Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Bursa Orman Bölge Müdürlüðü 2012

2 Ormanlar yaþam kaynaðýdýr.

3 ÝÇÝNDEKÝLER Bursa Orman Bölge Müdürlüðü BURSA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ Adýna Ýmtiyaz Sahibi Ahmet Köksal COÞKUN Sorumlu Yayýn Yönetmeni Ertuðrul ERATA Adres Orman Bölge Müdürlüðü Yeni Yalova Yolu 4. Km. Osmangazi / BURSA Telefon / Faks Web: Baský & Grafik Tasarým Önsöz...2 Faaliyetlerimiz...3 Tabiatý Dantel Gibi Ýþliyoruz...4 Mera Islahý...7 Yeþil Bursa nýn Yollarý Da Yeþilleniyor...8 Orman Köylüsüne 50 Milyon Liralýk Gelir Saðlandý Damgalarýna Tatbikat Yapýlarak Baþlandý...11 Gidemediðimiz Yer Bizim Deðildir...13 Üretimden Tüketime Kestane Bursa'da Yeniden Hayat Bulacak...15 ORKÖY; Devletin Þefkat Eli...18 Yangýn Sezonuna Köylümüzle, Ýþçimizle, Eðitim Yaparak Hazýrlandýk...19 Her Þey Elimizde...21 Orman Zararlýlarýyla Mücadele Ýçin Yýrtýcý Böcek Yetiþtiriliyor...23 Kadastro Çalýþmalarý Hýzla Devam Ediyor...24 Haberlerimiz...25 Bursa'da Dünya Ormancýlýk Günü Bir Baþka...26 Okullar Hayat Olsun...28 Genel Müdürümüz Gemlik Þeflik Binasýnýn Açýlýþýnda...30 Genel Müdürümüz Bursa da...32 Bursa Valimiz'den Yangýn Savaþçýlarýna Teþekkür...33 Genel Müdür Yardýmcýmýz Yunus Þeker Bursa da...34 Her Çocuk Bir Fidan, Her Fidan Bir Çocuk...36 Ormana Bir Fidan da Yaþlýlardan...38 Elinde Büyüdüler...39 Armutlu'da Silvikültür Semineri Yapýldý...40 Artvin Üniversitesi Orman Fakültesi Bölgemizde Teknik Gezideydi...42 Ýstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Teknik ve Bilimsel Gezi için Bursa daydý...44 Meyveci Köye Orman Bölge Müdürlüðünden Dut Fidaný...46 Bursa Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Dekanýný Ziyaret...47 Bursa Orman Bölge Müdürlüðü 2012 yýlýný Ýlkyardým Eðitimi ile Sonlandýrdý...48 Kurumumuza Gelen, Baþýmýzýn Tacýdýr...49 Yeþil Bursa Kendine Yakýþaný Yaptý, Fidana Koþtu...50 Projelerimiz...53 Çalýþanlar Her Ayýn Ýlk Perþembesi Fikir Bahçesi Konferanslarýyla Buluþtu...54 Bursa Ihlamurlar Altýnda...60 Kestane, Fýstýkçamý ve Yabanýl Meyveli Orman Aðaçlarý Eylem Planlarý Yayýnlandý...61 Bursa Eskiþehir Bilecik Kalkýnma Ajansý ile Birlikte Eðitimler Düzenlendi...62 MEDFORUM 2012 Yýllýk Toplantýsý Yalova Model Ormanýn Ev Sahipliðinde Yapýldý...64 Arýcýlýk ve Bal Ormaný Çalýþtayý Düzenlendi...66 Ýz Býrakanlar...69 Tayin Olanlara Veda Yemeði Düzenlendi...70 Orman Yangýnlarýyla Mücadele Þube Müdürü Köksal KONAK ý Ebediyete Uðurladýk.70 Orman Muhafaza Memurumuz Hakan POLAT ý Ebediyete Uðurladýk...73 Onlar Þimdi Emekli...74

4 ÖNSÖZ Ahmet Köksal Coþkun Bursa Orman Bölge Müdürü Bursa Orman Bölge Müdürlüðünün 2012 yýlý faaliyetlerinin bir kýsmýndan derleyerek hazýrladýðýmýz yýllýðýmýzý beðeninize sunuyoruz. Bu yýllýðýn hazýrlamaktaki gayemiz; ülkemizin %27 sini, bölgemizin de % 48 ini kapsayan ormanlarý koruyan, iyileþtiren ve iþleten orman teþkilatýnýn, kamuoyunda bir nebze tanýtmaktýr. Orman teþkilatýnýn olarak bizim genelde üç vazifemiz vardýr; bunlar ormanlarý koruma, iyileþtirmek ve iþletmektir. Bu üç vazifeyi; korumayý Ormaný bekçi deðil sevgi korur düsturu ile yapmayý, iyileþtirmeyi doðanýn tamirat gücünden faydalanarak gerçekleþtirmeyi, iþletmeyi de sürdürülebilirliði gözeterek yapmayý hedefliyor, çalýþmalarýmýzý buna göre yönlendiriyoruz. Her çalýþmamýzda bilimsel ve katýlýmcý yaklaþým içerisinde bulunmayý esas alarak Araþtýrma Enstitüleri, Üniversiteler ve Sivil Toplum Örgütleri ile birlikte çalýþmalar yaptýk, çalýþmalarýmýzý protokoller yaparak devam ettireceðimizi belgeledik. Tüm Orman Ýþletme Müdürlüklerimizde Müdür, Müdür Yardýmcýlarý ve Þeflerimiz ile Ýlgili Þube Müdürlerimiz ve Mühendislerimizle katýldýðý damga tatbikatlarý yaptýk. Bu tatbikatlarda ormanlarýmýzda yapmamýz gereken çalýþmalarý tespit ettik Yýlýnda yoðun bir çalýþma içerisinde geçirdik. Yaptýðýmýz çalýþmalarý bir plan içerisine oturtma gayretimizi Kestane, Fýstýkçamý ve Yabanýl Meyveli Orman Aðaçlarý Eylem Planlarýný yayýnlayarak gösterdik. Bu Eylem Planlarýnýn hazýrlanmasýnda ve yürütülmesinde emeði geçen mesai arkadaþlarýma teþekkür ederim. Orman ve Su Ýþleri Bakanýmýz Prof. Dr. Sayýn Veysel Eroðlu 2012 yýlýnda simge aðaç olarak Bursa mýz için ýhlamur seçti, buna yönelik olarak ýhlamur fidanýný toprakla buluþturduk. Bu faaliyetlerin tümünü icra ederken, orman köylüleri haricinde, kamuoyundan çalýþtýðýmýz alanlar nedeniyle, uzak kalýyor, yaptýklarýmýzý uygun bir þekilde paylaþamýyoruz. Orman teþkilatý olarak, orman köylüsü ile birlikte, orman köylüsüne iþ vererek, iþlettiðimiz ormanlar kamuoyunda maalesef ancak orman yangýnlarý ile gündem oluyor. Bu yýllýðýn sayfalarýnda; yýl içerisinde yaptýðýmýz çalýþmalardan küçük bir kesit sunduk. Birçoðu uzun soluklu olan yaptýðýmýz çalýþmalardan vatandaþýmýzý ve kamuoyunu bilgilendirmeyi hedefliyoruz. Yaptýklarý çalýþmalar ile ülkemize, ormancýlýðýmýza ve hatta dünyamýza olumlu katkýlarý olan, emekli personelimize, emeði geçen tüm çalýþma arkadaþlarýmýza, birlikte ormanlarda gençleþtirme, bakým, budama ve üretim yaptýðýmýz orman köylümüze teþekkür ediyor, saðlýklý, mutlu bir þekilde gayretlerinin heyecanlarýnýn hiç bitmemesini diliyorum. 2

