ISTANBUL TÎCARET ODASı. ISTANBUL TEHLIKELI ATıK BERTARAF (ITAB) PROJESI FIZIBILITE ETÜDÜ. YAZAR Prof. Dr. Metin YEREB AKAN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ISTANBUL TÎCARET ODASı. ISTANBUL TEHLIKELI ATıK BERTARAF (ITAB) PROJESI FIZIBILITE ETÜDÜ. YAZAR Prof. Dr. Metin YEREB AKAN"

Transkript

1

2 ISTANBUL TÎCARET ODASı ISTANBUL TEHLIKELI ATıK BERTARAF (ITAB) PROJESI FIZIBILITE ETÜDÜ YAZAR Prof. Dr. Metin YEREB AKAN YAYIN NO: İstanbul, 2007

3 Copyright ÎTO Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiç bir bölümü, yazann ve İTO'nun önceden yazılı izni olmaksızın mekanik olarsdc, fotokopi yoluyla veya başka herhangi bir şelkilde çoğaltılamaz. Eserin bazı bölümleri veya paragrafları, sadece araştırma veya özel çalışmalar amacıyla, yazann adı ve ÎTO belirtilmek suretiyle kuuamlabilir. ISBN ÎTO ÇAĞRI MERKEZÎ Tel: (212)444O486 ÎTO yayınlan için aynntılı bilgi Bilgi ve Doküman Yönetimi Şubesi Dokümantasyon Servisi'nden alınabilir. Tel : (212) Faks : (212) E-posta : întemet: Odanuz yaymlanna tam metin ve ücretsiz olarak intemetten ulaşabilirsiniz. YAYINA HAZIRLIK, BASKI, CÎLT VÎMEK AJANS Reklamcılık & Matbaacılık Tel: Fax:

4 ÖNSÖZ Bilindiği üzere, tüketim ekonomilerinin yan ürünleri olan evsel ve endüstriyel katı atıklar mahalli yönetimler tarafmdan toplanmakta ve "kentsel katı atık" olarak belli alanlarda stoklanmaktadu*. Atıkların hızlı artışı çevre için büyük bir tehdit unsuru olarak kabul edilmektedir. Dünyamız, halen, özellikle tehlikeli atıkların bertaraf krizini yaşamakta, her yıl bir öncekine ilave edilen atık miktarlan dikkate alındığında bu krizin kısa sürede çözülmesi ise mümkün gözükmemektedir. Bu bakımdan her ülke atıkları çevreyi koruyacak tarzda bertaraf etmenin yollarını aramaktadır. Atık bertaraf sisteminde atıkların geri kazanılmasına paralel olarak, sıkıştırılarak daha küçük hacimlere dönüştürülmesi, atıklann kompostolaştıniması ve yakılarak enerjiye dönüştürmesiyle araziye dökülecek atık miktan önemli ölçüde azaltılmaktadu*. Günümüzde tehlikeli atıklann bertaraf sisteminin alt yapılan tamamen yakma esasına dayanmakta olup, bu atıklann bertaraf edilmesinde uygulanan en yaygın yöntem de döner fmn teknoloji olarak gösterilmektedir. Yakma prosesinde yakılarak havaya kansan ürünler kontrol altına alınırken oluşan kül de araziye dökülebilir. Bu teknoloji atık stoklama ihtiyacını büyük ölçüde azalttığı gibi, atıklardan çeşitli yan ürünler elde edilmesine ve tekrar ekonomiye kazandırılmasına da imkan sağlamaktadır. Elinizdeki çalışmada yakma teknolojisi irdelenmekte olup, araştırma ve inceleme çalışmalannm sonucunda; öngörülen yatınmm gerçekleşmesi halinde, İstanbul'da oluşan tehlikeli atıklann büyük bir kısmının bertaraf edilmesini mümkün kılacak yaklaşımlar ele alınmaktadır. Bu kapsamda "İstanbul Tehlikeli Atık Bertaraf Projesi Fizibilite Etüdü" isimh çalışmayı Odamız adına gerçekleştiren Prof. Dr. Metin Yerebakan'a ve çalışmanın hazırlanmasında görev alan KOBİ Araştırma ve Geliştirme Şubesi personeline teşekkür eder, çalışmanın tüm üyelerimize ve konuyla ilgili herkese yararlı bir kaynak oluşturmasını dilerim. Dr. Cengiz ERSUN Genel Sekreter

5

6 SUNUŞ Atıklar; katı, sıvı ve gaz halinde olup üretim ve tüketim ekonomilerinin yan ürünleridir. Evsel katı atıklar mahalli yönetimler tarafından toplanmakta ve 'kentsel katı atık' olarak belli alanlarda stoklanmaktadır. Endüstriyel üretim birimleri de haneler gibi önemli ölçüde endüstriyel atık üretirler. Sanayileşmiş toplumlarda endüstriyel atık oluşum oranı evsel atıklarla eş düzeylidir. Aile büyüklüğüne bağh olarak hane başına 2-4 ton / yıl atık oluşurken, endüstrileşme oranına bağlı olarak evsel atıkların %60'i kadar endüstriyel atık oluşmaktadır. Atıkların bir kısmı geri kazanılabilmektedir. Amerika'da geri kazanılan atıkların endüstriyel değeri yıllık 40 milyar dolar mertebelerindedir. Geri kazanma oranı ülkeden ülkeye değişmekle beraber % mertebelerindedir. Atıklar içinde zararlı atıkların oranı en kötümser görüşle ortalama %7 mertebelerindedir. Atıklar her yıl geometrik olarak artmaktadır. Atıkların hızlı artışı çevre için en büyük tehdit unsuru olarak kabul edilmektedir. Bu bakımdan her ülke atıkları çevreyi koruyacak tarzda bertaraf etmenin yollarını aramaktadır. Dünyamız halen atık bertaraf krizini yaşamakta, her yıl bir öncekine ilave edilen atık miktarları dikkate ahndığında bu krizin kısa sürede çözülmesi de mümkün gözükmemektedir. Kentleşme hızına bağlı olarak kent varoşları, birer yerleşim alanına dönüşmekte ve yeşil alanlar hızla erimektedir. Başka bir ifade ile atıkların depolanacağı alanlar da hızla azalmaktadır. Anakent yönetimleri ilk çözüm olarak atıkları kent varoşlarına depolarken zaman içinde ortaya çıkabilecek sorunları gözardı ederler. Ne var ki çöp depolama alanlarında ortaya çıkan ciddi sorunlar daha sonra kent yöneticilerini sürekli olarak meşgul etmektedir. Atık bertaraf mücadelesi atık yönetim sistemlerini doğurmuş, her ülke bu sistemlere ulusal harmonizasyonun bir parçası olarak yasal zemin kazandırmaktadır. Atık bertaraf sisteminde atıkların geri kazanılmasına paralel olarak sıkıştırılarak daha küçük hacimlere dönüştürülmesi sürecin ilk halkası olmuştur. Sıkıştınlan atıklar daha az alanda daha uzun sürede depolanabilmektedir. İkinci aşamada atıkların kompostlaştırılması olup bu yöntem de hacimsel azaltma ve aynı zamanda toprağı zenginleştirecek nitelik kazandırılmaktadır. Atık yönetim sisteminin en son halkası atıkların yakılarak enerjiye dönüştürmesi ile araziye dökülecek atık miktarının önemli ölçüde azaltılmasıdır. Yakma prosesinde havaya giden yanma ürünleri kontrol altına alınırken oluşan kül de araziye dökülmüş olur. Günümüzde atık bertaraf alt yapıları tamamen yakma esasına dayanmaktadır. Atıkların yakılarak bertaraf edilmesi amacı ile bir dizi teknoloji geliştirilmiştir. Atık türlerine göre farklı teknolojiler tercih edilmektedir. Yakma teknolojisi atık stoklama ihtiyacını büyük ölçüde azalttığı gibi, katı atıktan çeşitli yan ürünler üretilerek tekrar ekonomiye kazandırılmaktadu*. Daha yüksek sıcaklıkta yakma süreci, baca gazındaki toksik maddeleri azalttığından tercih edilmektedir. Gaz atıklara gelince atık teknolojileri burada çeşitli engellere takılmaktadır. Özellikle furan, dioksin, klor ve siyanür gibi zehirli gazlann baca gazına karışarak atmosfere emisyonu riski yüzünden çevrecilerin tepkisini almaktadır. Tehlikeli atıkların bertaraf edilmesinde uygulanan en yaygın teknoloji dönel fırın teknolojisidir. Projemizde de bu teknoloji seçilmiştir. Halen İzmit'te faaliyet halinde bulunan İZAYDAŞ'da da bu teknoloji mevcuttur. Proje için her biri 5 ton / saat kapasiteli iki udet firm seçilmiş olup, ilaveten bir de 2.5 ton/saat kapasiteli plazma fırını seçilmiştir. Seçilen dönel fırın teknolojisinde afterburner veya ikincil yanma hücresi tamamen silisyum karbür plakaları ile örülmüştür. Fn-ın bacaları titanyum malzemeden imal edilmiştir. Seçilen teknolojide yüksek sıcaklıkta çalışma imkanı arttırılmış olup emisyon değerleri son derece düşük beklenmektedir.

7 Plazma ünitesi ise her türlü toksik atıklan bertaraf edecek düzeydedir. Plazma ünitesi projenin stratejik yatınm kalemidir. Bu ünite gazlaştırma imkanı verdiğinden kombine çevrim santrallerine geçişe imkan vermektedir. Seçilen teknolojide buhar türbini marifeti ile 15 MW'lik bir enerji üretim kapasitesi elde edilmiş olacaktır. Proje İstanbul Ticaret Odası adına gerçekleştirilen bir araştırma - inceleme çalışmasıdu*. Bu çalışmada öngörülen yatmmm gerçekleşmesi ile İstanbul'da oluşan tehlikeli atıkların büyük bir kısmı bertaraf edilmiş olacaktır. Hayırlı olması dilek ve temennisi ile saygılar sunanz.

8 IÇINDEKILER ÖNSÖZ 3 SUNUŞ 5 İÇİNDEKİLER 7 TABLOLAR 10 ŞEKİLLER 12 BÖLÜM 1 - YÖNETİCİ ÖZETİ Proje Konsepti 16 L2 Atıklann Kalorifik Değeri Yakma Kıneti Süreç Akış Şeması Pazar Bilgileri Yatınmcı Hakkında Bilgiler Yatınm Hakkında Bilgiler Yatınm Tutan Özel Bilgileri Proje'nin Kritik Basan Faktörleri Finansman Bilgileri İşletme Dönemi Bilgileri İşletme Giderleri İşletme Gelirleri Projenin Değerlendirilmesi Sonuç 26 BÖLÜM 2 - ATIKLARIN SINIFLANDIRILMASI VE YÖNETİMİ Atık Nedir? Atık Türleri Nelerdir? Kaliforniya'da Atık Sınıflanduma Modeli Atık Kaynaklan ve Atık Sorunu Atık Yönetimi Atık Yönetim Planı Oluşturulması 34 BÖLÜM 3 - ATIKLAR VE ÇEVRE MEVZUATI Çevre ve Orman Bakanlığı Kuruluş Amacı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat Yapısı Çevre Mevzuatı UÇEP - Ulusal Çevre Stratejisi Eylem Planı Avrupa Birliğinde Durum ve Türkiye'nin Uyum Çalışmalan Avrupa Birliği Atık Yönetimi İle İlgili Direktiflerin Genel Çerçevesi Amerika Birleşik Devletlerinde Mevzuat Türkiye İçin AB Katı Atık Direktiflerine Uyum Stratejisi 53 BÖLÜM 4 - PAZAR ETÜDÜ 55

9 4.1 Genel 55 BÖLÜM 5 - KURULUŞ YERİ VE KAPASİTE SEÇİMİ Genel Katı Atık Bertaraf Tesisi İçin Yer Seçim Modeli Yakma Tesisi İçin Yer Seçimi EPA (American Environmental Protection Agency) Yaklaşımı Kapasite Seçimi 81 BÖLÜM 6 - TEKNOLOJİ ETÜDÜ Genel Dönel Finn Tenolojisi Dikey Çok Katlı Dönel Fınnlar Akışkan Yataklı Fınnlar Sabit Gövdeli Fınnlar Sıvı Enjeksiyonlu Fmnlar Kızılötesi - infrared Fırınlar Plazma Ark Yakma Teknolojisi Mevcut Teknolojiler 131 BÖLÜM 7 - YATIRIM HARCAMALARI Proje Kapasitesi Etüt ve Proje Giderleri Lisans ve Know-How Giderleri Arazi Bedeli Arazinin Düzenlenmesi Giderleri İnşaat Harcamalan Makina Ekipman Giderleri Genel Giderler, Beklenmeyen Giderler Faiz Giderleri İşletmeye Alma Giderleri Sabit Yatrnm Toplamı İşletme Sermayesi İhtiyacı Toplam Yatrnm Sonuç ve Değerlendirme 164 BÖLÜM 8 - FİNANSMAN ETÜDÜ Beklenen Fon Kaynakları Yerli Kaynak ve İmkanlar Yabancı Kaynak ve İmkanlar Dünya Bankası Kredileri IFC Kredileri Kullanılacak Kaynak Maliyetinin Hesaplanması 175

10 BÖLÜM 9 - İŞLETME BİLGİLERİ GELİR VE GİDERLER Giriş İşletme Giderleri Hammadde Giderleri Yardımcı Madde Giderleri Sarf Malzemesi Giderleri Bakım ve Onarım Giderleri Atık Toplama ve Taşıma Giderieri Yakıt, Enerji ve Su Giderleri Amortisman Giderleri Kadro ve İstihdam Giderleri Satın Alınan Hizmet Bedelleri Genel Giderler Vergiler, Sigorta ve Faiz Giderleri Reklam ve Tanıtım Giderieri Atık Yönetim Giderleri Beklenmeyen Giderler Duruş Maliyetleri Yılhk İşletme Giderleri İcmali İşletme Gelirleri Depolama Gelirleri Yakma Gelirleri Enerji Satışı İşletme Gelirieri İcmali Sonuç 190 BÖLÜM 10 - PROJENİN DEĞERLENDİRİLMESİ Geri Ödeme Süresi Net Bugünkü Değer İç Verim Oranı Başabaş Noktası Analizi Proje Termin Planı Sonuç 197 METODOLOJİ TERİM VE TANIMLAR EKLER 198 EKLER 201 EK-A.203 EK-B 219 EK-C 243 EK-D 261

11 TABLOLAR Tablo 1 Emisyon Değerleri 22 Tablo 2 Finansman Planı 24 Tablo 3 İşletme Giderieri 25 Tablo 4 AB Uyum Stratejisi 54 Tablo 5 Ülkemizde Nüfus Artışı 56 Tablo 6 Bölgelere Göre Nüfus Dağılınu 57 Tablo 7 Nüfusun Köy ve Şehir Dağılımı Tablo 8 Nüfusun Köy ve Şehir Dağılımı Tablo 9 Nüfus Artış Hızı 58 Tablo 10 Bölgesel Nüfus Değişimi 59 Tablo 11 Marmara Bölgesi Nüfus Değişimi Tablo 12 Marmara Bölgesi Nüfus Değişimi Tablo 13 Marmara Bölgesi Nüfus Artış Hızı 60 Tablo 14 Nüfûsun Toplam Nüfusa Oranı Tablo 15 Nüfus Artış Hm Projeksiyonu 61 Tablo 16 Nüfus Artış Projeksiyonu 62 Tablo 17 Katı Atık Miktan Projeksiyonu 63 Tablo 18 Tehlikeli Atık Projeksiyonu.64 Tablo 19 GSMH Projeksiyonlan 65 Tablo 20 GSMH Projeksiyonlan 65 Tablo 21 GSMH Bağlantıh Kati Atık Projeksiyonu 66 Tablo 22 GSMH Bağlantilı Tehlikeli Atık Projeksiyonu 67 Tablo 23 Nüfus ve GSMH B ağlantıh Kati Atik Projeksiyonu 68 Tablo 24 Nüfus ve GSMH Bağlantıh Tehlikeli Atik Projeksiyonu 69 Tablo 25 Zemin Smıflannın Geçirimliliği 77 Tablo 26 Depolama Tesisi Yer Seçim Prosedürü 79 Tablo 27 AB'de Atik Bertaraf Yöntemleri ve Oranlar 83 Tablo 28 Almanya'da Yakma Tesisleri Kapasitesi 83 Tablo 29 Bazı Yakıtlann Kalorifik Değerleri '. 90 Tablo 30 Standart Yakma Teknolojileri 91 Tablo 31 Bazı Atıklara Ait Isıl Değerler 92 Tablo 32 Hitachi Dönel Fınnı Baca Gazı Emisyon Değerleri 94 Tablo 33 Ağu: metallerin Ortalama Emisyon Değerleri 94 Tablo 34 Sistemlerin Mukayesesi 100 Tablo 35 Tehlikeli ve Tıbbî Atik Yakma Tesisleri İçin Emisyon Limit Değerleri 107 Tablo 36 Atik Yakma Tesislerinden Kaynaklanan Atıksu İçin Deşarj Limitler 110 Tablo 37 Yakma Prosesinden Kaynaklanan Kati Artıklar ve Tasfiye Metotlan 111 Tablo 38 Metallerin Hava Emisyonu 122 Tablo 39 Askıda Maddelerin Oranlan 123

12 Tablo 40 PCDD PCDF Konsantrasyonu 124 Tablo 41 Gazlaştırma ile Yakma Arasındaki Önemli Farklılıklar 127 Tablo 42 Istanbulda Tıbbi Atık Oluşumu 131 Tablo 43 Belediye Atıklarmın Yakıt Karakteristikleri 143 Tablo 44 Oranlannın Analizinden Alt Isıl Değerinin Hesabı Örneği 144 Tablo 45 İSTAÇ, İZAYDAŞ ve ÎTAB Projelerine Ait Kalorifik Güçleri 144 Tablo 46 Yakma ve Plazma Mukayesesi 161 Tablo 47 Yatuım Giderleri İcmali 164 Tablo 48 Alternatif Atık Yakma Teknolojilerinin Karşılaştmiması 166 Tablo 49 Enerji Kazanımı ve Atık Yakılması İçin Maliyetler 169 Tablo 50 Pyrolysis ve Gazlanduma Tesisleri İçin Sermaye ve Operasyom Maliyetleri 170 Tablo 51 Muhtemel Kuruluş Maliyeti 170 Tablo 52 Finansman Plam 175 Tablo 53 Sarf Malzemesi Giderleri İcmali 180 Tablo 54 Norm Kadro 184 Tablo 55 Yıllık İşletme Giderleri İcmali 187 Tablo 56 İşletme Gelirleri İcmali 189 Tablo 57 Net Şimdiki Değer 195

13 ŞEKILLER Şekil 1 Tesis Akış Şeması 18 Şekil 2 Tesis Akış Şeması 18 Şekil 3 Atık Sımflandırma 32 Şekil 4 Atık Bertaraf Seçenekleri 35 Şekil 5 Atık Yönetimi Aşamalan 40 Şekil 6 AB Direktifleri Yapısı 49 Şekil 7 EPA Yerseçim Prosesi 72 Şekil 8 Zemin Hazırlama 76 Şekil 9 Geçirimsiz Tabaka 77 Şekil 10 Tesis Alternatif Bölgeleri 81 Şekil 11 AB de Yakma Tesisleri Kapasiteleri - Katı Atık Bulk 82 Şekil 12 Güney Münih Bölgesinde Bir Yakma Tesisi 82 Şekil 13 Dönel Fırın Genel Yerleşme Düzeni 93 Şekil 14 Dönel Fınn Kesiti 94 Şekil 15 Hitachi Yatay Finn Genel Kesit Resmi 95 Şekil 16 Dönel Fınn Entegre Ünitesi 95 Şekil 17 TAKUMA'm Stokerh Yakma Düzeni 96 Şekil 18 Takuma Stokerli Yakma Sistemi Akış Şeması 97 Şekil 19 Dual Amaçh Brülörler 97 Şekil 20Baca Gazında C02 Geri Kazanımı Proses Akışı 99 Şekil 21 Kireç Taşı-Alçı Prosesi 101 Şekil 22 Kömür Absorbiama Kolonlan 102 Şekil 23 Şekil Torba Filtrenin Genel Kesiti 103 Şekil 24 SCR Ünitesi 104 Şekil 25 SCR Ünitesi Bileşenleri ile Komple 105 Şekil 26 Aktif Karbon Kolonu Genel Görünümü 106 Şekil 27 Bal Petekh Rotor 109 Şekil 28 Dikey Izgaralı Fmn 113 Şekil 29 Akışkan Yatakh Finn 114 Şekil 30Akışkan Yataklı Yakma Fmn Semasi 115 Şekil 31 Sabit Gövdeli Fırmlar, 117 Şekil 32 Sıvı Enjeksiyonlan Fmnlar 118 Şekil 33 Kızılötesi Yakma Fırmı 118 Şekil 34 Plazma Ark Atık Bertaraf Sistemi Genel Yerleşme Durumu : 134 Şekil 35 Basit Bir Atık Bertaraf Tesisinin Kesiti 140 Şekil 36 Tanner Üçgeni 143 Şekil 37 Modem Düzenli Depolama 156 Şekil 38 Dönel Yakma Fmnı ve Tamamlayıcı Üniteleri 157 Şekil 39 Bir Plazma Reaktörü ve Bileşenleri 159 Şekil 40 Organizasyon Şeması 184 Şekil 41 İZAYDAŞ 2006 Yılı Bertaraf Fiyatlan Tablosu 188 Şekil 42 Geri Ödeme Süresi 194 Şekil 43 Termin Planı 197

14 BÖLÜM 1 YÖNETİCİ ÖZETİ Tehlikeli atıkların bertaraf edilmesi konusu Türkiye'nin gündeminde henüz tamamen çözümlenmiş bir konu değildir. Ekonominin odağında yer alan sanayicilerimizin temel sorunlanndan biri zararlı atık bertaraf alt yapısının yetersizliğidir. Bu husus, yasayı uygulayanlar ile zararlı atık üreterek ekonominin dinamizmini oluşturan sanayicilerimizi çeşitli platformlarda karşı karşıya getirmektedir. Bu sorunun kökünden çözümü için ÎTO ve İSO tarafından konuya ilişkin bir fizibilite çalışması yaptmlmasına karar verilmiştir. Bu çalışma ÎTO tarafından talep edilen fizibilite etüdünden ibarettir. TehlikeU atıklar çevreye, bitkilere, hayvanlara ve insanlara uzun dönemli veya anlık riskler oluştururlar. Güvenli bir şekilde bertarafı veya deoxification için özel yöntemler gerektirir. Amerika'da ıskartaya ayrılan katı veya sıvı tehlikeli atıklar yasal çerçeveler içinde tanımlanmıştır. 39 kanserojen, mutajenik veya tetratojenik bileşiklerden 1 ya da daha fazlasını ihtiva eden sınır değerleri aşmış bileşikler (birçok çözücü, pestisit ve tiriz) Çabucak ateş alan maddeler (benzin, boya maddeleri ve çözünmüş maddeler) Toksik duman bırakan veya patlama için tekrar aktif olabilen yada patlama yapabilecek maddeler Paslanmış tank ve varil gibi konteynerler EPA tarafından hazırlanan ve toplam 500'den fazla tehlikeu atık kapsayan liste tüm dünyada aynen uygulanmaktadır. Dökümhaneler, ısıl işlem tesisleri, haddehane ve çelikhaneler, metal ekstraksiyon tesisleri, rafineriler, petrokimya tesisleri, kimya ve ilaç fabrikaları, benzin istasyonları, araba tamir istasyonları, kuru temizlemeciler ve fotoğraf yıkayıcıları birçok toksik atık üretirler. Bu ürünler sülfirik asit, bataryalarda bulunan ağır metaller, gümüş içeren atıklar, yazıcılardan, hastanelerden, okullardan, dişçilerden, doktorlardan ve veterinerlerden gelen atıklar. Ağır metaller, çözücüler ve boya sanayinden çıkan kirletilmiş atıksular. Fotoğraf prosesi de organik kimyasalları, krom bileşiklerini, fosfat ve amonyak bileşiklerini yaratır. Elektrolizle kaplama ve diğer yüzey arıtma proseslerinde siyanür bile ürün olarak çıkabilir. Eğer endüstriyi sadece tehlikeli atığın kaynağı olarak düşünürseniz şaşırabilirsiniz. Aynca evsel tehlikeu atıklar da vardu*. Evlerimizde bile bir dizi tehlikeli atık üretilmektedir. Bunlar; Bataryalar, antifrizler ve benzin gibi otomotiv ürünler Tiner ve yağ tabanlı boya maddeleri Havuz kimyasallan Pestisitler, herbisitler ve diğer bahçe ile ilgili ürünler Evsel temizleme ürünleri Kuru Lateks Boyası Boya maddesi içerisinde birçok bileşik bulundurabilir. Bu bileşikler ile gösterilen çevresel problemler boyanın yağ tabanh yada lateks tabanh oluşuna göre çeşitlilik gösterir. Bazı boyalar bileşimlerinde petrokimyasallar, alkali çözücüler ve akrilik gibi toksik maddeler bulundururlar, bunlar yer altı suyunu kirletir. 1960'h yıllarda yasaklanan eski boyalar civa ve demir içerebilirler. Motor Yağı Her yıl 400 milyon galondan fazla kendi motor yağını usulsüz bir biçimde atan insan vardır. Kullanılmış

