Yýl:30 Sayý:56 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yýl:30 Sayý:56 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2012"

Transkript

1 Yýl:30 Sayý:56 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2012

2 Ýçindekiler Sivil Savunma Dergisi Sahibi: KKTC Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý 2 Sivil Savunma Faaliyetleri Yayýn Kurulu: Ali ORÇAN Cankat Çeribaþý PÝLTER Zeynep KAYA Oral BEYAZ Çilek BAYSAL Ahmet YILMABAÞAR Mehmet AVCIL Adres: KKTC Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý P.K Lefkoþa Tel:(0392) Faks:(0392) E.Posta: 12 Bir Neslin Yazdýðý Destan: Erenköy Direniþi Temmuz Barýþ ve Özgürlük Bayramý Sivil Savunma Dergisi, 179/1994 sayýlý Sivil Savunma Teþkilat, Donatým ve Tedbirler Tüzüðü nün 36 ( 1 ) m a d d e s i u y a r ý n c a yayýmlanmaktadýr. Dergideki yazýlarýn içerdiði fikirler yazarlara ait olup, bu yazýlarýn resmi bir yönü yoktur. Ý s t e y e n l e r d e r g i d e yayýmlanmak üzere, ücret talep etmemek kaydýyla, Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý na yazý veya çeviri gönderebilirler. S i v i l S a v u n m a Te þ k i l a t Baþkanlýðý, yayýmlanmak üzere gönderilen yazýlarda, yazýnýn ana fikrini deðiþtirmeden, gerekli gördüðü düzeltmeleri yapabilir. Gönderilen yazýlar yayýmlansýn veya yayýmlanmasýn iade edilmez. D e r g i d e k i y a z ý l a r, k a y n a k gösterilerek yayýmlanabilir Mavi Gezegene Yolculuk Eski Mesleklerden: Oymacýlýk Yeþil ve Mavinin Buluþtuðu Yer: Sipahi Köyü Geçmiþi Yaþayan Mekan: Kýbrýs Özel Etnoðrafya Müzesi

3 ...Sivil Savunmadan Haberler... Sivil Savunmadan Haberler... Sivil Savunmadan Haberler... Eðitim, Tatbikat, Arama - Kurtarma ve Yangýn Söndürme Faaliyetleri Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý dönem içerisinde; ilk ve orta dereceli okullardaki öðrencilerle, üniversite öðrencilerine, kurum kuruluþlara, Sivil Savunma Halk Örgütü personeline ve kadrolu personele yönelik eðitim ve tatbikatlara devam etti. Öðrenciler Sivil Savunma Konularýnda Bilgilendirildi Artý Eðitim Kurumu, 08 Aðustos 2012 tarihinde Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðýný ziyaret etti. Öðrenciler sivil savunma faaliyetleri ve kullanýlan techizatlarla ilgili bilgiler aldýlar. Sivil Savunma Kadrolu Personeline Eðitim Sivil Savunma Teºkilat Baºkanlýðý, hizmet içi eðitimleri çerçevesine Radyo Müdürlüðü personeline Mayýs 2012 tarihleri arasýnda TRT eðitimci spikeri Ayfer DURAK tarafýndan diksiyon eðitimi verildi. Ýngilizce Lisan Eðitimlerine Devam Edildi Sivil Savunma Arama Kurtarma ªube Müdürlüðü personeli ile personel çocuklarýna yönelik Ýngilizce kurslarýna devam edildi. Halk Örgütü Eðitimleri Sivil Savunma Arama-Kurtarma Þube Müdürlüðü ile Ýskele Bölge Müdürlüðü, yeni kayýt yaptýran 1964 doðumlu halk örgütü personeline Haziran 2012 tarihlerinde sivil savunma konularýnda temel ve ek eðitim verdi. Okullarda Sivil Savunma Eðitimleri Sivil Savunma Gazimaðusa Bölge Müdürlüðü personeli tarafýndan Canbulat Özgürlük Ortaokulu öðrencilerine 03 Mayýs 2012 tarihinde, Mormenekþe Ýlkokulu öðrencilerine ise 25 Mayýs 2012 tarihinde doðal afetler ve ilkyardým konularýnda eðitim verildi. Üniversitelerde Sivil Savunma Eðitimleri Arama-Kurtarma Þube Müdürlüðü personeli tarafýndan Yakýndoðu Üniversitesi Spor Akademisi Sivil Savunma 2

4 ...Sivil Savunmadan Haberler... Sivil Savunmadan Haberler... Sivil Savunmadan Haberler... Eðitim, Tatbikat, Arama - Kurtarma ve Yangýn Söndürme Faaliyetleri öðrencilerine 03 Mayýs 2012 tarihinde daðcýlýk ve Kurum ve Kuruluþlara Verilen Eðitimler arama-kurtarma konularýnda eðitim verildi. Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý Gazimaðusa Arama-Kurtarma Þube Müdürlüðü ile Bölge Müdürlüðü personeli tarafýndan Arkýn Palm Gazimaðusa Bölge Müdürlüðü tarafýndan Doðu Beach Otel çalýþanlarýna pratik ve uygulamalý olarak Akdeniz Üniversitesi Arama-Kurtarma Kulübünün 17 Mayýs 2012 tarihinde ilkyardým ve yangýn (DAÜ-KUT) Bahar Þenlikleri çerçevesinde 19 Mayýs konularýnda eðitim verildi tarihinde yapmýþ olduklarý gösteriye destek Sivil Savunma Ýskele Bölge Müdürlüðü verildi. tarafýndan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklýðý (TPAO) sondaj ekibi personeline 28 Mayýs 2012 tarihinde Tatbikatlar yangýn söndürme ve kurtarma konularýnda eðitim Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý Lefkoþa verildi. Bölge Müdürlüðü ile Arama-Kurtarma Þube Müdürlüðü personeli tarafýndan Yakýndoðu Koleji öðrencilerine yönelik olarak 04 Mayýs 2012 tarihinde yangýn söndürme tatbikatý icra edildi. Sivil Savunma Arama-Kurtarma Þube Müdürlüðü personeli 12 Haziran 2012 tarihinde Þht.Teðmen Caner Gönyeli 2012 Arama-Kurtarma Tatbikatý na katýldý. Girne Bölge Müdürlüðü tarafýndan ise 31 Mayýs 2012 tarihinde Acapulco Hotel ve Koroneum Golf Resort personeline ilkyardým, yangýn söndürme ve kurtarma konularýnda eðitim verildi. Lefkoþa Bölge Müdürlüðü tarafýndan 04 Haziran 2012 tarihinde Elektrik Kurumu personeline yönelik Yangýn Söndürme tatbikatý icra edildi. Güzelyurt Bölge Müdürlüðü personeli tarafýndan 31 Mayýs 2012 tarihinde Yeþilyurt ve Güneþköy Özel Eðitim Merkezlerinde çalýþan personellere yönelik ilkyardým eðitimi verildi.