5

6 Tabiatý Dantel Gibi Ýþliyoruz 2012 yýlýnda hektar ormanda rehabilitasyon iyileþtirme çalýþmasý yapýldý. Bu çalýþmalar kapsamýnda 576 hektar sahada 620 km BUROR Teras yapýldý hektar alanda sýklýk bakýmý, hektar gençlik bakýmý, hektar kültür bakýmý yapýldý hektar Fýstýkçamý ormanýnda fýstýkçamý kozalak verimi arttýrmaya yönelik budandý Yýlýnda Silvikültür çalýþmalarý kapsamýnda çoðunluðu fýstýkçamý ve meyveli aðaç türleri olmak üzere toplam adet fidan dikildi. 4 bursaobm.ogm.gov.tr

7 Kayýn, Karaçam, Kýzýlçam ve Meþe aðaç türlerinde toplam 624 hektar alanda doðal gençleþtirme çalýþmasý yapýldý, 2013 yýlý ilkbaharýnda çimlenmeler bekleniyor. 674 hektar sahada yapay gençleþtirme çalýþmasý yapýldý. bursaobm.ogm.gov.tr 5

8 Doðal gençleþtirme sahalarýnda çimlenme baþarýsýnýn arttýrýlmasý amacýyla 20 ton Kayýn tohumu ve toplatýlan 110 ton Kýzýlçam ve Karaçam kozalaðýndan çýkan kg tohum sahalara takviye edildi. 6 bursaobm.ogm.gov.tr

9 Orhaneli Orman Ýþletme Müdürlüðü Büyükorhan Þefliði sýnýrlarý içerisinde bulunan Kuþlar ve Zaferiye Köylerinde Mera Islahý Uygulama Projesi baþladý. 150 hektar alanda taþ ve zararlý ot temizliði yapýldý. 13 km dikenli tel çekildi. 4 adet sývat (Hayvan Sulaðý) 4 koyun banyoluðu 5 tuzluk yapýldý bursaobm.ogm.gov.tr 7

10 Yeþil Bursa nýn Yollarý Da Yeþilleniyor Bursa Orman Bölge Müdürlüðünde 2009 yýlýnda Yeniþehir-Bursa Karayolu kenarý aðaçlandýrmasý ile baþlayan yol aðaçlandýrmalarý, 2012 yýlýnda 21,5 km olmak üzere toplamda 48 km ye ulaþtý. Yalova-Orhangazi karayolunun 6,5 km lik bölümünde 500 adet Top Akasya, 500 adet Süs Eriði, 400 adet Mavi Servi ve 100 adet Himalaya Sediri olmak üzere adet fidan Bursa Orman Ýþletme Müdürlüðünce dikildi. Karacabey-Bandýrma karayolunda 15 km lik karayolu bölümünde; adet Mavi Servi, adet Top Akasya, 240 adet Dýþbudak, 400 adet Akçaaðaç, 200 adet Erguvan, Lübnan sediri, Himalaya sediri, Lale aðacý, Sofora, Sýðla, Þeker Akçaaðacý, Süs eriði, Ateþ dikeni ve Zakkum olmak üzere toplam adet fidan Mustafakemalpaþa Orman Ýþletme Müdürlüðünce dikildi. 8 bursaobm.ogm.gov.tr

11 Bilecik Bozüyük Ýlçesinde yapýlan Toprak Muhafaza çalýþmasý. Ceviz Eylem Planý kapsamýnda Bursa Mudanya Balabancýk Köyünde 50 hektar alanda arazi çalýþmasý yapýldý Ceviz fidaný toprakla buluþturuldu. bursaobm.ogm.gov.tr 9

12 Orman Köylüsüne 50 Milyon Liralýk Gelir Saðlandý Bursa Orman Bölge Müdürlüðüne baðlý Bilecik, Bursa ve Yalova Ýlleri dâhilindeki orman köylülerine yapýlan üretim çalýþmalarýnda, geçmiþ yýllarda olduðu gibi 2012 yýlýnda da önemli bir iþ imkâný saðlandý. Ormanlarýmýza yapýlan bakým, iyileþtirme ve gençleþtirme çalýþmalarý kapsamýnda üretim iþçiliðini yapan yaklaþýk Orman Köylüsüne 34 Milyon Liranýn üzerinde bir bedel nakden ödendi. Ayrýca Orman Köylülerinin yapacaklarý yeni ev, ahýr, samanlýk inþaatý veya bunlarýn tamiratýnda, bu köylerin müþterek ihtiyaçlarýnda kullanýlmak üzere metreküpün üzerinde kerestelik tomruk verildi. Yine Orman Köylüsünün yakacak odun ihtiyacýnýn karþýlanmasý ve Köylü Pazar Satýþý kapsamýnda 2012 yýlýnda yaklaþýk Ster Yakacak Odun kendilerine teslim edildi. Ayný þekilde, orman köylülerinin kurmuþ olduklarý Kooperatifler vasýtasýyla yapmýþ olduklarý üretimden elde edilen tomruklarýn % 25 i Orman Kanununun 34. Maddesi kapsamýnda kendilerine indirimli fiyatlarla verilmiþtir. Bu þekilde, 2012 yýlýnda verilen metreküp kerestelik tomruk, kooperatifler için önemli bir gelir saðlamaktadýr. Çalýþabilir durumdaki orman köylüsüne iþ imkâný saðlamanýn yaný sýra, iþçilik karþýlýðý ve indirimli fiyatlarla Orman Köylüsünün bütçesine 2012 yýlýnda da 50 Milyon Lira civarýnda bir katký saðlandý. 10 bursaobm.ogm.gov.tr

