Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Töreni býrak, iþsiz gençlere bak"

Transkript

1 GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr ni as ya.com.tr Töreni býrak, iþsiz gençlere bak TÜÝK'ÝN "ÝSTATÝSTÝKLERLE GENÇLÝK" ARAÞTIRMASINA GÖRE, EÐÝTÝMLÝ GENÇLERÝN DÖRTTE BÝRÝ ÝÞSÝZ. 19 MAYIS KUTLAMALARI DA BU GERÇEÐÝ ÖRTEMÝYOR. TÖREN VE NUTUKLAR GENÇLÝÐÝN ÝÞSÝZLÝÐÝNE ÇARE DEÐÝL u TÜÝK, 19 Mayýs Gençlik ve Spor Bayramý çerçevesinde, 2011 yýlýna iliþkin olarak ''Ýstatistiklerle Gençlik'' verilerini yayýnladý.verilere göre gençlerin en büyük sýkýntýsý iþsizlik. TÜÝK'e göre, lise ve dengi meslek lisesi mezunu gençlerde iþsizlik oraný yüzde 21,8 düzeyinde. Bu rakamlara kadýn-erkek özelinde bakýldýðýnda lise ve dengi meslek lisesi mezunu genç kadýnlarda iþsizliðin daha yüksek olduðu göze çarpýyor. Genç kadýnlarda bu oran yüzde 27,3. Yüksek tahsilli genç erkeklerde ise iþsizlik oraný yüzde 24, genç kadýnlarda ise yüzde 35,6 seviyesinde. 19 MAYIS KUTLAMALARI ÝLE KEMALÝZM RESTORE EDÝLÝYOR u Öte yandan Danýþtay'ýn, MEB'in 19 Mayýs'la ilgili genelgesinin yürütmesini durdurma kararýndan sonra, hükümetin kutlamalarý 1 haftaya yayma kararý eleþtiriliyor. Yeni Þafak'tan Hilâl Kaplan dünkü yazýsýnda Gençlik ve Spor Bakanlýðýnýn abartýda sýnýr tanýmayarak, bu yönüyle 12 Eylül darbecilerine özendiðini yazdý. Yazar Kaplan, Atatürk'e doðum pastasý kesmek gibi, üniversitelileri kutlamalara dahil edip onlara tango yaptýrmak gibi uygulamalarý Kemalizmi restore etmeye yönelik çabalar olarak deðerlendirdi. nha be ri say fa 11 de GÜL: ULUDERE KONUSUNDA TSK YA ÝNANIN u8 DE Þehitlere tören Amanoslar kýrsalýnda pusuya düþürülen subaylar için Hatay Jandarma Komutanlýðýnda tören düzenlendi. Basýn mensuplarýnýn alýnmadýðý törenin ardýndan þehit cenazeleri topraða verilmek üzere memleketlerine gönderildi. Þehitlerin evinde yas var ÞEHADET HABERÝ AÝLELERÝ AÐLATTI u Hak kâ ri nin Þem din li il çe si ne bað lý De re cik bel de sin - de te rör ör gü tü PKK militanlarýnca as ke rî bir li ðe dü zen le - nen sal dý rý da þe hit o lan Top çu Er Si nan Dün dar ýn de de - si nin e vin de yas var. Bu a ra da, A ma nos lar kýr sa lýn da te - rö rist le rin aç tý ðý a teþ so nu cu þe hit o lan 3 subay i çin Ha - tay Jan dar ma Ko mu tan lý ðýnda da tö ren dü zen len di. TERÖR VUR-KAÇ TAKTÝÐÝYLE ÖLDÜRÜYOR uterör örgütü PKK, güvenlik güçleriyle vur-kaç taktiðiyle savaþýyor. Teröristler son olarak, Hatay da 3 subayý pusuya düþürerek þehit etti yýlýndaki terör olaylarýndaki ölümlerin yüzde 25 i, yaralanmalarýn ise yüzde 35 i pusu, mayýn, uzaktan ateþ sonucu meydana geldi.n 9 da MERKEZ BANKASI Bü yü me du ra cak u Mer kez Ban ka sý Baþ ka ný Er dem Baþ çý, ar ka ar ka ya 2 yýl dün ya da baþ ta ge len bü yü me hý zý na sa hip ol du ðu mu za dik kat çe ke rek, Bü - tün dün ya bu ka dar hýz lý bü yü ye - mez ken, siz e ðer bu þe kil de hýz lý bü - yür se niz ve ih ra cat ka na lýy la de ðil de it ha lat bað lan tý lý ge lir se o za man dýþ a çýk i çe ri sin de ka lý yor su nuz. Bü - yü me yi ý lý man ha le ge tir me miz i yi o lur di ye dü þün dük de di. n10 da 91 MÝLYAR DOLAR OLDU Ký sa va de li dýþ borç ta ar týþ u Mer kez Ban ka sý ve ri le ri ne gö re Mart a yýn da ký sa va de li dýþ borç sto ku, 2011 so nu na o ran la yüz de 7,7 ar týþ la 90,2 mil yar do la rý bul du. Bu dö nem de ban ka lar kay nak lý ký - sa va de li dýþ borç sto ku yüz - de 9,7 ar ta rak 57,6 mil - yar do la rý o lur ken; di ðer sek tör le rin ký sa va de li dýþ borç sto ku yüz de 4,4 ar ta rak 31,4 mil yar do - la ra çýk tý. n10 da ISSN GENELKURMAY: Ya sak kalk ma dý u Ge nel kur may, or du ev le ri ne gi riþ ler de ký ya fet þart la rý nýn de ðiþ ti ði ne yö ne lik ha - ber le re kar þý lýk Or du ev le ri, As ke rî Ga zi - no lar ve Sos yal Te sis ler Yö net me li ðinde - ki de ði þik li ðin, bu te sis ler den ya rar la nan per so ne le de ðil, dü ðün sa lon la rýn dan is - ti fa de e den dâ vet li le re yö ne lik dü zen le - me yi i çer di ði bil di rdi. n 9 da AÝHM'E GÝDÝLMEMESÝ ÝÇÝN Yar gý la ma sü re le ri ký sal tý lý yor u A ÝHM e u zun yar gý la ma sü re le ri dolayýsýyla ya pý lan baþ vu ru la rýn ö nü ne geç mek a ma cýy la ha zýr la nan ka nun ta - sa rý sý, TBMM Baþ kan lý ðýna su nul du. A - ÝHM e ya pý la cak mü ra ca at la rý, ku ru la - cak bir ko mis yon ka ra ra bað la ya cak. Ko mis yon, A da let Ba kan lý ðýnda ça lý þan ha kim ve sav cý lar i le ü ni ver si te öð re tim gö rev li le ri ve ka mu gö rev li le ri a ra sýn - dan A da let Ba ka ný ta ra fýn dan a ta na - cak dört ki þi i le Ma li ye Ba ka ný ta ra fýn - dan a ta na cak bir ki þi den o lu þa cak. Ko - mis yon, mü ra ca at hak kýn da do kuz ay i çin de ka ra rý ný ve re cek. n 8 de TBMM BAÞKANI ÇÝÇEK: Reformlarý AB için deðil, kendimiz için yapmalýyýz utbmm Baþkaný Çiçek, AB ye üye olamadýðýmýz takdirde de dünyanýn sonu deðildir ifadesini kullanarak, AB deðerleri önemli deðerlerdir. Ýnsan haklarý, hukukun üstünlüðü, adil, þeffaf, hesap verebilir bir devlet dahil olmak üzere... dedi. n 8 de

2 2 Y LÂ HÝ KA G enç lik Reh be ri nde i za hý bu lu nan ib ret li bir ha di se nin hü lâ sa sý þu dur: Bir za man, Es ki þe hir Ha pis ha ne si nin pen ce re sin de, bir Cum hu ri yet Bay ra mýn da o tur muþ tum. Kar þý sýn da ki li se mek te bi nin bü yük kýz la rý, o nun av lu sun da gü le rek rak se di yor lar dý. Bir den, mâ ne vî bir si ne ma i le el li se ne son ra ki va zi yet le ri ba na gö rün dü. Ve gör düm ki, o el li alt mýþ kýz lar dan ve ta le be ler den kýrk el li si, ka bir de top rak o lu yor lar, a zap çe ki yor lar. Ve on ta ne si, yet miþ sek sen ya þýn da çir kin leþ miþ, genç li ðin de Lise mektebinde gülerek raksedenler... if fe ti ni mu ha fa za et me di ðin den sev mek bek le di ði na zar lar dan nef ret gö rü yor lar kat î mü þa he de et tim. On la rýn o a cý na cak hal le ri ne að la dým. Ha pis ha ne de ki bir ký sým ar ka daþ lar að la dý ðý mý i þit ti ler. Gel di ler, sor du lar. Ben de dim: Þim di be ni ken di ha li me bý ra ký nýz, gi di niz. E vet, gör dü ðüm ha ki kat týr, ha yal de ðil. Na sýl ki bu yaz ve gü zün â hi ri kýþ týr; öy le de, genç lik ya zý ve ih ti yar lýk gü zü nün ar ka sý ka bir ve ber zah ký þý dýr. Geç miþ za ma nýn el li se ne ev vel ki ha di sâ tý si ne ma i le hâl-i ha zýr da gös te ril di ði gi bi, ge le cek za ma nýn el li se ne son ra ki is tik bal ha di sâ tý ný gös te ren bir si ne ma bu lun sa, ehl-i da lâ let ve se fa he tin el li alt mýþ se ne son ra ki va zi yet le ri on la ra gös te ril sey di, þim di ki gül dük le ri ne ve gayr-ý meþ rû ke yif le ri ne nef ret le ve te el lüm ler le að la ya cak lar dý. Ben o Es ki þe hir Ha pis ha ne sin de ki mü þa he de i le meþ gul i ken, se fa het ve da lâ le ti ter viç e den bir þahs-ý mâ ne vî, in sî bir þey tan Bir zaman, Eskiþehir Hapishanesinin penceresinde oturmuþtum. Karþýsýndaki lise mektebinin büyük kýzlarý, onun avlusunda gülerek raksediyorlardý. Birden, mânevî bir sinema ile elli sene sonraki vaziyetleri bana göründü. gi bi kar þý ma di kil di ve de di: Biz ha ya týn her bir çe þit lez ze ti ni ve ke yif le ri ni tat mak ve tat týr mak is ti yo ruz; bi ze ka rýþ ma. Ben de ce va ben de dim: Ma dem lez zet ve zevk i çin ö lü mü ha tý ra ge - tir me yip da lâ let ve se fa he te a tý lý yor sun. Kat i yen bil ki, se nin da lâ le tin hük müy le bü tün geç miþ za man-ý ma zi öl müþ ve mâ dum dur. Ve i çin de ce na ze le ri çü rü müþ bir vah þet li me za ris tan dýr. Ýn sa ni yet a lâ ka dar lý ðýy la ve da lâ let yo luy la, se nin ba þý na ve var sa ve öl me miþ se kal bi ne, o had siz fi rak lar dan ve o ni ha yet siz dost la rý nýn e be dî ö lüm le rin den ge len e lem ler, se nin þim di ki sar hoþ ça, pek ký sa bir za man da ki cüz î lez ze ti ni im ha et ti ði gi bi, ge le cek is tik bal za ma ný da hi, i ti kat sýz lý ðýn ci he tiy le yi ne mâ dum ve ka ran lýk lý ve ö lü ve deh þet li bir vah þet gâh týr. Ve o ra dan ge len ve ba þý ný vü cu da çý ka ran ve za man-ý ha zý ra uð ra yan bi ça re le rin baþ la rý e cel cel lâ dý nýn sa tý rýy la ke si lip hiç li ðe a týl dý ðýn dan, mü te ma di yen a kýl a lâ ka dar lý ðýy la se nin i man sýz ba þý na had siz e lîm en di þe ler yað dý rý yor. Se nin se fi hâ ne cüz î lez ze ti ni zîr ü ze ber e der. Devamý için bakýnýz: Þu â lar, On Bi rin ci Þu â, Ü çün cü Me se le ek rem ki il.com So nu muz ya kýn dýr Ah lâk sýz lý ða ve ri le cek rüþ vet bir mil le tin so nu o lur. Her top lu mun ma ne vî ya pý sý ný mey da na ge ti ren ku ral la rý var dýr. Bun lar, ço ðu za man di nî i nanç te me li ne da ya nýr lar. As lýn da bü tün i ti kat la rýn al týn da se ma vî bir din var dýr. An cak, bun lar za man la bo zu la rak ta nýn maz ha le ge le bil mek te dir. Ýn san, öz ya pý sýn da, bir ya ra tý cý ya i nan mak ih ti ya cý i le bir lik te do ðar. Ya ra tý lýþ la rýn da ki bu duy gu yu doð ru ya yö nelt mek ü ze re her top lu ma bir teb lið ci gön de ril miþ tir. Sos yo lo ji il mi her ne ka dar tam ter si ni id di a et se de top lum lar put pe rest lik ten tek i lâh i nan cý na gel me miþ ler dir. An cak, za man la i nanç la rýn bo zul ma sý i le tev hid den put pe rest li ðe doð ru bir gi diþ ol muþ tur. Son gün le rin bel ki de en çar pý cý ha be ri A me ri ka Baþ ka ný O ba ma nýn ge le cek se çim ler de des tek um du ðu eþ cin sel le re, res men ev li lik ser best li ði va at et me siy di. Ne ya zýk ki, Av ru pa da pek çok si ya set çi nin bu sa pýk gö rü þü ya be nim se miþ ve ya biz zat ya þý yor ol ma sý ný hay ret le ve in san lýk a dý na, ken di din le ri o lan Hý ris ti yan lýk a dý na ü zü le rek gö rü yo ruz. Kö tü lük ler sal gýn has ta lýk lar gi bi dir. Top lum da hýz la ya yý lýr lar. Bir mil le ti her tür lü týb bî ted bir le mik rop la rýn hü cu mun dan kur tar mak hü kü met le rin, dev let le rin en tar tý þýl maz mü kel le fi yet le rin den dir. A ma ne hik met se, iþ þah sî hür ri yet ler ký lý fýn da mü ta lâ a e di le rek, eþ cin sel li ði hür ri ye tin ay rýl maz bir par ça sý gi bi ka bul len mek ne re dey se bü tün dün ya da mo da ol muþ tur. Ken di rý za la rý ol ma sý du ru mun da zi na yý za ten nor mal ka bul e den bu an la yýþ, bü tün se ma vî din le rin ve ah lâ kî dü þün ce sis tem le ri nin çir kin gör dü ðü her dav ra ný þý hür ri yet ve ki þi hak ký o la rak te lâk ki et me ye baþ la mýþ týr. Bu hal de, bý ra ký nýz, is te yen u yuþ tu ru cu kul lan mak ta ser best ol sun. Ýs te yen ra hat lýk la ci na yet iþ le ye bil sin. Her tür lü kut sa lý yok sa ya rak hay van la rýn bi le sap ma dý ðý ba ya ðý lýk la rý iþ le mek te in san lar hür ol sun lar. Hiç þüp he yok ki, bu has ta lýk han gi top lu ma bu laþ mýþ sa a zýn lý ðýn ter ci hi ol mak ta kal ma mýþ, ço ðun lu ða sü r'at le si ra yet et miþ tir. Ýn san lýk þe ref ve hay si ye ti ni ta þý yan a ziz bir mah lû kun þey tan dan da ha be ter bir de re ke ye düþ me si, a þa ðý lýk bir var lýk o la rak in san lý ðýn yüz ka ra sý du ru mu na yu var lan ma sý ne a cý dýr! Böy le çir kin, ke li me ler le an la týl maz kö tü ki þi ler bü tün in san lý ðý Al la hu Te â lâ nýn ga za bý na uð ra ma ya müs ta hak et mek te dir ler. Bir ta kým süs lü slo gan lar ar ka sý na giz len dik le ri i çin, i nanç lý ve ah lâk lý ki þi le rin nef ret kâ ra ne i ti raz la rý, bu tik sin di ri ci fi il ler den o gü ru hu vaz ge çir me ye yet me mek te dir. He le üç ku ruþ luk men fa at i çin bun la ra göz yu man i da re ci ler, si ya set çi ler bü tün bir mil le tin ve ba li ni o muz la dýk la rý nýn far ký na var ma mak ta dýr lar. A zýn lýk ve ya ço ðun luk, ne herhan gi bir di nî i na ný þa, ne herhan gi bir ah lâ kî a ký ma uy ma yan bu gi bi dav ra nýþ la ra dur de me dik le ri, di ye me dik le ri i çin on la rýn bu tik sin di ri ci ya þa yýþ la rý na ma nen or tak ol mak ta dýr lar. Ger çi Ce nâb-ý Hak, çe þit li has ta lýk lar, ta biî â fet ler, e ko no mik sý kýn tý lar gi bi pek çok mu sî bet le on la rý i kaz et mek te dir. A ma bun la rý an la ya cak a kýl ve duy gu kal ma dý ðý i çin fay da sý ol ma mak ta dýr. HIV vi rü sü nün eþ cin sel ler a ra sýn da yay gýn ol ma sý bi le bu be lâ nýn kay na ðý na bü tün a çýk lý ðý i le i þa ret et mek te i ken hâ lâ gaf let ve sa pýk lýk i çin de a lýþ týk la rý ið renç ya þa yý þý terk et me yen le re -on la ra en gel ol ma yan biz le ri de i çi ne a la cak þe kil de- bü yük bir be lâ nýn gel me si ya kýn dýr. Böy le bir so na da he pi mi zin müs ta hak ol du ðu nu ka bul len mek ge rek tir. Biz ler, ya ra tý lýþ tan bah þe di len in san lýk sý fa tý na lâ yýk o la maz sak, Ya ra tý cý nýn düþ ma ný ol mak gi bi bir du ru ma dü þe riz. Kâ i nat ta hiç bir var lýk yü ce Hâ lýk a düþ man lýk e de mez. Et mek is te yen a kýl sýz lar ol muþ tur. A ma hep si bu ah mak lýk la rý nýn ce za sý ný da ha dün ya da i ken gör müþ ler dir. Ya doð ru dan, ya do lay lý öy le bir to kat ye miþ ler dir ki, ta rih le re þan ol muþ tur. Ken di za ma ný nýn en bü yük dev let le ri ni yö ne ten, en ka la ba lýk mil let le ri ne hük me den, en güç lü or du la rý na ma lik o lan ni ce za val lý in san müs ved de si Al lah ýn yer yü zün de ge çer li o lan fýt rat ka nun la rý na ve pey gam ber ler e liy le du yur du ðu di nî ku ral la ra uy ma ma nýn ce za sý ný çek miþ ler dir. Yal nýz ken di le ri de ðil, on la rý hoþ gö ren ve kar þý çýk ma yan mil let le ri de çe þit li þe kil ler de be lâ la rý ný bul muþ lar dýr. Ýn san lýk tan is ti fa e den ið renç ya ra týk la rýn bu dav ra nýþ la rý na kar þý ko ya bi le cek o lan lar yi ne in san lar dýr. Bu bü yük so rum lu luk he pi mi zin o muz la rýn da dýr. Mad de ten ya pa cak hiç bir þe yi miz kal ma mýþ sa, bu çir kef li ðe bir tü kü rük ol sun sa vur mak in san lý ðý mýz i ca bý dýr.

3 Y HABER 3 Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü Ha ber Mü dü rü Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Mus ta fa DÖ KÜ LER An ka ra Tem sil ci si 09 Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: 515 Ýs tih ba rat Þe fi Meh met KA RA Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: Ge nel Mü dür Rek lam 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: Spor E di tö rü Koordinatörü Re cep TAÞ CI E rol DO YURAN 36 AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni Ya yýn Ko or di na tö rü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ Köy lü ye ke ne u ya rý sý NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 28 Cemaziyelahir 1433 Ru mî: 6 Mayýs 1428 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý SAÐLIK BAKANI RECEP AKDAÐ, KÖYLERDE YAÞAYAN VATANDAÞLARIN KENEYÝ HAFÝFE ALIP TEDBÝRSÝZ DAVRANDIÐINI BELÝRTEREK, "ONUN ÝÇÝN ÖZELLÝKLE KIRSALDA YAÞAYAN VATANDAÞLARIMIZI UYARMAK ÝSTÝYORUM. EN DÝKKATLÝ OLMASI GEREKEN ONLAR'' DEDÝ. SAÐLIK Ba ka ný Re cep Ak dað, Ký rým Kon go Ka na ma lý A te þi (KKKA) Has ta lý ðý i le il gi li, Köy de ki va tan da þý mýz bu bi zim es ki ke ne, bun lar ne an la tý yor? Es ki den be ri bu ke ne var - dý di ye rek ted bir al ma ma ya de vam e di yor. O - nun i çin ö zel lik le kýr sal da ya þa yan va tan daþ la - rý mý zý u yar mak is ti yo rum. En dik kat li ol ma sý ge re ken on lar de di. Ba kan Ak dað, ba zý faaliyet le re ka týl mak ve in ce le me ler de bu lun mak ü ze re gel di ði Ça nak - ka le de, Va li Ve ki li Hü se yin Ku lö zü nü zi ya ret et ti. Ak dað, bu ra da bir ga ze te ci nin Ký rým Kon go Ka na ma lý A te þi (KKKA) Has ta lý ðý i le il gi li so ru su ü ze ri ne, þun la rý kay det ti: Ül ke ge ne lin de pa nik ha va sý nýn o luþ ma ma sý i çin ba sý ný mý zýn bi ze yar dým cý ol ma sý ge re kir. Ke - ne den bu la þan has ta lýk, Ký rým Kon go Has ta lý - ðý di ye bil di ði miz, 100 bu laþ ma da 5 ki þi de ö lü - me ne den o lan bir has ta lýk. Yüz de 5 ö nem li bir o ran dýr. Te da vi e di ci tüm gay ret le re rað - men yüz de 5 o ra nýn da ül ke miz de ö lüm ris ki ol du ðu nu bi li yo ruz. Baþ ka ül ke ler de bu o ra ný - nýn yüz de 10 la ra, 20 le re ka dar çýk tý ðý ný da bi - li yo ruz. Biz me se le yi çok ya kýn ta kip et ti ði miz Saðlýk Bakaný Recep Akdað i çin, ge nel de e ðer va tan da þý mýz çok geç mü ra - ca at et me miþ se has ta ne le ri miz de, ö zel lik le re bu iþ i çin uz man laþ týr dý ðý mýz has ta ne le ri miz - de te da vi hu su sun da ol duk ça ba þa rý lý yýz. Söz ko nu su has ta lýk ta ö nem li o lan ko nu - nun ko run ma ol du ðu na de ði nen Ak dað, þöy - le ko nuþ tu: Ke ne le ri top rak tan, kýr sal dan, hay van la rýn ya þa dý ðý yer ler den ta ma men u - zak laþ tý ra ma ya ca ðý mý zý da bi li yo ruz. Bu hu - sus ta çok ça lýþ týk i þin uz man la rýy la, yok e de - lim bu ke ne yi ve bu prob le mi or ta dan kal dý - ra lým. Bu çok ko lay bir þey de ðil. Pe ki o za - man ne o la cak? E ðer kýr sal da ya þý yor sak, ö - zel lik le de çift çi lik, hay van cý lýk la a lâ ka dar o - lu yor sak risk al týn da yýz. Þe hir ler de ya þa yan in san la rýn doð ru dan bü yük bir risk ta þý ma dý - ðý ný bi li yo ruz. Þe hir ler de ya þa yan in san lar da yaz mev sim le rin de kýr sa la, ya kýn la rý nýn ya ný - na gi de bi li yor lar. Git tik le rin de on lar i çin de risk o lu þu yor. Va k'a la rýn he men he men hep - si ne ya kýn kýs mý kýr sal da ya þa yan, çift çi lik ve hay van cý lýk la uð ra þan va tan daþ la rý mýz. Þim - di me se le de bu ra da baþ lý yor. Biz bu me se le - yi, bu mev sim de ba sýn ü ze rin den ko nuþ ma - ya baþ la dý ðý mýz za man þe hir ler de in sa ný mýz pa ni ðe ka pý la bi li yor. Oy sa köy de ki va tan daþ bu bi zim es ki ke ne, bun lar ne an la tý yor? Es - ki den be ri bu ke ne var dý di ye rek ted bir al - ma ma ya de vam e di yor. O nun i çin ben bu so ru la rý ve si le bi le rek ö zel lik le kýr sal da ya þa - yan va tan daþ la rý mý zý u yar mak is ti yo rum. En dik kat li ol ma sý ge re ken on lar. Ak dað, yaz mev si mi nin ba þýn da risk li o lan böl ge ler a ra sýn da yer a lan, Kel kit Va di si nden baþ la yýp, Gü müþ ha ne, Si vas, To kat, A mas ya, Ka ra bük, Çan ký rý hat týn da ris kin bi raz da ha faz la ol du ðu na i þa ret et ti. Ak dað, Bu böl ge ler baþ ta ol mak ü ze re kýr sal da ki her e ve sað lýk gö - rev li si gön de ri yo ruz ve va tan daþ la rý mý zý bir ke re da ha u ya rý yo ruz de di. Ça nak ka le / a a 10 bin sü lün sa lý na cak KENELERÝN düþ ma ný o lan sü lün ler, ta bi a ta sa lýn ma ya ha zýr la ný yor. Sam sun daki Ü ret me Ýs tas yo nu nda ye tiþ ti - ri len 10 bin sü lü nün ke - ne le rin et ki li ol du ðu 6 il de ta bi a ta sa lý na ca ðý be lir til di. 12 yýl da 120 bi ni sülün ta bi a ta bý - ra kýl dý.sam sun / ci han Va tan daþ ne ya pa ca ðý ný bi li yor GE ÇEN yýl 12 Ký rým Kon go Ka na ma lý A te - þi (KKKA) has ta lý ðý va ka sý nýn ya þa nan Ka ra bük'te, bu yýl va - tan daþ lar ve ri len e ði - tim le bi linç len di ril - di.va li lik, Gý da, Ta rým ve Hay van cý lýk Ýl Mü - dür lü ðü, Sað lýk Mü - dür lü ðü ve Müf tü lük iþ bir li ðiy le köy ler de e - ði tim ça lýþ ma sý ya pýl - dý. Ka ra bük Va li si Ýz - zet tin Kü çük, ''Ar týk va tan da þý mýz ke ne i le kar þý laþ tý ðýn da ne ya - pa ca ðý ný i yi bi li yor'' de - di. Ka ra bük/a a Bir ka dýn ke ne den öl dü TOSYA'YA bað lý Yu ka - rý Ka yý kö yün de o tu ran Ze li ha Yük sel (73), 1 Ma yýs'ta ke ne ý sýr ma sý þi ka ye tiy le has ta ne ye baþ vur du. Yük sel, Kas - ta mo nu Dr. Mü nif Ýs la - moð lu Dev let Has ta - ne si'ne, o ra dan da An - ka ra Nu mu ne Has ta - ne si'ne sevk e dil di. Yük sel, ya pý lan mü da - ha le le re rað men dün sa bah kur ta rý la ma dý. Kas ta mo nu'da da ha ön ce Sa im Þen'in, Ni - gar Or man ve Ay þe Or - ta a car, KKKA has ta lý ðý so nu cu öl müþ tü. Ka stamonu /a a ir ti ni as ya.com.tr Gül ün üç be ya ný Ah met Ha kan, 28 Þu bat sü re cin de Er ba - kan baþ ba kan lý ðý bý rak týk tan son ra Ab - dul lah Gül ün, mil let ve ki li loj man la rýn da þöy le de di ði ni ak ta rý yor (Hür ri yet, ) Bi zi si ya set ten dis ka li fi ye et mek a ma cýy la i - na nan in san la ra zul me di li yor. He pi miz si ya se ti bý rak sak bu in san lar bu zul mü ya þa ma ya cak. Bir þey ya pa mý yor sak si ya se ti bý ra ka lým da ha i yi. Biz de Gül ün yi ne o dö nem de ki bir ö zel soh - be tin de Din a dý na si ya set id di a sý nýn yan lýþ ol - du ðu nu 28 Þu bat du va rý na tos la dý ðý mýz da an la - dýk sö zü nü ak tar dý ðý mýz bir ya zý mýz da, baþ ka bir ko nu hak kýn da Gül den tav zih ta lep et miþ tik. Bek le di ði miz tav zih er te si gün gel di ve böy le - ce Gül yu ka rý da ki sö zün de ken di si ne a it ol du - ðu nu do lay lý o la rak tas dik ve te yid et miþ ol du. (Bkz. 25 ve 27 A ra lýk 2009 ta rih li ya zý la rý mýz.) Ay ný mâ nâ nýn yi ne Gül ta ra fýn dan Be di üz - za man ýn hak lý lý ðý ný 28 Þu bat du va rý na tos la yýn - ca an la dýk þek lin de i fa de e dil di ði ni de, is mi ni ver me den mü te ad dit ya zý la rý mýz da vur gu la dýk. Bu üç sö zü bir leþ ti re rek yo rum lar sak: Be di üz za man ýn en ö nem li u ya rý la rýn dan bi ri o lan Din a dý na si ya set ya pý la maz ger çe ði ne yýl lar ca ku lak tý ka ya rak yo la de vam e den kad ro - lar, ne ya zýk ki an cak 28 Þu bat du va rý na tos la - dýk tan son ra bu nun yan lýþ ol du ðu nu an la dý lar. A ma tüm din dar la ra a ðýr be del ler ö de te rek... Ki, Ah met Ha kan ýn ak tar dý ðý sö zü, bu nun Gül ta ra fýn dan da fark e dil di ði ni or ta ya ko yu yor. A ma o za man Bi zim yü zü müz den din dar lar zu lüm gö rü yor, biz si ya se ti bý ra kýr sak bu zu lüm so na e rer di yen Gül, son ra sýn da si ya se ti bý rak - mak þöy le dur sun, Er ba kan dan ay rý lan di ðer ar ka daþ la rýy la be ra ber si ya se te da ha da a sý lý yor. Ve Din a dý na si ya set id di a sýn dan vaz geç tik me saj ve söy lem le riy le ta kip et tik le ri ye ni si ya set tar zý, on la rý dev le tin te pe nok ta la rý na ta þý yor. An cak a ra dan ge çen se ne zar fýn da din - dar la ra ö de ti len be del le rin de had di he sa bý yok. Gül, Er do ðan ve ar ka daþ la rý, 28 Þu bat kay - nak lý mað du ri yet le rin kit le ler de yol aç tý ðý hak lý tep ki ve in fi al bi ri ki mi ne da ya na rak zir ve ye çýk - tý lar. Pe ki, on yý lý dol du ran ik ti dar la rýn dan son - ra ge li nen nok ta da, o mað du ri yet le rin tam o la - rak te lâ fi e di le bil di ði ni söy le mek müm kün mü? Mev cut du rum, Gül ün Bi zim yü zü müz den de di ði zu lüm ler i çin, maz lum ve mað dur la ra Çok çek tik, a ma deð di de dir te bi li yor mu? «««Ce ma at ler ki ta bý mýz da A li Bu laç tan ak tar - dý ðý mýz çok ö nem li ve kri tik bir tes bit var dý: Ma a le sef AKP ik ti da rý dö ne min de ce ma at - ler, hiç ol ma dý ðý ka dar po li ti ze ol du lar, ik ti da ra an ga je ol du lar ve genç-di na mik en te lek tü el le ri - ni dev le tin me mu ru ha li ne ge tir di ler. (s. 64) Ben zer e leþ ti ri ler ya pan Ye ni Þa fak ya za rý A - kif Em re de din dar ay dýn la rýn AKP ik ti da rýn da en te lek tü el de rin li ði o lan tez ler ü ret mek ye ri ne, mer ke zî ve ye rel yö ne tim le re si pa riþ ça lýþ ma lar ya pan ra por tör le re dö nüþ tü ðü nü vur gu la mýþ tý. Se zai Ka ra koç un, hü kü met ta ra fýn dan iz le - nen Su ri ye po li ti ka la rý bað la mýn da di le ge tir di ði Hak kýn ve doð ru nun em rin de ol ma sý ge re ken ka lem ler ma a le sef hü kü me tin em rin de e leþ ti ri - si de (Ru þen Ça kýr, Va tan, ), gi ri len kay - gan ze mi nin na sýl bir sav rul ma yý be ra be rin de ge tir di ði ne dik kat çe ken çok ö nem li bir u ya rý. Ve din dar la rýn ik ti da rý nda ki mi has sa si yet - le rin na sýl a þýn dý ðý ný da or ta ya ko yan bir tes bit. «««Er ge ne kon tu tuk lu su, CHP Ýz mir Mil let ve ki li Mus ta fa Bal bay ýn 12 Ha zi ran se çi mi ön ce si seç - men le re yaz dý ðý mek tup ta Bir tek ba þý na sa de - ce bir dir. A ma üç ta ne bir yan ya na ge lin ce yüz on bir o lur. On la ra bir da ha ek le nin ce bin yüz on bir o lur de di ði ni ve bu söz le rin Bu gün ya za - rý Ta rýk To ros a Bal bay Ri sa le-i Nur mu o ku - yor? di ye sor dur du ðu nu ta rih li ya zý mýz - da iþ le miþ tik. Ah met Ha kan, Si liv ri Ce za e vi kü - tüp ha ne sin de ri sa le le rin de bu lun du ðu nu yaz dý (Hür ri yet, ). Bu ri sa le ler muh te rem Sa id Öz de mir in gön der di ði e ser ler ol sa ge rek.

4 4 Y KÜLTÜR SANAT Üc ret siz Kur ân-ý Ke rim ve Os man lý ca kur su n HAYRAT Vak fý i le Mil li E ði tim Ba kan lý ðý Ha yat Bo yu Öð ren me Ge nel Mü dür lü ðü ta - ra fýn dan, Os man lý e ser le ri nin o ku na bil me si ve an la þý la bil me si i çin halk e ði tim mer kez le - rin de (HEM) üc ret siz Kur ân-ý Ke rim ve Os - man lý ca kur su ve ri le cek. Vak fýn Bur sa tem sil - ci si Mus ta fa To pöz, Ör dek li Kül tür Mer ke - zi nde dü zen le di ði ba sýn top lan tý sýn da, a maç - la rý nýn Os man lý e ser le ri ne sa hip çý kar ken, on la rý da ha i yi a na liz e dip, an la þý la bi lir ha le ge tir mek ol du ðu nu söy le di. Mil lî kül tü rün te - me li ni o luþ tu ran e ser le rin he men he men ta - ma mý nýn Os man lý ca ol du ðu nu be lir ten To - pöz, Ken di mem le ke ti miz de, ec da dý mý zýn her za man þe ref duy du ðu muz bin yýl lýk þan lý ta ri hi i le bi ze ar ma ðan et ti ði sa yý sýz e ser, bu - gün ço ðu mu za ma a le sef bir tu ris te ol du ðu ka dar u zak ve ya ban cý dýr de di. To pöz, ye ni ne sil le rin geç mi þi i yi öð ren me si ge rek ti ði ni di le ge ti re rek, Os man lý ca yý öð ren mek, öz yur dun da ken di kül tü rü ne ya ban cý kal mýþ bir nes lin, ec da dý na ve ta ri hi ne kar þý va de si çok - tan dol muþ bir fi kir bor cu dur. man li - ca e gi tim.com ve ra ne gi ti mi.com ad - res le rin den bil gi a lý na bi len ve on li ne ka yýt yap tý rý la bi len kurs la ra üc ret siz ol du ðu i çin her kes baþ vu ra bi lir di ye ko nuþ tu. Bur sa / a a Ha rem-i Hü ma yun Ser gi si 13 Ha zi ran ý bek li yor n HAREM-Ý Hü ma yun Ser gi si, Top ka pý Sa - ra yý Mü ze si Has A hýr lar Ser gi Sa lo nu nda 13 Ha zi ran da a çý la cak. Bil kent Kül tür Gi ri þi - mi nden (BKG) ya pý lan a çýk la ma da, BKG i le Top ka pý Sa ra yý Mü ze si Mü dür lü ðü ta ra fýn dan TAV Ha va li man la rý nýn a na spon sor lu ðun da ha zýr la nan Ha rem-i Hü ma yun Ser gi si nin, Tür ki ye de ve dün ya da ha rem ko nu sun da o lu - þan ek sik ve ha ta lý bil gi le rin dü zel til me si a ma - cý ný ta þý dý ðý be lir til di. Top ka pý Sa ra yý Mü ze - si nin i kin ci av lu sun da yer a lan Has A hýr lar Ser gi Sa lo nu nda 13 Ha zi ran da a çý la cak ser gi - nin, ha re min hiç bi lin me yen yön le ri nin ger çe - ðe uy gun o la rak an la týl ma sý ný a maç la dý ðý kay - de di len a çýk la ma da, 4 a na bö lüm den o lu þa cak ser gi nin ilk bö lü mün de ha re min in þa dö nem - le ri nin min ya tür ler, gra vür ler ve plan lar eþ li - ðin de an la týl dý ðý bil di ril di. Kül tür Sa nat Ser vi si 350 öð ren ci ay ný an da re sim yap tý n EYÜBOÐLU E ði tim Ku rum la rý ta ra fýn dan 14 yýl dýr a ra lýk sýz ger çek leþ ti ri len Tür ki ye nin ilk an lýk re sim ya rýþ ma sý ol ma ö zel li ði ni ta þý - yan 14. Ak tif Re sim Ya rýþ ma sý nda 43 o kul - dan, 350 öð ren ci ay ný an da re sim ya pa rak 3,5 sa at bo yun ca ya rýþ tý. Geç ti ði miz gün ler de E - yü boð lu Çam lý ca Kam pü sü Spor ve Sa nat Komp lek si nde dü zen le nen ya rýþ ma da, genç res sam a day la rý dört ay rý ka te go ri de ya rýþ tý. Ýl köð re tim ve li se öð ren ci le ri nin ka týl dý ðý ya - rýþ ma da öð ren ci ler fark lý ya zar la rýn ro man la - rýn dan ken di le ri ne ve ri len bir pa rag raf lýk bö - lü mü res me dök tü ler. Ta bi at, mev sim ler, in - san, hayat, duy gu lar ve ço cuk lar gi bi ko nu ve ay rýn tý la rýn yer al dý ðý bir pa rag raf lýk bö lüm - ler, öð ren ci le rin re sim le ri ne ko nu ol du. Öð - ren ci le rin re sim le ri sa nat çý Res sam Gür büz Do ðan Ek þi oð lu, Gör sel Sa nat lar Ko or di na - tö rü Gö nül A kar var dar ve E yü boð lu Gör sel Sa nat lar Bö lü mü re sim öð ret men le ri ta ra fýn - dan de ðer len di ril di. Kül tür Sa nat Ser vi si B U L M A C A SOL DAN SA ÐA 1. Os man lý Dev le ti'nde bir gö re ve a ta nan, ay lýk bað la nan, san, ni þan ve ya ay rý ca lýk ve ri len kim se ler i çin çý ka rý lan pa di þah buy ru ðu. - Ye min, a hit, söz ver me. - Bir ya pým e ki. 2. Jüpiter'in bir uydusu. - Var e di len þey le rin hep si, ev ren. 3. Bü yük ki tap la ge len pey gam ber - lik. - Ha ber ve ren, ha ber ci. 4. Bir ký sým Kur'ân â - yet le rin den ve sû re le rin den mü te þek kil du â ki - ta bý. - Bir þeye ya rar lý ol mak, ya rar sað la mak. 5. Ý ra de dý þý kas ha re ke ti. - Bir a sit le bir leþ ti ðin de bir tuz o luþ tu ran mad de, e sas. - Rus ça da e vet. 6. Uy dur ma, ya lan söz ler. - Tun ce li'nin bir il çe si. 7. Çe kir dek li kü çük mey ve. - Sa vaþ ta can lý e le ge çi ri len as ker. 8. Se len yu mu sim ge le yen harf - ler. - Bir ti ca rî mal dan el de e di len ge lir. - Ki mi yö re le ri miz de ab la. 9. Bi lin me yen es ki ta rih. - Ay ný soy dan ge len, gö çe be ya da ya rý gö çe be hayat sür dü ren in san top lu lu ðu. - En tri ka, hi le. 10. Ön As ya'da ya þa mýþ ga rip lik le ri i le þöh re te u laþ mýþ bir es ki çað ül ke si. - Yer yü zün de ki en mu kad des ma bet BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI V A R Ý D A T T R A K A S A R I B E D Ý Y E R A K Þ A R Ý H A R A K Ý K A E D Ý A K Ý M L A D E S R M A R K I R D A R Ý E N E M Ü K E N T A L E M T T K C Ý T A R A M A E K E F A M E L Ý K A L Ý L E FAH RET TÝN PA ÞA KÝM DÝR? SENARÝST Yu suf Ak çay da Fah ret tin Pa þa nýn 1868 de Bul ga ris tan da doð du ðu nu, Os man lý-rus sa va þýn da a i le siy le bir lik te Ýs tan - bul a göç et ti ði ni, bü tün e ði ti mi ni Ýs tan bul da al dý ðý ný ve Har bi ye yi bi tir di ði za man kur may yüz ba þý o la rak or du da gö re ve baþ la dý ðý ný an la - ta rak, þöy le de vam et ti: 28 Ma yýs 1916 da da Me di ne ye gö rev len di ril di ði za man Mu sul da or - du ko mu ta ný. Me di ne ye gö rev len di ril dik ten son ra, Mon dros Mü ta re ke si nin im za lan ma sý - nýn ar dýn dan Fah ret tin Pa þa, mü ta re ke den 72 gün son ra da hi Me di ne yi bý rak mý - yor. As lýn da bi zim o - Çün kü müf re dat ta Fah ret tin Pa þa yok ''KUMANDAN/MEDÝNE MÜDAFÝÝ FAHRETTÝN PAÞA'' TÝYATRO OYUNUNUN YÖNETMENÝ KENAN KORKMAZ, "OYUNUN TEMEL TEMASI PAÞA'NIN MEDÝNE'YÝ SAVUNURKEN GÖSTERDÝÐÝ PEYGAMBER AÞKIDIR. MEDÝNE MÜDAFAASI, BÖYLE SÖYLENDÝÐÝ ZAMAN SANKÝ HZ. PEYGAM- BER (ABM) DÖNEMÝNDE YAPILAN BÝR SAVUNMA GÝBÝ ALGILANIYOR. ÇÜNKÜ BÝZÝM DERS MÜFREDATLARIMIZDA MAALESEF BUNA YETERÝ KADAR YER VERÝLMEMÝÞ" DEDÝ. FAHRETTÝN Pa þa nýn Me di ne mü da fa a sý ný an la tan Ku man dan/me di ne Mü da fii Fah - ret tin Pa þa ad lý ti yat ro o yu nu nun ga la sý ya pýl dý. Se nar yo su nu Yu suf Ak çay ýn yaz - dý ðý, yö net men li ði ni Ke nan Kork maz ýn üst len di ði o yu nun ga la gös te ri mi, Tuz la Ýd ris Gül lü ce Kül tür Mer ke zi nde ger çek - leþ ti ril di. Yö net men ve o yun da Fah ret tin Pa þa ka rak te ri ni oy na yan Ke nan Kork maz, Fah ret tin Pa þa nýn Me di ne de yap mýþ ol - du ðu muh te þem sa vun ma yý an lat tý ðý ný be yu nu mu za da ko nu o lan ö zel li ði, Fah ret tin Pa - þa nýn bu 72 gün lük sa vun ma sý dýr. Nor mal de 2 yýl 7 ay gi bi bir sü re de sa vu nu yor Me di ne yi. 27 O cak 1919 da ön ce Mý sýr a, 5 A ðus tos 1919 da da Mal ta ya sür gü ne gön de ri li yor. Mal ta da 2 yýl 33 gün ha pis ha ya tý ya þý yor de "Kumandan/Medine Müdafii Fahrettin Paþa" adlý tiyatro oyununun galasý "Tuzla Ýdris Gülerce Kültür Merkezi"nde yapýldý. FOTOÐRAF: AA lir te rek, Ku man dan/me di ne Mü da fii Fah - ret tin Pa þa o yu nu nun, yak la þýk 3 yýl lýk bir ça lýþ ma nýn mey ve si o la rak or ta ya çýk tý ðý ný kay det ti. Kork maz, o yun i çin Ýs ma il Bil - gin in ro ma nýn dan yo la çýk týk la rý ný ak ta ra - rak, sü re ci þöy le an lat tý: Ro man dan ti yat - ro ya u yar la mak sý kýn tý lý bir sü reç tir, u zun bir sü reç ge rek ti rir. Çün kü ro man ta ma - men si ne ma di liy le ya zýl mýþ bir e ser dir, biz bu nu ti yat ro o yu nu o la rak sah ne le mek is - te dik. 3 yýl lýk sü reç i çe ri sin de 5 ki þi lik se - Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA 1. Bol luk, çok luk, fe yiz. - Mü zi kal ses di zi le - rin de mi i le sol a ra sýn da ki ses. 2. Kal bin de kor ku ve en di þe si ol ma yýp ra hat ta o lan. - Bir er kek a dý. 3. Göz lem e vi. 4. Sa mi dil le ri nin Ba tý leh çe le ri ni i çi ne a - lan ve mi lat tan ön ce ki dö nem ler de kul la nýl mýþ bu lu nan ö lü bir dil. - Pem be düz gün. 5. Kök, sap ve yap rak þek lin de fark lý laþ ma mýþ bir bit ki nin ya þa ma ve bü yü me or ga ný. - Bir il gi e ki. - Kürt çe de ü züm salkýmý. 6. Bir ses len me ni da - sý. - Kü mes hay van la rý nýn civ civ lik ten çýk mýþ yav ru su, pi liç. 7. Ku tup lar. - Ü - ze ri cam, nay lon gi bi maddeler le ka pa lý ta rým a la ný. 8. Sod yu mu sim ge le yen harf ler. - Ha fif ses li, lâ tif söz lü kýz. 9. Bo yu 20 m ka dar o la bi len, ilk çað lar da ya þa mýþ, gü nü mü ze fo sil le ri kal mýþ bir sü rün gen. - Ta ký mýn ký sa sý. 10. Þöh - ret, þan. 11. Yap rak la rý seb ze o la rak tü ke ti len yaz bit ki si. - Es ki ki tap lar da bö - lüm. 12. Ý nanç, i man. - Ke nar la rý a ðaç lýk lý yol. An ka ra Hü kü me ti nin ça ba la rýy la o ra da ki e sir le - ri miz Tür ki ye ye ge ti ri lin ce Fah ret tin Pa þa nýn da e sa ret ha ya tý so na er miþ o lu yor. Ay ný yýl Af - ga nis tan a bü yü kel çi o la rak ta yin e di li yor. Türk- Af gan dost lu ðu nun te me li ni a tan bir ku man - da ný mýz da e mek li ye ay rý lý yor de i se 80 ya þýn day ken bir tren se ya ha ti es na sýn da ge - çir di ði kalp kri zi so nu cu ve fat e di yor. Ku man da - nýn bu þah sî bi yog ra fi si nin dý þýn da o yu na ko nu o lan ö zel li ði, Me di ne yi sa vu nur ken gös ter di ði Pey gam ber aþ ký ve ma ne vi ya tý dýr. O yu nun te - mel te ma sý da bu nun ü ze ri ne ku rul muþ tur. Me di ne mü da fa a sý, böy le söy len di ði za man san ki Hz. Pey gam ber (asm) dö ne min de ya pý lan bir sa vun ma gi bi al gý la ný yor. Çün kü bi zim ders müf re dat la rý mýz da ma a le sef bu na ye te ri ka dar yer ve ril me miþ. Ýs tan bul / a a nar yo gru buy la ro ma nýn a lý na cak bö lüm le - ri tek tek tet kik e dil di, bun lar bir e le me sü - re cin den ge çi ril di. Ni ha ye tin de Yu suf Ak - çay ýn ka le miy le son þek li ni al dý, kur gu su ta mam lan dý. Bu nun ar dýn dan 4 ay lýk ça lýþ - ma baþ la týl dý. Bu nun 3 a yý pro va sü re ci o - la rak ta mam lan dý. Yak la þýk 15 gün lük sa - lon pro va sý ya pýl dý. Çün kü ö zel bir ý þýk ve de kor ta sa rý mýy la se yir ci kar þý sý na çý ka cak. Bu sa lon pro va sý nýn ar dýn dan o yun bu gün se yir ciy le bu lu þa cak. Ýs tan bul / a a Was hing ton da Os man lý kül tü rü nü ta ný ta cak lar TÜRK Kül tür Vak fý nýn (TCF) Bi lim sel Da nýþ man lý ðý ný ya - pan Dr. Nur han A ta soy, 31 Ma yýs da Sack ler and Fre er Gal lery de Os man lý Kül tü rü nün Av ru pa da ki Yan sý ma la - rý: ad lý ki ta býn su nu mu nun ya pý la ca ðý bir prog ram ter tip li yor. Prog ra mýn spon sor lu ðu Türk Kül tür Vak fý ve A me ri kan Türk Ce mi ye ti (ATS) ta ra fýn dan üst - le ni li yor. Av ru pa nýn Os man lý lar dan al dý ðý kül tü rel et ki le - ri or ta ya çý kart ma yý a maç la yan Os man lý kül tü rü nün Av - ru pa da ki yan sý ma la rý: i sim li ki tap, Tur kish Cul tu ral Fo un da ti on ýn (Türk Kül tür Vak fý) kat ký la rýy la, Ar mag gan ya yýn la rý a ra sýn da ye ri ni al dý. Prof. Dr. Nur han A ta soy ve Dr. Lâ le U luç un or tak ça lýþ ma sýy la ha zýr la nan ki tap 14 Av ru pa ül ke sin de 6 yý lý aþ kýn sü rey le ya pý lan a - raþ týr ma nýn so nuç la rý ný i çe ri yor. Kül tür Sa nat Ser vi si Ha ya tý ný zýn mer ke zin de ne var? Ko ca e li 3. Ki tap fu a rý 9 gün sü re cek faaliyet - ler le bü yük bir hýz la ge çi yor. Ko ca e li/ýz mit Ye ni As ya bü ro su da bu faaliyetle re 9 gü - nün her gü nün de ol mak ü ze re (ba zý gün ler 2-3 faaliyet) söy le þi ve im za gün le ri i le iþ ti rak e di yor. (De tay lar ga ze te miz de ya yýn lan mak ta dýr) Fu a rýn 3. Gü nün de ga ze te miz Ye ni As - ya nýn e de bî yö nü a ðýr ba san ya zar la rýn dan Ýs lâm Ya þar mi sa fi ri miz di. Baþ lýk ta ki i fa de sin de mer kez leþ tir di ði ko - nu su nu ha tý rý sa yý lýr bir din le yi ci kit le si ne din len me den sun du. Ko nuþ ma sý na ki tap fu - ar la rý nýn þe hir le re sað la dý ðý kül tü rel ve sos yal fay da lar dan bah se de rek baþ la dý. De va mýn da Kur ân ýn Dün ya ha ya tý bir o yun ve o ya lan - ma dýr. â ye ti ni o ku ya rak bu ma na et ra fýn da ko nu nun et ra fý ný bir ger gef gi bi ör dü. Me se lâ bir fut bol ma çýn da bel li bir kaç ki þi o yun oy nu yor, bin ler ce ki þi de o o yun la a de ta o ya la ný - yor. Da ha so na el le ri ne hiç bir þey geç mi yor. Da ha bu nun gi bi bir çok ör nek ler le dün ya - nýn bir o yun ve o ya lan ma ol du ðu nu biz le re gös ter di. Ýn san la rýn bu tür o yun ve o ya lan - ma lar dan kur tu lup ki ta bý ha yat la rý nýn mer ke - zi ne al ma la rý ge rek ti ði ni ve o ku ma nýn çok çok ö nem li bir ko nu ol du ðu ü ze rin de ve fa kat yal nýz ca o ku ma nýn ye ter li ol ma dý ðý ný, o ku - duk la rý mý zýn an la þýl ma sý ge rek ti ði ni, an la ma - nýn da yet me di ði ni an la dýk la rý mý zýn ha ya tý - mý za yön ver me si ge rek ti ði ü ze rin de dur du. O ku ya ca ðýz, fa kat ne yi o ku ya ca ðýz a ca ba? El bet te so ru la cak en ö nem li so ru lar dan bi ri ve en ö nem li si bu. Ýlk o kun ma sý ge re ken ki ta býn Kâ i nat ki ta bý ol - du ðu ve o nun dik kat li ce ve dü þü nü le rek o kun ma - sý ge rek ti ði ko nu su nu a çýk a çýk söy le di. Bu ki ta býn mu al li mi nin Pey gam be ri miz Hz. Mu ham med (asm) ol du ðu nu ve bu o ku ma la rýn de va mýn da her a sýr da gö rev li þa hýs lar ta ra fýn dan bu gö re vin ya pýl - dý ðý ü ze rin de a çýk la ma lar da bu lun du. Gü nü müz - de de kâ i nat ki ta bý ný o ku ma sý nýn en i yi mu al lim le - rin den bi ri nin ve en i yi si nin Be di üz za man ve o - nun Kur ân tef si ri Ri sâ le-i Nur lar ol du ðu tes bi ti ni bir so ru ü ze ri ne yap tý. Ý kin ci o kun ma sý ge re ken ki - ta býn Ýn san (ken di miz) ki ta bý ol du ðu; bu ki ta býn da in san ta ra fýn dan o kun ma sý ge rek ti ði, in san ken di ki ta bý ný o ku maz sa hay van ve ca mid hük - mün de bir in san o la bi le ce ði ni Üs tad Sa id Nur - si den a lýn tý la dý ðý þu söz le tesbit et ti; Ey ken di ni in san bi len in san! Ken di ni o ku. Yok sa hay van ve câ mid hük mün de in san ol mak ih ti ma li var." Ýn san la rýn ken di le ri ne gö re bir ha yat ya þa - dýk la rý ný fa kat bu ha yat la rý nýn Ya ra tý cý mý zýn is - te di ði tü rde bir ha yat ol ma dý ðý mo del le ri nin çok de ði þik dün ye vî sem bol ler ol du ðun tesbi ti ni yap tý. Ü çün cü o kun ma sý ge re ken ki tap da; Fýt - rat ki ta bý ol du ðu ve bu nun mu al lim le ri nin de an ne ler ol du ðu nu, bu o ku ma la rý ný þef kat le yap - týk la rý ný ve bun da çok ba þa rý lý ol duk la rý ný ve ol - ma sý ge rek tik le ri ni bu nun da top lu mu mu zun ge li þi mi ve sa a de ti i çin þart ol du ðu nu söy le di. Ö zet le; Dün ya ha ya tý bir o yun ve o ya lan - ma dýr â ye ti ne ma sa dak ol ma mak i çin ki ta bý ha ya tý mý zýn mer ke zi yap ma lý yýz. Ýs lâm Ya þar, ko nuþ ma sý ný fu ar ýn en bü yük sa lo nun da ve Pa zar te si gi bi fu ar la rýn prob lem li gü nü ol ma sý na (Ka la ba lýk a çý sýn dan) rað men ha tý rý sa yý lý bir top lu luk ta ra fýn dan göz kýrp ma - dan din le di. So ru la rý söz lü is te me si ne rað men ne ya zýk ki, so ru lar ya zý lý o la rak gel di. Bu da biz le rin hâ lâ ye te ri ka dar me de ni ce sa ret sa hi bi ol ma dý ðý mý zý gös te ri yor. Ko nuþ ma so na er di - ðin de 62 da ki ka nýn na sýl geç ti ði ni an la ya ma dýk. Ko nuþ ma nýn al kýþ lar la so na er me si ve so nun da o ku yu cu lar a dý na bir de met çi çek tak di mi ya - za rý mem nun et ti ði ni göz lem le dik. Ay rý bir not da; ko nuþ ma yý baþ tan so na bir va li yar dým cý sý nýn din le me si ve ko nuþ ma cý yý a ya ða kal ka rak teb rik et me si i yi bir o lay o la - rak zi hin le ri mi ze nak þol du. Ya za rý mýz Ýs lâm Ya þar, bir sa at lik ko nuþ - ma nýn a ka bin de Ye ni As ya stan dý na ge çe rek ki tap la rý ný im za la dý.

5 Y MAKALE 5 fer sa dog ni as ya.com.tr Ý mân gü cü nü yük selt me nin for mül le rin den bi ri si de, top la ma-bir leþ tir me-tev hîd me to du dur. Þöy le ki: Gü neþ ý þýn la rý ný mer cek le bir nok ta ya top la dý ðý mýz da ý sý de re ce si yük se lir kâ ðýt ya nar, su ý sý nýr. Rû hu mu za ta ký lan müsbet-men fî duy gu, his ve lâ ti fe le ri mi ze da ðýl mýþ o lan e ner ji mi zi kal bi mi ze o dak la yýp i mân e ner ji mi zin de re ce si ni yük selt me miz de müm kün. Ý mân; bil gi, i bâ det ve te fek kür le ar tar, kuv vet ka za nýr. Ehl-i Sün net â lim le ri, kal bî bir tas dik ten i bâ ret bu lu nan i mâ ný kuv vet len dir me de va sý ta o lan i yi Ri sâ le-i Nur Kül li ya tý nda Ge çen  yet ler - 1 El ham dü lil lâh E li mi ze ka lem al ma mýz dan bu ya na ha ya tî bir mu ra dý mýz o lan Ri sâ le-i Nur da ki ha ki kat le ri â le me, gü cü müz yet ti ði ka dar i lân ve teb lið et me na mý na ted ki kat ve tah ki kat yap ma ya ça lý þý yo ruz. Bu ça lýþ ma la rýn ne ti ce sin de ga ye miz, ev ve lâ ken di i ma ný mý zýn kur tul ma sý ve son ra ehl-i i man kar deþ le ri mi zin i ma ný nýn kur tul ma sý is ti ka me tin de ya zý lar yaz mak, ki tap ha zýr la mak, ya ni neþ ri yat ta bu lun mak. Ýþ te el ham dü lil lâh, Rab bi miz bu ni yet ve ça lýþ ma nýn mah su lü nü ilk ki ta bý mýz o lan Ri sâ le-i Nur Kül li ya tý nda Ge çen  yet ler i le na sip ey le di. Mut lu ve bah ti yar ol ma mý zý des tek le yen bir baþ ka ko nu i se, ilk ki ta bý mý zýn doð ru dan Kül li yat tan ol ma sý dýr. Hâ zâ min fad lý Rab bî.. Bah si ni et ti ði miz e se ri miz muh te va sýn da pek çok hu sus la rý ta þý mak ta dýr. A ma ön ce lik le bu e se ri si ze tak dim et me me lüt fen mü sa a de e di niz. Haf ta ya da e se ri miz i çe ri sin de ki fark lý tes bit le ri ar z e de ceðiz, in þa al lâh. Ri sâ le-i Nur un an la þýl ma sý mak sa dýy la ya pý lan her ça lýþ ma ken di ça pýn da kýy met li dir, hay ra ve si le dir. Hay ra ve hiz me te ve si le ol ma, bu nok ta da ki ih ti ya ca ce vap ver me ni ye tiy le tak dim e di len bu e ser, sa ha sýn da son ol ma ya cak týr, ol ma ma lý dýr da. Ri sâ le-i Nur da ge çen her bir î mâ nî me se le nin, pek çok â yet ten sü zül müþ ol du ðu na bu ça lýþ ma mýz la bir ke re da ha þa hid ol duk. Bu ça lýþ ma ve si le si i le her Ri sâ le-i Nur o ku yu cu su, o ku du ðu Ri sâ le nin han gi â ye tin tef si ri ol du ðu nu ve han gi â yet le a lâ ka lý ol du ðu nu gö re bi le ce ði gi bi a ra dý ðý â ye tin ve ya kýs mýn han gi Ri sâ le de geç ti ði ni de bu la bi le cek tir. Bu ve si le i le Kül li yat ýn Kur ân-ý Ke rim de ki â yet ler i le sým sý ký ir ti bat lý ol du ðu bir ke re da ha or ta ya çýk mýþ o lu yor. Mer hum mü el lif Üs tad Be di üz za man Haz ret le ri, Ri sâ le-i Nur un, ken di si nin ol ma dý ðý ný, Kur ân ýn ol du ðu, on dan te reþ þuh et ti ði ni Kül li ya tý nýn pek çok ye rin de zik re der. Ba kî ha ki kat la rýn fa ni þa hýs la ra bað lan ma sý nýn ha ta ol du ðu nu i fa de e de rek na zar ve dik kat le ri Kur ân a tev cih e der. Ri sâ le-i Nur; Kur ân ý an la mak i çin te lif e di len bir e ser dir. E li niz de ki bu e ser i le o ku du ðu nuz Ri sâ le nin Kur ân â yet le ri i le ir ti ba tý ný da ha ra hat ya pa bi le cek si niz. A ra dý ðý nýz ve ya me rak et ti ði niz â ye tin, han gi Ri sâ le ler de geç ti ði ni de bu e ser de bu la bi le cek si niz. Kur ân a a it bir zer re nin kýy me ti nin bü yük ol du ðu ha ki ka tý nýn ge tir di ði he ye can i le tak dim et ti ði miz bu ça lýþ ma da ek sik ve ku sur la rý mýz o la bi le ce ði gi bi göz den ka çan lar da müm kün dür. Bun la rýn da fi i lî ve kav lî du â la rý nýz i le tak vi ye si ve do la yý sýy la bir ma na da tas hi hi, in þal lâh af fý mý za bir ve si le o lur. Üs ta dýn doð ru dan i za hý ný yap tý ðý â yet le rin sa yý sý 620 o la rak bi lin mek te. Ay rý ca iþ le di ði mev zu lar da ge çen bin ler ce â ye tin de i za hý ný yap mýþ týr. E sa sýn da Kül li yat ta ge çen â yet le ri sa yý i le sý nýr la mak doð ru de ðil. Zi ra me âl ve ya A ra bî i ba re o la rak de ðil de tef si ren ge çen o ka dar çok â yet var ki bu nu sa yý o la rak tes bit e de bil mek a ka de mik çap ta ça lýþ ma yý ge rek li ký lar. Di ðer ta raf tan Üs ta dýn al dý ðý â yet ten bir par ça, baþ ka bir sû re ve â ye tin de par ça sý o la bil mek te. Pek çok sû re le rin fark lý â yet le rin den ve ya â yet ký sým la rýn dan fay da la na rak tef sir yap mýþ týr. Do la yý sýy la bun la rý dik ka te al mak ge re ke cek tir. E sa sýn da Kül li yat ta ge çen â yet ler Hiz bü l-ek ber-i Kur â n'i ye de mev cut tur. O ku yu cu ve a raþ týr ma cý ya ko lay lýk ol ma sý i çin bu ça lýþ ma mýz bir tab lo hâ lin de ya pýl mýþ týr. Hiz me te ve si le ol ma sý du a sý i le Haf ta ya ay ný ko nu nun fark lý tes bit le rin de bu luþ mak ü ze re Al lâh a e ma net o lun. Ý ma ný mý zý na sýl güç len di ri riz? (2) a mel ler den ön ce (i lim ve te fek kü rün) gel di ði ni ka bul et mek te dir ler. 3 Kâ i na tý in ce le yen i lim ler, Al lah ýn var lý ðý ný, bir li ði ni, son suz i sim ve sý fat la rý ný bi ze ders ve ri yor lar. Var lýk bo yu tun da çe kim ka nu nu, e lek tro man ye tik ka nun ve ka nun-u i ha tâ-i ilm gi bi muh te lif ka nun lar var dýr. Ýn san, kâ i na týn kü çük bir ben ze ri ol du ðu i çin, bun lar ken di sin de de câ rî dir. Ve o ka nun la rýn te cel li le ri ni an la dý ðý, on la ra it ti ba et ti ði o ran da güç ve kuv vet ka za nýr. Ýl mi bu ka nun la ra ne de re ce nü fûz e der se; gü cü de o mik tar da o lur. Ha ya tý çe þit li i lim dal la rýy la yoð rul muþ Prof. Al bert Ma comp Wins this i din le ye lim: Ben de ði þik bi lim dal la rýn da ça lýþ ma yap mýþ ve u zun yýl la rý ný bu yo la ver miþ bi ri si o la rak, bi lim dün ya sýn da Al lah a i ma ný mý sar sa cak hiç bir þey le kar þý laþ ma dý ðý mý bü tün sa mi mi ye tim le i fa de e de rim. Bi lim sel ça lýþ ma lar be nim Al lah a i ma ný mý da ha da kuv vet len dir di. Ve es ki sin den çok da ha sað lam ve me tin bir hâ le ge tir di. Þüp he siz ki bi lim, in sa nýn Al lah ýn kud ret ve a za me ti ni da ha faz la gör me si ne yar dým et mek te dir. Ýn sa noð lu ken di e tüd ve ça lýþ ma sa ha sýn da ye ni bir þey keþ fet tik çe Al lah a kar þý i ma ný da faz la la þýr... Ýl mi miz ne ka dar ar tar sa, Al lah ýn ya rat tý ðý mah lû ka tý ne ka dar i yi bi lir sek, i mâ ný mýz da o de re ce ar ta cak týr. 4 Bil gi, ka na at ve dü þün ce le ri tek rar i le pe kiþ ti rip sa bit leþ tir di ði miz gi bi; dî nin e sas la rý, te mel pren sip le ri, a kî de le ri, yâ ni i mân þart la rý ný da tek rar i le güç len di rip pe kiþ ti re bi li riz. Za ten rû hu muz bu na gö re prog ram lan mýþ ve tek rar la ra a çýk týr. Ýs ti dad la rý mýz (po tan si yel o la rak var o lan ye te nek le ri miz) tek rar lar la or ta ya çý kar, ka bi li yet le ri miz tek rar lar la ge li þir. Du yu lar la al gý la nýp, duy gu lar la id rak e di len so yut/mü cer red her i maj, her söz, her nes ne, her o lay, zi hin de, ha fý za da mut la ka iz bý ra kýr ve tek rar lan dýk ça be lir gin le þir, zih ni mi ze-di ma ðý mý za ka zý nýr, me le ke hâ li ne ge lir. Ders ler tek rar la na rak öð re ni lir. Ýl ko ku la baþ lar ken, harf le ri tek rar tek rar ya za rak, he ce ye le rek öð re ni riz. Kur ân, ha dîs, þi îr, ve cî ze, fen ve sos yal i lim ler le il gi li for mül ler de tek rar la na rak ez ber le nir. Bu luþ ve ke þif ler mü ker rer de ney, göz lem ve tec rü be le rin mah sû lü dür. Sa n'at (mü zik, hat, re sim, eb ru, min ya tür, tez hip); ze na at (mes lek ler, el be ce ri le ri) meþk, a lýþ týr ma lar la ma ha ret hâ li ne ge lir. Es ki ler bu nu aþk ve meþk (þid det li is tek ve tek rar) þek lin de for mû le et miþ ler dir. Tek rar, o lum lu-o lum suz her þey de ge çer li dir. Ter bi ye ve e ði tim sis te min de de po zi tif ve ne ga tif tek rar ýn ö ne mi bü yük tür. Top lum la rýn or tak de ðer le ri o lan i nanç ve â det le rin sö kü lüp a tý la ma ya cak þe kil de yer leþ me si nin or tak nok ta sý, de vam lý ha týr la nýp-tek rar lan ma sý ndan 5 do la yý de ðil mi? Dip not lar: 3- Prof. Dr. Ün ver Gü nay, Din Sos yo lo ji si, Ýn san Yay., Ýst., 1998, s Ye ni As ya / Mek tû bât, s Ço cuk ma su mi ye ti kay bol ma ya mý baþ la dý? Ço cuk lar ma su mi ye tin, se vim li li ðin, þi rin li ðin a dý dýr. Ço cuk lar çi çek ler gi bi ih ti mam is te yen ve il gi is te yen var lýk lar dýr. Son za man lar da ba sý na yan sý yan ço cuk lar la il gi li ha ber ler cid dî bir teh li ke sin yal le ri dir. Zi ra ma su mi ye tin sem bo lü o lan ço cuk la rýn kir li ha ber ler de kul la nýl ma sý, ad la rý nýn ço cuk ma su mi ye ti ne hiç ya kýþ ma yan þe kil de geç me si vic dan la rý cid dî ya ra la mak ta dýr. Na sýl bir þe yin as lý, ö zü bo zu lur sa ze hir ha li ne ge lir, ay nen öy le de ço cu ðun ma su mi ye ti, ih ti ya rýn i ti ka dý, ka dý nýn e de bi nin bo zul ma sý da in san lý ðýn ze hir len me si an la mý na ge lir. Top lu mun her ka de me si cid dî bir de je ne ras yon i le kar þý kar þý ya dýr. Fa kat ge le ce ðin e ma net çi le ri o lan ço cuk la rýn ma ruz kal dýk la rý sal dý rý lar tüy ler ür per ti ci dir. Ço cu ðu bu sal dý rý lar dan ön ce lik le ko ru ya cak o lan el bet te an ne ve ba ba la rý dýr. An ne ve ba ba la rýn ço cuk la rý nýn duy gu la rý ný an la mak ko nu sun da ö zel bir has sa si yet gös ter me le ri þart týr. Zi ra ço cuk lar ha yat la rýn da ki duy gu sal ha re ket li lik le ri nin be lir ti si o lan þif re le ri a i le le ri ne ve rir ler. Ýþ te an ne ve ba ba nýn bu nok ta - lar da dik kat li ol ma sý, ço cu ðu nu göz lem le me si, ge le bi le cek bü yük fe lâ ket le ri ön ce den ön le me de ö nem li bir a dým o la cak týr. Ya ni an ne ve ba ba lar ço cuk la rýn duy gu sal þif re le ri ni çöz me de ne ka dar ba þa rý lý o lur lar sa, on la ra çok da ha faz la yar dým cý o la bi le cek ler dir. Ço cuk la ra za ma nýn da za man a yýr ma mak, ih ti yaç duy duk la rý il gi yi gös ter me mek, bir ta kým ruh sal so run la ra ve ya dav ra nýþ prob lem le ri ne se bep o lur. Ço - cuk la rý nýn be den sað lý ðý na gös ter di ði ih ti ma mý, duy gu sal ve ruh sal sað lý ðý i çin gös ter me yen an ne ler ve ba ba lar, as lýn da ço cuk la rý ný bü yük bir teh li ke nin ku ca ðý na it miþ ol mak ta dýr lar. Ço cuk lar, an ne ve ba ba et ki le þi mi nin tam or ta sýn da du ran bir ay na gi bi, a i le i çin de ya þa nan her þe yi, ken di ben li ði ne yan sý týr. Et ki le þi me a çýk ya pý sý, fa kat tec rü be siz li ði, duy gu kon tro lü ya pa ma ma sý ve di ren ci nin az ol ma sý, cid dî ruh sal teh li ke le rin i çi ne a týl ma sý na se bep o la bi lir. An ne ve ba ba nýn duy gu sal be ce ri le ri, ye te nek le ri ge liþ ti ði öl çü de ço cuk la rý nýn duy gu sal i niþ çý kýþ la rý na yar dým cý ol ma la rý da ha et ki li ol mak ta dýr. An ne nin þef kat his si ni et kin bir bi çim de ya þa ma sý, ba ba nýn i se, di sip lin, ni zam, in ti zam nok ta sýn da ki sa lâ bet li du ru þu, as lýn da ço cuk la ra yak la þým tar zý nýn va sat nok ta sý ný o luþ tu ra cak týr. Bu a çý dan ba kýl dý ðýn da an ne nin þef kat e ði ti mi, ço cu - ðun duy gu sal dün ya sý nýn te mel le ri nin a týl ma sý nok ta sýn da çok ö nem li dir. Bu nun la be ra ber ba ba nýn ve re ce ði o to ri te, di sip lin ve in ti zam ders le ri i se, ço cu ðun ha yat ta ki is ti ka me ti ni, gi ri þim ci li ði ni, öz gü ven ve ce sa re ti nin kay na ðý ný o luþ tu ra cak týr. A kýl lý bir öð ren ci o lan ço cuk lar, an ne ve ba ba la rý nýn yak la þým la rý ný, dav ra nýþ tarz la rý ný, tep ki le ri ni sü rek li göz lem ler ler ve mo del a lýr lar. Ço cu ðun duy gu sal i niþ çý kýþ la rý ný u mur sa ma yan, his le ri ni göz ar dý e den an ne ba ba dan ço cuk bu der si a lýr ve o da his le ri u mur sa ma yan bir ya pý i le ken di de ðer yar gý la rý ný hi çe sa yan dav ra nýþ lar ya pa bi lir. Ço cu ðun ne his set ti ði nin far ký na va ran an ne ve ba ba lar bir prob lem kar þý sýn da al ter na tif çö züm ler le duy gu sal yak la þým lar ser gi le me si ge rek ti ði ni ço cuk la rý na öð re tir ler. Ço cu ðu nun duy gu sal ha re ket li lik le rin den ha ber dar o lup, o na fark lý pen ce re ler aç ma yan, hiç bir þe ye ka rýþ ma yan an ne ve ba ba lar i le ri de ço cuk la rý nýn da hiç bir þe ye ka rýþ ma yan, so run lar kar þý sýn da al ter na tif çö züm ler ü re te me yen, hak sýz lý ða kar þý ge le me yen, sö mü rül me ye mü sa it, pý sý rýk bir ki þi lik o luþ tu rur lar. Yi ne duy gu sal ye ter li li ðe sa hip, duy gu la rý ný yön len di rip kon trol e de bi len an ne ve ba ba lar ço cuk la rý nýn his le ri ne say gý du yar lar. On la rýn öf ke len me le ri ne, ha re ket li lik le ri ne, mut lu luk la rý na, duy gu sal yö ne lim le ri ne i zin ve rir ler. Bu nu be ce re me yen an ne ler ve ba ba lar i se, ço cuk la rý nýn yap týk la rý ný o nay la maz, huy suz lu ðu nu ce za lan dý rýr ve sü rek li ço cuk la rý ný sus tu rur lar. An ne ve ba ba sýn dan bu der si a lan ço cuk i se, i le ri ki ha ya týn da þid de te e ði lim li, ta ham mül süz ve öz de ne tim siz bir bi rey o la cak týr. Hat ta bir an lýk öf ke si ne ye nik dü þen ev lât lar, an ne ve ba ba la rý nýn ka ti li da hi o la bi le cek tir. An ne ve ba ba la rýn et ki li bir an tre nör, mu al lim o la bil me si i çin, ön ce ken di duy gu sal ha re ket li lik le ri ni ve ye ter li lik le ri ni kon trol e de bil me si þart týr. Was hing ton Ü ni ver si te si nde ya pý lan bir a raþ týr ma da duy gu sal be ce ri le ri ge liþ miþ o lan an ne ve ba ba la rýn ço cuk la rýy la da ha i yi ge çin di ði, on la ra da ha faz la sev gi gös ter di ði tesbit e dil miþ tir. Hâ sý lý, yan lýþ gi den bir þey ler var. Ha ya tý in ter net te do la þýr gi bi, bir di zi yi sey re der gi bi ya þa mak ta yýz. Ne an ne ba ba, an ne ba ba so rum lu lu ðun da; ne ço cuk, ço cuk ma su mi ye tin de; ne de ih ti yar, ih ti yar lý ðýn ver me si ge rek ti ði ol gun lu ðu ta þý mak ta dýr. Çün kü bü tün göz ler, vah þi, ka pi ta list ve ah lâk sýz bir man za ra nýn mef tu nu ol muþ bir bi çim de sey ret mek te dir. Bu se yir den an ne an ne li ði ni u nu tup, ken di ni pem be di zi le rin kah ra ma ný gi bi gör mek te dir. Ba ba, ba ba lý ðý ný u nu tup, par mak la rý nýn u cun da ki bir dün ya ya mey dan o ku yan bir kah ra man (!) e da sýy la dav ran mak ta dýr. Ýh ti yar lar, genç ler gi bi se fa he tin pe þin de koþ mak ta dýr. Ço cuk lar i se, kü çü cük yaþ ta zi hin le ri ne so ku lan aþk ve cin sel lik ze hir le riy le ma su mi yet le ri ni kay bet mek te dir. Be den ler baþ ka þey, ruh lar baþ ka þey söy le mek te dir. Hep sin den ö nem li si de, ge le ce ðin e ma net çi si o lan ço cuk lar, ku zu i ken, bi rer kur ta dö nüþ tü rül mek te dir. Ben cil, ha in, men fa at pe rest, þid det me yil li si, üç kâ ðýt çý, þeh vet düþ kü nü, ka ba vs. va sýf lar ar týk ço cuk lar i çin kul la nýl mak ta dýr. TARÝHÝN ÝÇÝNDEN ltur han Cel kan (0 505) Tak va ve fan te zi le ri miz Ýs veç ten o ku yu cu muz: 1- Bi zim bu ra - da ba zý ba cý lar var. Baþ la rý ný ört mek is ti yor lar. A ma bu run la rý na da hýz ma tak týr mak is ti yor lar. Bu nun i çin bu - run la rý ný del dir me le ri ge re ki yor. Bu - nun di nî hük mü ne dir? 2- Gö bek le ri ni del dir mek ve o ra ya da hal ka tak týr - mak is ti yor lar. A ma bu nu sa de ce eþ le - ri gö re cek miþ. Dý þa rý da öy le do laþ ma - ya cak lar mýþ. Bu nun di nî hük mü ne - dir? 3- Al lah her hâ li mi zi gö rü yor. Ev - de bir ya ban cý yok ken na maz ký lar ken ne den ba þý mý zý ört mek zo run da yýz? Saç la rým a çýk ol sa, ya da ký sa e tek giy - sem ol maz mý? Ya da pan to lon? Al - lah a kar þý ken di mi zi ne den ör tü yo - ruz? Ört me mi zin hik me ti ne dir? di ye de so ru yor lar. Tak va mý zýn fan te zi le ri mi zi di ze ge tir me si lâ zým. Mu bah ol sa ve ya ha ram ol ma sa bi le, ki mi fan te zi le ri mi zin tak va mý za ya kýþ ma dý ðý ný gö re bil me miz lâ zým. Ba zý ha ram la rýn, baþ lan gýç ta mu bah fan te zi ma su mi ye tin de ka pý mý zý çal dý ðý ný, son ra dan ha ra ma dö nü þe cek bir dav ra ný þa dö nüþ me is ti da dý ta þý dý ðý ný u nut ma mak lâ zým. E sa sen, in san be de ni ve fýt ra tý ü ze rin de key fî iþ lem yap mak as lýn da fýt rî bir dav ra nýþ da de ðil dir. Fa kat vü cut ü ze rin de faz la ha sar ve ri ci ol ma mak þar týy la kü çük ta sar ruf la rýn mu bah ol du ðu nu söy le mek müm kün dür. Ya ni ku la ða kü pe tak ma ör ne ðin de ol du ðu gi bi, ba þý aç ma mak ve dý þa rý da a çýk do laþ ma mak þar týy la, a bar tý lý bul mak la be ra ber, bu run ve gö be ðe hal ka tak ma nýn mu bah ol du ðu nu söy le ye bi li riz. Ge le lim ev de na maz ký lar ken ba þý mý zý ve be de ni mi zi ne den ört tü ðü mü ze Ör tün mek Al lah ýn em ri dir. Na maz da ör tün mek, na ma zýn da farz la rýn dan dýr. Ev de o lup ol ma ma mýz, yal nýz o lup ol ma ma mýz du ru mu de ðiþ tir mez. Far zý uy gu la ma da ay rý ca farz se va bý da var dýr. 2- Na maz da saç lar a çýk ol maz, e tek ký sa ol maz. E ðer pan to lon gi yi le cek se ge niþ ve ra hat ol ma lý; dar ol ma ma lý ve en a zýn dan di ze ka dar bir üst el bi se/ör tü ol ma lý dýr. Al lah ýn em ri o lan bir þey de, an cak em re u yu lur. Hik met a ran maz. Di ðer yan dan, na maz da a çýk ol mak ta ne hik met ve ne fay da var ki? Di ni ren ci de et me ye de ðer mi? 3- Ör tü gü zel li ði mi zin ay rýl maz ta mam la yý cý par ça sý dýr. Gü zel lik giz le me ye de ðer. Her ne ka dar Al lah i le baþ ba þa ol sak da. Ni te kim Ce nâb-ý Hak da bi ze sun du ðu he men bü tün yi ye cek le ri gâ yet gü zel i pek ku maþ lar ve ya sert ko ru yu cu am ba laj lar i çin de sa rýp giz le miþ tir. Kat kat ye þil ku maþ lar i çin de ki mý sýr, ye þil bir ör tü ye bü rün dü rül müþ no hut, sert bir ko ru yu cu ör tü i çin de ki ce viz, kes ta ne, fýs týk...ve sâ i re bi ze su nu lan Al lah ýn ni met le ri a çýk de ðil; ka pa lý ku tu cuk lar ve pa ket çik ler i çin de dir. Biz de bir dos tu mu za bir he di ye sun mak is te di ði miz de gü zel bir am ba laj la he di ye mi zi ört mez mi yiz? Þim di çað daþ dün ya da gü zel ü rün le rin he men hep si gü zel ve a lým lý ör tü le re sa rýl mý yor mu? Bak ma yýn, ör tü yü mah kûm e den eð ri büð rü ko nuþ ma la ra! Ör tü nün mah kûm e di le cek hiç bir ya ný yok tur. Tam ter si ne ör tü süz lük in san tabiatý na da ay ký rý dýr. Na sýl ol sa Al lah ýn bi li yor ol ma sý bi zi e dep li dav ra nýþ tan a lýkoy maz. Bi lâ kis da ha faz la e dep li ol ma mýz i çin ö nem li bir ge rek çe dir. Çün kü bi zim, i ba de ti miz le, du â mýz la, ni ya zý mýz la ken di mi zi Al lah a arz e de ce ði miz en gü zel hâ li miz ör tü lü ha li miz dir. Üs tad Be dî üz za man Haz ret le ri nin i fa de et ti ði gi bi; Al lah ýn Ce mîl, Mü zey yin, La tîf, Ha kîm, Ke rim, Ra hîm gi bi bütün gü zel i sim le ri ü ze ri miz de her an hâ kim dir. Bu gü zel i sim ler bi zim var lýk la rýn en gü ze lin de, müm kün su ret le rin en i yi sin de ve e de bin en i yi þek liy le bu lun ma mý zý ge rek ti rir ler. Bu i se ör tüy le müm kün dür. 1 Ör tü e de bi miz dir, gü zel ah lâ ký mýz dýr. Kim li ði miz dir. Ya ný mýz da her ne ka dar in san lar ol ma sa da; cin ler ve ru ha nî var lýk lar o la bi le ce ði gi bi, Al lah ýn me lek le ri de var dýr. Bun lar; Kur ân ýn Ki râ men Kâ ti bin de di ði ya zý cý me lek ler, ko ru yu cu me lek ler, bi zim i çin du â e den, bi zim i çin tev be e den ve du â mý za â min di yen me lek ler. Me lek ler, yer yü zü nün ha li fe si sý fa týy la bil has sa Al lah a i ba det es na sýn da e dep li du ru þu muz dan hoþ la nýr lar ve gü zel þe hâ det te bu lu nur lar. Ya zý cý me lek ler i se bi zi e dep li bir du ruþ i çin de ya zar lar. Ý ba det es na sýn da me lek le ri küs tü ren bir dav ra nýþ i çin de bu lun mak i se bi ze hiç bir þey ka zan dýr maz. Dip not: 1- Lem a lar, s. 59.

6 YURT HABER 6 Y HABERLER Ýs tan bul da dep rem se fer ber li ði ÝSTANBUL VALÝLÝÐÝ MUHTEMEL DEPREME KARÞI VATANDAÞLARI BÝLÝNÇLENDÝRME KAMPANYASI BAÞLATTI. ÝSTANBUL VALÝSÝ MUTLU,''ÝSTANBUL'DA YAÞANABÝLECEK OLASI BÝR DEPREMÝN BÝLÂNÇOSUNU SÖYLEMEYE DÝLÝM VARMIYOR'' DEDÝ. Kayseri'de sokak düðünlerine kýsýtlama geliyor. So kak dü ðün le ri ne gü rül tü a ya rý n ÇEV RE ve Þe hir ci lik Kay se ri Ýl Mü dür lü ðü, ye - ni yö net me lik kap sa mýn da so kak dü ðün le rin de - ki gü rül tü se vi ye si nin dü þü rü le rek, gü rül tü sý ný - rý ný a þan la ra pa ra ce za sý uy gu la na ca ðý ný du yur - du. Çev re ve Þe hir ci lik Kay se ri Ýl Mü dür Ve ki li Fet hi Þa hi noð lu, yaz ay la rýn da va tan daþ la rýn ge - rek so kak a ra la rýn da ge rek se ev le ri nin bah çe le - rin de ses yük sel ti ci ci haz lar ve ya da vul-zur na a - ra cý lý ðýy la dü ðün fa a li yet le ri ni ger çek leþ tir me si ne de niy le a þý rý þi kâ yet ler ol du ðu nu i fa de et ti. Fet hi Þa hi noð lu, gü rül tü ko nu lu þi kâ yet le rin, ö - zel lik le sý nav dö nem le rin de, ev ler de has ta ve kü - çük yaþ ta ço cuk (0-5) bu lun ma sý ve ve fat du - rum la rýn da þi ka yet e den va tan daþ lar da ay rý bir has sa si yet o luþ tur du ðu na dik kat çek ti. Þa hi noð - lu, dü ðün ya pa cak o lan va tan daþ la rýn ge rek i da rî pa ra ce za sý ge rek se ad lî yön den mað dur ol ma - ma la rý i çin bu u ya rý la rý dik ka te a lýn ma sý u ya rý - sýn da bu lu nul du. Kay se ri / ci han SGK dan Ký zý lay a kan ba ðý þý des te ði n SOS YAL Gü ven lik Ku ru mu (SGK) Mardin Ýl Mü dür lü ðü per so ne li, Ký zý lay Kan Mer ke zi ne kan ba ðý þýn da bu lun du. Ký zý lay i le SGK a ra sýn - da im za la nan SGK Ça lý þan la rý Kan Ve ri yor, Ha yat Ve ri yor ad lý kam pan ya ne de niy le SGK Ýl Mü dür lü ðü ça lý þan la rý kan ver di. SGK Ýl Mü dü - rü A dil De mir, kan ba ðý þý ön ce sin de yap tý ðý ko - nuþ ma da, Tür ki ye de kan ba ðý þý a lýþ kan lý ðý nýn bü tün ça lýþ ma la ra rað men is te ni len dü ze ye gel - me di ði ni be lir te rek, ka nýn, ha ya tî ö ne mi nin ya - ný sý ra ya pý la ma yan tek te da vi a ra cý ol du ðu nu söy le di. Kam pan ya da il kan ba ðý þý ný Ýl Mü dü rü De mir ve ku rum ça lý þan la rý ver di. Mar din / ci han Es ki yen a fet ça dýr la rý Er zin can da o na rý lý yor n DO ÐU A na do lu Böl ge si nin tek ça dýr ü re tim te si si o lan Türk Ký zý la yý Er zin can Ça dýr Ü re tim Te si sin de hum ma lý ça lýþ ma ya pý lý yor. Van dep - rem böl ge sin den ge len ve tah ri ba ta uð ra mýþ ça - dýr lar o na rý la rak, A da na Þan lý ur fa ve Ga zi an - tep de ki de po la ra ya da Su ri ye den ge len göç - men le rin kal dýk la rý ge çi ci ko nak la ma te sis le ri ne gön de ri li yor. Van da ça dýr da ya þa yan va tan daþ - la rýn kon tey ner le re ta þýn ma sý i le bir lik te bo þa çý kan ve ha sar gö ren ça dýr lar TIR lar la Er zin - can a ge ti ri li yor. A töl ye ye ge ti ri len ça dýr lar, gö - rev li per so nel ta ra fýn dan o na rý lý yor. Türk Ký zý - la yý Er zin can Þu be Baþ ka ný Yrd. Doç. Dr. Fe rit Ba ya ta, 750 met re ka re çe lik pre fab rik bi na da ya pýl mýþ ça dýr ü re tim a töl ye si, Do ðu A na do - lu da tek ü re tim te si si. Ku rul du ðu gün den bu gü ne 2 bin ça dýr bu te sis te ta mir e dil di ya da ye - ni den ü re til di de di. Er zin can / ci han ÝS TAN BUL Va li si Hü se yin Av ni Mut lu, Ýs tan bul da ya þa na bi le cek muhtemel bir dep re min bi lân ço su - nu söy le me ye di li nin var ma dý ðý ný be lir te rek, Ýs tan - bul dep re mi zor bir dep rem. Biz bu nun far kýn da - yýz. Bu nun i çin de tay lý ça lýþ ma lar ya pý yo ruz de di. Mut lu, Ýs tan bul Va li li ði nce muhtemel bir dep - re me kar þý va tan daþ la rý bi linç len dir mek a ma cýy la ha ya ta ge çi ri len Ha re ke te Geç kam pan ya sý nýn ta ný tým top lan tý sýn da yap tý ðý ko nuþ ma da, 1999 yý lýn da de rin iz ler bý ra kan i ki yý ký cý dep re min ya - þan dý ðý ný ha týr lat tý. Dep rem ler den el de e di len tec rü be ler doð rul tu sun da ö nem li me sa fe ler kat e dil di ði ni be lir ten Mut lu, a fet ger çek leþ me den ön ce muh te mel can ve mal ka yýp la rý ný en a za in - di re cek bir yak la þým be lir le dik le ri ni i fa de et ti. Mut lu, va li lik o la rak 2006 da ha ya ta ge çir dik le ri Ýs tan bul Sis mik Ris kin A zal týl ma sý ve A cil Du rum Ha zýr lýk Pro je si (ÝS MEP) kap sa mýn da, baþ ta o kul ve has ta ne ler ol mak ü ze re þehirde dep re me kar þý da ya nýk sýz ka mu bi na la rý tesbit et tik le ri ni, bun la rý yý ka rak ye ri ne da ha mo dern bi na lar in þa et tik le ri - ni an la ta rak, ÝS MEP kap sa mýn da Ha zi ne Müs te - þar lý ðý ta ra fýn dan bu gü ne ka dar 2 mil yar 814 mil - yon li ra lýk bir kay nak sað lan dý ðý ný kay det ti. Bu gü ne ka dar 1881 ön ce lik li ka mu bi na sý dep rem sel lik a na liz ça lýþ ma la rý kap sa mý na a lýn - dý di yen Mut lu, þöy le de vam et ti: 633 ka mu bi - na sý güç len di ril di, 103 ka mu bi na sý yý ký lýp ye ni - den ya pýl dý. 119 bi na da ki ça lýþ ma ha len de vam YÖK stra te ji a rý yor YÜK SEK Öð re nim Ku ru mu (YÖK) Baþ ka ný Prof. Dr. Gök han Çe tin sa ya, Yük sek Öð re tim Stra te ji Bel ge si ü ze rin de ça lýþ - týk la rý ný söy le di. Çe tin sa ya, Re cep Tay yip Er do ðan Ü ni ver si - te si Sos yal Te sis le ri nde dü zen le nen Ka ra de niz Böl ge Ü ni - ver si te le ri Top lan tý sý nda yap tý ðý ko nuþ ma da, YÖK o la rak ü - ni ver si te ler ler de böl ge top lan tý la rý dü zen le dik le ri ni, ilk top - lan tý nýn Mar din de ya pýl dý ðý ný be lirt ti. Böl ge top lan tý la rý nýn se ki zin ci si ni Ri ze de yap týk la rý ný i fa de e den Çe tin sa ya, Top - lan tý la rý do ku zun cu su i le An ka ra da bi ti re ce ðiz. An ka ra da ki top lan tý nýn ar dýn dan bü tün ça lýþ ma la rý ve pro je le ri ba sýn la pay la þa ca ðýz. Top lan tý lar da i ki ay rý gö rüþ me ya pý yo ruz. Ýlk ön ce öð ren ci tem sil ci le ri i le gö rü þüp on la rýn so run la rý ný din li - yo ruz. Ar dýn dan rek tör le ri miz le ü ni ver si te le rin, yük sek öð re - tim ku ru lu mu zun me se le le ri ni gö rü þü yo ruz. Çok ta ve rim li top lan tý lar o lu yor. Top lan tý la ra YÖK te ki yü rüt me ku ru lu ü - ye si ar ka daþ lar da eþ lik e di yor de di. YÖK ün i ki ay rý ça lýþ ma - nýn i çe ri sin de ol du ðu nu vur gu la yan Çe tin sa ya, Bir yük sek öð re tim stra te ji bel ge si ü ze rin de ça lý þý yo ruz. Bu nun hem top lan tý la rý hem ça lýþ tay la rý de vam e di yor. O nun ö te sin de i - kin ci si na sýl da ha i yi bir yük sek öð re tim sis te mi o la bi lir di ye ça lýþ ma la rý mýz sür mek te. Bu top lan tý la rýn ça lýþ ma la rý mýz da ol duk ça ve rim li o la ca ðý ný dü þün mek te yim. di ye ko nuþ tu. Çe tin sa ya nýn ko nuþ ma sý nýn ar dýn dan top lan tý ba sý na ka pa lý de vam et ti. Böl ge top lan tý sý na Re cep Tay yip Er do ðan, A - mas ya, Art vin Ço ruh, Av ras ya, Bay burt, Ca nik Ba þa rý, Ga zi - os man pa þa, Gi re sun, Gü müþ ha ne, Hi tit, Ka ra de niz Tek nik, Kas ta mo nu, On do kuz Ma yýs, Or du ve Si nop Ü ni ver si te si öð - ren ci kon se yi baþ kan la rý ve rek tör le ri ka týl dý. Ri ze / ci han Ýstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Ýstanbul'da yaþanacak büyük bir deprem için hazýrlýðýn þart olduðunu vurguladý. et mek te dir. Bu çer çe ve de 6 yýl da en bü yük ya tý - rý mý e ði tim ku rum la rý na yap týk. Bu gü ne ka dar 625 o kul bi na sý güç len di ril di, 155 o ku lu yý kýp ye - ni den yap týk. Yý ký lýp ye ni den ya pý lan o kul lar da ken te 1300 i lâ ve ders lik ka zan dýr dýk. Va li Mut lu, a fet le rin ne za man ve ne re de ger çek - le þe ce ði nin bi li ne me ye ce ði ni vur gu la ya rak, bu a - maç la e ði tim ça lýþ ma la rý na ö nem ver dik le ri ni an lat tý. Bu kap sam da Ýs tan bul Ýl Ö zel Ý da re si, Ýs tan bul Pro je Ko or di nas yon Bi ri mi ve Ýs tan bul A fet ve A cil Du rum Mü dür lü ðü iþ bir li ðin de Ha re ke te Geç kam pan ya sý ný baþ lat týk la rý ný ak ta ran Mut - lu, kam pan ya kap sa mýn da 14 mil yon Ýs tan bul - lu yu e ðit me yi ve gü ven li ya þam gö nül lü sü sa - yý sý ný art týr ma yý he def le dik le ri ni an lat tý. Mut lu, Ma yýs ta rih le ri a ra sýn da yü rü tü - le cek kam pan yay la kent te ki dep rem ger çe ði ne dik kat çek me yi a maç la dýk la rý ný i fa de e de rek, ÝS - MEP kap sa mýn da top lu mun bü tün ke sim le ri ne yö ne lik ha zýr la nan e ði tim ler le de 55 bin gü ven li ya þam gö nül lü sü ne u la þýl dý ðý ný kay det ti. CAN GÜ VEN LÝ ÐÝ HER ÞEY DEN Ö NEM LÝ Va li Mut lu, bir ga ze te ci nin Kent sel Dö nü - þüm Ya sa sý ba zý e leþ ti ri le re ne den ol du. Bu ko - nu da ne dü þü nü yor su nuz? so ru su ü ze ri ne, þöy le ko nuþ tu: Bu ya sa, Ýs tan bul un, ül ke mi - zin ve en ö nem li si risk al týn da ya þa yan, can teh li ke si al týn da ya þa yan va tan da þý mý zýn gü - ven li ði ni mu ha fa za al tý na a lý yor. Bi rin ci gö re vi - miz va tan da þý mý zýn gü ven li ði ni ko ru mak. Bu - nu kor kut mak i çin söy le mi yo rum, a ma Ýs tan - bul da ya þa na bi le cek muhtemel bir dep re min bi lân ço su nu söy le me ye di lim var mý yor. Bu ra - kam la rý, top lu mu mu zun ü zü le ce ði ve kor ka ca - ðý dü þün ce siy le de a çýk la mam mý, a çýk la ma - mam mý ge re kir bi le mi yo rum, a ma her kes bu - nu bi li yor. Bin ler ce yý ký la cak ev, o tu ru la ma ya - cak me kân lar ve sa yý la rý ný 1999 dep re mi nin çok üs tün de o la cak can ka yýp la rý. Ýs tan bul da a fet ris ki ni gö zü nün de bu lun du ra rak, bü tün ku rum la rýn bu na mü da ha le per for man sý ný sü - rek li iz li yo ruz. Ýs tan bul dep re mi zor bir dep - rem. Biz bu nun far kýn da yýz. Bu nun i çin de tay lý ça lýþ ma lar ya pý yo ruz. Ýs tan bul / a a Si mav da ha sar lý köy ev le ri yý ký lý yor Kütahya'nýn Simav ilçesinde geçen yýl yaþanan depremin yaralarý sarýlýrken hasarlý köy evleri de yýkýlacak. KÜ TAH YA NIN Si mav Ýl çe sin de 19 Ma yýs 2011 ta - ri hin de mey da na ge len 5.9 bü yük lü ðün de ve 8 þid - de tin de ki dpre min ar dýn dan ve ha len de vam e den dep rem ler de a ðýr ha sar lý köy ev le ri nin yý kým la rý na baþ la ný yor. Ken di im kân la rý i le ha sar lý ev le ri ni yý - ka ma yan köy lü le rin ev le ri ni Kay ma kam lýk im kân - la rý i le yý ký la ca ðý öð re nil di. Si mav a 5 km me sa fe - de ki Gök çe ler Kö yün de köy muh ta rý ca mii ho par - lör le rin den ha sar lý ev le rin ö nü müz de ki gün ler de iþ ma ki na la rý i le yý ký la ca ðý ný, ev le ri ne eþ ya la rý o lan, ki re mit, ah þap vb. mal ze me le ri al mak is te yen ev sa hip le ri nin a ci len al ma la rý ný, yý kým e kip le ri gel di - ðin de ev le re yak laþ tý rýl ma ya ca ðý ný du yur du. Köy de yý ký mý bek le yen on lar ca ev ve yüz ler ce hü zün lü in san man za sý gö ze çar po yor. Ýn li ce, Þen köy, Sö - ðüt, Gök çe ler, Kal kan gi bi yer le þim yer le rin de yüz ler ce ev yý kýl ma yý bek li yor. Art çý dep rem ler ha len de vam e di yor. Bir çok dep rem ze de va tan daþ Gök çe ler Kö yün de ken di im kân la rý i le kur duk la rý ba ra ka lar da, de niz fe ne ri der ne ði ne a it kon tey ner - ler de ve ça dýr lar da hayatla rý ný de vam et ti ri yor lar. Bu a ra da Mu ra dýn lar ma hal le sin de ku ru lu bu la - nan De niz Fe ne ri kon tey ner le ri nin köy le re gön de - ril di ði öð re nil di. Si mav / Ye ni As ya MÝL LÎ E ÐÝ TÝM DEN LOK MA HA YI RI Kü tah ya nýn Si mav Ýl çe Mil lî E ði - tim Mü dür lü ðü per so ne li il çe de ya þa nan dep rem le rin son bul - ma sý i çin lok ma ha yý rý ya pýl dý. Sað lýk Mes lek Li se si bah çe sin - de ki kon tey ner de gö rev ya pan Ýl çe mil lî e ði tim mü dür lü ðü per - so nel le ri ken di a ra la rýn da o ku - duk la rý ha ti min de du a sý ný yap tý - lar. Sý cak sý cak dö kü len lok ma lar baþ ta mül ki a mir ler ol mak ü ze - re, il çe de gö rev ya pan per so nel - ler, öð ren ci ler ve ma hal le hal ký - na ik ram e dil di. Lok ma ha yý rý ve ha tim du â sýn da Kay ma kam Yük sel Ü nal, Ýl çe Mil lî e ði tim mü dü rü Meh met Þi rik çi, þu be mü dür le ri, mil lî e ði tim ça lý þan la - rý i le öð ren ci ler ve ma hal le hal ký ha zýr bu lun du. Ku mu e le ye rek ta ri hî sik ke a rý yor lar n ÇA TAL ZEY TÝN DE ba lýk çý ba rý na ðýn dan çý ka - rý lan kum da sik ke bu lun ma sý ü ze ri ne baþ la tý lan 10 bin met re küp de niz ku mu nun e lek ten ge çi - ril me si ça lýþ ma la rýn da þim di ye ka dar bu lu nan sik ke sa yý sý 946 ya u laþ tý. Gi no lu ba rý na ðýn da, be le di ye nin ge çen yýl te miz lik ça lýþ ma sý sý ra sýn - da çý ka rý lan kum ve ça kýl lar da, bir va tan daþ ta - ra fýn dan al týn ve ba kýr sik ke ler bu lun ma sý ü ze - ri ne, Kas ta mo nu Mü ze Mü dür lü ðü ta ra fýn dan baþ la tý lan ta ri hi e ser a ra ma ça lýþ ma la rý de vam e di yor. Jan dar ma nýn ge niþ gü ven lik tedbiri al - dý ðý ça lýþ ma lar da þim di ye ka dar 10 a det Ve ne - dik, 44 a det Bü yük Av ru pa, 1 a det Grek, 5 a det Bi zans, 886 a det Os man lý ve Sel çuk lu lar a a it ol mak ü ze re top lam 946 al týn ve ba kýr sik ke bu lun du. Ça lýþ ma lar i çin ba lýk çý ba rý na ðý na e le - me ma ki ne si ku rul du. A raþ týr ma nýn kum yý - ðýn la rýn dan son ra de niz i çin de de de vam e de - ce ði öð re nil di. Kastamonu / ci han KUPON: 33

7 Y DÜNYA 7 Ürdün'den yola çýkan Gazze'ye yardým konvoyu Refah Kapýsý'nda. Ür dün yar dým kon vo yu Re fah ka pý sý na u laþ tý ÝS RA ÝL ÝN Gaz ze de ki ab lu ka sý ný kýr mak i çin Ür dün den yo la çý kan yar dým kon vo yu, Mý sýr ýn Re fah sý nýr ka pý sý na u laþ tý. Gaz ze ye u laþ mak ü ze re Ür dün den ha re ket e den En sar 2 i sim li ka fi le, ge ce yi Mý sýr da ge çir di. Ka fi le, da ha ön ce ka ra yo luy la ge len grup la bu lu þa rak, 70 a det kli nik mal ze me, 200 a det kalp ve kan ser te da vi sin de kul la ný la cak a raç ve ge reç i le ço cuk lar i çin yo ðun ba kým ü ni te si ta þý yan 14 a raç lýk kon voy ha lin de ha re ket e de rek, Gaz ze ye ge çiþ ya pa ca ðý Re fah sý nýr ka pý sý na u laþ tý. Ka fi le de bu lu nan ak ti vist ler, ö nü müz de ki dö nem de Gaz ze de iþ siz li ðin ö nü nü kes mek i çin pro je ler ge liþ tir me yi, ço cuk e ði tim mer ke zi ve has ta ne in þa et me yi he def le dik le ri ni i fa de et ti. Gaz ze ye gi den kon vo yun ön cü le rin den Va il es-si ga, Mý sýr lý yet ki li ler, 5 gün sü ren iþ lem le ri mi zi hýz lan dýr dý. Ba zý nok ta lar da ko lay lýk gös ter di ler. Bu gün iþ lem le ri mi zin ta mam lan ma sý ný u mu yo ruz di ye ko nuþ tu yý lýn dan bu ya na Ýs ra il in uy gu la dý ðý am bar go yu kýr mak i çin Tür ki ye, Av ru pa ve A rap ül ke le rin den ha re ket e den yar dým ka fi le le ri, Gaz ze ye in sa ni yar dým gö tür mek i çin Mý sýr ýn Re fah sý nýr ka pý sý ný kul la ný yor. Kahire / a a BM, "Libya'da yabancý asker kulllanýldý" iddasýný soruþturma kararý aldý. BM, Lib ya da ki ya ban cý as ker le ri so ruþ tu ra cak BM in san hak la rý uz man la rý, Lib ya da Mu am mer Kad da fi nin dev ril me siy le so nuç la nan a yak lan ma ya kar þý ya ban cý as ker le rin kul la nýl dý ðý id di a la rý ný so ruþ tur mak ü ze re bu ül ke ye gi de cek. BM Ýn san Hak la rý Kon se yi ku ru lu nun baþ ka ný Fey za Pa tel, söz ko nu su id di a la rý so ruþ tur mak ü ze re ge le cek haf ta bu ül ke ye gi de cek le ri a çýk la dý. Pa tel, bir di ðer uz man la bir lik te, Kad da fi re ji mi ne gü ven lik, da nýþ man lýk ve as ke ri yar dým ö ne ren ö zel þir ket ler le il gi li doð ru dan ve ilk el den bil gi top la ma yý he def le dik le ri ni de kay det ti. Fey za Pa tel, Lib ya hü kü me ti nin da ve ti ü ze ri ne gi de cek le ri ül ke de 4 gün ka la cak la rý ný bil dir di. Lib ya hü kü me ti, a yak lan ma da Kad da fi nin oð lu Sey fü lis lam Kad da fi nin ya ban cý as ker top lan ma sý ný or ga ni ze et ti ði ne i liþ kin el le rin de ka nýt ol du ðu nu sa vu nu yor. Cenevre / a a ABD den Myan mar a 20 yýl son ra bü yü kel çi n O BA MA yö ne ti mi nin 1990 yý lýn dan be ri ilk de fa Myan mar a bü yü kel çi a ta dý ðý bil di ril di. Myan mar da þu an da üst dü zey dip lo mat lar ta ra fýn dan tem sil e di len ABD nin Myan mar Ö zel Tem sil ci si De rek Mitc hell, bü yü kel çi o la rak a tan dý. Mitc hell ýn, a ta ma sý nýn se na to ta ra fýn dan o nay lan ma sý nýn ar dýn dan gö re ve baþ la ya ca ðý kay de dil di. ABD ge çen ay Myan mar a yö ne lik yap tý rým la rý ný yu mu þa ta rak, ABD li yar dým ku ru luþ la rý nýn bu ül ke de fa a li yet gös ter me le ri nin yo lu nu aç mýþ tý. ABD Ma li ye Ba kan lý ðý da yap tý ðý a çýk la may la, Myan mar da, de mok ra si in þa sý, sað lýk ve e ði tim, spor ve di ni sa ha lar da ça lýþ ma lar da bu lu nan yar dým ku ru luþ la rý nýn ma li iþ lem le ri ne ge ti ri len ký sýt la ma la rýn ha fif le til di ði ni bil dir miþ ti. ABD Baþ ka ný Ba rack O ba ma yö ne ti mi, ABD nin u zun za man dýr yü rür lük te o lan Myan mar ý tec rit et me po li ti ka sýn da son bir kaç yýl i çin de de ði þik li ðe git miþ ti. Was hing ton / a a I rak ta bom ba lý sal dý rý: 4 ö lü, 34 ya ra lý n I RAK IN baþþehri Bað dat ýn do ðu sun da, bir kuþ pa za rýn da dü zen le nen bom ba lý sal dý rý da 4 ki þi nin öl dü ðü, 34 ki þi nin ya ra lan dý ðý bil di ril di. Ýs mi giz li kal mak þartýyla ko nu þan po lis yet ki li le ri, bom ba lý sal dý rý nýn he de fi o lan kuþ pa za rý nýn, Bað dat ýn Þi i le rin ya þa dý ðý Sadr Þehri sem tin de ol du ðu nu söy le di.ýs mi giz li kal mak ko þu luy la ko nu þan bir has ta ne yet ki li si, po lis yet ki li le rin ce a çýk la nan ö lü ve ya ra lý sa yý sý ný doð ru la dý. Baðdat / a a Chi ca go da cid dî te rör teh di di yok n A ME RÝKAN Fe de ral So ruþ tur ma Bü ro su FBI, Chi ca go da Ma yýs ta dü zen le ne cek NA - TO zir ve si ne yö ne lik cid di hiç bir te rör teh di di nin bu lun ma dý ðý ný bil dir di. FBI yet ki li si Ross Ri ce, 11 Ey lül sal dý rý la rý son ra sý dün ya sýn da, Chi ca go nun, kuþ ku suz te rö rist ler i çin bir he def o la rak gö rül dü ðü nü be lirt ti. Ri ce, þu an i ti ba riy le NA TO zir ve si ne yö ne lik cid di hiç bir teh dit bu lun ma dý ðý ný, bu du ru mun böy le sür me si i çin a larm du ru mun da ka la cak la rý ný kay det ti. Chicago / a a 15 AYDAN BU YANA ÝLK ÝDAM SU RÝYE DE yö ne tim kar þý tý o lay la rýn baþ la dý ðý 15 ay dan bu ya na ilk kez bir ak ti vis tin i da ma mah kûm e dil di ði bil di ril di. El A ra bi ya nýn ha be ri ne gö re, Su ri ye Ýn san Hak la rý Sa vun ma Bir li ði, 30 lu yaþ la rýn da ki mü hen dis Mu ham med Ab dül mev la El Ha ri ri nin as ke rî mah ke me ta ra fýn dan i da - ma mah kûm e dil di ði ni a çýk la dý. Ör güt ten ya pý lan a çýk la ma da, va ta na i ha net ve dýþ un sur lar la te mas lar da bu lun mak su çun dan El Ha ri ri nin, tu tuk lan dý ðý 16 Ni san dan bu ya na iþ ken ce ye ma ruz kal dý ðý ve i fa de si nin iþ ken ce al týn da a lýn dý ðý be lir til di. A çýk la ma da, El Ha ri ri nin, u lus lar a ra - sý Af Ör gü tü nün bir dö nem Su ri ye nin ka ra de li ði o la rak ni te len dir di ði Seyd na ya as ke rî ce za e vin de tu tul du ðu kay de dil di. Ör güt, Su ri ye li yet - ki li ler den, El Ha ri ri nin ce za sý nýn ip tal e dil me si ni, u lus lar a ra sý top lum dan da gü ven lik güç le ri ve re jim yan lý sý mi lis ler ta ra fýn dan ya pý lan þid det, öl dür me ler ve iþ ken ce nin dur du rul ma sý i çin mü da ha le et me si ni is te di. El Ha ri ri, ül ke nin gü ne yin de bu lu nan De ra vi la ye tin de ki gü ven lik ve in sa ni du ru mun kor kunç ol du ðu nu söy le di ði El Ce zi re mü lâ ka tý nýn ar dýn dan tu tuk lan mýþ tý. Su ri ye Ýn san Hak la rý Ýz le me ör gü tü, yö ne tim kar þý tý o lay la rýn baþ la ma sýn dan bu ya na hü kü me tin mu ha lif le re kar þý yü rüt tü ðü o pe ras yon lar da 25 bin den faz la ki þi nin tu tuk lan dý ðý ný bil di ri yor. Ankara / a a Kofi Annan'ýn giriþimleriyle saðlanan kýrýlgan ateþkese raðmen Suriye'de muhaliflerle hükümet güçleri arasýnda bazý yerlerde çatýþmalar yaþanýyor. TARAFLARA DÝYALOG ÇAÐRISI SURÝYE'DEKÝ BM GÖZLEMCÝ HEYETÝNÝN BAÞKANI TÜMGENERAL ROBERT MOOD, "ÇATIÞAN TARAFLAR GERÇEK DÝYALOÐA GÝRMEZSE ÞÝDDET SONA ERMEZ" DEDÝ. SU RÝ YE DE KÝ BM göz lem ci he ye ti nin baþ ka ný Tüm ge ne ral Ro bert Mo od, ül ke de ça tý þan ta raf la rýn ger çek di ya lo ða gir me me si ha lin de, he ye tin þid de ti so na er dir me yi ba þa ra ma ya ca ðý ný söy le di. Nor veç li Tüm ge ne ral Mo od, Su ri ye nin baþ ken ti Þam da dü zen le di ði ba sýn top lan tý sýn da, yurt i çin de ve dý þýn da ki ta raf lar di ya lo ða ger çek fýr sa tý ta ný maz sa göz lem ci le rin sa yý sý kaç o lur sa ol sun þid de tin so na er me si nin müm kün ol ma ya ca ðý u ya rý sýn da bu lun du. Mo od, Su ri ye de ki bir sü re ön ce dü zen le nen in ti har sal dý rý la rý ve di ðer bom ba lý sal dý rý la rýn en di þe ve ri ci ol du ðu nu da i fa de et ti. BM ve A rap Bir li ði nin ö zel tem sil ci si Ko fi Tüm ge ne ral Ro bert Mo od An nan ýn ha zýr la dý ðý 6 mad de lik plan çer çe ve sin de o luþ - tu ru lan BM göz lem ci he ye tin de 200 ki þi bu lu nu yor. Bu a ra da An nan ýn söz cü sü Ah med Fev zi, Ýs viç re nin Ce nev re ken tin de yap tý ðý a çýk la ma da, tüm ta raf la rýn her tür den þid de ti ni sert bir dil le ký na dýk la rý ný söy le di. Fev zi, si ya si sü re cin baþ la týl ma sý ve ba þa rý i çin þid de tin so na er me si ge rek ti ði ni tek rar la dý. Þam / a a ÞAM SAL DI RI SI EL KA Ý DE Ý ÞÝ MÝ? BM Ge nel Sek re te ri Ban Ki-mun, ge çen haf ta Su ri ye de dü zen le nen te - rör sal dý rý la rý nýn ar ka sýn da, El Ka i de te rör ör gü tü nün ol du ðu na i nan dý - ðý ný söy le di. Ban, yap tý ðý a çýk la ma da, El Ka i de nin böl ge de ki var lý ðý nýn, çok cid dî so run lar mey da na ge tir di ði ni be lir te rek, a larm ve ri ci ve þa þýr tý cý bi çim de ge çen haf ta ki te rör sal dý rý la rý nýn ar ka sýn da mut la ka bu ör gü tün ol du ðu na i nan dý ðý ný kay det ti. Ban ay rý ca, Su ri ye de þid de - tin a zal týl ma sý na ça lý þan si lâh sýz BM göz lem ci le ri ne yö ne lik de i ki sal - dý rý nýn dü zen len di ði ni be lirt ti. Þam da 10 Ma yýs ta, bom ba yük lü a raç - lar la dü zen le nen sal dý rý lar da 55 ki þi öl müþ, on lar ca ki þi ya ra lan mýþ tý. ÜRDÜN'E SAHRA HASTANESÝ KÖR FEZ ül ke le rin de fa a li yet gös te ren ba zý si vil top lum ku ru luþ la rý, Ür - dün de ki Su ri ye li sý ðýn ma cý lar i çin sah ra has ta ne si in þa et mek ü ze re ça lýþ ma baþ lat tý. Kur an ve Sün net Ce mi ye ti Baþ ka ný Ah med Zi yad, Ür dün ün çok sa - yý da Su ri ye li sý ðýn ma cý ya ev sa hip li ði yap tý ðý ný be lir te rek, Kör fez ül ke le rin de ki STK la rýn da sý ðýn ma cý la ra des tek ol mak is te di ði ni, bu kap sam da 2,67 mil yon do lar lýk bir sah ra has ta ne si in þa et mek ü ze re ça lýþ ma baþ lat týk la rý ný söy le di. Zi yad, sah ra has ta ne si nin Su ri ye sý ný rýn da bu lu nan Rem se ken tin de in þa e - dil me si nin plan lan dý ðý ný vur gu la dý. BM Yar dým ve Kur tar ma A jan sý (UNR WA) ve ri le ri ne gö re, Ür dün de 110 bin den faz la sý ðýn ma cý bu lu nu yor. Bun lar dan a - ðýr ve or ta de re ce de ya ra lý o lan 1500 ü, Ür dün mes lek ör güt le ri, STK lar ve Sý - nýr Ta ný ma yan Dok tor lar ýn des te ðiy le te da vi gö rü yor. Amman / a a Türk me nlere A na ya sa Gü nü af fý TÜRK ME NÝS TAN DA 18 Ma yýs A na ya sa, Kal ký nýþ, Bir lik ve Mah tum ku li Gün le ri do lay sýy la 1022 mah kum af tan ya rar la na rak öz gür lü ðü ne ka vu þa cak. Dev let Baþ ka ný Ber di mu ha me dov baþ kan lý ðýn da top la nan Ba kan lar Ku ru lu top lan tý sýn da, Ýs tih ba rat Ba ka ný Yay lým Ber di yev, A na ya sa Gü nü do lay sýy la ya pý la cak af hak kýn da bil gi ver di. Ber di yev, 35 i ya ban cý uy ruk lu 1022 mah ku mun af tan ya rar la na rak a i le le ri ne ka vu þa ca ðý ný söy le di. Af tan ya rar la na cak mah kum la rýn, ge le cek te ki ha yat la rýn da he lal ça lýþ ma la rý i le va tan la rý nýn kal kýn ma sý na des tek ol ma la rý ný is te yen Ber di mu ha me dov, ye rel yö ne ti ci le re de bu mah kum la rýn is tih dam e dil me si ve top lu ma ka zan dý rýl ma sý yö nün de ki ça lýþ ma la rý baþ lat ma la rý yö nün de ta li mat ver di yý lýn da gö re ve ge len Ber di mu ha me dov, bu gü ne ka dar 20 bin den faz la mah ku mu ser best bý rak tý. Ber di mu ha me dov, son o la rak 18 Þu bat ta bi ne ya kýn mah ku mu af fet miþ ti. Aþkabat / a a Av ro kri zi Tür ki ye ye göç et ti ri yor AL MAN Di e Welt ga ze te si, av ro kri zi ne de niy le Av ru pa da e mek li le rin, fi yat la rýn nis pe ten dü þük ol ma sý se be biy le git tik çe da ha yo ðun bir þe kil de Tür ki ye ye yer leþ ti ði ni yaz dý. Av ro kri zi e mek li le ri Tür ki ye ye yön len di ri yor baþ lý ðýy la ya yýn la nan ha ber de, gay ri men kul le rin ve gün lük gi der le ri n Av ru pa ül ke le ri ne gö re da ha u cuz ol ma sý se be biy le bir çok e mek li ya ban cý nýn i kin ci e vi ni Tür ki ye de al dý ðý be lir til di. Tür ki ye de 40 bin av ro dan baþ la yan fi yat lar la ev a lý na bil di ði, yüz me ha vuz lu müs ta kil ev le rin fi ya tý nýn bi le sa de ce 130 bin av ro ol du ðu i fa de e di ldi. Ha ber de, Tür ki ye de em lak çý lýk ya pan Hans-Ra i ner Lind ner ad lý Al man ýn, Ay da sa de ce 700 av roy la bir Al man çift Tür ki ye de ra hat ça ya þar söz le ri ne yer ve ril di. Al man ya nýn ya ný sý ra Av ru pa dan Ýn gil te re, Hol lan da ve A vus tur ya dan da çok sa yý da e mek li in sa nýn Tür ki ye ye yer leþ ti ði ne i þa ret e di ldi. Berlin / a a Fas lý ha kim ler, kýr mý zý ro zetle protesto yaptý FAS Ha kim ler Bir li ði Baþ ka ný Ya sin Mah li, Yü rüt me nin, yar gý nýn iþ le ri ne mü da ha le si ni ve Ha kim ler Bir li ði nin yar gý re for mu i çin o luþ tu ru lan is ti þa re he ye ti nin dý þýn da tu tul ma sý ný pro tes to e di yo ruz de di. Mah li, yü rüt me nin, yar gý nýn iþ le ri ne mü da ha le si ni ve Ha kim ler Bir li ði nin yar gý re for mu i çin o luþ tu ru lan is ti þa re he ye ti nin dý þýn da tu tul ma sý ný pro tes to et tik le ri ni be lir tti. Mah li, hü kü me tin yar gý ba ðým sýz lý ðý ta lep le ri ni gör mez den gel me ye de vam et me si du ru mun da da ha kim le rin gre ve gi de ce ði ni ve bu nu top lu is ti fa la rýn ta kip e de ce ði ni kay det ti. Kral 6. Mu ham med, yar gý re for mu u lu sal gö rüþ me le ri ne A da let Ba ka ný baþ kan lý ðýn da 40 ü ye den o lu þan bir he ye tin ka tý la ca ðý ný du yur muþ tu. An cak ha kim le rin bu he ye te ka týl ma sý na i zin ve ril me di. Bu nun ü ze ri ne yüz ler ce ha kim, Baþ ba kan Ab du li lah Ben ki ran ve A da let Ba ka ný Mus ta fa Re mid i, pro tes to et mek i çin kýr mý zý ro zet tak tý. Rabat / a a

8 Y 8 HA BER ca ni as ya.com.tr Çaðdaþ lýðý ölçen anlayýþ kimin eseri? Or du ev le ri, As ke rî Ga zi no lar ve Sos yal Te sis - ler Yö net me li ðin de müs bet bir de ði þik lik ya pýl dý ve 10 yý lý aþ kýn bir sü re dir tep ki ve i - ti raz la ra rað men de vam e den bü yük bir yan lýþ tan dö nül dü. Yan lýþ þuy du: Baþ ta or du ev le ri ol mak ü - ze re as ke rî te sis le re ba þör tü sü baþ ta ol mak ü ze re çað daþ ka bul e dil me yen ký ya fet ler le gir mek ya sak - tý. Bu ya sak o ka dar an lam sýz ve can ya ký cýy dý ki, as - ke re gi den ço cuk la rý nýn ye min tö re ni ni ta kip et - mek i çin gi den an ne ler da hi sýrf ba þör tü lü ol duk la - rý ge rek çe siy le kýþ la la ra a lýn mý yor du! Yan lýþ bu nun la da sý nýr lý de ðil di: Or du ev le rin de ki dü ðün le re, ge lin ve da ma dýn ba þör tü lü o lan an ne si ya da ya kýn la rý da a lýn mý yor du! Bu da yet me miþ ti, sa - kal lý ol du ðu i çin ba zý ga ze te ci ler de or du ev le ri nin ka - pý la rýn dan ge ri dön mek du ru mun da kal mýþ tý. Bu id di a la rýn doð ru ol ma dý ðý ný dü þü nen çað daþ o ku yu cu lar o la bi lir. Çün kü bir ký sým med ya bu ha ber le ri gör mez ve gös ter mez. Do la yý sýyla da çað daþ o ku yu cu lar Tür ki ye de ger çek te ne le rin ya þan dý ðý ný öð ren me im kâ ný bu la maz. (Ba þör tü lü ol du ðu i çin oð lu nun or du e vin de ki dü ðü nü ne a lýn - ma yan ve ta ký sý ný yað mur al týn da, bir an lam da so kak ta tak mak du ru mun da ka lan an ne i le il gi li ha ber i çin ba ký nýz: Ge li ne yað mur al týn da ta ký baþ lýk lý ha ber. Za man, 23 A ra lýk Ben zer þe - kil de ba þör tü lü ol du ðu i çin as ker oð lu nun ye min tö re ni ne a lýn ma yan an ne ha be ri i çin ba ký nýz: Mil lî Ga ze te, 7 Ey lül Ay rý ca, sa ka lýn dan do la yý or - du e vi ne a lýn ma yan ga ze te ci Ru þen Ça kýr ýn il gi li ya zý sý i çin ba ký nýz: Va tan, 10 Ni san 2012) Ha ber ler el bet te bun lar la sý nýr lý de ðil. De niz den bir dam la mi sâl bun la rý ha týr lat mak is te dik. Or du - ev le ri ne ba þör tü lü gi ri þi ya sak la yan yö net me lik de - ðiþ ti, i yi de ol du. An cak ya kýn za ma na ka dar böy le bir yö net me li ðin uy gu la ma da kal ma sý bi le baþ lý ba - þý na bir skan dal dýr. He le, ba þör tü sü nü çað daþ ol - ma yan ký ya fet sa yan an la yý þa ne de me li? Yö net - me li ðin de ði þen mad de si þöy ley miþ: (...) sa kal lý, cüp pe li, sa rýk lý, tak ke li, tür ban lý gi bi çað daþ ol ma - yan ký ya fet ler le ge len ler, gün lük sa kal tý ra þý ol ma - mýþ ü tü süz ve kir li el bi se ler le ge len ler, ya ban cý uy - ruk lu ki þi ler or du e vi ne gi re mez ler. Sa kal, cüp pe, sa rýk, tak ke ve tür ban ý çað daþ ol - ma yan ký ya fet sa yan an la yýþ ki min ya da kim le rin e - se ri? Böy le bir yö net me lik ha zýr lan mýþ ol ma sý ve yýl - lar ca uy gu la ma da kal ma sý bu mil le te en bü yük ha ka - ret ler den bi ri de ðil mi dir? Bu an la yý þa gö re; sa kal, cüp pe, sa rýk, tak ke ve tür ban (ba þör tü sü) ta kan lar çað daþ ol mu yor i se, ge ri ye ne ka dar çað daþ va tan daþ ka lý yor? Bu, va tan da þý böl mek, fiþ le mek ve dýþ la mak de ðil se ne dir? Ay ný za man da bu an la yýþ, dar be ci an - la yýþ tan da ha teh li ke li bir an la yýþ de ðil mi dir? Dü þü nün ki dün (18 Ma yýs 2012) ce na ze si kal dý rý - lan þe hit bin ba þý nýn ba ba sý, sa kal lý ol du ðu i çin Or - du ev le ri nde ki dü ðün le re gir me ye cek ler lis te sin de yer al ma ya a day dý! Bü tün bun lar ya þa nýr ken, Tür ki ye e - ko no mi nok ta sýn da çað at la sa, dün ya sý ra la ma sýn da 10 un cu ol sa ya da 3 ün cü ol sa ne fay da ve rir? (Ge nel kur may Baþ kan lý ðý Ge nel Sek re ter li ði nce dün ya pý lan a çýk la ma dan, yan lýþ ýn dü ðün tö ren le ri dý þýn da de vam e de ce ði an la þý lý yor. A çýk la ma þöy le: 17 Ma yýs 2012 ta ri hin de Or du ev le ri, As ke rî Ga zi no - lar ve Sos yal Te sis ler Yö net me li ði nde ya pý lan de ði - þik lik or du e vi, as ke rî ga zi no ve sos yal te sis ler den is ti - fa de e den per so ne le yö ne lik ol ma yýp, sa de ce dü ðün sa lon la rýn dan is ti fa de e den dâ vet li le re yö ne lik bir dü - zen le me yi i çer mek te dir. A A, 18 Ma yýs 2012) Ta mam, yan lýþ o lan yö net me lik de ðiþ ti; a ma yet - mez. Sa de ce Or du ev le ri ve sa de ce dü ðün ler i çin i se, ki öy le an la þý lý yor, bu de ði þik lik yet mez. Hep söy lü yo - ruz, söy le me ye de de vam e de ce ðiz ki, ba þör tü sü ya sa - ðý ka mu sal a lan baþ ta ol mak ü ze re bü tün ku rum ve ku ru luþ lar dan ve bü tün ne ti ce le riy le so na er me den ka lý cý çö züm bu lun muþ ol maz. Ay ný za man da ba þör tü sü gi bi mil le tin i nan cý nýn ge re ði sa hip çýk tý ðý de ðer le ri çað dý þý ký ya fet ka bul e - den an la yýþ da de ðiþ me li. Zor o lan da bu an la yý þý de - ðiþ tir mek ol sa ge rek. El bir li ði i le bu an la yý þý de ðiþ tir - mek du ru mun da yýz ves se lâm... GÜL: TSK YA GÜVENMELÝYÝZ CUMHURBAÞKANI GÜL, ULUDERE ÝDDÝALARI KONUSUNDA TSK'NIN AÇIKLAMALARINA GÜVENÝLMESÝ GEREKTÝÐÝNÝ SÖYLEDÝ. TAZÝYE Muhterem aðabeyimiz Ahmet Daðýstanlý'nýn muhtereme validesi Hasibe Daðýstanlý'nýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi, dost ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Uþak Yeni Asya Okuyucularý AV RU PA Ýn san Hak la rý Mah ke me si ne (A ÝHM) u zun yar gý la - ma sü re le ri dolayýsýyla ya pý lan baþ vu ru la rýn ö nü ne geç mek a - ma cýy la ha zýr la nan ka nun ta sa rý sý TBMM Baþ kan lý ðý na su nul - du. Yar gý la ma Sü re le ri nin U zun lu ðu i le Mah ke me Ka rar la rý - nýn Geç ve ya Kýs men Ýc ra E dil me si ya da Ýc ra E dil me me si Ne de niy le Taz mi nat Ö den me si ne Da ir Ka nun Ta - sa rý sý, A ÝHM e ya pýl mýþ baþ vu ru la rýn taz mi nat ö den mek su re tiy le çö zü mü ne i liþ kin e sas ve u sul le ri be lir li yor. Ta sa rý ya gö re, ka nun, ce za hu ku ku kap sa mýn da ki so ruþ tur ma ve ko - vuþ tur ma lar i le ö zel hu kuk ve i da re hu ku - ku kap sa mýn da ki yar gý la ma la rýn ma kul sü - re de so nuç lan dý rýl ma dý ðý, mah ke me ka rar - la rý nýn geç ve ya kýs men ic ra e dil di ði ya da ic - ra e dil me di ði id di a sýy la A ÝHM e ya pýl mýþ baþ - vu ru la rý kap sa ya cak. Ý da rî ni te lik te ki so ruþ tur - ma lar dan kay nak la nan baþ vu ru lar hak kýn da bu ta sa - rý nýn hü küm le ri uy gu lan ma ya cak. Bu kap sam da ya pý la cak mü ra ca at lar hak kýn da ka rar ver mek ü ze re A da let Ba kan lý - ðý nýn mer kez, bað lý ve il gi li ku ru luþ la rýn da ça lý þan ha kim ve sav cý lar i le ü ni ver si te öð re tim gö rev li le ri ve di ðer ka mu ku rum ve ku ru luþ la rýn da ça lý þan ka mu gö rev li le ri a ra sýn dan A da let Ba ka ný ta ra fýn dan a ta na cak dört ki þi i le Ma li ye Ba ka ný ta ra fýn - dan a ta na cak bir ki þi den o lu þan top lam beþ ki þi lik bir ko mis - yon ku ru la cak. Ko mis yon Baþ ka ný bu ü ye ler a ra sýn dan A da let Ba ka ný ta ra fýn dan se çi le cek. Ko mis yon ü ye sa yý sý nýn salt ço - ðun lu ðu i le top la na cak ve top lan tý ya ka tý lan la rýn salt ço ðun lu - ðuy la ka rar ve re cek. Ko mis yo nun sek re tar ya hiz met - le ri A da let Ba kan lý ðý nca yü rü tü le cek. Ka mu ku - rum ve ku ru luþ la rý i le yar gý mer ci le ri, Ko mis - yo nun gö re vi kap sa mýn da ih ti yaç duy du ðu her tür lü bil gi ve bel ge yi ge cik mek si zin ko - mis yo na gön der mek zo run da o la cak. Ko - mis yo na mü ra ca at, A ÝHM e baþ vu ru ta ri hi - ni ve nu ma ra sý ný gös te ren res mî ka yýt ka bul mek tu bu, baþ vu ru for mu ve di ðer il gi li bil gi ve bel ge ler le bir lik te, mü ra ca at e de nin kim lik bil gi le ri ni i çe ren im za lý bir di lek çey le ya pý la cak. Baþ vu ru lar, bu ta sa rý ka nun la þýp yü rür lü ðe gir di ði ta - rih ten i ti ba ren al tý ay i çin de ya pý la bi le cek. Bu sü re i çin de mü - ra ca at ta bu lun ma yan lar, A ÝHM in mün ha sý ran iç hu kuk yol la - rý nýn tü ke til me miþ ol ma sý ge rek çe si ne da ya nan ka bul e di le - mez lik ka ra rý nýn ken di le ri ne teb li ðin den i ti ba ren bir ay i çin de de ko mis yo na mü ra ca at e de bi le cek. An ka ra / a a CUM HUR BAÞ KA NI Ab dul lah Gül, A - me ri kan Wall Stre et Jo ur nal ga ze te si - nin U lu de re o la yý na i liþ kin id di a la rýy la il gi li, Bi zim ken di mil li kay nak la rý mý za, ken di kay nak la rý mý za ön ce gü ven me - miz ge re kir de di. Cum hur baþ ka ný Gül, NA TO Gü ven lik Zir ve si ne ka týl mak ü - ze re ABD ye ha re ke tin den ön ce E sen - bo ða Ha va li ma ný nda ga ze te ci le rin so - ru la rý ný ce vap la dý. Gül, A me ri kan Wall Stre et Jo ur nal ga ze te si nin, U lu de re o la - yýn da is tih ba ra týn ABD den ve ril di ði yö - nün de ha ber ya yým la dý ðý an cak Türk Si lâh lý Kuv vet le ri nin bu nu ya lan la dý ðý ha týr la tý la rak, ABD Sa vun ma Ba kan lý - ðý nýn id di a nýn ar ka sýn da ol du ðu nu tek rar a çýk la ma sý ný na sýl de ðer - len dir di ði nin so rul ma sý ü - ze ri ne, þun la rý söy le di: Bu ko nu lar la il gi li tar týþ ma lar var. Bil di ðim ka da rýy la o ga ze te de o ya zý bu kay gý - lar la e le a lýn mýþ a ma da ha son ra Tür ki - ye ye çok da ha ge - niþ bir þe kil de yer ve ril miþ. Bu da in san sýz ha va a raç la rý nýn, si lâh la rý nýn za man za man yan lýþ lýk yap tý ðýy la il gi li. Bi li yor su nuz Pa kis tan da A me ri ka nýn bu yön de çok bü yük a cý tec rü be le ri ol - du, Pa kis tan i le ABD i liþ ki le ri bo zul du. Baþ ka yer ler de de bu tip o lay lar var. Bu - nun la il gi li bir ya zý da Tür ki ye de ki o lay - la il gi li de yi ne ge niþ bil gi ve ri yor lar. Biz ken di mil lî kay nak la rý mý za, ken di kay - nak la rý mý za ön ce gü ven me miz ge re kir. E ðer bu nun la il gi li ge rek hü kü me ti miz, il gi li ku rum la rý mýz, Ge nel kur may Baþ - kan lý ðý mýz bir a çýk la ma yap týy sa, ken di - ni bað la ya cak þe kil de ya zý lý bir a çýk la ma yap týy sa ön ce he pi mi - zin bu na gü ven - me si ge re kir. Bu bir de di ko du, bu bir fý sýl tý þek lin de ol duy sa o ay rý bir ko nu a ma a çýk bir ya - zýy la, bil di riy le, me tin le bu söy len diy se o za man bu na ön ce i nan mak ge re kir. Bu tip o lay lar da bi li yor su nuz ABD i le te rör le mü ca de le de iþ bir li ði miz söz ko - nu su. U zun sü re dir on la rýn im kân la rýn - dan da fay da la ný yo ruz. Do la yý sýy la bi - zim ken di a çýk la ma mý za gö re, ilk bil gi - ler ken di kay nak la rý mýz dan. Da ha son ra o ra da bir var lýk ol du ðu na gö re, gö rün tü ol du ðu na gö re, o gö rün tü yü siz de çe - ker si niz, o da çe ke bi lir. Bü tün bun lar ni ha ye tin de Tür ki ye ye gön de ri lir. O - nun i çin bu ra da ge rek siz bir po le mi ðe gir me nin doð ru ol ma dý ðý ka na a tin de - yim. O ra da bir o lay var. Bir sa ni ye lik bir o lay de ðil. O ra da bir yü rü yüþ var. Do la - yý sýy la o ra yý göz le yen her kes o fo toð ra fý çe ke bi lir. Do la yý sýy la ilk bil gi ler ken di im kân la rý mýz la te min e dil miþ, da ha son ra baþ ka yer ler den de bu tip bil gi ler gel miþ o la - bi lir. Bun lar ga yet nor mal dir. An ka - ra / a a TBMM Baþ ka ný Ce mil Çi çek, Tür ki - ye nin, re form la rý ne ka dar er ken ha - ya ta ge çi re bi lir se, AB ü ye si ol sa da ol - ma sa da bu nun Tür ki ye nin ya ra rý na ol du ðu nu söy le di. Çi çek, Üs küp te AKP Ýs tan bul Mil - let ve ki li Hü se yin Bür ge nin yö ne tim ku ru lu baþ kan lý ðý ný yap tý ðý U lus la ra - ra sý Bal kan Ü ni ver si te si ni zi ya ret et ti. Bu ra da öð ren ci le rin so ru la rý ný ce vap - la yan Çi çek, A na ya sa de ði þik li ði ni bu yý lýn so nu na bi tir me he de fin de ol duk - la rý ný be lirt ti. A na ya sa ya pý mý nýn ko - lay bir iþ ol ma dý ðý ný i fa de e den Çi çek, A na ya sa de ði þik li ði dev let ha ya tý ba - ký mýn dan en zor iþ ler den bi ri si de di. Bir so ru ü ze ri ne, Tür ki ye nin Ma ke - don ya nýn AB ü ye li ði ni is te di ði ni be lir - ten Çi çek, Tür ki ye nin AB ye ü ye ol ma - sý nýn hem AB nin hem Tür ki ye nin ya - ra rý na ol du ðu nu kay det ti. AB ye ü ye o - la ma dý ðý mýz tak dir de de dün ya nýn so - nu de ðil dir i fa de si ni kul la nan Çi çek, AB de ðer le ri ö nem li de ðer ler dir. Ýn san hak la rý, hu ku kun üs tün lü ðü, a dil, þef faf, he sap ve re bi lir bir dev let da hil ol mak ü - ze re... de di. Tür ki ye nin, bu re form la rý ne ka dar er ken ha ya ta ge çi re bi lir se, AB ü ye si ol sa da ol ma sa da bu nun Tür ki - ye nin ya ra rý na ol du ðu nu an la tan Çi çek, Çün kü bu yap týk la rý mý zý bi zim en ön - ce ken di miz i çin yap ma mýz lâ zým. Fa - lan ca ül ke nin ha tý rý na fi lan ca ye re gir - mek a dý na de ðil di ye ko nuþ tu. Çi çek, þun la rý i fa de et ti: Tür ki ye e pey me sa fe al dý, o nu ka bul et mek lâ zým. Da ha ya pý - la cak iþ var, a na ya sa bun lar dan bir ta ne - si dir. Bu gün den ya rý na þart lar de ði þe - cek tir. Tür ki ye nin AB ü ye li ði ne kar þý çý - kan lar ya rýn Tür ki ye de ol sun di ye cek - tir. Dün ya da her þey çok hýz lý de ði þi yor. Biz i þi mi ze ba ka lým. Mil lî ge li ri mi zi ar - týr ma ya, de mok ra si mi zi i le ri stan dart la - ra ge tir me ye, dev le ti da ha et kin ha le ge - tir me ye, hal kýn re fa hý ný art týr ma ya ba - ka lým. Tür ki ye nin AB ü ye li ði ö nem li bir o lay dýr ve bu her ke sin ya ra rý na o la cak - týr. Çok faz la þu ih ti mal, bu ih ti mal ü ze - rin de dur ma ya ge rek yok. Bir ka pý ka pa - nýr bin ta ne ka pý da a çý lýr. Tür ki ye i çin çok ka pý var. Bir ye re ta ký lýp kal ma nýn bir an la mý da yok. Üsküp / a a Erdoðan: Genelkurmay cevabýný verdi nbaþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Amerikan Wall Street Journal gazetesinin Uludere olayýna iliþkin iddialarýyla ilgili, ''Genelkurmay Baþkanýmýz kendi alanýna giren konunun cevabýný vermiþtir" dedi. Erdoðan, Bulgaristan Baþkaný Boyko Borisov ve Katar Baþbakaný Hamed bin Casim bin Cebr el Tani ile bir araya geldi. Varna'da Karadeniz kýyýsýnda bulunan Evksinovgrad Sarayý'ndaki görüþmeye, Baþbakan Erdoðan'ýn yaný sýra Orman ve Su Ýþleri Bakaný Veysel Eroðlu, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz, Avrupa Birliði Bakaný ve Baþmüzakereci Egemen Baðýþ da katýldý. Bölgesel öneme haiz bazý altyapý projelerinin ve yatýrým imkânlarýnýn deðerlendirildiði görüþme öncesinde Erdoðan, Borisov ve el Tani Evksinovgrad Sarayý'nýn bahçesinde basýn mensuplarýna görüntü verdi. Baþbakan Erdoðan, Amerikan Wall Street Journal gazetesinin Uludere olayýna iliþkin iddialarýyla ilgili, ''Genelkurmay Baþkanýmýz kendi alanýna giren konunun cevabýný vermiþtir. Ben Türkiye'yi ana muhalefet partisi CHP'nin idare etmediðini çok iyi biliyorum. Ýnsansýz hava araçlarý direkt olarak Türk Silâhlý Kuvvetleri'nin emrinde hareket ederler'' diye konuþtu. Varna / a a Kýlýçdaroðlu: Bu ülkeyi Genelkurmay mý yönetiyor? nchp Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu, Uludere olayýna iliþkin iddialarý ve Genelkurmay Baþkanlýðý nýn açýklamalarýyla ilgili "Genelkurmay mý bu ülkeyi yönetiyor? Bu ülkenin Millî Savunma Bakaný yok mu? Bu ülkenin Baþbakaný yok mu? Bu Hükümetin sözcüsü yok mu?" diye sordu. Kýlýçdaroðlu, Esenboða Havalimaný nda Dalaman a hareketi öncesi gazetecilere açýklamalarda bulundu. Bir gazetecinin, Wall Street Journal gazetesinin Uludere olayýna iliþkin iddialarý ve Genelkurmay Baþkanlýðý nýn açýklamalarýný hatýrlatmasý üzerine Kýlýçdaroðlu, þöyle konuþtu: Genelkurmay açýklama yapýyor. Genelkurmay mý bu ülkeyi yönetiyor? Bu ülkenin Millî Savunma Bakaný yok mu? Bu ülkenin Baþbakaný yok mu? Bu Hükümetin sözcüsü yok mu? Genelkurmay a top atmýþlar sen açýklama yap. O açýklama yapýyor, arkadan Amerika dan yalanlama geliyor. Nasýl bir devlet bu? Nasýl bir yönetim anlayýþý? Bunu anlamakta gerçekten zorlanýyorum. Uludere konusunda ne söyledilerse hepsinin doðru olduðunun ortaya çýktýðýný savunan Kýlýçdaroðlu, Bu olayý konuþmayan bir kiþi var. O da sayýn Baþbakan. Niye konuþmaz? Benim her söylediðime lâf yetiþtirmeye çalýþýyor Sayýn Baþbakan. Konuþsun bakalým. Nedir olay, gerçek nedir? Bu gerçekleri bilmeye herkesin hakký var dedi. An ka ra / a a Na buc co Pro je si nin is mi de ði þe cek ne NER JÝ ve Ta biî Kay nak lar Ba ka ný Ta ner Yýl dýz, Na - buc co Pro je si nin ra fa kalk tý ðý ný söy le me nin doð ru ol ma - dý ðý ný bil dir di. Yýl dýz, Pro je nin bit miþ ol du ðu nu söy le - mek uy gun ol maz, a ma kon sep ti ve is mi de ði þe cek de di. Ba ka ný Yýl dýz, Fi nan ci al Ti mes Der gi si nde ya yým la nan rö por ta jýn da, TA NAP o la rak bi li nen hat týn A ze ri-türk sý ný rý i le baþ la yýp da ha son ra Av ru pa pa za rý na gö tü re cek o lan di ðer bo ru hat la rý i le bir leþ ti ril me si nin da ha ger çek - çi ol du ðu nu da vur gu la dý. Na buc co Pro je si i çin pro je nin bit miþ ol du ðu nu söy le me nin uy gun ol ma dý ðý ný, fa kat kon sep ti ve is mi nin de ði þe ce ði ni a çýk la yan Yýl dýz, Pro je bel ki de Ba tý Na buc co o la rak da ha ký sa ve kü çük bir bo ru hat tý þek lin de, A zer bay can dan zi ya de Bul ga ris tan-tür ki - ye sý ný rýn da baþ la ya cak bir pro je o la rak ha yat bu la bi lir i - fa de si ni kul lan dý. Pro je nin a dý nýn her ne o lur sa ol sun, böy le bir hat týn ha ya ta ge çi ril me si nin da ha ö nem li ol du - ðu nu kay de den Yýl dýz, bir bo ru hat tý pro je sin de ön ce kay nak la rýn bu lun ma sý ge rek ti ði ni, fa kat Na buc co Pro je - si nde kay nak la rýn be lir le ne me di ði ni bil dir di. Yýl dýz, bu na kar þý lýk A zer bay can ve Tür ki ye a ra sýn da ki mu ta ba kat ge - çen yý lý ta ki ben uz la þý lan bo ru hat tý ü ze rin de, mü za ke re - le rin Ha zi ran a yý so nu na ka dar ke sin lik le ta mam la na ca - ðý ný i fa de et ti. Bu nun Þah de niz kon sor si yu mu a dý na 22 mil yar do lar de ðe rin de o lan i kin ci fa zýn ge li þi mi i çin bir gü ven ce o la ca ðý ný be lir ten Yýl dýz, Þah de niz Pro je si i çin ar týk hiç bir en gel yok de di. An ka ra / a a Yar gý la ma sü re le ri ký sal tý lý yor AÝHM'E UZUN YARGILAMA SÜRELERÝ DOLAYISIYLA YAPILAN BAÞVURULARIN ÖNÜNE GEÇMEK AMACIYLA HAZIRLANAN KANUN TASARISI, TBMM BAÞKANLIÐI'NA SUNULDU. 9 AYDA KARAR VERECEK MÜ RA CA A TIN, Cum hu ri yet baþ sav cý lýk la rý a ra cý lý ðýy la da ya pýl - ma sý müm kün o la cak. Cum hu ri yet baþ sav cý lý ðý, mü ra ca at ev ra - ký ný der hal Ko mis yo na gön de re cek. Bu du rum da Cum hu ri yet baþ sav cý lý ðý na ya pý lan mü ra ca at ta ri hi e sas a lý na cak. Ya pý la cak mü ra ca at lar her tür lü ver gi, re sim ve harç tan mu af tu tu la cak. Ko mis yon; mü ra ca at ko nu su baþ vu ru nun, A ÝHM ta ra fýn dan ön - gö rü len iç hu kuk yol la rý nýn tü ke til me si þartý dý þýn da ki di ðer ka bul e di le bi lir lik þart la rý ný ta þý ma dý ðý ný, Ko mis yo na sü re sin de mü ra - ca at e dil me di ði ni, mü ra ca at e de nin hu ku kî men fa a ti ol ma dý ðý ný, mü ra ca a týn be lir ti len mad de kap sa mý na gir me di ði ni tesbit e der - se mü ra ca a tý red de de bi le cek. Ko mis yon, mü ra ca at hak kýn da do kuz ay i çin de ka ra rý ný ve re cek. Ko mis yon ka rar la rý na kar þý teb - lið ta ri hin den i ti ba ren on beþ gün i çin de Ko mis yon a ra cý lý ðýy la An ka ra Böl ge Ý da re Mah ke me si ne i ti raz e di le bi le cek. Ö den me - si ne ka rar ve ri len taz mi nat, ka ra rý nýn ke sin leþ me sin den i ti ba ren üç ay i çin de Ma li ye Ba kan lý ðý ta ra fýn dan ö de ne cek. Üç ay i çin de ö de me ya pýl ma ma sý ha lin de, taz mi nat ka nu nî fa i ziy le bir lik te ö - de ne cek. Bu ö de me her tür lü ver gi, re sim ve harç tan mu af o la - cak. Ka nun, 5 Ma yýs 2012 ta ri hi i ti ba rýy la A ÝHM nez din de kay de - dil miþ baþ vu ru lar hak kýn da uy gu la na cak. Bu sü re A da let Ba kan - lý ðý nýn tek li fi ü ze ri ne Ba kan lar Ku ru lu nca u za tý la bi le cek. Re form la rý ken di miz i çin ya pý yo ruz TBMM Baþ ka ný Ce mil Çi çek Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül

9 Y HA BER 9 cev ni as ya.com.tr Hal ka kar þý â lây-ý vâ lâ i le dar be le rin ve muh tý ra la rýn he sâ ba çe kil di ði pro pa gan da sý na kar þý, dar be dö nem le rin den ka lan ya sa lar ve uy gu la ma lar ay nen de vam e di yor. 12 Ey lül dar be si a na ya sa sý baþ ta ol mak ü ze re, dar be ve a ra re jim le rin den kal ma de mok ra si dý þý ku rum lar ve mev zu at du ru yor. Me se lâ, e ði tim ve öð re ti min A ta türk il ke ve in ký lâp la rý doð rul tu sun da ya pýl ma sý ný bu yu ran dar be a na ya sa sý nýn ü ni ver si te ler de e ði tim ve öð re ti mi plân la mak, dü zen le mek, yö net mek, de net le mek, bi lim sel a raþ týr ma la rý yön len dir mek i bâ re siy le, dev let a dý na e ði tim ve öð re ti mi zabt-ü rabt al tý na a lan 12 Ey lül dar be si ku rum la rýn dan YÖK du ru yor. Ke za si ya se ti da ha baþ tan de mok ra tik ze min den u zak laþ tý ran, si ya sî par ti ler de li der sul ta sý ný ya sa laþ tý ran, hiç bir de mok ra si de ben ze ri ne rast lan ma yan yüz de 10 ba ra jýy la ka yýt la nan, hâ kim ne zâ re tin de ön se çim in ol ma dý ðý an ti de mok ra tik si ya sî par ti ler ve se çim ya sa sý o tuz yý lý aþ kýn dýr si ya se ti tah rip e di yor. Mar din ve Þýr nak ta te rö rist ler þan ti ye bas tý nmar DÝN ÝN Nu say bin ve Þýr nak ýn Güç lü ko nak il çe le rin de þan ti ye ba san te rör ör gü tü PKK men sup la rý, iþ ma ki ne le ri ni yak tý. Mar din Va li si Tur han Ay vaz, yap tý ðý a çýk la ma da, te rö rist le rin Nu say bin-mid yat ka ra yo lu ü ze rin de ki Ba gok Da ðý ya ma cýn da fa a li yet gös te ren bir þan ti ye yi bas tý ðý ný ve böl ge de bu lu nan 2 baz is tas yo nu na da za rar ver me ye ça lýþ tý ðý ný söy le di. Bö lü cü te rör ör gü tü men sup la rý nýn tu zak la ma lar ya pa rak gü ven lik güç le ri ni tu za ða çek mek is te dik le ri ni be lir ten Ay vaz, Ge rek li ön lem le ri mi zi a lý yo ruz. Þeh ri miz bir tu rizm þeh ri dir. Te rö rist ler, sa vun duk la rý ný id di a et tik le ri hal ka ve þeh ri mi zin tu riz mi ne za rar ver mek is ti yor lar. Te rör ör gü tü sa vun du ðu nu id di a et ti ði in san la ra za rar ve ri yor de di. Ö te yan dan Þýr nak ýn Güç lü ko nak il çe si ne bað lý Fýn dýk bel de si i le Si irt in E ruh il çe si a ra sýn da bu lu nan yol ya pým fir ma sý nýn þan ti ye si ne ge ce geç sa at ler de gi den te rö rist ler, 3 iþ ma ki ne si ni a te þe ver dik ten son ra kaç tý. Böl ge de o pe ras yon la ra baþ lan dý. Mar din-þýr nak / a a Denk taþ ýn ya yýn lan ma mýþ 150 ki ta bý var nkktc DE KÝ De mok rat Par ti (DP) Ge nel Baþ ka ný Ser dar Denk taþ, ya yým lan mýþ 56 ki ta bý o lan mer hum ba ba sý, KKTC nin ku ru cu Cum hur baþ ka ný Ra uf Denk taþ ýn, ar þi vin de ya yým lan ma mýþ 150 ki ta bý ol du ðu nu a çýk la dý. Ya kýn do ðu Ü ni ver si te si (YDÜ) Gü zel Sa nat lar ve Ta sa rým Fa kül te si nin dü zen le di ði Ra uf Denk taþ U lus la ra ra sý Ex lib ris Ya rýþ ma sý Ser gi si, YDÜ Has ta ne si nde a çýl dý. Ya rýþ ma ya 23 ül ke den 163 sa nat çý top lam 343 e ser le ka týl dý, 168 e ser ser gi len me ye de ðer bu lun du. DP Ge nel Baþ ka ný Ser dar Denk taþ, a çý lýþ ta yap tý ðý ko nuþ ma da, Ku ru cu Cum hur baþ ka ný Denk taþ ýn aç ma sý ný ta sar la dýk la rý ser gi yi, o nun a dý na se ven le ri ve dost la rý o la rak aç týk la rý ný i fa de e den Ser dar Denk taþ, a i le a dý na ya rýþ ma ya ka tý lan la ra ve YDÜ ye te þek kür et ti. Ra uf Denk taþ ýn ya yým lan mýþ 56 ki ta bý ol du ðu nu, 2 ki ta bý nýn bas ký da, bir ki ta bý nýn re dak te a þa ma sýn da ol du ðu nu nu kay de den Ser dar Denk taþ, þun la rý söy le di: Bil gi sa yar la rýn dan ve ar þi vin den bul du ðu muz 150 ci va rýn da ba sýl ma mýþ ki ta bý mev cut. Za man i çe ri sin de in þal lah bun la rýn tü mü nü bas ký ya ve rip, o kur la ra bu luþ tur du ðu muz da Denk taþ ýn dü þün dük le ri, yap mak is te dik le ri, sev dik le ri, mi za hý, fo toð raf lar la bü tü nüy le gö rüþ a çý sý, hem Kýb rýs Türk hal ký na hem Türk dün ya sý na hem de as lýn da bü tün dün ya ya bir ha tý ra o la rak, bir gö rü þü, bir da va yý an lat mak o la rak yaz dý ra cak týr. Lef ko þa / a a Ka na li zas yon dan de met le do lar çýk tý nma NÝSA NIN De mir ci il çe sin de, ba zý tu va let le rin tý ka lý ol ma sý dolayýsýyla ça lýþ ma ya pan be le di ye e kip le ri, rö gar da yak la þýk 10 bin do lar bul du. De mir ci 700. Yýl Par ký iþ let me ci si Meh met Þen yurt, tu va let le rin tý ka lý ol ma sý ü ze ri ne du ru mu be le di ye e kip le ri ne ha ber ver di. Tu va let le rin ya nýn da ki rö ga rý aç mak i çin ça lýþ ma baþ la tan be le di ye e kip le ri, rö gar da 100 do lar lýk bank not lar ha lin de yak la þýk 10 bin do lar bul du. Po lis, pa ra nýn sah te o lup ol ma dý ðý na i liþ kin in ce le me baþ lat tý. Ma ni sa / a a Devlet protokolü nde sivilleþ(eme)me! Ý þin ger çe ði þu ki de mok ra tik leþ me ve si vil leþ me a dý na ya pý lan dü zen le me ler in ço ðu da þek lî kal mak ta. Ö te den be ri sö zü e di len 12 Ey lül as ke rî dar be sin den son ra o luþ tu ru lan dev let pro to ko lü sý ra la ma sýn da bü yük id di a lar la ya pý lan de ði þik lik ler, bu nun son ör ne ði MAK YAJ LAN MIÞ DE MOK RA SÝ GÖ RÜN TÜ SÜ Ge nel kur may ýn Mil lî Sa vun ma Ba kan lý ðý na bað lan ma sý bir ya na, ye ni le nen dev let pro to ko lü lis te sin de, Ge nel kur may Baþ ka ný nýn Mec lis Baþ ka ný ve Baþ ba kan ýn ar dýn dan ü çün cü sý ra da ki ye ri ni ay nen ko ru ma sý ve Mil lî Sa vun ma Ba ka ný nýn da ha da ar ka la ra i ti lip 10. sý ra ya bi le gi re me me si, ye ni dü zen le me nin en ký rýl gan hal ka sý ný o luþ tu ru yor. Kuv vet ko mu tan la rý nýn ve or ge ne ral le rin yer le ri kay dý rýl mýþ ol sa da, de mok ra tik ül ke le rin ak si ne a na mu ha le fet par ti si li de ri nin Ge nel kur may Baþ ka ný nýn ar ka sýn da yer al ma sý, da ha ön ce 9. sý ra da bu lu nan Ba kan lar Ku ru lu ü ye le ri nin da ha da ge ri le re çe kil me si, si vil pro to kol id di a la rý ný ha va da bý ra ký yor. Ve bü yük re form di ye su nu lan, ye ni bir si vil leþ me ham le si o la rak pra pa gan da e di len ye ni dev let pro to ko lü nde bü tün söy lem le re rað men hâ len 1930 la rýn tek par ti zih ni ye ti nin sür dü rül dü ðü çar pýk lý ðý nýn sür dü ðü gö rü lü yor. Böy le ce, ö zel lik le se çil miþ le rin a tan mýþ la - rýn ar ka sýn da dur ma sý ný de vam et ti ren, si ya sî li der le re ve ba kan la ra as ker le rin ve di ðer a tan mýþ la rýn ar ka sýn da yer ve ren, ye ni dev let pro to ko lü nde de baþ tan be ri baþ vu ru lan mak yaj la ma de mok ra si o la rak ka lý yor. Ger çi, týp ký Yük sek As ke rî Þû ra top lan tý la rýn da Baþ ba kan ýn tek ba þý na o tur ma sý, Mil lî Gü ven lik Ku ru lu nda ki o tur ma dü ze ni nin kýs men de ol sa de ðiþ ti ril me si gi bi, dev let pro to ko lü nde as ker le rin gö rü nür de de ol sa ge ri le re kay dý rýl ma sý, sem bo lik bir an lam i fâ de et se de, ger çek bir si vil leþ me ve de mok ra tik leþ me gös ter ge si ol mak tan u zak. Bu nun i çin dir ki gö rün tü de si vil leþ me nin ö te si ne ge çi le rek, YAÞ ka rar la rý na ka yýt sýz-þart sýz yar gý yo lu nun a çýl ma sý, Ge nel kur may Baþ kan lý ðý nýn Mil lî Sa vun ma Ba kan lý ðý na bað lan ma sý ben ze ri te mel dü zen le me le rin ya pýl ma sý ge re ki yor SÝM GE SEL DÜ ZEN LE ME YLE KA LIN MA MA LI Ö zet le on ca id di a dan son ra, si vil pro to kol de da ðýn fa re do ður ma sý, tam da hü kû me tin ka mu o yun da dar be le rin so ruþ tu rul ma sý nýn ar ka sýn da dur du ðu ha va sý nýn ve ril di ði ve ti re de, Baþ ba kan ýn 28 Þu bat dal ga la rýn dan ra hat sýz lý ðý ya kýn ma sýy la u ya rý sý çark lý çý ký þý nýn ar dýn dan ye ni dev let pro to ko lü sü re cin de ye ni bir ký rýl ma o lu yor. Ve ka mu o yun da prim ya pan si ya sî so ruþ tur ma ve yar gý la ma la rýn ar ka sýn da dur mak tan dem vu ran si ya sî ik ti da rýn, MÝT yö ne ti ci le ri nin i fâ de ye çað rýl ma sý na kar þý a par to par çý ka rý lan ya say la yar gý nýn ö nü nü ka pa týl ma sý ve en son tu tuk lu mil let ve kil le ri nin tah li ye si nin yar gý ya ha va le e dil me si çar pýt ma lý ký rýl ma la ra ye ni le ri ni ek li yor. Doð ru su ik ti da rýn her fýr sat ta si vil si ya sî de mok ra tik o to ri te den bah se dip as ke rî ve sâ ye tin kal dý rýl dý ðý nýn id di a e dil di ði sü reç te, bü yük bek len ti ler le ha zýr la nan ye ni dev let pro to ko lü, hâ lâ dev le ti ö ne ko yan de mok ra si ü ze rin de ki ve sâ yet sis te mi nin ve zih ni ye ti nin dev let te ol du ðu gi bi dev let pro to ko lü nde sür dü ðü nü gös ter mek te. U lu de re o la yý tar týþ ma la rý bu nun en a çýk mi sa li Kal dý ki sâ de ce sim ge sel o la rak pro to kol da as ker le rin ve a tan mýþ la rýn ge ri plâ na i til me siy le de ðil, ger çek te dev let yö ne ti min de de mok ra tik si vil o to ri te nin ve mil let i râ de si nin hâ kim ký lýn ma sý ge re ki yor. Zi ra Tür ki ye nin de mok ra tik le þip si vil leþ me si, de mok ra si ü ze rin de ki ve sâ yet in kal dý rýl ma sý, dar be le rin ve muh tý ra la rýn sor gu lan ma sý ve yar gý lan ma sý nýn ya ný sý ra dar be dö nem le rin den kal ma mev zu a tý nýn tas fi ye siy le an cak o la cak týr. Ak si hal de, ye ni dev let pro to ko lü gi bi de mok ra tik leþ me ve si vil leþ me de sem bo lik ka lýr... Ge nel kur may: Per so ne le de ðil, dâ vet li le re ya sak kalk tý OR DU EV LE RÝ, As ke rî Ga zi no lar ve Sos yal Te sis ler Yö net me li ði nde ki de ði þik li ðin, bu te sis ler den ya rar la nan per so ne le de ðil dü ðün sa lon la rýn dan is - ti fa de e den dâ vet li le re yö ne lik dü zen le me yi i çer di ði bil di ril di. Ge nel kur may Baþ kan lý ðý Ge nel Sek re ter li ðin den ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, ba zý ba sýn ya yýn or gan la rýn da or du ev le ri ne gi riþ ler de ký ya fet þart la rý nýn de ðiþ ti ril di ði ne i liþ kin ha ber ve yo rum la rýn yer al dý ðý be lir til di. A çýk la ma da, þun lar kay de - dil di: 17 Ma yýs 2012 ta ri hin de Or du ev le ri, As ke rî Ga zi no lar ve Sos yal Te sis ler Yö net me li ði nde ya pý lan de ði þik lik or du e vi, as ke rî ga zi no ve sos yal te - sis ler den is ti fa de e den per so ne le yö ne lik ol ma yýp, sa de ce dü ðün sa lon la rýn dan is ti fa de e den da vet li le re yö ne lik bir dü zen le me yi i çer mek te dir. Amanoslar kýrsalýnda teröristlerin açtýðý ateþ sonucu þehit olan Jandarma Binbaþý Dikmen, Jandarma Üsteðmen Kaya ve Jandarma Teðmen Tarým için tören düzenlendi. Þe hit ler mem le ket le ri ne u ður lan dý A MA NOS LAR kýr sa lýn da te rö rist le rin aç tý ðý a teþ so nu cu þe hit o lan 3 as ker i çin Ha tay Jan dar ma Ko mu tan lý ðý nda tö ren dü zen len di. An tak ya Dev let Has ta ne si mor gun dan am bu lans lar la a lý nan þe hit ce na ze le ri, Ýl Jan dar ma Ko mu tan lý ðý nda ki tö ren a la ný na ge ti ril di. Tö re ne ka tý lan Ý çiþ le ri Ba ka ný Ýd ris Na im Þa hin, A da let Ba ka ný Sa dul lah Er gin ve Jan dar ma TE RÖR ör gü tü PKK, gü ven lik güç le riy le vur-kaç tak ti ðiy le saldýrýyor yý lýn da ki te rör o lay la rýn da ki þe hit le rin yüz de 25 i, ya ra lý la rýn i se yüz de 35 i nin pat la yý cý mad de o lay la rý so nu cu mey da na gel di ði be lir len di. Jan dar ma nýn 2011 ra po ru na gö re te rör o lay la rý 2011 yý lý i çe ri sin de en çok Þýr nak ve Hak kâ ri il le rin de ya þan dý. Dö nem i çe ri sin de mey da na ge len te rör o lay la rýn da 114 per so nel þe hit ol du, 232 per so nel i se ya ra lan dý yý lýn da da te rör le mü ca de le de 94 þe hit ve ri lir ken, ça týþ ma lar da 240 ki þi ya ra lan dý yý lýn da mey da na ge len te rör o lay la rýn da 18 va tan daþ vefat e der ken; Ge nel Ko mu ta ný Or ge ne ral Be kir Kal yon cu, þe hit ya kýn la rý na baþ sað lý ðý di le ðin de bu lun du. Say gý du ru þun da bu lu nul ma sý nýn ar dýn dan þe hit as ker ler Jan dar ma Bin ba þý Er han Dik men, Jan dar ma Üs teð men Ay taç Ka ya ve Jan dar ma Teð men Ah met Ta rým ýn öz geç miþ le ri o kun du. Ýl Jan dar ma Ko mu tan Yar dým cý sý Jan dar ma Al bay Do ðan Ka ra ca nýn ko nuþ ma sý nýn ar - 40 va tan daþ da ya ra lan dý yý lýn da 23 va tan daþ öl dü, 27 ki þi ya ra lan dý yý lýn da, te rör ör gü tü men sup la rýn ca tu zak lan mýþ 111 ma yýn ve pat la yý cý mad de bul ma ve tah rip et me o la yý mey da na gel di. Bu o lay lar da e le ge çen mal ze me ler i çe ri sin de bu lu nan 175 a det pat la yý cý mad de dü ze ne ði, gü ven lik güç le rin ce ön ce den tesbit e di le rek te sir siz ha le ge ti ril di. Mey da na ge len 111 ma yý na bas ma ve pat la yý cý mad de kul lan ma o la yý nýn 58 i u zak tan ko mu ta lý o la rak ger çek leþ ti ril di. Ma yý na bas ma ve pat la yý cý mad de kul lan ma o lay la rýn da; 28 gü ven lik gü cü men su bu þe hit ol du, 81 gü ven - dýn dan Ýl Müf tü sü Mus ta fa Si na noð lu du â et ti. Tö ren bo yun ca þe hit ya kýn la rý göz ya þý dök tü. Jan dar ma Teð men Ah met Ta rým ýn an ne si Ne vin Ta rým, Oð lum Ah met im bak her kes se nin i çin a yak ta di ye að la dý. Tö re nin ar dýn dan am bu lans la Ha tay Ha va a la ný na gö tü rü len þe hit ce na ze le ri bu ra dan as ke rî u çak la mem le ket le ri ne gön de ril di. Ha tay / a a Dündar'n e vin de de yas var HAK KÂ RÝ NÝN Þem din li il çe si ne bað lý De re cik bel de sin de te rör ör gü tü PKK ü ye le rin ce as ke rî bir li ðe dü zen le nen sal dý rý da þe hit o lan Top çu Er Si nan Dün dar ýn de de si nin e vin de yas var. Þe hit e rin Zi le il çe sin de ki de de e vi ne as ke rî yet ki li ler ge le rek Si nan Dün dar ýn þe hit ol du ðu nu de de Mu sa Dün dar a bil dir di. Þe hi din de de si nin e vi ne ve so ka ðýn gi ri þi ne Türk Bay - rak la rý nýn a sýl dý ðý gö rül dü. Þe hit Dün dar ýn ev li ve bir ço cuk ba ba sý ol du ðu öð re nil di. Zi le Kay ma ka mý Nu ri Öz der, Be le di ye Baþ ka ný Lüt fi Vi di nel ve as ke rî yet ki li ler, e vi zi ya ret e de rek, de de Mu sa Dün dar a baþ sað lý ðý di le di. Vi di nel, bu ra da yap tý ðý ko nuþ ma da, Si nan ýn ar týk her ke sin ev lâ dý ol du ðu nu be lir te rek, Bu va tan da ya þa mak bir be del is ti yor. Kar - de þi miz de ca ný ný ver di. Nur i çin de yat sýn. O ka til le re Türk mil le ti nin di renç li ol du ðu nu gös ter me miz lâ zým. O ka til ler dev le ti mi zin e zi ci yum ru ðu al týn da yok o la cak lar de di. De de Mu sa Dün dar i se Va tan sað ol sun. Dev le ti miz sað ol sun di ye ko nuþ tu. Bu a ra da, Zi le Müf tü sü Ýl yas Ak ya zý duâ o ku du. Þe hi din a i le si nin An ka ra da ya þa dý ðý öð re nil di. To kat / a a Te rör vur-kaç tak ti ðiy le saldýrýyor lik gü cü men su bu i se ya ra lan dý. Te rör o lay la rýn da ki þe hit le rin yüz de 25 i, ya ra lý la rýn yüz de 35 i pat la yý cý mad de o lay la rý so nu cu mey da na gel di. Te rör ör gü tü ta ra fýn dan yýl i çe ri sin de ka mu ya a it e ko no mik te sis le re yö ne lik de 7 ey lem ger çek leþ ti ril di yý lýn da mey da na ge len te rör o lay la rýn da 174 te rö rist ö lü, 58 i sað, 158 i tes lim ol mak ü ze re top lam 390 te rör ör gü tü men su bu et ki siz ha le ge ti ril di yý lýn da ic ra e di len o pe ras yon lar da i se 137 pi ya de tü fe ði, 10 ma ki ne li tü fek, 21 ta ban ca, 17 ro ke ta tar, 266 el bom ba sý, 1598,5 ki log ram pat la yý cý mad de ve 92 el tel si zi e le ge çi ril di. An ka ra / ci han mka ni as ya.com.tr Süt ü ze rin den si ya set MÝL LÎ E ði tim Ba kan lý ðý nýn o kul lar da süt da ðý tý mý na baþ la ma sýn dan son ra ba zý il ler de ço cuk la rýn ka rýn að rý la rý þi kâ ye tiy le has ta ne le re baþ vur ma la rý süt ten ze hir len me yi gün de me ge tir miþ ti. A raþ týr ma lar-so ruþ tur ma lar bir yan dan sü rer ken bir yan dan da süt da ðý tý mý de vam e di yor. Bu na kar þý lýk a i le le rin te dir gin li ði de Süt ze hir len me siy le il gi li de mu ha le fet hü kü me te yük len dik çe yük le ni yor. Zi ra at O da la rý Bir li ði nin bir top lan tý sýn da Er do ðan, mu ha le fe ti bu ko nu da doð ru söy le me mek le suç la yýp, ar dýn dan da mu ha le fe tin ce va bý ný din le me den top lan tý dan ay rýl ma sý e leþ ti ril miþ ti. Ö zel lik le de CHP Ge nel Baþ ka ný Ký lýç da roð lu, ne re dey se bü tün ko nuþ ma la rýn da bu ko nu yu gün de me ge ti ri yor. Ha ya tým da bu ka dar be ce rik siz bir ik ti dar gör me dim. Süt da ðýt ma yý be ce re me yen bir ik ti dar 75 mil yon luk ül ke yi na sýl yö ne tir? Baþ ba kan pe da go ji nin ne ol du ðu nu bil me di ði gi bi pas tö ri ze sü tün de ne ol du ðu nu bil mi yor di yor. Bu söz ler i se Er do ðan ý hay li kýz dý rý yor. A yýp týr ya! Na sýl bu nu söy lü yor sun. Her za man her ko nu da in ce le me a raþ týr ma hiç bir þey yok yan daþ yan daþ söy le di ði her þey bu. Ýf ti ra at ma nýn da bir na mu su var dýr. Sen pis li ði or ta ya a ta cak sýn biz de se nin pis lik le ri ni mi te miz le ye ce ðiz di ye rek sert i fa de ler de bu lunur ken bir yan dan da in ce in ce a lay cý, Bu sa at ten son ra çý kýp CHP baþ ka ný na si ya set der si ve re me yiz. Bi zim i þi miz ba þý mýz dan aþ kýn. CHP li de ri ne bir de mu ha le fet et me der si ve re me yiz. A ma is ter se Ak par ti si ya set a ka de mi si nin ka pý sý so nu na ka dar o na a çýk tü rü i fa de ler kul lan ma yý da ih mal et mi yor. Bu süt tar týþ ma sý da ha e pey u zun sü re ce ðe ben zi yor. An cak CHP li bir mil let ve ki lin den bu ko nu da il ginç bir tek lif gel di. Ma lat ya Mil let ve ki li Ve li Að ba ba, o kul lar da süt ye ri ne ze kâ art tý rý cý et ki si bu lu nan ka yý sý ve ril me si ni ö ner di. Bu tek lif mu ha le fet ten gel di ði i çin ik ti dar pek sý cak bak ma sa da il ginç bir tek lif Son ra sý ra çay, fýn dýk, el ma, por ta ka la ge le ce ðe ben zi yor * * * BAH ÇE LÝ NÝN ÞÝ KÂ YE TÝ MHP Ge nel Baþ ka ný Dev let Bah çe li, top lu luk la ra yap tý ðý ko nuþ ma lar da ki du ru þu i le ö zel soh bet ler de ki du ru þu hay li fark lý lýk arz e di yor. Top lu lu ða kar þý yük sek ses to nuy la ko nu þur ken, ö zel soh bet ler de espri li bir ki þi li ðe bü rü nü yor. Te bes süm e di yor, esp ri ler ya pý yor. Týp ký, ge çen gün ler de ba zý ga ze te ci ler le yap tý ðý soh be tin de ki gi bi Ha ber le re yan sý ma sýn dan öð re ni yo ruz ki, soh bet te yi ne es pri ler ar dý ar dý na gel miþ. Bah çe li ge çen haf ta bir a çý lý þa 25 ya þýn da ki bir a ra ba sýy la git miþ, o ra da ga ze te ci le re poz ve re rek gü lü cük ler da ðýt mýþ tý. Bu soh bet te an ti ka sa yý la bi le cek a ra cý ný gün de me ge ti rip bir þi kâ yet te bu lun muþ. Ön ce Ge nel kur may es ki Baþ ka ný Hil mi Öz kök ün Be nim Vol vo 19 ya þýn da, as ke re gön de re ce ðiz, Bah çe li nin ki be del li as ker li ði bek li yor söz le ri nin ha týr la týl ma sý ü ze ri ne, Bi zim ki de as ke re gi de cek. Be del li çýk sa da git se. Türk Gü cü Ül kü Spor un a çý lý þýn da ö zel a ra bay la git tik, ak lý mýz ca me saj ver dik; si ya set le spo ru ka rýþ týr mý yo ruz di ye. Ka me ra la rýn il gi si ne ka dar çok tu. 43 yýl lýk par ti ye bu ka dar il gi gös te ril me di di ye þi kâ ye ti ni di le ge tir miþ (Va tan, ) Ne di ye lim ger çek ten de öy le. Bu za man da ha ber ol mak i çin ne ka dar ö nem li þey ko nu þur san ko nuþ ha ber ol mu yor, a ma i þin ma ga zin bo yu tu ö ne çý kýn ca he men ha ber o lu ve ri yor. A lýn tý yap tý ðý mýz ga ze te de de bu ka dar ha ber ol muþ tu za ten! Bi zim de dâ vet li ol du ðu muz böy le bir top lan tý da da bir çok so ru ya ce vap ver miþ, a ma ken di ta sar la dý ðý yü zük le ver di ði poz lar er te si gün ha ber ol muþ tu Ha ber ci li ðin ku ral la rý da de ði þi yor an la þý lan * * * ZOR BA LIK DÜ ZE NÝ! CHP Mil let ve ki li Ay tun Çý ray ýn Mec lis te ki gö rüþ me ler sý ra sýn da yap tý ðý ko nuþ ma sýn da Baþ ba ka nýn kur du ðu zor ba lýk dü ze ni de di ði ni söy le yen AKP li Nu ret tin Ca nik li sa taþ ma dan do la yý söz is te di. Ce vap ve rir ken de ye ni bir tar týþ ma baþ la dý. Ýl la zor ba dü ze ni gör mek is ti yor sa nýz de ðer li ar ka daþ lar, bi ri le ri zor ba dü ze ni gör mek is ti yor sa, bi raz ge ri le re gi de cek ba ka cak, o ra da çe þit çe þit ör nek le ri gör mek müm kün dür di ye rek ko nuþ ma sý ný bi ti rin ce bu kez ce vap ver me sý ra sý CHP li Çý ray a gel di. Bey ler si ze þu nu söy le ye yim ben: Siz zor ba lýk dü ze ni nin, 12 Ey lül re ji mi nin de va mý sý nýz di ye rek ba zý ör nek lerde ver di ve bu söz le ri tar týþ ma nýn fi ti li ni a teþ le di. Son ra tek rar Ca nik li çýk tý ve zor ba lý ðýn ta ri fi ni yap tý. O da CHP nin kon gre le rin de ya þa nan kav ga la rý zor ba lý ða ör nek gös ter di. CHP li Mah mut Ta nal i se, Öð ren ci nin bo ða zý ný sýk mak zor ba lýk týr. Baþ ba kan bu nu yap tý mý, yap ma dý mý? di ye sor du. Ca nik li de vam e din ce de Ta nal, Va tan da þý oy na tan kim? Bak ar kan da ba kan du ru yor ba kan di ye rek tar týþ ma yý sür dür dü. Sa taþ ma lar ve kar þý lýk lý a týþ ma lar de vam e din ce de o tu ru mu yö ne ten Baþ kan ve ki li Me ral Ak þe ner o tu ru ma a ra ver mek du ru mun da kal dý. Zor ba lýk tan gi rip va tan da þý oy na tan ba ka na ge len tar týþ ma yi ne bir ne ti ce ye var ma dan so na er miþ ol du. Bu tar týþ ma son ra sýn da ki min yap tý ðý nýn zor ba lýk ol du ðu da bel li ol ma dý

10 EKONOMÝ 10 Y HABERLER DÖ VÝZ E FEK TÝF MER KEZ BAN KA SI DÖ VÝZ KUR LA RI 2012 Cin si Cin si 1 ABD DO LA RI 1 A VUS TRAL YA DO LA RI 1 DA NÝ MAR KA KRO NU 1 E U RO 1 ÝN GÝ LÝZ STER LÝ NÝ DÖ VÝZ E FEK TÝF 17 MAYIS A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ ÝS VÝÇ RE FRAN GI 1 ÝS VEÇ KRO NU 1 KA NA DA DO LA RI 1 KU VEYT DÝ NA RI 1 NOR VEÇ KRO NU 1 SU U DÝ A RA BÝS TAN RÝ YA LÝ 100 JA PON YE NÝ A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ DO LAR DÜN 1,8301 ÖN CE KÝ GÜN 1,8060 p S E R B E S T P Ý Y A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 2,3285 ÖN CE KÝ GÜN 2,3190 p DÜN 93,60 ÖN CE KÝ GÜN 90,90 p DÜN 630 ÖN CE KÝ GÜN 610 p Baþçý: Bü yü me bir süre du ra cak Sektör temsilcileri, ev tekstilinde dünyaca ünlü tasarýmcýlarýnýn oluþturduðu EVTEKS Dizaynist bölümünü çok baþarýlý buldular. Ev teks ten sek tö re pan ze hir nev teks ti li sek tö rün de dün ya nýn en bü yük i kin ci fu a rý o lan EV TEKS 18. Ýs tan bul Ev Teks ti li Fu a rý, ka tý lým cý la rý ve zi ya ret çi le ri hem ti ca rî a çý dan hem de muhteva a çý sýn dan mem nun et ti. Tür ki ye Ýh ra cat çý lar Mec li si Baþ ka ný Meh met Bü yü kek þi, 3 mil yar do lar ih ra ca tý o lan ev teks ti li sek tö rü nün 2023 he de fi 10 mil yar do la ra u laþ ma sýn da en bü yük des tek çi si EV TEKS Fu a rý o la cak de di. U lu dað Teks til Ýh ra cat çý la rý Bir li ði Baþ ka ný Ýb ra him Bur kay, Av ru pa da de rin le þen kriz her sek tör de ol du ðu gi bi ev teks ti li ni de et ki li yor. EV TEKS Fu a rý sek tör de ki o lum suz luk la rýn pan ze hi ri o la cak. Bu yýl fu ar da 1 mil yar do la rýn ü ze rin de iþ po tan si ye li o la ca ðý ný dü þü nü yo ruz þek lin de ko nuþ tu. E ko no mi Ser vi si Koç Hol ding 538 mil yon li ra kâr a çýk la dý nkoç Hol ding bu yý lýn ilk çey re ðin de 537,9 mil yon li ra kâr a çýk la dý. Koç Hol ding AÞ nin Ka mu yu Ay dýn lat ma Plat for mu na (KAP) gön der di ði kon so li de fi nan sal tab lo la rý na gö re, ge çen yýl ay ný dö nem de 597,2 mil yon li ra kâr a çýk la yan þir ke tin ka rý 2012 nin ilk çey re ðin de yüz de 9,9 a za la rak 537 mil yon 996 bin li ra ya ge ri le di. Koç Hol ding ilk çey rek te sa týþ ge lir le ri i se bir ön ce ki yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re yak la þýk yüz de 27,6 ar tý ra rak, 17 mil yar 630 mil yon 223 bin li ra ya yük selt ti. E ko no mi Ser vi si MERKEZ BANKASI BAÞKANI ERDEM BAÞÇI, "ARKA ARKAYA 2 YIL HIZLI BÜYÜMENÝN ARDINDAN BÜYÜMEYÝ ILIMAN HALE GETÝRMEMÝZ ÝYÝ OLUR DÝYE DÜÞÜNDÜK. HÜKÜMETLE PAYLAÞTIK" AÇIKLAMASINI YAPTI. MER KEZ Ban ka sý Baþ ka ný Er dem Baþ çý, Bü yü me yi ý lý man ha le ge tir me miz i yi o lur di ye dü þün dük. Hü kü met i le pay laþ týk. Bu a çý dan ba kýl dý ðýn da O cak, Þu bat ve Mart ay la rý ný i çe ren ilk çey rek te gay ri sa fi ha sý la nýn ya tay se yir iz le ye ce ði ni tah min e di yo ruz. Fa kat da ha son ra Ni san, Ma yýs ve Ha zi ran ay la rýn da bu nun tek rar ar tý ya dö ne ce ði ni, bü yü me e ði li mi nin ý lým lý þe kil de de vam e de ce ði ni tah min e di yo ruz. Bu ra dan enf las yo nist bas ký bek le mi yo ruz de di. Baþ çý, Tür ki ye Ýh ra cat çý lar Mec li si nin (TÝM) Dýþ TÝ ca ret Komp lek si nde ger çek leþ tir di ði Ge niþ le til miþ Baþ kan lar Ku ru lu Top lan tý sý nda yap tý ðý ko nuþ ma da, son ay lar da ha ber a ký þý nýn hýz lan dý ðý ný, ek ran lar da ve ga ze te ler de ö nem li ge liþ me le rin yer al dý ðý ný be lir te rek, ö zel lik le son haf ta lar da da ha zi ya de Av ro Böl ge si nden ha ber a kýþ la rý nýn o lum suz yön de ol du ðu nu kay det ti. Baþ çý, Mer kez Ban ka sý na ku rum o la rak ka nun la ve ril miþ gö rev a la ný bu lun du ðu nu an la ta rak, þun la rý ak tar dý: E ko no mi miz, Leh man kri zi son ra sýn da çok kuv vet li bir to par la ma yap tý. Gay ri Sa fi Yurt Ý çi Ha sý la kriz ön ce si se vi ye nin ol duk ça ü ze ri ne doð ru çýk tý. Ol duk ça hýz lý, ar ka ar ka ya 2 yýl dün ya da baþ ta ge len bü yü me hý zý na sa hip ol du. Bü tün dün ya bu ka dar hýz lý bü yü ye mez ken, siz e ðer bu þe kil de hýz lý bü yür se niz ve ih ra cat ka na lýy la de ðil de it ha lat bað lan tý lý ge lir se o za man dýþ a çýk i çe ri sin de ka lý yor su nuz. Bü yü me yi ý lý man ha le ge tir me miz i yi o - TÝM Baþkaný ve üyeleri Merkez Bankasý Baþkaný Erdem Baþçý'ya günün anýsýna bir hediye verdi. lur di ye dü þün dük. Hü kü met i le pay laþ týk. Bu a çý dan ba kýl dý ðýn da O cak, Þu bat ve Mart ay la rý ný i çe ren ilk çey rek te gay ri sa fi ha sý la nýn ya tay se yir iz le ye ce ði ni tah min e di yo ruz. Fa kat da ha son ra Ni san, Ma yýs ve Ha zi ran ay la rýn da bu nun tek rar ar tý ya dö ne ce ði ni bü yü me e ði li mi nin ý lým lý þe kil de de vam e de ce ði ni tah min e di yo ruz. Bu ra dan enf las yo nist bas ký bek le mi yo ruz. NE ZA MAN KÝ CA RÎ A ÇIK A ZA LIR... Baþ çý, Ne za man ki ca rî a çýk Tür ki ye de çok da ha dü þük se vi ye le re, çok da ha sür dü rü le bi lir se vi ye le re ge lir, ne za man ki yurt dý þý pa zar lar çok can la nýr ve ih ra ca tý mýz ken di a yak la rý ü ze - rin de çok ra hat bir þe kil de art ma ya de vam e - der, o za man biz E xim bank kre di le rin den çý ký þý bel ki bir mik tar ka de me li bir þe kil de ma li ye ti ni ar tý ra rak, da ha son ra da ta lep düþ tük çe o ra da - ki li mit le ri göz den ge çi re rek ga yet do ðal, ra hat bir þe kil de ya pa rýz. A ma o nun i çin þu an da çok er ken. Biz e ðer bir ka rar a lýr sak, an cak ar tý rý cý yön de ka rar a la bi li riz. A zalt ma yý dü þün mü yo - ruz di ye ko nuþ tu. ENF LAS YO NU BU AY TEK HA NE DE GÖ RE CE ÐÝZ Baþ çý, Ma yýs a yýn da enf las yon da ö nem li dü þüþ bek li yo ruz. Enf las yo nu bu ay tek ha ne - de gö re ce ðiz de di. Baþ çý, Enf las yon ne den art tý? so ru su na i se, Bu so ru nun ce va bý ga yet ba sit. Türk Li ra sý, ö nem li öl çü de de ðer kay bet - ti. Ön ce bi zim uy gu la dý ðý mýz po li ti ka lar so nu - cun da A ðus tos a yý na ka dar de ðer kay bet ti. Da ha son ra dýþ sal fak tör ler le, Av ru pa da ve dün ya da o lan ge liþ me ler so nu cun da i lâ ve de - ðer ka yýp la rý ol du. Bu de ðer ka yýp la rý nýn mut la - ka enf las yon ü ze rin de yan sý ma sý var. Yap tý ðý - mýz a raþ týr ma lar da bu nun yüz de 15 ler de ol du - ðu nu dü þü nü yo ruz. Te pe nok ta yý en son a çýk la - nan ni san a yý enf las yo nu nu gör dük yüz de 11 dir. Ma yýs a yýn da enf las yon da ö nem li bir dü þüþ bek li yo ruz. Enf las yo nu bu ay tek ha ne de gö re - ce ðiz. Bu ay yüz de 8 li ra kam la rý bel ki gö re bi li riz a ma on dan son ra bu nun 6,5 e gel me si ni is ti yo - ruz þek lin de ce vap ver di. Ýstanbul / aa O PET ten ye ni ma de ni yað no PET Ma de ni Yað i le dün ya nýn en bü yük ba ðým sýz ma de ni yað ü re ti ci si Fuchs Pet ro lub AG, 2012 O cak a yýn da o to mo tiv iþ bi ri min de de bir leþ tik le ri ni a çýk la ma la rý nýn ar dýn dan ilk ü rün le ri ni pa za ra sun du. Fuchs un XTLTM tek no lo ji si ne sa hip o lan ve O pet Fuchs ta ra fýn dan ü re ti len TI TAN mo tor yað la rý bi nek ve ha fif ti ca rî a raç lar da, yüz de 1,7 ye ka dar da ha faz la ya kýt e ko no mi si sað lar ken, yað tü ke ti mi ni yüz de 18 e va ran o ran da dü þü rü yor. O pet Fuchs, ye ni ya ðý ný Da ha faz la per for mans, da ha az ya kýt tü ke ti mi slo ga nýy la sa tý þa sun du. E ko no mi Ser vi si Kur þun suz ve mo to rin de ÖTV dü þü rül dü nkur ÞUN SUZ ben zin ve mo to rin de Ö zel Tü ke tim Ver gi si (ÖTV) dü þü rül dü. Ba kan lar Ku ru lu nun ko nu ya i liþ kin ka ra rý na gö re, 95 ok tan kur þun suz ben zin ve kat ký lý kur þun suz ben zin den lit re ba þý na a lý nan ÖTV tu ta rý 1,8915 TL den 1,8765 TL ye dü þü rül dü. 98 ok tan kur þun suz ben zin de i se lit re ba þý na a lý nan ÖTV tu ta rý 2,0135 TL den 1,9985 TL ye çe kil di. Mo to rin ve kýr sal mo to rin de de lit re ba þý na ÖTV tu ta rý 1,3045 TL den 1,2945 TL ye in di ril di. Ankara / aa Satýlýk Arsa Þanlýurfa Merkez'de 80 Dairelik Kat Karþýlýðý Konut Arazisi Tel: (0544) KERMESE DÂVET Öðrenciler yararýna düzenlediðimiz kermesimize dâvetlisiniz. Tarih : Mayýs Saat : arasý Yer : Fetih Cad. 5. Sokak No: 7 Þirinevler/ÝSTANBUL Org. : Þirinevler Hanýmlar Komisyonu Ýrtibat : Hülya Atom (0536) A çý lan ve ka pa nan þirket sayýsý a zal dý BU yý lýn Ni san a yýn da ku ru lan þir ket sa yý sý bir ön ce ki yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re yüz de 31,62, ku ru lan ger çek ki þi ti ca rî iþ let me sa yý sý yüz de 1,7, ka pa nan þir ket sa yý sý da yüz de 26,6 a zal dý. Tür ki ye O da lar ve Bor sa lar Bir li ði (TOBB), 2012 Ni san A yý na A it Ku ru lan ve ka pan þir ket is ta tis tik le ri ni a çýk la dý. Bu na gö re, 2012 yý lý Ni san a yýn da 3 bin 201 þir ket ku rul du. Ge çen yý lýn ay ný a yýn da bu ra kam 4 bin 681 i di. Ay ný dö nem de ka pa nan þir ket sa yý sý i se ten 767 ye düþ tü. Ö te yan dan Ni san a yýn da ku ru lan þir ket sa yý sý bir ön ce ki a ya gö re yüz de 10,03, ger çek ki þi ti ca rî iþ let me sa yý sý yüz de 1,24 a za lýr ken, ka pa nan þir ket sa yý sýn da yüz de 1,19 ar týþ gö rül dü. Ankara / aa PÝKNÝÐE DÂVET Dr. Levent Bilgi'nin de katýlacaðý Bu yýl 9.sunu düzenlediðimiz geleneksel bahar pikniðine tüm okuyucularýmýz dâvetlidir. Tarih : 20 Mayýs 2012 Pazar Yer: Akkum Gençlik Kampý / Erdemli/Mersin Ýrtibat: (0533) Not: Saat 09:00'da Yeni Asya bürosundan hareket edilecektir. TAZÝYE Muhterem aðabeyimiz Ali Demir'in muhtereme validesi, Nurullah Demir in babaannesi Zeynep Demir Hanýmefendi elim bir trafik kazasý neticesinde vefat etmiþtir. Ayný kazada dayýsý Mustafa Maraþ ve Ali Demir'de yaralanmýþtýr. Merhumeye Cenâb-ý Haktan rahmet ve maðfiret, yaralýlara acil þifa temenni eder, yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz ederiz. Çetin Dikici ve Ailesi Ku rum lar ver gi si re kort me ni ban ka lar ol du KU RUM LAR Ver gi si lis te si nin ilk 10 sý ra sýn da ban ka la rýn a ðýr lý ðý dik ka ti çek ti. Ýlk 10 da 4 ü ka mu ol mak ü ze re 7 ban ka yer al dý. Ge lir Ý da re si Baþ kan lý ðý, 2011 yý lý na i liþ kin Ku rum lar Ver gi si ilk 100 sý ra la ma sý ný a çýk la dý. Bu na gö re, 2011 yý lý nýn Ku rum lar Ver gi si re kort me ni TCMB o lur ken, TCMB yi sý ra sýy la Türk Te le kom, Turk cell, Ga ran ti Ban ka sý, Ya pý ve Kre di Ban ka sý, Halk bank, Va kýf bank, Zi ra at Ban ka sý, Ýþ Ban ka sý ve TÜP RAÞ iz le di. Lis te nin ilk 10 sý ra sýn da ban ka la rýn ha ki mi ye ti dik ka ti çek ti. 4 ü ka mu ban ka sý ol mak ü ze re 7 ban ka ilk 10 da yer al dý. Ö te yan dan ilk 100 de 19 ban ka yer al dý. Lis te de ban ka cý lý ðýn ya ný sý ra e ner ji, in þa at, o to mo tiv, pe ra ken de ci lik, ma den ci lik, tek no lo ji, te le ko mü ni kas yon ve tü tün ü rün le ri sek tör le rin de fa a li yet gös te ren ku rum lar ön pla na çýk tý. Ýlk 100 de ki mü kel lef le rin top lam ö de ye ce ði Ku rum lar Ver gi si tu ta rý da, 10 mil yar 313 mil yon 785 bin 809,88 li ra o la rak he sap lan dý. Ankara / aa Av ru pa nýn bü yü me problemine çö züm U LUS LA RA RA SI Pa ra Fo nu (IMF) Baþ kan Yar dým cý sý Zhu Min, borç kri ziy le mü ca de le e den Av ru pa nýn bü yü me ve ta sar ru fu bir leþ ti re bi le ce ði ni söy le di. Zhu, her ke sin bü yü me nin ta sar ru fun kar þý tý ol du ðu nu söy le di ði ni be lir te rek, Ben, i ki si a ra sýn da bir se çim ya pýl ma sý ge rek ti ði ni dü þün mü yo rum. Ý ki si ne de ih ti ya cý mýz var, i ki si ne de sa hip ol ma lý yýz ve o la bi li riz de di. Di ðer ta raf tan ta le bi teþ vik et me ye ça lý þan tüm ül ke ler i çin O kun Ya sa sý nýn ha la iþ le di ði ne i þa ret e den Zhu, ta le bin is tih da mýn i ti ci gü cü ol du ðu nu vur gu la dý. IMF Baþ kan Yar dým cý sý Zhu, ay ný za man da yö ne ti le bi le cek arz ko nu sun da da çok sa yý da po li ti ka bu lun du ðu na dik ka ti çe ke rek, Av ru pa da bü yü me nin teþ vik e dil me si ne yö ne lik bir ça lýþ ma yý ta mam la mak ü ze re ol duk la rý ný ve bü yü me nin des tek len me si ko nu sun da ya pý la bi le cek çok þey ol du ðu nu i fa de et ti. Washington / aa Ký sa va de li borç ta ar týþ KISA va de li dýþ borç sto ku, mart a yý so nu i ti ba riy le 2011 yýl so nu na gö re yüz de 7,7 ar ta rak 83,8 mil yar do lar dan 90,2 mil yar do la ra yük sel di. Mer kez Ban ka sý mart a yý na i liþ kin Ký sa Va de li Dýþ Borç Ýs ta tis tik le ri ni a çýk la dý. Bu na gö re, mart a yý so nu i ti ba riy le ký sa va de li dýþ borç sto ku, 2011 yýl so nu na gö re yüz de 7,7 o ra nýn da ar týþ la 90,2 mil yar do lar o la rak ger çek leþ ti yýl so nun da bu tu tar 83,8 mil yar do lar dü ze yin dey di. Ay ný dö nem de, ban ka la rýn yurt dý þýn dan kul lan dýk la rý ký sa va de li kre di ler, yüz de 0,9 o ra nýn da a za lýþ la 24 mil yar do la ra ge ri le di. Yurt dý þý yer le þik le rin dö viz tev di at he sa bý yüz de 17,5 o ra nýn da ar týþ la 8,5 mil yar do la ra yük sel di. Bu dö nem de ban ka mev du a tý, 2011 yýl so nu na gö re yüz de 25,6 o - ra nýn da ar týþ la 15,9 mil yar do lar ol du. Yurt dý þý yer le þik le rin TL cin sin den mev du at la rý da ay ný dö nem de yüz de 9,5 o ra nýn da ar ta rak 9,2 mil yar do la ra yük sel di. Mart so nu i ti ba riy le, ký sa va de li dýþ borç sto ku nun dö viz kom po zis yo nu nun yüz de 47,8 i do lar, yüz de 34,6 sý av ro, yüz de 16 sý TL ve yüz de 1,6 sý da di ðer dö viz cins le rin den o luþ tu. Mart so nu i ti ba riy le, o ri ji nal va de si ne ba kýl mak sý zýn va de si ne 1 yýl ve ya da ha az kal mýþ dýþ borç ve ri si kul la ný la rak he sap la nan ka lan va de ye gö re ký sa va de li dýþ borç sto ku, 136,1 mil yar do lar o lur ken, söz ko nu su sto kun 25,4 mil yar do lar lýk kýs mý, Tür ki ye de yer le þik ban ka la rýn ve ö zel sek tö rün, yurt dý þý þu be ve iþ ti rak le re o lan borç la rýn dan o luþ tu. Ýstanbul / aa GEÇMÝÞ OLSUN Nur Akar Hanýmefendinin muhterem babasý ve validesi Kemal ve Saadet Akar ýn ciddî hastalýðý dolayýsýyla kendisine ve yakýnlarýna geçmiþ olsun der, sabr-ý cemil temenni eder, Cenâb-ý Hak tan acil þifalar dileriz. Muhterem aðabeyimiz Osman Konuk un muhtereme refikasý Nebiye Hanýmefendinin rahatsýzlýk geçirdiðini öðrendik. Kendisine ve aile fertlerine geçmiþ olsun der, acil þifalar dileriz. Nazmi Yalçýn Aðabeyin kayýnvalidesi Seviye Narin in baþarýlý bir ameliyat geçirdiðini öðrendik. Kendisine ve aile fertlerine geçmiþ olsun der acil þifalar dileriz. Bekir Aktaþ Beyin kayýnvalidesi Nimet Taþçý ya geçirmiþ olduðu rahatsýzlýktan dolayý kendisine ve yakýnlarýna geçmiþ olsun der acil þifalar dileriz. Gebze Yeni Asya Okuyucularý

11 MEDYA POLÝTÝK 11 Y Üç on do kuz! Bu gün 19 Ma yýs Yâ ni üç on do kuz! A - fe der si niz, yan lýþ söy le dim ta ri hi. Bu gün 19 Ma yýs 2012 i di de ðil mi? A ma 19 Ma yýs gü nü gel di ðin de, hep 1919 ta ri hi ha týr la tý lýr bu mil le te. Çün kü il ko kul sý ra la rýn dan i ti ba ren bu ef sa ne an la tý la gel miþ tir bu mil le tin ço cuk la rý na. Ýn gi liz iþ gâ lin den do la yý ka ra la rý bað la yan Ýs - tan bul dan, kuþ u çur mak da hi müm kün de ðil - ken, M. Ke mal ko ca man bir va pur la, hem de Ýs tan bul un ký yý sýn dan, ke na rýn dan de ðil, or ta - sýn dan (Ga la ta Rýh tý mý) güç lük le, zor luk lar la bo ðu þa rak va ta ný kur tar ma ya gi di yor ve iþ gal ci Ýn gi liz ler de bu nu fark et mi yor, na sýl o lu yor sa? Ken di si Nu tuk ta bu nu, Sul tan Vah ded din e ha ka ret e de rek an la tý yor. Hâl bu ki ha di se nin ger çek ma hi ye ti an la týl sa da ha i yi ve doð ru o - lur, o za man da kim se i nan ma maz lýk yap maz. Bi li nen doð ru i se þu dur: Son Os man lý Pa di þa hý VI. Meh med Vah ded - din Han, Ýs tan bul baþ ta ol mak ü ze re, va ta nýn kur tu lu þu i çin her ça re ye mü ra ca at et miþ, A na - do lu da mil lî bir kuv vet ha zýr la ma yý dü þün müþ ve bu kuv ve ti mey da na ge tir mek i çin ya ký nýn da bu lu nan la rýn tel ki ni i le ya ver le rin den M. Ke mal Pa þa yý ge niþ bir yet ki ve ö zel bir ta li mat la, ga lip dev let le rin Ýs tan bul da bu lu nan tem sil ci le ri nin bil gi si dý þýn da giz li ce A na do lu ya gön der miþ tir. Za ten de di ði miz gi bi, iþ gal al týn da ki Ýs tan - bul dan Ýn gi liz ler kuþ u çurt maz ken, kos ko ca va - pur, e li ni ko lu nu sal la ya rak na sýl çý kar gi der? A - ma bi zim dal ka vuk lar öy le bir a bar týy la, yer le re sýð dýr ma yýp, gök le re çý ka rýr lar ki bu ha di se yi, san ki o la ða nüs tü bir güç müþ gi bi gös te rir ler fâ - ni be þe ri. Bir çok þey de yap týk la rý gi bi, bu me se - le nin de ger çe ði an la týl maz... Ýþ te il ko kul day ken bi zi kan dýr dýk la rý gi bi, bü yü yüp ko ca man a dam o lun ca da ay ný þe kil de kan dýr ma ya ça lý þý yor lar. E vet, 19 Ma yýs Yâ ni üç on do kuz... Fa - kat Sul tan Vah ded din siz ol maz. Ol ma ya ça lý þý - lýr sa, iþ te böy le i nan mak ta çok ki þi zor la nýr, bi - zim yýl lar dýr zor lan dý ðý mýz gi bi. Kli þe ler le ko nu þu yo ruz TOP LUM CA bir bi ri mi zi din le me ye ih ti ya cý mýz var... Bu laf pek tu tu lu yor. Tam da top lum sal ký rýl ma nok ta la rý ve ta rih sel kamp laþ ma la rýn ü ze rin de ki to zun sil ke len me ye baþ lan dý ðý dö nem ler de or ta ya çý kýp de mok rat ve bil ge ce bir e day la söy lü yor lar. Ha ni Ha yýr! Ne il gi si var! de se niz, bir an da hoy rat ve o to ri ter bir kim li ðe bü rü ne cek si niz. Öy le bir hal! Ge çen ge ce de O kan ýn prog ra mýn da Can Dün dar söy le di bu nu: Top lum ca bir bi ri mi zi din le me ye ih ti ya cý mýz var. Ne gü zel, ne doð ru söz, de mek çok ko lay dý! A ma o an i çim den þöy le dü þün düm. Ta mam, bir bi ri mi zi din le ye lim. A ma ne din le ye ce ðiz? Ne an la ta cak her kes bir bi ri ne? Her sos yal sý ný fa, her a i di ye te, her i de o lo ji ye gö re ve en çok da res mi i de o lo ji nin þem si ye si al - týn da ye tiþ ti ri len ge niþ kit le le re gö re kur gu lan mýþ kli þe ler den, pe þin yar gý lar dan ve mes net siz kor - ku lar dan baþ ka di le ge tir di ði miz ne var? Bir bi ri mi ze sü rek li bu kli þe le ri ak tar ma nýn ger çek ten bir ya ra rý o la bi lir mi? Haþ met Ba ba oð lu, Sa bah, 18 Ma yýs 2012 A ta türk de mok ra si is te mi yor du TÜRK ÇE ko nu þa lým, A ta türk ün par la men ter sis te mi ter cih et ti ði id di a sý kos ko ca man bir pa - lav ra dýr. A ta türk, par la men ter sis te mi þek len kur - muþ tur. Yü rüt tü ðü, fi i len mis gi bi baþ kan lýk sis te mi ol muþ tur. Se çim le re tek par ti nin gir di ði, hat ta me bus la rý ön de rin tek tek ken di si nin seç ti ði sis te me par la - men ter de mek, ben gö rü nü þe çok ko lay al da ný - yo rum an la mý na ge lir. Þek len par la men ter sis - tem Hit ler Al man ya sý nda da var dý, Sta lin Rus ya - sý nda da. A ta türk ve CHP, ta rih te hiç bir ser best par la - men to se çi mi ni ka zan mýþ de ðil dir! Ý nö nü nün ka zan dý ðý gö rü nen 1946 se çi mi de þek len ser - best bir se çim di, san dýk baþ la rýn da CHP gö rev - li le ri her tür lü re zil li ði yap tý lar. Ya ni, ge ne Türk çe ko nu þa lým, par la men ter sis - tem de mek de mok ra si de mek de ðil dir. Bu ül - ke de cum hu ri yet e þit tir de mok ra si sa nan bir - çok ah mak da var dýr a ma ya ný lý yor lar. En gin Ar dýç, Sa bah, 18 Ma yýs 2012 HER þe yi tar týþ ma lý yýz, ko nuþ ma lý yýz ve bun dan da çe kin me me li yiz. Baþ ba - kan ýn bu sö zü nün al tý na hiç te red düt - süz im za mý a ta rým. Bir de, her þe yi sa de ce biz de ðil, her kes tar tý þa bi lir ve ko nu þa bi lir se be - nim an la dý ðým i le ri de mok ra si nin en ö nem li un su ru ta mam lan mýþ o lur. Ý fa de öz gür lü ðü, mo dern de mok ra si pra ti ði - nin, bu na is ter li be ral, is ter se mü za ke - re ci de yin te me li ni o luþ tu rur çün kü... An cak dik kat çe ki ci bir nok ta var; tar týþ ma nýn ve ko nuþ ma nýn sý nýr sýz ol du ðu, ge nel lik le ik ti dar par ti si baþ - kan lýk sis te mi ni gün de me ge ti rir ken vur gu la ný yor. Baþ kan lýk sis te mi nin mi her þe yi ni tar týþ ma lý ve ko nuþ ma lý yýz çe kin me den, yok sa ye ni a na ya sa nýn a la ný na gi ren her ko nu yu mu? Yok sa, bi raz da ha i yim ser o lup, mem le ke tin her ko nu su nun mu ser best çe ko nu þul ma sý ný ve tar tý þýl ma sý - ný is ti yo ruz her ke sin ka tý lý mýy la? Bu mem le ke tin son de re ce güç lü Baþ ba ka ný nýn her þe yi tar týþ ma lý yýz sö zü, ge niþ an lam da yo rum lan dý ðýn da fe rah la tý cý. Doð ru su da el bet te bu; i fa de öz gür - lü ðü her ko nu yu tar tý þýr ken ol ma lý. Ör ne ðin, ye ni a na ya sa da fe de ras yon is te yen ler de ko nu þa bil me li ra hat lýk la, a na dil de e ði tim al mak is te yen ler de. On la rý ü ni ter dev let ve ya tek dil söy - le miy le sus tur ma ya kal kar, kýr mý zý çiz - gi le ri aþ mak la it ham e der sek, ko nu þan ba zý ki þi le re ve ya ko nu þu lan ba zý fi kir - le re ye te rin ce öz gür lük or ta mý sun ma - mýþ o lu ruz. Ký sa ca, her þey ko nu þul sun is ti yor sak sa de ce baþ kan lýk sis te mi ko nu sun da her þe yin ko nu þul ma sý ný kas tet miþ o la - ma yýz; ha ki ka ten a na ya sa nýn her þe - yi nin ser best çe ko nu þul ma sý ný is ti yo - ruz de mek tir. Bu a çýk çek ten ce sa ret a la rak, en a - zýn dan ye ni a na ya sa bað la mýn da her þe yi ko nu þa bi li riz o za man. Ör ne ðin, a - na dil de e ði tim ko nu su nu, de ðiþ ti ri le - mez ol du ðu söy le nen a na ya sa mad de - le ri ni, Ge nel kur may Baþ ka ný nýn Mil li Sa vun ma Ba ka ný na bað lan ma sý ný, MGK nýn a na ya sal bir ku rum ol mak - tan çý ka rýl ma sý ný, di ni de ne tim al tý na al mak i çin ku ru lan Di ya net Ýþ le ri Baþ - kan lý ðý nýn kal dý rýl ma sý ný, yar gý da i ki baþ lý lý ða son ve ril me si ni ve hat ta fe de - ras yon u tar tý þa bil me li yiz. Tar tý þý yo ruz da as lýn da bun la rý; si vil top lum, dü þün ce ku ru luþ la rý, med ya bü tün bu ko nu la rý tar tý þý yor. An cak bu ko nu la rýn hiç bi ri hak kýn da, baþ kan lýk sis te mi ni tar týþ ma ya a çan AK Par ti nin ne dü þün dü ðü nü bil mi yo ruz. Bu tu haf bir du rum; çün kü ye ni a na ya sa, baþ tan be ri AK Par ti nin fik ri. Þim di ler de a na ya sa ya zýl ma ya baþ - lan dý. Çok ha ya ti ko nu lar var gün dem - de; son on yýl ger çek leþ ti ri len re form la - rý ku rum sal laþ tý ra cak, ge ri çev ri le mez ha le ge ti re cek a na ya sa mad de le ri ya zý lý - yor. Te mel hak lar, baþ lan gýç mad de le ri, de ðiþ ti ri le mez mad de ler, va tan daþ lýk ta ný mý, MGK nýn ve Ge nel kur may Baþ - ka ný nýn ko nu mu, i ki baþ lý yar gý sis te mi vs. öz gür lük çü, de mok ra tik ve ço ðul cu bir pers pek tif ten e le a lýn ma lý. Si vil top - lu mun ö ne ri le ri Mec lis e su nul du, a ma son se çim ler le a na ya sa yý de ðiþ tir me mis yo nu ve ri len a na par ti o lan AK Par - ti nin han gi ko nu da ner de dur du ðu na i liþ kin hiç bir net lik yok. Ö nem li, has sas, ha ya ti ko nu la rýn hiç bi ri hak kýn da AK Par ti tar týþ ma aç - mý yor, MYK sýn da ka rar al mý yor, gö - rüþ be lirt mi yor. A ma baþ kan lýk mo de - li ne ge lin ce tar tý þa lým, en uy gun sis - tem dir, e nin de so nun da ge çi le cek tir tü rün de gö rüþ ler sý ra la ný yor. A na ya sa ya zý lýr ken, AK Par ti nin tar - tý þýl ma sý ný is te di ði baþ ka hiç bir ko nu yok mu? Ye ni a na ya sa da ol ma sý ný is te di - ði þey baþ kan lýk sis te min den mi i ba ret? Baþ ka hiç bir ko nu da ö ne ri si, mo de li, tar tý þýl ma sý ný is te di ði bir fik ri yok mu? Ma dem re fe ran sý mýz Al pars lan Tür - keþ, baþ kan lýk me se le si ni kýrk yýl ön ce 9 I þýk il ke le riy le Baþ buð za ten çöz - müþ, tar týþ ma yý ka pat mýþ: Mil li yet çi Ha re ket, tek baþ kan, tek mec lis sis te - mi ni sa vu nur. Ça ðý mýz kuv vet li, a dil ve hýz lý ic ra ça ðý dýr. Türk mil le ti dün ya im pa ra tor luk la rý kur du ðu de vir ler de kuv vet li, a dil ve hýz lý ic ra sis te mi ni uy - gu la mýþ týr. Kuv vet li ve hýz lý ic ra, ic ra gü cü nün tek el de top lan ma sýy la müm - kün dür. Bu nun i çin ta rih ve tö re mi ze uy gun o la rak baþ kan lýk sis te mi ni sa vu - nu yo ruz. Ma dem her þe yi ko nu þup tar týþ mak - ta ser bes tiz, be nim ö ne rim þu; Tür - keþ in yo lun dan gi dip baþ kan a baþ - buð di ye lim. Þöy le bir a ta sö zü var mýy dý, yok sa ben mi yan lýþ ha týr lý yo - rum? Ba na re fe ran sý ný söy le, sa na ne is te di ði ni söy le ye yim. Ýh san Da ðý, Za man, 18 Ma yýs 2012 TÜR KÝYE kay nak lý bir in ter net ha ber si te sin - de i ki ha ber dik ka ti mi çek ti. Bi rin ci si man - þet ten ve ril miþ: Tür ban 5 mil yon do lar ka - zan dýr dý. Ha ber de, ABD nin Kan sas City ken tin de, 41 ya þýn da ki tek nis yen Su san Bas - hir 7 yýl ön ce Müs lü man ol muþ. AT&T fir - ma sýn da 6 yýl dýr ça lý þan Bas hir, ken di si ne te - rö rist de nil di ði, ba þör tü sü tak ma ma sý is ten - di ði ve ha ka ret e dil di ði ge rek çe siy le þi kâ yet te bu lun muþ. Þi kâ ye ti nin ar dýn dan sa Bas hir in i þi ne son ve ril miþ. Da va yý ka ra ra bað la yan Jack son Böl ge si Mah ke me si, di ni ay rým cý lýk ve a þa ðý la ma ne de niy le AT&T þir ke ti ni 5 mil yon 120 bin do lar (9 mil yon TL) taz mi - nat ö de me ye mah kum et miþ. Ý kin ci ha ber i se bi rin ci ha be rin al týn da, ge - çen yýl dan kal ma bir ha ber; A da na da o ku la geç gön de ri len ve il köð re tim 4. sý ný fý o kur ken tür ban sýz o ku la git me yen 14 ya þýn da ki M.S. nin ba ba sý 51 ya þýn da ki Yu suf S. ye ký zý - ný o ku la gön der me di ði id di a sýy la bin 245 li ra pa ra ce za sý ve ril miþ. Yu suf S., bu pa ra yý ö de - ye cek mad di gü cü nün ol ma dý ðý ný söy le miþ. HAN GÝ SÝ DA HA ÝN SA NÎ? Ba þör tü sü tak týk la rý i çin e ði tim ve ça lýþ ma gi bi en te mel hak la rý e lin den a lý nan bir ço - ðun lu ðun mað du ri ye ti ni, ba þör tü lü di ye iþ - ten a tý lan a zýn lý ða sað la nan hak la rý (taz mi nat o la rak al dý ðý 5 mil yon do la rý) kar þý laþ tý rýn. Siz ce han gi sis tem da ha in sa ni dir, han gi sis - tem da ha vic da ni dir? Ay rý za man lar da ve ay rý me kân lar da vu ku bul muþ bu i ki ha be ri çok ma ni dar bul dum. Bu i ki ha ber den al ma mýz ge re ken çok cid di ders - ler var. Bir ta raf ta ka hir ek se ri Müs lü man o lan bir top lum da (Tür ki ye) Ýs lâm ýn ör tün me em - ri ni ye ri ne ge tir me ye ça lý þan bir genç ký zýn e - ði tim al ma hak ký nýn gasp e dil me si ve a i le si nin pa ra ce za sý i le ce za lan dý rýl ma sý. Di ðer ta raf tan Hý ris ti yan o lan bir top lum da, son ra dan Müs - lü man o lan bir va tan da þý nýn ba þör tü sün den do la yý ha ka re te uð ra yýp i þin den ko vul ma sý ve bun dan do la yý iþ çi si ni ko van fir ma nýn kov du - ðu is çi si ne 5 mil yon do lar taz mi nat ö de mek le mah ke me ta ra fýn dan ce za lan dý rýl ma sý. Bi rin ci ha ber 1964 yý lý na ka dar a zýn lýk la ra her tür lü ay rým cý lý ðýn, ha ka re tin ve hak sýz lý - ðýn ya pýl dý ðý bir ül ke o lan ABD de, i kin ci ha - ber i se 1450 ler de, Ýs tan bul un Fa ti hi i le gay ri Müs lim bir mi ma rýn mah ke me de ka dý kar þý - sýn da yar gý lan dý ðý ve za ma nýn sü per gü cü o - lan Os man lý Ým pa ra to ru nun bi lek le ri nin ke - sil me si ne ka rar ve ril di ði bir ül ke o lan Tür ki - ye de ger çek le þi yor. Ül ke o la rak 600 yýl ön ce sa hip ol du ðu muz din ve vic dan öz gür lü ðü, a zýn lýk hak la rý ne re de? A zýn lýk la rý yok say - mak la kal ma dýk, 600 yýl ön ce a zýn lýk la rýn (gayr-i-müs lim le rin) sa hip ol duk la rý hak la rý bu gün ço ðun lu ða çok gö rü yo ruz. Son yýl lar da ki i yi leþ tir me le re rað men ha la dev let e liy le ay rým cý lýk ya pý lý yor, ha la öz gür - lük ler ko nu sun da so run lar ya þý yo ruz. Dev let i þi ne a lým lar da yaþ, cin si yet, et nik ve böl ge sel ay rým cý lýk ya pý lý yor. Cad de de, iþ ye rin de, hiz - met su nu mun da ve a lý mýn da, ha ya týn her a la - nýn da her tür lü ay rým cý lý ða rast la mak müm - kün. 600 yýl ön ce ki ha li miz le bu gü nü kar þý laþ - týr dý ðý mýz da, i ler de ol ma mýz ge re kir ken bir hay li ge ri le re git mi þiz. Ba tý lý ül ke le rin 600 yýl ön ce ki ha li mi zi ör nek a la rak son 50 yýl dýr gel - dik le ri du ru ma ba kýn, bir de i çin de ol du ðu - muz du ru ma ba kýn! Ha ki ka ten bu ül ke de son 50 yýl dýr ir ti ca var mýþ, ül ke va tan daþ la rý or ta - çað ka ran lý ðýn da ya þa ma ya mah kum e dil miþ. A sýl ge ri ci lik ve ger çek ir ti ca bu dur! DEV LET E LÝY LE AY RIM CI LIK Ül ke le rin ve fir ma la rýn zen gin li ði o lan in - san çe þit li li ði ni id rak et me miz ve her fer de ta - bi ol du ðu a zýn lýk ya da ço ðun lu ða bak mak sý - zýn e þit dav ran ma mýz, dü þün sel ve din sel hak - lar gi bi tüm in sa ni hak la rý na say gý gös ter me - miz, bu nun la da kal ma yýp bu hak la rý ný kul - lan ma la rý i çin ge rek li þart la rý ve or ta mý ha zýr - la ma mýz, fert, dev let ve top lum o la rak me de - ni so rum lu luk ve gö rev le ri miz a ra sýn da dýr. Ye ni si vil bir A na ya sa yap ma sü re cin de bu ko nu nun da mut la ka dik ka te a lýn ma sý, dev - let ve ö zel sek tör de, so kak ta ve iþ ye rin de, o - kul da ve kýþ la da, ký sa ca sý ha ya týn her a la nýn - da her tür lü ay rým cý lý ða son ver me nin ze mi - ni ha zýr lan ma lý dýr. Bu u zun so luk lu, ya sa ve ka nun lar la, e ði tim le des tek len me si ge re ken kül tü rel bir sü reç tir. Ya rým as rý ge çen bir sü - re den be ri a ka me te uð ra yan bu sü re ci tek rar ak tif ha le ge tir mek he pi mi zin as li gö re vi dir. Ö zel lik le de ço ðun lu ðu tem sil e den mev cut hü kü met ta ra fýn dan i ve di lik le çö zül me si ge - re ken ö nem li bir so run dur. * Doç. Dr. Ca me ron Ü ni ver si te si (ABD) Öð re tim Ü ye si *A li Soy lu, Ye ni Þa fak, 18 Ma yýs 2012 GENÇ LÝK ve Spor Ba kan lý ðý,19 Ma yýs kut la - ma la rý na ye ni bir kon sept ge tir miþ. Bu 19 Ma yýs, tam bir haf ta bo yun ca, ye di gün ye di ge ce, A ta türk ü an ma kýs mý ay rý, genç lik kýs - mý ay rý, spor kýs mý ay rý kut la na cak mýþ. Üs te - lik res mî ma kam la rýn de di ði ne gö re þen lik gi bi, fes ti val gi bi ge çe cek miþ. Bu ge liþ me med ya ya da san ki yýl lar dýr yo lu göz le ni len bir de ði þik lik ni ha yet ger çek le þi - yor muþ gi bi ak ta rýl dý. Ge lin müj de li ha ber i hep be ra ber o ku ya lým: 19 Ma yýs kut la ma la rý na i liþ kin çer çe ve prog - ram bel li ol du. Kut la ma lar, A ta türk ü An ma, Genç lik ve Spor o la rak üç bö lüm ha lin de kut la na cak. 19 Ma yýs Tür ki ye ge ne lin de Genç - lik Haf ta sý o la rak kut la na cak ve 15 Ma yýs ta baþ la ya cak kut la ma lar 19 Ma yýs gü nü so nu na ka dar sü re cek. Kut la ma lar bir gün de ðil bir haf ta bo yun ca sü re cek ve þen lik ha va sýn da o la - cak. Bu gü ne ka dar 19 Ma yýs gü nü dev let tö re - niy le sý nýr lý ka lan kut la ma lar da, sa de ce li se öð - ren ci le ri de ðil, ü ni ver si te genç li ði de 19 Ma yýs kut la ma la rý nýn a na ö ge si ni o luþ tu ra cak. Ü ni ver si te rek tör le ri se mi ner, pa nel ve sem poz yum lar la 19 Ma yýs ta ri hi nin ö ne mi ni or ta ya ko yar ken, ü ni ver si te le rin kam püs le rin - de kon ser ler, La tin dans gös te ri le ri, spor mü - sa ba ka la rý, ti yat ro, pi yes vb. et kin lik le ri öð ren - ci ku lüp le ri i le ba kan lýk ko or di ne li bir þe kil de ger çek leþ ti re cek. Ýlk o la rak A ta türk ü An ma bo yu tuy la, kut - la ma lar kap sa mýn da her yýl A ta türk ün Be - nim Do ðum Gü nüm 19 Ma yýs týr sö zü ne bi - na en, Sam sun da do ðum gü nü pas ta sý ke si le - ce ði ve bu ra da kut la ma lar o la ca ðý be lir til di. KESÝLEN PASTA HALKA DAÐITILACAK A ta türk ün Ban dýr ma Va pu ru i le Sam sun a çýk tý ðý 19 Ma yýs gü nü Sam sun da hal kýn ka tý - lý mý i le do ðum gü nü pas ta sý ke si le rek hal ka da ðý tý la cak. 19 Ma yýs gü nü, An ka ra A re na da - ki kut la ma la rýn son ge ce si ne Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan da ka tý la cak. A re na da ki gös - te ri ler de Halk O yun la rý Fe de ras yo nu nun kur du ðu 450 ki þi lik dev halk o yun la rý top lu lu - ðu ne fes ke sen bir gös te ri su na cak. Ay ný an da A ta türk Kül tür Mer ke zi nde de 60 Spor Fe de - ras yo nu nun en ye te nek li spor cu la rý nýn ne fes ke sen gös te ri le ri ser gi le ne cek. 81 il de kent mey dan la rýn da halk kon ser le ri dü zen le ne cek. (Star, Pas tay la baþ la ya cak dört gün fes ti val gi bi sü re cek, 11 Ma yýs 2012) Geç ti ði miz ay lar da Mil lî E ði tim Ba kan lý ðý, stad yum tö re ni iþ ken ce si ne son ver miþ ti. Pek çok ya zar gi bi bu a dý mý a yak ta al kýþ la mýþ tým. Tam o tur ma ya ha zýr la ný yor dum ki Da nýþ tay, yü rüt me yi dur dur ma ka ra rý ný a çýk la dý. Bu nun ü ze ri ne MEB, ga yet a kýl lý ca dav ra nýp kut la - ma la rý Genç lik ve Spor Ba kan lý ðý na ha va le et ti. Böy le lik le yü rüt me yi dur dur ma ka ra rý ný bypass et miþ ol du. An cak Genç lik ve Spor Ba kan lý ðý, a bar tý da sý nýr ta ný ma ya rak kut la ma la rý -12 Ey lül dar be - ci le ri nin bay ra mýn is mi ne ek le di ði A ta türk ü an ma kýs mý ný ö ne çý ka ra rak- bir haf ta ya yay - dý. Da ha ön ce li se genç li ði ni he def a lan bu mi - li ta rist ve res mî ta rih gü zel le me si ü rü nü bay ra - ma ü ni ver si te genç li ði ni de kat tý. Genç ler tak - la-pa ren de a ta mý yor, pi ra mit ya pa mý yor lar sa tan go yap sýn lar þek lin de ki for mül yet me di; rek tör ler a ra cý lý ðýy la 19 Ma yýs tan ev vel ki her þe yi bir toz ve gaz bu lu tu o la rak be tim le yen res mî ta rih ma sal la rý nýn ço ðal týl ma sý sað lan dý. Böy le lik le Mus ta fa Ke mâl in Mil lî Mü ca de - le ye ka týl ma sý i çin ik na e dil me si ge rek ti ði, Ýn - gi liz le rin kon tro lün de ki bo ðaz lar dan Sul tan Vah ded din in teþ vi kiy le geç ti ði, ken di si Sam - sun dan bir gü neþ gi bi doð ma dan çok ön ce mil li mü ca de le ör güt lü lü ðü nün A na do lu da baþ la mýþ ol du ðu, Hint li Müs lü man la rýn ha li fe ko vul sun di ye de ðil, ko run sun di ye al týn la rý ný gön der di ði, 19 Ni san 1919 gü nü Trab zon a çý kan Ka zým Ka ra be kir in ha ya tî des te ði gi bi ta ri hi ha ki kat le rin hiç bi ri nin di le ge ti ril me ye - ce ði, sý fýr nok ta sý nýn 19 Ma yýs ol du ðu bir res - mî ta rih al gý sý ü ni ver si te le ri miz de de dev let e - liy le ço ðal týl mýþ o la cak. Ke ma liz min, hiç bir za man top lum sal kit le - le ri ik na ka bi li ye ti ol ma dý. A ma ceb ren ve hi - ley le e le ge çi ril miþ si ya sî gü cün ver di ði zor ba - lýk la ken di ne ha ki mi yet a la ný a ça bil di. Bu gün - se de mok ra si ler de ol ma sý bek len di ði gi bi ik - na ve rý za ya da ya lý bir si ya sal sis tem ku ru lu - yor. Bu ra da ken di ni hal kýn rý za sý a ley hi ne var e de gel miþ Ke ma liz me yer yok. Ke ma lizm, bir sü re dir an cak ro man tik bir i de o lo ji o la rak ha - ya tý ný sür dür me ye mah kûm. Bu yüz den Ke - ma list ler a ra sýn da ki en bü yük tar týþ ma baþ lý ðý 1923 ru hu nu mu, 1968 ru hu nu mu di rilt - sek? ten ö te gi de mi yor. Ke ma liz me tek rar a - lan a ça bil me nin tek im kâ ný, o nu hal kýn öz - deþ le þe bi le ce ði ö ðe ler le süs le yip ye ni den do la - þý ma sok mak týr. (Can Dün dar ýn Mus ta fa fil mi, bu res to ras yon ça ba sý nýn en sa rih ör - nek le rin den bi ri siy di a ma Ke ma list ler bu nu bi le doð ru o ku ya ma dý.) Ak Par ti nin 19 Ma yýs mi ti ni bu þe kil de al - la yýp pul la ya rak, genç le re pi ra mit de ðil tan go yap tý ra rak, res mî ta rih ma sal la rý ný ü ni ver si te - ler e liy le ço ðal ta rak, A ta ya þi kâ yet i çin de ðil, do ðum gü nü pas ta sý ný üf let mek i çin baþ vu ra - rak yap tý ðý da bu dur. Þüp he siz mas la hat u - mut e di len a ma ni ha ye tin de li der kül tü nü di - ril ten, Ke ma lizm i res to re et me ye yö ne lik bir ça ba dýr. Ben den söy le me si... Hi lal Kap lan, Ye ni Þa fak, 18 Ma yýs 2012 ABD VE TÜRKÝYE DEN ÝKÝ BAÞÖRTÜSÜ KARARI ABD de baþörtüsü taktýðý için iþten atýlan kadýna beþ milyon dolar tazminat ödenirken, Türkiye de baþörtülü okula gidilmesine izin verilmeyen öðrencinin babasýna bin 245 TL ceza veriliyor. Hangisi daha insanî, hangisi daha vicdanî? Karar sizin... Pastalý 19 Mayýs AKP net deðil Gençlik ve Spor Bakanlýðý, abartýda sýnýr tanýmayarak kutlamalarý - 12 Eylül darbecilerinin bayramýn ismine eklediði Atatürk ü anma kýsmýný öne çýkararak- bir haftaya yaydý. Sivil toplumun önerileri Meclis e sunuldu, ama son seçimlerle anayasayý deðiþtirme misyonu verilen ana parti olan AK Parti nin hangi konuda nerde durduðuna iliþkin hiçbir netlik yok.

12 12 Ý LAN Y TAZÝYE Almanya'dan Hüseyin Bayram'ýn muhtereme eþi ve Muhammed Ali, Ayþegül, Hatice ve Gülnihal'in sevgili annesi Rahime Bayram'ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Y TAZÝYE Almanya'dan Hüseyin Bayram'ýn muhtereme eþi ve Muhammed Ali, Ayþegül, Hatice ve Gülnihal'in sevgili annesi Rahime Bayram'ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Almanya Yeni Asya Okuyucularý Dosya No: 2010/292 TAL. Örnek No: Tapu Kaydý : Kýrýkkale Ýli, Mer kez Ýl çe si, Sa na yi Ma hal le si, A da: 1471, Par sel: 19, Yü zöl çü mü: 253 m 2, A na Ta þýn maz Ni te lik: Ar sa, Kat Ze min, Ba ðým sýz Bö lüm No: 1, Ar sa Pay/Pay da: 83/253, Ba ðým sýz Bö lüm Ni te lik: Mes ken, Cilt/Say fa: 3/230, HÜ SE YÝN MER CAN le hi ne 1. de re ce de i po tek li ta þýn ma zýn ta ma mý Hali Hazýr Durumu : Taþýnmaz Sanayi Mahallesi Sokak No: 1 adresinde dairedir, taþýnmazýn giriþ kapýsý iç kapýlar ve pencereler ahþap doðrama duvarý sýva üstü boyalý, ýslak zeminler ve odalarýn zeminleri mozaik kaplamalý, 3+1 þeklinde 100 m 2 miktarlý, taþýnmaza toplu ulaþým araçlarý ile ulaþým mümkündür, taþýnmaz belediyenin saðladýðý altyapý olanaklarýndan faydalanacak lokasyondadýr taþýnmazýn bulunduðu bölge orta rayiçli bir bölge olup, avm ve okula yakýn konumdadýr. Ýmar Durumu: Kýrýkka le Be le di ye Baþ kan lý ðý i mar pla ný i çe ri sin de kal mak ta o lup, Ay rýk ni zam da 4 kat yük sek li ðin de " Ko nut" a la nýn da, Taks: 0,40, Kaks: 1,60 þek lin de i mar du ru mu na sa hip tir. Muhammen Bedeli : ,00 TL Satýþ Saati : 10:40-10:45 Arasý 2- Tapu Kaydý : Kýrýkkale Ýli Merkez Ýl çe si Sa na yi Ma hal le si A da: 1471, Par sel: 19, Yü zöl çümü: 253 m 2, A na Ta þýn maz Ni te lik: Ar sa, Kat: Bi rin ci, Ba ðým sýz Bö lüm No: 2, Ar sa Pay/Pay da: 83/253, Ba ðým sýz Bö lüm Ni te lik: Mes ken, Cilt/Say fa: 3/231, HÜ SE YÝN MER CAN le hi ne 1. de re ce de i po tek li ta þýn ma zýn ta ma mý. Hali Hazýr Durumu : Taþýnmaz Sanayi Mahalle si So kak No: 1 ad re sin de da i re dir, ta þýn ma zýn gi riþ ka pý sý iç ka pý lar ve pen ce re ler ah þap doð ra ma, du va rý sý va üs tü bo ya lý, ýs lak ze min ler ve o da la rýn ze min le ri mo za ik kap la ma lý, 3+1 þek lin de 100 m 2 mik tar lý, ta þýn ma za top lu u - la þým a raç la rý i le u la þým müm kün dür, ta þýn maz be le di ye nin sað la dýðý alt ya pý o la nak la - rýn dan fay da la na cak lo kas yon da dýr, ta þýn ma zýn bu lun du ðu böl ge or ta ra yiç li bir böl ge o lup, avm ve o ku la ya kýn ko num da dýr. Ýmar Durumu : Kýrýkka le Be le di ye Baþ kan lý ðý i mar pla ný i çe ri sin de kal mak ta o lup, Ay rýk ni zam da 4 kat yük sek li ðin de " Ko nut" a la nýn da, Taks: 0,40, Kaks: 1,60 þek lin de i mar du ru mu na sa hip tir. Muhammen Bedeli : ,00 TL Satýþ Saati : 10:50-10:55 Arasý 3- Tapu Kaydý : Kýrýkkale Ýli Merkez Ýlçesi Sanayi Mahallesi Ada: 1471, Parsel: 19, Yüzölçümü: 253 m 2, Ana Taþýnmaz Nitelik: Arsa, Kat: Ýkinci, Baðýmsýz Bölüm No: 3, Arsa Pay/Payda: 83/253, Baðýmsýz Bölüm Nitelik: Mesken, Cilt/Sayfa: 3/232, HÜSEYÝN MERCAN lehine 1. derecede ipotekli taþýnmazýn tamamý Hali Hazýr Durumu : Taþýnmaz Sanayi Mahalle si So kak No: 1 ad re sin de da i re dir, ta þýn ma zýn gi riþ ka pý sý iç ka pý lar ve pen ce re ler ah þap doð ra ma, du va rý sý va üs tü bo ya lý, ýs lak ze min ler ve o da la rýn ze min le ri mo za ik kap la ma lý, 3+1 þek lin de 100 m 2 mik tar lý, ta þýn ma za top lu u - la þým a raç la rý i le u la þým müm kün dür, ta þýn maz be le di ye nin sað la dýðý alt ya pý o la nak la - rýn dan fay da la na cak lo kas yon da dýr, ta þýn ma zýn bu lun du ðu böl ge or ta ra yiç li bir böl ge o lup, avm ve o ku la ya kýn ko num da dýr. Ýmar Durumu : Kýrýk ka le Be le di ye Baþ kan lý ðý i mar pla ný i çe ri sin de kal mak ta o lup, Ay rýk ni zam da 4 kat yük sek li ðin de " Ko nut" a la nýn da, Taks: 0,40, Kaks: 1,60 þek lin de i mar du ru mu na sa hip tir. Muhammen Bedeli : ,00 TL Satýþ Saati : 11:00-11:05 Arasý Satýþ Þartlarý : 1- Satýþ gü nü yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da Ký rýk ka le Ad li ye si Ze min Kat Ku rum Ar þi vi Ö nü / KI RIK KA LE ad re sin de a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar - týr ma da tah min e di len de ðe rin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý - ný ve sa týþ ve pay laþ týr ma gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be de lle a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar tiy le gü nü Ký rýk ka le Ad li ye si Ze min Kat Ku rum Ar þi vi Ö nü / KI RIK KA LE ad re sin de yu ka rý da be lir ti len sa at - ler a ra sýn da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la - cað mý ve sa týþ gi der le ri ni geç me si þar týy la en çok ar tý ra na i ha le o lu nur. Þu ka dar ki, ar - týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a - la cað ma rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le fa zl a be del le a lý cý çýk maz - sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Artýrmaya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de Türk Li - ra sý pe þin pa ra ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. A lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri - le bi lir. Ta pu a lým har cý, dam ga ver gi si i le K.D.V. a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler ve üc re ti sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ýpotek sahi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu - su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i - re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - týr ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Ýhaleye katý lýp da ha sonra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re ti i le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o - lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þartname, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi - de ri ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Satýþa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür lü ðü - mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur Ýþ bu i lan teb li gat ya pý la ma yan il gi li le re teb li gat ye ri ne ka im ol mak ü ze re i lan o lu nur. (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. (Ý ÝK m. 126) B: T. C. KIRIKKALE 4. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) 2012/4 Satýþ. 1 Taþýnmazýn; Tapu Kaydý : ÝSTANBUL i li, MAL TE PE il çe si, ma hal le si/kö yü, paf ta, 1173 a da, 140 par sel, ze min kat, 234/3000 ar sa pay lý 3 no lu ba ðým sýz bö lüm. Özellikleri : Mal te pe Fey zul lah mah. Dum lup mar cad. 19 ka pý no lu ze min ve 3 nor mal kat lý Gök sel apt. ze min ka týn da ki 3 no lu da i re gi riþ ka pý sý ah þap dð.de mir kor - ku luk lu, sa lon ve 2 o da, mut fak, ban yo ter di bin de, an tre ve ko ri dor ze mi ni se ra mik du - var la rý p.ba da na lý, sa lon ve o da ze min le ri ah þap par ke du var la rý p.ba da na lý, mut fak ze - mi ni se ra mik du var la rý fa yans, tez gâ hý mer mer ah þap do lap lý, ban yo ze mi ni se ra mik du var la rý fa yans kap lý kü vet, la va bo ve klo ze ti mev cut, tüm ka pý ve pen ce re ler ah þap yað lý bo ya lý, e lek trik ve su te si sat la rý mev cut do ðal gaz kat ka lo ri fer te si sa tý mev cut brüt 80 m 2 mik ta rýn da. 1.Satýþ Günü : 13/07/ Satýþ Günü : 23/07/2012 Satýþ Saati : 15:00-15:10 -Arasý Satýþ Yeri : Kartal 3. Sulh Hukuk Mahkemesi Duruþma Salonu Muhammen Bedel : ,00 TL 2 Taþýnmazýn; Tapu Kaydý : ÝSTANBUL ili, MALTEPE ilçesi, Küçükyalý mahallesi/köyü, 1173 ada, 140 parsel, 3.kat, 252/3000 arsa paylý 10 nolu baðýmsýz bölüm Özellikleri : Ayný adreste ki da i re üç o da bir sa lon, mut fak, an tre, ko ri dor, ban - yo wc ter ti bin de o lup, di re gi riþ ka pý sý çe lik, an tre ze mi ni se ra mik ve du var la rý plas tik ba da na lý, bal kon lu sa lon i le üç o da nýn ze min le ri ah þap par ke, du var la rý p.bad.ko ri dor ze mi ni se ra mik du var la rý p.badn, mut fak ze mi ni se ra mik, du var la rý ki riþ alt se vi ye si ne ka dar fa yans, tez gâ hý la mi nat do lap la rý la mi nat kap la ma, ban yo ze mi ni se ra mik, du - var la rý k.a.se vi ye si ne ka dar fa yans, kü vet, a.klo zet ve la va bo su mev cut, wc ze mi ni se - ra mik du var la rý 1,20 m fa yans, a.he la ta þý ve la va bo su mev cut, tüm ka pý la rý ah þap ve y.bo ya lý, tüm pen ce re le ri p.v.c.doð ra ma ve çift cam lý, e lek trik ve su te si sat la rý mev cut o lup do ðal gaz kat ka lo ri fer te si sat lý brüt 110 m 2 mik ta rýn da dýr. 1. Satýþ Günü : 13/07/ Satýþ Günü : 23/07/2012 Satýþ Saati : 16:00-16:10 - Arasý Satýþ Yeri : Kartal 3. Sulh Hukuk Mahkemesi Duruþma Salonu Muhammen Bedel: ,00 TL 3 Taþýnmazýn; Tapu Kaydý : ÝSTANBUL ili, MALTEPE ilçesi, Küçükyalý mahallesi/köyü, pafta, 1173 ada, 140 parsel, 3 kat 252/3000 arsa paylý 11 nolu baðýmsýz bölüm. Özellikleri : Ayný ad res te ki da i re üç o da bir sa lon, mut fak, an tre, ko ri dor, ban - yo wc ter ti bin de o lup, 10 no lu ba ðým sýz bö lüm i le ay ný ö zel lik le re sa hip ve 110 m 2 mik - ta rýn da dýr. 1.Satýþ Günü : 13/07/ Satýþ Günü : 23/07/2012 Satýþ Saati : 16:30-16:40 -Arasý Satýþ Yeri : Kartal 3. Sulh Hukuk Mahkemesi Duruþma Salonu Muhammen Bedel: ,00 TL 4 Taþýnmazýn; Tapu Kaydý : ÝSTANBUL ili, MALTEPE il çe si, ma hal le si/kö yü, 1173,a da 140 par - sel, 3 kat 252/3000 ar sa pay lý 12 no lu ba ðým sýz bö lüm. Özellikleri : Ay ný ad res te ki da i re üç o da bir sa lon, mut fak, an tre, ko ri dor, ban yo wc ter ti bin de o lup, 10 no lu ba ðým sýz bö lüm i le ay ný ö zel lik le re sa hip ve 110 m 2 mik ta rýn da dýr. 1. Satýþ Günü : 13/07/ Satýþ Günü : 23/07/ /... Satýþ Saati : 15:30-15:40 Arasý Satýþ Yeri : Kartal 3. Sulh Hukuk Mahkemesi Duruþma Salonu Muhammen Bedel : ,00 TL Satýþ Þartlarý ; 1- Satýþlar, yukarý da be lir ti len bi rin ci sa týþ gü nün de, sa týþ sa at le ri a ra sýn da sa týþ ye - rin de a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de ðe rin yüz de 60'ýný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ ve pay laþ týr ma gi der le - ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be de lle a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah - hü dü sak lý kal mak þar týy la yu ka rý da be lir ti len i kin ci sa týþ gü nün de ay ný yer ve sa at ler a - ra sýn da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la cak la rý top la mý ný, sa týþ ve pay laþ týr ma gi der le ri ni geç me si ve ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin yüz de 40'ý ný bul ma sý la zým dýr. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Artýrmaya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin yüz de 20'si nis pe tin de Türk Li ra sý pe þin pa ra ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. A lý cý ya is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve - ri le bi lir. Ta pu a lým har cý, dam ga ver gi si i le K.D. V. a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ýpotek sahi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu - su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de me - mur lu ðu mu za bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ týr ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Satýþ bedeli he men ve ya ve ri len müh let i çin de ö den mez se Ýc ra Ýf las Ka nu nu nun 133'ün cü mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. Ý ki i ha le a ra sýn da ki fark tan ve yüz de 10 fa - iz den a lý cý ve ke fil le ri me sul tu tu la cak ve hiç bir hük me ha cet kal ma dan ken di le rin den tah sil e di le cek tir. 5- Þartname, ilan tarihinden i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi - de ri ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Satýþa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la me mur lu - ðu mu za baþ vur ma la rý ge rek mek te dir. 11/05/2012 Ýþ bu i lan teb li gat ya pý la ma yan il gi li le re teb li gat ye ri ne ka im ol mak ü ze re i lan o lu nur. (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. (Ý ÝK m. 126) B: T. C. KARTAL 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIÞ MEMURLUÐU (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) ESAS NO: 2012/121 Davacý BOTAÞ tarafýndan davalýlar ALÝ MÝRÝOÐLU, ÝBRAHÝM HÜSEYÝNSÝNOÐLU, AHMET HÜSEYÝNSÝNOÐLU, YU SUF MEN TE ÞE'ye a it An tak ya Bü yük dal yan kö yün de ka in 240 par sel sa yý lý ta þýn ma zýn 1829,76 m 2 ' lik kýs mý nýn da i mi ir ti fak hak ký te si si i çin ka mu laþ tý rýl ma sý ya pýl mýþ o lup, ka mu laþ týr ma ka nu nu nun 10. mad de si ge re ðin ce ka - mu laþ týr ma be del le ri nin tes pi ti i le ka mu laþ tý rý lan ta þýn ma zýn da va cý BO TAÞ (Bo ru Hat - la rý i le Pet rol Ta þý ma A.Þ.) a dý na ta pu ya tes ci li ne ka rar ve ril me si ta lep e dil miþ tir. Bu ta þýn maz da ki hak sa hip le ri nin ve 3.ki þi le rin teb lið den i ti ba ren 30 gün i çe ri sin de, ka mu laþ týr ma nýn ip ta li i çin Ý da ri Yar gý da ya da mad di ha ta la rýn dü zel til me si i çin Ad li Yar gý da da va a ça bi le cek le ri, a çý la cak da va da hu su me tin ka mu laþ týr ma yý ya pan BO TAÞ (Bo ru Hat la rý i le Pet rol Ta þý ma A.Þ.)'a yö nel ti le ce ði, bu sü re i çe ri sin de, ka mu laþ týr ma iþ le mi ne kar þý i da ri yar gý da ip tal da va sý a çan la rýn da va aç týk la rý ný ve yü rüt me nin dur du - rul ma sý ka ra rý al dýk la rý ný bel ge len dir me dik le ri tak dir de, ka mu laþ týr ma iþ le mi nin ke sin - le þe ce ði ve Mah ke me ce tes pit e di len ka mu laþ týr ma be de li ü ze rin den ta þýn maz ma lýn ka mu laþ týr ma ya pan i da re a dý na tes cil e di le ce ði, Mah ke me miz ce tes pit e di le cek ka - mu laþ týr ma be del le ri nin yar gý la ma sý ra sýn da hak sa hip le ri a dý na Va kýf bank An tak ya Þu be si ne ya tý rý la ca ðý, il gi li le rin da va ya ve ta þýn ma zýn de ðe ri ne i liþ kin bü tün sa vun ma ve de lil le ri ni de teb lið den i ti ba ren 10 gün i çe ri sin de Mah ke me mi ze ya zý lý o la rak ib raz et me le ri ge rek ti ði 2942 s. Ka mu laþ týr ma Ka nu nu'nun il gi li mad de le ri ge re ðin ce i la nen teb lið o lu nur. 12/03/ B: T. C. HATAY 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2011/9 Davacý Ýl Sosyal Hizmetler Müdürlüðü tarafýndan davalý Dilek Yýldýrým aleyhine açýlan 2828 sa yý lý ya sa ya gö re ko ru ma da va sýn da da va lý nýn ad re si tes pit e di le me di ðin den; Da va nýn ka bu lü i le An ka ra Ý li Çu buk Ýl çe si Taþ pý nar Ma hal le si Cilt: 90, Ha ne: 12 N: 119'da nü fu sa ka yýt lý Ýb ra him ve Di lek'den ol ma 26/07/2002 d.lu T.C. Kim lik No su o lan Ýb ra him can TA MER'in 2828 Sa yý lý Ka nu nun 22. mad de si ge re ðin ce KO RU MA AL TI NA A LIN MA SI NA, ka rar ve ril di ði, i lan e dil dik ten 7 gün son ra teb lið e dil - miþ sa yý la ca ðý ve teb lið den i ti ba ren 2 haf ta i çin de Yar gý tay' da tem yiz yo lu a çýk ol mak ü ze re i la nen teb lið o lu nur. 18/04/ B: T. C. ÇUBUK ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN METNÝ Dosya No: 2010/34802 Örnek No: 27 Satýlmasýna karar verilen markanýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri: MARKA KAYDI: Yeniçeriler cad. Ka ra kol sok. No: 75/A Be ya zýt/ýs TAN BUL ad re sin de yer le þik Ý kiz ler Tü ke tim Mal la rý San. ve Tic. A.Þ. a dý na ka yýt lý ve sa yý lý 2 (i ki) a det mar ka nýn ha len yu ka rý da a ný lan sa hip a dý na hü küm i fa de et tik - le ri ve mar ka la rýn 556 sa yý lý Mar ka la rýn Ko run ma sý Hak kýn da Ko nu nun Hük mün de Ka - rar na me sað la dý ðý ko ru ma dan ya rar lan dýk la rý tes pit e dil miþ tir. ÖZELLÝKLERÝ : a) Neofly: sayýlý tescilli Neofly ibareli markanýn Uluslar arasý NÝCE sýnýflandýrma Sis te mi'nin (Mar ka la rýn Tes cil lin de Mal la rýn ve Hiz met le rin U - lus lar a ra sý sý nýf lan dýr ma sý na i liþ kin NÝ CE An laþ ma e sas la rý çer çe ve sin de ha zýr la na rak yü rür lü ðe ko nu lan Sý nýf lan dýr ma Teb li ði'nin) 18/25/28/35. Sý nýf la rý na da hil kap sa mýn - da 556 sa yý lý Mar ka la rýn Ko run ma sý Hak kýn da Ka nun Hük mün de Ka rar na me ye gö re ilk de fa 07/06/2005 ta ri hin de tes cil e dil miþ tir. Tes ci li 04/10/2006 ta ri hin de si ci le ka yýt e di len mar ka nýn tes ci li 30/11/2006 ta rih ve 384 sa yý lý Res mi Mar ka Ga ze te sin de ya yýn - lan mýþ týr. b) Neo Grand: sa yý tes cil li Ne o Grand i ba re li mar ka nýn U lus lar a ra sý NÝ CE Sý nýf lan dýr ma Sis te mi'nin (Mar ka la rýn Tes cil lin de Mal la rýn ve Hiz met le rin U lus lar a ra sý Sý nýf lan dý rýl ma sý na i liþ kin NÝ CE An laþ ma e sas la rý çer çe ve sin de ha zýr la na rak yü rür lü ðe ko nu lan Sý nýf lan dýr ma Teb li ði'nin) 25/28/35. Sý nýf la rýn da hil em ti a kap sa mýn da 556 Sa yý lý Mar ka la rýn Ko run ma sý Hak kýn da Ka nun Hük mün de Ka rar na me ye gö re ilk de fa 18/04/2007 ta ri hin de tes cil e dil miþ tir. Tes cil li 21/04/2008 ta ri hin de si ci le ka yýt e di len mar ka nýn tes ci li nin 21/05/2008 ta rih ve 393 sa yý lý Res mi Mar ka Ga ze te sin de ya yýn lan mýþ týr. SATIÞ SAATÝ : a) Neofly marka'nýn satýþý: MUAMMEN BEDELÝ: ,00 TL. b) Neo Grand marka'nýn satýþý: MUAMMEN BEDELÝ: ,00 TL Satýþ Þartlarý 1- Satýþ 25/06/2012 gü nü yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da Ýs tan bul 36. Ýc ra Mü - dür lü ðü'nde a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de ðe rin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ ve pay laþ týr ma gi der le - ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be de lle a lý cý çýk maz sa en çok art tý ran ta ah - hü dü sak lý kal mak þar týy la 05/07/2012 gü nü ay ný yer ve sa at ler a ra sýn da i kin ci art týr - ma ya çý ka rý la cak týr. Bu art týr ma da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la cak la rý top la mý ný, sa týþ ve pay laþ týr ma gi der le ri ni geç me si ve ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti - nin % 40'ý ný bul ma sý la zým dýr. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Arttýrmaya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de pey ak - çe si ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. A lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Tes - cil a lým har cý, dam ga ver gi si i le K.D.V. a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler ve tel la li ye res mi sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ýpotek sahi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu - su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i - re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak tir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - týr ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Satýþ be de li he men ve ya ve ri len müh let i çin de ö den mez se Ýc ra Ýf las Ka nu nu nun 133'ün cü mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. Ý ki i ha le a ra sýn da ki fark tan ve % 10 fa iz - den a lý cý ve ke fil le ri me sul tu tu la cak ve hiç bir hük me ha cet kal ma dan ken di le rin den tah sil e di le cek tir. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olunup gideri verildiði taktirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür lü ðü - mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur Ýþ bu teb li gat ya pý la ma yan il gi li le re teb li gat ye ri ne ka im ol mak ü ze re i lan o lu nur. (Ý ÝK m. 126) (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. B: T. C. ADALET BAKANLIÐI ÝSTANBUL 36. ÝCRA VE ÝFLAS MÜDÜRLÜÐÜ (MARKA AÇIK ARTTIRMA ÝLANI) Dosya No: 2012/689 TALÝMAT. Bir borçtan do la yý i po tek li bu lu nan ve a þa ðý da ta pu kay dýn da a de ti, cin si, ev sa fý, kýy - me ti ve ö nem li ö zel lik le ri i le sa týþ þart la rý be lir ti len ta þýn ma zýn mü dür lü ðü müz ce a çýk art týr ma su re tiy le sa tý la rak pa ra ya çev ril me si ne ka rar ve ril miþ tir. TAPU KAYDI : Ýstan bul i li, Bey lik dü zü il çe si, Gür pý nar Ma hal le si, Kö yi çi Mev ki i, 25 paf ta, 1786 a da, 1 par sel, 364 cilt, Sa hi fe, 387,26 m 2 mik tar lý kat ir ti fak lý ar sa - da ka yýt lý, 12/386 ar sa pay lý, 3. Kat, 14 No'lu ba ðým sýz bö lüm ve mes ken ni te li ðin de ki ta þýn maz. ÝMAR DURUMU : Dos ya sýn da mev cut Bey lük dü zü Be le di ye Baþ kan lý ðý'nýn ta rih li ya zý sýn da; Bey lik dü zü il çe si, Gür pý nar Ma hal le si, 1786 a da, 1 par se li sa yý lý ta þýn ma zýn tas dik ta rihli 1/1000 ölçekli 2. Etap Beylikdüzü - Gürpý nar uy gu la ma i mar pla nýn da Ti ca ret + Ko nut a la nýn da kal dý ðý, TAKS : 0,50, H max : 15,50 m. O la rak plan lan dý ðý be lir til mek te dir. HUDUDU VE SAHASI: Ta þýn ma zýn bir lik te ge ti ri len paf ta sý nýn ye ri ne tat bi kiy le uy - gun lu ðu sap tan mýþ týr. GAYRÝMENKULÜN HALÝ HAZIR DURUMU VE NÝTELÝÐÝ : Satý þý is te ni len ta þýn maz, ta pu nun Bey lik dü zü il çe si, Gür pý nar Ma hal le si, 1786 a da, 1 no'lu par se lin de ka yýt lý o lup, ad res o la rak Kö yi çi Ý nö nü Cad de si, Mer kez Ca mi i Kar þý sý, 17 Ka pý no'lu, 3. Kat D: 14 ad - re sin de yer al mak ta dýr. Keþif günü da i re ka pý sý ka pa lý ol du ðun dan ö zel lik le ri bil gi a lýn mak su re tiy le tes pit e - dil miþ tir. Bu na gö re; da i re nin plan i ti ba riy le; gi riþ te hol, sa lon, mut fak, i ki ya tak o da sý ve bal kon dan i ba ret ol du ðu be lir til miþ tir. Da i re gi riþ ka pý sý çe lik ka pý dýr. O da ka pý la rý nýn ah þap doð ra ma ka pý; ze min le rin la mi nant par ke, ýs lak a lan la rýn se ra mik, du var la rýn sa - ten bo ya, ta van la rýn kar ton pi yer, pen ce re le rin pvc ol du ðu bil di ril miþ tir. Or tak a lan lar bej mer mer, mer di ven kor ku luk la rý de mir dir. Da i re tak ri ben brüt 90 m 2 kul la ným a la ný - na sa hip tir. Da i re de do ðal gaz kul la nýl mak ta dýr. Satýþa ko nu ta þýn maz il çe mer ke zi ne nis pi me sa fe de o lup, semt mer ke zin de yer al - mak ta dýr. A lýþ ve riþ nok ta la rý na, çar þý pa za ra, top lu ta þý ma a raç du rak la rý na yü rü me me sa fe sin de dir. Alt ya pý so ru nu çö zü me ka vuþ tu rul muþ, ge liþ mek te o lan bir böl ge de yer al mak ta dýr. Be le di ye hiz met le rin den ya rar lan mak tadýr. E-5 Kara yo lu ve TEM o to - yo lu na çý kýþ im kâ ný na sa hip tir. Ya ký nýn da semt pa za rý ku rul mak ta dýr. Böl ge de fa a li yet gös te ren çok sa yý da ki a lýþ ve riþ mer ke zi, ser vis a raç la rý i le böl ge ye hiz met ver mek te dir. A çýk ve ka pa lý o to par ký ol ma mak la bir lik te o to park so ru nu bu lun ma mak ta dýr. TAÞINMAZIN KIYMETÝ : Taþýnmaza ,00-TL takdir edilmiþtir. SATIÞ ÞARTLARI : Satýþa konu gayrimenkulun birinci arttýrmasýnýn Cuma günü saat 14:40-14:50 arasýnda, BÜYÜKÇEKMECE 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ'NDE açýk arttýrma sureti ile yapýlacak týr. Bu art týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60'ý ný ve rüç ha ný a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i - ha le o lu nur. Böy le bir be del i le a lý cý çýk maz sa en çok art tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar tý i le ay ný ta þýn maz lar Pa zar te si gü nü sa at 14:40-14:50 saatleri arasýnda BÜYÜKÇEKMECE 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ'NDE i kin ci art týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu art - týr ma da da bu mik tar el de edil me miþ se gay ri men kul ler en çok art tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re art týr ma i lan da gös te ri len müd det so nun da en çok art tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki art týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy met le ri nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o la na a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma - sý ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me pay laþ týr ma mas raf la rý nýn geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. Arttýrma ya iþ ti rak e de cek le rin tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de nak ti "TL" sý ve ya bu mik tar ka dar Mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. A lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir, i ha le pu lu, ta pu a lým har cý ve % 1 KDV a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler, ta pu sa tým har cý ve tel la li ye sa týþ be de lin den ö de nir. Ýpotek sahibi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý nýn hu su - siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý nýn da ya na ðý bel ge ler i le 15 gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. Ýhaleye katýlýp da ha son ra i ha le be de lini ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se - bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr, i ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn da i re miz ce tah sil o - lu na cak bu fark var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. Þartname i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup, mas - ra fý ve ril di ði ta dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri lir. Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la cak - la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2012/689 Ta li mat sa yý lý dos ya nu ma ra sý i le Mü - dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. Sa týþ i la ný il gi li le rin ad res le ri ne teb li ðe gön de ril miþ o lup, ad res te teb li gat ya pý la ma - ma sý ve ya ad res le ri bi lin me yen le rin de teb lið ye ri ne ka in ol mak ü ze re i la nen teb lið o lu - nur (Ýc.Ýf.K.126) B: T. C. BÜYÜKÇEKMECE 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ'NDEN (TAÞINMAZ SATIÞ ÝLANI)

13 13 Ý LAN Y KONFERANSA DÂVET Konu: Bediüzzamanýn Hayatý ve Hedefleri Açýlýþ Konuþmasý: Hamza KARA Konuþmacý: Ýslâm YAÞAR Sunucu: Mesut NURVER Sinevizyon: Kur'ân Medeniyeti Yer: Kars Halk Eðitim Merkezi Konferans Salonu Tarih: Saat:13:00-16:00 Organizasyon: Kars Yeni Asya Temsilciliði Not: Bayanlara yer ayrýlmýþtýr. Program Sonunda Ýslâm YAÞAR kitaplarýný imzalayacaktýr. SEMÝNERE DÂVET Konu: Ýslâm'da Ýnsan Haklarý ve Hürriyet Konuþmacý: Ali FERÞADOÐLU (Araþtýrmacý-Yazar) Tarih: 19 Mayýs Cumartesi Saat: Yer: Yeni Asya Vakfý Seminer Salonu (Vefa Cemal Yener Tosyalý Cd. No: 117 (Yeni 61) Süleymaniye / Ýstanbul) Organizasyon: Demokrat Eðitimciler Derneði Ýrtibat: (0505) Not: Hanýmlara yer ayrýlmýþtýr. Dosya No: 2010/559 E Örnek No: Tapu Kaydý : MANÝSA MERKEZ AKMESCÝT MAH. PAFTA 151, ADA 1204, PARSEL 38'DE KAYITLI 120/600 ARSA PAYLI, ZEMÝN KAT, 1 BAÐ. BÖLÜM NOLU MESKEN Hali Hazýr Durumu : Satýþa konu ipotek li ta þýn maz 4 o da, 1 sa lon, mut fak, ban yo, WC ve 1 bal kon dan o - luþ mak ta o lup yak la þýk 160 m 2 dir. Dýþ ka pý sý çe lik ka pý dýr. Dýþ çer çe ve le ri yað lý bo ya lý de mir doð ra ma o lup sa de ce o tur ma o da sý ve ço cuk o da sý nýn pen ce re le ri PVC doð ra ma o la rak ye ni len miþ tir. Ýç ka pý la rý ci la lý ver nik li tah ta dýr. Yer ler la mi nant par ke dir. Mut - fak ta pro fil ka pak la rý ve mer me rit ten ha zýr mut fak ya pýl mýþ týr. Yak la þýk 20 yýl lýk 5 kat lý o lan be to nar me bi na nýn ze min ka týn da o lan da i re Ma ni sa'nýn göz de semt le rin den bi - rin de dir. 3 ta ra fý bah çe li dir. Ev de ka ran lýk bi rim yok tur. Ka lo ri fer te si sa tý yok tur. E lek - trik ve su yu mev cut tur. Þeh rin a lýþ ve riþ mer ke zi ne 5 km me sa fe de dir. Top lu ta þý ma a - raç la rý sü rek li ça lýþ mak ta dýr. Semt te Ce mal Er gün Ýl köð re tim O ku lu var dýr. CBÜ Has ta - ne si, Ad li ye, Em ni yet Mü dür lü ðü, 5M Mig ros'a yü rü me me sa fe sin de dir. Ýmar Durumu : Ma ni sa Be le di ye Baþ kan lý ðý Plan ve Pro je Mü dür lü ðü nün ta rih 2172 sa yý lý ya zý la rýn da Ma ni sa Mer kez Ak mes cit ma hal le si 151 paf ta, 1204 a da, 38 par sel de ka yýt lý ta þýn ma zýn i mar pla nýn da i kiz ni zam, 5 ka ta i mar lý mes ken böl ge sin de kal dý ðý bil di ril - miþ tir. Muhammen Bedeli ,00 TL Satýþ Saati 10:30-10:35 Arasý Satýþ Þartlarý : 1- Satýþ günü yukarýda belirtilen saatler arasýnda Manisa 6.Ýcra Müdürlüðü'nün Manisa Adalet Sarayý 1.kat nolu Satýþ ( Müzayede) salonunda adresinde açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin % 60'ýný ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ ve paylaþtýrma giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alýcý çýkmazsa en çok artýranýn taahhüdü saklý kalmak þartiyle günü Manisa 6.Ýcra Müdürlüðü'nün Manisa Adalet Sarayý 1.kat nolu Satýþ (Mü za ye de) sa lo nun da ad re sin de yu ka rý da be lir ti - len sa at ler a ra sýn da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da rüç han lý a la cak lý la - rýn a la ca ðý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç me si þar týy la en çok ar tý ra na i ha le o lu nur. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye - nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka pa - ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk - maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Artýrmaya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de Türk Li - ra sý pe þin pa ra ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. A lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri - le bi lir. Ta pu a lým har cý, dam ga ver gi si a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler ve tel la li ye üc re ti sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ýpotek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu - su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i - re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - týr ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Ýhale ye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re ti i le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o - lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür lü ðü - mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. Ýþ bu i lan teb li gat ya pý la ma yan il gi li le re teb li gat ye ri ne ka im ol mak ü ze re i lan o lu nur. (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. (Ý ÝK m.126) B: T. C. MANÝSA 6. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) TEBRÝK Muhterem kardeþlerimiz Ahmet Sait Ceylan ile Yasemin Hanýmefendinin Halit Eymen ismini verdikleri bir çocuklarý dünyaya gelmiþtir. Anne ve babayý tebrik eder, küçük yavruya hayýrlý uzun ömürler dileriz. Þirinevler, Yenibosna Yeni Asya Okuyucularý PÝKNÝÐE DÂVET Hatay-Ýskenderun-Kavaklýoluk Köyü Pikniðimize bütün dostlarýmýz dâvetlidir. Tarih : Saat : arasý Not: Araþtýrmacý Yazar Halil USLU beyefendi de katýlacaktýr. Org.: Ýskenderun Yeni Asya Temsilciliði Ýrtibat: DOSYA NO: 2012/49 Esas. Satýlmasýna Karar verilen Taþýnmazýn Cinsi ve özellikleri : TAPU KAYDI : Çatalca, Kestanelik Ky.. Küçük Halkalý Poyraz Çeþme Mevkii, 953 parselde kayýtlý m 2 tarla vasýflý taþýnmaz. NÝTELÝKLERÝ : 953 no lu par sel sa yý lý ta þýn maz köy yer le þik a la ný dý þýn da dýr. Bir yö nü ka das tral yol, di ðer yön le ri þa hýs par sel le ri i le çev ri li dir. Su la ma im kâ ný yok tur. Ha fif me yil li o lan ta þýn ma zýn top rak ya pýsý killi - týnlý olup topografik açýdan mekanize tarýma uygundur. Üzerinde ekonomik öneme sahip çit, bina, aðaç vs. yoktur. Taþýnmazýn kaydýnda Ziraat Bankasý A.Þ. lehine 21/12/2009 tarih 9504 yevmiye ve 21/02/2011 tarih 940 yevmiye ile iki adet ipotek kaydý olup bu þerhlerle yükümlü olarak satýlacaktýr. Detaylý bilgi dosyamýzdan öðrenilebilir. ÝMAR DURUMU : Çatalca Belediye Baþkanlýðýnýn 07/05/2012 tarih ve 4250 sayýlý yazýlarýnda taþýnmazýn 1/ ölçekli Ýstanbul Çevre Düzeni Planý kapsamýnda kaldýðý, 1/1000 ölçekli Uygulama Ýmar Planlarý bulunmadýðýndan imar durumunun tanzim edilemediði bildirilmiþtir. KIYMETLÝ : YTL Birinci Satýþ günü: 02/07/ :30-10:40 Saatleri arasýnda Ýkinci Satýþ günü : 12/07/ :30-10:40 Saatleri arasýnda Çatalca Ýcra Müdürlüðü Adresinde 1)- Açýk artýr ma va si nin de ha zýr bu lun ma sý su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah - min e di len kýy met o lan TL'yi ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu - u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk mazsa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar týy la Yu ka rý da yazýlý yer ve sa at ler a ra sýn da i - kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da bu mik tar el de e di le me miþ se sa týþ dü þe - cek tir. 2)- Artýrmaya iþti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de na kit ve ya bu mik tar ka dar bir ban ka nýn te minat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Sa týþ tan Mü te - vel lit Bin de 4,5 i ha le dam ga res mi, KDV i le 1/2 ta pu harç ve mas raf la rý A lý cý ya, 100,00 YTL i çin Yüz de 2 a þan ký sým i çin Yüz de 1 Tel la li ye res mi sa tý cý (borç lu ya) a it o la cak týr. Bi rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö de nir. 3)- Ýpotek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak tir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay - laþ týr ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. 4)- Ýhaleye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o - lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5)- Þartname, ilan tarihinden i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup mas ra fý ve ril di ði tak tir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6)- Ýhale hakim onayý ile tamamlanacaktýr. 7)- Satýþa iþti rak e den le rin Þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür lü ðü - mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. 10/05/2012 (Ýc. Ýfl. K. 126) (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. Yö net me lik Ör nek No: 27 Ad la rý na teb li gat ya pý la ma yan il gi li le re ga ze te i la ný teb li gat ye ri ne ge çer li dir. B: ÇATALCA SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN (TAÞINMAZ MAL AÇIK ARTIRMA ÝLANI) TAZÝYE Muhterem kardeþimiz Ali Demir'in validesi Zeynep Demir'in ve muhterem kardeþimiz Metin Güler'in validesi Sadiye Güler'in vefatlarýný teessürle öðrendik. Merhumelere Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Morgül Ailesi Dosya No: 2012/135 Esas. Örnek No: 27 Borçluya ait ve bir borç tan do la yý i po tek li bu lu nan ve a þa ðý da ta pu kay dýn da cin si, ev sa fý, kýy me ti i le ö nem li ö zel lik le ri i le sa týþ þart larý be lirtilen Ýs tan bul i li, Bay ram pa þa il çe si Sað mal cý lar Ma hal le si Ye ni A çý lan yol mev ki i 7512 par sel sa yý lý 181 m 2 lik ar sa va - sýf lý ta þýn ma zýn 2/3 his se si Ýs tan bul 10. Ýc ra Mü dür lü ðü ka le min de a çýk art týr ma su re - tiy le sa tý la rak pa ra ya çev ri le cek tir. 1-ÝÝK 127. MD GÖRE SATIÞ ÝLANININ TEBLÝÐÝ: Ad res le ri ta pu da ka yýt lý ol ma yan (Müb - rez ta pu kay dýn da be lir ti len) a la ka dar la ra ta kip borç lu la rý na gön de ri len teb li gat la rýn teb lið im kân sýz lý ðý ha lin de iþ bu sa týþ i la ný teb lið ye ri ne ka im ol mak ü ze re i la nen teb lið o lu nur. 2- ÝMAR DURUMU Bayrampaþa ilçesi, Saðmalcýlar Mahallesi, pafta, 7512 parsel sayýlý yer t.t tarihli 1/1000 ölçekli Bayrampaþa Revizyon Uygulama Ýmar Planýnda bitiþik nizam H= m. (4 kat) irtifaklý konut alanýnda kalmaktadýr. 3- TAÞINMAZIN HALÝ HAZIR DURUMU ve EVSAFI: Sa tý þa ko nu ta þýn maz Bay ram - pa þa il çe si Mu rat pa þa Ma hal le si De mir Hi sar cad de si No: 50 ad re sin de bu lu nan ta þýn - maz De mir hi sar cad de si i le 8. so ka ðýn kö þe sin de dir. Ar sa nýn ü ze rin de ze min+3 nor mal kat+çek me kat lý bi na var dýr. Ta pu da 5-6/7 paf ta 7512 par sel sa yý i le ka yýt lý dýr. Bi na nýn her ka týn da 1 a det da i re var dýr. Ze min kat ta ki Da i re 1 a det sa lon +2 a det o da+mut - fak+ban yo wc bu lun mak ta dýr. Nor mal da i re ler de 1 a det sa lon +3 a det o da +mut - fak+banyo-wc, çekme katta 1 adet salon +adet yatak odasý+ mutfak+banyo -wc teras vardýr. Salon ve o da lar la mi nat par ke ýs lak ze min ler se ra mik kap lý dýr. Ýç ka pý lar ah þap pen ce re ler PVC doð ra ma dýr. Bi na da e lek trik su ve do ðal gaz var dýr. Dýþ cep he si BTB kap lý dýr. Bi na nýn her ka týn da 1 a det da i re top lam 5 da i re var dýr. Yo ðun iþ ye ri ve ko nut böl ge sin de dir. Par se lin a la ný 181 m 2 dir. Her tür lü Be le di ye hiz met le rin den fay da lan - mak ta dýr. 4- TAKDÝR EDÝLEN DEÐER : Satýþa konu 2/3 his se si, ,00 TL ( Dört Yüz Yet - miþ Dört bin Türk li ra sý) o la rak kýy met tak dir e dil miþ tir. 5- SATIÞ ÞARTLARI: Yukarýda açýk tapu kaydý, imar ve halihazýr durumu ve kýymeti belirtilen taþýnmazýn; ÝHALENÝN YAPILACAÐI YER, GÜN ve SAAT : 1. Satýþ Ýstanbul 10. Ýcra Müdürlüðünde günü saat 13:10 dan 13:20 saatleri arasýnda 2. Satýþ Ýstanbul 10. Ýcra Müdürlüðünde günü saat 13:10 dan 13:20 saatleri arasýnda SATIÞ ÞARTLARI a- Birinci satýþ yu ka rý da ta yin e di len gün, yer ve sa at le ri a ra sýn da a çýk ar týr ma su re - tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60'ýný ve rüç han lý lar var sa a - la cak la rý top la mý ný ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le en çok ar tý ra na i ha le o lu na - cak týr. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak kay dý i le, yu ka rý da ya zý lý yer, gün ve sa at ler de i kin ci art týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu art týr ma da rüç - han lý a la cak la rýn a la cak la rý ný tah min e di len kýy me tin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye - nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak lý la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka pa - ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý geç me si la zým dýr. b- Artýr ma ya iþ ti rak e de cek le rin tah min e di len kýy me tin ve a la ca ða mah su ben iþ ti - rak e de cek le rin ken din den ön ce ki sý ra da bu lu nan a la cak lý la rýn a la ca ðý nýn, (mu ham men de ðe rin % 20'siy le sý nýr lý o la rak) % 20'si nis pe tin de pey ak çe si (Ya ban cý pa ra ku run da gün lük de ði þim ler ol ma sý ve 508 SK'un 1. mad de si ne gö re (dö viz te mi nat o la rak ka bul e di le me ye ce ðin den na kit Türk pa ra sý a lý na cak týr) ve ya bu mik tar ka dar Mil li bir ban ka - nýn ÞARTSIZ- SÜRESÝZ ve KESÝN TEMÝNAT MEKTUBU'nu vermeleri lazýmdýr. c- Satýþ peþin pa ra i le ya pý la cak týr. A lý cý ya ta lep e der se 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Ý ha le ye i ti raz va ki ol ma sý ha lin de da hi, (a la ca ðý na te ka bül e den sa týþ be de li ni müþ te ri sý fa týy la ö de mek te im ti na su re tiy le a la cak lý ya i ha le ya pýl ma mýþ ol ma - sý þar tý i le) sa týþ be de li nak ten ic ra vez ne si ne ya tý rý lýr.(md. 134/4) Tel la li ye res mi, Ý ha le pu lu, ta pu harç ve mas raf la rý i le KDV, (150 m 2 'ye ka dar o lan net mes ken ler de % 1, mes - ken ol ma sý na rað men iþ ye ri o la rak kul la nýl mýþ da i re ler de, met ruk du rum da o lan bi na - lar da, tar la bi na han o tel ve ar sa lar da % 18 o la rak KDV müþ te ri den tah sil e di lir) tah li ye ve tem sil gi der le ri ön ce lik le müþ te ri ta ra fýn dan ö de nir. Bi rik miþ Em lak ver gi si ce za la rý ve fe ri le ri i le tel la li ye ve ta pu sa tým har cý sa týþ be de lin den müþ te ri ye i a de e di lir. d- Ýhaleye iþ ti rak e den le rin ic ra sa týþ dos ya sý, ta pu kay dý, þart na me, i lan ve teb li gat - la rý in ce le mek su re tiy le i ha le ye ka týl dý ðý ný ka bul et ti ði, Sa tý la cak ta þýn ma zýn Ta pu kay - dýn da var sa; ta þýn ma zýn bü tün le yi ci par ça la rý nýn (MK md.684, 862), ta þýn ma zýn ek len - ti le ri nin (MK md. 686, 862), hu ku ki se me re le ri nin (MK md. 879). ta þýn ma zýn bir leþ ti ril - me si du ru mu nun (MK md. 859) Ý ÝK 128. md. Gö re Ta þýn ma zý mü kel le fi yet le ri nin (Ýn ti fa hak ký MK md 794 o tur ma hak ký MK md 823 üst hak ký MK md 834 kay nak hak ký MK md. 837, ir ti fak hak larý MK md 838, Kay di ha yat la ö lün ce ye ka dar bak ma ak di BK md. 507)... mü kel le fi yet le ri na za ra al dý ðý ka bul e di lir. e- Uygu la ma da re hin be de li nin ö de me sin de ve a la ca ða mah su ben sa týþ ta Ý ÝK md. Em re di ci hük mü ne rað men sý ra cet ve li dü zen len me mek te ol du ðun dan; ta þýn maz ü ze rin de ha ciz i po tek sa týþ va a di ve sa ir hak la rý o lan il gi li le rin i ha le yi ta kip e - de rek sa týþ ta ri hin den i ti ba ren ye di gün i çin de, Ý ÝK md. 100, 151 ve sa yý lý S.S. Ku ru mu K. Md Bað-Kur K yasasý md sayýlý KDV Kanunun 55. Amme Alacaðýnýn Tahsili Hakkýndaki Kanun md. 21 K 766, 789, 777/2, 796/1, ÝÝK 83/c-2, 100, 142/1, 151, mad de le ri ne gö re sý ra ve a la ca ðýn as lý na yö ne lik þi kâ yet ve i ti raz da va hak la - rý ný kul lan ma la rý ve ic ra dos ya sý na da va aç týk la rý na da ir der ke nar ib raz et me le ri ge re kir. f- Ýpotek sahi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si cil i le sa bit ol ma dýk ça pay - laþ ma dan ha riç bý ra ký lýr. g- Ýhaleye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca sa týþ be de li ni ya týr ma sý için ve ri len 10 gün so - nun dan i ti ba ren te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak lar dýr. Ý ha le far ký ve te - mer rüt fa i zi ve ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o lu na cak bu fark var - sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. h- Þartname, ilan tarihinden i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin Ýc ra Da i re sin de a çýk o lup; teb li gat pul mas ra fý ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir nüs ha sý gön de ri le bi lir. i- Satýþa iþtirak e den le rin þart na me yi gör müþ, i çe ri ði ni ve þart la rý ný ka bul et miþ sa yý - la cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sý i le Mü dür lü - ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. j- Satýþ ilaný il gi li le rin ta pu kay dýn da ya zý lý ad res le ri ne teb li ðe gön de ril miþ o lup, ad - res te teb li gat ya pý la ma ma sý ha lin de ve ya ad res le ri bi lin me yen ler i çin de iþ bu sa týþ i la - ný nýn Ý LA NEN TEB LÝ GAT ye ri ne ka im o la ca ðý i lan o lu nur. (Ad resi ta pu da ka yýt lý ol ma - yan a la ka dar lar i çin ay rý ca ad res tah ki ki ya pýl ma ya cak týr.) (Ý ÝK.126) B: T. C. ÝSTANBUL 10. (TAÞINMAZ SATIÞ) ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ'NDEN (GAYRÝMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA ÝLANI) DOSYA NO: 2012/530 TAL. Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar, satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci Artýrmanýn günü 11:10-11:15 saatleri arasýnda Namýk Kemal Mah. Adile Naþit Bulvarý No: 56 Horoz Tesisleri Haramidere Ýstanbul adresinde yapýlacak ve o günün kýymetinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde, günü ayný yer ve saatte ikinci artýrma yapýlarak satýlacaðý, Þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin yüzde kýrkýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masrafýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden % 18 oranýnda KDV'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýnda görülebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasý ile dairemize baþvurmalarý ilan olunur Muhammen Kýymeti: Tutarý Adedi Cinsi-Mahiyeti-Önemli Nitelikleri TL 1 34 VKZ 66 Plakalý Renault Marka 2007 Model Çekici Araç Aðýr Hasarlýdýr TL TOPLAM B: BÜYÜKÇEKMECE 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDEN (TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Dosya No: 2011/1495 Talimat. Bir borçtan dolayý Satýþýna karar verilen gayrimenkul malýn: 1. TA PU KAY DI ve YE RÝ : Ýs tan bul i li Bað cý lar il çe si Bað cý lar kö yü 919 a da, 4 par sel, 226,25 m 2 ta þýn ma zýn 20/260 his se si. ÝMAR DURUMU: Bað cýlar Be le di ye Baþ kan lý ðý nýn Ý mar ve Þe hir ci lik Mü dür lü ðü nün 08/02/2011 ta rih 2222 sa yý lý i mar du rum bel ge sin de Yýl dýz te pe mah. 919 a da, 4 par sel sa yý lý ta þýn maz 15/09/2008 o nan lý, 1/10000 öl çek li uy gu la ma i mar pla nýn da h: mt. ir ti fa da ko nut a la nýn da kal mak ta dýr. 1. Ancak söz ko nu su yer le ri'de kap sa yan 15/09/2008 o nan lý 1/1000 öl çek li uy gu la ma i mar plan la rý 8. Ý da re Mah ke me si nin ka ra rý i le ip tal e dil di ðin den do la yý uy gu la ma ya pý - la ma mak ta dýr de nil miþ tir HALÝ HAZIR DURUMU: Söz konusu taþýnmaz Ýstanbul ili, Baðcýlar ilçesi Yýldýztepe mahallesi Baðcýlar cad de si 32.so kak ta pu nun 919 a da, 4 par sel nu ma ra sýn da ka yýt lý ve 32.so kak tan 9 dýþ ka pý nu ma ra sý a lan 226,25 m 2 mik tar lý kay den: Ar sa, ma - hal len kar gir bi na nýn 20/260 his se si ni te li ðin de dir. Bað cý lar cad de sin den ay rý lan 32.so - kak ü ze rin de yo la pa ra lel cep he si 17,50 mt yo la di kil or ta la ma de rin li ði 12,90 mt ci va - rýn da o lan ve ta pu kay dý na gö re ta ma mý 226,25 m 2 mik tar lý ar sa o la rak ka yýt lý ta þýn - maz ü ze rin de Bod rum kat+ze min kat+5 nor mal kat tan mü te þek kil B.A.K tarz da bi ti þik ni zam da 2.sý nýf mal ze me ve iþ çi lik ka li te si i le in þa e dil miþ o lan, e lek trik, sýh hi te si sat ve do ðal gaz te si sat la rý mev cut bi na yer al mak ta dýr. Söz ko nu su bi na ze min de mt cep he, 10,28 mt de rin lik ol mak ü ze re 180 m 2 a la na sa hip, nor mal kat la rý 230 m 2 a la na sa hip bod rum ka týn da yol cep he sin den müs ta kil gi ri þe sa hip de mir doð ra ma lý pa led yen ze min li bir a det iþ ye ri, bi na a na gi riþ ka pý sý nýn da yer al dý ðý ze min ka týn da yol dan ba ký þa gö re sol yan cep he de a lü min yum doð ra ma ca me kân lý pa led yen ze min li bir dük kân i le sað cep ne de yol dan müs ta kil gi ri þi bu lu nan bir da i re nor mal kat la rýn da 2 da i re bu lun - mak ta dýr, Ze min kat ta yer a lan da i re bü rüt 90 m 2 nor mal kat da i re le ri brüt 115 m 2 a la na sa hip tir ler, 226,25 m 2 a la na sa hip ve ta pu kay dýn da ar sa o la rak ka yýt lý ta þýn maz ü ze rin - de yer a lan bi na nýn ka pa lý a lan la rý i ti ba riy le top lam in þa at a la ný 1510 m 2 ci va rýn da o lup ta þýn maz bu lun du ðu semt ve mev ki i ti ba riy le ta ma mý te þek kül et miþ be le di ye ve alt ya pý hiz met le rin den is ti fa de e de cek ko num da, ci va rýn ta lep gö ren is ka na el ve riþ li ko - nut sa ha sýn da yer al mak ta o lup u la þým im kân la rý el ve riþ li dir. 4. KIYMETLERÝ : Bilirkiþi marifetiyle mahallinde yapýlan inceleme sonucu satýþa çýkarýlan borçluya ait taþýnmazýn 20/260 hissesi deðeri ,31 TL. dir. SATIÞ : 1-.10/07/2012 günü saat 14.00'den 14.10'a kadar açýk artýrma suretiyle Bakýrköy 6. Ýcra Müdürlü ðün de ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tak dir e di len kýy me tin % 60'ý ve sa týþ mas raf la rý i le dos ya a la ca ðý rüç ha ný a la cak lar var i se bun la rýn top la mý ný geç - mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar týy la, bu gay ri men kul, 20/07/2012 gü nü ay ný yer ve sa at ler de i kin ci ar - týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da gay ri men kul i çin tek lif e di len be de lin tah min e - di len kýy me tin % 40'ýný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý - ný geç me si la zým dýr. 2- Artýrma ya iþ ti rak e de cek le rin, gay ri men ku lun ka rar laþ tý rý lan kýy me tin % 20'si nis - pe tin de pey ak çe si ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu ver me si ge rek mek te dir. Sa týþ pe þin pa ra i le ya pý la cak týr. A lý cý ta lep e der se 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. K.D.V. Dam ga res mi, Ta pu a lý cý har cý a lý cý ya Tel la li ye res mi sa tý - cý ya a it tir. Sa týþ ta ri hi i ti ba riy le gay ri men ku lun ay ný na i liþ kin ö den me miþ ver gi ler var sa sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ýpotek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (il gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a - la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le i lan ta ri hin den i ti ba ren on beþ gün i çin de da i re mi ze bil dir - me le ri ge rek mek te dir, ak si tak dir de, hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ ma - dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. 4- Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak, fark varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5- Þartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için Müdürlüðümüzde açýk olup masrafý verildiði takdirde isteyen alýcýya, bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþti rak e den le rin þart na me le ri gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý - la cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür lü - ðü mü ze baþ vur ma la rý. 7- Satýþ i la ný il gi li le rin tes pit e di len ad res le ri ne teb li ðe gön de ril miþ o lup, bu ad res te teb li gat ya pýl ma ma sý ha lin de, bu il gi li le re i la nen teb lið o lu nur. 14/05/ B: T. C. BAKIRKÖY 6. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (GAYRÝMENKULUN AÇIK ARTIRMA ÝLANI)

14 14 19 MA YIS 2012 CUMARTESÝ SPOR Y F.BAHÇE VE TRABZONSPOR TAHKÝM'DEN ÝNDÝRÝM ÝSTEDÝ F.BAHÇE 6 MAÇLIK CEZAYI ÇOK BULDU. TRABZONSPOR ÝSE ÞENOL GÜNEÞ VE BURAK YILMAZ'A VERÝLEN 3'ER MAÇLIK CEZADA ÝNDÝRÝM ÝSTÝYOR. Yorulduðunu söyleyen Nihat Özdemir (saðda) görevini Ali Koç'a (solda) býrakmak istediðini söyledi. Özdemir: Benim görevimi Ali Koç yapsýn, ona yakýþýr FENERBAHÇE Ku lü bü Baþ kan Ve ki li Ni - hat Öz de mir, Sü per Fi nal Þam pi yon luk Gru bu'nda Ga la ta sa ray i le yap týk la rý ma çýn ar dýn dan çý kan o lay lar ne de niy le al dýk la rý 6 maç lýk ce za nýn Tür ki ye Fut bol Fe de ras yo - nu (TFF) Tah kim Ku ru lu ta ra fýn dan in di - ril me si ni bek le dik le ri ni söy le di. Ni hat Öz - de mir'in CNBC-e te le viz yon ka na lý na yap - tý ðý a çýk la ma lar sa rý-la ci vert li ku lü bün in - ter net si te sin de de yer al dý. Öz de mir, TFF Pro fes yo nel Fut bol Di sip lin Ku ru lu'ndan (PFDK) ku lü be ve ri len 6 maç lýk ce za nýn in di ril me si ni bek le dik le ri ni di le ge tir di. Baþ - kan ve ki li Öz de mir, Ga la ta sa ray ma çýn da ya þa nan o lay la rý o nay la ma dýk la rý ný be lir te - rek, ''PFDK ve Tah kim Ku ru lu'nun bu ko - nu yu e ni ne bo yu na dü þü nüp, 6 maç lýk ce - za yý a zal ta ca ðý ný dü þü nü yo rum'' de di. TRABZONSPOR: HAKSIZ CEZA Trab zons por Ku lü bü, Tür ki ye Fut bol Fe de ras yo nu (TFF) Pro fes yo nel Fut bol Di sip lin Ku ru lu'nun (PFDK), tek nik di - rek tör Þe nol Gü neþ i le gol cü o yun cu Bu - rak Yýl maz'a ver di ði ce za lar la il gi li Tah kim Ku ru lu'na gi de ce ði ni bil dir di. Ku lü bün in - ter net si te sin den ya yým la nan a çýk la ma da, ''Ku lü bü müz, Tek nik Di rek tö rü müz Þe - nol Gü neþ ve o yun cu muz Bu rak Yýl maz'a PFDK ta ra fýn dan ve ri len ce za lar la il gi li o - la rak Tah kim Ku ru lu'na gi de cek. Bu na gö re, hak sýz bul du ðu muz her i ki ce zay la il gi li baþ vu ru da ya sal sü re ci i çe ri sin de ger - çek leþ ti ri le cek'' i fa de si ne yer ve ril di. PFDK, Sü per Fi nal'de ü çün cü nün be lir len di ði Be þik taþ-trab zons por ma çý na i liþ kin ka - ra rýn da, bor do-ma vi li e ki bin tek nik di rek - tö rü Þe nol Gü neþ'e, mü sa ba ka nýn ha ke - mi ne yö ne lik ha re ke ti ne de niy le ''3 res mi mü sa ba ka da so yun ma o da sý na ve ye dek ku lü be si ne gi riþ ya sa ðý'' ge tir miþ, Be þik taþ lý Al man or ta sa ha o yun cu su Fa bi an Ernst'e yap tý ðý ha re ket ne de niy le dev re nin bi ti - min de kýr mý zý kart gö ren Bu rak Yýl maz'ý da 3 res mi mü sa ba ka dan men et miþ ti. ALEX GÝTTÝ FENERBAHÇE'NÝN ya - ban cý fut bol cu la rýn dan ta - kým kap ta ný A lex de So u za, Mo us sa Sow ve Is si ar Di a, se zo nun bi ti mi nin ar dýn - dan Ýs tan bul'dan ay rýl dý. A - lex, ta til i çin a i le siy le bir lik te ül ke si ne git ti. A ta türk Ha - va li ma ný'na e þi ve ço cuk - la rýy la ge len Bre zil ya lý fut bol cu, ba zý hay ran la - rýy la fo toð raf çek tir di. A - lex'in ar dýn dan Sow ve Di a da ül ke le ri ne git ti. Klasik Otomobil Rallisi start aldý NOSTALJÝK otomobil tutkunlarýný bir araya getiren NG 15. WAHR Klasik Otomobil Rallisi, Sapanca'da baþladý. Güral Sapanca Otel'den start alan ralliye aralarýnda Romanya, Yunanistan ve Kýbrýs'tan katýlýmcýlarýn da yer aldýðý 40 klasik otomobil tutkunu katýldý. Ortalama 50 kilometre hýzla yol alacak yarýþmacýlar, 600 kilometrelik parkuru tamamlamaya çalýþacak. Klasik otomobil tutkunlarý Söðüt, Midas, Eskiþehir, Frig, Yazýlýkaya, Afyonkarahisar ve Kocatepe'den yarýn Güral Afyon Otel'e ulaþacak. Klasik Otomobil Kulübü Baþkaný Saydun Gökþin, 15'incisini düzenledikleri yarýþa 30 yaþ ve üzeri araçlarýn katýldýðýný söyledi. Gökþin, yarýþmanýn klasik otomobil tutkunlarýný bir araya getirdiðini ifade ederek, ''Rallimizde her zaman klasik otomobil kullanýyoruz. Bugün Sapanca'dan baþlangýç yapýyoruz, buradan Afyon'a ulaþmaya çalýþacak yarýþmacýlarýmýz'' dedi. Yarýþmaya 40 klasik otomobilin katýldýðýný anlatan Gökþin, Romanya, Yunanistan ve KKTC'den de yarýþmacýlarýn bulunduðunu dile getirdi. FENERBAHÇE Kulübü Baþkan Vekili Nihat Özdemir, Yeni yönetim kurulunda yer almayacaðýný belirterek, sýkýntýlý süreci yönetimde yer alan Ali Koç ile birlikte bu döneme kadar taþýdýklarýný ifade ederek, ''Sayýn Ali Koç bu süreçte iþini, ailesini bir yana býraktý, çok önemli çalýþmalar yaptý. Benden sonra benim görevimi Ali Koç yapsýn, ona yakýþýr'' diye konuþtu. Sportif ve kurumsal iliþkiler açýsýndan önemli bir sürecin önlerinde olduðunu kaydeden Özdemir, Galatasaray ile yaþadýklarý rekabet konusunda ise ''Fenerbahçe ve Galatasaray, Türk sporunun mihenk taþlarýdýr. Biz varsak Galatasaray var, Galatasaray varsa biz varýz. Biz hangi kulvarda olursak olalým, Galatasaray FENERBAHÇE Ku lü bü'nün o la ðan se çim li ge nel ku rul top lan tý sý haf ta so nun da ya pý la cak. Fe ner bah çe U - lus la ra ra sý Spor Komp lek si Ül ker Sports A re na'da ço ðun lu ða ba kýl - mak sý zýn ger çek leþ ti ri le cek kon gre ya rýn sa at 10.30'da baþ la ya cak. Kon - gre nin ilk gü nün de fa a li yet ra por la rý ve ma li ko nu lar gö rü þü le rek, 2012 yý lý i çin ha zýr la nan 144 mil yon 500 bin li ra lýk büt çe ta sa rý sý o na ya su nu - la cak. ''Fut bol da þi ke'' id di a la rý na yö - ne lik da va da tu tuk lu yar gý la nan A ziz Yýl dý rým'ýn ye ni den a day ol du ðu kon gre de, 20 Ma yýs Pa zar gü nü ya - pý la cak baþ kan lýk se çi min de, a day lý - ðý ný a çýk la yan kon gre ü ye si Mu rat Çe li kel de ya rý þa cak. Baþ kan lýk i çin i - ile yarýþýrsak ilgi ve alaka diðer hiçbir yýla benzemiyor. Bizler birbirimiz için varýz'' ifadelerini kullandý. Þike konusunda verilen cezalarýn Türk futbolu için yeterli olduðunu savunan Özdemir, ''Federasyonun üzerine bundan sonraki süreçte düþen en önemli görev, UEFA'daki Türk takýmlarýna baðlý sorunlar olabilir. Bundan sonra hiçbir Türk takýmý herhangi bir cezaya çarptýrýlmamalýdýr. Burada görev, federasyona ve UEFA'da yer alan Þenes Erzik'e düþmektedir. Hukuksal çalýþmalarla, hiçbir Türk takýmý ceza almamalý ve Avrupa'da yarýþmayý hak eden Türk takýmlarý da önümüzdeki sezon UEFA'da Türk futbolunu temsil etmelidir'' diye konuþtu. Kongre bugün baþlýyor F.Bahçe'de kongre heyecaný yaþanýyor. Aziz Yýldýrým'ýn yeniden baþkan adayý olduðu kongrede baþkanlýk için ikinci aday ise Murat Çelikel. ki a da yýn dý þýn da baþ ka bir ü ye nin þim di ye ka dar a çýk la ma sý ol ma dý. Yak la þýk 15 bin ü ye si bu lu nan sa rýla ci vert li ku lüp te kon gre ye, a i dat la rý - ný ya tý ran 11 bin 653 ü ye nin ka týl ma hak ký nýn bu lun du ðu öð re nil di. Kon - gre de bugün, Baþ kan lýk Di va ný'nýn se çi mi nin ar dýn dan sý ra sýy la, yö ne - tim ku ru lu fa a li yet ra po ru ve de ne - tim ku ru lu ra por la rý o ku nup, ra por - lar hak kýn da ü ye le rin gö rüþ le ri a lý na - cak. Da ha son ra, A ziz Yýl dý rým baþ - kan lý ðýn da ki son yö ne tim ku ru lu i le tü zü ðün 19. mad de si ge re ðin ce pro - fes yo nel fut bol þu be si nin he sap la rý ve de ne tim ku ru lu ib ra ya su nu la cak. Ýb ra la rýn ar dýn dan da 2012 yý lý büt çe ta sa rý sý i çin oy la ma ya pý la cak. ÖZÝLHAN ORMAN'I ZÝYARET ETTÝ: Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Baþkaný Tuncay Özilhan, Beþiktaþ Kulübü Baþkaný Fikret Orman'ý ziyaret etti. Tuncay Özilhan ziyaret sonrasýnda kulübün internet sitesine yaptýðý açýklamada, ''Beþiktaþ'a nasýl yardým edebileceðimizi, nasýl faydalý olabileceðimizi konuþtuk. Beþiktaþ zor BEÞÝKTAÞ Ku lü bü, ta raf tar la rýn gö zün - den ku lü bün de ðer le ri ni or ta ya çý kar - mak a ma cýy la an ket ça lýþ ma sý dü zen li - yor. Be þik taþ Ku lü bü'nün in ter net si te - sin den ya pý lan a çýk la ma da, Ye ni den Ya - pý lan ma ve Stra te jik Plan la ma Ko mi te - si'nin prog ra mý kap sa mýn da, ''Ta raf tar - la rý mý zýn Gö zün den Be þik taþ De ðer le ri'' ko nu lu an ket ça lýþ ma sý nýn baþ la dý ðý bil - di ril di. Ya pý lan a çýk la ma da, ta raf tar la ra çað rý da bu lu nu la rak, ''Siz le rin de ðer li gö rüþ le ri çer çe ve sin de el de e di len ve ri - ler ku lü bü mü zün ye ni den ya pý lan dý rýl - ma sý çer çe ve sin de bir hay li ö nem ta þý - bir dönemden geçiyor. Ama baþkanýmýzýn ve yönetim kurulumuzun aldýklarý tedbirlerle bunun altýndan kalkabileceklerini düþünüyorum. Beþiktaþ büyük bir camia ve bu zorluklarýn altýndan kalkabilecek bir güçte. Baþkanýmýza ve ekibine baþarýlar diliyorum'' ifadelerini kullandý. FOTOÐRAF: A.A BEÞÝKTAÞ ANKET YAPIYOR "TARAFTARLIRIMIZIN GÖZÜNDEN BEÞÝKTAÞ DEÐERLERÝ" ANKETÝ BAÞLADI. mak ta dýr'' i fa de le ri ne yer ve ril di. MA LÝ KON GRE 3-10 HA ZÝ RAN'DA Be þik taþ Ku lü bü'nün o la ða nüs tü ge - nel ku rul top lan tý sý (ma li kon gre) 3-10 Ha zi ran'da ya pý la cak. Si yah-be yaz lý ku lüp ten ya pý lan a çýk la ma ya gö re, ma - li kon gre, BJK Mi lan gaz A re na'da 3 Ha zi ran Pa zar gü nü sa at 11.00'de ya - pý la cak. Ýlk top lan tý da ço ðun luk sað la - na ma dý ðý tak dir de, i kin ci ve son top - lan tý nýn, ço ðun lu ða ba kýl mak sý zýn 10 Ha zi ran Pa zar gü nü sa at 11.00'de ger - çek leþ ti ri le ce ði bil di ril di.top lan tý da, ku lü bün 2012 yý lý büt çe si gö rü þü le cek.

15 Y SPOR 15 EMRE ATLETÝCO MADRÝD'E ÝMZA ÝÇÝN 1 HAZÝRAN'I BEKLÝYOR FE NER BAH ÇE'YLE söz leþ me si bu ay so nun da bi te cek o lan Em re Be lö zoð lu, At le ti co Mad rid'le ö nü müz de ki haf ta i çe ri sin de ma sa ya o tu ra cak. Þu an da her han gi bir res mi an laþ ma yok, trans fer i çin ön gö rüþ me ya pýl dý, yüz yü ze gö rüþ me i çin ran de vu a lýn mýþ du ru mun da. Res mi im za i çin i se 1 Ha zi ran 2012 bek le ni yor.trans fer gö rüþ me si nin ö nü - Fe ner bah çe 29 Ma yýs'ta söz leþ me si so na e re cek ve ser best ka la cak Em re i le þu a na ka dar söz leþ - me ye ni le mek ko nu sun da çað rý da bu lun ma dý. müz de ki haf ta Mad rid'te ya pý la ca ðý be lir ti lir ken, Rad yos por'un ha be ri ne gö re Mad rid'te ger çek le þe cek gö rüþ me de Em re'nin tem sil hak la rý ný e lin de bu lun du ran FlFA Me na je ri Ah met Bu lut'un ya ný sý ra Bu lut'un or ta ðý, dün ya ca ün lü me na jer Jor ge Men des de yer a la cak. AT LE TÝ CO SI CAK BA KI YOR At le ti co Mad rid'in CE O'su Mi gu el An gel Gil, Em re'nin ser best bir o yun cu ol ma sý, do la yý sýy la trans fer üc re ti ö den me den trans fer e di le bi le cek ol ma sý ne de niy le mil li fut bol cu nun trans fe ri ne sý cak ba ký yor. Ay rý ca Ar jan tin li tek nik di rek tör Si me o ne'nin kad ro de rin li ði kur ma yö nün de ki ta le bi Em re'nin trans fer ih ti ma li ni de güç len di ri yor. At le ti co Mad rid, þu an da Ko lom bi ya'da ö zel bir tur nu va da yer a lý yor. Bu ne den le Em re'yle ya pý la cak gö rüþ me ö nü müz de ki haf ta i çe ri sin de ger çek leþ ti ri le cek. F.BAH ÇE'DEN ÇAÐ RI YOK Fe ner bah çe Yö ne ti mi, 29 Ma yýs'ta söz leþ me si so na e re cek ve ser best ka la cak Em re i le þu a na ka dar söz leþ me ye ni le mek ko nu sun da çað rý da bu lun ma dý. Bu Pa zar gü nü ya pý la cak o la ðan se çim li ge nel ku rul dan son ra da Fe ner bah çe'yle Em re a ra sýn da her han gi bir gö rüþ me ya pýl ma sý bek len mi yor. Ö nü müz de ki haf ta Mad rid'te ya pý la cak gö rüþ me de an laþ ma sað la nýr sa Em re Be lö zoð lu, Ar da Tu ran gi bi At le ti co Mad rid for ma sý gi ye cek. G.ANTEP'TE KUPA SEVÝNCÝ SEZONUN bit me si ne ya kýn baþ ka ný ve yö ne tim ku ru lu ü ye le ri nin bir kýs mý ce za e vi ne gi ren Ga zi an teps por'da, Spor To to Ku pa sý'ný al ma nýn mut lu lu ðu ya þa ný yor. Ga zi an teps por Baþ kan Ve ki li Ö mer Çe lik, yap tý ðý a çýk la ma da, Spor To to Ku pa sý'nýn se vin ci ni ya þa dýk la rý ný söy le di. Ku pa yý baþ kan la rý na ve Ga zi an tep hal ký na he di ye et tik le ri ni i fa de e den Çe lik, ''Ga zi an teps por i yi bir ta kým. Prob lem le ri çö züp li ge dam ga mý zý vu ra ca ðýz. E mi nim so run la rýn hal lol ma sý ha lin de ta ký mý mýz lig de ko nu þu lan ta kým lar dan o la cak. Zor gün le - Hikmet Karaman rin ar dýn dan mut lu lu ðu tat týk'' de di. Çe lik, Tek nik Di rek tör Hik met Ka ra man'la ay rýn tý lý gö rüþ me le ri nin ar dýn dan kad ro ya tak vi ye ya pa cak la rý ný da be lirt ti. Ga zi an teps por Tek nik Di rek tö rü Ka ra man da al dýk la rý ku pa nýn baþ kan la rý na ve yö ne tim ku ru lu ü ye le ri ne mo ral ol du ðu nu di le ge tir di. Ku pay la þeh re ve yö ne tim ku ru lu na me saj ve ril di ði ni i fa de e den Ka ra man, ''Ku lüp o la rak ü zü cü o lay lar ya þa dýk. En a zýn dan i çer de o lan baþ ka ný mýz ve yö ne tim ku ru lu ü ye si ar ka daþ la rý mý za ku pa mo ral o la rak i yi gel miþ tir'' di ye ko nuþ tu. G.Saray, Sü per Fi nal maç la rý nýn oy nan dý ðý sü reç te ge nel top lam da 57 bin 452 ha ber le se zo nu bi rin ci bi tir di ði tes pit e dil di. FOTOÐRAF: A.A Haberde de þampiyon Sü per Lig res men so na e rer ken, ge ri de ka lan se zon bo yun ca spor say fa la rýn da ya yýn la nan ha ber ler de, en çok Ga la ta sa ray fut bol ta ký mý nýn is mi nin geç ti ði or ta ya çýk tý. NORMAL se zon, sü per fi nal ve son o la rak oy na nan ku pa fi na liy le bir lik te Sü per Lig res men so na e rer ken, ge ri de ka lan se zon bo yun ca spor say fa la rýn da ya yýn la nan ha ber ler de, en çok Ga la ta sa ray fut bol ta ký mý nýn is mi nin geç ti ði or ta ya çýk tý. Med ya Ta kip A jan sý In ter press ta ra fýn dan ha zýr la nan ra por da, Ey lül a yýn da start a lan Sü per Lig de, nor mal se zo nu pu an cet ve li nin zir ve sin de ta mam la yan sa rý-kýr mý zý lý ta ký - mýn, Sü per Fi nal maç la rý nýn oy nan dý ðý sü reç te ha ber ler de zir ve ya pa rak, ge nel top lam da 57 bin 452 ha ber le se zo nu bi rin ci bi tir di ði tes pit e dil di. Li gi i kin ci sý ra da bi ti rip, 29 yýl son ra Tür ki ye Ku pa sý ný mü ze si ne gö tür me yi ba þa ran Fe ner bah çe i se 57 bin 191 ha ber i le i kin ci sý ra yý a lýr ken, bu se ne is tik rar sýz maç lar çý ka ran ve ku pa lar dan u zak ka lan Be þik taþ ta top lam 53 bin 611 ha ber le ü çün cü ol du. Ay ný lis te de Trab zons por fut - bol ta ký mý is mi nin geç ti ði 50 bin 166 ha ber le se zo nu dör dün cü sý ra da bi ti rir ken, Tür ki ye Ku pa sý nda fi na le yük se le rek ba þa rý lý bir se zon ge çi ren Bur sas por 35 bin 210 ha ber le be þin ci ol du. Tür ki ye Sü per Li gi nde yer a lan ve bu se zon 25 bin ha be ri ge çen ku lüp ler sý ra sýy la Kay se ris por, Or dus por, Es ki þe hirs por ve An tal yas por o lur ken, 20 bin ha be ri a þan ku lüp ler i se Si vas, Sam suns por i le Ga zi an teps por ol du lar. Su Sporlarý Festivali baþlýyor FATÝH Be le di ye si tüm ü ni ver si te genç li ði ni 19 Ma yýs A ta türk ü An ma, Genç lik ve Spor Bay ra mý kap sa mýn da Ha liç te dü zen le ye ce ði Su Spor la rý Fes ti va li nde bu luþ tu ru yor Ma yýs ta rih le rin de Ba lat sa hi lin de dü zen le ne cek o lan Fa tih Be le di ye si Su Spor la rý Fes ti va li Kü rek, Ka no, Yel ken ve Dra gon Bot ya rýþ la rý i le ne fes le ri ke se cek. Bu gün sa at 11:00 de a çý lý þý ya pý la cak o lan fes ti val i ki gün bo yun ca an tren man ve ya rýþ lar la de vam e der ken ka ra da i se kon ser ler, grup dans ça lýþ ma la rý, o yun is tas yon la rý, yi ye cek a lan la rý, spon sor et kin lik le ri ya pý la cak. Fa tih Be le di ye si Su Spor la rý Fes ti va li nin fi nal ya rýþ la rý nýn ya pý la ca ðý 20 Ma yýs Pa zar gü nü sa at 16:30 da, ka za nan ta kým la ra ö dül le ri Fa tih Be le di ye Baþ ka ný Mus ta fa De mir ta ra fýn dan ve ri le cek. Ba lat Sa hi li nde i ki gün bo yun ca sü re cek an tren man ve ya rýþ la rýn ya ný sý ra Ba lat Par ký na ku ru la cak o lan fes ti val a la nýn da öð ren ci ler bir yan dan ya rýþ ma bir yan dan da eð len me þan sý bu la cak lar. Tür ki ye Ü ni ver si te Spor la rý Fe de ras yo nu da, et kin li ðe des tek ve re rek Ýs tan bul da ki tüm öð ren ci le ri fes ti va le da vet e di yor. Böy le ce tüm ü ni ver si te men sup la rý Ýs tan bul un Su Spor la rý Mer ke zi o lan Ha liç te su spor la rýy la ta ný þa cak lar. Bayern mi, Chelsea mi? Þam pi yon lar Li gi'nde fi nal gü nü. Al man - ya'nýn Ba yern Mü nih i le Ýn gil te re'nin Chel se a ta kým la rý bu ak þam sa at 21.45'de Mü nih'te kar þý la þacak. Star TV ma çý canlý ya yýn la ya cak. BAYERN Mü nih'in Hol lan da lý fut bol cu su Ar jen Rob ben, bu gün Chel se a i le oy na na cak U E FA Av ru pa Þam pi yon lar Li gi fi na lin de ta ký mý nýn for ma sý ný gi ye bi le cek. Rob ben, yap tý ðý a çýk la ma da, has ta lý ðý nýn geç ti ði ni ve bir id ma ný ka çýr ma sý na rað men maç ta oy na ya bi le ce ði ni söy le di. Rob ben, so ðuk al gýn lý ðý na ya ka lan dý ðý ný ve has ta lý ðý nýn ça buk geç me si i çin bir id ma na çýk ma dý ðý ný be lirt ti. Hol lan da lý fut bol cu, ''A te þim 40 de re ce ye çýk maz sa oy na rým. Ken di mi i yi his se di yo rum. Bu bi zim i çin se zo nun en ö nem li ma çý'' de di. Ba yern Mü nih i le Chel se a, Þam pi yon lar Li gi fi na lin de bu gün TSÝ 21.45'te Mü nih'te kar þý la þa cak. Kar þý laþ ma Star TV'den nak len ya yýn la na cak. Ronaldo: Messi daha iyi oynamamý saðlýyor RE AL Mad rid'in yýl dýz o yun cu su Cris ti no Ro nal do, Bar ce lo na'nýn Ar jan tin li fut bol cu su Li o nel Mes si i le kar þý laþ tý rýl mak tan yo rul du ðu nu be lir te rek re ka be tin, i ki si ni de da ha i yi oy na ma ya zor la dý ðý ný söy le di. Ro nal do, U lus la ra ra sý Fut bol Fe de ras yon la rý Bir li ði'nin (FI FA) res - Cris ti no Ro nal do mi in ter net si te sin de ki a çýk la ma sýn da, ki min da ha i yi ol du ðu nu tar týþ ma nýn an lam sýz ol du ðu nu ve bu kar þý laþ týr ma nýn ken di si ka dar Mes si'yi de yor du ðu nu be lirt ti. Por te kiz li o yun cu, ken di si nin Re al Mad rid, Mes si'nin de Bar ce lo na i çin en i yi si ni yap tý ðý ný be lir te rek, þun la rý kay det ti: ''Fer ra ri i le Pors che kar þý laþ tý rý la maz, çün kü i ki si de fark lý mo tor la ra sa hip. Re ka be tin bu ka dar üst dü zey ol ma sý nýn ne de ni, ba zen i ki mi zi de da ha i yi oy na ma ya zor la ma sý. '' Ro nal do, Re al Mad rid'in 100 pu an a la rak u laþ tý ðý Ýs pan ya Bi rin ci Fut bol Li gi (La Li ga) þam pi yon lu ðu i çin de, ''Mad rid'de þam pi yon luk ya þa mak en bü yük a ma cým dý. Çok mut lu yum, çün kü ilk kez Mad rid'de en ö nem li ku pa yý kal dýr dýk. Bi rey sel o la rak da çok i yi bir se zon ge çir dim. At tý ðým gol ler, ken di re ko ru mu kýr mam, La Li ga'da 100 pu an top la mak o la ða nüs tü. Bu se zon dan da ha i yi si ni yap mak çok zor. Ben ce La Li ga dün ya nýn en zor li gi. Her kes Bar ce lo na i le mü ca de le et me nin ne ka dar zor ol du ðu nu bi li yor'' de di. Re al Mad rid'e trans fer ol du ðu 2009 yý lýn dan be ri Bar ce lo na'nýn for ve ti Mes si i le gol ya rý þý na gi ren Ro nal do, ta ký mý nýn lig þam pi yo nu ol du ðu bu se zon oy na dý ðý 38 maç ta 46 gol kay det me si ne rað men 37 maç ta 50 gol a tan Ar jan tin li ra ki bi ni ge çe me di. G.Birliði sezona Hollanda'da hazýrlanacak GENÇ LER BÝR LÝ ÐÝ se zon ha zýr lýk la rý na 4 Tem muz'da baþ la ya cak. Tek nik di rek tör Fu at Ça pa i le söz leþ me si ni 1 yýl da ha u za tan baþ kent tem sil ci sin de fut bol cu lar, ye ni se zon ha zýr lýk la rý i çin 4 Tem muz'da Beþ te pe Te sis le ri'nde bir a ra ya ge le cek. 11 Tem muz'da Bo lu'ya gi de cek ka fi le, 20 Tem muz'a ka dar Ge re de'de ça lý þa cak. Fut bol cu lar, 23 Tem muz'da Hol lan da'ya ha re ket e de cek. Hol lan da'da 4 ha zýr lýk ma çý oy na ya cak G:Bir li ði, ilk sý na vý ný 25 Tem muz'da AZ Alk ma ar'a kar þý ve re cek. Tem sil ci miz 28 Tem muz'da Zwol le, 1 A ðus tos'ta Ut recht ve 4 A ðus tos'ta da Vi tes se Arn ham ta kým la rýy la oy na dý ðý maç la rýn ar dýn dan Tür ki ye'ye dö ne cek. Manisaspor'dan Gana Millî Takýmýna seçildi MANÝSASPOR'UN Ga na lý de fans o yun cu su Jerry A ka min ko'nun ül ke si nin mil li ta ký mý na da vet e dil di ði bil di ril di. Ma ni sas por Ku lü bü'nden ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, Ga na Mil li Ta ký mý'nýn 2014 Dün ya Ku pa sý Af ri ka e le me le rin de Le so to i le oy na ya ca ðý maç ön ce sin de Ma yýs ta rih le ri a ra sýn da ya pa ca ðý kamp ça lýþ ma sý i çin A ka min ko'nun mil li ta kým a day kad ro su na da hil e dil di ði be lir til di. Açýklamada A ka min ko'nun ka ri ye rin de ilk kez mil li ta ký ma çað rýl dý ðý bil gi si ne yer ve ri ldi.

16 Sig nal den sat ran ca des tek AÐ ZI NA Sað lýk Tür ki ye pro je si i le bütün Tür ki ye de a ðýz ve diþ sað lý ðý ný des tek le yen Sig nal, bu kez de Sat ranç tut ku nu, 7-14 yaþ a ra sý top lam i aþ kýn il köð re tim öð ren ci si nin, an ne-ba ba la rý nýn ve an tre nör le ri nin ya nýn day dý. Ha yat E ði tim Ku rum la rý, ge le nek sel ha le ge tir di ði Al týn þah Tür ki ye Ge ne li Ö dül lü Sat ranç Tur nu va sý nýn do ku zun cu su nu Ma yýs a yýn da Mak ro a na spon sor lu ðun da, Sig nal in de des tek le riy le, An ka ra A re na Spor Sa lo nun da ger çek leþ tir di. Ýs tan bul / Ye ni As ya Ü MÝT VÂR O LU NUZ: ÞU ÝS TÝK BAL ÝN KI LÂ BI Ý ÇÝN DE EN YÜK SEK GÜR SA DÂ ÝS LÂMIN SA DÂ SI O LA CAK TIR Y19 MAYIS 2011 CUMARTESÝ Ha ným Han cý kur s sa ye sin de Türk çe de öð ren di ði ni i fa de et ti. 80 ya þýn da o ku ma yý öð ren di ÇE LÝK HAN il çe sin de 80 ya þýn da o ku ma-yaz ma öð re nen Ha ným Han cý, ser ti fi ka sý ný tö ren le al dý. Halk E ði tim Mer ke zi nin dü zen le di ði kurs lar da o ku ma-yaz ma öð re nen kur si yer le re tö ren le ser ti fi ka la rý ve ril di. 80 ya þýn da o ku mayaz ma öð re nen Ha ným Han cý, tö ren de il gi o da ðý ol du. Tö ren de e ði tim gör dü ðü ki tap tan bir þi ir o ku ya rak, o ku ma yý öð ren di ði ni gös te ren yaþ lý ka dýn, sa lon da u zun sü re al kýþ lan dý. Ha ným Han cý o ku ma-yaz ma kur su sa ye sin de Türk çe de öð ren di ði ni i fa de et ti. A dý ya man / a a 460 te mel e san si yel i lâç tan 210 ta ne si Gaz ze de yok. Týb bî Sarf mal ze me si nin i se 900 den 250 ta ne si yok. Ek sik o lan mal ze me le rin ge çi þi ne de Ýs ra il i zin ver mi yor. Gazze ye saðlýk çýkarmasý GAZZE'DE BÝR HAFTA KALAN 12 KÝÞÝLÝK SAÐLIK EKÝBÝ AMELÝYAT, MUAYENE VE SAÐLIK TARAMALARIYLA FÝLÝSTÝN HALKININ GÖNLÜNÜ FETHETTÝ. TÜRK DOKTORLAR HASTANE HASTANE DOLAÞARAK YARALARI SARDI. FÝ LÝS TÝN Be yaz El ler Der ne ði (FÝL - BEL) i le Yer yü zü Dok tor la rý Der ne ði nin bir lik te or ga ni ze et ti ði Kar deþ Coð raf ya lar da Sað lýk Ba ha rý kap sa mýn da Gaz ze ye 12 ki þi den o lu þan bir sað lýk e ki bi gö tü rül dü. A ra la rýn da ka dýn do ðum, ço cuk cer ra hi si, ü ro lo ji, or to pe di ve ço cuk has ta lýk la rý uz man la rý nýn ol du ðu dok tor lar, has ta ne has ta ne do la þa rak ya ra la rý sar dý. Sað lýk e ki bi 300 mu a ye ne, 8 a me li yat, 30 sün net ve 2 do ðum ger çek leþ tir di. Sað lýk ça lýþ ma la rý Gaz ze de ki Þi fa Has ta ne si, Ku veyt Has ta ne si, Na sýr Ço cuk Has ta ne si ve A bu Yo u suf Nac car Ka dýn Do ðum Has ta ne si, Ban dar A i le Sað lýk Mer ke zi ve E ma rat Has ta ne sin de ger çek leþ ti ril di. ÝS RA ÝL, Ý LÂÇ LA RIN GE ÇÝ ÞÝ NE Ý ZÝN VER MÝ YOR Has ta ne ler de ki du rum ye rin de gö rü lür ken ay rý ca FÝL BEL Baþ ka ný Dr. Ah met Gü neþ i le Yer yü zü Dok tor la rý Eþ baþ ka ný Dr. Ke rem Ký nýk, Fi lis tin- Gaz ze Sað lýk Ba kan Yar dým cý sý Ha san Kha laf i le ma ka mýn da gö rü þe rek sað lýk ta ya þa nan sý kýn tý lar ve ek sik lik ler hak kýn da bil gi al dý lar. Dr. Ha san Kha laf, i lâç ve týb bî mal ze me de am bar go nun ya sak lar lis te si ni çý kar dýk la rý ný be lir te rek 460 te mel e san si yel i lâç tan 210 ta ne si Gaz ze de yok. Týb bî Sarf mal ze me si nin i se 900 den 250 ta ne si yok. Ek sik o lan mal ze me le rin ge çi þi ne Ýs ra il i zin ver mi yor. Tü nel ler den de bu mal ze me le ri ge ti re mi yo ruz. Ço ðu za man son kul lan ma ta ri hi ge çen ci haz lar ve i lâç lar kul la ný yo ruz de di. HER GÜN 8 SA AT KA RAN LIK GÜ NEÞ ve Ký nýk ay rý ca Fi lis tin-gaz ze E ner ji Ba ka ný Yu suf Al men si i le gö rü þe rek Gaz ze de ya þa nan e lek trik ve ya kýt sý kýn tý sý hak kýn da bil gi al dý lar. Al men si, Son bir kaç ay dýr ya þa nan ya kýt ve e lek trik sý kýn tý sý ha ya tý çe kil mez ha le ge - tir di. Ya kýt ye ter siz li ði be ra be rin de e lek trik ke sin ti le ri ni ge - tir di. Her gün 8 sa at e lek trik le ri kes mek zo run da ka lý yo ruz. Çün kü Mý sýr ve Ýs ra il den ký sýt lý mik tar da e lek trik a lý yo ruz. Tek bir e lek trik san tra li miz var. O nu da ya kýt ol ma dý ðý i çin ça lýþ tý ra mý yo ruz. Al ter na tif e ner ji le re ba ký yo ruz. Gaz ze yý lýn 320 gü nü gü ne þi gö rü yor. Gü neþ e ner ji siy le il gi li tek no lo ji yi ge ti re bi lir sek bu al ter na ti fi de ðer len di re ce ðiz de di. Göçü izlemek için her yýl Er ciþ e bin ler ce ki þi ge li yor. Ýn ci ke fa li ilk gö çü ne baþ la dý HER yýl Ma yýs ve Ha zi ran ay la rýn da ü re mek i çin a kýn tý nýn ter si ne göç e den in ci ke fa li ba lý ðý bu yýl da ilk gö çü ne baþ la dý. Van ýn Er ciþ il çe sin de ba lýk lar, De li çay ü ze rin de bu lu nan tabiî ben di aþ mak i çin gö ren le ri hay re te dü þü re cek i na nýl maz bir mü ca de le ve ri yor. Bendi geçenler bir kaç ki lo met re yü ze rek yu mur ta la rý ný sýð ve dur gun su la ra bý rak týk tan son ra Van Gö lü ne ge ri dö nü yor. Bu gi diþ ve dö nüþ ler de in ci ke fa li nin mü ca de le si muh te þem bir gör sel li ðe dö nü þü yor. Van / cihan

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

Emek ve Özgürlük Cephesi Ne istiyor Broşürü Çıktı

Emek ve Özgürlük Cephesi Ne istiyor Broşürü Çıktı Merhaba, Gezi Direnişi sürüyor. Devletin tüm sönümlendirme çabalarına rağmen direniş, yeni biçimler de alsa sürüyor, sürecek. Faşizme karşı biriken öfkenin patlaması, bu kadar kolay durdurulamayacak. Bu

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ ÂKÝF, MISIR ÝÇÝN DE ÖNEMLÝ u Ve fa tý nýn 75. yýl dö nü mün de Mý sýr da da a ný lan istiklâl þa iri Meh met  kif i çin, Man su ra Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si Doç. Dr. Ab dul lah A ti ye,

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ATOM ÝÇÝ ÂLEMDE NELER VAR? ÝLERLEEN GÜNÜMÜZ BÝLÝMÝ, ATOMUN KENDÝ ÝÇÝNDE BAMBAÞKA BÝR ÂLEM OLDUÐUNU; HEM ATOMUN, HEM DE ÝÇ ÂLEMÝNÝ OLUÞTURAN UNSURLARIN SÜREKLÝ BÝR HAREKETLÝLÝK VE GELÝÞ-GÝDÝÞ HALÝNDE OLDUÐUNU

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

ELBÝRLÝÐÝYLE KARARTMA

ELBÝRLÝÐÝYLE KARARTMA IL: 43 SA I: 15.092 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BATILI ÜLKELER DERS ALSIN Tür ki ye Ý ran ý i yi ta nýr uu lus la ra ra sý Kriz Gru bu, Ba tý lý

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ENDONEZA NIN MEÞHUR ROMANCISI HABÝBURRAHMAN EL-ÞÝRAZÎ: SAÝD NURSÎ E HARANIM uendonezya da düzenlenen kitap fuarýný gezen meþhur romancý Habiburrahman el-þirazî, Risale-i Nur satýlan standý gezerken Bende

Detaylı

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ ÜSTADIN EVÝ HAZIR, AÇILIÞ EYLÜL DE ube di üz za man Sa id Nur sî nin E mir dað da 1944 ten son ra 16 se ne i ka met et ti ði e vin týp ký sý E mir dað ýn A da çal mev ki i ne yap tý rý lý yor ve bitmek

Detaylı

Terörü demokratik anayasa bitirir

Terörü demokratik anayasa bitirir 01:01.qxd 12/8/2010 8:15 AM Page 1 SiyahMaviKýrmýzýSarý KAOS VE KADIN SEMPOZYUMU AÝLE, AHLÂKÎ ZENGÝNLÝÐÝN KAYNAÐIDIR E lif Nur Kur toð lu nun ha be ri say fa 13 te Akýllý iþaretler çocuklarý koruyacak/

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR PAPA DAN ARAPÇA DUÂ u16 DA ÇÝVÝSÝZ CAMÝYE BÜYÜK ÝLGÝ u16 DA ENSTÝTÜ SAYFASI u12 DE OYUNCAK, ÇOCUKLARIN PSÝKOLOJÝK DURUMUNU BELÝRLÝYOR u13 TE YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.321 AS YA NIN BAH

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR TTHD-I SLÂMI TM ZMI Â Z I M G Ü L Ç Y Ü Z Ü Y Z I D Z S S Y F 1 5 T Söz veriyoruz, Bediüzzaman ýn düþüncelerini Batý ya yayacaðýz u U lus la ra ra sý Sa ray bos na Ü ni ver si te si nde ur ân Me de ni

Detaylı

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý SÝMAV DA 840 KONUTA OTURULAMAZ RAPORU VERÝLDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA SAÝD NURSÎ NÝN DUÂLARI ÝNSANLIK ÝÇÝN HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.814 AS YA NIN BAH

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

YÜKSEK YARGIDAN HAZÝN ÝTÝRAFLAR

YÜKSEK YARGIDAN HAZÝN ÝTÝRAFLAR ANNELER GÜNÜ MÝSAFÝRLERÝ SREBRENÝTSA ANNELERÝ TÜRKÝYE YE GELÝYOR nha be ri say fa 7 de RÝSALE-Ý NUR GENÇLÝK ÞÖLENÝ 2012 BÝLGÝ YARIÞMASI LEM A LAR E LE ME SO RU LA RI n S A Y F A 1 1-1 2-1 3 T E GER ÇEK

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.675 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Bediüzzaman dan EMEKLÝ

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Bediüzzaman ýn ÝZÝNDE, TÝFLÝS YOLLARINDA... UMUT YAVUZ UN KALEMÝNDEN 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.081 / 75 Kr

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 26 TEMMUZ 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 26 TEMMUZ 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr SOLRYUM D CÝLDE BÜYÜK ZRR VERÝYOR GÜNEÞLENME CÝLT KNSERÝNÝ TETÝKLÝYOR uuz man lar, gü neþ len me nin me la no mu (cilt kan se ri tü rü) te tik - le ye rek ar ttýr dý ðý ný, ay rý ca so lar yu ma gi den

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. (Hadis-i Þerif) Mühim bir vazifemiz: Kur ân öðretmek YAZISI SAYFA 2 DE Y A K I N D A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43

Detaylı

SURÝYE DE KORKULAN OLUYOR

SURÝYE DE KORKULAN OLUYOR SRÝ LANKALI GAZETECÝ ASIM ALAVÝ: VEFATININ 20. YILINDA PAZAR GÜNÜ OKUNACAK ÝSLÂM ÂLEMÝ BEDÝÜZZAMAN IN METODUNA MUHTAÇ BEKÝR BERK Ý RAHMETLE ANIYORUZ KASTAMONU DA BEDÝÜZZAMAN MEVLÝDÝ nhaberý SAYFA 4 TE

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin SiyahMaviKýrmýzýSarý KUR ÂN-I KERÝMÝ TAÞA ÝÞLÝYOR HABERÝ SAYFA 10 DA DEMOKRASÝ MÜCADELESÝ KARARLILIK ÝSTER uosmanlýdan bugüne demokratikleþme sürecimizin önemli kilometre taþlarý... LATÝF SALÝHOÐLU'NUN

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı