Zorunlu Tez kapsamýndaki tüm çalýºmalar, Analizler, Deneyler, Literatür tarama

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Zorunlu Tez kapsamýndaki tüm çalýºmalar, Analizler, Deneyler, Literatür tarama"

Transkript

1 AFYON KOCATEPE ÜNÝVERSÝTESÝ FEN BÝLÝMLERÝ ENSTÝTÜSÜ KÝMYA MÜHENDÝSLÝÐÝ ANABÝLÝM DALI TEZLÝ YÜKSEK LÝSANS PROGRAMI DERS KODU DERSÝN ADI Z/S TEO UYG KREDÝ ECTS KÝMM570 TEZ ÇALIªMASI Z KÝMM580 UZMANLIK ALAN DERSÝ Z KÝMM590 SEMÝNER Z KÝMM501 MEMBRAN PROSESLERÝ S KÝMM502 BOR TEKNOLOJÝSÝ S KÝMM503 BÝYOMALZEMELER S KÝMM504 NANOMALZEMELER S KÝMM505 KOLLOÝD KÝMYASI S KÝMM506 ÝLERÝ ALETLÝ ANALÝZ S KÝMM507 BÝLÝMSEL ARAªTIRMA TEKNÝKLERÝ S KÝMM508 ÝLERÝ MÝNERALOJÝ S KÝMM509 YENÝLENEBÝLÝR ENERJÝ KAYNAKLARI S KÝMM510 ÝLERÝ SOL-JEL PROSESLERÝ S KÝMM511 UYGULAMALI ELEKTROKÝMYA S KÝMM512 MOLEKÜLER SÝMETRÝ VE SPEKTROSKOPÝ S KÝMM513 SERAMÝK KÝMYASI VE TEKNOLOJÝSÝ S KÝMM514 ÝLERÝ KÝMYASAL KÝNETÝK S KÝMM515 TERMAL ANALIZ METOTLARI S KÝMM516 KOROZYON VE KATODÝK KORUMA S KÝMM517 POLIMER KIMYASI S KÝMM518 DOÐAL ÜRÜNLER KIMYASI S KÝMM519 ORGANIK REAKSIYONLARIN MEKANIZMALARI S KÝMM520 AYIRMA YÖNTEMLERÝ S KÝMM521 KAPLAMA TEKNÝKLERÝ S KÝMM522 ENZÝM KÝNETÝÐÝ VE TEKNOLOJÝSÝ S KÝMM523 KÜTLE AKTARIMI S KÝMM524 ENDÜSTRÝYEL HAMMADDELER S KÝMM525 KÝMYA MÜHENDÝSLÝÐÝ MATEMATÝÐÝ S KÝMM526 MÜHENDÝSLÝK TERMODÝNAMÝÐÝ S KÝMM527 HAVA KÝRLÝLÝÐÝ VE HAVA KALÝTESÝ KONTROLU S KÝMM528 AKIªKANLAR MEKANÝÐÝ S KÝMM529 ISI AKTARIMI S KÝMM530 ENTEGRE KATI ATIK YÖNETÝMÝ I S KÝMM531 ENTEGRE KATI ATIK YÖNETÝMÝ II S KÝMM532 ÇEVRESEL ETKÝ DEÐERLENDÝRMESÝ S KÝMM533 KÖMÜR TEKNOLOJÝSÝ S KÝMM534 VERÝ ANALÝZ TEKNÝKLERÝ S KÝMM535 ÖLÇME VE KONTROL SÝSTEMLERÝ S KÝMM536 UYGULAMALI SAYISAL ANALÝZ S KÝMM570 TEZ ÇALIªMASI KÝMM570 Tez Çalýºmasý (0-1)0 Zorunlu (AKTS:20) Tez kapsamýndaki tüm çalýºmalar, Analizler, Deneyler, Literatür tarama Danýºmanla beraber yüksek lisans öðrencisi bir tez konusu belirler; yazýlý formatta teslim eder ve sözlü olarak savunmasýný yapar Serbest çalýºma Sözlü sunum ve yazýlý rapor.

2 KÝMM580 Uzmanlýk alan Dersi (5-0)0 (AKTS:10) KÝMM580 UZMANLIK ALAN DERSÝ KÝMM580 Uzmanlýk alan Dersi (5-0)0 (AKTS:10) Zorunlu Danýºmanýn gözetiminde tez çalýºmasý yapma düzeyine gelmiº öðrenciler, çalýºma konularý ve bu konulardaki son geliºmeler hakkýnda araºtýrma yaparak tartýºýrlar. Tez çalýºmasýný sürdüren öðrencilerin konularýndaki daha önce yapýlmýº çalýºmalarýn, yeni yayýnlarýn incelenerek tartýºýlmasý. Uzmanlýk alan dersiyle ilgili, konularýna göre serbest çalýºma Sözlü sunum ve yazýlý rapor. SEMÝNER KÝMM 590 Seminer (0-2)0 (AKTS:6) KÝMM590 SEMÝNER KÝMM 590 Seminer (0-2)0 (AKTS:6) Zorunlu Seminerler, derse kayýtlý öðrenciler tarafýndan verilir. Danýºmanlarýnýn gözetiminde bir konu hakkýnda ki tezleriyle ilgili konular da olabilir araºtýrma yaparak sözlü sunum yaparlar. Güncel mesleki konularýn araºtýrýlmasý, incelenmesi, sunulmasý ve tartýºýlmasý Öðrenciler sözlü sunum yaparlar Sözlü sunum KÝMM 501 Membran Prosesleri (3-0)3 (AKTS:8)

3 KÝMM501 MEMBRAN PROSESLERÝ KÝMM 501 Membran Prosesleri (3-0)3 (AKTS:8) Membran prosesleri, Membranlarýn yapýlarý, Membranlarda taºýným, Membran malzemeleri ve malzeme özellikleri, Sentetik membran hazýrlama, Polimerik membranlar, Ýnorganik membranlar, Yüklü membranlar, Membranlarýn fiziksel ve kimyasal modifikasyonu, Sentetik membranlarýn karakterizasyonu, Yapýsal karakterizasyon, Performans karakterizasyonu, Membran morfolojisi üzerine hazýrlama parametrelerinin etkileri, Yapý/performans iliºkileri Bu ders yüksek lisans öðrencilerine Membran yapýlarý, tür ve özellikleri hakkýnda bilgiler verir. - Mulder, M., Basic Principles of Membrane Technology, Second Edition, Kluwer Academic Publishers, The Netherlands, Osada, Y., Nakagawa, T., Membrane Science and Technology, Marcel Dekker Inc., NY, Öðrencilerle interaktif olarak öðretim üyesi dersi yürütür. Beyin. Vize (%40) Final (%60) olara yazýlý sýnav yapýlýr. KÝMM502 BOR TEKNOLOJÝSÝ KÝMM502 Bor Teknolojisi (3-0)3 (AKTS:7) Bor elementinin özellikleri, Jeokimyasý, Minerolojisi, Türkiye deki bor yataklarý ve kullaným alanlarý, Bor ve bileºiklerinin üretim teknolojisi, Ýleri bor ürünleri, Bor ve türevlerinin analiz metodlarý Bor, türevleri ve bor ürünleri üretim prosesleri hakkýnda öðrencilere bilgi vermektir. -Sanýgök, Ü, Anorganik Endüstriyel Kimya Ý.Ü Yayýnlarý, Nemodruk, A. A., Karalova, Z. K., (1969) Bor'un analitik kimyasý, Ann Arbor-Humphrey Science Publishers,1969 Öðrencilerle interaktif olarak öðretim üyesi dersi yürütür; Beyin Vize (%40) Final (%60) olara yazýlý sýnav yapýlýr.

4 KÝMM 503 BÝYOMALZEMELER KÝMM 503 Biyomalzemeler (3-0)3 (AKTS:8) Biyomalzemelere giriº, Týbbi amaçlý malzemeler (metaller, polimerler, seramikler, cam ve cam seramikler, kompozitler, kumaºlar, doðal malzemeler, hidrojeller, bioresorble ve bioerodible malzemeler, ince film ve kaplamalar), Biyo uyum kavramý, Biyo malzemelere karºý vücutta oluºan reaksiyonlar ve deðerlendirilmesi, Biyo malzemelerden beklenen özellikler, Biyo malzeme üretiminde kullanýlan teknikler, Karakterizasyon (mikroyapý ve mekanik özelliklerin karakterizasyonu ), Týp ve diºçilik alanýndaki uygulamalar (kardiyovaskülar uygulamalar, dental implantlar, ortopedik uygulamalar, biyoelektrolitler, biyomedikal sensör ve biyosensörler) Yüksek lisans öðrencilerine biyo malzeme üretimi için kullanýlacak malzemelerin seçimi, tasarýmda dikkat edilecek hususlar, biyo uyum kavramý ve bu esnada oluºan reaksiyonlar, kullanýlacak üretim teknikleri, karakterizasyon ve mevcut endüstriyel uygulamalar hakkýnda bilgi vermektir. -.B. Ratner, A. Hoffman, F. Schoen,Biomaterial Science, An introduction to Materials in Medicine, Academic Press, 1996, ISBN Ravaglioli, A. Karajewski Bioceramics, Materials, Properties, Applications, Chapman & Hall 1992, ISBN James F. Shackelford, Bioceramics:Applications of Ceramic and Glass Materials in Medicine, Trans Tech Publications, 1999, ISBN J.Black, G.Hastings,Handbook of Biomaterial Properties, Chapman & Hall Pub., 1998 ISBN L.L.Hench, J.Wilson,An Introduction to Bioceramics, World Scientific Pub., 1993, ISBN

5 KÝMM 504 NANOMALZEMELER KÝMM 504 Nanomalzemeler (3-0)3 (AKTS:7) Nanomalzemelere giriº, Nanomalzemelerin sentezi, Lazer ve termal sentez, Mekanokimya ile toz sentezi, Nanomalzemelerin prosesi, Mekaniksel davranýºý ve karakterizasyonu (TEM,XRD vb.),uygulama alanlarý Yüksek lisans öðrencilerine nanomalzemeler, yapýlarý ve özellikleri ve kullaným yerleri hakkýnda bilgi vermektir. - Edelstein, A.S.,Cammarata, R.C.,Nanomaterials: Synthesis, Properties and Applications, IoP (UK), ªahin, Y., Kompozit Malzemeler Giriº, Seçkin Yayýncýlýk, Meyers, M.A., Sarýkaya, M.,Ritchie, R.O., Nano and Microstructural Design of Advanced Materials, Di Ventra, M.,Evoy, S.,Heflin, Jr.,James, R., Introduction to Nanoscale Science and Technology, Mahalik, N.P.,Micromanufacturing and Nanotechnology, 2006 KÝMM 505 KOLLOÝD KÝMYASI KÝMM 505 Kolloid Kimyasý (3-0)3 (AKTS:8) Kolloid kimyasýna giriº, Kolloid sistemlerin elde ediliºi, Ýnce süzme ve yarý geçirimsel arýtým, Kolloidlerin optik özellikleri, Kolloidlerin davranýºý, Kolloid sistemlerin viskozitesi, Yüzey gerilimi, Kolloid çözeltilerde adsorpsiyon, Kolloidlerin elektriksel özellikleri, Kolloid elektrolitler, Jeller, Sývý kolloidler, Köpükler, Havada kolloidler, Polimerler Kolloid kimyasýný kavrayabilme, Kolloid çözeltilere uygulanan prensipler; Katý, Sývý, Gaz kolloid sistem bilgisi,çeºitli birimlerde (týp, eczacýlýk, vs.) uygulanabilirliði, Denge ve prensiplerinden faydalanma. -Üneri, S., Asýltýlar Kimyasý, Ankara Üni., Fen Fak., 1982, Ankara -Yýldýz, S., Yýlmaz, H., Kýlýç, E., Fizikokimya Atkins, Bilim Yayýncýlýk, 2001, Ankara -Smith, W., Principles of Materials Science and Engineering, 2nd ed., Mc Graw Hill Co., USA, 1990.

6 KÝMM 506 ÝLERÝ ALETLÝ ANALÝZ KÝMM 506 Ýleri Aletli analiz (3-0)3 (AKTS:7) Analitik metodlarýn sýnýflandýrýlmasý, Elektromagnetik ýºýma, Optik spektroskopi aletleri, Moleküler UV-görünür bölge spektroskopisi, Moleküler floresans, Fosforesans ve kemilüminesans, Atomik spektroskopinin teorisi, Alevli ve elektrotermal atomlaºtýrýcýlar, Emisyon, Ýnfrared, X-Ray spektroskopisi, Yüzey analizleri, Kütle spektroskopisi Yüksek lisans öðrencilerine aletli analiz metodlarýný, önemini ve sýnýrlarýný tanýtmak; maddenin fiziksel ve kimyasal özelliklerine baðlý olarak analiz metodlarýnýn temel prensiplerini, cihaz özelliklerini, uygulama alanlarýný ve tekniklerini öðretmek. -Kýlýç, E.D., Köseoðlu, F., Yýlmaz, H.,Enstrümental Analiz Ýlkeleri, Bilim Yayýncýlýk, Yýldýz, A., Genç, Ö., Bektaº, S.,Enstrümental Analiz Yöntemleri, Hacettepe Yayýnlarý, 1997 KÝMM 507 BÝLÝMSEL ARAªTIRMA TEKNÝKLERÝ KÝMM507 Bilimsel Araºtýrma Teknikleri (3-0)3 (AKTS:8) Bilim nedir? Bilim tanýmlarýnýn ortak özellikleri, Araºtýrma nedir? Yöntem Nedir? Bilimsel araºtýrma yöntemi ve bilimsel düºünce yöntemi nedir? Ýki yöntem arasýndaki iliºkinin özellikleri nelerdir?. Teknik nedir? Yöntem ile teknik arasýndaki fark nedir? Veri toplama teknikleri nelerdir? Bilimsel araºtýrma yöntem ve teknikleriyle ilgili baºlýca kavramlar ve tanýmlar, Betimleme yöntemi, Survey yöntemi, Tarihsel yöntem, Ampirik yöntem, Karºýlaºtýrma yöntemi, Matematik ve mantýksal araºtýrma yöntemi, Kalitatif ve deðerlendirme yöntemi gibi konularda öðrencilere bilgi vermek. -Arýkan, R., Araºtýrma Teknikleri ve Rapor Yazma,Gazi Kitapevi, Kaptan, S., Bilimsel Araºtýrma ve Ýstatistik Teknikleri, Bilim Yayýnlarý, Cebeci, S.,Bilimsel Araºtýrma ve Yazma Teknikleri, Alfa Basým- Yayým,1997 Öðrencilerle interaktif olarak öðretim üyesi dersi yürütür. Öðrenciler belirli konulara hazýrlanarak hem sunum yaparlar hem de yazýlý rapor verirler;beyin fýrtýnasý, yansýtma, gözlem, alan çalýºmasý ya da örnek olay gibi Sözlü sunum ve yazýlý rapor

7 KÝMM 508 Ýleri Mineroloji (3-0)3 (AKTS:7) KÝMM 508 ÝLERÝ MÝNERALOJÝ KÝMM 508 Ýleri Mineroloji (3-0)3 (AKTS:7) Mineraloji tanýmý, Önemi, Kristallografi, Kristallerde iç yapý, Simetri elementleri, Kristal morfolojisi, Kristal açýlarýnýn ölçülmesi, Kristal projeksiyonlarý, Ýkizlenmeler, Kristal kimyasý, Mineral kimyasý ve minerallerin fiziksel özellikleri, X-ýºýný kristallografýsi, Minerallerin optik özellikleri, Mineral topluluklarý ve oluºumlarý. Yüksek lisans öðrencilerine mineroloji ve kristal kimyasý hakkýnda bilgi vermektir. -Sayar, M., Mineraloji ve Jeoloji, ÝTÜ,1960 -Kurt, H., Arýk, F.,Mineraloji, Atlas Yayýn, Güney, E., Yerbilim Terimleri Sözlüðü, Nobel Yayýn,2003 KÝMM 509 YENÝLENEBÝLÝR ENERJÝ KAYNAKLARI KÝMM 509 Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý (3-0)3 (AKTS:8) Yenilenebilir enerji kaynaklarý nelerdir? Niçin bu kaynaklara ihtiyaç vardýr? Kaynaklarýn önemi, Hidro enerji kaynaklarý, Elektrik enerjisi üretim kaynaklarý, Biyokütle enerji kaynaklarý, Güneº enerjisi, Jeotermal, rüzgar, su, dalga, nükleer ve hidrojen enerjileri Yüksek lisans öðrencilerine kullanýlabilecek tüm enerji kaynaklarý ve türleri hakkýnda bilgi vermektir. -Özemre, A.Y.,Bayülken, A., Yarar, B., 50 Soruda Türkiye nin Nükleer Enerji Sorunu, Kaknüs Yayýnlarý, Yanmaz, A.M.,Applied Water Resources Engineering, ODTÜ Geliºtirme Vakfý Yayýncýlýk, Erdoðan, D.,ªerifoðlu, N.,Enerji Sistemlerinin Kararlýlýðý, Nobel Yayýn Daðýtým, 2006 Öðrencilerle interaktif olarak öðretim üyesi dersi yürütür. Beyin

8 KÝMM 510 ÝLERÝ SOL JEL PROSESLERÝ KÝMM 510 Ýleri Sol Jel Prosesleri (3-0)3 (AKTS:7) Genel bilgi, Baºlangýç çözeltilerinin kimyasý, Koloidal tanecikler ve soller, Jelleºme, Jeller, Sol-jel türevli malzemelerin yeni tipleri, Faz dönüºümleri, Sol-jel proseslerinin uygulamasý Bu ders yüksek lisans öðrencilerine sol-jel prosesleri ve uygulandýðý alanlar hakkýnda bilgi verir - A.C. Pierre, Introduction to Sol-Gel Processing, J. S. Reed, Principles of Ceramics Processing, D. Segal, Chemical Synthesis of Advanced Ceramic Materials. Öðrencilerle interaktif olarak öðretim üyesi dersi yürütür. Beyin KÝMM 511 UYGULAMALI ELEKTROKÝMYA KÝMM 511 Uygulamalý Elektrokimya (3-0)3 (AKTS:8) Fotogalvanik ve fotoelektrokimyasal hücreler, Elektrokemiluminesans, Elektrokimyasal enerji üretimi, Yakýt hücreleri, Piller ve doldurulabilir piller, Malzeme kararlýlýðýnýn elektrokimyasý, Endüstriyel elektrokimya, Elektrokimyasal reaktörler ve elektrotlar, Elektropolimerleºme, Elektrodiyaliz, Elektrokimyasal metal üretimi ve iºlenmesi, Biyoelektrokimya,Elektrokimyasal atýk su arýtýmý, Kömürün elektrokimyasal sývýlaºtýrýlmasý. Bu ders yüksek lisans öðrencilerine elektrokimya hakkýnda bilgi verir. -Zeren, M.A.,Elektrokimya, Birsen Yayýnevi,1999 -Sarýkaya, Y.,Fizikokimya, Gazi Büro Kitapevi, Bailar, Jr.,John, C.,Moeller, Therald, Kleinberg, Jacob, Guss, Cyrus, O.,Castellion, MaryE.,Metz, Clyde.,Chemistry, Academic Pres, Öðrencilerle interaktif olarak öðretim üyesi dersi yürütür; Beyin

9 KÝMM 512 MOLEKÜLER SÝMETRÝ VE SPEKTROSKOPÝ KÝMM 512 Moleküler Simetri ve Spektroskopi (3-0)3 (AKTS:8) Simetri elemanlarý, Simetri nokta gruplarý, Matris gösterimleri, Ýndirgenemeyen ve indirgenebilir gösterimler, Karakter çizelgeleri, Gösterimler ve kuvantum mekaniði, Moleküler titreºimler, Molekül orbital teorisi ve simetri, Melez orbitaller, Geçiº metal kompleksleri, Spektroskopinin sýnýflandýrýlmasý, Kuantum mekaniðinin kýsaca özetlenmesi, Moleküllerin dönü spektrumlarý, Moleküllerin dönütitreºim spektrumlarý Bu ders yüksek lisans öðrencilerine moleküler simetri ve spektroskopi hakkýnda bilgi verir. -Vincent, A.,Molecular Symmetry and Group Theory, -----Cotton, F.A.,Chemical Applications of Group Theory KÝMM 513 SERAMÝK KÝMYASI VE TEKNOLOJÝSÝ KÝMM 513 Seramik Kimyasý ve Teknolojisi (3-0)3 (AKTS:7) Seramik malzemelerinin tanýtýlmasý, Seramik hammaddeler; Kil, kaolen, feldispat ve diðerleri, Bu maddelerin yapýlarý, Kimyasal özellikleri, Hammaddelerin hazýrlanmasý, Sulu sistemler, Çamur ve sýr viskozitesi, Zeta potansiyeli, Seramiklerin ºekillendirilmesi, Döküm yöntemi, Plastik ºekillendirme, Presleme, Ekstrüzyon ve diðerleri, Seramiklerin kurutma ve piºirme iºlemlerinin kimyasal ve fiziksel etkileri, Yakýtlar, Fýrýnlar, Sýr, Emaye ve cam kimyalarý, Refrakter malzemelerin kimyasal özellikleri Bu ders yüksek lisans öðrencilerine seramik kimyasý ve teknolojisi hakkýnda bilgi verir. -Norton, F.H.,Elements of Ceramics, Addison- Wesley Publishing Comp. Inc., 1952, USA. -Doðan, ª.,Seramik Teknolojisi, Gama Reklam, 1985, Ýstanbul. -Arcasoy, A.,Seramik Teknolojisi, Marmara Üniversitesi Yayýný, No: 457, 1983.

10 KÝMM 514 ÝLERÝ KÝMYASAL KÝNETÝK KÝMM 514 Ýleri Kimyasal Kinetik (3-0)3 (AKTS:8) Kinetiðin bazý temel kuramlarý, Çok kompleks sistemlerin kinetikleri, Teknikler ve yöntemler, Gaz fazý tepkimeleri, Çözelti tepkimeleri, Enzim katalizörleri, Katý hal tepkime kinetikleri, Ýzotermal olmayan yöntemler, Tükenme, oluºma ve reaksiyon hýzlarý, Hýz denklemleri, Reaksiyon mertebesi, Kinetik sonuçlarýn analizi, Hýzlý reaksiyonlar için teknikler, Molekülarite ve mertebe, Arahenius yasasý, Potansiyel enerji yüzeyleri, Hýz teorileri, Çözeltideki reaksiyonlar, Kompleks reaksiyonlar için hýz denklemleri, Ardýºýk reaksiyonlar, Hýz-tayin basamaðý, Hýz sabitleri ve denge sabitleri, Serbest radikal reaksiyonlarý, Kataliz, Asit-baz katalizi, Enzim katalizi, Heterojen katalitik reaksiyonlar, Katalitik olmayan heterojen reaksiyonlar Bu ders yüksek lisans öðrencilerine kinetik, tepkime, enerji, katalitik reaksiyonlar hakkýnda bilgi verir. -Atalay, T.,Kimyasal Kinetik, Nobel Yayýn,2005 -Douglas, M.J.,Kimyasal Proseslerin Kavramsal Tasarýmý,Literatür Yayýncýlýk, Soydan, A.B., Erbil, C., Saraç, A.S.,Teori ve Problemleri ile Fiziksel Kimya, Beta Basým Yayým,1999 KÝMM 515 TERMAL ANALÝZ METODLARI KÝMM 515 Termal Analiz Metodlarý (3-0)3 (AKTS:7) Termal analiz yöntemlerinin tarihçesi, Termal olaylar, Termogravimetrik analiz, Termogramlar ve yorumlanmasý, Differansiyel Termal Analiz (DTA), Differansiyel Tarama Kalorimetresi (DSC), DTA/DSC, Pratik uygulamalar, Termomekanik analiz, Malzemelerin termal analizi sonucunda elde edilen verileri yorumlayabilme ve kimya mühendisliði alanýnda yer alan problemleri çözebilme becerisi Bu ders yüksek lisans öðrencilerine termal analiz metodlarý hakkýnda bilgi verir. - Wendlant,W.M., Thermal analysis,vol.19, Third edition, Wiley Interscience, 1985, USA. - Hatakeyama, T., Zhenhai, L., Handbook of Thermal Analysis, Wiley Interscience, 2000, USA..

11 KÝMM 516 KOROZYON VE KATODÝK KORUMA KÝMM 516 Korozyon ve Katodik Koruma (3-0)3 (AKTS:8) Katodik koruma nedir? Çeºitleri, Önemi, Amacý, Galvanik anotlu katodik koruma, Korozyon nedir?kimyasal ve elektrokimyasal reaksiyonlar, Korozyon ortamlarý, Toprak altý, Su altý, Atmosferik ortam, Kimyasal ortam, Korozyon hasarý ve korunma yollarý, Anodik koruma, Su ve asidik ortamlar, Metalik ve metalik olmayan kaplamalar, Katodik korumanýn uygulanma türleri ve alanlarý. Bu ders yüksek lisans öðrencilerine korozyon ve katodik koruma hakkýnda bilgi verir. -Jones, A.D.,Principles and Prevention of Corrosion, USA, Yalçýn, H., Koç, T.,Mühendisler için Korozyon Ankara, Çakýr, A.,Metal Korozyon Ýlkeleri ve Kontolü,Ankara,1990 KÝMM 517 POLÝMER KÝMYASI KÝMM 517 Polimer Kimyasý (3-0)3 (AKTS:8) Polimerizasyonun önlenmesi ve geciktirilmesi, Oto-önleme ve kinetiði, Serbest radikalik zincir polimerizasyonunda transfer tepkimeleri ve transfer tepkimelerinin kinetiði, Molekül aðýrlýðý ve polimerizasyon hýzýnýn sýcaklýða baðlýlýðý, Depolimerizasyon tepkimeleri, Kopolimerizasyon ve kinetiði, Reaktivite oranlarý, Blok ve graft kopolimerler, polimerizasyonsistemleri Bu ders yüksek lisans öðrencilerine polimer kimyasý hakkýnda bilgi verir. -Tsutura, T.,Polimer Kimyasý, Seç Yayýncýlýk, Elias, H.G., An Introduction to Polymer science, VCH Publishing, Charraher, C.E, Dekker, M.,Polymer Chemistry, Baysal, B.,Polimer Kimyasý, ODTÜ, Hazer, B., Polimer Teknolojisi, KTU, 2000.

12 KÝMM 518 DOÐAL ÜRÜNLER KÝMYASI KÝMM 518 Doðal Ürünler Kimyasý (3-0)3 (AKTS:7) Doðal ürünlere giriº, Doðal ürünlerin yapýsý, Sýnýflandýrýlmasý ve tarihçesi, Doðal ürünlerle ilgili çalýºmalarýn tarihsel geliºimi ve önemi, Ülkemizdeki doðal ürünlerle ilgili çalýºmalar ve literatür taramalarý, Ýlaç olarak kullanýlan doðal ürünler ve bunlarýn biyolojik aktivitelerinin araºtýrýlmasý, Doðal ürünlerin gelecekteki yeri, Alkoloidlerin Bulunuºlarý ve Ýzole Edilmeleri, Sýnýflandýrýlmalarý, Alkoloidlerin Biyosentezi, Terpenoid Bileºikler, Terpenler, Seskiterpenler, Diterpenler, Triterpenler, Steroidler, Vitaminler, Karbohidratlar, Tanýmlama ve Sýnýflandýrma, Monosakkaridler, Disakkaridler, Polisakkaridler Bu ders yüksek lisans öðrencilerine doðal ürünler kimyasý hakkýnda bilgi verir. -Çataltaº; Kimyasal Proses Endüstrileri;1983 KÝMM 519 ORGANÝK REAKSÝYONLARIN MEKANÝZMALARI KÝMM 519 Organik Reaksiyonlarýn Mekanizmalarý (3-0)3 (AKTS:8) Stereokimyaya giriº, Etkin tanecikler, Alifatik nüleofilik yer deðiºtirme tepkimeleri, Aromatik elektrofilik yer deðiºtirme tepkimeleri, Aromatik nükleofilik yer deðiºtirme tepkimeleri, Serbest radikalik yer deðiºtirmeler, Karbon-karbon ve karbon-heteroatom katlý baðýna katýlmalar, Ayrýlma tepkimeleri, Çevrilme tepkimeleri, Perisiklik tepkimeler, Tepkime mekanizmasýyla yapý ve tepkime koºullarý arasýndaki iliºki Yüksek lisans öðrencilerinin organik kimyada tepkimelerin bütünlüðünü ve koºullara göre deðiºimini bir sistem içerisinde anlamalarýný saðlamak. -Uyar, T. ; Organik Tepkimeler, Palme Yayýncýlýk Ltd. ªti., Carey, F. A.; Advanced Organic Chemistry, Mac Graw-Hill, Boston,USA, Tüzün, C., Organik Reaksiyonlar, Palme Yayýncýlýk, Sykes, P., Handbook to Mechanism in Organic Chemistry; Longman,1991

13 KÝMM 520 Ayýrma Yöntemleri (3-0)3 (AKTS:7) KÝMM 520 AYIRMA YÖNTEMLERÝ KÝMM 520 Ayýrma Yöntemleri (3-0)3 (AKTS:7) Kromatografik Yöntemlere Giriº, Kromatografik yöntemlerin temel ilkeleri, Kromatografinin genel tanýmý ve sýnýflandýrýlmasý, Bant geniºlemesi ve kolon etkinliði, Kolon ayýrma verimliliði, Gaz kromatografisi, Yüksek basýnçlý sývý, Daðýlma, Adsorpsiyon, Ýyon deðiºimi, Boyut ayýrma, Süperkritik akýºkan kromatografisi Bu ders yüksek lisans öðrencilerine ayýrma yöntemleri hakkýnda bilgi verir -Skoog, D. A., Holler, F. J., Nieman, T. A., Enstrumental Analiz Ýlkeleri, Fifth edition, Saunders College Publishing, Skoog, D. A., West, M. D., Nieman, T. A., Fundamentals of Analytical Chemistry, Seventh edition. Saunders College Publishing,1996 KÝMM 521 KAPLAMA TEKNÝKLERÝ KÝMM 521 Kaplama Teknikleri (3-0)3 (AKTS:8) Ýnce kaplamalara giriº, Kaplama tipleri ve genel proses kademeleri, Herhangi bir uygulama için en uygun kaplamanýn seçimindeki etkin kriterlerin deðerlendirilmesi, Termal püskürtme yöntemleri (plazma püskürtme, Düºük basýnçlý püskürtme, Alev püskürtme, HVOF Püskürtme), Uygulama alanlarý ve kaplama özellikleri, TBC kaplamalar, Kimyasal buhar çöktürme (CVD), Metal organik kimyasal buhar çöktürme (MOCVD), Plazma CVD, Proses parametreleri, Uygulama alanlarý, Fiziksel Buhar Çöktürme (PVD), Kaplama Özellikleri, Ýyon Ýmplentasyonu, Sertlik, Sürtünme ve aºýnma prensip ve mekanizmalarý Bu ders yüksek lisans öðrencilerine kaplama teknikleri hakkýnda bilgi verir -Saraç, S.,Metal Kaplama ve Elektrokimyasal Teknikler, Saraç,1995 -Bunshah, R.E.,Handbook of Hard Coatings;Noyes Publications,2001 -Starr, T., Modeling of CVD of Protective Coatings for C/C Composites,Georgia Tech Research Institute,1989

14 KÝMM 522 ENZÝM KÝNETÝÐÝ VE TEKNOLOJÝSÝ KÝMM 522 Enzim Kinetiði ve Teknolojisi (3-0)3 (AKTS:7) Enzim teknolojisine giriº, Enzimlerin kimyasal yapýsý ve aktif merkez, Enzim katalizli tepkimeler ve koenzimler, Enzim kinetiði, Enzim aktifliði ve analizleri, Enzim sýnýflarý, Endüstriyel enzim üretimi, Ýmmobilize enzimler, Enzimlerin endüstriyel uygulamalarý, Tedavi ve ilaç tasarýmýnda enzimler, Organik sentezlerde enzimlerin kullanýmý Bu ders yüksek lisans öðrencilerine enzim kinetiði ve teknolojisi hakkýnda bilgi verir - Goldfrey, T., Reichelt, J.R., Industrial Enzymology -Bhagavan, N.V., Medical Biochemistry, Jones and Bartlett Publishers, Boston,1992 -Cooper, G. M., Hausman, R. E., The Cell A Molecular Approach, ASM Press, Washington, D.C Nelson, D.L., Cox, M.M., Lehninger Princibles of Biochemistry, fourth eddition, Worth Publishers, 2005 KÝMM 523 KÜTLE AKTARIMI KÝMM 523 Kütle Aktarýmý (3-0)3 (AKTS:8) Molekülsel yayýnma eºitlikleri, Isý ve kütle transferi için molekülsel yayýnýmýn karºýlaºtýrýlmasý, Molekülsel yayýným ve molar akýº için eºitliklerin türetilmesi, Ýkili ve çok bileºenli gaz karýºýmlarýnda molekülsel difüzyon katsayýsý, Sývýlarda kütle aktarýmý, Katýlarda kütle aktarýmý, Laminer ve türbülanslý akýº için kütle transfer katsayýlarý, Ýki fazlý sistemlerde kütle aktarýmý, Fazlar arasý bileºim, Film ve tüm kütle aktarým katsayýlarý, Sürekli prosesler için iki faz teorisi, Zýt akýmlý prosesler için tasarým metotlarý Bu ders yüksek lisans öðrencilerine enzim kinetiði ve teknolojisi hakkýnda bilgi verir -McCabe, Smith and Harriott; Unit Operations of Chemical Engineering; McGraw-Hill Book Co., 6 th ed., Geankoplis, C.J, Allyn and Bacon; Transport Processes and Unit Operations, Geankoplis, C.J.,Mass Transport Phenomena, Edwards Brothers Inc.,Second edition, 1977.

15 KÝMM 524 ENDÜSTRÝYEL HAMMADDELER KÝMM 524 Endüstriyel Hammaddeler (3-0)3 (AKTS:7) Endüstriyel hammaddelerin kalite kontrol esaslarý, Doðal hammaddelerin oluºumlarý, Doðal hammaddelerin sýnýflandýrýlmasý, Mineralojik-fiziksel-kimyasal analizler, Endüstriyel hammaddelerin süratli tanýmlama yöntemleri, Fiziksel özelliklerin belirlenmesi, Kimyasal safsýzlýklarýn tesbiti, ocak yeri ve yapýsal dokusal özelliklerin kaliteye etkisi, Alternatif endüstriyel hammaddeler, Türkiye endüstriyel hammaddeleri ve ekonomisi Bu ders yüksek lisans öðrencilerine endüstriyel hammaddeler hakkýnda bilgi verir -Harben,P.W., Kuzvart A., Industrial Minerals, A Global Geology; Published in the U.K by Industrial Minerals Information Limited, Surrey;1996 -Harben, P.W.,The Industrial Minerals Handybook, A Guide to Markets, Spesifications, & Prices: Published by; Industrial Minerals Division, Metal Bulletin PLC, London, UK, 1995 KÝMM 525 KÝMYA MÜHENDÝSLÝÐÝ MATEMATÝÐÝ KÝMM 525 Kimya Mühendisliði Matematiði (3-0)3 (AKTS:7) Ýleri denklem çözüm teknikleri, Vektör ve tensörler, Determinant ve matrisler, Adi ve kýsmi diferansiyel denklemlerin ileri analitik çözüm yöntemleri, Serilerle integrasyonun incelenmesi, Skaler deðerler, Kimya mühendisliði için uygulamalar Bu ders yüksek lisans öðrencilerine kimya mühendisliði matematiði hakkýnda bilgi verir -Pakdemirli, E.,Diferansiyel Denklemler, Güven Kitabevi Yayýnlarý, Ankara, Tuncer, T., Diferensiyel Denklemler, Fatih Yayýnevi, Ýstanbul -Dost, S., Lineer Cebir, Güven Kitabevi Yayýnlarý, Ankara, Uyan, B., Diferansiyel Denklemler, Fourier Serileri, Laplace Transformasyonlarý, Ofset 75 Yayýnlarý, Ýstanbul, O Neil.,Advanced Engineering Mathematics, Wadsworth Publications, USA, 1991

16 KÝMM 526 MÜHENDÝSLÝK TERMODÝNAMÝÐÝ KÝMM 526 Mühendislik Termodinamiði (3-0)3 (AKTS:8) Termodinamiðin kapsamý, Temel kavramlar ve tanýmlar, Sýcaklýk, Basýnç, Termodinamik denge, ݺ ve ýsý, Termodinamiðin birinci yasasý ve bu yasanýn açýk ve kapalý sistemlere uygulanmasý, Hacim özellikleri, Ýdeal gazlar, Gerçek gazlar, Hal denklemleri, Saf maddelerin termodinamik özellikleri, Termodinamiðin ikinci yasasý, Entropi ve termodinamik analiz, Kompresörler, Carnot ve Rankine çevrimleri, Gaz ve hava çevrimleri, Soðutma kurallarý, Sývýlaºtýrma prosesleri Bu ders yüksek lisans öðrencilerine mühendislik termodinamiði hakkýnda bilgi verir -Sandler, S.I.,Chemical Engineering Thermodynamics, 3rd Ed,Wiley,1999 -Smith, J.M., Van Ness, N.C.,Abbot, M.M.,Introduction to Chemical Engineering Thermodynamics, Mc Graw Hill Co,1996 -Yalçýn, H.,Gürü, M.,Uygulamalý Mühendislik Termodinamiði,Palme Yayýncýlýk,1999

17 KÝMM 527 HAVA KÝRLÝLÝÐÝ VE HAVA KALÝTESÝ KONTROLÜ KÝMM 527 Hava Kirliliði ve Hava Kalitesi Kontrolü (3-0)3 (AKTS:7) Hava kirleticiler, Hava kalitesi, Emisyonlar, Hava kalitesi sýnýr deðerleri, Ýs, Duman, Atýk gazlar, Tozlu maddeler, Filtreler, Kanser yapýcý maddelerin emisyon sýnýrlarý, Hava kalitesi kontrolü nedir? Nasýl yapýlýr? Havanýn kirlenmesini önlemek için tüm araç gereç ve tesislerde bulunmasý gereken fiziksel ºartlar ve özellikler Bu ders yüksek lisans öðrencilerine hava kirliliði ve hava kalitesi kontrolü hakkýnda bilgi verir -Müezzinoðlu, A.,Hava Kirliliði ve Kontrolünün Esaslarý, Dokuz Eylül Yayýnlarý,2000 -Wark, K.,Warner, C.F. and Cooper., Air Pollution:Its Source and Control, Harper & Row Publishers,1994 -De Nevers, N.,Air Pollution Control Engineering, Mc Graw-Hill Book Co,2000 -Davis, W.T.,Air Pollution Engineering Manual,Wiley-Interscience Publication,2000 ÝMM 528 Akýºkanlar Mekaniði (3-0)3 (AKTS:7) KÝMM 528 AKIªKANLAR MEKANÝÐÝ KÝMM 528 Akýºkanlar Mekaniði (3-0)3 (AKTS:7) Akýºkanlarýn genel özellikleri, Akýºkan statiði ve akýºkan akýmý ile ilgili temel kavramlar ve uygulamalar, Akýºkanlar dinamiði, Viskozite, Hýz gradyaný, Laminar ve türbülant akým, Sýnýr tabakasý, Bernoulli denkliði, Sürtünme kayýplarý, Sýkýºtýrýlabilen akýºkanlar, Akým ölçerler, Daldýrýlmýº katý cisimler etrafýnda akýº, Dolgulu yataklarda akma, Sývýlarýn karýºtýrýlmasý, Vana ve baðlantýlar, Kompresörler, Pompalar Bu ders yüksek lisans öðrencilerine akýºkanlar mekaniði hakkýnda bilgi verir -Geancoplins, C.J.,Transport Processes and Seperation Process Principles,Prentice Hall Book Co,2003 -MC, Cabe.,Smith, W.J.,J.C.,Harriot, H.,Unit Operations of Chem.Eng.,Mc Craw Hill Book Co,1976 -Wilke, O.J.,Fluid Mechanics for Chemical Engineers,Prentice Hall,2001

18 KÝMM 529 ISI AKTARIMI KÝMM 529 Isý Aktarýmý (3-0)3 (AKTS:8) Kondüksiyonla ýsý aktarýmý, Tek yönlü ýsý aktarýmý genel eºitliði, Çok tabakalý sistemler, Isýl direnç ve elektrik devresi benzerliði, Kritik izolasyon kalýnlýðý, Enerji oluºumu olmayan ve olan sistemlerde kondüksiyonla ýsý aktarýmý, Konveksiyonla ýsý aktarýmý, Doðal konveksiyon, Paralel ve ters akýº, Toplam ýsý transfer katsayýsý, Faz deðiºtiren akýºkanlarda ýsý transfer katsayýsý, Radyasyon ýsý aktarýmý, Isý deðiºtiriciler, Apsorptivite ve geçirgenlik Bu ders yüksek lisans öðrencilerine ýsý aktarýmý hakkýnda bilgi verir -Geancoplins, C.J.,Transport Processes and Seperation Process Principles,Prentice Hall Book Co,2003 -MC, Cabe.,Smith, W.J.,J.C.,Harriot, H.,Unit Operations of Chem.Eng.,Mc Craw Hill Book Co,1976 -Wilke, O.J.,Fluid Mechanics for Chemical Engineers,Prentice Hall,2001 -Özýºýk, M.N.,Bayazýtoðlu, Y.,Elements of Heat Transfer, Mc Craw Hill Book Co,1989 -Coulson, Richardson,Fluid Flow, Heat Transferand Mass Transfer, 1980 K (AKTS:7) KÝMM 530 ENTEGRE KATI ATIK YÖNETÝMÝ I KÝMM 530 Entegre Katý Atýk Yönetimi I (3-0)3 (AKTS:7) Evsel katý atýk yönetimi, Katý atýklarýn bileºimi, Fiziksel kimyasal ve biyolojik özellikleri, Ulusal ve uluslar arasý yasal durum, Katý atýklarýn toplanmasý, Toplama sistemlerinin analizi, Toplama rotalarýnýn optimizasyonu Bu ders yüksek lisans öðrencilerine entegre katý atýk yönetimi hakkýnda bilgi verir -Tchobanoglous, G., Theisen, H., Vigil, S.S., Integrated Solid Waste Management, Singapore, McGraw Hill, 1993-Özbay, M.,Katý Atýk Yönetiminde Mühendislik Sistemleri-Kocasoy, G.,Atýksu Arýtma Çamuru ve Katý Atýk ve Kompost Örneklerinin analiz Yöntemleri,Boðaziçi Üniversitesi Yayýnevi,1994

19 KÝMM 531 ENTEGRE KATI ATIK YÖNETÝMÝ II KÝMM 531 Entegre Katý Atýk Yönetimi II (3-0)3 (AKTS:8) Evsel katý atýk yönetimi, Katý atýklarýn bileºimi, Fiziksel kimyasal ve biyolojik özellikleri, Ulusal ve uluslar arasý yasal durum, Katý atýklarýn toplanmasý, Toplama sistemlerinin analizi, Toplama rotalarýnýn optimizasyonu, Mühendislik prensipleri, Minimizasyon, Yeniden kullaným, Geri dönüºüm, Kompostlama, Isýl dönüºüm teknolojileri, Düzenli depolama Bu ders yüksek lisans öðrencilerine entegre katý atýk yönetimi hakkýnda bilgi verir -Tchobanoglous, G., Theisen, H., Vigil, S.S., Integrated Solid Waste Management, Singapore, McGraw Hill, Özbay, M.,Katý Atýk Yönetiminde Mühendislik Sistemleri -Kocasoy, G.,Atýksu Arýtma Çamuru ve Katý Atýk ve Kompost Örneklerinin analiz Yöntemleri,Boðaziçi Üniversitesi Yayýnevi,1994 -Ulusal Atýk Kongresi Kitabý, 1.Ulusal Atýk Kongresi, Ýzmir,2001 AKTS:7) KÝMM 532 ÇEVRESEL ETKÝ DEÐERLENDÝRMESÝ KÝMM 532 Çevresel Etki Deðerlendirmesi (3-0)3 (AKTS:7) Çevre mühendisliðinin temelleri, Çevresel Etki Deðerlendirme (CED), Tarihçe, Yasalar, ÇED prosesleri, ÇED tanýmlama yöntemleri, Eklenik etki deðerlendirmesi, Çevre Yönetim Sistemi, Kaynak ve atýk yönetimi, Çevre Yönetim Sistemi Standartlarý, Çevresel sistemleri deðerlendirme yöntemleri, Sanayi objeler pasaportlarýnýn hazýrlanmasý Bu ders yüksek lisans öðrencilerine çevresel etki deðerlendirmesi hakkýnda bilgi verir -Çevresel Etki Deðerlendirmesi El Kitabý,2006 -Yaºamýº, F.D.,Çevresel Etki Deðerlendirmesi, Çekül Yayýnlarý,2003

20 -Türkay, O.,Kahraman. N.,Turizm ve Çevre, Detay Anatolia Akademik Yayýnlarý,2004 KÝMM 533 KÖMÜR TEKNOLOJÝSÝ KÝMM 533 Kömür Teknolojisi (3-0)3 (AKTS:8) Kömürün Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri, Kömürün Gazlaºtýrýlmasý, Temel Gazlaºtýrma Tepkimeleri ve ürünleri, Kömür Gazlaºtýrma Prosesleri, Gaz Ürünlerin Temizlenmesi, Kömürün Koklaºtýrýlmasý, Kok ve Koklaºtýrmanýn Tanýmý, Türkiye de Kok Üretimi ve Tüketimi, Petrol Teknolojisi, Petrolün Jeolojik Oluºumu, Petrol Kuyularý, Ham Petrolün Karakteri ve Türleri, Petrol Ürünleri, Petrol Rafinerisi Prosesleri, Ham Petrolün Damýtýlmasý, Termik ve Katalitik Kraking, Reforming Prosesleri, Polimerleºtirme ve Alkillendirme Prosesleri, Hidrodesülfürizasyon Prosesleri, Solvent Ekstraksiyon Prosesleri, Absorpsiyon ve Adsorpsiyon Prosesleri, Kristallendirme Prosesi Bu ders yüksek lisans öðrencilerine kömür teknolojisi hakkýnda bilgi verir -Kural, O.,Kömür Kimyasý & Teknolojisi; Ýstanbul, Kural, O.,Kömür, 2. Kömür, Ýstanbul, Kural, O., Kömür Özellikleri, Teknolojisi ve Çevre Ýliºkileri, Ýstanbul, Kural, O., Coal Resources, Properties, Utilization, Pollution, Istanbul, 1994 ÝMM 534 VERÝ ANALÝZ TEKNÝKLERÝ KÝMM 534 Veri Analiz Teknikleri (3-0)3 (AKTS:7)

DERSLERİN İÇERİĞİ VE DERS KİTAPLARI DERSLERİN İÇERİĞİ 1.SINIF DERS İÇERİKLERİ

DERSLERİN İÇERİĞİ VE DERS KİTAPLARI DERSLERİN İÇERİĞİ 1.SINIF DERS İÇERİKLERİ DERSLERİN İÇERİĞİ VE DERS KİTAPLARI DERSLERİN İÇERİĞİ 1.SINIF DERS İÇERİKLERİ MAT-101 MATEMATİK I Reel Sayılar Fonksiyonlar ve Grafikleri, Kompleks Sayılar/ Limit Tanımı, Limit Kuralları, Sağ-Sol Limit,

Detaylı

suyun önemi, inorganik maddeler, biyolojik moleküller, hormonlar, Süresi 4 saat / hafta

suyun önemi, inorganik maddeler, biyolojik moleküller, hormonlar, Süresi 4 saat / hafta ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GÜNCELLENMİŞ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL (I) GÜZ YARIYILI (I) Dersin adı: Genel

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ DÖNEM ÇEV 1003 TEKNİK İNGİLİZCE 3 0 3 Çevre Mühendisliği nin temel konularından su, atık su, hava, katı atıklar ve ekoloji başlıklarında İngilizce kelime bilgisinin arttırılması, metin okuma ve

Detaylı

tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi

tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi Sayýn Yöneticiler Deðerli Meslektaþlarýmýz; TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Kocaeli Þubesi üretimin eðitimden geçtiði inancý ile 2014 yýlý teknik hizmetler ve eðitim programlarýný hazýrlamýþtýr. TMMOB

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI DERS LİSTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI DERS LİSTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI DERS LİSTESİ Kodu Dersin Adı T U K AKTS AEM 50 Ağaç Malzeme Yapıştırıcıları ve Uygulama Teknikleri 3 0 3 7,5 AEM 502 Üç Boyutlu (3D)

Detaylı

AN IMPORTANT STEP FROM THE CORROSION ASSOCIATION: LEVEL 1-2 CATHODIC PROTECTION TRAINING COURSE

AN IMPORTANT STEP FROM THE CORROSION ASSOCIATION: LEVEL 1-2 CATHODIC PROTECTION TRAINING COURSE KOROZYON DERNEÐÝNDEN ÖNEMLÝ BÝR ADIM: SEVÝYE 1-2 KATODÝK KORUMA EÐÝTÝM KURSU Türkiye'nin elektrik enerji gereksiniminin yaklaþýk üçte biri, halen fosil yakýt kullanan enerji üretim tesislerinden karþýlanmaktadýr.

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERSLERİ AIT181 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I: Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü,

Detaylı

Sigma 2006/4 Invited Review Paper / Çağrılı Derleme Makalesi AN OPTION FOR SPECIAL SEPARATION OPERATIONS: MEMBRANE PROCESSES

Sigma 2006/4 Invited Review Paper / Çağrılı Derleme Makalesi AN OPTION FOR SPECIAL SEPARATION OPERATIONS: MEMBRANE PROCESSES Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 2006/4 Invited Review Paper / Çağrılı Derleme Makalesi AN OPTION FOR SPECIAL SEPARATION OPERATIONS: MEMBRANE PROCESSES

Detaylı

ECZACILIK FAKÜLTELERİ İÇİN. Kapsamlı Müfredat

ECZACILIK FAKÜLTELERİ İÇİN. Kapsamlı Müfredat 2015 ECZACILIK FAKÜLTELERİ İÇİN Kapsamlı Müfredat HAZIRLAYANLAR ve ÇALIŞMA GRUBU Prof. Dr. Maksut Coşkun Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi moskun@ankara.edu.tr Prof. Dr. Bülent Gümüşel Hacettepe

Detaylı

FONKS YONEL DERECELEND R LM MALZEMELER N ÜRET M TEKN KLER VE KULLANIM ALANLARI

FONKS YONEL DERECELEND R LM MALZEMELER N ÜRET M TEKN KLER VE KULLANIM ALANLARI FONKS YONEL DERECELEND R LM MALZEMELER N ÜRET M TEKN KLER VE KULLANIM ALANLARI Aylin KONEZ At l m Üniversitesi Hikmet ALAGÖZ Cemre Is tma So utma Ltd. ti. Serra TOPAL Makina Mühendisi Prof. Dr. Müfit GÜLGEÇ

Detaylı

Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05

Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05 Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05 Yayýný Düzenleyen: IVECO S.p.A. Teknik Uygulama Strada delle Cascinette,

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL KİM 103 KİMYA (GENEL) (3 0 0 3) Genel kimya, dengeler, atomik ve moleküler yapı,

Detaylı

İZMİR ÜNİVERSİTELERİNDE BİYOTEKNOLOJİ - BİYOMÜHENDİSLİK ALANINDAKİ ALTYAPI ve İNSAN KAYNAKLARI

İZMİR ÜNİVERSİTELERİNDE BİYOTEKNOLOJİ - BİYOMÜHENDİSLİK ALANINDAKİ ALTYAPI ve İNSAN KAYNAKLARI İZMİR ÜNİVERSİTELERİNDE BİYOTEKNOLOJİ - BİYOMÜHENDİSLİK ALANINDAKİ ALTYAPI ve İNSAN KAYNAKLARI BÖLÜM 1. TANIM Biyomedikal teknoloji, tıpta teşhis ve tedavi amacıyla kullanılabilecek tüm madde, malzeme,

Detaylı

Özgür LAFCI. Yüksek Lisans Tezi Kimya Anabilim Dalı Danışman: Prof. Dr. Ahmet SARI. Her hakkı saklıdır.

Özgür LAFCI. Yüksek Lisans Tezi Kimya Anabilim Dalı Danışman: Prof. Dr. Ahmet SARI. Her hakkı saklıdır. YENİ TİP KATI-KATI FAZ DEĞİŞİM MADDELERİ OLARAK POLİ(STİREN-KO-ALLİLALKOL)-GRAFT-YAĞ ASİDİ KOPOLİMERLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE ISIL ENERJİ DEPOLAMA ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Özgür LAFCI Yüksek

Detaylı

2015 AKADEMİK KATALOĞU

2015 AKADEMİK KATALOĞU 2015 AKADEMİK KATALOĞU Üst Birim: Adalet Meslek Yüksekokulu Üst Birim: Spor Bilimleri Fakültesi ERÇAĞ METİNER ercagmetiner@hotmail.com Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemesi Hukuku ceza hukuku ceza muhakemesi

Detaylı

DELTA. Kýlavuzu SBA. Life. Sustainable Business Associates. TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý

DELTA. Kýlavuzu SBA. Life. Sustainable Business Associates. TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý DELTA KOBÝ ler Ýçin Ýþletme Verimliliðinin Arttýrýlmasýna Yönelik Çevre Yönetimi editörler SBA Sustainable Business Associates TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý gtz Kýlavuzu Life Katkýlarýyla delta.p65 1

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM. 17 Ağustos 2001 tarihinde kurulan Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü (HUTEN), başlangıçta Havacılık, Elektronik,

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM. 17 Ağustos 2001 tarihinde kurulan Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü (HUTEN), başlangıçta Havacılık, Elektronik, LİSANSÜSTÜ EĞİTİM 17 Ağustos 2001 tarihinde kurulan Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü (HUTEN), başlangıçta Havacılık, Elektronik, Bilgisayar ve Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dallarında yüksek

Detaylı

2015-2018 DÖNEMİNDE AÇILMASI PLANLANAN TÜBİTAK 1003 ÖNCELİKLİ ALANLAR AR-GE DESTEKLEME PROGRAMI ÇAĞRILARI

2015-2018 DÖNEMİNDE AÇILMASI PLANLANAN TÜBİTAK 1003 ÖNCELİKLİ ALANLAR AR-GE DESTEKLEME PROGRAMI ÇAĞRILARI 2015-2018 DÖNEMİNDE AÇILMASI PLANLANAN TÜBİTAK 1003 ÖNCELİKLİ ALANLAR AR-GE DESTEKLEME PROGRAMI İÇİNDEKİLER Kategori 1: Bilgi ve İletişim Teknolojileri...1 Teknoloji Alanı 1: Gömülü Sistemler (M2M dahil)...1

Detaylı

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ 0102101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ- I Türk İnkılap

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders Adı ve İçerikleri

YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders Adı ve İçerikleri Sayfa1 Yalova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü - Ders ve İçerikleri YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders ve İçerikleri EABD Bilgisayar Mühendisliği EABD İngilizce EABD Computer Engineering

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTROKİMYASAL OLARAK BÜYÜTÜLEN ZnSe İNCE FİLMLERİNİN YAPISAL, OPTİKSEL VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN VE HETEROEKLEM UYGULAMALARININ ARAŞTIRILMASI

Detaylı

T Ü R K S A N A Y Ý C Ý L E R Ý V E Ý Þ A D A M L A R I D E R N E Ð Ý TÜRKÝYE'DE SU YÖNETÝMÝ: SORUNLAR VE ÖNERÝLER

T Ü R K S A N A Y Ý C Ý L E R Ý V E Ý Þ A D A M L A R I D E R N E Ð Ý TÜRKÝYE'DE SU YÖNETÝMÝ: SORUNLAR VE ÖNERÝLER TÜRK SANAYÝCÝLERÝ VE ÝÞADAMLARI DERNEÐÝ TÜRKÝYE'DE SU YÖNETÝMÝ: SORUNLAR VE ÖNERÝLER EYLÜL 2008 TÜSÝAD Yayýn No: T/2008-09/469 Meþrutiyet Caddesi, No. 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0212) 249 07

Detaylı

*All M.S. students must register Research Seminar course until the beginning of their 4 th semester.

*All M.S. students must register Research Seminar course until the beginning of their 4 th semester. İZMİR INSTITUTE OF TECHNOLOGY GRADUATE SCHOOL OF ENGINEERING AND SCIENCES DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING CURRICULUM OF THE M.S. PROGRAM IN ENVIRONMENTAL ENGINEERING The Environmental Engineering

Detaylı

Fen Fakültesi. Fizik Bölümü

Fen Fakültesi. Fizik Bölümü Fen Fakültesi Fizik Bölümü Atilla Aydınlı Doktorasını 1981 de Virginia Üniversitesi nden alan Atilla Aydınlı, Bilkent Üniversitesi ne katılmadan önce Kansas State, Toledo, Padova ve Hacettepe üniversitelerinde

Detaylı

ÝÞYERÝ ÇALIÞMA SÝSTEMÝ ve ÝÞYERÝ FÝZÝKSEL FAKTÖRLERÝNÝN ÝÞ KAZALARI ÜZERÝNDEKÝ ETKÝSÝ Mehmet Zülfi CAMKURT*

ÝÞYERÝ ÇALIÞMA SÝSTEMÝ ve ÝÞYERÝ FÝZÝKSEL FAKTÖRLERÝNÝN ÝÞ KAZALARI ÜZERÝNDEKÝ ETKÝSÝ Mehmet Zülfi CAMKURT* ÝÞYERÝ ÇALIÞMA SÝSTEMÝ ve ÝÞYERÝ FÝZÝKSEL FAKTÖRLERÝNÝN ÝÞ KAZALARI ÜZERÝNDEKÝ ETKÝSÝ Mehmet Zülfi CAMKURT* 1. GÝRÝÞ Ýþ kazalarýnýn nedenlerini ortaya koymaya yönelik olarak birçok araþtýrma yapýlmýþtýr.

Detaylı

YARA BAKIMI ve TEDAVISI

YARA BAKIMI ve TEDAVISI Ý.Ü Cerrahpaþa Týp Fakültesi Sürekli Týp Eðitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi No: 67 YARA BAKIMI ve TEDAVISI ve Sürekli Týp Eðitimi Komisyonu Editörler Uzm. Hem. Þerife Kartal Erdost Prof. Dr. Oðuz Çetinkale

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ LASTİK VE PLASTİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ III.DERS İZLENCESİ Diploma Programının

Detaylı

ENSTRUMENTAL ANALİZ DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN

ENSTRUMENTAL ANALİZ DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN ENSTRUMENTAL ANALİZ DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN İçindekiler Analize Giriş Enstrumental Analize Giriş 1-Spektroskopi Işık-Madde Etkileşimi, Işığın Davranışları Işığın Özellikleri UV Görünür Bölge

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI II. SINIF

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI II. SINIF ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI I. SINIF I. YARIYIL II. YARIYIL DERS KODU DERSİN ADI T U L AKTS K ÖN ŞART DERSİN ADI T U L AKTS K ÖN ŞART MAT-101 MATEMATİK

Detaylı

TERMİK SANTRALLERLE NÜKLEER SANTRALLERİN ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

TERMİK SANTRALLERLE NÜKLEER SANTRALLERİN ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI TERMİK SANTRALLERLE NÜKLEER SANTRALLERİN ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI Bülent İlhan GONCALOGLU - Ferruh ERTURK - Alpaslan EKDAL Yıldız Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği

Detaylı