Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Bursa Orman Bölge Müdürlüðü 2012

2 Ormanlar yaþam kaynaðýdýr.

3 ÝÇÝNDEKÝLER Bursa Orman Bölge Müdürlüðü BURSA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ Adýna Ýmtiyaz Sahibi Ahmet Köksal COÞKUN Sorumlu Yayýn Yönetmeni Ertuðrul ERATA Adres Orman Bölge Müdürlüðü Yeni Yalova Yolu 4. Km. Osmangazi / BURSA Telefon / Faks Web: Baský & Grafik Tasarým Önsöz...2 Faaliyetlerimiz...3 Tabiatý Dantel Gibi Ýþliyoruz...4 Mera Islahý...7 Yeþil Bursa nýn Yollarý Da Yeþilleniyor...8 Orman Köylüsüne 50 Milyon Liralýk Gelir Saðlandý Damgalarýna Tatbikat Yapýlarak Baþlandý...11 Gidemediðimiz Yer Bizim Deðildir...13 Üretimden Tüketime Kestane Bursa'da Yeniden Hayat Bulacak...15 ORKÖY; Devletin Þefkat Eli...18 Yangýn Sezonuna Köylümüzle, Ýþçimizle, Eðitim Yaparak Hazýrlandýk...19 Her Þey Elimizde...21 Orman Zararlýlarýyla Mücadele Ýçin Yýrtýcý Böcek Yetiþtiriliyor...23 Kadastro Çalýþmalarý Hýzla Devam Ediyor...24 Haberlerimiz...25 Bursa'da Dünya Ormancýlýk Günü Bir Baþka...26 Okullar Hayat Olsun...28 Genel Müdürümüz Gemlik Þeflik Binasýnýn Açýlýþýnda...30 Genel Müdürümüz Bursa da...32 Bursa Valimiz'den Yangýn Savaþçýlarýna Teþekkür...33 Genel Müdür Yardýmcýmýz Yunus Þeker Bursa da...34 Her Çocuk Bir Fidan, Her Fidan Bir Çocuk...36 Ormana Bir Fidan da Yaþlýlardan...38 Elinde Büyüdüler...39 Armutlu'da Silvikültür Semineri Yapýldý...40 Artvin Üniversitesi Orman Fakültesi Bölgemizde Teknik Gezideydi...42 Ýstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Teknik ve Bilimsel Gezi için Bursa daydý...44 Meyveci Köye Orman Bölge Müdürlüðünden Dut Fidaný...46 Bursa Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Dekanýný Ziyaret...47 Bursa Orman Bölge Müdürlüðü 2012 yýlýný Ýlkyardým Eðitimi ile Sonlandýrdý...48 Kurumumuza Gelen, Baþýmýzýn Tacýdýr...49 Yeþil Bursa Kendine Yakýþaný Yaptý, Fidana Koþtu...50 Projelerimiz...53 Çalýþanlar Her Ayýn Ýlk Perþembesi Fikir Bahçesi Konferanslarýyla Buluþtu...54 Bursa Ihlamurlar Altýnda...60 Kestane, Fýstýkçamý ve Yabanýl Meyveli Orman Aðaçlarý Eylem Planlarý Yayýnlandý...61 Bursa Eskiþehir Bilecik Kalkýnma Ajansý ile Birlikte Eðitimler Düzenlendi...62 MEDFORUM 2012 Yýllýk Toplantýsý Yalova Model Ormanýn Ev Sahipliðinde Yapýldý...64 Arýcýlýk ve Bal Ormaný Çalýþtayý Düzenlendi...66 Ýz Býrakanlar...69 Tayin Olanlara Veda Yemeði Düzenlendi...70 Orman Yangýnlarýyla Mücadele Þube Müdürü Köksal KONAK ý Ebediyete Uðurladýk.70 Orman Muhafaza Memurumuz Hakan POLAT ý Ebediyete Uðurladýk...73 Onlar Þimdi Emekli...74

4 ÖNSÖZ Ahmet Köksal Coþkun Bursa Orman Bölge Müdürü Bursa Orman Bölge Müdürlüðünün 2012 yýlý faaliyetlerinin bir kýsmýndan derleyerek hazýrladýðýmýz yýllýðýmýzý beðeninize sunuyoruz. Bu yýllýðýn hazýrlamaktaki gayemiz; ülkemizin %27 sini, bölgemizin de % 48 ini kapsayan ormanlarý koruyan, iyileþtiren ve iþleten orman teþkilatýnýn, kamuoyunda bir nebze tanýtmaktýr. Orman teþkilatýnýn olarak bizim genelde üç vazifemiz vardýr; bunlar ormanlarý koruma, iyileþtirmek ve iþletmektir. Bu üç vazifeyi; korumayý Ormaný bekçi deðil sevgi korur düsturu ile yapmayý, iyileþtirmeyi doðanýn tamirat gücünden faydalanarak gerçekleþtirmeyi, iþletmeyi de sürdürülebilirliði gözeterek yapmayý hedefliyor, çalýþmalarýmýzý buna göre yönlendiriyoruz. Her çalýþmamýzda bilimsel ve katýlýmcý yaklaþým içerisinde bulunmayý esas alarak Araþtýrma Enstitüleri, Üniversiteler ve Sivil Toplum Örgütleri ile birlikte çalýþmalar yaptýk, çalýþmalarýmýzý protokoller yaparak devam ettireceðimizi belgeledik. Tüm Orman Ýþletme Müdürlüklerimizde Müdür, Müdür Yardýmcýlarý ve Þeflerimiz ile Ýlgili Þube Müdürlerimiz ve Mühendislerimizle katýldýðý damga tatbikatlarý yaptýk. Bu tatbikatlarda ormanlarýmýzda yapmamýz gereken çalýþmalarý tespit ettik Yýlýnda yoðun bir çalýþma içerisinde geçirdik. Yaptýðýmýz çalýþmalarý bir plan içerisine oturtma gayretimizi Kestane, Fýstýkçamý ve Yabanýl Meyveli Orman Aðaçlarý Eylem Planlarýný yayýnlayarak gösterdik. Bu Eylem Planlarýnýn hazýrlanmasýnda ve yürütülmesinde emeði geçen mesai arkadaþlarýma teþekkür ederim. Orman ve Su Ýþleri Bakanýmýz Prof. Dr. Sayýn Veysel Eroðlu 2012 yýlýnda simge aðaç olarak Bursa mýz için ýhlamur seçti, buna yönelik olarak ýhlamur fidanýný toprakla buluþturduk. Bu faaliyetlerin tümünü icra ederken, orman köylüleri haricinde, kamuoyundan çalýþtýðýmýz alanlar nedeniyle, uzak kalýyor, yaptýklarýmýzý uygun bir þekilde paylaþamýyoruz. Orman teþkilatý olarak, orman köylüsü ile birlikte, orman köylüsüne iþ vererek, iþlettiðimiz ormanlar kamuoyunda maalesef ancak orman yangýnlarý ile gündem oluyor. Bu yýllýðýn sayfalarýnda; yýl içerisinde yaptýðýmýz çalýþmalardan küçük bir kesit sunduk. Birçoðu uzun soluklu olan yaptýðýmýz çalýþmalardan vatandaþýmýzý ve kamuoyunu bilgilendirmeyi hedefliyoruz. Yaptýklarý çalýþmalar ile ülkemize, ormancýlýðýmýza ve hatta dünyamýza olumlu katkýlarý olan, emekli personelimize, emeði geçen tüm çalýþma arkadaþlarýmýza, birlikte ormanlarda gençleþtirme, bakým, budama ve üretim yaptýðýmýz orman köylümüze teþekkür ediyor, saðlýklý, mutlu bir þekilde gayretlerinin heyecanlarýnýn hiç bitmemesini diliyorum. 2

5

6 Tabiatý Dantel Gibi Ýþliyoruz 2012 yýlýnda hektar ormanda rehabilitasyon iyileþtirme çalýþmasý yapýldý. Bu çalýþmalar kapsamýnda 576 hektar sahada 620 km BUROR Teras yapýldý hektar alanda sýklýk bakýmý, hektar gençlik bakýmý, hektar kültür bakýmý yapýldý hektar Fýstýkçamý ormanýnda fýstýkçamý kozalak verimi arttýrmaya yönelik budandý Yýlýnda Silvikültür çalýþmalarý kapsamýnda çoðunluðu fýstýkçamý ve meyveli aðaç türleri olmak üzere toplam adet fidan dikildi. 4 bursaobm.ogm.gov.tr

7 Kayýn, Karaçam, Kýzýlçam ve Meþe aðaç türlerinde toplam 624 hektar alanda doðal gençleþtirme çalýþmasý yapýldý, 2013 yýlý ilkbaharýnda çimlenmeler bekleniyor. 674 hektar sahada yapay gençleþtirme çalýþmasý yapýldý. bursaobm.ogm.gov.tr 5

8 Doðal gençleþtirme sahalarýnda çimlenme baþarýsýnýn arttýrýlmasý amacýyla 20 ton Kayýn tohumu ve toplatýlan 110 ton Kýzýlçam ve Karaçam kozalaðýndan çýkan kg tohum sahalara takviye edildi. 6 bursaobm.ogm.gov.tr

9 Orhaneli Orman Ýþletme Müdürlüðü Büyükorhan Þefliði sýnýrlarý içerisinde bulunan Kuþlar ve Zaferiye Köylerinde Mera Islahý Uygulama Projesi baþladý. 150 hektar alanda taþ ve zararlý ot temizliði yapýldý. 13 km dikenli tel çekildi. 4 adet sývat (Hayvan Sulaðý) 4 koyun banyoluðu 5 tuzluk yapýldý bursaobm.ogm.gov.tr 7

10 Yeþil Bursa nýn Yollarý Da Yeþilleniyor Bursa Orman Bölge Müdürlüðünde 2009 yýlýnda Yeniþehir-Bursa Karayolu kenarý aðaçlandýrmasý ile baþlayan yol aðaçlandýrmalarý, 2012 yýlýnda 21,5 km olmak üzere toplamda 48 km ye ulaþtý. Yalova-Orhangazi karayolunun 6,5 km lik bölümünde 500 adet Top Akasya, 500 adet Süs Eriði, 400 adet Mavi Servi ve 100 adet Himalaya Sediri olmak üzere adet fidan Bursa Orman Ýþletme Müdürlüðünce dikildi. Karacabey-Bandýrma karayolunda 15 km lik karayolu bölümünde; adet Mavi Servi, adet Top Akasya, 240 adet Dýþbudak, 400 adet Akçaaðaç, 200 adet Erguvan, Lübnan sediri, Himalaya sediri, Lale aðacý, Sofora, Sýðla, Þeker Akçaaðacý, Süs eriði, Ateþ dikeni ve Zakkum olmak üzere toplam adet fidan Mustafakemalpaþa Orman Ýþletme Müdürlüðünce dikildi. 8 bursaobm.ogm.gov.tr

11 Bilecik Bozüyük Ýlçesinde yapýlan Toprak Muhafaza çalýþmasý. Ceviz Eylem Planý kapsamýnda Bursa Mudanya Balabancýk Köyünde 50 hektar alanda arazi çalýþmasý yapýldý Ceviz fidaný toprakla buluþturuldu. bursaobm.ogm.gov.tr 9

12 Orman Köylüsüne 50 Milyon Liralýk Gelir Saðlandý Bursa Orman Bölge Müdürlüðüne baðlý Bilecik, Bursa ve Yalova Ýlleri dâhilindeki orman köylülerine yapýlan üretim çalýþmalarýnda, geçmiþ yýllarda olduðu gibi 2012 yýlýnda da önemli bir iþ imkâný saðlandý. Ormanlarýmýza yapýlan bakým, iyileþtirme ve gençleþtirme çalýþmalarý kapsamýnda üretim iþçiliðini yapan yaklaþýk Orman Köylüsüne 34 Milyon Liranýn üzerinde bir bedel nakden ödendi. Ayrýca Orman Köylülerinin yapacaklarý yeni ev, ahýr, samanlýk inþaatý veya bunlarýn tamiratýnda, bu köylerin müþterek ihtiyaçlarýnda kullanýlmak üzere metreküpün üzerinde kerestelik tomruk verildi. Yine Orman Köylüsünün yakacak odun ihtiyacýnýn karþýlanmasý ve Köylü Pazar Satýþý kapsamýnda 2012 yýlýnda yaklaþýk Ster Yakacak Odun kendilerine teslim edildi. Ayný þekilde, orman köylülerinin kurmuþ olduklarý Kooperatifler vasýtasýyla yapmýþ olduklarý üretimden elde edilen tomruklarýn % 25 i Orman Kanununun 34. Maddesi kapsamýnda kendilerine indirimli fiyatlarla verilmiþtir. Bu þekilde, 2012 yýlýnda verilen metreküp kerestelik tomruk, kooperatifler için önemli bir gelir saðlamaktadýr. Çalýþabilir durumdaki orman köylüsüne iþ imkâný saðlamanýn yaný sýra, iþçilik karþýlýðý ve indirimli fiyatlarla Orman Köylüsünün bütçesine 2012 yýlýnda da 50 Milyon Lira civarýnda bir katký saðlandý. 10 bursaobm.ogm.gov.tr

13 2013 Damgalarýna Tatbikat Yapýlarak Baþlandý Damga tatbikatlarý; 3 Temmuz 2012 tarihinde Ýnegöl, 4 Temmuz 2012 Çarþamba Orhaneli ve Keles, 6 Temmuz 2012 Bursa, 10 Temmuz 2012 Salý Mustafakemalpaþa, 11 Temmuz 2012 Çarþamba günlerinde Yalova Orman Ýþletme Müdürlüklerinde deðiþik meþcere kuruluþlarýnda seçilen deneme alanlarýnda tekrarlandý. Damga Tatbikatlarýnda konuþan ve ormanlara müdahale etmenin büyük bir mesuliyet olduðunu söyleyen Bursa Orman Bölge Müdürü Coþkun; çalýþmalarýmýzda birlik ve beraberlik saðlamak için, burada ormana nasýl müdahale edeceðimizi tartýþacaðýz, ne yapmalýyýz, nasýl müdahale etmeliyiz? Bunu serbestçe tartýþacak, doðrusunu bulacak, fikir birliðine varacaðýz dedi. bursaobm.ogm.gov.tr 11

14 Damga iþinin ormanlarýn daha iyi geliþmesi, yenilenmesi ve sürdürülebilirliðinin temin maksadýyla yapýldýðý gerçeðinden hareketle; ormanýn ihtiyacý ölçüsünde yapýlmasý, amenajman planlarýnda verilen etalarýn baðlayýcý olmadýðý, ormancýlýk tekniðinin gerektirdiði müdahaleler sonucunda planýnýn öngörüleri üstünde bir deðer çýkarsa, 295 sayýlý teblið uyarýnca plan deðiþikliklerinin yapýlabileceði vurgulandý. Bursa Orman Bölge Müdürü Ahmet Köksal Coþkun, tatbikat alanlarýnda ilk damgayý bizzat kendisi yaparak, çalýþmalarda baþarý dileklerini ifade etti, hedef ve programlara ulaþýlmasýnýn önemini vurguladý. 12 bursaobm.ogm.gov.tr

15 Gidemediðimiz Yer Bizim Deðildir 2012 yýlýnda 61 km yeni orman yolu inþaatý, 45 km orman yolunda büyük onarým, 51 km orman yolunun standartlarýnýn yükseltilmesi için üst yapý (çakýllama) çalýþmasý, 74 km orman yolunda sanat yapýsý (menfez, büz) inþa edildi. Mustafakemalpaþa Orman Ýþletme Müdürlüðü idari binasýnýn onarýmý yapýldý. bursaobm.ogm.gov.tr 13

16 Ayrýca orman yangýnlarýna müdahale için gözetleme yapýlan; Bursa Mudanya Üsküptepe, Bilecik Manastýr ve Erecek, Keles Delice, Orhaneli Belpýnar, Mustafakemalpaþa Ekinli gözetleme kulelerinin standardlarý yükselerek büyük onarýmlarý tamamlandý. Yol ve bina metrajlarýnýn bir yýl önceden çýkarýlarak, ihalelerin zamanýnda yapýlmasý ve ortaya çýkabilecek gecikmelerin önüne geçilmesi için tedbirler alýndý. Yapýlan inþaatlarda Bölge Müdürümüzün SaHiSa olarak formülleþtirdiði Saðlamlýk, Hikmet ve Sanat özelliklerinin olmasýna dikkat edildi. Formüldeki Saðlamlýk yapýlan iþin dayanýklý olmasýný, uygun malzemenin kullanýlmasýný, Hikmet yapýlan inþaatýn kullanýþlý, iþe yarayýþlý olmasýný, Sanat ise ortaya çýkan eserde medeniyetimize uygun sanat deðerlerinin bulunmasýný ifade etmektedir. Bölge Müdürlüðü idari binasýnýn yalýtým için dýþ cephe kaplamasý yapýldý. 14 bursaobm.ogm.gov.tr

17 Üretimden Tüketime Kestane Bursa'da Yeniden Hayat Bulacak Bursa ile özdeþleþen kestanenin yeniden anavatanýnda hak ettiði deðere kavuþmasý için çalýþmalar devam ediyor yýlýnda yayýnladýðýmýz Kestane Eylem Planý ile kestane kanseriyle mücadele, iyileþtirme rehabilitasyon ve kestane aþýlamalarý ve yeni kestane ormaný oluþturma çalýþmalarýna hýz verildi. bursaobm.ogm.gov.tr 15

18 2012 Yýlý içerisinde Bursa Valiliði ve Yýldýrým Belediyesi ile ortaklaþa düzenlenen üretimden tüketime kestane Bursa da yeniden hayat bulacak adlý etkinlikte çalýþmalarýmýz takdir edildi. 16 bursaobm.ogm.gov.tr

19 Bozüyük Þehir Ormanýnýn ihalesi yapýlarak inþaatýna baþlandý. Giriþ Kapýsý, Kýr Gazinosu, Mescit, Gözetleme Kulesi, 3 adet Seyir Terasý, 36 adet kamelya, yollar, çevre düzenlemesi ve tuvaletlerin inþaatý tamamlandý. bursaobm.ogm.gov.tr 17

