ĠLKÖĞRETĠM VE ORTA ÖĞRETĠM OKULLARI ĠÇĠN SĠVĠL SAVUNMA KULÜBÜ. YILLIK ÇALIġMA PROGRAMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĠLKÖĞRETĠM VE ORTA ÖĞRETĠM OKULLARI ĠÇĠN SĠVĠL SAVUNMA KULÜBÜ. YILLIK ÇALIġMA PROGRAMI"

Transkript

1 T.C. BURSA VALĠLĠĞĠ Ġl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ĠLKÖĞRETĠM VE ORTA ÖĞRETĠM OKULLARI ĠÇĠN SĠVĠL SAVUNMA KULÜBÜ YILLIK ÇALIġMA PROGRAMI BURSA

2 AYLAR 1. Okul Sivil Savunma Kulübü tanıģma toplantısı 2. Okul Sivil Savunma Kulübünün yönetim ve denetim kurulu seçimi 3. Okul Sivil Savunma kulübünün yönetim, denetim ve genel kurulunun sorumlulukları EYLÜL YANGIN a- Nedir? b- Yangın nedenleri nelerdir? c- Yangın sınıfları nelerdir? d- Yangın söndürme prensipleri nelerdir? e- Yangın söndürme cihazı nasıl kullanılır? f- Okulunuzda ve evimizde yangın kontrolü nasıl yapılır? g- Ġtfaiye Haftası nedeniyle; Yangın ve yangından korunma konularında mahalli itfaiye teģkilatı ile yapılan iģbirliği h- Yangın Tatbikatları yapılması EKĠM 1. Sivil Savunma nedir? Lüzum ve önemi nedir? 2. Sivil Savunma kavramı nedir? 3. Sivil Savunmanın nitelikleri nelerdir? 4. Ülkemizde Afet ve Acil Durum TeĢkilatı nedir? 5. Afet ve Acil Durum TeĢkilatının görevleri nelerdir? 6. Ġl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünü ziyaret. KASIM 1. Doğal afet nedir? 2. Doğal afet çeģitleri nelerdir? 3. Doğal afetlerden korunma yolları nelerdir? 4. Ülkemizde sık görülen doğal afetler nelerdir? 5. Deprem ile ilgili okulda köģe hazırlamak 6. Deprem nedir? 7. Yurdumuzun deprem ile ilgili konumu nedir? 8. Yurdumuzda meydana gelmiģ baģlıca deprem ve zararları, 9. Bursa nın depremle ilgili konumu nedir? 10. Bursa da meydana gelmiģ baģlıca depremler ve etkileri, 11. Deprem için emniyet tedbirleri nelerdir? 12. Depremden önce alınması gerekli önlemler nelerdir? 13. Deprem olurken yapılacak iģler nelerdir? 14. Depremden sonra yapılacak iģlemler nelerdir? 15. Okulda deprem tatbikatı hazırlıklarının yapılması, 16. Deprem anında yapılacak iģler ile ilgili öğretmen ve öğrencilere bilgi verilmesi, 17. Deprem alarmı verilmesi, 18. Olayların izlenmesi, 19. Tatbikatla ilgili genel değerlendirilmenin yapılması. 1/6

3 AYLAR ARALIK 1. Koruyucu, Kurtarıcı Sivil Savunma Tedbirleri nelerdir? 2. a- Ġkaz-Alarm nedir? b- Ġkaz alarm iģaretleri nelerdir? 3. a- Sığınak nedir? ÇeĢitleri nelerdir? b- Sığınak yapımında amaç nedir? c- Sığınakların özellikleri nedir? d- Sığınakta alınması gereken önlemler nedir? e- Sığınakta bulunması gereken malzemeler nelerdir? 4. Gizleme ve karartma nedir? Nasıl Yapılır? OCAK 1. Ġl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile koordinasyon ġubat Sivil Savunma Günü ve Mart Deprem Haftası nedeniyle Ġl çapında yapılacak olan AFET, ACĠL DURUM, SĠVĠL SAVUNMA vb. konulu resim, Ģiir, afiģ ve kompozisyon yarıģmaları için okula gerekli duyuruyu yapmak. ġubat ġubat Sivil Savunma Günü ve Mart Deprem Haftası nedeniyle okulda yapılacak kutlamalar için Hazırlık yapmak; - Okuldaki duvar gazetesinde köģe hazırlamak - Okul öğrencilerinin Sivil Savunma ve Deprem Konularında aydınlanması için afiģ ve broģürlerin asılması - Sivil Savunma ve Deprem ile ilgili film gösterilmesi, konferans verilmesi 2. Okul içinde yapılan yarıģmada dereceye giren eserlerin Ġlçe ve Ġl değerlendirmesi için Ġl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde düzenlenen yarıģmaya katılmasının temini 3. Okul yarıģmasında derece alan öğrencilerin eserlerinin okul Sivil Savunma Günü kutlamasında okunması ve sergilenmesi. MART 1. Günümüz savaģlarında kullanılacak silahlar, etkileri ve korunma çareleri nelerdir? a- Nükleer silahlar b- Kimyasal silahlar c- Biyolojik silahlar d- Klasik Silahlar aa- Etkileri bb- Korunma çareleri 2. Yiyecek ve içecek maddelerinin korunması ve yedeklenmesi. 2/6

4 AYLAR NĠSAN ĠLK YARDIM 1. Ġlkyardım nedir? 2. Ġlkyardımın önemi nedir? 3. Ġlkyardımın temel ilkeleri nedir? 4. Ġlkyardımın temel kuralları nedir? 5. Kanamalarda ilkyardım nedir? 6. DıĢ kanamaları durdurma yöntemleri nelerdir? a- Parmakla basınç yapma b- Basınçlı pansuman (tampon) c- Kanayan yaranın yüksekte tutulması d- Damar üzerine basınç yapılması (tazyik noktaları) e- Turnike 7. Yaralanmalarda ilkyardım 8. Yanıklar ve haģlanmalarda ilkyardım 9. GüneĢ yanıklarında ilkyardım 10. Suda boğulmalarda ilkyardım 11. Ağızdan ağıza suni teneffüs noktaları 12. Kalp durması ve kalp masajı 13. Elektrik ve yıldırım çarpmasında ilk yardım 14. ġok nedir? MAYIS ĠLKYARDIM 15. Pansuman ve sargılar 16. Kırıklarda ilkyardım 17. Çıkıklarda ilkyardım 18. Burkulmalarda ilkyardım 19. Ezilmelerde ilkyardım 20. Zehirlenmelerde ilkyardım 21. Ġlkyardım gerektiren diğer durumlar a- Kalp krizinde ilkyardım b- Akrep sokmasında ilk yardım c- Arı sokmasında ilkyardım d- Yılan sokmasında ilkyardım e- DiĢ ağrısında ilkyardım f- Göze yabancı cisim kaçmasında ilkyardım g- Kulağa yabancı cisim kaçmasında ilkyardım h- Buruna yabancı cisim kaçmasında ilkyardım 22. Kurtarma ve ilkyardım 23. Yaralı taģıma yöntemleri 24. Ġlkyardım tatbikatı HAZĠRAN 1. Kurul faaliyetlerinin düzenlenmesi 2. Yıl sonu çalıģma raporunun hazırlanması 3. Değerlendirme 3/6

5 AYLARA GÖRE FAALĠYETLER AYLAR EYLÜL Ġtfaiye Haftası nedeniyle Yangın Tatbikatı (Okul bahçesinde Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ya da Ġtfaiye personeli desteği ile) KASIM - Sivil Savunma, Afet ve Acil Durum ve Deprem konulu konferanslar verilecek. - Sivil Savunma, Afet ve Acil Durum ve Deprem konulu filmler gösterilecek. - Deprem Tatbikatları yapılacak. - Evde depreme hazırlıklar uygulamalarının öğrencilere uygulamalı gösterimi (Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personeli tarafından) ARALIK - Koruyucu, Kurtarıcı Sivil Savunma Tedbirleri - Ġkaz Alarm, sığınak, gizleme ve karartma. OCAK - Bursa Ġl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce düzenlenen ve Ġlköğretim ve Ortaöğretim Okullarının katıldığı AFET, ACĠL DURUM, SĠVĠL SAVUNMA vb. konulu Resim, ġiir, AfiĢ ve Kompozisyon yarıģması duyurusunun okula yapılması. ġubat - Ayın ilk haftasında yarıģmaya katılacak öğrencilerin eserlerinin okulda değerlendirilmesinin yapılması. - Resim, ġiir, AfiĢ ve Kompozisyon dallarında okul birincilerinin Ġlçe Birinciliği için Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi ġubat Sivil Savunma Günü ve Mart Deprem Haftası dolayısıyla okulda yarıģmaya katılan öğrencilerin eserlerinin sergilenmesi ġubat Sivil Savunma Günü ve Mart Deprem Haftası dolayısıyla okulda Deprem Tahliye ve Yangın Tatbikatları yapılması. MART - Deprem Tahliye ve Yangın Tatbikatları yapmak. NĠSAN / MAYIS Öğrencilere ve Öğretmenlere basit Ġlkyardım eğitiminin verilmesi. 4/6

6 SĠVĠL SAVUNMA KULÜBÜ Öğrenci Kulübü Temsilcisinin DanıĢman Öğretmenlerin Adı-Soyadı Adı-Soyadı Adı-Soyadı Ġmzası Ġmzası Ġmzası UYGUNDUR... /... / 20 Okul Müdürü Adı ve Soyadı Ġmzası 5/6

7 Karar Numarası :... Karar Tarihi :././20 GÜNDEM ÖĞRENCĠ KULÜBÜ KARAR DEFTERĠ Şubat Sivil Savunma Günü okul faaliyetleri Mart Deprem Haftası okul faaliyetleri 3. İlgili kurumlarla iletişim 4. İl çapında yapılan resim, afiş, kompozisyon, şiir yarışmaları okul duyurusu KARAR METNİ Şubat Sivil Savunma Günü ve 1-7 Mart Deprem Haftası okul faaliyetleri için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile iletişime geçilmesine, destekleri için yazı yazılmasına karar verildi. 2. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne okul ziyareti için yazı yazılmasına karar verildi. Ziyaret için gerekli izin ve onay için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne yazı yazılmasına karar verildi. 3. Düzenlenen yarışmalara okulumuzun geniş ölçüde katılımı için duyuruların yapılmasına karar verildi. Başkan Başkan Yrd. Sekreter Sayman Üye Üye UYGUNDUR././20 OKUL MÜDÜRÜ 6/6

T.C. TEMEL ĠLKYARDIM UYGULAMALARI EĞĠTĠM KĠTABI

T.C. TEMEL ĠLKYARDIM UYGULAMALARI EĞĠTĠM KĠTABI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ĠSTANBUL ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ACĠL VE AFETLERDE SAĞLIK HĠZMETLERĠ ġubesġ TEMEL ĠLKYARDIM UYGULAMALARI EĞĠTĠM KĠTABI ĠSTANBUL 2011 ÖNSÖZ Yaşadığımız sürece çeşitli nedenlerle yaralanmalar

Detaylı

AFET ve ACĠL DURUM PLANLAMA REHBERĠ

AFET ve ACĠL DURUM PLANLAMA REHBERĠ AFET ve ACĠL DURUM PLANLAMA REHBERĠ 1 ĠÇĠNDEKĠLER GĠRĠġ 1 Acil durum nedir? 2 Acil durum yönetimi nedir? 2 BÖLÜM 1 PLANLAMA SÜRECĠNĠN 4 AġAMASI 1. AġAMA: PLANLAMA EKĠBĠNĠN OLUġTURULMASI 4 Ekibin yapısı

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL SAVUNMA ve İTFAİYECİLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL SAVUNMA ve İTFAİYECİLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL EK.3 HİTİT ÜNİVERSİTESİ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL SAVUNMA ve İTFAİYECİLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL 9010121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I 2 0 2 2 2 İnkılap ve Benzeri Kavramların

Detaylı

: Prof. Dr. Ahmet Mete IġIKARA Uz. Öğr. Ömer ÇALIġKAN

: Prof. Dr. Ahmet Mete IġIKARA Uz. Öğr. Ömer ÇALIġKAN AFAM İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ AFET EĞİTİM, UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ Hazırlayanlar : Prof. Dr. Ahmet Mete IġIKARA Uz. Öğr. Ömer ÇALIġKAN Katkıda Bulunanlar : Sedat GÜNEġ Selcen ÖZCAN Muzaffer Baca

Detaylı

OKULLAR İÇİN AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ PLANLARI DISASTER AND EMERGENCY MANAGEMENT PLANS FOR SCHOOLS

OKULLAR İÇİN AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ PLANLARI DISASTER AND EMERGENCY MANAGEMENT PLANS FOR SCHOOLS OKULLAR İÇİN AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ PLANLARI Bülent ÖZMEN 1, Serpil GERDAN 2, Oktay ERGÜNAY 3 Özet Türkiye başta deprem olmak üzere sel, heyelan, kaya ve çığ düşmesi, çamur akması, hortum ve fırtına

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL SAVUNMA VE İTFAİYECİLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL SAVUNMA VE İTFAİYECİLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL SAVUNMA VE İTFAİYECİLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ İTFAİYECİLİK VE YANGIN GÜVENLİĞİNE GİRİŞ 1. Genel afet bilgisi ve afetlerden korunma kültürü

Detaylı

T.C. TEMEL İLKYARDIM UYGULAMALARI EĞİTİM KİTABI

T.C. TEMEL İLKYARDIM UYGULAMALARI EĞİTİM KİTABI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLKYARDIM VE ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL İLKYARDIM UYGULAMALARI EĞİTİM KİTABI H. Fazıl İNAN* Zülfinaz KURT** İlknur KUBİLAY***

Detaylı

BĠLKENT ÜNĠVERSĠTESĠ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ

BĠLKENT ÜNĠVERSĠTESĠ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ AĢağıdaki yönerge 2005 yılında yapılmıģ olup kitap halinde yayınlanmıģtır ve 30.01.2009 tarihinden geçerli olarak güncellenmiģtir. ONAY hanesindeki isimler değiģmeyeceği için aynı Ģekilde korunmuģtur.

Detaylı

Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği BĠRĠNCĠ KISIM. Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği BĠRĠNCĠ KISIM. Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Millî Eğitim Bakanlığından: *Yönetmelik (Resmî Gazete): 08/06/2004-25486 *Yönetmelik DeğiĢikliği (1)-(R.G): 20/02/2006-26086 *Yönetmelik DeğiĢikliği (2)-(R.G): 09/06/2007-26547 *Yönetmelik DeğiĢikliği

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönergenin amacı; Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında

Detaylı

KOÇ ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ

KOÇ ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ KOÇ ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Koç Üniversitesi nde İş Sağlığı ve Güvenliği şartlarının sağlanması amacıyla uyulması

Detaylı

10449 AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VEGÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN

10449 AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VEGÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN 10449 AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VEGÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5902 Kabul Tarihi : 29/5/2009 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 17/6/2009 Sayı : 27261 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

İLK YARDIMIN TEMEL UYGULAMALARI...1

İLK YARDIMIN TEMEL UYGULAMALARI...1 İÇİNDEKİLER Bölüm I: İLK YARDIMIN TEMEL UYGULAMALARI...1 A. İLK YARDIM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR...1 1. İlk Yardım ve Acil Bakımın Özellikleri...2 B. KORUMA...12 1. Olay Yerinin Değerlendirilmesi...12 2. Olay

Detaylı

SAĞLIK ĠÇĠN DOĞRU BESLEN VE HAREKET ET: POLĠTĠKADAN EYLEME

SAĞLIK ĠÇĠN DOĞRU BESLEN VE HAREKET ET: POLĠTĠKADAN EYLEME T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK ĠÇĠN DOĞRU BESLEN VE HAREKET ET: POLĠTĠKADAN EYLEME Uzm.Gıda Müh. Cengiz KESİCİ Daire Başkanı 14.11.2008, ANKARA KRONĠK HASTALIK RĠSK

Detaylı

Afet_Plani_Hazirlama_Kilavuzu:Mizanpaj 1 09.12.2013 11:07 Page 1

Afet_Plani_Hazirlama_Kilavuzu:Mizanpaj 1 09.12.2013 11:07 Page 1 Afet_Plani_Hazirlama_Kilavuzu:Mizanpaj 1 09.12.2013 11:07 Page 1 Afet_Plani_Hazirlama_Kilavuzu:Mizanpaj 1 09.12.2013 11:07 Page 2 Afet_Plani_Hazirlama_Kilavuzu:Mizanpaj 1 09.12.2013 11:07 Page i AFETE

Detaylı

İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞEMA

İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞEMA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile İl ve İlçe Sağlık Müdürlükleri ile Sağlık Grup Başkanlıkları Sağlık Bakanlığı nın taşra teşkilatı olarak belirlenmiştir. Bağlı Kuruluşların Koordinasyonu

Detaylı

AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN

AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN 10449 AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5902 Kabul Tarihi : 29/5/2009 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 17/6/2009 Sayı : 27261 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu İdaresi' ne ait işyerlerinde

Detaylı

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, MARSU Genel Müdürlüğü nde

Detaylı

İşverenin yükümlülükleri YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İşverenin yükümlülükleri YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 18 Haziran 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28681 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

%1 dir (Akdağ, 10.05.2010; Uluğ, 22.04.2010).

%1 dir (Akdağ, 10.05.2010; Uluğ, 22.04.2010). 5902 Sayılı Yasa İle Türkiye de Afet Yönetiminde Oluşan Değişim Mehmet Aktel 1 Özet: Bu çalışma ile 5902 sayılı yasa öncesi ve sonrası afet yönetiminin merkez ve taşra örgütlenmesinde oluşan değişim incelenmektedir.

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 13.01.2005 / 25699 Tebliğler Dergisi: Şubat 2005/2569 Ek ve Değişiklikler: 1) 12.8.2005/25904 RG

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/5 I. YARIYIL DERSLERİ OGK1001 GÜVENLİK SİSTEMLERİ I (3 0 0) Tarihçe, güvenlik ve hizmet sektörü, ülkemiz hukuki ve yasal durumu, tanımlar ve kavramlar, kişisel ekipmanlar, görev ekipmanları, emniyet

Detaylı

TÜRKİYE DE MADENLERDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI ve 176 SAYILI MADENLERDE SAĞLIK VE GÜVENLİK HAKKINDA ILO SÖZLEŞMESİ KARŞILAŞTIRMA

TÜRKİYE DE MADENLERDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI ve 176 SAYILI MADENLERDE SAĞLIK VE GÜVENLİK HAKKINDA ILO SÖZLEŞMESİ KARŞILAŞTIRMA TÜRKİYE DE MADENLERDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI ve 176 SAYILI MADENLERDE SAĞLIK VE GÜVENLİK HAKKINDA ILO SÖZLEŞMESİ KARŞILAŞTIRMA İŞMEN GÜNALÇİN AVUKATLIK ORTAKLIĞI Değerlendirme 13 Mayıs 2014

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI İŞ TAKVİMİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI İŞ TAKVİMİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI İŞ TAKVİMİ OCAK-2015 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Strateji GeliĢtirme 2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ Gazi Mesleki Eğitim Merkezi Matbaası Ankara-2015

Detaylı

TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP)

TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP) T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP) BU PLAN AFET VE ACİL DURUMLARDA GÖREV ALACAK BAKANLIK, KURUM VE KURULUŞLAR İLE YAPILAN DEĞERLENDİRMELER SONUCUNDA

Detaylı

T.C. BAġBAKANLIK Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı GENEL TALĠMAT

T.C. BAġBAKANLIK Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı GENEL TALĠMAT T.C. BAġBAKANLIK Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Sayı : B.02.1.DĠB.0.74.01-010-2117 09.03.2012 Konu : Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Yönergesi GENEL TALĠMAT Ġlgi : a) Bakanlar Kurulunun 01/04/1988 tarihli

Detaylı

BILKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ ACİL DURUM PLANI İÇİNDEKİLER

BILKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ ACİL DURUM PLANI İÇİNDEKİLER Sayfa No: 2 / 35 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 4 2. KAPSAM... 4 3. TANIMLAR... 4 4. İLGİLİ DOKÜMANLAR... 5 5. YÜKÜMLÜLÜK... 5 5.1. İşveren... 5 5.2. Çalışanlar... 6 6. TATBİKAT... 6 7. ACİL DURUM EKİPLERİ...

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA VE İÇ HİZMET YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA VE İÇ HİZMET YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı; İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve bağlı şube müdürlüklerinin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. Dayanak

Detaylı

AMASYA ĠLĠ KAMU HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ AMASYA AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI MERKEZĠ BAġTABĠPLĠĞĠ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ

AMASYA ĠLĠ KAMU HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ AMASYA AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI MERKEZĠ BAġTABĠPLĠĞĠ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ AMASYA ĠLĠ KAMU HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ AMASYA AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI MERKEZĠ BAġTABĠPLĠĞĠ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ NĠSAN 2013 1 BĠRĠNCĠ KISIM AMASYA AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI MERKEZĠ

Detaylı