T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ BİNA VE TESİSLERİNİN YANGINDAN KORUNMASINA İLİŞKİN İÇ DÜZENLEME

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ BİNA VE TESİSLERİNİN YANGINDAN KORUNMASINA İLİŞKİN İÇ DÜZENLEME"

Transkript

1 T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ BİNA VE TESİSLERİNİN YANGINDAN KORUNMASINA İLİŞKİN İÇ DÜZENLEME 2015

2 T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YANGIN İÇ DÜZENLEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Sorumluluk ve İş Bölümü Amaç MADDE 1- Bu İç Düzenlemenin amacı; Tunceli Üniversitesi Rektörlüğü hizmet binalarında çıkacak yangınları önleme, yangından korunma ve müdahale yöntemleri hususunda personel ve öğrencileri bilgilendirmek ve yangınla mücadele ekipleri oluşturmaktır. Kapsam MADDE 2- Bu İç Düzenleme Tunceli Üniversitesi Rektörlüğü hizmet binalarını kapsar. Hukuki Dayanak MADDE 3- Bu İç Düzenleme, Bakanlar Kurulunca çıkarılan 2007/12937 Sayılı Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 136. Maddesindeki Bu Yönetmeliğin uygulanmasını sağlamak üzere belediyeler, kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler; bulundukları yer, yapı, bina, tesis ve işletmelerin özelliklerini bu Yönetmelik hükümlerini dikkate alarak yangın önleme ve söndürme konusunda iç düzenlemelerde bulunurlar hükmü gereği ve 2009/15316 Sayılı Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik esaslarına göre hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4- Bu İç Düzenleme de geçen; a) Başkanlık: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığını, b) Birim Amiri: Akademik ve idari birimlerdeki Dekan/Müdür/Daire Başkanını; c) İlk Yardım Ekibi: Her birimin görevlendirdiği ve Sivil Savunma Amirliğine bildirdiği personelden oluşan ve yangın sebebiyle yararlanan, hastalananlara gereken ilk yardımı yapan ekibi, ç) İtfaiye Müdürlüğü: Tunceli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü, d) Söndürme Ekibi: Her birimin görevlendirdiği, Sivil Savunma Amirliğine bildirdiği personelden oluşan itfaiye gelinceye kadar binada çıkan yangını söndürmeye çalışan ekibi, e) Koruma Ekibi: Her birimin görevlendirdiği, Sivil Savunma Amirliğine bildirdiği personelden oluşan, binalardan tahliye edilen evrak ve dosyalarla teçhizatı koruyacak ekip, f) Kurtarma Ekibi: Her birimin görevlendirdiği, Sivil Savunma Amirliğine bildirdiği personelden oluşan ve binada yaralı varsa yaralıları yoksa evrak, dosya ve teçhizatı kurtaracak ekibi, g) Rektör: Tunceli Üniversitesi Rektörünü, ğ) Senato: Tunceli Üniversitesi Senatosunu, h) Üniversite: Tunceli Üniversitesini, Sorumluluk Ve İş Bölümü MADDE 5- (1) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 124. Maddesi uyarınca; Rektör, tüm yerleşkelerde her türlü yangın güvenlik önlemlerini aldırmakta sorumludur. Bu sorumluluklarla ilgili görevler, yönetmeliğin 7. maddesinin 11. Fıkrası uyarınca, binaların en üst amirlerince yerine getirilir. Anılan fıkra bağlamında; Fakülte, Yüksekokul, Enstitüler, Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin sekreterlikleri ve/veya bina

3 yöneticileri ile diğer yapı ve tesislerin bina yöneticileri, sorumluluk alanlarında bu Yönerge nin hükümlerinin uygulanmasından sorumludur. (2) Laboratuar, teknik oda ve atölye gibi yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin kullanıldığı yerlerde, yangına karşı önleyici tedbirler ilgili birim tarafından alınır. (3) Hizmet binalarında çalışan personelden oluşan söndürme, kurtarma, koruma ve ilk yardım birimleri kurulmuştur. Söndürme birimleri yangın haberini duyar duymaz derhal görev mahalline intikal edecektir. Yangının büyümesi halinde Tunceli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ne derhal bildirilecektir. (YANGIN 110) (4) Fakülte, Yüksekokul ve İdari Binalar ile sosyal tesislerde bulunan yangın söndürücüler Üniversite Sivil Savunma Amirliğince kontrol edilecek olup, eksiklikler tamamlanacak, bakım ve onarımları yaptırılacaktır. (5) Üniversite kampüsünde bulunan tüm kafeterya, kantin, yurt, yemekhane vb. tesislerin yangın güvenlik tedbirleri işletmeciler tarafından bu İç düzenleme esaslarına göre alınacaktır. Buralarda zaman zaman yapılacak denetimlerde eksiklikler görüldüğü takdirde ilgililer hakkında Sivil Savunma Kanunu 47. Maddesi uyarınca yasal işlem yapılacaktır. (6) Üniversite kampüs alanında ateş yakılması kesinlikle yasaktır. Toplanan kağıt ve kuru otlar gibi atıklar kazan dairesinde yakılacak ya da çöp dökme alanına dökülecektir. (7) Yangın Uyarı Sistemleri TSE standartlarında olacaktır. İKİNCİ BÖLÜM Yangın Sebepleri ve Türleri Yangın Sebepleri MADDE 6- Yangın aşağıdaki nedenlerden biri ile çıkar. 1. Sigara izmaritleri-kibrit, 2. Baca tutuşması 3. Elektrik tesisatının kontrol, bakım ve onarımının yapılmaması, 4. Doğal olaylar 5. Kazalar-sıçrama 6. Akaryakıt sızıntısı, 7. Gaz kaçakları, 8. Sabotaj 9. İhmal Yangın Türleri MADDE 7- Yangın türleri şunlardır. A Türü Yangınlar: Yanıcı katı madde yangınlarıdır. (odun, kömür, kağıt, ot, vb.) B Türü Yangınlar: Yanıcı sıvı madde yangınlarıdır. (benzin, benzol, makine yağlarıi yağlı boyalar, katran asfalt vb.) C Türü Yangınlar: Yanıcı gaz madde yangınlarıdır. (metan, propan, bütan, LPG, asetilen, havagazı, hidrojen vb.)

4 D Türü Yangınlar: Hafif metallerle radyoaktif madde yangınlarıdır. (lityum, sodyum, potasyum, alüminyum, magnezyum vb.) E Türü Yangınlar: Elektrik ve elektrikli cihazların yol açtığı yangınlardır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Yangınlara Karşı Tedbirler Genel tedbirler MADDE 8- Yangında alınması gereken tedbirler şunlardır; 1. Yangın anında soğukkanlı olunacak, 2. Bulunulan yerde yangın alarm düğmesi varsa düğmeye basılacak, 3. Güvenlik birimine haber verilecek, yangının cinsi ( akaryakıt, motorlu araç, elektrik vb.) yangın yeri ile adresi kısa ve en doğru şekilde bildirilecek, 4. Yangın çevredekilere bildirilecek, 5. İtfaiye gelinceye kadar binanın elektrik sigortası sökülecek, 6. Bu işlemleri yapan kişi kendini ve başkalarını tehlikeye atmamaya çalışacak, 7. Görevlilerden başkasının yangın alanına girmelerine engel olacak. İhbar ve alarm sistemine ait tedbirler MADDE 9- Tunceli Üniversitesi Rektörlüğü hizmet binalarında yangın alarmı mevcuttur. Elektrik kesildiğinde hemen devreye girecek yedek jeneratör sistemi devamlı olarak çalışır vaziyette bulunacaktır. Bu sistem 6 ayda bir veya periyodik zamanlarda yetkili mercilerce test edilecek ve bakımları yapılacaktır. Müdahale sistemi ve yangın sündürücülerine ait tedbirler MADDE 10- Tunceli Üniversitesi Rektörlüğü binalarının her bağımsız bölüm için alan büyüklüğüne göre, en az bir adet 6 kg.lık olmak üzere yeteri kadar uygun tipte (CO2, ABC) yangın söndürücüleri bulundurulacak ve yangın sündürücüleri amacı dışında kullanılmayacaktır. Yangın sündürücüleri az miktarda kullanışmış olsa dahi; her kullanımdan sonra TS 862 standardına uygun şekilde belgeli firmalara doldurtulacaktır. Yangın söndürücüler, Sivil Savunma Amirliği tarafından dört yılda bir doldurulacak ve 6 ayda bir bakımları yaptırılacaktır. Yangın dolapları üzerine yangın dolabı kullanma talimatı asılacak, yangın dolap ve kabinleri içinde hortum, lans ve vanaları tesis edilerek müdahaleye hazır bir halde bulundurulacaktır. Elektrik tesisatına ait tedbirler MADDE 11- (1) Tunceli Üniversitesi Rektörlüğü Elektrik Tesisatı 04/11/1984 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği ve Fenni Şartnamesi ne uygun olacaktır. (2) Tunceli Üniversitesi Rektörlüğü hizmet binalarında iç tesisatı gösteren bir Elektrik Planı camlı bir dolap içinde, elektrik sayacına yakın bir yerde muhafaza edilecektir. Elektrik tesisatı periyodik olarak bir yetkili tarafından kontrol edilecek, kontrol formu imzalanacak ve görevlisi tarafından imzalanacaktır. (3) Elektrik tesisatına, yetkili personelin izni olmadan hiçbir ilave yapılmayacaktır. (4) Mesai bitiminde kullanılmayacak olan bütün fişler prizden çıkarılacaktır.

5 (5) Çay ocağı, kantin vb. gibi yerler dışında elektrik sobası, elektrik ocağı, su ısıtıcısı vb. yangın riski yüksek cihazlar hiçbir şekilde kullanılmayacaktır. Kaçış yollarına ait tedbirler MADDE 12- (1) Tunceli Üniversitesi Rektörlüğü hizmet binalarında ulaşım ve iç kaçış yolları mevcuttur ve çıkış kapıları hizmete açık tutulacaktır. (2) Merdivenlerde mesai saatlerine göre aydınlatma mevcut olacak, elektrik kesildiğinde hemen devreye girecek bir ilave aydınlatma sistemi işler halde bulundurulacaktır. (3) Merdivenlerin önü hiçbir zaman masa, koltuk ve diğer eşyalarla kapalı olmayacak, çıkış kapıları sürekli açık bulundurulacaktır. Kazan dairelerine ait tedbirler MADDE 13-(1) Kazan dairelerin bacaları TS standartlarına uygun olacaktır. (2) Kazan daireleri, kalorifer kazanlarının bulunduğu yerler kagir ve kapısı yangına en az 60 dakika dayanıklı malzemeden yapılmış bir bölme ile müstakil halde getirilecektir. (3) Bu yerlerin tabanına yakıt dökülmesi gibi riskler için tedbir alınacak ve temiz tutulacaktır. (4) Sıvı ve katı yakıtlı kazan bacalarının altında kurum temizleme menfezi bulunması ve yılda en az iki kez temizlenmesi, katı yakıtlı kazanlar ile yüksek oranda is bırakan sıvı yakıtlı borularının ayda bir, bacaların ise iki ayda bir yetkili kişilerce temizlenmesi gerekir. (5) Baca temizliği, belediye itfaiye teşkilatına veya bu konuda yetkilendirilmiş özel firmalar tarafından yapılır, baca temizliği tutanakla kayıt altına alınır. (6) Bacaların temizliğinden ilgili birimler sorumludur. Diğer tedbirler MADDE 14-(1) Tunceli Üniversitesi Rektörlüğü hizmet binalarında sigara içilmesi kesinlikle yasaktır. Yasağa uyulması hususu takip edilecektir. (2) Binalarda oda kapıları numaralanır. Her birim, anahtarlara oda numaralarını gösteren etiketler takacaktır. Bu anahtarlar binanın uygun yerinde camlı bir dolap içinde saklanacaktır. (3) Personelin ikamet adresini gösterir liste birim amirlerinde, genel liste de gerektiğinde derhal çağırmak için İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. (4) Masa, kasa ve dolaplarda bulunan evrak, belge ve malzemenin önemine göre bunları yangından kurtarmada öncelik derecesi verilecektir. (5) Çatılarda, yangına karşı koruma gereçlerinden başka bir eşya bulundurulmayacak ve çatılar her zaman kilitli kalacaktır. (6) Hizmet binalarının bahçesinde ve diğer alanlarda ateş yakmak ve yakılmasına izin vermek yasaktır. Herhangi bir yerde kontrol dışı ateş yandığını veya dumanını gören personel derhal güvenlik birimine haber verecektir.

6 (7) Ambar ve arşivde sorumlular tarafından gerekli tedbirler alınacaktır. (8) Çalışma saati bitiminde odayı en son terk eden personel tüm fişleri prizden çekecek ve camların kapalı olup olmadığını kontrol edecek. (9) Olası bir yangında yangına müdahaleyi kolaylaştırmak bakımından Tunceli Üniversitesi Rektörlüğü hizmet binalarının girişlerinde park yasağı uygulanacaktır. (10)Tunceli Üniversitesi Rektörlüğü hizmet binalarında bulunan sabit veya seyyar yangın söndürme cihaz ve tesisatını bozmak, kırmak, karıştırmak, yerini değiştirmek veya bunları kullanılmayacak hale getirmek, her ne surette olursa olsun yangın musluklarının önünü kesmek yasaktır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Yangın Esnasında Yapılacak İşler Yangının çalışma saatlerinde meydana gelmesi MADDE 15- (1) Yangının çalışma saatleri içinde meydana gelmesi halinde hareket tarzı. (2) HABERVERME: Yangını ilk gören kimse, mevcut haber verme sistemini ( Alarm, Telefon vb.) harekete geçirmekle birlikte, güvenlik merkezine ve birim amirine haber verilecektir. (3) GÖREVLİLERİN HAREKET TARZI: Yangın haberini duyan yangına karşı koyma ekipleri derhal harekete geçer. Personel öğrenci ve diğer kimselerin tahliyesi sağlanıp, kurtarma ekipleri tarafından evrak ve dosyalar çuvallara konarak eşya ile birlikte tehlikeden uzak bölümlere götürülür. Her birimde yangından kurtarılacak evrak ve dosyaların bırakılacağı çuvallardan yeteri kadar bulundurulacaktır. (4) İtfaiye ekipleri geldiği andan itibaren; yetkili amirler ve yangınla mücadele ekipleri itfaiye amirinin emrine girer. Yangının çalışma saatleri dışında meydana gelmesi halinde; MADDE 16- (1) Yangının çalışma saatleri dışında meydana gelmesi halinde hareket tarzı. (2) Yangını ilk gören kimse, mevcut haber verme sistemini (Alarm, Telefon) harekete geçirmekle birlikte güvenlik merkezini, birim amirini ve itfaiyeyi (110) haberdar eder. (3) Yangından haberdar olan Amir, mevcut personel ve Yangınla Mücadele Ekipleri ile birlikte seri bir şekilde görevleri başına gelerek söndürme ve kurtarma işlerine başlarlar. (4) Ayrıca personel, öğrenci ve diğer kimselerin tahliyesi sağlanır. Evrak ve dosyalar kurtarma ekipleri tarafından çuvallara konarak, eşya ile birlikte tehlikeden uzak kısımlara götürülür. (5) İtfaiye olay yerine ulaştığında, yangın söndürme ve kurtarma çalışmaları itfaiyeye bağlı olarak sürdürülür. Yangın hizmet binasına yakın bir yerde çıkmışsa

7 MADDE 17- (1) Yangın hizmet binasına yakın çıkmışsa hareket tarzı. (2) Haber verme işi ile birlikte tehdit altında bulunan kısımlarda oda ve pencerelerdeki perde ve stor çıkarıldıktan sonra pencereler kapatılır. Personel, öğrenci ve diğer kimselerin tahliyesi sağlanıp, evrak ve dosyalar kurtarma ekipleri tarafından çuvallara konarak eşya ile birlikte tehlikeden uzak kısımlara götürülür. (3) Çatıda ayrıca korunma tedbiri alınır. (4) Açık ve kapalı otoparkta çıkabilecek araç yangınlarına güvenlik personeli müdahale edecektir. Müdahale için kullanılacak yangın söndürme cihazları en yakın birimden alınacak ve kullanıldıktan sonra Sivil Savunma Amirliğine bilgi verecektir. Yangın söndürme cihazı ve tesislerini amacı dışında kullananlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Yangınla Mücadele Ekipleri MADDE 18- (1) Üniversite personel sayısı 200 ün çok üzerinde bulunması nedeniyle yangınla mücadele ekipleri kurulmuştur. (2) Söndürme Ekibi: Her birimin görevlendirdiği ve Sivil Savunma Amirliğine bildirdiği personelden oluşan itfaiye gelinceye kadar binada çıkan yangını söndürmeye çalışan ekibi, (3) Koruma Ekibi: Her birimin görevlendirdiği ve Sivil Savunma Amirliğine bildirdiği personelden oluşan ve binalardan tahliye edilen evrak ve dosyalarla teçhizatı koruyacak ekip, (4) Kurtarma Ekibi: Her birimin görevlendirdiği ve Sivil Savunma Amirliğine bildirdiği personelden oluşan ve binada yaralı varsa yaralıları yoksa evrak, dosya ve teçhizatı kurtaracak ekibi, (5) İlk Yardım Ekibi: Her birimin görevlendirdiği ve Sivil Savunma Amirliğine bildirdiği personelden oluşan ve yangın sebebiyle yararlanan, hastalananlara gereken ilk yardımı yapan ekibi, (6) Gönüllü Ekipler: Öğrenciler tarafından gönüllü olarak kurulan bu ekipler, olası bir yangında diğer ekiplerle koordineli bir biçimde çalışır. Ekiplerin birbirleriyle işbirliği içinde yardımlaşmaları esastır. Yangın söndürüldükten sonra yapılacak işler MADDE 19- (1) Yangın söndürüldükten sonra ilgili makamlar bilgilendirilip biri ön, diğeri asıl olmak üzere iki rapor düzenlenir. a. Ön Rapor - Yangın Tarihi - Yangının çıktığı yer - Yangının sebebi gibi bilgileri ihtiva eden ön rapor telefon veya fax ile bildirilir b.asıl Rapor - Yangının tarihi, saati ve başlangıç yeri, - Yangının sebebi, - İtfaiyenin geliş saati, - İtfaiye ekibinin faaliyeti, - Söndürmede yararlılık gösterenler,

8 - Varsa yaralananlar ve ölenler, - Ziyana uğramış veya hasar görmüş kıymetler, - Mahalli tahkikatın ne safhada olduğu; hasar zaptı gibi hususları ihtiva eden bu rapor her yangın olayından sonra güvenlik birimiyle ortaklaşa düzenlenir. BEŞİNCİ BÖLÜM Eğitim ve Tatbikatlar Eğitim ve tatbikatlar MADDE 20- (1) Yangınla Mücadele Ekip personelinin; bina yöneticilerinin sorumluluğunda, yangından korunma, yangının söndürülmesi, can ve mal kurtarma, ilk yardım, mahalli itfaiye kuruluşu ile işbirliği ve organizasyon sağlanması konularında eğitim alması sağlanır. (2) Eğitimler, Sivil Savunma Uzmanı/Amiri koordinasyonunda, Tunceli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, İlçe İtfaiye Amirlikleri, üniversitenin ilgili bölümleri ile gerekirse Tunceli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün imkânlarından yararlanılarak düzenlenir. (3) Eğitimler; ekip personeli ile binadaki diğer görevlileri kapsayacak şekilde; temel yangın güvenliği bilgisi, yangın söndürme teknikleri, cihazları tatbiki kullanma yöntemleri, itfaiye ve diğer acil yardım unsurlarına en kısa zamanda nasıl ulaşılacağı konularını içerir. Yılda bir kez de, acil yardım unsurlarının iştirakiyle, temel yardım güvenliği, tahliye ve ilk yardım uygulamaları tatbikatı yapılır. ALTINCI BÖLÜM Plan ve Krokiler Plan ve krokiler MADDE 21- (1) Yapı, bina ve tesislerin yerleşim durumları, ulaşım yolları, acil çıkışlar, söndürücü ve uyarıcı sistemler, itfaiyenin ihtiyacını karşılayacak su besleme üniteleri ve bu hususlardaki tüm plan ve krokiler, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının koordinasyonunda hazırlanarak bina yöneticilerinde bulundurulur. Ayrıca, tahliye planını kapsayacak şekilde hazırlanacak kat vaziyet planı veya krokilerin birer örneği ait oldukları yerlere çalışanların görebileceği bir şekilde asılır. YEDİNCİ BÖLÜM Tatbik Şekli İç düzenlemenin tatbik şekli MADDE 22- (1) Bu İç Düzenleme ile ilgili olarak, Tunceli Üniversitesi Rektörlüğü Sivil Savunmada görevli yükümlüler ve diğer personeller Sivil Savunma Amirinin düzenleme ve yönetimi altında zaman zaman eğitim ve tatbikata tabi tutulacaktır. (2) Tüm personel bu iç düzenleme hükümlerine uymakla yükümlüdür. (3) Bu iç düzenleme, Tunceli Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı bütün birimlerinde uygulanır. (4) Bu Yangın iç düzenlemesinde değişiklik yapmaya Rektör yetkilidir.

9 (5) Bu iç düzenlemede temel alınan kuralların ihlal edilmesi halinde, ihlalin derecesine göre gerekli yasal işlem yapılacaktır. SEKİZİNCİ BÖLÜM Son Hükümler Açıklaması bulunmayan hükümler MADDE 23- (1) Bu iç düzenlemede hüküm bulunmayan hususlarda, Yönetmelik hükümleri ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. (2) Bu İç Düzenleme, Üniversite Senatosu tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer. (3) Bu iç düzenleme hükümlerini Rektörlükçe Yürütülür.

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ YANGIN İÇ DÜZENLEMESİ

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ YANGIN İÇ DÜZENLEMESİ T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ YANGIN İÇ DÜZENLEMESİ 2012 T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YANGIN İÇ DÜZENLEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Sorumluluk ve İş Bölümü Amaç MADDE 1-

Detaylı

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ / /.. YÖNERGE İdari ve Mali İşler Daire Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1 - Bu Yönergenin amacı, Namık Kemal Üniversitesi'nin,

Detaylı

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Gençlik ve Spor Genel

Detaylı

ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. ET KOMBİNASI MÜDÜRLÜĞÜ ACİL DURUM PLANI

ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. ET KOMBİNASI MÜDÜRLÜĞÜ ACİL DURUM PLANI ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. ET KOMBİNASI MÜDÜRLÜĞÜ ACİL DURUM PLANI Amaç Bu iç düzenlemenin amacı; Et Kombinası Müdürlüğü ne ait her türlü yapı, bina, tesis ve işletmelerin tasarımı, yapımı, işletimi,

Detaylı

T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI BİNA VE TESİSLERİN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI BİNA VE TESİSLERİN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNERGE T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI BİNA VE TESİSLERİN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNERGE ANKARA 2013 (BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR) II T.C MİLLÎ SAVUNMA

Detaylı

T.C. ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANLIĞI TÜRKĠYE Ġġ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ

T.C. ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANLIĞI TÜRKĠYE Ġġ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ T.C. ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANLIĞI TÜRKĠYE Ġġ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler, Binaların Kullanım Ve Tehlike Sınıfları BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

AMASYA ĠLĠ KAMU HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ AMASYA AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI MERKEZĠ BAġTABĠPLĠĞĠ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ

AMASYA ĠLĠ KAMU HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ AMASYA AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI MERKEZĠ BAġTABĠPLĠĞĠ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ AMASYA ĠLĠ KAMU HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ AMASYA AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI MERKEZĠ BAġTABĠPLĠĞĠ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ NĠSAN 2013 1 BĠRĠNCĠ KISIM AMASYA AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI MERKEZĠ

Detaylı

DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AĠT BĠNA VE TESĠSLERĠN YANGINDAN KORUNMASI YÖNERGESĠ ANKARA 2009

DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AĠT BĠNA VE TESĠSLERĠN YANGINDAN KORUNMASI YÖNERGESĠ ANKARA 2009 DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Savunma Sekreterliği DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AĠT BĠNA VE TESĠSLERĠN YANGINDAN KORUNMASI YÖNERGESĠ ANKARA 2009 DEVLET HAVA EYDANLARI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Savunma Sekreterliği MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Savunma Sekreterliği MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Savunma Sekreterliği MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi ANKARA 2009 1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Savunma Sekreterliği

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGINDAN KORUNMA VE İTFAİYE TEŞKİLATININ ÇALIŞMALARI YÖNERGESİ

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGINDAN KORUNMA VE İTFAİYE TEŞKİLATININ ÇALIŞMALARI YÖNERGESİ MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGINDAN KORUNMA VE İTFAİYE TEŞKİLATININ ÇALIŞMALARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar,İlkeler, Esaslar Amaç Madde

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ TBMM Başkanlık Makamının Onay Tarihi : 09.05.2012 Sayı : 65496 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ I. KISIM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Görevler, Yetkiler, Sorumluluklar ve Yasaklar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler, Binaların Kullanımı ve Tehlike Sınıfları. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Görevler, Yetkiler, Sorumluluklar ve Yasaklar

ĠÇĠNDEKĠLER. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler, Binaların Kullanımı ve Tehlike Sınıfları. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Görevler, Yetkiler, Sorumluluklar ve Yasaklar ĠÇĠNDEKĠLER Ġçindekiler DeğiĢiklik Çizelgesi Amaç Kapsam Dayanak Tanımlar BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler, Binaların Kullanımı ve Tehlike Sınıfları ĠKĠNCĠ BÖLÜM Görevler, Yetkiler, Sorumluluklar ve Yasaklar

Detaylı

BĠLKENT ÜNĠVERSĠTESĠ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ

BĠLKENT ÜNĠVERSĠTESĠ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ AĢağıdaki yönerge 2005 yılında yapılmıģ olup kitap halinde yayınlanmıģtır ve 30.01.2009 tarihinden geçerli olarak güncellenmiģtir. ONAY hanesindeki isimler değiģmeyeceği için aynı Ģekilde korunmuģtur.

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ KORUMA VE GÜVENLİK AMİRLİĞİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ KORUMA VE GÜVENLİK AMİRLİĞİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ KORUMA VE GÜVENLİK AMİRLİĞİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1: Bu yönergenin amacı; Bingöl Üniversitesinin tüm birimlerinde Trafik hizmetleri de dahil yürütülen Koruma ve Güvenlik

Detaylı

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 27/11/2007 No : 2007/12937

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 27/11/2007 No : 2007/12937 5243 BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 27/11/2007 No : 2007/12937 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 19/12/2007 No : 26735 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler,

Detaylı

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 5243 BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 27/11/2007 No : 2007/12937 Dayandığı Kanunun Tarihi : 9/6/1958 No : 7126 14/2/1985 No : 3152 13/12/1983 180 sayılı

Detaylı

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 2007/12937 KARAR SAYILI BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK RESMİ GAZETE TARİH : 19 ARALIK 2007 ÇARŞAMBA SAYI : 26735 19 Aralık 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26735 YÖNETMELİK Karar Sayısı

Detaylı

Genel Hükümler, Binaların Kullanım ve Tehlike Sınıfları

Genel Hükümler, Binaların Kullanım ve Tehlike Sınıfları Resmi Gazete 19 Aralık 2007 Çarşamba Sayı : 26735 Resmi Gazete 9 Eylül 2009 Çarşamba Sayı : 27344 BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

BĠNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELĠK

BĠNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELĠK 5243 BĠNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELĠK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 27/11/2007 No : 2007/12937 Dayandığı Kanunun Tarihi : 9/6/1958 No : 7126 14/2/1985 No : 3152 13/12/1983 180 sayılı

Detaylı

KOÇ ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ

KOÇ ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ KOÇ ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Koç Üniversitesi nde İş Sağlığı ve Güvenliği şartlarının sağlanması amacıyla uyulması

Detaylı

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2009/15316 Ekli Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Bayındırlık

Detaylı

ACİL DURUM PLANI. İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

ACİL DURUM PLANI. İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL DURUM PLANI PARAF İZMİR İLİ GÜNEY BÖLGESİ KAMU HASTANELERİ

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ

SAĞLIK BAKANLIĞI YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ SAĞLIK BAKANLIĞI YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler, Tanımlar, Binaların Kullanım Sınıfları ve Bina Tehlike Sınıflandırması BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç: Madde 1-Bu Yönergenin

Detaylı

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararı : 12/6/2002-2002/4390 Resmî Gazete : 26.7.2002/24822 DİKKAT (!) : Bu Yönetmelik, 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı B.K.K.

Detaylı

BILKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ ACİL DURUM PLANI İÇİNDEKİLER

BILKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ ACİL DURUM PLANI İÇİNDEKİLER Sayfa No: 2 / 35 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 4 2. KAPSAM... 4 3. TANIMLAR... 4 4. İLGİLİ DOKÜMANLAR... 5 5. YÜKÜMLÜLÜK... 5 5.1. İşveren... 5 5.2. Çalışanlar... 6 6. TATBİKAT... 6 7. ACİL DURUM EKİPLERİ...

Detaylı

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi : 26.07.2002 Resmi Gazete Sayısı : 24827 (asıl) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler, Tanımlar, Binaların Kullanım Sınıfları ve Bina Tehlike

Detaylı

SABOTAJLARA KARŞI KORUMA YÖNETMELİĞİ

SABOTAJLARA KARŞI KORUMA YÖNETMELİĞİ 2591 SABOTAJLARA KARŞI KORUMA YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16.10.1988, No : 88/13543 Dayandığı Kanunun Tarihi : 22.7.1981, No : 2495 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 28.12.1988, No

Detaylı

AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 2515 AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 1.4.1988, No : 88/12777 Dayandığı Kanunun Tarihi : 15.5.1959, No : 7269 Yayımlandığı

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ. İş güvenliği en önemli önceliklerimizden biridir.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ. İş güvenliği en önemli önceliklerimizden biridir. 1 1 2 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ İş güvenliği en önemli önceliklerimizden biridir. Çalışanlarımızı İş Güvenliği ve Sağlığı konularında duyarlı hale getirmek Kurumsal sorumluluğumuzdur. Tüm sistem

Detaylı