Malzeme Güvenlik Verileri Föyü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Malzeme Güvenlik Verileri Föyü"

Transkript

1 1. MADDE/PREPARAT VE ġġrket/ġġletmenġn TANIMI Madde Adı : Kullanım alanları : Polistiren, kauçuklar ve reçinelerin üretimi için baz kimyasal. Ürün Kodu : Q9211, Q9215 Ġmalatçı/Tedarikçi : Shell Chemicals Europe B.V. PO Box AP Rotterdam Netherlands Telefon : + 90 (0) Faks : + 90 (0) Acil Durum Telefon Numarası : +90 (0) (24 saat) 2. BĠLEġENLERĠN BĠLEġĠMLERĠ/BĠLGĠLERĠ Madde Resmi Adı : EĢanlamlı kelimeler : Vinyl benzene Phenyl ethylene Phenyl ethene CAS No. : DĠZĠN No. : EINECS No. : Tehlikeli BileĢenler Kimyasal Adı CAS EINECS Sembol(ler) R-ifade(ler)i Konsantrasyon Styrene Xn R10; R20; 100,00 % R36/38 Para-tertiary-butyl catechol ,00-15,00 PPM Ek Bilgi : Üçüncü derece butil katekol ile stabilize olur. 3. TEHLĠKELERĠN TANIMI Sağlık Tehlikeleri : Solunduğunda zararlı. Solunum sistemini hafifçe tahriş eder Gözleri ve deriyi tahriş edici. Zararlı: yutulduğunda akciğerde tahribata yol açabilir. Uzun süreli maruz kalma sonucu organ veya organ sisteminde hasar olasılığı; detaylar için bkz. Bölüm 11. Hedef organ(lar): Merkezi sinir sistemi (MSS) Denetim sistemi. Karaciğer. Solunum yolunu. AğırlaĢmıĢ Tıbbi Durum : Aşağıdaki organ(lar)da veya organ sistem(ler)inde daha önceden mevcut olan tıbbi rahatsızlıklar bu materyale maruz kalma sonucu ağırlaşabilir. Merkezi sinir sistemi (MSS) Denetim sistemi. Karaciğer. Solunum yolunu. Güvenlik açısından : Alevlenebilen sıvı. Buhar havadan ağırdır. Buharlar, zemin 1/10

2 tehlikeler üzerinde hareket edebilir ve uzaktaki tutuşturucu kaynaklara ulaşarak parlayıcı yangın tehlikesine yol açabilir. Yüksek derecede reaktif. Kontrol dışı polimerleşmeyi önlemek için çözünmüş oksijen ve inhibitörü uygun düzeylerde tutun. Buharı havadan ağırdır, zemin boyunca yayılır ve uzak bir noktada alev alması mümkündür. Alev alabilen/patlayıcı buhar-hava karışımı oluşturabilir. Çevresel tehlikeler. : Suda yaşayan canlılar için toksik. 4. ĠLK YARDIM ÖNLEMLERĠ Genel Bilgiler : Yangın, patlama ve soluma tehlikelerinden kaçınmak için uygun önlemleri alınız. ERTELEMEYİN. Soluma : Açık havaya çıkarın. Uygun solunum koruması (maske) kullanmaksızın kurbanı kurtarmaya kalkışmayın. Kurbanda solunum güçlüğü veya göğüste sıkışma varsa, başı dönüyor, kusuyor veya tepki vermiyorsa, Kalp - Akciğer Canlandırma (KAC) veya kurtarıcı solunum (suni tenefüs veya kalp masajı) ile %100 oksijen verin ve en yakın tıp merkezine nakledin. Deriyle Temas : ERTELEMEYİN. Bulaşmış giysileri çıkarın. Cildi derhal bol suyla en az 15 dakika yıkayın ve şayet varsa sabun ve suyla yıkamaya devam edin. Kızarıklık, şişlik, ağrı ve/veya kabarcıklar oluşursa, ek tedavi için en yakın tıp merkezine nakledin. Gözle Temas : Vakit kaybetmeksizin, göz kapaklarını açık tutarak gözleri en az 15 dakika süreyle bol suyla yıkayın. Ek tedavi için en yakın tıp merkezine nakledin. Yutma : Yutulması halinde kusturmaya çalışmayın: ek tedavi için en yakın tıp merkezine nakledin. Eğer kendiliğinden kusarsa, soluma yoluylaakciğerlere parça kaçmasını önlemek için başı kalça seviyesinin altında tutun. Ağızdan hiçbir şey vermeyin. Hekime Tavsiye : Kimyasal kökenli akciğer iltihabı riski. Hava yolu korunarak mide yıkamayı, aktive kömür vermeyi düşünün. 5. YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERĠ Acil müdahale personeli dışında herkesi yangın alanından uzaklaştırın. Spesifik Tehlikeler : Parlama noktasının altındaki sıcaklıklarda bile alevlenebilen buharlar bulunabilir. Tanklar üzerine uzun süreli yangın tesiri, Kaynayan Sıvı Genleşen Buhar Patlaması'na (BLEVE) yol açabilir. Su üzerinde yüzer ve yeniden alev alabilir. Buharı havadan ağırdır, zemin boyunca yayılır ve uzak bir noktada alev alması mümkündür. Tehlikeli yanma ürünleri şunları içerebilir: Karbon monoksit. formaldehid Söndürücü Madde : Köpük. Kuru kimyasal toz, karbon dioksit, kum ve toprak sadece küçük yangınlarda kullanılabilir. Ġtfaiyeciler için Koruyucu Donanım. : Kapalı bir alanda bir ateşe yaklaşırken, solunum aparatını da içeren uygun koruyucu donanım kullanınız. Tam koruyucu elbise giyin ve bağımsız solunum aygıtı kullanın. Ek Tavsiye : Tüm depolama alanları yeterli yangın söndürme teçhizatı ile donatılmalıdır. İşi olmayan personeli bölgeden uzaklaştırın. Bitişik konteynerleri su püskürterek soğuk tutun. 2/10