20 ORKÖY; Devletin Þefkat Eli Orman köylüsünün kýrsal kalkýnmasýna destek olunmasý için, ORKÖY kredileri kapsamýnda; sosyal amaçlý kredilerden 399 kiþiye güneþ enerjisi kredisi, ekonomik amaçlý kredilerden 81 aileye süt sýðýrcýlýðý, 3 aileye seracýlýk ve 3 aileye besicilik kredisi olmak üzere toplam TL lik ferdi kredi verildi. 3 Tarýmsal Kalkýnma Kooperatifine iþ makinesi, 3 Tarýmsal Kalkýnma Kooperatifine mandýra iþletme sermayesi olmak üzere TL kooperatif kredisi kullandýrýldý. Toplamda TL kredi daðýtýldý. Orman Genel Müdürlüðünün Türkiye genelinde kooperatiflere verdiði kredilerin yarýsýna yakýný Bölge Müdürlüðümüz sorumluluk alanýnda kullandýrýldý. 18 bursaobm.ogm.gov.tr

21 Yangýn Sezonuna Köylümüzle, Ýþçimizle, Eðitim Yaparak Hazýrlandýk Orman Genel Müdürlüðü bütçe imkânlarýyla Bursa Orman Bölge Müdürlüðünce temin edilen 21 adet su tankeri 21 köy muhtarýna Bursa Valisi Sayýn Þahabettin Harput un katýldýðý törenle teslim edildi. Bursa Orman Bölge Müdürlüðünce Orhaneli Ýþletme Müdürlüðü bölgesinde çobanlýk yapan 72 vatandaþýmýza orman yangýnlarýna karþý duyarlýlýk oluþturmak ve çoban ateþlerinden yangýn çýkmasýný engellemek maksadýyla termos daðýtýldý. bursaobm.ogm.gov.tr 19

22 Orman Yangýnlarýyla mücadele eden 655 personelimize, iþ saðlýðý ve güvenliði eðitimi, 50 adet personelimize ilkyardým eðitimi verildi. Koruyucu teçhizat ve giyim malzemeleri, söndürme araç ve ekipmanlarý periyodik olarak denetleniyor, eðitim ve denetlemeler sonrasý tatbikatlar yapýldý. 20 bursaobm.ogm.gov.tr

23 Her Þey Elimizde 2 patlýcan közleme uðruna 200 hektara yakýn orman yandý. Yakýlan piknik ateþi onlarca hektar ormanlýk alanýn zarar görmesine neden oldu. Bilecik Osmaneli Ýçmeler mevkiinde 06 Aðustos 2012 de piknik ateþinden onlarca hektarlýk ormanlýk alan zarar gördü. Arazinin sarp kayalýk olmasý sebebiyle müdahale çalýþmalarýnda yaþanan güçlüðe raðmen, blok halinde olan ormanýn kurtarýlmasý için ekipler yoðun bir þekilde mücadele ettiler. Çaba ve gayretlerini blok halinde olan ormanýn rüzgârýn da etkisi ile yanmamasý için sarf eden yangýn söndürme ekipleri amaçlarýna ulaþtýlar ve dördüncü günün sonunda yangýný tamamen kontrol altýna aldýlar. Ýki patlýcan uðruna neredeyse 200 hektar orman zarar gördü. bursaobm.ogm.gov.tr 21

24 2012 yýlý içerisinde Bursa Orman Bölge Müdürlüðü sorumluluk alanýnda toplam 89 adet orman yangýný çýktý. Örtü yangýný diye tabir ettiðimiz, aðaçlarýn altýndaki çalý, çýrpý, gazel gibi toprak üstündeki ölü ve diri örtünün yandýðý, aðacýn dallarý ve gövdesinin yanmayýp sadece alt tabakanýn zarar gördüðü yangýnlarda. Bilecik ilinde 21 adede denk 60,22 hektar alan, Bursa ilinde 58 adede denk 64,47 hektar, Yalova ilinde 3 adede denk 0,46 hektar alan olmak üzere toplam 82 adede denk 125,15 hektar alan zarar gördü. Daha tehlikeli gördüðümüz tepe yangýný; aðaçlarýn tepelerini, yapraklarýný üst kýsýmlarýný yakarak ilerleyen orman yangýnlarýdýr. Bilecik ilinde 5 tepe yangýnýnda 160,58 hektar, Bursa ilinde 9 tepe yangýnýnda 83,32 hektar olmak üzere toplam 14 tepe yangýnýnda 243,9 hektar orman alaný zarar gördü. Yapýlan istatistikî deðerlendirmelerde trafik kazasý sonucu dinamit patlamasý gibi çok özel sebepler de olmasýna karþýn yangýnýn büyük oranda ihmal ve dikkatsizlik sonucu çýktýðý; % 97 insan payý olduðu görülmektedir yýlý içerisinde söndürme ekipleri 89 orman dýþý yangýna da müdahale etti. 22 bursaobm.ogm.gov.tr

25 Orman Zararlýlarýyla Mücadele Ýçin Yýrtýcý Böcek Yetiþtiriliyor Laboratuarýmýzda; Çam kese böceði ile mücadele için adet Colosoma sycophanta, ve kabuk böceði ile mücadele için adet Thanasimus formicarius üretilerek araziye býrakýldý. Bioteknik mücadele kapsamýnda adet feromon tuzaðý asýldý kuþ yuvasý asýldý. bursaobm.ogm.gov.tr 23

26 Kadastro Çalýþmalarý Hýzla Devam Ediyor Kadastro komisyonu 2012 yýlýnda 80 adet programda çalýþtý. Tapu Kadastro Müdürlükleri ile 210 adet birimde ortak çalýþma yapýldý. 104 hektar alanda kullaným kadastrosu yapýldý. Bursa Orman Bölge Müdürlüðü 9 adet faal Orman Kadastro Komisyonuyla çalýþmalarýna devam ediyor. Hassas GPS ile ölçüm ve büro çalýþmalarýndan birer kesit. 24 bursaobm.ogm.gov.tr

27

28 Bursa'da Dünya Ormancýlýk Günü Bir Baþka Bursa'da, Orman Haftasý ve Aðaç bayramý coþkulu, renkli, heyecanlý kutlanýyor. 21 Mart 2012 tarihinde, Halkoyunu gösterileri, mehter takýmý gösterisi fidan dikimi ve Tohumdan Tohuma Orman Fotoðraf Sergisi ile renkli ve coþkulu bir bayram yaþandý. 26 bursaobm.ogm.gov.tr

29 Tohumdan Tohuma Resim Sergisi bursaobm.ogm.gov.tr 27

30 Okullar Hayat Olsun Milli Eðitim Bakanlýðý, Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý ve Türkiye Belediyeler Birliði iþbirliðinde hazýrlanan "Okullar Hayat Olsun Projesi" Uygulama Protokolü 13 Aralýk 2011 tarihinde Milli Eðitim Bakaný Sayýn Ömer Dinçer, Orman ve Su Ýþleri Bakaný Prof. Dr. Sayýn Veysel Eroðlu ve Türkiye Belediyeler Birliði Baþkaný Sayýn Kadir Topbaþ tarafýndan imzalanmýþtý. Bu Protokolün yerel ayaðý Bursa Valisi Sayýn Þahabettin Harput, Bursa Büyükþehir Belediye Baþkaný Recep Altepe, Bursa Orman Bölge Müdürü Ahmet Köksal Coþkun ve Ýl Milli Eðitim Müdürü Atilla Gülsar tarafýndan 28 Þubat 2012 tarihinde imzalandý. Protokol kapsamýnda, Milli Eðitim Bakanlýðýna baðlý olarak faaliyet gösteren tüm okullarýn eðitim-öðretim saatleri dýþýnda, hafta sonlarýnda ve yaz aylarýnda dersliklerinin, kütüphanelerinin, bilgi teknolojileri sýnýflarýnýn, çok amaçlý salonlarýnýn, konferans salonlarýnýn, spor salonlarýnýn ve okul bahçelerinin belediyelerle iþbirliði yapýlarak velilerin, mahallelinin ve çevrenin hizmetine açýlmasý, okullarýn öðrenciler ve yetiþkinler için birer "hayat boyu öðrenme merkezi" ve eðlenme ve dinlenme aktivitelerine imkan veren "yaþayan güvenli alanlar" haline dönüþtürülmesi amaçlanmaktadýr. Protokol ile okul bahçelerinin fiziki yapýlarýna uygun projelere göre yeniden düzenlenerek Büyükþehir Belediyesi, Orman Bölge Müdürlüðü iþbirliði içinde peyzaj ve tasarýmýnýn yapýlmasý, aðaçlandýrýlmasý, ekolojik okul bahçelerinin oluþturularak çevrenin yaralanabileceði alanlar haline getirilmesi hedeflenmektedir. 28 bursaobm.ogm.gov.tr

31 Bursa Orman Bölge Müdürlüðünce, Okullar Hayat Olsun Protokolü kapsamýnda; 2012 yýlý içinde 131 adet okul bahçesine adet boylu fidan dikilerek 129 dekar saha aðaçlandýrýldý. bursaobm.ogm.gov.tr 29

32 Genel Müdürümüz Gemlik Þeflik Binasýnýn Açýlýþýnda Orman Genel Müdürü Sayýn Mustafa Kurtulmuþlu, Gemlik Orman Ýþletme Þefliði Hizmet Binasýnýn açýlýþý için Bursa daydý. 08 Aðustos 2012 Çarþamba günü Bursa Orman Ýþletme Müdürlüðü Gemlik Ýþletme Þefliði Hizmet Binasý düzenlenen iftar programýnýn akabinde törenle hizmete açýldý. Açýlýþ Törenine; Bursa Milletvekilleri Sayýn Ýsmail Aydýn, Sayýn Ýsmet Su ve Sayýn Mustafa Kemal Þerbetçioðlu, Bursa Vali Yardýmcýsý Sayýn Ýsmail Demirhan,Daire Baþkanlarý Fuat Þanal ve Cemil Öztürk, çalýþanlar ile vatandaþlar katýldý. Orman Genel Müdürü Mustafa Kurtulmuþlu; bir kültür þehri olan Bursa nýn, Gemlik gibi tarýmýyla deniziyle ormancýlýðýyla ün yapmýþ bir ilçesinde açýlýþ için bulunmaktan duyduðu memnuniyeti ifade etti. Bu dönemde sýklýkla çýkan orman yangýnlarýyla uðraþtýklarýný, çeþitli bölgelerde ~ kadar personelin iftarý yangýn mahallinde yaptýðýný ifade eden Genel Müdürümüz Kurulmuþlu, yangýn söndürme çalýþmalarýn bir kutsal görev olduðunu, söndürülen her yangýnýn insana huzur verdiðini vurgulayarak, yapýlan hizmet binasýnýn hayýrlý hizmetlere vesile olmasýný diledi. Bursa Orman Bölge Müdürü Ahmet Köksal Coþkun, Bursa tarihi bir baþkent, Evliya Çelebi ye göre su þehri ve % 45 inin ormanlarla kaplý bir þehir olmasýyla da orman ve su þehri olduðunu söyledi. Bölge Müdürü Coþkun; böyle ormancýlýk yönünden önemli bir þehirde çalýþanlarýn ve de çalýþýlan mekânlarýn çok iyi olmasý gerektiðini ifade etti. 30 bursaobm.ogm.gov.tr

33 Bursa Milletvekilleri ve Orman Genel Müdürü Mustafa Kurtulmuþlu ve Bursa Vali Yardýmcýsý Ýsmail Demirhan, birlikte kurdeleyi keserek açýlýþý gerçekleþtirdiler ve hizmet binasýný gezerek incelemelerde bulundular. bursaobm.ogm.gov.tr 31

34 Genel Müdürümüz Bursa da Genel Müdürümüz Mustafa Kurtulmuþlu, Gemlik Þeflik Binasý açýlýþýndan sonra Bursa da ve Yalova da incelemelerde bulundu. 32 bursaobm.ogm.gov.tr