15 motor yağlannda yüksek oranda toksik madde bulunur, çünkü bunlar yüksek seviyelerde demir ve hidrokarbon içerirler. Usulsüz bir şekilde atıldıklan zaman yer altı suyuna sızıp vahşi doğayı ve bitkileri zehirleyebilirler. 1 kuart (136 Htre) motor yağı galon (1 galon:4.546 litre) içme suyunu kirletebilir. Pestisitler Amerikalı tüketiciler her yıl yaklaşık 300 milyon paundluk kimyasal haşarat ilacı kullanırlar. Bu böcek öldürücü ilaçlar diazinon, chloropyrifos, propoxur ve methoxychlor gibi zehirli kimyasallar bulundururlar. Bu kimyasallar yenildiğinde, teneffüs edildiğinde ve deri yolu ile emildiklerinde insanlar ve hayvanlar için tehlike arz ederler. Reçeteli İlaçlar: Reçeteli ilaçlar insan tüketimi için amaçlanan çok çeşitli bileşikler içerirler. Bunlann en büyük tehlikesi doktorun ilacı tavsiye ettiği kişilerden başkasının eline düştüğü zamandır. Drenaj Temizleyiciler: Kimyasal drenaj temizleme malzemeleri aşm tehlikeli ürünlerdir. Klorlu çamaşır sulan, sülfirik ve hidroklorik asitler kimyasal yanmalara sebep olurlar. Kullanımları sonucu bu kimyasallar bizim atık sulanmıza girerler. Kullanılmamış temizleme malzemesi arazi dolgu alanlarına taşınabilir ve buradan da yağmur sulan ile birlikte zehirli atığa dönüşür. Aşındırıcı Temizleyiciler: Havuzlann, varillerin kazınması için dizayn edilen temizleyiciler çok sık bir biçimde alkil dimetil benzylammonium klorür, sodyum hipolorit, sodyum hidroksit, fosforik ve sülfirik asit gibi zehirli kimyasallar içerirler. Ampul: Ampuller birçok maddeden yapıldıklan için uygun çevresel koşullar içinde bertarafı zordur. Akkor ampullerin en çok evlerde kullanılan çeşitleri yüksek oranlı enerji tüketimlerinden dolayı çevre düşmamdurlar. Bataryalar: Amerikalı tüketiciler her yıl yaklaşık 3 milyar batarya satın alırlar. Tipik bir çinko-karbon bataryası çinko, manganez, lityum, nikel, kadmiyum ve cıva gibi tehlikeli ağır metaller içerirler. Buna ek olarak, akü imalatı büyük bir enerji tüketir ve epey bir kirlilik üretirler. Hava Temizleyiciler Hava temizleyiciler kimyasal bir şekilde kokuları değiştirler. Bu ürünlerin çoğu petrokimyasallar ve ozon depleting birleşimleri içerirler. Buna ilave olarak, birçok hava temizleyiciler çekici görünmeleri için dizayn edildiklerinden aşın şekilde paketlemeleri vardır. Amerikalılar her yıl 1.6 milyon ton evsel tehlikeli atık üretirler. Bir ev için ortalama 100 paundluk evsel tehlikeli atıklar apartmanda veya garajda ve depo dolaplannda biriktirilir. Uygunsuz bir biçimde atıldıklannda, evsel tehlikeli atıklar çevre ve insanlar için potansiyel bir risk oluştururlar. Bu sayfa insanlann evsel tehlikeli atıklann bertarafımn yönetilmesi, güvenli bir şekilde depolanması ve evsel tehlikeli atıklann miktannın azaltılması basamaklanm anlatu:.

16 Tehlikeli Kimyasal Atıklar Ölüm oranlanndaki artışa sebep olur veya hastalıklara katkıda bulunur. Usulsüz bir şekilde antıldıkları, depolandıklan, taşındıkları ve bertaraf edildikleri zaman insan sağlığı ve çevre için potansiyel bir tehlike oluştururlar. (I) Atık Karakteristiği A- lyıtuşabilme Karakteristiği 1 - Kapalı küp test metodunda belirtildiği gibi 140 F'den az parlama noktasına sahiptir. 2 - Nemi emdiklerinde ve sürtündüklerinde alev alabilirler. Kendiliğinden olan kimyasal değişikliklerde ve tutuşturulduklannda, kuvvetli ve sürekli bir biçimde yanarlar. 3 - Sıkıştınimış gaz veya oksidizer ile tutuşabilirler. B- Aşındırıcı Karakteristiği Suludurlar ve ph'ı 2'ye eşit ya da 2'den az veya 12.5'a eşit veya daha fazladır. C- Tepkisel Karakteristiği 1 - Normalde değişkendirler ve kolayca infilak etmeden değişirler. 2 - Su ile şiddetli bir biçimde tepki verirler. 3 - Su ile potansiyel patlayıcı karışımlar oluştururlar. 4 - Su ile kanştmldığmda, toksik gazlar, buhar veya dumanlar oluştururlar, bunlar da insan sağlığı ve çevre için tehlike arz eder. 5 - Siyanür veya sülfür atıkları 2 ve 12.5 arası ph'a maruz burakıldıklannda, toksik gazlar ve buharlann oluşumuna sebebiyet verirler. 6 - Yüksek ısıda kapatıldıklarında veya şiddetli bir kaynağa maruz kaldıklarında patlama ya da patlama reaksiyonunda bulunabilirler. D-Zehir Karakteristiği TCLP testini geçemeyen maddelere zehirli diyebiliriz. TCLP testi ne kadar spesifik bileşiğin bir maddeden süzüldüğüne karar veren analitik bir metottur. TCLP listesi karakteristik kimyasallann bir listesi olarak EPA tarafından üretilmiştir. Herhangi bir kimyasal veya bu listelenmiş kimyasallann karışımı veya yukanda atıfta bulunulmuş konsantrasyonlan tehlikeli atık olarak düşünülebiliriz. (II) Listelenmiş Atıklar Yukarıdaki zehirli atıklar ve aşağıda listelenen atıklar EPA'nın Federal Yasa Kodunda listeleyip bildirdiği karakteristik atıklardır. Bu listelerin referansı için 40 CFR 261 Bölüm Subpart D'ye bakın. i. Belirli olmayan kaynak ii. Belirli kaynak iii. Orta seviyede bulunan ticari belirli kimyasal ürün iv. Kanşım listelenmiş veya belirli tehlikeli atık içerirler. Eğer Bir Madde Aşağıdaki Özelliklerin En Az Birine Sahipse Tehlikeli Olarak Kıyaslanu*. Zehirli (Yutulduğunda, teneffüs edildiğinde veya deriye temas ettiğinde zarar verir ya da öldürür.)

17 Zehirlilik (Yutulduğunda uzun dönemli hastalığa veya ölüme neden olabilirler; birçoğu deriye nüfus eder ve solunum sistemini etkiler.) Yanıcılık (Serin yerde bile tutuşup patlayabilirler, yutulduğunda öldürücü olabilir; petrol sıvısı ihtiva edebilirler; deri, göz ve solunum sistemini tahriş edebilirler. Tahriş Etme (Deride, gözlerde, burunda, boğaz ve akciğerlerde tahriş ve iltihaplanma yapabilirler) Tutuşma (Tutuşabilen atıklar uygun durumlarda dış etki olmaksızın tutuşabilir ya da 60 C (140 F)'den daha az bir sıcaklıkta parlama noktasında tutuşabilirler. Atık yağlar ve kullanılmış çözücüler örnek olarak verilebilir. Daha fazla detay için 40 CFR 261.2re bakınız. Tutuşabilmenin ölçülmesi için kullanılan çeşitli test metotlan vardır. Bunlar: Pensky-Martens Kapah Küp Metodu (Metod 1010a), The Setaflash Kapalı Küp Metodu (Metod 1020b) ve Katı Maddelerin Yanıcıhğı Metodu (Metod 1030) Aşmdırıcılık Aşındırıcı atıklar asit veya bazlardu*. (ph'ı 2'ye eşit veya az, veya ph'ı 12.5'a eşit veya fazla olanlardır). Bunlar depolama tankları ve varil gibi metal konteynırlan aşındırıcı etkiye sahiptirler. Daha fazla detay için 40 CFR 'ye bakınız. Aşındırıcı olduğuna Çelikte Aşmdıncılık Test Metodu kullanılarak karar verilir. Duyarlılık Tepkisel atıklar normal koşullar altında kararsızdır. Isıtıldıklarında, sıkıştırıldıklannda veya hava ile kanştınidıklannda patlamalara, zehirli dumanlara ve buharlara sebebiyet verirler. Lityum-Sülfür bataryaları ve patlamaları örnek olarak verilebilir. Daha fazla detay için 40 CFR 'e bakınız. Zehirlilik Zehirli atıklar yutulduklannda yada emildiklerinde (örneğin cıva içermesi,demir) zararlı veya öldürücü etkileri vardu*. Zehirli atıklar toprağa atıldıklarında kirletilmiş sıvı atıktan süzülerek yeraltı suyunu kirletir. Zehirlilik bir laboratuar prosedürü olarak bilinen Karakteristik Filtreleme Prosedürü (TCLP) (Metot 1311) olarak tanımlanır. TCLP çevre ve insan sağlığı için zararlı olabilen atıklann muhtemel konsantrasyonlarda sızmasını tanımlamaya yardım eder. Daha fazla bilgi için 40 CFR 'e bakınız, TehlikeU atıklar insan sağlığı veya çevre için potansiyel zarar ve tehlike arz eden atıklardır. Tehlikeli atıklar çok çeşitlilik gösterir. Tehlikeli atıklar sıvı, katı, gaz veya çamur halinde olabilir. Üretim prosesinin bir ürünü veya temizleme sıvıları veya pestisitler gibi ticari atık kağıt ürünleri olabilirler. Düzenleyici terimler, RCRA tehlikeli atığı 4 tehlikeli atık listesinden birinde gözükür. (F-listesi, K-listesi, P-listesi veya U-listesi) veya tutuşabilme, aşmdıncılık, reaktivite ve zehirulik gibi 4 karakteristiğin en az birini teşhir eder. 1.1 PROJE KONSEPTI Proje; katı-sıvı her türlü tehlikeli atıklann bertaraf edilmesine yönelik bir alt yapı tanımlamaktadır. Proje konseptine göre, tehlikeli atıklar kaynağından tesis teslim alma alanına doğrudan üreticisi veya sahibi tarafından teslim edilecektir. Proje, iki adet her biri afterburneri ile entegre dönel-yatay yakma fınnı ve bir adet de küçük kapasiteli plazma-ark yakma ünitesi ve baca gazı temizleme, buhar üretme, buhar türbini ile 15 MW kurulu gücünde elektrik üretme ve bir dizi yardımcı tesislerden ibaretteir. Dönel fınnlara ilaveten konulan plazma yakma modülü asbest dahil her türlü toksik atıklann da bertaraf edilmesine imkan verecek tarzda esnek bir tesis olarak düşünülmüştür. Istanbul ili batı yakasında muhtemelen Silivri-Çatalca-Kemerburgaz üçgeninde yer alacak tesisin kesin kuruluş yeri seçimi yapılmamıştu*. Yeşil bantlı geniş bir alan olarak tasarlanan tesise Anadolu Yakasında bir de stoklama alanı entegre edilmiştir.

18 1.2 ATıKLARıN KALORIFIK DEĞERI YAKMA KINETIĞI Yakma, oksijenle gerçekleşen bir süreçtir. Yakmada havanm kontrolü önemlidir. Yakmada atığm mekanik kanşımı ve fmna homojen serpilmesi, muntazam havalandmlması ile fazla hava veya oksijen oranı büyük önem taşmlaktadn-. Düşük kalorifik değerii katı atıklar kolayca yakılabilirken, özellikle düşük kalorifik güce sabtp sıvı ve çamurlann yakılması oldukça zordur. Aynı şekilde yüksek kalorifik güce sahip bazı katı atıkıar daha kolay tutuşarak yakılabilmekteyken yüksek kalorifik güce sahip olsa bile bazılannm yakılması oldukça zordur. Başanh yakma süreci, atığın yanma özelliklerine bağlıdu:. Yakma sürecinden sonra ortaya çıkan baca gazlanndakı ısı enerjisi, buhar kazanı ile buhafa ve buhardan da buhar türbini marifeti ile elektriğe dönüştürülür. Buhar kazanında verim %80 mertebesinde iken buhar türbininde verim %20-30 mertebelerindedir. Dönel fınn baca gazında sürekli olarak; HCL, CO, toz, SO2, HF, TOC, NOX, O2 gibi gazlar ölçülmektedir. Füran ve dioksin, PCDD/PCDF kontrolleri periyodik olarak tercihan yılda iki defa, dokuz ağır metalin de aylık ölçümleri sürekli olarak yapılmalıdır. Tesisin en önemli yatırımı toz ve baca gazı işleme yatmmı olup toplam yatırımın %30'u kadar bir harcama gerektirmektedir. Seçilen teknoloji ile ulaşılabilecek atık bertaraf performansı oldukça yüksek olacaktır. Toksik atıklar için beklenen performans değerleri aşağıda verilmiştir; Dönel fınn yanma sıcaklığı ^ 1000 ""C İkinci Yakma Odası (Afterburner) sıcaklığı ^ 1200 X. 02-oranı ^ 6 % hacimsel. Çok kademeli baca gazı temizleme sistemi ile maksimum POP eliminasyonu Bakımı az, süreku emre amade, 12.2 SÜREÇ AKıŞ ŞEMASı Plazma ve enerji modülleri hariç komple tesis akış şeması aşağıda şematize edilmiştir.

19 Şekil 1: Tesis Akış Şeması Rotary kiln Waste heat boiler Feed o( soilds Feed of contaminated ^ soils Feed of packed waste Fan, air from waste bunker to incineration Feed of pastcous and liquid waste For utilisation Chamber press filter, precipitate to special Water SelektiV Katalitik Redüksyon, NOx emisyonunun azaltılmasında ikinci kontrol noktası olup, katalitik oksidasyonla istenmeyen POP'lan temizlemektedir. SCR Prosesi bir hava - amonyak kansımınm baca gazı akışına enjekte edilmesi ile gerçeklesen katalitik bir prosesdir. Amonyak ve NOx burada temas ederek reakisyona girer ve su ile azot molekülleri N2 aynşu*. Asit gazlar ve partikül emisyonları filtrelendikten sonra temiz baca gazına uygulanan son aşama işlemlerdendir. Etkili bir operasyon için 130 C "^C arasında katalistin reaksiyon ortamında bulundurulmasıdır. Şekil 2: Tesis Akış Şeması Uquid Waste Tank Farm Solid and Sludge Waste Bunker Heat Rernverv Electrostatic Ply Ash Removal Baghouse Adsorber for POPs Removal SCR System for NOx and POPs Solid Hazardous Rotary Kiln and Spray Dryer and Waste Delivery Afterburning Wastewater (Bulk and Drums) Chamber Evaporation Wet Scrubbers for Acid Gas Removal Recuperative Heat Exchanger for Flue Gas Reheat Beher kg tehlikeh atıktan 6-7 metreküp baca gazı oluşmaktadır. Almanya'da 30 kadar aynı nitelikte tehlikeli atık bertaraf tesisi mevcuttur. Transfer istasyonundan alman atıklar tip ve miktarlanna göre depolanurlar. Depolama ve işleme alt yapısı tesiste modem işletmecilik ve tesis otomasyon gereklerine uygun olarak seçilmiştir. Tesis yerleştirme ve süreçlerin konuşlandırılması ile tesisin çevresel etkileşim

