AHP AND GRA INTEGRATED APPROACH IN INNOVATION PERFORMANCE REVIEW PROCESS: AN APPLICATION IN DAIRY INDUSTRY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AHP AND GRA INTEGRATED APPROACH IN INNOVATION PERFORMANCE REVIEW PROCESS: AN APPLICATION IN DAIRY INDUSTRY"

Transkript

1 Dumlupınar Ünverstes Sosyal Blmler Dergs / Dumlupınar Unversty Journal of Socal Scences İNOVASYON PERFORMANSI DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE AHS VE GİA BÜTÜNLEŞİK YAKLAŞIMI: SÜT ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA 1 Zelha KAYGISIZ ERTUĞ Yrd. Doç. Dr., Eskşehr Osmangaz Ünverstes, İktsad ve İdar Blmler Fakültes, İşletme Bölümü, Sayısal Yöntemler Ana Blm Dalı. Mect Emre BÜLBÜL Mezun Yüksek Lsans Öğrencs, Eskşehr Osmangaz Ünverstes, Sosyal Blmler Ensttüsü. ÖZET: Günümüzde rekabetn küresel br boyut kazanmasıyla brlkte şletmelern üretmden pazarlamaya kadar olan süreçte br takım novasyonlar gerçekleştrmeler gerekmektedr. Ancak novasyon çalışmalarının başarısı kadar, bu başarının tekrarlanması dğer br fadeyle novasyon performansı da ayrı br öneme sahptr. Zra şletmelern amaçları doğrultusunda sürdürüleblr rekabet avantaının sağlanması novasyon performansları le doğru orantılıdır. Buradan hareketle bu çalışmada süt ve süt ürünler sektöründe novasyon performansını etkleyeblecek faktörler uzmanlar yardımıyla belrlenerek, Eskşehr de süt ve süt ürünler sektöründe faalyet gösteren frmaların novasyon performansları ölçülmeye çalışılmıştır. Frmaların novasyon performansı üzernde etkl olduğu düşünülen krter ve alt krterlern ağırlıkları Analtk Hyerarş Sürec le elde edlmş ve bu ağırlıklar ver olarak kullanılarak söz konusu frmalar Gr İlşksel Analz le novasyon performansları bakımından sıralanmıştır. Elde edlen sonuçlara göre novasyon performansını en çok etkleyen krtern çevresel faktörler olduğu, frma stratek yetenekler le üretm, pazarlama ve Ar-Ge nn se son sıralarda yer aldığı görülmüştür. Ayrıca novasyon performansı açısından en uygun alternatf Frma 1 olmuştur. Anahtar Sözcükler: İnovasyon, İnovasyon Performansı, Süt ve Süt Ürünler Sektörü, Analtk Hyerarş Sürec, Gr İlşksel Analz. AHP AND GRA INTEGRATED APPROACH IN INNOVATION PERFORMANCE REVIEW PROCESS: AN APPLICATION IN DAIRY INDUSTRY ABSTRACT: Nowadays, because of the competton acqured a global dmenson, frms must perform a number of nnovatons from producton to marketng busnesses wthn a process. But concurrently wth the success of nnovaton studes, repetton of ths success n other words nnovaton performance have another mportance. Then, to ensure sustanable compettve advantage s drectly proportonal through nnovaton performance for the purposes of the enterprses. Departng from ths pont n ths study nnovaton performance of the frms that trade n the dary ndustry n Esksehr attempted to evaluate by the supports of the experts who determned the factors that can affect the nnovaton performance n the dary ndustry. Weghts of the crtera and sub crtera whch can be thought to have an effect on the nnovaton performance derved from Analytc Herarchy Process and frms n queston were to be lsted n order wth Grey Relatonal Analyss accordng to ther nnovaton performance by the usage of these weghts n the form of data. Accordng the results of the study envronmental factors have the most effect on the nnovaton performance and frm strategc capabltes and manufacture, marketng and r&d were n the last sequences n terms of level of sgnfcance. Addtonally Frm 1 s the most approprate alternatve n terms of nnovaton performance. Keywords: Innovaton, Innovaton Performance, Dary Sector, Analytc Herarchy Process, Grey Relatonal Analyss. JEL Classfcaton: C44, O31 1. Grş Günümüz şletmeler çn karlılık, pazar payı ve rekabet edeblrlk şletmelern varlıklarını devam ettreblmeler çn önemldr. Ancak bunların sürdürüleblmes, şletmelern kendlern makro ve mkro ekonomk koşullarda sürekl olarak güncellemeler ve gelştrmeleryle mümkün olablr. Bu noktada şletmelern üretmden pazarlamaya kadar tüm süreçler çersnde yen br takım çalışmalar yaparak rekabet avantaı sağlamaları gerekmektedr. Bu çalışmalardan kasıt daha önce yapılmamış ya da uygulanmamış, şletme açısından gelr getrc ntelğ olan ve şletmeye rekabet avantaı sağlayacak uygulamalardır. Bu uygulamalar lteratürde novasyon olarak tanımlanmaktadır. İnovasyon, şletmelern kendlern yenlemelerne ve dolayısıyla ürünlern ve hzmetlern de aynı doğrultuda gelştrmelerne olanak sağladığı çn şletmeler açısından önemle üzernde durulması gereken br konudur. Dğer taraftan novasyon çalışmalarının başarısı kadar, bu başarının tekrarlanması da ayrı br öneme sahptr. Yen ürün ve hzmetlern ya da yen süreçlern ve fkrlern şletmeye ger dönüşündek tcar boyut novasyon performansı olarak tanımlanır. İşletmelern novasyon çalışmalarıyla elde ettkler pazar payı, rekabet avantaı ve karlar yanında bunları sürdürüleblr kılmadak başarıları tcar boyutu oluşturur. Dolayısıyla novasyon performansı yüksek olan frmaların fnansal açıdan da olumlu yönde etklenebleceğ söyleneblr. Ancak novasyon performansını sadece tcar br boyut olarak değerlendrmek bütünün görülmesne engel oluşturablr. Kar marının artması, pazar payının büyümes ve rekabet avantaı elde etmenn yanında novasyon performansı, frmalara toplumsal br değer ve tbar da katar. Bu bakımdan novasyon performansının sürekl olarak ölçülmes, novasyon çalışmalarının kaltesn yükseltc etkye sahp olacağı gb novasyon performansı göstergelernn yorumlanmasıyla şletme mevcut konumunu daha net görerek performansını yükseltmek çn hang çalışmaları yapması gerektğne de stratek açıdan karar vereblr. 1 Bu çalışma, Eskşehr Osmangaz Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü nde Mect Emre Bülbül tarafından aynı smle tamamlanmış bulunan Yüksek Lsans Teznden türetlmştr. 149

2 Dumlupınar Ünverstes Sosyal Blmler Dergs / Dumlupınar Unversty Journal of Socal Scences Brçok sektörde olduğu gb süt ve süt ürünler sektöründe de novasyon performansı özellkle üzernde durulması gereken br konudur. Ancak konunun önemnn henüz yeternce anlaşılamamış olmasından dolayı sektördek çoğu şletmenn novasyon performansı bakımından yetersz olduğu söyleneblr. Süt ve süt ürünler sektöründe üretlen ürünler nsan sağlığı açısından çok öneml bleşenlere sahptr. Ancak yeternce novasyon çalışması yürütülmedğ çn ürünlerdek brçok fayda tüketclern yararına sunulamamaktadır. İnovasyon çalışmaları blg brkm gerektrdğ ve malyetl olduğu çn, sektöre bakıldığında novasyon performansı yüksek olan frmaların büyük ölçekl frmalar olduğu görülmektedr. Dolayısıyla sınırlı ürün yelpazesyle faalyetlern sürdüren şletmeler pazar payı, rekabet ve karlılık açısından zarara uğramaktadırlar. Bu çalışmada konunun sözü edlen önemne bağlı olarak, süt ve süt ürünler sektöründe novasyon performansını etkleyeblecek faktörler uzmanlar yardımıyla belrlenerek, Eskşehr de süt ve süt ürünler sektöründe faalyet gösteren frmaların novasyon performansları ölçülmeye çalışılmıştır. Bu faktörlern tam ve doğru olarak tespt ve novasyon uygulamaları çersndek ağırlıklarının doğru anlaşılması novasyon çalışmalarının vermllğ açısından önemldr. Zra novasyon performansını etkleyen veya etkleyeblecek faktörlern şletmenn bulunduğu pazarda dkkate alınarak ortaya çıkarılması, şletmenn hedef ve amaçlarına ulaşmasına yardımcı olablr. İşletmelern novasyon performansı üzerne lteratürde yapılmış çalışmalar ncelendğnde, uluslar arası çalışmaların ulusal çalışmalara göre çok daha fazla sayıda olduğu görülmüştür. Yapılan lteratür taraması sonucunda ulusal alanda novasyon performansına lşkn yeterl derecede kaynak bulunamamasının nedenn, konunun önemnn ülkemzde yen farkına varılması olduğu düşünülmektedr. Ulusal alanda yapılmış çalışmaların genellkle şletmelern örgütsel yapılarıyla lşklendrldğ görülmüştür (Akses, 2012; Kılıç ve Blgnoğlu, 2010; Güler ve Kanber, 2011; Zehr ve Özşahn, 2008). Buna karşılık uluslar arası alanda novasyon performansına yönelk brçok çalışmada, novasyon performansına etk edeblecek şletme ç ve dışı faktörlern genel olarak malat, endüstr ve hzmet sektöründek frmalar çn araştırıldığı tespt edlmştr (Cosh, Fu ve Hughes, 2012; Czarntzk ve Hottenrott, 2009; Hassonlou, 2009; Hnloopen, 2003; Laursen ve Salter, 2006; Lm ve Peltner, 2011; Lundvall ve Nelsen, 2007; Ottenbacher, Shaw ve Lockwood, 2006; Parda, Westerberg ve Frshammar, 2012; Praogo ve Ahmed, 2006; Rabor, Zafaran, Safar ve Abdollah, 2011; Saenz, Aramburu ve Rvera, 2009; Tanev, 2005; Zeng, Xe ve Tam, 2010; Zhang ve Duan, 2010; Zhao, 2001). Dğer taraftan lteratürde süt ve süt ürünler sektöründek frmaların novasyon performanslarının ncelendğ ulusal ya da uluslararası hçbr çalışmaya rastlanmamıştır. Yukarıda fade edlen lteratürdek boşluktan hareketle bu çalışmanın amacı, Eskşehr de süt ve süt ürünler sektöründe faalyet gösteren frmaların novasyon performanslarının ortaya konularak, en uygun frmanın belrlenmesdr. Gerek novasyon performansı lteratüründe Analtk Hyerarş Sürec (AHS) ve Gr İlşksel Analz (GİA) yöntemlernn brlkte kullanıldığı hçbr çalışmaya rastlanmaması, gerekse ulusal ve uluslararası sektörde süt ürünler sektöründe novasyon performansının belrlenmes konusunda hçbr çalışmaya rastlanmaması nedenyle bu çalışmanın lteratürde öncü br çalışma olacağı ve süt ve süt ürünler sektöründe novasyon performansını etkleyen faktörlern öncelklernn belrlenmes adına sektöre katkı yapacağı düşünülmektedr. Dğer taraftan Eskşehr de sanay odasına kayıtlı süt ve süt ürünler frmaları dkkate alındığında, novasyon performansı açısından yeterllk düzeylerne lşkn blglere ulaşılablecektr. Ayrıca bu çalışma sonucunda, ele alınan süt ve süt ürünler frmalarının novasyon performansını etkleyen faktörlern belrlenmesne yönelk bulguların, novasyon strates ve uygulanması açısından frmalara yol gösterc olacağı düşünülmektedr. Yukarıda sözü edlen amaç doğrultusunda çalışmada öncelkle AHS le novasyon performansını etkleyen faktörler ve ağırlık dereceler belrlenmş, sonrak aşamada GİA yardımıyla novasyon performansı bakımından en uygun frmanın seçm gerçekleştrlmştr. Böylelkle bulundukları mevcut durum çersnde uygulama yapılan frmaların novasyon performanslarının karşılaştırması yapılmıştır. Çalışma sonunda elde edlen verler ışığında novasyon performansı açısından en y frmanın belrlenmş olmasına ek olarak, bulgular tartışılmış ve önerlerde bulunulmuştur. 2. Yöntem Araştırma Eskşehr de süt ve süt ürünler sektöründe faalyet gösteren frmalar üzernde uygulanmıştır. Araştırma alanının genş olmasından dolayı, sadece sanay odasına kayıtlı süt ve süt ürünler frmaları seçlmştr. Sektörde Eskşehr sanay odasına kayıtlı belrl br satış hacm ve potansyel olan, ancak büyük ve orta ölçekl dört farklı frma tespt edleblmştr. Böylelkle bu dört frmanın novasyon performansı üzernde etkl olduğu düşünülen krter ve alt krterlern ağırlıkları AHS le elde edlmş ve bu ağırlıklar ver olarak kullanılarak söz konusu dört frma GİA le novasyon performansları bakımından sıralanmıştır. İnovasyon performansını etkleyen ana faktörler ve alt faktörler dkkate alındığında, bu uygulamada AHS yöntemnn kullanılmasının neden ntel ve ncel brçok krtern br arada değerlendrlmesn sağlaması, krterlern tümünün eşanlı düşülmesn gerektrmemes ve karar verclern daha çok odaklanmasını sağlayan kl karşılaştırmalar le krterler, alt krterler ve alternatfler çn öncelk değerler gelştrmesdr. Uygulamada GİA kullanılmasının nedenler se GİA n dğer statstksel yöntemlere göre daha az veryle karşılaştırmaya mkan vermesnn yanında, novasyon performansının belrlenmesndek belrszlklern sayısallaştırılmasına olanak sağlamasıdır. Dğer taraftan uygulamada AHS sıralamalarının değl de GİA sıralamalarının alınmasının neden se AHS de br paylaştırma yapılması, GİA de se gr lşk derecelernden yola çıkılarak en uygun sıralamanın elde edlmesdr Analtk Hyerarş Sürec AHS karar verme sürecnde karar verclere yardımcı olablmek amacıyla 1970 l yıllarda Thomas L. Saaty tarafından gelştrlen br teknktr. AHS karmaşık ve yapısal olmayan br durumu temel parçalarına ayırma; bu parçaları ya da değşkenler br hyerarşk düzen çne oturtma, her br değşken çn yapılan sübektf değerlendrmeler sayısal değerlere çevrme, değşkenlerden hanglernn söz konusu durumun sonuçlarını etkleyeceğn ve en yüksek öncelğe sahp olduğunu belrlemek 150

3 Dumlupınar Ünverstes Sosyal Blmler Dergs / Dumlupınar Unversty Journal of Socal Scences çn sübektf değerlendrmeler nceleme şlevlern çerr (Saaty ve Vargas, 2001). AHS ncel ve ntel faktörlern br arada kullanılmasına olanak sağladığı çn oldukça terch edlen br yöntemdr. AHS karar sürec, üç aşamadan meydana gelmektedr. Bunlar ayrıştırma, karşılaştırmalı değerlendrmeler ve öncelklern senteznn yapılmasıdır (La, Trueblood ve Wong, 1999). Karmaşık karar problemler çözüme ulaştırılırken öncelkle problem bleşenlerne ayrılarak hyerarşk br yapıda düzenlenmeldr. Hyerarşk yapının en üst basamağında hedef, alt basamaklarında se ana krterler ve alt krterler, en son basamağında da alternatfler bulunmaktadır (Cheng, Chou, Yang ve Chang, 2005). Yöntem, hyerarşnn her düzeynde belrlenen br krtere göre elemanların br matrs yardımıyla kl karşılaştırılmasından ve bu sayede ağırlıklarının ölçeklendrlmesnden barettr. Bu ağırlıklandırma, genş br öz vektör problemne dönüştürülmekte ve normalze edlmş br ağırlıklar vektörüyle sonuçlanmaktadır Gr İlşksel Analz Gr sstem teors temel olarak sstemler arasındak lşknn analz, model kurulması, tahmn ve karar problemlernde sıkça kullanılan br yöntemdr (Wen, 2004). Gr sstem teors belrszlğn sayılaştırılmasında alternatf br metottur. Stokastk veya bulanık yöntemlerle üstesnden gelnmeyen belrszlk durumlarının modellenmesn sağlar. Gr sstem teorsnde, belrszlğn olmadığı kusursuz blgye sahp olan br sstem beyaz renk le sembolze edlr. Tam zıt özellklere sahp olan sstem se syah olarak ntelendrlr. Yalnızca kısmı blgye sahp olan sstemler se gr sstem olarak adlandırılır (Ln, Chen ve Lu, 2004). Gr İlşksel Analz, Gr Teor ana baslığı altında lteratürde yern almış br karar verme ve analz aracıdır (Demray, 2007). Gr teor lk defa 1982 yılında Tayland da k Hua Chung Blm ve Teknolo Ünverste s öğretm üyelernden olan Profesör Julong Deng tarafından ortaya atılmıştır. Gr teor gr lşksel analz, gr modelleme, gr tahmn ve gr karar verme gb alt baslıklar altında farklı alanlarda uygulanmaktadır (Üstünışık, 2007). GİA farklı dsplnlerdek araştırma alanlarında örneğn havayolu ağlarının tasarımında, çevre blmlernde, satış tahmnlernde, rsk değerlendrmede, servs kaltesnn ölçümünde, ürün tasarımı ve proses planlamada, çok yanıtlı performans karakterstklerne sahp problemler çn optmum parametre düzeylernn belrlenmesnde kullanılmıştır. Çok amaçlı karar verme problemlernn çözümünde alternatf br yöntem olarak GİA önerlmştr. Slah sstemlernn seçmnde ve TOPSIS yöntemnde deale en yakın ve en kötüye en uzak alternatflern belrlenmesnde öklt uzaklığına alternatf olarak GİA kullanılmıştır. Aralıklı sayı kullanarak karar verme sürecnn modellenmesnde ve şletmelern fnansal göstergelern kıyaslanmasında da GİA den faydalanılmıştır (Akay, 2006). GİA n hesaplama adımları aşağıdak gbdr (Wen, 2004). 1. Adım: Karar matrs (X ) oluşturulur. (1) () X (1) (1) () 2. Adım: Referans ser oluşturulur. Referans sers X 0 {x 0 (1), x 0 (2),,x 0 (),,x 0 (n)} şeklnde fade edlr. İfadedek x 0 (),. krtern normalze değerler çndek en büyük değern göstermektedr. 3. Adım: Verler normalze edlr. Gr lşk katsayılarının hesaplanmasından önce farklı boyutlardak göstergelern karşılaştırılması çn verlern standardze edlmes gerekr (Hsa ve Wu, 1997). Aşağıdak üç duruma bağlı olarak verler standart değerlerne dönüştürülür. Faktörlern farklı kaynaklardan geldğ, farklı brmlerle ölçüldüğü düşünüldüğünde GİA n lk adımı verlern aynı brme dönüştürülmesdr. Ayrıca sernn çok genş aralıklarda değerler aldığı durumlarda standartlaştırmayla verlern küçük br aralığa çeklmesnde de fayda vardır. Gr sstem teorsnde bu normalleştrme sürecne gr lşksel oluşum (grey relatonal generatng) adı verlmektedr. Verlern normalzasyonunda en sık kullanılan yöntemlerden brs lneer ver önşleme metodudur. Faktör serlernn normalzasyonunda dkkat edlmes gereken daha yüksek daha y, daha düşük daha y ve deal değer daha y krterlernden hangsnn sernn özellğn yansıttığıdır (Üstünışık, 2007). Eğer ornal sernn amacı sonsuz se daha yüksek daha y özellğn taşıyacaktır. Bu durumda ornal ser Eştlk 2 dek gb normalze edlr: x ( ) * x ( ) mn x ( ) max x ( ) mn x ( ) (2) Daha düşük daha y özellğ, ornal sernn br karakterstğ se bu durumda ornal ser Eştlk 3 dek gb normalze edlr: 151

4 Dumlupınar Ünverstes Sosyal Blmler Dergs / Dumlupınar Unversty Journal of Socal Scences x ( ) * max x ( ) x ( ) max x ( ) mn x ( ) (3) Bununla brlkte sağlanması gereken kesn br amacın olduğu deal değer daha y durumu söz konusu se ornal ser Eştlk 4 dek gb normalze edlr: x ( ) * x ( ) x max x ( ) x ob ( ) 0b ( ) (4) Burada x b ( ). krtern hedef değerdr ve 0 max x ( ) x0 ( ) mn x ( ) aşağıdak duruma dönüşür: b aralığında br değer alır. Bu şlemlern ardından 1 numaralı eştlktek karar matrs X * x1 (1) * xn (1) *... x 1 ( n)... *... x ( ) n n (5) 4. Adım: Mutlak değer tablosu oluşturulur. Krterlern karakterstkler baz alınarak katsayı farklılıkları hesaplanır. Katsayı farklılığı, sıra sayısı le referans değer arasındak mutlak farktır. 0 ( ) :. öğe çn X 0 ve X arasındak mutlak fark olmak üzere; 0 ( ) x ( ) x ( ) 0 o1 02 0m (1) (1) (1) m (2)... (2) (2) m ( n) ( n) ( n) (6) 5. Adım: Gr lşk katsayı matrs oluşturulur. Gr lşksel katsayı Eştlk 7 dek gb tanımlanır. γ ( ) 0 mn+ ξ max ( ) + ξ max 0 (7) Bu eştlktek ξ ayırıcı katsayı adını taşır ve referans sers le karşılaştırma sers arasında daha y ayırım yapmaya yardımcı olur. (0,1) aralığında değer alır ve genellkle 0,5 alınır (Wu ve Chen, 2005). Ayrıca, max max max 0 ( ) ve mn mn mn 0 ( ) 6. Adım: Gr lşk dereces hesaplanır. şeklnde hesaplanır. Bu adımda gr lşksel katsayının ağırlıklı toplamı olan gr lşksel derece hesaplanır. Gr lşksel derece Eştlk 8 dek gb tanımlanır: n 1 Γ0 γ 0 ( ) n 1 (8) 152

