Zorunlu Tez kapsamýndaki tüm çalýºmalar, Analizler, Deneyler, Literatür tarama

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Zorunlu Tez kapsamýndaki tüm çalýºmalar, Analizler, Deneyler, Literatür tarama"

Transkript

1 AFYON KOCATEPE ÜNÝVERSÝTESÝ FEN BÝLÝMLERÝ ENSTÝTÜSÜ KÝMYA MÜHENDÝSLÝÐÝ ANABÝLÝM DALI TEZLÝ YÜKSEK LÝSANS PROGRAMI DERS KODU DERSÝN ADI Z/S TEO UYG KREDÝ ECTS KÝMM570 TEZ ÇALIªMASI Z KÝMM580 UZMANLIK ALAN DERSÝ Z KÝMM590 SEMÝNER Z KÝMM501 MEMBRAN PROSESLERÝ S KÝMM502 BOR TEKNOLOJÝSÝ S KÝMM503 BÝYOMALZEMELER S KÝMM504 NANOMALZEMELER S KÝMM505 KOLLOÝD KÝMYASI S KÝMM506 ÝLERÝ ALETLÝ ANALÝZ S KÝMM507 BÝLÝMSEL ARAªTIRMA TEKNÝKLERÝ S KÝMM508 ÝLERÝ MÝNERALOJÝ S KÝMM509 YENÝLENEBÝLÝR ENERJÝ KAYNAKLARI S KÝMM510 ÝLERÝ SOL-JEL PROSESLERÝ S KÝMM511 UYGULAMALI ELEKTROKÝMYA S KÝMM512 MOLEKÜLER SÝMETRÝ VE SPEKTROSKOPÝ S KÝMM513 SERAMÝK KÝMYASI VE TEKNOLOJÝSÝ S KÝMM514 ÝLERÝ KÝMYASAL KÝNETÝK S KÝMM515 TERMAL ANALIZ METOTLARI S KÝMM516 KOROZYON VE KATODÝK KORUMA S KÝMM517 POLIMER KIMYASI S KÝMM518 DOÐAL ÜRÜNLER KIMYASI S KÝMM519 ORGANIK REAKSIYONLARIN MEKANIZMALARI S KÝMM520 AYIRMA YÖNTEMLERÝ S KÝMM521 KAPLAMA TEKNÝKLERÝ S KÝMM522 ENZÝM KÝNETÝÐÝ VE TEKNOLOJÝSÝ S KÝMM523 KÜTLE AKTARIMI S KÝMM524 ENDÜSTRÝYEL HAMMADDELER S KÝMM525 KÝMYA MÜHENDÝSLÝÐÝ MATEMATÝÐÝ S KÝMM526 MÜHENDÝSLÝK TERMODÝNAMÝÐÝ S KÝMM527 HAVA KÝRLÝLÝÐÝ VE HAVA KALÝTESÝ KONTROLU S KÝMM528 AKIªKANLAR MEKANÝÐÝ S KÝMM529 ISI AKTARIMI S KÝMM530 ENTEGRE KATI ATIK YÖNETÝMÝ I S KÝMM531 ENTEGRE KATI ATIK YÖNETÝMÝ II S KÝMM532 ÇEVRESEL ETKÝ DEÐERLENDÝRMESÝ S KÝMM533 KÖMÜR TEKNOLOJÝSÝ S KÝMM534 VERÝ ANALÝZ TEKNÝKLERÝ S KÝMM535 ÖLÇME VE KONTROL SÝSTEMLERÝ S KÝMM536 UYGULAMALI SAYISAL ANALÝZ S KÝMM570 TEZ ÇALIªMASI KÝMM570 Tez Çalýºmasý (0-1)0 Zorunlu (AKTS:20) Tez kapsamýndaki tüm çalýºmalar, Analizler, Deneyler, Literatür tarama Danýºmanla beraber yüksek lisans öðrencisi bir tez konusu belirler; yazýlý formatta teslim eder ve sözlü olarak savunmasýný yapar Serbest çalýºma Sözlü sunum ve yazýlý rapor.

2 KÝMM580 Uzmanlýk alan Dersi (5-0)0 (AKTS:10) KÝMM580 UZMANLIK ALAN DERSÝ KÝMM580 Uzmanlýk alan Dersi (5-0)0 (AKTS:10) Zorunlu Danýºmanýn gözetiminde tez çalýºmasý yapma düzeyine gelmiº öðrenciler, çalýºma konularý ve bu konulardaki son geliºmeler hakkýnda araºtýrma yaparak tartýºýrlar. Tez çalýºmasýný sürdüren öðrencilerin konularýndaki daha önce yapýlmýº çalýºmalarýn, yeni yayýnlarýn incelenerek tartýºýlmasý. Uzmanlýk alan dersiyle ilgili, konularýna göre serbest çalýºma Sözlü sunum ve yazýlý rapor. SEMÝNER KÝMM 590 Seminer (0-2)0 (AKTS:6) KÝMM590 SEMÝNER KÝMM 590 Seminer (0-2)0 (AKTS:6) Zorunlu Seminerler, derse kayýtlý öðrenciler tarafýndan verilir. Danýºmanlarýnýn gözetiminde bir konu hakkýnda ki tezleriyle ilgili konular da olabilir araºtýrma yaparak sözlü sunum yaparlar. Güncel mesleki konularýn araºtýrýlmasý, incelenmesi, sunulmasý ve tartýºýlmasý Öðrenciler sözlü sunum yaparlar Sözlü sunum KÝMM 501 Membran Prosesleri (3-0)3 (AKTS:8)

3 KÝMM501 MEMBRAN PROSESLERÝ KÝMM 501 Membran Prosesleri (3-0)3 (AKTS:8) Membran prosesleri, Membranlarýn yapýlarý, Membranlarda taºýným, Membran malzemeleri ve malzeme özellikleri, Sentetik membran hazýrlama, Polimerik membranlar, Ýnorganik membranlar, Yüklü membranlar, Membranlarýn fiziksel ve kimyasal modifikasyonu, Sentetik membranlarýn karakterizasyonu, Yapýsal karakterizasyon, Performans karakterizasyonu, Membran morfolojisi üzerine hazýrlama parametrelerinin etkileri, Yapý/performans iliºkileri Bu ders yüksek lisans öðrencilerine Membran yapýlarý, tür ve özellikleri hakkýnda bilgiler verir. - Mulder, M., Basic Principles of Membrane Technology, Second Edition, Kluwer Academic Publishers, The Netherlands, Osada, Y., Nakagawa, T., Membrane Science and Technology, Marcel Dekker Inc., NY, Öðrencilerle interaktif olarak öðretim üyesi dersi yürütür. Beyin. Vize (%40) Final (%60) olara yazýlý sýnav yapýlýr. KÝMM502 BOR TEKNOLOJÝSÝ KÝMM502 Bor Teknolojisi (3-0)3 (AKTS:7) Bor elementinin özellikleri, Jeokimyasý, Minerolojisi, Türkiye deki bor yataklarý ve kullaným alanlarý, Bor ve bileºiklerinin üretim teknolojisi, Ýleri bor ürünleri, Bor ve türevlerinin analiz metodlarý Bor, türevleri ve bor ürünleri üretim prosesleri hakkýnda öðrencilere bilgi vermektir. -Sanýgök, Ü, Anorganik Endüstriyel Kimya Ý.Ü Yayýnlarý, Nemodruk, A. A., Karalova, Z. K., (1969) Bor'un analitik kimyasý, Ann Arbor-Humphrey Science Publishers,1969 Öðrencilerle interaktif olarak öðretim üyesi dersi yürütür; Beyin Vize (%40) Final (%60) olara yazýlý sýnav yapýlýr.

4 KÝMM 503 BÝYOMALZEMELER KÝMM 503 Biyomalzemeler (3-0)3 (AKTS:8) Biyomalzemelere giriº, Týbbi amaçlý malzemeler (metaller, polimerler, seramikler, cam ve cam seramikler, kompozitler, kumaºlar, doðal malzemeler, hidrojeller, bioresorble ve bioerodible malzemeler, ince film ve kaplamalar), Biyo uyum kavramý, Biyo malzemelere karºý vücutta oluºan reaksiyonlar ve deðerlendirilmesi, Biyo malzemelerden beklenen özellikler, Biyo malzeme üretiminde kullanýlan teknikler, Karakterizasyon (mikroyapý ve mekanik özelliklerin karakterizasyonu ), Týp ve diºçilik alanýndaki uygulamalar (kardiyovaskülar uygulamalar, dental implantlar, ortopedik uygulamalar, biyoelektrolitler, biyomedikal sensör ve biyosensörler) Yüksek lisans öðrencilerine biyo malzeme üretimi için kullanýlacak malzemelerin seçimi, tasarýmda dikkat edilecek hususlar, biyo uyum kavramý ve bu esnada oluºan reaksiyonlar, kullanýlacak üretim teknikleri, karakterizasyon ve mevcut endüstriyel uygulamalar hakkýnda bilgi vermektir. -.B. Ratner, A. Hoffman, F. Schoen,Biomaterial Science, An introduction to Materials in Medicine, Academic Press, 1996, ISBN Ravaglioli, A. Karajewski Bioceramics, Materials, Properties, Applications, Chapman & Hall 1992, ISBN James F. Shackelford, Bioceramics:Applications of Ceramic and Glass Materials in Medicine, Trans Tech Publications, 1999, ISBN J.Black, G.Hastings,Handbook of Biomaterial Properties, Chapman & Hall Pub., 1998 ISBN L.L.Hench, J.Wilson,An Introduction to Bioceramics, World Scientific Pub., 1993, ISBN

5 KÝMM 504 NANOMALZEMELER KÝMM 504 Nanomalzemeler (3-0)3 (AKTS:7) Nanomalzemelere giriº, Nanomalzemelerin sentezi, Lazer ve termal sentez, Mekanokimya ile toz sentezi, Nanomalzemelerin prosesi, Mekaniksel davranýºý ve karakterizasyonu (TEM,XRD vb.),uygulama alanlarý Yüksek lisans öðrencilerine nanomalzemeler, yapýlarý ve özellikleri ve kullaným yerleri hakkýnda bilgi vermektir. - Edelstein, A.S.,Cammarata, R.C.,Nanomaterials: Synthesis, Properties and Applications, IoP (UK), ªahin, Y., Kompozit Malzemeler Giriº, Seçkin Yayýncýlýk, Meyers, M.A., Sarýkaya, M.,Ritchie, R.O., Nano and Microstructural Design of Advanced Materials, Di Ventra, M.,Evoy, S.,Heflin, Jr.,James, R., Introduction to Nanoscale Science and Technology, Mahalik, N.P.,Micromanufacturing and Nanotechnology, 2006 KÝMM 505 KOLLOÝD KÝMYASI KÝMM 505 Kolloid Kimyasý (3-0)3 (AKTS:8) Kolloid kimyasýna giriº, Kolloid sistemlerin elde ediliºi, Ýnce süzme ve yarý geçirimsel arýtým, Kolloidlerin optik özellikleri, Kolloidlerin davranýºý, Kolloid sistemlerin viskozitesi, Yüzey gerilimi, Kolloid çözeltilerde adsorpsiyon, Kolloidlerin elektriksel özellikleri, Kolloid elektrolitler, Jeller, Sývý kolloidler, Köpükler, Havada kolloidler, Polimerler Kolloid kimyasýný kavrayabilme, Kolloid çözeltilere uygulanan prensipler; Katý, Sývý, Gaz kolloid sistem bilgisi,çeºitli birimlerde (týp, eczacýlýk, vs.) uygulanabilirliði, Denge ve prensiplerinden faydalanma. -Üneri, S., Asýltýlar Kimyasý, Ankara Üni., Fen Fak., 1982, Ankara -Yýldýz, S., Yýlmaz, H., Kýlýç, E., Fizikokimya Atkins, Bilim Yayýncýlýk, 2001, Ankara -Smith, W., Principles of Materials Science and Engineering, 2nd ed., Mc Graw Hill Co., USA, 1990.

