BileĢen Cas No Konsantrasyon Osha Pel ACGIH TLV-TWA Karbon dioksit 38-9 >% ppm ppm

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BileĢen Cas No Konsantrasyon Osha Pel ACGIH TLV-TWA Karbon 124-5.000 5.000 dioksit 38-9 >%99.995 ppm ppm"

Transkript

1 KARBONDĠOKSĠT ( CO 2 ) 1- KĠMYASAL ÜRÜN VE ġġrket TANIMI Ürün Adı : Karbondioksit Ticari Adı : Karbondioksit Kimyasal Adı : Karbondioksit EĢ Anlamlı Sözcükler : Karbonik anhidrit, karbonik asit (gaz) Formülü : CO 2 Kimyasal Familyası : Asit anhidritleri Telefon : Genel : (0232) (pbx) Acil Durum : (0532) Acil Durum : (0532) Firma Adresi : GüneĢ Sınai Gazlar Ġmalat ve Ticaret Ltd. ġti Sokak No:7 Çınarlı/ĠZMĠR 2- BĠLEġĠM/BĠLGĠ Bu bölüm sadece üretim materyallerini kapsar. Özellikle kaynak ve kesme kullanımı sırasında üretilen yan ürün hakkında bilgi için 3, 8, 10, 11, 15, 16 bölümlerine bakınız. Bu ürünün özel karıģımları için her bileģeninin Malzeme Güvenlik Bilgi Formunu (MSDS) isteyin. KarıĢımlar için önemli bilgiyi Bölüm 16 da bulabilirsiniz. BileĢen Cas No Konsantrasyon Osha Pel ACGIH TLV-TWA Karbon dioksit 38-9 >% ppm ppm 3- TEHLĠKENĠN TANIMI Acil Durumun Gözden Geçirilmesi DĠKKAT! Yüksek basınçlı sıvı ve gaz. Hızlı boğulmaya sebep olabilir. Solumayı ve kalp atıģını arttırabilir. Sinir sistemine zarar verebilir. Soğuk ısırmasına neden olabilir. Baygınlığa ve kendinden geçmeye neden olabilir. Kurtarmaya ekibinin tam teģekküllü hava tüplerini kullanmaları önerilir. 1

2 Koku : Keskin bir kokusu yoktur. EġĠK LĠMĠT DEĞERĠ : TLV-TWA, 5.00 ppm. (ACGIH,1998). TLV-TWA, 15 min STEL, ppm. ACGIH, kaynak dumanı için, aksi olmadıkça bu ürünle birlikte kaynak iģlemi sırasında oluģabilecek (NOC) sınıflandırmasına girmemesi durumunda 5mg/m 3 lük TLV-TWA, sağlığı tehdit eden koģulların kontrolünde,güvenli ve tehlikeli konsantrasyonların ince çizgileri arasında kalmayacak Ģekilde kılavuz olarak kullanılmalıdır. Tek bir seferde (Akut) yüksek miktarda maruz kalma durumunda görülen etkiler : NEFES ALMA : Karbondioksit gazı, ortamdaki yaģamsal oksijeni azaltan etkiye sahip boğucu bir gazdır. Ayrıca psikolojik olarak aktif, dolaģımı ve nefes almayı etkiler. Orta miktarda konsantrasyonlar baģ ağrısına, kiģinin kendinden geçmesine, baygınlığa, burun ve boğazın sızlamasına, hızlı hızlı solumaya, kalp atıģlarının hızlanmasına, tükürük bezlerinin hızlı çalıģmasına, kusmaya ve bilincin yitirilmesine neden olur. Oksijen konsantrasyonunun ortamdan kaybolması ölüme neden olur. DERĠ TEMASI : Buhardan zarar gelmemektedir. Soğuk gaz, sıvı veya katı karbondioksit Ģiddetli soğuk yakmasına neden olabilir. YUTMA : Muhtemelen maruz kalma yolu mevcut değildir. Bu ürün normal sıcaklık ve basınçta bir gazdır. GÖZ TEMASI : Buhardan zarar gelmemektedir. Soğuk gaz, sıvı veya katı karbondioksit Ģiddetli soğuk yakmasına neden olabilir. Tekrar edilen (Kronik) yüksek miktarda maruz kalma durumda görünen etkiler : - Bir zarar görülmemektedir. Yüksek miktara maruz kalmanın diğer etkileri : - Retina, salgı bezleri ve merkezi sinir sistemine zarar verebilir. Yüksek dozdan ötürü ağırlaģmıģ sağlık durumu : - Toksitoloji (zehir bilimi) ve karbondioksitin fiziksel ve kimyasal özellikleri aģırı dozun mevcut sağlık durumunu muhtemelen ağırlaģtırmadığını belirtmektedir. 2

3 Ġnsan sağlığına olası tehlike değerlendirmesiyle ilintili önemli laboratuar bilgileri : - DiĢi farelerin gebelikleri sürecince farklı zamanlarda 24 saatliğine havadaki karbondioksitin %6 ya çıkarılması durumunda kalp bozukluklarında bir artıģ olduğunu tek bir çalıģma göstermiģtir. Kanserojen özelliği : - Karbondioksit, NTP, OSHA ya da IARC tarafından kansorejen listesine alınmamıģtır. 4- ĠLK YARDIM TEDBĠRLERĠ NEFES ALMA : Karbondioksite maruz kalan kiģiyi hemen temiz havaya çıkartın. Nefes almıyorsa suni teneffüs yapın. ġayet nefes almada güçlük çekiyorsa, suni teneffüs eğitimi almıģ bir personel suni teneffüs yapabilir. Bir doktor çağırın. DERĠ TEMASI : Soğuk buhar ya da katı karbondioksite deri teması ile maruz kalan kiģiyi hemen 41 0 C yi (105 0 F) geçmeyen ılık suyun bulunduğu ılık bir yere götürün. Daha fazla miktara maruz kalması durumunda CO 2 ile kirlenmiģ elbiseyi çıkarın ve ılık duģ yaptırın. Doktor çağırın. YUTMA : Muhtemelen maruz kalma yolu mevcut değildir. Bu ürün normal sıcaklık ve basınçta bir gazdır. GÖZ TEMASI : Soğuk buhar ya da katı karbondioksite deri teması ile maruz kalma durumunda, en az 15 dakika gözleri ılık suyla iyice yıkayın. Tüm göz yüzeyinin iyicene yıkandığından emin olmak için göz kapaklarını iyice açık tutun. Hemen bir göz doktoruna görünün. DOKTORA NOTLAR : Özel bir panzehiri yoktur. Yüksek dozun tedavisi semptomların kontrolüne ve hastanın klinik durumuna göre yapılır. 5- YANGIN SÖNDÜRME TEDBĠRLERĠ Parlama Noktası (Test Metodu) Otomatik TutuĢma Sıcaklığı Uygun değil Uygun değil 3

4 Havada Alev Alabilir Limitler (Hacimce %) DüĢük Uygun değil Yüksek Uygun değil Söndürme araçları : - Karbondioksit alev almaz. Yangının etrafını çevrelemek için uygun bir araç kullanın. Özel yangınla mücadele prosedürleri : DĠKKAT! Yüksek basınçta sıvı ve gaz. Tüm personeli tehlike bölgesinden tahliye edin. En uzak mesafeden tüpleri soğuyana kadar hemen su ile ıslatın, sonra risk yoksa tüpleri yangın bölgesinden uzaklaģtırın. Tam teģekküllü oksijen tüpleri kurtarma ekipleri tarafından istenebilir. Tesis itfaiyecileri OSHA 29 CFR ye uymak zorundadır. OlağandıĢı yangın ve patlama tehlikeleri : - Yangın ısısı tüplerde basınç yaratır ve yırtılmasına neden olur. Tüpün hiçbir kısmı 52 0 C (125 0 F) den daha yüksek bir sıcaklığa tabi olmamalıdır. Karbondioksit tüpleri bir emniyet vanası ile donatılmıģtır. (Ġstisnalar DOT tarafından yetkilendirildiği yerlerde geçerlidir.) Tehlikeli yanma ürünleri : - Bilinmiyor. 6- KAZARA BOġALTMA TEDBĠRLERĠ Materyalin boģaltılması veya dökülmesi durumunda alınacak tedbirler : DĠKKAT! Yüksek basınçta gaz sıvı ve gaz. Karbondioksit boğucu bir maddedir. Oksijensizlik öldürebilir. Tüm personeli tehlike bölgesinden tahliye edin. Gerekli yerlerde tam teçhizatlı oksijen tüplerini kullanın. Risksiz yapabilecekseniz, sızıntıyı kapatın. Bölgeyi havalandırın yada tüpleri iyi havalandırılmıģ bölgeye taģıyın. Özellikle kapalı bölgelerde tekrar giriģlere izin vermeden önce gerekli oksijeni test edin. 4

5 Atık yoketme metodu : - Civar çevreyi kirletmemesi için atığı önleyiniz. Personeli uzaklaģtırınız. Devlet ve yerel yönetmelikler tam uyum içinde, çevresel olarak kabul edilebilir. biçimde herhangi bir ürünü, kalıntıyı, kullandıktan sonra atılan taģıyıcıları (konteynr) atın. Gerekirse yardım için yerel tedarikçinizi çağırın. 7- TAġIMA DEPOLAMA Depolamada alınan önlemler : - Uygun havalandırma ile depolayın ve kullanın. Tüpleri düģürmemek ya da devrilmemesi içindik olarak yerleģtirerek sıkı bir Ģekilde güvence altına alın. Vana emniyet baģlığı yerinden elle çevirerek sıkıca sıkıģtırın. Sıcaklığın 52 0 C (125 0 F) ı geçmeyecek yerlerde depolayın. Uzun süreli periyotlarda dolu tüpleri depolamak için ilk giren-ilk çıkar envanterini uygulayın. TaĢımada alınan önlemler : - Tüpleri zarar görmemesi için koruyun. Tüpleri taģımak için uygun bir taģıma aracı kullanın; tüpleri sürüklemeyin, yuvarlamayın, kaydırmayın ya da düģürmeyin. Tüpleri emniyet kapaklarından kaldırmaya teģebbüs etmeyin; bu kapak sadece vanayı korumak için takılmıģtır. Asla emniyet kapağı giriģlerine yabancı bir cisim (Ġngiliz anahtarı, tornavida, manivela v.s.) sokmayın, bunları yapmak vanaya zarar verebileceği gibi sızıntı yada sebep olabilir. AĢırı sıkılmıģ yada paslı paslı vanaları sökmek için ayarlanabilir kayıģlı boru anahtarı kullanın. Vanayı yavaģça açın. Vana açmak için zorlanıyorsa kullanmaktan vazgeçin ve satıcınızla (tedarikçinizle) temasa geçin. Asla alev uygulamayın ya da tüpün herhangi bir bölümünü ısıtmayın. Yüksek sıcaklıklar tüpe zarar verebilir ve emniyet vanasının ilk seferde bozulmasına neden olabilir. Karbondioksit kullanımındaki diğer uyarılar içi 16. Bölüme bakınız. Depolama ve taģıma hakkında daha fazla bilgi için Compressed Gas Association (CGA) broģürü P-1 Safe Handling of Compressed Gases In Containers a bakınız. 8- MARUZ KALMA KONTROLLERĠ / KĠġĠSEL KORUNMA Havalandırma / Mühendislik kontrolleri : LOKAL BOġALTMA: Gerekirse, çalıģanların nefes aldığı alanda karbondioksit konsantrasyonunu ölçmek için bir lokal boģaltma sistemi kullanınız. MEKANĠK (genel) : Mutlak Ģartlar altında, karbondioksiti maruz kalınacak limit altında tutmak için genel boģaltma havalandırması kabul edilebilir. ÖZEL : Uygulanmıyor. 5

6 DĠĞER : Uygulanmıyor. SOLUNUMLA ĠLGĠLĠ KORUNMA : Normal kullanım altında istenmiyor. Kapalı alanlarda bir hava destekli solunum cihazı kullanılmalıdır. Solunumla ilgili korunma OHSA 29 CFR e uyumlu olmalıdır. DERĠYLE ĠLGĠLĠ KORUNMA : Tüpleri taģırken yalıtkan neopen eldiven, kaynak için kaynak eldiveni kullanın. ĠĢ eldivenlerini kullanın. GÖZLE ĠLGĠLĠ KORUNMA : Tüpleri taģırken emniyet gözlüklerini kullanın. OHSA 29 CFR e uygun olanı seçiniz. Kesim ve kaynak iģlerinde karbondioksit veya karbondioksit karıģımlarını kullanırken bölüm 156 daki koģullara bakınız. DĠĞER KORUYUCU EKĠPMAN : Tüp taģımak için metatarsal (çelik burunlu) ayakkabı. OSHA 29 CFR ve ile uyumlu olanı seçiniz. Kaynak için Bölüm 16 ya bakınız. Koruyucu ekipmanla bakılmadan, asla elektrik yüklü bölümlerine dokunmayınız. 9- FĠZĠKSEL VE KĠMYASAL ÖZELLĠKLER Moleküler ağırlık Spesifik ağırlık (hava=1) 70 0 F ( C) ve atm de Gaz yoğunluğu lb/ft 3 (1.833 kg/m 3 ) 70 0 F ( C) ve atm de Sıvı yoğunluğu (doyurulmuģ) 47.6 lb/ft 3 (762 kg/m 3 ) 70 0 F ( C) ve 1atm de Buhar basıncı 70 0 F ( C) de 838 psig (5778 kpa) Suda çözünürlüğü 0.90 Hacim/hacim (v/v) 70 0 F ( C) ve atm de Miktarca buharlaģma yüzdesi 100 BuharlaĢma oranı (Bütil Asetat=1) Yüksek. ph 3.7 (Karbonik asit için) SüblimleĢme noktası F ( C) (1 atm de) GÖRÜNÜM, KOKU VE DURUM : 6

7 Renksiz, kokusuz, hafif asidik gaz. Öyle ya da böyle hafif, keskin koku ve acı tat hissedilir. 10- KARARLILIK VE REAKTĠVĠTE Kararlılık Kararsız Kararlı UyuĢmazlık (Uzak tutulacak metaryaller) Alkali metaller, toprak alkali metalleri, metal asetilidler, krom, F (550 0 C) nin üzerinde titanyum, F (750 0 C)nin üzeride uranyum, F (775 0 C) nin üzerinde magnezyum. Tehlikeli ayrıģma bileģikleri -Elektrik boģalmaları, yüksek sıcaklıklar karbondioksiti karbon monoksit ve oksijene ayrıģtırır. Polimerizasyon tehlikesi GerçekleĢebilir GerçekleĢemez SAKINILACAK DURUMLAR : Bilinmiyor. TOKSĠKOLOJĠK (ZEHĠR) BĠLGĠLER Kaynak prosesinde tehlikeli durumlar ve gazlar oluģabilir. (Bölüm 16 ya bakınız.) Karbondioksit boğucu bir gazdır. Öncelikle solunumu etkiler sonra solunum depresyonuna neden olur. Yüksek konsantrasyon narkoz etkisi yapar. Semptomlar aģağıdaki gibidir. ETKĠ KONSANTRASYON Nefes alıp verme hızı yavaģça artar % 1 Nefes alıp verme hızı normal seviyenin %50 üzerine çıkar. Uzayan bir Ģekilde CO 2 ye maruz kalma durumu % 2 baģ ağrısına ve yorgunluğa neden olur. Nefes alma hızı normal oranın iki misline çıkar ve güçlükle hareket edilir. Zayıf narkotik etki. ĠĢitmede % 3 bozukluk, baģ ağrısı, kan basıncında ve nabız atıģında artıģ. Nefes alma hızı normalden yaklaģık dört misli artar, zehirlenme semptomları görülmeye baģlar ve hafif %4-5 boğulma hissedilir. Farkına varılabilir karakteristik keskin koku. Çok güçlükle nefes alıp vermek, baģ ağrısı. 7

8 EKOLOJĠK BĠLGĠLER Ekolojik olarak ters etki olması beklenmemektedir. Karbondioksit, ozon tabakasına Zaralı herhangi bir 1. Sınıf ve 2. Sınıf kimyasal maddeleri içermemektedir. Karbondioksit DOT tarafından deniz kirletici maddeler listesine alınmamıģtır. TASFĠYE HUSUSLARI ATIK TASFĠYE METODU : Artık ya da kullanılmayan kısmı tasfiye etmeye (atmaya) kalkıģmayın. Tüpü tedarikçiye geri gönderin. TAġIMA BĠLGĠLERĠ Dot / Imo nakliye adı Karbondioksit Tehlike sınıfı Tanımlama numarası Ürünün rapor edilebilen miktarı(ro) 2.2 UN 1073 Uygulanmıyor Nakliye etiket(ler)i. Plaka (Ġstendiğinde) TutuĢturucu olmayan gaz TutuĢturucu olmayan gaz ÖZEL NAKLĠYE BĠLGĠSĠ : Tüpler, iyi havalandırılmıģ bir araç içinde güvenli bir Ģekilde taģınmalıdır. Aracın havalandırılmayan, çevresi sarılmıģ bir bölümünde tüplerin taģınması ciddi emniyet tehlikelerini doğurabilir. Satıcının izni olmaksızın nakliyatı yapılan basınçlı gaz tüplerinin doldurulması [ 49 CFR (b) ] no lu yasaya göre suçtur. MEVZUAT BĠLGĠLER AĢağıda seçilmiģ mevzuatlar bu ürünü uygulanabilir. Bütün Ģartlar tanımlanmamıģtır. Bu ürünün kullanıcıları devlet ve yerel yasalara uymakla sorumludurlar. 1. TEHLĠKELĠ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ tarih ve22387 Sayılı Resmi Gazete 2. TEHLĠKELĠ KĠMYASALLAR YÖNETMELĠĞĠ tarih ve Sayılı Resmi Gazetesi 8

9 Azot yukarıdaki iki yönetmeliğe göre de sınıflandırmaya girmektedir. DĠĞER BĠLGĠLER Bu ürünün tüm konteynerleri ile tedarik edilen tüm etiket ve talimatları okuduğunuzdan ve anladığınızdan emin olunuz. ĠLAVE GÜVENLĠK VE SAĞLIK TEHLĠKELERĠ : Kaynak kesme proseslerinde Karbondioksit ve Karbondioksit içeren karıģımları kullanmak bazı ilave tehlikeler yaratabilir. DUMANLAR VE GAZLAR : Sağlığınız için tehlikeli olabileceği gibi ciddi akciğer rahatsızlıklarına da neden olabilir. BaĢınızı dumandan uzak tutunuz. Dumanları ve gazları solumayınız. Yeterli havalandırmayı sağlayınız, soluma bölgesinde genel anlamda dumanları ve gazları uzak tutunuz. Kısa süreli olarak fazla miktarda dumana maruz kalma durumunda baģ dönmesi, bulantı, burunda kuruluk ve boğaz ve gözlerde kaģıntıya da benzer rahatsızlıklara neden olabilir. Dumanlar ve gazlar basit bir Ģekilde sınıflandırılamazlar. Gaz miktarı ve tipi, çalıģılan metale ve kullanılan proses, prosedür, ekipman ve teçhizata bağlıdır. Muhtemelen tehlikeli materyaller eritici maddelerde elektrotlarda ve diğer materyallerde bulunabilir. Kullandığınız her materyal için bir MSDS alınız. Havadaki kirleticiler/bulaģıcılar dumanların ve gazların tehlikelerini arttırabilirler. Temizlemeden ve yağ sökmeden gelen bu tür bir kirletici olan klorlanmıģ hidrokarbon buharı özel bir risk oluģturur. Klorlu hidrokarbonların- oldukça zehirli olan fosgen meydana çıkarabileceğinden bulunduğu ortamda elektrik arkları kullanmayınız. Boya, kaplama, galvanizleme gibi metal kaplamalar ısıtıldığında zararlı dumanları meydana getirebilmektedir. Temizleme materyallerinden kalan artıklar da zararlı olabilmektedir. Fosfat kalıntıları (pas giderici, temizleme hazırlıkları)- oldukça zehirli olan fosfin meydana çıkarabileceğinden, fosfin kalıntıların bulunduğu ortamda ark çalıģmalarından uzak durunuz. Dumanların ve gazların miktarı ve içeriğini bilmek için ortamdan hava numuneleri alınız. Bu numuneleri analiz ederek/ettirerek ihtiyacınız olan solunumun korunması ile ilgili ne önlemler alacağımızı belirleyebilirsiniz. Önerilen bir numune alma yöntemi çalıģanın kaskının içinden ya da nefes aldığı alandan hava almaktır. Üreticinin ürünün nasıl kullanılacağına dair hazırladığı kullanım talimatlarını, kaynak ve kesme iģleminde kullanılan ürünlerin üzerindeki uyarı etkilerini okuyup anlayınız. HEKĠME NOTLAR : 9

10 Akut : Gazlar, dumanlar ve tozlar gözdelerde, akciğerlerde, burunda ve boğazda tahriģe neden olabilmektedir. Kaynak ile ilgili proseslerde birleģtirilen bazı zehirli gazlar akciğer ödemine, boğulmaya ve ölüme neden olabilir. Akut, fazla miktarda maruz kalındığında gözlerin sulanması, burun ve boğaz tahriģi, baģ ağrısı, baģ dönmesi, nefes almada zorluk, sık sık öksürük ya da boğaz ağrısı gibi iģaretler ve semptomlar içerir. KRONĠK : Hava kirleticilerin uzun uzun içe çekilmesi, solunması, akciğerlerde toplanmalarına, göğüs röntgenlerinde yoğun koyu bölgelerin de görünebileceği bir duruma neden olabilir. Bu değiģikliğin Ģiddeti maruz kalınan süresinin uzunluğu ile orantılıdır. Görünen değiģiklikler semptomlar ve azalan fonksiyonları ya da hastalığın belirtileri ile de birleģmez. Buna ilaveten, röntgen filmindeki değiģiklikler sigara içme gibi çalıģma ile alakalı olmayan faktörlerden de kaynaklanabilir. Kaynak operasyonları için koruyucu kıyafet ve ekipman : KORUYUCU ELDĠVENLER : Kaynak eldiveni giyiniz. GÖZ KORUYUCUSU : Bir kask veya filtre lensli bir yüz koruyucu maske kullanın. Lensleri ANSĠ Z49.1 den Diğerlerini korumaya gerek olduğu durumlarda OSHA 29 CFR1910,33 den seçiniz. DĠĞER KORUYUCU EKĠPMAN : El yüz ve vücut koruyucuları giyin. Gerektiğinde giyilir. Bu yardım radyasyondan küçük kıvılcımlardan ve elektrik Ģokundan korur. Minimum koruma bir yüz maskesi ve izole edilmiģ bir çift eldiven içerir. Ġlave koruyucular için kol koruyucuları, önlükler, omuz koruyucuları, Ģapkalar, koyu dayanıklı iģ elbiseleri düģünülebilir. TAġIMA, DEPOLAMA VE KULLANIMIN DĠĞER TEHLĠKELĠ DURUMLARI : Yüksek basınçlı sıvı gaz. Boru tesisatı ve karģı basınca dayanıklı olarak uygun olarak tasarlanmıģ ekipman kullanın. Oksijen yetersizliğinden dolayı hızlı boğulmaya neden olabilir. Uygun bir havalandırma ile depolayın ve kullanın. CO 2 havadan ağır bir gazdır. Karbondioksit, zemine yakın etrafı çevrili boģluğun zeminine yakın yerde toplanmaya, hava ile yer değiģtirip havayı yukarıya doğru itmeye eğilim gösterir. Bu durum ortamda zemine yakın bölgelerde oksijenin azalmasına neden olur. Kapalı alana giriģten önce ortamı havalandırın. Her kullanımdan sonra tüp ya da boru hattı vanalarını kapatın. Tüpler boģaldığında dahi vanaları kapatın. Ters akıģı önleyin. Tüpten gelen herhangi bir hatta ya da boru hattında bir emniyet vanası ya da diğer koruyucu bir düzen kullanın. Tüpün üzerinde ark oluģturmayın. Bir ark yanığından oluģan bir kusur yırtılmasına/patlamasına neden olabilir. Tüpü yer koymayın ya da tüpün elektrik akımının üzerinde bir parçası olmasına imkan vermeyiniz. Asla basınçlı sistem üzerinde çalıģmayınız. Eğer bir sızıntı varsa, tüpün ya da tankın vanasını kapat. Hattı veya tüpü emniyete alın, yasal mevzuatlara göre çevresel tedbirlerini alın, sonra sızıntıyı ortadan kaldıracak tedbirleri almaya giriģin. Elektrik kaynağı uygulamalarının içinde ve civarında basınçlı gaz tüplerini kullanırken tüpleri asla yere koymayınız. 10

11 KARIġIMLAR : Ġki ya da daha fazla gazı ya da sıvılaģtırılmıģ gazları karıģtırarak ilave, tahmin edilemeyen tehlikeler yaratabilirsiniz. KarıĢımı gerçekleģtirmeden önce her bileģim için emniyet bilgilerini temin edin ve değerlendirin. Unutmayın, gazlar ve sıvılar ciddi yaralanma ve ölüme sebebiyet verebilecek özelliklere sahiptir. TEHLĠKE RATING SĠSTEMLERĠ NEPA RATINGLERĠ Sağlık TutuĢabilirlik Bozunabilirlik Özel SA (CGA, bu kriteri Basit Boğucu (SA) olarak anımlanmasını önermektedir.) HMIS RATINGLERĠ Sağlık TutuĢabilirlik Bozunabilirlik

MSDS Güvenlik Bilgi Formu LPS THERMAPLEX ( HI-LOAD) Bearing Grease (Ağır Yük Gresi)

MSDS Güvenlik Bilgi Formu LPS THERMAPLEX ( HI-LOAD) Bearing Grease (Ağır Yük Gresi) Bölüm 1 Ürünün ve Firmanın Tanıtımı Ürün Adı: ( Ağır Yük Gresi) Kimyasal Grubu: Petrol Hidrokarbon Ürün Kod No.ları: Üretici Firma: LPS Laboratories Adres: 4647 Hugh Howell Road Tucker, GA 30085-5052 ABD

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa No: 1/15 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı CAS No 14808-60-7 EINECS No 238-878-4 EINECS Adı Kuvars Moleküler Formülü O2Si Eş Anlamlılar SiO2, "crystalline silica",

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193168 Hazırlama Tarihi: 13.03.2013 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.03.2013

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193168 Hazırlama Tarihi: 13.03.2013 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.03.2013 Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193168 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Petro-Kimya, sabun, dokuma sanayi, kâğıt ve pek çok kimyasal işlemde ve

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ MEDİKAL GAZLAR

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ MEDİKAL GAZLAR T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ MEDİKAL GAZLAR ANKARA - 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU ANFONİT

GÜVENLİK BİLGİ FORMU ANFONİT 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürünün Ticari Adı ANFONİT 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Kullanım Tavsiye

Detaylı

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Sayfa: 1 BÖLÜM I... 4 GİRİŞ... 4 Kaynak nedir... 4 BÖLÜM II... 4 KAYNAK VE KESİM İŞİ TÜRLERİ... 5 1. GAZ KULLANILARAK YAPILAN KAYNAK VEYA KESİM... 5 2. ELEKTRİK KULLANILARAK YAPILAN KAYNAK VEYA KESİM İŞLERİ...

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Tüzük No. 453/2010 ile ek alan, Avrupa Komisyonu (EC) 1907/2006 (REACH) No'lu Tüzüğünün Ek II'sine uyumludur - Avrupa GÜVENLİK BİLGİ FORMU BÖLÜM 1 Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 1.1

Detaylı

MALZEME GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU

MALZEME GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU MALZEME GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU 1. ÜRÜN VE TEDARĠKÇĠ TANIMLAMA Ürün Adı : İzocam Camyünü Şilte, Levha ve Prefabrik Borular Üretici : İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş. Altayçeşme Mah. Öz Sok. No:19 Kat:6, 34843

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre Fenol

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre Fenol 1. Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 1.1 Ürün adı Ticari ismi Kayıt numarası Madde adı : Phenol : 01-2119471329-32-0006, 01-2119471329-32-XXXX : fenol Madde no. : 203-632-7 1.2 Madde

Detaylı

VKV Amerikan Hastanesi, Perioperatif Eğitim Hemşiresi, İSTANBUL

VKV Amerikan Hastanesi, Perioperatif Eğitim Hemşiresi, İSTANBUL Etilen Oksit ile Sterilizasyon; Nasıl Çalışır? Kullanılan Cihazların Özellikleri Nelerdir? Nasıl Denetlenir? Olumlu ve Olumsuz Yönleri Nelerdir? Formaldehid ve Etilen Oksit Sterilizasyon Yöntemini Karşılaştırma,

Detaylı

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Teknophos SC 25

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Teknophos SC 25 Sayfa No : 1/5 Bölüm 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde / Müstahzar Tanıtılması Ürün Adı : Kimyasal Aile : Karışım CAS No : Yok EINECS No : Yok 1.2. Madde / Müstahzarın Kullanımı

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. I. YANGIN SÖNDÜRME CĠHAZ ÇEġĠTLERĠ II. YANGIN SÖNDÜRME CĠHAZI BAKIM VE KONTROLÜ

ĠÇĠNDEKĠLER. I. YANGIN SÖNDÜRME CĠHAZ ÇEġĠTLERĠ II. YANGIN SÖNDÜRME CĠHAZI BAKIM VE KONTROLÜ YANGIN YÖNERGESĠ 1 ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ BÖLÜM I. AMAÇ II. KAPSAM III. TANIMLAR IV. HEDEFLER V. YETKĠ VE SORUMLULUK ĠKĠNCĠ BÖLÜM I. YANGIN ÇIKMASININ ÖNLENMESĠ II. YANGIN ÇIKMASININ NEDENLERĠ III. YANGIN

Detaylı

1. MADDE/MÜHTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI. Adres : Diliskelesi Mevkii No:140 41455 Dilovası-Gebze Şehir : Kocaeli-Turkiye

1. MADDE/MÜHTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI. Adres : Diliskelesi Mevkii No:140 41455 Dilovası-Gebze Şehir : Kocaeli-Turkiye Sayfa No : 1/ 10 1. MADDE/MÜHTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde/Mühtahzarın Tanıtılması : WOOD&WOOD SPREY AHŞAP RENKLENDİRİCİ 1.2. Madde/Mühtahzarın Kullanımı : Solvent bazlı ahşap sprey

Detaylı

: AKFIX 100D DUŞAKABİN, MUTFAK VE BANYO SİLİKONU

: AKFIX 100D DUŞAKABİN, MUTFAK VE BANYO SİLİKONU 100D DUŞAKABİN, MUTFAK VE BANYO SİLİKONU 01 MÜSTAHZAR VE ŞİRKET TANITIMI Ticaret İsmi : AKFIX 100D DUŞAKABİN, MUTFAK VE BANYO SİLİKONU Firma : Akkim Yapı Kimyasalları San. Tic. ve A.Ş. Adres : Yeşilbayır

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Drispac Plus Regular ve Superlo Polymer

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Drispac Plus Regular ve Superlo Polymer GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI ÜRÜN ADI ÜRÜN NO. 100000014006 ÇEŞİTLERİ 1102077, 1102087, 1016814, 1017892, 1016815, 1017893 KULLANIM TEDARİKÇİ Endüstriyel kullanım.

Detaylı

Kimyasalların Güvenli Depolanması

Kimyasalların Güvenli Depolanması T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ Kimyasalların Güvenli Depolanması i T.C ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLĐK BAKANLIĞI

Detaylı

: Böcek ilacı, Toprak kurdu zehiri (nematisit) Sınıflandırma (27092 T.C.) Toksik T: Toksik R23/25: Solunduğunda ve yutulduğunda toksiktir.

: Böcek ilacı, Toprak kurdu zehiri (nematisit) Sınıflandırma (27092 T.C.) Toksik T: Toksik R23/25: Solunduğunda ve yutulduğunda toksiktir. 26 Aralik 2008 tarihli,27092 mükerrer sayili," T.C. Çevre ve Orman Bakanligi Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara Ðliskin Güvenlik Bilgi Formlarinin Hazirlanmasi ve Dagitilmasi Hakkinda Yönetmeligi " ne

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU. Gulf Super Duty CF 30

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU. Gulf Super Duty CF 30 Sayfa no: 1 1. ÜRÜN VE FİRMA TANITIMI Ürün Adı: Viskozite Sınıfı: Ürün Kodu: Ürün Tipi: Firma Bilgileri: Telefon: E-mail: SAE 30 02105\30\1 Motor yağı. Bu yağ, bir uzman tavsiyesi olmadan motor yağı olarak

Detaylı

NUMUNE ALMA KILAVUZU

NUMUNE ALMA KILAVUZU NUMUNE ALMA KILAVUZU A. AMAÇ Bu kılavuz muayene ve analiz için gümrük laboratuvarlarına gönderilmek üzere tır, tank, varil, konteyner, bidon, kutu, çuval vb. çeģitli taģımacılık araçlarından katı, sıvı

Detaylı

BOYA ÜRETİMİ YAPILAN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROJE DENETİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU

BOYA ÜRETİMİ YAPILAN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROJE DENETİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI BOYA ÜRETİMİ YAPILAN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROJE DENETİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU AĞUSTOS 2005 ÖNSÖZ Çalışma ve Sosyal

Detaylı

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Ponka Mutfak

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Ponka Mutfak Sayfa No : 1/5 Bölüm 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde / Müstahzar Tanıtılması Ürün Adı : Kimyasal Aile : Karışım CAS No : Yok 1.2. Madde / Müstahzarın Kullanımı Mutfaktaki

Detaylı

DELTAMETHRIN SC 50K G U-WW 1/8 Versiyon 1 / TR Revize Edildiği Tarih: 14.07.2010 102000020433 Basım Tarihi: 28.12.2010

DELTAMETHRIN SC 50K G U-WW 1/8 Versiyon 1 / TR Revize Edildiği Tarih: 14.07.2010 102000020433 Basım Tarihi: 28.12.2010 DELTAMETHRIN SC 50K G U-WW 1/8 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün hakkında bilgi Ticari ismi DELTAMETHRIN SC 50K G U-WW Ürün Kodu (UVP) 79366817 Kullanım amacı Böcek ilacı Adres

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI DENĠZCĠLĠK YANGIN ÖNLEME VE YANGINLA MÜCADELE 862ISG007

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI DENĠZCĠLĠK YANGIN ÖNLEME VE YANGINLA MÜCADELE 862ISG007 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI DENĠZCĠLĠK YANGIN ÖNLEME VE YANGINLA MÜCADELE 862ISG007 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Çevre için tehlikeli N: Çevre için tehlikeli R50/53: Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

Çevre için tehlikeli N: Çevre için tehlikeli R50/53: Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir. 26 Aralik 2008 tarihli,27092 mükerrer sayili," T.C. Çevre ve Orman Bakanligi Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara Ðliskin Güvenlik Bilgi Formlarinin Hazirlanmasi ve Dagitilmasi Hakkinda Yönetmeligi " ne

Detaylı

BASINÇLI GAZ TÜPLERİ İLE GÜVENLİ ÇALIŞMA

BASINÇLI GAZ TÜPLERİ İLE GÜVENLİ ÇALIŞMA T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İş Teftiş Kurulu Başkanlığı BASINÇLI GAZ TÜPLERİ İLE GÜVENLİ ÇALIŞMA İş Müfettişi Yardımcılığı Etüdü Duygu KENDİR İş Müfettişi Yardımcısı Ankara-2013 İÇİNDEKİLER

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İş Teftiş Kurulu Başkanlığı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İş Teftiş Kurulu Başkanlığı PATLAYICI METAL MADDELERİN SEKTÖRÜNDEKİ İMALATI İLE PİROTEKNİK İŞYERLERİNDE MAMULLERİN İMALATI VE DEPOLANMASINI GAZ TÜPLERİ YAPAN İÇİN ÜRETİCİ KULLANIM VE İTHALATÇILARA VE AİT İŞYERLERİNDE GÜVENLİK İŞ

Detaylı

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu / EC directive 1907/2006 ICON 10 CS Versiyon. 12 Revizyon tarihi: 11.06.2008

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu / EC directive 1907/2006 ICON 10 CS Versiyon. 12 Revizyon tarihi: 11.06.2008 1. ġġrket VE ÜRÜN TANIMI 1.1 Ürün ismi : 1.2 Ġnsektisit 1.3 ġirket : Syngenta Tarım Sanayi ve Ticaret A.ġ Kullanım Alanı : İnsektisit Telefon : +90 232 413 00 55 Telefaks : +90 232 435 18 85 Acil durum

Detaylı

: cityblue. Hazırlama Tarihi : 20.01.2015 GBF NO : 002.00 Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu :1 Sayfa 1 / 5

: cityblue. Hazırlama Tarihi : 20.01.2015 GBF NO : 002.00 Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu :1 Sayfa 1 / 5 Sayfa 1 / 5 1 MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün Adı : Madde/Karışım : Karışım Kimyasal İsmi / tanımı : Üre solüsyonu CAS NO : - EINECS NO : - Kullanım Alanı : ADBLUE (SCR-Katolizatörlerinin

Detaylı

2. BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ. 2.1. Bileşimdeki Maddelerin Genel Tanımı ve Konsantrasyonları:

2. BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ. 2.1. Bileşimdeki Maddelerin Genel Tanımı ve Konsantrasyonları: FORM NO : HERB.042 Sayfa 1 /5 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde / Müstahzarın Tanıtılması: PESTİSİT 1.2. Madde / Müstahzarat Kullanımı: HERBİSİT (YABANCI OT İLACI ) 1.3.

Detaylı