5 Dumlupınar Ünverstes Sosyal Blmler Dergs / Dumlupınar Unversty Journal of Socal Scences Burada Γ. elemanın gr lşk derecesn göstermektedr ve krterlern eşt önem düzeynde olduğu varsayıldığında kullanılır. 0 Eğer krterlern farklı ağırlıkları söz konusu se; Γ n 0 ) 1 [ W ) x 0 ( ] formülünden yararlanılır. ( γ (9) 3. AHS le Görel Önemlern Belrlenmes İnovasyon performansını etkleyen faktörlern ağırlıklarının belrlenmes problemnn AHS uygulamasından önce, süt ve süt ürünler sektöründe faalyet gösteren dört şletmede novasyon konusunda uzman yetkllerle görüşülerek problemn hyerarşk yapısı belrlenmştr. Söz konusu uzmanlar, üzernde çalışma yapılmış dört şletmenn yönetcler ve novasyon sorumlularıdır. Ekp le gerçekleştrlen görüşmeler ve lteratürde novasyon performansı le lgl yapılan çalışmalar doğrultusunda, novasyon performansını etkleyen faktörlern ağırlıklarının belrlenmes problemnde göz önüne alınması gereken krterler ve alt krterler belrlenmş ve daha önce sözü edlen dört frma çn hyerarşk yapı Şekl 1 dek gb oluşturulmuştur. Hyerarşk yapı oluşturulurken her brs alt krterler çeren dört temel krter dkkate alınmıştır. İnovasyon Performansı Açısından En Uygun Frmanın Seçm Çevresel Faktörler * Pazardak Dalgalanmalar (AK1) * Teknolok Değşm (AK2) * Rekabet Yoğunluğu (AK3) İç Faktörler * Stratek Yönlendrme (AK4) * Beşer Sermaye (AK5) * Örgüt Kültürü (AK6) Frma Stratek Yetenekler * Üretm Kapastes (AK7) * Teknolok Kapaste (AK8) * Pazarlama Kapastes (AK9) * Blg ve Öğrenme Yeteneğ (AK10) Üretm, Pazarlama ve Ar-Ge * Güven, Bağlılık ve Karşılıklı Anlayış (AK12) * Ortak Vzyon (AK13) * Blg, Blg Paylaşımı ve Bütünleşme (AK14) * Koordnasyon ve İletşmn İşleyş (AK15) * İş Brlğ (AK16) * İlşksel Yetenekler (AK11) * Teknk Entegrasyonİşleyş (AK17) FİRMA 1 FİRMA 2 FİRMA 3 FİRMA 4 Şekl 1. İnovasyon Performansını Etkleyen Faktörler Problemn hyerarşk yapısının oluşturulmasından sonra kl karşılaştırma değerlernn elde edlmes, AHS karar sürecnn dğer öneml aşamasını oluşturmaktadır. Şekl 1 de verlen hyerarşnn her sevyes çn oluşturulan kl karşılaştırma matrslernden hareketle anket formu hazırlanmıştır. Katılımcılar, Saaty tarafından öne sürülen ölçeğ kullanarak anket formunda yer alan alternatfler, ana krterler ve alt krterler arasındak kl karşılaştırmaları önem düzeylerne göre yargılamışlardır. Problemn hyerarşk yapısının oluşturulmasında görüşlerne başvurulan dört uzmandan ks aynı zamanda kl karşılaştırmaları gerçekleştren katılımcılardır. Bu katılımcıların yargılarının geometrk ortalamaları alınarak grup karar vermel AHS uygulanmıştır. Tüm ana krter ve alt krterler çn kl karşılaştırmalar yapıldıktan sonra, her br ana krter ve alt krtern görel önem değerler le alternatfler bazında almış oldukları değerler grup karar vermeye dayalı olarak Expert Choce programı le elde edlmş ve Tablo 1 de gösterlmştr. 153

6 Tablo 1. AHS Sonuç Matrs Dumlupınar Ünverstes Sosyal Blmler Dergs / Dumlupınar Unversty Journal of Socal Scences Ana Krterler Alt Krterler (AK) Alternatfler Frma 1 Frma 2 Frma 3 Frma 4 AK1 (0,701) 0,637 0,185 0,084 0,093 Çevresel Faktörler (0,493) AK2 (0,207) 0,604 0,220 0,101 0,074 AK3 (0,092) 0,580 0,260 0,098 0,063 AK4 (0,633) 0,560 0,214 0,144 0,082 İç Faktörler (0,298) Frma Stratek Yetenekler (0,141) Üretm, Pazarlama ve Ar- Ge (0,068) AK5 (0,288) 0,620 0,165 0,065 0,151 AK6 (0,078) 0,617 0,164 0,075 0,144 AK7 (0,528) 0,617 0,147 0,062 0,174 AK8 (0,237) 0,547 0,234 0,104 0,116 AK 9 (0,091) 0,525 0,224 0,106 0,145 AK10 (0,096) 0,458 0,241 0,140 0,160 AK11 (0,048) 0,480 0,264 0,139 0,117 AK12 (0,417) 0,460 0,275 0,141 0,125 AK13 (0,268) 0,575 0,211 0,111 0,104 AK14 (0,170) 0,478 0,282 0,131 0,110 AK15 (0,061) 0,522 0,216 0,138 0,123 AK16 (0,047) 0,562 0,219 0,117 0,102 AK17 (0,037) 0,578 0,224 0,102 0,096 Tablo 1 ncelendğnde novasyon performansını en çok etkleyen faktörün çevresel faktörler (0,493) olduğu; bu krter ç faktörler (0,298) ana faktörünün zledğ görülmektedr. İnovasyon performansını etkleyen faktörlerde frma stratek yetenekler (0,141) ve üretm, pazarlama ve Ar-Ge (0,068) önem dereceler bakımından son sıralarda yer almaktadır. İşletmenn bulunduğu pazarla lşkl faktörler olan pazardak dalgalanmalar (0,701) novasyon performansını en çok etkleyen çevresel faktör olarak görünmektedr. Teknolok değşm (0,207) ve rekabet yoğunluğu (0,092) se çevresel faktörlerde pazardak dalgalanmalar kadar büyük br etkye sahp değldr. 4. GİA le İşletmelern İnovasyon Performansına Göre Sıralanması 1. Adım: Karar Matrsnn Oluşturulması Süt ve süt ürünler sektöründe faalyet gösteren frmalara uygulanan AHS uygulaması le elde edlen ağırlıklar Tablo 2 de GİA karar matrsnn oluşturulmasında kullanılmıştır. 154

7 Dumlupınar Ünverstes Sosyal Blmler Dergs / Dumlupınar Unversty Journal of Socal Scences Tablo 2. Karar Matrs Frmalar Alt Krterler Referans (X 0 ) Frma 1 (X 1 ) Frma 2 (X 2 ) Frma 3 (X 3 ) Frma 4 (X 4 ) AK AK AK AK AK AK AK AK AK AK AK AK AK AK AK AK AK Tablo 2 de amaç daha büyük br değer (katsayı) elde etmek olduğundan, daha yüksek, daha y krter kullanılmıştır. Alternatfler X 1, (Frma1), X 2 (Frma2), X 3 (Frma3) ve X 4 (Frma4) dür. 2. Adım: Verlern Normalze Edlmes Karar matrsnn oluşturulmasından sonra verler, on yed alt krter çn Eştlk 2 yardımıyla normalze edlmştr. Tablo 3 ver normalzasyonu özetn göstermektedr. 155

8 Tablo 3. Ver Normalzasyonu Matrs Alt Krterler Referans (X 0 ) Dumlupınar Ünverstes Sosyal Blmler Dergs / Dumlupınar Unversty Journal of Socal Scences Frma 1 (X 1 ) Frmalar Frma 2 (X 2 ) Frma 3 (X 3 ) Frma 4 (X 4 ) AK AK AK AK AK AK AK AK AK AK AK AK AK AK AK AK AK Adım: Mutlak Değern Hesaplanması GİA nın 3. aşamasında mutlak değer matrs elde edlmştr. Tablo 4 de referans değerlernn karşılaştırma değerlernden olan mutlak değer farkları verlmştr. 156

9 Dumlupınar Ünverstes Sosyal Blmler Dergs / Dumlupınar Unversty Journal of Socal Scences Tablo 4. Mutlak Değer Matrs Frmalar Alt Frma 1 Frma 2 Frma 3 Frma 4 Krterler (X 1 ) (X 2 ) (X 3 ) (X 4 ) AK AK AK AK AK AK AK AK AK AK AK AK AK AK AK AK AK Adım: Gr İlşk Katsayılarının Hesaplanması Eştlk 7 de verlen denklem kullanılarak hesaplanan gr lşk katsayıları Tablo 5 de verlmştr. Tablo 5. Gr İlşk Katsayıları Ana Krterler (0,522) (0,522) (0,526) (0,525) Alternatfler Alt Krterler (w ) AK1 (0.513) AK2 (0.522) AK3 (0.532) AK4 (0.527) Frma 1 (X 1 ) Frma 2 (X 2 ) Frma 3 (X 3 ) Frma 4 (X 4 ) AK5 (0.521) AK6 (0.518) AK7 (0.522) AK8 (0.522) AK9 (0.525) AK10 ( AK11 (0.534) AK12 (0.538) AK13 (0.516) AK14 (0.541) AK15 (0.518) AK16 (0.519) AK17 (0.519)

10 Dumlupınar Ünverstes Sosyal Blmler Dergs / Dumlupınar Unversty Journal of Socal Scences 5. Adım: Gr İlşk Derecesnn Hesaplanması AHS ve GİA dan elde edlen alt krter ağırlıkları Eştlk 8 yardımıyla hesaplanmıştır. AHS den elde edlen alt krter ağırlıkları (w ) Tablo 5 n knc sütununda parantez çnde gösterlmektedr. 8 nolu eştlk tüm frmalara uygulanmış ve sonuçlar Tablo 6 da özetlenmştr. Tablo 6. Gr İlşk Dereceler Frmalar Γ 0 Γ (AHS ağırlıkları le) 0 Sıra Frma 1 %100 % Frma 2 %41.3 % Frma 3 %34.0 % Frma 4 %34.2 % Tablo 6 da görüldüğü gb novasyon performansı açısından en uygun alternatfn Frma 1 (%100) olduğu görülmektedr. Dğer frmalar Frma 2 (%41.3) ve Frma 4 (%34.2) novasyon performansı bakımından knc ve üçüncü sırada yer almaktadır. İnovasyon performansı açısından en son sırada Frma 3 (%34.0) bulunmaktadır. 5. Tartışma ve Sonuç İşletmelern geleceklern planlamaları ve şleyşlern devam ettreblmeler çn novasyon çalışmaları önemldr. Ancak novasyon sürec çersnde br takım sıkıntılarla karşılaşılması muhtemeldr. Bu sıkıntıları açığa çıkmadan önlemek ya da meydana geldkten sonra sorunlara karşı çözüm üretmek çn şletmey çerden ve dışarıdan etkleyeblecek unsurların varlığını tespt etmekte fayda vardır. Böylelkle novasyon performansı bakımından frmaların daha üretken olmaları sağlanablr. Bu çalışmada novasyon performansını etkleyebleceğ düşünülen faktörlern belrlenmesnn yanında, hang faktörün ve alt faktörlernn novasyon performansını ne derece etkledğ AHS le ortaya konulmuştur. Ayrıca novasyon performansı bakımından en uygun frmanın GİA le tespt edlmes de sağlanmıştır. AHS sonucunda şletmelern novasyon performansının arttırılması çn neler yapılması gerektğ konusunda blglere ulaşılmıştır. Dğer taraftan frmaların novasyon performanslarının ölçümünde kullanılan statstksel yöntemlern çok sayıda ve normal dağılıma uygun verlern kullanılmasını gerektrmes nedenyle bu çalışmada, az veryle karşılaştırma yapablen GİA kullanılmıştır. Buradan hareketle faktörlern AHS le belrlenen ağırlıkları kullanılarak, GİA le ele alınan frmalar novasyon performansları açısından sıralanmışlardır. Ayrıca şletmelern sahp oldukları sınırlı kaynaklarla meydana getrmeye çalıştıkları novasyonlar çn malyet ve zaman tasarrufu sağlama konusunda da önerlerde bulunablme mkanı elde edlmştr. Çalışmada Eskşehr Sanay Odasına kayıtlı süt ve süt ürünler sektöründek frmaların novasyon performanslarına etk eden ana ve alt faktörlern, görel önemlernn belrlendğ lk kısımda, çevresel faktörler ve ç faktörlern, frma stratek yetenekler ve üretm, pazarlama ve Ar-Ge ye oranla novasyon performansı açısından daha etkl olduğu görülmüştür. Çevresel faktörler oluşturan alt faktörler dkkate alındığında, pazardak dalgalanmaların novasyon performansı açısından teknolok değşm ve rekabet yoğunluğuna oranla daha çok etksnn olduğu söyleneblr. Dolayısıyla pazarda meydana gelen dalgalanmalara neden olan şaretlern sürekl ve dkkatl br bçmde takp edlmes önemldr. İşletmeler yaklaşan ekonomk krzler pyasadak verler sürekl takp ederek aşabldklernden, ekonomk darboğazlarda üretlen novasyon fkrler rekabet çn gerekl avantaın yaratılmasında fırsatlar oluşturablr. Dğer taraftan krze hazırlıksız yakalanan frmalarda bütçe açısından kısıtlamalar meydana geleceğ çn novasyon performansı çok düşük sevyelerde olablr. Çalışma sonuçları göz önüne alındığında, novasyon performansı pazardak dalgalanmalardan etklendğ kadar, teknolok değşm ve rekabet yoğundan da etklenmektedr. İnovasyon sürekl güncellenmes gereken br yapıya sahp olduğu çn, zaman çnde meydana gelen teknolok değşmlere adaptasyon gerekmektedr. Teknolok kapastes yeterl olan frmaların teknolok değşmlere daha kolay ayak uyduracağı ve novasyon çalışmalarını daha süratl br bçmde gerçekleştreblecekler görülmektedr. Rekabet yoğunluğu ç faktörlerde novasyon performansı açısından en az etkye sahp olmasına rağmen önemldr. Zra frmanın bulunduğu pazardak rakplernn sayısı, pyasada uygulanacak stratenn belrlenmesnde öneml br rol oynamaktadır. Sonuç olarak ncelenen frmaların novasyon performanslarının en çok pazardak dalgalanmalardan etklendğ, teknolok değşm ve rekabet yoğunluğunun se daha az etkye sahp olduğu görülmüştür. Çevresel faktörler kadar olmasa da ç faktörler ve frma stratek yeteneklernn de novasyon performansı üzernde etkye sahp olduğu görülmüştür. İç faktörler oluşturan alt faktörler dkkate alındığında, novasyon fkrnn oluşumundan uygulanmasına kadar geçen süreç çersnde kalfye personele htyaç duyulduğu görülmektedr. Ancak personeln stratek açıdan yönlendrlmes se ayrı br sorun teşkl etmektedr. Çalışmaya konu olan frmalara bakıldığında çoğu frmada yetenekl personeln azlığı dkkat çekmektedr. İnovasyon örgüt kültürü halne getrlemedğnden, novasyon çalışmalarına götürecek stratek kararların mevcut personelle verlemedğ söyleneblr. Bu bakımdan şletme personelnn belrl peryotlarla novasyon ve novasyon uygulamaları hakkında blglendrlmeler ve eğtlmeler kendlern şletmenn br parçası olarak görmelerne olanak sağlayablr. Frmalar stratek yetenekler bakımından değerlendrldklernde üretm kapastes ve teknolok kapastenn novasyon performansını etkledğ belrlenmştr. Sözü edlen frmalardan bazılarının üretm kapastes ve teknolok kapastelernn yetersz olduğu, bunun da novasyona yönelk düşünce tarzını ve novasyon performansını olumsuz etkledğ dkkat çekmektedr. Frmalar açısından üretm kapastes ve teknolok kapaste yeterllğ sağlansa ble, bunu kullanablecek uzman personele olan gereksnm göz ardı edlmemeldr. 158