13 2013 Damgalarýna Tatbikat Yapýlarak Baþlandý Damga tatbikatlarý; 3 Temmuz 2012 tarihinde Ýnegöl, 4 Temmuz 2012 Çarþamba Orhaneli ve Keles, 6 Temmuz 2012 Bursa, 10 Temmuz 2012 Salý Mustafakemalpaþa, 11 Temmuz 2012 Çarþamba günlerinde Yalova Orman Ýþletme Müdürlüklerinde deðiþik meþcere kuruluþlarýnda seçilen deneme alanlarýnda tekrarlandý. Damga Tatbikatlarýnda konuþan ve ormanlara müdahale etmenin büyük bir mesuliyet olduðunu söyleyen Bursa Orman Bölge Müdürü Coþkun; çalýþmalarýmýzda birlik ve beraberlik saðlamak için, burada ormana nasýl müdahale edeceðimizi tartýþacaðýz, ne yapmalýyýz, nasýl müdahale etmeliyiz? Bunu serbestçe tartýþacak, doðrusunu bulacak, fikir birliðine varacaðýz dedi. bursaobm.ogm.gov.tr 11

14 Damga iþinin ormanlarýn daha iyi geliþmesi, yenilenmesi ve sürdürülebilirliðinin temin maksadýyla yapýldýðý gerçeðinden hareketle; ormanýn ihtiyacý ölçüsünde yapýlmasý, amenajman planlarýnda verilen etalarýn baðlayýcý olmadýðý, ormancýlýk tekniðinin gerektirdiði müdahaleler sonucunda planýnýn öngörüleri üstünde bir deðer çýkarsa, 295 sayýlý teblið uyarýnca plan deðiþikliklerinin yapýlabileceði vurgulandý. Bursa Orman Bölge Müdürü Ahmet Köksal Coþkun, tatbikat alanlarýnda ilk damgayý bizzat kendisi yaparak, çalýþmalarda baþarý dileklerini ifade etti, hedef ve programlara ulaþýlmasýnýn önemini vurguladý. 12 bursaobm.ogm.gov.tr

15 Gidemediðimiz Yer Bizim Deðildir 2012 yýlýnda 61 km yeni orman yolu inþaatý, 45 km orman yolunda büyük onarým, 51 km orman yolunun standartlarýnýn yükseltilmesi için üst yapý (çakýllama) çalýþmasý, 74 km orman yolunda sanat yapýsý (menfez, büz) inþa edildi. Mustafakemalpaþa Orman Ýþletme Müdürlüðü idari binasýnýn onarýmý yapýldý. bursaobm.ogm.gov.tr 13

16 Ayrýca orman yangýnlarýna müdahale için gözetleme yapýlan; Bursa Mudanya Üsküptepe, Bilecik Manastýr ve Erecek, Keles Delice, Orhaneli Belpýnar, Mustafakemalpaþa Ekinli gözetleme kulelerinin standardlarý yükselerek büyük onarýmlarý tamamlandý. Yol ve bina metrajlarýnýn bir yýl önceden çýkarýlarak, ihalelerin zamanýnda yapýlmasý ve ortaya çýkabilecek gecikmelerin önüne geçilmesi için tedbirler alýndý. Yapýlan inþaatlarda Bölge Müdürümüzün SaHiSa olarak formülleþtirdiði Saðlamlýk, Hikmet ve Sanat özelliklerinin olmasýna dikkat edildi. Formüldeki Saðlamlýk yapýlan iþin dayanýklý olmasýný, uygun malzemenin kullanýlmasýný, Hikmet yapýlan inþaatýn kullanýþlý, iþe yarayýþlý olmasýný, Sanat ise ortaya çýkan eserde medeniyetimize uygun sanat deðerlerinin bulunmasýný ifade etmektedir. Bölge Müdürlüðü idari binasýnýn yalýtým için dýþ cephe kaplamasý yapýldý. 14 bursaobm.ogm.gov.tr

17 Üretimden Tüketime Kestane Bursa'da Yeniden Hayat Bulacak Bursa ile özdeþleþen kestanenin yeniden anavatanýnda hak ettiði deðere kavuþmasý için çalýþmalar devam ediyor yýlýnda yayýnladýðýmýz Kestane Eylem Planý ile kestane kanseriyle mücadele, iyileþtirme rehabilitasyon ve kestane aþýlamalarý ve yeni kestane ormaný oluþturma çalýþmalarýna hýz verildi. bursaobm.ogm.gov.tr 15

18 2012 Yýlý içerisinde Bursa Valiliði ve Yýldýrým Belediyesi ile ortaklaþa düzenlenen üretimden tüketime kestane Bursa da yeniden hayat bulacak adlý etkinlikte çalýþmalarýmýz takdir edildi. 16 bursaobm.ogm.gov.tr

19 Bozüyük Þehir Ormanýnýn ihalesi yapýlarak inþaatýna baþlandý. Giriþ Kapýsý, Kýr Gazinosu, Mescit, Gözetleme Kulesi, 3 adet Seyir Terasý, 36 adet kamelya, yollar, çevre düzenlemesi ve tuvaletlerin inþaatý tamamlandý. bursaobm.ogm.gov.tr 17

20 ORKÖY; Devletin Þefkat Eli Orman köylüsünün kýrsal kalkýnmasýna destek olunmasý için, ORKÖY kredileri kapsamýnda; sosyal amaçlý kredilerden 399 kiþiye güneþ enerjisi kredisi, ekonomik amaçlý kredilerden 81 aileye süt sýðýrcýlýðý, 3 aileye seracýlýk ve 3 aileye besicilik kredisi olmak üzere toplam TL lik ferdi kredi verildi. 3 Tarýmsal Kalkýnma Kooperatifine iþ makinesi, 3 Tarýmsal Kalkýnma Kooperatifine mandýra iþletme sermayesi olmak üzere TL kooperatif kredisi kullandýrýldý. Toplamda TL kredi daðýtýldý. Orman Genel Müdürlüðünün Türkiye genelinde kooperatiflere verdiði kredilerin yarýsýna yakýný Bölge Müdürlüðümüz sorumluluk alanýnda kullandýrýldý. 18 bursaobm.ogm.gov.tr

21 Yangýn Sezonuna Köylümüzle, Ýþçimizle, Eðitim Yaparak Hazýrlandýk Orman Genel Müdürlüðü bütçe imkânlarýyla Bursa Orman Bölge Müdürlüðünce temin edilen 21 adet su tankeri 21 köy muhtarýna Bursa Valisi Sayýn Þahabettin Harput un katýldýðý törenle teslim edildi. Bursa Orman Bölge Müdürlüðünce Orhaneli Ýþletme Müdürlüðü bölgesinde çobanlýk yapan 72 vatandaþýmýza orman yangýnlarýna karþý duyarlýlýk oluþturmak ve çoban ateþlerinden yangýn çýkmasýný engellemek maksadýyla termos daðýtýldý. bursaobm.ogm.gov.tr 19

22 Orman Yangýnlarýyla mücadele eden 655 personelimize, iþ saðlýðý ve güvenliði eðitimi, 50 adet personelimize ilkyardým eðitimi verildi. Koruyucu teçhizat ve giyim malzemeleri, söndürme araç ve ekipmanlarý periyodik olarak denetleniyor, eðitim ve denetlemeler sonrasý tatbikatlar yapýldý. 20 bursaobm.ogm.gov.tr

23 Her Þey Elimizde 2 patlýcan közleme uðruna 200 hektara yakýn orman yandý. Yakýlan piknik ateþi onlarca hektar ormanlýk alanýn zarar görmesine neden oldu. Bilecik Osmaneli Ýçmeler mevkiinde 06 Aðustos 2012 de piknik ateþinden onlarca hektarlýk ormanlýk alan zarar gördü. Arazinin sarp kayalýk olmasý sebebiyle müdahale çalýþmalarýnda yaþanan güçlüðe raðmen, blok halinde olan ormanýn kurtarýlmasý için ekipler yoðun bir þekilde mücadele ettiler. Çaba ve gayretlerini blok halinde olan ormanýn rüzgârýn da etkisi ile yanmamasý için sarf eden yangýn söndürme ekipleri amaçlarýna ulaþtýlar ve dördüncü günün sonunda yangýný tamamen kontrol altýna aldýlar. Ýki patlýcan uðruna neredeyse 200 hektar orman zarar gördü. bursaobm.ogm.gov.tr 21

24 2012 yýlý içerisinde Bursa Orman Bölge Müdürlüðü sorumluluk alanýnda toplam 89 adet orman yangýný çýktý. Örtü yangýný diye tabir ettiðimiz, aðaçlarýn altýndaki çalý, çýrpý, gazel gibi toprak üstündeki ölü ve diri örtünün yandýðý, aðacýn dallarý ve gövdesinin yanmayýp sadece alt tabakanýn zarar gördüðü yangýnlarda. Bilecik ilinde 21 adede denk 60,22 hektar alan, Bursa ilinde 58 adede denk 64,47 hektar, Yalova ilinde 3 adede denk 0,46 hektar alan olmak üzere toplam 82 adede denk 125,15 hektar alan zarar gördü. Daha tehlikeli gördüðümüz tepe yangýný; aðaçlarýn tepelerini, yapraklarýný üst kýsýmlarýný yakarak ilerleyen orman yangýnlarýdýr. Bilecik ilinde 5 tepe yangýnýnda 160,58 hektar, Bursa ilinde 9 tepe yangýnýnda 83,32 hektar olmak üzere toplam 14 tepe yangýnýnda 243,9 hektar orman alaný zarar gördü. Yapýlan istatistikî deðerlendirmelerde trafik kazasý sonucu dinamit patlamasý gibi çok özel sebepler de olmasýna karþýn yangýnýn büyük oranda ihmal ve dikkatsizlik sonucu çýktýðý; % 97 insan payý olduðu görülmektedir yýlý içerisinde söndürme ekipleri 89 orman dýþý yangýna da müdahale etti. 22 bursaobm.ogm.gov.tr

25 Orman Zararlýlarýyla Mücadele Ýçin Yýrtýcý Böcek Yetiþtiriliyor Laboratuarýmýzda; Çam kese böceði ile mücadele için adet Colosoma sycophanta, ve kabuk böceði ile mücadele için adet Thanasimus formicarius üretilerek araziye býrakýldý. Bioteknik mücadele kapsamýnda adet feromon tuzaðý asýldý kuþ yuvasý asýldý. bursaobm.ogm.gov.tr 23

26 Kadastro Çalýþmalarý Hýzla Devam Ediyor Kadastro komisyonu 2012 yýlýnda 80 adet programda çalýþtý. Tapu Kadastro Müdürlükleri ile 210 adet birimde ortak çalýþma yapýldý. 104 hektar alanda kullaným kadastrosu yapýldý. Bursa Orman Bölge Müdürlüðü 9 adet faal Orman Kadastro Komisyonuyla çalýþmalarýna devam ediyor. Hassas GPS ile ölçüm ve büro çalýþmalarýndan birer kesit. 24 bursaobm.ogm.gov.tr

27

28 Bursa'da Dünya Ormancýlýk Günü Bir Baþka Bursa'da, Orman Haftasý ve Aðaç bayramý coþkulu, renkli, heyecanlý kutlanýyor. 21 Mart 2012 tarihinde, Halkoyunu gösterileri, mehter takýmý gösterisi fidan dikimi ve Tohumdan Tohuma Orman Fotoðraf Sergisi ile renkli ve coþkulu bir bayram yaþandý. 26 bursaobm.ogm.gov.tr

29 Tohumdan Tohuma Resim Sergisi bursaobm.ogm.gov.tr 27

30 Okullar Hayat Olsun Milli Eðitim Bakanlýðý, Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý ve Türkiye Belediyeler Birliði iþbirliðinde hazýrlanan "Okullar Hayat Olsun Projesi" Uygulama Protokolü 13 Aralýk 2011 tarihinde Milli Eðitim Bakaný Sayýn Ömer Dinçer, Orman ve Su Ýþleri Bakaný Prof. Dr. Sayýn Veysel Eroðlu ve Türkiye Belediyeler Birliði Baþkaný Sayýn Kadir Topbaþ tarafýndan imzalanmýþtý. Bu Protokolün yerel ayaðý Bursa Valisi Sayýn Þahabettin Harput, Bursa Büyükþehir Belediye Baþkaný Recep Altepe, Bursa Orman Bölge Müdürü Ahmet Köksal Coþkun ve Ýl Milli Eðitim Müdürü Atilla Gülsar tarafýndan 28 Þubat 2012 tarihinde imzalandý. Protokol kapsamýnda, Milli Eðitim Bakanlýðýna baðlý olarak faaliyet gösteren tüm okullarýn eðitim-öðretim saatleri dýþýnda, hafta sonlarýnda ve yaz aylarýnda dersliklerinin, kütüphanelerinin, bilgi teknolojileri sýnýflarýnýn, çok amaçlý salonlarýnýn, konferans salonlarýnýn, spor salonlarýnýn ve okul bahçelerinin belediyelerle iþbirliði yapýlarak velilerin, mahallelinin ve çevrenin hizmetine açýlmasý, okullarýn öðrenciler ve yetiþkinler için birer "hayat boyu öðrenme merkezi" ve eðlenme ve dinlenme aktivitelerine imkan veren "yaþayan güvenli alanlar" haline dönüþtürülmesi amaçlanmaktadýr. Protokol ile okul bahçelerinin fiziki yapýlarýna uygun projelere göre yeniden düzenlenerek Büyükþehir Belediyesi, Orman Bölge Müdürlüðü iþbirliði içinde peyzaj ve tasarýmýnýn yapýlmasý, aðaçlandýrýlmasý, ekolojik okul bahçelerinin oluþturularak çevrenin yaralanabileceði alanlar haline getirilmesi hedeflenmektedir. 28 bursaobm.ogm.gov.tr

31 Bursa Orman Bölge Müdürlüðünce, Okullar Hayat Olsun Protokolü kapsamýnda; 2012 yýlý içinde 131 adet okul bahçesine adet boylu fidan dikilerek 129 dekar saha aðaçlandýrýldý. bursaobm.ogm.gov.tr 29

32 Genel Müdürümüz Gemlik Þeflik Binasýnýn Açýlýþýnda Orman Genel Müdürü Sayýn Mustafa Kurtulmuþlu, Gemlik Orman Ýþletme Þefliði Hizmet Binasýnýn açýlýþý için Bursa daydý. 08 Aðustos 2012 Çarþamba günü Bursa Orman Ýþletme Müdürlüðü Gemlik Ýþletme Þefliði Hizmet Binasý düzenlenen iftar programýnýn akabinde törenle hizmete açýldý. Açýlýþ Törenine; Bursa Milletvekilleri Sayýn Ýsmail Aydýn, Sayýn Ýsmet Su ve Sayýn Mustafa Kemal Þerbetçioðlu, Bursa Vali Yardýmcýsý Sayýn Ýsmail Demirhan,Daire Baþkanlarý Fuat Þanal ve Cemil Öztürk, çalýþanlar ile vatandaþlar katýldý. Orman Genel Müdürü Mustafa Kurtulmuþlu; bir kültür þehri olan Bursa nýn, Gemlik gibi tarýmýyla deniziyle ormancýlýðýyla ün yapmýþ bir ilçesinde açýlýþ için bulunmaktan duyduðu memnuniyeti ifade etti. Bu dönemde sýklýkla çýkan orman yangýnlarýyla uðraþtýklarýný, çeþitli bölgelerde ~ kadar personelin iftarý yangýn mahallinde yaptýðýný ifade eden Genel Müdürümüz Kurulmuþlu, yangýn söndürme çalýþmalarýn bir kutsal görev olduðunu, söndürülen her yangýnýn insana huzur verdiðini vurgulayarak, yapýlan hizmet binasýnýn hayýrlý hizmetlere vesile olmasýný diledi. Bursa Orman Bölge Müdürü Ahmet Köksal Coþkun, Bursa tarihi bir baþkent, Evliya Çelebi ye göre su þehri ve % 45 inin ormanlarla kaplý bir þehir olmasýyla da orman ve su þehri olduðunu söyledi. Bölge Müdürü Coþkun; böyle ormancýlýk yönünden önemli bir þehirde çalýþanlarýn ve de çalýþýlan mekânlarýn çok iyi olmasý gerektiðini ifade etti. 30 bursaobm.ogm.gov.tr

33 Bursa Milletvekilleri ve Orman Genel Müdürü Mustafa Kurtulmuþlu ve Bursa Vali Yardýmcýsý Ýsmail Demirhan, birlikte kurdeleyi keserek açýlýþý gerçekleþtirdiler ve hizmet binasýný gezerek incelemelerde bulundular. bursaobm.ogm.gov.tr 31

34 Genel Müdürümüz Bursa da Genel Müdürümüz Mustafa Kurtulmuþlu, Gemlik Þeflik Binasý açýlýþýndan sonra Bursa da ve Yalova da incelemelerde bulundu. 32 bursaobm.ogm.gov.tr

35 Bursa Valimiz'den Yangýn Savaþçýlarýna Teþekkür Bursa Valisi Sayýn Þahabettin Harput, 24 Temmuz 2012 Salý günü saat da Uludað yolunda muhtemel yangýnlara müdahale etmek üzere bekleyen Pirencik Ýlk Müdahale Ekibini ziyaret etti. Uludað da 20 Temmuz 2012 Cuma günü saat de çýkan yangýna da ilk müdahaleyi yapan Pirencik Ýlk Müdahale Ekibi, asker gibi duruþlarý, ateþe yanmaz kýyafetleri ile Sayýn Valimizin dikkatini çekti. Bursa Orman Bölge Müdürü Ahmet Köksal Coþkun dan personelin kýyafet ve teçhizatlarý ile ilgili bilgi alan Vali Harput, tek tek yangýn ekibi ile tanýþtý, onlarý yaptýklarý yerinde müdahaleden dolayý tebrik etti. Vali Harput; "Bazen bir saniye, bir dakika büyük bir felaketi önler. Onun için uyanýk olmak, erken müdahale etmek, hemen baþka ekiplere haber vermek böylece büyük bir felaketi önler. Bir aðacýn yanmasý bütün bir ormanýn yanmasý kadar insana acý veriyor, hüzün veriyor. Onun için yaptýðýnýz iþ çok kutsal, çok önemli, çok deðerli, canlarýný tehlikeye atarak çalýþan bu arkadaþlarý tebrik ediyorum" dedi. "Erken müdahale çok önemli" Bursa'nýn önemli orman zenginliðine sahip olan illerimizden bir tanesi olduðunu, orman olunca yangýnlarýn bir tehlike olarak mevcut olduðunu söyleyen Vali Harput; "Vatandaþlarýn duyarlý olmasý, anýz yakmamasý, rastgele piknik yapmamasý, yaktýðý ateþi mutlaka söndürmesi, sigara izmaritini söndürmeden atmamasý gibi dikkat etmesi gereken hususlar olduðu kadar, öbür taraftan da yangýnlara karþý aldýðýmýz önlemlerle, çýkan bir yangýndan anýnda haberdar olarak, çabuk müdahale ederek söndürmek bizim öncelikli görevimizdir" dedi. Ýlk Müdahale ekibinin yaptýðý iþin önemini vurgulayan Vali Harput, kazasýz belasýz bir yýl temennisi ile baþarýlar diledi. bursaobm.ogm.gov.tr 33

36 Genel Müdür Yardýmcýmýz Yunus Þeker Bursa da Orman Genel Müdür Yardýmcýmýz Yunus Þeker, Bursa Karacabey ilçesinde Özel Aðaçlandýrma sahalarýnda incelemelerde bulundu. Kýsa adý ENAT A.Þ. olan Endüstriyel Aðaç Tarýmý Sanayi ve Ticaret A.Þ. nin Bursa Karacabey ilçesinde özel aðaçlandýrma kapsamýnda tesis ettiði ülkemizin tek özel sektör endüstriyel aðaçlandýrma sahalarý 16 Mayýs 2012 tarihinde düzenlenen teknik gezi ile ziyaret edildi. ENAT A.Þ. Genel Müdürü Fikret Koçak ýn düzenlediði geziye, ENAT A.Þ. nin kurulmasýnda öncü katkýsý olan Tema Vakfý Mütevelli heyeti üyesi Ali Nihat Gökyiðit, Prof. Dr. Melih Boydak, Dr. Ali Sencer Birler, diðer kurucu ortaklar ile Genel Müdür Yardýmcýmýz Yunus Þeker, Aðaçlandýrma Daire Baþkaný Ýbrahim Yüzer, Balýkesir Orman Bölge Müdürü Recep Ateþ, Bursa Orman Bölge Müdürü Ahmet Köksal Coþkun, Orman Genel Müdürlüðünden ilgili personel katýldý. Teknik gezi, þirketin 2006 yýlýndan itibaren aðaçlandýrma çalýþmalarý yaptýðý Bursa Karacabey Kýranlar köyü bölgesinde baþladý. Kýranlar Kumyolu Mevkiinde sahil çamý sahasýnda yapýlan köy kahvaltýsýnda teknik geziye katýlan Karacabey Kaymakamý Dursun Balaban, ENAT A.Þ. yetkilileri ve OGM Genel Müdür Yardýmcýsý Yunus Þeker sohbet ettiler. Karacabey Kaymakamý Balaban köylülerin fýstýkçamý gibi ürün getiren ormanlarý sahiplendiðini ifade ederek ekonomik olarak katkýnýn bu gibi aðaçlandýrma sahalarýnda göz önünde bulundurulmasýnýn önemli olduðunu ifade etti. Projenin finansmanýna katkýda bulunmak maksadýyla 2009 yýlýnda Kumyolu mevkiinde tesis edilen badem aðaçlandýrma sahasý, Daðesemen, Kedikaya bölgesindeki sahil çamý sahalarýnda da yapýlan incelemelerin ardýndan, Karacabey Ticaret Borsasý Toplantý salonunda özel aðaçlandýrma, endüstriyel odun üretimi, ülkemizdeki lif yonga sektörü, ENAT A.Þ nin kuruluþ amacý, hedefleri, gezilen aðaçlandýrma sahalarýnda yapýlacaklarýn konuþulduðu bir toplantý düzenlendi. Toplantýda, Aðaçlandýrma Daire Baþkaný Ýbrahim Yüzer, Balýkesir Orman Bölge Müdürü Recep Ateþ, Bursa Orman Bölge Müdürü Ahmet Köksal Coþkun, Araþtýrma Enstitü müdürleri ile lif yonga sektör temsilcilerinin de söz alarak özel aðaçlandýrma, endüstriyel aðaçlandýrma ve saha tesisi konularýnda görüþlerini paylaþtýlar. 34 bursaobm.ogm.gov.tr

37 bursaobm.ogm.gov.tr 35

38 Her Çocuk Bir Fidan, Her Fidan Bir Çocuk Bursa Yeniþehir Koyunhisar köyü mevkiinde Korunma ve Bakým Altýndaki Çocuklar Hatýra Ormaný tesis edildi. Baþbakan Yardýmcýsý SayýnBülent Arýnç, Orman ve Su Ýþleri Bakaný Prof. Dr. Sayýn Veysel Eroðlu, Bursa Milletvekilleri, Orman Genel Müdürü Sayýn Mustafa Kurtulmuþlu nun katýlýmýyla 21 Nisan 2012 Cumartesi günü da Bursa Yeniþehir Ýlçesi Koyunhisar Köyü mevkiinde Korunma ve Bakým Altýndaki Çocuklar Hatýra Ormaný için fidan dikim töreni yapýldý. Bursa Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Sevgi Evlerinde kalan izci kýyafeti giymiþ çocuklar ile Koyunhisar köyü Ýlköðretim okulunun folklor kýyafetli öðrencileri törene alanýna renk kattý. Sincap Çocuk Tiyatro ekibi de tören alanýnda çocuklarla renkli kareler meydana getirdi. Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç, katýlanlarý selamlayarak baþladýðý konuþmasýnda; Bursa da devletimizin himayesinde 500 kadar sevgili yavrumuz var, onlarýn her birini temsilen bir fidan dikeceðiz, hem bu bölgenin aðaçlandýrmasý olacak, hem de sevgili çocuklarýmýzýn birer dikili aðacý olacak. dedi. Hatýra ormaný tesis edilecek alanýn açýlýþýný, Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç, Orman ve Su Ýþleri Bakaný Prof. Dr. Veysel Eroðlu, Orman Genel Müdürü Mustafa Kurtulmuþlu, çocuklar ile birlikte kurdelayý keserek yaptý. Baþbakan Yardýmcýsý Arýnç ve Orman ve Su Ýþleri Bakaný Eroðlu birlikte bir ýhlamur fidaný diktiler. 36 bursaobm.ogm.gov.tr

39 Yeniþehir Koyunhisar köyü mevkiindeki Hatýra Ormanýna, 5 dönüm sahaya erguvan, sedir, fýstýkçamý, akasya, süseriði ve ýhlamur türlerinden toplam da 500 adet fidan, törene katýlan çocuklar tarafýndan dikildi. bursaobm.ogm.gov.tr 37

40 Ormana Bir Fidan da Yaþlýlardan Bursa Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü ile Bursa Orman Bölge Müdürlüðü, Orman haftasý ve Yaþlýlar haftasýný fidan dikerek kutladý. Yaþlýlar haftasý ve Orman haftasý nedeni ile 23 Mart 2012 Cuma günü da Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðüne baðlý Ali Osman Sönmez Huzurevinde kalan yaþlýlar ile Sýrameþeler Sevgi Evlerinde kalan çocuklar, ormancýlarla fidan dikiminde buluþtu. Bursa Orman Bölge Müdürü Ahmet Köksal Coþkun, Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdür Yardýmcýsý Kahraman Çýnar, çocuklar ve yaþlýlar ile beraber aðaç dikti, sohbet etti. Bölge Müdürü Coþkun sohbetinde aðacýn, ormanýn önemine deðinerek Ormaný bekçi deðil, sevgi korur diyoruz, insanlarýn kalbine orman sevgisi yeþerterek ormanlarý korumak istiyoruz dedi. Aðaç dikimi sonrasýnda yaþlýlar ve çocuklar hatýra fotoðrafý çektirdiler. 38 bursaobm.ogm.gov.tr

41 Elinde Büyüdüler 18 yýl önce dikti, büyüttü, meyvelerini topluyor. Bilecik Orman Ýþletme Müdürlüðü Bozüyük Orman Ýþletme Þefi olan ve Söðüt Orman Ýþletme Þefliðini de halen vekâlet eden Þenol Bahar, 18 yýl önce 1995 yýlýnda Bilecik Söðüt Hamitabat köyü mevkiinde 180 hektar alana fýstýkçamý dikti. Ýþletme Þefi Þenol Bahar; geçen zaman zarfýnda fýstýkçamlarýnýn büyüyüp meyve verdiklerini görmekten dolayý mutluluk duyduðunu ve ektiðini biçen ender þanslý ormancýlardan olduðunu duygulanarak ifade etti. Silvikültür Þube Müdürü Recai Þenel ile Þube Mühendisi Selahattin Sönmez, fýstýkçamý sahalarýný kontrol amacýyla gittikleri Söðüt Sakarya havzasýnda Hamitabat Köyü mýntýkasýnda tesis edilen fýstýkçamý aðaçlandýrma alanlarýný incelediler. Þube Müdürü Recai Þenel; fýstýkçamlarýnýn geliþimini çok iyi gördüklerini, fertlerin kozalak veriminin de çok iyi olduðunun gözlendiðini ve bu çalýþmalarýn geniþ bir çalýþma alan potansiyeli taþýyan Sakarya havzasýnda fýstýkçamý aðaçlandýrmalarýnýn baþarýyla yapýlabileceði konusunda cesaret verdiðini ifade ederek, yýllar önce bu çalýþmayý gerçekleþtiren Þenol Bahar a teþekkür etti. Halen ayný yerde Orman Ýþletme Þefliði görevini ilk günkü heyecanla yürüten Þenol Bahar ý tebrik ediyor, baþarýlarýnýn devamýný diliyoruz. bursaobm.ogm.gov.tr 39

42 Armutlu'da Silvikültür Semineri Yapýldý Mayýs 2012 tarihleri arasýnda Yalova / Armutlu Ýhlas Tatil Köyünde, Orman Genel Müdürlüðü Silvikültür Daire Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen, Dokuz Eylül Üniversitesi Öðretim Üyelerinden Prof.Dr. Ýbrahim Atalay'ýn da konuþmacý olduðu Ormanlarýn Gençleþtirilmesi, Bakýmý ve Rehabilitasyonu Eðitim Seminerine, Armutlu Kaymakamý Þevket Atlý, Emekli Orman Genel Müdür Yardýmcýsý Ramazan Çakýr, Silvikültür Daire Baþkaný Ali Þimþek, Ýzmir Orman Bölge Müdürü Ýbrahim Aydýn, Bursa Orman Bölge Müdürü Ahmet Köksal Coþkun ile yüze yakýn uygulamacý iþletme þefleri ile serbest çalýþan orman mühendisleri katýldý. Bursa Orman Bölge Müdürü Coþkun yaptýðý açýlýþ konuþmasýnda; "burasý ilklerin yaþandýðý bir yerdir. Osmanlý Devletinin kurulduðu Bilecik Söðüt bu bölgededir, Osmanlý Devletinin ilk baþkenti Bursa'dýr" diyerek bölgenin tarihi önemini vurguladý. Uluslararasý Model Orman aðýna üye Türkiye'nin ilk ve tek Yalova Model Ormanýndan bahseden Bölge Müdürü Coþkun; tarihsel önemi olan, ülkemizin küçük bir örneði olan bu bölgede çalýþmanýn bir þeref ve bahtiyarlýk olmasýnýn yaný sýra mesleðimize ve medeniyetimize karþý bir sorumluluk yüklediðini vurguladý. Silvikültür'ün orman yetiþtirmek; tabiatýn sýrlarýný anlamak, çözmek, tabiatýn bu sýrlarýna uygun olarak ormana müdahale etmek olduðunu ifade eden Bölge Müdürü Coþkun, orman mühendisi olarak aðaca damga vurana kadar silvikültürü, damga vurduktan sonra da ekonomiyi düþünmek durumunda olduklarýný ifade etti. Silvikültür Daire Baþkaný Ali Þimþek; planlanan eðitim seminerleri ile üniversiteler, araþtýrma müdürlükleri ve uygulayýcýlarý bir araya getirildiði bir çalýþma ortamý meydana getirildiðini, bu üç unsur bir araya gelmediði takdirde ormancýlýk çalýþmalarýnýn baþarýlý olmasýnýn mümkün olmadýðýný ifade etti. Ormancýlýðýn çok önemli, kutsal bir vazife olduðunu, yüzyýllarca hüküm süren bir obje üzerinde çalýþýldýðýný bir yanlýþ müdahalenin felaketle sonuçlanabileceðini ifade etti. Türkiye ormanlarýný artýk genç ormanlarýn oluþturduðunu, bu nedenle ormanlarýn bakýmýn çok önemli olduðunu vurguladý. Armutlu Kaymakamý Þevket Atlý; katýlýmcýlarý selamladýðý konuþmasýnda görev yaptýðý yerler itibarý ile orman teþkilatýnýn mesai mefhumu gözetmeksizin fedakârca yaptýðý çalýþmalarý gözlemlediðini ifade etti. Seminer çalýþmasýnýn faydalý olmasý temennisi ile sözlerini tamamladý. 40 bursaobm.ogm.gov.tr

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa meydana gelen zaferler devamlý olamaz, az zamanda söner. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan "Baþkan Külcü'yü yok sayýyoruz" Emniyetten Çorum halkýna teþekkür SAYFA 5 TE CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas gittikleri heryerde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlanýp yargýlanmadýðý

Detaylı

"Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu"

Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu Mekke'nin Fethi programýna ilgi yüksek oldu Anadolu Gençlik Derneði "Mekke'nin Fethi"ni düzenlediði bir programla kutladý. Afra Kültür Merkezinde önceki akþam düzenlenen programý Belediye Baþkan Yardýmcýsý

Detaylı

Protokolüne Tepki. Otomobil Sulama Kanalýna Uçtu...

Protokolüne Tepki. Otomobil Sulama Kanalýna Uçtu... Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi SES ten DENÝZ FENERÝ Protokolüne Tepki FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3455 Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý (SES), Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý

Detaylı

Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre

Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre "Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre" projesi devam ediyor. ÇORUM 15 AÐUSTOS 2015 CUMARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ 68 STK nýn bir araya geldiði

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Mart 2010 Yýl:13 Sayý:3 KUTSO ANAOKULU YAPILIYOR BURSA LI YATIRIMCILAR KÜTAHYA HEYETÝNCE ZÝYARET EDÝLDÝ KAGÝK ÝN BAÞARILI MODELLERLE ELELE

Detaylı

Ýstihdam Fuarý kapýlarýný açtý

Ýstihdam Fuarý kapýlarýný açtý Yýlda 1.5 Hitit Gýda, Velipaþa milyon ton su tasarrufu Haný na veda ediyor Zelveci: 5 yeni þube açýyoruz Çorum Belediyesi Su Ýþleri Müdürlüðü ekipleri, içme suyu þebekesinde oluþan kaçaklara aman vermiyor.

Detaylı

CHP liler Tufan Köse dedi

CHP liler Tufan Köse dedi Baþörtüsü, Müslüman kadýnýn kimliðidir' Zehra Türkmen, 'Baþörtümü Seviyorum' baþlýklý seminerin sunumunu yaptý. Özgür Der de düzenlenen seminerde konuþan Zehra Türkmen, baþörtüsünün Müslüman kadýnýn bir

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

LYS tedbirleri tamam

LYS tedbirleri tamam "Önce insan diyeceðiz" Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, yapýlan iþin merkezinde insan olmasý gerektiðini vurgulayarak, "Biz de 'Ýnsaný yaþat ki devlet yaþasýn' düsturundan hareketle 'önce insan' diyeceðiz.

Detaylı

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor "Ýhsanoðlu Ýç Anadolu'nun yýllardýr süren yalnýzlýðýna son verecek isimdir" CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve il yönetimi, 14 partinin ortak cumhurbaþkaný adayý Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu'na destek turlarýna

Detaylı

Makineciler fuara damga vurdu

Makineciler fuara damga vurdu Çorum fakirleþiyor Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn

Detaylı

perder baþkandan 2 Temmuz - Aðustos Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli dostlarým, Saygýlarýmla,

perder baþkandan 2 Temmuz - Aðustos Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli dostlarým, Saygýlarýmla, baþkandan Deðerli dostlarým, Yýlýn ilk altý ayýný geride býraktýk. Sektörümüz açýsýndan bu altý ayý deðerlendirdiðimizde sevindirici sonuçlara ulaþýldýðýný görüyoruz. Araþtýrmalara göre, 2011 yýlýnýn ilk

Detaylı

MYO'da Nevruz coþkusu

MYO'da Nevruz coþkusu Gönüllerince eðlendiler "Dünya Down Sendromlular Günü" sebebiyle Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü, Kale Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezinde

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý CHP de bayramlaþma Bayramda bile huzura hasretiz Cengiz Atlas CHP Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen bayramlaþma programý dün parti binasýnda gerçekleþti. Siyasi mesajlarýn verildiði bayramlaþmada konuþan

Detaylı

Vatandaþla iç içe olacaðým (Ç.HAK:3991)

Vatandaþla iç içe olacaðým (Ç.HAK:3991) Vatandaþla iç içe olacaðým CHP Çorum Ýl Baþkaný Yýldýz Bek, milletvekili aday listesinden deðiþikik yapýldýðýný ve belediye baþkan adayý iþadamý Sait Börekçi'nin Çorum'dan 2. sýradan aday gösterildiðini

Detaylı

var olmaya da devam edecektir"

var olmaya da devam edecektir Kara en çok çocuklar sevindi Çorum'a yýlýn ilk karý dün düþtü. Gece saatlerinde baþlayan kar yaðýþý kenti beyaz bir örtüye büründürdü. Kara en çok sevinenler ise çocuklar oldu. Yaðan karýn az olmasýna

Detaylı

Erol Olçok'la AK Parti ve seçimler üzerine 45 dakika. Av. Mehmet Karadað

Erol Olçok'la AK Parti ve seçimler üzerine 45 dakika. Av. Mehmet Karadað AK Parti de yeni seçim stratejisi AK Parti seçim stratejisinde deðiþikliðe gidiyor. Üç ayaklý yeni plan þöyle: Yapýlanlar yerine yeni projeler geliþtirilip anlatýlacak; emeklilere ve sosyal kesimlere yeni

Detaylı

Gýda yardýmýnda devrim

Gýda yardýmýnda devrim Çorum, sýnav merkezi oluyor Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi (ÝÝBF) Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gökben Bayramoðlu Aile þirketlerine önemli uyarýlar Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý

Detaylı

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi Güney Kampüsü saðlýk kampüsü olacak Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversite sanayi iþbirliði çerçevesinde Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem Yiðit Cevher erkekliðe ilk adýmýný SAYFA 3 TE attý www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Geciken trene birde güzergah darbesi! Muzaffer Külcü Sabri Baþköy Hitit Akademi'de yeni dönem Hitit Akademi Derneði, 4. Olaðan

Detaylı

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak.

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak. Ceritoðlu Çorum a taþýnýyor AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, TBMM ye üçüncü kez vekil olarak kaydýný yaptýrdý. Çorum, 17. baþarýlý il AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, 7 Haziran seçim sonuçlarýna

Detaylı

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not Emniyetten bayram tedbirleri Ýl Emniyet Müdürlüðü vatandaþlarýn Kurban Bayramýný daha huzurlu bir ortamda geçirmesi için tedbirlerini artýrdý. Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, yaptýðý açýklamada

Detaylı

Sandýktan Yüzde 50 AK Parti çýktý

Sandýktan Yüzde 50 AK Parti çýktý "Milletin hizmetkârý olmaya devam edeceðiz" Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü dün yapýlan Mahalli Ýdareler seçimlerinin sonuçlarýnýn belli olmasýnýn ardýndan Taþ Binada vatandaþlara hitap etti. "Bugün sevgi

Detaylı

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir WWW.UKUB.ORG.TR Yýl: 2013 Sayý:1 Birlik Faaliyetleri * UKUB Tersine Mühendislik Merkezi * Meslek Liseleri Arasý 1. Ulusal Kalýp Yarýþmasý * Kalýp Avrasya 2012

Detaylı

Ýsrafa doðal çözüm: Tam buðday ekmeði

Ýsrafa doðal çözüm: Tam buðday ekmeði (Ç.HAK:516) Çorum a 12 yýlda 6 katrilyon AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, iktidarlarý döneminde Çorum a 5.8 milyar lira yatýrým yapýldýðýný açýkladý. * HABERÝ 3 DE Hastane temelini Bakan atacak 5

Detaylı