20 durumu seçilen teknoloji ile uyumlu tutulmuştur. Önerilen Proje Nedeniyle Kirlenmesi Muhtemel Olan Çevrenin; Nüfus, Fauna, Flora, Jeolojik Ve Hidrojeolojik özellikler, Doğal Afet Durumu, Toprak, Su, Hava (Atmosferik Koşullar) İklimsel Faktörler, Mülkiyet Durumu, Mimari Ve Arkeolojik Miras, Peyzaj Özellikleri, Arazi Kullanım Durumu ele ahnmıştır. Fizibilite çalışması detayından da görüleceği gibi; Arazi kullanımı Kamusal alan ve hizmetler Toprak jeolojisi Hidroloji ve su kalitesi Biyolojik kaynaklar Taşıma Enerji kullanımı Hava kalitesi Gürültü Sağlık tehditleri Estetik Kültür ve tarih miraslarına Saygıh bir tesis düşünülmüş, harcama kalemleri buna göre hesaplanmıştır. İstanbul'un nüfusu ve sanayileşen alt yapısı tarih ve kültür mirası kentimizi tehlikeli atık alanına çevirmiştir. Tehlikeli atık oluşumu geçen zaman içinde artarak devam etmektedir. 13 PAZAR BILGILERI Dünya bankası verilerine göre hane halkının bir yılda ürettiği atık miktan hane halkı sayısına bağlı olarak 2-4 ton/yıl mertebelerindedir. Endüstriyel atıklar ise kentsel atığın %60'ı kadardır. Tıbbi atıklar için farklı yaklaşımlar vardır. Dünya Bankası verilerine göre yatak başına tıbbi atık miktarı günlük 0.5 kg olup bu oran bile büyük bir atık potansiyeli oluşturmaktadır. Projenin temel hedefi olan tehlikeli atıkların yıllara göre GSMH ve Nüfus bağlantılı muhtemel potansiyeli aşağıda yıllara açılmıştır. Tehlikeli Atık Miktarı (ton/yıl) Yıl Türkiye Trakya İstanbul

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU 2014 ÖNSÖZ Hızlı ekonomik büyüme, şehirleşme, nüfus artışı ve refah seviyesinin yükselmesi atık türleri ve miktarındaki

Detaylı

ÖZET. 1. GĠRĠġ. DOSAB ENERJĠ VE BUHAR ÜRETĠM TESĠSĠ RAPORU TMMOB BURSA ĠL KOORDĠNASYON KURULU BAġKANLIĞI (Eylül 2014)

ÖZET. 1. GĠRĠġ. DOSAB ENERJĠ VE BUHAR ÜRETĠM TESĠSĠ RAPORU TMMOB BURSA ĠL KOORDĠNASYON KURULU BAġKANLIĞI (Eylül 2014) DOSAB ENERJĠ VE BUHAR ÜRETĠM TESĠSĠ RAPORU TMMOB BURSA ĠL KOORDĠNASYON KURULU BAġKANLIĞI (Eylül 2014) ÖZET Bu rapor Bursa DOSAB Demirtaş OSB'de yapılması planlanan yerli kömür yakıtlı 49,5 MW termik santral

Detaylı

Çevre Yönetim Sistemi Rehberi

Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Aralık 2008 ISBN 978-9944-60-399-7 1. Baskı, 750 Adet Aralık 2008 İstanbul Sanayi Odası Yayınları No: 2008/11 Çevre Şubesi Meşrutiyet Caddesi

Detaylı

ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Kurallar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, atıkların yakılmasının çevre üzerine olabilecek olumsuz

Detaylı

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon ve Öngörü Raporu 2003, ANKARA Önsöz Ülkemiz, geleceği için çok önemli bir geçiş

Detaylı

AVRUPA KOMİSYONU. Entegre Kirliliğin Önlenmesi ve Kontrolü. Demirhane ve Dökümhane Endüstrisinde Mevcut En İyi Tekniklere Dair Referans Belge

AVRUPA KOMİSYONU. Entegre Kirliliğin Önlenmesi ve Kontrolü. Demirhane ve Dökümhane Endüstrisinde Mevcut En İyi Tekniklere Dair Referans Belge AVRUPA KOMİSYONU Entegre Kirliliğin Önlenmesi ve Kontrolü Demirhane ve Dökümhane Endüstrisinde Mevcut En İyi Tekniklere Dair Referans Belge Mayıs 2005 Bu belge, aşağıdaki EIPPCB çalışma planı dahilinde

Detaylı

İçindekiler 1. AB, niçin bir Çevre Politikası geliştirmiştir? 2. AB Çevre Politikası nın yasal dayanakları nelerdir? 3. AB Çevre Politikası nın hedefleri ve temel ilkeleri nelerdir? 4. Çevre konusunda

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIK YÖNETİMİ GENEL ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; atıkların

Detaylı

AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ. Merve Nazlı BORAND

AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ. Merve Nazlı BORAND İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ Merve Nazlı BORAND 506112008 Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ HAZIRLAYAN ÇED, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ VE BİLGİ YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA-2013 AÇIKLAMA İlk "İl Çevre Durum Raporları Formatı"

Detaylı

Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye. Eylül 2011

Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye. Eylül 2011 Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye I. Cilt Teknik Olmayan Özet Nihai Rapor Eylül 2011 ERM Group, Almanya ve İngiltere ELC Group, Türkiye Delivering sustainable

Detaylı

HİDROLİK VE YENİLENEBİLİR ENERJİ ÇALIŞMA GRUBU BİYOKÜTLE ENERJİSİ ALT ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

HİDROLİK VE YENİLENEBİLİR ENERJİ ÇALIŞMA GRUBU BİYOKÜTLE ENERJİSİ ALT ÇALIŞMA GRUBU RAPORU HİDROLİK VE YENİLENEBİLİR ENERJİ ÇALIŞMA GRUBU BİYOKÜTLE ENERJİSİ ALT ÇALIŞMA GRUBU RAPORU Aralık 2007 Ankara BİYOKÜTLE ENERJİSİ ALT ÇALIŞMA GRUBU Başkan, Raportör: N.Funda AKDAĞ Katkılarından dolayı

Detaylı

ENDÜSTRİ VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ

ENDÜSTRİ VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ ENDÜSTRİ VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ A.Kadir HALKMAN 1, Metin ATAMER 2, A.Hamdi ERTAŞ 3 ÖZET Sanayileşme sürecindeki ülkelerde gelişmiş ve gelişmemiş ülkelere oranla daha çok çevre kirliliği oluşmaktadır. Artan

Detaylı

Tıbbi atıklar, sağlıkla ilgili işlemler sırasında oluşan atıklardır. Bu atıkların

Tıbbi atıklar, sağlıkla ilgili işlemler sırasında oluşan atıklardır. Bu atıkların Tıbbi Atık Stratejileri Nelerdir? EN/ISO Normları Nelerdir? Avrupa da Birlik? ABD nin Yaklaşımı? Ülkemizde Durum? Doç. Dr. İbrahim Halil ÖZEROL İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik

Detaylı

ISSN: 1300-8366 54 627

ISSN: 1300-8366 54 627 standard 1 44 ISSN: 1300-8366 54 627 2 standard Standard standard 3 4 standard standard 5 6 standard standard 7 8 standard standard 9 dosya Yeşil Havaalanı Projesinin Gelişimi Ülkemiz, Uluslararası Sivil

Detaylı

T.C. Sayıştay Başkanlığı. Türkiye'de Atık Yönetimi. Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Performans Denetimi Raporu

T.C. Sayıştay Başkanlığı. Türkiye'de Atık Yönetimi. Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Performans Denetimi Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı Türkiye'de Atık Yönetimi Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Denetimi Raporu Ocak 2007 Türkiye'de Atık Yönetimi Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama

Detaylı

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA İL TEMSİLCİLİĞİ ANTALYA İLİ ÇEVRE DURUM RAPORU

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA İL TEMSİLCİLİĞİ ANTALYA İLİ ÇEVRE DURUM RAPORU TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA İL TEMSİLCİLİĞİ ANTALYA İLİ ÇEVRE DURUM RAPORU Antalya, 2009 İÇİNDEKİLER Bölüm 1 Antalya İli İçme Suyu Raporu Bölüm 2 Antalya İli Atıksu Raporu Bölüm 3 Antalya İli

Detaylı

SU YÖNETİMİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA Ön Rapor

SU YÖNETİMİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA Ön Rapor Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Paneli SU YÖNETİMİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA Ön Rapor Hazırlayanlar: Prof.Dr.Derin ORHON Prof.Dr.Seval

Detaylı

İŞYERLERİNDE YASAL ŞARTLARA UYGUN ÇEVRE YÖNETİMİ

İŞYERLERİNDE YASAL ŞARTLARA UYGUN ÇEVRE YÖNETİMİ İŞYERLERİNDE YASAL ŞARTLARA UYGUN ÇEVRE YÖNETİMİ AYBA ÖZEL EĞİTİM DANIŞMANLIK ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. İZMİR, 1. BASKI AYBA ÖZEL EĞİTİM DANIŞMANLIK ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ MÜŞAVİRLİK

Detaylı

(GS-VER-PDD)A. Daha fazla bilgi için lütfen Gold Standard ile irtibata geçiniz: tarafından Nisan 2006 tarihinde geliştirilmiştir.

(GS-VER-PDD)A. Daha fazla bilgi için lütfen Gold Standard ile irtibata geçiniz: tarafından Nisan 2006 tarihinde geliştirilmiştir. THE GOLD STANDARD: Gold Standard Gönüllü Dengeleme Projeleri Proje Tasarım Dokümanı (GS-VER-PDD)A Daha fazla bilgi için lütfen Gold Standard ile irtibata geçiniz: http://www.cdmgoldstandard.org info@cdmgoldstandard.org

Detaylı

KİMYA ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

KİMYA ÇALIŞMA GRUBU RAPORU T. C. KALKINMA BAKANLIĞI KİMYA ÇALIŞMA GRUBU RAPORU 2023 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ankara 2015. Necatibey Cad. No: 110/A 06100

Detaylı

ULUSAL UYGULAMA PLANI

ULUSAL UYGULAMA PLANI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI KALICI ORGANİK KİRLETİCİLERE (KOK LAR) İLİŞKİN STOCKHOLM SÖZLEŞMESİ İÇİN ULUSAL UYGULAMA PLANI Proje No. GF/TUR/03/008 Prof. Dr. Altan Acara Ulusal Proje Koordinatörü

Detaylı

Avrupa Birliği nden Çevre Alanında İyi Uygulama Örnekleri

Avrupa Birliği nden Çevre Alanında İyi Uygulama Örnekleri Avrupa Birliği nden Çevre Alanında İyi Uygulama Örnekleri Avrupa Birliği nden Çevre Alanında İyi Uygulama Örnekleri REC Türkiye Hakkında REC Türkiye, siyasî görüşlerden ve çıkar gruplarından bağımsız,

Detaylı

Çevre ve Temiz Enerji: Hidroelektrik

Çevre ve Temiz Enerji: Hidroelektrik Çevre ve Temiz Enerji: Hidroelektrik Çevre ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ANKARA - Mart 2011 Çevre ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Yayına Hazırlayanlar: Özcan DALKIR

Detaylı

D A H A İ Y İ B İ R D Ü N YA İ Ç İ N... 2011-2012 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

D A H A İ Y İ B İ R D Ü N YA İ Ç İ N... 2011-2012 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU D A H A İ Y İ B İ R D Ü N YA İ Ç İ N... 2011-2012 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU İÇDAŞ ÇELİK ENERJİ TERSANE VE ULAŞIM SANAYİ A.Ş. Raporumuz Hakkında İçdaş ın bu ilk sürdürülebilirlik raporu ile 2011-2012 yıllarına

Detaylı

STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU

STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU Akıllı Ulaşım Sistemleri OTOMOTİV TEKNOLOJİ PLATFORMU STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU VERSİYON 3.0 (08.2014) i Akıllı Ulaşım Sistemleri İÇİNDEKİLER I. YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 II. OTOMOTİV TEKNOLOJİ

Detaylı

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu (2. Taslak Web, Ağustos 2010) Hazırlayan: Tülin Keskin İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 1. GİRİŞ... 4 2. Sektörün Kısa Tanıtımı... 6 2.1. Binalar ve Emisyonlar...

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları

Detaylı

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ Aynur KEMİRTLEK İstaç A.Ş., Piyalepaşa Bulvarı No.74, Şişli,34379,İstanbul. E-posta:akemirtlek@istac.com.tr 1.GİRİŞ Her geçen gün hızla artan nüfus ve değişen yaşam standartları

Detaylı