ISTANBUL TÎCARET ODASı. ISTANBUL TEHLIKELI ATıK BERTARAF (ITAB) PROJESI FIZIBILITE ETÜDÜ. YAZAR Prof. Dr. Metin YEREB AKAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ISTANBUL TÎCARET ODASı. ISTANBUL TEHLIKELI ATıK BERTARAF (ITAB) PROJESI FIZIBILITE ETÜDÜ. YAZAR Prof. Dr. Metin YEREB AKAN"

Transkript

1

2 ISTANBUL TÎCARET ODASı ISTANBUL TEHLIKELI ATıK BERTARAF (ITAB) PROJESI FIZIBILITE ETÜDÜ YAZAR Prof. Dr. Metin YEREB AKAN YAYIN NO: İstanbul, 2007

3 Copyright ÎTO Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiç bir bölümü, yazann ve İTO'nun önceden yazılı izni olmaksızın mekanik olarsdc, fotokopi yoluyla veya başka herhangi bir şelkilde çoğaltılamaz. Eserin bazı bölümleri veya paragrafları, sadece araştırma veya özel çalışmalar amacıyla, yazann adı ve ÎTO belirtilmek suretiyle kuuamlabilir. ISBN ÎTO ÇAĞRI MERKEZÎ Tel: (212)444O486 ÎTO yayınlan için aynntılı bilgi Bilgi ve Doküman Yönetimi Şubesi Dokümantasyon Servisi'nden alınabilir. Tel : (212) Faks : (212) E-posta : întemet: Odanuz yaymlanna tam metin ve ücretsiz olarak intemetten ulaşabilirsiniz. YAYINA HAZIRLIK, BASKI, CÎLT VÎMEK AJANS Reklamcılık & Matbaacılık Tel: Fax:

4 ÖNSÖZ Bilindiği üzere, tüketim ekonomilerinin yan ürünleri olan evsel ve endüstriyel katı atıklar mahalli yönetimler tarafmdan toplanmakta ve "kentsel katı atık" olarak belli alanlarda stoklanmaktadu*. Atıkların hızlı artışı çevre için büyük bir tehdit unsuru olarak kabul edilmektedir. Dünyamız, halen, özellikle tehlikeli atıkların bertaraf krizini yaşamakta, her yıl bir öncekine ilave edilen atık miktarlan dikkate alındığında bu krizin kısa sürede çözülmesi ise mümkün gözükmemektedir. Bu bakımdan her ülke atıkları çevreyi koruyacak tarzda bertaraf etmenin yollarını aramaktadır. Atık bertaraf sisteminde atıkların geri kazanılmasına paralel olarak, sıkıştırılarak daha küçük hacimlere dönüştürülmesi, atıklann kompostolaştıniması ve yakılarak enerjiye dönüştürmesiyle araziye dökülecek atık miktan önemli ölçüde azaltılmaktadu*. Günümüzde tehlikeli atıklann bertaraf sisteminin alt yapılan tamamen yakma esasına dayanmakta olup, bu atıklann bertaraf edilmesinde uygulanan en yaygın yöntem de döner fmn teknoloji olarak gösterilmektedir. Yakma prosesinde yakılarak havaya kansan ürünler kontrol altına alınırken oluşan kül de araziye dökülebilir. Bu teknoloji atık stoklama ihtiyacını büyük ölçüde azalttığı gibi, atıklardan çeşitli yan ürünler elde edilmesine ve tekrar ekonomiye kazandırılmasına da imkan sağlamaktadır. Elinizdeki çalışmada yakma teknolojisi irdelenmekte olup, araştırma ve inceleme çalışmalannm sonucunda; öngörülen yatınmm gerçekleşmesi halinde, İstanbul'da oluşan tehlikeli atıklann büyük bir kısmının bertaraf edilmesini mümkün kılacak yaklaşımlar ele alınmaktadır. Bu kapsamda "İstanbul Tehlikeli Atık Bertaraf Projesi Fizibilite Etüdü" isimh çalışmayı Odamız adına gerçekleştiren Prof. Dr. Metin Yerebakan'a ve çalışmanın hazırlanmasında görev alan KOBİ Araştırma ve Geliştirme Şubesi personeline teşekkür eder, çalışmanın tüm üyelerimize ve konuyla ilgili herkese yararlı bir kaynak oluşturmasını dilerim. Dr. Cengiz ERSUN Genel Sekreter

5

6 SUNUŞ Atıklar; katı, sıvı ve gaz halinde olup üretim ve tüketim ekonomilerinin yan ürünleridir. Evsel katı atıklar mahalli yönetimler tarafından toplanmakta ve 'kentsel katı atık' olarak belli alanlarda stoklanmaktadır. Endüstriyel üretim birimleri de haneler gibi önemli ölçüde endüstriyel atık üretirler. Sanayileşmiş toplumlarda endüstriyel atık oluşum oranı evsel atıklarla eş düzeylidir. Aile büyüklüğüne bağh olarak hane başına 2-4 ton / yıl atık oluşurken, endüstrileşme oranına bağlı olarak evsel atıkların %60'i kadar endüstriyel atık oluşmaktadır. Atıkların bir kısmı geri kazanılabilmektedir. Amerika'da geri kazanılan atıkların endüstriyel değeri yıllık 40 milyar dolar mertebelerindedir. Geri kazanma oranı ülkeden ülkeye değişmekle beraber % mertebelerindedir. Atıklar içinde zararlı atıkların oranı en kötümser görüşle ortalama %7 mertebelerindedir. Atıklar her yıl geometrik olarak artmaktadır. Atıkların hızlı artışı çevre için en büyük tehdit unsuru olarak kabul edilmektedir. Bu bakımdan her ülke atıkları çevreyi koruyacak tarzda bertaraf etmenin yollarını aramaktadır. Dünyamız halen atık bertaraf krizini yaşamakta, her yıl bir öncekine ilave edilen atık miktarları dikkate ahndığında bu krizin kısa sürede çözülmesi de mümkün gözükmemektedir. Kentleşme hızına bağlı olarak kent varoşları, birer yerleşim alanına dönüşmekte ve yeşil alanlar hızla erimektedir. Başka bir ifade ile atıkların depolanacağı alanlar da hızla azalmaktadır. Anakent yönetimleri ilk çözüm olarak atıkları kent varoşlarına depolarken zaman içinde ortaya çıkabilecek sorunları gözardı ederler. Ne var ki çöp depolama alanlarında ortaya çıkan ciddi sorunlar daha sonra kent yöneticilerini sürekli olarak meşgul etmektedir. Atık bertaraf mücadelesi atık yönetim sistemlerini doğurmuş, her ülke bu sistemlere ulusal harmonizasyonun bir parçası olarak yasal zemin kazandırmaktadır. Atık bertaraf sisteminde atıkların geri kazanılmasına paralel olarak sıkıştırılarak daha küçük hacimlere dönüştürülmesi sürecin ilk halkası olmuştur. Sıkıştınlan atıklar daha az alanda daha uzun sürede depolanabilmektedir. İkinci aşamada atıkların kompostlaştırılması olup bu yöntem de hacimsel azaltma ve aynı zamanda toprağı zenginleştirecek nitelik kazandırılmaktadır. Atık yönetim sisteminin en son halkası atıkların yakılarak enerjiye dönüştürmesi ile araziye dökülecek atık miktarının önemli ölçüde azaltılmasıdır. Yakma prosesinde havaya giden yanma ürünleri kontrol altına alınırken oluşan kül de araziye dökülmüş olur. Günümüzde atık bertaraf alt yapıları tamamen yakma esasına dayanmaktadır. Atıkların yakılarak bertaraf edilmesi amacı ile bir dizi teknoloji geliştirilmiştir. Atık türlerine göre farklı teknolojiler tercih edilmektedir. Yakma teknolojisi atık stoklama ihtiyacını büyük ölçüde azalttığı gibi, katı atıktan çeşitli yan ürünler üretilerek tekrar ekonomiye kazandırılmaktadu*. Daha yüksek sıcaklıkta yakma süreci, baca gazındaki toksik maddeleri azalttığından tercih edilmektedir. Gaz atıklara gelince atık teknolojileri burada çeşitli engellere takılmaktadır. Özellikle furan, dioksin, klor ve siyanür gibi zehirli gazlann baca gazına karışarak atmosfere emisyonu riski yüzünden çevrecilerin tepkisini almaktadır. Tehlikeli atıkların bertaraf edilmesinde uygulanan en yaygın teknoloji dönel fırın teknolojisidir. Projemizde de bu teknoloji seçilmiştir. Halen İzmit'te faaliyet halinde bulunan İZAYDAŞ'da da bu teknoloji mevcuttur. Proje için her biri 5 ton / saat kapasiteli iki udet firm seçilmiş olup, ilaveten bir de 2.5 ton/saat kapasiteli plazma fırını seçilmiştir. Seçilen dönel fırın teknolojisinde afterburner veya ikincil yanma hücresi tamamen silisyum karbür plakaları ile örülmüştür. Fn-ın bacaları titanyum malzemeden imal edilmiştir. Seçilen teknolojide yüksek sıcaklıkta çalışma imkanı arttırılmış olup emisyon değerleri son derece düşük beklenmektedir.

7 Plazma ünitesi ise her türlü toksik atıklan bertaraf edecek düzeydedir. Plazma ünitesi projenin stratejik yatınm kalemidir. Bu ünite gazlaştırma imkanı verdiğinden kombine çevrim santrallerine geçişe imkan vermektedir. Seçilen teknolojide buhar türbini marifeti ile 15 MW'lik bir enerji üretim kapasitesi elde edilmiş olacaktır. Proje İstanbul Ticaret Odası adına gerçekleştirilen bir araştırma - inceleme çalışmasıdu*. Bu çalışmada öngörülen yatmmm gerçekleşmesi ile İstanbul'da oluşan tehlikeli atıkların büyük bir kısmı bertaraf edilmiş olacaktır. Hayırlı olması dilek ve temennisi ile saygılar sunanz.

8 IÇINDEKILER ÖNSÖZ 3 SUNUŞ 5 İÇİNDEKİLER 7 TABLOLAR 10 ŞEKİLLER 12 BÖLÜM 1 - YÖNETİCİ ÖZETİ Proje Konsepti 16 L2 Atıklann Kalorifik Değeri Yakma Kıneti Süreç Akış Şeması Pazar Bilgileri Yatınmcı Hakkında Bilgiler Yatınm Hakkında Bilgiler Yatınm Tutan Özel Bilgileri Proje'nin Kritik Basan Faktörleri Finansman Bilgileri İşletme Dönemi Bilgileri İşletme Giderleri İşletme Gelirleri Projenin Değerlendirilmesi Sonuç 26 BÖLÜM 2 - ATIKLARIN SINIFLANDIRILMASI VE YÖNETİMİ Atık Nedir? Atık Türleri Nelerdir? Kaliforniya'da Atık Sınıflanduma Modeli Atık Kaynaklan ve Atık Sorunu Atık Yönetimi Atık Yönetim Planı Oluşturulması 34 BÖLÜM 3 - ATIKLAR VE ÇEVRE MEVZUATI Çevre ve Orman Bakanlığı Kuruluş Amacı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat Yapısı Çevre Mevzuatı UÇEP - Ulusal Çevre Stratejisi Eylem Planı Avrupa Birliğinde Durum ve Türkiye'nin Uyum Çalışmalan Avrupa Birliği Atık Yönetimi İle İlgili Direktiflerin Genel Çerçevesi Amerika Birleşik Devletlerinde Mevzuat Türkiye İçin AB Katı Atık Direktiflerine Uyum Stratejisi 53 BÖLÜM 4 - PAZAR ETÜDÜ 55

9 4.1 Genel 55 BÖLÜM 5 - KURULUŞ YERİ VE KAPASİTE SEÇİMİ Genel Katı Atık Bertaraf Tesisi İçin Yer Seçim Modeli Yakma Tesisi İçin Yer Seçimi EPA (American Environmental Protection Agency) Yaklaşımı Kapasite Seçimi 81 BÖLÜM 6 - TEKNOLOJİ ETÜDÜ Genel Dönel Finn Tenolojisi Dikey Çok Katlı Dönel Fınnlar Akışkan Yataklı Fınnlar Sabit Gövdeli Fınnlar Sıvı Enjeksiyonlu Fmnlar Kızılötesi - infrared Fırınlar Plazma Ark Yakma Teknolojisi Mevcut Teknolojiler 131 BÖLÜM 7 - YATIRIM HARCAMALARI Proje Kapasitesi Etüt ve Proje Giderleri Lisans ve Know-How Giderleri Arazi Bedeli Arazinin Düzenlenmesi Giderleri İnşaat Harcamalan Makina Ekipman Giderleri Genel Giderler, Beklenmeyen Giderler Faiz Giderleri İşletmeye Alma Giderleri Sabit Yatrnm Toplamı İşletme Sermayesi İhtiyacı Toplam Yatrnm Sonuç ve Değerlendirme 164 BÖLÜM 8 - FİNANSMAN ETÜDÜ Beklenen Fon Kaynakları Yerli Kaynak ve İmkanlar Yabancı Kaynak ve İmkanlar Dünya Bankası Kredileri IFC Kredileri Kullanılacak Kaynak Maliyetinin Hesaplanması 175

10 BÖLÜM 9 - İŞLETME BİLGİLERİ GELİR VE GİDERLER Giriş İşletme Giderleri Hammadde Giderleri Yardımcı Madde Giderleri Sarf Malzemesi Giderleri Bakım ve Onarım Giderleri Atık Toplama ve Taşıma Giderieri Yakıt, Enerji ve Su Giderleri Amortisman Giderleri Kadro ve İstihdam Giderleri Satın Alınan Hizmet Bedelleri Genel Giderler Vergiler, Sigorta ve Faiz Giderleri Reklam ve Tanıtım Giderieri Atık Yönetim Giderleri Beklenmeyen Giderler Duruş Maliyetleri Yılhk İşletme Giderleri İcmali İşletme Gelirleri Depolama Gelirleri Yakma Gelirleri Enerji Satışı İşletme Gelirieri İcmali Sonuç 190 BÖLÜM 10 - PROJENİN DEĞERLENDİRİLMESİ Geri Ödeme Süresi Net Bugünkü Değer İç Verim Oranı Başabaş Noktası Analizi Proje Termin Planı Sonuç 197 METODOLOJİ TERİM VE TANIMLAR EKLER 198 EKLER 201 EK-A.203 EK-B 219 EK-C 243 EK-D 261

11 TABLOLAR Tablo 1 Emisyon Değerleri 22 Tablo 2 Finansman Planı 24 Tablo 3 İşletme Giderieri 25 Tablo 4 AB Uyum Stratejisi 54 Tablo 5 Ülkemizde Nüfus Artışı 56 Tablo 6 Bölgelere Göre Nüfus Dağılınu 57 Tablo 7 Nüfusun Köy ve Şehir Dağılımı Tablo 8 Nüfusun Köy ve Şehir Dağılımı Tablo 9 Nüfus Artış Hızı 58 Tablo 10 Bölgesel Nüfus Değişimi 59 Tablo 11 Marmara Bölgesi Nüfus Değişimi Tablo 12 Marmara Bölgesi Nüfus Değişimi Tablo 13 Marmara Bölgesi Nüfus Artış Hızı 60 Tablo 14 Nüfûsun Toplam Nüfusa Oranı Tablo 15 Nüfus Artış Hm Projeksiyonu 61 Tablo 16 Nüfus Artış Projeksiyonu 62 Tablo 17 Katı Atık Miktan Projeksiyonu 63 Tablo 18 Tehlikeli Atık Projeksiyonu.64 Tablo 19 GSMH Projeksiyonlan 65 Tablo 20 GSMH Projeksiyonlan 65 Tablo 21 GSMH Bağlantıh Kati Atık Projeksiyonu 66 Tablo 22 GSMH Bağlantilı Tehlikeli Atık Projeksiyonu 67 Tablo 23 Nüfus ve GSMH B ağlantıh Kati Atik Projeksiyonu 68 Tablo 24 Nüfus ve GSMH Bağlantıh Tehlikeli Atik Projeksiyonu 69 Tablo 25 Zemin Smıflannın Geçirimliliği 77 Tablo 26 Depolama Tesisi Yer Seçim Prosedürü 79 Tablo 27 AB'de Atik Bertaraf Yöntemleri ve Oranlar 83 Tablo 28 Almanya'da Yakma Tesisleri Kapasitesi 83 Tablo 29 Bazı Yakıtlann Kalorifik Değerleri '. 90 Tablo 30 Standart Yakma Teknolojileri 91 Tablo 31 Bazı Atıklara Ait Isıl Değerler 92 Tablo 32 Hitachi Dönel Fınnı Baca Gazı Emisyon Değerleri 94 Tablo 33 Ağu: metallerin Ortalama Emisyon Değerleri 94 Tablo 34 Sistemlerin Mukayesesi 100 Tablo 35 Tehlikeli ve Tıbbî Atik Yakma Tesisleri İçin Emisyon Limit Değerleri 107 Tablo 36 Atik Yakma Tesislerinden Kaynaklanan Atıksu İçin Deşarj Limitler 110 Tablo 37 Yakma Prosesinden Kaynaklanan Kati Artıklar ve Tasfiye Metotlan 111 Tablo 38 Metallerin Hava Emisyonu 122 Tablo 39 Askıda Maddelerin Oranlan 123

12 Tablo 40 PCDD PCDF Konsantrasyonu 124 Tablo 41 Gazlaştırma ile Yakma Arasındaki Önemli Farklılıklar 127 Tablo 42 Istanbulda Tıbbi Atık Oluşumu 131 Tablo 43 Belediye Atıklarmın Yakıt Karakteristikleri 143 Tablo 44 Oranlannın Analizinden Alt Isıl Değerinin Hesabı Örneği 144 Tablo 45 İSTAÇ, İZAYDAŞ ve ÎTAB Projelerine Ait Kalorifik Güçleri 144 Tablo 46 Yakma ve Plazma Mukayesesi 161 Tablo 47 Yatuım Giderleri İcmali 164 Tablo 48 Alternatif Atık Yakma Teknolojilerinin Karşılaştmiması 166 Tablo 49 Enerji Kazanımı ve Atık Yakılması İçin Maliyetler 169 Tablo 50 Pyrolysis ve Gazlanduma Tesisleri İçin Sermaye ve Operasyom Maliyetleri 170 Tablo 51 Muhtemel Kuruluş Maliyeti 170 Tablo 52 Finansman Plam 175 Tablo 53 Sarf Malzemesi Giderleri İcmali 180 Tablo 54 Norm Kadro 184 Tablo 55 Yıllık İşletme Giderleri İcmali 187 Tablo 56 İşletme Gelirleri İcmali 189 Tablo 57 Net Şimdiki Değer 195

13 ŞEKILLER Şekil 1 Tesis Akış Şeması 18 Şekil 2 Tesis Akış Şeması 18 Şekil 3 Atık Sımflandırma 32 Şekil 4 Atık Bertaraf Seçenekleri 35 Şekil 5 Atık Yönetimi Aşamalan 40 Şekil 6 AB Direktifleri Yapısı 49 Şekil 7 EPA Yerseçim Prosesi 72 Şekil 8 Zemin Hazırlama 76 Şekil 9 Geçirimsiz Tabaka 77 Şekil 10 Tesis Alternatif Bölgeleri 81 Şekil 11 AB de Yakma Tesisleri Kapasiteleri - Katı Atık Bulk 82 Şekil 12 Güney Münih Bölgesinde Bir Yakma Tesisi 82 Şekil 13 Dönel Fırın Genel Yerleşme Düzeni 93 Şekil 14 Dönel Fınn Kesiti 94 Şekil 15 Hitachi Yatay Finn Genel Kesit Resmi 95 Şekil 16 Dönel Fınn Entegre Ünitesi 95 Şekil 17 TAKUMA'm Stokerh Yakma Düzeni 96 Şekil 18 Takuma Stokerli Yakma Sistemi Akış Şeması 97 Şekil 19 Dual Amaçh Brülörler 97 Şekil 20Baca Gazında C02 Geri Kazanımı Proses Akışı 99 Şekil 21 Kireç Taşı-Alçı Prosesi 101 Şekil 22 Kömür Absorbiama Kolonlan 102 Şekil 23 Şekil Torba Filtrenin Genel Kesiti 103 Şekil 24 SCR Ünitesi 104 Şekil 25 SCR Ünitesi Bileşenleri ile Komple 105 Şekil 26 Aktif Karbon Kolonu Genel Görünümü 106 Şekil 27 Bal Petekh Rotor 109 Şekil 28 Dikey Izgaralı Fmn 113 Şekil 29 Akışkan Yatakh Finn 114 Şekil 30Akışkan Yataklı Yakma Fmn Semasi 115 Şekil 31 Sabit Gövdeli Fırmlar, 117 Şekil 32 Sıvı Enjeksiyonlan Fmnlar 118 Şekil 33 Kızılötesi Yakma Fırmı 118 Şekil 34 Plazma Ark Atık Bertaraf Sistemi Genel Yerleşme Durumu : 134 Şekil 35 Basit Bir Atık Bertaraf Tesisinin Kesiti 140 Şekil 36 Tanner Üçgeni 143 Şekil 37 Modem Düzenli Depolama 156 Şekil 38 Dönel Yakma Fmnı ve Tamamlayıcı Üniteleri 157 Şekil 39 Bir Plazma Reaktörü ve Bileşenleri 159 Şekil 40 Organizasyon Şeması 184 Şekil 41 İZAYDAŞ 2006 Yılı Bertaraf Fiyatlan Tablosu 188 Şekil 42 Geri Ödeme Süresi 194 Şekil 43 Termin Planı 197

14 BÖLÜM 1 YÖNETİCİ ÖZETİ Tehlikeli atıkların bertaraf edilmesi konusu Türkiye'nin gündeminde henüz tamamen çözümlenmiş bir konu değildir. Ekonominin odağında yer alan sanayicilerimizin temel sorunlanndan biri zararlı atık bertaraf alt yapısının yetersizliğidir. Bu husus, yasayı uygulayanlar ile zararlı atık üreterek ekonominin dinamizmini oluşturan sanayicilerimizi çeşitli platformlarda karşı karşıya getirmektedir. Bu sorunun kökünden çözümü için ÎTO ve İSO tarafından konuya ilişkin bir fizibilite çalışması yaptmlmasına karar verilmiştir. Bu çalışma ÎTO tarafından talep edilen fizibilite etüdünden ibarettir. TehlikeU atıklar çevreye, bitkilere, hayvanlara ve insanlara uzun dönemli veya anlık riskler oluştururlar. Güvenli bir şekilde bertarafı veya deoxification için özel yöntemler gerektirir. Amerika'da ıskartaya ayrılan katı veya sıvı tehlikeli atıklar yasal çerçeveler içinde tanımlanmıştır. 39 kanserojen, mutajenik veya tetratojenik bileşiklerden 1 ya da daha fazlasını ihtiva eden sınır değerleri aşmış bileşikler (birçok çözücü, pestisit ve tiriz) Çabucak ateş alan maddeler (benzin, boya maddeleri ve çözünmüş maddeler) Toksik duman bırakan veya patlama için tekrar aktif olabilen yada patlama yapabilecek maddeler Paslanmış tank ve varil gibi konteynerler EPA tarafından hazırlanan ve toplam 500'den fazla tehlikeu atık kapsayan liste tüm dünyada aynen uygulanmaktadır. Dökümhaneler, ısıl işlem tesisleri, haddehane ve çelikhaneler, metal ekstraksiyon tesisleri, rafineriler, petrokimya tesisleri, kimya ve ilaç fabrikaları, benzin istasyonları, araba tamir istasyonları, kuru temizlemeciler ve fotoğraf yıkayıcıları birçok toksik atık üretirler. Bu ürünler sülfirik asit, bataryalarda bulunan ağır metaller, gümüş içeren atıklar, yazıcılardan, hastanelerden, okullardan, dişçilerden, doktorlardan ve veterinerlerden gelen atıklar. Ağır metaller, çözücüler ve boya sanayinden çıkan kirletilmiş atıksular. Fotoğraf prosesi de organik kimyasalları, krom bileşiklerini, fosfat ve amonyak bileşiklerini yaratır. Elektrolizle kaplama ve diğer yüzey arıtma proseslerinde siyanür bile ürün olarak çıkabilir. Eğer endüstriyi sadece tehlikeli atığın kaynağı olarak düşünürseniz şaşırabilirsiniz. Aynca evsel tehlikeu atıklar da vardu*. Evlerimizde bile bir dizi tehlikeli atık üretilmektedir. Bunlar; Bataryalar, antifrizler ve benzin gibi otomotiv ürünler Tiner ve yağ tabanlı boya maddeleri Havuz kimyasallan Pestisitler, herbisitler ve diğer bahçe ile ilgili ürünler Evsel temizleme ürünleri Kuru Lateks Boyası Boya maddesi içerisinde birçok bileşik bulundurabilir. Bu bileşikler ile gösterilen çevresel problemler boyanın yağ tabanh yada lateks tabanh oluşuna göre çeşitlilik gösterir. Bazı boyalar bileşimlerinde petrokimyasallar, alkali çözücüler ve akrilik gibi toksik maddeler bulundururlar, bunlar yer altı suyunu kirletir. 1960'h yıllarda yasaklanan eski boyalar civa ve demir içerebilirler. Motor Yağı Her yıl 400 milyon galondan fazla kendi motor yağını usulsüz bir biçimde atan insan vardır. Kullanılmış

15 motor yağlannda yüksek oranda toksik madde bulunur, çünkü bunlar yüksek seviyelerde demir ve hidrokarbon içerirler. Usulsüz bir şekilde atıldıklan zaman yer altı suyuna sızıp vahşi doğayı ve bitkileri zehirleyebilirler. 1 kuart (136 Htre) motor yağı galon (1 galon:4.546 litre) içme suyunu kirletebilir. Pestisitler Amerikalı tüketiciler her yıl yaklaşık 300 milyon paundluk kimyasal haşarat ilacı kullanırlar. Bu böcek öldürücü ilaçlar diazinon, chloropyrifos, propoxur ve methoxychlor gibi zehirli kimyasallar bulundururlar. Bu kimyasallar yenildiğinde, teneffüs edildiğinde ve deri yolu ile emildiklerinde insanlar ve hayvanlar için tehlike arz ederler. Reçeteli İlaçlar: Reçeteli ilaçlar insan tüketimi için amaçlanan çok çeşitli bileşikler içerirler. Bunlann en büyük tehlikesi doktorun ilacı tavsiye ettiği kişilerden başkasının eline düştüğü zamandır. Drenaj Temizleyiciler: Kimyasal drenaj temizleme malzemeleri aşm tehlikeli ürünlerdir. Klorlu çamaşır sulan, sülfirik ve hidroklorik asitler kimyasal yanmalara sebep olurlar. Kullanımları sonucu bu kimyasallar bizim atık sulanmıza girerler. Kullanılmamış temizleme malzemesi arazi dolgu alanlarına taşınabilir ve buradan da yağmur sulan ile birlikte zehirli atığa dönüşür. Aşındırıcı Temizleyiciler: Havuzlann, varillerin kazınması için dizayn edilen temizleyiciler çok sık bir biçimde alkil dimetil benzylammonium klorür, sodyum hipolorit, sodyum hidroksit, fosforik ve sülfirik asit gibi zehirli kimyasallar içerirler. Ampul: Ampuller birçok maddeden yapıldıklan için uygun çevresel koşullar içinde bertarafı zordur. Akkor ampullerin en çok evlerde kullanılan çeşitleri yüksek oranlı enerji tüketimlerinden dolayı çevre düşmamdurlar. Bataryalar: Amerikalı tüketiciler her yıl yaklaşık 3 milyar batarya satın alırlar. Tipik bir çinko-karbon bataryası çinko, manganez, lityum, nikel, kadmiyum ve cıva gibi tehlikeli ağır metaller içerirler. Buna ek olarak, akü imalatı büyük bir enerji tüketir ve epey bir kirlilik üretirler. Hava Temizleyiciler Hava temizleyiciler kimyasal bir şekilde kokuları değiştirler. Bu ürünlerin çoğu petrokimyasallar ve ozon depleting birleşimleri içerirler. Buna ilave olarak, birçok hava temizleyiciler çekici görünmeleri için dizayn edildiklerinden aşın şekilde paketlemeleri vardır. Amerikalılar her yıl 1.6 milyon ton evsel tehlikeli atık üretirler. Bir ev için ortalama 100 paundluk evsel tehlikeli atıklar apartmanda veya garajda ve depo dolaplannda biriktirilir. Uygunsuz bir biçimde atıldıklannda, evsel tehlikeli atıklar çevre ve insanlar için potansiyel bir risk oluştururlar. Bu sayfa insanlann evsel tehlikeli atıklann bertarafımn yönetilmesi, güvenli bir şekilde depolanması ve evsel tehlikeli atıklann miktannın azaltılması basamaklanm anlatu:.

16 Tehlikeli Kimyasal Atıklar Ölüm oranlanndaki artışa sebep olur veya hastalıklara katkıda bulunur. Usulsüz bir şekilde antıldıkları, depolandıklan, taşındıkları ve bertaraf edildikleri zaman insan sağlığı ve çevre için potansiyel bir tehlike oluştururlar. (I) Atık Karakteristiği A- lyıtuşabilme Karakteristiği 1 - Kapalı küp test metodunda belirtildiği gibi 140 F'den az parlama noktasına sahiptir. 2 - Nemi emdiklerinde ve sürtündüklerinde alev alabilirler. Kendiliğinden olan kimyasal değişikliklerde ve tutuşturulduklannda, kuvvetli ve sürekli bir biçimde yanarlar. 3 - Sıkıştınimış gaz veya oksidizer ile tutuşabilirler. B- Aşındırıcı Karakteristiği Suludurlar ve ph'ı 2'ye eşit ya da 2'den az veya 12.5'a eşit veya daha fazladır. C- Tepkisel Karakteristiği 1 - Normalde değişkendirler ve kolayca infilak etmeden değişirler. 2 - Su ile şiddetli bir biçimde tepki verirler. 3 - Su ile potansiyel patlayıcı karışımlar oluştururlar. 4 - Su ile kanştmldığmda, toksik gazlar, buhar veya dumanlar oluştururlar, bunlar da insan sağlığı ve çevre için tehlike arz eder. 5 - Siyanür veya sülfür atıkları 2 ve 12.5 arası ph'a maruz burakıldıklannda, toksik gazlar ve buharlann oluşumuna sebebiyet verirler. 6 - Yüksek ısıda kapatıldıklarında veya şiddetli bir kaynağa maruz kaldıklarında patlama ya da patlama reaksiyonunda bulunabilirler. D-Zehir Karakteristiği TCLP testini geçemeyen maddelere zehirli diyebiliriz. TCLP testi ne kadar spesifik bileşiğin bir maddeden süzüldüğüne karar veren analitik bir metottur. TCLP listesi karakteristik kimyasallann bir listesi olarak EPA tarafından üretilmiştir. Herhangi bir kimyasal veya bu listelenmiş kimyasallann karışımı veya yukanda atıfta bulunulmuş konsantrasyonlan tehlikeli atık olarak düşünülebiliriz. (II) Listelenmiş Atıklar Yukarıdaki zehirli atıklar ve aşağıda listelenen atıklar EPA'nın Federal Yasa Kodunda listeleyip bildirdiği karakteristik atıklardır. Bu listelerin referansı için 40 CFR 261 Bölüm Subpart D'ye bakın. i. Belirli olmayan kaynak ii. Belirli kaynak iii. Orta seviyede bulunan ticari belirli kimyasal ürün iv. Kanşım listelenmiş veya belirli tehlikeli atık içerirler. Eğer Bir Madde Aşağıdaki Özelliklerin En Az Birine Sahipse Tehlikeli Olarak Kıyaslanu*. Zehirli (Yutulduğunda, teneffüs edildiğinde veya deriye temas ettiğinde zarar verir ya da öldürür.)

17 Zehirlilik (Yutulduğunda uzun dönemli hastalığa veya ölüme neden olabilirler; birçoğu deriye nüfus eder ve solunum sistemini etkiler.) Yanıcılık (Serin yerde bile tutuşup patlayabilirler, yutulduğunda öldürücü olabilir; petrol sıvısı ihtiva edebilirler; deri, göz ve solunum sistemini tahriş edebilirler. Tahriş Etme (Deride, gözlerde, burunda, boğaz ve akciğerlerde tahriş ve iltihaplanma yapabilirler) Tutuşma (Tutuşabilen atıklar uygun durumlarda dış etki olmaksızın tutuşabilir ya da 60 C (140 F)'den daha az bir sıcaklıkta parlama noktasında tutuşabilirler. Atık yağlar ve kullanılmış çözücüler örnek olarak verilebilir. Daha fazla detay için 40 CFR 261.2re bakınız. Tutuşabilmenin ölçülmesi için kullanılan çeşitli test metotlan vardır. Bunlar: Pensky-Martens Kapah Küp Metodu (Metod 1010a), The Setaflash Kapalı Küp Metodu (Metod 1020b) ve Katı Maddelerin Yanıcıhğı Metodu (Metod 1030) Aşmdırıcılık Aşındırıcı atıklar asit veya bazlardu*. (ph'ı 2'ye eşit veya az, veya ph'ı 12.5'a eşit veya fazla olanlardır). Bunlar depolama tankları ve varil gibi metal konteynırlan aşındırıcı etkiye sahiptirler. Daha fazla detay için 40 CFR 'ye bakınız. Aşındırıcı olduğuna Çelikte Aşmdıncılık Test Metodu kullanılarak karar verilir. Duyarlılık Tepkisel atıklar normal koşullar altında kararsızdır. Isıtıldıklarında, sıkıştırıldıklannda veya hava ile kanştınidıklannda patlamalara, zehirli dumanlara ve buharlara sebebiyet verirler. Lityum-Sülfür bataryaları ve patlamaları örnek olarak verilebilir. Daha fazla detay için 40 CFR 'e bakınız. Zehirlilik Zehirli atıklar yutulduklannda yada emildiklerinde (örneğin cıva içermesi,demir) zararlı veya öldürücü etkileri vardu*. Zehirli atıklar toprağa atıldıklarında kirletilmiş sıvı atıktan süzülerek yeraltı suyunu kirletir. Zehirlilik bir laboratuar prosedürü olarak bilinen Karakteristik Filtreleme Prosedürü (TCLP) (Metot 1311) olarak tanımlanır. TCLP çevre ve insan sağlığı için zararlı olabilen atıklann muhtemel konsantrasyonlarda sızmasını tanımlamaya yardım eder. Daha fazla bilgi için 40 CFR 'e bakınız, TehlikeU atıklar insan sağlığı veya çevre için potansiyel zarar ve tehlike arz eden atıklardır. Tehlikeli atıklar çok çeşitlilik gösterir. Tehlikeli atıklar sıvı, katı, gaz veya çamur halinde olabilir. Üretim prosesinin bir ürünü veya temizleme sıvıları veya pestisitler gibi ticari atık kağıt ürünleri olabilirler. Düzenleyici terimler, RCRA tehlikeli atığı 4 tehlikeli atık listesinden birinde gözükür. (F-listesi, K-listesi, P-listesi veya U-listesi) veya tutuşabilme, aşmdıncılık, reaktivite ve zehirulik gibi 4 karakteristiğin en az birini teşhir eder. 1.1 PROJE KONSEPTI Proje; katı-sıvı her türlü tehlikeli atıklann bertaraf edilmesine yönelik bir alt yapı tanımlamaktadır. Proje konseptine göre, tehlikeli atıklar kaynağından tesis teslim alma alanına doğrudan üreticisi veya sahibi tarafından teslim edilecektir. Proje, iki adet her biri afterburneri ile entegre dönel-yatay yakma fınnı ve bir adet de küçük kapasiteli plazma-ark yakma ünitesi ve baca gazı temizleme, buhar üretme, buhar türbini ile 15 MW kurulu gücünde elektrik üretme ve bir dizi yardımcı tesislerden ibaretteir. Dönel fınnlara ilaveten konulan plazma yakma modülü asbest dahil her türlü toksik atıklann da bertaraf edilmesine imkan verecek tarzda esnek bir tesis olarak düşünülmüştür. Istanbul ili batı yakasında muhtemelen Silivri-Çatalca-Kemerburgaz üçgeninde yer alacak tesisin kesin kuruluş yeri seçimi yapılmamıştu*. Yeşil bantlı geniş bir alan olarak tasarlanan tesise Anadolu Yakasında bir de stoklama alanı entegre edilmiştir.

18 1.2 ATıKLARıN KALORIFIK DEĞERI YAKMA KINETIĞI Yakma, oksijenle gerçekleşen bir süreçtir. Yakmada havanm kontrolü önemlidir. Yakmada atığm mekanik kanşımı ve fmna homojen serpilmesi, muntazam havalandmlması ile fazla hava veya oksijen oranı büyük önem taşmlaktadn-. Düşük kalorifik değerii katı atıklar kolayca yakılabilirken, özellikle düşük kalorifik güce sabtp sıvı ve çamurlann yakılması oldukça zordur. Aynı şekilde yüksek kalorifik güce sahip bazı katı atıkıar daha kolay tutuşarak yakılabilmekteyken yüksek kalorifik güce sahip olsa bile bazılannm yakılması oldukça zordur. Başanh yakma süreci, atığın yanma özelliklerine bağlıdu:. Yakma sürecinden sonra ortaya çıkan baca gazlanndakı ısı enerjisi, buhar kazanı ile buhafa ve buhardan da buhar türbini marifeti ile elektriğe dönüştürülür. Buhar kazanında verim %80 mertebesinde iken buhar türbininde verim %20-30 mertebelerindedir. Dönel fınn baca gazında sürekli olarak; HCL, CO, toz, SO2, HF, TOC, NOX, O2 gibi gazlar ölçülmektedir. Füran ve dioksin, PCDD/PCDF kontrolleri periyodik olarak tercihan yılda iki defa, dokuz ağır metalin de aylık ölçümleri sürekli olarak yapılmalıdır. Tesisin en önemli yatırımı toz ve baca gazı işleme yatmmı olup toplam yatırımın %30'u kadar bir harcama gerektirmektedir. Seçilen teknoloji ile ulaşılabilecek atık bertaraf performansı oldukça yüksek olacaktır. Toksik atıklar için beklenen performans değerleri aşağıda verilmiştir; Dönel fınn yanma sıcaklığı ^ 1000 ""C İkinci Yakma Odası (Afterburner) sıcaklığı ^ 1200 X. 02-oranı ^ 6 % hacimsel. Çok kademeli baca gazı temizleme sistemi ile maksimum POP eliminasyonu Bakımı az, süreku emre amade, 12.2 SÜREÇ AKıŞ ŞEMASı Plazma ve enerji modülleri hariç komple tesis akış şeması aşağıda şematize edilmiştir.

19 Şekil 1: Tesis Akış Şeması Rotary kiln Waste heat boiler Feed o( soilds Feed of contaminated ^ soils Feed of packed waste Fan, air from waste bunker to incineration Feed of pastcous and liquid waste For utilisation Chamber press filter, precipitate to special Water SelektiV Katalitik Redüksyon, NOx emisyonunun azaltılmasında ikinci kontrol noktası olup, katalitik oksidasyonla istenmeyen POP'lan temizlemektedir. SCR Prosesi bir hava - amonyak kansımınm baca gazı akışına enjekte edilmesi ile gerçeklesen katalitik bir prosesdir. Amonyak ve NOx burada temas ederek reakisyona girer ve su ile azot molekülleri N2 aynşu*. Asit gazlar ve partikül emisyonları filtrelendikten sonra temiz baca gazına uygulanan son aşama işlemlerdendir. Etkili bir operasyon için 130 C "^C arasında katalistin reaksiyon ortamında bulundurulmasıdır. Şekil 2: Tesis Akış Şeması Uquid Waste Tank Farm Solid and Sludge Waste Bunker Heat Rernverv Electrostatic Ply Ash Removal Baghouse Adsorber for POPs Removal SCR System for NOx and POPs Solid Hazardous Rotary Kiln and Spray Dryer and Waste Delivery Afterburning Wastewater (Bulk and Drums) Chamber Evaporation Wet Scrubbers for Acid Gas Removal Recuperative Heat Exchanger for Flue Gas Reheat Beher kg tehlikeh atıktan 6-7 metreküp baca gazı oluşmaktadır. Almanya'da 30 kadar aynı nitelikte tehlikeli atık bertaraf tesisi mevcuttur. Transfer istasyonundan alman atıklar tip ve miktarlanna göre depolanurlar. Depolama ve işleme alt yapısı tesiste modem işletmecilik ve tesis otomasyon gereklerine uygun olarak seçilmiştir. Tesis yerleştirme ve süreçlerin konuşlandırılması ile tesisin çevresel etkileşim

20 durumu seçilen teknoloji ile uyumlu tutulmuştur. Önerilen Proje Nedeniyle Kirlenmesi Muhtemel Olan Çevrenin; Nüfus, Fauna, Flora, Jeolojik Ve Hidrojeolojik özellikler, Doğal Afet Durumu, Toprak, Su, Hava (Atmosferik Koşullar) İklimsel Faktörler, Mülkiyet Durumu, Mimari Ve Arkeolojik Miras, Peyzaj Özellikleri, Arazi Kullanım Durumu ele ahnmıştır. Fizibilite çalışması detayından da görüleceği gibi; Arazi kullanımı Kamusal alan ve hizmetler Toprak jeolojisi Hidroloji ve su kalitesi Biyolojik kaynaklar Taşıma Enerji kullanımı Hava kalitesi Gürültü Sağlık tehditleri Estetik Kültür ve tarih miraslarına Saygıh bir tesis düşünülmüş, harcama kalemleri buna göre hesaplanmıştır. İstanbul'un nüfusu ve sanayileşen alt yapısı tarih ve kültür mirası kentimizi tehlikeli atık alanına çevirmiştir. Tehlikeli atık oluşumu geçen zaman içinde artarak devam etmektedir. 13 PAZAR BILGILERI Dünya bankası verilerine göre hane halkının bir yılda ürettiği atık miktan hane halkı sayısına bağlı olarak 2-4 ton/yıl mertebelerindedir. Endüstriyel atıklar ise kentsel atığın %60'ı kadardır. Tıbbi atıklar için farklı yaklaşımlar vardır. Dünya Bankası verilerine göre yatak başına tıbbi atık miktarı günlük 0.5 kg olup bu oran bile büyük bir atık potansiyeli oluşturmaktadır. Projenin temel hedefi olan tehlikeli atıkların yıllara göre GSMH ve Nüfus bağlantılı muhtemel potansiyeli aşağıda yıllara açılmıştır. Tehlikeli Atık Miktarı (ton/yıl) Yıl Türkiye Trakya İstanbul

ATIK SINIFLARI BERTARAF YÖNTEMLERİ

ATIK SINIFLARI BERTARAF YÖNTEMLERİ ATIK SINIFLARI EK I Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Aşağıda başka şekilde belirtilmemiş üretim veya tüketim artıkları, Standart dışı ürünler, Son kullanım süresi geçmiş olan ürünler, Dökülmüş, niteliği bozulmuş

Detaylı

KATI ATIKLARDAN ENERJİ ELDE EDİLMESİ

KATI ATIKLARDAN ENERJİ ELDE EDİLMESİ KATI ATIKLARDAN ENERJİ ELDE EDİLMESİ Atıktan enerji elde edilmesi, atıkların fazla oksijen varlığında yüksek sıcaklıkta yakılması prosesidir. Yanma ürünleri, ısı enerjisi, inert gaz ve kül şeklinde sayılabilir.

