SELÇUK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ACİL DURUM PLANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SELÇUK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ACİL DURUM PLANI"

Transkript

1 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ACİL DURUM PLANI REV / OO ĠĢyeriĠncelemesi Tarihi : Geçerlilik Tarihi : Acil Durumda Ġlk Aranacaklar: Fahrettin ERDOĞAN : ( ) Abdullah ALTUNDAĞ : ( ) ARALIK 2013

2 1.KISIM YANGINLARDAN KORUNMA KISIM I AMAÇ: SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESĠ Tesislerinde çıkacak yangınları önleme ve yangınlardan korunma hizmetleri hususunda alınacak tedbir ve yapılacak iģlerin tespitidir. KISIM II KAPSAM: Bu plan SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESĠ tesislerinde uygulanır. KISIM III SORUMLULUK VE Ġġ BÖLÜMÜ : SORUMLULUK: SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESĠ Tesislerinde yangınlardan korunma hizmetlerinin aksaksız yürütülmesinden Dekan sorumludur. KISIM IV YANGINLARIN SEBEPLERĠ VE SINIFLANDIRILMASI: Sebepler; - Yangın emniyeti ile ilgili emir ve talimatlara uymamak, - Yangından korunma ve söndürme hususlarında bilgisizlik, - Dikkatsizlik ve ihmal, - Kasıt ve sabotaj, - Herhangi bir kaza veya yayılma, - Doğal afetler, - Tesislerdeki elektrik, havagazı, ısıtma ve su tesisatlarının yangına karģı emniyetli olmaması ve mevcut yönerge/yönetmeliklere uygun kullanılmaması, Y A N G I N Ç E ġ Ġ T L E R Ġ : Yangınlar; yanıcı maddelerin fiziksel özelliklerine göre sınıflandırılırlar.her sınıf yangın farklı yanma özellikleri gösterir. A-Sınıfı Katı Yanıcı Maddeler Yangını (ADĠ YANGINLAR): Yanma sonucu karbon tabakalar bırakan yanıcı katı maddelerin tutuģması ile meydana gelen yangınlardır. (Odun, kömür, kağıt.ot, yatak vs.) B-Sınıfı Sıvı Yanıcı Maddeler Yangını (SIVI YANGINLARI): Yanıcı sıvı maddelerin, petrol ürünü sıvıların tutuģmasıyla meydana gelen yangınlardır. (Benzin, motorin, makine yağları, laklar, yağlı boyalar vs.) C-Sınıfı Gaz Yanıcı Maddeler Yangını (GAZ YANGINLARI): Yanıcı gazların tutuģması ile meydana gelen yangınlardır. (Metan, propan, bütan, LPG, havagazı, doğalgaz, asetilen, hidrojen vs.) D-Sınıfı Hafif Metal Yangınları: Magnezyum, Alüminyum, Sodyum, Potasyum gibi hafif metallerin tutuģması ile meydana gelen yangınlardır.

3 KISIM V YANGINLARA KARġI KORUNMA TEDBĠRLERĠ A-GENEL ÖNLEMLER: 1-Binalar, ve cihazlar basınç oluģmasını önlemek üzere patlamalara karģı hava delikleri ile korunmalıdır. Kapılar, pencereler, panjurlar, havalandırma menfezleri belirli bir basınç karģısında dıģarıya doğru açılacak Ģekilde olmalıdır. 2-Her okul merkezi itfaiyeden "Yangından Korunma Yeterlilik" belgesi almak zorundadır. 3- Yıldırım paratonerleri dizaynına uygun Ģekil ve zamanlarda, okul merkezi teknik personelince kontrol ve bakıma tabi tutulmalıdır. 4-Okul merkezinde bulunan yangın su tankları, okul merkezi elektrikleri kesilse dahi yangın hidrantlarını besleyecek ek kaynaklarla donatılmalıdır. 5-Okul merkezi yangın su tank çıkıģı ve yangın hidrantlarından, bölge ve belediye itfaiye araçlarının istifade edebileceği (su alabileceği) Ģekilde dizaynedilmelidir. Farklı standart mevcut ise, azami 5 (beģ) yıllık plan çerçevesinde Ġtfaiye standardına dönüģtürülmelidir. DönüĢüm sağlanıncaya kadar, tank çıkıģı ve hidrant için yeterli adaptör temin edilmeli ve kullanıma hazır bulundurulmalıdır. Bu durum,ġehir Ġtfaiye Müdürlüğü ile koordine edilmelidir. 6-Yangın hortumları ve su tesisatları yangın amacı dıģında, bahçe sulamak ve çevre temizlemek gibi maksatlarla kullanılmamalıdır. 7-Merkezi yangın istasyonları, yangın dolapları (Yangın hidrant ve muslukları dahil) seyyar yangın söndürme cihazları, sprinkler vb. sabit söndürme sistemleri, otomatik ve manuel alarm/ikaz sistemleri, gibi yangın malzeme ve yerlerinin ön ve yanları asla kapatılmamalıdır. Yerlerinin görünmesi ve her an kullanıma hazır bulundurulması ön planda tutulmalıdır. 8-Yangın dolapları TS 'e uygun olmalı, yangın dolaplarının hortum uzunluğu 20 metre olarak düģünüldüğünde aynı hacimdeki iki yangın dolabı arasındaki mesafe metre olmalıdır. 9-Yangın dolapları kırmızı renge boyanmalı, üzerine beyaz renkle "YANGIN" kelimesi yazılmalıdır.hemen altına o dolabın sıra numarası yazılmalıdır. Çift kapılı yangın dolaplarında yazı ve numara için sol kanat kullanılmalıdır. RENK VE ÖLÇÜLER: - Zemin kırmızı yazı, çizgive rakamlar beyaz renktedir. - Harfkalınlığı BĠR cm. - Harf yüksekliği ON cm - Rakam kalınlığı BĠR cm. - Rakam yüksekliği BEġ cm. - Daire iç çapı SEKĠZ cm. - Daire dıģ çapı ON cm. 1-SAKİN OL. YANGIN VAR DİYE BAĞIR. 2-BAŞINDA ÇALIŞTIĞIN MAKİNE MOTOR VARSA DURDUR. İTFAİYE TEL: 110 Dolaplar kırmızı, yazı ve rakamlar beyaz renktedir. Ġdari binalarda yangın dolabı duvar renginde boyanabilir, yapılmalıdır. Ancak; bu durumda yazı ve rakamlar kırmızı renk olarak yapılmalıdır. 10-Her eğitim merkezi kapalı hacimlerin büyüklüğü ve ulaģım imkanlarına göre bir veya daha fazla merkezi yangın istasyonu kurulmalıdır. Merkezi yangın istasyonu, giriģ çıkıģ yerlerine yakın olarak bina içi veya dıģına kurulabilir.

4 11-Yangın dolap kapağı alt kısmına (9.maddedeki Ģekilde görülen yere) aģağıdaki YANGIN ANINDA YAPILACAK ĠġLER talimatı yerleģtirilmelidir. YANGIN ANINDA YAPILACAK ĠSLER 1 - S A K Ġ N O L,. Y E R D E Y A N G I N V A R D Ġ Y E B A Ğ I R. 2 - B A ġ I N D A Ç A L I ġ T I Ğ I N M A K Ġ N A M O T O R V A R S A D U R D U R. 3 - A L A R M / Ġ K A Z Z Ġ L Ġ N E B A S. 4 - S E Y Y A R S Ö N D Ü R Ü C Ü T Ü P Ġ L E Y A N G I N A M Ü D A H A L E E T. 5 - Ġ T F A Ġ Y E Y E H A B E R V E R Ġ L M E S Ġ N Ġ S A Ğ L A. 6 - S Ö N D Ü R M E E K Ġ B Ġ G E L D Ġ Ğ Ġ N D E Y A N G I N D A G Ö R E V Y E R Ġ N E G Ġ T. D O L A P K U L L A N M A T A L Ġ M A T I 1 - D O L A P K A P A Ğ I N I A Ç. L A N S - N O Z U L D A N T U T A R A K H O R T U M U A Ç. 2 - H O R T U M H A Z I R O L U N C A S U Y U A Ç A R A K Y A N G I N A M Ü D A H A L E E T. 3 - K U L L A N D I K T A N S O N R A H O R T U M U T E M Ġ Z L E V E G Ö L G E D E K U R U T. ( L A S T Ġ K - B E Z H O R T U M L A R Ġ Ç Ġ N ) 4 - H O R T U M V E N O Z U L U M O N T E E D E R E K H A Z I R H A L E G E T Ġ R. 5 - H O R T U M U A Y D A B Ġ R T E S T E T. 6 - F O A M - S U K U L L A N I L D I Ğ I N D A H O R T U M V E D E V R E S Ġ N Ġ T E M Ġ Z L E. 7 - H E R A Y D O L A P M U H T E V Ġ Y A T I N I K O N T R O L E T. 8 - D O L A P M U H T E V Ġ Y A T I N D A E K S Ġ K L Ġ K O L D U Ğ U N D A S O R U M L U S U N A B Ġ L D Ġ R. 9 - Y A N G I N H O R T U M L A R I N I Y O L, A R A Ç, B A H Ç E Y I K A M A V S. M A K S A T L A R L A K U L L A N M A. OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK ĠTFAĠYE: 110 POLĠS ĠMDAT: 155 JANDARMA: 156 AMBULANS: 112 Bu talimat 14x20 cm ebadında PVC kaplı karton veya fiber vs. üzerine oyma Ģeklinde yazılarak dolap kapağı dıģalt kısmına monte edilir. 12- Eğitim merkezinde bina dıģında bulunan yangın hidrantları kırmızı renge boyanmalı ve üzerine aģağıdaki Ģekilde görüldüğü gibi beyaz renk boya ile sıra numarası yazılmalıdır. Ölçüler yangın dolap numaralandırmasında olduğu gibidir. 13-Yangın hidrantlarının anahtarları, bir zincir vs. ile hidrant üzerine aģılmalıdır. 14-Kapalı hacimlere dağıtılan seyyar yangın söndürücü tüpler, en az 20 metre uzaktan görülecek Ģekilde yerleģtirilmeli ve tüp üzerine yangın dolaplarında olduğu ve yukarıdaki Ģekilde görüldüğü gibi numara yazılmalıdır. Ayrıca tüplerin konulduğu duvar-direk vs. üzerine de tüp numarası, yerden 2-4 metre yüksekliğe yazılmalı/aģılmalıdır. 15-Elle taģınabilen seyyar yangın söndürücü tüpleri, mümkünse duvar/direk üzerine, yerden 90 cm. fazla olmaması üzere yüksekliğe aģılmalıdır. Ancak; asılma imkanı yoksa paslanmayı önlemek üzere tüp altlarına tahta/plastikten altlık konulmalıdır. 16-Okul merkezinde zor ve dar giriģ/çıkıģlar yangınla mücadeleyi güçleģtirdiğinden, her okul merkezi üretim faaliyeti, personel, araç vs. hususları göz önüne alarak giriģ/çıkıģ rahatlığını sağlamalıdır. Mümkün olduğu kadar kapılar dıģa doğru açılacak Ģekilde yapılmalıdır. 17-Okul merkezindeki yangına hassas yerler (kalorifer kazan dairesi, akaryakıt tesisleri, tehlikeli maddeler için ambar/depo vs.) ayrı bölmeler olarak düģünülmeli ve yapılmalıdır. 18-Okul merkezi ambar/depo ve atölyelerde, muhtemel bir yangında kullanılan suların eģiklerden taģarak ünitelere yayılmasını önleyecek bariyer tipi seyyar setler yapılmalı, keza bu suların akıtılacağı direnaj devreleri ve atık su depoları yapılmalıdır.