11 Dumlupınar Ünverstes Sosyal Blmler Dergs / Dumlupınar Unversty Journal of Socal Scences Dğer taraftan üretm, pazarlama ve ar-ge ana faktörünün novasyon performansı üzernde pek br etkye sahp olmadığı belrlenmştr. Ancak şletme ç lşkler (güven, bağlılık ve karşılıklı anlayış) ve ortak vzyonun novasyon performansına az da olsa katkı yapacağı tespt edlmştr. İşletme ç güven ortamının sağlanması ve şletme personelnn ortak br vzyon çerçevesnde br araya getrlmesnde şletme yönetmnn tutumu önemldr. Dolayısıyla şletmeler hyerarşk değl, katılımcı br yönetm yapısı belrleyerek en alt kademeden en üst sevyeye kadar blg paylaşımı ve güven nşa etmeldrler. Çalışmanın teork sonuçları makro açıdan değerlendrldğnde, küreselleşen pyasa koşullarının neden olduğu rekabet yoğunluğunun ve fnansal yeterszlklern aşılmasında novasyon performansının etkl br rol oynadığı söyleneblr. Ancak novasyon çalışmaları ayrı br bütçe ve ar-ge harcamaları gerektrdğnden, ekonomk durgunluk dönemlernde fnansal açıdan kısıtlamalar meydana geleceğ çn aradak dengenn şletmenn yararları çerçevesnde kurulması gerekmektedr. Dolayısıyla novasyon döngüsünün devamlılığı novasyon performansına doğrudan etk edeceğnden, novasyon çalışmaları ayrı br bütçeleme le ele alınablr. Böylelkle novasyonun her dönemde sürdürüleblrlğ de sağlanmış olablecektr. Sürdürüleblr novasyon ve novasyon performansı arasında, özellkle ekonomk durgunluk dönemlernde novasyon faalyetlern gerçekleştrme ve pyasadak olumsuz havayı şletme lehne çevrme açısından, sıkı br lşk mevcuttur. Bu lşk ne kadar sağlıklıysa, şletmenn pyasadak rekabet avantaına ve karlılığına o derece etk edeceğ söyleneblr. Sonuç olarak novasyonun şletmenn geleceğ le lgl öneml br yer teşkl etmes bakımından, üzernde düşünülmes ve çalışılması gereken br blm olarak ele alınmasında fayda vardır. Her ne kadar kurulan hyerarşk model kapsamında dört uzman görüşüne başvurularak krterlern ağırlıkları ve novasyon performansı açısından en uygun frmalar belrlenmş olsa da, bu sonuçlar tüm süt ve süt ürünler sektörünün görüşlern yansıtmamaktadır. Ancak araştırma gzllk nedenyle smler açıklanmayan frmaların breysel yargılarına dayalıysa da çalışmadan elde edlen sonuçların süt ve süt ürünler sektöründe yapılan ve yapılacak olan novasyon çalışmalarının etkn ve verml br bçmde yürütülmesne katkı sağlayacağı düşünülmektedr. İnovasyon performansını brçok faktörün etkledğ düşünüldüğünde, AHS yardımıyla oluşturulan hyerarşk yapıyla hang faktörün ne derece etkledğ kolay br bçmde tespt edleblmektedr. Dğer taraftan, alt krterler ve alternatfler arasındak bağımlılığın da dkkate alınacağı ve böylelkle novasyon performansını belrleme problemnn br ağ yapısında ncelenmesn sağlayacak Analtk Network Sürec kullanılarak da krter ağırlıkları tekrar elde edlp, GİA uygulaması yneleneblr ve sonuçlar karşılaştırılablr. Ayrıca bu modeln Türkye genelnde sonuçlarının görülmes ve önerler gelştrlmes bakımından, Türkye dek süt ve süt ürünler sektöründek lder frmalar alınarak tekrar uygulanableceğ söyleneblr. KAYNAKÇA AKAY, D. (2006). Kullanıcı Merkezl Ürün Tasarımı çn Bütünleşk Br Zek Model: Cep Telefonları Üzerne Br Uygulama, Yayınlanmamış Doktora Tez, Gaz Ünverstes Fen Blmler Ensttüsü, Ankara. AKSES, S. (2012). Türkye nn Yenlkçlk Performansına İlşkn Değerlendrmeler. İKV Değerlendrme Notu, İktsad Kalkınma Vakfı, 48. Sayı. CHENG S. C., CHOU T. C., YANG C. L. ve CHANG H. Y. (2005). A Semantc Learnng For Content-based Image Retreval Usng Analytcal Herarchy Process. Expert Systems wth Applcatons, 28(3), COSH, A., FU, X. ve HUGHES, A. (2012). Organzaton Structure and Innovaton Performance n Dfferent Envronments. Small Busness Economcs, 39(2), CZARNITZKI, D. ve HOTTENROTT, H. (2009). Are Local Mleus the Key to Innovaton Performance? Journal of Regonal Scence, 49(1), DEMİRAY, A. (2007). Makne Seçm Problemnn Çok Krterl Karar Verme Yöntemyle Çözümü. Yayınlanmamış Yüksek Lsans Tez, Gaz Ünverstes Fen Blmler Ensttüsü, Ankara. GÜLER ÖZGÜR, E. ve KANBER, S. (2011). İnovasyon Aktvtelernn İnovasyon Performansı Üzerne Etkler: İmalat Sanay Uygulaması. Ç. Ü. Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs, 20(1), HASSANLOU, A. (2009). The Impact of Absorptve Capacty on the Innovaton Performance of Pharmaceutcal Frms. ProQuest Dssertatons and Theses. HINLOOPEN, J. (2003). Innovaton Performance across Europe. Economcs of Innovaton and New Technology, 12(2), HSIA, K.H.ve WU, J.H. (1997). A Study on the Data Preprocessng n Grey Relatonal Analyss. Journal of Chnese Grey System, 1(1), KILIÇ, M. ve BİLGİNOĞLU, B. (2010). İhracatçı Türk Frmalarında Personel Sağlama ve Seçme Yöntemler ve İnovasyon Performansı İlşks: Orta Anadolu İhracatçı Brlkler Örneğ. Sosyo Ekonom Dergs, 3, LAI, S.V, TRUEBLOOD, P.R. ve WONG, K. B. (1999). Software Selecton: A Case Study of The AHP to The Selecton of a Multmeda Authorng System, Informaton and Management 36,

12 Dumlupınar Ünverstes Sosyal Blmler Dergs / Dumlupınar Unversty Journal of Socal Scences LAURSEN, K. ve SALTER, A. (2006). Open for Innovaton: The Role of Openness In Explanng Innovaton Performance Among UK. Manufacturng Frms. Strategc Management Journal, 27(2), LIM, J.N. ve PELTNER, F. (2011). Innovaton Performance of Constructon Enterprses: An Emprcal Assessment of the German and Sngapore Constructon Enterprses. Constructon Innovaton, 11(3), LIN, Y., CHEN, M.Y. ve LIU, S. (2004). Theory of grey systems: capturng uncertantes of grey nformaton. Kybernetes, 33(2), LUNDVALL, B. ve NIELSEN, P. (2007). Knowledge Management and Innovaton Performance. Internatonal Journal of Manpower, 28(3/4), OTTENBACHER, M., SHAW, V. ve LOCKWOOD, A. (2006). An Investgaton of the Factors Affectng Innovaton Performance n Chan and Independent Hotels. Journal of Qualty Assurance n Hosptalty and Toursm, 6(3-4), PARIDA, V., WESTERBERG, M. ve FRISHAMMAR, J. (2012). Inbound Open Innovaton Actvtes n Hgh-Tech SMEs: The Impact on Innovaton Performance. Journal of Small Busness Management, 50(2), PRAJOGO, D.I. ve AHMED, P.K. (2006). Relatonshps between Innovaton Stmulus, Innovaton Capacty and Innovaton Performance. R&D Management, 36 (5), RABOR, F.M., REZA, Z., HOSSEIN, S. ve BEHZAD, A. (2011). Modelng Factors Affectng Innovaton Performance of Frms Usng the Integrated Cogntve Mappng Method and Bayesan Networks (A Case Study n the Iranan Insurance Industry). European Journal of Socal Scences, 23(1), SAATY, T.L. ve VARGAS, L. G. (2001). Models, Methods, Concept and Applcatons of the Analytc Herarchy Process. Kluwer Academc Publshers, London. SAENZ, J., ARAMBURU, N. ve RIVERA, O. (2009). Knowledge Sharng and Innovaton Performance: A Comparson between Hgh-Tech and Low-Tech Companes. Journal of Intellectual Captal, 10(1), TANEV, S. (2005). Compettve Intellgence Informaton and Innovaton Performance of Irap-Funded Companes. ProQuest Dssertatons and Theses. ÜSTÜNIŞIK, N.Z. ( 2007). Türkye'dek İller ve Bölgeler Bazında Sosyo-Ekonomk Gelşmşlk Sıralaması Araştırması: Gr lşksel Analz Yöntem ve Uygulaması, Yayınlanmamış Yüksek Lsans Tez, Gaz Ünverstes Fen Blmler Ensttüsü, Ankara. WEN, K. L. (2004). Grey Systems: Modelng and Predcton, Yang s Scentfc Research Insttute, Tucson, USA, 253p. WU, W.Y.ve CHEN, S.P. (2005). A Predcton Method Usng the Grey Model GMC(1,n) Combned Wth the Grey Relatonal Analyss: A Case Study on Internet Access Populaton Forecast. Appled Mathematcs and Computaton, 169(1), ZEHİR, C. ve ÖZŞAHİN, M. (2008). A Feld Research on The Relatonshp Between Strategc Decson-Makng Speed and Innovaton Performance n The Case of Turksh Large-Scale Frms. Management Decson, 46(5), ZENG, S.X., XIE, X.M. ve TAM, C.M. (2010). Relatonshp between Cooperaton Networks and Innovaton Performance of SMEs. Technovaton 30(3), ZHANG, J. ve DUAN, Y. (2010). The Impact of Dfferent Types of Market Orentaton on Product Innovaton Performance: Evdence from Chnese Manufacturers. Management Decson, 48(6), ZHAO, Y. (2001). Enhancng Frm Innovaton Performance through Strategc Management of New Product Development. ProQuest Dssertatons and Theses. 160

AN IMPLEMENTATION OF INTEGRATED MULTI-CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES FOR ACADEMIC STAFF RECRUITMENT

AN IMPLEMENTATION OF INTEGRATED MULTI-CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES FOR ACADEMIC STAFF RECRUITMENT Journal of Management, Marketng and Logstcs (JMML), ISSN: 48-6670 Year: 04 Volume: Issue: AN IMPLEMENTATION OF INTEGRATED MULTI-CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES FOR ACADEMIC STAFF RECRUITMENT Kemal

Detaylı

GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİNE GÖRE FARKLI SERTLİKLERDE OPTİMUM TAKIM TUTUCUSUNUN BELİRLENMESİ

GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİNE GÖRE FARKLI SERTLİKLERDE OPTİMUM TAKIM TUTUCUSUNUN BELİRLENMESİ 2. Ulusal Tasarım İmalat ve Analz Kongres 11-12 Kasım 21- Balıkesr GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİNE GÖRE FARKLI SERTLİKLERDE OPTİMUM TAKIM TUTUCUSUNUN BELİRLENMESİ Esra YILMAZ*, Ferhat GÜNGÖR** *ylmazesraa@gmal.com

Detaylı

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI V. Ulusal Üretm Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Tcaret Ünverstes, 5-7 Kasım 5 ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN

Detaylı

TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Araştırma Makaleler TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Dr., Dokuz Eylül Ünverstes, İİBF İşletme Bölümü erhan.demrel@deu.edu.tr ÖZET Ekonomk faalyetlern

Detaylı

Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci ve İdeal Çözüme Yakınlığa Göre Sıralama Yapma Yöntemleri ile Tekstil Sektöründe Finansal Performans Ölçümü

Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci ve İdeal Çözüme Yakınlığa Göre Sıralama Yapma Yöntemleri ile Tekstil Sektöründe Finansal Performans Ölçümü Sosyal Blmler 8/1 (010) s 19516 SOSYAL BİLİMLER Yıl : 010 Clt :8 Sayı :1 Celal Bayar Ünverstes S.B.E. Bulanık Analtk Hyerarş Sürec ve İdeal Çözüme Yakınlığa Göre Sıralama Yapma Yöntemler le Tekstl Sektöründe

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engneerng and atural Scences Mühendslk ve Fen Blmler Dergs Sgma 9, -4, 0 Research Artcle / Araştırma Makales FUZZY TOPSIS METHODS I GROUP DECISIO MAKIG AD A APPLICATIO FOR BAK BRACH LOCATIO

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ ÖZEL BANKALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ. Fatih ECER *

TÜRKİYE DEKİ ÖZEL BANKALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ. Fatih ECER * AİBÜ Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs, Güz 2013, Clt:13, Yıl:13, Sayı:2, 13:171-189 TÜKİYE DEKİ ÖZEL BANKALAIN FİNANSAL PEFOMANSLAININ KAŞILAŞTIILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ Fath ECE COMPAISON OF PIVATE BANKS FINANCIAL

Detaylı

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının 1 DİĞER ÖZEL İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL DİYAGRAMLARI X, R, p, np, c, u ve dğer kontrol dyagramları statstksel kalte kontrol dyagramlarının temel teknkler olup en çok kullanılanlarıdır. Bu teknkler ell

Detaylı

TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİNİN KOMBİNASYONU: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA

TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİNİN KOMBİNASYONU: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİNİN KOMBİNASYONU: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA Yrd. Doç. Dr. Meltem KARAATLI * Yrd. Doç. Dr. Gonca DAVRAS ** ÖZ Otel şletmelernde,

Detaylı

AHP-TOPSIS YÖNTEMİNE DAYALI TEDARİKÇİ SEÇİMİ UYGULAMASI *

AHP-TOPSIS YÖNTEMİNE DAYALI TEDARİKÇİ SEÇİMİ UYGULAMASI * Ekonometr ve İstatstk Sayı:13 (12. Uluslararası Ekonometr, Yöneylem Araştırması, İstatstk Sempozyumu Özel Sayısı) 2011 1 22 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ AHP-TOPSIS

Detaylı

Çok ölçütlü karar verme yaklaşımlarına dayalı tedarikçi seçimi: elektronik sektöründe bir uygulama

Çok ölçütlü karar verme yaklaşımlarına dayalı tedarikçi seçimi: elektronik sektöründe bir uygulama 346 Çok ölçütlü karar verme yaklaşımlarına dayalı tedarkç seçm: elektronk sektöründe br uygulama Murat ARIKAN 1, Berat GÖKBEK 1 1 Endüstr Mühendslğ Bölümü, Mühendslk Fakültes, Gaz Ünverstes, Maltepe-Ankara

Detaylı

KURUMSAL FİRMALAR İÇİN BİR FİNANSAL PERFORMANS KARŞILAŞTIRMA MODELİNİN GELİŞTİRİLMESİ

KURUMSAL FİRMALAR İÇİN BİR FİNANSAL PERFORMANS KARŞILAŞTIRMA MODELİNİN GELİŞTİRİLMESİ Gaz Ünv. Müh. Mm. Fak. Der. Journal of thefaculty of Engneerngand Archtecture of Gaz Unversty Clt 30, No 1, 71-85, 2015 Vol 30, No 1, 71-85, 2015 KURUMSAL FİRMALAR İÇİN BİR FİNANSAL PERFORMANS KARŞILAŞTIRMA

Detaylı

Bulanık TOPSIS ve Bulanık VIKOR Yöntemleriyle Alışveriş Merkezi Kuruluş Yeri Seçimi ve Bir Uygulama

Bulanık TOPSIS ve Bulanık VIKOR Yöntemleriyle Alışveriş Merkezi Kuruluş Yeri Seçimi ve Bir Uygulama EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: 14 Sayı: 3 Temmuz 2014 ss. 463-479 Bulanık TOPSIS ve Bulanık VIKOR Yöntemleryle Alışverş Merkez Kuruluş Yer Seçm ve Br Uygulama Selecton of Shoppng Center

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNDEN AHP VE TOPSIS İLE KAMP YERİ SEÇİMİ

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNDEN AHP VE TOPSIS İLE KAMP YERİ SEÇİMİ KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNDEN AHP VE TOPSIS İLE KAMP YERİ SEÇİMİ Burak KARAHAN Burak PEKEL Neşet BEDİR Cavt CAN Kırıkkale -2014-

Detaylı

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Clt:3 Sayı: Celal Bayar Ünverstes İ.İ.B.F. MANİSA Bulanık Araç Rotalama Problemlerne Br Model Öners ve Br Uygulama Doç. Dr. İbrahm GÜNGÖR Süleyman Demrel Ünverstes, İ.İ.B.F.,

Detaylı

MESLEK SEÇİMİ PROBLEMİNDE ÇOK ÖZELLİKLİ KARAR VERME VE ÇÖZÜME YÖNELİK GELİŞTİRİLEN BİREYSEL KARİYER PLANLAMA PROGRAMI

MESLEK SEÇİMİ PROBLEMİNDE ÇOK ÖZELLİKLİ KARAR VERME VE ÇÖZÜME YÖNELİK GELİŞTİRİLEN BİREYSEL KARİYER PLANLAMA PROGRAMI MESLEK SEÇİMİ PROBLEMİNDE ÇOK ÖZELLİKLİ KARAR VERME VE ÇÖZÜME YÖNELİK GELİŞTİRİLEN BİREYSEL KARİYER PLANLAMA PROGRAMI Fath ÇİL GAZİ ÜNİVERSİTESİ Mühendslk Mmarlık Fakültes Endüstr Mühendslğ Bölümü 4. Sınıf

Detaylı

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY**

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY** Anatola: Turzm Araştırmaları Dergs, Clt 25, Sayı 1, Bahar: 35-48, 2014. Copyrght 2014 anatola Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2014) Borsa İstanbul da İşlem Gören Turzm Şrketlernn Fnansal Performanslarının

Detaylı

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, 2011 225

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, 2011 225 Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 25, Sayı:, 20 225 FİNANSAL ANALİZDE KULLANILAN ORANLAR VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: EKONOMİK KRİZ DÖNEMLERİ İÇİN İMKB İMALAT SANAYİ

Detaylı

BIST da Demir, Çelik Metal Ana Sanayii Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performans Analizi: VZA Süper Etkinlik ve TOPSIS Uygulaması

BIST da Demir, Çelik Metal Ana Sanayii Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performans Analizi: VZA Süper Etkinlik ve TOPSIS Uygulaması EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: 4 Sayı: Ocak 04 ss. 9-9 BIST da Demr, Çelk Metal Ana Sanay Sektöründe Faalyet Gösteren İşletmelern Fnansal Performans Analz: VZA Süper Etknlk ve TOPSIS Uygulaması

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engneerng and Natural Scences Mühendslk ve Fen Blmler Dergs Sgma 31, 203-213, 2013 Research Artcle / Araştırma Makales ANALYTIC NETWORK PROCESS AND TOPSIS METHODS WITH SELECTION OF OPTIMAL INVESTMENT

Detaylı

AHP VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE KURUMSAL PROJE YÖNETİM YAZILIMI SEÇİMİ

AHP VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE KURUMSAL PROJE YÖNETİM YAZILIMI SEÇİMİ Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yıl: 2015/1, Sayı:21 Journal of Süleyman Demrel Unversty Insttute of Socal Scences Year: 2015/1, Number:21 AHP VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE KURUMSAL PROJE

Detaylı

ANALİTİK AĞ SÜRECİ VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE BİLİMDALI SEÇİMİ Doç.Dr. Nuri ÖMÜRBEK Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü

ANALİTİK AĞ SÜRECİ VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE BİLİMDALI SEÇİMİ Doç.Dr. Nuri ÖMÜRBEK Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü ANALİTİK AĞ SÜRECİ VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE BİLİMDALI SEÇİMİ DoçDr Nur ÖMÜRBEK Süleyman Demrel Ünverstes, İİBF, İşletme Bölümü Nazlı DEMİRCİ Süleyman Demrel Ünverstes, SBE, İşletme ABD, YL Pınar AKALİN

Detaylı

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU 6.07.0 ÇOKLU REGRESON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-ON KATSAILARININ ORUMU ÇOKLU REGRESON MODELİ Ekonom ve şletmeclk alanlarında herhang br bağımlı değşken tek br bağımsız

Detaylı

BALİ KHO BİLİM DERGİSİ CİLT:23 SAYI:2 YIL:2013. BULANIK BOYUT ANALİZİ ve BULANIK VIKOR İLE BİR ÇNKV MODELİ: PERSONEL SEÇİMİ PROBLEMİ.

BALİ KHO BİLİM DERGİSİ CİLT:23 SAYI:2 YIL:2013. BULANIK BOYUT ANALİZİ ve BULANIK VIKOR İLE BİR ÇNKV MODELİ: PERSONEL SEÇİMİ PROBLEMİ. BULANIK BOYUT ANALİZİ ve BULANIK VIKOR İLE BİR ÇNKV MODELİ: PERSONEL SEÇİMİ PROBLEMİ Özkan BALİ ÖZET Personel seçm organzasyonların başarısını etkleyen en öneml problemlerden brdr. Bu seçm, belrszlk çeren

Detaylı

YAZILIM GELİŞTİRME PROJELERİNİN GERÇEK OPSİYON DEĞERLEME MODELİYLE ÇOK ÖLÇÜTLÜ BULANIK DEĞERLEMESİ

YAZILIM GELİŞTİRME PROJELERİNİN GERÇEK OPSİYON DEĞERLEME MODELİYLE ÇOK ÖLÇÜTLÜ BULANIK DEĞERLEMESİ İstanbul Tcaret Ünverstes Fen Blmler Dergs Yıl: 8 Sayı: 5 Bahar 009/ s. 3-6 YAZILIM GELİŞTİRME PROJELERİNİN GERÇEK OPSİYON DEĞERLEME MODELİYLE ÇOK ÖLÇÜTLÜ BULANIK DEĞERLEMESİ A. Çağrı TOLGA, Cengz KAHRAMAN

Detaylı

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır.

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır. UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ Posson: H o: Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmektedr. H a : Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmemektedr. Böyle br hpotez test edeblmek çn, önce Posson dağılım parametres

Detaylı

NAKLĠYE FĠRMASI SEÇĠMĠNDE BULANIK AHP VE BULANIK TOPSIS YÖNTEMLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI

NAKLĠYE FĠRMASI SEÇĠMĠNDE BULANIK AHP VE BULANIK TOPSIS YÖNTEMLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI Marmara Ünverstes Ġ.Ġ.B.F. Dergs YIL 008, CĠLT XX, AYI NAKLĠYE FĠRMAI EÇĠMĠNDE BULANIK AHP E BULANIK TOPI YÖNTEMLERĠNĠN KARġILAġTIRILMAI Prof. Dr. Ahmet ÖZTÜRK * Yrd. Doç. Dr. Ġrfan ERTUĞRUL ** ArĢ. Grv.

Detaylı

Depo operatörü lojistik firmasının seçimi için bulanık VIKOR ve bulanık TOPSIS yöntemlerinin uygulanması

Depo operatörü lojistik firmasının seçimi için bulanık VIKOR ve bulanık TOPSIS yöntemlerinin uygulanması İstanbul Ünverstes İşletme Fakültes Dergs Istanbul Unversty Journal of the School of Busness Clt/Vol:42, /No:2, 2013, 198-218 ISSN: 1303-1732 wwwfdergsorg 2013 Depo operatörü lostk frmasının seçm çn bulanık

Detaylı

Çok Kriterli Karar Verme Teknikleriyle Lojistik Firmalarında Performans Ölçümü

Çok Kriterli Karar Verme Teknikleriyle Lojistik Firmalarında Performans Ölçümü EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: 3 Sayı: 4 Ekm 03 ss. 449-459 Çok Krterl Karar Verme Teknkleryle Lostk Frmalarında Performans Ölçümü Performance Measurement of Logstcs Frms wth Mult-Crtera

Detaylı

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Muhasebe ve Finansman Dergisi Muhasebe ve Fnansman Dergs Ocak/2012 Farklı Muhasebe Düzenlemelerne Göre Hazırlanan Mal Tablolardan Elde Edlen Fnansal Oranlar İle Şrketlern Hsse Sened Getrler Ve Pyasa Değerler Arasındak İlşk Ahmet BÜYÜKŞALVARCI

Detaylı

2nd International Symposium on Accounting and Finance ISAF 2014

2nd International Symposium on Accounting and Finance ISAF 2014 2nd Internatonal Symposum on Accountng and Fnance MUHASEBE PAKET PROGRAMI SEÇİM PROBLEMİNE BULANIK VIKOR YÖNTEMİ İLE BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ ÖZET Hasan UYGURTÜRK Turhan KORKMAZ Dnamk br çevrede faalyet gösteren

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engneerng and Natural Scences Mühendslk ve Fen Blmler Dergs Sgma 29, 244-260, 2011 Research Artcle / Araştırma Makales PERFORMANCE EVALUATION USING AHP - VIKOR AND AHP - TOPSIS APPROACHES: THE

Detaylı

Metin Madenciliği ile Soru Cevaplama Sistemi

Metin Madenciliği ile Soru Cevaplama Sistemi Metn Madenclğ le Soru Cevaplama Sstem Sevnç İlhan 1, Nevchan Duru 2, Şenol Karagöz 3, Merve Sağır 4 1 Mühendslk Fakültes Blgsayar Mühendslğ Bölümü Kocael Ünverstes slhan@kocael.edu.tr, nduru@kocael.edu.tr,

Detaylı

KRİZ DÖNEMİNDE KÜRESEL PERAKENDECİ AKTÖRLERİN PERFORMANSLARININ TOPSİS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

KRİZ DÖNEMİNDE KÜRESEL PERAKENDECİ AKTÖRLERİN PERFORMANSLARININ TOPSİS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 25, Sayı: 2, 2011 151 KRİZ DÖNEMİNDE KÜRESEL PERAKENDECİ AKTÖRLERİN PERFORMANSLARININ TOPSİS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Nhan ÖZGÜVEN (*) Özet: Perakendeclk

Detaylı

TESİS YERİ SEÇİMİNDE FARKLI BİR YAKLAŞIM: BULANIK ANALİTİK SERİM SÜRECİ

TESİS YERİ SEÇİMİNDE FARKLI BİR YAKLAŞIM: BULANIK ANALİTİK SERİM SÜRECİ TESİS YERİ SEÇİMİNDE FARKLI BİR YAKLAŞIM: BULANIK ANALİTİK SERİM SÜRECİ Aşkın ÖZDAĞOĞLU (*) Özet: Kuruluş yer seçm br frma çn en öneml kararlardan brdr. Yönetm kademesndek kşler seçm yaparken ster stemez

Detaylı

20. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ Anadolu Üniversitesi - Eskişehir

20. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ Anadolu Üniversitesi - Eskişehir 20. ULUSL PZRLM KONGRESİ nadolu Ünverstes - Eskşehr Sgorta Ürün Planlarına İlşkn Ürün Cazplklernn Değerlendrlmes Evaluaton of Product ttractveness of Insurance Product Plans Habbe Yelda Şener 1 - Merve

Detaylı

TOPSIS Metodu Kullanılarak Kesici Takım Malzemesi Seçimi

TOPSIS Metodu Kullanılarak Kesici Takım Malzemesi Seçimi Makne Teknolojler Elektronk Dergs Clt: 9, No: 3, 2012 (35-42) Electronc Journal of Machne Technologes Vol: 9, No: 3, 2012 (35-42) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com e-issn:1304-4141 Makale

Detaylı

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet Dokuz Eylül Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yayın Gelş Tarh: 18.02.2011 Clt: 13, Sayı: 1, Yıl: 2011, Sayfa: 21-37 Yayına Kabul Tarh: 17.03.2011 ISSN: 1302-3284 ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK

Detaylı

Antalya Đlinde Serada Domates Üretiminin Kâr Etkinliği Analizi

Antalya Đlinde Serada Domates Üretiminin Kâr Etkinliği Analizi Tarım Blmler Dergs Tar. Bl. Der. Derg web sayfası: www.agr.ankara.edu.tr/derg Journal of Agrcultural Scences Journal homepage: www.agr.ankara.edu.tr/journal TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF AGRICULTURAL

Detaylı

Abstract FİNANSAL PERFORMANS ÖLÇÜM ARACI OLARAK NAKİT AKIM ODAKLI FİNANSAL ANALİZ: İNŞAAT VE BAYINDIRLIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Abstract FİNANSAL PERFORMANS ÖLÇÜM ARACI OLARAK NAKİT AKIM ODAKLI FİNANSAL ANALİZ: İNŞAAT VE BAYINDIRLIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA BJSS Balkan Journal o Socal Scences / Balkan Sosyal Blmler Dergs Internatonal Congress o Management Economy And Polcy, 2016 Aralık CASH FLOW-FOCUSED FINANCIAL ANALYSIS AS A MEASURING TOOL OF FINANCIAL

Detaylı

PRODUCTION PLANNING BASED ON GOAL PROGRAMMING FOR MASS CUSTOMIZATION IN A COMPANY

PRODUCTION PLANNING BASED ON GOAL PROGRAMMING FOR MASS CUSTOMIZATION IN A COMPANY BİR İŞLETMEDE KİTLESEL ÖZEL ÜRETİME YÖNELİK HEDEF PROGRAMLAMA TABANLI ÜRETİM PLANLAMA PRODUCTION PLANNING BASED ON GOAL PROGRAMMING FOR MASS CUSTOMIZATION IN A COMPANY ESRA AKBAL Başkent Ünverstes Lsansüstü

Detaylı

Kısa Vadeli Sermaye Girişi Modellemesi: Türkiye Örneği

Kısa Vadeli Sermaye Girişi Modellemesi: Türkiye Örneği Dokuz Eylül Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs, Clt:24, Sayı:1, Yıl:2009, ss.105-122. Kısa Vadel Sermaye Grş Modellemes: Türkye Örneğ Mehmet AKSARAYLI 1 Özhan TUNCAY 2 Alınma Tarh: 04-2008,

Detaylı

İstanbul Ünverstes İşletme Fakültes Dergs Istanbul Unversty Journal of the School of Busness Admnstraton Clt/Vol:39, Sayı/No:2,, 310-334 ISSN: 1303-1732 www.fdergs.org Stokastk envanter model kullanılarak

Detaylı

Kar Payı Politikası ve Yaşam Döngüsü Teorisi: İMKB İmalat Sektöründe Ampirik Bir Uygulama

Kar Payı Politikası ve Yaşam Döngüsü Teorisi: İMKB İmalat Sektöründe Ampirik Bir Uygulama Anadolu Ünverses Sosyal Blmler Dergs Anadolu Unversy Journal of Socal Scences Kar Payı Polkası ve Yaşam Döngüsü Teors: İMKB İmalat Sektöründe Amprk Br Uygulama Dvdend Payout Polcy and Lfe Cycle Theory:

Detaylı

BALİ-GENCER AHP, BULANIK AHP VE BULANIK MANTIK LA KARA HARP OKULUNA ÖĞRETİM ELEMANI SEÇİMİ. Özkan BALİ 1 Cevriye GENCER 2 ÖZET

BALİ-GENCER AHP, BULANIK AHP VE BULANIK MANTIK LA KARA HARP OKULUNA ÖĞRETİM ELEMANI SEÇİMİ. Özkan BALİ 1 Cevriye GENCER 2 ÖZET AHP, BULANIK AHP VE BULANIK MANTIK LA KARA HARP OKULUNA ÖĞRETİM ELEMANI SEÇİMİ Özkan BALİ Cevrye GENCER ÖZET Çalışmada, br karar problem olarak Kara Harp OkuluKHO) na öğretm elemanı seçm ele alınmış ve

Detaylı

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre 1 DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cnemre 2 BİRİNCİ BÖLÜM HEDEF PROGRAMLAMA 1.1 Grş Karar problemler amaç sayısına göre tek amaçlı ve çok amaçlı

Detaylı

alphanumeric journal The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems

alphanumeric journal The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems Avalable onlne at www.alphanumercournal.com alphanumerc ournal The Journal of Operatons Research, Statstcs, Econometrcs and Management Informaton Systems Receved: January 25, 2017 Accepted: June 22, 2017

Detaylı

BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ

BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ Yrd. Doç. Dr. Murat ATAN - Araş. Gör. Gaye KARPAT ÇATALBAŞ 2 ÖZET Bu çalışma, Türk bankacılık sstem çnde faalyet gösteren tcar bankaların

Detaylı

COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA DOĞAL AFETLER 1 (The Natural Disasters in the Geography Teaching Curriculum)

COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA DOĞAL AFETLER 1 (The Natural Disasters in the Geography Teaching Curriculum) MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 28, TEMMUZ - 2013, S. 276-303 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyrght 2013 http://www.marmaracografya.com COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA DOĞAL AFETLER 1 (The

Detaylı

Kayseri deki Özel Hastanelerde Maliyet Etkinliğinin Veri Zarflama Metoduyla Ölçülmesi

Kayseri deki Özel Hastanelerde Maliyet Etkinliğinin Veri Zarflama Metoduyla Ölçülmesi Uluslararası Alanya İşletme Fakültes Dergs Internatonal Journal of Alanya Faulty of Busness Yıl:2014, C:6, S:2, s. 45-54 Year:2014, Vol:6, No:2, s. 45-54 Kayser dek Özel Hastanelerde Malyet Etknlğnn Ver

Detaylı

Doç. Dr. Mersin Üniversitesi, Turizm Fakültesi, **

Doç. Dr. Mersin Üniversitesi, Turizm Fakültesi, ** Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergs The Journal of Internatonal Socal Research Clt: 9 Sayı: 44 Volume: 9 Issue: 44 Hazran 2016 June 2016 www.sosyalarastrmalar.com Issn: 1307-9581 GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ

Detaylı

FUZZY TOPSİS YÖNTEMİ İLE SANAL MAĞAZALARIN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

FUZZY TOPSİS YÖNTEMİ İLE SANAL MAĞAZALARIN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ FUZZY TOPSİS YÖNTEMİ İLE SNL MĞZLRIN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Süleyman DÜNDR (*) Fath EER (**) Şuayb ÖZDEMİR (***) Özet: Bu çalışmanın amacı, fuzzy TOPSİS yöntemn kullanarak sanal mağazaların

Detaylı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Abant İzzet Baysal Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Ekonomk ve Sosyal Araştırmalar Dergs The Internatonal Journal of Economc and Socal Research ISSN: 1306-2174 http://www.bfderg.bu.edu.tr Clt/Volume:

Detaylı

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Dersn Adı İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Course Name Blgsayar Destekl Malyet Modeller Computer Aded Cost Modelng Kodu (Code) PYY520 Lsansüstü Program (Graduate Program)

Detaylı

K-Ortalamalar Yöntemi ile Yıllık Yağışların Sınıflandırılması ve Homojen Bölgelerin Belirlenmesi *

K-Ortalamalar Yöntemi ile Yıllık Yağışların Sınıflandırılması ve Homojen Bölgelerin Belirlenmesi * İMO Teknk Derg, 2012 6037-6050, Yazı 383 K-Ortalamalar Yöntem le Yıllık Yağışların Sınıflandırılması ve Homojen Bölgelern Belrlenmes * Mahmut FIAT* Fath DİKBAŞ** Abdullah Cem KOÇ*** Mahmud GÜGÖ**** ÖZ

Detaylı

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SEÇİMİ: DEA, TOPSIS VE VIKOR İLE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ LAPTOP SELECTION: A COMPARATIVE ANALYSIS WITH DEA, TOPSIS AND VIKOR

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SEÇİMİ: DEA, TOPSIS VE VIKOR İLE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ LAPTOP SELECTION: A COMPARATIVE ANALYSIS WITH DEA, TOPSIS AND VIKOR Ekonomk ve Sosyal Araştırmalar Dergs, Bahar 2014, Clt:10, Yıl:10, Sayı:1, 157-178 DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SEÇİMİ: DEA, TOPSIS VE VIKOR İLE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Mehmet PEKKAYA 1 Mesut AKTOGAN 2 LAPTOP

Detaylı

KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM TALEP SİSTEMİ YAKLAŞIMIYLA ANALİZİ

KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM TALEP SİSTEMİ YAKLAŞIMIYLA ANALİZİ Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yıl: 2007/2, Sayı: 6 Journal of Suleyman Demrel Unversty Insttue of Socal Scences Year: 2007/2, Number: 6 KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9

Öğretim planındaki AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9 Ders Kodu Teork Uygulama Lab. Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9 Ön Koşullar : Grafk İletşm I ve II, Tasarım Stüdyosu I, II, III derslern almış ve başarmış

Detaylı

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Türkye İnşaat Mühendslğ, XVII. Teknk Kongre, İstanbul, 2004 İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Nur MERZİ 1, Metn NOHUTCU, Evren YILDIZ 1 Orta Doğu Teknk Ünverstes, İnşaat Mühendslğ Bölümü, 06531 Ankara

Detaylı

BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA VE BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ

BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA VE BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ Eskşehr Osmangaz Ünverstes Sosyal Blmler Dergs Clt: 6 Sayı: 2 Aralık 2005 BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA VE BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ İrfan ERTUĞRUL Pamukkale Ünverstes İİBF, Denzl ÖZET Günümüzde

Detaylı

AİLEM VE ŞİRKETİM. Piyasalardan Haberler (Sayfa 9) Aile Şirketlerinde Kavganın Faturası 300 Milyar Dolar. Türkiye'ye En Çok Yatırım Yapan Ülkeler

AİLEM VE ŞİRKETİM. Piyasalardan Haberler (Sayfa 9) Aile Şirketlerinde Kavganın Faturası 300 Milyar Dolar. Türkiye'ye En Çok Yatırım Yapan Ülkeler Sayı 72 Eylül Ekm 2015 AİLEM VE ŞİRKETİM Türkye de İnovasyon (Sayfa 2-3) Teknoloj Üreten Türkye Çalıştayı (4-5) - H. Erkan Uncu - CGS Center Fnansal Yönetm Hzmetler Kıdeml Uzman Dünya da İnovasyon (6-7-8)

Detaylı

İŞLETME ve İŞLETME İkinci Öğretim BÖLÜMLERİ 1. SINIF (Güz Dönemi) 2. SINIF (Güz Dönemi) İŞL.103 Genel Muhasebe I 3 5 SRV.211 Statistics I 3 5 İKT.

İŞLETME ve İŞLETME İkinci Öğretim BÖLÜMLERİ 1. SINIF (Güz Dönemi) 2. SINIF (Güz Dönemi) İŞL.103 Genel Muhasebe I 3 5 SRV.211 Statistics I 3 5 İKT. İŞLETME ve İŞLETME İknc Öğretm BÖLÜMLERİ n n İŞL.101 Davranış Blmler I İŞL.201 Genel İşletme İŞL.203 Introducton to Busness İŞL.103 Genel Muhasebe I SRV.211 Statstcs I İktsada Grş I İŞL.207 İŞL.209 Pazarlama

Detaylı

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Dersn Adı İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Course Name İnşaat Projeler Yönetmnde Enformasyon Teknolojler Informaton Technologes n Constructon Project Management Kodu (Code)

Detaylı

BULUT TEKNOLOJ S F RMALARININ BULANIK AHP MOORA YÖNTEM KULLANILARAK SIRALANMASI

BULUT TEKNOLOJ S F RMALARININ BULANIK AHP MOORA YÖNTEM KULLANILARAK SIRALANMASI BULUT TEKNOLOJ S F RMALARININ BULANIK AHP MOORA YÖNTEM KULLANILARAK SIRALANMASI Bahad r Fath YILDIRIM.Ü. letme Fakültes Say sal Yöntemler ABD. Onur ÖNAY.Ü. letme Fakültes Say sal Yöntemler ABD. ÖZET Bulut

Detaylı

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için)

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için) Ders Kodu Teork Uygulama Lab. Uluslararası Muhasebe ve Fnansal Raporlama Standartları Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS 344000000000510 3 0 0 3 6 Ön Koşullar : Bu dersn ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır.

Detaylı

2005 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:16, s31-46

2005 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:16, s31-46 2005 Gaz Ünverstes Endüstryel Sanatlar Eğtm Fakültes Dergs Sayı:16, s31-46 ÖZET BANKALARDA MALİ BAŞARISIZLIĞIN ÖNGÖRÜLMESİ LOJİSTİK REGRESYON VE YAPAY SİNİR AĞI KARŞILAŞTIRMASI 31 Yasemn KESKİN BENLİ 1

Detaylı

MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ

MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ 2011-2012-2013 MALİ yılına İLİşKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ("Şrket") 01012011-31 ı22013

Detaylı

MÜŞTERİ MEMNUNİYET İNDEKSLERİ VE CEP TELEFONU SEKTÖRÜNDE BİR PLOT UYGULAMA ÖZET

MÜŞTERİ MEMNUNİYET İNDEKSLERİ VE CEP TELEFONU SEKTÖRÜNDE BİR PLOT UYGULAMA ÖZET MÜŞTERİ MEMNUNİYET İNDEKSLERİ VE CEP TELEFONU SEKTÖRÜNDE BİR PLOT UYGULAMA Al Türkyılmaz Fath Ünverstes, Endüstr Mühendslğ Bölümü, 34900 Büyükçekmece İstanbul Tel: (212) 8890810 1094 Fax: (212) 8890906

Detaylı

BİR UN FABRİKASINDA HEDEF PROGRAMLAMA UYGULAMASI

BİR UN FABRİKASINDA HEDEF PROGRAMLAMA UYGULAMASI BİR UN FABRİKASINDA HEDEF PROGRAMLAMA UYGULAMASI Abdullah Oktay DÜNDAR * Muammer ZERENLER ** ÖZET İşletmeler günümüz rekabet ortamının çalkantılı doğasında faalyetlern sürdürürken, sahp oldukları kıt kaynakları

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE TEK ÇARPIMSAL SİNİR HÜCRELİ YAPAY SİNİR AĞI MODELİNİN EĞİTİMİ İÇİN ABC VE BP YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZ

ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE TEK ÇARPIMSAL SİNİR HÜCRELİ YAPAY SİNİR AĞI MODELİNİN EĞİTİMİ İÇİN ABC VE BP YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Blm ve Teknoloj Dergs A-Uygulamalı Blmler ve Mühendslk Clt: 14 Sayı: 3 013 Sayfa: 315-38 ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE Faruk ALPASLAN 1, Erol EĞRİOĞLU 1, Çağdaş Hakan ALADAĞ,

Detaylı

İKİNCİ ÖĞRETİM KAMU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

İKİNCİ ÖĞRETİM KAMU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İKİNCİ ÖĞRETİM KAMU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Anablm Dalı: Kamu PROGRAMIN TANIMI: Kamu Tezsz Yüksek Lsans Programı, kamu ve özel sektör sstem çersndek problemler ve htyaçları analz edeblecek, yorumlayacak,

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ 380 kv LUK 14 BARALI GÜÇ SİSTEMİNDE EKONOMİK YÜKLENME ANALİZİ

TÜRKİYE DEKİ 380 kv LUK 14 BARALI GÜÇ SİSTEMİNDE EKONOMİK YÜKLENME ANALİZİ TÜRİYE DEİ 38 kv LU 4 BARALI GÜÇ SİSTEMİDE EOOMİ YÜLEME AALİZİ Mehmet URBA Ümmühan BAŞARA 2,2 Elektrk-Elektronk Mühendslğ Bölümü Mühendslk-Mmarlık Fakültes Anadolu Ünverstes İk Eylül ampüsü, 2647, ESİŞEHİR

Detaylı

İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*)

İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*) Gazosmanpaşa Ünverstes Zraat Fakültes Dergs Journal of Agrcultural Faculty of Gazosmanpasa Unversty http://zraatderg.gop.edu.tr/ Araştırma Makales/Research Artcle JAFAG ISSN: 1300-2910 E-ISSN: 2147-8848

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayına Kabul Tarihi:

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayına Kabul Tarihi: Yayın Gelş Tarh: 01.02.2016 Dokuz Eylül Ünverstes Yayına Kabul Tarh: 01.08.2016 Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Onlne Yayın Tarh: 07.07.2017 Clt: 19, Sayı: 1, Yıl: 2017, Sayfa: 63-81 http://dx.do.org/10.16953/deusbed.09673

Detaylı

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular Basel II Geçş Sürec Sıkça Sorulan Sorular Soru No: 71 Cevaplanma Tarh: 06.03.2012 İlgl Hüküm: --- Konu: Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar İçn KR510AS Formunun Doldurulmasına İlşkn Örnek

Detaylı

KOBİ LERİN YENİ PİYASALARA AÇILAMAMA NEDENLERİ VE BUNLARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

KOBİ LERİN YENİ PİYASALARA AÇILAMAMA NEDENLERİ VE BUNLARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KOBİ LERİN YENİ PİYASALARA AÇILAMAMA NEDENLERİ VE BUNLARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Hazırlayan İsmal ŞENTÜRK İktsat Ana Blm Dalı Yüksek Lsans Tez Danışman

Detaylı

SİMÜLASYON İLE BÜTÜNLEŞİK ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME: BİR HASTANE ACİL DEPARTMANI İÇİN SENARYO SEÇİMİ UYGULAMASI

SİMÜLASYON İLE BÜTÜNLEŞİK ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME: BİR HASTANE ACİL DEPARTMANI İÇİN SENARYO SEÇİMİ UYGULAMASI İstanbul Tcaret Ünverstes Fen Blmler Dergs Yıl: 11 Sayı: 22 Güz 2012 s. 1-18 SİMÜLASYON İLE BÜTÜNLEŞİK ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME: BİR HASTANE ACİL DEPARTMANI İÇİN SENARYO SEÇİMİ UYGULAMASI Muhammet GÜL

Detaylı

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE BAÜ Fen Bl. Enst. Dergs (6).8. YAYII YÜK İE YÜKENİŞ YAPI KİRİŞERİNDE GÖÇE YÜKÜ HESABI Perhan (Karakulak) EFE Balıkesr Ünverstes ühendslk marlık Fakültes İnşaat üh. Bölümü Balıkesr, TÜRKİYE ÖZET Yapılar

Detaylı

International Journal of Academic Value Studies (Javstudies) ISSN: Vol: 3, Issue: 11, pp

International Journal of Academic Value Studies (Javstudies) ISSN: Vol: 3, Issue: 11, pp Internatonal Journal of Academc Value Studes (Javstudes) ISSN:2149-8598 Vol: 3, Issue: 11, pp. 159-170 www.javstudes.com Javstudes@gmal.com Dscplnes: Busness Admnstraton, Economy, Econometrcs, Fnance,

Detaylı

Soğutucu Akışkan Karışımlarının Kullanıldığı Soğutma Sistemlerinin Termoekonomik Optimizasyonu

Soğutucu Akışkan Karışımlarının Kullanıldığı Soğutma Sistemlerinin Termoekonomik Optimizasyonu Soğutucu Akışkan arışımlarının ullanıldığı Soğutma Sstemlernn ermoekonomk Optmzasyonu * 1 Hüseyn aya, 2 ehmet Özkaymak ve 3 rol Arcaklıoğlu 1 Bartın Ünverstes akne ühendslğ Bölümü, Bartın, ürkye 2 arabük

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayına Kabul Tarihi:

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayına Kabul Tarihi: Yayın Gelş Tarh: 22.10.2014 Dokuz Eylül Ünverstes Yayına Kabul Tarh: 19.04.2016 Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Onlne Yayın Tarh: 12.07.2016 Clt: 18, Sayı: 2, Yıl: 2016, Sayfa: 255-272 http://dx.do.org/10.16953/deusbed.78956

Detaylı

SELECTING THE SERVICE PROVIDER THROUGH MULTIPLE- CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES

SELECTING THE SERVICE PROVIDER THROUGH MULTIPLE- CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE HİZMET SAĞLAYICI SEÇİMİ Öz Aşır ÖZBEK a Tamer EREN b Hzmet sağlayıcılar ya da üçüncü part lojstk (3PL) frmalar, şletmenn ana faalyetler dışında kalan, geleneksel

Detaylı

DEĞİŞKEN DÖVİZ KURLARI ORTAMINDA GLOBAL BİR ŞİRKETTEKİ ESNEKLİĞİN DEĞERİ VE OPTİMUM KULLANIMI

DEĞİŞKEN DÖVİZ KURLARI ORTAMINDA GLOBAL BİR ŞİRKETTEKİ ESNEKLİĞİN DEĞERİ VE OPTİMUM KULLANIMI DEĞİŞKEN DÖVİZ KURLARI ORTAMINDA GLOBAL BİR ŞİRKETTEKİ ESNEKLİĞİN DEĞERİ VE OPTİMUM KULLANIMI Mehmet Aktan Atatürk Ünverstes, Endüstr Mühendslğ Bölümü, 25240, Erzurum. Özet: Dövz kurlarındak değşmler,

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI İMKB DE YÜKSELEN PİYASA VE DÜŞEN PİYASA DÖNEMLERİNDE DURUMSAL İLİŞKİ ANALİZİ YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ TEMMUZ

Detaylı

YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI

YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI , EK-A YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI Değerl Arkadaşlar, --e------ Bldğnz üzere, ş dünyası sthdam edeceğ adaylarda, ünverste mezunyet sonrası kendlerne ne ölçüde katma değer ekledklern de cddyetle

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Kemal Vatansever

Yrd. Doç. Dr. Kemal Vatansever Anadolu Ünverstes Sosyal Blmler Dergs Anadolu Unversty Journal of Socal Scences Tedarkç Seçm Kararlarında Bulanık TOPSIS Yöntemnn Kullanımı ve Br Uygulama Use of Fuzzy TOPSIS Method n Suppler Selecton

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pamukkale Ünverstes Mühendslk Blmler Dergs, Clt 0, Sayı 3, 04, Sayfalar 85-9 Pamukkale Ünverstes Mühendslk Blmler Dergs Pamukkale Unversty Journal of Engneerng Scences PREFABRİK ENDÜSTRİ YAPIARININ ARMONİ

Detaylı

TRANSPORT PROBLEMI için GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI

TRANSPORT PROBLEMI için GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI Yönetm, Yl 9, Say 28, Ekm - 1997,5.20-25 TRANSPORT PROBLEMI ÇIN GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI Dr. Erhan ÖZDEMIR I.Ü. Teknk Blmler M.Y.O. L.GIRIs V AM transport problemlerne en düsük malyetl baslangç çözüm

Detaylı

DAĞITIM STRATEJİLERİNİN OLUŞTURULMASINA YÖNELİK MODEL OLUŞTURMA: BİR TÜRK FİRMASI ÜZERİNE ÖRNEK UYGULAMA

DAĞITIM STRATEJİLERİNİN OLUŞTURULMASINA YÖNELİK MODEL OLUŞTURMA: BİR TÜRK FİRMASI ÜZERİNE ÖRNEK UYGULAMA ZKÜ Sosyal Blmler Dergs, Clt 2, Sayı 4, 2006, ss. 123 145. DAĞITIM STRATEJİLERİNİN OLUŞTURULMASINA YÖNELİK MODEL OLUŞTURMA BİR TÜRK FİRMASI ÜZERİNE ÖRNEK UYGULAMA Yrd. Doç. Dr. Ahmet ERGÜLEN Nğde Ünverstes

Detaylı

Kİ KARE ANALİZİ. Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI Ki-Kare Analizleri

Kİ KARE ANALİZİ. Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI  Ki-Kare Analizleri Kİ KAR ANALİZİ 1 Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI www.mehmetaksarayl K-Kare Analzler OLAY 1: Genelde br statstk sınıfında, öğrenclern %60 ının devamlı, %30 unun bazen, %10 unun se çok az derse geldkler düşünülmektedr.

Detaylı

04.10.2012 SU İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ. Suİhtiyacı. Proje Süresi. Birim Su Sarfiyatı. Proje Süresi Sonundaki Nüfus

04.10.2012 SU İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ. Suİhtiyacı. Proje Süresi. Birim Su Sarfiyatı. Proje Süresi Sonundaki Nüfus SU İHTİYAÇLARII BELİRLEMESİ Suİhtyacı Proje Süres Brm Su Sarfyatı Proje Süres Sonundak üfus Su ayrım çzs İsale Hattı Su Tasfye Tess Terf Merkez, Pompa İstasyonu Baraj Gölü (Hazne) Kaptaj Su Alma Yapısı

Detaylı

HATA TÜRÜ VE ETKİLERİ ANALİZİNDE BULANIK AHP VE BULANIK VIKOR YÖNTEMLERİ İLE OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ

HATA TÜRÜ VE ETKİLERİ ANALİZİNDE BULANIK AHP VE BULANIK VIKOR YÖNTEMLERİ İLE OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ HATA TÜRÜ VE ETKİLERİ ANALİZİNDE BULANIK AHP VE BULANIK VIKOR YÖNTEMLERİ İLE OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ RISK EVALUATING BY FUZZY AHP AND FUZZY VIKOR METHODS IN FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler Ünverste Öğrenclernn Kred Kartı Sahplğn Belrleyen Faktörler H. Dlara KESKİN Yrd. Doç. Dr., Karadenz Teknk Ünverstes, İİBF İşletme Bölümü dlarakeskn@yahoo.com Emrah KOPARAN Öğr. Gör., Amasya Ünverstes Merzfon

Detaylı

AKADEMİK YAKLAŞIMLAR DERGİSİ JOURNAL OF ACADEMIC APPROACHES

AKADEMİK YAKLAŞIMLAR DERGİSİ JOURNAL OF ACADEMIC APPROACHES Konut Sahplğnn Belrleycler: Hanehalkı Resler Üzerne Br Uygulama Halm TATLI 1 Özet İnsanların barınma htyacını sağlayan konut, temel htyaçlar arasında yer almaktadır. Konut sahb olmayan ve krada oturan

Detaylı

BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖREN SİGORTA VE BES ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL PERFORMANSININ GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ 1 2

BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖREN SİGORTA VE BES ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL PERFORMANSININ GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ 1 2 BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖREN VE BES ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL PERFORMANSININ GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ 1 2 DOI NO: 10.5578/eas.26489 ÖZ Veysel KULA 3,Tuğrul KANDEMİR 4, Ender BAYKUT 5

Detaylı

Ege Bölgesi orman işletmelerindeki orman mühendisi dağılımının Atkinson endeksi ile değerlendirilmesi

Ege Bölgesi orman işletmelerindeki orman mühendisi dağılımının Atkinson endeksi ile değerlendirilmesi SDÜ Orman Fakültes Dergs SDU Faculty of Forestry Journal 2011, 12: 110-114 Araştırma makales/research artcle Ege Bölges orman şletmelerndek orman mühends dağılımının Atknson endeks le değerlendrlmes İsmal

Detaylı

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Ünsal M.; Varol, A.: Soğutma Kulelernn Boyutlandırılması İçn Br Kuramsal 8 Mayıs 990, S: 8-85, Adana 4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Asaf Varol Fırat Ünverstes, Teknk Eğtm Fakültes,

Detaylı

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SEÇİMİ: DEA, TOPSIS ve VIKOR ile KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SEÇİMİ: DEA, TOPSIS ve VIKOR ile KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Ekonomk ve Sosyal Araştırmalar Dergs, Clt 10, Yıl 10, Sayı 1, 2014 The Internatonal Journal of Economc and Socal Research, Vol. 10, Year 10, No. 1, 2014 DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SEÇİMİ: DEA, TOPSIS ve VIKOR

Detaylı

Merkezi Eğilim (Yer) Ölçüleri

Merkezi Eğilim (Yer) Ölçüleri Merkez Eğlm (Yer) Ölçüler Ver setn tanımlamak üzere kullanılan ve genellkle tüm elemanları dkkate alarak ver setn özetlemek çn kullanılan ölçülerdr. Ver setndek tüm elemanları temsl edeblecek merkez noktasına

Detaylı

Bulanık Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinin Altı Sigma Projeleri Seçiminde Uygulanması*

Bulanık Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinin Altı Sigma Projeleri Seçiminde Uygulanması* Busness and Economcs Research Journal Volume 7 Number 2 2016 pp. 167-201 ISSN: 1309-2448 DOI Number: 10.20409/berj.2016217536 Bulanık Çok Krterl Karar Verme Yöntemlernn Altı Sgma Projeler Seçmnde Uygulanması*

Detaylı