Detaylı

SANAYİ TESİSLERİNDE KASITSIZ ÜRETİM SONUCU OLUŞAN KOK LARIN ATMOSFERE VERİLMESİNİN KONTROLÜNE İLİŞKİN MEVZUAT VE ÇALIŞMALAR

SANAYİ TESİSLERİNDE KASITSIZ ÜRETİM SONUCU OLUŞAN KOK LARIN ATMOSFERE VERİLMESİNİN KONTROLÜNE İLİŞKİN MEVZUAT VE ÇALIŞMALAR SANAYİ TESİSLERİNDE KASITSIZ ÜRETİM SONUCU OLUŞAN KOK LARIN ATMOSFERE VERİLMESİNİN KONTROLÜNE İLİŞKİN MEVZUAT VE ÇALIŞMALAR Aralık 2016 GENEL MEVZUAT H AV A K A L İ T E S İ N İ N K O R U N M A S I Y Ö

Detaylı

Toz Aktif Karbon Püskürtme İle Dioksin-Furan Giderimi

Toz Aktif Karbon Püskürtme İle Dioksin-Furan Giderimi Toz Aktif Karbon Püskürtme İle Dioksin-Furan Giderimi Sayfa 1 TÜRKTAY 19-20 Ekim 2016 Ankara Yakma Tesisi Dizayn Parametreleri Yakma Kapasite si 35.000 ton/yıl Isıl Değer Enerji kurulu güç 86 Gj/saat 5,2

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR. SEVİM BUDAK Katı Atıklar Dünya nüfusu gün geçtikçe ve hızlı bir şekilde artmaktadır.

Detaylı

Tehlikeli Atık Bertaraf Yöntemleri ve İZAYDAŞ Yakma Tesisi İZMİT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDİRME A.Ş.

Tehlikeli Atık Bertaraf Yöntemleri ve İZAYDAŞ Yakma Tesisi İZMİT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDİRME A.Ş. Tehlikeli Atık Bertaraf Yöntemleri ve İZAYDAŞ Yakma Tesisi İZMİT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDİRME A.Ş. TEHLİKELİ ATIK Tehlikeli atıklar; patlayıcı, parlayıcı, kendiliğinden yanmaya müsait,

Detaylı

EK YAKIT OLARAK ÇİMENTO FABRİKALARINDA KULLANILABİLECEK ATIKLAR

EK YAKIT OLARAK ÇİMENTO FABRİKALARINDA KULLANILABİLECEK ATIKLAR EK YAKIT OLARAK ÇİMENTO FABRİKALARINDA KULLANILABİLECEK ATIKLAR 1) Kullanılmış lastikler 2) I ve II nci kategori atık yağlar 3) Boya çamurları 4) Solventler 5) Plastik atıklar 6) Çevre ve Orman Bakanlığı

Detaylı

TÜRKİYE DE ÜRETİLEN TEHLİKELİ ATIKLAR VE UYGUN BERTARAF YÖNTEMLERİ

TÜRKİYE DE ÜRETİLEN TEHLİKELİ ATIKLAR VE UYGUN BERTARAF YÖNTEMLERİ TÜRKİYE DE ÜRETİLEN TEHLİKELİ ATIKLAR VE UYGUN BERTARAF YÖNTEMLERİ Şeyma Taşkan 1, Barış Çallı 2 1 MarmaraÜniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Bilimleri Programı, Göztepe Kampüsü, 34722 Kadıköy,

Detaylı

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ Yrd. Doç. Dr. Fatih TAŞPINAR Düzce Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Konuralp/DÜZCE 04.12.2012 1 KATI ATIK (ÇÖP) Toplumun

Detaylı

Gaz arıtımı sonucu oluşan ve tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri dışındaki gaz arıtımı sonucu oluşan çamurlar

Gaz arıtımı sonucu oluşan ve tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri dışındaki gaz arıtımı sonucu oluşan çamurlar Düzenli Depolama - 1. Sınıf (Tehlikeli Atık Düzenli Depolama) 01 03 04* Sülfürlü cevherlerin işlenmesinden kaynaklanan asit üretici maden atıkları 01 03 05* Tehlikeli madde içeren diğer maden atıkları

Detaylı

Temiz teknolojilerin geliştirilmesi ve kullanılması. Atıkların geri dönüşüm ve geri kazanım olanaklarının değerlendirilmesi

Temiz teknolojilerin geliştirilmesi ve kullanılması. Atıkların geri dönüşüm ve geri kazanım olanaklarının değerlendirilmesi 10.06.2011 Atıkların kaynağında azaltılması Temiz teknolojilerin geliştirilmesi ve kullanılması Atıkların geri dönüşüm ve geri kazanım olanaklarının değerlendirilmesi Atıkların çevreye zarar vermeden toplanması,

Detaylı

ÇİMENTO FABRİKALARINDA ALTERNATİF YAKIT OLARAK KULLANILACAK ATIK KODLARI

ÇİMENTO FABRİKALARINDA ALTERNATİF YAKIT OLARAK KULLANILACAK ATIK KODLARI ÇİMENTO FABRİKALARINDA ALTERNATİF YAKIT OLARAK KULLANILACAK ATIK KODLARI ATIK KODU ATIK AÇIKLAMASI 16 01 03 Ömrünü tamamlamış lastikler 08 03 19* Dağıtıcı yağ 08 04 17* Reçine yağı KULLANILMIŞ LASTİKLER

Detaylı

Biyogaz Temel Eğitimi

Biyogaz Temel Eğitimi Biyogaz Temel Eğitimi Sunanlar: Dursun AYDÖNER Proje Müdürü Rasim ÜNER Is Gelistime ve Pazarlama Müdürü Biyogaz Temel Eğitimi 1.Biyogaz Nedir? 2.Biyogaz Nasıl Oluşur? 3.Biyogaz Tesisi - Biyogaz Tesis Çeşitleri

Detaylı

ÇEV 455 Tehlikeli Atık Yönetimi

ÇEV 455 Tehlikeli Atık Yönetimi ÇEV 455 Tehlikeli Atık Yönetimi Yrd. Doç. Dr. Özgür ZEYDAN Kanunlar 1983: 2872 sayılı Çevre Kanunu 2006: 5491 sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapan Kanun Uluslararası Sözleşmeler 1994: Tehlikeli Atıkların

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRECİ ŞEHİRLERE DOĞRU Kadir DEMİRBOLAT İklim Değişikliği Dairesi Başkanı 7 Temmuz 2012, Gaziantep Çevreci Şehircilik; Yaşam kalitesi yüksek, Çevreye duyarlı, Tarihi ve kültürel

Detaylı

A AMASINDA; GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLER SUNULMASI GEREKEN BİLGB

A AMASINDA; GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLER SUNULMASI GEREKEN BİLGB Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı ÇEVRE LİSANSI L ALMA AŞAMASINDA; A AMASINDA; GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLER SLERİNCE SUNULMASI GEREKEN BİLGB

Detaylı

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ. Hazırlayan (Unvan) Tarih

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ. Hazırlayan (Unvan) Tarih İşletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İÇİNDEKİLER Sayfa 1. İŞLETME BİLGİLERİ 3 2.....

Detaylı

Ekolojik Yerleşimlerde Atık Yönetiminin Temel İlkeleri

Ekolojik Yerleşimlerde Atık Yönetiminin Temel İlkeleri i Ekolojik Yerleşimlerde Atık Yönetiminin Temel İlkeleri Ekoljik yerleşimler kaynakların kullanımında tutumludur. Atık Yönetimi ve geri dönüşüm bu yerleşimlerde kaynak yönetiminin ayrılmaz bir bileşenidir.

Detaylı

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK İçerik Patlayıcı Ortamlar ATEX Nedir? İlgili Mevzuat Temel Kavramlar Patlamadan Korunma Dokümanı 2 3 ATEX Nedir? ATEX Atmosphères

Detaylı

Türkiye nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi Türkiye nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi -Çimento Sanayinde Enerji Geri Kazanımı Prof. Dr. İsmail Hakkı TAVMAN Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Enerji Kaynakları Kullanışlarına Göre

Detaylı

TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ

TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ i. Elleçleme (Handling) Tesisi Elleçleme tesisi, uygun tehlikeli ve tehlikesiz endüstriyel atıkların, parçalanması ve termal bertaraf tesislerinin istediği fiziksel şartları

Detaylı

Vizyonumuz Ülkemizin, çevre ve iş güvenliği alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artıracak çalışmalarda öncü olmaktır.

Vizyonumuz Ülkemizin, çevre ve iş güvenliği alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artıracak çalışmalarda öncü olmaktır. Kariyer Mühendislik 2011 yılında gelişen çevre ve iş güvenliği mevzuatlarının Türkiye de uygulanmasını hedef alarak kurulmuştur. Şirket çalışanlarının ve kurucusunun yıllar içerisinde elde etmiş olduğu

Detaylı

ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1

ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1 İÇİNDEKİLER ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1 Bölgesel Değerlendirme... 2 Marmara Bölgesi... 2 Karadeniz Bölgesi... 13 1.1.3. Ege Bölgesi... 22 Akdeniz

Detaylı

TIBBİ ATIKLARIN YAKILARAK BERTARAFI

TIBBİ ATIKLARIN YAKILARAK BERTARAFI TIBBİ ATIKLARIN YAKILARAK BERTARAFI Ahmet Çağrı GÖR Tıbbi Atık Bertaraf Şefi e-posta: agor@istac.istanbul İstanbul Aralık, 2016 İSTANBUL DA TIBBİ ATIKLARIN BERTARAFI Dikkat! Tıbbi Atık TIBBİ ATIKLARIN

Detaylı

FİGEN YARICI Nuh Çimento Sanayi A.ş. Yönetim Destek Uzman Yard. 07.10.2015

FİGEN YARICI Nuh Çimento Sanayi A.ş. Yönetim Destek Uzman Yard. 07.10.2015 1 2 FİGEN YARICI Nuh Çimento Sanayi A.ş. Yönetim Destek Uzman Yard. 07.10.2015 3 İÇİNDEKİLER 1) TARİHÇE 2) ÇİMENTO nedir ve ÇİMENTO ÜRETİM PROSESİ 3) VERİMLİLİK UYGULAMALARI (Bu sunumda yer alan sayısal

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü TESİSE KABUL EDİLECEK ATIKLAR VE KODLARI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü TESİSE KABUL EDİLECEK ATIKLAR VE KODLARI TESİSE KABUL EDİLECEK ATIKLAR VE KODLARI 01 03 09 01 03 07 dışındaki alüminyum oksit üretiminden çıkan kırmızı çamur 01 04 10 01 04 07 dışındaki tozumsu ve pudramsı atıklar 01 05 04 Temizsu sondaj ı ve

Detaylı

İZİN BAŞVURUSU İÇERİĞİ PETROL RAFİNERİLERİ

İZİN BAŞVURUSU İÇERİĞİ PETROL RAFİNERİLERİ İZİN BAŞVURUSU İÇERİĞİ PETROL RAFİNERİLERİ 1 AŞAĞIDA ADI GEÇEN TESİSİN BİRİMLERİ İÇİN ENTEGRE ÇEVRE İZNİ GEREKLİLİĞİ İÇİN TEMEL PROJE : YERLEŞKE ADRESİ: VERİLİŞ TARİHİ: HAZIRLAYAN KİŞİ 1 : Adı - Soyadı

Detaylı

TC ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ece TOK Hava Yönetimi Daire Başkanlığı Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrol Şube Müdürü Büyük Yakma Tesisleri Taslak Yönetmeliği 24 Şubat

Detaylı

Atık Yakma ve Beraber Yakma Tesislerinin İzin Lisans Süreci

Atık Yakma ve Beraber Yakma Tesislerinin İzin Lisans Süreci ÇED İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Atık Yakma ve Beraber Yakma Tesislerinin İzin Lisans Süreci Ayşegül KILINÇ MENEKŞE Zonguldak 2014 06.10.2010 tarih ve 27721 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

KATI ATIKLARDAN ENERJİ ÜRETİMİ

KATI ATIKLARDAN ENERJİ ÜRETİMİ KATI ATIKLARDAN ENERJİ ÜRETİMİ Artan nüfus, kentlesme ve sanayilesmeye paralel olarak olusan katı atık miktarı da hızla artmakta ve kentler için giderek daha büyük bir sorun haline gelmektedir. Gelismis

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Buca/İZMİR. Yanma. Prof.Dr. Abdurrahman BAYRAM

Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Buca/İZMİR. Yanma. Prof.Dr. Abdurrahman BAYRAM Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Buca/İZMİR Yanma Prof.Dr. Abdurrahman BAYRAM Telefon: 0232 3017494 Faks: 0232 3017498 E-Mail: abayram@deu.edu.tr ÇEV 3016 Hava

Detaylı

İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ. xvi. xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN. BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi 3

İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ. xvi. xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN. BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi 3 . İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ xv ÖN SÖZ xvi YAZARLAR HAKKINDA xix ÇEVİRENLER xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN xxiii K I S I M B İ R ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 1 BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi

Detaylı

GAP BÖLGESĐNDE OLUŞABĐLECEK TEHLĐKELĐ ATIK MĐKTARININ TAHMĐNĐ. M. Đrfan YEŞĐLNACAR, Hasan ÇETĐN, Mustafa S. YAZGAN ÖZET

GAP BÖLGESĐNDE OLUŞABĐLECEK TEHLĐKELĐ ATIK MĐKTARININ TAHMĐNĐ. M. Đrfan YEŞĐLNACAR, Hasan ÇETĐN, Mustafa S. YAZGAN ÖZET GAP BÖLGESĐNDE OLUŞABĐLECEK TEHLĐKELĐ ATIK MĐKTARININ TAHMĐNĐ M. Đrfan YEŞĐLNACAR, Hasan ÇETĐN, Mustafa S. YAZGAN HR.Ü. Mühendislik Fakültesi Đnşaat Mühendisliği Bölümü, Şanlıurfa Ç.Ü. Müh.-Mim. Fakültesi

Detaylı

BİYOKÜTLE SİSTEMLERİ VE TÜRKİYE KAZAN SEKTÖRÜ

BİYOKÜTLE SİSTEMLERİ VE TÜRKİYE KAZAN SEKTÖRÜ BİYOKÜTLE SİSTEMLERİ VE TÜRKİYE KAZAN SEKTÖRÜ KBSB Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Birliği - 2014 Ahmet Cevat Akkaya www.kbsb.org.tr Milyar Kaçınılmaz Son? Misyon? Tek gerçek kaynak - Dünya Dünya popülasyon

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150//3467 02.10.2013 Konu: Geçici Faaliyet Belgesinin Yeniden Düzenlenmesi PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. İlgi: P.K.12 35801 ALİAĞA İZMİR ALİAĞA / İZMİR 27.08.2013 tarihli ve

Detaylı

Atıkların Sınıflandırılması ve Kılavuzların Kullanım Prensipleri

Atıkların Sınıflandırılması ve Kılavuzların Kullanım Prensipleri Atıkların Sınıflandırılması ve Kılavuzların Kullanım Prensipleri Oğuzhan AKINÇ Kimya Yüksek Mühendisi Atık Yönetimi Atığın toplanması, taşınması, geri kazanılması, bertaraf edilmesi, bertaraf sahalarının

Detaylı

İZMİR DE KATI ATIK YÖNETİMİ. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı

İZMİR DE KATI ATIK YÖNETİMİ. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı İZMİR DE KATI ATIK YÖNETİMİ İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı İL NÜFUSU: 4.061.074 KİŞİ 2009-2014: 21 İlçe (3,35 milyon kişi) Nisan 2014 itibariyle 30 İlçe ATIK YÖNETİMİNDE YASAL

Detaylı

KANLIĞI ÇEVRE. Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI

KANLIĞI ÇEVRE. Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ Başvuru Sürecinin S Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU Çevre MühendisiM ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) İşletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)...... FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İŞLETMELERİN FAALİYET KONULARI FARKLI OLSA

Detaylı

EVSEL ATIKLAR VE TEHLİKELERİ. Mustafa Cüneyt Gezen, DGSA, CIH

EVSEL ATIKLAR VE TEHLİKELERİ. Mustafa Cüneyt Gezen, DGSA, CIH EVSEL ATIKLAR VE TEHLİKELERİ TEHLİKELİ KABUL EDİLEN ATIKLARIN ÖZELLİKLERİ: H1 Patlayıcı H2 Oksitleyici H3 A Yüksek oranda alevlenir H3 B Alevlenir H4 Tahriş edici H5 Zararlı H6 Toksik H7 Kanserojen H8

Detaylı

Ölçüm/Analiz Kapsamı Parametre Metot Metodun Adı

Ölçüm/Analiz Kapsamı Parametre Metot Metodun Adı Çevre Mevzuatı Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (devamı var) Her tür kapsam Gürültü Gürültü Kömür Çevre Mevzuatında

Detaylı

Türkiye de Ulusal Politikalar ve Endüstriyel Simbiyoz

Türkiye de Ulusal Politikalar ve Endüstriyel Simbiyoz Türkiye de Ulusal Politikalar ve Endüstriyel Simbiyoz Ferda Ulutaş Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı KALKINMA AJANSLARI VE BÖLGE PLANLARI İÇİN ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ ÇALIŞTAYI 31 Ocak 1 Şubat 2013 CK Farabi

Detaylı

TANIMI Aktif karbon çok gelişmiş bir gözenek yapısına ve çok büyük iç yüzey alanına sahip karbonlaşmış bir malzemedir.

TANIMI Aktif karbon çok gelişmiş bir gözenek yapısına ve çok büyük iç yüzey alanına sahip karbonlaşmış bir malzemedir. AKTİF KARBON NEDİR? TANIMI Aktif karbon çok gelişmiş bir gözenek yapısına ve çok büyük iç yüzey alanına sahip karbonlaşmış bir malzemedir. Bu nitelikler aktif karbona çok güçlü adsorpsiyon özellikleri

Detaylı

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ Arazi Kullanımı ve Ormancılık 3. ORMAN, MERA, TARIM VE YERLEŞİM GİBİ ARAZİ KULLANIMLARI VE DEĞİŞİMLERİNİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEMESİNİ SINIRLANDIRMAK 5. 2012 yılında yerleşim alanlarında

Detaylı

Adana Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Alanını gösteren harita

Adana Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Alanını gösteren harita Adana Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Alanını gösteren harita 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu nun 7 nci maddesi; evsel katı atıkların toplanarak bertaraf tesisine/aktarma istasyonlarına taşınması

Detaylı

TÜRK ÇİMENTO SEKTÖRÜNÜN ALTERNATİF YAKIT VE ALTERNATİF HAMMADDE KULLANIMI YAKLAŞIMI

TÜRK ÇİMENTO SEKTÖRÜNÜN ALTERNATİF YAKIT VE ALTERNATİF HAMMADDE KULLANIMI YAKLAŞIMI TÜRK ÇİMENTO SEKTÖRÜNÜN ALTERNATİF YAKIT VE ALTERNATİF HAMMADDE KULLANIMI YAKLAŞIMI Kasım 2014 Çimento Üretimi Çimento yarı mamulü olan klinker; kireçtaşı, marn ve kil gibi hammaddelerin öğütülüp homojenize

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Sayfa 1/7 ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Düzenlenme tarihi: 26.09.2007 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: DONA KLOR 90 Ürünün uygulama alanı: Havuz Kimyasalı Üretici/Tedarikçi:UKM Uğur Kimya Makina Bilgi merkezi:

Detaylı

MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI

MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI PROF. DR. HÜSEYİN UZUN HOŞGELDİNİZ 1 KOMPOZİT ATIKLARIN GERİ DÖNÜŞÜMÜ Farklı malzemelerden yapılmış, elle birbirinden ayrılması mümkün olmayan ambalajlara, kompozit ambalaj adı

Detaylı

Belediye Çöp Gazı (LFG) nedir?

Belediye Çöp Gazı (LFG) nedir? Belediye Çöp Gazı (LFG) nedir? Belediye çöp gazı (LFG) belediye katı atıklarının (MSW) çözünmesinin yan ürünüdür. LFG: ~ 50% metan gazı (CH 4 ) ~ 50% karbondioksit (CO 2 )

Detaylı

ENERJİ TESİSLERİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ

ENERJİ TESİSLERİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ ENERJİ TESİSLERİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Çevre Mühendisliği Bölümü Hava Kirliliği Laboratuvarı İZMİR BÖLGESİ ENERJİ FORUMU 31 Ekim 1 Kasım 2014 İzmir Mimarlık Merkezi 1 Aliağa ve

Detaylı

YIKIM ATIK YÖNETİM PLANI (TEHLİKELİ TEHLİKESİZ)

YIKIM ATIK YÖNETİM PLANI (TEHLİKELİ TEHLİKESİZ) YIKIM ATIK YÖNETİM PLANI (TEHLİKELİ TEHLİKESİZ) 1. ATIK ÜRETİCİSİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ Firma İsmi : Adres : Telefon : Faks : Vergi Sicil Numarası/Vergi Dairesi : İşletme Sahibi(Yetkili Kişi) : Tel: 0534

Detaylı

Döngüsel Ekonomi ve Sıfır Atık Yaklaşımı

Döngüsel Ekonomi ve Sıfır Atık Yaklaşımı Döngüsel Ekonomi ve Sıfır Atık Yaklaşımı (10. Uluslararası Ekoteks ) (3 Mayıs 2017) Ahmet VARIR Atık Yönetimi Dairesi Başkanı 10 Yıllık Nüfus Artışı (2004-2014) 2014 2014 Kaynak: REC Türkiye, Veri kaynağı:

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150//5134 24.04.2015 Konu: Geçici Faaliyet Belgesinin Yeniden Düzenlenmesi SOM ATIK DEPOLAMA LAB. İNŞ. SAN.VE TİC. A.Ş. ÇALTILIDERE KÖYÜ DÜMBÜLDEKTEPE MEVKİİ ALİAĞA ALİAĞA / İZMİR İlgi:

Detaylı

Evlerden Kaynaklanan Tehlikeli Atıklar. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atıklar Şube Müdürlüğü

Evlerden Kaynaklanan Tehlikeli Atıklar. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atıklar Şube Müdürlüğü Evlerden Kaynaklanan Tehlikeli Atıklar Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atıklar Şube Müdürlüğü 2011 Evlerden Kaynaklanan Tehlikeli Atıklar Günlük yaşamda kullandığımız ve hayatımızı kolaylaştıran

Detaylı

Geri Dönüşüme Katıl,Dünyaya Sahip Çık İLERİ PİROLİZ

Geri Dönüşüme Katıl,Dünyaya Sahip Çık İLERİ PİROLİZ BİYO KÜTLE ENERJİ Geri Dönüşüme Katıl,Dünyaya Sahip Çık İLERİ PİROLİZ «Son balık tutulduğunda, Son kuş vurulduğunda, Son ağaç kesildiğinde, Son nehir kuruduğunda, Paranın yenilecek bir şey olmadığını anlayacaksınız!»

Detaylı

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) İşletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İŞLETMELERİN FAALİYET KONULARI FARKLI OLSA BİLE

Detaylı

Çevreyi Tehdit Eden Tehlike: Atıklar

Çevreyi Tehdit Eden Tehlike: Atıklar Çevreyi Tehdit Eden Tehlike: Atıklar Hande UZUNOĞLU Ortaya çıkan bu atıklar; Dünyada ve ülkemizde özellikle nüfus ve sanayinin yoğun olduğu büyük yerleşim yerleri önemli çevre sorunları ile karşı karşıya

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ Ece SARAOĞLU Çevre ve Şehircilik Uzmanı 4. Türk-Alman Su İşbirliği Günleri 24.09.2014 Sunum İçeriği Atıksu Politikamız Atıksu Mevzuatı Su Kirliliği Kontrolü

Detaylı

SÖZLÜK KELİME-KELİME GRUBU

SÖZLÜK KELİME-KELİME GRUBU SÖZLÜK Aşağıda proje araştırmanızda karşılaşabileceğiniz kelime ve kelime grupları listelenmiştir. Anlayamadığınız yeni kelimeleri koçunuza ya da başka bir yetişkine sormayı lütfen unutmayın. KELİME-KELİME

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT, Madde 31'e uygundur

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT, Madde 31'e uygundur Sayfa: 1/9 Ticari adı: 1. Madde/Müstahzar ve Firma Tanıtımı Ürün hakkında bilgiler: Kalem numarası: 42,0411,8042 Maddenin / Müstahzarın Kullanımı Kaynak için ayırıcı madde Üretici / Tedarikçi: Fronius

Detaylı

Harici Yanma Tesisi. Enerji Üretim ve Dağıtım Müdürlüğü. Özgür AKGÜN

Harici Yanma Tesisi. Enerji Üretim ve Dağıtım Müdürlüğü. Özgür AKGÜN Harici Yanma Tesisi Enerji Üretim ve Dağıtım Müdürlüğü Özgür AKGÜN 05.06.2015 Şirket Tanıtımı Alanı 4.2 km² 3 05.06.2015 Şirket Tanıtımı Ülkemizin en büyük ve tek entegre yassı çelik üreticisi 9 milyon

Detaylı

PERFECTION IN ENERGY & AUTOMATION ENDÜSTRİYEL KOJENERASYON UYGULAMALARI

PERFECTION IN ENERGY & AUTOMATION ENDÜSTRİYEL KOJENERASYON UYGULAMALARI ENDÜSTRİYEL KOJENERASYON UYGULAMALARI MAYIS 2015 1 Kojenerasyon Nedir? Bugün enerji, insanların hayatındaki en önemli olgulardan birisi haline gelmiştir. Kojenerasyon fikri, tamamen enerji verimliliği

Detaylı

Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı

Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 6 EKİM 2010 TARİH 27721 SAYILI RESMİ GAZETE DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜGE GİRMİSTİR

Detaylı

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ 1. Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 2. Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik 1- GEMİLERDEN ATIK

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1-

Detaylı

NUR KĐREÇ SAN. TĐC. VE PAZ. LTD. ŞTĐ. Çeşitli Atıkların Kireç Fırınlarında Yakıt Olarak Değerlendirilmesi

NUR KĐREÇ SAN. TĐC. VE PAZ. LTD. ŞTĐ. Çeşitli Atıkların Kireç Fırınlarında Yakıt Olarak Değerlendirilmesi NUR KĐREÇ SAN. TĐC. VE PAZ. LTD. ŞTĐ Çeşitli Atıkların Kireç Fırınlarında Yakıt Olarak Değerlendirilmesi ADANA (2014) KĐREÇ Kireç taşlarının 900 o C-1200 o C de kalsinasyonu ile kireç (CaO) elde edilir.

Detaylı

Entegre. Süreko. Atık Yönetimi 24/05/11

Entegre. Süreko. Atık Yönetimi 24/05/11 Entegre Süreko Atık Yönetimi Süreko Atık Yönetimi iştirakidir. Atık Yönetimi Süreko Atık Yönetimi iştirakidir. Atık Yönetimi Nedir? Atığın toplanması, taşınması, geri kazanılması, bertaraf edilmesi, bertaraf

Detaylı

EĞİTİM PROGRAMI ÇERÇEVESİ BİRİNCİ EĞİTİM MODÜLÜ

EĞİTİM PROGRAMI ÇERÇEVESİ BİRİNCİ EĞİTİM MODÜLÜ EK-2 PROGRAMI ÇERÇEVESİ BİRİNCİ MODÜLÜ MÜFREDAT KONUSU MODÜL GENEL Enerji verimliliği mevzuatı, M1 Teorik Enerjide arz ve talep tarafındaki gelişmeler, M1 Teorik Enerji tasarrufunun ve verimliliğin önemi

Detaylı

YATAY (1) NO. MEVZUAT NO MEVZUAT ADI. 1. ----------------- Aarhus Sözleşmesi. 2. ----------------- Espoo Sözleşmesi

YATAY (1) NO. MEVZUAT NO MEVZUAT ADI. 1. ----------------- Aarhus Sözleşmesi. 2. ----------------- Espoo Sözleşmesi YATAY (1) 1. ----------------- Aarhus Sözleşmesi 2. ----------------- Espoo Sözleşmesi 3. 1210/90/EEC Avrupa Çevre Ajansı Tüzüğü 4. 2008/90/EC Çevresel Suç Direktifi 5. 2007/2/EC INSPIRE Direktifi 6. 2004/35/EC

Detaylı

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atıklar Şube Müdürlüğü ATIK PİLLER

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atıklar Şube Müdürlüğü ATIK PİLLER GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atıklar Şube Müdürlüğü ATIK PİLLER 2011 ATIK PİLLER Bu sunum; Atık Piller Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği kapsamı

Detaylı

TTGV Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Destekleri

TTGV Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Destekleri TTGV Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Destekleri Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliğinin Finansmanı Bilgilendirme Toplantısı Ferda Ulutaş Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Odakule-İstanbul,

Detaylı

Çevremizdeki Kimyasal Maddeler

Çevremizdeki Kimyasal Maddeler Çevremizdeki Kimyasal Maddeler Ana Tema Önerilen Süre Kazanımlar Öğrenciye Kazandırılacak Beceriler Yöntem ve Teknikler Araç ve Gereçler Kimyasal maddeler, çevreyi ve insan sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir.

Detaylı

2-Emisyon Ölçüm Raporu Formatı

2-Emisyon Ölçüm Raporu Formatı 2-Emisyon Ölçüm Raporu Formatı A) İşletmenin Sınıfı (1- İşletmenin faaliyetinin Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik Madde 4 kapsamında yeri,) B) Faaliyetinin Anlatımı

Detaylı

Tehlikeli Atıkların Yönetimi. Betül DOĞRU Şube Müdürü

Tehlikeli Atıkların Yönetimi. Betül DOĞRU Şube Müdürü Tehlikeli Atıkların Yönetimi Betül DOĞRU Şube Müdürü Tehlikeli Atık Nedir Genel tanımı: İnsan sağlığına ve çevreye zarar verebilecek, tutuşabilen ve enfeksiyon yapıcı gibi özelliklerle, tahriş edici, zararlı,

Detaylı

Sağlık Kuruluşları Atıklarının Sınıflandırılması ve Atık Listesi. Erdoğan KARACA Çevre ve Şehircilik Uzmanı

Sağlık Kuruluşları Atıklarının Sınıflandırılması ve Atık Listesi. Erdoğan KARACA Çevre ve Şehircilik Uzmanı Sağlık Kuruluşları Atıklarının Sınıflandırılması ve Atık Listesi Erdoğan KARACA Çevre ve Şehircilik Uzmanı Atık Yönetimi Atığın azaltılması, toplanması, taşınması, geri kazanılması, bertaraf edilmesi,

Detaylı

SANAYİ KİRLİLİK KONTROLÜ TÜZÜĞÜ TASLAĞI. İbrahim ALKAN ÇEVRE KORUMA DAİRESİ

SANAYİ KİRLİLİK KONTROLÜ TÜZÜĞÜ TASLAĞI. İbrahim ALKAN ÇEVRE KORUMA DAİRESİ SANAYİ KİRLİLİK KONTROLÜ TÜZÜĞÜ TASLAĞI İbrahim ALKAN ÇEVRE KORUMA DAİRESİ Sunumun İçeriği GENEL BİLGİ & TÜZÜĞÜN İÇERİĞİ AMAÇ VE KAPSAM TESİS İŞLETME ZORUNLULUĞU VE MEVCUT TESİSLER MEVCUT EN İYİ TEKNİKLER

Detaylı

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 1 Ekim 2014 Haluk ERCEBER İSO Meclis Üyesi KİMYASAL ÜRÜNLER İLE PLASTİK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİN İMALATI 17. Grup Temel Kimya Sanayii 18. Grup Boya, Vernik, Reçine ve Çeşitli

Detaylı

TAMGA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ., ENERJİ YÖNETİMİNDE SINIRSIZ ÇÖZÜMLER SUNAR. HOŞGELDİNİZ

TAMGA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ., ENERJİ YÖNETİMİNDE SINIRSIZ ÇÖZÜMLER SUNAR. HOŞGELDİNİZ TAMGA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ., ENERJİ YÖNETİMİNDE SINIRSIZ ÇÖZÜMLER SUNAR. HOŞGELDİNİZ TAMGA TRİO YANMA VERİMİ Yakma ekipmanları tarafından yakıtın içerdiği enerjinin, ısı enerjisine dönüştürülme

Detaylı

ATIKSU YÖNETİMİ VE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR. IV. OSB ÇEVRE ZİRVESİ Recep AKDENİZ Genel Müdür Yardımcısı Bursa 2016

ATIKSU YÖNETİMİ VE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR. IV. OSB ÇEVRE ZİRVESİ Recep AKDENİZ Genel Müdür Yardımcısı Bursa 2016 ATIKSU YÖNETİMİ VE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR IV. OSB ÇEVRE ZİRVESİ Recep AKDENİZ Genel Müdür Yardımcısı Bursa 2016 Sunumun İçeriği Su Durumu ve Sektörlere Dağılımı Bakanlığımızın Görev Çerçevesi Çevre kanununda

Detaylı

ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ POLİTİKA, STRATEJİ VE HEDEFLER

ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ POLİTİKA, STRATEJİ VE HEDEFLER Teknoloji Alanı: Su Kaynaklarında Kirliliğinin Önlenmesi ve Kontrolü Hedef 2: Bu bakterilerin ve ortamından alınma tekniklerinin geliştirilmesi Hedef 3: Kontamine bakterinin etkisiz hale getirilme yöntemlerinin

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve ÇEVRE Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB ve Çevre- Temel ilkeler AB ve İklim Değişikliği AB ve Su Kalitesi AB ve Atık Geri Dönüşümü Müzakere sürecinde

Detaylı

KÜRESELLEŞEN DÜNYA GERÇEKLERİ TÜRKİYE NİN ENERJİ GÖRÜNÜMÜ VE TEMİZ TEKNOLOJİLER

KÜRESELLEŞEN DÜNYA GERÇEKLERİ TÜRKİYE NİN ENERJİ GÖRÜNÜMÜ VE TEMİZ TEKNOLOJİLER KÜRESELLEŞEN DÜNYA GERÇEKLERİ TÜRKİYE NİN ENERJİ GÖRÜNÜMÜ VE TEMİZ TEKNOLOJİLER Prof.Dr. Hasancan OKUTAN İTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü okutan@itu.edu.tr 18 Haziran 2014 İTÜDER SOMA dan Sonra: Türkiye de

Detaylı

AB KATILIM SÜRECİNDE YEREL YÖNETİMLER İÇİN ATIK YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI. Atık Yönetimi ile İlgili AB Direktifleri ve Türk Mevzuatına Aktarımları

AB KATILIM SÜRECİNDE YEREL YÖNETİMLER İÇİN ATIK YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI. Atık Yönetimi ile İlgili AB Direktifleri ve Türk Mevzuatına Aktarımları AB KATILIM SÜRECİNDE YEREL YÖNETİMLER İÇİN ATIK YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI Atık Yönetimi ile İlgili AB Direktifleri ve Türk Mevzuatına Aktarımları Betül DOĞRU Çevre ve Orman Bakanlığı Atık Yönetimi Daire Başkanlığı

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 3. Endüstriyel Kirlenme Problemleri Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK 3.1. Endüstriyel Atık Kaynak ve Türleri Endüstriyel faaliyetlerin asıl amacı; üretim yapmak Endüstriyel

Detaylı

ÇİMENTO ENDÜSTRİSİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

ÇİMENTO ENDÜSTRİSİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇİMENTO ENDÜSTRİSİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İNŞ.YÜK.MÜH.YASİN ENGİN yasin.engin@gmail.com Şubat, 2015 İçerik Dünyada ve Türkiye de Çimento Üretimi CO 2 Emisyonu Sürdürülebilir Üretim Alternatif Hammaddeler

Detaylı

SANAYİ SEKTÖRÜ. Mevcut Durum Değerlendirme

SANAYİ SEKTÖRÜ. Mevcut Durum Değerlendirme SANAYİ SEKTÖRÜ Mevcut Durum Değerlendirme Sera Gazı Emisyonaları 1990 1995 2000 2005 2008 CO 2 141,36 173,90 225,43 259,61 297,12 CH 4 33,50 46,87 53,30 52,35 54,29 N 2 0 11,57 16,22 16,62 14,18 11,57

Detaylı

Değerlendirilebilir atıkların çeşitli fiziksel ve/veya kimyasal işlemlerle ikincil hammaddeye dönüştürülerek tekrar üretim sürecine dahil edilmesine

Değerlendirilebilir atıkların çeşitli fiziksel ve/veya kimyasal işlemlerle ikincil hammaddeye dönüştürülerek tekrar üretim sürecine dahil edilmesine GERİ DÖNÜŞÜM Değerlendirilebilir atıkların çeşitli fiziksel ve/veya kimyasal işlemlerle ikincil hammaddeye dönüştürülerek tekrar üretim sürecine dahil edilmesine geri dönüşüm denir. Geri dönüşebilen maddeler;

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ ve ATIK YÖNETİMİ GENEL ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ATIK YÖNETİMİ ve ATIK YÖNETİMİ GENEL ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK İZMİR İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ATIK YÖNETİMİ ve ATIK YÖNETİMİ GENEL ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Kemal KILIÇ Uzman Kimyager 26/05/2014 - İZMİR 1 Atık Yönetimi; Atığın toplanması, taşınması, geri

Detaylı

T.C. BURSA VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü TESİSE KABUL EDİLECEK TEHLİKESİZ ATIK KODLARI LİSTESİ

T.C. BURSA VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü TESİSE KABUL EDİLECEK TEHLİKESİZ ATIK KODLARI LİSTESİ TESİSE KABUL EDİLECEK TEHLİKESİZ ATIK KODLARI LİSTESİ EK-2 01 01 01, Metalik maden kazılarından kaynaklanan 01 01 02, Metalik olmayan maden kazılarından kaynaklanan 01 03 08, 01 03 07 dışındaki diğer tozumsu

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ UYGULANACAK PROJELER LİSTESİ

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ UYGULANACAK PROJELER LİSTESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ UYGULANACAK PROJELER LİSTESİ 1- Rafineriler a) Ham petrol rafinerileri, b) 500 ton/gün üzeri taşkömürü ve bitümlü maddelerin gazlaştırılması ve sıvılaştırılması projeleri,

Detaylı

Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Başkanlığı Bilim ve Teknoloji Merkezi. Şişecam Kurumsal Araştırma ve Teknolojik Geliştirme

Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Başkanlığı Bilim ve Teknoloji Merkezi. Şişecam Kurumsal Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Başkanlığı Bilim ve Teknoloji Merkezi Şişecam Kurumsal Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Şişecam Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Başkanlığı 1 ŞİŞECAM ŞİRKET GRUPLARI

Detaylı

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ KİMYASAL ATIK YÖNETİMİ VE KİMYASAL ATIKLARIN DEPOLANMASI

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ KİMYASAL ATIK YÖNETİMİ VE KİMYASAL ATIKLARIN DEPOLANMASI MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ KİMYASAL ATIK YÖNETİMİ VE KİMYASAL ATIKLARIN DEPOLANMASI Tanımlar Atık Herhangi bir faaliyet sonucunda oluşan, çevreye atılan veya bırakılan

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ MEVZUATI VE KOJENERASYONUN YERİ

ENERJİ VERİMLİLİĞİ MEVZUATI VE KOJENERASYONUN YERİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ MEVZUATI VE KOJENERASYONUN YERİ enveripab Bilinçlendirme Semineri (Marmara Üniversitesi) 12 Kasım 2008 A. Yıldırım TÜRKEL ENKO Birleşik Enerji Sistemleri ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Kanun

Detaylı

AB Uyum Sürecinde İstanbul da Atık Yönetimi Uygulamaları. Doç. Dr. Cevat YAMAN Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı İstanbul Büyükşehir Belediyesi

AB Uyum Sürecinde İstanbul da Atık Yönetimi Uygulamaları. Doç. Dr. Cevat YAMAN Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı İstanbul Büyükşehir Belediyesi AB Uyum Sürecinde İstanbul da Atık Yönetimi Uygulamaları Doç. Dr. Cevat YAMAN Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı İstanbul Büyükşehir Belediyesi TÜRKTAY, Ankara Ekim, 2013 Avrupa Birliği Atık Yönetim

Detaylı

Katı Atık Yönetiminde Arıtma Çamuru. Enes KELEŞ Kasım / 2014

Katı Atık Yönetiminde Arıtma Çamuru. Enes KELEŞ Kasım / 2014 Katı Atık Yönetiminde Arıtma Çamuru Enes KELEŞ Kasım / 2014 İÇİNDEKİLER Arıtma Çamuru Nedir? Arıtma Çamuru Nerede Oluşur? Arıtma Çamuru Çeşitleri Arıtma Çamuru Nerelerde Değerlendirilebilir? 1. Açık Alanda

Detaylı

Arıtma Çamurlarının Yönetimi ARITMA ÇAMURLARININ YÖNETİMİ VE YASAL ÇERÇEVE

Arıtma Çamurlarının Yönetimi ARITMA ÇAMURLARININ YÖNETİMİ VE YASAL ÇERÇEVE Arıtma Çamurlarının Yönetimi ARITMA ÇAMURLARININ YÖNETİMİ VE YASAL ÇERÇEVE Prof. Dr. F. Dilek Sanin Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü 06800 Ankara Çamurun oluşumundan bertarafına

Detaylı

Kojenerasyon Teknolojileri Yavuz Aydın, Yağmur Bozkurt İTÜ

Kojenerasyon Teknolojileri Yavuz Aydın, Yağmur Bozkurt İTÜ Kojenerasyon Teknolojileri Yavuz Aydın, Yağmur Bozkurt 13.04.2017 - İTÜ 11.04.2017 2 Kombine Çevrim Santraller Temel amaç elektrik üretimidir En son teknolojilerle ulaşılan çevrim verimi %62 civarındadır.

Detaylı

Termik santrallerinin çevresel etkileri şöyle sıralanabilir: Hava Kirliliği Su Kirliliği Toprak Kirliliği Canlılar üzerinde Yaptığı Etkiler Arazi

Termik santrallerinin çevresel etkileri şöyle sıralanabilir: Hava Kirliliği Su Kirliliği Toprak Kirliliği Canlılar üzerinde Yaptığı Etkiler Arazi Termik santrallerinin çevresel etkileri şöyle sıralanabilir: 1. 2. 3. 4. 5. Hava Kirliliği Su Kirliliği Toprak Kirliliği Canlılar üzerinde Yaptığı Etkiler Arazi Kullanımı Üzerindeki etkileri ASİT YAĞMURLARI

Detaylı

TTGV Enerji Verimliliği. Desteği

TTGV Enerji Verimliliği. Desteği Enerjiye Yönelik Bölgesel Teşvik Uygulamaları Enerji Verimliliği 5. Bölge Teşvikleri Enerjiye Yönelik Genel Teşvik Uygulamaları Yek Destekleme Mekanizması Yerli Ürün Kullanımı Gönüllü Anlaşma Desteği Lisanssız

Detaylı