5 B-ĠDARĠ BĠNALARDA ALINACAK ÖNLEMLER : 1-Sabit sulu yangın devresi ve tercihen otomatik sprinkler sistemi ile donatılmalıdır. 2-Kapalı kullanım alanı 1000 m 2 den küçük eğitim binalarında, alarm/ikaz maksatlı bazer/büton, kapalı kullanım alanı 1000 m 2 den fazla olan eğitim binalarında, dedektör/sensörlü otomatik alarm/ikaz sistemi kurulmalıdır. 3-Dâhili ve harici haberleģmenin sağlanacağı telefon-telsiz vb. haberleģme sistemi kurulmalıdır. 4-Koridorlarda her 20 m.yi geçmeyen aralıklarla bir seyyar yangın söndürme cihazı konulmalıdır. (CO2, KKT, HC den kullanım maksadına uygun olanı itfaiye Müdürlüğü'nce önerilir.) 5-Münferit bilgisayar odaları, 40 m 2 den büyük oda ve toplantı salonlarına, riske uygun bir seyyar yangın söndürme cihazı konulmalıdır. 6-Bilgi iģlem merkezlerine TS 10547'ye uygun önlemlere ilaveten, tercihen gazlı otomatik söndürme sistemi yapılmalıdır. 7-Çöp kutuları kontrollü olarak ve-dolmasını beklemeden her günün akģamı boģaltılmalıdır. 8-Sigara izmaritlerinin geliģi güzel atılması önlenmeli, kül tablaları zaman zaman ve emniyetli olarak boģaltılmalıdır. Ancak, yanan izmarit olmadığından emin olunmalıdır. 9-Çöp ve sigara izmaritleri bina dıģındaki saç varil/kutulara konulmalıdır. 10-lsıtma amaçlı soba veya elektrikli ısıtıcıların kullanma zorunluluğu olduğu hallerde, bu cihazların riziko Ģartlarına uygunluğu sağlanmalıdır. YaĢam mahalleri içerisinde LPG tüpü kullanılmamalıdır. 11-Mesai bitiminde elektrik, gaz, soba, kalorifer vs. emniyet hususları kontrol edilerek bölümler terk edilmelidir. 12-Bütün oda kapıları numaralanmalıdır. Oda anahtarlarına 3x3 cm. ebadında ve üzerinde oda numarası yazılı madeni etiket takılmalıdır. Bu anahtarlar, oda kapıları kilitlendikten sonra ilgilisince bekçi ve aynı maksatla görevlendirilen personele ait odalardaki anahtar dolabına takılmak üzere teslim edilmelidir. Bu dolaplarda muhafaza edilen anahtarlara ilaveten Dekanın uygun görüldüğü hallerde kapalı bulunan ambar, trafo merkezi, jeneratör ve kazan daireleri gibi önemli tesis ve bölmelerin kapı anahtarları kapının yanında mühürlü, camekânlı veya kilitli camekânlı bir kutu içinde muhafaza edilebilir. (Acil durumlarda kutu camekânı kırılmak suretiyle anahtar kullanılır ve kullanılmak üzere kutunun açıģ gerekçesi tutanakla tespit edilir.) 13-Yangından korunması gereken para, kıymetli evrak ve eģyalar önem derecesine göre kasa veya özel kilitli bölmelerde muhafaza edilmelidir. 14-Yangın mahallerinde kurtarılması gereken eģya, dolap ve kasa üzerine "YANGINDA İLK ÖNCE KURTARILACAKTIR"yazılı etiketler konulmalıdır. 15-Yangın anında kıymetli evrakın tahliye edilmesi için buralarda ve merkezi bir yerde brandadan yapılmıģ ağzı bağlanabilir olan yeteri kadar büyüklükte çuval/torbalar bulundurulmalıdır. C-ARġĠVLERDE ALINACAK ÖNLEMLER: 1-ArĢivlerde sigara içilmez, ısıtmak için ne tip olursa olsun asla soba kullanılmaz. Aydınlatma sadece elektrikle yapılmalıdır. 2-Mesai bitiminde görevli memur tarafından arģiv dairesinin elektrikleri ana Ģalterden kesilmeli, kapıları kilitlenmelidir. Güvenlik görevlileri/nöbetçileri kontrollerini kapı pencerelerinden yapmalıdır. 3-ArĢivlerde yeteri kadar seyyar yangın söndürme cihazı bulundurulmalıdır 4-ArĢiv malzemesini tahliye edebilecek kadar ağzı bağlanabilir branda torbalar, uygun yerde bulundurulmalıdır. D-ELEKTRĠK TESĠSATI VE TEÇHĠZATINDA ALINACAK ÖNLEMLER : 1-Okul merkezinde yapılacak elektrik tesisatları Elektrik Ġç Tesisatı Yönetmeliği ve Fenni ġartnamesi " standartlarına uygun olarak ve yasal yetkiye sahip teknik personele yaptırılmalıdır. Kuvvetli akım tesisatının kuruluģ ve iģletilmesi esnasında Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği" ve Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği" kurallarına uygunluk sağlanmalıdır.

6 2-Elektrikli cihaz ve malzemelerin bulunduğu mahallerde yanma ve parlamalara karģı kullanılmak üzere tercihen halokarbon, karbondioksit veya kuru kimyevi toz sıralamasına uygun olarak, seyyar yangın söndürme cihazları ve/veya sabit söndürme sistemleri yerleģtirilmelidir. Okul merkezi personelince, elektrik/elektronik sistemlerindeki yangınlarda su ve sulu söndürücüler kullanılmamalıdır. 3-Okul merkezilerin elektrik tesisat durumları kendi mühendis, teknisyen veya ustaları tarafından en az yılda bir kez kontrol edilmelidir. Teknik arızalar ilgililerce onarılmalı, kontrol ve arıza onarım sonuçları rapor halinde tanzim edilerek muhafaza edilmelidir. 4-Geçici bile olsa, geliģi güzel bağlantılarla elektrik kablosu çekilmemeli, tesisat yapılmamalıdır. 5-Okul merkezinin elektrik tesisat projeleri, cam çerçeveli olarak ilgili Ģefliğin odasında asılı bulundurulmalıdır. 6-Okul merkezindeki elektrik kutularında otomatik sigorta kullanılmalıdır. 7-Bazı özel atölye ve labaratuvarlar dıģında elektrikli soba, ocak vs. kullanılmamalı, kullanılma zarureti ve müsaadesi Dekan veya adına yetkilisince yazılı olarak belirtilmelidir. 8-Okul merkezi içindeki muhtelif elektrik pano ve sigorta kutularının önleri asla kapatılmamalıdır. 9-Elektrik kablo ve tesisatı üzerinde veya yanında, kolay tutuģabilen pamuk, kağıt gibi maddelere ait toz, elyaf ve parçacıklar sık sık temizlenerek birikmesine müsaade edilmemelidir. 10-Okul merkezinde kullanılan elektrikli cihazlarda priz-fiģ uyumuna dikkat edilmeli, tam temas etmeyen, bozuk olan priz-fiģ kullanılmamalıdır. 11-Okul merkezinde meydana gelebilecek yangınlarda, hangi kısmın elektriklerinin kesileceğine olay yerindeki elektrik görevlisi ve bölge itfaiye yetkilisi müģtereken karar vermelidir. 12-Acil olaylarda elektriklerin kesilmesi iģlemini, trafo merkezlerindeki nöbetçi elektrik sorumlusu yapmalıdır. Böylece zorunlu olmadıkça yangın sislileri durdurulmadan çalıģtırılmalıdır. 13- Bina içerisinde transformatör yapılması gerektiğinde; Transformatörün bulunduğu hacim en az 90 dakika yangına dayanıklı malzemeden yapılmalıdır. Yağ toplama çukuru bulunmalıdır. Transformatörler yangın halinde çıkan dumanların ve alevin kaçıģ yollarında serbest hareketi engellemeyecek Ģekilde konumlandırılmalıdır. Otomatik yangın alarm ve söndürme sistemi yapılmalıdır. 14-Trafo merkezleri daima temiz bulundurulmalı, yağlı temizlik malzemeleri dıģarı atılmalı ve bu mekanlar personel soyunma veya istirahat mahalli olarak kullanılmamalıdır. 15-Yangın çıktığında elektrik akımını kesmek için, Neon tesisatının transformatörlerinin (Balast) primer devrelerini besleyen hat üzerine yangın emniyet Ģalteri konulması faydalıdır. Bu Ģalterin, itfaiye ekiplerinin müdahalesine imkan verecek Ģekilde, Neon tesisatı konulan binaya giriģ kapısının sağ veya sol dıģ kısmında, zeminden en çok 4 m. yüksekliğe konulması, Ģalter kolunda elektrik akımını kolayca kesmeye yarayacak biçimde bir halka bulunması ve Ģalter üzerine "Yangın emniyet Ģalteri" ibaresinin yazılması zorunludur. 16-Uyumsuz aydınlatma malzemeleri kullanılmamalı ve lüzumsuz yanan ampullerin söndürülmesi sağlanmalıdır. 17-Ġhbarlı alarm sistemlerinin kumanda panelleri, binada mümkünse sürekli bir görevlinin bulunduğu, kolay ulaģılabilen ve itfaiyece uygun görülen bir yere konulmalıdır. Yangın kontrol paneli bir yangın esnasında bina elektriğinin kesilmesi halinde de çalıģmasını, kendi bağımsız yedek enerji kaynağından beslenerek sürdürebilmelidir. 18-Yangın ; alarm sistemleri, en geç altı ayda bir periyodik test ve bakım kontrolüne tabii tutulmalıdır. Otomatik yangın ihbar, alarm ve söndürme sistemlerini yapan firmalarda, dünya standartlarına uygun nitelikte üretim, montaj ve bakım yapmaları aranmalıdır. 19-Okul merkeziler bütün bu tedbirlere ilaveten, "iģçi Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği Tüzüğü'nün" 117. sayfası beģinci kısım beģinci bölümdeki, elektrik tesisatlarında alınacak güvenlik tedbirlerini yerine getirmelidir.

