Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðu (DEHB)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðu (DEHB)"

Transkript

1 Bipolar Bozukluk ve Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðu Arasýndaki Ýliþki Yrd. Doç. Dr. Cengiz TUÐLU* Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðu (DEHB) ilk olarak çocukluk çaðýnda kendini gösteren ve sýklýkla birden fazla alanda iþlevsellikte bozulmaya yol açan bir rahatsýzlýktýr. Dikkat eksikliði hiperaktivite bozukluðu tanýsýnýn çocukluk çaðýnda (7 yaþýndan önce) konmuþ olmasý tanýsal bir zorunluluktur (Amerikan Psikiyatri Birliði 1994). Bu nedenle bu konuyu tartýþýrken bazen "DEHB ve bipolar bozukluk komorbiditesi" þeklinde ifade etmekte yanlýþ olmayacaktýr. Bu bozukluða sahip olan bireylerde belirtilerin seyri yýllar içerisinde farklý yönlerde ilerleyebilmektedir. Çocukluk çaðýnda DEHB tanýsý almýþ olan eriþkinler üzerindeki araþtýrmalarda antisosyal kiþilik bozukluðu ya da psikoaktif madde kullanýmýyla ilgili sorunlarýn sýklýðýna iliþkin bulgulara duygudurum bozukluklarý ile ilgili tanýlarda eklenmiþtir (Amerikan Psikiyatri Birliði 1994). DEHB ve davraným bozukluðu bir aradalýðýnda antisosyal kiþilik bozukluðu geliþim riski artarken, DEHB tek baþýna olduðunda daha çok duygudurum bozukluðu geliþme riski artmaktadýr (Pliszka 2000). * Trakya Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý, EDÝRNE DEHB ile bipolar bozukluk arasýndaki iliþki açýk olmamakla birlikte bipolar bozukluðu olanlar üzerinde yapýlan çalýþmalar DEHB oranlarýný beklenenden yüksek vermektedir. Yöntemsel farklýlýklar nedeniyle bu oran %9 - %94 arasýnda deðiþmektedir (Sachs ve ark. 2000). Tüm bu farklýlýklara raðmen bu konu yanýtlanmayý bekleyen bir çok soru nedeniyle ilgi çekicidir. Bu sorulardan bazýlarý þunlardýr: 1. Komorbidite var mýdýr? Belki de bu iki taný homojen olmayan ayný hastalýðýn farklý semptom kümelerini yansýtmaktadýrlar. 2. Komorbidite vardýr, ancak bu rastlantýsal olabilir mi? 3. Ýki farklý bozukluðun ayný anda varlýðý tanýda ve tedavide ne tür karýþýklýklara yol açar? 4. Biri diðerinin öncülü mü? Bu sorular da göz önüne alýnarak artan bilgi birikimi gözden geçirilecektir. BÝPOLAR BOZUKLUK VE DÝKKAT EKSÝKLÝÐÝ HÝPERAKTÝVÝTE BOZUKLUÐU KOMORBÝDÝTESÝ Çocukluk ve ergenlik Son zamanlarda yapýlan araþtýrmalar maninin çocuklarda görülmediði ya da nadir olduðu þeklindeki sonuçlarla uyumlu deðildir. Bir pediatrik psikofarmakoloji kliniðine baþvuran ergenlik öncesi grubun %15'inde mani tanýsý konmuþtur. Bu mani tanýlarý, aþýrý ve dirençli irritabilite, patlayýcý öfke ataklarý ve disforik maninin kronik gidiþi ile belirlidir (Wozniak ve ark. 1995). Benzer þekilde Bowring ve Kovacs (1992), çocukluk çaðýnda baþlayan manide sinirlilik, kavgacýlýk ve psikomotor ajitasyon halinin aþýrý neþelilikten daha belirgin olduðunu belirtmiþler ve (mani tanýsýnda da gerekli olan) dikkat daðýnýklýðý ve aþýrý hareketliliðin var- 247

2 TUÐLU C. lýðýnda DEHB ile ayýrt edilebilmesinin güçlüðüne iþaret etmiþlerdir. Geniþ sayýlabilecek bir örneklem grubunda (140 DEHB'li çocuk, 120 normal kontrol) yapýlan bir çalýþmada, yaþ ortalamasý 11 olan DEHB'li grupta, bipolar bozukluk %11, dört yýllýk izlem sonunda ise %12 olarak saptandý. Kontrol grubunda ise oranlar belirgin olarak düþüktü (baþlangýçta %0 ve dört yýllýk izlem sonunda %1.8). Dört yýllýk izlem sürecinde bipolar bozukluk geliþtiren DEHB'li çocuklar, bipolar bozukluk geliþtirmeyen DEHB'li çocuklara göre, daha fazla komorbidite oranlarýna, daha fazla DEHB semptomlarýna ve ailesel bakýmdan daha fazla depresyon öyküsüne sahiptiler. Bu bulgular önceki sonuçlarla birleþtirildiðinde ortaya çýkan DEHB'li çocuklarýn bipolar bozukluk geliþtirmek için yüksek risk altýnda olduklarýdýr (Biederman ve ark. 1996). Bipolar hastalarda DEHB görülme oranlarýný deðerlendiren çalýþmalar belirgin olarak beklenenden yüksek oranlar bildirmektedirler (Sachs ve ark. 2000). Wozniak ve arkadaþlarý (1995), 262 çocuk üzerinde yaptýklarý araþtýrmalarýnda çocuklarýn %94'ünde mani ve DEHB ölçütlerinin (her iki bozukluk içinde) karþýlandýðýný saptamýþlardýr. Papolos ve arkadaþlarý (1996), araþtýrmalarýnda örneklem grubunun sýnýrlýlýðýna raðmen DEHB ve seperasyon anksiyetesinin bipolar bozukluðun sendromal bir öncülü olduðu sonucuna varmýþlardýr. West ve arkadaþlarý (1995), bipolar ergen hastalar (n=14) üzerinde yaptýklarý çalýþmada %57 (n=8) hastada DEHB ölçütlerinin karþýlandýðýný saptamýþlardýr. DEHB'li ve mevsimsel duygulaným bozukluðu olan hastalarda bipolar spektrum bozukluklarýna daha sýk rastlanmaktadýr (Winokur ve ark. 1993). Bipolar bozukluk çocuklarda ve ergenlerde sanýldýðýndan daha fazla gözlenmektedir. DEHB'ye sahip olma bipolar bozukluk geliþtirme bakýmýndan risk oluþturmaktadýr. Eriþkinlik Önceleri yalnýzca çocukluk ve ergenlik çaðlarýnda görülen bir bozukluk olarak düþünülen DEHB konusunda son yapýlan çalýþmalar, DEHB olan hastalarýn eriþkinlik döneminde de %60'a varan morbidite gösterdiðine iþaret etmektedir (Reiss 1985, Spencer ve ark. 1995). Dikkat daðýnýklýðý, impulsivite ve artmýþ motor etkinlik çocukluk çaðý DEHB için ana semptomlardýr, DEHB olan eriþkinler ise psikiyatrik yardým aramanýn bir nedeni olarak duygudurum semptomlarýnýn baþlangýcýný bildirmektedirler (Biederman ve ark. 1993). Tuðlu ve Abay (1997), DEHB tanýsý alan çocuklarýn babalarý üzerinde yaptýklarý araþtýrmada, eriþkin DEHB ölçütlerini karþýlayan bireylerin (n=12) %25'inde (n=3) mani saptamýþlardýr. Erken-Geç Baþlangýçlý Olma Özelliði, Baþlangýç Yaþý ve Cinsiyet Geller ve Luby (1997), ergenlik öncesi geliþen bipolar bozukluðun kronik gidiþli, hýzlý döngülü ve DEHB'nin eþlik edebileceði bir bozukluk olduðuna deðinmektedir. Sachs ve arkadaþlarý (2000), çocukluk çaðý DEHB öyküsü ve bipolar bozukluðu olan eriþkin hastalar üzerinde yaptýklarý araþtýrmalarýnda (n=56) affektif hastalýk ortalama baþlangýç yaþýný kontrol grubuna (bipolar bozukluðu olan ancak çocukluk çaðý DEHB öyküsü olmayanlara) göre daha düþük buldular. Örneklem grubundaki erken baþlangýçlý bipolar bozukluðu olan tüm hastalar çocukluk çaðý DEHB öyküsüne sahipti. Buna karþýn geç baþlangýçlý bipolar bozukluðu olan hastalarýn hiçbirinde çocukluk çaðý DEHB öyküsüne rastlanmamýþtýr. Çocukluk çaðý DEHB öyküsüne sahip, erken baþlangýçlý bipolar bozukluðu olan hastalarýn çocuklarýnda DEHB'nin görülmesi çocuklar için artmýþ bipolar bozukluk geliþtirme riskine iþaret edebilir (Sachs ve ark. 2000). Velo-kardio-fasiyal sendrom (Shprintzen sendromu) çok sayýda anomalinin (kardiyak anomali, öðrenme bozukluklarý, karakteristik yüz görünümü vb) saptandýðý, göreceli olarak yaygýn (belki Down sendromu kadar) görülen bir sendromdur. Papolos ve arkadaþlarý (1996), Velokardio-fasiyal sendromu olan 25 hastanýn 16'sýnda (%64) bipolar spektrum bozukluklarý (bipolar I, bipolar II, siklotimi ve þizoaffektif (manik bozukluk) saptadýlar. Ayný örneklem grubu çocuk ve ergenlerde gözden geçirilmiþ tanýsal görüþme ölçeði (Diagnostic Interview for Children and Adolescents-Revised) ile deðerlendirildiðinde yaklaþýk yarýsýnýn (n=12, 25 hastanýn %48'i) yüksek oranda DEHB semptomlarýna sahip olduðu saptandý. Araþtýrmada deðerlendirilen hastalýklar ve ortalama baþlangýç yaþlarý: DEHB ve dikkat eksik- 248

3 BÝPOLAR BOZUKLUK VE DÝKKAT EKSÝKLÝÐÝ HÝPERAKTÝVÝTE BOZUKLUÐU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝ liði bozukluðu (hiperaktivitesiz), 13.3±3.6; bipolar II, 15.9±4.5; bipolar I, 24.4±6.9 idi. Sendromal olarak bipolar bozukluk ortalama baþlangýç yaþý 12±3 olarak saptanýrken, siklotimiye iliþkin geriye dönük deðerlendirmeler sonucunda bu bozukluðun ortalama baþlangýç yaþý 9 yaþýna kadar inmekteydi. Buradan çýkan sonuçlar; Bipolar II bozukluðunun, bipolar I bozukluðundan daha erken yaþlarda baþladýðý, DEHB'nin ise her ikisinden de daha erken yaþlarda baþladýðýna iþaret etmektedir. Bu çalýþmada ayrýca DEHB ile erken baþlangýçlý bipolar bozukluk arasýnda yakýn ancak birebir olmayan bir iliþki saptandý. Genel populasyon gruplarýnda yapýlan araþtýrmalarda bipolar bozukluk tanýsý alan bir çok ergen ve çocuk DEHB açýsýndan (þimdi ya da daha öncesinde) belirgin semptomlara sahipti. Erken baþlangýçlý bipolar bozukluk tanýsý alan hastalarda vurgulanmasý gereken önemli bir özellik yaygýn olarak çocukluk çaðýnda DEHB tanýsý almýþ olmalarýydý (Biederman ve ark. 1991). Wozniak ve arkadaþlarý (1995), çocukluk manisini deðerlendirdikleri çalýþmalarýnda vakalarýn %84'ünün erkek olduðunu bildirmiþlerdir. Bir metaanaliz çalýþmasýnda ise (n=2168) erkeklerde bipolar bozukluk kýzlardan üç kat sýk bulunmuþtur. Bu farklýlýk 12 yaþ altýnda daha belirgindir (Faedda ve ark. 1995). DEHB olan çocuklarda cinsiyetin erkekten yana aðýr bastýðý ve eriþkin bipolar bozukluðunda cinsler arasý farklýlýðýn belirgin olmadýðý düþünüldüðünde çocukluk çaðý bipolar bozukluðu bu bakýmdan farklýlýk arzetmektedir. DEHB olan eriþkinlerde, bilgiler sýnýrlý olmakla birlikte, kadýn cinsiyete sahip olmakla DEHB'nin impulsif alttipi ve mevsimsel duygudurum bozukluklarý arasýnda bir iliþki bildirilmiþtir (Levitan ve ark. 1999). SEMPTOM ÖRTÜÞMESÝ VE TANI KARIÞIKLIKLARI Bowring ve Kovacs'a göre (1992), çocukluk çaðý manisinin taný zorluklarý, görece az görülmesi, klinik görünümün deðiþkenliði, diðer tanýlarla semptomatik örtüþmeler ve çocukluk-ergenlik çaðlarýna ait özgül sorunlara dayanmaktadýr. Aþýrý neþelilik, büyüklük sanrýlarý, disforik görünümden akut psikotik tablolara deðiþebilen klinik görünüm çeþitliliði vakalarýn ele alýnma ve deðerlendirilmesinde güçlüklere yol açmaktadýr. Çocuklarda duygudurum dalgalanmalarý ve aþýrý neþelilik her zaman bir sorun olarak deðerlendirilemeyebilir. DEHB'li çocuklarda mani tanýsýnýn konmasýný güçleþtirenlerden biri de, duyguduruma öforiden çok þiddetli irritabilitenin hakim olmasýdýr. Bazý araþtýrmalar erken çocukluk yaþlarýnda baþlayan maninin sinsi ve kronik seyirli olma eðilimine dikkat çekmektedir (Spencer ve ark. 2000). Geller ve arkadaþlarý (1995), erken baþlangýçlý bipolar bozukluðu olan 26 birey (9 çocuk, 17 ergen) üzerinde yaptýklarý araþtýrmalarýnda çocuklarda ortalama 5 yaþ ya da daha öncesinde manik semptomlarýn gözlendiði ve çocuklarýn %89'unun, ergenlerin de %29'unun hiperaktif olduðunu saptadýlar. Ergenlik öncesi bir diðer tanýsal karýþýklýk nedeni DEHB ile bipolar bozukluk arasýndaki semptomatik örtüþmedir. Çelinebilirlik, impulsivite, hiperaktivite ve emosyonel labilite bipolar bozukluk ve DEHB'nin her ikisi içinde karakteristiktir (Reiss 1985). Milberger ve arkadaþlarý (1995) semptom örtüþmesi sorununa yönelik olarak yaptýklarý araþtýrmada bipolar bozukluðun olduðu klinik örneklem grubunda her iki bozukluk için örtüþen semptomlar çýkarýldýðýnda bile DEHB tanýsýný koyabildiler. Ayrýca semptom sayýsýndaki oransal azalma dýþýnda bipolar bozukluk tanýsý da sürdürülebiliyordu. Bu nedenle bipolar bozukluk tanýsý konsa bile mevcut DEHB tanýsýnýn sürdürülmesi önerilmektedir (Milberger ve ark. 1995). Bu konuda klinik karmaþayý ortadan kaldýrmaya yardýmcý olabilecek ölçeklere (Conners DEHB ölçeði, UTAH DEHB Ölçeði, Mani Deðerlendirme Ölçeði) baþvurmak yararlý olabilir (Sachs ve ark. 2000). Öner ve Kýlýç (2000), çocukluk çaðýnda ayýrýcý tanýda yol gösterici olabilecek özellikleri: DEHB'nin sýklýkla okul öncesi, bipolar bozukluðun ise ergenlik öncesi dönemde baþlamasý; belirtilerin DEHB' de kronik seyirli, bipolar bozukluk da dönemsel ya da ataklar tarzýnda olmasý; aþýrý hareketliliðin bipolar bozuklukta zararlý sonuçlara yol açabilecek zevkli etkinliklerle iliþkili, DEHB'de ise daha yaygýn olabileceði; mani ataðýnda (cinsel istismar öyküsü olmadan) cinsel konularla aþýrý, yaþla uyumlu olmayan ilgi ve davranýþlarýn varlýðý (ani baþlangýçlý cinsel içerikli küfür etmeler, önceleri gizli sonralarý açýk mastürbasyonlarýn ortaya çýkmasý, cinsel organýný gösterme vb); benlik saygýsýnda DEHB'de azalma varken, mani de dönemsel artýþlarýn varlýðý; 249

4 TUÐLU C. bipolar bozukluklarda büyüklük sanrýlarýnýn ve psikotik özelliklerin izlenmesi þeklinde belirtmiþlerdir. Çelinebilirlik, impulsivite, hiperaktivite ve emosyonel labilitenin DEHB ve bipolar bozukluk için karakteristik oluþu her iki bozukluk arasýndaki iliþkinin daha iyi aydýnlatýlmasý gerekliliðine iþaret etmektedir. AÝLESEL RÝSK DEHB ve bipolar bozukluðu olanlar, yalnýzca DEHB tanýsý almýþ olanlara göre davraným bozukluðu, karþýt olma karþý gelme bozukluðu, major depresyon ve anksiyete bozukluklarý ile daha fazla komorbidite gösterme eðilimindedir (Spencer ve ark. 2000). Yapýlan araþtýrmalardan çýkan sonuçlardan biri de, DEHB ve bipolar bozukluðu olanlarýn akrabalarýnda bipolar bozukluk geliþme riskinin artmýþ olmasýdýr. Bu risk tek baþýna DEHB olanlarýn akrabalarýnda artmamýþtýr. Artan bilgi birikimi DEHB olan bipolar bozukluklu çocuklarýn, tek baþýna DEHB olan çocuklardan ailesel olarak ayrý (ailesel alttip) olduðuna iþaret etmektedir (Spencer ve ark. 2000). Faraone ve arkadaþlarý (1997), DEHB olan çocuklar (n=140), kontrol grubu (n=120) ve onlarýn birinci derece akrabalarý (n=822) üzerinde yaptýklarý araþtýrmada; DEHB ve bipolar bozukluk tanýsýna sahip olan çocuklarýn akrabalarýnda bipolar bozukluk görülme riskinin beþ kat arttýðýný ve ayrýca major depresyon riskinin de belirgin olarak arttýðýný bildirmiþlerdir. DEHB ve bipolar bozukluk komorbiditesinin diðer DEHB olanlardan ailesel olarak farklý bir formu oluþturduðu sonucu giderek öne çýkmaktadýr. TEDAVÝ Genel anlamýyla psikiyatrik komorbidite varlýðý, daha ciddi psikopatolojik sorunlarýn geliþimine yol açma ve tedavi yaklaþýmlarýna farklý yanýtlar alýnmasý gibi riskleri içermektedir. Mani ve DEHB'nin bir arada varlýðý tedaviyi ve hastalýklarýn seyrini karmaþýklaþtýrmaktadýr (Biederman ve ark. 1998). Manik semptomlarý olan DEHB'li çocuklarda trisiklik antidepesanlar (manik semptomlarýn yineleme riski nedeniyle) dikkatli kullanýlmalýdýr (Biederman ve ark. 1999). Çocuklarda ve eriþkinlerde desipramin ve metilfenidat kullanýmý sonucunda bipolar spektrum bozukluðunun indüklenebileceði akýlda tutulmalýdýr (Wilens ve ark. 1996). Bipolar I bozukluk ve DEHB tanýsýna sahip tedaviye dirençli bir ergenin aktarýldýðý vaka sunumunda gabapentinin eklenmesi ile tedaviye olumlu yanýt alýndýðý bildirilmiþtir (Soutullo ve ark. 1998). Manik semptomlarýn kontrolünde duygudurum stabilizatörleri kullanýlabilir. Ancak lityumun terapötik indeksinin darlýðý akýlda tutulmalýdýr (Werry 1997). Ayrýca, Strober ve arkadaþlarý (1998), DEHB öyküsü olan manik ergenlerin, DEHB öyküsü olmayan manik ergenlere oranla lityuma daha az yanýt verdiklerini saptamýþlardýr. Uyarýcýlar ve antidepresanlar manik semptomlarý azaltmazlar. Ancak uyarýcýlar ve trisiklik antidepresanlar duygudurum stabilizasyonu saðlandýktan sonra DEHB semptomlarýný azaltýr (Spencer ve ark. 2000). Bir atipik nöroleptik olan risperidon bipolar gençlerdeki manik semptomlara karþý etkindir ancak DEHB semptomlarýna etkili deðildir (Fraizer ve ark. 1999). Papolos ve arkadaþlarý (1996), çalýþmalarýnda DEHB tanýsý alan 3 hastalarýnýn 2'sinde geliþen maninin metilfenidat uygulamasýný izleyerek ortaya çýktýðýný saptamýþlardýr. Merkezi sinir sistemi uyarýcýlarý, ergenlik öncesi çocuklarda noradrenerjik ve dopaminerjik nörotransmitter sistemlerini etkileyerek maninin ortaya çýkmasýný kolaylaþtýrabilir. Schmidt ve arkadaþlarý (1986), bu özelliðin, anýlan yaþ grubunda bir biyolojik belirleyici (marker) olarak yararlý olabileceðini belirtmiþlerdir. Ancak bu tarz yaklaþýn önemli riskleri de içermektedir. SONUÇ Eriþkinde ve çocuklukta DEHB'nin ve komorbiditenin belirlenmesi taný ve tedavinin yönünü belirleyecektir. Duygudurum bozukluklarýnýn ve bunlar içerisinde de bipolar bozukluklarýn daha sýk gözlenmesi hastalýðýn gidiþine ait önceki bilgilerin deðiþmekte olduðunu göstermektedir. Araþtýrma sonuçlarýndan bipolar bozukluk ve DEHB komorbiditesinin beklenenden yüksek oranlarda olduðu anlaþýlmaktadýr. Çocukluk çaðýnda DEHB tanýsýna sahip olma, ya da eriþkin çaðda DEHB öyküsünün varlýðý bipolar bozukluk geliþtirme bakýmýndan bir risk oluþturmaktadýr. Semptom örtüþmesi ayýrýcý tanýda ve tedavinin planlanmasýnda karýþýklýklara yol açmaktadýr. Bu nedenle taný ölçütlerinin gözden geçirilmesi ve uygun tanýsal ölçeklerin geliþtirilmesi gereklidir. 250

5 BÝPOLAR BOZUKLUK VE DÝKKAT EKSÝKLÝÐÝ HÝPERAKTÝVÝTE BOZUKLUÐU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝ KAYNAKLAR Amerikan Psikiyatri Birliði (1994) Mental Bozukluklarýn Tanýsal ve Sayýmsal El kitabý, 4. Baský, (DSM-IV), Çev. Ed. E Köroðlu, Ankara, Hekimler Yayýn Birliði, Biederman J, Mick E, Prince J ve ark. (1999) Systematic chart review of the pharmacologic treatment of comorbid attention deficit hyperactivity disorder in youth with bipolar disorder. J Child Adolesc Psychopharmacol, 9(4): Biederman J, Russell R, Soriano J ve ark. (1998) Clinical features of children with both ADHD and mania: Does ascertainment source make a difference. J Affect Disord, 51(2): Biederman J, Faraone SV, Mick E ve ark. (1996) Attention deficit hyperactivity disorder and juvenile mania: An overlooked comorbidity. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 35: Biederman J, Faraone SV, Spencer T ve ark. (1993) Patterns of psychiatric comorbidity, cognition, and psychosocial functioning in adults with attention deficit disorder. Am J Psychiatry, 150: Biederman J, Faraone SV, Keenan K ve ark. (1991) Evidence of familial association between attention deficit disorder and major affective disorders. Arch Gen Psychiatry, 48: Bowring MA, Kovacs M (1992) Diffuculties in diagnosing manic disorders among children and adolescents. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 31: Faedda G, Baldessarini R, Suppes T ve ark. (1995) Pediatric onset bipolar disorder: A neglected clinical and public health problem. Harv Rev Psychiatry, 3: Faraone SV, Biederman J, Mennin D ve ark. (1997) Attentiondeficit hyperactivity disorder with bipolar disorder: a familial subtype. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 36(10): Fraizer JA, Meyer MC, Biederman J ve ark. (1999) Risperidone treatment for juvenile bipolar disorder: A case series. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 38: Geller B, Luby J (1997) Child and adolescent bipolar disorder: A review of the past 10 years. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 36(9): Geller B, Sun K, Zimmerman B ve ark. (1995) Complex and rapid-cycling in bipolar children and adolescents: A preliminary study. J Affect Disord, 34: Levitan RD, Jain UR, Katzman MA (1999) Seasonal affective symptoms in adults with residual attention deficit hyperactivity disorder. Comprehensive Psychiatry, 40(4): Milberger S, Biederman J, Faraone SV ve ark. (1995) Attention deficit hyperactivity disorder and comorbid disorders: Issues of overlapping symptoms. Am J Psychiatry, 152(12): Öner Ö, Kýlýç EZ (2000) Çocuk ve ergenlerde bipolar afektif bozukluk ve hiperaktivite ayýrýcý tanýsý. Türk Psikiyatri Dergisi, 11(1): Papolos DF, Faedda GL, Veit S ve ark. (1996) Bipolar spectrum disorders in patients diagnosed with velo-cardio-facial syndrome: Does a hemizygous deletion of chromosome 22q11 result in bipolar affective disorder. Am J Psychiatry 153(12): Pliszka SR (2000) Patterns of psychiatric comorbidity with attention-deficit/hyperactivity disorder. Child Adolesc Psychiatr Clin N Am, 9(3): Reiss AL (1985) Developmental manifestations in a boy with prepubertal bipolar disorder. J Clin Psychiatry, 46(10): Sachs GS, Baldasano Cf, Truman CJ ve ark. (2000) Comorbidity of attention deficit hyperactivity disorder with early-and lateonset bipolar disorder. Am J Psychiatry, 157(3): Schmidt K, Delaney MA, Jensen M (1986) Methylphenidate challenge in a manic boy. Biol Psychiatry, 21: Soutullo CA, Casuto LS, Keck PE (1998) Gabapentin in the treatment of adolescent mania: a case report. J Child Adolesc Psychopharmacol, 8(1): Spencer T, Biederman J, Wozniak J ve ark. (2000) Attention deficit hyperactivity disorder and affective disorders in childhood: continuum, comorbidity or confusion. Curr Opin Psychiatry, 13: Spencer T, Wilens T, Biederman J ve ark. (1995) A doubleblind, crossover comparison of methylphenidate and placebo in adults with childhood-onset attention-deficit hyperactivity disorder. Arch Gen Psychiatry, 52: Strober M, DeAntonio M, Schmidt-Lackner S ve ark. (1998) Early childhood attention deficit hyperactivity disorder predicts poorer response to acute lithium therapy in adolescent mania. J Affect Disord, 51(2): Tuðlu C, Abay E (1997) Eriþkinlerde dikkat eksikliði hiperaktivite bozukluðu'nun öykü, taný ve ruhsal durum bakýmýndan gözden geçirilmesi. 3P Psikiyatri, Psikoloji, Psikofarmakoloji Dergisi, 5(1): Weiss G (1985) Followup studies on outcome of hyperactive children. Psychopharmacol Bull, 21: Werry JS (1997) Discussion of "Attention deficit-hyperactivity disorder with bipolar disorder: a familial subtype". J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 36: West SA, McElroy SL, Strakowski ve ark. (1995) Attention deficit-hyperactivity disorder in adolescent mania. Am J Psychiary, 152(2): Wilens TE, Biederman J, Prince J ve ark. (1996) Six-week, double-blind, placebo-controlled study of desipramine for adult attention deficit hyperactivity disorder. Am J Psychiatry, 153(9): Winokur G, Coryell W, Endicott J (1993) Further distinctions between manic-depressive illness (bipolar disorder) and primary depressive disorder (unipolar depression). Am J Psychiatry, 150: Wozniak J, Biederman J, Kiely K ve ark. (1995) Mania-like symptoms suggestive of childhood-onset bipolar disorder in clinically referred children. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 34(7):

6 Toplantý - Kongre 1-6 Haziran 2001, British Psychological Society 7th European Congress of Psychology London, England, United Kingdom. Baþvuru: Congress Secretariat, Seventh European Congress of Psychology, PO Box 864, Leicester LE1 7YP United Kingdom. Tel: +44/116/ , Faks: +44/116/ , Haziran 2001, III. Ulusal Biyolojik Psikiyatri Kongresi, Kapadokya. Baþvuru: Yard. Doç. Dr. Ertuðrul Eþel, Erciyes Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý, Kayseri. Tel/Faks: , Haziran 2001, XVth World Congress of Sexology Paris, France. Baþvuru: Scientific Secretary: Parisexo, 17, rue de Seine, Boulogne, France. Tel: , Faks: , Haziran 2001, 10. Anadolu Psikiyatri Günleri, Abant Palas Otel, Abant, Bolu. Baþvuru: Dr. Adnan Özçetin, Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý, Bolu. Tel: , Faks: , Temmuz 2001, 7th World Congress of Biological Psychiatry Berlin, Germany. Baþvuru: CPO Hanser Service GmbH, 7th World Congress of Biological Psychiatry, Schaumburgallee 12, D Berlin, Germany. Tel: , Faks: , Temmuz 2001, World Congress of Behavioural and Cognitive Therapies, Canada. Baþvuru: Doç. Dr. Mehmet Z. Sungur, Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri ABD, Ankara. Tel: /6697, Eylül 2001, 31st. European Congress of the European Association for Behavioral Cognitive Therapies (EABCT), Ýstanbul. Baþvuru: Ýnterium, Sýraselviler cad. Hrisovergi apt. No: 48 Kat: 3 Daire: 8, Taksim, Ýstanbul. Tel: , Faks: , Eylül Ýzmir Psikoanaliz ve Psikoterapi Günleri - Çocuk Geliþimi ve Eriþkin Psikopatolojisi, Ýzmir. Baþvuru: Dr. Nur Engindeniz, Plevne Bulvarý 23/1 Alsancak Ýzmir. Tel & Faks: , Ekim 2001, 37. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Ýstanbul. Baþvuru: Ýnterium, Sýraselviler cad. Hrisovergi apt. No: 48 Kat: 3 Daire: 8, Taksim, Ýstanbul. Tel: , Faks: , Ekim 2001, 14th ECNP Congress, Ýstanbul. Baþvuru: Conrex Holland B. V.P.O. Box AH Amsterdam, The Netherland. Tel: , Faks: , 31 Ekim-2 Kasým 2001, Ulusal Cinsel Ýþlev Bozukluklarý Kongresi, Ýstanbul. Baþvuru: Ýnterium, Sýraselviler cad. Hrisovergi apt. No: 48 Kat: 3 Daire: 8, Taksim, Ýstanbul. Tel: , Faks: , DUYGUDURUM DÝZÝSÝ 2001;5:252

7 BÝPOLAR BOZUKLUK VE DÝKKAT EKSÝKLÝÐÝ HÝPERAKTÝVÝTE BOZUKLUÐU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝ 253

DEHB Tanýlý Çocuklarýn Ebeveynlerinde DEHB Oraný

DEHB Tanýlý Çocuklarýn Ebeveynlerinde DEHB Oraný ARAÞTIRMA DEHB Tanýlý Çocuklarýn Ebeveynlerinde DEHB Oraný Hüner Aydýn 1, Rasim Somer Diler 2, Ebru Yurdagül 1, Þükrü Uðuz 3, Gülþah Þeydaoðlu 4 1 Dr., 3 Yrd.Doç.Dr., 4 Uz.Dr., Çukurova Üniversitesi Týp

Detaylı

Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðu Tanýsý Alan Çocuklarýn Ebeveynlerinde Kiþilik Bozukluklarý

Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðu Tanýsý Alan Çocuklarýn Ebeveynlerinde Kiþilik Bozukluklarý ARAÞTIRMA Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðu Tanýsý Alan Çocuklarýn Ebeveynlerinde Kiþilik Bozukluklarý Oya Güçlü 1, Murat Erkýran 1 1 Uz. Dr., Bakýrköy Ruh Saðlýðý ve Sinir Hastalýklarý Eðitim ve

Detaylı

Obsesif Kompulsif Bozukluðun Belirti Daðýlýmýnýn ve Komorbiditesinin Çocuk ve Ergenler ile Eriþkinler Arasýnda Karþýlaþtýrýlmasý

Obsesif Kompulsif Bozukluðun Belirti Daðýlýmýnýn ve Komorbiditesinin Çocuk ve Ergenler ile Eriþkinler Arasýnda Karþýlaþtýrýlmasý Obsesif Kompulsif Bozukluðun Belirti Daðýlýmýnýn ve Komorbiditesinin Çocuk ve Ergenler ile Eriþkinler Arasýnda Karþýlaþtýrýlmasý Tümer TÜRKBAY*, Ali DORUK**, Hakan ERMAN***, Teoman SÖHMEN**** ÖZET Bu çalýþmanýn

Detaylı

ÇOCUKLUKTA DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU TANISI ALMIŞ OLGULARIN ERGENLİK DÖNEMİNDEKİ PSİKİYATRİK DURUMLARININ İNCELENMESİ

ÇOCUKLUKTA DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU TANISI ALMIŞ OLGULARIN ERGENLİK DÖNEMİNDEKİ PSİKİYATRİK DURUMLARININ İNCELENMESİ Kriz Dergisi 0 (): 448 ÇOCUKLUKTA DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU TANISI ALMIŞ OLGULARIN ERGENLİK DÖNEMİNDEKİ PSİKİYATRİK DURUMLARININ İNCELENMESİ Ayla Aysev*, Pınar Öner** ÖZET Amaç: Çocukluğunda

Detaylı

Siklotimik bozukluk, hipomani ve hafif þiddette

Siklotimik bozukluk, hipomani ve hafif þiddette Siklotimik Bozukluk Yrd. Doç. Dr. Adnan CANSEVER*, Prof. Dr. Aytekin ÖZÞAHÝN* Siklotimik bozukluk, hipomani ve hafif þiddette depresyon dönemlerinin sýk aralýklarla yer deðiþtirdiði, kronik bir duygudurum

Detaylı

Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðu ve Primer Enürezis Nokturnalý Çocuklarýn Annelerindeki Psikiyatrik Belirtiler ve Yetiyitimi

Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðu ve Primer Enürezis Nokturnalý Çocuklarýn Annelerindeki Psikiyatrik Belirtiler ve Yetiyitimi Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðu ve Primer Enürezis Nokturnalý Çocuklarýn Annelerindeki Psikiyatrik Belirtiler ve Yetiyitimi Fevziye TOROS*, Þenel TOT*, Murat BOZLU**, Yavuz OKYAY***, Handan ÇAMDEVÝREN****

Detaylı

Sýnav Kaygýsý ve Ýliþkili Psikiyatrik Belirtiler

Sýnav Kaygýsý ve Ýliþkili Psikiyatrik Belirtiler ARAÞTIRMA Sýnav Kaygýsý ve Ýliþkili Psikiyatrik Belirtiler Test Anxiety and Related Psychiatric Symptoms Önder Kavakcý 1, Ayþegül Selcen Güler 2, Selma Çetinkaya 3 1 Yrd.Doç.Dr., Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

Suç işlemiş bipolar bozukluklu olgularda klinik ve suç özellikleri: BRSHH den bir örnek. Dr. Tuba Hale CAMCIOĞLU

Suç işlemiş bipolar bozukluklu olgularda klinik ve suç özellikleri: BRSHH den bir örnek. Dr. Tuba Hale CAMCIOĞLU Suç işlemiş bipolar bozukluklu olgularda klinik ve suç özellikleri: BRSHH den bir örnek Dr. Tuba Hale CAMCIOĞLU Kurum ve kuruluşla ilişki bildirimi Bulunmamaktadır. Şiddet ve Suç Saldırganlık Şiddet Bireyin

Detaylı

Major depresif bozukluk tam olarak iyileþebildiði

Major depresif bozukluk tam olarak iyileþebildiði Depresyonun Seyri Uz. Dr. Figen Çulha ATEÞCÝ* Major depresif bozukluk tam olarak iyileþebildiði gibi, sýklýkla yineleme ve bazen de kronik gidiþ gösteren bir hastalýktýr. Baþlangýç yaþý genellikle 20'li

Detaylı

Çocukluk Çağ Bipolar Bozukluk Fenotip Özellikleri Gösteren Bir Olgu Serisi

Çocukluk Çağ Bipolar Bozukluk Fenotip Özellikleri Gösteren Bir Olgu Serisi Türk Psikiyatri Dergisi 2004; 15(2):148-154 Çocukluk Çağ Bipolar Bozukluk Fenotip Özellikleri Gösteren Bir Olgu Serisi Dr. F. Neslihan İNAL EMİROĞLU 1, Dr. Özlem GENCER BOZABALI 2 ÖZET Bipolar bozuklu

Detaylı

Bölüm: 11 Manik Depresyona Özel İlaç Fikri

Bölüm: 11 Manik Depresyona Özel İlaç Fikri Bölüm: 11 Manik Depresyona Özel İlaç Fikri Lityum psikiyatri 1950 1980lerde lityum bazı antikonvülzanlara benzer etki Ayrı ayrı ve yineleyen nöbetler şeklinde ortaya çıkan manik depresyon ve epilepsi Böylece

Detaylı

hükümet tabibi olarak görev yaptıktan sonra, 1988 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi nde başladığım

hükümet tabibi olarak görev yaptıktan sonra, 1988 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi nde başladığım 1961 yılında Malatya da doğdum. İlk-orta ve lise öğrenimimi Malatya da tamamladım.1978 yılında girdiğim Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni 1984 yılında bitirdim. 1984-1987 yılları arasında Çanakkale ve

Detaylı

Þizofreni özellikle düþünce, algý ve duygulaným

Þizofreni özellikle düþünce, algý ve duygulaným Çocukluk ve Ergenlik Döneminde Þizofreni: Klinik Özellikler Doç. Dr. Selahattin ÞENOL* Þizofreni özellikle düþünce, algý ve duygulaným alanlarýnda bozulmayla seyreden ciddi bir ruhsal hastalýktýr. Ýlk

Detaylı

BİPOLAR YAŞAM DERNEĞİ http://www.bipolaryasam.org/ Bipolar II Bozukluk

BİPOLAR YAŞAM DERNEĞİ http://www.bipolaryasam.org/ Bipolar II Bozukluk BİPOLAR YAŞAM DERNEĞİ http://www.bipolaryasam.org/ Bipolar II Bozukluk Doç. Dr. Sibel Çakır İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri A.D Duygudurum Bozuklukları Birimi Açıklama 2012-2013 Araştırmacı: ELAN Danışman:

Detaylı

Gençlik Döneminde DEHB ve Alkol ve Madde Kullanım Bozukluğu

Gençlik Döneminde DEHB ve Alkol ve Madde Kullanım Bozukluğu Gençlik Döneminde DEHB ve Alkol ve Madde Kullanım Bozukluğu Doç.Dr.Nesrin DİLBAZ Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ankara AMATEM DEHB GÖRÜLME SIKLIĞI Prevelans : Çocuklarda %6-%8;Ergenlerde %6;

Detaylı

Pediatrik bipolar bozuklukta klinik ve fenomenolojik özellikler

Pediatrik bipolar bozuklukta klinik ve fenomenolojik özellikler 60 Pediatrik bipolar bozuklukta klinik ve fenomenolojik özellikler Pediatrik bipolar bozuklukta klinik ve fenomenolojik özellikler Murat COŞKUN, 1 Süleyman Salih ZOROĞLU, 2 Mücahit ÖZTÜRK 3 ÖZET Bipolar

Detaylı

ÇOCUK VE ERGEN PSÝKÝYATRÝSÝ BÖLÜMÜNE BAÞVURAN ERGENLERÝN KLÝNÝK ÖZELLÝKLERÝ

ÇOCUK VE ERGEN PSÝKÝYATRÝSÝ BÖLÜMÜNE BAÞVURAN ERGENLERÝN KLÝNÝK ÖZELLÝKLERÝ ÇOCUK VE ERGEN PSÝKÝYATRÝSÝ BÖLÜMÜNE BAÞVURAN ERGENLERÝN KLÝNÝK ÖZELLÝKLERÝ Devrim AKDEMÝR*, Füsun ÇUHADAROÐLU ÇETÝN** ÖZET Amaç: Çocuk ve ergen psikiyatrisi bölümlerine baþvuran ergenlerin klinik özelliklerinin

Detaylı

Erişkin Dikkat Eksikliği/Hiperaktivite Bozukluğu ve Duygudurum Bozuklukları

Erişkin Dikkat Eksikliği/Hiperaktivite Bozukluğu ve Duygudurum Bozuklukları DERLEME Erişkin Dikkat Eksikliği/Hiperaktivite Bozukluğu ve Duygudurum Bozuklukları Prof.Dr. Lut TAMAM, a Dr. Mehmet Emin DEMİRKOL a a Psikiyatri AD, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adana Yazışma

Detaylı

Yeme Bozukluðu ve Bipolar Bozukluk Birlikteliði

Yeme Bozukluðu ve Bipolar Bozukluk Birlikteliði DERLEME Yeme Bozukluðu ve Bipolar Bozukluk Birlikteliði Comorbidity of Eating Disorders and Bipolar Disorder Asena Akdemir 1, Bahar Sarý Narðis 2 1 Prof.Dr., Selçuk Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri

Detaylı

Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðunun Etiyolojisi: Bütüncül Yaklaþým

Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðunun Etiyolojisi: Bütüncül Yaklaþým Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðunun Etiyolojisi: Bütüncül Yaklaþým Bedriye ÖNCÜ*, Selahattin ÞENOL** ÖZET Dikkat eksikliði hiperaktivite bozukluðu sýk karþýlaþýlan bir bozukluk olmasý, tedavi edilmediðinde

Detaylı

Madde Kötüye Kullanım Öyküsü Olan Bireylerde Erişkin Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Belirtilerinin Yaygınlığı

Madde Kötüye Kullanım Öyküsü Olan Bireylerde Erişkin Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Belirtilerinin Yaygınlığı doi: 10.5505/abantmedj.20.30974 Abant Medical Journal Orijinal Makale / Original Article Volume Cilt 3 Issue Sayı 1 Year Yıl 20 Madde Kötüye Kullanım Öyküsü Olan Bireylerde Erişkin Dikkat Eksikliği ve

Detaylı

Ergenlik döneminde DEHB bozukluğu tanısı konan bir grubun özellikleri ve altı-on yaş grubunda tanı konan çocuklarla karşılaştırılması

Ergenlik döneminde DEHB bozukluğu tanısı konan bir grubun özellikleri ve altı-on yaş grubunda tanı konan çocuklarla karşılaştırılması 48 Ergenlik döneminde DEHB bozukluğu tanısı konan bir grubun özellikleri ve Ergenlik döneminde DEHB bozukluğu tanısı konan bir grubun özellikleri ve altı-on yaş grubunda tanı konan çocuklarla karşılaştırılması

Detaylı

DEHB Erişkinliğe Yansımalar ve Eş Tanı

DEHB Erişkinliğe Yansımalar ve Eş Tanı DEHB Erişkinliğe Yansımalar ve Eş Tanı Doç. Dr. Cengiz TUĞLU 46. Ulusal Psikiyatri Kongresi 08 Ekim 2010, İzmir Açıklama Konuşmacı Araştırma Danışma Kurulu Janssen Cilag X X Eli Lilly X X X BMS X AstraZeneca

Detaylı

Davraným bozukluðu tanýlý çocuk ve ergenlerde komorbidite: 6 ay süreli bir kesitin retrospektif analizi

Davraným bozukluðu tanýlý çocuk ve ergenlerde komorbidite: 6 ay süreli bir kesitin retrospektif analizi Davraným bozukluðu tanýlý çocuk ve ergenlerde komorbidite: 6 ay süreli bir kesitin retrospektif analizi ARAÞTIRMA Comorbidity in children and adolescents with conduct disorder: A retrospective analysis

Detaylı

Yineleyici ve Tek Dönem Major Depresif Bozukluðu Olan Hastalarýn Kiþilik ve Affektif Mizaç Özellikleri

Yineleyici ve Tek Dönem Major Depresif Bozukluðu Olan Hastalarýn Kiþilik ve Affektif Mizaç Özellikleri ARAÞTIRMA Yineleyici ve Tek Dönem Major Depresif Bozukluðu Olan Hastalarýn Kiþilik ve Affektif Mizaç Özellikleri Selçuk Aslan 1, Esra Yancar Demir 2 1 Doç.Dr., Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri

Detaylı

Çocuk psikiyatrisinde acil durumlara iliþkin ortak bir yol

Çocuk psikiyatrisinde acil durumlara iliþkin ortak bir yol Klinik Pediatri, 2004;3(1):5-11. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisinde Acil Durumlar Dr. Dilþad FOTO ÖZDEMÝR*, Prof. Dr. Þahnur ÞENER* Çocuk psikiyatrisinde acil durumlara iliþkin ortak bir yol bulunamamýþtýr.

Detaylı

Batman'da Çocuk Psikiyatrisi Polikliniðine Baþvuran Hastalarda Belirti ve Taný Daðýlýmlarý

Batman'da Çocuk Psikiyatrisi Polikliniðine Baþvuran Hastalarda Belirti ve Taný Daðýlýmlarý ARAÞTIRMA Batman'da Çocuk Psikiyatrisi Polikliniðine Baþvuran Hastalarda Belirti ve Taný Daðýlýmlarý Symptoms and Diagnosies of Patients Referring to A Child and Adolescent Psychiatry Outpatient Clinic

Detaylı

Sosyal Kaygý Bozukluðu ile Panik Bozukluðu Olgularýnýn Demografik ve Bazý Klinik Özellikler Açýsýndan Karþýlaþtýrýlmasý

Sosyal Kaygý Bozukluðu ile Panik Bozukluðu Olgularýnýn Demografik ve Bazý Klinik Özellikler Açýsýndan Karþýlaþtýrýlmasý Sosyal Kaygý Bozukluðu ile Panik Bozukluðu Olgularýnýn Demografik ve Bazý Klinik Özellikler Açýsýndan Karþýlaþtýrýlmasý Hatice GÜZ*, Nesrin DÝLBAZ** ÖZET Bu çalýþmada sosyal kaygý ve panik bozukluðu olan

Detaylı

1960'lardan Günümüze Depresyonun Epidemiyolojisi, Tarihsel Bir Bakýþ

1960'lardan Günümüze Depresyonun Epidemiyolojisi, Tarihsel Bir Bakýþ 1960'lardan Günümüze Depresyonun Epidemiyolojisi, Tarihsel Bir Bakýþ Burhanettin Kaya 1, Mine Kaya 2 1 Doç.Dr., Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý, 2 Uz.Dr., Ankara Halk Saðlýðý Müdürlüðü,

Detaylı

Þizofreninin klinik özelliklerini anlatan kitap ya

Þizofreninin klinik özelliklerini anlatan kitap ya Þizofrenide Prodromal Belirtiler Prof. Dr. Ýsmet KIRPINAR* Þizofreninin klinik özelliklerini anlatan kitap ya da yazýlarýn çoðu; þizofreninin heterojen bir sendrom olduðunu, bu hastalýk için hiçbir patognomonik

Detaylı

YENÝ YAYINLARDAN ÖZETLER

YENÝ YAYINLARDAN ÖZETLER YENÝ YAYINLARDAN ÖZETLER Kistik Fibrozisli Çocuk ve Ergenlerde Psikopatoloji ve Tedavi Uyumu White T, Miller J, Smith GL ve ark. (2008) Adherence and psychopathology in children and adolescents with cystic

Detaylı

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) DEHB Tanılı Çocukların Ebeveynlerinde DEHB ile İlişkili Bazı Sorunlu Yaşam Olayları

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) DEHB Tanılı Çocukların Ebeveynlerinde DEHB ile İlişkili Bazı Sorunlu Yaşam Olayları Düşünen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2014;27:61-68 DOI: 10.5350/DAJPN2014270108 DEHB Tanılı Çocukların Ebeveynlerinde DEHB ile İlişkili Bazı Sorunlu Yaşam Olayları Kısa Araştırma

Detaylı

Özel Eðitim ve Ýlaç Alan Otistik Bozukluklu Çocuklarýn Otistik Belirtiler Açýsýndan Sekiz Haftalýk Ýzlemi ve Ek Taný Özellikleri

Özel Eðitim ve Ýlaç Alan Otistik Bozukluklu Çocuklarýn Otistik Belirtiler Açýsýndan Sekiz Haftalýk Ýzlemi ve Ek Taný Özellikleri ARAÞTIRMA Özel Eðitim ve Ýlaç Alan Otistik Bozukluklu Çocuklarýn Otistik Belirtiler Açýsýndan Sekiz Haftalýk Ýzlemi ve Ek Taný Özellikleri Seher Akbaþ 1, Koray Karabekiroðlu 1, Ozan Pazvantoðlu 2, Ömer

Detaylı

YETİŞKİN DEHB NİN TOPLUMDAKİ YAYGINLIĞI. Dr. Hasan Herken Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniği

YETİŞKİN DEHB NİN TOPLUMDAKİ YAYGINLIĞI. Dr. Hasan Herken Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniği YETİŞKİN DEHB NİN TOPLUMDAKİ YAYGINLIĞI Dr. Hasan Herken Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniği Açıklama 2008 2010 Araştırmacı: Lundbeck (Sertindol Çalışması Türkiye Koordinatörü 2008

Detaylı

Çekirdek belirtileri açýsýndan duygulaným alanýnda. Birinci Basamakta Depresyon: Tanýma, Ele Alma, Yönlendirme. Özet

Çekirdek belirtileri açýsýndan duygulaným alanýnda. Birinci Basamakta Depresyon: Tanýma, Ele Alma, Yönlendirme. Özet Birinci Basamakta Depresyon: Tanýma, Ele Alma, Yönlendirme Doç. Dr. Levent KÜEY* Özet Depresyon psikiyatrik bozukluklar arasýnda en sýk karþýlaþýlan hastalýklardan biridir. Depresif hastalarýn önemli bir

Detaylı

Psikiyatrik literatürde 1800'lerden beri görünmekte

Psikiyatrik literatürde 1800'lerden beri görünmekte Distimi Prof. Dr. Olcay YAZICI* 1. KAVRAMIN ORTAYA ÇIKIÞI VE TARÝHÇESÝ Psikiyatrik literatürde 1800'lerden beri görünmekte olan distimi sözcüðü, Yunanca'da 'kötü-mizaçlý' anlamýna gelmektedir. Mizaç (humour),

Detaylı

Anksiyete Bozukluðu ve Depresyonun Tanýsal Ýliþkileri

Anksiyete Bozukluðu ve Depresyonun Tanýsal Ýliþkileri Anksiyete Bozukluðu ve Depresyonun Tanýsal Ýliþkileri Hakan Türkçapar Doç. Dr., SSK Ankara Eðitim Hastanesi Psikiyatri Kliniði, Ankara Anksiyete bozukluklarýyla depresyonun belirtileri arasýnda belirgin

Detaylı

YENÝ YAYINLARDAN ÖZETLER

YENÝ YAYINLARDAN ÖZETLER YENÝ YAYINLARDAN ÖZETLER Major Depresyon, Davraným Bozukluðu ve Madde Kullaným Bozukluðu olan Ergenlerde Fluoksetin ve Biliþsel Davranýþcý Terapinin Karþýlaþtýrýldýðý Randomize Kontrollü Çalýþma Riggs

Detaylı

Sýnýrda Kiþilik Bozukluðu Aslýnda Bir Bipolar Spektrum Bozukluðu mudur?

Sýnýrda Kiþilik Bozukluðu Aslýnda Bir Bipolar Spektrum Bozukluðu mudur? DERLEME Sýnýrda Kiþilik Bozukluðu Aslýnda Bir Bipolar Spektrum Bozukluðu mudur? Manolya Çalýþýr 1 1 Psk., Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü, Ankara ÖZET Sýnýrda (borderline) kiþilik bozukluðunun

Detaylı

DEHB ve Otizm ile Ýlgili Bilgi Düzeyleri ve Damgalama: Sýnýf Öðretmenleri ve Anababalarla Çok Merkezli Bir Çalýþma*

DEHB ve Otizm ile Ýlgili Bilgi Düzeyleri ve Damgalama: Sýnýf Öðretmenleri ve Anababalarla Çok Merkezli Bir Çalýþma* ARAÞTIRMA DEHB ve Otizm ile Ýlgili Bilgi Düzeyleri ve Damgalama: Sýnýf Öðretmenleri ve Anababalarla Çok Merkezli Bir Çalýþma* Koray Karabekiroðlu 1, Nursu Cakin-Memik 2, Ozlem Ozcan-Ozel 3, Fevziye Toros

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı :

ÖZGEÇMİŞ. Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı : 1. Adı Soyadı : Ayşegül Selcen GÜLER ÖZGEÇMİŞ 2. Unvanı : Uzman doktor 3. Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Marmara Üniversitesi 1997-2003 Y. Lisans Tıp Marmara Üniversitesi

Detaylı

Bir Psikiyatri Kliniðinde Yatarak Tedavi Gören Geç Baþlangýçlý Þizofreni Hastalarýnýn Klinik ve Sosyodemografik Özellikleri

Bir Psikiyatri Kliniðinde Yatarak Tedavi Gören Geç Baþlangýçlý Þizofreni Hastalarýnýn Klinik ve Sosyodemografik Özellikleri ARAÞTIRMA Bir Psikiyatri Kliniðinde Yatarak Tedavi Gören Geç Baþlangýçlý Þizofreni Hastalarýnýn Klinik ve Sosyodemografik Özellikleri The Clinical and Sociodemographic Features of Late Onset Schizophrenia

Detaylı

Erişkin Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu nda Prematür Ejakülasyon Sıklığı: 2D:4D Oranı İle İlişkisi

Erişkin Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu nda Prematür Ejakülasyon Sıklığı: 2D:4D Oranı İle İlişkisi Erişkin Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu nda Prematür Ejakülasyon Sıklığı: 2D:4D Oranı İle İlişkisi *Kenar İ. Ayşe Nur, **Sezai Üstün Aydın, *Alper Zıblak *Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

ASPERGER BOZUKLUĞU OLAN BİR ERGENDE BİPOLAR BOZUKLUK KOMORBİDİTESİ

ASPERGER BOZUKLUĞU OLAN BİR ERGENDE BİPOLAR BOZUKLUK KOMORBİDİTESİ ASPERGER BOZUKLUĞU OLAN BİR ERGENDE BİPOLAR BOZUKLUK KOMORBİDİTESİ Murat COŞKUN *, Mücahit ÖZTÜRK ** ÖZET Asperger bozukluğu (AB) yaygın gelişimsel bozukluk alt tiplerinden birisidir. Sosyal ilişki ve

Detaylı

Çocuk Ýstismarýna Birimler Arasý Yaklaþým: Bir Olgu Sunumu

Çocuk Ýstismarýna Birimler Arasý Yaklaþým: Bir Olgu Sunumu OLGU SUNUMU Çocuk Ýstismarýna Birimler Arasý Yaklaþým: Bir Olgu Sunumu Multidisciplinary Approach to Child Abuse: A Case Report Muhammed Ayaz 1, Ayþe Burcu Ayaz 1 1 Uz.Dr., Sakarya Üniversitesi Týp Fakültesi

Detaylı

Kalyoncu A., Pektaş Ö., Mırsal H., Yılmaz S., Serez M., Beyazyürek M.

Kalyoncu A., Pektaş Ö., Mırsal H., Yılmaz S., Serez M., Beyazyürek M. DEPRESYON-ANKSİYETE BOZUKLUKLARI İLE ALKOL BAĞIMLILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI Kalyoncu A., Pektaş Ö., Mırsal H., Yılmaz S., Serez M., Beyazyürek M. ÖZET Alkol bağımlılığı ve diğer psikiyatrik

Detaylı

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu: Alt tipleri*

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu: Alt tipleri* Yolga Tahiroğlu ve ark. 5 Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu: Alt tipleri* Ayşegül YOLGA TAHİROĞLU, 1 Ayşe AVCI, 2 Sunay FIRAT, 3 Gülşah SEYDAOĞLU 4 ÖZET Amaç: Bu çalışmada 2002-2003 öğretim yılı

Detaylı

PSİKİYATRİK BOZUKLUKLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ*

PSİKİYATRİK BOZUKLUKLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ* İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 25 TÜRKİYE DE SIK KARŞILAŞILAN PSİKİYATRİK HASTALIKLAR Sempozyum Dizisi No:62 Mart 2008 S:25-30 PSİKİYATRİK BOZUKLUKLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ*

Detaylı

Obsesif kompulsif bozuklukta sosyodemografik verilerin tedaviye direnç açýsýndan karþýlaþtýrýlmasý

Obsesif kompulsif bozuklukta sosyodemografik verilerin tedaviye direnç açýsýndan karþýlaþtýrýlmasý Týp Araþtýrmalarý Dergisi 23: 1 (3): 15-2 ARAÞTIRMA Obsesif kompulsif bozuklukta sosyodemografik verilerin tedaviye direnç açýsýndan karþýlaþtýrýlmasý Remzi Kutaniþ, Ömer A. Özer, Buket T. Eryonucu Yüzüncü

Detaylı

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Polikliniðine Baþvuran Hastalarda Belirtiler, Tanýlar ve Tanýya Yönelik Ýncelemeler

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Polikliniðine Baþvuran Hastalarda Belirtiler, Tanýlar ve Tanýya Yönelik Ýncelemeler ARAÞTIRMA Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Polikliniðine Baþvuran Hastalarda Belirtiler, Tanýlar ve Tanýya Yönelik Ýncelemeler Þahbal Aras 1, Gülþen Ünlü 2, Fatma Varol Taþ 3 1 Yrd.Doç.Dr., 3 Uz.Dr., Dokuz

Detaylı

Dr.ERHAN AKINCI 46.ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ

Dr.ERHAN AKINCI 46.ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ Dr.ERHAN AKINCI Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 46.ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ Ekim 2010, İZMİR Açıklama 2008 2010 Araştırmacı: yok Danışman: yok Konuşmacı: yok GREGOR MENDEL

Detaylı

05 Ekim 2010 / 14:00 15:30 / Salon 11 ÇG 1 Yeme Bozukluklarýnda Grup Psikoterapisi Uygulamalarý Grup deneyimi : Zerrin Oðlaðu Amaç: Ýstanbul Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý Yeme Bozukluklarý Programý

Detaylı

Van Ýl Merkezi Lise Son Sýnýf Öðrencilerinde Obsesif Kompulsif Bozukluk Yaygýnlýðý

Van Ýl Merkezi Lise Son Sýnýf Öðrencilerinde Obsesif Kompulsif Bozukluk Yaygýnlýðý ARAÞTIRMA Van Ýl Merkezi Lise Son Sýnýf Öðrencilerinde Obsesif Kompulsif Bozukluk Yaygýnlýðý Prevalance of Obsessive-Compulsive Disorder in High School Students in Van, Turkey Yavuz Selvi 1, Lütfullah

Detaylı

Eriþkinlerde Asperger Bozukluðu: Bir Gözden Geçirme

Eriþkinlerde Asperger Bozukluðu: Bir Gözden Geçirme DERLEME Eriþkinlerde Asperger Bozukluðu: Bir Gözden Geçirme Dilþad Foto Özdemir 1, Elvan Ýþeri 2 1 Uz. Dr., 2 Doç. Dr., Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Çocuk Ruh Saðlýðý ve Hastalýklarý Anabilim Dalý,

Detaylı

Madde Bağımlılığı Olan Hastaların Ebeveynlerinde Psikiyatrik Hastalıklar. Yard. Doç.Dr. Suat Ekinci

Madde Bağımlılığı Olan Hastaların Ebeveynlerinde Psikiyatrik Hastalıklar. Yard. Doç.Dr. Suat Ekinci Madde Bağımlılığı Olan Hastaların Ebeveynlerinde Psikiyatrik Hastalıklar Yard. Doç.Dr. Suat Ekinci Sunum Özeti Neden Ebeveynlerde Psikiyatrik Hastalıklar? Madde Bağımlılığı olan Hastaların Ebeveynlerinde

Detaylı

Depresif Bozukluklarda Risk Etkenleri

Depresif Bozukluklarda Risk Etkenleri Depresif Bozukluklarda Risk Etkenleri Süheyla ÜNAL*, Levent KÜEY**, Cengiz GÜLEÇ***, Mehmet BEKAROÐLU***, Yunus Emre EVLÝCE****, Selçuk KIRLI***** ÖZET * Prof. Dr., Ýnönü Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri

Detaylı

Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðunun Yetiþkinlikteki Yansýmalarý

Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðunun Yetiþkinlikteki Yansýmalarý DERLEME Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðunun Yetiþkinlikteki Yansýmalarý Nakþidil Yazýhan Torun 1, Aytekin Özþahin 2, Levent Sütçigil 3 1 Psk., 2 Prof.Dr., 3 Yard.Doç.Dr., Gülhane Askeri Týp Fakültesi

Detaylı

GÜÇLER VE GÜÇLÜKLER ANKETÝ'NÝN (GGA) TÜRKÇE UYARLAMASININ PSÝKOMETRÝK ÖZELLÝKLERÝ

GÜÇLER VE GÜÇLÜKLER ANKETÝ'NÝN (GGA) TÜRKÇE UYARLAMASININ PSÝKOMETRÝK ÖZELLÝKLERÝ GÜÇLER VE GÜÇLÜKLER ANKETÝ'NÝN (GGA) TÜRKÇE UYARLAMASININ PSÝKOMETRÝK ÖZELLÝKLERÝ Taner GÜVENÝR*, Aylin ÖZBEK*, Burak BAYKARA*, Haluk ARKAR**, Birsen ÞENTÜRK***,Seçil ÝNCEKAÞ*** ÖZET Amaç: Güçler ve Güçlükler

Detaylı

Açıklama 2008 2009. Araştırmacı: YOK. Danışman: YOK. Konuşmacı: YOK

Açıklama 2008 2009. Araştırmacı: YOK. Danışman: YOK. Konuşmacı: YOK Açıklama 2008 2009 Araştırmacı: YOK Danışman: YOK Konuşmacı: YOK SİLAHLI ÇATIŞMA İLE İLİŞKİLİ TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞUNDA DİĞER BİYOLOJİK TEDAVİ SEÇENEKLERİ Dr. Cemil ÇELİK Sunumun hedefleri Silahlı

Detaylı

DENEYSEL RATLARDA ATOMOKSETİN VE OMEGA 3 ÜN SERUM ÇİNKO VE BAKIR DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mevlüt Sait KELEŞ

DENEYSEL RATLARDA ATOMOKSETİN VE OMEGA 3 ÜN SERUM ÇİNKO VE BAKIR DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mevlüt Sait KELEŞ DENEYSEL RATLARDA ATOMOKSETİN VE OMEGA 3 ÜN SERUM ÇİNKO VE BAKIR DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ Prof. Dr. Mevlüt Sait KELEŞ GİRİŞ Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB); hiperaktivite, dikkatsizlik,

Detaylı

Depresyon, Pratisyen Hekimler ve Depresyon Eðitimi

Depresyon, Pratisyen Hekimler ve Depresyon Eðitimi Depresyon, Pratisyen Hekimler ve Depresyon Eðitimi Dr. Sema Ýlhan Akalýn* Dr. Can Cimili**, Dr. Esma Kuzhan*** Giriþ: Depresyon birinci basamakta en yaygýn görülen ruh saðlýðý sorunudur, çok azýnýn ikinci

Detaylı

Otistik Belirtilerle Baþvuran Ýki Çocukta Farklý Klinik Seyir ve Bozukluklar: Olgu Sunumu

Otistik Belirtilerle Baþvuran Ýki Çocukta Farklý Klinik Seyir ve Bozukluklar: Olgu Sunumu Olgu Sunumu Otistik Belirtilerle Baþvuran Ýki Çocukta Farklý Klinik Seyir ve Bozukluklar: Olgu Sunumu Ayþegül YOLGA TAHÝROÐLU*, Sunay FIRAT**, Rasim SOMER DÝLER***, Ayþe AVCI**** ÖZET Yaygýn geliþimsel

Detaylı

İBRAHİM DURUKAN Doçent

İBRAHİM DURUKAN Doçent İBRAHİM DURUKAN Doçent ibrahim.durukan@sbu.edu.tr Öğrenim Bilgisi Tıpta Uzmanlık GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ 2002-2006 ASKERİ TIP FAKÜLTESİ/ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ Görevler Tez Adı : Dikkat eksikliği

Detaylı

Araştırma / Research. Şükriye Boşgelmez 1, Ali Evren Tufan 2

Araştırma / Research. Şükriye Boşgelmez 1, Ali Evren Tufan 2 Düşünen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2014;27:27-33 DOI: 10.5350/DAJPN2014270104 Araştırma / Research Bir Eğitim Hastanesinin Psikiyatri Polikliniğine İlk Kez Başvuran ve Hafif-Orta

Detaylı

Unipolar Mani. Fatih Volkan Yüksel 1, Aydýn Kurt 1, Verda Tüzer 2, Erol Göka 3 DERLEME SUMMARY ÖZET. Unipolar Mania

Unipolar Mani. Fatih Volkan Yüksel 1, Aydýn Kurt 1, Verda Tüzer 2, Erol Göka 3 DERLEME SUMMARY ÖZET. Unipolar Mania DERLEME Unipolar Mani Fatih Volkan Yüksel 1, Aydýn Kurt 1, Verda Tüzer 2, Erol Göka 3 1 Dr., 2 Uz. Dr., 3 Doç. Dr., Ankara Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi 1. Psikiyatri Kliniði, Ankara ÖZET DSM-IV

Detaylı

Bipolar Duygudurum Bozukluğu Olan Anne Babaların Çocuklarında Psikopatoloji

Bipolar Duygudurum Bozukluğu Olan Anne Babaların Çocuklarında Psikopatoloji Türk Psikiyatri Dergisi 2008; 19(2):133-140 Bipolar Duygudurum Bozukluğu Olan Anne Babaların Çocuklarında Psikopatoloji Dr. Devrim AKDEMİR 1, Dr. Bahar GÖKLER 2 Özet / Abstract Amaç: Bu çalışmanın amacı

Detaylı

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB);

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB); Düşünen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2013;26:89-95 DOI: 10.5350/DAJPN2013260110 Derlemeler / Reviews Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocukların Ebeveynleri ve

Detaylı

Psikiyatri Hastalarýnda Týp Dýþý Çare Arama Davranýþý: Türkiye'de ve Almanya'da Yaþayan Türkler Arasýnda Karþýlaþtýrmalý Bir Ön Çalýþma

Psikiyatri Hastalarýnda Týp Dýþý Çare Arama Davranýþý: Türkiye'de ve Almanya'da Yaþayan Türkler Arasýnda Karþýlaþtýrmalý Bir Ön Çalýþma ARAÞTIRMA Psikiyatri Hastalarýnda Týp Dýþý Çare Arama Davranýþý: Türkiye'de ve Almanya'da Yaþayan Türkler Arasýnda Karþýlaþtýrmalý Bir Ön Çalýþma Hüseyin Güleç 1, Ayhan Yavuz 2, Murat Topbaþ 3, Ýsmail

Detaylı

Bir Üniversite Hastanesinde Yatan Hastalardan Ýstenen Psikiyatrik Konsültasyonlarýn Deðerlendirilmesi

Bir Üniversite Hastanesinde Yatan Hastalardan Ýstenen Psikiyatrik Konsültasyonlarýn Deðerlendirilmesi Bir Üniversite Hastanesinde Yatan Hastalardan Ýstenen Psikiyatrik Konsültasyonlarýn Deðerlendirilmesi ARAÞTIRMA Psychiatric Disorders in Medically ill Inpatients Referred for Consultation in a University

Detaylı

Mevcut Semptomlar Ölçeði: Geçerlik ve Güvenirlik Çalýþmasý

Mevcut Semptomlar Ölçeði: Geçerlik ve Güvenirlik Çalýþmasý ARAÞTIRMA Mevcut Semptomlar Ölçeði: Geçerlik ve Güvenirlik Çalýþmasý Ayþe Ayçiçeði Dinn 1 1 Doç.Dr., Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü, Deneysel Psikoloji Ana Bilim Dalý, Ýstanbul

Detaylı

Son 2 yıl içinde ilaç endüstrisiyle kongre sponsorluğu dışında bağlantım olmamıştır.

Son 2 yıl içinde ilaç endüstrisiyle kongre sponsorluğu dışında bağlantım olmamıştır. Son 2 yıl içinde ilaç endüstrisiyle kongre sponsorluğu dışında bağlantım olmamıştır. Lohusalık döneminde ruhsal hastalıklar: risk etkenleri ve klinik gidiş Doç.Dr. Leyla Gülseren 25 Eylül 2013 49. Ulusal

Detaylı

pecya Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuklar ın Anne Babalar ında İki Uçlu Duygudurum Bozukluğu

pecya Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuklar ın Anne Babalar ında İki Uçlu Duygudurum Bozukluğu Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuklar ın Anne Babalar ında İki Uçlu Duygudurum Bozukluğu Oya GÜÇLÜ *, Kirkor KAMBERYAN *, Tar ık KUTLAR *, Muharrem YAMAN * ÖZET Bu çal ışmada; DEHB

Detaylı

ÇOCUKLUK VE ERGENL K ÇA I B POLAR BOZUKLU U TANI VE AYIRICI TANI

ÇOCUKLUK VE ERGENL K ÇA I B POLAR BOZUKLU U TANI VE AYIRICI TANI ÇOCUKLUK VE ERGENL K ÇA I B POLAR BOZUKLU U TANI VE AYIRICI TANI F. Neslihan nal Emiro lu*, Özlem Gencer Bozabal ** ÖZET Amaç: Yak n zamana kadar çocuk ve ergenlerde mani tan s nadiren konulabilmekteydi.

Detaylı

Şebnem Pırıldar Ege Psikiyatri AD.

Şebnem Pırıldar Ege Psikiyatri AD. Obezitede Anksiyete Bozuklukları ve Depresyon Şebnem Pırıldar Ege Psikiyatri AD. Açıklama 2008 2010 Araştırmacı: Sanofi Danışman: Teva, BMS Konuşmacı: Lundbeck Obezite giderek artan bir toplum sağlığı

Detaylı

Türkiye: Gelecek Nesiller için Fýrsatlarýn Çoðaltýlmasý 11. Çocuk Geliþimi ve Çocuklarýn Karþýlaþtýðý Riskler Eþitsizliðin nesiller arasý geçiþinin bugün Türkiye nin en genç neslini ciddi ölçüde etkilediði

Detaylı

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu olan Çocuk ve Ergenlerde Eşlik Eden Psikiyatrik Bozukluklar

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu olan Çocuk ve Ergenlerde Eşlik Eden Psikiyatrik Bozukluklar 114 Araştırma Makalesi / Re se arch Ar tic le Doi: 10.4274/npa.y6125 Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu olan Çocuk ve Ergenlerde Eşlik Eden Psikiyatrik Bozukluklar Psychiatric Comorbidity in Children

Detaylı

İki Uçlu Mizaç Bozukluğu nda Dürtüsellik ve Hastalığın Başlangıç Yaşı ile İlişkisi

İki Uçlu Mizaç Bozukluğu nda Dürtüsellik ve Hastalığın Başlangıç Yaşı ile İlişkisi Original Paper / Araştırma DOI: 10.5455/jmood.20151203013145 İki Uçlu Mizaç Bozukluğu nda Dürtüsellik ve Hastalığın Başlangıç Yaşı ile İlişkisi Gamze Çelikeloğlu 1, Şadiye Visal Buturak 2, Hatice Özdemir

Detaylı

Pediatrik Bipolar Bozuklukta Epidemiyoloji

Pediatrik Bipolar Bozuklukta Epidemiyoloji Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2015; 7(4):382-390 doi: 10.5455/cap.20150410011326 Pediatrik Bipolar Bozuklukta Epidemiyoloji Epidemiology in Pediatric Bipolar Disorder

Detaylı

ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJI

ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJI ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJI STAJIN TANITIMI EĞİTİM DÖNEMİ STAJ SÜRESİ YERLEŞKE EĞİTİM BİRİMLERİ DERSHANE : Dönem V : 5 iş günü : Cebeci Hastanesi : Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Detaylı

Aile Hekimliðinde Genogram

Aile Hekimliðinde Genogram Aile Hekimliðinde Genogram Prof. Dr. Ýsmail Hamdi KARA, Düzce Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD, Düzce Aile Hekimliði Dersleri - 02.06.2010 15:30 1 I. Tanýmlar Hastalarý yalnýz bir birey olarak

Detaylı

Subklinik Hipotiroidili Hastalarda Tiroid Replasman Tedavisinin Anksiyete ve Depresyon Düzeylerine Etkisi

Subklinik Hipotiroidili Hastalarda Tiroid Replasman Tedavisinin Anksiyete ve Depresyon Düzeylerine Etkisi ARAÞTIRMA Subklinik Hipotiroidili Hastalarda Tiroid Replasman Tedavisinin Anksiyete ve Depresyon Düzeylerine Etkisi Yalçýn M. Yarpuz 1, Ümit Aydoðan 2, Oktay Sarý 1, Aydoðan Aydoðdu 3, Gökhan Üçkaya 4,

Detaylı

ÇOCUK VE GENÇLERDE DUYGUDURUM BOZUKLUKLARI

ÇOCUK VE GENÇLERDE DUYGUDURUM BOZUKLUKLARI ÇOCUK VE GENÇLERDE DUYGUDURUM BOZUKLUKLARI Doç. Dr. Şaziye Senem BAŞGÜL Psikoloji Lisans www.gunescocuk.com Tanım Kişinin genel duygu durumundaki bir bozulma, dış şartlara ve durumlara göre uygunsuz bir

Detaylı

Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðunda Beyin Kan Akýmý ve Elektriksel Beyin Aktivasyonunun Deðerlendirilmesi

Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðunda Beyin Kan Akýmý ve Elektriksel Beyin Aktivasyonunun Deðerlendirilmesi ARAÞTIRMA Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðunda Beyin Kan Akýmý ve Elektriksel Beyin Aktivasyonunun Deðerlendirilmesi Özlem Yýdýz Öç 1, Belma Aðaoðlu 2, Fatma Berk 3, Sezer Komsuoðlu 4, Ayþen Coþkun

Detaylı

Aurasýz migren ile epizodik gerilim tipi baþaðrýsý: Psikiyatrik morbidite ve ayýrt edici diðer özelliklerin araþtýrýlmasý

Aurasýz migren ile epizodik gerilim tipi baþaðrýsý: Psikiyatrik morbidite ve ayýrt edici diðer özelliklerin araþtýrýlmasý Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2005: 3 (1): 22-26 ARAÞTIRMA Aurasýz migren ile epizodik gerilim tipi baþaðrýsý: Psikiyatrik morbidite ve ayýrt edici diðer özelliklerin araþtýrýlmasý Melek Zeynep Saygýn 1, Esat

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. ADI SOYADI: NESLİM GÜVENDEĞER DOKSAT 2. DOĞUM TARİHİ: 15.01.1969 3. UNVANI: ÇOCUK PSİKİYATRİSİ UZMANI 4.

ÖZGEÇMİŞ 1. ADI SOYADI: NESLİM GÜVENDEĞER DOKSAT 2. DOĞUM TARİHİ: 15.01.1969 3. UNVANI: ÇOCUK PSİKİYATRİSİ UZMANI 4. ÖZGEÇMİŞ 1. ADI SOYADI: NESLİM GÜVENDEĞER DOKSAT 2. DOĞUM TARİHİ: 15.01.1969 3. UNVANI: ÇOCUK PSİKİYATRİSİ UZMANI 4. ÖĞRENİM DURUMU: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi 9 Eylül Üniversitesi

Detaylı

Sultan Doğan 1, Bedriye Öncü 2, Gamze Varol-Saraçoğlu 3, Suat Küçükgöncü 4

Sultan Doğan 1, Bedriye Öncü 2, Gamze Varol-Saraçoğlu 3, Suat Küçükgöncü 4 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU BELİRTİ SIKLIĞI VE BELİRTİ DÜZEYİ İLE İLİŞKİLİ GELİŞİMSEL, AKADEMİK VE PSİKOLOJİK ETMENLER Sultan Doğan 1, Bedriye Öncü 2, Gamze Varol-Saraçoğlu

Detaylı

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan çocuk ve ergenlerde depresyon ve anksiyete düzeyleri

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan çocuk ve ergenlerde depresyon ve anksiyete düzeyleri ARAŞTIRMA Gülhane Tıp Derg 2013; 55: 36-41 Gülhane Askeri Tıp Akademisi 2013 doi:10.5455/gulhane.15509 Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan çocuk ve ergenlerde depresyon ve anksiyete düzeyleri

Detaylı

Sosyal anksiyete bozukluðu, ilk kez 1966'da Marks

Sosyal anksiyete bozukluðu, ilk kez 1966'da Marks Sosyal Anksiyete Bozukluðu: Taný, Epidemiyoloji, Etiyoloji, Klinik ve Ayýrýcý Taný Doç. Dr. Nesrin DÝLBAZ* Sosyal anksiyete bozukluðu, ilk kez 1966'da Marks ve Gelder tarafýndan tanýmlanmasýna karþýn ayrý

Detaylı

EŞIK-ALTI DEPRESYON VE DEPRESİF BOZUKLUK: GENEL MEDİKAL VE MENTAL SAĞLIĞA ÖZGÜ HASTALARIN KLİNİK ÖZELLİKLERİ*

EŞIK-ALTI DEPRESYON VE DEPRESİF BOZUKLUK: GENEL MEDİKAL VE MENTAL SAĞLIĞA ÖZGÜ HASTALARIN KLİNİK ÖZELLİKLERİ* Kriz Dergisi 2(2): 334-339 EŞIK-ALTI DEPRESYON VE DEPRESİF BOZUKLUK: GENEL MEDİKAL VE MENTAL SAĞLIĞA ÖZGÜ HASTALARIN KLİNİK ÖZELLİKLERİ* Kıs. Çev.: M. Emin TUNCA* Özet: Amaç: Yazarlar, ayaktan hasta örnekleminde,

Detaylı

Kahta Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniðinde Yatan Hastalarýn Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri

Kahta Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniðinde Yatan Hastalarýn Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri ARAÞTIRMA Kahta Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniðinde Yatan Hastalarýn Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri Sociodemographic and Clinical Characteristics of Patients in The Kahta State Hospital Psychiatry

Detaylı

Karma Anksiyete ve Depresyon Bozukluðu

Karma Anksiyete ve Depresyon Bozukluðu Karma Anksiyete ve Depresyon Bozukluðu Yrd. Doç. Dr. Burhanettin KAYA*, Prof. Dr. Süheyla ÜNAL* Özet Son yýllarda yapýlan araþtýrmalar anksiyete ve depresyonun birlikteliðine ve taný örtüþmelerine dikkatleri

Detaylı

Eriflkinlerde Bipolar I Bozukluk ve Dikkat Eksikli i Hiperaktivite Bozuklu u Efltan s : Bir Ön Çal flma

Eriflkinlerde Bipolar I Bozukluk ve Dikkat Eksikli i Hiperaktivite Bozuklu u Efltan s : Bir Ön Çal flma Araflt rmalar / Original Papers Eriflkinlerde Bipolar I Bozukluk ve Dikkat Eksikli i Hiperaktivite Bozuklu u Efltan s : Bir Ön Çal flma Figen Ateflci 1, Halide D. Tüysüzo ullar 2, Osman Özdel 1, Nalan

Detaylı

Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Komorbid Durumlar

Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Komorbid Durumlar Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Komorbid Durumlar Doç. Dr. Oðuz KARAMUSTAFALIOÐLU*, Uz. Dr. Nesrin KARAMUSTAFALIOÐLU* Özet DSM-IV'te anksiyete bozukluklarý içinde yer alan obsesif kompulsif bozukluk diðer

Detaylı

Kadýnlarda yaþam boyu depresyon görülme sýklýðý

Kadýnlarda yaþam boyu depresyon görülme sýklýðý Kadýnlarda Üreme Olaylarý ile Depresyon Ýliþkisi Yrd. Doç. Dr. Fisun AKDENÝZ*, Uz. Dr. Ali Saffet GÖNÜL* Kadýnlarda yaþam boyu depresyon görülme sýklýðý erkeklerin yaklaþýk 1.7 ile 2.7 katýdýr (Kessler

Detaylı

DEHB, okul çağı çocuklarının yaklaşık olarak

DEHB, okul çağı çocuklarının yaklaşık olarak Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 2012;25:353-357 DOI: 10.5350/DAJPN2012250408 Hiperaktivite Bozukluğunda Tedavi Öncesi ve Sonrası Seviye Belirleme Sınavı Puanlarının Karşılaştırılması:

Detaylı

Açıklama. Araştırmacı: Yok. Danışman: Yok. Konuşmacı: Lilly

Açıklama. Araştırmacı: Yok. Danışman: Yok. Konuşmacı: Lilly Açıklama Araştırmacı: Yok Danışman: Yok Konuşmacı: Lilly Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Bipolar Bozukluk Tanısal İlişkisi: Çocuk ve Ergenlerde Eş Tanı ve Ayırıcı Tanıda Güçlükler Yrd. Doç.

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

EŞ TANI VE AYIRI CI TANI DA. Dr. Berk Murat ERGÜN

EŞ TANI VE AYIRI CI TANI DA. Dr. Berk Murat ERGÜN ERİ ŞKİ N DEHB BİBİ P OLAR BOZUKLUK EŞ TANI VE AYIRI CI TANI DA GÜÇLÜKLER Dr. Berk Murat ERGÜN 1 Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu çocukluk döneminde

Detaylı

Depresif Duygudurumdan Major Depresyona Klinik Spektrum

Depresif Duygudurumdan Major Depresyona Klinik Spektrum DERLEME Depresif Duygudurumdan Major Depresyona Klinik Spektrum From Depressive Symptamotology to Major Depression: Clinical Spectrum Aslý Akýn Aslan 1, Burcu Akýn Sarý 2, Aslý Kuruoðlu 3 1 Uz.Dr., Batman

Detaylı

Uçucu Baðýmlýlýðý ve Kötüye Kullanýmý: Epidemiyoloji, Risk Gruplarý ve Önleme Programlarýnýn Gerekliliði

Uçucu Baðýmlýlýðý ve Kötüye Kullanýmý: Epidemiyoloji, Risk Gruplarý ve Önleme Programlarýnýn Gerekliliði Uçucu Baðýmlýlýðý ve Kötüye Kullanýmý: Epidemiyoloji, Risk Gruplarý ve Önleme Programlarýnýn Gerekliliði Burhanettin KAYA*, M. Erkan ÖZCAN* ÖZET Uçucularýn günlük yaþamda sýk kullanýlan birçok maddenin

Detaylı