SELÇUK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ACİL DURUM PLANI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SELÇUK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ACİL DURUM PLANI"

Transkript

1 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ACİL DURUM PLANI REV / OO ĠĢyeriĠncelemesi Tarihi : Geçerlilik Tarihi : Acil Durumda Ġlk Aranacaklar: Fahrettin ERDOĞAN : ( ) Abdullah ALTUNDAĞ : ( ) ARALIK 2013

2 1.KISIM YANGINLARDAN KORUNMA KISIM I AMAÇ: SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESĠ Tesislerinde çıkacak yangınları önleme ve yangınlardan korunma hizmetleri hususunda alınacak tedbir ve yapılacak iģlerin tespitidir. KISIM II KAPSAM: Bu plan SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESĠ tesislerinde uygulanır. KISIM III SORUMLULUK VE Ġġ BÖLÜMÜ : SORUMLULUK: SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESĠ Tesislerinde yangınlardan korunma hizmetlerinin aksaksız yürütülmesinden Dekan sorumludur. KISIM IV YANGINLARIN SEBEPLERĠ VE SINIFLANDIRILMASI: Sebepler; - Yangın emniyeti ile ilgili emir ve talimatlara uymamak, - Yangından korunma ve söndürme hususlarında bilgisizlik, - Dikkatsizlik ve ihmal, - Kasıt ve sabotaj, - Herhangi bir kaza veya yayılma, - Doğal afetler, - Tesislerdeki elektrik, havagazı, ısıtma ve su tesisatlarının yangına karģı emniyetli olmaması ve mevcut yönerge/yönetmeliklere uygun kullanılmaması, Y A N G I N Ç E ġ Ġ T L E R Ġ : Yangınlar; yanıcı maddelerin fiziksel özelliklerine göre sınıflandırılırlar.her sınıf yangın farklı yanma özellikleri gösterir. A-Sınıfı Katı Yanıcı Maddeler Yangını (ADĠ YANGINLAR): Yanma sonucu karbon tabakalar bırakan yanıcı katı maddelerin tutuģması ile meydana gelen yangınlardır. (Odun, kömür, kağıt.ot, yatak vs.) B-Sınıfı Sıvı Yanıcı Maddeler Yangını (SIVI YANGINLARI): Yanıcı sıvı maddelerin, petrol ürünü sıvıların tutuģmasıyla meydana gelen yangınlardır. (Benzin, motorin, makine yağları, laklar, yağlı boyalar vs.) C-Sınıfı Gaz Yanıcı Maddeler Yangını (GAZ YANGINLARI): Yanıcı gazların tutuģması ile meydana gelen yangınlardır. (Metan, propan, bütan, LPG, havagazı, doğalgaz, asetilen, hidrojen vs.) D-Sınıfı Hafif Metal Yangınları: Magnezyum, Alüminyum, Sodyum, Potasyum gibi hafif metallerin tutuģması ile meydana gelen yangınlardır.

3 KISIM V YANGINLARA KARġI KORUNMA TEDBĠRLERĠ A-GENEL ÖNLEMLER: 1-Binalar, ve cihazlar basınç oluģmasını önlemek üzere patlamalara karģı hava delikleri ile korunmalıdır. Kapılar, pencereler, panjurlar, havalandırma menfezleri belirli bir basınç karģısında dıģarıya doğru açılacak Ģekilde olmalıdır. 2-Her okul merkezi itfaiyeden "Yangından Korunma Yeterlilik" belgesi almak zorundadır. 3- Yıldırım paratonerleri dizaynına uygun Ģekil ve zamanlarda, okul merkezi teknik personelince kontrol ve bakıma tabi tutulmalıdır. 4-Okul merkezinde bulunan yangın su tankları, okul merkezi elektrikleri kesilse dahi yangın hidrantlarını besleyecek ek kaynaklarla donatılmalıdır. 5-Okul merkezi yangın su tank çıkıģı ve yangın hidrantlarından, bölge ve belediye itfaiye araçlarının istifade edebileceği (su alabileceği) Ģekilde dizaynedilmelidir. Farklı standart mevcut ise, azami 5 (beģ) yıllık plan çerçevesinde Ġtfaiye standardına dönüģtürülmelidir. DönüĢüm sağlanıncaya kadar, tank çıkıģı ve hidrant için yeterli adaptör temin edilmeli ve kullanıma hazır bulundurulmalıdır. Bu durum,ġehir Ġtfaiye Müdürlüğü ile koordine edilmelidir. 6-Yangın hortumları ve su tesisatları yangın amacı dıģında, bahçe sulamak ve çevre temizlemek gibi maksatlarla kullanılmamalıdır. 7-Merkezi yangın istasyonları, yangın dolapları (Yangın hidrant ve muslukları dahil) seyyar yangın söndürme cihazları, sprinkler vb. sabit söndürme sistemleri, otomatik ve manuel alarm/ikaz sistemleri, gibi yangın malzeme ve yerlerinin ön ve yanları asla kapatılmamalıdır. Yerlerinin görünmesi ve her an kullanıma hazır bulundurulması ön planda tutulmalıdır. 8-Yangın dolapları TS 'e uygun olmalı, yangın dolaplarının hortum uzunluğu 20 metre olarak düģünüldüğünde aynı hacimdeki iki yangın dolabı arasındaki mesafe metre olmalıdır. 9-Yangın dolapları kırmızı renge boyanmalı, üzerine beyaz renkle "YANGIN" kelimesi yazılmalıdır.hemen altına o dolabın sıra numarası yazılmalıdır. Çift kapılı yangın dolaplarında yazı ve numara için sol kanat kullanılmalıdır. RENK VE ÖLÇÜLER: - Zemin kırmızı yazı, çizgive rakamlar beyaz renktedir. - Harfkalınlığı BĠR cm. - Harf yüksekliği ON cm - Rakam kalınlığı BĠR cm. - Rakam yüksekliği BEġ cm. - Daire iç çapı SEKĠZ cm. - Daire dıģ çapı ON cm. 1-SAKİN OL. YANGIN VAR DİYE BAĞIR. 2-BAŞINDA ÇALIŞTIĞIN MAKİNE MOTOR VARSA DURDUR. İTFAİYE TEL: 110 Dolaplar kırmızı, yazı ve rakamlar beyaz renktedir. Ġdari binalarda yangın dolabı duvar renginde boyanabilir, yapılmalıdır. Ancak; bu durumda yazı ve rakamlar kırmızı renk olarak yapılmalıdır. 10-Her eğitim merkezi kapalı hacimlerin büyüklüğü ve ulaģım imkanlarına göre bir veya daha fazla merkezi yangın istasyonu kurulmalıdır. Merkezi yangın istasyonu, giriģ çıkıģ yerlerine yakın olarak bina içi veya dıģına kurulabilir.

4 11-Yangın dolap kapağı alt kısmına (9.maddedeki Ģekilde görülen yere) aģağıdaki YANGIN ANINDA YAPILACAK ĠġLER talimatı yerleģtirilmelidir. YANGIN ANINDA YAPILACAK ĠSLER 1 - S A K Ġ N O L,. Y E R D E Y A N G I N V A R D Ġ Y E B A Ğ I R. 2 - B A ġ I N D A Ç A L I ġ T I Ğ I N M A K Ġ N A M O T O R V A R S A D U R D U R. 3 - A L A R M / Ġ K A Z Z Ġ L Ġ N E B A S. 4 - S E Y Y A R S Ö N D Ü R Ü C Ü T Ü P Ġ L E Y A N G I N A M Ü D A H A L E E T. 5 - Ġ T F A Ġ Y E Y E H A B E R V E R Ġ L M E S Ġ N Ġ S A Ğ L A. 6 - S Ö N D Ü R M E E K Ġ B Ġ G E L D Ġ Ğ Ġ N D E Y A N G I N D A G Ö R E V Y E R Ġ N E G Ġ T. D O L A P K U L L A N M A T A L Ġ M A T I 1 - D O L A P K A P A Ğ I N I A Ç. L A N S - N O Z U L D A N T U T A R A K H O R T U M U A Ç. 2 - H O R T U M H A Z I R O L U N C A S U Y U A Ç A R A K Y A N G I N A M Ü D A H A L E E T. 3 - K U L L A N D I K T A N S O N R A H O R T U M U T E M Ġ Z L E V E G Ö L G E D E K U R U T. ( L A S T Ġ K - B E Z H O R T U M L A R Ġ Ç Ġ N ) 4 - H O R T U M V E N O Z U L U M O N T E E D E R E K H A Z I R H A L E G E T Ġ R. 5 - H O R T U M U A Y D A B Ġ R T E S T E T. 6 - F O A M - S U K U L L A N I L D I Ğ I N D A H O R T U M V E D E V R E S Ġ N Ġ T E M Ġ Z L E. 7 - H E R A Y D O L A P M U H T E V Ġ Y A T I N I K O N T R O L E T. 8 - D O L A P M U H T E V Ġ Y A T I N D A E K S Ġ K L Ġ K O L D U Ğ U N D A S O R U M L U S U N A B Ġ L D Ġ R. 9 - Y A N G I N H O R T U M L A R I N I Y O L, A R A Ç, B A H Ç E Y I K A M A V S. M A K S A T L A R L A K U L L A N M A. OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK ĠTFAĠYE: 110 POLĠS ĠMDAT: 155 JANDARMA: 156 AMBULANS: 112 Bu talimat 14x20 cm ebadında PVC kaplı karton veya fiber vs. üzerine oyma Ģeklinde yazılarak dolap kapağı dıģalt kısmına monte edilir. 12- Eğitim merkezinde bina dıģında bulunan yangın hidrantları kırmızı renge boyanmalı ve üzerine aģağıdaki Ģekilde görüldüğü gibi beyaz renk boya ile sıra numarası yazılmalıdır. Ölçüler yangın dolap numaralandırmasında olduğu gibidir. 13-Yangın hidrantlarının anahtarları, bir zincir vs. ile hidrant üzerine aģılmalıdır. 14-Kapalı hacimlere dağıtılan seyyar yangın söndürücü tüpler, en az 20 metre uzaktan görülecek Ģekilde yerleģtirilmeli ve tüp üzerine yangın dolaplarında olduğu ve yukarıdaki Ģekilde görüldüğü gibi numara yazılmalıdır. Ayrıca tüplerin konulduğu duvar-direk vs. üzerine de tüp numarası, yerden 2-4 metre yüksekliğe yazılmalı/aģılmalıdır. 15-Elle taģınabilen seyyar yangın söndürücü tüpleri, mümkünse duvar/direk üzerine, yerden 90 cm. fazla olmaması üzere yüksekliğe aģılmalıdır. Ancak; asılma imkanı yoksa paslanmayı önlemek üzere tüp altlarına tahta/plastikten altlık konulmalıdır. 16-Okul merkezinde zor ve dar giriģ/çıkıģlar yangınla mücadeleyi güçleģtirdiğinden, her okul merkezi üretim faaliyeti, personel, araç vs. hususları göz önüne alarak giriģ/çıkıģ rahatlığını sağlamalıdır. Mümkün olduğu kadar kapılar dıģa doğru açılacak Ģekilde yapılmalıdır. 17-Okul merkezindeki yangına hassas yerler (kalorifer kazan dairesi, akaryakıt tesisleri, tehlikeli maddeler için ambar/depo vs.) ayrı bölmeler olarak düģünülmeli ve yapılmalıdır. 18-Okul merkezi ambar/depo ve atölyelerde, muhtemel bir yangında kullanılan suların eģiklerden taģarak ünitelere yayılmasını önleyecek bariyer tipi seyyar setler yapılmalı, keza bu suların akıtılacağı direnaj devreleri ve atık su depoları yapılmalıdır.

5 B-ĠDARĠ BĠNALARDA ALINACAK ÖNLEMLER : 1-Sabit sulu yangın devresi ve tercihen otomatik sprinkler sistemi ile donatılmalıdır. 2-Kapalı kullanım alanı 1000 m 2 den küçük eğitim binalarında, alarm/ikaz maksatlı bazer/büton, kapalı kullanım alanı 1000 m 2 den fazla olan eğitim binalarında, dedektör/sensörlü otomatik alarm/ikaz sistemi kurulmalıdır. 3-Dâhili ve harici haberleģmenin sağlanacağı telefon-telsiz vb. haberleģme sistemi kurulmalıdır. 4-Koridorlarda her 20 m.yi geçmeyen aralıklarla bir seyyar yangın söndürme cihazı konulmalıdır. (CO2, KKT, HC den kullanım maksadına uygun olanı itfaiye Müdürlüğü'nce önerilir.) 5-Münferit bilgisayar odaları, 40 m 2 den büyük oda ve toplantı salonlarına, riske uygun bir seyyar yangın söndürme cihazı konulmalıdır. 6-Bilgi iģlem merkezlerine TS 10547'ye uygun önlemlere ilaveten, tercihen gazlı otomatik söndürme sistemi yapılmalıdır. 7-Çöp kutuları kontrollü olarak ve-dolmasını beklemeden her günün akģamı boģaltılmalıdır. 8-Sigara izmaritlerinin geliģi güzel atılması önlenmeli, kül tablaları zaman zaman ve emniyetli olarak boģaltılmalıdır. Ancak, yanan izmarit olmadığından emin olunmalıdır. 9-Çöp ve sigara izmaritleri bina dıģındaki saç varil/kutulara konulmalıdır. 10-lsıtma amaçlı soba veya elektrikli ısıtıcıların kullanma zorunluluğu olduğu hallerde, bu cihazların riziko Ģartlarına uygunluğu sağlanmalıdır. YaĢam mahalleri içerisinde LPG tüpü kullanılmamalıdır. 11-Mesai bitiminde elektrik, gaz, soba, kalorifer vs. emniyet hususları kontrol edilerek bölümler terk edilmelidir. 12-Bütün oda kapıları numaralanmalıdır. Oda anahtarlarına 3x3 cm. ebadında ve üzerinde oda numarası yazılı madeni etiket takılmalıdır. Bu anahtarlar, oda kapıları kilitlendikten sonra ilgilisince bekçi ve aynı maksatla görevlendirilen personele ait odalardaki anahtar dolabına takılmak üzere teslim edilmelidir. Bu dolaplarda muhafaza edilen anahtarlara ilaveten Dekanın uygun görüldüğü hallerde kapalı bulunan ambar, trafo merkezi, jeneratör ve kazan daireleri gibi önemli tesis ve bölmelerin kapı anahtarları kapının yanında mühürlü, camekânlı veya kilitli camekânlı bir kutu içinde muhafaza edilebilir. (Acil durumlarda kutu camekânı kırılmak suretiyle anahtar kullanılır ve kullanılmak üzere kutunun açıģ gerekçesi tutanakla tespit edilir.) 13-Yangından korunması gereken para, kıymetli evrak ve eģyalar önem derecesine göre kasa veya özel kilitli bölmelerde muhafaza edilmelidir. 14-Yangın mahallerinde kurtarılması gereken eģya, dolap ve kasa üzerine "YANGINDA İLK ÖNCE KURTARILACAKTIR"yazılı etiketler konulmalıdır. 15-Yangın anında kıymetli evrakın tahliye edilmesi için buralarda ve merkezi bir yerde brandadan yapılmıģ ağzı bağlanabilir olan yeteri kadar büyüklükte çuval/torbalar bulundurulmalıdır. C-ARġĠVLERDE ALINACAK ÖNLEMLER: 1-ArĢivlerde sigara içilmez, ısıtmak için ne tip olursa olsun asla soba kullanılmaz. Aydınlatma sadece elektrikle yapılmalıdır. 2-Mesai bitiminde görevli memur tarafından arģiv dairesinin elektrikleri ana Ģalterden kesilmeli, kapıları kilitlenmelidir. Güvenlik görevlileri/nöbetçileri kontrollerini kapı pencerelerinden yapmalıdır. 3-ArĢivlerde yeteri kadar seyyar yangın söndürme cihazı bulundurulmalıdır 4-ArĢiv malzemesini tahliye edebilecek kadar ağzı bağlanabilir branda torbalar, uygun yerde bulundurulmalıdır. D-ELEKTRĠK TESĠSATI VE TEÇHĠZATINDA ALINACAK ÖNLEMLER : 1-Okul merkezinde yapılacak elektrik tesisatları Elektrik Ġç Tesisatı Yönetmeliği ve Fenni ġartnamesi " standartlarına uygun olarak ve yasal yetkiye sahip teknik personele yaptırılmalıdır. Kuvvetli akım tesisatının kuruluģ ve iģletilmesi esnasında Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği" ve Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği" kurallarına uygunluk sağlanmalıdır.

6 2-Elektrikli cihaz ve malzemelerin bulunduğu mahallerde yanma ve parlamalara karģı kullanılmak üzere tercihen halokarbon, karbondioksit veya kuru kimyevi toz sıralamasına uygun olarak, seyyar yangın söndürme cihazları ve/veya sabit söndürme sistemleri yerleģtirilmelidir. Okul merkezi personelince, elektrik/elektronik sistemlerindeki yangınlarda su ve sulu söndürücüler kullanılmamalıdır. 3-Okul merkezilerin elektrik tesisat durumları kendi mühendis, teknisyen veya ustaları tarafından en az yılda bir kez kontrol edilmelidir. Teknik arızalar ilgililerce onarılmalı, kontrol ve arıza onarım sonuçları rapor halinde tanzim edilerek muhafaza edilmelidir. 4-Geçici bile olsa, geliģi güzel bağlantılarla elektrik kablosu çekilmemeli, tesisat yapılmamalıdır. 5-Okul merkezinin elektrik tesisat projeleri, cam çerçeveli olarak ilgili Ģefliğin odasında asılı bulundurulmalıdır. 6-Okul merkezindeki elektrik kutularında otomatik sigorta kullanılmalıdır. 7-Bazı özel atölye ve labaratuvarlar dıģında elektrikli soba, ocak vs. kullanılmamalı, kullanılma zarureti ve müsaadesi Dekan veya adına yetkilisince yazılı olarak belirtilmelidir. 8-Okul merkezi içindeki muhtelif elektrik pano ve sigorta kutularının önleri asla kapatılmamalıdır. 9-Elektrik kablo ve tesisatı üzerinde veya yanında, kolay tutuģabilen pamuk, kağıt gibi maddelere ait toz, elyaf ve parçacıklar sık sık temizlenerek birikmesine müsaade edilmemelidir. 10-Okul merkezinde kullanılan elektrikli cihazlarda priz-fiģ uyumuna dikkat edilmeli, tam temas etmeyen, bozuk olan priz-fiģ kullanılmamalıdır. 11-Okul merkezinde meydana gelebilecek yangınlarda, hangi kısmın elektriklerinin kesileceğine olay yerindeki elektrik görevlisi ve bölge itfaiye yetkilisi müģtereken karar vermelidir. 12-Acil olaylarda elektriklerin kesilmesi iģlemini, trafo merkezlerindeki nöbetçi elektrik sorumlusu yapmalıdır. Böylece zorunlu olmadıkça yangın sislileri durdurulmadan çalıģtırılmalıdır. 13- Bina içerisinde transformatör yapılması gerektiğinde; Transformatörün bulunduğu hacim en az 90 dakika yangına dayanıklı malzemeden yapılmalıdır. Yağ toplama çukuru bulunmalıdır. Transformatörler yangın halinde çıkan dumanların ve alevin kaçıģ yollarında serbest hareketi engellemeyecek Ģekilde konumlandırılmalıdır. Otomatik yangın alarm ve söndürme sistemi yapılmalıdır. 14-Trafo merkezleri daima temiz bulundurulmalı, yağlı temizlik malzemeleri dıģarı atılmalı ve bu mekanlar personel soyunma veya istirahat mahalli olarak kullanılmamalıdır. 15-Yangın çıktığında elektrik akımını kesmek için, Neon tesisatının transformatörlerinin (Balast) primer devrelerini besleyen hat üzerine yangın emniyet Ģalteri konulması faydalıdır. Bu Ģalterin, itfaiye ekiplerinin müdahalesine imkan verecek Ģekilde, Neon tesisatı konulan binaya giriģ kapısının sağ veya sol dıģ kısmında, zeminden en çok 4 m. yüksekliğe konulması, Ģalter kolunda elektrik akımını kolayca kesmeye yarayacak biçimde bir halka bulunması ve Ģalter üzerine "Yangın emniyet Ģalteri" ibaresinin yazılması zorunludur. 16-Uyumsuz aydınlatma malzemeleri kullanılmamalı ve lüzumsuz yanan ampullerin söndürülmesi sağlanmalıdır. 17-Ġhbarlı alarm sistemlerinin kumanda panelleri, binada mümkünse sürekli bir görevlinin bulunduğu, kolay ulaģılabilen ve itfaiyece uygun görülen bir yere konulmalıdır. Yangın kontrol paneli bir yangın esnasında bina elektriğinin kesilmesi halinde de çalıģmasını, kendi bağımsız yedek enerji kaynağından beslenerek sürdürebilmelidir. 18-Yangın ; alarm sistemleri, en geç altı ayda bir periyodik test ve bakım kontrolüne tabii tutulmalıdır. Otomatik yangın ihbar, alarm ve söndürme sistemlerini yapan firmalarda, dünya standartlarına uygun nitelikte üretim, montaj ve bakım yapmaları aranmalıdır. 19-Okul merkeziler bütün bu tedbirlere ilaveten, "iģçi Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği Tüzüğü'nün" 117. sayfası beģinci kısım beģinci bölümdeki, elektrik tesisatlarında alınacak güvenlik tedbirlerini yerine getirmelidir.

7 20- Bütün yapılarda, bütün penceresiz yapılarda, kuvvetli akım besleme ve dağıtım kabloları ve aydınlatma tesisatı kabloları, kullanılacak kablo ve bus-bar gibi her türlü akım taģıyıcılarda yalıtım amacıyla kullanılan malzemeler, halojenden arındırılmıģ, yangına maruz kaldığında herhangi bir zehirleyici gaz üretmeyen nitelikte malzemeler olmalıdır. 21-KaçıĢ yolları her zaman aydınlatılmıģ durumda olmalıdır. Acil durum aydınlatma ve yönlendirmesi için kullanılan aydınlatma üniteleri, normal aydınlatma mevcutken aydınlatma yapmayan tipte seçildikleri takdirde, normal kaçıģ yolu aydınlatması kesildiğinde otomatik olarak devreye girecek Ģekilde tesis edilmelidir. 22-KaçıĢ yollarında aydınlatma, bina veya yapıda kaçıģ yollarının gerekli olacağı tüm zamanlarda, sürekli olarak yapılmalıdır. Aydınlatma, bina ya da yapının genel aydınlatma sistemine bağlı aydınlatma tesisatı ile suni aydınlatma Ģeklinde sağlanacaktır. 23-KaçıĢ yollarında tabanlarda, döģemelerde ve yürüme yüzeylerinde ölçülen aydınlatma seviyesi en az 10 luxolacaktır. Toplanma amaçlı binalarda, gösteri veya projeksiyon yapılan sürelerde bu aydınlatma seviyesi en az 2 luxolabilir. 24-Aydınlatma armatürlerinin yerleģtirilmesi, herhangi bir armatürün çalıģamaz hale gelmesi durumunda, kaçıģ yollarının herhangi bir noktasındaki taban ve döģeme aydınlatma seviyesinin en az 2 luxolmasını sağlayacak Ģekilde yapılmalıdır. 25-Acil durum aydınlatma sistemi; Ģehir Ģebekesi veya benzeri bir dıģ elektrik beslemesinin kesilmesi, yangın, deprem, vb. nedeniyle bina ya da yapının elektrik enerjisinin güvenlik amacıyla kesilmesi, bir devre kesici veya sigortanın açılması nedeniyle normal aydınlatmanın kesilmesi durumunda otomatik olarak devreye girerek yeterli aydınlatma sağlayacak Ģekilde düzenlenmelidir. 26-AĢağıda belirtilen yerlerde; bütün kaçıģ yolları, toplanma için kullanılan yerler, asansörlerler, yüksek risk oluģturan hareketli makineler ve kimyasal maddeler bulunan atölye ve laboratuarlar, elektrik dağıtım ve jeneratör odaları, merkezi batarya ünitesi odaları, pompa istasyonları, ilkyardım ve emniyet ekipmanının bulunduğu yerler, yangın uyarı bütanları, yangın dolapları, yangın söndürme tüpleri ve diğer yangınla mücadele ekipmanının bulunduğu yerler, kapalı otoparklar ve benzeri bölümlerde, acil durum aydınlatması yapılmalıdır. Toplanma, ofis binalarında, Bütün yapılarda, ÇıkıĢ seviyesinin altında 50 veya daha fazla kullanıcısı olan binalarda, Tüm penceresiz yapılar veje^altıodakf yapılarda, Ġçinde yalnız gündüz saatlerinde insan bulunan ve kaçıģ yolları gün ıģığıyla yeterli düzeyde aydınlatılmıģ olanların dıģındaki tüm depolama amaçlı binalarda 27-Acil durum aydınlatması, normal aydınlatmanın kesilmesi halinde, en az 1 saat süreyle sağlanmalıdır.. 28-Acil durum aydınlatmasının sağlanması, Ģehir Ģebekesi vb. bir enerji kaynağından, statik invertör vb. diğer bir enerji kaynağına aktarılmaya dayanıyorsa, aktarma süresi 3 saniyeyi geçmemelidir. 29-Hareketli makineler ve kimyevi maddeler gibi tehlike oluģturan yüksek riskli mahallerde acil durum aydınlatma seviyesi, normal aydınlatma seviyesinin %10'u ya da en az 15 luxolacak ve en yüksek ve en düģük aydınlatma seviyesine sahip noktalar arasındaki oran 10:1 'i geçmeyecektir. Yüksek riskli mahallerde normal aydınlatmanın kesilmesinde, acil durum aydınlatmasının devreye girme süresi 0.5 saniyeyi geçmemelidir. 30-Birden fazla çıkıģlı olan bütün yapılarda, kullanıcıların çıkıģlara kolaylıkla ulaģabilmesi için acil durum yönlendirmesi yapılmalıdır. 31-Acil durum yönlendirmesi, normal aydınlatmanın kesilmesi halinde en az 1 saat süreyle sağlanmalıdır. Acil durum çalıģma süresi kullanıcı yükü 100' den fazla olduğu takdirde 2 saat, 500' den fazla olduğu takdirde 3 saat olmalıdır. 32-Yönlendirme iģaretleri, yeģil zemin üzerine beyaz olarak TSE standartları veya TSE tarafından eģdeğerliği kabul edilen standart ve yönetmeliklere uygun olmalıdır. Bir yönlendirme iģaretinin azami görülebilirlik uzaklığı, iģaret boyut yüksekliğinin 200 katına eģit olan uzaklık olacak, bu uzaklıktan daha uzak noktalardan eriģim için gerektiği kadar yönlendirme iģareti ilave edilmelidir.

8 33-Bu yönergede belirtilen yangın alarm sistemi, yangın algılama, alarm verme, kontrol ve haberleģme fonksiyonlarını içeren komple sistemdir. Yangın alarm sisteminin beslemesi, sadece yangın alarm sistemini besleyen bir otomatik sigorta üzerinden ve eğer binada mevcut ise jeneratör ya da kesintisiz güç kaynağı gibi bir ikincil besleme kaynağından yapılmalıdır. Bu beslemenin de kesilmesi durumunda, yangın alarm sistemi, algılama fonksiyonlarını en az 24 saat yerine getirebilecek ve bu sürenin sonunda tüm alarm verme, kontrol ve haberleģme fonksiyonlarını en az 30 dakika süre ile yerine getirebilecek Ģekilde, tam kapalı, sızdırmaz tip, bakım gerektirmeyen akümülatörle teçhiz edilmelidir. Gerekli görüldüğü takdirde bu sürelerin daha uzun olması sağlanmalıdır. 34-Yangın alarm sistemini oluģturan tüm kablolar ve uzak kontrol ve denetim merkezlerine iletiģim maksadıyla kullanılan tüm hatlar; kopukluk, kısa devre ve toprak kaçağı gibi arızalara karģı sürekli olarak denetim altında tutulmalıdır. 35-Elle yangın uyarısı, yangın uyarı bütanları ile yapılmalıdır. Yangın uyarı büutonları yangın kaçıģ yollarında tesis edilecekler ve her kaçıģ çıkıģ noktasında bir adet yangın uyarı butonu bulunmalıdır. Yangın uyarı bütanlarının yerleģimi, bir kattaki her hangi bir noktadan o kattaki her hangi bir yangın uyarı butonuna yatay eriģim uzaklığı 50 m' yi geçmeyecek Ģekilde düzenlenmelidir. 36-Tüm yangın uyarı bütanları görülebilir ve kolayca eriģilebilir olmalıdır. Yangın uyarı bütanları, yerden en az 1.1 m ve en fazla 1.4 m yükseklikte monte edilmelidir. 37-Duman algılama cihazları, aģağıda belirtilen bina ve yapıların duman dedektörlerinin yanlıģ uyarılara neden olmadan, kullanımına elveriģli, tüm yerleģime açık alanlarında, ortak alanlarında ve çalıģma alanlarında otomatik duman algılama cihazları tesis edilmelidir. Tehlike sınıfı orta ve yüksek olan bütün binalarda, Ġkamet amaçlı binalar dıģındaki tüm yüksek binalarda, 38-Tüm endüstriyel binalarda, duman dedektörlerinin yanlıģ uyarılara neden olmadan kullanımına elveriģli koridorlar, depolar, tesisat/teçhizat odaları ve benzeri, sürekli insan bulunmayan bölümlerde veya otomatik sprinkler olmayan bölümlerde, tüm ortak alanlarında ve çalıģma alanlarında otomatik duman algılama cihazları tesis edilmelidir. 39-Tüm dedektörler periyodik testler ve bakımlar için ulaģılabilir olmalıdır. Diğer algılama ve uyarı cihazları, duman algılama cihazlarının kullanımının uygun ya da yeterli olmadığı mahallerde, gerekli görüldüğü takdirde sıcaklık ve/veya alev dedektörleri tesis edilmelidir. 40-Bir bina ya da yapının kullanılan tüm bölümlerinde yaģayanları, yangın veya benzeri bir acil durumdan haberdar etme iģlemleri sesli ve ıģıklı alarm cihazları ile gerçekleģtirilmelidir. 41-Binada otomatik sprinkler sistemi bulunuyorsa, sprinklerinaçılması durumunda yangın alarm sisteminin otomatik algılama yapması sağlanacaktır. Bu amaçla, her bir zon hattına su akıģ anahtarları tesis edilecek ve bu akıģ anahtarlarının kontak çıkıģları yangın alarm sistemine giriģ olarak bağlanacaktır. Bu hallerde, otomatik sprinkler olan yerler, otomatik sıcaklık dedektörleriyle donatılmıģ gibi iģlem görecektir. Bu mahallerde otomatik sıcaklık artıģ dedektörlerinin kullanılması zorunlu değildir. 42-Yangının haber verilmesi için en büyük birim olarak yangın bölgeleri kullanılacaktır. Tüm binalarda her bağımsız kat en az bir yangın bölgesi olarak kabul edilecektir. Eğer bir katın alanı 2000 m 2 den büyükse, birden fazla yangın bölgeleri belirlenecektir. Bir bina ya da yapının toplam alanı 300 m 2 ya da daha küçük ise, birden fazla katlı olsa da tek bir yangın bölgesi olarak kabul edilebilir. Bir yangın bölgesinin herhangi bir doğrultuda uzunluğu 100 metreyi geçmeyecektir. Bir yangın bölgesinin içerisinde bir yangın baģlangıcını görsel olarak saptamak için alınması gereken uzaklık 30 m' yi geçmeyecektir 43-Bir yangın esnasında uzun süre çalıģır durumda kalması gereken, Yangın kontrol panellerinden, sesli ve ıģıklı alarm cihazlarına, sesli tahliye sistemi amplifikatör ve hoparlörlerine, acil durum kontrol cihazlarına giden sinyal ve besleme kabloları, Ġtfaiye ve yangın mücadele ekiplerine haber verme için kullanılan kabloların bina içerisinde kalan kısımları, Ana yangın kontrol paneli ile tali yangın kontrol panelleri ve tekrarlayıcı panellerin birbirleri arasındaki haberleģme ve besleme kabloları,

9 Tüm yangın kontrol panelleri ve tekrarlayıcı panellere enerji sağlayan besleme kabloları, yangına karģı en az 60 dakika dayanabilecek özellikte olmalıdır. Kademeli tahliye uygulanan binalarda olduğu gibi, özel durumlarda, yangına daha uzun süre dayanabilecek kablolar gerekli görülebilir. E-AMBAR/DEPOLARDA ALINACAK ÖNLEMLER: 1-Ambar/depoların açılıģ ve kapanıģlarını gösterir bir talimat okul merkezi müdürlüklerince hazırlatılarak ambar/depoların görünür bir yerine aģılmalıdır. AçılıĢ ve kapanıģlar bu talimata uygun olarak yapılmalıdır. 2-ÇalıĢma saatleri sonunda, görevlisi tarafından gezilen ambar/depo elektrikleri kesilerek (ana Ģalterden kapatılır) kapıları kilitlenip, anahtarları gece bekçi güvenlik görevlisine teslim edilmelidir. 3-Ambar/depoda ambalaj maddeleri, ambalajlı ham ve mamul maddeleri ile yanıcı özellikteki ambalajsız maddeler riziko Ģartlarına uygun olarak istiflenmelidir. 4-Depolanan malzemelerin herhangi bir yangın anında ıslanarak geniģlemesi düģünülerek planlanmalıdır. 5-Depo/ambarlar istiflenen malzeme özelliklerine uygun olarak, seyyar yangın söndürme cihazları ile donatılmalıdır. Depo/ambarlar riziko Ģartlarına uygun olarak, tabii ve cebri olarak havalandırılmalıdır. KISIM VI YANGINDAN SONRA YAPILACAK ĠġLER: 1- Yanan bölgede bulunan insanlar planda belirlenen kısma tahliye edilmesi iģlemi tamamlanmıģ olduğundan, yangın anında içeride kalan canlı veya cansız insanların kurtarılması için gerekli kurtarma ekiplerinin yanan bölgeye girmesi sağlanarak, canlı veya cansız insanların kurtarılma iģlemini yaparlar. Bu iģlemin yapılmaya baģlandığı andan itibaren kurtarma ekiplerinin giriģ kapısında yeteri kadar sedye ve personel ile birlikte okul merkezinin tehlikesiz bir bölgesinde Ambulans hazır halde bekletilir. 2- Okul merkezinin yanan kısmı sigorta edilmiģ ise, ilgili sigorta elemanının veya eksperinin yangın anında veya yangını soğutma iģlemi tamamlandıktan hemen sonra yanan kısma getirtilmesi sağlanır. Okul merkezi müdürü tarafından durum tespiti ve zayiat tutanaklarının hazırlanması sırasında sigorta görevlisininde hazır bulundurulması sağlanır. 3- Görevli itfaiye ekibi görevini tamamlamasının akabinde yanan kısma okul merkezi amirinin belirleyeceği teknik ve mali sorumluluk taģıyan görevliler gönderilerek yangından hasar gören, yangında tamamen yanan ve yangında az hasar gören demirbaģ, alet, makine, araçların listesini çıkarır. Çıkarılan bu liste okul merkezi müdürünün veya belirlenen komisyonun onayından sonra kayıtlardan düģümü yapılır. 4- Okul merkezide yanan bölgeler görevliler tarafından kontrol altına alınır. Yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddeler varsa soğutma iģlemi tamamlandıktan sonra tahliyesi yapılır. 5- Okul merkezinin üretim faaliyetini devam ettirebilmesi için teknik onarım ekibi tarafından zarar gören makine, alet ve araçların bakımını yapılır. 6- Bölge itfaiye ekibi görevini tamamladıktan sonra, gerekiyorsa okul merkezice soğutma iģlemlerine devam edilir. 7- Yangın anında kesilen elektrik kablolarının temizlenmesi teknik elemanlarca gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra yapılır. 8- Okul merkezinin yangın ve diğer sebeplerle hasar gören kısmının enkazının taģıma iģlemleri okul merkezi amiri veya yangın sorumlusunun vereceği talimatlara göre yapılır. KISIM IX : PLANIN TATBĠK ġeklġ:

10 1-Bu plan SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESĠ iģyerinde uygulanır. 2-Bu planda Dekanın onayı alınmadan herhangi bir değiģiklik yapılmaz. 3-Bu plandaki kaidelerin ihlal edilmesi halinde, hadisenin derecesine göre gerekli yasal iģlem yapılacaktır. 4-Bu plandaki yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. Dekan YANGIN AMĠRĠNĠN GÖREVLERĠ : YANGINLA MÜCADELE TEġKĠLATI VE GÖREVLERĠ 1.Yangınla mücadeleyi sevk ve idare eder, paniğe mani olur. 2.Yangın alarmını duyar duymaz yangın mahalline gider; yangın yerini keģfe çalıģır ve uygun söndürme sistemini belirler. 3.Yangın bölgesinde mücadeleye baģlamıģ olan yangın söndürme personelinin çalıģmalarını izler.yangın yeri; Ģekli ve Ģartlarına göre gerekli tertip, tedbir ve düzenlemeler veya takviyeler için emirler verir. 4.Yangının biran evvel kontrol altına alınarak söndürülmesine çalıģır. 5.Yangınla mücadele personelinin güvenli çalıģmasını temin eder. 6.Yangına gelen itfaiye ekibine bilgi aktararak yangın yeri amirliği görevini itfaiye yetkilisine devreder. 7.Ekipleri ve gelen itfaiyenin uyumlu ve koordineli çalıģmasını sağlar. YANGIN AMĠR YARDIMCISININ GÖREVLERĠ: 1.Yangınla mücadelede yangın amirine yardım eder, yangının baģka bölgelere atlamasına mani olur. 2.Su ile yangın mahalline yakın olan binaların çatı ve duvarlarını diğer eģyaları ıslattırarak soğutur, alevlere karģısu ile sis perdesi yaptırır. 3.Yangına henüz maruz kalmamıģ fakat yangın sıcaklığından etkilenebilecek stok tanklarını ve tüpleri soğutur.çevre kontrolünü sağlar. HABER ĠLETME EKĠBĠNĠN GÖREVLERĠ: Kurulusu: Ayrıca yangın mahallinde ekipler arası ve ekipler ile yangın Amiri arasında haberleģmeyi sağlamak üzere Haber taģıma(pasaparola) personeli görevlendirilir. Keza telefon santral personeli HaberleĢme ekibi olarak sınıflandırılabilir. Görevi; 1.Alarmla birlikte yangın bölgesine koģar.yangın amirinin daima yanında bulunur. 2.Yangın amirinden alacağı emirleri ast kademelere ast kademelerden gelecek haberleri yangın amirine iletir. Haber iletmek için pilli megafonu yanında taģır. 3.Ast kademelerle daima göz irtibatında bulunur. HABERLEġME EKĠBĠNĠN GÖREVLERĠ: 1.Yangın alarmının duyulması ile dahili ve harici bütün telefon konuģmalarını keser. 2.BaĢtan itibaren yanında bulunan önemli kademelerin telefon numaralarını arayarak yangını bildirir ve öncelikle itfaiye olmak üzere yardım ister. DıĢ kargaģalıkların önlenmesi için jandarma ve Emniyet TeĢkilatları ile temasa geçer. 3.Yangın devam ettiği süre içinde kendisine verilen ilgili telefonlara bilgi verir. 4.Yaralıların tedavisi için hastanelerle temas ederek yatak ve ön hazırlıkları sağlar. 5.Yangın Amirinin emirlerini yerine getirir.

11 6.Yangın sonunda temasa geçtiği bütün numaralara bilgi verir. 7.Yangın veya tatbikat sonunda yaptığı iģlerle ilgili Dekana bilgi verir. 8.HaberleĢmede tesis gizlilik durumuna riayet etmesi esastır. YANGIN SÖNDÜRME EKĠBĠ GÖREVLERĠ: KuruluĢu:Her vardiyada çalıģan personel arasından okul merkezi büyüklüğü ve yangın riskine uygun olarak 6 ile 8 kiģiden meydana gelen söndürme ekip/ekipleri kurulur. Ekip Ģefliğini bir teknisyen veya ustabaģının yaptığı söndürme ekibinin görevi; yangın çıkmasını önleyici tedbir almalarına ilaveten ekip olarak çıkabilecek yangınlara ilk müdahaleyi yaparak söndürmek veya itfaiye teģkilatı gelinceye kadar büyümesini önleyecek tedbir ve tertipleri almaktır. Bu ekiplerde görev alan personele okul merkezi yetkililerince uygun zamanlarda yangın ve söndürme yöntemleri hususunda eğitim verilir/yaptırılır. 1.Ġkaz ve alarm haberleriyle birlikte yangınla mücadele plan ve talimatları uygulamaya konulur. 2.Ekip Amiri'nin talimatı ile yangın mahalline sevk edilen ekip tarafından yangına hemen müdahale edilir. 3.Yangına mücadele civardaki yangın söndürme cihazları ile yapılır. 4.Yangına müdahale ederken önce can emniyeti göz önünde bulundurulmalıdır. 5.Bölge Ġtfaiyesi yangın mahalline intikal edinceye kadar yangının çevreye sirayeti ve geniģlenmesinin önlenmesine çalıģılmalıdır. 6.Bölge Ġtfaiyesi gelince tesisin yangın söndürme ekibi itfaiye yetkisinin talimatına göre görevine devam eder. 7.Can kurtarma faaliyetleri ve enkaz kaldırmasına yardımcı olacaktır. KURTARMA VE TAHLĠYE EKĠBĠ GÖREVLERĠ: Kurulusu: Her vardiyada çalıģan personel arasından tefrik edilen 24 kiģiden kurulan bir ekiptir. Görevi; Yangın, deprem, su baskını vs. olağan üstü durumlarda can ve malzeme kurtarılmasını temin etmektir. (Mal tahliyesinde malzeme vs. paketlemek/taģımak üzere emre mevcut personelden istifade edilir.) Bu maksatla kurtarma ekibinde görev alan personel özellikle yangından can ve mal kurtarılması, depremden kurtarma konularında eğitilmelidir. 1.Ġkaz ve alarm haberiyle birlikte tesisin toplanma bölgesinde toplanacaktır. 2.Yangın Amiri talimatı ile yangın mahallinde kurtarılacak can ve mal varsa kurtarır. 3.Yangın mahallinde açılacak / kapatılacak valf - kapı vs. varsa verilen talimata göre gerekeni yapar. 4.Kurtarılacak malzeme ve eģyayı yangın yerinden uzaklaģtırmak üzere öncelik sırasına göre toplama / paketlemeyapar. 5.Enkaz altında kalanların kurtarılmasında diğer personele kılavuzluk yapar. 6.Yangın Amiri talimatları ile Söndürme.Koruma ve Trafik / Kılavuzluk ve ilk yardım ekipleri ile koordineli olarak görev yapar. KORUMA VE TRAFĠK/KLAVUZ EKĠBĠ GÖREVLERĠ: Kurulusu: Okul merkezinde istihdam edilen güvenlik görevleri ve/veya vardiyada çalıģan personel arasından büyüklüğüne göre 2-4 kiģiden kurulan bir ekiptir. Görevi; 1.Alarmın duyulması ile birlikte tesisin giriģ / çıkıģ yolunu trafiğe kapatır. Lüzumsuz giriģ ve çıkıģları önler. 2.Yangın mahalline gelen ekiplere yol gösterir.

12 3.Yangına çağrılan itfaiye, polis, jandarma, ilkyardım, elektrik vs. kuvvetlerin dıģındaki trafiği önler. 4.Yangın yerinde trafik düzenini sağlar. 5.Yangın mahallinden kurtarılarak tahliye edilen malzemelerin muhafaza edilmesini sağlar. 6.Yangın Amiri talimatı ile Söndürme, Kurtarma/Tahliye Koruma/Trafik Kılavuz ve ilkyardım ekibiyle koordineliolarak görevini yürütür. ĠLK YARDIM EKĠBĠ GÖREVLERĠ : Kurulusu:Her vardiyada çalıģanlar arasından seçilen ve Ġlk Yardım Yönetmenliği gereği istihdam edilen personelden oluģan 2-4 kiģilik Ġlk Yardımcı' ekiptir. Görevi; Yangın, deprem, su baskını vs. olağanüstü durumlarda meydana gelebilecek yaralanma ve kaza olaylarında yaralıları doktora ulaģıncaya kadar, o anki durumun daha kötüye gitmesini önlemek için mevcut malzemelerle ilk müdahaleyi yaparak en yakın sağlık kuruluģuna sevk etmektir. Bu maksatla ilk yardım ekibinde görev alan personel kırıklar, kanamalar, elektrik çarpmaları, boğulmalar, yanma ürünleri ve yanıklara yapılacak ilk yardımlar konusunda eğitilmelidir. Unutulmamalıdır ki; ilk yardımı yapan kimse doktorun yerini alamaz/tutamaz. Görevi; 1.Yangın alarmının duyulması ile birlikte Sağlık ilkyardım malzemeleri ve sedyeleri ile derhal tesisin toplanmabölgesine gider ve ilkyardıma hazır olur. 2.Ġlkyardımı yaparken seri, dikkatli ve kaidelere uygun hareket eder. 3.Yaralılar taģınırken sarsmamaya dikkat edilir. 4.Yangın baģlangıcında yaralanan ve hastalananlara ilk yardımı yapar; gerekenleri hastaneye sevk eder. 5.Gerekirse mevcut araçlardan istifade ile yaralıyı en yakın ilkyardım merkezine nakleder. 6.Yangın amirine bağlı olarak diğer ekiplerle koordine içerisinde görevini yürütür. YANGIN EKĠPLERĠNDE KOORDĠNASYON Yangınla yapılan mücadelenin arzu edilen baģarıya ulaģabilmesi için görevli her ekibin hem personel olarak kendi içinde hem de diğer ekiplerle koordineli ve uyumlu çalıģması esastır. Ekipte görevli bir personelin yeterliliği kafi değildir. Her personelin görevini yapabilme kabiliyeti ekibin gücünü ortaya koyacağından müģterek çalıģma ruhu aģılanmalı ve geliģtirilmelidir. Yangın yerinde bir amir bulunmalı diğer bütün ekip Ģefleri yangın amiri ile koordineli çalıģmalıdır. Böylece kargaģalık önlenirken yangınla mücadelede daha kısa zamanda etkinlik sağlanacaktır. Bir yangın söndürme organizasyonunda bütün ekiplere birden ihtiyaç duyulmasa bile genel bir iģlem sırası aģağıdaki gibidir. Yangın ihbarı ile birlikte yangın mahallinin elektrikleri kesilir. Yangına uygun söndürücü ile müdahaleye baģlanır. Personel toplanma yerine alınarak mevcut alınır. Varsa kurtarma iģlemi ve ilkyardım yapılır. Yangın mahalli ve okul merkezinin fiziki güvenlik önlemleri artırılır. Gerekiyorsa tahliye iģlemi yapılır. Sürekli olarak çevre kontrolü yapılarak yangının yayılması önlenir. Yangın mahallinde infilak ve yayılmayı önlemek üzere duman tahliyesi yapılır. Yangına su sıkılıyorsa diğer ünitelere geçiģi önleyecek direyn, bariyer vs. tedbirler alınır. YANGIN ÖNLEME ÇEK LĠSTESĠ ÖN BĠLGĠLER :

13 Gelin bu gün evlerimizde, iģyerlerimizde ve çevremizde olabilecek yangınları nasıl önleyebiliriz diye düģünelim. DüĢüncelerimizi bir kontrol listesi gibi yazalım. Kısacası ne yapalım? Ne yapmayalım. > Sigarayı hiç içmemenizi öneririz ama hiç olmazsa; Sigarayı söndürmeden geliģigüzel yerlere atmayınız. Kül tablasındaki sigaraları söndüğünden emin olmadan çöpe boģaltmayınız. YasaklanmıĢ yerlerde sigara içmeyiniz. > Kullandığınız elektrik malzeme ve cihazların TSE'li olmasına dikkat ediniz. > Çok nemli (banyo vb.) yerlerde aydınlatma lambasını fanus içine alınız. > Bodrum ve tavan aralarına geliģi güzel Ģekilde yanıcı madde koymayınız. > Kazan borularındaki kurumları sık sık temizleyiniz / temizletiniz. > LPG tüplerini dik tutunuz, donmalara karģı açık alevle ısıtmayınız. Tüp değiģiminde contaları değiģtiriniz. > LPG tüplerini bodrum gibi yerlerde bulundurmayınız. Bu mahallerde kullanım zarureti varsa, mutlaka gaz alarm detektörü kullanınız. > Evinizde ve iģyerinizde mutlaka yangın söndürme tüpü bulundurunuz > Mesai saatleri sonunda ve mesai saatleri dâhilinde açıkta yanıcı bir Ģey bırakmayınız. > Bina çıkıģ kapılarını her an açılmaya elveriģli, koridorları açık bulundurunuz. > Yangın pompalarını her an çalıģtırmaya hazır bulundurunuz. > Öncelikle görevliler ve fakültedeki bütün çalıģanlar yangın söndürücülerinnasıl kullanılacağınıöğreniniz. YANGIN SIRASINDA ÖNERĠLER: 1.Soğukkanlılık muhafaza edilmeli; paniğe kapılmadan, yangın yeri ile birlikte, YANGIN diye bağırılmalıdır. 2.Yangın ikaz sistemi kullanılarak yangın zili veya yangın çanı ile alarm verilmelidir. 3.Yetkili Ģahıslara derhal haber verilmelidir. 4.Yangın görülen yerlerin acele tahliyesi sağlanıp kapalı alanlarda hava cereyanını azaltmak için kapılar kapalı tutulmalıdır. 5.Yangına ilk müdahale yapılmalı, yangının havayla teması mümkünse kesilmelidir. 6.ltfaiyeye haber verilmelidir. 7.Binanın sorumlusu olan Ģahsa yokluğunda Koruma ve Trafik/Kılavuz Ekip Amirine durum bildirilmelidir. 8.Ġtfaiye ekibi canlının ve eģyanın tahliyesine yardım etmelidir. 9.Kurtarma ekibi tahliye edilen canlının ve eģyanın kurtulmasını sağlamalıdır. lo.koruma ekibi tahliye edilen canlının ve eģyanın güvenliğini sağlamalıdır. 11.Koruma ekibi trafiği düzenlemeli, kargaģalığı önlemelidir. 12.Ġlk Yardım Ekibi hazır durumda bulunmalı, yaralı ve baygın olanlara ilk müdahaleyi yapmalıdır. TAHLĠYE SIRASINDA ÖNERĠLER: 1.Tahliyenin yapılacağı bina ve sahadakilere olay duyurulur ve "PANĠĞE KAPILMAYINIZ" anonsu yapılır. 2.Büronuzu boģaltırken kapı ve pencereleri hava cereyanını azaltmak için "KĠLĠTLEMEDEN KAPATINIZ" 3.ÇalıĢma yerlerinizi telaģa kapılmadan terk ediniz ve beraberinizde önemli evrak vs. almayı unutmayınız. 4,ÇıkıĢ yerlerine sükunetle gidiniz ve gereksiz acelecilikten sakınınız.s.merdiven ve çıkıģ kapılarını düzenli olarak kullanınız ve sıkıģıklığa sebep olmayınız. 6.0kul merkezi sahasındaki valflere yetkili Ģahısların dıģında müdahale etmeyiniz. 7.Bina ve sahayı tahliye ettikten sonra, belirlenen toplanma yerlerinde yeniden görev almak üzere "AMĠRĠNĠZĠ" bekleyiniz. ĠHBAR VERMEK: 1.Soğukkanlılık muhafaza edilmeli; paniğe kapılmadan "YANGININ YERĠ ĠLE BĠRLĠKTE","YANGIN VAR" diye bağırılmalıdır. 2.Mevcut yangın ikaz sistemi kullanılarak (yangın zili veya çanı) alarm verilmelidir.

14 3.Yetkili görevlilere derhal haber verilmelidir. 4.Yangına ilk müdahale yapılmalıdır. 5.Kapalı alanlarda hava cereyanını azaltmak için kapılar kapalı tutulmalı ancak kilitlenmemelidir. 6.Yangının havayla teması mümkünse kesilmelidir. 7.Bölge Ġtfaiyesine haber verilmelidir. (Yangın ihbarı; Acil telsiz sisteminin devreye girmesiyle telsizle de verilebilir.) 8.Ġtfaiyeye verilecek ihbar aģağıdaki formata göre alınacağından ihbar verilirken formdaki sorulara cevap teģkil edecek Ģekilde bilgi aktarılması doğru ve hızlı ihbar verilip alınmasını sağlayacaktır. 9.Yangın ihbarı bölge Ġtfaiyesine Jandarma ġehir Ġtfaiyesi ve gerekirse civar itfaiyelere bildirilecektir. Böylece Adli ve Mülki makamlara bilgi verilmesi sağlanacaktır. 1.Yangın ihbarı verenin Adı ve Soyadı 2.Telefon Numarası 3.Yangın ÇeĢidi 4.0lay Yerinin Adresi 5-Tarihi 6.Saati 7.Ekip Hareket Saati YANGIN ĠHBAR FORMU YANGIN SAVUNMA EKĠP LĠSTESĠ YANGINLA MÜCADELE KURTARMA EKĠBĠ ARAMA VE TAHLĠYE Ġbrahim HARMANKAYA Kadir AKKURT ReĢat Mahmut GÖK ġükrü ÖZYĠĞĠT Gülek UMUTLU Mehmet ÇĠFTÇĠ Turan AKKUġ Musa DAĞ Musa BULUT Bahadır ÜRÜN Nadir BUZ Necmi GENCER A.Özlem ġġmġek Selçuk KAYA Ali SAĞDIÇ Dilek TURACI Zeynep KÖYLÜOĞLU Elife GÜNEġ ĠLKYARDIM EKĠBĠ HABERLEġME EKĠBĠ HABER ĠLETME (PASAPAROLA) EKĠBĠ Keziban SERT Fahrettin ERDOĞAN Beyza BAĞCI Abdullah ALTUNDAĞ ġule ATAL Teslime AKAR Hasan Hüseyin BEYAZ AyĢenur GÖKÇAY PERSONEL TOPLANMA YERĠ :Fakülte yanı otopark bölgesi

15 2.KISIM DOĞAL AFETLERDEN KORUNMA KISIM I AMAÇ: SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESĠ Tesislerinde deprem ve yer hareketine maruz kalacak bina ve bina türü yapılarının tamamının veya bölümlerinin depreme dayanıklı tasarımı ve yapımı için gerekli minimum koģulları tanımlamaktır. KISIM II KAPSAM: Bu plan SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESĠ birimlerinde uygulanır. KISIM III SORUMLULUK VE Ġġ BÖLÜMÜ : SORUMLULUK: SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESĠ tesislerinde doğal afetlerden korunma hizmetlerinin aksaksız yürütülmesinden Dekan sorumludur. KISIM IV DOĞAL AFETLERĠN SINIFLANDIRILMASI: KISIM V DOĞAL AFETLERE KORUNMA TEDBĠRLERĠ: A-DEPREM AFETĠNDEN KORUNMA Okul merkezi kaçıģ güzergâhı incelenerek acil aydınlatma için yeterli önlem alınmalıdır. Deprem sırasında ilk saniye binayı terk edebilmek açısından çok önemlidir. Bunun için okul merkezice periyodik olarak deprem tatbikatları yapılmalı, farklı senaryolar geliģtirilmeli ve süre tutularak denenmelidir. Deprem sonrası gerekli olabilecek mekanik yardımcıların tedariki yapılmalı merkezi bir yerde kullanıma hazır bulundurulmalıdır. B-SU BASKINI AFETĠNDEN KORUNMA Binaların su ile temas etme olasılığı bulunan kısımlarında, suya dayanıklı olmayan yapay ve doğal yapı malzemeleri (kerpiç, ahģap, tüf, alçı taģı, çamur vs.) kullanılmamalıdır. Binaların en yüksek su düzeyinden en az 0.30 metre yüksekliğe kadar olan kısımları, 250 doz çimento harçlı taģ duvar, ya da daha dayanıklı malzeme ile yapılmalıdır. Temel zeminin su altında kalma olasılığı varsa, bu durum göz önünde tutularak gerekli teknik önlemler alınmalıdır. En yüksek su düzeyinin altında kalacak depo, çamaģırlık, sığınak ve benzeri yapı bölümleri yapılmamalıdır.

16 KISIM VI DĠĞER HUSUSLAR: (Not: ĠĢyerlerinin hususiyetlerine göre alınması gerekli diğer tedbirler ekler kısmında belirtilmiģtir) KISIM VII DOĞAL AFET VUKUUNDA YAPILACAK ĠġLER: DOĞAL AFET ÇALIġMA SAATLERĠ ĠÇĠNDE OLURSA: Herhangi bir doğal afet meydana geldiğinde okul merkezi personeli toplanma yerinde bölümlere ayrılarak kısa sürede mevcut alınmalı, göçük altında kalan personel mevcutu çıkarılmalıdır. (Kurtarma operasyonu Bölge itfaiyeye ile müģterek olarak yapılacaktır.) Eğer haberleģme telefon ile yapılıyorsa, bölge Ġtfaiyeye ( ) telefonla, irtibat kurulamıyorsa, ulaģım vepasaparola ekiplerinden birer kiģi bir araçla bölge Ġtfaiyeye haber vermelidir. Doğal afetler için kurulan ekipler daha önceden (kurtarma, ilkyardım vs.) konularında eğitilmelidir. Kurtarma ekibindeki personel bölge itfaiye ile koordine halinde çalıģmalıdır. Özellikle ilkyardım ve kurtarma ekip personeli için bulaģıcı hastalıklara karģı koruyucu teçhizat temin edilmelidir. Gerekli olan aydınlatma, su, yemek Ġhtiyaçları elektrik-su ekibi koordinesinde mevcut personelce karģılanmalıdır. DOĞAL AFET ÇALIġMA SAATLERĠ DIġINDA OLURSA: Yine aynı iģlemler takip edilecek farklılık gerektiren durumlar göz önünde tutulacaktır. (Okul merkezi yetkilisinin bulunmaması, elektrik sorunu vs.)herhangi bir doğal afet meydana geldiğinde okul merkezi personeli toplanma yerinde bölümlere ayrılarak kısa sürede mevcut alınmalı, göçük altında kalan personel mevcutu çıkarılmalıdır. DOĞAL AFET ĠġYERĠ YAKININDA OLURSA: Doğal afet komģu okul merkezinde olursa ehil personel yardım için olay yerine en kısa zamanda gelmelidir. Gerekli olan malzemeler okul merkeziye tutanakla verilerek olay sonrası geri temin edilmelidir. KISIM VIII PLANIN TATBĠK ġeklġ: 1-Bu plan Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından uygulanır. 2-Bu planda Dekanlığın müsaadesi alınmadan herhangi bir değiģiklik yapılmaz. 3-Bu plandaki kaidelerin ihlal edilmesi halinde, hadisenin derecesine göre gerekli kanuni iģlem yapılacaktır. 4-Bu plan yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. Dekan

17 DOĞAL AFETLE MÜCADELE TEġKĠLATI VE GÖREVLERĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ DEKANININ GÖREVLERĠ : 1.Kurtarma ile ilgili mücadeleyi sevk ve idare eder, paniğe mani olur. 2.Kurtarma bölgesinde mücadeleye baģlamıģ olan ekip personelinin çalıģmalarını izler. Olayın yeri; Ģekli ve Ģartlarına göre gerekli tertip, tedbir ve düzenlemeler veya takviyeler için emirler verir. 3.Kurtarma personelinin güvenli çalıģmasını temin eder. 4.0lay yerine gelen itfaiye ekibine bilgi aktararak yangın yeri amirliği görevini itfaiye Müdürü veya adına yetkili itfaiye Ekip ġefine devreder. 5.Ekipleri ve gelen itfaiyenin uyumlu ve koordineli çalıģmasını sağlar. A-KURTARMA EKĠBĠ GÖREVLERĠ: Kurulusu: Her vardiyada çalıģan personel arasından okul merkezi büyüklüğüne uygun olarak 4-8 kiģiden meydana gelen ekip/ekipleri kurulur. Ekip Ģefliğini mimar, teknisyen veya usta baģının yaptığı kurtarma ekibinin görevi; doğal afetleri önleyici-azaltıcı tedbir almalarına ilaveten ekip olarak oluģabilecek doğal afetlere ilk müdahaleyi yaparak, itfaiye teģkilatı gelinceye kadar can kaybını azaltacak tedbir ve tertipleri almaktır. Bu ekiplerde görev alan personele okul merkezi yetkililerince uygun zamanlarda kurtarma yöntemleri hususunda eğitim verilir/yaptırılır. 1.Olaya müdahale ederken önce can emniyeti göz önünde bulundurulmalıdır. 2.Bölge Ġtfaiyesi olay mahalline intikal edinceye kadar can ve mal kaybının minimuma düģürülmesi için önlem alır. (Göçükten parça çekilmemeli, depremden sonra artçı Ģokların olabileceği unutulmamalı vs.) 3.Bölge Ġtfaiyesi gelince tesisin kurtarma ekibi Ġtfaiye yetkilisinin talimatına göre görevine devam eder. 4.Can kurtarma faaliyetleri ve enkaz kaldırmasına yardımcı olacaktır. 5.Deprem, su baskını vs. olağan üstü durumlarda can ve malzeme kurtarılmasını temin eder. Bu maksatla kurtarma ekibinde görev alan personel özellikle yangından can ve mal kurtarılması, depremden kurtarma konularında eğitilmelidir. 6.Enkaz altında kalanların kurtarılmasında diğer personele kılavuzluk yapar. B-ĠLK YARDIM EKĠBĠ GÖREVLERĠ: Kurulusu: Her vardiyada çalıģanlar arasından seçilen ve ilk yardım yönetmenliği gereği istihtam edilen peroneldenotuģturulan ve 2-4 kiģiden kurulu olan bir ekiptir. Görevi; Yangın, deprem, su baskını vs. olağanüstü durumlarda meydana gelebilecek yaralanma ve kaza olaylarında yaralıları doktora ulaģıncaya kadar, o anki durumun daha kötüye gitmesini önlemek için mevcut malzemelerle ilk müdahaleyi yaparak en yakın sağlık kuruluģuna sevk etmektir. Bu maksatla ilk yardım ekibinde görev alan personel kırıklar, kanamalar, elektrik çarpmaları, boğulmalar, yanma ürünleri ve yanıklara yapılacak ilk yardımlar konusunda eğitilmelidir. Unutulmamalıdır ki; ilk yardımı yapan kimse doktorun yerini alamaz/tutamaz Görevi, 1.Ġlkyardım malzemeleri ve sedyeleri ile derhal tesisin toplanma bölgesine gider ve ilkyardıma hazır olur. 2.Ġlkyardımı yaparken seri, dikkatli ve kaidelere uygun hareket eder. 3.Yaralılar taģınırken sarsmamaya dikkat edilir. Yaralılara ilk yardımı yapar; gerekenleri hastaneye sevk eder. 4.Gerekirse mevcut araçlardan istifade ile yaralıyı en yakın ilkyardım merkezine nakleder.

18 KuruluĢu: Okul merkezinde istihdam edilen güvenlik görevleri ve/veya vardiyada çalıģan personel arasından büyüklüğüne göre 2-4 kiģiden kurulan bir ekiptir.görevi; 1.Tesisin giriģ / çıkıģ yolunu trafiğe kapatır. Lüzumsuz giriģ ve çıkıģları önler. 2.0lay yerine gelen ekiplere yol gösterir. Ġtfaiye, polis, jandarma, ilkyardım, elektrik vs. kuvvetlerin dıģındaki trafiği önler. Yangın yerinde trafik düzenini sağlar. 3.0lay mahallinden kurtarılarak tahliye edilen malzemelerin muhafaza edilmesini sağlar. D-HABERLESME EKĠBĠNĠN GÖREVLERĠ: 1.Telefonla iletiģim sağlanıyorsa, harici bütün telefon konuģmalarını keser. 2.BaĢtan itibaren yanında bulunan önemli kademelerin telefon numaralarını arayarak olayı bildirir ve öncelikle itfaiye olmak üzere yardım Ġster. DıĢ kargaģalıkların önlenmesi için jandarma ve Emniyet TeĢkilatları ile temasa geçer. 3.Yaralıların tedavisi için hastanelerle temas ederek yatak ve ön hazırlıkları sağlar. 4.0lay sonunda temasa geçtiği bütün numaralara bilgi verir. 5.HaberleĢmede tesis gizlilik durumuna riayet etmesi esastır. E-ULASIM EKĠBĠNĠN GÖREVLERĠ: Kurulusu: Ayrıca olay yerinde ekipler arası ve ekipler ile olay yeri Amiri arasında haberleģmeyi sağlamak üzere ve malzeme getirme-götürme personeli görevlendirilir. F-BAKIM-ONARIM EKĠBĠ GÖREVLERĠ: KuruluĢu: Okul merkezinde istihdam edilen güvenlik görevleri ve/veya vardiyada çalıģan personel arasından büyüklüğüne göre 2-4 kiģiden kurulan bir ekiptir.görevi; Olay yerinde ihtiyaç duyulan aydınlatma-su temini vs. olayları bakım-onarım gerektiren durumları acil olarak yerine getirmeye çalıģır. EKĠPLERDE KOORDĠNE Doğal afetle yapılan mücadelenin arzu edilen baģarıya ulaģabilmesi için görevli her ekibin hem personel olarak kendi içinde hem de diğer ekiplerle koordineli ve uyumlu çalıģması esastır. Ekipte görevli bir personelin yeterliliği kafi değildir. Her personelin görevini yapabilme kabiliyeti ekibin gücünü ortaya koyacağından müģterek çalıģma ruhu aģılanmalı ve geliģtirilmelidir. Yangın yerinde bir amir bulunmalı diğer bütün ekip Ģefleri yangın amiri ile koordineli çalıģmalıdır. Böylece kargaģalık önlenirken yangınla mücadelede daha kısa zamanda etkinlik sağlanacaktır. Bir yangın söndürme organizasyonunda bütün ekiplere birden ihtiyaç duyulmasa bile genel bir iģlem sırası aģağıdaki gibidir. Personel toplanma yerine alınarak mevcut alınır. Varsa kurtarma iģlemi ve ilkyardım yapılır. Olay yerinin ve okul merkezinin fiziki güvenlik önlemleri artırılır. Gerekiyorsa tahliye iģlemi yapılır. Sel vs durumlarında diğer ünitelere geçiģi önleyecek direyn, bariyer vs. tedbirler alınır.

19 DOĞAL AFET EKĠP LĠSTESĠ BAKIM-ONARIM EKĠBĠ: Ġbrahim HARMANKAYA A.Özlem ġġmġek Turan AKKUġ Bahadır ÜRÜN ġükrü ÖZYĠĞĠT KURTARMA VE TAHLĠYE EKĠBĠ: Kadir AKKURT Gülek UMUTLU Musa DAĞ Nadir BUZ Selçuk KAYA Dilek TURACI KORUMA VE TRAFĠK/KLAVUZ EKĠBĠ: ReĢat Mahmut GÖK Mehmet ÇĠFTÇĠ Musa BULUT Necmi GENCER Ali SAĞDIÇ Zeynep KÖYLÜOĞLU Elife GÜNEġ ĠLK YARDIM EKĠBĠ: Keziban SERT Beyza BAĞCI ġule ATAL Teslime AKAR Hasan Hüseyin BEYAZ AyĢenur GÖKÇAY HABERLEġME EKĠBĠ: Fahrettin ERDOĞAN Abdullah ALTUNDAĞ HABER ĠLETME (PASAPAROLA) EKĠBĠ: PERSONEL TOPLANMA YERĠ :Fakülte yanı otopark bölgesi

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ACİL DURUM PLANI

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ACİL DURUM PLANI SELÇUK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ACİL DURUM PLANI REV / OO İşyeri İncelemesi Tarihi : 30.12.2013 Geçerlilik Tarihi :30.12.2019 Acil Durumda İlk Aranacaklar: Fahrettin ERDOĞAN : ( 0 332 ) 223

Detaylı

YANGIN GÜVENLİK PROSEDÜRÜ

YANGIN GÜVENLİK PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ: Hastanemizde yangın çıkmadan önce alınacak tedbir ve eğitimler ile yangın anında yapılacak işlemler ve yangın sonrası yapılması gerekenleri belirlemek, yangının erken tespit edilmesini, durdurulmasını,

Detaylı

ACİL DURUM (TAHLİYE)

ACİL DURUM (TAHLİYE) ACİL DURUM (TAHLİYE) a) Acil durum: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele,

Detaylı

İstanbul Sağlık Müdürlüğü. Güvenlik ve Sağlık İşaretlerinin Kullanımı

İstanbul Sağlık Müdürlüğü. Güvenlik ve Sağlık İşaretlerinin Kullanımı İstanbul Sağlık Müdürlüğü Güvenlik ve Sağlık İşaretlerinin Kullanımı İkaz ve Uyarı İşaretleri Parlayıcı madde veya yüksek ısı Toksik (Zehirli) madde IŞIKLI İŞARET : Saydam veya yarı saydam malzemeden

Detaylı

TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA

TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA TARIM İLAÇLARI AMBARLARINDA YANGINA KARŞI KORUMA A. Teknik tedbirler B. Organize edilebilecek tedbirler C. Yangında alınacak tedbirler D. Yangın sonunda alınacak tedbirler Dr. Selami

Detaylı

ÇANAKKALE ĠL AMBULANS SERVĠSĠ ACĠL DURUM VE AFET PLANI

ÇANAKKALE ĠL AMBULANS SERVĠSĠ ACĠL DURUM VE AFET PLANI DEPREM VE AFET PLANI Dok. Kodu: YÖN.PL.04 Yay. Trh.: Kasım 2012 Rev. Trh.: Rev. No: 00 Sayfa No: 1/6 1. AMAÇ Çanakkale İl Ambulans Servisi KKM, bağlı tüm ASH İstasyonları, çevre ve insan sağlığını etkileyebilecek

Detaylı

ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ

ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ Acil durum asansörü nedir? Acil durum asansörü; bir yapı içinde yangına müdahale ekiplerinin ve bunların kullandıkları ekipmanın

Detaylı

YANGINLARA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER:

YANGINLARA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER: YANGIN TALİMATI YANGINLARA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER: 1.Elektrik tesisatına ek yük getiren yangın riski yüksek cihazları kullanmayınız. 2.Elektrik tesisatında gerekli ilave veya onarımı mutlaka Teknik elemanlara

Detaylı

T.C. : 84291759-951.04.14;951.04.14]/7176 01.07.2013

T.C. : 84291759-951.04.14;951.04.14]/7176 01.07.2013 T.C. VE 2013 T.C. : 84291759-951.04.14;951.04.14]/7176 01.07.2013 : 2007/12937 her kademedeki personel sorumludur. r rapor Dr.Fuat OKTAY Ek : Yönerge (71 sayfa) - - - -Planlama v - - - - - - -Bilgi Sistemleri

Detaylı

ELEKTRİK TESİSATI VE SİSTEMLERİ

ELEKTRİK TESİSATI VE SİSTEMLERİ ELEKTRİK TESİSATI VE SİSTEMLERİ Elektrik tesisatının, kaçış yolları aydınlatmasının, acil durum aydınlatma ve yönlendirmesinin ve yangın algılama ve uyarı sistemlerinin, ilgili tesisat yönetmeliklerine

Detaylı

Teknik Destek Ekibi, İlkyardım Ekibi, Yangın Söndürme Ekibi, Koruma Ekibi

Teknik Destek Ekibi, İlkyardım Ekibi, Yangın Söndürme Ekibi, Koruma Ekibi Sayfa No: 1 / 6 1. AMAÇ Başhekimliğimiz ve bağlı istasyonlarımızın hizmet verdiği her türlü yapı, binanın kullanımı aşamalarında, herhangi bir şekilde çıkan yangının, can ve mal kaybını en aza indirerek

Detaylı

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler DİŞ PROTEZ LABORATUVARI DEĞERLENDİRMESİ Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım ÖNCEKİ TEHLİKE ŞİDDET OLASILIK 1.1. İşyerinde acil çıkış yönlendirmesinin yapılmamış olması. 1.2. İşyerinde bulunan yangın

Detaylı

YANGIN RİSKİNİN MİNIMİZE EDİLMESİ İÇİN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER. 1) Ambalaj emteası depoları binadan ayrı güvenli mesafede duvarları ve

YANGIN RİSKİNİN MİNIMİZE EDİLMESİ İÇİN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER. 1) Ambalaj emteası depoları binadan ayrı güvenli mesafede duvarları ve X- ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ SAN TİC A.Ş. / TÜRKİYE 19/09/2005 Tarihinde yangın sonrası yapılan incelemelerde elde edilen eksiklikler aşağıda yazılıdır. Yangın iki ayrı ambalaj deposunda farklı zamanlarda yaşanmıştır.

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÜKSEK LİSANSI (İÖ)

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÜKSEK LİSANSI (İÖ) T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÜKSEK LİSANSI (İÖ) CEREN ŞAHİN 145148006 İŞSAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE GÜNCEL UYGULAMALAR YANGIN ÇEŞİTLERİ VE KULLANILMASI GEREKEN

Detaylı

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05.

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05. REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 02.05.2013 Madde 5.3.6 eklendi. 01 Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Tesis Yönetimi ve Güvenliği Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş

Detaylı

AKM-F-193 / 10.04.2014 / Rev:00

AKM-F-193 / 10.04.2014 / Rev:00 AKM-F-193 / 10.04.2014 / Rev:00 YANMA NEDİR? Maddenin ısı ( sıcaklık ) ve oksijenle birleşmesi sonucu oluşan kimyasal bir olaydır. Bir yangının başlayabilmesi için gerekenler : 1- OKSİJEN ( HAVA ) 2- SICAKLIK

Detaylı

ÇANAKKALE İL AMBULANS SERVİSİ ACİL DURUM VE AFET PLANI

ÇANAKKALE İL AMBULANS SERVİSİ ACİL DURUM VE AFET PLANI VE AFET PLANI Dok. Kodu: YÖN.PL.04 Yay. Trh.: Kasım 2012 Rev. Trh.: Rev. No: 00 Sayfa No: 1/6 1. AMAÇ Çanakkale İl Ambulans Servisi KKM, bağlı tüm ASH İstasyonları, çevre ve insan sağlığını etkileyebilecek

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİRSİTESİ İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KURUM BİRİM DERSLİK, SALON, AMFİ, SEMİNER EĞİTİM SALONLAR İÇİN LİSTESİ FAALİYET ALANI TEHLİKE SINIFI BİLGİLERİ AÇIKLAMA Karadeniz Teknik Üniversitesi

Detaylı

YANMA. Yanıcı maddenin ısı ve oksijenle birleşmesi sonucu oluşan kimyasal bir olaydır. Bu üç unsur bir arada olmadığında, yanma olayı meydana gelmez.

YANMA. Yanıcı maddenin ısı ve oksijenle birleşmesi sonucu oluşan kimyasal bir olaydır. Bu üç unsur bir arada olmadığında, yanma olayı meydana gelmez. YANMA maddenin ısı ve oksijenle birleşmesi sonucu oluşan kimyasal bir olaydır. Bu üç unsur bir arada olmadığında, yanma olayı meydana gelmez. YANMA YOK YANMA YOK YANMA YOK YANMA VAR Yanmanın Çeşitleri:

Detaylı

YANGIN GÜVENLİK PROSEDÜRÜ

YANGIN GÜVENLİK PROSEDÜRÜ TYG_P02 28.10.2011 13.08.2014 2 10 REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 05.09.2012 Hastane Hizmetleri Başkanı ifadesi yerine 01 İdari ve Mali İşler Direktörü ifadesi yazıldı. Yangın Tüpü

Detaylı

Acil Aydınlatma Kullanım Kılavuzu

Acil Aydınlatma Kullanım Kılavuzu Acil Aydınlatma Kullanım Kılavuzu Acil Aydınlatma Sistemi Acil Aydınlatma Sistemi Şehir şebekesi veya benzeri bir dış elektrik beslemesinin arıza sebepli kesilmesi, yangın - deprem gibi sebeplerle bina

Detaylı

Tekstil Mamüllerinin Depolanması ve Yangın Riskleri

Tekstil Mamüllerinin Depolanması ve Yangın Riskleri Tekstil Mamüllerinin Depolanması ve Yangın Riskleri Kullanılan elyaf (lif) tipi ve depolama şekli yangın riskini belirleyen önemli faktörlerden biridir. Elyafın tipi, yapısı ve depolanma şekli yanma davranışını

Detaylı

YANGINA KARŞI ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

YANGINA KARŞI ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER YANGINA KARŞI ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER Kurum, kuruluş ve iş yerlerinde yangını önleyici tedbirler iki kısımda ele alınır; Yapısal bakımdan yangından korunma: Yapılarda yanmaz veya yanması güç yapı malzemeleri

Detaylı

ATILAN YANGIN KORUNUM GÜVENÝLÝR ÇÖZÜM ORTAÐINIZ

ATILAN YANGIN KORUNUM GÜVENÝLÝR ÇÖZÜM ORTAÐINIZ ATILAN YANGIN KORUNUM GÜVENÝLÝR ÇÖZÜM ORTAÐINIZ ATILAN MÜHENDÝSLÝK YANGIN KORUNUM SÝSTEMLERÝ ACÝL AYDINLATMA VE YÖNLENDÝRME ARMATÜRLERÝ ÜRÜN KATALOÐU 2008 www.atilan.com.tr FAALİYET ALANLARIMIZ GAZLI YANGIN

Detaylı

APARTMANLAR KONTROL FORMU

APARTMANLAR KONTROL FORMU SORU E H ÖNERİ 1. Apartmanın sokak numarası gece ve gündüz görülebilecek durumda mı? 2. Apartman dairelerinin numaraları var mı? 3. Apartmana giren kişiler için geçiş kontrolü var mı? 4. Apartman, site

Detaylı

ELEKTRİK. 2. Evsel aboneler için kullanılan kaçak akım rölesinin çalışma akım eşiği kaç ma dır? ( A Sınıfı 02.07.2011)

ELEKTRİK. 2. Evsel aboneler için kullanılan kaçak akım rölesinin çalışma akım eşiği kaç ma dır? ( A Sınıfı 02.07.2011) ELEKTRİK 1. Bir orta gerilim (OG) dağıtım sisteminin trafodan itibaren yüke doğru olan kısmının (sekonder tarafının) yapısı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ( A Sınıfı 02.07.2011) A)

Detaylı

BEŞİNCİ KISIM Elektrik Tesisatı ve Sistemleri

BEŞİNCİ KISIM Elektrik Tesisatı ve Sistemleri BEŞİNCİ KISIM - Elektrik Tesisatı ve Sistemleri BEŞİNCİ KISIM Elektrik Tesisatı ve Sistemleri BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Elektrik tesisatı ve sistemlerin özellikleri MADDE 67- (1) Binalarda kurulan elektrik

Detaylı

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER BASINÇLI KAPLAR Kazanlar Kompresörler Buhar ve sıcak su kapları Basınçlı asit tankları Gaz tankları Sıvılaştırılmış Petrol Gazı tankları ve tüpleri Asetilen tankları ve tüpleri İçinde zehirli ve zararlı

Detaylı

EĞĠTĠM NOTLARI DETAM YAYINLARI

EĞĠTĠM NOTLARI DETAM YAYINLARI GÜVENLĠK VE SAĞLIK ĠġARETLERĠ EĞĠTĠM NOTLARI YAYINLARI GÜVENLĠK VE SAĞLIK ĠġARETLERĠ Özel bir amaç, faaliyet veya durumu işaret eden levha, renk, sesli ve/veya ışıklı sinyal, sözlü iletişim ya da el kol

Detaylı

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU SAYFA : 1/7 PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN 2017 30 NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu

Detaylı

ĠġYERĠ BĠNA VE EKLENTĠLERĠNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

ĠġYERĠ BĠNA VE EKLENTĠLERĠNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK ĠġYERĠ BĠNA VE EKLENTĠLERĠNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK ĠġYERĠ BĠNA VE EKLENTĠLERĠNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik

Detaylı

İş Teftiş Tarafından LPG İstasyonları Denetimlerinde Tespit Edilen Noksanlar;

İş Teftiş Tarafından LPG İstasyonları Denetimlerinde Tespit Edilen Noksanlar; İş Teftiş Tarafından LPG İstasyonları Denetimlerinde Tespit Edilen Noksanlar; Tablo 6: Denetimlerde Tespit Edilen Noksan Hususlar SıraNo Noksan Hususlar Tespit Sayısı 1 Akaryakıt tankı çevresinde boşluklar

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Gaz Yakıtlı Özel Kazan Logano GE434 / Logano plus GB434 (Atmosferik Brülörlü) 6301 0181 05/2000 TR Kullanıcı için

Kullanma Kılavuzu. Gaz Yakıtlı Özel Kazan Logano GE434 / Logano plus GB434 (Atmosferik Brülörlü) 6301 0181 05/2000 TR Kullanıcı için 6301 0181 05/2000 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Gaz Yakıtlı Özel Kazan Logano GE434 / Logano plus GB434 (Atmosferik Brülörlü) Kullanmadan önce dikkatlice okuyunuz! Önsöz Sayın Müşterimiz, Buderus'un

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. Sayfa 1 / 5 YAPI GENEL

TEKNİK ŞARTNAME. Sayfa 1 / 5 YAPI GENEL TEKNİK ŞARTNAME YAPI GENEL Binada uygulanacak standartlar ve tasarım bileşenleri İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Master Plan El Kitabı nda belirlenen standartlara göre oluşturulacaktır. Ayrıca aşağıdaki

Detaylı

ACİL DURUM MÜDAHALE EKİBİ (ADME) V. İSG KONGRESİ

ACİL DURUM MÜDAHALE EKİBİ (ADME) V. İSG KONGRESİ ACİL DURUM MÜDAHALE EKİBİ (ADME) V. İSG KONGRESİ 1 SUNUM İÇERİĞİ Neden Acil Durum Müdahale Ekibi ne (ADME) ihtiyaç var? ADME nin görev ve sorumlulukları ADME elemanlarının seçilme aşamasında aranacak kriterler

Detaylı

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER BASINÇLI KAPLAR Kazanlar Kompresörler Buhar ve sıcak su kapları Basınçlı asit tankları Gaz tankları Sıvılaştırılmış Petrol Gazı tankları ve tüpleri Asetilen tankları ve tüpleri İçinde zehirli ve zararlı

Detaylı

SAĞLIK VE GÜVENLiK İŞARETLERİ

SAĞLIK VE GÜVENLiK İŞARETLERİ SAĞLIK VE GÜVENLiK İŞARETLERİ GÜVENLİK VE SAĞLIK İŞARETLERİ Özel bir amaç, faaliyet veya durumu işaret eden - levha, - renk, - sesli ve/veya ışıklı sinyal, - sözlü iletişim ya da el kol işareti yoluyla

Detaylı

YANGINDA PERSONELİN YAPMASI GEREKENLER. Şengül ÖZDEMİR Diaverum Buca Diyaliz Merkezi İzmir 2015

YANGINDA PERSONELİN YAPMASI GEREKENLER. Şengül ÖZDEMİR Diaverum Buca Diyaliz Merkezi İzmir 2015 YANGINDA PERSONELİN YAPMASI GEREKENLER Şengül ÖZDEMİR Diaverum Buca Diyaliz Merkezi İzmir 2015 YANGIN YANGINDA İŞYERİ GÜVENLİĞİ PERSONEL GÜVENLİĞİ HASTA GÜVENLİĞİ EVRAK GÜVENLİĞİ MALZEME GÜVENLİĞİ 2 YANGIN

Detaylı

ACİL DURUM EYLEM PLANI KONUT PROJESİ

ACİL DURUM EYLEM PLANI KONUT PROJESİ SAYFA NO 1/5 1. AMAÇ Şantiyede oluşabilecek her türlü olağanüstü durumlarda personelin yaralanıp zarar görmesini, çalışmanın kısmen veya tamamen durmasını, çevrenin olumsuz yönde etkilenmesini önlemek

Detaylı

ACİL DURUM ÖNLEMLERİ

ACİL DURUM ÖNLEMLERİ ACİL DURUM ÖNLEMLERİ ACİL DURUM Acil durum; önceden tahmin edilemeyen, ani olarak oluşan ve hızlı bir şekilde müdahaleyi gerektiren olaylar bütünüdür. Yönetim literatüründe acil durum, beklenmeyen ve önceden

Detaylı

YANGIN GÜVENLİK PLANI

YANGIN GÜVENLİK PLANI REVİZYON DURUMU REVİZYON NO REVİZYON TARİHİ AÇIKLAMALAR 0 - Yeni Yayınlandı 1. AMAÇ: Bu planın amacı Atatürk Eğitim Fakültesi nin bina ve malzemelerinin yangına karşı korunması ve olası bir yangından can

Detaylı

ĠLKÖĞRETĠM VE ORTA ÖĞRETĠM OKULLARI ĠÇĠN SĠVĠL SAVUNMA KULÜBÜ. YILLIK ÇALIġMA PROGRAMI

ĠLKÖĞRETĠM VE ORTA ÖĞRETĠM OKULLARI ĠÇĠN SĠVĠL SAVUNMA KULÜBÜ. YILLIK ÇALIġMA PROGRAMI T.C. BURSA VALĠLĠĞĠ Ġl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ĠLKÖĞRETĠM VE ORTA ÖĞRETĠM OKULLARI ĠÇĠN SĠVĠL SAVUNMA KULÜBÜ YILLIK ÇALIġMA PROGRAMI BURSA AYLAR 1. Okul Sivil Savunma Kulübü tanıģma toplantısı 2.

Detaylı

T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Sayı : 85077348-54197341/420866611/ 952-2/ 07/01/2015 Konu : Koruyucu Güvenlik Talimatı İlgi: a) Başbakanlığın 18 Temmuz 1997

Detaylı

Yangın Alarm Sistemleri iki ana gruba ayrılır

Yangın Alarm Sistemleri iki ana gruba ayrılır Yangın Alarm Sistemleri iki ana gruba ayrılır 1. Konvansiyonel Sistemler (Bölgesel Bilgilendirme) 2. Adreslenebilir Sistemler Noktasal Bilgilendirme 1. Konvansiyonel Sistemler (Bölgesel Bilgilendirme)

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ PATLAYICI ORTAMLAR MURAT YAPICI. Elektrik Mühendisi EMO İzmir Şube murat.yapici@emo.org.

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ PATLAYICI ORTAMLAR MURAT YAPICI. Elektrik Mühendisi EMO İzmir Şube murat.yapici@emo.org. TMMOB PATLAYICI ORTAMLAR YÖNETMELİKLER ÜLKEMİZDEKİ UYGULAMALAR MURAT YAPICI Elektrik Mühendisi EMO İzmir Şube murat.yapici@emo.org.tr Rafineriler, Petrokimya, Boya Kozmetik Kozmetik fabrikasında yangın,

Detaylı

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ KODU: YÖN.PR.09 YAYINLAMA TARİHİ: 21.04.2014 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO: 00 SAYFA SAYISI:05 1. AMAÇ:

Detaylı

OTOBÜS SÜRÜCÜSÜ KILAVUZU

OTOBÜS SÜRÜCÜSÜ KILAVUZU OTOBÜS SÜRÜCÜSÜ KILAVUZU www.fogmaker.com Art. No. 8012-011 Edition 2.1 1 Genel açıklama Bu otobüs, motor bölmesi ve olası ayrı ısıtma alanları için tam otomatik bir yangın söndürme sistemi ile donatılmıştır.

Detaylı

ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİ

ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİ ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİ Elektrik Tesisatı cins ve hacmine göre ehliyetli elektrikçiler tarafından tesis edilerek bakım ve işletmesi sağlanmalıdır. Bu hususta Elektrik

Detaylı

Yangın Söndürme Sistemleri-2

Yangın Söndürme Sistemleri-2 Yangın Söndürme Sistemleri-2 Yağmurlama sistemi Amaç Yangına erken tepki verilmesinin sağlanması Yangının kontrol altına alınması ve söndürülmesi Sistem hangi elemanlardan oluşur? Yağmurlama başlıkları

Detaylı

SONDAJLA MADEN ÇIKARILAN İŞLERİN YAPILDIĞI İŞYERLERİNDE UYGULANACAK ASGARİ ÖZEL HÜKÜMLER

SONDAJLA MADEN ÇIKARILAN İŞLERİN YAPILDIĞI İŞYERLERİNDE UYGULANACAK ASGARİ ÖZEL HÜKÜMLER SONDAJLA MADEN ÇIKARILAN İŞLERİN YAPILDIĞI İŞYERLERİNDE UYGULANACAK ASGARİ ÖZEL HÜKÜMLER Denizler ve Karalarda Yapılacak Çalışmalar İçin Ortak Hükümler 1. Acil durumlarda uzaktan kumanda 1.1. Sağlık ve

Detaylı

Laboratuar Tasarımı. Genel Gereksinimler. Yrd. Doç. Dr. Emrah TORLAK

Laboratuar Tasarımı. Genel Gereksinimler. Yrd. Doç. Dr. Emrah TORLAK Laboratuar Tasarımı Genel Gereksinimler Yrd. Doç. Dr. Emrah TORLAK 1. Genel Tehlikeli materyallerin kullanımı ve muhafazasının oluşturduğu riskler nedeni ile laboratuarlar ve laboratuar dışı aktivitelerin

Detaylı

2017 YILI TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERİ 01 TEMMUZ 2017 31 TEMMUZ 2017 YILLIK FAALİYET 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu tekbir toplu yapı

Detaylı

Ahşap Sektöründe Yangın Riski

Ahşap Sektöründe Yangın Riski Ahşap Sektöründe Yangın Riski Endüstrinin birçok alanında hammadde ve yarı mamül olarak karşımıza çıkan ahşap malzemeler üretim ve depolama sırasında yeterli önlem alınmadığı takdirde önemli ölçüde yangın

Detaylı

İKAZ VE ALARM İŞARETLERİ

İKAZ VE ALARM İŞARETLERİ İKAZ VE ALARM İŞARETLERİ Sivil Savunma Genel Müdürlüğü tarafından; hava saldırısı ihtimali olduğunda, hava saldırısı başladığında ve saldırının durduğunda halkın alacağı tedbirleri/önlemleri uygulamak

Detaylı

Yangın Söndürme Sistemleri

Yangın Söndürme Sistemleri Yangın Söndürme Sistemleri Sabit boru tesisatı, yangın dolapları sistemi gibi söndürme sistemleri için gerekli debi ve su miktarı karşılanamıyorsa, Kapasiteyi karşılayacak yangın pompa istasyonu ve deposu

Detaylı

TESİS GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ

TESİS GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ 1/5 1.AMAÇ: : Hastalar, hasta yakınları, ziyaretçiler ve çalışanlar için güvenli ve işlevsel sağlık tesisinin oluşturulması, tehlike ve risklerin azaltılıp kontrol altına alınması, kazaların ve yaralanmaların

Detaylı

BÖLÜM I Genel Esaslar

BÖLÜM I Genel Esaslar 865 KARADA ÇIKABİLECEK YANGINLARLA, DENİZ, LİMAN VEYA KIYIDA ÇIKIP KARAYA ULAŞABİLECEK VE YAYILABİLECEK VEYA KARADA ÇIKIP KIYI, LİMAN VE DENİZE ULAŞABİLECEK YANGINLARA KARŞI ALINABİLECEK ÖNLEME, SÖNDÜRME

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ BOLVADİN UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ BOLVADİN UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ BOLVADİN UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Afyon Kocatepe

Detaylı

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ. Kopya Doküman YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ. Kopya Doküman YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ Amaç Madde -1 Bu Yönergenin amacı; BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Şırnak

Detaylı

ACİL DURUM PLANI ACİL DURUM PLANI

ACİL DURUM PLANI ACİL DURUM PLANI ACİL DURUM PLANI 6331 Sayılı Kanun: Madde:11-12 Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım Acil durum: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal

Detaylı

Madde 1 - gereken nit. Kapsam. Madde 2 - Hukuki Dayanak. Madde 3 - Madde 4- Belediye: Unvan D

Madde 1 - gereken nit. Kapsam. Madde 2 - Hukuki Dayanak. Madde 3 - Madde 4- Belediye: Unvan D Madde - gereken nit Kapsam Madde - Hukuki Dayanak Madde 3 - Madde 4- Belediye: Unvan D Madde 5- a) b) c) ile kurulur. Madde 6- Madde 7 - rumlarda teknik kurtarma f) 8 Temmuz 964 dekontaminas yapmak, temizlemek

Detaylı

T.C İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SİVİL SAVUNMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SİVİL SAVUNMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SİVİL SAVUNMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Şehrinizin anî bir düşman taarruzuna uğraması halinde; tehlikeye karşı önceden hazırlıklı olmanız ve bazı önemli tedbirleri almanız gerekmektedir. Her

Detaylı

DOĞAL GAZ YAKITLI KALORİFER KAZANI KULLANMA TALİMATI

DOĞAL GAZ YAKITLI KALORİFER KAZANI KULLANMA TALİMATI DOĞAL GAZ YAKITLI KALORİFER KAZANI KULLANMA TALİMATI Doğal gaz yakıtlı kazanlarda her bölgenin ana yetkili doğal gaz dağıtım müdürlüklerinin talimatları alınmalı ve kazancıya eğitimi verilmelidir. Kazan

Detaylı

FİRMA LOGOSU ACİL DURUM EYLEM PLANI

FİRMA LOGOSU ACİL DURUM EYLEM PLANI FİRMA LOGOSU ACİL DURUM EYLEM PLANI OCAK / 2016 İşyerinin Ünvanı İşyerinin Adresi İşverenin Adı- Soyadı Hazırlayanların adı, soyadı ve unvanı Hazırlandığı tarih ve geçerlilik tarihi Yangın Sel Belirlenen

Detaylı

Yangına Karşı Alınan Tedbirler Sonucu Sağlanacak Avantajlar

Yangına Karşı Alınan Tedbirler Sonucu Sağlanacak Avantajlar Yangına Karşı Alınan Tedbirler Sonucu Sağlanacak Avantajlar - Can Güvenliği - Mal Güvenliği Yangın algılama ve alarm sistemleri ile bir yangın alarm durumundan haberdar olunarak, insanların güvenli tahliyesi

Detaylı

KAYNAK İŞLERİNDE İSG

KAYNAK İŞLERİNDE İSG KAYNAK İŞLERİNDE İSG Kaynak işlerindeki başlıca tehlikeler şunlardır: Işın ve ışık Toz, gaz ve dumanlar Endüstriyel gazlar ve basınçlı gaz tüpler Elektrik Gürültü Kaynak yapılan ortamın özellikleri Oksi-asetilen

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa No: 1 / 5 1. KİMYASAL ÜRÜN VE FİRMA TANIMI Ürün Adı Kimyasal Formülü Kullanım Alanı Firma Tanımı : Oksijen+Balans Azot Gaz Karışımı : O 2 + N 2 : Genel Endüstriyel. 2 2. BİLEŞİMİ / BİLEŞİM HAKKINDA

Detaylı

TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI

TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI 1.2.4 - C Tipi Cihazların (Hermetik) Montajı 1.2.4.1 - Genel Şartlar C tipi cihazlar (hermetik) montaj odasının hacmi ve havalandırma biçiminde bağlı olmaksızın

Detaylı

VIESMANN. Kullanma Kılavuzu VITOTROL 200. Sistem işleticisi için. Bir ısıtma devresi için uzaktan kumanda. 5580 516 TR 3/2006 Lütfen saklayınız!

VIESMANN. Kullanma Kılavuzu VITOTROL 200. Sistem işleticisi için. Bir ısıtma devresi için uzaktan kumanda. 5580 516 TR 3/2006 Lütfen saklayınız! Kullanma Kılavuzu Sistem işleticisi için VIESMANN Bir ısıtma devresi için uzaktan kumanda VITOTROL 200 3/2006 Lütfen saklayınız! Emniyet uyarıları Emniyetiniz için Cana ve mala gelebilecek zarar ve tehlikeleri

Detaylı

KBRN HASTANE HAZIRLIKLARI

KBRN HASTANE HAZIRLIKLARI KBRN HASTANE HAZIRLIKLARI 1 KBRN OLAYININ MEYDANA GELMESĠ HABERLEġME VE BĠLGĠLENDĠRME KRĠZ MERKEZĠ POLĠS SAĞLIK ĠTFAĠYE Ġzolasyon Çevre Güvenliği GiriĢ-ÇıkıĢ Kontrol Trafik AkıĢı Kimlik Tespiti Ġlk Yardım

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

HOTEL VE MOTELLERDE YANGIN ÖNLEMLERİ

HOTEL VE MOTELLERDE YANGIN ÖNLEMLERİ 1 / 6 HOTEL VE MOTELLERDE YANGIN ÖNLEMLERİ Otellerde yangın güvenliği, insan sayısının fazlalığı, özellikle uyku sırasında meydana gelen yangınlarda binanın kısa süre içinde boşaltılmasının güçlüğü nedeniyle

Detaylı

T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ BİNA VE TESİSLERİNİN YANGINDAN KORUNMASINA İLİŞKİN İÇ DÜZENLEME

T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ BİNA VE TESİSLERİNİN YANGINDAN KORUNMASINA İLİŞKİN İÇ DÜZENLEME T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ BİNA VE TESİSLERİNİN YANGINDAN KORUNMASINA İLİŞKİN İÇ DÜZENLEME 2015 T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YANGIN İÇ DÜZENLEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar,

Detaylı

HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU

HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU İli/İlçesi: Birim Adı:.. Tarih :././... Birim Kodu:. Adresi : Telefon / Faks :... / Laboratuvar Tipi: L1 (.) L2 ( ) HSL Sorumlusu: Personel Durumu

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ. Necati İLHAN Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ. Necati İLHAN Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı RİSK DEĞERLENDİRMESİ Necati İLHAN Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı YASAL DAYANAK İşyerinde Çalışanların Sağlık ve Güvenliklerini İyileştirmeye Yönelik Tedbirler Alınmasına İlişkin 12.06.1989

Detaylı

DEPREM -YANGIN ACİL DURUM TATBİKAT VE TAHLİYE SENARYOSU 2016

DEPREM -YANGIN ACİL DURUM TATBİKAT VE TAHLİYE SENARYOSU 2016 DEPREM -YANGIN ACİL DURUM TATBİKAT VE TAHLİYE SENARYOSU 2016 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BİRİMİ 1 Alarm verilir. 2 Deprem sırasında tüm öğrenciler ve öğretmen sıra ve masaların yanında ÇÖK,KAPAN,TUTUN pozisyonu

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 02.08.2012 Teknik Servis Arıza Formu nun adı Teknik Servis Arıza Bildirim Formu olarak değiştirildi. 01 Mekanik Cihaz ve Ekipmanların Periyodik Bakım

Detaylı

ÜSKÜDAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İSG EĞİTİM SEMİNERİ Sinan Akduman İSG UZMANI

ÜSKÜDAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İSG EĞİTİM SEMİNERİ Sinan Akduman İSG UZMANI ÜSKÜDAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İSG EĞİTİM SEMİNERİ İSG UZMANI 1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İş Sağlığı ve Güvenliği Semineri Programı Programın İçeriği Tanışma ve Program Hakkında Bilgilendirme Okullarımızdaki

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Çelik Kazan Logano SK 425 ve SE 425 Sıvı/Gaz Yakıtlı Özel Kazan. 6302 0252 03/2000 TR Kullanıcı için

Kullanma Kılavuzu. Çelik Kazan Logano SK 425 ve SE 425 Sıvı/Gaz Yakıtlı Özel Kazan. 6302 0252 03/2000 TR Kullanıcı için 6302 0252 03/2000 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Çelik Kazan Logano SK 425 ve SE 425 Sıvı/Gaz Yakıtlı Özel Kazan Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Önemli genel kullanım tavsiyeleri Teknik cihazlar,

Detaylı

OFİSLER İÇİN KONTROL LİSTESİ

OFİSLER İÇİN KONTROL LİSTESİ OFİSLER İÇİN KONTROL LİSTESİ Zemin kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile kaplı ve iç zeminler düzenli olarak kontrol ediliyor mu? Zemindeki çökme, erime vb. deformasyonlar giderilmiş Cam

Detaylı

Kusursuz bir onarım ancak cihazın tamamı gerekli olduğu her zaman zarar verilmeden sökülebiliyorsa mümkündür.

Kusursuz bir onarım ancak cihazın tamamı gerekli olduğu her zaman zarar verilmeden sökülebiliyorsa mümkündür. Kurulum yalnızca uzman personel tarafından yapılabilir. Tüm iş adımları sırasıyla eksiksiz olarak uygulanmalı ve kontrol edilmelidir. Geçerlilik kapsamı Bu kurulum kılavuzu aşağıdakiler için geçerlidir:

Detaylı

Çevre ve Atık Yönetiminde Öncü Kuruluş İSTAÇ A.Ş. Belediyelerde Tıbbi Atık Yönetimi. İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİM SAN. VE TİC. A.Ş. www.istac.com.

Çevre ve Atık Yönetiminde Öncü Kuruluş İSTAÇ A.Ş. Belediyelerde Tıbbi Atık Yönetimi. İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİM SAN. VE TİC. A.Ş. www.istac.com. Çevre ve Atık Yönetiminde Öncü Kuruluş İSTAÇ A.Ş. İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİM SAN. VE TİC. A.Ş. www.istac.com.tr Belediyelerde Tıbbi Atık Yönetimi 1 Belediyelerde Tıbbi Atık Yönetimi Tıbbi atıkların geçici

Detaylı

REVİZYON DURUMU REVİZYON NO REVİZYON TARİHİ AÇIKLAMALAR

REVİZYON DURUMU REVİZYON NO REVİZYON TARİHİ AÇIKLAMALAR REVİZYON DURUMU REVİZYON NO REVİZYON TARİHİ AÇIKLAMALAR 0 - Yeni Yayınlandı 1. AMAÇ: Fakülte kompleksi için tehlikeli olabilecek komşu binalarıdaki acil durumları da içerecek şekilde tüm Fakülte personelinin

Detaylı

YANGIN GÜVENLİK EYLEM PLANI

YANGIN GÜVENLİK EYLEM PLANI 1. AMAÇ Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi ve ek hizmet binalarında herhangi bir yangın olasılığına karşı korunma tedbirlerini almak, tedbirleri kontrol etmek ve istenmeyen bir olay olması durumunda,

Detaylı

YANGIN YÖNETMELİĞİ-2007 ELEKTRİK TESİSATI VE SİSTEMLERİ

YANGIN YÖNETMELİĞİ-2007 ELEKTRİK TESİSATI VE SİSTEMLERİ YANGIN YÖNETMELİĞİ-2007 ELEKTRİK TESİSATI VE SİSTEMLERİ Yeni Yangın Yönetmeliğinin yayınlanmasından itibaren olumlu ve olumsuz görüsleryayınlanmaya ve eski ile yeni yönetmeliğin karsılastırılması yapılmaya

Detaylı

DERİ VE TENASÜL HASTALIKLARI BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU

DERİ VE TENASÜL HASTALIKLARI BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU DERİ VE TENASÜL HASTALIKLARI BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU İli/İlçesi: Tarih :././... Birim Adı:.. Birim Kodu: Adresi : Telefon / Faks :... / Deri ve Tenasül Hastalıklar Birim Sorumlusu : Personel

Detaylı

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Espiye Belediyesi İtfaiye teşkilatının kuruluş,

Detaylı

Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı

Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı Çalışma ortamı gözetimi; işyerlerinde çalışanların maruz kalabilecekleri endüstriyel kirlenmelerin (Ör: gürültü, kimyasal gazlar, tozlar vb.) iş sağlığı ve güvenliği mevzuatları

Detaylı

... 1/50 PROJE RAPORU. Düzenleyen :

... 1/50 PROJE RAPORU. Düzenleyen : ... 1/50 PROJE RAPORU Düzenleyen : GENEL İÇİNDEKİLER 1.0 KUVVETLİ AKIM SİSTEMLERİ 1.1. MERKEZİ GÜÇ KAYNAKLARI 1.1.1. O.G. Güç Merkezi Planlaması 1.1.2. O.G. Güç Merkezi Yerleşimi 1.2. A.G. DAĞITIM SİSTEMİ

Detaylı

1-GENEL İLKYARDIM BİLGİLERİ

1-GENEL İLKYARDIM BİLGİLERİ 1-GENEL İLKYARDIM BİLGİLERİ Ne zaman değil 2 Nerede değil 3 Her zaman ve her yerde Herkes için ilkyardım 4 İLKYARDIM HAYAT KURTARIR TÜM KAZALARDA ÖLÜMLERİN YÜZDE 10 U İLK BEŞ DAKİKADA, YÜZDE 50 Sİ İLK

Detaylı

ACİL DURUM YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

ACİL DURUM YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Sayfa No 5/1 Hazırlayan İnceleyen Onaylayan Hastane Müdürü Kalite Yönetim Direktörü Başhekim 1.AMAÇ Bu Prosedürünün amacı; Özel Çevre Hastanesi birimlerini etkileyecek acil durumları tespit etmek, acil

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ

RİSK DEĞERLENDİRMESİ SKORU SINIFI DEĞERLENDİRMESİ DEĞ. TARİHİ İLK DEĞ. BÖLÜM FAALİYET İLK FOTOGRAF TANIMI M-1 Kıyma makinesinde Kıyma çekilmesi Kıyma Makinesi Et Besleme Noktası El Girecek Genişlikte Olması Kıyma Makinesine

Detaylı

TEHLİKELİ MADDE YÖNETİM PROSEDÜRÜ. KOD:STK.PR.02 Y. Tarihi: 31.05.2013 Sayfa No: 5/5 Rev. T.:15.07.2013 Rev. No: 01

TEHLİKELİ MADDE YÖNETİM PROSEDÜRÜ. KOD:STK.PR.02 Y. Tarihi: 31.05.2013 Sayfa No: 5/5 Rev. T.:15.07.2013 Rev. No: 01 1. AMAÇ: Tehlikeli Maddelerin Güvenli Taşınması, Depolanması, Kullanılması, Dökülmesi ile Tehlikeli Maddelere Maruz Kalınması Durumunda yapılması Gerekenler ve Eğitimi İçin Standart Bir Yöntem Belirlemektir.

Detaylı

...İŞLETMENİZİN SÜREKLİLİĞİ İÇİN BAKIM YAPTIRDINIZ MI? Sayın İlgili;

...İŞLETMENİZİN SÜREKLİLİĞİ İÇİN BAKIM YAPTIRDINIZ MI? Sayın İlgili; 11.09.2014 Sayın İlgili; Değişik sektörlerde, birbirlerinden farklı özellikte çalışma şartlarına sahip işletmelerin çalışmalarını gerçekleştirirken, iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği açısından gerekli

Detaylı

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 MAYIS MAYIS 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 MAYIS MAYIS 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU SAYFA : 1/7 PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 MAYIS 2017 30 MAYIS 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Faaliyet Değerlendirilmesi. Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ocak-Kasım 2015

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Faaliyet Değerlendirilmesi. Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ocak-Kasım 2015 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Faaliyet Değerlendirilmesi Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ocak-Kasım 2015 O İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirilmesi Yönetmeliği

Detaylı

TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU. Tarih :././... Birim Adı:. Adresi :.

TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU. Tarih :././... Birim Adı:. Adresi :. TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU İli/İlçesi: /. Tarih :././... Birim Adı:. Adresi :. Telefon / Faks : /.. TRSM Sorumlusu : TRSM Personeli: Psikiyatrist(.)Tabip ( ) Psikolog( ) Sosyal

Detaylı

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AEF 490 AEF 890 İÇİNDEKİLER I Fritözün Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri 5 III Teknik

Detaylı

GEPA BAR-24X2 24 V AKÜ REDRESÖR GRUBU

GEPA BAR-24X2 24 V AKÜ REDRESÖR GRUBU 1. Genel GEPA BAR-24X2 24 V AKÜ REDRESÖR GRUBU GEPA BAR-24X2 Akü Redresör Grubu trafo merkezleri, fabrikalar, acil aydınlatma sistemleri ve 24V DC gerilime ihtiyaç duyulabilecek alanlarda kullanılmak üzere

Detaylı

2017 TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU

2017 TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH BEYLİFE CİTY KONUTLARI YÖNETİCİLİĞİ 01 TEMMUZ 2017-31 TEMMUZ 2017 FAALİYET 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM KURULU VE ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi

Detaylı