7 20- Bütün yapılarda, bütün penceresiz yapılarda, kuvvetli akım besleme ve dağıtım kabloları ve aydınlatma tesisatı kabloları, kullanılacak kablo ve bus-bar gibi her türlü akım taģıyıcılarda yalıtım amacıyla kullanılan malzemeler, halojenden arındırılmıģ, yangına maruz kaldığında herhangi bir zehirleyici gaz üretmeyen nitelikte malzemeler olmalıdır. 21-KaçıĢ yolları her zaman aydınlatılmıģ durumda olmalıdır. Acil durum aydınlatma ve yönlendirmesi için kullanılan aydınlatma üniteleri, normal aydınlatma mevcutken aydınlatma yapmayan tipte seçildikleri takdirde, normal kaçıģ yolu aydınlatması kesildiğinde otomatik olarak devreye girecek Ģekilde tesis edilmelidir. 22-KaçıĢ yollarında aydınlatma, bina veya yapıda kaçıģ yollarının gerekli olacağı tüm zamanlarda, sürekli olarak yapılmalıdır. Aydınlatma, bina ya da yapının genel aydınlatma sistemine bağlı aydınlatma tesisatı ile suni aydınlatma Ģeklinde sağlanacaktır. 23-KaçıĢ yollarında tabanlarda, döģemelerde ve yürüme yüzeylerinde ölçülen aydınlatma seviyesi en az 10 luxolacaktır. Toplanma amaçlı binalarda, gösteri veya projeksiyon yapılan sürelerde bu aydınlatma seviyesi en az 2 luxolabilir. 24-Aydınlatma armatürlerinin yerleģtirilmesi, herhangi bir armatürün çalıģamaz hale gelmesi durumunda, kaçıģ yollarının herhangi bir noktasındaki taban ve döģeme aydınlatma seviyesinin en az 2 luxolmasını sağlayacak Ģekilde yapılmalıdır. 25-Acil durum aydınlatma sistemi; Ģehir Ģebekesi veya benzeri bir dıģ elektrik beslemesinin kesilmesi, yangın, deprem, vb. nedeniyle bina ya da yapının elektrik enerjisinin güvenlik amacıyla kesilmesi, bir devre kesici veya sigortanın açılması nedeniyle normal aydınlatmanın kesilmesi durumunda otomatik olarak devreye girerek yeterli aydınlatma sağlayacak Ģekilde düzenlenmelidir. 26-AĢağıda belirtilen yerlerde; bütün kaçıģ yolları, toplanma için kullanılan yerler, asansörlerler, yüksek risk oluģturan hareketli makineler ve kimyasal maddeler bulunan atölye ve laboratuarlar, elektrik dağıtım ve jeneratör odaları, merkezi batarya ünitesi odaları, pompa istasyonları, ilkyardım ve emniyet ekipmanının bulunduğu yerler, yangın uyarı bütanları, yangın dolapları, yangın söndürme tüpleri ve diğer yangınla mücadele ekipmanının bulunduğu yerler, kapalı otoparklar ve benzeri bölümlerde, acil durum aydınlatması yapılmalıdır. Toplanma, ofis binalarında, Bütün yapılarda, ÇıkıĢ seviyesinin altında 50 veya daha fazla kullanıcısı olan binalarda, Tüm penceresiz yapılar veje^altıodakf yapılarda, Ġçinde yalnız gündüz saatlerinde insan bulunan ve kaçıģ yolları gün ıģığıyla yeterli düzeyde aydınlatılmıģ olanların dıģındaki tüm depolama amaçlı binalarda 27-Acil durum aydınlatması, normal aydınlatmanın kesilmesi halinde, en az 1 saat süreyle sağlanmalıdır.. 28-Acil durum aydınlatmasının sağlanması, Ģehir Ģebekesi vb. bir enerji kaynağından, statik invertör vb. diğer bir enerji kaynağına aktarılmaya dayanıyorsa, aktarma süresi 3 saniyeyi geçmemelidir. 29-Hareketli makineler ve kimyevi maddeler gibi tehlike oluģturan yüksek riskli mahallerde acil durum aydınlatma seviyesi, normal aydınlatma seviyesinin %10'u ya da en az 15 luxolacak ve en yüksek ve en düģük aydınlatma seviyesine sahip noktalar arasındaki oran 10:1 'i geçmeyecektir. Yüksek riskli mahallerde normal aydınlatmanın kesilmesinde, acil durum aydınlatmasının devreye girme süresi 0.5 saniyeyi geçmemelidir. 30-Birden fazla çıkıģlı olan bütün yapılarda, kullanıcıların çıkıģlara kolaylıkla ulaģabilmesi için acil durum yönlendirmesi yapılmalıdır. 31-Acil durum yönlendirmesi, normal aydınlatmanın kesilmesi halinde en az 1 saat süreyle sağlanmalıdır. Acil durum çalıģma süresi kullanıcı yükü 100' den fazla olduğu takdirde 2 saat, 500' den fazla olduğu takdirde 3 saat olmalıdır. 32-Yönlendirme iģaretleri, yeģil zemin üzerine beyaz olarak TSE standartları veya TSE tarafından eģdeğerliği kabul edilen standart ve yönetmeliklere uygun olmalıdır. Bir yönlendirme iģaretinin azami görülebilirlik uzaklığı, iģaret boyut yüksekliğinin 200 katına eģit olan uzaklık olacak, bu uzaklıktan daha uzak noktalardan eriģim için gerektiği kadar yönlendirme iģareti ilave edilmelidir.

8 33-Bu yönergede belirtilen yangın alarm sistemi, yangın algılama, alarm verme, kontrol ve haberleģme fonksiyonlarını içeren komple sistemdir. Yangın alarm sisteminin beslemesi, sadece yangın alarm sistemini besleyen bir otomatik sigorta üzerinden ve eğer binada mevcut ise jeneratör ya da kesintisiz güç kaynağı gibi bir ikincil besleme kaynağından yapılmalıdır. Bu beslemenin de kesilmesi durumunda, yangın alarm sistemi, algılama fonksiyonlarını en az 24 saat yerine getirebilecek ve bu sürenin sonunda tüm alarm verme, kontrol ve haberleģme fonksiyonlarını en az 30 dakika süre ile yerine getirebilecek Ģekilde, tam kapalı, sızdırmaz tip, bakım gerektirmeyen akümülatörle teçhiz edilmelidir. Gerekli görüldüğü takdirde bu sürelerin daha uzun olması sağlanmalıdır. 34-Yangın alarm sistemini oluģturan tüm kablolar ve uzak kontrol ve denetim merkezlerine iletiģim maksadıyla kullanılan tüm hatlar; kopukluk, kısa devre ve toprak kaçağı gibi arızalara karģı sürekli olarak denetim altında tutulmalıdır. 35-Elle yangın uyarısı, yangın uyarı bütanları ile yapılmalıdır. Yangın uyarı büutonları yangın kaçıģ yollarında tesis edilecekler ve her kaçıģ çıkıģ noktasında bir adet yangın uyarı butonu bulunmalıdır. Yangın uyarı bütanlarının yerleģimi, bir kattaki her hangi bir noktadan o kattaki her hangi bir yangın uyarı butonuna yatay eriģim uzaklığı 50 m' yi geçmeyecek Ģekilde düzenlenmelidir. 36-Tüm yangın uyarı bütanları görülebilir ve kolayca eriģilebilir olmalıdır. Yangın uyarı bütanları, yerden en az 1.1 m ve en fazla 1.4 m yükseklikte monte edilmelidir. 37-Duman algılama cihazları, aģağıda belirtilen bina ve yapıların duman dedektörlerinin yanlıģ uyarılara neden olmadan, kullanımına elveriģli, tüm yerleģime açık alanlarında, ortak alanlarında ve çalıģma alanlarında otomatik duman algılama cihazları tesis edilmelidir. Tehlike sınıfı orta ve yüksek olan bütün binalarda, Ġkamet amaçlı binalar dıģındaki tüm yüksek binalarda, 38-Tüm endüstriyel binalarda, duman dedektörlerinin yanlıģ uyarılara neden olmadan kullanımına elveriģli koridorlar, depolar, tesisat/teçhizat odaları ve benzeri, sürekli insan bulunmayan bölümlerde veya otomatik sprinkler olmayan bölümlerde, tüm ortak alanlarında ve çalıģma alanlarında otomatik duman algılama cihazları tesis edilmelidir. 39-Tüm dedektörler periyodik testler ve bakımlar için ulaģılabilir olmalıdır. Diğer algılama ve uyarı cihazları, duman algılama cihazlarının kullanımının uygun ya da yeterli olmadığı mahallerde, gerekli görüldüğü takdirde sıcaklık ve/veya alev dedektörleri tesis edilmelidir. 40-Bir bina ya da yapının kullanılan tüm bölümlerinde yaģayanları, yangın veya benzeri bir acil durumdan haberdar etme iģlemleri sesli ve ıģıklı alarm cihazları ile gerçekleģtirilmelidir. 41-Binada otomatik sprinkler sistemi bulunuyorsa, sprinklerinaçılması durumunda yangın alarm sisteminin otomatik algılama yapması sağlanacaktır. Bu amaçla, her bir zon hattına su akıģ anahtarları tesis edilecek ve bu akıģ anahtarlarının kontak çıkıģları yangın alarm sistemine giriģ olarak bağlanacaktır. Bu hallerde, otomatik sprinkler olan yerler, otomatik sıcaklık dedektörleriyle donatılmıģ gibi iģlem görecektir. Bu mahallerde otomatik sıcaklık artıģ dedektörlerinin kullanılması zorunlu değildir. 42-Yangının haber verilmesi için en büyük birim olarak yangın bölgeleri kullanılacaktır. Tüm binalarda her bağımsız kat en az bir yangın bölgesi olarak kabul edilecektir. Eğer bir katın alanı 2000 m 2 den büyükse, birden fazla yangın bölgeleri belirlenecektir. Bir bina ya da yapının toplam alanı 300 m 2 ya da daha küçük ise, birden fazla katlı olsa da tek bir yangın bölgesi olarak kabul edilebilir. Bir yangın bölgesinin herhangi bir doğrultuda uzunluğu 100 metreyi geçmeyecektir. Bir yangın bölgesinin içerisinde bir yangın baģlangıcını görsel olarak saptamak için alınması gereken uzaklık 30 m' yi geçmeyecektir 43-Bir yangın esnasında uzun süre çalıģır durumda kalması gereken, Yangın kontrol panellerinden, sesli ve ıģıklı alarm cihazlarına, sesli tahliye sistemi amplifikatör ve hoparlörlerine, acil durum kontrol cihazlarına giden sinyal ve besleme kabloları, Ġtfaiye ve yangın mücadele ekiplerine haber verme için kullanılan kabloların bina içerisinde kalan kısımları, Ana yangın kontrol paneli ile tali yangın kontrol panelleri ve tekrarlayıcı panellerin birbirleri arasındaki haberleģme ve besleme kabloları,

9 Tüm yangın kontrol panelleri ve tekrarlayıcı panellere enerji sağlayan besleme kabloları, yangına karģı en az 60 dakika dayanabilecek özellikte olmalıdır. Kademeli tahliye uygulanan binalarda olduğu gibi, özel durumlarda, yangına daha uzun süre dayanabilecek kablolar gerekli görülebilir. E-AMBAR/DEPOLARDA ALINACAK ÖNLEMLER: 1-Ambar/depoların açılıģ ve kapanıģlarını gösterir bir talimat okul merkezi müdürlüklerince hazırlatılarak ambar/depoların görünür bir yerine aģılmalıdır. AçılıĢ ve kapanıģlar bu talimata uygun olarak yapılmalıdır. 2-ÇalıĢma saatleri sonunda, görevlisi tarafından gezilen ambar/depo elektrikleri kesilerek (ana Ģalterden kapatılır) kapıları kilitlenip, anahtarları gece bekçi güvenlik görevlisine teslim edilmelidir. 3-Ambar/depoda ambalaj maddeleri, ambalajlı ham ve mamul maddeleri ile yanıcı özellikteki ambalajsız maddeler riziko Ģartlarına uygun olarak istiflenmelidir. 4-Depolanan malzemelerin herhangi bir yangın anında ıslanarak geniģlemesi düģünülerek planlanmalıdır. 5-Depo/ambarlar istiflenen malzeme özelliklerine uygun olarak, seyyar yangın söndürme cihazları ile donatılmalıdır. Depo/ambarlar riziko Ģartlarına uygun olarak, tabii ve cebri olarak havalandırılmalıdır. KISIM VI YANGINDAN SONRA YAPILACAK ĠġLER: 1- Yanan bölgede bulunan insanlar planda belirlenen kısma tahliye edilmesi iģlemi tamamlanmıģ olduğundan, yangın anında içeride kalan canlı veya cansız insanların kurtarılması için gerekli kurtarma ekiplerinin yanan bölgeye girmesi sağlanarak, canlı veya cansız insanların kurtarılma iģlemini yaparlar. Bu iģlemin yapılmaya baģlandığı andan itibaren kurtarma ekiplerinin giriģ kapısında yeteri kadar sedye ve personel ile birlikte okul merkezinin tehlikesiz bir bölgesinde Ambulans hazır halde bekletilir. 2- Okul merkezinin yanan kısmı sigorta edilmiģ ise, ilgili sigorta elemanının veya eksperinin yangın anında veya yangını soğutma iģlemi tamamlandıktan hemen sonra yanan kısma getirtilmesi sağlanır. Okul merkezi müdürü tarafından durum tespiti ve zayiat tutanaklarının hazırlanması sırasında sigorta görevlisininde hazır bulundurulması sağlanır. 3- Görevli itfaiye ekibi görevini tamamlamasının akabinde yanan kısma okul merkezi amirinin belirleyeceği teknik ve mali sorumluluk taģıyan görevliler gönderilerek yangından hasar gören, yangında tamamen yanan ve yangında az hasar gören demirbaģ, alet, makine, araçların listesini çıkarır. Çıkarılan bu liste okul merkezi müdürünün veya belirlenen komisyonun onayından sonra kayıtlardan düģümü yapılır. 4- Okul merkezide yanan bölgeler görevliler tarafından kontrol altına alınır. Yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddeler varsa soğutma iģlemi tamamlandıktan sonra tahliyesi yapılır. 5- Okul merkezinin üretim faaliyetini devam ettirebilmesi için teknik onarım ekibi tarafından zarar gören makine, alet ve araçların bakımını yapılır. 6- Bölge itfaiye ekibi görevini tamamladıktan sonra, gerekiyorsa okul merkezice soğutma iģlemlerine devam edilir. 7- Yangın anında kesilen elektrik kablolarının temizlenmesi teknik elemanlarca gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra yapılır. 8- Okul merkezinin yangın ve diğer sebeplerle hasar gören kısmının enkazının taģıma iģlemleri okul merkezi amiri veya yangın sorumlusunun vereceği talimatlara göre yapılır. KISIM IX : PLANIN TATBĠK ġeklġ:

10 1-Bu plan SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESĠ iģyerinde uygulanır. 2-Bu planda Dekanın onayı alınmadan herhangi bir değiģiklik yapılmaz. 3-Bu plandaki kaidelerin ihlal edilmesi halinde, hadisenin derecesine göre gerekli yasal iģlem yapılacaktır. 4-Bu plandaki yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. Dekan YANGIN AMĠRĠNĠN GÖREVLERĠ : YANGINLA MÜCADELE TEġKĠLATI VE GÖREVLERĠ 1.Yangınla mücadeleyi sevk ve idare eder, paniğe mani olur. 2.Yangın alarmını duyar duymaz yangın mahalline gider; yangın yerini keģfe çalıģır ve uygun söndürme sistemini belirler. 3.Yangın bölgesinde mücadeleye baģlamıģ olan yangın söndürme personelinin çalıģmalarını izler.yangın yeri; Ģekli ve Ģartlarına göre gerekli tertip, tedbir ve düzenlemeler veya takviyeler için emirler verir. 4.Yangının biran evvel kontrol altına alınarak söndürülmesine çalıģır. 5.Yangınla mücadele personelinin güvenli çalıģmasını temin eder. 6.Yangına gelen itfaiye ekibine bilgi aktararak yangın yeri amirliği görevini itfaiye yetkilisine devreder. 7.Ekipleri ve gelen itfaiyenin uyumlu ve koordineli çalıģmasını sağlar. YANGIN AMĠR YARDIMCISININ GÖREVLERĠ: 1.Yangınla mücadelede yangın amirine yardım eder, yangının baģka bölgelere atlamasına mani olur. 2.Su ile yangın mahalline yakın olan binaların çatı ve duvarlarını diğer eģyaları ıslattırarak soğutur, alevlere karģısu ile sis perdesi yaptırır. 3.Yangına henüz maruz kalmamıģ fakat yangın sıcaklığından etkilenebilecek stok tanklarını ve tüpleri soğutur.çevre kontrolünü sağlar. HABER ĠLETME EKĠBĠNĠN GÖREVLERĠ: Kurulusu: Ayrıca yangın mahallinde ekipler arası ve ekipler ile yangın Amiri arasında haberleģmeyi sağlamak üzere Haber taģıma(pasaparola) personeli görevlendirilir. Keza telefon santral personeli HaberleĢme ekibi olarak sınıflandırılabilir. Görevi; 1.Alarmla birlikte yangın bölgesine koģar.yangın amirinin daima yanında bulunur. 2.Yangın amirinden alacağı emirleri ast kademelere ast kademelerden gelecek haberleri yangın amirine iletir. Haber iletmek için pilli megafonu yanında taģır. 3.Ast kademelerle daima göz irtibatında bulunur. HABERLEġME EKĠBĠNĠN GÖREVLERĠ: 1.Yangın alarmının duyulması ile dahili ve harici bütün telefon konuģmalarını keser. 2.BaĢtan itibaren yanında bulunan önemli kademelerin telefon numaralarını arayarak yangını bildirir ve öncelikle itfaiye olmak üzere yardım ister. DıĢ kargaģalıkların önlenmesi için jandarma ve Emniyet TeĢkilatları ile temasa geçer. 3.Yangın devam ettiği süre içinde kendisine verilen ilgili telefonlara bilgi verir. 4.Yaralıların tedavisi için hastanelerle temas ederek yatak ve ön hazırlıkları sağlar. 5.Yangın Amirinin emirlerini yerine getirir.

11 6.Yangın sonunda temasa geçtiği bütün numaralara bilgi verir. 7.Yangın veya tatbikat sonunda yaptığı iģlerle ilgili Dekana bilgi verir. 8.HaberleĢmede tesis gizlilik durumuna riayet etmesi esastır. YANGIN SÖNDÜRME EKĠBĠ GÖREVLERĠ: KuruluĢu:Her vardiyada çalıģan personel arasından okul merkezi büyüklüğü ve yangın riskine uygun olarak 6 ile 8 kiģiden meydana gelen söndürme ekip/ekipleri kurulur. Ekip Ģefliğini bir teknisyen veya ustabaģının yaptığı söndürme ekibinin görevi; yangın çıkmasını önleyici tedbir almalarına ilaveten ekip olarak çıkabilecek yangınlara ilk müdahaleyi yaparak söndürmek veya itfaiye teģkilatı gelinceye kadar büyümesini önleyecek tedbir ve tertipleri almaktır. Bu ekiplerde görev alan personele okul merkezi yetkililerince uygun zamanlarda yangın ve söndürme yöntemleri hususunda eğitim verilir/yaptırılır. 1.Ġkaz ve alarm haberleriyle birlikte yangınla mücadele plan ve talimatları uygulamaya konulur. 2.Ekip Amiri'nin talimatı ile yangın mahalline sevk edilen ekip tarafından yangına hemen müdahale edilir. 3.Yangına mücadele civardaki yangın söndürme cihazları ile yapılır. 4.Yangına müdahale ederken önce can emniyeti göz önünde bulundurulmalıdır. 5.Bölge Ġtfaiyesi yangın mahalline intikal edinceye kadar yangının çevreye sirayeti ve geniģlenmesinin önlenmesine çalıģılmalıdır. 6.Bölge Ġtfaiyesi gelince tesisin yangın söndürme ekibi itfaiye yetkisinin talimatına göre görevine devam eder. 7.Can kurtarma faaliyetleri ve enkaz kaldırmasına yardımcı olacaktır. KURTARMA VE TAHLĠYE EKĠBĠ GÖREVLERĠ: Kurulusu: Her vardiyada çalıģan personel arasından tefrik edilen 24 kiģiden kurulan bir ekiptir. Görevi; Yangın, deprem, su baskını vs. olağan üstü durumlarda can ve malzeme kurtarılmasını temin etmektir. (Mal tahliyesinde malzeme vs. paketlemek/taģımak üzere emre mevcut personelden istifade edilir.) Bu maksatla kurtarma ekibinde görev alan personel özellikle yangından can ve mal kurtarılması, depremden kurtarma konularında eğitilmelidir. 1.Ġkaz ve alarm haberiyle birlikte tesisin toplanma bölgesinde toplanacaktır. 2.Yangın Amiri talimatı ile yangın mahallinde kurtarılacak can ve mal varsa kurtarır. 3.Yangın mahallinde açılacak / kapatılacak valf - kapı vs. varsa verilen talimata göre gerekeni yapar. 4.Kurtarılacak malzeme ve eģyayı yangın yerinden uzaklaģtırmak üzere öncelik sırasına göre toplama / paketlemeyapar. 5.Enkaz altında kalanların kurtarılmasında diğer personele kılavuzluk yapar. 6.Yangın Amiri talimatları ile Söndürme.Koruma ve Trafik / Kılavuzluk ve ilk yardım ekipleri ile koordineli olarak görev yapar. KORUMA VE TRAFĠK/KLAVUZ EKĠBĠ GÖREVLERĠ: Kurulusu: Okul merkezinde istihdam edilen güvenlik görevleri ve/veya vardiyada çalıģan personel arasından büyüklüğüne göre 2-4 kiģiden kurulan bir ekiptir. Görevi; 1.Alarmın duyulması ile birlikte tesisin giriģ / çıkıģ yolunu trafiğe kapatır. Lüzumsuz giriģ ve çıkıģları önler. 2.Yangın mahalline gelen ekiplere yol gösterir.

12 3.Yangına çağrılan itfaiye, polis, jandarma, ilkyardım, elektrik vs. kuvvetlerin dıģındaki trafiği önler. 4.Yangın yerinde trafik düzenini sağlar. 5.Yangın mahallinden kurtarılarak tahliye edilen malzemelerin muhafaza edilmesini sağlar. 6.Yangın Amiri talimatı ile Söndürme, Kurtarma/Tahliye Koruma/Trafik Kılavuz ve ilkyardım ekibiyle koordineliolarak görevini yürütür. ĠLK YARDIM EKĠBĠ GÖREVLERĠ : Kurulusu:Her vardiyada çalıģanlar arasından seçilen ve Ġlk Yardım Yönetmenliği gereği istihdam edilen personelden oluģan 2-4 kiģilik Ġlk Yardımcı' ekiptir. Görevi; Yangın, deprem, su baskını vs. olağanüstü durumlarda meydana gelebilecek yaralanma ve kaza olaylarında yaralıları doktora ulaģıncaya kadar, o anki durumun daha kötüye gitmesini önlemek için mevcut malzemelerle ilk müdahaleyi yaparak en yakın sağlık kuruluģuna sevk etmektir. Bu maksatla ilk yardım ekibinde görev alan personel kırıklar, kanamalar, elektrik çarpmaları, boğulmalar, yanma ürünleri ve yanıklara yapılacak ilk yardımlar konusunda eğitilmelidir. Unutulmamalıdır ki; ilk yardımı yapan kimse doktorun yerini alamaz/tutamaz. Görevi; 1.Yangın alarmının duyulması ile birlikte Sağlık ilkyardım malzemeleri ve sedyeleri ile derhal tesisin toplanmabölgesine gider ve ilkyardıma hazır olur. 2.Ġlkyardımı yaparken seri, dikkatli ve kaidelere uygun hareket eder. 3.Yaralılar taģınırken sarsmamaya dikkat edilir. 4.Yangın baģlangıcında yaralanan ve hastalananlara ilk yardımı yapar; gerekenleri hastaneye sevk eder. 5.Gerekirse mevcut araçlardan istifade ile yaralıyı en yakın ilkyardım merkezine nakleder. 6.Yangın amirine bağlı olarak diğer ekiplerle koordine içerisinde görevini yürütür. YANGIN EKĠPLERĠNDE KOORDĠNASYON Yangınla yapılan mücadelenin arzu edilen baģarıya ulaģabilmesi için görevli her ekibin hem personel olarak kendi içinde hem de diğer ekiplerle koordineli ve uyumlu çalıģması esastır. Ekipte görevli bir personelin yeterliliği kafi değildir. Her personelin görevini yapabilme kabiliyeti ekibin gücünü ortaya koyacağından müģterek çalıģma ruhu aģılanmalı ve geliģtirilmelidir. Yangın yerinde bir amir bulunmalı diğer bütün ekip Ģefleri yangın amiri ile koordineli çalıģmalıdır. Böylece kargaģalık önlenirken yangınla mücadelede daha kısa zamanda etkinlik sağlanacaktır. Bir yangın söndürme organizasyonunda bütün ekiplere birden ihtiyaç duyulmasa bile genel bir iģlem sırası aģağıdaki gibidir. Yangın ihbarı ile birlikte yangın mahallinin elektrikleri kesilir. Yangına uygun söndürücü ile müdahaleye baģlanır. Personel toplanma yerine alınarak mevcut alınır. Varsa kurtarma iģlemi ve ilkyardım yapılır. Yangın mahalli ve okul merkezinin fiziki güvenlik önlemleri artırılır. Gerekiyorsa tahliye iģlemi yapılır. Sürekli olarak çevre kontrolü yapılarak yangının yayılması önlenir. Yangın mahallinde infilak ve yayılmayı önlemek üzere duman tahliyesi yapılır. Yangına su sıkılıyorsa diğer ünitelere geçiģi önleyecek direyn, bariyer vs. tedbirler alınır. YANGIN ÖNLEME ÇEK LĠSTESĠ ÖN BĠLGĠLER :

13 Gelin bu gün evlerimizde, iģyerlerimizde ve çevremizde olabilecek yangınları nasıl önleyebiliriz diye düģünelim. DüĢüncelerimizi bir kontrol listesi gibi yazalım. Kısacası ne yapalım? Ne yapmayalım. > Sigarayı hiç içmemenizi öneririz ama hiç olmazsa; Sigarayı söndürmeden geliģigüzel yerlere atmayınız. Kül tablasındaki sigaraları söndüğünden emin olmadan çöpe boģaltmayınız. YasaklanmıĢ yerlerde sigara içmeyiniz. > Kullandığınız elektrik malzeme ve cihazların TSE'li olmasına dikkat ediniz. > Çok nemli (banyo vb.) yerlerde aydınlatma lambasını fanus içine alınız. > Bodrum ve tavan aralarına geliģi güzel Ģekilde yanıcı madde koymayınız. > Kazan borularındaki kurumları sık sık temizleyiniz / temizletiniz. > LPG tüplerini dik tutunuz, donmalara karģı açık alevle ısıtmayınız. Tüp değiģiminde contaları değiģtiriniz. > LPG tüplerini bodrum gibi yerlerde bulundurmayınız. Bu mahallerde kullanım zarureti varsa, mutlaka gaz alarm detektörü kullanınız. > Evinizde ve iģyerinizde mutlaka yangın söndürme tüpü bulundurunuz > Mesai saatleri sonunda ve mesai saatleri dâhilinde açıkta yanıcı bir Ģey bırakmayınız. > Bina çıkıģ kapılarını her an açılmaya elveriģli, koridorları açık bulundurunuz. > Yangın pompalarını her an çalıģtırmaya hazır bulundurunuz. > Öncelikle görevliler ve fakültedeki bütün çalıģanlar yangın söndürücülerinnasıl kullanılacağınıöğreniniz. YANGIN SIRASINDA ÖNERĠLER: 1.Soğukkanlılık muhafaza edilmeli; paniğe kapılmadan, yangın yeri ile birlikte, YANGIN diye bağırılmalıdır. 2.Yangın ikaz sistemi kullanılarak yangın zili veya yangın çanı ile alarm verilmelidir. 3.Yetkili Ģahıslara derhal haber verilmelidir. 4.Yangın görülen yerlerin acele tahliyesi sağlanıp kapalı alanlarda hava cereyanını azaltmak için kapılar kapalı tutulmalıdır. 5.Yangına ilk müdahale yapılmalı, yangının havayla teması mümkünse kesilmelidir. 6.ltfaiyeye haber verilmelidir. 7.Binanın sorumlusu olan Ģahsa yokluğunda Koruma ve Trafik/Kılavuz Ekip Amirine durum bildirilmelidir. 8.Ġtfaiye ekibi canlının ve eģyanın tahliyesine yardım etmelidir. 9.Kurtarma ekibi tahliye edilen canlının ve eģyanın kurtulmasını sağlamalıdır. lo.koruma ekibi tahliye edilen canlının ve eģyanın güvenliğini sağlamalıdır. 11.Koruma ekibi trafiği düzenlemeli, kargaģalığı önlemelidir. 12.Ġlk Yardım Ekibi hazır durumda bulunmalı, yaralı ve baygın olanlara ilk müdahaleyi yapmalıdır. TAHLĠYE SIRASINDA ÖNERĠLER: 1.Tahliyenin yapılacağı bina ve sahadakilere olay duyurulur ve "PANĠĞE KAPILMAYINIZ" anonsu yapılır. 2.Büronuzu boģaltırken kapı ve pencereleri hava cereyanını azaltmak için "KĠLĠTLEMEDEN KAPATINIZ" 3.ÇalıĢma yerlerinizi telaģa kapılmadan terk ediniz ve beraberinizde önemli evrak vs. almayı unutmayınız. 4,ÇıkıĢ yerlerine sükunetle gidiniz ve gereksiz acelecilikten sakınınız.s.merdiven ve çıkıģ kapılarını düzenli olarak kullanınız ve sıkıģıklığa sebep olmayınız. 6.0kul merkezi sahasındaki valflere yetkili Ģahısların dıģında müdahale etmeyiniz. 7.Bina ve sahayı tahliye ettikten sonra, belirlenen toplanma yerlerinde yeniden görev almak üzere "AMĠRĠNĠZĠ" bekleyiniz. ĠHBAR VERMEK: 1.Soğukkanlılık muhafaza edilmeli; paniğe kapılmadan "YANGININ YERĠ ĠLE BĠRLĠKTE","YANGIN VAR" diye bağırılmalıdır. 2.Mevcut yangın ikaz sistemi kullanılarak (yangın zili veya çanı) alarm verilmelidir.

14 3.Yetkili görevlilere derhal haber verilmelidir. 4.Yangına ilk müdahale yapılmalıdır. 5.Kapalı alanlarda hava cereyanını azaltmak için kapılar kapalı tutulmalı ancak kilitlenmemelidir. 6.Yangının havayla teması mümkünse kesilmelidir. 7.Bölge Ġtfaiyesine haber verilmelidir. (Yangın ihbarı; Acil telsiz sisteminin devreye girmesiyle telsizle de verilebilir.) 8.Ġtfaiyeye verilecek ihbar aģağıdaki formata göre alınacağından ihbar verilirken formdaki sorulara cevap teģkil edecek Ģekilde bilgi aktarılması doğru ve hızlı ihbar verilip alınmasını sağlayacaktır. 9.Yangın ihbarı bölge Ġtfaiyesine Jandarma ġehir Ġtfaiyesi ve gerekirse civar itfaiyelere bildirilecektir. Böylece Adli ve Mülki makamlara bilgi verilmesi sağlanacaktır. 1.Yangın ihbarı verenin Adı ve Soyadı 2.Telefon Numarası 3.Yangın ÇeĢidi 4.0lay Yerinin Adresi 5-Tarihi 6.Saati 7.Ekip Hareket Saati YANGIN ĠHBAR FORMU YANGIN SAVUNMA EKĠP LĠSTESĠ YANGINLA MÜCADELE KURTARMA EKĠBĠ ARAMA VE TAHLĠYE Ġbrahim HARMANKAYA Kadir AKKURT ReĢat Mahmut GÖK ġükrü ÖZYĠĞĠT Gülek UMUTLU Mehmet ÇĠFTÇĠ Turan AKKUġ Musa DAĞ Musa BULUT Bahadır ÜRÜN Nadir BUZ Necmi GENCER A.Özlem ġġmġek Selçuk KAYA Ali SAĞDIÇ Dilek TURACI Zeynep KÖYLÜOĞLU Elife GÜNEġ ĠLKYARDIM EKĠBĠ HABERLEġME EKĠBĠ HABER ĠLETME (PASAPAROLA) EKĠBĠ Keziban SERT Fahrettin ERDOĞAN Beyza BAĞCI Abdullah ALTUNDAĞ ġule ATAL Teslime AKAR Hasan Hüseyin BEYAZ AyĢenur GÖKÇAY PERSONEL TOPLANMA YERĠ :Fakülte yanı otopark bölgesi

15 2.KISIM DOĞAL AFETLERDEN KORUNMA KISIM I AMAÇ: SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESĠ Tesislerinde deprem ve yer hareketine maruz kalacak bina ve bina türü yapılarının tamamının veya bölümlerinin depreme dayanıklı tasarımı ve yapımı için gerekli minimum koģulları tanımlamaktır. KISIM II KAPSAM: Bu plan SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESĠ birimlerinde uygulanır. KISIM III SORUMLULUK VE Ġġ BÖLÜMÜ : SORUMLULUK: SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESĠ tesislerinde doğal afetlerden korunma hizmetlerinin aksaksız yürütülmesinden Dekan sorumludur. KISIM IV DOĞAL AFETLERĠN SINIFLANDIRILMASI: KISIM V DOĞAL AFETLERE KORUNMA TEDBĠRLERĠ: A-DEPREM AFETĠNDEN KORUNMA Okul merkezi kaçıģ güzergâhı incelenerek acil aydınlatma için yeterli önlem alınmalıdır. Deprem sırasında ilk saniye binayı terk edebilmek açısından çok önemlidir. Bunun için okul merkezice periyodik olarak deprem tatbikatları yapılmalı, farklı senaryolar geliģtirilmeli ve süre tutularak denenmelidir. Deprem sonrası gerekli olabilecek mekanik yardımcıların tedariki yapılmalı merkezi bir yerde kullanıma hazır bulundurulmalıdır. B-SU BASKINI AFETĠNDEN KORUNMA Binaların su ile temas etme olasılığı bulunan kısımlarında, suya dayanıklı olmayan yapay ve doğal yapı malzemeleri (kerpiç, ahģap, tüf, alçı taģı, çamur vs.) kullanılmamalıdır. Binaların en yüksek su düzeyinden en az 0.30 metre yüksekliğe kadar olan kısımları, 250 doz çimento harçlı taģ duvar, ya da daha dayanıklı malzeme ile yapılmalıdır. Temel zeminin su altında kalma olasılığı varsa, bu durum göz önünde tutularak gerekli teknik önlemler alınmalıdır. En yüksek su düzeyinin altında kalacak depo, çamaģırlık, sığınak ve benzeri yapı bölümleri yapılmamalıdır.

16 KISIM VI DĠĞER HUSUSLAR: (Not: ĠĢyerlerinin hususiyetlerine göre alınması gerekli diğer tedbirler ekler kısmında belirtilmiģtir) KISIM VII DOĞAL AFET VUKUUNDA YAPILACAK ĠġLER: DOĞAL AFET ÇALIġMA SAATLERĠ ĠÇĠNDE OLURSA: Herhangi bir doğal afet meydana geldiğinde okul merkezi personeli toplanma yerinde bölümlere ayrılarak kısa sürede mevcut alınmalı, göçük altında kalan personel mevcutu çıkarılmalıdır. (Kurtarma operasyonu Bölge itfaiyeye ile müģterek olarak yapılacaktır.) Eğer haberleģme telefon ile yapılıyorsa, bölge Ġtfaiyeye ( ) telefonla, irtibat kurulamıyorsa, ulaģım vepasaparola ekiplerinden birer kiģi bir araçla bölge Ġtfaiyeye haber vermelidir. Doğal afetler için kurulan ekipler daha önceden (kurtarma, ilkyardım vs.) konularında eğitilmelidir. Kurtarma ekibindeki personel bölge itfaiye ile koordine halinde çalıģmalıdır. Özellikle ilkyardım ve kurtarma ekip personeli için bulaģıcı hastalıklara karģı koruyucu teçhizat temin edilmelidir. Gerekli olan aydınlatma, su, yemek Ġhtiyaçları elektrik-su ekibi koordinesinde mevcut personelce karģılanmalıdır. DOĞAL AFET ÇALIġMA SAATLERĠ DIġINDA OLURSA: Yine aynı iģlemler takip edilecek farklılık gerektiren durumlar göz önünde tutulacaktır. (Okul merkezi yetkilisinin bulunmaması, elektrik sorunu vs.)herhangi bir doğal afet meydana geldiğinde okul merkezi personeli toplanma yerinde bölümlere ayrılarak kısa sürede mevcut alınmalı, göçük altında kalan personel mevcutu çıkarılmalıdır. DOĞAL AFET ĠġYERĠ YAKININDA OLURSA: Doğal afet komģu okul merkezinde olursa ehil personel yardım için olay yerine en kısa zamanda gelmelidir. Gerekli olan malzemeler okul merkeziye tutanakla verilerek olay sonrası geri temin edilmelidir. KISIM VIII PLANIN TATBĠK ġeklġ: 1-Bu plan Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından uygulanır. 2-Bu planda Dekanlığın müsaadesi alınmadan herhangi bir değiģiklik yapılmaz. 3-Bu plandaki kaidelerin ihlal edilmesi halinde, hadisenin derecesine göre gerekli kanuni iģlem yapılacaktır. 4-Bu plan yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. Dekan

17 DOĞAL AFETLE MÜCADELE TEġKĠLATI VE GÖREVLERĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ DEKANININ GÖREVLERĠ : 1.Kurtarma ile ilgili mücadeleyi sevk ve idare eder, paniğe mani olur. 2.Kurtarma bölgesinde mücadeleye baģlamıģ olan ekip personelinin çalıģmalarını izler. Olayın yeri; Ģekli ve Ģartlarına göre gerekli tertip, tedbir ve düzenlemeler veya takviyeler için emirler verir. 3.Kurtarma personelinin güvenli çalıģmasını temin eder. 4.0lay yerine gelen itfaiye ekibine bilgi aktararak yangın yeri amirliği görevini itfaiye Müdürü veya adına yetkili itfaiye Ekip ġefine devreder. 5.Ekipleri ve gelen itfaiyenin uyumlu ve koordineli çalıģmasını sağlar. A-KURTARMA EKĠBĠ GÖREVLERĠ: Kurulusu: Her vardiyada çalıģan personel arasından okul merkezi büyüklüğüne uygun olarak 4-8 kiģiden meydana gelen ekip/ekipleri kurulur. Ekip Ģefliğini mimar, teknisyen veya usta baģının yaptığı kurtarma ekibinin görevi; doğal afetleri önleyici-azaltıcı tedbir almalarına ilaveten ekip olarak oluģabilecek doğal afetlere ilk müdahaleyi yaparak, itfaiye teģkilatı gelinceye kadar can kaybını azaltacak tedbir ve tertipleri almaktır. Bu ekiplerde görev alan personele okul merkezi yetkililerince uygun zamanlarda kurtarma yöntemleri hususunda eğitim verilir/yaptırılır. 1.Olaya müdahale ederken önce can emniyeti göz önünde bulundurulmalıdır. 2.Bölge Ġtfaiyesi olay mahalline intikal edinceye kadar can ve mal kaybının minimuma düģürülmesi için önlem alır. (Göçükten parça çekilmemeli, depremden sonra artçı Ģokların olabileceği unutulmamalı vs.) 3.Bölge Ġtfaiyesi gelince tesisin kurtarma ekibi Ġtfaiye yetkilisinin talimatına göre görevine devam eder. 4.Can kurtarma faaliyetleri ve enkaz kaldırmasına yardımcı olacaktır. 5.Deprem, su baskını vs. olağan üstü durumlarda can ve malzeme kurtarılmasını temin eder. Bu maksatla kurtarma ekibinde görev alan personel özellikle yangından can ve mal kurtarılması, depremden kurtarma konularında eğitilmelidir. 6.Enkaz altında kalanların kurtarılmasında diğer personele kılavuzluk yapar. B-ĠLK YARDIM EKĠBĠ GÖREVLERĠ: Kurulusu: Her vardiyada çalıģanlar arasından seçilen ve ilk yardım yönetmenliği gereği istihtam edilen peroneldenotuģturulan ve 2-4 kiģiden kurulu olan bir ekiptir. Görevi; Yangın, deprem, su baskını vs. olağanüstü durumlarda meydana gelebilecek yaralanma ve kaza olaylarında yaralıları doktora ulaģıncaya kadar, o anki durumun daha kötüye gitmesini önlemek için mevcut malzemelerle ilk müdahaleyi yaparak en yakın sağlık kuruluģuna sevk etmektir. Bu maksatla ilk yardım ekibinde görev alan personel kırıklar, kanamalar, elektrik çarpmaları, boğulmalar, yanma ürünleri ve yanıklara yapılacak ilk yardımlar konusunda eğitilmelidir. Unutulmamalıdır ki; ilk yardımı yapan kimse doktorun yerini alamaz/tutamaz Görevi, 1.Ġlkyardım malzemeleri ve sedyeleri ile derhal tesisin toplanma bölgesine gider ve ilkyardıma hazır olur. 2.Ġlkyardımı yaparken seri, dikkatli ve kaidelere uygun hareket eder. 3.Yaralılar taģınırken sarsmamaya dikkat edilir. Yaralılara ilk yardımı yapar; gerekenleri hastaneye sevk eder. 4.Gerekirse mevcut araçlardan istifade ile yaralıyı en yakın ilkyardım merkezine nakleder.

18 KuruluĢu: Okul merkezinde istihdam edilen güvenlik görevleri ve/veya vardiyada çalıģan personel arasından büyüklüğüne göre 2-4 kiģiden kurulan bir ekiptir.görevi; 1.Tesisin giriģ / çıkıģ yolunu trafiğe kapatır. Lüzumsuz giriģ ve çıkıģları önler. 2.0lay yerine gelen ekiplere yol gösterir. Ġtfaiye, polis, jandarma, ilkyardım, elektrik vs. kuvvetlerin dıģındaki trafiği önler. Yangın yerinde trafik düzenini sağlar. 3.0lay mahallinden kurtarılarak tahliye edilen malzemelerin muhafaza edilmesini sağlar. D-HABERLESME EKĠBĠNĠN GÖREVLERĠ: 1.Telefonla iletiģim sağlanıyorsa, harici bütün telefon konuģmalarını keser. 2.BaĢtan itibaren yanında bulunan önemli kademelerin telefon numaralarını arayarak olayı bildirir ve öncelikle itfaiye olmak üzere yardım Ġster. DıĢ kargaģalıkların önlenmesi için jandarma ve Emniyet TeĢkilatları ile temasa geçer. 3.Yaralıların tedavisi için hastanelerle temas ederek yatak ve ön hazırlıkları sağlar. 4.0lay sonunda temasa geçtiği bütün numaralara bilgi verir. 5.HaberleĢmede tesis gizlilik durumuna riayet etmesi esastır. E-ULASIM EKĠBĠNĠN GÖREVLERĠ: Kurulusu: Ayrıca olay yerinde ekipler arası ve ekipler ile olay yeri Amiri arasında haberleģmeyi sağlamak üzere ve malzeme getirme-götürme personeli görevlendirilir. F-BAKIM-ONARIM EKĠBĠ GÖREVLERĠ: KuruluĢu: Okul merkezinde istihdam edilen güvenlik görevleri ve/veya vardiyada çalıģan personel arasından büyüklüğüne göre 2-4 kiģiden kurulan bir ekiptir.görevi; Olay yerinde ihtiyaç duyulan aydınlatma-su temini vs. olayları bakım-onarım gerektiren durumları acil olarak yerine getirmeye çalıģır. EKĠPLERDE KOORDĠNE Doğal afetle yapılan mücadelenin arzu edilen baģarıya ulaģabilmesi için görevli her ekibin hem personel olarak kendi içinde hem de diğer ekiplerle koordineli ve uyumlu çalıģması esastır. Ekipte görevli bir personelin yeterliliği kafi değildir. Her personelin görevini yapabilme kabiliyeti ekibin gücünü ortaya koyacağından müģterek çalıģma ruhu aģılanmalı ve geliģtirilmelidir. Yangın yerinde bir amir bulunmalı diğer bütün ekip Ģefleri yangın amiri ile koordineli çalıģmalıdır. Böylece kargaģalık önlenirken yangınla mücadelede daha kısa zamanda etkinlik sağlanacaktır. Bir yangın söndürme organizasyonunda bütün ekiplere birden ihtiyaç duyulmasa bile genel bir iģlem sırası aģağıdaki gibidir. Personel toplanma yerine alınarak mevcut alınır. Varsa kurtarma iģlemi ve ilkyardım yapılır. Olay yerinin ve okul merkezinin fiziki güvenlik önlemleri artırılır. Gerekiyorsa tahliye iģlemi yapılır. Sel vs durumlarında diğer ünitelere geçiģi önleyecek direyn, bariyer vs. tedbirler alınır.

19 DOĞAL AFET EKĠP LĠSTESĠ BAKIM-ONARIM EKĠBĠ: Ġbrahim HARMANKAYA A.Özlem ġġmġek Turan AKKUġ Bahadır ÜRÜN ġükrü ÖZYĠĞĠT KURTARMA VE TAHLĠYE EKĠBĠ: Kadir AKKURT Gülek UMUTLU Musa DAĞ Nadir BUZ Selçuk KAYA Dilek TURACI KORUMA VE TRAFĠK/KLAVUZ EKĠBĠ: ReĢat Mahmut GÖK Mehmet ÇĠFTÇĠ Musa BULUT Necmi GENCER Ali SAĞDIÇ Zeynep KÖYLÜOĞLU Elife GÜNEġ ĠLK YARDIM EKĠBĠ: Keziban SERT Beyza BAĞCI ġule ATAL Teslime AKAR Hasan Hüseyin BEYAZ AyĢenur GÖKÇAY HABERLEġME EKĠBĠ: Fahrettin ERDOĞAN Abdullah ALTUNDAĞ HABER ĠLETME (PASAPAROLA) EKĠBĠ: PERSONEL TOPLANMA YERĠ :Fakülte yanı otopark bölgesi

ACİL DURUM PLANI. İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

ACİL DURUM PLANI. İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL DURUM PLANI PARAF İZMİR İLİ GÜNEY BÖLGESİ KAMU HASTANELERİ

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler, Binaların Kullanımı ve Tehlike Sınıfları. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Görevler, Yetkiler, Sorumluluklar ve Yasaklar

ĠÇĠNDEKĠLER. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler, Binaların Kullanımı ve Tehlike Sınıfları. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Görevler, Yetkiler, Sorumluluklar ve Yasaklar ĠÇĠNDEKĠLER Ġçindekiler DeğiĢiklik Çizelgesi Amaç Kapsam Dayanak Tanımlar BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler, Binaların Kullanımı ve Tehlike Sınıfları ĠKĠNCĠ BÖLÜM Görevler, Yetkiler, Sorumluluklar ve Yasaklar

Detaylı

BĠLKENT ÜNĠVERSĠTESĠ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ

BĠLKENT ÜNĠVERSĠTESĠ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ AĢağıdaki yönerge 2005 yılında yapılmıģ olup kitap halinde yayınlanmıģtır ve 30.01.2009 tarihinden geçerli olarak güncellenmiģtir. ONAY hanesindeki isimler değiģmeyeceği için aynı Ģekilde korunmuģtur.

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. I. YANGIN SÖNDÜRME CĠHAZ ÇEġĠTLERĠ II. YANGIN SÖNDÜRME CĠHAZI BAKIM VE KONTROLÜ

ĠÇĠNDEKĠLER. I. YANGIN SÖNDÜRME CĠHAZ ÇEġĠTLERĠ II. YANGIN SÖNDÜRME CĠHAZI BAKIM VE KONTROLÜ YANGIN YÖNERGESĠ 1 ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ BÖLÜM I. AMAÇ II. KAPSAM III. TANIMLAR IV. HEDEFLER V. YETKĠ VE SORUMLULUK ĠKĠNCĠ BÖLÜM I. YANGIN ÇIKMASININ ÖNLENMESĠ II. YANGIN ÇIKMASININ NEDENLERĠ III. YANGIN

Detaylı

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Gençlik ve Spor Genel

Detaylı

T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI BİNA VE TESİSLERİN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI BİNA VE TESİSLERİN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNERGE T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI BİNA VE TESİSLERİN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNERGE ANKARA 2013 (BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR) II T.C MİLLÎ SAVUNMA

Detaylı

AMASYA ĠLĠ KAMU HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ AMASYA AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI MERKEZĠ BAġTABĠPLĠĞĠ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ

AMASYA ĠLĠ KAMU HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ AMASYA AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI MERKEZĠ BAġTABĠPLĠĞĠ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ AMASYA ĠLĠ KAMU HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ AMASYA AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI MERKEZĠ BAġTABĠPLĠĞĠ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ NĠSAN 2013 1 BĠRĠNCĠ KISIM AMASYA AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI MERKEZĠ

Detaylı

T.C. ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANLIĞI TÜRKĠYE Ġġ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ

T.C. ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANLIĞI TÜRKĠYE Ġġ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ T.C. ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANLIĞI TÜRKĠYE Ġġ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler, Binaların Kullanım Ve Tehlike Sınıfları BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler, Tanımlar, Binaların Kullanım Sınıfları ve Bina Tehlike Sınıflandırması BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

TÜRKĠYE BĠNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELĠK

TÜRKĠYE BĠNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELĠK TÜRKĠYE BĠNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELĠK Bakanlar Kurulunun 27.11.2007 gün ve 2007/12937 sayılı kararı ile resmi gazetenin 19.12.2007 gün ve 26735 sayılı sayısında yayınlanan Binaların

Detaylı

DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AĠT BĠNA VE TESĠSLERĠN YANGINDAN KORUNMASI YÖNERGESĠ ANKARA 2009

DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AĠT BĠNA VE TESĠSLERĠN YANGINDAN KORUNMASI YÖNERGESĠ ANKARA 2009 DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Savunma Sekreterliği DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AĠT BĠNA VE TESĠSLERĠN YANGINDAN KORUNMASI YÖNERGESĠ ANKARA 2009 DEVLET HAVA EYDANLARI

Detaylı

ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. ET KOMBİNASI MÜDÜRLÜĞÜ ACİL DURUM PLANI

ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. ET KOMBİNASI MÜDÜRLÜĞÜ ACİL DURUM PLANI ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. ET KOMBİNASI MÜDÜRLÜĞÜ ACİL DURUM PLANI Amaç Bu iç düzenlemenin amacı; Et Kombinası Müdürlüğü ne ait her türlü yapı, bina, tesis ve işletmelerin tasarımı, yapımı, işletimi,

Detaylı

ĠTFAĠYECĠLĠK VE YANGIN GÜVENLĠĞĠ

ĠTFAĠYECĠLĠK VE YANGIN GÜVENLĠĞĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ĠTFAĠYECĠLĠK VE YANGIN GÜVENLĠĞĠ BĠNA VE TESĠS YANGIN GÜVENLĠK TEDBĠRLERĠ Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

BILKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ ACİL DURUM PLANI İÇİNDEKİLER

BILKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ ACİL DURUM PLANI İÇİNDEKİLER Sayfa No: 2 / 35 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 4 2. KAPSAM... 4 3. TANIMLAR... 4 4. İLGİLİ DOKÜMANLAR... 5 5. YÜKÜMLÜLÜK... 5 5.1. İşveren... 5 5.2. Çalışanlar... 6 6. TATBİKAT... 6 7. ACİL DURUM EKİPLERİ...

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Savunma Sekreterliği MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Savunma Sekreterliği MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Savunma Sekreterliği MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi ANKARA 2009 1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Savunma Sekreterliği

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI DENĠZCĠLĠK YANGIN ÖNLEME VE YANGINLA MÜCADELE 862ISG007

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI DENĠZCĠLĠK YANGIN ÖNLEME VE YANGINLA MÜCADELE 862ISG007 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI DENĠZCĠLĠK YANGIN ÖNLEME VE YANGINLA MÜCADELE 862ISG007 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

YÖNETMELİK. C. ÇĠÇEK B. ARINÇ A. BABACAN M. AYDIN Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd.

YÖNETMELİK. C. ÇĠÇEK B. ARINÇ A. BABACAN M. AYDIN Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. 9 Eylül 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27344 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2009/15316 Ekli Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik in yürürlüğe konulması;

Detaylı

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ / /.. YÖNERGE İdari ve Mali İşler Daire Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1 - Bu Yönergenin amacı, Namık Kemal Üniversitesi'nin,

Detaylı

Palmiye Park Gaziemir Kullanım Kılavuzu

Palmiye Park Gaziemir Kullanım Kılavuzu 2010 Palmiye Park Gaziemir Kullanım Kılavuzu PALMİYE PARK EV SAHİBİ HATTI 0232 462 4191 EGE Yapı / CDS Yapı Veryeri / Dağıstan Ortaklığı 2010 İçindekiler 1 GİRİŞ... 6 1.1 El Kitabının Amacı ve Kapsamı...

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ YANGIN İÇ DÜZENLEMESİ

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ YANGIN İÇ DÜZENLEMESİ T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ YANGIN İÇ DÜZENLEMESİ 2012 T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YANGIN İÇ DÜZENLEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Sorumluluk ve İş Bölümü Amaç MADDE 1-

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGINDAN KORUNMA VE İTFAİYE TEŞKİLATININ ÇALIŞMALARI YÖNERGESİ

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGINDAN KORUNMA VE İTFAİYE TEŞKİLATININ ÇALIŞMALARI YÖNERGESİ MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGINDAN KORUNMA VE İTFAİYE TEŞKİLATININ ÇALIŞMALARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar,İlkeler, Esaslar Amaç Madde

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ACİL EYLEM PLANI Mete Caddesi No : 30 Taksim / İSTANBUL 90 212 334 70 00 Page1 İÇİNDEKİLER Acil Eylem...3 Acil Eylem Takım Yapısı...5 Acil Eylem Akış Planı...6 Yetki Rol

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİ KEŞFİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

BALIKÇI GEMĠLERĠNDE YAPILAN ÇALIġMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 20.08.

BALIKÇI GEMĠLERĠNDE YAPILAN ÇALIġMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 20.08. BALIKÇI GEMĠLERĠNDE YAPILAN ÇALIġMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLĠK Amaç ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 20.08.2013/28741 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

AFET ve ACĠL DURUM PLANLAMA REHBERĠ

AFET ve ACĠL DURUM PLANLAMA REHBERĠ AFET ve ACĠL DURUM PLANLAMA REHBERĠ 1 ĠÇĠNDEKĠLER GĠRĠġ 1 Acil durum nedir? 2 Acil durum yönetimi nedir? 2 BÖLÜM 1 PLANLAMA SÜRECĠNĠN 4 AġAMASI 1. AġAMA: PLANLAMA EKĠBĠNĠN OLUġTURULMASI 4 Ekibin yapısı

Detaylı

: Prof. Dr. Ahmet Mete IġIKARA Uz. Öğr. Ömer ÇALIġKAN

: Prof. Dr. Ahmet Mete IġIKARA Uz. Öğr. Ömer ÇALIġKAN AFAM İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ AFET EĞİTİM, UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ Hazırlayanlar : Prof. Dr. Ahmet Mete IġIKARA Uz. Öğr. Ömer ÇALIġKAN Katkıda Bulunanlar : Sedat GÜNEġ Selcen ÖZCAN Muzaffer Baca

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ I. KISIM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Görevler, Yetkiler, Sorumluluklar ve Yasaklar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

TERAS 'TA YAŞAM KILAVUZU

TERAS 'TA YAŞAM KILAVUZU TERAS 'TA YAŞAM KILAVUZU PALMİYE PARK EV SAHİBİ HATTI 0232 462 4191 info@palmiyepark.com 1 Daha rahat bir yaşam için ; Ayakkabılar evin içinde çıkar,kapınızın önünü ferahlık kaplar! Camdan halı silkelenmez,komşunuzla

Detaylı

1/67. Operasyon ve Entegre Yön. Sis. Md. Yönetim Temsilcisi. SUNUġ:

1/67. Operasyon ve Entegre Yön. Sis. Md. Yönetim Temsilcisi. SUNUġ: SUNUġ: Endüstriyel geliģmelere paralel olarak ĠĢ Sağlığı Güvenliği (ĠSG) çalıģmalarının önemi de artmaktadır. Bunun nedeni; iģ kazalarından çalıģanın, iģ yerinin ve ülke ekonomisinin uğradığı maddi ve

Detaylı

YANGIN GÜVENLİĞİ VE TABİİ AFETLERDE MÜDAHALE TARZI

YANGIN GÜVENLİĞİ VE TABİİ AFETLERDE MÜDAHALE TARZI YANGIN GÜVENLİĞİ VE TABİİ AFETLERDE MÜDAHALE TARZI 1. İTFAİYE TEŞKİLLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER: Yangınla ilk mücadele için padişah 3. murat tarafından 12 MART 1579 tarihinde bir ferman yayınlanmış ve

Detaylı