6 KÝMM 506 ÝLERÝ ALETLÝ ANALÝZ KÝMM 506 Ýleri Aletli analiz (3-0)3 (AKTS:7) Analitik metodlarýn sýnýflandýrýlmasý, Elektromagnetik ýºýma, Optik spektroskopi aletleri, Moleküler UV-görünür bölge spektroskopisi, Moleküler floresans, Fosforesans ve kemilüminesans, Atomik spektroskopinin teorisi, Alevli ve elektrotermal atomlaºtýrýcýlar, Emisyon, Ýnfrared, X-Ray spektroskopisi, Yüzey analizleri, Kütle spektroskopisi Yüksek lisans öðrencilerine aletli analiz metodlarýný, önemini ve sýnýrlarýný tanýtmak; maddenin fiziksel ve kimyasal özelliklerine baðlý olarak analiz metodlarýnýn temel prensiplerini, cihaz özelliklerini, uygulama alanlarýný ve tekniklerini öðretmek. -Kýlýç, E.D., Köseoðlu, F., Yýlmaz, H.,Enstrümental Analiz Ýlkeleri, Bilim Yayýncýlýk, Yýldýz, A., Genç, Ö., Bektaº, S.,Enstrümental Analiz Yöntemleri, Hacettepe Yayýnlarý, 1997 KÝMM 507 BÝLÝMSEL ARAªTIRMA TEKNÝKLERÝ KÝMM507 Bilimsel Araºtýrma Teknikleri (3-0)3 (AKTS:8) Bilim nedir? Bilim tanýmlarýnýn ortak özellikleri, Araºtýrma nedir? Yöntem Nedir? Bilimsel araºtýrma yöntemi ve bilimsel düºünce yöntemi nedir? Ýki yöntem arasýndaki iliºkinin özellikleri nelerdir?. Teknik nedir? Yöntem ile teknik arasýndaki fark nedir? Veri toplama teknikleri nelerdir? Bilimsel araºtýrma yöntem ve teknikleriyle ilgili baºlýca kavramlar ve tanýmlar, Betimleme yöntemi, Survey yöntemi, Tarihsel yöntem, Ampirik yöntem, Karºýlaºtýrma yöntemi, Matematik ve mantýksal araºtýrma yöntemi, Kalitatif ve deðerlendirme yöntemi gibi konularda öðrencilere bilgi vermek. -Arýkan, R., Araºtýrma Teknikleri ve Rapor Yazma,Gazi Kitapevi, Kaptan, S., Bilimsel Araºtýrma ve Ýstatistik Teknikleri, Bilim Yayýnlarý, Cebeci, S.,Bilimsel Araºtýrma ve Yazma Teknikleri, Alfa Basým- Yayým,1997 Öðrencilerle interaktif olarak öðretim üyesi dersi yürütür. Öðrenciler belirli konulara hazýrlanarak hem sunum yaparlar hem de yazýlý rapor verirler;beyin fýrtýnasý, yansýtma, gözlem, alan çalýºmasý ya da örnek olay gibi Sözlü sunum ve yazýlý rapor

7 KÝMM 508 Ýleri Mineroloji (3-0)3 (AKTS:7) KÝMM 508 ÝLERÝ MÝNERALOJÝ KÝMM 508 Ýleri Mineroloji (3-0)3 (AKTS:7) Mineraloji tanýmý, Önemi, Kristallografi, Kristallerde iç yapý, Simetri elementleri, Kristal morfolojisi, Kristal açýlarýnýn ölçülmesi, Kristal projeksiyonlarý, Ýkizlenmeler, Kristal kimyasý, Mineral kimyasý ve minerallerin fiziksel özellikleri, X-ýºýný kristallografýsi, Minerallerin optik özellikleri, Mineral topluluklarý ve oluºumlarý. Yüksek lisans öðrencilerine mineroloji ve kristal kimyasý hakkýnda bilgi vermektir. -Sayar, M., Mineraloji ve Jeoloji, ÝTÜ,1960 -Kurt, H., Arýk, F.,Mineraloji, Atlas Yayýn, Güney, E., Yerbilim Terimleri Sözlüðü, Nobel Yayýn,2003 KÝMM 509 YENÝLENEBÝLÝR ENERJÝ KAYNAKLARI KÝMM 509 Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý (3-0)3 (AKTS:8) Yenilenebilir enerji kaynaklarý nelerdir? Niçin bu kaynaklara ihtiyaç vardýr? Kaynaklarýn önemi, Hidro enerji kaynaklarý, Elektrik enerjisi üretim kaynaklarý, Biyokütle enerji kaynaklarý, Güneº enerjisi, Jeotermal, rüzgar, su, dalga, nükleer ve hidrojen enerjileri Yüksek lisans öðrencilerine kullanýlabilecek tüm enerji kaynaklarý ve türleri hakkýnda bilgi vermektir. -Özemre, A.Y.,Bayülken, A., Yarar, B., 50 Soruda Türkiye nin Nükleer Enerji Sorunu, Kaknüs Yayýnlarý, Yanmaz, A.M.,Applied Water Resources Engineering, ODTÜ Geliºtirme Vakfý Yayýncýlýk, Erdoðan, D.,ªerifoðlu, N.,Enerji Sistemlerinin Kararlýlýðý, Nobel Yayýn Daðýtým, 2006 Öðrencilerle interaktif olarak öðretim üyesi dersi yürütür. Beyin

8 KÝMM 510 ÝLERÝ SOL JEL PROSESLERÝ KÝMM 510 Ýleri Sol Jel Prosesleri (3-0)3 (AKTS:7) Genel bilgi, Baºlangýç çözeltilerinin kimyasý, Koloidal tanecikler ve soller, Jelleºme, Jeller, Sol-jel türevli malzemelerin yeni tipleri, Faz dönüºümleri, Sol-jel proseslerinin uygulamasý Bu ders yüksek lisans öðrencilerine sol-jel prosesleri ve uygulandýðý alanlar hakkýnda bilgi verir - A.C. Pierre, Introduction to Sol-Gel Processing, J. S. Reed, Principles of Ceramics Processing, D. Segal, Chemical Synthesis of Advanced Ceramic Materials. Öðrencilerle interaktif olarak öðretim üyesi dersi yürütür. Beyin KÝMM 511 UYGULAMALI ELEKTROKÝMYA KÝMM 511 Uygulamalý Elektrokimya (3-0)3 (AKTS:8) Fotogalvanik ve fotoelektrokimyasal hücreler, Elektrokemiluminesans, Elektrokimyasal enerji üretimi, Yakýt hücreleri, Piller ve doldurulabilir piller, Malzeme kararlýlýðýnýn elektrokimyasý, Endüstriyel elektrokimya, Elektrokimyasal reaktörler ve elektrotlar, Elektropolimerleºme, Elektrodiyaliz, Elektrokimyasal metal üretimi ve iºlenmesi, Biyoelektrokimya,Elektrokimyasal atýk su arýtýmý, Kömürün elektrokimyasal sývýlaºtýrýlmasý. Bu ders yüksek lisans öðrencilerine elektrokimya hakkýnda bilgi verir. -Zeren, M.A.,Elektrokimya, Birsen Yayýnevi,1999 -Sarýkaya, Y.,Fizikokimya, Gazi Büro Kitapevi, Bailar, Jr.,John, C.,Moeller, Therald, Kleinberg, Jacob, Guss, Cyrus, O.,Castellion, MaryE.,Metz, Clyde.,Chemistry, Academic Pres, Öðrencilerle interaktif olarak öðretim üyesi dersi yürütür; Beyin

9 KÝMM 512 MOLEKÜLER SÝMETRÝ VE SPEKTROSKOPÝ KÝMM 512 Moleküler Simetri ve Spektroskopi (3-0)3 (AKTS:8) Simetri elemanlarý, Simetri nokta gruplarý, Matris gösterimleri, Ýndirgenemeyen ve indirgenebilir gösterimler, Karakter çizelgeleri, Gösterimler ve kuvantum mekaniði, Moleküler titreºimler, Molekül orbital teorisi ve simetri, Melez orbitaller, Geçiº metal kompleksleri, Spektroskopinin sýnýflandýrýlmasý, Kuantum mekaniðinin kýsaca özetlenmesi, Moleküllerin dönü spektrumlarý, Moleküllerin dönütitreºim spektrumlarý Bu ders yüksek lisans öðrencilerine moleküler simetri ve spektroskopi hakkýnda bilgi verir. -Vincent, A.,Molecular Symmetry and Group Theory, -----Cotton, F.A.,Chemical Applications of Group Theory KÝMM 513 SERAMÝK KÝMYASI VE TEKNOLOJÝSÝ KÝMM 513 Seramik Kimyasý ve Teknolojisi (3-0)3 (AKTS:7) Seramik malzemelerinin tanýtýlmasý, Seramik hammaddeler; Kil, kaolen, feldispat ve diðerleri, Bu maddelerin yapýlarý, Kimyasal özellikleri, Hammaddelerin hazýrlanmasý, Sulu sistemler, Çamur ve sýr viskozitesi, Zeta potansiyeli, Seramiklerin ºekillendirilmesi, Döküm yöntemi, Plastik ºekillendirme, Presleme, Ekstrüzyon ve diðerleri, Seramiklerin kurutma ve piºirme iºlemlerinin kimyasal ve fiziksel etkileri, Yakýtlar, Fýrýnlar, Sýr, Emaye ve cam kimyalarý, Refrakter malzemelerin kimyasal özellikleri Bu ders yüksek lisans öðrencilerine seramik kimyasý ve teknolojisi hakkýnda bilgi verir. -Norton, F.H.,Elements of Ceramics, Addison- Wesley Publishing Comp. Inc., 1952, USA. -Doðan, ª.,Seramik Teknolojisi, Gama Reklam, 1985, Ýstanbul. -Arcasoy, A.,Seramik Teknolojisi, Marmara Üniversitesi Yayýný, No: 457, 1983.

10 KÝMM 514 ÝLERÝ KÝMYASAL KÝNETÝK KÝMM 514 Ýleri Kimyasal Kinetik (3-0)3 (AKTS:8) Kinetiðin bazý temel kuramlarý, Çok kompleks sistemlerin kinetikleri, Teknikler ve yöntemler, Gaz fazý tepkimeleri, Çözelti tepkimeleri, Enzim katalizörleri, Katý hal tepkime kinetikleri, Ýzotermal olmayan yöntemler, Tükenme, oluºma ve reaksiyon hýzlarý, Hýz denklemleri, Reaksiyon mertebesi, Kinetik sonuçlarýn analizi, Hýzlý reaksiyonlar için teknikler, Molekülarite ve mertebe, Arahenius yasasý, Potansiyel enerji yüzeyleri, Hýz teorileri, Çözeltideki reaksiyonlar, Kompleks reaksiyonlar için hýz denklemleri, Ardýºýk reaksiyonlar, Hýz-tayin basamaðý, Hýz sabitleri ve denge sabitleri, Serbest radikal reaksiyonlarý, Kataliz, Asit-baz katalizi, Enzim katalizi, Heterojen katalitik reaksiyonlar, Katalitik olmayan heterojen reaksiyonlar Bu ders yüksek lisans öðrencilerine kinetik, tepkime, enerji, katalitik reaksiyonlar hakkýnda bilgi verir. -Atalay, T.,Kimyasal Kinetik, Nobel Yayýn,2005 -Douglas, M.J.,Kimyasal Proseslerin Kavramsal Tasarýmý,Literatür Yayýncýlýk, Soydan, A.B., Erbil, C., Saraç, A.S.,Teori ve Problemleri ile Fiziksel Kimya, Beta Basým Yayým,1999 KÝMM 515 TERMAL ANALÝZ METODLARI KÝMM 515 Termal Analiz Metodlarý (3-0)3 (AKTS:7) Termal analiz yöntemlerinin tarihçesi, Termal olaylar, Termogravimetrik analiz, Termogramlar ve yorumlanmasý, Differansiyel Termal Analiz (DTA), Differansiyel Tarama Kalorimetresi (DSC), DTA/DSC, Pratik uygulamalar, Termomekanik analiz, Malzemelerin termal analizi sonucunda elde edilen verileri yorumlayabilme ve kimya mühendisliði alanýnda yer alan problemleri çözebilme becerisi Bu ders yüksek lisans öðrencilerine termal analiz metodlarý hakkýnda bilgi verir. - Wendlant,W.M., Thermal analysis,vol.19, Third edition, Wiley Interscience, 1985, USA. - Hatakeyama, T., Zhenhai, L., Handbook of Thermal Analysis, Wiley Interscience, 2000, USA..

11 KÝMM 516 KOROZYON VE KATODÝK KORUMA KÝMM 516 Korozyon ve Katodik Koruma (3-0)3 (AKTS:8) Katodik koruma nedir? Çeºitleri, Önemi, Amacý, Galvanik anotlu katodik koruma, Korozyon nedir?kimyasal ve elektrokimyasal reaksiyonlar, Korozyon ortamlarý, Toprak altý, Su altý, Atmosferik ortam, Kimyasal ortam, Korozyon hasarý ve korunma yollarý, Anodik koruma, Su ve asidik ortamlar, Metalik ve metalik olmayan kaplamalar, Katodik korumanýn uygulanma türleri ve alanlarý. Bu ders yüksek lisans öðrencilerine korozyon ve katodik koruma hakkýnda bilgi verir. -Jones, A.D.,Principles and Prevention of Corrosion, USA, Yalçýn, H., Koç, T.,Mühendisler için Korozyon Ankara, Çakýr, A.,Metal Korozyon Ýlkeleri ve Kontolü,Ankara,1990 KÝMM 517 POLÝMER KÝMYASI KÝMM 517 Polimer Kimyasý (3-0)3 (AKTS:8) Polimerizasyonun önlenmesi ve geciktirilmesi, Oto-önleme ve kinetiði, Serbest radikalik zincir polimerizasyonunda transfer tepkimeleri ve transfer tepkimelerinin kinetiði, Molekül aðýrlýðý ve polimerizasyon hýzýnýn sýcaklýða baðlýlýðý, Depolimerizasyon tepkimeleri, Kopolimerizasyon ve kinetiði, Reaktivite oranlarý, Blok ve graft kopolimerler, polimerizasyonsistemleri Bu ders yüksek lisans öðrencilerine polimer kimyasý hakkýnda bilgi verir. -Tsutura, T.,Polimer Kimyasý, Seç Yayýncýlýk, Elias, H.G., An Introduction to Polymer science, VCH Publishing, Charraher, C.E, Dekker, M.,Polymer Chemistry, Baysal, B.,Polimer Kimyasý, ODTÜ, Hazer, B., Polimer Teknolojisi, KTU, 2000.

12 KÝMM 518 DOÐAL ÜRÜNLER KÝMYASI KÝMM 518 Doðal Ürünler Kimyasý (3-0)3 (AKTS:7) Doðal ürünlere giriº, Doðal ürünlerin yapýsý, Sýnýflandýrýlmasý ve tarihçesi, Doðal ürünlerle ilgili çalýºmalarýn tarihsel geliºimi ve önemi, Ülkemizdeki doðal ürünlerle ilgili çalýºmalar ve literatür taramalarý, Ýlaç olarak kullanýlan doðal ürünler ve bunlarýn biyolojik aktivitelerinin araºtýrýlmasý, Doðal ürünlerin gelecekteki yeri, Alkoloidlerin Bulunuºlarý ve Ýzole Edilmeleri, Sýnýflandýrýlmalarý, Alkoloidlerin Biyosentezi, Terpenoid Bileºikler, Terpenler, Seskiterpenler, Diterpenler, Triterpenler, Steroidler, Vitaminler, Karbohidratlar, Tanýmlama ve Sýnýflandýrma, Monosakkaridler, Disakkaridler, Polisakkaridler Bu ders yüksek lisans öðrencilerine doðal ürünler kimyasý hakkýnda bilgi verir. -Çataltaº; Kimyasal Proses Endüstrileri;1983 KÝMM 519 ORGANÝK REAKSÝYONLARIN MEKANÝZMALARI KÝMM 519 Organik Reaksiyonlarýn Mekanizmalarý (3-0)3 (AKTS:8) Stereokimyaya giriº, Etkin tanecikler, Alifatik nüleofilik yer deðiºtirme tepkimeleri, Aromatik elektrofilik yer deðiºtirme tepkimeleri, Aromatik nükleofilik yer deðiºtirme tepkimeleri, Serbest radikalik yer deðiºtirmeler, Karbon-karbon ve karbon-heteroatom katlý baðýna katýlmalar, Ayrýlma tepkimeleri, Çevrilme tepkimeleri, Perisiklik tepkimeler, Tepkime mekanizmasýyla yapý ve tepkime koºullarý arasýndaki iliºki Yüksek lisans öðrencilerinin organik kimyada tepkimelerin bütünlüðünü ve koºullara göre deðiºimini bir sistem içerisinde anlamalarýný saðlamak. -Uyar, T. ; Organik Tepkimeler, Palme Yayýncýlýk Ltd. ªti., Carey, F. A.; Advanced Organic Chemistry, Mac Graw-Hill, Boston,USA, Tüzün, C., Organik Reaksiyonlar, Palme Yayýncýlýk, Sykes, P., Handbook to Mechanism in Organic Chemistry; Longman,1991

13 KÝMM 520 Ayýrma Yöntemleri (3-0)3 (AKTS:7) KÝMM 520 AYIRMA YÖNTEMLERÝ KÝMM 520 Ayýrma Yöntemleri (3-0)3 (AKTS:7) Kromatografik Yöntemlere Giriº, Kromatografik yöntemlerin temel ilkeleri, Kromatografinin genel tanýmý ve sýnýflandýrýlmasý, Bant geniºlemesi ve kolon etkinliði, Kolon ayýrma verimliliði, Gaz kromatografisi, Yüksek basýnçlý sývý, Daðýlma, Adsorpsiyon, Ýyon deðiºimi, Boyut ayýrma, Süperkritik akýºkan kromatografisi Bu ders yüksek lisans öðrencilerine ayýrma yöntemleri hakkýnda bilgi verir -Skoog, D. A., Holler, F. J., Nieman, T. A., Enstrumental Analiz Ýlkeleri, Fifth edition, Saunders College Publishing, Skoog, D. A., West, M. D., Nieman, T. A., Fundamentals of Analytical Chemistry, Seventh edition. Saunders College Publishing,1996 KÝMM 521 KAPLAMA TEKNÝKLERÝ KÝMM 521 Kaplama Teknikleri (3-0)3 (AKTS:8) Ýnce kaplamalara giriº, Kaplama tipleri ve genel proses kademeleri, Herhangi bir uygulama için en uygun kaplamanýn seçimindeki etkin kriterlerin deðerlendirilmesi, Termal püskürtme yöntemleri (plazma püskürtme, Düºük basýnçlý püskürtme, Alev püskürtme, HVOF Püskürtme), Uygulama alanlarý ve kaplama özellikleri, TBC kaplamalar, Kimyasal buhar çöktürme (CVD), Metal organik kimyasal buhar çöktürme (MOCVD), Plazma CVD, Proses parametreleri, Uygulama alanlarý, Fiziksel Buhar Çöktürme (PVD), Kaplama Özellikleri, Ýyon Ýmplentasyonu, Sertlik, Sürtünme ve aºýnma prensip ve mekanizmalarý Bu ders yüksek lisans öðrencilerine kaplama teknikleri hakkýnda bilgi verir -Saraç, S.,Metal Kaplama ve Elektrokimyasal Teknikler, Saraç,1995 -Bunshah, R.E.,Handbook of Hard Coatings;Noyes Publications,2001 -Starr, T., Modeling of CVD of Protective Coatings for C/C Composites,Georgia Tech Research Institute,1989

14 KÝMM 522 ENZÝM KÝNETÝÐÝ VE TEKNOLOJÝSÝ KÝMM 522 Enzim Kinetiði ve Teknolojisi (3-0)3 (AKTS:7) Enzim teknolojisine giriº, Enzimlerin kimyasal yapýsý ve aktif merkez, Enzim katalizli tepkimeler ve koenzimler, Enzim kinetiði, Enzim aktifliði ve analizleri, Enzim sýnýflarý, Endüstriyel enzim üretimi, Ýmmobilize enzimler, Enzimlerin endüstriyel uygulamalarý, Tedavi ve ilaç tasarýmýnda enzimler, Organik sentezlerde enzimlerin kullanýmý Bu ders yüksek lisans öðrencilerine enzim kinetiði ve teknolojisi hakkýnda bilgi verir - Goldfrey, T., Reichelt, J.R., Industrial Enzymology -Bhagavan, N.V., Medical Biochemistry, Jones and Bartlett Publishers, Boston,1992 -Cooper, G. M., Hausman, R. E., The Cell A Molecular Approach, ASM Press, Washington, D.C Nelson, D.L., Cox, M.M., Lehninger Princibles of Biochemistry, fourth eddition, Worth Publishers, 2005 KÝMM 523 KÜTLE AKTARIMI KÝMM 523 Kütle Aktarýmý (3-0)3 (AKTS:8) Molekülsel yayýnma eºitlikleri, Isý ve kütle transferi için molekülsel yayýnýmýn karºýlaºtýrýlmasý, Molekülsel yayýným ve molar akýº için eºitliklerin türetilmesi, Ýkili ve çok bileºenli gaz karýºýmlarýnda molekülsel difüzyon katsayýsý, Sývýlarda kütle aktarýmý, Katýlarda kütle aktarýmý, Laminer ve türbülanslý akýº için kütle transfer katsayýlarý, Ýki fazlý sistemlerde kütle aktarýmý, Fazlar arasý bileºim, Film ve tüm kütle aktarým katsayýlarý, Sürekli prosesler için iki faz teorisi, Zýt akýmlý prosesler için tasarým metotlarý Bu ders yüksek lisans öðrencilerine enzim kinetiði ve teknolojisi hakkýnda bilgi verir -McCabe, Smith and Harriott; Unit Operations of Chemical Engineering; McGraw-Hill Book Co., 6 th ed., Geankoplis, C.J, Allyn and Bacon; Transport Processes and Unit Operations, Geankoplis, C.J.,Mass Transport Phenomena, Edwards Brothers Inc.,Second edition, 1977.

15 KÝMM 524 ENDÜSTRÝYEL HAMMADDELER KÝMM 524 Endüstriyel Hammaddeler (3-0)3 (AKTS:7) Endüstriyel hammaddelerin kalite kontrol esaslarý, Doðal hammaddelerin oluºumlarý, Doðal hammaddelerin sýnýflandýrýlmasý, Mineralojik-fiziksel-kimyasal analizler, Endüstriyel hammaddelerin süratli tanýmlama yöntemleri, Fiziksel özelliklerin belirlenmesi, Kimyasal safsýzlýklarýn tesbiti, ocak yeri ve yapýsal dokusal özelliklerin kaliteye etkisi, Alternatif endüstriyel hammaddeler, Türkiye endüstriyel hammaddeleri ve ekonomisi Bu ders yüksek lisans öðrencilerine endüstriyel hammaddeler hakkýnda bilgi verir -Harben,P.W., Kuzvart A., Industrial Minerals, A Global Geology; Published in the U.K by Industrial Minerals Information Limited, Surrey;1996 -Harben, P.W.,The Industrial Minerals Handybook, A Guide to Markets, Spesifications, & Prices: Published by; Industrial Minerals Division, Metal Bulletin PLC, London, UK, 1995 KÝMM 525 KÝMYA MÜHENDÝSLÝÐÝ MATEMATÝÐÝ KÝMM 525 Kimya Mühendisliði Matematiði (3-0)3 (AKTS:7) Ýleri denklem çözüm teknikleri, Vektör ve tensörler, Determinant ve matrisler, Adi ve kýsmi diferansiyel denklemlerin ileri analitik çözüm yöntemleri, Serilerle integrasyonun incelenmesi, Skaler deðerler, Kimya mühendisliði için uygulamalar Bu ders yüksek lisans öðrencilerine kimya mühendisliði matematiði hakkýnda bilgi verir -Pakdemirli, E.,Diferansiyel Denklemler, Güven Kitabevi Yayýnlarý, Ankara, Tuncer, T., Diferensiyel Denklemler, Fatih Yayýnevi, Ýstanbul -Dost, S., Lineer Cebir, Güven Kitabevi Yayýnlarý, Ankara, Uyan, B., Diferansiyel Denklemler, Fourier Serileri, Laplace Transformasyonlarý, Ofset 75 Yayýnlarý, Ýstanbul, O Neil.,Advanced Engineering Mathematics, Wadsworth Publications, USA, 1991

16 KÝMM 526 MÜHENDÝSLÝK TERMODÝNAMÝÐÝ KÝMM 526 Mühendislik Termodinamiði (3-0)3 (AKTS:8) Termodinamiðin kapsamý, Temel kavramlar ve tanýmlar, Sýcaklýk, Basýnç, Termodinamik denge, ݺ ve ýsý, Termodinamiðin birinci yasasý ve bu yasanýn açýk ve kapalý sistemlere uygulanmasý, Hacim özellikleri, Ýdeal gazlar, Gerçek gazlar, Hal denklemleri, Saf maddelerin termodinamik özellikleri, Termodinamiðin ikinci yasasý, Entropi ve termodinamik analiz, Kompresörler, Carnot ve Rankine çevrimleri, Gaz ve hava çevrimleri, Soðutma kurallarý, Sývýlaºtýrma prosesleri Bu ders yüksek lisans öðrencilerine mühendislik termodinamiði hakkýnda bilgi verir -Sandler, S.I.,Chemical Engineering Thermodynamics, 3rd Ed,Wiley,1999 -Smith, J.M., Van Ness, N.C.,Abbot, M.M.,Introduction to Chemical Engineering Thermodynamics, Mc Graw Hill Co,1996 -Yalçýn, H.,Gürü, M.,Uygulamalý Mühendislik Termodinamiði,Palme Yayýncýlýk,1999

17 KÝMM 527 HAVA KÝRLÝLÝÐÝ VE HAVA KALÝTESÝ KONTROLÜ KÝMM 527 Hava Kirliliði ve Hava Kalitesi Kontrolü (3-0)3 (AKTS:7) Hava kirleticiler, Hava kalitesi, Emisyonlar, Hava kalitesi sýnýr deðerleri, Ýs, Duman, Atýk gazlar, Tozlu maddeler, Filtreler, Kanser yapýcý maddelerin emisyon sýnýrlarý, Hava kalitesi kontrolü nedir? Nasýl yapýlýr? Havanýn kirlenmesini önlemek için tüm araç gereç ve tesislerde bulunmasý gereken fiziksel ºartlar ve özellikler Bu ders yüksek lisans öðrencilerine hava kirliliði ve hava kalitesi kontrolü hakkýnda bilgi verir -Müezzinoðlu, A.,Hava Kirliliði ve Kontrolünün Esaslarý, Dokuz Eylül Yayýnlarý,2000 -Wark, K.,Warner, C.F. and Cooper., Air Pollution:Its Source and Control, Harper & Row Publishers,1994 -De Nevers, N.,Air Pollution Control Engineering, Mc Graw-Hill Book Co,2000 -Davis, W.T.,Air Pollution Engineering Manual,Wiley-Interscience Publication,2000 ÝMM 528 Akýºkanlar Mekaniði (3-0)3 (AKTS:7) KÝMM 528 AKIªKANLAR MEKANÝÐÝ KÝMM 528 Akýºkanlar Mekaniði (3-0)3 (AKTS:7) Akýºkanlarýn genel özellikleri, Akýºkan statiði ve akýºkan akýmý ile ilgili temel kavramlar ve uygulamalar, Akýºkanlar dinamiði, Viskozite, Hýz gradyaný, Laminar ve türbülant akým, Sýnýr tabakasý, Bernoulli denkliði, Sürtünme kayýplarý, Sýkýºtýrýlabilen akýºkanlar, Akým ölçerler, Daldýrýlmýº katý cisimler etrafýnda akýº, Dolgulu yataklarda akma, Sývýlarýn karýºtýrýlmasý, Vana ve baðlantýlar, Kompresörler, Pompalar Bu ders yüksek lisans öðrencilerine akýºkanlar mekaniði hakkýnda bilgi verir -Geancoplins, C.J.,Transport Processes and Seperation Process Principles,Prentice Hall Book Co,2003 -MC, Cabe.,Smith, W.J.,J.C.,Harriot, H.,Unit Operations of Chem.Eng.,Mc Craw Hill Book Co,1976 -Wilke, O.J.,Fluid Mechanics for Chemical Engineers,Prentice Hall,2001

18 KÝMM 529 ISI AKTARIMI KÝMM 529 Isý Aktarýmý (3-0)3 (AKTS:8) Kondüksiyonla ýsý aktarýmý, Tek yönlü ýsý aktarýmý genel eºitliði, Çok tabakalý sistemler, Isýl direnç ve elektrik devresi benzerliði, Kritik izolasyon kalýnlýðý, Enerji oluºumu olmayan ve olan sistemlerde kondüksiyonla ýsý aktarýmý, Konveksiyonla ýsý aktarýmý, Doðal konveksiyon, Paralel ve ters akýº, Toplam ýsý transfer katsayýsý, Faz deðiºtiren akýºkanlarda ýsý transfer katsayýsý, Radyasyon ýsý aktarýmý, Isý deðiºtiriciler, Apsorptivite ve geçirgenlik Bu ders yüksek lisans öðrencilerine ýsý aktarýmý hakkýnda bilgi verir -Geancoplins, C.J.,Transport Processes and Seperation Process Principles,Prentice Hall Book Co,2003 -MC, Cabe.,Smith, W.J.,J.C.,Harriot, H.,Unit Operations of Chem.Eng.,Mc Craw Hill Book Co,1976 -Wilke, O.J.,Fluid Mechanics for Chemical Engineers,Prentice Hall,2001 -Özýºýk, M.N.,Bayazýtoðlu, Y.,Elements of Heat Transfer, Mc Craw Hill Book Co,1989 -Coulson, Richardson,Fluid Flow, Heat Transferand Mass Transfer, 1980 K (AKTS:7) KÝMM 530 ENTEGRE KATI ATIK YÖNETÝMÝ I KÝMM 530 Entegre Katý Atýk Yönetimi I (3-0)3 (AKTS:7) Evsel katý atýk yönetimi, Katý atýklarýn bileºimi, Fiziksel kimyasal ve biyolojik özellikleri, Ulusal ve uluslar arasý yasal durum, Katý atýklarýn toplanmasý, Toplama sistemlerinin analizi, Toplama rotalarýnýn optimizasyonu Bu ders yüksek lisans öðrencilerine entegre katý atýk yönetimi hakkýnda bilgi verir -Tchobanoglous, G., Theisen, H., Vigil, S.S., Integrated Solid Waste Management, Singapore, McGraw Hill, 1993-Özbay, M.,Katý Atýk Yönetiminde Mühendislik Sistemleri-Kocasoy, G.,Atýksu Arýtma Çamuru ve Katý Atýk ve Kompost Örneklerinin analiz Yöntemleri,Boðaziçi Üniversitesi Yayýnevi,1994

19 KÝMM 531 ENTEGRE KATI ATIK YÖNETÝMÝ II KÝMM 531 Entegre Katý Atýk Yönetimi II (3-0)3 (AKTS:8) Evsel katý atýk yönetimi, Katý atýklarýn bileºimi, Fiziksel kimyasal ve biyolojik özellikleri, Ulusal ve uluslar arasý yasal durum, Katý atýklarýn toplanmasý, Toplama sistemlerinin analizi, Toplama rotalarýnýn optimizasyonu, Mühendislik prensipleri, Minimizasyon, Yeniden kullaným, Geri dönüºüm, Kompostlama, Isýl dönüºüm teknolojileri, Düzenli depolama Bu ders yüksek lisans öðrencilerine entegre katý atýk yönetimi hakkýnda bilgi verir -Tchobanoglous, G., Theisen, H., Vigil, S.S., Integrated Solid Waste Management, Singapore, McGraw Hill, Özbay, M.,Katý Atýk Yönetiminde Mühendislik Sistemleri -Kocasoy, G.,Atýksu Arýtma Çamuru ve Katý Atýk ve Kompost Örneklerinin analiz Yöntemleri,Boðaziçi Üniversitesi Yayýnevi,1994 -Ulusal Atýk Kongresi Kitabý, 1.Ulusal Atýk Kongresi, Ýzmir,2001 AKTS:7) KÝMM 532 ÇEVRESEL ETKÝ DEÐERLENDÝRMESÝ KÝMM 532 Çevresel Etki Deðerlendirmesi (3-0)3 (AKTS:7) Çevre mühendisliðinin temelleri, Çevresel Etki Deðerlendirme (CED), Tarihçe, Yasalar, ÇED prosesleri, ÇED tanýmlama yöntemleri, Eklenik etki deðerlendirmesi, Çevre Yönetim Sistemi, Kaynak ve atýk yönetimi, Çevre Yönetim Sistemi Standartlarý, Çevresel sistemleri deðerlendirme yöntemleri, Sanayi objeler pasaportlarýnýn hazýrlanmasý Bu ders yüksek lisans öðrencilerine çevresel etki deðerlendirmesi hakkýnda bilgi verir -Çevresel Etki Deðerlendirmesi El Kitabý,2006 -Yaºamýº, F.D.,Çevresel Etki Deðerlendirmesi, Çekül Yayýnlarý,2003

20 -Türkay, O.,Kahraman. N.,Turizm ve Çevre, Detay Anatolia Akademik Yayýnlarý,2004 KÝMM 533 KÖMÜR TEKNOLOJÝSÝ KÝMM 533 Kömür Teknolojisi (3-0)3 (AKTS:8) Kömürün Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri, Kömürün Gazlaºtýrýlmasý, Temel Gazlaºtýrma Tepkimeleri ve ürünleri, Kömür Gazlaºtýrma Prosesleri, Gaz Ürünlerin Temizlenmesi, Kömürün Koklaºtýrýlmasý, Kok ve Koklaºtýrmanýn Tanýmý, Türkiye de Kok Üretimi ve Tüketimi, Petrol Teknolojisi, Petrolün Jeolojik Oluºumu, Petrol Kuyularý, Ham Petrolün Karakteri ve Türleri, Petrol Ürünleri, Petrol Rafinerisi Prosesleri, Ham Petrolün Damýtýlmasý, Termik ve Katalitik Kraking, Reforming Prosesleri, Polimerleºtirme ve Alkillendirme Prosesleri, Hidrodesülfürizasyon Prosesleri, Solvent Ekstraksiyon Prosesleri, Absorpsiyon ve Adsorpsiyon Prosesleri, Kristallendirme Prosesi Bu ders yüksek lisans öðrencilerine kömür teknolojisi hakkýnda bilgi verir -Kural, O.,Kömür Kimyasý & Teknolojisi; Ýstanbul, Kural, O.,Kömür, 2. Kömür, Ýstanbul, Kural, O., Kömür Özellikleri, Teknolojisi ve Çevre Ýliºkileri, Ýstanbul, Kural, O., Coal Resources, Properties, Utilization, Pollution, Istanbul, 1994 ÝMM 534 VERÝ ANALÝZ TEKNÝKLERÝ KÝMM 534 Veri Analiz Teknikleri (3-0)3 (AKTS:7)

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI DOKTORA PROGRAMI

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI DOKTORA PROGRAMI DOKTORA PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL KIM-6501 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0 8 0 9 KIM-6601 TEZ HAZIRLIK ÇALIŞMASI Z 0 1 1 0 1 20 1 21 12 30 İKİNCİ YARIYIL KIM-6502 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0 8 0 9 KIM-6602

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Tüm Ders Kodları Havuzu

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Tüm Ders Kodları Havuzu POLİMER MÜHENDİSLİĞİ EABD LİSANSÜSTÜ DERSLERİ PLM501 Polimer Mühendisliği (3+0) 3 6 Zorunlu PLM502 Polimerlerin Şekillendirilmesi (3+0) 3 6 Zorunlu PLM503 Polimerizasyon Yöntemleri PLM504 İletken Polimerler

Detaylı

Öğretim yılından itibaren kayıt olacak çift anadal öğrencileri içindir.

Öğretim yılından itibaren kayıt olacak çift anadal öğrencileri içindir. ÇİFT ANADAL/YANDAL YAPILACAK LİSANS PROGRAMININ ADI: 1 151611195 Fizik I 3 0 3 1 121511132 Fizik I 3 2 4 1 151611196 Fizik I Lab. 0 2 1 1 151611197 Matematik I 3 2 4 1 121511131 Analiz I 3 2 4 1 151611129

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KİMYA ANABİLİM DALI DERS PLANI Güz Yarı yılı HAFTALIK DERSİN ADI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KİMYA ANABİLİM DALI DERS PLANI Güz Yarı yılı HAFTALIK DERSİN ADI 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KİMYA ANABİLİM DALI DERS PLANI Güz Yarı yılı HAFTALIK DERSİN ADI DERS SAATİ KREDİSİ DERSİN T U L Topl. KODU FKM5101 Koordinasyon Kimyası I AKTS KREDİSİ FKM5102 İleri Anorganik

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROGRAMI

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROGRAMI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROGRAMI Parantez içerisinde İngilizcesi yazılı olan dersler gerektiğinde İngilizce olarak da açılabilecektir. BİRİNCİ YARIYIL NO DERS ADI Z/S

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Tüm Ders Kodları Havuzu

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Tüm Ders Kodları Havuzu POLİMER FBE501 Mühendislik Matematiği (3+0) 3 6 Zorunlu PLM501 Polimer Mühendisliği (3+0) 3 6 Zorunlu PLM502 Polimerlerin Şekillendirilmesi (3+0) 3 6 Zorunlu PLM503 Polimerizasyon Yöntemleri PLM504 İletken

Detaylı

1 ZKÜ./ÖĞR.İŞL FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU : 312. Ders Kodu

1 ZKÜ./ÖĞR.İŞL FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU : 312. Ders Kodu FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ 01.Yarıyıl Dersleri 02.Yarıyıl Dersleri KIM115 Genel Kimya I General I 4 2 5 7 KIM146 Genel Kimya II General II 4 2 5 7 KIM117 Genel Kimya I Lab General I Lab 0 2 1

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AY EKİM 06-07 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI. SINIF VE MEZUN GRUP KİMYA HAFTA DERS SAATİ. Kimya nedir?. Kimya ne işe yarar?. Kimyanın sembolik dili Element-sembol Bileşik-formül. Güvenliğimiz ve Kimya KONU ADI

Detaylı

Malzemelerin Yüzey İşlemleri (MATE 464) Ders Detayları

Malzemelerin Yüzey İşlemleri (MATE 464) Ders Detayları Malzemelerin Yüzey İşlemleri (MATE 464) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Malzemelerin Yüzey İşlemleri MATE 464 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul

Detaylı

Kimyasal analiz : bir örnekteki bileşenleri v bileşenlerin konsantrasyonların bulmak için yapılan işlemi genel adıdır.

Kimyasal analiz : bir örnekteki bileşenleri v bileşenlerin konsantrasyonların bulmak için yapılan işlemi genel adıdır. Analitik Kimya Kimyanın, maddelerin hangi bileşenlerden ve bileşenlerin hangi oranlarda (bağıl miktarlarda) olduğunu inceleyen dalı Analitik Kimya olarak isimlendirilir. bir ürünün istenen kalitede olup

Detaylı

KM 462 YENİ TEKNOLOJİLER 2016/2017 Bahar Yarı Yılı. Prof. Dr. Nuray Yıldız

KM 462 YENİ TEKNOLOJİLER 2016/2017 Bahar Yarı Yılı. Prof. Dr. Nuray Yıldız KM 462 YENİ TEKNOLOJİLER 2016/2017 Bahar Yarı Yılı Prof. Dr. Nuray Yıldız I.SÜPERKRİTİK AKIŞKANLAR TEKNOLOJİSİ I 1. Süperkritik Akışkanların Özelikleri I 2. Süperkritik Akışkanlarla Ayırma Süreçleri I

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MMM 4046

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MMM 4046 Dersi Veren Birim: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Dersin Türkçe Adı: BİYOSERAMİKLER Dersin Orjinal Adı: BİYOSERAMİKLER Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu: MMM

Detaylı

GÜZ DÖNEMİ KİMYA A.B.D YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA DERS PROGRAMI

GÜZ DÖNEMİ KİMYA A.B.D YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA DERS PROGRAMI 2016-2017 GÜZ DÖNEMİ KİMYA A.B.D YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA DERS PROGRAMI ÖĞRETİM ÜYESİ DERS ADI PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA Prof. Dr. Salih Fizikokimyasal Denge Koşulları (Özel 08.30-15.50 YILDIZ

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS LİSTESİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS LİSTESİ SAYFA:1/5 1 MAK000 İNGİLİZCE(HAZIRLIK) 0 0 0 0 I. YARIYIL DERSLERİ 2 MAK1001 MATEMATİK I Zorunlu 4 2 5 6 3 MAK1003 FİZİK I Zorunlu 3 1 4 5 4 MAK1005 GENEL KİMYA Zorunlu 2 1 3 4 5 MAK1007 LİNEER CEBİR Zorunlu

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU BİYOSERAMİKLER. Dersin Kodu: MMM 4046

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU BİYOSERAMİKLER. Dersin Kodu: MMM 4046 Dersi Veren Birim: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Dersin Adı: BİYOSERAMİKLER Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu: MMM 6 Dersin Öğretim Dili: Türkçe Formun Düzenleme

Detaylı

ÖĞRENCI SINAV VE DİĞER FAALIYETLERININ YARIYIL SONU BAŞARI NOTUNA KATKISI

ÖĞRENCI SINAV VE DİĞER FAALIYETLERININ YARIYIL SONU BAŞARI NOTUNA KATKISI Ders Tanıtım Formu BÖLÜM Kimya Mühendisliği DERS KODU 424*307 DERSİN ADI ISI AKTARIMI YARIYILI Güz Bahar DİLİ Türkçe İngilizce ÖN ŞARTI 424*204 Akışkanlar Mekaniği dersini almış olmak KREDİSİ 3 Teori 3

Detaylı

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 441000000001101 Fizik I Physics I

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM)

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) I. YARIYIL MAK1001 Matematik I 4 2 6 MAK1003 Fizik I 3 1 5 MAK1005 Genel Kimya 2 1 4 MAK1007 Lineer Cebir 3 0 3 MAK1009

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI Saat/Hafta

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI Saat/Hafta Ders Kodu MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 2016-2017 EĞİTİM PLANI Dersin Adı Kuramsal Uygulama Saat/Hafta Pratik/ Laboratuvar Yıl 1 / Yarıyıl 1 507001012006 Türk Dili I 2 0 0 2 2 2 Zorunlu 507001022006

Detaylı

Doç. Dr. Özlem Esen KARTAL (A Şubesi) Yrd. Doç. Dr. Adil KOÇ (B Şubesi) :16:57 1

Doç. Dr. Özlem Esen KARTAL (A Şubesi) Yrd. Doç. Dr. Adil KOÇ (B Şubesi) :16:57 1 Doç. Dr. Özlem Esen KARTAL (A Şubesi) Yrd. Doç. Dr. Adil KOÇ (B Şubesi) 28.10.2015 12:16:57 1 I. DERS İÇERİĞİ 1.KİMYA MÜHENDİSLİĞİ MESLEĞİNİN TANIMI 2.KİMYA MÜHENDİSLİĞİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 3. MÜHENDİSLİK

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI Saat/Hafta

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI Saat/Hafta MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 2017-2018 EĞİTİM PLANI Ders Kodu Dersin Adı Kuramsal Uygulama Saat/Hafta Pratik/ Laboratuvar Yıl 1 / Yarıyıl 1 507001012006 Türk Dili I 2 0 0 2 2 2 Zorunlu 507001022006

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AÇILACAK DERSLER KİMYA ANABİLİM DALI 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AÇILACAK DERSLER

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AÇILACAK DERSLER KİMYA ANABİLİM DALI 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AÇILACAK DERSLER FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AÇILACAK DERSLER KİMYA ANABİLİM DALI 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AÇILACAK DERSLER GÜZ DÖNEMİ ECTS KM 501 Uzmanlık Alan 4 0 0 6 Dersi (Zorunlu) KM 503 İleri Organik Kimya 3 0 3

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Orjinal Adı: CORROSION. Dersin Kodu: MME 4049

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Orjinal Adı: CORROSION. Dersin Kodu: MME 4049 Dersi Veren Birim: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Dersin Türkçe Adı: KOROZYON Dersin Orjinal Adı: CORROSION Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu: MME 09 Dersin

Detaylı

Email: mergün@aku.edu.tr. Email: ehalat@aku.edu.tr. Adres:

Email: mergün@aku.edu.tr. Email: ehalat@aku.edu.tr. Adres: ORTAÖÐRETÝM FEN VE MATEMATÝK ALANLAR EÐÝTÝMÝ BÖLÜMÜ ÖÐRETÝM PROGRAMI (MATEMATÝK, BÝYOLOJÝ, FÝZÝK-KÝMYA) DEKAN (EÐÝTÝM FAKÜLTESÝ) Prof. Dr. Mustafa ERGÜN Telefon: +90 272 228 14 18/300 Email: mergün@aku.edu.tr

Detaylı

Sayısal Yöntemler (MFGE 301) Ders Detayları

Sayısal Yöntemler (MFGE 301) Ders Detayları Sayısal Yöntemler (MFGE 301) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sayısal Yöntemler MFGE 301 Güz 2 2 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i MATH 275 Lineer

Detaylı

FİZ 101 Fizik I Autumn 7. KİM 101 Kimya I Autumn 5. Malzeme Bilimi ve Mühendisliğine Giriş MSE 115. Autumn 4. İNG 101 Akademik İngilizce I Autumn 3

FİZ 101 Fizik I Autumn 7. KİM 101 Kimya I Autumn 5. Malzeme Bilimi ve Mühendisliğine Giriş MSE 115. Autumn 4. İNG 101 Akademik İngilizce I Autumn 3 1 st Year MAT 101 Matematik I Autumn 7 FİZ 101 Fizik I Autumn 7 KİM 101 Kimya I Autumn 5 MSE 115 Malzeme Bilimi ve Mühendisliğine Giriş Autumn 4 İNG 101 Akademik İngilizce I Autumn TAR 101 Atatürk İlkeleri

Detaylı

K213 ANALİTİK KİMYA I

K213 ANALİTİK KİMYA I K213 ANALİTİK KİMYA I Prof. Dr. Mustafa DEMİR 2008-2009 Eğitim Öğretim yılı Yaz OKULU M.DEMİR(ADU-AYDIN) 01-TEMEL KAVRAMLAR 1 Ders Programı Perşembe : 08.15-12.00 Cuma : 08.15-12.00 M.DEMİR(ADU-AYDIN)

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL ADI KREDİSİ* MKM-5501 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0 8 0 9 MKM-5601 TEZ HAZIRLIK ÇALIŞMASI Z 0 1 1 0 1 20 1 21 12 30 İKİNCİ YARIYIL ADI KREDİSİ* MKM-5502 UZMANLIK

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Orjinal Adı: CORROSION. Dersin Kodu: MME 4007

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Orjinal Adı: CORROSION. Dersin Kodu: MME 4007 Dersi Veren Birim: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Dersin Türkçe Adı: KOROZYON Dersin Orjinal Adı: CORROSION Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu: MME 007 Dersin

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE KURULU KARARLARI TOPLANTI SAYISI: 2 KARAR TARİHİ: 05.04.

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE KURULU KARARLARI TOPLANTI SAYISI: 2 KARAR TARİHİ: 05.04. T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE KURULU KARARLARI TOPLANTI SAYISI: 2 KARAR TARİHİ: 05.0.2016 Fakülte kurulu gündemindeki maddeleri görüşmek üzere 05.0.2016 Salı

Detaylı

ÖĞRENCI SINAV VE DİĞER FAALIYETLERININ YARIYIL SONU BAŞARI NOTUNA KATKISI

ÖĞRENCI SINAV VE DİĞER FAALIYETLERININ YARIYIL SONU BAŞARI NOTUNA KATKISI Ders Tanıtım Formu BÖLÜM Kimya Mühendisliği DERS KODU 4240204 DERSİN ADI Akışkanlar Mekaniği YARIYILI Güz Bahar DİLİ Türkçe İngilizce ÖN ŞARTI - KREDİSİ 4 Teori 2 Uygulama 2 Lab. TİPİ 1 Zorunlu Seçime

Detaylı

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-16 GÜZ YARIYILI VE SONRASINDA UYGULANACAK LİSANS PROGRAMI (%100 İNGİLİZCE) BİRİNCİ YIL 1. DÖNEM Ön

Detaylı

Cam Bilimi ve Teknolojisi (MATE 456) Ders Detayları

Cam Bilimi ve Teknolojisi (MATE 456) Ders Detayları Cam Bilimi ve Teknolojisi (MATE 456) Ders Detayları Ders Adı Cam Bilimi ve Teknolojisi Ders Kodu MATE 456 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

1 BEÜ./ÖĞR.İŞL FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU : 3111 HAZIRLIK SINIFI

1 BEÜ./ÖĞR.İŞL FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU : 3111 HAZIRLIK SINIFI HAZIRLIK SINIFI 01.Yarıyıl Dersleri 02.Yarıyıl Dersleri *FİZ000 Hazırlık Preparatory Course 30 *FİZ000 Hazırlık Preparatory Course 30 * İngilizce hazırlık isteğe bağlıdır. 1 BEÜ./ÖĞR.İŞL. 01.Yarıyıl Dersleri

Detaylı

ELEKTROKİMYA Elektrokimya: Elektrokimyasal hücre

ELEKTROKİMYA Elektrokimya: Elektrokimyasal hücre ELEKTROKİMYA Elektrokimya: Maddenin elektrik enerjisiyle etkileşmesi ve sonucunda meydana gelen kimyasal dönüşümler ile fiziksel değişiklikleri ve kimyasal enerjinin elektrik enerjisine çevrilmesini inceleyen

Detaylı

3.1 ATOM KÜTLELERİ... 75 3.2 MOL VE MOLEKÜL KAVRAMLARI... 77 3.2.1 Mol Hesapları... 79 SORULAR 3... 84

3.1 ATOM KÜTLELERİ... 75 3.2 MOL VE MOLEKÜL KAVRAMLARI... 77 3.2.1 Mol Hesapları... 79 SORULAR 3... 84 v İçindekiler KİMYA VE MADDE... 1 1.1 KİMYA... 1 1.2 BİRİM SİSTEMİ... 2 1.2.1 SI Uluslararası Birim Sistemi... 2 1.2.2 SI Birimleri Dışında Kalan Birimlerin Kullanılması... 3 1.2.3 Doğal Birimler... 4

Detaylı

İ Ç İ NDEKİ LER. Çevre Mühendisliği ve Bilimi İçin Kimyanın Temel Kavramları 1. Fiziksel Kimya ile İlgili Temel Kavramlar 52.

İ Ç İ NDEKİ LER. Çevre Mühendisliği ve Bilimi İçin Kimyanın Temel Kavramları 1. Fiziksel Kimya ile İlgili Temel Kavramlar 52. İ Ç İ NDEKİ LER Ön Söz xiii K I S I M 1 Çevre Mühendisliği ve Bilimi İçin Kimyanın Temel Kavramları 1 BÖLÜM 1 Giriş 3 1.1 Su 4 1.2 Atık Sular ve Su Kirliliği Kontrolü 5 1.3 Endüstriyel ve Tehlikeli Atıklar

Detaylı

Polimer Bilim ve Teknolojisi (CEAC 423) Ders Detayları

Polimer Bilim ve Teknolojisi (CEAC 423) Ders Detayları Polimer Bilim ve Teknolojisi (CEAC 423) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Polimer Bilim ve Teknolojisi CEAC 423 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI Dersin Kodu FIZ508 Spektroskopik Analiz Yöntemleri (II) Kredisi (T P K) (3 0 3) 2-Bahar Atomik spektroskopi, infrared absorpsiyon spektroskopisi, raman spektroskopisi, nükleer magnetik rezonans spektroskopisi,

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇİFT ANADAL PROGRAMI (ÇAP) ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN DERS PLANI

HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇİFT ANADAL PROGRAMI (ÇAP) ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN DERS PLANI 7. YARIYIL 4. YARIYIL ÇİFT ANADAL PROGRAMI (ÇAP) ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN DERS PLANI 1- Öğrenci aşağıda verilen Çift Anadal Programı derslerini (kredilerini) almak ve başarılı olmak zorundadır.

Detaylı

ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK KİMYA

ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK KİMYA PROGRAM KOORDİNATÖRÜ Prof.Dr.Hakkı Erdoğan, herdogan@neu.edu.tr ECZACILIK FAKÜLTESİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ EFK 600 Uzmanlık Alanı Dersi Z 4 0 4 EFK 601 İlaç Nomenklatürü I S 3 0 3 EFK 602 İlaç Nomenklatürü

Detaylı

27.02.2014 TARİHLİ EĞİTİM KOMİSYONU KARARLARI

27.02.2014 TARİHLİ EĞİTİM KOMİSYONU KARARLARI 27.02.201 TARİHLİ EĞİTİM KOMİSYONU KARARLARI Eğitim Komisyonu Tarihi: 27.02.201 Eğitim Komisyon Karar No: 88 Fen Fakültesi Fakülte Kurulu nun Kimya Bölümü nün mevcut Yan Dal programı yönergesinin güncellenmesi

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL FIZ-5501 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0 8 0 9 FIZ-5601 TEZ HAZIRLIK ÇALIŞMASI Z 0 1 1 0 1 20 1 21 12 30 İKİNCİ YARIYIL FIZ-5502 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0 8

Detaylı

DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL. Uyg./Lab (U/L) Zor./Seç.

DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL. Uyg./Lab (U/L) Zor./Seç. DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL AİT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 Z Pirinciples of Ataturk and Revolution History

Detaylı

Polimer Bilimi ve Teknolojisi (MATE 466) Ders Detayları

Polimer Bilimi ve Teknolojisi (MATE 466) Ders Detayları Polimer Bilimi ve Teknolojisi (MATE 466) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Polimer Bilimi ve Teknolojisi MATE 466 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Fen-Edebiyat Fakültesi

Fen-Edebiyat Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya 1. Yarıyıl Dersleri KIM1003 FUNDAMENTALS OF INFORMATION TECHNOLOGY Zorunlu 4 0.00 0 6.00 FZK1073 GENEL FİZİK I Zorunlu 4 0.00 0 5.00 KIM1001 GENEL KİMYA I Zorunlu 4 0.00 0

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİRİNCİ VE İKİNCİ EĞİTİM PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİRİNCİ VE İKİNCİ EĞİTİM PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİRİNCİ VE İKİNCİ EĞİTİM PROGRAMI 2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI I. YARIYIL MM 101 GENEL MATEMATİK-I- 3 0 3 MM 103 LİNEER CEBİR

Detaylı

FİNAL PROGRAMI (BÜTÜN DÖNEMLER) 29.Ara Ara Ara Oca Oca.15 Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma

FİNAL PROGRAMI (BÜTÜN DÖNEMLER) 29.Ara Ara Ara Oca Oca.15 Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma FİNAL PROGRAMI (BÜTÜN DÖNEMLER) BIL110 MAT201 MBM 201 MSE 321 Bilgisayara Giriş Matematik III Malzeme Bilimi I BIL110 MAT201 MBM 201 MSE 321 Bilgisayara Giriş Matematik III Malzeme Bilimi I MBM 345 MSE

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 2015-2016 EĞİTİM PLANI Saat/Hafta

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 2015-2016 EĞİTİM PLANI Saat/Hafta MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 2015-2016 EĞİTİM PLANI Saat/Hafta Ders Kodu Dersin Adı Pratik/ Kuramsal Uygulama Laboratuva r Yıl 1 / Yarıyıl 1 Kredisi AKTS Kredisi Toplam Dersin Türü 507001012006

Detaylı

Nükleer Enerji (ENE 306) Ders Detayları

Nükleer Enerji (ENE 306) Ders Detayları Nükleer Enerji (ENE 306) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Nükleer Enerji ENE 306 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Ders Tanıtım Formu. Temel İşlemler Laboratuarı

Ders Tanıtım Formu. Temel İşlemler Laboratuarı Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Temel İşlemler Laboratuarı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x) Uzaktan

Detaylı

Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik

Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik DERS BİLGİ FORMU DERS BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik T

Detaylı

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-16 GÜZ YARIYILI VE SONRASINDA UYGULANACAK LİSANS PROGRAMI (%100 İNGİLİZCE) BİRİNCİ YIL 1. DÖNEM Ön

Detaylı

Ortak Dersler. Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Açılacağı Bölüm T U K AKTS

Ortak Dersler. Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Açılacağı Bölüm T U K AKTS 14.05.2014 tarih ve 25 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Okulu bünyesinde Fakültemiz bölümlerinde açılması muhtemel dersler Ortak Dersler Dersin Kodu Dersin Adı

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MAT 5002

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MAT 5002 Dersi Veren Birim: Fen Bilimleri Enstitüsü Dersin Türkçe Adı: Numerik ve Yaklaşık Yöntemler Dersin Orjinal Adı: Numerical and Approximate Methods Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MAT 1009

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MAT 1009 Dersi Veren Birim: Mühendislik Fakültesi Dersin Türkçe Adı: MATEMATİK I Dersin Orjinal Adı: MATEMATİK I Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu: MAT 1009 Dersin Öğretim

Detaylı

FİNAL PROGRAMI (BÜTÜN DÖNEMLER) 29.Ara Ara Ara Oca Oca.15 Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma

FİNAL PROGRAMI (BÜTÜN DÖNEMLER) 29.Ara Ara Ara Oca Oca.15 Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma FİNAL PROGRAMI (BÜTÜN DÖNEMLER) BIL110 MAT201 MBM 201 MSE 321 Bilgisayara Giriş Matematik III Malzeme Bilimi I BIL110 MAT201 MBM 201 MSE 321 Bilgisayara Giriş Matematik III Malzeme Bilimi I MBM 345 MSE

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRETİM YILINDAN BAŞLAYARAK GEÇERLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ZORUNLU DERSLERİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRETİM YILINDAN BAŞLAYARAK GEÇERLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ZORUNLU DERSLERİ FEN BİLİMLERİENSTİTÜSÜ 2007-2008Öğretim YılındanİtibarenGeçerli YüksekLisansveDoktoraZorunluDersleri T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2007-2008 ÖĞRETİM YILINDAN BAŞLAYARAK GEÇERLİ YÜKSEK

Detaylı

Dersin Kodu ve Adı: TASARIM VE MALZEME SEÇİMİ Eğitim ve Öğretim Yöntemleri. Proje/Alan Teori Uygulama Laboratuvar

Dersin Kodu ve Adı: TASARIM VE MALZEME SEÇİMİ Eğitim ve Öğretim Yöntemleri. Proje/Alan Teori Uygulama Laboratuvar 4270401 TASARIM VE MALZEME SEÇİMİ Teori Uygulama VII 3 0 0 0 3 5 Zorunlu / Seçmeli Zorunlu Dersin amacı; tasarım ve üretimde malzemenin önemini ve tasarıma en uygun malzeme seçimi için kullanılan kriterleri

Detaylı

Olasılık ve İstatistik (IE 220) Ders Detayları

Olasılık ve İstatistik (IE 220) Ders Detayları Olasılık ve İstatistik (IE 220) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Olasılık ve İstatistik IE 220 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

Analitik Kimya (CEAC 201) Ders Detayları

Analitik Kimya (CEAC 201) Ders Detayları Analitik Kimya (CEAC 201) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Analitik Kimya CEAC 201 Güz 3 2 0 4 7 Ön Koşul Ders(ler)i CEAC 104 Dersin Dili Dersin

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİRİNCİ EĞİTİM PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİRİNCİ EĞİTİM PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİRİNCİ EĞİTİM PROGRAMI 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI I. YARIYIL MM 101 GENEL MATEMATİK-I- 3 0 3 3 MM 103 LİNEER CEBİR 2 0 2

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MMM 4037

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MMM 4037 Dersi Veren Birim: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Dersin Türkçe Adı: AMORF MALZEMELER Dersin Orjinal Adı: AMORF MALZEMELER Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu:

Detaylı

Genel Kimya I (CEAC 103) Ders Detayları

Genel Kimya I (CEAC 103) Ders Detayları Genel Kimya I (CEAC 103) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Genel Kimya I CEAC 103 Güz 3 2 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

MAK1002 STATİK Zorunlu YAD112 YABANCI DİL II (ALMANCA) Zorunlu

MAK1002 STATİK Zorunlu YAD112 YABANCI DİL II (ALMANCA) Zorunlu Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği 1. Yarıyıl Dersleri MAT1071 MATEMATİK I Zorunlu 3 2.00 0 6.00 MAK1005 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Zorunlu 2 0.00 1 4.00 MAK1001 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE

Detaylı

Reaktör Tasarımı (ENE 316) Ders Detayları

Reaktör Tasarımı (ENE 316) Ders Detayları Reaktör Tasarımı (ENE 316) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Reaktör Tasarımı ENE 316 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i ENE 305 Dersin

Detaylı

T.C. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS BİLDİRİM FORMU

T.C. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS BİLDİRİM FORMU T.C. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS BİLDİRİM FORMU 1.YARIYIL Dersin Adı HIS101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I Zorunlu 2 0 NC 2 Okt.Alper KÜÇÜKDURMAZ MAT101

Detaylı

Fizik Bölümü Öğretim Planı

Fizik Bölümü Öğretim Planı Hazırlık Sınıfı 01.Yarıyıl leri 02.Yarıyıl leri FİZ000 Hazırlık Preparatory Course 30 FİZ000 Hazırlık Preparatory Course 30 1 01.Yarıyıl leri 02.Yarıyıl leri FİZ 111 Fizik I Physics I 4 2 5 6 FİZ112 Fizik

Detaylı

Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı

Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı HİTİT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 8 YARIYILLIK LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL Ders

Detaylı

MAK 210 SAYISAL ANALİZ

MAK 210 SAYISAL ANALİZ MAK 210 SAYISAL ANALİZ BÖLÜM 1- GİRİŞ Doç. Dr. Ali Rıza YILDIZ 1 Mühendislikte, herhangi bir fiziksel sistemin matematiksel modellenmesi sonucu elde edilen karmaşık veya analitik çözülemeyen denklemlerin

Detaylı

Optimizasyona Giriş (MFGE 412) Ders Detayları

Optimizasyona Giriş (MFGE 412) Ders Detayları Optimizasyona Giriş (MFGE 412) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Optimizasyona Giriş MFGE 412 Seçmeli 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i MATH 275 Lineer Cebir

Detaylı

1. YARIYIL / SEMESTER 1

1. YARIYIL / SEMESTER 1 T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ, MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 2017-2018 AKADEMİK YILI ÖĞRETİM PLANI T.C. NECMETTIN ERBAKAN UNIVERSITY ENGINEERING AND ARCHITECTURE

Detaylı

MAT 202-DİFERENSİYEL DENKLEMLER-Güz Dönemi. Ders Uygulama Planı. -

MAT 202-DİFERENSİYEL DENKLEMLER-Güz Dönemi. Ders Uygulama Planı. - MAT 202-DİFERENSİYEL DENKLEMLER-Güz 2016-2017 Dönemi Ders Uygulama Planı 04 02 ve 03 01 Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer AKIN (Ders Koordinatörü) Prof. Dr. Abdullah ALTIN Doç. Dr. Niyazi ŞAHİN Ofis No 226

Detaylı

Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Açılacak Dersler ve Sorumlu Öğretim Üyeleri

Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Açılacak Dersler ve Sorumlu Öğretim Üyeleri 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Açılacak Dersler ve Sorumlu Öğretim Üyeleri ve Bilgisayar Müh. Anabilim Dalında Açılacak Dersler Prof. Dr. Bülent YILMAZ Cardiovascular Engineering-Kalp- MSME

Detaylı

Termodinamik II (ENE 204) Ders Detayları

Termodinamik II (ENE 204) Ders Detayları Termodinamik II (ENE 204) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Kodu Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Termodinamik II ENE 204 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i ENE 203 veya CEAC203

Detaylı

İkincil Çelik Metalurjisi (MATE 482) Ders Detayları

İkincil Çelik Metalurjisi (MATE 482) Ders Detayları İkincil Çelik Metalurjisi (MATE 482) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İkincil Çelik Metalurjisi MATE 482 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

İleri Organik Kimya (CEAC 501) Ders Detayları

İleri Organik Kimya (CEAC 501) Ders Detayları İleri Organik Kimya (CEAC 501) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İleri Organik Kimya CEAC 501 Güz 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i CEAC 202 Dersin

Detaylı

MOTORLAR. 1 Ders Adi: MOTORLAR 2 Ders Kodu: MAK Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Lisans

MOTORLAR. 1 Ders Adi: MOTORLAR 2 Ders Kodu: MAK Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Lisans MOTORLAR 1 Ders Adi: MOTORLAR 2 Ders Kodu: MAK4301 3 Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Lisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 4 6 Dersin Verildiği Yarıyıl 7 7 Dersin AKTS Kredisi: 4.00 8 Teorik Ders Saati (saat/hafta)

Detaylı

KİMYA ANABİLİM DALI PROGRAMI PROGRAMI Der sin Kodu

KİMYA ANABİLİM DALI PROGRAMI PROGRAMI Der sin Kodu KİMYA ANABİLİM DALI PROGRAMI PROGRAMI Der sin Kodu Dersin Adı H.S Ders Sorumlusu Yer P.Tesi Salı Çarş. Perş. Cuma KMY 5302 Atomik Spektroskopi 3 Prof. Dr. Oktay TORUL ÖÜO 14-17 UAD 8000 Uzmanlık Alan Dersi-I

Detaylı

İmalat Teknolojisi Teorisi I (Metal Şekillendirme) (MFGE 303) Ders Detayları

İmalat Teknolojisi Teorisi I (Metal Şekillendirme) (MFGE 303) Ders Detayları İmalat Teknolojisi Teorisi I (Metal Şekillendirme) (MFGE 303) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati İmalat Teknolojisi Teorisi I (Metal Şekillendirme)

Detaylı

FİZİK ANABİLİM DALI. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı ANS Kampüsü, Afyonkarahisar

FİZİK ANABİLİM DALI. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı ANS Kampüsü, Afyonkarahisar FİZİK ANABİLİM DALI Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı ANS Kampüsü, Afyonkarahisar Telefon (272) 228 14 23 Faks (272) 228 14 22 1992 yılında kurulmuş olan Fizik Anabilim

Detaylı

Seramik Malzemeler (MATE 468) Ders Detayları

Seramik Malzemeler (MATE 468) Ders Detayları Seramik Malzemeler (MATE 468) Ders Detayları Ders Adı Seramik Malzemeler Ders Kodu MATE 468 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Bölüm kararıyla

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 9.Çözünmüş İnorganik ve Organik Katıların Giderimi Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK İnorganiklerin Giderimi Çözünmüş maddelerin çapları

Detaylı

III Ön Lisans ( ) Lisans (X) Yüksek Lisans ( ) Doktora ( )

III Ön Lisans ( ) Lisans (X) Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) 4270201 DİFERANSİYEL DENKLEMLER Teori Uygulama Proje/Alan Ulusal Kredi AKTS Kredisi III 3 0 0 0 3 4 Ön Lisans ( ) Lisans Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Fiziksel olayların ve mühendislik problemlerinin modellenmesi,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MAT 5001

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MAT 5001 Dersi Veren Birim: Fen Bilimleri Enstitüsü Dersin Türkçe Adı: Uygulamalı Matematik Dersin Orjinal Adı: Applied Mathematics Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisansüstü Dersin Kodu:

Detaylı

Sayısal Yöntemler (COMPE 350) Ders Detayları

Sayısal Yöntemler (COMPE 350) Ders Detayları Sayısal Yöntemler (COMPE 350) Ders Detayları Ders Adı Sayısal Yöntemler Ders Kodu COMPE 350 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bahar 2 2 0 3 5.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS-DOKTORA PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS-DOKTORA PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS-DOKTORA PROGRAMI ÖĞRETİM ELEMANI MATH511 İleri Mühendislik Matematiği Advanced Engineering Mathematics -1 Doç. Dr. Fatih KOYUNCU

Detaylı

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖRGÜN ÖĞRETİM

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖRGÜN ÖĞRETİM MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖRGÜN ÖĞRETİM DERS KODU I. SINIF (I. YARIYIL) Z/S TEO. UYG. TOP. KREDİ AKTS 0505001252012 Matematik I Z 4 0 4 4 5 0505001272012 Fizik I Z 3 1 4 3,5 4 0505001372012 Kimya Z 2

Detaylı

İleri Analitik Kimya (CEAC 504) Ders Detayları

İleri Analitik Kimya (CEAC 504) Ders Detayları İleri Analitik Kimya (CEAC 504) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İleri Analitik Kimya CEAC 504 Güz 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i CEAC 201

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI FİZİK ANABİLİM DALI DERS PLANI Güz Yarı yılı HAFTALIK DERSİN ADI KREDİSİ DERSİN

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI FİZİK ANABİLİM DALI DERS PLANI Güz Yarı yılı HAFTALIK DERSİN ADI KREDİSİ DERSİN 2016-2017 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI FİZİK ANABİLİM DALI DERS PLANI Güz Yarı yılı HAFTALIK DERSİN ADI DERS SAATİ KREDİSİ DERSİN Top T U L KODU l. Sİ FFZ5103 Kuantum Mekaniği I (i) FFZ5104 İleri Atom Fiziği

Detaylı

KARARSIZ HAL ISI TRANSFERİ

KARARSIZ HAL ISI TRANSFERİ KM380 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı I 005-006 Bahar Dönemi Arş.Gör. Zeynep ÖZAYDIN (Oda No: 504 Arş.Gör. Tuğba GÜMÜŞDERE (Fen Bilimleri Enstitüsü KARARSIZ HAL ISI TRANSFERİ Deney No : 5b AMAÇ İki ucu

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING. Course Name T P L ECTS

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING. Course Name T P L ECTS FIRST YEAR 1st semesr T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING MAT101 Calculus I Mamatik I PHY101 Physics I Fizik I 3 0 2 7 CHE101 Chemistry

Detaylı

Akışkanlar Mekaniği (CEAC 301) Ders Detayları

Akışkanlar Mekaniği (CEAC 301) Ders Detayları Akışkanlar Mekaniği (CEAC 301) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Akışkanlar Mekaniği CEAC 301 Güz 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i MATH 157, MATH

Detaylı

1 BEÜ./ÖĞR.İŞL FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU : 307 (TÜRKÇE PROGRAMI) HAZIRLIK SINIFI 01.

1 BEÜ./ÖĞR.İŞL FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU : 307 (TÜRKÇE PROGRAMI) HAZIRLIK SINIFI 01. FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU : 30 (TÜRKÇE PROGRAMI) HAZIRLIK SINIFI 01.Yarıyıl Dersleri 02.Yarıyıl Dersleri Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR Ders Kodu Ders Adı İngilizce

Detaylı

Sayısal Analiz (MATH381) Ders Detayları

Sayısal Analiz (MATH381) Ders Detayları Sayısal Analiz (MATH381) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sayısal Analiz MATH381 Güz 3 2 0 4 7 Ön Koşul Ders(ler)i MATH 135 Matematik Analiz

Detaylı

BOLOGNA BİLGİ PAKETİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DOKTORA PROGRAMI

BOLOGNA BİLGİ PAKETİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DOKTORA PROGRAMI a. Program Hakkında Genel Bilgi BOLOGNA BİLGİ PAKETİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DOKTORA PROGRAMI Kimya Mühendisliği Bölümü'nün lisansüstü programları 1967 yılında

Detaylı

Üretim Yöntemleri (MFGE 205) Ders Detayları

Üretim Yöntemleri (MFGE 205) Ders Detayları Üretim (MFGE 205) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Üretim MFGE 205 Güz 2 2 0 3 6.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin Seviyesi

Detaylı

Yaz Stajı II (IE 499) Ders Detayları

Yaz Stajı II (IE 499) Ders Detayları Yaz Stajı II (IE 499) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yaz Stajı II IE 499 Güz 0 0 0 0 6 Ön Koşul Ders(ler)i IE 399 Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Olasılık ve İstatistik II (IE 202) Ders Detayları

Olasılık ve İstatistik II (IE 202) Ders Detayları Olasılık ve İstatistik II (IE 202) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Olasılık ve İstatistik II IE 202 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Olasılık

Detaylı

*Bütün Yüksek Lisans öğrencileri, Araştırma Semineri dersini ilk 4 yarıyıl içerisinde almak zorundadır.

*Bütün Yüksek Lisans öğrencileri, Araştırma Semineri dersini ilk 4 yarıyıl içerisinde almak zorundadır. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA AİT EĞİTİM PLANI Kimya Mühendisliği Yüksek Lisans Zorunlu Dersler CHE 500

Detaylı