3 6. KAZA SONUCU SERBEST KALMAYA KARġI ÖNLEMLER Koruyucu önlemler : Dökülmüş veya serbest kalmış malzeme ile temas etmekten kaçının. Kişisel koruyucu donanımın seçimi konusunda yardım almak için bu Malzeme Güvenlik Verileri Föyünün 8. Bölümü'ne bakınız. Buhar ve/veya buğu solumaktan kaçının. Rüzgara karşı durun ve alçak alanlardan uzak durun. Deri ile temas ettirmekten kaçının. Dökülmüş veya serbest kalmış materyal ile temastan kaçının. Derhal bütün bulaşmış giysileri çıkarın. Kişisel koruyucu donanımın seçimi konusunda yardım almak için bu Materyal Güvenlik Verileri Föyünün 8. Bölümüne bakınız. Dökülmüş materyalin atılması konusunda yardım almak için bu Materyal Güvenlik Verileri Föyünün 13. Bölümüne bakınız Tehlikeli alanı izole edin ve gereksiz veya koruyucu donanımı olmayan personelin girmesine izin vermeyin. Açık ateş kaynaklarını söndürün. Sigara içmeyin. Parlama yaratabilecek kaynakları uzaklaştırın. Kıvılcım yaratmayın. Çevrede bulunan bütün olası tutuşturucu unsurları uzaklaştırın. Çevrenin kirlenmesini önlemek için uygun muhafazalar kullanın. Kum,toprak veya diğer uygun bariyerleri kullanarak drenaj sistemine, kanallara veya nehirlere saçılmasını veya girmesini önleyin. Buharı dağıtmaya veya örneğin sis spreyleri kullanarak akışını güvenli bir yere doğru yönlendirmeye çalışın. Statik deşarja karşı önlem alın. Bütün donanımı bağlayıp, topraklama yaparak elektrik devamlılığını garanti edin. Çevresel bulaşmayı önlemek için uygun kısıtlama (hermetik muhafaza?) kullanınız. Maddenin etkilediği bölgeyi iyice havalandırın. Temizleme Yöntemleri : Artıkları kil, kum gibi uygun bir emici veya diğer uygun malzemeler kullanarak emip alın ve uygun biçimde atın. Yerel yönetmeliklere uygun olarak açıkça işaretlenmiş uygun bir atık madde veya ıslah etme konteynırına kürekle doldurun. Kirlenen bölgeyi bol suyla yıkayın. Kalıntıları su ile temizlemeyin. Kirli atık olarak muamele edin. Küçük çaplı sıvı dökülmelerinde (<1 varil) ürünün geri alımı veya güvenli biçimde elden çıkarılması için, mekanik araçlarla etiketli, yalıtılabilir bir konteynıra nakledin. Artıkları buharlaşmaya bırakın veya uygun bir emici malzeme ile emip alın ve güvenli bir biçimde atın. Bulaşmış toprağı kaldırın ve güvenli bir biçimde atın. Ek Tavsiye : Bu materyalin uygun bir biçimde atılması, materyalin mevzuat statüsü (Bölüm 13'e bakınız), kullanım veya döküntü sonrası ortaya çıkabilecek potansiyel bulaşma durumu ve yerel bölgede atıklardan arınma işlemlerini düzenleyen mevzuata dayanarak değerlendirilmelidir. Önemli miktarda sızıntıların kontrol atına alınamaması halinde, yerel yetkililer durumdan haberdar edilmelidir. Tüm ilgili yerel yönetmeliklere uyunuz. Halkın veya çevrenin maruz kalması veya maruz kalma olasılığının ortaya çıkması durumunda yetkili makamlara ihbarda bulunun. Patlama tehlikesi. Sıvının yüzey suyu kanallarına girmesi halinde acil durum ekiplerine haber verin. Buhar hava ile karışarak patayıcı bir karışım oluşturabilir. Buharı havadan ağırdır, zemin boyunca yayılır ve uzak bir noktada alev alması mümkündür. Akma, bir yangın veya patlama tehlikesine yol açabilir. Alanı patlayıcı gaz göstergesini kullanarakizleyin. 3/10

4 7. ELLEÇLEME VE DEPOLAMA Genel Önlemler : Bulaşmış deri eşya, ayakkabılar dahil, temizlenemez ve yeniden kullanımını önlemek için yok edilmelidir. Yangınları önlemek için bulaşmış bütün bezleri veya temizlik malzemelerini uygun bir şekilde atın. Bulaşmış giysileri yıkamadan önce iyi havalandırılan bir alanda havada kurutun. Elleçleme : Oda sıcaklığı Açık ateş kaynaklarını söndürün. Sigara içmeyin. Parlama yaratabilecek kaynakları uzaklaştırın. Kıvılcım yaratmayın. Maddeyi solumaktan veya temas etmekten kaçının. Yalnızca iyi havalandırılan yerlerde kullanın. Ele aldıktan sonra iyice yıkanın. Kişisel koruyucu donanımın seçimi konusunda yardım almak için bu Malzeme Güvenlik Verileri Föyünün 8. Bölümü'ne bakınız. Bütün donanımı bağlayıp, topraklama yaparak elektrik devamlılığını garanti edin. Elektrostatik deşarj meydana gelmesini önlemek için, pompalama sırasında hat hızını sınırlandırın (doldurma borusu kendi çapının iki katına kadar suya batana dek <= 1 m/sn, daha sonra <= 7 m/sn). Dökerek doldurmaktan kaçının. Doldurma, boşaltma veya işlem görme operasyonlarında basınçlı hava KULLANMAYIN. Yerel egsoz havalandırması önerilmektedir. İyi sınai hijyen yöntemlerine uygun olarak, madde solunmasını önlemek için önlem alınmalıdır. Polimerleşme kargo tanklarında veya boru tesisatlarında zarar verici yırtığa neden olabilir. Yeterince sıcak olan yüzeyler sıvı materyali tutuşturabilir. Kontrol dışı polimerleşmeyi önlemek için çözünmüş oksijen ve inhibitörü uygun düzeylerde tutun. Buharı havadan ağırdır, zemin boyunca yayılır ve uzak bir noktada alev alması mümkündür. Depolama : Açık ateş kaynaklarını söndürün. Sigara içmeyin. Parlama yaratabilecek kaynakları uzaklaştırın. Kıvılcım yaratmayın. İyi havalandırılan bir alanda, güneş ışığı, tutuşturucu unsurlar ve diğer ısı kaynaklarından uzak tutularak depolanmalıdır. Azami 25 C / 77 F. Ürün Transferi : Doldurma, boşaltma ve işleme sırasında basınçlı hava kullanmayın. İtkili pompalar kullanılıyorsa, bunlara harici basınç azaltma vanaları takılması gerekir. Bütün donanımı bağlayıp, topraklama yaparak elektrik devamlılığını garanti edin. Elektrostatik deşarj meydana gelmesini önlemek için, pompalama sırasında hat hızını sınırlandırın (doldurma borusu kendi çapının iki katına kadar suya batana dek <= 1 m/sn, daha sonra <= 7 m/sn). Dökerek doldurmaktan kaçının. Doldurma, boşaltma veya işlem görme operasyonlarında basınçlı hava KULLANMAYIN. Önerilen Materyaller : Epoksi. Uygun Olmayan : pirinç; Doğal, bütil, neopren veya nitril kauçuklar.; Bakır.; PVC. Materyaller Konteyner Tavsiyesi : Konteynerler, boşaltılmış olanlar bile patlayıcı buharlar içerebilir. Konteynerlerin üzerinde veya yakınında kesme, delme, taşlama, kaynak veya benzeri işler yapmayın. Ek Bilgi : Deri, gözler ve giysilerle temastan kaçının. 4/10

5 8. MARUZ KALMA KONTROLLERĠ/KĠġĠSEL KORUMA Mesleki Maruz Kalma Sınırları Madde Kaynak Tip ppm mg/m3 ĠĢaretleme Düzeni (Notasyon) Styrene ACGIH TWA 20 ppm ACGIH STEL 40 ppm Ek Bilgi : Bir şey yiyip, içmeden önce, sigara içmeden ve tuvaleti kullanmadan önce ellerinizi yıkayınız. Ürün bulaşmış elbiseleri tekrar kullanmadan önce yıkayın. Madde Kaynak Tehlike Tayini Styrene ACGIH İnsanlar için kanserojen olarak sınıflanamaz. Maruz Kalma Kontrolleri : Buhar içeren havanın dışarı atılmasında, tehlikeli maddelerin emisyonuna ilişkin yerel şartlara uyulmalıdır. Gereken koruma düzeyi ve kontrol tipleri potansiyel maruz kalma koşullarına bağlı olarak değişecektir. Kontrolleri yerel koşullara ilişkin bir risk değerlendirmesine dayanarak seçin. Uygun önlemler şunlardır: Mümkün olduğu ölçüde yalıtılmış sistemler kullanılır. Maddenin ısıtıldığı, püskürtüldüğü veya buğu haline getirildiği ortamlarda, havada oluşan konsantrasyonların artma potansiyeli dahayüksektir. Maruz kalma talimatnamelerinin/sınırlarının altında bulunan havadaki konsantrasyonları kontrol altına almak için yeterli havalandırma. Egzos sistemleri yerel şartlara uygun olarak tasarlanmalıdır; hava daima buharın oluştuğu kaynaktan ve çalışan kişinin bulunduğu noktadan uzağa atılmalıdır. Depolama alanlarında yeterli havalandırmayı tedarik edin Acil durumda kullanım için göz banyoları ve duşlar. KiĢisel Koruyucu Donanımı : Kişisel koruyucu donanımı (KKD) önerilen ulusal standartlara uymalıdır. KKD tedarikçilerinden kontrol edin. El Koruma : Ürünle el temasının meydana gelebileceği durumlarda, ilgili standartlara (örn., Avrupa: EN374, ABD: F739) göre onaylanmış, aşağıdaki malzemeden yapılma eldivenlerin kullanılması uygun kimyasal koruma sağlayabilir: Neopren kauçuk. Nitril kauçuk. Viton. Bir eldivenin uygunluğu ve dayanıklılığı, kullanışa, örn. temas sıklığı ve süresine, eldiven materyalinin kimyasal direncine, eldivenin kalınlığına, ellerin kullanımındaki ustalığa bağlıdır. Bulaşmış eldivenler değiştirilmelidir. Gözün Korunması : Kimyasal sıçrama gözlüğü (kimyasallara karşı tekli gözlük). Koruyucu Giysi : Kimyasallara dayanıklı eldiven/kolçak, çizme ve önlük. Sıçrama riski olduğu takdirde veya döküntü temizleme sırasında kimyasallara dayanıklı, tümü ballıklı tek parça tulum ve kimyasallara dayanıklı eldivenler kullanın. Aksi takdirde kimyasallara dayanıklı önlük ve kolçaklar kullanın. Ġzleme Yöntemleri : Bir OEL'e uygunluğu ve maruz kalma kontrollerinin yeterliliğini doğrulamak için, çalışanların nefes alma alanında veya genel 5/10

6 9. FĠZĠKSEL VE KĠMYASAL ÖZELLĠKLER çalışma yerindeki maddelerin konsantrasyonunun izlenmesi gerekebilir. Bazı maddeler için biyolojik izleme de uygun olabilir. Önerilen hava izleme yöntemlerinin kaynaklarına ilişkin örnekler aşağıda verilmektedir ya da tedarikçiye başvurunuz. Başka ulusal yöntemler de mevcut olabilir. National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH), USA: Manual of analytical Methods Occupational Safety and Health Administration (OSHA), USA: Sampling and Analytical Methods Health and Safety Executive (HSE), UK: Methods for the Determination of Hazardous Substances Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitssicherheit (BIA), Germany L'Institut National de Recherche et de Securité, (INRS), France Görünüm : Renksiz ila sarımsı Yalnızca sıvı. Koku : Aromatik hidrokarbon. Koku eşiği : 0,1 ppm Kaynama noktası : 145 C / 293 F Erime / donma noktası : -31 C / -24 F Parlama noktası : 32 C / 90 F (Abel) Havada Patlama/Parlama : 1,1-6,1 %(V) sınırları Kendiliğinden ateşleme : 490 C / 914 F sıcaklığı Buhar basıncı : 670 Pa 'de 20 C / 68 F Yoğunluk : 906 kg/m3 'de 20 C / 68 F Suda çözünürlük. : 0,29 kg/m3 'de 20 C / 68 F n-oktanol/su bölme : 2,95 katsayısı (log Pow) Dinamik viskozite : 0,7 mpa.s 'de 25 C / 77 F Buhar yoğunluğu (hava=1) : 3,6 Elektriksel iletkenlik : < 50 ps/m Genişleme katsayısı : 0,0011 / C 'de 15 C / 59 F Termal iletkenlik 0,128 W/m C 'de 110 C / 230 F 0,159 W/m C 'de 10 C / 50 F 0,144 W/m C 'de 60 C / 140 F Buharlaşma hızı (nbuac=1) : 12,4 (ASTM D 3539, nbuac=1) Yüzey gerilimi : 34 mn/m Moleküler ağırlık : 104,15 g/mol 10. STABĠLĠTE VE REAKTĠVĠTE Kararlılık : Uygun biçimde inhibe edildiğinde ve uygun bir çözünmüş oksijen düzeyi korunduğunda bu materyal stabildir (Bölüm 7'de Depolama'ya bakın). Yangın ve patlama riski taşıyarak polimerize olur. Kuvvetli oksidanlarla reaksiyona girer. Kaçınılması Gereken : Isı, alev ve kıvılcım. Güneş ışığına maruz kalma. 25 C / 77 F 6/10

7 KoĢullar üzerindeki sıcaklıklar Havayla temasa maruz kalma Kaçınılması Gereken : Bakır alaşımları. Güçlü oksitleyici reaktifler. Halojenürler. Materyaller Tehlikeli AyrıĢma Ürünleri : Normal depolama sırasında zararlı bozunma ürünlerinin oluşması beklenmez. Tehlikeli Polimerizasyon : Yüksek sıcaklıklarda, örneğin yangın koşullarında, çevreye ısı veren polimerleşme (ekzotermik polimerizasyon) meydana gelerek olasıkonteyner yırtılmasına neden olabilir. Yüksek derecede katalitik yüzeylerle temas halinde tehlikeli polimerleşme meydana gelebilir. Suyla temas etmesi halinde inhibitör konsantrasyon azalabilir ve polimerizasyona neden olabilir. 11. TOKSĠKOLOJĠK BĠLGĠLER Değerlendirme için temel : Verilen bilgiler ürün testlerine dayanmaktadır. Akut Oral Toksisite / Ağız Yoluyla Akut Zehirleme : Düşük toksisite: LD50 >2000 mg/kg, Sıçan Yutma veya kusma sırasında ciğerlerin içine aspirasyon ölümle sonuçlanabilecek kimyasal kökenli akciğer iltihabına neden olabilir. Akut Dermal Toksisite / : Düşük toksisiteli olması beklenir: LD50 >2000 mg/kg Akut Deri Zehirlemesi Akut Ġnhalasyon Toksisitesi / Akut Solunum Zehirlemesi : Orta derecede toksik: Orta derecede toksik: LC50 >2-20 mg/l LC50 >2-20 mg/l / 4 hours, Sıçan Deride tahriģ. : Deriyi tahriş edici. Gözde tahriģ. : Gözü tahriş edici. Solunum yollarında tahriģ. : Buhar veya buğuların solunması solunum sisteminin tahriş olmasına neden olabilir. DuyarlılaĢma : Deride hassasiyet yaratması beklenmemektedir. Tekrarlanan doz toksisitesi : Karaciğer: karaciğer hasarına neden olabilir. Solunum Sistemi: tekrarlanan maruz kalma solunum sistemini olumsuz etkiler. Denetim sistemi: yüksek konsantrasyonlara maruz kalma süresi uzaması ve tekrarlanması sıçanlarda işitme kaybına yol açmıştır. İş ortamında solventin kötüye kullanımı ve gürültü etkileşimi işitme kaybına neden olabilir. Merkezi sinir sistemi: tekrarlanan maruz kalma sinir sistemini etkilemektedir. Mütajenik. : Mütajenik bir tehlike olarak görülmemektedir. Kanserojenlik : Eski haline getirilememe riski. Üreme ve GeliĢimsel Toksisite 12. EKOLOJĠK BĠLGĠLER : Hayvanlarda maternal olarak toksik dozlarda fetus toksisitesine neden olmaktadır. Fertiliteyi (doğurganlığı) bozması beklenmemektedir. Akut Toksisite Balık : Toksik: 1 < LC/EC/IC50 <= 10 mg/l Suda yaģayan : Toksik: 1 < LC/EC/IC50 <= 10 mg/l omurgasızlar Algler : Toksik: 1 < LC/EC/IC50 <= 10 mg/l Mikroorganizamalar : Düşük toksisitesinin olması beklenenler: LC/EC/IC50 > 100 mg/l 7/10

8 Hareketlilik : Su üstünde yüzer. Ürün toprağa girdiği takdirde yüksek derecede hareketli olacaktır ve yeraltı sularını kirletebilir. Dayanıklılık/AyrıĢma : Pencerede 10 gün kriterine uyan kolay biyolojik bozunma. Havada foto-kimyasal reaksiyonlarla hızla oksitlenir. Biyolojik birikim : Önemli ölçüde biyolojik birikme yapmaz. 13. ATIK ĠLE ĠLGĠLĠ KONULAR Maddesel Atık : Mümkünde geri kazanın veya geri dönüştürün. Yürürlükteki yönetmelikler uyarınca uygun atık sınıflandırması ve atma yöntemlerine karar vermek üzere, oluşan materyalin toksisiteve fiziksel özelliklerini belirleme sorumluluğu atığı üreten tarafa aittir. Ambalajların elden çıkarılması 14. NAKLĠYE BĠLGĠLERĠ : Ambalajları iyice akıtarak boşaltın. Akıtarak boşalttıkttan sonra, kıvılcım ve ateşten uzak emin bir yerde havalandırın. Kalıntılar patlama tehlikesi oluşturabilir. Temizlenmemiş varilleri delmeyin, kesmeyin, veya kaynak yapmayın. Varil imalatçılarına veya metal imalatçılarına gönderin. ADR Sınıf : 3 Paketleme grubu : III Sınıflandırma kodu : F1 Tehlike teşhis no. : 39 UN No. : 2055 Tehlike etiketi (birincil risk) : 3 Uygun nakliye adı : STABİLİZE STİREN MONOMER RID Sınıf : 3 Paketleme grubu : III Sınıflandırma kodu : F1 Tehlike teşhis no. : 39 UN No. : 2055 Tehlike etiketi (birincil risk) : 3 Uygun nakliye adı : STABİLİZE STİREN MONOMER IMDG Kimlik numarası UN 2055 Uygun nakliye adı STYRENE MONOMER, STABILIZED Sınıf / Bölüm 3 Paketleme grubu III Deniz kirletici madde: Hayır IATA (Ülke farklılıkları geçerli olabilir) UN No. : 2055 Uygun nakliye adı : Styrene monomer, stabilized 8/10

9 Sınıf / Bölüm : 3 Paketleme grubu : III 15. MEVZUAT BĠLGĠLERĠ Mevzuat bilgilerinin kapsamlı olması amaçlanmamaktadır. Bu materyal için diğer yönetmelikler geçerli olabilir EC Etiket Adı : STYRENE EC etiketi/ec Numarası : EC Sınıflandırması : Zararlı. Parlayıcı EC Ek I Numarası : EC Sembolleri : Xn Zararlı. EC Risk İbareleri : R10 Parlayıcı R20 Solunduğunda zararlı. R36/38 Gözleri ve deriyi tahriş edici. EC Güvenlik İbareleri : S23 Buhar içinize çekmeyin. AICS : Listelenmiştir. DSL : Listelenmiştir. INV (CN) : Listelenmiştir. ENCS (JP) : Listelenmiştir. (3)-4 TSCA : Listelenmiştir. EINECS : Listelenmiştir KECI (KR) : Listelenmiştir. KE PICCS (PH) : Listelenmiştir. 16. DĠĞER BĠLGĠLER R-ifade(ler)i R10 Parlayıcı R20 Solunduğunda zararlı. R36/38 Gözleri ve deriyi tahriş edici. MGFV Versiyon Numarası : 1.2 Malzeme Güvenlik Verileri : Föyü (MGVF) Geçerlilik Tarihi MGFV Revizyonları : Sol kenarda yer alan dikey çubuk ( ) önceki versiyondan bir değişikliği göstermektedir. MGFV Yönetmeliği : Bu güvenlik verileri föyünün içeriği ve formatı, Komisyon Direktifi 91/155/EEC'yi ikinci kez tadil eden 27 Temmuz 2001 tarihli Komisyon Direktifi 2001/58/EC'ye uygundur. Kullanım ve Kısıtlamalar : Polistiren, kauçuklar ve reçinelerin üretimi için baz kimyasal. MSDS Dağılımı : Bu dokümandaki bilgiler bu ürünü ele alabilecek tüm kişilerin kullanımına sunulmalıdır. Feragat : Bu bilgi mevcut bilgilerimize dayanmaktadır ve ürün, sadece sağlık, güvenlik ve çevreye ilişkin gereksinmeler maksadıyla tanımlanmaktadır Bu sebeple ürün'ün herhangi spesifik bir özelliğini garanti altına aldığı şeklinde yorumlanmamalıdır 9/10

10 10/10

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193168 Hazırlama Tarihi: 13.03.2013 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.03.2013

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193168 Hazırlama Tarihi: 13.03.2013 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.03.2013 Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193168 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Petro-Kimya, sabun, dokuma sanayi, kâğıt ve pek çok kimyasal işlemde ve

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Tüzük No. 453/2010 ile ek alan, Avrupa Komisyonu (EC) 1907/2006 (REACH) No'lu Tüzüğünün Ek II'sine uyumludur - Avrupa GÜVENLİK BİLGİ FORMU BÖLÜM 1 Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 1.1

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa No: 1/15 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı CAS No 14808-60-7 EINECS No 238-878-4 EINECS Adı Kuvars Moleküler Formülü O2Si Eş Anlamlılar SiO2, "crystalline silica",

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU ANFONİT

GÜVENLİK BİLGİ FORMU ANFONİT 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürünün Ticari Adı ANFONİT 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Kullanım Tavsiye

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre Fenol

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre Fenol 1. Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 1.1 Ürün adı Ticari ismi Kayıt numarası Madde adı : Phenol : 01-2119471329-32-0006, 01-2119471329-32-XXXX : fenol Madde no. : 203-632-7 1.2 Madde

Detaylı

Güvenlik Veri Levhası

Güvenlik Veri Levhası BÖLÜM 1: MADDE/KARIŞIMIN VE ŞIRKET/ÜSTLENICININ TANIMLANMASI 1.1. ÜRÜN TANIMLAYICI PREPARATLARIN TANIMLANMALARI: TİCARİ ADI: TİCARİ KOD: 1817 Kayıt Numarası N/A 1.2. MADDE VEYA KARIŞIMIN ILGILI TANIMLANAN

Detaylı

Çevre için tehlikeli N: Çevre için tehlikeli R50/53: Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

Çevre için tehlikeli N: Çevre için tehlikeli R50/53: Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir. 26 Aralik 2008 tarihli,27092 mükerrer sayili," T.C. Çevre ve Orman Bakanligi Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara Ðliskin Güvenlik Bilgi Formlarinin Hazirlanmasi ve Dagitilmasi Hakkinda Yönetmeligi " ne

Detaylı

: Böcek ilacı, Toprak kurdu zehiri (nematisit) Sınıflandırma (27092 T.C.) Toksik T: Toksik R23/25: Solunduğunda ve yutulduğunda toksiktir.

: Böcek ilacı, Toprak kurdu zehiri (nematisit) Sınıflandırma (27092 T.C.) Toksik T: Toksik R23/25: Solunduğunda ve yutulduğunda toksiktir. 26 Aralik 2008 tarihli,27092 mükerrer sayili," T.C. Çevre ve Orman Bakanligi Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara Ðliskin Güvenlik Bilgi Formlarinin Hazirlanmasi ve Dagitilmasi Hakkinda Yönetmeligi " ne

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006/EC numaralı EC yönergesine göre

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006/EC numaralı EC yönergesine göre 1. KİMYASAL MADDENİN/PREPARATIN VE ŞİRKETİN/ÜSTLENENİN KİMLİKLERİ Ürün adı Ticari ismi : Maddenin veya karışımın tanımlanan ilgili kullanma biçimleri ve kullanılması önerilmeyen durumlar Kullanımı : Poliüretan

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Drispac Plus Regular ve Superlo Polymer

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Drispac Plus Regular ve Superlo Polymer GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI ÜRÜN ADI ÜRÜN NO. 100000014006 ÇEŞİTLERİ 1102077, 1102087, 1016814, 1017892, 1016815, 1017893 KULLANIM TEDARİKÇİ Endüstriyel kullanım.

Detaylı

TIP TOP SOLVENT CF-CE Revize edildiği tarih: 17.06.2015 Revizyon No.: 2,01 Ürün kodu: 00156-0233

TIP TOP SOLVENT CF-CE Revize edildiği tarih: 17.06.2015 Revizyon No.: 2,01 Ürün kodu: 00156-0233 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Art.-No. 514 522, 595 916, 595 9175 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizleme maddesi

Detaylı

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu / EC directive 1907/2006 ICON 10 CS Versiyon. 12 Revizyon tarihi: 11.06.2008

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu / EC directive 1907/2006 ICON 10 CS Versiyon. 12 Revizyon tarihi: 11.06.2008 1. ġġrket VE ÜRÜN TANIMI 1.1 Ürün ismi : 1.2 Ġnsektisit 1.3 ġirket : Syngenta Tarım Sanayi ve Ticaret A.ġ Kullanım Alanı : İnsektisit Telefon : +90 232 413 00 55 Telefaks : +90 232 435 18 85 Acil durum

Detaylı

Ürün Güvenlik Bilgi Formu

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Sayfa no. 1/18 Ürün Güvenlik Bilgi Formu BÖLÜM 1. Madde / Müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanitimi 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Unvanı 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Tanımlama/Kullanım Protettivo

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 10 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Zemin temizleyici Tavsiye edilmeyen

Detaylı

: AKFIX 100D DUŞAKABİN, MUTFAK VE BANYO SİLİKONU

: AKFIX 100D DUŞAKABİN, MUTFAK VE BANYO SİLİKONU 100D DUŞAKABİN, MUTFAK VE BANYO SİLİKONU 01 MÜSTAHZAR VE ŞİRKET TANITIMI Ticaret İsmi : AKFIX 100D DUŞAKABİN, MUTFAK VE BANYO SİLİKONU Firma : Akkim Yapı Kimyasalları San. Tic. ve A.Ş. Adres : Yeşilbayır

Detaylı

1. MADDE/MÜHTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI. Adres : Diliskelesi Mevkii No:140 41455 Dilovası-Gebze Şehir : Kocaeli-Turkiye

1. MADDE/MÜHTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI. Adres : Diliskelesi Mevkii No:140 41455 Dilovası-Gebze Şehir : Kocaeli-Turkiye Sayfa No : 1/ 10 1. MADDE/MÜHTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde/Mühtahzarın Tanıtılması : WOOD&WOOD SPREY AHŞAP RENKLENDİRİCİ 1.2. Madde/Mühtahzarın Kullanımı : Solvent bazlı ahşap sprey

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 11 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizlik maddeleri, alkalik Tavsiye

Detaylı

Madde Güvenliği Veri Sayfası

Madde Güvenliği Veri Sayfası Ürün adı 5-56 Oluşturma tarihi 28.06.13 Version 2.0 Ref.No. BDS000240_28_20130628 BÖLÜM 1 Madde/karışım ve şirket/girişim bilgileri 1.1. Ürün tanımlayıcı 5-56 Aerosol 1.2. Madde ya da karışımın ilgili

Detaylı

MSDS Güvenlik Bilgi Formu LPS THERMAPLEX ( HI-LOAD) Bearing Grease (Ağır Yük Gresi)

MSDS Güvenlik Bilgi Formu LPS THERMAPLEX ( HI-LOAD) Bearing Grease (Ağır Yük Gresi) Bölüm 1 Ürünün ve Firmanın Tanıtımı Ürün Adı: ( Ağır Yük Gresi) Kimyasal Grubu: Petrol Hidrokarbon Ürün Kod No.ları: Üretici Firma: LPS Laboratories Adres: 4647 Hugh Howell Road Tucker, GA 30085-5052 ABD

Detaylı

Versiyon 1.3 Yeni düzenleme tarihi 2014-11-19. Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürün adı : SURE-SEAL LPM Malzeme : 1114775, 1107407, 1102846, 1103424

Versiyon 1.3 Yeni düzenleme tarihi 2014-11-19. Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürün adı : SURE-SEAL LPM Malzeme : 1114775, 1107407, 1102846, 1103424 BÖLÜM 1: Madde / Müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanitimi Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürün adı : Malzeme : 1114775, 1107407, 1102846, 1103424 Şirket : Chevron Phillips Chemical Company LP Drilling

Detaylı

DELTAMETHRIN SC 50K G U-WW 1/8 Versiyon 1 / TR Revize Edildiği Tarih: 14.07.2010 102000020433 Basım Tarihi: 28.12.2010

DELTAMETHRIN SC 50K G U-WW 1/8 Versiyon 1 / TR Revize Edildiği Tarih: 14.07.2010 102000020433 Basım Tarihi: 28.12.2010 DELTAMETHRIN SC 50K G U-WW 1/8 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün hakkında bilgi Ticari ismi DELTAMETHRIN SC 50K G U-WW Ürün Kodu (UVP) 79366817 Kullanım amacı Böcek ilacı Adres

Detaylı

1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI

1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Sayfa: 1/7 1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Madde ve Müstahzarın tanıtımı: Ticari adı: Firmanın tanıtımı: MAITURK KIMYA SAN.TIC.LTD.STI. DOSAB M.KARAER CAD. SARMASIK Sok. No: 4 16369

Detaylı

DFF+GIP SC 40+337,5 G U-EU 1/8 Versiyon 2 / TR Revize Edildiği Tarih: 11.09.2010 102000001746 Basım Tarihi: 28.12.2010

DFF+GIP SC 40+337,5 G U-EU 1/8 Versiyon 2 / TR Revize Edildiği Tarih: 11.09.2010 102000001746 Basım Tarihi: 28.12.2010 DFF+GIP SC 40+337,5 G U-EU 1/8 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün hakkında bilgi Ticari ismi DFF+GIP SC 40+337,5 G U-EU Ürün Kodu (UVP) 05923883, 06424104 Kullanım amacı Yabani

Detaylı

: cityblue. Hazırlama Tarihi : 20.01.2015 GBF NO : 002.00 Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu :1 Sayfa 1 / 5

: cityblue. Hazırlama Tarihi : 20.01.2015 GBF NO : 002.00 Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu :1 Sayfa 1 / 5 Sayfa 1 / 5 1 MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün Adı : Madde/Karışım : Karışım Kimyasal İsmi / tanımı : Üre solüsyonu CAS NO : - EINECS NO : - Kullanım Alanı : ADBLUE (SCR-Katolizatörlerinin

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU. Gulf Super Duty CF 30

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU. Gulf Super Duty CF 30 Sayfa no: 1 1. ÜRÜN VE FİRMA TANITIMI Ürün Adı: Viskozite Sınıfı: Ürün Kodu: Ürün Tipi: Firma Bilgileri: Telefon: E-mail: SAE 30 02105\30\1 Motor yağı. Bu yağ, bir uzman tavsiyesi olmadan motor yağı olarak

Detaylı

VKV Amerikan Hastanesi, Perioperatif Eğitim Hemşiresi, İSTANBUL

VKV Amerikan Hastanesi, Perioperatif Eğitim Hemşiresi, İSTANBUL Etilen Oksit ile Sterilizasyon; Nasıl Çalışır? Kullanılan Cihazların Özellikleri Nelerdir? Nasıl Denetlenir? Olumlu ve Olumsuz Yönleri Nelerdir? Formaldehid ve Etilen Oksit Sterilizasyon Yöntemini Karşılaştırma,

Detaylı

CEFALOTIN SODIUM CRS Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH)

CEFALOTIN SODIUM CRS Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH) Yayın tarihi: 27/06/2013 Revizyon tarihi: 27/06/2013 Fişi değiştirin: 10/12/2009 Versiyon: 6.0 KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürünün şekli : Madde Ticari

Detaylı

TEHLİKELİ MADDELER VE MÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TEHLİKELİ MADDELER VE MÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TEHLİKELİ MADDELER VE MÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ULTRAMID A3W BLACK 00464 POLYAMIDE

ULTRAMID A3W BLACK 00464 POLYAMIDE Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/8 1. Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı ULTRAMID A3W BLACK 00464 POLYAMIDE Kullanım: polimer Firma: BASF SE 67056 Ludwigshafen GERMANY İletişim adresi: BASF Tuerk

Detaylı

Madde/Müstahzar Adı : EXELANS MACRO Hazırlama Tarihi : 09.08..2006 Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu : 00

Madde/Müstahzar Adı : EXELANS MACRO Hazırlama Tarihi : 09.08..2006 Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu : 00 Sayfa No : 1/ 7 1. MADDE/MÜHTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde/Mühtahzarın Tanıtılması : EXELANS MACRO Kendi kendini yıkayan su bazlı dış cephe boyası 1.2. Madde/Mühtahzarın Kullanımı :

Detaylı