Advanced Ceramic Materials. Öðrencilerle interaktif olarak öðretim üyesi dersi yürütür. Beyin KÝMM 511 UYGULAMALI ELEKTROKÝMYA KÝMM 511 Uygulamalý Elektrokimya (3-0)3 (AKTS:8) Fotogalvanik ve fotoelektrokimyasal hücreler, Elektrokemiluminesans, Elektrokimyasal enerji üretimi, Yakýt hücreleri, Piller ve doldurulabilir piller, Malzeme kararlýlýðýnýn elektrokimyasý, Endüstriyel elektrokimya, Elektrokimyasal reaktörler ve elektrotlar, Elektropolimerleºme, Elektrodiyaliz, Elektrokimyasal metal üretimi ve iºlenmesi, Biyoelektrokimya,Elektrokimyasal atýk su arýtýmý, Kömürün elektrokimyasal sývýlaºtýrýlmasý. Bu ders yüksek lisans öðrencilerine elektrokimya hakkýnda bilgi verir. -Zeren, M.A.,Elektrokimya, Birsen Yayýnevi,1999 -Sarýkaya, Y.,Fizikokimya, Gazi Büro Kitapevi, Bailar, Jr.,John, C.,Moeller, Therald, Kleinberg, Jacob, Guss, Cyrus, O.,Castellion, MaryE.,Metz, Clyde.,Chemistry, Academic Pres, Öðrencilerle interaktif olarak öðretim üyesi dersi yürütür; Beyin

9 KÝMM 512 MOLEKÜLER SÝMETRÝ VE SPEKTROSKOPÝ KÝMM 512 Moleküler Simetri ve Spektroskopi (3-0)3 (AKTS:8) Simetri elemanlarý, Simetri nokta gruplarý, Matris gösterimleri, Ýndirgenemeyen ve indirgenebilir gösterimler, Karakter çizelgeleri, Gösterimler ve kuvantum mekaniði, Moleküler titreºimler, Molekül orbital teorisi ve simetri, Melez orbitaller, Geçiº metal kompleksleri, Spektroskopinin sýnýflandýrýlmasý, Kuantum mekaniðinin kýsaca özetlenmesi, Moleküllerin dönü spektrumlarý, Moleküllerin dönütitreºim spektrumlarý Bu ders yüksek lisans öðrencilerine moleküler simetri ve spektroskopi hakkýnda bilgi verir. -Vincent, A.,Molecular Symmetry and Group Theory, -----Cotton, F.A.,Chemical Applications of Group Theory KÝMM 513 SERAMÝK KÝMYASI VE TEKNOLOJÝSÝ KÝMM 513 Seramik Kimyasý ve Teknolojisi (3-0)3 (AKTS:7) Seramik malzemelerinin tanýtýlmasý, Seramik hammaddeler; Kil, kaolen, feldispat ve diðerleri, Bu maddelerin yapýlarý, Kimyasal özellikleri, Hammaddelerin hazýrlanmasý, Sulu sistemler, Çamur ve sýr viskozitesi, Zeta potansiyeli, Seramiklerin ºekillendirilmesi, Döküm yöntemi, Plastik ºekillendirme, Presleme, Ekstrüzyon ve diðerleri, Seramiklerin kurutma ve piºirme iºlemlerinin kimyasal ve fiziksel etkileri, Yakýtlar, Fýrýnlar, Sýr, Emaye ve cam kimyalarý, Refrakter malzemelerin kimyasal özellikleri Bu ders yüksek lisans öðrencilerine seramik kimyasý ve teknolojisi hakkýnda bilgi verir. -Norton, F.H.,Elements of Ceramics, Addison- Wesley Publishing Comp. Inc., 1952, USA. -Doðan, ª.,Seramik Teknolojisi, Gama Reklam, 1985, Ýstanbul. -Arcasoy, A.,Seramik Teknolojisi, Marmara Üniversitesi Yayýný, No: 457, 1983.

10 KÝMM 514 ÝLERÝ KÝMYASAL KÝNETÝK KÝMM 514 Ýleri Kimyasal Kinetik (3-0)3 (AKTS:8) Kinetiðin bazý temel kuramlarý, Çok kompleks sistemlerin kinetikleri, Teknikler ve yöntemler, Gaz fazý tepkimeleri, Çözelti tepkimeleri, Enzim katalizörleri, Katý hal tepkime kinetikleri, Ýzotermal olmayan yöntemler, Tükenme, oluºma ve reaksiyon hýzlarý, Hýz denklemleri, Reaksiyon mertebesi, Kinetik sonuçlarýn analizi, Hýzlý reaksiyonlar için teknikler, Molekülarite ve mertebe, Arahenius yasasý, Potansiyel enerji yüzeyleri, Hýz teorileri, Çözeltideki reaksiyonlar, Kompleks reaksiyonlar için hýz denklemleri, Ardýºýk reaksiyonlar, Hýz-tayin basamaðý, Hýz sabitleri ve denge sabitleri, Serbest radikal reaksiyonlarý, Kataliz, Asit-baz katalizi, Enzim katalizi, Heterojen katalitik reaksiyonlar, Katalitik olmayan heterojen reaksiyonlar Bu ders yüksek lisans öðrencilerine kinetik, tepkime, enerji, katalitik reaksiyonlar hakkýnda bilgi verir. -Atalay, T.,Kimyasal Kinetik, Nobel Yayýn,2005 -Douglas, M.J.,Kimyasal Proseslerin Kavramsal Tasarýmý,Literatür Yayýncýlýk, Soydan, A.B., Erbil, C., Saraç, A.S.,Teori ve Problemleri ile Fiziksel Kimya, Beta Basým Yayým,1999 KÝMM 515 TERMAL ANALÝZ METODLARI KÝMM 515 Termal Analiz Metodlarý (3-0)3 (AKTS:7) Termal analiz yöntemlerinin tarihçesi, Termal olaylar, Termogravimetrik analiz, Termogramlar ve yorumlanmasý, Differansiyel Termal Analiz (DTA), Differansiyel Tarama Kalorimetresi (DSC), DTA/DSC, Pratik uygulamalar, Termomekanik analiz, Malzemelerin termal analizi sonucunda elde edilen verileri yorumlayabilme ve kimya mühendisliði alanýnda yer alan problemleri çözebilme becerisi Bu ders yüksek lisans öðrencilerine termal analiz metodlarý hakkýnda bilgi verir. - Wendlant,W.M., Thermal analysis,vol.19, Third edition, Wiley Interscience, 1985, USA. - Hatakeyama, T., Zhenhai, L., Handbook of Thermal Analysis, Wiley Interscience, 2000, USA..

11 KÝMM 516 KOROZYON VE KATODÝK KORUMA KÝMM 516 Korozyon ve Katodik Koruma (3-0)3 (AKTS:8) Katodik koruma nedir? Çeºitleri, Önemi, Amacý, Galvanik anotlu katodik koruma, Korozyon nedir?kimyasal ve elektrokimyasal reaksiyonlar, Korozyon ortamlarý, Toprak altý, Su altý, Atmosferik ortam, Kimyasal ortam, Korozyon hasarý ve korunma yollarý, Anodik koruma, Su ve asidik ortamlar, Metalik ve metalik olmayan kaplamalar, Katodik korumanýn uygulanma türleri ve alanlarý. Bu ders yüksek lisans öðrencilerine korozyon ve katodik koruma hakkýnda bilgi verir. -Jones, A.D.,Principles and Prevention of Corrosion, USA, Yalçýn, H., Koç, T.,Mühendisler için Korozyon Ankara, Çakýr, A.,Metal Korozyon Ýlkeleri ve Kontolü,Ankara,1990 KÝMM 517 POLÝMER KÝMYASI KÝMM 517 Polimer Kimyasý (3-0)3 (AKTS:8) Polimerizasyonun önlenmesi ve geciktirilmesi, Oto-önleme ve kinetiði, Serbest radikalik zincir polimerizasyonunda transfer tepkimeleri ve transfer tepkimelerinin kinetiði, Molekül aðýrlýðý ve polimerizasyon hýzýnýn sýcaklýða baðlýlýðý, Depolimerizasyon tepkimeleri, Kopolimerizasyon ve kinetiði, Reaktivite oranlarý, Blok ve graft kopolimerler, polimerizasyonsistemleri Bu ders yüksek lisans öðrencilerine polimer kimyasý hakkýnda bilgi verir. -Tsutura, T.,Polimer Kimyasý, Seç Yayýncýlýk, Elias, H.G., An Introduction to Polymer science, VCH Publishing, Charraher, C.E, Dekker, M.,Polymer Chemistry, Baysal, B.,Polimer Kimyasý, ODTÜ, Hazer, B., Polimer Teknolojisi, KTU, 2000.

12 KÝMM 518 DOÐAL ÜRÜNLER KÝMYASI KÝMM 518 Doðal Ürünler Kimyasý (3-0)3 (AKTS:7) Doðal ürünlere giriº, Doðal ürünlerin yapýsý, Sýnýflandýrýlmasý ve tarihçesi, Doðal ürünlerle ilgili çalýºmalarýn tarihsel geliºimi ve önemi, Ülkemizdeki doðal ürünlerle ilgili çalýºmalar ve literatür taramalarý, Ýlaç olarak kullanýlan doðal ürünler ve bunlarýn biyolojik aktivitelerinin araºtýrýlmasý, Doðal ürünlerin gelecekteki yeri, Alkoloidlerin Bulunuºlarý ve Ýzole Edilmeleri, Sýnýflandýrýlmalarý, Alkoloidlerin Biyosentezi, Terpenoid Bileºikler, Terpenler, Seskiterpenler, Diterpenler, Triterpenler, Steroidler, Vitaminler, Karbohidratlar, Tanýmlama ve Sýnýflandýrma, Monosakkaridler, Disakkaridler, Polisakkaridler Bu ders yüksek lisans öðrencilerine doðal ürünler kimyasý hakkýnda bilgi verir. -Çataltaº; Kimyasal Proses Endüstrileri;1983 KÝMM 519 ORGANÝK REAKSÝYONLARIN MEKANÝZMALARI KÝMM 519 Organik Reaksiyonlarýn Mekanizmalarý (3-0)3 (AKTS:8) Stereokimyaya giriº, Etkin tanecikler, Alifatik nüleofilik yer deðiºtirme tepkimeleri, Aromatik elektrofilik yer deðiºtirme tepkimeleri, Aromatik nükleofilik yer deðiºtirme tepkimeleri, Serbest radikalik yer deðiºtirmeler, Karbon-karbon ve karbon-heteroatom katlý baðýna katýlmalar, Ayrýlma tepkimeleri, Çevrilme tepkimeleri, Perisiklik tepkimeler, Tepkime mekanizmasýyla yapý ve tepkime koºullarý arasýndaki iliºki Yüksek lisans öðrencilerinin organik kimyada tepkimelerin bütünlüðünü ve koºullara göre deðiºimini bir sistem içerisinde anlamalarýný saðlamak. -Uyar, T. ; Organik Tepkimeler, Palme Yayýncýlýk Ltd. ªti., Carey, F. A.; Advanced Organic Chemistry, Mac Graw-Hill, Boston,USA, Tüzün, C., Organik Reaksiyonlar, Palme Yayýncýlýk, Sykes, P., Handbook to Mechanism in Organic Chemistry; Longman,1991

13 KÝMM 520 Ayýrma Yöntemleri (3-0)3 (AKTS:7) KÝMM 520 AYIRMA YÖNTEMLERÝ KÝMM 520 Ayýrma Yöntemleri (3-0)3 (AKTS:7) Kromatografik Yöntemlere Giriº, Kromatografik yöntemlerin temel ilkeleri, Kromatografinin genel tanýmý ve sýnýflandýrýlmasý, Bant geniºlemesi ve kolon etkinliði, Kolon ayýrma verimliliði, Gaz kromatografisi, Yüksek basýnçlý sývý, Daðýlma, Adsorpsiyon, Ýyon deðiºimi, Boyut ayýrma, Süperkritik akýºkan kromatografisi Bu ders yüksek lisans öðrencilerine ayýrma yöntemleri hakkýnda bilgi verir -Skoog, D. A., Holler, F. J., Nieman, T. A., Enstrumental Analiz Ýlkeleri, Fifth edition, Saunders College Publishing, Skoog, D. A., West, M. D., Nieman, T. A., Fundamentals of Analytical Chemistry, Seventh edition. Saunders College Publishing,1996 KÝMM 521 KAPLAMA TEKNÝKLERÝ KÝMM 521 Kaplama Teknikleri (3-0)3 (AKTS:8) Ýnce kaplamalara giriº, Kaplama tipleri ve genel proses kademeleri, Herhangi bir uygulama için en uygun kaplamanýn seçimindeki etkin kriterlerin deðerlendirilmesi, Termal püskürtme yöntemleri (plazma püskürtme, Düºük basýnçlý püskürtme, Alev püskürtme, HVOF Püskürtme), Uygulama alanlarý ve kaplama özellikleri, TBC kaplamalar, Kimyasal buhar çöktürme (CVD), Metal organik kimyasal buhar çöktürme (MOCVD), Plazma CVD, Proses parametreleri, Uygulama alanlarý, Fiziksel Buhar Çöktürme (PVD), Kaplama Özellikleri, Ýyon Ýmplentasyonu, Sertlik, Sürtünme ve aºýnma prensip ve mekanizmalarý Bu ders yüksek lisans öðrencilerine kaplama teknikleri hakkýnda bilgi verir -Saraç, S.,Metal Kaplama ve Elektrokimyasal Teknikler, Saraç,1995 -Bunshah, R.E.,Handbook of Hard Coatings;Noyes Publications,2001 -Starr, T., Modeling of CVD of Protective Coatings for C/C Composites,Georgia Tech Research Institute,1989

14 KÝMM 522 ENZÝM KÝNETÝÐÝ VE TEKNOLOJÝSÝ KÝMM 522 Enzim Kinetiði ve Teknolojisi (3-0)3 (AKTS:7) Enzim teknolojisine giriº, Enzimlerin kimyasal yapýsý ve aktif merkez, Enzim katalizli tepkimeler ve koenzimler, Enzim kinetiði, Enzim aktifliði ve analizleri, Enzim sýnýflarý, Endüstriyel enzim üretimi, Ýmmobilize enzimler, Enzimlerin endüstriyel uygulamalarý, Tedavi ve ilaç tasarýmýnda enzimler, Organik sentezlerde enzimlerin kullanýmý Bu ders yüksek lisans öðrencilerine enzim kinetiði ve teknolojisi hakkýnda bilgi verir - Goldfrey, T., Reichelt, J.R., Industrial Enzymology -Bhagavan, N.V., Medical Biochemistry, Jones and Bartlett Publishers, Boston,1992 -Cooper, G. M., Hausman, R. E., The Cell A Molecular Approach, ASM Press, Washington, D.C Nelson, D.L., Cox, M.M., Lehninger Princibles of Biochemistry, fourth eddition, Worth Publishers, 2005 KÝMM 523 KÜTLE AKTARIMI KÝMM 523 Kütle Aktarýmý (3-0)3 (AKTS:8) Molekülsel yayýnma eºitlikleri, Isý ve kütle transferi için molekülsel yayýnýmýn karºýlaºtýrýlmasý, Molekülsel yayýným ve molar akýº için eºitliklerin türetilmesi, Ýkili ve çok bileºenli gaz karýºýmlarýnda molekülsel difüzyon katsayýsý, Sývýlarda kütle aktarýmý, Katýlarda kütle aktarýmý, Laminer ve türbülanslý akýº için kütle transfer katsayýlarý, Ýki fazlý sistemlerde kütle aktarýmý, Fazlar arasý bileºim, Film ve tüm kütle aktarým katsayýlarý, Sürekli prosesler için iki faz teorisi, Zýt akýmlý prosesler için tasarým metotlarý Bu ders yüksek lisans öðrencilerine enzim kinetiði ve teknolojisi hakkýnda bilgi verir -McCabe, Smith and Harriott; Unit Operations of Chemical Engineering; McGraw-Hill Book Co., 6 th ed., Geankoplis, C.J, Allyn and Bacon; Transport Processes and Unit Operations, Geankoplis, C.J.,Mass Transport Phenomena, Edwards Brothers Inc.,Second edition, 1977.

15 KÝMM 524 ENDÜSTRÝYEL HAMMADDELER KÝMM 524 Endüstriyel Hammaddeler (3-0)3 (AKTS:7) Endüstriyel hammaddelerin kalite kontrol esaslarý, Doðal hammaddelerin oluºumlarý, Doðal hammaddelerin sýnýflandýrýlmasý, Mineralojik-fiziksel-kimyasal analizler, Endüstriyel hammaddelerin süratli tanýmlama yöntemleri, Fiziksel özelliklerin belirlenmesi, Kimyasal safsýzlýklarýn tesbiti, ocak yeri ve yapýsal dokusal özelliklerin kaliteye etkisi, Alternatif endüstriyel hammaddeler, Türkiye endüstriyel hammaddeleri ve ekonomisi Bu ders yüksek lisans öðrencilerine endüstriyel hammaddeler hakkýnda bilgi verir -Harben,P.W., Kuzvart A., Industrial Minerals, A Global Geology; Published in the U.K by Industrial Minerals Information Limited, Surrey;1996 -Harben, P.W.,The Industrial Minerals Handybook, A Guide to Markets, Spesifications, & Prices: Published by; Industrial Minerals Division, Metal Bulletin PLC, London, UK, 1995 KÝMM 525 KÝMYA MÜHENDÝSLÝÐÝ MATEMATÝÐÝ KÝMM 525 Kimya Mühendisliði Matematiði (3-0)3 (AKTS:7) Ýleri denklem çözüm teknikleri, Vektör ve tensörler, Determinant ve matrisler, Adi ve kýsmi diferansiyel denklemlerin ileri analitik çözüm yöntemleri, Serilerle integrasyonun incelenmesi, Skaler deðerler, Kimya mühendisliði için uygulamalar Bu ders yüksek lisans öðrencilerine kimya mühendisliði matematiði hakkýnda bilgi verir -Pakdemirli, E.,Diferansiyel Denklemler, Güven Kitabevi Yayýnlarý, Ankara, Tuncer, T., Diferensiyel Denklemler, Fatih Yayýnevi, Ýstanbul -Dost, S., Lineer Cebir, Güven Kitabevi Yayýnlarý, Ankara, Uyan, B., Diferansiyel Denklemler, Fourier Serileri, Laplace Transformasyonlarý, Ofset 75 Yayýnlarý, Ýstanbul, O Neil.,Advanced Engineering Mathematics, Wadsworth Publications, USA, 1991

16 KÝMM 526 MÜHENDÝSLÝK TERMODÝNAMÝÐÝ KÝMM 526 Mühendislik Termodinamiði (3-0)3 (AKTS:8) Termodinamiðin kapsamý, Temel kavramlar ve tanýmlar, Sýcaklýk, Basýnç, Termodinamik denge, ݺ ve ýsý, Termodinamiðin birinci yasasý ve bu yasanýn açýk ve kapalý sistemlere uygulanmasý, Hacim özellikleri, Ýdeal gazlar, Gerçek gazlar, Hal denklemleri, Saf maddelerin termodinamik özellikleri, Termodinamiðin ikinci yasasý, Entropi ve termodinamik analiz, Kompresörler, Carnot ve Rankine çevrimleri, Gaz ve hava çevrimleri, Soðutma kurallarý, Sývýlaºtýrma prosesleri Bu ders yüksek lisans öðrencilerine mühendislik termodinamiði hakkýnda bilgi verir -Sandler, S.I.,Chemical Engineering Thermodynamics, 3rd Ed,Wiley,1999 -Smith, J.M., Van Ness, N.C.,Abbot, M.M.,Introduction to Chemical Engineering Thermodynamics, Mc Graw Hill Co,1996 -Yalçýn, H.,Gürü, M.,Uygulamalý Mühendislik Termodinamiði,Palme Yayýncýlýk,1999

17 KÝMM 527 HAVA KÝRLÝLÝÐÝ VE HAVA KALÝTESÝ KONTROLÜ KÝMM 527 Hava Kirliliði ve Hava Kalitesi Kontrolü (3-0)3 (AKTS:7) Hava kirleticiler, Hava kalitesi, Emisyonlar, Hava kalitesi sýnýr deðerleri, Ýs, Duman, Atýk gazlar, Tozlu maddeler, Filtreler, Kanser yapýcý maddelerin emisyon sýnýrlarý, Hava kalitesi kontrolü nedir? Nasýl yapýlýr? Havanýn kirlenmesini önlemek için tüm araç gereç ve tesislerde bulunmasý gereken fiziksel ºartlar ve özellikler Bu ders yüksek lisans öðrencilerine hava kirliliði ve hava kalitesi kontrolü hakkýnda bilgi verir -Müezzinoðlu, A.,Hava Kirliliði ve Kontrolünün Esaslarý, Dokuz Eylül Yayýnlarý,2000 -Wark, K.,Warner, C.F. and Cooper., Air Pollution:Its Source and Control, Harper & Row Publishers,1994 -De Nevers, N.,Air Pollution Control Engineering, Mc Graw-Hill Book Co,2000 -Davis, W.T.,Air Pollution Engineering Manual,Wiley-Interscience Publication,2000 ÝMM 528 Akýºkanlar Mekaniði (3-0)3 (AKTS:7) KÝMM 528 AKIªKANLAR MEKANÝÐÝ KÝMM 528 Akýºkanlar Mekaniði (3-0)3 (AKTS:7) Akýºkanlarýn genel özellikleri, Akýºkan statiði ve akýºkan akýmý ile ilgili temel kavramlar ve uygulamalar, Akýºkanlar dinamiði, Viskozite, Hýz gradyaný, Laminar ve türbülant akým, Sýnýr tabakasý, Bernoulli denkliði, Sürtünme kayýplarý, Sýkýºtýrýlabilen akýºkanlar, Akým ölçerler, Daldýrýlmýº katý cisimler etrafýnda akýº, Dolgulu yataklarda akma, Sývýlarýn karýºtýrýlmasý, Vana ve baðlantýlar, Kompresörler, Pompalar Bu ders yüksek lisans öðrencilerine akýºkanlar mekaniði hakkýnda bilgi verir -Geancoplins, C.J.,Transport Processes and Seperation Process Principles,Prentice Hall Book Co,2003 -MC, Cabe.,Smith, W.J.,J.C.,Harriot, H.,Unit Operations of Chem.Eng.,Mc Craw Hill Book Co,1976 -Wilke, O.J.,Fluid Mechanics for Chemical Engineers,Prentice Hall,2001

18 KÝMM 529 ISI AKTARIMI KÝMM 529 Isý Aktarýmý (3-0)3 (AKTS:8) Kondüksiyonla ýsý aktarýmý, Tek yönlü ýsý aktarýmý genel eºitliði, Çok tabakalý sistemler, Isýl direnç ve elektrik devresi benzerliði, Kritik izolasyon kalýnlýðý, Enerji oluºumu olmayan ve olan sistemlerde kondüksiyonla ýsý aktarýmý, Konveksiyonla ýsý aktarýmý, Doðal konveksiyon, Paralel ve ters akýº, Toplam ýsý transfer katsayýsý, Faz deðiºtiren akýºkanlarda ýsý transfer katsayýsý, Radyasyon ýsý aktarýmý, Isý deðiºtiriciler, Apsorptivite ve geçirgenlik Bu ders yüksek lisans öðrencilerine ýsý aktarýmý hakkýnda bilgi verir -Geancoplins, C.J.,Transport Processes and Seperation Process Principles,Prentice Hall Book Co,2003 -MC, Cabe.,Smith, W.J.,J.C.,Harriot, H.,Unit Operations of Chem.Eng.,Mc Craw Hill Book Co,1976 -Wilke, O.J.,Fluid Mechanics for Chemical Engineers,Prentice Hall,2001 -Özýºýk, M.N.,Bayazýtoðlu, Y.,Elements of Heat Transfer, Mc Craw Hill Book Co,1989 -Coulson, Richardson,Fluid Flow, Heat Transferand Mass Transfer, 1980 K (AKTS:7) KÝMM 530 ENTEGRE KATI ATIK YÖNETÝMÝ I KÝMM 530 Entegre Katý Atýk Yönetimi I (3-0)3 (AKTS:7) Evsel katý atýk yönetimi, Katý atýklarýn bileºimi, Fiziksel kimyasal ve biyolojik özellikleri, Ulusal ve uluslar arasý yasal durum, Katý atýklarýn toplanmasý, Toplama sistemlerinin analizi, Toplama rotalarýnýn optimizasyonu Bu ders yüksek lisans öðrencilerine entegre katý atýk yönetimi hakkýnda bilgi verir -Tchobanoglous, G., Theisen, H., Vigil, S.S., Integrated Solid Waste Management, Singapore, McGraw Hill, 1993-Özbay, M.,Katý Atýk Yönetiminde Mühendislik Sistemleri-Kocasoy, G.,Atýksu Arýtma Çamuru ve Katý Atýk ve Kompost Örneklerinin analiz Yöntemleri,Boðaziçi Üniversitesi Yayýnevi,1994

19 KÝMM 531 ENTEGRE KATI ATIK YÖNETÝMÝ II KÝMM 531 Entegre Katý Atýk Yönetimi II (3-0)3 (AKTS:8) Evsel katý atýk yönetimi, Katý atýklarýn bileºimi, Fiziksel kimyasal ve biyolojik özellikleri, Ulusal ve uluslar arasý yasal durum, Katý atýklarýn toplanmasý, Toplama sistemlerinin analizi, Toplama rotalarýnýn optimizasyonu, Mühendislik prensipleri, Minimizasyon, Yeniden kullaným, Geri dönüºüm, Kompostlama, Isýl dönüºüm teknolojileri, Düzenli depolama Bu ders yüksek lisans öðrencilerine entegre katý atýk yönetimi hakkýnda bilgi verir -Tchobanoglous, G., Theisen, H., Vigil, S.S., Integrated Solid Waste Management, Singapore, McGraw Hill, Özbay, M.,Katý Atýk Yönetiminde Mühendislik Sistemleri -Kocasoy, G.,Atýksu Arýtma Çamuru ve Katý Atýk ve Kompost Örneklerinin analiz Yöntemleri,Boðaziçi Üniversitesi Yayýnevi,1994 -Ulusal Atýk Kongresi Kitabý, 1.Ulusal Atýk Kongresi, Ýzmir,2001 AKTS:7) KÝMM 532 ÇEVRESEL ETKÝ DEÐERLENDÝRMESÝ KÝMM 532 Çevresel Etki Deðerlendirmesi (3-0)3 (AKTS:7) Çevre mühendisliðinin temelleri, Çevresel Etki Deðerlendirme (CED), Tarihçe, Yasalar, ÇED prosesleri, ÇED tanýmlama yöntemleri, Eklenik etki deðerlendirmesi, Çevre Yönetim Sistemi, Kaynak ve atýk yönetimi, Çevre Yönetim Sistemi Standartlarý, Çevresel sistemleri deðerlendirme yöntemleri, Sanayi objeler pasaportlarýnýn hazýrlanmasý Bu ders yüksek lisans öðrencilerine çevresel etki deðerlendirmesi hakkýnda bilgi verir -Çevresel Etki Deðerlendirmesi El Kitabý,2006 -Yaºamýº, F.D.,Çevresel Etki Deðerlendirmesi, Çekül Yayýnlarý,2003

20 -Türkay, O.,Kahraman. N.,Turizm ve Çevre, Detay Anatolia Akademik Yayýnlarý,2004 KÝMM 533 KÖMÜR TEKNOLOJÝSÝ KÝMM 533 Kömür Teknolojisi (3-0)3 (AKTS:8) Kömürün Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri, Kömürün Gazlaºtýrýlmasý, Temel Gazlaºtýrma Tepkimeleri ve ürünleri, Kömür Gazlaºtýrma Prosesleri, Gaz Ürünlerin Temizlenmesi, Kömürün Koklaºtýrýlmasý, Kok ve Koklaºtýrmanýn Tanýmý, Türkiye de Kok Üretimi ve Tüketimi, Petrol Teknolojisi, Petrolün Jeolojik Oluºumu, Petrol Kuyularý, Ham Petrolün Karakteri ve Türleri, Petrol Ürünleri, Petrol Rafinerisi Prosesleri, Ham Petrolün Damýtýlmasý, Termik ve Katalitik Kraking, Reforming Prosesleri, Polimerleºtirme ve Alkillendirme Prosesleri, Hidrodesülfürizasyon Prosesleri, Solvent Ekstraksiyon Prosesleri, Absorpsiyon ve Adsorpsiyon Prosesleri, Kristallendirme Prosesi Bu ders yüksek lisans öðrencilerine kömür teknolojisi hakkýnda bilgi verir -Kural, O.,Kömür Kimyasý & Teknolojisi; Ýstanbul, Kural, O.,Kömür, 2. Kömür, Ýstanbul, Kural, O., Kömür Özellikleri, Teknolojisi ve Çevre Ýliºkileri, Ýstanbul, Kural, O., Coal Resources, Properties, Utilization, Pollution, Istanbul, 1994 ÝMM 534 VERÝ ANALÝZ TEKNÝKLERÝ KÝMM 534 Veri Analiz Teknikleri (3-0)3 (AKTS:7)

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Tüm Ders Kodları Havuzu

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Tüm Ders Kodları Havuzu POLİMER MÜHENDİSLİĞİ EABD LİSANSÜSTÜ DERSLERİ PLM501 Polimer Mühendisliği (3+0) 3 6 Zorunlu PLM502 Polimerlerin Şekillendirilmesi (3+0) 3 6 Zorunlu PLM503 Polimerizasyon Yöntemleri PLM504 İletken Polimerler

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Tüm Ders Kodları Havuzu

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Tüm Ders Kodları Havuzu POLİMER FBE501 Mühendislik Matematiği (3+0) 3 6 Zorunlu PLM501 Polimer Mühendisliği (3+0) 3 6 Zorunlu PLM502 Polimerlerin Şekillendirilmesi (3+0) 3 6 Zorunlu PLM503 Polimerizasyon Yöntemleri PLM504 İletken

Detaylı

1 ZKÜ./ÖĞR.İŞL FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU : 312. Ders Kodu

1 ZKÜ./ÖĞR.İŞL FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU : 312. Ders Kodu FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ 01.Yarıyıl Dersleri 02.Yarıyıl Dersleri KIM115 Genel Kimya I General I 4 2 5 7 KIM146 Genel Kimya II General II 4 2 5 7 KIM117 Genel Kimya I Lab General I Lab 0 2 1

Detaylı

Malzemelerin Yüzey İşlemleri (MATE 464) Ders Detayları

Malzemelerin Yüzey İşlemleri (MATE 464) Ders Detayları Malzemelerin Yüzey İşlemleri (MATE 464) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Malzemelerin Yüzey İşlemleri MATE 464 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul

Detaylı

Kimyasal analiz : bir örnekteki bileşenleri v bileşenlerin konsantrasyonların bulmak için yapılan işlemi genel adıdır.

Kimyasal analiz : bir örnekteki bileşenleri v bileşenlerin konsantrasyonların bulmak için yapılan işlemi genel adıdır. Analitik Kimya Kimyanın, maddelerin hangi bileşenlerden ve bileşenlerin hangi oranlarda (bağıl miktarlarda) olduğunu inceleyen dalı Analitik Kimya olarak isimlendirilir. bir ürünün istenen kalitede olup

Detaylı

ÖĞRENCI SINAV VE DİĞER FAALIYETLERININ YARIYIL SONU BAŞARI NOTUNA KATKISI

ÖĞRENCI SINAV VE DİĞER FAALIYETLERININ YARIYIL SONU BAŞARI NOTUNA KATKISI Ders Tanıtım Formu BÖLÜM Kimya Mühendisliği DERS KODU 424*307 DERSİN ADI ISI AKTARIMI YARIYILI Güz Bahar DİLİ Türkçe İngilizce ÖN ŞARTI 424*204 Akışkanlar Mekaniği dersini almış olmak KREDİSİ 3 Teori 3

Detaylı

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 441000000001101 Fizik I Physics I

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS LİSTESİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS LİSTESİ SAYFA:1/5 1 MAK000 İNGİLİZCE(HAZIRLIK) 0 0 0 0 I. YARIYIL DERSLERİ 2 MAK1001 MATEMATİK I Zorunlu 4 2 5 6 3 MAK1003 FİZİK I Zorunlu 3 1 4 5 4 MAK1005 GENEL KİMYA Zorunlu 2 1 3 4 5 MAK1007 LİNEER CEBİR Zorunlu

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM)

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) I. YARIYIL MAK1001 Matematik I 4 2 6 MAK1003 Fizik I 3 1 5 MAK1005 Genel Kimya 2 1 4 MAK1007 Lineer Cebir 3 0 3 MAK1009

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI Saat/Hafta

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI Saat/Hafta Ders Kodu MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 2016-2017 EĞİTİM PLANI Dersin Adı Kuramsal Uygulama Saat/Hafta Pratik/ Laboratuvar Yıl 1 / Yarıyıl 1 507001012006 Türk Dili I 2 0 0 2 2 2 Zorunlu 507001022006

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AÇILACAK DERSLER KİMYA ANABİLİM DALI 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AÇILACAK DERSLER

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AÇILACAK DERSLER KİMYA ANABİLİM DALI 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AÇILACAK DERSLER FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AÇILACAK DERSLER KİMYA ANABİLİM DALI 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AÇILACAK DERSLER GÜZ DÖNEMİ ECTS KM 501 Uzmanlık Alan 4 0 0 6 Dersi (Zorunlu) KM 503 İleri Organik Kimya 3 0 3

Detaylı

Doç. Dr. Özlem Esen KARTAL (A Şubesi) Yrd. Doç. Dr. Adil KOÇ (B Şubesi) :16:57 1

Doç. Dr. Özlem Esen KARTAL (A Şubesi) Yrd. Doç. Dr. Adil KOÇ (B Şubesi) :16:57 1 Doç. Dr. Özlem Esen KARTAL (A Şubesi) Yrd. Doç. Dr. Adil KOÇ (B Şubesi) 28.10.2015 12:16:57 1 I. DERS İÇERİĞİ 1.KİMYA MÜHENDİSLİĞİ MESLEĞİNİN TANIMI 2.KİMYA MÜHENDİSLİĞİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 3. MÜHENDİSLİK

Detaylı

Email: mergün@aku.edu.tr. Email: ehalat@aku.edu.tr. Adres:

Email: mergün@aku.edu.tr. Email: ehalat@aku.edu.tr. Adres: ORTAÖÐRETÝM FEN VE MATEMATÝK ALANLAR EÐÝTÝMÝ BÖLÜMÜ ÖÐRETÝM PROGRAMI (MATEMATÝK, BÝYOLOJÝ, FÝZÝK-KÝMYA) DEKAN (EÐÝTÝM FAKÜLTESÝ) Prof. Dr. Mustafa ERGÜN Telefon: +90 272 228 14 18/300 Email: mergün@aku.edu.tr

Detaylı

Sayısal Yöntemler (MFGE 301) Ders Detayları

Sayısal Yöntemler (MFGE 301) Ders Detayları Sayısal Yöntemler (MFGE 301) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sayısal Yöntemler MFGE 301 Güz 2 2 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i MATH 275 Lineer

Detaylı

ÖĞRENCI SINAV VE DİĞER FAALIYETLERININ YARIYIL SONU BAŞARI NOTUNA KATKISI

ÖĞRENCI SINAV VE DİĞER FAALIYETLERININ YARIYIL SONU BAŞARI NOTUNA KATKISI Ders Tanıtım Formu BÖLÜM Kimya Mühendisliği DERS KODU 4240204 DERSİN ADI Akışkanlar Mekaniği YARIYILI Güz Bahar DİLİ Türkçe İngilizce ÖN ŞARTI - KREDİSİ 4 Teori 2 Uygulama 2 Lab. TİPİ 1 Zorunlu Seçime

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE KURULU KARARLARI TOPLANTI SAYISI: 2 KARAR TARİHİ: 05.04.

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE KURULU KARARLARI TOPLANTI SAYISI: 2 KARAR TARİHİ: 05.04. T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE KURULU KARARLARI TOPLANTI SAYISI: 2 KARAR TARİHİ: 05.0.2016 Fakülte kurulu gündemindeki maddeleri görüşmek üzere 05.0.2016 Salı

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Orjinal Adı: CORROSION. Dersin Kodu: MME 4007

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Orjinal Adı: CORROSION. Dersin Kodu: MME 4007 Dersi Veren Birim: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Dersin Türkçe Adı: KOROZYON Dersin Orjinal Adı: CORROSION Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu: MME 007 Dersin

Detaylı

K213 ANALİTİK KİMYA I

K213 ANALİTİK KİMYA I K213 ANALİTİK KİMYA I Prof. Dr. Mustafa DEMİR 2008-2009 Eğitim Öğretim yılı Yaz OKULU M.DEMİR(ADU-AYDIN) 01-TEMEL KAVRAMLAR 1 Ders Programı Perşembe : 08.15-12.00 Cuma : 08.15-12.00 M.DEMİR(ADU-AYDIN)

Detaylı

Cam Bilimi ve Teknolojisi (MATE 456) Ders Detayları

Cam Bilimi ve Teknolojisi (MATE 456) Ders Detayları Cam Bilimi ve Teknolojisi (MATE 456) Ders Detayları Ders Adı Cam Bilimi ve Teknolojisi Ders Kodu MATE 456 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL ADI KREDİSİ* MKM-5501 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0 8 0 9 MKM-5601 TEZ HAZIRLIK ÇALIŞMASI Z 0 1 1 0 1 20 1 21 12 30 İKİNCİ YARIYIL ADI KREDİSİ* MKM-5502 UZMANLIK

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI Dersin Kodu FIZ508 Spektroskopik Analiz Yöntemleri (II) Kredisi (T P K) (3 0 3) 2-Bahar Atomik spektroskopi, infrared absorpsiyon spektroskopisi, raman spektroskopisi, nükleer magnetik rezonans spektroskopisi,

Detaylı

ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK KİMYA

ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK KİMYA PROGRAM KOORDİNATÖRÜ Prof.Dr.Hakkı Erdoğan, herdogan@neu.edu.tr ECZACILIK FAKÜLTESİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ EFK 600 Uzmanlık Alanı Dersi Z 4 0 4 EFK 601 İlaç Nomenklatürü I S 3 0 3 EFK 602 İlaç Nomenklatürü

Detaylı

Polimer Bilim ve Teknolojisi (CEAC 423) Ders Detayları

Polimer Bilim ve Teknolojisi (CEAC 423) Ders Detayları Polimer Bilim ve Teknolojisi (CEAC 423) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Polimer Bilim ve Teknolojisi CEAC 423 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

27.02.2014 TARİHLİ EĞİTİM KOMİSYONU KARARLARI

27.02.2014 TARİHLİ EĞİTİM KOMİSYONU KARARLARI 27.02.201 TARİHLİ EĞİTİM KOMİSYONU KARARLARI Eğitim Komisyonu Tarihi: 27.02.201 Eğitim Komisyon Karar No: 88 Fen Fakültesi Fakülte Kurulu nun Kimya Bölümü nün mevcut Yan Dal programı yönergesinin güncellenmesi

Detaylı

İ Ç İ NDEKİ LER. Çevre Mühendisliği ve Bilimi İçin Kimyanın Temel Kavramları 1. Fiziksel Kimya ile İlgili Temel Kavramlar 52.

İ Ç İ NDEKİ LER. Çevre Mühendisliği ve Bilimi İçin Kimyanın Temel Kavramları 1. Fiziksel Kimya ile İlgili Temel Kavramlar 52. İ Ç İ NDEKİ LER Ön Söz xiii K I S I M 1 Çevre Mühendisliği ve Bilimi İçin Kimyanın Temel Kavramları 1 BÖLÜM 1 Giriş 3 1.1 Su 4 1.2 Atık Sular ve Su Kirliliği Kontrolü 5 1.3 Endüstriyel ve Tehlikeli Atıklar

Detaylı

3.1 ATOM KÜTLELERİ... 75 3.2 MOL VE MOLEKÜL KAVRAMLARI... 77 3.2.1 Mol Hesapları... 79 SORULAR 3... 84

3.1 ATOM KÜTLELERİ... 75 3.2 MOL VE MOLEKÜL KAVRAMLARI... 77 3.2.1 Mol Hesapları... 79 SORULAR 3... 84 v İçindekiler KİMYA VE MADDE... 1 1.1 KİMYA... 1 1.2 BİRİM SİSTEMİ... 2 1.2.1 SI Uluslararası Birim Sistemi... 2 1.2.2 SI Birimleri Dışında Kalan Birimlerin Kullanılması... 3 1.2.3 Doğal Birimler... 4

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL FIZ-5501 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0 8 0 9 FIZ-5601 TEZ HAZIRLIK ÇALIŞMASI Z 0 1 1 0 1 20 1 21 12 30 İKİNCİ YARIYIL FIZ-5502 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0 8

Detaylı

Fen-Edebiyat Fakültesi

Fen-Edebiyat Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya 1. Yarıyıl Dersleri KIM1003 FUNDAMENTALS OF INFORMATION TECHNOLOGY Zorunlu 4 0.00 0 6.00 FZK1073 GENEL FİZİK I Zorunlu 4 0.00 0 5.00 KIM1001 GENEL KİMYA I Zorunlu 4 0.00 0

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇİFT ANADAL PROGRAMI (ÇAP) ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN DERS PLANI

HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇİFT ANADAL PROGRAMI (ÇAP) ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN DERS PLANI 7. YARIYIL 4. YARIYIL ÇİFT ANADAL PROGRAMI (ÇAP) ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN DERS PLANI 1- Öğrenci aşağıda verilen Çift Anadal Programı derslerini (kredilerini) almak ve başarılı olmak zorundadır.

Detaylı

Ortak Dersler. Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Açılacağı Bölüm T U K AKTS

Ortak Dersler. Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Açılacağı Bölüm T U K AKTS 14.05.2014 tarih ve 25 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Okulu bünyesinde Fakültemiz bölümlerinde açılması muhtemel dersler Ortak Dersler Dersin Kodu Dersin Adı

Detaylı

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-16 GÜZ YARIYILI VE SONRASINDA UYGULANACAK LİSANS PROGRAMI (%100 İNGİLİZCE) BİRİNCİ YIL 1. DÖNEM Ön

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİRİNCİ VE İKİNCİ EĞİTİM PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİRİNCİ VE İKİNCİ EĞİTİM PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİRİNCİ VE İKİNCİ EĞİTİM PROGRAMI 2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI I. YARIYIL MM 101 GENEL MATEMATİK-I- 3 0 3 MM 103 LİNEER CEBİR

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 2015-2016 EĞİTİM PLANI Saat/Hafta

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 2015-2016 EĞİTİM PLANI Saat/Hafta MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 2015-2016 EĞİTİM PLANI Saat/Hafta Ders Kodu Dersin Adı Pratik/ Kuramsal Uygulama Laboratuva r Yıl 1 / Yarıyıl 1 Kredisi AKTS Kredisi Toplam Dersin Türü 507001012006

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİRİNCİ EĞİTİM PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİRİNCİ EĞİTİM PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİRİNCİ EĞİTİM PROGRAMI 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI I. YARIYIL MM 101 GENEL MATEMATİK-I- 3 0 3 3 MM 103 LİNEER CEBİR 2 0 2

Detaylı

Dersin Kodu ve Adı: TASARIM VE MALZEME SEÇİMİ Eğitim ve Öğretim Yöntemleri. Proje/Alan Teori Uygulama Laboratuvar

Dersin Kodu ve Adı: TASARIM VE MALZEME SEÇİMİ Eğitim ve Öğretim Yöntemleri. Proje/Alan Teori Uygulama Laboratuvar 4270401 TASARIM VE MALZEME SEÇİMİ Teori Uygulama VII 3 0 0 0 3 5 Zorunlu / Seçmeli Zorunlu Dersin amacı; tasarım ve üretimde malzemenin önemini ve tasarıma en uygun malzeme seçimi için kullanılan kriterleri

Detaylı

Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik

Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik DERS BİLGİ FORMU DERS BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik T

Detaylı

Ders Tanıtım Formu. Temel İşlemler Laboratuarı

Ders Tanıtım Formu. Temel İşlemler Laboratuarı Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Temel İşlemler Laboratuarı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x) Uzaktan

Detaylı

T.C. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS BİLDİRİM FORMU

T.C. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS BİLDİRİM FORMU T.C. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS BİLDİRİM FORMU 1.YARIYIL Dersin Adı HIS101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I Zorunlu 2 0 NC 2 Okt.Alper KÜÇÜKDURMAZ MAT101

Detaylı

MAK1002 STATİK Zorunlu YAD112 YABANCI DİL II (ALMANCA) Zorunlu

MAK1002 STATİK Zorunlu YAD112 YABANCI DİL II (ALMANCA) Zorunlu Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği 1. Yarıyıl Dersleri MAT1071 MATEMATİK I Zorunlu 3 2.00 0 6.00 MAK1005 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Zorunlu 2 0.00 1 4.00 MAK1001 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS-DOKTORA PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS-DOKTORA PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS-DOKTORA PROGRAMI ÖĞRETİM ELEMANI MATH511 İleri Mühendislik Matematiği Advanced Engineering Mathematics -1 Doç. Dr. Fatih KOYUNCU

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MMM 4037

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MMM 4037 Dersi Veren Birim: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Dersin Türkçe Adı: AMORF MALZEMELER Dersin Orjinal Adı: AMORF MALZEMELER Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu:

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 9.Çözünmüş İnorganik ve Organik Katıların Giderimi Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK İnorganiklerin Giderimi Çözünmüş maddelerin çapları

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MAT 5001

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MAT 5001 Dersi Veren Birim: Fen Bilimleri Enstitüsü Dersin Türkçe Adı: Uygulamalı Matematik Dersin Orjinal Adı: Applied Mathematics Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisansüstü Dersin Kodu:

Detaylı

KARARSIZ HAL ISI TRANSFERİ

KARARSIZ HAL ISI TRANSFERİ KM380 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı I 005-006 Bahar Dönemi Arş.Gör. Zeynep ÖZAYDIN (Oda No: 504 Arş.Gör. Tuğba GÜMÜŞDERE (Fen Bilimleri Enstitüsü KARARSIZ HAL ISI TRANSFERİ Deney No : 5b AMAÇ İki ucu

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING. Course Name T P L ECTS

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING. Course Name T P L ECTS FIRST YEAR 1st semesr T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING MAT101 Calculus I Mamatik I PHY101 Physics I Fizik I 3 0 2 7 CHE101 Chemistry

Detaylı

FİZİK ANABİLİM DALI. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı ANS Kampüsü, Afyonkarahisar

FİZİK ANABİLİM DALI. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı ANS Kampüsü, Afyonkarahisar FİZİK ANABİLİM DALI Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı ANS Kampüsü, Afyonkarahisar Telefon (272) 228 14 23 Faks (272) 228 14 22 1992 yılında kurulmuş olan Fizik Anabilim

Detaylı

BOLOGNA BİLGİ PAKETİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DOKTORA PROGRAMI

BOLOGNA BİLGİ PAKETİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DOKTORA PROGRAMI a. Program Hakkında Genel Bilgi BOLOGNA BİLGİ PAKETİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DOKTORA PROGRAMI Kimya Mühendisliği Bölümü'nün lisansüstü programları 1967 yılında

Detaylı

III Ön Lisans ( ) Lisans (X) Yüksek Lisans ( ) Doktora ( )

III Ön Lisans ( ) Lisans (X) Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) 4270201 DİFERANSİYEL DENKLEMLER Teori Uygulama Proje/Alan Ulusal Kredi AKTS Kredisi III 3 0 0 0 3 4 Ön Lisans ( ) Lisans Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Fiziksel olayların ve mühendislik problemlerinin modellenmesi,

Detaylı

Üretim Yöntemleri (MFGE 205) Ders Detayları

Üretim Yöntemleri (MFGE 205) Ders Detayları Üretim (MFGE 205) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Üretim MFGE 205 Güz 2 2 0 3 6.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin Seviyesi

Detaylı

1. SINIF (I. YARIYIL)

1. SINIF (I. YARIYIL) 1. SINIF (I. YARIYIL) KIM 101-GENEL KİMYA I (5 0 5) Genel Kimya-I Dersinin ana hedefi öğrenciye kimyanın temel metodolojisini ve kalitatif kavramların kantitatif sonuçlara götürmesini sağlayacak mantığı

Detaylı

*Bütün Yüksek Lisans öğrencileri, Araştırma Semineri dersini ilk 4 yarıyıl içerisinde almak zorundadır.

*Bütün Yüksek Lisans öğrencileri, Araştırma Semineri dersini ilk 4 yarıyıl içerisinde almak zorundadır. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA AİT EĞİTİM PLANI Kimya Mühendisliği Yüksek Lisans Zorunlu Dersler CHE 500

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu / Adı : 088 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Bölüm / Anabilim Dalı : ELEKTRİK ÖĞRETMENLİĞİ Öğretim Dili : Türkçe Yarıyılı

Detaylı

İnönü Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı Lisansüstü Ders İçerikleri

İnönü Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı Lisansüstü Ders İçerikleri KM 501 Kömür Bilimi ve Teknolojisi (3+0) 3-6 Kömürün Oluşumu ve Yapısı: kömürün organik yapısı, kömürün inorganik yapısı; Kömürdeki mineral maddeler: kil mineralleri, karbonatlar, sülfürler, silikatlar;

Detaylı

BAHAR DÖNEMİ, KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME SINAV PROGRAMI

BAHAR DÖNEMİ, KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME SINAV PROGRAMI BİTİRME SINAV PROGRAMI (1.HAFTA) 28 MAYIS 2015 29 MAYIS 2015 Tekstil Haz.Tekn. Polimer Kimyası End. Mikrobiyoloji Bilim ve Kimya Tarihi Mühendislik Ekonomisi Fizik-II Grup 8(Kimya Müh.) A311- Mesleki Etik

Detaylı

KİMYA ANABİLİM DALI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI DERS PROGRAMI

KİMYA ANABİLİM DALI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI DERS PROGRAMI KİMYA ANABİLİM DALI 201-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI DERS PROGRAMI Dersin Dersin ADI H.S Öğretim Üyesi Yer Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Kodu UAD 8000 Uzmanlık Alan Dersi-I 4 Prof. Dr.

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU MATEMATİK I. Dersin Kodu: MAT 1009

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU MATEMATİK I. Dersin Kodu: MAT 1009 Dersi Veren Birim: Mühendislik Fakültesi Dersin Adı: MATEMATİK I Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Dersin Kodu: MAT 9 Dersin Öğretim Dili: Türkçe Formun Düzenleme / Yenilenme Tarihi:

Detaylı

Kodu Ders Adı AKTS D+U+L Z/S Dili Güz Dönemi

Kodu Ders Adı AKTS D+U+L Z/S Dili Güz Dönemi Dersler AKTS Kredileri Her hangi bir dersin amaç, öğrenme çıktıları, içerik, değerlendirme ve iş yükü AKTS gibi detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız. 1. Yıl 151711133

Detaylı

Olasılık ve İstatistik (IE 220) Ders Detayları

Olasılık ve İstatistik (IE 220) Ders Detayları Olasılık ve İstatistik (IE 220) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Olasılık ve İstatistik IE 220 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1. Yarıyıl 1. Hafta ( 19.09.2011-23.09.2011 ) Nükleer reaktör türleri ve çalışma prensipleri Atomik boyuttaki parçacıkların yapısı Temel kavramlar Elektrostatiğin Temelleri,

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRETİM YILINDAN BAŞLAYARAK GEÇERLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ZORUNLU DERSLERİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRETİM YILINDAN BAŞLAYARAK GEÇERLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ZORUNLU DERSLERİ FEN BİLİMLERİENSTİTÜSÜ 2006-2007Öğretim YılındanİtibarenGeçerli YüksekLisansveDoktoraZorunluDersleri T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2006-2007 ÖĞRETİM YILINDAN BAŞLAYARAK GEÇERLİ YÜKSEK

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDATI

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDATI SINIF-DÖNEM : 1. Sınıf - Güz DERS KODU MATH 101 PHYS 101 CHEM 101 MCE 101 MCE 103 ENG 101 TDL 101 Matematik I Calculus I Z 4 0 6 Fizik I Physics I Z 3 2 6 Genel Kimya General Chemistry Z 3 0 5 Makina Mühendisliğine

Detaylı

Diferansiyel Denklemler (MATH 276) Ders Detayları

Diferansiyel Denklemler (MATH 276) Ders Detayları Diferansiyel Denklemler (MATH 276) Ders Detayları Ders Adı Diferansiyel Denklemler Ders Kodu MATH 276 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Bahar 4 0 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i Math

Detaylı

Kimya Mühendisi Kimdir?

Kimya Mühendisi Kimdir? Kimya Mühendisi Kimdir? Kimyasal madde üreten veya kimyasal madde kullanarak üretim yapan tesislerin tasarlanması, kurulması ve işletilmesi alanlarında çalışan kişidir. İyi bir kimya mühendisi olmak için

Detaylı

1.SINIF 1. DÖNEM DERS MÜFREDATI

1.SINIF 1. DÖNEM DERS MÜFREDATI 1.SINIF 1. DÖNEM MÜFREDATI (3)SINIFI : 1 İN ADI MATH 101 Matematik I Calculus I Zorunlu 4-6 PHYS 101 Fizik I Physics I Zorunlu 3 2 6 MSE 101 Malzeme Mühendisliğine Giriş Introduction to Materials Engineering

Detaylı

Seramikler ve Refrakter Malzemeler (MATE 311) Ders Detayları

Seramikler ve Refrakter Malzemeler (MATE 311) Ders Detayları Seramikler ve Refrakter Malzemeler (MATE 311) Ders Detayları Ders Adı Seramikler ve Refrakter Malzemeler Ders Kodu MATE 311 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Güz 3 0 0 3 5 Ön

Detaylı

Dijital Sinyal İşleme (COMPE 463) Ders Detayları

Dijital Sinyal İşleme (COMPE 463) Ders Detayları Dijital Sinyal İşleme (COMPE 463) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Dijital Sinyal İşleme COMPE 463 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

Tahmin (IE 519) Ders Detayları

Tahmin (IE 519) Ders Detayları Tahmin (IE 519) Ders Detayları Ders AdıDers Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Tahmin IE 519 Her İkisi 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin Seviyesi

Detaylı

Diferansiyel Denklemler (MATH 276) Ders Detayları

Diferansiyel Denklemler (MATH 276) Ders Detayları Diferansiyel Denklemler (MATH 276) Ders Detayları Ders Adı Diferansiyel Denklemler Ders Kodu MATH 276 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Bahar 4 0 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i Math

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS-DOKTORA PROGRAMI

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS-DOKTORA PROGRAMI FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS-DOKTORA PROGRAMI ÖĞRETİM ELEMANI MATH511 İleri Mühendislik Advanced Engineering Mathematics -1 Doç. Dr. Fatih KOYUNCU Matematiği

Detaylı

Prof.Dr. ÜNAL ERKAN MUMCUOĞLU. merkan@metu.edu.tr

Prof.Dr. ÜNAL ERKAN MUMCUOĞLU. merkan@metu.edu.tr Ders Bilgisi Ders Kodu 9060528 Ders Bölüm 1 Ders Başlığı BİLİŞİM SİSTEMLERİ İÇİN MATEMATİĞİN TEMELLERİ Ders Kredisi 3 ECTS 8.0 Katalog Tanımı Ön koşullar Ders saati Bu dersin amacı altyapısı teknik olmayan

Detaylı

KİNETİK MODEL PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN OPTİMİZASYON TEKNİKLERİNİN KIYASLANMASI

KİNETİK MODEL PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN OPTİMİZASYON TEKNİKLERİNİN KIYASLANMASI KİNETİK MODEL PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN OPTİMİZASYON TEKNİKLERİNİN KIYASLANMASI Hatice YANIKOĞLU a, Ezgi ÖZKARA a, Mehmet YÜCEER a* İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği

Detaylı

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS KİTAPLARI LİSTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS KİTAPLARI LİSTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS KİTAPLARI LİSTESİ *Ders kitaplarını almadan önce dersi veren öğretim üyesine mutlaka danışın. Birinci Yıl 1.Yarıyıl BLM101 Bilgisayar Yazılımı I Ana Ders Kitabı: C How

Detaylı

Ek-4 T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILINDAN BAŞLAYARAK GEÇERLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ZORUNLU DERSLERİ

Ek-4 T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILINDAN BAŞLAYARAK GEÇERLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ZORUNLU DERSLERİ Ek-4 T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILINDAN BAŞLAYARAK GEÇERLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ZORUNLU DERSLERİ Öğrencinin kayıtlı olduğu Anabilim Dalında açılan Tez ve

Detaylı

English for Academic Reading & Speaking II İngilizce Akademik Okuma ve

English for Academic Reading & Speaking II İngilizce Akademik Okuma ve T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (%100 İNGİLİZCE) BİRİNCİ YIL 1. DÖNEM Ön şart D. Kodu Dersin Adı T U L AKTS MAT101 Calculus

Detaylı

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Eğitiminde Nanoteknolojinin Yeri

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Eğitiminde Nanoteknolojinin Yeri Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Eğitiminde Nanoteknolojinin Yeri Göknur Büke, Ersin Emre Ören, Turgut Baştuğ Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 3mes, Anadolu

Detaylı

Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen

Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen ix xiii xv xvii xix xxi 1. Çevre Kimyasına Giriş 3 1.1. Çevre Kimyasına Genel Bakış ve Önemi

Detaylı

T. C. E. Ü. FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ. 2014-2015 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Haftalık Ders Programı İkinci Öğretim

T. C. E. Ü. FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ. 2014-2015 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Haftalık Ders Programı İkinci Öğretim E. Ü. FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2014-2015 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Haftalık Ders Programı İkinci Öğretim A. Fakülte İçinde "BÖLÜMÜMÜZ" Öğrencilerine Verdiğimiz Dersler 1104001062003 Soyut Matematik

Detaylı

T. C. E. Ü. FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ. 2013-2014 Öğretim Yılı Güz Dönemi Haftalık Ders Programı

T. C. E. Ü. FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ. 2013-2014 Öğretim Yılı Güz Dönemi Haftalık Ders Programı A. Fakülte İçinde "BÖLÜMÜMÜZ" Öğrencilerine Verdiğimiz Dersler I. YARIYIL 405001072003 Soyut Matematik I 08.00-12.00 Mat. 1.gr. Prof.Dr.A.FIRAT A 003 405001072003 Soyut Matematik I 08.00-12.00 Mat. 2.gr.

Detaylı

DERS TANIMLAMA FORMU

DERS TANIMLAMA FORMU Dersin Kodu ve Adı : KMU 02 Termodinamik 2 DERS TANIMLAMA FORMU Programın Adı: Kimya Mühendisliği Yarıyıl Eğitim ve Öğretim Yöntemleri (ECTS) Teori Uyg. Lab. Proje/Alan Çalışması Krediler Diğer Toplam

Detaylı

TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Temel Eczacılık Bilimleri Programı

TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Temel Eczacılık Bilimleri Programı Programa Kabul Koşulları: TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Temel Eczacılık Bilimleri Programı Yüksek Lisans: Eczacılık Fakültesi, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Kimya Bölümü, Mühendislik Fakültesi

Detaylı

ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ DERS İÇERİKLERİ

ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ DERS İÇERİKLERİ ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ DERS İÇERİKLERİ 2. SINIF 1. YARIYIL İNGİLİZCE III OZ 221 2 3 Koordinatörü Okt. Yunus Emre AKBANA Dersi Verenler Okt. Yunus Emre AKBANA Amacı Bu ders, ders katilimcilarini CEFR

Detaylı

Dersin Kodu

Dersin Kodu Genel Kimya II Dersin Adı Genel Kimya II Dersin Kodu 1206.2103 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 6,00 Haftalık Ders Saati (Kuramsal) 4 Haftalık Uygulama Saati 0 Haftalık Laboratuar

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Lisans Öğretim Planı (Türkçe) - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI I. SEMESTER MAT111 Matematik I Calculus I 4 0 4 5 FİZ101 Fizik I Physics I 3

Detaylı

Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı

Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı HİTİT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 8 YARIYILLIK LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL Ders

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Diferansiyel Denklemler ve Lineer Cebir BIL271 3 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Yarıyıl Proje/Alan Teori Uygulama Laboratuvar Çalışması. Ulusal Kredi AKTS Kredisi IV 3 0 0 0 3 4 Ders Dili

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Yarıyıl Proje/Alan Teori Uygulama Laboratuvar Çalışması. Ulusal Kredi AKTS Kredisi IV 3 0 0 0 3 4 Ders Dili 4270202 MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ Proje/Alan Teori Uygulama Ulusal Kredi AKTS Kredisi IV 3 0 0 0 3 4 Ön Lisans ( ) Lisans Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Zorunlu / Seçmeli Zorunlu Bu dersin amacı lineer cebirin

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu / Adı : Bölüm / Anabilim Dalı : 07 AKIŞKANLARIN REOLOJİSİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ Öğretim Dili : Türkçe Yarıyılı : Türü (Zorunlu

Detaylı

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2. Öğretim planındaki AKTS 524000000001301 3 0 0 3 5

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2. Öğretim planındaki AKTS 524000000001301 3 0 0 3 5 ). BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2 Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği Ulusal Kredi Öğretim planındaki AKTS 524000000001301 3 0 0 3 5 Ön Koşullar : Yok: Bu dersin

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU (YÜKSEK LİSANS)

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU (YÜKSEK LİSANS) FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU (YÜKSEK LİSANS) 1.Yarıyıl GÜZ YARIYILI DERSİN DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM ULUSAL KREDİSİ DERSİN ADI OPTİK KODU

Detaylı

Genel Kimya II (CEAC 104) Ders Detayları

Genel Kimya II (CEAC 104) Ders Detayları Genel Kimya II (CEAC 104) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Genel Kimya II CEAC 104 Güz 3 2 0 4 5.5 Ön Koşul Ders(ler)i CEAC 103 Dersin Dili

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Sıra Numarası Dersin ön koşulu var mı? *** Dersin önceki eğitim programında eşdeğer bir dersi var mı? **** Kuramsal Uygulama ve Laboratuvar TOPLAM SAAT Ulusal kredi AKTS Kredisi ANKARA ÜNİVERSİTESİ ANADAL

Detaylı

Genel Kimya (CHEM 102) Ders Detayları

Genel Kimya (CHEM 102) Ders Detayları Genel Kimya (CHEM 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Genel Kimya CHEM 102 Güz 3 2 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI EĞİTİM PLANI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI EĞİTİM PLANI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1-1 ÖĞRETİM YILI EĞİTİM PLANI 1. YARIYIL MAT11 GENEL MATEMATİK I 6 6 FİZ11 FİZİK I 1 6 6 KİM11 KİMYA 1 5 5 EM11 BİLGİSAYAR

Detaylı

Ders Adı : BESİN KİMYASI Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri.

Ders Adı : BESİN KİMYASI Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : BESİN KİMYASI Ders No : 005000020 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI FİNAL PROGRAMI

EGE ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI FİNAL PROGRAMI II. YARIYIL Soyut Matematik II Mat. 1. Grup Prof.Dr.A.FIRAT 01.06.2015 08:30-10:00 C 012, C 013, C 118, C 119 Mathematics II Mat. 1. Grup Prof.Dr.İ.ÇANAK 10.06.2015 15:00-16:30 C 117, C 118, C 119, C 013

Detaylı

Kimya Anabilim Dalı Ders Programı

Kimya Anabilim Dalı Ders Programı Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı Ders Programı 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KODU DERSİN ADI SORUMLUSU YER P.TESİ SALI ÇARŞ PERŞ CUMA 5000 Yüksek

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Akışkanlar Mekaniği MK-312 3/Güz (3+1+0) 3.5 7

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Akışkanlar Mekaniği MK-312 3/Güz (3+1+0) 3.5 7 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Akışkanlar Mekaniği MK-312 3/Güz (3+1+0) 3.5 7 Dersin Dili : İngilizce Dersin Seviyesi

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ SAÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI AÇILAN/AÇILMAYAN DERS LİSTESİ SARI renk ile boyalı dersler açılmamıştır. BİLGİSAYAR BİLİŞİM MÜHENDİSLİĞİ BSM 502 BİLGİSAYAR AĞLARININ BAŞARIM

Detaylı

Bölüm Dönem Ders Kodu Ders Adı Şube Adı Durum İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 4 INS2030 DOĞAL AFETLER VE AFET EĞİTİMİ A Şubesi Açıldı İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 8

Bölüm Dönem Ders Kodu Ders Adı Şube Adı Durum İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 4 INS2030 DOĞAL AFETLER VE AFET EĞİTİMİ A Şubesi Açıldı İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 8 Bölüm Dönem Ders Kodu Ders Adı Şube Adı Durum İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 4 INS2030 DOĞAL AFETLER VE AFET EĞİTİMİ A Şubesi Açıldı İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 8 INS4066 SU TEMİNİ SİSTEMLERİ TASARIMI A Şubesi İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

BOLOGNA BİLGİ PAKETİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

BOLOGNA BİLGİ PAKETİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI a. Program Hakkında Genel Bilgi BOLOGNA BİLGİ PAKETİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Kimya Mühendisliği Bölümü'nün lisansüstü programları 1967

Detaylı