35 Bursa Valimiz'den Yangýn Savaþçýlarýna Teþekkür Bursa Valisi Sayýn Þahabettin Harput, 24 Temmuz 2012 Salý günü saat da Uludað yolunda muhtemel yangýnlara müdahale etmek üzere bekleyen Pirencik Ýlk Müdahale Ekibini ziyaret etti. Uludað da 20 Temmuz 2012 Cuma günü saat de çýkan yangýna da ilk müdahaleyi yapan Pirencik Ýlk Müdahale Ekibi, asker gibi duruþlarý, ateþe yanmaz kýyafetleri ile Sayýn Valimizin dikkatini çekti. Bursa Orman Bölge Müdürü Ahmet Köksal Coþkun dan personelin kýyafet ve teçhizatlarý ile ilgili bilgi alan Vali Harput, tek tek yangýn ekibi ile tanýþtý, onlarý yaptýklarý yerinde müdahaleden dolayý tebrik etti. Vali Harput; "Bazen bir saniye, bir dakika büyük bir felaketi önler. Onun için uyanýk olmak, erken müdahale etmek, hemen baþka ekiplere haber vermek böylece büyük bir felaketi önler. Bir aðacýn yanmasý bütün bir ormanýn yanmasý kadar insana acý veriyor, hüzün veriyor. Onun için yaptýðýnýz iþ çok kutsal, çok önemli, çok deðerli, canlarýný tehlikeye atarak çalýþan bu arkadaþlarý tebrik ediyorum" dedi. "Erken müdahale çok önemli" Bursa'nýn önemli orman zenginliðine sahip olan illerimizden bir tanesi olduðunu, orman olunca yangýnlarýn bir tehlike olarak mevcut olduðunu söyleyen Vali Harput; "Vatandaþlarýn duyarlý olmasý, anýz yakmamasý, rastgele piknik yapmamasý, yaktýðý ateþi mutlaka söndürmesi, sigara izmaritini söndürmeden atmamasý gibi dikkat etmesi gereken hususlar olduðu kadar, öbür taraftan da yangýnlara karþý aldýðýmýz önlemlerle, çýkan bir yangýndan anýnda haberdar olarak, çabuk müdahale ederek söndürmek bizim öncelikli görevimizdir" dedi. Ýlk Müdahale ekibinin yaptýðý iþin önemini vurgulayan Vali Harput, kazasýz belasýz bir yýl temennisi ile baþarýlar diledi. bursaobm.ogm.gov.tr 33

36 Genel Müdür Yardýmcýmýz Yunus Þeker Bursa da Orman Genel Müdür Yardýmcýmýz Yunus Þeker, Bursa Karacabey ilçesinde Özel Aðaçlandýrma sahalarýnda incelemelerde bulundu. Kýsa adý ENAT A.Þ. olan Endüstriyel Aðaç Tarýmý Sanayi ve Ticaret A.Þ. nin Bursa Karacabey ilçesinde özel aðaçlandýrma kapsamýnda tesis ettiði ülkemizin tek özel sektör endüstriyel aðaçlandýrma sahalarý 16 Mayýs 2012 tarihinde düzenlenen teknik gezi ile ziyaret edildi. ENAT A.Þ. Genel Müdürü Fikret Koçak ýn düzenlediði geziye, ENAT A.Þ. nin kurulmasýnda öncü katkýsý olan Tema Vakfý Mütevelli heyeti üyesi Ali Nihat Gökyiðit, Prof. Dr. Melih Boydak, Dr. Ali Sencer Birler, diðer kurucu ortaklar ile Genel Müdür Yardýmcýmýz Yunus Þeker, Aðaçlandýrma Daire Baþkaný Ýbrahim Yüzer, Balýkesir Orman Bölge Müdürü Recep Ateþ, Bursa Orman Bölge Müdürü Ahmet Köksal Coþkun, Orman Genel Müdürlüðünden ilgili personel katýldý. Teknik gezi, þirketin 2006 yýlýndan itibaren aðaçlandýrma çalýþmalarý yaptýðý Bursa Karacabey Kýranlar köyü bölgesinde baþladý. Kýranlar Kumyolu Mevkiinde sahil çamý sahasýnda yapýlan köy kahvaltýsýnda teknik geziye katýlan Karacabey Kaymakamý Dursun Balaban, ENAT A.Þ. yetkilileri ve OGM Genel Müdür Yardýmcýsý Yunus Þeker sohbet ettiler. Karacabey Kaymakamý Balaban köylülerin fýstýkçamý gibi ürün getiren ormanlarý sahiplendiðini ifade ederek ekonomik olarak katkýnýn bu gibi aðaçlandýrma sahalarýnda göz önünde bulundurulmasýnýn önemli olduðunu ifade etti. Projenin finansmanýna katkýda bulunmak maksadýyla 2009 yýlýnda Kumyolu mevkiinde tesis edilen badem aðaçlandýrma sahasý, Daðesemen, Kedikaya bölgesindeki sahil çamý sahalarýnda da yapýlan incelemelerin ardýndan, Karacabey Ticaret Borsasý Toplantý salonunda özel aðaçlandýrma, endüstriyel odun üretimi, ülkemizdeki lif yonga sektörü, ENAT A.Þ nin kuruluþ amacý, hedefleri, gezilen aðaçlandýrma sahalarýnda yapýlacaklarýn konuþulduðu bir toplantý düzenlendi. Toplantýda, Aðaçlandýrma Daire Baþkaný Ýbrahim Yüzer, Balýkesir Orman Bölge Müdürü Recep Ateþ, Bursa Orman Bölge Müdürü Ahmet Köksal Coþkun, Araþtýrma Enstitü müdürleri ile lif yonga sektör temsilcilerinin de söz alarak özel aðaçlandýrma, endüstriyel aðaçlandýrma ve saha tesisi konularýnda görüþlerini paylaþtýlar. 34 bursaobm.ogm.gov.tr

37 bursaobm.ogm.gov.tr 35

38 Her Çocuk Bir Fidan, Her Fidan Bir Çocuk Bursa Yeniþehir Koyunhisar köyü mevkiinde Korunma ve Bakým Altýndaki Çocuklar Hatýra Ormaný tesis edildi. Baþbakan Yardýmcýsý SayýnBülent Arýnç, Orman ve Su Ýþleri Bakaný Prof. Dr. Sayýn Veysel Eroðlu, Bursa Milletvekilleri, Orman Genel Müdürü Sayýn Mustafa Kurtulmuþlu nun katýlýmýyla 21 Nisan 2012 Cumartesi günü da Bursa Yeniþehir Ýlçesi Koyunhisar Köyü mevkiinde Korunma ve Bakým Altýndaki Çocuklar Hatýra Ormaný için fidan dikim töreni yapýldý. Bursa Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Sevgi Evlerinde kalan izci kýyafeti giymiþ çocuklar ile Koyunhisar köyü Ýlköðretim okulunun folklor kýyafetli öðrencileri törene alanýna renk kattý. Sincap Çocuk Tiyatro ekibi de tören alanýnda çocuklarla renkli kareler meydana getirdi. Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç, katýlanlarý selamlayarak baþladýðý konuþmasýnda; Bursa da devletimizin himayesinde 500 kadar sevgili yavrumuz var, onlarýn her birini temsilen bir fidan dikeceðiz, hem bu bölgenin aðaçlandýrmasý olacak, hem de sevgili çocuklarýmýzýn birer dikili aðacý olacak. dedi. Hatýra ormaný tesis edilecek alanýn açýlýþýný, Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç, Orman ve Su Ýþleri Bakaný Prof. Dr. Veysel Eroðlu, Orman Genel Müdürü Mustafa Kurtulmuþlu, çocuklar ile birlikte kurdelayý keserek yaptý. Baþbakan Yardýmcýsý Arýnç ve Orman ve Su Ýþleri Bakaný Eroðlu birlikte bir ýhlamur fidaný diktiler. 36 bursaobm.ogm.gov.tr

39 Yeniþehir Koyunhisar köyü mevkiindeki Hatýra Ormanýna, 5 dönüm sahaya erguvan, sedir, fýstýkçamý, akasya, süseriði ve ýhlamur türlerinden toplam da 500 adet fidan, törene katýlan çocuklar tarafýndan dikildi. bursaobm.ogm.gov.tr 37

40 Ormana Bir Fidan da Yaþlýlardan Bursa Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü ile Bursa Orman Bölge Müdürlüðü, Orman haftasý ve Yaþlýlar haftasýný fidan dikerek kutladý. Yaþlýlar haftasý ve Orman haftasý nedeni ile 23 Mart 2012 Cuma günü da Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðüne baðlý Ali Osman Sönmez Huzurevinde kalan yaþlýlar ile Sýrameþeler Sevgi Evlerinde kalan çocuklar, ormancýlarla fidan dikiminde buluþtu. Bursa Orman Bölge Müdürü Ahmet Köksal Coþkun, Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdür Yardýmcýsý Kahraman Çýnar, çocuklar ve yaþlýlar ile beraber aðaç dikti, sohbet etti. Bölge Müdürü Coþkun sohbetinde aðacýn, ormanýn önemine deðinerek Ormaný bekçi deðil, sevgi korur diyoruz, insanlarýn kalbine orman sevgisi yeþerterek ormanlarý korumak istiyoruz dedi. Aðaç dikimi sonrasýnda yaþlýlar ve çocuklar hatýra fotoðrafý çektirdiler. 38 bursaobm.ogm.gov.tr

41 Elinde Büyüdüler 18 yýl önce dikti, büyüttü, meyvelerini topluyor. Bilecik Orman Ýþletme Müdürlüðü Bozüyük Orman Ýþletme Þefi olan ve Söðüt Orman Ýþletme Þefliðini de halen vekâlet eden Þenol Bahar, 18 yýl önce 1995 yýlýnda Bilecik Söðüt Hamitabat köyü mevkiinde 180 hektar alana fýstýkçamý dikti. Ýþletme Þefi Þenol Bahar; geçen zaman zarfýnda fýstýkçamlarýnýn büyüyüp meyve verdiklerini görmekten dolayý mutluluk duyduðunu ve ektiðini biçen ender þanslý ormancýlardan olduðunu duygulanarak ifade etti. Silvikültür Þube Müdürü Recai Þenel ile Þube Mühendisi Selahattin Sönmez, fýstýkçamý sahalarýný kontrol amacýyla gittikleri Söðüt Sakarya havzasýnda Hamitabat Köyü mýntýkasýnda tesis edilen fýstýkçamý aðaçlandýrma alanlarýný incelediler. Þube Müdürü Recai Þenel; fýstýkçamlarýnýn geliþimini çok iyi gördüklerini, fertlerin kozalak veriminin de çok iyi olduðunun gözlendiðini ve bu çalýþmalarýn geniþ bir çalýþma alan potansiyeli taþýyan Sakarya havzasýnda fýstýkçamý aðaçlandýrmalarýnýn baþarýyla yapýlabileceði konusunda cesaret verdiðini ifade ederek, yýllar önce bu çalýþmayý gerçekleþtiren Þenol Bahar a teþekkür etti. Halen ayný yerde Orman Ýþletme Þefliði görevini ilk günkü heyecanla yürüten Þenol Bahar ý tebrik ediyor, baþarýlarýnýn devamýný diliyoruz. bursaobm.ogm.gov.tr 39

42 Armutlu'da Silvikültür Semineri Yapýldý Mayýs 2012 tarihleri arasýnda Yalova / Armutlu Ýhlas Tatil Köyünde, Orman Genel Müdürlüðü Silvikültür Daire Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen, Dokuz Eylül Üniversitesi Öðretim Üyelerinden Prof.Dr. Ýbrahim Atalay'ýn da konuþmacý olduðu Ormanlarýn Gençleþtirilmesi, Bakýmý ve Rehabilitasyonu Eðitim Seminerine, Armutlu Kaymakamý Þevket Atlý, Emekli Orman Genel Müdür Yardýmcýsý Ramazan Çakýr, Silvikültür Daire Baþkaný Ali Þimþek, Ýzmir Orman Bölge Müdürü Ýbrahim Aydýn, Bursa Orman Bölge Müdürü Ahmet Köksal Coþkun ile yüze yakýn uygulamacý iþletme þefleri ile serbest çalýþan orman mühendisleri katýldý. Bursa Orman Bölge Müdürü Coþkun yaptýðý açýlýþ konuþmasýnda; "burasý ilklerin yaþandýðý bir yerdir. Osmanlý Devletinin kurulduðu Bilecik Söðüt bu bölgededir, Osmanlý Devletinin ilk baþkenti Bursa'dýr" diyerek bölgenin tarihi önemini vurguladý. Uluslararasý Model Orman aðýna üye Türkiye'nin ilk ve tek Yalova Model Ormanýndan bahseden Bölge Müdürü Coþkun; tarihsel önemi olan, ülkemizin küçük bir örneði olan bu bölgede çalýþmanýn bir þeref ve bahtiyarlýk olmasýnýn yaný sýra mesleðimize ve medeniyetimize karþý bir sorumluluk yüklediðini vurguladý. Silvikültür'ün orman yetiþtirmek; tabiatýn sýrlarýný anlamak, çözmek, tabiatýn bu sýrlarýna uygun olarak ormana müdahale etmek olduðunu ifade eden Bölge Müdürü Coþkun, orman mühendisi olarak aðaca damga vurana kadar silvikültürü, damga vurduktan sonra da ekonomiyi düþünmek durumunda olduklarýný ifade etti. Silvikültür Daire Baþkaný Ali Þimþek; planlanan eðitim seminerleri ile üniversiteler, araþtýrma müdürlükleri ve uygulayýcýlarý bir araya getirildiði bir çalýþma ortamý meydana getirildiðini, bu üç unsur bir araya gelmediði takdirde ormancýlýk çalýþmalarýnýn baþarýlý olmasýnýn mümkün olmadýðýný ifade etti. Ormancýlýðýn çok önemli, kutsal bir vazife olduðunu, yüzyýllarca hüküm süren bir obje üzerinde çalýþýldýðýný bir yanlýþ müdahalenin felaketle sonuçlanabileceðini ifade etti. Türkiye ormanlarýný artýk genç ormanlarýn oluþturduðunu, bu nedenle ormanlarýn bakýmýn çok önemli olduðunu vurguladý. Armutlu Kaymakamý Þevket Atlý; katýlýmcýlarý selamladýðý konuþmasýnda görev yaptýðý yerler itibarý ile orman teþkilatýnýn mesai mefhumu gözetmeksizin fedakârca yaptýðý çalýþmalarý gözlemlediðini ifade etti. Seminer çalýþmasýnýn faydalý olmasý temennisi ile sözlerini tamamladý. 40 bursaobm.ogm.gov.tr

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA TÜRKÝYE / Fabrika Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA SWITZERLAND Tel : ( 0041 ) 56 610 48 43 Cep Natel : ( 0041 ) 79 605 72 93 E-mail : tuerkel@dplanet.ch

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI

MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Türk Akreditasyon Kurumu

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE ÝZULAÞ GÖREV TANIMI 1990 yýlýnda kurulan Ýzulaþ'ýn hedefi Ýzmir kent içi ulaþým hizmetleri, otopark iþletmeciliði, araç bakým onarým üniteleri kurup iþletmek, petrol daðýtým taþýmacýlýðý, kara - deniz

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI II. GO-KART TUNUVASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI II. GO-KART TUNUVASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI 29-30 Eylül 2010 tarihlerinde ESOGÜ Endüstri Mühendisliði ve Makina Mühendisliði Bölümlerinde MMO standý açýlarak Öðrencilere Oda yayýnlarý

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TTB-GPE Eðitim Becerileri Modülü Kurs Öyküsü

TTB-GPE Eðitim Becerileri Modülü Kurs Öyküsü TTB-GPE Eðitim Becerileri Modülü Kurs Öyküsü GPE Eðitim Becerileri Ekibi* TTB-GPE Eðitim Becerileri Kursu; Türk Tabipleri Birliði (TTB) Genel Pratisyenlik Enstitüsü (GPE) Eðitici Eðitimi Programý nda görev

Detaylı

AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr

AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr TÜBÝTAK BÝLÝM FUARLARI AÇILIÞI YAPILDI Milli Eðitim Bakanlýðý ile TÜBÝTAK arasýnda imzalanan "Eðitimde Ýþbirliði

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

Yapýlara estetik, kente kimlik. Y apý estetiði ve izolasyonunda Strotaþ ürünleri çeþitliliði ve üretim kalitesi ile modern mimariye estetik kazandýrýrken, kentsel dönüþüm, restorasyon ve renovasyon uygulamalarýnda

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

BURSA BADEMLÝ ROTARY KULÜBÜ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05.2010 / CHARTER: 21.06.2010 / KULÜP NO: 83357 2012-13 U.R. Baþkaný Sakuji TANAKA U.R. 2440. Bölge Guvernörü Güneþ ERTAÞ 1. Grup Guvernörü Yrd. Denizhan

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

Vali Çiçek: Sağlıklı yaşamı ilke edinmiş öğrencilerin yetişmesini istiyoruz

Vali Çiçek: Sağlıklı yaşamı ilke edinmiş öğrencilerin yetişmesini istiyoruz Vali Çiçek: Sağlıklı yaşamı ilke edinmiş öğrencilerin yetişmesini istiyoruz Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı kapsamında daha sağlıklı yaşam ve bisiklet kullanımını teşvik etmek, okullarda

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Yýl: 2008 I Temmuz - Aðustos I Sayý: 4 ISSN 1302-040X. Özlediðimiz Yapýya, Özlediðimiz Ortama KAVUÞUYORUZ... 84. Yýl

Yýl: 2008 I Temmuz - Aðustos I Sayý: 4 ISSN 1302-040X. Özlediðimiz Yapýya, Özlediðimiz Ortama KAVUÞUYORUZ... 84. Yýl Yýl: 2008 I Temmuz - Aðustos I Sayý: 4 ISSN 302-040X Özlediðimiz Yapýya, Özlediðimiz Ortama 84. Yýl KAVUÞUYORUZ... Temmuz - Aðustos Sayý : 4 YAYIN KURULU Ýyigün PULAT Aydýn GERÝÞ Erdoðan ATMÝÞ Ýsmet DAÞDEMÝR

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı