Yýl:30 Sayý:56 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2012

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yýl:30 Sayý:56 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2012"

Transkript

1 Yýl:30 Sayý:56 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2012

2 Ýçindekiler Sivil Savunma Dergisi Sahibi: KKTC Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý 2 Sivil Savunma Faaliyetleri Yayýn Kurulu: Ali ORÇAN Cankat Çeribaþý PÝLTER Zeynep KAYA Oral BEYAZ Çilek BAYSAL Ahmet YILMABAÞAR Mehmet AVCIL Adres: KKTC Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý P.K Lefkoþa Tel:(0392) Faks:(0392) E.Posta: 12 Bir Neslin Yazdýðý Destan: Erenköy Direniþi Temmuz Barýþ ve Özgürlük Bayramý Sivil Savunma Dergisi, 179/1994 sayýlý Sivil Savunma Teþkilat, Donatým ve Tedbirler Tüzüðü nün 36 ( 1 ) m a d d e s i u y a r ý n c a yayýmlanmaktadýr. Dergideki yazýlarýn içerdiði fikirler yazarlara ait olup, bu yazýlarýn resmi bir yönü yoktur. Ý s t e y e n l e r d e r g i d e yayýmlanmak üzere, ücret talep etmemek kaydýyla, Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý na yazý veya çeviri gönderebilirler. S i v i l S a v u n m a Te þ k i l a t Baþkanlýðý, yayýmlanmak üzere gönderilen yazýlarda, yazýnýn ana fikrini deðiþtirmeden, gerekli gördüðü düzeltmeleri yapabilir. Gönderilen yazýlar yayýmlansýn veya yayýmlanmasýn iade edilmez. D e r g i d e k i y a z ý l a r, k a y n a k gösterilerek yayýmlanabilir Mavi Gezegene Yolculuk Eski Mesleklerden: Oymacýlýk Yeþil ve Mavinin Buluþtuðu Yer: Sipahi Köyü Geçmiþi Yaþayan Mekan: Kýbrýs Özel Etnoðrafya Müzesi

3 ...Sivil Savunmadan Haberler... Sivil Savunmadan Haberler... Sivil Savunmadan Haberler... Eðitim, Tatbikat, Arama - Kurtarma ve Yangýn Söndürme Faaliyetleri Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý dönem içerisinde; ilk ve orta dereceli okullardaki öðrencilerle, üniversite öðrencilerine, kurum kuruluþlara, Sivil Savunma Halk Örgütü personeline ve kadrolu personele yönelik eðitim ve tatbikatlara devam etti. Öðrenciler Sivil Savunma Konularýnda Bilgilendirildi Artý Eðitim Kurumu, 08 Aðustos 2012 tarihinde Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðýný ziyaret etti. Öðrenciler sivil savunma faaliyetleri ve kullanýlan techizatlarla ilgili bilgiler aldýlar. Sivil Savunma Kadrolu Personeline Eðitim Sivil Savunma Teºkilat Baºkanlýðý, hizmet içi eðitimleri çerçevesine Radyo Müdürlüðü personeline Mayýs 2012 tarihleri arasýnda TRT eðitimci spikeri Ayfer DURAK tarafýndan diksiyon eðitimi verildi. Ýngilizce Lisan Eðitimlerine Devam Edildi Sivil Savunma Arama Kurtarma ªube Müdürlüðü personeli ile personel çocuklarýna yönelik Ýngilizce kurslarýna devam edildi. Halk Örgütü Eðitimleri Sivil Savunma Arama-Kurtarma Þube Müdürlüðü ile Ýskele Bölge Müdürlüðü, yeni kayýt yaptýran 1964 doðumlu halk örgütü personeline Haziran 2012 tarihlerinde sivil savunma konularýnda temel ve ek eðitim verdi. Okullarda Sivil Savunma Eðitimleri Sivil Savunma Gazimaðusa Bölge Müdürlüðü personeli tarafýndan Canbulat Özgürlük Ortaokulu öðrencilerine 03 Mayýs 2012 tarihinde, Mormenekþe Ýlkokulu öðrencilerine ise 25 Mayýs 2012 tarihinde doðal afetler ve ilkyardým konularýnda eðitim verildi. Üniversitelerde Sivil Savunma Eðitimleri Arama-Kurtarma Þube Müdürlüðü personeli tarafýndan Yakýndoðu Üniversitesi Spor Akademisi Sivil Savunma 2

4 ...Sivil Savunmadan Haberler... Sivil Savunmadan Haberler... Sivil Savunmadan Haberler... Eðitim, Tatbikat, Arama - Kurtarma ve Yangýn Söndürme Faaliyetleri öðrencilerine 03 Mayýs 2012 tarihinde daðcýlýk ve Kurum ve Kuruluþlara Verilen Eðitimler arama-kurtarma konularýnda eðitim verildi. Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý Gazimaðusa Arama-Kurtarma Þube Müdürlüðü ile Bölge Müdürlüðü personeli tarafýndan Arkýn Palm Gazimaðusa Bölge Müdürlüðü tarafýndan Doðu Beach Otel çalýþanlarýna pratik ve uygulamalý olarak Akdeniz Üniversitesi Arama-Kurtarma Kulübünün 17 Mayýs 2012 tarihinde ilkyardým ve yangýn (DAÜ-KUT) Bahar Þenlikleri çerçevesinde 19 Mayýs konularýnda eðitim verildi tarihinde yapmýþ olduklarý gösteriye destek Sivil Savunma Ýskele Bölge Müdürlüðü verildi. tarafýndan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklýðý (TPAO) sondaj ekibi personeline 28 Mayýs 2012 tarihinde Tatbikatlar yangýn söndürme ve kurtarma konularýnda eðitim Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý Lefkoþa verildi. Bölge Müdürlüðü ile Arama-Kurtarma Þube Müdürlüðü personeli tarafýndan Yakýndoðu Koleji öðrencilerine yönelik olarak 04 Mayýs 2012 tarihinde yangýn söndürme tatbikatý icra edildi. Sivil Savunma Arama-Kurtarma Þube Müdürlüðü personeli 12 Haziran 2012 tarihinde Þht.Teðmen Caner Gönyeli 2012 Arama-Kurtarma Tatbikatý na katýldý. Girne Bölge Müdürlüðü tarafýndan ise 31 Mayýs 2012 tarihinde Acapulco Hotel ve Koroneum Golf Resort personeline ilkyardým, yangýn söndürme ve kurtarma konularýnda eðitim verildi. Lefkoþa Bölge Müdürlüðü tarafýndan 04 Haziran 2012 tarihinde Elektrik Kurumu personeline yönelik Yangýn Söndürme tatbikatý icra edildi. Güzelyurt Bölge Müdürlüðü personeli tarafýndan 31 Mayýs 2012 tarihinde Yeþilyurt ve Güneþköy Özel Eðitim Merkezlerinde çalýþan personellere yönelik ilkyardým eðitimi verildi.

5 ...Sivil Savunmadan Haberler... Sivil Savunmadan Haberler... Sivil Savunmadan Haberler... Eðitim, Tatbikat, Arama - Kurtarma ve Yangýn Söndürme Faaliyetleri Lefkoþa Bölge Müdürlüðü personeli tarafýndan Sivil Savunma Yangýnlara Müdahalede Etti 04 Haziran 2012 tarihinde Demirbað Möble Arama Kurtarma ªube Müdürlüðü personeli çalýþanlarýna, 07 Aðustos 2012 tarihinde ise Lefkoþa ile Güzelyurt Bölge Müdürlüðü personeli tarafýndan, Türk Belediyesi zabýta personellerine uygulamalý 23 Mayýs 2012 tarihinde Yeºilýrmak - Kurutepe'de ilkyardým eðitimi verildi. meydana gelen yangýna müdahale edildi. Arama Kurtarma ªube Müdürlüðü personeli ile Lefkoºa Bölge Müdürlüðü personeli tarafýndan 23 Mayýs 2012 tarihinde Haspolat'taki yangýna, 01 Haziran 2012 tarihinde Göçeri'de çýkan arazi yangýnýna ve 15 Temmuz 2012 tarihinde Deðirmenlik bölgesinde meydana gelen orman yangýnýna müdahalede bulunuldu. Arama-Kurtarma ªube Müdürlüðü ile Girne Bölge Müdürlüðü personeli, 14 Temmuz 2012 tarihinde Alsancak'ta meydana gelen kimyasal depo yangýný ve Güngör'deki orman yangýnýna müdahale etti. Su Baskýnlarýna Müdahale Arama-Kurtarma ªube Müdürlüðü ve Lefkoºa Bölge Müdürlüðü personeli tarafýndan Lefkoºa'da 11 Mayýs 2012 tarihinde etkili olan saðanak yaðmurun yol açtýðý su baskýnlarýna müdahale edildi. Gazimaðusa Bölge Müdürlüðü tarafýndan 21 Mayýs 2012 tarihinde Gazimaðusa da aþýrý yaðýþlar neticesinde oluþan su baskýnlarýna müdahale edildi. Sivil Savunma, Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi Toplantýsý Dönem içerisinde "Uluslararasý Üniversiteler Arama-Kurtarma Konseyi" birinci dönem faaliyet planlama çalýþmalarý kapsamýnda; Girne Amerikan Üniversitesi ve Yakýn Doðu Üniversitesinde üst kurul koordinasyon toplantýsý yapýldý. Sivil Savunma Güzelyurt-Gazimaðusa Ana Su Borusu Arýzasýna Müdahale Etti Arama - Kurtarma ªube Müdürlüðü ile Lefkoºa Bölge Müdürlüðü personeli tarafýndan Lefkoºa Türk Belediyesi'nin talebi üzerine 23 Temmuz 2012 tarihinde Güzelyurt Gazimaðusa ana su boru hattýnda meydana gelen arýzanýn giderilmesine katkýda bulunuldu. Sivil Savunmanýn Katýldýðý Toplantýlar Sivil Savunma Lefkoþa Bölge Müdürü Ali GÜRTEKÝN, Ledra Palace Otel de yapýlan Kriz Yönetimi toplantýsýna 12 Haziran 2012 tarihinde katýldý. Sivil Savunma Güzelyurt Bölge Müdürü Levent ARIKOÐLU ile Arama-Kurtarma Þube Müdürü Sadrettin TAVUKÇU, ODTÜ Kuzey Kýbrýs Kampüsünde 27 Haziran 2012 tarihinde düzenlenen Güzelyurt-Bostancý Taþkýn Koruma Projesi bilgilendirme toplantýsýna katýldý. Sivil Savunma 4 5

6 ...Sivil Savunmadan Haberler... Sivil Savunmadan Haberler... Sivil Savunmadan Haberler... Sosyal Yaþama Destek Faaliyetleri S ivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý dönem içerisinde; Ramazan Bayramý dolayýsýyla hastane, özel bakým merkezleri ile huzur evlerinde yaþamlarýný sürdürmekte olan yurttaþlara ziyarette bulundu. Sivil Savunma yarýþmalarýnda dereceye giren öðrenci ve öðretmenlere ödül töreni ve Türkiye Kültür Gezisi düzenledi. Halk örgütü mükelleflerine yönelik yasal yaþ haddi nedeni ile terhis iþlemlerine devam etti. Kadrolu personele yönelik sosyal ve moral etkinliklerinde bulundu. Sivil Savunma Personel Çocuklarýna Etkinlik Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý tarafýndan 01 Haziran Dünya Çocuk Günü çerçevesinde King Bowling eðlence merkezinde etkinlik düzenlendi. Personel çocuklarýna yönelik düzenlenen sinevizyon gösterilerine dönem içerisinde de devam edildi. Çocuklarýn eðlenceli ve eðitici vakit geçirdiði gösteriler Sivil Savunma Sosyal Tesisler Lokali nde gerçekleþtirildi. Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý Resim, Þiir, Kompozisyon ve Satranç Turnuvasý Ödül Töreni Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý nýn, Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakanlýðý ile koordineli olarak, her yýl düzenlediði Resim, Þiir, Kompozisyon ve Satranç Turnuvasý Yarýþmalarýnýn ödül töreni 18 Mayýs 2012 tarihinde Sivil Savunma Sosyal Tesisler Gazinosu nda gerçekleþtirildi. Doðum Günü Etkinliði Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðýnca; sosyal ve moral etkinlikleri çerçevesinde dönem içerisinde doðan personele yönelik doðum günü etkinliðine devam edildi. Sivil Savunma Kültür Gezisi Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý tarafýndan; Mayýs 2012 tarihinde Atatürk Öðretmen Akademisi öðrenci ve öðretmenlerinden oluþan kafilenin yaný sýra Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý yarýþmalarýnda dereceye

7 ...Sivil Savunmadan Haberler... Sivil Savunmadan Haberler... Sivil Savunmadan Haberler... Sosyal Yaþama Destek Faaliyetleri giren öðrenci, öðretmen ve görevli personele yönelik Temmuz 2012 tarihinde Ankara, Ýstanbul, Çanakkale ve Ýzmir i kapsayan kültür gezisi düzenlendi. Gaziantep Gazi Heyeti, Sivil Savunma Esentepe Sosyal Tesisleri nde Konuk Edildi 20 Temmuz 1974 Mutlu Barýþ Harekatý'na katýlan gazi ve eþlerinden oluþan 32 kiþilik Gaziantep Gazi Heyeti, Mayýs 2012 tarihleri arasýnda Sivil Savunma Esentepe Sosyal Tesislerinde konakladýlar. Ramazan Bayramý Etkinlikleri Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý Ramazan Bayramý etkinlikleri çerçevesinde; Sivil Savunma Lefkoþa Bölge Müdürlüðü personeli Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi ve Lefkoþa Çocuk Yuvasý ný, Ýskele Bölge Müdürlüðü personeli Sýnýrüstü Köyü ndeki Halk Vakfý Yaþlýlar Sitesi ni, Girne Bölge Müdürlüðü personeli ise Lapta Huzurevi ni ziyaret ederek, yaþamlarýný buralarda sürdüren sakinlerin bayramlarýný kutlayýp çeþitli hediyeler verdi. Etkinlikler çerçevesinde bölge müdürlüklerimizce; sorumluluk sahalarýnda bulunan ve ihtiyaçlý olduðu tespit edilen ailelere, içerisinde çeþitli gýda maddelerinin bulunduðu gýda paketi yardýmýnda bulunuldu. Ayný kapsamda, Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý personeline yönelik olarak tüm personelin katýldýðý bayramlaþma kokteyli düzenlendi. Veda Kokteyli Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý Baþkan Yardýmcýlýðý görev süresi dolan Hasan Ufuk BÝÇER ve uzman personel Erhan ERKILIÇ a 11 Temmuz 2012 tarihinde veda kokteyli yapýldý. Lefkoþa Özel Eðitim ve Ýþ Merkezi Öðrencileri Esentepe Sosyal Tesislerinde Konuk edildi Lefkoþa Özel Eðitim ve Ýþ Merkezi öðrencilerinden oluþan 42 kiþilik grup Haziran 2012 tarihleri arasýnda Sivil Savunma Esentepe Sosyal Tesislerinde konuk edildi. Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý görevi sona eren M.Levent AKYILDIZ a veda, göreve baþlayan Sivil Savunma Teþkilat Baþkaný Fýrat ALAKUÞ a ve uzman personel Önder YALÇIN a 28 Aðustos 2012 tarihinde veda ve tanýþma kokteyli düzenlendi. Sivil Savunma Halk Örgütü Mükellefleri Törenle Terhis Edildi Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý Halk Örgütü kadrolarýnda görev yapan ve Sivil Savunma Yasasý gereði yaþ haddinden görev süreleri dolan 536 mükellefe Haziran 2012 ayý içerisinde gerçekleþtirilen törenle þilt ve teþekkür belgeleri takdim edildi. Sivil Savunma 6 7

8 ...Sivil Savunmadan Haberler... Sivil Savunmadan Haberler... Sivil Savunmadan Haberler... Sosyal Yaþama Destek Faaliyetleri Her yýl Sivil Savunma Bölge Müdürlükleri tarafýndan düzenlenmekte olan Halk Örgütü hizmet belgesi takdim törenlerinde bu yýl; Lefkoþa Bölge Müdürlüðü nden 147, Gazimaðusa Bölge Müdürlüðü nden 169, Girne Bölge Müdürlüðü nden 108, Güzelyurt Bölge Müdürlüðü nden 50 ve Ýskele Bölge Müdürlüðü nden 62 kiþi olmak üzere toplam 536 mükellef terhis edildi. Bayanlara Yönelik Çay Etkinliði Dönem içerisinde Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý bayan personeli ve erkek personel eþlerine yönelik olarak düzenlenen Çay Etkinliði ne devam edildi. Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý 20 Temmuz 2012 ve 30 Aðustos 2012 Resmi Geçit Törenlerine Katýldý 20 Temmuz 1974 Mutlu Barýþ Harekatý nýn 38 nci yýldönümü ve 30 Aðustos Zafer Bayramý dolayýsýyla Dr.Fazýl Küçük Bulvarý nda düzenlenen Resmi Geçit Töreni ne, Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý da tam donanýmlý araçlarý ve personeli ile katýldý. Baþkent Lefkoþa ve diðer ilçe merkezlerinde gerçekleþtirilen törenlerde yer alan Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý, her zaman halkýmýzýn yanýnda olduðunu gösterdi. Bölge ve Semt Amirlerine Yemek Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý tarafýndan, Bölge Müdürlüklerinde görevli Bölge Amirleri, Emekli Bölge Amirleri ile Emekli Koordinatör ve ªube/Bölge Müdürleri için dönem içerisinde yemek düzenlendi. Okullarýmýza Katký Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý tarafýndan Yenicami Ýlkokulu, Atatürk Ýlkokulu ve Arapahmet Ýlkokulu nda öðrenim gören toplam 615 öðrenciye dönem içerisinde gýda takviyesi yardýmýnda bulunuldu.

9 Sivil Savunma 8...Sivil Savunmadan Haberler... Sivil Savunmadan Haberler... Sivil Savunmadan Haberler... Yapýlandýrma ve Modernizasyon Faaliyetleri Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý dönem içerisinde; devlet dairelerine, okullara, derneklere, spor kulüplerine, muhtarlýklara ve yaþlý bakým evlerine katkýda bulunmaya devam etti. Envanterine yeni malzemeler dahil etti. Muhtarlýk ve Derneklere Yapýlan Katkýlar Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý dönem içerisinde, Sipahi Muhtarlýðý na, muhtarlýk binasý önünün düzenlenmesi için 25 Mayýs 2012 tarihinde inþaat malzemesi yardýmýnda, Gaziköy giriþine TC ve KKTC bayrak direklerinin temini ve montesi ile taþ duvar burç yapýmý yardýmýnda, Çamlýbel Spor Kulübü ne 25 Haziran 2012 tarihinde tamir ve tadilat için malzeme yardýmýnda, Ýskele ilçesindeki Civisil Spor Kulübü ne ve Yenierenköy Spor Kulübü ne 28 Haziran 2012 tarihinde eþofman yardýmýnda bulundu. Derince Muhtarlýðý na 28 Haziran 2012 tarihinde Atatürk Büstünün tamiri ve tadilatýnda, Ý s k e l e K ü l t ü r v e S a n a t D e r n e ð i n e düzenledikleri çocuk þenliði için 05 Mayýs 2012 tarihinde gýda ve ulaþým yardýmýnda, Topçuköy Kadýnlar Birliði Derneði ne 27 Mayýs 2012 tarihinde dernek binasý tamiratý için inþaat malzemesi yardýmýnda, Emekli Mücahit Komutanlarý Derneði ne 29 Mayýs 2012 tarihinde ofis malzemeleri konusunda, Engelliler Spor Federasyonu na 27 Haziran 2012 tarihinde 1 adet klima ve osmanlý kafesi yapýmý için malzeme yardýmýnda, Vadili Gençlik Merkezi ne 06 Aðustos 2012 tarihinde bir adet set üstü ocak yardýmýnda bulundu. Okullara Yapýlan Katkýlar Geçitkale Ýlkokulu 4 yaþ grubu öðrencilerinin oyun odalarýna 04 Mayýs 2012 tarihinde alüminyum kapý ve pencere ile oyun havuzu yapýmý yardýmýnda, Þht.Turgut Ortaokulu na 10 Mayýs 2012 tarihinde Atatürk Büstü yapýmý ve su çeþmesi yardýmýnda, Lefkoþa Özel Eðitim Merkezi ne 17 Mayýs 2012 tarihinde renkli fotokopi yardýmýnda, Spor Kulüplerine Yapýlan Katkýlar Bostancý Yalova Spor Kulübü ne 03 Mayýs 2012 tarihinde çatý izalasyonu yapýmýnda, Göçmenköy Spor Kulübü ne 20 Haziran 2012 tarihinde plastik sandalye yardýmýnda,

10 ...Sivil Savunmadan Haberler... Sivil Savunmadan Haberler... Sivil Savunmadan Haberler... Yapýlandýrma ve Modernizasyon Faaliyetleri Çayýrova Ýlkokulu na 5, Ýskele Ticaret Lisesi ne 5 Devlet Kurumlarýna Yapýlan Katkýlar ve Ýskele Saðlýk Merkezi ne 2 olmak üzere 11 Mayýs Gazimaðusa Veteriner Dairesi Þube Amirliði ne 2012 tarihinde toplam 12 adet oturma banký 03 Aðustos 2012 tarihinde 21 adet muhtelif koltuk, 4 yardýmýnda, adet sandalye ve 3 adet sehpa yardýmýnda, Çamlýbel Ýlkokulu na 05 Haziran 2012 tarihinde dolap yapýmý için malzeme yardýmýnda, Dipkarpaz Ýlkokulu na 06 Haziran 2012 tarihinde korkuluk yapýmý için malzeme yardýmýnda, Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi ne 13 Aðustos 2012 tarihinde 2 adet klima 42 adet havlu yardýmýnda, Sosyal Hizmetler Dairesi Çaðlayan Çocuk Yuvasý na 13 Aðustos 2012 tarihinde kýyafet ve ayakkabý yardýmýnda bulunuldu. Sivil Savunma Envanterine Yeni Cihazlar Dahil Edildi Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý na Haziran 2012 ayý içerisinde iki adet jenaratör, Bölge Müdürlüklerine, konferans sandalyesi, ahþap sehpa ve havalý komprösör, Arama Kurtarma Þube Müdürlüðü ne Aðustos 2012 ayý içerisinde 5 adet 2 kiþilik çadýr, 5 adet kaþýk sedye, 1 adet atýk su pompasý, 20 adet alev almaz yaðmurluk, 5 adet ilkyardým kurtarma mankeni,1 adet elektrikli kýrýcý jul, 5 adet aðaç kesme motoru, 5 adet üniversal levye alýnarak envantere dahil edildi. Erdal Abit Ýlkokulu na 28 Haziran 2012 tarihinde çocuk oyun parký yapýmý ve okul çevresinin tellenmesi yardýmýnda, Þht. Ýlker Karter Ýlkokulu na 17 Temmuz 2012 tarihinde 1 adet teksir makinesi yardýmýnda bulunuldu. Ýskele Halk Vakfý Yaþlýlar Sitesine Yapýlan Katký Ýskele Halk Vakfý Yaþlýlar Sitesi ne 08 Aðustos 2012 tarihinde 1 adet klima ve 2 adet tabela yardýmýnda,

11 Sivil Savunma Temmuz Barýþ ve Özgürlük Bayramý Mehmet Serkan TETÝK Radyo Müdürlüðü 20 Temmuz Kýbrýs Barýþ Harekâtý'nýn Bayrak Radyosu'ndan duyurulduðu gün. O ana kadar Rum radyolarý, "Bekledim de gelmedin" þarkýsýný çalarken, Lefkoþa semalarýnda Türk paraþütçüleri yaðmur gibi indiler. Ýþte o gurur dolu tarihi günden bu yana, tam 38 yýl geçti. Kýbrýs Türkü ebedi özgürlüðün, tam baðýmsýzlýðýn tarihini 20 Temmuz 1974'ü hiç UNUTMADI, UNUTMAYACAK ve UNUTTURMAYACAK. ýbrýs Cumhuriyeti, 1959 yýlýnda, Türkiye, fakat Makarios'u da bu ilhak için engel olarak gördü. Ýngiltere ve Yunanistan, Kýbrýslý Türkler ve Bu sebeple Atina, adadaki Yunan subaylarý vasýtasýyla KKýbrýslý Rumlar arasýnda imzalanan Zürih ve Makarios'u iktidardan düþürmeye çalýþtý. Nihayet 15 Londra Anlaþmalarý ile bu ülkelerin garantörlüðünde Temmuz 1974 tarihinde Yunanistan'da iktidarda Türk ve Rum halklarýnýn ortak eþitliðine dayalý olarak bulunan cuntanýn desteðiyle Kýbrýs Cumhurbaþkaný 1960 yýlýnda kuruldu. Ancak, 1963 yýlýndan itibaren Makarios'a karþý darbe yapan Nicos Sampson, adayý Rumlarýn silahlý saldýrýlarý sonucu, Kýbrýs Türkleri ülke Yunanistan'a baðlamayý amaçlayan süreci baþlattý. yönetiminden baský ile uzaklaþtýrýldý. Sampson darbesinden sonra Cunta, hem Rumlarýn, adayý Yunanistan'a baðlama kendine karþýt olan soydaþý Kýbrýslý Rumlarý, hem de hedefine ulaþmak, Enosis'i gerçekleþtirmek üzere Türkleri katletmeye baþladý. Geliþen bu olaylar yürüttükleri saldýrýlar ve ambargolar yýllarý üzerine Kýbrýs'ta 3 garantör ülkeden biri olan Türkiye arasýnda artarak devam eder ve Kýbrýs Türk halký, Cumhuriyeti, 15 Temmuz'daki darbeden hemen adanýn % 3'lük bir bölümüne sýkýþtýrýlýr. sonra, uzun süredir devam eden çatýþmalara, kan 1974'e gelindiðinde Yunan Cunta Hükümeti, dökülmesine ve çekilen acýlara son vermek üzere, adanýn ilhak edilme zamanýnýn geldiðine inanmýþ, gerekse de bozulan anayasal düzenin yeniden tesisi

12 için harekete geçti. Türkiye, 14 Aðustos sabahý "Ýkinci Barýþ Harekâtý"ný Türkiye, ilk önce diðer garantör ülke olan baþlattý. Harekâtýn amacý, doðuda Gazimaðusa ve Ýngiltere'ye ortak harekâtta bulunmak üzere teklif batýda Lefke'ye kadar olan bölgelerin Rum iþgalinden yaptý, olumlu cevap alamayýnca da, Garanti kurtarýlmasýydý. Türk Ordusu, 15 Aðustos günü Anlaþmasý'ndan doðan haklarýný kullanarak söz Gazimaðusa'yý, 16 Aðustos günü de Lefke'yi ele konusu müdahaleyi tek baþýna gerçekleþtirdi. geçirdi ve I. Harekât'ta aldýðý 130 km karelik alaný dört 20 Temmuz 1974 sabahý baþlayan Birinci Barýþ bin kilometre kareye çýkararak, Gazimaðusa-Lefkoþa Harekâtý, Türk birliklerinin Lefkoþa-Hamitköy-Gönyeli ve Güzelyurt hattýný tutmayý baþardý. ve Pýnarbaþý bölgelerine hava indirme, Yavuz plajýna Türkiye'nin 16 Aðustos 1974 tarihinde ateþkes da çýkarma yapmasýyla baþladý. Türk birlikleri önce ilan etmesini müteakip, yýllardýr ekonomik ve Girne'ye, daha sonra Lefkoþa'ya yöneldi. Böylece toplumsal zorluklar içinde yaþayan Kýbrýslý Türkler Girne-Lefkoþa hattý birleþtirilmiþ oldu. özgürlüklerine kavuþtu. Barýþ Harekâtý'ndan sonra Gerek Birleþmiþ Milletler Güvenlik Konseyinin ise, 02 Aðustos 1975'te yapýlan Nüfus Mübadele çaðrýsý, gerek Kýbrýs'taki çýkarmanýn askeri durumu Anlaþmasý'yla, BM gözetiminde, Güneyden Kuzeye nedeniyle; Türkiye, 22 Temmuz günü saat 17.00'den Türkler ve Kuzey'den Güney'e Rumlar olmak üzere itibaren harekâta son verdi. Ancak bu ilk Barýþ yaþanan geniþ çaplý göç hareketiyle iki kesimlilik de Harekâtý, Kýbrýs Türk toplumunun güvenliðinin saðlanmýþ oldu. Ýlginçtir ki, bu müdahale sonucu, asýl saðlanabilmesi için yeterli olmaktan uzaktý. amaç, Kýbrýslý Türklerin kurtarýlmasý ve adanýn Lefkoþa-Girne yolunun denetim altýna Yunanistan'a baðlanmasý önlenmiþ, bunun yanýsýra, alýnmasýyla, Lefkoþa'nýn Türk kesiminin denizle Yunanistan'a da tekrar demokrasi gelmiþtir. Sadece baðlantýsý saðlandý. Bunun dýþýnda kalan yerleþim adadaki Sampson Cuntasý deðil Yunanistan'daki bölgelerinde ise, baþta Gazimaðusa olmak üzere çok Askeri Cunta da çöker. Kýbrýs'ta ateþkes saðlanmasý sayýda Türk, güvenlikten yoksun kalmýþ; Rum ve ile birlikte Yunan Hükûmeti istifa eder, Karamanlis Yunan kuvvetlerinin merhametine býrakýlmýþtý. Fransa'dan Atina'ya dönerek Ulusal Birlik Hükûmeti Kýbrýs konusunda garantör devletler olan kurar, Kýbrýs'ta ise Sampson iktidardan çekilerek Ýngiltere, Türkiye ve Yunanistan'ýn Dýþiþleri Bakanlarý yerine eski Temsilciler Meclisi Baþkaný Glafkos Cenevre'de bir araya gelerek, Temmuz ve 8-13 Klerides geçer. Aðustos tarihleri arasýnda iki aþamada barýþ Enosis'e karþý onurlu bir savaþ veren Kýbrýs koþullarýný görüþtüler. Burada Kýbrýs Türklerini temsil Türk Halký, yýllarý arasýnda Kýbrýs Türk eden heyet, adanýn yeni bir anayasaya ihtiyacý Federe Devleti'ni kurar. Kýbrýs Türk Federe Devleti olduðunu, iki kesimli bir federasyon kurularak Türk Meclisi, 15 Kasým 1983'de oy birliði ile aldýðý bir kararla tarafýna %34 toprak býrakýlmasý gerektiðini belirtti, Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nin kurulduðunu ilan Rumlar ve Yunanistan ise buna yanaþmadý. eder ve Kýbrýslý Türk Halký yeni kurulan devletiyle Tüm bu geliþmeler üzerine, Rum ve onurlu mücadelesini 38 yýldýr taçlandýrmaya devam Yunanlýlarýn zaman kazanmak istediðini anlayan eder.

13 Sivil Savunma 12 BÝR NESLÝN YAZDIÐI DESTAN: ERENKÖY DÝRENÝÞÝ Sivil Savunma Dergi Yayýn Kurulu ergimizin bu sayýsýnda Erenköy dedi. Ýskender Tunçkol, Kýbrýs'taki direniþe katký D i r e n i þ ' i n d e c a n ý n ý s i p e r e d e n koymak için altmýþ kadar arkadaþýyla birlikte, Dkahramanlardan birine yer verdik. Tam 48 Ankara'daki Paraþüt Kulesi'nin önünde bir gece yýl önce, Ankara'dan Erenköy'e uzanan ve zaferle toplandýklarýný, oradan kendilerini askeri kamyonlarýn sonuçlanan bu onurlu mücadeleyi, o dönemde aldýðýný ve Zir Vadisi'ne giderek askeri eðitim üniversite öðrencisi olan Ýskender Tunçkol'dan aldýklarýný söyledi. Eðitimin dördüncü günü, dinledik. kendisiyle birlikte 19 arkadaþýnýn eðitimine ara Direniþ öncesi Ankara Üniversitesi Fen verilerek, hemen Kýbrýs'a gönderildiðini belirten Fakültesi Kimya bölümünde ikinci sýnýf olan Tunçkol, Tunçkol, "bizi bir salona aldýlar. Orada bayrak, silah ve 21 Aralýk 1963 olaylarýnýn patlak vermesinden Kuran üstüne TMT andýný içtik. Bu yemin bizim için hemen sonra, Kýbrýs'a gelmek için harekete geçti. çok büyük bir þerefti" dedi. Sohbetimiz sýrasýnda, o dönemde Kýbrýs'ta Yemin'den hemen sonra Kýbrýs'a yolculuðun bulunan ailelerinden haber almanýn çok zor baþladýðýný belirten Ýskender Tunçkol, havanýn çok olduðunu, bu yüzden 1964 Þubatýný fýrsat bilerek soðuk olduðunu ve ýsýnmak için birbirlerine Kýbrýs'a geldiklerini söylen Ýskender Tunçkol, Kýbrýs'a sarýldýklarýný, sürekli ayný kumanyayý yediklerini gelmeden önce Türk Ordusunun en kýsa sürede söyledi. Uzun ve yorucu bir yolculuðun ardýndan Kýbrýs'a çýkmasý için mitingler düzenlediklerini tenha bir koya vardýklarýný ve açýkta kendilerini bir söyledi. Adaya geldiklerinde tüm yollarýn kapalý balýkçý teknesinin beklediðini dile getiren Tunçkol, olduðunu ve evine gidemediðini belirten Tunçkol, "balýkçý teknesi kýyýya yanaþtý, ilk olarak silah ve "Eve gidemediðim için Göçeri'de gün cephaneyi taþýdýk ve 31 Mart 1964 saat ondört mücahitlik yaptým ve sonra geri Ankara'ya döndüm" sýralarýnda yola çýktýk. Bulunduðumuz tekne su aldýðý dedi. için, yolculuk boyunca nöbetleþerek su boþalttýk. Eðitim için Türkiye'ye döndüðünde yine Gece yarýsýndan sonra kýyaya yaklaþtýk. Ama o ana arkadaþlarýyla birlikte mitinglere devam ettiklerini, kadar nereye gideceðimizi bilmiyorduk" dedi. okula çok gitmediklerini ifade eden Ýskender Bey, Kýyýya geldiklerinde Erenköy'e çýktýklarýný mitinglerde "Kýbrýs Türk'tür Türk kalacaktýr", "Ordu anladýklarýný dile getiren Tunçkol "Karaya çýkmamýza Kýbrýs'a" gibi sloganlar atýyorduk. Yaptýðýmýz bu Erenköy sakinleri yardým etmiþti" dedi. Ýskender Bey, mitingler kýsa sürede sonuç vermeye baþlamýþtý" iki grup halinde camii ve okula yerleþtiklerini, uzun ve

14 zorlu yolculuðun ardýndan dinlenmek üzere uzandýklarýný söyledi. Kýsa bir süre sonra silah sesleriyle yerlerinden fýrladýklarýný belirten Ýskender Bey, "Rumlar için 1 Nisan tarihi özeldi. Çünkü EOKA'nýn 9'uncu kuruluþ yýlýný kutladýklarý gün olan 01 Nisan'da amaçlarý, Erenköy'ü almaktý. O yüzden saldýrýya geçtiler" dedi. Erenköy'deki mücadelenin böyle baþladýðýný ve iki yýl süreyle devam ettiðini kaydeden Tunçkol, donaným ve asker bakýmýndan çok güçlü olan Rum saldýrýlarýný, yaklaþýk beþ yüz kiþiyle püskürtmeyi baþardýklarýný vurguladý. "Çatýþma sýrasýnda tek tedbir almadýðýmýz yer denizdi. Rumlar üç tane hücum botuyla birlikte bizlere saldýrdýlar. Ateþ çemberi altýnda kaldýðýmýz sýrada, Türk Jetlerinin geliþiyle Rumlar neye uðradýðýný þaþýrdý" diyen Ýskender Tunçkol, o anýn kendileri için tarif edilemez bir sevinç olduðunu, Anavatan Türkiye sayesinde Kýbrýs Türkünün yok ediliþinin önlendiðini söyledi. Ýskender Tunçkol, sözlerini þöyle noktaladý; "Vatanýmýza ve bayraðýmýza olan baðlýlýðýmýz ve yürekten inancýmýz sayesinde, Rumlarýn hunharca saldýrýlarýna karþý koyduk ve bu onurlu mücadeleyi Mehmetçiðin desteðiyle zaferle taçlandýrdýk. Aradan tam kýrk sekiz yýl geçmesine raðmen tüm yaþanmýþlýklar hala daha dün gibi. Tüm bu yaþananlara raðmen ne yazýk ki Rumlar, hala daha ayný zihniyette devam ediyorlar. Çok zor þartlarda verilen bu onurlu mücadeleyi en doðru þekilde genç neslin bilmesi gerekiyor. Genç nesil þu anda ne yazýk ki bizim hissettiðimiz duygulara sahip deðil. Bunun için, o dönemi bire bir yaþayan bizlerin görevi, genç nesle tarihini en doðru þekilde aktarmaktýr."

15 (Uluslararasý Üniversiteler Arama-Kurtarma Konseyi) Sivil Savunma Dergi Yayýn Kurulu S ivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý katkýlarýyla; ülkemizde bulunan Atatürk Öðretmen Akademisi, Doðu Akdeniz Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesi Lefke Avrupa Üniversitesi, Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesi ile Yakýn Doðu Üniversitesi'nin, ortak giriþimi ile Uluslararasý Üniversiteler Arama-Kurtarma Konseyi 24 Nisan 2012 tarihinde kuruldu. 2 0 ü l k e d e n 3 6 ü n i v e r s i t e v e 6 6 akademisyenden oluþan konsey, halen üye olan veya üye olacak deðiþik ülkelerdeki üniversitelerde kurulmuþ arama-kurtarma ve yardým amaçlý ekiplerin, dünyamýz ekolojik dengesinin bozulmasý nedeni ile insanlýðý tehdit edecek boyutta ve giderek artan bir þekilde ortaya çýkan doðal afetlere karþý müþterek mücadele kabiliyetinin geliþtirilmesi, bu gibi olumsuz durumlar karþýsýnda ortaya çýkabilecek sorunlar ve çözüm önerilerinin tespiti ve bu amaçla karþýlýklý bilgi ve deneyim paylaþýmýnýn saðlanarak, gerektiðinde din, dil, ýrk ve coðrafya ayrýmý gözetmeksizin insanlýk adýna, müþterek arama- kurtarma ve yardým amaçlý faaliyetlerde bulunmasýný saðlamak ve kendi amaçlarýna benzer çalýþmalarda bulunan tüm dünyadaki dernekler, vakýflar, gerçek ve tüzel kiþiler, kamu kurum ve kuruluþlarý ile iþ birliði yapmayý amaçlýyor. Uluslararasý Üniversiteler Arama-Kurtarma Konseyi ne üye olan üniversiteler þunlardýr: Somali'den; Mogadishu Universitesi Pakistan'dan; The University of Lahore Nepal'den; Tribhuvan University Hindistan'dan; College of Advanced Technology Studies (CATS) Kýrgýzistan'dan; Biþkek Academy of Finance& Economy Ürdün'den; Irbid National University JORDAN Azerbaycan'dan; Azerbaijan Economic University Brezilya'dan; University of Taubate Uganda'dan; Islamic University in Uganda Endonezya'dan; Islamic University of Indonesia Ýran'dan; Kerman Medical Universitesi Rusya'dan; Voronezh State University of Architecture and Civil Engineering ve Tambov State Technical University Kazakistan'dan; Miras Üniversitesi Polonya'dan; Uczelina Vistula Üniversitesi Sivil Savunma 14 15

16 Etyopya'dan; Arba Minch Üniversitesi Moldova'dan; Üniversity For European Political Economic Studies Yemen'den; Dar Al - Salam Üniversitesi Makedonya'dan; Institute of Earthquake Engineering and Engineering Seismology, Üniversity "St.Cyriland Methodius" IZIIS of Macedonia Türkiye den; Çanakkale Onsekiz Mart, Bahçeºehir, Gazi, Maltepe ve Ondokuz Mayýs Üniversitesi Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nden; Atatürk Öðretmen Akademisi, Doðu Akdeniz, Girne Amerikan, Lefke Avrupa, Yakýn Doðu ve Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesi. Konseyin birinci dönem baþkanlýðýna Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuþ, üst komite üyeliklerine ise Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nden Girne Amerikan Üniversitesi, Türkiye'den Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Pakistan'dan The Unýversity Of Lahore, Hindistan'dan College Of Advanced Technology Studies (CATS), Azerbaycan'dan Azerbaijan State Economic University, Brezilya'dan University Of Taubate, Endonezya'dan Islamic University Of Indonesia, Polanya'dan Uczelina Vistula University, Ýran'dan Kerman Medical University ve Rusya'dan Tambov State Technical University seçildi. Konsey alt komitesinde yer alan Konsey Sekreterya Temsilciliðine Yakýndoðu Üniversitesi, Harekat ve Eðitim Temsilciliðine Doðu Akdeniz Üniversitesi, Lojistik Temsilciliðine Lefke Avrupa Üniversitesi, Basýn ve Sosyal Ýþler Temsilciliðine Atatürk Öðretmen Akademisi, Dýþiliþkiler ve Konsey Üyelik Müracaatlarý Temsilciðine Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesi ve Afet Takip Temsilciliðine ise Girne Amerikan Üniversitesi görevlendirildi. Konsey adý altýnda web sayfasý da hazýrladý. Sayfanýn içerisinde üye üniversitelerin bilgileri, yapýlan ve yapýlmasý planlanan faaliyetlerin takibi, iletiþimi ve duyurularý yer alýyor. Öte yandan Uluslararasi Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi Dönem Baskani ve Yakin Dogu Üniversitesi Rektör Yardimcisi Prof. Dr. Hüseyin GÖKÇEKUS, Temmuz 2012 tarihlerinde Jogjakarta'da Konsey üyesi Endonezya Islam Üniversitesinin davetlisi olarak katildigi Ýkinci Uluslararasý Sürdürülebilir Çevre Yapýsý konulu konferansa katýlarak bildiri sundu. Profesör Edy Suandi KKTC'de kurulan Uluslararasi Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi'nin önemini vurguladigi açilis konusmasinin ardindan, konseyin kurulusu ve ileriye dönük çalismalari ile ilgili olarak konusma yapmak üzere sözü Profesör Gökçekus'a verdi. Profesör Gökçekus bu dogrultuda, Uluslararasi Üniversiteler Birligi'nin kurulus amaçlari ve faaliyet planlari ile ilgili katilimcilara yönelik bir konusma yapti. Uluslararasi Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi'nin ilk defa uluslararasi platformda resmen temsil edildigi söz konusu konferansta konseyle ilgili konusmasinin ardinda sözlerine devam eden Prof. Dr. Hüseyin GÖKÇEKUS, Üniversiteler adasi KKTC temali, Kuzey Kibris Türk Cumhuriyeti'ndeki Yüksek Ögrenim faaliyetleri ile ilgili olarak da bilgi verdi.

Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007

Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007 Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007 ÞEHÝDE AÐIT O, Korkunçtu, dayanýlmazdý Hiç yýlmadý Boðucuydu görüntüler Hiç usanmadý, çabaladý 17 Aðustos ta Týrnaklarýný gömdü bir avuç topraða Atlýlar

Detaylı

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak.

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak. Ceritoðlu Çorum a taþýnýyor AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, TBMM ye üçüncü kez vekil olarak kaydýný yaptýrdý. Çorum, 17. baþarýlý il AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, 7 Haziran seçim sonuçlarýna

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Maliye Bakaný Ersin Tatar'a göre, bu ayki maaþ ödemelerinde bir sýkýntý yokmuþ, ama yine de durum birkaç günde belli olacakmýþ! Nostradamus tam tarih vermedi galiba! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim

Detaylı

Protokolüne Tepki. Otomobil Sulama Kanalýna Uçtu...

Protokolüne Tepki. Otomobil Sulama Kanalýna Uçtu... Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi SES ten DENÝZ FENERÝ Protokolüne Tepki FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3455 Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý (SES), Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý

Detaylı

LYS tedbirleri tamam

LYS tedbirleri tamam "Önce insan diyeceðiz" Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, yapýlan iþin merkezinde insan olmasý gerektiðini vurgulayarak, "Biz de 'Ýnsaný yaþat ki devlet yaþasýn' düsturundan hareketle 'önce insan' diyeceðiz.

Detaylı

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem Yiðit Cevher erkekliðe ilk adýmýný SAYFA 3 TE attý www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Geciken trene birde güzergah darbesi! Muzaffer Külcü Sabri Baþköy Hitit Akademi'de yeni dönem Hitit Akademi Derneði, 4. Olaðan

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3404 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DEVLET SONUNA DEK.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3404 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DEVLET SONUNA DEK. KKTC'ye "Kuzey Kýbrýs Türkiye Cumhuriyeti" diyenler var Türkiye'de... Doðrusu da bu olmalý... Darýlmayýn kýrýlmayýn ama yanlýþ yapan onlar deðil, biziz herhalde! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

"Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu"

Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu Mekke'nin Fethi programýna ilgi yüksek oldu Anadolu Gençlik Derneði "Mekke'nin Fethi"ni düzenlediði bir programla kutladý. Afra Kültür Merkezinde önceki akþam düzenlenen programý Belediye Baþkan Yardýmcýsý

Detaylı

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti den gövde gösterisi AK Parti Milletvekili Aday Adaylarý, gövde gösterisine dönüþen toplantýda teþkilat mensuplarýyla tanýþtý. Temayül öncesi

Detaylı

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler YIL:3 SAYI:758 35 YKR 22 EKÝM 2008 ÇARÞAMBA GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler Zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasý, Diyanet in laðvedilmesi,

Detaylı

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý CHP de bayramlaþma Bayramda bile huzura hasretiz Cengiz Atlas CHP Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen bayramlaþma programý dün parti binasýnda gerçekleþti. Siyasi mesajlarýn verildiði bayramlaþmada konuþan

Detaylı

Ýsrafa doðal çözüm: Tam buðday ekmeði

Ýsrafa doðal çözüm: Tam buðday ekmeði (Ç.HAK:516) Çorum a 12 yýlda 6 katrilyon AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, iktidarlarý döneminde Çorum a 5.8 milyar lira yatýrým yapýldýðýný açýkladý. * HABERÝ 3 DE Hastane temelini Bakan atacak 5

Detaylı

perder baþkandan 2 Temmuz - Aðustos Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli dostlarým, Saygýlarýmla,

perder baþkandan 2 Temmuz - Aðustos Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli dostlarým, Saygýlarýmla, baþkandan Deðerli dostlarým, Yýlýn ilk altý ayýný geride býraktýk. Sektörümüz açýsýndan bu altý ayý deðerlendirdiðimizde sevindirici sonuçlara ulaþýldýðýný görüyoruz. Araþtýrmalara göre, 2011 yýlýnýn ilk

Detaylı

MYO'da Nevruz coþkusu

MYO'da Nevruz coþkusu Gönüllerince eðlendiler "Dünya Down Sendromlular Günü" sebebiyle Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü, Kale Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezinde

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSTERSE KURSUN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSTERSE KURSUN. CTP kesimleri TDP'nin UBP ile koalisyona gitmesine þiddetle karþý çýkýyorlar. Öyleyse kendileri yönetimdeyken neden DP ve ÖRP'yi tercih edip de Akýncý'yý dýþladýlar acaba? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Sulucakarahöyük/ÜRGÜP Güneþ KAÝM

Sulucakarahöyük/ÜRGÜP Güneþ KAÝM 4+4+4 kademeli eðitimle birlikte okullarýn bölünmesine itirazlar dört bir yandan duyulmaya devam ediyor. Ankara da Batýkent te, Dostlar Mahallesi nde verilen mücadelelerin yanýna þimdi de Mamak ýn Þirintepe

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3570 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Penaltý yasaklansýn MAYMUNLARIN EMPATÝ

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3570 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Penaltý yasaklansýn MAYMUNLARIN EMPATÝ Nazým Çavuþoðlu'nun açýklamalarýna göre, þu anda 7 bin 500 kiþinin vatandaþlýk hakký varmýþ. Bundan sonra her iki yýlda bir 2 bin 500, 2014'ten sonra da 5'er bin kiþinin hakký olacak. Gerisini siz hesaplayýn!

Detaylı

Ýstihdam Fuarý kapýlarýný açtý

Ýstihdam Fuarý kapýlarýný açtý Yýlda 1.5 Hitit Gýda, Velipaþa milyon ton su tasarrufu Haný na veda ediyor Zelveci: 5 yeni þube açýyoruz Çorum Belediyesi Su Ýþleri Müdürlüðü ekipleri, içme suyu þebekesinde oluþan kaçaklara aman vermiyor.

Detaylı

CHP nin gündemi otopark * HABERÝ 3 DE

CHP nin gündemi otopark * HABERÝ 3 DE Dodurga maden iþçilerine iþsizlik sigortasý TKDK Ýl Koordinatörü Hakan Körpýnar, Milletvekili Salim Uslu yu ziyaret etti. Çorum leblebisi TBMM de AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu

Detaylı

Seslenis. 15 Kasým 2006 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 56. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Kasým 2006 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 56. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Kasým 2006 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 56 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Bizim akýl, mantýk, zekâ ile hareket etmek þiarýmýzdýr. Bütün hayatýmýzý dolduran

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4840 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4840 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Duydunuz deðil mi? Meclis heyetimiz Uzak Doðu'da Vietnam'a gitti... Parlamentolar arasý toplantýya... Dua edin, Vietkong'un ve Ho Þi Min'in ruhuyla dönsünler adaya! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

aalto @ turkey içindekiler ankara üzerine senaryolar Bak Postacý Geliyor - Tezcan Karakuþ Candan

aalto @ turkey içindekiler ankara üzerine senaryolar Bak Postacý Geliyor - Tezcan Karakuþ Candan içindekiler Bak Postacý Geliyor - Tezcan Karakuþ Candan 2 aalto @ turkey Mimarlar Odasý nda Bir Simge: Teoman Öztürk - Yavuz Önen 3 Geçen Sayýdan Yansýmalar 4 Aalto Etkinliklerinin Ardýndan - Nuri Arýkoðlu

Detaylı

Çankaya Üniversitesi Sayý: 18 Temmuz 2004 ISSN 1304-9836 www.cankaya.edu.tr Ýçindekiler Erasmus ve Çankaya Üniversitesi 3 AB ve Demokrasinin Birleþtirici Gücü 7 Avrupa Anayasasý 11 Prof. Dr. Ahmet Yalnýz

Detaylı