5 ...Sivil Savunmadan Haberler... Sivil Savunmadan Haberler... Sivil Savunmadan Haberler... Eðitim, Tatbikat, Arama - Kurtarma ve Yangýn Söndürme Faaliyetleri Lefkoþa Bölge Müdürlüðü personeli tarafýndan Sivil Savunma Yangýnlara Müdahalede Etti 04 Haziran 2012 tarihinde Demirbað Möble Arama Kurtarma ªube Müdürlüðü personeli çalýþanlarýna, 07 Aðustos 2012 tarihinde ise Lefkoþa ile Güzelyurt Bölge Müdürlüðü personeli tarafýndan, Türk Belediyesi zabýta personellerine uygulamalý 23 Mayýs 2012 tarihinde Yeºilýrmak - Kurutepe'de ilkyardým eðitimi verildi. meydana gelen yangýna müdahale edildi. Arama Kurtarma ªube Müdürlüðü personeli ile Lefkoºa Bölge Müdürlüðü personeli tarafýndan 23 Mayýs 2012 tarihinde Haspolat'taki yangýna, 01 Haziran 2012 tarihinde Göçeri'de çýkan arazi yangýnýna ve 15 Temmuz 2012 tarihinde Deðirmenlik bölgesinde meydana gelen orman yangýnýna müdahalede bulunuldu. Arama-Kurtarma ªube Müdürlüðü ile Girne Bölge Müdürlüðü personeli, 14 Temmuz 2012 tarihinde Alsancak'ta meydana gelen kimyasal depo yangýný ve Güngör'deki orman yangýnýna müdahale etti. Su Baskýnlarýna Müdahale Arama-Kurtarma ªube Müdürlüðü ve Lefkoºa Bölge Müdürlüðü personeli tarafýndan Lefkoºa'da 11 Mayýs 2012 tarihinde etkili olan saðanak yaðmurun yol açtýðý su baskýnlarýna müdahale edildi. Gazimaðusa Bölge Müdürlüðü tarafýndan 21 Mayýs 2012 tarihinde Gazimaðusa da aþýrý yaðýþlar neticesinde oluþan su baskýnlarýna müdahale edildi. Sivil Savunma, Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi Toplantýsý Dönem içerisinde "Uluslararasý Üniversiteler Arama-Kurtarma Konseyi" birinci dönem faaliyet planlama çalýþmalarý kapsamýnda; Girne Amerikan Üniversitesi ve Yakýn Doðu Üniversitesinde üst kurul koordinasyon toplantýsý yapýldý. Sivil Savunma Güzelyurt-Gazimaðusa Ana Su Borusu Arýzasýna Müdahale Etti Arama - Kurtarma ªube Müdürlüðü ile Lefkoºa Bölge Müdürlüðü personeli tarafýndan Lefkoºa Türk Belediyesi'nin talebi üzerine 23 Temmuz 2012 tarihinde Güzelyurt Gazimaðusa ana su boru hattýnda meydana gelen arýzanýn giderilmesine katkýda bulunuldu. Sivil Savunmanýn Katýldýðý Toplantýlar Sivil Savunma Lefkoþa Bölge Müdürü Ali GÜRTEKÝN, Ledra Palace Otel de yapýlan Kriz Yönetimi toplantýsýna 12 Haziran 2012 tarihinde katýldý. Sivil Savunma Güzelyurt Bölge Müdürü Levent ARIKOÐLU ile Arama-Kurtarma Þube Müdürü Sadrettin TAVUKÇU, ODTÜ Kuzey Kýbrýs Kampüsünde 27 Haziran 2012 tarihinde düzenlenen Güzelyurt-Bostancý Taþkýn Koruma Projesi bilgilendirme toplantýsýna katýldý. Sivil Savunma 4 5

6 ...Sivil Savunmadan Haberler... Sivil Savunmadan Haberler... Sivil Savunmadan Haberler... Sosyal Yaþama Destek Faaliyetleri S ivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý dönem içerisinde; Ramazan Bayramý dolayýsýyla hastane, özel bakým merkezleri ile huzur evlerinde yaþamlarýný sürdürmekte olan yurttaþlara ziyarette bulundu. Sivil Savunma yarýþmalarýnda dereceye giren öðrenci ve öðretmenlere ödül töreni ve Türkiye Kültür Gezisi düzenledi. Halk örgütü mükelleflerine yönelik yasal yaþ haddi nedeni ile terhis iþlemlerine devam etti. Kadrolu personele yönelik sosyal ve moral etkinliklerinde bulundu. Sivil Savunma Personel Çocuklarýna Etkinlik Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý tarafýndan 01 Haziran Dünya Çocuk Günü çerçevesinde King Bowling eðlence merkezinde etkinlik düzenlendi. Personel çocuklarýna yönelik düzenlenen sinevizyon gösterilerine dönem içerisinde de devam edildi. Çocuklarýn eðlenceli ve eðitici vakit geçirdiði gösteriler Sivil Savunma Sosyal Tesisler Lokali nde gerçekleþtirildi. Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý Resim, Þiir, Kompozisyon ve Satranç Turnuvasý Ödül Töreni Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý nýn, Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakanlýðý ile koordineli olarak, her yýl düzenlediði Resim, Þiir, Kompozisyon ve Satranç Turnuvasý Yarýþmalarýnýn ödül töreni 18 Mayýs 2012 tarihinde Sivil Savunma Sosyal Tesisler Gazinosu nda gerçekleþtirildi. Doðum Günü Etkinliði Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðýnca; sosyal ve moral etkinlikleri çerçevesinde dönem içerisinde doðan personele yönelik doðum günü etkinliðine devam edildi. Sivil Savunma Kültür Gezisi Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý tarafýndan; Mayýs 2012 tarihinde Atatürk Öðretmen Akademisi öðrenci ve öðretmenlerinden oluþan kafilenin yaný sýra Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý yarýþmalarýnda dereceye

7 ...Sivil Savunmadan Haberler... Sivil Savunmadan Haberler... Sivil Savunmadan Haberler... Sosyal Yaþama Destek Faaliyetleri giren öðrenci, öðretmen ve görevli personele yönelik Temmuz 2012 tarihinde Ankara, Ýstanbul, Çanakkale ve Ýzmir i kapsayan kültür gezisi düzenlendi. Gaziantep Gazi Heyeti, Sivil Savunma Esentepe Sosyal Tesisleri nde Konuk Edildi 20 Temmuz 1974 Mutlu Barýþ Harekatý'na katýlan gazi ve eþlerinden oluþan 32 kiþilik Gaziantep Gazi Heyeti, Mayýs 2012 tarihleri arasýnda Sivil Savunma Esentepe Sosyal Tesislerinde konakladýlar. Ramazan Bayramý Etkinlikleri Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý Ramazan Bayramý etkinlikleri çerçevesinde; Sivil Savunma Lefkoþa Bölge Müdürlüðü personeli Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi ve Lefkoþa Çocuk Yuvasý ný, Ýskele Bölge Müdürlüðü personeli Sýnýrüstü Köyü ndeki Halk Vakfý Yaþlýlar Sitesi ni, Girne Bölge Müdürlüðü personeli ise Lapta Huzurevi ni ziyaret ederek, yaþamlarýný buralarda sürdüren sakinlerin bayramlarýný kutlayýp çeþitli hediyeler verdi. Etkinlikler çerçevesinde bölge müdürlüklerimizce; sorumluluk sahalarýnda bulunan ve ihtiyaçlý olduðu tespit edilen ailelere, içerisinde çeþitli gýda maddelerinin bulunduðu gýda paketi yardýmýnda bulunuldu. Ayný kapsamda, Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý personeline yönelik olarak tüm personelin katýldýðý bayramlaþma kokteyli düzenlendi. Veda Kokteyli Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý Baþkan Yardýmcýlýðý görev süresi dolan Hasan Ufuk BÝÇER ve uzman personel Erhan ERKILIÇ a 11 Temmuz 2012 tarihinde veda kokteyli yapýldý. Lefkoþa Özel Eðitim ve Ýþ Merkezi Öðrencileri Esentepe Sosyal Tesislerinde Konuk edildi Lefkoþa Özel Eðitim ve Ýþ Merkezi öðrencilerinden oluþan 42 kiþilik grup Haziran 2012 tarihleri arasýnda Sivil Savunma Esentepe Sosyal Tesislerinde konuk edildi. Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý görevi sona eren M.Levent AKYILDIZ a veda, göreve baþlayan Sivil Savunma Teþkilat Baþkaný Fýrat ALAKUÞ a ve uzman personel Önder YALÇIN a 28 Aðustos 2012 tarihinde veda ve tanýþma kokteyli düzenlendi. Sivil Savunma Halk Örgütü Mükellefleri Törenle Terhis Edildi Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý Halk Örgütü kadrolarýnda görev yapan ve Sivil Savunma Yasasý gereði yaþ haddinden görev süreleri dolan 536 mükellefe Haziran 2012 ayý içerisinde gerçekleþtirilen törenle þilt ve teþekkür belgeleri takdim edildi. Sivil Savunma 6 7

8 ...Sivil Savunmadan Haberler... Sivil Savunmadan Haberler... Sivil Savunmadan Haberler... Sosyal Yaþama Destek Faaliyetleri Her yýl Sivil Savunma Bölge Müdürlükleri tarafýndan düzenlenmekte olan Halk Örgütü hizmet belgesi takdim törenlerinde bu yýl; Lefkoþa Bölge Müdürlüðü nden 147, Gazimaðusa Bölge Müdürlüðü nden 169, Girne Bölge Müdürlüðü nden 108, Güzelyurt Bölge Müdürlüðü nden 50 ve Ýskele Bölge Müdürlüðü nden 62 kiþi olmak üzere toplam 536 mükellef terhis edildi. Bayanlara Yönelik Çay Etkinliði Dönem içerisinde Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý bayan personeli ve erkek personel eþlerine yönelik olarak düzenlenen Çay Etkinliði ne devam edildi. Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý 20 Temmuz 2012 ve 30 Aðustos 2012 Resmi Geçit Törenlerine Katýldý 20 Temmuz 1974 Mutlu Barýþ Harekatý nýn 38 nci yýldönümü ve 30 Aðustos Zafer Bayramý dolayýsýyla Dr.Fazýl Küçük Bulvarý nda düzenlenen Resmi Geçit Töreni ne, Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý da tam donanýmlý araçlarý ve personeli ile katýldý. Baþkent Lefkoþa ve diðer ilçe merkezlerinde gerçekleþtirilen törenlerde yer alan Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý, her zaman halkýmýzýn yanýnda olduðunu gösterdi. Bölge ve Semt Amirlerine Yemek Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý tarafýndan, Bölge Müdürlüklerinde görevli Bölge Amirleri, Emekli Bölge Amirleri ile Emekli Koordinatör ve ªube/Bölge Müdürleri için dönem içerisinde yemek düzenlendi. Okullarýmýza Katký Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý tarafýndan Yenicami Ýlkokulu, Atatürk Ýlkokulu ve Arapahmet Ýlkokulu nda öðrenim gören toplam 615 öðrenciye dönem içerisinde gýda takviyesi yardýmýnda bulunuldu.

9 Sivil Savunma 8...Sivil Savunmadan Haberler... Sivil Savunmadan Haberler... Sivil Savunmadan Haberler... Yapýlandýrma ve Modernizasyon Faaliyetleri Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý dönem içerisinde; devlet dairelerine, okullara, derneklere, spor kulüplerine, muhtarlýklara ve yaþlý bakým evlerine katkýda bulunmaya devam etti. Envanterine yeni malzemeler dahil etti. Muhtarlýk ve Derneklere Yapýlan Katkýlar Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý dönem içerisinde, Sipahi Muhtarlýðý na, muhtarlýk binasý önünün düzenlenmesi için 25 Mayýs 2012 tarihinde inþaat malzemesi yardýmýnda, Gaziköy giriþine TC ve KKTC bayrak direklerinin temini ve montesi ile taþ duvar burç yapýmý yardýmýnda, Çamlýbel Spor Kulübü ne 25 Haziran 2012 tarihinde tamir ve tadilat için malzeme yardýmýnda, Ýskele ilçesindeki Civisil Spor Kulübü ne ve Yenierenköy Spor Kulübü ne 28 Haziran 2012 tarihinde eþofman yardýmýnda bulundu. Derince Muhtarlýðý na 28 Haziran 2012 tarihinde Atatürk Büstünün tamiri ve tadilatýnda, Ý s k e l e K ü l t ü r v e S a n a t D e r n e ð i n e düzenledikleri çocuk þenliði için 05 Mayýs 2012 tarihinde gýda ve ulaþým yardýmýnda, Topçuköy Kadýnlar Birliði Derneði ne 27 Mayýs 2012 tarihinde dernek binasý tamiratý için inþaat malzemesi yardýmýnda, Emekli Mücahit Komutanlarý Derneði ne 29 Mayýs 2012 tarihinde ofis malzemeleri konusunda, Engelliler Spor Federasyonu na 27 Haziran 2012 tarihinde 1 adet klima ve osmanlý kafesi yapýmý için malzeme yardýmýnda, Vadili Gençlik Merkezi ne 06 Aðustos 2012 tarihinde bir adet set üstü ocak yardýmýnda bulundu. Okullara Yapýlan Katkýlar Geçitkale Ýlkokulu 4 yaþ grubu öðrencilerinin oyun odalarýna 04 Mayýs 2012 tarihinde alüminyum kapý ve pencere ile oyun havuzu yapýmý yardýmýnda, Þht.Turgut Ortaokulu na 10 Mayýs 2012 tarihinde Atatürk Büstü yapýmý ve su çeþmesi yardýmýnda, Lefkoþa Özel Eðitim Merkezi ne 17 Mayýs 2012 tarihinde renkli fotokopi yardýmýnda, Spor Kulüplerine Yapýlan Katkýlar Bostancý Yalova Spor Kulübü ne 03 Mayýs 2012 tarihinde çatý izalasyonu yapýmýnda, Göçmenköy Spor Kulübü ne 20 Haziran 2012 tarihinde plastik sandalye yardýmýnda,

10 ...Sivil Savunmadan Haberler... Sivil Savunmadan Haberler... Sivil Savunmadan Haberler... Yapýlandýrma ve Modernizasyon Faaliyetleri Çayýrova Ýlkokulu na 5, Ýskele Ticaret Lisesi ne 5 Devlet Kurumlarýna Yapýlan Katkýlar ve Ýskele Saðlýk Merkezi ne 2 olmak üzere 11 Mayýs Gazimaðusa Veteriner Dairesi Þube Amirliði ne 2012 tarihinde toplam 12 adet oturma banký 03 Aðustos 2012 tarihinde 21 adet muhtelif koltuk, 4 yardýmýnda, adet sandalye ve 3 adet sehpa yardýmýnda, Çamlýbel Ýlkokulu na 05 Haziran 2012 tarihinde dolap yapýmý için malzeme yardýmýnda, Dipkarpaz Ýlkokulu na 06 Haziran 2012 tarihinde korkuluk yapýmý için malzeme yardýmýnda, Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi ne 13 Aðustos 2012 tarihinde 2 adet klima 42 adet havlu yardýmýnda, Sosyal Hizmetler Dairesi Çaðlayan Çocuk Yuvasý na 13 Aðustos 2012 tarihinde kýyafet ve ayakkabý yardýmýnda bulunuldu. Sivil Savunma Envanterine Yeni Cihazlar Dahil Edildi Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý na Haziran 2012 ayý içerisinde iki adet jenaratör, Bölge Müdürlüklerine, konferans sandalyesi, ahþap sehpa ve havalý komprösör, Arama Kurtarma Þube Müdürlüðü ne Aðustos 2012 ayý içerisinde 5 adet 2 kiþilik çadýr, 5 adet kaþýk sedye, 1 adet atýk su pompasý, 20 adet alev almaz yaðmurluk, 5 adet ilkyardým kurtarma mankeni,1 adet elektrikli kýrýcý jul, 5 adet aðaç kesme motoru, 5 adet üniversal levye alýnarak envantere dahil edildi. Erdal Abit Ýlkokulu na 28 Haziran 2012 tarihinde çocuk oyun parký yapýmý ve okul çevresinin tellenmesi yardýmýnda, Þht. Ýlker Karter Ýlkokulu na 17 Temmuz 2012 tarihinde 1 adet teksir makinesi yardýmýnda bulunuldu. Ýskele Halk Vakfý Yaþlýlar Sitesine Yapýlan Katký Ýskele Halk Vakfý Yaþlýlar Sitesi ne 08 Aðustos 2012 tarihinde 1 adet klima ve 2 adet tabela yardýmýnda,

11 Sivil Savunma Temmuz Barýþ ve Özgürlük Bayramý Mehmet Serkan TETÝK Radyo Müdürlüðü 20 Temmuz Kýbrýs Barýþ Harekâtý'nýn Bayrak Radyosu'ndan duyurulduðu gün. O ana kadar Rum radyolarý, "Bekledim de gelmedin" þarkýsýný çalarken, Lefkoþa semalarýnda Türk paraþütçüleri yaðmur gibi indiler. Ýþte o gurur dolu tarihi günden bu yana, tam 38 yýl geçti. Kýbrýs Türkü ebedi özgürlüðün, tam baðýmsýzlýðýn tarihini 20 Temmuz 1974'ü hiç UNUTMADI, UNUTMAYACAK ve UNUTTURMAYACAK. ýbrýs Cumhuriyeti, 1959 yýlýnda, Türkiye, fakat Makarios'u da bu ilhak için engel olarak gördü. Ýngiltere ve Yunanistan, Kýbrýslý Türkler ve Bu sebeple Atina, adadaki Yunan subaylarý vasýtasýyla KKýbrýslý Rumlar arasýnda imzalanan Zürih ve Makarios'u iktidardan düþürmeye çalýþtý. Nihayet 15 Londra Anlaþmalarý ile bu ülkelerin garantörlüðünde Temmuz 1974 tarihinde Yunanistan'da iktidarda Türk ve Rum halklarýnýn ortak eþitliðine dayalý olarak bulunan cuntanýn desteðiyle Kýbrýs Cumhurbaþkaný 1960 yýlýnda kuruldu. Ancak, 1963 yýlýndan itibaren Makarios'a karþý darbe yapan Nicos Sampson, adayý Rumlarýn silahlý saldýrýlarý sonucu, Kýbrýs Türkleri ülke Yunanistan'a baðlamayý amaçlayan süreci baþlattý. yönetiminden baský ile uzaklaþtýrýldý. Sampson darbesinden sonra Cunta, hem Rumlarýn, adayý Yunanistan'a baðlama kendine karþýt olan soydaþý Kýbrýslý Rumlarý, hem de hedefine ulaþmak, Enosis'i gerçekleþtirmek üzere Türkleri katletmeye baþladý. Geliþen bu olaylar yürüttükleri saldýrýlar ve ambargolar yýllarý üzerine Kýbrýs'ta 3 garantör ülkeden biri olan Türkiye arasýnda artarak devam eder ve Kýbrýs Türk halký, Cumhuriyeti, 15 Temmuz'daki darbeden hemen adanýn % 3'lük bir bölümüne sýkýþtýrýlýr. sonra, uzun süredir devam eden çatýþmalara, kan 1974'e gelindiðinde Yunan Cunta Hükümeti, dökülmesine ve çekilen acýlara son vermek üzere, adanýn ilhak edilme zamanýnýn geldiðine inanmýþ, gerekse de bozulan anayasal düzenin yeniden tesisi

12 için harekete geçti. Türkiye, 14 Aðustos sabahý "Ýkinci Barýþ Harekâtý"ný Türkiye, ilk önce diðer garantör ülke olan baþlattý. Harekâtýn amacý, doðuda Gazimaðusa ve Ýngiltere'ye ortak harekâtta bulunmak üzere teklif batýda Lefke'ye kadar olan bölgelerin Rum iþgalinden yaptý, olumlu cevap alamayýnca da, Garanti kurtarýlmasýydý. Türk Ordusu, 15 Aðustos günü Anlaþmasý'ndan doðan haklarýný kullanarak söz Gazimaðusa'yý, 16 Aðustos günü de Lefke'yi ele konusu müdahaleyi tek baþýna gerçekleþtirdi. geçirdi ve I. Harekât'ta aldýðý 130 km karelik alaný dört 20 Temmuz 1974 sabahý baþlayan Birinci Barýþ bin kilometre kareye çýkararak, Gazimaðusa-Lefkoþa Harekâtý, Türk birliklerinin Lefkoþa-Hamitköy-Gönyeli ve Güzelyurt hattýný tutmayý baþardý. ve Pýnarbaþý bölgelerine hava indirme, Yavuz plajýna Türkiye'nin 16 Aðustos 1974 tarihinde ateþkes da çýkarma yapmasýyla baþladý. Türk birlikleri önce ilan etmesini müteakip, yýllardýr ekonomik ve Girne'ye, daha sonra Lefkoþa'ya yöneldi. Böylece toplumsal zorluklar içinde yaþayan Kýbrýslý Türkler Girne-Lefkoþa hattý birleþtirilmiþ oldu. özgürlüklerine kavuþtu. Barýþ Harekâtý'ndan sonra Gerek Birleþmiþ Milletler Güvenlik Konseyinin ise, 02 Aðustos 1975'te yapýlan Nüfus Mübadele çaðrýsý, gerek Kýbrýs'taki çýkarmanýn askeri durumu Anlaþmasý'yla, BM gözetiminde, Güneyden Kuzeye nedeniyle; Türkiye, 22 Temmuz günü saat 17.00'den Türkler ve Kuzey'den Güney'e Rumlar olmak üzere itibaren harekâta son verdi. Ancak bu ilk Barýþ yaþanan geniþ çaplý göç hareketiyle iki kesimlilik de Harekâtý, Kýbrýs Türk toplumunun güvenliðinin saðlanmýþ oldu. Ýlginçtir ki, bu müdahale sonucu, asýl saðlanabilmesi için yeterli olmaktan uzaktý. amaç, Kýbrýslý Türklerin kurtarýlmasý ve adanýn Lefkoþa-Girne yolunun denetim altýna Yunanistan'a baðlanmasý önlenmiþ, bunun yanýsýra, alýnmasýyla, Lefkoþa'nýn Türk kesiminin denizle Yunanistan'a da tekrar demokrasi gelmiþtir. Sadece baðlantýsý saðlandý. Bunun dýþýnda kalan yerleþim adadaki Sampson Cuntasý deðil Yunanistan'daki bölgelerinde ise, baþta Gazimaðusa olmak üzere çok Askeri Cunta da çöker. Kýbrýs'ta ateþkes saðlanmasý sayýda Türk, güvenlikten yoksun kalmýþ; Rum ve ile birlikte Yunan Hükûmeti istifa eder, Karamanlis Yunan kuvvetlerinin merhametine býrakýlmýþtý. Fransa'dan Atina'ya dönerek Ulusal Birlik Hükûmeti Kýbrýs konusunda garantör devletler olan kurar, Kýbrýs'ta ise Sampson iktidardan çekilerek Ýngiltere, Türkiye ve Yunanistan'ýn Dýþiþleri Bakanlarý yerine eski Temsilciler Meclisi Baþkaný Glafkos Cenevre'de bir araya gelerek, Temmuz ve 8-13 Klerides geçer. Aðustos tarihleri arasýnda iki aþamada barýþ Enosis'e karþý onurlu bir savaþ veren Kýbrýs koþullarýný görüþtüler. Burada Kýbrýs Türklerini temsil Türk Halký, yýllarý arasýnda Kýbrýs Türk eden heyet, adanýn yeni bir anayasaya ihtiyacý Federe Devleti'ni kurar. Kýbrýs Türk Federe Devleti olduðunu, iki kesimli bir federasyon kurularak Türk Meclisi, 15 Kasým 1983'de oy birliði ile aldýðý bir kararla tarafýna %34 toprak býrakýlmasý gerektiðini belirtti, Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nin kurulduðunu ilan Rumlar ve Yunanistan ise buna yanaþmadý. eder ve Kýbrýslý Türk Halký yeni kurulan devletiyle Tüm bu geliþmeler üzerine, Rum ve onurlu mücadelesini 38 yýldýr taçlandýrmaya devam Yunanlýlarýn zaman kazanmak istediðini anlayan eder.

13 Sivil Savunma 12 BÝR NESLÝN YAZDIÐI DESTAN: ERENKÖY DÝRENÝÞÝ Sivil Savunma Dergi Yayýn Kurulu ergimizin bu sayýsýnda Erenköy dedi. Ýskender Tunçkol, Kýbrýs'taki direniþe katký D i r e n i þ ' i n d e c a n ý n ý s i p e r e d e n koymak için altmýþ kadar arkadaþýyla birlikte, Dkahramanlardan birine yer verdik. Tam 48 Ankara'daki Paraþüt Kulesi'nin önünde bir gece yýl önce, Ankara'dan Erenköy'e uzanan ve zaferle toplandýklarýný, oradan kendilerini askeri kamyonlarýn sonuçlanan bu onurlu mücadeleyi, o dönemde aldýðýný ve Zir Vadisi'ne giderek askeri eðitim üniversite öðrencisi olan Ýskender Tunçkol'dan aldýklarýný söyledi. Eðitimin dördüncü günü, dinledik. kendisiyle birlikte 19 arkadaþýnýn eðitimine ara Direniþ öncesi Ankara Üniversitesi Fen verilerek, hemen Kýbrýs'a gönderildiðini belirten Fakültesi Kimya bölümünde ikinci sýnýf olan Tunçkol, Tunçkol, "bizi bir salona aldýlar. Orada bayrak, silah ve 21 Aralýk 1963 olaylarýnýn patlak vermesinden Kuran üstüne TMT andýný içtik. Bu yemin bizim için hemen sonra, Kýbrýs'a gelmek için harekete geçti. çok büyük bir þerefti" dedi. Sohbetimiz sýrasýnda, o dönemde Kýbrýs'ta Yemin'den hemen sonra Kýbrýs'a yolculuðun bulunan ailelerinden haber almanýn çok zor baþladýðýný belirten Ýskender Tunçkol, havanýn çok olduðunu, bu yüzden 1964 Þubatýný fýrsat bilerek soðuk olduðunu ve ýsýnmak için birbirlerine Kýbrýs'a geldiklerini söylen Ýskender Tunçkol, Kýbrýs'a sarýldýklarýný, sürekli ayný kumanyayý yediklerini gelmeden önce Türk Ordusunun en kýsa sürede söyledi. Uzun ve yorucu bir yolculuðun ardýndan Kýbrýs'a çýkmasý için mitingler düzenlediklerini tenha bir koya vardýklarýný ve açýkta kendilerini bir söyledi. Adaya geldiklerinde tüm yollarýn kapalý balýkçý teknesinin beklediðini dile getiren Tunçkol, olduðunu ve evine gidemediðini belirten Tunçkol, "balýkçý teknesi kýyýya yanaþtý, ilk olarak silah ve "Eve gidemediðim için Göçeri'de gün cephaneyi taþýdýk ve 31 Mart 1964 saat ondört mücahitlik yaptým ve sonra geri Ankara'ya döndüm" sýralarýnda yola çýktýk. Bulunduðumuz tekne su aldýðý dedi. için, yolculuk boyunca nöbetleþerek su boþalttýk. Eðitim için Türkiye'ye döndüðünde yine Gece yarýsýndan sonra kýyaya yaklaþtýk. Ama o ana arkadaþlarýyla birlikte mitinglere devam ettiklerini, kadar nereye gideceðimizi bilmiyorduk" dedi. okula çok gitmediklerini ifade eden Ýskender Bey, Kýyýya geldiklerinde Erenköy'e çýktýklarýný mitinglerde "Kýbrýs Türk'tür Türk kalacaktýr", "Ordu anladýklarýný dile getiren Tunçkol "Karaya çýkmamýza Kýbrýs'a" gibi sloganlar atýyorduk. Yaptýðýmýz bu Erenköy sakinleri yardým etmiþti" dedi. Ýskender Bey, mitingler kýsa sürede sonuç vermeye baþlamýþtý" iki grup halinde camii ve okula yerleþtiklerini, uzun ve

14 zorlu yolculuðun ardýndan dinlenmek üzere uzandýklarýný söyledi. Kýsa bir süre sonra silah sesleriyle yerlerinden fýrladýklarýný belirten Ýskender Bey, "Rumlar için 1 Nisan tarihi özeldi. Çünkü EOKA'nýn 9'uncu kuruluþ yýlýný kutladýklarý gün olan 01 Nisan'da amaçlarý, Erenköy'ü almaktý. O yüzden saldýrýya geçtiler" dedi. Erenköy'deki mücadelenin böyle baþladýðýný ve iki yýl süreyle devam ettiðini kaydeden Tunçkol, donaným ve asker bakýmýndan çok güçlü olan Rum saldýrýlarýný, yaklaþýk beþ yüz kiþiyle püskürtmeyi baþardýklarýný vurguladý. "Çatýþma sýrasýnda tek tedbir almadýðýmýz yer denizdi. Rumlar üç tane hücum botuyla birlikte bizlere saldýrdýlar. Ateþ çemberi altýnda kaldýðýmýz sýrada, Türk Jetlerinin geliþiyle Rumlar neye uðradýðýný þaþýrdý" diyen Ýskender Tunçkol, o anýn kendileri için tarif edilemez bir sevinç olduðunu, Anavatan Türkiye sayesinde Kýbrýs Türkünün yok ediliþinin önlendiðini söyledi. Ýskender Tunçkol, sözlerini þöyle noktaladý; "Vatanýmýza ve bayraðýmýza olan baðlýlýðýmýz ve yürekten inancýmýz sayesinde, Rumlarýn hunharca saldýrýlarýna karþý koyduk ve bu onurlu mücadeleyi Mehmetçiðin desteðiyle zaferle taçlandýrdýk. Aradan tam kýrk sekiz yýl geçmesine raðmen tüm yaþanmýþlýklar hala daha dün gibi. Tüm bu yaþananlara raðmen ne yazýk ki Rumlar, hala daha ayný zihniyette devam ediyorlar. Çok zor þartlarda verilen bu onurlu mücadeleyi en doðru þekilde genç neslin bilmesi gerekiyor. Genç nesil þu anda ne yazýk ki bizim hissettiðimiz duygulara sahip deðil. Bunun için, o dönemi bire bir yaþayan bizlerin görevi, genç nesle tarihini en doðru þekilde aktarmaktýr."

15 (Uluslararasý Üniversiteler Arama-Kurtarma Konseyi) Sivil Savunma Dergi Yayýn Kurulu S ivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý katkýlarýyla; ülkemizde bulunan Atatürk Öðretmen Akademisi, Doðu Akdeniz Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesi Lefke Avrupa Üniversitesi, Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesi ile Yakýn Doðu Üniversitesi'nin, ortak giriþimi ile Uluslararasý Üniversiteler Arama-Kurtarma Konseyi 24 Nisan 2012 tarihinde kuruldu. 2 0 ü l k e d e n 3 6 ü n i v e r s i t e v e 6 6 akademisyenden oluþan konsey, halen üye olan veya üye olacak deðiþik ülkelerdeki üniversitelerde kurulmuþ arama-kurtarma ve yardým amaçlý ekiplerin, dünyamýz ekolojik dengesinin bozulmasý nedeni ile insanlýðý tehdit edecek boyutta ve giderek artan bir þekilde ortaya çýkan doðal afetlere karþý müþterek mücadele kabiliyetinin geliþtirilmesi, bu gibi olumsuz durumlar karþýsýnda ortaya çýkabilecek sorunlar ve çözüm önerilerinin tespiti ve bu amaçla karþýlýklý bilgi ve deneyim paylaþýmýnýn saðlanarak, gerektiðinde din, dil, ýrk ve coðrafya ayrýmý gözetmeksizin insanlýk adýna, müþterek arama- kurtarma ve yardým amaçlý faaliyetlerde bulunmasýný saðlamak ve kendi amaçlarýna benzer çalýþmalarda bulunan tüm dünyadaki dernekler, vakýflar, gerçek ve tüzel kiþiler, kamu kurum ve kuruluþlarý ile iþ birliði yapmayý amaçlýyor. Uluslararasý Üniversiteler Arama-Kurtarma Konseyi ne üye olan üniversiteler þunlardýr: Somali'den; Mogadishu Universitesi Pakistan'dan; The University of Lahore Nepal'den; Tribhuvan University Hindistan'dan; College of Advanced Technology Studies (CATS) Kýrgýzistan'dan; Biþkek Academy of Finance& Economy Ürdün'den; Irbid National University JORDAN Azerbaycan'dan; Azerbaijan Economic University Brezilya'dan; University of Taubate Uganda'dan; Islamic University in Uganda Endonezya'dan; Islamic University of Indonesia Ýran'dan; Kerman Medical Universitesi Rusya'dan; Voronezh State University of Architecture and Civil Engineering ve Tambov State Technical University Kazakistan'dan; Miras Üniversitesi Polonya'dan; Uczelina Vistula Üniversitesi Sivil Savunma 14 15

16 Etyopya'dan; Arba Minch Üniversitesi Moldova'dan; Üniversity For European Political Economic Studies Yemen'den; Dar Al - Salam Üniversitesi Makedonya'dan; Institute of Earthquake Engineering and Engineering Seismology, Üniversity "St.Cyriland Methodius" IZIIS of Macedonia Türkiye den; Çanakkale Onsekiz Mart, Bahçeºehir, Gazi, Maltepe ve Ondokuz Mayýs Üniversitesi Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nden; Atatürk Öðretmen Akademisi, Doðu Akdeniz, Girne Amerikan, Lefke Avrupa, Yakýn Doðu ve Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesi. Konseyin birinci dönem baþkanlýðýna Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuþ, üst komite üyeliklerine ise Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nden Girne Amerikan Üniversitesi, Türkiye'den Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Pakistan'dan The Unýversity Of Lahore, Hindistan'dan College Of Advanced Technology Studies (CATS), Azerbaycan'dan Azerbaijan State Economic University, Brezilya'dan University Of Taubate, Endonezya'dan Islamic University Of Indonesia, Polanya'dan Uczelina Vistula University, Ýran'dan Kerman Medical University ve Rusya'dan Tambov State Technical University seçildi. Konsey alt komitesinde yer alan Konsey Sekreterya Temsilciliðine Yakýndoðu Üniversitesi, Harekat ve Eðitim Temsilciliðine Doðu Akdeniz Üniversitesi, Lojistik Temsilciliðine Lefke Avrupa Üniversitesi, Basýn ve Sosyal Ýþler Temsilciliðine Atatürk Öðretmen Akademisi, Dýþiliþkiler ve Konsey Üyelik Müracaatlarý Temsilciðine Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesi ve Afet Takip Temsilciliðine ise Girne Amerikan Üniversitesi görevlendirildi. Konsey adý altýnda web sayfasý da hazýrladý. Sayfanýn içerisinde üye üniversitelerin bilgileri, yapýlan ve yapýlmasý planlanan faaliyetlerin takibi, iletiþimi ve duyurularý yer alýyor. Öte yandan Uluslararasi Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi Dönem Baskani ve Yakin Dogu Üniversitesi Rektör Yardimcisi Prof. Dr. Hüseyin GÖKÇEKUS, Temmuz 2012 tarihlerinde Jogjakarta'da Konsey üyesi Endonezya Islam Üniversitesinin davetlisi olarak katildigi Ýkinci Uluslararasý Sürdürülebilir Çevre Yapýsý konulu konferansa katýlarak bildiri sundu. Profesör Edy Suandi KKTC'de kurulan Uluslararasi Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi'nin önemini vurguladigi açilis konusmasinin ardindan, konseyin kurulusu ve ileriye dönük çalismalari ile ilgili olarak konusma yapmak üzere sözü Profesör Gökçekus'a verdi. Profesör Gökçekus bu dogrultuda, Uluslararasi Üniversiteler Birligi'nin kurulus amaçlari ve faaliyet planlari ile ilgili katilimcilara yönelik bir konusma yapti. Uluslararasi Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi'nin ilk defa uluslararasi platformda resmen temsil edildigi söz konusu konferansta konseyle ilgili konusmasinin ardinda sözlerine devam eden Prof. Dr. Hüseyin GÖKÇEKUS, Üniversiteler adasi KKTC temali, Kuzey Kibris Türk Cumhuriyeti'ndeki Yüksek Ögrenim faaliyetleri ile ilgili olarak da bilgi verdi.

17 Yeþil ve Mavi'nin Buluþtuðu Yer Sipahi Köyü Salih TANER Ýskele Bölge Müdürlüðü bulunduðunu da bizlere aktardýlar.. Þimdiye kadar içme suyu sýkýntýsý çekmeyen köy sakinleri, rivayete göre cilt hastalýklarýna iyi geldiði söylenen, köyün güney doðusunda bulunan Kaleburnu köy yolu üzerindeki, tarihi çeþmenin Sipahi, Karpaz yarým adasýnýn kuzeyinde, yeþil ve mavinin buluþtuðu, tarihi dokusu ve kendine has evleriyle bilinen þirin bir köyümüz. Sipahi Köyüne gidenlerin dikkatini ilk çeken suyunun halen aktýðýný söylediler. þey, dað eteklerine daðýlmýþ olan ve Karpaz taþý diye Köyün gençleri, öðrenimlerini Yenierenköy ve de bilenen kesme taþlardan yapýlmýþ evler oluyor. Kumyalý da bulunan okullarda görüyor. Sipahi Sipahi köyü yerel yönetim olarak Yenierenköy köyünde yaþayan Rum çocuklar ise, sayýlarýnýn az Belediyesine baðlý. Köyde 1974 Mutlu Barýþ olmasýndan dolayý, Dipkarpaz'daki Rum okuluna Harekâtý ndan sonra çoðunluðu Türkiye nin Trabzon gidiyor. Köyde gençlerin sportif aktivitelerini ilinden göç eden 700 kiþi ve 70 kadar Rum yapacaklarý halý sahalarý da bulunuyor. yaþamaktadýr. Sipahi Köyündeki sohbetimizde ayrýca, köyde Köy halkýyla yaptýðýmýz sohbet sýrasýnda, iki Türk kahvehanesi olduðunu ve yalnýzca Çarþamba köyün geçim kaynaðýnýn hayvancýlýk, tarým, balýkçýlýk günleri açýlan bir Rum kahvehanesinin bulunduðunu ve arýcýlýk olduðunu öðrendik. Vatandaþlar, eski öðrendik. yýllarda harnup ve zeytin aðaçlarýnýn çok olduðunu ve Köy halkýnýn geçim kaynaklarý arasýnda tarým bu yüzden köyde, eskiden kalma bir yað deðirmeninin Sivil Savunma 17 18

18 olmasýndan dolayý, herkes kendi bahçesinde kendi kul ihtiyaçlarýný karþýlayacak þekilde sebze yetiþtiriyor. lan Köy sakinleri en büyük sorunlarýnýn iþsizlik ve ý l a Dipkarpaz'dan gelerek köylünün ekinlerine zarar veren yabani eþeklerin olduðunu vurguladýlar. Sipahi köyü sahillerinin dikkat çekici bir yaný ise, üzerinde yapýlaþma olmayan, insanlarýn kolay ulaþamadýðý ya da insan etkinliklerinden uzak kalmýþ, üreme ve barýnmak için kýyý maðara ve kovuklarý maz hale geldiði belirtiliyor. kendilerine yaþam alaný olarak seçen Akdeniz Ay Trias Bazilikasý'nýn dünya harikasý mozaik Foklarýna ev sahipliði yapmasýdýr. iþlemelerini Heracules isimli bir papaz yardýmcýsýnýn Sipahi köyünde 1957 yýlýnda tesadüfen yaptýðý ve mozaiklerin bir kenarýna kendi adýný da bulunan tarihi Ay Trias Bazilikasý (Kilise) bir çok turistin yazdýðý biliniyor. köyü ziyaret etmesinin en büyük nedeni. Son yýllarda köyün kuzeydoðusunda yapýlan ve Söz konusu bu tarihi bazilikanýn MS 535 inþaatý devam eden Karpaz Bay Resort yat limaný yýlýndan önce yapýldýðý sanýlýyor. 5. yüzyýlda yapýlan þimdilerde, bölgenin en gözde yeri haline gelmiþ ve 7. yüzyýla kadar kullanýlan bazilikanýn, MS 535 durumda. Yaklaþýk 350 yat a hizmet verecek olan yýlýnda, tahrip edildiði söyleniyor. Tahrip edilen liman, zorunlu durumlarda ticari gemilerin de bazilikanýn güney kesimine, daha sonra küçük bir kullanmasýna uygun þekilde inþa edildi. Yat limanýnýn kilisenin yapýldýðý ve 10. yüzyýla kadar kullanýldýðý, yapýmý tamamlandýðýnda, metrekarelik bir ancak 2. kez tahrip edilmesinin ardýndan artýk alaný kapsayacak.

19 Sivil Savunma 19 Sarayönü nün Asýrlýk Sandviççileri Cankat Çeribaþý PÝLTER (Sivil Savunma Haberalma ve Ýkaz Þube Müdürlüðü) ski meslekler eski ustalar. Ýþte Lefkoþa'da Herkesin kýsmetinin ayrý olduðunu ancak bu herkesin bildiði, geçmiþten günümüze ellerinin kadar kýsa mesafede ayný iþi yapan kiþi sayýsýnýn çok Elezzetleriyle ün yapmýþ sandviççiler. Yarým olduðunu dile getiriyorlar. asrý aþkýn süredir babadan oðula süre gelen ustalar. Ý n ö n ü M e y d a n ý n d a k i s o h b e t i m i z i Baþkent Lefkoþa'da Girne Kapýsýndan içeri giriyoruz. tamamladýktan sonra, Sarayönü ne gidip Ýlk duraðýmýz Doktor Küçük Anýtý nýn olduðu Ýnönü mahkemelerin önünde duruyoruz. Meydaný. Bu defaki duraðýmýz, tam 26 yýldýr ayný yerde Yarým asrý geçmiþ sandviç mesleðini ayný sandviççilik yapan Hilmi Lefkeli. Soyadýndan da yerde icra eden Kemal Yücedal ve Rifat Özoktay, anlayacaðýnýz gibi Hilmi Bey Lefkeli. 26 yýldýr hiç babalarýndan kalma mesleklerini yýllardýr en iyi býkmadan usanmadan, her sabah Lefke'den çýkýp þekilde yerine getiriyorlar. Sohbetimiz sýrasýnda ekmek teknesini açmýþ. Meslektaþlarý gibi son þimdilerde, eskiyi aradýklarýný söylüyorlar. Ýþlerin yýllarda artan kafeteryalardan o da þikâyetçi. eskiye göre iyi olmadýðýný, her geçen gün da daha Þikâyetçi ama o da "herkesin kýsmeti kendine" kötüye gittiðini belirtiyorlar. demekten kendini alamýyor. En büyük yakýnmalarý da Sarayönü nden, Bakalým, Lefkoþa'nýn simgesi haline gelen Ýnönü Meydaný na kadar olan güzergâhta yaklaþýk sandviççiler neler söylemiþ; altmýþ beþ tane kafeteryanýn oluþu.

20 Rifat Özoktay "Ýnönü Meydanýnda elli yýldýr bu mesleði yaparým. Babamdan kalan bir meslek. Þimdilerde iþler çok kötü. Saatte bir kiþi gelir desem yeridir. Eski zamanlarý gerçekten çok özleriz. O kadar çok iþ olurdu ki iþlemekten bileklerimiz açýlýrdý. Ben bu mesleði babamdan devraldým ama ne yazýk ki çocuklarým benim iþimi devralmadý. Hayat þartlarý, herkesin kendi iþi var. Bende eþimle birlikte elli yýllýk ekmek teknemizi çalýþtýrýyorum. (Dergimizle yaptýðý sohbetin sonrasýnda, Rýfat Özoktay, 21 Eylül 2012 tarihinde vefat etmiþtir. Merhuma tanrýdan rahmet diliyoruz.) Kemal Yücedal "1977 yýlýndan bu yana burada sandviçcilik yapýyoruz. Babamdan kalan meslek, küçük yaþta babamýn yanýnda yetiþtim ve ondan devraldým. Küçük bir aile iþletmesiyiz, eþim hep yanýmda. Çocuklarda iþlerinden kalan boþ vakitlerde yardýma gelirler. Allah'a þükür yuvarlanýp gidiyoruz. Ama bir gerçek var ki esnaf gerçekten çok zor durumda. Özellikle vergiler. Bizim gibi küçük esnafýn en büyük derdi. Ýþ yapan yapman o vergiyi öden. Ýþler ortada þekerli ama eskinin deðil, þimdinin þekerlisi. Özellikle Kýbrýs halkýnýn sandviçte bir damak zevki var. Son dönemlerde sandviçin marketlerde daha ucuza satýlmasý iþleri gerçekten çok düþürdü. Birde ülkedeki sandviççi sayýsý her geçen gün artýyor. Sadece Sarayönü nden Ýnönü Meydaný na altmýþ beþ kafeterya var. Gerisini artýk siz düþünün." Hilmi Lefkeli 26 yýldýr ayný yerde bu mesleði yaparým. Ne yazýk ki mesleðimi sürdürecek çocuðum var ama bu iþe ýlýmlý bakmazlar. Zaten genel olarak iþler eskisi gibi deðil. Hiç unutmam eskiden insanlar sandviç almak için burada sýra beklerdi. Artýk her köþe baþý sandviççi var. Var ama bizim gibi yapmazlar. Bu iþlere bir denetim getirmeleri gerekir. Biz 1980'lý yýllarda buradan Ýnönü Meydaný na 4-5 sandviççiydik. Þimdilerde o kadar çok kafeterya var ki sayýsýný bile bilmem.

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Savunma. Sivil. Yýl: 30 Sayý: 55 Ocak-Þubat-Mart-Nisan 2012

Savunma. Sivil. Yýl: 30 Sayý: 55 Ocak-Þubat-Mart-Nisan 2012 Savunma Sivil Yýl: 30 Sayý: 55 Ocak-Þubat-Mart-Nisan 2012 Uluslararasý Üniversiteler Arama-Kurtarma Konseyi Kuruldu Yeþil görmeyen gözler, renk zevkinden yoksundur. Burasýný öyle bir aðaçlandýrýn ki, kör

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii)

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii) 264 Âbideler Þehri Ýstanbul Saman-i Camii (Çukur Çeþme Camii) camiinin minaresi deðiþik bir biçimde inþâ edilmiþtir. Süleymaniye Camii nin doðusunda arka cephesinde yer alan ve Çukur Çeþme Mescidi olarak

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Sivil Savunma Dergisi. Sahibi: Yayýn Kurulu: Yusuf SELKAN Elçin KARABULUT Neray OYKAN Yýlmaz ÖZATA. Adres: Sivil Savunma Faaliyetleri

ÝÇÝNDEKÝLER. Sivil Savunma Dergisi. Sahibi: Yayýn Kurulu: Yusuf SELKAN Elçin KARABULUT Neray OYKAN Yýlmaz ÖZATA. Adres: Sivil Savunma Faaliyetleri ÝÇÝNDEKÝLER Sivil Savunma Dergisi Sahibi: KKTC Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý 2 Sivil Savunma Faaliyetleri Yayýn Kurulu: Yusuf SELKAN Elçin KARABULUT Neray OYKAN Yýlmaz ÖZATA Adres: KKTC Sivil Savunma

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Yýl:25 Sayý:42 Eylül-Ekim-Kasým-Aralýk 2007

Yýl:25 Sayý:42 Eylül-Ekim-Kasým-Aralýk 2007 Yýl:25 Sayý:42 Eylül-Ekim-Kasým-Aralýk 2007 ÝÇÝNDEKÝLER Sivil Savunma Dergisi Sahibi: KKTC Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý 2 Faaliyetlerimiz 24 Yurdumuzu Tanýyalým: Yeþilýrmak Yayýn Kurulu: Yusuf SELKAN

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :1-16. Syf Yayın Tarihi :06.12.2013 Sayfası :10.Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :7. Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :1-11. Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası

Detaylı

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ GLASS FITTINGS & ACCESSORIES Arpa COMPACT LAMINATE PANELS aluwall SYSTEMS R INDEX 1 ÖNSÖZ PREFACE 2 Güvenlik amaçlý demontable bölme duvar sistemleri Demontable security

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı